Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

ali. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . na procjenu poklon koji je vrijedio 98. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. M. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. evo. Sarajlije. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. Samo tri dana kasnije. ka`e [ehi}. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti.Finci Komisiji mandat isti~e 12.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. dr. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. Posrednim izborom. mar ta ove godine.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. odlu~io za privatnog Bo{njaka. O~ekivali su. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. marta. Naime. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. Ma.277 . stariji. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. zato. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. B. ve} sada.Finci. a pomalo i skandaliziraju. marta Foto: D. Osigurao je. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. marta. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. . poja{njava [ehi}. skandal! Osobito za nas u Federaciji. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. ~ak i u ruralnim predjelima. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru.Finci. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. marta. 12.Treba sve poku{ati. umjesto Mirka Zovka. opet Hrvata. Mr. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. Ali. po okon~anju svog posla.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. Stvarno. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. A vo`d se. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. nakon nedjeljnih izbora. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. 6. mart/o`ujak 2012. izme|u redova. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. vele. zapravo.4 DOGA\AJI utorak. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. a on to. 9. {estogodi{nji mandat. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. . parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . Presuda u slu~aju Sejdi} . naime. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. te da }e u PSBiH. razli~itih dimenzija i motiva. ali i mla|i nara{taj. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. i jeste. njegovim starim upori{tima.Finci donesena je krajem 2009. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . 3. [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. Dao je. naime. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju.

Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. Kada su dva HDZ-a. s njim ne treba ni sura|ivati. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. to bi bilo pogubno i za moj narod. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. INTERVJU 5 Josip Peri}. Ljetos je. pak. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. U protivnome. ali treba kod ljudi postojati obraz.OSLOBO\ENJE utorak.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. a puno krokodila. 6. Osim toga. Osim toga. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH.apik. dakle. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. Svi bi htjeli biti ministri. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. saop}eno je iz Agencije. bacaju dimne bombe. Banju Luku ili Sarajevo. niti je bio. bilo u opoziciji. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. vlasti ne}e biti do daljnjega. On je bio glavni problem. . a s kim ne mo`e sura|ivati. Ja bih. imaju devet zastupnika. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. ~im malo zagusti. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. a stoka lancem. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. Na {to to~no mislite? . Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. niti }e biti. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . zajedno sa SDA. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. dali podr{ku. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Stranicu je finansirao EUPM. Rimac }e te{ko biti novi premijer. Kako je do{lo do tog obrata? . koaliciji dva HDZ-a. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. mart/o`ujak 2012. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. pak. tuacije i formirati vlast? . TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. niti }e on to biti. a tko nije. legitiman ili Hrvat osim njih. ali i {ire. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. ne vidim da }e i{ta biti bolje. Oni odre|uju tko je izdajnik. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. niti }e on to biti. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Sada je. Hercegbosanska `upanija.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. onda TAKORE]I. Rimcu smo. Posebno ne `ele dobro HB@-u. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. da imamo valjan razlog. Na`alost. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. Is to vre me no. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. On je bio glavni problem. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera.. Tako|er. No. Zbog ~ega takvi potezi? . Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. Ipak. a vi{e strankama platforme. Na`alost. s druge strane. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. no ljudi se ve`u za rije~. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. kako sada stvari stoje. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. to bi bilo dobro.On nama nije problem.ba. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. To je sada samo isplivalo na povr{inu. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. Na ovakav se na~in.. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. Dakle. Sa svima `elim sura|ivati. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. KORUPCIJA Javnost u BiH. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. prijave korupciju. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni.

od kojih je 39 rije{eno sporazumom. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. rekao je ministar Radenko Miri}. to jest gra|anin ove zemlje. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. G. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. godinu. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. kao i na rad Vlade HN@-a i to. kako je rekao. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. Tako je. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. Ta ko |er. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. Tako|er. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. godine. nakon rasprave. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). K. {to je za 46. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. U saop}enju LDS-a se navodi da. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. a dru{tvo profitirati. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. rekao je ministar Miri}. pak. a dru{tvo profitirati. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. J. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}.Time }e dr`ava u{tedjeti. do 2021. Zastupnici su. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. Tako|er. . 6. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. mart/o`ujak 2012.7 miliona KM. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). vratili Vladi HN@-a na 2021. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. saop}eno je iz te stranke. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. . predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po.

i smatramo da je pravedno. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. Hrvata. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. grad svih njegovih stanovnika. Tako|er. nametanje. rekao je ^a~kovi}. svibnja.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. kazao je Tihi}. Hrvatima. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. rekao je. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. dok su jo{ trajali ratni sukobi.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. J. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. Nije. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. Ipak.OSLOBO\ENJE utorak. koja }e u 2012. ko zna bismo li imali Federaciju. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. Prema njenim rije~ima. . imati na raspolaganju 18.Bilo je veoma te{ko obe- . Govore}i o statusu Srebrenice. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. . odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. mart/o`ujak 2012. a koje su mediji imali i prije Komisije". da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. Moramo tragati za nekim rje{enjem. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. Pored Mostara. Srba i ostalih. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. Gradska vlast ne funkcioni{e. tako i na nivou centrale SDA. . Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. Bo{njaka. kako na lokalnoj razini. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status.5 miliona maraka. rekla je Majki}eva. . poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. S.Tako|er. K. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. u svijetu se podnose neopozive ostavke. Tra`imo. pak. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. izjavio je Tihi}.To je stvar dogovora. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. rekao je Tihi}. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. elektrifikacije pruge. . nego da se radi o ~istom ra~unu. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. 6. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. O~ito je. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. kao i gre{aka me|unarodne zajednice.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. koji je 27. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. ministar trgovine. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. . mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. Bo{njacima ili ostalima. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. pak. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. rekao je ]ori}. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. . ~iji je lider. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. rekao je Tihi}. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. . SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. kazao je ^a~kovi}. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. te nadziranja slobode izra`avanja. na. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). kao Srbin iz Srbije. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. pravoslavaca.OSLOBO\ENJE utorak. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. a i ona je spaljivana. poznat kao srpskohrvatski jezik. Bosna je srce Balkana. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. a u Beogradu na desetine njih. a obo`avaju Srbiju. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. Drvar. te nahu{kala. kada je 1992. koje istorija pamti kao bosanski genocid. na temelju koje su nastali savremeni srpski. iako nas velika{i. u Sarajevu. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. Ubijaju}i Bosnu. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. Kozara. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. istraga poturica). Pritom. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. ukoliko ima pravde. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. 6.Srbija nije va{a majka. Sutjeska. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. Srbima iz Bosne . ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. Srbi su u XIX veku. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. kada Srbija nije ni postojala. Kao pripadnik srpskog naroda. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. specijalce i dobrovoljce. Tzv. Srbija je ubijala i sebe. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. U srednjem veku. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. umesto re~i pravoslavac. mart/o`ujak 2012. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. Neretva. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. Vekovima kasnije. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. Odrednice Srbin. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. Republika Srpska. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. katolik i musliman na{eg jezika. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Jajce. Uprkos tome. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . Neka nam drugi oproste na{e ludilo. Beograd se. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. taj je i{ao u Bosnu. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Bosni je potreban trajan. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. Ubijaju}i Bosnu. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. Oni grdno gre{e. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. Da bi izrastao u istinsku metropolu. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. katoli~ka i jevrejska bogomolja. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. beogradski budisti~ki hram. nema taj kapacitet. u Bosni je zamrznut sukob. pravoslavci i bogumili. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. Prijedora. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Bosna i Hercegovina je geografsko. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Zvornika. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. poru~ujem mojim sunarodnicima. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. Igman. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. proklete im du{e. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. odnosno moderna politi~ka nacija. opstala je samo jedna. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. jedan od prvih u Evropi. godine poslala vojsku. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. Bosna nam je jedina nada! . Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. Tzv. va{a majka je Bosna. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ukoliko se muslimani.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. nevezanim za nacionalnu pripadnost. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. za glavni grad SFR Jugoslavije. Frapantan primer je Banja Luka. Koncept srpstva. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. hrvatski. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. u Smederevu 24. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Hrvat i Bo{njak se mogu. katolika i muslimana istog jezika. Bijeljine. na`alost. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. Srbija je ubijala i sebe. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. odavno je zapu{ten i sru{en. nikada ne}e ni biti. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. jer se jedan jezik govori u narodu. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. na`alost. ona je trn u oku svim nacionalistima. S druge strane. Fo~e. pravoslavna. Tragi~nim spletom doga|aja. pravedan i odr`iv mir. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. Za razliku od Srbije. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. a ne vi{enacionalno Sarajevo. naspram Sarajeva. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina.

koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. u koje je uklju~eno oko 1. U op{tini [ekovi}i. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. elementi atletike. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. pravilno hodanje. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. Gudura{i i Sasulja. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. ali to su za sada samo pri~e. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. posmatrano po grupama proizvoda. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. za koji su radnici podnijeli tu`be. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. a riba s 0. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. Batkovi}u. Dan kasnije. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. umjesto smanjenja tro{kova administracije.000 KM za kupovinu sistema radioveze. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. trafostanica Gornja Trnova 1. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. perad i jaja s 23. {to je potpisano 2007. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. koji }e. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Sindikat je napravio obavijest za radnike. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. Tociljevac. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. `ita s 2. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. uo~i op{tih izbora Zakonom su. biti od velike koristi vatrogascima. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing.8 posto. krompir s pet. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. istaknuto je na konferenciji za novinare. mart/o`ujak 2012. . tr~anje. U op{tini Ugljevik.5. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. Med i vosak su u~estvovali s 5. kroz kolektivni ugovor.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. Velinom Selu. za razliku od standardnih navalnih vozila.569.2 posto. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade.944 KM. izme|u ostalog.Po na{im saznanjima.4 posto. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. minulog i prekovremenog rada. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja.U julu 2010. te da sa~uvaju radna mjesta. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. otkaz i sli~no). Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine.8 posto. na ~emu Sindikat insistira. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. uz izvjesne opravke. kako isti~u. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. Me|utim. prenijela je Srna. nagla{ava. M. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. 6.12 BiH utorak.3 posto. u okviru projekta Znanjem do posla. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. povr}e je u~estvovalo s 32.Na`alost. Ra~i. a mlijeko sa 7. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. javila je Srna. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. Brocu. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska.8.2. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. prenijela je Srna. Radi se o periodu od 2006. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. da opstane kompanija. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. . prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. Balatunu. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . Navodno su se ra- . Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. ali i sudstvu. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. u srijedu. koje ovih dana kru`e po pogonima. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. prenijela je Fena. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be.000 KM. kazuje Kapetanovi}. vo}e s 20. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama.700 radnika. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. do 2009. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. kao i izlaz Malinovi}i. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. . a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. zbog planiranih radova. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. gimnastika. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. da se to ubrza. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica.

a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. . Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. ali ima mnogo njegovih pristalica. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. u kojoj. . Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. . inicijativi novoizabranih kadrova. kazao nam je Tuti}. A. nema {ta tra`iti ovdje. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. Abdi}eva k}erka. Poslanica Elvira Abdi} . starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. nakon zahvale organizatoru na pozivu. 6. mar ta. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. kakvo pokretanje Agrokomerca. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. od ukupno 15 godina zatvora. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. izlazi na slobodu. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. kao i brojni drugi gosti. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. gleda se sa podsmijehom. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. Fikret Abdi} u petak. mart. prema nekim procjenama. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e.OSLOBO\ENJE utorak. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. po`rtvovanje i solidarnost.Ma kakvih dvadeset hiljada. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. odnosno Abdi}ev izlazak. tema je navodno predstoje}i 8. 9. prije svega. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. to je gola sirotinja. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. kazao nam je Kli~i}. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. F. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. mar{eve i pohode. na pauzi Skup{tine USKa.Kriza je. a mi tra`imo da se pove}aju. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. predsjednik Federacije bh. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. [. marta. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. na koliko je osu|en. mart. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. izme|u ostalog. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. ~lanovima Asocijacije. ka`u. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. Dan `ena. kao i predvodnici jata poletaraca. On smatra da. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. ~eta i odreda. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. S druge strane. H. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. bude li tako. D.Ostario je on. uticala na pad privrednih aktivnosti. zajedno sa turskim biznismenima balA. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. U Krajini je. akcije po{umljavanja. sa optimalno odabranim planom i programom. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. mart/o`ujak 2012. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. godinu. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. Sirotinja i transparenti . tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. onda i ja idem!. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. euforija. izlete. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. da im se otvori prostor za rad i razvoj. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. Novca za pove}anje plata nema. taborovanja. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. nakon izbora. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. . Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. za koji }e tako|er odgovarati. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. re~eno je na konferenciji za novinare. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. nesebi~nost.Ako ni{ta. godine. . Magistar Smail Kli~i}. kanskog porijekla i studentima.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. funkcionera. Elvira. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. mar ta. u Krajini ne}e do}i do pomirenja.Jelenovi}. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. .

14 OGLASI utorak. OSLOBO\ENJE . 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE utorak. OGLASI 15 . 6. mart/o`ujak 2012.

a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. 1. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. kulture i sporta TK-a. S. i LK-a. godine. Tomislav-Grada. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. Naime. pravosu|u. od 13. devet . gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. Posu{ja i Mostara. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . Ku~a. Dk. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. obojica iz Bugojna. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled.d. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. nauke.d. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. 2012. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. broj 10/1-34-2514/12. Elvedina \opu iz Bugojna. Ferdu [imi}a.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. devet mobitela sa SIM karticama. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH.ba i www. Nova trgovina d. SBK-a D. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. prenosa. 100 grama skanka i automobil ti. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. Pored toga.p. Dva razbojnika. Me|utim. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. Muri}. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti.putem pisanih ponuda (licitacija). dvije lova~ke pu{ke. pi{tolj browning. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. Odmah nakon {to su u{li u BiH. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. izvedena je po nalogu Suda BiH. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. 100 grama skanka i automobil. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. organizovao [imi}a. P.ekapija. te Posu{aka Berislava Juki}a. Konkurs se poni{tava u cijelosti. naoru`ana pi{toljem. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. Asmira Kurpejovi}a. 2012. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. godine u Ve~ernjem listu. dvije lova~ke pu{ke. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. zvanog Be}a. a tri zbog drugih neispravnosti. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. ZHK-a. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu.d. Naime. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. 6. te policija traga za njima.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. pa do Plava i Gusinja. \opu. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. E. ve}a koli~ina metaka. Komova. preko Tuzi. Kako smo ju~er objavili. TP NOVA TRGOVINA d. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . potvr|eno je iz MUP-a RS-a. 3. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. 2. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. mart/o`ujak 2012. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. ve}a koli~ina metaka. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. utorak. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. ali i pobje}i. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. te MUP-ova HNK-a. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. PONI[TAVA konkurs objavljen 10.jpsumetk. mobitela sa SIM karticama. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. tijela stradale. O. pi{tolj browning. 2012. podsje}amo. Nesre}a se. TomislavGradu. Posljednja uspje{na akcija SIPA.

CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . ru~na bomba. lo zvani~ne potvrde. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. pregleda pu{teni ku}i. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. A. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. Policija je. ~etiri mobitela.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. stabilno je. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. Hand`i} i ^akalovi}. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. i Bojan S. godi{te). Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. op}ina Novi Grad.65 milimetara. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. obojica 1979. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. Boris V. a K. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. . nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . 6. A. H. izgubio kontrolu nad upravlja~em. prema informacijama iz policije. nije bilo povrije|enih. A. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. dok je kod S. Tako|er. te ugruvanost tijela. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. porijeklom iz Njema~ke. Naime. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. kojim je upravljao \or|e K. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. pacijenti su se me|usobno sva|ali. povrije|ena desna nadlaktica. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. potvrdila je Jandri}. Po nepotvr|enim informacijama. 50 tableta ekstazija. koji je upravljao vozilom suzuki. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. ura|en mu je CT snimak. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. i S. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). koji su u bjekstvu. On je. pribor za prepakivanje droge. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. B. navodno. ranjene su dvije osobe. kazao je Nefi}. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D.OSLOBO\ENJE utorak. Prema istim izvorima. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. dva pi{tolja kalibra 7. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. On je privo|en i 2009. [e. 30-ak metaka. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. Hand`i} je policiji poznat odranije. ali o tome nije biS. Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Oni su nakon ljekarskog D. pojavile su se i informacije da je.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. a kako se `alio na bolove u glavi. Osim droge. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. ucjenjiva~a. koja je tako|er uzvratila vatrom. u Ulici Alibega Firdusa. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. 20-ak pi{toljskih metaka. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. novac i ru~ne radiostanice. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. godi{te. O. O. Dk. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. tokom tu~e u kojoj. kako doznajemo. mart/o`ujak 2012. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. privela K. Naime. E. B. P. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. I u toku dijagnosti~ke obrade. a potom i u golf 4. pri ~emu je osoba povrije|ena. podsje}amo. Pored Slokarove. koji se kretao iza njega. 60 grama spida.600 KM. manjom koli~inom droge. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. prilikom pretresa. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. . H. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi.

Fran Mihaljevi}”. me|utim.18 REGION VIJESTI utorak. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve.Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. kako na sjeveru. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. to biti {tetno za interese Srbije. Na adrese javnih preduze}a. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. rekao je Dell. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti. .U svakom slu~aju. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. zasta va ma i dru gim. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. prema rije~ima premijera Albanije.Ako poku{aju da organizuju izbore. smatra Stefanovi}. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}. za Kosovo nisu su{tinska.Na`alost. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot.Ako nije neophodno. Hrvatska: 7. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz . Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a.000 oboljelih. Dogovorom. kako je rekao. Vjerujem.Bi}e te{ko. . Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. . ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. mart/o`ujak 2012. Me|utim.To je bio veoma va`an dogovor. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju.Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ograni~enja kroz fusnotu. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. a koja tako|er veoma jasno ka`e. ka zao je Dell. tako i ju`no od Ibra. kako prenosi APA. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. rekao je Ivanovi}. rekao je Ivanovi} za Srnu. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. . . da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. kako je dodao. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. . prema kom{ijama“. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va. ~ime Srbija zvani~no prihvata. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. ~ime se. . jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. prema njegovom mi{ljenju. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. stara je ideja. . rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. prije svega. da ne}emo do}i u tu situaciju. 6. rekao je Begovac. Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. . rekao je Ivanovi}. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava.000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. Zapadni Balkan u EU .Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove.

koju je ekonomska kriza znatno pogodila. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. 26 posto je protiv. donesenog prije sedam godina. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. 6. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. objavili su ju~er slovenski mediji. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. ve} prekr{ajno djelo. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica.467 eura na 2. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. Na`alost. ni sa ~ije strane. Slovenci }e 25. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. uz podr{ku Katoli~ke crkve. u protestu stranka koja. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. Leposavi} Slavko Stefanovi}.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. \uki} .018 miliona. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. . Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list.OSLOBO\ENJE utorak. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. Pomo} u hrani iz njega. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. javila je Fena. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. Slovenija u saop}enju za javnost. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. U najnovijem broju za mart. navedeno je u saop{tenju. rekao je Ivanovi}. Sredstva odobrena Sloveniji. istakao je Kacin. pove}an na 500 miliona eura. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. u prosjeku. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. . zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana. mart/o`ujak 2012.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica.

Nakon ubistva.20 SVIJET VIJESTI utorak. objavio je NTV. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. a smijenjen u augustu 2008. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. Buto. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. prenijela je Hina. koja mu je 20. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. prenosi Fena. prenosi Srna. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. blizu Zind`ibara. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. Pervez Mu{araf Buto. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. nekad blizak suradnik Benazir Buto. mart/o`ujak 2012. dok je bila u Washingtonu. prenosi Fena. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. General Mu{araf. a ranjenih ima na obje strane. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. javio je informativni kanal NTV. Me|utim. decembra 2007. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. 6. prenosi Fena. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. godine. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. prenosi Fena. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. jedan od aktivista. kao je Amano. U me|uvremenu. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. . prenosi Fena. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. javila je novinska agencija Anadolija. radi rje{avanja te krize. u predgra|u Islamabada. koji je 1999. saop}io je Kremlj. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. ubijena je 27. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. No. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. U nedjelju. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. narima u Islamabadu Malik. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. pra}enu stanovitim pritiskom. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. . kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima.

godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. tako|er. pretvorile su se u nerede. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". i 2008. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. rekao je kasnije Putin. Me|utim. sa suzama u o~ima. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. glavnom gradu Tibeta. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE).OSLOBO\ENJE utorak.19 posto glasova. najvjerovatnije kapetan. koji je dobio 3. ve}inskog naroda u Kini. a jedan od napada~a je poginuo. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. opozicija je najavila proteste u Moskvi. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. zaklju~uje se u saop}enju. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. "Bile su to prave suze. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. mi smo zabilje`ili. rekao je Tonino Picula. kada je biran za predsjednika. Deset mornara je spa{eno. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. Nakon objave predsjedni~kih rezultata. . ve}inom budisti~kih sve}enika.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. mart/o`ujak 2012. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. ali od vjetra".82 posto. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora.85 posto podr{ke. blizu Atine.000 pristalica. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. kao i ranije 2000. tehnolo{ke inovacije. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. Kako su naveli izvori u policiji. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. prema na{oj ocjeni. ovi izbori nisu bili po{teni” re. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. prenosi Tanjug. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve.23 posto. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. bila je oko 64 posto. prenosi Fena.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. kao je Picula. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. "U svakom slu~aju. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. odnosno skupo}e izbornog materijala". a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. U Rusiji to nije bilo tako i zato. Najmanje 25 Tibetanaca. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. kao i da je ona bila po{tena. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. U martu 2008. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. prenosi Fena. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba.75 posto osvojenih glasova bira~a. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. On je. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. rekao je Picula. rekao je Westerwelle u Berlinu. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. 6. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. prenosi Fena. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. maja. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. koji ima 17. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. navodi se u saop}enju. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. Me|utim. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. nov je nazvao izbore nelegitimnim. povodom 49. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. navodi isti izvor. saop{tili su ira~ki zvani~nici. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. a izlaznost na izborima. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2.

Minimalna zarada morala je da bude 66. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. U tom slu~aju. Drugi su. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. dok je u Rusiji obrnuto. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. prenosi Deutsche Welle. decembra i 29. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. ali Rusija ima veliku prednost . Odlu kom Bruxel le sa iz 2009.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. dobija radnu dozvolu. pak. a kako bi taj problem rije{ila. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820.000 eura. da bi se novac vratio. Ole Schroder. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008.000 eura godi{nje. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. februara. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. prvi put u historiji Islanda. prenose agencije.22 SVIJET FINANSIJA utorak. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. Naime. Francuska. objavio je ju~er ECB.25 posto. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena. Holandija. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. Za doktore. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. stranke Zelenih. Ina~e. Harde je odbacio sve optu`be.bankrotirati. u Evropu. prenose agencije. Italija. uglavnom u Veliku Britaniju. Gr~ka i Portugal. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila.8 milijardi eura prekono}nih depozita. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. uglavnom u Evropu i Aziju. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . 6. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. [panija. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. niti da sprije~e njene posljedice. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. go di ne.9 milijardi eura. obja{njavaju analiti~ari. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. . naklonost naroda prema predsjedniku pada. i na zapad. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. ali je to izmijenjeno. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. u Aziju. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . {to je ubla`ilo inflaciju. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. nazvav{i ih politi~kom progonom.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. mart/o`ujak 2012.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. godine nedostajati {est miliona radnika. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a.000 eura go di{ nje. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. prenose agencije. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. formiran samo zbog tog procesa. Iran je 19. manje nominalne vrijednosti. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi.000 barela iranske nafte dnevno. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. Njema~koj }e do 2030. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara.

728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9. IP "Svjetlost" d. ipsvjet@bih. Krecu Svjetlana.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV .50 .~lanovi uprave [efik Zup~evi}.69%.850.36 ZIF "MiGroup" 11.241. Sarajevo . dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. ZIF "BiG" 15.771. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4. Sarajevo . februar 2012. i 2.049.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.o.652 d) Ukupno pasiva 9.633 nominalna cijena 12.271 b) Rashodi 1. ZIF "Bonus" 5.76%. e-mail i web stranica: 033226696.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d.svjetlost.299 c) Teku}a sredstva 3.OP]I PODACI O EMITENTU: . mart/o`ujak 2012. stav 1.49% III .puna i skra}ena firma . Ivanjko Simona .adresa sjedi{ta M.broj emitovanih vrijednosnih papira i 890. direktor Dru{tva II . IP "Svjetlost" d.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .d.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o. godine I .d.broj telefona i telefaksa.net.469. Pravilnika o sadr`aju. Kantard`i}a 3. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.186.OSLOBO\ENJE utorak. 6.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.ba . Sarajevo .241.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896.91%. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25.ba www.00%.027 PASIVA a) Kapital 8.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953. 033443435. "Eurofond-I" 9. ta~ka b.d. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.o. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju.

Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. agencija. 6.50 KM + PDV. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. Patrick Moon. godine. zatim zaustavljanje sive ekonomije. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije.6 milijardi dolara. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. specijalno ugostiti udru`enje `ena.3 x 5. kazao je Moon. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. 2012. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. tacije kampanje Besim Durakovi}. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. 12. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. doma}ih i stranih korporacija. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. mart/o`ujak 2012. marta 2012 je: . da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. marta.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. akademskih institucija i stru~nih organizacija. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. a da njega vi{e ne terete. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. Stalni porast premijskog prihoda te 28. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju.3x 3. marta 2012. Vi stupate u obavezu pored du`nika. Inspekcijski nadzor po~inje 12. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Cijena SMS-a 0. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. Ibrahim Tirak. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava.info. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. medija. kako je istakao. u 20 sati. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. a on se osloba|a obaveze. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. velikih ahitektonskih ureda i drugi.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. A. Me|utim. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. proizvode. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . Pe. moraju znati kako da se sami za{tite. privredu“. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije.000 KM. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. Ako vi ne izmirite dugovanja. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju.000 KM . moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1.000 do 10.3 GOLFA VI . distribuiranja licenciranih softvera. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. godine se obilje`ava 101. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita.000 KM. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec.Putovanje po `elji + D`eparac . prepoznatljivosti. osiguravaju}ih ku}a. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. 7. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. putovanje ili 3 x 3. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji.000 potro{a~a. Foto: D.

Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru.262930 Svedska 752 SEK 1 0. Mi. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva. mo`e dr`ava. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane.337436 SAD 840 USD 1 1. a pove}ala je i osnovicu za PDV.583155 1.050397 Srbija 941 RSD 100 1.263089 0. Cijene `itarica: p{enice.264248 0. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu.671507 0.263589 0. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente. 3.54478 BAM 2. zaslu`ujemo da budemo gladni. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu.955830 1. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati. to mo`emo“ is.broj 044 . zaslu`ujemo da budemo gladni.567864 0. organske hrane.te~ajna lista . ali i znatan broj gra|ana. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u. Jedino da zatvorimo na{e objekte.078731 Danska 208 DKK 1 0.078928 0.617561 Turska 949 TRY 1 0. 03. da bi taj procenat sada opao na svega 14.814153 Litvanija 440 LTL 1 0.050523 0. u na{em glavnom gradu.050649 1.920015 0. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom.835341 V. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.587113 1. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. mart/o`ujak 2012. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. ostalog cvije}a. tako i privrednici i potro{a~i“ . zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana.343294 2. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. TORCHE voziti automobil . godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}.839529 2. nego je uvoze. tek je engleski sve{tenik. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2.955830 1. Bosanci i Hercegovci. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga.565032 Norveska 578 NOK 1 0. godine. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. Me|utim. Ni oni ne proizvode p{enicu. 2008. da bi nedavno spale samo na 61 dan. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju. Holandija je najbolji primjer. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. Ima nekoliko razloga za to. proizvodnju zdrave. ti~e Mitrovi}. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. . poslujemo u modernom.6. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu.855377 25.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .000 tona za podru~je Federacije BiH. . 6. 2012 = 1. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. G. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. autobuse“ rekao nam je Doki}.493426 25.483147 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. ali {to se nas ti~e.673186 1. Ne mo`emo ispod toga.579197 Kanada 124 CAD 1 1. Maltusova kletva. Podsje}amo. odgovor prevoznika na ovakvo stanje.818700 1.823247 0.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil.625669 0.4 posto od ukupno potrebnih 348. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2.Britanija 826 GBP 1 2.221846 1.489702 1.771219 USD 1. zaista ne mo`emo.955830 Australija 036 AUD 1 1. 2012. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. pa neka reaguje. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi. kamione. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva.479448 1. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice.70 KM. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi.263747 0. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot. kojima su se pridru`ili taksisti. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala.766802 1. .790739 Ceska R 203 CZK 1 0. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu.669828 Japan 392 JPY 100 1. kako prevoznici. Zemlja je napu{tena. Bosanci i Hercegovci. Onaj ko mo`e da reaguje. vi{e je ne prave Mi.221293 0. prave” Mi imamo sve uslove za .OSLOBO\ENJE utorak. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. 03. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a.349152 1.621615 1. tzv.475749 Rusija 643 RUB 1 0.079125 0.837435 0.566448 0.5 KM.

07 0. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.181 0. Gradi{ka Republika Srpska .00 98.561 17.77 4.52 4.90 8.6(A) -0.30 128. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.97 40.d.571 0.35 3.061.25 4. 6. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.45 4.23 19.918 28. godinu.816 8. realizacija kafe u 2011. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.00 2.19 1.00 78. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.00 39.00 3. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.54 1. Bosnia i Viscafe. Mrkonji} Grad Mira a.00 3.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.25 $ 0.06 239.5 0 0 0 -0.06 miliona KM.31 0. a para nema Situacija u bh.75 5.KOTACIJA Elektrokrajina a.420.481 0.35 1 0. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.00 78.4 9.28 0.69 19.271 281 406 3. Sarajevo u iznosu od 10.82 12. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.60 90.70 SASX-10 914.00 295. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.d.913.291 90. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.623 51.01 98.d.40 1.18 816.41 -0.5 39 38.60 90.40 0. Banja Luka Graditelj a.50 75.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .05 4.83 39. [ipad komerc dd Sarajevo 19.18 -0.d.00 3. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.90 6.d.1 0.00 78.96 1.34 8.60 760.35 21.06 miliona KM. Sa.17 0 -95 -3 -0.70 335.92 45.00 0. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .00 72. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.d.89 3. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.75 5.profit a.742.70 19.00 82.00 72.326 32. mart 2012.5 40. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom.31 0.1(A) 0.31 0 -9.35 224. Banja Luka Elektro .04 5.80 5.481 0.7 5 5. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.533.413 442 11.32 0.143 51 171 1.86 0. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita.50 % . Do punog izra`aja do{ao je.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju.35 1 0. kojih ona trenutno nema.93 -2.00 605.11 45. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.01 94.394 8.37 $ 4.14 1. Srbac Travunija a.15 0.311 0. a slijede ga Espresso.20 45.66 0. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d. OSLOBO\ENJE 806.d.00 97. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .00 3.60 0.563 180 121 176 3. SASE: Promet 275.d.80 104.720.00 104.98 82.73 530.613 1. kursa (%) Max.565 1.592.635. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.7 5 5.001.181 0.07 0 -0.3(A) 0. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010.11 0.50 75.75 37. Prednja~e Begova ~orba.91 82. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. Sarajevo. {to je 32.800 954. Banja Luka Veletrgovina a.32 20.68 122.d. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.62 8. Istodobno.99 39 0. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.92 3.83 5. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.d. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.25 % 35.612 1. a zatim i ostalih proizvoda.00 1. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.d.14 2.55 1.705.d.04 % 2.648 5. Banja Luka Tr`nica a.20 5.641.691 13. Ipak.40 2. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.6 1. Promet na kotaciji iznosio je 98.d.15 39. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva.43 BIFX utorak.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.181 0.56 8. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.242 5.55 1. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje. Na kraju.07 0. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.5 posto. osiguranja likvidnosti.01 -1.291 90.00 0.05 98.421.180 100 86 402 859 2.21 % 658.00 -2.864. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.15 1.882.045 376.4 9.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju.d.612 1.481 0.00 104.12 3.50 29.30 8.00 931.5 41 39. Prijedor Telekom Srpske a.475.90 5.5 40.3 0.02 40.771.47 0.05 5.00 -3.632.50 $ 0. mart/o`ujak 2012.00 16. Banja Luka 3. za 28. Pale ZIF Kristal invest fond a.75 38.417.68 % 726.267 528.50 444 1.00 $ 0.04 98. distribucije.02 40.83 KM. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .d.186. {to je 32.05 KM. J.432. nego da pomognu.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.13 KM.d.d. Me|utim.18 7.38 19.864. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.45 4.3 0.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.80 7 2 1 8.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.00 0.026.516.00 97.35 406.060 624 8.73 4.Bijeljina a.32 0.43 % 2.240.51 $ 0.612 1.6 0.31 0. ako ni to ne bude dovoljno.018.77 BIRS 1. godinu.308 8. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .75 13.00 3.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .91 SASX-30 810.102 392 4.40 3. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010. Banja Luka ZIF Bors invest fond a. Banja Luka Progres a.82 19.00 392. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.17 156.d.07 19.35 % 1.653 4. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.50 75.2 1.izmirenje ratne {tete 5 0.60 90.1 0. go di nu.894 66.07 1.20 1.291 90.80 5. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.29 0 0.791.31 0. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.d.00 961.83 KM. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.d.60 1.50 29.05 5.528.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . cijena Min.4 9.20 KM.311 0.32 0.328.60 -0.184.50 0.d. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.75 KM.283.953 1.00 27.23 0 0 6.45 0.00 4. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.50 29.943.65 657. godinu.371. cijena Min.00 72.098 39.41 29.417.d. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.burzi ostvaren je ukupan promet od 275. saop}eno je iz ove kompanije. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.18 $ 0.26 BIZNIS/BERZE 1.017. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11.571 0. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}.830.00 98.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3. Doboj Posavina a. direktor Vi.00 KM.46 0.10 ERS10 765. mart/o`ujak 2012. Banja Luka ZIF Invest nova fond a. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.08 KM.02 40.200.11 -1.90 15.00 29.19 KM. Trebinje Unicep company a.92 0.00 -1.45 4. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.1 5. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.d.d.882. Kurs ovog fonda iznosio je 3.35 1 0.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska .743 2.00 3.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .d.07 15.439 1. Tesli} Palas a.28 -2.85 -9.7 5 5.d.d. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.571 0.481 10. spaka.d.15 0.00 1.73 0.718 240 87 10.112.865.490 2. Banja Luka ZIF Zepter fond a.30 KM.06 0.708.282.33 $ 1.15 0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.

. Tako|er. Nakon {to je zavr{ena rasprava. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. do{lo . optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. [ari}” u Tar~inu. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. ne}emo glasati. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. . ministar unutra{njih poslova KS-a. stavljaju}i u~enika u za{titu. S. S druge strane. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. Besim Mehmedi}. koji iznosi oko 23 miliona maraka.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. Muhamed Budimli}. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. pojasnio je Oru~evi}. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. pojasnio je Musi}.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. istakla je kako su odrasli gori od djece. . Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. tako da je na bolovanju. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. poku{ala ih je razdvojiti. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. a nakon uvi|aja. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. mart/o`ujak 2012. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. naglasio je Mehmedi}. februara u O[ “Hilmi ef.De`urna nastavnica.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. . a potom su zajedno sa ostalima. ali Ned`ib \ozo. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. zastupnik SBiH. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. te da J. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. godine. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. M. Manji topli obrok . Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. . Da napomenemo. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. obavijestili smo resorno ministarstvo. Amela Penava. pojasnio je Budimli}. pa je ona nastradala. pojasnio je \ozo. 6. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. Prosvjetno-pedago{ki zavod. kazao nam je Suba{i}. Mi smo u~inili {to je do nas. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. ipak. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. . Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola.OSLOBO\ENJE utorak.

marta. od 13. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. vo}njacima i infrastrukturi. do 23.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine. ta~nije od 4.sigurna zajednica. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Sutjeska 4.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. direktorica Fondacije lokalne demokratije. T. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. Ubrzo nakon isklju~enja. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. od 9 do 15 Deovi}i. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. od 10.200 KM. . mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. Vitkovac brdo. [vrakino Selo II i Brije{}e). Na~elnik Be}irevi} je. . Careva i Bojnik farma krava. . Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. lome}i sadnice do korijena. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. od 12 do 13. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. kazao je Esad Veli}. Lje{evo 3. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama. februara.000 KM. dok je jednom seljaku nastradala stoka. od 9 do 10. kazala je Jasmina Mujezinovi}. pa je pomo} Kantona neophodna. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . Dobrinja C. P. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. Op}inski {tab Civilne za{tite. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. Ljubini}i i Milinkladska.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. A. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. 12. Stup 3. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. Z. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. Tabijska. mogu prijaviti {tetu. kada se snijeg topi i klizi. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. Me|utim.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. Nazorovo. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. mart/o`ujak 2012. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. 6. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. . obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. kazala je Branka. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica.d. prilikom primopredaje kolica. . u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. istakao je na~elnik Be}irevi}. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. vrijednosti skoro 6. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. Male{i}i 1. M. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. obezbijediti dozvole. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). koje jo{ vlasnici nisu obi{li.

22. Banja Lu- MUP 122. Copenhagen 13. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe. . Split svaki dan u 7.35. 18 i 20 sati. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Be~ 7. 9. 14. nagla{ava Had`ibajri}.50. srijedom. Beograd svaki dan u 6 sati. 10. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30 sati. pojasnio je Alen Robovi}.30. Sanski Most svaki dan u 15. Plo~e 10.15.35 sati.30.35.25 i 14.15. godinu. 664-115 Hitna pomo} 124.30. J. Budimpe{ta 6. 7.30 sati. srijedom.15.10.10 sati. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. 13. nedjeljom i praznikom u 5. 15. Travnik svaki dan u 7.25. 6. 14. 11.45. Grada~ac svaki dan u 8. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 9. Srebrenica svaki dan u 7. 15. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.30.15 sati.samo radnim danima i 19. Zenica svakim danom u 6.45.55. Tuzla radnim danima u 9. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama. Zagreb 15. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. 17.33 i 20. Pula ponedjeljkom. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.30.30 sati. Ulica }e. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.18.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale.05 i 21.59. Olovo svaki dan u 5.40 sati.30. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 10. 8.30. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.30 i 18. napominje na~elnik Starog Grada. petkom i subotom u 11 sati. Tuzla svaki dan u 5.45. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.30 sati (preko Tuzle). 13. 220-435 Kanalizacija 203-059. 14 i 19 sati. 207-777 Vatrogasci 123.30.30. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Dortmund. mart/o`ujak 2012. 7.15. 12. 15.35. 19 i 22 sata. 14. 12. 10. Vela Luka utorkom. Hamburg.30. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. Pariz petkom u 9 sati.30. 16.30.30. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011. Istanbul 18 Antwerpen. Ljubljana 13.45 i 16. Zenica svaki dan osim subotom. iz kredita Svjetske banke. 15.40 . Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. srijedom. 592-096.25 i 21.52. te je nemogu}e odr`avanje. 14. 15. 10. Den Hag utorkom u 8 sati.15 sati. 17.15. Amsterdam 15.30.30 i 19. Konjic 6. od Mejdana do d`amije je zavr{en. Zenica 4. Prema Had`ibajri}evim rije~ima.05 i 18. Zagreb 6.15 i 15. Bruxselles. 11.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. 8.30 sati. 14. M. Ankona 17. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30 sati. Frankfurt. Beograd 17. Izvo|a~ radova je firma Harysco. 14 i 15.20. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi.34. . 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156.45. od 8 do 14 sati. Pale svaki dan u 6. 11. a petkom i subotom u 18 sati.55. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15. ~etvrtkom. utorkom. Zenica ponedjeljkom. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30.30 i 15.30.15. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. 12.668-259 Toplane 650-979. 13. Zvornik svaki dan u 15. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Visoko svaki dan osim subote u 8. 13. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. 6. 8. 18 i 20 sati. Minhen 13. 7. Ora{je svaki dan u 6.30. 12. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Op}ina }e sama finansirati te radove. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. odnosno ure|ivanje ledene plohe.35.30. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. 061/252-252.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili.30. Gora`de svaki dan u 8. Biha} svaki dan u 7. 13.55 i 19. 14. ti od 15.40.05.30 i 17 sati. 8.30.30. . od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. isti~e Had`ibajri}. srijedom. 18 i 20 sati. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Budimpe{ta 15. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.10. Minhen 12. 6. Beograd 11. utorkom. nedjelje i praznika u 13. aprila. Odlasci: Beograd 6. Liege. Ljubljana utorkom. 10. Ljubljana 14. Budimpe{ta 14.30.37. Br~ko svakim danom u 6.OSLOBO\ENJE utorak.10.40. 14. .30.40. Amsterdam .47.06 i 19.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. tehni~ki direktor firme Harysco. 8.30 sati.30.30 i 16.000 KM. a nakon Pirinog brijega i Arapove. Te{anj svaki dan u 7 i 13. 16. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a.45 i 22.55. Gornji dio ulice. 14. 206-666.27. 12. 16. 15.45.30.30.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid. Be~ 17 i 18 sati.30.45. Makarska svaki dan u 7. 16. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Copenhagen 8. 17.30. Utrecht subotom u 8 sati. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.30. 592-097. 14.30. Hrenovica svaki dan u 6. Kakanj 15. 9. Zenica 6.30. 10. Plo~e 7. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. ~etvrtkom i petkom u 7. 15. 10. ka svaki dan u 9. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.28. .30. Kakanj svaki dan osim subote.35 i 12. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale.05. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. 10.30. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. 12.30 i 22 sata. Budimpe{ta 21.30. koji }e odmah dobiti rje{enje. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. subotom i nedjeljom u 6 sati.30.50 i 18.30. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84.30 sati. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.35. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. 13.30 sati autoputem.30.30. 12.15 i 16.45. 12.54. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te.40. Bugojno svaki dan u 10. 13. Dubrovnik svaki dan u 7. Ankona 10. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e.30 i 22.49. Projekat }e ko{tati 470. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik.30.000 033/ 223-366.30 sati.30 sati. Bosanski Brod svaki dan u 12. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. Kakanj 18. 15. subotom i nedjeljom u 8 sati.10 i 21 sat. Ulcinj svaki dan u 19 sati. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a. bi ti asfaltirana.30 sati.15 sati. Amsterdam 8. 13.20 i 16.30 i 22 sata. Save Skari}a i Stro{i}i.22 i 20.27. Köln 14.30.30. utorkom. Zagreb svakim danom u 6. Konjic 7. Beograd 11. ~etvrtkom.30.54 i 21. 16. 12.30. 15. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Köln 13.

nu|enjem knjiga po ulicama. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti.. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. An. naravno. ka`e Spahi}. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. uvr{tena u izlo`bu 11. poja{njava Spahi}.. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. dakle.1. direktor IK Vrijeme. mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. na neki na~in. bibliotekom. Od pitanja koliko se objavljuje. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga.. aprila. po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. elektri~nom rasvjetom. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}. knjige za djecu. Besmislenim sni`avanjem cijena. . . sateljice Tove Jannson. [. 12-15 izdanja godi{nje. . Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. [IMI] rekao je Spahi}. pri~a o gradu Zenici. po okon~anju tog ~ina. Konkurs je otvoren do 15. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. tako je planirano. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. do sredine 20. drugu . Kazniona .. naravno u pojedinim podru~jima. izdava~i. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima .zimi..000 i tre}u . mart/o`ujak 2012. ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio.knjiga o zeni~kom zatvoru. aprila. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. krivi mi. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. . U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. izme|u ostalog.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. dakle. ne}emo ni{ta posti}i. PDV je. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog.. hrvatskom i srpskom jeziku.. }i }e biti “Rudnik”). predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. stolje}a.bhrt. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. nu|enjem knjiga po ulicama. na neki na~in. kazav{i. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. ~ergi. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” . An. O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. Odnosno.500. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . a rezultati }e biti objavljeni 30. 6. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. krivi mi.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. ovom izlo`bom njezin autor dr. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje.700 KM. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. dnevnim novinama. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. ne}emo ni{ta posti}i. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. kanalizacijom. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. opstati uprkos najezdi e-produkcije. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. Tako|er. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. {kolom. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}.. Borut Batagelj. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. zapravo. zari je. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. tj.. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. izdava~i.od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. kao {to su lijepa knji`evnost. Politika na{e ku}e i dalje ostaje.30 KULTURA utorak. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . izdava{tva: .

Tel. 061/229607.grijanje. Tel: 063/993-102. luksuzno. 061/205-235. blizu Katedrale. Patriotske lige 46. povoljno.k . Tel. fakulteta. `enskoj osobi. Tel. Iza ba{}e 4. B faza. 061/047-960. Hauptmana 1 spr. Tel. Mob. Tel: 757-908. 52 m2. pogodan za sve djelatnosti. 80. Tel: 061/795-449. Vila ul. Tel. 061/744-523.k. moderno namje{ten. 062/712-991.k. prodaja.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. mo`e i skladi{te. 061/405-622. Stari grad. 57=96. sad mogu} i drugi dogovor. 062/724-761. Selimovi}a 11 spr.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. Tel. Do nji Ve le {i }i. G. Kralja Tvrtka 2 sprat. privatna ku}a.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru.000 KM. namje{ten. sa grijanjem. Mejta{. Mob. izdajem prostor za sve djelatnosti. grijanje.000 KM fiksno. Mob. 400 KM. Mob. Stupca. 062/712-991.k MARIJIN DVOR Augusta B.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. centar. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. 061/437-732 i 061/214-306. 065/177-684. u Hrasnici. Tel. ^obanija kod picerije Galija. 47 m2 + balkon. po pristupa~noj cijeni. ul. Mob. izlog.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. 500 KM. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. za jednosoban. 061/869-396. prostor 125 m2.k KU]A. mo`e i prodaja. Mob. poseban ulaz. Mob. 066/995-944. odli~no stanje. Mob. cijena 400 KM. 73 m2/1. Tel. Mob.k IZDAJEM jednosoban stan.k MIJENJAM dvosoban stan. 67. plin. cijena povoljna. Mob. 066/801-711. 1 sprat. Ul.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. kablovska tv kod Hitne pomo}i. 2. Tel.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. Tel: 062/255-827. ekstra sre|en. 5 minuta od Katedrale. 066/801-711. internet. 061/812-046. Tel: 061/809-319. ul. luksuzno.Tel: 061/177-556. bazen. na du`i period na Mejta{u.000 KM.k IZDAJEM gara`u u zgradi.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. za sli~an. kablovska i mjesto za parking. I sprat. kod med. potpuno namje{ten stan 55 m2. grij.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten.k Otoka.k IZDAJEM apartman u strogom centru. na period od 3-4 mjeseca. Ko{evsko brdo.k STAN ^. 600 KM. 061/370-207. 033/225431. Tel: 061/358-772.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju.sms CENTAR. Tel. 033/204-706. Tel. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. gara`e. jednosoban. lift. 062/392-283. Tel.k PO^ETAK Bistrika. 061/511-102.k STUDENT tra`i cimera.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. cijena 100. 350 KM.000 KM. Tel. ^engic Vila. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu.Tel: 061/350-448. privatna ku}a.k PORODICE R. na Bistriku. Mob. na Grbavici I. 225-632.S.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 061/275-666.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton.Tel. 1 sprat. III sprat.000 KM-52 m2). 22 m2=41. Mob. Emila Zole 4. 062/326-484. 203-497.sms PRODAJEM stan 52 + 5.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. sve novo. Tel. ^obanija.000 KM. sa gara`om. 60 m2. 061/573-640. Mob.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.k IZDAJEM sobu studentu. 200 KM. ba{ta.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Mob.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. Bjelave.k ILID@A-Pejton. gara`a). 033/227-756. Mjedenica. internet. sve namje{teno.k IZDAJEM sobu. cen. Aleja Lipa 8 spr. 061/190-012. 062/752-598. in ter. Mob.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. 063/947075. 033/558-820. na du`i period.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. 450 KM. Tel: 629-932 i 061/319-589. \e ma la Bi je di }a 15 spr. na Grbavici i Dobrinji V.k STAN HRASNO ul. Tel. novo. Mob.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. Bjelave ul. 033/442-556. Mob. gara`om.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. 062/326-484. Kova~i}i. 061/7177-556. Mob: 061/502-181. VP.Tel: 061/360-084. 061/191-061. 033/209-955. 300 KM. 061/211-300. 2 sprat. za sli~an. cjena 300 KM + re`ije. od Trga heroja. 061/511-102. Ko{evsko brdo. prostor. parking. 538598 i 061/928-057. Mob: 062/334-046. Mob. 0617161-790.k MIJENJAM stan 52 m2. 56 m2. mogu i dvije djevojke. Mob. Rakovi~ka cesta. renoviran. Kulovi}a. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. od 17 sati. notara. 062/087-552. 062/334-371. prizemlje.k IZDAJEM gara`u. A. ambulantu. 061/203-473.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno. gara`a. novija gradnja. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. Mob. predstavni{tva.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada. 061/559-235. nekori{teno. Mob.k PO^ETAK Bistrika. Bi je di }a. sve namje{teno. 225-747.k POSLOVNI pros.k IZDAJEM sobe za spavanje. u Sarajevu. spr. 400 KM. cen.k IZDAJEM dvosoban.B. 200-564. par king. grijanje. Breka. + plac 700 m2. Tel. 061/488-033.500 KM. naselje nova Breka. iznad pijace Markale. 062/326-886. Mob. studentici. prostora u Sarajevu. 061/488-033.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. zaposlenim osobama. 104. Tel.Tel. Tel. 061/702-881. u zgradi sa gara`ama.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. lijenti poznati. parking. u Hrasnom. 2 kupatila. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. 061/270-026. Mob. 061/141-676 i 033/535-165. blizu tranvajske stanice. centar. sala za vje{banje. centar Sarajeva. na Grbavici kod pijace.000 KM.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. grijanje.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. preko puta Suda. Tel. grij. 061/320-843. 646-410. Tel. Mob. Mob. Tel. 061/511-102. upotreba kuhinje.Tel: 062/737-506. 600 KM. 033/811-273.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. 2 sprat. Mob. 033/533-123. 061/108-945. Mob. centar.k IZDAJEM gara`u. 061/925-649. u Hrasnom. M. 5 m2. izdajem kancelarije 40 m2. Mob. 062/724-761. Humska kod FDS 31 m2. 062/619-266. Mob. 0617350-448. 54 m2=95. ul. nekori{ten. 81 m2/2500 KM.sms IZDAJEM pos. 390 KM + re`ije.[imi}a. kab. O. adaptiran 37 m2=43000Eura. 061/722-593. ul. et. pogodan za kancelarije. sun~an. 061/205-235. 063/639-213.k I. priklju~ak intereta.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. 062/907-134. Tel. centar. 900 KM po stanu. Branilaca Sarajeva 72 m2. 100 m2. sa grijanjem. 062/910407.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2.000 KM. 061/103-258. 34 m2 + 15 m2=89. 190. B. Tel: 062/200-777-033/203-127. extra sre|en i namje{ten. Tel: 061/171-897. Tel: 061/548023. 350 KM. Zasebno grijanje. sve novo. 062/959-129. kod Islamskog fakulteta. 066/801-737. fitness. vrt. Tel. Tel. 061/177-556. Dobrinja II. privatna ku}a. Mob. [entada-Novo Sarajevo.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen. Tel. dva stana po 100 m2. internet. 646-410. inter. Mob. Tel.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada. video nadzor. 062/908-359.000 KM i ^. 68 m2.LUKAVICA kod pijace. 033/470-741. Mob. privatna ku}a. do Marindvora. 061/312-280. veliki balkon 6 m2. Mob. bli`e bolnice Ko{evo. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. balkon. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. kamin salon. Alipa{ino polje. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. 542-668. Tel.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. u novim zgradama na Marijin dvoru. izdajem jednosoban namje{ten stan. Mob. Tel. IZDAJEM stan 40 m2. 453-752.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili.k MIJENJAM jednosoban stan.k STAN ul. 86 m2 i 76 m2. dvijema studenticama. suteren. Mob. sauna.k IZDAJEM pos. Tel. privatna ku}a. 663-247. Ante Babi}a br. namje{teni. iznad Op{te bolnice. 061/192-059.k JEDNOSOBAN stan. D`.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. centar kod Pivare. 4 spr.k ^EN GI] V. Prvomajska. internet konekcijom i kablovskom. 061/511102. 066/995-944. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 225-386.k IZDAJEM pos. cen. u lux vili. internet. 061/864-651. mail dinatt80@hotmail. zasebna soba. u zgradi. grijanje uklju~eno.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. Mob. samcima.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. 061/320-439. prostor 36 m2. ko zme ti ~ki sa lon. stan u Branilaca [ipa.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. za dvosoban. prostor 100 m2 + 70 m2 placa.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan.k S. 15 sprat. Mob. nad Robotom.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 2 sprat. priklju~ak za telefon. Tel: 204-678. izdajem jednosoban namje{ten stan.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. Vila ul. tv ili prodajem (350 KM ili 52. na Alipa{inom polju. 062/147-525. potpuno adaptiran. prizemlje.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. Hrasno.com Mob. parking. dvostrano orjentisan.k IZDAJEM radnju na Siranu. 200 KM. kod Ekonomije. 68. 061/161-790. Tel.800 KM/m2. Mob.k IZDAJEM namje{ten stan. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. 2 lo|e.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. Tel. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. Trg sarajevske olimpijade. Aleja lipa 66. na du`e vrijeme. Tel. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. sve novo. 061/722-410.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu.IZDAJEM sobu u centru. 061/344-365. Tel. privatna ku}a.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. 442-219. 96. Tel: 062/959-529. lokacija 300 m od OHR-a. dvosoban. sa dvori{tem. Mob.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. uz doplatu.k FERHADIJA. Sarajevu. 443-282. Stari Grad. 061/224597.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. 062/878-502. kab. `enskoj osobi. i gra|. na du `i pe ri od (agen ci ja). opremljen.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. ku}a je bila rezidencija. 061/702-881. poseban ulaz.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. 033/677-719. 39 m2. Mob. Alipa{ino polje. tenisko igrali{te. 2 terase.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. 612-351 i 061/323-977. Tel: 062/917-009. 2 balkona.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. 1 sprat. Mob. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. 061/958-368. 350 KM. prost. 063/513-525. 0617323-347. ul. 52 m2=103. 033/205-426 i 065/473-311. Ko{evo 81 m2.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. za poznatog klijenta.000 KM. balkon. za Banja Luku. Tel. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. Fer. Tel. ekstra lokacija i gradnja. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. Mob. 55 m2 1800 KM/m2. Mob. 100 m2. super opremljen stan. internet i kablovsku TV. Mob. Mob.k STARI Grad. Marin Dvor ul. `enskoj osobi. Tel. poseban ulaz. 600 KM. Tel. namje{ten. Mob. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. 70 ari placa. poseban ulaz. [enoina 6. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. Mob.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi. iznad Dr`avne bolnice. centar grada.k JEDNOSOBAN stan. Tel. TV-kablovska. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant.000. 062/619-361. upotreba kuhinje. Tel. Gladno polje. luksuzno opremljen. dvori{te. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. ku}a i pos. u blizini Penija. 2. dvosoban u Logavinoj. 532-872. balkon. novo. Polju u dobrom stanju za dva manja.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. 00 KM.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. Ul.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. Mob. 652-338. 061/159-507. 13. Tel.600 KM/m2. G. zubarsku ordinaciju.

4 sprat. u ku}i sa 3 stana. Mob. PRODAJEM stan. 061/223-119. di je ljiv. 5 kat. Tel. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2.k STARI G. novogradnja. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji. Mob.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2.200 KM/m2. 66. 065/819-136. 84 m2. 061/188-846. 1. vl. polje.k GRBAVICA. Mob. pomo}ni objekti.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. 260. papiri uredni. Vrbanju{a.k BOSANSKA ul. preko puta Merkatora. 13 kat.k DVOIPOSOBAN stan. 063/595-406. Tel.Tel: 061/870-083. Mob. 117 m2.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. Sedrenik sa 900 m2 placa. 061/722-410. Tel: 061/864-651. 2 sprat. Mob.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. pos. 061/573-640. 1 sprat. Tel. 53 m2. 64 m2/1.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. Trg Zavnob.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. 61 M2. vl.k PRODAJEM dvosoban stan. fakulteta. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). u nizu na ^engi} Vili.k ALIPA[INO polje B faza. 061/826-692. J. Mob. 51 m2. 2 eta`e. 524-809. Tel. 100. lift. 061/836-764. odli~an prilaz. Alipa{ino polje.000 KM. 225-386. 115 m2. cen. 105. Tel. Tek. Centar. use ljiv odmah. 062/184-126. dvostran. 061/325-840. PVC. 061/325-840. Mob. DVOIPOSOBAN stan. M. 78 m2. Makarska rivijera. stam. 061/335-591. 061/709-430.k CENTAR. Tel. 061/526-243. Mob. 73 m2. 2. 061/188-846. 4 sobe sa terasama i kupatilima. 0617320-439. grijanje. dvoiposoban 71 m2. Hand`i}a.000 KM. Mob.000 KM fiksno. stan 111 m2. 4 sprat. 066/801-737. Mob. 062/334-371. 061/484-505. 033/617-742. 48 m2. 061/252-663. kod Socijalno stan 65 m2. 033/460-064. Tel. lipa. nova.500 KM. 062/243-329 i 061/437-719. Mob. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. 6 sprat. Mob. grijanje. stan 60 m2. H.600 KM/m2.k STROGI centar. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu. 061/325-840. III sprat. Tel.k LIJEP dvosoban stan. eta`. Mob. 92. 2 kat. 061/801-737. 1 sprat.Tel. i gra|. pl. gra|. 061/188-847. ul. Ned`ari}i 59 m2.000 eura. novogradnja. dozvola. 40. jednoiposoban.000 KM. 061/188-846.k KU]A u Podgori Makarska 19. ku}a sa placom. 5 sprat.000 KM. 10 sprat. F. Tel. 110.000 KM. 6 sprat.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. 1. Mob. iza Dr`avne bolnice.000 KM.650 KM/m2. 2 kat. pl.k KOVA^I]I.062/093-888. Mob. potpuno adaptiran. N. Mob. 65 m2. Engela. Mob. 2 kat. Su}eske. Mob. 112 m2.k LIJEP trosoban stan.k GARSONJERA. Radi}eva.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. balkon. 58 m2. 76 m2. 3 sprat. Tel. eloksirana. J. ul. Alipa{ino po lje. mart/o`ujak 2012. 061/252-663. Tel. Zagreba~ka 4/6. 155. ve}i jednosoban. 061/865-001.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Isprat.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. 171.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. pros tor 150 m2. potpuno renoviran. 2 kat + parking mjesto. lift. DVOIPOSOBAN. Brki}a. komplet adaptiran. 061/415-787. 4/5. oku}nica 400 m2. VP. Lipe porodi~na ku}a. Alipa{ino polje. balkon. 20 m2 + balkon. 1 kat.k GRBAVICA. prz. Panjete. 110. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. 45.k BA[^AR[IJA. Tel: 065/294-840.k JEDNOIPOSOBAN. 2 sprat.000 KM. ba{ta. 1 sprat. Tel. 2. Kotromani}a. mogu}a dugoro~na renta. put.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan.k PRODAJEM ili izdajem pos.000 KM. 061/320-439. adap ti ran. 063/971-797. 72 m2 + balkon + hobi soba. dvosoban. 1300 KM/m2. Mob. Mob. 105.k utorak.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. 061/247-777. VP. centar. jednoiposoban. 061/188846. 061/177-556.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. re no vi ran. Pofali}i. S. ugao Ko{eva. sun~an. M.k DVOIPOSOBAN. 110.k IZDAJEM sobu studentu. Tel: 033/454-968. 033/445-612. 54 m2.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj.k KU]A + plac 900 m2.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.500 KM/m2. Fra{te. 1/1. sa velikom lo|om. 450. 061/188-846. 6 kat. 57 m2. Ko{evsko. Tel. 711-666. 062/383-064.k NOVA Vogo{}a.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. novogradnja 57 m2.k KU]A u Pofali}ima. 3 sprata. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. 2 balkona.000 KM. 061/223-119. 062/907-831.k BRANILACA grada. Mob.k D. Engela ^engi} vili2.k TROIPOSOBAN. X sprat.Tel.229 m2. amer.k STAN 90 m2. renoviran. 061/701-044. Mob. 50 m2. Tel. sa priklju~cima. 25 m2. Mob. dvosoban. 1. [iroka~a.k PRODAJEM pos. Mob.k STAN u Sarajevu. Mob. Ul. 061/415-787. nema lift.k CENTAR. 065/645-552. Zahida PAnjete 7D. cen.000 KM. voda. Hrasno. vikendica.k LIJEP troiposoban stan. Tel. 0627334-371. struja.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. kod med. 033/447-940.Tel. 061/223-119. mo`e i pola ku}e. A.k JEDNOSOBAN. Sarajevo. grij. 85. Trg zl. pvc stolarija.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. Grbavica. 100.k PRODAJEM jednosoban stan. Tel: 066/864-478. Mob. 2 balkona. 30 m2. Mob. 1 kat. 1 sprat. K. Vrazova. 062/147-525. Tel.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65.000 KM. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. Vojni~ko 61 m2. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. Bosanskih gazija Ilid`a.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. 066/801-737. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. 6 sprat. pored samog puta prema Kiseljaku. 7 kat. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. 066/340-748. 8 sprat. stan 92 m2. 46 m2. kompl. prostor. balkon. 061/325-840. Tel.k PRODAJEM stan na ^. 27 m2. N. kod [panske ambasade. dozvoljena gradnja. novogradnja.k STARI G.k KU]A bosanska. 2 balkona. klima. Ante Babi}a nova stolarija. Be~irbegovi}a. 061/320-439. pl.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. useljiv.k HRASNO.000 KM.k DVOSOBAN namje{ten stan. 711-665. Mob. 55 m2/1. 062/383-064. ku}a iznad katedrale. Mob. M. 61 m2. 20 m2 I. 4 sprat. nekori{ten. 53 m2. Avde. 061/325-840. Ba{~ar{ija.k STAN 96 m2. Trg Zavnobiha.600 KM/m2.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. 1/1. Lu`ani. + gara`a + 200 m2 oku}nice. 171. 061/869-396. Mob. II sprat. 225. A. Mob. 061/320-439. mOB. Vila kod Merkatora. sprat. 77.000 KM/m2. Mob. velika veranda. potrebna adaptacija. Mob. Mob. Mob. 71 m2. 63. 033/624-655. H.480 KM/m2. prizemlje.000 KM.k POFALI]I.k PRODAJEM u Kiseljaku.k PRODAJEM stan 48 m2 86. dvor. A. 15 sprat.k MARIJIN Dvor. 061/325-840.k U KONJICU 3. Hulusina.k CENTAR. prizemlje. 107. Tel. 16 sprat.k CENTAR. Mob. + spr. Tel. Mob. Mob. ^. 218. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 7 kat. ku}a iznad Katedrale. kuhinja. potrebna adaptacija. 2.000 KM.k NOVOIZGRA\ENA ku}a. et. I. Radni~ka. 061/484-505. u Kralja Tvrtka. S. Vili 52 m2.400 KM/m2. 77 m2. Jabu~ice.k . 5 dunuma vo}njak. 0617188-846. jednoiposoban. 1. 55 m2. dvostran.k PRODAJEM stan 69 m2. ^emerli}a. ~etverokatnica. 061/573640. Mob.k STAN. novogradnja. Tel. 062/383-064. Mob. 137. plakari. ul. Mob. 1. Mob. 77 m2 + gara`a 17 m2.000 KM. Mob. 0617188846. Ive Andri}a 7/14. kod Vje~ne vatre. 2 sprat. 061/150-519. 066/801-711. 185 m2.k KU]A.k HRASNO.k DOBRINJA V. 4 sprat. 061/899-209. fo to ko pir ni ca. na Alipa{inom polju. Tel. Tel. troiposoban.k U ^ELEBI]IMA uz jezero.k ^ENGI] Vila. balkon.000 KM. renoviran. 2 sprat. 48 m2 + 80 m2 ba{ta.32 mali Oglasi ILID@A. 72 m2 + 3 balkona. prostor 14 m2. 29 m2.000 KM. Tel. Mob. 115 m2.k STARI Grad. 1. 125. ba{ta i gara`a. Mob. Mob. 065/819-136.000 KM. 1 sprat. ku}a-vila. prostor 87 m2.k PRODAJEM gara`u 14 m2. 061/189-091.k KU]A sa ba{tom i gara`om.000 KM.k PRODAJEM jednosoban stan.450 KM/m2.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. ogra|eno. 1 sprat. adaptiran. 061/188-846. Mob. Mob. II sprat. Mob. 83. 062/959-129. 061/143-076. 061/188-846.k KU]A na Ilid`i-Otes. Pozderca. veliki balkon. zemlji{te 10. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. 52 m2. dvosoban. VIII sprat. 033/647-851. 3 kat.k ^ENGI] V. ostaje kuhinja i svi plakari. kod pijace u Sokolovi} koloniji.000 KM. ustakljen balkon. 34 m2. priz. 061/188-846. Tel. 2 sprat.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. kod BKC 80 m2. V.400 KM/m2. 5 m2.K LIJEP stan 109 m2. prostora. Fra{te 52 m2. 1. plin. Maglajli}. Mob. sa ustakljenom lo|om. parking. 56 m2. 061/964-797. Mojmilo. Mob.k KVADRANT.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. 061/325-840.000 KM.000 KM.k PRODAJEM gra|. 2 kat. 12 sprat. 532-872. 644-294. 105. Mob. 105. Mob. Dobrinja. 1 sprat. Tel. Mob.k GARSONJERA u centru.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. Tel. 443-282. Marin Dvor 80 m2. 3 kat. {pajz. c. Vanca{a. kance. komplet luksuzno adaptiran. 065/819-136. 105.000 KM. 061/188-846. adaptiran. Trg Ote{. 97. 062/334-371. 061/911-988. grij. Mob. 2 balkona. Sedrenik. 2. KO[EVSKO Brdo.000 KM. 42 m2.000 KM.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. 77 m2.550 KM. Ilid`a 52 m2. Mob. 90 m2. 061/573-640. balkon. Fojni~ko IV sprat 1. Grada Kalgarija-Dobrinja 3. 061/188-846. 061/325-840. Tel. Su{i}a. 062/688-971. Petrakijina. balkon. Mob. 6 sprat.k MARIJIN Dvor. trosoban. H. 6. grbavica. ul. 063/790-480. 280. Mob. Sarajevo-Kvadrant. prvi red od mora 5m. dvostrano orijentisan. podrum.000 KM. Alipa{ina ulica. 2 lifta. Had`iidrizova. dvoiposoban. Tel: 061/210-222. 62 m2. 1. 2 balkona. 2 sprat. nije adaptiran. lift. 38599596-0425. naselje nova Breka. 41 m2. extra gradnja. 033/205-846.k DOBRINJA II. Ciglane i 56 m2 centar. Grbavi~ka. 80. trosoban. parket. Mob.000 KM. 4 sprat.k DOBRINJA. 061/555-949. vl.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. 10 kat.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 066/510-328. novi radijatori. A. dva trosoban stana. 061/899-209.k HRASNO. Tel. 066/847-298. Mob. Trg nezavis. et. Tel. ugradbena kuhinja. moderno namje{ten. 1 sprat. Mojmilo. Podcarina br.000 KM.k NOVA Vogo{}a. 2 i 5 sprat. 061/188-846. Mejta{. Bulbulina. 061/573-640. VP. povoljna cijena. preko puta OHR-a. 4 sprat. centar.100 KM/m2. Kolodvorska. Tel. Alfakovac. Tvrtka. Tel: 061/325-840. 96. 77 m2.000 papiri uredni. preko puta Doma pisaca BiH 12. 300 KM. kod kafi}a SOS.8000 KM/m2. bataljona. 1 sprat. djelimi~no adaptiran. Mob. [anti}a. 538-365. 062/688-971. I sprat. 190. Mob. ul.500 km/m2.490 KM/m2. N. Mob. lijep dvosoban stan.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. 613-001. Otes. Mob. ljiljana.000 KM. 061/108-945. 062/688-971.000 KM. odvojen prostor za kuhinju.k GRBAVICA. Mob.000 KM. Breka.k VOJNI^KO polje.k PRODAJEM stan 60 m2.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. 033/542-668. 0038520486665. Olimpijska 80 m2. 061/223-119.Tel: 061/415-786. lift.k CENTAR. 1.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. Mob. 1. 112. 2 sprat. jednosoban. Mob. metalka. 87. 128 m2. 100 m2. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana.k CENTAR.900 KM/m2. Mob. 061/188-846. 061/335-591.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Mob. 062/702-881. Mob. Z. Tel.

Vila kod Vjetrenja~e. 2002. www. god. nacional. 066/723-731.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. Su{i}a. kod Socijalnog.Tel: 061/323-906. 033/526-625. 066/376-807. 061/724-504. 447-940. 52 m2. Mob. Grbavi~ka. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. iza 15 sati. stolove.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. 2 sprat.Tel. (Ili d`a52 m2 za 67. 1.k PRODAJEM stan 69 m2.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. 114. Do la zim na adre su. Teheranski trg. euro 2. 061/177-556. Tel. ul. 4 alnaser.k PORODI^NA ku}a. baklje i ostalo. 061/177-556. sa linijom-poja ~a lom.000 KM. 2 kat. Tel. Tel. parking. Tel. 8.000 KM.k LO@IONI^KA 105 m2. Mob.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 061/248-394.k PRODAJEM Golfa 2. Mob. Kotromani}eva 5. cijena 200 KM.km.k ^ENGI] V. aprate. ru~ne. 061/223-119. fik sno 100 KM. 45 m2. lift. god. B. Tel. I. 97. 532-497. najjeftinije cijene. 061/507-756. 065/061-966. 2 sprat. 061/249-631. 75 m2. 061/200-894 i 033/525-966.htc.Tel.k PRO DA JEM 061/869-396.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. filateliju. C faza. 53 m2. crvena boja.k PRODAJEM razne stolice fotelje. lokacija izuzetna.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a.k PRODAJEM stan 89 m2.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.000 KM.500 KM/m2. Tel. 061/484-505. ~etverokatnica. XV sprat. ul. povo ljno.sms PRODAJEM toyotu rav4. 3 sprat. amerikanac. cijena 2200 KM/m2.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. nov. 061/205-235. 0617449-822. 061/248-394.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Mob. gara`a. 061/484-505. Tel. komplet renoviran. tek registrovan.k STAN 72 m2. Englela 34 m2. Mob. Tel: 061/789-290. cijena 19. 456-505. sve novo. Dalmatinska-centar. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. Tel: 061/275-440.k STAN na ^obaniji. Hume.k KUPUJEM gra|evinski materijal. god.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. isplata odmah. 061/484-505.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. 57 m2.k PRODAJEM pos.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. cijena 5. gr. B.Tel: 066/969-370.Tel. sve 100 KM. 76 m2. 061/047-960. 061/839-592. Tel. Dobrinja. Mob.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi. Mob. Tel. 062/264-379. dvosjede.k GRAMOFON Sony. 066/932-449. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice.Tel: 061/247-186. 50m od mo ra. VP. Mob. Ilid`aLu `a ni. na tri eta`e.k PRODAJEM gara`u. za sve. Tel.k FORD mondeo 1. Mob: 061/982-661.k CEN TAR. Tel. ure dni pa pi ri. Mob. useljiva. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. 95.k MARIN Dvor. Tel. Mob. stare vezove sa srmom. Mob.k FORD mondeo 1.k KUPUJEM dionice. 4 alnaser.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. 061/488-033. Tel.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010. + plac 700 m2. sa linijom-poja ~a lom.600 KM/m2. Mob.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. 524-973.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Cijena 12. centar. na 061/199 328. Ba{~ar{ija. A. i 061/785-535. cijena 5. benzinac. 0617214-405. Lu`ani. Tel. ZEMLJA. 061/201-474.600 KM/m2. Tel: 061/201-474. 061/205-235. 5 minuta od Katedrale. 140.k KUPUJEM dionice. solidno o~uvan i registrovan.Tel: 524-973. kao nov.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.godina. 033/531-996. 061/847-959.500 KM. 061/605-851. 100 m2. 062/920-814. klima cijena 5. Mob. Mob. 062/693-470. 445-371. mre`e 8x8. Tel: 063/351-572. 4 oktave. V. Breka. KUPUJEM umjetni~ke slike.k RENAUL cady. 061/211-303. 36 m2. kod med. cijena povoljna. Tel. Mob. |epne. staru deviznu {tednju.Tel: 061/031-588. lepenku. TOUR 1. Azize [a~irbegovi}. 200 m2 i gara`a. Tel. Mob. super sre|en. IX kat.4 metalik siva.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara.pogon 4x4. Mob.OSLOBO\ENJE utorak. 29. 2. registrovana do 1/2013. 061/323-906. Mob. Mob. novih i kori{tenih. fakulteta. 4 sprat. 061/205-235.k HRASNO. u dobrom stanju. 061/205-235.[imi}a.000 KM). no vo gra dnja. 35.8 T. 062/695-695. Mob. Mob. benzinac. ^. 200 m2. Tel. 300. ericsson.k DVOSOBAN stan. 58 m2.k GRBAVICA.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.I. ci je na 30 KM. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo.000 km. 3. Trsteni~ka. Saraj P.k HRASNO.k STAN 65 m2. 061/205-235. Abs. odli~no stanje. 062/619-361. Tel: 061/795-449. 061/484-505.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. Benca. Mob.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. u odli~nom stanju.k DANIJELA Ozme.TD (90. sablje. nije registrovana. registrovan 5 + 2. god.k IZDAJEM sobu studentu. Mob. puno drvo. obaveznice. 062/829-206 i 033/295-290. 106. I. i gra|.k PRODAJEM [kodu Oktaviju.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje. Tel.000 KM. limuzina.k CENTAR. 6 sprat. Grbavica. potkrovlje. 061/274-450.k PRODAJEM set za gas 250 KM. [. Tel: 061/382-219. Tel: 061/625-765. Mob.k PRODAJEM stan 121 m2. 061/965-126. Tel. A. Gajev trg 58 m2.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. nokia.Tel. 061/279-971. 107.k PRODAJEM trpezarijski sto. 2 sprat. 2 sprat. 120 m2. Engela. 137. 5500 m2.k.k GRBAVICA I. Mob. Mob. belenzuke. Mob.k pro zo re.Tel. Trg zlat. dvoeta`ni. Sarajeva. 061/159-507. na Alipa{inom polju. 85. 033/531-996. blokove. 061/161-255.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. 3 kat. 60. 062/326-072. Tel: 061/625-765. cimentu. KS 2009. Tel. 1 sprat. 061/224-704. 443-282.000 eura.763. mart/o`ujak 2012. 062/225-012.500 KM. 170. Tel: 063/318-796.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. sa bojlerom za san. Kvadrant.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel. dvosoban 52 m2. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Mob. Mob. 066/801-711. 061/145-504.k PRODAJEM ku}u 100 m2. 061/170-254. 613-116. adaptiran. 133.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.000 KM. Peri}a. 40-42 original ko`a. Mob. 061/182-128. soni. 612351. Mob. Tel. siporeks. 52 m2. 066/801-737.k PRO DA JA drva i uglja. kod pijace u Lukavici. 061/247-177.500 KM.. Tel. povoljno. gara`a.k. sms PRODAJA mobitela. Mob.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Mob. 066/973-852. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. Mob. pre{la 79.k PRODAJEM Golfa 2. 1. god. 062/858-532. 033/536765 i 061/134-544. korpe i brojne druge proizvode.000 KM. 55 m2. Zvati svakim danom 8 do . Tel: 061/208-414. M. tel. troiposoban. pand`e. stari nakit. Mob. 061/350-156. bli zu Aus trij ske amba sa de. vp. vodu.400 KM/m2.13 sati. Tel. 619-184. sve novo i sa garanciom. 1 sprat. cen.000 KM. 00 KM. grij. 2.750 KM/m2. 3 sprat. Mob. ugalj. Tel. 066/723-731. 71 m2. 062/959-129. Trg nezav. potkrovlje. ljiljana.300 KM.900. exst. 6 kat. Ne d`a ri }i 59 m2. KUPUJTEM dionice. 061/323-977. cen.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.033/465-510. Mob. 46 m2. Mob. Tel.k SOKOLOVI] kolonija. Marijindvor. stiropol. cijena po dogovoru. Mob. 1/1. Mob.000 KM/m2. 200 KM.k NOVOGRADNJA ul.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. 120. Tel: 066/510-328. alternator i za ostala vozila. 1984.9. go di ne.Tel: 061/172-518. pos. cijena 26.0 TDI. 2500 KM/m2. 831-034.000 eura. 6. 066/092-978.g.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. balkonska vrata sa roletnama.500 KM. `enski. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007.k PRODAJEM stan.000 km. sarajevske i pirotske. Tel: 066/999-012. satove. 061/224 -104. Tel.200 KM/m2. novija gradnja. 2 sprat. 061/358-772. 93.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje.ba.k PRODAJEM stan. 160 m2. Mob.limuzina tamno plava boja tek registrovan.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. alternator i za ostala vozila. Mob. 061/205-235. 3 sprat.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 641-953. akumulator nov. Muteveli}a. Mob. Pe tro vi }a 10.000. 061/159-507. 63 m2. isplata odmah.350 KM/m2. 2000 godina. Mob. 061/171-744. prodajem ku}u.k STA NO VI: Cen tar 40 m2.k . Tel. 061/370-207. balkon. ve}e i manje koli~ine. sve 1/1. Mob. Tel. 74. II sprat.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. bijele boje (meblo). reno vi ran. 061/274-450.k. Tel: 061/620-000.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Ciglane. renoviran. 644-294.k PRODAJEM stan 45 m2. 2 gara`na mjesta. ci je na 30 KM. 2 trosobna stana. 2.k DVOSOBAN namje{ten stan.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. 37 m2 + balkon. pre{ao 119.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. 061/909-320.k RAJLOVAC.000 KM. pranje i su{enje vune. 50 m2. 061/367-103. od zeca. 3 sprat. cijena povoljna. KUPUJEM manji stan u Kantonu. Mob. benzinca registrovan u oktobru. Ma rin Dvor 80 m2. Tel. Mob. dijelovi.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. Mob. ul.k BREKA. Tel: 061/367-103. 1 sprat. isplata odmah.k PRODAJEM XI BMW . A. inf. Grbavi~ka.k AERODROMSKO 54 m2. ig. Mob. ba{ta. 2 vrata. Tel. 1 sprat.k PRODAJEM Alfu 146.000 KM. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. ulaz u Osjek. 6 tapac. 4 zimske gume.k JOSIPA Vanca{a.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. cijena 50 KM.k ORE BI]. god. 85 m2 + 2 velike terase. 87.sms PRODAJEM golf 3. Tvin Spurk. staru deviznu {tednju. 2 balkona + gara`a. Tel. 061/559-235.000 KM.000 KM. u Sarajevu. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija.Re gis tro van do 1. sve ekstra izrade. prostor 84 m2. ku}a 240 m2. 48 m2 + 70 m2 ba{te. Mob. Mob. privredni objekti na 4. 062/693-470. VP. plin. dasku. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 5 sprat.608.k SOKOLOVI] kolonija. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. 532-872. 061/279-971. 120. 44. F. automatik. iz Njema~ke. }avrme. Spahe 8. ordenje. Mob.k KUPUJEM dionice. 34 m2. prvi vlasnik. 2000. Kotromani~eva. Mob: 061/172-518. tro ipo so ban 84 m2. DOBRINJA IV. Mob. strana tablica. zna~ke i ost. 063/190-610. 0617205-235. 4 sprat. 110. Mob. 065/027-864. njema~ke firme i dr. Tel. prostor. na Grbavici.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. god. naselje pandurica. grij. Mob. 64 m2. obveznice. Mob. prodajem ili mijenjam za Zagreb. Marindvor.k \ENOVI]I.000 KM. 59 ks. Tel.pacomoby. cijena po dogovoru.400km.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. trosoban. 061/709-772. cjena po dogovoru. 061/229-086. 2. 215. Tel. Tel. radnja. po pristupa~noj cijeni. 061/537-152. ima ispravlja~. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a.k KUPUJEM umjetni~ke slike.065/869.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. Tel.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Tel. 60 m2. 1. izuzetna lokacija. 061/370-207. Mob. Mob. sa vertikalnom `ivinom skalom. 066/969-370.Mob.na. naselje nova Breka. H. 061/809. 4 sprat. 061/497-138.k PRODAJEM ford fiestu 1. 061/484-505. Mob. Tel. 061/488-033. Mob. 1. god.8 Tdi 2000 God. 1 sprat. 87.000 KM. 2008. suhozlatice. troiposoban stan 94 m2.B.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. 062/147-525. Mob. plava metalik. 062/621-424.k ^ENGI] V. ispravan. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu. plavi. blizina Katedrale. 654-793.Tel.k DOBRINJA.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. 061/182-128.apple inphone. cen. A.000 KM.000 KM. 061/201-200. 2. Tel: 061/070-105. X sprat. 061/130-348. Mob.k GRAMOFON Sony. Alipa{ino polje.000 KM.k PRODAJEM crnu dugu bundu.000 eura. Tel. C faza. garancija 2. 1. 1 sprat.k TRG Heroja. 033/201-202. Mob. 061/320-439. PRODAJEM uvezane revije Bosna. 063/318-796. 063/864-775. Be}irbegovi}a 1.000 KM. satove zidne. 116 m2. Grba vica 68 m2. 1 sprat. kao svila. ga ra `a. Kvadrant. hitno.k VOZILA AUDI-80 1.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). 066/854-161. Tel: 061/312-866.000 KM. za pos. 061/205-235.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine.km. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime. 061/143-036. Mob. st.k ^ENGI] Vila. ordenje. cijena 20 KM.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. 2003.k ALIPA[INO. 033/651-007. 84 m2 + 2 balkona. 77.k ZI DNO ogle da lo 200x75. 061/865-011.D. fik. 1 sprat. samsung.000 KM. 8 sprat. 75. akcije ratnu o{tetu. stolica. 2.k ^ENGI] Vila. 180 KM.k STAN 69 m2. N. polje. 3..000. 061/101-899. apartman uz more 40-70 m2.k. Mob. KUPUJEM stan u Sarajevu. njema~ke izrade. dim. suteren. IX kat. 061/906-579. Dobrinja. 061/279-333. Parolinska ^engi} Vila stanovi.000 KM. Grada~a~ka. Mob. certifikate. 1900/900.k ISTO^NO Sarajevo. ko mad. Globus. 52 m2. Tel: 546-456. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 3 kom.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997.061/304-714. dozvolom. Ni{i}i. Butmir. zvati poslije 17 sati. 063/879-720. Tel. 205.god.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma.2013. Tel. obaveznice. 063/036-955.000 KM. sa gra|. 061/194-929. lipa. Grbavica.k PRODAJEM cijepana bukova drva. Tel.000 m2 zemlje. 60 m2.3B. Mob. 93. 061/709-772. 033/221-533. A. Mob.k PRODAJEM pe} za cen.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“.

Tel. Mob. Mob. ~as 6 KM. itisona.k KOMBI prevoz putnika.k ABC Kompjuter servis. i gra|.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. Tel. fizike. Mob.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. vi deo i web di zajn. 061/266-764 i 061/108-779. 065/733-400. Tel: 061/552-556.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Slatina 8. Mob. 062/073-760. (ku}na dostava).k TV VIDEO servis. na Alipa{inom polju. kuhinja. stolova. profesorica eng. popravka i mon ta `a na mje {ta ja.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. iskusan profesor. 062/522-986. Mob. bru{enje. 062/466-093. 061/513-448. i sve opravke. na Ilid`i.com k VODOINSTALATER-elektri~ar. lakiranje parketa. 062/907-356. 061/243-891. 062/672-858. 033/219-761. Mob. 510-228 i Mob. moleraj. laboratorij.k MOLERI nude usluge. antivirusi. Mob. Tel. sve {kole i fakultete. maturski radovi itd. mi{eve stjenice moljce i dr. Tel. Mob. god. 061/519-089. i{ijas. Tel. voda keramika uredno po dogovoru. vr{i opravku instalacija. namje{taja i auto sjedi{ta. 061/922-476 i 033-800-514. individualni rad od 5 do 75.k utorak.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. Mob. gara`nih vrata i blindiranih. selidbe. ing. sanitarija. 062/136-248 i Tel. naselje nova Breka. Mob. servis bojlera. indikatora. plinske instalacije i mijenjam konvektore. za sve |ake i studente.mikadobh. Tel. bojlera. 061/211-606. Mob. 062/199-199 i 033/653-311.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. Alekse [anti}a 4. 062/177-796. Tel. Tel. veoma povoljno.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. pe}i.k. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. TELEFONIKO servis. 062/940-550. dolazak na ku}nu adresu. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta.Agencija: Tel: 061/188-011. matematika. injekcije. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. nervoza.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama.k KU CAM sve tek sto ve. veliki kombi. Popravak {poreta. Tel. servisi ra~unara. 061/319-604. 062/256-376.k BESPLATNE web prezentacije. instrukcije. Tel. itd. prodaja polovnih ra~unara. 621-976.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. dolazim na va{u adresu. iz matematike i fizike.k MATEMATIKA instrukcije |acima. 062/909-306. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121.anasnegina. Tel. Tel. popravlja stare. kvalitetno. 5 KM. sterilitet. Tel. Mob.k NJEMA^KI jezik. manje selidbe. uni{tavamo `ohare.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. i sve drugo po dogovoru. vra}anje podataka. 061/132-149. ispomo} radne snage po dogovoru.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. 74 000 Doboj.k INSTRUKCIJE iz matematike. poduka za |ake. Tel. dolazak na adesu. dolazim na lice mjesta. Tel. Mob. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. brzo. Tel/fax: 070/235-236. 061/139-768.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. 061/233-078. instalacije sistema. iskustva. el. 062/139-034.o. Tel: 062/918-201. Tel. nove. radi kau}e i stolice.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. cijena 1 ~as/10 KM.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 061/219-768. Bulevar Kulina bana 30-b. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. 033/655-600 i 061/551-515 www.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. 061/221-668. Mob. 032/691 794.k MATEMATIKU instruira dipl.. 062/569-444. sa dugogodi{njim iskustvom. dolazim na adresu besplatno. moljce. 1136 MIKADO d.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. postavljanje elektro instalacija i laminata.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.Tel.d. popravka svih vrsta TV aparata. profesorica u mirovini. 062/691-202. mrave. Mob. elektrotehnike. 72 000 Zenica. tepiha. 062/177-796. 061/700-863. 062/466-093. stolarija.k VKV BRAVAR.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 240-895. uti~nica. 061/227-189.k INSTRUKCIJE. 061/500-622. hranjenje. 061/915-981.k BRAVAR i varilac. kom pju ter ska obra da. infuzije. 033/232162. instalacija. Mob. ispomo} radne snage po dogovoru. stjenice. 544-932 i 062/522-986. dekorater. Tel. 061/930-315. Tel. 061/922-476 i 033/800-514. ugradnja i popravka brava. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. depresija. Tel. Mob. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). 061/172-948. dolazim na adresu. 062/127-525. pe~i. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. antivirusi. Tel.k PROF. moleraj. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja. radijatori.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. ROLETNE. kupanje. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja. 061/359-500. sajto vi.k VODOINSTALATER sa 30. Mob. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k MATEMATIKA instrukcije |acima. studente i odrasle. Hrasno. lustera. panelne i DUAL zavjese. 71 000 Sarajevo.k TAPETAR.o. popravka i razvod instalacija. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. 061/141-676. sms ELEKTRI^AR . gamad 100%efikasno. Mob. 061/863-559. {ipoda. 061/172-948. francuskog.k „DOM VI TA LIS“. uz garanciju.. kvalitetno i povoljno. instrukcije. radim prevode.k KERAMI^ARSKE usluge. prekida~a. glavobolja.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. Tel. 061/926-560. ma{inski elemenata.k ENGLESKI jezik. izrada tel. SERVIS zdravlja. mrave. infuzija. `aluzine. ve}im i modernim kombijem.Tel.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. 033/645-307. 535-659. Tel. Mob.k TAPETAR. na Ilid`ai. 1: 25. mijenjanje katetera. ENGLESKI. mehanike.k INSTRUIRAM |ake i studente. Mob.oslobodjenje. 062/723-575. 061/563-292.k SERVIS kompjutera sistemi. 062/316-973. 062/738-728. 061/432-704. Mob. instrukcije |acima. u dr`avi i vani. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. Tel. podizanje sistema.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 062/691-202. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. 061/180-120. 065/572-966. 650-867. Mob. Porodice Ribar 65. Tel: 062/220-373. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. uklanjanje virusa.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km).k BRAVARSKI radovi.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. 456-979. itd). mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. VANJSKE PVC i AL. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. pravim gelendere i kovane ograde.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Tel. 061/522-476.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Tel.k VR[IM prevoz selidbe. Tel. komarce i mi{eve. Mob. 75 000 Tuzla. plakara. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. dolazak na adresu. prevodi. 032/ 242 342.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. gletovanje. 443-282. be`i~ne tel. dolazak besplatan. pregled ljekara (internist). 065/733-400.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 062/569-444. 061/482-882. Mob. 062/226-665. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. 718405. 061/545-888.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.k DVOSOBAN namje{ten stan. Mob. 061/700-863. selidbe. Mob. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Tel. Tel. 061/157-991. dolazak na adresu. kovane ograde.com 398 „VITALIS“. Mob. original daljinski za sve TV aparate. muhe. Mob. gitere itd. tapete. Sarajevo. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. itd. platnene roletne i harmonika vrata. Tel.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. web hosting. 061/365-677. 061/513-948. Tel: 061/382-219.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. 062/147-525. 065/733-400. 061/536-973. inzulina. Tel. Mob. povoljno. 621-976. kucanje radova na ra~unaru. Mob.Tel: 062/140-104. god. 061/879-188. Mob. 033/625-196. 061/480-069. ~as 6 KM. reuma. 061/551-035. 061/902-688. 061/188-410. dolazak na adresu.ba . Mob. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel: 061/529-608. 600-514. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.k. za sve {kole i fakultete. uz pratnju. veoma uspje{no. 532-872.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. postavljanje laminata. dolazak na adresu. Mob. 544-932. instalacije sistema. pro~eplje nje odvo da.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. popravljam brave. cijena do 20kom — 1. nado gra dnja. na www. Mob. 032/244-417. instrukcije i prevodi.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. fakulteta. 062/916-472. PROFESOR engleskog daje instukcije. Tel. malterisanje i ostalo po potrebi. a mo`e i more. Mob. Mob. ~isto. sanitarije.k MATEMATIKA. davanje injekcija. sve {kole i fakultete. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa.k BRU[ENJE. 061/141-659.izrada elektri~ne instalacije. 6. Tel. trakaste. Tel. ugradnja osigura~a. Mob. 062/391-715. struna.k OBAVLJAM poslove zidarske. kao i selidbe iz Europe i BiH. mart/o`ujak 2012.k USLUGE MAXIVITA. Mob. u N. 630-332. kre~enje. el. Al.: 3383202250044019. Doboj-Jug-Matuzi}i.k UNI[TAVAMO `ohare. Tel. Tel: 062/691-202.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. klupice. Tel. pro gra mi. postavlja garni{e. Tel. D`emala Bijedi}a 185. prodaja polovnih ra~unara.k INSTRUKCIJE iz matematike. Sarajevu. aparate. servisi ra~unara. Mob: 061/654-941. Tel. jez.k PARKETAR postavljanje. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. kod med.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 8 sati-24 sata. bojlera. TV plazmi. 061/533-326. 061/225-424. web hosting. dolazi va{oj ku}i. 061/571-361.k MOLER radi molersko-farbarske radove.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. neonki. instalacija. sa radnom snagom.Tel.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. Mob.

Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . 9. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. jo{ 1994.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. i to prvi u Srbiji. SELIMOVI] dam dana. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. rekla je Damjanovi}. koji se sre}u naizgled slu~ajno. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. Izlo`ba. u konkurenciji sedam filmova. Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. marta. {to i jeste njegova osobina. jasnio je reditelj.u svijetu velikih. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . Gotovo 100 prikazanih filmova. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. ju~er su. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U .Ona je na svaki na ~in po se bna. me|unarodni filmski festival FEST. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. u Beogradu je zavr{en 40. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. koja je prodajnog karaktera. 6. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika. kada je u taj grad stigao klavir. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. marta. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. Me|utim. lje filmove snimljene u protekloj godini. . ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. stolje}a. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame.000 posjetilaca. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. Sarajevo je 1972. kao Fest na bis. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. 120. da se povukao u sebe.OSLOBO\ENJE utorak. Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. ~ini se. evo. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). i. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. bi}e otvorena petnaest dana. ni tu nije bilo dileme. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. ali kako nam je rekao reditelj. „Davno. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. Tada je to bilo smije{no. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. Film je. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. . ina~e. rekao je Radivojac. [to se . neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. mart/o`ujak 2012. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. poslije 32 godine. od ~ega 74 premijerno. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja.

D. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. bi}e sa~uvane. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. The Horrors i Arctic Monkeys. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. 9.. pjeva~u The Monkeesa. za budu}e generacije. kada mu je bilo svega pet godina. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. Najbolji britanski bend je Kasabian. nakon razvoda svojih roditelja. marta. . Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. McCartney je od 1955. Koncerti }e se odr`ati 8. prenosi AP. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija. 10. Ja. kazao je ministar John Pennhouse. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album.36 SCENA utorak. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. . Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. sna`ne gitarske rifove. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . . OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. navode organizatori. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. vih pjesama. i 11. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. saop{tili su britanski zvani~nici. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. 6. koji je preminuo u srijedu nave~er. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. do 1963. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. prvi put se 1995. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Bend. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. spektakularnu rasvjetu.. pi{e u najavi koncerta.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. mart/o`ujak 2012.000 fanova.

. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. prema porodici. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. na velikom ekranu. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. D. ali i {ire. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e.2018. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. obja{njava da ni sam ne zna odgovor.T. Chewbacca. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. neko kra}e. Bez nekog koketiranja i namjere. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. kazao je Lucas. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. re`isera Georgea Lucasa. . on kao jedinu istinu vidi ljubav. Sretan sam ~ovjek. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. kao i za SF filmove E. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. prijateljima i mojoj publici. mo`da se ja tu vi{e dajem. godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. U SAD-u. godini. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. Plan je jednostavan . marta. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. . i Bliski susreti tre}e vrste.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. preminuo je proteklog vikenda u 82. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. ka`e ^oli}. . 6. Ja. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. u 82. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda).

Oni koji su 1982. Jemen i Oman. Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. Irak. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. dakako. osobito one bogate naftom. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. ustav se treba promijeniti. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Sirija. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. godine. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize.pla}e ~asnicima i do~asnicima. saveznike se nema vremena provjeravati. ho}e-ne}e. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. Tu su jo{ Kuvajt. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava.38 [TAMPA•TISAK utorak. Libanon. sirijski vojni dezerteri.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju.najvi{e engleski i francuski . Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. masovna pobuna preselila se u Siriju. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. 6. Bili su spremni na osvetu. te ne{to vojnika. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. mobiteli i SMS-poruke. kupnju novih oru`ja. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . Libije i Jemena. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Ipak. a vojska joj se u tome pridru`ila. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. brat predsjednika Bashara al-Assada. a pogotovo Egiptu. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. Tako je krvoproli}e zapo~elo. a od naoru`anja imali su samo no`eve. a u Perzijskom zaljevu Katar. godine izgubili svoje najbli`e. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila.sirijski natalitet vrlo je visok. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. Kad je policija zapucala. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. mart/o`ujak 2012. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. Poginulo je i vi{e policajaca. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. Kad je u Hami 1982. ali i u vlastitim redovima. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. Jordan). Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. To je. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama.

definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. U EU. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. te postrojbe za logistiku. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . Tre}e. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. nisam na{ao. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). Za obe je jo{ zagonetno. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. zna „gde bi nam bio kraj” da da. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. tako|e. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. i zajednicama iz koji je izrasla. utvr|eno je da. izvla~enje o{te}ene tehnike. nije se razaralo (a jeste izvan nje. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. Evropi su zna~ajni iz. mart/o`ujak 2012. Srbija je sebe. Kuvajta. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Pamtim. za „magnetisanje” je pridobila SAD. na primer. opet kao retko kada. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. zavodljivosti. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Srbija je sebe. ili ho}e da bude. koje }u izneti u sa`etom vidu. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. Helmut Kol. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. deo EU. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. Prvo. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. u „[piglu”). Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. bezbednosni. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. me|utim. Drugo. ko jim slu~ajem. Tre}e. premijerno u novijoj istoriji. odbijanja. prihvatanja. pogotovu ne jednodu{nu. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. Miro Radoj~i}. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. premijerno u novijoj istoriji. koja jeste. Ako. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . Pa da. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. Drugo. usaglasili s neposrednom okolinom. Jedan od najpopularnijih reportera. stoga. . uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. Prvo. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . da je po~etkom 1970-ih. Mo`da su preterali. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. ali i u vlastitim redovima.OSLOBO\ENJE utorak. kao ni mnogi drugi radoznalci. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. ~etiri decenije kasnije. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. 6. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. Kad je u Hami 1982. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. bar ~etiri razloga. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. naravno asimetri~nih. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. Evroskeptici nemaju. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. nas. naime. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. ^etvrto. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. definisala kao zemlju politi~kog zapada. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. Ali. Saudijske Arabije. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. tako smo se. ne opstanu ni EU ni evro. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute.

. Kuhinjski pribor.l dracenu. {to je ujedno i najbolji izbor. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. puzavice. dolaze cipele i tenisice. dra ce nu.. za manje hodnike kraljevsku begoniju. dracene. asparagusl vo di te ra~una. ceropegiju. vodeniku. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. a nemaju jak bol u grudima. MODA. ciklama. {e fle re. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar. TRENDOVI LJEPOTA. fikus benjamin. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . filadendron. kratko (2-3 minuta) prodinstajte. mje{avinu za~ina i kadulju. Pre dla `e mo za~insko bilje. lupanje srca. razne penja~ice. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka.5 kg piletine 1. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. asparagus. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. dosolite i pobiberite. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. aucuba japonicu. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. papratac. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. Prijedlog su sobna jela. {eflera. sobnu araliju. fikuse. dracenu. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. te smokve. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. paprat. porculanske zdjele. Ljekaru ih. bakreni lonci. 6. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. posolite i pobiberite. gospin vlasak. fikus benjamin. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima.infarkt. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. 2 dl vina. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. paprat. kalanhoja. Ako imaju dovoljno svjetla. sobna loza. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. bijelim Tshirticama. scindapsus. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. na stepenicama br{ljan. na laganoj vatri.. mart/o`ujak 2012. STIL. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. oleander. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. te je odlo`ite na toplo. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. Saft izmutite. povremeno probadanje u grudima.. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. Ali. puzavice. poput monstere. hortenzija. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. Ali.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. odnosno {loga. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. kamelija. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. sobnu lozu. klorofitum. datulju.. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo.

Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. 16GB slobodnog hard-drive prostora. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. Pored toga.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. {aku. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. vrat i senzore na glavi. Tako|er.2MP. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. a pri tome koristi vid. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate.85“ iPad modela po~ne ove godine. pa kao ljudi. mart/o`ujak 2012. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. me|u kojima je 1GHz procesor. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. omogu}uje unaprije|enu grafiku. Svaki od njih ima 4. u tehnolo{kom svijetu. Robot ARM ima ruku. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura.800. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. Prije toga. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. Nikon D4 . podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. Apple planira da proizvodnju 7. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. full-frame CMOS senzor. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. Tako|er. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. poput bu{ilice. Aplikacija EURO 2012. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. a kada prvenstvo po~ne. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. 6. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. po~inje 8.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane.8GHz uz Turbo Boost. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). ve} i stara vijest.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. a to su One X. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. pa se mo`e re}i da je iPad. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. One S i One V. Ure|aj ima operativni sistem Android. EURO 2012. On ima ugra|en i projektor. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. mobitel koji ima ugra|en projektor. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura.3GHz brzina radnog takta. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. 16. To nikako nije sve. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.OSLOBO\ENJE utorak. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. Kao i njegov prethodnik. u neku ruku.

Lejla Kr{lak. i 2. Sarajevo III . Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.027. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.958.479. Deljo Zijad.hoteleurope.974 redovne dionice i nominalna cijena 25.00 KM i) Porez na dobit 209.adresa sjedi{ta Sinica br.408. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.F. 4.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa . v. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina.puna i skra}ena firma „Europa“ d. III . i 2.I.950 KM IV .00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3. U skladu sa ~lanom 4. 14.467.d. v.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica. Trg Barcelone 1 .42 OGLASI utorak. e-mail i web stranica.273 KM h) Teku}a sredstva 283.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . OSLOBO\ENJE Prilog broj 1.broj emitovanih vrijednosnih papira 223.W.582 PASIVA a) Kapital 3. ta~ka b.31. Gora`de . UNCRBA22XXX.com. Ustikolina.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.ba .969.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.W. I . stav 1.d.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43. Lukovo polje 54 .255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.broj emitovanih vrijednosnih papira 330.F. www. 033/580-580. Gora`de .I.d.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43.627. Sarajevo.141 KM g) Rashodi 1. 2. e-mail i web stranica: Tel/fax.782.909 obi~nih dionica.327 c) Teku}a sredstva 906.v.ba .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . „Europa“ d.425. 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011. USTIKOLINA .T. Gora`de. Pravilnika o sadr`aju.687. direktor II .949.W.00 KM PASIVA f) Kapital 28. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.ba. kao i u inostranstvu. GPD "DRINA" d.723 e) Ukupno pasiva 7.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.993. mart/o`ujak 2012. i 2. predsjednik.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.o. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.742.2006. 77 KM i nominalna cijena .958.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.adresa sjedi{ta Ustikolina bb. e-mail gpddrina@bih.broj telefona i telefaksa. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .F. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH".00 KM g) Rashodi 8. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. sekretar Dru{tva II .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.124.958.broj emitovanih vrijednosnih papira 83. broj 37/09).1.predsjednik. Bahto Hamid . ~lan.413.d. br.905.489.30 nominalna vrijednost . U skladu sa ~lanom 4.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.958. 6.092. a preko DEUTSCHE BANK AG.o.943 b) Rashodi 2. Ul.978.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48.OSLOBO\ENJE.d.o. FRANKFURT AM MAIN. na adresu pretplata@oslobodjenje. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I .00 KM h) Teku}a sredstva 3.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82. 033-580-553.d.386.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva.682. BA393383204890493726 .T.425.OP]I PODACI O EMITENTU . Ustikolina .00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.121. mpimlin@bih.532. stav 1.kagi. stav 1.20) i nominalna cijena .039.net. direktor. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica.231 b) Upisani osnovni kapital 4.broj telefona i telefaksa. Pravilnika o sadr`aju.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja.027. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.476. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6.687. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.~lan.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I .00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16. direktor U skladu sa ~l. S. Sarajevo.~lan . [emso Temin.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . direktor II .792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410. XII 2011.d.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.00 KM j) Ukupno pasiva 48. nominalne vr.OP]I PODACI O EMITENTU .00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.883.035. Sarajevo .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}.~lanovi uprave Munib ^au{evi}. ta~ka a.broj telefona i telefaksa.887.877.240. Sarajevo. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo . Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.o. Durd`i} Mina . 2012.059.~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .ba . ~lan .00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2. MPI “MLIN“ d. CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2. Gora`de.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d.o.~lanovi uprave Ismet Bukva. S.I. 5 .00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1.650.ba . dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d.249.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR.675. 038/221-145.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. lejlak@hoteleurope.o. Kurtovi} Almas. Gora`de. Pravilnika o sadr`aju.OP]I PODACI O EMITENTU .d.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S. Kasim Bajrovi}. I . aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje.015 c) Dugoro~ne obaveze 2. -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. Gora`de.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2. Bahto Hamid.805 KM PASIVA f) Kapital 2. 29.T.927 KM j) Ukupno pasiva 2.00 KM IV.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br.093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III .d. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .334 (22.net. ta~ka b.

jedan od najve}ih filozofa 20. intuicija. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. proporciju i mjeru remeti i u sebi. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. prilago|eni i primjereni. a ~ovjek red. “Mikelan|elo”. nakani i na~inu stvaranja povjereni. d`entlmen”). spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. zvani ljudsko dru{tvo. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. jasno i precizno. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. dominiraju instikti . biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. marta 1948. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. ju`no od Bagdada. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. D`ejn Mensfild. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. poliglot. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. prilago|eni i upokoreni ljudima.{. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. 1900. Kako su priroda. sluge. vjerujemo. tako Allah d`. 2004. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije.500 rukopisa teolo{ke. Mehmed ef. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. i u prirodi. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. Priroda Allahovom Voljom. isti Izvor nafake. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. pjesni~ke i druge gra|e. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. harmoniju. nakanom. 1953. a od sebe. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. muslimana toga doba. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . anorganskih. 1480.{. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. 2007. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. Hans Bete Fehim ef. . pribli`ava Allahu. 1944. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane.u dru{tvu ireverzibiliteta. mije{a mitove. ni izvan. ~estitim i dobronamjernim ljudima. U 89. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. 2005. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. 1999. {ejtanu. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. kulture.u dru{tvu pored instikta. “^ovjek i ma{ina”. Spaho. koji je osvojio poznate ljepotice. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. “Smisao istorije”. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. 1946. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. solidarnosti. U okviru istog reda. koristiti. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. dra” “Ciganin i . 1475. {to je fikcija nevjernika. 1836. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. Dakle. G. univerzum. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. 1941. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. i zato samo Njemu trebaju robovati. sudbine. vijeka. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. slobodni. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. ~ovjeka. me|u kojima su Merilin Monro. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. dru{tvenog i dru{tvenosti. ljudskosti i dru{tvenosti. isti Gospodar. i u dru{tvu. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. [to se ti~e kosmosa. Na`alost. Odredbom. uz granicu s Tajlandom. uhap{en Ta Mok. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. svijeta. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. razum. organskih. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. izo pa~enos ti. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. dobrih djela i dobro~instva. To je cijena ljudske slobode. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. um. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. niti joj robovati. 1994. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. vrijednosti. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. 1992. etike. vodu ili ki{u. koji je 1883. Pravom putu i ispravnom `ivotu. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. slikar. a povjerenu i prilago|enu prirodu. doba kolere”). zajednice.“ Dakle. 1629. besmislu. zrak ili vazduh. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. izravno. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. perver zi ji. vijeka. solidarnosti. emocije i pamet.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . Rita Hejvort i Anita Ekberg. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. po`uda. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. dru{tva. Spaho“. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. unaprijed odre|enom. natjecanja u dobru. 1980. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. strasti. 1993. 1874. Najkra}e. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. ljudi. magiju i realnost. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. Mislilac hri{}anske inspiracije. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. priroda i ljudski svijet. H. {to je i bio uzrok sukoba. drugi po veli~ini grad u Angoli. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. a sebe kraljem. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. 1998. Obradio je vi{e od 1. Romi [najder. 6. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. savjest. 2002. tagutu.OSLOBO\ENJE utorak. poroka. Meksikanci. `ivota i svijeta koja preko: vjere. a nisu im kao vlasni{tvo predati. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. `ivimo. 1927. 1957. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. ali isto tako i neraskidiva veza. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. reda i poretka. isti Vladar i isti Odr`avatelj. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. interesa i koristi prisutna je i Objava. i D`ehennemu. egzistencije. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. zajednici i ljudima. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . pored svih `ivotnih izazova i isku{enja.001 no}“. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. poredak. dru{tva. Osnovao je 1890. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. `ivot i nafaku svakom stvorenju. Tokom hodo~a{}a u Meku. Svemir i priroda su po sadr`aju. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. nagona. ni sa strane svemira i prirode. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. saradnje. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. mart/o`ujak 2012. iskrenim. straha. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. dru{tva. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. a ne predati univerzum. saradnje. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. {to je zabluda politeista. pravim vjernicima. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. smislom i ciljem. vjerozakona. 2001. “Filozofija slobode”. historijske. Na sjeveru Kambod`e. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. prirode. pet osjetila. bescilju. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. Umro 23. svrhom. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. ni ispod. dobrih djela. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. do 1942. neposredno i direktno dariva svjetlost. esencije. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. i u svemiru. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. svijest.

E. kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. do 29. U 63. Trener: Ned`ad Selimovi}.30. ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Red`epi. . 14. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb).[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. u Slova~koj. Mladen Perovi} (Slavija). Zeko. Sloboda i [iroki Brijeg. Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). Derdiyok (Bayer Leverkusen). Iskra. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. Amar Heri} (^elik). Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. Omerinovi}). lektor Malko~evi}. a plavi su odlu~ili igrati po danu. Schwab (Bayer Leverkusen). marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Marko Mihojevi} (Leotar). “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. Edis Tahiri (Olimpic). reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24.Batovanja (22). 2:0 . a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. Lihovac. Ibi{evi} (Stuttgart). odli~ne asistencije Cassia. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. Jele~. Batovanja. Kagawa (Borussia Dortmund). To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Oru~ (od 65. Popovi} (od 80. Varupa. J. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Marko Simovi} (Leotar). Seferovi} (od 75. Oru~. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. obavijestili su nas iz plavog tabora. Teren te`ak za igru. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. Borac.44 SPORT utorak. Behi}). N. Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). me|utim. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . Simeunovi}. OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. 4:0 . a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). Varupa. ^elik. Zec (od 70.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. Kova~ (od 75. povi} (Kozara). gdje }e 8. te 19. Ribi}. ISKRA: Karanovi}. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. Oru~). marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. 6.30 i 17. [ari}. te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Zatagi}. Castro (Bayer Leverkusen). Mi{i}. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. [iljak. BiH je od 24. Kuzmanovi} (Stuttgart). . Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. La{tro. Trener: Husnija Arapovi}. Strijelci: 1:0 . kolo sezone 2011/12. a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. @eljo . Karad`a. Karali} (od 70. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). Kerim Memija (@eljezni~ar). Goran Ratkovi} (Borac). Almir Aganspahi} (Olimpic). Handan. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. Cassio. kadeta za kvalifikacije za EP 2013. minuti. Naime. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Li. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Iako su zvani~ni termini za 16. Terzi}). Su~i} (od 75. Huseinspahi}. Fuka). Toprak (Bayer Leverkusen). “Da su vremenski uslovi druga~iji. Kova~evi}. Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. [iroki Brijeg i Vele`. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Varupa (63). Idealni tim 24. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. Varupa. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Maroh (Nurnberg). Sli~an scenario i u 75.Mi{i} (77). imala je nekoliko dobrih prilika. Prijateljski me~: Travnik . Drugo poluvrijeme: Fejzi}. N.30. a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Mla di bh. Kiessling (Bayer Leverkusen).N. {to }e biti prva provjera bh. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Kmeta{. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). u kojoj sudjeluju: Borac. Samir Radovac (Sarajevo). Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. naravno da bismo izabrali no}ni termin. 3:0 . Amar Burovi} (Sarajevo). Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. Gundogan (Borussia Dortmund). Adel Halilovi} (RB Salzburg). Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. Terzi}. Gr~ke i Slovenije.Red`epi (75). ^ehaja). Gledatelja 200. Jusufba{i}). Peji} (od 75. @elje Amar Osim donesenu odluku. prema izboru novinara Kickera. Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). Emil Gluhali} (Zagreb). kola Bundeslige. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Gurbeta). mart/o`ujak 2012. Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0.

omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. konstatovao je Torlak. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih.. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. Me|utim. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku.umor. ~ija ekipa . viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone. rekao je Torlak. sigurno je da }e biti poja~anje. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. jer mi smo zaista dobro uigrani. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. Ostali su zdravi i spremni. Naime. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. mart/o`ujak 2012. na Pecari. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. Idemo na pobjedu. . ~eka nas te`ak raspored. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. “Trenira. pacijent umro. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. J. 6. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. Bayer je bio bolji sa 2:0. i 1992. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. godini. “Umor je jedan od faktora. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. Prema njegovim rije~ima. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. [teta. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. morao je snimati to. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. Kako god bude. Imamo mi tu Slavka Brekala.@eljezni~aru.OSLOBO\ENJE utorak. stoper Sarajeva. ovisi}e to o nalazima.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. godine. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. osim kontrolnih utakmica. kolu moraju biti pravi. Sada kada je to slu~aj. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. dokazao je povratak. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela.. {to im se posljednji put dogodilo 1991. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. a mana je to {to nas svi dobro znaju. odradi}emo dva treninga u utorak. a tu je i polufinale Kupa. kao {to su Mirza Rizvanovi}. „@elimo ostati u vrhu. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. “Ima tu sve ga. je~i su Vedrana Je{e. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. a poznato je da u 1. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. odnotat. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . a najbolje ju je opisao Franck Ribery. ^itluku i Opatiji. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. Bi}e te{ko. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. Li. ima jako te`ak raspored. “Ovo je jednostavno sr. Treba pozitivno razmi{ljati. . marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. Z. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. koji je kako tvrdi Torlak. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva.

teren. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. Nemamo {ta izgubiti. ali va`nu prednost. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0. Nismo u dobroj formi. a Ker`akov. Arsenal . odlu~io je istr~ati na J. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. Bender (22) je doveden u klub za 2. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji.Zenit (prvi me~ 2:3). Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. ali i u budu}nosti. Parovi: Benfica . na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1.” . .46 SPORT utorak. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a.5 miliona eura. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. 6. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. je trener Benfice Jorge Jesus. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). Me|utim. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. no svi timovi imaju oscilacija” rekao .Milan (0:4). koji je povrijedio koljeno. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. uz dva gola Robina van Persieja. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. Zvani~ne potvrde jo{ nema. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. Peterburga. Veznjak. Maxi Pereira. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada.45 sati. OSLOBO\ENJE Povrede bh. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. Nismo u dobroj formi. mart/o`ujak 2012. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. kada su nadigrali topnike. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. te je nje gov nas tup bio upi tan. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. Semak ruskog tima. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. Li. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. Na drugoj strani. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. no svi timovi imaju oscilacija. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. prenosi Bild. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. To izgleda nemogu}e. Luisao su aduti portugalskog sastava. a on je igru napustio u 57. koji je 2009. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. godine. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. minuti. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. [irokov. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. Me~evi po~inju u 20. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. zbog povrede butnog mi{i}a. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. Podsje}anja radi. Cardozo. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. pauzira nekoliko sedmica. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede.

DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu.@ivinice 78 56:53. 6. da nisu obrukali ni grad. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. Toronto . Ovo je bila utakmica za prave sportiste. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. Drugo mjesto za nas kao da je titula. 8. Philadelphia . ali i odli~an doma}in. produ`etak. tj.New York 115:111. 6. Odmah po preuzimanju dva pehara.Miami 93:83. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Grada~ac 15. 9. a imaju evroliga{a. @ivinice 78 19. Biha} Salinas Falcons 20:0. na cjedilu. koja }e napuniti ovu dvoranu. Od`ak 18. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. rina Maljkovi}. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M. trener ^elika. Onda poslije toga ide i prvenstvo. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. barem tako tvrdi. Gradina Koteks-Trica . Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. Odom je. 2. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Salinas Falcons 12. “Nismo uspjeli pobijediti.Sloboda 71:95. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. Srednjo{kolac 13. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. Rezultati:Boston . Sloboda 21. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. godine. Litva 15. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. rekao je Odom. Podsjetimo.Sacramento 88:96. Phoenix . SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. a pala je i pokoja suza radosnica. Rezultati: Litva . kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. naravno da smo sre}ni. Na kraju. ali i finalu. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena.Honda Civic 2012. Grada~ac . me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. Gradina Koteks-Trica 15. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989.Denver 94:99. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. produ`etak. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. . ali su im Zeni~anke dobro parirale. koja se uistinu ove sezone bori s formom. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. Charlotte . Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. ali i da se ekipa borila do kraja. mart/o`ujak 2012. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva.New Jersey 101:104. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa.Golden State 83:75. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme.000 prisutnih u Gradskoj areni. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. 11. Povratak klasici Aktuelno . Houston . ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. [to se ti~e same utakmice.Od`ak 101:55. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo.LA Clippers 103:105. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. 5. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. ali smo se dobro borili. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. trenerica Partizana. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Srednjo{kolac . te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. ali smo se dobro borili. 3. Poredak:1. Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. TUNOVI] ma}instvu.Noviteti 2012.Chicago 91:96. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. ~ime je ostavio svoju ekipu. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. 10. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu.Travnik 73:76. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. Oko 3.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). slobodna je bila ekipa Zenice. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . 7. aplauzom su pozdravili go{}e. Rondo je ubacio 18 ko{eva. 4. Travnik 18. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in.OSLOBO\ENJE utorak. Biha} 21. Odom je 22. M. Zenica 10. LA Lakers . ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. San Antonio .

u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Roger Federer ([vi) 8. Alen ^ukurija. Sabina Tanovi}. 674. Elvedin Avdovi}. Novak \okovi} (Srb) 13. marta do 1. David Ferrer ([pa) 4. Edita Murguz. 5. 6. 2. Victoria Azarenka (Blr) 8. Osvojeno je deset pehara . S druge strane.850. Mirza Ba{i} (BiH) 148. Jasmina Tinji} (BiH) 206. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. Samantha Stosur (Aus) 5. V. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno).. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. Caroline Wozniacki (Dan) 6. koja je objavljena ju~er. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). 2. 3. Almin Avdovi}. 178. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. Amer Deli} (BiH) 285. Ba{i} je sada na 301.980. kod mla|ih kadeta. Rafael Nadal ([pa) 10. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. Ibrahim \onko. 8. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. koji sada zauzima 475. 310. Toma{ Berdych (^e{) 3. Jusuf Ali Ra{idagi}. 4. Tarik Omeragi} }e. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija.Salki} na 92. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. Jusuf Ali Ra{idagi}. Tomislav Brki} (BiH) 87. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. Prvi je i dalje Novak \okovi}.875. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} .415. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. D`anan ^ukurija..840. 603. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). ovi nastupi su otkazani. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. najbolje rangirani bh. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. dok je u konkurenciji dublova na 92. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. poziciji u singlu. Jelena Simi} (BiH) 16. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Za najboljeg takmi~ara. 10. Austriji. 10. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. u Vogo{}i. Damir D`umhur (BiH) 145. Mardy Fish (SAD) 2. Sadmir Habibovi}. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . a u borbama Kerim Omerbegovi}. 332. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. Andy Murray (VB) 7.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. Edita Murguz. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene.310.860. Vera Zvonareva (Rus) 4. a Brki} na 417. 9. 5.455. 4. mart/o`ujak 2012. Adna Bori}. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). mjesto. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja. 886. Maria Sharapova (Rus) 7. 266. Samir Selimovi}. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. Mervana Jugi} . kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga.Salki} (BiH) 144.825. Dina ^ukurija. Bronze su osvojili Goro Arel. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. koja se ovih dana organizuju {irom planete. D`umhur na 310. Petra Kvitova (^e{) 7. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji.710. mjestu. do}i u pitanje. 6. Emir Kaljanac. Mer vana Jugi} . Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi.095.390. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. Od bh. Andrea Petkovi} (Njem) 3.710. Elvedin Avdovi}.450. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. Anel Polutak. Kerim Omerbegovi}. marta. Najbolje rangirana bh. Bahra Avdovi}.340. 7. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}.270. a u borbama Deni Memi}. Srbiji i Hrvatskoj. .160. ko je }e se odr`ati od 9. Na Li (Kin) 4. do 18. B. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. 9.680. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. 7. 475.665. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). a u borbama Ibrahim \onko. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. 6. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. 8. Tako|e. poziciji. 417. 301. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. 952. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. nastupi}e Nihad Ba{i}. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. Lejla Tutund`i}.810. do 11. mjesto. Rumunija od 16. 3. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. ATP rang-lista: 1. aprila. mjestu. B. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. Grada vratila se sa 19 zlatnih. Lejla Tutund`i}. Emir Memi{evi}. Na`alost. Ned`ad Husi}. marta u kineskom [angaju. rade punom parom. WTA rang-lista: 1. teniser Amer Deli} ostao je na 178. Aldin [etki} (BiH) 72. Ema Burgi} (BiH) 13. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. Marion Bar toli (Fra) 5. Asja Kla~ar.

te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. Kalu|erovi} 1. Mi. Markovi} 5. . Sabljakovi}. U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. do 8. Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. ~lan Atletskog kluba Zenica. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). Me|utim. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. Alibegovi} 1. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. Burnazovi}. . Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). kola regionalne SEHA lige. marta. koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. Radovi} 3. Peri{i} 3. N. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. Delegat: Zahid Crnki} (BiH). Lov}en 6. ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. do 9. Bra~kovi} 2. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. BOSNA BHT: Poli}. Lipovina. u Sarajevu. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. Grbovi} 4.65 m) i diska (41. Dedaji} 1. La- bilje`io tri izjedna~enja. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. Lingo. Hrbat 6 (1). Trener: Pero Milo{evi}. Podsjetimo. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. Pejovi} 1. G. Me|utim. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}.OSLOBO\ENJE utorak. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. G. Dra{kovi} 1. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. Zulfi} 4 (1). . Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. 1 sedmerac). Lov}en 6 (3). koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . Popovi} 1.92 m). Trener: Goran Tomi}. On je hitnuo koplje na 74. VRANJE[ Pripreme bh. Joveti} 2. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. Najbolji bh.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. ]UMUROVI] odbrana. Durakovi} 1.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . 6. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. uz tri pobjede i dva poraza. Velispahi}. D. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. V. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. prva mjesta u Splitu su od bh. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. Osim Mileusni}a. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. u [paniji. Simi} (15 odbrana). koja nam je potvrdila dolazak. ali to nije i slu`beno potvr|eno. Stankovi}.04 m). je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. do 9. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. Latkovi} 2. Efendi} (6 odbrana). pod nazivom Zlatni pijetao. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Demirovi}. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. Terza 3. Jusufovi}. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). Mladi sastav bh. I. Gledalaca 100. ali i selekcijom Crne Gore. godine. Markovi}. juna) za odlazak na SP 2013. mart/o`ujak 2012.

ozna~ene sa: . i ~lana 67. suzdr`ano ili negativno. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.351 j) Ukupno pasiva 26. Visoko. ZPP-a).473. Skroze bb. i to sudija Sanja Vu~ijak. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. Radi}a br.ba www. oranica 5. 311. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to.Butigan. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719. i ~lana 67. Dr.634 m2 .781. Mostar. ZPP-a. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1. fax 032 244-135. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. 2011. pred ovaj sud u sobu broj 330/III. godinu rmk promet Zenica.d.629 h) Teku}a sredstva 3. vrijednost predmeta spora 16. `rtava.skra}eni naziv . Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. ~lan . 2. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II . 2012. 2012. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Olovska 84. M. godine u 12 sati.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .390. a po zahtjevu Valjevac Mirsada. Mostar.810 g) Upisani osnovni kapital 26. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. Zenica . a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice". dipl. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice. 6. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. 16.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . sa dijelom 1/1. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04).170.broj telefona i telefaksa. op}ina Zavidovi}i.ba . objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. v. generalni direktor Sarija Arnaut.438. ]ori} Sa{a. sin Sakiba. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. radi duga. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}. 27. godine Op}inski sud u Sarajevu. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. iznos od 100. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Mostar.323 h) Dugoro~ne obaveze 1.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani. e-mail: rmkprom@bih.313 PASIVA f) Kapital 23. ul.884.00 KM na ime naknada za opomene. 2.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. 2012. ul. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65.d. ul. a na osnovu ~l. S.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". 2. Zenica . [ufflaya 26. katastarska op}ina Mustajba{i}i. Sarajevo. broj 19/03 i 54/04). 2.89 KM.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. ostala nep.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . Kosovskih junaka 12. ul. DRSV Valjevac Mirsad. .~lanovi uprave Muhamed Begi}. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i.764. Zavidovi}i. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011.OP]I PODACI O EMITENTU . stav 1. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. 2.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. sa dijelom 38/100. godine. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. majdan kame povr{ine 29. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. ~lan Suad Orli}. po~ev od dana podno{enja tu`be.22 KM. protiv tu`enog Mari} Milenko. U skladu sa ~lanom 4. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I . BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo.p. godine.187. 28. sudija Sanela Goru{anovi} . u suprotnom.00 KM. Kakanj.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . ta~ka b. 6. povr{ine 5. ing. takse na presudu u iznosu od 100. Salihov. [etka Berislav.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica .vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". Radovlje bb.s.007 IV . u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. katastarska op}ina Mitrovi}i. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. iz Skroza bb. Kozarskih junaka 13. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada.rmkpromet. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. godine Op}inski sud u Sarajevu. 23. sin Saliha. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.155. ozna~ene sa: . ul. ~lan Abdulah Serdarevi}. ~lan Nijaz Begi}. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. radi duga. 5. tj. Ulica kadije Uvejsa br. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda. mart/o`ujak 2012. 28. Kozarskih junaka 13. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice.308.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. iznos od 2. 2012. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". klase povr{ine 189 m2 .adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. godine Na osnovu ~lana 63. Bl.180. ul. stav 1. godine. 27. Sudija Sanela Goru{anovi} . a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira.net. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1.376.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222. i 329. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Sakibov. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. 26. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Sarajevo.927 m2 .409. 2012. 6.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}. predsjednik Muhamed Mu{ija. Mustafina. a u vezi sa ~lanovima 328. 348. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. 31. Pravilnika o sadr`aju.85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 2012. lahke brigade bb. 28. 032 401-257. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. 2011.55 KM. iz Visokog. sa dijelom 31/100. pa do dana isplate iznos od 1. ul.155.604 g) Rashodi 7. ul.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. godine. Hasibov. 6. e-mail i web stranica tel. i 2.

6. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.30-15. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30 09-19 08-16.OSLOBO\ENJE utorak.30 07-16 07-14 07-19 07. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. mart/o`ujak 2012. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. 14.30-15. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30 07-19 07. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. [emsekadi}a Kulina bana bb H. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI.30-15. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul.30-15. subota nedjelja 07-19 07.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 07-19 07. Vehbi ef.30 07-19 07.

~as 6 KM. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. Tel. Mojmilo.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. u zgradi sa gara`ama. 061/188-410.apple inphone. i 061/785-535. Tel.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. Mob. Ko{evo 330. 663247.k POSLOVNI prostor Hrasno. 061/519-089. voda keramika uredno po dogovoru. Mob. 001 PROF. parking. godine. god.k IZDAJEM dvosoban. Tel:061/382-219. cen. Hrasno. fotokopirnica.kablovska televizija.Tel.com Mob.k KUPUJEM umjetni~ke slike. u dr`avi i vani.k VODOINSTALATER sa 30. belenzuke. 061/925-649. Tel. god. Tel. nezavisnosti II sprat 72m2. 061/172-948. infuzije. 240-895.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. Hrasno. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba.k PRODAJEM ili izdajem pos. 510-228 i Mob. Tel. 033/201-202. 062/136-248 i Tel. renoviran. 063/036-955. prodaja polovnih ra~unara. 062/256376.13 sati. `enskoj osobi. pe~i. 061/864-651. Tel. 29.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. komad. prevodi. na 061/199 328. Tel: 062/649-370. aparate. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. dvosjede. sve {kole i fakultete.k MARIJIN Dvor.k INSTRUIRAM |ake i studente.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. struna. 062/916-472. Tel. 066/973852. 061/922-476 i 033/800-514.anasnegina. potpuno namje{ten. M. Tel. kompjuterska obrada. Mob. Mob. 112. na period od 3-4 mjeseca.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.k BA[^AR[IJA. be`i~ne tel. pravim gelendere i kovane ograde. 3 sprat.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. glavobolja.k UNI[TAVAMO `ohare. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. namje{taja i auto sjedi{ta.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. 061/101-899. cijena 175. ericsson. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. sajtovi.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. ve}im i modernim kombijem. Tel: 061/245-900. servisi ra~unara. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. mo`e i prodaja.godina. Tel.k BESPLATNE web prezentacije. poduka za |ake. fiksno 100KM.000 KM.Mob. KS 2009.benzinac. Mob. VP. 061/205-235.k VKV BRAVAR. obveznice. tapete. Mob. internet. Tel. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. izlog. K. Mob. ENGLESKI. u Hrasnom.k KUPUJEM umjetni~ke slike. kab. 2000 godina.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4.Tel: 061/981-848. 061/211-300. mi{eve stjenice moljce i dr. instrukcije.k NJEMA^KI jezik. izdajem kancelarije 40m2.k STROGI centar.k VODOINSTALATER-elektri~ar. 40-42 original ko`a. 061/497-138.k IZDAJEM sobu. stan u Ul. Tel:033-238-408. 061/145-504. Mob. Mob. za sli~an. Tel: 061/382-219. god. 062/959-129. 062/672-858.k RENAUL cady. |epne. mart/o`ujak 2012.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM.k SERVIS kompjutera sistemi. 062/139-034.balkon. sablje.k USLUGE „VITALIS“. Mob.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 061/172-948. 25m2. veoma uspje{no. 2050KM/m2. d`amijska 260m2. Porodice Ribar vp 58m2. plinske instalacije i mijenjam konvektore. 065/572-966. kao svila.k. kao i selidbe iz Europe i BiH. Dvor 97m2. stan 92m2.k MIJENJAM dvosoban stan. isplata odmah. firma Glanz. 061/344-365. 1984. 2 lo|e.k ZIDNO ogledalo 200x75. 516. 062/243-329 i 061/437-719. stolarija. 061/365-677.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. 033/232-162.k FERHADIJA.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. Podcarina br. et. ^emerli}a. sve novo.k VR[IM prevoz selidbe.k DVOSOBAN namje{ten stan. nokia. 86m2 i 76m2. Semira Fra{te 52m2.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. Mob. Mob. baklje i ostalo.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~.Tel:061/415-786. Mob.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Mob. 061/480-069.k. reuma.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. 061/227-189. Tel: 063/684-566. Cijena 20 km m2. Tel.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub.k MIJENJAM stan 52m2. 061/536-973. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. sa radnom snagom. Tel. 061/545-888.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. 180 KM.450 KM/m2. 063/879-720. extra sre|en i namje{ten. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. pro~epljenje odvoda. centar. 033/558-820. hranjenje. Tel: 061/367-103.k .k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA.000KM. Tel. Tel: 033/454-968. 061/203473. namje{teni. sve {kole i fakultete. stolove. 061/507-756. gara`nih vrata i blindiranih. 57m2.k IZDAJEMO ku}u 300m2. TV-kablovska. 218. pre{ao 119. staru deviznu {tednju. lijenti poznati. benzinca registrovan u oktobru.grijanje.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. 061/863-559. Trg. 061/224-597. Mob. 2002.Tel: 061/360084.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c.k „DOM VITALIS“. potpuno namje{ten stan 55m2.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. na du`i period. 0617350-448. IV sprat. 718-405. za Banja Luku. Mob. Patriotske lige 46. suhozlatice. Tel. bazen. auta. Tel. popravljam brave. }avrme.eta`no grijanje.com.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om.k.000 KM. Tel. Tel. korpe i brojne druge proizvode.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. sanitarija. 033/542668.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km).k INSTRUKCIJE iz matematike.k TV VIDEO servis. Tvrtka. god. TOUR 1.k STAN u Lu`anima III sprat. Mob. Mob. 104.k PRODAJEM razne stolice fotelje.k KUPUJEM stan u Sarajevu. 3 sprat.061/194-929. 2500KM/m2.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. bojlera.5KM/m2. veliki kombi. Tel: 061/795-449. pranje i su{enje vune. 061/224-704. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. balkon. 27m2.Tel:061/172-518.plava metalik. Mob: 061/172-518. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 2 balkona. 185m2. 062/829-206 i 033/295-290.ba.k RADIM centralno-eta`no grijanje. monta`u sanitarnih ure|aja. 0038520486665. dolazim na adresu besplatno. Ribara 52m2.56 m2 za 79. 066/092-978. moleraj. davanje injekcija. Tel. Mob.pogon 4x4. sve novo.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel.k KUPUJEM dionice. cijena do 20kom — 1. Mob. 061/359-500. instalacije sistema. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. ul. 9 sprat. maturski radovi itd. 061/573640. 061/252-663. 456-979.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo.k IZDAJEM pos. priklju~ak intereta. samsung. do Marindvora. luksuzno.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. za sve {kole i fakultete. inter.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. komarce i mi{eve. Mob.Tel. Tel.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. stjenice. iz matematike i fizike. 033/445-612.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 062/907-356.5KM. dolazak na adresu.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. 061/744523.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. prizemlje. 061/415-787. najjeftinije cijene. Mob.500KM. parking. itisoni 1. 532-497. prostor 100m2+70m2 placa. Mob.trosobni stanovi.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. Tel/fax: 070/235-236. 061/513-448. elektrotehnike. Tel. 65 M2. Mob. 535-659. Tel.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. web hosting.k OBAVLJAM poslove zidarske. TELEFONIKO servis. sterilitet.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine.k BRU[ENJE. Mob. 75. Tel:061/208-414. Tel: 061/548-023. 630-332.00 KM. Mob. 061/700-863. u Hrasnici. 66. sve novo i sa garanciom.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. sa gara`om. 061/221-668. Tel: 062/200-777-033/203-127. Olimpijska 80m2. Tel:062/691-202.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 033/442556. nove. 061/279-971.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba.Tel:061/247-186. sauna. vr{i opravku instalacija. internet.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. uz doplatu.000 KM.000KM. studente i odrasle.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. Mob. 1.k DVOSOBAN namje{ten stan.B. kovane ograde. ima ispravlja~. nov.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. 061/170-254.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. registrovan 5+2. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat. Tel.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. Mob.pionirska dolina. Tel. 061/141-676. Tel. Mob.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. Skendera Kulenovi}a. stan Ul. novogradnja. 061/219-768. 061/405-622.TD (90. www.. 062/723-575. 062/695-695. Mob. 95.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. 032/244-417. mali dvosoban 40m2.k STAN u Vogo{}i. na www. Mob. Mob. 350 KM. 061/836764. ku}a je bila rezidencija.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Sarajevo. ~isto. zna~ke i ost.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. 061/266-764 i 061/108-779.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. 2 sprat. Mob. 1600KM i centar Ul. 532-872. ugalj. 062/383064.9. povoljno. 061/965-126.k Postavljam kerami~ke plo~ice. instrukcije i prevodi. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. 544-932 i 062/522-986. 062/907-831. na Alipa{inom polju. 6. moljce. 061/922-476 i 033-800-514. za sve |ake i studente.000KM. ispomo} radne snage po dogovoru. 062/910-407. 1 sprat. 4 sprat. 061/522-476.000KM.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Z. Mob. Tel. Tel. (ku}na dostava). 0617214-405. depresija. Tel: 066/999-012. 450 KM. Tel. Tel. dolazim na adresu. vp. centar. Tel.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2. 062/940-550.sarajcity. sa grijanjem. popravka i razvod instalacija. cijena 5. mob:063-165-119. 061/201-200. 066/723-731. Tel. 84m2. na Ilid`i. Tel: 061/529-608. antivirusi. dvostrano orijentisan. 061/233-078. Tel: 061/795-449. tenisko igrali{te. Mob. Ciglane i 56m2 centar. Tel:062/918-201. Tel. Mob. na Ilid`ai. 001 MAXIVITA.065/869608. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. ru~ne. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 061/161-790. balkon. Ul. V sprat. 061/702-881.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. blizu Katedrale. u novim zgradama na Marijin dvoru.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. A.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. ordenje. ~as 6 KM. cijena 200 KM. 062/391-715. 2003.k utorak. 066/801-711. Mob.Tel. 1 sprat. 68.400 KM/m2.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. luksuzno. Tel. za jednosoban.k INSTRUKCIJE iz matematike. 063/864-775. 600514. na du`e vrijeme.k PRODAJEM Alfu 146. nadogradnja. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. video i web dizajn. povoljno. [anti}a. Mob. Tel. Tel.k STAN u Ul.000 km. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 2 kupatila.5m2.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 061/571-361. 0617161790. 4 sobe sa terasama i kupatilima. popravka svih vrsta TV aparata. ugradnja i popravka brava. brzo.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Mob. 033/225-431.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. renoviran. Mob. Breka.k STAN na Alipa{inom polju. Mob. Tel. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. u odli~nom stanju. Bijedi}a 68m2. stambena zgrada. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 59 ks. uz garanciju. Tel: 061/275-440. Tel. 621-976. A. mrave.sms NOVOGRADNJA. dekorater. Porodice Ribar 65. 062/909-306.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. 062/073-760. namje{ten. Mob.900. dolazak na adesu. Mob.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. original daljinski za sve TV aparate. kablovska tv kod Hitne pomo}i. 062/383-064. Tel. grijanje. Tel.k POFALI]I. Makarska rivijera. 061/488-033. mail dinatt80@hotmail. kupanje. Mob. 066/723-731. 061/180-120. cijena 1 ~as/10 KM.k MATEMATIKA instrukcije |acima. Zvati svakim danom 8 do .k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.000KM. Tel. 066/995-944. u Sarajevu. 2. 061/139-768. sala za vje{banje. 90m2. stari nakit. 621-976. 0617323-347. Tel. soni. kvalitetno i povoljno. Tvin Spurk.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Mob. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. 061/812-046. `enski.k SERVIS zdravlja. uz pratnju. novih i kori{tenih. Panjete. dolazak na ku}nu adresu. 062/226-665. P. Tel. prostor 14m2. Mob. satove zidne. balkon 1520KM/m2.k IZDAJEM pos. 456-505.www. 100m2. malterisanje i ostalo po potrebi.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari.50m2. 68m2.god. 061/141-659. iskustva. 2008. eta`no centralno grijanje. namje{taja. 453-752.pacomoby.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. ul.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. 1000KM. Ante Babi}a nova stolarija. Mob. isplata odmah. Cijena 12. 2 balkona. i sve drugo po dogovoru. gletovanje. 061/573-640. sms PRODAJA mobitela. gara`om. itd. izrada tel. 066/995-944.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Tel.k PROFESOR engleskog daje instukcije. Mob. francuskog. Mob. 065/027-864. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. infuzija.k BRAVAR i varilac. ul. kablovska i mjesto za parking. bli`e bolnice Ko{evo. M.na. sa dvori{tem. laboratorij. 1:25. VII sprat.Tel:061/323-906. inf.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. mijenjanje katetera. 532-872. muhe.htc. Tel.k TAPETAR. Tel. kao nov. inzulina. Pofali}i. adaptiran sve novo 46m2 + parking. radijatori. 061/192-670. radim prevode. aprate. Mob. pregled ljekara (internist). 061/200-894 i 033/525-966. i{ijas. 061/141-676 i 033/535-165.000. 1 sprat.k PRODAJEM XI BMW . itisona. 061/323-906. 061/563-292. kablovska.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. od Trga heroja. sad mogu} i drugi dogovor. filateliju.k BRAVARSKI radovi.amerikanac. 56m2. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. gitere itd. 1400KM/m2. Tel. 061/350688. Tel. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 77m2 + 2 balkona. 061/533-326.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. kod Ekonomije. Josipa Vanca{a. popravlja stare. Mob. upotreba kuhinje.Tel. Mob. matematika. sa grijanjem. uni{tavamo `ohare.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. injekcije. dolazak na adresu. Tel. 110. 061/930-315. dolazim na va{u adresu. 061/923-192. 4 oktave. Tel. 500 KM.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. sve namjene. u zgradi. nervoza. Tel. ig. 061/177-556. Vrbanju{a.Tel. Tel. Donji Vele{i}i. Tel. 061/205-235. na Alipa{inom polju. isplata odmah. Mob. X sprat. 061/573-640. V sprat. Mob. Mob.Tel. prostor 125m2. centar grada. Tel: 061/552-556. mrave. Mob: 061/654-941. satove. 650-867. ordenje. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. cjena po dogovoru. certifikate. Mob. Tel. Mob. grijanje.k STAN na Bjelavama Ul. na du`i period (agencija). 033/219761.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 128m2. lokacija 300 m od OHR-a. 033/526-625. internet konekcijom i kablovskom.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. Tel. stare vezove sa srmom. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. el.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. D`. Gladno polje. dolazak na adresu. na Grbavici i Dobrinji V. 652-338. cijena po dogovoru. profesorica u mirovini. Rakovi~ka cesta. pogodan za sve djelatnosti.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). 380KM. dva trosoban stana.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. Mob. tepiha.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. nije registrovana. 2 sprat. prvi red od mora 5m. za sve.k PRODAJEM nova invalidska kolica. Mob. instrukcije. plin. Tel.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad.Tel: 062/737-506. Tel: 061/171-897. 061/437-732 i 061/214-306. 061/159-507.[imi}a. Tel. za sli~an. gamad 100%efikasno. Mob. selidbe. kvalitetno. 061/225-424. Mob. kucanje radova na ra~unaru. 542668. 400 KM.k MOLER radi molersko-farbarske radove. 033/536-765 i 061/134544. 001 INSTRUKCIJE.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. vp. veoma povoljno. 061/926-560. 2 eta`e.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Tel:061/864-651. garancija 2.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. sarajevske i pirotske.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. centar. 061/902-688. Tel. 062/738-728. 061/319-604. 065/819-136. 285.00 KM. Alipa{ino polje. 033/209-955. Tel. Mob. 13.000KM. [entada-Novo Sarajevo. kre~enje. 062/383-064. Ante Babi}a br. instalacija.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma. 061/482-882. Brdak~ije I sprat.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 654-793.k MOLERI nude usluge. programi. 061/224 -104.dva lifta. G. super opremljen stan. Mob.000 KM.

Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. Lila.. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. 3. 3. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. [estog marta 2012.5. Nedostaje{. 2012. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{.OSLOBO\ENJE utorak. ro|. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. 205-938 od Davora D. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. Cica. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. @ivimo od sje}anja na tebe. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. marta 2012. mart/o`ujak 2012. 6. 2012. Maja. Tvoji: majka Safa. 1356 Nejra i Elma 1355 . @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene... Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. 3. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 2002 . 3. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet..6. 1996 . Emira B. danas i uvijek u svim na{im danima. Tomo. Branka K.6. 2008 . mislima i lijepim uspomenama. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. 2012. 3.{. 6. 3. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e.

porodice Bari{i}.45 sati na gradskom groblju Bare. djeca. u 82. Zahi}. snaha @eljka. u 13. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. Prevoz obezbije|en u 10. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. Konjicija. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I].5. godini. zet Drago. 4. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. snahe Ljubica. osta}e nam u trajnom sje}anju. mart/o`ujak 2012. k}erka Olivera. u 87. Rezdeu{ek. Beus. kao i ostala rodbina. Sahrana }e se obaviti u utorak. Ivana i Mirjana. Osmanagi}. \ani. \uvelek. godine u 12. [ipovac. Huri}. @olji}. marta 2012. Kalini}. D`enaza }e se obaviti u utorak. godine.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. FILIPOVI] preminula 4. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . godini. sestre Mulija. u 63. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. Baj~eti}. tetka Ai{a sa porodicom. [e}ibovi}. mart 1990 . Male{evi}.O. Miroslav. visokog oficira saniteta Armije. 87. unu~ad Dragan. Ribac. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. 5. brat i sestra 1352 TRACEST D. Kapo. Slokar. Srbica. Toni. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sarajevskog ilegalca. 000 O`alo{}eni: majka Mila. 19. Ina. mart 2012. Kre{talica. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. godini. ro|. marta 2012. Jerkovi}. Jamak. [eta. zet Kemal Osmanovi}. Ko{evsko Brdo br. u 62. Ibrahimpa{i} i Mufti}. preminula 5. 38. do groblja i nazad. Hamijeta i Ziba sa porodicama. daid`inica Samija sa porodicom. O`alo{}eni: k}erka Jasna. k}erka Altijana sa porodicom.30 sati ispred ku}e `alosti. Stefan. Ul. Dejan.15 sati na gradskom groblju Bare. Deljki}. Maluhi}. Sokolovi}-Kolonija. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. Kristijan. Stup i Energoinvest. ne}aka Jadranka Markovi}. Cvijeti} i ostala rodbina. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. 6. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . prija Savka. Bosa i Ljubica sa porodicama. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Limani. supruga. godini. Sahrana }e se obaviti 6. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. brati}i i brati~ne. Zoran i Ljubomir. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. marta 2012. dr. bra}a Simo i Ne|o. 4. O`alo{}eni: supruga Fatima. amid`e Ibrahim. k}erke Mirela i Sanela. kumove. marta 2012. marta 2012. Mu{anovi}. Hermina i Silva. Ku}a `alosti: Ul. Branko. Poljo. Blagojevi}. snaha Zdenka. marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. porodice Kova~. Cocali}. Ognjen. prijatelji i kom{ije. 6. te porodice Kapetanovi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. Bilas. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. porodice Frimel. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. Ku}a `alosti: Ul. Mak i Anita.O. Sijamhod`i}. ^engi}. te ostala rodbina. Faris.O. zet Almir. 6. tetke Jovanka. Su}eska. Ohranovi}. unu~ad Marko. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. marta 2012. Damir. marta 2012. te ostala rodbina. Ristanovi}. preselio na ahiret u ponedjeljak. godini. ro|. marta 2012. ljekara. Andrea i Ajla. sin Goran. unu~ad Andrei. kumovi. u 95. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. Grbi}. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. te porodice Kljuni}. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. sin Haris. Budali} i Ljaljaj. Jusufhod`i}. Hanumica. k}erka Sne`ana. Sahrana }e se obaviti 8. kumovi. sin Safet. te ostala mnogobrojna rodbina. snahe Milena i Radmila. Skenderagi}. prijatelji i kom{ije.O.2012.Vogo{}a. Irena i Jelena. Milo{evi}. S ljubavlju i po{tovanjem. marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. Behd`eta Muteveli}a br. ^avku{i}. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . prijatelji i kom{ije. prijatelji i kom{ije. Ivani{evi}. praunu~ad Bojan. zet Marko.

10. Stambol. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. DANILO STIJA^I] 29. snaha Lejla. Sami 002 1344 . MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. Pozivamo sve ro|ake. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. Yildiz. 3. godine. KORI^I] 1933 — 2011. 6. 19. moj jedini sin Sedmog marta 2012. mart 2012. suprug Mohamed. O`alo{}eni: suprug Stevan. pred o~ima i u mislima. Hod`i}. [estog marta 2012. Kugi}. unu~ad. Asoti}. sine. 4. mart/o`ujak 2012. marta 2012. D`enaza }e se obaviti u utorak. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. Fali{ nam puno. sin Senad. Jasmina. 2002. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. 1982 — 6. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. Zauvijek si mi. OGLASE. Damir. Babovi}. Tvoji: Anisja.Akgül. ro|. marta 2012. 6. u 75. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. S ljubavlju i po{tovanjem. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. tiho iznenada. ILI] 1953 — 2012. 002 Sedmog marta 2012. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. k}erka Firdeusa. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. godini. te porodice Had`ifejzovi} . 1982 — 2002. 3. Ali. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. k}eri Ljiljana. moj sine.OSLOBO\ENJE utorak. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. Kora} i Cevher. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. Edvin. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. mart 2010 — 6. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce.

. zetovi Rade. Ploski}. 6. Halilovi}. te porodice Durgut. 6. Puri{. D`enaza }e se obaviti u utorak. Mulaganovi}. Ceri}. godini. marta 2012. D`enaza }e se klanjati u utorak. Hand`i}. zetovi Ifet i Hasan. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. snaha Sanela. O`alo{}eni: sin Rifet. Holjan. brati} Muhamed.. Klapuh. Me{i}. Nezirevi}. Baji}. godine. Ru|era Bo{kovi}a 352. Vra`alica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. Kominlija. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. Rami}. prijatelji i kom{ije. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. marta 2012. Bucalovi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Melis i Kerim. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. Kavazovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. marta 2012. godini. marta 2012. unu~ad Elma. snaha [emsa. Omerovi}. snaha Aljka sa porodicom. Hava i Zlata sa porodicama. k}erka Sevda. Mirvi}. Jasmina. Hala}. Bak{i}.. Pa{i}. Una. te porodice Tvrtkovi}.. Mustafa i Mirso. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. ^oli}. Pofali}i. Liska. unu~ad Mersada. godine. sestri} Mujkan. k}eri Zineta. k}erke Suvada. k}erka Edisa. Bejdi}. svastike Tima.15 sati. te porodice Alajbegovi}. Sejfi}. Nedim. Zemina i Emina. 000 . Bajri}. Amel. Ku}a `alosti: Ul. Avdi}. sestri}i Hasudin i Avdo. [abanija. djever Munib. Rahima i Ibrahim. te ostala rodbina. Mujezinovi}. mar{ala Tita br. Eldina. godine.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. te porodice Bekrija. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. Ljeskovica. Ajkuni}. Hota. Sahrana }e se obaviti 6. Dedi}. zaova Almasa. u 86. Nihada. godine. 4. godini. sestre Ai{a i Di{a. 1338 . Solak. kao i ostala mnogobrojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. ro|. marta 2012. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. kao i ostala brojna rodbina. Kova~. Homarac. Muminovi}. Ul. Sulji}. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . Nejla. Saraj~i}. Lehi}. kom{ije i prijatelji. 4. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . D`enaza }e se obaviti u utorak. 6. godini. Sarajli}. O`alo{}eni: supruga Zarfija. Ibi{evi}. Poturkovi}. Saliha i Emina. Ul. A~kar. unuke Adna i Irmela. marta 2012. u 98. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . Glu{~evi}. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. praunuka Nejra. daid`a Emin sa porodicom. Bogdanli}. godini. [abani}. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. prijatelji i kom{ije. ]esko. 6. 29/4. Jasmina i Sabina. godini. amid`i}i. Emina. 4. brati~ne Adna i Amna. Avdi}. te porodice Ademovi}. te porodice Andeli}. sestri~na [emsa.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. kao i ostala brojna rodbina. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. O`alo{}eni: suprug Alija. O`alo{}eni: supruga Sida. u 82. Faleti}i br. zetovi Mustafa i Ramiz. u 60. marta 2012. Ifeta sa suprugom Denialom. do mezarja i nazad. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. Grbo. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Bu~a Potok. Hurko.. Im{irovi}. ro|. marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. svastike Ziba i Zejna. Murti}. Alispahi}. Kanli}. brat Ragib.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ku}a `alosti: Ul.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. prijatelji i kom{ije. kom{ije i poznanike da je na{a draga . ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. Kurto.. O`alo{}eni: sinovi Ismet. Pelak. Mi{ut. Sand`ak. Kurtali}. Lejla. Tabak. sin Edis.. 6. 000 preselio na ahiret u nedjelju. D`enaza }e se obaviti u utorak. Be}irevi}. zetovi Salem. D`anko. Hod`i}. prijatelje. Hamdija i Alija. [ukrija i Ermin. snahe Mirheta. kao i ostala brojna rodbina. 4.Sokolac. 95. bad`o Fadil. Dra`i}. sestri~ne Sanela i Aida. He}o. 16. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). {ura [aban sa porodicom. Jusupovi}. 93. brati~na Ramiza. Kljuno. Mujo i Salko. brat Ago.. D`enaza }e se obaviti u utorak. godine u 14. snaha Aida. sestre [evala i Vasvija. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. Babi}. punica Fata. {ure Avdija. do groblja i nazad. Drkenda. mart/o`ujak 2012. Rami}. a ukop }e se obaviti u 15. ]ulesker. majka Hajra. kom{ije i prijatelji. u 53. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. 6. Rov~anin. u 64. Zuki}. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. 000 dr. Ke{mer. Osmanagi}. marta 2012. marta 2012. Adema Bu}e 296. 4. brat Zajko. marta 2012. Murti}. Kepe{. teti}i i daid`i}i sa porodicama. Had`i}. Goran i Dina. amid`i}i i amid`i~ne. Pleho. godine.

136/VIII. Sadik. godine. Deleti}. Harun. Bogilovi}. Suad. tetak Asim. u 13. mart/o`ujak 2012. Porodica . dedo Safet. Tuki}. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Mirsada. Sv. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. Bisera. Tvoji najmiliji: Nermina. du{a te nikada preboljeti ne}e. Nermina. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. 3. Sanda. Alibega Firdusa ~ikma br. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. te porodice Teftedarija. brat Tarik. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. 2001 — 6. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. \ido. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Hatma-dova }e se predati 9. 3.. Vasva. amid`a Nezir sa porodicom. godine. 17. marta 2012. 6.... ]uri}. Branko. u 60. brati~na Samira. Jasna K. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. arh. D`enaza }e se obaviti u utorak. marta 2012. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. 002 SUADA PAVLOVI]. ro|. Asija. Halida. Sabit. ro|... REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Fatima. marta 2012. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. O`alo{}eni: brat Sead. Ida. ing. Naida. 3. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 4. tate. 4. PETROVI] 6. Neka mu dragi Allah d`. 6. 1992 — 6. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. Ku}a `alosti: Ul. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. marta 2012. godini. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. u 43. 2012. godini. otac Muhamed. brata. amid`inica Emira sa porodicom. {. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. [efko. 6. D`enaza }e se obaviti u utorak. 2012. O`alo{}eni: sin Dino. daid`a Samija. na gradskom groblju — Bare. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. Ramiza.. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. ro|... otac i deda dipl. 000 ANKA KOVA^EVI]. Bio si sunce na{e sre}e.OSLOBO\ENJE utorak. Juki}eva br. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. Arijana. tetka Bedrija sa porodicom. prijatelji i kom{ije. posebnog i plemenitog supruga. Hazneda. marta 2012. 3. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Jasmin. snaha Slavica. Fatima M. Samija.30 sati u bakijskoj d`amiji.

Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. Nasre}u. 9. Branko MAJSTOROVI]. 8. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. 1. 12. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. u`ina. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. 10. ho. 11. Budite realni u procjeni. .ba. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. aga. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. en. enosist. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. . Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. fax: 468-090. Kultura: 276-906. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. iranac. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos.22. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu.22. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.22. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. avgusta 1943. Umijete dobro da se organizujete. Oslobo|enje je 1989. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. RIBE 20. VODOLIJA 22. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. Sportska rubrika 276-908. Sarajevska hronika: 276-901. Jelena MILANOVI].21. ll. 3. amfora. fax: 468-054. 6. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. kalamata. . Dobro razmislite. Daniel OMERAGI]. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. ku. BLIZANCI 23. a 1976. 2. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme.oslobodjenje. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. . nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. 12. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku.20. i. .22. BIK 21. . satara. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. 276-968. lani. Uprava 234-718. pura. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.19. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. 10. meraje. podrinjac. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. s. . U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. . Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima.22. 1.vzs. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. imate na umu vi{e kombinacija.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. Jakub SALKI].20. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi.58 PREDAH utorak. iranit. RAK 23. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. sue. VAGA 23. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. . objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. iva. opustite se.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. Oslobo|enje je od 1992. . Mirela SEKULI]. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. 4. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. 468-161. 5. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). 7. ~iroki. 2. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. var. Tel: 276-967. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. POSTBANK BH DD Sarajevo. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. u Donjoj Trnovi. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. 7. 4. pirana. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Nagradu Asocijacije IPRA. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. hat. Oslobo|enje je 1963. modem: 468-018. JARAC 23. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova.22. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima.22. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. mart/o`ujak 2012. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 11. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. STRIJELAC 23. 8. filijala Sarajevo. RJE[ENJE: tapija. saba. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). . 9. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. LAV 23. Zadr`ite aktivnu ulogu. UNICREDIT BANK DD. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). 3. U ratnoj 1992. fax: 461-007. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. t. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. DJEVICA 23. papar. 6. . 6. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. 5. 23. sm. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa.22. relaksirajte se. Ne `elite da rizikujete.

U ostalim predjelima poluostrva obla~no. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. . na jugu do 5. maksimalna dnevna 7° C. Minimalna temperatura -2. ujutru sa ki{om. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. U petak umjereno obla~no. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. a najtopliji Lisabon sa 19°C. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. na jugu do 14°C. Puha}e slab. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7. popodne umjereno obla~no. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. a samo na jugu sun~ano. u Hercegovini sa ki{om. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. Minimalna temperatura od -6 do -1. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. prije podne u Gr~koj i Albaniji. poslije podne obla~no. na jugu prije podne umjereno obla~no. U ~etvrtak prete`no sun~ano. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva.Danas prete`no sun~ano. na planinama slab snijeg. U Sarajevu prije podne sun~ano. isto~ni vjetar. Sutra prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C. na isto~nom umjereno obla~no. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. maksimalna dnevna od 5 do 10. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar.

Goran Navojec.. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.. POZORI[TA ratna drama. re`ija: Josh Trank. re`ija: Angelina Jolie. Evan Helmut. Ryan Reynolds. Rade [ebed`ija. Branko \uri}. Jelena Martinovi}. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. po~etak u 20 sati. progla{enih najboljim studentima u 2011. Ivica Zadro. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.30 sati. Goran Kosi}. re`ija: Marko Misira~a.. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. 18. skica. a vikendom od 9 do 13 sati.45 sati.15 sati. Adnan Haskovi}. uloge: Branko Smiljani}. a nedjeljom od 10 do 14 sati. po~etak u 15.. Jessica Chastain. etnolo{ka. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. uloge: Katherine Heigl. .. Arthur Kennedy. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. uloge: Josh Hutcherson. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. Mia Pra{o. Ewan McGregor..40 i 18.45 sati. do 1992. uloge: Denzel Washington.. uloge: Denzel Washington. Mihail Mateescu. Muzej 18781918. Idris Elba. po~etak u 20. Daniela Bibi}. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. od 9 do 15 sati. Dejan A}imovi}. Autor ovih \AVO U TEBI horor. NARODNO PAL^ICA balet. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati. Muhamed Had`ovi}. Idris Elba.. Michael Cain. uloge: Zana Marjanovi}.30 sati.. Amir ]ati}. Branko \uri}. Marcel Munteanu. nastupaju: Belma ^e~o. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. kao i postavka “Banjalook 3”.50. od 9 do 17 sati. SVE ZA LOVU komedija. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Mi{o Samolov. 19 i 21. uloge: Josh Hutcherson. IZDAJA akcioni triler. SARAJEVO Brusa bezistan. re`ija: Angelina Jolie. Tatjana [oji}. Jason O’Mara. Mirsad Tuka. uloge: Suzan Krauli. godine. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.. re`ija: McG.. uloge: Chaninng Tatum. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice.. po~etak u 19 i 21 sat. Mel Ferrer... Hristina Popovi}.. Branko \uri}... Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Michael Cane. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. Selma Im{irevi}. Jordan. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler.30 i 16. Goran Kosi}.. Rachel McAdams. Tom Hardy.20 sati.30 sati. po~etak u 18. An|ela Ili}. uloge: Zana Marjanovi}. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 18 sati. Daniel Sunjata. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Michael Cain.15 sati. Gordana Boban. re`ija: Sr|an Dragojevi}.. 6. po~etak u 15. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. 18. Ryan Reynolds. Boris Ler. re`ija: Brad Payton. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Richard E. Tom Hardy. Dwayne Johnson. Dejan A}imovi}. po~etak u 18 sati. mart/o`ujak 2012.. Ashley Hinshaw. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}.45 sati. po~etak u 16. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.30 sati. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. po~etak u 16. po~etak u 16. uloge: Nikola Kojo..15 sati. SIGURNA KU]A akcioni triler. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. po~etak u 16. Hariz [abanovi}.. po~etak u 15. Mia Pra{o. uloge: Marlene Dietrich. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. Sajmon Kvoterman. po~etak u 19 i 21 sat. uloge: Dwayne Joshon. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Goran Kosi}. PARADA komedija.45 i 21. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Adrian Scrimint. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Robert Patrick. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. uloge: Nicolas Cage. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. Bojan Navojec. kod Starog mosta. Goran Navojec. Nikola Kojo. uloge: Meryl Streep. Mi{o Samolov.. re`ija: Daniel Espinosa. Josh Hutcherson.10 sati. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni..15 sati. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama.25 i 21. Tom Wilkinson.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage.. Muhamed Bahonji} po~etak u 19. imao atelje od 1987..50 i 17 sati. Marko Jeli}. re`ija: Michael Sucsy. Uranela Agi}-Burina. Goran Kosi}. Marko Jeli}. Brendan Gleeson. Bojan Stoj~i}m. Ciaran Hinds. Vanessa Hudgens. uloge: Reese Witherspoon. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). subotom ne radi.40 sata. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Alex Russel. Ciaran Hinds.. autor: Hans Christian Andersen.. uloge: Michael B. uloge: Zana Marjanovi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.. po~etak u 17. PARADA komedija. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati.. po~etak u 14. re`ija: Viliama Brenta Bela. ZENICA nau~na fantastika. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. po~etak u 19. po~etak u 19.30 i 17. Nad`a Pu{ilo.. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl.15 i 20. Belma Ali} po~etak u 20 sati. Maja Izetbegovi}. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. Dajana Popovi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. dok vikendom muzej ne radi. Chris Pine. utorak. Rade [ebed`ija. Jessica Lange.25 i 21 sat. Chris Pine. Ivica Zadro. Rade [ebed`ija.. uloge: Milo{ Samolov. Jim Broadbent..10 sati. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Grant. 20. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati. Svrzina ku}a. Ciaran Hinds.30 i 20 sati. Dejan A}imovi}. re`ija: Daniel Espinosa. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg... dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.. Rade [ebed`ija. Dwayne Johnson. stripovski spektakl.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka....milanovic@ oslobodjenje.. Sne`ana Vidovi}. Marko Jeli}. slika je Rudo Cavar. od 10 do 22 sata. po~etak u 15. Sad`ida [eti}. Bojan Navojec. uloge: Helen Mirren.. re`ija: Nermina Damian. re`ija: Angelina Jolie. Goran Kosi}. marta. Adna Bakija. Goran Navojec. subotom od deset do 15 sati.. po~etak u 14..30 i 22.30 sati. igraju: Aris Burina. re`ija: Steven Soderbergh. uloge: Gina Carano. Italiji. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. Michael Kelly. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati.. Evgenij Gaponjko..30 sati. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 20. Idris Elba. Aida Muj~inovi}-Palini}. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. re`ija: Brad Payton. arheolo{ka i historijska. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Nata{a Pavlovi}. po~etak u 19.ba. po~etak u 19 sati. po~etak u 20 i 22.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Ellina Stetsenko.15 i 17. Vanessa Hudgens. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. po~etak u 16.Amar Selimovi}. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. po~etak u 20 sati. PARADA komedija. Benjamin Bajramovi}. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. Robert Patrick. Mario Drma}. re`ija: Angelina Jolie. Jelena Martinovi}.. triler re`ija: John Madden. po~etak u 14 sati. Sam Neill. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a.. re`ija: Phillida Lloyd.. Rade [erbed`ija. uloge: Zana Marjanovi}.. re`ija: Angelina Jolie.. uloge: Nicolas Cage. Vanessa Hudgens. Senad Ba{i}.10 i 20.. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. uloge: Branko Smiljani}. 18. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. Zmaja od Bosne bb. uloge: Nikola Kojo. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.. godini. avantura re`ija: Brad Payton. po~etak u 18. Branko \uri}. Fernanda Andrade. igraju: Amila Terzimehi}. srijedom.10 i 21. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija.. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.30 sati. marta.. uloge: Reese Whiterspoon. Branko \uri}. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke.

Mia Kirshner. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu.. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. Seamus Dever. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times.40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. snimak 23. Upoznaje Lelu.. Policija zapo~inje istragu. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. Stephen Macht Outside The Law. Silverio potvr|uje svoju ponudu. daju ~itulju pravom Eskobaru. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. Roschdy Zem Va. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. Jeff Wincott. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. FIL M Maskirani ubica 00.00 PINK FIL M Farma smijeha 00.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed. CSI: New York Postani ~ovjek 00.Milan. Jelisaveta . u obe}anu zemlju.. 21. vis et deviens. Jessica Stier. 1988. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. nema vi{e mira i ti{ine. do dovraga. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. Kevin O”Morrison.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. Jack Gilpin Funny Farm. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. nije joj jasno kako nije uspjela. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Me|utim. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. jer je jasno da ih je neko odao.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock.. Michael Vartan. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . zagonetnu djevojku. Jeff Bridges. Me|utim. David Arquette. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. u koju se zaljubljuje. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}.. 2008. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave.. Zijah Sokolovi}. Maria Mayenzet. Tamara Garbajs. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. JE ^itulja za Eskobara. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji.. mart/o`ujak 2012. . s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. napustila je posao u ameri~koj vladi. Tom Ellis. Dejan i Baki.Zenit 20. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji.OSLOBO\ENJE utorak. 1999. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju.Seka Sabli}. 6.. Richard Partlow Jagged Edge.30 FTV Lov na oca 22. Felashesa.. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja.ali se Soledad ne osje}a dobro. Dave Austin. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. 2002. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. Tajna Starog Mosta 17. Boris Komneni}. Peter Coyote.. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. On anga`ira odvjetnicu. 1985. 2005. Joseph Maher. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . Madolyn Smith Osborne. 20. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. 2008. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. nedaleko od San Francisca. To poga|a njenog mu`a Jake.10 OBN Buy borrow steal.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20.. a policija pronalazi skelet ispred stanice. iako je ona bez mnogo iskustva. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i. Soko Wismar 15. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. Prolaze}i kroz mali grad. Orlando Seale.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. Svi misle da je to {ala.. izbaci ga iz stana. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. FIL M Van zakona 02. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. Nije im jasno tko je.

35 Dje~iji program 10. serija 21. 7.00 Yusuf. 2.10 Ezel.30 Pri~a o psu. emisija o zdravlju (r) 16. ep. film 12. 23.liga {ampiona.00 U potrazi za dalekim okusima.30 Sedam dana u Maglaju 23.00 Studio Moderna 10.20 Vijesti utorak.30 Slijepa ljubav. 3/10 15. ep.30 Jutarnji program 08.05 CSI: New York..20 Sport fles 18.30 Vijesti 22.B.10 15. serija ep.05 Zakon ljubavi.05 Larin izbor. dio.00 Yusuf.30 Dnevnik 3 23.00 Sestre.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.25 Pet dana do pono}i.15 Stol za 4. Garfield.00 07. serija. program 23. SE RI JA TV SA 10. 47.00 Miris prolje}a. ep.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Zlato divljine.30 Sa sevdahom u srcu.55 Ljubav i mr`nja.01 Ruski dokumentarni film 23.00 Ranjeni orao. 13. ep.35 Vje`bajmo zajedno. 18. (r) 15. OSLOBO\ENJE 07.00 Razglednica 21. serijal 18.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.30 Sponzoru{e 22.20 Nebeski plesa~i.05 Svijest uspje{nih (r) 16. dok.30 Fudbal .15 SMS centrala. dok.35 Arena 20. (r) 09.00 Dnevnik 2 22. ep. 7. sportsko rekreativni program 19. ep. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.15 BHT vijesti 14. dnevni magazin 18. serija 18. serijal.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.40 Za svaku bolest trava raste.00 Vijesti 11. crtani film 09. zbunjen.30 Nepobjedive Banzuke 18.00 Anali. 47.05 Legenda o Bruce Lee ju.35 Saga o forsajtima. repriza 01.02 Bo u pokretu (r) 10.05 Oluja. zabavni program 19.35 Mala princeza (r) 10. informativni program 12.00 Voice of America 23. 96.20 CSI: New York.25 Istinite pri~e. normalan.30 Serija 09.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20.15 Global.30 Frej`er. dokumentarni program 22.15 Oluja. serija 17. ep. igrani film 00.30 O~i du{e.05 Strasti i intrige.liga {ampiona. serija (r) 01. serija 01.35 09.62 BHT TV PROGRAM 07. crtani film 08.00 Dobre vibracije. 214. serijski program.00 Vijesti plus 17. Dje~iji program 10. film 16. film (r) 12.30 Nemogu}a misija.20 Dnevnik 2 22.20 Bestseller 14.45 Tragovi sudbina. dokumentarni serijal 13.00 Izbor sportiste godine KS. 16.I. meksi~ka telenovela 16.00 BHT vijesti 12.05 Strasti i intrige.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. kviz 14. ep. crtani film.05 Malac znalac.30 Muzi~ki program 20.I. zabavni program 10.00 09.30 Srpska danas 17. serija.35 14. 187.50 Mala nevjesta. crtani film. serija..05 Sve }e biti dobro.20 City Exclusive. serija 00.50 10.00 Telenovela 22.00 Amor latino. ep.50 Info top. serija 18.30 Istina.30 Moj veliki prijatelj 10. serija ep.40 11.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15. (r) 10. ep.30 Glas Amerike (r) 11.50 Bestseller 14.55 OBN Info 01.40 08. serijal 21.45 Dnevnik 3 22. mini serija 01. igrani film 02.40 Hrabrost jedne princeze 2. igrana serija.00 BHT vijesti 10. serija.50 Info top. Uz odobrenje gospodina Alija Rize.00 Vijesti 15.05 Extra jukebox time.10 Prijatelji sa farme.50 Sex i grad.00 Puls 22. (r) 14.40 Primera liga.00 Vitaminix (r) 10. 136. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama. 7/12 (r) 07.00 Vijesti u 7 19.00 Kad li{}e pada.00 12. serija 16.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. ep. serija.02 Vijesti.00 I.00 Ma|ioni~ar. serija. serija 13. 68/124 (r) 17. serija 12.05 Seks i grad. 6. serija 14. ep. 12. zabavno-muzi~ki program 22.05 Vox Populi 12. ameri~ki film 02.00 Junska no}.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08.50 Crime Time. ep.45 BH gastro kutak.15 Villa Maria.25 10.05 Igrana serija 13.15 BN koktel (r) 14. 7/26 09. serija 20.15 Pingu 19. igrana serija.10 Cimmer fraj.45 HAYAT Kad li{}e pada. serija (r) 03.15 Soko Wismar. 23. 68/124 (r) 17. 215.10 Tv kalendar: Iz dana u dan. kulinarski show 18. 18/52 10.50 Hladnokrvni `ivot.15 Junska no}. serija 186.05 Prijateljice.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. muzi~ki program 09. medicinski magazin 20.15 Dimenzija vi{e. informativni program 16.20 O~i du{e. program 21. 47.00 Dnevnik 1 12.05 Film (r) 16. dok. obrazovna serija.00 Crno i bijelo.00 Sve u svemu.43 11.30 Telenovela (r) 15. 187. obrazovna serija.00 Dnevnik 2.20 Anali. 46. ep. 4/22 22.15 10.50 Bijeli planet.05 Strasti i intrige. igrana serija. 6/13 13. igrana serija /12/ 19. 7.50 OBN Info 19. 68/124 (r) 17.00 Junska no}.00 Vijesti 09. 47.30 Slijepa ljubav.00 Crta.00 Igra.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Zakon ljubavi.15 Tarih. kviz 23.00 Slon extra info TV BN 06.05 15. reality emisija 22.05 Strasti i intrige.00 Vijesti 08. info. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima.30 IC sport 15.30 Dnevnik 2 20.30 Ljubav je posao. serija 00.00 Ve~ernje vijesti 22. humoristi~ka serija 13.20 Odmori zaslu`io si.52 Pri~a o psu. a baba se ~e{lja.10 Fudbal .30 Dokumentarni program 17. 5/26 (r) 14. {esta sezona. serija (r) 17.40 TV Liberty. ep.30 Dnevnik FTV 20. 186.05 Vijesti TVSA 13.25 Lud.00 Vijesti TV1 06. (r) 09.50 Na{a mala klinika. ep.00 Info blok TV Vogo{}a 12. 30.20 Igra. crtani film Lijeni grad.10 Ha{ki dnevnik 16. u`ivo 15. serija. crtani film 07. prijenos 22.00 Novosti u podne 12.20 Moje drage kom{ije.45 Vijesti 12.05 Prijateljice.55 Ukleta Marijana.00 Danas u Srpskoj 18. jutarnji program 09. serija 19. serija 22. specijal 15. serija. serija . 5+. film 00. film TV TK 06. ~ovjek iza Staljina. serija PINK 07. jutarnji program 09. 135.30 Frej`er.15 Ljubav u hladnoj klimi. crtani film Moji d`epni ljubimci. serija.45 Hot Wheels 11. 68/124 14. crtani film Sirene.05 Pop Pixie 10. serija 13.15 Oluja.05 Zakon ljubavi.00 Vizita 19. (r) 12. snimak 01. 1/5 16.45 Crtani film 19. dok.00 Kad li{}e pada.00 TV {kola 12. serija 17. program 16. kulinarski show 10.05 Nodi. igrana serija..45 Bestseller tv 15. 16.00 Slijepa ljubav. serija Piplinzi. 12.00 Flash vijesti 17.00 Vijesti 13.10 Loto. 14.00 Vogo{}anska hronika 18. 44/50 22. informativni program 12.00 Program za djecu 11.20 Program TV Sahar 10.30 SMS music 19.10 10.00 Te{anjska hronika (r) 12.20 Dolina vukova. serija (r) 10. film 00.05 Strasti i intrige. 8/12 08.15 TV Doktor.30 Dnevnik 2 20.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09. emisija o povratku TV USK 08.00 Bumba.05 Kursad`ije 09.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Strasti i intrige. serija 217 22.45 Genijalci. serija Tamo daleko.15 13.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. crtani film 14.30 Pu`evi sportisti.05 Strasti i intrige.00 Kad li{}e pada.15 Serija 10. serija 22.00 Dok.30 Oluja. 21.00 Pop Pixie.05 TV Liberty 21.40 Sirene.30 Tajna Starog Mosta. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06. crtani film.00 Vijesti 10.00 Strasti i intrige.10 Kad sam bio vojnik.05 Music box (r) 14.30 Miris prolje}a.30 Mali oglasi 19.13 09. crtana serija Tomica i prijatelji. crtani film 09.00 Brze pare. centralne vijesti 18. program za djecu 20.15 Bruklinski most. 1/3 (r) 13.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica .40 Mixmaster. 43/50 (r) 14.. zabavni program 00. program iz kulture (r) 14.50 Glam Blam (r) 14.05 Zakon ljubavi.30 I. crtani film Winx.00 12.00 Novosti 14.00 Dnevnik 1 17.30 Ljubav i ~okolada. dok.00 Zauvijek mlad. 22.05 Oluja. muzi~ki program 19.20 09. u`ivo 18.10 Mala nevjesta. ep. serija. igrana serija.30 Sanjalica. serija 23.50 Lijeni grad. 68/124 11. Mechanical animals.00 Glas Amerike 23.10 Sport ekskluziv (r) 11.10 Crtani film 19.00 Retrovizor 11.30 Vijesti TV Sahar 00. serija 17. ep. mo} planete. 9. serija.05 Tomica i prijatelji 11.40 Hrabrost jedne princeze 2. informativni program 17. ep. serija. igrana serija.05 Zakon ljubavi.00 Junska no}.28 Astro Num Caffe.30 VOA (r) 11.45 Vox populi 22.00 Zenica danas 19.30 Da sam ja neko.30 07.10 United states of Tara. ep.30 60 minuta. igrana serija. reporta`a sa snimanja serije 18.10 13.00 Majstori kuhinje 16. crtani film 11.30 Larin izbor 09. (r) 15.05 Dance.10 Lov na oca.00 Vijesti 10.30 Smije{ne `ivotinje 12.00 Denis napast 19.Zenit. serija 15. dok. crtani film 10. ep.00 SMS Muzi~ki Salto.00 Dnevnik 1 19.05 Film 12. serija.30 07.37 Stanje na putevima 19.00 Glas Amerike 23.30 Multimilioner.15 Pono}ne vijesti 00.50 Tarih.00 Dobro jutro.05 OBN Sport 19. ep.00 Hayat production show. serija (r) 07. serija (r) FTV 07. igrani film 16.30 Dnevnik 2 20. muzi~ka emisija za mlade 23.00 Vijesti TVSA 21. (r) 15.05 Tek ro|eni.50 Crtani film 18.00 No}ni program 12. serija 23. crtani film Bakugan. serija 00.35 Words on the Streets. serija. ep.10 Sve }e biti dobro. u`ivo 17. serija Vijesti.25 Business News 22.20 Moj d`epni ljubimac. crtana serija 19.55 Dolina vukova.29 Sport centar 16.00 Najava programa 07. serija.00 Iz dana u dan. 09. serija Traktor Tom Felix bebe.05 Junska no}. serija 02. kviz za djecu 19.15 Oluja.05 11. 2/5 17. ep.00 Serija 18.45 Bestseller tv 20.00 Udri mu{ki.05 Vrijeme sjetve.00 Vijesti plus 12.25 Medo Rupert (r) 10. crtani film 09.15 Kornja~a Hero..54 Sport 22.30 Sport 19.00 ^itulja za Eskobara. humoristi~na serija 15. informativni program 18.15 Oluja. ep.40 Dnevnik 3 23. 9/10 15. serija 21.15 TV {kola (r) 18.00 Jedan na jedan 22. (r) 10. direktan prijenos 20.50 Tv dokument 22. 20. 6.20 Graditelj Bob 10.00 Vijesti 19.05 Legenda o Bruce Lee-ju. muzi~ki program 20. 21.05 Zakon ljubavi.15 Divlja planeta. ep.30 Cimmer fraj. 20.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II. igrani film 23.15 Kapital.35 11. ep.00 Dejana. 98. serija 13. serija 17. serija 18.00 Ukleta Marijana.05 08. dok. serija 14. serija. serija (r) 13.40 Bajke o `ivotinjama.30 Vijesti 14.05 Junska no}. film 21.50 Avganistanski vitezovi.00 Na{a realnost 11.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.00 Vijesti IC 00.30 Program za djecu i mlade 14.05 Oluja. serija. serija (r) 04. 18.05 Junska no}.00 Kviz Extra 20.00 Sevdah i vrijeme 08. 2/3 23.30 11.liga {ampiona. (r) 13.05 Junska no}.00 Kad li{}e pada. serija 11.30 Dje~iji program 18. crtani film Kenny morski pas. serija. serija 21.15 Larin izbor.30 Monitoring 18. 99. crtani film 11. Bestseller Top Shop Bumba.30 Hronika regija: Banja Luka 17. 24.00 15. crtani film 08. (r) 10.01 Smije{na videa 18.10 Zakon ljubavi. biznis magazin (r) 19. talk show 18.00 Crno na bijelo 21.10 Op~injeni. vrijeme `etve. 16.00 Federacija danas 17.30 Dru{tvo znanja.45 09. serija.30 Stol za 4.40 Soko Wismar.15 Moj veliki prijatelj 14. film TV ZENICA 10. 6. (r) 09.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. doma}a serija 14.20 Van zakona. direktan prenos utakmice 22.00 Vijesti 14.00 Dolina vukova. ep.22 Top Shop 14. film 00. ep.10 Time out (r) 13.00 09.30 Molotov.05 TV intervju.20 Sport centar 22. ep. program za djecu 10.00 Put istine 14. film 02.05 Vox populi 22. dance.59 Finansijske novosti 23. informativni program 16.05 Seks i grad 00. (r) 10.15 Bakugan. serija ep.25 Zemlja.00 Junska no}. kriminalisti~ka serija 16.00 TV jutro 09. serija. film 01.40 Igrani film TV SLON 16.00 Dnevnik 1 19. serija. film TV MOSTAR 08. serija 16. doma}a humoristi~ka serija 17. serija (r) 18. sportski program 20. pregled kola (r) 12.00 Ljubav u hladnoj klimi.00 Dnevnik 1 16. ep. serija 17.05 Egipat. 46.30 Odli~an.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. serija.R.30 Dnevnik TV1 20. doma}a serija 21.00 Nade bh sporta 15. crtana serija Zemlja. 6.05 Zakon ljubavi.15 Historija odje}e. mo} planete.30 Dobar dan svima.00 Bruklinski most. 00.40 Retrovizor. ep.00 Vijesti 15. 13. dokumentarni program 21.00 Vijesti IC 20. serija ep. serija.22 Pet dana do pono}i II dio.05 Tajna Starog Mosta. mart/o`ujak 2012.35 Tren.00 Vijesti 13.43 08.30 Link 17. muzi~ki program 18.05 Selo gori. (r) 16.15 Sport magazin (r) 14. crtani film 10. serija 21. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.00 Zenica danas (r) 10.45 Crime Time. 68/124 14. 22.00 Vijesti 09.27 Finansijske novosti 19.00 Odmori zaslu`io si. serija 09.00 Program za djecu i mlade 10. ep. 20.05 Amor latino. serija (r) 14.52 Vremenska prognoza 22.05 Junska no}. ep. 57/64 22.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti. serija. serija 09.38 Horizonti 20.00 Dnevnik 2 19.10 Zdravlje.20 08. 16. dokumentarna serija 18.15 Strasti i intrige. 13. serija 16. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06.55 Graditelj Bob.55 OBN Info.00 Vijesti TVSA 16. serija.40 Hrabrost jedne princeze 2. ep. pregled 00. animirana serija. dok.30 Ze sport magazin (r) 15. serija 46.05 10.00 Slijepa ljubav. serija ep.00 Sport (r) 14.00 Zenica danas (r) 23.00 Hutba 14. 1/6 (r) 12.30 Muzi~ki spotovi 20. Me|utim.00 15.15 Oluja.45 Kursad`ije. 56/64 22.30 Dnevnik TVSA 19. crtani film 18. 187. meksi~ka telenovela 11.35 Fudbal . politi~ki magazin 22. serija 12. 12. 8/26 19. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. crtani film 07. crtani film 08. 7. ep.00 Bunny Maloney. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca..05 Strasti i intrige.50 Na{a mala klinika.30 Skrivena kamera MRE@A 08. serija 21. igrana serija 11. zabavna show biz emisija 18.20 Sport centar 22.45 Prijatelji sa farme.30 Obavje{tenja 23. ep. crtani film Nodi. 16. serija.00 Sestre. serija 11.B.45 Suveniri stolje}a 19. 7/24 21. ep.00 Novosti 10.40 Maskirani ubica.45 Serija 19.05 09.10 Tek ro|eni 13.00 Iz dana u dan 12. 186.R. serija. program 21. prijenos izvla~enja 20.40 Hrabrost jedne princeze 2.15 Necenzurisano 11. 17.35 Business News 19.00 Vijesti 12.00 Info top.05 Graditelj Bob 19.

00 Stand up paddle 14.10 Doktor Who 3.00 FIA touring car 23.00 Da.00 Biatlon.20 Privatna praksa. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.00 Alibi.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20.40 Inspektor Rex. igrani film 17. Hrvatska 07.24 18.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09. program (r) 00.10 Dnevnik 3 23.30 Dnevnik 1 15.45 Pregled portugalske lige .20 17. crtana serija 19. 10.55 Prolazna slava.00 Narko biznis 13. serija 03. vrijeme stane.00 Kick Ass. GEOGRAPHIC 09.05 Da.35 Jesse Stone: Bez kajanja.30 Vijesti 09.00 Kako to rade? 10.Cedevita. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.20 Ne{ Brid`is.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.. igrani film 13.00 Tajne kraljevske kobre 11.00 Viktorijanska apoteka 17.15 TV kalendar (r) 12.00 Vijesti 10.35 Divlja planeta 20.10 [kolski sat 10.00 Najte`e popravke na svijetu 15.30 12.00 Mr. kviz 19.25 Zauvijek susjedi. serija 01.30 [amvari: @ivot u divljini 15. Bundesliga.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20. Francuska EUROSPORT 07.00 Dobro jutro.10 Frikovi.45 Fudbal.05 Degrassi Novi nara{taj 3. igrani film 21. serija (r) 07.00 11.00 Gerouov zakon 13.00 Jedan krug.45 Trgovci automobilima 13.40 Ameri~ki ~operi 14.30 Muzika RTCG Villa Maria 13.30 NBA Live 15.00 Farma smijeha. dok. serija 15. serija 14.00 Strikeforce 00.20 Beba Felix.00 Espn Winter X Games 2012 18.30 Snuker.00 Njihova liga. Kina.25 Jackass. serija 15.00 Vijesti 18.10 Retrovizor: Monk 7. Hrvatska 07. igrani film 01.45 Ameri~ki bizon. serija 14.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21.00 Hokej Nhl: Boston Toronto.20 Voker.40 Izgubljena ~ast. DISCOVERY 10.00 Napada~! 17. utakmica polufinala.20 8.20 Fojlov rat.20 Nvo sektor 17. serija za djecu 08. igrani film 16.00 Ski skokovi. serija 22. talk show (r) 09.30 Freestyle skijanje 20.30 Knji`arka.20 Monk.05 Vijesti 07. Poljska 10.30 Obi~na klinka.55 Vill i Grejs. Sve }e SERIJ biti dobro A 16.20 Dijagnoza: Ubistvo. serija 20. SK Ruhpolding. talk show (r) 07.00 Momak ostaje na filmu. kviz 21.35 Natalee Holloway 17.10 Sammy na putu oko svijeta.25 Kad li{}e pada.35 Eurogoals 09.20 Meklaudove }erke.30 Svijet umjetnika Kolumbija.00 Ubojstvo vrana.00 Sre}a.15 Biciklizam.00 14. film 20. serija HBO .00 Bul Duram.10 ZABA .00 Vijesti. Kina.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00.45 19.45 Sudije za stil.00 Vijesti 21.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23. serija 14.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16. serija 21. slu{aj svoje srce.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku.Ju`na Afrika.30 Watts 18. serija 20. draga.Mainz 06. serija za mlade 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Distrikt. igrani film 18. 10.25 Inspektor Rex.30 Biatlon.25 Retrovizor: Mercy 1.00 Raspjevani detektiv.00 Natura viva 23. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. film CINESTAR 09. film 04.55 Zlo~in. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju. serija 19.10 10.00 AJE program 16. Hainan.serija 02. Kod`a i Neboj{a. Dunja ponovno prigovara.30 Box: Vladimir Klitschko .35 Vijesti iz kulture 23.55 In medias res (r) 03. serija 22. teksa{ki rend`er.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Liga prvaka: Benfica .00 Privatna praksa.15 Pregled Championship 13.20 Overland 5 .00 Sljede}a muzi~ka stanica .10 Kako se pravi? 19. prijenos 21..00 Espn Documentary: Pony Excess 20.00 10. Cruiserweight.Aek 11. serija FOX CRIME 10.20 Kraljevski bolesnici. serija 01.00 Vijesti u pet 17. serija 00.45 TV kalendar (r) 17.40 Zlo~ina~ki umovi 5.05 Kad li{}e pada. Bundesliga.15 Sanjaju}i Lhasu.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009. program 19.30 Opasan lov 16.05 Obrtnik i partner (r) 13.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13. dokumentarna serija 11.00 Skrivena blaga afri~ke.30 Svijet umjetnika Kenija. film 03.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13. serija 20. film 01. Bundesliga. igrani film 08. serija 21.Bayern 15.40 Kako to rade? 20.90 sekundi 20.30 Premier League News 00.00 Boks 21.35 Prljavi poslovi 15.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11. serija 11.15 Vijesti 00. serija 16. Njema~ka 19. reality show 12. serija 18.00 17.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.40 IN magazin 13. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay . 2.05 Program za djecu 11.00 Poker Wpt Series 08 01.10 Vijesti iz kulture (r) 10.55 Donald [ulc .55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.50 Mala TV 08. serija 18. slu{aj svoje srce. serija 21.40 Walker.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.30 Walker. serija 22.05 Dokumentarna emisija 14.00 Nove avanture stare Christine 4.00 Vijesti 11. serija 17.22 Hrvatska u`ivo 18.40 Dobro jutro.10 Melisa i D`oi.15 Dnevnik Nove TV 20. Finska 13.OSLOBO\ENJE utorak.00 Daleko od o~iju.20 Muzika 23.Egipat IV dio.00 Hokej.45 23. Y.40 Kad zavolim.35 Seinfeld. SK Lahti. serija 20. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.59 Sport 20.35 Bjekstvo iz zatvora.30 15.00 Alisa.30 Fudbal. igrani film 14.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta. direktno 22.Portugol 00. animirana serija 07. 1. crtana serija 07. talk-show (r) 18. (r) 12.00 12. Bean.S. serija (r) 02.15 Biatlon.20 Voker. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.15 Fantom u operi.50 Sat TV 18. dok. film 15.40 Znanstvena petica 15. serija 19.30 Otvoreno 23.10 @deronja 2.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Motosport Mundial: Magazin 16..15 Dr. Petersburg.20 Dijagnoza: Ubistvo. talk-show (r) 01.00 Bubamare.20 @upanijska panorama 18.45 Pregled ruske lige 16. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.35 11.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru.00 Zaboravljena ubistva 14.00 Vijesti 12.15 Nau~no obrazovni program 11.30 19.00 Zatvorska pravda 14.30 Kontekst.stru~njak za otrove 22.00 Rukomet .00 Fudbal Gr~ka: Aris .00 Rukomet 16. Hrvatska 08.45 Bayern TV: Leverkusen . serija za mlade 15. serija 03. crtana serija 11. program (r) 08.00 Djeca. serija 01.20 Voker. talk-show 22.20 Ne{ Brid`is.30 Dnevnik 19.00 Mnogo buke ni oko ~ega. serija 13. serija 16. talk-show (r) TV PROGRAM 06. reality show 17. serija 16. film 12.55 To mogu i ja . igrani film 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. SK Ruhpolding. draga. serija 20. Paris-Nice. prenos 18. film 00. serija 03. reality show 10.25 Dekster.20 Mega Mindy. Poljska 13. serija 12. serija 16.15 Real NBA 23. dok.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06. serija 23. (r) Oko magazin. serija 15.00 Biblijske misterije 16.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.Bundes liga:Magazin 16. 07.00 Tajm tim godina XI 00.30 U djeli}u sekunde 10. serija 17. igrani film 22.10 Serija 15.12 Lugarnica 18.30 Fudbal.35 Vijesti 08.00 Ostanite s nama. dok. prenos 22.45 Premier League News 10.45 Connor na tajnom zadatku.45 [ah-mat.20 Sve o psima.30 Larin izbor. teksa{ki rend`er. iz dubine zemlje 1.00 22.00 Najte`e popravke na svijetu 12.05 10. 6.00 Krizne situacije 21.40 Vill i Grejs.45 Degrassi Novi nara{taj 3.00 Stvoreni jedno za drugo. serija 18.00 Fudbal. Paris-Nice.30 Fudbal. igrani film 06. 23.45 Biciklizam. dok.30 D`ordan. finale 22. dok. TSV 1860 Munchen .00 Istra`ivanje avio nesre}a . Njema~ka.20 Monk.00 Bijela palata.00 11. kat.50 Malkolm u sredini.05 Program za djecu 10.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18.35 Policajci iz Detroita.00 Vijesti Nove TV 17. molim! 7 . Hainan.00 Kontekst. serija 05. Kuba .00 Pregled belgijske lige 10. glazba.45 Jumanji.00 O~ajne doma}ice. serija 22.00 Popravni zavod. prenos 22. Odlu~i ju posjetiti. serija 15.50 Sudije za stil.Tomo i Roni i dalje su u sukobu.00 Pregled belgijske lige 02.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21.2 epizode 22. serija 23. program (r) 17.25 TV izlog 09.40 Dobro jutro. teksa{ki rend`er.50 Let ka zvijezdama (r) 17. serija 11.00 Vijesti 23. program (r) AL-JAZEERA B. u`ivo 16.00 Dnevnik u 10. Poljska 17.05 Dojlova Republika.30 CG Sport (r) 14.00 Alisa. serija 11. a baba se ~e{lja: Zadu{nice.10 Dobro jutro.00 Watts 20.40 Red i zakon.30 Dnevnik 2 20. serija 6 18.30 Nvo sektor 22. a baba se ~e{lja: Operacija.Partizan 17. serija 07. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09.00 Odluka `ivota.30 Ju`njaci . program (r) 19.00 AJE Vijesti 01. serija (r) 10. crtana serija 08.00 15.55 Ezo TV.45 Pregled ATP Dubai 19.45 Nikad se nisam poljubila.00 Vijesti 14. serija 12.00 CSI Prag.00 Generali u ratu: Kursk 19.00 Druga strana Srbije.30 Kad zavolim. teksa{ki rend`er. talk show 14.25 Teletubbies. film 22.00 Viktorijanska apoteka 01.20 8. prijenos 22. serija 12.00 De{ifranti 12.50 Opasna igra.30 Fudbal. igrani film . Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori. serija 02.20 Bra}a i sestre.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i.20 Crna Gora u`ivo 19.50 [ark.45 Razotkrivanje mitova N. talk-show (r) 23.00 14. igrani film 20.25 IN magazin 18. dok. dok.30 13. igrani film 23.45 FA Cup: Birmingham .30 Sa`eci Lige prvaka 00. serija 19. teksa{ki rend`er.00 Megafabrike: Aston Martin 21.00 Freestyle skijanje 10. serija 23. serija 02.15 Top Gear 10: Polar Special.45 18.00 19. Hainan.30 Watts 10. serija 18. kat. film (r) 15.00 Rokerka Rita.50 D`ordan. serija 18. vrijeme stane. serija 09.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12.40 Mala Tv (r) 17.00 @ivotinje i mi 16.00 Pregled {vajcarske lige 02. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih..10 Me|u nama 14.15 Rokerka Rita.05 11. serija za mlade (r) 11.05 Kontekst.Jean Marc Mormeck 00.00 Megafabrike: Aston Martin 08. mart/o`ujak 2012.55 Georgia O keeffe. dio.55 Pre`ivljavanje 11.00 Dnevnik 3 22. serija 16.30 Borba za Nil. serija 00.15 Biatlon.40 24.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18. ma~kama.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19. reality show 16.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran. Njema~ka 00.40 Melisa i D`oi. bre.00 17.55 [kolski sat (r) 16. serija 14.30 Veterani . serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.45 21.20 Havaji 5-0. serija 13. Ekstraklasa. dok.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.15 Ostrvo orangutana 18. serija 09.25 Nate Berkus Show 07. program (r) 08. serija 16. film 23. Hrvatska 09.30 Sat TV 15.30 Tra~erica 3.09 Vrijeme sutra 14.00 Kup. finale 16.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova. SK Ruhpolding.40 Pregled ATP Acapulco 20. program (r) 17.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13.30 NBA Live 18. Ekstraklasa.25 Mi i oni. film (r) 02. Cunningham.Smrtonosne oluje 20. serija 03. serija 13.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. SK Ruhpolding.00 Knjiga ljubavi.50 Generalka 12.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.15 Pre`ivljavanje 19.20 Bjekstvo iz zatvora. USA 23.35 Vijesti 07.00 Regionalni dnevnik 18. serija 11.30 Simpsoni 20. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze.25 Razotkrivanje mitova 17.00 Daleko od o~iju.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek. Dortmund . australijske i indijske umjetnosti 23.20 Sastanak sa ubistvom.Ruanda.00 Boks.30 Kontekst.12 20pet. film TV1000 04. 15.00 Lov na Careve krstarice 22.20 Serija 14.30 Nau~no obrazovni program 12.05 U Europi. Njema~ka 15.35 Semafor.00 Raspad. serija (r) 04.50 20. serija 15.15 22. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije. talk-show 19. serija 19.05 Izgubljena ~ast. Ebel liga . igrani film 02. Ekstraklasa.30 Jutarnji program 09.20 Pisac i detektiv. info Bunt: Kanda. zabavni program (r) 06. serija 22.00 Glazba. igrani film FOX LIFE 09.Chelsea. igrani film 12.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.45 Biciklizam.05 ^as historije 1.15 Ponos Ratkajevih.30 Kontekst.00 Egipat 21. Kina.05 Ve~eras 20. serija 10.30 Pregled holandske lige 11. Paris-Nice.00 16.35 Lugarnica 18. film 23.55 [tiklama do vrha. dok.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. serija 23. dio.30 Bez odu{evljenja.00 48 sati.05 Najezda `ivotinja 21. serija 01.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.25 Sve o psima 17.12 Sve u 7!. Francuska 18.15 Premier League News 18. serija za mlade 09.20 Ubistva u Midsameru.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.00 Vijesti 09.00 Ko{arka Aba: Cibona . serija 13. serija 20. serija 10.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19. dok.06 Vrijeme 20.45 NBA Live 01.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.15 Ru`iona 00.00 Upoznajte divljinu 15.40 Dojlova Republika. IBF Title. dio.15 Red i zakon. igrani film 10.00 Tajm tim godina XI 16.10 [ah-mat.Zenit St.45 Uskijavanje 23.1.40 Najezda `ivotinja 14.30 NBA: LA Lakers — Miami 13. igrani film 11.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21. igrani film 00.00 Dnevnik 12.00 Kontekst. serija 00. finale 12.St Pauli 08.00 Snuker.55 Carstvo poroka.10 Debbie Travis preure|uje 1 12. Hernandez.55 Kasl.45 Zlo~ina~ki umovi 5. program (r) 20. ljubimcima 18.40 Me{tar od svega Luko Paljetak.25 18.Detroit 15. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14. serija 08.30 Ludi nau~nik 22.00 Snuker.25 Skica za portret 04. Oz.00 Vijesti 21. serija (r) 13. serija 12.00 Tijelo je dokaz. Francuska 14.

kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. U portalu Infobrcko. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. u blizini Kaiserslauterna. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. sestrom i njeno dvoje djece. nedavno je navr{io 23 godine.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. Kada su policajci upali u zgradu. koja postoji od 2008. Hakeri sru{ili Infobrcko. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno.000 ulaza. mart/o`ujak 2012. septembra pro{le godine. godine. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. Ferhatovi} se 17. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. ka`e Gibbs u videu. Ubio dvojicu doktora.com. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. On je uhap{en. kao i govornu manu. a razlog napada je osveta. prenosi AP.Sedin Torlak. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. a potom joj pucao u glavu. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. Policija u Argentini. saop{tila je policija. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. ali nije dala velike rezultate. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. koji `ivi u Livermoreu. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . i po~eo pucati. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. javila je ma|arska agencija MTI. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. . Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. moj zadnji poku{aj. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. @ivi s majkom. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. nakon ~ega je pobjegao. ka`e Gibbs. Cilj napada bila je njegova supruga. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. prenosi Fena. Gibbs. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. Istraga je ubrzo pokrenuta. O. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. javlja Washington Post. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. a do sada je sru{ila brojne sajtove. stoper Sarajeva. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. prona{li su napada~a mrtvog. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. pi{e Radaronline. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. Hakerska grupa Anonymousi. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje. . te policiju distrikta Br~ko BiH. S. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. duks. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. Dk. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. kojim je upravljao Jasmin B. Tokom policijske potjere. marta.com su nam rekli da je. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice.com Por tal InfoBrcko. Na sebi je imao crnu jaknu. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. SAD. 6. prema dostupnim podacima. javila je novinska agencija dapd. {to mu nije uspjelo. kada ju je udarilo auto reno. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. . 3. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu.K. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. kao i putnika u avionu UA93. ^ileu. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri.Ovo je moja zadnja {ansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful