P. 1
Safet Kuduzović, Stav Islama o Bradi, Pušenju i Muzici

Safet Kuduzović, Stav Islama o Bradi, Pušenju i Muzici

5.0

|Views: 2,342|Likes:
Published by ibnIslam

More info:

Published by: ibnIslam on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

STAV

J t a \ aV L ]- l

)j

SRpIT KUDUZoVIC

STAV ISLAMA O BRADI,

pu5ruur Muzcr

Autor: SafetKuduzovii Izdavaö: Autoru suradnji Diematom sa Kewser Austrua Serijatska recenzijadrugog izdanja: mr.Emir Demir Abdul-Varis prof. Ribo, Serijatska recenzijaprvog izdanja: mr.hfz.Muhammed Poröa mr.hfz.Senaid Zaimovii Lekturai korektura: Sumejja Durii,prof. DTP: Teufik Meöi6 Dizajnkorice: AdisBajramovit Tirai: 1000

CIP - Katalogizacija publikaciji u Nacionalna univerzitetska i biblioteka Bosnei Hercegovine, Sarajevo 28-744 KUDUZOVIC, Safet Stav islamao bradi,pusenjui muzici/ Safet Kuduzoviö.Sarajevo autor, : 2010.- 124str.: 24 cm Bibliografüa: 1 16-126 bibliografske str. i : drugebiljeskeuz tekst. lsBN 978-9958-89 1-49-6 coBlss.BH-lD18268934

STAVISLAMA BRADI, O PUSENIU MUZICI I

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog

(r\)(äij;i

ärr5ji S,-rr.,r;' S".r,ri+1r .r-# -o ;t ,_lu I

UzviSeni Allah kaZe: "Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas 6e Allah voljeti i gr'rjehe vam oprostiti!' A Allah praita je." i samilostan (Prijevod znaöenja Imran,31) Ali Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem,rekao je: "DjeLo se vrednuju premanamjerama..!' (El-BuhariMuslim) i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaie: "Ko uvede neito novou islam, ito mu ne pripada, to se odbocuje, ne prihvata se!, (El-Buhari i Muslim) "Halol jason je Poslanik, sallallahu je alejhive sellem, rekao: i horam jejasan..!' (El-Buhari Muslim) i

SAFET KUDUZOVIC

Napomenaizdavaöa: godine,kaouöenik prvegodine Ovodjeloautorje pisao1997./1998. je ostalau svojojprvobitnojformi u kojoj fakulteta. Knjiga Serl1'atskog je itampana L999.godine,osim sitnih izrnijena gdje su pojaönjeni ili propisi. dodatnoargumentirani odredeni

STAV ISLAN4A BRADI, O l)USENIU TvLItTZICI I

UVOD Zahvala pripada Uzviienom Allahu, samoNjegaoboZavamo isamo odNjega pomoö traiimo,Njemuse utjeöemo zla naöih od duöa. Koga 0nuputi, ga u zabludu moZe niko ne odvesti, kogaOn u zabludi a ostavi, ga niko napravi ne moZe put uputiti. Svjedoöimo nemadrugogboga da osim Allahai daje Muhammed, sallallahu alejhi sellem, ve Njegov rob i Njegov poslanik.

(\ . \) ( ür:Lu$i; if ü+ t, +_i;: rjr rri:icr;lr ) "-,ir Giq
vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoiiu iumirite samokao muslimani."(Prijevod znaienja Imran, Ali 102) "0

uii -r li;lj q+ ji:., iir, -*ö .:. FlLl,e!r i.$_.: ;r:l r;iq rjr ; (r)(r119l us "irir ;r;{t; a-, ,j;ri sir ,i,rrjr, ;1:tr rjJFiEJ Sjj;
bojte se Gospodarasvoga koji vas od jednog öovjeka stvara,od njegaje suprugu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge i muSkarce i iene rasijao.I Allaha se bojte s imenom öijimjedni druge molite, rodbinskeveze ne kidajte,jer Allah zaistastalno nad vama i bdi." (Prijevod znaöenja En-Nisa', 1) "O ljudi,

$r.^,i ö1.ä (v.) ( r+!'i; 'jj;,ir rjr r4i ;lr 6iq ) $ )
(v\ ) ( r'.rb;tji jLi $rii}lrr,ir eh *; Sri F :+;
"Ovjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On (e vas za vaia dobradjela nagraditi i grijehe vam oprostiti. A onaj ko se Allahu iPoslaniku Njegovu bude pokoravao,postiti €e ono ito bude ielio.,, (Prljevod znaienj El Ahzab, 0-7t) a 7

KUDUZOVIC SAFET

Uistinu, najljepii govor je Allahov govor; najbolja uputa je je svakanovotarija uputa,a najgorestvarisu novotarue, Muhmmedova vodi u Vatru.l zabluda zabluda, svaka a je Allahovdar Dragi brate u islamu,zaista korisnoznanjenajveöi prema ljudima. Uzviöeni AllahkaZe:

.!f

lJlJ

Crl Äl er+
, .

I qs..igll L4'i
" " t |

,l

\jf

I ..s,,,er

) S..l+'11-*r+lrSjr;
(\ ,) (jt.

jrLX t"+Ärr 61iJi äl,ll lriri &ill; 5+ tFi ullt ,rrlg.,x tjjJütr t:j.jnl

'Allah 6e na visoke stepene uzdignuti one od vas koji vjeruju i koiima evod znaöenjaMudia dele,l-1) ie-datsznanjc." (Prlj AllahtakoderkaZe: Uzviöeni

,*i+ ;uiilt ,.s ao.r,r i:;t c!3 irji

',1.i I eui$r; .:rril; *rlr ;r;; (Y^)( :rp 7i;'Ärit

"Samo se Allaha istinski boje od robova Njegovih - uöeni." (Prijevod Fatir, 28) znaöenja "Naobrazbo znonje i sallallahu alejhive sellem,rekaoje'. Poslanik, Resulullah, draii su mi od ibadeta!2U hadisu koji biljeii Et-Tirmizi,
alejhive sellem, kojomje Poslanik, sallallahu znaöenja Huteutul-hadze tzv. ovoje prüevod Vidjeti: na poöinjao svoj govor,obraiajuöise ashabima hutbamaiu drugim prilikama. "Sunenu', "sahihu Muslim",komentarod En-Nevevija, u 6/127-L3L, En-Nesai svome "Sunenu",2/L03-Lo4, br. hadisa 1089, L/452-453,br. hadisa 1403, Ebu Davud u svome "Musnedu",!/432, bt. i Ibn Madie, 2/L3L-132, br. hadisa 1"547 1548, Ahmed u svome "Musannefu", hadisal-0449,Et-Taberani, 6/1.87-188, br hadisa4115,Abdurrezaku svome "El-Mustedreku",2/L828147,El-Hakim u br. u "El-Mu diemul-kebir",8/363-364, hadisa "Es-Sunenul-kubra",3/3o3-3o4, hadisa5800-5804i 7/235-237,br. br. 183, El-Bejheki, u "Musnedu", str.45,br. hadisa338. Et-Tajalisi,svome u hadisa 13826-13831, u "El-Mu'diemul-evsat",4/568-569, br. hadisa 3972 i El-Hakim u svome Et-Taberani "Sahih uvjetima "Mustedreku", po El-Buharije i MuslimalS njim su se sloiili: 1/92 ikaie: i Ez-ZehebiEl-Albani.

pusENlu t\,luztct srAV ISLAMA BRADt, o I

sallallahu alejhive sellem,rekao je: "prednost znonja nad ibodetom (dobrovoljn je kaoprednost im) menenad najslabijimod voslnKolikogod musliman nauöio, ie mu koristiti samona ovomveöi na buduöem to ne poslanik, svijetu, poveöavajudi stepen mu dobrihdjela. sallallahu alejhive sellem, rekaoje:"Zoisto ujerniku poslijesmrti upisujudobradjelazbog se i znonja je stjecao no drugeprenosio.'a koje i pisanje ovog djelapodstakla je prijesvega me odgovornost koju . Na pred imam Uzviöenim Allahom, odnosno obaveza prenlsem da skromno znanje kojim je On obdario da uputim me te savjet vjernicima i upozorim na odnos premanaredbama zabranama i naöegGospodara. Allahov "Vjera Poslanik, sallallahu je alejhive sellem, rekao: je saujet's,"Koukoie i nekome dobro,njemupripada isto nagrodakoo i onome koji uöini to no dobro;6 Naime, medumuslimane se neprimjetno su uvukli mnogineislamski obiiajikoji nemajunikakveosnove u islamu i koji su bili nepoznati najboljim generacijama ovogaummeta, je poslanik, koje sallallahu alejhi vesellem, pohvaliorekavü:"Najboljitjudisu moji ashobi, zotim oni koj'[öe posli.je zatim oni koji ie doöinakonnjih!' prenosilac doci njih, hadisarekao je:"Nesjeöam da lije to Allahov se Poslanik, sallallahu aleihi sellem, ve ponovio ili tri puta."z dva

Etfimizi, T/426 427, ht. hadisa 2685 i kaie hasenun-sahih. Sejh EI Albani kaie: ,,Hadis "Sahihul-diamiu's-s je sahihl' Vidjeti: agi", 2/776,br hadisa 4213. Ibn l\.4adie, I/97-98, b.r.hadisa 200, Ibn Huzejme u svome ,,Sahihu,', 4/I2I, ü. hadisa -248,br.F,adisa 2490, El-Bejheki"E5Sua'bulimani",3/24j u 2448. Lanac prenosilaca ove predajeje ispravan. N/usljm,2/31, hadisa ft-fl;mizl2/IBO, br. hadisa br 55, 1570,En-Nesai,3/880, hadisa br 3915i3916, Ebu Davud,3/934, br. hadisa4135, imam Ahmed u svome ,,Musnedu,,, 1/351, hadisa328I i 2/297, br. hadisa7941, 4/102, br hadisa16983,Ed-Darimi br. i u svome"Sunenu", 2/246, br. hadisa2754,El-Bejheki ,,EiSua,bu,, u 6/26, br. Ftadisa 740L, Et-faberani,2/52, hadisa1261i 7262, br. El-Humejdi svome,,Musnedu,,,2/85, u br hadisa 859,Ebu Ja'la, 4/259, bt. hadisa23j2, El-Hatibu i,Et-Tarih,,, 14/210 2II, hr. hadisa "Et-Tarihus-sagirj", 7495, El-Buhari u 2/35,El Kuda'iu ,,Musnedui iihab,', L/44,br.hadisa L7,ElBezzat,l/50, hadisa (Keiful-estar), Avaneu svome,,lMusnedu,,. br. 62 Ebu 1/37. l\4uslim, 13/34,br. hadisa1893,E|-fimizi, j/408, br hadisa2671.Vidjeti:"Diamiu,tehadis" imamaEs-Sujutüa, od L0/299, hadisa br. 30799. El-Buhari, 551,br. hadisa2651,Muslim,16/75,br. hadisa str. 2535,En-Nesai, 2/806,br. hadisa 3567,Etrimizi,2/244, br. hadisa1810,Ebu Davud,3/881,br. hadisa3892,Ibn Madie,2/263-264, hadisa1926, br. Ahmed,5/350,br. hadisa 23010.

SAFET KUDUZoVIC

Svaki musliman mora iskazati premasvimsegmentima zadovoljstvo Poslanikovog, sallallahu alejhi sellem, poziva u potpunosti slijediti ve ga i kakou ibadetskim obredima tako i u odnosupremamaterijalnom svuetu. UzviSeni Allahkaie:

;r ;rS,:,s ;f U ) O r) ( ä)J :rL lirr,ir:i F jir;-,äräi# 'JJ.J*I.1
"Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas 6e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti,a Allah praita i milostivje."'(Prijevod znaöenja Ali Imran, 31) Na potpunupokornost Poslaniku obavezuju rijeöiUzviienog: nas

j6 ij &_.rl -,;t, öFd6rr,iir ,r+ .r-;ciu u lr i-xr"Xil )
(\Y) ( r3litAi
ko Allahu i PoslanikuNjegovu ne bude posluian sigurno vatra diehennemska öeka,i u njoj Cevjeöno ostati." (Prijevod znaöenja El-DZinn, 23) Poslanik, sallallahu alejhive sellem, govorio svome nlje po nahodenju. Uzvileni Allahkaie: "Onoga

(r)( ;; üar.;ljiü!) o ( ,sÄt öx u; ) ,e
"On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanjuje."(Prijevod znaöenja En-Nedim, 3-4) Islamje strogozabranio oponaSanje nevjernikas, a Poslanik, sallallahu je ih da se razlikuju alejhive sellem,odgajajuöi svojeashabe, uöio od nemuslimana.

8 Hadise ovu temu navest na eemomalo kasniie.

.rnoöi. Upozoravajudi na ovu pogubnu nas öinjenicu, Uzviöeni 2e:
. . . 6

rani slijedenjemdrugih dokazuju stepen svoje nemoöi jer poraienom biva uzor pobjednik kod kojeg traZi povratak

r;l *"+ S_&J L*At qr:, ,b;q3t a65ir ;ri;i; ariir 1
i . t . , , i ,

' .

(r Yl) ( l;+ri 4
njih traiite snagu, a sva snaga pripada samo Allahu...,, znaöenja En-Nisa>, L39) Allaha nassaöuva da svakog da naspouöinaioj vjeris zla, ida ret konaönim boraviitemuöini,u druötvuposlanika, sallallanu i 9sellem, njegovih öasnih ashaba. Amin!

M ETODOLOGUA PISANJASTUDU E toku pisanjaovoga djela, analizirajuöi öerijatski stav o pitanju brade,konzumiranja duhanaislu5anja muzike, sluiio sam se metodama: Navodenjem kur'anskih ihadiskih dokazate miiljenjaprvih islamskih uöenjaka aktuelnoj o tematici. Svi navedenikur'ansko-sunnetski dokazi preuzeti su iz zbirkii djela, osimu situacijama ni1'e gdje postojala moguinost n.originalu.ovomsluöaju U naznaöio daseradio prenoSenju sam djela.
sallallahu alejhi ve sellem,rekaoje: "Traienje nauke (znanja)duinost je svarog ra.' Prenosi Enes ibn Malik, a hadis biljeii Ibn Madie sa ispravniÄ lancem

rca.Vidjeti:'Sahihu Ibni Madie",L/92,br. hadisa 184.Dobrimga smatra hafiz r:" sloiio imamEs-Sujuti ga navodisa pedeset koji räztiöitih puteva. ! ..Ir. "Sahihul-diami'us-sa gn",2n27, br.hadisa 3913. Takotter biljeie Et-Tabärani ga u du-öamiiin", 4/304 br. hadisa 421,i u "Et-Evsat',. t o , u r . lhadisa o u o , iI u "ElLv.drt 9/278,br. | c u t 5 d o 2t 8606, u E t _ 10439, ,10/246,bt. hadisa El-Bejheki "iua'buFiman", u 2/254 br.hadisa 1665, Enliat u 'Ez-Zejlu', L8/87, hadisa br 613.

SAFETKL'DUZO\4C

mjestima, izriöito kod spornihpitanja, smatrao Trede: odredenim Na dvijurazliöitih strana, zatimodabrati a dokaze samdaje potrebnonavesti prioritetnijemiöljenjeili pomiriti dva miSljenja osnovu iznesenih na argumenata. jedne pravne vei miiljenje Skole öetvrto:U studijise nije preferiralo prevashodno isunneta, koji su na kraju koriiteni dokaziiz Kur'ana su potvrdenimiSljenjima eminentnihislamskih uöenjaka, bez obzira na tim da naravnone izlazeiz okvira njihovomezhebsko opredjeljenje, s proteiiranje liönogmiöljenja, S ehli-sunneta. obziromda samizbjegavao navodio sam rijeöi i stavovevelikog broja kompetentnihislamskih poteikoöu. neöepredstavljati uöenjaka, se nadamda to öitaocu te god sam bio u moguönosti navedem ocjenuhadisa ili Pefo.'Gdje da nekimsluöajevima tabiina idrugih,to sam i uöinio. U miiljenja ashaba, zbog jasnije predstave naveo sam ocjene viSe islamskihuöenjaka, odnosnoneispravnosti navedenih dokaza. o ispravnosti izvora,sadrZedopunu iesfo.' Fusnote,pored navoda koriStenih glavnogteksta.U njima sam navodioPoslanikove, sallallahu alejhive i tabiina, islamskih uöenjaka, sellem,hadise,miSljenja izjaveashaba, glavnidio teksta. ili pojaönjavao je Sedmo: Na kraju knjige navedena literatura,sa kompletnim podacima:nazivomdjela, imenom autora, godinom smrti, nazivom te djela. kude, mjestomi godinomizdanja tiraiom ötampanog izdavaöke da Qsmo:Zelimtakodernaglasiti su samo rijeöiAllahai Njegova potpuneine trebajuim nikakve alejhive sellem, Poslanika, sallallahu promjene, rijeöi ljudimogubiti bliZe istini, i daljeod istine. ali Stoga, sve dok je öistod toga. greöke ovome nesavröenosti, a islam u djeludokaz ljudske su

ZASTOPISATIO OVIM TEMAMA anskiuöenjaci sloZnida je u islamunajbitnil'e su ispravno i da se bez njegadjela ne primajui ne vri.;'ede, Gkidat9 pa bilau skladu Poslanikovom, sa sallallahu alejhi sellem, p-raksom. ve akida rezultira ispravnim prakticiranjemislama, tj. Allahovihnaredbii klonjenjem zabrana. Tematika ovoga iako uskovezana akaid, nije je za veoma bitnau islamu idealnoj kao kojavodi brigu o öovjeku i pr'1je njegovadolaska na ovaj svijet, odlaska njega,a posebnoo njegovomboravkuna ovome sa kojimu omoguöuje zasluiivjeöniuiitak ili bolnu patnju. da

bitnost ovihi sliönih propisa 3eri1'atskih upuöuju Kur,an brojni i stojni Poslanikovi, sallallahu alejhive sellem, hadisi. su ovi Da

uöenjakaranif generacija) govore öeri1'atskim iz ih koja o propisima
zaspomenuta pitanja. nov!'e vrijeme, bosanskom jeziku nije pisanoo ovim temama na u vidunovinskih ölanaka kratkih ili odgovora postavljena na pitanja. ttim, samopostojanje velikogbrojapisanihradova veianinza ovu <u dokazje da ovi propisi ne predstavljaju nikakvunovinu za injenostanovniötvo. djeladanas mogu na6iu GaziHusrevOva se u a i biblioteci Sarajevu, mi öemo ovdje, uz Allahovupomoi, nazive samonekihdjelaöifisu autoriBoinjaci, bilo da su pisana arapskom, jeziku. turskomili perzijskom "Naza ru biz-zekleti fi of etil-kohve veI hamri veI af! uni ved duhan,,, i tuullaha el-Bosnija ef. el-Belgradija, poznatog bosanskog uöenjaka iivio i djelovao Beogradu, u umrooko L026. / L6Li. g. h.g.

beznaöajni, islam sigurno ne bi upozoravao ljude na vainost prakticiranja. Islamski uöenjaci nisu bili nemarnipremaovim takoda danasimamo na desetine novih djela (ne raöunajuöi

KUDUZoVIC SAFET

Muhammeda el-Hadimija. od 2. "Risoletuhakilkahveh", EbuSeida fi takoder od Ebu Seida Muhammeda 3. "Risaletu hakid-duhan'i fi el-Hadimija. 4. "Kasidetu zemid-duhon'iod nepoznatogautora. fi umro od 5. "Risaletu hukmit-tegano'i Muhammedael-Mar'a5lja, fi g. h.g./ 1-150. t737. ved-duhanivel-eiribeh", Mustafeibn od 6. "Risaletu hukmil-kahveti fi l-169. el-Akhisarija, umro kao muftija u rodnom Pruscu, Muhammeda h.g. t7s5.g. / 7. "Risaletu tahrimid-duhani'iod nepoznatogautora. fi od Mula Jajöanina, umro S. "Risaletu hakid-duhoni" Muhammeda fi g. h.g. 1-215. / 1-800. iurbil-kahveti"od nepoznatogautora. 9. "Menzumetu däevozi ft L-l."Serhu risaletifil-istidloli", poznatoje samo da je autor izvlesni Abdullah efendija. se Kasima Dobraöe drugomsvesku u Sva ovadjelanalaze u katalogu na sljedeöim stranicama: 345,345,561,595,602,673,685,746,741. 98, MoZdaöe neko kazatida danasima mnogo preöihstvario kojima propise njima. Odgovor naznaöenu na i islamske o trebapisati objainjavati ako nismo nejasnoöu dobit öemo nakonöitanjaovog djela.Uostalom, sallallahu alejhive se spremnipovinovati Allahui NjegovomPoslaniku, pitanjimakoja su lakia ijednostavnija, kako onda oöekivati sellem,u pokornost pitanjima u kojasu veöaizahtjevnija.

SerulRrsru srnv
O BRADI

-BRADA, JEZIEKO I TERMINotoSKo ZNAöENJE RUEEI
"el-lihje" Termin upotrebljava u arapskomjeziku za "bradu" se "el-liha" "el-luha"11, "onoöto izrasta oveimeniceje ili a oznaöava obraza bradi(di.1'elu i tijela)muökarca."12 se kaie daje neko Kada da , to znaöi ima bujnubradu. SejhAhmed ed-Dehleviovako je definirao bradu: "Braoom se a,po duiini,sveono ito izrasta zavrietka od donjeusnei iz donjeg (brade) vilice ivrata,a po Sirini, bradomse smatra 5to izrasta sve iz i obraza poöetka do donjegdijelavilice."13 Sejh je: Abdus-Settar ed-Dehlevi rekao "Bradomse smatrasveono izrasta lica, iz donjegdijelaviliceivrata,bilo u duiinu ili u öirinu, osim - oni se ne smatraiu bradom."la

DOKAZIO OBAVEZIPUSTAN'ABRADE Prijenavodenja dokazeo obavezipuitanja brade,neophodno je se nekih pravilakoja öe nam, uz Allahovupomoi, olakiati rnje propisa ovom pitanju. lerijatskog po 1. Allahova vjera,kojuje objavioSvomePoslaniku, sallallahu alejhi je postojana do Sudnjegdana.Ni1'e sellem, podloina mijenjanju ni utjecajem vremena, ljudi,a ni prilikana odredenompodneblju. ni Stoje Uzviöeni naredio se izvriava, da duinostje izvröavati, ltoje sve duinostje klonitisetoga.
"Muslimov Vidjeti: Sahih" komentarom En-Neveviia, sa od 3/I22.lmam En-Nevevi kaie: 'El-lihaje ispravnije el-luha, tim da se moie upotrijebiti od s obojeJ' "El-Kamusul-muhit", Vidjeti: od El-Fejruza Abad|a,4/387.Isto se navodii u "Mu dimil"El-Mundied lugatFarabüeh", 1060,i u str. fil-lugati vel-e'lami",stt.7L7. "MesailulJihjeh", Vidjeti: str.35-39, uzetoiz "Ediletu tahrimihalkil-lihje", str.83. "Dievhiru-sunneti Vidjeti: fi I'fail-lihjeh",str.5, Adabuz-zefafi, 120,uzeto iz,,Hukmudstr din fi lihjeti vet-tedhini",str. 19. Ko ieli viSeod spomenutog neka se vrati na djelo: ,,ElMevsualul-fikhüe", /222-223. 35

KUDUZoVIC SAFET

od ka Poslaniku, sallallahu alejhive sellem, Njegova 2. Sva naredba je i direktnanaredbanjegovimsljedbenicima, istovremeno Gospodara ili ierljatski dokazda se dotiönanaredba osimako dodejasani ispravan na sallallahu alejhi sellem. ve zabrana odnosi eksplicitno Poslanika, isunnetuu imperativnoj formi postaje 3. Sveito je doölou Kur'anu Poslanika, sallallahu alejhi sellem, ve osim obavezom svimsljedbenicima dokaz koji tu naredbuspuötana stepen ako dode ispravan öerUatski "istihbaba"1s,dokaz aludira se propisom ili koji da obavezuje jedandio samo "Naredba pravilo glasi: povlaöi Poznato obavezuJ'16 muslimana. u U tom kontekstu, dokazi stavuislama pogledupuitanjabrade, svi o puienja i muzike,koje öemo navesti, öe utemeljenina kur'anskobit iz tekstovima miöljenjima i uöenjaka reda prvih ipotonjih sunnetskim jer su oni najpotpunlje generacija, shvatiliporuke islamai, \uded za ih zadovoljstvom svogaGospodara, sproveli u praksu.

DOKAZIIz KURANA Allah,spominjuöi rijeöiHaruna, alejhis-selam, kaZe: Uzviieni

(1r) ( Ji.i;

i.ij o-. -r::r t Ffi ,ii )

"O sine majke moje, ne hvataj me za bradu i kosu moju." (Prijevod znaöenja Taha, 94) jasan kur'anskidokaz da je puötanje Navedeniajet predstavlja poslanika prije Vjerovjesnika, i sallallahu bradebila praksa Allahovih uöenjaci ovoga ajetaderiviraju iz dokaz alejhive sellem.Neki islamski jer smatrajuda öerijatpr|l'ainjihposlanika o obavezipuStanja brade, negiranili izmijenjen Serijatom vri;'edi iza ovaj ummet osim ako nl1'e alejhi sellem. ovomesluöaju ve U radise o potvrdi Poslanika, sallallahu AllahovogPoslanika, sallallahu alejhive istog propisaito praksom
"lstihbab"-je nagradu, ako ga ostavi, zasluiuje ne djelokojimnjegovpoöinilac zasluruje a Kaznu. "El-Vediizu Zejdana. Vidjeti: fi usulil-fikh", 11,od Abdul-Kerima str

STAV IST,AMA IsRADI,IUS[N]LI IVIUZICI O I

sellem, öemute biti posebnog o govora.Komentirajuöi citiraniajet, "Ovaj Sejh ES-Senkiti kale: ajet upuiuje na obavezu puitanjabrade i zabranu brijanja. je bilapraksa To Allahovih poslanika, je Allahov neka mirispas svenjih."17 na U godini slanja delegacija vladarimatadaönjihkraljevstava i upuöivanja poziva islam, u Poslanik, sallaliahu je alejhive sellem, poslao Haiima el-Asa b. el-'Umevija Herakliju, kraljuBizantinaca. Heraklije mu je,izmedu ostalog, pokazao slikenekihprijainjih poslanika naslikanih nakomadu svilenog platna. opisutih poslanika U je navodise:,,Nuh imao li.lepu (...), bradu je Ibrahim imao bijelubradu(...),Ishak imao je rijetku (...),a Jakub nalikovao je bradu svomeocu Ishaku (...), Isa le a 8 imao crnu bradu." ajet na puötanja brade, . Citirani sam po sebi ne ukazuje obavezu alijeopiepoznato sunnet da tumati Kur'an, odnosno kadase hadisi u kojima nareduje se puitanjebradepromatraju zajedno ajetom, sa dokazi postaju övrsti nepobitni. i

DOKAZIIZ SUNNETA Od Poslanika, sallallahu alejhi sellem, ve prenose brojnihadisi se u kojima jasnim se imperativima vjernici obavezuju puötanje na brade. 1.Prenosi od Ibn Omeradaje poslanik, se sallallahu alejhi sellem, ve "Razlikujte rekao: se od muiriko,puitajte brode,o podrezujte brkovelas Ovaj hadis, isviostali, kao je izreien u imperativnoj formi.prethodno smo spomenuli fikhsko pravilo naredba da povlaöi obavezu, u ovom ito sluöaju daje puitanjebradeobaveza, takoderi kraieniebrkova. znaöi a
t7 Vidjeti: ?dvau l- bejan", 4/382-383. l8

El-Bejheki u "Delailun nubuve", (prevedeno skraienom 1/386-389 u obliku). Kesir Ibn kaie: "Stepen je ispravnosti predaje dobar" RljeiiIbn Kesira ove uzeteiz,'ErReduali tehzibillihje", 7. str. El-8uhari, 1272, hadisa str br. 5892,M uslim,komenta od En Nevevija, r 3/122,br.hadisa, 259,EI Bejheki "Es-Sunenul-kubra",l,/232,6r. 689,El Begavi u hadisa u,,Serhus-sunne,,, 5/2L9220,br hadisa 3087,EbuAwane u svome"Musnedu,'. 1/188.

SAFET KUDUZoVIC

2. Od Ibn Omeraprenosi da je Poslanik, se sallallahu alejhive sellem,rekao:"Kratitebrkove, puitojte bradelao a Imam En-Nevevi komentaruMuslimovaSahiha,objainjavajuöi u glagol"u'fuu"(lriel) puitajte,kojije upotril'ebljenovomehadisu, u kaie:

"roznaöi: je pustite daraste onakvu jer:"jifi^U,"Ji{::::.\L kakva

3. Prenosi od Ebu Hurejreda je Poslanik,6,rekao:"Kra-tite se brkovei puitojte brade,razlikujte se od vatropoklonika.'22 4. Biljeäimam Muslimod Ibn Omeradaje Poslanik, sallallahu alejhi "trimovanje" (podrezivanje) ve sellem, naredio brkovai puitanjebrade.23 Citiranihadisibezdvojbeno ukazujuna obavezupuitanja brade i, je istovremeno, zabranunjenogbrijanja. Obligatna duinost je pokoriti jer se Poslaniku, sallallahu alejhi sellem, se tim postupkom ve iskazuje pokornost UzviSenom prenosi da je Poslanik, Allahu. Ebu Hurejre "Ko pokorio Allahu,a ko sallallahu afejhi sellem, ve rekao: mi sepokori, se je pokornost pokornost, mi odbije odbio Allahu.'24 Uvezi hadisom Omera kome s Ibn u stoji dajePoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, narediopuStanje brade,imam Ez-Zurkani svom komentaru u "Hadisomje MalikovogMuveta'a,navodi rljeöi Et-Tibija: zabranjeno briy'anje i podrezivanje brade,kao ito to öinepripadnici drugihvjera."2s "Naredivano je (od Poslanika, je 5. Diabirb. Abdullah rekao: nam sallallahu alejhive sellem) puitamo bradei kratimobrkove."26 da

El-Buhari, L272,ü. hadisa5893,Muslim, komentar od En-Nevevija, str 3/121, br. hadisa 259,En-Nesai, 3/358,br. hadisa5061,i u "El-Kubra", 5/407,bt. hadisa9294,EbuJa'lau "El-Musnedu', 10/105, hadisa br. 5738. Vidjeti: En-Nevevüev komentar Muslimov na Sahih, 3/L22. Ibidem,3/122,br hadisa 260.ldentiöno ovoj predaji El-Buhari, 1272,br hadisa i str. 5892. 23 lbidem,3/L22, br. hadisa 259, Et-Tirmizi, 8/40, br hadisa 2764. Vidjeti: Ez-Zurkanijev "El-Muveüa', komentar na 4/390, br. hadisa1828,
2T 22

25 26

El-Buhari, str.623, hadisa br. 2957,istr. 1.503, hadisa br 7137i Muslim, 121176, hadisa br. 1835. "El-Muvetta", Vidjeti: Ez-Zurkanüev komentar na 4/391.. "El-Musannefu", Ibn Ebi Sejbeu 6/111,br. hadisa13. Ovaj hadis imajasnu potporu u prethodnoj predajiIbn Omera.

STA\T ]SLAIV1AtsRADI, O PTISFN]LI i ,\ILIZICI

hadisiu kojimaje poslanik, sallallahu alejhive . Ovosu najjasniji sellem, naredio puitanje brade.Da li i pored ovako jasnih dokazaiz najvjerodostojn ih hadiskih zbirkiima mjesta rarpruur? za Kakonaredbu razumjeti kaoobavezu?l onekojismatraju poslanik, osim Za da sallallahu alejhi sellem, moie neöto ve ne narediti da su njegove ili naredbe samo sunnet, navodimo sljedeie dokaze: a)Uzviöeni kaie: Allah
oL"j

(1r)
"Neka pripaze se oni koji postupaju suprotno naredenju njegovu (Poslanikovu), ih isku5enje da kakvo ne stigne ili da ih bolna pätnja nesnatle." (Prijevod znaöenja En-Nur, 63) poslanika, Zar brijarye brade suprotno nije naredenju sallallahu aleihi veselleml? b)Uzviöeni kaie: Allah lil Äi^u ) o,-*'.*! .,lsL^i I
v r l

{)L: (r1) ( i+i:,. j; si iir;,i,r ,r-,*;; a;i
"Kada Allah i Poslanik Njegov neöto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemajupravo da po svom nahotlenjupostupe.A [o Allaha iNjegovaPoslanika posluia, taj je sigurno skrenuo sa pravog ne puta." (Prijevod znaöenja El-Ahzab, 36) Citirani znaöi: ajet kadaAllahi Njegovposlanik, sallallahu alejhi ve sellem, neito narede.27 Es-Savi kaie: "U ajetuje spomenuto Allahovo ime zbog veliöanja (ta'zima)28 bi se ukazalo to daje poslanikova, i da na sallallahu ve sellem, alejhi odredba jer istovremeno iAllahova odredba,
"Tefsirus-S 27 Vidjetir abuni",2/484. "Ta'zim" je veliianje,slavljenje,uzdizanje. 28

KUDUZOVIC SAFET

za UzviSeni njegakale'.

(i) (.+-d (5.lil J^jl I Oy1.r;tro' ;fq u; )
'On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se (Prijevod En-NedZm, 3-4)i' znaöenja obznanjuje'2s Zejnebe 36) Povodobjaveajeta (El-Ahzab, bilo je nezadovoljstvo da naredom se alejhi sellem, ve sallallahu Poslanikovom, bint Diahi sa posinka Zejda.3o tadaSnjeg udaza njegova "Ovajajetje opieva2eöi svei niko za Ibn Kesir svometefsirukaZe: u pravo,kadasazna Allahovuili Poslanikovu, alejhive sallallahu za nema tome, dakle,nema pravoslobodna da sellem,naredbu, se suprotstavi se postupiti Musliman drugaöije."3l svoj koristeöi razum, izborai ne smije, ve alejhi Poslanikovom, sallallahu i uvijekmorapokoravatibiti zadovoljan presudom, obzirana okolnosti. bez sellem, Allahkaie: Uzviöeni

)i 6r;rfo.+ie r:! t Fii$ -ts uEÄt< Ä i;':'ft cri-ll )
1 ( 1 o )( I ' r l : . r ; i * i r . : ' i ' i 1 X ^
"I tako Mi Gospodara woga, oni neae biti vjernici sve dok za sud'rju u sporovima svojim metlusobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje u duiama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore." (Prijevod znaöenja En-Nisa'.65) imao alejhive sellem, sallallahu da od c) Jedan dokaza je Poslanik, u EbuHurejre, kojemje i naredbejestehadiskoji prenosi da ovlast izdaje "Da rekao: sene boiimda fu oteäati ve alejhi sellem, sallallahu Resulullah, priie svokognamaza'q2 misvak svomeummetu,narediobih im do koriste
"Safvetut-tefasi",2/4u. " 3/278. Uzeto iz 2s Vidjeti: Haöijetu-savi", "Tefsirul-Kur'anil-'azim"imamalbn Kesira,3/456 od 30 Vidjeti: "Tefsirul-Kur,anil-'azim" 3/603. :r Vidjeti: str. 32 El-Buhari, 192-193,br. hadisa887 i slr. 1524, br. hadisa 724o, Muslim komentar od

5 T Ä l\s t \ \ A I r n , i\ D l t . r\ f \ l r t \ t r / t r

Dakle, Poslanik, sallallahu alejhi sellem, ve je oprezno postupao u ovakvim situacijama ieleti opteretiti ne jeida je naredio svojummet, redovno koriStenje misvaka, bi bilo obavezno to izvriavati. 6. Prenosi od Ibn Omera je poslanik, se da sallallahu alejhi sellem, ve rekao: brkove i puitajte brade!". Impei-ativnioblik koji je .."Podrezujte Poslanik, sallallahu alejhive sellem, upotrijebio ovom hadisu jesie u 'i'fuu" ( rri'l)i znaöi puötanje ostavljanje stanjuu kakvom i jeste.ra u Ovaj glagol je naveden u Kur'anu viöemjesta. suri El-Bekare na U ".iJr Uzvjieni Allahkale: r,6-.1:Ju-,. (Jes,äluneke .rj,, mazajunfikun _F "Pitaju kulil-'afv) te öta da udjeljuju, reci: Viiak', (prijevodznaöenja El-Bekare,219), tj. udjeljujte ötovamostane ono preko vLstitihpotreba. Analogno hadisu, da se hoie reii: pustite ovom kao braduda raste tako dasestvori viöak bujnosti duiine. od i 7.Prenosi imamEt-Tirmizi lbn Omerada je poslanik, od sallallahu "Potkrafujte alejhi sellem, ve rekao: brkovei puitajie brade;ßs Svi spomenuti hadisi autentiöninajaze u najvjerodostoj su i se nijim hadiskim zbirkama,prvomredukod El-Buhariie u I Vuilima Ovezbirke
En-NevevUa 3/116,br hadisa252,"sahihunNesai", 1/4 br hadisa7, ',Sahihut Tirmizi,,, 1/9br hadisa "Sahihu Davud", 21, Ebi 1/11 12,br hadisa ,'sahihu Madie",UIIO, 37, Ibn br hadisa Ahmedu svome"Musnedu',, 236, 2/399,br. hadisa 916g,imarnMaliku svom "lvluveta'!," 1/215,br. hadisa142,Et-Taberani ,,El-Mu'diemul u keEiru,,, 2/54, hr.F,adisa "Musnedu j,3/48 ", 1301, Ja'la svome Ebu u bt. hadisa 1127,ElBezzat, 2/268, bt. hadisa (l\,4edime'uz 2549, zevaidi), "Muhtesertarihu Dime6ki,, Ibn Asakira,13/296.El_ od "Es-Sunenul-kuüa," I/57, br: hadisa145, i u ,,Es-Sagir,,, b(. hadjsa74, 7/42, ,u _Bejhekj IbnEbiSejbe svome"Musannefu", u I/I95, bt. hadisa Ed-Da;imi svome,,Sunenu',, 4, u 1 , r 1 1b r,.h a d i s a 8 3 , b n H u z e j m e s v o m e , S a h i h uI,/'7 2 , b r . h a d i s a 3 9 ,E n _ N e s a i 6 6 I u , 1 u "ElKubra," L/64,br hadisa6, El Hatib el Bagdadiu ,,EtTarih', neito izmijenJenim (sa tekstom hadisa),2/433, 952.OvajPoslanikov br sallallahu alejhivesellem, naoissvrstava semedu najispravnUe hadise. Rijeiionih muslimana ka2Lrda seupotreoa koji im mrsvaka gadi.ilidaje paganski to plod su idokaz njihovognepoznavanja obidaj, vjerskih propisa. "Kako Zanjihvr!ederteti Uzviienog: krupnarijei izlai iz usta njihovih, ne govore oni drugo neistinu." (El-Kehl do 5) EJ Buhari, 11/543, hadisa br: 5893,,,Sahihun Nesai,', 3/1063,br hadisa4822, Begavi E] u 'Serhus s u n n e " , 6 / 1 2 2 ,h a d i s a 0 8 7 E l - B e j h eu 'i, E ö u a b , ' , 5 / 2 1 9 h a d i s a 4 3 0I,b n br 3 , k ö br 6 Ebi Sejbe 6/110,br.hadisa IbnHazrnu,,El Muhalla',.2/220. 1, "Fethul 34 Vidjeti: bari",1I/ 543. 35 ELTirmizi, 8/38, br hadisa2763, i ocienio ga je vjerodostojnim. Slitno tome biljeii Muslim svome"Sahihu," u 3,/121, hadisa br. 259.

KUDUZOVIC SAFET

poglavlja skupinomhadisakoji ukazujuna obavezu sa sadrie posebna puitanjabradeizabranunjenogbrijanja. ve alejhi sallallahu Poslanik, da se 8. Od Ibn Abbasa prenosi je Allahov je da je to bila praksa Ibrahima, kratiosvojebrkovei spomenuo sellem, his-selam.36 alej ve alejhi sallallahu prenosi daje Poslanik, se 9. Od ZejdaIbn Erkana "Kone krati svojebrkove, pripadanomalu' ne sellem,rekao: Ovim hadisom argumentira se da je kraöenje brkova vadZib (obaveza).38

JE BRADE POSLANIKOVA, PUSTANJE UPUTA VE ALEJHI SELLEM, SATLALTAHU Allahkaie: Uzviöeni
' l

(v) ( .jil

+$ Är jl Är lJölj' lriiüb ü

-

-

'

'

:

.

.

.

std uJ;J$,! Jr-,JJl äsElul )

"Ono 5to vam Poslanik dä, to uzmite, a ono 5to vam zabrani, to ostavite i bojte se Allaha, zaista Allah iestoko kainjava." (PrÜevod znaöenja El-Hail 7) to, uöinite a kaie:"Stagod da vam naredi, ajetaIbn Kesir U citiranog jer nareduje ve sallallahu alejhi sellem, ostavite, Poslanik, lto vamzabrani, samozlo."3e samodobroizabranjuje

"Hadis "Hasenun-garib." El-Albani kaie: Sejh aß3-34, bt. hadisa2760,i kaie: Et-Tirmizi, "DaifuSunenet-Tirmizi", je slab,", str.330, hadisa524 br Vidjeti: "Tuhvetul-ahvezi", "Hasenun-sahih". 8/34-36, br. hadisa 2761. Vidjeti: Et-Tirmizii kaie: "Musnedu", u "El-Kub.a",51208' 19292, El-Bejheki 4/368,br.hadisa ImamAhmedu svom "Musennefu", "El-Evsat", svome 3051,IbnEbiSejbeu 4/40,br. hadisa 5033,i u br hadisa "Sahihut-Tirmizi", "Hadisjeispravan." 2/358'br. Vidjeti: kaie: 2. 6/110,br.hadisa El-AIbani "El-Kubra", "Sahihun-Nesai",3/358,hadisa 14' br. 5062,iu V66, br. hadisa 22L2, hadisa "Fethul-Bari I/340. \Jzetoiz "El-Lihjetu davil-Kitabives-sunneh", 77. str. fi 38 Vidjeti: : "TefsiruIbni Kesir", 4/303. 39 Vidieti:

STA\T ISLAi\IA I]RADI, SI NJL] JVILIZI(,I O I'L I

U hadisu biljeiiimamMuslim Ibn Omerastojidaje Poslanik, koji od sallallahu ve sellem, je potkraöivanje alejhi naredio brkovai puötanje brade.a0 En-Nur, U suri Uzviieni kaie:

"Neka pripaze se oni koji postupaju suprotno naretlenju njegovu da ih iskuienjekakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snade." (Prijevod znaöenja En-Nur; 63) Ibn Kesir, komentirajuti prethodni ajet, rekaoje: "Znaöenje rijeöi 'iskuöenje'odnosi se na nutarnje (sriano), iskuöenje kojeie osjetiti tako ito ie im srceobuzetinevjerstvo, licemjerstvo novotarije, rijeöi'ili ili a daih patnja bolnane snade' odnose na bolnupatnjuna dunjaluku se koju fiziöki ie osjetiti ubistvom sprovodenjem ili ili öerijatskih kazniili zatvaranjem Na öinjenicu su ashabi i sl."a1 da dobro shvatili opasnost skretanja saPoslanikovog, sallallahu alejhive sellem, puta, upuiujui rijeöi Ebu Bekra es-Siddika, najboljeg poslije öovjeka Poslanika, sallallahu alejhi "Ne postoji vesellem, i prvoghalife, kojije rekao: niöta je poslanik, ito sallallahu ve sellem, alejhi öinioa da ga nisam slijedio tome,i bojimse u da zalutao pravoga bih sa putaakobih ostavio neitood njegove prakse." "Ovo IbnBetta, nadovezujuii na rijeii Ebu Bekra, se naglaöava: je, draga braio,Es-Siddik moja kojije imaotolikoizraien osje€aj straha od udaljavanja od Poslanikovog, sallallahu alejhi sellem, ve puta,u neiemu jer velikommalom, je bio svjestan to vodi u zabludu. tek recio ili da Sta nama ivremenu komese ismijavaju u poslaniciono sa time su doöli? i Sta o ljudima se bahatoizigravaju sunnetom reii koji sa Muhammecla, sallallahu ve sellem? alejhi MolimoAllaha nassaöuva propasti da ispasi naiih djela."ez zlih Ibn EbiSejbe biljeii da je jedan mediusija (vatropoklonik) doiao Poslaniku, sallallahu alejhi sellem, ve obrijane bradeidugih brkova, pa

a0 Izvor hadisa.je prethodno naveden. "Tefsiru 41 Vidjeti: Ibni Kesir", 3/382. "Kelimetus-Siddik 42 Vidjeti: ve ta'kibulbni Bettau El-tbanetul kulra", I/245 246.tJzeto iz "Med2eletul bejan", 91. br

KUDUZOVIC SAFET

öegato?",a on je upitao:"Zbog alejhive sellem, gaje Poslanik, sallallahu "ovo je naia vjera." to mu je Poslanik, alejhive sallallahu Na odgovorio: "lJ naioj ujeritrebakratiti brkove, puitati bradelA3 a sellem,rekao: navodise: Ibn Kesira Ibn U predajiEl-Harisa Ebi Usameod Jahjaa 'JednomprilikomPoslaniku, je doöao neki alejhive sellem, sallallahu pa ga je Vjerovjesnik, obrijanebrade i dugih brkova, öovjek,stranac, 'State naveLo to uöinü?', on a da alejhive sellem,upitao: sallällahu ie 'Moj gospodar vladar) Tadamu (tj. mije tako naredio.' muje odgovorio: 'Meni Allah norediodo je je Coslanik, alejhive sellem,rekao: sallallahu puitam brodu i skraöujembrkove!" "Dvasu Ibn Dierir od Teidaibn Habibastoji: U predajikoju biljeZi bradai dugih obrijanih ve alejhi sellem, sallallahu doiia Poslaniku, öovjeka 'Zbogöega upitao: alejhive sellem, sallallahu pa brkova, ih je Poslanik, "To (tj' Na naieg gospodara vladara)J to?', oni su odgovorili: je naredba o 'Meniiemoj Gospodar rekao: alejhive sellem, sallallahu to im je Poslanik, noredioda pustimbradu i skrotimbrkove!"4 svome ummetu naredioje sellem, alejhive sallallahu Poslanik, Allahov Imam je sam taj propisu praksusproveo. puitanje brade,a prije toga ve alejhi sallallahu da Muslimbiljeiiod Diabirab. Semure je Poslanik, i imaoveliku bujnubradu.as sellem, razloga, opravdanog Nemasumnjeda brijanjebrade,bez öerijatski alejhi ve sellem, sallallahu Poslanikovoj, protstavljanje predstavlja su da El-Buhari od naredbii odstupanje njegoveprakse. "Ko i Muslim biljeZe ne rekao: nopustimoj sunnet, je Poslanik, alejhive sellem, sallallahu pripadameni!46 alejhive sallallahu Ashabi su, u ielji da budu iskreniPoslanikovi, Prenosi sve slijedili ito imje bilo naredeno. dosljedno sljedbenici, sellem,

45 46

"El-Musannefu", 11. 6/110-U1, br.hadisa lbn EbiSejbeu "Tahrimu str' halkil-liha", 2, su i se pojaiavaju spomenuta u medusobno ova tri predanja "Er-Redu tehzibil-lihje", 5. str ala A od Ismailael-Ensarija. sliino tome i u "sahihu Muslim" komentar En-Nevevija, 15182, hadisa23M. br' Vidjeti: 1401' br Muslim,9/149, hadisa 1ol130,br hadisa5063(Fethul-Bari), El-Buhari,

STA\] ISLANIÄBRÄDI, O PL.sE\]Ij \ IL]II.,I I

sedaje Ebu Bekr imaogustubradu,aT Omeristotako,a8da je Osman a ,,Vidio imao dugubradu."" Sa'da Od ei-Sabija prenosi da je rekäo. se sam Al1ju, je toliko bujnu braduda je zastirala imao prostorizmedu lica ramena objestrane."s0 i sa Podstiöuöi na slijedenje nas prakse prve generacije muslimana, Poslanik, sallallahu alejhi sellem, poznatom ve u hadisu "Driitesemogasunneto sunneto kaie: i mojihprovednihvLodara.,,51 Primjer plemenitih ovih ashaba zapravoje primjer teinje ka dobru, koju bolesna prezirala. to aludiraju su srca Na rijeöl Uzviöenog AIlaha:

(\ r) (41 [;s u r;i js ] lFl .]$ rrj<.rlr JLi,)
"Igovore nevjernici, je kakvodobro, oni nasne bi u tome pretekli.', da (Prijevod znaienja El-Ahkal 11) U komentaru navedenog ajeta, Ibn Kesir kaie: ,,Ehli-sunnet govori "Svako upravo suprotne rijeöi nevjernicima." kaiemo: Mi djeloili govor koji potvrden ashaba nije od jer smatra novotarijom, dajä u tomebilo se dobra, bi naspretekli."5, oni

BRIJANJEM BRADE OPONASruUSENEVJERNICI sumnje je brijanje da predstavlja brade oponaöanje nevjernika i . Nema istovremeno odstupanje Poslanikove, od sallallahu alejhi iellem, ve upute. Na öinjenicu ovu ukazuju brojnihadisi, spomenut a temo neke niih: od

"Kütul-kulüb",4/9. Vidjeti: Preneseno djela"Hukmud-din',, 29. iz str "Ellsabe",4/484, 48 Vidjeti: red.br 5752.Navodilbn Dterir u',Et fa h',,3/226, daje Omer tfa2io EbuBekra od smjenuUsame Zejdasa mjesta b. vojskovode zbog toga itole m ad Eb!Bekrje uzeoOmeraza njegovubraduukoriviiga zbog tih rijeii. "ElJsa 49 Vidjeti: be",4/377 red.b,r.5464,"Tarihul i hulefa',, 117. , str. "Et-Tabakat", "Tarihul-hulefa", 50 Vidjeti; 3,/25, i str.131. 51 Et-Iiniizl1/413414, br. hadisa2676, i kaie: "Hasenun-sahih,, Darimi,1/34, br. i Ed " " hadisa Sej El-Albani 95. h ka2e: Had isje vjerodostoja Vidjeti: Sahihü fitmtzl , 2/342, n.,, "Sahihu br. hadisa 2157, Ibni Madie",I/3I 32, br.hadisa 40. "Tefsiru Vidjeti: lbni Kesi", 4/141.
47

KUDUZOVIC SAFET

ve alejhi sellem, prenosi daje Poslanik, sallallahu se Od EbuHurejre "Krotite brkove i puitajte brade, razlikuite se od vatropokloniko;63 rekao: "Brijanje iobiljeäje nemuslimana bradejeobiöaj rekaoje: ImamEt-Turbiöti vezesa vjerom,molimo muirika koji nemajunikakve mnogihdanainjih zla."sa od Allahada nassaöuva njihova ve sallallahu alejhi sellem, se Od Ibn Omeraprenosi daje Poslanik, "Razlikujte od muirika,krotitebrkove puitaife brade.'5s Eminentni i se rekao'. kaie: el-Albani Nasiruddin iz hadisa SamaMuhammed islamski znalac "Grijeieoni koji odobravaju je naroöito kada nemuslimana, oponaianje kojeje oponaSanje spoljaönje ono predstavlja brade,jer u pitanjubrijanje (u ko Stoga, god povezano nutarnjim oponaSanjem srcuiduöi). sa usko time zapravoodobravai potvrdujeispravnost oponaia nemuslimane, i i zanemarujuii ne prihvatajuf istovremeno uvjerenja, vjerskog njihovog nisuuvjereni kao da uputu.Takvi alejhive sellem, sallallahu Poslanikovu, 'Najbolia alejhive sellem,rteöi: sallallahu u istinitostVjerovjesnikovih, ve aLejhi sellem,uputo!'56 salLalLahu uputaje Muhommedova, imaoje dugu i gustu bradu, alejhive sellem, sallallahu Poslanik, ne U uöenjaci opaenito. tom kontekstu, iislamski kao injegoviashabi je i1'edan njih ikada od na postojinijedandokaz koji bi ukazivao to da u drZavama, sluöaju u äivotuobrijaosvojubradu.U mnogim islamskim - u veöinisluöajeva vladaru nepravednom kadabi se nekosuprotstavio radilo se o vladarimakoji su nedovoljnopoznavalipropiseAllahove u vjere- zabiljeienojeda su takvogprijestupnika, okvirusankcioniranja za poöinjenonedjelo, prvo izvodili pred okupljene narodne mase, 5to zatim bi ga obrijalii stavilina devu te kruiili s njim po ulicama, je njegovemuikosti."sT poniZenje njegai kaljanje predstavljalo za razlikuju od da hadisu kojemsenareCluje semuslimani Komentirajudi je: sallallahu rekao "Poslanik, es-Sindi öejh nevjernika, EbuMuhammed nas obavjeitava da je brljanjebradeobiöajnevjernika, alejhive sellem, sallallahu iNjegovaPoslanika, koji u stogase muslimani vjeruju Allaha
s3 sa ss s6 Ef-Buhari, 1272,br. hadisa5892,Muslim,3/L22 br. hadisa260. str. "Hukmud-din", "lfa'l-liha str.24-25. iz br haiijetulfa'l-liha", 3. Preuzeto knjige Vidjeti;

br. 259. N4uslim,3,/122, hadisa 867,od Diabirab. Abdullaha. 6/127-128, hadisa br. Muslim, "El-Lihietu davil-Kitabi ves-sunneh", 98-99,a ko se str. fi uzeteiz öejhaEl-Albanüa s7 Rijeöi "Medieletui-iehab",6r.4L. informirati ovome,nekase vrati na o ieli detaljnüe

SIA\/lSLÄ,\,lr\ O BRADI, I,t,StNIUNIL;Zl(.1 I

alejhi sellem, ve morajurazlikovati njih i ne smiju ih oponabati, od povodeöiu tomeza Poslanikovim, se sallallahu alejhi sellem, ve rijeöima: 'Ko jedan norod,njemu i pripado;'58 oponoia Veliki hanefljski pravnikEbu Bekrel Kasani takodernavodida se brijanjem oponaöaju brade nevjernici.se "Ne ielimo Iz velikog neznanja neki muslimani kaZu: da puötamo brade ito su to obiljeljapojedinih zato voda ateizma, poput Marksa, Engelsadrugihl"Zar nije prioritetnije i povoditi se za Poslanikovom, sallallahu alejhive sellem,uputom i slijeditiga u svim iivotnim segmentima obzira nemuslimane bez na postupke?! i njihove Puötanje brade predstavlja ne oponaianje nevjernika, veö naprotiv,brijanjem brade oponaöaju nevjernici, se shodnorijeiimaAllahovog Poslanika, "Razlikujte sallallahu ve sellem: alejhi seod muiriko,puitojtebrode..."60 Uzviieni o inovjercima AIlah kaZe: (Y^) ( ;l .!rs 'FJ\;lr ';'lrlJl .rLi,. oilL iilr )

?ko ih upitaS: je stvorio nebesai Zemlju,sigurno öe reii: Allah!" Ko (Prijevod znaöenja Ez-Zu mer;38) politeisti Mnogi svjedoie je Stvoritelj da nebesazemlje i Allah! Znaöi lito dabismo, ielji da se razlikujemo njih, u od trebali reii daje nebesa iZemlju jer stvorio nekomimo Allaha!? Nikako, sveöto islam zahtijeva treba izvröavati osvröuiise na postupke ne politeista. U danaönjem vremenu pojedine nemuslimanske prakticiraju zemlje obrezivanje djece higijenskih muöke iz izdravstvenih razloga. osnovu Na razmiSljanja pojedinih muslimana, bismoovu praksu mi trebali napustiti zbog njihl? primjeri brojnii oduljili Ovakvi su bismonavodeii ih.
EbuDavud, 2/761,Et. hadisa3401,Ahmed u svom "N4usnedu".2/50, hadisa5115 br. 5116, Asakiru "Tarihu Ibn Dimeik",291165, Et-Tahavi "Muikilul-asar", u 1/88,El-Kuda'i "Musnedui-iihabi", u I/244, br. hadisa390,Abdu b. Humejdu "El-Muntehab", 267, str br hadisa Sejhul 848. islamlbn Tejmijje kaie:"Hadisjehasen." HafizE] Irakiocijenjuje ga "E vjerodostojnirn. Vidjeti: Jktida",str.39, i "Musneduiühab,"U244 (fusnota). Sejh El Albani gaje vjerodostojnim. ocijenio "Beda'us-sanai'a Vidjeti: fi tertidbii-5eri'a", 3/101. prethodno naveden. Izvor hadisa ie

59

SAFET KUDUZOVIC

SE OPONASNTU ZENT BRADE BRUANJEM je kojima Allahuöiniomuikarcerazliöitim Jednood brojnihobiljeZja se bradeoponaöaju iene ienä jeste brada.Shodnotome, brijanjem od je Uzviöeni Allah prema izgleduu kome i izraiavavid nezadovoljstva stvoriomuikarce. prokleo alejhi sellem, ve sallallahu da Ibn Abbasprenosi je Poslanik, mu6karce."61 Zenei ienskaste mulkobanjaste "Poslanik, alejhive sallallahu U drugoj predajiIbn Abbas kaie: je muikarcekoji oponaöaju iene i iene koje opona5aju prokleo sellem, muikarce."62 medusobno oponaöanje el-Hejtemi ilbn HadZer Imam Ez-Zehebi u ubrajaju velikegrijehe.s3 iena i muikaraca kaie: "U bradi se krije odredenakoristza ljude:to je Ibnul-Kajjim visokogpoitovanja, lica ukrasöovjekova ijedan od razlogaukazivanja koje inaöe nije primjetno da se u tolikoj mjeri ukazujegolobradim je, jedno od obiljeija kojim se i maloljetnicimaienama.Brada takocler; muikaracodlikujenadienom.'s "Nemasumnjeda se brijanjem bradeu najveöoj tvrdi: El-Kandehlevi gore je nego oponaianjeu mjeri oponaiaju iene, i ovo oponaöanje jer drugome, je bradaobiljeijekojim se muökarci ili odijevanju neöemu razlikujuod Zena.Ovu öinjenicune opvrgavaniko osim onaj koji fitru6s kojoj u i.mljenjajuii slijedeiisvojestrasti sebe, samoga obmanjuje gaje Uzviieni Allahstvorio."55

8/58-59,br br. El-Buhari. 1271", hadisa5886 istr 1444,br. hadisa6834,Et-Tirmizi, str. hadisa 2785. 8/58, br. hadisa2784. str. 62 El-Buhari, 1271,br hadisa5885,i Et-Tirmizi, "El-Kebair", 152,red.br.33 i 'Ez-Zevadiir iktirafil-kebair", an str. V337-339,red br.107. Vidjeti: "El-Lihjetu davil-Kitab', 109 "Et-Tibjanu aksamil-Kur'an", 231.. fi str Uzetoiz djela str fi 64 Vidjeti: "Fitre"spomenutöemonjenoznatenje. U poglavlju "Hukmud-din", 26. "Vudzubu str' str.31-32. Uzetoiz ia'fail-liha", 66 Vidjeti:

S I A I\ ' A \ l \ , , 1f Ä l r l . l s. \ l r , \ l , / , , '

"Sa Imam Hamid Ebu el-Gazali naglaöava: njom(tj.bradom) razlikuju semuökarci iena."67 od Sejh El-Albani kaie: "Brijanjem brade oponaiajuse Zenejer je golobradost tipiönosvojstvo lica lena. Stogaislamzabranjuje Uii.janje bradeobavezuje i muikarce je puitaju."6s da

BRUANJEM BRADE MIJENJA SUSTINSKI SE IZGLED ALTAHOVIH STVORENJA Uzviöeni spominjuii Allah, rijeöi öejtana prokletog, kaie:

iFj4r6li;;+ #;Vr.u:{r ;r:r;i::* #;ii, ä;ii, pre{; )
rirJ.li ,.,,- 3a;r ;r3 i r:.r, u:i"r1 (\ \ 1) ( 1i:J'" !r
"l navodit du ih sigurnona stranputicei primamljivat 6u ih, sigurno, lainim nadama, isigurno du im zapovijediti pa de stoci uii rezati i (u sigurno im narediti pa 6e stvorenja Allahova mijenjati. A onaj koza zaititnikaöejtanaprihvati, a ne Allaha, doistä 6e propasti.;' (Prlevod znaienja En-N 119) isa', Sejh Albani El je kaie:"Ovo jasandokazdaje mijenjanje suötinskog izgleda Allahovih stvorenja stranputica pokornost i ieitanu,osim u poslanik, onome je Allah ito dozvolio. prokleo sallallahu aleihi iellem, ve je onekojimrjenjaju Allahova stvorenja uljepSavajuci time,a nema se da brijanjebrade pripadaovoj zabranjenoj vrsti uljepöavanja. lumnje poslanikovim, Ovim postupkom osoba bivaobuhvaiena sallallahu alejhi vesellem, prokletstvom. Spomenuo samAllahovu dozvolu se ne bi da shvatilo je svako da brijanje dlakana tijelurazlogprokletstva, npr. jer brijanje stidnih mjesta islam odobravapodstiöe to.,,6, i je, na Jasno dakle, dabrjjanjem brade öovjek mijenja Allahovo stvaranjeporiöe i Allahove blagodati prema sebi.
"lhjau 67 Vidjeti: ulumiddin",2/275.tzelo iz ,,Hukmu din',, 25. str. "Temamul-minne", 68 Vidjeti: str.82,od iejha El Albanija. 'Adabuz-zefaf", 6e Vidjeti: stt.208, iejha El-Albanija. od

KUDUZOVIC SAFET

Imam Ed-Dehleviupozorava nas da je brijanje brade obiöaj pokuiaj izmjeneAllahova öija vatropoklonika je osnovnakarakteristika stvaranja.70 "U brade naglaiava: brijanju b. SejhMuhammed Salihel-Usejmin iejtanski öto stvaranja je, bezsumnje, Allahova nazire pokuiajizmjene se ajetiz Zatim spletkama."71 je naveo pokornost njegovim posaoi direktna 119. sureEn-Nisa', Allahkaie: UzviSeni stvorenja, potrebuizmjene Allahovih Negirajuöi

(r) (fr'l;;;ÄGf:,.=;l
"On vam obliöje daje i likove va5e öini lijepim." (Prijevod znaienja Et-Tegabun,3) kaZe: Uzviöeni Na drugommjestu,
(i) (

rj iu-!r uiij.:ü)

"I stvorili smo öovjekau najljepSem Et-Tin,4) znaöenja obliku." (Prijevod

OSOBINA JE BRADE UROOENA PUSTANJE alejhi sellem, ve Poslanika, sallallahu Allahovog hadisi Mnogobrojni osobina. bradeurodenaljudska da aludiraju je puötanje "Rekao da Aiie, r.a., je rekla: vjernika imamMuslimod majke L. Prenosi "Deseteroie brkovo, od fitre:kroöenje je Poslanik, alejhive sellem: sallallahu korütenie misvoka, kpiranie noso prilikom pultanje brade, pod nje abdesta, reziva noktiiu...'q2
"Hudietullahil-baliga'1 1/518. 70 vidjeti: "El-Fetava" öejha 2/904. el-'Usejmina, lbn Saliha od 7r Vidjeti: "El-Kubra", br. br. hadisa261,En-Nesai,3/1038, hadisa4667,iu 72 Muslim,3/123, br. hadisa9286, Et-fimizi, 2/357, bt. hadisa 22L4, Ebu Davud, 1/13, br hadisa43, "Sahihu",t/47 bt. hadisa ' Madie, L/7LL-L12, br hadisa 241, Ibn Huzejme u svom

STÄ\TISLÄiVIA O BRADI, PI-ISF,NIL] I N{LiZI'-I

2.OdEbu prenosi daje Poslanik, Hurejre se sallallahu alejhi sellem, ve "Petero je fitra ili (peteroje od fitre): obrezivanje,brijanje stidnih rekao: njesta, rezanje noktiju,uklonjanje dlokoispodpazuhai kroöenje brkova;13 3.OdIbnOmera prenosi je Poslanik, se da sallallahu alejhi sellem, ve "Kra&nje je rekao: brkovo od fitre;qa z 4.OdIbnOmera takoder, prenosi je Poslanik, se, da sallallahu alejhi "Od vesellem, rekao: fitre je brijanje stidnih mjesto,kraöenjenoktiju i s pod reziva e brkovo.'q nj Imam Es-Sujuti "Najispravnija kaie: definicija fitrejeste dajeto drevna praksa su se pridriavali koje poslanici, je vjeraprihvatila u njoj su koju i "Sveito je u hadisima stvoreni ljudi."76 Ibnul-Kajjim kaie: spomenuto da se ubrajafitrumoie biti ili obaveza, ötoje ispiranje u kao nosaprilikom uzimanja abdesta, opet,sunnet, ili, kao ito je upotrebamisvaka."77 Rijeöi Ibnul-Kajjima su ujednoi odgovoronima koji kaiu: 'Akoje puitanje brade ikraienje brkova fitra,ondanijeobaveza!" Naravno, ovajodgovor potvrduju idokazikojiobavezuju puötanje na brade, to su brojnihadisi a Allahovog Poslanika, sallallahu alejhive sellem, koje smo prethodno spominjali. jer Puitanje brade poputupotrebe nije misvaka seprenosi da "Dasene bojimdo fu oteZati jePoslanik, sallallahu alejhi sellem, ve rekao: vjernicima, noredio im upotrebumisvaka pri,jesvokognamazo.'qB bih

,1,
14 75

7,

76 77

'o

r5,
)n

r8,

Ebu Ja'la svom"Musnedu", u 8/14-15, hadisa br. 4517,Ed Darekutni svome"sunenu", u "Musannefu", 1/94-95, hadisa Ibn EbiSejbeu svorne br 1, 6/1-17,6r. hadisa14. ElBuhari, 1272, hadisa str. br. 5891i6297,Muslim,3,/118, hadisa br. 257,En-Nesai,3/358, bnhadisa 5059, u "El-Kubra", i 1/65,br hadisa10. El-Buhari, 1272. hadisa str br. 5888. El-Buhari, 1272, hadisa str. br 5890. "El Vidjeti:"TenviruI havalik",2/219. Uzetoiz Lihje", str.73. "Tuhvetul Vidjeti: mevdud", 177,i"Et Telhisul str. habir", lbn Had:era1/88 89. Uzeto od iz"El-tihje", stt.18.Zbog objainjenjapogledati"Nejlulevtar",1/139-143, i"Temamul minne", 92-93. ovom pitanjuima idrugih miiljenja. str Po je l\4uttefekun je alejhi.Prethodno navedenizvor hadisa.Imam El Bejhekinaslovio posebno poglavlje svome"Sunenu" nazvaoga: "Dokazidaje misvaksunnet,a ne u i vadiib". Vidjeti:"Es-Sunnenul kubra",7/57, br. poglavlja29. Imam En-Nevevi kaze: "N4isvakje "Revdatut-talibin", potvrdeni sunnetl'Vidjeti: 1il167. Sanani Es kaie: "Vetina islamskih uaenjaka smatra je koriitenje da misvaka sunnet, zbog Poslanikovih, sallallahu a l e j h i v e l l e m , e ö i " N a r e d i o i h i m . . " D a k l eP o s l a n i k , l l a l l a h u e j hv e s e l l e mn i j e se rt : b . , sa al i , "Subulus-selam", naredio upotrebu misvaka. Vidjeti: 1/76i"Nejlul evtar", !I04.

KUDUZOVIC SAFET

alejhive sellem,bojeöise da ne oteia svome sallallahu Poslanik, dok je narediopodrezivanje ,rnr"ir, nü" narediokorßtenjemisvaka, u ürf"". i'prtt."je brade,kakose prenosi predajiod Ibn omera'7e alejhive sallallahu je zbog Poslanikovih, brkova obavezno Kraöenje "Kone kroti svojebrkove, pripodanamo"'80 ne sellem,rijeöi:

ISTAMSKIHPRAVNIKAO BRUANJUBRADE MISIJENJE o uöenjaka brijanju mnog-ih miöljenja spomenuli Iakosmo prethodno koje uöenjaka joö neka miöljenja brade,smaträmopotrebnimnavesti sPominjali. ranije nismo "lslamski sloiilisu seda brijanje uöenjaci kaZe: 1. Ibn Hazmel-Endelusi navodiimam Ebul-Hasan Ovaj ciielebradenijedozvoljeno."sl konsenzus ga "i-K.tt.n i preöutno je prihvatio.82 "Brijanje brdeje haramito öinesamooni koji kaie: 2. Ibn Abdul-Berr ieneJ'83 oponaöaju "Brijanje je brade haram'"e Wrdi: Ibn 3. Sejhul-islam Tejm'rjje "Muikarcu je Ibn mezheba Abidinekaie: hanefijskog 4. Velikiuöenjak brijatibradu."8s zabranjeno "Brijanje je brade haram"'86 kaZe: 5. Es-seffarini
ovaj hadisbi|jeiii izvor hadisa. i Mus|im,Et-Tirmizi Ma|ik,a prethodnosmo spomenu|i "Sunenulkubft" U234, br' hadisa700 u El-Bejheki "Musnedu"' a prethodno je naveden njegov uadis Uitlele Et-Tirmizii Ahmed u svome izvor. "Meratibul-idima", stt. 225. Vidjeti: 81 4/2020. 82 vidjeti: El-lkna, "Hukmu-din", 31, i"Er-Redu tehzibil-lihje"' 10' str' ala str' 83 Vidjeti: "Ellhtijaratu Elrilmijetu", str.6. Preuzetoiz djela "Hukmud-din"' str' 30' 84 Vidjeti: "Reddul-muhtar'ala ove knjigepod slovom 5/261 U indeksu ed-durril-muhtar", 85 Vidieti: ;i;lr,q; "ätr""'6r"Ja, njeno kraienje i zabranatog öina" vidjeti: str' 265' izdanje19639' "Hukmud-din"' str' 32' "Gizaul-elbab", 1-/376,uzeto iz Vidjeti:

STAV A\,IA BRAI)I ISI O PLISINIUIN,]IIIIC.I

"Brijanje 6.Prenosi Asakir je Omerb. Abdul-Aziz Ibn da rekao: brade jemasakriranjea Poslanik,lla hu alejhi sellem, je zabranio."87 lica, sa lla ve to "Uienjaci 7.AliMahfuz navodi: öetiripravne Skole sloiilisu se da je puitanje brade obavezno, njenobrijanje a zabranjeno."ss 8,SejhMuhammed Sultanel-Hadinedikale: "Brijanje bradeje je nemuslimanska mekruh-tah je citirao rimen.se To praksa." Nakon6to dokazeobavezi puötanja o brade,rekaoje: "Ovoje stavosnivaöa öetiri pravne ikole.'ao 9.Imam Eö-Sevkani "Brijanje kaie: bradebioje obiöaj pa Perzijanaca je ga Allah zabranionaredio puitanje i brade."el "Brijanje 10.lmam Es-Sa'di konstatira: brade i njeno kraienjesu muirifki obiöaji Poslanik, je i sallallahu alejhive sellem, upozorio svoj ummet to naredivöi na puötanje brade."e2 11.Sejh Abdul-Halim kaie: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je brijanje zabranio brade.",3 "Brijanje 12.Sejh Baz Ibn tvrdi: bradenijedozvoljeno,njenopuötanje a jeobaveza."ea je 13.Sejh El-Albani, poöto naveoietiri vrstedokaza obaveznosti o puitanja je: brade, rekao "Svaki ovih dokaza od eksplicitno ukazuje na puötanja obavezu bradei zabranu brrjanja. tek bivakadaseti dokazi Sta sooie?l"es
"Tarihu 87 lbnAsakiru Dimeik",13/101. "Ellbda' 88 Vidjeti; fi medarril-ibtida"l 409, i poslUe str toga naveoje miiljenjauöenjaka pravne tetiri ikole. "mekru lg Termin h-ta rimen" u hanefijskoj h pravnoj 6koli odgovara terminu "haramu" "El Vedlizu u dfugimpravnimikolama. Vidjeti: fi usulil-fikh"od dr. Abdul-Kerima Zejdana, str.46. "lkdul-Dievheris-semin", so Vidjeti: str 167.Preuzeto djela"Ediletu iz tahrim", 93. str. "Nej (, 91 Vidjeti: lul-evta I/724, od imamaESSevkanija. 92 Vidjeti:"Ei-fetavas Sa'dije", 96. str. 93 Vidjeti:"Fetava Abdul Halim", iejh str.292. 9a Vidjeti:'Fetava islamijje", 2/324-325. 'Adabuz-zefaf", es Vidjeti: str 210-211."Rijadus salihin", 343, u fusnoti i "Tamamulstr. mineh", str.82-83.

KUDUZO\'IC SAFET

kaZe: u 14.SejhMuhammedb. Salihel-Usejmin svojim decizijama "Brijanje je brade haram."e6 "Oni koji odobravajualkohol' b. LS.Abdurrahman DZibrinnavodi: ouienie,briianiebrade...öinetodabizadovoljiliveöinusvijetainjiho pri i odbacujuöi tome svedokaze."sT voae,negirä.iuZi kaie: 16.EbuBekrel-Diezairi "Brijanje je brade haram'"e8

17.Skupina savremenihuöenjakaza islamskomisionarstvokaie: "Brljanje je brade haram."ee "Ko smatraju: obrijebradu, decizije za kolegiju islamske 18.UStalnom je djelo (munker)."100 uöinio zabranjeno "El-Mevsuatul-fikhijje" stav navodisejednoglasan uöenjaka U 1,9. djelu jer setim postupkom bradezabranjeno, da ökole je brijanje öetiripravne naredbama'101 alejhive sellem, sallallahu oponiraPoslanikovim, pravnu danainjiceslijedi hanefijsku Buduii da veöinamuslimana hanefijskim ökolu,iako njihovi postupci nerijetkobivaju u koliziji sa autoritetao bradi' ipot"nrt temo milljenja hanefijskih mezhebom, na veö na ograniöavati propispuitanjabrade, opöenito Ovdjese neöemo pravnika. kod njenuutemeljenost hanefijskih (umro 490' h'g'), nakon ito je L. Imam Semsuddines-Serhasi je: "Osnova svemuovome rekao da spomenuo je bradaukrasmuikarca, 'Alloh ino alejhive sellem,kaie: sallallahu 'meleke u 1ä fraOis kome Poslanik, je riieöimo:Slovljenneka Alloh koiiie ukrosiomuikarce koji Ga slave Bejrut) 1414, Darul-mearil 26/7 (Vidjeti: Ei-Mebsut, 2, izdavaö: bradama."'

