P. 1
Oslobodjenje 06.03.2012.

Oslobodjenje 06.03.2012.

|Views: 167|Likes:
Published by Munib Ohranovic

More info:

Published by: Munib Ohranovic on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. razli~itih dimenzija i motiva. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. izme|u redova. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. {estogodi{nji mandat. 3. dr. marta. opet Hrvata. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. poja{njava [ehi}. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. a on to. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. O~ekivali su. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH.277 . [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. ~ak i u ruralnim predjelima. Stvarno. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. nakon nedjeljnih izbora. Ma. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. marta. Dao je. ka`e [ehi}. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. 12. M. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata.Finci. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode.Finci Komisiji mandat isti~e 12. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . Osigurao je. ve} sada. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. mar ta ove godine. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. Ali. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. i BiH jo{ nije uspjela da je provede.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. naime. marta Foto: D. mart/o`ujak 2012. stariji. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. naime. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. 9. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. zato.Treba sve poku{ati. A vo`d se.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. 6. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. ali.Finci donesena je krajem 2009. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. Presuda u slu~aju Sejdi} . umjesto Mirka Zovka. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. vele. po okon~anju svog posla. Naime. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. a pomalo i skandaliziraju. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. te da }e u PSBiH. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. evo. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer.Finci. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. i jeste. skandal! Osobito za nas u Federaciji. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova.4 DOGA\AJI utorak. Mr. Samo tri dana kasnije. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. zapravo. odlu~io za privatnog Bo{njaka. ali i mla|i nara{taj. marta. njegovim starim upori{tima. . VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. Sarajlije. B. Posrednim izborom.

Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. to bi bilo pogubno i za moj narod. onda TAKORE]I. ~im malo zagusti. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. Posebno ne `ele dobro HB@-u. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. U protivnome. mart/o`ujak 2012. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . imaju devet zastupnika. .. dakle. legitiman ili Hrvat osim njih. Kada su dva HDZ-a. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. s druge strane. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. pak. da imamo valjan razlog. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. a tko nije. Is to vre me no. niti }e biti.. No. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. tuacije i formirati vlast? . to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. Na {to to~no mislite? . niti }e on to biti. a vi{e strankama platforme. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. s njim ne treba ni sura|ivati. Svi bi htjeli biti ministri. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. Ljetos je. prijave korupciju. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. vlasti ne}e biti do daljnjega. On je bio glavni problem. Rimcu smo. no ljudi se ve`u za rije~. zajedno sa SDA. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . Zbog ~ega takvi potezi? .OSLOBO\ENJE utorak. bilo u opoziciji. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. to bi bilo dobro. Banju Luku ili Sarajevo. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. bacaju dimne bombe. a stoka lancem. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. Sada je. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www.ba. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. koaliciji dva HDZ-a. Sa svima `elim sura|ivati. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. a s kim ne mo`e sura|ivati. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. ali treba kod ljudi postojati obraz. Hercegbosanska `upanija. Dakle. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. Ja bih. Na`alost. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku.On nama nije problem. Oni odre|uju tko je izdajnik. niti je bio.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. Kako je do{lo do tog obrata? .Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. On je bio glavni problem. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. INTERVJU 5 Josip Peri}. Stranicu je finansirao EUPM. Rimac }e te{ko biti novi premijer. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera. KORUPCIJA Javnost u BiH. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Na ovakav se na~in. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. dali podr{ku. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH.apik. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. ne vidim da }e i{ta biti bolje. To je sada samo isplivalo na povr{inu. Osim toga. 6. niti }e on to biti. Osim toga. pak. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. ali i {ire. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. kako sada stvari stoje. Ipak. Tako|er. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. Na`alost. a puno krokodila. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. saop}eno je iz Agencije.

U saop}enju LDS-a se navodi da. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. kako je rekao. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. K. saop}eno je iz te stranke. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7.Time }e dr`ava u{tedjeti. do 2021. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. godinu. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. vratili Vladi HN@-a na 2021. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Ta ko |er. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. a dru{tvo profitirati. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. J. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). rekao je ministar Radenko Miri}. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). kao i na rad Vlade HN@-a i to. Tako|er. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. pak. rekao je ministar Miri}. Tako|er. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. godine. G.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. mart/o`ujak 2012. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. Tako je. to jest gra|anin ove zemlje. Zastupnici su. {to je za 46. a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. . kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). nakon rasprave. 6.7 miliona KM. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. a dru{tvo profitirati. .

a koje su mediji imali i prije Komisije". Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. . razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. dok su jo{ trajali ratni sukobi. S. svibnja. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. rekao je ^a~kovi}. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. Bo{njaka. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. elektrifikacije pruge. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. . smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. tako i na nivou centrale SDA. rekao je. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla.OSLOBO\ENJE utorak. koja }e u 2012. Pored Mostara. J.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. . kazao je Tihi}. Govore}i o statusu Srebrenice. 6. imati na raspolaganju 18. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara.Bilo je veoma te{ko obe- . a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. Prema njenim rije~ima. .Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. Srba i ostalih.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH.Tako|er. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. nametanje. na.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. kako na lokalnoj razini. Hrvata. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. ~iji je lider. Bo{njacima ili ostalima. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. rekao je Tihi}.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . koji je 27. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. Moramo tragati za nekim rje{enjem. pak.To je stvar dogovora. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. izjavio je Tihi}. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. . i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. . ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. ko zna bismo li imali Federaciju. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. Tra`imo. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. . nego da se radi o ~istom ra~unu. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. Hrvatima. Tako|er. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status. grad svih njegovih stanovnika. Nije. mart/o`ujak 2012. . Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. te nadziranja slobode izra`avanja. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. rekla je Majki}eva. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. Ipak. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. pak. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. Gradska vlast ne funkcioni{e. kazao je ^a~kovi}. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. K. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. ministar trgovine. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. rekao je Tihi}.5 miliona maraka. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. i smatramo da je pravedno. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. u svijetu se podnose neopozive ostavke. rekao je ]ori}. O~ito je.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. Uprkos tome. pravoslavci i bogumili. Republika Srpska. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. Tragi~nim spletom doga|aja. Bosna nam je jedina nada! . da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. Drvar. istraga poturica). poznat kao srpskohrvatski jezik. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. Tzv. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. Kao pripadnik srpskog naroda. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Bosna je srce Balkana. katoli~ka i jevrejska bogomolja. umesto re~i pravoslavac. na`alost. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Ubijaju}i Bosnu. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. pravedan i odr`iv mir. na temelju koje su nastali savremeni srpski. Fo~e. Neretva. Ubijaju}i Bosnu.Srbija nije va{a majka. katolik i musliman na{eg jezika. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. va{a majka je Bosna. kao Srbin iz Srbije. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. pravoslavna. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. U srednjem veku. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. u Sarajevu. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. 6. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. Hrvat i Bo{njak se mogu. u Bosni je zamrznut sukob. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. nema taj kapacitet. ona je trn u oku svim nacionalistima. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. za glavni grad SFR Jugoslavije. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. iako nas velika{i. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. Zvornika. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. Vekovima kasnije. Neka nam drugi oproste na{e ludilo.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Igman. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. S druge strane. jer se jedan jezik govori u narodu. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. specijalce i dobrovoljce. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. Jajce. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. odnosno moderna politi~ka nacija. Srbi su u XIX veku. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. Da bi izrastao u istinsku metropolu. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. opstala je samo jedna. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. ukoliko ima pravde. a ne vi{enacionalno Sarajevo. mart/o`ujak 2012. Sutjeska. koje istorija pamti kao bosanski genocid. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. u Smederevu 24. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. naspram Sarajeva. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. proklete im du{e. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. a i ona je spaljivana. kada je 1992. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Ukoliko se muslimani. Bosni je potreban trajan. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. Oni grdno gre{e. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. taj je i{ao u Bosnu. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. Tzv. katolika i muslimana istog jezika. Odrednice Srbin. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. beogradski budisti~ki hram. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. Prijedora. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Pritom. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. na`alost. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. pravoslavaca. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. Frapantan primer je Banja Luka. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e.OSLOBO\ENJE utorak. nevezanim za nacionalnu pripadnost. Srbija je ubijala i sebe. Bijeljine. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. jedan od prvih u Evropi. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. a u Beogradu na desetine njih. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. godine poslala vojsku. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. Srbima iz Bosne . samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. hrvatski. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. Za razliku od Srbije. Koncept srpstva. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. Beograd se. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). Srbija je ubijala i sebe. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. Kozara. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. a obo`avaju Srbiju. te nahu{kala. kada Srbija nije ni postojala. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. Bosna i Hercegovina je geografsko.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. poru~ujem mojim sunarodnicima. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. odavno je zapu{ten i sru{en. nikada ne}e ni biti. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama.

Brocu. . Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. do 2009. {to je potpisano 2007. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac.569. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. a mlijeko sa 7. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. trafostanica Gornja Trnova 1. Radi se o periodu od 2006. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. ali to su za sada samo pri~e.5. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. za razliku od standardnih navalnih vozila. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. uo~i op{tih izbora Zakonom su. nagla{ava. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. . Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. perad i jaja s 23. a riba s 0.Po na{im saznanjima.700 radnika. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. Velinom Selu.8 posto.3 posto. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1.12 BiH utorak. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. prenijela je Srna. koje ovih dana kru`e po pogonima. . prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. koji }e. Me|utim. kroz kolektivni ugovor. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. prenijela je Srna. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. Sindikat je napravio obavijest za radnike. mart/o`ujak 2012. Med i vosak su u~estvovali s 5. za koji su radnici podnijeli tu`be. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`.000 KM. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. 6. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. kao i izlaz Malinovi}i. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. istaknuto je na konferenciji za novinare. biti od velike koristi vatrogascima. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. kazuje Kapetanovi}. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. U op{tini Ugljevik. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. javila je Srna. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. te da sa~uvaju radna mjesta. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja.U julu 2010. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. izme|u ostalog.4 posto. M. gimnastika. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. umjesto smanjenja tro{kova administracije. elementi atletike. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu.000 KM za kupovinu sistema radioveze. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. U op{tini [ekovi}i. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. Gudura{i i Sasulja. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. ali i sudstvu. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. Tociljevac. u srijedu.8 posto. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. u okviru projekta Znanjem do posla. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. uz izvjesne opravke. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. pravilno hodanje. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. u koje je uklju~eno oko 1. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati.2 posto.2. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. Dan kasnije. na ~emu Sindikat insistira. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. krompir s pet. minulog i prekovremenog rada. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica.Na`alost. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. tr~anje. kako isti~u. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Balatunu. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. posmatrano po grupama proizvoda. vo}e s 20. otkaz i sli~no). elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. zbog planiranih radova. prenijela je Fena. povr}e je u~estvovalo s 32. da opstane kompanija. da se to ubrza. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. Navodno su se ra- . `ita s 2. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. Ra~i. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. Batkovi}u.8. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi.944 KM.

6. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. ka`u. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. taborovanja. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. to je gola sirotinja. u kojoj. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. izlazi na slobodu. od ukupno 15 godina zatvora. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. U Krajini je. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. godinu. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. [. sa optimalno odabranim planom i programom. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. kanskog porijekla i studentima. H. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. akcije po{umljavanja.Kriza je. izlete. euforija. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. marta. inicijativi novoizabranih kadrova. uticala na pad privrednih aktivnosti. bude li tako. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. onda i ja idem!. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. ~lanovima Asocijacije. godine. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. . kazao nam je Kli~i}. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. . mar ta. mart. mar ta. F. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. funkcionera. mart/o`ujak 2012. gleda se sa podsmijehom. Fikret Abdi} u petak. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. 9. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. kakvo pokretanje Agrokomerca. zajedno sa turskim biznismenima balA. kazao nam je Tuti}. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. izme|u ostalog. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. nakon zahvale organizatoru na pozivu. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika.Ako ni{ta. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. S druge strane. D. A. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. . kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. On smatra da. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. za koji }e tako|er odgovarati. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. Dan `ena. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. Magistar Smail Kli~i}. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. ~eta i odreda. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. Sirotinja i transparenti . starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. odnosno Abdi}ev izlazak. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. . kao i brojni drugi gosti.Ostario je on. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. . nema {ta tra`iti ovdje. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. Abdi}eva k}erka. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH.Jelenovi}. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. ali ima mnogo njegovih pristalica. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. na koliko je osu|en. tema je navodno predstoje}i 8. predsjednik Federacije bh. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. mar{eve i pohode. re~eno je na konferenciji za novinare. a mi tra`imo da se pove}aju. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e.OSLOBO\ENJE utorak. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Poslanica Elvira Abdi} . Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. Novca za pove}anje plata nema. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka.Ma kakvih dvadeset hiljada. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. na pauzi Skup{tine USKa. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. po`rtvovanje i solidarnost. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. Elvira. mart. . ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. kao i predvodnici jata poletaraca. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. nakon izbora. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. da im se otvori prostor za rad i razvoj. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. nesebi~nost. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. prema nekim procjenama. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. prije svega.

OSLOBO\ENJE . mart/o`ujak 2012. 6.14 OGLASI utorak.

mart/o`ujak 2012. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE utorak. 6.

ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Nesre}a se. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. devet mobitela sa SIM karticama. 2012. organizovao [imi}a. godine. \opu. 2012. od 13. 100 grama skanka i automobil ti. prenosa.putem pisanih ponuda (licitacija). Pored toga. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. Konkurs se poni{tava u cijelosti.jpsumetk. 6. Asmira Kurpejovi}a. O. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. Naime. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. godine u Ve~ernjem listu. a tri zbog drugih neispravnosti. te Posu{aka Berislava Juki}a. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. Odmah nakon {to su u{li u BiH. 2. broj 10/1-34-2514/12. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. Nova trgovina d. dvije lova~ke pu{ke. podsje}amo. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. Komova. utorak. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. dvije lova~ke pu{ke. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. E. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. 100 grama skanka i automobil. tijela stradale. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. Tomislav-Grada. P. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. preko Tuzi. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. potvr|eno je iz MUP-a RS-a.d. mobitela sa SIM karticama. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. izvedena je po nalogu Suda BiH. ve}a koli~ina metaka.p.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. ZHK-a. mart/o`ujak 2012. Kako smo ju~er objavili. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. te policija traga za njima. Elvedina \opu iz Bugojna. SBK-a D. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. i LK-a.d. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. Muri}. Posu{ja i Mostara. 1. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. te MUP-ova HNK-a. pa do Plava i Gusinja. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. zvanog Be}a. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. devet . Posljednja uspje{na akcija SIPA. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU.ba i www. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu.d. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . 3. Naime. obojica iz Bugojna. Ferdu [imi}a. ve}a koli~ina metaka. S. Me|utim. pravosu|u. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. TP NOVA TRGOVINA d. kulture i sporta TK-a. nauke. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. TomislavGradu. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. ali i pobje}i. Dk. pi{tolj browning. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs.ekapija. naoru`ana pi{toljem. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. pi{tolj browning. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. Ku~a. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. Dva razbojnika. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. 2012.

koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. koji su u bjekstvu. obojica 1979. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. ali o tome nije biS. porijeklom iz Njema~ke. godi{te). kazao je Nefi}. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. dva pi{tolja kalibra 7. i Bojan S. a kako se `alio na bolove u glavi. B. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . [e. dok je kod S. Prema istim izvorima. Osim droge. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. B. povrije|ena desna nadlaktica. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. . dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. izgubio kontrolu nad upravlja~em. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. Oni su nakon ljekarskog D. Dk. Tako|er. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. lo zvani~ne potvrde. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. 50 tableta ekstazija. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. On je privo|en i 2009. tokom tu~e u kojoj. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi.600 KM. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). koji je ranije hap{en zbog {verca droge. On je. i S. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. godi{te. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. H. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . te ugruvanost tijela. koji je upravljao vozilom suzuki. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. navodno. kako doznajemo. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . ~etiri mobitela. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. pregleda pu{teni ku}i. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. stabilno je. manjom koli~inom droge. Naime. pacijenti su se me|usobno sva|ali. A. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. op}ina Novi Grad. pojavile su se i informacije da je. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. A. 60 grama spida. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. ura|en mu je CT snimak. kojim je upravljao \or|e K.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. Pored Slokarove. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. koji se kretao iza njega. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. pri ~emu je osoba povrije|ena. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. ucjenjiva~a. O. prilikom pretresa. ru~na bomba. novac i ru~ne radiostanice. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. Hand`i} i ^akalovi}. a K. u Ulici Alibega Firdusa. Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. pribor za prepakivanje droge. 30-ak metaka. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. Naime. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. Po nepotvr|enim informacijama. P. 20-ak pi{toljskih metaka. H. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. privela K. koja je tako|er uzvratila vatrom. E. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. nije bilo povrije|enih. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. 6. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege.OSLOBO\ENJE utorak. Policija je. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. prema informacijama iz policije. O. I u toku dijagnosti~ke obrade. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. Boris V. a potom i u golf 4.65 milimetara. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. mart/o`ujak 2012. jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. potvrdila je Jandri}. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. ranjene su dvije osobe. . A. pobjegli su i policija za njima jo{ traga.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. podsje}amo. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. Hand`i} je policiji poznat odranije.

Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. . ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. 6. da ne}emo do}i u tu situaciju. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. to biti {tetno za interese Srbije. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava.Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. Fran Mihaljevi}”. mart/o`ujak 2012. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. zasta va ma i dru gim. rekao je Dell. prema kom{ijama“. Ograni~enja kroz fusnotu. ka zao je Dell. Na adrese javnih preduze}a. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora.To je bio veoma va`an dogovor. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. a koja tako|er veoma jasno ka`e. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. . Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. . kako na sjeveru. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. Me|utim. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. . Zapadni Balkan u EU .Na`alost. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. ~ime Srbija zvani~no prihvata. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. ~ime se. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. .000 oboljelih. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. prema rije~ima premijera Albanije. stara je ideja. prema njegovom mi{ljenju. Dogovorom. tako i ju`no od Ibra. . gdje je to ra ni je mo glo je di no uz .Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. .000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju.U svakom slu~aju.Ako nije neophodno. rekao je Begovac. prije svega. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. me|utim. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji.Ako poku{aju da organizuju izbore. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. za Kosovo nisu su{tinska. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. rekao je Ivanovi}. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije.18 REGION VIJESTI utorak. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. Vjerujem. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. rekao je Ivanovi} za Srnu. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. rekao je Ivanovi}. . gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene.Bi}e te{ko. kako je rekao. smatra Stefanovi}. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. . Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. Hrvatska: 7. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. kako prenosi APA. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va. kako je dodao.Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba.

Slovenci }e 25. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. pove}an na 500 miliona eura. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. Sredstva odobrena Sloveniji. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova .Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. ve} prekr{ajno djelo. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. rekao je Ivanovi}. \uki} . u prosjeku. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. u protestu stranka koja. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice.467 eura na 2. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. uz podr{ku Katoli~ke crkve.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. 26 posto je protiv. . U najnovijem broju za mart. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. 20 posto je jo{ neopredijeljenih.OSLOBO\ENJE utorak. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. 6. . s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. Leposavi} Slavko Stefanovi}. Slovenija u saop}enju za javnost. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. mart/o`ujak 2012. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. javila je Fena. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . objavili su ju~er slovenski mediji. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza.018 miliona. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. donesenog prije sedam godina. Na`alost. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. ni sa ~ije strane. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. navedeno je u saop{tenju. Pomo} u hrani iz njega. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. istakao je Kacin. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana.

Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. Buto. 6. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. decembra 2007. narima u Islamabadu Malik. nekad blizak suradnik Benazir Buto. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. dok je bila u Washingtonu. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. mart/o`ujak 2012. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. U nedjelju. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. prenijela je Hina. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. ubijena je 27. radi rje{avanja te krize. Me|utim. prenosi Fena. u predgra|u Islamabada. No. a ranjenih ima na obje strane. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. Nakon ubistva. jedan od aktivista. U me|uvremenu. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. prenosi Fena. godine. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. javio je informativni kanal NTV. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. prenosi Fena. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. koja mu je 20. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. koji je 1999. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. General Mu{araf. Pervez Mu{araf Buto. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo.20 SVIJET VIJESTI utorak. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. a smijenjen u augustu 2008. prenosi Srna. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. blizu Zind`ibara. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. javila je novinska agencija Anadolija. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. . dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. . saop}io je Kremlj. prenosi Fena. kao je Amano. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. prenosi Fena. objavio je NTV. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. pra}enu stanovitim pritiskom.

kao i da je ona bila po{tena. prema na{oj ocjeni.19 posto glasova. On je. 6. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat.23 posto. prenosi Tanjug. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. rekao je Westerwelle u Berlinu. koji ima 17. navodi se u saop}enju. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. rekao je Picula. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. blizu Atine. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". godi{njice pobune i egzila dalaj-lame.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. U martu 2008. Me|utim. a jedan od napada~a je poginuo.82 posto. koji je dobio 3. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. odnosno skupo}e izbornog materijala". prenosi Fena. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. sa suzama u o~ima. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. saop{tili su ira~ki zvani~nici.85 posto podr{ke. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. zaklju~uje se u saop}enju. . U Rusiji to nije bilo tako i zato. "Bile su to prave suze. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. "U svakom slu~aju. mi smo zabilje`ili. a izlaznost na izborima. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. pretvorile su se u nerede. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. bila je oko 64 posto. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. Me|utim. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. Najmanje 25 Tibetanaca. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. opozicija je najavila proteste u Moskvi. kao je Picula. rekao je Tonino Picula.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. ali od vjetra". jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. rekao je kasnije Putin. kao i ranije 2000. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. tako|er. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. nov je nazvao izbore nelegitimnim. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. ve}inom budisti~kih sve}enika. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". maja. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. Nakon objave predsjedni~kih rezultata. povodom 49. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7.75 posto osvojenih glasova bira~a. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. najvjerovatnije kapetan. kada je biran za predsjednika. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova.000 pristalica. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. ovi izbori nisu bili po{teni” re. tehnolo{ke inovacije. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. Kako su naveli izvori u policiji. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. Deset mornara je spa{eno. glavnom gradu Tibeta. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". navodi isti izvor. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. i 2008. prenosi Fena. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. mart/o`ujak 2012. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. prenosi Fena. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. ve}inskog naroda u Kini. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". a jedan 48-godi{nji ~ovjek. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope.OSLOBO\ENJE utorak. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni.

ali Rusija ima veliku prednost . go di ne. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. Holandija.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna.22 SVIJET FINANSIJA utorak. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. februara. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. da bi se novac vratio. {to je ubla`ilo inflaciju.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. naklonost naroda prema predsjedniku pada. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. mart/o`ujak 2012. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. Za doktore. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. i na zapad. pak.bankrotirati. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije.000 eura go di{ nje. [panija. dobija radnu dozvolu.25 posto. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. U tom slu~aju. dok je u Rusiji obrnuto. prenose agencije. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. Iran je 19. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. u Aziju. nazvav{i ih politi~kom progonom. . prenose agencije. prvi put u historiji Islanda. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. manje nominalne vrijednosti. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Naime. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. objavio je ju~er ECB. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. u Evropu. decembra i 29. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. ali je to izmijenjeno. Njema~koj }e do 2030. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU.8 milijardi eura prekono}nih depozita. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte.9 milijardi eura. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. Harde je odbacio sve optu`be. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. Gr~ka i Portugal. uglavnom u Evropu i Aziju. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije.000 barela iranske nafte dnevno. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. uglavnom u Veliku Britaniju. godine nedostajati {est miliona radnika. Drugi su.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. formiran samo zbog tog procesa. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja.000 eura. stranke Zelenih. Italija. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. 6. prenose agencije. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. Francuska. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. niti da sprije~e njene posljedice. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. Minimalna zarada morala je da bude 66. obja{njavaju analiti~ari. prenosi Deutsche Welle. Ole Schroder. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila. Ina~e. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. a kako bi taj problem rije{ila.000 eura godi{nje.

469. ZIF "BiG" 15.91%.69%. Kantard`i}a 3.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV .728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.50 . a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5. "Eurofond-I" 9. direktor Dru{tva II . 033443435. dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11.~lanovi uprave [efik Zup~evi}.186.broj telefona i telefaksa.241. ipsvjet@bih.299 c) Teku}a sredstva 3. Krecu Svjetlana. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011.00%. stav 1. Sarajevo . mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak.ba .d. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4. Sarajevo . februar 2012. ta~ka b.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d. IP "Svjetlost" d. 6.76%.271 b) Rashodi 1. Ivanjko Simona . ZIF "Bonus" 5.d.o.puna i skra}ena firma .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.027 PASIVA a) Kapital 8.241.771.36 ZIF "MiGroup" 11.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.633 nominalna cijena 12. godine I .850. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju. i 2.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896. Pravilnika o sadr`aju.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953.OP]I PODACI O EMITENTU: .broj emitovanih vrijednosnih papira i 890.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.d.o.svjetlost.049.ba www.49% III .652 d) Ukupno pasiva 9. e-mail i web stranica: 033226696.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . Sarajevo .PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.adresa sjedi{ta M.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25.net. IP "Svjetlost" d.

Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. agencija. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije.info. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. privredu“. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. godine.50 KM + PDV. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20.000 potro{a~a. velikih ahitektonskih ureda i drugi.3 GOLFA VI . gdje }e imati priliku osvojiti od 5. proizvode. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa.3x 3. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. Ako vi ne izmirite dugovanja. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. Foto: D. akademskih institucija i stru~nih organizacija. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. mart/o`ujak 2012. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. Ibrahim Tirak. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju.000 KM . a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. tacije kampanje Besim Durakovi}. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. osiguravaju}ih ku}a. Me|utim.3 x 5. godine se obilje`ava 101. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. marta 2012 je: . {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. 2012. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa.000 KM. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima.000 do 10. Inspekcijski nadzor po~inje 12. Pe. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. medija. prepoznatljivosti. Stalni porast premijskog prihoda te 28. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. Vi stupate u obavezu pored du`nika.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. distribuiranja licenciranih softvera. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. Patrick Moon. zatim zaustavljanje sive ekonomije. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. Cijena SMS-a 0. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. marta 2012. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. moraju znati kako da se sami za{tite. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . putovanje ili 3 x 3. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. kazao je Moon.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. doma}ih i stranih korporacija. 6. a on se osloba|a obaveze. a da njega vi{e ne terete. specijalno ugostiti udru`enje `ena. 12. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. u 20 sati. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji.000 KM. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno.6 milijardi dolara. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima.Putovanje po `elji + D`eparac . marta. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. kako je istakao. A. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. 7.

u na{em glavnom gradu. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u.337436 SAD 840 USD 1 1. G.broj 044 . Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo.263089 0.818700 1.079125 0.835341 V. odgovor prevoznika na ovakvo stanje. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. Ni oni ne proizvode p{enicu.621615 1.221846 1.567864 0.790739 Ceska R 203 CZK 1 0. ostalog cvije}a.489702 1.5 KM.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. tzv. Onaj ko mo`e da reaguje.671507 0. Holandija je najbolji primjer. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom.000 tona za podru~je Federacije BiH. ali {to se nas ti~e. tako i privrednici i potro{a~i“ . a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice. kojima su se pridru`ili taksisti. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva.814153 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu.078928 0. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot. da bi nedavno spale samo na 61 dan.766802 1. TORCHE voziti automobil . U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. vi{e je ne prave Mi. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz.050649 1. . godine.855377 25. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.479448 1. 03. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati.6.221293 0. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara.837435 0. 2012 = 1. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}.475749 Rusija 643 RUB 1 0.483147 0. mart/o`ujak 2012. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente.349152 1.771219 USD 1. proizvodnju zdrave. mo`e dr`ava. prave” Mi imamo sve uslove za . koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. Ne mo`emo ispod toga. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u. 03. poslujemo u modernom. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. Podsje}amo.673186 1.587113 1. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane.Britanija 826 GBP 1 2. 6. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina.050523 0.617561 Turska 949 TRY 1 0. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. tek je engleski sve{tenik. Bosanci i Hercegovci. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. nego je uvoze.263747 0. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva.579197 Kanada 124 CAD 1 1. Zemlja je napu{tena. pa neka reaguje.te~ajna lista .566448 0. autobuse“ rekao nam je Doki}. .823247 0.078731 Danska 208 DKK 1 0. to mo`emo“ is. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu. ali i znatan broj gra|ana. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar.955830 Australija 036 AUD 1 1.264248 0.263589 0. Jedino da zatvorimo na{e objekte. Ima nekoliko razloga za to. zaista ne mo`emo. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi. kamione. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil.669828 Japan 392 JPY 100 1. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke.493426 25. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje.625669 0. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. zaslu`ujemo da budemo gladni. zaslu`ujemo da budemo gladni. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. da bi taj procenat sada opao na svega 14.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana.955830 1. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom. ti~e Mitrovi}.920015 0. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a. Maltusova kletva.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. kako prevoznici. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2.343294 2. .70 KM. Me|utim.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. Bosanci i Hercegovci. 3. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. organske hrane.262930 Svedska 752 SEK 1 0.955830 1. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara.54478 BAM 2. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba.839529 2. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. a pove}ala je i osnovicu za PDV. 2008. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1.OSLOBO\ENJE utorak.4 posto od ukupno potrebnih 348. Cijene `itarica: p{enice. 2012.583155 1. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala. Mi.050397 Srbija 941 RSD 100 1.

421.35 3.112.d.35 21. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.02 40.5 0 0 0 -0.82 19.04 98.592.267 528. cijena Min.308 8.3 0.371. Sa.05 KM.05 4.08 KM.14 2. direktor Vi.45 0.38 19.31 0. J.11 0. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.001.50 444 1.89 3. {to je 32.41 29.017. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}. Kurs ovog fonda iznosio je 3.25 4.50 % . godinu.40 3.50 75.32 0. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.d.4 9. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .77 4. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.771.d. Doboj Posavina a.00 16.00 2.571 0.80 104.07 15.32 20.d.571 0.283.394 8. go di nu.1 0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.70 SASX-10 914.060 624 8.00 78. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.62 8.60 760.91 SASX-30 810.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.00 97.izmirenje ratne {tete 5 0.026.73 0.07 1. Me|utim.90 8.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.00 98.43 % 2. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.561 17.d.46 0.68 % 726.86 0.23 0 0 6.35 224.83 KM.291 90.30 8.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju.918 28.d.271 281 406 3. Istodobno.612 1.05 5.31 0 -9.439 1.75 5.75 37.098 39.533.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .565 1.19 1.02 40.d.90 15. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.profit a.311 0.06 0.18 -0.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.17 0 -95 -3 -0.56 8. mart/o`ujak 2012.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .816 8. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.00 98.d.18 7.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3.00 3.018.06 miliona KM.01 94. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13.5 41 39.00 72.06 miliona KM. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.28 -2.00 104.45 4.92 3. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.00 82.791.18 816.291 90.00 392.60 90.01 98.07 0 -0.Bijeljina a.3(A) 0.17 156.00 3. realizacija kafe u 2011. a slijede ga Espresso.d. Banja Luka 3. Pale ZIF Kristal invest fond a.00 104. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.04 5.55 1.181 0. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.6 0.102 392 4.54 1.75 13. {to je 32.00 3.882.635.60 90. Trebinje Unicep company a.d.20 5.743 2.200. Mrkonji} Grad Mira a.00 72.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .43 BIFX utorak.00 3.481 0.913.07 19.35 1 0. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. mart/o`ujak 2012.40 2. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.481 0.00 1.d. godinu.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina. Srbac Travunija a. distribucije.85 -9.864.29 0 0. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .50 29.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska . Bosnia i Viscafe. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.181 0.882. Do punog izra`aja do{ao je.00 72. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .83 KM.31 0.1 0. Na kraju.00 39. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu. Tesli} Palas a.00 961.15 1.28 0.d.7 5 5.00 27.240.d.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni. Banja Luka Tr`nica a.25 % 35.417.66 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a.326 32. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta.742.475.92 0.00 -1. a zatim i ostalih proizvoda.00 4.1(A) 0.12 3.864. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe. spaka.830.50 75.70 335.91 82.14 1.35 406.75 KM.d.242 5. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.5 39 38. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.641.490 2.35 % 1.60 0.00 29.90 6.65 657.563 180 121 176 3.19 KM.6 1.184. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.31 0. [ipad komerc dd Sarajevo 19.516.80 5.181 0. osiguranja likvidnosti. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.311 0. OSLOBO\ENJE 806.00 931. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.55 1.2 1.73 4.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .328.061. SASE: Promet 275.11 -1.05 5.648 5.99 39 0. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5.d.15 39. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.75 5. kojih ona trenutno nema.70 19.943.60 90. Sarajevo u iznosu od 10. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.40 1. Gradi{ka Republika Srpska .73 530. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.420.417.5 40.d.691 13.98 82. mart 2012.77 BIRS 1.40 0.21 % 658.00 97.00 605. godinu.07 0.5 posto.04 % 2.800 954.90 5. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.481 0.143 51 171 1.d. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. 6. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita.97 40.69 19.d.00 78. Banja Luka Elektro .00 1.07 0. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11.41 -0.481 10.413 442 11. Prednja~e Begova ~orba.34 8.10 ERS10 765.60 1.00 -2.00 KM. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.50 29.05 98.708. ako ni to ne bude dovoljno.291 90.d. a para nema Situacija u bh.00 295.180 100 86 402 859 2. Banja Luka Veletrgovina a.d.6(A) -0.432.20 45.632.00 78. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.20 KM.52 4.02 40. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.80 7 2 1 8.720.571 0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.26 BIZNIS/BERZE 1.68 122.80 5.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010.47 0.15 0.51 $ 0. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.00 0. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.00 0.5 40.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.50 $ 0.186. Ipak.25 $ 0.00 -3.60 -0.KOTACIJA Elektrokrajina a.06 239.894 66.83 5.32 0.23 19.00 0.653 4.50 0.d.32 0. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.612 1. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.33 $ 1.282.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom.623 51. Banja Luka Graditelj a.35 1 0.7 5 5.528.045 376. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.d.31 0. Banja Luka Progres a. Isti~e se brand Zlatna d`ezva. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.612 1.3 0.50 75.45 4.00 $ 0.35 1 0.7 5 5. cijena Min.d.953 1.45 4.00 3. Sarajevo.83 39.15 0.92 45.11 45.50 29. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.705.4 9.82 12.30 KM.00 3. Promet na kotaciji iznosio je 98. Prijedor Telekom Srpske a.d. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.865.13 KM.01 -1.1 5. za 28.18 $ 0.d. nego da pomognu.613 1. saop}eno je iz ove kompanije.4 9.75 38.d. kursa (%) Max.d.718 240 87 10.93 -2.20 1.15 0.96 1.37 $ 4.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.30 128.

Mi smo u~inili {to je do nas. kazao nam je Suba{i}. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. . u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. a potom su zajedno sa ostalima. ipak. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. obavijestili smo resorno ministarstvo. . ali nacrtu treba pru`iti {ansu.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. ministar unutra{njih poslova KS-a. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. stavljaju}i u~enika u za{titu.OSLOBO\ENJE utorak. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. Manji topli obrok . pojasnio je \ozo. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. Da napomenemo. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. mart/o`ujak 2012. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. Besim Mehmedi}. zastupnik SBiH. 6. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. ali Ned`ib \ozo. [ari}” u Tar~inu. S. do{lo . Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. . Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. M. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. istakla je kako su odrasli gori od djece. pojasnio je Oru~evi}. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. koji iznosi oko 23 miliona maraka. a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. ne}emo glasati. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. februara u O[ “Hilmi ef. . Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. te da J. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. Amela Penava. tako da je na bolovanju. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. S druge strane. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. . pa je ona nastradala. a nakon uvi|aja. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. Nakon {to je zavr{ena rasprava. Prosvjetno-pedago{ki zavod. .De`urna nastavnica. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. poku{ala ih je razdvojiti. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. pojasnio je Musi}. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. Muhamed Budimli}. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. naglasio je Mehmedi}. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. godine. Tako|er. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. pojasnio je Budimli}. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika.

Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. T. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. od 9 do 15 Deovi}i. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. A. Tabijska. prilikom primopredaje kolica. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana.200 KM. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12.d. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. februara. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama.000 KM. 6. vrijednosti skoro 6. Z. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. kazala je Branka. od 9 do 10. kazao je Esad Veli}. od 10. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. dok je jednom seljaku nastradala stoka.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. Op}inski {tab Civilne za{tite. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. . 12.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. mart/o`ujak 2012. Dobrinja C. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. Na~elnik Be}irevi} je. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. Careva i Bojnik farma krava. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. marta. pa je pomo} Kantona neophodna. Nazorovo. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva.sigurna zajednica.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. . ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Lje{evo 3. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. direktorica Fondacije lokalne demokratije. od 12 do 13. M. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. istakao je na~elnik Be}irevi}. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. Me|utim. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. Ubrzo nakon isklju~enja. . isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. kada se snijeg topi i klizi. od 13. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. do 23. ta~nije od 4. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. Stup 3. kazala je Jasmina Mujezinovi}. [vrakino Selo II i Brije{}e). Vitkovac brdo. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. . Male{i}i 1. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. P. Ljubini}i i Milinkladska. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. obezbijediti dozvole. . te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. vo}njacima i infrastrukturi. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. Sutjeska 4. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. lome}i sadnice do korijena. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. mogu prijaviti {tetu.

15 sati.000 KM. koji }e odmah dobiti rje{enje. utorkom. Zenica 6.05 i 21. Makarska svaki dan u 7.35 sati. 17. 8. Utrecht subotom u 8 sati. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale. Copenhagen 13. Köln 14. Istanbul 18 Antwerpen. 220-435 Kanalizacija 203-059. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama.30. Amsterdam 15.15. Beograd svaki dan u 6 sati. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. srijedom. 12.45. ~etvrtkom.30. ~etvrtkom. 12. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.49. Plo~e 10.40. Biha} svaki dan u 7.30 sati. Dubrovnik svaki dan u 7. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. Beograd 11. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30. nedjelje i praznika u 13.47. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}. 13. Zenica svakim danom u 6. ti od 15. 13. . Srebrenica svaki dan u 7. 13. Br~ko svakim danom u 6. 12. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja.30. Bosanski Brod svaki dan u 12.OSLOBO\ENJE utorak. Ankona 10. Copenhagen 8.30.30 i 22.20 i 16.30 i 16.30. napominje na~elnik Starog Grada.45. Vela Luka utorkom. 10.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te.15. Beograd 17.52. . od 8 do 14 sati. 6.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 14. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a. 10. Ankona 17.30. 15. Banja Lu- MUP 122. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. 14 i 15.05.15. 14. nagla{ava Had`ibajri}. .30 i 15. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Prema Had`ibajri}evim rije~ima.30.54. Travnik svaki dan u 7.30. 10. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.30 i 22 sata. 6. srijedom.30.30 i 18. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. Be~ 17 i 18 sati. petkom i subotom u 11 sati. 8.45.30. 11.45.50.45 i 16.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale. 14.30. Zenica 4.30.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. Pariz petkom u 9 sati. ~etvrtkom i petkom u 7. Kakanj 15. 12. 10. Zagreb 6.30. 18 i 20 sati.30.30.30.45 i 22. Ljubljana 14.55 i 19. Bosanska Dubica svaki dan u 14.34. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 8. 15. 592-096. ka svaki dan u 9. 16. Plo~e 7. Budimpe{ta 14. Gornji dio ulice. Gora`de svaki dan u 8.30 i 17 sati. isti~e Had`ibajri}. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. Tuzla radnim danima u 9.30. Köln 13.10. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica.33 i 20. 15. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju.45. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. a petkom i subotom u 18 sati. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim. Amsterdam .10 i 21 sat. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.37. mart/o`ujak 2012. 12. Projekat }e ko{tati 470. Ulica }e.30. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15. odnosno ure|ivanje ledene plohe. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Pula ponedjeljkom.06 i 19.15 sati. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8.40 sati. . a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke.668-259 Toplane 650-979.15. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. 16. Hamburg. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Beograd 11. subotom i nedjeljom u 8 sati.40. 16. 14.45. 13. Kakanj svaki dan osim subote.30 sati. a nakon Pirinog brijega i Arapove.30. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti. Hrenovica svaki dan u 6.25. Zenica svaki dan osim subotom. Den Hag utorkom u 8 sati.30 i 19. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. 15. Ljubljana 13. 15.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid.000 033/ 223-366.30 sati (preko Tuzle). Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. 18 i 20 sati. 16.30. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. bi ti asfaltirana. Budimpe{ta 21. 12. 10. 14. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. Liege. Ulcinj svaki dan u 19 sati.55.30. 12. Budimpe{ta 15. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe. subotom i nedjeljom u 6 sati. srijedom.30.27.40.30. 9. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e.59.10. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Be~ 7. 13.15. aprila.30. 22. godinu. 15.30.05 i 18.30. Pale svaki dan u 6. 7. Kakanj 18. 11.35. Zagreb svakim danom u 6. 15.05. Split svaki dan u 7. Konjic 7. 10. 14. 11.22 i 20. 14. 7. 12. Izvo|a~ radova je firma Harysco. Odlasci: Beograd 6. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.18. Dortmund.30. 14 i 19 sati. Bruxselles.27. 18 i 20 sati. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati autoputem.55.54 i 21. 9. Konjic 6. 17.30 sati.25 i 21.30. nedjeljom i praznikom u 5. J. 14. 10. 9.30 sati.30. 19 i 22 sata. Op}ina }e sama finansirati te radove. 14.30. 16.40 . utorkom. srijedom. 592-097. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011.55. Grada~ac svaki dan u 8. Tuzla svaki dan u 5.28. 061/252-252. 17.30. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a.30. 12.30. Ljubljana utorkom. Frankfurt.30. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. M. pojasnio je Alen Robovi}. 10.35 i 12.30 sati.30 sati.35. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.15 sati. Minhen 12. Budimpe{ta 6.35. utorkom. 13.30 sati.30 i 22 sata.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili.30. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. Zvornik svaki dan u 15.15 i 15. tehni~ki direktor firme Harysco.30. Bugojno svaki dan u 10. 206-666.30. Ora{je svaki dan u 6. 7. 8.15. 207-777 Vatrogasci 123. 8.samo radnim danima i 19. te je nemogu}e odr`avanje. 6.30. 664-115 Hitna pomo} 124.35.10.30.40. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Zagreb 15. Visoko svaki dan osim subote u 8. od Mejdana do d`amije je zavr{en.30.45. 15. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. . iz kredita Svjetske banke.30 sati. Minhen 13. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.25 i 14.30 sati.20.15 i 16. Sanski Most svaki dan u 15. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.35. Save Skari}a i Stro{i}i. 13. 15. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. Zenica ponedjeljkom. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. 13.10 sati. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Amsterdam 8.30 sati. Olovo svaki dan u 5.50 i 18.30.30.

~ergi. ne}emo ni{ta posti}i. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. nu|enjem knjiga po ulicama.. [IMI] rekao je Spahi}. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” . bibliotekom. {kolom. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. mart/o`ujak 2012. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH.knjiga o zeni~kom zatvoru.. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. An. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. naravno u pojedinim podru~jima.30 KULTURA utorak. kao {to su lijepa knji`evnost.. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. Od pitanja koliko se objavljuje. sateljice Tove Jannson.500. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. dakle. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. Kazniona . izdava~i. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. }i }e biti “Rudnik”). mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. Tako|er. pri~a o gradu Zenici. drugu . uvr{tena u izlo`bu 11. ka`e Spahi}. tako je planirano. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. poja{njava Spahi}. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena.000 i tre}u . ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012.. direktor IK Vrijeme. na neki na~in. elektri~nom rasvjetom. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. Borut Batagelj. Politika na{e ku}e i dalje ostaje. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. izdava~i.od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . naravno. nu|enjem knjiga po ulicama. dakle.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. Odnosno. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. izdava{tva: . Besmislenim sni`avanjem cijena. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. Konkurs je otvoren do 15. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera.. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. do sredine 20. ovom izlo`bom njezin autor dr. izme|u ostalog. An. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. .. aprila. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. zari je. . 12-15 izdanja godi{nje. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. po okon~anju tog ~ina. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. stolje}a.700 KM. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. . ne}emo ni{ta posti}i. 6.1. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima . va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. opstati uprkos najezdi e-produkcije.bhrt. a rezultati }e biti objavljeni 30. [. .. knjige za djecu. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. krivi mi. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. PDV je. dnevnim novinama.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. na neki na~in. krivi mi. kanalizacijom. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. zapravo. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. tj. kazav{i. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be..zimi.. aprila. hrvatskom i srpskom jeziku. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}.

dva stana po 100 m2. Ko{evo 81 m2. M. naselje nova Breka. 443-282.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. 062/147-525. prostor 100 m2 + 70 m2 placa.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i.com Mob. Tel. cen. 061/161-790. B. 061/159-507. Tel. Mob. Emila Zole 4.k MIJENJAM dvosoban stan. prodaja.k I. 061/559-235. 2 lo|e. G. u zgradi.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. namje{ten.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. sa gara`om. Mob.Tel. Mob. Polju u dobrom stanju za dva manja. dvostrano orjentisan. Mob. par king. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. 061/744-523. Mob. Tel: 061/171-897. Fer. internet. Mob. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. 68. Tel: 061/809-319. 22 m2=41. povoljno. 52 m2. iznad pijace Markale. Tel. Tel. Hrasno. 1 sprat. nekori{ten. privatna ku}a. in ter. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. Mob. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. Mob: 061/502-181. 86 m2 i 76 m2. Tel. centar Sarajeva. do Marindvora. 350 KM.k. 0617323-347.000 KM. sad mogu} i drugi dogovor. adaptiran 37 m2=43000Eura.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. 066/995-944. u Hrasnom. mail dinatt80@hotmail. spr. 2 terase. zasebna soba. 033/205-426 i 065/473-311. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. 225-632. Tel. 390 KM + re`ije. prostor. 061/270-026. cen.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan.k Otoka. 063/947075.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. 203-497.k JEDNOSOBAN stan. 061/437-732 i 061/214-306. [enoina 6. 061/702-881. 67. gara`a).k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. 1 sprat. mo`e i skladi{te. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. 062/326-484. u Hrasnom. sve novo. Mob. luksuzno opremljen.000 KM. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u. prostor 36 m2. 2 sprat. sve novo. 100 m2. tv ili prodajem (350 KM ili 52. 2 sprat. Tel. 300 KM. Tel. samcima. Mob. Tel. et. izdajem jednosoban namje{ten stan.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. 062/326-886. privatna ku}a.000 KM. 062/326-484. u Sarajevu. fakulteta. 033/470-741.k IZDAJEM sobu. Mob. 2. Mob. 066/801-711. opremljen.000 KM. Tel. Tel. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. 062/910407.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. 400 KM. 54 m2=95. Mob. prizemlje. 52 m2=103. Ul.k IZDAJEM radnju na Siranu.000 KM. Mob. internet. 81 m2/2500 KM. 68 m2. 033/227-756. Mob. privatna ku}a. Humska kod FDS 31 m2. Prvomajska.k ILID@A-Pejton. 200 KM. parking. Mob.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. renoviran.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. 061/722-593. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. ul. 033/533-123. 061/812-046. Tel.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. kab.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. balkon.LUKAVICA kod pijace.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. 061/190-012. Mob. 033/558-820. kod med. Zasebno grijanje.000 KM fiksno. na period od 3-4 mjeseca. Branilaca Sarajeva 72 m2.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. 1 sprat. Trg sarajevske olimpijade. 062/724-761. 062/619-266.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. dvosoban.k STARI Grad. Do nji Ve le {i }i. G. ^obanija kod picerije Galija.S. novija gradnja. zaposlenim osobama. sala za vje{banje.k IZDAJEM sobe za spavanje. 062/724-761. Tel. prost.Tel.k MIJENJAM stan 52 m2. Tel. Tel. na Bistriku. Tel.k IZDAJEM jednosoban stan. Aleja lipa 66. lift. na Grbavici kod pijace.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. prostora u Sarajevu. 200-564. I sprat. 062/712-991.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. dvori{te. za sli~an.k MARIJIN DVOR Augusta B. Tel: 204-678. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. namje{teni. ^obanija. 066/801-711. ul. 600 KM. Mob. novo. dvosoban u Logavinoj. iznad Op{te bolnice. na du`i period.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. Tel. gara`om. 80. kod Islamskog fakulteta. 033/811-273. ul. Mob.k .k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.k MIJENJAM jednosoban stan. Bi je di }a. u blizini Penija.k FERHADIJA. 061/511-102. ko zme ti ~ki sa lon. Tel: 062/255-827. 061/211-300. priklju~ak za telefon. Mob: 062/334-046. Tel.500 KM. 600 KM. extra sre|en i namje{ten. Mob. Tel. Mob. Mob. 663-247.k IZDAJEM gara`u u zgradi. u Hrasnici. Mob. od 17 sati. sun~an. veliki balkon 6 m2. Tel. luksuzno. poseban ulaz. prostor 125 m2. 062/878-502. odli~no stanje. Bjelave. 96. Tel. `enskoj osobi. 061/7177-556. 0617350-448.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. Ul. prizemlje. Mob. po pristupa~noj cijeni. Aleja Lipa 8 spr. preko puta Suda. Mob. poseban ulaz.sms CENTAR. 033/442-556. 061/320-843. luksuzno.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu. 100 m2. centar. Alipa{ino polje. Dobrinja II. 065/177-684. centar grada. predstavni{tva. B faza. bazen. 061/925-649. studentici. 5 minuta od Katedrale. 646-410. 13. 061/702-881. izdajem prostor za sve djelatnosti. Tel: 062/959-529. \e ma la Bi je di }a 15 spr. IZDAJEM stan 40 m2. Mob. Mob.k S. Vila ul. dvijema studenticama. suteren. Tel.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. Tel. Mob.sms IZDAJEM pos. + plac 700 m2. centar kod Pivare. 542-668.k IZDAJEM pos. izlog. iznad Dr`avne bolnice. Mob. parking. stan u Branilaca [ipa.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. ba{ta. sa grijanjem.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. grijanje. 061/511102. Mob.k STAN ul. za Banja Luku.Tel: 061/177-556. na Grbavici I.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen.k IZDAJEM gara`u. 061/177-556.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. Tel: 061/358-772. Tel.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. VP. Patriotske lige 46. Tel. 442-219. Mob. Mob. 104.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. `enskoj osobi. 061/047-960. Stupca. Tel: 061/795-449.000 KM. 2 kupatila.k JEDNOSOBAN stan. ku}a i pos. internet i kablovsku TV.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. novo. Kova~i}i. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. Mejta{. Tel. blizu tranvajske stanice. 062/619-361. fitness. 066/995-944.k IZDAJEM sobu studentu. Mob. Tel: 655-787 ili 061/778-245. Tel. od Trga heroja. Mob.k IZDAJEM dvosoban. lokacija 300 m od OHR-a. Rakovi~ka cesta. kab. 57=96.k STUDENT tra`i cimera. Hauptmana 1 spr.k. 061/224597.000 KM-52 m2).k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. za poznatog klijenta. potpuno adaptiran. inter. 061/192-059. cijena 100. 063/513-525. 00 KM. sa grijanjem.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. 061/511-102. poseban ulaz.B. ^engic Vila.800 KM/m2. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. Alipa{ino polje. sve novo. 4 spr. Mob.IZDAJEM sobu u centru. 061/864-651.[imi}a.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. upotreba kuhinje. 600 KM. bli`e bolnice Ko{evo. Tel: 629-932 i 061/319-589.k STAN ^. ul. na du`e vrijeme. internet konekcijom i kablovskom. 061/344-365. Marin Dvor ul. Ante Babi}a br. na Grbavici i Dobrinji V.k STAN HRASNO ul.k KU]A. Tel. Tel.grijanje. Mob. za jednosoban. u lux vili. izdajem jednosoban namje{ten stan. mo`e i prodaja. III sprat. gara`a. cijena 400 KM. 2. vrt. Mob. 062/907-134. Mob. izdajem kancelarije 40 m2. blizu Katedrale.000 KM. parking. lijenti poznati. ku}a je bila rezidencija. 062/712-991. 061/103-258. 350 KM. 066/801-737. grijanje uklju~eno. 061/108-945. 061/205-235. Mob. upotreba kuhinje. 062/087-552.k IZDAJEM pos. 062/908-359.k PO^ETAK Bistrika. 400 KM. video nadzor. 612-351 i 061/323-977.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno. 062/392-283.600 KM/m2.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten. ambulantu. A. centar.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. 061/141-676 i 033/535-165. 061/312-280. u zgradi sa gara`ama. sve namje{teno. poseban ulaz.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima.k IZDAJEM apartman u strogom centru. nad Robotom. ekstra sre|en. nekori{teno. 225-386. 2 balkona. Mob. cijena povoljna. Tel. na du`i period na Mejta{u. balkon. Iza ba{}e 4. kablovska tv kod Hitne pomo}i. 033/677-719. Tel: 063/993-102. Tel.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. Mob. Selimovi}a 11 spr.sms PRODAJEM stan 52 + 5. grij. cen. TV-kablovska. kod Ekonomije. Tel: 062/917-009.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. Gladno polje. kamin salon. 538598 i 061/928-057. Ko{evsko brdo.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. 061/275-666. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. Tel. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. Mob. super opremljen stan. privatna ku}a. 500 KM. O. Tel. 061/511-102. Tel: 062/200-777-033/203-127. 061/320-439. 2 sprat. 033/209-955. 061/370-207. 062/959-129.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. 652-338. centar.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. Mob. 350 KM. grij. 061/722-410. Kralja Tvrtka 2 sprat.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. Tel.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. jednosoban. Mob. Ko{evsko brdo. potpuno namje{ten stan 55 m2. 34 m2 + 15 m2=89. Mob.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. 190. 60 m2.000.Tel: 063/762-092 ili 659-895. Tel.k DVOSOBAN namje{ten stan. 033/225431. za sli~an. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. 061/958-368. Kulovi}a. Tel.k PORODICE R. Mjedenica. privatna ku}a.k ^EN GI] V. Tel. plin. 47 m2 + balkon.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2.k IZDAJEM namje{ten stan. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. 646-410.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. tenisko igrali{te. ekstra lokacija i gradnja. 061/405-622. centar. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. Bjelave ul. [entada-Novo Sarajevo.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. 225-747. Tel: 757-908. Mob. moderno namje{ten. sa dvori{tem.000 KM i ^.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. Mob. `enskoj osobi. na Alipa{inom polju. sve namje{teno.Tel: 061/350-448.Tel: 061/360-084. 061/203-473.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. pogodan za sve djelatnosti. pogodan za kancelarije. 061/191-061. privatna ku}a. Tel. 450 KM. 061/229607. zubarsku ordinaciju.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 063/639-213. 56 m2. 061/869-396. namje{ten. priklju~ak intereta.Tel: 062/737-506.k POSLOVNI pros. i gra|. sauna. Sarajevu. 062/334-371. Tel: 061/548023. 200 KM. 55 m2 1800 KM/m2. 70 ari placa. 900 KM po stanu.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. grijanje. 532-872. 39 m2. 5 m2. internet. 061/488-033. 453-752. balkon. ul. mogu i dvije djevojke. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. cjena 300 KM + re`ije. Tel. u novim zgradama na Marijin dvoru. Vila ul. 061/488-033. 0617161-790. 73 m2/1.k PO^ETAK Bistrika. grijanje. na du `i pe ri od (agen ci ja). uz doplatu. 15 sprat.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. internet. D`. kablovska i mjesto za parking. 061/573-640. 033/204-706. za dvosoban. Mob. notara. gara`e.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. Mob. Stari Grad. Stari grad. Breka.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. Mob.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. 062/752-598. Tel.

Mob. jednoiposoban. kod Vje~ne vatre. Sarajevo. plakari. 061/320-439. potpuno adaptiran. Mob. 0617188846. Tel. 062/383-064. 4 sprat. pored samog puta prema Kiseljaku. 061/320-439. 300 KM.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. 107. 1. sun~an. Mob.400 KM/m2. 061/573-640.000 KM/m2. 711-666. vl. Tel: 066/864-478.k PRODAJEM stan 48 m2 86.32 mali Oglasi ILID@A. Tel.k NOVOIZGRA\ENA ku}a.k ^ENGI] V. 061/320-439. pl. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 061/899-209. dvostran. 77 m2. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu. vl. preko puta OHR-a.000 KM.400 KM/m2. 125.k CENTAR. fo to ko pir ni ca. 644-294. adap ti ran. grijanje. 100. Tel. 5 dunuma vo}njak. 105. Tel. 061/188-846. vl. {pajz. 3 kat.000 KM. komplet adaptiran. Mob. kompl. + spr.000 eura. + gara`a + 200 m2 oku}nice. ogra|eno. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. Mob. Ba{~ar{ija. 061/555-949. Mob. sprat. Mob. 100. M. 6 sprat. 53 m2. 061/188-846. 12 sprat. 1300 KM/m2. Mob. 061/911-988. 061/325-840. adaptiran.000 KM. 2 sprat. Mob. 062/334-371. 1.k U KONJICU 3. Mob. 065/819-136. 061/415-787. 80. 30 m2. 061/188-846. sa ustakljenom lo|om.450 KM/m2. kuhinja.k PRODAJEM gara`u 14 m2. 061/188-847.k LIJEP trosoban stan. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana. Mojmilo. 061/526-243. 066/801-711. mo`e i pola ku}e. Kolodvorska.600 KM/m2.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. 061/899-209. 63. Mob. Tel. Tel. 066/801-737. Mob. 2. 64 m2/1. iza Dr`avne bolnice. I sprat. Tel. cen. djelimi~no adaptiran. Mob. Tel: 033/454-968. 1 sprat. lipa. Tel. 171. ul. Mob. 52 m2. 55 m2. 29 m2.k LIJEP troiposoban stan. Vojni~ko 61 m2. Tel. centar. 1 sprat. J. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. 061/709-430. dvostrano orijentisan.k DOBRINJA V. Mob. Tel. 065/819-136. Mejta{.550 KM. Mob. 20 m2 + balkon. 061/223-119. Fojni~ko IV sprat 1. novogradnja. 48 m2 + 80 m2 ba{ta.k ALIPA[INO polje B faza. 4 sobe sa terasama i kupatilima. Mob. Alipa{ino po lje. ba{ta. 1. Mob. 171. 2. 061/188-846. Grbavi~ka.k DVOSOBAN namje{ten stan. stan 111 m2.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.k NOVA Vogo{}a. Tel. 96. 5 m2. Tel. metalka.480 KM/m2.k PRODAJEM stan na ^. J. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. nekori{ten.k GRBAVICA.062/093-888. 2 kat. dvosoban. 063/595-406. naselje nova Breka. Mob. 1 sprat.k KU]A sa ba{tom i gara`om.k JEDNOIPOSOBAN.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. [anti}a. 1 sprat. 2. dozvoljena gradnja. Centar. Mob. Ante Babi}a nova stolarija. Breka. 77 m2.k BA[^AR[IJA. Tvrtka. nova.000 KM. 061/189-091. novogradnja. Mob. ^. eta`. Mob. 5 sprat. et.k STROGI centar.k HRASNO. 061/223-119. Trg Zavnobiha. Mob. Tel. VIII sprat.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Lipe porodi~na ku}a. 066/847-298.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. ku}a sa placom. 13 kat. 90 m2. 51 m2. Mob.000 KM. Podcarina br.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. 062/959-129. voda. 225-386. mogu}a dugoro~na renta. balkon. potrebna adaptacija. 117 m2.k DVOIPOSOBAN stan. 4 sprat. 062/243-329 i 061/437-719. K. balkon. adaptiran. nema lift.k TROIPOSOBAN. 061/252-663.k D. grbavica. 42 m2. 137. 1/1.000 KM. trosoban. Mob.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. Tel. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. PVC. 033/445-612. M.000 KM. 6 sprat. N. vikendica. 76 m2. extra gradnja. 2 sprat. A.k BRANILACA grada. Mob. gra|. Mob. Mob.000 KM. balkon. 065/645-552.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. preko puta Doma pisaca BiH 12. Mob.k PRODAJEM gra|. 061/865-001.000 papiri uredni. 066/801-737.000 KM. F.k PRODAJEM stan 69 m2. Pofali}i. 77 m2. balkon. 2 eta`e.k KU]A + plac 900 m2. 3 sprat. Mob.500 KM/m2. 2 sprat.k PRODAJEM dvosoban stan. 77 m2 + gara`a 17 m2. Mob. Mob. 83. novi radijatori.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 061/325-840. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. S. Mob. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo.k STAN 90 m2. 56 m2. polje. X sprat. jednoiposoban. 711-665. 061/335-591.K LIJEP stan 109 m2. prostor 14 m2. Otes. Tel. 1 kat. prz. Mob. 0617320-439. Mob. novogradnja.k MARIJIN Dvor. 92.000 KM. 72 m2 + balkon + hobi soba. Mob. 061/964-797.k STARI Grad. 062/702-881. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. 1. 061/188-846.000 KM fiksno. u nizu na ^engi} Vili. ul. 061/722-410.900 KM/m2. 061/484-505. Mob. 78 m2. dvor. fakulteta.Tel: 061/415-786. 8 sprat. Makarska rivijera. prostor 87 m2. 61 m2.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan.k PRODAJEM jednosoban stan.k HRASNO. Vrbanju{a. Mob.000 KM. lift. Tel. Tel. 1. 85. 3 kat.000 KM. potrebna adaptacija. ku}a iznad Katedrale. ugao Ko{eva. c. Petrakijina. 73 m2. 20 m2 I. kod [panske ambasade.k GRBAVICA. dvosoban. I. 1. 063/790-480.000 KM.500 KM. use ljiv odmah.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. Mob. Pozderca. 1 sprat. lift. balkon. 061/325-840.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 1 kat. 1. Mob. M. Mob. Mob. Alipa{ino polje. 061/188-846. VP.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. A. Trg nezavis.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Mob. Mob. kod kafi}a SOS.8000 KM/m2. useljiv.k LIJEP dvosoban stan. parket. 061/325-840. 84 m2. 2 balkona. odli~an prilaz. balkon. Panjete. A. novogradnja. grijanje.k KU]A u Podgori Makarska 19. 280. Tel: 061/210-222. Ive Andri}a 7/14. 61 M2.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Mob. 033/617-742.000 KM. Mob. 4 sprat. 061/325-840. 538-365. Mob. Vila kod Merkatora. ve}i jednosoban. Avde.650 KM/m2. 185 m2. Be~irbegovi}a. klima. pvc stolarija. 2 balkona. 100 m2.k CENTAR. Mob. stan 60 m2. 2 i 5 sprat. 062/688-971. 45. kod pijace u Sokolovi} koloniji. 218. 87. ul. mOB. pros tor 150 m2. lijep dvosoban stan. Tel. Mob. Mob. Kotromani}a. 2 balkona. 97. dvoiposoban. kod Socijalno stan 65 m2. potpuno renoviran. komplet luksuzno adaptiran.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Hulusina. Ko{evsko. ostaje kuhinja i svi plakari. put. renoviran. 532-872. pl. 061/188846. Mob. [iroka~a. Mob. 65 m2. Tek. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. priz. stan 92 m2. 6.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. 27 m2. 2 kat.000 KM.k CENTAR. H. 128 m2. prizemlje. pos. Mob. Tel.500 km/m2. pl. Maglajli}. zemlji{te 10. ul. 061/826-692. 061/223-119. 40. 061/325-840. Tel.k STARI G.229 m2. N.000 KM. 25 m2. 1.k . Hand`i}a. 6 sprat. Engela ^engi} vili2.000 KM. ul.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru.k NOVA Vogo{}a. 48 m2.000 KM. 2 balkona. 033/460-064. 105. Lu`ani. 062/688-971.k IZDAJEM sobu studentu. 062/383-064.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Tel. et. 061/801-737. Ilid`a 52 m2. i gra|. Trg zl. preko puta Merkatora. 061/252-663. Tel. 4 sprat.k DVOIPOSOBAN.000 KM.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. VP. 3 sprata.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. 033/624-655. 033/205-846. 41 m2.000 KM. 2. 57 m2. 1 sprat. prizemlje. Hrasno. Tel.k MARIJIN Dvor. 2 kat. 061/188-846.000 KM. 033/542-668.k DOBRINJA.k STAN u Sarajevu. parking. grij. 4 sprat. ustakljen balkon. 55 m2/1. Su{i}a. 10 sprat. dva trosoban stana. 062/383-064. grij. 155.000 KM. Jabu~ice. 061/325-840. Ned`ari}i 59 m2. 1. velika veranda. Grbavica. troiposoban. re no vi ran. 4 sprat. 2 sprat. N. Ciglane i 56 m2 centar. 524-809. Tel. 50 m2. dvostran. prostora. 061/188-846. 033/647-851. prvi red od mora 5m. 061/108-945. 112 m2.k STAN. nije adaptiran.Tel: 061/870-083. ljiljana. u ku}i sa 3 stana. mart/o`ujak 2012. Mob. 260. 225. jednosoban.k KU]A u Pofali}ima. moderno namje{ten. Mob.k KU]A. 061/177-556. 061/573640. Trg Ote{.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u.000 KM. 110. 62 m2. dvosoban. Mob.k PRODAJEM u Kiseljaku.000 KM. 34 m2. 061/836-764. 15 sprat. 065/819-136. 061/188-846. 46 m2.k U ^ELEBI]IMA uz jezero. H.200 KM/m2. 061/325-840. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). Dobrinja. Tel.000 KM. 110.k POFALI]I. Alipa{ino polje. dozvola. 061/701-044. 0038520486665. Tel. 7 kat.k KU]A bosanska. 112. Ul. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. kance.k STAN 96 m2. 1 sprat.Tel.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. Mob.k JEDNOSOBAN. Mob. ku}a-vila. Tel. 4/5. ba{ta i gara`a. 115 m2. 66. Grada Kalgarija-Dobrinja 3.k PRODAJEM pos.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Mob. oku}nica 400 m2. Radni~ka.000 KM. Zagreba~ka 4/6. 16 sprat. podrum. Tel: 061/325-840.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. veliki balkon. centar. cen. 54 m2. Engela. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. papiri uredni. amer.k utorak. 0627334-371. 53 m2. II sprat.100 KM/m2. V. 6 sprat. kod BKC 80 m2. 71 m2.000 KM. 72 m2 + 3 balkona. Mob. 5 kat. lift.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 58 m2.k DOBRINJA II. Mob. 061/247-777. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. DVOIPOSOBAN stan. ugradbena kuhinja.k KVADRANT. Alfakovac. Mob. ~etverokatnica. 062/334-371.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. novogradnja 57 m2. Mob. bataljona. Fra{te. Tel. dvoiposoban 71 m2. Mojmilo. 1 sprat.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. 1/1. Radi}eva. A. Tel.k CENTAR. H. Z. Tel. 77. povoljna cijena. 2 lifta. 110.000 KM. Isprat.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova.k STARI G. Tel: 061/864-651. kod med. Mob. 033/447-940.Tel. struja. 061/415-787. 062/184-126. eloksirana.600 KM/m2. Bosanskih gazija Ilid`a. stam. DVOIPOSOBAN.Tel.k GRBAVICA. plin. Marin Dvor 80 m2.k GARSONJERA u centru.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. Vrazova. u Kralja Tvrtka. Tel: 065/294-840.k GARSONJERA. 2 kat. 061/223-119. 061/188-846. Olimpijska 80 m2. na Alipa{inom polju. 450.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. Tel. 1.490 KM/m2. 1 sprat. 063/971-797. KO[EVSKO Brdo. Sedrenik sa 900 m2 placa.k PRODAJEM ili izdajem pos. odvojen prostor za kuhinju. III sprat. Mob. Vanca{a.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. 105.k VOJNI^KO polje. Mob.k HRASNO. 38599596-0425. 2 balkona. 2 sprat. jednoiposoban. sa velikom lo|om. 443-282. 190. 061/869-396. pomo}ni objekti. lift. Mob. Mob. S. Had`iidrizova. 061/573-640. VP. renoviran. Vili 52 m2.000 KM. 061/335-591.000 KM. Brki}a. 2 sprat. 062/147-525. Zahida PAnjete 7D. 061/188-846.k CENTAR. 062/907-831. Mob. 6 kat. Trg Zavnob. 7 kat. 062/688-971. Sedrenik.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon.k KU]A na Ilid`i-Otes. Sarajevo-Kvadrant. 061/143-076.k CENTAR.k BOSANSKA ul. Alipa{ina ulica. PRODAJEM stan. 2 sprat. Fra{te 52 m2. 115 m2. Su}eske. 066/340-748. II sprat.k ^ENGI] Vila. 613-001. 066/510-328. 0617188-846. 061/484-505. 10 kat. Bulbulina.k PRODAJEM stan 60 m2. 061/150-519. trosoban. Mob.k PRODAJEM jednosoban stan.000 KM.k KOVA^I]I. 105. ^emerli}a. 2 kat + parking mjesto. sa priklju~cima. di je ljiv. prostor. ku}a iznad katedrale. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. 061/573-640. 105.

god. novih i kori{tenih.k DVOSOBAN stan.000 KM.000 m2 zemlje. Mob. 2000. ba{ta.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. ul. Tel. suteren. Tel: 063/351-572. grij. Tel: 061/367-103. 061/205-235. Do la zim na adre su. 456-505. najjeftinije cijene. bli zu Aus trij ske amba sa de. 3 sprat. N.k. Mob. 4 alnaser. god. X sprat. ig. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. Azize [a~irbegovi}. Dobrinja.k RENAUL cady. 2 vrata. kod Socijalnog. 1. cjena po dogovoru. 061/350-156. VP. 641-953. 71 m2. sve 100 KM. Ne d`a ri }i 59 m2.k HRASNO. 1 sprat.061/304-714. Tel.k STAN na ^obaniji. privredni objekti na 4. Mob.763.900. Mob. Tel: 061/795-449.000 KM. dvosoban 52 m2. zna~ke i ost. odli~no stanje.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. 061/358-772. blokove. ordenje.TD (90.k NOVOGRADNJA ul. tro ipo so ban 84 m2. Mob. cijena povoljna. Mob. Tel: 061/312-866. Tel.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. na Alipa{inom polju. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 2. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 062/225-012.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje.3B. + plac 700 m2. Tel.k. Tel. 447-940. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. pre{la 79. 524-973. Spahe 8. Tel. iza 15 sati.k PRODAJEM stan 121 m2. Tel.k PRODAJEM Golfa 2. Mob. prodajem ku}u. god.k PRODAJEM stan 89 m2.2013. cen. prodajem ili mijenjam za Zagreb.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. 107.000 KM. izuzetna lokacija. 74.400 KM/m2. 58 m2.k GRAMOFON Sony. Mob.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a.k GRBAVICA I.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. mre`e 8x8. 061/159-507.na. cen. 300.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. akumulator nov.. Mob. ^. 120 m2.k ALIPA[INO. ku}a 240 m2. 062/920-814. kao svila. Grbavica. Mob. 532-497. 061/130-348. radnja. 1. Mob: 061/172-518.k \ENOVI]I. u odli~nom stanju. Mob.k ZI DNO ogle da lo 200x75.Tel. 066/092-978. 5500 m2.k PRODAJEM stan.000 KM. A.k FORD mondeo 1. Tel. Vila kod Vjetrenja~e. 52 m2. 061/229-086.000 km.000 KM. 061/488-033. ure dni pa pi ri. Mob. Mob: 061/982-661. 061/194-929. Tel: 061/382-219.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 066/801-737. 062/693-470. sve novo i sa garanciom. 063/190-610. 2.k PRODAJEM pe} za cen.000 KM/m2.Tel: 061/031-588.k ISTO^NO Sarajevo.k CEN TAR. 066/801-711. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. ljiljana. 061/906-579. lipa. II sprat.k PRODAJEM stan 45 m2. 93. 2003.k ^ENGI] V. Mob.apple inphone. 061/249-631.k JOSIPA Vanca{a. Teheranski trg.000 KM.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu.k PRO DA JEM 061/869-396.k KUPUJEM dionice. C faza. 85 m2 + 2 velike terase. Tel. Mob. sve 1/1. 033/526-625. 033/651-007. cijena 200 KM. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime.000 KM). Mob. Mob. trosoban. Tel. 061/200-894 i 033/525-966. troiposoban stan 94 m2.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. Mob.god. 061/909-320. 443-282. crvena boja.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. cen. Tel.Tel: 061/323-906. 061/223-119. Grbavi~ka. 061/274-450. Grbavica. 4 sprat. 1 sprat. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. 061/171-744.Tel: 066/969-370. Gajev trg 58 m2. 1 sprat.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Tel. ~etverokatnica.000 KM. (Ili d`a52 m2 za 67.k.k PRODAJEM gara`u.k DANIJELA Ozme. KUPUJEM stan u Sarajevu. ul. prostor 84 m2. Mob. Tel. Mob.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. PRODAJEM uvezane revije Bosna. na Grbavici. cijena 5. 061/224 -104.350 KM/m2. 0617214-405.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k FORD mondeo 1. 34 m2.500 KM. 60. Mob. 062/959-129. na tri eta`e. 2.500 KM. 062/147-525. filateliju. cijena po dogovoru. A.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“. 061/159-507. soni. i gra|. 2 kat. 4 sprat. 066/376-807.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.000 KM. 532-872. grij.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. puno drvo.limuzina tamno plava boja tek registrovan. 40-42 original ko`a.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru. isplata odmah. Mob. 033/221-533. 033/531-996. 3 sprat. Tel. amerikanac. 065/061-966.k LO@IONI^KA 105 m2.k PRODAJEM set za gas 250 KM. 64 m2. ci je na 30 KM.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel. 062/695-695.k PRO DA JA drva i uglja. 065/061-966. limuzina. Tel. gara`a. XV sprat. naselje pandurica.000 KM.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9.k PRODAJEM pos. KUPUJEM manji stan u Kantonu. nacional.ba.k ORE BI]. TOUR 1. 5 minuta od Katedrale. satove. IX kat. 53 m2. KS 2009. Mob. Be}irbegovi}a 1. Tel. 1900/900.k ^ENGI] V. Globus. sa linijom-poja ~a lom. 1. za pos. obaveznice. Mob.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima.000 KM. tek registrovan. 140. st.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. 066/932-449. kod med. 93. 061/247-177. Tel: 061/275-440. Tel. 061/177-556. 205.k PRODAJEM crnu dugu bundu. na 061/199 328. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Mob. akcije ratnu o{tetu.sms PRODAJEM golf 3. blizina Katedrale. cimentu. VP. plin. Tel. 061/201-200. Tel.000 eura. 061/839-592. 52 m2. 44.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. 061/248-394.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. C faza. Mob.600 KM/m2. tel.k IZDAJEM sobu studentu. Lu`ani. strana tablica. 062/326-072. 2008.Tel: 061/247-186. Dobrinja. no vo gra dnja. sve ekstra izrade. hitno. 120. sa vertikalnom `ivinom skalom. B.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji.k GRBAVICA. centar. Tel. garancija 2. 50m od mo ra. Pe tro vi }a 10. 2 gara`na mjesta.k PRODAJEM Alfu 146. 061/248-394. 061/847-959.000 KM. Mob. 100 m2. 2 sprat. Mob.I.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D.Tel. stiropol. Alipa{ino polje. ordenje. Marijindvor. 55 m2. pre{ao 119. Tel: 061/625-765. pand`e.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje. A. 061/205-235. stolove. Mob. 445-371. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. A.000 KM. gara`a. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 062/693-470.k ^ENGI] Vila. Tel. Mob. cijena 20 KM. 061/484-505. ima ispravlja~.000 KM.k SOKOLOVI] kolonija. 062/264-379. 061/205-235. Tel. 613-116. Trg nezav. obveznice. Tel. 1984. 116 m2. inf. 061/809. Tel.k KUPUJEM dionice. Breka. Tel: 063/318-796. 061/279-971. 57 m2. [.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. 2 sprat. Tel. 170. Mob.600 KM/m2.km. Sarajeva.g. dvoeta`ni. Tel: 546-456. 1 sprat.400km. 3.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. 033/201-202.k RAJLOVAC. plavi. 061/488-033.Tel. 110. nov. Englela 34 m2.k GRAMOFON Sony.B. certifikate. 033/531-996.k . Mob. 2 sprat. Zvati svakim danom 8 do . 062/858-532. 061/497-138. dozvolom. 200 KM. staru deviznu {tednju.k PRODAJEM ford fiestu 1. siporeks. 066/973-852.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 1/1. 654-793. 061/274-450.4 metalik siva.k TRG Heroja. cijena 5. Su{i}a. cijena po dogovoru. ericsson. Mob. 061/320-439. kao nov. Kotromani}eva 5. stolica. parking.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. dim. Tel. Grba vica 68 m2. alternator i za ostala vozila. njema~ke firme i dr.OSLOBO\ENJE utorak. 063/318-796. 5 sprat.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. Ilid`aLu `a ni. ul. 48 m2 + 70 m2 ba{te. sablje. ko mad.k pro zo re. 85. Mob.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. 4 sprat. zvati poslije 17 sati. ulaz u Osjek. Tel.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Mob. 50 m2. 061/047-960. prostor. 59 ks.. Mob. KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/709-772. Mob. 644-294. i 061/785-535. god. M. klima cijena 5. 061/211-303. vp. 062/619-361.k PRODAJEM stan 69 m2.k PRODAJEM dva albuma zna~ki.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. 066/723-731. dvosjede. 2. Mob. stari nakit. lokacija izuzetna. cijena 19.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. potkrovlje.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. 061/484-505.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Muteveli}a.065/869. 0617449-822. 1 sprat. 061/484-505. 8. lepenku. Grada~a~ka. 6 kat. 061/709-772. 160 m2. pos.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Mob. obaveznice. 061/143-036. 061/484-505.300 KM. Mob.500 KM. Mob. Tel. 3 kom.Tel. 4 oktave. go di ne.000 eura. benzinac. 120. Mob. Ba{~ar{ija. pranje i su{enje vune. I.000 km. 180 KM.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.k CENTAR.k PRODAJEM stan. ve}e i manje koli~ine.sms PRODAJEM toyotu rav4. Trg zlat. 1. fik. 6. 061/224-704. adaptiran.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. Kvadrant. DOBRINJA IV. Tel: 061/208-414. 0617205-235. 97.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 133.750 KM/m2. Tel: 061/201-474. Marindvor. Tel. 46 m2. bijele boje (meblo). 061/279-971. benzinca registrovan u oktobru.9. 60 m2. Peri}a. Tel. Tel: 061/789-290.k STAN 65 m2. povo ljno. 114. 066/969-370. 066/854-161.htc. 77. www. 87.000 KM. Tel: 061/620-000. 3 kat. euro 2. ga ra `a. god.000.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. gr.k AERODROMSKO 54 m2. sarajevske i pirotske. Parolinska ^engi} Vila stanovi. balkon. Tel.k BREKA. satove zidne. ispravan. Ma rin Dvor 80 m2. 3 sprat. fik sno 100 KM. suhozlatice. 2.k DVOSOBAN namje{ten stan. Butmir. Tel: 066/999-012. 063/879-720. plava metalik. cijena 26. 4 zimske gume. 061/484-505. 29. useljiva. u dobrom stanju.500 KM. 061/205-235. 061/559-235.Tel.608.8 T. 137. 2500 KM/m2. B.13 sati. fakulteta.Mob.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. 063/864-775. dasku. 2 sprat. 37 m2 + balkon. renoviran. Tvin Spurk. sms PRODAJA mobitela. 2002.000 KM.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. 63 m2.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. 061/201-474. Ni{i}i. 75 m2.000 KM.k STAN 72 m2. 061/279-333. Mob. F. 87. troiposoban. Mob. registrovana do 1/2013. Kvadrant. Mob. od zeca. 831-034. Mob.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma.k PORODI^NA ku}a. 3 sprat. Benca.k PRODAJEM XI BMW .k PRODAJEM ku}u 100 m2. Mob. Mob. Mob. 061/161-255. Kotromani~eva. sa gra|. Mob.k VOZILA AUDI-80 1.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br.000 KM. Mob. dijelovi.Tel: 524-973.000 KM. 061/323-906. 061/182-128. 061/605-851. 6 tapac.k PRODAJEM Golfa 2. |epne. H.Re gis tro van do 1. Engela. Grbavi~ka.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. benzinac.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. 061/145-504. povoljno. 061/205-235. ZEMLJA.0 TDI. mart/o`ujak 2012.Tel: 061/172-518.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010. Ciglane. nokia. lift. Mob.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. god. Tel. 1.pacomoby.k DOBRINJA. 065/027-864.000 KM.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). 95. Mob. 2 balkona + gara`a. 36 m2.k ^ENGI] Vila. cijena 2200 KM/m2. 061/177-556. Tel: 066/510-328. stare vezove sa srmom. iz Njema~ke. 84 m2 + 2 balkona. potkrovlje. 1 sprat. 061/182-128. 061/323-977. 061/370-207.Tel. 75. prvi vlasnik. }avrme. Hume. njema~ke izrade. 061/724-504.k STAN 69 m2. Mob. staru deviznu {tednju. belenzuke. 4 alnaser. Cijena 12. I. IX kat. 062/621-424. registrovan 5 + 2. polje.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 6 sprat. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. Tel.k KUPUJEM gra|evinski materijal. 00 KM. sve novo.033/465-510. Mob.k MARIN Dvor. 3. nije registrovana.godina. 061/170-254. 061/537-152. 061/205-235.000 eura. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. `enski. 061/367-103. po pristupa~noj cijeni. Tel: 061/070-105.k HRASNO. balkonska vrata sa roletnama. Tel. Saraj P.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi.000 KM.k KUPUJEM dionice. ci je na 30 KM.000. 033/536765 i 061/134-544.200 KM/m2.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. Mob. 215. sa linijom-poja ~a lom. 2000 godina. Tel. 76 m2. 612351. 061/507-756. Tel. cijena 50 KM. solidno o~uvan i registrovan. ru~ne. 8 sprat. 200 m2. 062/829-206 i 033/295-290. Mob.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. Mob.[imi}a.k PRODAJEM trpezarijski sto.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. Mob. 200 m2 i gara`a.500 KM/m2. Mob. u Sarajevu. alternator i za ostala vozila. Mob.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Mob. aprate. 061/965-126. 619-184. 106. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 35. V.D. god. Tel. Tel.000 KM. 066/723-731.pogon 4x4. 061/370-207. isplata odmah. Mob. korpe i brojne druge proizvode. Mob. 1 sprat. Abs. Mob. Tel. god. Tel.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. 52 m2. naselje nova Breka. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. reno vi ran. 2. super sre|en. 061/205-235. vodu. 063/036-955.k SOKOLOVI] kolonija. Dalmatinska-centar. Mob. samsung.8 Tdi 2000 God. ugalj. Mob. isplata odmah. 061/865-011. kod pijace u Lukavici. 1 sprat. 2 sprat. 60 m2.k PRODAJEM nova invalidska kolica. Tel. 061/101-899.k PRODAJEM razne stolice fotelje. A. Mob. 45 m2. Mob. Tel: 061/625-765.k. Tel.km.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. novija gradnja. komplet renoviran. 2 trosobna stana. exst.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. Mob. za sve. KUPUJTEM dionice. cijena povoljna. baklje i ostalo. apartman uz more 40-70 m2. sa bojlerom za san. automatik. Trsteni~ka.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni.

Tel. dolazim na lice mjesta. Slatina 8. Tel. 062/256-376. ve}im i modernim kombijem. cijena do 20kom — 1. podizanje sistema. 032/691 794.ba . Mob. depresija. 061/233-078. Tel. 061/533-326. a mo`e i more. Tel. Tel. plakara. uz garanciju. 75 000 Tuzla. 061/211-606. vr{i opravku instalacija. Tel. 033/219-761. kucanje radova na ra~unaru. Alekse [anti}a 4. 062/569-444. ma{inski elemenata. Tel. ispomo} radne snage po dogovoru. Tel.: 3383202250044019. Mob. namje{taja i auto sjedi{ta.k USLUGE MAXIVITA. 065/733-400. fizike. Mob. 718405. antivirusi. 061/922-476 i 033/800-514. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). 061/519-089. 443-282.k.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. nove.k TAPETAR. 061/930-315. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.k SERVIS kompjutera sistemi. Tel: 061/552-556. infuzija. kvalitetno i povoljno. 062/916-472. nervoza. antivirusi. gara`nih vrata i blindiranih. stolova. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k TV VIDEO servis.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. 062/177-796. 061/513-448. dolazim na adresu besplatno.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). gamad 100%efikasno.mikadobh. pro gra mi. Tel. 630-332. 456-979.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. 061/513-948. web hosting. panelne i DUAL zavjese. 032/ 242 342. Mob. ispomo} radne snage po dogovoru. moleraj.k OBAVLJAM poslove zidarske.k MATEMATIKA. be`i~ne tel.oslobodjenje. dolazak na adresu.Tel: 062/140-104. Tel.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 240-895. instrukcije. 061/188-410.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. dolazak na ku}nu adresu. maturski radovi itd. instalacije sistema. 062/466-093. 032/244-417. 061/879-188. 544-932. 061/141-676. instalacija. kre~enje. platnene roletne i harmonika vrata. Mob. postavlja garni{e. hranjenje. reuma. izrada tel. 062/691-202. trakaste. Popravak {poreta. Tel. Tel: 062/691-202. Mob. pregled ljekara (internist). Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. mart/o`ujak 2012. 74 000 Doboj. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. Sarajevu. 061/926-560. Tel. struna. 061/551-035. Mob.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 062/136-248 i Tel. monta`u sanitarnih ure|aja. ~as 6 KM. i sve opravke. Tel.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. servisi ra~unara. 061/243-891. Tel. popravlja stare. Mob. radi kau}e i stolice. (ku}na dostava).k MOLERI nude usluge. Mob.o. el. na Alipa{inom polju.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. D`emala Bijedi}a 185. el. pe~i. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. 061/227-189. u dr`avi i vani. pro~eplje nje odvo da. original daljinski za sve TV aparate. ugradnja osigura~a.k RADIM centralno-eta`no grijanje.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja.com k VODOINSTALATER-elektri~ar. 062/177-796. stjenice. vi deo i web di zajn. Mob. ~as 6 KM.com 398 „VITALIS“. Tel. 061/132-149. 061/863-559. sajto vi. `aluzine.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama.k KOMBI prevoz putnika. mehanike. mi{eve stjenice moljce i dr. u N. Mob. Tel.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. 510-228 i Mob. Mob: 061/654-941. Tel.k INSTRUIRAM |ake i studente. Mob. 535-659. dolazak besplatan. komarce i mi{eve. kuhinja. Tel. postavljanje laminata. studente i odrasle.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. dolazak na adresu.k MATEMATIKA instrukcije |acima. i{ijas. radijatori. Mob. 062/940-550. Tel. 065/572-966.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 062/723-575. 8 sati-24 sata.k MOLER radi molersko-farbarske radove. prodaja polovnih ra~unara. za sve |ake i studente. Mob. selidbe. Mob. 062/391-715. VANJSKE PVC i AL.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima.k „DOM VI TA LIS“. vra}anje podataka.k utorak. Tel.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. tepiha.k BRAVAR i varilac. kupanje.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata.anasnegina.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. neonki. god. 061/157-991. Mob. 062/738-728. 033/655-600 i 061/551-515 www. sve {kole i fakultete. 061/922-476 i 033-800-514. 650-867. poduka za |ake. instrukcije |acima. 061/219-768. profesorica u mirovini. {ipoda. Tel: 062/220-373. Tel. 061/545-888. Mob. jez. 061/571-361.k BESPLATNE web prezentacije. malterisanje i ostalo po potrebi. ing. uti~nica.k INSTRUKCIJE iz matematike. Mob. Tel. elektrotehnike.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. instalacije sistema. aparate. 065/733-400. i sve drugo po dogovoru. 033/625-196. ~isto. Mob. klupice. Tel. Doboj-Jug-Matuzi}i. 1: 25. injekcije.Tel. dolazak na adesu.. sanitarija. sterilitet. Tel. instrukcije i prevodi. gitere itd. Mob. Mob.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. ROLETNE. mrave. 033/232162. Tel. matematika.k MATEMATIKU instruira dipl.k VODOINSTALATER sa 30. Mob. Mob. kao i selidbe iz Europe i BiH. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. glavobolja. veliki kombi.k KU CAM sve tek sto ve. profesorica eng. kovane ograde. Mob. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. kvalitetno.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja.k PROF. 062/316-973. 532-872. 621-976. uklanjanje virusa. Bulevar Kulina bana 30-b. dolazi va{oj ku}i. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 71 000 Sarajevo. 062/073-760. Hrasno. Mob. ENGLESKI. dolazak na adresu. 062/127-525. servisi ra~unara. 061/221-668. popravka i razvod instalacija. Mob. veoma uspje{no. naselje nova Breka. plinske instalacije i mijenjam konvektore. Tel. 033/645-307. kod med. 062/909-306. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121. dolazim na va{u adresu. na Ilid`i. Mob. 062/466-093.k ABC Kompjuter servis. 062/147-525.o. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 061/141-659. bojlera. postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. popravljam brave. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. servis bojlera. Tel. 061/563-292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. PROFESOR engleskog daje instukcije. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. 061/365-677. god. za sve {kole i fakultete.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije.k BRU[ENJE. kom pju ter ska obra da. gletovanje. 061/359-500. 062/569-444.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 062/139-034.k NJEMA^KI jezik. uni{tavamo `ohare. Tel: 061/382-219. Al. web hosting. Mob. manje selidbe.izrada elektri~ne instalacije.k TAPETAR. inzulina. Mob. SERVIS zdravlja. Mob. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 061/500-622. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. sanitarije. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. moleraj. 544-932 i 062/522-986. stolarija.k ENGLESKI jezik. sms ELEKTRI^AR . instalacija. pe}i.Tel.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Tel. 061/225-424. Mob. 061/915-981.k.k BRAVARSKI radovi. muhe. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. lakiranje parketa. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k VR[IM prevoz selidbe.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 065/733-400.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. popravka svih vrsta TV aparata. instrukcije. 062/672-858.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.k KERAMI^ARSKE usluge. selidbe. radim prevode. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. sve {kole i fakultete. fakulteta.k VKV BRAVAR. Tel. Mob.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.k UNI[TAVAMO `ohare. 062/691-202. Tel.k INSTRUKCIJE.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. mrave. Sarajevo. dekorater.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo.k MATEMATIKA instrukcije |acima. prodaja polovnih ra~unara. Mob. Tel: 061/529-608. 062/522-986.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. iz matematike i fizike. moljce. TELEFONIKO servis. Tel.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. 621-976. uz pratnju.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. itisona. 062/199-199 i 033/653-311. Mob. TV plazmi. itd. na www. Mob. 061/482-882. 061/700-863.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. sa radnom snagom. bojlera. davanje injekcija.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. 061/139-768. laboratorij. infuzije. i gra|. dolazim na adresu. itd). Tel. 061/432-704.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. lustera. iskusan profesor. voda keramika uredno po dogovoru. 061/522-476. 061/172-948.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 061/902-688. indikatora. Mob. Mob.. 061/319-604.Agencija: Tel: 061/188-011. 062/907-356.k INSTRUKCIJE iz matematike. Tel/fax: 070/235-236. 72 000 Zenica.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 5 KM. 061/180-120. ugradnja i popravka brava. 6.d. Mob. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. francuskog. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. 061/700-863. tapete. mijenjanje katetera. 061/172-948. Porodice Ribar 65. 061/536-973. Tel. prekida~a. sa dugogodi{njim iskustvom. pravim gelendere i kovane ograde. veoma povoljno. dolazak na adresu. Mob. Tel.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/266-764 i 061/108-779. individualni rad od 5 do 75. 600-514. 061/480-069. itd. bru{enje. prevodi. Tel. Tel. na Ilid`ai.k PARKETAR postavljanje. 062/226-665. Tel. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 1136 MIKADO d.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. brzo. iskustva. Tel.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. Tel: 062/918-201. nado gra dnja. povoljno.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. cijena 1 ~as/10 KM.

Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. marta. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. 120. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. i. . Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. stolje}a. „Davno. Izlo`ba. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. 9. kao Fest na bis. koja je prodajnog karaktera. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. jasnio je reditelj. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. bi}e otvorena petnaest dana. rekla je Damjanovi}. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. kada je u taj grad stigao klavir. mart/o`ujak 2012. evo. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. ali kako nam je rekao reditelj. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. marta. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja.OSLOBO\ENJE utorak. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. lje filmove snimljene u protekloj godini. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. da se povukao u sebe. me|unarodni filmski festival FEST. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. Tada je to bilo smije{no. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. ~ini se. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. koji se sre}u naizgled slu~ajno. u konkurenciji sedam filmova. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu.u svijetu velikih. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. ni tu nije bilo dileme. u Beogradu je zavr{en 40. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. Gotovo 100 prikazanih filmova. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. Film je. rekao je Radivojac. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. poslije 32 godine. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. jo{ 1994. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. ina~e. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . Grad Sarajevo se jo{ od 1965. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina.000 posjetilaca. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi .Ona je na svaki na ~in po se bna. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. Me|utim. Sarajevo je 1972. i to prvi u Srbiji. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . . Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. {to i jeste njegova osobina. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . SELIMOVI] dam dana. od ~ega 74 premijerno. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. ju~er su. [to se . Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. 6.

10. pi{e u najavi koncerta. Bend. i 11. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata.. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. 9. bi}e sa~uvane. kazao je ministar John Pennhouse. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. D. vih pjesama. Najbolji britanski bend je Kasabian.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja .36 SCENA utorak. The Horrors i Arctic Monkeys. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. koji je preminuo u srijedu nave~er. za budu}e generacije. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Koncerti }e se odr`ati 8.000 fanova. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane .. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. . do 1963. prvi put se 1995. marta. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. . sna`ne gitarske rifove. spektakularnu rasvjetu. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. navode organizatori. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. nakon razvoda svojih roditelja. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. mart/o`ujak 2012. pjeva~u The Monkeesa. . jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . Ja. prenosi AP. McCartney je od 1955. 6. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. kada mu je bilo svega pet godina. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. saop{tili su britanski zvani~nici.

Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. neko kra}e. ka`e ^oli}. marta. Ja. mo`da se ja tu vi{e dajem. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. ali i {ire. godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. na velikom ekranu.OSLOBO\ENJE utorak. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. preminuo je proteklog vikenda u 82. Sretan sam ~ovjek. prijateljima i mojoj publici. kazao je Lucas. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. Plan je jednostavan . Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. 6. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. D. i Bliski susreti tre}e vrste. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. . sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. . prema porodici. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. Bez nekog koketiranja i namjere. on kao jedinu istinu vidi ljubav.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. kao i za SF filmove E. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. re`isera Georgea Lucasa. . U SAD-u. Chewbacca. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . u 82.2018. mart/o`ujak 2012.T. godini. obja{njava da ni sam ne zna odgovor. . uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e.

najvi{e engleski i francuski . brat predsjednika Bashara al-Assada. Oni koji su 1982. ho}e-ne}e. Jemen i Oman. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. Libije i Jemena.pla}e ~asnicima i do~asnicima. a od naoru`anja imali su samo no`eve. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. kupnju novih oru`ja. dakako. ustav se treba promijeniti. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. saveznike se nema vremena provjeravati. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . mart/o`ujak 2012. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. mobiteli i SMS-poruke. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). a u Perzijskom zaljevu Katar. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Ipak. Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. Bili su spremni na osvetu. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. te ne{to vojnika. Tako je krvoproli}e zapo~elo. godine izgubili svoje najbli`e. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. To je. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. Tu su jo{ Kuvajt. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. 6. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade.38 [TAMPA•TISAK utorak. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. a vojska joj se u tome pridru`ila. Libanon. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. Sirija. Irak. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. Kad je policija zapucala. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su .sirijski natalitet vrlo je visok. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. masovna pobuna preselila se u Siriju. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . Jordan). Poginulo je i vi{e policajaca. ali i u vlastitim redovima. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. osobito one bogate naftom. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. Kad je u Hami 1982. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. sirijski vojni dezerteri. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. a pogotovo Egiptu.

Ali. u „[piglu”). definisala kao zemlju politi~kog zapada. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Srbija je sebe. nas. Pa da. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. . Tre}e. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. naravno asimetri~nih. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. opet kao retko kada. Srbija je sebe. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. nisam na{ao. Tre}e. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. te postrojbe za logistiku. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . na primer. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. me|utim. Ako. Prvo. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. Saudijske Arabije. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. da je po~etkom 1970-ih. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. Za obe je jo{ zagonetno. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. prihvatanja. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. 6. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. Mo`da su preterali. Helmut Kol. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. ili ho}e da bude. ne opstanu ni EU ni evro. naime. tako smo se. Jedan od najpopularnijih reportera. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. nije se razaralo (a jeste izvan nje. kao ni mnogi drugi radoznalci. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. pogotovu ne jednodu{nu. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. premijerno u novijoj istoriji. koje }u izneti u sa`etom vidu. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. Kuvajta. mart/o`ujak 2012. tako|e. bar ~etiri razloga. Drugo. odbijanja. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja.OSLOBO\ENJE utorak. ali i u vlastitim redovima. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . ^etvrto. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. utvr|eno je da. bezbednosni. zna „gde bi nam bio kraj” da da. ko jim slu~ajem. ~etiri decenije kasnije. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. U EU. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. Evroskeptici nemaju. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. deo EU. usaglasili s neposrednom okolinom. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Prvo. Kad je u Hami 1982. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. za „magnetisanje” je pridobila SAD. koja jeste. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. Evropi su zna~ajni iz. i zajednicama iz koji je izrasla. Miro Radoj~i}. stoga. zavodljivosti. izvla~enje o{te}ene tehnike. Drugo. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. premijerno u novijoj istoriji. Pamtim. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij.

datulju. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. vodeniku. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. {to je ujedno i najbolji izbor. klorofitum. puzavice. . dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. TRENDOVI LJEPOTA.l dracenu. Ako imaju dovoljno svjetla. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. poput monstere.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. kamelija. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. mart/o`ujak 2012. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). Pre dla `e mo za~insko bilje. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. fikuse. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. Saft izmutite. odnosno {loga. Prijedlog su sobna jela. 2 dl vina. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. scindapsus. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade.5 kg piletine 1. dolaze cipele i tenisice. hortenzija. gospin vlasak. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. kratko (2-3 minuta) prodinstajte. {e fle re. bakreni lonci. sobnu lozu. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. sobnu araliju. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti.. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. papratac. posolite i pobiberite. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje.. paprat. ciklama. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. asparagusl vo di te ra~una. te je odlo`ite na toplo. puzavice. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. lupanje srca. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. fikus benjamin. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e .. Kuhinjski pribor. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. Ali. Ali. MODA. na laganoj vatri. bijelim Tshirticama. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. porculanske zdjele. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. razne penja~ice. dracene. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. a nemaju jak bol u grudima. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka. asparagus. mje{avinu za~ina i kadulju. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. te smokve. kalanhoja. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. Ljekaru ih. sobna loza. paprat.infarkt. dosolite i pobiberite. oleander. dra ce nu. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. STIL. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. na stepenicama br{ljan. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. fikus benjamin. dracenu. za manje hodnike kraljevsku begoniju. 6. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. aucuba japonicu. {eflera. povremeno probadanje u grudima. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. ceropegiju. filadendron.. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju.

juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. On ima ugra|en i projektor. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. mobitel koji ima ugra|en projektor. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva.3GHz brzina radnog takta.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. 6. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. mart/o`ujak 2012. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u tehnolo{kom svijetu. poput bu{ilice. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga.8GHz uz Turbo Boost. {aku. vrat i senzore na glavi. a to su One X. Nikon D4 . 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. EURO 2012. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. One S i One V. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala.85“ iPad modela po~ne ove godine. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. 16. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. me|u kojima je 1GHz procesor. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. pa kao ljudi. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1.800.2MP. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. Prije toga. Aplikacija EURO 2012. a kada prvenstvo po~ne. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. 16GB slobodnog hard-drive prostora. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). Apple planira da proizvodnju 7. Tako|er. Ure|aj ima operativni sistem Android.OSLOBO\ENJE utorak. pa se mo`e re}i da je iPad. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. full-frame CMOS senzor. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane. Svaki od njih ima 4. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. Pored toga. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. To nikako nije sve. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. po~inje 8. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. Tako|er. Robot ARM ima ruku. omogu}uje unaprije|enu grafiku. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. Kao i njegov prethodnik. a pri tome koristi vid. ve} i stara vijest. u neku ruku. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa.

F.327 c) Teku}a sredstva 906.~lanovi uprave Munib ^au{evi}. I .o.2006.883.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.net.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410.ba .00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48. direktor II .00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3. direktor.231 b) Upisani osnovni kapital 4.386. 14.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.kagi.d. Pravilnika o sadr`aju. Gora`de .00 KM PASIVA f) Kapital 28. Gora`de.00 KM IV.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.742. Gora`de.334 (22.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.949. Sarajevo.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7.W.489.puna i skra}ena firma „Europa“ d.00 KM h) Teku}a sredstva 3.broj emitovanih vrijednosnih papira 223. direktor II .d. Gora`de.950 KM IV . i 2. „Europa“ d.425.782.00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1. Durd`i} Mina . 033/580-580.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br.479.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82.o. i 2.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43.d.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.o. III . Gora`de .093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III . 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011. mpimlin@bih. ta~ka b. predsjednik.o.015 c) Dugoro~ne obaveze 2. ~lan .predsjednik.T. Sarajevo III . S.805 KM PASIVA f) Kapital 2. stav 1. MPI “MLIN“ d. mart/o`ujak 2012.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. direktor U skladu sa ~l.675. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.OP]I PODACI O EMITENTU .F. Deljo Zijad. 2012.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98. UNCRBA22XXX.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .249.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.141 KM g) Rashodi 1.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .o. sekretar Dru{tva II .broj telefona i telefaksa.~lan . stav 1.00 KM i) Porez na dobit 209. dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.~lanovi uprave Ismet Bukva. U skladu sa ~lanom 4.20) i nominalna cijena .532.I.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.I.00 KM g) Rashodi 8. Sarajevo. BA393383204890493726 . 5 . Ul. i 2. Gora`de.T. Pravilnika o sadr`aju.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .909 obi~nih dionica.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d. Ustikolina .582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.30 nominalna vrijednost .039.ba .723 e) Ukupno pasiva 7.413.927 KM j) Ukupno pasiva 2. USTIKOLINA . za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.978.059.31. GPD "DRINA" d. Sarajevo.adresa sjedi{ta Sinica br.ba .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45. Pravilnika o sadr`aju.d. lejlak@hoteleurope. I . ta~ka a. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. 033-580-553.OP]I PODACI O EMITENTU . -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d.092.ba . Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. ~lan.T. kao i u inostranstvu. Kasim Bajrovi}. stav 1. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.d. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.467. 038/221-145.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d.124.d. Bahto Hamid.240.W. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH".687.993.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica. [emso Temin.broj telefona i telefaksa. XII 2011.~lan. broj 37/09).OSLOBO\ENJE.com.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d.627.682.958.ba.121.OP]I PODACI O EMITENTU . Enver Pr{e{ i Rehad Deljo .vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa .puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.958. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica. 77 KM i nominalna cijena . U skladu sa ~lanom 4.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .974 redovne dionice i nominalna cijena 25. Lukovo polje 54 . Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I . br. Kurtovi} Almas. e-mail gpddrina@bih. e-mail i web stranica. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6.877. v.887.905.035. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de. v. ta~ka b. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja. aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje.408. S.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}. www. 4.v.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43. 2. Lejla Kr{lak.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: . e-mail i web stranica: Tel/fax.broj telefona i telefaksa. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .42 OGLASI utorak. 29.958.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.650. nominalne vr.W.d. Trg Barcelone 1 . CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH.943 b) Rashodi 2. Bahto Hamid .027.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina.476. a preko DEUTSCHE BANK AG. Ustikolina.d. Sarajevo .027. na adresu pretplata@oslobodjenje.o.425.adresa sjedi{ta Ustikolina bb.273 KM h) Teku}a sredstva 283. 6. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. FRANKFURT AM MAIN.F.1.hoteleurope. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .582 PASIVA a) Kapital 3.net.I.00 KM j) Ukupno pasiva 48. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.d.687. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I .969.958.broj emitovanih vrijednosnih papira 83.

mije{a mitove. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. 2005.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. 1980. {to je i bio uzrok sukoba. ni sa strane svemira i prirode. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. dobrih djela i dobro~instva. 1629. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. ni ispod. do 1942. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. Obradio je vi{e od 1. i D`ehennemu. Najkra}e. historijske. ljudskosti i dru{tvenosti. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. strasti.OSLOBO\ENJE utorak. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. isti Gospodar. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. pjesni~ke i druge gra|e. Pravom putu i ispravnom `ivotu.{. a nisu im kao vlasni{tvo predati. jedan od najve}ih filozofa 20. kulture. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. Mislilac hri{}anske inspiracije. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. a sebe kraljem. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. 1946. `ivota i svijeta koja preko: vjere. zrak ili vazduh. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. 1900. organskih. harmoniju. vrijednosti. i u svemiru. Rita Hejvort i Anita Ekberg. doba kolere”). Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. zajednice.001 no}“. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. solidarnosti. anorganskih. ali isto tako i neraskidiva veza. Hans Bete Fehim ef. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. um. izravno. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. Tokom hodo~a{}a u Meku. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. 1480. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. besmislu. svijeta. interesa i koristi prisutna je i Objava. dru{tva. 1953. intuicija. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. zvani ljudsko dru{tvo. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. unaprijed odre|enom. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. .“ Dakle. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. 1993. 1836. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. isti Vladar i isti Odr`avatelj. sluge. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. ni izvan. koji je osvojio poznate ljepotice. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in.u dru{tvu ireverzibiliteta. straha. 1957. magiju i realnost. nakanom. savjest. drugi po veli~ini grad u Angoli. G. prilago|eni i upokoreni ljudima. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. slikar. koji je 1883. muslimana toga doba. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. 6. pribli`ava Allahu. D`ejn Mensfild. poroka. uhap{en Ta Mok. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu.{. jasno i precizno. egzistencije. uz granicu s Tajlandom. natjecanja u dobru. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. vjerujemo. emocije i pamet. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. 1992. prirode. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. smislom i ciljem. marta 1948. koristiti. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. 1998. proporciju i mjeru remeti i u sebi. H. zajednici i ljudima. 1874. 2001. Dakle. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. 1944. vijeka. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. po`uda. Meksikanci. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. ~estitim i dobronamjernim ljudima. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Umro 23. razum. ~ovjeka. 1999. nakani i na~inu stvaranja povjereni. d`entlmen”). (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . U okviru istog reda. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. saradnje. vodu ili ki{u. esencije. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. 1475. “Mikelan|elo”. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. dru{tvenog i dru{tvenosti. tako Allah d`. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. Spaho“. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. dobrih djela. Na sjeveru Kambod`e. “Filozofija slobode”. i u prirodi.u dru{tvu pored instikta. To je cijena ljudske slobode. iskrenim. univerzum. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. neposredno i direktno dariva svjetlost. dru{tva. 1927. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). 1994. Svemir i priroda su po sadr`aju. reda i poretka. sudbine. “^ovjek i ma{ina”. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. solidarnosti. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. vjerozakona. Kako su priroda. ju`no od Bagdada. Spaho. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. Romi [najder. isti Izvor nafake. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. 2004. mart/o`ujak 2012. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. {to je fikcija nevjernika. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. pet osjetila. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. perver zi ji. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. {to je zabluda politeista. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. 1941. dra” “Ciganin i . radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. U 89. i zato samo Njemu trebaju robovati. prilago|eni i primjereni. 2002. “Smisao istorije”. {ejtanu. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. a ~ovjek red. vijeka. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. dominiraju instikti . smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. pravim vjernicima. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. slobodni. `ivot i nafaku svakom stvorenju. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. saradnje. `ivimo. a od sebe. ljudi. a povjerenu i prilago|enu prirodu. Priroda Allahovom Voljom. [to se ti~e kosmosa. a ne predati univerzum. Na`alost. nagona. 2007. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. niti joj robovati. Mehmed ef. priroda i ljudski svijet. svrhom. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. poredak. bescilju. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. poliglot. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. Odredbom. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. tagutu. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. i u dru{tvu. dru{tva. konstruisao prvi automobilski benzinski motor.500 rukopisa teolo{ke. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. izo pa~enos ti. etike. svijest. me|u kojima su Merilin Monro. Osnovao je 1890. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od.

Oru~ (od 65. Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). Kagawa (Borussia Dortmund). Strijelci: 1:0 . Ibi{evi} (Stuttgart). ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Varupa. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji.N. Batovanja. Zec (od 70. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Edis Tahiri (Olimpic).30 i 17. ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). Mla di bh. Prijateljski me~: Travnik . Trener: Husnija Arapovi}. Ribi}. Derdiyok (Bayer Leverkusen). Borac. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. N. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). “Da su vremenski uslovi druga~iji. mart/o`ujak 2012. odli~ne asistencije Cassia. U 63. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. Kerim Memija (@eljezni~ar). ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Peji} (od 75. te 19. Gledatelja 200. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. ^ehaja). Lihovac. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. BiH je od 24. Varupa (63). a plavi su odlu~ili igrati po danu. te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Oru~. N.30. Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. Naime. reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. Kmeta{. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg).Batovanja (22). Gurbeta). Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. Su~i} (od 75. Varupa. Huseinspahi}.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. {to }e biti prva provjera bh. kadeta za kvalifikacije za EP 2013. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Kuzmanovi} (Stuttgart). Jele~.Red`epi (75). ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. 2:0 . Oru~). E. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. La{tro. OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Red`epi. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). me|utim. ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. Goran Ratkovi} (Borac). a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. 14. Mi{i}. Iako su zvani~ni termini za 16. 3:0 . a u grupi su jo{ selekcije Francuske. do 29. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. povi} (Kozara). Idealni tim 24. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. Kova~evi}. Iskra.[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. . Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. Seferovi} (od 75. Samir Radovac (Sarajevo).30. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Karali} (od 70. Sli~an scenario i u 75.Mi{i} (77). Amar Heri} (^elik). Jusufba{i}). Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{.44 SPORT utorak. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Marko Mihojevi} (Leotar). Marko Simovi} (Leotar). [iljak. Cassio. prema izboru novinara Kickera. @eljo . marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. u Slova~koj. Amar Burovi} (Sarajevo). U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Teren te`ak za igru. Omerinovi}). Simeunovi}. Gundogan (Borussia Dortmund). ^elik. imala je nekoliko dobrih prilika. Behi}). Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. Trener: Ned`ad Selimovi}. gdje }e 8. Zeko. Gr~ke i Slovenije. Popovi} (od 80. Schwab (Bayer Leverkusen). Fuka). lektor Malko~evi}. Toprak (Bayer Leverkusen). Castro (Bayer Leverkusen). a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. u kojoj sudjeluju: Borac. . Almir Aganspahi} (Olimpic). Li. Terzi}). Maroh (Nurnberg). Adel Halilovi} (RB Salzburg). septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. Kiessling (Bayer Leverkusen). Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Zatagi}. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Kova~ (od 75. Sloboda i [iroki Brijeg. 4:0 . obavijestili su nas iz plavog tabora. Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). Varupa. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. naravno da bismo izabrali no}ni termin. ISKRA: Karanovi}. Handan. Emil Gluhali} (Zagreb). [ari}. Mladen Perovi} (Slavija). Terzi}. J. minuti. @elje Amar Osim donesenu odluku. kolo sezone 2011/12. 6. [iroki Brijeg i Vele`. kola Bundeslige. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. Karad`a. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0.

Treba pozitivno razmi{ljati. i 1992. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. Li. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela. “Ovo je jednostavno sr. morao je snimati to. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. Imamo mi tu Slavka Brekala. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. a najbolje ju je opisao Franck Ribery.OSLOBO\ENJE utorak. Me|utim. godini. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. . Naime. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. kao {to su Mirza Rizvanovi}. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. na Pecari. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a.. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. mart/o`ujak 2012. ~eka nas te`ak raspored. stoper Sarajeva. Z. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. . marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. Kako god bude. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. a poznato je da u 1. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. ima jako te`ak raspored. [teta. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. Ostali su zdravi i spremni. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. osim kontrolnih utakmica. a mana je to {to nas svi dobro znaju.umor. ^itluku i Opatiji. godine. {to im se posljednji put dogodilo 1991. kolu moraju biti pravi. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad.. odnotat. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Idemo na pobjedu. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. „@elimo ostati u vrhu. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. koji je kako tvrdi Torlak. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. sigurno je da }e biti poja~anje. odradi}emo dva treninga u utorak. konstatovao je Torlak. “Trenira. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. “Umor je jedan od faktora. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. Prema njegovim rije~ima. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. jer mi smo zaista dobro uigrani. rekao je Torlak. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. Bi}e te{ko. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. 6. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. dokazao je povratak. “Ima tu sve ga. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. ~ija ekipa . je~i su Vedrana Je{e. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. J.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. pacijent umro. a tu je i polufinale Kupa. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac.@eljezni~aru. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. Sada kada je to slu~aj. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. ovisi}e to o nalazima. Bayer je bio bolji sa 2:0.

koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. koji je povrijedio koljeno. Nismo u dobroj formi. ali i u budu}nosti. Nemamo {ta izgubiti. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. mart/o`ujak 2012. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. ali va`nu prednost. a on je igru napustio u 57.Milan (0:4). uz dva gola Robina van Persieja. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. je trener Benfice Jorge Jesus. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. odlu~io je istr~ati na J. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}.45 sati. Parovi: Benfica . stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica.46 SPORT utorak. a Ker`akov.Zenit (prvi me~ 2:3). Li. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. Peterburga. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. koji je 2009. zbog povrede butnog mi{i}a. te je nje gov nas tup bio upi tan. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. Me|utim. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. minuti. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu.5 miliona eura. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. Veznjak. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. prenosi Bild. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. Podsje}anja radi. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. Zvani~ne potvrde jo{ nema. pauzira nekoliko sedmica. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. 6. Me~evi po~inju u 20. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. kada su nadigrali topnike. Luisao su aduti portugalskog sastava. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. OSLOBO\ENJE Povrede bh. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. [irokov. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. Cardozo. Nismo u dobroj formi. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. Bender (22) je doveden u klub za 2. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. Na drugoj strani. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0.” . koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. Semak ruskog tima. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. Arsenal . . no svi timovi imaju oscilacija. To izgleda nemogu}e. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. Maxi Pereira. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. godine. teren. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya.

trener ^elika. slobodna je bila ekipa Zenice. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. LA Lakers . kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. Houston . ali smo se dobro borili. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M. “Nismo uspjeli pobijediti.000 prisutnih u Gradskoj areni. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Charlotte . Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. Gradina Koteks-Trica 15. Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. trenerica Partizana. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. Philadelphia . naravno da smo sre}ni. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . Podsjetimo. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja.New York 115:111. produ`etak. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. Phoenix . 4.Denver 94:99. mart/o`ujak 2012. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). Biha} 21. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. .Chicago 91:96. ali su im Zeni~anke dobro parirale. 11. Rezultati:Boston . kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. Travnik 18. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. rina Maljkovi}. Povratak klasici Aktuelno . 6. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Gradina Koteks-Trica . Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. Odom je. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. Sloboda 21. 7. M.Od`ak 101:55. Grada~ac 15. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Grada~ac . ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati.Golden State 83:75. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. Zenica 10. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. na cjedilu. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. 10. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. Oko 3. 2. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. godine.Sacramento 88:96. a imaju evroliga{a. Srednjo{kolac 13. 5. koja }e napuniti ovu dvoranu. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. ali smo se dobro borili. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. Litva 15. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. Na kraju. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. da nisu obrukali ni grad.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner .LA Clippers 103:105. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. koja se uistinu ove sezone bori s formom.OSLOBO\ENJE utorak. tj. 8. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu.Travnik 73:76. ali i da se ekipa borila do kraja. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Od`ak 18. ali i finalu. Poredak:1. 9.Miami 93:83. 3.@ivinice 78 56:53. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva.Honda Civic 2012. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. Odmah po preuzimanju dva pehara. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. 6. a pala je i pokoja suza radosnica. TUNOVI] ma}instvu. aplauzom su pozdravili go{}e. [to se ti~e same utakmice. ali i odli~an doma}in. Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. San Antonio . Onda poslije toga ide i prvenstvo. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. Toronto . Salinas Falcons 12. Rezultati: Litva . Biha} Salinas Falcons 20:0. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in. Srednjo{kolac .Sloboda 71:95. ~ime je ostavio svoju ekipu. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. Odom je 22. Rondo je ubacio 18 ko{eva.New Jersey 101:104. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. @ivinice 78 19. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Drugo mjesto za nas kao da je titula.Noviteti 2012. rekao je Odom. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. produ`etak. barem tako tvrdi.

8. D`umhur na 310. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . Damir D`umhur (BiH) 145. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. Lejla Tutund`i}. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. 475. Elvedin Avdovi}. a u borbama Kerim Omerbegovi}. 4. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. . Edita Murguz. aprila. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. 10. marta u kineskom [angaju. marta. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. mart/o`ujak 2012. B. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. Bahra Avdovi}. Asja Kla~ar. teniser Amer Deli} ostao je na 178. Lejla Tutund`i}. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. a u borbama Ibrahim \onko. Roger Federer ([vi) 8. Anel Polutak. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. ovi nastupi su otkazani. 7. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Emir Kaljanac. 603.450. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. Sadmir Habibovi}. Jusuf Ali Ra{idagi}. Mervana Jugi} . Ema Burgi} (BiH) 13. 4. Toma{ Berdych (^e{) 3. WTA rang-lista: 1. Kerim Omerbegovi}. 952.710. Ibrahim \onko. D`anan ^ukurija. kod mla|ih kadeta. 3.Salki} na 92. mjesto.270. 10. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. Prvi je i dalje Novak \okovi}. Od bh. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. Andy Murray (VB) 7. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. Tomislav Brki} (BiH) 87. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. 9. Mer vana Jugi} . Tako|e. najbolje rangirani bh.Salki} (BiH) 144. 2. Novak \okovi} (Srb) 13. 8.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. 417. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). Ned`ad Husi}. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. 5.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. mjesto. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}. Adna Bori}. S druge strane.340. rade punom parom. mjestu. 9. ko je }e se odr`ati od 9. Almin Avdovi}. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. Elvedin Avdovi}. poziciji u singlu.980.850. Mardy Fish (SAD) 2. Alen ^ukurija. Aldin [etki} (BiH) 72. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. Sabina Tanovi}. Samantha Stosur (Aus) 5. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. Rumunija od 16. Tarik Omeragi} }e. dok je u konkurenciji dublova na 92. Na Li (Kin) 4. 310. Mirza Ba{i} (BiH) 148. do}i u pitanje. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. Petra Kvitova (^e{) 7.825. Jelena Simi} (BiH) 16. Caroline Wozniacki (Dan) 6. Victoria Azarenka (Blr) 8. Amer Deli} (BiH) 285.875. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac.095. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). 7.415. Marion Bar toli (Fra) 5. V. 886. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. Edita Murguz. koji sada zauzima 475. koja se ovih dana organizuju {irom planete. Vera Zvonareva (Rus) 4. Jusuf Ali Ra{idagi}. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja. Jasmina Tinji} (BiH) 206. 266. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara.860. Rafael Nadal ([pa) 10. 301. 3. mjestu. Samir Selimovi}. 6. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. 332. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}.840.390. do 11. a u borbama Deni Memi}. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Maria Sharapova (Rus) 7.665. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G.. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. marta do 1. Osvojeno je deset pehara . 5. Austriji. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). koja je objavljena ju~er. 674. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. u Vogo{}i. Bronze su osvojili Goro Arel.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. do 18. Najbolje rangirana bh. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012.310. Grada vratila se sa 19 zlatnih. nastupi}e Nihad Ba{i}. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. Emir Memi{evi}. a Brki} na 417. poziciji. Andrea Petkovi} (Njem) 3. 6.680. ATP rang-lista: 1. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. 6. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. Na`alost. B. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. Srbiji i Hrvatskoj. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. Za najboljeg takmi~ara. Ba{i} je sada na 301. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4.810. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} .455. 178. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga.. David Ferrer ([pa) 4.710. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. Dina ^ukurija. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama.160. 2.

mart/o`ujak 2012. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . G. Me|utim.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. Bra~kovi} 2. Dra{kovi} 1. Burnazovi}. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul.OSLOBO\ENJE utorak. Alibegovi} 1. Markovi} 5. Gledalaca 100. Hrbat 6 (1). Trener: Pero Milo{evi}. Velispahi}.04 m). . Osim Mileusni}a. u Sarajevu. do 9. D. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}.92 m). Mi. 1 sedmerac). N. G. U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). Sabljakovi}. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. . Demirovi}. I. juna) za odlazak na SP 2013. Delegat: Zahid Crnki} (BiH). Joveti} 2. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. ali to nije i slu`beno potvr|eno. Markovi}. Terza 3.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Efendi} (6 odbrana). koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. Dedaji} 1. prva mjesta u Splitu su od bh. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. kola regionalne SEHA lige. koja nam je potvrdila dolazak. ~lan Atletskog kluba Zenica. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. do 8. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. Stankovi}. BOSNA BHT: Poli}. ali i selekcijom Crne Gore. Latkovi} 2. . dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. La- bilje`io tri izjedna~enja. do 9. Kalu|erovi} 1. Mladi sastav bh. pod nazivom Zlatni pijetao. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). Lov}en 6. godine. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. Lipovina. Podsjetimo. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. Radovi} 3. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. ]UMUROVI] odbrana. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. Me|utim. Durakovi} 1. Lingo. te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. On je hitnuo koplje na 74. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. V. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Pejovi} 1. Popovi} 1. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. Peri{i} 3. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). Zulfi} 4 (1). marta. u [paniji. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. Jusufovi}. Simi} (15 odbrana). 6. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. Lov}en 6 (3). Najbolji bh. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi.65 m) i diska (41. Grbovi} 4. Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. Trener: Goran Tomi}. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. uz tri pobjede i dva poraza. VRANJE[ Pripreme bh.

net. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to.308. 348.781. godine Na osnovu ~lana 63.d. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1. e-mail i web stranica tel. i ~lana 67. Zenica .Butigan.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222. godine Op}inski sud u Sarajevu. lahke brigade bb. Fra An|ela Zvizdovi}a br. . fax 032 244-135. godine u 12 sati.376. DRSV Valjevac Mirsad. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. godine.473. vrijednost predmeta spora 16. 2011.884. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22.s.351 j) Ukupno pasiva 26. katastarska op}ina Mitrovi}i. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 28.604 g) Rashodi 7. 311. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. 31. 2012. Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. Skroze bb. Zavidovi}i. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. sin Saliha. 6.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani.00 KM. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}. 2. 6.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . 2. radi duga. iz Visokog. ZPP-a.d. U skladu sa ~lanom 4. majdan kame povr{ine 29. v.313 PASIVA f) Kapital 23. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. godine. Olovska 84. ing. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira. ~lan Abdulah Serdarevi}.007 IV . 2012.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}. 6. 2012. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. Mostar. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.629 h) Teku}a sredstva 3.55 KM. Kozarskih junaka 13. klase povr{ine 189 m2 .~lanovi uprave Muhamed Begi}. [etka Berislav. ~lan . po~ev od dana podno{enja tu`be.ba www. tj. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. Mostar. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. 2. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. sa dijelom 38/100. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011.OP]I PODACI O EMITENTU .187.927 m2 . 26. Mustafina.155. ul. Sarajevo. radi duga.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . ZPP-a). dipl. pa do dana isplate iznos od 1. Kozarskih junaka 13. a u vezi sa ~lanovima 328. ta~ka b. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso.skra}eni naziv . u suprotnom. `rtava.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Visoko. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". Pravilnika o sadr`aju. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. i ~lana 67. 1. S. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo.634 m2 . isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. sa dijelom 31/100. 2012. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. stav 1.390. Sudija Sanela Goru{anovi} .p. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA. M. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. i 329. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719. Radovlje bb. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. generalni direktor Sarija Arnaut. 2. godine.adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. Bl. oranica 5. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II . Dr. sudija Sanela Goru{anovi} . ul.ba . stav 1.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26.323 h) Dugoro~ne obaveze 1. 032 401-257. 2011. iznos od 100. 6. ]ori} Sa{a. predsjednik Muhamed Mu{ija. 16. Kosovskih junaka 12. godine.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". 27.155. Kakanj.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. godine Na osnovu ~lana 63. [ufflaya 26. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494.170. mart/o`ujak 2012. op}ina Zavidovi}i. 5.00 KM na ime naknada za opomene.rmkpromet. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda. i to sudija Sanja Vu~ijak. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Hasibov.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. 2012. katastarska op}ina Mustajba{i}i.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. ostala nep.22 KM. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. iznos od 2.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. Sarajevo. protiv tu`enog Mari} Milenko. Mostar. 2011. broj 19/03 i 54/04). Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. ul. suzdr`ano ili negativno.85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. ul.764. Zenica .409.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . e-mail: rmkprom@bih. sin Sakiba.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . a po zahtjevu Valjevac Mirsada. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. 28. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I .007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. ul.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada. ul. sa dijelom 1/1. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. Sakibov. ~lan Nijaz Begi}.broj telefona i telefaksa. ul. 28. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. ~lan Suad Orli}. godinu rmk promet Zenica. pred ovaj sud u sobu broj 330/III. ozna~ene sa: . NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. takse na presudu u iznosu od 100. povr{ine 5. a na osnovu ~l.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . Salihov. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. 2. i 2.810 g) Upisani osnovni kapital 26.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. iz Skroza bb.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935. Ulica kadije Uvejsa br.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 23.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. Radi}a br. ul. ozna~ene sa: . 27. godine Op}inski sud u Sarajevu.89 KM.438.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice".180. 2012. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice.

Vehbi ef.30 07-16 07-14 07-19 07. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30-15.30-15. 6. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30-15. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30 07-19 07. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30-15.30 09-19 08-16.OSLOBO\ENJE utorak. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . [emsekadi}a Kulina bana bb H. 14. mart/o`ujak 2012. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30-15. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30 07-19 07. subota nedjelja 07-19 07. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30 07-19 07.

Tel. stan u Ul. ul. 062/940-550. Tel.eta`no grijanje. itd. 061/836764. 061/480-069. Tel: 061/171-897. 063/036-955. Mob. 061/522-476.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. god. Tel.k USLUGE „VITALIS“. 061/161-790. cijena po dogovoru. monta`u sanitarnih ure|aja. injekcije. pogodan za sve djelatnosti. gletovanje.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. 061/513-448. na www. 0617350-448. novogradnja. 185m2. super opremljen stan. 621-976. internet.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta.k „DOM VITALIS“. kod Ekonomije. na du`i period. sterilitet. dekorater. 062/909-306.k IZDAJEM sobu. sala za vje{banje. mrave. god. centar grada. Ribara 52m2. V sprat.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 061/482-882.k STAN na Alipa{inom polju. stare vezove sa srmom.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.k . 4 oktave.k SERVIS zdravlja.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. Mob. sve novo. popravka i razvod instalacija. potpuno namje{ten. pre{ao 119. Tel. dolazak na adesu.trosobni stanovi. dolazak na adresu.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 033/442556.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. maturski radovi itd. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Mob: 061/654-941. 061/201-200. 110. 033/209-955. 2 balkona. 063/864-775.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Mob. u dr`avi i vani.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. Mob. lijenti poznati. Ante Babi}a br. Mob.k BRAVAR i varilac. za sve. nove. Tel. 061/700-863. pe~i.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. dolazim na adresu besplatno. Tel. pro~epljenje odvoda. 061/359-500. Tel. 75. moleraj. i{ijas. 061/497-138.k TAPETAR. kvalitetno i povoljno. Tel. komarce i mi{eve. Mob.k MOLER radi molersko-farbarske radove. Z. cijena 5.B. Tel. A. 062/073-760.k UNI[TAVAMO `ohare. dolazim na va{u adresu.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. kablovska tv kod Hitne pomo}i.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. 061/344-365. 061/101-899. 061/812-046.k RENAUL cady. inzulina. instrukcije. 061/926-560. stjenice. 061/219-768. Trg. Mob. i 061/785-535. ugalj. Mob. 2 balkona. 062/136-248 i Tel. blizu Katedrale. Mob. Tel. suhozlatice. fotokopirnica.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. 061/188-410. Mob. filateliju. mail dinatt80@hotmail. Podcarina br. 061/252-663.k VODOINSTALATER sa 30.k utorak.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. 532-497. muhe. Mob. }avrme. dolazak na ku}nu adresu. kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel: 063/684-566. prizemlje. na Ilid`ai.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. 061/702-881. instalacije sistema. ig. 516. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 3 sprat. od Trga heroja. mijenjanje katetera. sa gara`om. Tel: 061/382-219.[imi}a. prvi red od mora 5m.k STAN na Bjelavama Ul. kucanje radova na ra~unaru. na du`i period (agencija).k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. vp. cen. 77m2 + 2 balkona. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima.061/194-929. mrave. ENGLESKI. 062/738-728.000KM. 061/437-732 i 061/214-306. 033/526-625. Tel. mi{eve stjenice moljce i dr.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/200-894 i 033/525-966.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. isplata odmah. 066/973852. Tel. Mob. Tel. 90m2.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. Tel. Tel. cijena 175. Gladno polje. 535-659.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. u odli~nom stanju.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. Mob. cijena 1 ~as/10 KM. kompjuterska obrada. Mob.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Mob. Mob.k BESPLATNE web prezentacije. Tel:062/918-201.kablovska televizija. antivirusi. Tel: 061/795-449. ordenje. adaptiran sve novo 46m2 + parking. VP. Skendera Kulenovi}a.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. u Hrasnom. Mob. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Mob. prevodi. 65 M2. gamad 100%efikasno.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. ve}im i modernim kombijem. 456-979. veoma povoljno.Tel:061/247-186. Mob. itisona. Breka. Tel. prostor 14m2. Mob. 066/723-731. ku}a je bila rezidencija. tapete. staru deviznu {tednju. 061/145-504.plava metalik. 061/243-891.k.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 061/350688. davanje injekcija.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. ugradnja i popravka brava. Pofali}i. kab.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2. 2 lo|e.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Cijena 12. 2 kupatila. 061/227-189.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat. 061/415-787. 104.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. nervoza.k PRODAJEM nova invalidska kolica. servisi ra~unara. aparate. 3 sprat. veliki kombi.htc. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. gara`om. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. 061/159-507. zna~ke i ost. do Marindvora.k VR[IM prevoz selidbe. ing.k ZIDNO ogledalo 200x75. Tel. potpuno namje{ten stan 55m2.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. bli`e bolnice Ko{evo.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. izlog. profesorica u mirovini. Panjete. 062/139-034. Tel: 061/367-103. 061/203473.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike.000KM. grijanje. 061/902-688. 663247. Ante Babi}a nova stolarija. 630-332. 68m2.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma.13 sati.anasnegina.com. 033/232-162.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.k.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. za sli~an. Mob. 061/573-640. Mob.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. povoljno. 061/323-906. Tel. 062/391-715. veoma uspje{no. upotreba kuhinje. 066/995-944. 542668.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. 066/801-711. isplata odmah. 061/536-973.. Sarajevo. M. garancija 2.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. Mob. kao nov. parking. 033/219761. cjena po dogovoru. soni.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46. francuskog. Tel. kre~enje. 2 eta`e. godine.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. mo`e i prodaja. 061/519-089. Tel. 654-793. Mob. sve {kole i fakultete. Dvor 97m2. Tvin Spurk. 84m2. kablovska i mjesto za parking.Tel.5KM. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Tel:061/864-651.000 KM. 650-867. 065/572-966.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 27m2.k. 062/910-407. Mob.00 KM. infuzija.000KM. Tel. Mob. Mob. za jednosoban. laboratorij.balkon.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. sauna. Tel.k BRU[ENJE. dvosjede.k INSTRUKCIJE iz matematike. TOUR 1. namje{taja i auto sjedi{ta.k DVOSOBAN namje{ten stan. luksuzno.k PRODAJEM XI BMW . izrada tel. nezavisnosti II sprat 72m2. tepiha. cijena 200 KM. 2. Tel.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. sa radnom snagom. 0617161790. 2050KM/m2.Tel:061/172-518.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. 456-505. Hrasno. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 061/319-604. Tel. kvalitetno. u Hrasnici. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. brzo. 29.k STAN u Vogo{}i. benzinca registrovan u oktobru. radijatori. 061/864-651. internet.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. 1 sprat. 061/533-326. 1400KM/m2. iz matematike i fizike. za sve |ake i studente. studente i odrasle. Tel. malterisanje i ostalo po potrebi. 061/172-948. balkon 1520KM/m2. 061/172-948.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 061/177-556. Mob. 350 KM.450 KM/m2. 1600KM i centar Ul. 652-338. lokacija 300 m od OHR-a. 061/563-292. Semira Fra{te 52m2. 061/279-971. mob:063-165-119. renoviran. luksuzno.amerikanac.Tel:061/323-906. 2008. 061/141-659. Mob. 56m2. 061/139-768.k STAN u Lu`anima III sprat. P. uz garanciju. 380KM. Tel. ericsson. Tel. struna. 544-932 i 062/522-986. Mob. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. Mob. 061/405-622. 180 KM. bojlera. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 285. web hosting.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. plinske instalacije i mijenjam konvektore. 001 MAXIVITA.Tel: 061/981-848. 061/965-126. auta.k BRAVARSKI radovi. Mob. Tel.k STROGI centar. Tel. 1.k BA[^AR[IJA. 066/995-944. 066/092-978.TD (90. VII sprat. Tel. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 061/192-670. 2500KM/m2. dolazak na adresu. eta`no centralno grijanje.god. 1 sprat. najjeftinije cijene. ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. balkon. D`. Ciglane i 56m2 centar. 061/180-120.k MOLERI nude usluge.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. [entada-Novo Sarajevo. sve novo i sa garanciom. Mob.pionirska dolina. Porodice Ribar 65. 062/695-695. 400 KM. Tel: 062/649-370. Tel.00 KM. 13. Tel. 033/558-820. 061/923-192. 061/922-476 i 033-800-514. 621-976. Tel: 061/245-900. 062/226-665. i sve drugo po dogovoru. Mob.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Tel. Bijedi}a 68m2. radim prevode. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. 2 sprat. cijena do 20kom — 1. 100m2.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. 063/879-720. Mob. 061/507-756. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel: 061/795-449. renoviran. be`i~ne tel. 033/445-612. 061/211-300. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.Tel. iskustva.k IZDAJEM dvosoban.Tel:061/415-786. 2002. Tel/fax: 070/235-236.k PRODAJEM Alfu 146. Mob. ~as 6 KM. parking.pogon 4x4.com Mob.benzinac.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. gitere itd. kablovska. centar. 065/819-136. 57m2. IV sprat.065/869608. Mob. 062/383-064.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. sve namjene. Mob.www. G. 061/224 -104.k OBAVLJAM poslove zidarske. Tvrtka. el. Tel. 2003. Tel.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Tel. Cijena 20 km m2. 066/723-731. na 061/199 328. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 0617214-405. Tel. 061/573-640. Mob. 25m2. ul. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. 112. moljce. infuzije. plin. Olimpijska 80m2.k MATEMATIKU instruira dipl. sablje.k RADIM centralno-eta`no grijanje.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Mob. 032/244-417. ~as 6 KM. na Alipa{inom polju.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Mob. 001 INSTRUKCIJE. korpe i brojne druge proizvode. ul. sms PRODAJA mobitela. original daljinski za sve TV aparate. hranjenje. na Grbavici i Dobrinji V. 061/141-676.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Tel:061/382-219. nije registrovana. 061/925-649. sanitarija. 061/930-315. namje{teni. na du`e vrijeme. Mob. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel: 061/275-440. Mob. Tel. Tel. d`amijska 260m2. 2 sprat. 4 sprat. 061/365-677. V sprat.godina.9. 062/907-356. 510-228 i Mob. Mob. Tel: 061/552-556.grijanje. 065/027-864. Mob.000KM. sve novo.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. u Sarajevu. elektrotehnike.k VKV BRAVAR.k PRODAJEM ili izdajem pos. X sprat. Mob. Tel.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. 128m2. 061/224-597.dva lifta.k MARIJIN Dvor.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel. bazen. 061/266-764 i 061/108-779.Tel. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. sa grijanjem. 062/383-064. matematika. 450 KM. (ku}na dostava).Tel: 061/360084.k IZDAJEMO ku}u 300m2. 061/863-559. A. instalacija. Mob. Tel: 033/454-968.k POFALI]I. priklju~ak intereta.900.500KM. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2.sms NOVOGRADNJA. pregled ljekara (internist). Mob.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. 718-405. Mob. 061/221-668. 66. Tel. 1:25.400 KM/m2. inf.000 KM. ru~ne. 1984. Mob: 061/172-518. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo).k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari.k STAN u Ul. 59 ks. 062/916-472. gara`nih vrata i blindiranih.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul.k KUPUJEM stan u Sarajevu. depresija. Ko{evo 330. 062/829-206 i 033/295-290. prodaja polovnih ra~unara. 061/224-704.Tel.Tel.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 062/723-575. popravka svih vrsta TV aparata. 062/256376. certifikate.k FERHADIJA. pravim gelendere i kovane ograde.k MATEMATIKA instrukcije |acima. 600514.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. uz pratnju. za sli~an. Mob.Tel: 063/762-092 ili 659-895. Tel. Josipa Vanca{a. 062/243-329 i 061/437-719. 061/170-254. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. Brdak~ije I sprat. Alipa{ino polje.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. 2000 godina.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel.000. 1000KM.50m2. centar. prostor 100m2+70m2 placa. 061/922-476 i 033/800-514. u zgradi sa gara`ama. Mob. Donji Vele{i}i. TV-kablovska. centar. 062/383064.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Mob. Vrbanju{a. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sarajevske i pirotske. balkon. Tel. 1 sprat.Tel. video i web dizajn. stolove. et.na. god. komad.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. sa grijanjem.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. namje{ten.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. sa dvori{tem. sve {kole i fakultete. 033/536-765 i 061/134544. 6.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. Mob. 500 KM. 218. tenisko igrali{te.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. za sve {kole i fakultete. prostor 125m2. itisoni 1.k IZDAJEM pos. satove zidne. 532-872.k MIJENJAM dvosoban stan. Mob. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. `enski.k DVOSOBAN namje{ten stan. Tel.k IZDAJEM pos. Porodice Ribar vp 58m2. reuma. Makarska rivijera. popravlja stare.ba.k NJEMA^KI jezik. Mob. 40-42 original ko`a. uz doplatu. 061/233-078.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Zvati svakim danom 8 do . 4 sobe sa terasama i kupatilima. firma Glanz.Tel: 062/737-506. 033/225-431.k TV VIDEO servis. 061/573640. kupanje. Tel. Tel: 066/999-012. satove.000 KM. Tel. Mob. Hrasno. Tel. vr{i opravku instalacija. na Ilid`i.5KM/m2. nov. uni{tavamo `ohare. Tel: 062/200-777-033/203-127.k INSTRUKCIJE iz matematike.k SERVIS kompjutera sistemi. 453-752.k POSLOVNI prostor Hrasno. 9 sprat. stan 92m2. voda keramika uredno po dogovoru. K. kao svila.k INSTRUIRAM |ake i studente. poduka za |ake. extra sre|en i namje{ten. Mob. Tel: 061/548-023.pacomoby. sad mogu} i drugi dogovor. Mob. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 061/205-235. na Alipa{inom polju. ^emerli}a. Mob. fiksno 100KM. Mob. pranje i su{enje vune. ordenje. aprate. stolarija.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. www.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). Tel. Tel:033-238-408. Tel. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 061/205-235. selidbe.000KM. glavobolja. 68. 86m2 i 76m2. 95. Tel:061/208-414. popravljam brave.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Mojmilo.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. nadogradnja. Mob. [anti}a. u zgradi. 001 PROF.5m2. za Banja Luku.k Postavljam kerami~ke plo~ice. novih i kori{tenih.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. isplata odmah. 061/488-033. 061/225-424.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Patriotske lige 46. povoljno. Mob.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. mali dvosoban 40m2. samsung. stambena zgrada. Tel. 532-872. dva trosoban stana. izdajem kancelarije 40m2. 0038520486665.000 km.apple inphone. namje{taja. ima ispravlja~. ~isto. Tel:062/691-202. 061/744523.k MIJENJAM stan 52m2. Tel. Rakovi~ka cesta. stari nakit. |epne. obveznice.56 m2 za 79. Ul.000 KM.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. KS 2009.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. 0617323-347. 240-895. sajtovi. belenzuke. na period od 3-4 mjeseca. TELEFONIKO servis. 061/545-888. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. programi. 062/959-129. grijanje.k KUPUJEM dionice.sarajcity. inter. registrovan 5+2. stan Ul. 061/571-361. instrukcije. 033/542668.k VODOINSTALATER-elektri~ar. dolazim na adresu. god. 033/201-202. Mob. 062/672-858. Tel: 061/529-608. 061/141-676 i 033/535-165. vp. Tel. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.000KM. 062/907-831. nokia. mart/o`ujak 2012. dvostrano orijentisan. Tel. internet konekcijom i kablovskom.k KUPUJEM serd`ade i }ilime.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. dolazak na adresu. baklje i ostalo.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. M. instrukcije i prevodi. u novim zgradama na Marijin dvoru. `enskoj osobi.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. kovane ograde.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.

3. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. 2002 . Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. 3. Nedostaje{. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. danas i uvijek u svim na{im danima.. 1996 . 2012. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. Branka K. 3. mart/o`ujak 2012. @ivimo od sje}anja na tebe. 1356 Nejra i Elma 1355 . OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. 2008 . 205-938 od Davora D. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. Emira B. 6. ro|. mislima i lijepim uspomenama. Cica. 3. 2012.6.{.. Lila.5. [estog marta 2012. 2012. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. Tvoji: majka Safa. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{..OSLOBO\ENJE utorak. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. 6. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5.6. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tomo.. 3. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. marta 2012. Maja. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. 3.

Baj~eti}. mart 2012. Jusufhod`i}. Behd`eta Muteveli}a br. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. amid`e Ibrahim. do groblja i nazad. Stefan. Rezdeu{ek. dr. Milo{evi}. marta 2012. sarajevskog ilegalca. ^engi}. Sijamhod`i}. Branko. Ivani{evi}. Miroslav. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. 4. ljekara. Ognjen. Jamak. Maluhi}. Kristijan. godini. te ostala mnogobrojna rodbina. kumovi. te porodice Kapetanovi}. Ivana i Mirjana. Hermina i Silva. 4. Mu{anovi}. marta 2012. marta 2012. godini. Ku}a `alosti: Ul. tetke Jovanka. Zahi}. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. D`enaza }e se obaviti u utorak. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. Blagojevi}. u 82. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. brat i sestra 1352 TRACEST D. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. sestre Mulija. Mak i Anita. porodice Frimel. [e}ibovi}. Prevoz obezbije|en u 10. unu~ad Marko. k}erka Olivera. Sahrana }e se obaviti 8. porodice Bari{i}. [ipovac. \uvelek. bra}a Simo i Ne|o. Andrea i Ajla. u 13. ne}aka Jadranka Markovi}. Budali} i Ljaljaj. preselio na ahiret u ponedjeljak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br.O. Ul. marta 2012. snaha @eljka. \ani. Ibrahimpa{i} i Mufti}. godine. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. Ina. daid`inica Samija sa porodicom. Srbica. preminula 5. prijatelji i kom{ije. Damir. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. porodice Kova~.5. 6. Ohranovi}. snaha Zdenka. k}erka Sne`ana. zet Almir. u 95. brati}i i brati~ne.15 sati na gradskom groblju Bare. u 63. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . 000 O`alo{}eni: majka Mila. prijatelji i kom{ije. te porodice Kljuni}. Faris. mart/o`ujak 2012. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. Toni. 6. praunu~ad Bojan. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. visokog oficira saniteta Armije.2012. Cocali}. Slokar. sin Goran. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. Beus. unu~ad Dragan. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. godine. Sokolovi}-Kolonija. marta 2012. prijatelji i kom{ije. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. FILIPOVI] preminula 4. 87. zet Kemal Osmanovi}. prija Savka. Limani. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. supruga. 38. te ostala rodbina. k}erke Mirela i Sanela. Hamijeta i Ziba sa porodicama. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. k}erka Altijana sa porodicom. marta 2012. 5. marta 2012. kumove. unu~ad Andrei. Ko{evsko Brdo br. kao i ostala rodbina. Ristanovi}. te ostala rodbina. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. sin Haris. godini. S ljubavlju i po{tovanjem. Bosa i Ljubica sa porodicama. Male{evi}. snahe Milena i Radmila. Ribac. Konjicija. Kre{talica. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. godini. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.O. kumovi. Sahrana }e se obaviti 6. Bilas. Huri}. Irena i Jelena. u 87. marta 2012. u 62. ^avku{i}. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. snahe Ljubica. ro|. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. godini. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Cvijeti} i ostala rodbina. 19. Jerkovi}. Ku}a `alosti: Ul. O`alo{}eni: supruga Fatima. marta 2012. Sahrana }e se obaviti u utorak. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . godine u 12. mart 1990 . Stup i Energoinvest. Kapo.30 sati ispred ku}e `alosti. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.45 sati na gradskom groblju Bare. Kalini}.Vogo{}a.O. Dejan. Poljo. Deljki}. osta}e nam u trajnom sje}anju.O. [eta. tetka Ai{a sa porodicom. Osmanagi}. Su}eska. zet Marko. ro|. @olji}. 6. Skenderagi}. sin Safet. djeca. O`alo{}eni: k}erka Jasna. zet Drago. Zoran i Ljubomir. Grbi}. Hanumica. prijatelji i kom{ije.

OGLASE. u 75. 19.Akgül. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. Edvin. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. Fali{ nam puno. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. 3. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. k}eri Ljiljana. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. snaha Lejla. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. 6. moj jedini sin Sedmog marta 2012. O`alo{}eni: suprug Stevan. mart 2012. sine. Kugi}. 6. k}erka Firdeusa. pred o~ima i u mislima. 10. marta 2012. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. DANILO STIJA^I] 29. Damir. mart/o`ujak 2012. D`enaza }e se obaviti u utorak. [estog marta 2012. 1982 — 6. Jasmina. godini. Yildiz. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. moj sine. KORI^I] 1933 — 2011. 4. S ljubavlju i po{tovanjem. 1982 — 2002. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. Babovi}. Pozivamo sve ro|ake. ro|. sin Senad. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. Sami 002 1344 . Hod`i}. Ali. mart 2010 — 6. tiho iznenada. 2002. marta 2012. suprug Mohamed. godine. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. te porodice Had`ifejzovi} . Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Asoti}. Kora} i Cevher. 3. Stambol.OSLOBO\ENJE utorak. 002 Sedmog marta 2012. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. Tvoji: Anisja. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. ILI] 1953 — 2012. unu~ad. Zauvijek si mi. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{.

Mujo i Salko. zaova Almasa. Rami}. godini. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. Klapuh. u 98. Rami}. prijatelji i kom{ije. daid`a Emin sa porodicom. Im{irovi}. marta 2012. unu~ad Mersada. mart/o`ujak 2012. Dedi}. 000 . Sarajli}. Had`i}. Bak{i}. te porodice Alajbegovi}. Bu~a Potok. Ke{mer. Hand`i}. 6. Ajkuni}. marta 2012. Kominlija.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. snaha Sanela. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. Ul. Be}irevi}. Murti}. Hamdija i Alija. Jasmina i Sabina. O`alo{}eni: suprug Alija. Halilovi}. ro|. marta 2012. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). Rahima i Ibrahim. Solak. te porodice Durgut. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. Adema Bu}e 296. sestre [evala i Vasvija. Ploski}. do groblja i nazad. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Saraj~i}. Holjan. 4. mar{ala Tita br. He}o. 6. kao i ostala brojna rodbina. Mustafa i Mirso. Pleho. Dra`i}. marta 2012. 6. brati~na Ramiza. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. sestre Ai{a i Di{a.15 sati. Baji}. u 60. te porodice Andeli}. a ukop }e se obaviti u 15. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. godini. te porodice Bekrija. [abanija. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. prijatelje. brati~ne Adna i Amna. k}eri Zineta. marta 2012. 16. teti}i i daid`i}i sa porodicama. Jasmina. Glu{~evi}.. sestri}i Hasudin i Avdo. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. kom{ije i prijatelji. Zuki}. Pofali}i. ^oli}.Sokolac. Bucalovi}. zetovi Rade. sestri~ne Sanela i Aida.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Kljuno. zetovi Salem. Jusupovi}. marta 2012. Mulaganovi}. marta 2012.30 sati na Starom mezarju Faleti}i.. Rov~anin. te porodice Tvrtkovi}. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. Murti}. Sahrana }e se obaviti 6. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. [abani}. zetovi Ifet i Hasan. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . Bogdanli}. prijatelji i kom{ije. 4. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. Omerovi}. Ibi{evi}. marta 2012. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i.. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. Hota. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. Avdi}. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. Alispahi}. ]esko. godine. praunuka Nejra. Ul. 1338 . prijatelji i kom{ije. kao i ostala mnogobrojna rodbina. Lehi}. [ukrija i Ermin. Mujezinovi}. Sulji}. Hala}. Me{i}. Sand`ak. Kova~. D`enaza }e se obaviti u utorak. Bajri}. godine. majka Hajra. Kanli}. Sejfi}. kao i ostala brojna rodbina. te ostala rodbina. u 53. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. unuke Adna i Irmela. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sida. sin Edis. Nejla. D`enaza }e se obaviti u utorak. O`alo{}eni: sinovi Ismet. Osmanagi}. sestri~na [emsa. Nezirevi}. Emina. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. godini. Melis i Kerim. Muminovi}. Faleti}i br. svastike Tima. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Una. djever Munib. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . sestri} Mujkan. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. Kepe{. punica Fata. Pelak. snaha Aljka sa porodicom. godini. {ure Avdija.. snaha [emsa. 95. brat Ago. godini. Ceri}. Babi}. svastike Ziba i Zejna. marta 2012. k}erka Sevda. godine u 14. 000 dr. Ifeta sa suprugom Denialom. Amel. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Lejla. godine. godini. Nedim. Bejdi}. Nihada. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. k}erka Edisa. snaha Aida. O`alo{}eni: supruga Zarfija. godine. Tabak. Ru|era Bo{kovi}a 352. D`enaza }e se obaviti u utorak. godine. do mezarja i nazad. 29/4. brat Zajko. Hurko. Avdi}. Grbo. amid`i}i i amid`i~ne. Vra`alica. te porodice Ademovi}. A~kar. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. brat Ragib. Saliha i Emina. Mirvi}. Homarac. Kavazovi}. snahe Mirheta. Kurtali}. 6. marta 2012. Zemina i Emina. bad`o Fadil.. Ku}a `alosti: Ul. D`anko. O`alo{}eni: sin Rifet.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Goran i Dina. amid`i}i. 6. zetovi Mustafa i Ramiz. Ku}a `alosti: Ul.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 4. 4. 6. 000 preselio na ahiret u nedjelju. D`enaza }e se klanjati u utorak. D`enaza }e se obaviti u utorak. 93. ]ulesker. u 86. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. ro|. u 82. Pa{i}. {ura [aban sa porodicom. Poturkovi}. Hod`i}. Drkenda. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. marta 2012.. Eldina. kom{ije i prijatelji. Mi{ut. Kurto. 4. k}erke Suvada. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu.. brati} Muhamed. Puri{. kao i ostala brojna rodbina. Liska. Ljeskovica. marta 2012. Hava i Zlata sa porodicama. u 64. unu~ad Elma.

Jasmin. 002 SUADA PAVLOVI]. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. brat Tarik. posebnog i plemenitog supruga. Bogilovi}. Samija.OSLOBO\ENJE utorak. 1992 — 6. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. Harun.. Sanda. Sv. 17. Alibega Firdusa ~ikma br. 3. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. D`enaza }e se obaviti u utorak. O`alo{}eni: brat Sead. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. 3. u 60. Ku}a `alosti: Ul. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. godine. Sabit. na gradskom groblju — Bare. ro|. Fatima M. prijatelji i kom{ije. godini. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. Ku}a `alosti: Ul. ing. Branko. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. brata. 136/VIII. du{a te nikada preboljeti ne}e.. tetka Bedrija sa porodicom. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. otac i deda dipl. Asija... Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. 6. 4. te porodice Teftedarija. \ido. brati~na Samira. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. Arijana. ro|. dedo Safet. marta 2012.. marta 2012. Sadik. 6. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. 2001 — 6. godine. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{.30 sati u bakijskoj d`amiji. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. Hazneda. Deleti}. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. mart/o`ujak 2012. snaha Slavica. marta 2012. otac Muhamed. Tvoji najmiliji: Nermina. amid`a Nezir sa porodicom. amid`inica Emira sa porodicom. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. tate. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Nermina. [efko. Tuki}.. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. Halida. tetak Asim. marta 2012. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. prijatelji i kom{ije.. ro|. Bio si sunce na{e sre}e. 3.. u 43. Juki}eva br. D`enaza }e se obaviti u utorak. 4. marta 2012. Hatma-dova }e se predati 9. Porodica . u 13. Jasna K. Bisera. 000 ANKA KOVA^EVI]. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. arh. Vasva. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. Naida. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju.. PETROVI] 6. 3. Ramiza. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. 6. Mirsada. Suad. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. Fatima. godini. O`alo{}eni: sin Dino. daid`a Samija. Ida. Neka mu dragi Allah d`. {. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. ]uri}. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. 2012.

papar. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. ho.oslobodjenje. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. 5. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima. amfora. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Zadr`ite aktivnu ulogu. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. Nagradu Asocijacije IPRA. Jakub SALKI]. 1. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service.ba. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. Mirela SEKULI]. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. fax: 468-090. 9. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121.22.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. JARAC 23. 6. avgusta 1943. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). 4. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. 5. 3. mart/o`ujak 2012. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. 2. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. VODOLIJA 22.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. lani. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos. hat. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. 10.22. t. en. nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). Dobro razmislite. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. kalamata. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. podrinjac. ku. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. 3. UNICREDIT BANK DD. Branko MAJSTOROVI].22. Daniel OMERAGI]. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. opustite se. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. . 4. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. 12. 23.22. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. .22. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.19. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. DJEVICA 23. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku.22. pura.vzs. Oslobo|enje je 1963. 6. Uprava 234-718. modem: 468-018. Tel: 276-967. saba. 12. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. 468-161. . obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. Jelena MILANOVI]. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. 276-968. enosist. . Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. U ratnoj 1992. iranit. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). . meraje. Umijete dobro da se organizujete. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Sportska rubrika 276-908. fax: 461-007. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. 10. 2. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. BIK 21. fax: 468-054. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. LAV 23. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. ~iroki.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. satara. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. a 1976. 8. . u`ina. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. Sarajevska hronika: 276-901. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. 8.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. VAGA 23. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. imate na umu vi{e kombinacija. aga. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. BLIZANCI 23.21. RAK 23. . 7.22. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. pirana. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. 11. 6.22. Nasre}u. iranac. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. 7. i. POSTBANK BH DD Sarajevo. sue. Budite realni u procjeni. STRIJELAC 23. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. . Ne `elite da rizikujete. u Donjoj Trnovi. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. filijala Sarajevo. Oslobo|enje je od 1992.20. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. 9. . transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. . var. Oslobo|enje je 1989. Kultura: 276-906.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. . 1. iva. relaksirajte se.20. ll. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. RJE[ENJE: tapija. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. sm. . 11. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. RIBE 20. s. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji).ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate.58 PREDAH utorak.

U ~etvrtak prete`no sun~ano. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. ujutru sa ki{om. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. U petak umjereno obla~no. na jugu do 5. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7. a najtopliji Lisabon sa 19°C. maksimalna dnevna od 5 do 10. Puha}e slab. na planinama slab snijeg. U Sarajevu prije podne sun~ano. isto~ni vjetar. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. popodne umjereno obla~no. na jugu do 14°C. Minimalna temperatura -2. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. . poslije podne obla~no. a samo na jugu sun~ano. na isto~nom umjereno obla~no. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. prije podne u Gr~koj i Albaniji. maksimalna dnevna 7° C. na jugu prije podne umjereno obla~no. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. Sutra prete`no sun~ano. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. Minimalna temperatura od -6 do -1. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. u Hercegovini sa ki{om. U isto~noj Evropi pada}e snijeg.Danas prete`no sun~ano. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C.

re`ija: Angelina Jolie. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Vanessa Hudgens. Michael Kelly. Sne`ana Vidovi}. uloge: Branko Smiljani}. SVE ZA LOVU komedija. Benjamin Bajramovi}. po~etak u 19 i 21 sat. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. Muzej 18781918. IZDAJA akcioni triler. Mi{o Samolov. po~etak u 20. uloge: Suzan Krauli. uloge: Helen Mirren.. po~etak u 15. nastupaju: Belma ^e~o. re`ija: Daniel Espinosa.45 sati. Zmaja od Bosne bb. re`ija: Steven Soderbergh. autor: Hans Christian Andersen. Jelena Martinovi}. re`ija: Brad Payton. re`ija: Josh Trank. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. uloge: Denzel Washington. uloge: Meryl Streep. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 19. Rade [ebed`ija. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. Goran Kosi}. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. uloge: Zana Marjanovi}. uloge: Nicolas Cage. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. po~etak u 18 sati. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Ivica Zadro. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni.. po~etak u 20. Robert Patrick. utorak. imao atelje od 1987. SIGURNA KU]A akcioni triler. Ciaran Hinds. uloge: Josh Hutcherson.30 sati. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. a subotom po dogovoru (tokom ljeta).. re`ija: Angelina Jolie. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati.. Richard E. re`ija: Angelina Jolie. uloge: Zana Marjanovi}..15 i 20. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.20 sati. Bojan Navojec.15 sati. 20. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Belma Ali} po~etak u 20 sati.15 sati.. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. do 1992. stripovski spektakl. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Tom Hardy. Goran Kosi}. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.milanovic@ oslobodjenje... mart/o`ujak 2012. Chris Pine. Nikola Kojo. po~etak u 15.. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.. srijedom. po~etak u 16. uloge: Denzel Washington. Ivica Zadro. Mihail Mateescu. Arthur Kennedy. po~etak u 15.. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. Muhamed Bahonji} po~etak u 19. Sad`ida [eti}. Mia Pra{o. uloge: Josh Hutcherson. Evan Helmut.30 sati. Dwayne Johnson. Vanessa Hudgens. SARAJEVO Brusa bezistan... uloge: Reese Whiterspoon. progla{enih najboljim studentima u 2011. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. An|ela Ili}.30 i 22. skica. Sajmon Kvoterman. Branko \uri}.. Jessica Chastain.. etnolo{ka. Adna Bakija. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. Branko \uri}.30 sati. Tatjana [oji}. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Idris Elba.45 i 21.. re`ija: Brad Payton. igraju: Aris Burina.. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. po~etak u 19. Ewan McGregor.15 sati. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta. Dajana Popovi}. Branko \uri}. Adnan Haskovi}.. po~etak u 14.. Daniel Sunjata. Goran Navojec. Maja Izetbegovi}. uloge: Reese Witherspoon.. po~etak u 20 sati. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. uloge: Zana Marjanovi}... po~etak u 14 sati.. kao i postavka “Banjalook 3”. kod Starog mosta. Tom Wilkinson. Goran Kosi}. re`ija: Daniel Espinosa. Rade [erbed`ija.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 19 i 21 sat.45 sati.. uloge: Katherine Heigl. Ellina Stetsenko. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a... Branko \uri}. Mirsad Tuka. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. re`ija: Sr|an Dragojevi}. uloge: Nicolas Cage. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. po~etak u 16. Dwayne Johnson.. Dejan A}imovi}. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Robert Patrick. dok vikendom muzej ne radi.30 sati. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Marko Jeli}. re`ija: McG... Tom Hardy. po~etak u 20 i 22. uloge: Michael B.. od 9 do 15 sati. Boris Ler. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati.. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. uloge: Nikola Kojo. Rade [ebed`ija. po~etak u 17. subotom od deset do 15 sati. re`ija: Phillida Lloyd. Hristina Popovi}. PARADA komedija. re`ija: Angelina Jolie. Marko Jeli}. subotom ne radi. Branko \uri}. od 9 do 17 sati. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}. Jim Broadbent.. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom.30 i 20 sati.Amar Selimovi}.. Bojan Navojec.. Jelena Martinovi}.. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. po~etak u 15. PARADA komedija.10 sati. Idris Elba. Amir ]ati}. Bojan Stoj~i}m. Daniela Bibi}. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. Michael Cane. re`ija: Sr|an Dragojevi}.15 i 17. Josh Hutcherson. re`ija: Michael Sucsy. Ryan Reynolds. Idris Elba.. Michael Cain. Rade [ebed`ija. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. avantura re`ija: Brad Payton. Ashley Hinshaw. Michael Cain.. Fernanda Andrade. godini.10 i 20. triler re`ija: John Madden. Ciaran Hinds. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. po~etak u 18. Brendan Gleeson..10 i 21.50.30 sati. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. uloge: Zana Marjanovi}. 18.30 sati. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama. re`ija: Angelina Jolie. Grant. marta. a nedjeljom od 10 do 14 sati. uloge: Branko Smiljani}.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.... uloge: Milo{ Samolov. Adrian Scrimint. Mi{o Samolov. Jessica Lange.. Goran Kosi}. igraju: Amila Terzimehi}. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. godine. re`ija: Sr|an Dragojevi}. po~etak u 19 sati. po~etak u 19. 18. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. po~etak u 16... DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. Rade [ebed`ija. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. ZENICA nau~na fantastika. Sam Neill. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. 18. Ciaran Hinds. POZORI[TA ratna drama.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage.. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. PARADA komedija. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. uloge: Zana Marjanovi}. Nata{a Pavlovi}.15 sati. uloge: Gina Carano. po~etak u 16. Jordan. Chris Pine. Alex Russel. Mel Ferrer. Evgenij Gaponjko. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Mario Drma}.ba.50 i 17 sati.30 i 17. uloge: Chaninng Tatum. . JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.30 sati. Rachel McAdams. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. Aida Muj~inovi}-Palini}.. Nad`a Pu{ilo. Ryan Reynolds. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}.. Dejan A}imovi}. slika je Rudo Cavar. Uranela Agi}-Burina.45 sati. 19 i 21. 6.10 sati... Goran Navojec. Mia Pra{o.25 i 21. uloge: Nikola Kojo. Italiji. Goran Navojec.30 i 16. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.. Muhamed Had`ovi}. Svrzina ku}a.. NARODNO PAL^ICA balet. Jason O’Mara. Goran Kosi}. Vanessa Hudgens. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. Hariz [abanovi}. Senad Ba{i}. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”.. a vikendom od 9 do 13 sati. re`ija: Viliama Brenta Bela. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. re`ija: Marko Misira~a. Marko Jeli}..40 sata. po~etak u 20 sati. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. po~etak u 18 sati. Marcel Munteanu.. re`ija: Nermina Damian. po~etak u 16. po~etak u 18. po~etak u 14. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Autor ovih \AVO U TEBI horor. Gordana Boban. od 10 do 22 sata. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. uloge: Dwayne Joshon. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. uloge: Marlene Dietrich. arheolo{ka i historijska. Selma Im{irevi}.40 i 18.25 i 21 sat. Dejan A}imovi}.

Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave.. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Boris Komneni}. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. Stephen Macht Outside The Law. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i.. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. Silverio potvr|uje svoju ponudu. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. izbaci ga iz stana. Zijah Sokolovi}. David Arquette. To poga|a njenog mu`a Jake. Michael Vartan. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. nema vi{e mira i ti{ine. Me|utim. do dovraga. daju ~itulju pravom Eskobaru.. Maria Mayenzet.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. Me|utim. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji.00 PINK FIL M Farma smijeha 00. 2005. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. Orlando Seale. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. 2008. Tajna Starog Mosta 17. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku.. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. . Madolyn Smith Osborne.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. nije joj jasno kako nije uspjela.Milan. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. 20. zagonetnu djevojku. Upoznaje Lelu. Felashesa. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. Kevin O”Morrison. Jelisaveta . Dave Austin. Soko Wismar 15. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. u koju se zaljubljuje. snimak 23.. Prolaze}i kroz mali grad.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. 1999.Seka Sabli}. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja. u obe}anu zemlju. a policija pronalazi skelet ispred stanice. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka.30 FTV Lov na oca 22..30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore.. mart/o`ujak 2012. Jeff Wincott. iako je ona bez mnogo iskustva. Joseph Maher.Zenit 20. Jessica Stier.. 2002. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. On anga`ira odvjetnicu.ali se Soledad ne osje}a dobro. Peter Coyote. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . 1988. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. jer je jasno da ih je neko odao. 2008. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. JE ^itulja za Eskobara. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. Seamus Dever. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca.OSLOBO\ENJE utorak. Policija zapo~inje istragu. Nije im jasno tko je. Jeff Bridges. FIL M Maskirani ubica 00. nedaleko od San Francisca. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici. Richard Partlow Jagged Edge.. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. Mia Kirshner. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. napustila je posao u ameri~koj vladi. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. 6. Dejan i Baki. FIL M Van zakona 02. Jack Gilpin Funny Farm. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. 21. Tamara Garbajs. CSI: New York Postani ~ovjek 00.. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. Svi misle da je to {ala. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu.10 OBN Buy borrow steal. Roschdy Zem Va. 1985. vis et deviens. Tom Ellis. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali.. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu..40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta.

film 00. igrana serija.30 Odli~an. 20. ep. dok. ep. 23. serijal 21. 56/64 22. 2/5 17. serija.00 Hutba 14.05 Malac znalac.05 TV Liberty 21.00 Iz dana u dan.00 Junska no}.00 Te{anjska hronika (r) 12. crtani film Moji d`epni ljubimci.00 Zenica danas (r) 10.10 15.02 Vijesti. dok.00 Glas Amerike 23. dok.15 Larin izbor.52 Vremenska prognoza 22.30 Nemogu}a misija.45 Genijalci.30 Program za djecu i mlade 14. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama.Zenit. Garfield. emisija o zdravlju (r) 16.00 12. crtani film 10. serija 21.45 Suveniri stolje}a 19. dok.40 Hrabrost jedne princeze 2.20 Anali. 16. snimak 01.00 15.00 Dnevnik 1 17.55 Ukleta Marijana.30 Dnevnik 2 20.00 Vijesti TV Sahar 12. 186. crtani film Bakugan.50 Avganistanski vitezovi. dokumentarni serijal 13.30 Vijesti 22.00 Ljubav u hladnoj klimi..05 Strasti i intrige.30 Da sam ja neko.10 Prijatelji sa farme.05 09. ep.05 Vox Populi 12. igrani film 23. ep.00 Sestre.05 Sve }e biti dobro. ep.15 Pingu 19.00 Zauvijek mlad.35 Mala princeza (r) 10. 14. muzi~ki program 20.45 Crime Time. informativni program 16.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. serija. serija 16.00 Brze pare.15 Oluja.30 Dnevnik 3 23.20 Dnevnik 2 22.20 Moje drage kom{ije.00 Najava programa 07.20 Sport fles 18.liga {ampiona. 13. serija 11. serija 21.10 United states of Tara.05 Oluja.15 Necenzurisano 11. mart/o`ujak 2012. ep. u`ivo 18.10 Cimmer fraj. mo} planete. serija. serija (r) 03. 16. crtani film 09.20 Program TV Sahar 10.30 Tajna Starog Mosta.30 I. serija 17.38 Horizonti 20.00 Vitaminix (r) 10.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.00 Info top.05 Vox populi 22.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.01 Smije{na videa 18. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.00 Bumba. 7/12 (r) 07..00 Sestre.45 Crtani film 19.00 09.05 Svijest uspje{nih (r) 16. serija ep. ep.00 Vijesti 14. crtani film.00 U potrazi za dalekim okusima. serija 18. 7/24 21. film 16.00 Kad li{}e pada.52 Pri~a o psu. 2.35 Business News 19.55 Graditelj Bob. serija 21. jutarnji program 09. 24. dnevni magazin 18. ep. 6/13 13. 9/10 15. crtani film 08.05 Zakon ljubavi. dance.05 Zakon ljubavi. obrazovna serija.50 Hladnokrvni `ivot. crtani film Winx.20 Nebeski plesa~i. doma}a serija 14.45 Prijatelji sa farme.59 Finansijske novosti 23. dio.30 Telenovela (r) 15.30 Smije{ne `ivotinje 12. 12.50 Lijeni grad. informativni program 17.15 Oluja.00 Dobre vibracije.50 Crime Time.45 Vijesti 12. humoristi~ka serija 13.45 Vox populi 22.00 Vijesti 19.00 Dnevnik 1 16. crtana serija 19.30 Slijepa ljubav. serija ep. program 21. ep.30 Obavje{tenja 23. serija.05 Strasti i intrige.05 Strasti i intrige. (r) 15.00 Info blok TV Vogo{}a 12. 20.30 Link 17.I. serija.20 Moj d`epni ljubimac.45 Kursad`ije.30 Pu`evi sportisti. u`ivo 15.15 Junska no}.. (r) 13. 16.00 15.05 Oluja.00 TV {kola 12. ep. film TV MOSTAR 08.20 Vijesti utorak. mo} planete.15 TV {kola (r) 18.10 Tek ro|eni 13. informativni program 16.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Seks i grad 00. serija (r) 01.00 Vijesti 15. ep. serija. 18.30 Monitoring 18.30 Moj veliki prijatelj 10. ep.40 Maskirani ubica.05 15. serija. zabavni program 10. ep.10 Op~injeni. obrazovna serija. serija 17.00 Dnevnik 1 19. (r) 10. (r) 15. pregled 00.50 Info top. ep. serijski program.. 20. 6. Uz odobrenje gospodina Alija Rize.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II.15 Oluja.05 Legenda o Bruce Lee-ju. 17. serija 21.15 Stol za 4.B.50 Sex i grad.10 Lov na oca. 22.50 10. kviz 23.20 City Exclusive.30 Skrivena kamera MRE@A 08. igrana serija 11.05 10. 1/5 16.15 Bruklinski most. program za djecu 20.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti. 21. zbunjen. igrani film 00.00 Junska no}. ep.05 Music box (r) 14.00 Vijesti 09.00 Put istine 14. politi~ki magazin 22.05 08.45 BH gastro kutak. sportsko rekreativni program 19.35 Saga o forsajtima.50 Info top.30 Sponzoru{e 22. 23. 13.30 Slijepa ljubav.00 Bruklinski most.00 Junska no}. serija 19.05 Seks i grad.05 Zakon ljubavi. 16.20 Igra. 57/64 22.05 Igrana serija 13. serija 21.00 12. Mechanical animals.30 Srpska danas 17.00 Novosti u podne 12. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima. serija 15. crtani film Lijeni grad.30 Mali oglasi 19.05 Junska no}. 3/10 15. crtani film 07.00 Denis napast 19.10 Zdravlje.40 11.05 Extra jukebox time. meksi~ka telenovela 16. serija. 1/6 (r) 12.25 Lud. crtani film 14. serija 18.05 Junska no}.10 Ezel.00 ^itulja za Eskobara.50 Na{a mala klinika. 18. serija.30 Ljubav i ~okolada.40 Igrani film TV SLON 16. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao.00 Puls 22. serija (r) 10. 187. igrani film 02. 7. serija 11.05 Zakon ljubavi. serija. 135.00 Igra. (r) 16.00 Anali. centralne vijesti 18.35 Arena 20.20 Odmori zaslu`io si.28 Astro Num Caffe. serija (r) FTV 07.00 Kad li{}e pada.10 Sve }e biti dobro.30 IC sport 15. humoristi~na serija 15. 43/50 (r) 14. reality emisija 22.50 Tarih.30 Ze sport magazin (r) 15.25 Medo Rupert (r) 10. crtani film 09.00 Danas u Srpskoj 18. ep. 7. serija 22. crtani film 11. ep. ep.40 Primera liga.30 SMS music 19.05 Pop Pixie 10. 98.40 Hrabrost jedne princeze 2.05 Strasti i intrige.00 Crno na bijelo 21.15 Bakugan.30 Multimilioner.55 OBN Info 01.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.00 Junska no}. serija 01.10 Sport ekskluziv (r) 11. ep. 68/124 14. crtani film. serija 16. 68/124 (r) 17.00 Ranjeni orao. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.00 Vijesti IC 00. ~ovjek iza Staljina. specijal 15.00 Crta.55 Ljubav i mr`nja.10 Mala nevjesta.05 Strasti i intrige. 187.00 Iz dana u dan 12.30 Dnevnik TVSA 19.00 Hayat production show. muzi~ki program 19.00 I. serija.05 Tajna Starog Mosta.R.00 Kad li{}e pada. serija. crtani film.20 O~i du{e.05 Junska no}. serija 09. OSLOBO\ENJE 07.45 09. serija 00. film 02. serija Tamo daleko. vrijeme `etve.15 Moj veliki prijatelj 14. (r) 10. serija.00 Vijesti 13.30 Istina.05 Selo gori. serija (r) 17.50 Na{a mala klinika.35 Tren.40 08. film 12.05 Junska no}.30 Sanjalica.30 Fudbal .10 13. ep.30 Oluja.05 TV intervju. dokumentarna serija 18.05 Zakon ljubavi.00 Novosti 10.15 Ljubav u hladnoj klimi.00 Dok. film (r) 12.05 Strasti i intrige.00 Flash vijesti 17.15 Pono}ne vijesti 00.00 Vijesti 12. serija.05 Film (r) 16. jutarnji program 09. ep. 2/3 23.30 Dokumentarni program 17. film 21. animirana serija. serija. 8/26 19.00 Vijesti u 7 19.00 Sve u svemu. serija. serija. 13.05 Graditelj Bob 19.30 Dru{tvo znanja. direktan prenos utakmice 22. igrani film 16. (r) 15.01 Ruski dokumentarni film 23.25 Istinite pri~e.50 Tv dokument 22.00 Vijesti 09. crtani film 09. serija. 187. serija 13. emisija o povratku TV USK 08.00 Izbor sportiste godine KS. muzi~ka emisija za mlade 23. serija. reporta`a sa snimanja serije 18. doma}a serija 21.05 Kursad`ije 09.30 O~i du{e. igrana serija. crtani film Sirene.20 Bestseller 14.05 Vrijeme sjetve. program iz kulture (r) 14. Bestseller Top Shop Bumba.30 Molotov.00 Dnevnik 1 12. muzi~ki program 09. crtani film 10.05 Junska no}.00 Glas Amerike 23.00 Vijesti TVSA 21.30 Vijesti 14.00 09.05 Vijesti TVSA 13.05 Egipat.00 Slijepa ljubav. serija (r) 18.25 Pet dana do pono}i.40 Mixmaster.05 Strasti i intrige.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.00 Vijesti plus 12.15 10.00 Dobro jutro. serija 46. serija 217 22.35 11. serija (r) 04.35 Dje~iji program 10.00 Amor latino.00 Slon extra info TV BN 06.30 Larin izbor 09. zabavna show biz emisija 18.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. 215.30 Pri~a o psu. 12. 46. dok.30 Muzi~ki spotovi 20.15 Global.40 Retrovizor. igrana serija. kviz za djecu 19.00 Yusuf. ep.40 Hrabrost jedne princeze 2.30 11. dok. ep. talk show 18.40 TV Liberty.00 No}ni program 12. kulinarski show 18.43 08.30 Dje~iji program 18.30 Dnevnik TV1 20.15 Villa Maria.00 Ve~ernje vijesti 22. doma}a humoristi~ka serija 17. SE RI JA TV SA 10. serija Traktor Tom Felix bebe.50 Crtani film 18.30 Serija 09.B.00 Dnevnik 1 19. film TV TK 06..00 Retrovizor 11. film 01. 99. serija 13. dokumentarni program 21. 47.40 Hrabrost jedne princeze 2.45 Serija 19.20 Van zakona. serija (r) 14. 22.00 Serija 18. 46. (r) 10. serijal 18.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.00 Na{a realnost 11.30 Ljubav je posao.05 Larin izbor. crtani film 08.05 Prijateljice. crtani film Nodi. serija 14. crtani film Kenny morski pas. direktan prijenos 20.15 Serija 10.10 Time out (r) 13. 18/52 10.00 Novosti 14. Dje~iji program 10. 47. 6.00 Bunny Maloney.00 Udri mu{ki.00 Dnevnik 2. ep. igrana serija. ep. crtana serija Tomica i prijatelji.10 Zakon ljubavi.00 Jedan na jedan 22.30 Nepobjedive Banzuke 18. ep. sportski program 20.05 Amor latino.00 BHT vijesti 12. 96. serija 16.15 BHT vijesti 14. serija. program za djecu 10.30 Glas Amerike (r) 11. zabavno-muzi~ki program 22.00 Vijesti 11.00 Majstori kuhinje 16.00 Dnevnik 2 19.00 Razglednica 21. igrana serija. 1/3 (r) 13.liga {ampiona. crtani film 11.35 14. ep.00 Strasti i intrige. serija 14.30 Cimmer fraj.00 Slijepa ljubav. (r) 09. ep.40 Bajke o `ivotinjama. kviz 14.20 CSI: New York. (r) 09.liga {ampiona.05 Tek ro|eni.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.20 Graditelj Bob 10. serija 12.45 Tragovi sudbina. 68/124 14. informativni program 12.22 Pet dana do pono}i II dio. meksi~ka telenovela 11.25 Zemlja.35 Fudbal . serija 12. crtani film 08. 5/26 (r) 14. serija (r) 07.00 Federacija danas 17.45 Bestseller tv 20. 6.00 Vijesti IC 20. serija Vijesti. 8/12 08.15 Tarih. crtani film 18. informativni program 18. repriza 01.30 Stol za 4.30 Vijesti TV Sahar 00.05 Oluja. crtana serija Zemlja.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09.45 HAYAT Kad li{}e pada.30 Jutarnji program 08.05 Film 12.00 Vizita 19. 68/124 (r) 17.05 11.00 07.30 07.05 Tomica i prijatelji 11. film 00. ep.15 Kornja~a Hero.40 Soko Wismar.55 OBN Info.30 Dnevnik 2 20.15 Soko Wismar. serija ep. (r) 12. informativni program 12. program 21.20 Sport centar 22. serija. ep. program 23. ep.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15. serija (r) 13. 68/124 11.30 Dnevnik FTV 20. serija 17. 44/50 22. 136.40 Dnevnik 3 23.30 Dobar dan svima.00 Nade bh sporta 15. 09.30 Muzi~ki program 20. igrana serija.00 Vijesti 08. 12.30 Frej`er. serija ep. serija 00.15 Oluja. 7. serija.35 Vje`bajmo zajedno. serija 23. igrana serija /12/ 19. zabavni program 19.05 Strasti i intrige. serija 22.02 Bo u pokretu (r) 10. serija. serija 13.00 Miris prolje}a.15 13. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca.45 Hot Wheels 11. (r) 09. 5+. serija 17.54 Sport 22.20 08. ep. serija 186.00 Kviz Extra 20.00 BHT vijesti 10. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.15 SMS centrala.13 09.50 Bijeli planet.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. {esta sezona.00 Kad li{}e pada.I. 00. serija 00.30 Miris prolje}a.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica . 21. normalan.30 Dnevnik 2 20.00 Zenica danas 19.10 Kad sam bio vojnik. 7/26 09. ameri~ki film 02.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20. serija 09. muzi~ki program 18.00 Studio Moderna 10.30 Sa sevdahom u srcu.30 60 minuta.05 Zakon ljubavi.05 CSI: New York.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e.20 09. program 16. 30. serija.15 Divlja planeta.00 Zenica danas (r) 23. serija. 6. 186. serija 20.22 Top Shop 14.15 Kapital.15 Dimenzija vi{e.00 Dejana.00 Program za djecu 11. biznis magazin (r) 19.R.20 Dolina vukova. film 00.15 Sport magazin (r) 14.00 Vijesti plus 17. serija Piplinzi.00 Ukleta Marijana. info. dok.05 Legenda o Bruce Lee ju.15 BN koktel (r) 14. dokumentarni program 22.00 Crno i bijelo. 9.00 Sevdah i vrijeme 08.10 Ha{ki dnevnik 16. u`ivo 17. kriminalisti~ka serija 16. ep. 7.10 Loto.30 07.05 Dance. medicinski magazin 20.40 Za svaku bolest trava raste. 4/22 22. 47.15 Strasti i intrige.15 Historija odje}e.29 Sport centar 16.00 Dnevnik 2 22.30 Sport 19. prijenos 22.35 09. serija .05 Prijateljice.20 Sport centar 22.27 Finansijske novosti 19..15 Oluja.00 Vijesti 13.30 VOA (r) 11.00 Vogo{}anska hronika 18.35 Words on the Streets.30 Sedam dana u Maglaju 23.10 Fudbal . kulinarski show 10.50 Mala nevjesta.43 11. (r) 14.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. serija 23. serija 18.15 TV Doktor. serija 17. serija.55 Dolina vukova. ep.10 10.00 Yusuf. a baba se ~e{lja. serija ep. ep. ep. zabavni program 00.30 Zlato divljine. ep.25 10.00 Odmori zaslu`io si. pregled kola (r) 12.05 Nodi. serija PINK 07.45 Dnevnik 3 22.00 Vijesti TVSA 16.10 Crtani film 19.00 Program za djecu i mlade 10.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08.00 Vijesti 10.25 Business News 22. 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.40 Sirene.00 TV jutro 09.05 Zakon ljubavi.00 Vijesti 10.30 Frej`er.00 Telenovela 22.62 BHT TV PROGRAM 07. mini serija 01. Me|utim.50 Glam Blam (r) 14.00 Dolina vukova.00 Pop Pixie. serija 02. film TV ZENICA 10.00 Vijesti 15.00 SMS Muzi~ki Salto. dok.37 Stanje na putevima 19. igrana serija. serija. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06.45 Bestseller tv 15. crtani film 07.10 Tv kalendar: Iz dana u dan.00 Voice of America 23.00 Vijesti TV1 06. ep. 68/124 (r) 17.00 Ma|ioni~ar. 47. prijenos izvla~enja 20. (r) 10.00 Sport (r) 14. serijal. 214.50 Bestseller 14.

05 10.20 Meklaudove }erke.00 Fudbal.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.40 Inspektor Rex. program (r) 08. serija 19.00 Istra`ivanje avio nesre}a .00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18. Bundesliga.10 Debbie Travis preure|uje 1 12. igrani film 11.00 Ski skokovi.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti 14.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15. Njema~ka 00.30 Sa`eci Lige prvaka 00.30 Kontekst.30 Opasan lov 16.. serija 20.. SK Ruhpolding. IBF Title. prijenos 22.00 12.00 Bul Duram.30 Nau~no obrazovni program 12.05 Dokumentarna emisija 14.40 Pregled ATP Acapulco 20. program (r) AL-JAZEERA B. igrani film 22.25 IN magazin 18. igrani film 23.00 15.00 Vijesti 09.00 Vijesti 21.00 Tijelo je dokaz.30 Vijesti 09.00 Vijesti 21. dok.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15. serija 01. igrani film 12.45 Trgovci automobilima 13.05 11. serija 15. Sve }e SERIJ biti dobro A 16.15 Rokerka Rita. serija 09.40 IN magazin 13. a baba se ~e{lja: Operacija. serija za mlade 15.Ju`na Afrika.20 Fojlov rat. finale 16.30 Veterani . crtana serija 07.25 18. 10.30 Distrikt.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.00 Skrivena blaga afri~ke.15 Biciklizam. TSV 1860 Munchen . teksa{ki rend`er. serija 01. talk-show (r) 18. serija 02.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.40 Dobro jutro.00 CSI Prag. SK Lahti.30 Biatlon.25 Nate Berkus Show 07. Dunja ponovno prigovara. Hrvatska 08. serija 12.40 Zlo~ina~ki umovi 5. molim! 7 .00 Vijesti u pet 17.00 Fudbal Gr~ka: Aris . Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih. DISCOVERY 10. Francuska 14.24 18. serija 13.30 NBA Live 15.05 Dojlova Republika.30 Watts 10.45 18.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009. film 03.05 Obrtnik i partner (r) 13. Bundesliga.30 Kontekst.45 21.30 Dnevnik 1 15.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru.12 Sve u 7!.59 Sport 20.55 [tiklama do vrha.05 Najezda `ivotinja 21.30 U djeli}u sekunde 10. dok. film 04. vrijeme stane.00 Ubojstvo vrana.00 Vijesti 18.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar .00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. talk show (r) 09. dio. serija 18. program 19.40 Mala Tv (r) 17.00 FIA touring car 23. program (r) 17.09 Vrijeme sutra 14. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom. serija 16.55 Zlo~in.30 Obi~na klinka. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.25 Retrovizor: Mercy 1.30 NBA Live 18. 10.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.55 Donald [ulc . serija 22. serija 17. serija 23.40 Najezda `ivotinja 14. program (r) 20.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09.30 Otvoreno 23.40 Izgubljena ~ast. film (r) 02.15 Pregled Championship 13. igrani film 19.25 Inspektor Rex. serija 00.10 Dobro jutro.45 Jumanji. u`ivo 16. serija 18. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.00 Kako to rade? 10.00 Rukomet .20 Overland 5 . film 01.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.00 Odluka `ivota. kviz 21.00 Viktorijanska apoteka 01.10 Dnevnik 3 23.06 Vrijeme 20.00 Vijesti 12.30 12. film 00.00 Napada~! 17.00 Tajne kraljevske kobre 11. serija 23. serija (r) 04. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. igrani film 06. serija 20.40 Walker.00 Dnevnik 3 22. dok. finale 22. reality show 10.55 Pre`ivljavanje 11.stru~njak za otrove 22.00 14.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i.00 Stand up paddle 14. Hernandez.15 Biatlon.00 Regionalni dnevnik 18. SK Ruhpolding.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta. Njema~ka 19.20 Bjekstvo iz zatvora. serija 03.45 23.S. kviz 19.15 Premier League News 18.45 NBA Live 01. prenos 22.00 Espn Winter X Games 2012 18.Partizan 17.00 AJE program 16.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.00 Hokej. talk-show 19. igrani film 10. igrani film 01. (r) Oko magazin. Hainan.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19.00 Kup. Poljska 13. Ekstraklasa.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12. serija 00. serija HBO .00 Rokerka Rita.30 [amvari: @ivot u divljini 15.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 48 sati.00 16.55 [kolski sat (r) 16.00 Viktorijanska apoteka 17.00 Dobro jutro. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju.40 Znanstvena petica 15. serija 18. 6. serija za djecu 08. talk show (r) 07. serija 01. Petersburg. crtana serija 19.05 U Europi. Paris-Nice.30 Nvo sektor 22.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13.. Cunningham.35 Natalee Holloway 17. ma~kama.St Pauli 08. film (r) 15.35 11. prenos 18.20 Havaji 5-0.20 Ne{ Brid`is. draga.25 Kad li{}e pada. dok.90 sekundi 20. dio.00 Hokej Nhl: Boston Toronto. serija za mlade 15.20 Sve o psima.05 Program za djecu 11.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. serija 19.00 Poker Wpt Series 08 01.45 Pregled ATP Dubai 19. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori. australijske i indijske umjetnosti 23.00 Dnevnik u 10. dok.40 Vill i Grejs.10 Doktor Who 3.00 Vijesti Nove TV 17.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije.10 Melisa i D`oi. Poljska 17. direktno 22. teksa{ki rend`er.00 Druga strana Srbije. igrani film 02.00 Nove avanture stare Christine 4.55 Kasl.30 Ju`njaci . reality show 12. serija 19. igrani film 20. program (r) 17. Hrvatska 09.45 Biciklizam. Kina.30 Simpsoni 20.00 Bubamare.1. dok. igrani film .30 D`ordan. Finska 13.00 Freestyle skijanje 10. serija 02.00 Glazba.40 Liga prvaka: Benfica .05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova. Paris-Nice. Kuba .50 20.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.20 Dijagnoza: Ubistvo.Detroit 15. serija 16. program (r) 08.00 Popravni zavod. serija 12. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.10 Retrovizor: Monk 7. igrani film 08.00 Zaboravljena ubistva 14. talk-show 22.Jean Marc Mormeck 00. film 23. serija 10.45 [ah-mat.40 24. serija 11.05 Izgubljena ~ast.20 Beba Felix. serija za mlade 09. slu{aj svoje srce.50 Malkolm u sredini.25 Skica za portret 04. serija FOX CRIME 10.40 Ameri~ki ~operi 14.30 Pregled holandske lige 11.10 ZABA .30 Kontekst. serija 20.45 Sudije za stil. serija 20. talk-show (r) 01. 23.40 Melisa i D`oi.30 Svijet umjetnika Kolumbija.30 Larin izbor.30 Sat TV 15. glazba. talk-show (r) 23. igrani film 16.30 Watts 18. program (r) 00.00 Biblijske misterije 16.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.00 Boks.20 Serija 14. igrani film 21. serija 20.00 Sre}a. serija 12.30 Bez odu{evljenja. serija 13.45 Nikad se nisam poljubila.15 Real NBA 23.20 Kraljevski bolesnici.50 Sudije za stil.30 Fudbal.00 @ivotinje i mi 16. Y.30 Kad zavolim.50 Generalka 12.20 Ubistva u Midsameru.55 To mogu i ja .50 Mala TV 08. reality show 16.05 ^as historije 1.00 Motosport Mundial: Magazin 16. a baba se ~e{lja: Zadu{nice. ljubimcima 18.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran.00 Zatvorska pravda 14.00 Raspad. serija 07.30 Knji`arka. Odlu~i ju posjetiti. serija 16. Cruiserweight.Tomo i Roni i dalje su u sukobu.25 Dekster.00 Vijesti 10.00 Farma smijeha. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. teksa{ki rend`er. serija 03.15 TV kalendar (r) 12. serija 18. bre.00 Narko biznis 13. serija 22.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20. serija 23. igrani film 17. serija 11.00 Generali u ratu: Kursk 19.50 Opasna igra. igrani film 14.Bayern 15.00 Watts 20.50 D`ordan.35 Jesse Stone: Bez kajanja.00 Megafabrike: Aston Martin 21.20 @upanijska panorama 18. GEOGRAPHIC 09. (r) 12.00 AJE Vijesti 01.00 Pregled belgijske lige 02.15 Vijesti 00.20 Muzika 23. Kina. serija 15.20 Voker. SK Ruhpolding. crtana serija 11.Smrtonosne oluje 20.25 Razotkrivanje mitova 17.00 Alisa.45 Ameri~ki bizon. serija 19. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14. film 22.00 Mr.00 17. serija 23.00 Momak ostaje na filmu.50 Let ka zvijezdama (r) 17. serija (r) 10.00 Lov na Careve krstarice 22. vrijeme stane.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. serija 20. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak. serija 16.00 Vijesti. serija 10. serija 05. serija 14.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia. serija 01.40 Red i zakon.15 Ru`iona 00. igrani film 18. slu{aj svoje srce.35 Bjekstvo iz zatvora.serija 02.00 14.30 Freestyle skijanje 20.35 Vijesti 08.Mainz 06.00 Jedan krug. kat.05 Ve~eras 20. dokumentarna serija 11.00 De{ifranti 12. serija 22.05 Program za djecu 10.30 Fudbal.15 Biatlon. igrani film FOX LIFE 09.25 Teletubbies.15 Fantom u operi.OSLOBO\ENJE utorak.30 Dnevnik 19.Bundes liga:Magazin 16.00 Tajm tim godina XI 16. Njema~ka 15. serija 15. 15. Hrvatska 07.00 Knjiga ljubavi.00 Tajm tim godina XI 00.10 Kako se pravi? 19.40 Me{tar od svega Luko Paljetak. serija 22. serija 14. iz dubine zemlje 1.15 Pre`ivljavanje 19. info Bunt: Kanda.45 Connor na tajnom zadatku. Paris-Nice. serija 18.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20.25 Mi i oni.00 Vijesti 23.00 Njihova liga.05 Kontekst. film TV1000 04.05 Degrassi Novi nara{taj 3. animirana serija 07. serija 21. Ekstraklasa. Kod`a i Neboj{a. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.00 Upoznajte divljinu 15. dok.20 Ne{ Brid`is. serija 03. Francuska EUROSPORT 07.00 Krizne situacije 21. Bundesliga.15 Ponos Ratkajevih.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23.15 Sanjaju}i Lhasu.00 Biatlon.00 Snuker. dok.55 Georgia O keeffe.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09.00 Da. teksa{ki rend`er.00 O~ajne doma}ice.30 Tra~erica 3.35 Vijesti 07.35 Vijesti iz kulture 23.10 @deronja 2.00 Ostanite s nama.00 Natura viva 23.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06. Bean.20 17.15 Ostrvo orangutana 18. Dortmund .00 Egipat 21.Egipat IV dio. serija 11.22 Hrvatska u`ivo 18.40 Ve~ernje vijesti 23. reality show 17.20 Bra}a i sestre. Kina.Ruanda. serija 08. serija 12. 2.00 Pregled belgijske lige 10.15 Dr.35 Eurogoals 09.05 Da. talk-show (r) TV PROGRAM 06.00 22.00 Kontekst. serija za mlade (r) 11. Hainan.00 Mnogo buke ni oko ~ega.00 Raspjevani detektiv. film 20.30 Walker. serija 13.00 Daleko od o~iju. dok.00 Alibi.35 Policajci iz Detroita. serija 17.35 Lugarnica 18.45 Fudbal.30 Fudbal.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku.30 Snuker.45 Uskijavanje 23.40 Dojlova Republika.10 [kolski sat 10.10 10.00 Sljede}a muzi~ka stanica . serija 03.45 FA Cup: Birmingham .30 Svijet umjetnika Kenija.00 Privatna praksa. mart/o`ujak 2012.00 11.20 Voker. serija (r) 02.20 8.55 Carstvo poroka. Njema~ka. prijenos 21.20 Voker. 1.15 Red i zakon. serija 21.30 Fudbal.00 Alisa. zabavni program (r) 06.45 Bayern TV: Leverkusen .20 Sastanak sa ubistvom. serija 14.Aek 11.35 Semafor. Hrvatska 07. film 12. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.15 Top Gear 10: Polar Special.00 Dnevnik 12.12 20pet.00 Rukomet 16.00 11.30 Jutarnji program 09.55 Prolazna slava.25 TV izlog 09. igrani film 00. teksa{ki rend`er. dio.40 Dobro jutro.10 Frikovi.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21.10 [ah-mat.30 Borba za Nil. serija 09.30 15.00 Bijela palata.30 NBA: LA Lakers — Miami 13. dok.10 Serija 15.20 8.45 Premier League News 10.40 Kako to rade? 20.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. talk show 14.45 Razotkrivanje mitova N.00 Najte`e popravke na svijetu 12.20 Nvo sektor 17.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .15 22. serija 00.Cedevita. prenos 22.35 Seinfeld. utakmica polufinala.45 Pregled portugalske lige .45 Pregled ruske lige 16.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.00 Djeca.05 Kad li{}e pada.10 Sammy na putu oko svijeta.45 Biciklizam. film 15. dok. serija 16.35 Divlja planeta 20.00 Strikeforce 00.Portugol 00.Chelsea. serija 15.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13.25 Sve o psima 17.00 Gerouov zakon 13.00 Kontekst.25 Jackass.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Vijesti 07.00 Megafabrike: Aston Martin 08.30 Premier League News 00.00 19.50 [ark.00 Daleko od o~iju.30 Dnevnik 2 20.45 19.00 Boks 21.30 CG Sport (r) 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15. kat. Ekstraklasa.Zenit St. film 23.30 Box: Vladimir Klitschko .00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10. finale 12.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.55 In medias res (r) 03. draga.30 Muzika RTCG Villa Maria 13. Ebel liga .55 Ezo TV.12 Lugarnica 18. SK Ruhpolding.45 Zlo~ina~ki umovi 5.10 Vijesti iz kulture (r) 10. serija (r) 13..40 Kad zavolim. 07.00 Pregled {vajcarske lige 02. Francuska 18. serija 21.15 Nau~no obrazovni program 11.30 19.00 Ko{arka Aba: Cibona . crtana serija 08. Poljska 10.20 Privatna praksa. serija 22. serija 14. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.45 Degrassi Novi nara{taj 3.2 epizode 22.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20. serija 11.20 Monk. serija (r) 07.30 Ludi nau~nik 22. serija 15.00 17.00 Kick Ass. program (r) 19. serija 6 18.25 Zauvijek susjedi.20 Monk.00 Stvoreni jedno za drugo.20 Crna Gora u`ivo 19.50 Sat TV 18. serija 16.10 Me|u nama 14. Hainan.20 Pisac i detektiv.00 Snuker.20 Mega Mindy.00 Vijesti 11.55 Vill i Grejs. Oz. serija 13. igrani film 13.30 13. film CINESTAR 09.35 Prljavi poslovi 15. USA 23.00 10.

prenosi AP. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. 3. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. Tokom policijske potjere. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. . Dk. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. moj zadnji poku{aj. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. a do sada je sru{ila brojne sajtove. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona.com. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. Hakerska grupa Anonymousi. Istraga je ubrzo pokrenuta. septembra pro{le godine. sestrom i njeno dvoje djece. kao i govornu manu. mart/o`ujak 2012. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. Cilj napada bila je njegova supruga.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. prona{li su napada~a mrtvog. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. ali nije dala velike rezultate. saop{tila je policija. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. . pi{e Radaronline. ka`e Gibbs. Ferhatovi} se 17. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . S. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. @ivi s majkom. duks. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. a potom joj pucao u glavu. godine. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. marta. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. {to mu nije uspjelo. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. i po~eo pucati. koji `ivi u Livermoreu. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. kao i putnika u avionu UA93. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. 6. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika.com su nam rekli da je. javlja Washington Post. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. Hakeri sru{ili Infobrcko.K.000 ulaza. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. javila je novinska agencija dapd. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. ^ileu. te policiju distrikta Br~ko BiH. kada ju je udarilo auto reno.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. prema dostupnim podacima. nakon ~ega je pobjegao. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. O. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . stoper Sarajeva. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. a razlog napada je osveta. Ubio dvojicu doktora. u blizini Kaiserslauterna. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine.Sedin Torlak. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. Kada su policajci upali u zgradu. Policija u Argentini. Gibbs. Na sebi je imao crnu jaknu. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. ka`e Gibbs u videu. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. prenosi Fena. On je uhap{en. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak.com Por tal InfoBrcko. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. javila je ma|arska agencija MTI. SAD. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. kojim je upravljao Jasmin B. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . nedavno je navr{io 23 godine. U portalu Infobrcko. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. .Ovo je moja zadnja {ansa. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. koja postoji od 2008. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->