P. 1
Oslobodjenje 06.03.2012.

Oslobodjenje 06.03.2012.

|Views: 175|Likes:
Published by Munib Ohranovic

More info:

Published by: Munib Ohranovic on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

mar ta ove godine. ka`e [ehi}.277 . 12. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. .Finci zakazanom za danas u Sarajevu. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . 3. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. Sarajlije. nakon nedjeljnih izbora. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. Stvarno. a pomalo i skandaliziraju. marta Foto: D.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. Samo tri dana kasnije. M.Treba sve poku{ati. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. naime. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Mr. dr.Finci. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. B. njegovim starim upori{tima. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a.Finci. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. razli~itih dimenzija i motiva. mart/o`ujak 2012. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. stariji. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. Presuda u slu~aju Sejdi} . te da }e u PSBiH. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. 9. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. a on to. marta. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. O~ekivali su. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. i jeste. marta. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. umjesto Mirka Zovka. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. {estogodi{nji mandat. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . . odlu~io za privatnog Bo{njaka. opet Hrvata. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. Naime. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. po okon~anju svog posla. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. skandal! Osobito za nas u Federaciji. vele. 6.Finci Komisiji mandat isti~e 12. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. ali. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. ~ak i u ruralnim predjelima.Finci donesena je krajem 2009. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. A vo`d se. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. ve} sada.4 DOGA\AJI utorak. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. izme|u redova. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi. Ma. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. marta. naime. zapravo. Posrednim izborom. Osigurao je. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . ali i mla|i nara{taj. Dao je. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. Ali. poja{njava [ehi}. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. zato. evo. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci.

a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. pak. niti je bio. a tko nije.ba. s njim ne treba ni sura|ivati. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. Ja bih. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. Osim toga. to bi bilo pogubno i za moj narod. niti }e on to biti. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. a vi{e strankama platforme. niti }e biti. Sa svima `elim sura|ivati. to bi bilo dobro. Rimcu smo. Dakle. kako sada stvari stoje. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. Osim toga. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. zajedno sa SDA. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . Posebno ne `ele dobro HB@-u. prijave korupciju. Na`alost. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Ljetos je. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. vlasti ne}e biti do daljnjega. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. Kada su dva HDZ-a. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. bilo u opoziciji. Kako je do{lo do tog obrata? . Ipak. dali podr{ku. dakle. Oni odre|uju tko je izdajnik. KORUPCIJA Javnost u BiH. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. No.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. koaliciji dva HDZ-a. . U protivnome. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. ne vidim da }e i{ta biti bolje. a s kim ne mo`e sura|ivati. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. tuacije i formirati vlast? . Svi bi htjeli biti ministri. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. imaju devet zastupnika. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. Banju Luku ili Sarajevo.Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. bacaju dimne bombe. Tako|er. Hercegbosanska `upanija. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH.. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. INTERVJU 5 Josip Peri}. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. Na ovakav se na~in. pak. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. Is to vre me no. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. Na {to to~no mislite? . radio podjelu na lopove i po{tene ljude. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e.On nama nije problem. Na`alost. onda TAKORE]I. 6. On je bio glavni problem. ali i {ire. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. Zbog ~ega takvi potezi? . To je sada samo isplivalo na povr{inu. saop}eno je iz Agencije. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. Stranicu je finansirao EUPM. a stoka lancem. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. a puno krokodila. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku.OSLOBO\ENJE utorak. ~im malo zagusti. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni.apik. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. ali treba kod ljudi postojati obraz. mart/o`ujak 2012. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. da imamo valjan razlog. Rimac }e te{ko biti novi premijer. On je bio glavni problem. s druge strane. Sada je. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. no ljudi se ve`u za rije~. niti }e on to biti.. legitiman ili Hrvat osim njih. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e.

a dru{tvo profitirati. to jest gra|anin ove zemlje. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. saop}eno je iz te stranke. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. . Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. kao i na rad Vlade HN@-a i to. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. K. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. . zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. vratili Vladi HN@-a na 2021. Tako|er. kako je rekao. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. rekao je ministar Miri}. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. J.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. do 2021. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). Tako|er. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. mart/o`ujak 2012.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. G. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. {to je za 46. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. Ta ko |er. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. nakon rasprave. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. Zastupnici su. a dru{tvo profitirati. a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). U saop}enju LDS-a se navodi da.Time }e dr`ava u{tedjeti. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. godine. Tako je. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. godinu. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. 6. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada.7 miliona KM. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. rekao je ministar Radenko Miri}. pak. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}.

Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. rekao je ]ori}. Nije. grad svih njegovih stanovnika. Hrvatima. Pored Mostara.OSLOBO\ENJE utorak. rekao je Tihi}. U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. imati na raspolaganju 18. nametanje. na. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. 6. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. koja }e u 2012. Govore}i o statusu Srebrenice. . GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. . nego da se radi o ~istom ra~unu. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara.Bilo je veoma te{ko obe- . . kazao je ^a~kovi}. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. i smatramo da je pravedno. pak. elektrifikacije pruge. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. ministar trgovine. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. Hrvata.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. . dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. ~iji je lider. Bo{njacima ili ostalima. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. Moramo tragati za nekim rje{enjem. rekao je Tihi}. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. rekla je Majki}eva. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. Prema njenim rije~ima. Srba i ostalih. Tako|er. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. izjavio je Tihi}. . Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. pak. koji je 27. Ipak. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status.5 miliona maraka. Gradska vlast ne funkcioni{e. . pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. O~ito je.Tako|er. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. Tra`imo. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. ko zna bismo li imali Federaciju. te nadziranja slobode izra`avanja. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. mart/o`ujak 2012. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu.To je stvar dogovora. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. tako i na nivou centrale SDA. J. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. S. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. svibnja. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. rekao je.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. K. rekao je ^a~kovi}. kazao je Tihi}. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. a koje su mediji imali i prije Komisije". Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. Bo{njaka. u svijetu se podnose neopozive ostavke. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. . koji bi trebali biti dovr{eni do 15. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. dok su jo{ trajali ratni sukobi. kako na lokalnoj razini. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. . izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. ukoliko ima pravde. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. istraga poturica). poru~ujem mojim sunarodnicima. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. proklete im du{e. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. pravoslavna. Ukoliko se muslimani. Hrvat i Bo{njak se mogu. jedan od prvih u Evropi. Ubijaju}i Bosnu. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. nema taj kapacitet. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. specijalce i dobrovoljce. Kozara. Frapantan primer je Banja Luka. pravoslavci i bogumili. u Sarajevu. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. godine poslala vojsku. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Neretva. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Jajce. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. nikada ne}e ni biti. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. kao Srbin iz Srbije. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. Bijeljine. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. S druge strane. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. a i ona je spaljivana. Srbima iz Bosne . Vekovima kasnije. va{a majka je Bosna.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. u Bosni je zamrznut sukob. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. na temelju koje su nastali savremeni srpski. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. naspram Sarajeva. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. Oni grdno gre{e. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. katolik i musliman na{eg jezika. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. iako nas velika{i. 6. U srednjem veku. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. a obo`avaju Srbiju. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. Bosna i Hercegovina je geografsko. Srbi su u XIX veku. Odrednice Srbin. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. kada Srbija nije ni postojala. Fo~e. umesto re~i pravoslavac. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. Republika Srpska. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. pravoslavaca. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik.Srbija nije va{a majka. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. te nahu{kala. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. nevezanim za nacionalnu pripadnost. Igman. Da bi izrastao u istinsku metropolu. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Kao pripadnik srpskog naroda. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. a u Beogradu na desetine njih. hrvatski. kada je 1992. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Beograd se. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. koje istorija pamti kao bosanski genocid. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. u Smederevu 24. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. Srbija je ubijala i sebe. Bosna nam je jedina nada! . Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. Sutjeska. Bosni je potreban trajan. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. Tzv. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. Srbija je ubijala i sebe. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. poznat kao srpskohrvatski jezik. katoli~ka i jevrejska bogomolja. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. opstala je samo jedna. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. na`alost. Za razliku od Srbije. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. ona je trn u oku svim nacionalistima. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. jer se jedan jezik govori u narodu. Pritom. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. pravedan i odr`iv mir. Prijedora. na`alost. Ubijaju}i Bosnu. Tzv. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca.OSLOBO\ENJE utorak. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. odnosno moderna politi~ka nacija. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. Koncept srpstva. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. Bosna je srce Balkana. mart/o`ujak 2012. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. Tragi~nim spletom doga|aja. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. Uprkos tome. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. za glavni grad SFR Jugoslavije. odavno je zapu{ten i sru{en. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. katolika i muslimana istog jezika. taj je i{ao u Bosnu. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. Zvornika.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Drvar. beogradski budisti~ki hram. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. a ne vi{enacionalno Sarajevo.

5. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru.569. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama.000 KM. ali to su za sada samo pri~e. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. za razliku od standardnih navalnih vozila. Navodno su se ra- .8 posto. . Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. `ita s 2. u koje je uklju~eno oko 1. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. kako isti~u. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati.U julu 2010. trafostanica Gornja Trnova 1. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje.700 radnika. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. javila je Srna. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. perad i jaja s 23. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. Batkovi}u. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. U op{tini Ugljevik. kao i izlaz Malinovi}i. . prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. Tociljevac.2. za koji su radnici podnijeli tu`be. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. posmatrano po grupama proizvoda. nagla{ava.3 posto. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. koji }e. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. koje ovih dana kru`e po pogonima. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. zbog planiranih radova. Radi se o periodu od 2006. pravilno hodanje. krompir s pet. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. Ra~i.12 BiH utorak. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. prenijela je Srna. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. da se to ubrza. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. Velinom Selu. uo~i op{tih izbora Zakonom su. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. Med i vosak su u~estvovali s 5. M. 6. te da sa~uvaju radna mjesta. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina .Na`alost.944 KM. uz izvjesne opravke. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. prenijela je Fena. Dan kasnije. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. istaknuto je na konferenciji za novinare. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. a riba s 0. U op{tini [ekovi}i. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. kroz kolektivni ugovor. izme|u ostalog. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. gimnastika. u okviru projekta Znanjem do posla. umjesto smanjenja tro{kova administracije. Sindikat je napravio obavijest za radnike.Po na{im saznanjima. otkaz i sli~no). U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. {to je potpisano 2007. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. prenijela je Srna. mart/o`ujak 2012. vo}e s 20. minulog i prekovremenog rada. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. Gudura{i i Sasulja.8 posto. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. Me|utim. povr}e je u~estvovalo s 32. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be.4 posto.000 KM za kupovinu sistema radioveze. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. a mlijeko sa 7. kazuje Kapetanovi}. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. Balatunu. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. tr~anje. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. do 2009. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. biti od velike koristi vatrogascima. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. . plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou.2 posto. ali i sudstvu. na ~emu Sindikat insistira. elementi atletike. da opstane kompanija. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine.8. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. Brocu. u srijedu.

odnosno Abdi}ev izlazak. da im se otvori prostor za rad i razvoj. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. . od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. marta. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom.Ostario je on. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. Poslanica Elvira Abdi} . protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. kao i predvodnici jata poletaraca. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. Novca za pove}anje plata nema. [.Jelenovi}. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. nakon zahvale organizatoru na pozivu. to je gola sirotinja. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. ~eta i odreda. mar ta.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. godine. bude li tako. mar ta. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. sa optimalno odabranim planom i programom. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. godinu. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. uticala na pad privrednih aktivnosti. a mi tra`imo da se pove}aju. ~lanovima Asocijacije. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. On smatra da. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. prema nekim procjenama. F. D. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. kazao nam je Tuti}. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. Fikret Abdi} u petak. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru.Ma kakvih dvadeset hiljada. onda i ja idem!. izme|u ostalog. po`rtvovanje i solidarnost. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. A. U Krajini je. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. za koji }e tako|er odgovarati. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. taborovanja. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. mart. . ka`u. . Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. . na pauzi Skup{tine USKa. mart/o`ujak 2012. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. Sirotinja i transparenti . zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. 9. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. ali i prijatelje i simpatizere organizacije.Kriza je. predsjednik Federacije bh. Abdi}eva k}erka. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. inicijativi novoizabranih kadrova.OSLOBO\ENJE utorak. izlete. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. u kojoj. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. H. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. izlazi na slobodu. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. od ukupno 15 godina zatvora. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. nema {ta tra`iti ovdje. Elvira. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. tema je navodno predstoje}i 8. kao i brojni drugi gosti. kakvo pokretanje Agrokomerca. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. prije svega. re~eno je na konferenciji za novinare. funkcionera. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. akcije po{umljavanja. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. euforija. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. gleda se sa podsmijehom. . 6. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. ali ima mnogo njegovih pristalica. Magistar Smail Kli~i}. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. mart. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. nesebi~nost. zajedno sa turskim biznismenima balA.Ako ni{ta. kanskog porijekla i studentima. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. . gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. kazao nam je Kli~i}. mar{eve i pohode. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. S druge strane. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. nakon izbora. Dan `ena. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. na koliko je osu|en.

6. OSLOBO\ENJE . mart/o`ujak 2012.14 OGLASI utorak.

OGLASI 15 . 6. mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak.

a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. 100 grama skanka i automobil ti. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. podsje}amo. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. te MUP-ova HNK-a. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje.ekapija. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. ve}a koli~ina metaka. te policija traga za njima.d. Dva razbojnika. ve}a koli~ina metaka. Naime. Elvedina \opu iz Bugojna. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. 6. Posu{ja i Mostara. Muri}. potvr|eno je iz MUP-a RS-a. a tri zbog drugih neispravnosti. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. 3. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. P. dvije lova~ke pu{ke. izvedena je po nalogu Suda BiH. 100 grama skanka i automobil. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. Dk. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. 2. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. 2012. pi{tolj browning. O. ali i pobje}i. Nesre}a se.d. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. Nova trgovina d. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. Naime. ZHK-a. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. Odmah nakon {to su u{li u BiH.jpsumetk. 2012. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. TomislavGradu. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. broj 10/1-34-2514/12. TP NOVA TRGOVINA d. Konkurs se poni{tava u cijelosti. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. Ferdu [imi}a. preko Tuzi. Kako smo ju~er objavili. utorak. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. Pored toga. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. \opu. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. 2012. naoru`ana pi{toljem. pa do Plava i Gusinja. te Posu{aka Berislava Juki}a. mart/o`ujak 2012. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Tomislav-Grada. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. mobitela sa SIM karticama. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. S. Me|utim. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. E. godine. Ku~a. prenosa. organizovao [imi}a. od 13. Asmira Kurpejovi}a. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata .d. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. Komova. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. devet mobitela sa SIM karticama. kulture i sporta TK-a. obojica iz Bugojna. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna.p. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. i LK-a. nauke.ba i www. tijela stradale. SBK-a D. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. Posljednja uspje{na akcija SIPA. dvije lova~ke pu{ke. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. godine u Ve~ernjem listu. devet . nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. 1. zvanog Be}a. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo.putem pisanih ponuda (licitacija). Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. pravosu|u. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. pi{tolj browning.

kako doznajemo. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. tokom tu~e u kojoj. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. On je privo|en i 2009. ucjenjiva~a. porijeklom iz Njema~ke. privela K. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. H. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. 6. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.OSLOBO\ENJE utorak. Naime. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. O. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. A. I u toku dijagnosti~ke obrade. novac i ru~ne radiostanice.600 KM. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. On je. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. Hand`i} i ^akalovi}. Boris V. ura|en mu je CT snimak. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. manjom koli~inom droge. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. pri ~emu je osoba povrije|ena. 20-ak pi{toljskih metaka. Naime. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena.65 milimetara. Osim droge. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. 30-ak metaka. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. mart/o`ujak 2012. dok je kod S. koja je tako|er uzvratila vatrom. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. B. prilikom pretresa. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. godi{te). A. a kako se `alio na bolove u glavi. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. Dk. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . pregleda pu{teni ku}i. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. 50 tableta ekstazija. koji su u bjekstvu. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. pribor za prepakivanje droge. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. a K. a potom i u golf 4. prema informacijama iz policije. Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. op}ina Novi Grad. povrije|ena desna nadlaktica. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. Policija je. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. E. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. i Bojan S. Hand`i} je policiji poznat odranije.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. H. ali o tome nije biS. potvrdila je Jandri}. izgubio kontrolu nad upravlja~em. koji je upravljao vozilom suzuki. i S. P. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. te ugruvanost tijela. ru~na bomba. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. stabilno je. [e. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. O. pojavile su se i informacije da je. navodno.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. ~etiri mobitela. dva pi{tolja kalibra 7. lo zvani~ne potvrde. 60 grama spida. A. pacijenti su se me|usobno sva|ali. B. Oni su nakon ljekarskog D. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. godi{te. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. . Pored Slokarove. u Ulici Alibega Firdusa.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. nije bilo povrije|enih. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. . ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . ]UMUROVI] ti s lica mjesta. kojim je upravljao \or|e K. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. Prema istim izvorima. podsje}amo. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. ranjene su dvije osobe. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. koji se kretao iza njega. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. Po nepotvr|enim informacijama. Tako|er. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. kazao je Nefi}. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. obojica 1979. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19.

pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. tako i ju`no od Ibra. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. rekao je Ivanovi} za Srnu. Me|utim. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. zasta va ma i dru gim. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove.000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}.Ako poku{aju da organizuju izbore. .Bi}e te{ko. rekao je Dell.Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti.Na`alost. Ograni~enja kroz fusnotu. 6. ~ime Srbija zvani~no prihvata. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. rekao je Ivanovi}. smatra Stefanovi}. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. a koja tako|er veoma jasno ka`e. ka zao je Dell. mart/o`ujak 2012. .Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. Na adrese javnih preduze}a. .Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. Fran Mihaljevi}”. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. . Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. prema rije~ima premijera Albanije. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. stara je ideja. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. rekao je Begovac. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. to biti {tetno za interese Srbije. Dogovorom. kako je rekao. Zapadni Balkan u EU . za Kosovo nisu su{tinska. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. kako prenosi APA. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi.18 REGION VIJESTI utorak. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz . . Vjerujem. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. prema kom{ijama“. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. da ne}emo do}i u tu situaciju. . prema njegovom mi{ljenju. kako na sjeveru.U svakom slu~aju. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va.Ako nije neophodno. . Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. prije svega. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. . ~ime se. . rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. rekao je Ivanovi}.To je bio veoma va`an dogovor. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. kako je dodao.000 oboljelih. me|utim. Hrvatska: 7. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je.

dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. 26 posto je protiv. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. objavili su ju~er slovenski mediji. istakao je Kacin. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. mart/o`ujak 2012. Sredstva odobrena Sloveniji.467 eura na 2. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo.OSLOBO\ENJE utorak. javila je Fena. . a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. donesenog prije sedam godina. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. u protestu stranka koja. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. 6. u prosjeku. U najnovijem broju za mart. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana.018 miliona. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. rekao je Ivanovi}. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. Slovenci }e 25. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. Na`alost. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. ni sa ~ije strane. Leposavi} Slavko Stefanovi}. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. Pomo} u hrani iz njega. ve} prekr{ajno djelo. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. \uki} . vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. navedeno je u saop{tenju. Slovenija u saop}enju za javnost.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. . uz podr{ku Katoli~ke crkve. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. pove}an na 500 miliona eura.

kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. javila je novinska agencija Anadolija. narima u Islamabadu Malik. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. U nedjelju. Pervez Mu{araf Buto. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. Buto. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. a smijenjen u augustu 2008. U me|uvremenu. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. kao je Amano. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . prenijela je Hina. ubijena je 27. prenosi Fena. radi rje{avanja te krize. . Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. 6. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. koji je 1999. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. . Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. objavio je NTV. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. prenosi Srna.20 SVIJET VIJESTI utorak. Nakon ubistva. Me|utim. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. mart/o`ujak 2012. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. javio je informativni kanal NTV. dok je bila u Washingtonu. prenosi Fena. nekad blizak suradnik Benazir Buto. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. jedan od aktivista. godine. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. prenosi Fena. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. koja mu je 20. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. blizu Zind`ibara. No. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. decembra 2007. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. u predgra|u Islamabada. General Mu{araf. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. a ranjenih ima na obje strane. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. saop}io je Kremlj. prenosi Fena. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . prenosi Fena. pra}enu stanovitim pritiskom.

"U svakom slu~aju. ve}inskog naroda u Kini. maja. Me|utim. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". "Bile su to prave suze. Najmanje 25 Tibetanaca. Nakon objave predsjedni~kih rezultata. On je. zaklju~uje se u saop}enju. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. koji ima 17.000 pristalica. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. rekao je Tonino Picula. a jedan od napada~a je poginuo. mi smo zabilje`ili. prenosi Fena. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. rekao je Westerwelle u Berlinu.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. koji je dobio 3. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. prenosi Fena. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. prenosi Tanjug. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. a izlaznost na izborima. i 2008. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. rekao je kasnije Putin. tako|er. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. navodi isti izvor. odnosno skupo}e izbornog materijala". mart/o`ujak 2012. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). kao i da je ona bila po{tena.85 posto podr{ke. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. tehnolo{ke inovacije. opozicija je najavila proteste u Moskvi.75 posto osvojenih glasova bira~a. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. nov je nazvao izbore nelegitimnim. kada je biran za predsjednika. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. bila je oko 64 posto. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. pretvorile su se u nerede.OSLOBO\ENJE utorak. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. prenosi Fena. ve}inom budisti~kih sve}enika. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. Kako su naveli izvori u policiji. 6.82 posto. U Rusiji to nije bilo tako i zato. ovi izbori nisu bili po{teni” re. U martu 2008. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. Me|utim. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. blizu Atine. sa suzama u o~ima. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. prema na{oj ocjeni. glavnom gradu Tibeta. kao i ranije 2000. . Deset mornara je spa{eno. najvjerovatnije kapetan. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. kao je Picula. saop{tili su ira~ki zvani~nici. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". ali od vjetra". rekao je Picula. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. navodi se u saop}enju.19 posto glasova. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu.23 posto. povodom 49. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade".

od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila.bankrotirati. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. decembra i 29. da bi se novac vratio. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. niti da sprije~e njene posljedice. Ole Schroder. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. Holandija. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. Naime. i na zapad. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. dobija radnu dozvolu.8 milijardi eura prekono}nih depozita. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. godine nedostajati {est miliona radnika. manje nominalne vrijednosti. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. U tom slu~aju. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. nazvav{i ih politi~kom progonom. Gr~ka i Portugal. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. ali je to izmijenjeno. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. Njema~koj }e do 2030. prvi put u historiji Islanda. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. naklonost naroda prema predsjedniku pada. prenose agencije. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. prenose agencije. uglavnom u Evropu i Aziju. februara. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Minimalna zarada morala je da bude 66.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena. Iran je 19. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. go di ne. obja{njavaju analiti~ari. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. ali Rusija ima veliku prednost . Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. Ina~e. pak.25 posto. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. formiran samo zbog tog procesa. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. {to je ubla`ilo inflaciju. uglavnom u Veliku Britaniju. u Evropu. prenosi Deutsche Welle. objavio je ju~er ECB. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. Italija. prenose agencije. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela.000 eura godi{nje. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. Francuska. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . Drugi su.9 milijardi eura. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava.000 eura go di{ nje. stranke Zelenih. . s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu.000 barela iranske nafte dnevno. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. a kako bi taj problem rije{ila. u Aziju. 6. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. [panija.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. Za doktore. dok je u Rusiji obrnuto. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. Harde je odbacio sve optu`be. od ~ega izveze ~ak sedam miliona.22 SVIJET FINANSIJA utorak. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. mart/o`ujak 2012.000 eura. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke.

652 d) Ukupno pasiva 9.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1. Kantard`i}a 3.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .o.50 . Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011. 6.~lanovi uprave [efik Zup~evi}.ba .o.049. IP "Svjetlost" d.633 nominalna cijena 12. i 2.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.ba www.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju. ipsvjet@bih. mart/o`ujak 2012. direktor Dru{tva II .027 PASIVA a) Kapital 8. Pravilnika o sadr`aju. ta~ka b.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . "Eurofond-I" 9.91%.771. 033443435.net.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.svjetlost.69%. e-mail i web stranica: 033226696.puna i skra}ena firma .469.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV . dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.d.OSLOBO\ENJE utorak.76%. ZIF "BiG" 15.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896. Sarajevo .OP]I PODACI O EMITENTU: .broj emitovanih vrijednosnih papira i 890.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953.49% III .241.299 c) Teku}a sredstva 3.186. IP "Svjetlost" d.d. februar 2012. Ivanjko Simona . Krecu Svjetlana. Sarajevo .36 ZIF "MiGroup" 11.broj telefona i telefaksa.00%.271 b) Rashodi 1. godine I . Sarajevo .241. ZIF "Bonus" 5.d. stav 1.850.adresa sjedi{ta M. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.

On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. prepoznatljivosti.3x 3. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.000 do 10. kazao je Moon. Cijena SMS-a 0. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. velikih ahitektonskih ureda i drugi. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH.3 x 5. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. Pe. osiguravaju}ih ku}a. marta 2012 je: . na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. kako je istakao.000 potro{a~a. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. u 20 sati. moraju znati kako da se sami za{tite. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima. Inspekcijski nadzor po~inje 12. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. Ako vi ne izmirite dugovanja.info. a on se osloba|a obaveze. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer.000 KM . va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. Stalni porast premijskog prihoda te 28. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. a da njega vi{e ne terete. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak. agencija. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012.000 KM. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. akademskih institucija i stru~nih organizacija.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Me|utim. marta. 12. godine. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit.3 GOLFA VI . marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. doma}ih i stranih korporacija. Vi stupate u obavezu pored du`nika. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. zatim zaustavljanje sive ekonomije. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina.000 KM. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. distribuiranja licenciranih softvera. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. 7.50 KM + PDV. 2012. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji. specijalno ugostiti udru`enje `ena.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. godine se obilje`ava 101. marta 2012. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. Foto: D. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete.6 milijardi dolara. privredu“. 6. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. Patrick Moon. medija. tacije kampanje Besim Durakovi}.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. mart/o`ujak 2012. A. putovanje ili 3 x 3. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. Ibrahim Tirak.Putovanje po `elji + D`eparac . dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. proizvode.

263747 0.Britanija 826 GBP 1 2. mo`e dr`ava. 3. Cijene `itarica: p{enice.790739 Ceska R 203 CZK 1 0. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.818700 1. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba. poslujemo u modernom. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara. ostalog cvije}a.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. organske hrane. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati. ali i znatan broj gra|ana. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. 2012. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2.766802 1.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.671507 0. u na{em glavnom gradu. pa neka reaguje. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu.221846 1. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi.343294 2. tzv.050523 0. 2012 = 1. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u.5 KM.579197 Kanada 124 CAD 1 1. proizvodnju zdrave. to mo`emo“ is.221293 0. Jedino da zatvorimo na{e objekte. kamione.54478 BAM 2. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva.4 posto od ukupno potrebnih 348. tek je engleski sve{tenik.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju.079125 0.814153 Litvanija 440 LTL 1 0. Ima nekoliko razloga za to. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja.6. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente.475749 Rusija 643 RUB 1 0.493426 25. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji.565032 Norveska 578 NOK 1 0. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. prave” Mi imamo sve uslove za .617561 Turska 949 TRY 1 0. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala. Onaj ko mo`e da reaguje.337436 SAD 840 USD 1 1. kako prevoznici. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora.673186 1.broj 044 .264248 0.621615 1. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane. da bi nedavno spale samo na 61 dan.479448 1.771219 USD 1. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. . „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo. Ne mo`emo ispod toga. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. tako i privrednici i potro{a~i“ . Holandija je najbolji primjer. TORCHE voziti automobil . zaista ne mo`emo. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. a pove}ala je i osnovicu za PDV. direktor Regionalne direkcije Sarajevo.587113 1. ali {to se nas ti~e. zaslu`ujemo da budemo gladni. Ni oni ne proizvode p{enicu. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu.te~ajna lista . . bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva.70 KM. 2008. . odgovor prevoznika na ovakvo stanje. da bi taj procenat sada opao na svega 14. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. Podsje}amo.625669 0. Me|utim.835341 V.263089 0.669828 Japan 392 JPY 100 1.050397 Srbija 941 RSD 100 1. zaslu`ujemo da budemo gladni. Zemlja je napu{tena.583155 1. Maltusova kletva. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz.823247 0.OSLOBO\ENJE utorak. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar.349152 1.566448 0.955830 Australija 036 AUD 1 1.567864 0. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. nego je uvoze.078731 Danska 208 DKK 1 0. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. kojima su se pridru`ili taksisti. godine.078928 0. Bosanci i Hercegovci.000 tona za podru~je Federacije BiH.050649 1. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}. mart/o`ujak 2012.955830 1. Mi.837435 0.483147 0.489702 1. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi.955830 1. vi{e je ne prave Mi. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu.855377 25.263589 0.839529 2. autobuse“ rekao nam je Doki}.920015 0. ti~e Mitrovi}. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane.262930 Svedska 752 SEK 1 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. 03. G. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot. Bosanci i Hercegovci. 03.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. 6.

50 29. a slijede ga Espresso.06 miliona KM.21 % 658.00 78. kojih ona trenutno nema.420.56 8.Bijeljina a.01 94. Prednja~e Begova ~orba.d.75 5. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.417.184.d.00 3.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.417.75 13. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.7 5 5.65 657.26 BIZNIS/BERZE 1.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju. Bosnia i Viscafe. mart 2012.18 -0. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5.77 BIRS 1.90 8.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. Banja Luka Graditelj a. godinu.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.07 19. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.25 % 35.635. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.11 0.181 0.17 156. Banja Luka Tr`nica a.80 5.00 78.35 224.00 104.00 -1.07 15.00 3. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta.413 442 11.80 5.20 KM.026.35 3. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.izmirenje ratne {tete 5 0.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.00 98. Mrkonji} Grad Mira a.40 2.43 % 2. Do punog izra`aja do{ao je.45 4.242 5. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.953 1. za 28.30 128.08 KM.18 7.565 1.00 $ 0.35 21. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.00 3. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .82 12.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.045 376.592.481 0.41 -0.17 0 -95 -3 -0. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d.19 1.60 90.25 4.00 3.60 0.52 4.00 -2.913.30 8.d.66 0.45 0.00 82.653 4.00 3.80 104. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.06 0.d. godinu. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.28 -2. Banja Luka 3.91 82.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.311 0.70 19.50 29. direktor Vi.55 1.00 931.02 40.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.50 75.060 624 8.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .d. Srbac Travunija a.90 15.32 0.d.481 0. Pale ZIF Kristal invest fond a.641.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . spaka.41 29.15 1.018.771.098 39.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina.10 ERS10 765. Istodobno.481 0.60 1.691 13.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .92 0.31 0.20 1. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.07 1.648 5. cijena Min.75 5.00 0. realizacija kafe u 2011.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska . cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.720.00 78.571 0.83 5. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.00 27.5 39 38.75 38.99 39 0.00 961.791.38 19.40 1. Ipak.943.90 6.05 KM.d. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.75 KM. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita.d.001.35 1 0.profit a.92 45.816 8.68 % 726. {to je 32.490 2.d.20 5. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.05 5.50 0.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .33 $ 1. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.55 1. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}.742.d.40 0. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.05 98.d.d. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.89 3.d.d. Kurs ovog fonda iznosio je 3.60 90.14 1.20 45.271 281 406 3.240.d.18 816.05 4.882.KOTACIJA Elektrokrajina a.563 180 121 176 3. [ipad komerc dd Sarajevo 19.00 98. Promet na kotaciji iznosio je 98.6 1.1 0.d. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva.98 82.35 % 1. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .07 0.45 4. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.3 0. Sarajevo.4 9.80 7 2 1 8.70 SASX-10 914.00 97.00 16.267 528.612 1. saop}eno je iz ove kompanije.11 -1.5 41 39.5 40.186.96 1.00 3.00 29.85 -9.326 32. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.31 0. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.3 0.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3. Banja Luka ZIF Invest nova fond a. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. a zatim i ostalih proizvoda.6 0.d.432.181 0.00 104.46 0. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.283.918 28. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.01 -1.200.894 66. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. mart/o`ujak 2012. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.017.83 KM.29 0 0.743 2. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.50 75.d.394 8.45 4.11 45.311 0.34 8.83 39. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. Banja Luka ZIF Zepter fond a. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji. cijena Min.04 5.830.82 19.43 BIFX utorak. distribucije.30 KM.439 1.90 5. kursa (%) Max. Sarajevo u iznosu od 10.23 19.69 19.612 1.528.50 75.1(A) 0. go di nu.06 239. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.83 KM. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.612 1.d. ako ni to ne bude dovoljno.180 100 86 402 859 2.25 $ 0.864.2 1. Prijedor Telekom Srpske a.37 $ 4.5 posto.328.31 0. Trebinje Unicep company a.481 10.15 0.35 406.00 -3. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.061.864.60 760. Banja Luka Elektro . OSLOBO\ENJE 806. mart/o`ujak 2012.75 37.7 5 5.00 97. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.07 0 -0. 6.35 1 0.1 0.181 0.14 2.04 98. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.32 0. nego da pomognu.32 0.705.54 1.571 0.708.533.623 51.d.00 1.50 444 1.92 3. godinu.91 SASX-30 810.291 90.d.143 51 171 1.70 335.50 % .97 40.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .02 40.32 20.47 0.01 98.73 530.18 $ 0.73 4.371.1 5. Tesli} Palas a.00 0.112.865.50 29.50 $ 0.308 8. J. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.3(A) 0. a para nema Situacija u bh. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.77 4.632. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.13 KM.561 17.00 72.d.800 954.d.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010. Doboj Posavina a.5 0 0 0 -0. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.23 0 0 6. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.613 1.4 9.00 392. osiguranja likvidnosti.291 90.62 8.d.04 % 2.00 2.40 3.4 9.73 0.d.291 90. Me|utim.571 0.68 122. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.00 295.102 392 4. Banja Luka Veletrgovina a. Gradi{ka Republika Srpska .882.31 0 -9.15 0. Na kraju.00 39. Sa. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.12 3.86 0.7 5 5. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.00 KM.475. SASE: Promet 275.60 -0.60 90.00 4.35 1 0.28 0.51 $ 0.02 40.5 40.6(A) -0.00 0.19 KM.31 0.00 1.282.421.93 -2.06 miliona KM. Banja Luka Progres a. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.05 5.516.00 72. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.15 39.15 0. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.00 72.718 240 87 10. {to je 32. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .07 0.00 605.

Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca.De`urna nastavnica. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. ministar unutra{njih poslova KS-a. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. do{lo . te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. [ari}” u Tar~inu. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. Amela Penava. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. . a nakon uvi|aja. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. Muhamed Budimli}. . Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. S druge strane. kazao nam je Suba{i}. te da J. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. S. Prosvjetno-pedago{ki zavod. ipak. istakla je kako su odrasli gori od djece. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. . te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. ne}emo glasati. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. ali Ned`ib \ozo. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. pojasnio je \ozo. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. . naglasio je Mehmedi}. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. februara u O[ “Hilmi ef. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. a potom su zajedno sa ostalima. 6. mart/o`ujak 2012. godine. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. Nakon {to je zavr{ena rasprava. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. . je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. obavijestili smo resorno ministarstvo. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. Besim Mehmedi}. poku{ala ih je razdvojiti. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. Mi smo u~inili {to je do nas. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. pojasnio je Budimli}. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. zastupnik SBiH. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. koji iznosi oko 23 miliona maraka. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. pojasnio je Oru~evi}. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. Manji topli obrok . Nermin Juki} i Goja Vujovi}. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. Tako|er. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. tako da je na bolovanju. stavljaju}i u~enika u za{titu. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. .U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. Da napomenemo. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. M.OSLOBO\ENJE utorak. pa je ona nastradala. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. pojasnio je Musi}. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa.

marta. . . po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano.200 KM. Stup 3. kazala je Branka. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. mogu prijaviti {tetu.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. obezbijediti dozvole. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. Ljubini}i i Milinkladska. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. vrijednosti skoro 6.sigurna zajednica. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. lome}i sadnice do korijena. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. Dobrinja C. 6. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. Vitkovac brdo. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu.d. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. od 10. M. Male{i}i 1.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. Ubrzo nakon isklju~enja. . u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. A. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. vo}njacima i infrastrukturi. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. kada se snijeg topi i klizi. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. P. od 13. . Z. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. Me|utim. Nazorovo. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo .30 Alipa{ino Polje 6 i 10. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. do 23. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. od 9 do 10. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. Na~elnik Be}irevi} je. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica.000 KM. [vrakino Selo II i Brije{}e). Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. prilikom primopredaje kolica. istakao je na~elnik Be}irevi}. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. kazala je Jasmina Mujezinovi}. februara. od 9 do 15 Deovi}i. pa je pomo} Kantona neophodna.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. . Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. Tabijska. kazao je Esad Veli}. direktorica Fondacije lokalne demokratije. Op}inski {tab Civilne za{tite. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. Sutjeska 4. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. Lje{evo 3. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. 12. od 12 do 13. Careva i Bojnik farma krava. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. T. ta~nije od 4. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. dok je jednom seljaku nastradala stoka. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. mart/o`ujak 2012. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje.

Plo~e 10.30. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. 18 i 20 sati. Minhen 13.54. 12. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. 7.27.15 i 16. 12. ~etvrtkom. . Dortmund.40. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 15. 12.30. Minhen 12. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim. Zenica 6. Op}ina }e sama finansirati te radove. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. 12. 7. 14. Srebrenica svaki dan u 7. 14. Sanski Most svaki dan u 15.30 sati. Visoko svaki dan osim subote u 8.55 i 19. Pale svaki dan u 6. 16. mart/o`ujak 2012. Kakanj svaki dan osim subote.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale.000 KM. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Gornji dio ulice.668-259 Toplane 650-979.35. nedjelje i praznika u 13. 8. 6. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Te{anj svaki dan u 7 i 13. .45.10 sati.30. 15.30. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. 13. 17. 18 i 20 sati. 8. srijedom.30. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. Beograd 17. 061/252-252. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.30.55. Travnik svaki dan u 7. Odlasci: Beograd 6. 16. Pariz petkom u 9 sati. Tuzla radnim danima u 9. Liege.45.15 sati.15 sati. 12. 10.30 sati autoputem.54 i 21.30.30 sati. nagla{ava Had`ibajri}.30. Beograd 11.30. 14 i 19 sati.35. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. srijedom. 8. 10. Köln 13.27. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. Hamburg. Bruxselles. Grada~ac svaki dan u 8. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15. Amsterdam . Copenhagen 8. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. .49.35 sati. 17.15 i 15. 15. pojasnio je Alen Robovi}. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 9. 14. Ora{je svaki dan u 6. srijedom. 10.05 i 18.05. 11.30. Kakanj 18. Br~ko svakim danom u 6. 6.30 sati.30. 14.05.30. Banja Lu- MUP 122. 207-777 Vatrogasci 123.47.33 i 20. napominje na~elnik Starog Grada. 13.15. Ulcinj svaki dan u 19 sati. 12. Amsterdam 15. 11. srijedom. 14. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.30 sati.30. Olovo svaki dan u 5.30 sati. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.30 sati.30. 14 i 15. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. 664-115 Hitna pomo} 124. 10. a nakon Pirinog brijega i Arapove. Split svaki dan u 7. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. ~etvrtkom i petkom u 7.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.10. Zagreb 6.06 i 19. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a.30 i 16. 22. te je nemogu}e odr`avanje.30. 15.30. Beograd svaki dan u 6 sati. Zenica 4. 19 i 22 sata. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka.45. nedjeljom i praznikom u 5.30. 17.25.45 i 16. 10. 16.30.30.20 i 16. Zenica ponedjeljkom. odnosno ure|ivanje ledene plohe. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 13. Amsterdam 8. 15. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30 sati. 11. subotom i nedjeljom u 6 sati. 15. Köln 14. Ankona 17.25 i 14. 592-096. ~etvrtkom. 13. 7.40. Bosanski Brod svaki dan u 12.30.30. Konjic 7.30. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. Izvo|a~ radova je firma Harysco.15 sati.30. od Mejdana do d`amije je zavr{en. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke.35.45.59.30 i 22. Bosanska Dubica svaki dan u 14. 10. 8.30.35.22 i 20. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}. Ankona 10. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84.30.35. ka svaki dan u 9. Gora`de svaki dan u 8. Plo~e 7.30.30.05 i 21.30 i 19. Tuzla svaki dan u 5. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.30 sati.52. Den Hag utorkom u 8 sati. Beograd 11. utorkom. iz kredita Svjetske banke.34. 13.15.15. Be~ 7. 6.15. Konjic 6. Be~ 17 i 18 sati. 14. 12. Ljubljana 14.30 sati. godinu.20.45.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili.30.30. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.18.000 033/ 223-366. Zenica svakim danom u 6.40. Biha} svaki dan u 7.30. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.45. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. Prema Had`ibajri}evim rije~ima. 13. 15. Copenhagen 13.30. Zagreb 15. Utrecht subotom u 8 sati.OSLOBO\ENJE utorak.30.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. utorkom. aprila.30. 18 i 20 sati. ti od 15. 14. 15.30.15. subotom i nedjeljom u 8 sati. 9.samo radnim danima i 19. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a.30. 8. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Istanbul 18 Antwerpen. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama.10. 12.30 i 22 sata. Ulica }e. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica. 16. koji }e odmah dobiti rje{enje.30 i 17 sati. Bugojno svaki dan u 10. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. od 8 do 14 sati. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. Zvornik svaki dan u 15. .30. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale.50. Dubrovnik svaki dan u 7. Kakanj 15. 10. 13. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe. a petkom i subotom u 18 sati. Budimpe{ta 14. Makarska svaki dan u 7. 13. Frankfurt. Ljubljana utorkom. utorkom. 14. 220-435 Kanalizacija 203-059. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. Ljubljana 13.55.30 i 15. Save Skari}a i Stro{i}i. Budimpe{ta 15. J.30 i 18.40 . Projekat }e ko{tati 470. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Zenica svaki dan osim subotom.28.40.30 i 22 sata. bi ti asfaltirana.35 i 12. Hrenovica svaki dan u 6. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. petkom i subotom u 11 sati. tehni~ki direktor firme Harysco. Zagreb svakim danom u 6. M. .30.45 i 22.50 i 18.30 sati.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te.30.10.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid.25 i 21. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Vela Luka utorkom.40 sati. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti.30.15. 592-097.55.10 i 21 sat. 9. Budimpe{ta 6. Budimpe{ta 21. 14. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. 206-666. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja.45.37. 12. 15. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. 16. Pula ponedjeljkom.30. 10.30.30.30 sati (preko Tuzle). isti~e Had`ibajri}.30.

Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. ne}emo ni{ta posti}i. O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. Kazniona . sateljice Tove Jannson. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje.. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje.. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti.700 KM. Besmislenim sni`avanjem cijena. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. . An. ~ergi. Konkurs je otvoren do 15. pri~a o gradu Zenici. . GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima . Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. kanalizacijom. po okon~anju tog ~ina. knjige za djecu. }i }e biti “Rudnik”). dnevnim novinama. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. elektri~nom rasvjetom.30 KULTURA utorak. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. . Politika na{e ku}e i dalje ostaje. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. izdava~i. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}.000 i tre}u . Od pitanja koliko se objavljuje. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. zapravo. dakle.. . po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. naravno u pojedinim podru~jima. 12-15 izdanja godi{nje. drugu . kao {to su lijepa knji`evnost. hrvatskom i srpskom jeziku. ka`e Spahi}. stolje}a.ba i stranici 325 teleteksta BHT1.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. na neki na~in. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. na neki na~in. bibliotekom. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” . tj. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. dakle. [IMI] rekao je Spahi}. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. mart/o`ujak 2012. 6. izdava{tva: .1. aprila. tako je planirano.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo.500. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom.zimi. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1.knjiga o zeni~kom zatvoru. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. naravno. zari je. izdava~i.. nu|enjem knjiga po ulicama. direktor IK Vrijeme. aprila. uvr{tena u izlo`bu 11.. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. krivi mi.. krivi mi. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. Borut Batagelj. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. Tako|er. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. do sredine 20. a rezultati }e biti objavljeni 30. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. {kolom. An. opstati uprkos najezdi e-produkcije. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19.. Odnosno. nu|enjem knjiga po ulicama. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}. ne}emo ni{ta posti}i. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda.. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. poja{njava Spahi}.. PDV je.bhrt. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. kazav{i. [. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. ovom izlo`bom njezin autor dr.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. izme|u ostalog. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo .od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi.

novo. Mob. Tel. 066/801-737. vrt. 061/744-523. novija gradnja.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. D`. 73 m2/1. Tel. 066/801-711. upotreba kuhinje. 55 m2 1800 KM/m2. sa gara`om. lijenti poznati. ba{ta. Emila Zole 4. na Grbavici kod pijace. III sprat. `enskoj osobi. ^obanija. izdajem jednosoban namje{ten stan. privatna ku}a. spr. kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. balkon.IZDAJEM sobu u centru.sms IZDAJEM pos. ul. 061/141-676 i 033/535-165.k Otoka. centar grada. 033/205-426 i 065/473-311.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 061/205-235. `enskoj osobi. 062/392-283. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. 442-219. dva stana po 100 m2. Mob. ul. 062/910407. inter. moderno namje{ten. 13. grij. 2 sprat. 061/511102.k JEDNOSOBAN stan. Tel: 655-787 ili 061/778-245. dvijema studenticama.k JEDNOSOBAN stan. in ter. Tel. internet. privatna ku}a. 033/442-556. 900 KM po stanu.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. 061/224597. 646-410. kod Ekonomije. 538598 i 061/928-057. 061/047-960.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. povoljno. 062/878-502. Mob. Bi je di }a. Tel: 061/809-319. cen.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen.k PO^ETAK Bistrika. TV-kablovska. ^engic Vila. internet. 033/811-273. Ko{evsko brdo. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. odli~no stanje. 67. 52 m2. renoviran. gara`om. Tel. 062/326-484. 68. Mob. Tel: 061/171-897.B.k POSLOVNI pros. Stari grad. bli`e bolnice Ko{evo. 5 m2. 062/619-266. Mob.k IZDAJEM sobe za spavanje. 203-497. adaptiran 37 m2=43000Eura. cijena 400 KM.k STUDENT tra`i cimera.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. Mob.S.k PORODICE R. u Hrasnom.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada. 1 sprat.000 KM. Tel.k I. 190. Stari Grad. predstavni{tva. poseban ulaz. \e ma la Bi je di }a 15 spr. Humska kod FDS 31 m2. Tel. u lux vili. 0617350-448.k FERHADIJA. sve novo. privatna ku}a. Tel. 104. stan u Branilaca [ipa. Ko{evo 81 m2.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. Vila ul.000. zasebna soba. 033/558-820. 100 m2. Marin Dvor ul.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. do Marindvora. od 17 sati. Mob. ^obanija kod picerije Galija. parking. Tel. lokacija 300 m od OHR-a. Selimovi}a 11 spr. Mob. prizemlje. suteren. Hrasno.800 KM/m2. nekori{ten. izlog. Tel.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. Mob. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. 062/724-761. 061/722-410. 00 KM.sms CENTAR.k KU]A. Bjelave. u zgradi. Sarajevu.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. Tel. sun~an.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. 061/812-046. 062/712-991. Tel. Hauptmana 1 spr.k IZDAJEM gara`u u zgradi. na du`i period. Bjelave ul.[imi}a.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. kod Islamskog fakulteta. ul. Tel: 757-908. 300 KM. Mob. 061/159-507. nekori{teno. Kova~i}i. 062/724-761. Mob. sa grijanjem. kab. pogodan za sve djelatnosti.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. 061/320-439. Tel. 061/370-207. Ul.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. novo.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. 063/513-525. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. grij. mo`e i skladi{te.Tel: 061/360-084. od Trga heroja. centar kod Pivare. 542-668.k STAN HRASNO ul. 061/488-033.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. 061/405-622. mail dinatt80@hotmail.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. izdajem jednosoban namje{ten stan. 061/103-258.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. super opremljen stan. parking.k STAN ul. 390 KM + re`ije.Tel: 061/350-448. Tel. poseban ulaz. 68 m2. Ante Babi}a br. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. Mob. priklju~ak intereta. dvostrano orjentisan.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi. G. privatna ku}a.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. blizu Katedrale.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. Tel: 061/548023.k IZDAJEM apartman u strogom centru.Tel. 2 sprat. 225-632.600 KM/m2. parking.000 KM. Iza ba{}e 4. luksuzno. mogu i dvije djevojke.k MIJENJAM dvosoban stan. u blizini Penija. opremljen.k. Tel. IZDAJEM stan 40 m2.k S. 062/908-359.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. 0617161-790. balkon. Mob. Tel. Mob.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. 061/205-235.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. centar. ko zme ti ~ki sa lon. na period od 3-4 mjeseca. za dvosoban. Alipa{ino polje. Tel. na du`i period na Mejta{u.k IZDAJEM dvosoban.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama.000 KM i ^.k ILID@A-Pejton. 066/995-944. zubarsku ordinaciju. 061/320-843. luksuzno. par king. ambulantu. 4 spr. cijena povoljna. Mob. za Banja Luku. gara`e. 061/864-651. preko puta Suda. fitness. 061/722-593. prodaja. 062/326-886. Mob.k . 061/312-280. upotreba kuhinje. naselje nova Breka. Mob. blizu tranvajske stanice. Mob. Mob. Mob.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove.sms PRODAJEM stan 52 + 5. cjena 300 KM + re`ije. 063/947075. 061/925-649. Mob. Tel. na Grbavici I. Mob. 15 sprat. 453-752. na Alipa{inom polju. Prvomajska. poseban ulaz. + plac 700 m2.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. u Hrasnom. Mob. internet. kab.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. Tel. Breka.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. 57=96. privatna ku}a. ekstra sre|en. u zgradi sa gara`ama.000 KM. 200 KM. po pristupa~noj cijeni. Aleja Lipa 8 spr. 033/533-123. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. 2. 34 m2 + 15 m2=89. 063/639-213. bazen. na Bistriku. priklju~ak za telefon. internet i kablovsku TV. sve novo. G. 061/191-061. luksuzno opremljen.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. 061/559-235. `enskoj osobi.k IZDAJEM sobu. A. Stupca.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru.k. Mob. Mob. iznad Op{te bolnice. centar.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. Tel. 061/177-556. 400 KM. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. Ko{evsko brdo. izdajem kancelarije 40 m2.k MIJENJAM stan 52 m2. i gra|. Tel. prostor. mo`e i prodaja.k IZDAJEM jednosoban stan. jednosoban. 061/211-300.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. prizemlje. Tel. grijanje uklju~eno. ul.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. centar. Tel: 062/255-827. Mob. Tel. iznad Dr`avne bolnice. 062/619-361. 70 ari placa. 225-747. B. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. sve namje{teno. 2 kupatila. Mob. 061/275-666. 061/7177-556. 60 m2. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul.LUKAVICA kod pijace. Mob. Tel: 063/993-102. na Grbavici i Dobrinji V. 065/177-684.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. Tel: 062/917-009. cijena 100. prost. 80. Tel. Mob. u Sarajevu.000 KM-52 m2). Trg sarajevske olimpijade. grijanje. Tel. centar Sarajeva. sad mogu} i drugi dogovor. privatna ku}a.k IZDAJEM gara`u. 061/203-473.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. Tel: 204-678. gara`a). 061/869-396.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 062/959-129. Tel. Tel.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. internet konekcijom i kablovskom. 062/907-134. 061/437-732 i 061/214-306. Tel. grijanje. 81 m2/2500 KM. plin. I sprat. 350 KM. 062/087-552. kod med. Vila ul. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. [entada-Novo Sarajevo. ku}a je bila rezidencija. Tel: 061/358-772.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul. sauna. Tel. kablovska tv kod Hitne pomo}i. grijanje.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. 2 sprat. 443-282. veliki balkon 6 m2. Mob.000 KM. Zasebno grijanje. 39 m2. 2 terase. 061/488-033.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. Branilaca Sarajeva 72 m2. Mob. Mob. B faza. 96. namje{ten.k MARIJIN DVOR Augusta B. dvosoban. tv ili prodajem (350 KM ili 52. prostor 125 m2. 061/511-102. kamin salon. u Hrasnici. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. 2 balkona.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Polju u dobrom stanju za dva manja. pogodan za kancelarije. 56 m2. 600 KM. Tel: 062/959-529. Gladno polje. extra sre|en i namje{ten.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. 061/229607. 0617323-347. 033/470-741. Mob.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 400 KM. 062/712-991. sala za vje{banje. Tel. Patriotske lige 46.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. Rakovi~ka cesta. Tel. 066/801-711. Tel. Mob: 061/502-181.500 KM.k STARI Grad. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. Do nji Ve le {i }i. Mob. 062/326-484. Tel. 5 minuta od Katedrale. notara. Mob. 652-338. 062/147-525. Tel.k MIJENJAM jednosoban stan.k IZDAJEM radnju na Siranu. et. prostor 36 m2. VP. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. [enoina 6. ul. 062/752-598.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. Mob.grijanje. na du`e vrijeme. 450 KM. Mob: 062/334-046. nad Robotom.k IZDAJEM namje{ten stan.k IZDAJEM sobu studentu. 612-351 i 061/323-977. potpuno namje{ten stan 55 m2. 062/334-371. Mob.k IZDAJEM pos. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. 100 m2. 061/192-059.Tel: 062/737-506. ekstra lokacija i gradnja. 061/511-102.k IZDAJEM prazan jednosoban stan.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. Kulovi}a. 066/995-944. Ul. izdajem prostor za sve djelatnosti. potpuno adaptiran. Mob. Tel: 629-932 i 061/319-589. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. 033/677-719. iznad pijace Markale. Mob.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. dvori{te. Tel. namje{ten. za sli~an.Tel.000 KM fiksno. 033/204-706.000 KM.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel: 062/200-777-033/203-127. 2 lo|e. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu.000 KM. 061/702-881. 350 KM. 350 KM. 47 m2 + balkon.k PO^ETAK Bistrika. na du `i pe ri od (agen ci ja). poseban ulaz. Mob. 033/209-955. sa grijanjem. 646-410. cen. 061/108-945. Mob. Tel. Mob. video nadzor. prostor 100 m2 + 70 m2 placa. Tel. 200 KM. sa dvori{tem. ku}a i pos. 532-872. O. Alipa{ino polje. namje{teni. tenisko igrali{te. za sli~an. M. Fer. Mob. dvosoban u Logavinoj. Mob. 1 sprat.k ^EN GI] V. Mob. Mob. 061/270-026. 2. 033/225431. Tel. uz doplatu. Mjedenica. prostora u Sarajevu. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku. 033/227-756. lift. Kralja Tvrtka 2 sprat. 061/958-368. Tel. za jednosoban. balkon. 225-386. 600 KM. 86 m2 i 76 m2. gara`a.000 KM. Mob.k IZDAJEM gara`u.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. 600 KM. 500 KM.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten.Tel: 061/177-556. centar. Aleja lipa 66. 663-247.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. Tel: 061/795-449. 200-564. 061/511-102.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno.com Mob. Mob. Tel. 1 sprat. cen. 22 m2=41. fakulteta.k STAN ^. Dobrinja II.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. za poznatog klijenta. 061/190-012. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant. studentici. sve namje{teno.k IZDAJEM pos.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. 061/344-365. 061/161-790. internet. 52 m2=103. 061/702-881. sve novo. Tel. Mejta{.Tel: 063/762-092 ili 659-895.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. samcima. u novim zgradama na Marijin dvoru. 061/573-640. 54 m2=95. zaposlenim osobama.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.

2 balkona. Mob.000 KM. 033/445-612. novi radijatori.400 KM/m2. Fra{te 52 m2.000 KM. plin. KO[EVSKO Brdo. pl. 062/334-371. Ciglane i 56 m2 centar. troiposoban. 0038520486665. 033/617-742. 110. 062/702-881. 2 kat. ku}a sa placom. PVC. trosoban. mo`e i pola ku}e. Mob. 41 m2. prizemlje.k MARIJIN Dvor.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. 066/510-328. 125. 30 m2. 1. 644-294. 72 m2 + balkon + hobi soba. X sprat. Tel: 033/454-968.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. 1 sprat. polje. prizemlje. Lipe porodi~na ku}a.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Sedrenik.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. 033/205-846.Tel.000 KM. 063/971-797.8000 KM/m2. Hulusina. Sarajevo. eta`. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji. 6 sprat. 538-365. 061/865-001.000 KM. Mob. 613-001. 96. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel. use ljiv odmah. Kolodvorska. Mob. H. 64 m2/1. 062/959-129. N.000 KM. 061/325-840. Mob. preko puta Merkatora. 4/5.k STAN 90 m2. eloksirana.k GARSONJERA. Tel.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon.000 KM. balkon. 5 sprat. iza Dr`avne bolnice. nova. 40. 2 kat + parking mjesto. Be~irbegovi}a.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. 128 m2. Mob. dvosoban. Ive Andri}a 7/14. 34 m2. Mob. [anti}a. VP. grijanje. 033/447-940. Kotromani}a.k KU]A na Ilid`i-Otes. kance. 115 m2. grijanje. Vrazova.k KVADRANT. 061/484-505. 105. Mob. Mob. 3 sprata.k TROIPOSOBAN.k DVOIPOSOBAN stan. Mob. 2 kat. VP. 061/573-640.k STARI G. Tel. gra|. DVOIPOSOBAN stan. 48 m2. centar. H. Alipa{ino polje.000 KM.000 KM. 061/484-505. 0627334-371. F. Tel.000 KM. ugao Ko{eva.000 KM.k PRODAJEM pos. useljiv. 061/177-556. Mob. Ilid`a 52 m2. nema lift. potpuno renoviran. 061/252-663. 0617188846.k PRODAJEM jednosoban stan. pros tor 150 m2. pl. 061/964-797. Mob.450 KM/m2.600 KM/m2. 76 m2. 2 sprat. kod kafi}a SOS. Makarska rivijera. III sprat. Mob.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. 062/688-971. 062/383-064. Vanca{a. Mojmilo. trosoban. Fra{te.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 1/1. dvosoban. 46 m2. 061/188846. Mob. re no vi ran. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 1 sprat.k D. nije adaptiran. komplet adaptiran. 061/801-737.k . Tek. balkon. 77 m2 + gara`a 17 m2. 77.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. odli~an prilaz. jednoiposoban. Alipa{ino po lje.k NOVA Vogo{}a. 061/223-119. A.550 KM. extra gradnja. Mejta{. 1.k PRODAJEM gra|. povoljna cijena.k STARI G. 065/819-136. lift. 061/899-209. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo).000 KM.100 KM/m2. Tel.k BRANILACA grada. stan 92 m2. ul.k BA[^AR[IJA. Tel: 065/294-840. Tel. Trg nezavis. et. ku}a-vila.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. podrum. 061/320-439. ul. 061/108-945. 29 m2. ul. 6 sprat.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. 66.000 KM. 061/252-663. odvojen prostor za kuhinju. lipa. Lu`ani.k PRODAJEM stan 60 m2. 61 m2. 54 m2. Tel. struja. Tel.k PRODAJEM stan 48 m2 86. 061/223-119. 061/911-988.k NOVOIZGRA\ENA ku}a. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. cen. N. novogradnja 57 m2. 1 sprat. 65 m2. 3 kat. 2 sprat.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 033/624-655. 061/325-840. Mob.k NOVA Vogo{}a. 1 sprat.000 eura.000 KM. Grbavi~ka. prz.k BOSANSKA ul. 062/688-971.k DOBRINJA. 061/415-787. 71 m2.000 papiri uredni. Tel.Tel. Mob. 2 lifta. 4 sprat. J.k U KONJICU 3. 061/335-591. Tel. parket. pos. 56 m2. 061/709-430. Alipa{ina ulica.000 KM/m2. mogu}a dugoro~na renta. 061/573-640.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. 55 m2/1.k LIJEP dvosoban stan. 105. Mob. fakulteta. kuhinja. Tel: 061/864-651. prostora. lift.k CENTAR.k KU]A u Podgori Makarska 19. sa priklju~cima. Mob. 2 kat. 155. 061/526-243. sun~an. ul. c. 1. 063/790-480.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. 1. prvi red od mora 5m. ljiljana. 77 m2. Mob. balkon. 062/243-329 i 061/437-719. 061/335-591. Zagreba~ka 4/6. Bosanskih gazija Ilid`a. moderno namje{ten.k LIJEP troiposoban stan. 100 m2. Tel: 066/864-478. 16 sprat. 1 sprat. 72 m2 + 3 balkona.k GRBAVICA.k JEDNOSOBAN.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 065/819-136. 062/383-064.k PRODAJEM gara`u 14 m2. veliki balkon.000 KM. 061/188-846. Ko{evsko. Mob. adap ti ran. balkon. Ante Babi}a nova stolarija. priz. Tel: 061/210-222. 2 sprat. 1 sprat. voda. Vila kod Merkatora. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. Trg Zavnob. stan 111 m2. 20 m2 I.k GARSONJERA u centru. 063/595-406. 80. 77 m2.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. dvor. 7 kat. Sarajevo-Kvadrant. 066/801-711. 38599596-0425.k IZDAJEM sobu studentu. 1 kat. oku}nica 400 m2. 061/247-777. 20 m2 + balkon. ogra|eno. 55 m2. dvostrano orijentisan. et. novogradnja. 061/836-764. I. 12 sprat. 061/188-847.500 KM. 062/334-371. plakari. 061/188-846. 83. J. vikendica. 4 sprat. adaptiran. 066/340-748.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2.K LIJEP stan 109 m2. u ku}i sa 3 stana.000 KM. fo to ko pir ni ca. M. na Alipa{inom polju. ba{ta. adaptiran. 2 sprat. 3 kat.k JEDNOIPOSOBAN. Mob. balkon. H. 065/819-136. Mob. Fojni~ko IV sprat 1.k ^ENGI] V.k CENTAR. 171. 3 sprat.000 KM. 280. Mob. Mob. Tel. 1 sprat. 137. Mob. Hrasno. Tel.k HRASNO.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 85. 4 sprat. ~etverokatnica. {pajz. S. 061/325-840. 1. cen. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. dozvoljena gradnja. kompl. bataljona. preko puta Doma pisaca BiH 12. preko puta OHR-a. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana. 1300 KM/m2.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. 061/223-119. 117 m2. Tel. Petrakijina. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em.k VOJNI^KO polje.000 KM. 5 kat. novogradnja. Mob.k DVOIPOSOBAN. 6. Tel. 066/801-737. 92. A. 112 m2. 218. 2 sprat. 1/1. Tel. II sprat. ostaje kuhinja i svi plakari.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. 100. 061/555-949. 107. Mob.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM.000 KM. pomo}ni objekti.k CENTAR. 50 m2.k STAN u Sarajevu. 57 m2. 105. ustakljen balkon. papiri uredni. Dobrinja.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. 45. 0617320-439. klima. 6 kat. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. dvosoban. VP.400 KM/m2. jednoiposoban. 171.k PRODAJEM jednosoban stan. 450. 711-666. jednosoban. Mob. 2 eta`e. stan 60 m2. potrebna adaptacija. A. 061/188-846. 061/826-692. 1.k HRASNO. ugradbena kuhinja. Mob. Centar. 061/573640. 062/383-064. Mojmilo. balkon. Panjete. Tel. dvoiposoban 71 m2. dozvola. 105. 061/325-840. vl.000 KM.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. Mob. Mob.k U ^ELEBI]IMA uz jezero.k PRODAJEM ili izdajem pos. 58 m2. 42 m2. 6 sprat. 524-809. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. Su{i}a.Tel: 061/415-786. Mob. Mob. ^. Mob. grij. Mob. 061/143-076. Engela. ul. [iroka~a.229 m2. Tel.k PRODAJEM u Kiseljaku. Podcarina br. 2 balkona. kod BKC 80 m2. 62 m2. Mob. 061/573-640. Tel: 061/325-840. Mob. Otes. novogradnja. Jabu~ice. Mob. 711-665.000 KM.000 KM. 110. sprat.k KU]A + plac 900 m2.Tel: 061/870-083. Radi}eva. 532-872. Mob.k PRODAJEM dvosoban stan.k STAN 96 m2. 4 sprat. II sprat. 190. 61 M2.32 mali Oglasi ILID@A. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. 062/147-525. Had`iidrizova. Grada Kalgarija-Dobrinja 3. Mob. 061/325-840. Mob. Mob. 1 kat. 10 kat. Z. Mob.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. Maglajli}.000 KM. Mob. Mob. Pozderca. i gra|.500 km/m2. Alfakovac. 8 sprat. 6 sprat.000 KM. put.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel. 13 kat. 27 m2. di je ljiv. + spr.490 KM/m2.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. PRODAJEM stan. I sprat. 53 m2. Mob. 061/188-846. 1 sprat.k DOBRINJA V. 53 m2.650 KM/m2. Mob. 062/907-831. 260. 63. Mob. lift. novogradnja. amer. 033/647-851. Mob.k KU]A sa ba{tom i gara`om.k MARIJIN Dvor.000 KM. dvoiposoban. ^emerli}a.900 KM/m2. 112. komplet luksuzno adaptiran. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. 4 sprat. zemlji{te 10. Bulbulina. Pofali}i.Tel. 061/188-846. sa velikom lo|om. Radni~ka. 2. vl. Mob. Mob.k ^ENGI] Vila. 78 m2. Mob. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. 52 m2. potpuno adaptiran. ba{ta i gara`a.000 KM fiksno. 061/320-439. 77 m2. 061/188-846. 1.k STARI Grad.062/093-888. Hand`i}a. renoviran.200 KM/m2.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2.k DVOSOBAN namje{ten stan. 033/460-064. 97. 5 dunuma vo}njak. lijep dvosoban stan.k KU]A.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. metalka.k utorak. M. Tel. mOB. 1. Vojni~ko 61 m2. Tel.k KU]A bosanska. 061/150-519. kod Socijalno stan 65 m2. 2 balkona. 115 m2. pvc stolarija. Sedrenik sa 900 m2 placa.k PRODAJEM stan 69 m2.000 KM.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. stam. Breka. 2 kat. 84 m2. 061/325-840. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje.k KOVA^I]I. 033/542-668. 061/325-840. Trg Ote{. Tel. naselje nova Breka. renoviran. Mob. centar. Mob. Alipa{ino polje. Mob.k HRASNO. M.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. 15 sprat.k ALIPA[INO polje B faza. 2 balkona. Vrbanju{a. Tel. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. Trg Zavnobiha. potrebna adaptacija. 061/188-846. Tvrtka. K. nekori{ten. 062/184-126. Mob. 061/701-044. vl. u Kralja Tvrtka. kod med. 061/188-846. Su}eske. lift. Grbavica.000 KM. 062/688-971. djelimi~no adaptiran.000 KM. 73 m2. 443-282. 5 m2. 061/320-439. sa ustakljenom lo|om. Tel. kod [panske ambasade. 0617188-846. Mob. 2. prostor 87 m2. Tel. Tel. 061/415-787. 2 sprat.000 KM. Mob.000 KM.k CENTAR. Mob. Vili 52 m2. 4 sprat. 25 m2. Ba{~ar{ija. 065/645-552. ve}i jednosoban. kod pijace u Sokolovi} koloniji. Trg zl. 061/189-091. 10 sprat. 4 sobe sa terasama i kupatilima. velika veranda. Engela ^engi} vili2. 2 i 5 sprat. 90 m2. S. 7 kat. 2. Avde. 1. ku}a iznad Katedrale.000 KM. Mob. dvostran.k POFALI]I. 2 sprat. dvostran. pl. Tel. Mob. + gara`a + 200 m2 oku}nice. Mob. 100. mart/o`ujak 2012. 061/899-209. 061/325-840. 061/188-846. Tel. Mob. grij. u nizu na ^engi} Vili. Ul. VIII sprat. Marin Dvor 80 m2. pored samog puta prema Kiseljaku. 066/847-298. Mob. kod Vje~ne vatre. Mob. grbavica. 061/722-410. N.k GRBAVICA. A. 2. 225. 225-386.480 KM/m2. Mob. Ned`ari}i 59 m2. V. 2 balkona.k GRBAVICA. 066/801-737. Mob. jednoiposoban. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. 110. Zahida PAnjete 7D. 061/188-846.k LIJEP trosoban stan. Brki}a. 105. ku}a iznad katedrale. Tel.k CENTAR. Tel. Mob. prostor 14 m2. 51 m2. 1 sprat.600 KM/m2.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. 061/223-119.500 KM/m2. 061/869-396.k KU]A u Pofali}ima.000 KM.k DOBRINJA II.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. DVOIPOSOBAN. dva trosoban stana.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. Olimpijska 80 m2. prostor.k CENTAR.k STROGI centar. 185 m2. Tel.k PRODAJEM stan na ^. 300 KM. parking. Tel. Mob.k STAN. 87. Isprat. Mob. 1.

Mob. 524-973. 120 m2. 50m od mo ra. Mob.k DANIJELA Ozme. 53 m2.000 KM. 2003. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Grada~a~ka.k \ENOVI]I.750 KM/m2. 061/865-011. 205. i 061/785-535.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. cijena 5. 1. 066/376-807. Mob.000 KM. 76 m2. mart/o`ujak 2012. stolove. Vila kod Vjetrenja~e. god.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat.k SOKOLOVI] kolonija. zvati poslije 17 sati. B. ru~ne. sve ekstra izrade. 033/531-996. 061/205-235.k PRODAJEM pos.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 061/194-929. Breka. Tel: 061/201-474. sve 100 KM. 061/484-505. Mob. Tel. ima ispravlja~. potkrovlje. Abs. 60 m2.k MARIN Dvor. 44. sarajevske i pirotske.k ISTO^NO Sarajevo.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 140. 1 sprat. 1 sprat. od zeca. Mob. Grbavica. troiposoban stan 94 m2.k PRODAJEM stan. Tel. 45 m2. 066/969-370. 48 m2 + 70 m2 ba{te. TOUR 1. automatik. 6. Marindvor. 061/171-744. Tel.k FORD mondeo 1. Tel. 061/177-556. 200 m2. sve novo. 75. 033/201-202.godina. 061/839-592. 063/036-955. Tel: 066/510-328. 8. 40-42 original ko`a. Spahe 8. Tel.k PORODI^NA ku}a. 061/130-348. solidno o~uvan i registrovan. 061/145-504. Mob.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. Tel: 546-456. Tel. 95.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. crvena boja.13 sati.2013. 1. kod Socijalnog.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. 52 m2.000 KM/m2. dim. Mob.Mob. A. Tel.8 T. trosoban. registrovana do 1/2013. A. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. Mob. samsung.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru.900. 300. cijena 26. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. 2. 3 sprat. Mob.OSLOBO\ENJE utorak. 107. ordenje.Tel: 061/247-186.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. hitno. pranje i su{enje vune. PRODAJEM uvezane revije Bosna. alternator i za ostala vozila. 46 m2. 2000 godina. Mob. Mob. 2 sprat. Tel. apartman uz more 40-70 m2. 1984. Kvadrant.000 KM. ljiljana. 3. Mob. 85 m2 + 2 velike terase. cijena povoljna. Tel. 443-282.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. lipa. [. Hume. 5 minuta od Katedrale. Tel.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. mre`e 8x8. god. siporeks. Tel: 061/620-000. 2 kat. Tel: 063/351-572. pos. Be}irbegovi}a 1. kod med. Mob. 4 sprat. 114. X sprat.k RENAUL cady. privredni objekti na 4. nacional. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. Mob. 93. nije registrovana. Mob. ulaz u Osjek. Tel: 061/367-103. 116 m2. KUPUJEM umjetni~ke slike. lift. 2. Mob.Tel: 061/031-588. fik sno 100 KM.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. akumulator nov.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. bijele boje (meblo). 64 m2.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru. 061/182-128. 061/847-959. grij. 4 alnaser. 1/1.k KUPUJEM dionice. 061/143-036. akcije ratnu o{tetu. A. ku}a 240 m2. balkonska vrata sa roletnama.k PRODAJEM stan. Mob. Mob.500 KM.k KUPUJEM dionice. 8 sprat.k STAN na ^obaniji. isplata odmah. Tel. C faza.htc. suteren. Mob: 061/172-518.000. 062/959-129. Mob. 84 m2 + 2 balkona.k DVOSOBAN namje{ten stan.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. prostor. Ne d`a ri }i 59 m2. filateliju.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 033/651-007. sa gra|. 061/205-235.k pro zo re. kod pijace u Lukavici. 456-505. Tel.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. u Sarajevu. VP.k STAN 65 m2. Mob. baklje i ostalo. 062/326-072. kao svila. Tel.000 KM. za sve. Mob. Lu`ani.Tel. 066/723-731.pogon 4x4.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. Alipa{ino polje. ci je na 30 KM.pacomoby. 3 kat. 612351. 061/224-704. ugalj. Trsteni~ka.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. radnja. puno drvo. Mob. Mob.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. 061/709-772. 061/724-504. Su{i}a.apple inphone.000 KM). Parolinska ^engi} Vila stanovi. inf. 100 m2. naselje pandurica. 180 KM. sa linijom-poja ~a lom. prvi vlasnik.k KUPUJEM dionice. 066/092-978. Mob.k ^ENGI] Vila. 2. Ciglane.k PRODAJEM stan 89 m2.k PRODAJEM ku}u 100 m2.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. sve 1/1. 063/864-775.3B. Benca. benzinca registrovan u oktobru.k ^ENGI] V. god.000 m2 zemlje. naselje nova Breka. ci je na 30 KM. vp.k.000 KM. Marijindvor. fakulteta. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime.k KUPUJEM gra|evinski materijal. 061/559-235. 061/279-971.k PRODAJEM XI BMW .sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Mob. VP. A. 065/027-864. 52 m2.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. Peri}a. Mob. 061/247-177. go di ne. 061/248-394. 50 m2.500 KM. Mob. 061/205-235. Mob. cijena 50 KM. parking. useljiva. Tel: 061/625-765. Muteveli}a. ^. 1900/900. 87. sa linijom-poja ~a lom. povoljno. DOBRINJA IV. sa vertikalnom `ivinom skalom. 74. sa bojlerom za san. komplet renoviran.k ^ENGI] V. Mob.k SOKOLOVI] kolonija.k CEN TAR. 532-872. Tel: 061/382-219.k HRASNO. Mob. Globus. 60 m2. Tel: 063/318-796. 58 m2.000 KM.k PRODAJEM pe} za cen.k ZI DNO ogle da lo 200x75. god.500 KM. Tel. 2.g. kao nov. 066/973-852.k STAN 69 m2. 97. 065/061-966. 3 sprat. prodajem ili mijenjam za Zagreb. sms PRODAJA mobitela.500 KM. 2 sprat. 061/909-320. Trg zlat. certifikate. na 061/199 328. IX kat. zna~ke i ost. no vo gra dnja. Mob. B.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. Tel: 061/208-414. dozvolom. 066/854-161.763. tek registrovan. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“.000 KM. Tel. u dobrom stanju. Tel. }avrme. alternator i za ostala vozila. 065/061-966. 4 sprat. 061/320-439.k TRG Heroja.000 KM. 1.000 km. 2500 KM/m2.k PRO DA JEM 061/869-396. cijena 2200 KM/m2.ba. 062/621-424. benzinac. Mob. 85.k NOVOGRADNJA ul.k GRAMOFON Sony. ve}e i manje koli~ine. 170. cen. N. Tel. 061/370-207. Mob. 2. 062/695-695. |epne. 061/537-152. 061/205-235. ko mad.k PRODAJEM Golfa 2.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel: 061/795-449. 6 tapac. 532-497. Mob.. Mob. iza 15 sati. 5 sprat. Mob.k. Ma rin Dvor 80 m2. 061/159-507.k.500 KM/m2. obaveznice. 061/279-971. Tel. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM Alfu 146.000 km. 1 sprat. 0617205-235.god.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.350 KM/m2. 061/497-138.k FORD mondeo 1. soni. 644-294. Tel. god.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. 061/161-255. 4 alnaser. 1 sprat. 061/047-960. dasku. gara`a. Trg nezav.k PRODAJEM stan 69 m2. cimentu. staru deviznu {tednju.033/465-510. 061/170-254. 061/488-033.k CENTAR. 641-953. fik.sms PRODAJEM golf 3. 061/205-235. Mob. Mob. 061/367-103.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. 062/147-525.k PRODAJEM trpezarijski sto. I. M. 066/723-731.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Pe tro vi }a 10.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 063/318-796. Tel: 061/070-105. 1.065/869.k ORE BI]. registrovan 5 + 2. Ba{~ar{ija. 063/190-610. 34 m2. (Ili d`a52 m2 za 67.000 KM. Mob.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. 215.k GRBAVICA I. cijena povoljna. ul. Tel. Mob.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. Mob. 160 m2. Cijena 12. Tel: 061/312-866.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). 062/264-379. 061/249-631. 106.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look.300 KM. 2 trosobna stana.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. Tvin Spurk. Tel: 061/625-765.k GRBAVICA. 061/201-200. obveznice. 2000. super sre|en. 062/829-206 i 033/295-290. 52 m2.k PRODAJEM stan 121 m2.sms PRODAJEM toyotu rav4.k IZDAJEM sobu studentu. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. 061/200-894 i 033/525-966. Tel. Tel.000 KM.k LO@IONI^KA 105 m2.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH.Tel. Butmir. Tel. balkon. u odli~nom stanju. aprate. 061/223-119. Dobrinja.k PRODAJEM ford fiestu 1.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. 60. Mob. F. 71 m2. stare vezove sa srmom.k PRODAJEM stan 45 m2. 061/323-906. Tel. 63 m2. njema~ke firme i dr.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.B. i gra|.000 KM. Mob. Mob. Tel. 6 sprat. cen. 061/484-505. Mob.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje. dvoeta`ni. satove. 137. 1 sprat. 1 sprat. Tel: 061/275-440. dvosjede.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. Tel.600 KM/m2. gara`a. 831-034. reno vi ran.k DVOSOBAN stan. 77. 3. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu.Tel: 061/172-518. adaptiran.Re gis tro van do 1. sablje.k AERODROMSKO 54 m2.[imi}a.0 TDI.I.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/205-235. 061/248-394. Mob.k RAJLOVAC. lepenku. 87. 36 m2.. 033/221-533. Mob. 062/920-814.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. 061/224 -104. 061/274-450. prodajem ku}u.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. XV sprat. god.000 eura.k PRODAJEM set za gas 250 KM. ~etverokatnica.4 metalik siva. 110. Englela 34 m2.Tel.608. 061/484-505. 3 kom. 0617214-405. Mob. 3 sprat. 6 kat. 29. prostor 84 m2. 066/801-711. 4 zimske gume. belenzuke. Tel.400km. stolica. po pristupa~noj cijeni.600 KM/m2. cen.061/304-714.000 KM. Tel. 55 m2. isplata odmah. Mob. 3 sprat. ericsson. C faza. Tel. Tel. plin. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. blokove. Mob. 2.k PRODAJEM gara`u. pre{la 79. euro 2.400 KM/m2.k VOZILA AUDI-80 1. V. blizina Katedrale. 061/605-851. KUPUJEM stan u Sarajevu. 033/531-996. Sarajeva. 061/488-033. Mob. II sprat. 061/809. ordenje. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. Grbavi~ka. 061/177-556. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. cijena 200 KM.000 KM. exst.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010. 061/182-128.000 KM. 062/693-470. ul. god. Tel. Do la zim na adre su. ure dni pa pi ri. KS 2009. Mob.000 eura. 2008. Tel. 445-371. 061/201-474. iz Njema~ke. Tel. 062/693-470. 120. izuzetna lokacija. Mob. potkrovlje. Tel. KUPUJTEM dionice. ul. ispravan. Kotromani~eva. plavi.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. 4 oktave. 061/484-505. Mob. 0617449-822. 061/211-303. Mob. satove zidne.k GRAMOFON Sony. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob: 061/982-661. njema~ke izrade. Tel. staru deviznu {tednju.Tel. Mob. cjena po dogovoru. troiposoban. obaveznice. 2 sprat. 57 m2. stari nakit. 063/879-720.Tel. 061/101-899.200 KM/m2. odli~no stanje. Dobrinja. stiropol. A. Zvati svakim danom 8 do . 062/858-532.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. benzinac. na tri eta`e. pand`e.000.9. Tel. www.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw.000 KM.000 KM. za pos. gr.k PRODAJEM Golfa 2. 061/507-756. 061/323-977. 4 sprat. cijena 20 KM. povo ljno. cijena po dogovoru. 061/159-507.k STAN 72 m2. Tel. 1 sprat.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. I.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. Ni{i}i. suhozlatice. Tel. 59 ks. Kvadrant. centar.limuzina tamno plava boja tek registrovan.000 eura. Grba vica 68 m2. Grbavi~ka. nokia. 35. 066/932-449. Saraj P.k PRO DA JA drva i uglja. 2 sprat. 033/526-625. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 200 KM. amerikanac. Grbavica. Tel.Tel: 061/323-906.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Engela.k PRODAJEM nova invalidska kolica. cijena 19. 00 KM. pre{ao 119.k ALIPA[INO. 2002. H.km.000 KM. 1 sprat.k BREKA.000 KM. Mob. dijelovi. Mob. 062/225-012.Tel.TD (90. na Grbavici.D. garancija 2. 066/801-737.k HRASNO. na Alipa{inom polju. 061/965-126. Mob. novija gradnja. 2 gara`na mjesta. 5500 m2. korpe i brojne druge proizvode. Tel. 061/484-505. Mob. Mob. grij. 033/536765 i 061/134-544. god. nov. 061/350-156. Teheranski trg.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 2 sprat. Mob. limuzina. 061/279-333. cijena 5. lokacija izuzetna. 93. 75 m2.000 KM. Mob.Tel: 066/969-370.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Mob. cijena po dogovoru. novih i kori{tenih. Tel: 066/999-012. 619-184. 2 vrata. IX kat. polje. dvosoban 52 m2. vodu. 133. renoviran. 2 balkona + gara`a. Tel. 062/619-361.k. 37 m2 + balkon. 061/274-450. ZEMLJA. + plac 700 m2. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 061/205-235. 200 m2 i gara`a. isplata odmah. 061/370-207. Gajev trg 58 m2. st.k ^ENGI] Vila. Ilid`aLu `a ni. 061/906-579. 1.Tel: 524-973. sve novo i sa garanciom. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu.k . 654-793. Mob. 061/358-772. tel. 613-116.km. Mob. klima cijena 5. ba{ta. 447-940. `enski. bli zu Aus trij ske amba sa de. Mob.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. Mob.k DOBRINJA.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 120. ig. Kotromani}eva 5.k JOSIPA Vanca{a.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. najjeftinije cijene.000 KM. plava metalik.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. strana tablica.000 KM. ga ra `a. 061/709-772. tro ipo so ban 84 m2. KUPUJEM manji stan u Kantonu. Azize [a~irbegovi}.na.8 Tdi 2000 God. 061/229-086. Dalmatinska-centar.

062/147-525.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. radim prevode. mehanike. 062/316-973. 061/243-891. 061/141-676.k UNI[TAVAMO `ohare. 032/ 242 342. struna. 621-976. voda keramika uredno po dogovoru. Tel.k BRAVAR i varilac.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. gamad 100%efikasno.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.k INSTRUKCIJE iz matematike. Tel: 061/382-219. 062/136-248 i Tel. 061/141-659. Tel. popravka svih vrsta TV aparata.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. pe}i.Tel. Mob.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. nove. sve {kole i fakultete. Tel.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. 535-659. i sve drugo po dogovoru. sanitarija. Mob. Mob.ba .k USLUGE MAXIVITA. {ipoda.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. stolarija.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 065/572-966. 061/700-863. stolova. 1136 MIKADO d. 061/180-120.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. vr{i opravku instalacija. dolazak na ku}nu adresu. 062/723-575. za sve |ake i studente. Sarajevo. 061/480-069.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. 061/139-768. 061/563-292. 061/700-863.k TAPETAR. uz pratnju. iz matematike i fizike. moleraj. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. platnene roletne i harmonika vrata.Agencija: Tel: 061/188-011. sa radnom snagom. Slatina 8. Mob.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 061/188-410. ~as 6 KM. dolazak besplatan. 065/733-400. dolazak na adresu. 1: 25. Mob. sve {kole i fakultete.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. dolazim na lice mjesta. tepiha. 062/522-986.k TAPETAR. kod med. 062/127-525. Tel. 061/221-668. ma{inski elemenata. 062/691-202.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. VANJSKE PVC i AL. kovane ograde. matematika. 062/177-796. 061/519-089. ve}im i modernim kombijem. Mob.k MOLER radi molersko-farbarske radove.k KU CAM sve tek sto ve.k. Mob. francuskog. Tel. TELEFONIKO servis. monta`u sanitarnih ure|aja. stjenice. dolazim na adresu besplatno. 061/551-035. Mob. iskusan profesor.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. vra}anje podataka. Mob. Tel. Tel.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. profesorica eng. Tel. Tel. servis bojlera.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Tel. itisona. uni{tavamo `ohare. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be. 062/909-306. prekida~a. Tel: 062/918-201. lakiranje parketa. 061/513-448.oslobodjenje.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. Mob. dekorater. jez. 062/672-858. 72 000 Zenica.k INSTRUKCIJE. antivirusi. Tel. instrukcije.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. Mob. Tel. 061/863-559. instalacije sistema. Mob. Tel. kom pju ter ska obra da. 062/139-034. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. sms ELEKTRI^AR .k VODOINSTALATER sa 30. profesorica u mirovini. postavlja garni{e. iskustva. Mob. 71 000 Sarajevo.Tel. dolazi va{oj ku}i. hranjenje. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 061/157-991. Porodice Ribar 65. Hrasno. moljce. dolazim na adresu. inzulina. pregled ljekara (internist).k MOLERI nude usluge. individualni rad od 5 do 75. 630-332. vi deo i web di zajn.k BESPLATNE web prezentacije. Tel/fax: 070/235-236. 062/738-728.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. selidbe. glavobolja. uz garanciju. u N. moleraj.k ENGLESKI jezik. 033/645-307. instrukcije i prevodi. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel. itd). 062/569-444. 033/219-761. (ku}na dostava). kucanje radova na ra~unaru. Tel.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. studente i odrasle. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. Tel. 061/172-948. 061/432-704.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. injekcije.o. uklanjanje virusa. Mob. D`emala Bijedi}a 185. a mo`e i more. prevodi. Tel: 061/529-608. na www. 061/359-500. Sarajevu. 062/569-444. selidbe. Mob. Mob.k BRU[ENJE. Doboj-Jug-Matuzi}i. kupanje. brzo. Mob. i gra|. itd.k ABC Kompjuter servis. 061/545-888. 061/926-560. TV plazmi. na Ilid`ai.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. plakara. radijatori. gitere itd. Tel. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. itd. 065/733-400.k SERVIS kompjutera sistemi. 061/930-315. postavljanje laminata. prodaja polovnih ra~unara.Tel: 062/140-104. 74 000 Doboj. fizike. namje{taja i auto sjedi{ta. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. sterilitet.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Mob. 062/940-550. ROLETNE.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. 061/225-424. 240-895. el. 062/466-093.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. elektrotehnike. mrave. Mob. 510-228 i Mob. 061/219-768. Tel. 718405.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike.k.o. 061/227-189. na Ilid`i.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 061/132-149. Mob.izrada elektri~ne instalacije. mijenjanje katetera. god.Tel. cijena do 20kom — 1. be`i~ne tel. ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. mi{eve stjenice moljce i dr. 061/482-882.: 3383202250044019. instalacije sistema. Tel.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja. Tel. Tel. i{ijas. ~isto. nervoza. 033/625-196.k KERAMI^ARSKE usluge. Mob. 621-976. veoma uspje{no. podizanje sistema.d.k PROF.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. sajto vi. mrave. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. el.k TV VIDEO servis.k utorak. ugradnja osigura~a. mart/o`ujak 2012.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. 544-932 i 062/522-986. neonki. 544-932.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. Mob. pro~eplje nje odvo da. Tel.k OBAVLJAM poslove zidarske. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. antivirusi. Mob. 062/391-715. 456-979. 033/232162. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. Tel. Tel. dolazim na va{u adresu.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. dolazak na adesu. 061/533-326. 8 sati-24 sata. veliki kombi. davanje injekcija. popravljam brave.com 398 „VITALIS“. 065/733-400. Tel: 061/552-556. 062/691-202. dolazak na adresu. 062/916-472. 443-282. Tel. 5 KM.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. pro gra mi. manje selidbe. fakulteta. povoljno. Mob. Mob.. 75 000 Tuzla. kao i selidbe iz Europe i BiH. 061/500-622. muhe. infuzija. 061/319-604. Tel. radi kau}e i stolice. sanitarije. Tel: 062/691-202. nado gra dnja. tapete.k NJEMA^KI jezik. za sve {kole i fakultete. Tel. bojlera. 532-872. 033/655-600 i 061/551-515 www. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. 061/902-688. instalacija.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. dolazak na adresu.k KOMBI prevoz putnika. postavljanje elektro instalacija i laminata. instrukcije |acima. 061/266-764 i 061/108-779. kvalitetno.k MATEMATIKA instrukcije |acima. SERVIS zdravlja. popravlja stare. maturski radovi itd. Tel. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. gletovanje. 061/233-078. trakaste.k VR[IM prevoz selidbe.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. prodaja polovnih ra~unara. servisi ra~unara.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. malterisanje i ostalo po potrebi. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121.k DVOSOBAN namje{ten stan. 032/244-417. komarce i mi{eve. poduka za |ake. reuma. web hosting. Tel. Tel. indikatora. 032/691 794. Mob. bojlera. 061/365-677. 061/536-973. uti~nica. 061/211-606. Mob.k MATEMATIKA. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. ENGLESKI. Mob. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje.k MATEMATIKU instruira dipl. Tel. Mob. 062/177-796. ~as 6 KM. ugradnja i popravka brava.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima..com k VODOINSTALATER-elektri~ar. PROFESOR engleskog daje instukcije.k VKV BRAVAR. 062/199-199 i 033/653-311. Mob. 062/073-760. naselje nova Breka. gara`nih vrata i blindiranih.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. Mob. laboratorij. i sve opravke. 062/226-665. na Alipa{inom polju. Mob. Mob.k BRAVARSKI radovi. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. Bulevar Kulina bana 30-b. Mob. infuzije. Tel. veoma povoljno. Tel. 062/907-356.k INSTRUKCIJE iz matematike. Tel: 062/220-373. Tel. Mob. klupice. kuhinja. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). izrada tel. Mob. web hosting. pravim gelendere i kovane ograde.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. 061/172-948. dolazak na adresu.k PARKETAR postavljanje. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. u dr`avi i vani. sa dugogodi{njim iskustvom. 061/922-476 i 033/800-514. 6. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. 061/922-476 i 033-800-514. 061/513-948. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. `aluzine. Popravak {poreta. 061/571-361.k „DOM VI TA LIS“. Mob: 061/654-941. 061/915-981.k INSTRUIRAM |ake i studente. instrukcije.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. original daljinski za sve TV aparate. servisi ra~unara. 061/522-476. plinske instalacije i mijenjam konvektore. Mob. Mob.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. ispomo} radne snage po dogovoru. cijena 1 ~as/10 KM. Tel. 062/466-093. kvalitetno i povoljno. popravka i razvod instalacija. Alekse [anti}a 4. kre~enje. Mob. god. bru{enje. Tel.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279.mikadobh. 062/256-376.anasnegina. aparate. depresija. Al. 061/879-188. instalacija. ing. Mob. panelne i DUAL zavjese. pe~i. lustera. 600-514.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 650-867.

rekla je Damjanovi}. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. da se povukao u sebe. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. stolje}a. i. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina.Ona je na svaki na ~in po se bna. ali kako nam je rekao reditelj. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. i to prvi u Srbiji. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. „Davno.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. kada je u taj grad stigao klavir. 9. [to se . . koja je prodajnog karaktera. Tada je to bilo smije{no. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. 6. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. u Beogradu je zavr{en 40. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. me|unarodni filmski festival FEST. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. Sarajevo je 1972.000 posjetilaca. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika. ~ini se.OSLOBO\ENJE utorak. Film je. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. evo. . Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. ju~er su. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. mart/o`ujak 2012.u svijetu velikih. poslije 32 godine. „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. Gotovo 100 prikazanih filmova. Me|utim. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. koji se sre}u naizgled slu~ajno. Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. ina~e. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. rekao je Radivojac. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. 120. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. lje filmove snimljene u protekloj godini. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. {to i jeste njegova osobina. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. ni tu nije bilo dileme. jo{ 1994. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. Izlo`ba. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. jasnio je reditelj. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. SELIMOVI] dam dana. marta. od ~ega 74 premijerno. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. kao Fest na bis. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. bi}e otvorena petnaest dana. u konkurenciji sedam filmova. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. marta. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka.

vih pjesama. . bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. do 1963. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. McCartney je od 1955. kada mu je bilo svega pet godina. kazao je ministar John Pennhouse. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. Bend. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . pi{e u najavi koncerta. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. pjeva~u The Monkeesa. Koncerti }e se odr`ati 8. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. 6. koji je preminuo u srijedu nave~er.. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. prenosi AP. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. za budu}e generacije. bi}e sa~uvane. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album.. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. marta. nakon razvoda svojih roditelja. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. 10. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. navode organizatori. i 11. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. saop{tili su britanski zvani~nici. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. sna`ne gitarske rifove.000 fanova. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. 9. The Horrors i Arctic Monkeys. prvi put se 1995. Ja.36 SCENA utorak. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. . D. Najbolji britanski bend je Kasabian. mart/o`ujak 2012. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. . spektakularnu rasvjetu. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade.

. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. Plan je jednostavan . preminuo je proteklog vikenda u 82.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. marta. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. neko kra}e. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom. U SAD-u. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. ka`e ^oli}. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. Chewbacca. prijateljima i mojoj publici. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . Grupa Laibach Ralph McQuarrie. mart/o`ujak 2012. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. . Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi.T. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. D. prema porodici.2018. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. 6. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. kao i za SF filmove E. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. Sretan sam ~ovjek. . godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. re`isera Georgea Lucasa. on kao jedinu istinu vidi ljubav. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. Bez nekog koketiranja i namjere. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. ali i {ire. .OSLOBO\ENJE utorak. i Bliski susreti tre}e vrste. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. godini. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. mo`da se ja tu vi{e dajem. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. u 82. na velikom ekranu. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. Ja. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. obja{njava da ni sam ne zna odgovor.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). kazao je Lucas. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu.

dakako. godine izgubili svoje najbli`e. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami.sirijski natalitet vrlo je visok. a u Perzijskom zaljevu Katar. godine. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Kad je u Hami 1982. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. ustav se treba promijeniti. Poginulo je i vi{e policajaca. mobiteli i SMS-poruke. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad.najvi{e engleski i francuski . financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. brat predsjednika Bashara al-Assada.38 [TAMPA•TISAK utorak. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. saveznike se nema vremena provjeravati. a pogotovo Egiptu. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. Irak. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. To je. a vojska joj se u tome pridru`ila.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. 6. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. te ne{to vojnika. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . ali i u vlastitim redovima. Ipak. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. sirijski vojni dezerteri. Jordan). Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Oni koji su 1982. Jemen i Oman. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. kupnju novih oru`ja. Libije i Jemena. Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora).pla}e ~asnicima i do~asnicima. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . osobito one bogate naftom. Tu su jo{ Kuvajt. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. Bili su spremni na osvetu. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. masovna pobuna preselila se u Siriju. Tako je krvoproli}e zapo~elo. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. a od naoru`anja imali su samo no`eve. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. Kad je policija zapucala. mart/o`ujak 2012. Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. Libanon. Sirija. ho}e-ne}e. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona.

Mo`da su preterali. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. za „magnetisanje” je pridobila SAD. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. U EU. 6. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. Drugo. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. prihvatanja. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. izvla~enje o{te}ene tehnike. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . Pa da. naravno asimetri~nih. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. definisala kao zemlju politi~kog zapada. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. Ali. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. ili ho}e da bude. koje }u izneti u sa`etom vidu. Saudijske Arabije. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . premijerno u novijoj istoriji. pogotovu ne jednodu{nu. tako smo se. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. te postrojbe za logistiku. opet kao retko kada. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. nije se razaralo (a jeste izvan nje.OSLOBO\ENJE utorak. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. Srbija je sebe. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. Kuvajta. bar ~etiri razloga. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. zavodljivosti. mart/o`ujak 2012. i zajednicama iz koji je izrasla. Helmut Kol. Evroskeptici nemaju. Tre}e. Kad je u Hami 1982. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. premijerno u novijoj istoriji. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. usaglasili s neposrednom okolinom. Evropi su zna~ajni iz. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. ~etiri decenije kasnije. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. utvr|eno je da. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. tako|e. Srbija je sebe. odbijanja. Pamtim. u „[piglu”). ^etvrto. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. Jedan od najpopularnijih reportera. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. nas. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. nisam na{ao. Drugo. koja jeste. Ako. . da je po~etkom 1970-ih. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. ne opstanu ni EU ni evro. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. deo EU. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. Prvo. ali i u vlastitim redovima. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. na primer. Prvo. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. Miro Radoj~i}. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. Tre}e. ko jim slu~ajem. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . usred grdnih kontinentalnih glavobolja. naime. zna „gde bi nam bio kraj” da da. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. kao ni mnogi drugi radoznalci. Za obe je jo{ zagonetno. me|utim. bezbednosni. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. stoga.

kratko (2-3 minuta) prodinstajte. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar. dra ce nu. dracene. puzavice. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. TRENDOVI LJEPOTA. gospin vlasak. posolite i pobiberite.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. datulju.5 kg piletine 1. fikuse. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. bakreni lonci. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost.. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. Ako imaju dovoljno svjetla. porculanske zdjele. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. lupanje srca. 6.. ceropegiju. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. papratac. na stepenicama br{ljan. asparagus. a nemaju jak bol u grudima. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . filadendron. povremeno probadanje u grudima. MODA. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. na laganoj vatri. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka. {to je ujedno i najbolji izbor. mje{avinu za~ina i kadulju. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. {e fle re. fikus benjamin. mart/o`ujak 2012. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. razne penja~ice. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. . STIL. puzavice. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. Pre dla `e mo za~insko bilje. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. kamelija. Ali. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. dracenu. klorofitum. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. paprat. {eflera. sobnu araliju. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. te je odlo`ite na toplo. asparagusl vo di te ra~una. Saft izmutite. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. 2 dl vina. sobna loza. aucuba japonicu.. Prijedlog su sobna jela. poput monstere. te smokve. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. Kuhinjski pribor. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti.infarkt. dosolite i pobiberite. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. ciklama. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca.. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. vodeniku. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. dolaze cipele i tenisice. scindapsus. odnosno {loga. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. Ali. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. sobnu lozu. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu.l dracenu. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. fikus benjamin. Ljekaru ih. kalanhoja. oleander. za manje hodnike kraljevsku begoniju. bijelim Tshirticama. hortenzija. paprat.

{aku. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. EURO 2012. Robot ARM ima ruku. a kada prvenstvo po~ne. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). u tehnolo{kom svijetu. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. mobitel koji ima ugra|en projektor. 16. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. One S i One V. pa se mo`e re}i da je iPad. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. a to su One X. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. full-frame CMOS senzor.2MP. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. Prije toga. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. Tako|er. a pri tome koristi vid. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. u neku ruku. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. Aplikacija EURO 2012. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima.OSLOBO\ENJE utorak. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. poput bu{ilice. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8.800. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. Ure|aj ima operativni sistem Android. me|u kojima je 1GHz procesor. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. vrat i senzore na glavi. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci.3GHz brzina radnog takta. omogu}uje unaprije|enu grafiku. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. Pored toga. On ima ugra|en i projektor. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. po~inje 8. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. To nikako nije sve. Nikon D4 .85“ iPad modela po~ne ove godine. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. Svaki od njih ima 4. 6. Tako|er. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. mart/o`ujak 2012.8GHz uz Turbo Boost. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. pa kao ljudi. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. 16GB slobodnog hard-drive prostora. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. Apple planira da proizvodnju 7. Kao i njegov prethodnik. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. ve} i stara vijest. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash.

W.o.958. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Durd`i} Mina .425.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa . stav 1. ~lan .OP]I PODACI O EMITENTU .F. direktor U skladu sa ~l. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.240. sekretar Dru{tva II .792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}. Lukovo polje 54 . www. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“. Bahto Hamid.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1. mpimlin@bih. Lejla Kr{lak. [emso Temin.650. -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d.d. 2012. ta~ka a.kagi. v. ta~ka b.627.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.o.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.OSLOBO\ENJE. Sarajevo.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43.d.969.00 KM h) Teku}a sredstva 3. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6. e-mail gpddrina@bih.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.943 b) Rashodi 2.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.883. 2.d.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25. aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje.00 KM IV.532.W.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.993.42 OGLASI utorak. S. broj 37/09).782. nominalne vr. UNCRBA22XXX. Sarajevo.hoteleurope.582 PASIVA a) Kapital 3. Ul. FRANKFURT AM MAIN. i 2.687.d. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja.249. Deljo Zijad.o.273 KM h) Teku}a sredstva 283. Sarajevo . 77 KM i nominalna cijena . Gora`de.805 KM PASIVA f) Kapital 2.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I . Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci.broj emitovanih vrijednosnih papira 83. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH". predsjednik.687. Sarajevo III . 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.broj emitovanih vrijednosnih papira 223.742.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva.887.386. direktor II .~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .broj telefona i telefaksa.978.~lan.predsjednik.d.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu. dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d. I . e-mail i web stranica: Tel/fax.20) i nominalna cijena . U skladu sa ~lanom 4.v. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.408.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d. stav 1.~lan . Ustikolina . godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.958. BA393383204890493726 .broj emitovanih vrijednosnih papira 330. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . stav 1. III . [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje. br.net.231 b) Upisani osnovni kapital 4.ba . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I . 14. USTIKOLINA . XII 2011. v.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43. 29. 5 .093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III .682.31. Gora`de.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7. Sarajevo. direktor. S. ~lan.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .950 KM IV .425.I. 038/221-145.327 c) Teku}a sredstva 906.905.ba.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. Gora`de .00 KM i) Porez na dobit 209.141 KM g) Rashodi 1.092. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.d.ba . MPI “MLIN“ d.net.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82.o. kao i u inostranstvu.OP]I PODACI O EMITENTU .F.027.479.T.124.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.00 KM PASIVA f) Kapital 28.974 redovne dionice i nominalna cijena 25.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo .UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.958.1. Pravilnika o sadr`aju.00 KM g) Rashodi 8.o.059.com.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.T. Gora`de.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10. lejlak@hoteleurope.adresa sjedi{ta Ustikolina bb.ba . Gora`de.927 KM j) Ukupno pasiva 2. Bahto Hamid .broj telefona i telefaksa.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.d.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98.~lanovi uprave Ismet Bukva. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1.broj telefona i telefaksa. 033/580-580.d.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d.T.o. 6.909 obi~nih dionica. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.I.121. direktor II . U skladu sa ~lanom 4.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina.958. a preko DEUTSCHE BANK AG.W. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.476.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3. ta~ka b. „Europa“ d. I .467.949.~lanovi uprave Munib ^au{evi}.039.035. na adresu pretplata@oslobodjenje.00 KM j) Ukupno pasiva 48.723 e) Ukupno pasiva 7.413. e-mail i web stranica.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica. 4. Pravilnika o sadr`aju.877. Ustikolina. mart/o`ujak 2012.F.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .adresa sjedi{ta Sinica br.015 c) Dugoro~ne obaveze 2.I. Kasim Bajrovi}.OP]I PODACI O EMITENTU .2006. CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH.puna i skra}ena firma „Europa“ d. Pravilnika o sadr`aju.675.027.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d. Kurtovi} Almas.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48.30 nominalna vrijednost . GPD "DRINA" d.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br. Gora`de .00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.489.d. i 2. i 2.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3. 033-580-553. Trg Barcelone 1 .334 (22.ba .582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.

svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. nakanom. jedan od najve}ih filozofa 20. iskrenim. poliglot. zvani ljudsko dru{tvo. vjerozakona. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. prilago|eni i primjereni. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. poredak. historijske. 1957. izo pa~enos ti. pribli`ava Allahu. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. svijest. Romi [najder. Dakle. uhap{en Ta Mok.001 no}“. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . Priroda Allahovom Voljom. doba kolere”). dru{tva. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. mart/o`ujak 2012. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. ~ovjeka. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. saradnje. 1836. harmoniju. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. neposredno i direktno dariva svjetlost. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. drugi po veli~ini grad u Angoli. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. solidarnosti. i u dru{tvu. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. Spaho.{. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. 1900. smislom i ciljem.OSLOBO\ENJE utorak. jasno i precizno. solidarnosti. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. 2007. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. `ivot i nafaku svakom stvorenju. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. Svemir i priroda su po sadr`aju. 2005. ni izvan. 1941. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. prirode. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. 2001. reda i poretka. natjecanja u dobru. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. ni sa strane svemira i prirode. i u svemiru. 1927. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. a povjerenu i prilago|enu prirodu. G. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. interesa i koristi prisutna je i Objava. etike. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. “^ovjek i ma{ina”. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. Meksikanci. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. slobodni. univerzum. mije{a mitove. Obradio je vi{e od 1. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. H. uz granicu s Tajlandom. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. 2002. egzistencije. dra” “Ciganin i . 1629. d`entlmen”). napustio je sovjetsku Rusiju 1922. magiju i realnost. esencije. zajednice. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. “Mikelan|elo”. bescilju. Kako su priroda. 1993. i zato samo Njemu trebaju robovati. kulture. proporciju i mjeru remeti i u sebi. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. vijeka. Spaho“.500 rukopisa teolo{ke. po`uda. slikar. vijeka. unaprijed odre|enom. ju`no od Bagdada. 1946. 1480. nakani i na~inu stvaranja povjereni. pjesni~ke i druge gra|e. um. dru{tva.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . straha. “Smisao istorije”. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. U 89. koji je 1883. 1953. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. svijeta. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. dobrih djela i dobro~instva. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. dru{tva. 1874. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama.u dru{tvu ireverzibiliteta. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. koji je osvojio poznate ljepotice. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. ni ispod. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. muslimana toga doba. U okviru istog reda. `ivota i svijeta koja preko: vjere. a sebe kraljem. saradnje. 6. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. pravim vjernicima. a nisu im kao vlasni{tvo predati. nagona. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. intuicija. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. Na`alost. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. Umro 23. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. ljudskosti i dru{tvenosti. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. marta 1948. Pravom putu i ispravnom `ivotu. izravno. a ~ovjek red. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). Hans Bete Fehim ef. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. Najkra}e. “Filozofija slobode”. priroda i ljudski svijet. dobrih djela. 1999. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. [to se ti~e kosmosa. i u prirodi. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. pet osjetila. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. do 1942. niti joj robovati. zajednici i ljudima. a ne predati univerzum. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. vodu ili ki{u. i D`ehennemu. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. . {to je fikcija nevjernika. Odredbom. tako Allah d`. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. perver zi ji. vjerujemo. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u .“ Dakle.{. besmislu. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. sluge. 1998. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. isti Izvor nafake. Tokom hodo~a{}a u Meku. anorganskih. Rita Hejvort i Anita Ekberg. Na sjeveru Kambod`e. isti Gospodar. {to je i bio uzrok sukoba. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. emocije i pamet. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. isti Vladar i isti Odr`avatelj.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . Mislilac hri{}anske inspiracije. poroka. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. 1475. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. {to je zabluda politeista. vrijednosti. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. svrhom. ljudi. razum. dominiraju instikti .u dru{tvu pored instikta. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. prilago|eni i upokoreni ljudima. {ejtanu. koristiti. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. 2004. tagutu. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. 1944. 1980. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. 1994. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. organskih. 1992. ali isto tako i neraskidiva veza. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. zrak ili vazduh. ~estitim i dobronamjernim ljudima. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. Mehmed ef. savjest. strasti. a od sebe. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. dru{tvenog i dru{tvenosti. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. To je cijena ljudske slobode. `ivimo. D`ejn Mensfild. me|u kojima su Merilin Monro. sudbine. Osnovao je 1890.

a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). Varupa. mart/o`ujak 2012. [ari}. Schwab (Bayer Leverkusen).Mi{i} (77). [iroki Brijeg i Vele`. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. lektor Malko~evi}. Kuzmanovi} (Stuttgart). Red`epi. Varupa. ISKRA: Karanovi}. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Trener: Husnija Arapovi}. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Oru~). Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. [iljak.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. {to }e biti prva provjera bh. Oru~ (od 65. “Da su vremenski uslovi druga~iji. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna.Batovanja (22). Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. La{tro. Batovanja. 2:0 . “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. Teren te`ak za igru. Toprak (Bayer Leverkusen). Sli~an scenario i u 75. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. minuti. Lihovac. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Gundogan (Borussia Dortmund). a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. a plavi su odlu~ili igrati po danu. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). Popovi} (od 80. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. me|utim. ^elik. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. Gr~ke i Slovenije. Kova~evi}. Ribi}. Maroh (Nurnberg). Kova~ (od 75. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. Trener: Ned`ad Selimovi}. Goran Ratkovi} (Borac). Idealni tim 24. Simeunovi}. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. Sloboda i [iroki Brijeg. Marko Mihojevi} (Leotar). Behi}). Kerim Memija (@eljezni~ar). Marko Simovi} (Leotar). Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. ^ehaja). marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Kmeta{. gdje }e 8. Su~i} (od 75. Castro (Bayer Leverkusen). minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. Jusufba{i}). ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. 3:0 . Almir Aganspahi} (Olimpic). a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. Handan. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. @elje Amar Osim donesenu odluku. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Iskra. BiH je od 24.[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. obavijestili su nas iz plavog tabora. @eljo . a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Prijateljski me~: Travnik . Gurbeta). @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. Emil Gluhali} (Zagreb). Derdiyok (Bayer Leverkusen). Zeko.30 i 17.30. Mla di bh. Terzi}. te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). Omerinovi}). ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. u Slova~koj. U 63. 6. Iako su zvani~ni termini za 16. Adel Halilovi} (RB Salzburg). u kojoj sudjeluju: Borac. Zec (od 70. J. 14. Zatagi}. Samir Radovac (Sarajevo). te 19. Amar Burovi} (Sarajevo). do 29. Mi{i}. a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. Terzi}). kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Kagawa (Borussia Dortmund). Edis Tahiri (Olimpic). . Varupa (63). TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. Strijelci: 1:0 . ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. Kiessling (Bayer Leverkusen). Gledatelja 200. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. . Naime. N. povi} (Kozara). 4:0 . kola Bundeslige. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). Amar Heri} (^elik). ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). Li.Red`epi (75). kolo sezone 2011/12. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. imala je nekoliko dobrih prilika.N. N. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. Huseinspahi}. naravno da bismo izabrali no}ni termin. prema izboru novinara Kickera. E. Ibi{evi} (Stuttgart). U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. Jele~. Varupa. Karad`a. Peji} (od 75. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. Borac. kadeta za kvalifikacije za EP 2013. odli~ne asistencije Cassia. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Fuka). Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik).30. Cassio. Karali} (od 70. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). Seferovi} (od 75. reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. Mladen Perovi} (Slavija). Oru~.44 SPORT utorak.

Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. odnotat. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. Treba pozitivno razmi{ljati. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. “Umor je jedan od faktora. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone. Z. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. Sada kada je to slu~aj. {to im se posljednji put dogodilo 1991. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. J. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. dokazao je povratak. pacijent umro. ima jako te`ak raspored. Ostali su zdravi i spremni. osim kontrolnih utakmica. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. a najbolje ju je opisao Franck Ribery. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. mart/o`ujak 2012. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. „@elimo ostati u vrhu.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. morao je snimati to. odradi}emo dva treninga u utorak. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH.. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. i 1992. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. a tu je i polufinale Kupa.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012.OSLOBO\ENJE utorak. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. Bi}e te{ko. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. Kako god bude. . Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a.@eljezni~aru. Li. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. rekao je Torlak. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . kolu moraju biti pravi. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. godini. Bayer je bio bolji sa 2:0. Idemo na pobjedu. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. Naime. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . a mana je to {to nas svi dobro znaju. konstatovao je Torlak. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. je~i su Vedrana Je{e. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . godine. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. ~eka nas te`ak raspored. Me|utim. kao {to su Mirza Rizvanovi}. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. Prema njegovim rije~ima. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. “Ima tu sve ga. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. . U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. ~ija ekipa . On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. sigurno je da }e biti poja~anje. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. Imamo mi tu Slavka Brekala. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. koji je kako tvrdi Torlak. “Ovo je jednostavno sr. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. na Pecari. 6. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. a poznato je da u 1. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. ^itluku i Opatiji. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. ovisi}e to o nalazima. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih.. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela.umor. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. stoper Sarajeva. jer mi smo zaista dobro uigrani. “Trenira. [teta.

Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. minuti. je trener Benfice Jorge Jesus. zbog povrede butnog mi{i}a. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu.5 miliona eura. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. pauzira nekoliko sedmica. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita.Milan (0:4). Nismo u dobroj formi. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. Peterburga. koji je 2009. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. Semak ruskog tima. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. Podsje}anja radi. teren. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. prenosi Bild. To izgleda nemogu}e. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu.Zenit (prvi me~ 2:3). Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. Na drugoj strani.46 SPORT utorak.45 sati. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. a Ker`akov. [irokov. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. Maxi Pereira. ali va`nu prednost. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. Nemamo {ta izgubiti. odlu~io je istr~ati na J. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. Me|utim. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. uz dva gola Robina van Persieja. Me~evi po~inju u 20. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. a on je igru napustio u 57. Cardozo. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. Veznjak. OSLOBO\ENJE Povrede bh. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. 6. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. Luisao su aduti portugalskog sastava. koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. Parovi: Benfica . ali i u budu}nosti. Bender (22) je doveden u klub za 2. no svi timovi imaju oscilacija. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. . Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. Li. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. te je nje gov nas tup bio upi tan. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . mart/o`ujak 2012. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. koji je povrijedio koljeno. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. Zvani~ne potvrde jo{ nema. kada su nadigrali topnike. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}.” . Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. godine. Arsenal . Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. Nismo u dobroj formi. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena.

AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . koja se uistinu ove sezone bori s formom. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . a imaju evroliga{a.Od`ak 101:55. mart/o`ujak 2012.@ivinice 78 56:53. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. ali i odli~an doma}in. Rezultati:Boston . {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. Philadelphia . Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. Gradina Koteks-Trica 15. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. Podsjetimo. da nisu obrukali ni grad. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. barem tako tvrdi. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. Biha} 21. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . [to se ti~e same utakmice. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Odmah po preuzimanju dva pehara. 2. Rezultati: Litva . Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. 11. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. ali smo se dobro borili. slobodna je bila ekipa Zenice. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. Biha} Salinas Falcons 20:0. Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. Grada~ac . a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. a pala je i pokoja suza radosnica. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. Zenica 10.000 prisutnih u Gradskoj areni. “Nismo uspjeli pobijediti. koja }e napuniti ovu dvoranu. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. ali i da se ekipa borila do kraja. trener ^elika. 7. TUNOVI] ma}instvu. Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. LA Lakers . 4.New York 115:111. Na kraju. na cjedilu. . Charlotte . Sloboda 21. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. tj.Golden State 83:75. Gradina Koteks-Trica . M.LA Clippers 103:105. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati.Miami 93:83. Houston . Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone.Sacramento 88:96.Noviteti 2012. Toronto . 3. rina Maljkovi}. Litva 15. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. aplauzom su pozdravili go{}e. San Antonio . Grada~ac 15. produ`etak. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. 6. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. trenerica Partizana. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Srednjo{kolac 13. Od`ak 18. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. ali su im Zeni~anke dobro parirale. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. 5.Sloboda 71:95.New Jersey 101:104. ali i finalu.OSLOBO\ENJE utorak. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. Travnik 18. @ivinice 78 19. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije.Denver 94:99. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede.Honda Civic 2012. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M. 10. naravno da smo sre}ni. produ`etak. Odom je 22. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju.Travnik 73:76. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. Srednjo{kolac . ali smo se dobro borili. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. 9. ~ime je ostavio svoju ekipu. Onda poslije toga ide i prvenstvo. godine. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Rondo je ubacio 18 ko{eva. Povratak klasici Aktuelno .Chicago 91:96. Oko 3. 6. Phoenix . U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. Drugo mjesto za nas kao da je titula. rekao je Odom. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Poredak:1. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. Salinas Falcons 12. Odom je. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. 8. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija.

mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. B. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. poziciji u singlu. Emir Kaljanac. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. 266. Vera Zvonareva (Rus) 4. aprila.860. Damir D`umhur (BiH) 145. mjesto.160. Mer vana Jugi} . dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. 2. Petra Kvitova (^e{) 7. 674.310. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. kod mla|ih kadeta. Prvi je i dalje Novak \okovi}. 4. koja je objavljena ju~er. Elvedin Avdovi}. Alen ^ukurija. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. Sabina Tanovi}.Salki} (BiH) 144. Marion Bar toli (Fra) 5. 178. Sadmir Habibovi}. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. 301. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. Tarik Omeragi} }e. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. 886. WTA rang-lista: 1. Novak \okovi} (Srb) 13. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}. V. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. D`umhur na 310. 310. 9. Osvojeno je deset pehara . Edita Murguz. Jelena Simi} (BiH) 16. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. mjestu. Tako|e. 332. Bronze su osvojili Goro Arel. 8. a u borbama Deni Memi}. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}.270. koji sada zauzima 475. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. Samantha Stosur (Aus) 5. Bahra Avdovi}. Maria Sharapova (Rus) 7. Jusuf Ali Ra{idagi}. Rafael Nadal ([pa) 10.. Andy Murray (VB) 7. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332.455. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. Toma{ Berdych (^e{) 3. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. 3. poziciji. Tomislav Brki} (BiH) 87.340. a Brki} na 417. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. a u borbama Kerim Omerbegovi}. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. do 18. Dina ^ukurija. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). Aldin [etki} (BiH) 72. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. Jusuf Ali Ra{idagi}. 5. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja.. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012).390.665. 2. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. rade punom parom. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. Austriji.450. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. mjestu. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. teniser Amer Deli} ostao je na 178. Edita Murguz. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. S druge strane. . ko je }e se odr`ati od 9. Na Li (Kin) 4.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. Mervana Jugi} . 6.825. Ba{i} je sada na 301. 8. 9. Caroline Wozniacki (Dan) 6.810. 7. 5. marta u kineskom [angaju. Mardy Fish (SAD) 2. do 11. Mirza Ba{i} (BiH) 148. Od bh. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu.415. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). Andrea Petkovi} (Njem) 3. ATP rang-lista: 1. 6. Jasmina Tinji} (BiH) 206. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G. Srbiji i Hrvatskoj. 10.875. ovi nastupi su otkazani. Amer Deli} (BiH) 285. Kerim Omerbegovi}. dok je u konkurenciji dublova na 92. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. najbolje rangirani bh. mjesto. Victoria Azarenka (Blr) 8. 4. Lejla Tutund`i}. Lejla Tutund`i}. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. Elvedin Avdovi}.710. 3. Samir Selimovi}. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. a u borbama Ibrahim \onko. Ema Burgi} (BiH) 13.Salki} na 92. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. 6. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. Anel Polutak. 475. Almin Avdovi}. Najbolje rangirana bh. Ibrahim \onko. 7. Adna Bori}. marta. David Ferrer ([pa) 4. D`anan ^ukurija. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga.680. u Vogo{}i.980. Emir Memi{evi}.710. Ned`ad Husi}. Za najboljeg takmi~ara. 603. 10. 417. Asja Kla~ar. Grada vratila se sa 19 zlatnih. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. nastupi}e Nihad Ba{i}. 952. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. do}i u pitanje.840. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. B. Na`alost.095. marta do 1. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog .850. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. Rumunija od 16. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. Roger Federer ([vi) 8. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. koja se ovih dana organizuju {irom planete. mart/o`ujak 2012.

Dedaji} 1. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. Lipovina.04 m). a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). Peri{i} 3. koja nam je potvrdila dolazak. V.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. . bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. . Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. Bra~kovi} 2. Burnazovi}. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. uz tri pobjede i dva poraza. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). Lov}en 6 (3). Dra{kovi} 1. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. G. Simi} (15 odbrana).92 m). ]UMUROVI] odbrana. prva mjesta u Splitu su od bh. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. Alibegovi} 1.OSLOBO\ENJE utorak. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . Lingo. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). N. Popovi} 1. Stankovi}. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. Markovi} 5. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. Delegat: Zahid Crnki} (BiH). Gledalaca 100. Lov}en 6. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. Pejovi} 1. Sabljakovi}. Joveti} 2. Mi. Zulfi} 4 (1). Mladi sastav bh. . U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. 1 sedmerac). ~lan Atletskog kluba Zenica. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. godine. do 8. Jusufovi}. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. Trener: Goran Tomi}. Radovi} 3. La- bilje`io tri izjedna~enja. VRANJE[ Pripreme bh. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. ali i selekcijom Crne Gore. G. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. juna) za odlazak na SP 2013. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. ali to nije i slu`beno potvr|eno. Podsjetimo.65 m) i diska (41. Najbolji bh. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. u Sarajevu. u [paniji. Me|utim. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . Markovi}.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. Durakovi} 1. BOSNA BHT: Poli}. mart/o`ujak 2012. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. marta. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. D. Kalu|erovi} 1. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. Latkovi} 2. ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). kola regionalne SEHA lige. Hrbat 6 (1). Efendi} (6 odbrana). Velispahi}. Demirovi}. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. 6. Terza 3. Osim Mileusni}a. pod nazivom Zlatni pijetao. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. do 9. On je hitnuo koplje na 74. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. Grbovi} 4. I. Trener: Pero Milo{evi}. Me|utim. do 9. te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1.

katastarska op}ina Mitrovi}i. Hasibov. Sudija Sanela Goru{anovi} . godinu rmk promet Zenica.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". 6. 5. [etka Berislav. ZPP-a. DRSV Valjevac Mirsad. iz Visokog. a na osnovu ~l. 28. 16. 6.155. ~lan . generalni direktor Sarija Arnaut. 2012.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. ul. u suprotnom. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. Bl. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. . sin Saliha. 2011.00 KM na ime naknada za opomene. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. ozna~ene sa: .007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. S. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. 28. pa do dana isplate iznos od 1. Fra An|ela Zvizdovi}a br. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. oranica 5. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. `rtava. povr{ine 5. klase povr{ine 189 m2 . rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d. Olovska 84.810 g) Upisani osnovni kapital 26. Kakanj. stav 1.376.ba . ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}. v. 23. majdan kame povr{ine 29.p. ta~ka b. lahke brigade bb. i ~lana 67.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. 6. 2011. stav 1. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice". katastarska op}ina Mustajba{i}i.broj telefona i telefaksa. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. 2012. 31. fax 032 244-135.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani. sa dijelom 1/1. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II . Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719. godine. ul. ostala nep.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. broj 19/03 i 54/04).007 IV .323 h) Dugoro~ne obaveze 1. 2. Kosovskih junaka 12. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4.180. i ~lana 67.390. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019.634 m2 . uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494.187. Dr.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH".927 m2 . godine u 12 sati. ZPP-a). Zavidovi}i. 2012. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo. tj.Butigan. protiv tu`enog Mari} Milenko. godine Na osnovu ~lana 63. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze.rmkpromet.438. 2. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. godine Op}inski sud u Sarajevu. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to.85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 2. iz Skroza bb. Kozarskih junaka 13. iznos od 100. 2012. i 329.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. ~lan Suad Orli}. 28.351 j) Ukupno pasiva 26. i 2.OP]I PODACI O EMITENTU . a u vezi sa ~lanovima 328. ~lan Abdulah Serdarevi}.d. mart/o`ujak 2012. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22.604 g) Rashodi 7. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana.adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. 311. ul. Visoko. ]ori} Sa{a. iznos od 2. ing.313 PASIVA f) Kapital 23. 2. Sarajevo. ul.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". predsjednik Muhamed Mu{ija.55 KM. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. godine. pred ovaj sud u sobu broj 330/III. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1. sudija Sanela Goru{anovi} . Mustafina. sin Sakiba. godine Op}inski sud u Sarajevu. e-mail i web stranica tel. Pravilnika o sadr`aju. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana.ba www. Zenica . 2. godine. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. Zenica . Mostar. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . 6. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I . ul. godine. 27. godine Na osnovu ~lana 63. sa dijelom 38/100.155.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . M. ~lan Nijaz Begi}. Ulica kadije Uvejsa br. 032 401-257. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. ozna~ene sa: .katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". U skladu sa ~lanom 4. op}ina Zavidovi}i.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice. radi duga. Skroze bb.22 KM.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. Kozarskih junaka 13. ul. Mostar.781.473. 2012. e-mail: rmkprom@bih. takse na presudu u iznosu od 100.s. Mostar.net. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. Salihov. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. 27. 1.764. Radi}a br. dipl.884. Radovlje bb.d. 26. i to sudija Sanja Vu~ijak.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935.skra}eni naziv . suzdr`ano ili negativno. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA. po~ev od dana podno{enja tu`be. Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. ul.308. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda. Sarajevo. 2012. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i.00 KM. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira. 2011. a po zahtjevu Valjevac Mirsada. 348.170. [ufflaya 26. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.89 KM.~lanovi uprave Muhamed Begi}. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. ul.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III .629 h) Teku}a sredstva 3. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. sa dijelom 31/100. Sakibov. radi duga.409. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. vrijednost predmeta spora 16.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}".

6.30 07-19 07.OSLOBO\ENJE utorak. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI.30 07-16 07-14 07-19 07. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. mart/o`ujak 2012. [emsekadi}a Kulina bana bb H. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. subota nedjelja 07-19 07.30-15. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14.30 07-19 07.30-15.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30-15.30 09-19 08-16.30-15. Vehbi ef. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30 07-19 07.

Mob. 033/442556. dolazak na adresu. 061/323-906. 063/864-775. struna.k TV VIDEO servis. 1600KM i centar Ul. V sprat. Tel. auta. kre~enje.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. }avrme.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje.k BESPLATNE web prezentacije. stan Ul. Porodice Ribar 65. Tel. 100m2. garancija 2.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. infuzije.k STAN u Lu`anima III sprat. sablje. kao nov. cijena do 20kom — 1. kvalitetno i povoljno. cijena 200 KM. za sve |ake i studente. nove. dva trosoban stana. Mob. 062/383064. Porodice Ribar vp 58m2.k STAN u Ul. Ribara 52m2. 061/573-640. 2000 godina. KS 2009. Bijedi}a 68m2.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. sa radnom snagom. Mob. Tel.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 0617161790. 062/256376. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. el. kvalitetno. god. dolazim na va{u adresu. 061/930-315. Mob. 1400KM/m2.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.htc. 062/136-248 i Tel.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. 062/907-356.Tel:061/323-906. ul. monta`u sanitarnih ure|aja. i{ijas. 66. 066/723-731. Mob.000 KM.balkon. Tel. sa grijanjem. laboratorij. kablovska tv kod Hitne pomo}i.400 KM/m2. Mob. cijena po dogovoru. gara`nih vrata i blindiranih. 25m2. cijena 1 ~as/10 KM. samsung. stari nakit. brzo. staru deviznu {tednju. prostor 125m2. 061/437-732 i 061/214-306. 061/359-500.k RENAUL cady. grijanje. Mob. Mob: 061/654-941.k MOLER radi molersko-farbarske radove. studente i odrasle. 061/497-138. belenzuke. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. vr{i opravku instalacija. 6. depresija. stare vezove sa srmom. Tel: 062/649-370. Mob. tenisko igrali{te. 062/940-550. 061/225-424. 061/221-668. francuskog. Ante Babi}a br. blizu Katedrale.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 061/573-640. 033/445-612. 285. 2 lo|e. 061/922-476 i 033-800-514. 061/488-033. 062/243-329 i 061/437-719. moljce. 650-867. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima.pionirska dolina. moleraj. 062/139-034. 062/695-695. cijena 175.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. 77m2 + 2 balkona. 600514. za sli~an.500KM.k STAN na Bjelavama Ul. Tvrtka. na du`i period (agencija). 1:25. registrovan 5+2. 061/702-881. 061/545-888.com. uz garanciju. Tel.Tel:061/172-518. od Trga heroja. Tel. Tel: 061/552-556. 3 sprat.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Semira Fra{te 52m2.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 0038520486665. Tel. 061/365-677.k BA[^AR[IJA. veliki kombi.k NJEMA^KI jezik.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. vp. Mob. 061/965-126.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Mob. Mob. 061/243-891. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. 062/073-760. malterisanje i ostalo po potrebi. Tel. Mob: 061/172-518. 061/101-899.Tel: 061/360084. i 061/785-535.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel. Mob. 0617214-405. Tel. 2. tepiha. 061/139-768. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). 061/170-254. 1984. radim prevode. Tel.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 061/926-560. internet. Mob. itd. prizemlje. 68. 061/864-651. davanje injekcija. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Tel. dolazak na ku}nu adresu. korpe i brojne druge proizvode. sterilitet. certifikate. ru~ne. 065/572-966. Tel.pacomoby. za jednosoban.kablovska televizija. kovane ograde. 061/344-365. 180 KM. u zgradi sa gara`ama.Tel.900.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel. 542668.godina.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. Tel: 061/795-449. 061/744523. 061/812-046.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. 061/224-597. 1 sprat.00 KM. 061/141-676 i 033/535-165. bojlera. Olimpijska 80m2. 062/916-472. reuma. Mob.anasnegina. ENGLESKI. glavobolja. Tel. instrukcije. sve {kole i fakultete. Tel. 061/266-764 i 061/108-779. ordenje. 2500KM/m2. 061/563-292.Tel: 062/737-506.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Sarajevo. Tel: 061/171-897. benzinca registrovan u oktobru. centar. centar grada. 84m2.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. vp. komad. [entada-Novo Sarajevo. fiksno 100KM. kab. internet konekcijom i kablovskom. Josipa Vanca{a. sve novo. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a.[imi}a. Mob. 061/923-192. Tel. Tel. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 033/219761.5KM/m2.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. firma Glanz. Mob. Mob. ispomo} radne snage po dogovoru. sve novo. sve novo i sa garanciom.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. za sli~an. 56m2. 544-932 i 062/522-986. 061/533-326. K. pogodan za sve djelatnosti. TELEFONIKO servis. Tel.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. 061/172-948. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. kupanje. na Ilid`i. centar. 95.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. gamad 100%efikasno. Mob. 9 sprat. [anti}a. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. |epne. na 061/199 328.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. 516. Mob. stan 92m2. Tel:033-238-408. Tel. gitere itd. aparate. 033/232-162. balkon 1520KM/m2. 061/902-688. 718-405.k PRODAJEM ili izdajem pos. 061/141-676. 033/558-820. Mob.benzinac.k POFALI]I. mrave. Mob. Mob. namje{teni. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku.k PRODAJEM [kodu Oktaviju.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. isplata odmah.k MIJENJAM dvosoban stan. Tel: 066/999-012. pe~i.000KM. god. 68m2. najjeftinije cijene. be`i~ne tel.god.eta`no grijanje. 066/995-944.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. 061/172-948.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. 062/909-306. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. ing.Tel: 061/981-848. dolazim na adresu. 061/227-189. 400 KM. Mob.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. 350 KM. Tel. Tel: 061/548-023. 061/201-200. Mob. Skendera Kulenovi}a. u odli~nom stanju. injekcije. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 033/536-765 i 061/134544. Tel. Mob. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. cen. 061/141-659. web hosting.grijanje.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo.k PRODAJEM XI BMW . 061/513-448.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.Tel: 063/762-092 ili 659-895. novogradnja. Rakovi~ka cesta. 061/536-973. 062/907-831. plin.Tel. Mob.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. VII sprat. sve {kole i fakultete. 066/092-978. 453-752. 061/252-663. mail dinatt80@hotmail. Cijena 20 km m2. 061/519-089. dolazak na adesu.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. et. u novim zgradama na Marijin dvoru. Mob.k . mart/o`ujak 2012. nije registrovana. Dvor 97m2. Mob.k TAPETAR. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. programi.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. satove zidne. 061/180-120. na Ilid`ai. Breka. Tel. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. Mob. 75. 2 sprat. godine. Hrasno. Tel: 061/795-449.sarajcity.TD (90.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. isplata odmah. cijena 5.k MOLERI nude usluge.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike.k BRU[ENJE. dolazim na adresu besplatno. 510-228 i Mob. Mob.trosobni stanovi. Mob.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. IV sprat. instalacija. Mob. u dr`avi i vani. 062/910-407. 061/482-882.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 110. Mob. VP.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. 063/036-955. original daljinski za sve TV aparate. Tel. na Alipa{inom polju. u zgradi. Tel. Z. kompjuterska obrada.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. Mojmilo. Mob. 061/415-787. Cijena 12. Tel. ericsson. 065/819-136. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. na Grbavici i Dobrinji V.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. na www. hranjenje. Hrasno. (ku}na dostava). uz pratnju. Tel. 033/201-202. Tel/fax: 070/235-236.k INSTRUKCIJE iz matematike. ima ispravlja~. cjena po dogovoru.k VKV BRAVAR. 001 INSTRUKCIJE. pranje i su{enje vune. extra sre|en i namje{ten. Mob. Gladno polje. adaptiran sve novo 46m2 + parking.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. 061/522-476. 90m2. balkon. Tel.000 KM. 654-793. balkon. 061/925-649. izrada tel. d`amijska 260m2. Mob.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike. ul.5m2.Tel:061/247-186. Trg. 066/973852. mo`e i prodaja. Tel. 061/836764. Tel: 062/200-777-033/203-127. za sve {kole i fakultete. dolazak na adresu. mob:063-165-119. povoljno. 032/244-417. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. poduka za |ake. Tel.Tel.k VR[IM prevoz selidbe. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 062/383-064. super opremljen stan. sala za vje{banje. bazen. 13. 061/203473. Mob. Mob. 4 sobe sa terasama i kupatilima. stolove. fotokopirnica. 062/391-715.000KM. X sprat.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. 3 sprat. P.B. ig. Mob. Tel. god.000 km. Tel: 061/529-608. Mob.k IZDAJEMO ku}u 300m2.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. elektrotehnike.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. 380KM.56 m2 za 79. 652-338. A. sanitarija.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 061/863-559. 218. 062/383-064. 621-976. 1000KM. 2 kupatila.www.000KM. `enskoj osobi. uni{tavamo `ohare. sajtovi.000 KM. stolarija. 061/200-894 i 033/525-966. novih i kori{tenih. 061/480-069. 621-976. zna~ke i ost.k PRODAJEM nova invalidska kolica. voda keramika uredno po dogovoru. Tel. u Hrasnici. 061/188-410. Tel. sms PRODAJA mobitela.000KM.k. kao i selidbe iz Europe i BiH. dvostrano orijentisan. Tel. 066/995-944. selidbe.k IZDAJEM pos. potpuno namje{ten. 033/526-625.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. popravljam brave. Mob. 532-872. kucanje radova na ra~unaru.k IZDAJEM dvosoban. 062/723-575. 062/829-206 i 033/295-290.k MATEMATIKU instruira dipl.k PRODAJEM Alfu 146. ~as 6 KM. mrave.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. lokacija 300 m od OHR-a. Tel. nokia. u Sarajevu. na du`e vrijeme. 061/205-235. obveznice. Mob. servisi ra~unara.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 456-505.k USLUGE „VITALIS“.pogon 4x4. Tel.000KM. inzulina. 59 ks. baklje i ostalo. namje{ten. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob.sms NOVOGRADNJA.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan.061/194-929. Ciglane i 56m2 centar.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. za Banja Luku. Vrbanju{a. 29. radijatori. `enski.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. soni. Tel.k STAN u Vogo{}i.450 KM/m2. parking.000. 27m2. 1 sprat.k VODOINSTALATER sa 30. upotreba kuhinje.k. 240-895.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Tel: 061/245-900. 033/209-955. Mob. Tvin Spurk. 061/159-507. 061/233-078. pregled ljekara (internist).k BRAVARSKI radovi. parking. Tel. Brdak~ije I sprat. G. Tel. Mob.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. Panjete.k DVOSOBAN namje{ten stan. Tel:061/864-651. Tel.Tel:061/415-786. 061/177-556. 061/211-300.k UNI[TAVAMO `ohare. ugradnja i popravka brava. 663247. 061/350688. Tel.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. 2050KM/m2. 500 KM. inf. itisoni 1. Tel. 061/192-670. Tel.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. na du`i period. 062/738-728. stambena zgrada. 061/700-863. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. ul.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu.k POSLOVNI prostor Hrasno. sa dvori{tem.k VODOINSTALATER-elektri~ar.Tel.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. Tel:061/208-414. dolazak na adresu.k DVOSOBAN namje{ten stan. mali dvosoban 40m2.Tel. filateliju.065/869608.k KUPUJEM dionice. 065/027-864. renoviran.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Ante Babi}a nova stolarija. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. Mob.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 061/205-235. prodaja polovnih ra~unara. sauna. 061/507-756. eta`no centralno grijanje.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.apple inphone. kao svila. infuzija. kablovska. Mob.k IZDAJEM sobu. ku}a je bila rezidencija. Tel: 061/382-219. 061/922-476 i 033/800-514. Tel. 061/219-768. 061/224-704. 65 M2.plava metalik. 2 balkona. Patriotske lige 46. V sprat. internet. namje{taja. Zvati svakim danom 8 do . lijenti poznati. dvosjede. 033/542668. 535-659. ~as 6 KM. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. Mob. Mob.k Postavljam kerami~ke plo~ice. priklju~ak intereta. 033/225-431. kablovska i mjesto za parking.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. iskustva. 1 sprat. M. Pofali}i. ugalj.k IZDAJEM pos.k FERHADIJA. 104.k SERVIS kompjutera sistemi. bli`e bolnice Ko{evo.k INSTRUKCIJE iz matematike.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa.Tel.k MIJENJAM stan 52m2. Mob.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Tel:062/691-202. 061/573640.9. plinske instalacije i mijenjam konvektore. renoviran. Mob. Alipa{ino polje. prostor 14m2. mi{eve stjenice moljce i dr. 532-872. gara`om. satove. Tel. Tel. Mob. povoljno. profesorica u mirovini.k OBAVLJAM poslove zidarske. dekorater. 2003. Mob. veoma uspje{no. prevodi. iz matematike i fizike. Tel.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. 001 PROF.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. ve}im i modernim kombijem. uz doplatu. Mob. 112. Mob. stjenice. 061/319-604. Tel: 033/454-968. 2008. Tel:061/382-219. Mob. Tel. Tel. Tel.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. sad mogu} i drugi dogovor. 063/879-720.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 57m2. 061/405-622. popravka svih vrsta TV aparata. 0617323-347. veoma povoljno. D`. www.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. izdajem kancelarije 40m2. izlog.000 KM. 061/279-971. Tel. na period od 3-4 mjeseca.dva lifta. Tel. 2002.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.50m2.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. ~isto.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. ordenje. sa grijanjem.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. centar. 062/672-858. 450 KM. god. tapete.ba. 185m2. Tel. Mob. Mob. Tel. 061/161-790. popravlja stare. 001 MAXIVITA. Mob. instrukcije i prevodi. 061/145-504.k PRODAJEM cijepana bukova drva.00 KM. gletovanje. 40-42 original ko`a.na. matematika. nezavisnosti II sprat 72m2. luksuzno. 061/224 -104. itisona.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul.13 sati. Makarska rivijera. Tel: 063/684-566. na Alipa{inom polju. 2 eta`e. aprate. nervoza. 86m2 i 76m2. instalacije sistema. Tel. 066/801-711. TV-kablovska. sarajevske i pirotske. ^emerli}a. Ko{evo 330.k STROGI centar. stan u Ul. pro~epljenje odvoda. Tel:062/918-201. Mob. maturski radovi itd. 2 sprat. grijanje.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. isplata odmah. prvi red od mora 5m. 4 oktave. 062/226-665.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2.. 532-497. 4 sprat.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. do Marindvora. M.k „DOM VITALIS“. sa gara`om. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. 630-332.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob.k BRAVAR i varilac. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova.k SERVIS zdravlja. popravka i razvod instalacija. mijenjanje katetera. instrukcije.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46. Tel. sve namjene.k utorak. 2 balkona. namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. suhozlatice. video i web dizajn. Ul.000KM. potpuno namje{ten stan 55m2. komarce i mi{eve. Tel. inter. Podcarina br.k STAN na Alipa{inom polju. nadogradnja.k MARIJIN Dvor.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. antivirusi.com Mob. 128m2. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. pravim gelendere i kovane ograde. Mob. prostor 100m2+70m2 placa. 062/959-129. muhe.k INSTRUIRAM |ake i studente. 066/723-731. kod Ekonomije. i sve drugo po dogovoru. za sve.Mob.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma. nov. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. TOUR 1.5KM. Donji Vele{i}i. luksuzno. 0617350-448.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. pre{ao 119. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 1.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). Tel: 061/367-103.k. A. 061/571-361. Tel: 061/275-440.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. u Hrasnom. 456-979.amerikanac.

5. 3. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. 1996 . [estog marta 2012. 3. Branka K. 3. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. 6. 2012. ro|. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5.. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{.6. Tomo. Maja. 3. 1356 Nejra i Elma 1355 .. 2002 . Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. Emira B. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. 2008 . Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. Tvoji: majka Safa. 3. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. mislima i lijepim uspomenama.. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. 6. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. 3. Cica. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. 2012.{. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. marta 2012. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr.6.OSLOBO\ENJE utorak. danas i uvijek u svim na{im danima. Lila. @ivimo od sje}anja na tebe. mart/o`ujak 2012. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{.. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 2012. 205-938 od Davora D. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. Nedostaje{.

Baj~eti}. Srbica. mart 1990 . 6. Ku}a `alosti: Ul. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Zahi}. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. marta 2012. Su}eska. amid`e Ibrahim. Ribac. O`alo{}eni: k}erka Jasna. Ivani{evi}. Konjicija. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . Bosa i Ljubica sa porodicama. sin Safet.O. Limani. u 62. Irena i Jelena. Ina. prijatelji i kom{ije. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. sin Goran. \uvelek. kumovi. zet Drago. ^engi}. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. 000 O`alo{}eni: majka Mila. marta 2012. godini. osta}e nam u trajnom sje}anju. u 13. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. bra}a Simo i Ne|o. unu~ad Marko. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . Male{evi}. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. dr. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. Slokar. 4. 6. Skenderagi}. u 87. D`enaza }e se obaviti u utorak. \ani. te ostala rodbina. Cvijeti} i ostala rodbina. Mu{anovi}. Kristijan. Kre{talica. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. unu~ad Andrei. S ljubavlju i po{tovanjem. Deljki}. k}erka Altijana sa porodicom. Sahrana }e se obaviti u utorak. te porodice Kapetanovi}. godini. ^avku{i}. godini.O. [eta.5. 5. te porodice Kljuni}. Ul. supruga. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Sahrana }e se obaviti 6. 87. Behd`eta Muteveli}a br.2012. Kapo. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. sarajevskog ilegalca. Mak i Anita. snaha @eljka. brat i sestra 1352 TRACEST D.45 sati na gradskom groblju Bare. [ipovac. marta 2012. preminula 5. Budali} i Ljaljaj. Bilas. 4. Andrea i Ajla. porodice Kova~. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. k}erka Sne`ana. Ivana i Mirjana. Ristanovi}. Toni. Branko. Jusufhod`i}. tetke Jovanka. ne}aka Jadranka Markovi}. marta 2012. Prevoz obezbije|en u 10. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. marta 2012. Jerkovi}. marta 2012. prijatelji i kom{ije. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. prijatelji i kom{ije. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. preselio na ahiret u ponedjeljak. sin Haris.O. kao i ostala rodbina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. godine. Blagojevi}. Huri}. u 95. Milo{evi}. FILIPOVI] preminula 4. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. marta 2012.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. Sijamhod`i}. praunu~ad Bojan. ljekara. k}erka Olivera. Kalini}. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. Hamijeta i Ziba sa porodicama. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. @olji}. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ko{evsko Brdo br. sestre Mulija. kumove. Dejan. Hanumica. Poljo. djeca. ro|. Damir. mart 2012. Beus. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. marta 2012. snahe Milena i Radmila.O. snaha Zdenka. 38. Ku}a `alosti: Ul. marta 2012. Rezdeu{ek. porodice Frimel. Faris. Stefan. zet Almir. zet Marko. snahe Ljubica. u 82. prija Savka. Ohranovi}. [e}ibovi}. k}erke Mirela i Sanela. O`alo{}eni: supruga Fatima. Ognjen. Sokolovi}-Kolonija. zet Kemal Osmanovi}. do groblja i nazad. unu~ad Dragan.30 sati ispred ku}e `alosti.Vogo{}a. te ostala rodbina. Osmanagi}. Miroslav. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. godine. daid`inica Samija sa porodicom. Jamak. marta 2012. 6. brati}i i brati~ne. Maluhi}. Ibrahimpa{i} i Mufti}. Stup i Energoinvest. Sahrana }e se obaviti 8. Cocali}. Zoran i Ljubomir. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. kumovi. tetka Ai{a sa porodicom. u 63. 19. godini. Grbi}. prijatelji i kom{ije. visokog oficira saniteta Armije. godini. Hermina i Silva. ro|. godine u 12. supruga Obrenija sa sinom Milenkom.15 sati na gradskom groblju Bare. te ostala mnogobrojna rodbina. porodice Bari{i}. mart/o`ujak 2012.

002 Sedmog marta 2012. O`alo{}eni: suprug Stevan. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. snaha Lejla. S ljubavlju i po{tovanjem. godini. unu~ad. 3. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. k}erka Firdeusa. 6. Sami 002 1344 . Edvin. 4. pred o~ima i u mislima. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. DANILO STIJA^I] 29. Damir. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. sin Senad.Akgül. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. Pozivamo sve ro|ake. 10. 1982 — 6. OGLASE. mart 2010 — 6. Stambol. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. ro|. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. Kugi}. sine. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Jasmina. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. [estog marta 2012. Babovi}. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. D`enaza }e se obaviti u utorak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. KORI^I] 1933 — 2011. marta 2012. ILI] 1953 — 2012. moj sine. 3.OSLOBO\ENJE utorak. Kora} i Cevher. Ali. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. Yildiz. 2002. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. Hod`i}. Zauvijek si mi. k}eri Ljiljana. Fali{ nam puno. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. godine. suprug Mohamed. 6. Asoti}. tiho iznenada. mart 2012. mart/o`ujak 2012. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. moj jedini sin Sedmog marta 2012. 19. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. te porodice Had`ifejzovi} . u 75. 1982 — 2002. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. Tvoji: Anisja. marta 2012. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|.

Nejla. Jusupovi}. godine. marta 2012. 4. marta 2012. Kominlija. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. Rov~anin. Bucalovi}. marta 2012.. Mustafa i Mirso. daid`a Emin sa porodicom. sestri~na [emsa. Mi{ut. bad`o Fadil.. Faleti}i br. Ru|era Bo{kovi}a 352. Murti}. marta 2012. majka Hajra. O`alo{}eni: sinovi Ismet. {ure Avdija. Hand`i}. Rami}. Grbo. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . Bak{i}. godine. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. kao i ostala brojna rodbina. Nedim. 6. Kanli}. brat Zajko. snahe Mirheta. 000 dr. 95. Vra`alica. A~kar. unuke Adna i Irmela. te porodice Tvrtkovi}. zetovi Rade. Pelak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu.. Drkenda. 4. D`anko. zetovi Mustafa i Ramiz. [ukrija i Ermin. Osmanagi}. 1338 .56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. 000 . Adema Bu}e 296.Sokolac. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. Emina. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 6.. Hava i Zlata sa porodicama. svastike Ziba i Zejna. Jasmina i Sabina. Bejdi}. te porodice Ademovi}. te porodice Durgut. Bogdanli}. zaova Almasa. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. u 98. Klapuh. k}eri Zineta. mar{ala Tita br. Avdi}. O`alo{}eni: suprug Alija. do mezarja i nazad. u 64. Ul. prijatelji i kom{ije. marta 2012.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Puri{. marta 2012. te porodice Andeli}. k}erka Edisa. Sarajli}. snaha Aida. Bajri}. sestri}i Hasudin i Avdo. ]ulesker. 6. u 53. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. Poturkovi}. Muminovi}.15 sati. sestre Ai{a i Di{a. unu~ad Mersada. mart/o`ujak 2012. Ul. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. Had`i}. unu~ad Elma. svastike Tima. marta 2012. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. ]esko. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. brat Ago. 6.. Goran i Dina. Saliha i Emina. teti}i i daid`i}i sa porodicama. Kova~. te porodice Alajbegovi}. praunuka Nejra. Dedi}. Mirvi}. Kurtali}. sestre [evala i Vasvija. Mujo i Salko. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. k}erke Suvada. kao i ostala brojna rodbina. Pa{i}. 6. kom{ije i poznanike da je na{a draga . do groblja i nazad. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. D`enaza }e se obaviti u utorak. zetovi Ifet i Hasan. Bu~a Potok. Eldina. Murti}. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. O`alo{}eni: supruga Zarfija. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). Baji}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . Sand`ak. Kurto. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. amid`i}i i amid`i~ne. brati} Muhamed. Holjan. 000 preselio na ahiret u nedjelju. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. te porodice Bekrija. Rahima i Ibrahim. snaha [emsa. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Kavazovi}. ^oli}. Halilovi}. Ajkuni}. marta 2012. u 82. Ljeskovica. Ploski}. ro|. Tabak. Hurko. Hod`i}. a ukop }e se obaviti u 15. u 60. Ku}a `alosti: Ul. Me{i}. Nezirevi}. O`alo{}eni: supruga Sida. Homarac. godine u 14. Jasmina. kao i ostala mnogobrojna rodbina. godini. 93. [abanija. snaha Aljka sa porodicom. marta 2012.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. marta 2012. godini. Una. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Kljuno. marta 2012. kom{ije i prijatelji.. Amel. brati~ne Adna i Amna. godini. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. Kepe{. 4. kom{ije i prijatelji. punica Fata.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. te ostala rodbina. 29/4. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . Rami}. Ku}a `alosti: Ul. Pleho. O`alo{}eni: sin Rifet. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Hala}. k}erka Sevda. Liska. sestri~ne Sanela i Aida. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. Hamdija i Alija. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. kao i ostala brojna rodbina. zetovi Salem. [abani}. Lejla. godine. D`enaza }e se obaviti u utorak. 6. marta 2012. 4. Ceri}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. sin Edis. He}o. u 86. Saraj~i}. Mulaganovi}. Ibi{evi}. {ura [aban sa porodicom. Sahrana }e se obaviti 6. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. D`enaza }e se klanjati u utorak. prijatelji i kom{ije. ro|. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. amid`i}i. Be}irevi}. godini. sestri} Mujkan. prijatelji i kom{ije. Babi}. 16. Omerovi}. godine. godine. Zuki}. snaha Sanela. Ifeta sa suprugom Denialom. godini. Ke{mer. Im{irovi}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Alispahi}. prijatelje. 4. brat Ragib. Avdi}. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju.. Hota. Melis i Kerim. Dra`i}. Glu{~evi}. Mujezinovi}. Zemina i Emina. Sejfi}. godini.. Lehi}. Sulji}. brati~na Ramiza. D`enaza }e se obaviti u utorak. djever Munib. Pofali}i. Nihada. Solak.

prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. Juki}eva br. 2012. otac Muhamed. Ku}a `alosti: Ul. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. Hazneda. na gradskom groblju — Bare.. daid`a Samija. 3.OSLOBO\ENJE utorak. 17. Fatima M. u 13. 3.30 sati u bakijskoj d`amiji. u 60. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Branko. Neka mu dragi Allah d`. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. marta 2012.. amid`a Nezir sa porodicom.. te porodice Teftedarija. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. tate. brat Tarik. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju. Bio si sunce na{e sre}e. Hatma-dova }e se predati 9. godine. Ku}a `alosti: Ul. \ido. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. Jasna K. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. 3. godini. Tvoji najmiliji: Nermina.. Sadik. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. Samija. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. O`alo{}eni: brat Sead. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. 002 SUADA PAVLOVI]. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. Tuki}. Sanda. 6. snaha Slavica. Jasmin. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. otac i deda dipl. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. Naida. 6. 1992 — 6. Fatima.. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. 136/VIII. D`enaza }e se obaviti u utorak. prijatelji i kom{ije. ing. {. 4. brata. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. godini. Halida. dedo Safet. 4. Nermina. Suad. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. PETROVI] 6. [efko. D`enaza }e se obaviti u utorak. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. mart/o`ujak 2012. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. ro|. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. Bisera. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. 3. tetka Bedrija sa porodicom. marta 2012. 2001 — 6. marta 2012. brati~na Samira. prijatelji i kom{ije. posebnog i plemenitog supruga.. Vasva. u 43. marta 2012. tetak Asim. Harun. O`alo{}eni: sin Dino. arh. Sv. 2012. Bogilovi}. Asija. marta 2012. ]uri}. du{a te nikada preboljeti ne}e. 000 ANKA KOVA^EVI]. ro|. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Deleti}. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. Porodica . Mirsada. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao.. Arijana. ro|. Alibega Firdusa ~ikma br. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. 6.. Ida. godine. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. Ramiza. amid`inica Emira sa porodicom. Sabit..

22. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. 4. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. 9. mart/o`ujak 2012. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). 3. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. 6. VODOLIJA 22. . Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. ll.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. . . Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. podrinjac. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. pirana. Uprava 234-718. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. 23. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. U ratnoj 1992.22. 12. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. Zadr`ite aktivnu ulogu. RAK 23. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. 9. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. 1. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. enosist. opustite se. Branko MAJSTOROVI]. RIBE 20. iranit. 10. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. 6. 7. u`ina. sm. 468-161.22. . Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. s. en. filijala Sarajevo. Dobro razmislite. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. 276-968. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. var. 5. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji).22. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. ho. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. Oslobo|enje je 1963.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. iva. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. Ne `elite da rizikujete. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Nagradu Asocijacije IPRA. STRIJELAC 23. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. POSTBANK BH DD Sarajevo. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. . amfora. imate na umu vi{e kombinacija. kalamata.vzs. 5. relaksirajte se. . obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. 8. 3. fax: 461-007. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. Nasre}u. .ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Oslobo|enje je 1989. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. lani. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. papar. fax: 468-054. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. Tel: 276-967. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom.ba. Sportska rubrika 276-908. sue. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. Budite realni u procjeni. Kultura: 276-906. Sarajevska hronika: 276-901. BLIZANCI 23. BIK 21.22. 7. 4.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. ku. VAGA 23. . godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. ~iroki. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. saba. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. RJE[ENJE: tapija. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. . Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). pura. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. i. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. . Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja.22. a 1976. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. 12.58 PREDAH utorak. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. 2. 1. iranac. fax: 468-090. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. 8.20.20. Jelena MILANOVI]. .21. hat. . ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. satara. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Mirela SEKULI]. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. modem: 468-018. JARAC 23. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. Daniel OMERAGI]. 2. nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. 11. Umijete dobro da se organizujete. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ).22. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . t. UNICREDIT BANK DD. 6.oslobodjenje. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. DJEVICA 23. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. meraje. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba.19. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. aga. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. avgusta 1943. 10.22. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. Jakub SALKI]. 11. u Donjoj Trnovi. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Oslobo|enje je od 1992. LAV 23.

na jugu do 5. ujutru sa ki{om. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. poslije podne obla~no. na jugu do 14°C. na isto~nom umjereno obla~no. maksimalna dnevna od 5 do 10. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. isto~ni vjetar. Puha}e slab. a najtopliji Lisabon sa 19°C. U Sarajevu prije podne sun~ano. prije podne u Gr~koj i Albaniji. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. na planinama slab snijeg. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7.Danas prete`no sun~ano. . u Hercegovini sa ki{om. Minimalna temperatura -2. U petak umjereno obla~no. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. a samo na jugu sun~ano. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. Minimalna temperatura od -6 do -1. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. U ~etvrtak prete`no sun~ano. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. Sutra prete`no sun~ano. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. popodne umjereno obla~no. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. maksimalna dnevna 7° C. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. na jugu prije podne umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar.

Zmaja od Bosne bb.45 i 21. Branko \uri}. PARADA komedija. uloge: Gina Carano. Brendan Gleeson. Branko \uri}.. re`ija: Viliama Brenta Bela. Belma Ali} po~etak u 20 sati. po~etak u 15. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. Alex Russel. po~etak u 15.45 sati. Daniela Bibi}.30 i 20 sati. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. uloge: Nicolas Cage. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. re`ija: Steven Soderbergh. Goran Navojec. po~etak u 19 sati. Maja Izetbegovi}... Vanessa Hudgens.. POZORI[TA ratna drama. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Goran Navojec. 18. uloge: Suzan Krauli. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. subotom od deset do 15 sati. uloge: Branko Smiljani}. etnolo{ka. do 1992. Michael Cain. igraju: Aris Burina.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Muhamed Bahonji} po~etak u 19.. Hariz [abanovi}. Mia Pra{o. po~etak u 18. Marko Jeli}. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. uloge: Milo{ Samolov. Tatjana [oji}. Muzej 18781918. po~etak u 16. kao i postavka “Banjalook 3”. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl.15 sati. SARAJEVO Brusa bezistan. Dwayne Johnson... uloge: Josh Hutcherson. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. od 9 do 15 sati. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. godini. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. re`ija: Brad Payton. Rade [ebed`ija. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. po~etak u 19. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe.. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”.. Nikola Kojo. Chris Pine. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. uloge: Katherine Heigl. Michael Cane. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. uloge: Marlene Dietrich. Tom Wilkinson. uloge: Nikola Kojo. Idris Elba. Jelena Martinovi}. Senad Ba{i}. Rade [ebed`ija.. uloge: Helen Mirren.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. po~etak u 16. Mi{o Samolov. Goran Kosi}. igraju: Amila Terzimehi}. Michael Kelly. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. Vanessa Hudgens. Rachel McAdams. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Idris Elba.30 sati. po~etak u 16. Jim Broadbent. Gordana Boban. Bojan Navojec. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. Daniel Sunjata. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3.40 sata. Svrzina ku}a.50 i 17 sati. po~etak u 15. a nedjeljom od 10 do 14 sati.. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. uloge: Nikola Kojo.. Goran Kosi}.. po~etak u 20 i 22. PARADA komedija.45 sati. Grant. po~etak u 14. re`ija: Michael Sucsy. Bojan Stoj~i}m.45 sati. re`ija: Angelina Jolie. Jessica Lange.Amar Selimovi}.. Nad`a Pu{ilo. SIGURNA KU]A akcioni triler. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. autor: Hans Christian Andersen.10 i 20. Evgenij Gaponjko. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. uloge: Meryl Streep. Dejan A}imovi}. uloge: Chaninng Tatum. 6. uloge: Branko Smiljani}. re`ija: Josh Trank.. a vikendom od 9 do 13 sati.. po~etak u 20 sati. uloge: Denzel Washington. Mia Pra{o. po~etak u 18. arheolo{ka i historijska. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. 18. Marcel Munteanu..... Adrian Scrimint. Muhamed Had`ovi}.15 sati.. 20. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. kod Starog mosta. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“...Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.15 i 17. uloge: Zana Marjanovi}. Goran Kosi}. Jordan. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. Italiji. uloge: Reese Witherspoon. triler re`ija: John Madden. Ciaran Hinds. re`ija: Brad Payton.25 i 21. nastupaju: Belma ^e~o..50. progla{enih najboljim studentima u 2011.. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Dejan A}imovi}. Ciaran Hinds. po~etak u 19 i 21 sat.30 sati.15 sati. Josh Hutcherson. Adnan Haskovi}. re`ija: Angelina Jolie.30 sati. marta. Sne`ana Vidovi}. po~etak u 16. Goran Kosi}.. po~etak u 15. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati.15 sati. Robert Patrick.30 sati.. Adna Bakija. Bojan Navojec. Hristina Popovi}. Fernanda Andrade. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.. . Ewan McGregor. Mihail Mateescu. re`ija: Sr|an Dragojevi}. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. po~etak u 19. stripovski spektakl. godine.. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Rade [erbed`ija. uloge: Michael B. po~etak u 19. utorak. Marko Jeli}. po~etak u 17. Goran Kosi}. avantura re`ija: Brad Payton... ZENICA nau~na fantastika. uloge: Dwayne Joshon. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. 19 i 21.25 i 21 sat. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete... po~etak u 18 sati.15 i 20. Ryan Reynolds. Vanessa Hudgens. imao atelje od 1987. uloge: Zana Marjanovi}. Rade [ebed`ija. Robert Patrick. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}.ba.30 sati.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. Dajana Popovi}. Michael Cain. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. Ciaran Hinds.30 i 16. uloge: Zana Marjanovi}.. Chris Pine. Mi{o Samolov. Idris Elba. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. re`ija: Sr|an Dragojevi}.. uloge: Reese Whiterspoon.. Ashley Hinshaw. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 20 sati. slika je Rudo Cavar.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Sam Neill. IZDAJA akcioni triler.30 i 17. Dwayne Johnson. subotom ne radi. Rade [ebed`ija. Boris Ler. Mel Ferrer. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. re`ija: Daniel Espinosa. re`ija: Angelina Jolie. Nata{a Pavlovi}. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul... Amir ]ati}. Branko \uri}. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Sad`ida [eti}.. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. Arthur Kennedy. Branko \uri}. uloge: Denzel Washington. Ryan Reynolds. marta. NARODNO PAL^ICA balet. 18. od 10 do 22 sata. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. Goran Navojec.. re`ija: Phillida Lloyd..30 i 22. re`ija: McG.. Dejan A}imovi}. Jason O’Mara. uloge: Nicolas Cage.. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Tom Hardy. po~etak u 20. po~etak u 19 i 21 sat. SVE ZA LOVU komedija. dok vikendom muzej ne radi.30 sati. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Aida Muj~inovi}-Palini}. Ivica Zadro. skica.40 i 18... re`ija: Daniel Espinosa. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. Ivica Zadro. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.10 sati. po~etak u 20. uloge: Zana Marjanovi}. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. An|ela Ili}.. Tom Hardy.20 sati. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. srijedom. Jelena Martinovi}. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.10 sati. uloge: Josh Hutcherson. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. po~etak u 14 sati. Selma Im{irevi}. Evan Helmut.10 i 21.. od 9 do 17 sati.milanovic@ oslobodjenje. po~etak u 16. re`ija: Marko Misira~a. re`ija: Angelina Jolie. mart/o`ujak 2012.. Sajmon Kvoterman. uloge: Zana Marjanovi}. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Jessica Chastain. Mario Drma}. Autor ovih \AVO U TEBI horor. Marko Jeli}. Richard E.. Benjamin Bajramovi}. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. re`ija: Nermina Damian..30 sati. Ismet Rizvi} i Mersad Berber... NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. po~etak u 14. po~etak u 18 sati. Uranela Agi}-Burina. Ellina Stetsenko. Mirsad Tuka. re`ija: Angelina Jolie.. Branko \uri}. PARADA komedija.

Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. Zijah Sokolovi}. JE ^itulja za Eskobara. u obe}anu zemlju. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. Richard Partlow Jagged Edge. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. Dejan i Baki. Prolaze}i kroz mali grad. Tom Ellis.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis.. Madolyn Smith Osborne. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja. Tamara Garbajs.. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu. 1985. Policija zapo~inje istragu. Orlando Seale. 2002. 2008.ali se Soledad ne osje}a dobro. 20. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. mart/o`ujak 2012. snimak 23.. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. iako je ona bez mnogo iskustva. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. nema vi{e mira i ti{ine. Joseph Maher. daju ~itulju pravom Eskobaru. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. 6. 2005. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i.00 PINK FIL M Farma smijeha 00.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed. Jessica Stier.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. Me|utim. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici. On anga`ira odvjetnicu. Jeff Wincott. Me|utim. Roschdy Zem Va. Upoznaje Lelu. nedaleko od San Francisca.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu.. jer je jasno da ih je neko odao. napustila je posao u ameri~koj vladi. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. To poga|a njenog mu`a Jake. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an..45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . 2008. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. Jelisaveta . 1988. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku. Jeff Bridges. Stephen Macht Outside The Law. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. 1999.40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. Svi misle da je to {ala. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. Seamus Dever.Seka Sabli}. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu.10 OBN Buy borrow steal. Felashesa.. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . Boris Komneni}. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. Maria Mayenzet. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu. Jack Gilpin Funny Farm. FIL M Van zakona 02. izbaci ga iz stana. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. David Arquette. Soko Wismar 15. Nije im jasno tko je.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi.OSLOBO\ENJE utorak. Kevin O”Morrison.. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca.Zenit 20. u koju se zaljubljuje. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. CSI: New York Postani ~ovjek 00.30 FTV Lov na oca 22. Tajna Starog Mosta 17.. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. FIL M Eloisa prima negativan odgovor.. a policija pronalazi skelet ispred stanice. zagonetnu djevojku. .. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada.Milan. nije joj jasno kako nije uspjela. vis et deviens. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali.. do dovraga. Michael Vartan. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. Mia Kirshner.. Dave Austin. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. 21. Silverio potvr|uje svoju ponudu. Peter Coyote. FIL M Maskirani ubica 00.

30 Ljubav i ~okolada.00 Vijesti 15. igrana serija 11. serija.20 09.40 Sirene. 14. serija 13.00 12. 68/124 14.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.25 Pet dana do pono}i.00 Sestre. 9.40 Primera liga. igrana serija.00 Izbor sportiste godine KS. ep.45 Suveniri stolje}a 19. serija. serija. SE RI JA TV SA 10.00 Dnevnik 1 12. obrazovna serija.20 Dnevnik 2 22.30 Oluja.22 Top Shop 14.00 Iz dana u dan. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06. 2. 68/124 (r) 17.05 Music box (r) 14.50 Na{a mala klinika.00 Dnevnik 1 16. serija 13.05 11.50 Mala nevjesta. obrazovna serija.15 13. 135.00 Program za djecu i mlade 10.00 Vijesti 09.45 Dnevnik 3 22.05 Kursad`ije 09. 22. jutarnji program 09.45 Bestseller tv 15. program za djecu 10. 7. muzi~ki program 18.00 Telenovela 22. serijal.00 Nade bh sporta 15. serija 17. muzi~ka emisija za mlade 23.35 Saga o forsajtima.00 Sve u svemu. mo} planete.15 Moj veliki prijatelj 14. crtani film Winx.62 BHT TV PROGRAM 07.00 Program za djecu 11. serija 16. serija.00 Info blok TV Vogo{}a 12. serija 09. ep. serija 11. (r) 10.05 Film (r) 16.30 Molotov. 5+.40 08.15 Junska no}. ep.25 Medo Rupert (r) 10. 18.40 TV Liberty.05 Vrijeme sjetve.00 Zenica danas 19.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.00 No}ni program 12. crtani film Bakugan. film 00.00 Bruklinski most.00 09.00 SMS Muzi~ki Salto.30 Srpska danas 17.00 Slon extra info TV BN 06.45 Tragovi sudbina. serija (r) 17.00 Dnevnik 2. ep.00 Vitaminix (r) 10. igrana serija.30 Odli~an.30 60 minuta. 7.05 Junska no}. doma}a humoristi~ka serija 17. 09. serija 21. serija 217 22. crtani film 07. 215.00 Anali.00 Crno na bijelo 21. (r) 09. informativni program 12.05 Nodi. 6/13 13.15 SMS centrala.20 Odmori zaslu`io si. 68/124 (r) 17. dok. kulinarski show 18. 6.05 Strasti i intrige. igrana serija. serija. serija . serija.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. serija 46.00 Kviz Extra 20.05 Strasti i intrige.00 Brze pare.50 Na{a mala klinika. crtani film 08.20 08.00 Amor latino.20 Sport centar 22. 16.05 CSI: New York. politi~ki magazin 22.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00. serija ep.15 Sport magazin (r) 14.55 OBN Info. 30.00 Ukleta Marijana.00 Puls 22.45 09.00 15.45 Crtani film 19. Mechanical animals.25 Zemlja.05 Legenda o Bruce Lee-ju. program 21.00 Na{a realnost 11. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.45 Serija 19. serija.05 Egipat. 13.15 Villa Maria.00 Danas u Srpskoj 18.30 Skrivena kamera MRE@A 08.20 Igra.45 Genijalci.00 Odmori zaslu`io si.45 Vijesti 12.40 Hrabrost jedne princeze 2.10 Prijatelji sa farme. program 21.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II. igrana serija. ep.30 Cimmer fraj.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica .05 Prijateljice. 12. pregled kola (r) 12. crtana serija 19. crtani film 11.05 TV Liberty 21.20 Sport fles 18.10 Zdravlje.30 Tajna Starog Mosta.00 BHT vijesti 10.00 Vijesti 13.40 Hrabrost jedne princeze 2. centralne vijesti 18.00 07.05 Zakon ljubavi. mart/o`ujak 2012.00 Info top. dance.20 Graditelj Bob 10. serija 13.00 Najava programa 07.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. ep.50 Glam Blam (r) 14.35 Words on the Streets. serija Piplinzi. serija Traktor Tom Felix bebe.B.00 Miris prolje}a.30 IC sport 15.30 Dokumentarni program 17.30 07.15 TV Doktor. mo} planete.30 Ze sport magazin (r) 15. u`ivo 15.30 VOA (r) 11.05 Larin izbor.15 Kapital.I.00 Vijesti 10. 7/12 (r) 07.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08. informativni program 17.15 Bruklinski most.22 Pet dana do pono}i II dio.29 Sport centar 16.00 Sestre.00 Flash vijesti 17.45 HAYAT Kad li{}e pada. kviz 14.50 Tarih. (r) 09.05 Zakon ljubavi.30 Sedam dana u Maglaju 23.50 Bestseller 14.40 Retrovizor.15 Oluja. serija.00 Vijesti u 7 19.05 Vox populi 22.45 Hot Wheels 11. (r) 14. prijenos 22. 98.30 Dnevnik 3 23.20 Bestseller 14. crtana serija Zemlja.30 Sa sevdahom u srcu.00 Vijesti 08. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.00 Vijesti 19. 43/50 (r) 14.R. serijal 21.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20. dok.00 Novosti 10. ep.05 Svijest uspje{nih (r) 16. crtani film 18. serija 18. serija.15 Serija 10.15 Divlja planeta. serija 00. 99.15 Historija odje}e.30 Dnevnik FTV 20. vrijeme `etve. ep.30 Glas Amerike (r) 11. crtani film 08. 47. ep.30 I.30 Sponzoru{e 22. 186. ep.30 Obavje{tenja 23. serija. dokumentarni serijal 13.05 Strasti i intrige.05 Oluja.00 Dnevnik 1 17.35 14.00 Vijesti 15. meksi~ka telenovela 11. igrani film 16. ep.50 Sex i grad. serija (r) 14.15 Oluja.45 Bestseller tv 20.50 Tv dokument 22. Uz odobrenje gospodina Alija Rize. crtani film.00 Vijesti TVSA 21.38 Horizonti 20. info.10 Ezel.00 Glas Amerike 23.00 Kad li{}e pada.liga {ampiona. 00. 16. ep.05 Junska no}. direktan prenos utakmice 22. serija. crtani film 07. OSLOBO\ENJE 07. humoristi~na serija 15. (r) 16. ep.00 Vijesti 13. serija 23.30 Muzi~ki program 20.00 Crno i bijelo. muzi~ki program 19. zabavna show biz emisija 18.55 Dolina vukova.50 Info top.37 Stanje na putevima 19.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Vizita 19. ep. 68/124 11. zbunjen. 12. serija 16.00 Dobre vibracije.25 Istinite pri~e.30 Zlato divljine.50 Bijeli planet.52 Pri~a o psu.35 Vje`bajmo zajedno.30 Multimilioner.00 Vijesti 10.50 Crime Time. crtani film Nodi.30 Telenovela (r) 15. normalan.00 Dnevnik 2 22.40 Za svaku bolest trava raste.00 Zenica danas (r) 10. crtani film 10.55 Ukleta Marijana.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Mali oglasi 19. igrani film 23.05 09.05 08.10 Sport ekskluziv (r) 11. serija.00 Novosti 14.43 08. 3/10 15.30 Link 17.I. serija 21. 1/3 (r) 13.00 Dnevnik 1 19. sportski program 20. crtani film 14.00 Ve~ernje vijesti 22. 2/5 17. dok.30 O~i du{e.20 Sport centar 22.27 Finansijske novosti 19. 23. 13. 21.20 Moje drage kom{ije. crtani film 09. serija 12.00 Kad li{}e pada. ep.. 1/5 16. 17.55 Ljubav i mr`nja..55 Tv kalendar: Iz dana u dan.30 Smije{ne `ivotinje 12. ep.35 11. serija 01.20 Anali.05 Vox Populi 12.. film 21.30 Slijepa ljubav.15 BHT vijesti 14.00 BHT vijesti 12.01 Ruski dokumentarni film 23.00 Dobro jutro.00 15.00 Dnevnik 2 19.10 Crtani film 19.05 Zakon ljubavi. ep. 6. 8/26 19. 20.15 Global.15 Soko Wismar. 1/6 (r) 12. crtani film 08.05 10.00 Jedan na jedan 22. serija (r) 10. serija. crtani film.45 Prijatelji sa farme. 136. 7.10 Mala nevjesta. serija ep. serija 17. serija. serija 18. 18/52 10.30 07.05 Strasti i intrige.05 15. ep. specijal 15. 7.30 Dnevnik TVSA 19. snimak 01. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama. ep.30 Dnevnik 2 20.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15. pregled 00. crtani film Lijeni grad.05 Junska no}. serija 17.40 11.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. program 16.02 Vijesti. medicinski magazin 20. 47.10 Ha{ki dnevnik 16. ameri~ki film 02. serija (r) 01. film TV TK 06. serija. serija. serija 14. emisija o povratku TV USK 08.05 Oluja. dok.00 Ranjeni orao.00 Vijesti IC 20. 56/64 22. serija (r) 07.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. dok.55 Graditelj Bob.10 Zakon ljubavi. crtani film Moji d`epni ljubimci.R.35 09.59 Finansijske novosti 23. serija 186. direktan prijenos 20. 6. reality emisija 22.30 Moj veliki prijatelj 10. informativni program 12. ep. serija. crtani film 11.05 Tomica i prijatelji 11. dokumentarna serija 18. prijenos izvla~enja 20. serija 00. talk show 18. ep.. serija (r) 13. dokumentarni program 21. 68/124 (r) 17.10 Op~injeni. serija (r) FTV 07. (r) 10. u`ivo 17.30 Istina. ep. 5/26 (r) 14.15 Tarih. 20.30 Frej`er.05 Tajna Starog Mosta. film 12. igrana serija /12/ 19.00 Igra. serija 02.00 Vijesti 14.05 Oluja.00 Vijesti 12. ep. serija 09.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. 16. film 01.00 Junska no}. crtani film Kenny morski pas.05 Film 12. serija (r) 03. (r) 10. 23.35 Fudbal . 46. ep.00 Vijesti plus 12. sportsko rekreativni program 19.20 Moj d`epni ljubimac.00 Ljubav u hladnoj klimi.Zenit. serija 21. (r) 12.15 Pono}ne vijesti 00. mini serija 01.15 Ljubav u hladnoj klimi. serija. 47.05 Extra jukebox time. 13. animirana serija. ep.52 Vremenska prognoza 22.40 Hrabrost jedne princeze 2.00 Yusuf.01 Smije{na videa 18. serija ep. dok.20 Vijesti utorak. Dje~iji program 10. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca.40 Mixmaster.00 Bunny Maloney. doma}a serija 14.10 Lov na oca.30 11.00 Dok.liga {ampiona. ep. informativni program 18.20 Program TV Sahar 10.00 Udri mu{ki.30 Pri~a o psu. igrani film 02.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti. ep.00 Kad li{}e pada. 68/124 14. dnevni magazin 18.05 Sponzoru{e (r) 16.10 Loto.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09.30 Stol za 4.30 Vijesti 22. 57/64 22.05 Sve }e biti dobro. 9/10 15. kviz 23.00 Junska no}. zabavni program 19. serija.30 Sport 19.05 Pop Pixie 10.05 Legenda o Bruce Lee ju.40 Bajke o `ivotinjama.00 Yusuf. 4/22 22. reporta`a sa snimanja serije 18. serija ep.10 Tek ro|eni 13. crtani film Sirene.05 Malac znalac. 21.00 Vijesti 11. film 00.15 Larin izbor.35 Dje~iji program 10. 186. muzi~ki program 20.00 Slijepa ljubav. 16. serija PINK 07.45 Crime Time.00 Junska no}.00 Studio Moderna 10.50 OBN Info 19.00 Slijepa ljubav. ep. 18.00 Strasti i intrige. serija.35 Mala princeza (r) 10. film 00.20 City Exclusive. crtani film 10.30 Program za djecu i mlade 14. 24.30 Nepobjedive Banzuke 18. dokumentarni program 22. serija.25 10. ep.00 Junska no}. igrana serija.30 Dobar dan svima. film TV MOSTAR 08. (r) 09. 6. 47.02 Bo u pokretu (r) 10.35 Arena 20. serija 21. 7/24 21.00 Glas Amerike 23. dok. jutarnji program 09.00 Serija 18.30 Nemogu}a misija.00 TV {kola 12.40 Dnevnik 3 23.00 Dejana. serijski program.30 Dnevnik 2 20. emisija o zdravlju (r) 16. ~ovjek iza Staljina.05 Selo gori.50 10.15 Bakugan.20 CSI: New York.00 Vijesti TV Sahar 12. 8/12 08.00 TV jutro 09. 96.50 Info top. serija 22.15 Kornja~a Hero.43 11.15 TV {kola (r) 18. serija 23.30 Vijesti TV Sahar 00. crtani film 09.10 Cimmer fraj.30 Muzi~ki spotovi 20.05 OBN Sport 19. meksi~ka telenovela 16.15 10.20 O~i du{e.35 Business News 19. serija 20.05 Junska no}. (r) 15. 2/3 23. 22. serija.15 Dimenzija vi{e.00 Federacija danas 17.15 Oluja.25 Business News 22.05 Dance. serija 19.05 Strasti i intrige.50 Hladnokrvni `ivot.30 Da sam ja neko. u`ivo 18.00 Hutba 14.15 Strasti i intrige.00 Iz dana u dan 12. crtani film. kviz za djecu 19. 214.30 Ljubav je posao. serija.00 Bumba. ep.00 09.00 I. 187. serija Tamo daleko.30 SMS music 19.20 Nebeski plesa~i.10 United states of Tara.B. serija Vijesti.00 Dolina vukova. dok.30 Dnevnik TV1 20.15 Necenzurisano 11. informativni program 16.00 Zenica danas (r) 23. serija.05 Graditelj Bob 19.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09. Bestseller Top Shop Bumba.30 Slijepa ljubav. zabavni program 10.05 Seks i grad 00. dio.05 Igrana serija 13. crtani film 09. serija (r) 18. ep.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Jutarnji program 08. film TV ZENICA 10.28 Astro Num Caffe. serija (r) 04.05 Zakon ljubavi.05 Zakon ljubavi.00 Dnevnik 1 19. (r) 15.45 Kursad`ije. 187.50 Lijeni grad.10 Tv kalendar: Iz dana u dan.30 Fudbal .45 BH gastro kutak. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.30 Dru{tvo znanja. igrani film 00.10 Sve }e biti dobro. ep. ep. serija 16.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13. film 02.05 Tek ro|eni. 16.15 Stol za 4.30 Monitoring 18. serija ep. a baba se ~e{lja. (r) 15. (r) 10.15 BN koktel (r) 14. serija 15.30 Serija 09.45 Vox populi 22.liga {ampiona. program iz kulture (r) 14.00 Pop Pixie. Garfield.55 OBN Info 01. ep. ep. kriminalisti~ka serija 16. repriza 01. 12.00 Retrovizor 11.00 ^itulja za Eskobara.50 Crtani film 18. ep. 46.05 Strasti i intrige. humoristi~ka serija 13.00 Kad li{}e pada. serija 18. film (r) 12. serija.00 Majstori kuhinje 16. film 16.35 Tren. doma}a serija 21.30 Frej`er.00 Ma|ioni~ar.54 Sport 22. serija 11. Me|utim. {esta sezona.40 Soko Wismar.10 Kad sam bio vojnik.05 Strasti i intrige.00 Zauvijek mlad.20 Van zakona. serija.30 Pu`evi sportisti. (r) 13.00 Vijesti plus 17. serija 00.15 Pingu 19.30 Dnevnik 2 20.30 Vijesti 14. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima. ep. crtana serija Tomica i prijatelji.25 Lud. ep.05 Prijateljice.13 09.10 Time out (r) 13. 7/26 09.00 Denis napast 19. igrana serija. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. serija 12.10 Fudbal . serija 14.40 Hrabrost jedne princeze 2.00 Novosti u podne 12.00 Sevdah i vrijeme 08. igrana serija.30 Larin izbor 09.00 Vijesti TVSA 16.20 Dolina vukova.00 Sport (r) 14.00 Vijesti TV1 06.00 Put istine 14.05 Amor latino.30 Miris prolje}a. kulinarski show 10.05 Seks i grad. serija.00 Vijesti 09. serija 17.40 Maskirani ubica.05 Zakon ljubavi.10 15.00 Vijesti IC 00.05 Zakon ljubavi. program 23.05 TV intervju.00 Voice of America 23. muzi~ki program 09.30 Sanjalica. 44/50 22.15 Oluja.40 Igrani film TV SLON 16.00 Hayat production show.05 Strasti i intrige. serija 21.10 10. informativni program 16.00 12.. serija 22.00 U potrazi za dalekim okusima.05 Junska no}. 20.10 13. biznis magazin (r) 19. 187..00 Razglednica 21.50 Avganistanski vitezovi.30 Dje~iji program 18. serijal 18. zabavni program 00.05 Vijesti TVSA 13. zabavno-muzi~ki program 22.00 Crta.15 Oluja. serija 17. program za djecu 20.

45 FA Cup: Birmingham .55 Carstvo poroka.15 Ru`iona 00.05 Izgubljena ~ast.15 Ostrvo orangutana 18.30 Bez odu{evljenja.serija 02.20 Fojlov rat.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20.55 Prolazna slava. serija 16. Poljska 10. serija 20.50 20. a baba se ~e{lja: Zadu{nice. serija 18.50 Malkolm u sredini.55 In medias res (r) 03.55 Zlo~in. a baba se ~e{lja: Operacija.25 Kad li{}e pada.45 Razotkrivanje mitova N.00 Daleko od o~iju. serija 10.00 Viktorijanska apoteka 17. dio. film TV1000 04.45 Jumanji.00 Motosport Mundial: Magazin 16.40 Zlo~ina~ki umovi 5.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21. 10.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09. serija 20.25 Sve o psima 17. prenos 18.00 Fudbal Gr~ka: Aris . info Bunt: Kanda. SK Lahti.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru. serija 16.30 Dnevnik 19. Cruiserweight.00 Generali u ratu: Kursk 19. Kina.10 Doktor Who 3.15 Nau~no obrazovni program 11.45 [ah-mat.00 Druga strana Srbije.00 Napada~! 17. mart/o`ujak 2012.00 Boks.05 Dokumentarna emisija 14.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .20 Muzika 23.20 @upanijska panorama 18.00 AJE program 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Lov na Careve krstarice 22.00 14.25 Retrovizor: Mercy 1.35 Policajci iz Detroita.00 Daleko od o~iju. Njema~ka. Bundesliga.00 Bul Duram. serija (r) 07.15 Sanjaju}i Lhasu.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Hokej Nhl: Boston Toronto. serija 18. Kina.00 Najte`e popravke na svijetu 12.15 TV kalendar (r) 12.50 Generalka 12.00 Tajm tim godina XI 16.00 17. ljubimcima 18. serija 18.15 Vijesti 00.45 Biciklizam. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. serija za mlade 09.20 Nvo sektor 17.05 Ve~eras 20.00 17.20 Serija 14.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23. serija 20.Chelsea. Ekstraklasa.00 Snuker.15 Fantom u operi. dok. serija 23.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009.40 Kad zavolim. 23.20 Havaji 5-0.40 IN magazin 13.30 Kad zavolim.55 Kasl.00 Alibi. SK Ruhpolding.20 Crna Gora u`ivo 19. serija 00.05 Kontekst.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09.50 Opasna igra. Kod`a i Neboj{a.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova.30 Simpsoni 20. 15.05 Vijesti 07.25 Skica za portret 04.35 Seinfeld. talk-show (r) 01. serija HBO . serija 18. Ekstraklasa.45 18.00 Sre}a.15 Premier League News 18.20 Mega Mindy. Francuska EUROSPORT 07. film 03.15 Real NBA 23.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12. Njema~ka 15.00 Kick Ass. crtana serija 19. talk show (r) 09. program (r) 08.00 48 sati.00 Espn Winter X Games 2012 18. serija 17. slu{aj svoje srce.Zenit St.20 Dijagnoza: Ubistvo.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.30 Watts 18.45 Pregled ATP Dubai 19. Petersburg. film 22. igrani film 06. Paris-Nice.Tomo i Roni i dalje su u sukobu.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20. 6. serija 12.25 18.59 Sport 20.S.00 Kup.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.Aek 11.45 Uskijavanje 23.30 Vijesti 09.OSLOBO\ENJE utorak. serija za mlade (r) 11. igrani film 10. reality show 16.30 Kontekst.00 Pregled belgijske lige 02. Paris-Nice.00 Vijesti 23. crtana serija 08. Hainan.15 Pregled Championship 13. Kina.20 Overland 5 .00 Vijesti 11. utakmica polufinala. TSV 1860 Munchen . program 19.Detroit 15.25 Nate Berkus Show 07.00 Bijela palata. serija (r) 04.00 Watts 20. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. IBF Title. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju. dok. igrani film 17.30 Box: Vladimir Klitschko .00 Rukomet . DISCOVERY 10.20 Pisac i detektiv.Partizan 17.10 Serija 15.00 Biblijske misterije 16.55 To mogu i ja . kat.30 NBA: LA Lakers — Miami 13.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.05 10.25 Jackass.Bayern 15.00 Vijesti 21. serija 16. igrani film 11. serija za mlade 15.25 Dekster.06 Vrijeme 20. serija 14.30 12. serija 20..00 O~ajne doma}ice. Dortmund . kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije. igrani film 08. Bundesliga.45 Nikad se nisam poljubila.20 Voker.20 8.10 Sammy na putu oko svijeta.00 Najte`e popravke na svijetu 15.15 Pre`ivljavanje 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. dok. Hainan.25 Razotkrivanje mitova 17. igrani film 18.00 Jedan krug. Dunja ponovno prigovara. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku. serija (r) 13.45 Zlo~ina~ki umovi 5.35 Jesse Stone: Bez kajanja.00 Hokej.30 NBA Live 15.00 Zatvorska pravda 14.55 [tiklama do vrha.10 [kolski sat 10.00 Dnevnik 3 22. program (r) 08. serija 07. draga.10 Vijesti iz kulture (r) 10. serija za mlade 15.10 Kako se pravi? 19.00 Istra`ivanje avio nesre}a . serija 05. Francuska 18. film 12.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21. serija 12.35 Lugarnica 18. teksa{ki rend`er.00 Farma smijeha.00 Megafabrike: Aston Martin 21.90 sekundi 20.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.20 Monk. film 15.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.35 Natalee Holloway 17.00 16.00 Pregled {vajcarske lige 02.05 Program za djecu 10.Cedevita.00 11.30 Opasan lov 16. Hainan. 07.00 FIA touring car 23.15 Biatlon. film 01. dok. dio.24 18.05 Obrtnik i partner (r) 13. draga.St Pauli 08.00 Privatna praksa.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.00 Raspjevani detektiv.30 Veterani .00 10.05 Degrassi Novi nara{taj 3.Egipat IV dio.00 Knjiga ljubavi. igrani film 02.stru~njak za otrove 22.30 Fudbal. serija 03.00 Vijesti 14.00 Natura viva 23.05 Najezda `ivotinja 21.00 Upoznajte divljinu 15. SK Ruhpolding. (r) 12. animirana serija 07. serija 01. iz dubine zemlje 1.00 Mnogo buke ni oko ~ega. serija 14.30 13. u`ivo 16.00 Kako to rade? 10.00 De{ifranti 12.30 Distrikt.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18. serija 15.09 Vrijeme sutra 14.00 Dnevnik 12.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 Stvoreni jedno za drugo.40 Walker.00 Glazba.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i. reality show 17. finale 22.30 Kontekst. serija 09.35 Vijesti 07.00 Egipat 21. serija 22.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10. serija 15. reality show 12. bre. igrani film 20.00 Vijesti 10.10 Retrovizor: Monk 7. serija 21.00 Krizne situacije 21.30 Biatlon. prijenos 21. slu{aj svoje srce. teksa{ki rend`er. serija 01. film 04. film 23. serija 09.30 Svijet umjetnika Kolumbija.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14. serija 23.15 Biciklizam.20 Sastanak sa ubistvom. talk-show (r) 18.30 Ludi nau~nik 22.30 19.15 Red i zakon.10 [ah-mat. serija 13.00 CSI Prag. Ebel liga .35 Semafor.45 19.40 Dojlova Republika. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.00 Fudbal. crtana serija 11.30 Watts 10. Bean.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. serija 21.00 Alisa.20 17. talk show 14.00 Nove avanture stare Christine 4.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06.00 Sljede}a muzi~ka stanica .00 Tajm tim godina XI 00.Mainz 06. talk-show 22.40 Znanstvena petica 15.30 Freestyle skijanje 20.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.35 Vijesti iz kulture 23.40 Vill i Grejs. Bundesliga. serija 14.12 Lugarnica 18.45 Degrassi Novi nara{taj 3. Njema~ka 00.20 Sve o psima. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.10 Dnevnik 3 23.00 Vijesti u pet 17. serija 19. serija 23. program (r) 20. Poljska 13.10 Me|u nama 14.30 Borba za Nil.Ruanda. Finska 13. serija 16.40 24.20 Meklaudove }erke. igrani film 00. Hrvatska 07. serija 22.Jean Marc Mormeck 00.00 Boks 21.45 NBA Live 01. serija 03. serija 22.30 15. kat.45 Fudbal.30 Svijet umjetnika Kenija.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta.55 [kolski sat (r) 16.55 Vill i Grejs. serija 6 18.20 Ne{ Brid`is.30 Dnevnik 1 15.45 Pregled portugalske lige .30 CG Sport (r) 14.25 Inspektor Rex. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06. talk-show (r) 23.55 Donald [ulc .00 Raspad.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16. talk show (r) 07. serija 13. Sve }e SERIJ biti dobro A 16.30 Snuker.00 Strikeforce 00.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19. dok.30 Nau~no obrazovni program 12.00 Vijesti 09. serija 03. serija 18.30 Jutarnji program 09.30 Fudbal.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku. serija 11.00 AJE Vijesti 01. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.00 Freestyle skijanje 10. serija 01.00 Dobro jutro. igrani film 19.00 Ostanite s nama.00 Megafabrike: Aston Martin 08. igrani film .20 Dijagnoza: Ubistvo. dokumentarna serija 11.00 Alisa. serija 15. dok.00 Pregled belgijske lige 10.00 Rukomet 16. vrijeme stane.00 Vijesti.20 Bra}a i sestre.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . serija 23.00 19. film 20.45 Trgovci automobilima 13.00 Viktorijanska apoteka 01.40 Pregled ATP Acapulco 20.00 Bubamare.00 Stand up paddle 14.00 Gerouov zakon 13. serija 19. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite. igrani film 13. serija 10.10 Melisa i D`oi.05 Da.35 Divlja planeta 20.45 Bayern TV: Leverkusen . Hrvatska 07.00 22.15 Dr.00 Zaboravljena ubistva 14.20 Voker.45 Connor na tajnom zadatku.40 Dobro jutro. serija 15.05 Program za djecu 11.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.05 Dojlova Republika. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.40 Ameri~ki ~operi 14. prenos 22.30 U djeli}u sekunde 10.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11.00 Ko{arka Aba: Cibona . serija 03.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.10 Debbie Travis preure|uje 1 12. film 00. Oz.30 Fudbal. serija 00.45 23. serija (r) 10.30 Knji`arka.05 U Europi.40 Dobro jutro. ma~kama. glazba.50 Sudije za stil. Cunningham.05 ^as historije 1. film 23.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13. program (r) 17.00 Biatlon.00 Kontekst.25 Teletubbies. australijske i indijske umjetnosti 23. serija 21.35 Bjekstvo iz zatvora. serija 11. dok. igrani film 16.00 Snuker.00 Da.12 20pet.30 [amvari: @ivot u divljini 15. 10.Ju`na Afrika.12 Sve u 7!. USA 23.40 Me{tar od svega Luko Paljetak. program (r) 19. igrani film 22. direktno 22. talk-show (r) TV PROGRAM 06. serija 11.20 8.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13.00 Momak ostaje na filmu.00 11. serija (r) 02. Ekstraklasa. dok.22 Hrvatska u`ivo 18. serija 12.00 Tajne kraljevske kobre 11.50 Mala TV 08. serija 02.00 Popravni zavod.20 Kraljevski bolesnici. igrani film 14. program (r) AL-JAZEERA B. serija 16. Y.20 Voker.00 Dnevnik u 10.30 Tra~erica 3. Francuska 14.20 Monk.40 Red i zakon. talk-show 19. serija 12.35 Eurogoals 09.30 Sat TV 15.30 D`ordan. reality show 10. serija 15.30 Walker. zabavni program (r) 06.25 IN magazin 18.30 Otvoreno 23. serija 08. film (r) 02. film CINESTAR 09. teksa{ki rend`er..40 Melisa i D`oi. serija 22. (r) Oko magazin.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20. serija 00.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.00 Ski skokovi. Hernandez.00 @ivotinje i mi 16.10 Frikovi.05 11.Smrtonosne oluje 20. vrijeme stane. prenos 22.45 21. dok.00 Regionalni dnevnik 18.00 Kontekst. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14.10 10.30 Nvo sektor 22.30 Premier League News 00.00 Mr.1.00 Skrivena blaga afri~ke. igrani film 01.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21. serija za djecu 08. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom.2 epizode 22.25 Zauvijek susjedi.25 TV izlog 09. serija FOX CRIME 10. kviz 21.40 Najezda `ivotinja 14.00 Poker Wpt Series 08 01. 2.00 Ubojstvo vrana.50 Sat TV 18. dio. serija 16.10 Dobro jutro. SK Ruhpolding.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.50 Let ka zvijezdama (r) 17.45 Biciklizam. serija 20. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.15 Biatlon.35 Prljavi poslovi 15.00 Vijesti Nove TV 17.20 Ubistva u Midsameru.20 Beba Felix. crtana serija 07. GEOGRAPHIC 09.45 Sudije za stil. serija 22.00 Rokerka Rita.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.. finale 12. serija 19.20 Bjekstvo iz zatvora. film (r) 15. Njema~ka 19. serija 20. serija 01.35 11.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21. prijenos 22.05 Kad li{}e pada.30 Pregled holandske lige 11. serija 17. teksa{ki rend`er. teksa{ki rend`er. Poljska 17.20 Privatna praksa.30 Obi~na klinka. igrani film FOX LIFE 09.Bundes liga:Magazin 16.30 Ju`njaci .15 22.00 Vijesti 18. serija 13.35 Vijesti 08.55 Ezo TV. serija 14.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran.45 Premier League News 10. serija 13. Kuba . Odlu~i ju posjetiti.40 Kako to rade? 20.40 Izgubljena ~ast.40 Inspektor Rex.10 ZABA .30 NBA Live 18. igrani film 23. dok. serija 02.30 Dnevnik 2 20.. Hrvatska 08.30 Muzika RTCG Villa Maria 13.15 Rokerka Rita.40 Mala Tv (r) 17. Paris-Nice.55 Georgia O keeffe.15 Top Gear 10: Polar Special. Hrvatska 09.00 15.30 Larin izbor.Portugol 00.50 D`ordan.00 Djeca. program (r) 17. SK Ruhpolding. igrani film 12.10 @deronja 2.30 Fudbal. program (r) 00.55 Pre`ivljavanje 11. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih.40 Liga prvaka: Benfica .00 12.40 Ve~ernje vijesti 23.20 Ne{ Brid`is.50 [ark. igrani film 21.00 Vijesti 21.00 Narko biznis 13.00 Tijelo je dokaz.45 Ameri~ki bizon.45 Pregled ruske lige 16. kviz 19. dok. serija 19.25 Mi i oni. molim! 7 .30 Kontekst. serija 11.15 Ponos Ratkajevih.00 Njihova liga. finale 16. 1. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori.00 Odluka `ivota.00 14.

3. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. a razlog napada je osveta. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. marta. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. Policija u Argentini. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. Ferhatovi} se 17. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. a do sada je sru{ila brojne sajtove. nedavno je navr{io 23 godine. u blizini Kaiserslauterna. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. Gibbs. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. prona{li su napada~a mrtvog. javila je novinska agencija dapd. i po~eo pucati. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK .Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. te policiju distrikta Br~ko BiH. kada ju je udarilo auto reno. U portalu Infobrcko. Kada su policajci upali u zgradu.com su nam rekli da je. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. stoper Sarajeva. javlja Washington Post. javila je ma|arska agencija MTI. . znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. kao i putnika u avionu UA93. koja postoji od 2008. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . moj zadnji poku{aj. . O. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici.com. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. SAD. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. kojim je upravljao Jasmin B.Sedin Torlak. duks. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. kao i govornu manu. septembra pro{le godine. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. koji `ivi u Livermoreu. ka`e Gibbs.com Por tal InfoBrcko. Na sebi je imao crnu jaknu. Istraga je ubrzo pokrenuta. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. Hakeri sru{ili Infobrcko. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. @ivi s majkom.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. ka`e Gibbs u videu. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. godine.Ovo je moja zadnja {ansa. saop{tila je policija. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. prenosi Fena. prenosi AP. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. sestrom i njeno dvoje djece. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. {to mu nije uspjelo. pi{e Radaronline. Hakerska grupa Anonymousi. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje. Tokom policijske potjere. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. Ubio dvojicu doktora.K. S. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. 6. Dk. nakon ~ega je pobjegao. prema dostupnim podacima. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. ali nije dala velike rezultate. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA .Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. mart/o`ujak 2012. On je uhap{en. ^ileu. . a potom joj pucao u glavu. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. Cilj napada bila je njegova supruga.000 ulaza. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->