96 97 98 99

"Fetava Salih 2/904 el-'Usejmin", 6ejh Vidjeti: "Et-Tedhin str fll-islam", 94' ve maddetuhu hukmuhu Vidjeti: "Minhadiul-muslim",159. str. Vidjeti:

100 101

Vidieti:"Fetavaislamiie",21324-325Gotovosvisavremeniuienjacizabranjujubrij Eles-sa'ti' Ahmed el-Matumi, Sultan ür"ä, " oJ njihsu:fbdul-Dilillsa,Muhammed "Hukmuddrugi Vidjeti: i mnogi el-Ensari Ismail lbn Äbdurrahman Kasim, fandehlevl, 32. din',str. " l, LL/427. Vidjeti: Fetavaledinetid-daime" "El-Mevsuatulfikhille", 351225Vidjeti:

STAV ISLAiUÄBRADI, O PUSIN]U\,ItJZ]C,I I

Na drugom mjestu imam Es-Serhasi kaie: "U bradi je ljepota (mulkarca)l' (Vidjeti: El-Mebsut, 11190) je: (umro587. 2. lmam Alauddin el-Kasani h.g.) rekao "Brijanje brade tretiramasakriranjemjerjeUzviöeni ukrasio se lica, Allah muökarce bradom, kako prenosihadisu: se u Allahimameleke Gaslave koji rijeöima: Slavljen (Vidjeti: nekaje kojije Allah ukrasio muikarce bradamal" Bedaeus-sanaia, 21329-330, izdavaö: ihjait-tu Daru rasil-arebi, 1419, Bejrut) Nadrugom predstavljaju mjestu imamEl-Kasani "Glava brada kale: i je najcasnije tijela. glavisenalaze dijelove U mozak öula, brada dio lica, i a (Vidjeti: alicejejedan najiasnijih od Bedaeu dijelova tijela." s-sanaia,2/40) (umro 593. h.g.) rekaoje: 3. lmam Burhanuddin el-Merginani "Brijanje kose, kadaje u pitanjuiena, predstavlja njeno masakriranje, (Vidjeti: isto ötoleto brijanje kao bradekod muökarca." El-Hidaje, L/149, izdavaö: Ihja rasil-arebi, Daru it-tu 1415,Bejrut) "Kada (umro 4. Imam KemaluddinEl-Hummam b. 681. h.g.) rekaoje: je u pitanju je brada, sunnet da bude u duiini öake, ono öto prede a preko duiine iaketrebaodsjeii... setiöekraöenja viöe toga od Sto brade (tj. duiineöake), öto öine neki zapadnjaci ljudi sa zapadnog (tj. od kao (dvospolci), dijela tadaönje islamske driave) i muökarci hermafroditi to (Vidjeti: apsolutno nijedozvolio." niko fethil-Kadir; 2/348,izdavaö: Serhu Daruljikr, godineizdanja, bez Bejrut) je: je (umro710. h.g.)rekao "Brada 5. ImamFahruddin ez-Zejlei ukras mu6karca, se navodiu hadisu", kako zatimje citirao prethodno (Vidjeti:Tebjinul-hakaik, predanje. spomenuto 7/274, izdavac: Darul kutubil-ilmijjeh, Bejrut) 1420, 6. ImamBedruddin hadisa el-Ajni(umro 855. h.g.)u komentaru u kojem puitanjebrade, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, nareduje "Pod kaie: puötanjem bradepodrazumijeva puötanje dok bradane se sve (Vidjeti: dostigne bujnost." 22/46,izdavaö: Darul-Fikr; bez Umdetul-kari, godine izdanja, Bejrut) prethodno U drugom djeluimam El-Ajni, nakonito je spomenuo "Brijanje je citirane imama rijeöi iena, El-Merginanija: kose, kada u pitanju predstavlja masakriranje, ötoje sluiaj s brijanjem njeno kao bradekod

,t

i.

e t)

le .tj-

KUDUZOVIC SAFET

(Vidjeti: Elnije haram, dozvoljeno'" je: "Masakriranjeje rekao muikarca", qlZtq, izdavaö: 1420'Bejrut) Darul-kutubil-ilmijjeh, ierhul-hiaäie, Ainaje 7. Imam Zejnuddinb. Nudiejm (umro 970' h'g'), pojaSnjavajuii "Puitajte nareduje: alejhive sellem,. sallallahu hadisu kojem Poslanik, "Podpuitanjembradepodrazumijeva. puitanjesve se fraae",retäo 1e: 1/50' izdava': (Vidjeti: El-Bahrur-raik, Jo[ Ui.au ne dostignebujnöst." Bejrut) bez Darul-marife, godineizdanja, kaie: Na drugom mjestuIbn NudZejm 2/302) (Vidjeti: El-Bahrurrcik, duiini 3ake." Zatim je rekao: 2/382) El-Bahrur-raik, "sunnetje da bradabudeu

"Brijanje brade je masakriranje lical' (Vidjeti:

hadisu kojem 8. Imam Ali el-Kari(umro1014.h.g'),pojaSnjavajudi "Puitajte brade"' rekaoje: alejhi ve sellem,kaie: sallallahu Poslanik, "eod puitanlem brade podrazumijeva puitanje sve dok bradane se "Brijanje.brade. danasje simbol dostijne buinost",a zatim je rekao: {Vidjeti:Merkatul-mefatih' rnojif't muirika koji nemajuudjelau vjeri." 1422, Darul-kutubil-ilm'rjjeh, Bejrut) 2/84,izdavai: "Knijenje je (bojenje) brade kaZe: Na drugom mjestuimam El-Kari 2/88) (Vidjeti: Merkatul-mefatih, sunnet." hadisu kojem.toslanik' komentirajuöi Ali U istomdjelu5/557, el-Kari, "Zeninije glave,kaZe: Zenibrijanje zabranjuje alejhive sellem, sallallahu jer öbrijatiglavu osim u nuZdi, se to tretira masakriranjem dozvoljeno bradeu pogledumuikarca"' isto kao brijanje

"Muham (umro 1231.h'g') kaZe: 10. Imam Ahmed et-Tahtavi da djeluEl-Asär; je imamEbu prenosi svome u (uöenik Hanife) Ebu

S'fA\T ISLÄ\.I,\ tsIiAI)I, O PL]S[,NIU I i\ILIZI(.I

)

dozvoljavao kraienjebradekoja prededuZinuiake. (Vidjeti: HaiijetutTahtavi, 526, str. izdavaö: Darulkutubil-ilmrjjeh, 1418,Bejrut) "Sunnetje brada Nadrugom mjestu kaZe: da budeu duZini öake, dok kratenje mimotoga,kao öto öinenekizapadnjacimuökarci i dvospolci, (Vidjeti: niko dozvoliol' nije Haöijetut-Ta str.681) htavi, "U 11. Imam (umro Halil es-Seharenfuri 13a6. h.g.) kaZe: danainjem vremenu brrjanje bradeje obiljeije mnogih muirika njihovih i sljedbenika (Vidjeti: ul-medihud,L/ 130,izdav DaruI-kutubiIi oponaiateljal' Bezl aö: ilmijjeh, godineizdanja, bez Bejrut)

fi

TI:

1l

e: te
cl

(umro1394.h.g.)kale:"Akoje brada 12, ImamZaferet Tehanevi je bulna, sepere tada samonjenspoljaönji zatim naslovio poglavlje: dio", 'lzgled Poslanikove, (Vidjeti: sallallahu alejhive sellem, brade". Ialaus sunen, 1/38-40, izdavai: Darul-kutubil-ilmijjeh, Bejrut) 1418, Hanefijski uöenjaci dozvoljavaju ni brijanje ne öak dlakakojeizrastu na vratu muökarca, kakoda dozvole pa (Vidjeti: brrjanje brade?l El-Fetavalhindljje, 5/358, Merkatu |-mefatih, / 272, i El Mevsuatu tikhrye, / 226) 8 I 35 je Dakle, puitanje brade dulineSake do legitimno kodsvihislamskih ucenjaka, su hanefijski dok pravnici posebno strogiu tom pogledu, öto jasno se zakljuiuje prethodno iz citiranih izjava. Kadabi iivotni vijek danaönjeg tovjeka bio kao iivotni vijekNuha,alejhis-selam, ikada bi danonoino djelahanefijskog (kaoi drugihmezheba), listao mezheba ne binaiao nijednojedino puitanje slovo kojimsenegira osuduje ili brade. Naprotiv,hanefijski svi uöenjacijed lasnopotvrduju nog legitimnost ovoga propisa ispominju samou pohvalnom ga kontekstu.

n, je

K,

m

.:
fi

iti Je n,

DOKAZI TERMIN"MEKRUH"MOZEZNAEITII "HARAM" DA Upozoravajuöi roboveda ne ubijajuvlastitudjecuiz strahaod Svoje neimaötine, ne pribliiavaju da se bludu,da ne ubijajuonoga kogaje Allah zabranio ubiti,da ne uzimaju imetaksiroöeta, ne zakidaju da na vagi, seneoholenazemlji, da Uzviieni Allahna krajukaie:

fe

KUDUZOVIC SAFET

(r^) I t A . ü . e t 5 r
\ J J

"Sveje to ruino, i mekruh kod tvoga Gospodara." (Prijevod znaöenja Ellsra',38) "mekruh"znaöiharam, Allahto ne voli i nije zadovoljan jer Ovdje djelabudu da i Logiökijeneshvatljivoneprihvatljivo ovakoruZna time.1o' u samopokudena uzviienojvjeriislamu. "Sahihu', u nekapoglavlja svome kadaje naslovio Imam El-Buhari, "poglavljeodredenihmekruha"(pokuclenosti), ustvari a nazvaoih je uöenjaka. islamskih kod oko kojih nemarazilaienja radi se o haramima u imam El-Buhari svome crtanjeiivih biöa,öovjekaili Zivotinja, Tako alejhi sallallahu dokazPoslanikov i najivamekruhom navodikao Sahihu ve sellem,hadisu kojem se navodida öe onoga ko nacrtaslikuAllah a sve kainjavati dok u nju ne udahnedu5u, on to neöemoöiuöiniti.103 ovoga na Sahiha, osnovu Muslimovog u ImamEn-Nevevi,komentaru "Poglavlje zabranjenosti Imam je crtanjaZivotinja."ls o hadisanaslovio grijehom.los ovo Ez-Zehebi crtanjesmatravelikim i iivih biöazabranjeno daje jedan dakle, je crtanje da Nemasumnje, Vatru. u od uzrokaulaska o pokudenosti naslovioje'Poglavlje Sahihu u ImamEl-Buharisvome Za prevarepri prodaji".106 dokazje citirao hadisIbn Omera,da bi na "Poglavlje zabrani o drugom mjestu citirao isti hadis pod naslovom Varanje bilo kakvevrste prilikomprodajesmatra varanjapri prodaji".107 drugaöije. ne uöenjaka smatra i se haramom nikood islamskih ima primjera kod imamaEl-Buharija mnogo,tako da bismo Ovakvih su ih, navodeöi a navedeni dovoljnida utvrdimo kako termin oduljili haram. mekruhmoie znaöiti
str 102 "sahihul-Buhari", 458, bt. hadisa2225 br. poglavlja104/104. "Sahihul-Buhari", 458, 6r. hadisa2225 br. poglavlja 104/L04. str. 103 "sahihuMuslim", br. L4n7, br. had.2110, pog.26. 10a "El-Kebair", 208, red. br-48. str. 10s Vidjeti: "sahihul-Buhari', stt.4O4,br. hadisa2l'17, br. poglavlia 48/48. r.06 "sahihul-Bu n", str.l47o, br. hadisa6964,6r. poglavlia7/7 ha 107

.lbnul-Kajjim kadaje govorio u upotrebitermina mekruhu svrhu je: rekao "Mnogi uöenjaci potonjih generacll'a iz pogreöno su pravnihökolazbog nepoznavanja öinjenice, rl;'eöi osnivaöä ove potom dasuimamiupotrebljavali mekruhumjesto rljeö haram.108 l-Kajjim naveo brojneprimjere kojimse potvrduje öinjenica.l0s ova Hanefijski uöenjaci navodeda je Ebu HanifinuöenikMuhammed asan eö-Sejbani rekao:"Svakimekruhje haramr'llo Ebu Hanife Od "Mekruh Jusufa prenosi su kazali: se da ie bliii haramu"lr

DA U JEDOZVOLJENO SKRACIVANJE BRADE lslamski uöenjaci ovom pravnom o pitanjuimajudva miöljenja. Jedni daje dozvoljeno skratitiod bradeono 5to prededuiinu iake islamski pravnici smatraobavezom)112, drugi u potpunosti to dok
skraöivanje brade.113

Dokazi uöenjaka odobravaju koji kraöenje brade: il. Prenosi od Amrab. Su'ajba, njegova se od oca,od njegova djeda, da sallallahu vesellem, alejhi kratio svoju bradu duiinui u öirinu.11a u r Ocjena citiranog hadisa: je Et-Tirmizi "Ovajhadis neobiöan" kaie: (slab). El-Mubarekfuri komentaruDiami'ut-Tirmizi u ustvrdujesljedeie: je rj hadis potpunoslab."11s
"la Vidjeti: lamul- muvekkin",2/75. Vidjeti:'lalamul-muvekkin", 8-79. 2/7 Vidjeti:'Tebjinul-hakaik", 7/23. "Tebjinul-hakaik", Vidjeti: 7/23 i "lalamul-muvekkin", 2fi5 i "Tarhut-tesrib': 3,/206. "Haiijetu Vidjeti: rcdilmuhtat', 2/444. "Et-Temhid", Vidjeti: 241145. Et-Tirmizi, 8/36, Ebu Sejh u 'Ahlaku-Nebijj",str. 306, br hadisa2762, Et-Bejheki ,,Eöu Su'ab', 5/220-227, hadisa6439. br. Et-Tirmizi, 8/35-36.

KUDUZOVIC SAFET

"lbn Harun(jedanod prenosilaca ovogahadisa) Ibn Jahja Me'inkaZe: je laiov." "Ne uzimase od njegal' prenosioca kaZe: za En-Nesai spomenutog "Potpuno slab."t16 je o Ed-Darekutni njemuveli: "Nije povjerljiv", to smatrajui mnogi a Ebu Davudza njega kaie: es-SadZi, Ibn Zekerija Ibn izmeduostalog: Medini, uöenjaci, drugihadiski hadisne moie Prema tome,citirani idr.117 en-Nejsaburi Mehdi,EbuAli se navoditikao dokaz. 'umri kratio svojubradu 2. Prenosi da je Ibn Omer na hadZdiui se öake.118 duZinu sve tako lto je odsijecao 5to bi preölo "Vidio sam Ibn Omera da od 3. MervanIbn Salimel-Mukfe'kaie: sve svojebradeskraöuje ito prededuiinu öake."11e 4. Od Nafi'ase prenosida bi Ibn Omet nakon ito bi obrijaosvoju 'umru,skraaivao svojubradui brkove.12o glavuöineöi hadidi ili "U da od 5. Biljeii El-Hallal Mudiahida, je rekao: jednom danu Ibn da sam bajramavidio Abdullaha Omera je öakom Kurbanskog 'Odsijeci ito prelazi duZinu iakeJ"l2r ono brijaöu: a svojubradu, zatimrekao "Ovdjese hofe imam El-Badiirekaoje: ovu Komentirajuöi predaju, Imam Malik reöidaje Ibn Omerkratiosvojubradukadaje brijaoglavu. öovj je smatrao da pohvalnim, u granicama setime ne mijenja ali to masakriranjem."l22 bradesmatrao dok izgledi ljepota, je brijanje
116

"Mizanul-i'tidali", red.br.6243. 5/275-276, " E|-Mizan", 5/27 6. 1L7 Vidjett "sahihu", str. L272, br. hadisa 5892. Prvi dio ovog hadisa u 118 El-Buhari svome "Razlikujtese od muSrika: puitajte brade, sallallahualejhi ve sellem,rijeöi: Poslanikove, a kratite brkove." "Sunenu",2/449, hrhadisa 2066.Ibn Ebi Sejbe,T/109, br hadisa6i 1le Edu Davud u svome ga je ocÜenio iejh El-Albani. 7. Dobrim se prenosilaca ovoga hadisasvrstava medu r2o Malik,2/354,br.pred.462.Lanac sallallahu brojni Poslanikovi, Imam Malik od Nafi'aod lbn Omera.Njime su preneseni hadisi. ve sellem, alejhi " "Lanac prenosilacaje ispravan kaie: str u 'Et-Teredidiulu", 11.El-Albani El-Hallal "Es-Silsiletud-dai'ife", 5/376. "El-Munteka", 3/32. Vidieti:

prenosi da ie u tefsiru 6.0dIbnAbbasa se Allahovih riieöi:

(il{1rr-i.i;l) (Y1) t
sa sebe prljavitinu uklone" (prijevod znaöenja "Ovose odnosina 29),rekao: glave, brijanje krafenjebrkova, d l a k a s p o dp a z u h a s a stidnih mjesta,kraöenjenoktiju, i i

a3 je brade...

7.0d Muhammeda Ka'ba Ibn prenosi daje na isti naöin el-Kurejzija se spomenuti kur'anski saneöto ajet, izmijenjenim redoslijedom, kraöenie brade.124 "Odnosi 8.OdMudäahida prenosi se daje, tumaöeöi ovajajet,rekao: na uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta,sjeöenjenoktiju, bacanje
i skrafivanje brade./12s

9.UIbnDiurejdZovom komentaru ovogaajetanavodise:"Odnosi se skraöivanie brade. brkovai noktiiu..."1,6 Sa prenosi je EbuHurejre d da videnkakokratisvojubradu.127 Navodi od Alije, se Tavusa, Hasana el-Basrija, El-Kasima, Vulejka, Ibn Sirina, Ibrahima en-Nehlja dr. da su smatrali i dozvoljenim kraöenje koia izraste mimo duZine iake.128

IbnEbiiejbe, 4/532, br. pred. 6, Ibn Dierir u svome tefsiru, 17/796, br. pred. 18973.El"Lanac "Es-Silsiletud-daife", je Albani kaäe: prenosilaca ispravan." Vidjeti: 5/377. 'Predajaje vjerodostoj lbnDieti,IT /797, br. pred.18975.El-Albani ka2e: na ili u najmanju " ruku dobral' Vidjeti: Es-Silsiletud-daife", 5/377. hn Dieri,77/L97, hadisa18977.SejhEl-Albani je br ocijenio ovu predajuispravnom. 'Es-Silsiletud - daife",5/377. Vidjeti: lbnDieti, f7 /I97, br. pred. 18979.Vjerodostojnimgaje ocijenio El-Albani. IbnSadu "Et-Tabekatulkubra", 4/334,Ibn Ebi Sejbe,6,/108,br. hadisa2. Sejh El-Albani "Es-Silsiletud-daife", kaie:"Lanac prenosilacaje dobarl'Vidjeti: 5,/378. "El-Musannefu", predaje Ove biljeii Ibn Ebi Sejbeu 6/108-109.

KUDUZOVTC SAFET

"Ne smetada öovjek skrati 12. Navodisedaje imamMalikrekao: od svojebradeono ito suviie izrasle't2e koji kratisvoju se Prenosi od imamaAhmedadaje upitano öovjeku "Da,ono öto precle U je rekao: duiinu öake." drugojpredaji bradu,na öto "lbn Omerjeskrafivao od paje rekao: brade, stojidaje upitano kraöenju ovih najuöenljih prelazilo Iz postupaka 6ake."130 duZinu bride ono öto bi da ashabai tabiina zakljuöujemo kraienje brade, koja izrastemimo i ostaliashabi Daje to bilo zabranjeno, ima svojuosnovu. duiine 5ake, konstatiramo citata, postupke. Nakonnavedenih tabiiniosudilibi ovakve kraöenje koji odobravaju dokazeuöenjaka zanemariti da nije ispravno pripadaju jerje to preneseno onih koji od 5ake, bradekojaprededuZinu generaciji muslimana. najboljoj

BRADE U SKOLE VEZI KRAEENJA STAVUöENJAKAöTNNTPNAVNE mezheb L. Hanefijski kratitikadaprededuiine stoji U $elu En-Nihaio daje braduobavezno ispodte duiine nikonijedopustioidaje njenobrijanje da 5ake, kraöenje Ibn jevreja,hindusai vatropoklonika.l3l Abidin na drugom oponaöanje "sunnetje da bradabude u duZiniöakei da se skrationo mjestukaie: "Sunnet nositi je kaZe: Imam 5to predeprekote duZine."132 El-Merginani braduu duiini öake"ß3 mezheb 2. Malikijski ihrama, smatrao je nakon skidanja da Ibn Kasim upitan lije imamMalik, "To nije kraienjebrade,brkovai noktlju,pa je odgovorio: obaveznim glaveskratiti pohvalnim nakonbrijanja alije smatrao obaveznim, smatrao
"Muvettu" od imama Malika sa komentaromod ElBadriia, T/266. "Et-Tered;diul."Na str. 11. u istom djelu nalazese dvije predajesa ispravnim u 130 El-Hallal u lancemprenosilaca, kojima se navodi da su lbn Omer i Ebu Hurejre kratili svojebrade "Es-Silsiletu d-daife" 5/379. ' ako bi izraslemimo duiine öake.Uzeto iz 2/302, i Ha3ijetulbn Abidin,3/456-457' El-Bahru-raik, 131 Vidjeti: Serhu FethilKadi,2/347, 132 Vidjeti:Ibidem, 9/671. 133 Vidjeti: ierhu FelhilKadt, 2/347.
129

Vidjeti:

STÄ\ISI,A!IAO BRADI PLJSENJL II'.I I ,\IL

nokte, brkovebradu./134 El-Badii i Imam takocler kaie daje imamMalik kraienje smatrao pohvalnim.l3s brade Upitan vezisaöovjekom nosi koji u je: je izuzetno bradu, dugu imamMalik odgovorio "Neka skrati."136 Kadija "Kratenje je djel6."t:u govorio: Ijadje brade ustranuuduiinupohvalno i 3.Safijski mezheb je: Imam Safija dleluEllJmm,3/L2L, u rekao "Draiemije kadaöovjek skrati bradubrkove, i aliako ne uöini, grjeöanjer nije to ispravnost obreda zavisi kraöenja, od glave, ne od brade." drugom odnosno brijanja a Na "Nikonijeobavezan mjestu istiimamrekaoje: ovaj skratiti bradui brkove jer obavezno se kraöenje na odnosi kosu.'138 4.Ha nbelijski mezheb Imam El-Hallal djelu Et-TeredZd)ul, vjerodostojnim u s lancem prenosiiaca, je daje imam preko zabiljeiio Ahmed kraienje dopuötao brade duiine dokazujuii Ibn Omerovim predanjem.lse Muflihkaie: iake to Ibn 'Kraienje brade prede koja duiinuöake pokudenol'lao El-Merdavi nije Imam "Covjeku pokucleno rekaoje: nije kratitibradukojaprede duiinu öake."lal Vidjeli daje kraöenje praksom smo bradeu dulinu iake utemeljeno prvih generacija, znam i ne dajeneko ashabato zabranjivao. od Medutim, jer, n1e dopuöteno kraienjebradeispod duiine öake, kako kaie lbn Abidin,La2 dopustionijedanuöenjak. to nije Naime,islamski uöenjaci raspravljali tome da li je dopuitenokraöenje su o bradekoja prede duiinu öake, nisam ali zapazio kapitalnim u djelima su raspravljali da o kracenju ispod brade duiineöake.
Da Vidjeti: El-N.4udewenetul kubra,1/441. 135 Vidjeti: El-lvlunteka, 4/61. ß6 Vidjeti: Tenvirul t'ßvalik,1,/232, i ierhuz Zurkani, 4/453. 117 Vidjeti: Nejlul-evtar, 1/133. ir8 Vidjeti: Ibidem, 9/337. lre Vidjeti: El-Furu, 1/100,Keiful kina,!/I24, i Es 5i siietud daite, 5/371. taoVidjeti: El-Furu, 1/100. 141 Vidjeti: El{nsal1/121,i Keiful kina,L/124. 142 Abdinu "Haitetu reddil muhtar",2/445,kaiet "Kraaenje lbn brade ispod duiine iake nijedozvolio niko od islamskih Ibn uaenjaka." Abdin el Hanefi ubrajabrjjanjebrade (ono u havarimul-murueh ito negiramuievnost i pravednost), je ujedno i jedan ito "Nihajetul prihvatanja predajeod prenosioca. od uvjeta OvakokaZeimam Er-Remli u "Havarimul muhtadi'l 8/299.Uzetoiz Nlurüeh", 99 100. str.

KUDUZOVIC SAFET

iskljuöivo za bradevezano da opet,smatraju je kraöenje Nekiuöenjaci, ovo miiljenjenije osnovano. Medutim, odnosno'umre. obredehadidZa, i'umri, stoji da su ashabikratilibraduna hadZdZu U nekimpredanjima je kazati da Stoga ispravno ne se ali u drugimverzijama spominju obredi. ju povodom tj. legitimno je skratiti odredeno, nije brade vremenski kraöenje zna. a shodnopotrebi, Allahnajbolje ali obreda, i drugimprilikama, pozivajuse na brade zabranjenim koji smatrajukraöenje Uöenjaci na hadisäkoji obavezuju puitanje brade.Imam Elznaöenja spoljaönje "erhü",(lirl) glaggli:"l'afü' (l1i,l) "evfü",0rrl) kaie da Mubarekfuri "veffirü", "erdiü",(6a.,r) (lri) su imperativni sinonimniglagoli koji su puttanjebradebez ostavljanja i u izreöeni hadisima kojimase nareduje kaie: "Znatenje Imam za moguönosti ikakvoskraöivanje.1a3 En-Nevevi "i'afü", znaöi je a je u rijeöi"evfü"(koja spomenuta hadisima) poput rljeöi puötanje bradebez njenogkraöenja.1a

BRKOVI KAKOI KOUKOSEKRATE je i brkova u naredio skraöivanje alejhive sellem, sallallahu Poslanik, medutim uöenjacima, medu islamskim vezi s tim ne postoji razilaienje nekih postojirazilaZenje tome do koje mjerese to öini.Po miSljenju u poöetkagornje usne.Ovo miiljenje pravnika, brkovise kratesamo do Dakle,po njima,brkovene izmeduostalih,imam En-Nevevi. zastupa, gornjeusne.las trebakratitiiznad Kadaje imam Malik upitan sta misli o onome koji brije brkovg "Vidim da zasluiujefiziökepopravno-odgojne mjere. odgovorioje: isku3ani ljudi.'l{ kojom su brijanjebrkovasmatranovotarijom Takoder; Ovo dijeli miöljenjeimama En-Nevevija.1a7 miSljenje Imam El-Kurtubi kaie: "Brijanje El-Albani Sejh uöenjaci. neki savremeni zastupaju sunneta je odstupanje Poslanikovog, ve sallallahu alejhi sellem, od

"Tuhvetul-ahvezi', 8/38. 1a3 Vidjeti: "Sahihu Muslim", 3/122. Vidjeti: raa "Tuhvetul-ahvezi",8/34-35 i " Fethu ti", 7L/ 539. l-Ba las Vidjeti: "Es-Sunenul-kubra", 155699,br. poglavlja u 1a6 El-Bejheki U234, bt. hadisa 1a7 Vidjeti:"Fethul-Bari",11/538.

potvralen u vjerodostojnim hadisima."1a8 skupina Ova uöenjaka dokazu argumentima: 1.Prenosi El-Bejheki El-Mugire Su'be je Poslanik, llallahu od ibn da sa ve sellem, vidio öovjekakoji je imao duge brkove,pa je rekao: mi britvui misvok. Zatim je stavio misvak(no njegavebrkove) te od brkova ono ito je preloziloprekotoga."tes 2.Prenosi El-Mugire Su'be je Poslanik, b. da sallallahu ve alejhi sellem, (tj. svoje brkove misvaklso postavivöi kao granicu). na ga 3.Odmajke vjernika prenosi daje Poslanik, Aiöe se sallallahu alejhi ve "Desetero od je je kratenje rekao: fitre i izmedu ostalogspomenuo
45t

4. U verziji Ebu Hurejrestoji da je Poslanik, od sallallahu alejhive "Petero je fitra: ...kra&njebrkova."\s2 rekao'. U ovim hadisima spomenutoje kraienje brkova,a ne porpuno je potvrdenoi Poslanikovom, 5to sallallahu alejhi sellem, ve 5.Prenosi od Abdullaha ez-Zebire bi Omer:u staniu se lbn da uvrtaosvoJe brkovei DLrhao.153 6.Biljeii El-Bejheki daje pet ashaba kratilosvojebrkoveu ravnini
usne.rsa

Vidjeti:'Adabuz-zefaf", 209. str. "Es-Sunenul-kubra", L/234, *. hadisa 695. Ovaj hadis biljezi i imam El-Bezzar. Vidjeti: 'Et-Tuhfe'. 8/35-36. Ahmed svome"Musnedu", u 4/252-253, hadisa18237. ga br. iejh El-Albani je ocijenio "Sahihu Davud',1/38, vjerodostojnim. Vidjeti: Ebi br. hadisa1.73. je prethodno spomenut iÄ/or hadisa. l\,luslim, Muttefekun alejhi,prethodnoje spomenut izvor hadisa. "Prenosioci pouzdani, Et-Taberani, br. hadisa54. Imam El-Hejsemi 1/66, kaZe: su alije jer lanac prenosilaca prekinut, Amir b. Abdullahnijedoiivio Omera.' SejhEl-Albani kaie: "Ovupredaju biljeii i Ebu Zur'ah u "Et-Tarih", 4611,sa ispravnim lancem prenosilaca." Vidjeti: Adabuz-zefaf", 209. str. Hadisje dobar;a sliino bilje;i lbn Asakir 8/52O.Uzeto iz "Adabuz-zefaf", stt.209.

SAFET KUDUZOVIC

"Poslanik, prenosi daje rekao: 7. Od Ibn Abbasa se sallallahu alejhi je kratio svojebrkove."lss ve sellem, Druga skupina islamskihuöenjakasmatra dozvoljenim brljanje sallallahu alejhi brkova,a za argumenteuzimaju hadise Poslanika, prvih i potonjih nekih ashabai uöenjaka ve sellem.Ovo je miöljenje generacija. hadisima upotrijebljeni glagolikoji upufuju imperativni U su potpunog krafenjabrkova. na prakticiranje Jedanod njih jeste 'ihfuu' (rpr ) i znaöidostizanje krajnjeg stepena kraöenju, na osnovuovog u i je terminabrijanje brkova dozvoljeno.ls6 alejhive sellem, hadisima upotrijebljeni U Poslanikovim, sallallahu su potpunokraöenje brkova, npr. idrugi imperativni oblici koji upuiuju na "inhekuu" (r+t) , a ima istoznaöenje i "ihfuu"(lr;t).1s7 kao "Glagold2uzuu je kaie sljedeie: SejhMuhammed el-Usejmin tt.e;7) imperativni oblikkojije upotrijebljen hadisima, ima istoznaöenje u a kao
i "ihfuu" (lJ,i-t) .1s8

Ibnul-Kajjim navodi da su "imam Ebu Hanife,Zufer, Ebu Jusuf i prednost brijanju brkova kraöenjem,teje nad spomenuo Muhammed davali po koji prenose je Safija, tom ptanju,zastupao stav isti nekemaliklje da "Vidiosamuöenike Et-Tahavi, imamaSaflje, kao i EbuHanife". opet,kaie: To El-MuznijaEr-Rebi'a su brijalisvojebrkove. je djelimiöan i da dokaz da je to miöljenje preneseno.'lse njihova uöitelja, od njega iako otome niöta nl.;'e nad kraöenjem.160 ImamEt-Tahavi davaojeprednost brljanju brkova

155

757

"Musannefu", 6/111,br. hadisa 12. Ibn EbiSejbeu svome "FetavaislamiJJe", "Fetavaiejh Ibn Salih el-Usejmin",2/903. Korijen Vidjeti: 2/225-226 i "Lisanul"haffe" ovogaglagolajeste ukloniti. Ovakostojiu 6!i) iznafi: oguliti,obrüati, "El-Mu "El-Mundied arc6",2/L17, u fil-luga", 141,a sliino i u str. diemul-evsat", 181 str. i u "El-Kafi",stt.377, a u rjetniku kod Muftiea, Allah mu se smilovao, na str. 707,pod poiupatiitd. harfom"ha" u prijevodu stoji:oguliti,obrijati, sastrugati, o5isati, odstraniti, "El-Mu'd2emul-evsat", 909. str. "Fetava iejh El-Usejmin",2/903. Ovi imperativni glagoli izreöeni su u Poslanikovim, sallallahu alejhi sellem, ve hadisima obavezuju potpunokraeenje i na brkova, nalaze a se u najvjerodostojn'q.1im hadiskimzbirkama,navedenisa kompletnim izvorimau prethodno "Dokazi poglavlju: spomenutom iz sunneta". "zadul-mead", 1/121,od Ibnul-Kajjima. Vidjeti: "Fethul-Bari", Vidjeti: 11./539-540, Ibn Hadiera. od

159 160

je prenosida imamAhmedbrijaosvoje brkove. Kadaje imam srem je upitan li je dozvoljeno da brijatibrkove, odgovorio potvrdno. je (Ahmed Hanbel) prilikom Abdullah Ebu ibn upitan da li öovjek samokratitisvojebrkoveili ih potpuno brijati,pa je odgovorio: kaie: ijedno i drugo." Ibn Kudame el-Makdisi "El-Mugniju" u moäe biraizmeCfu da kraöenjabrijanja i brkova." ImamEn-Nevevi ru Muslimova nekihuöenjaka, kaie: Sahiha, navodeiimiSljenja moguf nostizbora: brijatibrkoveili ih samokratiti." Ei-Sevkani da se kraeenje tvrdi brkovane obavljaonakokako imam En-Nevevi, samo do poöetkagornje usne,negoje tj. brkovekratitiu korljenu, je objaönjeno rjeönicima 5to u EsEl-Kamus i El-Ke5f idrugimlingvistiökim djelim3"t6t prenosida je Ibrahim b. Muhammedb. Hatib rekao: Ibnul-Kajjim je Ibn Omertoliko kratiosvojebrkovedaje izgledalo kao sam da je poöupaol' Drugiopet prenose je kratiosvojebrkovetako da da koje vidjela bjelinuko2eispodnjih.162 potvrduje predanje Ovo i "Vidiosam da je Ibn Omertoliko kratio IbnEbiSejbe Habiba: od brkove je izgledao da ih je poöupao."163 da kao navodi je Ibn Omerdo te mjerekratiosvojebrkove se da da prenosi su nekiashabi vidjela bjelina koZe ispodnjih.leEt-Tahavi da svoje brkove, spomenuvöi Seida, Ebu BebiEsida, Rafi'u, Hudejdia, Ibn ibnSa da,lbnOmera, DZabira, Hurejrudr.l6s Ebu i lmamEt-Taberi kaie: imamoguinost izbora: da brljeili da kratibrkove." ili slobodnog

preuzetoiz 0d r'rjeöi El-Esrema Vidjeti:'Zadul-mead", V121.

"Tuhfetul

ahv ezi",8/ 34-35.

lbnEbi 4, mu u Sejbe6/110,br. hadisa a sliöan je i hadisod Mejmunazabiljeien istom iaoru,br hadisa10, El-Bejheki "Es-Su nenul-kubra",L/234, bt. hadisa696. u 'Sahihul-Buhari" 11.272. je poznatje fikhski metod imama El-Buharije ovakve str. Op(e da predaje navodipotkrepljujuii svoje miSljenje dotiönom pitanju. o Navedeno "Tuhfetul-ahvezi", u 8/34-35, a ovaj hadis biljeii i El-Bejheki Ebi Rebi'asa od neitoizmf|jenjenim imenimaashaba.Vidjeti: "Es-Sunenul-kul:ra", U234, br. hadisa697.

SAFET KUDUZOVIC

Primjetno da su oba miöljenjautemeljena na vjerodostojnim Izmedu ovih argumenata i argumentima praksiodabranihgeneracija. odabraoje Ovo miSljenje nema opreönostii lahko se usaglaiavaju. "MiSljenje powrdenoje autentiönim Et-Taberija Ibn Hadier koji kaZe: sallallahu alejhive sellemr'166 koji hadisima seiu do Poslanika, "Fethul-Bari" Hadier kaie: "Ciljje skratitibrkovq Ibn U svom djelu boljeod kraöenja."167 da daklenijeobaveza se briju,iakoje brijanje "Brijanje analogno brkovaboljeje od kraöenja, Imam Et-Tahavi kaZe: glavejerje alejhi sellem, ve öiniodovuzaone Poslanik, sallallahu brijanju koji su obrijaliglavutri puta,a za one koji su potkratilikosujedanput.ls glaveboljeje od kraöenja se kose, istitaj propisodnosi i a Dakle, br!1'anje alejhi sellem, ve zapaia:"Poslanik, sallallahu ImamEs-Sa'di na brkove."l6s je brkova."17o naredio brijanje dva miöljenjakoja su zasnovanana vjerodostojnim Usaglasivöi moiemo kazati:eovjek moie izabratibrijanje ili kraöenje hadisima, ili tj. brkova,s tim da to bude jednoobrazno, ili sve potkraöeno, sve je u obrijano,ili potkraöeno ravni gornje usne. Poredtoga, najbolje gdje se prakticira ugledati na veöinuljudi iobiöaju mjestustanovanja se zna. naredba, Allahnajbolje a alejhi sellem, ve ova Poslanikova, sallallahu Znaj, dragi moj brate,da nema pokornostirobu u nepokornosti najpreii alejhive sellem, su Allahi NjegovPoslanik, sallallahu Stvoritelju. im se pokorimood bilo kogadrugog.Kaie Uzviöeni: da
1r r : l x ä q ! J l l 9 + l U . + J J 4\ ! ' J J l . u r i 9 1 - It ii ',i,4 r \,I'l'j.. ,l L.; t - !n-): l\ ; ' , :' " i 3 '.,; - 'i'-., '.,,'.:' -.

Ü)

l-j ti ts+J^ (^)( tjäi c,ls es..]r. A u,tjt
"Tuhfetul-ahvezi", 8/34-35. Veliki dio spomenutog poslUerijeöi Ibn Kajjima 166 Vidjeti: "Zadul-mead", 1/120-121, "Fethulu Zufer,EbuJusuf..' nalazise u imam Ebu Hanife. "Nejlul-evtar",L/L28-L29.Ko ieli podrobnija objainjenja, nekase u Bari",111538-540, vrati ovim i drugim izvorima. "Fethul-Bari", 11/539. 167 Vidjeti: od str. 362, br. hadisa L728, od Ebu Hurejre,i Muslim, 9/43, br. hadisa 1.301, 168 El-Buhari, Ibn Omera. "Zadulmead", L/121. LL/539-54O, 16e Vidjeti: "Fethul-Bati", "El-Fetavas-Sa di.ije", str.96. 170 Vidjeti:

öovjekazaduiili da bude dobar prema roditeljima svojim. te oni budu nagovaralida Meni nekoga lavnim smatraS, ti niSta ne znai, onda ih ne sluäaj." (Prijevodznacenja jednom alejhi sellem, ve OdAlije prenosi je Poslanik, se da sallallahu (u poslaovojsku i odredio im zapovjednika drugoj predaji 'zaduiio jednog ensariju je ga sluöaju da mu se i narediviiim da u"),paje on zapaliovatru i naredioda potöinjeni udu u nju. "Zaistasmo pobjegliod h$edo5e to uöine,a drugi rekoöe'. da ve ,"171 je zato saznao Kada Poslanik, sallallahu alejhi sellem,obratio )nima su htjeli da posluöaju udu u vatru: "Da ste uili, ostoli koji i 'Nemo je dana", drugugrupu pohvalio ri1'eöima: a ?unjojdo Sudnjeg je öoujeku nepokornosti u Allahu,pokornost u dobroöinstvu!a72 alejhi sellem, ve hadisu Ibn Omera od stojidaje Poslanik, sallallahu 'Musliman mora sluioti i pokoravatilT3 u onome volii ito ne voli. se ito ako se nareduje nepokornost mu Gospodaru grijeienje. U tom sluöoju i rijeöi ni slulotini pokoravoti Imam El-Buhari navodisljedeöe se:a74 "Kome jacija-namaz diematu, u el-Basrlja: majka zabrani klanja da joj po sezanjega izlazi nofi, ne treba se pokoriti.'17s ito El-Buhari svome djelu "El-Edebu u l-mufred" naslovioje "Dobroöinstvo roditeljimau onome öto nije nepokornost
ru'176

vatrediehennemske. u3lismo islamda bi se soasili u str 1527,br hadisa7257, Muslim,l2/U9, br. hadisa1840,Ebu Davud,2/497br. hadisa2285, En-Nesai, 3/881, br. hadisa 3921, Ebu )a'la, L/241, br hadisa 279, "El-lhsan",70/430-431,, 'Et-Tarihul-kebir", 6/332,br hadisa 2558, Hibban, Ibn u "El-Kebir", hadisa 4568i 4569,Et-Taberani u 18/U0, br.hadisa 381,Et-Tajalisisvome u "Musannefu", 111335, hadisa br. 20699, Asakiru Ibn u , Abdurrezzaksvome "TarihuBagdad",LO/23-24, hadisa5137. Dimeik', 231339, El-Hatibu br. Pokoravati svojim pretpostavljenim. se

u "Serhus-sunne", 5/298-299, hadisa br. ; str 17, br hadisa109,El-Begavi "Tarihu

br. 2955,Muslim, 121178, br Sahihul-Buhari", 1504,br. hadisa str. 1744,i stt.623, hadisa naotsa löJv"Fethul-Bari", 2/939. Imam El-Buharinaveo ga je bez lanca prenosilaca (muallekan). predaju bilje;i i Husejjin b. Hasanel-Merveziu svome djelu "KitabusOvu "ElFethu",2/339. süam" ispravnimlancem prenosilaca, sa wrdi Ibn Hadier u "El-edebul-mufred", str.28,br. poglavlja od imamaEl-Buharije. 9,

KUDUZOVIC SAFET

ne brade, dragi moj brate,kadaje u pitanjupropispuötanja Stoga, ni pokoravaj u tome ni ocu,ni majci,ni supruzi, bilo komedrugome, se svoju bradu,.timeäeöiskazati i jer ako im se budei pokoravao brijao a svomeGospodaru, svi oni neöeti moöi pomoöina Dan nepokornost raöunpolagao. budeS kadapredsvojimGospodarom kaie: Uzviöeni

( 4j,--. (y1)( 4rnr -Gr ) (y") ( 4t+i'") (Y€) FJ ;r;At A ?tl (g{ öGy',;.r.r gr"' ,lsll (YV)
"Na dan kada te öovjek od brata svoga pobjeöi, i od majke svoje' i od oca svog, i od suPruge svoje, i od sinova svojih, toga dana öe 34-37) Abese, znaöenja se svakiöovjeksamo o sebi brinuti." (Prijevod U drugomajetuAllahkaie:

;luri S*.,tt ürr;: l ll'; .t+ i=i; +';il a! $iri ',f3 1r;( l+':+
"Ni rodbina va5a,ni djeca vaSane€evam biti od koristi na Sudnjem danu, On 6evas razdvojiti, a Allah dobro vidi ono 5to radite." (Prijevod 3) El-Mumtehine, znaöenja öto Öovjekne smije sebi dozvolitida ga zbunjujeöinjenica vefina prakticira ovaj propis,pa öak ioni koji se ne danainjihmuslimana jednu je kao uöeni.U svemuovome neophodno istaknuti deklariraju bolje od znanjakoje a veoma bitnu öinjenicu, to je da je - neznanje je onolikokolikoga primjenjuje u znanje öovjekovo ne urodi praksom. je na samo dokazprotivöovjeka Sudnjem praksu, znanjebez primjene a je'."Neiese rekao ve alejhi sellem, sallallahu Poslanik, Na! plemeniti danu. donusvedok ne bude upitanza:Zivot pomjeritistopaloroba na Sudniem '-u t't17 po ito gaje utroiio, znonje-da liie postupoo onomeitoie nouöio.

"Hasenu-sahih",Et-Taberaniu "Elu7 Et-Tirmizi,7/L25-126, br. hadisa 2417, i kaie'. gaje 11177öejhEl-Albaniocijenio vjerodostojnim' 1V102,br.hadisa Mu diemul-kebir", "RÜadus-salihin", 203,br. hadisa 412. str Vidjeti:

li se onomekoji budetraZio zadovoljstvo pa svogaGospodara, jer to ljude srdilo, öetakvog Allahuzdignuti u oöima i ljudicijenjenim a teökoli se onome koji bude traiio zadovoljstvo ljudi u srdibi jertakvog Allahponiziti u oöima istihljudiprezrenim ljudi, öe i tih je On Gospodar nebesa iZemljei Njemuiemo sesvivratiti.

SrnunrsrrsrAv o osoBAMA KoJE ISMUAvAJU
PROPIS PUSTANJA BRADE AllahkaZe:

&n: ro -.ur: +t; +lii,Ji ;Ä uir-l cl_,+.isL I -,_;
"l (11)( es!,4 rx 3irJj$ { ; 0"; 1
ih upitaö,oni €e sigurno re6i: 'Mi smo samo razgovarali i se.'Reci:'Zar ste se Allahu i rijeöima Njegovim i Poslaniku rugali?Ne ispriöavajtese,jasnoje da ste nevjernici, a tvrdili stevjernici."'(Prijevod znaöenja Et-Tevbe, 65-66) objave ovoga ajetajeste sluöaj kada grupalicemjera se ismijavala sallallahu vesellem,njegovim alejhi i prilikom ashabima odlasra "Nismo 'uöaöima' govoreöi: naTebuk, (misleöi vidjelisliöne ovim i njegove ashabe), nemaim niötadraäenegoda punesvoje da laäu, na bojnompoljunemastra5ljivljih njih"us a od

"Tefsir es-Sa'düa", 542. U tefsiru lbn Kesiranavodi se viöe ptedaja,2/334-335. str

KUDUZOVIC SAFET

O UöENJAKA ISMUAVANJU ISLAMSKIH MISLJENJA OVOGPROPISA Allaha ili Njegovog Poslanika, kaie: "lsmijavanje Imam Es-Sa'di djelo vjere,predstavlja ili alejhive sellem, bilo kojegsegmenta sallallahu koje öovjekaizvodi iz vjere."17e nevjerstva "lsmijavanje predstavlja brade konstantira: ibnus-Siddik Ebul-Fejd Sejh (öiniga otpadnikom). Ovo izrodi iz islama koje djelo nevjerstva, öovjeka jer je jednoglasan uöenjaka, se ovakvopostupanje stav svih islamskih bi."180 nared islamskih ismijavanjem zaptavosmatra "lsmijavanje brade,hidiaba SejhAbdunahmanAbdul-HalikkaZe: alejhi ve sellem, sallallahu namaza, mesdzida,Kabe ili Poslanika, u predstavlja djelo koje negiravjerovanje Allahaito se nikadane moie muslimanu."181 desiti "Ko ismijavapropis puötanja tvrdi: uöenjaka Skupinasavremenih jer propisana koji brade,on je otpadnikod vjere, se omalovaZavanje i odmetniStvom nevjerstvom smatra ili Kur'an sunnet upufujeili podstiöe od islama."182 "Ko omalovaiava mijje zakljuöujesljedefe: Sejhul{slam Ibn Tej ga i krv njegova je bezvrijednadozvoljeno je poslanike, je nevjernik, on po uöenjaka."le svih ubiti1s3, konsenzusu islamskih jedan od najizrazitÜih brade predstavlja Omalovaiavanje da Nemasumnje ovakvi alejhi sellem. ve Poslanika, sallallahu ismljavanja
" r Vidjeti: Tefsi es-Sa'diia', str.542. "El-Lihjetu dav", 'ala "lkametud-delili hurmetit-temsil", str.84. fi str.20.Uzetoiz Vidjeti: "El-Lihjetu dav", "El-Hadul-fasilu fi str.84. vel-kufr", str.43.Uzetoiz bejnel-iman Vidjeti: "FetavaislamiJJe", 2/3IL-3I2. Vidjeti: nikakopojedinci. ili samovladarmuslimana njegovnamjesnik, ovu kaznusmüeizvröiti "Es-Sarimul-meslul",565,od 'Mes'eletu-tekfir" El-Meiabija, str. i 1/11'0, od Vidjeti: islama Ibn Tejm'üe. omalovaiavanje poslanika podrazumijeva i ismijavanje 'Üadu jednog vremena)spominjeEl-Kadi prakse. uöenjaka El-idima'(konsenzus "Mes'eletul-tekfir", 1/L10. Sifa"',str 933. Uzeto iz

779 180 181 182 183 184

poöinioca izrtode imana, je svjestan iz ako onoga 5to govori,a propisom, upoznat tim s neophodnojeda mu se pojasnii stavi da Poslanik, sallallahu alejhi sellem, vjerinijeuvodioniita ve u nahodenju, propisizasnovani jasnoj nego su svi islamski na Gospodara svjetova. Uzviöeni kaZe:

(r) ( ;;

u; "-:.,it ,^ ül ) (y)( ,sÄt e O_ru )

govori po nahodenju svome, to je samo Objava koja mu se i' (Prjjevod znaöenja En-Nedim, 3-4) smo u prilici öutida mnogiljudi,pa öakineki muslimani ri,omalovaiavaju Poslanikov, sallallahu alejhive sellem, sunnet. ihshvatitirazumjeti (mimopoöetnog i kadadizanje rukuu namazu "mlataranjem", pomjeranje(micanje)kaiiprsta na ) nazivaju "burgijanjem", ienskapokrivena "5atorima", puötanje lica brade m obiöajem" Medutim,sasvim itd. sigurnone bi tako postupali bi se potrudilida saznaju razumijuhadiseAllahovogPoslanika, i alejhi ve sellem, koji su zabiljeieni u najvjerodostojnijim zbirkama, i kadabi razmislili Poslanikovim, o sallallahu alejhi ve 'Ko rijeöima: napustimoj sunnet,ne pripadameni!/!8s danainjemvremenu mnogi vjernici su, Allahovom voljom, da brijanje bradene dolikujemuslimanu, zbog nedovoljnog ali ja propisäpostupaju upravosuprotnoPoslanikovoj, sallallahu praksi praksi vesellem, i njegovih ashaba, tabiinai uienjakaiz prvih generac|Ja. je tome,neophodno navestinekepostupkekoji oponiraju sallallahu alejhi sellem, ve sunnetu: Brljanje bradesaobrazäili ispoddonjevilice, obojeistovremeno. ili 2.Kraienje bradena najmanji pod izgovorom moguii stepen, olakiice
10/130, hadisa5063 (Fethul-Bari), br iMuslim,5/149. br. hadisa1401,Ibn 1/99 br. hadisa197,En-Nesai,2/410, hadisa3217,Ahmed, 3/241,,br.hadisa br. i 13753,El-Bejheki, /23, br. hadisa13448,Ibn Sad,U280. Ko Zelida se opiirniie 7 sa zabranomomalovaiavanja sunneta,neka pogleda djelo "Menhediu lbni fi mes'ef tekfir", L/1LO-122. eti

KUDUZovtc sAFET

praksi pojedinaca. ImamEl-Haskefi na kojasetemelji neosnovanoj u islamu je naveomoguönost skrafivanja bradekoja izraste nakonöto el-Hanefi, "Kraienje od toga (tj.kraöe duiineSake preko viSe od rekaoje: duZine 5ake, nije i kao ito öinezapadnjaci hermafroditi, dozvolionikood ili brijanje), je miöljenje.ls uöenjaka." lmamIbnAbidinpodriao El-Haskefljevo islamskih je 3. Kraöenje brade tako da brkovi ostaju duZi od nje, opreöno postupke puötanjebrade.Sve navedene svim hadisimakoji nareduju jer öerijatne priznaje takvom bradomöovjekobmanjujesamogasebe pokorioAllahui NjegovomPoslaniku, sallallahu alejhive sellem. da se "njegovanim" analognoznaöi da 5to ovakvebrade nazivaju Pojedinci i bradanije bila njegovana dasu alejhive sellem, Poslanikova, sallallahu ashabi puitali svojebrade. za sallallahu su 4. Bojenje bradeu crno.Mnogobrojni hadisiPoslanika, bradecrnombojom. koji bojenje alejhive sellem, zabranjuju prenosi Mekkedoveden Diabirb. Abdullah daje na danoslobodenja (EbuBekrov kosai bradabilesu bijelepoput otac), njegova a EbuKuhafe pa rekao:"Promiienite sallallahu alejhive sellem, bijelihruZa, je Poslanik, crnu boju!487 drugoj predajistojidaga U to (tj. obojite ih),ali izbjegavajte (tj. je poslaonjegovimsuprugamai rekao:"Promijenite to''!88 promijenite kosei brade). boju njegove sallallahu alejhive sellem, se da Od lbn Abbasa prenosi je Poslanik, "Predkraj dunjalukapojavit ie se norod koji öese bojiti u crno,toko rekao'. da fu izgledatikao crni goLubovi oni ne(e ni osjetitimiris DZenneta.'l8s sallallahu Sto se tiöe farbanjadrugim bojamaosim crne,Poslanik, "Zaistasejevreji i kritani ne alejhi ve sellem,rekaoje: farboju, (tj. seod njih'aso farbajtese).
" -redil-muhtar", 2/445. Treie izdanje od 1984. Spomenuta knjiga 186 Vidjeti: Haöijetu jedno najprihvatljivüih djela hanefijskogmezheba. 187 Muslim, L4166.br. hadisa2102,Ebu Davud,2n91, br hadisa2541. 188 Muslim. L4/66 br hadisa2102. 18e En-Nesai. 3/LO43. bt. hadisa 4699, Ebu Davud, 2n92-793. br. hadisa 3548. "Lanac prenosilacaje "El-FethurRebba ni", L7/3L9, ka:e: Abdurrahman u "El-Muruetu havarimuha', ve Vidjeti: S njim se sloiio iejh MeöhurHasanSelman. Baz kaie: "Ovo je iestoka prUetnjaonima koji se farbaju u crnol' Vid 103. Sejh lbn "Ny'edZmu'fetava mekalatmutenev"'odlbn Baza,4/58. ve ga El-Albani. 91. 3540,a vjerodostojnim je ocÜenio ßo EbuDavud,2/7 br. hadisa

Poslanika, sallallahu alejhive sellem, 1.Ishak ibnul-Bera', opisujuöi
'...imao veliku bradu..."1e1 je EbiMa'mer prenosi:

- Upitali alejhi sellem, ve da sallallahu smo Habbaba li je Poslanik, je rekao: (Kur'an) podnei ikind pa ija-namazu, na

Da.
alejhi sellem, ve kakosu znali Poslanik, da sallallahu smoupitali onje odgovorio. - Popomjeranju njegove brade.1e2 alejhi sallallahu Ovo oöitidokazikoji upuiuju na to daje Poslanik, su imaobujnubradu. sallallahu alejhive sellem, b. da . Enes Malikprenosi je Poslanik, je i prinosio do brade, zahvatao vodu iakama uzimanja abdesta "Ovakomi je naredio bi svojimprstima proiao kroz nju i rekao'.
Gospodarlqs3

je prilikom sanjao Poslanika, sallallahu alejhi 4.Jezid el-Farisijednom paje to ispriöao Abbasu, on muje na to rekao: lbn a

2/246, 3/1063.br. hadisa4828, Ahmed, 5/104, br. hadisa21036, Et-Tabe'ani, "Musned!", L3/45L,br. hadisa7456, El-Bejheki "Edu 1916.EbuJa'lau svome br.hadisa ga ispravnim. Delail', 1/216. SejhEl-Albani je oc'üenio El-guha(i,2/489,491, Hadisa760 i 761 (Fethul-Bari). br. "Predajaje "sahihutsahih."Vidjeti: EbuDavud,1/30. br. hadisa 132. El-Albani kaie: " ,t/72.bt.hadisa 28, SahihIbn Madie", 1/144.br hadisa350,Ed-Darimiu svome "El-MedZmu"',9/4Lo. Vidjeti: kaie:'Lanac ovogahadisajehasenili sahih."

704,El-Hakim, 1/150.Ibn EbiSejbeu "El-Musannefu", nu", L/!20-L2L. hadisa br. "El-Kubra", br hadisa i drugi.Imam En-Nevevi 1,/90. 247, br.hadisa El-Bejheki 16. u

KUDUZOVIC SAFET

"Seitan ne - Zaista Poslanik, se je alejhive sellem,kazao: sallallahu pravom moZepretvoriti u moj lik, pa ko me vidi u snu, taj meie vidio u liku",a zatim Ibn AbbasrekaoJezidu. 1e - Mo2ei li nam opisatiöovjeka kogasi vidio? - Da,vidio samöovjeka... bradabila lijepogokrugloglica,a njegova je odavdedovde (pokazavöi rukamau iirinu) skoro da je popunjavala gornjidio prsa... - Ibn Abbasna to reie: - Da si ga vidio uiivo, ne bi ga mogaoboljeopisati.lea "Mirisalasam Poslanika, 5. Od Ai3e, r.a.,prenosise da je rekla: mirisomkoji bih nailatako da suse najljepöim alejhive sellem, sallallahu glavai bradasijale mirisa."les od njegova sallallahu da ibn Muslimod DZabira Semure je Poslanik, 6. Prenosi i imaoveliku bujnubradu.1s6 ve alejhi sellem, Enes Malik b. ve sallallahu alejhi sellem, Poslanika, 7. Opisujuöi "Nijebio ni suviSe kosii bradinijebilovile od u visok,ni nizak... njegovoj siiedihdlaka."le7 dvadeset alejhi prenosi daje Poslanik, sallallahu se ibn 8. Od DZabira Semure prednjidio glaveibradu.les öeöljao ve sellem,

"Musnedu", EbiSejbe "Et-Musanneful u 3410,lbn br. u rge Ahmed svome V361-362. hadisa
"Ei-5email",br. 4L2 El-Albanikaie: 11/56, br hadisa 10517, Et-Tirmiziu "Er-Ru'ja", br.3905. ga biljezilbnMadie u poglavlju prenosilacaje da dobar",i kaZe "Et-Tabakat", prenosilacajeprihvat 1/417.lmamEbuHatim kaäe,9/294:"Lanac Sa'du "Muhresaruö-6email,"208,br.hadisa347. str Preneseno iz "sahihul-Buhari", !276, br. hadisa5923,"Sahihu EnMuslim", 8/82. br. hadisa1190, str. 2699. Nesai, 2/259,br. hadisa "Ed-Delail", L/2L7. u 2344,El-Bejheki 15/82,br hadisa 196 Muslim, br. str. 197 El-Buhari, 749. br. hadisa3547i 5348,Muslim,15/84-85, hadisa2347.Ebu "Musnedu",6/317, br. hadisa3637,Et-Tirmiziu svome "Sunenu",10/6-72 u svome "Ei-Semali", l-,i kaie:"Hasenun sahih." br. 3632,iu hadisa 7456,sa dobrim lancemprenosilaca. br. EbuJa'la, 13/451, hadisa

kraju podsjetimo se rijeöiUzviSenog:

( Y r )( r j r , : s Ä 1
u AffahovomPoslaniku imate divan uzor za onoga ko se nada milosti i nagradi na onom svijetu, i koji öesto Allaha i' (Prijevod znaöenja El-Ahzab, 2L)

"Postoje vrste Es-Sa kaie: di dvije uzora: i ruian. li1'ep Li1'ep uzor
Poslanika, sallallahu ve alejhi sellem, ikoraöanje njegovim traZeai time zadovoljstvo Plemenitog Gospodara, ruian uzor a anjeisli1'eclenje drugihmimo Poslanika, sallallahu alejh'

"Tefsirus-Sa str.1103-1104. di',

Srrurnrsrc o srAV
KONZUMIRANJU DUHANA

-rl

POJAVADUHANA prviput upoznalo nstvoje godineili potkraj duhannakon 1492. stoljeöa, vrijemekadaje nekolikoSpanskih u moreplovaca Ameriku. Upotreba ovogazla,neposredno nakonnjegovog otkriöa, seproöirila evropskom na kontinentu. je naprijestolje britanski kraljJames objavio rat puiatima, I protiv njih vriena je distribuiranjem letaka1604.godine. je L634. godinedonesen puöaöima, zakonda se kupcima duhana marasijeku nosevi budubiöevani. ida Medutim, bi i poslije ako konzumirati duhan,kainjavani zatvaranjem tamnice su ili u njima izvrtavala smrtnakazna. Poslije izvjesnog vremena, Danska, Sicilija, Austrija nekedrugeevropske i zemljeusvojile zakon su i puSenja. je svijetnedugonakontoga upoznao duhan,a donijelisu

HEMUSKI SASTAV DUHANA sesastoji skupine iz otrovnihmaterua, ne samood nikotina, a pogreöno to smatraveöinaljudi. Pojedine supstance koje sadrii otrovnije od samognikotina. su sljedeöe su To supstance: Gas tzv.prvi ugljenioksid,otrovan. Olovna materija-veoma je otrovna, koncentrira tako da tijelo i se moguönosti je se oslobodi. da Benzoberin kojije neposredni uzrokraka.

"El-Eiribetuahkamuha", "El-Mevsuarurve str.380-389, dr.L4adiida Rebie, od Ebu ', !/489,od Muhammeda "Hukmu-din", 5efika Girbala. Uzeto iz str.

4. Nikotin-veomaotrovna materija. Doza samopedeset mil od nikotina ubrizganih öovjekove u veneprouzrokovala trenutnusmrt. bi 5. Radioaktivnipolonij - nagomilava u pluöimapuSaaa se i Kancerooeno. 6. Katranje iuta ljepljivamater|a zbog koje poiute zubi Izazivakari.;'es napadanepce.Boja katranajasno se vidi na i ispuöene cigarete kao i na prstimapuiaöa. Ovoje ujednoi materiia duhana. 7. Arsen - koristise za uniötavanje insekata, l-0%od ove o a prilikompuöenja. materüe ulaziu pluöapuöaöa 8. Alkohol i druge supstancedaju okus cigareti i fuvaju vlaZnost, ne dospijedo potroiaöa.2o2 dok

Srrrruosr DUHANA
je medicina Savremena otkrila brojneötetneposljedice konzum duhana. Doktor Salahuddini Abdurrabinneb'rjj, specijalista za "Kadapuöaö bolestiu Egiptu, kaZe: dostignestepenovisnosti, preciznosti utjecajpu5enja poveöava. gubi sposobnost se Srce a to se itetno odraiavana sami krvni ciklus, tako da puiaö s na vrijemeima vrtoglavicu, dolazido kontrakcije moidanih vena, poznimgodinama krvnipritisak znatnopoveöa." se Organiza probavui disanje takoder nisu poStedeni. Puöaö puiaö kadaoslabinervnisistem, apetiti imaiestok kaialj.U sluöaju (klonulost) i utrnulost malaksalost udova."203

"Et-Tedhinu 201 Vidjeti: bejnel-mueijidine vel-mu'aridin", 14,i"El-Eiribetuve str. "Hukmud-din". str.393-394. Uzetoiz str 39-40. "Hukmud-din", 202 Vidjeti: str 39-40. "Nurul-iman", 393-394, Ibn AmaraDevidara. 203 Vidjeti: str. od Uzetoiz "Hukmud-din', 40-4L.

godiönjem ameriökom kongresu ll1'eönika, odrianom u Chicagu godine, glavnataökadnevnog reda bila je "opasnost puöenja", je podatakda je rak pluöanajmanje u zabrinutosti izaztao bolestod koje puiaö moZe oboljeti,dakle,sve druge itetne puöenja po dalekosu opasnije zdravlje puSaöa. jednom ameriökih od nauönih centara, nakonopseZnih ispitivanja, je ötetnostduhanaza ljudskiorganizam, naroöito srce,i za sedo zakljuöka svakaispulenacigareta da poveöava moguönost sröanoginfarkta te da öe Stetne posljedicepuSenjabiti u bliskoj buduinosti,ne samo nakon duieg vremenskog konzumiranja duhana, kakose nekada smatralo.2e Edvard Kilerhamund, direktorStatistiökog centrau Americina je daje rak pluöa zakancerogene bolesti, konstantirao zanemariv na drugeStetnosti prouzrokovane konzumiranjem duhana.20s godinaovogastoljeöa, 5ezdesetih broj smrtnihsluöajeva rakompluöanaglose poveöao kod oba spola,s tim ötoje taj populacil'e kodmuSke znatnoveii.206 puienjatakoder ogledau izazivanju se drugihopakihbolesti ostalih: raka na ielucu, obolijevanja krvnih sudova, slabljenja kodtrudnicamoie doöi do pobaöaja umrtvljenja ili embriona, a kojepreiivirodisesaznatnomanjom tjelesnom teiinom.2o7 zdravstvene organizacije navodeda u SAD-uod posljedica ranja godine umre oko 346.000 duhanasvake osoba,u Velikoj 55.000, Svedskoj8.000.208 u Statistikatakoder govori da svake odposljedica konzumiranja duhana umreL40.000 maloljetnika.20e
- Amman, broj L1180, L9.4.200L. od ,'Er-RaJ" 'EFF|rkatun-nadiije ve ierhu edivibetun-Nu'manijeh", 34-35. Nu?mana str. Od eFAhmedija. Uzetoiz "Hukmud-din", 40-42. sIr. "El-Hamru sairul-muskerati', ve str.159-160, Butamija. od Ibidem, str.42-43. 'Et-Tedhinu maddetuhu hukmuhu ve fil-Islam", str.40, Ibn Diibrina. od 'El-Eöribetuahkamuha", "El-Hamru sairul-muskerat", ve str.412, ve str. 162. Uzeto "Hukmud-din", str.51. "Medieletud-da'va", izdate u Saudijskoj Arabiji,2. 3. 1984.god. Uzeto iz d-din", 51.KoZelida sazna o Stetnosti str. vise duhana, nekasevratinadielo"Et"Tahkikul-buhran" bejnet-tibi ved-din" dr.Abdullatifa od N4usa, i od El-karmiia.

Srnuarsru DoKAzIo ZABRANI KoNzUMIRANJA DUHANA
Duhannije bio poznatu vrijemespuitanjaObjave, je ve( je razlog5to duhan petnaestak stoljeöa nakontoga. Ova öinjenica direktnospomenutpo imenuni u Kur'anu u Poslanikovom, ni sal ve sellem, posljednja alejhi sunnetu. Medutim,ova vjera,kao objava,ne mijenjase sve do Sudnjega dana isadrii Serijatske opieg karaktera, da za sveito se naknadno pojavi, tako bilo dobroili propis. u islamupostojiier|l'atski Spomenut iemo nekeod optih 1. OpisujuiiSvoga Poslanika, sallallahu ve alejhi sellem, Uzviöeni

slijedeVjerovjesnikakoji ne öita, koga nalazezapisanog sebeu Tevratui Indiilu, koji ie od njih traiiti da öine dobra djela,a nevaljalih odvraiati ih, koji 6e im lijepo dozvoliti, a ruino (Prijevod znaöenja El-E'aral 157) je Ovajplemeniti ajetzabranjuje ötoje ruino. Imenica sve koja jeste (erulD el-habaisi nosiviöesliönih u ovom ajetu znaöenja kao: pokvaren, perfidan... odvratan, zloöudan, itd.210 Ovajterminobuhvata ötoje odvratnogokusai mirisa,211 sve a ova svoistva sadrZi duhan.

"Oni koji

Sejh Meihur HasanSelmanu valorizaciji spomenutogdjela navodisedamdeset puSenja, str.89-99. napisanih temu zabrane na na Arapsko-bosanski rjeönikod dr. Muftifa, str. 811. Duhanje sa pravom nazvan imenima zbog toga öto: unistava zube, izaziva upalu u ustima, uzrokuje upaleu grlu, itetno djelujena disajneorgane,stvarapoteSkoöe probavnim uniitava krvne sudove,itetno djeluje na nervni sistem itd. Vidjeti:"El-Hadifil-lugatil-arablije", Kao U572, od HasanaSeidael-Keremija. navodicrvenii bileliluk, a miriszapaljene cigarete bez sumnjejeodvratnUi toga. od

Uzviöeni kaie:

i pijte samo ne pretjerujte, On ne voli one koji pretjeruju." znaöenja E'araf El3L) Muhammed Salih el-Usejmin kaZe:'Allahje pretjerivanje zabranio ljenimstvarima, tako da je rasipanje imetkau nekorisne svrhe kupovina preöe se zabrani.212 duhana) da UzviSeni kaie:

jlF (rv) ( ü+t".r;:Jt rr:riirJut ,ll ) (\1) ( r_1r$ il ) iri.1
rasipajmnogo, zaista su rasipnici brada iejtanova." (Prijevod Ellsra',26-27) je Ibn Mes'udupitanko su to rasipnici, je: odgovorio "Rasipnici kojineumjereno tro5esvojimetakr'213 Komentirajuöi ajet,Ibn ovaj "Rasipnici je rekao: su oni koji nepotrebno rasipaju imetak.2ra Ako rasipanje imetkane ogledau kupovinicigareta, onda ne neitoito sezoverasipanje imovine. suri El-En'am Uzviöeni kaie'. "1 ne rasipajte,jer On ne voli l' (Prljevod znaöenjaEl-En'am, 1-4L) Ata kaie: "Ovim ajetom Allah zabranjuje (neumjereno rasipanje i trolenje)u svemu''21s

'Fetava Ibn Salihel-'Usejmin", 2/915. "El-Edebul-mufred", El-Buhari u stc 117, br. hadisa345,Ibn Dierir u svome tefsiru,g/93, pred. br. 16790, El-Hakim, 2/361 i kaie: "Sahihpo uvjetima Buharüe Muslima]Sa njim i sloiio Ez-Zehebi. 'El-Edebul-mufred", str. 117, br hadisa 346. Sejh El-Albanikaie: "Lanacprenosilaca je predaju dobar.'Ovu biljeZi ilbn Dierir,9/93, pred.16790. br.

", 8/81.br.pred. L0922.

za opöevaietom sveu öemu smatraovu zabranu Imam Et-Taberi ogledarasipanje.216 "MiiljenjeimamaEt-TaberUa sumnje ispravno. je bez kaie: Ibn Kesir 'Allahnevt kazao: alejhive sellem, sallallahu se Prenosi daje Poslanik, "...zabranio troje"):rekla-kazolo, je (u troTe: predajikod Muslimastoji: previie zapitkivanja i rasiponieimetko.'2ls rasipan1a na Dakle, ovo sujasnidokazikojialudiraju zabranu imovine.U je kupovanje duhanarasipanje a nema dvojbe da glad, kada su snalazerazne nedaöe, kada muslimane je neophodnapomoö,a naroöito proganjani itd., kada im porodicakoja Zivi u zapadn jedna petoölana muslimanska cigareta, KM potroii oko 10.000 na kupovinu za zemljama godinudana rljeii:'Na alejhive sellem, sallallahu poslü5ajmo sljedeiePoslanikove, pomjeilti stopolaroba na Sudniemdonu sve dok ne bude upiton se Zivot - u öemuga je proveo,znanje - do li ie postupaopo onome je nouöio, imetak - koko ga ie zarodio i u ito ga ie potroiio. svoietij 'alejhi sallallahu U drugom hadisuPoslanik, öimego je zaposLio:22o "tskoristi peteroprie nego ito nastupidrugihpetero' selfem,kaie: mladost prije starosti, i slobodnovrieme priie zouzetosti Zivotpriie smrti;221 Allahje rekao: 4. UzviSeni

(r q)(#,,iiiriil
"t ne ubijajte sami sebe."(Prijevod 29) En-Nisa', znaöenja
216 Ibidem,8/82-83. 217 Vidjeti:

"Tefsirulbni Kesi', 2/L69. 2t8 Tj. prenoienje rijeöi s namjerom sijanjasmutnje. El-Buhari.str. 313, br. hadisa 1477, Muslim, I2/LL-12, br. hadisa 593, Ahmed, 20/397-398. br hadisa 543, Ibn Huzejme,1/104-105. br. hadisa 18204, Et-Taberani, 208. hadisa "Hasenusahihl'Sahihomgaje ocijenio T 220 EtT.Jmizi, /L25-126. br hadisa2417 i kaZe: "sahihut-Tirmizi", 2/29O.br. hadisal-970 Biljezi9a i imam Et-Taberaniu El-Albaniu Kebiru",11/102.br. hadisa1.1177. "sahihpo uvjetima "El-Mustedreku", Buharüe Muslima.'U i 4/306,i kaäe: u 22r El-Hakim ga ocjenipodr2ao je imam Ez-Zehebi.

ImamEs-Sa ovako tumaöi citiraniajet: "Ovaj ajet ima i drugo di a ono je: 'l jedni druge ne ubil'ajte!' je primjerkur'anske Ovo dajednim ajetomobuhvati znaöenja."222 dva Nauönoje dokazano puienjemuniitavaiubil'a samogasebe,ali i one koji borave öovjek jegovoj blizini. eovjekkoji unilti svojorganizam duhanom, bude ito njegove smrti, na isti naöinöe biti kainjavanna Sudnjemdanu. "Ko potvrduju sljedeöe Poslanikove, sallallahu alejhive sellem, rijeöi: somoubistuo odredenimpredmetom, bit ie njime kainjavan u votri 5.Od Ubadeibn Es-SamitaIbn Abbasaprenosise da je Poslanik, i je alejhive self em, kazao:"Zabranjeno nanositi itetu somome
a ßto toko i drugome!224

.Ovoje jedan od najjasnljih dokazaiz Poslanikova, sallallahu alejhi sellem, sunneta zabranipuöenja. o Vjerovjesnik, sallallahu alejhive ovimjehadisom zabranio nanoienje öteteisebi idrugima,a niko nauönu priöinjava konstatacüu puöenje da itetu i puiaöui oko njega. 6.Od Däabira Abdullaha prenosi daje Poslanik, b. se sallallahu alejhi sellem, rekao:"Kobudejeo by'eli(öeönjak) crveniLuk, ili nekone dolazi i nekasjedikod ku&!' A u predajikod Muslima stoji:"...ineka jer nepriblüavo naiim mesd2idimo zokta meLeke uznemiravaono ito i öouiekalzzs
"Tefsirus-Sa Vidjeti: dl', stt.248. El-Buhari, 1408,br. hadisa6652. Muslim, 2/98-99, br. hadisa110. str. lbnMadie,2/258,br. hadisa1909 i 1910,Ahmed u "El-Musnedu',L/313,br. hadisa2867, Ed-Darekutni svome "Sunenu",4/227, br. hadisa83, Ebu J?la, 4/397, br. hadisa 2520, u Et-Taberani"El-Kebiru", u 1L/302, br. hadisa 1.1806, El-8ejheki, 6/115, br hadisa 11385, Malik, 4/43, br. hadisa1500.Sejh El-Albaniocüenioga je vjerodostojnim.Od Ebu Seida prenosise da je AllahovPoslanik. el-Hudrija sallallahu alejhive sellem,rekao:"Nema (nanoienja) (sebi)ni (nanoöenja) (drugome),a onome ko nanosiötetu,Allah itete Stete eeltetu nanüeti,i onome ko poteikoee priiinjava,Allah ie poteökoöuuiiniti." El-Hakim, 2/57-58, ikaie sahihpo uvjetima Muslima. njim se sloiio imam Ez-Zehebi. S El-Bejheki, 6/115, hadisa11386,Et-Tabeäni,22/330, hadisa830. EbuDavud,2/692, br. hadisa br. br. 3091, Ibn Madie, 2/258, br. hadisa 1911, Et-Tirmizi, 2/183, br. hadisa 1584. Imam EtTirmizi, En-Neveviu "El-Erbe'ine' ilbn Tejmüjeu svojim "Fetvama", Ibn Redieb i ElAlbanikaiu: "Ovaj hadisje hasen.'Vidjeti: 'Ahkamul-dienaiz",str. 16, i "Diamiul-'ulumi veFhikem', 2/170. El-8uhari, 1l.545, hadisa7359, Muslim, 5/41, br hadisa56/, Ebu Davud,2n2S, bt. str. br.

Sejh El-Albani kaie: "Ovoje, dakle,Poslanikov, sallallahu alejhi je jeo luk - koji je koristanza organizam sellem, sud o öovjekukoji dozvoljen u kojem mu sugerira ostanekod svoje kute. Paita da puii cigarete, sa onim koji odvratnei otrovne.Hoöeteli uzetipouku, razumom obdareni?!""5 Razlog zbog kojegje Poslanik, sallallahu alejhive sellem, za je jeo lukj&e neprijatan dolazak mesdiidonome ko u miriskoji je klanjaöe. Kakav onda propis o duhanu koji je daleko neprij mirisaod luka.Puöaöi zaistasvojimneprijatnim mirisomuznemi klanjaöe a to najbolje znajuoni kojeje Allahsaöuvao ovogazlaje potpunooprefno sunnetukoji podstiöe se klanjaö pri.l'e polaska da mesdiidnamiriie najljepöim mirisom. 7. Prenosi od El-Bejadija je Poslanik, se da sallallahu alejhi ve jedne prilikeu5aou mesdiid izatekaoljudekakoklanjaju uöeöi i Ku podiZusvoje glasove,paje rekao:"Zaistasvakiklanjaötajno moli Gospodara,pa pozite iime Ga molite, i ne povisujte svoje glasove
uöite Kurlon.'1227

je Dakle, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, zabranio da podiie svojglastako da time ometasvogabratakojise istotako svomeGospodaru, iako se uöenieKur'anasvrstava medu na je onda, analognoovom hadisu,strogostzabrane ibadete.Kolika ometanje klanjaöa neprljatnim mirisom duhana?

hadisa 3238, Ibn Madie, 1/301,br. hadisa 837 i 838,En-Nesai, 1/234.br. hadisa 706, i "El-Kubra", 4/158,br. hadisa 6681,Ahmed,3/400,br hadisa 15334, El-Bejheki,3/1.03, hadisa 5053i7179-80, hadisa br. 13330, Ed-Dja'a "El-Muhtare",9/366-367, u br hadisa " hih l-dia 226 Vidjeti: Sa u miu's-sagir' 2/1052. , "El-L4usnedu", 227 Biljeii imam Ahmed u 2/67, br. hadisa 5349 i 41344,bt. hadisa ",7 SejhAhmed Sakiru "El-Musnedu /63, kaie "Lanac prenosilacaje ispravan." El je konstatira:"Lanac prenosilaca vjerodostojan." Vidjeti: "El-Musned",9/251-.U kod EbuDavuda EbuSeida od navodise daje Poslanik, sallallahu alejhive sellem, "Svako vasmoli od svogaGospodara ometajtejedni ine druge i ne diiite svoje dok uöite Kur?nl' Malik u "El-Muvetta', komentar Ez-Zurkanija, !/262-263, br. hat 174, Et-Taberani "El-Kebir", u 72/428,br. hadisa13572,Ibn Ebi Seibe,2/428,lhn Huzejmeu svome Sahihu, 3/350-351, hadisa2237.ielh El-Albani br. kaze:"Hadis "Sahihu Davud", ispravanl' Vidjeti: Ebi l/262-263,br hadisa1.183.

da zabranieno uznemirava IbnAbdul-Berr kaZe: ?ko ie muslimanu stroZije na Kur'ana, uznemiravanje druginaöinjoöje brata uöenjem rieno." Sliöno ovomekaie i öeihEz-Zurkani.228 postu dugimljetnimdanima. naroöito PuSaöu oteianinekiibadeti, su je puöaöa duhanomdaleko veia od potrebe jelom i piiem, za za sa bi nakonsvegataj öasniibadet krunisao onim öto Allah ne voli. (nafila) post,kao je sluöaj obaveznim postom,a na dobrovoljni sa ponedjeljkom öetvrtkomili post tri bijeladana svakoglunarnog i (trinaesti, i i veiina puöaöa ne pomiölja.2' s öetrnaestipetnaesti), sallallahu alejhive sellem, da Od EbuHurejre prenosi je Poslanik, se "O je fumaöeci ludi, ALlah ljep i ne prima osim ono ito je liepo...'a3o je: "U osnovilijepo znaii udaljavanje od hadis, El-Kadi Ijad rekao "Ovajhadis dokazda je Imam kaie: i neprijatnog."231 En-Nevevi sumnje."232 halal kojinemanimalo u hrana; odjeöasl., i moraju bitijasni alejhi Poslanik, sallallahu b. da 9. En-Nu'man Beiirprenosi je Allahov "Halal jason i haram jasan,o bmedu niih su sumniive je je lem,rekao: saöuvao nisupoznate,pa ko ih se soöuva, kojemnogim ludimo ie i svojuujeru,a ko zalazi u ove sumnjivestvari, zaiao je u haram!233
"Muvette", Ez-zurkanila, od Vidjeti: Komentar Malikove U263.
Hadise ovim vrstama dobrovoljnog posta bilje:e: El-8uhari,str.413, br hadisa 1981, o 'Muslim, 8/42, br. hadisa 1162, En-Nesai,2/170, br. hadisa 2412, Et-Tirmizi,V230, br Madre,2n5, br. i hadisa Ahmed, 5/162,bt. hadisa21"474 5/200,fi. hadisa2L792,16n 608,

i 1750, Ed-Darimi,2/18, hadisa br 1745 2/19,br.hadisa 1395 1425, hadisa i 2/84,br.hadisa "Musnedu", 2/27L, hadisa *. 688. u Et-Tajafisi,64,br.hadisa str. 475,El-Bezzarsvome 2/328.br. hadisa 8330,EtAhmedu svome"Musnedu", Muslim, T/85,br.hadisa 1015, "Sunenu", "Hasenun-sahih",8/282-2a3, Ed-Darimi svome u br.hadisa 2989. Tirmizii kaZe: "Musannefu", br. 8839. u 5/19-20, hadisa br. 27!7.Abdurrezak svome U239, hadisa
Vidjeti:'Sahihu Muslim" sa komentarom kadijeljjada, 3/535. "Sahihu 7/85. Vidjeti: Muslim" sa komentarom En-NevevUa, br 1599 2051, Muslim, 11/23-24, hadisa 52, br. El-Buhari, str.26, hadisa i str.462, hadisa br. 2/3, br. hadisa963, br. verzija,En-Nesai, 3/928-929, hadisa4148,Et-Tirmizi iovoje njegova 3219,Ahmed,4/269,br EbuDavud,2l64o-64L, hadisa br. 2848,lbn Madie,2/362,b(.hadisa Et-Taberani, L0/404, 1/43 br hadisa1.65, hadisa 18394i 41270, hadisa18398,Ed-Darimi, br. "El-HilÜe', 8/262,br hadisa Ebu br.hadisa 10824, EFBejheki 5/545,br.hadisa1.0816, Nuajmu 721., El-Begavi,4/207, *.hadisa2024, ElHatib,9nI, br. L2134,lbnHibban,2/497, hadisa br. "Ostaviono 3to je sallallahu alejhive sellem, rekao: hadisa 4655.U drugom hadisuPoslanik, 2/309,br. hadisa2045, tije sumnjivo, dr:i se onoga u öto ne sumnjail' Biljeie:Et-Tirmizi, a "Sahihu', lbn Hibbanu svome 2/498,br. hadisa722, Ef{akim, 2/13 i 4/99, Ahmed,1/200, "Serhus-sunne", 4/210 br. hadisa2025,Abdurrezak,3/ll7-I1.8, br:hadisa 1723,El-Begavi u

je Na osnovuovogahadisa Muslimovom u Sahihu naslovljeno pog "Uzimanje halala, ostavljanje a sumnjivih stvari".2:a Poslanik, sallallahu jer ve sellem, upozorava pogubnost na zalaienja sumnjivo to je zal u zalaienje haram. u Stajeondasaonim koji puieöiduhanzalazi ha u L0.PrenosiEbul-DZuvejri je Ibn Abbas rekao:"...Poslije da I halala, je ostalodrugo do prljaviharam"23s 5ta

MISLJENJE ISIAMSKIHUEENJAKA KoNZUMTRANJU o DUHANA je 1. Imam mufessir Abdurrahman es-Sa'di kaie: "Putenje kao i samatrgovinaduhanom."236 je 2. ImamEl-Mubarekfuri "Stetnost kaie: duhana dokazo njegoveupotrebe."237 3. Mahmud Seltut u svoiim fetvama navodi:?ko na sve Stetnosti koje uzrokujeduhan, zakljuöujemo puienje da dozvoljeno."238 "Puöenje haram', je 4. SejhMuhammed Salihel-Usejmin kaZe: zatimje naveoniz öerijatskih dokaza.23e "Puöenje harami zabranjen je je svaki 5. Ibn Bazkonstatira: prodajeitrgovineduhanom, isto kao ito je to sluöaj alkoholom. sa ko puti ili prodaje duhan,duZanjetraiiti oprostaod Allahai pokajati za ono stoje öinioi odluöitida se vi5eneöevratitina to."2m

je: "TenbihuFe'lämi tefsiril-muitebihati ala minel-hallali vel-haram." 234 "SahihuMuslim" sa komentarom od En-Nevevija, 11./23. 23s Biljeiiimam El-Buhari svome"Sahihu", 1220,br. hadisa5598. u str. "El-Fetavas-Sa 235 Vidjeti: düe", stt. 433-434. 237 Vidjeti: "Et-Tuhfetulahvezi", /326. 5 "FetavaMahmud ä8 Vidjeti: Seltut",str.384. 23e Vidjeti: "Fetavaöejh El-Usejmin", 2/911-912. 240 Vidjeti: "Fetavaislaml]Je", 2/177-178.

br.hadisa 4984, El-Hatib, 2/216, hadisa i 3/191, hadisa br. 662 br. 1221, Et-Taialisi, str.163, hadisa 1178.lmam Ei-Sevkani, posebnL inaa komentirajuii hadis, ovaj napisaoje risalu

"Puienje haram."2a1 je kaZe: el-Karadavi 6. Sejh Jusuf "Puienje Stetna odvratn sVar!'2a2 je a i navodi: 7. Sejh El-Albani

"U izvorima b. 8. Sejh Abdurrahman Diibrinzakljuöuje: 5erÜatskim
jasni dokazio zabranipuöenja."2a3 tvrdi: za uöenjaka islamskomisionarstvo 9. Skupinasavremenih
je haram."2a

i uöenjaka nakonito je naveomiiljenjaislamskih 10.SejhKi5k, je: duhana, rekao "Da li se i lijeönika vezisa konzumiranjem u pu5enja."24s u mo2esumnjati zabranjenost ovihdokaza
nakonito je spomenuo Salihel-MunedidZid, il.. SejhMuhammed 'A onome koje jeo luk, zagovara: joö gori su ulaska mesdZid u a duhan,kojije haram, potom ulazeu mesdiidei kojikonzumiraju
Allahove robove."246

duhana smatrajuzabranjenim: ostalih,konzumiranje 12. IzmeCfu Abdullah b. Betin,Ahmed b. Hadieri, b. Abdul-Vehhab, i Hasan Selman drugi.2al MeShur et-TarabiSi el-Hanefi, pedeset uöenjaka islamskih imena navodi Hamud et-Tevdieri ß. Sejh puSenje zabranjenim.248 smatraju

"El-Halalu str. vel-haramu fil-islam", 77. Mdjeti: 'sahihul-diami'us-sagir", od 2llo52. Ko ieli detaljnaobjaönjenja öejhaElVidjeti: "Tea'mulu ma'l-d:inn", audio-kasetu pusenja, nekaposluianjegovu Albanija zabrani o el-Eseri. EbuLejla br.kasete u izdanju 678, "Et-Tedhin" Ibn Diibrina, str.83. od Vidjeti: "Fetava islamij'je", 21176. Vidjeti: "El-Fetava" öejha Kiika,str 25. od Vidjeti: "El-Muharremat", 28. str. Vidjeti: "El-Hamru sairul-muskerat", 160-162. str. Uzetoiz "Hukmud-din", 49. str. ve Vidjeti: "Et-Tedhin", 89,i "El-Kavlul-mibin', 190,"Tahkikul-burhan", 63. str. str. str. Vidjetitakoder: "Ed-Delailul-vadihat", 165. Ko ieli imena svih uöenjaka, neka se vrati str Vidjeti: 2/80, spomenutom djelu. U "El-fevakihul-'adideh", spominjuse misljenjauöenjaka i i usmjerenja svi zabranjujupusenje.Sliönoje sPomenuo razlititihmezhebskih o öetiripravneSkole zabrani es-Sadiel-Abdelio miiljenjimauöenjaka Abdurrahman "Tuhvetul-bejan", 12.Uzeto "Et-Tedhin" lbn Diibrina, 88-89. str. od iz pulenja. str. Vidjeti:

PRODAJA RAD U TVORNICIDUHANA I NJEGOVA je Sejh Salih Ibn el-Usejmin upitan da lije dozvoljeno raditiu paje odgovorio: duhanai da li se takvazarada smatraispravnom, jer raditiu tvorniciduhana je to uöestvovanje proi dozvoljeno u narama. Uzviienikaie:

rrilln )r.eFur Jll ,_&r-d-;uil gl3iu, +$ nr Jj ,tr rrÄ3rr t)' ,+

(,"rqr (Y)

kainjava.'(Prijevod znaöenja El-Maide', 2) je Dakle, imetak zaraclen ovakvim sliönim na i mjestima haram,bolji i prihodu kojem manjimjeseöni Allahpodariblagoslov negoviie dobra.Allahne primasadaku takvog od u kojimanemanikakvog Zato savjetujemo onimakoji radena ovakvimmjestima ih napuste, da da se pokajusvome Gospodaru, da potraZe te halalopskrbu. Allahkaie:

se i ne nada' (prijevod znaöenja Et-Talak, 2-3). vjernicima: A potom Allahobeöava

(r}{ 2Äb^(r*.u oE;: (1)
(prijevod znaöenja Et-Talak, 4).

je Isto tako zabranjena i prodaja i kupovinaduhana,a takoder poslovnih prostorija onimakoji öe prodavati duhan."24s U ierijatupostojipraviloda sredstva kojavode do odredenogcilja je propisdotiönog cilja. Sredstvoka pokornosti pokornost a je do gri.l'eienja gril'eh.2so Dakle, je cilj zabranjen ako öerijatom, isvasredstavaputevikoji vode do njegabivajuzabranjeni. ieli i Ko konzumirati alkoholu hotelu,njegovodlazakdo tog hotela,koji postaje u osnovi dozvoljen, zabranjen zbog neispravnog ili djela cilja ieli poöiniti. Ako bi öovjeknamjeravao otiöi do prodajnogcentra odredenustvar;njegovodlazak, koji je u osnovi legitiman, u jer postaje poöiniti, sluöaju zabranjen zbog kradekoju namjerava ne kratla moie desitiosim nakonodlaska prodajnog do centraitd.

SAVJET MUSUMANU Nakon dokazakojesmo iznil'eli zabranipuienja,uistinumusliman o pred Allahomako ustrajeu ovom zlu. Poredgril'eha opravdanja sebi tovarina vrat,musliman time truje sebe, svojuporodicu svoje i rasipa svoj imetak,uznemirava ljude neugodnimmirisomitd. mnogobrojnih zar traäti blagodatikoje su darovaneöovjeku, u onomeito srdiAllaha?l dim,pepeo, Zar vatrai neugodni nisu opisi DZehennema?! muslimanu Zar dolikuieda se kiti diehennemlija, njegova a duia iudi za diennetimaugodnih je ispodkojihri1'eke vjeöan? teku,u kojima boravak Zarmusliman treba pokazati ne i dostoianstvovisokose uzdiöinad za svakim zlom koje izmisle ljudi koji su se odali slijecfenju jeste da i svojihstrasti?! Primarni sljedbenika cilj iejtanai strasti plasiranja poroka raznih iskvare muslimansko övrsto tijelo,a potom puta. Svakivjernikje dio bezimalopoteikoöaodvoje od Allahova manskog tijelaiako ne saöuva svojufitru, posljedice toga osjetitöe zajednica, mealutim, saöuva ako svoju krepostnastoji i ukazati drugima nedostatke, öinivelikuusluguummetui njemupripada tada viöestruka
'Fetava el-Usejmin", prUevod. Vidjeti: iejh 2/913-916, skra(eni "Merkatul-metarih, Vidjeti: 4/238.

SAFET KUDUZOVIC

nagrada njegova od Gospodara. dunjalukje Ovaj samomjesto polje ispita, na kojemse sije,a plodovise ubiruna ahiretu uspjehili propast, nema treceg, AllahpremaSvojim a robovima neie nepravedan biti.

Srrulnrsru o Muzrcr srAv

UVOD Prije detaljnog pojalnjavanja propisa o upotrebi muziökih neophodnoje propis spomenuti el-gina'a. El-gina'je ustvari je sa posebnimuvijanjemi rastezanjem glasa koje raspiruje, i uzbuduje duiu ili budi strasti jasni hadisi, slu5atelja.2sl Postoje islamskih uöanjaka i konsenzus navode koji mnogipravnici zabrani o muziökih instrumenata. Neki uöenjaci odabranih iz generacija isu da se öak u odredenim ajetimaukazuje zabranjenost na ela.Ovopjevuienje morabiti popraöeno ne muziökim instrumentima. je ova vrsta pjesmezabranjena, 5to öemo spomenuti, je kao öta s pjesmama kojimase direktnospominju:nepokornost u Allahu, iopis ienskog tijela,ljubavniosjeiaji,vino, povodi nemorara, pa sami nemoral?! ova vrstapjesmenije preöaza zabranuod pukog Zar poezüe tovanja glasom? je ovo sluöaj el-ginabmöta uvijenim Ako sa ondakazati pjevanje za kojeje popraienomuziökim instrumentima glasovi opojni opsjedaju ljudske razumeiöine ih robljemiejtanskih ?! MolimAllahada nassaöuva grijeSenjaiskuienja! i

pJEsME SenunrsxlDoKAzI ZABRANI o
KOJARASPIRUJE STRASTI Dokazi Kur'ana: iz L. Uzviieni Allahkaie:

(1) (eie J:r.+ J+ dF d4 +"=ll -;il qF ri,l

.

l

Ulfjlt

arf; )

ljudi koji kupuju lehvel-hadis, bi ne znaju6i(kolikijeto grijeh) da puta odvodili."(Prijevod znaöenja Lukman, 6)

Vidjeti: Et-Temhid, lL97, i Fethulga(i, 2/5L3. 22

KUDUZoVIC SAFET

prenosise da je rekao:"Upitanje Ibn Mes'ud Od Ebu el-Bekerija 'Tako Onogaosimkojegdrugogboga mi o ovom ajetu,paje odgovorio: je ponovio tri puta), ie elgina'!'2s' to nema,(ovuzakletvu "Takomi Allahaosim kojeg drugog Ibn Mes'udje za sebe rekao: sura a da ne znamgdje nijednakur'anska objavljena boga nema,n|;'e je objavljena, postoji ijedanajet iz AllahoveKnjigea da ne znam niti povodomöegaje objavljen. znam nekog da je uöenljiod meneu Da i alejhive sellem, Poslanika, sallallahu Allahova sam u kruioku ashaba rijeöi."2s3 Ovo Ibn Mes'udove nisamöuo nijednogod njih da je porekao Knjizi. ashabu Allahovoj potvrduje je Ibn Mes'udzaista najuöeniji bio da - Od Seida Diubejraprenosi daje lbn Abbasza ajet "Ima ljudi se b. "To je Poznato daje Ibn lehvel-hadis", rekao: je el-gins':'zs+ koji kupuju jedne je Poslanik, alejhive sellem, sallallahu. kojeg AbbastumaöKur'ana, 'Allahu moj, pouöiga Knjizi",misle(i prilike privio na svojegrudi i rekao: na Kur'an.U predajikod Ibn MadZestoii:'Allohumoi, pouöiga (sunnetu) tumaöenju Kur'ona:2ss i "Ima ljudi koii - Od oca EbiZabijana prenosi daje DZabir ajet za se "fo je el-gino'i sluöanje toga."255 rekao: kupuju fehvef-hadis",
"Mustedreku', u El-Hakim svome 2Ln4, br. pted.21361, 2s2 Et-Taberi "Diami'ul-bejan", u
2/4IL, i kaie da je ova predaja vjerodostojna.S njim su se sloiili: Ez-Zehebii lbnul"Musannefu",5/L32. br' hadisa 1, br. pog.139, je Kajjim.BiljeZe i lbn Ebi Sejbeu svome

4/278.br. i "Sua'bul-iman', rl-ilejhekiu "il-Kubra",Lol377,b( pred.21003, u "Et-Telbis", str.206. u 5096. Ibnul-Diev-zi

br. 2s3 El-Buhari, 11"04, hadisa5002,Muslim, L6/L5-L6,bt. hadisa2462-2463. str. "Diami'l-bejani",2L/74, br. pred.21362, El-Bejheki "Sua'bul-iman', u u 2sa Et-Taberi predajaod Mekisada je Ibn Abbas rekao:

u Kodlbn EbiSejbe br. rc", i "Es-iunenul-kub LO/379, pred.20987. br.pred.5097, u 9/3096, Wed.17524, br. u "Tefsiru", 2, 5/132, hadisa ilbn EbiHatima br. Musannefu",

ga a 807 str. 338, u El-Buhari"El-Edebul-mufred", br.hadisa i 1.301,El-Albani je "Keiful-estar", br.hadisa u 2264. Ibnul-D:e\zi "Et-Telt 3n2, El-Bezzar; vjerodostojnim. koji ashaba tumaienjeovog ajetaod stranedva najuöenija str.206.Ovoje, dakle, prisustvovali spuötanju Objave. 2471,(bn Madre'L/71\ L6/32, hadisa br 7270,Muslim, str. 2ss El-Buhari. !529,fi hadisa "El-Kebir", i 12022, ElHakim,3/537 drugi. br. 10/362, hadisa bt. 2s6 Et-Tabed,2Ln5, wed.273u.

"To je el-gina' i kupovina robinja pjevaöicai

"El-Kubra", 5/51-52.br. hadir hadisa136, Et-fitmizi, 3/233, br hadisa3004, En-Nesaiu 7053.Ahmed, 1/359, br. hadisa3379,Et-Taberani 8177,Ibn Hibban, L5/529,br hadisa

"lehvel-hadis" - Tumaöeöi spomenutu ovome aietu,Ibn Abbasov je: "Toje el-gin3'."zsz ik Mudiahidrekao Mudiahidje bez sumnje najuöeniji tabiin i on je trideset puta pred uöiteljemummeta Ibn Abbasom,zastajuii kod Kur'an ajetai pitajuöiga o svemu5toje vezanoza taj ajet.2s8 - Ibn Omer; takoder; kaie:"Lehvel-hadis, je el-gin3'."zss to "El-gina'."zeo - Ikrime "lehvel-hadisu" o kaZe: "To - Hasan potvrduje: su el-gina'i duvaöki el-Basri instrumenti."261 - Ata el-Harasani kaie:"Tosu el-oina'i 1ai."262 (lehvel-hadisa) Katade vezis ovim ajetomkaie: "Kupovanje u nUe novcem, dovoljnoje da to öovjekzavolii veöje upao u zabludu poredistineiötetno umjestokorisnog."263 itoje izabrao neistinu - lmamIbn Dierir et-Taberi kaie: "Ovajajet obuhvatasve 5to odvodi puta,i na prvom mjestuu to spadael-grna'."2s svometefsiru Allahova U predaja razliöitim prenosilaca,one govore tridesetak sa lancima a pjevaöice seovajajetodnosina el-gina', i drugovezano njih.26s za - Ibn Kesirkaie: "Da se ajet odnosi na el-gina',miiljenja su: Ibn Ibn Mes'ud, Ikrime,MudZahid, Seidb. Diubejr Mekhul, Amr b. Alij b. Buzejme."'66
lbiden,2l/75, pred.2L366,Ibn Sejbe, br. Ebi 5/132, hadisa El-Bejheki br. 3. u "El-Kubra", "E|-Hili1le" 10/380, pred.21020, Nu'ajmu br. Ebu 4133,El-Dievzi "Et3/327,br.hadisa u "Et-Tahrim", 144. Telbis", str.206. El-Albani kaie daje ovapredaja ispravna. Vidjeti: str. "Gajetun-nihaJe",2/4L, br.2659,El-Hakim "El-Mustedreku", Vidjeti: red. u 2/279,u tom smislu.Imam Ez-Zehebi "Sahih uvietima ka:e: oo Muslima." "Tefsirul-Kurtubi", Vidjeti: L4/52. IbnEbiSejbe,5/132, pog.139,br.hadisa Et-Tabei,2L/76, pred.2l.369, br. 4, br. El-Buhari u 'Et-TarihuFkebir", 2/2L7,br. hadisa2556,El-D:e\rzi "Et-Telbis", 206. El-Albani u str. "Et-Tahrim", 143. smatra daje predaja hasen. Vidjeti: str. "Tefsirul-Kur'anilrazim", IbnEbi Hatim svome u Tefsiru, 9/3096, pred. br 17526. Vidjeti: 3/413. pred.U525. IbnEbiHatimu svome Tefsiru,9/3096, br. IbnDZerir "Diami'ulbeian",2L/74, pred.21359. u br.
,otoem, I I. zLt Mismo spomenulineke,a ko ieliviöe, neka se vrati izvoru. "Tefsirul-Kur'anil' Vidjeti: azim', 3/4L3

SAFET KUDUZOVIC

"To - Sufjan prenosi Habiba od daje za ovajajet rekao: se odnosi na el-gin3'"zoz - Imam El-Kurtubiopet u svome tefsiru kaZesljedeie: "Ovoje najispravnije tumaöenje ovogaajeta,a Ibn Mes'udse tri puta zakleo da je to el-gina'. Onaje zabranjena Kur'anom sunnetom."26s i Dakle,evidentnoje da je ova vrsta pjesme zabranjena to je i jednoglasanstav islamskihuöenjakaiz reda ashaba,tabiina, imama sve öetirimezheba generacjl'a i posli.l'e Imam Ebut-Tajjib njih. et-Taberi kaie: "lslamski uöenjaci bez razilaienja, su, smatrali et-gina'pogrdnim i ga, zabranjivali osimdvojice: Ibrahima Sada i Ubejdullaha."zes b. - SejhEl-Hemedani navodidvadeset öestfetvi najpriznatijih i imama (saglasnosti) o idima'u islamskih uöenjaka zabraniel-gina'a, zatim o a "Ko navodirljeöi hafiza Hadierael-HejtemljakaZe: kaie suprotno Ibn i (tj. da to nije konsenzus je pomijeiaostvari."27o uöenjaka), on - Imam Ei-Sevkani svometefsiru kaZesljedefe:"U lehvel-hadis u "271 spadasveono ötozavodii udaljava dobra,poput el-gina'... od "Ovajajet, protumaöen - El-Vahidi kaZe: na ovakavnaöin,upu€uje na zabranuel-gina'a."Zatimje naveoda imam Ei-Safi.y'a primao nije svjedoöenje onogakoji sluöa pjevanje."27, ovo - Ibnul-Kajjim tvrdi:"Nemaöovjeka sluia el-gina'ilisvira da koji a nijeu zabludi isvojimznanjem idjelirns."zz: - ImamEl-Alusiu svometefsiru iznosijasne dokaze zabrani o muzike.2Ta - MuhammedAbdul-Kadir veli: "lbn Mes'ud,Ibn Abbas,Diabir

267 lbn Ebi Sejbe,5/132, br. pog.139, br. had. 7. "El-Diami'ul-ahkam" 268 Vidjeti: od imamaEl-Kurtubija, 14151-52. 26s Vidjeti: Er-Reddu menjuhibbus-sema', ala str.31. 270 Vidjeti: "El-Ahkam',str.83-88. 271 Vidjeti: "FethulKadir",4/328, od imama Eö-Sevkanija. 272 Vidjeti: "Bedi'ut-tefsir", 3/403, od Ibnul-Kajjimael-Die\rzüe. 273 Vidjeti: "Bedai'ut-tefsir", 3,/405. 27a Vidjeti:"Ruhul-meani" imamaEl-Alus|ja, od 21166-80. u ovometefsirudotiöniaietdetalino A je protumaien na eetrnaestak stranica, ieli viie nekase vrati spomenutom;jelu. ko

koji se zabranjuje tabiiniposlijenjih sloiili su se da se lehvelhodis, odnosina elgina'!275 ajetu, - Sejh Ahmed el-Hemedaninavodi imena trinaest najpoznatijih "lehvel-hadis" odnosina el-gina'.276 nakojikaiu da se el-gina'agovore izjave o Dakle,u prilog miSljenju zabranjenosti dokazbuduöida su oni crpiliznanje 5to i tabiina, je relevantan alejhi ve sellem. sallallahu izvora,izravnood Poslanika, najöistijeg el-gina' kad i ne bi postojalidrugi dokazio zabranisluöanja navedenog ajeta,i to bi bilo dovoljno. "lehvelSvoj Allah,nastavljajuöi govoro onimakoji kupuju Uzvileni , kaie:

ljul +:; öG i oii 1r,r-i,1s= ri; +ii *-. U.r^.'r r:i* i: rsr:l ,p rl; )
se nekom od njih ajeti Naii kazuju, on oholo glavu okrete, kao ih nije ni öuo, kao da je gluh, zalo ga bolnom patnjom obraduj." 7) Lukman, znaöenja "Onikojikupuju'lehvelovako: ajetkomentira citirani ImamEt-Taberi ga okreöuse, ne Zeleöi sluiati niti mu se , kadaöujuzov Kur'ana, glave svoje muzike okreöu zaöto sluöatelji na Odgovor pitanje ati."277 - zato ötosu muzika Kur'an i nalazi upravou ovim rijeöima se Kur'ana iako naöi istovremeno u srcuvjernika, koje opreönosti se ne mogu jednonastanilo srcu, drugo nemamjesta. za u UzviieniAllah kaZe: 2. Obraiajuä se Sejtanu,

(1€)( c!j,:j1!
glasom svojim koga moie3."

''':r^i:'1 ;j3t; ) U
(Prijevod znaöenja

"zemmul-melahi",12,od Ibn Ebied-Dunja. str. Vidjeti: str. vel-9ina", 36-42. Vidjeti:'Ahkamul-muzika "Diami'ul-bej 21fi 8. an", Vidjeti:

SAFET KUDUZoVIC

- Mudiahidu tefsirucitiranog glas ajetakaie:"Sejtanski spomenut u ovome ajetujeste el-gina' i zabava!'z19 "Glaslejtana - Sejhul-islam svojim Fetvama u navodi sljedeöe: u ovomeajetualudirana el-gina', kao 5to smatraju neki uöenjaci prvih iz generacil'a."27e - Imam El-Kurtubi svometefsirutvrdi da su Ibn Abbasi Mudiahid u smatralida se rijeöi "i zavodiglasom..." odnose na el-gina',flautei zabavu."28o 3. Uzviieni Allahkaie:

(1.) ( jrs:r y;,,,-JÄ;--:t (.1) ( ;;+ö q+FjrßÄü4i) ) (1t) ( trrätj "i,rr35rÄ (1\ ) ( ;r+u $: ) )
"Pa zat se ovom govolu i3öudavate, i smijete se a ne plaöete - jer ste samidun? Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se." (Prijevod znaöenja En-Nedim 59-62) Ibn Abbasovakokomentira je citirani ajet:"Samidun el-gina'. Kada bi (muirici)öuli uöenje poöelibi pjevatibi izabavljati Ovarijeö Kur'ana, se. potjeöe stanovnika od Jemena''281

274 Et-fabeti,L5/!47, br. pred. 16952.

15/183-184i 11/349,od lbn Tejmiije. "Tefsirul-Ku 280 Vidjeti: rtubl', 1O/29O.Mnogi mufessiri navode da se ovaj ajet odnosi izmeduostalogina el-gina'. Vidjeti:"En-Nuketu vel-ujun",3/255, imamaAhmeda od "Tefsirul-Hazin", el-Maverdija el-Basrüa, 4/7L5, od Ibrahima el-Bagdadüa poznatog po imenu El-Hazin, "EFMuharrerul-vediizi fi tefsiril-Kitab-'Aziz",9/136, od imama "Fethul-bejani AbdulhakkaAtlje el-Endelusil'a, fi mekasidil-Kur'an", 7/418, od imamael"Tefsiru "El-Vesitu Kinnevdiija, bahril-muhit",6/55, od imama Ebu Hajjanael-Endelusija, "Me'alimutfi tefsiril-Kur'an-Medäd, 3/1L6, od imama El-Vahidil'a en-Nejsaburüa, fenzili", 3/I23, od imama El-Begavija. Et-Taberi, 261108, prcd.2528L,El-Bejheki "El-Kubta", br. u LO/377, prcd 21005,Ibnutbr. "Et-Telbis", Dievzi u stt. 206-207 .

279 Vidjeti:

"Medimu'ul-fetava',

Ikrime, takodeckaie:

"Toje el-gina'lzaz

"Toje el-gina', stanovnici jer koji za Jemena öovjeka Mudiahidkaie: !'283 kaiu semederedäulun Kur'anske sure Lukman,El{sra' i En-Nedim,iz kojih smo citirali islamskih sure,po konsenzusu ajete,spadajuu mekkanske prije Dakle, Allahje jo5 u Mekkizabranioovu vrstu pjesme, je propisan idr. namaadiihad 3to Uzviieni Allahkaie:

(irlrorlÄ v +ll: ) (vY)
El-Furkan, 72) znaöenja ...ioni koji ne prisustvuju laii." (Prijevod rijeä ,,lai', spomenute ovom ajetu,imam Et-Taberi u U komentaru Ovo odnosinael-gino'.2u miiljenjeodabrali daseto izmedu ostalog i Ebul-DZehaf.28s Muhammed El-Hanefüje b. Hasan MudZahid, el-Basri, sallallahu alejhive Od Ebu Umamese prenosida je Poslanik, rekao: "Ne prodojite pjevoöice,niti ih kupujte, niti ih poduöavajte zoisto nema dobro od tokve trgovine, a sredstvotako zarodeno "lma ljudi koji kupujulehvelhorom.'l) povoduovoga spuitenje ajet, "Ovo upuöuje na pogrdnost sluSanja Imam El-Alusikaie: 4.

Et-Taberi, 261108, pted. 25284. bt"Et-Telbis', da Mnogikomentatori Kur'ana smatraju seovd ajet izmedu Vidjeti: str.207. "ElimamaEi-SevkanÜa, Vidjeti:"Fethul-KadlJ",5/169,od ostalog, odnosii na el-gina'. "Envarul-Tenzil", 5/262,od Dämi'u li ahkamiFK'JJ'an", L7 /L23, od imamaEl-Kurtubija, "El-Esasu "Ed-Durrul-mensur", fit-tefsir", 7/667,od imama Es-SujutÜa, El-Bejdavija, "Fethul6/60, od lbrahimael-BagdadÜa, 10/5582,od Seida Hawa, "Tefsirul-Hazin" "Tefsirul-bahril-muhiti", EbuHaijana, 8/167,od bdJan', L3/279,od imamaEl-Kinnevdiija, "Me'alimuFTenzil", 'EFMuharrerul-vediiz",l4/L35,imama eFEndelusija, od Abdulhakka "Ruhul-bejan', 9/260,od El-Bervesüa. 41247,od Elgegaviia, .Diamiul-bejan-,LL/62. Vidjeti: .Ed-DurruFmensur>, 5/148. Vidjeti: Ahmedu svome 2/24,br. hadisa1.031, lbn Madie,2/2L4,ü. hadisa1775,Et-Tirmizi, 'Musnedu", br. u'El-Kebir", 8/2L2, hadisa7749,7805, 22334, Et-Taberani 5/2@,br.hadisa gaje dobrim. u523. El-Albani ocijenio Ebi br. 7855,7861,Ibn Hatim,9/3096, hadisa

SAFET KUDUZOVIC

elgins"'zetU ovom hadisunalazise eksplicitan dokaz o zabranjenosti sredstavasteöenih svirkom, upotrebom muziökih instrumenata i pjevanjem. Onaj ko se hranitakvim imetkom pripremasvojeti;'elo za diehennemsku vatru,shodno Poslanikovim, sallallahu alejhive sellem, "Svako (jeduöii pi1'uöi rijeöima: tijeloothranjeno haramu u haramimetak) je najpreöe vatridZehennemskoj."288 5. Od Kejsana Mevla Muavijeprenosise da je rekao:'lednom prilikom Muavijanam je driao hutbu pa je rekao:Z.aista Poslanik, ie sallallahu alejhive sellem, zabranio sedmero vam ih zabranjujem: ija noriconje za umrlim, eI-gina',slikanje..."oas 6. Od Ebu Hurejreprenosise da je Poslanik, sallallahu alejhive sellem, zabronioprodajupjevaöica, u drugoj predaji, a zaradu od njih.zn

MISTJENJA UöENJAKA sLuSANJuEI-GINAA o Vidjeli smo da kur'ansko-hadiski tekstovi ukazuju na zabranu pjevanja ushiöenog kojebudi strasti sluöatelja. Otudasu islamski uöenjaci imali kategoriöan stav kadaje u pitanjuel-gina'. Ovom prilikomnavest öemostavove nekihuöenjaka sluianjuel-gina'a: o "El-gina'pospjeiuje L. Ibn Mes'udkaZe: licemjerstvo srcu."2e1 u
"Ruhul-me'ani', Vidjeti: 2L/67. "Musnedu", Ahmedu svome 3,/399, hadisa br. 15319, El-Hakim "El-Mustedreku", u 4/L2Z Et-Taberani, 19/162,bt. hadisa361,Ibn Hibban,L2ß7a, bt. hadisa5567,Ed-Darimi, ga 2/250,br. hadisa2776.SejhEl-Albani oc|enio vjerodostojnim. Vidjeti:"sahihuldiamia",2/83L, hadisa br. 4519. El-Buhari "Et-Tatih,7/234, hadisa1005.Ebu Ja'la, u br. L3/364,br. hadisa7374 EtTaberani "El-Kebir', u L9/373-374, hadisa a slifnotomei imamAhmed,4/101, br. 878, prenosilaca br.hadisa 16977. Lanac ovoga hadisaje dobar. El-Bejheki "El-Kubra", u 6/209,br. hadisa 11688, El-Hatib "Tarihu u Bagdad", 10/432, br. "Serhus-sunne",4/215, hadisa 5596, El-Begavi u br.hadisa 2031, El-Hallal"El-Emru", u stt: i 33,drugi. El-Bejheki"Es-Sunenul-kubra", br.pred. u L0/377, 21006, u "Sua'bul-iman", bn i 4/278, "Zemul-melahi",12,idrugi. pred. 5098.Ibn ed-Dunja Ebi u str. Sejhul-islam lbnul-Kajjim "lgasetul-lehfan", u L/248,kaiei "Ovolto se prenosi tbn od je." Mes'uda ispravno SejhEt-Albani kaie: "Predanjeje ispravno, njegoviprenosioci a

247 288

s t , \ \ ' t s , \ \ t A o B I i A t ) t ) L r s | N lIL tl L r z t (I l \

2. Prenosi da su se Aiöine poslije se bratiöne, zahvata obrezivanja, pitali nalazilebolnom u stanju, su ukuöani, kakobi im olaköali, Aiöu te da li mogu nekoga ih zabavlja, öto onaodgovorila potvrdno. dovesti da na je jednog öovjeka Tada doveli pjevao pri su koji im je ushiöeno uvijajuöi "Uh,öejtan, je je: glavu. tome svoju Kada to vidjela Aiöa, rekla istjerajte pasu ga istjeraii. 96"2s2, J 3 . O d A b d u l l a hb . D i n a r a r e n o s ied aj e r e k a o' : e d n o m r i l i k o m a p p s otiiaosam sa Abdullahom Omeromna pijacui proölismo pored b. 'Ako öejtanikoga je ushitenopjevala. djevojöice koja Abdullahreöe: napusti, napustit nju (zbogtogaito je to odvratno öejtanu)."' e3 öe i "Neprijatelj el 4. Prenosi da y1e se Seidibnul Musejjib rekao: sam gina'a,volimrecitova a nje."2ea "El-gina' pospjeiuje 5. Prenosi od Ibrahima se en-Nehai daje rekao: licemjerstvo u srcu."2es

su povjerljivi." Vidjeti:"Tahrimu aiatittareb", 145.Ovu predajunavode: str iejhul is am "Fetvama", u svolim veLikim 1,5/\83\84,lbnul Dievzi u "Telbisu Iblis", 209 i El Alusi str u svome"Tefsiru", 2L/68.Kod El Bejhekija 'Suabul iman" 4/279,br hadisa5100,ove u r i j e i is e p r i p i s u j u o s l a n i k s a l l a l l a ha l e j h v e s e l l e mS J i i n o e n a v o d i o d E s 5 a b 1 a P u, u i . s je kodlbn Nasrae -Mervezija "Es Saiah', 151 152.Sqh El AlbanrLale: "Predaja u str "Tahrimu dobra." Vidjeti: alatittareb", 147.Raziilisu se islamski str. utenjacida li su ovo rljeii Poslanika, sallallahu alejhive sellem,ili Ibn Mes'uda. Veiina hadiskihstruönjaka k a i ed a s e o v e r ü e ö n e m o g u p r i p i s a tP o s l a n i k s a l l a l l a ha l e j h v e s e l l e mI.m a m E l i i u, u i "Ovo Alusi "Ruhulme'ani",2I/68, u kaie: seveie za Poslanika, sallallahu alejhivesellem, jer ashab ovakvoneito ne moZegovoritipo svomemiiljenju." Muhammed Abdul-Kadir A t a k a i e :" R i j e i i b n M e s ' u d a u v j e r o d o s t o j n d o k a z o z a b r a ne l - g i n a ab u d u a i a I s ie i , d Ibn Mes'udne moie da zabranipo svomenahodenju, bioje povjerenik a tajni Allahova i P o s a n i k a , l l a l l a ha l e j h iv e s e l l e m .V l d j e t i " Z e m u l - m e l a h s"t,r 3 9 . S e j h E l - A l b a n i sa u " : "Ovo potvrduje: (jer seveie za Poslanika, sallal ahu alejhive sellem, ashab) ovakvoneöto "Tahrimu ne govoripo svomemiiljenju." Vidjeti: alatit-tareb", 148. str d E l B u h a ru " E l - E d e b u l - m u f r es t " , 3 3 3 ,b r . p r e d .1 2 8 3 ,E l - B e j h e k1 , / 3 7 8 , r p r e d . i r. i0 b je ocüenioimam Ibn Redzebe -Hanbeliu "Nuzhetil21010. Ovu predajuispravnorn "Et esma", str.55, dobromje smatraSejhEl Albani. Vidijeti: Tahrim", 130. a str " E l - E d e b u l - m u f r e d " , s t r . 2 1 6 ,e d . 8 0 5 , E l e j h e k i " E l K u b r a " , 0 / 3 7 8b r . bt. E - B u h a ui r pr B u 1 , je pred. prenosilaca dobar;tvrdi 6ejh 21009, u "Ei-Su'ab", i 4/2t9, ü. pred.5102. Lanac El-Albani. "Lanac Abdurrezak svome "Musannefu",1,I/6, prcd. 19743.El Albani konstatira: u br. je prenosilaca ispravan."Vidjeti:"Et Tahrim", 101. Seid ibnul Musejjibje poznati str. tabiin. A b d ur e z z a k ,l / 4 . b r . p r e d g l J / . i l b n l b i S e y b e/ l 3 8 , 1 1 a d , 5 a 9 . 1 l. \ b

SAFET KUDUZOVIC

"Ne klanjase dZenaza-namaz daje rekao: se 6. Prenosi od Mekhula ima robinjupjevaöicu."' e5 osobikojaumrea u svomposjedu elda b. 7. Nekoje pitao El-Kasima Muhammeda li je zabranjena "KadaAllah bude razdvajao gina', a on je odgovorio protupitanjem: 'Bit odgovori(öovjek istinuod laii, gdje öe biti muzika?n2s7 ee sa laZi", "Tako reöeEl-Kasim Muhammed. je', b. kojije pitao). "sluianjeel-gina'je zabranjeno grijeh i 8. Imam Ebu Hanifetvrdi: Kufe:Sufjana, svih uöenjaka prema Allahu."Ovo je takoder miöljenje i nije zabiljeienoda je ijedan uöenjak Ibrahima,Eö-Sabla Hammada, suprotno.2ss Basre smatrao 9. Kada su imama Malika upitali öta od el-gina'a odobrava "To kod nas öine samo veliki Medine, odgovorioje: stanovnicima grjeönici."' se ljudeda sluiaju sazove ropkinje kaZe: ?ko vlasnik 10.ImamE5-Safija od on njeno pjevanje, se smatra bezobraznikom kojeg se ne prima svjedoöenje."3oo "Pitaosamoca b. se Ll-. Prenosi od Abdullaha Ahmedada je rekao: 'Od nje klija licemjerstvo srcu',a zatim je u o el-gina',pa mi je rekao: imamaMalikakojije rekaoda el-gina'sluiaju samoveliki naveorÜeöi grjeiniciJ' " je b. 12.El-Fudajl Ijad kaZe: El-gina' put ka nemoralu."3o1 imetak, izaziva otvorkrozkojise rasipa veli:"El-gina'je 13.Ed-Dahhak i srdZba truie srce."3o2 Allahova
str' 5984, El-Hallal"El-Emr" 160. u 4/151', u "Musnedul-firdevs", br.pred. Ed-Dejlemi "El-Ahkam", str.69. Vidjeti: br. 2L011. 10/378, hadisa El-Bejheki, "Ruhul-me'ani", 2!/68-69. Vidjeti: lancem str.244,sa isPravnim u "Et-Telbisu", str. El-Hallal "El-Emru", 158,i El-D;evzi u "Tahrimu Da alatit-tareb", str.99-1.00. muzikusluiaju samoveliki prenosilaca. Vidjeti: str. u "El-Emru', 158. kako grjeinici, i imam lbnul-Munzir; biljeiiEl-Hallal, tvrdi "5u'abuFiman", Da od 4,/282, prcd.5113. imamE5-Safija bt. lO/377i 380,i u El-Bejheki, "Fewama', 30/116. u navodiiSejhul-islam svojim takveosobenüeprimaosvjedoöenje 5108. 4/280, u "Su'abul-iman", br.hadisa El-Bejheki "Ruhul-me'ani", 2U68. Vidieti:

296 297 298 299

30L 302

"El-gina'je vodi a niatavna, sveniötavno ibn L4.lbrahim Mes'udkaie: Diehennem."303 "Ne onogako konstatira: primase iehadet(svjedoöenje) 15. El-Kaffal
i igra."3ß

stoji: , t6.lmam El-Alusiel-Hanefikaie da u djelu Et-Tatarehanijje u da iZnaj je el-gina'zabranjena svimreligÜama."3os pravnikao zabrani Mnogi islamskiuöenjacispominju konsenzus b. Zekerijja powrduju:El-Adiurri, stav o zabrani Jednoglasni ina'a. jahja n Ebu el-Hanefi, l-Husej el-Ferra, es-Semrekandi Ebul-Lejs es-Sadii,
i Salah drugi.306

od vrstapjevanja postojijoi opasnija dalekopogubnÜa i Medutim, To el-gina'a. je ushiieno pjevanjekoje neke sufijesmatrajuibadetom ljudekoji se na ovaj kadaje spomenuo Ibn Allahu. Sejhul-islam Tejmljje, "Oni su u zabludi,po konsenzusu Zelepribliiiti Allahu,rekaoje: put ka nije uöenjaka kazaoda je zabava Niko od islamskih nana. da nitije to nekoodobrio.Ko bude smatrao se zadovoljstvu je pribliiavaStvoritelju, zabludjeli la2ovkoji oponira konsenzusu upitano ljudimakoji se pribliiavaju Kada mana."307 je lbnus-Salah dlana o dlan, sa el-gina',udaranjemu bubnjeve,pljeskanjem "Tosu najgluplja kojasvojimpostupcima stvorenja , odgovorioje: vlastitim strastima.Oni ierijate poslanika udovoljavajuöi da igrjeinika smatrajuei €e ih to u praksudjela besposliöara laZina AllahaiNjegove time samo iznose Medutim, Allahu. "Ono öto su sufijeizmislile u kaZe: Imam ne robove."3os El-Kurtubi oko öijezabranenemarazilaienja. inovaciju pogledupredstavlja ovladalemnogima koji sebe pripisujudobrima im, strasti su da idjece, smatrajuöi se plesom da nekiod njih öinedjela luclaka lbnul-Hadidi kaZe: ju Allahu.To su postupciotpadnika."3os
"Hukmul-gina fil-islam", 84-85. str Vidjeti: "EFGina'u str. fil-lslam", 199. Vidjeti: 21168. Ruhul-meani, Vidjeti: Er-Rihul-kasif 123-L27. Vidjeti: , stt. 11/633. Medzmu,ul-fetava, Vidjeti: 2/499. Ibnus-Salah, Fetva Vidjeti: 2/513. Vidjeti: Fethul-Bari,

SAFET KUDUZoVIC

"Konstantno sluöanjepjesamapopraienih muziökiminstrumentima, kojemusu se odaledanaönje predstavlja sufi.;'e, haram."310 Postojii treöa,dozvoljenavrsta pjevanja. je recitovanje To poezijeili klasiönih kasida kojimanemarazvratnih u izraza. podstiöu Onenajöe5ie pobjedu,govoreo ljubavipremarodnom mjestui sl.Ibn na hrabrost, Abdul-Berr; spominjuöi poez|l'epjevuöenje recitovanje i kojimse izraiava je: nostalgija rodnimkrajem, za rekao "Ovuvrstupjesme potvrduje praksa prvihgeneracijanemarazilaienja i meduislamskim uöenjacima njenoj o "Recitovanje legitimnosti."3ll El-Albani Sejh kaZe: hadZifi dok puiujui opisivanje Kabe, MekamuIbrahima iZemzema, smatrase dozvoljenom vrstompoezil'e."312 O ovom pitanjudetaljnije öemogovoritineito kasn'1je.

DOKAZ O ZABRANIMUZIEKIHINSTRUMENATA Hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhive sellem, zabranjuju koji jasni su i nije ih potrebno posebnokomentirati. iemo se muziku, Mi ograniöiti samona nekeod njih: 1. Biljeii imam El-Buhari svomeSahihu Ebu Malikael-Eö'ar|;'a u od je Poslanik, da sallallahu alejhive sellem,rekao:"Zaisto se u mome ce ummetu pojaviti ljudi koji öedozvoljavatinemoral,svilu, alkohol i muziöke instrumente. Stanovotöe u podno2jubrda, a njihov pastir stoku& im napasoti. Doöi fu im siromah(traieii pomoö),pa öemu reCida im dode sutra.lzadesitie ih straino noi, Allah öebrdo na njih strovaliti,a od nekih fu naöinitiizobliöene mojmunei svinjedo Sudnjego dana;4r3 U verziji Ibn Madie stoji: "PojovitCese ludi iz moga ummeta koji öepiti olkohol, nazivajud ga drugim imenima, a povrh njihovih glava bit

310 Vidjeti:El-Medhal, 3/119. 311 Vidjeti: Et-femhid,22/197. 312 Vidjeti: Et-Tahrim, 131. str. 313 El-Buhari, 12I8-L2L9,br hadisa5590,Ebu Davud,2/762-763, hadisa3407, str. br. tbn Madie,3/317,br. hadisa 3263,El-Bejheki "El-Kubra", u LO/373, hadisa br. 20988iu "E5Su'ab",4/282, br. hadisa 5U5, Et-Taberani "El-Kebir",3/319-320, br. hadisa3417,i u u "Musnedui-iamijjin", I/334, br. hadisa588,Ibn Hibbanu svome "Sahihu", 15/754, bt. hadisa6754.Ibn Ebi Sejbe,8/107, br hadisa4810, i lbn Asakir, 24/66, br. pog. 25.

PUSEN]UMUZICI I STAV ISLAMAO BRADI,

& nuziöki instrumenti i pjevoöice.ALlohöe ih bobliöiti, noöinivii od njih majmune svinje!' i ialkohol svila(zamuökarce) sloini su da su razvrat, Islamski uöenjaci alejhi ve sallallahu zabranjeni. ove najstrolije zabrane,Poslanik, Uz koji instrumente imajuisti propis. spominje muziöke i sellem, dokaz iz sunnetaPoslanika, i Ovajhadisje najjasniji najispravniji muzike. na koji alejhi sallallahu ve sellem, ukazuje zabranjenost "Ovo je kaZe: u Ibn Hadier el-Askalani, komentaruovoga hadisa, pri.;'etnja ono ito je Allahzabranio, onima koji budu odobravali opasna imenatim stvarima''314 m'tjenjajuöi "uöenjaci" ptica, govorefi pojedini sa muzikuporede cvrkutom Danas je takoder i da,ako je dozvoljenoslu5aticvrkute ptica, dozvoljeno zvukove. Odgovor instrumenata praveisteili sliöne koji sluianje muziökih - u ierijatskimizvorima nemadokazao zabrani naovoje jednostavan jasniargumenti. Prema tome, ptica, muzikuzabranjuju cvrkuta a sluöanja jer ako postojijasan ili dokaziz Kur'ana sunneta, ne ova analogija vrll'edi, ne tada analogi.;'a uzimau obzir. se je je a hadis, zatim spomenuo citirani u tefsiru ImamEl-Alusi svome "Ovo jasandokazo zabrani je muziökih instrumenata."3ls iekao: kaie: u Sejhul-islam svojimvelikimFetvama instrumenata."316 zabranu muziökih "Ovajhadisaludirana

sellem, alejhlve da sallallahu se 2. OdIbnAbbasa prenosi je Poslanik, a rekao'.'Allah je zabronio,iLiAllohje zabraniovino,kockui el-kubeh, mi "UpitaosamAlijael-Bezimeta je to je!'Kaie Sufjan: öta ito haram sve opi,ja "To pa U kod El-Bejhekija el-kubeh, mije odgovorio: je bubanl'':t7 predaji
"Fethul-Bari", U/181. 314Vidjeti: 2L/76. ns Vidjeti:'Ruhul-me'ani", "Medimu'ul-fetava",od lbn Tejmijie,LL/291. 1316 Vidjeti: "El-Musnedu", L/274, br hadisa2476, El' :n EbuDavud,2fi05, br. hadisa3143,Ahmed u "El-Kubra", Vidjeti hadise, lO/374.lma viöe sliönihpredaja. Bejheki Ebu Davudau od "Sua'bul-iman", 4/282, br. hadisa 5116, Ibn Hibban u izuzev,20995,i u 20990-20996, "Sahihu",L2/L87, br. hadisa 5365, Ebu Ja'la u svome "Musnedu", 5/I14-1L5, bt svom "Serhul-me'ani", I2/fOL-f02, br. hadisa 12598, Et-Tahaviu hadisa2729, Et-Taberani,

SAFET KLJDUZOVIC

stqi: "Allah vomje zabronio vino, kocku i el-kubeh, a to je bubanj, dokje haram sve ito opija." prenosi daje Poslanik, Od Imranaibn Husajna se sallallahu alejhi ve "U momeummetudogodit sef fem,rekao: öesepodanjekamenjas nebesa, ljudski likovi öe se izobliöovati" zem[o fu se provaLit( Neko upita: "0 a AllahovPoslaniöe, kadaie se to dogoditi?"Poslanik, a sallallahu alejhi ve sellem,odgovori: "Kada se pojove muziöki instrumenti,povefu broj pjevaöicai raiiri pijenje olkoholalBlg "Ovajhadis dokaz je SejhEl-Hemedani komentira: da duianje muzike spadau velikegrijehe."31e gril'esi svaka Veliki su nepokornost zbog kojese onome kojije ispoljiprijetidunjaluökom ahiretskom ili kaznom. Sejhul"...i islamIbn Tejmijje ovojdefinicifdodaje: sveöto negiraiman,zasluiuje i prokletstvoi sliönotome."3'o 3. Prenosi Diabirod Poslanika, sallallahu alejhi sellem, je rekao: ve da "Nisomzabranioplakanje, ve( somzabronionaricanje dvopoganaglom: i pjevonjeprilikom igre i zabave,i zvuk iejtanskih flouto...'821 "Ovajhadis 4. Sejhul-islam Tejmijje Ibn kaZe: spadamedu najjaöe dokazeo zabranimuzike!'322
4/216. Ispravnim ga ocijenililbn Hibban,Ibn Huzejme, su Ahmed Sakiridrugi.'Elkubeh" je mali istrukirani bubanj, ovako stoji u "Lisanul-areb" lbn Menzura,5/44& od "EI-Hadi ila lugatil-'arebüe", "E|-L4undiedu 4t2, fil-lugavel-e'lam", str.702. Et-Tirmizii kaie: "Hadis je öudan."Vidjeti komentar od El-Mubarekfurija,6/386, bt hadisa 2272. El-Albanikaie: "Hadisje vjerodostojanl'Vidjeti: "Sahihut-Tlj 'mizi', 21242 br. hadisa1801,"Es-Silsiletus-sahiha", 4/136, bt. hadisa1.604, Ebi Dunja u "ZemmulIbn melahi",str. 31, Ibn en-Nedidiar u "Zejlu tarihi Bagdad",1.8/169, prvi dio hadisäitbn a Mad:e, 3/330, br. hadisa3297-3299, Ahmed,LU73-74, br hadisa6521, El-Hakim 4/445 i kaie: "Vjerodostojanpo uvjetima Muslima."S njime se slo:io imam Ez-Zehebi. Vidjeti: "Kenzul-'ummal", L4/558,br. hadisa39595.Kao dokaz navodi qa i El-Alusi svome u 'Tetsiu".22n6.
319 Vidjeti:

"El-Ahkam", 55. str. "El-Kebair" imamaEz-Zehebüa, 320 Vidjeti: od str.8. "El-Kubra", 321 El-Bejheki u 4/115, br. hadisa7151,i u "Ei-Su'ab". /24L-242, br.hadisa10163 7 i 1.0164, Abd b. Humejd u "El-Muntehab",str. 309, br. hadisa 1006,Ibn Ebi Sejbeu'ElMusannefu", 3/266,br. po\.196, br. hadisa2, El-Hakim svomeMustedreku,4/40, u El Begaviu "Serhus-su nne",3/285-286,br. hadisa1524,Et-Tajalisi svome "Musnedu", u stt: 235, br. hadisa 1683,Ibn Sa'du "Et-Tabekatul-kubra", L/L38. Sliönoovome i Et-Tirmizi i je kaie: "Hasenun-sahil]', 4/46-47,br.hadisa1005.El-Albani kaie: "Hadis dobar.' Vidjeti: "El-istikame" Ibn Tejmüe,1/292. od

prenosi je Poslanik, rekao: sallallahu alejhive sellem, 5. Alija,r.a., da dva puta poielio da uöinim ono ito su ludi öinili u diahiliiietu, som sallallahu alejhive meje Allah soöuvoo toga."Zatimje Poslanik, od kao kakojejedneprilikejoS djeöak u poduZem hadisu spomenuo i zvuk defovai te ovcepo breiuljcimaMekke, je öuo pjevuSenje, jednog pastira je da toj la.PoZelio da prisustvuje gozbi,paje zamolio pripazi stado, itoje ovajpristao. sallallahu Nakon sePoslanik, 5to na na pribliZio Allah ve sellem, mjestusa kogasu dopiralizvucimuzike, je uspavao, se Poslanik, probudionakon te sallallahu alejhive sellem, PoslÜe toga se desiloisto po drugi put. Zatimje Poslanik, sunca. hu alejhi ve sellem, rckao:"Takomi Alloha, doiivio sam i da me poöastiposlanicom a da nikod nokon toga nisom poüelio uöiniti zlo kojeje öinio narod u diahilijetula23 sallallahu 6. ImamAhmed u svomeMusnedubiljeii da je Poslanik, i ve sellem,rekaot'Allahmeje poslaokoo milosti uputu suietovimo je moj Gospodor iskorlenimi unütim muziöke instrumente, mi do
r324

'

alejhi sellem, ve da sallallahu 7. Enes Malikprenosi je Poslanik, b. hkao: ?vo su glasa prokleto i na dunjaluku i na ohiretu: zvuk flaute ) u roskoii i blagostanju i nariconje u nedaöilB2s

"Sahihpo uvjetimaMuslima." njim se sloiio imam Ezi S BiljeiiEl-Hakim,4/245,kaie: Zehebi. Ahmed,s1257,br. hadisa 22272, El-fabercni,8/232, br hadisa 7803 i 8/25o-25L, br. nalazi Ali b. Jezid, on je nepouzdan se a hadisä 7852.U lancuprenosilaca ovoga hadisa kod hadiskihstruinjaka. Bez obzira na to, ovaj hadis ima potpuno ispravnoznafenje i prihvatljivje druge dokaze. uz "Prenosiociove ElBezzar, I/377, br. hadisa 795 (Keiful-estar).Imam El-Hejsemikaie: predäje pouzdanil'Vidjeti: "Ez-Zevaid". 3/13. s njim su se sloZiliEl-Munzirii El-Albani. su Vidieti:"Et-Tahrim", 52. str.

SAFET KUDUZOVIC

NEKE SUMNJE ODGOVORI NJIH I NA grupaislamskih Jedna manja uöenjaka smatra dajemuzika dozvoljena, i da u irvorimaislama nemavalidnih dokaza njenojzabranjenosti. o je SejhJusufel-Karadavi kaie: "lslam dozvolioel-gina'u kojojnema razvrata podsticanja grijeh...", zatim kaie: "Prenosi od velikog i na a se dijela ashaba itabiinada su sluialiel-gina'idau tome nisuvidjeli niSta loie. Svihadisikoji zabranjuju muzikuslabisu ini1'edan njih uöenjaci od hadisa nisuocijenili ispravnim. Prenosi da je El-Kadi Bekribnulse Ebu 'Nemaisoravnih Arebirekao: dokaza zabrani muzike.'lbn o Hazm takocler kaie: 'Nemanijednogispravnog vezanog ovu temu (zabranu za dokaza muzike). öto se navodi, sluöanja Sve apokrifn ie:"326 o Komentar U izvorima islamane postojinijedanispravan dokaz koji odobrava (apsolutno) sluöanje muzike,a svi navedenidokazi upuiuju na njenu zabranjenost. "Stosetiöe pjevanja Sejhul-islam Tej Ibn mljjeka2e: muökaraca, niSta nam o tome nije preneseno ashaba. od Dakle,pjesmai def dozvoljeni su samoienama na svadbenim drugimgozbama. i Jedinoöto su ashabi sluöali bile su pjesmei def (öijije zvuk dopiraodo njih) na svadbenim veseljima."327 Ashabisu u takvimprilikama odvojeniod iena, ali ipakdovoljno bili blizu, tako da je bilo neminovno öuju njihoveglasovei zvukdefa. da Nemani govorao zajedniökom kojeje postaloobiöajkod velikog slavlju muslimana. brojadanaönjih MiSljenjeda su ashabi sluöali pjevanje poprafeno muziökim instrumentima, osim situacijekoju je naveo Sejhul-islam Tejmijje, lbn

Vidjeti:"El-Hallalu haramu fil-islam", 289-293.RijeöiIbn Hazma nalaze u vel str. se "El-Muhalla", njegovomdjelu 9/59. Vidjeti: "Medimu'ul -f etava", /305. 29

je je predaja to potvrcluju. ljivo jer nema ispravnih koje Nepojmljivo govoreii zabrani postupalisuprotno suashabi, o muzike, svojim rijeöima. (koji Konstataclja öejhaEl-Karadavija u ovome miiljenju slijediIbn i El-Gazalija) da su svi hadisikoji zabranjuju muziku slabi i uöenjaci nijedanod tih hadisanisu ocijeniliispravnim uopeenüe jer je hadisEbu Malikael-Eia'rija, biljeZi imam El-Buhari koji - ocijenjen u svome Sahihu vjerodostojnim. Naime,imam El-Buhari na lancaprenosilaca ovogahadisa nije rekao:Priöao namje Hiöam Ammaq je rekao:"Kaie HiSam Ammari'a zatimje naveolanac vet b. lacai metn i hadis.Ovoje bio glavni uzrokzbog kojeg su neki jacikazali lanac prenosilaca da izmedu imamaEl-Buharija iHiiama Ammara spojen, nije itim povodom odbilihadis. pomoö, Miiemo,uzAllahovu navesti miöljenja najpoznatijih islamskih i hadiskih hadisu, njihovodgovorIbn i eksperata ovome o "Riieöi L. ImamBedruddin ez-Zerkeöi kaZe: imamaEl-Buhariia'kaZe itaj',kadasu u pitanjunjegoviuöitelji kojihprenosi od hadise, tretiraju kaospojenlanacprenosilaca."328 2. Ibnul-Kajjim daje imamEl-Buhari Hiöama Ammara tvrdi sreo b. i hadise Allahovog Poslanika, ve sallallahu alejhi sellem, njega. od kadaEl-Buhari kaie: "Kaie Hiöam", znaöida je predajuöuo to je Hiöama, prenosiEl-Buhari tj. direktnood Hiöama. Ova öinjenica i na tomesu se sloiiliislamski uöeniaci.32e pojaönjavajuöi greöku koju je naöinioIbn Hazm 3. Ibn HadZer:, "Ovo je ujuöi ovaj hadis slabim, kaZe: vjerodostojanhadis. U nemanikakvemahaneniti ga je ispravnoodbaciti."33o

,

Vidjeti: En-Nuket, 2/50. "Igasetul-lehtan", Vidjeti: L/259-260. Vidjeti: Taglikut-talik, 5/18.

SAFET KUDUZOVIC

4. Imam Bedruddin je el-Ajnikaie: "Ovajhadis vjerodostojan. Ibn je pogrijeSio ovom sluöaju."331 Hazm u 5. Imam Es-Sujuti,u komentaru ovoga hadisa, kaie: "Lanac je prenosilaca hadisa spojen,a ne prekinut,kao öto kaie Ibn Hazm.,332 6. Ibnul-KajjimkaZe:"Hadisje vjerodostojan, bez imalo sumnje. je Konstatacija Hazma neprihvatljiva."333 Ibn "Netrebaseni 7. Ibnus-Salah potvrduje: osvrtati rijeöilbnHazma, na jerje pogrijeiio kod ovoga hadisa. Imam El-Buhari uzeoje ovaj hadis (o zabranimuzike), hadis autentiöan ispunjava kao dokaz je a i ispravne uvjete."33a 8. Sejhul-islam Tejmijje je Ibn kaie:"Ovajhadis ispravan."335 Pored toga, Ibn Hazm, liöno, potvrcfujeprethodno spomenutu öinjenicu. svome kapitalnomdjelu "El{hkam",kaie: ?ko pouzdan U prenosilac prenosi svojihsavremenika su takoderpouzdani, se od koji to smatrasusretom sluöanjem, da nemarazlike ili tako izmeduformulacija "obavüestio je", "priöao me ili mije", ili "rekaood toga itoga", ili "kazao je da kaie taj i taj."336 Stoga öudnoda nakonovih rijeöi Hazmu djelu Ibn "El-Muhalla" "Kaie odbil'ehadisu kojemimam El-Buhari kale.. Hiöam b. pod izgovorom imamEl-Buhari öuoovu predaju Ammar", da nije izravno od svogauöiteljaHiiama.33l Dokazda je imam El-Buhari sreo Hilama "priöao jeste njegovaizjava: b. Ammarai od njegasluiao hadise nam "Priöao je je HiSam Ammar",a na drugom mjestukaZe: b. mi Hiiamb.
Ammar."338

Vidjeti: Umdetul-kari, 2L/L7 5. "Et-Tev!ih", 8/3465, imama Es-Sujutta.Rijeii Ibn Hazma nalazese u njegovom kapitalnom djelu "El-Muhalla", 9/59. "Igasetul-lehfan" 333 Vidjeti: od Ibnul-Kaijima,1,/260. "Fethul-Bari", 334 Vidjeti: LL/27I-272. Vidjeti: "Medimu'tu|-f etava",LL/29L i !1,/313.
332 Vidjeti: 336 Vidjeti: El-Ihkam,2/158, Ibn Hazma. od 337 Vidjeti: En-Nuketstr.235, lbn Hadiera. od 338 Vidjeti: Sahihul-Buhati, 431-/2078 str.769/366t. stt. i

Mnogi hadiskiekspertiocijenilisu ovaj hadis ispravnim, kao: ElEl-lsmaili, Zerrel-Herevi, Hibban, Ebu Ibn El-Hakim, Ibnus-Salah, En-Nevevi, Tej Ibn mijje,Ibnul-Kajjim, RedZeb, Kesir; IbnulIbn Ibn llekin,El{raki, Ibn Hadier el-Askalani, Es-Sehavi, Eö-Sevkani, EdIbnul-Vezirus-San'ani, El-Emirus-San'ani, El-Albani, Su'ajbelidrugi.33e

je ImamEl-Buhari ocijenio ovaj hadisvjerodostojnim uvrstioga u i hadisku zbirku,'Es-Sahih'340 hadisiu njegovom Svi Sahihu je lanac prenosilaca ispravni da li i i izmedu El-Buharija Hi5ama to imam El-Buhari najboljezna. Kadabi bilo suprotno, da tj. prekinutoglanca prenosilaca, hadis onda bismo mi El-Buharija sa mogli nazvatimudellisom3al, medutim,ako postoji Allahov daje dalekood bilo kakvihprevara, obmanjivanja itd.,v2ondaje imam svihmuhaddisa El-Buhari. Nemasumnje je hadis spojenog da prenosilaca, (lancem poötoga sa istimspojenim lancem imamaElu "El-Kebiru", El-Bejheki "El-Kubra" u ilbn ) biljeie:Et-Taberani
u svome Sahihu.3a3

(Buharijinim) ga Sejh El-Albani kaie:"Saspojenim lancem biljeZi ilbn u Tarihu Dimeik,19n9/2:3M

DOKAZIUEENJAKA KOJIODOBRAVAJU MUZIKU prenosise kakosejedna Zenaudalaza ensariju, 1. Od Ai5e,r.a., jojje Poslanik, rekao:"O Aüa, zor se niste sallallahu alejhive sellem, volezabavulBas ensorije
"EFIhsan", "Et-Tahrim", i Er-Rihul-kasif, Vidjeti: 15/154, str.89, str.339. lbidem, L/262-263 . "Mudellis"u hadiskoj je terminologiji obmanjivaö. -260. Vidjeti: lgasetul-lehfaL/259 n, Prethodno spomenuti brojevi izvorihadisa. i "Es-Silsiletus-sahiha", Vidjeti: 1/140. po El-Buhari, 1135, hadisa str. i br 5L62,El-Hakim sliöno tome,2/183-L84, kaie:"Sahih uvjetima El-Buharije i Muslima", s njimse sloiioimamEz-Zehebi "Et-Telhisu", Ela u "sahihu", Bqheki,71470, hadisa br. 1"4687, Hibban svome Ibn u 13/185, hadisa br. 5875.

KL'DUZoVIC SAFET

pojedinci muzike. uzimaju argument dozvoli kao o sluöanja Ovajhadis "O je ve u Poslanik, sallallahu alejhi sellem, njemu rekao: Aüa,zor nijebilo jezikumoie znaöiti: zabava, razonoda, eL-lehvo",ovaiiztazu arapskome o predmetzabave itd. veselje, igra,5ala, kojijespomenut hadisu u nijejasan dokaz Ibnul-Dievzi kaie:"El-lehv Mogufeje da se time mislilona recitovanje da se to odnosina el-gina'. poezije."3a6 hadisne moie posluiiti kao dokaz o dozvolipjevanja Ako (mislimona zabranjenu vrstu el-gina'a), kako onda moie posluZiti instrumenata?! argument upotrebimuziökih o Poslanika, sallallahu alejhive sellem,, Ako pretpostavimo suserijeöi da ondaje neophodno instrumente, u ovom hadisuodnosilena muziöke "U predajama ri.;'eöi HadZera kaZe: vjerodostojnim Ibn koji navesti sallallahu alejhi ve sellem,odobrio upotrebudefa. se da je Poslanik, jer ito samoienama(u iznimnim situacijama), ne vrijediza muSkarce, zabranio oponaianjeiena!3ai In Posfanik, sallallahu alejhive sellem, je kaie:"Udaranje def dozvoljeno samoienama."3o8 u Sejh El-Hulejmi samoZenama, nikakomu5karcima.'xs Sejh Bazkale: "Defje dozuoljen "Za zabava. iene su udarale El-Albani konstatira: vriiemesvadbenih u defove,a ne muSkarci.3so je, posluZiti da kao Oöigledno dakle, ovaj hadisne moZeni izdaleka "el-lehvom" podrazumijeva dokaz. Shodno tome,i da sepod spomenutim def,taj propisvrijedi samoza Zene.3sl defai Ovdjeje isto tako neophodnonapomenutirazlikuizmeclu muziökih instrumenata su na dalekoveöem koji dana5njih savremenih stepenu zabrane.
"Telbisu Iblis',str.212, Ibnul-Dievzija. od :+e Vidjeti: "Fethul-Bari", 3a7 Vidjeti: 10/283. Hadiso zabrani oponaianja biljeie El-Buharii Et-Tirmiz't

"Rijadus-salihin", 564,br.hadisa prethodno spomenuti Vidjeti: str. 1639. su izvorihadisa. "Ei-Su'ab", 4/283. 3as El-Bejheki u "Hukmul-gina", 11.. str. 3aeVidjeti: "Tahrimu alatit-tareb", 10. str. 350 Vidjeti: je :sr Sejh El-Albani u svojoj knjizi ?dabuz-zefaf",na str. 180-183,spomenuo koji hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhive sellem, govore vjerodostojnih
je ienama dozvoijeno upotrebljavatidef na svadbenimproslavama, medutim,nigdje hadisima nisu spomenutimuikarci.Stoga,def kao idrugi muziökiinstrumenti, zabranjenimuSkarcima.

STAV ISLAMAO BRADI, PUSENIUMUZICI I

prenosise da joj je na dan Bajrama 2. Od Ai5e,r.a., (Ramazanskog ili Kurbanskog) doiao njen otac Ebu Bekr;a kod nje je bio poslanik, sallallahu alejhive sellem. su bile dvijedjevojöice Tu kojesu udarajuiiu defpjevale tome kakosu see-nsarije o klevetale dan Bu!a. KadajeEbu na "Sejtanska Bekrvidio prizor; taj rekaoje: frula,5ejtanska frula", poslanik, a salfallahu ve sellem, je: "Ostavi o EbuBekre, alejhi odgovoriomu ih, svaki je imo svojpraznik,a danas noi praznik (Bajram)." U drugim predajama kod imama El-Buharija Muslimastoji da je i "Zaröejtanska Ebu Bekrrekao: frula u kuöiAllahova Poslanika, sallallahu alejhi sellem, u danimaBajrama?asz ve ito Poslanikov, sallallahu alejhi ve odgovorbioje isti. Ovajhadisje jak dokaz koji ide u prilog uöenjacima smatraju koji dajemuzika zabranjena, ne onima kojije odobravaju. a Naime,kadaje "Zaröejtanska Ebu Bekruiao kod Aiie, sav iznenaden, rekaoje: frula u kuiiAllahova Poslanika, sallallahu alejhive sellem?" Bekrjeznaoda Ebu muziöki instrumenti nisudozvoljeni se i iznenadio te vidjeviiovajprizor. Poslanik, sallallahu alejhive sellem, negirao nije njegovtermin"Sejtanska frula', muje objasnio je to izuzetak bajramskim veö da u danimai da se samozenama. Akoje Ebu Bekrkao najboljiuöenik, odabranoguöiteljaPoslanika, lahualejhive sellem, nenadmainoj u glasove Skoliashaba, ovakve Sejtanskim, da ih mi nazivamo zar ljepiim imenima?!3s3 "Ovaj Sejhul-islam Tejmijje Ibn kaZe: hadisje jasandokazda svirka bilaobiöajPoslanika, sallallahu alejhive sellem, ashaba, i zatoju je Siddik nazvao i iela nskimglasom!'3v

El-Buhari, str.823-824br. hadisa3931,istr. 207-2O8, hadisa259,Muslim,6/155, b(. br. hadisa 892, Ibn Madie, 2/135, br. hadisa 1552, En-Nesai,L/349-350,br. hadisa 1506, i "El-Kubra", u V552, br. hadisa 1796 Ahmed, 6/33, br. hadisa 24095 i 6/L27 br: hadisa 24996, El-Bejheki, L0/378, br. hadisa 21012, i u "Ei-Su'ab",4/281, br. hadisa 5110,Ibn Hibban, 13/187-1.88, hadisa5877.Abdurrezaku "El-Musanef", 1/4, br. hadisa19735 br. t i19736.Frulaspomenutau ovom hadisu,kojuje Ebu BekrnazvaoSejtanskom, jeste def. Dokaz tome je verzüakoju biljeii imam El-Buhariu svome "Sahihu",str. 212, br. hadisa 982 da su te dvüe djevojöiceudaraleu def na dane teirika, a Poslanik, sallallahualeihi ve sellem, bioje pokriven svojom odje(om. (o ieli opiirniji odgovoi neka se vrati na "Tahrimualatit-tareb",str. 106-125. "Es-Sema' Vidjeti: ver-raVs",2/285, uzeto iz "Et-Tahrim", 1'14-115. str.

SAFET KT'DUZOVIC

je frulu i def i kaie: "lslam zabranio Na drugom mjestuIbn Tejmijje postojijedna olakSica pravne zabrani ökole. ovoj U toje stavimamaöetiri i kojimase u vrijemesvadbenih drugih veselja za iene i maloljetnike defa"3$ dozvoljavakoriStenje Imam En-Neveviu Muslimovom Sahihu naslovioje poglavlje "Olaköica u kod zabave kojoj nemagrijeöenja, danimaBajrama."356 u je kaie: "Kada EbuBekr ovogahadisa Hafizlbn Hadieru komentaru je da Poslanik, sallallahu danimakod Aiie, smatrao uöaou bajramskim jer pa ve sellem, spava, je vidio da se pokrio svojomodjeöom,3s7 alejhi je, umjestoPoslanika, sallallahu se obratiosvojojkierki AiSikritizirajuöi na kojijezatekao, takoje postupio osnovu a zbog prizora alejhi sellem, ve zabranjeni. Poslanik, sallallahu instrumenti da znanja iubjedenja sumuziöki tj. sa zatimgaje upoznao propisom, da su dani Bajrama alejhive sellem, je u bajramskim danimadozvoljeno veselja, da i dani vjerskoga zapravo prigodama.'3s8 kao takvuvrstuzabave, i na svadbenim upraZnjavati da el-Hariri, je navodida muje kazaoEbul-Kasim Imamlbnul-Dievzi "Ovajhadisjedokaznama(kojismo stava da et-Taberi rekao: Ebut-Tajjib jer je muzika a zabranjena), ju je EbuBekrnarvaoSejtanskom,Poslanik, ve to sallallahu alejhi sellem, nijeopovrgnuo."3se ovomesmatraiiejhul-islamlbn Tejm'rjje.360 Sliöno u Takoderimam El-Alusi, svometefsiru,ovim hadisomodgovara tj. onima koji odobravajusluöanjemuzike,361 uzima ga za dokazo instrumenata. zabranjenosti upotrebemuziökih

"Medimu'ul-fetava",LL/29t i 28/93. "Sahihu Muslim", 6/L52,bt. pog.4. 356 351 ovaj hadis ima vile ispravnih predaja, a u nekima od njih navodi se da je Poslanik, ipokrio se svojimogrtafem, uSaokod Ai5e,legaona postelju sallallahu alejhivesellem, "Sahihu-Buh str.2l2, br. hadisa 6/153,br.hadisa 892. 987 i "Sahihu Muslim", ari", Vidjeti: " 3 5 8 vidjeti: ElF eth", 2/442. "Et-Telbis", 212. str. 3 5 9 Vidjeti: 'Ellstikame", 1/287, od Ibn Tejmijje. 360 Vidjeti: "Ruhul-me'a ni",2L/70, imamaEl-Alusija. od 3 6 1 Vidjeti:
355 Vidjeti:

I MUZICI STAV ISLAMAO BRADI, PUSENTU

öuozvukpastirske 3. Prenosi Nafi'a je Ibn Omerjednomprilikom da jahalicuu drugom pravcu, pa fiule, je stavioprsteu svojeuii i usmjerio "O Nafia, li öujeö?" je potvrdnoodgovorio, Ibn Omer a Nafi'a upitavöi: da udaljavao tog mjesta dok Nafi'anijerekaoda viie ne öujezvuk od sve prsteiz uiiju iokrenuvöijahalicu ieljenompravcu, u frule. je izvadio Tada "BiosamsaAllahovim koji Poslanikom, sallallahu alejhive sellem, rekao: zaöuvii zvukpastirove frule,postupioisto."362 Da Oni koji odobravajumuziku smatrajusljedeee: je muzikabila dozvolioIbn ne bi Poslanik, sallallahu alejhive sellem, zvukfrule.Poslanik, sallallahu alejhi Omeru, Ibn Omer Nafi'i,da öuje niti i svomeGospodaru vesellem, mrzioje stvarikojimase nüe pribliiavao zbog togaje stavioprsteu uii. "Ono Ibn ovako odgovaraovim uöenjacima: Sejhul-islam Tejmijje jeziku jeste ciljanosluöanje muzikei to se u arapskom Itoje zabranjeno koje to je nenamjerno slusanje el-istimaa, 5to se tiöees-semaa', a zabranjeno. Ako bi öovjek,sluöajnoprolazeii putem, öuo ri1'eöi laii, ogovaranja, muzikuitd., ne bi bio grjeian,ina ovome uöenjaci. Ako bi, pak, sjeo sa namjeromda sluia, sesloiili islamski fiziökisprijeöiti to ne bi negiraoni srcemni jezikom,niti bi nastojao je stavsvihislamskih To nevaljalStine, u tom sluöaju bi grjeöan. bio samoje sallallahu alejhive sellem, U ovom sluöajuPoslanik, a io ovim putemzajednosa Ibn Omerom, on sa Nafibm koji ni1'e ne duianzaöepiti svojeu5i.Ovoje dokazda je najbolje öuti ovakve je Poslanik, alejhive sellem, zaöepio uöi)iako u sallallahu fier Da sluöanju ovakavnaöinnema gril'eha. je sluianjemuzike na stavioprsteu usi ne bi Poslanik, sallallahu alejhive sellem, viSepowrdujezabranu öuti.Ovajsluöaj neöujeono ito je dozvoljeno ni.1'e Nikood islamskih uöenjaka dozvolio muzike negoodobrenje. niti frule,ni muikarcimani ienama na svadbama, u drugim (lbn Omer sa Poslanikom, Postojimoguönost saputnici da nisu i alejhive sellem, Nafi'asa Ibn Omerom)u to vri1'eme bili
"Lanac BiljeiiEbu Davud,3/390, br hadisa4116, SejhAhmed Sakir;6/245, kaie: je prenosilaca ispravan.' ga Ahmedu svome El-Albani je, takotlei ocijenioispravnim. 'Musnedu",2/8,hadisa El-Bejheki u "El-Kubra", 10/375, br. 4535i2138, hadisa br. 4965, 41283, hadisa bt. 5120,El-D:evzi u br.hadisa 20997, 20998, 20999, u "Su?bul-iman", i "Et-Telbis", "El-Hallal""El-Emr", prenosilaca. Ellancem str.207, u str.34, ispravnim sa "El-Musned",8/L32 prenosilacaje i 9/25. Arnaut kaie:"Lanac dobar." Vidjeti:

KUDUZOVIC SAFET

je punoljetni, maloljetnicima u ovom pogledudozvoljeno ono ötonije a odraslima."363 frule kaie:"Ovimhadisom dokazujemo je upotreba da ImamEl-Ezrei zabranjena."3e Imam lbnul-DZevzi, spomenuvöi ovaj hadis kao dokaz o zabrani "Kada ovakav je propisu vezisafrulom,öiji ttuk ne izlaziiz muzike, kaie: 'umjerenosti', tek reöiza naie vrijemei naie flaute?"365 5ta okviranekakve stoljetu, kojije iivio u iestom hidZretskom Stabi tek imamlbnul-Dievzi, plemenitu koji muziöke instrumente naruöavaju rekaoza naSe danaönje muslimana, ostavljajuöi sobom duSevnu za öud i moral generacijama pustoö te5keranena tijeluummeta. i

364 365

"Medimu'ulJetava", 30/117-118. Sejhul-islam na sedam naöina odgovorio je Vidjeti: onima koji citirani hadis uzimaju za dokaz o dozvoli upotrebe muziökih instrumenata. "Medimu'ul-fetava",30/116-119. Vidjeti: "Ruhul-me'ani", Vidjeti: 21n7. "TelbisuIblis".str.207. Vidieti:

ISLAMA O BRADI,PUSENJU I MUZICI STAV

VAZNENAPOMENE i Prvo.'Podjela muzikena onu kojabudi strasti onu kojane budi,nije poznata pitanjeko ima ingerencije, ovome islamu. u Stogase postavlja ifi, smislu, klasira da muzikui gdjebi bilata granica kojeje dozvoljeno do jedni od drugih.Da lije to duinost uöenjaka buduöi se ljudi razlikuju da jednog pojedinac paje tako za vremene ilije, pak,svaki odgovoran sebe, nekome zabranjeno,nekomne,iakoseradio istojmuzici? a Konsultiranje jasnihargumenata zabrani srca duie, a zanemarivanje i o svih muziökih generacil'a. instrumenata, bio put odabranih nije Drugo: Odobravanjetzv. "vjerske muzike", iako se tom prilikom spominjao UzviSeni Allah ili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,nije jer dozvoljeno, sezabranjena smije nekiljudi stvar öinitisamou nuidi.Kada budu sallallahu alejhive sellem, upozoreni se ljubavpremaPoslaniku, da njegovog sunneta, vidi! neizraiava takavnaöin, slijepim na veö slijeclenjem pokazujuii, Da ih kako svojeglaveokreöu, usWari, time svojuzabludu. je bilodobrau ovakvim i Poslanik, sallallahu alejhive svirkama pjevanijama, a sellem, naredio svojim bi ashabima to uprainjavaju,ovajummetneöe da puta prvaci. svimAllahovim uspjeti osimslijedenjem kojimsu iili njegovi U postojimudrost koristza Njegove nama i robove, obzirabili oni bez u togasvjesni ne, svejedno li to naukaustanovila datomtrenutku ili da Allahneito zabranjuje Svojim ili poslije izvjesnog vremena. KadaUzviSeni ma,zabranjuje isve putevekojivode ka tome.Stoganemasumnje damuzika njeniopojnizvucibudestrastii navode i öovjeka öini ono da je 5to zabranjeno. Najveiidokaztomejeste vrijemeu kojemiivimo. Da boji se Allahai pokorava li stevidjelinekogako uöi Kur'an, öita hadise, Takomi Onoga Poslaniku, sallallahu alejhive sellem, öini nemoral?! da glasove koji kojeg drugogboganema, seöiniuz muziku to iSejtanske "kamenom" onoötoi u öovieku budistrasti. jer Muzika odvodiod spominjanjapodsjeöanja Allaha, svepjesme i na pjevaju nju,vezane za dunjaluk njegove ljepote. Jo5 se uz su i varljive nismoöuli da nekaod tih pjesama spominjekabur Sudnjidan, predGospodarom svjetova Zarto nisuSejtanska itd. raöuna svih prolaznimuiicima ovoga svuetazavodese Ovim nevrijednim robovikakobi izgubiliahiret.Navodeöi na taj put, iejtan Zeli ih

SAFET KUDUZOVIC

roboveuöinisvojimrobovimaida ih uvedeu okriljesvoje da Allahove je Allah: na kakokaZe Uzvi5eni stranka zaista gubitku, stranke, öejtanova a

('' c) (ir.l.l1lr:irri;,uPI
"Oni na 5ejtanovoj strani sigurno 6e nastradati." (Prijevodznaöenja 1"9) El-Mudiadele, kao: kvari moralnevrling Muzika ima i druge Stetneposljedice, njome troienjevelikogimetka, u srca, iziskiva ulijeva licemjerstvo ljudska nemuslimani itd. se oponaiaju

BEZ MUZIöKIHINSTRUMENATA PJEVANJE PRATNJE izvorimane postoje dokazi koji zabranjujupjesmu U leri1'atskim Iu iu muziökih instrumenata. predislamskom islamskom bez uootrebe poezija (pjesniitvo), periodu, pod pjesmom se podrazumljevala a je alejhi ve sellem,o tome je rekao'."Uistinu u Poslanik, salfallahu pjesnätvumudrost!466 je za napomenuti dvijestvarivezane pjesmu: Ovdje neophodno i ljepotakoja u srcimabudi strasti L. U pjesmise ne smijeopisivati zbog kojeg öovjek navodi na grijeienje, ne smije izazivatirazoöarenje i i moie izgubitinadui odatise beznaaluporocima, ne smijeodvoditiod puta. Allahovog je i 2. Pjesma mubah(dozvoljena)njomeseAllahovrob ne pribliiava vrijeme. mu one oduzimajudragocjeno a svomeGospodaru, nekada je Ako zamijeni vremena samopo sebiznaknemara. se pjesma Gubljenje ili Kur'ana drugim vrijednimdjelom,moie se dobiti vi5estruka uöenjem
"Sahihu", 1314,br. hadisa6L45,1bnMadäe,3/232,br hadisa str 366 Biljeii El-Buhariusvome 3/613, sliönotome Ahmed, 1/273,br. 3038,EbuDavud,3/945, br. hadisa4189, El-Hakim, hadisa2473,Ibn Asakir,27 /LL}, i drugi od Ubejja ibn Ka'ba.

I PUSENJUMUZICI ISLAMAO BRADI, STAV

Stvoritelja' sa jer se nagrada, niöta ne moie uporediti govoromUzvi5enog "Prednost Kur'ana je naslovio poglavlje u ImämEl--BuharisvomeSahihu govorima."367 nadostalim situacijama u instrumenata)pojedinim (bez muziökih Pjevanje pratnje b' Enes Malikdaje Prenosi Zena. biti moZe fogranö, kao npr.u prisustvu jedne prilikeputovaosa ashabima' alejhive sellem, iattättanu Poslanik, kojije imao i bioje prisutan djeöak imenuEndZeöe Natom putovanju 9o sallallahu za to Poslanik, Zena. öuvöi lijepglasi p.levuiio u prisustvu ie "Polahko, Endieie, ne lomi stdk{o'"Katade o .i.jtriu" sellem,reöe mu: "...tj. ne lomiienskuslabost."36sseu ovomehadisu pod izrazom Da kaie: 'ne lomi staklo"mislina 2ene,miSljenja imam El-Buhari, Ubejde Ebu su 'ljad,EbuKilabe dr.36s i El-Kadi el-Hermi, da smatraju seove rijeöiodnosena deve,odnosnoda Nekiuöenjaci hod, Stobi da je Endieiinopjevuienjemoglo utjecatina d.eve u.brzaju je jahalepadnusa njih'Ovo miöljenje lovelo do togä da Zenekojesu ih tim onda samim kao Ako od slabije prrTog. ga, ipak,prihvatimo validno, utjeöe Naime,ako pjevuöenje powrdu.lemo i-validnoltprvog miSljenja. Zenskog i onda utjeöe na prirodnukrhkost nadevei njihovoponalanje, prihvata oba mi5ljenja.37o ImamEl-Kurtubi spola.

ISLAMSKIHUEENJAKA MISTJENJA O MUZEKIM INSTRUMENTIMA Iznoseöi dokaze o zabrani upotrebe muziökih instrumenata' kakoel-gina'takoi koji smo velikibroj uöenjaka zabranjuju spomenuli na ili instrumenata su hadisekoji aludiraju zabranu muziökih uootrebu iz na se ograniöiti izjaveuöenjaka öijeg Ovdjeöemo ispravnim. otijenili je zabranjena upotreba da zakljuöujemo govora, direktnoili indirektno, instrumenata: muziökih

"sahihul-Buhari", 1107,b(. poglavlja17/t7 ' str. 367Vidjeti: "Fethul-Baü", L0/609,br. hadisa6211. 368 Vidjeti: "Fethul-Batl", L0l56L-562. 36e Vidjeti: "Fethul-Bari', L0/562. Vidjeti: 370

SAFET KTIDUZOVIC

1. Kadabi Omer b. El-Hattab öuo zvuk defa,upitao bi: ,,Sta to?,, je Ako bi mu kazali se radio svadbiili obrezivanju, da uöutiobi.371 2. Ibn Abbasje rekao:"Def je zabranjen, muziökiinstrumenti su je zabranjeni, bubanj zabranjen, je zabranjena."372 frula 3. Prenosi od Hasana se el-Basrija je rekao:"Muslimanima da su defovinepoznati, uöenici Mes'uda ih uniötavali-373 a Ibn su ,,Meleki 4. SpominjeHejseme je öuo Suvejdena da kako kaZe: ne ulazeu kuöu u kojoj ima def."374 melekine ulazeu kuöu u kojojima Da je def,miiljenja i Surejk el-Kadi.:?s 5. Od lbn Ka'base prenosida je uöinioolakiicu i dozvoliosvirku (defa) samona svadbenim veseljima.376 6. Imam El-Evzai' kaZe:"Mi ne prisustvujemo gozbi na kojoj se koristemuziöki instrumenti bubanj'':zz i "Omer 7. Prenosi od imamaEl-Evzai'ja je rekao: se da b. Abdul-Aziz "...i je napis_ao sljedeöu poruku Omeru ibnul-Velidu: tvoje odobravanje muziökih instrumenata iflaute smatra novotarüom islamu. se u Htiosam poslatinekoga ti obrijeglavu si bezobrazan."3Ts jer da
"Musannefu", Abdurrezak sv-ome u 7!/5, br. pred.19738, El-Bejheki. 7/473,br. hadisa L469.7,lbn Sejbe,3/321, pred.2.SejhEt-Atbani Ebi br. kaie:"bvu predaju spominje Ibnul-Kajjim Meseletus-sema, 133,i prenosioci povjerljivi, tim ito je lanäc u str su s "Et-Tahrim", prekinut." Vidjeti: str.121. "El-Kubra", g-ge!üekiu 10/376, pred.21000, u ,,Ei-5u,ab,', br. i 4/282, br. pred.5116. Sejh El-Albani "Ova kaZe: predajaje ispravna semisli ako daje EbuHilamel-Kufi(jedan od prenosilaca) zapravo Hiöam jer Ebu es-sendiari, je za njÄga Hibbanrekao-daje lbn pouzdan." Vidjeti:"Et-Tahrim", 92.Imamlbn Hibbankaie: ,,Ebu str. Hilam ie orenosio hadise Ibn Abbasa lbn Omera, iivio je u Damasku." od i a Vidjeti:,,Es-Sikat", 4/296, od Ibn Hibbana. "Musannefu", IbnEbi Sejbe svome u 3/322, pred. i El-Hallal,,El-Emr', 27. br 3, u str. Seih ElAlbanijepredaju ovomsmislu u ocijenio ispravnom. Vidjeti: Tahrimu alatit-tareb, 103. str. Ibn EbiSejbe, 3/322,6t.had.2. Ibidem, had.1. br. Ibn EbiSejbe, 3/322,br.hadisa . 7 Ebul-Hasan el-Harbi "El-Fevaidul-muntekah, saispravnim u 4/3/!, lancem prenosilaca. Uzetoiz ?dabuz-zefaf', 165-166 str En-Nesai svome"Sunenu", u 3/864-865, pred.3855.SejhEl-Albanije br ovu predaju ocüenio ispravnom. Vidjeti: Tahrimu alatit-tareb, 120. str

374

377

I MUZICI ISLAMAO BRADI,PUSENJU STAV

"Kovidi muziöke kao instrumente, tamburui 8. ImamAhmed kaie: je u moguönosti."37e nekaih uniiti, ako sl., "Muziökeinstrumente, poput tambura,treba 9. Ibn Bettal kaZe: Polomiti."38o "Po miiljenjunaiih (tj. hanbelijskih) uöenjaka 10.Ibn Kudamekaie: kao instrumenata, öovjekukoji ukradeneStood muziökih iEbu Hanife, jer frulu, ili flautu, neöese sje€iruka zbog kracle." se radi o tamburu, uöenjaka'"381 po za namijenjenim nepokornost, konsenzusu stvarima "Sto se tiöe ouda382 trube, nema i 11. Ibn Ruid el-Maliki kaie: kako na svadbama o razilaienja zabrani upotrebe ovih instrumenata iu tako drugimprilikama."383 "sloini su (uöenjaci) su frule imuziöki da kaie: 12. Imam El-Begavi strogozabranjeni."3s instrumenti "Frule, i instrumenti bubanj Ziöani el-KurtubikaZe: L3. Ebul-Abbas Ne poznaiem nikoga od zabranjenisu za sluianje, bez razilaäenja. da iz priznatih uöenjaka prvihi potonjihgeneracija je odobriokoriStenje kada su simbol pijanicai zabranjene äa bvihnaprava.-Kako ne budu nered na.zemljii podstiöu strasti,izazivaju grjeinikä, kada razbuktavaju sve Nema sumnjeda je zabranjeno ito vodi ka ovim iä nepokornost. i ruinimsvojstvima öto rezultiragrijeienjem. ."38s 'Jasni dokazi upuöuju na 14. Diemalul-islamb. El-Bizerikaie: frule,stogaje duZnostosuditionoga ko je sv!19, trööane zabranjenost ove koriStenje fruler'386 da nije uöenjaka kazäo je dozvoljeno oä Niko ranijih
i navodi a predaju prenosilaca, lancem sa str. u "El-Emru", 136, ispravnim Bilieii El-Hallal "Hukmul-gina', 84' str. str. u "El-Hukm", 14.Vidjeti: Ibnul-Dievzi "Umdetul-kari", 13/32. 380 Vidjeti: "El-Mu9ni', 10/278. 381 Vidjeti: koji je na stepenuklavirakod 382 Lutnja(Oud)je poznatiarapskimuziökiinstrument polukrüna'a ne poledina gitarisamoitoje njegova naiikuje iipJanjuu.'u poipunosti pljosnata. "El-Bejanu 7/472. vet-tahsil", 383 Vidjeti: "Serhus-sun L2 ne', /383. 384 Vidjeti: ", " 385 Vidjeti: Ez-zevadä 2/406. "Keffur-riäa", str.72,od Ibn Hadierael-Hejtemija. Vidieti:

SAFET KUDUZOVIC

15.lbnus-Sallah "El-gina', itr5öanafrula,isluöanje kaie: def toga je zabranjeno po miiljenju osnivaöa pravnihökolai svih muslimanskih uöenjaka."387 L6.lmamEn-Nevevi Er-Rafi'i i kaiu: "lraöka frula iiiöani instrumenti zabranjeni bez razilaienja."388 su lT.Serefuddin govoreöi triöanoj fruli, rekaoje: ,,lako et-Tejmi, o je upotreba.svih frulazabranjena jednoglasnom po milljenjuu8enjaka, Äa prvom mjestute zabrane nalazise ova frula (trööana) u odnosuna jer; ostale, izaziva veöuushiöenost slu5atelja."38e 18.Sejhul-islam Tejmijje lbn kaie:"lmamiöetiripravne ikole sloinisu ,,Stoga, da su def i trööana frulaharam."3e0 Tejmijje takoder, je, Ibn rekao: islamski uöenjaci smatraju ne trebanadoknaditi da 5tetuonaj ko nekoÄe uniöti muziökiinstrumentr'3el drugom mjestu kaie: ,,Muslimani Na su sloini da svezabranjeno treba ukloniti,kao naprimjer prosutivino koje posjeduje musliman uniStiti i muziöke instrumente.,ae2 Tejmijje jäi je Ibn rekao:"Ko bude smatraoda su def i trödana frula dozvoljeni jÄUninr, a zabranjeni drugim ljudima, smatrase zabludjelim se tim mitSenlem jer suprotstavlja sunnetu i konsenzusu uöenjaka, ako ustrajeu- tome, a smatra velikimgrjeönikom.":s: se 19.lbnul-Kajjim kaie: "Poslanik, sallallahu alejhive sellem, zabranio je muziikeinstru menter'3s4 20.lbn Redieb el-HanbelikaZe:,,SluSanje muziökihinstrumenata - koji su inaöepreuzeti od nearapa zabianjeno po je ronsenzusu uöenjaka."3es

387 Vidjeti: "FetavaIbnis-Salah", 2/500. 388 Vidjeti: "Revdatut-talibin", LL/228 i "Keffut-däa",stt.77. 3ss Vidjeti: "Keffur-riäa",stt.73. 3so Vidjeti: "Medzmu'ul-fetava", fU291, i f!/3I3. ", 3e1 Vidjeti: " Medim u,ul-fetava 111291. 3e2 Vidjeti: "Medimu'ul-fetava'. 28169. 3e3 Vidjeti: "Medzmu'ul-fetava',1V326. 3e4 Vidjeti: "Igasetullehfan",L/26L, odlbn Kajjima. 3ss Vidjeti: "Fethui-Bari",8/436, lbn Redieba. od

I MUZICI ISLAMA O BRADI,PUSENJU STAV

"Konstantno pjevanjapopraöenog sluSanje 21.lbnul-Hadidikaie: se smatra kojemusu se odaledanainjesufije, instrumentima, muziökim haramom."3e6 uöenjaka konsenzus navodi er-Razi b. Sulejm Ejjub Ebul-Feth 22.lmam u udaranja bubanj.3eT o zabrani "Tambura, oud iiiöani instrumenti kaie: el-Hejtemi 23.lbn HadZer uöenjaka."3s8 su zabranjeni po konsenzusu "Poslanik, u alejhive sellem, sallallahu kaie: El-Mubarekfuri 24.lmam je mente."3ee instru zabranio muziöke hadisima brojnim "Muzika i muziökiinstrumentisu kaie: es-Sa'di 25.Abdunahman takodersu zabranili uöenjaci jasnim argumentima islamski i zabranjeni na i muziku upozorili njenuopasnost."40o "Upotreba jer je instrumenata zabranjena muziökih 26.lbnBazkaie: muzikuiizdaje srceiöini ga krutim.Onaj ko odobrava öovjekovo kvari i govorio Allahubezznanja bit öe pitanza to na Sudnjem deäizije, takve danu."{1 "Zabranjeno sluianjeel-gina'a je rekaoje: 27.lbnSalihel-Usejmin bez imalo sumnje'Prenosise od i upotrebamuziökihinstrumenata, u licemjerstva srcima'"402 uzrokom itabiinada su el-gina'smatrali ashaba Poslaniko-vi' da brate, su.mnogobrojni dragi kaie:"Znaj, El-Albani Sejh el-gina'i muziöki se ko.lima zabranjuju. hidisi u alejhive sellem, sallallahu su iakvih hadisaima prekodeseti preneseni od Poslanika, instrumenti. putevima"'403 pouzdanim alejhive sellem, sallallahu

"El-Medhal", 3/LL9 3e6Vidjeti: "Keffur-riäa", 62. str 3e7Vidjeti: "Keffurriäa", 78. str. Vidjeti: 3eB 13/181. 3seVidjeti:'Avnul-Mabud", "El-Fetavas-sa str.450-451. dÜe", aooVidjeti: "Fetava 2/307-308 lslam'Üe", a01Vidjeti: "Fetava ibn Salih min",2/929. el-Usej Sejh a02Vidjeti: "Tahrimu str.36. Alatit-tareb", Vidjeti: +o:

SAFET KUDUZOVIC

28.5ejh Muhammed el-MunedidZidkaie: "Nema sumnje da je zabrana puno kategoriöni1'a kada se uz el-gina' koriste muziöki instrumenti."aB

Miiljenje hanefijskih pravnika o upotrebi muziökih instrumenata Buduöi balkanski da muslimanislijede hanefijsku pravnu ikolu,izdvojit öemomiSljenja hanefijskih pravnika upotrebimuziökih o instrumenata: 1. Imam lbnul-Hummam kaie: "Pogrdno je prodavati muziöke jer instrumente se njimaöini nepokornost Allahu'4os govoreöi o ötiöenicima äive koji . .2. Imam Es-Serhasi, "Neöe nemuslimanima je: u.islam.skoj driavi, rekao im se dozvolitidajavno konzumiraju alkohol, niti da hodaju pijani po ulicama,niti da sviraju muziöle jer instrumente, seto tretiraomalovaiavanjem muslimana."a06 3. Imam Burhanuddin el-Merginani kaie: "Svi muziökiinstrumenti su zabranjeni, i pjevanje (el-gina') se pri tome udaraprutem.,a07 öak ako 4. Imam ElBezzaziu "El-Menakibu" navodi konsenzus uöenjaka o zabr_ani pjevanja kojeje popraieno muziökiminstrumentima poput ouda.aos 5. Navodedi osobe od kojih se ne prihvatasvjedoöenje, imam El_ Kasani kaie: "Onaj ko sviratamburu,gubi zvanjepravednog, to n'1je jer dozvoljeno u kom sluöaju."aos ni 6. Hanefljski uöenjaci, spominjuöi situacil'e kada se kradljivcu neie izreöiöerijatska kaznaodsi.l'ecanja izmeduostalognavodeprimjer ruke,
"El-Muharemat", aoa Vidjeti: str.71,od Sejha Muhammeda el-Munedidiroa. "Serhu aos Vidjeti: fetil-Kadir",6/1.08. ao6 Vidjeti: "El-Mebsut", 15/134. 407 Vidjeti: "El-Hidaje", 4/365. aos Vidjeti: "El-Bahrurraik, 7/88. 409 Vidjeti: "gedaeus-sanaia", 4/403, od imama El-Kasaniia.

I PUSENIU MUZICI STAV ISLAMAO BRADI,

U jer instrumentom.alotom sluöaju kracle tambure, se tretira muziökim nemajuvrijednostu buduöida muziökiinstrumenti nemanadoknade Serijatu.alr "Pogrdno prodavati je instrumente muziöke 7. ImamIbn Abidinkaie: jer senjimaöini nepokornost grijeöenje.'412 i hadis Ebu Malika u kojem se 8. Imam Ali el-Kari,komentirajuöi instrumente, navodi öe se pojavitiljudi koji öe odobravatimuziöke da "Zabranjene kao tamburu,oud, frulu i je: instrumente, muziöke rekao öe smatrat dozvoljenim."al3 sliöno, Allahka2e: Uzviöeni
(\)

( i;i: JL :il ji,r.ri q S;.i,r irr;..;rii;

"To su Allahove granice, a onaj ko ih prekoraöujesam sebi nepravdu 1) Et-Talak, znaöenja öini."(Prijevod rabil-'alemin! dovaje: Elhamdulillahi Naöaposljednja

410 Vidjeti:

"El-Binaje 7/19. Serhul-hidaje", "El-Mebsut", 9/154. 411 Vidjeti: "Haiijetu lbn Abid\n",4/268. 4\2 Vidjeti: "Merkatul-metatih", 524. 91 413 Vidjeti:

SAFET KUDUZOVIC

BIBIIOGRAFUA4I4 lz oblasti tefsirske nauke (3L0. god. po H.), L. EbuDiaferMuhammed DZerir b. et-Taberi Diamiulötamp.u petnaesttomova, Darul-fik; Bejrut bejoni an te'vili ajotil-Kur'an,

r4r5/1995.
(774.god. po H.),TefsirulKur'anil-Azimi, 2. Imaduddin Kesir Ibn itamp.u öetiri toma,El-mektebetul-asrije, L4t6/I996. Bejrut, (67L. god. po H.), 3. EbuAbdullah Muhammed Ahmedel-Kurtubi b. Et diamiulahkamil-Ku'ron, itamp.u deset tomova, Muesesetu menahilil-arfan, Bejrut, L385/1965. (1376.god. po H.),Tefsirul-kerimirrohmon 4. Abdurrahman es-Sadi ft tefsiri Kelamilmennan,\tamp. u jednom tomu, Muesesetur-rejan, Bejru! r4L8/1997. (1250. god.poH.)Fethul 5. Muhammed Alib. Muhammed b. eö-Sevkani (bez kadiri,itamp. u pet tomova,Daru l-kutubil-alemije, mjesta), L41411994. (752. 6.IbnKajjim el-DLevzi god.poH.), Bidait-teßiri, itamp.u pettomova, (Sastaviopovadio Darulbnil-DZevzi, ed-Dammam, L4l3/L993. i hadise: Jusri es-Sejid Muhammed.) (548. 7. Ebu el-Fadl Husein Ali et-Tabersi god.poH.), Medimeul-bejonifr b. Darul-kutubil-ilmije, L4L7 tefsiril-Kur'an, ötamp. deset u tomova, Bejrut /L997. (327. god.po 8. HafizAbdunahman Muhmmed b. er-Razi EbiHatim b. H.),TeßirulKur'anilAzim, itamp. u trinaest tomova,Mektebetul-asrije, Bejrut, t4r9/t999. (725.god. po H.),Teßirulhazin bobi 9. Alaiddin el-Bagdadi el-Hazin Ii tbvili fi meanit-tenzili, itamp. u iest tomova, Darul-kutubil-ilmije, Bejrut, 1415/1995.

414 U ovom izdanju koriSteni novi izvori:Er-Reddu menjuhibbu es-semäa Et-Taberi, su ale El-HidajeEl-Merginani, El-MebsutEs-Serhasi, El-Mugni Ibn Kudame, El-Bejanu vet- El-Begavi, fethil-Kadir Hummam, - Ibn tahsil Ibn Ru5d, Serhus-sunne Serhu Fethul-Bari - Ibn Redieb, Tarhut-tesrib ElJraki, Tebjinul-hakaikEz-Zejlei, Umdetul-Kari El-Ajni, El-Binaje El-Ajni, El-Bahrur-raikIbn Nudiejm,Keffur-riäa El-Hejtemi, Ez-Zevadü - El-Kari, - E5-Senkiti, El-Hejtemi, Avnul-MabudAbadi, Merkatul-lvlefatih Advaul-Bejan Novine Er-R'ejAmman Jordan

I MUZICI ISLAMA O BRADI,PUSENJU STAV

(749. god. po H.), Tefsirul-bahrilmuhiti, 10. Ebu Hajan el-Endelusi L4L3/t993. ilmije,Bejrut, Darul-kutubi u 5tamp. osamtomova, (L137. god. po H.),Ießiru Ruhilbeiani, itamp. 1L.IsmailHakiel-Bersevi Bejrut, u deset tomova,Ihjau-turasil-araebi.l'e, (bezgodine). (L307. god. po H.),Fethul' el-Buhari el-Kanudii 12.Ibn Ali el-Husein petnaest El-mehabetul-asrije, tomova, itamp. u bejani mekasidilKur'an, fi 1409/1989. Bejrut, (450.god. po H.),En-nuketu vel-ujun, Ali 13. Ebul-Hasan el-Maverdi I4I2/L992. Bejrut, Darul-kutubil-ilmije, itamp. iest tomova, u (468.god. po H.),Fl-vesitu el-Nejsaburi 14.Ef-Vahidi fiTeßiril-Kurhnilrut, ri i, Medäd itamp. u öeti toma,Darul-kutubi|-ilmije, Bej t4I4 /L994. (791. ve god. po H.),Envorut-tenzili Ebu 15.Nasruddin Seidel-Bejdavi 1416/1996. u israrut-te'vili,5tamp.pet tomova,Darul-fikrBejrut, (127. god.po H.), Ruhul-meanifttefsirilMahmud el-Elusi 16.Ebul-Fadl petnaest Bejrut 1408/1987. Darul-fikr; tomova, Kur'onil-Azimi, Stampu 17. SeidHawa, El-esasu frt-teßiri,5tamp.u jedanaesttomova,DarusKairo, 1405/1985. selam, (911. . po H.), god Durul-mensuri es-Sujuti Dielaluddin 18. Abdurrahman 1403/1983. u 5tamp. osamtomova,Darul-fikrBejrut, fi teßiril-mensun (bez El-muharrerul-vediizi Abdul-Hakk el-Endelusi god.), 19.Mahmud u petnaest tomova,Rijasetul-mehakimi-3erije, ftteßiril-Kitabil-Azizi,5tamp. Katar,I4I2/L99L. (516.god. po H'), el-Begavi el-Husein 20. Imam Ebu Muhammed 1406/L986. Bejrut, u Meolimul-tenzili, ötamp. öetiritoma,Darul-marifet, itamp. Ali Sofuetut-tefosiri, u tri toma,Darul2l-.Muhammed es-Sabuni, t4I6/L996. fik Bejrut,

Iz oblasti hadiske nauke (256. god. po H.), Sahihul-Buhari, b. el-Buhari 22.EbuAbdullah Ismail (lndeks obrada, i L4L6/L995. Bejrut, u 5tamp. jednomtomu, Darul-erkam, Temim.) Nizar Temim Hejsem i Muhammed Nizar braöa: (852. god. po H.), FethuL Ahmedb. Ali b. Hadierel-Askalani 23.Hatiz itamp. u petnaesttomova, Darul-fikl Bejrut, Batriierhu sohihil-Buhari, L4L6/L996.

SAFET KUDUZOVIC

(261. itamp.u Muslim, Sohihu 24.Muslim el-HadZdZadi god.po H.), b. Ebu od Sa Bejrut, L4L5/1995. komentarom imama Darul-fikr; devettomova, (676. god.po H.) ed-Dimaikija Zekerija en-Nevevija (bez mjesta), izvor;5tamp.u devettomova,Darul-vefa', 25. Prethodni '$ada b. Musa, od L4t9/I998.Sa komentarom imamahafizaEbul-Fadila 'ljjad (544.god. po H.). poznatogkaoel-Kadi 5tamp. dva u El-lulu vel-merdianu, FuadAbdul-Baki, 26. Muhammed Bejrut, toma,El-mektebetul-ilmije, (bezgodine). (L79. toma, god.po H.), Molik itamp.u öetiri Muveto 27.Malikb. Enes Sa Bejrut,l4I7 /1997 i L4L6/1996. komentarom rasil-arebije, Darul-ihjait-tu (1122. god.po H.). ez-Zurkanija b. Muhammeda Abdul-Bakija od imama (279.god. po H.),Tuhvetulb. 28. EbuIsa Muhammed Isaet-Tirmizi ahvezL itamp. u deset tomova, Darul-fikl Bejrut, 1415/1995. Sa el-Mubarekfurija b. komentarom imamaMuhammeda Abdurrahmana od (1"353. po H.) god. (279. u god.po H.), sunenit-Tirmbi, Stamp. tri toma, Sohihu 29.Et-Tirmizi Sa Rijad,1408/1988. poretkomi ocjenom Mektebetut-terbijetil-islamije, Nasirudina el-Albanija. Muhammeda EbuAbdurrahmana hadisa imama od (279.god.po H.),Doifusunenit-Tirmizi, itamp. u jednom 30. Et-Tirmizi Sa Bejrut 141L/1991. poretkomi ocjenom tomu, El-mektebetul-islami, hadisa el-Albanija. od (303.god. po H.),Sahihu sunenin' en-Nesai 3L. Ebu Abdurrahman Rijad, Sa Mektebetul-terbijetil-islamije, 1408/L988. u Nesoiötamp. tri toma, poretkom ocjenom od i hadisa el-Albanija. ötampa, 5tamp. tri toma,Mektebetul-mearif, u izvor; novija 32.Prethodni 1419/L998. Rijad, 33. Ebu Davud(275. god. po H.),SohihusuneniEbi Davud,itamp. u i Rijad, Sa tri toma, Mektebetul-terbljetil-islamije, 1409/1989. poretkom hadisa iejhael-Albanija. od ocjenom god.po H.), Sohihu b. b. Abdullah Muhammed Jezid Madie(275. 34.Ebu Rljad,1417 . itamp. u tri toma, Mektebetul-mearif sunenilbn Mad1e, /L997 od el-Albanija. i hadisa imama Saporetkom ocjenom (430.god. po H.),Hiliietul-evliiai ve 35. hafiz Ebu Nuajm el-Asfehani Bejrut, tomova,Darul-kutubil-ilmije, 5tamp.u dvanaest tabokatul-asflai, t4r8/L997. (24L.god. po H.),Musned lmam Ahmedb. Hanbel 36. EbuAbduflah (bezgodine). Ku tomova,Muesesetul- rtubet Kairo, Ahmed,itamp. u Sest

PUSENIU I MUZICI STAV ISLAMAOBRADI,

pet Muesesetur-risalet, ötamp. dvadeset tomova, u 37.Prethodno djelo, poretkomiocjenom od hadisaimamaSuajba elBejrut, 1419/1998. Sa Arnauta. Mektebetut-turasilötamp. dvadeset tomova, u dva 38.Prethodno djelo, poretkom Ahmeda iocjenomhadisa imama od islam, Rijad, L4L4/L994. Sa iakira. 39. Et-Tirmizi(279. god. po H.), Muhtesarui-iemalil-muhomedle, Rijad, Sa 5tamp. jednomtomu,Mektebetul-mearif, 1413/1993. poretkom u iocjenom hadisa Sejha od el-Albanija. (643.god. po el-Hanbeli 40. DajauddinAbdunahhman el-Makdisi itamp. u desettomova,Mektebetu-nahditilH.),El-edadketul-muhtaretu, hadisije, HalidäL4L6/L995. 41. Ebu Muhammed ed-Darimi(255.god. po H), Sunenud-Darimi, BejrutL4I6/L996. itamp. dvatoma,Darul-kutubil-ilmije, u (676. ötamp. jednomtomu, u Rladus-softhiz 42.En-Nevevi god.po H.), hadisa dopunomod i Sa El-mektebul-islam Beirut, L4L2/L992. poretkom , imama el-Albanija. (292.god. po H.),Musnedul-bezzara, 43. BekrAhmedb. Amr el-Bezzar Medina, L4L8/I997. Mektebetul-ulumi vel-hikem, 5tamp. devettomova, u zl4. El-Albani,Sißiletul-ehadkid-daifeti 5tamp. u pet vel-mevduotr, -mektebetul-islamije, Ef Amman,1404/L984. tomova, (256.god. po H.),El-edebul-mufredu, 5tamp. jednom u 45. Ef-Buhari Bejrut, t4I6/L996. tomu,Darul-marife, itomp. u dvatoma,El-mektebetul46.El-Albani, Sohihul-diamius-sagir, Bejrut, 1408/1988. islamije, (911. god. po H.\,El-däamius-sagin itomp. u dvatoma hidi, 47.Es-Sujuti Darul-fiki, Bejrut1401/1981. (321.god. po H.),Muikilul-asarötamp. öetiri u 48.EbuDZafer et-Tahavi IndÜa, 1333/191-3. dairetul-mearif, toma, Medilisu (256. god. poH.),Et-tarihul-kebiru, itamp. u desettomova, 49.El-Buhari Bejrut, Darul-kutubil-ilmije, I406/L986. (91L. god. po H.), Dhomiul-ehadisi es-sogitivel-kebiri 50. Es-Sujuti ijenom tomu, Darul-fiktBejrut,1414/1994. itamp.u dvadeset (360. god. po H), El-mud2emul-evsotu, et-Taberani 5L. Ebul-Kasim RUad, t4L5/L995.. 3tamp. desettomova,Mektebetul-mearif, u

SAFET KUDUZoVIC

(360. 52.Et-Taberani god.po H.), El-muadZemulkebi4 5tamp. dvadeset u i pet tomova, Darul-arebije, Bagdad, 1398/1978. 53.Imam EbuAbdullah Sad(230.god. po H.),Et-tobakotul-kubro, b. osamtomova,Darusadir; Bejrut, L377 5tamp. u /L957. (354. god.po H.), 54.EbuHatimMuhammed Hiban b. el-Busti Ekhson takribi sahih lbn Hibon,itamp. u Sesnaest tomova,Muesesetur-risaleti, fi Bejrut, L408/1988. poretkom Sa hadisa imama od Alaiddina Belbana b. el(739. god.po H.)isa ocjenom Farisija hadisa imama od Suajba el-Arnauta. (235. d. poH.), go 55.EbuBekr EbiSejbe b. Musonnef EbiSejbe,itamp. lbn Darul-Kur'ani u Sesnaest tomova, vel-ulumil-islamije, L407 Kraöi, /1987 . 56.Prethodni izvorsamonovija Stampa, 5tamp. devettomova, u Darulfikr Bejrut, L409/L989. (316. god.po H.), 57.Jakub Ishak Avane b. Ebu Musned Avane,itamp. Ebi u dvatoma,Darul-marife, Bejrut, L400/L980. god. po H.),Kenzulumali 58.ImamAlaiddin el-Muteki el-Hindi(975. sunenil-akvali belefal, itamp. u osamnaest tomova,Muesesetur-risalg fi Bejrut, 1409/1989. (365. god.po H.), 59.Ebu Ahmedb.Adi el-Berdiani El-kamilu duafairfr ridial,itamp.u devettomova, Darul-kutubil-ilmije, Bejrut, L4L7 /1997. (742.god. po H.),Etehzibulkamilu esmairDZemaluddin 60. elMezi fi ridial, !;tamp. dvadeset dvatoma,Darul-fiktBeJrut,l4I4/I994. u i (360. 6l-.Et-Taberani god. poH.),Musnedui-iamijine, Stamp. dvatoma, u Muesesetur-risale, Bejrut, 1409 /1989. (204.god. po H.),Musnedut-Tajalisi, 62. Ebu Davudet-Tajalisi itamp. u jednomtomu,Darul-marifeti, Bejrut, L405/I985. (454. god. po H.),Musnedui-irhobr, 63. EbuAbdullah el-Kadai 5tamp. u dvatoma,Muesesetur-risale, L405/1"985. Bejrut (807. god. po H.), Medimeaz-zavaidi 64. Nuruddinel-Hejsemi ve menbeI-fevoidi, 5ta p. u desettomova,Daru|-fikr;Bel1r L4I4/ L994. m ut, (807.god. po H.),Keiful-estari zevoidilbezari, 65. El-Hejsemi an itamp. u tri toma,Muesesetu r-risale, Bejrut, 1399/1979. 66. Ahmed b. Ali EbiJala(307.god. po H.),MusnedEbuJala,ltamp. u Sesnaest tomova, Darul-memun lit-turas, Damask, 1404/1984. (911.god. po H.),Et-teviihuierhul-diomis-sohihi 67. Es-Sujuti 5tamp. u devet tomova, Mektebetur-ri5di, Rijad,L4t8/L998.Ovo djelo nije pr'1'e Stampano.

I MUZ1CI STAV ISLAMA O BRADI,PUSENJU

(405. god' po H'), en-Nejsaburi el-Hakim b. 68.Muhammed Abdullah (bez Bejrut, pet tomova,Darul-marife, u 3tamp. alos-sahihoinL El-Mustedrek je /L987. ovogadjelaStampan L407 godine). Indeks Stamp' lbn (311". god. po H.),Sahihu Huzeime' 69.EbuBekrb. Huzejme Bejrut, u ietiritoma,El-mektebul-islam, t4L2/L992. Ed-Darekutni, (385.god. po H.),Sunen ed-Darekutni 70. Ebul-Hasan 1406/1986. Bejrut, toma,Alemul-kutub, u 3tamp. öetiri ötamp' (458. god.po H.), iuobul-imont, Ahmedel-Bejheki 71.EbuBekr 1410/1990' Bejrut, Darul-kutubil-ilmije, tomova, u devet (2L1.god. po H.),El-musannef, s-sanani 72. Ebu BekrAbdurrezzak 1390/1970' Bejrut, jedanaest El-medilisul-ilm, tomova, u 3tamp. Stamp u deset nul-kubro, (458.god. po H.),Es-sune 73. El-Bejheki I4L4/I994. Beirut, Darul-kutubil-ilimje, tomova, itamp. u sedam tomova, DarulDelailun-nubuveti, 74. El-Bejheki, L405/1985. Bejrut, kutubil-ilmije, toma, u Stamp' öetiri u-sagiru, (458. 75.El-Bejheki god.po H'),Es-sunen Kraöi, Diamijetud-dirasatil-islamije, 1409/1989. Stamp' (852.god. po H.),El-isabetu temiizis-sahobett fi 76. El-Askalani L4t5/L995. Bejrut, Darul-kutubil-ilmije, u osam tomova, tarihid' (57L. god.poH.), Muhtesaru b. Ali 77.EbuKasim b. Hasan Asakir 1404/1984' Damask, devettomova,Darul-fikr; Dirnoiki5tamp.u dvadeset po H.)' (7LL. god. b. ga SaZeo je imamEbul-Fadl Menzur itamp' 78. Ebu Bekr el-Bagdadi(463. god. po H), Tarihul-Bagdadi Bej tomova,Daru|- kutubi|-iImije, rut, I4L7/1997. u petnaest (643.god. po H.), Zeilut-tarihil-Bogdodi, 79.EbuAbdullahen-NedZdZar t4L7/997. Bejrut, toma,Darul-kutubil-ilmije, u 5tamp. öetiri itamp' u öest tomova, 80. El-Albani, Sikiletul-ehadisis-sahihatL Rijad, i Amman Mektebetul-mearif, L406/L986' Mehebetul-islamije, Abdi b. Humejd(249.god.po H.),El-muntehab 81.EbuMuhammed u Abdib. Hamid,ötamp. jednom tomu, Mektebetul-nahdatilft, musnedi (bez L988. arebijeti, mjesta), (516. ierhus-suneti, el-Begavi god.poH.), el-Husein Muhammed 82.Ebu L4t2/I992' Bejrut, Darul-kutubil-ilmije, tomova, u itamp. sedam u 5tamp. osamtomova,El-Mektebul-islam, Irvaulgatili, 83.El-Albani, 1405/1985. Bejrut,

SAFET KUDUZOVIC

(275. 84.EduDavud god.po H.), Sunen Dovud, Ebi ötamp. pettomova, u Muesesetur-rejan, Bejrut,14t9/L989.Sa poretkom hadisaod imama Mudammeda Awameta. (303. 85.En-Nesai god.po H.), Es-sunen ul-kubra, ötamp. öest u tomova, Darul-kutubil-ilmije, Bejrutt4lL/I99t. (748.god. po H), Mbanuliatidoli fi nakdir86. Semsuddin ez-Zehebi ridüali,itamp. u sedamtomova,Darul-kutubil-ilm Bejrut,L4!6/I995. j1'e, 87. El-Albani,Silsiletul-ehodisi-daifeti velmevduofi itamp. u pet tomova, Mektebetul-mearif, I4L7 Rijad, /1996. 88.Ebul-Velid (494. el-Badii el-Endelusi god. poH.), El-Munteka ierhulmuveta, itamp. u sedam tomova,Darul-kutu bil-arebije, Bejrut,L403/I983. (32L. 89.Et-Tahavi god.po H), Serhut-meonil-asari, u tetiritoma, ötamp. Darul-kutubil-ilm!1'e, L399/L979. Bejrut, (795. 90.Abdurrahman Redieb b. god.poH.), el-Hanbeli Diamiul-ulumi vel-hikemi, 3tamp. jednomtomu,Mektebetul-abikan, 1418/1997. u Rijad, 91.EbuBekr Abdullah Zubejr (219. b. el-Kurejii el-Humejdi god.po H.), Musnedul-humejdi, ötamp. dvatoma,Darus-sekan, u Damask, L4L6/I996. (256. 92.El-Buhari god.po H.), Et-taihus-sagiru,itamp. ujednomtomu, Darut-tu Kairo, ras, L397 /1977. poznatkao Ebuieih,Ahlkun93. EbuMuhamed Abdullah el-Estehni nebijr veadabuhu, Stam. jednomtomu,Matba'u u l-hezali, Kairo, 1378/L959.

Fiksko i drugo djela (752.god.po H.), 94.EbuAbdullah Kajjim b. el-DZevzi tgasetuL-lehfani minmesadirä-iejtani itamp.ujednomtomu,Darul-hadis, Kairo,L4IL/I99I. (bez god.),Autor djela imam en-Nevevi 95. Ei-Sejrazi (676.god. po H.),Kitabul-medZmuo ierhulmuhezebi ötamp.u dvadeseti tri toma, Mektebetul-iriad, Diidda,1400/1980. 96.Muhammed Emin Abdin(L252.god.poH.), b. Redul-muhtari itamp. u deset tomova, Darul-kutubil-ilmije, Bejrut, I4L7 /L997. (676. god. po H.), Revdatut-talibine, 97. En-Nevevi ötamp. u osam tomova,Daru-kutubi|-iImije, Bej t4L4/ 1994. | rut,

I ]\'lUZICI PUSI,NJU O ISL.ANl'\ BI?.A])I, SIA\T

ve \lamp. u tri toma, Darus-sunetr slra' Muveto, 98. Malik b. Enes, eSb' Hasana od I4l2/I991. Sa predajama imamaMuhammeda Bombaj, ba Se.1nijael-Hanefija. (1182 god po H )' el-Jemeni b. 99. Muhammed Ismailes-San'ani Bejrut' toma'Darul-fikr' Stampu öetiri ierhu Subulus-seLomi butugil-meromr, 1415/1995. itamp u jednomtomu'DarulEl-ibdo medarit-ibtido, Ali fi l-00. Mahfuz, 8. ?, Kairo L398/I97 itisam, (822god po H )' EI-komusulAbadi el-Fejruza ImamMediuddin 101. 1407/1987' risa u ötamp. jednomtomu,Muesesetur- le,Bejrut' muhitu, muodiemul-lugotilorebijeti' i 102. Edib el-LedZmi drugi,EL-muhttu 141-4/1994' Bejrut, u itamp. tri toma,El-muhit, ötampu orebl' Lisonul b. Ifl god po H'), Diemaluddin Menzur 103. ' Bqrut,l41l 1L997 Darusadir, tomova, sedam Elmundledufitlugati velealomi'itomp u 104. Keremel-Bustani, 1405/1985' Bejrut, jednom tomu,Darul-meirik, ' SIamp hotkttlihie' tohrimi Ediletu b. Muhammed Ahmedb. lsmail, 105. Kairo, tomu,Darul-furkan, 1405/1985' ujednom itamp' (751. god' po Hj, t'alamulmuveklin a Ibnul-Kajjimel-Dievzi 106. (bez godine)' Egipat, Idaretut-tibatil-munirije, toma, u dva iejh Keik, ltamp u tri toma' ElKeik, Fetovo 107.Abdul-Humejd . rje muhrarul-islamKaio, L40l/L981 , l-evkafi i ltamp E[-mevsuvatulfikhije, u trideset dvatoma'Vizaretu 108. L4L0 Kuvajt, /1990. veöu'unil-islamije, l-0g.MuhammedRebvas,MudiemuLugotil-fukohoi'(Arapsko-engleski)' 1405/1985' Bejrut, tomu,Darul-nefais, u ltamp. jednom 5tampu imomAbdul-Holim' Fetova MahmudMusa, Abdul-Halim 110. Kaio,1402 1982' toma,Darul-mearil dva itamp u jednom (281. god.po H), Zemul-melohi' Ibn 1l-1. EbiDunja L407 Kairo, /1981 Darul-itisam, tomu, ötamp u jednom Minhodiilmuslimr, EbuBekrDiabirel-Diezairi, l,l-2. Bejrut, godine)' Da tomu, rul-kutubil-ilmije, (bez Stampu iejh elUseimin' Fetovo el-Usejmin, Saliha 113.Muhammed I4l4 /1994' b, l-a Daru limi|-kutu Rijad, toma, dva ötamp u dva [slamije' i lbn Baz,El-Usejminlbn Diibrin,Fetava 1l-4. 1409/L989. Bejrut, Darul-erkam, toma,

SAFET KL'DUZOVIC

(597.god. po H.),Ielbisu/blis,itamp. u el-Diavzi L15.Diemaluddin jednom tomu, Darul-fikr, Beirut, L4L4/1994. u ötamp. jednomtomu,Darul ieltut,El-fetava, 116.Mahmud Kairo Bejrut(bezgodine). ili öuruki, Ahmed b. Tejjmijeel-Hanani(728. god. po H.), 117. Tekijuddin 5tamp.po prvi put u dvadesettomova, Darul-vefa, Medimuotul-fetava, Rijad, Mektebetul-ibikan, L4L7 /1997. (911. ötamp. jednomtomu, u Tarihul-hulefo4 LL8.Es-Sujuti god.po H.), (bezgodine). Bejrut, Darul-erkam, 119. Muhammed b. Ahmed b. Islamil, Ediletu tahrimil-musofehati, KuvajtL4O4/1984. ujednomtomu,Darul-erkam, 5tamp. 5tamp.u jednom L20. Abdul-KerimZejdan,El-vedZizu usulil-ftkhi, fi Bejrut, tomu,Muesesetur-risale, l4l4/L994. (1354. god.po H.),Tahrimu b. b. 12L. Abdunahman Muhammed Kasim el-Ensarija. dopunom iejhaIsmaila od kao risala sa halkiliho.itampana mala ve Et-tedhinu modetuhu b. 122. Abdullahb. Abdurrahman DZibrin, I406/L986. hukmuhu fil-islorniitamp. u jednom tomu, Darutajibe,Rljad, 123. Ali HasanAli Abdul-Hamid,Hukmuddinifil-lihieti vet-tedhini, Amman, L4t3/L992. El-mektebetul-islamije, u 5tamp. jednomdljelu, jednomtomu, El-mektebetulötamp. u Adabuz-zefoft, 124.El-Albani, Bejrut., 141711996. i Amman DaruIbn Hazmin, islamije, tomu,Mektebetudu ötamp. jednom El-Albani,hrimualatit-tareb, Io l-25. t4I8/1997. Arabija, delili,Saudijska ves-sunneti, 5tamp.u jednom El-lihjetu davil-kitobi L26.Ali et-Tahavi, ft Bejrut, L4L2/I992. lil-intadiis-sekaf, tomu,El-beraimu 5tamp.u Sesttomova,Ert27. AbdulAaizb. Baz,Medämuul-fetova, Rijad, 1415/1995. rijasetul-ume, ötamp. jednom u i Ibn Hukmul-ginai, Ibnul-Kajjim Baz, Ibn L28. Tejjmije, (bezmjesta), 1413/1993. tomu,Malarisala, bihanistehane Salihel-Munedidäd Muharematu L29. Muhammed t4I4/1994. Rijad, u jednomtomu,Darul-vetan, ncs4 3tamp. u Ika\, Abdul-Kerim Hukmul-ginai 130. filislami,5tamp. jednomtomu, Damask, t4I2/1992. Darul-muhibe, 13L. Vehb ez-Zuhajli,El-Fikhulßlamive ediletehu,itamp. u devet t4I7 Damask, /L997. Darul-fikr: tomova,

I N'IUZIC,I PL]SEN]U O BIi,,\DI, SIA\ ISLAT,I,,\

(311. god. po H), Elemrubilmorufi' EbuBekrAhmedel-Halal 132. Rijad, tomu,Metabiul-kasim, 1389/1969' u jednom ötamp. ötampu Elemrubilmorufi, (311. god.po H.), el-Halal EbuBekr 133. (bezmjesta), 1395/1975. tomu,(bezizd.kuöe), lednom ttamp.u jednomtomu,MektebetusTamomul-mlneti, 134. El-Albani, (bez Jemen, godine). sekafeti, ElHolatuvel-haramu el-Kardavi, filislomi,ötampu jednom Jusuf 135. 1413/1993. b, l-veha Kairo, Mektebetu tomu, lbn Teijmie Menhediu el-Meiabi, b. 136.Abdulmediid Abdullah Rijad, iri, fi meseletit-tekfitamp. u dva toma, Mektebetuadvais-selef, 141811991. Stamp' El-fetovos-sodye (1376. god.po H.), es Abdurrahman Sadi 137. L4I5/I995. Bejrut, Alimul-kutub, tomu, ujednom itamp (748. ez-Zehebi god po H ),E[-keboir b. 138. Muhammed Ahmed (bez Bejrut, godine)' tomu,Daraul-mektebetil-hajat, ujednom ötampu pettomova' Zadulmead, (751. 139. lbnul-Kajjim god.po H.), 1415/1995. Bejrut, Darul-fikr, ötamp u öetiri itoltugotelorebiiete, Et-hodl Seidel-Kermi, 140.Hasan I41,1'1t99L. Bejrut, DaruLubnan, tomu, u ve Mo 141. AhmedSelam, eneolejhi oshab[,5tamp jednomtomu' 1415/1995 Bejrut, Daru Hazmin, Ibn ve[-glnoi' Ahkomul-mustko el-Hamedani, 142.Ahmedb. Abdul-Aziz l-41211991-' Medina, ru tomu,Da l-muditemeat, u itamp. jednom ötamp u dva toma, (128.god.po H), El-istikometu, lbn 143. Tejjmije 1403/1983' Arabija, Ibn mije,Saudijska Mektebetu Tejj nihoietifi el-Diezeri(833. god. po H.), Gajetun144. Muhammed 1400/1980' Bejrut, ilmije, u ötamp. dvatoma,Darul-kutubil tobekotLlkubra, tomu,Daru itamp. D1ttbobul-meretilmustime u jednom El-Albani, 145. 1418/1987. Bejrut, lbnHazmin, ötamp u jednomtomu, Seriketul El-kofi el-8a6, 146.Muhammed Bej matbua, rut,L4t2 1992. / i HamirAbdul-Kadir ez-Zejat, AhmedHasan Mustafa, 147. Ibrahim u dva toma, r, muadiemulevsatu ' ötamp Ali Muhammed en-Nedldia El-se 1410/1989. Istambul, s Muesesetu kafe, itamp.u jednomtomu,Mektebetul AhkamuldZenab, El 148. Albani, t4L2 mea Riiad, I t992. rif,

SAFET' KUDUZOVIC

149.EbuUbejde Meöhur Hasan b. Selman, Elkovlul-mublnu, ltamp.u tomu,DaruIbn Hazmin, Bejrut, 1416/1996. Jednom 150. (509. Sirav ed-Dejlemi god.po H.), Kitabu ltamp.u firdevsil-ohba4 pettomova, Daru l-kita rer;Bejrut, bil-a 1407 . /1987 (456. 151. Hazm Ibn god.po H.), Merotibul-idima, ltamp.u pettomova, Darulbn Hazmin, Bejrut, L419/L998. 152. Mer'ib.Jusuf (1033. el-Kermi god.po H.), TahkikulBurhan fi ie'nidduhoni, \tamp.u jednomtomu,Darus-selef, Rijad, L4I5/I994.S dopunom od Sejha Meihura. 153.Meöhurb. Hasan, ElMerubtive hovarimuha, ötamp.u jednom tomu,Daru Hazmin, Ibn Bejrut, 1415/1995. 154. Muhammed Abdillahet-Tavejdiiri, b. Er-redu ala men Edioze tehibullihje, ötam. jednomtomu,fvtektebetul-mea u rif Rijad, 1406/1995. (310. 155.Et-Taberi god. po H.),Tarthut-Toberi itamp. u öesttomova, (bezgodine). DaruSvejdan, Bejrut, 156. Muhammed Ali eö-Sevkani (1252.god. po H.), Nejlulevtor b. ierhu muntekilahbor, itamp. u osamtomova, Daru l-kutu bil-ilmije, Bejrut,

r47s/L99s.

l-57. EbuMuhammed Hazm(456. god.po H.), b. El-muhall4 itampano u osamtomova, Darul-afakil-dZed Bejrut, (bezgodine). ide,

SADRZAJ:

ia N a p o m e nz d a v a ö a :

"

"-

""""6

uvoD...................

"" """""""7
" "11 " " "13

. . . . . . . . " "" METODOLOGUAPISANJASTUDUE " O PISATI OVIMTEMAMA .................. zAsTO

srAV irrulnrsru o BRADI

.. " "

"15

,BRADA, ..,..'...','..............!] RUEöI ZNAöENJE I TERMINOLOSKO JEZIöKO '"..,..'".".,........L7 BRADE PUSTANJA O DOKAZI OBAVEZI ....."""" """1-8 DOKAZIIZKURANA
JE BRADE POSLANIKOVA, PUSTANJE UPUTA ALEJHlVE SELLEM, SALLALLAHU SE OPONASAJU NEVJERNICI BRADE BRIJANJEN/ OPONASAJUSEZENE BRADE BRUANJEM IZGLED BRADEMUENJASESUSTINSKl BRUANJEM

..24 ...21 .30

..31 STVORENJA ALLAHOV]H ..33 OSOBINA JE BRADE URODENA PUSTANJE BRADE O PRAVNIKA BRUANJU ISLAMSKIH MISLJENJE "HARAM" 'MEKRUH" '-......-.......".......40 ZNAöII ] MOZE DA DOKAZI TERMIN ...'".,...........42 BRADE SKRA.VANJE DALIJEDOZVOLJENO BRADE ..".......45 U STOTT VEZIKRACENJA öTIRI PRRVruE UÖENJAKA STAV .-..... " " """""""'47 . BRKOVI SE I KAKO KOLIKO KRATE

ISMUAVAJU KoJE o SrnlnrsnsrAV osoBAMA
BRADE PUSTANJA PROPIS O UCENJAKA lSMUAVANJU ISLAMSK]H MISLJENJA PROPISA OVOG brade" vesellem, alejhi sallallahu poslanikove, Izgled

53 ....................54
" " "" "" 5/

SERUATSKI O STAV KONZUMIRANJU DUHANA POJAVA DUHANA HEMUSKI SASTAV DUHANA

OI

63 DUHANA STETNOST 64 SERUATSKI DOKAZI ZABRANI O KONZUMIRANJA DUHANA..........................6 ISLAMSKIH DUHANA ...,.....,.72 MISLJENJE UEENJAKAKONZUMIRANJU O RADU TVORNICI DUHANA NJEGOVA I PRODAJA....................................... 75 SAVJET MUSIIMANU SERUATSKI o MUzIcI STAV 77 79 UVOD SERUATSKI DoKAzI o ZABRANI PJESME KOJARASPIRUJE STRASN 79 R6 MISLJENJA UöENJAKASLUSANJU O EL-GINAA DOKAZI ZABRANI O MUZIÖKIH INSTRUMENATA -"""""" """""""""""""90 NEKE SUMNJEODGOVORI NJIH..........,....... I NA 94 Komentar DOKAZIUEENJAKA ODOBRAVAJU KOJI MUZIKU VAZNENAPOMENE PJEVANJE PRATNJE BEZ MUZEKIHINSTRUMENATA
MISLJENJA ISLAMSKIH UCENJAKA INSTRUMENTTMA O MUZIEKIM Recenzija EmiraDemira mr. Abdul-Varisa Ribe.prof. Recenziia
q4

97
1n?

104
10q

pravnika upotrebi hanefijskih muziökih instrumenata ........110 MiSljenje o
11)

7L4

BIBUOGRAFUA Iz oblasti tefsirske nauke Iz oblasti hadiske nauke
Fikska druga djela i SadrZaj

116

r77
1)')

727

je obradio

i neprePöt€ldhq uzimajuöi

a svami$lenja, zatim

prednostijaöim dokazima/terdZih odabrao ono lto je najbliieKur'anu pomaiudise iSunnetu, spomenutim sredstvima donoöenje za konaönog rjeSenja. na Vrijednost iozbiljnostovog radase, takotlet ogledau pozivanju miSljenja islamskihautoriteta i dokumentacijom svakognavoda,5to je rezultiraloobilnim popisomnauöne literature kojuje autor koristio, to je na krajupokazatelj a nesebiöne predanosti autorove nauönom izalaganju. radu MolimUzviöenoga daljnjem nauönom Allaha, pomogne da autora njegovom u zalaganju, da nagradu svojtrud zatekne Vagidobrih djelana dan kadaneöe te za na koristiti sinovi imeci, ni dodeispravna srca. ni osimonoga predAllaha ko Uzvi5enog lz recenzije Emira mr. Demira

je Jedna intencija od islamskog Serijata i oöuvanje morala, zatoislamzabran.juje i sveono sto direktno indirektno iugroZava moral.Danas igra,pjesma ili ru5i taj su postali i koriste muzika sastavni Zivota dio savremenog öovjeka. Naäalost, muzika pjesma pa se kao jedan od najuöinkovitijih metodazabludivanja muslimanske omladine, i pjesme muslimansku omladinu na odraslih. Bestidne iraskalalena muzika usmjeravaju put nemoralai razvrata, pozivaju porocima, odvratnimdjelima,te od njih stvaraju slaboumne i dezorijentirane liönosti. javnoSöu Knjigakoja je pred öitalaökom opiirno idetaljno obratlujepitanja brade,duhanai muzikesa islamskog stanoviSta, na jedan nauöninaöintretira te po miiljenja i stavoveislamskih uöenjaka spomenutimpitanjima. Zato ovo korisno javnosti BiHi 5ire. istraiivanje spomenutim o toplopreporuöujem öitalaökoj u temama prof. Ribe, lz recenzije Abdul-Varisa
rsBN 97E-995E-E91-49-6

,ililxilttilffilll|l[|l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->