Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH.Treba sve poku{ati.4 DOGA\AJI utorak. zato.277 . povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. Ali. ve} sada. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . izme|u redova. Dao je. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. Presuda u slu~aju Sejdi} . ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. umjesto Mirka Zovka. vele. skandal! Osobito za nas u Federaciji. mart/o`ujak 2012. ka`e [ehi}.Finci. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . naime. M. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. Naime. marta Foto: D. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. Osigurao je. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. razli~itih dimenzija i motiva. Mr. 12. stariji. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . opet Hrvata. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Posrednim izborom. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. O~ekivali su. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. 6. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim.Finci Komisiji mandat isti~e 12. Sarajlije. Samo tri dana kasnije. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. i jeste. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. poja{njava [ehi}. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. ali. Stvarno. ali i mla|i nara{taj. marta. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. ~ak i u ruralnim predjelima.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. Ma. 3. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. naime.Finci zakazanom za danas u Sarajevu.Finci donesena je krajem 2009. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12. nakon nedjeljnih izbora. i BiH jo{ nije uspjela da je provede.Finci. po okon~anju svog posla. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. a pomalo i skandaliziraju. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. . Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. njegovim starim upori{tima. te da }e u PSBiH. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. A vo`d se. [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. mar ta ove godine. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. {estogodi{nji mandat. dr. 9. a on to. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. evo. zapravo. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer. odlu~io za privatnog Bo{njaka. marta. . B. marta. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode.

prijave korupciju. Posebno ne `ele dobro HB@-u. a tko nije. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. On je bio glavni problem. mart/o`ujak 2012. niti }e biti. no ljudi se ve`u za rije~.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. pak. . to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. a s kim ne mo`e sura|ivati.apik. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Sa svima `elim sura|ivati. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera. Rimac }e te{ko biti novi premijer. U protivnome. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. Na`alost. Kada su dva HDZ-a. INTERVJU 5 Josip Peri}. a stoka lancem. to bi bilo dobro. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. a vi{e strankama platforme. Rimcu smo. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. to bi bilo pogubno i za moj narod. ne vidim da }e i{ta biti bolje. vlasti ne}e biti do daljnjega. kako sada stvari stoje. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. Oni odre|uju tko je izdajnik. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. Zbog ~ega takvi potezi? . Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. Tako|er. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. saop}eno je iz Agencije. Ipak.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. Kako je do{lo do tog obrata? . onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. Hercegbosanska `upanija.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. Ja bih. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. Sada je. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. a puno krokodila. KORUPCIJA Javnost u BiH.OSLOBO\ENJE utorak. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. imaju devet zastupnika. da imamo valjan razlog. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. Na {to to~no mislite? . to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . Is to vre me no. 6. s druge strane. No. Svi bi htjeli biti ministri. koaliciji dva HDZ-a. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. bacaju dimne bombe. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . ali treba kod ljudi postojati obraz. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. pak. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni.ba. Osim toga.. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. ~im malo zagusti. Ljetos je. dali podr{ku. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Na ovakav se na~in. bilo u opoziciji. niti }e on to biti. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. On je bio glavni problem. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. Stranicu je finansirao EUPM. niti }e on to biti. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. ali i {ire. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku. Dakle. To je sada samo isplivalo na povr{inu. Osim toga.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti.On nama nije problem. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u.Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. zajedno sa SDA. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. Na`alost. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. tuacije i formirati vlast? .. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. onda TAKORE]I. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. s njim ne treba ni sura|ivati. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. Banju Luku ili Sarajevo. niti je bio. dakle. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. legitiman ili Hrvat osim njih. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima.

nakon rasprave.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. to jest gra|anin ove zemlje. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}. godine. rekao je ministar Radenko Miri}. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. Tako|er. rekao je ministar Miri}. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. saop}eno je iz te stranke.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. Ta ko |er. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. godinu. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. . Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH.Time }e dr`ava u{tedjeti. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. {to je za 46. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. a dru{tvo profitirati. Tako|er. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. kako je rekao. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. G. pak. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. U saop}enju LDS-a se navodi da. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. mart/o`ujak 2012. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. vratili Vladi HN@-a na 2021. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. 6. J. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. a dru{tvo profitirati. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. K. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. Zastupnici su. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. Tako je. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije.7 miliona KM. do 2021. kao i na rad Vlade HN@-a i to. .

GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. Srba i ostalih. Bo{njacima ili ostalima. tako i na nivou centrale SDA. kazao je ^a~kovi}. Bo{njaka. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. rekla je Majki}eva.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. O~ito je. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. rekao je Tihi}. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. i smatramo da je pravedno. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. Tako|er. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. dok su jo{ trajali ratni sukobi. rekao je. Nije. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. te nadziranja slobode izra`avanja. Ipak. rekao je ^a~kovi}.Tako|er. mart/o`ujak 2012. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. . izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. nametanje. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. pak.OSLOBO\ENJE utorak. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. K.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. Gradska vlast ne funkcioni{e. Pored Mostara. Govore}i o statusu Srebrenice. Moramo tragati za nekim rje{enjem. . koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status. koja }e u 2012. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. u svijetu se podnose neopozive ostavke. na. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. ko zna bismo li imali Federaciju. Prema njenim rije~ima. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. .SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. Tra`imo. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. grad svih njegovih stanovnika. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. kako na lokalnoj razini. ministar trgovine. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. Hrvatima. . Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. . smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru.Bilo je veoma te{ko obe- . pak.To je stvar dogovora. rekao je ]ori}.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. . Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. rekao je Tihi}. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. 6. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. svibnja. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. kazao je Tihi}. . I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. koji je 27. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. J. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". elektrifikacije pruge. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. ~iji je lider. . Hrvata. a koje su mediji imali i prije Komisije". Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije.5 miliona maraka. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. izjavio je Tihi}. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. imati na raspolaganju 18. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. S. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. nego da se radi o ~istom ra~unu. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. Fo~e. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. Ukoliko se muslimani. poru~ujem mojim sunarodnicima. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. a ne vi{enacionalno Sarajevo. Sutjeska. opstala je samo jedna. nikada ne}e ni biti. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. taj je i{ao u Bosnu. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. iako nas velika{i. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. za glavni grad SFR Jugoslavije. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. odnosno moderna politi~ka nacija. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. Jajce. Za razliku od Srbije. Beograd se. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Tzv. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. ukoliko ima pravde. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. katoli~ka i jevrejska bogomolja. Ubijaju}i Bosnu. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. kada je 1992. te nahu{kala. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. S druge strane. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. Hrvat i Bo{njak se mogu. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. na`alost. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti.Srbija nije va{a majka. Vekovima kasnije. katolika i muslimana istog jezika. pravedan i odr`iv mir. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. Igman. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. Srbija je ubijala i sebe. Neretva.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. istraga poturica). taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. a u Beogradu na desetine njih. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Bosna je srce Balkana. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. pravoslavci i bogumili. kada Srbija nije ni postojala. va{a majka je Bosna. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. proklete im du{e. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. Bosni je potreban trajan. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije.OSLOBO\ENJE utorak. kao Srbin iz Srbije. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. katolik i musliman na{eg jezika. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. na temelju koje su nastali savremeni srpski. pravoslavna. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. umesto re~i pravoslavac. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. Koncept srpstva. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. specijalce i dobrovoljce. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. u Bosni je zamrznut sukob. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. Uprkos tome. Ubijaju}i Bosnu. Drvar. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. a obo`avaju Srbiju. Frapantan primer je Banja Luka. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. u Sarajevu. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Kao pripadnik srpskog naroda. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. godine poslala vojsku. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. ona je trn u oku svim nacionalistima. Srbima iz Bosne . Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. jer se jedan jezik govori u narodu. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. Bosna nam je jedina nada! . pravoslavaca. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. koje istorija pamti kao bosanski genocid. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. 6. odavno je zapu{ten i sru{en. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. hrvatski. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. Srbi su u XIX veku. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. Da bi izrastao u istinsku metropolu. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). Zvornika. Odrednice Srbin. nema taj kapacitet. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Prijedora. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. mart/o`ujak 2012. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. jedan od prvih u Evropi. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. Tzv. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. u Smederevu 24. U srednjem veku. naspram Sarajeva. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. beogradski budisti~ki hram. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. Pritom. Tragi~nim spletom doga|aja. Srbija je ubijala i sebe. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. Republika Srpska. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. Oni grdno gre{e. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Kozara. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. na`alost. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. nevezanim za nacionalnu pripadnost. poznat kao srpskohrvatski jezik. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. Bijeljine. Bosna i Hercegovina je geografsko. a i ona je spaljivana. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te.

saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0.000 KM. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a.Po na{im saznanjima. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. .944 KM. U op{tini [ekovi}i. javila je Srna. a riba s 0. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora.8 posto. da opstane kompanija. perad i jaja s 23.5. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. Batkovi}u. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. u koje je uklju~eno oko 1. izme|u ostalog. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. Med i vosak su u~estvovali s 5. Ra~i. koje ovih dana kru`e po pogonima. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. ali to su za sada samo pri~e. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a.4 posto.2 posto. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. nagla{ava. {to je potpisano 2007. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. pravilno hodanje. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. minulog i prekovremenog rada. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. trafostanica Gornja Trnova 1. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. U op{tini Ugljevik. kazuje Kapetanovi}. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. gimnastika. mart/o`ujak 2012.700 radnika. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . biti od velike koristi vatrogascima. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. Navodno su se ra- . Velinom Selu. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita.8.U julu 2010. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Dan kasnije. prenijela je Fena. `ita s 2. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. krompir s pet. te da sa~uvaju radna mjesta. umjesto smanjenja tro{kova administracije. prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni.2. u okviru projekta Znanjem do posla. istaknuto je na konferenciji za novinare. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. zbog planiranih radova. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja. Balatunu. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. do 2009. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu.Na`alost. uo~i op{tih izbora Zakonom su. povr}e je u~estvovalo s 32. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. tr~anje. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. na ~emu Sindikat insistira.000 KM za kupovinu sistema radioveze. prenijela je Srna. a mlijeko sa 7. ali i sudstvu. Radi se o periodu od 2006. Brocu. vo}e s 20. Tociljevac. elementi atletike. otkaz i sli~no). te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak.12 BiH utorak. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. u srijedu. da se to ubrza. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. kako isti~u. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. uz izvjesne opravke. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. Gudura{i i Sasulja. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. koji }e. kao i izlaz Malinovi}i.3 posto. za razliku od standardnih navalnih vozila. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. M. . jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. Me|utim. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica .569. . 6.8 posto. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. za koji su radnici podnijeli tu`be. posmatrano po grupama proizvoda. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. kroz kolektivni ugovor. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. prenijela je Srna. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. Sindikat je napravio obavijest za radnike. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi.

Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. ~lanovima Asocijacije. Novca za pove}anje plata nema. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. Sirotinja i transparenti .Ako ni{ta. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. . mart/o`ujak 2012. nakon izbora. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. bude li tako. prema nekim procjenama. predsjednik Federacije bh. funkcionera. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. mart. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. onda i ja idem!. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. Magistar Smail Kli~i}. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. u kojoj. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. na pauzi Skup{tine USKa. godinu. marta. Fikret Abdi} u petak. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi.OSLOBO\ENJE utorak. odnosno Abdi}ev izlazak. nakon zahvale organizatoru na pozivu. akcije po{umljavanja. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. za koji }e tako|er odgovarati. . prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. po`rtvovanje i solidarnost. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. ka`u. nesebi~nost. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. A. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. godine.Ma kakvih dvadeset hiljada. tema je navodno predstoje}i 8.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. kazao nam je Tuti}. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. gleda se sa podsmijehom. mar ta. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. kao i brojni drugi gosti. 6. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. F. a mi tra`imo da se pove}aju. Elvira. . On smatra da. Poslanica Elvira Abdi} . nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. mart. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. to je gola sirotinja. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. 9. Abdi}eva k}erka. izme|u ostalog. kao i predvodnici jata poletaraca.Kriza je. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. taborovanja. euforija. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u.Ostario je on. kanskog porijekla i studentima. uticala na pad privrednih aktivnosti. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. nema {ta tra`iti ovdje. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. izlazi na slobodu. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. . re~eno je na konferenciji za novinare. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. inicijativi novoizabranih kadrova. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. izlete. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. ali ima mnogo njegovih pristalica. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. mar{eve i pohode.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. H. U Krajini je. da im se otvori prostor za rad i razvoj. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. . kakvo pokretanje Agrokomerca. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. Dan `ena.Jelenovi}. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. . a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. od ukupno 15 godina zatvora. sa optimalno odabranim planom i programom. [. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. S druge strane. kazao nam je Kli~i}. D. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. mar ta. na koliko je osu|en. ~eta i odreda. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. zajedno sa turskim biznismenima balA. prije svega. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak.

14 OGLASI utorak. OSLOBO\ENJE . mart/o`ujak 2012. 6.

mart/o`ujak 2012. OGLASI 15 . 6.OSLOBO\ENJE utorak.

3. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. organizovao [imi}a. P.d. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. potvr|eno je iz MUP-a RS-a. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo.jpsumetk. pravosu|u. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. TomislavGradu. Dk. ve}a koli~ina metaka. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . 100 grama skanka i automobil ti. gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. E. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. Nova trgovina d. pi{tolj browning. Posu{ja i Mostara. mobitela sa SIM karticama. kulture i sporta TK-a. te Posu{aka Berislava Juki}a. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. podsje}amo. preko Tuzi. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. ZHK-a. SBK-a D. utorak. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . Ku~a. od 13.ba i www. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. tijela stradale. Komova. mart/o`ujak 2012. 100 grama skanka i automobil. i LK-a.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. devet . a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. Konkurs se poni{tava u cijelosti. Asmira Kurpejovi}a. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. TP NOVA TRGOVINA d. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. zvanog Be}a. dvije lova~ke pu{ke. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. dvije lova~ke pu{ke. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. devet mobitela sa SIM karticama. te MUP-ova HNK-a. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. Elvedina \opu iz Bugojna. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla.putem pisanih ponuda (licitacija). prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. Muri}. nauke. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. broj 10/1-34-2514/12. Naime. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. 2012. S. 2012. godine u Ve~ernjem listu. 2. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. Tomislav-Grada. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. Nesre}a se. ve}a koli~ina metaka. Posljednja uspje{na akcija SIPA. 6. Dva razbojnika. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. Odmah nakon {to su u{li u BiH. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. te policija traga za njima. Me|utim. a tri zbog drugih neispravnosti. obojica iz Bugojna. godine. izvedena je po nalogu Suda BiH.d.p. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. Pored toga. naoru`ana pi{toljem. pa do Plava i Gusinja. \opu. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. pi{tolj browning.ekapija. Ferdu [imi}a. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. Naime. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. ali i pobje}i. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti.d. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. prenosa. O. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. Kako smo ju~er objavili. 1. 2012.

B. op}ina Novi Grad. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. On je privo|en i 2009. kako doznajemo. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. manjom koli~inom droge. 50 tableta ekstazija. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. Naime. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. ru~na bomba.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. On je. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. ali o tome nije biS. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. pojavile su se i informacije da je. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. pri ~emu je osoba povrije|ena. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. podsje}amo. kazao je Nefi}. Policija je. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . Po nepotvr|enim informacijama. pribor za prepakivanje droge. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. Tako|er.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. I u toku dijagnosti~ke obrade. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. pacijenti su se me|usobno sva|ali. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. povrije|ena desna nadlaktica. A. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. P. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. koji je upravljao vozilom suzuki. A. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. obojica 1979. tokom tu~e u kojoj. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. a K. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. Pored Slokarove. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. a kako se `alio na bolove u glavi. Hand`i} je policiji poznat odranije. B. a potom i u golf 4. O. koji se kretao iza njega. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. ranjene su dvije osobe. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. E. u Ulici Alibega Firdusa. Dk. . 6. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. godi{te). porijeklom iz Njema~ke. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. Hand`i} i ^akalovi}. H. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Naime. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. koji su u bjekstvu. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. mart/o`ujak 2012. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. dva pi{tolja kalibra 7. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . lo zvani~ne potvrde. i S. prilikom pretresa. te ugruvanost tijela. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. H. izgubio kontrolu nad upravlja~em. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. stabilno je. pregleda pu{teni ku}i. . jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. Boris V.600 KM. novac i ru~ne radiostanice. privela K. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. 20-ak pi{toljskih metaka. potvrdila je Jandri}. Osim droge. kojim je upravljao \or|e K. 30-ak metaka. A. ucjenjiva~a. Prema istim izvorima. dok je kod S. 60 grama spida. godi{te. koja je tako|er uzvratila vatrom. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. [e. Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^.OSLOBO\ENJE utorak. navodno. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. i Bojan S. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). nije bilo povrije|enih.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. ~etiri mobitela. O. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. ura|en mu je CT snimak. Oni su nakon ljekarskog D.65 milimetara. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. prema informacijama iz policije.

Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. tako i ju`no od Ibra. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. 6. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. da ne}emo do}i u tu situaciju. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. Fran Mihaljevi}”.000 oboljelih. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. kako je dodao. . a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. rekao je Ivanovi}. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. kako prenosi APA. Me|utim. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. Na adrese javnih preduze}a. prema rije~ima premijera Albanije. Vjerujem. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove. stara je ideja. ka zao je Dell. . smatra Stefanovi}. . veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. Zapadni Balkan u EU . Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. zasta va ma i dru gim. mart/o`ujak 2012. ~ime Srbija zvani~no prihvata. kako na sjeveru. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.Ako nije neophodno. Ograni~enja kroz fusnotu. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. Hrvatska: 7. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. .Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. za Kosovo nisu su{tinska. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. rekao je Ivanovi} za Srnu. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan.Na`alost. prema kom{ijama“. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz . Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju.18 REGION VIJESTI utorak. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene.Bi}e te{ko. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. . mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. . {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. Dogovorom. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. me|utim.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}.Ako poku{aju da organizuju izbore. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. .U svakom slu~aju. prema njegovom mi{ljenju. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. . Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. rekao je Begovac. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. a koja tako|er veoma jasno ka`e. kako je rekao.000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va. to biti {tetno za interese Srbije. rekao je Ivanovi}. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. prije svega. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti.To je bio veoma va`an dogovor. ~ime se. .Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. rekao je Dell. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju.

„Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. ve} prekr{ajno djelo. . \uki} . Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. Sredstva odobrena Sloveniji. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana. 26 posto je protiv. Slovenci }e 25. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. 6. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. uz podr{ku Katoli~ke crkve. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . objavili su ju~er slovenski mediji. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. navedeno je u saop{tenju. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . istakao je Kacin.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. . dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. u prosjeku. Na`alost.018 miliona. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. Rije~ je o fondu osnovanom 1987.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. rekao je Ivanovi}. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515.OSLOBO\ENJE utorak. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. donesenog prije sedam godina. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. ni sa ~ije strane. mart/o`ujak 2012. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. Pomo} u hrani iz njega. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. pove}an na 500 miliona eura. javila je Fena. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. u protestu stranka koja. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. Slovenija u saop}enju za javnost. U najnovijem broju za mart. Leposavi} Slavko Stefanovi}. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima.467 eura na 2. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole.

U me|uvremenu. koji je 1999. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. prenijela je Hina. U nedjelju. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. javio je informativni kanal NTV. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. u predgra|u Islamabada. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. prenosi Srna. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. No. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. prenosi Fena. jedan od aktivista. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. Buto. decembra 2007. saop}io je Kremlj. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. nekad blizak suradnik Benazir Buto. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. . objavio je NTV. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. Pervez Mu{araf Buto. prenosi Fena. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. General Mu{araf. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. koja mu je 20. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. dok je bila u Washingtonu. Me|utim. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. a ranjenih ima na obje strane. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. a smijenjen u augustu 2008. javila je novinska agencija Anadolija. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. narima u Islamabadu Malik. blizu Zind`ibara. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. prenosi Fena. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. mart/o`ujak 2012. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. prenosi Fena. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. 6. pra}enu stanovitim pritiskom. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. radi rje{avanja te krize.20 SVIJET VIJESTI utorak. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. . izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. prenosi Fena. kao je Amano. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. Nakon ubistva. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . ubijena je 27. godine. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano .

Me|utim. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. "U svakom slu~aju. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe.85 posto podr{ke. Kako su naveli izvori u policiji. kao je Picula. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. Njegove cisterne su sadr`avale 1. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. U martu 2008. kao i da je ona bila po{tena. najvjerovatnije kapetan.19 posto glasova. 6. ve}inom budisti~kih sve}enika. i 2008. navodi isti izvor. odnosno skupo}e izbornog materijala". saop}ilo je ministarstvo pomorstva. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. rekao je Westerwelle u Berlinu. prenosi Fena. a jedan od napada~a je poginuo. Nakon objave predsjedni~kih rezultata.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. mi smo zabilje`ili. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. bila je oko 64 posto. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. ali od vjetra". povodom 49. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. prema na{oj ocjeni. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov.75 posto osvojenih glasova bira~a. rekao je kasnije Putin. saop{tili su ira~ki zvani~nici. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. On je. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. zaklju~uje se u saop}enju.23 posto. glavnom gradu Tibeta. Deset mornara je spa{eno. kao i ranije 2000. kada je biran za predsjednika. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. koji je dobio 3. koji ima 17. prenosi Fena. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. nov je nazvao izbore nelegitimnim. Me|utim. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6.82 posto. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. navodi se u saop}enju. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. a izlaznost na izborima. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. maja. ovi izbori nisu bili po{teni” re. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". "Bile su to prave suze. ve}inskog naroda u Kini. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. opozicija je najavila proteste u Moskvi. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. prenosi Tanjug. pretvorile su se u nerede. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. Najmanje 25 Tibetanaca.OSLOBO\ENJE utorak. rekao je Tonino Picula. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. prenosi Fena. tako|er. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. . [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure.000 pristalica. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. blizu Atine. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. rekao je Picula. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). tehnolo{ke inovacije. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. sa suzama u o~ima. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. U Rusiji to nije bilo tako i zato. a jedan 48-godi{nji ~ovjek.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. mart/o`ujak 2012.

s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. niti da sprije~e njene posljedice. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. prenose agencije.000 eura. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu.000 barela iranske nafte dnevno. Italija. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. u Evropu. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. naklonost naroda prema predsjedniku pada.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. Iran je 19. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. Gr~ka i Portugal. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. a kako bi taj problem rije{ila. ali je to izmijenjeno. manje nominalne vrijednosti.8 milijardi eura prekono}nih depozita. obja{njavaju analiti~ari. [panija. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. decembra i 29. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. da bi se novac vratio. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. mart/o`ujak 2012. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. Ole Schroder. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. uglavnom u Veliku Britaniju. Naime. dobija radnu dozvolu.25 posto. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu.9 milijardi eura. prvi put u historiji Islanda. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. Ina~e. Harde je odbacio sve optu`be. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi.000 eura go di{ nje. U tom slu~aju. u Aziju.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. godine nedostajati {est miliona radnika. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. prenose agencije.000 eura godi{nje. Holandija. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. ali Rusija ima veliku prednost . kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje .22 SVIJET FINANSIJA utorak. formiran samo zbog tog procesa. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. Minimalna zarada morala je da bude 66. prenose agencije. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. . potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila.bankrotirati. februara. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . 6. dok je u Rusiji obrnuto. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. Za doktore. Drugi su. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. Francuska. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. pak. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. stranke Zelenih. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. objavio je ju~er ECB. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. i na zapad. Njema~koj }e do 2030. {to je ubla`ilo inflaciju. uglavnom u Evropu i Aziju. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. prenosi Deutsche Welle. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. go di ne. nazvav{i ih politi~kom progonom. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke.

850.adresa sjedi{ta M.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1. 033443435.broj telefona i telefaksa.d. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011. IP "Svjetlost" d. 6. Krecu Svjetlana. dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju. Pravilnika o sadr`aju. e-mail i web stranica: 033226696. Ivanjko Simona .ba www.net. Sarajevo . Kantard`i}a 3.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.49% III .o. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.00%.241.svjetlost. ta~ka b. ipsvjet@bih. i 2. "Eurofond-I" 9.91%. IP "Svjetlost" d.OSLOBO\ENJE utorak. ZIF "BiG" 15.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.o.271 b) Rashodi 1.633 nominalna cijena 12. mart/o`ujak 2012.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896.241.771.50 .76%.d.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV .OP]I PODACI O EMITENTU: . Sarajevo .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . ZIF "Bonus" 5.69%.299 c) Teku}a sredstva 3.027 PASIVA a) Kapital 8. Sarajevo .469. godine I .ba .36 ZIF "MiGroup" 11.652 d) Ukupno pasiva 9.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d. direktor Dru{tva II .728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.puna i skra}ena firma .vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25.186. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.broj emitovanih vrijednosnih papira i 890.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953. stav 1.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.049.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .d. februar 2012.~lanovi uprave [efik Zup~evi}.

Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. medija. velikih ahitektonskih ureda i drugi. u 20 sati. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno.3 GOLFA VI . da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. prepoznatljivosti. Vi stupate u obavezu pored du`nika. Stalni porast premijskog prihoda te 28. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. zatim zaustavljanje sive ekonomije.3x 3. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4.50 KM + PDV. proizvode. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine.6 milijardi dolara.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. kako je istakao.info. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu.000 KM. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak.000 potro{a~a. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. Ako vi ne izmirite dugovanja. distribuiranja licenciranih softvera. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. a on se osloba|a obaveze. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer. tacije kampanje Besim Durakovi}. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. 6. a da njega vi{e ne terete.3 x 5. 2012.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. 7.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. Foto: D. godine se obilje`ava 101. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. privredu“. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. moraju znati kako da se sami za{tite. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. kazao je Moon. osiguravaju}ih ku}a. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. Cijena SMS-a 0. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. marta 2012 je: . marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. Patrick Moon. agencija. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti.Putovanje po `elji + D`eparac . mart/o`ujak 2012.000 do 10. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. 12. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. putovanje ili 3 x 3. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji. akademskih institucija i stru~nih organizacija. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. A. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima. godine. Me|utim. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Ibrahim Tirak. marta 2012. doma}ih i stranih korporacija. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. specijalno ugostiti udru`enje `ena. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. Pe.000 KM . marta. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga .000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands.000 KM. Inspekcijski nadzor po~inje 12.

920015 0.583155 1. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u. 2012. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru.70 KM. 2012 = 1. ali {to se nas ti~e.078928 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. Bosanci i Hercegovci.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju. prave” Mi imamo sve uslove za . zaista ne mo`emo. Ni oni ne proizvode p{enicu. zaslu`ujemo da budemo gladni. odgovor prevoznika na ovakvo stanje.263747 0. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D.818700 1. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. ali i znatan broj gra|ana. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. tzv. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. Podsje}amo. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo.766802 1. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. mart/o`ujak 2012. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. to mo`emo“ is. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. TORCHE voziti automobil . . a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.566448 0.221293 0.669828 Japan 392 JPY 100 1. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu.567864 0. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu. vi{e je ne prave Mi. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . a pove}ala je i osnovicu za PDV.6.673186 1. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana.050523 0. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. Holandija je najbolji primjer.955830 1. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije.050397 Srbija 941 RSD 100 1. Ima nekoliko razloga za to.493426 25. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil. u na{em glavnom gradu.264248 0. zaslu`ujemo da budemo gladni.579197 Kanada 124 CAD 1 1.079125 0. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}.262930 Svedska 752 SEK 1 0.263089 0.489702 1. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot.000 tona za podru~je Federacije BiH. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala. da bi nedavno spale samo na 61 dan. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji.349152 1. 2008. Onaj ko mo`e da reaguje. 03. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara. kako prevoznici. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina.4 posto od ukupno potrebnih 348. 6. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. ti~e Mitrovi}.855377 25.54478 BAM 2.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba.337436 SAD 840 USD 1 1.050649 1. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva. Zemlja je napu{tena. tako i privrednici i potro{a~i“ . Ovim ciframa ne treba nikakav komentar.5 KM.955830 1. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga.565032 Norveska 578 NOK 1 0.587113 1. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente. 3. G. Jedino da zatvorimo na{e objekte.479448 1.814153 Litvanija 440 LTL 1 0.475749 Rusija 643 RUB 1 0. Maltusova kletva.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.837435 0. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu.617561 Turska 949 TRY 1 0.221846 1. kojima su se pridru`ili taksisti. proizvodnju zdrave.483147 0.823247 0. . Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u.790739 Ceska R 203 CZK 1 0. kamione.771219 USD 1. Me|utim. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. da bi taj procenat sada opao na svega 14. . tek je engleski sve{tenik.Britanija 826 GBP 1 2. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu. 03.te~ajna lista . Cijene `itarica: p{enice.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane.671507 0. Ne mo`emo ispod toga. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora.835341 V. ostalog cvije}a. autobuse“ rekao nam je Doki}. Mi.955830 Australija 036 AUD 1 1. organske hrane. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM.OSLOBO\ENJE utorak. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. nego je uvoze. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke.621615 1. godine. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice.839529 2.078731 Danska 208 DKK 1 0. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.625669 0. poslujemo u modernom. Bosanci i Hercegovci. pa neka reaguje.343294 2.263589 0.broj 044 . mo`e dr`ava. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana.

623 51.6 1.571 0.73 4.15 0. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a. godinu.283.00 392.90 5.15 39. mart 2012.d.800 954.35 3. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .018.490 2.913. [ipad komerc dd Sarajevo 19.41 -0.50 75. godinu.07 0. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.99 39 0.00 78.60 1.82 19.00 72.50 29. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. Prijedor Telekom Srpske a.70 SASX-10 914.5 40.02 40.35 1 0.791.18 816.00 0.816 8.07 0. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.69 19. ako ni to ne bude dovoljno. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.23 0 0 6.19 1.01 -1.73 0.20 KM.75 KM.326 32.11 0.50 444 1.15 1.01 98.d. kursa (%) Max.28 0.50 0.4 9.864.4 9. a slijede ga Espresso.97 40.240.15 0.06 miliona KM.439 1.45 0. J.5 0 0 0 -0.25 % 35. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.06 miliona KM. direktor Vi.098 39.00 961.475.5 40.612 1.25 $ 0.918 28.882.865.96 1.50 29.613 1.18 -0.05 5. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010.18 $ 0.00 3. saop}eno je iz ove kompanije. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.92 45. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13. Banja Luka 3. Na kraju.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.83 5.481 0. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.07 19. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5.06 239.533.d.d.d. cijena Min.14 2.5 39 38.80 104.00 3. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.00 KM.00 104. Banja Luka Elektro .026. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.47 0.31 0 -9.271 281 406 3. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.92 3.291 90. Prednja~e Begova ~orba.20 5.75 5.061.32 0.d.31 0. Mrkonji} Grad Mira a.08 KM.45 4.528.34 8.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .07 1.112.40 2.394 8. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.43 % 2. nego da pomognu.45 4.641.7 5 5.7 5 5.635.20 45.00 72.00 4.14 1. Sarajevo u iznosu od 10.420.143 51 171 1. Srbac Travunija a.00 -3.50 75.242 5. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.561 17. Do punog izra`aja do{ao je.66 0. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.771.743 2.00 104. Pale ZIF Kristal invest fond a.516.43 BIFX utorak.d. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.75 13.943.830.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.70 335.02 40.04 5.417.35 1 0.371.417.00 78.181 0. spaka.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.30 128. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.00 39. Gradi{ka Republika Srpska .Bijeljina a.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.60 90.50 $ 0.11 45.54 1.d.51 $ 0.612 1. Promet na kotaciji iznosio je 98.73 530.632. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.d.35 % 1.2 1. mart/o`ujak 2012.40 1.90 6.05 5.181 0.11 -1. {to je 32.5 posto.00 1.882. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.d.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . Isti~e se brand Zlatna d`ezva.65 657. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.30 8.00 3.98 82.d.1(A) 0. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.6(A) -0.68 122.90 15. Doboj Posavina a. za 28.68 % 726.31 0. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.00 72.653 4.432.894 66.75 37.d.40 0. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.05 4.40 3.001. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29. go di nu.07 15. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.23 19. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva. distribucije. a para nema Situacija u bh.017.328.d.75 5.02 40.28 -2.565 1. OSLOBO\ENJE 806.21 % 658. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.00 2.00 98.184. godinu. Banja Luka Graditelj a.00 97.d.46 0.60 0.d.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.profit a.1 0.55 1. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.00 3.13 KM.01 94.5 41 39.31 0.04 98.708.648 5.00 0. kojih ona trenutno nema.80 5.60 90. osiguranja likvidnosti.83 39.70 19. Banja Luka Tr`nica a.00 16.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.55 1. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.41 29. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.00 0. Banja Luka ZIF Bors invest fond a. Trebinje Unicep company a.93 -2. Me|utim.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska .izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .31 0.1 0.6 0. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.00 295. Banja Luka Progres a. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.33 $ 1.00 1.83 KM.7 5 5.26 BIZNIS/BERZE 1.35 224.91 82.691 13.291 90.00 -1. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11. Tesli} Palas a.17 156. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.18 7.00 605.17 0 -95 -3 -0. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.19 KM.d. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .267 528.180 100 86 402 859 2.311 0.35 406. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.15 0.864.29 0 0. SASE: Promet 275.KOTACIJA Elektrokrajina a. Kurs ovog fonda iznosio je 3.d.571 0.50 75.200.86 0.04 % 2.56 8.311 0.60 760.20 1. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.90 8.3(A) 0. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.00 82.32 20. Istodobno.38 19.00 3.720.3 0.592.35 1 0.00 3.05 98.571 0.06 0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.d.953 1.d.563 180 121 176 3.25 4.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .060 624 8. cijena Min.705.413 442 11.91 SASX-30 810. mart/o`ujak 2012.3 0. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.00 $ 0.75 38.d.481 0. Sa.d. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.05 KM. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati. Ipak.35 21.32 0.00 29.421.45 4.80 5.83 KM.82 12.291 90.308 8.102 392 4.60 90.77 4.4 9.d.00 97.d.izmirenje ratne {tete 5 0.481 0.80 7 2 1 8. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}.481 10.d.718 240 87 10.60 -0. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA . 6. a zatim i ostalih proizvoda. Banja Luka ZIF Zepter fond a.32 0.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.89 3.10 ERS10 765.92 0.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju.30 KM. Sarajevo.282.62 8.85 -9.612 1.00 98.50 29.1 5.d. realizacija kafe u 2011.742.00 -2.00 27.00 931. Bosnia i Viscafe.d.186.045 376.d.77 BIRS 1.12 3.07 0 -0.00 78.37 $ 4. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . Banja Luka Veletrgovina a.50 % .52 4. {to je 32.181 0.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju.

a potom su zajedno sa ostalima. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. . a nakon uvi|aja. kazao nam je Suba{i}. stavljaju}i u~enika u za{titu. a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. ali Ned`ib \ozo. obavijestili smo resorno ministarstvo. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. do{lo . u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. Amela Penava. poku{ala ih je razdvojiti. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. Tako|er. ne}emo glasati. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. S druge strane. S.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. koji iznosi oko 23 miliona maraka. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. pojasnio je Musi}. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. istakla je kako su odrasli gori od djece. naglasio je Mehmedi}. . Mi smo u~inili {to je do nas. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. . digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. pa je ona nastradala. te da J. ipak. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. 6. februara u O[ “Hilmi ef. Da napomenemo. Besim Mehmedi}. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. ministar unutra{njih poslova KS-a. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. godine. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. pojasnio je \ozo. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata.OSLOBO\ENJE utorak. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. Nakon {to je zavr{ena rasprava.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. tako da je na bolovanju. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. pojasnio je Budimli}.De`urna nastavnica. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. pojasnio je Oru~evi}. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. . Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. mart/o`ujak 2012. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. Muhamed Budimli}. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. [ari}” u Tar~inu. Manji topli obrok . zastupnik SBiH. Prosvjetno-pedago{ki zavod. M. . kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. . mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje.

poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. direktorica Fondacije lokalne demokratije.000 KM. . Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. dok je jednom seljaku nastradala stoka. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama.d. kazala je Branka. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. istakao je na~elnik Be}irevi}. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. Dobrinja C. Tabijska. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. prilikom primopredaje kolica. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. T. mogu prijaviti {tetu. Lje{evo 3. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. Sutjeska 4. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. Nazorovo.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. 12. od 9 do 10.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. A. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. M. Ljubini}i i Milinkladska. P. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake.200 KM. . [vrakino Selo II i Brije{}e). . kazao je Esad Veli}.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. . vo}njacima i infrastrukturi. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. od 9 do 15 Deovi}i.sigurna zajednica. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. Male{i}i 1. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. od 10.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. do 23.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. obezbijediti dozvole. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. . marta. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. Na~elnik Be}irevi} je. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. od 12 do 13. februara. od 13. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. kazala je Jasmina Mujezinovi}. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. Me|utim. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . Vitkovac brdo. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. 6. vrijednosti skoro 6. lome}i sadnice do korijena. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. mart/o`ujak 2012. Careva i Bojnik farma krava. ta~nije od 4. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. Op}inski {tab Civilne za{tite. Stup 3. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. kada se snijeg topi i klizi. Ubrzo nakon isklju~enja.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. pa je pomo} Kantona neophodna. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. Z. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu.

11.000 033/ 223-366. 6. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. petkom i subotom u 11 sati. Ljubljana 14. Hrenovica svaki dan u 6.30 sati.28.668-259 Toplane 650-979. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. Pariz petkom u 9 sati.54 i 21. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. 16.30. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.22 i 20.18.30. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama.30 i 22 sata. Beograd svaki dan u 6 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 i 22. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Save Skari}a i Stro{i}i.50 i 18. 15. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15.33 i 20. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.25. Plo~e 10. Bugojno svaki dan u 10.55. Projekat }e ko{tati 470. Olovo svaki dan u 5. koji }e odmah dobiti rje{enje. Zagreb 6.35 sati.35. Srebrenica svaki dan u 7.30.54. 12. 16.30 sati. srijedom. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011. 12.30 i 16.30 i 17 sati.30. Zvornik svaki dan u 15.40 . 8. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. Bosanski Brod svaki dan u 12. Dubrovnik svaki dan u 7.30.000 KM. 10. 10.35.30. Vela Luka utorkom. 14.55 i 19. . Ljubljana 13. 14 i 15. 14. 6.47.30. .05.30. 9.30 sati.27.samo radnim danima i 19.35. te je nemogu}e odr`avanje.30 sati. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK.30. 15. 206-666. 15. 592-096. a nakon Pirinog brijega i Arapove.30. Minhen 13. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. J. Kakanj 15.30. Be~ 17 i 18 sati. Kakanj 18.35. 664-115 Hitna pomo} 124.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. Budimpe{ta 15.15. Zagreb 15. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja. Zenica 4.35 i 12.30. Sanski Most svaki dan u 15.25 i 21. Konjic 6.15 sati.30 sati autoputem.30. 15.30 sati. 10. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. ~etvrtkom.20. Zenica 6. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Istanbul 18 Antwerpen.45 i 22. nagla{ava Had`ibajri}. . 8. 18 i 20 sati. 16. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. . 11. utorkom. srijedom. Utrecht subotom u 8 sati.15 sati.30 sati.30. 18 i 20 sati. Br~ko svakim danom u 6. 8. Pale svaki dan u 6.30. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. od 8 do 14 sati. 6. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}.30. bi ti asfaltirana. Pula ponedjeljkom.30.30. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje.35. Beograd 11. 207-777 Vatrogasci 123. 13.20 i 16. 10. 14. Zagreb svakim danom u 6. 592-097. Ljubljana utorkom. 15. Izvo|a~ radova je firma Harysco. 15.OSLOBO\ENJE utorak. odnosno ure|ivanje ledene plohe. 14.10 sati.15.30. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica. 7. 12. 12. 12. M.15. 14.45. 13.30. Copenhagen 13.30. 12.30. Tuzla radnim danima u 9. mart/o`ujak 2012.30. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a. Den Hag utorkom u 8 sati.45 i 16. 8. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. 14.15 sati. Be~ 7. 14. Köln 14. 12. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti.30 sati. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.30. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. 13. Zenica ponedjeljkom.37.30 sati. utorkom. Budimpe{ta 14. Frankfurt. Amsterdam 15.30.30.40 sati.15. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.10.49.15 i 16.30.30. srijedom. . Beograd 11.05 i 21.05.30. Minhen 12.34. Hamburg. Visoko svaki dan osim subote u 8.30 i 15.30 sati (preko Tuzle).30. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale. iz kredita Svjetske banke. 13. 14. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Amsterdam 8. 13. Biha} svaki dan u 7.10 i 21 sat. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Grada~ac svaki dan u 8.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe. isti~e Had`ibajri}.30 i 18. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. 14. 18 i 20 sati.45. Ora{je svaki dan u 6. 17.30 i 22 sata. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059.15. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.15.55. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. Gornji dio ulice. Zenica svakim danom u 6.30. srijedom. napominje na~elnik Starog Grada. 13. Zenica svaki dan osim subotom. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. 061/252-252. Liege. 7.30. 22. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 13.50. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim. ~etvrtkom. Bruxselles. Prema Had`ibajri}evim rije~ima.15 i 15. Ankona 10. 8. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.10. ti od 15.45. Ulcinj svaki dan u 19 sati.30. 16.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale. 10.45. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. 15.52. Makarska svaki dan u 7.30.06 i 19. Dortmund. Gora`de svaki dan u 8. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.40.40. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke.27.30.25 i 14. ~etvrtkom i petkom u 7. Ulica }e.30 i 19.55.10.59. 19 i 22 sata. pojasnio je Alen Robovi}. 13. 12. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. 15.30. Kakanj svaki dan osim subote.30. Copenhagen 8. utorkom. 11. 10.45. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. 7.30. nedjelje i praznika u 13. aprila.40. tehni~ki direktor firme Harysco. Split svaki dan u 7.30.45. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka. 10. Köln 13.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.45. Plo~e 7. od Mejdana do d`amije je zavr{en. subotom i nedjeljom u 6 sati. 9.30 sati. godinu.30. Beograd 17. 14 i 19 sati. Konjic 7. 17. a petkom i subotom u 18 sati. Odlasci: Beograd 6. Banja Lu- MUP 122. 10. 16. Amsterdam .30. Op}ina }e sama finansirati te radove. 12. nedjeljom i praznikom u 5. 9. Tuzla svaki dan u 5.40. 15. Travnik svaki dan u 7.30. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. Budimpe{ta 21. Ankona 17.05 i 18.30. subotom i nedjeljom u 8 sati. 17. Budimpe{ta 6.30 sati. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. ka svaki dan u 9.

O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. zapravo.1. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. krivi mi. [.bhrt. aprila. stolje}a. drugu . Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. Odnosno. dakle. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. .700 KM. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. dnevnim novinama. 6. do sredine 20. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. na neki na~in. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. po okon~anju tog ~ina. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. Politika na{e ku}e i dalje ostaje. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. nu|enjem knjiga po ulicama.. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. . mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. kanalizacijom. .500. dakle.zimi. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. [IMI] rekao je Spahi}. izdava{tva: . da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. ~ergi. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. direktor IK Vrijeme. ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. ka`e Spahi}. na neki na~in. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. tj.30 KULTURA utorak. }i }e biti “Rudnik”). po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. naravno u pojedinim podru~jima. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19. Kazniona . Od pitanja koliko se objavljuje. opstati uprkos najezdi e-produkcije. Konkurs je otvoren do 15. {kolom. sateljice Tove Jannson. tako je planirano. Tako|er. Besmislenim sni`avanjem cijena.. mart/o`ujak 2012. An. a rezultati }e biti objavljeni 30. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi.000 i tre}u .od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . poja{njava Spahi}. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S.. krivi mi. zari je.. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. aprila. kazav{i. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima . ovom izlo`bom njezin autor dr. ne}emo ni{ta posti}i.. izdava~i. 12-15 izdanja godi{nje. knjige za djecu.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. izme|u ostalog. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje.. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. pri~a o gradu Zenici. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti.. kao {to su lijepa knji`evnost. elektri~nom rasvjetom. uvr{tena u izlo`bu 11.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. Borut Batagelj. nu|enjem knjiga po ulicama. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. . naravno. ne}emo ni{ta posti}i. hrvatskom i srpskom jeziku. izdava~i. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti.. An. bibliotekom. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige.knjiga o zeni~kom zatvoru. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” .. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. PDV je. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}.

nad Robotom. cen. Tel: 061/171-897. Tel. ekstra lokacija i gradnja.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul. super opremljen stan.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. zubarsku ordinaciju. Mob: 062/334-046. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu. 033/205-426 i 065/473-311. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. 73 m2/1. Kova~i}i. Mob.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. III sprat. dva stana po 100 m2. ul. 2 sprat. 538598 i 061/928-057.000 KM i ^.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. gara`a). Mob.000 KM.k STARI Grad. 061/270-026. internet konekcijom i kablovskom.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. 061/405-622. od Trga heroja. Tel. 225-747. Tel. Mob.Tel: 062/737-506. Mob.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. 190.k PO^ETAK Bistrika. Mob. naselje nova Breka. 350 KM. IZDAJEM stan 40 m2. kod Islamskog fakulteta. izlog. privatna ku}a. Vila ul. 033/209-955. Tel. prostor 100 m2 + 70 m2 placa. Mob. 061/702-881.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada.Tel.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. u novim zgradama na Marijin dvoru. na Grbavici i Dobrinji V.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. Hauptmana 1 spr.com Mob. ul. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. 033/442-556. Tel: 204-678. poseban ulaz. cjena 300 KM + re`ije. Mob. novija gradnja. Tel. Tel. ul. 062/326-886. zaposlenim osobama. luksuzno opremljen. Tel: 061/358-772. sve novo. za poznatog klijenta. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku.Tel: 061/360-084. Mjedenica. gara`a. 1 sprat.B. opremljen. odli~no stanje. Selimovi}a 11 spr. Tel. Mob. 066/801-737.k PORODICE R. grijanje uklju~eno. Mob. 061/161-790. 061/224597. na du`i period. inter. 062/910407. dvori{te.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. u Hrasnom. 0617350-448. Tel: 061/548023. 061/511102. prostor 125 m2. 061/864-651. 061/203-473.k. 062/087-552. Marin Dvor ul. 062/712-991. lijenti poznati. 062/908-359. novo. 56 m2. D`. gara`om. internet. centar. Bjelave ul. centar. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Alipa{ino polje. Mob. privatna ku}a. 061/437-732 i 061/214-306. M. Tel. 15 sprat.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. Mob. izdajem jednosoban namje{ten stan. Mob. mogu i dvije djevojke. Mob. Tel. priklju~ak intereta.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno. 55 m2 1800 KM/m2.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. Mob.k POSLOVNI pros.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. na period od 3-4 mjeseca. 5 minuta od Katedrale. video nadzor. Mob. 033/533-123. `enskoj osobi. sa dvori{tem. Mob. ambulantu. Tel.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. 062/959-129. 061/108-945.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. `enskoj osobi. sve namje{teno. Patriotske lige 46. in ter. balkon. u Hrasnom. Tel.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno.800 KM/m2. Tel: 655-787 ili 061/778-245. prizemlje. Tel: 629-932 i 061/319-589. parking.k IZDAJEM pos. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. blizu Katedrale. Ul. 52 m2. Mob. do Marindvora. 68. Kralja Tvrtka 2 sprat. prost. nekori{teno. 062/326-484. centar kod Pivare. Tel. 033/225431. + plac 700 m2. Mob. u blizini Penija. plin. 500 KM. mo`e i prodaja.grijanje. centar. kab. 062/724-761. sad mogu} i drugi dogovor.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. 612-351 i 061/323-977. 2 balkona.k IZDAJEM namje{ten stan. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. Mob. 062/147-525. 542-668. 2 lo|e. sve namje{teno. grijanje. 061/229607. 2. 80.k ILID@A-Pejton. jednosoban. cen. 350 KM. internet. izdajem kancelarije 40 m2.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. Branilaca Sarajeva 72 m2. 033/558-820.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. veliki balkon 6 m2. Mob. na Bistriku.Tel. 68 m2. 450 KM.000 KM fiksno. 061/370-207. bli`e bolnice Ko{evo. 061/191-061. 062/724-761. tv ili prodajem (350 KM ili 52. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. Ko{evsko brdo.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. ^engic Vila. Tel: 062/917-009.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. centar grada. 652-338. et.k IZDAJEM dvosoban. 52 m2=103. 061/141-676 i 033/535-165. 061/103-258. Mob. centar. privatna ku}a. 400 KM.000 KM. 033/677-719.k STAN ul. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. 061/344-365. sun~an. namje{ten. dvostrano orjentisan. bazen. Ko{evsko brdo. 061/205-235. Iza ba{}e 4. Mob. 2 sprat. ul. prostor 36 m2. 225-386. nekori{ten.k IZDAJEM pos.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. Tel. 061/211-300. Bjelave. Tel: 757-908. povoljno.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. 061/159-507. Hrasno. 442-219. Sarajevu. 061/958-368. 061/190-012.000 KM.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. 100 m2. [enoina 6. 033/470-741. ba{ta. 100 m2. Rakovi~ka cesta. 300 KM.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. suteren.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4.LUKAVICA kod pijace.k IZDAJEM sobu studentu. 2 kupatila. Tel. grijanje. sala za vje{banje. iznad pijace Markale. 061/744-523.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. 061/559-235. 54 m2=95. 061/312-280. pogodan za sve djelatnosti. Tel. 066/801-711. 96. grij. Vila ul. Tel. par king. Humska kod FDS 31 m2. Ul. moderno namje{ten. 1 sprat. 0617161-790.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. Gladno polje. \e ma la Bi je di }a 15 spr. blizu tranvajske stanice.000 KM.k IZDAJEM jednosoban stan. kod med. Tel.k IZDAJEM sobe za spavanje. balkon. Tel. samcima. Aleja Lipa 8 spr.k MIJENJAM dvosoban stan. Tel. Mob. potpuno adaptiran. extra sre|en i namje{ten. 200-564. Fer. Mob. 2 sprat. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. [entada-Novo Sarajevo. dvosoban. Tel.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. Mob.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. 061/511-102. Tel. mail dinatt80@hotmail. Mob: 061/502-181. 57=96. internet. centar Sarajeva. 81 m2/2500 KM. Mob. 2 terase.Tel: 061/350-448. 39 m2. Mob. ko zme ti ~ki sa lon. u Sarajevu. 065/177-684. u lux vili. 033/227-756. ku}a je bila rezidencija. Breka. mo`e i skladi{te. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. Tel. 063/947075. Prvomajska. Tel.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant. kablovska i mjesto za parking. Tel: 061/795-449.k IZDAJEM radnju na Siranu. G. 033/811-273.S. internet i kablovsku TV. 061/812-046. 062/878-502. Trg sarajevske olimpijade. A.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. kamin salon. 066/995-944.000 KM-52 m2). dvosoban u Logavinoj. luksuzno.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 062/334-371.k PO^ETAK Bistrika. 061/7177-556. 900 KM po stanu. sms IZDAJEM ve}i broj stanova.Tel: 063/762-092 ili 659-895. predstavni{tva. kablovska tv kod Hitne pomo}i. 062/907-134.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada. 350 KM. Mob.000. Bi je di }a. 061/869-396.k IZDAJEM sobu. Tel. 47 m2 + balkon. 532-872.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. privatna ku}a. Mob. Mob. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. Mob. 061/488-033. adaptiran 37 m2=43000Eura. 061/488-033. Tel. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. 67. Tel. fitness. 062/326-484. izdajem jednosoban namje{ten stan. Stari grad.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. Polju u dobrom stanju za dva manja. lokacija 300 m od OHR-a. sa grijanjem.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. novo. sauna. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan.sms IZDAJEM pos.k . 061/702-881. cijena 400 KM. privatna ku}a. Mob. 066/995-944.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. 1 sprat. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. cijena 100. Aleja lipa 66. Mob. Tel. poseban ulaz. Do nji Ve le {i }i. za Banja Luku.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. B. studentici. sa grijanjem. grijanje.sms CENTAR. notara. 200 KM. namje{teni.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. Mob. izdajem prostor za sve djelatnosti. na du`e vrijeme.IZDAJEM sobu u centru.sms PRODAJEM stan 52 + 5. renoviran.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. stan u Branilaca [ipa.600 KM/m2.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. Mob.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. 061/573-640. G. 663-247. Tel. 062/712-991. Tel. lift. 062/392-283. Mob. Ante Babi}a br. VP. Tel. za sli~an. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. na Grbavici kod pijace. Mob. za jednosoban. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. Mejta{. gara`e. vrt. Tel.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. Mob. 033/204-706. 061/177-556.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen. iznad Dr`avne bolnice. O. 70 ari placa.000 KM. po pristupa~noj cijeni.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. 062/619-266.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. Dobrinja II. 061/722-593. 443-282.k IZDAJEM gara`u. `enskoj osobi. u zgradi sa gara`ama. Stari Grad. parking. prodaja. na Alipa{inom polju. 062/752-598.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. Zasebno grijanje. Tel.k IZDAJEM gara`u. 390 KM + re`ije. sa gara`om. 600 KM. 063/513-525. od 17 sati. 061/275-666. Tel. 061/047-960.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u.k FERHADIJA. ul. balkon.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u.k JEDNOSOBAN stan. 061/320-843. Mob. dvijema studenticama.k I. potpuno namje{ten stan 55 m2. na Grbavici I.k MIJENJAM jednosoban stan. 5 m2. za dvosoban. 400 KM. Mob. 200 KM. pogodan za kancelarije. tenisko igrali{te.Tel: 061/177-556. 225-632. Stupca. 646-410. ^obanija. Tel: 063/993-102. 061/192-059. Mob. 061/511-102.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.k KU]A. 34 m2 + 15 m2=89. kab. Mob. internet. Emila Zole 4. poseban ulaz. 0617323-347.[imi}a. Mob. Mob. 062/619-361. I sprat. 600 KM. Tel. 061/320-439. 063/639-213. luksuzno. Tel: 062/200-777-033/203-127. Alipa{ino polje. i gra|. 00 KM.k ^EN GI] V. u Hrasnici. Tel.000 KM.k Otoka. 60 m2. ekstra sre|en. fakulteta. Mob.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. parking. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 061/511-102.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. 061/205-235.k MIJENJAM stan 52 m2.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. preko puta Suda. ku}a i pos. 203-497. B faza. Tel. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 453-752. iznad Op{te bolnice. spr. namje{ten. Tel. cen. Tel: 061/809-319. u zgradi.k JEDNOSOBAN stan. Ko{evo 81 m2. sve novo. na du`i period na Mejta{u. kod Ekonomije. Tel: 062/959-529. prostor. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji.k IZDAJEM gara`u u zgradi.k MARIJIN DVOR Augusta B. 061/722-410. prostora u Sarajevu. Mob. 4 spr. grij. 22 m2=41. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. Mob.k IZDAJEM apartman u strogom centru. 600 KM.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju.500 KM. priklju~ak za telefon. uz doplatu. sve novo. 646-410.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan.000 KM.k STUDENT tra`i cimera. TV-kablovska.k S.k STAN ^. upotreba kuhinje. poseban ulaz. 13. 2. Kulovi}a. privatna ku}a.k STAN HRASNO ul.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. zasebna soba. 066/801-711. Mob. prizemlje. 061/925-649. Tel. za sli~an. 104. upotreba kuhinje.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. cijena povoljna. 86 m2 i 76 m2. na du `i pe ri od (agen ci ja).k.

pl.000 eura. Tel. 062/243-329 i 061/437-719. S. prizemlje. centar.k KU]A.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. 1.Tel.k VOJNI^KO polje. Avde. sun~an. 443-282.k GRBAVICA. dozvola.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. 8 sprat.229 m2. Tel. 061/869-396. Tel. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. Tel. Ul.000 KM. Hrasno.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2.k KU]A + plac 900 m2. 1 sprat. 2 sprat.k LIJEP troiposoban stan. 5 dunuma vo}njak. 061/188-846. 1. 062/383-064. kod Socijalno stan 65 m2.062/093-888. 061/188-846.k STAN.k PRODAJEM stan na ^. 10 kat. Tel. 061/188-846. 061/188846. Tel. 100. Mob. adaptiran. Mob.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji.k DOBRINJA V.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. prostor 87 m2. Mob. Mob. J.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. Tel. 033/647-851. balkon. Vrazova. Mob. balkon. [iroka~a. II sprat.000 KM. 0617188-846. 30 m2.k ^ENGI] Vila. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. 2 sprat. 061/415-787. 033/445-612. sa priklju~cima.k JEDNOIPOSOBAN.k STARI G.k PRODAJEM u Kiseljaku. Alipa{ino po lje.k STAN u Sarajevu.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. S. Mob. ugradbena kuhinja. novogradnja. 46 m2. Ko{evsko. Tel. 2 eta`e. 1 sprat.000 KM. 061/325-840. 110. 38599596-0425. Breka. 066/847-298.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. 062/959-129.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. ^emerli}a.k PRODAJEM pos. 55 m2. 063/971-797. iza Dr`avne bolnice. 56 m2. dvostran. Z. 061/573-640. pomo}ni objekti. podrum.000 KM. 061/223-119. Mob. 84 m2. 061/709-430. klima. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. Tel. Mob. 062/907-831. J. vikendica. Trg nezavis. 532-872. Tel. 73 m2.k NOVOIZGRA\ENA ku}a. mart/o`ujak 2012. Mejta{. 1/1. 3 sprata. Ned`ari}i 59 m2. Fra{te 52 m2. Brki}a. 64 m2/1.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. Sarajevo. Mob. 57 m2. 2 balkona.k BA[^AR[IJA. na Alipa{inom polju. 4 sobe sa terasama i kupatilima. Grada Kalgarija-Dobrinja 3. 12 sprat.500 KM. ul.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. 5 m2. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. sa velikom lo|om. gra|. renoviran. 524-809. 2. vl. + gara`a + 200 m2 oku}nice.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. 061/223-119. 061/188-846. 061/108-945. 066/340-748. 1.k TROIPOSOBAN. 061/325-840. vl. 061/325-840. A.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. renoviran. 2 lifta. dvoiposoban. balkon. Lipe porodi~na ku}a. 061/150-519. 061/252-663. Alipa{ina ulica. 1. Tel.000 KM. 061/325-840. Mob. 061/911-988. 7 kat. 1.000 KM fiksno.000 KM. vl. ul. V. 52 m2.32 mali Oglasi ILID@A.000 KM. 96. 92. Hulusina. 29 m2. Petrakijina. Zagreba~ka 4/6. pl. 061/573640. nova.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. struja. 6 sprat. novogradnja 57 m2. ba{ta. Tel: 061/325-840. Mob. [anti}a.000 KM.k GARSONJERA. Tvrtka.k DVOIPOSOBAN.900 KM/m2. i gra|. 1 sprat. fo to ko pir ni ca. Tek.200 KM/m2. Tel. Sedrenik. Mob. dozvoljena gradnja. 20 m2 I. 61 m2. fakulteta.8000 KM/m2.000 KM. Tel.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru.k ^ENGI] V. dvosoban. Ive Andri}a 7/14. ul. 105. Grbavica. Jabu~ice. VIII sprat. 185 m2.k STROGI centar. Mob. ustakljen balkon. potpuno renoviran.k POFALI]I.k HRASNO. Mob. 27 m2. Mob. 062/688-971. ostaje kuhinja i svi plakari. 80. 061/865-001.k CENTAR. 061/484-505. c. 66. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. 061/247-777. 2 balkona. Makarska rivijera. 063/790-480. odli~an prilaz. voda. 105. 218. kuhinja. Mob. 061/722-410. troiposoban. N. Mob. ve}i jednosoban. 171. 76 m2. I. Pofali}i. Vili 52 m2.Tel: 061/870-083. 53 m2. 711-666. 062/147-525. Mob. put.Tel. 58 m2. prvi red od mora 5m.600 KM/m2. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana.000 KM. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). 2 kat. Mob. ku}a sa placom. 538-365. ul. 51 m2. 065/645-552. Mob.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. 1 sprat. ~etverokatnica. komplet adaptiran. 2 kat + parking mjesto.k KOVA^I]I. Engela ^engi} vili2. A. Hand`i}a. Mob.k PRODAJEM gara`u 14 m2. 155. Grbavi~ka. dvor. 061/325-840. Trg zl.k PRODAJEM jednosoban stan. 77 m2. jednosoban. Mob. Radi}eva. 061/801-737.000 KM. preko puta OHR-a. Mob. Tel. 100. 711-665. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. 033/617-742.000 KM. 2. kod BKC 80 m2. Tel. 061/188-846. 4 sprat. 613-001. adaptiran. 3 kat. 061/826-692. 1.k STARI Grad. 061/188-847. 77 m2.k DVOSOBAN namje{ten stan. 6. Marin Dvor 80 m2. 2 i 5 sprat. prostora. Tel. grijanje. 061/188-846. veliki balkon. Mob. di je ljiv. Mob. bataljona. 2 sprat. Trg Zavnob. adap ti ran. grbavica. Mob. PRODAJEM stan.k NOVA Vogo{}a. lijep dvosoban stan. 4 sprat. novogradnja.k HRASNO. 110. Zahida PAnjete 7D. 061/320-439. 260. 1. 6 sprat. 066/801-737.000 KM. prostor. ku}a iznad Katedrale. 2 kat. Mob.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. novi radijatori. 5 kat. Mob. ljiljana.000 KM.000 KM. Tel.k CENTAR.450 KM/m2. 65 m2. Su}eske. kance. lipa. nema lift. VP. Trg Ote{. Tel: 033/454-968. Mob. Mob. potpuno adaptiran. Su{i}a. Tel.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. velika veranda. 20 m2 + balkon.Tel: 061/415-786. 2 sprat. 54 m2. Tel: 061/210-222. Mob. et. 644-294.k KVADRANT.k CENTAR. 105. 107. 062/702-881. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban.k utorak. 061/415-787. 033/205-846. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. 1 sprat.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Vrbanju{a.k HRASNO. nije adaptiran.490 KM/m2. 1. 115 m2. 061/335-591. Mob. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji.000 KM.480 KM/m2. pl. 061/701-044. pos. VP. Tel. M. 2 kat. 1 sprat. kod kafi}a SOS.k DOBRINJA II. 061/325-840. Tel. 065/819-136.000 KM. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2.k KU]A na Ilid`i-Otes. 85. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. 2. jednoiposoban. 6 kat.000 KM. stan 60 m2. cen. Kolodvorska. 063/595-406. pvc stolarija. Mob.000 KM. 53 m2.550 KM. 0617188846.000 KM. stan 111 m2.k U KONJICU 3.k CENTAR. Mob. DVOIPOSOBAN.400 KM/m2.k LIJEP dvosoban stan.k U ^ELEBI]IMA uz jezero. 1 sprat. trosoban. {pajz. mo`e i pola ku}e.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. 062/688-971. 061/573-640. 0038520486665. 90 m2. Tel: 065/294-840. 065/819-136. Ciglane i 56 m2 centar. 061/320-439. Trg Zavnobiha. trosoban. novogradnja.k STARI G.k GRBAVICA. odvojen prostor za kuhinju. 83. Mob. Radni~ka.000 KM. 1 sprat. 0627334-371. Mob. Bosanskih gazija Ilid`a. H. kod pijace u Sokolovi} koloniji. balkon. Mob. sprat.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. 061/836-764. ba{ta i gara`a. 105. 2 balkona. 061/188-846. Mob. 128 m2.k BRANILACA grada. H. potrebna adaptacija. naselje nova Breka. 061/484-505.k KU]A bosanska. Fojni~ko IV sprat 1. 6 sprat. priz.500 KM/m2. Podcarina br. zemlji{te 10. Mob. Ba{~ar{ija. 033/624-655. Mob. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu.k IZDAJEM sobu studentu. 25 m2.000 KM. pored samog puta prema Kiseljaku.k GARSONJERA u centru. 066/801-711. useljiv. 112 m2. 061/899-209. 061/188-846.000 KM/m2.k JEDNOSOBAN. N. 2. Tel. Mob. I sprat.600 KM/m2. eloksirana. Mob. 4 sprat.k LIJEP trosoban stan.k NOVA Vogo{}a. grij. Vila kod Merkatora. 10 sprat. 061/223-119. prizemlje. 061/526-243.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Mob. Mob.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. 062/688-971. u Kralja Tvrtka. 061/325-840. mOB. 062/383-064. sa ustakljenom lo|om. Lu`ani. Ante Babi}a nova stolarija. Tel. 062/383-064. Mob. dva trosoban stana.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Pozderca. 4/5. Engela. Mob. balkon. A. 48 m2.k GRBAVICA. lift. Mob. parket. Mob. 2 sprat. VP.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Mob.000 KM. 190. Tel: 061/864-651. polje. 061/325-840. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2.k KU]A u Pofali}ima. 450. u nizu na ^engi} Vili. 2 sprat. amer. lift. Mob. 061/223-119. 2 kat. Tel. novogradnja. + spr.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. II sprat. jednoiposoban.k PRODAJEM stan 48 m2 86. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. 55 m2/1. prostor 14 m2. 061/964-797. H.k PRODAJEM dvosoban stan. III sprat. 110. Kotromani}a. 4 sprat. extra gradnja. Vojni~ko 61 m2. 77 m2. prz. ul. Mob. potrebna adaptacija. 125.k PRODAJEM stan 69 m2.000 KM. kod [panske ambasade. 0617320-439. 105. Mob. 2 balkona.000 KM. ogra|eno. jednoiposoban.k DVOIPOSOBAN stan. plin.000 KM. 061/188-846. PVC. 065/819-136. kompl. papiri uredni. 117 m2. Mob. 42 m2. lift. 062/334-371. plakari. moderno namje{ten. 3 kat.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Isprat.k KU]A sa ba{tom i gara`om.000 KM. 061/177-556. dvoiposoban 71 m2. 40. Ilid`a 52 m2. kod Vje~ne vatre. Dobrinja. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. cen. grijanje. Had`iidrizova. lift. Mob.k KU]A u Podgori Makarska 19.k PRODAJEM stan 60 m2. Olimpijska 80 m2. Tel. Bulbulina. grij. 061/189-091. Mob. preko puta Merkatora. Mob. Mob. 1.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. 061/335-591.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb.100 KM/m2. 77 m2 + gara`a 17 m2. nekori{ten. 3 sprat.k CENTAR. Mob. Fra{te. 062/184-126.400 KM/m2. stan 92 m2. Tel. 78 m2.k . 137. eta`.k PRODAJEM jednosoban stan. use ljiv odmah. 16 sprat. 061/573-640. povoljna cijena.000 papiri uredni. 1/1. Mob. K.500 km/m2. 1 kat. Mojmilo.k BOSANSKA ul. 061/555-949. Tel.k DOBRINJA. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. ugao Ko{eva. Mob. 225-386.k PRODAJEM gra|. 061/320-439.k CENTAR. 225. Mob. 100 m2. djelimi~no adaptiran. 13 kat.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. Mob. 72 m2 + 3 balkona. Mob.k MARIJIN Dvor. Maglajli}. Tel. mogu}a dugoro~na renta. pros tor 150 m2.K LIJEP stan 109 m2. 062/334-371.k MARIJIN Dvor. dvosoban. Mob. Vanca{a. kod med. 061/899-209.000 KM.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. 5 sprat. 066/510-328. N.000 KM. 77.Tel. Be~irbegovi}a. 71 m2. Mob. komplet luksuzno adaptiran. 061/188-846. Alipa{ino polje. Mob. Mob.k PRODAJEM ili izdajem pos. 4 sprat. 34 m2. Alipa{ino polje. 4 sprat.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. Tel. parking. Sedrenik sa 900 m2 placa. 15 sprat. metalka. 061/143-076. 63.k D. 1300 KM/m2.k ALIPA[INO polje B faza. balkon. 066/801-737. 72 m2 + balkon + hobi soba. 45. 033/542-668. 112. 6 sprat. 2 balkona. X sprat. 061/188-846. M. Alfakovac.650 KM/m2. 41 m2. KO[EVSKO Brdo. Otes. dvostrano orijentisan.k STAN 90 m2. 1 sprat. 1. et. dvosoban.000 KM. 61 M2. preko puta Doma pisaca BiH 12.000 KM. 2 sprat. Tel: 066/864-478. ku}a iznad katedrale. Mojmilo. ^. Mob. 033/447-940. 50 m2. Tel. oku}nica 400 m2. 62 m2. Mob. re no vi ran. centar. dvostran. F. 87. ku}a-vila. 033/460-064. u ku}i sa 3 stana. DVOIPOSOBAN stan.k STAN 96 m2.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. 061/252-663. 97. Tel. 7 kat. 280. Tel. stam.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. Mob. 300 KM. M. 1 kat. 115 m2. A. Panjete. Centar. Sarajevo-Kvadrant. 171.

TD (90. A. IX kat. 066/723-731.pacomoby. 063/318-796. 3. mre`e 8x8. 3 kom. stolove. cijena po dogovoru. Mob. solidno o~uvan i registrovan. super sre|en. 061/170-254. Tel. 3. 061/488-033. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 6 tapac. KS 2009.pogon 4x4.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.4 metalik siva.k PRO DA JA drva i uglja.k . stiropol. sve novo.km. Gajev trg 58 m2. 93. ig.300 KM. useljiva. blokove.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana.000. Tel.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. 116 m2. potkrovlje. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. aprate. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM gara`u. Mob. u odli~nom stanju. dozvolom. 1900/900. Kvadrant. ordenje. Tel. komplet renoviran. 137. filateliju. Tel.Tel. 4 sprat. Mob.k DANIJELA Ozme. lokacija izuzetna. Mob. I.Tel. bli zu Aus trij ske amba sa de. potkrovlje.k VOZILA AUDI-80 1. obveznice. ima ispravlja~. Mob. PRODAJEM uvezane revije Bosna. gr.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. Kotromani}eva 5.k GRBAVICA. ljiljana. 52 m2. 74. 2 sprat.000 KM. Abs.k STAN 65 m2. dvoeta`ni.k ^ENGI] V. 215. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 061/484-505. 36 m2.k JOSIPA Vanca{a. 062/959-129. Grbavi~ka.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. }avrme. radnja. 2000. 654-793.000 KM.200 KM/m2. 1 sprat. Grbavica. Tel.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. Marijindvor. Tel: 061/795-449. Tel. 061/224-704.k GRAMOFON Sony.500 KM. 062/147-525. Ni{i}i.065/869. na Alipa{inom polju. 2500 KM/m2. Parolinska ^engi} Vila stanovi. ^. polje. benzinac. za pos. cijena 5. Mob. 061/847-959. dvosjede. pranje i su{enje vune. 061/906-579. Tvin Spurk. 065/061-966. i gra|. 1 sprat. 52 m2. god.k GRAMOFON Sony. 066/969-370. 061/484-505. 061/223-119. Tel.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. Mob. na 061/199 328.k PRODAJEM Golfa 2. cijena 19.000 KM. god. 60 m2. 641-953.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 1. 46 m2. 2000 godina.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru.k PRODAJEM stan 69 m2. povoljno. Mob. 613-116. sa bojlerom za san. Tel.km. Tel.godina. 3 sprat. 1/1. 061/182-128.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. 061/605-851. Mob. Mob. Mob. alternator i za ostala vozila. 2. 75 m2. limuzina.k ^ENGI] Vila. alternator i za ostala vozila. inf. KUPUJEM stan u Sarajevu. Cijena 12. 033/531-996. Tel. 061/507-756. balkonska vrata sa roletnama. ugalj.Tel.k SOKOLOVI] kolonija.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Tel. Tel: 061/382-219. Mob. 033/526-625. Mob. Tel. Mob.k. belenzuke. sve novo i sa garanciom. 2 gara`na mjesta.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9.350 KM/m2. mart/o`ujak 2012. 061/201-200.763. 4 zimske gume. Tel. Sarajeva.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. sa vertikalnom `ivinom skalom.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. 033/201-202. lepenku. nije registrovana.k PRODAJEM pe} za cen. 061/484-505. Vila kod Vjetrenja~e.k DVOSOBAN namje{ten stan. isplata odmah.sms PRODAJEM golf 3. ericsson.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. cen. 066/932-449. cijena 200 KM. 061/488-033.000 KM/m2. 3 sprat. Dobrinja.000 KM.k MARIN Dvor. 1.k PRODAJEM ku}u 100 m2. 532-497. `enski.000 KM. Ba{~ar{ija. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. kod med. 644-294. 4 sprat.k DOBRINJA. iz Njema~ke. Mob. exst. 3 sprat.k CENTAR. novih i kori{tenih. cen. iza 15 sati. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. 061/358-772. siporeks. vp. 29. Tel. Zvati svakim danom 8 do .k GRBAVICA I.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje.000 KM. isplata odmah. blizina Katedrale. 85 m2 + 2 velike terase. 58 m2. Tel: 546-456.D. sa linijom-poja ~a lom. 120 m2. god. Mob. Tel.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. sablje. Mob. 95. KUPUJEM manji stan u Kantonu.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi.000 KM. dim. Tel.k PRODAJEM trpezarijski sto. 133.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.k FORD mondeo 1. kao nov. C faza. 061/323-977. hitno. 60 m2. Tel. tro ipo so ban 84 m2. Mob. 061/161-255. 066/854-161. 1 sprat. 00 KM. 44.k PRODAJEM pos. 447-940.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. ~etverokatnica. 2. 50m od mo ra.k AERODROMSKO 54 m2. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija.0 TDI. Tel: 061/312-866. Mob. 63 m2. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. 062/619-361.k ALIPA[INO. A.sms PRODAJEM toyotu rav4. god. amerikanac. Trg nezav. Tel. Mob. F. crvena boja.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. 1. 1. 061/809.400km.k NOVOGRADNJA ul.k PRODAJEM crnu dugu bundu. Tel. 170.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 061/229-086. trosoban. centar. pos.900. ci je na 30 KM. kod pijace u Lukavici.k KUPUJEM gra|evinski materijal. registrovana do 1/2013.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br.000. st. plin.k PRODAJEM stan. njema~ke izrade.000 eura. Mob. 48 m2 + 70 m2 ba{te.god.[imi}a. 2008. za sve. obaveznice.k ^ENGI] Vila. Mob. Ne d`a ri }i 59 m2. Tel.k PRODAJEM stan. tel. 061/205-235. Tel: 061/625-765. nov. Mob. Marindvor. 061/143-036.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. Tel. fik.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 061/211-303.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el.k. garancija 2.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. na Grbavici. 061/274-450. Tel: 061/201-474.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. renoviran. Engela.000 KM. plavi. 062/225-012. stolica.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. 619-184. Trsteni~ka. 612351. 4 alnaser. 300.g. satove zidne. C faza. Tel: 061/208-414. 4 sprat. 456-505. A. 033/531-996. ure dni pa pi ri. sa gra|.limuzina tamno plava boja tek registrovan.k ^ENGI] V. fakulteta. 061/205-235.k STAN 69 m2. benzinca registrovan u oktobru. 061/484-505. plava metalik. Dalmatinska-centar. od zeca. Tel. 5500 m2. 061/130-348. ulaz u Osjek. Mob.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. N. Tel: 066/510-328. 6 sprat.k PRODAJEM Golfa 2.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. gara`a. 061/279-971. Mob. 061/205-235. Mob: 061/172-518. Tel. Mob.600 KM/m2. 114.k STAN 72 m2. Tel. 5 sprat. Mob. 120. Mob. Tel. Englela 34 m2. povo ljno. 061/177-556.500 KM. VP. na tri eta`e. Breka.k RAJLOVAC.k HRASNO. Tel: 063/318-796. staru deviznu {tednju. 061/370-207. 6.k IZDAJEM sobu studentu. 2 sprat. Pe tro vi }a 10.k pro zo re.000 km. ordenje.k STAN na ^obaniji. Mob. Mob. balkon. I. 200 m2 i gara`a. 1 sprat. akcije ratnu o{tetu. Mob. 200 m2. Mob. cijena 2200 KM/m2. M. gara`a. Mob. Mob. Tel. cijena po dogovoru. Mob. ga ra `a. 061/497-138. staru deviznu {tednju. benzinac. 60.000 KM. 50 m2. Mob. 061/182-128. Tel: 061/367-103. 2 trosobna stana. no vo gra dnja. automatik. Tel. 35. cijena povoljna. prodajem ku}u. 2 sprat. Mob.8 Tdi 2000 God.I. Mob. dvosoban 52 m2. 64 m2. Tel. dijelovi. Benca. 1 sprat. 120. Grbavi~ka.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. prostor. ru~ne. u Sarajevu. 061/709-772.htc.k \ENOVI]I. cijena 50 KM.400 KM/m2.Tel. 1 sprat. 59 ks. 063/036-955. 061/205-235. 061/205-235. Saraj P. Kotromani~eva. izuzetna lokacija. TOUR 1.k DVOSOBAN stan. fik sno 100 KM. Muteveli}a. 37 m2 + balkon. 2 vrata. ku}a 240 m2. suteren. 061/249-631. u dobrom stanju. cijena 26. odli~no stanje.k KUPUJEM umjetni~ke slike. god. 062/829-206 i 033/295-290. Tel. 061/724-504. 062/920-814. Tel.na. Peri}a. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu.OSLOBO\ENJE utorak. najjeftinije cijene. 061/367-103.000 KM.k PRODAJEM Alfu 146.k LO@IONI^KA 105 m2. Su{i}a. naselje pandurica. Mob. Tel: 061/070-105.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. kod Socijalnog. klima cijena 5. 061/279-333. 93.000 KM.000 KM. Mob. 1. Mob. samsung. Mob. 180 KM.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. 061/145-504.000 KM. Ciglane. Tel.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 45 m2. 061/205-235.k. A. 063/190-610. (Ili d`a52 m2 za 67. Tel. 200 KM. 3 sprat.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel.Tel: 066/969-370. grij. satove. ul. sarajevske i pirotske. 062/695-695. 061/224 -104. 2. po pristupa~noj cijeni. 061/159-507. 0617214-405. www.061/304-714.600 KM/m2. 061/159-507.k ZI DNO ogle da lo 200x75.k PORODI^NA ku}a.000 KM. zna~ke i ost. novija gradnja. 8 sprat. IX kat.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 205. 061/323-906.3B. sve ekstra izrade. 2. sa linijom-poja ~a lom. 8. Mob. Mob. 160 m2. Grbavica.k PRODAJEM razne stolice fotelje.000 KM. reno vi ran.Re gis tro van do 1. obaveznice.500 KM/m2. Lu`ani. soni. 3 kat.k PRODAJEM stan 121 m2. Mob. sms PRODAJA mobitela. 2. 140. [.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. Grba vica 68 m2.500 KM.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Mob.k ORE BI].. god. V. sve 1/1. 2 sprat.750 KM/m2.000 m2 zemlje. Tel. Tel.k PRODAJEM ford fiestu 1.k ISTO^NO Sarajevo. 065/061-966. 2003. tek registrovan. Butmir. ko mad. Tel. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. 2002. 4 oktave. 6 kat.k HRASNO. + plac 700 m2. lipa.. Tel. Mob.k SOKOLOVI] kolonija. registrovan 5 + 2. KUPUJTEM dionice. 061/201-474. Be}irbegovi}a 1. 061/865-011.ba. 87. 2 sprat. 062/693-470.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. B. Mob. 0617205-235. 033/536765 i 061/134-544. 53 m2. Mob. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 061/320-439. prostor 84 m2. 061/101-899.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. Tel. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Mob. 443-282. Ma rin Dvor 80 m2. cjena po dogovoru. vodu. 062/693-470.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. pre{ao 119. 4 alnaser. Tel. grij.k KUPUJEM dionice. 061/248-394. akumulator nov. Grada~a~ka.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. 061/370-207. baklje i ostalo. 061/177-556. Hume. DOBRINJA IV.k RENAUL cady. i 061/785-535. II sprat. XV sprat.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“. 063/864-775.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. VP. 061/200-894 i 033/525-966.2013. korpe i brojne druge proizvode. ul.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. suhozlatice. 066/801-737. KUPUJEM umjetni~ke slike.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. 061/909-320. 0617449-822. Mob. Mob.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra.k PRODAJEM stan 89 m2. 061/279-971.k FORD mondeo 1. 55 m2. 033/221-533.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 34 m2.000 eura. bijele boje (meblo). Mob.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. 062/264-379. cen.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). Mob.B. 76 m2.8 T. euro 2. troiposoban.13 sati. Dobrinja. Mob.Tel: 061/323-906. A. pand`e. Tel. 065/027-864. 062/326-072. Mob: 061/982-661. Mob. Tel: 061/275-440. 2 kat. Alipa{ino polje. adaptiran. 445-371.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. 066/973-852. lift. kao svila. strana tablica. 1 sprat. Mob. 061/274-450.000 KM. privredni objekti na 4. pre{la 79.000 km. stare vezove sa srmom.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. Mob. Mob. 061/171-744. 87. Mob. isplata odmah. 532-872. troiposoban stan 94 m2.k BREKA. zvati poslije 17 sati.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. ZEMLJA. nacional.k TRG Heroja. Mob.k. apartman uz more 40-70 m2. 2. 066/723-731.9. cijena 20 KM. 033/651-007. puno drvo.k KUPUJEM dionice.000 KM.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. Trg zlat. 106. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime. Tel.k PRODAJEM stan 45 m2. stari nakit. 71 m2. Mob. Do la zim na adre su. Spahe 8. cijena povoljna. njema~ke firme i dr. 062/621-424. Azize [a~irbegovi}. go di ne. Mob. Mob. ul. prvi vlasnik. ve}e i manje koli~ine.k KUPUJEM dionice. Globus. Mob.000 KM. 5 minuta od Katedrale.k PRODAJEM set za gas 250 KM. 2 balkona + gara`a. Mob. dasku. Tel: 066/999-012.033/465-510. cimentu. god.Mob. Mob.Tel. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2.000 KM. 52 m2. 061/537-152. Ilid`aLu `a ni. 84 m2 + 2 balkona.Tel: 061/031-588. 066/801-711. 063/879-720. 85.Tel: 061/247-186.Tel: 061/172-518. 066/092-978. naselje nova Breka.k CEN TAR. B.k PRODAJEM XI BMW . 107. Mob. 524-973. 1 sprat. 061/248-394. prodajem ili mijenjam za Zagreb.Tel: 524-973. 061/965-126. god. Tel: 063/351-572.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. ci je na 30 KM.000 KM. 062/858-532. parking. Tel: 061/620-000.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. 40-42 original ko`a.000 KM). 061/205-235.Tel. 061/247-177. 57 m2. Tel: 061/625-765. Teheranski trg.k PRO DA JEM 061/869-396. X sprat.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010. 1984. nokia. 110. 061/484-505. Mob. 100 m2. 066/376-807. 75.apple inphone. cijena 5.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju.k PRODAJEM cijepana bukova drva.000 eura. ba{ta. 97.608. 061/559-235.500 KM. certifikate. sve 100 KM. Kvadrant. Tel.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. 061/709-772. 831-034. 77. 061/194-929. |epne. ispravan. 061/047-960. 061/350-156. 061/839-592. Tel.000 KM. H.

vi deo i web di zajn. dolazak na adresu.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. Tel. Hrasno. Popravak {poreta. 062/391-715.Tel. 062/738-728. izrada tel. dolazim na va{u adresu. 062/940-550. vra}anje podataka.k MATEMATIKA instrukcije |acima. podizanje sistema. cijena 1 ~as/10 KM.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. postavlja garni{e. davanje injekcija. za sve {kole i fakultete. Tel.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. Mob. nervoza. 061/211-606. depresija.k KERAMI^ARSKE usluge. 061/545-888. Tel.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. Tel. selidbe. Tel. povoljno. 061/233-078. prekida~a.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). 061/571-361. 061/879-188.izrada elektri~ne instalacije. Sarajevu. 061/482-882. TV plazmi. ispomo} radne snage po dogovoru.k BESPLATNE web prezentacije.Tel. neonki.o. 240-895. god. mart/o`ujak 2012. sterilitet. (ku}na dostava). mrave. uklanjanje virusa. 061/922-476 i 033/800-514. ROLETNE. 1136 MIKADO d. Tel. 065/733-400.k INSTRUKCIJE iz matematike. vr{i opravku instalacija.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.Tel. el. 061/915-981. 061/225-424. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. Mob. Tel.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. prodaja polovnih ra~unara.k ABC Kompjuter servis. 062/466-093. 065/733-400. uz pratnju. ve}im i modernim kombijem. 062/199-199 i 033/653-311. i gra|. ugradnja osigura~a.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. dolazak na ku}nu adresu. Tel. indikatora.k NJEMA^KI jezik. Mob. pregled ljekara (internist). Mob. tapete. francuskog.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. Mob. dolazak na adresu. Tel: 062/918-201. 061/522-476. 061/188-410. Tel. 630-332.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 061/700-863. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k DVOSOBAN namje{ten stan. postavljanje elektro instalacija i laminata. 062/909-306. kvalitetno i povoljno. 510-228 i Mob. veoma povoljno. antivirusi. 061/519-089.k TAPETAR. gara`nih vrata i blindiranih. 033/645-307. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. struna. 718405. a mo`e i more.k MATEMATIKU instruira dipl. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. 061/500-622. 544-932.Tel: 062/140-104. profesorica u mirovini. sve {kole i fakultete. kvalitetno. mrave.k INSTRUIRAM |ake i studente. Tel. 061/157-991. Tel. u dr`avi i vani. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. veoma uspje{no. studente i odrasle. bojlera. Tel. selidbe. radijatori. 061/319-604. na Ilid`i. Mob. 061/513-948. ing. Mob.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater.k TAPETAR. sms ELEKTRI^AR . i sve opravke.k MOLER radi molersko-farbarske radove. 532-872. Porodice Ribar 65. klupice. Slatina 8. Tel: 061/382-219. Mob. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel. 6. uz garanciju. 061/219-768. Mob. 061/141-676. kucanje radova na ra~unaru. kuhinja.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. poduka za |ake. Tel. Tel. 061/172-948. 8 sati-24 sata. Mob. PROFESOR engleskog daje instukcije. pro gra mi. bojlera.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. Mob.com k VODOINSTALATER-elektri~ar.k KU CAM sve tek sto ve. ENGLESKI.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. uni{tavamo `ohare. na Alipa{inom polju. hranjenje.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. 062/147-525. instalacije sistema.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. sajto vi.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. cijena do 20kom — 1. instrukcije i prevodi.k KOMBI prevoz putnika. dolazim na adresu. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. 621-976. 72 000 Zenica. 5 KM. servis bojlera.k VODOINSTALATER sa 30. 061/139-768. i sve drugo po dogovoru. Mob. ~as 6 KM.com 398 „VITALIS“. servisi ra~unara. komarce i mi{eve.k INSTRUKCIJE iz matematike. Doboj-Jug-Matuzi}i. radim prevode. 600-514. reuma. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja.oslobodjenje. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis. 061/536-973.k MOLERI nude usluge. 062/136-248 i Tel. Tel. prevodi. Tel. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. 062/569-444. 061/266-764 i 061/108-779. 061/359-500.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. 032/ 242 342. iskustva. original daljinski za sve TV aparate. Mob. 456-979. dolazim na adresu besplatno.k UNI[TAVAMO `ohare.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. 061/700-863. stolova. radi kau}e i stolice. 061/533-326. god.mikadobh. maturski radovi itd. instalacije sistema. dolazak besplatan. infuzije. lakiranje parketa. sa radnom snagom. `aluzine. Tel. 062/177-796.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike.k PARKETAR postavljanje. 062/723-575. 062/691-202. Tel/fax: 070/235-236. Mob.: 3383202250044019. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. Mob. Tel. 061/227-189. infuzija. injekcije. mijenjanje katetera. sanitarije. nove. Tel. popravljam brave. muhe. popravka svih vrsta TV aparata. Tel. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. antivirusi. 062/256-376.k PROF. 061/513-448. ~isto. Mob. be`i~ne tel. Mob. itd.k. dolazi va{oj ku}i. Mob. namje{taja i auto sjedi{ta. 061/930-315.d. dolazak na adesu. 74 000 Doboj. Tel. 544-932 i 062/522-986. pe~i. Tel. instrukcije. Tel. kom pju ter ska obra da. Tel. ispomo} radne snage po dogovoru.k VR[IM prevoz selidbe. Tel: 062/220-373. 062/127-525.k VKV BRAVAR. Mob. mi{eve stjenice moljce i dr. D`emala Bijedi}a 185. 71 000 Sarajevo.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. panelne i DUAL zavjese. kod med. inzulina. mehanike. Tel. naselje nova Breka.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 062/691-202. Mob. ~as 6 KM. uti~nica. Tel. dolazak na adresu. Tel. nado gra dnja.. 061/926-560. Tel. Mob. SERVIS zdravlja. kao i selidbe iz Europe i BiH.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. voda keramika uredno po dogovoru. Tel.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. veliki kombi. manje selidbe. el. monta`u sanitarnih ure|aja. 061/922-476 i 033-800-514.k BRAVAR i varilac. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. gamad 100%efikasno. prodaja polovnih ra~unara. Tel: 062/691-202. u N. moljce. Tel. 065/733-400. kovane ograde.k. 033/219-761.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. 062/672-858. popravka i razvod instalacija. 061/180-120. 065/572-966. fizike.ba . dolazak na adresu. 061/480-069.. Tel. itisona. gitere itd. Mob. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. 1: 25. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. Alekse [anti}a 4. stolarija. instrukcije.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.k OBAVLJAM poslove zidarske.k BRU[ENJE. individualni rad od 5 do 75.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. 061/551-035.o. sa dugogodi{njim iskustvom. Mob. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. plinske instalacije i mijenjam konvektore. itd). 033/625-196. 062/177-796. dolazim na lice mjesta. Sarajevo.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. {ipoda. Mob. 032/244-417. Tel: 061/529-608. 062/226-665. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. elektrotehnike. instrukcije |acima. 062/569-444. Al. 650-867.k BRAVARSKI radovi. trakaste. itd.k utorak. Tel. pro~eplje nje odvo da. Mob. Mob. 032/691 794. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. Mob. 061/141-659. 535-659. pe}i. instalacija.Agencija: Tel: 061/188-011. na www. Mob. pravim gelendere i kovane ograde. 061/563-292. Tel.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 061/132-149. 061/902-688. moleraj.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. Tel. 061/365-677. Mob. Mob. Mob. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju.k RADIM centralno-eta`no grijanje. web hosting. dekorater. jez.k „DOM VI TA LIS“.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 061/863-559. 033/232162.k MATEMATIKA.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. 443-282. 061/172-948. glavobolja. 062/522-986. malterisanje i ostalo po potrebi. 062/073-760. sve {kole i fakultete.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. kre~enje. moleraj. VANJSKE PVC i AL. ugradnja i popravka brava.k INSTRUKCIJE. 621-976. stjenice. Tel: 061/552-556. 062/139-034. Mob. servisi ra~unara. Mob. Mob. fakulteta. iz matematike i fizike. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM).anasnegina. sanitarija. i{ijas. 062/916-472. Mob.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 75 000 Tuzla.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. plakara. Mob. 061/432-704. brzo. Tel.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 061/243-891. matematika. TELEFONIKO servis.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. na Ilid`ai. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121. Tel. aparate. Mob. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. Tel. 062/907-356. Bulevar Kulina bana 30-b. bru{enje. popravlja stare. Mob. 062/466-093.k SERVIS kompjutera sistemi. profesorica eng.k USLUGE MAXIVITA.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. instalacija.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 033/655-600 i 061/551-515 www. iskusan profesor. gletovanje. platnene roletne i harmonika vrata.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. Mob. ma{inski elemenata. 061/221-668. Mob.k ENGLESKI jezik. laboratorij.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. kupanje. za sve |ake i studente. lustera. tepiha. web hosting. 062/316-973. postavljanje laminata.

Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. . u konkurenciji sedam filmova. 120. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). ~ini se. me|unarodni filmski festival FEST. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. rekla je Damjanovi}. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. ni tu nije bilo dileme. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put.Ona je na svaki na ~in po se bna. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. bi}e otvorena petnaest dana. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi .000 posjetilaca. Film je. kao Fest na bis. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. stolje}a. koja je prodajnog karaktera. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. „Davno. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. koji se sre}u naizgled slu~ajno. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. {to i jeste njegova osobina. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . lje filmove snimljene u protekloj godini. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . da se povukao u sebe. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. [to se . Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. Izlo`ba. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. Sarajevo je 1972. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. 6. i. ju~er su. SELIMOVI] dam dana. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. marta. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. ina~e. jasnio je reditelj. Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. ali kako nam je rekao reditelj. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. Tada je to bilo smije{no. u Beogradu je zavr{en 40. rekao je Radivojac. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. marta. kada je u taj grad stigao klavir. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . jo{ 1994. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. mart/o`ujak 2012. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika.u svijetu velikih. „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. poslije 32 godine. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. Gotovo 100 prikazanih filmova. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN.OSLOBO\ENJE utorak. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. . 9. evo. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. od ~ega 74 premijerno. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. Me|utim. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. i to prvi u Srbiji.

sna`ne gitarske rifove.000 fanova. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. Koncerti }e se odr`ati 8. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. do 1963. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija.. navode organizatori. . jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . spektakularnu rasvjetu. nakon razvoda svojih roditelja. i 11. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. 6. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. D. prvi put se 1995. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. McCartney je od 1955. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . koji je preminuo u srijedu nave~er. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. bi}e sa~uvane.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. 9. mart/o`ujak 2012. . Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. za budu}e generacije. marta. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina.36 SCENA utorak. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. The Horrors i Arctic Monkeys. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova.. kazao je ministar John Pennhouse. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. pjeva~u The Monkeesa. pi{e u najavi koncerta. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. saop{tili su britanski zvani~nici. vih pjesama. prenosi AP. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. kada mu je bilo svega pet godina. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. Ja. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. . 10. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. Najbolji britanski bend je Kasabian. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. Bend.

SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. kao i za SF filmove E. Ja. 6. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. na velikom ekranu.T. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. Bez nekog koketiranja i namjere. obja{njava da ni sam ne zna odgovor. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. preminuo je proteklog vikenda u 82. ali i {ire. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. prijateljima i mojoj publici. neko kra}e. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. on kao jedinu istinu vidi ljubav. kazao je Lucas. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska.OSLOBO\ENJE utorak. Plan je jednostavan . Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici.2018. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. Sretan sam ~ovjek. . . U SAD-u. i Bliski susreti tre}e vrste. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. mart/o`ujak 2012. ka`e ^oli}. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . u 82. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. marta. prema porodici. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. re`isera Georgea Lucasa. godini. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. . mo`da se ja tu vi{e dajem.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. D. Chewbacca. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. . sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom.

bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. godine. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Libanon. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Sirija. Tu su jo{ Kuvajt.najvi{e engleski i francuski . kupnju novih oru`ja. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. Libije i Jemena. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. a u Perzijskom zaljevu Katar. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. ho}e-ne}e. Irak. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. Oni koji su 1982. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . mobiteli i SMS-poruke. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Kad je u Hami 1982. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . Poginulo je i vi{e policajaca. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . masovna pobuna preselila se u Siriju. To je. a vojska joj se u tome pridru`ila. saveznike se nema vremena provjeravati. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. Kad je policija zapucala. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. te ne{to vojnika. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale.sirijski natalitet vrlo je visok. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. godine izgubili svoje najbli`e. 6. uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. mart/o`ujak 2012. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. a pogotovo Egiptu. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . sirijski vojni dezerteri. Bili su spremni na osvetu. Jemen i Oman. Ipak.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. brat predsjednika Bashara al-Assada.pla}e ~asnicima i do~asnicima. dakako. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. a od naoru`anja imali su samo no`eve. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. Tako je krvoproli}e zapo~elo. Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). Jordan). Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu.38 [TAMPA•TISAK utorak. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. ustav se treba promijeniti.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). ali i u vlastitim redovima. Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. osobito one bogate naftom.

ali i u vlastitim redovima. Prvo. Tre}e. . stoga. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. naime. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . usred grdnih kontinentalnih glavobolja. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. U EU. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. odbijanja. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. Evroskeptici nemaju. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. Za obe je jo{ zagonetno. Ali. ili ho}e da bude. Pamtim. Evropi su zna~ajni iz. bezbednosni. naravno asimetri~nih. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. nije se razaralo (a jeste izvan nje. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. Ako. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. za „magnetisanje” je pridobila SAD. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. prihvatanja. kao ni mnogi drugi radoznalci. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. definisala kao zemlju politi~kog zapada. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. mart/o`ujak 2012. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. Saudijske Arabije. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. Drugo. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. na primer. premijerno u novijoj istoriji. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. opet kao retko kada. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. utvr|eno je da. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. koje }u izneti u sa`etom vidu. Drugo. Kuvajta. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. nas. ne opstanu ni EU ni evro. deo EU. me|utim. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. zavodljivosti. premijerno u novijoj istoriji. Tre}e. nisam na{ao. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. bar ~etiri razloga. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. usaglasili s neposrednom okolinom. 6. izvla~enje o{te}ene tehnike. Mo`da su preterali.OSLOBO\ENJE utorak. Pa da. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . koja jeste. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. te postrojbe za logistiku. Miro Radoj~i}. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. ko jim slu~ajem. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. tako smo se. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. zna „gde bi nam bio kraj” da da. Prvo. Kad je u Hami 1982. ^etvrto. pogotovu ne jednodu{nu. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. da je po~etkom 1970-ih. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. Helmut Kol. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. i zajednicama iz koji je izrasla. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). Srbija je sebe. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. u „[piglu”). predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. tako|e. Jedan od najpopularnijih reportera. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. ~etiri decenije kasnije. Srbija je sebe.

poput monstere. posolite i pobiberite. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. Prijedlog su sobna jela. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar.l dracenu. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. Pre dla `e mo za~insko bilje. porculanske zdjele. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. puzavice. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. sobna loza. vodeniku. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. povremeno probadanje u grudima. {to je ujedno i najbolji izbor. paprat. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. datulju. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. Ali. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. hortenzija.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. MODA. 6. dracenu. kamelija.. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka.5 kg piletine 1. dolaze cipele i tenisice. te je odlo`ite na toplo. lupanje srca. gospin vlasak. na laganoj vatri. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca.infarkt. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. dosolite i pobiberite. mart/o`ujak 2012. asparagus. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. Ljekaru ih. fikus benjamin. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. Ako imaju dovoljno svjetla. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). Ali. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. {eflera. 2 dl vina. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. paprat. klorofitum. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. fikuse. bakreni lonci. za manje hodnike kraljevsku begoniju. fikus benjamin. oleander. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. TRENDOVI LJEPOTA. {e fle re. dra ce nu. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. odnosno {loga. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. dracene. ceropegiju. kalanhoja. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. ciklama. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. Saft izmutite. sobnu araliju. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. bijelim Tshirticama. te smokve. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. aucuba japonicu. filadendron. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. na stepenicama br{ljan. . mje{avinu za~ina i kadulju. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo.. asparagusl vo di te ra~una. kratko (2-3 minuta) prodinstajte. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. STIL.. razne penja~ice. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . a nemaju jak bol u grudima. sobnu lozu. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. Kuhinjski pribor. puzavice. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. papratac. scindapsus..

Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. Aplikacija EURO 2012. mobitel koji ima ugra|en projektor. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. One S i One V. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). me|u kojima je 1GHz procesor. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. To nikako nije sve. EURO 2012. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. Kao i njegov prethodnik. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. Robot ARM ima ruku. 6. vrat i senzore na glavi. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. 16GB slobodnog hard-drive prostora.8GHz uz Turbo Boost. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. 16. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. pa se mo`e re}i da je iPad. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.85“ iPad modela po~ne ove godine. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. po~inje 8. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Prije toga.2MP. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. poput bu{ilice. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. u tehnolo{kom svijetu.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3.OSLOBO\ENJE utorak. Svaki od njih ima 4. a to su One X. Apple planira da proizvodnju 7. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. a pri tome koristi vid. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. u neku ruku. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. Pored toga. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. full-frame CMOS senzor. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. Tako|er. mart/o`ujak 2012. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. ve} i stara vijest. Nikon D4 . {aku. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. Ure|aj ima operativni sistem Android. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. On ima ugra|en i projektor. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Tako|er. omogu}uje unaprije|enu grafiku. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. pa kao ljudi. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. a kada prvenstvo po~ne. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane.3GHz brzina radnog takta. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa.800.

na adresu pretplata@oslobodjenje.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . ta~ka a. www.943 b) Rashodi 2.687.675.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. MPI “MLIN“ d. Sarajevo .905.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu. direktor II . Gora`de.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7.puna i skra}ena firma „Europa“ d.141 KM g) Rashodi 1.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. Gora`de. I .877.T. stav 1. 4.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S. direktor U skladu sa ~l. U skladu sa ~lanom 4.805 KM PASIVA f) Kapital 2. lejlak@hoteleurope.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d. Lejla Kr{lak. 77 KM i nominalna cijena .027. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I . Sarajevo.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.489. e-mail i web stranica. i 2. Ul.958. dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d. Lukovo polje 54 . objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43. direktor. Bahto Hamid. USTIKOLINA .~lanovi uprave Ismet Bukva.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.974 redovne dionice i nominalna cijena 25.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d.F. ta~ka b. Gora`de . za hotelijerstvo i turizam Sarajevo. Gora`de . 033-580-553.958. „Europa“ d.net. 29.ba .476.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.231 b) Upisani osnovni kapital 4. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica.net. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje. e-mail gpddrina@bih.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.broj telefona i telefaksa.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja. III . U skladu sa ~lanom 4.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.d.W. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www. 5 . Ustikolina.d.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica.413.425.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3.W.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.582 PASIVA a) Kapital 3.949.00 KM IV.00 KM i) Porez na dobit 209.887. Durd`i} Mina .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad . CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH. FRANKFURT AM MAIN. GPD "DRINA" d.ba .v. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci. ta~ka b. 6.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25. 14.broj telefona i telefaksa. S.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .909 obi~nih dionica. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.31.W.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin . ~lan . Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.d.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.o.958. a preko DEUTSCHE BANK AG. broj 37/09).805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1. stav 1. Ustikolina .978.650.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa .00 KM g) Rashodi 8.kagi.d. Gora`de.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98. 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .T. aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Sarajevo.408. kao i u inostranstvu.20) i nominalna cijena . S. 038/221-145.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82.d.I.00 KM j) Ukupno pasiva 48.687.334 (22. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH". i 2.121. Kurtovi} Almas. 033/580-580. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo . Sarajevo. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.30 nominalna vrijednost .124.o. sekretar Dru{tva II .o.adresa sjedi{ta Sinica br.OSLOBO\ENJE.predsjednik.249.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina. 2.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I . a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2. Pravilnika o sadr`aju.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil.F.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1.027.682.~lan.42 OGLASI utorak. I .ba.883.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .950 KM IV .059.035. Sarajevo III .092.o. UNCRBA22XXX.723 e) Ukupno pasiva 7.969. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6.broj emitovanih vrijednosnih papira 83.240.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43. Pravilnika o sadr`aju. mpimlin@bih.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. XII 2011.I.00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16.broj emitovanih vrijednosnih papira 223. ~lan.327 c) Teku}a sredstva 906.d.479.I.015 c) Dugoro~ne obaveze 2.~lan . Gora`de.532.adresa sjedi{ta Ustikolina bb.742. e-mail i web stranica: Tel/fax.273 KM h) Teku}a sredstva 283. nominalne vr. Trg Barcelone 1 .OP]I PODACI O EMITENTU .00 KM PASIVA f) Kapital 28.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10. Pravilnika o sadr`aju.d. [emso Temin.00 KM h) Teku}a sredstva 3.~lanovi uprave Munib ^au{evi}.F. v.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.ba . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.039.993.broj telefona i telefaksa. v.627.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.958.d. i 2.093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III .T.o. Bahto Hamid . direktor II .425.1.927 KM j) Ukupno pasiva 2. Deljo Zijad. 2012. br. mart/o`ujak 2012.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.782. BA393383204890493726 .ba .OP]I PODACI O EMITENTU .com.2006. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.467. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.OP]I PODACI O EMITENTU .d.o. predsjednik.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.386. stav 1. Kasim Bajrovi}.hoteleurope.

500 rukopisa teolo{ke. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. niti joj robovati. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. do 1942. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. zajednice. Pravom putu i ispravnom `ivotu. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. 1953. a od sebe. pribli`ava Allahu. zrak ili vazduh. poroka. dru{tvenog i dru{tvenosti. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. anorganskih. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. To je cijena ljudske slobode. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. straha. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. Umro 23. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. vodu ili ki{u.“ Dakle. jasno i precizno. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. saradnje. reda i poretka. esencije. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. poliglot. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. kulture. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Spaho. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. ju`no od Bagdada. univerzum. harmoniju. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. `ivimo. Na sjeveru Kambod`e. uz granicu s Tajlandom. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. nakanom. Priroda Allahovom Voljom. Na`alost. koristiti. `ivot i nafaku svakom stvorenju. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. i zato samo Njemu trebaju robovati. dru{tva. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. pjesni~ke i druge gra|e. `ivota i svijeta koja preko: vjere. [to se ti~e kosmosa. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. izo bli~enosti i apsurdu `ivota.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . dobrih djela i dobro~instva. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. Najkra}e. unaprijed odre|enom. 1957. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. isti Gospodar. i u prirodi.u dru{tvu pored instikta. Svemir i priroda su po sadr`aju. neposredno i direktno dariva svjetlost. zvani ljudsko dru{tvo. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. besmislu. tako Allah d`. bescilju. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. G. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. 6. U okviru istog reda. zajednici i ljudima. slobodni. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. Tokom hodo~a{}a u Meku.{. ni sa strane svemira i prirode. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. tagutu. drugi po veli~ini grad u Angoli. slikar. me|u kojima su Merilin Monro. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. a povjerenu i prilago|enu prirodu. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. 2005. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . priroda i ljudski svijet. {to je fikcija nevjernika. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. interesa i koristi prisutna je i Objava. historijske. ni izvan. vjerujemo. 1480. dra” “Ciganin i . um. organskih. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. 2004. Mehmed ef. doba kolere”). ~ovjeka. isti Vladar i isti Odr`avatelj. 2002. Hans Bete Fehim ef. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. 1900. D`ejn Mensfild. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. 1874. proporciju i mjeru remeti i u sebi. prirode. nakani i na~inu stvaranja povjereni. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. pravim vjernicima. mart/o`ujak 2012. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. 1992. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. 1944. i u svemiru. strasti. svijeta. vjerozakona. i u dru{tvu. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. solidarnosti. Mislilac hri{}anske inspiracije. 1994. 2001. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. 1999. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. muslimana toga doba. Romi [najder. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. U 89. koji je 1883. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. razum. dru{tva. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. 1927. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. etike. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. ljudskosti i dru{tvenosti. i D`ehennemu. smislom i ciljem. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. koji je osvojio poznate ljepotice. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. solidarnosti. 1946. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. a ~ovjek red. Meksikanci. marta 1948. 1629. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. 1998. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. izravno. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. 2007. “Smisao istorije”. egzistencije. dobrih djela. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji.OSLOBO\ENJE utorak. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. saradnje. mije{a mitove. {to je i bio uzrok sukoba. “Mikelan|elo”. pet osjetila. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. 1980. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. “^ovjek i ma{ina”. izo pa~enos ti.{. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. ali isto tako i neraskidiva veza. savjest. ~estitim i dobronamjernim ljudima. vijeka. sluge. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. 1836. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. ljudi. svijest. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. d`entlmen”). Odredbom. 1941. a nisu im kao vlasni{tvo predati. Obradio je vi{e od 1. {ejtanu. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. Rita Hejvort i Anita Ekberg. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. svrhom. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. dru{tva. uhap{en Ta Mok. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. . sudbine. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. nagona. vrijednosti. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . Spaho“.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. H. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). intuicija. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. poredak.001 no}“. jedan od najve}ih filozofa 20. vijeka. a ne predati univerzum. ni ispod. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. isti Izvor nafake. {to je zabluda politeista. magiju i realnost. Kako su priroda. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. a sebe kraljem. prilago|eni i upokoreni ljudima. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. “Filozofija slobode”. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. emocije i pamet. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. dominiraju instikti . natjecanja u dobru. Dakle. perver zi ji. 1475. iskrenim. po`uda. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. Osnovao je 1890. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan.u dru{tvu ireverzibiliteta. prilago|eni i primjereni. 1993.

Ibi{evi} (Stuttgart). Oru~ (od 65. U 63. ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Zatagi}. Karad`a. Goran Ratkovi} (Borac). Amar Burovi} (Sarajevo). Idealni tim 24. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. u Slova~koj. ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. Adel Halilovi} (RB Salzburg). Edis Tahiri (Olimpic).Red`epi (75).Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. Omerinovi}). 4:0 . obavijestili su nas iz plavog tabora. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. u kojoj sudjeluju: Borac. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. Zeko. Prijateljski me~: Travnik .Mi{i} (77). ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. Varupa (63). Trener: Husnija Arapovi}. Ribi}. a plavi su odlu~ili igrati po danu. Gr~ke i Slovenije. Kova~evi}. Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. [ari}. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. ISKRA: Karanovi}. Sloboda i [iroki Brijeg. naravno da bismo izabrali no}ni termin. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. Borac. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Kuzmanovi} (Stuttgart).Batovanja (22). a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. Naime.[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. J. 14. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb).30. Kova~ (od 75. Huseinspahi}. Cassio.N. kolo sezone 2011/12. Castro (Bayer Leverkusen). BiH je od 24.30 i 17. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). Jusufba{i}). kadeta za kvalifikacije za EP 2013. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. Simeunovi}. a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Marko Simovi} (Leotar). TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. Emil Gluhali} (Zagreb). minuti. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. Lihovac. Teren te`ak za igru. gdje }e 8. Gledatelja 200. Mi{i}. 6. Fuka). Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). 2:0 . Seferovi} (od 75. Oru~. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Sli~an scenario i u 75. “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. Su~i} (od 75. kola Bundeslige. Marko Mihojevi} (Leotar). Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . Handan. Schwab (Bayer Leverkusen). marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. {to }e biti prva provjera bh. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. Karali} (od 70. Strijelci: 1:0 . 3:0 . Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). te 19. Gundogan (Borussia Dortmund). Maroh (Nurnberg). Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. N. Amar Heri} (^elik). Kiessling (Bayer Leverkusen). Iskra. Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). La{tro. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Kagawa (Borussia Dortmund). Red`epi. a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. @elje Amar Osim donesenu odluku. @eljo . a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). Nakon izvla~enja parova u seniorskoj.44 SPORT utorak. Trener: Ned`ad Selimovi}. Mladen Perovi} (Slavija). imala je nekoliko dobrih prilika. “Da su vremenski uslovi druga~iji. ^ehaja). te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Derdiyok (Bayer Leverkusen). Behi}). Varupa. Samir Radovac (Sarajevo). Oru~). Gurbeta). povi} (Kozara). me|utim. koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Popovi} (od 80. prema izboru novinara Kickera. mart/o`ujak 2012. marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Varupa. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. do 29. Jele~. lektor Malko~evi}. Batovanja. Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. Zec (od 70. Kmeta{. reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Almir Aganspahi} (Olimpic). kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Terzi}. . Peji} (od 75. Iako su zvani~ni termini za 16. Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). N. E. [iljak. odli~ne asistencije Cassia. Terzi}). Mla di bh. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Kerim Memija (@eljezni~ar).30. Li. Toprak (Bayer Leverkusen). . Varupa. ^elik. [iroki Brijeg i Vele`.

kolu moraju biti pravi. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. “Trenira. Naime. „@elimo ostati u vrhu. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. “Umor je jedan od faktora. a mana je to {to nas svi dobro znaju. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. . je~i su Vedrana Je{e. J. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. dokazao je povratak. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. a poznato je da u 1.OSLOBO\ENJE utorak. osim kontrolnih utakmica. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca .@eljezni~aru. a tu je i polufinale Kupa. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. odradi}emo dva treninga u utorak. {to im se posljednji put dogodilo 1991. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. godine. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. ovisi}e to o nalazima. koji je kako tvrdi Torlak. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. Z. rekao je Torlak.. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. morao je snimati to. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Sada kada je to slu~aj. ima jako te`ak raspored. ^itluku i Opatiji. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. a najbolje ju je opisao Franck Ribery. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. odnotat. Treba pozitivno razmi{ljati. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. pacijent umro. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. [teta. i 1992. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. Li. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. mart/o`ujak 2012. 6. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. kao {to su Mirza Rizvanovi}. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. . godini. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad.. Me|utim. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. ~ija ekipa . Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. “Ima tu sve ga. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. ~eka nas te`ak raspored. konstatovao je Torlak. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. stoper Sarajeva. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh.umor. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. jer mi smo zaista dobro uigrani.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . “Ovo je jednostavno sr. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. Kako god bude. Bayer je bio bolji sa 2:0. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. na Pecari. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. Bi}e te{ko. Prema njegovim rije~ima. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. Imamo mi tu Slavka Brekala. Ostali su zdravi i spremni. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Idemo na pobjedu. sigurno je da }e biti poja~anje. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH.

Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. ali va`nu prednost. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. minuti. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. Podsje}anja radi. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. Veznjak. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Semak ruskog tima. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. Luisao su aduti portugalskog sastava. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. mart/o`ujak 2012. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. Parovi: Benfica . OSLOBO\ENJE Povrede bh. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal.45 sati. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. Cardozo. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. Li. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. Nemamo {ta izgubiti. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}.5 miliona eura. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji.” . Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. . Peterburga. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. teren. pauzira nekoliko sedmica. a Ker`akov. te je nje gov nas tup bio upi tan. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja.Milan (0:4). 6. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. Me~evi po~inju u 20. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. ali i u budu}nosti. koji je povrijedio koljeno. no svi timovi imaju oscilacija. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. je trener Benfice Jorge Jesus. Maxi Pereira. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. Zvani~ne potvrde jo{ nema. Me|utim. kada su nadigrali topnike. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. uz dva gola Robina van Persieja. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. To izgleda nemogu}e.46 SPORT utorak. prenosi Bild. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. Nismo u dobroj formi. godine. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi.Zenit (prvi me~ 2:3). odlu~io je istr~ati na J. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. koji je 2009. [irokov. Bender (22) je doveden u klub za 2. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. Nismo u dobroj formi. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. Na drugoj strani. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. zbog povrede butnog mi{i}a. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . Arsenal . koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. a on je igru napustio u 57.

ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. da nisu obrukali ni grad. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. {to je niz koji ne pamte od novembra 2002.Sloboda 71:95. Salinas Falcons 12. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe.LA Clippers 103:105.Miami 93:83. 6. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. Phoenix . u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. Charlotte . Philadelphia . 11. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja.Noviteti 2012. Litva 15.OSLOBO\ENJE utorak. Drugo mjesto za nas kao da je titula.Golden State 83:75. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. Rezultati: Litva . a imaju evroliga{a. ali i finalu. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12.New Jersey 101:104. naravno da smo sre}ni. ali su im Zeni~anke dobro parirale. 4. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. Onda poslije toga ide i prvenstvo. ali i da se ekipa borila do kraja. LA Lakers . Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. ali smo se dobro borili. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. produ`etak. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Sloboda 21. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. Zenica 10. 8. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. Od`ak 18. a pala je i pokoja suza radosnica. [to se ti~e same utakmice. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. “Nismo uspjeli pobijediti.Honda Civic 2012. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). Biha} 21. Srednjo{kolac . TUNOVI] ma}instvu. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989.@ivinice 78 56:53. koja se uistinu ove sezone bori s formom. Odom je 22. slobodna je bila ekipa Zenice. 6. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. Odmah po preuzimanju dva pehara. barem tako tvrdi. aplauzom su pozdravili go{}e. 2. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Houston . 3.000 prisutnih u Gradskoj areni. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M. M. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. trenerica Partizana. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine.Od`ak 101:55. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva.Denver 94:99. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. San Antonio . Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. Podsjetimo.New York 115:111. ~ime je ostavio svoju ekipu. Srednjo{kolac 13.Travnik 73:76. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. ali i odli~an doma}in. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. godine.Sacramento 88:96. Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. Travnik 18. Poredak:1. . Rezultati:Boston . Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. Gradina Koteks-Trica . dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. rekao je Odom. Grada~ac 15. Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. 5. tj. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. rina Maljkovi}. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Biha} Salinas Falcons 20:0. 7. 10. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. na cjedilu. Povratak klasici Aktuelno . nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. Grada~ac . mart/o`ujak 2012.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . trener ^elika.Chicago 91:96. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. Odom je. ali smo se dobro borili. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Oko 3. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. 9. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. koja }e napuniti ovu dvoranu. produ`etak. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. @ivinice 78 19. Na kraju. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. Rondo je ubacio 18 ko{eva. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . Toronto . Gradina Koteks-Trica 15.

koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. Jusuf Ali Ra{idagi}. marta u kineskom [angaju. Rafael Nadal ([pa) 10. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. Srbiji i Hrvatskoj. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. a u borbama Deni Memi}. Tako|e. kod mla|ih kadeta. D`anan ^ukurija. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. 9. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}.840. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. a u borbama Kerim Omerbegovi}. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). 3. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. koji sada zauzima 475. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. do 18. 6. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. Mervana Jugi} . B. Lejla Tutund`i}. a Brki} na 417. Andy Murray (VB) 7. Novak \okovi} (Srb) 13. Tomislav Brki} (BiH) 87. Almin Avdovi}. 6. 5.850. Edita Murguz.340. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. Emir Memi{evi}. mart/o`ujak 2012. Bronze su osvojili Goro Arel. aprila. Roger Federer ([vi) 8. Andrea Petkovi} (Njem) 3. 5. David Ferrer ([pa) 4. Marion Bar toli (Fra) 5. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. 475. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. 10. a u borbama Ibrahim \onko. koja se ovih dana organizuju {irom planete.160. Edita Murguz. Mer vana Jugi} . Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. Aldin [etki} (BiH) 72. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. Grada vratila se sa 19 zlatnih. Elvedin Avdovi}. Samir Selimovi}. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. mjesto. 4. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. Na Li (Kin) 4. Dina ^ukurija.455.710.270. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. Za najboljeg takmi~ara. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. 178. 301. 952.095. Jusuf Ali Ra{idagi}. 674. ko je }e se odr`ati od 9. 417. 7. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. Asja Kla~ar. 332. dok je u konkurenciji dublova na 92. 266. Ibrahim \onko. S druge strane. Kerim Omerbegovi}. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova.. marta do 1. Osvojeno je deset pehara .48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga. ovi nastupi su otkazani. Prvi je i dalje Novak \okovi}. Mirza Ba{i} (BiH) 148.860. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. mjestu. rade punom parom. mjesto. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266.390. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}. Jelena Simi} (BiH) 16. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi.680. 7.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. Bahra Avdovi}. Toma{ Berdych (^e{) 3. Vera Zvonareva (Rus) 4. 3. Adna Bori}. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. Jasmina Tinji} (BiH) 206.810.710. Sabina Tanovi}. B. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. 9. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G. Najbolje rangirana bh. Amer Deli} (BiH) 285. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Ema Burgi} (BiH) 13. Petra Kvitova (^e{) 7. Tarik Omeragi} }e. 886. Victoria Azarenka (Blr) 8. . prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . Caroline Wozniacki (Dan) 6. u Vogo{}i. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. D`umhur na 310. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Alen ^ukurija. 603. Elvedin Avdovi}. V. teniser Amer Deli} ostao je na 178. Sadmir Habibovi}. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. Ned`ad Husi}. 6.450. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. 8. Maria Sharapova (Rus) 7. Austriji. 4. poziciji u singlu. Ba{i} je sada na 301. Lejla Tutund`i}. 10. Damir D`umhur (BiH) 145. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. koja je objavljena ju~er. do}i u pitanje. do 11.Salki} (BiH) 144.665. Od bh. 2. Samantha Stosur (Aus) 5. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}. 8. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). 2. mjestu. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi.310. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. najbolje rangirani bh. 310. Emir Kaljanac. ATP rang-lista: 1.. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. marta.Salki} na 92.415. poziciji. Anel Polutak.875. Mardy Fish (SAD) 2. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. nastupi}e Nihad Ba{i}.980. Rumunija od 16. Na`alost.825. WTA rang-lista: 1.

u [paniji. Me|utim. marta. Lipovina. . Peri{i} 3. On je hitnuo koplje na 74. ~lan Atletskog kluba Zenica. Radovi} 3. La- bilje`io tri izjedna~enja. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. godine. Lov}en 6. Joveti} 2. G. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. prva mjesta u Splitu su od bh. Kalu|erovi} 1. Terza 3. Velispahi}. koja nam je potvrdila dolazak. Mi. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. pod nazivom Zlatni pijetao. do 9.04 m). Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. kola regionalne SEHA lige. Markovi}. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. u Sarajevu. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. ]UMUROVI] odbrana. ali i selekcijom Crne Gore. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. N. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. Lingo. Bra~kovi} 2. Hrbat 6 (1). kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. Markovi} 5. Me|utim. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}.65 m) i diska (41. koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. Dra{kovi} 1. . Durakovi} 1. 1 sedmerac). Latkovi} 2. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. G. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. Dedaji} 1. mart/o`ujak 2012. juna) za odlazak na SP 2013. V. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. 6. uz tri pobjede i dva poraza. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. Demirovi}. Gledalaca 100. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. ali to nije i slu`beno potvr|eno. Grbovi} 4. Osim Mileusni}a. Lov}en 6 (3). D. do 8. Efendi} (6 odbrana). Delegat: Zahid Crnki} (BiH). do 9. Podsjetimo.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. I. Stankovi}. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. Zulfi} 4 (1). Simi} (15 odbrana). te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). Alibegovi} 1. BOSNA BHT: Poli}. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. Najbolji bh. ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka).OSLOBO\ENJE utorak.92 m). prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. Sabljakovi}. Pejovi} 1. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). Burnazovi}. Trener: Pero Milo{evi}. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . Popovi} 1. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. . Jusufovi}. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. VRANJE[ Pripreme bh. Mladi sastav bh. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. Trener: Goran Tomi}.

6. DRSV Valjevac Mirsad. katastarska op}ina Mustajba{i}i. Radi}a br. Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. U skladu sa ~lanom 4. Zavidovi}i.781.376. 311. radi duga.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935.rmkpromet.89 KM. ZPP-a. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019. mart/o`ujak 2012. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. ostala nep. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. generalni direktor Sarija Arnaut. ul. . 2012. Mustafina. Kozarskih junaka 13.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani.604 g) Rashodi 7. 6.OP]I PODACI O EMITENTU . 2. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira. u suprotnom. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. ozna~ene sa: . Kozarskih junaka 13. a na osnovu ~l. 27. iznos od 2. 2011. 2. pa do dana isplate iznos od 1. Zenica . po~ev od dana podno{enja tu`be. 6.764. [ufflaya 26. oranica 5. 31. ul. godine Na osnovu ~lana 63. 23. 1.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. iz Skroza bb.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". godine. ul.180. S. suzdr`ano ili negativno. a po zahtjevu Valjevac Mirsada.323 h) Dugoro~ne obaveze 1.ba www. Hasibov. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . i 329. sa dijelom 38/100.adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04).00 KM na ime naknada za opomene.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222.313 PASIVA f) Kapital 23. 2011.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. 28. 2012. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. Zenica . ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. 2012. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. predsjednik Muhamed Mu{ija.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". i 2. i to sudija Sanja Vu~ijak. sa dijelom 31/100.629 h) Teku}a sredstva 3. i ~lana 67. Visoko. ul. radi duga. iznos od 100. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. i ~lana 67. op}ina Zavidovi}i. ZPP-a). 6. ing. v. tj.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}.22 KM. `rtava. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494. a u vezi sa ~lanovima 328. ~lan . Kosovskih junaka 12. sin Saliha. godine. Salihov. Skroze bb. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. godine u 12 sati. 348.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada.473. lahke brigade bb. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. dipl.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. 2. 26.ba . godine Op}inski sud u Sarajevu. ul. Pravilnika o sadr`aju. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. Kakanj. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i. Sudija Sanela Goru{anovi} .d.155.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. 032 401-257. ta~ka b. iz Visokog.390. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Olovska 84. ~lan Suad Orli}. e-mail: rmkprom@bih.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. Dr. Mostar. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719.d. Ulica kadije Uvejsa br. broj 19/03 i 54/04). stav 1.~lanovi uprave Muhamed Begi}.net.409. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. 2. Sakibov. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". Fra An|ela Zvizdovi}a br. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4.884.007 IV . ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo.155.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. 2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo. protiv tu`enog Mari} Milenko. ~lan Nijaz Begi}. 16. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH".438.p.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. ozna~ene sa: . ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. ~lan Abdulah Serdarevi}.00 KM. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Radovlje bb. godine. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Sarajevo. stav 1. takse na presudu u iznosu od 100. 2012. ul.Butigan. vrijednost predmeta spora 16.55 KM. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}.skra}eni naziv .351 j) Ukupno pasiva 26. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 2011. sa dijelom 1/1. 2012.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . godinu rmk promet Zenica. Sarajevo. sudija Sanela Goru{anovi} .katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica".85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 28. ul. 28.broj telefona i telefaksa. Mostar.927 m2 . u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65.187. katastarska op}ina Mitrovi}i. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda. Mostar. ul. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice.170. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II .broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . majdan kame povr{ine 29. sin Sakiba. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I . 2012. e-mail i web stranica tel. ]ori} Sa{a. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. M.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26.810 g) Upisani osnovni kapital 26. klase povr{ine 189 m2 . 27. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. godine Op}inski sud u Sarajevu. pred ovaj sud u sobu broj 330/III.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. godine. Bl. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.634 m2 . godine Na osnovu ~lana 63. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. povr{ine 5. [etka Berislav.s.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice".308. fax 032 244-135. 5. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

30-15. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .OSLOBO\ENJE utorak. 14. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30-15. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30 09-19 08-16. 6. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul.30 07-19 07.30-15.30-15. subota nedjelja 07-19 07. Vehbi ef.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 07-19 07. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. mart/o`ujak 2012. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30 07-16 07-14 07-19 07. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. [emsekadi}a Kulina bana bb H.30 07-19 07. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.

G. 066/092-978. web hosting. 061/922-476 i 033/800-514. VII sprat.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. kab. obveznice. 061/141-676. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. Mob. Tel. Mob. Tel. sa grijanjem. Mob. 718-405. 2 kupatila. 062/829-206 i 033/295-290.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. soni. ~as 6 KM. auta. 061/224 -104. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Mob.k RADIM centralno-eta`no grijanje. original daljinski za sve TV aparate. ve}im i modernim kombijem.k INSTRUKCIJE iz matematike. 065/027-864. stolarija. lijenti poznati. 033/219761. vr{i opravku instalacija.eta`no grijanje. firma Glanz. Tel. 535-659. ima ispravlja~. Gladno polje. centar. Olimpijska 80m2. ul. aparate.000.k . 061/563-292. plinske instalacije i mijenjam konvektore.000 KM.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. cijena 5. 062/073-760.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. Tel.anasnegina.k MATEMATIKU instruira dipl. prostor 125m2. internet.k BESPLATNE web prezentacije. instrukcije. nezavisnosti II sprat 72m2. Tel. Brdak~ije I sprat. }avrme. ul. Cijena 20 km m2. ericsson. 061/145-504. 061/571-361. ru~ne. inf. 033/225-431. gara`om. Tvin Spurk. vp. Tel.50m2. dolazim na va{u adresu. filateliju. Tel:061/208-414. Tel: 062/200-777-033/203-127. 033/445-612. 061/319-604.apple inphone. na period od 3-4 mjeseca.k MATEMATIKA instrukcije |acima. kvalitetno. 061/700-863. Skendera Kulenovi}a. ~as 6 KM. 061/533-326. et. selidbe. 663247. 062/959-129.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. 180 KM. Dvor 97m2. Tel.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. povoljno.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. 350 KM. za jednosoban. kompjuterska obrada. 033/542668. Tel. 061/573-640. 2.k PRODAJEM Alfu 146. el. Mob. Tel. mijenjanje katetera. Mob. Mojmilo. pranje i su{enje vune. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s.com Mob. 9 sprat. 100m2. staru deviznu {tednju. 3 sprat. A. 2 balkona. eta`no centralno grijanje. renoviran. davanje injekcija. 033/201-202. Tel. 542668. Mob. Tel: 061/275-440. parking. servisi ra~unara.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. mo`e i prodaja.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. Mob.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Tel: 066/999-012. instalacija. Hrasno. 456-505. Josipa Vanca{a.k utorak. za sli~an. 240-895. Mob.k TV VIDEO servis.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. na du`i period (agencija). 033/558-820. Tel. u odli~nom stanju. nove. Porodice Ribar 65. maturski radovi itd. Tel.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. Mob.k STAN u Vogo{}i. programi. 061/159-507.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Tel.godina.Tel. 061/170-254.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/177-556.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. 062/383-064. komarce i mi{eve. dvostrano orijentisan. Mob. Tel. 25m2. sanitarija. nije registrovana. 062/383-064. 061/864-651. 062/738-728. 061/225-424. balkon. 510-228 i Mob. cijena po dogovoru. 061/219-768.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. pregled ljekara (internist). 061/211-300. 6. belenzuke.balkon. Porodice Ribar vp 58m2. centar. 061/203473. Tvrtka.k PROFESOR engleskog daje instukcije.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 453-752. 2050KM/m2. sauna. Mob. infuzije. 061/863-559. Mob. 063/864-775.00 KM. instrukcije.k SERVIS zdravlja. 061/836764. novogradnja.000KM. 185m2. Tel. Tel. Tel. mart/o`ujak 2012.kablovska televizija. 65 M2. Mob.000KM. dva trosoban stana.dva lifta.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Mob. Mob.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. ing.sms NOVOGRADNJA. Tel: 061/795-449. 062/916-472. izlog.k VKV BRAVAR. kovane ograde.5m2.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 456-979. 56m2. sve namjene. VP. sve {kole i fakultete. kucanje radova na ra~unaru. 061/497-138. 4 sprat. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. Tel. Mob. 2 sprat. 0617323-347.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. 062/695-695.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel: 062/649-370. na Ilid`i. ku}a je bila rezidencija. veliki kombi. aprate.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. francuskog. video i web dizajn. Ul. 2 balkona. 065/572-966. Mob. studente i odrasle. 061/415-787.k POSLOVNI prostor Hrasno. mrave. i sve drugo po dogovoru.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). Tel.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 061/279-971. 532-872. Semira Fra{te 52m2.k MIJENJAM dvosoban stan. 621-976.Tel. stari nakit. laboratorij. prvi red od mora 5m. 061/201-200.k MOLERI nude usluge. dolazak na adesu. monta`u sanitarnih ure|aja. sarajevske i pirotske. 062/907-356.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. 500 KM. M.k BRAVAR i varilac. uni{tavamo `ohare. X sprat. Ante Babi}a br.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. bazen.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. 066/973852. 84m2. Tel.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. 061/243-891.Tel:061/415-786. 061/902-688.000KM. Tel: 061/548-023. mob:063-165-119. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. suhozlatice. Ciglane i 56m2 centar.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.na. 061/266-764 i 061/108-779. antivirusi. kre~enje.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. 061/482-882. fotokopirnica. 061/405-622.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/507-756. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46. izrada tel. kod Ekonomije.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. u dr`avi i vani. 110. Mob: 061/654-941. ENGLESKI.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. Tel. 061/139-768.Tel. 061/200-894 i 033/525-966. Tel: 063/684-566. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. IV sprat. Tel. nervoza. Mob. A. u Hrasnici. satove zidne. moleraj.9. 033/442556..ba.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. 061/101-899. vp. Mob.k MOLER radi molersko-farbarske radove. iskustva. 061/221-668. 061/545-888. 061/350688.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Mob. adaptiran sve novo 46m2 + parking. cijena 200 KM. V sprat. 001 PROF. 061/930-315. itisona. 061/923-192. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. 061/192-670.k KUPUJEM serd`ade i }ilime.Tel:061/323-906. 061/224-704.061/194-929.k FERHADIJA.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. namje{teni. 033/232-162. 532-497. inter. stjenice. stan Ul. 2003. Tel.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu.www.k BA[^AR[IJA. cijena do 20kom — 1. Podcarina br.k PRODAJEM cijepana bukova drva. Tel. 061/925-649. 062/723-575. Tel. Tel.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. dolazim na adresu besplatno. extra sre|en i namje{ten.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Tel. Tel. Tel.k „DOM VITALIS“.k RENAUL cady. namje{ten. www. 061/812-046. Mob. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. Mob.000 KM. god.k IZDAJEMO ku}u 300m2. d`amijska 260m2. 3 sprat. Mob. gamad 100%efikasno. Zvati svakim danom 8 do .k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. kablovska. za sli~an. Mob.k OBAVLJAM poslove zidarske. 650-867. namje{taja.Tel: 061/360084. pro~epljenje odvoda.k ZIDNO ogledalo 200x75. kablovska i mjesto za parking. 2000 godina. Mob. 061/536-973.k IZDAJEM sobu. Tel. 652-338.k UNI[TAVAMO `ohare. 2 lo|e. balkon.450 KM/m2.Tel: 063/762-092 ili 659-895. poduka za |ake. 0617350-448.k STAN na Bjelavama Ul. Mob. 061/437-732 i 061/214-306. 062/256376. 062/226-665. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. Mob.sarajcity. gitere itd. inzulina. za sve |ake i studente. 1:25. popravljam brave. 450 KM. god.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. prevodi. internet. tapete. 0617161790. mi{eve stjenice moljce i dr. i{ijas.400 KM/m2. Patriotske lige 46. sad mogu} i drugi dogovor. Tel.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. 1984.Tel:061/247-186. ^emerli}a. 285. radijatori. sterilitet. Tel. `enskoj osobi. centar. Tel. dolazak na ku}nu adresu. hranjenje. Mob. 061/180-120. balkon 1520KM/m2.k NJEMA^KI jezik. 0617214-405. D`. mrave. ugradnja i popravka brava. 90m2. 4 sobe sa terasama i kupatilima.k STAN na Alipa{inom polju. 112. Pofali}i. Mob. 77m2 + 2 balkona. Mob. Mob: 061/172-518. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. 061/922-476 i 033-800-514. Cijena 12. glavobolja. 75.pacomoby. namje{taja i auto sjedi{ta.000KM. 066/723-731. popravka i razvod instalacija. na du`i period. 061/744523.065/869608. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. 033/209-955. moljce. sa grijanjem. povoljno. isplata odmah. Tel.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. TELEFONIKO servis.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel. 68. iz matematike i fizike. cijena 1 ~as/10 KM. Donji Vele{i}i.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. Tel: 061/245-900. stare vezove sa srmom. 066/995-944. 1. Mob. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. Mob. Mob. 13. 544-932 i 062/522-986. Mob.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. 27m2. sve novo.TD (90. registrovan 5+2.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 061/172-948. 033/536-765 i 061/134544.htc. potpuno namje{ten stan 55m2. 065/819-136.k Postavljam kerami~ke plo~ice. 061/965-126. blizu Katedrale. Mob. popravlja stare. Tel. grijanje. garancija 2.Tel:061/172-518. Ribara 52m2.900. 061/205-235. 2500KM/m2. 061/519-089. zna~ke i ost. Tel. Mob. gara`nih vrata i blindiranih.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma.pogon 4x4. 061/365-677. instrukcije i prevodi. Mob. nadogradnja. upotreba kuhinje. Tel.k. be`i~ne tel. na du`e vrijeme. kao nov.Tel: 062/737-506. stolove. Tel. 59 ks. Tel.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 061/573-640.Tel.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel: 033/454-968.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 218. 001 MAXIVITA.k INSTRUKCIJE iz matematike. dolazim na adresu. dekorater. uz doplatu.5KM. na 061/199 328.5KM/m2. sve novo.k KUPUJEM umjetni~ke slike.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. 061/172-948. luksuzno. 2002. dolazak na adresu. 062/909-306. na Ilid`ai. 061/323-906.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. 1 sprat. ugalj. Tel:033-238-408.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. kvalitetno i povoljno. sve novo i sa garanciom. 061/513-448. u Sarajevu. reuma. mail dinatt80@hotmail.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.Mob. samsung. V sprat. Mob. profesorica u mirovini. 516.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2.[imi}a. Rakovi~ka cesta. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 061/488-033. [anti}a. Mob.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.000 km. u zgradi. pe~i. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. ul. Alipa{ino polje.k VODOINSTALATER sa 30.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Mob.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. 061/141-676 i 033/535-165. 0038520486665. Tel. internet konekcijom i kablovskom. dolazak na adresu. Mob. Tel. kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel: 061/795-449. bli`e bolnice Ko{evo. u novim zgradama na Marijin dvoru. Tel. 654-793. 062/907-831. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. radim prevode. 532-872. Mob. 061/205-235. 1 sprat. sa radnom snagom. parking.000 KM. sablje.k SERVIS kompjutera sistemi. ig. 1 sprat. 033/526-625. korpe i brojne druge proizvode. matematika. na www.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. Mob. sala za vje{banje. satove. pre{ao 119. isplata odmah. 128m2. na Grbavici i Dobrinji V. Tel. 95.k BRAVARSKI radovi. Tel/fax: 070/235-236.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. `enski.000KM. 066/995-944. veoma povoljno.k PRODAJEM ili izdajem pos.k MARIJIN Dvor.k KUPUJEM umjetni~ke slike.k TAPETAR. 001 INSTRUKCIJE. prostor 100m2+70m2 placa. gletovanje. stan 92m2.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Trg. 061/161-790. 061/573640.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. Tel.k PRODAJEM XI BMW . voda keramika uredno po dogovoru.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2.k IZDAJEM dvosoban. centar grada. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. priklju~ak intereta. 062/672-858.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan.500KM. ispomo} radne snage po dogovoru. 66.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k VR[IM prevoz selidbe.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 061/141-659.pionirska dolina. Panjete. nov. Mob. 630-332.k INSTRUIRAM |ake i studente. 061/702-881.trosobni stanovi.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. infuzija. uz pratnju. P. 400 KM. 062/910-407. 061/480-069. sa gara`om. prostor 14m2. Ko{evo 330. 061/926-560. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat.god. Mob. 68m2. 062/139-034.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob.k STROGI centar.k KUPUJEM dionice.000KM.k. Tel. 032/244-417. na Alipa{inom polju. Mob. najjeftinije cijene. Z. Mob. renoviran. 061/344-365. Tel: 061/529-608.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. super opremljen stan. Tel. 061/233-078. plin. popravka svih vrsta TV aparata. Bijedi}a 68m2.k IZDAJEM pos. godine.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 2 eta`e. itd. prizemlje. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. sajtovi. god. komad.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. TOUR 1. (ku}na dostava). cjena po dogovoru. za sve {kole i fakultete. malterisanje i ostalo po potrebi. 104.k BRU[ENJE. 061/188-410. 063/036-955. stambena zgrada.plava metalik. Tel. u Hrasnom.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. tepiha. kablovska tv kod Hitne pomo}i. Tel.k STAN u Ul. 062/136-248 i Tel. Mob. Mob. Tel. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 4 oktave. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo).k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM.B.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.00 KM. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Makarska rivijera. muhe.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 066/801-711. tenisko igrali{te. 061/227-189.benzinac. sve {kole i fakultete. na Alipa{inom polju. od Trga heroja. 062/243-329 i 061/437-719.k POFALI]I. 062/940-550.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. fiksno 100KM. Mob. injekcije.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Tel: 061/171-897. i 061/785-535. 061/359-500. stan u Ul. nokia.com. brzo.Tel. Tel:062/918-201. Sarajevo. Tel. Tel. 061/252-663. 063/879-720.Tel: 061/981-848. ordenje. luksuzno. 86m2 i 76m2. 062/391-715. benzinca registrovan u oktobru.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. pravim gelendere i kovane ograde.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. pogodan za sve djelatnosti.grijanje. veoma uspje{no. KS 2009.k MIJENJAM stan 52m2. Tel:062/691-202. Tel. u zgradi sa gara`ama.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. grijanje. cen. Mob.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. instalacije sistema. Vrbanju{a. sa dvori{tem. struna. Mob.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. 29. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Mob.k USLUGE „VITALIS“. 061/224-597. 2008. Tel:061/864-651. Tel.Tel. lokacija 300 m od OHR-a. Tel: 061/382-219. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima.000 KM. god. dvosjede. Mob. do Marindvora.56 m2 za 79. mali dvosoban 40m2. Mob. prodaja polovnih ra~unara. 1600KM i centar Ul. uz garanciju. Tel. 1400KM/m2. Breka. Hrasno. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. 062/383064.k VODOINSTALATER-elektri~ar. 061/522-476. certifikate.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. izdajem kancelarije 40m2.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma.13 sati. Mob. sms PRODAJA mobitela. Tel. kupanje.k. 066/723-731. 57m2. itisoni 1. Mob.k STAN u Lu`anima III sprat. isplata odmah. Tel: 061/552-556. 600514. baklje i ostalo. 2 sprat. K. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 380KM.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. 40-42 original ko`a.amerikanac. cijena 175. [entada-Novo Sarajevo.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. Tel. Mob. Tel. dolazak na adresu. M. ~isto.k IZDAJEM pos. Ante Babi}a nova stolarija. ordenje. TV-kablovska. potpuno namje{ten. bojlera. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. kao svila. za Banja Luku. |epne. za sve. Mob. 621-976. Mob. 1000KM. depresija. Tel: 061/367-103. elektrotehnike. novih i kori{tenih. Tel:061/382-219.

ro|. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. marta 2012. 3.. Emira B.OSLOBO\ENJE utorak. @ivimo od sje}anja na tebe. 6. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. Cica.. mislima i lijepim uspomenama. Maja. [estog marta 2012. 1996 . REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. danas i uvijek u svim na{im danima. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{. 2008 . 3. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. 3. 1356 Nejra i Elma 1355 . Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. Branka K. mart/o`ujak 2012. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. 3.6. 205-938 od Davora D. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. 2012.. Tvoji: majka Safa. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. Tomo. Nedostaje{. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene.5. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. 3.. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. Lila. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5. 6.{. 3.6. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. 2002 . 2012. 2012. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr.

OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. porodice Bari{i}. prija Savka. zet Almir. Ina. Sijamhod`i}. Jamak. Kristijan. sestre Mulija. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. ljekara. preminula 5. Ivana i Mirjana. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. sin Goran. Sahrana }e se obaviti 6. Faris. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. k}erke Mirela i Sanela. Beus. Branko. Hermina i Silva. O`alo{}eni: supruga Fatima. k}erka Olivera. Sahrana }e se obaviti u utorak. snaha @eljka.O. Limani. mart 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . u 62. Stefan. Kapo. ro|. Ivani{evi}. \ani. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. te ostala mnogobrojna rodbina. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 .O. tetka Ai{a sa porodicom. supruga. Ohranovi}. [e}ibovi}. Kalini}. marta 2012. zet Marko. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. Behd`eta Muteveli}a br. S ljubavlju i po{tovanjem. brat i sestra 1352 TRACEST D.15 sati na gradskom groblju Bare. te porodice Kljuni}. Ko{evsko Brdo br. godini. godine. Male{evi}.5. kao i ostala rodbina.O. Jerkovi}. daid`inica Samija sa porodicom. kumovi. marta 2012. ^engi}. u 13. Cvijeti} i ostala rodbina. Deljki}. godini. marta 2012. Mak i Anita. zet Drago. [eta. Su}eska. te porodice Kapetanovi}. dr. unu~ad Andrei. u 95. kumovi. brati}i i brati~ne. prijatelji i kom{ije. visokog oficira saniteta Armije.30 sati ispred ku}e `alosti. unu~ad Dragan. 6. zet Kemal Osmanovi}. snahe Milena i Radmila. Poljo. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. te ostala rodbina. Cocali}. Maluhi}. 87. Kre{talica. sarajevskog ilegalca. [ipovac. preselio na ahiret u ponedjeljak. marta 2012. Milo{evi}. snaha Zdenka. marta 2012. k}erka Altijana sa porodicom. praunu~ad Bojan. u 82. unu~ad Marko. prijatelji i kom{ije. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. tetke Jovanka. porodice Frimel. do groblja i nazad. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. Sokolovi}-Kolonija. Irena i Jelena. \uvelek. Mu{anovi}. snahe Ljubica. Baj~eti}. Hanumica. Toni. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak.Vogo{}a. marta 2012. Zoran i Ljubomir. djeca. te ostala rodbina. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. Ognjen. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. Hamijeta i Ziba sa porodicama. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . Zahi}. 5. u 87. Slokar. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. Stup i Energoinvest. Rezdeu{ek. Bosa i Ljubica sa porodicama. godine u 12. ne}aka Jadranka Markovi}. Dejan. porodice Kova~.45 sati na gradskom groblju Bare. Budali} i Ljaljaj. Andrea i Ajla. marta 2012. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. ro|. kumove. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. godini. O`alo{}eni: k}erka Jasna. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.O. Damir. Jusufhod`i}. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Ibrahimpa{i} i Mufti}. @olji}. u 63. Ul. prijatelji i kom{ije. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Blagojevi}. 19. prijatelji i kom{ije. Huri}. 6. marta 2012. ^avku{i}. Konjicija. marta 2012. Ku}a `alosti: Ul. 38. mart/o`ujak 2012. Osmanagi}. marta 2012.2012. 4. Ristanovi}. Sahrana }e se obaviti 8. 000 O`alo{}eni: majka Mila. D`enaza }e se obaviti u utorak. godini. Grbi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. amid`e Ibrahim. godine. Skenderagi}. mart 1990 . Ribac. Bilas. Prevoz obezbije|en u 10. Ku}a `alosti: Ul. sin Safet. godini. k}erka Sne`ana. osta}e nam u trajnom sje}anju. 4. 6. bra}a Simo i Ne|o. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. Miroslav. sin Haris. Srbica. FILIPOVI] preminula 4.

KORI^I] 1933 — 2011. Jasmina. 6. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. sine. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. te porodice Had`ifejzovi} . godine. O`alo{}eni: suprug Stevan. Tvoji: Anisja. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. 2002. u 75.Akgül. Pozivamo sve ro|ake. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. snaha Lejla. godini. 1982 — 2002. Yildiz. pred o~ima i u mislima. suprug Mohamed. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. ro|. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. 1982 — 6. Hod`i}. Ali. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. mart 2012. 4. Asoti}. tiho iznenada. marta 2012. unu~ad. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. Fali{ nam puno. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. Zauvijek si mi. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. Babovi}. Kugi}. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. 3. 6. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. sin Senad. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. k}erka Firdeusa. OGLASE. Kora} i Cevher. Stambol. 002 Sedmog marta 2012. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. Sami 002 1344 . moj jedini sin Sedmog marta 2012. [estog marta 2012. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. 19.OSLOBO\ENJE utorak. D`enaza }e se obaviti u utorak. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. 3. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. Edvin. Damir. DANILO STIJA^I] 29. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. mart/o`ujak 2012. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. k}eri Ljiljana. mart 2010 — 6. S ljubavlju i po{tovanjem. moj sine. marta 2012. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. ILI] 1953 — 2012. 10.

za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. ro|. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). Ceri}. Klapuh. Kova~. 6. godini. marta 2012. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. Mirvi}. Osmanagi}. Melis i Kerim. Amel. zaova Almasa. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. Murti}. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. 4. Mujo i Salko. Rov~anin.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Nezirevi}. Bejdi}. Bucalovi}. kao i ostala brojna rodbina. 6. godini. Ul. 6. Im{irovi}. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Kepe{. Mujezinovi}. Me{i}.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI].. 6. Baji}. ^oli}. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Goran i Dina. D`enaza }e se klanjati u utorak. 95. zetovi Rade. sestre [evala i Vasvija. 000 . sestri~ne Sanela i Aida. praunuka Nejra. Ku}a `alosti: Ul. ]esko. Pa{i}. brat Ago. u 53. teti}i i daid`i}i sa porodicama. Emina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. Nedim. Pofali}i. O`alo{}eni: sinovi Ismet. ro|. Hala}.. 93. k}eri Zineta. te ostala rodbina. u 82. kom{ije i prijatelji. 4. Jasmina i Sabina. kao i ostala mnogobrojna rodbina. u 98. Kurtali}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. amid`i}i i amid`i~ne. Saraj~i}. do mezarja i nazad. te porodice Andeli}. Una. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . 4. marta 2012. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. Hava i Zlata sa porodicama. godini. Kavazovi}. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. D`enaza }e se obaviti u utorak. brati~ne Adna i Amna. godini. u 64. Tabak. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. sestre Ai{a i Di{a. Bu~a Potok. k}erka Sevda. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. Ajkuni}. Holjan.. te porodice Tvrtkovi}. Sejfi}. Mi{ut. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. unu~ad Elma. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. 16. {ura [aban sa porodicom. marta 2012. 000 preselio na ahiret u nedjelju. prijatelji i kom{ije. [ukrija i Ermin. Puri{. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Sulji}. djever Munib. [abani}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Muminovi}. Bogdanli}.. Liska. k}erke Suvada.. Ljeskovica. Faleti}i br. Jasmina. Avdi}. Poturkovi}. Had`i}. prijatelji i kom{ije. snaha Aida. Grbo. Rami}. mar{ala Tita br. Vra`alica. A~kar. Sand`ak. sestri}i Hasudin i Avdo. D`enaza }e se obaviti u utorak. Ifeta sa suprugom Denialom. Drkenda. Adema Bu}e 296. kao i ostala brojna rodbina. Pelak.Sokolac. marta 2012. 4. O`alo{}eni: supruga Zarfija. Kominlija. Jusupovi}. kao i ostala brojna rodbina. snaha [emsa. Zuki}. Mustafa i Mirso. Nihada. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. u 60. Zemina i Emina. majka Hajra. brat Ragib. kom{ije i prijatelji. Halilovi}. godine.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. snahe Mirheta. Ibi{evi}. marta 2012. Be}irevi}. Ru|era Bo{kovi}a 352. marta 2012. Lejla. Kljuno. sestri} Mujkan. 4. godine. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. prijatelji i kom{ije. amid`i}i. do groblja i nazad. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. Alispahi}. Hamdija i Alija. Ul. Lehi}. Rahima i Ibrahim. ]ulesker. Ke{mer. Kurto. marta 2012. sestri~na [emsa. a ukop }e se obaviti u 15. D`anko. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. te porodice Ademovi}. brat Zajko. godine u 14. zetovi Salem. Dedi}. Homarac. 000 dr. unuke Adna i Irmela. marta 2012.. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. Glu{~evi}. godine. Hand`i}. Avdi}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Kanli}. bad`o Fadil. prijatelje. Nejla. godini. marta 2012. brati~na Ramiza. godine. Bak{i}. Murti}. {ure Avdija. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. marta 2012. svastike Tima.. marta 2012. 6. Hod`i}. Babi}. mart/o`ujak 2012. Ploski}. snaha Sanela.. Solak. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. zetovi Ifet i Hasan. daid`a Emin sa porodicom. u 86. Sahrana }e se obaviti 6. k}erka Edisa. Saliha i Emina. snaha Aljka sa porodicom. Hurko. 6. Hota. Eldina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . sin Edis. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. te porodice Alajbegovi}. Pleho. Sarajli}. svastike Ziba i Zejna. Bajri}. O`alo{}eni: sin Rifet. Dra`i}. te porodice Durgut. Mulaganovi}. Ku}a `alosti: Ul. O`alo{}eni: supruga Sida. He}o. 29/4. brati} Muhamed. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. Omerovi}. godine. O`alo{}eni: suprug Alija. te porodice Bekrija.15 sati. [abanija. Rami}.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. godini. 1338 . unu~ad Mersada. punica Fata. zetovi Mustafa i Ramiz.

Porodica . 136/VIII. Neka mu dragi Allah d`. Ida. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. godine. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. Jasmin. Bisera. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. Hazneda. Bio si sunce na{e sre}e. 6. 1992 — 6. Alibega Firdusa ~ikma br. godine. 4.. du{a te nikada preboljeti ne}e. brata. 6.. ro|. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. snaha Slavica. 002 SUADA PAVLOVI]. 4. 2001 — 6. u 43. Jasna K. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. 3. marta 2012. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. Harun. brat Tarik. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. u 60. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote.30 sati u bakijskoj d`amiji. Sv. 3. Sanda. Fatima M. [efko. tetka Bedrija sa porodicom. marta 2012. arh. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. u 13. 3. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom... navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju. \ido. Hatma-dova }e se predati 9. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom.. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. ro|. Tuki}. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. otac i deda dipl. Arijana. mart/o`ujak 2012. Sabit. na gradskom groblju — Bare. Nermina. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. Ku}a `alosti: Ul. godini. amid`a Nezir sa porodicom. Branko.. tate. marta 2012.. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. Sadik. Vasva. Juki}eva br. Halida. amid`inica Emira sa porodicom. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. marta 2012. 000 ANKA KOVA^EVI]. daid`a Samija. Ku}a `alosti: Ul. ]uri}. 3. godini. brati~na Samira. Tvoji najmiliji: Nermina. marta 2012. prijatelji i kom{ije. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. tetak Asim. Ramiza. Asija. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. {. D`enaza }e se obaviti u utorak. PETROVI] 6. Fatima. D`enaza }e se obaviti u utorak. Naida. Deleti}. posebnog i plemenitog supruga. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Bogilovi}.. Mirsada. ing. te porodice Teftedarija. 17. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. 2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. O`alo{}eni: brat Sead. Suad. otac Muhamed.. O`alo{}eni: sin Dino.OSLOBO\ENJE utorak. dedo Safet. Samija. prijatelji i kom{ije. 6. ro|.

Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. Tel: 276-967.22. . Sarajevska hronika: 276-901. 6.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. var. VAGA 23. Oslobo|enje je 1989. . U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. Nasre}u. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. 23. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. en. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. RJE[ENJE: tapija. nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. 12. 10. saba. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. 4. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. Jakub SALKI]. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba.20. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. fax: 461-007. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. pura. satara. U ratnoj 1992. Umijete dobro da se organizujete. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. aga. Zadr`ite aktivnu ulogu. mart/o`ujak 2012. 3. 12. Daniel OMERAGI]. DJEVICA 23. relaksirajte se. 8. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos. STRIJELAC 23. . Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera.vzs. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. 9. avgusta 1943. u`ina. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. sue.19. 7. 11. 7. Oslobo|enje je od 1992. VODOLIJA 22. UNICREDIT BANK DD. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. 468-161. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. a 1976. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. . godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. 10. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. 9. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode.22. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. fax: 468-054.22. . Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. 5. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. . . Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska.ba. RIBE 20.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. Oslobo|enje je 1963. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. modem: 468-018. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. imate na umu vi{e kombinacija. BIK 21. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. .oslobodjenje. ho. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. meraje. 2. 1. filijala Sarajevo. Kultura: 276-906. POSTBANK BH DD Sarajevo. RAK 23. 4.22. . "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas).21. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima.22. amfora. sm. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). JARAC 23. ~iroki. kalamata. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Sportska rubrika 276-908. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Branko MAJSTOROVI]. 276-968. i. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. Dobro razmislite. ll. 6. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). t. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. BLIZANCI 23. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. Uprava 234-718. 5. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti.22.58 PREDAH utorak. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. s. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. fax: 468-090. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. 6.22. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). hat. podrinjac. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. Mirela SEKULI]. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. enosist. iva.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. 1. iranac. . 11. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. . 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. papar. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. LAV 23. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. ku. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. Ne `elite da rizikujete. Nagradu Asocijacije IPRA.20. pirana. Budite realni u procjeni. 8. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. 3. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. 2. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. opustite se. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. lani. . Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. iranit. Jelena MILANOVI].ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. u Donjoj Trnovi.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI].22. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom.

prije podne u Gr~koj i Albaniji. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. na isto~nom umjereno obla~no. U Hercegovini }e puhati umjerena bura.Danas prete`no sun~ano. na jugu do 14°C. a samo na jugu sun~ano. isto~ni vjetar. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7. ujutru sa ki{om. . Sutra prete`no sun~ano. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. poslije podne obla~no. popodne umjereno obla~no. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. na jugu do 5. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. maksimalna dnevna 7° C. Minimalna temperatura od -6 do -1. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. a najtopliji Lisabon sa 19°C. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. U ~etvrtak prete`no sun~ano. Puha}e slab. U Sarajevu prije podne sun~ano. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C. Minimalna temperatura -2. na planinama slab snijeg. maksimalna dnevna od 5 do 10. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. U petak umjereno obla~no. u Hercegovini sa ki{om. na jugu prije podne umjereno obla~no.

stripovski spektakl. Richard E. skica.. uloge: Reese Whiterspoon.. po~etak u 19 i 21 sat. Mi{o Samolov. Jelena Martinovi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. Adna Bakija. Michael Cain. uloge: Josh Hutcherson. Ashley Hinshaw. Ryan Reynolds. re`ija: Josh Trank.45 sati. Branko \uri}.. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. po~etak u 19. arheolo{ka i historijska.10 i 20.milanovic@ oslobodjenje. Michael Cane. uloge: Reese Witherspoon. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. dok vikendom muzej ne radi. po~etak u 20. Ryan Reynolds.. re`ija: Sr|an Dragojevi}.. Ellina Stetsenko. po~etak u 20 sati. igraju: Aris Burina. uloge: Suzan Krauli. Mi{o Samolov.. Selma Im{irevi}. Mia Pra{o. IZDAJA akcioni triler. Muhamed Had`ovi}. Grant. po~etak u 18. srijedom. po~etak u 19. uloge: Branko Smiljani}.. Chris Pine.. Ivica Zadro. re`ija: McG. uloge: Zana Marjanovi}.. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. Jason O’Mara. Goran Navojec.30 i 22. uloge: Branko Smiljani}. re`ija: Phillida Lloyd. Tom Wilkinson. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.10 sati. Jessica Lange. uloge: Marlene Dietrich. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. re`ija: Brad Payton. Aida Muj~inovi}-Palini}. Mario Drma}. po~etak u 16.15 sati. uloge: Zana Marjanovi}. Rade [erbed`ija. Daniela Bibi}. slika je Rudo Cavar. po~etak u 15.. Dwayne Johnson. uloge: Gina Carano. od 9 do 15 sati. po~etak u 14 sati. Michael Cain. Dajana Popovi}. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18.25 i 21 sat. Muzej 18781918.. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Hariz [abanovi}. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice.. Jim Broadbent. Vanessa Hudgens.ba.. po~etak u 15. Ciaran Hinds. po~etak u 17.. Rade [ebed`ija. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati. godini. po~etak u 16. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni.. etnolo{ka. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Idris Elba. avantura re`ija: Brad Payton. re`ija: Viliama Brenta Bela. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.15 sati. do 1992.15 sati. uloge: Nicolas Cage. Alex Russel. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Boris Ler. Idris Elba. Marko Jeli}.. uloge: Meryl Streep. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Nikola Kojo. re`ija: Sr|an Dragojevi}. re`ija: Brad Payton.30 i 16. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Sne`ana Vidovi}. po~etak u 20. Robert Patrick. Dejan A}imovi}. uloge: Zana Marjanovi}. Bojan Navojec. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. po~etak u 19 sati. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. re`ija: Angelina Jolie. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Evgenij Gaponjko.30 sati. Goran Navojec. Sajmon Kvoterman. Marcel Munteanu. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. SIGURNA KU]A akcioni triler. ZENICA nau~na fantastika. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. re`ija: Angelina Jolie. Fernanda Andrade. Dejan A}imovi}.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. uloge: Zana Marjanovi}. re`ija: Angelina Jolie.. subotom od deset do 15 sati. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16.30 sati. od 9 do 17 sati. Daniel Sunjata.. Josh Hutcherson. Muhamed Bahonji} po~etak u 19. marta. uloge: Nikola Kojo. od 10 do 22 sata. POZORI[TA ratna drama.30 sati. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.. uloge: Helen Mirren. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Nata{a Pavlovi}. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”.30 sati. PARADA komedija. PARADA komedija. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. uloge: Zana Marjanovi}. Rachel McAdams. kao i postavka “Banjalook 3”. Branko \uri}. Italiji. Sad`ida [eti}. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. 20.. Branko \uri}. re`ija: Daniel Espinosa. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.50 i 17 sati. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. Michael Kelly. PARADA komedija. godine. Tatjana [oji}. Marko Jeli}. uloge: Chaninng Tatum. po~etak u 19 i 21 sat. uloge: Milo{ Samolov.15 sati. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. Tom Hardy. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. po~etak u 16. NARODNO PAL^ICA balet.. autor: Hans Christian Andersen.. po~etak u 18.. Goran Kosi}. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.. re`ija: Michael Sucsy. progla{enih najboljim studentima u 2011. uloge: Michael B. Ivica Zadro.. Rade [ebed`ija. re`ija: Nermina Damian. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati.. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. Goran Kosi}. igraju: Amila Terzimehi}.. Rade [ebed`ija. re`ija: Daniel Espinosa. Zmaja od Bosne bb. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. uloge: Josh Hutcherson. Goran Navojec.30 sati. Arthur Kennedy. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. subotom ne radi. Sam Neill. Ciaran Hinds. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.30 i 20 sati.. Robert Patrick. Idris Elba. uloge: Denzel Washington. uloge: Nikola Kojo. kod Starog mosta..50.10 i 21. re`ija: Steven Soderbergh. re`ija: Marko Misira~a. uloge: Dwayne Joshon.. po~etak u 19.. Tom Hardy. SVE ZA LOVU komedija. Bojan Navojec. Goran Kosi}. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo..Amar Selimovi}. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati.30 sati. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. po~etak u 20 i 22.. Jordan.15 i 20. Mihail Mateescu. Mia Pra{o. Vanessa Hudgens. po~etak u 14. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). 18. po~etak u 20 sati. po~etak u 14. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. po~etak u 18 sati. Uranela Agi}-Burina. Adrian Scrimint. Dwayne Johnson. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni...40 sata..15 i 17. 19 i 21. po~etak u 15. 6. re`ija: Angelina Jolie. re`ija: Angelina Jolie. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. ....25 i 21. uloge: Katherine Heigl.45 sati. Ciaran Hinds. Jelena Martinovi}. Vanessa Hudgens.. uloge: Denzel Washington.. marta. Branko \uri}. Brendan Gleeson. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Benjamin Bajramovi}. Gordana Boban. Dejan A}imovi}. a vikendom od 9 do 13 sati.10 sati. Bojan Stoj~i}m. Rade [ebed`ija. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. po~etak u 16. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe.. Adnan Haskovi}. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu.. utorak. nastupaju: Belma ^e~o. Senad Ba{i}. Mirsad Tuka.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor... Autor ovih \AVO U TEBI horor. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. mart/o`ujak 2012. Marko Jeli}. SARAJEVO Brusa bezistan.30 sati. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}. Chris Pine... Ewan McGregor. Branko \uri}. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. 18. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati.. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.. Jessica Chastain. po~etak u 18 sati.. Amir ]ati}. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3.30 i 17. Goran Kosi}. Evan Helmut. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.. Nad`a Pu{ilo. Mel Ferrer. 18. An|ela Ili}. Svrzina ku}a. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.40 i 18..20 sati. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Maja Izetbegovi}. po~etak u 16. Hristina Popovi}.45 i 21. Belma Ali} po~etak u 20 sati. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama.45 sati.. uloge: Nicolas Cage. po~etak u 15. Goran Kosi}. imao atelje od 1987. triler re`ija: John Madden.

ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji..45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal .00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. Boris Komneni}.00 PINK FIL M Farma smijeha 00.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. a policija pronalazi skelet ispred stanice. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu. JE ^itulja za Eskobara. Prolaze}i kroz mali grad. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. Michael Vartan..ali se Soledad ne osje}a dobro.. FIL M Maskirani ubica 00. snimak 23. Jack Gilpin Funny Farm. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Me|utim. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. Tajna Starog Mosta 17. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja.. Tamara Garbajs. jer je jasno da ih je neko odao.10 OBN Buy borrow steal. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. u koju se zaljubljuje.. Orlando Seale. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. Nije im jasno tko je.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore. David Arquette. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. Mia Kirshner. daju ~itulju pravom Eskobaru. Soko Wismar 15. 1999. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. Peter Coyote. Dejan i Baki. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. Stephen Macht Outside The Law. Roschdy Zem Va. CSI: New York Postani ~ovjek 00. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. iako je ona bez mnogo iskustva. Seamus Dever.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed. mart/o`ujak 2012.30 FTV Lov na oca 22. To poga|a njenog mu`a Jake. nije joj jasno kako nije uspjela. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku.. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali. On anga`ira odvjetnicu. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. 2008. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. do dovraga. Me|utim.. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Zijah Sokolovi}. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. Jeff Bridges. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. nedaleko od San Francisca.OSLOBO\ENJE utorak. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja.. 2008. Jessica Stier. izbaci ga iz stana. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju.40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. 2005..Seka Sabli}. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu.Zenit 20.. 2002. nema vi{e mira i ti{ine. 21. Policija zapo~inje istragu. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Jelisaveta . vis et deviens. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. 1988. Felashesa. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. Jeff Wincott. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. napustila je posao u ameri~koj vladi.. Richard Partlow Jagged Edge. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. . Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. u obe}anu zemlju. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. Maria Mayenzet.. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica .20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. Upoznaje Lelu. 20. 6.Milan. Svi misle da je to {ala. Tom Ellis. Kevin O”Morrison. FIL M Van zakona 02. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. 1985. Dave Austin. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. Madolyn Smith Osborne. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. Silverio potvr|uje svoju ponudu. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. zagonetnu djevojku. Joseph Maher.

humoristi~na serija 15.00 Junska no}. dio.05 Legenda o Bruce Lee ju.10 Op~injeni. serija 12. program 23.02 Vijesti. 187.38 Horizonti 20. mo} planete.29 Sport centar 16.05 Tomica i prijatelji 11. film 01.00 Vijesti 15.40 Sirene. 30. dok. 9/10 15.45 Kursad`ije.15 Historija odje}e. 5+. crtani film 11.40 Hrabrost jedne princeze 2.05 OBN Sport 19. 2/5 17.20 Odmori zaslu`io si.00 Dejana.52 Vremenska prognoza 22.05 Malac znalac. ep.30 Dnevnik 2 20..30 SMS music 19.00 Vijesti 09. 18. ep. pregled kola (r) 12.05 Junska no}. serija 21.30 Sponzoru{e 22.00 Vijesti 09. 44/50 22. 68/124 14.37 Stanje na putevima 19. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.00 Vijesti 14.00 Put istine 14. serija 17.30 Tajna Starog Mosta.50 Lijeni grad.05 Legenda o Bruce Lee-ju.55 Ukleta Marijana.00 Junska no}. (r) 13. film 21.00 Vijesti TVSA 16.00 Bumba.55 Dolina vukova.50 OBN Info 19. 2/3 23. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06. ep. 12. igrani film 02.10 Ezel.00 Crno i bijelo. serija 13. 2. biznis magazin (r) 19.00 Vijesti 13. serija ep. serija 17.25 Istinite pri~e. crtani film 18. crtani film Moji d`epni ljubimci.00 09. vrijeme `etve.00 Sestre.50 Info top. 7.30 Vijesti 22.40 Hrabrost jedne princeze 2.15 Tarih.00 Kad li{}e pada.20 Moje drage kom{ije. 21. 57/64 22.20 Dolina vukova.10 Sve }e biti dobro.15 Pingu 19.30 Ljubav i ~okolada.05 Dance. 47. serija ep.30 Program za djecu i mlade 14. 6. kulinarski show 10. serija 186.25 Pet dana do pono}i. ep.30 Obavje{tenja 23. crtani film 10.30 60 minuta.00 Izbor sportiste godine KS. 136.50 Na{a mala klinika. kviz 14.Zenit. dok.10 Crtani film 19.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.30 Smije{ne `ivotinje 12.00 Vijesti plus 17.35 Arena 20. 22. kulinarski show 18. ep. crtani film 10.10 Ha{ki dnevnik 16.15 TV Doktor.00 Nade bh sporta 15. serija.30 Larin izbor 09. serija.30 Dnevnik 2 20. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima.30 Vijesti 14. 186.00 TV {kola 12.05 Strasti i intrige.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09. informativni program 12. serija (r) 18. serija Traktor Tom Felix bebe.05 Junska no}.00 Dnevnik 1 12.15 Global.52 Pri~a o psu.05 Egipat.25 10. igrana serija. 68/124 14.30 O~i du{e.30 Sport 19. 7/24 21.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti.10 10.00 Yusuf. 13.15 Junska no}.30 Skrivena kamera MRE@A 08. 1/6 (r) 12.30 Mali oglasi 19. 24. prijenos izvla~enja 20.30 Telenovela (r) 15. Uz odobrenje gospodina Alija Rize. serija 20.30 Frej`er.00 Vijesti 19. serija Piplinzi. 9. emisija o povratku TV USK 08.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. serijal 18. 47. 215.20 Van zakona. 09.00 Serija 18.05 Sve }e biti dobro.15 Oluja. igrani film 23. serija.35 Fudbal . serija 14. serija 11. informativni program 17. serija 21.55 Ljubav i mr`nja. crtana serija Tomica i prijatelji. 214.40 Maskirani ubica.45 Crime Time. igrana serija. centralne vijesti 18.35 Vje`bajmo zajedno. serija 17.40 Mixmaster.05 Selo gori.00 Ukleta Marijana. 6.00 Odmori zaslu`io si.00 Dobro jutro.00 Dnevnik 1 19.B. Bestseller Top Shop Bumba.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Monitoring 18.54 Sport 22. igrani film 16. 12.00 Program za djecu 11. obrazovna serija.05 Tek ro|eni. muzi~ki program 09.05 09.05 Vox populi 22.43 08.30 Hronika regija: Banja Luka 17. mart/o`ujak 2012.00 Dnevnik 2 22. mini serija 01.00 Vogo{}anska hronika 18. film 02.15 Oluja. 6/13 13. crtani film.00 Kad li{}e pada.50 Avganistanski vitezovi. serija . crtana serija Medvjedi}i toplog srca. serija 00.05 Zakon ljubavi.30 Stol za 4. 14. (r) 09. crtani film 07. ep.40 Hrabrost jedne princeze 2.40 Hrabrost jedne princeze 2. serija. program za djecu 10.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. crtani film Nodi. ep. Dje~iji program 10.05 Svijest uspje{nih (r) 16.00 Miris prolje}a. serija. film TV TK 06. zabavna show biz emisija 18. serija. u`ivo 15.00 Vijesti TV1 06. serija Vijesti.00 I.25 Medo Rupert (r) 10.10 Lov na oca. 187. serija 22. serija 09. ep. 68/124 (r) 17.30 Vijesti TV Sahar 00. serija (r) FTV 07. serija 12. serija.35 Dje~iji program 10.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13. ep.15 Pono}ne vijesti 00. ep. 12.05 Zakon ljubavi. igrana serija /12/ 19.25 Zemlja.15 Necenzurisano 11.50 10. 7/12 (r) 07.05 CSI: New York.00 Kviz Extra 20. serija (r) 17. serija ep. 7. serija (r) 04.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Dnevnik TV1 20.55 Graditelj Bob.. serija.45 Serija 19.30 11.45 Bestseller tv 20.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20.15 Dimenzija vi{e. serija 18..05 Oluja.05 Zakon ljubavi. ~ovjek iza Staljina.05 08. program za djecu 20. ep. 4/22 22. 18/52 10. 23.00 Ljubav u hladnoj klimi.22 Pet dana do pono}i II dio. serija 22. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama. serija PINK 07. prijenos 22.30 Muzi~ki program 20.00 Slon extra info TV BN 06.00 No}ni program 12.30 Dje~iji program 18. snimak 01. 98. crtani film Winx.00 Na{a realnost 11.00 Vijesti 08.00 Junska no}. repriza 01. 43/50 (r) 14. program 21. 22. ep.40 Dnevnik 3 23.30 Glas Amerike (r) 11.30 Dru{tvo znanja. 68/124 11. serija 17.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 10. 16.05 11. ep.05 Film (r) 16.45 Dnevnik 3 22. muzi~ki program 19.20 Sport fles 18.05 Tajna Starog Mosta.30 07.30 Srpska danas 17. serija 15.30 Pri~a o psu. 6.30 Cimmer fraj. kviz 23. serija 21.10 13. u`ivo 17. informativni program 12. ep.62 BHT TV PROGRAM 07..35 Saga o forsajtima. 00.05 Larin izbor.40 08.00 Bruklinski most. crtani film Kenny morski pas.20 Moj d`epni ljubimac.00 15.00 Zenica danas (r) 23.50 Bestseller 14.00 09.00 Zenica danas 19.00 Sve u svemu.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15.00 Novosti 10.10 United states of Tara.30 Serija 09.35 Words on the Streets. 7/26 09. igrani film 00. meksi~ka telenovela 11. sportsko rekreativni program 19. specijal 15.20 Sport centar 22. serija. crtana serija 19.30 Molotov.15 Ljubav u hladnoj klimi. program 16. ep. 16. program iz kulture (r) 14. 6.05 Strasti i intrige.05 Seks i grad.00 Brze pare. film TV ZENICA 10. serija.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Business News 22.00 Program za djecu i mlade 10.15 13.00 Puls 22.05 TV intervju. serija 17.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. ep. ameri~ki film 02.30 Moj veliki prijatelj 10. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca.50 Tarih. film 00. serija 00. (r) 09. serija. zabavni program 19.00 Vijesti plus 12. 135.15 10.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08. (r) 10. SE RI JA TV SA 10. (r) 10.10 Zdravlje.15 Sport magazin (r) 14.30 I.05 Junska no}.05 Zakon ljubavi. crtani film 09. crtani film 08. ep.00 Junska no}. a baba se ~e{lja.30 Dnevnik 2 20. program 21. serija. ep. crtani film Sirene. pregled 00.30 07. serija.00 Vijesti 13. 7. serija (r) 13. crtani film Bakugan. crtani film 09. 47.00 Dnevnik 2. ep.00 Voice of America 23.30 Link 17.00 ^itulja za Eskobara.50 Info top.10 Mala nevjesta.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Iz dana u dan.00 Danas u Srpskoj 18.05 Oluja.30 Dnevnik FTV 20.05 Vijesti TVSA 13.10 Kad sam bio vojnik. 20. humoristi~ka serija 13.43 11. meksi~ka telenovela 16.35 14.55 OBN Info 01.30 Slijepa ljubav.00 Vijesti 12. (r) 15. Mechanical animals.05 Zakon ljubavi.05 15.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. muzi~ki program 18.30 Odli~an.40 Za svaku bolest trava raste. muzi~ki program 20.05 Kursad`ije 09.15 Strasti i intrige.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.00 Vijesti 15. direktan prijenos 20. serija.40 Igrani film TV SLON 16.15 TV {kola (r) 18.20 O~i du{e. doma}a serija 14.30 Sedam dana u Maglaju 23.30 Sanjalica.00 Slijepa ljubav.00 TV jutro 09.15 BN koktel (r) 14. igrana serija. dance.00 Dok.00 Hutba 14. 46.15 BHT vijesti 14. crtani film 14.15 Divlja planeta.00 Glas Amerike 23.05 Vrijeme sjetve.10 Tek ro|eni 13.22 Top Shop 14.15 Kornja~a Hero.liga {ampiona. 13.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II.00 Amor latino.05 10. dok. (r) 15. ep.20 Dnevnik 2 22.00 BHT vijesti 10. serija (r) 10. 46.00 BHT vijesti 12. serija 16. serija.30 VOA (r) 11.30 Dokumentarni program 17. igrana serija.00 Razglednica 21.50 Mala nevjesta. crtani film 11.00 Novosti u podne 12.10 15.30 Miris prolje}a. ep. informativni program 16. obrazovna serija. direktan prenos utakmice 22. ep.00 Vijesti TVSA 21. 16. crtani film 09. 3/10 15.05 Prijateljice.15 Bruklinski most. 47.10 Time out (r) 13.59 Finansijske novosti 23.liga {ampiona. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.30 Jutarnji program 08.35 Mala princeza (r) 10. 16. jutarnji program 09. 21. serija 217 22.00 Ranjeni orao.45 Bestseller tv 15.00 Sport (r) 14.30 Slijepa ljubav.20 Bestseller 14.05 Zakon ljubavi.00 Majstori kuhinje 16.liga {ampiona.10 Sport ekskluziv (r) 11.40 Retrovizor. (r) 12.05 Amor latino. u`ivo 18. serija 02.05 Strasti i intrige.00 Denis napast 19.30 Sa sevdahom u srcu.05 Extra jukebox time.55 OBN Info.00 Bunny Maloney.00 12.20 Graditelj Bob 10. serija 11.30 IC sport 15.30 Ze sport magazin (r) 15.45 BH gastro kutak. serija 13.15 Moj veliki prijatelj 14.15 Villa Maria.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. 96.35 Business News 19.40 Primera liga.40 11.00 Ma|ioni~ar.00 Te{anjska hronika (r) 12. serija.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.00 Info top.30 Dobar dan svima. info.30 Dnevnik 3 23. serija 19.50 Sex i grad.05 Strasti i intrige.30 Zlato divljine.30 Nemogu}a misija. serijal.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Oluja.05 Vox Populi 12. serija. serija.00 Sestre.15 Oluja.30 Muzi~ki spotovi 20. serija (r) 03. 68/124 (r) 17. dok. ep.20 Program TV Sahar 10.10 Fudbal .30 Dnevnik TVSA 19. Garfield.20 City Exclusive.28 Astro Num Caffe. dokumentarni program 22. 1/5 16. serija (r) 01.35 Tren.01 Smije{na videa 18.27 Finansijske novosti 19.15 Stol za 4. serija. doma}a humoristi~ka serija 17.I. 8/12 08. reality emisija 22.30 Multimilioner.05 Strasti i intrige. (r) 10.50 Crime Time. (r) 09. serija 01.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Seks i grad 00.00 15.45 Vox populi 22.20 Nebeski plesa~i. crtani film Lijeni grad. jutarnji program 09.05 Strasti i intrige.00 Zauvijek mlad.40 Bajke o `ivotinjama. ep.50 Glam Blam (r) 14.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15. (r) 14. serija. igrana serija 11.30 Nepobjedive Banzuke 18. serija 18. serija 16. dnevni magazin 18.30 Ljubav je posao.45 Suveniri stolje}a 19.00 Yusuf.00 Dnevnik 2 19. 5/26 (r) 14.00 Slijepa ljubav.00 Vijesti IC 00. sportski program 20. serija 13. crtani film 07.50 Crtani film 18.30 Istina. serija 23.00 Crta. dokumentarni serijal 13.10 Cimmer fraj. serija 00.00 Dobre vibracije. igrana serija.15 Kapital.13 09. politi~ki magazin 22. igrana serija. serija (r) 14. kviz za djecu 19.15 SMS centrala. crtani film 08. ep. zabavni program 10. ep.00 12.45 Tragovi sudbina. (r) 10.05 Nodi. 17. 16. normalan.45 Hot Wheels 11. ep. ep.01 Ruski dokumentarni film 23. medicinski magazin 20. crtani film. serija 09. dokumentarni program 21. 99.10 Prijatelji sa farme.00 Vijesti 10.00 Jedan na jedan 22. serija.00 Pop Pixie. OSLOBO\ENJE 07. ep. ep. informativni program 16. ep. dok. serija (r) 07. 18.05 Zakon ljubavi. animirana serija. 23. ep.00 Studio Moderna 10.I. film 12. 187.45 Prijatelji sa farme. serijski program.45 Vijesti 12. zbunjen.00 U potrazi za dalekim okusima.00 Strasti i intrige.15 Larin izbor.10 Zakon ljubavi.45 HAYAT Kad li{}e pada. 1/3 (r) 13. serija 16.25 Lud. 20. serija.50 Bijeli planet.20 Igra.00 Vizita 19.00 Vijesti IC 20.30 Pu`evi sportisti.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica .00 Dnevnik 1 19. talk show 18. serija 23.00 Hayat production show. doma}a serija 21.20 09.30 Frej`er.00 Najava programa 07. zabavno-muzi~ki program 22.10 Tv kalendar: Iz dana u dan. informativni program 18.00 Anali.20 CSI: New York. crtani film.05 Film 12.35 09. serija. serija Tamo daleko.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan.05 Music box (r) 14. serija. dok.00 Novosti 14.40 Soko Wismar.R.30 Da sam ja neko.00 07. ep. ep. (r) 15. muzi~ka emisija za mlade 23.15 Bakugan.B..15 Soko Wismar. ep.. 68/124 (r) 17.00 Udri mu{ki. Me|utim.05 Pop Pixie 10.05 Junska no}.00 Dolina vukova. 7. ep.00 Retrovizor 11. mo} planete. serija. serija. emisija o zdravlju (r) 16. 20. film TV MOSTAR 08. dok.20 Sport centar 22.20 08.00 Dnevnik 1 17. zabavni program 00.05 Graditelj Bob 19.00 Crno na bijelo 21.00 Vijesti 11.00 Zenica danas (r) 10. igrana serija.00 Igra.50 Tv dokument 22.05 Prijateljice.00 Glas Amerike 23. 186. crtana serija Zemlja. (r) 16.50 Hladnokrvni `ivot. crtani film 08.00 SMS Muzi~ki Salto. 8/26 19.15 Oluja. serija 14.10 Loto. kriminalisti~ka serija 16.00 Flash vijesti 17. film (r) 12.00 Federacija danas 17.00 Vijesti u 7 19. serijal 21. serija 46.R.00 Telenovela 22.05 Strasti i intrige. dokumentarna serija 18.35 11. serija 18.00 Vitaminix (r) 10. serija. 56/64 22.45 Genijalci.05 Strasti i intrige. film 16. serija 21. film 00.15 Oluja.05 Oluja.05 Junska no}.45 09.00 Kad li{}e pada. serija 21. ep. reporta`a sa snimanja serije 18.00 Iz dana u dan 12.40 TV Liberty. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. serija ep.30 Fudbal . ep.00 Kad li{}e pada. dok.20 Vijesti utorak.00 Dnevnik 1 16. film 00.45 Crtani film 19. 13. serija ep.50 Na{a mala klinika. {esta sezona.20 Anali.15 Serija 10.05 TV Liberty 21.

draga. 10.30 Fudbal. igrani film 12.00 @ivotinje i mi 16.05 Dokumentarna emisija 14.00 AJE program 16. (r) Oko magazin.00 Dobro jutro. DISCOVERY 10. serija 22.20 Sastanak sa ubistvom.30 Knji`arka.25 Inspektor Rex.05 11.30 Simpsoni 20.00 Snuker. reality show 17.45 Zlo~ina~ki umovi 5. serija (r) 07. serija 22. vrijeme stane.35 Seinfeld. serija (r) 02. 1.25 Sve o psima 17.00 Popravni zavod.45 NBA Live 01. serija 14. serija 15. serija 11.00 Fudbal Gr~ka: Aris .00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21.30 Nvo sektor 22.50 Generalka 12. dok.Partizan 17.25 Mi i oni. serija za mlade 15.40 Zlo~ina~ki umovi 5. serija 18.15 Ponos Ratkajevih.00 Vijesti 21.20 8.10 ZABA .Jean Marc Mormeck 00. Petersburg.30 Dnevnik 19. serija 20.00 Napada~! 17.20 Voker.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.00 Pregled {vajcarske lige 02.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.00 14.20 Privatna praksa. a baba se ~e{lja: Operacija.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21.00 Megafabrike: Aston Martin 21. serija 07. film 01.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru. talk show (r) 07.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.. 6.35 Bjekstvo iz zatvora.50 Let ka zvijezdama (r) 17. glazba. serija 02. Njema~ka 15.05 Kontekst. Paris-Nice.20 Fojlov rat.00 17.20 Havaji 5-0.00 Glazba. dok.30 Dnevnik 2 20.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 Espn Winter X Games 2012 18.Smrtonosne oluje 20.Detroit 15.00 Freestyle skijanje 10.30 Obi~na klinka.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12.05 U Europi. serija 15.00 Boks 21.15 Sanjaju}i Lhasu. serija 14. serija 12.00 Snuker. Paris-Nice.25 TV izlog 09. serija 20.00 Alisa.00 Hokej.00 Poker Wpt Series 08 01. crtana serija 08.45 Sudije za stil.05 Izgubljena ~ast. Poljska 13. serija 23.00 Zaboravljena ubistva 14.09 Vrijeme sutra 14.00 Bijela palata. crtana serija 11.00 Stvoreni jedno za drugo. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.05 10.25 Kad li{}e pada. serija 10.40 Liga prvaka: Benfica .30 Tra~erica 3. dok. kat.55 Ezo TV.30 Nau~no obrazovni program 12.00 Da. Hrvatska 09.1.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.30 Borba za Nil.25 Teletubbies.00 Pregled belgijske lige 10. serija 12.00 Daleko od o~iju. prenos 22. serija 22. program (r) 08. serija 05. Ekstraklasa.55 Zlo~in.00 Biblijske misterije 16.35 Policajci iz Detroita.30 Watts 10.50 D`ordan. finale 12.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.00 Narko biznis 13.00 CSI Prag.Tomo i Roni i dalje su u sukobu.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00. Hrvatska 08. serija 15. Sve }e SERIJ biti dobro A 16. dok.10 Me|u nama 14. film CINESTAR 09.00 Regionalni dnevnik 18. teksa{ki rend`er. SK Ruhpolding. igrani film 19.45 Uskijavanje 23. Hainan. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije.40 Inspektor Rex. igrani film 02.00 Bubamare.30 Snuker. finale 16. serija 18. dok. talk-show 22. serija 13.25 Dekster.00 Odluka `ivota.05 Da.45 FA Cup: Birmingham .00 Druga strana Srbije.45 Biciklizam. igrani film 16. Y. 10.00 11. Hainan.00 Watts 20.20 Meklaudove }erke.00 19. serija 17. Luka je zbunjen takvim pona{anjem.00 Rukomet 16. serija 18.00 Kick Ass. IBF Title.00 Mnogo buke ni oko ~ega. serija 16.40 Ameri~ki ~operi 14.00 Viktorijanska apoteka 17.Mainz 06. Odlu~i ju posjetiti.25 Jackass.10 Doktor Who 3. serija 13. igrani film 21. serija 03.00 Boks. talk-show (r) 23.20 @upanijska panorama 18.S. film 15.45 Fudbal. igrani film 18. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.45 Pregled ATP Dubai 19.20 Voker.20 Ne{ Brid`is. Dortmund .35 Prljavi poslovi 15.15 Rokerka Rita.30 Premier League News 00.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09.30 Sat TV 15.00 Kontekst.20 Kraljevski bolesnici. serija 20.15 Dr.20 Bjekstvo iz zatvora. Bundesliga.45 TV kalendar (r) 17. serija 15. direktno 22.serija 02.20 17.20 Crna Gora u`ivo 19.40 Kako to rade? 20.40 Walker. talk-show (r) 01.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20.00 O~ajne doma}ice.45 Biciklizam.20 Ubistva u Midsameru.15 Pregled Championship 13. igrani film 06. iz dubine zemlje 1.30 Svijet umjetnika Kolumbija. Cunningham.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14. SK Ruhpolding.00 Natura viva 23. program (r) 17.00 Vijesti 09. program (r) 08. zabavni program (r) 06.30 Kad zavolim.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20. program (r) 17.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13. talk show 14.25 Nate Berkus Show 07.30 [amvari: @ivot u divljini 15.00 Istra`ivanje avio nesre}a .55 Carstvo poroka. film 22.00 10.00 12.30 Dnevnik 1 15.00 Alisa.. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.10 Dnevnik 3 23.00 Kup.00 Ostanite s nama.15 Pre`ivljavanje 19.20 Monk.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11. film 23.00 Dnevnik u 10.30 Muzika RTCG Villa Maria 13.00 Momak ostaje na filmu. serija 01.45 23.30 Jutarnji program 09.12 Sve u 7!.00 11. Hrvatska 07. Bean. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite. serija 03.00 Egipat 21. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih.55 [kolski sat (r) 16.05 Degrassi Novi nara{taj 3.00 Raspjevani detektiv. serija 01. serija 19. 15.00 Bul Duram. reality show 12. serija 16.10 Sammy na putu oko svijeta. igrani film 22. serija 13. Kina. igrani film 13.35 11. SK Lahti.45 21.00 Vijesti. serija 14.30 Distrikt. serija 14. serija 16.00 Vijesti Nove TV 17.OSLOBO\ENJE utorak.25 Zauvijek susjedi.00 Pregled belgijske lige 02. program (r) 19. film (r) 02.30 Opasan lov 16.20 Serija 14. serija 16. bre.00 Tijelo je dokaz. serija 13. serija (r) 04.40 Izgubljena ~ast. serija 22. Finska 13.20 Ne{ Brid`is.35 Semafor. serija 00.30 Fudbal. a baba se ~e{lja: Zadu{nice.00 Jedan krug.15 Dnevnik Nove TV 20.30 Bez odu{evljenja.20 Monk.00 Strikeforce 00.40 Me{tar od svega Luko Paljetak..30 Walker. serija 01.00 Nove avanture stare Christine 4. serija 18.10 10.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran. serija (r) 13. dok.00 Dnevnik 12.35 Natalee Holloway 17.45 Pregled portugalske lige . Bundesliga. 07. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju.2 epizode 22. serija FOX CRIME 10. igrani film 08.15 Biciklizam. prenos 18. vrijeme stane. talk show (r) 09.05 Vijesti 07. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.10 [ah-mat. serija 03. serija 12.00 Knjiga ljubavi. Francuska 14. serija 21. dok.10 Serija 15.30 Sa`eci Lige prvaka 00.Ruanda.10 [kolski sat 10. serija HBO .30 Freestyle skijanje 20.24 18.59 Sport 20.55 Vill i Grejs.00 Hokej Nhl: Boston Toronto. australijske i indijske umjetnosti 23. serija 16.00 Vijesti 21. dok.15 Biatlon.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18. draga.00 Raspad. kviz 21.45 Razotkrivanje mitova N. USA 23. 23.35 Jesse Stone: Bez kajanja. talk-show (r) 18. serija 08.00 Ski skokovi. film TV1000 04.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009. dok. finale 22. serija 00.00 16.00 Lov na Careve krstarice 22. serija 16. Bundesliga.00 Djeca.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13. dok. serija 15. Paris-Nice.stru~njak za otrove 22. info Bunt: Kanda.00 Tajne kraljevske kobre 11.00 Tajm tim godina XI 00. kat. serija 19. film 23. Hernandez.00 Kako to rade? 10. teksa{ki rend`er. GEOGRAPHIC 09.30 Pregled holandske lige 11. teksa{ki rend`er. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.00 Gerouov zakon 13.15 Nau~no obrazovni program 11. mart/o`ujak 2012. ma~kama. talk-show (r) TV PROGRAM 06. TSV 1860 Munchen . serija 19. dokumentarna serija 11.15 22. film 12.25 Skica za portret 04. Ekstraklasa.50 20.30 NBA Live 15. igrani film 23.20 Mega Mindy.20 Bra}a i sestre.20 Sve o psima.00 Generali u ratu: Kursk 19.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15. igrani film .00 15.30 Box: Vladimir Klitschko . serija 21.00 Privatna praksa.45 Trgovci automobilima 13.20 Overland 5 .40 Dobro jutro.30 Larin izbor.20 Dijagnoza: Ubistvo.25 18. serija 09.Cedevita.30 19. (r) 12. teksa{ki rend`er. prijenos 21.50 Malkolm u sredini.05 Program za djecu 10. serija 00. Njema~ka 19. serija 23.30 NBA Live 18.00 Vijesti u pet 17. film (r) 15. film 04. serija 22. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.05 ^as historije 1.00 Daleko od o~iju.00 Mr. Poljska 10.00 AJE Vijesti 01.10 @deronja 2.00 Alibi. Njema~ka.55 Donald [ulc .00 Njihova liga. Dunja ponovno prigovara. prijenos 22.00 Vijesti 14.00 FIA touring car 23. serija 6 18.15 TV kalendar (r) 12.20 8.50 Sudije za stil.55 Pre`ivljavanje 11.00 Krizne situacije 21. serija 09. program (r) AL-JAZEERA B.00 Rukomet .00 Fudbal. animirana serija 07.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . igrani film FOX LIFE 09.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i. igrani film 01. Hrvatska 07.45 Ameri~ki bizon. dok. serija 20.20 Dijagnoza: Ubistvo. teksa{ki rend`er.30 Kontekst.45 Premier League News 10.Ju`na Afrika. serija 18. u`ivo 16.55 Prolazna slava.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13.30 Biatlon.55 [tiklama do vrha.30 NBA: LA Lakers — Miami 13.00 De{ifranti 12.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06.30 Fudbal. serija 02.25 IN magazin 18. Ebel liga .12 20pet. 2. Ekstraklasa.40 Dobro jutro..45 Bayern TV: Leverkusen .22 Hrvatska u`ivo 18. film 03. reality show 16. Oz.30 Ludi nau~nik 22.15 Ru`iona 00.St Pauli 08. crtana serija 07. dio.00 Vijesti 11. Hainan. dio.15 Biatlon. Cruiserweight.Portugol 00.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .00 Ko{arka Aba: Cibona .35 Vijesti 08.00 Zatvorska pravda 14.30 Kontekst. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.45 [ah-mat.15 Fantom u operi. ljubimcima 18.45 Nikad se nisam poljubila. Kina. talk-show 19. igrani film 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15. serija 21. Francuska 18. program 19.40 Ve~ernje vijesti 23.40 Znanstvena petica 15. molim! 7 .05 Ve~eras 20.30 Veterani . SK Ruhpolding.Zenit St. film 20.35 Lugarnica 18. serija za mlade 09.30 15.00 14. Kod`a i Neboj{a.15 Vijesti 00.30 Svijet umjetnika Kenija.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09. slu{aj svoje srce. serija 20.Bayern 15. Njema~ka 00.45 19.30 CG Sport (r) 14.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.20 Muzika 23.05 Najezda `ivotinja 21.25 Retrovizor: Mercy 1.00 Tajm tim godina XI 16.35 Vijesti 07. kviz 19.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova.40 Dojlova Republika.00 Farma smijeha.00 17. serija za djecu 08.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.00 Sre}a.00 Upoznajte divljinu 15.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21.15 Top Gear 10: Polar Special.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18.35 Divlja planeta 20.90 sekundi 20.30 Vijesti 09. serija 10. crtana serija 19. serija 11.45 Degrassi Novi nara{taj 3. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom.00 Dnevnik 3 22.15 Red i zakon. serija 12.Bundes liga:Magazin 16.30 Otvoreno 23. igrani film 10.50 [ark.00 Stand up paddle 14.10 Kako se pravi? 19.40 Vill i Grejs. utakmica polufinala. igrani film 17.15 Real NBA 23.30 Fudbal.Chelsea.45 Pregled ruske lige 16. igrani film 00.55 Georgia O keeffe.20 Voker. reality show 10.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19. Francuska EUROSPORT 07.35 Vijesti iz kulture 23. program (r) 20. film 00.06 Vrijeme 20.10 Melisa i D`oi. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori.55 To mogu i ja .45 Jumanji.50 Sat TV 18.00 Viktorijanska apoteka 01.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.40 Najezda `ivotinja 14. serija 19.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.00 Vijesti 10.05 Program za djecu 11.12 Lugarnica 18. dio. serija 11. Poljska 17.40 24. serija 03.40 Pregled ATP Acapulco 20.00 Skrivena blaga afri~ke. SK Ruhpolding.35 Eurogoals 09. prenos 22.10 Retrovizor: Monk 7.00 Ubojstvo vrana.30 Ju`njaci . igrani film 20.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16. serija 23.05 Obrtnik i partner (r) 13. serija 23.30 Watts 18.00 Biatlon.50 Mala TV 08.05 Dojlova Republika.40 Kad zavolim.10 Dobro jutro.Egipat IV dio. Kina.15 Ostrvo orangutana 18. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21. serija za mlade (r) 11.00 48 sati.10 Frikovi. serija 20.40 Red i zakon. serija za mlade 15.25 Razotkrivanje mitova 17.00 Kontekst.50 Opasna igra.00 Sljede}a muzi~ka stanica . serija (r) 10.45 18.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23.10 Vijesti iz kulture (r) 10.40 Mala Tv (r) 17.10 Debbie Travis preure|uje 1 12.00 Vijesti 12.20 Pisac i detektiv. igrani film 11.30 12.00 Vijesti 18.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta.30 13.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15. program (r) 00.55 Kasl.15 Premier League News 18. serija 01.00 Vijesti 23.55 In medias res (r) 03.05 Kad li{}e pada.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku.00 Megafabrike: Aston Martin 08.00 Rokerka Rita.Aek 11.00 22. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze.40 Melisa i D`oi. Kuba . slu{aj svoje srce.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18. serija 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Motosport Mundial: Magazin 16. serija 17.30 D`ordan.45 Connor na tajnom zadatku.30 U djeli}u sekunde 10.30 Kontekst.20 Beba Felix.40 IN magazin 13.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.20 Nvo sektor 17.

com Por tal InfoBrcko. Istraga je ubrzo pokrenuta. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. . sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. kao i govornu manu. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. ^ileu. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. . a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. On je uhap{en. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP.K. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . Gibbs. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. nakon ~ega je pobjegao. . saop{tila je policija. u blizini Kaiserslauterna. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. prenosi AP. U portalu Infobrcko. ali nije dala velike rezultate. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. Cilj napada bila je njegova supruga. i po~eo pucati. kada ju je udarilo auto reno. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. duks. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. Policija u Argentini. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. Hakeri sru{ili Infobrcko. Ferhatovi} se 17. koja postoji od 2008. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. O. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. Ubio dvojicu doktora. Na sebi je imao crnu jaknu. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. Tokom policijske potjere. a do sada je sru{ila brojne sajtove. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. 3.com. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. pi{e Radaronline. @ivi s majkom. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. te policiju distrikta Br~ko BiH. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. S. Hakerska grupa Anonymousi. sestrom i njeno dvoje djece. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. ka`e Gibbs u videu. prona{li su napada~a mrtvog. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. septembra pro{le godine. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. godine. stoper Sarajeva. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. a potom joj pucao u glavu. ka`e Gibbs. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. Dk. marta. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. nedavno je navr{io 23 godine. javila je novinska agencija dapd. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. {to mu nije uspjelo. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. kao i putnika u avionu UA93. moj zadnji poku{aj. prenosi Fena. 6.000 ulaza. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. SAD. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. a razlog napada je osveta. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. javila je ma|arska agencija MTI. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. koji `ivi u Livermoreu. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu.Sedin Torlak. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. kojim je upravljao Jasmin B. Kada su policajci upali u zgradu. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak.com su nam rekli da je.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. javlja Washington Post. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . prema dostupnim podacima. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. mart/o`ujak 2012. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje.Ovo je moja zadnja {ansa. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful