Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . 6. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. Sarajlije. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka.277 . Posrednim izborom. B. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. naime. O~ekivali su. . navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. te da }e u PSBiH.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. njegovim starim upori{tima. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. Osigurao je. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. mart/o`ujak 2012. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. ~ak i u ruralnim predjelima. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. {estogodi{nji mandat. zapravo. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . ali i mla|i nara{taj. 3. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. po okon~anju svog posla. vele. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. nakon nedjeljnih izbora. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12.Finci Komisiji mandat isti~e 12. marta Foto: D. Mr. opet Hrvata. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno.Treba sve poku{ati. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. ali. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. naime. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. A vo`d se. M. Ali. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. izme|u redova. i jeste. 12.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. Naime. [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. umjesto Mirka Zovka. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. skandal! Osobito za nas u Federaciji. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} .4 DOGA\AJI utorak. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. razli~itih dimenzija i motiva. dr. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. ka`e [ehi}. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. Samo tri dana kasnije. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. odlu~io za privatnog Bo{njaka. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile.Finci donesena je krajem 2009. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi. marta. Presuda u slu~aju Sejdi} . Stvarno. Ma.Finci. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH.Finci. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. marta. marta. a on to. zato. mar ta ove godine. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. stariji. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. a pomalo i skandaliziraju. poja{njava [ehi}. 9. ve} sada. evo. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. Dao je. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. .

Dakle. niti }e on to biti. a s kim ne mo`e sura|ivati. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. Zbog ~ega takvi potezi? . s druge strane. Rimcu smo. ali i {ire. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? .On nama nije problem. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. vlasti ne}e biti do daljnjega. ~im malo zagusti. to bi bilo pogubno i za moj narod.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i.Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. To je sada samo isplivalo na povr{inu.OSLOBO\ENJE utorak. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. Posebno ne `ele dobro HB@-u. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje.. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. a tko nije. prijave korupciju. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku. to bi bilo dobro. kako sada stvari stoje. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. Na ovakav se na~in. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. Ipak. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. Sa svima `elim sura|ivati. a puno krokodila. Kako je do{lo do tog obrata? . ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. 6. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. dali podr{ku. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. Na`alost. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. dakle. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. Tako|er. niti je bio. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. legitiman ili Hrvat osim njih. onda TAKORE]I. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. bilo u opoziciji. a stoka lancem. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. saop}eno je iz Agencije. KORUPCIJA Javnost u BiH. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. No. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni. Osim toga. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. niti }e biti. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. Ja bih. mart/o`ujak 2012. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. pak. Osim toga.ba. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. pak. Kada su dva HDZ-a. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. imaju devet zastupnika. Is to vre me no. Sada je. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. INTERVJU 5 Josip Peri}. bacaju dimne bombe. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. On je bio glavni problem. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. tuacije i formirati vlast? . ali treba kod ljudi postojati obraz. s njim ne treba ni sura|ivati. On je bio glavni problem. zajedno sa SDA. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. Rimac }e te{ko biti novi premijer.apik. da imamo valjan razlog. Banju Luku ili Sarajevo. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. a vi{e strankama platforme. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. no ljudi se ve`u za rije~.. Na {to to~no mislite? . ne vidim da }e i{ta biti bolje. Na`alost. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. U protivnome.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. Svi bi htjeli biti ministri. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. koaliciji dva HDZ-a. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. niti }e on to biti. Ljetos je. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. Oni odre|uju tko je izdajnik. Hercegbosanska `upanija. Stranicu je finansirao EUPM. . nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u.

te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. godinu. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. kao i na rad Vlade HN@-a i to. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). saop}eno je iz te stranke. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. vratili Vladi HN@-a na 2021. do 2021. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a.Time }e dr`ava u{tedjeti. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. a dru{tvo profitirati. Tako je. . mart/o`ujak 2012. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. rekao je ministar Miri}. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. Ta ko |er. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. U saop}enju LDS-a se navodi da. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. K. a dru{tvo profitirati. rekao je ministar Radenko Miri}. Tako|er. {to je za 46. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. pak. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. to jest gra|anin ove zemlje. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. Tako|er. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. G. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011.7 miliona KM. 6. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. Zastupnici su. kako je rekao. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. . “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. J. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. nakon rasprave. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. godine.

U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. . i smatramo da je pravedno. imati na raspolaganju 18. rekla je Majki}eva. 6. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. te nadziranja slobode izra`avanja. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. ministar trgovine. koji je 27. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. Hrvata. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. .On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. Nije.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. rekao je Tihi}. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. Tako|er. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. ~iji je lider. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. elektrifikacije pruge. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. koja }e u 2012. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. Ipak. Hrvatima. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. Tra`imo. grad svih njegovih stanovnika. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. dok su jo{ trajali ratni sukobi. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. . Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. .To je stvar dogovora. Bo{njacima ili ostalima. nego da se radi o ~istom ra~unu. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. Srba i ostalih. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status.5 miliona maraka. ko zna bismo li imali Federaciju. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. Prema njenim rije~ima.OSLOBO\ENJE utorak. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. K. Govore}i o statusu Srebrenice. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. u svijetu se podnose neopozive ostavke. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. izjavio je Tihi}. S.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. mart/o`ujak 2012. pak. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. kako na lokalnoj razini. kazao je ^a~kovi}. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. . isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. . J. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara.Tako|er. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. Bo{njaka. . rekao je. nametanje. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka.Bilo je veoma te{ko obe- . Gradska vlast ne funkcioni{e. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. a koje su mediji imali i prije Komisije". SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. . Moramo tragati za nekim rje{enjem. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. rekao je Tihi}. tako i na nivou centrale SDA. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. rekao je ^a~kovi}. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. svibnja. pak. O~ito je. Pored Mostara. kazao je Tihi}.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. rekao je ]ori}. na.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. Vekovima kasnije. Kao pripadnik srpskog naroda. u Sarajevu. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. Bosna je srce Balkana. kada Srbija nije ni postojala. jer se jedan jezik govori u narodu. Odrednice Srbin. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. Bijeljine. taj je i{ao u Bosnu. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. istraga poturica). Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. beogradski budisti~ki hram. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. Beograd se. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. naspram Sarajeva. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Oni grdno gre{e. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Za razliku od Srbije. pravoslavci i bogumili. Tragi~nim spletom doga|aja. Tzv. na`alost. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. kao Srbin iz Srbije. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. Srbi su u XIX veku. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. Da bi izrastao u istinsku metropolu. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. Ubijaju}i Bosnu. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. odnosno moderna politi~ka nacija. opstala je samo jedna. Drvar. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. Sutjeska. u Bosni je zamrznut sukob. nevezanim za nacionalnu pripadnost. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. katoli~ka i jevrejska bogomolja. Zvornika. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. Srbima iz Bosne . Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. Republika Srpska. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. Ubijaju}i Bosnu. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. S druge strane. poru~ujem mojim sunarodnicima. pravedan i odr`iv mir. Bosni je potreban trajan. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. pravoslavaca. Fo~e. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. Srbija je ubijala i sebe. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena).Srbija nije va{a majka. pravoslavna. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. Neretva. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. odavno je zapu{ten i sru{en. na temelju koje su nastali savremeni srpski. mart/o`ujak 2012. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. proklete im du{e. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. a obo`avaju Srbiju. specijalce i dobrovoljce. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. U srednjem veku. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. te nahu{kala. kada je 1992. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik.OSLOBO\ENJE utorak. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. a i ona je spaljivana. a ne vi{enacionalno Sarajevo. Uprkos tome. nikada ne}e ni biti. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. ukoliko ima pravde. katolika i muslimana istog jezika. nema taj kapacitet. Bosna nam je jedina nada! . Frapantan primer je Banja Luka. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. hrvatski. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. koje istorija pamti kao bosanski genocid. ona je trn u oku svim nacionalistima. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. iako nas velika{i.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. Igman. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. Ukoliko se muslimani. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. na`alost. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. Tzv. Kozara. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. Pritom. umesto re~i pravoslavac. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. va{a majka je Bosna. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. u Smederevu 24. za glavni grad SFR Jugoslavije. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. Srbija je ubijala i sebe. Jajce. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. Prijedora. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. Hrvat i Bo{njak se mogu. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. katolik i musliman na{eg jezika. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. poznat kao srpskohrvatski jezik. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. a u Beogradu na desetine njih. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Bosna i Hercegovina je geografsko. Koncept srpstva. jedan od prvih u Evropi. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. 6. godine poslala vojsku. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu.

u okviru projekta Znanjem do posla. prenijela je Srna. ali i sudstvu. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. Velinom Selu. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. krompir s pet. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. biti od velike koristi vatrogascima. pravilno hodanje. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Ra~i. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. M. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. ali to su za sada samo pri~e. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. Tociljevac. a riba s 0. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. minulog i prekovremenog rada. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. prenijela je Srna. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. da se to ubrza. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. perad i jaja s 23. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. zbog planiranih radova. Brocu.000 KM. posmatrano po grupama proizvoda. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. prenijela je Fena.Na`alost. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. izme|u ostalog. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. vo}e s 20. kroz kolektivni ugovor.8. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. na ~emu Sindikat insistira. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. uz izvjesne opravke.12 BiH utorak. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije.700 radnika. do 2009. Me|utim. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova.569. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. istaknuto je na konferenciji za novinare. . umjesto smanjenja tro{kova administracije. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. U op{tini [ekovi}i.3 posto. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo.944 KM. elementi atletike. `ita s 2. gimnastika. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja. U op{tini Ugljevik. Radi se o periodu od 2006. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. Navodno su se ra- . tr~anje. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. 6. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak.5. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona.4 posto.000 KM za kupovinu sistema radioveze. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. povr}e je u~estvovalo s 32. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. trafostanica Gornja Trnova 1. Dan kasnije. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. nagla{ava. javila je Srna. a mlijeko sa 7. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. za razliku od standardnih navalnih vozila. Gudura{i i Sasulja. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi. da opstane kompanija. u koje je uklju~eno oko 1. . tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica .U julu 2010. uo~i op{tih izbora Zakonom su. te da sa~uvaju radna mjesta. otkaz i sli~no).8 posto. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . kao i izlaz Malinovi}i. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. koje ovih dana kru`e po pogonima. kazuje Kapetanovi}. za koji su radnici podnijeli tu`be. mart/o`ujak 2012. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. Batkovi}u. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. Sindikat je napravio obavijest za radnike. Med i vosak su u~estvovali s 5.2. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima.2 posto. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. kako isti~u.Po na{im saznanjima. Balatunu. koji }e. u srijedu. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. . DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. {to je potpisano 2007.8 posto. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema.

oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. mar ta. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. da im se otvori prostor za rad i razvoj. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. Dan `ena. onda i ja idem!. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. A.Jelenovi}. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. mart. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. kakvo pokretanje Agrokomerca. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. izme|u ostalog. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. mart. euforija. odnosno Abdi}ev izlazak. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. nesebi~nost. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. Novca za pove}anje plata nema. nema {ta tra`iti ovdje. kazao nam je Kli~i}. inicijativi novoizabranih kadrova. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. . svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje.OSLOBO\ENJE utorak. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. predsjednik Federacije bh. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. za koji }e tako|er odgovarati. nakon izbora. . Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj.Ako ni{ta. po`rtvovanje i solidarnost. prije svega. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. U Krajini je. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. H. godine. Poslanica Elvira Abdi} . izlete. Elvira. Sirotinja i transparenti . On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. ~eta i odreda. ali ima mnogo njegovih pristalica. gleda se sa podsmijehom. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. [. re~eno je na konferenciji za novinare. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. zajedno sa turskim biznismenima balA. . funkcionera. na koliko je osu|en. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. . ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. 9. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. . na pauzi Skup{tine USKa. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. 6. uticala na pad privrednih aktivnosti. D. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. sa optimalno odabranim planom i programom. S druge strane. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. . tema je navodno predstoje}i 8. F. marta. mart/o`ujak 2012. mar{eve i pohode.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. On smatra da.Ma kakvih dvadeset hiljada. Abdi}eva k}erka. prema nekim procjenama. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. nakon zahvale organizatoru na pozivu. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. mar ta. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak.Kriza je. u kojoj. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. izlazi na slobodu. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. kao i brojni drugi gosti. kazao nam je Tuti}. ~lanovima Asocijacije. kao i predvodnici jata poletaraca. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. ka`u.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. Fikret Abdi} u petak. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. a mi tra`imo da se pove}aju. to je gola sirotinja. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. bude li tako. Magistar Smail Kli~i}. godinu. od ukupno 15 godina zatvora. kanskog porijekla i studentima. taborovanja. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. akcije po{umljavanja.Ostario je on. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi.

14 OGLASI utorak. OSLOBO\ENJE . 6. mart/o`ujak 2012.

mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak. 6. OGLASI 15 .

Pored toga.ba i www. obojica iz Bugojna. prenosa. a tri zbog drugih neispravnosti. utorak. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . 2012. Kako smo ju~er objavili. Ku~a. godine u Ve~ernjem listu. 100 grama skanka i automobil ti. izvedena je po nalogu Suda BiH. TP NOVA TRGOVINA d. te Posu{aka Berislava Juki}a. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. Dva razbojnika. \opu. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. ZHK-a. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Elvedina \opu iz Bugojna. devet mobitela sa SIM karticama. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. 1. Nesre}a se. mobitela sa SIM karticama. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. preko Tuzi. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. devet . PONI[TAVA konkurs objavljen 10. Konkurs se poni{tava u cijelosti.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. dvije lova~ke pu{ke. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je.d. zvanog Be}a. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. te policija traga za njima. pi{tolj browning. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. 6. S. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. E.ekapija. dvije lova~ke pu{ke. ve}a koli~ina metaka. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. i LK-a. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. nauke. ve}a koli~ina metaka.d. Nova trgovina d. Tomislav-Grada. pravosu|u. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. Muri}.putem pisanih ponuda (licitacija).d. od 13. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. podsje}amo.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. O. Asmira Kurpejovi}a. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. Posu{ja i Mostara. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh.jpsumetk. tijela stradale. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. 2012. SBK-a D.p. P. Me|utim. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. Ferdu [imi}a. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. naoru`ana pi{toljem. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. Dk. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. pa do Plava i Gusinja. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. 100 grama skanka i automobil. mart/o`ujak 2012. te MUP-ova HNK-a. ali i pobje}i. kulture i sporta TK-a. potvr|eno je iz MUP-a RS-a. 2012. broj 10/1-34-2514/12. organizovao [imi}a. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. pi{tolj browning. godine. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. 3. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. 2. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. Naime. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. TomislavGradu. Komova. Posljednja uspje{na akcija SIPA. Odmah nakon {to su u{li u BiH. Naime.

. mart/o`ujak 2012. On je. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. potvrdila je Jandri}. tokom tu~e u kojoj. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . potvr|eno je iz bolnice Kasindo. i S. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. stabilno je. 60 grama spida. B. koji se kretao iza njega. kojim je upravljao \or|e K. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. Hand`i} je policiji poznat odranije. . jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. obojica 1979. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice.OSLOBO\ENJE utorak. 30-ak metaka.65 milimetara. povrije|ena desna nadlaktica. pacijenti su se me|usobno sva|ali. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. H. prilikom pretresa. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . novac i ru~ne radiostanice. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. P. kako doznajemo. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. I u toku dijagnosti~ke obrade. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). a kako se `alio na bolove u glavi. op}ina Novi Grad. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. Naime. koja je tako|er uzvratila vatrom. A. B. manjom koli~inom droge. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. lo zvani~ne potvrde. Osim droge. godi{te. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. Naime. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. koji su u bjekstvu. Oni su nakon ljekarskog D. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. ali o tome nije biS. dok je kod S. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. pojavile su se i informacije da je. ucjenjiva~a. nije bilo povrije|enih. te ugruvanost tijela. ranjene su dvije osobe. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. podsje}amo. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. pribor za prepakivanje droge. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. ura|en mu je CT snimak. Boris V. A. O. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. Hand`i} i ^akalovi}. u Ulici Alibega Firdusa. kazao je Nefi}. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. navodno. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. 50 tableta ekstazija. porijeklom iz Njema~ke. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. dva pi{tolja kalibra 7. Dk. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. On je privo|en i 2009. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. [e. godi{te). pri ~emu je osoba povrije|ena. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. O. a K. E. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. Policija je. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe.600 KM. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. izgubio kontrolu nad upravlja~em. 20-ak pi{toljskih metaka. H. Pored Slokarove. a potom i u golf 4. Tako|er.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. koji je upravljao vozilom suzuki. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. privela K. Prema istim izvorima. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. prema informacijama iz policije. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. pregleda pu{teni ku}i. A. ~etiri mobitela. Po nepotvr|enim informacijama. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. i Bojan S. ru~na bomba. 6.

Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va. rekao je Dell. . zasta va ma i dru gim. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. prema kom{ijama“. . Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. rekao je Ivanovi}. kako je rekao.000 oboljelih. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa.Ako nije neophodno. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. tako i ju`no od Ibra. mart/o`ujak 2012. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. prema rije~ima premijera Albanije. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. me|utim. kako prenosi APA. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. rekao je Begovac. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. . barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. to biti {tetno za interese Srbije. Fran Mihaljevi}”. kako je dodao. Ograni~enja kroz fusnotu. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. . Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. prije svega.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem.To je bio veoma va`an dogovor. smatra Stefanovi}. rekao je Ivanovi}. ~ime Srbija zvani~no prihvata. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. . za Kosovo nisu su{tinska. da ne}emo do}i u tu situaciju. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. stara je ideja. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine.Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. . {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz .Na`alost.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. ~ime se. Na adrese javnih preduze}a. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje.U svakom slu~aju. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a.Bi}e te{ko. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. ka zao je Dell. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije.Ako poku{aju da organizuju izbore.Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. rekao je Ivanovi} za Srnu. Hrvatska: 7. Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. . .000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti. . a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. kako na sjeveru. prema njegovom mi{ljenju. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku.18 REGION VIJESTI utorak. a koja tako|er veoma jasno ka`e. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. Vjerujem. 6. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Zapadni Balkan u EU . trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. Me|utim. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. Dogovorom.

Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. ni sa ~ije strane. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. Na`alost. . lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. pove}an na 500 miliona eura. donesenog prije sedam godina.467 eura na 2. U najnovijem broju za mart. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. u prosjeku. \uki} . a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. Slovenci }e 25. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. mart/o`ujak 2012. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. uz podr{ku Katoli~ke crkve. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. u protestu stranka koja. Pomo} u hrani iz njega. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. Leposavi} Slavko Stefanovi}. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. 6. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. Sredstva odobrena Sloveniji. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. istakao je Kacin. rekao je Ivanovi}.018 miliona. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. . koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. Slovenija u saop}enju za javnost. navedeno je u saop{tenju.OSLOBO\ENJE utorak. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. objavili su ju~er slovenski mediji. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. 26 posto je protiv. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. javila je Fena. ve} prekr{ajno djelo. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa.

februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. a ranjenih ima na obje strane. Buto. objavio je NTV. blizu Zind`ibara. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. javila je novinska agencija Anadolija. prenosi Fena. . “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. Pervez Mu{araf Buto. a smijenjen u augustu 2008. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. nekad blizak suradnik Benazir Buto. Me|utim. General Mu{araf. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. kao je Amano. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. prenosi Fena. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. godine. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom.20 SVIJET VIJESTI utorak. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. u predgra|u Islamabada. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. saop}io je Kremlj. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. narima u Islamabadu Malik. . rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. Nakon ubistva. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. koji je 1999. No. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. pra}enu stanovitim pritiskom.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. koja mu je 20. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. dok je bila u Washingtonu. U nedjelju. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. jedan od aktivista. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. prenosi Srna. prenosi Fena. prenosi Fena. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. decembra 2007. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. mart/o`ujak 2012. prenosi Fena. radi rje{avanja te krize. 6. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. prenijela je Hina. javio je informativni kanal NTV. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. U me|uvremenu. ubijena je 27.

Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. prenosi Fena. a izlaznost na izborima. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". glavnom gradu Tibeta.23 posto. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. On je. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. prenosi Fena. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. Kako su naveli izvori u policiji. opozicija je najavila proteste u Moskvi. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. "Bile su to prave suze. koji je dobio 3. navodi isti izvor. povodom 49. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. rekao je Tonino Picula. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. rekao je Picula. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. a jedan od napada~a je poginuo. odnosno skupo}e izbornog materijala".85 posto podr{ke. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. Deset mornara je spa{eno. kao i ranije 2000. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. prenosi Fena. nov je nazvao izbore nelegitimnim. blizu Atine.82 posto. mi smo zabilje`ili. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. ovi izbori nisu bili po{teni” re. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. U Rusiji to nije bilo tako i zato. tako|er. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". Nakon objave predsjedni~kih rezultata. prenosi Tanjug. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. prema na{oj ocjeni. maja.000 pristalica. "U svakom slu~aju. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. najvjerovatnije kapetan.75 posto osvojenih glasova bira~a. Me|utim. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. saop{tili su ira~ki zvani~nici. kada je biran za predsjednika. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. bila je oko 64 posto. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. Me|utim. U martu 2008. mart/o`ujak 2012. kao je Picula. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. pretvorile su se u nerede. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. i 2008. koji ima 17. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e.19 posto glasova. . Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. sa suzama u o~ima. zaklju~uje se u saop}enju. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". ve}inom budisti~kih sve}enika. rekao je Westerwelle u Berlinu. 6.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov.OSLOBO\ENJE utorak. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. rekao je kasnije Putin. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. Najmanje 25 Tibetanaca. navodi se u saop}enju. ali od vjetra". ve}inskog naroda u Kini. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. tehnolo{ke inovacije. kao i da je ona bila po{tena. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE).

Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. Gr~ka i Portugal.000 barela iranske nafte dnevno. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. niti da sprije~e njene posljedice. Francuska. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. Holandija. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. . Iran je 19. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. {to je ubla`ilo inflaciju. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. dobija radnu dozvolu. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala.9 milijardi eura. Njema~koj }e do 2030. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660.bankrotirati. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. Minimalna zarada morala je da bude 66. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. prenose agencije. ali Rusija ima veliku prednost . stranke Zelenih. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. decembra i 29. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. dok je u Rusiji obrnuto. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. u Aziju. uglavnom u Evropu i Aziju.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. mart/o`ujak 2012. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . Naime. U tom slu~aju. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. uglavnom u Veliku Britaniju. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. februara. Ina~e. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. godine nedostajati {est miliona radnika. ali je to izmijenjeno. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. manje nominalne vrijednosti. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. u Evropu. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila. Ole Schroder. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. [panija. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena.000 eura godi{nje.25 posto.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. a kako bi taj problem rije{ila.000 eura go di{ nje. Italija. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. i na zapad. formiran samo zbog tog procesa. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove.22 SVIJET FINANSIJA utorak. prenose agencije. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. naklonost naroda prema predsjedniku pada. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. 6. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. Drugi su. nazvav{i ih politi~kom progonom. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. objavio je ju~er ECB. prvi put u historiji Islanda. Za doktore. Harde je odbacio sve optu`be. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. prenose agencije. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. prenosi Deutsche Welle. da bi se novac vratio.000 eura. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. obja{njavaju analiti~ari. pak. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. go di ne.8 milijardi eura prekono}nih depozita.

271 b) Rashodi 1.ba www. mart/o`ujak 2012.76%.broj telefona i telefaksa.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d. ZIF "Bonus" 5. godine I .469.36 ZIF "MiGroup" 11. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju.850. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011. Sarajevo . ipsvjet@bih. ZIF "BiG" 15.241.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV . e-mail i web stranica: 033226696. direktor Dru{tva II .vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.299 c) Teku}a sredstva 3. Sarajevo .49% III .652 d) Ukupno pasiva 9. IP "Svjetlost" d. Krecu Svjetlana.o.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o. "Eurofond-I" 9. Pravilnika o sadr`aju.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.50 . godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d. IP "Svjetlost" d.d.OP]I PODACI O EMITENTU: .~lanovi uprave [efik Zup~evi}. Ivanjko Simona .049.net.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.d.ba .027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953. i 2.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . Kantard`i}a 3. stav 1. Sarajevo .00%.OSLOBO\ENJE utorak.broj emitovanih vrijednosnih papira i 890.728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.771.241.027 PASIVA a) Kapital 8.svjetlost.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896.adresa sjedi{ta M.186.69%. ta~ka b.d. dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. 6. februar 2012. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.633 nominalna cijena 12.o.91%. 033443435.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .puna i skra}ena firma .970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.

Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. 12. specijalno ugostiti udru`enje `ena.3 GOLFA VI .000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. proizvode. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit. osiguravaju}ih ku}a.6 milijardi dolara. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga .000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. A. putovanje ili 3 x 3. a on se osloba|a obaveze. marta 2012. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. kako je istakao. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. tacije kampanje Besim Durakovi}. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. agencija. Cijena SMS-a 0.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. Inspekcijski nadzor po~inje 12. akademskih institucija i stru~nih organizacija. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands.50 KM + PDV. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. Stalni porast premijskog prihoda te 28. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima. Vi stupate u obavezu pored du`nika. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. 2012. mart/o`ujak 2012. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. privredu“. Foto: D.000 KM . za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. Me|utim. moraju znati kako da se sami za{tite.3x 3. distribuiranja licenciranih softvera. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. godine. a da njega vi{e ne terete. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. prepoznatljivosti.Putovanje po `elji + D`eparac . u 20 sati. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. marta. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer.000 KM. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. Ako vi ne izmirite dugovanja. Patrick Moon.000 KM. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. marta 2012 je: . 7. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. velikih ahitektonskih ureda i drugi. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita.000 do 10.000 potro{a~a. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. doma}ih i stranih korporacija. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.info. Ibrahim Tirak. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. medija. zatim zaustavljanje sive ekonomije. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. Pe. godine se obilje`ava 101. 6. kazao je Moon.3 x 5. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj.

. proizvodnju zdrave. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .837435 0. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije. nego je uvoze. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. tek je engleski sve{tenik. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji.475749 Rusija 643 RUB 1 0. Mi.489702 1.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela.839529 2. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. zaista ne mo`emo. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja.671507 0.221846 1. ti~e Mitrovi}. 03.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. Maltusova kletva. Me|utim. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. Holandija je najbolji primjer. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. Jedino da zatvorimo na{e objekte.771219 USD 1. mart/o`ujak 2012. 03. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi.823247 0.835341 V. 2012 = 1. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot.54478 BAM 2. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. prave” Mi imamo sve uslove za .790739 Ceska R 203 CZK 1 0.587113 1.814153 Litvanija 440 LTL 1 0.493426 25. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil. autobuse“ rekao nam je Doki}. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. TORCHE voziti automobil . a pove}ala je i osnovicu za PDV. 6.566448 0. godine. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. mo`e dr`ava. Ni oni ne proizvode p{enicu. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva.579197 Kanada 124 CAD 1 1. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.4 posto od ukupno potrebnih 348. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D.483147 0.263089 0.625669 0. zaslu`ujemo da budemo gladni.263589 0. ostalog cvije}a.078731 Danska 208 DKK 1 0.343294 2. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu. da bi taj procenat sada opao na svega 14.349152 1. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar.broj 044 .565032 Norveska 578 NOK 1 0. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom.OSLOBO\ENJE utorak. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente.673186 1. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi.264248 0.70 KM.337436 SAD 840 USD 1 1.Britanija 826 GBP 1 2.855377 25. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.669828 Japan 392 JPY 100 1. ali {to se nas ti~e.920015 0.6.221293 0. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a.220740 Svicarska 756 CHF 1 1.263747 0. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM. Ne mo`emo ispod toga. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu.955830 Australija 036 AUD 1 1. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane.818700 1. vi{e je ne prave Mi.078928 0. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. . Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute.te~ajna lista .valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. Onaj ko mo`e da reaguje. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane. Bosanci i Hercegovci. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}. poslujemo u modernom.766802 1. Bosanci i Hercegovci. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji. da bi nedavno spale samo na 61 dan. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. G. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice. zaslu`ujemo da budemo gladni. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva.262930 Svedska 752 SEK 1 0. kamione. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke. Cijene `itarica: p{enice.050397 Srbija 941 RSD 100 1. 2012. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala. kako prevoznici.5 KM.079125 0. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz. organske hrane.479448 1.567864 0. Zemlja je napu{tena. u na{em glavnom gradu. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u. Ima nekoliko razloga za to. 3. ali i znatan broj gra|ana. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela.000 tona za podru~je Federacije BiH. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. .955830 1. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu. tako i privrednici i potro{a~i“ .955830 1. Podsje}amo. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. to mo`emo“ is. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. pa neka reaguje. tzv. 2008.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. odgovor prevoznika na ovakvo stanje.617561 Turska 949 TRY 1 0. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina.050523 0.583155 1. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana.621615 1.050649 1. kojima su se pridru`ili taksisti.

00 104.4 9.00 78.00 72.30 KM.45 4.1 0.75 5.00 98. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13. mart 2012.143 51 171 1.00 0. 6. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.47 0.6(A) -0.00 72.00 98.d.31 0.30 8. Banja Luka ZIF Invest nova fond a. Bosnia i Viscafe.80 5.Bijeljina a. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.01 -1. a para nema Situacija u bh. Sa.00 931. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}. Mrkonji} Grad Mira a.18 -0.632. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom.50 29.00 1.83 KM.83 KM. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.00 97. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.417.18 7.00 29.35 3.592.32 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .33 $ 1.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .00 KM.6 1.21 % 658. Doboj Posavina a.00 3.d. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.66 0.60 1.742.3 0.20 45.816 8.d.00 3.26 BIZNIS/BERZE 1. Banja Luka Veletrgovina a. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.20 5.d.28 0.91 82.62 8.00 16.20 1. Srbac Travunija a.00 104.d.54 1.481 0.05 4.328.06 miliona KM. {to je 32. realizacija kafe u 2011.65 657. Prednja~e Begova ~orba. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.17 0 -95 -3 -0.50 $ 0.d.613 1. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.75 37.60 0.25 % 35.1 5.13 KM.14 1.6 0. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.35 % 1.15 39.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.864.648 5. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.profit a. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta. Na kraju.181 0. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.11 45.5 posto.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.00 961. saop}eno je iz ove kompanije. a zatim i ostalih proizvoda.31 0 -9.00 27.4 9.50 0.00 392.40 2.282. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. Istodobno.75 38. mart/o`ujak 2012.92 45. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.439 1.d.00 0.2 1.291 90. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.623 51.29 0 0. Banja Luka Graditelj a.70 335. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.46 0.882.d. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.00 4.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju.60 90.d.7 5 5.00 $ 0.07 0 -0.41 29.00 605.06 miliona KM. {to je 32.07 0.12 3. cijena Min.04 98. SASE: Promet 275.73 4.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3.50 75.90 8.15 0.96 1.242 5.7 5 5.43 % 2.06 239. Banja Luka Elektro .1 0. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.283.19 1.55 1.00 78. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.271 281 406 3.06 0.82 12.00 3.40 3.865.32 0.38 19.771. Kurs ovog fonda iznosio je 3. kojih ona trenutno nema.5 40. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.516.112.40 0. Banja Luka Progres a.d.07 1.19 KM.41 -0.184.571 0. godinu. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva. J.32 0.50 29. mart/o`ujak 2012.5 41 39.00 -1.45 0.00 0.00 78.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .4 9.77 4.30 128.413 442 11.18 816. cijena Min.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .92 0.00 -2.07 19.17 156.291 90.5 0 0 0 -0. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010.635.180 100 86 402 859 2.45 4.70 SASX-10 914.68 % 726. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni. Do punog izra`aja do{ao je.35 1 0.10 ERS10 765.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.d.00 39.60 760.izmirenje ratne {tete 5 0.d.311 0.34 8.28 -2.00 -3.200. Tesli} Palas a. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d. Me|utim.d.90 5.565 1. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.708.102 392 4.08 KM. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.d.35 1 0.5 40. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita. Promet na kotaciji iznosio je 98.14 2.d.371.00 2. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .d.11 0.25 4.35 406.31 0.82 19.00 97.90 15.50 % .d. za 28.07 0.91 SASX-30 810.240.800 954. osiguranja likvidnosti. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.705.60 90.02 40.52 4. Ipak.417. Trebinje Unicep company a.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . Prijedor Telekom Srpske a.75 13.83 5.99 39 0.40 1. a slijede ga Espresso.07 15.00 3.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi . Promet na kotaciji fondova iznosio je 11.60 -0.80 7 2 1 8.308 8.561 17. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.73 0.50 75.00 3.d.45 4.3(A) 0.05 98.3 0.73 530.060 624 8.394 8.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.15 1.02 40.953 1. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .894 66.15 0.00 295.50 29.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju. godinu.7 5 5.85 -9. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.181 0.612 1.89 3.35 224.d.017. Gradi{ka Republika Srpska .18 $ 0.80 5. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.80 104.563 180 121 176 3. direktor Vi.d.60 90.92 3.02 40.186. [ipad komerc dd Sarajevo 19.098 39.d.943.653 4. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010. Banja Luka Tr`nica a.830.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska .641. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.571 0.267 528. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.04 5.05 5.55 1. OSLOBO\ENJE 806.05 5.32 20.35 1 0. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.421. godinu.1(A) 0. Sarajevo u iznosu od 10.31 0.37 $ 4.490 2.23 19.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.481 10.77 BIRS 1.311 0.KOTACIJA Elektrokrajina a. go di nu.571 0. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.5 39 38. Banja Luka 3.56 8. Sarajevo. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.43 BIFX utorak.864. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.743 2.d.31 0.93 -2.475.d.326 32.d.533.04 % 2.181 0.882. nego da pomognu. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010. ako ni to ne bude dovoljno.018.01 94.718 240 87 10.481 0.d.05 KM. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.026.791.50 75. distribucije.97 40.00 82.83 39.11 -1.612 1.25 $ 0.d.86 0. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.061.d.20 KM.420. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.00 3.15 0.481 0.75 KM.01 98. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.691 13.720.00 72.68 122.98 82.70 19.612 1.291 90.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.51 $ 0.69 19.528.432.001. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.045 376.23 0 0 6.90 6.75 5.50 444 1. spaka.913.918 28. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.35 21. kursa (%) Max.00 1.

.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. [ari}” u Tar~inu. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. mart/o`ujak 2012. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. Prosvjetno-pedago{ki zavod. Nakon {to je zavr{ena rasprava. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. zastupnik SBiH. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. koji iznosi oko 23 miliona maraka. naglasio je Mehmedi}. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. pojasnio je Musi}. stavljaju}i u~enika u za{titu. obavijestili smo resorno ministarstvo. Nermin Juki} i Goja Vujovi}.De`urna nastavnica. . kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. ipak. do{lo . a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. Tako|er. M. pojasnio je Budimli}. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. . Besim Mehmedi}. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. ali Ned`ib \ozo. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. . a potom su zajedno sa ostalima. godine. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. kazao nam je Suba{i}. Mi smo u~inili {to je do nas. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. Amela Penava. . te da J. februara u O[ “Hilmi ef. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. 6. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. pojasnio je Oru~evi}. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. pojasnio je \ozo. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. Manji topli obrok . Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. ne}emo glasati. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. ministar unutra{njih poslova KS-a. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. . istakla je kako su odrasli gori od djece. poku{ala ih je razdvojiti.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. S druge strane. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. tako da je na bolovanju. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. pa je ona nastradala. S. a nakon uvi|aja. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. Muhamed Budimli}.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti.OSLOBO\ENJE utorak. Da napomenemo.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje.

Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. kada se snijeg topi i klizi. u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. . ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. od 9 do 15 Deovi}i. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. od 13. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo .30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. mart/o`ujak 2012.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. vo}njacima i infrastrukturi.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. T. P. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. Op}inski {tab Civilne za{tite. Stup 3. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. kazao je Esad Veli}. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. mogu prijaviti {tetu. do 23. kazala je Branka. ta~nije od 4. Dobrinja C. . tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. Sutjeska 4. Me|utim. Tabijska. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. dok je jednom seljaku nastradala stoka. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. kazala je Jasmina Mujezinovi}. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. A.000 KM. od 8 do 16 IV crnogorske brigade.200 KM. Ljubini}i i Milinkladska. Ubrzo nakon isklju~enja. februara. 12. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. od 10. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. Careva i Bojnik farma krava. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. istakao je na~elnik Be}irevi}. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. . pa je pomo} Kantona neophodna. . isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. 6. .d. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. prilikom primopredaje kolica. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. M. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. Z. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama. Vitkovac brdo. Male{i}i 1. Nazorovo. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. marta. od 9 do 10. obezbijediti dozvole. lome}i sadnice do korijena.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. direktorica Fondacije lokalne demokratije. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. [vrakino Selo II i Brije{}e). Lje{evo 3. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. od 12 do 13.sigurna zajednica. Na~elnik Be}irevi} je. vrijednosti skoro 6. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u.

Zenica 4.30. Zenica ponedjeljkom.30. Ankona 10.30. Zagreb 15.35 sati.30. Plo~e 10. srijedom.20. napominje na~elnik Starog Grada.30. 12. Te{anj svaki dan u 7 i 13.15. Gornji dio ulice. Op}ina }e sama finansirati te radove. 16. 13. 9.30 i 15. utorkom. 12. ~etvrtkom i petkom u 7.45. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. Beograd 17. 15. petkom i subotom u 11 sati. Be~ 17 i 18 sati.30 i 16. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.28.25.30.30 sati. Zagreb 6. 14. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. godinu. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama.34.30. 16.15.54 i 21. 13.30 sati autoputem.40.10 sati. 6. Ljubljana 14. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. koji }e odmah dobiti rje{enje. ~etvrtkom.15.30 i 22. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a.35.30. Beograd 11.30. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. 8. 12. 18 i 20 sati. 664-115 Hitna pomo} 124. Bosanska Dubica svaki dan u 14.33 i 20. Beograd svaki dan u 6 sati. Odlasci: Beograd 6.52. Konjic 6. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. Minhen 12. 22. srijedom. Ulcinj svaki dan u 19 sati.10. Pale svaki dan u 6.30. Copenhagen 13. 10.30 sati (preko Tuzle). Gora`de svaki dan u 8. 14. 13.30 sati.05 i 18. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. Minhen 13. Grada~ac svaki dan u 8.37.30. 13.35. Save Skari}a i Stro{i}i. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Plo~e 7. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. Ulica }e. Split svaki dan u 7.30 sati. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011.35. 592-096. Ljubljana 13.55.30 sati. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. 12.47. Budimpe{ta 14. 6. Frankfurt.40 sati.30. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama.18. 14.55.30. Travnik svaki dan u 7. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. 10. Bruxselles. 12. 592-097.30. Tuzla radnim danima u 9. Bugojno svaki dan u 10. Bosanski Brod svaki dan u 12. Izvo|a~ radova je firma Harysco. 18 i 20 sati. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. subotom i nedjeljom u 8 sati.samo radnim danima i 19. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}.30.15. nedjeljom i praznikom u 5.30. . 13. Konjic 7.35. 8.30. . 16. 13. 8. 10. 11. 14. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.15 i 16. Tuzla svaki dan u 5.45. iz kredita Svjetske banke. pojasnio je Alen Robovi}.30. M. Be~ 7. ~etvrtkom.30. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka. 7.25 i 21. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati.05 i 21. aprila. 15.45. 10. Beograd 11.20 i 16.15 sati. bi ti asfaltirana.10. . Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. tehni~ki direktor firme Harysco. Zvornik svaki dan u 15. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30. 13. Zagreb svakim danom u 6.30. 7. isti~e Had`ibajri}. 16. od Mejdana do d`amije je zavr{en. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti.30. Budimpe{ta 6. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. Pariz petkom u 9 sati.000 KM. 061/252-252. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.25 i 14.10. 16. srijedom.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 10. Utrecht subotom u 8 sati. 9. 17. 14. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje.30 sati. 8.30 sati. a nakon Pirinog brijega i Arapove. odnosno ure|ivanje ledene plohe. 11. Hrenovica svaki dan u 6.50 i 18. Zenica svakim danom u 6. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.40.OSLOBO\ENJE utorak. 14.30.30. 12.30. Dubrovnik svaki dan u 7.668-259 Toplane 650-979.30 i 17 sati.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja. 14 i 19 sati. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. 17. 18 i 20 sati. 15. 15. Budimpe{ta 15.30.40 . Kakanj svaki dan osim subote.45 i 22. 11. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. Ljubljana utorkom.15 sati. Budimpe{ta 21.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te. 220-435 Kanalizacija 203-059. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe. nedjelje i praznika u 13.54.30. utorkom. 15. Visoko svaki dan osim subote u 8.27. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a.45.45. 13. subotom i nedjeljom u 6 sati. 12. 15.30 sati.30.30.30. Projekat }e ko{tati 470.30 i 18.15. Liege.30 sati.10 i 21 sat. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. 14.22 i 20. . 10.30 sati.59.30 sati. Olovo svaki dan u 5. Ankona 17. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.05.30.45 i 16. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. 10.27. 15.50.05.40. Sanski Most svaki dan u 15.35. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 12. 10.30 i 19. Pula ponedjeljkom. 206-666. Zenica 6.30. od 8 do 14 sati.30.30. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. Amsterdam 15. Banja Lu- MUP 122.000 033/ 223-366. . 12. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. Biha} svaki dan u 7.15 i 15. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. Srebrenica svaki dan u 7. Vela Luka utorkom. Köln 13.30. Prema Had`ibajri}evim rije~ima. Dortmund. Kakanj 15. 14 i 15. 6.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. srijedom. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. a petkom i subotom u 18 sati.30 i 22 sata. Ora{je svaki dan u 6. Copenhagen 8. Zenica svaki dan osim subotom. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica. 7. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale. 9. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. mart/o`ujak 2012.30. 19 i 22 sata.45.40.30.30. te je nemogu}e odr`avanje. Amsterdam .15.30. 8. Den Hag utorkom u 8 sati. Br~ko svakim danom u 6. Köln 14.30. Amsterdam 8. 17.30. ti od 15.45.30. Istanbul 18 Antwerpen. ka svaki dan u 9.15 sati.55. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. 207-777 Vatrogasci 123. 15. 14.35 i 12.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. 15.55 i 19.30 i 22 sata. J.30.49. nagla{ava Had`ibajri}. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. utorkom. Kakanj 18.06 i 19.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e. 14. Hamburg. Makarska svaki dan u 7.

predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu.30 KULTURA utorak. Politika na{e ku}e i dalje ostaje. Konkurs je otvoren do 15. kanalizacijom. [. .700 KM. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. izdava~i. a rezultati }e biti objavljeni 30. dnevnim novinama. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. drugu . Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. naravno. ne}emo ni{ta posti}i. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. . stolje}a.000 i tre}u . [IMI] rekao je Spahi}. na neki na~in. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva.1. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}.500. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima . Tako|er. Besmislenim sni`avanjem cijena. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. dakle. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. krivi mi. mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. An. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. zapravo. Od pitanja koliko se objavljuje. knjige za djecu. nu|enjem knjiga po ulicama. . kao {to su lijepa knji`evnost. po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. naravno u pojedinim podru~jima. Kazniona . do sredine 20. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” .bhrt. bibliotekom. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. dakle.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. izme|u ostalog. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. 12-15 izdanja godi{nje. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19.knjiga o zeni~kom zatvoru. kazav{i. An. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. izdava{tva: . tj.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. mart/o`ujak 2012. ne}emo ni{ta posti}i. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. . O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{.. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. nu|enjem knjiga po ulicama. krivi mi. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}. hrvatskom i srpskom jeziku. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima.. poja{njava Spahi}. ~ergi.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: .. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. direktor IK Vrijeme.. PDV je. pri~a o gradu Zenici. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. Borut Batagelj. ovom izlo`bom njezin autor dr. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. po okon~anju tog ~ina. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. aprila. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. zari je... na neki na~in. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. 6. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. elektri~nom rasvjetom. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. izdava~i. opstati uprkos najezdi e-produkcije. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. ka`e Spahi}. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti.zimi... {kolom. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. Odnosno. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. aprila.od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. tako je planirano. sateljice Tove Jannson. }i }e biti “Rudnik”). ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo.. uvr{tena u izlo`bu 11.

Mob. Kova~i}i. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant. Ko{evsko brdo.k ^EN GI] V. cijena povoljna. ku}a i pos. Mob.Tel: 061/177-556. lokacija 300 m od OHR-a. [entada-Novo Sarajevo. Tel. 47 m2 + balkon. 061/488-033.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. 062/334-371. 52 m2=103. grij. Tel: 061/795-449. 061/103-258.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. centar. u zgradi sa gara`ama. Mob. mo`e i skladi{te. potpuno adaptiran. Tel.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten. luksuzno. in ter. prostor 36 m2. priklju~ak za telefon. Marin Dvor ul.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. privatna ku}a.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. za poznatog klijenta.sms CENTAR. 22 m2=41. 061/573-640. 0617350-448. ko zme ti ~ki sa lon. 033/811-273. Tel. Polju u dobrom stanju za dva manja. privatna ku}a. 81 m2/2500 KM.sms IZDAJEM pos. Tel. poseban ulaz. na du`i period na Mejta{u. balkon. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. internet. Ul. Tel. privatna ku}a. cijena 400 KM.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 062/917-009. sauna. Prvomajska. sa gara`om.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen.k IZDAJEM gara`u u zgradi. Tel: 061/548023. 061/722-410.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. 062/392-283. Humska kod FDS 31 m2. kod Ekonomije. Tel. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. parking. 061/270-026. 061/275-666.k MIJENJAM stan 52 m2. Tel. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. 2. 063/947075. 061/869-396. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. 203-497. pogodan za sve djelatnosti.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. Mob. notara. Tel.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. Mob. 2 lo|e.Tel: 061/360-084.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. zubarsku ordinaciju.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. iznad Dr`avne bolnice. na Grbavici kod pijace. cjena 300 KM + re`ije.k POSLOVNI pros.k PO^ETAK Bistrika. 200 KM.800 KM/m2. Tel. VP. 061/405-622.000 KM.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. 52 m2.k IZDAJEM pos. 67. Mob. `enskoj osobi. Mob. dvosoban u Logavinoj. 061/344-365. grijanje.k IZDAJEM apartman u strogom centru. bazen. za jednosoban. studentici. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu. internet i kablovsku TV.k KU]A. Aleja Lipa 8 spr. prostora u Sarajevu.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. Tel. 600 KM. 73 m2/1.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. 065/177-684. 57=96. poseban ulaz. 2 sprat. 2 sprat.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. Tel. Tel: 061/171-897. inter. 061/320-439.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. priklju~ak intereta. dvosoban. 033/204-706. ^obanija. 96. 066/801-711. blizu Katedrale. 061/047-960. Tel: 062/255-827. 646-410.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. 350 KM.k FERHADIJA. internet. 062/326-886. Breka. zaposlenim osobama.sms PRODAJEM stan 52 + 5. Mob. ekstra lokacija i gradnja. Tel. prizemlje. 061/320-843. Vila ul. Tel. \e ma la Bi je di }a 15 spr.000 KM-52 m2).k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. Mob. dvori{te. Mob. lijenti poznati. prostor 125 m2.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Mob. Alipa{ino polje. ul. 061/205-235. Tel.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. 0617161-790.k ILID@A-Pejton. 061/190-012. gara`a). centar.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/229607. 061/141-676 i 033/535-165. Tel. preko puta Suda. na Alipa{inom polju.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. 061/161-790. 13. u novim zgradama na Marijin dvoru. Mob. Mob. Stari grad. Do nji Ve le {i }i. 061/702-881.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. 300 KM. 2 terase. 1 sprat. Tel. iznad Op{te bolnice. 400 KM. 061/437-732 i 061/214-306. 062/907-134. Selimovi}a 11 spr. Emila Zole 4. 68. + plac 700 m2. 061/203-473. Fer. ul. namje{teni. 066/995-944. iznad pijace Markale. Mob. sun~an. Zasebno grijanje. Mob.IZDAJEM sobu u centru. ekstra sre|en. 066/995-944. potpuno namje{ten stan 55 m2. veliki balkon 6 m2. 15 sprat.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul. 80.k IZDAJEM sobu. kod med. ul. Mob. 5 minuta od Katedrale. kablovska tv kod Hitne pomo}i.Tel: 062/737-506.k IZDAJEM radnju na Siranu. privatna ku}a. 033/209-955. grijanje. 2. Mob.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. 55 m2 1800 KM/m2. ^obanija kod picerije Galija. od 17 sati. Mob. M. upotreba kuhinje. lift. plin. Mob. B. gara`om. 600 KM. privatna ku}a. Tel. uz doplatu.k STARI Grad. 442-219. Vila ul. luksuzno.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. 86 m2 i 76 m2. G. Ko{evsko brdo. Tel. Mob. 68 m2.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. privatna ku}a. Tel: 757-908. 061/108-945. Ul.000 KM.k JEDNOSOBAN stan. namje{ten. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. 652-338. 062/878-502. 200-564. 34 m2 + 15 m2=89. 061/159-507. cijena 100. 4 spr.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. 061/744-523. 542-668.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. Tel: 629-932 i 061/319-589.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. grijanje.k IZDAJEM gara`u. mo`e i prodaja. Tel. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. Tel. fitness. Tel: 062/959-529. Tel. od Trga heroja. izdajem jednosoban namje{ten stan.000 KM. Aleja lipa 66.S. 033/677-719.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. centar grada.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. luksuzno opremljen.k STAN ^. Mob. 225-747. Iza ba{}e 4. za dvosoban. gara`e. `enskoj osobi. i gra|. u zgradi. tenisko igrali{te.k STAN ul. 061/191-061. Tel. blizu tranvajske stanice. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. Tel.k IZDAJEM sobe za spavanje. 00 KM. vrt. u blizini Penija. Gladno polje. prizemlje. [enoina 6. Mob. Tel. ba{ta. nekori{ten.000. Tel.k IZDAJEM gara`u. cen. 54 m2=95. 061/511-102.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. Hrasno.grijanje.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. Tel.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. odli~no stanje. nad Robotom. Hauptmana 1 spr. za sli~an. u lux vili. kab. 2 balkona. ul. na du `i pe ri od (agen ci ja). 60 m2.k PORODICE R. na period od 3-4 mjeseca. centar Sarajeva. fakulteta. 061/7177-556.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. 033/227-756. Mob. 061/864-651.Tel. novo. balkon. 2 sprat.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno. Kulovi}a. Mob: 061/502-181. gara`a. Mob. 390 KM + re`ije. na Grbavici i Dobrinji V. Tel: 655-787 ili 061/778-245. `enskoj osobi.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. kab. internet. spr. 062/712-991. Tel. 062/724-761. izdajem prostor za sve djelatnosti.k STUDENT tra`i cimera. za Banja Luku. ^engic Vila. Stupca. izdajem kancelarije 40 m2.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. 350 KM. Dobrinja II. naselje nova Breka. Mejta{. internet konekcijom i kablovskom.000 KM. 500 KM. sala za vje{banje. 062/147-525. 062/326-484. prost. kamin salon.Tel: 061/350-448. 443-282. Mob. Mob. Mob.[imi}a. namje{ten. 453-752. Mob: 062/334-046. Mob. ku}a je bila rezidencija. balkon. Ko{evo 81 m2. 538598 i 061/928-057. Stari Grad. do Marindvora.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. izlog. nekori{teno. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. tv ili prodajem (350 KM ili 52. Mob. 350 KM.com Mob. Mob. mogu i dvije djevojke. Mob. sad mogu} i drugi dogovor. 532-872. Tel. 104.LUKAVICA kod pijace. za sli~an. Tel. grijanje uklju~eno. Mob. 062/910407. 612-351 i 061/323-977. Tel. Mob. na Bistriku. prostor. 061/702-881. Mob. Kralja Tvrtka 2 sprat.k MIJENJAM dvosoban stan.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. 063/513-525. dva stana po 100 m2. 033/533-123. parking. 061/177-556. Tel. 033/470-741. sve namje{teno. sa grijanjem. 100 m2. 061/312-280. ul. 1 sprat. G. na du`i period. 200 KM. 2 kupatila. Mjedenica. 061/511-102. I sprat. upotreba kuhinje. povoljno. stan u Branilaca [ipa. Rakovi~ka cesta. sve novo. super opremljen stan. Mob.k.k IZDAJEM pos. sve novo. 190. predstavni{tva.k . kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje.000 KM.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. III sprat.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. internet. centar kod Pivare. poseban ulaz. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji.k Otoka. Tel. Mob. Branilaca Sarajeva 72 m2. 061/205-235.500 KM. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. prodaja. sve namje{teno. Trg sarajevske olimpijade. Mob.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. cen. Tel: 062/200-777-033/203-127. opremljen. centar. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. Ante Babi}a br. 400 KM. poseban ulaz. Sarajevu. na Grbavici I. 062/908-359. Mob. Bjelave ul.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. Tel. 062/752-598.k IZDAJEM sobu studentu. grij. dvijema studenticama.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi. 061/511102. Tel. sve novo.k MARIJIN DVOR Augusta B. pogodan za kancelarije. adaptiran 37 m2=43000Eura.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 061/559-235. 225-386. Tel: 061/809-319. 062/326-484.k I. 033/205-426 i 065/473-311. sa grijanjem.000 KM. Tel. kablovska i mjesto za parking.600 KM/m2. suteren.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. Tel. Tel. cen. Mob. D`.k.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. u Hrasnici. Tel: 063/993-102. u Sarajevu. mail dinatt80@hotmail. 062/619-361. 033/225431. sa dvori{tem. 063/639-213. IZDAJEM stan 40 m2. 061/488-033. moderno namje{ten.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.k STAN HRASNO ul. O. Tel: 061/358-772. 061/511-102.k IZDAJEM jednosoban stan. 062/712-991.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada.000 KM i ^. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan.Tel. Mob.B.000 KM fiksno. 062/959-129. u Hrasnom. samcima. Tel: 204-678.000 KM.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. et. na du`e vrijeme. Mob. 062/724-761.k MIJENJAM jednosoban stan. 061/192-059.k PO^ETAK Bistrika. renoviran. Bjelave.k JEDNOSOBAN stan. 066/801-711. 5 m2. 70 ari placa. u Hrasnom. 033/442-556.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 062/087-552.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. Mob. 1 sprat.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. Mob. 56 m2. dvostrano orjentisan. par king.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. video nadzor.k IZDAJEM dvosoban. Mob. zasebna soba. 066/801-737.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. 061/224597. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 061/370-207. 061/925-649. 061/722-593. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. 062/619-266. jednosoban. centar. Mob. po pristupa~noj cijeni. 600 KM. Mob. parking. novo. Rakovi~ka cesta-Gladno polje.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. 061/958-368. Bi je di }a. Tel. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. extra sre|en i namje{ten. Patriotske lige 46.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 663-247. 225-632. Tel. 39 m2.k S. 646-410. Tel.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. 061/211-300. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. TV-kablovska. 450 KM. Alipa{ino polje. ambulantu. Mob. 900 KM po stanu.k IZDAJEM namje{ten stan.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. 033/558-820. novija gradnja. prostor 100 m2 + 70 m2 placa.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. 100 m2.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada. Mob. A. izdajem jednosoban namje{ten stan. kod Islamskog fakulteta. 061/812-046. bli`e bolnice Ko{evo. B faza. 0617323-347. Mob.

ul. 57 m2. Trg Ote{.Tel. 2 sprat. 061/177-556. 061/573640. 2 kat + parking mjesto. 61 M2. Tvrtka. Mob. prostor 14 m2. Tel.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. 53 m2. 110. 061/325-840.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2.000 KM. vl. Centar. 1/1. A. Mob. mOB. 1. 155. 1.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. jednoiposoban. 2 kat.000 KM. odvojen prostor za kuhinju.900 KM/m2. 061/223-119. 0038520486665. Mob. PVC. 110.k STAN 96 m2.k GRBAVICA. Radni~ka. 100 m2. Kotromani}a.000 KM. nema lift. 5 m2.k PRODAJEM ili izdajem pos. fakulteta.k PRODAJEM gara`u 14 m2. Trg zl. ostaje kuhinja i svi plakari. adaptiran. renoviran. Mob. dva trosoban stana.k KU]A + plac 900 m2.000 KM. 76 m2. Mob. prostora. DVOIPOSOBAN stan. 77 m2 + gara`a 17 m2. Ba{~ar{ija. 711-665.000 KM. S. ^. Mob. stan 60 m2. 300 KM. 137. Mob. 061/325-840.100 KM/m2. A. Tek. kod med. 062/334-371. 061/709-430. 061/223-119. 7 kat.k JEDNOSOBAN.600 KM/m2.k GARSONJERA. Mob. 061/964-797. 2 sprat. VP. VIII sprat. novi radijatori. Trg Zavnob. 4 sobe sa terasama i kupatilima. plin. 061/899-209.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65.k ^ENGI] V.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. 4 sprat. Mob. 2 lifta.k HRASNO.k STARI Grad. ba{ta. Brki}a. Trg Zavnobiha. 066/801-711.600 KM/m2. ul.000 KM. 061/252-663. 61 m2. mogu}a dugoro~na renta. Tel. Mob. 644-294. parking.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. zemlji{te 10. dvosoban. 20 m2 + balkon. jednoiposoban. dozvola. 033/617-742. polje. Mob. komplet adaptiran. 83. Mob. kod pijace u Sokolovi} koloniji.450 KM/m2. lipa.000 KM. 6 sprat.000 KM.000 KM. 51 m2. 1. 2 balkona. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. 1.k PRODAJEM pos.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. 5 kat. u ku}i sa 3 stana. 061/325-840. Tel. grij. Tel. Mob. povoljna cijena. 524-809. ku}a iznad Katedrale. kompl. potpuno renoviran. Tel. nova. potrebna adaptacija. ustakljen balkon. 2 sprat. Mob. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. lift. centar. ^emerli}a. PRODAJEM stan. 061/484-505. Tel. Tel. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. 033/647-851. Mob. 40. 061/188-846. voda. Alipa{ina ulica. 1. 87.k STARI G. ul. grijanje. 1. pored samog puta prema Kiseljaku.k KVADRANT. eloksirana.k BOSANSKA ul. Tel. Mob. 063/595-406. 45. 117 m2. di je ljiv. sa ustakljenom lo|om. Tel. Mob. Tel. novogradnja. Mob.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Zahida PAnjete 7D.200 KM/m2. Sedrenik.k STAN.000 KM. 12 sprat.k STAN u Sarajevu. Sarajevo-Kvadrant. 41 m2. balkon.000 KM. Mob. Engela.000 KM. 033/205-846.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. 1/1. 110. 218. 061/188-846.k BA[^AR[IJA. Dobrinja. Tel. Mob. klima. Vanca{a. 061/188846. Tel. Mob. 56 m2.k DOBRINJA II. Tel. 062/688-971. Mob. Engela ^engi} vili2. na Alipa{inom polju. A. Mob. Tel. 6 sprat.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Mob.k U KONJICU 3. 062/184-126. 77. kance. Mob. moderno namje{ten.k . 6 kat. 062/334-371. sprat. Hulusina. 46 m2. prostor 87 m2.k KU]A u Podgori Makarska 19.k DOBRINJA. pl. novogradnja. Tel. 061/335-591. 062/383-064. 061/320-439. 061/325-840. Mob. 1 sprat. Mob. balkon.500 km/m2. renoviran. papiri uredni.k MARIJIN Dvor. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. Tel. Pozderca. M. 27 m2. 532-872. Grbavica.062/093-888. dvostran. Tel. kod Socijalno stan 65 m2.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. 2 balkona.000 eura. 225. 061/899-209. eta`. 78 m2. 25 m2. ul. 061/484-505.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. 0617320-439. prizemlje.32 mali Oglasi ILID@A. 538-365. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. J. ugradbena kuhinja. podrum.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu.k DVOIPOSOBAN stan. 065/819-136. Mob. Fra{te 52 m2. 062/702-881. 2 sprat. ogra|eno. troiposoban. 2 sprat. 2 sprat. 6 sprat. 066/510-328. re no vi ran. Mob. sa priklju~cima. Mob. 061/555-949. 100.k ^ENGI] Vila.k PRODAJEM u Kiseljaku. M.k KU]A na Ilid`i-Otes. kod kafi}a SOS. dvoiposoban. 061/188-847. 77 m2. 4 sprat. Mob. 71 m2.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.k GRBAVICA. Maglajli}. ba{ta i gara`a. Grbavi~ka.k CENTAR. c.000 KM. 1 kat.400 KM/m2. bataljona. Mob. 7 kat. N. 171. 1 sprat.Tel. trosoban. Mob. 38599596-0425. kod BKC 80 m2. 2. 54 m2. I. 061/526-243. dvosoban.k PRODAJEM stan 48 m2 86. Be~irbegovi}a. Mob.k CENTAR.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. 062/959-129. Mob. Mojmilo.k KU]A bosanska. 15 sprat.k LIJEP trosoban stan. 2 balkona. 061/188-846. 061/320-439.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. Tel. et. 42 m2.k GARSONJERA u centru.000 KM.000 KM.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. 128 m2. 6 sprat. 105. Tel. adap ti ran. 1. 2 kat. nije adaptiran. Alipa{ino polje.k DOBRINJA V. 061/836-764. Mob.k IZDAJEM sobu studentu. Olimpijska 80 m2. Tel. 20 m2 I. 105. Ante Babi}a nova stolarija. lijep dvosoban stan. ljiljana.k DVOIPOSOBAN. 2 eta`e. jednoiposoban. dvor. et.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 66. Tel: 061/210-222. Sarajevo. 62 m2. extra gradnja. Mob. Mob. 066/801-737. Sedrenik sa 900 m2 placa. III sprat. novogradnja. Tel: 066/864-478. 066/801-737. Mob. mo`e i pola ku}e.000 KM. 061/335-591. 443-282. 4 sprat. sa velikom lo|om. metalka.000 KM. 5 sprat.k STARI G. novogradnja. Mob.000 KM.229 m2.8000 KM/m2. 58 m2. KO[EVSKO Brdo. I sprat. 062/383-064.k TROIPOSOBAN. 062/243-329 i 061/437-719. stan 92 m2.400 KM/m2. Avde. VP.k PRODAJEM jednosoban stan. Mob. 061/325-840. pl. Mob.480 KM/m2. Mob. amer. Had`iidrizova. potrebna adaptacija.k CENTAR. fo to ko pir ni ca. Kolodvorska. Mob. [anti}a.000 KM.Tel: 061/415-786. prvi red od mora 5m. Mob. Mob. pomo}ni objekti. preko puta Doma pisaca BiH 12. 061/911-988. 1 sprat. 061/188-846. 97. 061/573-640. 90 m2. vl. 55 m2/1. 061/223-119. 061/573-640. Tel. N. 225-386. 1 sprat. balkon. Mob. 061/252-663.K LIJEP stan 109 m2. pos. 061/573-640. 061/188-846. 80. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana.k PRODAJEM gra|. 8 sprat. 061/325-840. 033/445-612. sun~an.k U ^ELEBI]IMA uz jezero.k NOVOIZGRA\ENA ku}a.000 KM. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. 77 m2. Mob. plakari. ul. X sprat. Isprat. Tel. ve}i jednosoban. Podcarina br.k GRBAVICA. 1.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. 061/188-846. 10 sprat. 77 m2. Mob. Mob.000 KM. naselje nova Breka. Mejta{.k PRODAJEM stan 60 m2.000 papiri uredni.Tel. Mob.000 KM. veliki balkon. 280. 72 m2 + balkon + hobi soba.k PRODAJEM jednosoban stan. Jabu~ice. grijanje.000 KM. 613-001. 033/447-940. J. 062/383-064. N. 061/722-410. Tel. Mob. {pajz. 4 sprat.k STAN 90 m2. K. Tel. Mob. Mob. 4 sprat. centar. Petrakijina. potpuno adaptiran. 6. F. Zagreba~ka 4/6. 34 m2. V. grbavica. 105. 96. 185 m2. Lipe porodi~na ku}a. kod [panske ambasade. komplet luksuzno adaptiran. trosoban. 64 m2/1.Tel: 061/870-083. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. velika veranda. 061/325-840. 100. 062/688-971.k MARIJIN Dvor.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova.000 KM. 061/247-777. 112 m2. Marin Dvor 80 m2. 73 m2. adaptiran.k PRODAJEM dvosoban stan. 2 sprat.k VOJNI^KO polje. 061/415-787. 1300 KM/m2. 061/415-787. 1 sprat. 107. DVOIPOSOBAN. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. 1. pl. 2. 2. [iroka~a. Ul. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu. Ilid`a 52 m2. pros tor 150 m2. dozvoljena gradnja. Makarska rivijera. Mob. 65 m2. 1.k POFALI]I. Z. 115 m2. 065/819-136.000 KM. II sprat.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. balkon. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). ku}a-vila.k D. Mob. Fra{te. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. 061/189-091. Mob. Mob. Alipa{ino po lje. djelimi~no adaptiran. II sprat. 2.k PRODAJEM stan 69 m2. 2 kat. Hrasno. balkon.500 KM. nekori{ten. 63.000 KM. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. Hand`i}a. ku}a sa placom. preko puta OHR-a. 4/5. 85. 061/865-001. 105. kuhinja. u nizu na ^engi} Vili. H. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. vikendica. Vrazova. cen. 105. 711-666. 061/108-945. 062/147-525. 061/143-076. struja. 48 m2. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. 2 balkona. stam. Tel. 033/624-655. 171. parket. Alfakovac. S. Tel: 061/325-840. Mob. grij.k BRANILACA grada. Alipa{ino polje. 84 m2.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. 063/971-797. 3 kat. Trg nezavis. 061/150-519.k CENTAR. 061/325-840.k HRASNO. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. Mob. 0627334-371. 061/188-846.k KU]A u Pofali}ima. Ciglane i 56 m2 centar. Panjete. 4 sprat. 061/801-737. 52 m2. 13 kat. use ljiv odmah. 033/542-668. Mob. prz. Mob. preko puta Merkatora. 2 i 5 sprat. u Kralja Tvrtka. 061/188-846.k DVOSOBAN namje{ten stan. put.k JEDNOIPOSOBAN.k LIJEP dvosoban stan.k LIJEP troiposoban stan. M.k NOVA Vogo{}a. 53 m2. 29 m2. Otes. 190.000 KM. Lu`ani. 92.k STROGI centar. Grada Kalgarija-Dobrinja 3. Mob. 061/188-846. 55 m2. Breka.k PRODAJEM ozidanu vikendicu.550 KM. Vrbanju{a. 450. priz. + gara`a + 200 m2 oku}nice.490 KM/m2.650 KM/m2. Vila kod Merkatora. Tel. novogradnja 57 m2. Ned`ari}i 59 m2.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46.k CENTAR. Ive Andri}a 7/14.k utorak. Mob. 066/340-748. 0617188846.000 KM. Tel: 065/294-840. Mojmilo. 061/701-044. 062/907-831. zemlje 300 m2 na Vla{i}u.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. 1 sprat. kod Vje~ne vatre. 066/847-298.k NOVA Vogo{}a. oku}nica 400 m2. 115 m2.000 KM fiksno. Fojni~ko IV sprat 1. 065/819-136. Vili 52 m2. 065/645-552. mart/o`ujak 2012.k HRASNO. Mob.k KU]A.k KOVA^I]I. 061/188-846. stan 111 m2. 5 dunuma vo}njak. 72 m2 + 3 balkona. cen. ugao Ko{eva.k CENTAR. 061/320-439. Radi}eva. dvoiposoban 71 m2. vl. pvc stolarija.k PRODAJEM stan na ^.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. Tel: 061/864-651.500 KM/m2. Mob. 3 kat. lift. 2 kat. 112. + spr. Mob. dvosoban.000 KM. 061/223-119. ku}a iznad katedrale. H. Bulbulina. Vojni~ko 61 m2. 1 kat. gra|. Tel.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. ~etverokatnica.k ALIPA[INO polje B faza. balkon. Tel. Tel. Su{i}a. 50 m2. A. 30 m2. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji. 0617188-846. Bosanskih gazija Ilid`a. useljiv. 033/460-064. 260. Su}eske.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. 1 sprat. 062/688-971. Mob.000 KM/m2. H. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel: 033/454-968.k KU]A sa ba{tom i gara`om. iza Dr`avne bolnice. 1 sprat. jednosoban. lift. 10 kat. prizemlje.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. 3 sprat. 2 balkona. 061/869-396. Ko{evsko. 125. VP. dvostran. 063/790-480.000 KM.000 KM. 061/826-692. Mob. dvostrano orijentisan. odli~an prilaz. Mob. lift. 16 sprat. 3 sprata. Tel.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. Pofali}i. prostor. i gra|.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 1 sprat.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.

Mob: 061/172-518. tro ipo so ban 84 m2. na Alipa{inom polju. Tel. Tel: 066/510-328. 061/358-772. A. dasku. Grada~a~ka. Teheranski trg. 061/101-899. ku}a 240 m2.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. 120 m2. belenzuke. prvi vlasnik. apartman uz more 40-70 m2. cijena 26. 2. Be}irbegovi}a 1. 061/247-177. 061/279-971.k STAN na ^obaniji. 44. 066/969-370. 062/619-361. Mob.000 KM. samsung. KUPUJTEM dionice. 066/801-737. 1 sprat. Mob. 447-940. radnja. automatik. 065/061-966.Tel. sa linijom-poja ~a lom.000 KM.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. DOBRINJA IV.000 KM. ispravan. u dobrom stanju.000 KM. Tel. Tel: 061/789-290. iza 15 sati.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. Tel. M.Tel: 061/247-186.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. 2500 KM/m2. ci je na 30 KM. god. Tel: 061/201-474. Mob. 3 sprat. Grbavi~ka. 061/143-036. pranje i su{enje vune.k PRODAJEM ku}u 100 m2. KS 2009. 063/190-610.k PRODAJEM Alfu 146. 061/323-906. Tel: 061/275-440. Spahe 8.Mob. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. mart/o`ujak 2012. Tel. gr. 033/221-533. 2000 godina. Su{i}a.000 KM. Trg nezav.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. 2. sa vertikalnom `ivinom skalom. 061/274-450.033/465-510. 93.k GRAMOFON Sony. 061/809.000 eura. Kvadrant. XV sprat. Marijindvor. 061/865-011. Mob.k STAN 72 m2. 061/484-505. fik. Globus. Tel. 613-116. Mob.k. cijena 2200 KM/m2. ci je na 30 KM. 200 m2 i gara`a. 062/264-379. 061/182-128. Kvadrant.OSLOBO\ENJE utorak. Tel.000 KM/m2. staru deviznu {tednju. novija gradnja. prostor 84 m2. 3. Saraj P. god. Dobrinja. 46 m2.000 KM. Tel. Tvin Spurk. Tel: 063/351-572. 061/211-303. Grbavica. Tel. Muteveli}a. 84 m2 + 2 balkona. 061/323-977. sablje.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. 36 m2. Mob. 1 sprat. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. god. 061/559-235. dvoeta`ni. sa bojlerom za san. Tel.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2.k STAN 69 m2. 1984. 180 KM.k CEN TAR.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br.k PRODAJEM set za gas 250 KM. ima ispravlja~. 445-371. Mob. sve ekstra izrade.k ISTO^NO Sarajevo. 60 m2.k LO@IONI^KA 105 m2. balkon. 061/205-235. zvati poslije 17 sati. 160 m2.k PRODAJEM nova invalidska kolica.k ^ENGI] Vila.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju.k PRODAJEM stan 121 m2.[imi}a. 2003. 061/201-474. sve 1/1. vp.k PRODAJEM XI BMW . Tel. akumulator nov. gara`a. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. Ma rin Dvor 80 m2. 061/205-235.k KUPUJEM umjetni~ke slike. na Grbavici.sms PRODAJEM toyotu rav4. 4 zimske gume. 35. Tel.k GRAMOFON Sony.000. cijena 19. lipa. 061/709-772. za sve. 3 sprat.061/304-714. Tel. 1 sprat. 061/201-200. Sarajeva.000 KM. 2. povoljno. 77. satove.k MARIN Dvor. 116 m2.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Mob. Peri}a. pand`e. 061/370-207. Mob. privredni objekti na 4. 76 m2. 120. Mob. aprate. sve novo. 2 sprat.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. 34 m2. registrovan 5 + 2.k GRBAVICA I. 061/279-971.k PRO DA JA drva i uglja.k ^ENGI] Vila.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru. 644-294. N. ul.k SOKOLOVI] kolonija. I. 4 sprat. Tel.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. stiropol.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. potkrovlje.000 KM. 061/484-505. 2 balkona + gara`a. 1 sprat. 033/201-202. 033/531-996.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. sve 100 KM.Re gis tro van do 1.000 m2 zemlje. kao nov. cijena 200 KM.k DOBRINJA. Tel. Mob.limuzina tamno plava boja tek registrovan. registrovana do 1/2013. www. cen. 53 m2. st.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Mob. 061/200-894 i 033/525-966. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010. troiposoban.pacomoby. 29. Tel. isplata odmah. 062/326-072. Mob. 3 sprat. 061/488-033. balkonska vrata sa roletnama. Mob.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. plavi. crvena boja. 066/801-711. Mob.k VOZILA AUDI-80 1.400km. povo ljno. strana tablica. Grba vica 68 m2. 60. u odli~nom stanju. polje. 062/225-012.500 KM. 3 kom.k KUPUJEM dionice.Tel.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. isplata odmah. god.k ALIPA[INO.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Tel: 061/382-219. 140.000 KM. V. isplata odmah.k KUPUJEM dionice.500 KM.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 6 sprat.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. 061/145-504. 1/1. suhozlatice.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. 061/906-579.k PRODAJEM stan 69 m2. 066/854-161. Tel.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja.600 KM/m2. 8. 061/370-207. 107. 033/536765 i 061/134-544. lepenku. cijena po dogovoru. Dobrinja. kod pijace u Lukavici. 061/507-756. akcije ratnu o{tetu. ulaz u Osjek. cijena povoljna. 5500 m2. A. god.D.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. 061/839-592.pogon 4x4. Trsteni~ka. Tel: 066/999-012. Tel. 033/531-996. 062/693-470. Mob. Mob. 0617214-405. Tel. obaveznice. trosoban. ugalj. A. ve}e i manje koli~ine. Mob. 061/248-394. troiposoban stan 94 m2. sve novo i sa garanciom. adaptiran. cijena po dogovoru. Alipa{ino polje. po pristupa~noj cijeni.Tel. euro 2.300 KM.k FORD mondeo 1. god. 061/249-631. potkrovlje.k .500 KM/m2. 061/170-254. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. stari nakit. garancija 2.k ^ENGI] V.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. 106. Tel. Kotromani~eva. KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel. Mob. dijelovi.000 KM. Tel. 061/224 -104. 2000. Mob. grij.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 061/965-126.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. pre{ao 119. C faza. Mob.900. Mob. bli zu Aus trij ske amba sa de. 1. gara`a. Mob. 52 m2.k SOKOLOVI] kolonija. nokia. Tel. II sprat. Mob. 2.k IZDAJEM sobu studentu. 532-872. 1. Breka. 63 m2. A. VP. 061/194-929. Ne d`a ri }i 59 m2.k. ul. 831-034. 85.k. 061/047-960. 6 tapac.000 KM. 52 m2. Mob. 120. 40-42 original ko`a. 75 m2. Tel. Mob: 061/982-661. 4 sprat. Tel: 061/625-765.k PRODAJEM razne stolice fotelje.k. 58 m2. 50 m2.. 74.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. Tel. cijena povoljna. KUPUJEM manji stan u Kantonu. 2 sprat. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. 2 trosobna stana. cijena 20 KM. Tel.200 KM/m2. Azize [a~irbegovi}.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. dvosoban 52 m2. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. lift.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. 456-505. Mob. 066/723-731. god.k PRODAJEM stan. 200 KM. Mob.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. cen. ordenje. A. Mob. 4 alnaser. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime. Tel.k ZI DNO ogle da lo 200x75. |epne. 062/693-470.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. Dalmatinska-centar. 061/224-704. cen. Tel: 061/795-449.Tel. KUPUJEM stan u Sarajevu.k BREKA. 300. god.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi. 033/526-625.000 KM. Mob. Cijena 12. 2008. Mob.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. 55 m2. ~etverokatnica. ko mad.Tel: 061/323-906. 061/159-507. ba{ta. kod med. vodu. 2 sprat. 063/879-720. tel. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu. Mob. Tel. 2002. useljiva. novih i kori{tenih. puno drvo. 75.k NOVOGRADNJA ul.k PRODAJEM pe} za cen. 061/205-235. benzinac. Mob. Kotromani}eva 5. Mob.k PRODAJEM stan 89 m2. Mob.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 061/182-128.htc.000 KM. 061/709-772. njema~ke izrade. 2 gara`na mjesta.k HRASNO.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. prodajem ili mijenjam za Zagreb. 061/350-156. 71 m2. stolica. Mob. Marindvor. Tel. super sre|en. 170. Mob. i gra|.Tel: 061/172-518. satove zidne. Mob.608. 443-282.sms PRODAJEM golf 3. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 065/027-864. exst. na tri eta`e. Tel: 061/208-414. 066/723-731. 062/829-206 i 033/295-290.k DANIJELA Ozme. na 061/199 328.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). 60 m2. 48 m2 + 70 m2 ba{te.godina. ig. bijele boje (meblo). Tel. Mob.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 061/484-505. 654-793.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. Trg zlat. renoviran. 061/724-504. centar. dvosjede. alternator i za ostala vozila. 2 kat. Pe tro vi }a 10. 3 kat.k AERODROMSKO 54 m2. VP. Ciglane. sa linijom-poja ~a lom. Mob.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. cijena 5.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. Tel: 061/620-000. I. najjeftinije cijene. 524-973. njema~ke firme i dr. Mob. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. 87. B.g. pre{la 79. ru~ne.Tel: 066/969-370. B.k PRO DA JEM 061/869-396. Mob.000 KM.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. dozvolom. 061/205-235. cijena 50 KM.600 KM/m2. naselje pandurica.k KUPUJEM gra|evinski materijal. 061/320-439. 2. `enski. 1 sprat.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. Tel.000 KM.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. certifikate. 061/484-505.k PRODAJEM pos. + plac 700 m2.k HRASNO. H. amerikanac. ericsson. 063/036-955. Tel. Mob. Gajev trg 58 m2.k PRODAJEM stan. sarajevske i pirotske. nov. Butmir. 062/147-525.Tel. Lu`ani. Mob. 133.k CENTAR.B. kao svila. Ilid`aLu `a ni. soni. Parolinska ^engi} Vila stanovi. 1. pos. plava metalik. Mob. klima cijena 5. 061/367-103.000 km. nacional.k pro zo re.k DVOSOBAN stan. Zvati svakim danom 8 do . 200 m2.Tel. plin. 619-184.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. 3 sprat. Tel.km. Tel. Mob. 1 sprat.TD (90.k PRODAJEM Golfa 2.500 KM. inf. 64 m2. 5 minuta od Katedrale. za pos. fik sno 100 KM. baklje i ostalo. Mob. 6 kat. alternator i za ostala vozila. 2 sprat. 50m od mo ra. 066/376-807. Englela 34 m2. 4 oktave. 57 m2. cimentu.I. Tel: 063/318-796. ure dni pa pi ri. no vo gra dnja.8 T.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. 1900/900. Mob. 061/229-086.13 sati. Mob. 062/621-424.Tel: 524-973. 061/177-556. Tel: 546-456.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.500 KM. Mob. Grbavi~ka. parking. 93. 205. Tel. nije registrovana. 137. 1. 063/318-796. prostor. 033/651-007. 2 sprat. Tel. 061/847-959. 062/858-532. 4 alnaser.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje.k STAN 65 m2. (Ili d`a52 m2 za 67.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. Tel: 061/312-866. Vila kod Vjetrenja~e. 061/537-152. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. IX kat. 45 m2.4 metalik siva.3B.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 061/248-394. iz Njema~ke. fakulteta.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru.000 KM. cjena po dogovoru.k PRODAJEM gara`u.k RAJLOVAC. 5 sprat. Benca.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta.000 KM.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. 066/092-978. Tel: 061/070-105. Tel.000 eura.000.k PRODAJEM Golfa 2. 061/171-744.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“.763. ^. 062/920-814. 065/061-966.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni.400 KM/m2. odli~no stanje. Engela. X sprat.k RENAUL cady. 1 sprat. 062/695-695. 85 m2 + 2 velike terase. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 641-953. grij. 532-497. obaveznice. siporeks. 061/205-235. 063/864-775. korpe i brojne druge proizvode. Mob. zna~ke i ost. 1. 061/223-119.Tel: 061/031-588.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Tel. 066/973-852. 114. ul. dim. u Sarajevu. 066/932-449.9. Tel.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. suteren. 4 sprat. Mob. 061/177-556. Mob. F. reno vi ran. Tel. Tel: 061/367-103. sa gra|. ZEMLJA. Mob. 061/205-235. Mob. [.2013.000 KM).750 KM/m2.k PORODI^NA ku}a.000 KM.k TRG Heroja. sms PRODAJA mobitela. benzinca registrovan u oktobru. 612351.apple inphone. 2. izuzetna lokacija. TOUR 1. 061/605-851. 3. ga ra `a. stolove. Mob. 8 sprat. Ba{~ar{ija. 6. Mob. 0617449-822. Mob. Mob. Mob. 87. 061/909-320. staru deviznu {tednju. Mob. 061/484-505. Mob.k FORD mondeo 1. mre`e 8x8.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. Do la zim na adre su. ordenje. 110. naselje nova Breka.000 KM.000 eura. od zeca. 97.8 Tdi 2000 God. tek registrovan. 061/497-138. 061/274-450. ljiljana.k ORE BI].k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. lokacija izuzetna. Tel. Mob. Mob. benzinac.k GRBAVICA.na. filateliju.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Mob. Abs. limuzina. Mob.000 km. prodajem ku}u.god. solidno o~uvan i registrovan.k PRODAJEM trpezarijski sto. 061/279-333. Mob. 061/161-255. cijena 5. 215. 00 KM.000 KM.km.065/869. 2 vrata. komplet renoviran. 061/130-348. IX kat.350 KM/m2..000 KM.ba.k PRODAJEM stan 45 m2.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. 37 m2 + balkon. Mob.k \ENOVI]I.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. hitno. PRODAJEM uvezane revije Bosna.k PRODAJEM ford fiestu 1. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. i 061/785-535. blokove. Grbavica. Ni{i}i. 061/159-507. kod Socijalnog. 061/488-033. 52 m2. 100 m2. Tel. Tel: 061/625-765.k PRODAJEM cijepana bukova drva.k ^ENGI] V. Hume. Tel. go di ne. C faza. stare vezove sa srmom. 0617205-235. blizina Katedrale. 062/959-129. 1 sprat.k KUPUJEM dionice. }avrme. 95. 061/205-235. Tel.0 TDI. obveznice. 59 ks.k JOSIPA Vanca{a. Mob.

muhe. instrukcije |acima. aparate.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 061/359-500. 062/691-202. 71 000 Sarajevo. Tel. 032/ 242 342. moleraj. Mob. za sve {kole i fakultete. TELEFONIKO servis. Mob. sa dugogodi{njim iskustvom. 062/738-728. 062/136-248 i Tel.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061/319-604. Mob. be`i~ne tel. 033/655-600 i 061/551-515 www. sms ELEKTRI^AR . D`emala Bijedi}a 185. servis bojlera. ve}im i modernim kombijem. Mob. 061/172-948. ugradnja osigura~a. dolazim na adresu besplatno.k BRAVARSKI radovi.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. ispomo} radne snage po dogovoru. brzo. el. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. 061/700-863. Tel. u N. Tel. moljce. Tel.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Slatina 8. matematika. Tel. 1136 MIKADO d.Tel. 061/513-948. 061/365-677. Tel. Tel. infuzija. 061/188-410.k MOLER radi molersko-farbarske radove.k TAPETAR. web hosting. Tel: 061/382-219. 065/572-966.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 061/221-668. 621-976. dolazak na adresu.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja. Mob. 75 000 Tuzla.com 398 „VITALIS“. Tel. 061/522-476. Mob. Tel. 535-659. nado gra dnja. el. Tel. pravim gelendere i kovane ograde. 061/432-704. Tel. 033/219-761. 061/915-981. Mob. antivirusi. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 061/513-448. mrave. 600-514. elektrotehnike.k UNI[TAVAMO `ohare. Mob. Mob.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. izrada tel. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. itd. Mob. povoljno. Mob. bojlera. malterisanje i ostalo po potrebi. davanje injekcija. vi deo i web di zajn. i sve opravke. Mob.k VKV BRAVAR. Tel. ~as 6 KM.k.Agencija: Tel: 061/188-011.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. SERVIS zdravlja. Tel. Tel. Sarajevu. injekcije.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. Tel. 062/199-199 i 033/653-311. Tel: 062/220-373.. original daljinski za sve TV aparate.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. Mob. ~as 6 KM. indikatora. Tel: 062/918-201.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. 061/926-560.k utorak. 065/733-400. Mob. Alekse [anti}a 4.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.anasnegina. 061/551-035. TV plazmi. Tel: 061/552-556. monta`u sanitarnih ure|aja. 062/256-376. 061/879-188. sanitarije. {ipoda.d. 240-895. fizike. postavljanje elektro instalacija i laminata. 033/645-307. Mob. god. prevodi. Tel: 061/529-608.k INSTRUKCIJE.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. Tel. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. naselje nova Breka. reuma. Mob. kvalitetno. lakiranje parketa. 061/519-089.o.k PARKETAR postavljanje. dolazak besplatan. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. itisona.k PROF.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja. Mob. platnene roletne i harmonika vrata.k. 061/482-882. kovane ograde. 74 000 Doboj. jez. i sve drugo po dogovoru. instalacije sistema. uz garanciju.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. Mob.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. postavljanje laminata. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. lustera. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. web hosting. bru{enje. ENGLESKI. moleraj. (ku}na dostava). 062/916-472. stolarija. Tel: 062/691-202. 062/522-986. gara`nih vrata i blindiranih. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. 8 sati-24 sata. uz pratnju. selidbe. Mob. Tel. 061/266-764 i 061/108-779. laboratorij. Tel. instalacija. radijatori.Tel. 061/180-120. mehanike. Tel. 062/691-202.k USLUGE MAXIVITA. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. Mob. kucanje radova na ra~unaru. uti~nica.o. 1: 25. profesorica eng. hranjenje. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. Tel. 061/225-424.k INSTRUKCIJE iz matematike. Tel. VANJSKE PVC i AL. Mob. Mob. Mob. za sve |ake i studente. francuskog. dolazak na adresu.Tel: 062/140-104. tapete. 443-282. kom pju ter ska obra da. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.com k VODOINSTALATER-elektri~ar. na Ilid`ai.mikadobh. individualni rad od 5 do 75. 062/569-444.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. i gra|.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. i{ijas.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. dolazak na adesu. 061/480-069.k KOMBI prevoz putnika. Mob. sa radnom snagom. 062/940-550. 061/922-476 i 033/800-514. stolova. namje{taja i auto sjedi{ta. 062/466-093. 032/244-417. 456-979. 061/219-768. 532-872. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121.k BESPLATNE web prezentacije.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. Mob.k BRAVAR i varilac. prodaja polovnih ra~unara. neonki. voda keramika uredno po dogovoru. 062/177-796.k MATEMATIKA. veoma uspje{no. nervoza. kod med.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. 061/930-315. Mob. cijena do 20kom — 1. popravka i razvod instalacija.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. veliki kombi. 033/625-196. pro~eplje nje odvo da.k „DOM VI TA LIS“.k KU CAM sve tek sto ve. 630-332. inzulina. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.k TAPETAR.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. antivirusi. Mob. 062/569-444. dolazim na lice mjesta.k TV VIDEO servis.ba . 033/232162. sve {kole i fakultete. kuhinja. instrukcije. 062/073-760. sajto vi. iskusan profesor. a mo`e i more. iskustva. Mob. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 544-932 i 062/522-986.k MATEMATIKA instrukcije |acima. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. Mob. 061/233-078. 621-976. Tel. 062/147-525. bojlera. plakara. iz matematike i fizike. ugradnja i popravka brava. ROLETNE. popravlja stare. dolazim na va{u adresu. Tel. pe~i. instrukcije. Tel. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. Mob. depresija.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. studente i odrasle. Mob. 062/226-665.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. Mob: 061/654-941. podizanje sistema.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. 061/533-326. 061/545-888. nove. 065/733-400.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. klupice. PROFESOR engleskog daje instukcije. prekida~a.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. instrukcije i prevodi.k KERAMI^ARSKE usluge.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. infuzije. Bulevar Kulina bana 30-b. gletovanje. Tel. 065/733-400. itd. pregled ljekara (internist).k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 061/922-476 i 033-800-514. na www. plinske instalacije i mijenjam konvektore. Tel. Mob. 6. glavobolja. 062/672-858. 650-867.k ABC Kompjuter servis. Mob. vr{i opravku instalacija. 544-932. 5 KM. 062/127-525. uklanjanje virusa. Mob. Tel. pro gra mi. mijenjanje katetera.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. instalacija.izrada elektri~ne instalacije. na Alipa{inom polju. dekorater. 062/907-356. 061/700-863. 061/157-991. u dr`avi i vani. Tel.k DVOSOBAN namje{ten stan.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. ~isto.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Mob. 061/132-149. selidbe. 061/536-973.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. radi kau}e i stolice. 062/723-575.k OBAVLJAM poslove zidarske.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). 061/141-676. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). fakulteta. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. Porodice Ribar 65. Mob. dolazak na adresu. instalacije sistema. 062/466-093. servisi ra~unara.Tel.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. na Ilid`i. 061/141-659.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. servisi ra~unara. ma{inski elemenata.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be.k NJEMA^KI jezik. ing. sterilitet. uni{tavamo `ohare. sve {kole i fakultete. popravka svih vrsta TV aparata. 061/902-688.k INSTRUKCIJE iz matematike.k BRU[ENJE. 061/211-606. komarce i mi{eve. Mob. Mob. gamad 100%efikasno. sanitarija. Tel. Sarajevo. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. 718405. panelne i DUAL zavjese. 062/316-973. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 061/243-891. Mob. Tel/fax: 070/235-236. 72 000 Zenica.k VODOINSTALATER sa 30. prodaja polovnih ra~unara.k ENGLESKI jezik.: 3383202250044019. 061/172-948. 062/391-715. dolazim na adresu.k MATEMATIKU instruira dipl. radim prevode. Hrasno. kvalitetno i povoljno. Tel. 061/863-559. 510-228 i Mob.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. 061/500-622. Tel. gitere itd. kre~enje. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja.k VR[IM prevoz selidbe. Popravak {poreta. ispomo} radne snage po dogovoru. mart/o`ujak 2012. dolazi va{oj ku}i. 062/139-034. itd). profesorica u mirovini.oslobodjenje. 062/909-306.. maturski radovi itd. Tel.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. postavlja garni{e. mrave. vra}anje podataka. tepiha. `aluzine. 032/691 794.k MATEMATIKA instrukcije |acima. struna.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. Al. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. Mob. Doboj-Jug-Matuzi}i. cijena 1 ~as/10 KM. 061/563-292. 061/227-189.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. poduka za |ake.k SERVIS kompjutera sistemi.k INSTRUIRAM |ake i studente. 061/571-361. stjenice. trakaste. Tel. mi{eve stjenice moljce i dr. Tel. Tel. veoma povoljno. Mob. kao i selidbe iz Europe i BiH. pe}i.k MOLERI nude usluge.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. god.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. popravljam brave.k RADIM centralno-eta`no grijanje. manje selidbe. 062/177-796. 061/139-768. dolazak na adresu. kupanje.

Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980.000 posjetilaca. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. marta. me|unarodni filmski festival FEST. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. {to i jeste njegova osobina. kada je u taj grad stigao klavir. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. lje filmove snimljene u protekloj godini. Sarajevo je 1972. Film je.OSLOBO\ENJE utorak. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. 9. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. i.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. kao Fest na bis. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. rekla je Damjanovi}. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. 6. Me|utim. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . SELIMOVI] dam dana. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. ni tu nije bilo dileme. ina~e. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. koji se sre}u naizgled slu~ajno. stolje}a. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. 120. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. da se povukao u sebe. ju~er su.Ona je na svaki na ~in po se bna. jo{ 1994. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja.u svijetu velikih. Izlo`ba. evo. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. u konkurenciji sedam filmova. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. koja je prodajnog karaktera. od ~ega 74 premijerno. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. i to prvi u Srbiji. u Beogradu je zavr{en 40. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. [to se . Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. jasnio je reditelj. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. poslije 32 godine. bi}e otvorena petnaest dana. . marta. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. Gotovo 100 prikazanih filmova. ali kako nam je rekao reditelj. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. „Davno. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. rekao je Radivojac. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. ~ini se. Tada je to bilo smije{no. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. . mart/o`ujak 2012. „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu.

saop{tili su britanski zvani~nici. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. pjeva~u The Monkeesa.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. vih pjesama. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. i 11. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. D. do 1963. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija.. Najbolji britanski bend je Kasabian. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih.. za budu}e generacije. McCartney je od 1955. jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . kazao je ministar John Pennhouse. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . kada mu je bilo svega pet godina. mart/o`ujak 2012. prvi put se 1995. . marta. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . Koncerti }e se odr`ati 8. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. Bend. prenosi AP. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. koji je preminuo u srijedu nave~er. 9. navode organizatori. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. . a nagradu su posvetili Davyu Jonesu.36 SCENA utorak.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. nakon razvoda svojih roditelja. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. spektakularnu rasvjetu. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. bi}e sa~uvane. sna`ne gitarske rifove. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. 10. Ja. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina.000 fanova. 6. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. The Horrors i Arctic Monkeys. . {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. pi{e u najavi koncerta.

Plan je jednostavan . . Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. marta. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. mo`da se ja tu vi{e dajem. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. re`isera Georgea Lucasa. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. Njegov genijalan doprinos u obliku slika.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. Bez nekog koketiranja i namjere. 6. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. U SAD-u. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. ka`e ^oli}. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. obja{njava da ni sam ne zna odgovor. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. u 82. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. on kao jedinu istinu vidi ljubav. Ja. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. kao i za SF filmove E.OSLOBO\ENJE utorak. na velikom ekranu. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . neko kra}e. kazao je Lucas. . sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. . . preminuo je proteklog vikenda u 82. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. Chewbacca. godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. prema porodici.T. ali i {ire. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. D.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). godini. sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi.2018. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. prijateljima i mojoj publici. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. Sretan sam ~ovjek. i Bliski susreti tre}e vrste. mart/o`ujak 2012.

kupnju novih oru`ja. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . dakako. a pogotovo Egiptu. Tako je krvoproli}e zapo~elo. Jordan). osobito one bogate naftom. Tu su jo{ Kuvajt. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. Poginulo je i vi{e policajaca. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. Sirija. Libije i Jemena. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Bili su spremni na osvetu. uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. ali i u vlastitim redovima. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . a vojska joj se u tome pridru`ila. a u Perzijskom zaljevu Katar. Ipak. Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. 6. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija.najvi{e engleski i francuski . pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. mobiteli i SMS-poruke.pla}e ~asnicima i do~asnicima. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Kad je policija zapucala. a od naoru`anja imali su samo no`eve. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. Jemen i Oman. Oni koji su 1982. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. sirijski vojni dezerteri. te ne{to vojnika. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. saveznike se nema vremena provjeravati. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Kad je u Hami 1982. To je. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Irak. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. masovna pobuna preselila se u Siriju.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. mart/o`ujak 2012. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. ho}e-ne}e. godine izgubili svoje najbli`e. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila.38 [TAMPA•TISAK utorak. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. brat predsjednika Bashara al-Assada. Libanon. godine. financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu.sirijski natalitet vrlo je visok. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. ustav se treba promijeniti. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama.

utvr|eno je da. i zajednicama iz koji je izrasla. Kuvajta. tako smo se. Drugo. za „magnetisanje” je pridobila SAD. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. Ako. prihvatanja. nisam na{ao. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. Pamtim. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. Kad je u Hami 1982. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. ^etvrto. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. deo EU. zna „gde bi nam bio kraj” da da. Ali. Tre}e. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. premijerno u novijoj istoriji. Drugo. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. nije se razaralo (a jeste izvan nje. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. 6. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. . Tre}e. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. te postrojbe za logistiku. odbijanja. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. Jedan od najpopularnijih reportera. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. ko jim slu~ajem. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . Mo`da su preterali. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. tako|e. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. definisala kao zemlju politi~kog zapada. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” .OSLOBO\ENJE utorak. na primer. opet kao retko kada. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. Helmut Kol. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. Miro Radoj~i}. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. kao ni mnogi drugi radoznalci. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. pogotovu ne jednodu{nu. U EU. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . Srbija je sebe. Prvo. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. mart/o`ujak 2012. ili ho}e da bude. ne opstanu ni EU ni evro. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. ~etiri decenije kasnije. bezbednosni. da je po~etkom 1970-ih. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. ali i u vlastitim redovima. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. Evropi su zna~ajni iz. usaglasili s neposrednom okolinom. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. naravno asimetri~nih. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. bar ~etiri razloga. Evroskeptici nemaju. Prvo. Srbija je sebe. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. naime. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. zavodljivosti. u „[piglu”). stoga. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. Pa da. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. koje }u izneti u sa`etom vidu. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. Saudijske Arabije. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. nas. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. premijerno u novijoj istoriji. me|utim. Za obe je jo{ zagonetno. koja jeste. izvla~enje o{te}ene tehnike. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima.

On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. kamelija. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. na stepenicama br{ljan. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. kratko (2-3 minuta) prodinstajte. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . za manje hodnike kraljevsku begoniju. 2 dl vina. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. dra ce nu. te smokve. Saft izmutite. mart/o`ujak 2012. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. vodeniku. dolaze cipele i tenisice. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. MODA. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. a nemaju jak bol u grudima. Kuhinjski pribor. puzavice. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. {e fle re. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. 6. asparagus. gospin vlasak. hortenzija. Ljekaru ih. datulju. te je odlo`ite na toplo. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. dracenu. bijelim Tshirticama.5 kg piletine 1. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. kalanhoja. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. fikus benjamin. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. na laganoj vatri. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. razne penja~ice. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. Prijedlog su sobna jela. sobnu araliju. porculanske zdjele.infarkt. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. mje{avinu za~ina i kadulju. {eflera. odnosno {loga.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. TRENDOVI LJEPOTA. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. filadendron. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. papratac. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. Pre dla `e mo za~insko bilje. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. paprat. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. posolite i pobiberite. lupanje srca. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. fikuse. Ali. povremeno probadanje u grudima. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{.. dosolite i pobiberite. sobnu lozu. ciklama. Ali. puzavice. poput monstere. klorofitum.l dracenu. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar. STIL. paprat. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. fikus benjamin. aucuba japonicu. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne).. dracene. sobna loza.. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. ceropegiju. . scindapsus.. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. {to je ujedno i najbolji izbor. oleander. asparagusl vo di te ra~una. bakreni lonci. Ako imaju dovoljno svjetla. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane.

Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. Aplikacija EURO 2012. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. pa se mo`e re}i da je iPad. 6.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane. u tehnolo{kom svijetu.800. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. On ima ugra|en i projektor. Ure|aj ima operativni sistem Android. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. Tako|er. omogu}uje unaprije|enu grafiku. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Robot ARM ima ruku. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa.8GHz uz Turbo Boost. EURO 2012. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. Svaki od njih ima 4. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. One S i One V. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. me|u kojima je 1GHz procesor. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. Tako|er. poput bu{ilice. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Pored toga. KORAK NAPRIJED Apple planira 7.OSLOBO\ENJE utorak. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. po~inje 8.85“ iPad modela po~ne ove godine. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. mobitel koji ima ugra|en projektor. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. a pri tome koristi vid. a to su One X. u neku ruku. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. a kada prvenstvo po~ne. Nikon D4 . 16GB slobodnog hard-drive prostora. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. mart/o`ujak 2012. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. 16. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. full-frame CMOS senzor. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. To nikako nije sve. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. pa kao ljudi. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. vrat i senzore na glavi. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela.3GHz brzina radnog takta. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. Kao i njegov prethodnik. Prije toga. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. {aku. Apple planira da proizvodnju 7. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. ve} i stara vijest. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU.2MP. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta.

00 KM PASIVA f) Kapital 28.~lanovi uprave Munib ^au{evi}. Gora`de .I.141 KM g) Rashodi 1. stav 1. ta~ka b. [emso Temin. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. i 2. sekretar Dru{tva II .ba .W. aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje.hoteleurope.d.273 KM h) Teku}a sredstva 283.~lan .682. UNCRBA22XXX.o.905. Gora`de.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1. 14.broj telefona i telefaksa.425. Kurtovi} Almas.1.puna i skra}ena firma „Europa“ d.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98.F.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .015 c) Dugoro~ne obaveze 2.334 (22. Lejla Kr{lak.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.489.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . Ul.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I .251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.OP]I PODACI O EMITENTU .adresa sjedi{ta Sinica br. 6.974 redovne dionice i nominalna cijena 25. Durd`i} Mina . Sarajevo III . Pravilnika o sadr`aju. -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. Sarajevo.v. stav 1.ba .00 KM g) Rashodi 8. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.broj emitovanih vrijednosnih papira 83.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja.993. 038/221-145. Sarajevo . Gora`de.969. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.W.039. Ustikolina .42 OGLASI utorak.net.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .d.479.~lan.958. e-mail i web stranica.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7.com. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6. III . I .887. direktor II .093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III .00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16.ba . 77 KM i nominalna cijena .927 KM j) Ukupno pasiva 2.687.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.OSLOBO\ENJE.20) i nominalna cijena .T. Trg Barcelone 1 .723 e) Ukupno pasiva 7. direktor II .o.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci.027. MPI “MLIN“ d.958. USTIKOLINA . Deljo Zijad.d.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina. 2.broj emitovanih vrijednosnih papira 223.413.I.059. Gora`de .d.425.OP]I PODACI O EMITENTU .121.00 KM i) Porez na dobit 209.958.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica. I .T. Bahto Hamid.958.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.978. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje. BA393383204890493726 .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo .742.627. stav 1.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}.T.805 KM PASIVA f) Kapital 2.386. i 2. www. Pravilnika o sadr`aju.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR.408.o.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . S.I.kagi.883. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Sarajevo.467. 29.OP]I PODACI O EMITENTU .191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43.o.d. nominalne vr.687.231 b) Upisani osnovni kapital 4.582 PASIVA a) Kapital 3.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. predsjednik.909 obi~nih dionica.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43.d. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. „Europa“ d. GPD "DRINA" d. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I .327 c) Teku}a sredstva 906.949. 2012.net. Pravilnika o sadr`aju.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.adresa sjedi{ta Ustikolina bb. U skladu sa ~lanom 4. ~lan.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. ta~ka b.predsjednik.ba .~lanovi uprave Ismet Bukva.650. br.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.877.00 KM IV. kao i u inostranstvu.092. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48. mpimlin@bih. FRANKFURT AM MAIN. ta~ka a. Sarajevo. 033-580-553. direktor U skladu sa ~l. 033/580-580.broj telefona i telefaksa. a preko DEUTSCHE BANK AG. CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.124.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1. 5 .d.00 KM h) Teku}a sredstva 3.2006.00 KM j) Ukupno pasiva 48. 4.o. XII 2011. Gora`de.d. e-mail i web stranica: Tel/fax. direktor. ~lan . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH".PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.d.W. mart/o`ujak 2012.ba. 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011.476.F.532.31.~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa . dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.035. Bahto Hamid . lejlak@hoteleurope.F.30 nominalna vrijednost .240. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45. na adresu pretplata@oslobodjenje. Lukovo polje 54 .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d. i 2.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d.675.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu.950 KM IV . Kasim Bajrovi}.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. Gora`de. v. broj 37/09).o.782.943 b) Rashodi 2. v.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3. S.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br. U skladu sa ~lanom 4. e-mail gpddrina@bih.broj telefona i telefaksa.027. Ustikolina.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.249.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.

U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. etike. 2007. 6. natjecanja u dobru.“ Dakle. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. 1999. poliglot. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. slobodni. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. izo pa~enos ti. ju`no od Bagdada. nagona. To je cijena ljudske slobode. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. a nisu im kao vlasni{tvo predati. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. Odredbom. 1957. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. Mehmed ef. Mislilac hri{}anske inspiracije. poredak. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. “^ovjek i ma{ina”. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. ~estitim i dobronamjernim ljudima. marta 1948. tagutu. zajednice.OSLOBO\ENJE utorak. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. 1944. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. “Filozofija slobode”. iskrenim. U 89. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. ni ispod. sudbine. Meksikanci. pravim vjernicima. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. `ivimo. ljudskosti i dru{tvenosti. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. Hans Bete Fehim ef. {to je fikcija nevjernika. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. Rita Hejvort i Anita Ekberg. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. 1629. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. vrijednosti. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Kako su priroda. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. tako Allah d`. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. solidarnosti. proporciju i mjeru remeti i u sebi. H. 2002. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. 1480. vjerozakona. solidarnosti. historijske. 1475. a od sebe. sluge. svijest. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. 2004. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. savjest. 1992. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. univerzum. 2005. reda i poretka. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . dru{tvenog i dru{tvenosti. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. do 1942. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. neposredno i direktno dariva svjetlost. dominiraju instikti . svijeta. Pravom putu i ispravnom `ivotu. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . mije{a mitove. 1994. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. i u svemiru.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota.{. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. dru{tva. esencije. dru{tva. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. Umro 23. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. svrhom. vodu ili ki{u. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. besmislu. koji je 1883. a ne predati univerzum. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. doba kolere”). 2001. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. koji je osvojio poznate ljepotice. isti Vladar i isti Odr`avatelj. jasno i precizno. intuicija. dru{tva. uz granicu s Tajlandom. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. {to je i bio uzrok sukoba. poroka. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. Na sjeveru Kambod`e. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. smislom i ciljem. kulture. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. ljudi.u dru{tvu ireverzibiliteta. ni izvan. harmoniju. a povjerenu i prilago|enu prirodu. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. nakani i na~inu stvaranja povjereni. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. [to se ti~e kosmosa. pjesni~ke i druge gra|e. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. Osnovao je 1890. prirode. nakanom. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. d`entlmen”). 1927. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. i u prirodi. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. 1836. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. ali isto tako i neraskidiva veza. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. dobrih djela. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . Svemir i priroda su po sadr`aju. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. zvani ljudsko dru{tvo. strasti. D`ejn Mensfild. prilago|eni i primjereni. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. vijeka. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. jedan od najve}ih filozofa 20. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”).u dru{tvu pored instikta. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. Najkra}e. dra” “Ciganin i . koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). dobrih djela i dobro~instva. 1953. koristiti. “Mikelan|elo”. 1900. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. vjerujemo. po`uda. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. ni sa strane svemira i prirode. egzistencije. . jedan od najve}ih umjetnika renesanse. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. zajednici i ljudima. `ivota i svijeta koja preko: vjere. a ~ovjek red. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. Dakle. zrak ili vazduh. muslimana toga doba. Obradio je vi{e od 1. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. 1993. magiju i realnost. isti Gospodar. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. isti Izvor nafake. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. razum. saradnje.{. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera.001 no}“. {ejtanu.500 rukopisa teolo{ke. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. me|u kojima su Merilin Monro. i u dru{tvu. 1874. Spaho. organskih. uhap{en Ta Mok. mart/o`ujak 2012. prilago|eni i upokoreni ljudima. priroda i ljudski svijet. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. um. pribli`ava Allahu. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. drugi po veli~ini grad u Angoli. 1941. Na`alost. bescilju. Tokom hodo~a{}a u Meku. anorganskih. pet osjetila. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. Romi [najder. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. {to je zabluda politeista. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. saradnje. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. straha. i D`ehennemu. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. 1946. G. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. ~ovjeka. i zato samo Njemu trebaju robovati. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. Spaho“. interesa i koristi prisutna je i Objava. 1998. izravno. niti joj robovati. 1980. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. perver zi ji. `ivot i nafaku svakom stvorenju. vijeka. a sebe kraljem. Priroda Allahovom Voljom. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. slikar. emocije i pamet. unaprijed odre|enom. U okviru istog reda. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. “Smisao istorije”.

Handan. Gr~ke i Slovenije. Toprak (Bayer Leverkusen). Terzi}. J. Almir Aganspahi} (Olimpic). Naime. imala je nekoliko dobrih prilika. @elje Amar Osim donesenu odluku. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. Peji} (od 75. BiH je od 24. [iroki Brijeg i Vele`. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Jusufba{i}). ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). 2:0 . Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski).44 SPORT utorak. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. Sloboda i [iroki Brijeg.Batovanja (22). “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. 4:0 . Amar Heri} (^elik). Prijateljski me~: Travnik . Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. kola Bundeslige. Marko Mihojevi} (Leotar). koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Zec (od 70. Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. minuti. Kmeta{. Huseinspahi}. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16.Mi{i} (77). . u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). Kuzmanovi} (Stuttgart). Edis Tahiri (Olimpic). Oru~. marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. [ari}. Seferovi} (od 75. a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. Zeko. Kova~evi}. a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Oru~ (od 65. Mi{i}. Gurbeta). Derdiyok (Bayer Leverkusen). Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er .N. Amar Burovi} (Sarajevo). reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. Su~i} (od 75. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. Karali} (od 70. U 63.30. Teren te`ak za igru. prema izboru novinara Kickera. Oru~). Iskra. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). obavijestili su nas iz plavog tabora. Marko Simovi} (Leotar). povi} (Kozara). Zatagi}. Gundogan (Borussia Dortmund). mart/o`ujak 2012. Castro (Bayer Leverkusen). Trener: Husnija Arapovi}. me|utim. Terzi}). “Da su vremenski uslovi druga~iji. Ibi{evi} (Stuttgart). Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. lektor Malko~evi}.Red`epi (75). Batovanja. Gledatelja 200. Borac. Karad`a. ^elik. . Behi}). a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. 3:0 . Red`epi. ISKRA: Karanovi}. a plavi su odlu~ili igrati po danu. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. Samir Radovac (Sarajevo). @eljo . minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. ^ehaja). naravno da bismo izabrali no}ni termin. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. Sli~an scenario i u 75. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. Idealni tim 24. marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Trener: Ned`ad Selimovi}. Kiessling (Bayer Leverkusen). te 19. Lihovac. Kova~ (od 75. u kojoj sudjeluju: Borac. Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. 14. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. Goran Ratkovi} (Borac). Popovi} (od 80. Kagawa (Borussia Dortmund). La{tro. 6.[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. Mla di bh. N. Jele~. Mladen Perovi} (Slavija). ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Varupa. N. Varupa (63). Omerinovi}).30. Cassio. odli~ne asistencije Cassia. Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Schwab (Bayer Leverkusen). Strijelci: 1:0 . Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. Simeunovi}. Li. te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Adel Halilovi} (RB Salzburg). Fuka). Varupa. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. do 29. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. Iako su zvani~ni termini za 16. ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Ribi}. a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. gdje }e 8. Varupa. E.30 i 17. [iljak. u Slova~koj. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. Emil Gluhali} (Zagreb). {to }e biti prva provjera bh. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Maroh (Nurnberg). Kerim Memija (@eljezni~ar). Anes Kurtanovi} (Sarajevo). kolo sezone 2011/12. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. kadeta za kvalifikacije za EP 2013.

OSLOBO\ENJE utorak. odradi}emo dva treninga u utorak. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. konstatovao je Torlak. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. dokazao je povratak. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. {to im se posljednji put dogodilo 1991. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. stoper Sarajeva. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. Imamo mi tu Slavka Brekala. [teta. J. “Umor je jedan od faktora. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. ~eka nas te`ak raspored. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. odnotat. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. pacijent umro. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. „@elimo ostati u vrhu. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. . a mana je to {to nas svi dobro znaju. Sada kada je to slu~aj. “Ovo je jednostavno sr. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. ^itluku i Opatiji. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. koji je kako tvrdi Torlak. “Ima tu sve ga. . godine. Bayer je bio bolji sa 2:0. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. jer mi smo zaista dobro uigrani.@eljezni~aru. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . a tu je i polufinale Kupa. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. na Pecari. je~i su Vedrana Je{e. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. “Trenira. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. kao {to su Mirza Rizvanovi}. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. Ostali su zdravi i spremni. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. godini. Kako god bude. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. sigurno je da }e biti poja~anje. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . ima jako te`ak raspored. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. Li.. mart/o`ujak 2012. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva.. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. kolu moraju biti pravi. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. Z. Me|utim. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. ~ija ekipa . ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. osim kontrolnih utakmica. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. ovisi}e to o nalazima. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. Naime. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. rekao je Torlak. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. Treba pozitivno razmi{ljati.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. a poznato je da u 1. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. 6. Bi}e te{ko. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . i 1992. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. Idemo na pobjedu. Prema njegovim rije~ima. a najbolje ju je opisao Franck Ribery. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e.umor. morao je snimati to.

U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. mart/o`ujak 2012. teren. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. Veznjak. Luisao su aduti portugalskog sastava. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. koji je 2009. koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. 6. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. odlu~io je istr~ati na J. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Peterburga. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. Zvani~ne potvrde jo{ nema. Cardozo. Me|utim. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. prenosi Bild. a on je igru napustio u 57. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. je trener Benfice Jorge Jesus. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. [irokov. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. koji je povrijedio koljeno. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. te je nje gov nas tup bio upi tan. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana.45 sati. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . Maxi Pereira. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. . uz dva gola Robina van Persieja. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. Na drugoj strani. Bender (22) je doveden u klub za 2. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. Me~evi po~inju u 20. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. OSLOBO\ENJE Povrede bh. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. Semak ruskog tima.Zenit (prvi me~ 2:3). a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. Parovi: Benfica . ali i u budu}nosti. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu.5 miliona eura. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. Li. Nismo u dobroj formi. Nismo u dobroj formi. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. ali va`nu prednost. To izgleda nemogu}e. minuti. pauzira nekoliko sedmica.Milan (0:4).” . “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. kada su nadigrali topnike. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. a Ker`akov. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. Nemamo {ta izgubiti.46 SPORT utorak. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. zbog povrede butnog mi{i}a. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. Podsje}anja radi. Arsenal . dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. godine. no svi timovi imaju oscilacija.

Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. 9. barem tako tvrdi. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. ali smo se dobro borili. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). Rondo je ubacio 18 ko{eva. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. a imaju evroliga{a. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo .AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner .Honda Civic 2012. ~ime je ostavio svoju ekipu. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. rekao je Odom. Charlotte . ali smo se dobro borili. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. tj. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. Od`ak 18.Golden State 83:75. Rezultati: Litva . Odom je 22. Srednjo{kolac 13. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in. Grada~ac 15. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. 2. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. aplauzom su pozdravili go{}e. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. Houston . Grada~ac . rina Maljkovi}. Na kraju. Oko 3.Noviteti 2012. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. trenerica Partizana. [to se ti~e same utakmice. Odom je. LA Lakers . ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. naravno da smo sre}ni.Travnik 73:76. Phoenix . Biha} 21. Onda poslije toga ide i prvenstvo. TUNOVI] ma}instvu. San Antonio .New Jersey 101:104. Odmah po preuzimanju dva pehara. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. Toronto . 7.Chicago 91:96. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. Poredak:1. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M.Miami 93:83. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. Drugo mjesto za nas kao da je titula.OSLOBO\ENJE utorak. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. produ`etak. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu.Sloboda 71:95. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. ali i finalu. koja }e napuniti ovu dvoranu. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. @ivinice 78 19. M. Sloboda 21. 4. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989.000 prisutnih u Gradskoj areni.Od`ak 101:55. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. ali i da se ekipa borila do kraja. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. da nisu obrukali ni grad. a pala je i pokoja suza radosnica. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. produ`etak. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. . ali su im Zeni~anke dobro parirale. {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. ali i odli~an doma}in. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. Srednjo{kolac . I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . Travnik 18. mart/o`ujak 2012. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. trener ^elika. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. Zenica 10.Denver 94:99. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Rezultati:Boston . 6. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. na cjedilu. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i.@ivinice 78 56:53. Gradina Koteks-Trica .LA Clippers 103:105. 8. koja se uistinu ove sezone bori s formom. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Philadelphia . “Nismo uspjeli pobijediti. Gradina Koteks-Trica 15.Sacramento 88:96. Povratak klasici Aktuelno . Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. Litva 15. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. 5. 3. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Salinas Falcons 12. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. slobodna je bila ekipa Zenice. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival.New York 115:111. Podsjetimo. 11. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. 6. godine. Biha} Salinas Falcons 20:0. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. 10.

„Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. Aldin [etki} (BiH) 72.810. Lejla Tutund`i}.415. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G. 10. a u borbama Deni Memi}. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. a u borbama Ibrahim \onko. ko je }e se odr`ati od 9.. Emir Kaljanac.455..310. S druge strane. Mardy Fish (SAD) 2. do}i u pitanje. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Dina ^ukurija. 952.340. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. dok je u konkurenciji dublova na 92. 301. poziciji. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. Samir Selimovi}.875. 2. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. 178.095. 266.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. 10. 3.980. Anel Polutak. aprila. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga.710. teniser Amer Deli} ostao je na 178. Petra Kvitova (^e{) 7. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Andy Murray (VB) 7. koja se ovih dana organizuju {irom planete. Damir D`umhur (BiH) 145. Bahra Avdovi}.450. 6. 2. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). mjesto. mart/o`ujak 2012. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. 4. Austriji. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. Ema Burgi} (BiH) 13. do 18. Sabina Tanovi}. V. Victoria Azarenka (Blr) 8. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). Almin Avdovi}. Alen ^ukurija. B.Salki} (BiH) 144. Roger Federer ([vi) 8. Edita Murguz.710. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}. 9. Jusuf Ali Ra{idagi}. kod mla|ih kadeta. Kerim Omerbegovi}. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). 5. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. Osvojeno je deset pehara . 3. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}. mjestu. Ned`ad Husi}. 8. marta u kineskom [angaju. koja je objavljena ju~er. koji sada zauzima 475.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332.850.665. Amer Deli} (BiH) 285. najbolje rangirani bh. Tarik Omeragi} }e. Tomislav Brki} (BiH) 87. .860. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. 6. ATP rang-lista: 1. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. Mervana Jugi} . 603. Grada vratila se sa 19 zlatnih. Toma{ Berdych (^e{) 3.840. Elvedin Avdovi}. Edita Murguz. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. Marion Bar toli (Fra) 5.270. 886. nastupi}e Nihad Ba{i}. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. Caroline Wozniacki (Dan) 6. Rafael Nadal ([pa) 10. a Brki} na 417. 7. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. a u borbama Kerim Omerbegovi}. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. Jusuf Ali Ra{idagi}. 332. 8. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. ovi nastupi su otkazani. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. Emir Memi{evi}. Mer vana Jugi} .825. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. Lejla Tutund`i}. 7. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. u Vogo{}i. 674. Jasmina Tinji} (BiH) 206. WTA rang-lista: 1. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. Tako|e. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja.Salki} na 92. Jelena Simi} (BiH) 16. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. Sadmir Habibovi}. Rumunija od 16. Novak \okovi} (Srb) 13.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. Mirza Ba{i} (BiH) 148.160. Vera Zvonareva (Rus) 4. marta do 1. D`umhur na 310. Srbiji i Hrvatskoj. Ba{i} je sada na 301. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. marta. Od bh. Samantha Stosur (Aus) 5. Na Li (Kin) 4. Asja Kla~ar. Bronze su osvojili Goro Arel. 5. 475. rade punom parom. Prvi je i dalje Novak \okovi}.390. Janko Tipsarevi} (Srb) 2.680. poziciji u singlu. Maria Sharapova (Rus) 7. 417. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. 6. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. Na`alost. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). mjestu. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. mjesto. Za najboljeg takmi~ara. 4. Andrea Petkovi} (Njem) 3. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. David Ferrer ([pa) 4. D`anan ^ukurija. B. 310. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. Ibrahim \onko. Najbolje rangirana bh. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . do 11. Adna Bori}. Elvedin Avdovi}. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. 9. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene.

Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. Peri{i} 3. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. Lov}en 6 (3). Demirovi}.OSLOBO\ENJE utorak. Joveti} 2. Simi} (15 odbrana). .65 m) i diska (41. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. D. Gledalaca 100. Lov}en 6. Podsjetimo. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. 1 sedmerac). 6. prva mjesta u Splitu su od bh. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. Zulfi} 4 (1). koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. Burnazovi}. V. Radovi} 3. Me|utim. Bra~kovi} 2. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . Terza 3. Pejovi} 1. Stankovi}. Dra{kovi} 1. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. u Sarajevu. Dedaji} 1. Popovi} 1. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. Markovi} 5. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. Sabljakovi}. Efendi} (6 odbrana). BOSNA BHT: Poli}. Me|utim. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. Trener: Goran Tomi}. ali to nije i slu`beno potvr|eno. Lingo. te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. do 9. Latkovi} 2. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. Jusufovi}. marta. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. do 9. Osim Mileusni}a. Mladi sastav bh. ali i selekcijom Crne Gore. koja nam je potvrdila dolazak.92 m). predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Alibegovi} 1. Markovi}. U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. Kalu|erovi} 1. VRANJE[ Pripreme bh. Hrbat 6 (1). G. ~lan Atletskog kluba Zenica. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. On je hitnuo koplje na 74. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. do 8.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). G. Mi. ]UMUROVI] odbrana. Delegat: Zahid Crnki} (BiH). . u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. Durakovi} 1. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). La- bilje`io tri izjedna~enja. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. Lipovina. Velispahi}. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. kola regionalne SEHA lige. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. Trener: Pero Milo{evi}. . aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. juna) za odlazak na SP 2013. Grbovi} 4. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. godine. uz tri pobjede i dva poraza.04 m). ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). pod nazivom Zlatni pijetao. I. u [paniji. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. mart/o`ujak 2012. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. N. Najbolji bh.

~lanovi uprave Muhamed Begi}. v. 16. 6. sa dijelom 1/1. i ~lana 67. 6.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. i 2.781. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. ul. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice. katastarska op}ina Mitrovi}i. sudija Sanela Goru{anovi} . 311.00 KM. 2012. [etka Berislav. Salihov. Sakibov.s. 2012. generalni direktor Sarija Arnaut. 31. godine Na osnovu ~lana 63. Kosovskih junaka 12. iznos od 2. pred ovaj sud u sobu broj 330/III.22 KM. Fra An|ela Zvizdovi}a br. ostala nep. majdan kame povr{ine 29. klase povr{ine 189 m2 . posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. `rtava.170. Olovska 84. 2. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011.55 KM. 2. Visoko.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935. 2. ozna~ene sa: . ozna~ene sa: . ul. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II . dipl. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. 2012.634 m2 . 28. Skroze bb. i 329.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}.764. Sarajevo. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Zavidovi}i. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 1. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. 2011. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. a u vezi sa ~lanovima 328.rmkpromet.810 g) Upisani osnovni kapital 26.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". ul.p.180. ul. godine. 2012. M. Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va.187. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. ing. broj 19/03 i 54/04). Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719. ZPP-a. oranica 5. ul. fax 032 244-135. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. po~ev od dana podno{enja tu`be. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. Zenica . Radi}a br. predsjednik Muhamed Mu{ija.438. 6.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . sa dijelom 38/100. povr{ine 5. [ufflaya 26. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). 27. sa dijelom 31/100. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. e-mail: rmkprom@bih. Bl. .85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12.473. radi duga. ta~ka b. ul. 23. Kozarskih junaka 13. vrijednost predmeta spora 16. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira.155. godinu rmk promet Zenica.409. ul.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica .adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2.323 h) Dugoro~ne obaveze 1. DRSV Valjevac Mirsad.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice". Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 2. takse na presudu u iznosu od 100.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. a na osnovu ~l. lahke brigade bb. iznos od 100.390. protiv tu`enog Mari} Milenko. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA.00 KM na ime naknada za opomene. iz Skroza bb. 2012. 2011. U skladu sa ~lanom 4. radi duga.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . Sarajevo. Dr. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. suzdr`ano ili negativno.ba www.313 PASIVA f) Kapital 23. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. i ~lana 67. godine Na osnovu ~lana 63. Kakanj. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i.155. godine. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada. iz Visokog. stav 1.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda.d. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. Sudija Sanela Goru{anovi} . 032 401-257. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . S. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. pa do dana isplate iznos od 1.ba .puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. 2012.Butigan.376. ]ori} Sa{a. ~lan Suad Orli}. 6. 28. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. Mustafina. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494.net.skra}eni naziv . Zenica . Mostar.351 j) Ukupno pasiva 26. ~lan Nijaz Begi}. katastarska op}ina Mustajba{i}i. godine. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22.927 m2 .OP]I PODACI O EMITENTU . godine Op}inski sud u Sarajevu.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. ~lan Abdulah Serdarevi}. tj. u suprotnom. Hasibov. 2.604 g) Rashodi 7. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo. 2011. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019.308. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. op}ina Zavidovi}i.d. 28. 26.629 h) Teku}a sredstva 3. Kozarskih junaka 13. 348. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. godine. mart/o`ujak 2012. sin Saliha.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". 27.884.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. i to sudija Sanja Vu~ijak. ~lan . Mostar. Pravilnika o sadr`aju. e-mail i web stranica tel. godine Op}inski sud u Sarajevu.89 KM. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Radovlje bb. Mostar. Ulica kadije Uvejsa br.007 IV . godine u 12 sati. ZPP-a). sin Sakiba. ul.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica".zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. 5. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I .broj telefona i telefaksa. stav 1. a po zahtjevu Valjevac Mirsada.

30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul.30-15.30-15.30 07-19 07. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .30 07-19 07. Vehbi ef. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. 6. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. [emsekadi}a Kulina bana bb H. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . subota nedjelja 07-19 07. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.30-15. mart/o`ujak 2012.30 07-19 07. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.OSLOBO\ENJE utorak. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30-15.30 09-19 08-16. 14.30 07-16 07-14 07-19 07. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.

sms PRODAJA mobitela. mijenjanje katetera.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. blizu Katedrale. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. namje{taja i auto sjedi{ta.000 KM. 400 KM. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. Mob. 0038520486665. Mob.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. mrave. 128m2. mali dvosoban 40m2. 77m2 + 2 balkona. instalacije sistema.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. Mob.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. Ante Babi}a nova stolarija. Mob. veliki kombi.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. ve}im i modernim kombijem. belenzuke. Tel.Tel: 062/737-506.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. prostor 125m2. povoljno. 062/695-695. Tel. 061/573-640. Tel. na Alipa{inom polju. Mob. Tel. 061/488-033.065/869608.k PRODAJEM XI BMW . popravlja stare.kablovska televizija. Mob. upotreba kuhinje. god. 061/522-476.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el.000 km. Josipa Vanca{a. 4 oktave. Tel:061/208-414.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127. ul. kab. vp. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. antivirusi. ispomo} radne snage po dogovoru. Tel.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. Mob. na du`i period (agencija). zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. za sve {kole i fakultete. Tel:061/382-219. brzo. Mob. Tel. 516. stolarija. Cijena 20 km m2. 061/836764. cijena 200 KM.eta`no grijanje. 061/533-326.dva lifta.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Ciglane i 56m2 centar. Mob.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. izdajem kancelarije 40m2. Ul. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku.k VKV BRAVAR. stari nakit. Mob. za jednosoban. pregled ljekara (internist).k INSTRUIRAM |ake i studente.k. uz pratnju. 061/563-292. nezavisnosti II sprat 72m2. 061/319-604.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. 062/243-329 i 061/437-719. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k STROGI centar. Olimpijska 80m2. 532-872. Bijedi}a 68m2. 9 sprat.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.k STAN u Vogo{}i. Tel. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Mob.k MOLERI nude usluge. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. internet. Mob. korpe i brojne druge proizvode. Mob.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. profesorica u mirovini.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. P. 663247. gara`om. isplata odmah. }avrme. voda keramika uredno po dogovoru. Semira Fra{te 52m2. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba.k STAN u Ul.k POSLOVNI prostor Hrasno. balkon.plava metalik.000KM. pravim gelendere i kovane ograde. aparate. 061/279-971. ugalj. 061/172-948. Mob. kablovska. 033/445-612. 68m2. Tel: 061/367-103. 061/219-768. kao i selidbe iz Europe i BiH. 3 sprat. 061/205-235. Mob.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. staru deviznu {tednju.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. laboratorij.Tel: 061/981-848. glavobolja.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. lijenti poznati. Tel.Tel:061/247-186. Mob.k. 654-793. Rakovi~ka cesta. Tel. Tel: 061/382-219.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. super opremljen stan.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. 032/244-417. 061/744523. dolazim na adresu besplatno.sms NOVOGRADNJA. Mob. Tel. dolazim na va{u adresu. (ku}na dostava).godina. 180 KM. u zgradi sa gara`ama.k STAN na Bjelavama Ul. veoma uspje{no. 95. 1. 001 INSTRUKCIJE. 104.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Tel:061/864-651.k „DOM VITALIS“. 510-228 i Mob. Tel.500KM.god.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan.9.pionirska dolina.k BRU[ENJE. 57m2.k IZDAJEM dvosoban.k . Tel:033-238-408. nadogradnja.anasnegina. 1400KM/m2. Cijena 12. 532-497. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Mob.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.450 KM/m2. 621-976. ig. sa gara`om. Trg. 062/672-858.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 2 kupatila. Tel: 061/548-023.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. ugradnja i popravka brava.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Zvati svakim danom 8 do . 061/507-756. Mob. Z. 061/513-448. 450 KM. god. selidbe. Tel. 061/573-640. `enskoj osobi.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 033/558-820. balkon 1520KM/m2. 2 sprat.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan.k BA[^AR[IJA. zna~ke i ost. cen. gamad 100%efikasno.apple inphone. popravka i razvod instalacija. za sve. Tel. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. 065/819-136. Mob. Tel. 061/172-948. 065/027-864. 240-895.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. isplata odmah.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. 033/232-162. Tel. ing. 061/323-906. Tel. 061/224-704. sauna. 542668. na Ilid`i. kucanje radova na ra~unaru.56 m2 za 79. grijanje. instrukcije. bojlera. Mob. depresija.grijanje. 2 eta`e. davanje injekcija. 061/437-732 i 061/214-306. kvalitetno. 063/036-955. u odli~nom stanju. na period od 3-4 mjeseca. Mob. Brdak~ije I sprat. ENGLESKI. 061/482-882. TOUR 1. ~as 6 KM. Tel. 066/092-978. Tel. 285. mart/o`ujak 2012. fotokopirnica.k STAN na Alipa{inom polju. lokacija 300 m od OHR-a. 061/812-046. 061/180-120. Mob: 061/172-518. 061/227-189. 061/170-254.000KM. 13.sarajcity.k RADIM centralno-eta`no grijanje. uni{tavamo `ohare. 112. 062/391-715.Tel:061/323-906. 061/225-424. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. infuzije.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. 532-872. sterilitet. 061/101-899. Mob. gara`nih vrata i blindiranih.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 033/542668.k INSTRUKCIJE iz matematike. novogradnja. Mob. 1 sprat.Tel:061/172-518. 033/442556. infuzija. 1 sprat.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. 2 sprat. u Hrasnom. 2 lo|e. 062/383-064.000KM. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. Tel.k IZDAJEM sobu. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. 29. baklje i ostalo. ul. 066/723-731. za Banja Luku. Porodice Ribar vp 58m2. sve namjene. be`i~ne tel. 630-332. komad. 650-867. itisona. web hosting. 061/344-365.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k MATEMATIKU instruira dipl.htc. IV sprat. 062/256376.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.com. itisoni 1.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. 2002. luksuzno. Tel.k utorak. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.k OBAVLJAM poslove zidarske. cijena 1 ~as/10 KM. Mob. dolazak na adesu.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. studente i odrasle.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. 535-659. 061/161-790.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Ante Babi}a br. 062/136-248 i Tel. 062/226-665. Mob.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. od Trga heroja.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. 062/383064. 6. Mob.Tel. sa grijanjem. 0617323-347. Tel. Tel.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. 40-42 original ko`a. stare vezove sa srmom. 061/252-663. Tel. 066/973852.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. benzinca registrovan u oktobru.k IZDAJEM pos. radijatori. 100m2. prvi red od mora 5m. 110.k MIJENJAM dvosoban stan. inter.k TAPETAR. Hrasno.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. Tvrtka. video i web dizajn. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. V sprat.k BRAVARSKI radovi. Mob. struna. Tel. Tel: 061/245-900. fiksno 100KM. u novim zgradama na Marijin dvoru. 66. Tel. 84m2. Tel. TV-kablovska. kao nov. Tel: 061/552-556. gitere itd. godine. Tel: 062/649-370. prostor 14m2. Mob: 061/654-941.. firma Glanz. soni. za sve |ake i studente.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. 061/224-597. 061/188-410. 061/923-192.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. Tel. sa grijanjem.na. sajtovi. Mob. 061/864-651.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba.Mob. tapete. registrovan 5+2. na Ilid`ai. pogodan za sve djelatnosti. radim prevode. Mob.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 621-976.k USLUGE „VITALIS“. Mob. Hrasno. Mob. garancija 2. mob:063-165-119.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. 061/224 -104. servisi ra~unara. Mob. itd. u dr`avi i vani.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. veoma povoljno. Tel.000 KM.000 KM. luksuzno. u Hrasnici. 061/863-559.000 KM. Mob. Tel. [entada-Novo Sarajevo.k MOLER radi molersko-farbarske radove. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). Tel: 061/795-449.k VR[IM prevoz selidbe. internet. Tel: 063/684-566. 061/266-764 i 061/108-779. Tel.000KM. Tel: 066/999-012. 544-932 i 062/522-986. dolazak na ku}nu adresu.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 066/801-711. Tel. 066/995-944. najjeftinije cijene. Mob. 2 balkona. dolazak na adresu. 066/995-944. G.k STAN u Lu`anima III sprat.Tel. ordenje. 218. ~isto. pe~i. 2050KM/m2. 90m2.k TV VIDEO servis. mrave. Tel.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. cijena 5.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. Porodice Ribar 65.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 061/930-315.5KM. na du`i period.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/573640. 062/907-831. do Marindvora. 350 KM. 062/829-206 i 033/295-290. dolazim na adresu. poduka za |ake. Tvin Spurk.k Postavljam kerami~ke plo~ice.Tel:061/415-786. Mob. Mob. `enski. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. i 061/785-535. za sli~an. Mojmilo. adaptiran sve novo 46m2 + parking. Mob. malterisanje i ostalo po potrebi. dolazak na adresu.www. 033/219761. pre{ao 119. Mob. 380KM. 061/700-863. Skendera Kulenovi}a. instalacija. Tel. www.com Mob.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.400 KM/m2. centar. Mob. na du`e vrijeme.900. 061/200-894 i 033/525-966.k. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. Ribara 52m2.k PRODAJEM ili izdajem pos. 4 sprat. V sprat. 062/940-550. 0617161790. Breka. 456-979. hranjenje.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. 0617350-448. na 061/199 328. 061/141-659. 061/519-089. Tel:062/691-202. stan u Ul. Tel. kvalitetno i povoljno. 1 sprat. kompjuterska obrada. komarce i mi{eve. 001 MAXIVITA. Donji Vele{i}i. Mob. Tel. [anti}a. nije registrovana.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 061/203473. sad mogu} i drugi dogovor. 061/350688. 033/209-955.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). za sli~an. kao svila.balkon. extra sre|en i namje{ten.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/159-507. cjena po dogovoru. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2.k BESPLATNE web prezentacije. 718-405. K.k KUPUJEM dionice.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 062/738-728.[imi}a.Tel. Makarska rivijera. M. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike.k FERHADIJA. Tel.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. dolazak na adresu. Tel. Mob. grijanje. 033/225-431. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. A. Mob. kre~enje.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. sve novo i sa garanciom.amerikanac. muhe. 2003. 061/536-973. i{ijas. 062/073-760. Tel:062/918-201. 061/365-677. 2000 godina. ericsson. uz doplatu.k IZDAJEM pos. 68. sve novo. suhozlatice. Mob. Mob. 061/177-556.k IZDAJEMO ku}u 300m2. prostor 100m2+70m2 placa. Mob. Pofali}i.k POFALI]I. X sprat.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 062/383-064.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. auta. Tel. namje{ten. 061/480-069.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma. Tel. 033/201-202. Tel. injekcije. vr{i opravku instalacija.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. priklju~ak intereta. pro~epljenje odvoda. 0617214-405. Panjete. u Sarajevu. 033/536-765 i 061/134544. 061/922-476 i 033-800-514. VP. Mob. sve {kole i fakultete.benzinac. Tel.Tel. 061/545-888. 2500KM/m2. nokia. Tel: 033/454-968.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. matematika. 59 ks. Mob. sve {kole i fakultete. 061/145-504. Tel. potpuno namje{ten stan 55m2. satove zidne. Tel: 061/275-440. Tel. 061/922-476 i 033/800-514. Mob. 061/221-668. ^emerli}a.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 2. instrukcije. Mob. 061/702-881. iskustva. 061/359-500. 061/405-622. povoljno. TELEFONIKO servis.00 KM. 3 sprat. parking. kablovska tv kod Hitne pomo}i. prodaja polovnih ra~unara.k BRAVAR i varilac. prevodi.Tel.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje.k PRODAJEM Alfu 146.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. inzulina. Tel. 063/879-720. kablovska i mjesto za parking. 061/965-126. Ko{evo 330. satove. 061/902-688. Tel. elektrotehnike. stolove. 062/723-575. 061/211-300.13 sati. 033/526-625.trosobni stanovi. 2 balkona. gletovanje. 061/139-768. francuskog. Mob.pacomoby. god.k UNI[TAVAMO `ohare. sa dvori{tem. maturski radovi itd. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. na Grbavici i Dobrinji V. tepiha. 86m2 i 76m2. KS 2009.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 062/910-407.00 KM. 061/201-200. isplata odmah.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima.TD (90. Tel. mail dinatt80@hotmail. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. parking. 061/141-676.Tel. Mob. centar. Mob. aprate. sala za vje{banje. Gladno polje.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. VII sprat.k PRODAJEM cijepana bukova drva.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. reuma.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. Patriotske lige 46.000KM.5m2. Tel. stjenice. nove. dvostrano orijentisan. kupanje. et. Mob. izlog. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat.k SERVIS zdravlja.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2. i sve drugo po dogovoru. Mob. 4 sobe sa terasama i kupatilima. bazen. 062/139-034.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. 001 PROF. 75. centar grada. 061/205-235.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. 2008.000KM.k VODOINSTALATER-elektri~ar. kovane ograde. Alipa{ino polje. dekorater. Tel. 600514.5KM/m2. na Alipa{inom polju. ~as 6 KM.k MATEMATIKA instrukcije |acima. samsung. sarajevske i pirotske. obveznice. 061/141-676 i 033/535-165. sablje. ima ispravlja~. 066/723-731.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. Tel. 27m2. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 061/571-361.k ZIDNO ogledalo 200x75. cijena do 20kom — 1.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. 456-505. 1984. Tel: 061/171-897. vp.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. na www.k INSTRUKCIJE iz matematike. 061/192-670. Mob. 061/925-649. Mob.k SERVIS kompjutera sistemi. Podcarina br. cijena po dogovoru. uz garanciju. internet konekcijom i kablovskom. plinske instalacije i mijenjam konvektore.k MARIJIN Dvor. popravka svih vrsta TV aparata.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. Mob. certifikate.k NJEMA^KI jezik. ul. inf. u zgradi. d`amijska 260m2. bli`e bolnice Ko{evo. 500 KM. M. 65 M2. Dvor 97m2. 062/909-306. renoviran. 1600KM i centar Ul. Tel: 061/529-608. potpuno namje{ten.50m2. stan 92m2.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. 652-338.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. sanitarija. tenisko igrali{te. moleraj.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. kod Ekonomije. |epne.k VODOINSTALATER sa 30.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan.pogon 4x4. sve novo.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/233-078.k KUPUJEM stan u Sarajevu. 061/415-787. ordenje.ba. Tel: 061/795-449. Tel.061/194-929.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. filateliju. eta`no centralno grijanje. 25m2. dva trosoban stana. original daljinski za sve TV aparate.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. Tel.Tel: 061/360084. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. namje{teni.k DVOSOBAN namje{ten stan.000. monta`u sanitarnih ure|aja. 185m2. prizemlje. Tel. 453-752. D`. el.B. balkon. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.k PRODAJEM razne stolice fotelje. nov. Mob. Tel/fax: 070/235-236. programi. ku}a je bila rezidencija. 1:25. nervoza. popravljam brave. 061/243-891. 061/926-560. cijena 175.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. dvosjede.k MIJENJAM stan 52m2. 062/907-356. 065/572-966. Mob. A. god.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Vrbanju{a. plin. izrada tel. sa radnom snagom.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. renoviran. 063/864-775. Mob. 061/497-138. 1000KM. mi{eve stjenice moljce i dr. stambena zgrada. Tel. iz matematike i fizike. stan Ul. 062/959-129. namje{taja. 062/916-472. pranje i su{enje vune. Tel. novih i kori{tenih. 56m2. ru~ne. centar. moljce. Tel. Tel. Mob. instrukcije i prevodi. Tel. mo`e i prodaja.k RENAUL cady.

. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5. ro|. 1356 Nejra i Elma 1355 .5.{. [estog marta 2012. 6. 2012.6. 2002 .OSLOBO\ENJE utorak. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{. 3. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. 6. 3. mart/o`ujak 2012. 2008 . navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. 205-938 od Davora D. @ivimo od sje}anja na tebe.6. Emira B. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`.. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. 3. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. Cica. 2012. Branka K. 2012. Maja. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel.. danas i uvijek u svim na{im danima. Tomo. 3. 3. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. mislima i lijepim uspomenama. 1996 . Lila. 3. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. marta 2012. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. Nedostaje{. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: majka Safa..

kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. Ina. u 87. zet Marko. S ljubavlju i po{tovanjem. Srbica. kumovi. sarajevskog ilegalca. prijatelji i kom{ije.30 sati ispred ku}e `alosti. Ku}a `alosti: Ul.O. O`alo{}eni: k}erka Jasna. [eta. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. porodice Frimel. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Kristijan.O. sin Haris. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. visokog oficira saniteta Armije. ne}aka Jadranka Markovi}. Hermina i Silva. godine. ljekara. Miroslav. \uvelek. godini. Blagojevi}. zet Almir. Dejan. k}erke Mirela i Sanela. godine u 12. Ohranovi}. [e}ibovi}. ^avku{i}. [ipovac. 19. Zoran i Ljubomir. godini. te porodice Kljuni}. Sokolovi}-Kolonija.5. Sahrana }e se obaviti u utorak. Limani. zet Drago. mart 1990 . FILIPOVI] preminula 4. Cvijeti} i ostala rodbina.Vogo{}a. \ani. marta 2012. ^engi}. Deljki}. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. kumovi. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. ro|. O`alo{}eni: supruga Fatima. supruga. 6. marta 2012. kumove. snaha Zdenka. u 62. 000 O`alo{}eni: majka Mila. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . zet Kemal Osmanovi}. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . 4. godini. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama.O. marta 2012. prijatelji i kom{ije. k}erka Sne`ana. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. Ko{evsko Brdo br.2012. Faris. prija Savka. osta}e nam u trajnom sje}anju. Ognjen. ro|. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestre Mulija. Andrea i Ajla. te ostala mnogobrojna rodbina. prijatelji i kom{ije. 87. Male{evi}. k}erka Olivera. daid`inica Samija sa porodicom. praunu~ad Bojan. Ku}a `alosti: Ul. Bilas. Kalini}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . Prevoz obezbije|en u 10. u 13. u 63. tetka Ai{a sa porodicom. preselio na ahiret u ponedjeljak. marta 2012. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. Jamak. te ostala rodbina. preminula 5.15 sati na gradskom groblju Bare. marta 2012. tetke Jovanka. Sahrana }e se obaviti 8. Beus. Branko. Sahrana }e se obaviti 6. godini. Maluhi}. Hamijeta i Ziba sa porodicama. Behd`eta Muteveli}a br. snahe Ljubica. djeca. marta 2012. 6. Ristanovi}. amid`e Ibrahim. sin Goran. brati}i i brati~ne.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. Irena i Jelena. Mu{anovi}. mart/o`ujak 2012. porodice Kova~. prijatelji i kom{ije. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. Grbi}. u 82. Ivana i Mirjana. Toni. Ibrahimpa{i} i Mufti}. Budali} i Ljaljaj. Hanumica. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. marta 2012. Bosa i Ljubica sa porodicama. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. godini. sin Safet. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Cocali}. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. Huri}.45 sati na gradskom groblju Bare. Milo{evi}. Sijamhod`i}. Rezdeu{ek.O. Stup i Energoinvest. Jerkovi}. k}erka Altijana sa porodicom. unu~ad Dragan. mart 2012. Osmanagi}. unu~ad Andrei. Poljo. Ribac. unu~ad Marko. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. Konjicija. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. snaha @eljka. Stefan. @olji}. 4. 5. marta 2012. do groblja i nazad. u 95. Zahi}. Baj~eti}. marta 2012. bra}a Simo i Ne|o. Jusufhod`i}. Damir. 6. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. snahe Milena i Radmila. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. Ul. Su}eska. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. D`enaza }e se obaviti u utorak. 38. Ivani{evi}. godine. Kapo. te ostala rodbina. dr. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. brat i sestra 1352 TRACEST D. porodice Bari{i}. Kre{talica. Slokar. te porodice Kapetanovi}. Skenderagi}. kao i ostala rodbina. marta 2012. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. Mak i Anita.

ILI] 1953 — 2012. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. Kugi}. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. D`enaza }e se obaviti u utorak. suprug Mohamed. marta 2012. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. tiho iznenada. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. mart/o`ujak 2012. Yildiz. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. Sami 002 1344 . godini. S ljubavlju i po{tovanjem. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. O`alo{}eni: suprug Stevan. unu~ad. godine. mart 2012. te porodice Had`ifejzovi} . u 75. marta 2012. DANILO STIJA^I] 29. OGLASE. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. Fali{ nam puno. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. mart 2010 — 6. Hod`i}. Stambol. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. 1982 — 2002. 6. 2002. 6. k}eri Ljiljana. 4. Kora} i Cevher. Ali. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. moj jedini sin Sedmog marta 2012. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. Asoti}. Babovi}. k}erka Firdeusa. moj sine. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. ro|. sine. 002 Sedmog marta 2012. Tvoji: Anisja. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. 3.OSLOBO\ENJE utorak. 19. [estog marta 2012. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br.Akgül. 1982 — 6. sin Senad. Zauvijek si mi. Pozivamo sve ro|ake. Damir. 3. snaha Lejla. Edvin. pred o~ima i u mislima. KORI^I] 1933 — 2011. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. Jasmina. 10. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{.

Murti}. godini. Im{irovi}. marta 2012. brat Zajko. Osmanagi}. Ul. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. u 60. bad`o Fadil. Nezirevi}. {ura [aban sa porodicom. unuke Adna i Irmela. Bucalovi}. Hurko. u 64. do groblja i nazad. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . Poturkovi}. Kepe{. Drkenda. sestri} Mujkan. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. Be}irevi}. Pelak.. Faleti}i br. u 98. Zuki}. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). kom{ije i prijatelji. marta 2012. 000 dr. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. Hod`i}. svastike Tima. Baji}. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. Kominlija. zetovi Mustafa i Ramiz. Dra`i}. Mi{ut. Solak.. Murti}. k}erke Suvada. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. Amel. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. kao i ostala brojna rodbina. punica Fata. D`enaza }e se klanjati u utorak. marta 2012. Avdi}. Ke{mer. 6. Ku}a `alosti: Ul. amid`i}i. 6.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Babi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. te ostala rodbina. Omerovi}. Bajri}. O`alo{}eni: supruga Zarfija. mart/o`ujak 2012. Nihada. 6. Glu{~evi}. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. sestre [evala i Vasvija. [abanija. 6. prijatelji i kom{ije. godine. snaha [emsa. godini. Vra`alica. Pleho. brati~na Ramiza. godine. Ceri}. Jusupovi}. Homarac.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Melis i Kerim. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. Puri{. praunuka Nejra. 29/4. marta 2012. te porodice Durgut. prijatelje. zetovi Rade. godine. Ul. godine. Eldina.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. godini. Me{i}. D`enaza }e se obaviti u utorak.15 sati. Kurto. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. Bak{i}. Alispahi}. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . godini. Kljuno. marta 2012. marta 2012. Bogdanli}. k}eri Zineta. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. u 82. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. O`alo{}eni: sin Rifet. ]esko. snaha Aljka sa porodicom. te porodice Andeli}. brat Ragib. Sahrana }e se obaviti 6. kao i ostala mnogobrojna rodbina. Mirvi}. Pofali}i. D`anko. Mulaganovi}. Saraj~i}. Goran i Dina. k}erka Edisa. \opa te ostala rodbina i prijatelji... Ifeta sa suprugom Denialom. 4. D`enaza }e se obaviti u utorak. mar{ala Tita br. marta 2012.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Rami}. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. Mustafa i Mirso. unu~ad Elma.. zaova Almasa. Holjan. 1338 . 4. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. svastike Ziba i Zejna. Hala}. ]ulesker. Ibi{evi}. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. kom{ije i prijatelji. brati~ne Adna i Amna. Lehi}. marta 2012. Bejdi}. k}erka Sevda. godini. prijatelji i kom{ije. godini. Sarajli}. 93. Mujo i Salko. 000 preselio na ahiret u nedjelju. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. 16. u 53. sestri~ne Sanela i Aida. snaha Aida. amid`i}i i amid`i~ne. Rahima i Ibrahim. Sulji}. kao i ostala brojna rodbina. Hand`i}..Sokolac. O`alo{}eni: supruga Sida. O`alo{}eni: sinovi Ismet. u 86. a ukop }e se obaviti u 15.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. Kurtali}. Ljeskovica. teti}i i daid`i}i sa porodicama. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. zetovi Ifet i Hasan. 000 . Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. brat Ago. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. te porodice Ademovi}. do mezarja i nazad. Pa{i}. Mujezinovi}. sestri~na [emsa. Ku}a `alosti: Ul. te porodice Bekrija. majka Hajra. Nedim. Kavazovi}. prijatelji i kom{ije. sestre Ai{a i Di{a. 6. marta 2012. snaha Sanela. Jasmina. marta 2012.. {ure Avdija. Hava i Zlata sa porodicama. Rami}. Emina. Halilovi}. 6. Bu~a Potok. Jasmina i Sabina. unu~ad Mersada. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . sin Edis. Hamdija i Alija. Ploski}. D`enaza }e se obaviti u utorak. 4. te porodice Alajbegovi}. Liska. Ajkuni}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. Hota. marta 2012. [abani}. brati} Muhamed. godine u 14. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Kova~. Nejla. zetovi Salem. O`alo{}eni: suprug Alija. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. Klapuh. He}o. 4. Adema Bu}e 296. Grbo. [ukrija i Ermin.. Kanli}. Saliha i Emina. Rov~anin. 95. daid`a Emin sa porodicom. Sejfi}. Ru|era Bo{kovi}a 352. Tabak. godine. Zemina i Emina. A~kar. djever Munib. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. Dedi}. Sand`ak. kao i ostala brojna rodbina. te porodice Tvrtkovi}. D`enaza }e se obaviti u utorak. ro|. ro|. Lejla. Muminovi}. sestri}i Hasudin i Avdo. ^oli}. Una. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. Had`i}. snahe Mirheta. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. 4. Avdi}.

Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta.30 sati u bakijskoj d`amiji. du{a te nikada preboljeti ne}e. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. amid`a Nezir sa porodicom. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. Naida. mart/o`ujak 2012. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. 1992 — 6. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Bio si sunce na{e sre}e... daid`a Samija.. Ida. Jasmin. marta 2012. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. 4. 4. 000 ANKA KOVA^EVI]. brata. snaha Slavica. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Mirsada. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. Juki}eva br. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. otac Muhamed. 3. Hazneda. tate. 3. Sanda. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI].. Vasva. O`alo{}eni: sin Dino. 6. tetka Bedrija sa porodicom. posebnog i plemenitog supruga. ro|. Samija. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. ]uri}. Fatima. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. otac i deda dipl. te porodice Teftedarija. Tuki}. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. dedo Safet. arh. u 43. marta 2012. Suad. Neka mu dragi Allah d`. marta 2012.. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. Hatma-dova }e se predati 9. Fatima M. 2012. Sv. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. marta 2012.OSLOBO\ENJE utorak.. D`enaza }e se obaviti u utorak. Ramiza. tetak Asim. 6. godine. na gradskom groblju — Bare. D`enaza }e se obaviti u utorak. 2001 — 6. Nermina. ro|. Ku}a `alosti: Ul. Arijana. Deleti}.. prijatelji i kom{ije. Bogilovi}. Porodica . Halida. \ido. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. u 60. godine. Harun. PETROVI] 6. ro|. Sadik. godini. Tvoji najmiliji: Nermina. brati~na Samira. 002 SUADA PAVLOVI]. 136/VIII. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. ing. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 17. Alibega Firdusa ~ikma br. O`alo{}eni: brat Sead.. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. Branko. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. 6. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. Ku}a `alosti: Ul. prijatelji i kom{ije. Asija. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. u 13. amid`inica Emira sa porodicom.. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. marta 2012. Jasna K. {. 3. Bisera. [efko. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju. godini. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. Sabit. 3. brat Tarik. 2012. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr.

22. imate na umu vi{e kombinacija.19. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima.22. . Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. filijala Sarajevo. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. s. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. Ne `elite da rizikujete. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom.22. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. u Donjoj Trnovi. 7. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. 8. 1. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. 11. iranit. 5. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. u`ina. pura. 10. Mirela SEKULI]. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.22. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. papar. BLIZANCI 23.22. Nagradu Asocijacije IPRA. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. meraje. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. amfora. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. RJE[ENJE: tapija.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. kalamata. POSTBANK BH DD Sarajevo. i. a 1976. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. 4. Branko MAJSTOROVI]. Daniel OMERAGI]. 6. SPARKASSE BANK DD Sarajevo.21. . Jelena MILANOVI]. var.22. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Nasre}u. fax: 468-054. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. Dobro razmislite.oslobodjenje. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. Zadr`ite aktivnu ulogu. RIBE 20. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. 3. . 12. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. . 276-968. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. STRIJELAC 23. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Jakub SALKI]. 6. ~iroki. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos.58 PREDAH utorak. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. 1. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. pirana. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. t. 10. mart/o`ujak 2012.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. 2. JARAC 23. Oslobo|enje je 1963. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ).20. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Budite realni u procjeni. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. Umijete dobro da se organizujete. Kultura: 276-906. 2. ho. podrinjac.22. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. iranac. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima.20. en. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. . Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. hat. 5. 3. 12.vzs. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. 11. ku. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. .ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899.ba. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. 4. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. sm. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. 9. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. opustite se. Tel: 276-967. . 8. 23. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. LAV 23. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. aga. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. VAGA 23. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. . Sarajevska hronika: 276-901. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. Sportska rubrika 276-908. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. 6. . nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). lani. VODOLIJA 22. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom. saba. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. Oslobo|enje je od 1992. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. iva. RAK 23. satara. fax: 461-007. nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. 9. avgusta 1943. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. . relaksirajte se. DJEVICA 23. Uprava 234-718. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. 7. ll. Oslobo|enje je 1989. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. UNICREDIT BANK DD. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. sue. modem: 468-018. . enosist. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. .22. fax: 468-090. U ratnoj 1992. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. BIK 21. 468-161. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje.

a najtopliji Lisabon sa 19°C. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. ujutru sa ki{om. Minimalna temperatura -2. na planinama slab snijeg. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. Puha}e slab. U ~etvrtak prete`no sun~ano. poslije podne obla~no. U petak umjereno obla~no. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. na isto~nom umjereno obla~no. maksimalna dnevna 7° C. na jugu do 5. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. isto~ni vjetar. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. Sutra prete`no sun~ano. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. a samo na jugu sun~ano. prije podne u Gr~koj i Albaniji. na jugu do 14°C. . U Sarajevu prije podne sun~ano. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C. maksimalna dnevna od 5 do 10. u Hercegovini sa ki{om. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. Minimalna temperatura od -6 do -1. na jugu prije podne umjereno obla~no. popodne umjereno obla~no.Danas prete`no sun~ano.

Ivica Zadro. po~etak u 20 i 22. Grant. po~etak u 20. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Vanessa Hudgens. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.45 sati. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. re`ija: Daniel Espinosa. re`ija: Daniel Espinosa. PARADA komedija... 18. Mi{o Samolov. po~etak u 19. re`ija: Steven Soderbergh.. imao atelje od 1987.20 sati. re`ija: Angelina Jolie. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Mirsad Tuka. Vanessa Hudgens.40 i 18. uloge: Josh Hutcherson. Sam Neill.45 i 21.50 i 17 sati.. Maja Izetbegovi}. uloge: Nikola Kojo. Jelena Martinovi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Evgenij Gaponjko.. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl... po~etak u 16. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.30 i 17. Hristina Popovi}.ba. Tatjana [oji}. Goran Kosi}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. Branko \uri}. po~etak u 20. Ciaran Hinds. re`ija: Angelina Jolie.45 sati..10 sati. Amir ]ati}.10 i 21. Rade [ebed`ija. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. po~etak u 17.. Hariz [abanovi}. An|ela Ili}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. uloge: Milo{ Samolov. uloge: Zana Marjanovi}.30 i 16. srijedom. uloge: Zana Marjanovi}. re`ija: Angelina Jolie..30 sati. uloge: Nicolas Cage.. po~etak u 14 sati. Ewan McGregor. Nata{a Pavlovi}.. Goran Navojec. uloge: Denzel Washington. triler re`ija: John Madden.. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. 18. uloge: Zana Marjanovi}.. re`ija: Josh Trank. 18. etnolo{ka. Nikola Kojo. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. Italiji. Rachel McAdams.10 i 20. Marko Jeli}.... autor: Hans Christian Andersen.15 sati. Belma Ali} po~etak u 20 sati. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. Marko Jeli}.. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. Dejan A}imovi}. uloge: Branko Smiljani}. uloge: Nicolas Cage.. Bojan Stoj~i}m. re`ija: Angelina Jolie. re`ija: Angelina Jolie.15 i 17.. re`ija: Brad Payton. Jim Broadbent. SVE ZA LOVU komedija. mart/o`ujak 2012. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Rade [ebed`ija. Idris Elba. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Muzej 18781918. od 9 do 15 sati. po~etak u 20 sati. po~etak u 16. uloge: Gina Carano. Adna Bakija. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. Zmaja od Bosne bb. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. stripovski spektakl. po~etak u 18.milanovic@ oslobodjenje. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu.. 6. re`ija: Phillida Lloyd. kao i postavka “Banjalook 3”. uloge: Zana Marjanovi}. godine. re`ija: Nermina Damian. Dajana Popovi}. arheolo{ka i historijska. Michael Kelly.. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. uloge: Helen Mirren.. marta.. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. Fernanda Andrade. subotom ne radi. uloge: Dwayne Joshon. a vikendom od 9 do 13 sati. Vanessa Hudgens. uloge: Denzel Washington. 20. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. po~etak u 16. Adrian Scrimint. POZORI[TA ratna drama. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Ellina Stetsenko. re`ija: McG. Sajmon Kvoterman. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Dejan A}imovi}..30 sati.10 sati. PARADA komedija. Bojan Navojec. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe.15 sati. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Rade [ebed`ija. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. re`ija: Marko Misira~a. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Robert Patrick. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Evan Helmut. Goran Kosi}. dok vikendom muzej ne radi.25 i 21. Ashley Hinshaw. re`ija: Michael Sucsy. Arthur Kennedy. uloge: Katherine Heigl. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. po~etak u 18.. PARADA komedija. po~etak u 18 sati. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. Branko \uri}.. Goran Navojec. subotom od deset do 15 sati. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati.. Chris Pine. Boris Ler.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Dejan A}imovi}. Jordan. progla{enih najboljim studentima u 2011. Rade [ebed`ija. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Autor ovih \AVO U TEBI horor. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija.. Svrzina ku}a. a subotom po dogovoru (tokom ljeta).15 sati.30 sati. slika je Rudo Cavar. igraju: Amila Terzimehi}. uloge: Marlene Dietrich.. po~etak u 19 sati. Adnan Haskovi}. Goran Navojec. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. utorak. skica. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati. po~etak u 15. Mia Pra{o..30 sati. uloge: Michael B. Gordana Boban. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Daniela Bibi}. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.40 sata. Aida Muj~inovi}-Palini}. nastupaju: Belma ^e~o. po~etak u 19. Michael Cane. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Benjamin Bajramovi}. Jessica Lange.. Muhamed Had`ovi}. avantura re`ija: Brad Payton. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. po~etak u 20 sati.. po~etak u 15. uloge: Reese Witherspoon.. IZDAJA akcioni triler. Michael Cain.. Daniel Sunjata. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.30 sati. Goran Kosi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. igraju: Aris Burina.15 i 20. SARAJEVO Brusa bezistan. Branko \uri}.. po~etak u 19 i 21 sat. Muhamed Bahonji} po~etak u 19.. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. po~etak u 19. Bojan Navojec. Selma Im{irevi}.15 sati. Marcel Munteanu. re`ija: Viliama Brenta Bela.Amar Selimovi}. Tom Hardy. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Sne`ana Vidovi}. uloge: Meryl Streep. Mia Pra{o.45 sati. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler.30 i 20 sati... GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Michael Cain. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}. po~etak u 18 sati. uloge: Nikola Kojo. Sad`ida [eti}.. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Mel Ferrer. Rade [erbed`ija.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. po~etak u 14. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. 19 i 21. Mi{o Samolov.. Ryan Reynolds. po~etak u 19 i 21 sat. .. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. SIGURNA KU]A akcioni triler. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Marko Jeli}. po~etak u 14. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Ciaran Hinds. Nad`a Pu{ilo. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke.. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. re`ija: Brad Payton. Goran Kosi}. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. uloge: Suzan Krauli..25 i 21 sat. po~etak u 15.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. po~etak u 15. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. Ivica Zadro.30 i 22. Chris Pine.. Josh Hutcherson. Goran Kosi}. Robert Patrick.30 sati. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.50. Branko \uri}. Idris Elba. Tom Hardy. Ryan Reynolds.30 sati.. Dwayne Johnson. Branko \uri}. od 10 do 22 sata.. Jason O’Mara. uloge: Josh Hutcherson. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. Ciaran Hinds. Mihail Mateescu. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. ZENICA nau~na fantastika.. od 9 do 17 sati. godini. Jelena Martinovi}. Brendan Gleeson.. Richard E. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. Tom Wilkinson.. Dwayne Johnson. uloge: Reese Whiterspoon.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. po~etak u 16. NARODNO PAL^ICA balet.. do 1992.. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. kod Starog mosta. Idris Elba. uloge: Branko Smiljani}. Uranela Agi}-Burina.. marta. Senad Ba{i}. Alex Russel. Jessica Chastain. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang.. uloge: Chaninng Tatum. Mario Drma}. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 16.

FIL M Maskirani ubica 00. Tamara Garbajs.. Richard Partlow Jagged Edge. nema vi{e mira i ti{ine. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi.40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close.00 PINK FIL M Farma smijeha 00.ali se Soledad ne osje}a dobro. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. u obe}anu zemlju. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici.Seka Sabli}. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. 1988. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku. Maria Mayenzet. Jack Gilpin Funny Farm. napustila je posao u ameri~koj vladi. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. nije joj jasno kako nije uspjela. JE ^itulja za Eskobara. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. 20. Jeff Wincott. u koju se zaljubljuje. Mia Kirshner. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu.. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . Zijah Sokolovi}. Michael Vartan. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji. Me|utim. vis et deviens. FIL M Van zakona 02. Tom Ellis. Roschdy Zem Va. iako je ona bez mnogo iskustva. 6. Me|utim. 2005..Milan. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. Madolyn Smith Osborne. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . Joseph Maher. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20..Zenit 20. Stephen Macht Outside The Law. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. 1985. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. daju ~itulju pravom Eskobaru. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. izbaci ga iz stana. On anga`ira odvjetnicu.. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. Felashesa..30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed.30 FTV Lov na oca 22.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. 2008. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Boris Komneni}. Nije im jasno tko je. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. Dave Austin. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. jer je jasno da ih je neko odao.. 2008. zagonetnu djevojku. 2002. snimak 23. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona.. Jessica Stier.. Upoznaje Lelu. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. Silverio potvr|uje svoju ponudu. Seamus Dever. 1999.. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. nedaleko od San Francisca. do dovraga. CSI: New York Postani ~ovjek 00. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. Tajna Starog Mosta 17. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno.. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu. Svi misle da je to {ala. Prolaze}i kroz mali grad.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase.. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. a policija pronalazi skelet ispred stanice. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. Dejan i Baki. Soko Wismar 15. Policija zapo~inje istragu. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim.OSLOBO\ENJE utorak. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu. Kevin O”Morrison. Orlando Seale. Peter Coyote. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i. David Arquette. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. . Jeff Bridges.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. mart/o`ujak 2012. Jelisaveta .10 OBN Buy borrow steal. To poga|a njenog mu`a Jake. 21.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore.

35 Vje`bajmo zajedno.00 Iz dana u dan.00 Glas Amerike 23. dokumentarni program 22. reality emisija 22.30 SMS music 19.15 Soko Wismar.25 Istinite pri~e.00 Te{anjska hronika (r) 12.50 Na{a mala klinika.15 Pono}ne vijesti 00.30 Dobar dan svima.00 Info top. ep.20 Moj d`epni ljubimac. crtani film Kenny morski pas.00 15. mo} planete.00 Glas Amerike 23. film TV ZENICA 10.40 Primera liga.15 Sport magazin (r) 14. Dje~iji program 10. informativni program 12.05 Prijateljice. sportsko rekreativni program 19.05 Oluja.00 Vizita 19.10 15. igrani film 00.05 Junska no}.00 Na{a realnost 11. informativni program 18.00 Junska no}. 46. jutarnji program 09.. serijal 21. serija.20 09.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.50 Hladnokrvni `ivot. igrana serija 11. 7.45 Crime Time.30 Dje~iji program 18..15 Necenzurisano 11.15 13.45 Bestseller tv 20.00 Najava programa 07.I.00 Dnevnik 2 22. serija Piplinzi. 68/124 (r) 17.25 10. serija. serija (r) FTV 07. dok.00 Vijesti IC 00.05 Pop Pixie 10.00 Retrovizor 11. serija (r) 13.00 Vijesti 10.50 Tv dokument 22.30 Tajna Starog Mosta.00 Yusuf.30 Da sam ja neko. serija 01.00 Kad li{}e pada.10 Time out (r) 13.05 Strasti i intrige. biznis magazin (r) 19.00 Danas u Srpskoj 18. igrana serija /12/ 19. 13. serija ep.30 Frej`er. dok.00 Dnevnik 1 19.38 Horizonti 20.45 Prijatelji sa farme. (r) 09. a baba se ~e{lja. 135. serija.25 Zemlja. serija.00 Flash vijesti 17.05 Strasti i intrige.20 O~i du{e. jutarnji program 09. direktan prenos utakmice 22.30 Ze sport magazin (r) 15. serija.00 Hutba 14.00 Kviz Extra 20. dok.00 Vijesti TV1 06. serija 00. film 01. crtana serija Zemlja.05 Zakon ljubavi.05 Malac znalac.40 08. crtani film 08. 68/124 14.40 Retrovizor. dokumentarni program 21. dnevni magazin 18.30 Slijepa ljubav.40 Hrabrost jedne princeze 2.15 Oluja. 14. serija 19. 9/10 15.30 Odli~an. serija 13.05 Strasti i intrige. (r) 15.20 Graditelj Bob 10.15 Kapital. 7. serija 21. 215. (r) 15.45 Kursad`ije.00 Vijesti 08.30 Dnevnik 3 23.55 OBN Info.45 BH gastro kutak. ep.00 Igra. crtani film.50 Mala nevjesta.10 Kad sam bio vojnik. crtani film 09. serija.00 Majstori kuhinje 16. 47.30 Dru{tvo znanja.05 Dance. igrana serija. serijal.00 Vijesti plus 17.15 Dimenzija vi{e. ep. serija 18.05 10.30 07.00 Vijesti TVSA 21. prijenos izvla~enja 20. (r) 10.00 Vijesti 09.00 Program za djecu i mlade 10.45 Crtani film 19. crtani film 07. program za djecu 20. 12.05 Zakon ljubavi.15 Stol za 4. serija 20.00 Dobre vibracije. serija. dok. (r) 09. serija 16.05 Amor latino. 5+.55 Ukleta Marijana. ep.00 Vijesti 19. dance. crtana serija 19.20 08. (r) 10.10 United states of Tara.20 Sport centar 22.00 09.00 Vijesti 09.05 08. crtani film Nodi.55 Dolina vukova.30 Frej`er. ep. serija Vijesti.15 Pingu 19.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica . program 21.05 Film (r) 16.30 Majstori kuhinje Otvoreni program.00 Brze pare.00 Ranjeni orao.05 Nodi.45 09.05 Vox populi 22. mart/o`ujak 2012.00 Ljubav u hladnoj klimi. 99. muzi~ki program 18.15 Villa Maria. serija PINK 07. 47. edukativna serija Program za djecu i mlade 14. ameri~ki film 02. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06. serija 14.62 BHT TV PROGRAM 07. igrana serija.45 Serija 19. serija 15. pregled 00.00 BHT vijesti 12.00 Bunny Maloney.20 Van zakona. serija.00 Izbor sportiste godine KS.30 Sponzoru{e 22.30 Serija 09. centralne vijesti 18.30 VOA (r) 11.30 Dnevnik TV1 20. serija. 23. serija.00 Amor latino.00 TV jutro 09.30 Oluja.00 Hayat production show. meksi~ka telenovela 11.10 Lov na oca. serija 18. 8/26 19.30 Zlato divljine.40 Hrabrost jedne princeze 2.05 Strasti i intrige. serija 21.05 Zakon ljubavi.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. serija Traktor Tom Felix bebe.20 Dnevnik 2 22. 3/10 15. serija. informativni program 16.30 Dokumentarni program 17. film 00.05 15. ep. serija 14.30 Jutarnji program 08.00 Vijesti 14.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas 19.30 Smije{ne `ivotinje 12.05 Seks i grad 00. serija 17. 57/64 22.30 Srpska danas 17. serija ep.05 Igrana serija 13.00 Sve u svemu.05 TV intervju.05 Zakon ljubavi. 17. (r) 14. 20. 6.45 Hot Wheels 11. ep.15 Larin izbor. ep. ep.00 15.00 Nade bh sporta 15. 12.00 Dnevnik 2 19.00 Serija 18. humoristi~ka serija 13. serija.00 Vijesti TV Sahar 12.00 No}ni program 12. informativni program 17. (r) 10.00 Kad li{}e pada. kviz za djecu 19.00 Novosti 14. Mechanical animals.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. serija 17.00 Crno na bijelo 21.50 Glam Blam (r) 14. snimak 01. serijski program. 136.10 Sport ekskluziv (r) 11.10 Tv kalendar: Iz dana u dan. crtani film 14. 7/26 09.55 Ljubav i mr`nja. ep.50 Avganistanski vitezovi. 6/13 13. ep. sportski program 20.35 Arena 20.00 Vijesti 11.20 Sport fles 18.20 Nebeski plesa~i. SE RI JA TV SA 10.05 09. emisija o povratku TV USK 08.05 Legenda o Bruce Lee-ju.45 Bestseller tv 15. 6.00 SMS Muzi~ki Salto. 22.00 09. normalan.00 Denis napast 19.15 Tarih.15 Oluja. igrana serija.22 Top Shop 14.15 Bruklinski most.00 Vijesti 15. crtani film 10. ep.40 Hrabrost jedne princeze 2.00 Zenica danas (r) 10.30 Dnevnik FTV 20. muzi~ka emisija za mlade 23. igrani film 23.30 Cimmer fraj. 47. film 00.15 10.00 Novosti u podne 12.00 Crta.liga {ampiona. reporta`a sa snimanja serije 18.40 Dnevnik 3 23. 4/22 22. 187. emisija o zdravlju (r) 16. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. obrazovna serija. direktan prijenos 20.40 TV Liberty. pregled kola (r) 12. ep.20 Odmori zaslu`io si. ep.30 Muzi~ki spotovi 20.30 Larin izbor 09.40 Igrani film TV SLON 16.30 Nepobjedive Banzuke 18. (r) 12. meksi~ka telenovela 16. serija. 9.00 Vijesti 13.15 Junska no}.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.liga {ampiona. serija (r) 14.52 Vremenska prognoza 22.50 Crtani film 18.30 Fudbal . zabavni program 19. 68/124 (r) 17.40 Mixmaster. serija 17. ep. serija . crtani film Bakugan.30 Dnevnik TVSA 19.05 Vrijeme sjetve.05 Seks i grad. ep.30 Glas Amerike (r) 11.00 Sestre.B. serija.05 Zakon ljubavi.40 Sirene.40 Hrabrost jedne princeze 2.15 BN koktel (r) 14.05 Svijest uspje{nih (r) 16.30 I.00 Junska no}.30 Ljubav je posao.10 Prijatelji sa farme. 186.00 Info blok TV Vogo{}a 12. informativni program 12. kulinarski show 18.00 Crno i bijelo.20 CSI: New York.05 Egipat.20 Moje drage kom{ije. zabavna show biz emisija 18.15 Bakugan.10 Sve }e biti dobro. 2/5 17.00 Vijesti 12. ep.15 Oluja.00 Voice of America 23.20 Dolina vukova.15 Serija 10.30 Multimilioner.00 Puls 22.30 IC sport 15. Uz odobrenje gospodina Alija Rize.10 13.35 Dje~iji program 10.54 Sport 22.10 Op~injeni. serija ep.50 Info top. u`ivo 18.30 Nemogu}a misija. 12.05 Strasti i intrige.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.B. film 21.00 Pop Pixie. 7/24 21. crtani film 08. kviz 14.40 Maskirani ubica.15 Ljubav u hladnoj klimi.10 Mala nevjesta. 68/124 11.05 OBN Sport 19. 30.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15. ep.05 Extra jukebox time. igrana serija. serija 11.00 Novosti 10. info.05 Larin izbor. serija. 18.35 09. ep. 43/50 (r) 14. 2/3 23.02 Bo u pokretu (r) 10. igrani film 02.10 10.05 Junska no}. film 00. crtani film.00 Bumba.20 Igra.00 Yusuf. 1/3 (r) 13. ep. (r) 13. 186. Garfield.05 Strasti i intrige.00 Put istine 14.00 Kad li{}e pada. (r) 16. 13. ep. doma}a serija 14.00 Federacija danas 17. serija 18.20 Anali.liga {ampiona. 24.30 Skrivena kamera MRE@A 08.40 11. serija (r) 18.15 Oluja. crtani film. humoristi~na serija 15.50 10.15 TV {kola (r) 18. ep.00 Junska no}. 98.00 12.25 Medo Rupert (r) 10. zabavni program 00.22 Pet dana do pono}i II dio.10 Ha{ki dnevnik 16.05 Vox Populi 12.15 SMS centrala. crtani film Moji d`epni ljubimci. program iz kulture (r) 14.01 Ruski dokumentarni film 23. crtana serija Tomica i prijatelji. ep.30 Link 17. mini serija 01.30 Sedam dana u Maglaju 23. 00. kriminalisti~ka serija 16.55 Graditelj Bob.05 Zakon ljubavi.45 Genijalci. ep.00 Vijesti IC 20.15 Kornja~a Hero. (r) 15.13 09.45 Vijesti 12. ep. ep.10 Zakon ljubavi. zabavni program 10. serija 22.00 BHT vijesti 10.30 Vijesti 22. dio. ep. igrana serija. serija ep.15 Moj veliki prijatelj 14. 5/26 (r) 14. 7.R.15 Oluja. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.59 Finansijske novosti 23.45 Vox populi 22.30 Dnevnik 2 20.05 Kursad`ije 09. serijal 18. 22.05 Vijesti TVSA 13. serija.00 07. 68/124 (r) 17.00 Dnevnik 1 12.50 OBN Info 19. serija 00.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09. repriza 01. ep.05 Sve }e biti dobro.I. serija 186.05 Legenda o Bruce Lee ju.01 Smije{na videa 18. 7. serija 16.05 Oluja. program 23.30 Moj veliki prijatelj 10.05 Graditelj Bob 19. 16.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan.30 Monitoring 18.30 07.35 14. medicinski magazin 20.50 Crime Time.00 Dejana.00 Vijesti 10.00 Vijesti 15.35 Mala princeza (r) 10. serija 12. 96.00 U potrazi za dalekim okusima. 214.30 Telenovela (r) 15.00 Dobro jutro.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.05 Tek ro|eni. igrana serija. muzi~ki program 19. OSLOBO\ENJE 07. serija.10 Ezel.00 Dnevnik 1 16. 16.05 Selo gori.25 Pet dana do pono}i.00 Vitaminix (r) 10.00 Vijesti 13. crtani film 08. specijal 15.05 Sponzoru{e (r) 16. serija 21.15 Global. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.05 Music box (r) 14. ep. 6. informativni program 16. program 21. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama.00 Zenica danas (r) 23.00 Iz dana u dan 12.20 Sport centar 22.00 Dnevnik 1 19. muzi~ki program 20.40 Soko Wismar.00 Junska no}..10 Zdravlje. film 12. serija 09.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti. serija 23.10 Fudbal .00 Program za djecu 11. ep. film 02. 44/50 22. dokumentarni serijal 13.30 Dnevnik 2 20. ep. serija (r) 04. serija 02. serija 17.10 Tek ro|eni 13.30 Molotov. 46.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08. muzi~ki program 09.30 Hronika regija: Banja Luka 17. serija (r) 03. serija 46.. crtani film 07. {esta sezona.02 Vijesti. serija. dok.05 TV Liberty 21. prijenos 22.00 Telenovela 22. crtani film 11. serija 16. 16.40 Za svaku bolest trava raste. kviz 23.30 11.37 Stanje na putevima 19.00 Ma|ioni~ar.45 Suveniri stolje}a 19.30 Sanjalica.30 Dnevnik 2 20. serija (r) 07. crtani film Lijeni grad. serija.00 Studio Moderna 10. serija 12. ep. serija (r) 10.45 Tragovi sudbina.15 Divlja planeta.R.00 Slijepa ljubav.50 Tarih.29 Sport centar 16. crtani film 10.30 60 minuta.00 Dolina vukova. crtani film Winx. serija.20 City Exclusive.50 Bijeli planet.30 Miris prolje}a.00 Slon extra info TV BN 06. u`ivo 17.00 Anali. serija. serija (r) 01.30 Stol za 4. dok. crtani film Sirene. serija Tamo daleko.30 Vijesti 14. 56/64 22.00 Miris prolje}a.00 ^itulja za Eskobara.00 TV {kola 12. serija ep.05 CSI: New York. Me|utim.00 Jedan na jedan 22.45 Dnevnik 3 22.35 Business News 19.05 Prijateljice.30 Program za djecu i mlade 14.27 Finansijske novosti 19.10 Cimmer fraj.. doma}a humoristi~ka serija 17.00 Ve~ernje vijesti 22.05 Junska no}. crtani film 11. ep. kulinarski show 10. 187. serija.40 Bajke o `ivotinjama. serija.05 Zakon ljubavi. crtani film 09.15 BHT vijesti 14. serija 13.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20.00 Sestre. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima.00 Kad li{}e pada.00 Zauvijek mlad.30 Muzi~ki program 20.00 Vijesti u 7 19. serija 217 22. ep.30 Istina. mo} planete.30 Pri~a o psu.05 Tajna Starog Mosta. program za djecu 10.43 11. zbunjen. serija 00..05 Tomica i prijatelji 11. serija 21.15 Historija odje}e. crtani film 09. 2. obrazovna serija. 47. crtani film 18. 187. serija (r) 17.30 Slijepa ljubav. animirana serija.05 Strasti i intrige. ep. zabavno-muzi~ki program 22.30 Pu`evi sportisti. serija.05 11. politi~ki magazin 22.30 Mali oglasi 19.05 Oluja. serija 11. 1/6 (r) 12. serija 09. film TV TK 06. 8/12 08. serija 17. 16.25 Business News 22. 23.52 Pri~a o psu.00 12. vrijeme `etve. ~ovjek iza Staljina.15 TV Doktor.00 I.50 Na{a mala klinika. (r) 10. film 16.05 Film 12. 20.35 Fudbal . talk show 18.00 Dnevnik 1 17.20 Bestseller 14. 09.05 Junska no}.30 Ljubav i ~okolada.25 Lud.00 Odmori zaslu`io si.50 Lijeni grad.00 Vijesti plus 12. doma}a serija 21.05 Junska no}.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.30 Vijesti TV Sahar 00. dok. 1/5 16. serija 22.00 Strasti i intrige.05 Strasti i intrige. (r) 09. 6.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e.55 OBN Info 01.30 Sa sevdahom u srcu. igrani film 16.50 Info top.35 11.00 Dok.00 Bruklinski most. serija 23.00 Razglednica 21.28 Astro Num Caffe. 7/12 (r) 07.50 Bestseller 14. Bestseller Top Shop Bumba. 18/52 10.45 HAYAT Kad li{}e pada.00 Sport (r) 14.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13. film TV MOSTAR 08. 21. u`ivo 15.30 O~i du{e.50 Sex i grad.35 Saga o forsajtima.35 Tren. 68/124 14. 21. dok. serija. program 16. film (r) 12.00 Udri mu{ki. ep.10 Crtani film 19. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca. 20. serija.00 Dnevnik 2.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II.43 08. serija 21. serija 13. igrana serija. 16.30 Sport 19.10 Loto.00 Vogo{}anska hronika 18.15 Strasti i intrige. serija. ep.00 Vijesti TVSA 16. dokumentarna serija 18. ep. 18.20 Vijesti utorak.35 Words on the Streets.Zenit.20 Program TV Sahar 10.00 Ukleta Marijana.00 Slijepa ljubav. 13.

00 12.00 Vijesti 21. reality show 12.55 Kasl.30 12.00 Dnevnik 3 22. Bean.10 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Beba Felix.30 Premier League News 00.15 Biatlon.20 Bra}a i sestre.S.00 Sljede}a muzi~ka stanica . Bundesliga.30 Fudbal. serija 22. serija 01.15 Dr.00 Egipat 21.00 Nove avanture stare Christine 4. film 00.30 Kontekst.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. igrani film 17. teksa{ki rend`er.05 Dojlova Republika.40 Znanstvena petica 15. Ekstraklasa.00 Lov na Careve krstarice 22. kat.20 Privatna praksa.05 ^as historije 1. Ebel liga . Kina.35 Vijesti iz kulture 23. serija za djecu 08. serija 16. crtana serija 08. serija 20.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20. serija 19.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13. vrijeme stane.00 Bul Duram.Smrtonosne oluje 20.00 Zaboravljena ubistva 14. serija 22.00 Vijesti 09. dokumentarna serija 11. dio.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.00 48 sati. a baba se ~e{lja: Zadu{nice. Hainan.00 Vijesti 12. serija 01.00 Tijelo je dokaz.30 13.00 Zatvorska pravda 14.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica. reality show 17.10 [kolski sat 10.Mainz 06. (r) Oko magazin.15 Red i zakon. serija (r) 07. serija 13. 23.50 Malkolm u sredini.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21. igrani film 13. serija 23. film 01. serija 22.15 Vijesti 00.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . TSV 1860 Munchen . serija 22.30 Fudbal.05 Izgubljena ~ast. bre.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.35 Vijesti 07. Paris-Nice.25 Retrovizor: Mercy 1.35 Prljavi poslovi 15.30 Dnevnik 1 15.40 Pregled ATP Acapulco 20.10 Doktor Who 3.00 Fudbal. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije. ljubimcima 18.30 Larin izbor.50 20. Poljska 13. Kuba .00 Kup.05 Dokumentarna emisija 14. serija 03.30 Fudbal. animirana serija 07.10 Serija 15.15 Premier League News 18. serija za mlade 15. program (r) 20. Y. 07.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.45 TV kalendar (r) 17. film 22.30 Vijesti 09.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran.40 Kako to rade? 20.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09.45 Premier League News 10.30 Kontekst.20 Sve o psima.00 Odluka `ivota.30 Borba za Nil.45 21.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20.00 @ivotinje i mi 16.55 Donald [ulc .00 Megafabrike: Aston Martin 21. direktno 22.55 To mogu i ja .25 IN magazin 18.00 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Ubojstvo vrana.35 Divlja planeta 20.serija 02. prijenos 22. Hrvatska 07.30 Pregled holandske lige 11. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo. igrani film 14.15 Ru`iona 00. serija 16.25 Teletubbies.00 Raspjevani detektiv. serija 07.20 Sastanak sa ubistvom.stru~njak za otrove 22. talk-show 22.15 Pregled Championship 13. program 19. serija 11.00 Kontekst. serija 18. serija FOX CRIME 10. teksa{ki rend`er.20 Voker. vrijeme stane. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.00 Stand up paddle 14. crtana serija 07.20 17. talk show 14.12 Lugarnica 18.00 11.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21.30 NBA Live 15.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 19. talk-show (r) 18.35 Eurogoals 09.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.00 Daleko od o~iju. talk show (r) 09.00 Viktorijanska apoteka 17. serija 15. serija 00. program (r) 08.30 Obi~na klinka.30 Nvo sektor 22.Bundes liga:Magazin 16. igrani film 19.30 Opasan lov 16.00 Glazba. Bundesliga. crtana serija 19. serija 03.00 Vijesti 18. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.00 Alisa.50 Opasna igra.00 O~ajne doma}ice.25 Zauvijek susjedi. australijske i indijske umjetnosti 23.40 Me{tar od svega Luko Paljetak.40 Mala Tv (r) 17.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.45 Sudije za stil. serija 18. serija 14.00 Kako to rade? 10. Cunningham. draga.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.30 Veterani .20 Muzika 23. serija 12. program (r) AL-JAZEERA B.55 Carstvo poroka. Poljska 17. crtana serija 11.45 FA Cup: Birmingham . dok. serija 01.55 [kolski sat (r) 16.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11.35 Semafor. SK Ruhpolding.00 Napada~! 17.00 Vijesti Nove TV 17. utakmica polufinala. Hernandez. serija 23. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju. serija 20. 10. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.10 Dobro jutro.00 Sre}a.05 Kontekst..00 Jedan krug. serija 22.00 Popravni zavod.20 Ne{ Brid`is.30 Sa`eci Lige prvaka 00.40 24.00 Tajm tim godina XI 00. teksa{ki rend`er.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23. program (r) 08.25 Skica za portret 04.25 TV izlog 09.30 Kad zavolim.20 Monk.05 Kad li{}e pada.Ju`na Afrika. serija 19. serija 15. serija 19. Ekstraklasa. serija (r) 13.00 Mr.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.55 Georgia O keeffe.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .45 Pregled portugalske lige .15 22.Aek 11. Hrvatska 08.40 Dojlova Republika. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14.00 Raspad.00 Najte`e popravke na svijetu 12.45 Biciklizam.30 Biatlon.25 Inspektor Rex. (r) 12. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. serija 01.00 Vijesti 14.25 Kad li{}e pada.00 Najte`e popravke na svijetu 15.10 Retrovizor: Monk 7. SK Lahti.00 Njihova liga. serija 15.12 Sve u 7!. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21.40 Walker. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori. serija 16. film 15.00 Biblijske misterije 16. serija 23.20 Meklaudove }erke.30 NBA Live 18.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07. slu{aj svoje srce.20 Monk.50 D`ordan. talk show (r) 07.30 Dnevnik 19.20 Voker..20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15. igrani film 16.55 Prolazna slava.00 Pregled belgijske lige 02. USA 23.30 19. dok.00 Freestyle skijanje 10. prenos 22.00 Da.St Pauli 08. program (r) 19.00 Rukomet 16.00 Farma smijeha.05 Da. Hainan. SK Ruhpolding.Portugol 00.20 8.40 Kad zavolim. serija 13.00 Momak ostaje na filmu. dok.OSLOBO\ENJE utorak.15 Biciklizam.00 Bijela palata.00 11.40 Liga prvaka: Benfica .00 Hokej Nhl: Boston Toronto.30 Svijet umjetnika Kolumbija.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku.55 [tiklama do vrha.15 Ponos Ratkajevih. film 23.20 Ubistva u Midsameru.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.15 Ostrvo orangutana 18. Njema~ka 15. iz dubine zemlje 1.55 Zlo~in. teksa{ki rend`er.45 Zlo~ina~ki umovi 5. serija 15. dok.30 Muzika RTCG Villa Maria 13. Finska 13.00 Tajm tim godina XI 16.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13.45 Razotkrivanje mitova N.30 NBA: LA Lakers — Miami 13.05 Program za djecu 10.30 U djeli}u sekunde 10. Paris-Nice. serija (r) 10.30 Svijet umjetnika Kenija.2 epizode 22.30 Walker.40 Melisa i D`oi. serija 00.00 Krizne situacije 21.00 Stvoreni jedno za drugo. serija za mlade 09.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta.30 Simpsoni 20.Detroit 15.00 Espn Winter X Games 2012 18. Francuska 14.00 De{ifranti 12. dok.30 Fudbal. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.Chelsea.30 Freestyle skijanje 20.1. kviz 19.00 Generali u ratu: Kursk 19.15 Rokerka Rita.06 Vrijeme 20.Zenit St. serija 02.55 In medias res (r) 03.00 Strikeforce 00.00 Vijesti 21. finale 22. dok.00 Fudbal Gr~ka: Aris .00 Dobro jutro.25 Razotkrivanje mitova 17.35 Policajci iz Detroita.45 Fudbal. serija 03. 10.20 Nvo sektor 17. Francuska EUROSPORT 07. serija 11. serija 6 18.Jean Marc Mormeck 00. Hrvatska 07. dio.45 Trgovci automobilima 13.Egipat IV dio.35 Jesse Stone: Bez kajanja.12 20pet. igrani film 00.30 Nau~no obrazovni program 12. zabavni program (r) 06.45 Jumanji. serija 17.10 @deronja 2.45 Bayern TV: Leverkusen .Tomo i Roni i dalje su u sukobu.Cedevita. igrani film FOX LIFE 09.20 Serija 14.00 Rukomet . dok. serija 18. serija 20.00 Gerouov zakon 13.Ruanda.00 CSI Prag.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18.05 10. Dortmund .35 Lugarnica 18.00 14. Njema~ka 00.50 Sudije za stil.00 22.30 15.00 Privatna praksa.00 Vijesti.00 Watts 20.30 Kontekst.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i. 15. glazba.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova.00 Pregled {vajcarske lige 02. Francuska 18. Dunja ponovno prigovara. serija 19. Hainan.00 Istra`ivanje avio nesre}a .40 IN magazin 13. DISCOVERY 10.00 14.40 Inspektor Rex.10 Debbie Travis preure|uje 1 12..15 Pre`ivljavanje 19. dok.45 Degrassi Novi nara{taj 3.20 Fojlov rat. Kina.45 Uskijavanje 23.45 Connor na tajnom zadatku. IBF Title. Paris-Nice. igrani film .00 Ko{arka Aba: Cibona . igrani film 10.40 Vill i Grejs. serija za mlade 15. Bundesliga. mart/o`ujak 2012.00 Viktorijanska apoteka 01. serija 09. film 03.50 Sat TV 18.40 Dobro jutro.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00.40 Najezda `ivotinja 14.20 Havaji 5-0.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.30 Watts 18.20 Ne{ Brid`is.24 18. film 12.40 Zlo~ina~ki umovi 5. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori. finale 12.45 19.15 Sanjaju}i Lhasu. serija 00. serija 20.30 Distrikt.00 Regionalni dnevnik 18. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.00 Mnogo buke ni oko ~ega. serija 18.30 [amvari: @ivot u divljini 15.10 Me|u nama 14.30 Otvoreno 23. serija 21.45 18.40 Izgubljena ~ast.00 Snuker. ma~kama. igrani film 01.20 Kraljevski bolesnici.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.25 Sve o psima 17.30 Jutarnji program 09. program (r) 17. serija 13.00 Alibi. serija za mlade (r) 11.20 Pisac i detektiv.00 Biatlon.20 8.20 Dijagnoza: Ubistvo. serija 18. GEOGRAPHIC 09. dio.25 Mi i oni.00 Djeca.45 Pregled ATP Dubai 19. igrani film 20.25 Jackass. igrani film 02.40 Dobro jutro.00 15.10 Frikovi.30 Sat TV 15.35 11. serija 14. dok. serija 16. 6.09 Vrijeme sutra 14.00 Boks.10 Kako se pravi? 19.00 Knjiga ljubavi. serija 09.30 Dnevnik 2 20.00 Skrivena blaga afri~ke.05 Vijesti 07. Sve }e SERIJ biti dobro A 16.90 sekundi 20.00 Narko biznis 13.20 Overland 5 .40 Ameri~ki ~operi 14.00 Natura viva 23. serija 21.00 16.25 Dekster. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. film 20. serija 05. Hrvatska 09. Cruiserweight. a baba se ~e{lja: Operacija. slu{aj svoje srce.05 U Europi. serija (r) 04.15 Real NBA 23. serija 02. prenos 18.00 Pregled belgijske lige 10.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06. serija 14. kat. serija 12.30 Snuker.00 Snuker.30 Knji`arka.00 Dnevnik u 10.55 Pre`ivljavanje 11.45 Nikad se nisam poljubila. molim! 7 .40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.00 17.. serija 12.00 FIA touring car 23.00 Upoznajte divljinu 15.00 Alisa.50 [ark.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09.20 Voker.30 D`ordan. kviz 21. film 04.05 Degrassi Novi nara{taj 3.45 Ameri~ki bizon.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16. igrani film 22.00 Bubamare. igrani film 06.00 10.10 10.00 17.15 Top Gear 10: Polar Special.30 Bez odu{evljenja.50 Mala TV 08.45 [ah-mat.05 Obrtnik i partner (r) 13.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.05 Najezda `ivotinja 21. 2. Kina. dok. serija 08. film TV1000 04.05 Program za djecu 11.00 Hokej.40 Red i zakon. Ekstraklasa.30 Ju`njaci .Bayern 15.00 Kick Ass.10 [ah-mat.00 Rokerka Rita.10 Dnevnik 3 23. Oz.25 Nate Berkus Show 07. serija 14.00 Boks 21. igrani film 12. SK Ruhpolding. program (r) 17.00 AJE program 16.00 Dnevnik 12. talk-show (r) 23. prijenos 21.00 Vijesti 11.05 Ve~eras 20.45 Pregled ruske lige 16.00 Kontekst.20 Crna Gora u`ivo 19.30 Ludi nau~nik 22.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.20 @upanijska panorama 18. Petersburg.00 Tajne kraljevske kobre 11. u`ivo 16. serija 16.00 Vijesti u pet 17.40 Ve~ernje vijesti 23. draga. film 23. Njema~ka 19.00 Ostanite s nama. talk-show 19.35 Bjekstvo iz zatvora.30 CG Sport (r) 14.15 TV kalendar (r) 12.00 Druga strana Srbije.30 Watts 10. film (r) 15. program (r) 00.20 Bjekstvo iz zatvora.50 Let ka zvijezdama (r) 17. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.00 Poker Wpt Series 08 01. reality show 16.10 Melisa i D`oi.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009.45 Biciklizam.00 AJE Vijesti 01.15 Fantom u operi. igrani film 23. serija 17.05 11.45 NBA Live 01. dok. serija 11.50 Generalka 12.00 Daleko od o~iju.55 Ezo TV.00 Ski skokovi.00 Megafabrike: Aston Martin 08.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru. serija 20. talk-show (r) TV PROGRAM 06.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. serija 23. finale 16. serija 21.35 Natalee Holloway 17.35 Seinfeld. teksa{ki rend`er.00 Vijesti 23.55 Vill i Grejs.10 Sammy na putu oko svijeta. 1.59 Sport 20.22 Hrvatska u`ivo 18. serija (r) 02. serija 11.15 Biatlon. serija 16.15 Dnevnik Nove TV 20. info Bunt: Kanda. film CINESTAR 09. serija 10.00 Vijesti 10.30 Tra~erica 3. SK Ruhpolding. film (r) 02. reality show 10. serija 10.35 Vijesti 08.Partizan 17.30 Box: Vladimir Klitschko .00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19. igrani film 11.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12. serija HBO . igrani film 08. Kod`a i Neboj{a.10 ZABA . serija 12. Njema~ka. serija 03. Odlu~i ju posjetiti. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom. serija 15. igrani film 21.25 18.45 23. igrani film 18. serija 13. talk-show (r) 01.20 Mega Mindy. serija 20. Poljska 10.15 Nau~no obrazovni program 11. prenos 22.

ali nije dala velike rezultate. a do sada je sru{ila brojne sajtove. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. 3. SAD. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. prenosi Fena. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. U portalu Infobrcko. saop{tila je policija.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. Istraga je ubrzo pokrenuta. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. prema dostupnim podacima. prona{li su napada~a mrtvog. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali.com su nam rekli da je. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi.com Por tal InfoBrcko. @ivi s majkom. Hakerska grupa Anonymousi. javila je ma|arska agencija MTI. kao i putnika u avionu UA93. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. Tokom policijske potjere. Cilj napada bila je njegova supruga. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. i po~eo pucati. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. ka`e Gibbs. a razlog napada je osveta. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. koja postoji od 2008. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. Kada su policajci upali u zgradu. stoper Sarajeva. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . {to mu nije uspjelo. O. kada ju je udarilo auto reno. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. a potom joj pucao u glavu. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. te policiju distrikta Br~ko BiH.Sedin Torlak. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. marta. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. u blizini Kaiserslauterna. kao i govornu manu. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. Ferhatovi} se 17. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. ^ileu. . pi{e Radaronline. septembra pro{le godine. Ubio dvojicu doktora. mart/o`ujak 2012. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. ka`e Gibbs u videu. moj zadnji poku{aj. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. Policija u Argentini. S. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. nedavno je navr{io 23 godine. javlja Washington Post. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. On je uhap{en. duks. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. javila je novinska agencija dapd. 6. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. sestrom i njeno dvoje djece. . prenosi AP. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon.K. . Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla.com.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada.Ovo je moja zadnja {ansa. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. godine. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika. koji `ivi u Livermoreu. Na sebi je imao crnu jaknu.000 ulaza. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. nakon ~ega je pobjegao. Dk.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. Hakeri sru{ili Infobrcko. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. Gibbs. kojim je upravljao Jasmin B. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful