Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

zapravo. {estogodi{nji mandat. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka.Finci. te da }e u PSBiH. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode. ali i mla|i nara{taj. 12. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. 6.277 . marta. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. poja{njava [ehi}. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} .Finci. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. nakon nedjeljnih izbora. opet Hrvata. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. Osigurao je.Treba sve poku{ati. marta Foto: D. vele. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. a on to. Naime. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a.4 DOGA\AJI utorak. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer. Mr. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. umjesto Mirka Zovka. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. njegovim starim upori{tima. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. marta. mar ta ove godine. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. odlu~io za privatnog Bo{njaka. Ali. i jeste. Sarajlije. Presuda u slu~aju Sejdi} . Dao je. B. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. ka`e [ehi}. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. O~ekivali su. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. naime.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. Stvarno. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. marta. A vo`d se. skandal! Osobito za nas u Federaciji.Finci donesena je krajem 2009. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. ali. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. evo. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. naime. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. po okon~anju svog posla. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. razli~itih dimenzija i motiva. Posrednim izborom. M. Samo tri dana kasnije. [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi.Finci Komisiji mandat isti~e 12.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. mart/o`ujak 2012. izme|u redova. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. ve} sada. ~ak i u ruralnim predjelima. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. 3. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. Ma. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. zato. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. . dr. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. stariji. . a pomalo i skandaliziraju. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . 9.

pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. Kako je do{lo do tog obrata? . Zajedno }emo biti bilo u poziciji. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. a puno krokodila. Kada su dva HDZ-a. KORUPCIJA Javnost u BiH. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. tuacije i formirati vlast? . pak. On je bio glavni problem.ba. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. Sa svima `elim sura|ivati.. vlasti ne}e biti do daljnjega. Zbog ~ega takvi potezi? . pak. a vi{e strankama platforme. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. Hercegbosanska `upanija. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? .Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. 6. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. legitiman ili Hrvat osim njih. INTERVJU 5 Josip Peri}. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . sada nema nikakvu izvr{nu vlast. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Na`alost. a s kim ne mo`e sura|ivati. Ljetos je. ali treba kod ljudi postojati obraz. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast.On nama nije problem.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. zajedno sa SDA. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. koaliciji dva HDZ-a. no ljudi se ve`u za rije~. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. Osim toga. U protivnome. kako sada stvari stoje. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. a tko nije. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. Dakle.apik. Stranicu je finansirao EUPM. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. mart/o`ujak 2012. Rimcu smo.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. . to bi bilo pogubno i za moj narod. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. prijave korupciju. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. Posebno ne `ele dobro HB@-u. bacaju dimne bombe. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. s druge strane. s njim ne treba ni sura|ivati. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. da imamo valjan razlog. niti }e on to biti. niti }e biti. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. Na`alost. Tako|er. ~im malo zagusti. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. Rimac }e te{ko biti novi premijer. ali i {ire. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. Na {to to~no mislite? . ne vidim da }e i{ta biti bolje. Is to vre me no. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni. Osim toga. a stoka lancem. saop}eno je iz Agencije. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. Ipak.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. imaju devet zastupnika. Svi bi htjeli biti ministri. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. To je sada samo isplivalo na povr{inu. dakle. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. Ja bih. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. Banju Luku ili Sarajevo.OSLOBO\ENJE utorak. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH. niti }e on to biti. On je bio glavni problem.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. bilo u opoziciji. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. No. onda TAKORE]I. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}.. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. Oni odre|uju tko je izdajnik. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. to bi bilo dobro. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. Na ovakav se na~in. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. dali podr{ku. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Sada je. niti je bio. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera.

G. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). a dru{tvo profitirati. K.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. pak. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. kao i na rad Vlade HN@-a i to. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. . a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. nakon rasprave. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. Zastupnici su. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. 6. a dru{tvo profitirati. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. rekao je ministar Miri}. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. do 2021. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. rekao je ministar Radenko Miri}. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. godinu. Ta ko |er. to jest gra|anin ove zemlje. Tako je. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. vratili Vladi HN@-a na 2021. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. kako je rekao. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. J. mart/o`ujak 2012. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}.Time }e dr`ava u{tedjeti. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7.7 miliona KM. Tako|er. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. godine. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. saop}eno je iz te stranke. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. . samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. Tako|er. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. U saop}enju LDS-a se navodi da. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. {to je za 46. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a.

Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. izjavio je Tihi}. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. Bo{njaka. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. Pored Mostara. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. . koji bi trebali biti dovr{eni do 15. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. O~ito je. grad svih njegovih stanovnika.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. 6.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . Ipak.Bilo je veoma te{ko obe- . svibnja. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. nego da se radi o ~istom ra~unu. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. . S. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. Tra`imo. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. kako na lokalnoj razini. Gradska vlast ne funkcioni{e. koja }e u 2012. Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja.To je stvar dogovora. J. koji je 27. Nije.Tako|er. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. kazao je Tihi}. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. Moramo tragati za nekim rje{enjem. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. imati na raspolaganju 18. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. mart/o`ujak 2012. . koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. pak. rekao je ]ori}. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. rekao je Tihi}. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. ministar trgovine. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. . a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status. dok su jo{ trajali ratni sukobi. a koje su mediji imali i prije Komisije". ~iji je lider. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. ko zna bismo li imali Federaciju. Srba i ostalih. Prema njenim rije~ima. i smatramo da je pravedno. u svijetu se podnose neopozive ostavke. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. rekao je. Hrvata. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. Hrvatima. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. Bo{njacima ili ostalima. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara.OSLOBO\ENJE utorak. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. . turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. . Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. tako i na nivou centrale SDA. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. rekao je Tihi}. rekla je Majki}eva. te nadziranja slobode izra`avanja. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. . februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. rekao je ^a~kovi}. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. na. mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. kazao je ^a~kovi}. Govore}i o statusu Srebrenice. pak.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. elektrifikacije pruge. . nametanje. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. Tako|er. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije.5 miliona maraka. K. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. Uprkos tome. Tzv. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. odavno je zapu{ten i sru{en. koje istorija pamti kao bosanski genocid. katolik i musliman na{eg jezika. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. jedan od prvih u Evropi. ukoliko ima pravde. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . kada Srbija nije ni postojala. proklete im du{e. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. na temelju koje su nastali savremeni srpski. Kao pripadnik srpskog naroda. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Drvar. Republika Srpska. te nahu{kala. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. u Sarajevu. Srbima iz Bosne . Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. pravoslavna. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. pravoslavaca. Bijeljine. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. za glavni grad SFR Jugoslavije. katolika i muslimana istog jezika. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. ona je trn u oku svim nacionalistima. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. u Smederevu 24. u Bosni je zamrznut sukob. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. Ubijaju}i Bosnu. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Frapantan primer je Banja Luka. nema taj kapacitet. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. Fo~e. mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. Ukoliko se muslimani. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Tragi~nim spletom doga|aja. na`alost. Ubijaju}i Bosnu. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. Igman. Neretva. a i ona je spaljivana. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. Vekovima kasnije. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. Bosna nam je jedina nada! . va{a majka je Bosna. istraga poturica). pravedan i odr`iv mir. Prijedora. pravoslavci i bogumili. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. iako nas velika{i. taj je i{ao u Bosnu. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. godine poslala vojsku. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. a u Beogradu na desetine njih. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. umesto re~i pravoslavac. Jajce. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. Oni grdno gre{e. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. Kozara. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. Bosna je srce Balkana. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. U srednjem veku. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. Srbija je ubijala i sebe. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. Koncept srpstva. Beograd se.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. odnosno moderna politi~ka nacija. specijalce i dobrovoljce. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. poznat kao srpskohrvatski jezik. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. beogradski budisti~ki hram. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. Odrednice Srbin. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. hrvatski. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. nikada ne}e ni biti. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. kada je 1992. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. Zvornika. na`alost. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. opstala je samo jedna. kao Srbin iz Srbije. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. naspram Sarajeva. 6. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. a ne vi{enacionalno Sarajevo. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. Pritom. Sutjeska. Hrvat i Bo{njak se mogu. poru~ujem mojim sunarodnicima. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. jer se jedan jezik govori u narodu. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. Srbija je ubijala i sebe. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. Srbi su u XIX veku. nevezanim za nacionalnu pripadnost. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. Za razliku od Srbije. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. Bosni je potreban trajan. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. katoli~ka i jevrejska bogomolja. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. S druge strane. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. Da bi izrastao u istinsku metropolu. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno.Srbija nije va{a majka. Tzv. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. a obo`avaju Srbiju. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. Bosna i Hercegovina je geografsko. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku.

povr}e je u~estvovalo s 32. Gudura{i i Sasulja. kazuje Kapetanovi}. . la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. Batkovi}u. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. pravilno hodanje. te da sa~uvaju radna mjesta. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. umjesto smanjenja tro{kova administracije. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . istaknuto je na konferenciji za novinare. da opstane kompanija.2. koje ovih dana kru`e po pogonima. gimnastika. izme|u ostalog.8 posto.3 posto. biti od velike koristi vatrogascima. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre.2 posto. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom.700 radnika. U op{tini [ekovi}i. 6. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in.Na`alost. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. {to je potpisano 2007. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. u okviru projekta Znanjem do posla. Navodno su se ra- . Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. kao i izlaz Malinovi}i. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova.U julu 2010. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. `ita s 2. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. u srijedu.5. uo~i op{tih izbora Zakonom su. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. minulog i prekovremenog rada.944 KM.000 KM. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. uz izvjesne opravke. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. mart/o`ujak 2012. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. prenijela je Fena. prenijela je Srna. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. kroz kolektivni ugovor. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi.8 posto. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. U op{tini Ugljevik.569. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. za razliku od standardnih navalnih vozila. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. zbog planiranih radova. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. kako isti~u. Sindikat je napravio obavijest za radnike. Tociljevac. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu.000 KM za kupovinu sistema radioveze. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja. perad i jaja s 23.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. a riba s 0. Me|utim. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. krompir s pet. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. na ~emu Sindikat insistira. trafostanica Gornja Trnova 1.4 posto.8. Dan kasnije. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. tr~anje. vo}e s 20.Po na{im saznanjima. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. za koji su radnici podnijeli tu`be. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. prenijela je Srna. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. u koje je uklju~eno oko 1. . Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. Med i vosak su u~estvovali s 5. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. do 2009. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. otkaz i sli~no). Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. Velinom Selu. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. nagla{ava. javila je Srna. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. elementi atletike. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. da se to ubrza. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. Brocu. ali i sudstvu. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. . M. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . Ra~i. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. Balatunu. Radi se o periodu od 2006. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. ali to su za sada samo pri~e. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. koji }e. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor.12 BiH utorak. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. a mlijeko sa 7. posmatrano po grupama proizvoda. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca.

mart/o`ujak 2012. Magistar Smail Kli~i}. re~eno je na konferenciji za novinare. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. . On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. On smatra da. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. kazao nam je Kli~i}. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. onda i ja idem!. inicijativi novoizabranih kadrova. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. godine. nesebi~nost. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. za koji }e tako|er odgovarati. gleda se sa podsmijehom. godinu. mar ta. od ukupno 15 godina zatvora. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. odnosno Abdi}ev izlazak. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. kao i brojni drugi gosti. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. . Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. nakon zahvale organizatoru na pozivu. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. [.OSLOBO\ENJE utorak. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. Poslanica Elvira Abdi} . Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. izlete. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. to je gola sirotinja. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. F. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. bude li tako.Kriza je. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak. . vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. ~lanovima Asocijacije. Dan `ena. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. marta. euforija.Ma kakvih dvadeset hiljada. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. akcije po{umljavanja. kazao nam je Tuti}. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. nema {ta tra`iti ovdje. izlazi na slobodu. uticala na pad privrednih aktivnosti. U Krajini je. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. mart. funkcionera.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. po`rtvovanje i solidarnost. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. .Ako ni{ta. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. Novca za pove}anje plata nema. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. a mi tra`imo da se pove}aju. nakon izbora. kanskog porijekla i studentima. . Elvira. predsjednik Federacije bh. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. na koliko je osu|en. ka`u. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku.Ostario je on. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. prema nekim procjenama. mar ta. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. Fikret Abdi} u petak. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. 6. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. Sirotinja i transparenti . izme|u ostalog.Jelenovi}. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. na pauzi Skup{tine USKa. mar{eve i pohode. taborovanja. Abdi}eva k}erka. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. H. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. A. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. mart. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. . da im se otvori prostor za rad i razvoj. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. S druge strane. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. ali ima mnogo njegovih pristalica. ~eta i odreda. tema je navodno predstoje}i 8. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. D. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. sa optimalno odabranim planom i programom. prije svega. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. u kojoj. zajedno sa turskim biznismenima balA. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. 9. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. kakvo pokretanje Agrokomerca. kao i predvodnici jata poletaraca. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011.

mart/o`ujak 2012. 6. OSLOBO\ENJE .14 OGLASI utorak.

mart/o`ujak 2012. 6.OSLOBO\ENJE utorak. OGLASI 15 .

E. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. nauke. TP NOVA TRGOVINA d. Komova. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza.d. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. Muri}. 1. TomislavGradu. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. 3. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. pravosu|u. i LK-a. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. Naime. 100 grama skanka i automobil ti. P. od 13. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. godine u Ve~ernjem listu. obojica iz Bugojna. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. \opu. naoru`ana pi{toljem. prenosa. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. preko Tuzi.d. mart/o`ujak 2012.jpsumetk. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. 6. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. 2012. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. 100 grama skanka i automobil. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. devet . 2012. Asmira Kurpejovi}a. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. dvije lova~ke pu{ke. Posljednja uspje{na akcija SIPA. ali i pobje}i. godine.p. SBK-a D. Ferdu [imi}a. gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . ZHK-a. broj 10/1-34-2514/12. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka.putem pisanih ponuda (licitacija). Pored toga. 2012. te policija traga za njima. pa do Plava i Gusinja.d. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza.ba i www. Dva razbojnika. ve}a koli~ina metaka. S. izvedena je po nalogu Suda BiH. devet mobitela sa SIM karticama. potvr|eno je iz MUP-a RS-a. podsje}amo. te Posu{aka Berislava Juki}a. Konkurs se poni{tava u cijelosti. Kako smo ju~er objavili. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata .ekapija. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. Posu{ja i Mostara. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. tijela stradale. a tri zbog drugih neispravnosti. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. te MUP-ova HNK-a. dvije lova~ke pu{ke. mobitela sa SIM karticama. Me|utim. pi{tolj browning. Naime. Odmah nakon {to su u{li u BiH. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. Nova trgovina d. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. Elvedina \opu iz Bugojna.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. Nesre}a se. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. Ku~a. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. 2. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. organizovao [imi}a. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. ve}a koli~ina metaka. zvanog Be}a. Tomislav-Grada. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. Dk. O. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. utorak. pi{tolj browning. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. kulture i sporta TK-a.

je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. Dk. A. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. pojavile su se i informacije da je. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. kojim je upravljao \or|e K. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. ~etiri mobitela. koji je upravljao vozilom suzuki. i S. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. koji su u bjekstvu. Hand`i} i ^akalovi}. koji se kretao iza njega. O. pri ~emu je osoba povrije|ena. povrije|ena desna nadlaktica. 50 tableta ekstazija. . novac i ru~ne radiostanice. pacijenti su se me|usobno sva|ali. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. H. te ugruvanost tijela. ru~na bomba. I u toku dijagnosti~ke obrade. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. Hand`i} je policiji poznat odranije. obojica 1979. kazao je Nefi}. jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. podsje}amo. Boris V. porijeklom iz Njema~ke. B. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. ura|en mu je CT snimak. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. navodno. B. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. ucjenjiva~a. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. op}ina Novi Grad. P. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. Pored Slokarove. . Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. Naime. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. 30-ak metaka. Osim droge. 6. E. A. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. lo zvani~ne potvrde. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). dva pi{tolja kalibra 7. Oni su nakon ljekarskog D. a potom i u golf 4. nije bilo povrije|enih. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. pregleda pu{teni ku}i. pribor za prepakivanje droge. ali o tome nije biS. dok je kod S. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. ranjene su dvije osobe. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. prema informacijama iz policije. A. Po nepotvr|enim informacijama. a kako se `alio na bolove u glavi. kako doznajemo.600 KM. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. prilikom pretresa. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. potvrdila je Jandri}. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. 20-ak pi{toljskih metaka. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. privela K. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. 60 grama spida. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. mart/o`ujak 2012. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. a K.65 milimetara. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. manjom koli~inom droge. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . izgubio kontrolu nad upravlja~em. On je. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. tokom tu~e u kojoj. O. Prema istim izvorima. stabilno je. On je privo|en i 2009. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. Tako|er. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. [e. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru.OSLOBO\ENJE utorak. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. koja je tako|er uzvratila vatrom. godi{te. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. i Bojan S. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. Naime. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. H. Policija je. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. u Ulici Alibega Firdusa. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. godi{te).

. stara je ideja. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. kako na sjeveru. smatra Stefanovi}. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va.18 REGION VIJESTI utorak. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti.000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. ka zao je Dell. rekao je Ivanovi}.Bi}e te{ko. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. kako je rekao.Ako poku{aju da organizuju izbore. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. da ne}emo do}i u tu situaciju. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. tako i ju`no od Ibra. . kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. Vjerujem. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7.Ako nije neophodno. mart/o`ujak 2012.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. . javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. zasta va ma i dru gim. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. prema rije~ima premijera Albanije. prema njegovom mi{ljenju. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. ~ime se. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. Me|utim. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade.To je bio veoma va`an dogovor. kako prenosi APA. Hrvatska: 7. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. Fran Mihaljevi}”. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. prije svega.Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine. . rekao je Dell. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. ~ime Srbija zvani~no prihvata. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. Ograni~enja kroz fusnotu.000 oboljelih. 6. .Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. rekao je Ivanovi} za Srnu. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. rekao je Begovac. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. kako je dodao. to biti {tetno za interese Srbije. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo.Na`alost. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. Zapadni Balkan u EU . pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. . . Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. Dogovorom. Na adrese javnih preduze}a. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. me|utim. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. rekao je Ivanovi}. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove. . Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. . kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. za Kosovo nisu su{tinska. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz .U svakom slu~aju. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. prema kom{ijama“. a koja tako|er veoma jasno ka`e. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}.

467 eura na 2. . dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole.U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. \uki} . Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. navedeno je u saop{tenju. rekao je Ivanovi}. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. 6. Na`alost. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. ve} prekr{ajno djelo. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana. u protestu stranka koja. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. pove}an na 500 miliona eura. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. istakao je Kacin. mart/o`ujak 2012. 26 posto je protiv. Slovenci }e 25. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. objavili su ju~er slovenski mediji. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. donesenog prije sedam godina.OSLOBO\ENJE utorak. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta.018 miliona. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. U najnovijem broju za mart. uz podr{ku Katoli~ke crkve. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. . Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. Leposavi} Slavko Stefanovi}. ni sa ~ije strane. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. javila je Fena. Sredstva odobrena Sloveniji. u prosjeku. Pomo} u hrani iz njega. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. Slovenija u saop}enju za javnost. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija.

{to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. No. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. dok je bila u Washingtonu. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. a ranjenih ima na obje strane. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. Pervez Mu{araf Buto. a smijenjen u augustu 2008. nekad blizak suradnik Benazir Buto. narima u Islamabadu Malik. . decembra 2007. U nedjelju. godine. . prenosi Fena. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. objavio je NTV. mart/o`ujak 2012. prenosi Fena. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan .20 SVIJET VIJESTI utorak. kao je Amano. prenosi Fena. pra}enu stanovitim pritiskom. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. koja mu je 20. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. prenosi Srna. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. blizu Zind`ibara. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. U me|uvremenu. General Mu{araf. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. koji je 1999. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. ubijena je 27. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. u predgra|u Islamabada. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. Nakon ubistva. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. 6. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. Buto. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. Me|utim. prenosi Fena. prenijela je Hina. jedan od aktivista. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. javila je novinska agencija Anadolija. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. javio je informativni kanal NTV. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. radi rje{avanja te krize. saop}io je Kremlj. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. prenosi Fena. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom.

saop}ilo je ministarstvo pomorstva.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. U Rusiji to nije bilo tako i zato. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. mi smo zabilje`ili. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. Kako su naveli izvori u policiji. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. prenosi Tanjug. rekao je Westerwelle u Berlinu. sa suzama u o~ima. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. prenosi Fena. 6. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. "Bile su to prave suze. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. ve}inskog naroda u Kini. opozicija je najavila proteste u Moskvi. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. tehnolo{ke inovacije. odnosno skupo}e izbornog materijala". Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. rekao je Tonino Picula. nov je nazvao izbore nelegitimnim. saop{tili su ira~ki zvani~nici.000 pristalica. najvjerovatnije kapetan. Me|utim. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". Me|utim. zaklju~uje se u saop}enju. blizu Atine. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa.OSLOBO\ENJE utorak. mart/o`ujak 2012. kao i ranije 2000. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. prenosi Fena. prema na{oj ocjeni. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. . navodi se u saop}enju. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. Deset mornara je spa{eno. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. ovi izbori nisu bili po{teni” re. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije.19 posto glasova. povodom 49. koji ima 17. Nakon objave predsjedni~kih rezultata. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. a izlaznost na izborima. bila je oko 64 posto.82 posto. kao i da je ona bila po{tena. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe.75 posto osvojenih glasova bira~a. pretvorile su se u nerede. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". On je. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. tako|er.85 posto podr{ke. i 2008. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. koji je dobio 3. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. glavnom gradu Tibeta. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. kada je biran za predsjednika. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. ve}inom budisti~kih sve}enika. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. a jedan od napada~a je poginuo. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. maja. ali od vjetra". "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". Najmanje 25 Tibetanaca. rekao je kasnije Putin. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. kao je Picula. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. navodi isti izvor. rekao je Picula. U martu 2008. prenosi Fena. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora".23 posto. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". "U svakom slu~aju. naglasiv{i da je to u interesu Rusije.

prenosi Deutsche Welle. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. Ole Schroder. godine nedostajati {est miliona radnika. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Njema~koj }e do 2030. prenose agencije.000 eura go di{ nje. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. Minimalna zarada morala je da bude 66. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. nazvav{i ih politi~kom progonom. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. U tom slu~aju. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009.25 posto. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. go di ne. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. prenose agencije.000 barela iranske nafte dnevno. .bankrotirati. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . objavio je ju~er ECB. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. i na zapad.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. prvi put u historiji Islanda. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. ali Rusija ima veliku prednost . Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. Ina~e. Iran je 19. Harde je odbacio sve optu`be. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje.8 milijardi eura prekono}nih depozita. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. [panija. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu.9 milijardi eura. a kako bi taj problem rije{ila. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. ali je to izmijenjeno. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. u Evropu. Italija. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. Gr~ka i Portugal. naklonost naroda prema predsjedniku pada. decembra i 29. prenose agencije. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka.000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. pak. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. dok je u Rusiji obrnuto. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz .22 SVIJET FINANSIJA utorak. uglavnom u Evropu i Aziju. {to je ubla`ilo inflaciju. u Aziju. Holandija. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . formiran samo zbog tog procesa. da bi se novac vratio.000 eura godi{nje.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. dobija radnu dozvolu. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. februara. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. Za doktore.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. manje nominalne vrijednosti. Drugi su.000 eura. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. obja{njavaju analiti~ari. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. uglavnom u Veliku Britaniju. 6. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. mart/o`ujak 2012. stranke Zelenih. Francuska. niti da sprije~e njene posljedice. Naime.

899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV . i 2. "Eurofond-I" 9.d.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. mart/o`ujak 2012.241. Sarajevo . Krecu Svjetlana.svjetlost.49% III . 033443435.652 d) Ukupno pasiva 9.271 b) Rashodi 1.d. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.adresa sjedi{ta M.771. godine I .net. IP "Svjetlost" d.91%.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896.728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.299 c) Teku}a sredstva 3.d.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953. stav 1. februar 2012.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.186. ZIF "Bonus" 5. Sarajevo . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju.puna i skra}ena firma . IP "Svjetlost" d. 6. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .469.049.69%. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.o.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .50 . Kantard`i}a 3.36 ZIF "MiGroup" 11.~lanovi uprave [efik Zup~evi}. Ivanjko Simona . Pravilnika o sadr`aju. dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. ipsvjet@bih. ta~ka b.633 nominalna cijena 12. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011.027 PASIVA a) Kapital 8.850.241. Sarajevo .broj emitovanih vrijednosnih papira i 890. direktor Dru{tva II .ba .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.o. ZIF "BiG" 15.OSLOBO\ENJE utorak.76%.ba www. e-mail i web stranica: 033226696.00%.OP]I PODACI O EMITENTU: .broj telefona i telefaksa.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.

7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. doma}ih i stranih korporacija. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. 6.Putovanje po `elji + D`eparac . Stalni porast premijskog prihoda te 28. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Foto: D. putovanje ili 3 x 3. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. a da njega vi{e ne terete. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH.000 KM .000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. Me|utim. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze.000 KM. 7. osiguravaju}ih ku}a. marta. Cijena SMS-a 0.info. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. proizvode. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. kako je istakao. akademskih institucija i stru~nih organizacija. A.000 do 10. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. 12. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. tacije kampanje Besim Durakovi}. godine se obilje`ava 101. agencija. Ibrahim Tirak. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. 2012. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. mart/o`ujak 2012. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. medija. Inspekcijski nadzor po~inje 12. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. Ako vi ne izmirite dugovanja.50 KM + PDV. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . Patrick Moon. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. a on se osloba|a obaveze. u 20 sati. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. specijalno ugostiti udru`enje `ena.000 potro{a~a. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. moraju znati kako da se sami za{tite. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. zatim zaustavljanje sive ekonomije. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. godine. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. distribuiranja licenciranih softvera. privredu“. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. marta 2012 je: .3 GOLFA VI .000 KM. Vi stupate u obavezu pored du`nika. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka.6 milijardi dolara. prepoznatljivosti. kazao je Moon.3x 3. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. Pe. marta 2012. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama.3 x 5. velikih ahitektonskih ureda i drugi. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina.

da bi taj procenat sada opao na svega 14.264248 0. to mo`emo“ is.343294 2.483147 0.790739 Ceska R 203 CZK 1 0. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D.621615 1.050523 0. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala.669828 Japan 392 JPY 100 1. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu. . 2012 = 1. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. pa neka reaguje.818700 1. mart/o`ujak 2012. ostalog cvije}a. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji.823247 0. godine.262930 Svedska 752 SEK 1 0.OSLOBO\ENJE utorak.broj 044 . Ne mo`emo ispod toga. Bosanci i Hercegovci. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi. 03. a pove}ala je i osnovicu za PDV. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. 2008.839529 2.955830 Australija 036 AUD 1 1.4 posto od ukupno potrebnih 348. organske hrane.263089 0. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}. 2012. tek je engleski sve{tenik. tzv. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. u na{em glavnom gradu.Britanija 826 GBP 1 2.337436 SAD 840 USD 1 1.814153 Litvanija 440 LTL 1 0. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u.050649 1. zaslu`ujemo da budemo gladni. proizvodnju zdrave. ali i znatan broj gra|ana. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva. 03.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.625669 0.771219 USD 1.955830 1.766802 1. nego je uvoze. Mi. Jedino da zatvorimo na{e objekte.671507 0. 6.489702 1. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom. kako prevoznici. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji. odgovor prevoznika na ovakvo stanje. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. Maltusova kletva. tako i privrednici i potro{a~i“ . 3. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u.079125 0. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot. mo`e dr`ava. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji.078928 0. prave” Mi imamo sve uslove za .617561 Turska 949 TRY 1 0. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a.583155 1. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice. kamione.493426 25. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru.565032 Norveska 578 NOK 1 0. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane. TORCHE voziti automobil .835341 V. . Ima nekoliko razloga za to. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana.579197 Kanada 124 CAD 1 1. Onaj ko mo`e da reaguje. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu. Zemlja je napu{tena.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju.6. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo.70 KM. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.567864 0. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana. ti~e Mitrovi}.221846 1. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. zaista ne mo`emo. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. Cijene `itarica: p{enice.349152 1. Podsje}amo.855377 25.262431 Maðarska 348 HUF 100 0.475749 Rusija 643 RUB 1 0.te~ajna lista . kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina.263747 0. . vi{e je ne prave Mi.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. Ni oni ne proizvode p{enicu.955830 1. poslujemo u modernom. Bosanci i Hercegovci.920015 0. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi. autobuse“ rekao nam je Doki}. ali {to se nas ti~e. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. da bi nedavno spale samo na 61 dan.221293 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje.220740 Svicarska 756 CHF 1 1.263589 0.587113 1.479448 1. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane. zaslu`ujemo da budemo gladni.5 KM.566448 0. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana.050397 Srbija 941 RSD 100 1. Me|utim. Holandija je najbolji primjer.078731 Danska 208 DKK 1 0. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije.673186 1. G.54478 BAM 2.837435 0. kojima su se pridru`ili taksisti.000 tona za podru~je Federacije BiH. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .

70 335.060 624 8.80 7 2 1 8. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.00 78.00 97. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.07 0.75 13.32 0. Banja Luka Progres a.41 29. J.865.32 0.1(A) 0. Banja Luka Tr`nica a.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.641.56 8.75 38.00 605. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.00 82.55 1.d.592. nego da pomognu.11 0. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.55 1. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.26 BIZNIS/BERZE 1.30 KM.73 0.00 961. Prijedor Telekom Srpske a.08 KM.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . spaka. a zatim i ostalih proizvoda.516.00 295.25 % 35. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.52 4. {to je 32.70 19.311 0. Istodobno.4 9. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. Gradi{ka Republika Srpska .413 442 11.d.17 156.00 104.d. SASE: Promet 275. Ipak.571 0.326 32.00 1. godinu.00 -1.00 27.11 -1.50 $ 0.60 90.32 0.800 954.791. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .31 0 -9.5 40.7 5 5. Pale ZIF Kristal invest fond a.40 1.00 72.00 72.653 4.28 -2.83 KM. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.46 0.417.80 5. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13.00 4.86 0.d.85 -9.186.83 39.00 0.4 9.283. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.181 0.35 406.15 0.d.38 19. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.200.profit a.d.06 239. Trebinje Unicep company a.d.69 19.00 392. OSLOBO\ENJE 806. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.045 376.90 15.75 KM.83 5.73 4.91 SASX-30 810.181 0.23 19. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita.00 29.60 90.1 0.d.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska .691 13. Sa.6(A) -0.93 -2.43 BIFX utorak.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare. za 28.82 19.7 5 5. godinu.d. godinu.82 12. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.14 2.00 0.05 KM.371.240.15 1. Tesli} Palas a. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}.882.50 444 1.913. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.242 5.271 281 406 3.533.420. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.13 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.421.65 657.30 128. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010. distribucije.267 528.d.061.613 1.10 ERS10 765.00 78.15 0.05 4.70 SASX-10 914.02 40.4 9.40 2.18 816.816 8.40 3.50 75.80 104.21 % 658.Bijeljina a.15 39.00 3.91 82.89 3.35 1 0. Mrkonji} Grad Mira a.20 45.328. Banja Luka Graditelj a.00 3. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group. mart/o`ujak 2012.66 0.35 3.490 2.1 0.d.06 0.d.31 0.648 5.d.943.475.45 0.20 KM.708.05 5.02 40.d.15 0.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .07 15.35 1 0.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju.181 0.18 7. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.528.60 1.35 21.00 -3.00 97. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.31 0. cijena Min. Kurs ovog fonda iznosio je 3. a slijede ga Espresso.771.00 78.20 1.291 90.05 5.75 5.481 0.07 0. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.20 5.50 % .7 5 5. saop}eno je iz ove kompanije.112.00 98.97 40.04 % 2.01 98.3 0.565 1.35 % 1.50 29.23 0 0 6.43 % 2. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.632. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.00 98.432.12 3.07 19.17 0 -95 -3 -0. mart 2012. osiguranja likvidnosti.34 8.d.11 45.62 8.5 40. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.00 3.184. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .308 8.92 3.282.32 20.96 1.77 4.01 -1. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines.180 100 86 402 859 2.481 0.2 1. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.864.60 90.864.83 KM.50 0. Banja Luka Elektro .TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.026.d.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3.50 29.14 1.5 39 38.311 0. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta.51 $ 0.33 $ 1.00 1.19 KM.28 0.d.894 66.90 5. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11.953 1.612 1.1 5.37 $ 4. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72.720.918 28.d.68 122.50 75.01 94. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5.291 90.45 4. [ipad komerc dd Sarajevo 19.705.00 3.77 BIRS 1.68 % 726.291 90.04 5. cijena Min. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.571 0.50 29.06 miliona KM.00 3. Promet na kotaciji iznosio je 98. Na kraju.6 1.00 931. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.45 4.99 39 0.830.001.73 530. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.d.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.19 1.80 5.612 1. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a. Banja Luka 3.6 0.d.31 0. realizacija kafe u 2011.00 $ 0. go di nu. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat. 6.417.098 39.5 41 39. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.35 224.394 8.d.623 51. direktor Vi. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010. {to je 32.612 1.05 98.92 0.635.07 0 -0.75 5.25 4.60 -0.00 -2.90 6.02 40.d.06 miliona KM.143 51 171 1.439 1.45 4.d.25 $ 0. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.00 72. kursa (%) Max.5 posto.00 2.5 0 0 0 -0. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.35 1 0.98 82. Banja Luka ZIF Zepter fond a. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.18 -0.31 0. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.102 392 4. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.00 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. Srbac Travunija a.07 1.00 3.60 760.47 0.50 75.561 17.3(A) 0. Sarajevo u iznosu od 10.29 0 0.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.54 1.KOTACIJA Elektrokrajina a. Prednja~e Begova ~orba.481 10.d.30 8.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB . kojih ona trenutno nema.d. Doboj Posavina a. mart/o`ujak 2012. ako ni to ne bude dovoljno.41 -0.75 37.00 39.18 $ 0. Me|utim. Do punog izra`aja do{ao je. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.00 0.882.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina.04 98. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.743 2.017.00 104.742.izmirenje ratne {tete 5 0.40 0.718 240 87 10.d. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom. Sarajevo. a para nema Situacija u bh.563 180 121 176 3. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva.571 0.92 45.d.3 0.00 16. Banja Luka Veletrgovina a.90 8.60 0.018.481 0. Bosnia i Viscafe.

On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. Mi smo u~inili {to je do nas. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. poku{ala ih je razdvojiti. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. a nakon uvi|aja. obavijestili smo resorno ministarstvo. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. naglasio je Mehmedi}. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. kazao nam je Suba{i}. . To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. . pojasnio je \ozo. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. Besim Mehmedi}.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. [ari}” u Tar~inu. tako da je na bolovanju. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. M. S druge strane. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. ministar unutra{njih poslova KS-a. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. . je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. . pojasnio je Musi}. Prosvjetno-pedago{ki zavod. a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. Amela Penava. Manji topli obrok .Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. stavljaju}i u~enika u za{titu. pojasnio je Budimli}. a potom su zajedno sa ostalima. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. Muhamed Budimli}. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. Tako|er. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. godine.OSLOBO\ENJE utorak. februara u O[ “Hilmi ef. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. 6. pa je ona nastradala. ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone.De`urna nastavnica. ipak. S. istakla je kako su odrasli gori od djece. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. Nakon {to je zavr{ena rasprava.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. . trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. . Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. pojasnio je Oru~evi}. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. do{lo . koji iznosi oko 23 miliona maraka. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. zastupnik SBiH. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. ne}emo glasati. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. Da napomenemo. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. ali Ned`ib \ozo. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. mart/o`ujak 2012. te da J. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative.

Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu.000 KM. Ubrzo nakon isklju~enja. Ljubini}i i Milinkladska. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. kazala je Jasmina Mujezinovi}. lome}i sadnice do korijena. . kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. vo}njacima i infrastrukturi. od 9 do 10. M. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. prilikom primopredaje kolica. ta~nije od 4. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. marta. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. mart/o`ujak 2012. A. kazala je Branka. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. direktorica Fondacije lokalne demokratije. od 12 do 13. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. pa je pomo} Kantona neophodna. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. do 23. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. Nazorovo. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga.sigurna zajednica. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . od 8 do 16 IV crnogorske brigade. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. Lje{evo 3. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. . Op}inski {tab Civilne za{tite. [vrakino Selo II i Brije{}e). Vitkovac brdo. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. istakao je na~elnik Be}irevi}. kazao je Esad Veli}. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu. P. od 9 do 15 Deovi}i.200 KM. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. februara. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. Z. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). .d. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. Stup 3. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. Sutjeska 4. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. vrijednosti skoro 6. Tabijska. Me|utim. obezbijediti dozvole. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. Dobrinja C. T.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. mogu prijaviti {tetu. Careva i Bojnik farma krava.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. od 13.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. 6.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. od 10. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. Na~elnik Be}irevi} je. .30 Alipa{ino Polje 11 i 13. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. Male{i}i 1. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. 12. dok je jednom seljaku nastradala stoka. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. kada se snijeg topi i klizi. .

~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. 16. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011.15. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. 10. nagla{ava Had`ibajri}. 17. Pula ponedjeljkom.45. Be~ 17 i 18 sati.30 sati. Beograd 11. Bugojno svaki dan u 10.10.30.35. Op}ina }e sama finansirati te radove.30. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a.10 i 21 sat.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.30. 12. Budimpe{ta 21. mart/o`ujak 2012.15 sati. 11.30.30. 12. Projekat }e ko{tati 470. 15. Bosanska Dubica svaki dan u 14. 18 i 20 sati.10. 14 i 15.10.40. 13. Ljubljana 14. 592-096. Bruxselles. Köln 14. Prema Had`ibajri}evim rije~ima. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.40. 22. a petkom i subotom u 18 sati.30. 12. Dubrovnik svaki dan u 7. 11. Amsterdam . a nakon Pirinog brijega i Arapove. ka svaki dan u 9. 12. Beograd 17. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 13.30. 8. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. . 14.45.30 i 18.35. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}.30. 14. M.20. srijedom. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK.30. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. srijedom. Zagreb svakim danom u 6. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. utorkom. 16. 15. Istanbul 18 Antwerpen.30 i 22 sata. aprila. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. . 13.05. odnosno ure|ivanje ledene plohe.40 . 8. Save Skari}a i Stro{i}i. isti~e Had`ibajri}.25 i 14. 17.15.30.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te.59. Makarska svaki dan u 7. 19 i 22 sata.30. 10.55. Gornji dio ulice. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim.05. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. ~etvrtkom.30. Kakanj 15. pojasnio je Alen Robovi}. Olovo svaki dan u 5. Beograd svaki dan u 6 sati. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. 10. Tuzla svaki dan u 5. Budimpe{ta 15.54. 6.30. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e.15 i 15. 14. Biha} svaki dan u 7. 207-777 Vatrogasci 123.samo radnim danima i 19. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka.34.45 i 16.35 sati. Travnik svaki dan u 7. Zenica 4. petkom i subotom u 11 sati. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. utorkom.000 KM.30 i 17 sati.30.30. Zenica svaki dan osim subotom. Dortmund.49. 13. Grada~ac svaki dan u 8.30. napominje na~elnik Starog Grada. 13. od 8 do 14 sati.50 i 18. Utrecht subotom u 8 sati. Copenhagen 13. Vela Luka utorkom. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. 14 i 19 sati.35 i 12.30. 9. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. 7. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. Ulica }e. 220-435 Kanalizacija 203-059. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale.30. Minhen 13. tehni~ki direktor firme Harysco.33 i 20. Split svaki dan u 7.10 sati. 12.30 sati. 14. 14. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.27. 9.30 i 19.30. nedjelje i praznika u 13. Banja Lu- MUP 122. 8. 13.668-259 Toplane 650-979. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. 14. Beograd 11. Visoko svaki dan osim subote u 8. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. Zagreb 6.30. 15.45. Zenica ponedjeljkom. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. .15.30 sati.45. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Br~ko svakim danom u 6. ~etvrtkom. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Zenica svakim danom u 6.30.30 sati.45. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.30.30 sati. 15.30 sati.15. Gora`de svaki dan u 8. 12. subotom i nedjeljom u 8 sati.30.30.30. Pale svaki dan u 6. Ljubljana 13.52. Frankfurt. 15.30.30. Budimpe{ta 6. srijedom.35.30. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 6.20 i 16. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe.30.30.OSLOBO\ENJE utorak. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.30. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.55. 8. 664-115 Hitna pomo} 124. Srebrenica svaki dan u 7. Sanski Most svaki dan u 15. nedjeljom i praznikom u 5. Tuzla radnim danima u 9.30. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. Hrenovica svaki dan u 6. godinu. Plo~e 10. Liege. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Amsterdam 15. 15. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice.30 sati autoputem. iz kredita Svjetske banke. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. srijedom.27.35. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30. od Mejdana do d`amije je zavr{en.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid. 10.30 sati. 15. 7. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. 12. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15. Köln 13. Be~ 7.40.15 sati.45. Zvornik svaki dan u 15. Zagreb 15.30. 15.50. 12. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 7. 13. Kakanj svaki dan osim subote. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 10. bi ti asfaltirana.22 i 20. J. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. koji }e odmah dobiti rje{enje.37. Bosanski Brod svaki dan u 12.30 sati. Plo~e 7.30 i 16. 592-097.06 i 19.05 i 21.15 sati. Kakanj 18. 17.30.55. 18 i 20 sati. 16. 16.30.40. 14. ~etvrtkom i petkom u 7. 14. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.45. 10. Ljubljana utorkom.55 i 19.30 i 15. Hamburg. 13. Pariz petkom u 9 sati. 10. Ankona 10.30.30. ti od 15. 14. 11. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke. 206-666. Minhen 12. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a. Izvo|a~ radova je firma Harysco. subotom i nedjeljom u 6 sati.30. . 15.25 i 21.18. 12.30 i 22. te je nemogu}e odr`avanje.47. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti. .000 033/ 223-366.30 sati.30. Den Hag utorkom u 8 sati.35. 061/252-252. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama. Ankona 17. 18 i 20 sati. 10.30.30.45 i 22. Budimpe{ta 14. utorkom.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili.30 sati (preko Tuzle).25. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. Ulcinj svaki dan u 19 sati. 16.30.40 sati.05 i 18. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. Amsterdam 8.30 i 22 sata. 6. Odlasci: Beograd 6.15.15 i 16. Ora{je svaki dan u 6. 9.15. Zenica 6.28. 8. Copenhagen 8. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja. Konjic 7. Konjic 6.30 sati.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati.54 i 21.

koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH.30 KULTURA utorak. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. naravno. elektri~nom rasvjetom. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima.500. Kazniona . Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}.000 i tre}u . ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. bibliotekom. izme|u ostalog. izdava{tva: .bhrt.700 KM. Od pitanja koliko se objavljuje. zari je. {kolom. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. dnevnim novinama. tj. uvr{tena u izlo`bu 11. pri~a o gradu Zenici.. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. An.. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}. ka`e Spahi}. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. krivi mi.1. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . Borut Batagelj. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. ~ergi. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19. do sredine 20. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” .Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. aprila... Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. stolje}a. Odnosno. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. direktor IK Vrijeme. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. na neki na~in. . PDV je. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. kao {to su lijepa knji`evnost. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom. hrvatskom i srpskom jeziku. ne}emo ni{ta posti}i. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. dakle. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. kanalizacijom. mart/o`ujak 2012. izdava~i. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i.knjiga o zeni~kom zatvoru. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh.zimi. sateljice Tove Jannson. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima .Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. kazav{i. [IMI] rekao je Spahi}. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga. drugu . naravno u pojedinim podru~jima. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . krivi mi. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www. Besmislenim sni`avanjem cijena. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. a rezultati }e biti objavljeni 30. . ne}emo ni{ta posti}i. po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. poja{njava Spahi}. mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. nu|enjem knjiga po ulicama..od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje.. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac.. 12-15 izdanja godi{nje. An. . da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige.ba i stranici 325 teleteksta BHT1.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. nu|enjem knjiga po ulicama. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. knjige za djecu.. }i }e biti “Rudnik”). tako je planirano. dakle. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. izdava~i. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. 6. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. zapravo. po okon~anju tog ~ina. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. Tako|er. opstati uprkos najezdi e-produkcije. aprila. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. na neki na~in. ovom izlo`bom njezin autor dr.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. Konkurs je otvoren do 15. Politika na{e ku}e i dalje ostaje. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. [. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. ..

225-386. Tel. za dvosoban. 061/205-235.Tel: 061/177-556.Tel: 062/737-506. `enskoj osobi.k PORODICE R. 56 m2. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. opremljen. Ul. parking. prostor 100 m2 + 70 m2 placa. Gladno polje. 061/511-102. Tel: 063/993-102. Tel.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. Stari Grad.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. [entada-Novo Sarajevo. [enoina 6. Tel. potpuno adaptiran. 063/513-525. B. Trg sarajevske olimpijade. 60 m2. Rakovi~ka cesta. Patriotske lige 46.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. centar grada. 104.sms IZDAJEM pos. lokacija 300 m od OHR-a.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. Mob. Kova~i}i. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji.k Otoka. Mob.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno. 061/275-666. 062/326-886. Kulovi}a. 2 sprat. priklju~ak za telefon.k ^EN GI] V. centar Sarajeva.000 KM. spr. 062/087-552.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. samcima. 062/712-991. 34 m2 + 15 m2=89. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. potpuno namje{ten stan 55 m2. 061/312-280.[imi}a. zaposlenim osobama. zubarsku ordinaciju. prizemlje. priklju~ak intereta. 061/205-235. Bjelave. 033/204-706. Tel. Tel. 80. ambulantu. sun~an. G. Tel. grij. 033/225431.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. za poznatog klijenta. 52 m2=103. mail dinatt80@hotmail. Bjelave ul. lift. predstavni{tva. 100 m2. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. 54 m2=95.k MIJENJAM stan na Marin dvoru.000 KM. Tel. Tel. 542-668. Mob. 061/211-300.S. na du`i period na Mejta{u. sve novo.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. veliki balkon 6 m2. 033/209-955. luksuzno. 061/103-258.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. luksuzno opremljen. 061/229607. naselje nova Breka. Stari grad.k IZDAJEM gara`u u zgradi.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. 062/619-266.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. internet konekcijom i kablovskom. 4 spr. cjena 300 KM + re`ije. Tel. Branilaca Sarajeva 72 m2. Tel. 061/925-649. 86 m2 i 76 m2. 033/227-756. Tel. poseban ulaz. 190. Mob. Mob. 062/959-129. privatna ku}a. internet.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.800 KM/m2. cijena 400 KM. 062/147-525.Tel: 061/360-084. Mob. Tel. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. Tel: 062/255-827. Mob. privatna ku}a. izdajem prostor za sve djelatnosti. na period od 3-4 mjeseca. fakulteta. moderno namje{ten.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Mob.k STAN HRASNO ul. 5 m2. 061/141-676 i 033/535-165. 2 balkona. Mob. na Alipa{inom polju. 061/177-556.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. dva stana po 100 m2. Mob. blizu tranvajske stanice. super opremljen stan. izlog. Kralja Tvrtka 2 sprat. privatna ku}a. 55 m2 1800 KM/m2.k IZDAJEM apartman u strogom centru. parking. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku. na Grbavici i Dobrinji V. Mob.k. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. 061/573-640. na du `i pe ri od (agen ci ja). sa grijanjem.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan.000.IZDAJEM sobu u centru. sve novo. namje{ten. Mob. Mob. adaptiran 37 m2=43000Eura. Mob. Tel: 062/959-529. 2. Mob. 52 m2. 062/326-484.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. kod med. prost. grijanje. 646-410.grijanje. A. Tel. na Grbavici I. dvijema studenticama. ul. Hauptmana 1 spr. Aleja Lipa 8 spr. 061/722-593.Tel: 061/350-448. Tel: 757-908. pogodan za kancelarije.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. Tel. 061/744-523. 900 KM po stanu.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. ku}a je bila rezidencija. 061/722-410.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. Mob. cijena 100. cen. Mob. preko puta Suda.k JEDNOSOBAN stan. Tel: 204-678. grijanje. 47 m2 + balkon. 600 KM. mo`e i skladi{te. Tel.k DVOSOBAN namje{ten stan. fitness.k MARIJIN DVOR Augusta B. balkon.500 KM.k I.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. Tel: 061/548023.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. iznad Op{te bolnice. 061/958-368. povoljno. u Hrasnom. Mob. 061/864-651. lijenti poznati. kablovska i mjesto za parking. Mob. TV-kablovska. studentici. prostora u Sarajevu.LUKAVICA kod pijace.k PO^ETAK Bistrika. 065/177-684. ko zme ti ~ki sa lon. dvori{te. zasebna soba. kamin salon. 066/995-944.000 KM. privatna ku}a. ^obanija kod picerije Galija. Vila ul. Ko{evsko brdo. III sprat.000 KM. mogu i dvije djevojke. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. bazen. inter. Stupca.sms PRODAJEM stan 52 + 5. Alipa{ino polje.k IZDAJEM sobe za spavanje. ul. za jednosoban. u Hrasnici. 612-351 i 061/323-977. cijena povoljna.k MIJENJAM jednosoban stan. 063/639-213. Do nji Ve le {i }i. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. 062/908-359. 061/702-881. et. nad Robotom.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. Sarajevu. gara`om.k STUDENT tra`i cimera. u blizini Penija. privatna ku}a. Mob.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. kod Islamskog fakulteta.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici.k PO^ETAK Bistrika. Ante Babi}a br. u lux vili. 061/192-059. kab. 061/7177-556. 600 KM. kod Ekonomije. Marin Dvor ul. in ter. Mob. Mob. Tel. na Bistriku. IZDAJEM stan 40 m2. 062/724-761. 15 sprat.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. sad mogu} i drugi dogovor. 450 KM. dvosoban. 500 KM. 350 KM. 062/392-283.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. sauna.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. 100 m2. Mob.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. Mob. Mob. sa grijanjem. dvosoban u Logavinoj.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. internet.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. Mob. D`. dvostrano orjentisan. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. Tel. 033/205-426 i 065/473-311. 442-219. \e ma la Bi je di }a 15 spr.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. novo. centar.000 KM.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. Mob.000 KM. ku}a i pos.Tel: 063/762-092 ili 659-895. kablovska tv kod Hitne pomo}i. do Marindvora. 061/488-033. Tel: 061/795-449.k ILID@A-Pejton.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. gara`e. 200 KM. 70 ari placa. 538598 i 061/928-057. gara`a. 22 m2=41. Tel. sa gara`om. ba{ta.000 KM i ^. izdajem jednosoban namje{ten stan. 062/907-134.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. Ul.Tel. 2 sprat. extra sre|en i namje{ten.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. ekstra sre|en. ^obanija. 1 sprat. za sli~an. sa dvori{tem. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. poseban ulaz.k MIJENJAM stan 52 m2. u Sarajevu. 061/159-507. Polju u dobrom stanju za dva manja. i gra|.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul. nekori{ten.000 KM fiksno. I sprat. Tel. 062/910407.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno.600 KM/m2.k STAN ^. 061/869-396. Fer. Mob. par king. + plac 700 m2. 2 sprat. 2 kupatila. 443-282. Alipa{ino polje.k IZDAJEM pos.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. plin. 652-338. Tel. 061/702-881. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. Tel. 066/801-737.k IZDAJEM dvosoban. prostor 125 m2. 0617161-790. Tel. Ko{evsko brdo.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. 061/511102. 033/558-820. Tel. vrt. odli~no stanje. jednosoban. centar kod Pivare. Mejta{. 39 m2. Dobrinja II. video nadzor. internet i kablovsku TV. novija gradnja. 350 KM. O. Mob. Mob. 200-564.com Mob. 225-747. sve novo.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. 061/224597. blizu Katedrale. 390 KM + re`ije. parking. Tel. od 17 sati.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. prizemlje.k IZDAJEM sobu studentu. 062/712-991. 67. Tel. na du`i period. 81 m2/2500 KM. 646-410. Mob: 062/334-046. 062/326-484. B faza. Tel.k S.k STAN ul. luksuzno. 1 sprat. Mob. prostor. 061/812-046. Breka. Aleja lipa 66.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. 68 m2. Mob. od Trga heroja. Tel: 655-787 ili 061/778-245. za sli~an.k IZDAJEM jednosoban stan.k IZDAJEM namje{ten stan. Tel. Tel. 062/724-761. Emila Zole 4. 033/811-273. grijanje.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. `enskoj osobi. tenisko igrali{te. Tel.k KU]A. na du`e vrijeme. u novim zgradama na Marijin dvoru. sve namje{teno.Tel. Tel.k STARI Grad.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. Bi je di }a. Mob. poseban ulaz. 225-632. centar. 300 KM. Mob.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. 066/801-711. Tel.k . renoviran. centar.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. 062/878-502.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu.k IZDAJEM radnju na Siranu. internet. u Hrasnom. 96.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten. namje{teni.k MIJENJAM dvosoban stan.sms CENTAR. 033/470-741. prodaja. Tel. izdajem kancelarije 40 m2.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana.k JEDNOSOBAN stan. 033/533-123.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. 061/437-732 i 061/214-306. 203-497.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. 200 KM.k IZDAJEM pos. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. internet.000 KM. upotreba kuhinje. Mob. 0617350-448. Tel.k IZDAJEM gara`u.k FERHADIJA. uz doplatu.000 KM-52 m2). Vila ul. Mob. Mob. ^engic Vila. grijanje uklju~eno. 663-247. cen. 13. 062/752-598. 350 KM. 033/442-556. ul. 453-752. upotreba kuhinje.B.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen. u zgradi. 57=96. 600 KM. za Banja Luku. Mob. 062/334-371. po pristupa~noj cijeni. Mjedenica. 061/191-061. Tel. 061/320-843. 061/344-365. sve namje{teno. notara. 400 KM. grij.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. pogodan za sve djelatnosti. mo`e i prodaja.k POSLOVNI pros. VP. namje{ten. Humska kod FDS 31 m2. 061/108-945. stan u Branilaca [ipa. Mob. 2.k IZDAJEM sobu. 1 sprat. 400 KM. Mob. 061/203-473. 063/947075. Mob: 061/502-181.k. Tel. 033/677-719. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. prostor 36 m2. Mob. Mob. centar. gara`a). 061/161-790.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. na Grbavici kod pijace. bli`e bolnice Ko{evo. balkon. 2 terase. ul. `enskoj osobi. 066/801-711. ul. Tel. cen. Tel. Tel: 062/917-009. 061/559-235. tv ili prodajem (350 KM ili 52. poseban ulaz. ekstra lokacija i gradnja. 061/405-622.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. Mob. sala za vje{banje. iznad pijace Markale. Tel. Tel: 061/358-772. 061/190-012. Mob. privatna ku}a.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. Mob. kab. u zgradi sa gara`ama. Tel: 629-932 i 061/319-589. Tel: 061/171-897. Mob. Ko{evo 81 m2. Tel: 062/200-777-033/203-127. Prvomajska. G.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. 68. 2 lo|e. nekori{teno.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. 061/511-102. 066/995-944. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. balkon. iznad Dr`avne bolnice.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. 73 m2/1.k IZDAJEM gara`u. novo. suteren. Selimovi}a 11 spr. Tel: 061/809-319. Iza ba{}e 4.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. 532-872. 061/047-960. Mob. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. 00 KM. 0617323-347. Hrasno. Tel. 061/370-207. M. 061/320-439. 061/511-102. Mob. Tel. izdajem jednosoban namje{ten stan. 061/488-033. Zasebno grijanje. Mob. 062/619-361. 061/270-026. 5 minuta od Katedrale.

8000 KM/m2. u ku}i sa 3 stana.k KOVA^I]I. 64 m2/1.000 KM. Panjete.k GRBAVICA. 2 balkona. 443-282. Avde. Mob. Tel. ku}a iznad katedrale.100 KM/m2.000 eura. ^. Mejta{. Pofali}i. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. 1 kat. Mob.k DVOIPOSOBAN stan. ogra|eno.500 KM. 063/971-797.k STARI Grad. 065/819-136. 1.000 KM. Mob. 72 m2 + balkon + hobi soba. J. grij. 061/320-439. 171. c. 061/415-787.k D. 065/819-136. 0617188846. 061/899-209. 58 m2. Mob.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. 711-666. Mob. Mob.000 KM. Mob. 061/177-556. Tel.k PRODAJEM stan 48 m2 86. sa velikom lo|om. Kotromani}a. Mob. VIII sprat. 0038520486665. 033/447-940.000 KM. VP. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em.k PRODAJEM gra|. 1 sprat.500 km/m2. 2. Ciglane i 56 m2 centar. 0617320-439. 1 sprat. 155. Ba{~ar{ija. et.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. 92. N. 16 sprat. balkon. 061/188-846. VP.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. mOB. 2 balkona.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 137. Mob. eloksirana.000 KM. dvostran. 61 m2. 065/819-136. ul. prvi red od mora 5m.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. I. fakulteta. 51 m2. Mob. useljiv. 1. Mob. Tvrtka. Tel. Mob. 1. 1. centar. polje. 062/688-971. [anti}a. 112 m2. Tel. lift. 61 M2. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. M. S. kod Socijalno stan 65 m2. 15 sprat. 72 m2 + 3 balkona. 061/869-396. dvostran. prostora. pomo}ni objekti. 061/188-846. ba{ta. Kolodvorska. 218. dozvola. 061/150-519. 10 kat. PVC. 107.k KU]A u Podgori Makarska 19. Mob. Mob.000 KM. S. 2 kat. 1.k KVADRANT.k CENTAR. Tel. troiposoban. 065/645-552. extra gradnja.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. Sedrenik sa 900 m2 placa. 061/223-119. 061/826-692.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. jednoiposoban. Tel. Tel. 066/801-737. 1. 280. ku}a-vila. ba{ta i gara`a.k PRODAJEM pos. lift. preko puta OHR-a. Tel. 062/383-064. 100. stan 92 m2. 3 sprat. dvosoban. u Kralja Tvrtka.k PRODAJEM stan 60 m2. + gara`a + 200 m2 oku}nice. 6 sprat. Tel. X sprat. Mob. 53 m2. 066/801-737. velika veranda. ul. Tel. lift. Mob. Isprat. 7 kat. Tel. VP. 2 sprat. 71 m2. Tel. pl. balkon. Mob. Mob. 061/325-840. parket. novogradnja. Tel: 061/864-651. Centar. 0617188-846.k CENTAR. 77 m2 + gara`a 17 m2. 062/147-525.k utorak. grij.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. ugao Ko{eva.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb.900 KM/m2.k GARSONJERA u centru. Hulusina. Vanca{a. 46 m2. 83. eta`.000 papiri uredni. 062/702-881. Tel.k STAN. Mob.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. amer. Tel: 061/325-840. Ive Andri}a 7/14. preko puta Doma pisaca BiH 12. 061/573640. cen. 061/223-119. [iroka~a. 42 m2. Mob. Su}eske. i gra|. lijep dvosoban stan. A. 063/595-406.k ^ENGI] Vila.000 KM.000 KM. Be~irbegovi}a. vikendica. Tel. 80. 061/325-840. 2 kat.000 KM. Mojmilo. potpuno renoviran. Mob. povoljna cijena.Tel. nova. put.k DOBRINJA II. balkon. 5 m2. 8 sprat. ustakljen balkon. Mob.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. Dobrinja. F. ku}a iznad Katedrale. 73 m2.k NOVA Vogo{}a. Grbavi~ka. 115 m2. 41 m2.000 KM. u nizu na ^engi} Vili.32 mali Oglasi ILID@A.550 KM. {pajz. novi radijatori. 0627334-371. Mob. 13 kat. kod pijace u Sokolovi} koloniji. Vrazova. 061/865-001. bataljona. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. Tel: 065/294-840.000 KM. 061/188-846. Tel. 87.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. Mob. 532-872. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana.000 KM.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. veliki balkon. prizemlje.400 KM/m2. Mob. 2 sprat.k PRODAJEM u Kiseljaku. II sprat. Mob. 105. Mob.k BRANILACA grada.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Mob. H. 2 kat + parking mjesto. Otes. kod Vje~ne vatre. Alipa{ino po lje. 061/188846.k DOBRINJA V.062/093-888. 061/320-439.k U ^ELEBI]IMA uz jezero. J. 061/189-091. balkon.k KU]A sa ba{tom i gara`om. Tel. 6. ~etverokatnica. pl. 77.Tel. 2 balkona. 033/460-064. novogradnja 57 m2. 4 sprat. 061/526-243. Vojni~ko 61 m2. 100. Tel: 061/210-222.k LIJEP dvosoban stan. 54 m2. Had`iidrizova.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. I sprat. Mob. Tel.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. M. 77 m2. Hand`i}a. 061/325-840. Trg Ote{. 110. Trg Zavnob. 2 lifta. pvc stolarija. 061/247-777.500 KM/m2. Zahida PAnjete 7D. lift. 90 m2. 066/510-328.k DVOIPOSOBAN. na Alipa{inom polju. Mob. struja. 105. Makarska rivijera. K.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. 061/801-737. gra|. 4/5. 450. 524-809. 061/964-797. 062/334-371. KO[EVSKO Brdo.000 KM.000 KM/m2.K LIJEP stan 109 m2. 77 m2. Bulbulina. 061/335-591. nije adaptiran. 062/184-126. H.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. re no vi ran. 3 sprata.450 KM/m2. 1/1. 061/188-846. 2 balkona. 34 m2. novogradnja. Ned`ari}i 59 m2.k KU]A. Tel.000 KM. 066/847-298. Mob. Sedrenik. 55 m2. Sarajevo. di je ljiv. lipa. Ante Babi}a nova stolarija. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu.600 KM/m2.000 KM.000 KM.k CENTAR.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. 6 sprat. 033/647-851. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. PRODAJEM stan.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. Ul. Tel. 6 kat. dva trosoban stana. 7 kat. 4 sobe sa terasama i kupatilima. ve}i jednosoban. 53 m2. mogu}a dugoro~na renta. 061/325-840.k KU]A + plac 900 m2. Su{i}a. preko puta Merkatora. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. 5 sprat. + spr. Tel. Breka. 1 sprat. Alfakovac. Fra{te. Radi}eva. 1/1. jednoiposoban.k PRODAJEM dvosoban stan. Podcarina br. 50 m2. 061/188-846. 1.000 KM. 061/223-119. 1 kat.k DOBRINJA.000 KM. N. 20 m2 I. 78 m2.k ALIPA[INO polje B faza.k PRODAJEM stan na ^. Mob. 3 kat. 110.k STAN 90 m2.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. 061/555-949. 061/836-764. Petrakijina. Tel. Vila kod Merkatora. 128 m2. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. Fojni~ko IV sprat 1.k PRODAJEM ili izdajem pos. 2 sprat. pros tor 150 m2.650 KM/m2. Engela ^engi} vili2.k PRODAJEM gara`u 14 m2. Mob.000 KM. 2 eta`e. 63.000 KM. et.000 KM.k GARSONJERA. 061/484-505. Pozderca. centar. parking. 225. Radni~ka. 4 sprat. Tel.k MARIJIN Dvor. 117 m2. 105. Mob. III sprat. Mob.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos. voda. 2. 062/243-329 i 061/437-719.k VOJNI^KO polje.Tel. Tel.k BA[^AR[IJA.k STARI G. sprat. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. potrebna adaptacija.k STAN u Sarajevu. adaptiran.k LIJEP troiposoban stan. 061/188-846. pos.400 KM/m2. Trg nezavis. zemlji{te 10. 711-665. Tel.000 KM. 2 sprat. II sprat.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. H.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. 4 sprat. 033/624-655. Mob. metalka. grbavica. dozvoljena gradnja. Grada Kalgarija-Dobrinja 3. Vrbanju{a. Mob. Zagreba~ka 4/6. 062/688-971. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 30 m2. Mob. Mob.k STAN 96 m2. mo`e i pola ku}e.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Jabu~ice. 1 sprat. 171. Mob.k GRBAVICA. 4 sprat. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. 061/325-840. 061/188-846. Sarajevo-Kvadrant. 1300 KM/m2. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji.k BOSANSKA ul. 66. 062/383-064.k MARIJIN Dvor. Z. 27 m2. grijanje.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 033/205-846.000 KM. 6 sprat. N. 4 sprat. Mob.k STARI G. 45. 190.k GRBAVICA.k LIJEP trosoban stan. fo to ko pir ni ca. 125. Tel.k JEDNOIPOSOBAN. Mob. ul. prostor 14 m2. iza Dr`avne bolnice. 2 sprat. M.k KU]A u Pofali}ima. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. Mob. grijanje. pl. Mob. ostaje kuhinja i svi plakari. 76 m2. 105.000 KM. 2 sprat. 96. Mob. 061/325-840. prostor. 225-386. Alipa{ino polje. Fra{te 52 m2. jednoiposoban. 644-294. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. A.Tel: 061/870-083.000 KM.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. sun~an. 97. Mob. 52 m2. Trg zl. 56 m2. priz. adaptiran.k . podrum. 2 kat. komplet luksuzno adaptiran.k NOVA Vogo{}a.000 KM. pored samog puta prema Kiseljaku. mart/o`ujak 2012. 061/484-505. dvoiposoban 71 m2. dvostrano orijentisan. 100 m2. dvoiposoban. ugradbena kuhinja. kance. Tel. Marin Dvor 80 m2.000 KM. Tel: 033/454-968. 105. Mob. 65 m2.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. 061/573-640. 538-365. moderno namje{ten. 62 m2.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Mob. 5 kat.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 062/334-371.k TROIPOSOBAN. kod kafi}a SOS. Alipa{ina ulica. Mob.k PRODAJEM stan 69 m2. 062/383-064. Tel. stan 111 m2. renoviran. sa ustakljenom lo|om. Mob. prizemlje. jednosoban. naselje nova Breka. plakari. Lu`ani. Bosanskih gazija Ilid`a. 1 sprat. komplet adaptiran.k HRASNO. kod med.k HRASNO. DVOIPOSOBAN stan. ljiljana. Mob. Mob.000 KM. odli~an prilaz. ul. Lipe porodi~na ku}a. 061/252-663. 061/252-663. Ko{evsko. Mob. 85. vl.480 KM/m2. Alipa{ino polje. Ilid`a 52 m2. ul. novogradnja. 1. 061/188-846. Mob. 77 m2. 6 sprat. 300 KM. Tel. use ljiv odmah. Mob. 185 m2. 84 m2. Mob. 48 m2.k KU]A bosanska.200 KM/m2. Mob. DVOIPOSOBAN. 5 dunuma vo}njak. 061/709-430.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. trosoban. 061/188-847. 062/959-129.k NOVOIZGRA\ENA ku}a. kuhinja. 1 sprat. 38599596-0425. Mojmilo. Mob.490 KM/m2. oku}nica 400 m2.k ^ENGI] V. 062/907-831. 033/445-612. trosoban.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. 10 sprat. Tel.k IZDAJEM sobu studentu. Mob. Mob. sa priklju~cima. 061/899-209. 40. Olimpijska 80 m2. 1. 062/688-971.k DVOSOBAN namje{ten stan. 29 m2. vl. potrebna adaptacija. vl. dvosoban.k JEDNOSOBAN. 061/188-846. Mob. Mob. Grbavica. 2. Mob.k PRODAJEM jednosoban stan. 2 i 5 sprat. Brki}a.000 KM.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.229 m2. V. 57 m2.k KU]A na Ilid`i-Otes. stam.k STROGI centar.k CENTAR. 061/188-846. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s.k CENTAR. 260. 1 sprat. 1 sprat. Mob. Mob. Hrasno.000 KM.k PRODAJEM jednosoban stan. prostor 87 m2. 25 m2. 1 sprat. balkon. Maglajli}.k POFALI]I. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. 061/325-840. odvojen prostor za kuhinju. nema lift. 061/143-076. Tel. plin. Mob. 061/335-591. Tel: 066/864-478. djelimi~no adaptiran. renoviran. 061/415-787. adap ti ran.k CENTAR. 2.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. 061/722-410. 061/320-439. 066/340-748. novogradnja. 1. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). kompl. stan 60 m2. 066/801-711. Mob. Vili 52 m2. kod [panske ambasade. 20 m2 + balkon. nekori{ten. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. 061/188-846. 061/108-945. 4 sprat.Tel: 061/415-786. ^emerli}a. Tel. dvosoban. Mob. 061/701-044. Engela. 061/325-840. 061/911-988. 063/790-480. balkon. A. kod BKC 80 m2.000 KM fiksno. prz. 613-001.600 KM/m2. 55 m2/1. 2 balkona. Trg Zavnobiha. Mob. 061/573-640. A.000 KM.k HRASNO. Mob. Tek.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u.k U KONJICU 3. 3 kat. ku}a sa placom. 112. 033/617-742. klima. cen. 2 sprat. 061/223-119. 110. 2 kat. papiri uredni. 115 m2. 12 sprat. 033/542-668. dvor. potpuno adaptiran.

Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime.000 KM.k ^ENGI] Vila.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni.k GRBAVICA I. A. 50m od mo ra. Alipa{ino polje. sms PRODAJA mobitela. god. 066/932-449.k PRODAJEM stan 121 m2. dozvolom. 061/709-772. KUPUJEM umjetni~ke slike. Globus.065/869. Mob.god. siporeks. dvosoban 52 m2. za pos.k MARIN Dvor. Mob. Dalmatinska-centar. ga ra `a. 60 m2.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.000 KM. Mob.k HRASNO. 062/959-129. kod pijace u Lukavici. Tel.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D.Tel: 061/172-518. Mob.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Mob.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k IZDAJEM sobu studentu. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. Mob. isplata odmah.Tel: 061/247-186. Mob.k KUPUJEM dionice. balkon.763. 062/326-072.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9.k PRODAJEM Alfu 146. sablje. 061/159-507. Tel.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. Mob. tel. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. Saraj P. Mob. 52 m2. 065/027-864. www.Tel. 6.3B. ko mad. Mob.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 061/865-011. na Grbavici. 063/190-610.k PRO DA JA drva i uglja. nokia. 033/221-533. 1 sprat.900. 120 m2.pogon 4x4. sa gra|. god. za sve.k DANIJELA Ozme. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. baklje i ostalo. [. staru deviznu {tednju. Mob. 133.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 447-940.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“. pos. 3 sprat. cijena povoljna. gr. Ni{i}i.Tel. 00 KM. alternator i za ostala vozila.000 KM. 061/047-960.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. cijena 50 KM. 74. ulaz u Osjek. Tel: 061/312-866.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. Mob. 52 m2.k ZI DNO ogle da lo 200x75. 061/909-320. 062/225-012.k DVOSOBAN stan. Mob. Tel.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. njema~ke izrade. cijena po dogovoru. benzinca registrovan u oktobru. fakulteta. Mob. prostor 84 m2. cijena 26.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. Mob.000 KM. 2003. strana tablica. Mob. 062/693-470. Tel. plin. exst.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Mob. tro ipo so ban 84 m2. god. obaveznice. H. 2.k GRAMOFON Sony. adaptiran. 061/223-119.13 sati. 1 sprat.k ALIPA[INO. aprate.000 KM.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. 2. 532-872.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. 062/829-206 i 033/295-290. Dobrinja. B. dim. ig.k PRODAJEM stan 45 m2. Mob. Tel.k \ENOVI]I.k.k SOKOLOVI] kolonija.000 eura.k PRODAJEM stan 69 m2. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. Azize [a~irbegovi}. Tel. 107. 2 sprat. 062/920-814. blokove. ima ispravlja~. Tel. 76 m2. lepenku. 3 kom. Trsteni~ka. cijena 5. Tel: 061/795-449.na.k. Mob. Tel. Tel.000 KM. Muteveli}a. Tel.k PRODAJEM pe} za cen.k PRODAJEM stan. 061/205-235. 061/370-207. prodajem ili mijenjam za Zagreb. 061/130-348. ugalj.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 3. Do la zim na adre su.k . grij. Mob.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. od zeca. Sarajeva. Tel. 120. Mob. Marijindvor. 061/249-631. A. Mob. 061/484-505. KUPUJEM manji stan u Kantonu.k PRODAJEM stan 89 m2. 066/801-737.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 95.500 KM. 619-184. 180 KM.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. novih i kori{tenih. 061/247-177. gara`a. 062/619-361.k PRODAJEM trpezarijski sto. Tel. 97. 4 alnaser. 061/323-977. 40-42 original ko`a. M. po pristupa~noj cijeni. Tel.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. 061/229-086. plavi. IX kat.k RAJLOVAC. Trg zlat. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. 033/201-202. obveznice. belenzuke. zvati poslije 17 sati. suhozlatice. 0617449-822. Mob.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Mob. 033/651-007. filateliju.sms PRODAJEM toyotu rav4.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica.[imi}a. 2 sprat. 2000 godina. 456-505. + plac 700 m2.000 km. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 061/101-899. Tel: 061/070-105.k pro zo re. 066/801-711. radnja. ericsson.k GRBAVICA. 033/526-625.000 KM.Mob.k AERODROMSKO 54 m2. 8 sprat. Tel: 061/201-474. Gajev trg 58 m2. Mob. cijena 19. 2 kat. C faza. sve ekstra izrade. Mob. alternator i za ostala vozila. 3 sprat. Tel.000. 061/537-152.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. 831-034. 46 m2. puno drvo. Mob. pand`e. blizina Katedrale. Tel: 061/367-103. 062/693-470. 061/145-504. 1. 1 sprat. 061/350-156. certifikate. plava metalik. 061/484-505. fik. 87. Tel. 1. Grbavica. ispravan. reno vi ran. 061/143-036.000 KM.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. Kotromani}eva 5. 061/709-772.061/304-714. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu.k KUPUJEM gra|evinski materijal.k. iza 15 sati. ba{ta. X sprat. 4 zimske gume. Tel. 061/488-033. Tel: 546-456. Peri}a. Mob. satove zidne. 93. }avrme. II sprat. 300. Kvadrant. grij. 0617205-235. Englela 34 m2. parking.Tel. ul. 061/205-235. Tel. 1900/900. Tvin Spurk. pre{la 79. 2 sprat.k PRODAJEM stan. satove. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. samsung. Tel. 061/177-556.200 KM/m2. ~etverokatnica.350 KM/m2. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. amerikanac. Tel.2013. 2.apple inphone.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica).TD (90. benzinac. Engela. PRODAJEM uvezane revije Bosna. ordenje. zna~ke i ost. 4 sprat.500 KM.k ^ENGI] V.000 KM. B. Mob.000 KM. Mob. 061/484-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/370-207. 3 sprat.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. 066/969-370. Tel: 066/510-328. 061/224-704.k KUPUJEM dionice. 2.Tel: 061/031-588. Tel. 061/274-450. 1. prodajem ku}u. i gra|. 1. Tel. 2 sprat.k LO@IONI^KA 105 m2.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. A. kao nov. Tel. VP. 85 m2 + 2 velike terase. 061/358-772. isplata odmah. privredni objekti na 4. god. Be}irbegovi}a 1.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru. apartman uz more 40-70 m2.k PRODAJEM Golfa 2.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Mob. Mob. Mob. ZEMLJA. garancija 2.godina. 063/036-955. Mob. soni. solidno o~uvan i registrovan. centar. Mob. 1 sprat. Vila kod Vjetrenja~e.000 KM.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. 1 sprat. Mob. 85. 061/484-505. iz Njema~ke. Mob. Mob.htc.k JOSIPA Vanca{a.k PRODAJEM ku}u 100 m2. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel: 061/208-414. Mob. ru~ne. 140. 062/621-424. 77. 061/201-200. KS 2009. Mob. prostor.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. I.k SOKOLOVI] kolonija. go di ne. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. Tel.. 58 m2.000 KM.k PRODAJEM gara`u. st. 066/376-807. 36 m2. 063/864-775. 062/858-532. Tel. 061/965-126. Mob. Tel: 063/318-796.k PRODAJEM set za gas 250 KM. Mob.4 metalik siva. 200 m2. Tel. DOBRINJA IV. 5500 m2.9. Su{i}a. ordenje. komplet renoviran.500 KM. 061/605-851. Ma rin Dvor 80 m2.k STAN 65 m2. (Ili d`a52 m2 za 67. N.pacomoby.k STAN na ^obaniji. Tel. Tel. 2 trosobna stana. Mob. sve novo. 4 alnaser.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a.k RENAUL cady. trosoban. sa linijom-poja ~a lom. TOUR 1.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Marindvor. staru deviznu {tednju.limuzina tamno plava boja tek registrovan. cijena 5. 061/274-450. Tel. Tel: 061/620-000.000 KM. sarajevske i pirotske. hitno. Pe tro vi }a 10. 2000. troiposoban. 033/531-996. |epne. Mob.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. 061/724-504. 061/205-235.750 KM/m2. korpe i brojne druge proizvode. 4 oktave. dvoeta`ni. potkrovlje. 137. A. Cijena 12. akumulator nov. 75 m2.500 KM.600 KM/m2. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 53 m2.k GRAMOFON Sony. suteren. cjena po dogovoru. 061/279-971. registrovan 5 + 2.8 Tdi 2000 God.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. cen. Tel. Kvadrant. klima cijena 5. benzinac. ure dni pa pi ri. 061/171-744.Tel: 066/969-370.k ^ENGI] Vila. u dobrom stanju. Grada~a~ka. 061/839-592. Mob. Mob. cijena 200 KM. Butmir. Tel: 061/382-219. Grba vica 68 m2. nacional. 59 ks.k ^ENGI] V. ci je na 30 KM. sve 1/1.k HRASNO. 066/723-731. Grbavi~ka. Tel. kod Socijalnog. 200 m2 i gara`a. useljiva.0 TDI. 061/182-128. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Mob. C faza. 63 m2.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje. gara`a. 613-116. mart/o`ujak 2012. 061/201-474.D. 106. Mob. povoljno. limuzina. 3 kat. 062/695-695.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. pre{ao 119.033/465-510.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi. 062/264-379. 60 m2. 84 m2 + 2 balkona. naselje pandurica.k PRODAJEM ford fiestu 1.k FORD mondeo 1. Ciglane.k CEN TAR. crvena boja. cijena 20 KM. stare vezove sa srmom. Mob. novija gradnja. cen. Mob. Mob.k. Tel: 061/625-765. 75.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. u Sarajevu. sve 100 KM. Abs. akcije ratnu o{tetu.000 KM.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. Mob.k CENTAR. dijelovi. Tel. stolove.000 m2 zemlje. Mob. najjeftinije cijene. `enski.k PRODAJEM pos. Tel.k DVOSOBAN namje{ten stan.400km.400 KM/m2. kod med. 061/507-756. 061/161-255. 061/170-254. potkrovlje. na Alipa{inom polju.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. 061/205-235. povo ljno. ^. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 50 m2.k KUPUJEM dionice. XV sprat.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.8 T. 1.000 KM/m2. lipa. stari nakit. 061/279-333. 2500 KM/m2.. 061/488-033.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. Zvati svakim danom 8 do .sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. 061/182-128. Tel. 52 m2. 061/248-394. Mob. Mob.Tel: 061/323-906. 061/205-235. balkonska vrata sa roletnama. 065/061-966. 061/279-971. 57 m2.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. Tel. Mob. izuzetna lokacija.000 KM.Re gis tro van do 1. ul. 55 m2.g. njema~ke firme i dr.km. 200 KM.k ORE BI]. no vo gra dnja. sa bojlerom za san. euro 2.Tel. Teheranski trg. bijele boje (meblo). 2. odli~no stanje. u odli~nom stanju. automatik. 061/367-103. 110.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 061/625-765. super sre|en.500 KM/m2. dasku.000 KM. god. 1/1. Ne d`a ri }i 59 m2. 061/194-929. Benca. Lu`ani. 114. stiropol.k STAN 72 m2.000 KM. Parolinska ^engi} Vila stanovi.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. renoviran.300 KM. Mob. 160 m2. cijena 2200 KM/m2. KUPUJEM stan u Sarajevu. fik sno 100 KM. bli zu Aus trij ske amba sa de.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.B. 4 sprat. lokacija izuzetna. god. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. god. 062/147-525. 061/211-303.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. 2 gara`na mjesta.k PRODAJEM XI BMW .k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 654-793. na tri eta`e. Kotromani~eva. 445-371. 0617214-405. Tel: 061/789-290. A. god. 6 kat. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM Golfa 2.k FORD mondeo 1. cimentu.Tel. 170. polje. Spahe 8. 612351.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 3. 29.000 km. 066/092-978.Tel: 524-973.000 KM. cijena po dogovoru. 061/177-556. prvi vlasnik. isplata odmah. 644-294. naselje nova Breka.000 KM. F. dvosjede.000. 061/159-507. KUPUJTEM dionice. I. 066/973-852. 71 m2. Mob. 641-953. 5 minuta od Katedrale.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. 34 m2. obaveznice. 48 m2 + 70 m2 ba{te. IX kat. ljiljana. 44. 063/879-720. 87.000 KM. pranje i su{enje vune. tek registrovan. 061/906-579. 4 sprat. 061/320-439.000 KM). 5 sprat. 6 tapac.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 443-282. 524-973. 061/205-235. 061/248-394. Mob. Mob. Breka. 2008. 60. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. 061/200-894 i 033/525-966.k BREKA. vp. Mob. vodu. Mob. Ilid`aLu `a ni. 061/559-235. Tel. nije registrovana.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 061/224 -104.k STAN 69 m2. 93. 2 sprat.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. cijena povoljna. 1 sprat. Mob. Mob.k PORODI^NA ku}a. 205. mre`e 8x8. 061/809. Tel. 066/854-161. 215. Tel. 6 sprat. 2. Tel. inf. 2 vrata. 1984. 061/847-959. 061/497-138. Tel: 063/351-572. 3 sprat.OSLOBO\ENJE utorak. Mob. sa vertikalnom `ivinom skalom. troiposoban stan 94 m2. 116 m2. ve}e i manje koli~ine. 1 sprat. kao svila.k PRO DA JEM 061/869-396. ul.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. registrovana do 1/2013. na 061/199 328. 061/484-505. 64 m2. 065/061-966. 37 m2 + balkon. Mob.608. Tel. 120. 066/723-731.k NOVOGRADNJA ul. Mob. ci je na 30 KM. Mob. 100 m2.I. lift. V. Trg nezav. Grbavica. Mob. Mob: 061/982-661. Grbavi~ka. stolica. 2002. nov. 532-497.km.ba. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. Dobrinja. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. 2 balkona + gara`a. VP. ku}a 240 m2. Hume.k DOBRINJA. 35. Tel.000 eura.k PRODAJEM razne stolice fotelje.k ISTO^NO Sarajevo. Ba{~ar{ija.k VOZILA AUDI-80 1.sms PRODAJEM golf 3. sve novo i sa garanciom. 8. i 061/785-535.600 KM/m2.k TRG Heroja.k PRODAJEM nova invalidska kolica.000 eura. 033/531-996. Tel. sa linijom-poja ~a lom. Tel: 066/999-012. 033/536765 i 061/134-544. 45 m2.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006.000 KM. 061/205-235. cen.Tel. 1 sprat.

k ABC Kompjuter servis. 061/188-410. Tel.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Mob. Mob.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. Mob. monta`u sanitarnih ure|aja. Mob. 062/139-034.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. veliki kombi. servisi ra~unara. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). 062/522-986. 718405.k OBAVLJAM poslove zidarske. 062/391-715. Mob. 032/691 794. Mob: 061/654-941. malterisanje i ostalo po potrebi. 033/655-600 i 061/551-515 www. stjenice.k DVOSOBAN namje{ten stan. 240-895. Sarajevu. servis bojlera. laboratorij. Slatina 8. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be. gamad 100%efikasno.k „DOM VI TA LIS“.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. plinske instalacije i mijenjam konvektore. stolova. Tel/fax: 070/235-236. itisona.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. Tel. cijena 1 ~as/10 KM. kvalitetno. 061/922-476 i 033-800-514.Tel: 062/140-104.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. 062/177-796.k NJEMA^KI jezik.k KOMBI prevoz putnika.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. ve}im i modernim kombijem.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu.Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. 061/879-188.mikadobh.Agencija: Tel: 061/188-011.com 398 „VITALIS“.k BRAVARSKI radovi. iskustva. pro~eplje nje odvo da. Mob. Mob. 061/172-948.k utorak. 061/519-089.k SERVIS kompjutera sistemi. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. 062/691-202. panelne i DUAL zavjese. 061/700-863. radi kau}e i stolice. Tel: 061/552-556. sanitarija. 061/700-863. postavljanje laminata. 062/723-575. gletovanje. god. moleraj. Mob. Mob. Mob. 061/563-292. popravka svih vrsta TV aparata. god. plakara. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da.: 3383202250044019. el. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. 061/482-882. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. lakiranje parketa. postavlja garni{e. kre~enje. dolazim na va{u adresu. 061/863-559. Al.k VR[IM prevoz selidbe. 8 sati-24 sata. Tel: 061/382-219. Tel. 032/244-417. pe~i.o.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.. Mob. itd. kvalitetno i povoljno. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 061/243-891. el. sa dugogodi{njim iskustvom. 033/219-761. hranjenje.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. 065/733-400. original daljinski za sve TV aparate. Mob. vr{i opravku instalacija. Mob. selidbe. bojlera. namje{taja i auto sjedi{ta. iz matematike i fizike. Tel. infuzija. klupice. 062/466-093. profesorica u mirovini. servisi ra~unara.k MOLERI nude usluge. Mob.k ENGLESKI jezik. instalacije sistema. 062/909-306. dolazak na ku}nu adresu. popravljam brave..k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja. 062/316-973. gitere itd. 062/569-444. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. mehanike. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. 062/177-796. moleraj. 061/545-888. dolazim na adresu. (ku}na dostava). itd. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. mi{eve stjenice moljce i dr. 061/500-622. Tel.d. Tel.k INSTRUKCIJE iz matematike. Sarajevo. {ipoda. Tel.k INSTRUIRAM |ake i studente. Porodice Ribar 65. ugradnja osigura~a.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. uni{tavamo `ohare. dolazak na adresu. u N. dolazim na adresu besplatno.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 062/256-376. 544-932. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. 062/136-248 i Tel.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. instrukcije. dolazak na adesu. i sve drugo po dogovoru. uklanjanje virusa. 062/738-728.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/219-768. uti~nica. radijatori. Tel: 062/918-201. dolazak besplatan. Mob. davanje injekcija. dolazak na adresu.k PARKETAR postavljanje. Mob. ENGLESKI. Tel. SERVIS zdravlja. Tel. povoljno. 061/513-448. 061/922-476 i 033/800-514. be`i~ne tel. TV plazmi. 535-659. i{ijas. Mob. Tel. sms ELEKTRI^AR . glavobolja. 061/902-688. indikatora. Tel. 033/625-196. 061/180-120. platnene roletne i harmonika vrata. na Ilid`ai. u dr`avi i vani. 5 KM. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Tel.Tel. mart/o`ujak 2012. 061/571-361. fakulteta. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. poduka za |ake. 062/672-858.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Tel: 062/220-373. antivirusi. uz pratnju. Mob. 061/141-659.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. sve {kole i fakultete. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. dolazi va{oj ku}i. kovane ograde. Tel. injekcije. Tel. ROLETNE. Mob. sajto vi. popravlja stare. prodaja polovnih ra~unara. 061/141-676.k TAPETAR. 061/132-149. 032/ 242 342. 061/365-677. Mob. pregled ljekara (internist). itd). Mob. 062/691-202.k MATEMATIKA. 1136 MIKADO d. 061/915-981. kao i selidbe iz Europe i BiH. neonki. 062/073-760. Tel. jez. PROFESOR engleskog daje instukcije. 443-282. Mob. voda keramika uredno po dogovoru. radim prevode. 062/226-665. 544-932 i 062/522-986. kuhinja. sterilitet. lustera. i sve opravke. Tel. 061/172-948. instrukcije |acima.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi.anasnegina. kod med. 061/233-078. Mob.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. 061/513-948. 061/930-315. Mob.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. veoma uspje{no.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. elektrotehnike. 065/572-966. sa radnom snagom. 061/227-189. 061/139-768. 061/536-973. 600-514. veoma povoljno. Tel. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. tapete. za sve |ake i studente. nervoza. 75 000 Tuzla. Hrasno.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 062/147-525. pe}i. Tel. podizanje sistema. na www. Bulevar Kulina bana 30-b. depresija. Mob. TELEFONIKO servis. VANJSKE PVC i AL. cijena do 20kom — 1. Doboj-Jug-Matuzi}i. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 062/199-199 i 033/653-311. 061/533-326. Alekse [anti}a 4. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121.k UNI[TAVAMO `ohare.k PROF. 061/221-668.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. instalacije sistema.k KERAMI^ARSKE usluge. francuskog. 061/522-476. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje.com k VODOINSTALATER-elektri~ar.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. ~isto. Mob. naselje nova Breka. Mob. 74 000 Doboj. Tel.k. izrada tel. muhe. 532-872. Tel. dolazim na lice mjesta. trakaste.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. komarce i mi{eve. infuzije. Tel. Tel. 065/733-400. 062/127-525. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. Mob.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. Tel. 621-976. mrave. Tel. matematika.k KU CAM sve tek sto ve.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. pro gra mi. 061/551-035. Mob.k MOLER radi molersko-farbarske radove. Tel: 061/529-608. web hosting. Tel.k.k USLUGE MAXIVITA. Mob.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). instrukcije i prevodi. 062/569-444. sanitarije. ~as 6 KM. reuma.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Tel. Mob. manje selidbe. mijenjanje katetera. 061/211-606. bru{enje. dolazak na adresu. kucanje radova na ra~unaru. 033/645-307. ing. i gra|. 062/940-550.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. vi deo i web di zajn. Tel. Mob. Popravak {poreta. `aluzine.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. struna.k VKV BRAVAR. 061/359-500. ma{inski elemenata. bojlera. Tel. 062/916-472. 061/266-764 i 061/108-779.k INSTRUKCIJE iz matematike. Tel. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Mob. instalacija. Tel.oslobodjenje.k BESPLATNE web prezentacije. 061/432-704. 061/480-069. aparate. 72 000 Zenica. uz garanciju. individualni rad od 5 do 75. Tel. na Alipa{inom polju. studente i odrasle. dekorater. Mob. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. iskusan profesor. prekida~a. Tel.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. kupanje. ugradnja i popravka brava. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. vra}anje podataka. mrave. za sve {kole i fakultete.izrada elektri~ne instalacije. Tel: 062/691-202. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Mob. 6.o. selidbe.Tel. Tel. 065/733-400. na Ilid`i. Mob.k Dopisni{tvo Oslobo|enja. moljce. 630-332. 71 000 Sarajevo. prevodi. gara`nih vrata i blindiranih. nado gra dnja. a mo`e i more. 650-867. tepiha. 033/232162.k INSTRUKCIJE. Tel. 621-976. ispomo} radne snage po dogovoru.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke.k MATEMATIKU instruira dipl. sve {kole i fakultete. postavljanje elektro instalacija i laminata.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Mob. profesorica eng. inzulina. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.k VODOINSTALATER sa 30. Tel. Tel. 1: 25. Mob. Mob.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. ~as 6 KM.k MATEMATIKA instrukcije |acima.ba . popravka i razvod instalacija. 510-228 i Mob. 061/157-991.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. maturski radovi itd.k MATEMATIKA instrukcije |acima. prodaja polovnih ra~unara. instalacija. 062/907-356. Mob.k BRU[ENJE. brzo. Mob.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.k TV VIDEO servis. D`emala Bijedi}a 185. 061/319-604. 061/926-560. web hosting. 062/466-093. pravim gelendere i kovane ograde. fizike.k BRAVAR i varilac. nove. Tel. 061/225-424.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 456-979.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. dolazak na adresu.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k TAPETAR. Tel. instrukcije.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. kom pju ter ska obra da. antivirusi. stolarija.

me|unarodni filmski festival FEST. lje filmove snimljene u protekloj godini. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. ~ini se. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. stolje}a. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. 9. da se povukao u sebe. bi}e otvorena petnaest dana. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu.000 posjetilaca. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. evo. Tada je to bilo smije{no. Film je. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. mart/o`ujak 2012.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. [to se . on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . kao Fest na bis. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. Gotovo 100 prikazanih filmova. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. ina~e. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. i.OSLOBO\ENJE utorak. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . kada je u taj grad stigao klavir. Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. u konkurenciji sedam filmova. SELIMOVI] dam dana. rekao je Radivojac. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. ali kako nam je rekao reditelj. koji se sre}u naizgled slu~ajno.u svijetu velikih. „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. 6. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. i to prvi u Srbiji. jo{ 1994. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. ni tu nije bilo dileme. marta. . Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. 120.Ona je na svaki na ~in po se bna. od ~ega 74 premijerno. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . koje su ra|ene razli~itim tehnikama. marta. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. Me|utim. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. Izlo`ba. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). rekla je Damjanovi}. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. ju~er su. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. jasnio je reditelj. poslije 32 godine. Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. Sarajevo je 1972. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. u Beogradu je zavr{en 40. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. {to i jeste njegova osobina. „Davno. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. . KAJMOVI] Pusanu u Koreji. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). koja je prodajnog karaktera. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram.

pjeva~u The Monkeesa. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . spektakularnu rasvjetu. i 11. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. . {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. saop{tili su britanski zvani~nici. Najbolji britanski bend je Kasabian. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. vih pjesama. nakon razvoda svojih roditelja. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road.000 fanova. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. Bend.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. . Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. kada mu je bilo svega pet godina. navode organizatori. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Koncerti }e se odr`ati 8. marta. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje.. sna`ne gitarske rifove. za budu}e generacije. prenosi AP. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. bi}e sa~uvane. Ja. The Horrors i Arctic Monkeys. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane .Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. . Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. koji je preminuo u srijedu nave~er. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. kazao je ministar John Pennhouse. prvi put se 1995. 10. D. kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus.36 SCENA utorak. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. do 1963. mart/o`ujak 2012. pi{e u najavi koncerta. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. 6. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. 9. McCartney je od 1955..

potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin.2018. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. prijateljima i mojoj publici. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. prema porodici. . U SAD-u. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. D. Bez nekog koketiranja i namjere. on kao jedinu istinu vidi ljubav. Plan je jednostavan . ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. na velikom ekranu. i Bliski susreti tre}e vrste. kao i za SF filmove E. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. mart/o`ujak 2012. preminuo je proteklog vikenda u 82. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. kazao je Lucas. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. . ali i {ire. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. godini. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom. neko kra}e. mo`da se ja tu vi{e dajem. Sretan sam ~ovjek. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. obja{njava da ni sam ne zna odgovor.T.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . u 82.OSLOBO\ENJE utorak. ka`e ^oli}. Ja. 6. . Chewbacca. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. marta. sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. . @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. re`isera Georgea Lucasa. godini Umro tvorac Dartha Wadera portali.

Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. ustav se treba promijeniti. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. Bili su spremni na osvetu. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Tu su jo{ Kuvajt. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami.najvi{e engleski i francuski . U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. Tako je krvoproli}e zapo~elo. brat predsjednika Bashara al-Assada. a od naoru`anja imali su samo no`eve. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. 6. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. Libanon. dakako. financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. mobiteli i SMS-poruke. masovna pobuna preselila se u Siriju. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . a u Perzijskom zaljevu Katar. mart/o`ujak 2012. Sirija. Ipak. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere.pla}e ~asnicima i do~asnicima. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. sirijski vojni dezerteri. ali i u vlastitim redovima. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. Poginulo je i vi{e policajaca. Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. godine. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. godine izgubili svoje najbli`e. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. Jordan). dom osobno zapovijeda Maher al-Assad.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. To je. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. a vojska joj se u tome pridru`ila. ho}e-ne}e. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . Kad je u Hami 1982. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Oni koji su 1982. Jemen i Oman. kupnju novih oru`ja. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. osobito one bogate naftom. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . a pogotovo Egiptu. te ne{to vojnika. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. saveznike se nema vremena provjeravati. Irak. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista.38 [TAMPA•TISAK utorak. Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. Libije i Jemena.sirijski natalitet vrlo je visok. uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. Kad je policija zapucala.

I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. Pamtim. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. me|utim. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. Drugo. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. zavodljivosti. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. pogotovu ne jednodu{nu. Helmut Kol. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. Kad je u Hami 1982. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. na primer. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Jedan od najpopularnijih reportera. Ako. izvla~enje o{te}ene tehnike. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . koja jeste. utvr|eno je da. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . prihvatanja. Prvo. zna „gde bi nam bio kraj” da da. da je po~etkom 1970-ih. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. Tre}e. 6. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. premijerno u novijoj istoriji. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila.OSLOBO\ENJE utorak. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. ili ho}e da bude. Srbija je sebe. bezbednosni. nas. Prvo. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. Ali. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. te postrojbe za logistiku. odbijanja. ne opstanu ni EU ni evro. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. Miro Radoj~i}. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . tako smo se. Tre}e. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. ko jim slu~ajem. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. Srbija je sebe. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . ~etiri decenije kasnije. Saudijske Arabije. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. opet kao retko kada. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. Mo`da su preterali. usaglasili s neposrednom okolinom. Evroskeptici nemaju. Za obe je jo{ zagonetno. Kuvajta. i zajednicama iz koji je izrasla. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. naravno asimetri~nih. premijerno u novijoj istoriji. kao ni mnogi drugi radoznalci. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. Evropi su zna~ajni iz. nisam na{ao. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. ^etvrto. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. naime. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. Pa da. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. bar ~etiri razloga. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. stoga. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. u „[piglu”). deo EU. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. definisala kao zemlju politi~kog zapada. . tako|e. U EU. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. koje }u izneti u sa`etom vidu. nije se razaralo (a jeste izvan nje. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. za „magnetisanje” je pridobila SAD. ali i u vlastitim redovima. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. mart/o`ujak 2012. Drugo. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute.

na laganoj vatri. porculanske zdjele. Ako imaju dovoljno svjetla. asparagusl vo di te ra~una. Pre dla `e mo za~insko bilje. posolite i pobiberite. vodeniku. mje{avinu za~ina i kadulju. STIL. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno.. te je odlo`ite na toplo. mart/o`ujak 2012. Kuhinjski pribor. {to je ujedno i najbolji izbor. na stepenicama br{ljan. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. datulju. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. dra ce nu. te smokve. bakreni lonci. scindapsus. kratko (2-3 minuta) prodinstajte.. lupanje srca. kamelija. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji.infarkt. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje.. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. Ali. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. 6. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. oleander. dosolite i pobiberite. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti.5 kg piletine 1. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. puzavice. Prijedlog su sobna jela. a nemaju jak bol u grudima. papratac. klorofitum. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . povremeno probadanje u grudima. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. sobnu araliju. bijelim Tshirticama. TRENDOVI LJEPOTA. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. aucuba japonicu. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. odnosno {loga. sobnu lozu. MODA. fikuse. . dolaze cipele i tenisice.l dracenu. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. paprat. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. razne penja~ice. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). Saft izmutite. hortenzija. filadendron. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. za manje hodnike kraljevsku begoniju. poput monstere. fikus benjamin. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. fikus benjamin. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. asparagus. paprat. dracenu. 2 dl vina.. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. Ali. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. kalanhoja. {eflera. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. puzavice. Ljekaru ih. sobna loza. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. ciklama. ceropegiju. dracene. {e fle re. gospin vlasak. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi.

Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. Svaki od njih ima 4. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1.2MP. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. To nikako nije sve.3GHz brzina radnog takta. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. u tehnolo{kom svijetu. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. vrat i senzore na glavi. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Aplikacija EURO 2012. ve} i stara vijest. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. {aku. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. EURO 2012. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost.85“ iPad modela po~ne ove godine. mart/o`ujak 2012. pa kao ljudi. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. Pored toga. One S i One V. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. Ure|aj ima operativni sistem Android. Kao i njegov prethodnik. 6. Robot ARM ima ruku. a pri tome koristi vid. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. u neku ruku. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. 16. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz.8GHz uz Turbo Boost. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. a to su One X. Prije toga. me|u kojima je 1GHz procesor. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. Tako|er. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. On ima ugra|en i projektor. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. a kada prvenstvo po~ne. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. poput bu{ilice. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. 16GB slobodnog hard-drive prostora. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. pa se mo`e re}i da je iPad. Nikon D4 . Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. full-frame CMOS senzor. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000.OSLOBO\ENJE utorak.800. Tako|er. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. mobitel koji ima ugra|en projektor. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. po~inje 8. Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. Apple planira da proizvodnju 7. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. omogu}uje unaprije|enu grafiku. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi.

742.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.d.broj telefona i telefaksa.T.OP]I PODACI O EMITENTU . dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa .00 KM i) Porez na dobit 209.d. „Europa“ d.027.582 PASIVA a) Kapital 3. Lejla Kr{lak. USTIKOLINA . Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja. ta~ka a.909 obi~nih dionica. I . -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. ~lan .F. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6. ta~ka b.883. Gora`de . S.30 nominalna vrijednost . Bahto Hamid . broj 37/09).~lan.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.broj telefona i telefaksa. direktor II .~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .476.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica.00 KM PASIVA f) Kapital 28.ba . [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.v. Gora`de.092. MPI “MLIN“ d.413. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH". Sarajevo . GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de. U skladu sa ~lanom 4.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .OSLOBO\ENJE.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410. stav 1.kagi.059.31.978.231 b) Upisani osnovni kapital 4. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.467. Trg Barcelone 1 .958. i 2.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48. Pravilnika o sadr`aju. Gora`de. ~lan.I. direktor U skladu sa ~l.d.d. UNCRBA22XXX.682. [emso Temin.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d. ta~ka b.627.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16. Lukovo polje 54 .zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva. Bahto Hamid. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. 29.d.20) i nominalna cijena . 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2. BA393383204890493726 . Gora`de.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. mart/o`ujak 2012.o. 4.958.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .386. 2012. III .ba .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98.628 d) Kratkoro~ne obaveze 831. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci. U skladu sa ~lanom 4.887.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR. Durd`i} Mina .479.o. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica.d.00 KM IV.o.W. Sarajevo. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.00 KM g) Rashodi 8.o. Gora`de .W.943 b) Rashodi 2.T. www. XII 2011.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad . nominalne vr. Sarajevo III .hoteleurope.927 KM j) Ukupno pasiva 2.687.adresa sjedi{ta Sinica br. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I . kao i u inostranstvu.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7. Ul.I.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br. a preko DEUTSCHE BANK AG.o. v.993. Sarajevo.877.T.puna i skra}ena firma „Europa“ d.~lan .broj telefona i telefaksa.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3.predsjednik.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}. Pravilnika o sadr`aju.~lanovi uprave Ismet Bukva.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.1. Ustikolina.d.OP]I PODACI O EMITENTU . 038/221-145.broj emitovanih vrijednosnih papira 83.093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III . za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.969.334 (22.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1. Pravilnika o sadr`aju. i 2.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d. br.com.d.958.905.141 KM g) Rashodi 1. i 2.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43. lejlak@hoteleurope. Deljo Zijad.00 KM j) Ukupno pasiva 48.027.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina.I.532. sekretar Dru{tva II .489. Gora`de. 033-580-553. 77 KM i nominalna cijena .782. FRANKFURT AM MAIN.950 KM IV .broj emitovanih vrijednosnih papira 223. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.OP]I PODACI O EMITENTU . aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Sarajevo.249.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82. 2.240. GPD "DRINA" d. Ustikolina . v. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. 14.~lanovi uprave Munib ^au{evi}. mpimlin@bih.425.805 KM PASIVA f) Kapital 2.650. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo .687.958.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3. direktor. S.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.015 c) Dugoro~ne obaveze 2. Kasim Bajrovi}.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. 5 . Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.035.d. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.2006. na adresu pretplata@oslobodjenje.F.327 c) Teku}a sredstva 906.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. direktor II .ba . predsjednik.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S. e-mail i web stranica: Tel/fax.723 e) Ukupno pasiva 7.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .F. 6. stav 1.o.ba.00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16. e-mail i web stranica.00 KM h) Teku}a sredstva 3.949.W.ba .net. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. e-mail gpddrina@bih.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .039.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu.124.408. 033/580-580.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . I . CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH.121.273 KM h) Teku}a sredstva 283.net.425.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}.adresa sjedi{ta Ustikolina bb. stav 1. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.675. Kurtovi} Almas.42 OGLASI utorak.974 redovne dionice i nominalna cijena 25.

je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji.u dru{tvu ireverzibiliteta. sluge. izo pa~enos ti. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. intuicija. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. interesa i koristi prisutna je i Objava. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. 1475. 1836. D`ejn Mensfild. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke.{. Hans Bete Fehim ef. reda i poretka. 1874. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. zajednici i ljudima. nagona. solidarnosti. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat.001 no}“. mije{a mitove. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. 6. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. dobrih djela. pet osjetila. 1994. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. a od sebe. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. 1944. uz granicu s Tajlandom. 2001. vjerozakona. historijske. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. 1980. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. dru{tva. 1946. Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. “^ovjek i ma{ina”. 1999. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. dominiraju instikti . Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. `ivimo. ljudskosti i dru{tvenosti. univerzum. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. prirode. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. 1998. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. Spaho“. jasno i precizno. ju`no od Bagdada. Na`alost. 1480. vijeka. saradnje. [to se ti~e kosmosa. Spaho. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. To je cijena ljudske slobode. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. . isti Gospodar. koji je osvojio poznate ljepotice. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Svemir i priroda su po sadr`aju. Priroda Allahovom Voljom. i u dru{tvu. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. poroka. Tokom hodo~a{}a u Meku. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. nakanom. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. Romi [najder. smislom i ciljem. isti Izvor nafake. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. vjerujemo. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. ni sa strane svemira i prirode. tako Allah d`. 2004. 1941. niti joj robovati. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji.500 rukopisa teolo{ke. zvani ljudsko dru{tvo. Umro 23. izravno. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. zrak ili vazduh. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. poredak. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. a ~ovjek red. isti Vladar i isti Odr`avatelj. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. iskrenim. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . “Filozofija slobode”. koji je 1883. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. `ivota i svijeta koja preko: vjere. solidarnosti. svrhom.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. svijeta. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba.“ Dakle. a povjerenu i prilago|enu prirodu. perver zi ji. {ejtanu. ni ispod. Odredbom. po`uda. saradnje. i u prirodi. G. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. 1957. Rita Hejvort i Anita Ekberg. priroda i ljudski svijet. unaprijed odre|enom. proporciju i mjeru remeti i u sebi. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri.u dru{tvu pored instikta. anorganskih. i u svemiru. Dakle. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. muslimana toga doba. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. “Mikelan|elo”. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. mart/o`ujak 2012. 1993.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . ~estitim i dobronamjernim ljudima. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. 1629. H. ali isto tako i neraskidiva veza. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. dru{tva. Na sjeveru Kambod`e. zajednice. ljudi. 2002. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. etike. Mislilac hri{}anske inspiracije. esencije. organskih. 1953. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. harmoniju. drugi po veli~ini grad u Angoli. dra” “Ciganin i . pravim vjernicima. dru{tva. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. i zato samo Njemu trebaju robovati. 2007. 1900. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. razum. dru{tvenog i dru{tvenosti. U 89. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. magiju i realnost. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. neposredno i direktno dariva svjetlost. savjest. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. vrijednosti. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. dobrih djela i dobro~instva. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. uhap{en Ta Mok. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. a sebe kraljem. vijeka. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. 1927. Najkra}e. U okviru istog reda. prilago|eni i primjereni. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. 1992. tagutu. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. {to je fikcija nevjernika. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. um. jedan od najve}ih filozofa 20. egzistencije. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. ~ovjeka. i D`ehennemu. straha. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. Kako su priroda. do 1942. marta 1948. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. `ivot i nafaku svakom stvorenju. kulture. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. “Smisao istorije”. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu.OSLOBO\ENJE utorak. ni izvan. {to je i bio uzrok sukoba. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. poliglot. strasti. pribli`ava Allahu. doba kolere”). slikar. Pravom putu i ispravnom `ivotu. svijest. a ne predati univerzum. pjesni~ke i druge gra|e. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. d`entlmen”). uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. besmislu. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. Meksikanci. Mehmed ef. vodu ili ki{u.{. koristiti. bescilju. prilago|eni i upokoreni ljudima. slobodni. a nisu im kao vlasni{tvo predati. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. 2005. natjecanja u dobru. sudbine. Obradio je vi{e od 1. Osnovao je 1890. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. nakani i na~inu stvaranja povjereni. {to je zabluda politeista. emocije i pamet. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. me|u kojima su Merilin Monro.

Strijelci: 1:0 . gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. Goran Ratkovi} (Borac). Varupa. 14. Idealni tim 24. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. Iako su zvani~ni termini za 16. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). Amar Burovi} (Sarajevo). 6. Kuzmanovi} (Stuttgart). Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. Gledatelja 200. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. Lihovac. Mla di bh. @elje Amar Osim donesenu odluku. ^ehaja). Terzi}). Oru~. Handan. N. Iskra. Gurbeta). Kmeta{. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. La{tro. Batovanja.Batovanja (22). Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). a u grupi su jo{ selekcije Francuske.[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. Trener: Ned`ad Selimovi}.N. Amar Heri} (^elik). Karad`a. imala je nekoliko dobrih prilika. Ibi{evi} (Stuttgart). lektor Malko~evi}. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Kagawa (Borussia Dortmund). “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. Jele~. Toprak (Bayer Leverkusen). Anes Kurtanovi} (Sarajevo). Li. Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. ISKRA: Karanovi}. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. Fuka). Varupa. Simeunovi}. Jusufba{i}). Terzi}. obavijestili su nas iz plavog tabora. BiH je od 24. a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. a plavi su odlu~ili igrati po danu. u Slova~koj. minuti. E. Cassio. Naime.30. [iroki Brijeg i Vele`. prema izboru novinara Kickera. ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Kiessling (Bayer Leverkusen). Almir Aganspahi} (Olimpic). Emil Gluhali} (Zagreb). . U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Mladen Perovi} (Slavija). Kova~evi}. Schwab (Bayer Leverkusen). me|utim. Kerim Memija (@eljezni~ar). Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. u kojoj sudjeluju: Borac. naravno da bismo izabrali no}ni termin. 3:0 . Maroh (Nurnberg). a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. Behi}). Popovi} (od 80. do 29. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. Prijateljski me~: Travnik . Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). 2:0 . kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Derdiyok (Bayer Leverkusen). Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Gundogan (Borussia Dortmund). Marko Simovi} (Leotar). Varupa. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). Castro (Bayer Leverkusen). Trener: Husnija Arapovi}. N. gdje }e 8. Teren te`ak za igru.Red`epi (75). bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Edis Tahiri (Olimpic). koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Varupa (63). Karali} (od 70. a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Kova~ (od 75. J. mart/o`ujak 2012. te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. @eljo . {to }e biti prva provjera bh. Borac. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. “Da su vremenski uslovi druga~iji.30 i 17. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. povi} (Kozara). OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Gr~ke i Slovenije. Oru~). Zec (od 70. 4:0 . Zatagi}.44 SPORT utorak. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. Sloboda i [iroki Brijeg. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). Adel Halilovi} (RB Salzburg). Huseinspahi}. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. Peji} (od 75. Omerinovi}). Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Marko Mihojevi} (Leotar). [ari}. Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Zeko. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. U 63. Samir Radovac (Sarajevo). Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. kadeta za kvalifikacije za EP 2013.Mi{i} (77).30. Sli~an scenario i u 75. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. Red`epi. Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. Seferovi} (od 75. Su~i} (od 75. Mi{i}. kola Bundeslige. . no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. te 19. kolo sezone 2011/12. ^elik. Ribi}. [iljak. odli~ne asistencije Cassia. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. Oru~ (od 65.

a mana je to {to nas svi dobro znaju. na Pecari. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. osim kontrolnih utakmica. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak.OSLOBO\ENJE utorak. “Trenira. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. „@elimo ostati u vrhu. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. Naime. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. odradi}emo dva treninga u utorak. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. morao je snimati to.@eljezni~aru. Bayer je bio bolji sa 2:0. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. godine. Idemo na pobjedu. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. Treba pozitivno razmi{ljati. . imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. . mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela. “Ima tu sve ga. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. koji je kako tvrdi Torlak. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. {to im se posljednji put dogodilo 1991.umor. Me|utim. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Z. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. Li. a poznato je da u 1. sigurno je da }e biti poja~anje. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. Bi}e te{ko. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. jer mi smo zaista dobro uigrani. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. 6. dokazao je povratak. kao {to su Mirza Rizvanovi}. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . rekao je Torlak. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. ^itluku i Opatiji. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. mart/o`ujak 2012. “Ovo je jednostavno sr. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. konstatovao je Torlak. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. i 1992. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. Prema njegovim rije~ima. Sada kada je to slu~aj. stoper Sarajeva. J. pacijent umro. ~eka nas te`ak raspored. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. Ostali su zdravi i spremni. odnotat. a najbolje ju je opisao Franck Ribery. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. ima jako te`ak raspored. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. “Umor je jedan od faktora. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. ovisi}e to o nalazima.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. Imamo mi tu Slavka Brekala. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni.. godini. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. a tu je i polufinale Kupa. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone.. [teta. Kako god bude. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. kolu moraju biti pravi. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. je~i su Vedrana Je{e. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. ~ija ekipa . Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac.

U susretu Seville i Atletica iz Madrida. Veznjak. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. Parovi: Benfica . godine.5 miliona eura. minuti. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. 6. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. Li. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. ali i u budu}nosti. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. Peterburga. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. Bender (22) je doveden u klub za 2.45 sati. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. uz dva gola Robina van Persieja. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. mart/o`ujak 2012. OSLOBO\ENJE Povrede bh. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. Me~evi po~inju u 20. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. Nismo u dobroj formi. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya.46 SPORT utorak.Zenit (prvi me~ 2:3). ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. Arsenal . ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. a Ker`akov. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. Cardozo. Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Nemamo {ta izgubiti. te je nje gov nas tup bio upi tan. Me|utim. prenosi Bild. koji je 2009. teren. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. . koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. Na drugoj strani. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. Maxi Pereira. pauzira nekoliko sedmica. Nismo u dobroj formi. Semak ruskog tima. Zvani~ne potvrde jo{ nema. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. odlu~io je istr~ati na J. [irokov. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena.Milan (0:4). Luisao su aduti portugalskog sastava. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz.” . ali va`nu prednost. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. To izgleda nemogu}e. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. a on je igru napustio u 57. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. je trener Benfice Jorge Jesus. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. Podsje}anja radi. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. koji je povrijedio koljeno. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0. zbog povrede butnog mi{i}a. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. kada su nadigrali topnike. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. no svi timovi imaju oscilacija. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita.

5.Honda Civic 2012. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. Drugo mjesto za nas kao da je titula. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. 8. Zenica 10. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. Rondo je ubacio 18 ko{eva. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik.OSLOBO\ENJE utorak. San Antonio . Poredak:1.New York 115:111. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Ovo je bila utakmica za prave sportiste. Podsjetimo.Sloboda 71:95. Gradina Koteks-Trica . ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. Odom je 22. koja se uistinu ove sezone bori s formom. Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. 6. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. Srednjo{kolac . ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. ali i odli~an doma}in. 7. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. Onda poslije toga ide i prvenstvo. Litva 15.Miami 93:83. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. na cjedilu. ali smo se dobro borili. koja }e napuniti ovu dvoranu. Houston . Odmah po preuzimanju dva pehara. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Oko 3. Rezultati: Litva . 6. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in.@ivinice 78 56:53. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. Povratak klasici Aktuelno . 11. Philadelphia . U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak.000 prisutnih u Gradskoj areni. Biha} 21.New Jersey 101:104. 10. a pala je i pokoja suza radosnica. ali smo se dobro borili. “Nismo uspjeli pobijediti. Sloboda 21. tj. Drugo mjesto za nas kao da je titula. Salinas Falcons 12. 4.Denver 94:99. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. Toronto . trener ^elika. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije.Od`ak 101:55. Od`ak 18. @ivinice 78 19. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. ali i da se ekipa borila do kraja. Grada~ac .Sacramento 88:96. Srednjo{kolac 13. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. da nisu obrukali ni grad. Phoenix . u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. M. [to se ti~e same utakmice. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . a imaju evroliga{a. slobodna je bila ekipa Zenice.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. ali i finalu. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. barem tako tvrdi. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. 9. Biha} Salinas Falcons 20:0. . mart/o`ujak 2012. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. Odom je. 2. Gradina Koteks-Trica 15. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M.Travnik 73:76. godine. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. Rezultati:Boston . Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . rekao je Odom. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. naravno da smo sre}ni.Golden State 83:75. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. Grada~ac 15. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. Na kraju.Noviteti 2012. 3. Travnik 18. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. trenerica Partizana. produ`etak. Charlotte .LA Clippers 103:105. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. produ`etak. ~ime je ostavio svoju ekipu. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. ali su im Zeni~anke dobro parirale. TUNOVI] ma}instvu. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. rina Maljkovi}. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu.Chicago 91:96. LA Lakers . SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. aplauzom su pozdravili go{}e.

Ibrahim \onko. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. David Ferrer ([pa) 4. 7. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}.825. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. 9. Caroline Wozniacki (Dan) 6. Jasmina Tinji} (BiH) 206. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. koja se ovih dana organizuju {irom planete.875. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34.450. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). 8. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. teniser Amer Deli} ostao je na 178. 475. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. a Brki} na 417. Samir Selimovi}. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. Tomislav Brki} (BiH) 87.710. mjesto. Mardy Fish (SAD) 2. Edita Murguz. 674. kod mla|ih kadeta. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). Emir Memi{evi}. 6. mjestu. mjesto. . Aldin [etki} (BiH) 72.840. do}i u pitanje. Petra Kvitova (^e{) 7. Lejla Tutund`i}. Toma{ Berdych (^e{) 3.680. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. Vera Zvonareva (Rus) 4. Jelena Simi} (BiH) 16.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. Andy Murray (VB) 7. 266. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao.665. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. 4. Maria Sharapova (Rus) 7. Bahra Avdovi}. Tarik Omeragi} }e. Na`alost. 6. 6. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26.160. mart/o`ujak 2012. Alen ^ukurija. B. Za najboljeg takmi~ara.Salki} (BiH) 144. dok je u konkurenciji dublova na 92. V. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija.455. nastupi}e Nihad Ba{i}. Ba{i} je sada na 301.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012.980. koja je objavljena ju~er. aprila.270. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. koji sada zauzima 475. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. a u borbama Deni Memi}. Novak \okovi} (Srb) 13. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. Jusuf Ali Ra{idagi}. Jusuf Ali Ra{idagi}. WTA rang-lista: 1. S druge strane. mjestu. 5. Od bh. Adna Bori}. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). Asja Kla~ar. Mirza Ba{i} (BiH) 148. Amer Deli} (BiH) 285. u Vogo{}i. 3. Kerim Omerbegovi}. do 11.340. 417. najbolje rangirani bh. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. Rafael Nadal ([pa) 10. Srbiji i Hrvatskoj. 952. 603. Mervana Jugi} . Najbolje rangirana bh..Salki} na 92. rade punom parom. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. 310. marta. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. Austriji. ko je }e se odr`ati od 9. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. Ned`ad Husi}. Osvojeno je deset pehara . Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. Emir Kaljanac.850. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. Elvedin Avdovi}. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac.390. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Andrea Petkovi} (Njem) 3.415. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. 8. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. 7. 10. Anel Polutak. ovi nastupi su otkazani. Samantha Stosur (Aus) 5. ATP rang-lista: 1. D`anan ^ukurija. Almin Avdovi}.310. Dina ^ukurija. 301. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). Elvedin Avdovi}. Sadmir Habibovi}. Marion Bar toli (Fra) 5. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). do 18.095. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. poziciji u singlu. 332. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . Grada vratila se sa 19 zlatnih. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. 178. D`umhur na 310.. Tako|e. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Rumunija od 16. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. Sabina Tanovi}. Na Li (Kin) 4. a u borbama Kerim Omerbegovi}. Victoria Azarenka (Blr) 8. Prvi je i dalje Novak \okovi}. marta u kineskom [angaju. 5. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. a u borbama Ibrahim \onko. 4.710. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. B. Edita Murguz. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. 10. Bronze su osvojili Goro Arel. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. poziciji. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici.810. 886. 9. 2. Ema Burgi} (BiH) 13. Lejla Tutund`i}. Roger Federer ([vi) 8. marta do 1.860. Mer vana Jugi} . 2. 3. Damir D`umhur (BiH) 145. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G.

Najbolji bh. ]UMUROVI] odbrana. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. ~lan Atletskog kluba Zenica. te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. koja nam je potvrdila dolazak. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. Grbovi} 4. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. ali to nije i slu`beno potvr|eno. G. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . ali i selekcijom Crne Gore. Dra{kovi} 1. Simi} (15 odbrana). ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). Podsjetimo. 6. marta. Peri{i} 3. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. Osim Mileusni}a. D. do 9. u [paniji.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu.65 m) i diska (41. Alibegovi} 1. Markovi}. U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. Lingo. pod nazivom Zlatni pijetao. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. Me|utim. Markovi} 5. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. BOSNA BHT: Poli}. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. Radovi} 3. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. godine. .OSLOBO\ENJE utorak. Delegat: Zahid Crnki} (BiH). uz tri pobjede i dva poraza. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. u Sarajevu. VRANJE[ Pripreme bh. kola regionalne SEHA lige. La- bilje`io tri izjedna~enja. Trener: Pero Milo{evi}. Lov}en 6. prva mjesta u Splitu su od bh. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. Mladi sastav bh. Popovi} 1. Efendi} (6 odbrana). . Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. Me|utim. Joveti} 2. do 9. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. N. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. Velispahi}. Latkovi} 2. Dedaji} 1. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. On je hitnuo koplje na 74. Trener: Goran Tomi}. 1 sedmerac). LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . Bra~kovi} 2. G. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. Mi. juna) za odlazak na SP 2013.04 m). dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. Lov}en 6 (3). I. Burnazovi}. Hrbat 6 (1). . Kalu|erovi} 1. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. Gledalaca 100. Durakovi} 1. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. Lipovina. Jusufovi}. Sabljakovi}. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). Terza 3. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. Stankovi}. Demirovi}. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. Pejovi} 1. V. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli.92 m). mart/o`ujak 2012. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). Zulfi} 4 (1). do 8. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom.

810 g) Upisani osnovni kapital 26. Mostar. sin Saliha. ozna~ene sa: . S. Zavidovi}i. 2011. 31.170.764. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.s. 6.409. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II .vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. klase povr{ine 189 m2 . [etka Berislav.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". DRSV Valjevac Mirsad. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira.broj telefona i telefaksa. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}. protiv tu`enog Mari} Milenko.313 PASIVA f) Kapital 23.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}. i ~lana 67. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. 2012. ozna~ene sa: .22 KM. Kozarskih junaka 13. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". ul.~lanovi uprave Muhamed Begi}. Sudija Sanela Goru{anovi} . 2. 2. godine Op}inski sud u Sarajevu. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada. i 329. iz Visokog. katastarska op}ina Mustajba{i}i. ZPP-a. sin Sakiba. godine. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d.d. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice. ~lan .adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2.351 j) Ukupno pasiva 26. Sarajevo. ul.00 KM. Visoko. i 2. i to sudija Sanja Vu~ijak. 2012. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA.781. op}ina Zavidovi}i. ~lan Suad Orli}. takse na presudu u iznosu od 100. pred ovaj sud u sobu broj 330/III. 2. Kosovskih junaka 12. Kakanj. 2011. 032 401-257. 2012. 2012. dipl. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1. 26. 28.155. godinu rmk promet Zenica.473. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. Mustafina. 23. 16. [ufflaya 26. iz Skroza bb. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I . Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. Radovlje bb. ing.89 KM.187.884.308. e-mail: rmkprom@bih.00 KM na ime naknada za opomene.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222.d. ul.85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. Pravilnika o sadr`aju. Radi}a br. e-mail i web stranica tel. iznos od 2. Skroze bb.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). ZPP-a). 5. 2011. sa dijelom 31/100.438. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. ~lan Nijaz Begi}. 2012. sa dijelom 1/1. majdan kame povr{ine 29.629 h) Teku}a sredstva 3.skra}eni naziv .ba . OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. stav 1. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. 311.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. ta~ka b. 6.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. sudija Sanela Goru{anovi} .55 KM. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". Mostar. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda. Zenica . ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra.OP]I PODACI O EMITENTU . Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. vrijednost predmeta spora 16. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. po~ev od dana podno{enja tu`be. Zenica . godine Op}inski sud u Sarajevu. godine Na osnovu ~lana 63.927 m2 . godine.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494.ba www.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. 28. stav 1. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Sarajevo. broj 19/03 i 54/04). godine. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Hasibov.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica".376. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. . Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.390. ul. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. godine. 2012. mart/o`ujak 2012. ostala nep. ul.rmkpromet. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. Mostar. lahke brigade bb. godine u 12 sati.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. 2. Salihov. a po zahtjevu Valjevac Mirsada. Bl. 1.604 g) Rashodi 7.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . iznos od 100. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Kozarskih junaka 13. Olovska 84.p. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. katastarska op}ina Mitrovi}i. fax 032 244-135.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom.Butigan. 6. 348.323 h) Dugoro~ne obaveze 1. radi duga.net. radi duga. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani. Fra An|ela Zvizdovi}a br. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. ~lan Abdulah Serdarevi}. U skladu sa ~lanom 4. oranica 5. suzdr`ano ili negativno. generalni direktor Sarija Arnaut. ]ori} Sa{a.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . ul.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo.007 IV . u suprotnom. 28.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . predsjednik Muhamed Mu{ija. `rtava. Ulica kadije Uvejsa br. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo. tj. v. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719. M. Dr. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 27. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice".155.634 m2 . sa dijelom 38/100. ul. 6. pa do dana isplate iznos od 1. 2.180. a na osnovu ~l. 27.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". a u vezi sa ~lanovima 328. ul. godine Na osnovu ~lana 63. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Sakibov. povr{ine 5. i ~lana 67.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. 6. mart/o`ujak 2012.30 07-19 07.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30 07-16 07-14 07-19 07. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30 09-19 08-16. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. subota nedjelja 07-19 07. Vehbi ef.30-15. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI. 14.30-15. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. [emsekadi}a Kulina bana bb H.30 07-19 07.30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .OSLOBO\ENJE utorak. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15.30-15.30 07-19 07. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.

nov.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. sa dvori{tem.k VR[IM prevoz selidbe. 062/907-831. blizu Katedrale.00 KM. X sprat. uz doplatu. prodaja polovnih ra~unara.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. 6. K. 4 sprat. 84m2. 065/572-966. 062/256376.pacomoby. 500 KM. 77m2 + 2 balkona. stari nakit. balkon. D`.balkon. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat. Tel. mob:063-165-119. Mob: 061/654-941. kupanje. 57m2.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br.k PRODAJEM nova invalidska kolica. sve novo.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. na Grbavici i Dobrinji V. namje{taja. Tel. 033/536-765 i 061/134544. be`i~ne tel. Mob. popravka i razvod instalacija. d`amijska 260m2. Mob. 032/244-417. popravka svih vrsta TV aparata. Podcarina br. 532-497.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. 063/036-955. 061/930-315. mi{eve stjenice moljce i dr.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. Mob.trosobni stanovi. Tel. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. 4 oktave. pre{ao 119. G. potpuno namje{ten. Mob. 061/482-882. 033/225-431. Ciglane i 56m2 centar. 350 KM. 1 sprat.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 2.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. moljce. Tel: 061/529-608. sms PRODAJA mobitela.eta`no grijanje. prostor 125m2. infuzija. Tvrtka.Tel:061/247-186. 90m2. 066/995-944.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. sve novo i sa garanciom. 062/910-407. 4 sobe sa terasama i kupatilima. 600514. internet. ^emerli}a. Tel.k VODOINSTALATER sa 30. firma Glanz. sve namjene. ugradnja i popravka brava. 061/180-120. Tel. Mob. sablje. |epne.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. 061/192-670. 061/219-768.Tel:061/415-786.000KM.www.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 061/700-863.anasnegina. centar. belenzuke. Tel: 061/275-440. 450 KM. voda keramika uredno po dogovoru.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.htc. Tel. 033/209-955. isplata odmah. izlog.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. dva trosoban stana. plin. sve {kole i fakultete. (ku}na dostava).Tel:061/172-518. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Tel. A. Makarska rivijera. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. 380KM. 061/488-033. 218. inzulina. popravljam brave. Mob. Mob. }avrme.000 KM. 2 kupatila. 061/172-948. Mob.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. 180 KM. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. Mob.k MIJENJAM stan 52m2. 063/864-775. servisi ra~unara. sala za vje{banje. nezavisnosti II sprat 72m2. 061/545-888.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.com. dvosjede. novogradnja. 061/573-640.k VODOINSTALATER-elektri~ar.k KUPUJEM stan u Sarajevu. 2 lo|e. soni.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.k KUPUJEM dionice. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 2 sprat. Mob. za jednosoban. 65 M2. ku}a je bila rezidencija. programi. 3 sprat. Mob. 0038520486665. 061/923-192.k PRODAJEM ili izdajem pos. Mob. komarce i mi{eve.065/869608. 1 sprat. 66. 621-976. instalacije sistema.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. tepiha.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. Ante Babi}a br. tenisko igrali{te. ugalj.000KM. veliki kombi.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. ima ispravlja~. 061/533-326. lijenti poznati. mijenjanje katetera. 062/136-248 i Tel.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 061/139-768. Tel: 061/382-219.na. aprate. 062/391-715. Mob: 061/172-518.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. kao nov. 061/141-676. Tel/fax: 070/235-236. ~isto.god.500KM. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. sterilitet. 061/507-756. cijena 1 ~as/10 KM. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. kao i selidbe iz Europe i BiH. nokia. i 061/785-535. internet konekcijom i kablovskom. glavobolja. 061/702-881. zna~ke i ost. ordenje. satove. Tel: 061/171-897. Mob. 062/916-472.Tel. do Marindvora. 061/536-973. el. P.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. Mob. Tel. cijena po dogovoru. stolove.Tel. instrukcije. 061/141-676 i 033/535-165. Mob. stan u Ul. mrave.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. u Hrasnom. 650-867. cijena 175. 061/864-651. Mob. 100m2. na www. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. 0617161790.k BA[^AR[IJA.000 KM.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 29.k FERHADIJA. 0617214-405. Tel. 240-895. Tel. na Ilid`i.k INSTRUKCIJE iz matematike.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. balkon 1520KM/m2. 3 sprat. 061/145-504. dolazak na adesu.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. mart/o`ujak 2012.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel: 061/795-449.5m2.000 km. Tel: 061/552-556.grijanje. Tel. parking. centar. sanitarija. pravim gelendere i kovane ograde. Tel.k RADIM centralno-eta`no grijanje. moleraj.k. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. u Hrasnici. muhe.000 KM. na du`i period. 061/279-971.dva lifta. 2 eta`e.k DVOSOBAN namje{ten stan. et.benzinac. 001 MAXIVITA.k STAN na Alipa{inom polju. 112. 066/092-978. Tel.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan.56 m2 za 79. priklju~ak intereta. 061/203473. Mob. monta`u sanitarnih ure|aja. kod Ekonomije. 542668. Mob. Mob. 0617323-347.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 063/879-720.Tel. antivirusi. 033/232-162. 25m2. Tel:062/691-202. 065/819-136. Tel. Tel.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. sa gara`om. `enskoj osobi.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. za Banja Luku. instrukcije i prevodi. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha.k PRODAJEM XI BMW . na 061/199 328. Tel: 063/684-566. Tel. 033/201-202. TELEFONIKO servis. iz matematike i fizike. video i web dizajn. gamad 100%efikasno.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 061/902-688. 2 balkona.Tel: 061/360084. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. 062/738-728. Tel. 061/224 -104. namje{teni. za sve |ake i studente. na Alipa{inom polju.k KUPUJEM umjetni~ke slike.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. 061/227-189. KS 2009.k .k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. kvalitetno i povoljno. Mob.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 75. pro~epljenje odvoda.Tel. Ribara 52m2. Mob.. Mob. Mob. Mob. kablovska i mjesto za parking.B. iskustva. mrave. 128m2. 544-932 i 062/522-986.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. itisoni 1.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. uni{tavamo `ohare. [anti}a.kablovska televizija. 2050KM/m2. 061/344-365.k IZDAJEM pos. Mob. stolarija. luksuzno. sauna.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. 9 sprat. Tel. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. 061/224-597. Brdak~ije I sprat. 061/744523.k MOLERI nude usluge. 066/723-731. Tel. super opremljen stan. 061/101-899. sve {kole i fakultete. itd. 061/365-677. Tel. 062/383-064.k. fiksno 100KM. parking.000. 2008. Mob. ing. 061/836764. Tel. brzo. Mob. dolazak na ku}nu adresu. ispomo} radne snage po dogovoru. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. web hosting.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. Tel.amerikanac. 062/139-034. tapete. Mob. 652-338.900. 68. Tvin Spurk.k NJEMA^KI jezik. novih i kori{tenih. Hrasno. 066/973852. Tel. 621-976. Tel. Tel. bli`e bolnice Ko{evo. veoma povoljno. mail dinatt80@hotmail. ul.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. cen. 95.k TV VIDEO servis. Tel. od Trga heroja. reuma. prostor 14m2. Mob. kablovska.sms IZDAJEM dvoiposoban stan. prostor 100m2+70m2 placa. 2003.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. ~as 6 KM.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. stan Ul.k RENAUL cady. upotreba kuhinje. nove. 061/922-476 i 033-800-514. 061/200-894 i 033/525-966. cjena po dogovoru. 062/243-329 i 061/437-719. adaptiran sve novo 46m2 + parking. Tel. Olimpijska 80m2. Donji Vele{i}i. u dr`avi i vani. 061/224-704. 061/205-235. luksuzno. Mob.k utorak.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. sa grijanjem. elektrotehnike.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. Mob. 062/695-695. za sli~an. matematika. Tel:061/864-651. cijena 5. 2 sprat. 061/926-560. Tel. Mob.k Postavljam kerami~ke plo~ice. inf. 062/723-575. radim prevode. hranjenje.k TAPETAR. god. prevodi. dolazak na adresu. Patriotske lige 46. eta`no centralno grijanje.061/194-929. na du`i period (agencija). certifikate. 066/723-731. 061/922-476 i 033/800-514. Mob. struna.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2.k USLUGE „VITALIS“. Mob. vp. Mob. 033/558-820. Tel. A. Tel. na period od 3-4 mjeseca.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. najjeftinije cijene. IV sprat. uz garanciju. [entada-Novo Sarajevo. Skendera Kulenovi}a.00 KM. 061/161-790. 1600KM i centar Ul.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.k INSTRUIRAM |ake i studente.apple inphone.9. Tel: 061/367-103. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta.k DVOSOBAN namje{ten stan. dolazak na adresu. stan 92m2. kablovska tv kod Hitne pomo}i. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 1 sprat.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. maturski radovi itd. 061/573640. Mob. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. nije registrovana.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.Tel. isplata odmah. bojlera. 285. gara`om. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 654-793. za sve {kole i fakultete. i sve drugo po dogovoru. sajtovi. Dvor 97m2. 27m2.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. 061/266-764 i 061/108-779. 062/959-129. obveznice.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.com Mob. Tel.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. 061/480-069. plinske instalacije i mijenjam konvektore. potpuno namje{ten stan 55m2. mali dvosoban 40m2. na Ilid`ai. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo).000KM. renoviran. 110. Tel. 185m2. 061/405-622.k IZDAJEMO ku}u 300m2. V sprat. stambena zgrada. kompjuterska obrada. Mob. Tel. Mob. Mob. poduka za |ake. pogodan za sve djelatnosti.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine.k „DOM VITALIS“. vp. 061/177-556.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. u Sarajevu. Mob. Tel: 033/454-968. god. Tel. sarajevske i pirotske.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. dekorater. cijena do 20kom — 1.5KM/m2. itisona. 13.k BRU[ENJE.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Porodice Ribar 65. 532-872. internet. Mojmilo. francuskog.pionirska dolina. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. cijena 200 KM. pranje i su{enje vune. 061/573-640.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. 453-752. V sprat. registrovan 5+2.k STAN na Bjelavama Ul. Ante Babi}a nova stolarija. 066/801-711. Gladno polje. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. Tel. Mob. ul. 062/073-760.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k BESPLATNE web prezentacije. studente i odrasle.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. Hrasno. Mob. 0617350-448. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. kab. Mob. 061/863-559. 718-405. ordenje. Mob. bazen.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. Tel.k POSLOVNI prostor Hrasno.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru.k BRAVAR i varilac. ig.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. Tel: 066/999-012. Mob. 59 ks. dolazim na adresu. 2500KM/m2.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. komad. Trg. 061/812-046. 2 balkona. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. Tel:061/208-414. Tel:033-238-408.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. namje{ten. Mob. 1400KM/m2. 062/907-356. 061/141-659. selidbe. 033/219761. kvalitetno. popravlja stare. VP. 062/383-064. fotokopirnica. Tel: 062/649-370. 1. prvi red od mora 5m. 510-228 i Mob. Josipa Vanca{a. god. Tel. 033/442556. Mob. Panjete. kre~enje. 516. u novim zgradama na Marijin dvoru. Porodice Ribar vp 58m2.k IZDAJEM dvosoban. 68m2. baklje i ostalo. 033/542668. u zgradi sa gara`ama. 062/829-206 i 033/295-290. Mob. ericsson.000 KM. 061/359-500.k UNI[TAVAMO `ohare.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. 061/205-235. sad mogu} i drugi dogovor.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. 456-979. Tel. vr{i opravku instalacija. 1984. www. Mob.Tel: 062/737-506.000KM.k MOLER radi molersko-farbarske radove.50m2. extra sre|en i namje{ten.[imi}a. i{ijas. gletovanje.godina. VII sprat.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. 456-505. Tel.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. malterisanje i ostalo po potrebi. Vrbanju{a. 061/925-649. 2002. Tel. povoljno. Ko{evo 330.5KM. Mob. Tel. 061/415-787. u zgradi. izdajem kancelarije 40m2. 033/526-625. na du`e vrijeme. mo`e i prodaja. povoljno. 061/513-448. 066/995-944. renoviran.k PROFESOR engleskog daje instukcije. na Alipa{inom polju.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Cijena 12. aparate. 061/172-948. 062/940-550. TOUR 1. 061/252-663. 2000 godina. 061/319-604. ve}im i modernim kombijem. 1000KM. Mob.ba.k MIJENJAM dvosoban stan. Tel:062/918-201. Tel.k INSTRUKCIJE iz matematike. gara`nih vrata i blindiranih.k BRAVARSKI radovi. 061/563-292. Rakovi~ka cesta. 001 INSTRUKCIJE. uz pratnju.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja.k IZDAJEM pos. Tel. Tel. Z. Sarajevo.400 KM/m2. auta. veoma uspje{no.k IZDAJEM sobu. 061/571-361. Alipa{ino polje. garancija 2. pe~i. M. ul. grijanje. 061/221-668.k ZIDNO ogledalo 200x75. radijatori.000KM. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. davanje injekcija. Breka. Tel: 061/795-449. 061/170-254.k SERVIS zdravlja. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. kao svila. lokacija 300 m od OHR-a. Ul. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. TV-kablovska. benzinca registrovan u oktobru. ENGLESKI. Mob. sa grijanjem. Tel. injekcije. nervoza.Tel:061/323-906.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. Bijedi}a 68m2. 062/383064. Mob. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 033/445-612. u odli~nom stanju. 86m2 i 76m2. satove zidne. 535-659. godine. 400 KM.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel. Mob. 061/233-078. grijanje.k OBAVLJAM poslove zidarske. 104.k STAN u Lu`anima III sprat. Tel.k POFALI]I. laboratorij. 061/188-410. za sli~an. 1:25.k SERVIS kompjutera sistemi. nadogradnja. dolazim na adresu besplatno. centar grada. depresija.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. 062/226-665. isplata odmah.13 sati. 532-872. dvostrano orijentisan. 56m2. instalacija. stjenice. 061/350688. 061/201-200. 061/243-891.k PRODAJEM Alfu 146.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. 061/159-507. samsung. stare vezove sa srmom. 061/211-300. Mob.Mob.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. za sve. ru~ne. 061/522-476. Tel:061/382-219.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. centar. namje{taja i auto sjedi{ta. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s.k STAN u Vogo{}i. dolazak na adresu. Mob. 061/519-089. M. inter.TD (90. 663247. Mob. Tel.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. ~as 6 KM.450 KM/m2. 062/909-306.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. balkon.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u.sarajcity. suhozlatice.k STAN u Ul. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba.k PRODAJEM razne stolice fotelje. kucanje radova na ra~unaru. Pofali}i. 001 PROF. Mob.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km).com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. Tel. sve novo. Mob.k VKV BRAVAR.k MARIJIN Dvor. filateliju. prizemlje. Tel.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade.k. Tel: 061/548-023. Tel. original daljinski za sve TV aparate. 061/225-424.Tel. gitere itd. 061/497-138. 065/027-864. Mob. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. sa radnom snagom. god.k MATEMATIKU instruira dipl. Semira Fra{te 52m2.000KM. Cijena 20 km m2. staru deviznu {tednju. 630-332. `enski. korpe i brojne druge proizvode. Tel. Mob. 062/672-858. Mob.sms NOVOGRADNJA. 061/965-126. 40-42 original ko`a.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. kovane ograde.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2.k STROGI centar.Tel: 061/981-848. Zvati svakim danom 8 do . Tel. dolazim na va{u adresu. infuzije. izrada tel. 061/323-906. profesorica u mirovini. Tel: 061/245-900. Tel. Tel. instrukcije.pogon 4x4.plava metalik. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. pregled ljekara (internist).

navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas.{. 3. Nedostaje{. marta 2012. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. mislima i lijepim uspomenama. 3. Cica. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. ro|. Lila. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 2002 . Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. 2008 . 3. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. 2012. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. Branka K.6. 3.. 205-938 od Davora D. danas i uvijek u svim na{im danima. 3. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{. 6. 3. 1996 . Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik.. 2012. 2012.. mart/o`ujak 2012. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. Maja. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. 1356 Nejra i Elma 1355 . [estog marta 2012. 6. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5. Tomo.OSLOBO\ENJE utorak. Tvoji: majka Safa. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. @ivimo od sje}anja na tebe.6. Emira B. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6.5. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6..

snahe Ljubica. preselio na ahiret u ponedjeljak. Slokar. \uvelek. 4. Male{evi}. snahe Milena i Radmila. godini. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. Konjicija. supruga. u 95. godini. Toni.2012. osta}e nam u trajnom sje}anju. porodice Frimel. sin Safet. Faris. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. te ostala mnogobrojna rodbina. Sahrana }e se obaviti 6. 4. te porodice Kapetanovi}. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . Cocali}. zet Drago. amid`e Ibrahim. S ljubavlju i po{tovanjem. @olji}. Limani. 19. Dejan. marta 2012. godine u 12. Srbica. Sahrana }e se obaviti u utorak. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. Jamak. preminula 5. [eta. Prevoz obezbije|en u 10.Vogo{}a. kumovi. Kre{talica. Ibrahimpa{i} i Mufti}. u 82. djeca. Bosa i Ljubica sa porodicama. O`alo{}eni: supruga Fatima. prija Savka. ljekara. Milo{evi}. k}erka Olivera. k}erka Altijana sa porodicom. u 13. Miroslav. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. Ristanovi}. Sahrana }e se obaviti 8. Sokolovi}-Kolonija. 5. 38. Hermina i Silva. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. Osmanagi}. sin Goran. Sijamhod`i}. ^avku{i}. Rezdeu{ek. porodice Bari{i}. Maluhi}. Ribac.O. [ipovac. unu~ad Andrei. Stefan. Mak i Anita. te porodice Kljuni}. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. Deljki}. marta 2012. godini. marta 2012. Ivani{evi}. Blagojevi}. daid`inica Samija sa porodicom. Mu{anovi}.5. tetke Jovanka. marta 2012. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. praunu~ad Bojan. dr. Ivana i Mirjana. mart/o`ujak 2012. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. porodice Kova~. Zahi}. sin Haris. D`enaza }e se obaviti u utorak. Skenderagi}. sestre Mulija. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . bra}a Simo i Ne|o. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. zet Almir. Baj~eti}. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . k}erke Mirela i Sanela. Hanumica. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. Bilas. Andrea i Ajla. 6. Stup i Energoinvest. marta 2012. ^engi}. godine. prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. marta 2012. u 62. Damir. ro|. snaha @eljka.O.15 sati na gradskom groblju Bare. k}erka Sne`ana. marta 2012. Irena i Jelena. prijatelji i kom{ije. ro|. Hamijeta i Ziba sa porodicama. tetka Ai{a sa porodicom. Jerkovi}. kumove. mart 1990 .54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. Branko. visokog oficira saniteta Armije. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. mart 2012. Su}eska. Kristijan. u 87. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. 000 O`alo{}eni: majka Mila.45 sati na gradskom groblju Bare. godine. Ul. 6. brati}i i brati~ne. godini. do groblja i nazad. Ognjen. Grbi}. 6. unu~ad Marko. kumovi. Behd`eta Muteveli}a br. sarajevskog ilegalca. prijatelji i kom{ije. prijatelji i kom{ije. snaha Zdenka. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Ko{evsko Brdo br. Ina. marta 2012. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. kao i ostala rodbina. unu~ad Dragan. Kapo. FILIPOVI] preminula 4. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. Kalini}. Ohranovi}. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. Zoran i Ljubomir. \ani. 87. [e}ibovi}. Budali} i Ljaljaj. Jusufhod`i}. te ostala rodbina. Poljo. Cvijeti} i ostala rodbina. O`alo{}eni: k}erka Jasna. godini. te ostala rodbina. zet Kemal Osmanovi}. Beus. Ku}a `alosti: Ul. marta 2012. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.30 sati ispred ku}e `alosti. marta 2012. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. zet Marko.O. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama.O. brat i sestra 1352 TRACEST D. Huri}. ne}aka Jadranka Markovi}. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. u 63.

10. godini. O`alo{}eni: suprug Stevan. moj sine. OGLASE. ILI] 1953 — 2012. Zauvijek si mi. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. Tvoji: Anisja. DANILO STIJA^I] 29. 19. sin Senad. Pozivamo sve ro|ake. Fali{ nam puno. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga.Akgül. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. 002 Sedmog marta 2012. Jasmina. KORI^I] 1933 — 2011. Babovi}. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. 3. mart 2010 — 6. Yildiz. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. Asoti}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. tiho iznenada. pred o~ima i u mislima. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. marta 2012. Sami 002 1344 . moj jedini sin Sedmog marta 2012. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. 4. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. 1982 — 6. marta 2012. Ali. 3. u 75.OSLOBO\ENJE utorak. 6. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. ro|. 6. mart/o`ujak 2012. Edvin. mart 2012. S ljubavlju i po{tovanjem. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. Stambol. sine. k}erka Firdeusa. suprug Mohamed. Kugi}. Kora} i Cevher. unu~ad. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. godine. Hod`i}. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. snaha Lejla. Damir. te porodice Had`ifejzovi} . k}eri Ljiljana. [estog marta 2012. 1982 — 2002. 2002. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu.

u 86. Melis i Kerim. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . kao i ostala mnogobrojna rodbina. ro|. godine. 6. 95. praunuka Nejra. godini. Mujo i Salko. Nezirevi}. Sarajli}. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. kom{ije i poznanike da je na{a draga . brat Ago. u 98. brat Ragib. Mustafa i Mirso. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. Avdi}. A~kar. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Sulji}. godini. Zemina i Emina. O`alo{}eni: supruga Sida. D`enaza }e se klanjati u utorak. godini. u 82. Ajkuni}. kao i ostala brojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. 000 preselio na ahiret u nedjelju. Muminovi}. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . O`alo{}eni: sin Rifet. 4. 4. ro|. Hava i Zlata sa porodicama. O`alo{}eni: supruga Zarfija. mart/o`ujak 2012. te porodice Tvrtkovi}. ]ulesker. Nihada. amid`i}i. Saliha i Emina. marta 2012. do mezarja i nazad.. Ploski}. kao i ostala brojna rodbina. 4. marta 2012. Nejla. prijatelje. Kepe{.. {ure Avdija. Ljeskovica.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. Ke{mer. Emina. Ifeta sa suprugom Denialom. Halilovi}. Hota. sestre Ai{a i Di{a. [abanija. Glu{~evi}. te porodice Andeli}. Ceri}. Bu~a Potok. Murti}. u 60. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. u 64. k}erke Suvada. sestri} Mujkan. prijatelji i kom{ije. D`enaza }e se obaviti u utorak. Kurtali}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. O`alo{}eni: sinovi Ismet. sin Edis.. kao i ostala brojna rodbina. 4. Amel.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. Bogdanli}. 16. godini. svastike Ziba i Zejna. te porodice Ademovi}. Pa{i}. te porodice Alajbegovi}. brati~ne Adna i Amna. snaha Aida. Jasmina. Be}irevi}. Holjan. 6. Klapuh. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. Osmanagi}. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. amid`i}i i amid`i~ne.15 sati. Tabak. marta 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. snahe Mirheta. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. godine u 14. Hamdija i Alija. godine. Kanli}. teti}i i daid`i}i sa porodicama. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . mar{ala Tita br.. te porodice Durgut. marta 2012. svastike Tima. 6. te porodice Bekrija. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. unu~ad Mersada. Poturkovi}. marta 2012. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. marta 2012. snaha [emsa. marta 2012. 1338 . 6. majka Hajra. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. ]esko. prijatelji i kom{ije. Alispahi}. D`anko. 4. unuke Adna i Irmela. Pleho. k}eri Zineta. Ku}a `alosti: Ul. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. Hurko. Im{irovi}. Mujezinovi}. daid`a Emin sa porodicom. zetovi Rade. djever Munib. D`enaza }e se obaviti u utorak. a ukop }e se obaviti u 15. Jasmina i Sabina. Saraj~i}. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. Hala}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. Babi}. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). Avdi}. Kavazovi}. sestri~na [emsa. 29/4. Drkenda. Mulaganovi}. snaha Aljka sa porodicom. Dedi}. Bejdi}. 6.Sokolac. Murti}. kom{ije i prijatelji. Bajri}. zetovi Mustafa i Ramiz. D`enaza }e se obaviti u utorak. Sejfi}. Ibi{evi}. ^oli}. Ul. Una. Pofali}i. godini. marta 2012. Kova~. k}erka Sevda. Mi{ut. [abani}. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. Puri{. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. Bucalovi}. Mirvi}.. Kominlija. godine. [ukrija i Ermin. zetovi Ifet i Hasan. godini. Kurto. Ul. Eldina. Rahima i Ibrahim. sestri}i Hasudin i Avdo. godine. marta 2012. Vra`alica. kom{ije i prijatelji. godine. Rov~anin. sestre [evala i Vasvija. Goran i Dina. Faleti}i br. D`enaza }e se obaviti u utorak. u 53. Adema Bu}e 296. te ostala rodbina.. Kljuno.. bad`o Fadil.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Me{i}. Dra`i}. Grbo. 000 . do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. He}o. 6. unu~ad Elma. snaha Sanela. marta 2012. brati} Muhamed. 93. Hand`i}. Zuki}. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. Omerovi}. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. Rami}.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. zaova Almasa. Solak. Bak{i}. brat Zajko. Nedim. brati~na Ramiza. Pelak. Homarac.. Sand`ak. Baji}. prijatelji i kom{ije. Had`i}. Hod`i}. k}erka Edisa. Lejla. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. Lehi}. O`alo{}eni: suprug Alija. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Ru|era Bo{kovi}a 352. Rami}. 000 dr. sestri~ne Sanela i Aida. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. punica Fata. Liska. zetovi Salem. Jusupovi}. {ura [aban sa porodicom. Sahrana }e se obaviti 6.

D`enaza }e se obaviti u utorak. marta 2012. Naida. PETROVI] 6. Harun. Vasva. 3. ]uri}. 4. tetka Bedrija sa porodicom. daid`a Samija. Neka mu dragi Allah d`. brat Tarik..30 sati u bakijskoj d`amiji. godine. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. amid`inica Emira sa porodicom. 2012. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. Ramiza. Deleti}. te porodice Teftedarija. godini. marta 2012. Branko. ro|. 4. posebnog i plemenitog supruga. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012.. marta 2012.. Sabit. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. Ida. 3. 002 SUADA PAVLOVI]. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. 6. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. prijatelji i kom{ije. 136/VIII. godini. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju. Sanda. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. amid`a Nezir sa porodicom. 3.. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. mart/o`ujak 2012.. arh. Sadik. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. Porodica .OSLOBO\ENJE utorak. 2001 — 6. 6. Bisera. ro|. Hazneda. Jasmin. Alibega Firdusa ~ikma br. ing. du{a te nikada preboljeti ne}e. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. Ku}a `alosti: Ul.. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. u 60. Jasna K. snaha Slavica. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. brati~na Samira. O`alo{}eni: brat Sead. [efko. 2012. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. Bogilovi}. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. Arijana. Tvoji najmiliji: Nermina. tate. u 43. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. Bio si sunce na{e sre}e. \ido. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. D`enaza }e se obaviti u utorak. tetak Asim. Juki}eva br. Asija. Mirsada. marta 2012. godine. 3. na gradskom groblju — Bare. dedo Safet. Suad. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ku}a `alosti: Ul. 6. otac Muhamed. ro|. O`alo{}eni: sin Dino. 17. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. Fatima. Nermina.. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. otac i deda dipl. Fatima M. Tuki}. 000 ANKA KOVA^EVI]. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI].. u 13.. Hatma-dova }e se predati 9. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. prijatelji i kom{ije. 1992 — 6. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Sv. brata. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. Halida. Samija. {.

8. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. . kalamata. iranac. pura. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. ~iroki. aga. Nasre}u. fax: 468-090. a 1976. var. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje.20. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. s. Oslobo|enje je 1963. papar. en.20. u Donjoj Trnovi. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). filijala Sarajevo. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. JARAC 23. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). 12. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Oslobo|enje je 1989. modem: 468-018. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. iva. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. avgusta 1943.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. LAV 23. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. Uprava 234-718. 6. t. 12. . nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno.22. sue. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. hat.22. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. Dobro razmislite. 4. RIBE 20. . Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. Nagradu Asocijacije IPRA. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. 9.oslobodjenje. BIK 21.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. 23. 11. 5. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. mart/o`ujak 2012. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom.21. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. . Sarajevska hronika: 276-901. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. relaksirajte se. . Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje.ba. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. 10. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu.22. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). 3. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. 2. RAK 23. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Mirela SEKULI]. fax: 468-054. 2. Kultura: 276-906. RJE[ENJE: tapija. . Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. Oslobo|enje je od 1992. 9. lani. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. BLIZANCI 23.58 PREDAH utorak. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. .ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. sm. fax: 461-007. 7. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.19. . Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. amfora. . 1. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima. Ne `elite da rizikujete. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. 10. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. 1. meraje. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. 7. VODOLIJA 22. 5. 6. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. Branko MAJSTOROVI]. 468-161. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. DJEVICA 23. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. ku. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. satara. ho. 8. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 4. POSTBANK BH DD Sarajevo. 3.vzs. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika.22. enosist. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. U ratnoj 1992.22. Budite realni u procjeni. Umijete dobro da se organizujete. Daniel OMERAGI]. 6. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. iranit. imate na umu vi{e kombinacija. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). VAGA 23. i. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. . KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. . podrinjac. STRIJELAC 23. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. Zadr`ite aktivnu ulogu. u`ina. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. 276-968.22. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist.22. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. .22. opustite se. 11. pirana. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. UNICREDIT BANK DD. Tel: 276-967. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. Jelena MILANOVI]. saba. Sportska rubrika 276-908. ll. Jakub SALKI].

. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. U ~etvrtak prete`no sun~ano. a samo na jugu sun~ano. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. ujutru sa ki{om. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. maksimalna dnevna 7° C. Minimalna temperatura -2. poslije podne obla~no. isto~ni vjetar. Sutra prete`no sun~ano. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. na jugu prije podne umjereno obla~no.Danas prete`no sun~ano. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. na jugu do 5. u Hercegovini sa ki{om. maksimalna dnevna od 5 do 10. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. Puha}e slab. na planinama slab snijeg. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. U Sarajevu prije podne sun~ano. Minimalna temperatura od -6 do -1. popodne umjereno obla~no. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. U petak umjereno obla~no. na jugu do 14°C. prije podne u Gr~koj i Albaniji. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7. a najtopliji Lisabon sa 19°C. na isto~nom umjereno obla~no. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C.

po~etak u 16. po~etak u 16. PARADA komedija.15 sati. uloge: Branko Smiljani}. Sne`ana Vidovi}. ZENICA nau~na fantastika. po~etak u 19 i 21 sat. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 19. uloge: Nicolas Cage. od 10 do 22 sata. Nata{a Pavlovi}. Mia Pra{o.. Vanessa Hudgens.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.15 i 20.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. Goran Navojec. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. SVE ZA LOVU komedija.. a nedjeljom od 10 do 14 sati. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. Ivica Zadro. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. PARADA komedija. Ellina Stetsenko..... Jessica Lange. Amir ]ati}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. Gordana Boban. Mel Ferrer. . od 9 do 17 sati. re`ija: Sr|an Dragojevi}. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186..45 sati. IZDAJA akcioni triler. Italiji. Muzej 18781918. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. SARAJEVO Brusa bezistan. uloge: Josh Hutcherson. Goran Kosi}. Rade [ebed`ija. POZORI[TA ratna drama. a vikendom od 9 do 13 sati. Ashley Hinshaw. Tatjana [oji}. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Arthur Kennedy. Goran Kosi}. re`ija: Angelina Jolie. Goran Kosi}.30 sati. Bojan Navojec.45 sati. Rade [ebed`ija. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. Michael Cain. uloge: Dwayne Joshon. SIGURNA KU]A akcioni triler. Ciaran Hinds. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Nad`a Pu{ilo. uloge: Denzel Washington.. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama..30 sati. po~etak u 14. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. re`ija: Marko Misira~a. subotom ne radi. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler.. Adrian Scrimint. Marko Jeli}.. Chris Pine. Maja Izetbegovi}. Brendan Gleeson. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom.25 i 21 sat. progla{enih najboljim studentima u 2011. Bojan Stoj~i}m. Branko \uri}... Uranela Agi}-Burina. godine. re`ija: McG. uloge: Zana Marjanovi}. Rade [erbed`ija. re`ija: Angelina Jolie. Michael Kelly. 20. po~etak u 20 sati. po~etak u 15.30 sati. po~etak u 18. Marcel Munteanu.30 i 17. Selma Im{irevi}. po~etak u 16. Ewan McGregor. Rachel McAdams. uloge: Helen Mirren. Tom Wilkinson..10 i 21. Daniela Bibi}. uloge: Meryl Streep. re`ija: Viliama Brenta Bela. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. po~etak u 15. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Svrzina ku}a. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. marta. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati.40 i 18.. Branko \uri}. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati.... po~etak u 18 sati. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.40 sata.30 sati.. po~etak u 20 sati. Nikola Kojo. Dejan A}imovi}. re`ija: Daniel Espinosa. re`ija: Daniel Espinosa. Jessica Chastain. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Jelena Martinovi}. Idris Elba. autor: Hans Christian Andersen. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati..30 i 16. Branko \uri}. 18. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. uloge: Nicolas Cage. nastupaju: Belma ^e~o. Hristina Popovi}. Branko \uri}.Amar Selimovi}. Dwayne Johnson. Sajmon Kvoterman. Fernanda Andrade. uloge: Nikola Kojo. Aida Muj~inovi}-Palini}. kod Starog mosta. re`ija: Michael Sucsy.50. Dwayne Johnson. Goran Kosi}. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. Grant. uloge: Suzan Krauli.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. dok vikendom muzej ne radi.. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. godini.25 i 21. 18. Michael Cane.. arheolo{ka i historijska. Josh Hutcherson. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Radove }e izlo`iti Igor Zergol.45 i 21. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Jim Broadbent. Dejan A}imovi}. Branko \uri}.45 sati. re`ija: Josh Trank. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul.. Jason O’Mara. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. po~etak u 17. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.. Adnan Haskovi}. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. Robert Patrick. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. PARADA komedija. An|ela Ili}. re`ija: Angelina Jolie. uloge: Gina Carano.. subotom od deset do 15 sati. etnolo{ka.milanovic@ oslobodjenje. Ciaran Hinds. kao i postavka “Banjalook 3”. Marko Jeli}. slika je Rudo Cavar.. Ivica Zadro. avantura re`ija: Brad Payton. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Mirsad Tuka.15 sati. Mia Pra{o. Evan Helmut.15 i 17. Senad Ba{i}. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. uloge: Reese Whiterspoon. Dejan A}imovi}. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. uloge: Zana Marjanovi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. re`ija: Phillida Lloyd. po~etak u 18 sati.30 sati.. marta..30 sati. po~etak u 20. Muhamed Bahonji} po~etak u 19. po~etak u 16. 19 i 21.. re`ija: Brad Payton.. Marko Jeli}. Richard E.. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe... Goran Kosi}. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. NARODNO PAL^ICA balet.30 i 20 sati... Dajana Popovi}.15 sati.. igraju: Aris Burina. po~etak u 19 sati. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Mario Drma}. po~etak u 19 i 21 sat. do 1992. skica.10 i 20. re`ija: Sr|an Dragojevi}.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Hariz [abanovi}. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}. 18. uloge: Reese Witherspoon. uloge: Michael B. po~etak u 15. Jordan. re`ija: Brad Payton. po~etak u 20. Sam Neill.. po~etak u 15. Goran Navojec. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. uloge: Zana Marjanovi}. Vanessa Hudgens. uloge: Branko Smiljani}. Adna Bakija. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. uloge: Zana Marjanovi}. uloge: Denzel Washington.50 i 17 sati. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Daniel Sunjata..ba. Jelena Martinovi}. Ciaran Hinds. srijedom.. Ryan Reynolds. uloge: Zana Marjanovi}.. po~etak u 18. re`ija: Steven Soderbergh. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Mihail Mateescu. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. imao atelje od 1987. igraju: Amila Terzimehi}.10 sati. po~etak u 19. re`ija: Angelina Jolie. Bojan Navojec.15 sati.. Muhamed Had`ovi}. uloge: Chaninng Tatum.. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.. triler re`ija: John Madden. stripovski spektakl. uloge: Josh Hutcherson. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni.20 sati... uloge: Marlene Dietrich. po~etak u 14 sati. Sad`ida [eti}. Mi{o Samolov. Evgenij Gaponjko. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Idris Elba. Idris Elba.. Autor ovih \AVO U TEBI horor. 6. Zmaja od Bosne bb. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}... U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. uloge: Milo{ Samolov. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Ryan Reynolds. mart/o`ujak 2012. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. utorak. od 9 do 15 sati.. uloge: Nikola Kojo. po~etak u 14. po~etak u 16. Chris Pine.30 sati. Mi{o Samolov. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.. Robert Patrick. Tom Hardy. po~etak u 20 i 22. Michael Cain.30 i 22. Rade [ebed`ija. Alex Russel. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Goran Navojec. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama... re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. re`ija: Nermina Damian.. uloge: Katherine Heigl. Vanessa Hudgens. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. po~etak u 19. Tom Hardy. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. Belma Ali} po~etak u 20 sati.. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.10 sati. Benjamin Bajramovi}.. Rade [ebed`ija. Boris Ler. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16.

u koju se zaljubljuje. izbaci ga iz stana. Me|utim. 1985. To poga|a njenog mu`a Jake. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. Zijah Sokolovi}.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Felashesa. FIL M Maskirani ubica 00.. 1988. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja.Milan. Jeff Wincott. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore. nedaleko od San Francisca.. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. Upoznaje Lelu.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock.. Orlando Seale.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. Jeff Bridges. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. 21. zagonetnu djevojku. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. Peter Coyote. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu. jer je jasno da ih je neko odao. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. Silverio potvr|uje svoju ponudu. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . 2008. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . u obe}anu zemlju. 1999. Svi misle da je to {ala.30 FTV Lov na oca 22. daju ~itulju pravom Eskobaru.00 PINK FIL M Farma smijeha 00. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. nema vi{e mira i ti{ine. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. Policija zapo~inje istragu. snimak 23. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. vis et deviens. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. Stephen Macht Outside The Law. Michael Vartan. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. FIL M Van zakona 02. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. Jack Gilpin Funny Farm. Tamara Garbajs. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Soko Wismar 15. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom.. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. Dave Austin. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave. Joseph Maher. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. Nije im jasno tko je.. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. 6. Kevin O”Morrison. . detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu.... 2002. CSI: New York Postani ~ovjek 00. 2008. Richard Partlow Jagged Edge. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. David Arquette. Seamus Dever. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu.10 OBN Buy borrow steal. Madolyn Smith Osborne.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. do dovraga. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. Tajna Starog Mosta 17.. Me|utim. Jelisaveta .Zenit 20. JE ^itulja za Eskobara. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. Roschdy Zem Va. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku. napustila je posao u ameri~koj vladi.ali se Soledad ne osje}a dobro. Maria Mayenzet. a policija pronalazi skelet ispred stanice. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji. Prolaze}i kroz mali grad. 20. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. nije joj jasno kako nije uspjela.OSLOBO\ENJE utorak.. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. On anga`ira odvjetnicu. Dejan i Baki.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. mart/o`ujak 2012. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju..40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. Tom Ellis. Mia Kirshner. iako je ona bez mnogo iskustva. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. 2005.. Boris Komneni}. Jessica Stier.Seka Sabli}.

15 Serija 10.00 Telenovela 22. igrana serija.00 Dobre vibracije. crtani film 09.00 Miris prolje}a. igrana serija. 68/124 (r) 17.00 Dnevnik 2 22. ep.05 Strasti i intrige.05 Svijest uspje{nih (r) 16. 12. 46.30 Dru{tvo znanja.30 Nepobjedive Banzuke 18.30 SMS music 19.30 Muzi~ki program 20.30 Muzi~ki spotovi 20. Me|utim. reporta`a sa snimanja serije 18.30 Ze sport magazin (r) 15. 1/5 16.30 Dje~iji program 18. serija.. serija 17.45 Vijesti 12.30 Program za djecu i mlade 14.20 Moj d`epni ljubimac.30 Pri~a o psu.50 Mala nevjesta.01 Smije{na videa 18. serija.00 Dnevnik 1 16. program 21.43 11. ep. 6. 09. serija 09.00 Slijepa ljubav.00 Sestre.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09. 99. 47.15 Oluja.15 TV {kola (r) 18. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca.05 10. 4/22 22. serija 13.45 Hot Wheels 11. (r) 12.45 Crime Time.15 Villa Maria.00 Vijesti 09. serija 22.00 Kviz Extra 20. serija (r) 14.00 Iz dana u dan 12. crtani film 08.10 Prijatelji sa farme. igrani film 23.05 15.15 Oluja..00 Te{anjska hronika (r) 12. crtani film 10.00 Vijesti u 7 19.15 Strasti i intrige. serija. serija 13. 96.30 Frej`er.00 Vijesti IC 00.15 Stol za 4.00 Nade bh sporta 15.30 Dnevnik FTV 20. 56/64 22. doma}a humoristi~ka serija 17.00 Info blok TV Vogo{}a 12.05 08. serija 09. serija.00 Sestre. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama.30 Miris prolje}a.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Cimmer fraj.50 Bestseller 14.00 Vijesti TVSA 16.30 Smije{ne `ivotinje 12. vrijeme `etve. 20. serija 21. u`ivo 15.05 Dance. 2/3 23. serija 21. film (r) 12.30 Sa sevdahom u srcu.00 Vijesti 19.10 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 17.30 Tajna Starog Mosta.55 Graditelj Bob.00 Dnevnik 2 19.00 Igra. serija 17. direktan prenos utakmice 22. 16. 5+. program iz kulture (r) 14. serija. 3/10 15.25 Pet dana do pono}i.05 Zakon ljubavi.45 Suveniri stolje}a 19.29 Sport centar 16. 7.00 Vijesti 10. crtana serija 19. serija 00. 1/6 (r) 12. serija 14.05 Sponzoru{e (r) 16. igrana serija. serija ep.05 Zakon ljubavi.15 Oluja.45 Bestseller tv 20. 8/26 19. 16..40 Hrabrost jedne princeze 2. ep.35 09. serija 21.20 Sport centar 22. 22.00 Vijesti TV Sahar 12.05 Seks i grad. zabavni program 19.40 Za svaku bolest trava raste.35 14.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e.20 Graditelj Bob 10.30 Vijesti 22.05 Strasti i intrige. ep. serija. doma}a serija 14.30 Dobar dan svima. dok.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica .00 Yusuf. serija 217 22. crtani film. 22. 14.45 HAYAT Kad li{}e pada.05 Strasti i intrige. 13.40 Hrabrost jedne princeze 2.30 Zlato divljine.30 IC sport 15. 186. ep.20 Dnevnik 2 22.10 Lov na oca. kriminalisti~ka serija 16.00 Denis napast 19.50 Sex i grad.45 Serija 19. serija 12.10 Time out (r) 13.00 Vijesti 13.00 Dnevnik 1 19. 16. muzi~ki program 20.00 Ve~ernje vijesti 22.15 13. 57/64 22. 7.15 Junska no}.00 Vijesti 15.00 Sport (r) 14.00 Dnevnik 2.00 Glas Amerike 23.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.00 Federacija danas 17. serija. igrana serija /12/ 19. mart/o`ujak 2012.00 Vijesti 12.30 Ljubav i ~okolada.30 Oluja. informativni program 16.10 Op~injeni. ep. 21.05 Extra jukebox time.20 08. serija Vijesti.00 Vijesti 09.15 SMS centrala.05 Amor latino.05 Junska no}. repriza 01. 9.30 Srpska danas 17.00 Crta. serija 02.45 Genijalci. igrani film 00. serija (r) 04.50 OBN Info 19. info.00 Izbor sportiste godine KS.00 Crno na bijelo 21.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. OSLOBO\ENJE 07.00 Novosti 14.62 BHT TV PROGRAM 07. informativni program 17. ep.liga {ampiona. ep. film 00. 20.20 CSI: New York.00 Vizita 19. serija 16. 23.30 Skrivena kamera MRE@A 08. serija ep.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. serija 00.05 Junska no}.00 15.40 Maskirani ubica. 12. serija 22.00 09.30 Glas Amerike (r) 11.30 Odli~an.00 Junska no}. ep.30 Dnevnik TVSA 19. crtani film 10. 46. zabavni program 10.00 Kad li{}e pada. serija. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima. serija.00 TV jutro 09.30 Hronika regija: Banja Luka 17.35 Dje~iji program 10. medicinski magazin 20.15 Necenzurisano 11.05 Selo gori.00 Novosti 10. kulinarski show 18.00 Odmori zaslu`io si.10 13.35 Business News 19.05 Zakon ljubavi. ep.22 Top Shop 14. 68/124 (r) 17. 12. film 21.30 Pu`evi sportisti. igrana serija.00 Zenica danas 19.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09. jutarnji program 09.30 Slijepa ljubav.00 Junska no}.05 Igrana serija 13.30 Dnevnik 3 23.00 U potrazi za dalekim okusima. serija Traktor Tom Felix bebe.05 Tajna Starog Mosta.05 Vox Populi 12.00 Amor latino. serija.00 Ma|ioni~ar. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.15 Bakugan.00 Puls 22.45 09.00 Na{a realnost 11. serijski program.20 Sport fles 18. film TV ZENICA 10.25 Istinite pri~e. 187. 9/10 15.30 Multimilioner.00 Dnevnik 1 12. serija 11. obrazovna serija.30 Dnevnik 2 20.45 BH gastro kutak. muzi~ka emisija za mlade 23. serija Tamo daleko.I. politi~ki magazin 22. serija (r) 17.05 OBN Sport 19..00 Vijesti 14.05 Kursad`ije 09.15 Kapital. Garfield.30 Mali oglasi 19.00 Dejana. 44/50 22.35 Vje`bajmo zajedno.00 Pop Pixie. ep.05 Legenda o Bruce Lee ju.05 Prijateljice. serija 186.00 Program za djecu 11.15 BN koktel (r) 14.20 Nebeski plesa~i.50 Hladnokrvni `ivot.00 Zenica danas (r) 23.30 Molotov.30 Sponzoru{e 22.00 TV {kola 12.40 TV Liberty.10 15.50 Avganistanski vitezovi. serija 17.05 Prijateljice. ep. dok. ep.50 10. sportsko rekreativni program 19. (r) 10.30 Serija 09.05 Strasti i intrige.00 Vijesti 15. dnevni magazin 18.45 Vox populi 22. dokumentarna serija 18. serija 18. ep.20 Program TV Sahar 10.40 Mixmaster. serija. dokumentarni serijal 13. crtani film 11.I. program 16. serijal 18. 23.13 09.40 Dnevnik 3 23. a baba se ~e{lja.10 Zdravlje. serija 23. igrani film 16.15 Tarih.30 11.20 Igra. muzi~ki program 09.30 Fudbal . informativni program 16. animirana serija.30 07.25 10.30 Da sam ja neko.10 Tv kalendar: Iz dana u dan. crtani film 18. 8/12 08.54 Sport 22. zabavni program 00. (r) 15. ep. ep.30 Slijepa ljubav. serija.05 09.10 10. serija .20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08.00 Crno i bijelo. dok. 186.50 Bijeli planet. program za djecu 20.30 Ljubav je posao.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15.28 Astro Num Caffe.00 Program za djecu i mlade 10.15 10. (r) 15. ep.05 Zakon ljubavi. 187. 13. 20. ep. serija 18.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti.30 Link 17.00 Anali.55 Dolina vukova.20 Sport centar 22.40 Bajke o `ivotinjama.00 Zauvijek mlad.B.15 Divlja planeta.05 Nodi. mo} planete. 47.15 Sport magazin (r) 14.15 Dimenzija vi{e. 214.50 Glam Blam (r) 14.40 Igrani film TV SLON 16. SE RI JA TV SA 10. 2. ameri~ki film 02.00 Hutba 14.05 Tek ro|eni. (r) 10. ep.00 Serija 18. serija. program 21.30 Moj veliki prijatelj 10.50 Info top. jutarnji program 09. reality emisija 22.22 Pet dana do pono}i II dio.05 Larin izbor.05 CSI: New York.59 Finansijske novosti 23..40 Soko Wismar.00 BHT vijesti 10.00 Ukleta Marijana.00 Sevdah i vrijeme 08. serija 17.00 Put istine 14. serijal 21.45 Dnevnik 3 22.00 Bunny Maloney. crtani film Winx. ep.30 Telenovela (r) 15. (r) 14. 17.43 08. humoristi~na serija 15. ep.00 Dolina vukova.30 Nemogu}a misija. crtani film Bakugan.05 Strasti i intrige.35 Saga o forsajtima.05 Vijesti TVSA 13.50 Na{a mala klinika.25 Business News 22.30 Dokumentarni program 17.05 Film 12. kviz 23. 47. 7/26 09. serija PINK 07. ep.05 Egipat. serija 46. crtani film 07. serija. serija ep. 7/12 (r) 07.40 Primera liga.liga {ampiona. informativni program 18.52 Pri~a o psu.00 Voice of America 23. film 01.05 Vrijeme sjetve. crtani film. dok.00 Glas Amerike 23.05 Sve }e biti dobro. crtani film 14.00 Vijesti 11. serija 18.40 Hrabrost jedne princeze 2.25 Medo Rupert (r) 10.05 Oluja.15 Oluja.00 Najava programa 07. crtani film Nodi. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.05 Zakon ljubavi.15 Moj veliki prijatelj 14.00 Majstori kuhinje 16. 68/124 11. (r) 15.00 Vijesti TV1 06. prijenos 22.20 City Exclusive.30 O~i du{e. serija 15. igrana serija.00 12. crtani film 09. dio.05 Tomica i prijatelji 11. (r) 16. serija (r) 07.30 Larin izbor 09.00 Vitaminix (r) 10. crtani film 08.50 Na{a mala klinika. humoristi~ka serija 13. serija 16. 18/52 10. serija (r) 10.20 09.40 Hrabrost jedne princeze 2.00 Vijesti 13.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. emisija o zdravlju (r) 16.00 Vijesti 10. igrana serija. serija 16.37 Stanje na putevima 19. serija 11.52 Vremenska prognoza 22.35 Words on the Streets. serija 14.05 Music box (r) 14.00 Ljubav u hladnoj klimi.45 Kursad`ije.15 Historija odje}e.00 12. {esta sezona. 7.10 Cimmer fraj. ep.30 Dnevnik 2 20.15 Global.30 Frej`er. 136. informativni program 12. crtani film 08. serija.05 Junska no}.20 Vijesti utorak.05 Graditelj Bob 19.R. film 12.10 Zakon ljubavi.40 08. serija 23.50 Tv dokument 22.15 Bruklinski most. 16. ~ovjek iza Staljina.50 Lijeni grad. serija. 6.00 ^itulja za Eskobara.00 07. dokumentarni program 21.55 OBN Info 01.00 Razglednica 21.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.00 Yusuf. serija. serija.00 Vijesti 08.20 Moje drage kom{ije. igrana serija 11. ep. 6. mo} planete.30 07.40 Retrovizor. serija 12.10 Sve }e biti dobro.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15.35 Mala princeza (r) 10.02 Bo u pokretu (r) 10. snimak 01.27 Finansijske novosti 19. crtani film.00 Kad li{}e pada.05 Junska no}. serija 20.45 Crtani film 19. Bestseller Top Shop Bumba.05 TV intervju.01 Ruski dokumentarni film 23.20 Anali.00 Vijesti IC 20.00 Dobro jutro. serija 01.00 Vijesti plus 12. serija (r) 03.35 Arena 20.00 No}ni program 12.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.00 Strasti i intrige. zabavna show biz emisija 18.30 Obavje{tenja 23. kviz 14.00 Dok. zabavno-muzi~ki program 22.00 SMS Muzi~ki Salto.40 Sirene.00 Retrovizor 11. serija ep. (r) 09. serija 21. dok.00 Dnevnik 1 19. serija. serija 21.30 Dnevnik TV1 20. crtana serija Tomica i prijatelji. 16.15 TV Doktor.00 Junska no}.50 Tarih.15 Kornja~a Hero.00 Danas u Srpskoj 18. serija. dance. serija (r) FTV 07. serija (r) 18. centralne vijesti 18.00 09. direktan prijenos 20.30 Istina. 24. film TV TK 06.00 Kad li{}e pada.05 Strasti i intrige. ep. 68/124 14. serija 19.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.05 Junska no}.55 Ljubav i mr`nja.05 Legenda o Bruce Lee-ju.00 Jedan na jedan 22. crtani film 11.35 11. ep. igrana serija.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II.R. ep.00 Studio Moderna 10. talk show 18.30 Stol za 4. serija. muzi~ki program 18. (r) 10. serija ep. ep.30 I.02 Vijesti. ep.30 Vijesti TV Sahar 00. sportski program 20. film 02. kviz za djecu 19.30 Monitoring 18. 187. pregled kola (r) 12. serija.30 60 minuta.05 11.30 Dnevnik 2 20. zbunjen.00 Udri mu{ki.10 Sport ekskluziv (r) 11. program za djecu 10. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06. serija 17.00 Info top. crtani film 07.B.20 O~i du{e.30 Jutarnji program 08.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20. 13. crtani film Sirene.50 Crtani film 18.05 Pop Pixie 10.55 OBN Info. film 16.50 Info top. crtani film Moji d`epni ljubimci. 215.05 Zakon ljubavi.38 Horizonti 20. crtani film Kenny morski pas.20 Dolina vukova. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.05 Vox populi 22. film 00.00 Vijesti TVSA 21.30 Vijesti 14.00 Iz dana u dan.30 Sedam dana u Maglaju 23. 47.10 Mala nevjesta. mini serija 01. 18.25 Lud.15 Soko Wismar.15 Pingu 19. ep.10 Loto. serija. (r) 13.15 Ljubav u hladnoj klimi.45 Tragovi sudbina.45 Prijatelji sa farme. dok.00 Bumba.00 15.00 Novosti u podne 12. 2/5 17. serija (r) 01. crtani film 09. ep.05 Strasti i intrige.00 Hayat production show. serijal. serija. crtani film Lijeni grad. 43/50 (r) 14. 6/13 13.10 Ha{ki dnevnik 16. 7.00 Slijepa ljubav.55 Ukleta Marijana. igrani film 02. ep. ep. ep.05 Oluja. u`ivo 18.15 Oluja.00 Bruklinski most.10 Kad sam bio vojnik.35 Tren. program 23.00 Ranjeni orao.05 Oluja.50 Crime Time. 68/124 (r) 17. 18.10 Fudbal .00 Zenica danas (r) 10. ep. 21.40 11. serija.20 Van zakona.00 Flash vijesti 17. meksi~ka telenovela 16. 135. pregled 00. obrazovna serija. serija 13.35 Fudbal . (r) 09. dokumentarni program 22. meksi~ka telenovela 11. serija 00. dok.10 Ezel. 30. muzi~ki program 19.00 I.05 Seks i grad 00.00 Brze pare.05 Malac znalac.15 Larin izbor.05 TV Liberty 21.. serija.30 Sport 19. 98.30 VOA (r) 11. specijal 15. dok. serija. doma}a serija 21.Zenit.30 Sanjalica. 5/26 (r) 14.05 Strasti i intrige. serija (r) 13.45 Bestseller tv 15. Uz odobrenje gospodina Alija Rize.00 BHT vijesti 12.00 Vijesti plus 17.10 Tek ro|eni 13. prijenos izvla~enja 20. emisija o povratku TV USK 08. film 00. Mechanical animals. serija Piplinzi. 00. 7/24 21. ep. (r) 10. ep. Dje~iji program 10.liga {ampiona.00 Kad li{}e pada. biznis magazin (r) 19. 1/3 (r) 13.05 Zakon ljubavi.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. normalan.00 Sve u svemu.10 United states of Tara. informativni program 12. kulinarski show 10.20 Bestseller 14. u`ivo 17.20 Odmori zaslu`io si.00 Junska no}. crtana serija Zemlja. (r) 09.00 Slon extra info TV BN 06.15 BHT vijesti 14. 68/124 14. film TV MOSTAR 08. 6. ep.05 Film (r) 16. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao.15 Pono}ne vijesti 00.25 Zemlja.

00 Vijesti 18. serija 02.15 Premier League News 18. igrani film FOX LIFE 09. serija 07.30 Walker.30 Kontekst.00 Vijesti 09. igrani film 13.15 Ponos Ratkajevih.00 Ostanite s nama.25 Teletubbies.00 Gerouov zakon 13.00 Rukomet 16.30 NBA Live 18.00 17.20 Sastanak sa ubistvom. igrani film 17. Dunja ponovno prigovara. Njema~ka 19. igrani film 22. serija 15. molim! 7 .40 24.00 48 sati.00 14.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.25 Kad li{}e pada. Kuba .45 Razotkrivanje mitova N.20 Serija 14.25 Skica za portret 04.30 Dnevnik 19.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21.55 Vill i Grejs. serija (r) 04.00 15. serija 22.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.00 Tajm tim godina XI 00.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Privatna praksa.30 Simpsoni 20.35 Eurogoals 09. serija 11.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.00 Rukomet . 10.2 epizode 22. glazba. Bundesliga.00 12.40 Zlo~ina~ki umovi 5.00 Dnevnik 3 22.00 Glazba. Hrvatska 09. serija 10.45 Ameri~ki bizon. u`ivo 16. dok.00 Raspjevani detektiv.45 Nikad se nisam poljubila. serija 00.00 Ubojstvo vrana.30 Dnevnik 2 20. 07.10 Dobro jutro.10 Melisa i D`oi.25 Jackass.40 Inspektor Rex. serija 13. crtana serija 07. 6.55 Carstvo poroka.30 Fudbal.50 Opasna igra.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20. igrani film 10. talk-show 22.30 NBA: LA Lakers — Miami 13.50 [ark.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16. igrani film 11. 23.10 Dnevnik 3 23.25 Inspektor Rex. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14. serija 16. Hainan.00 Krizne situacije 21.00 Bul Duram.40 Znanstvena petica 15. serija 12.00 Vijesti 23. serija 20. serija 03. igrani film 06. crtana serija 11. Cruiserweight.00 Freestyle skijanje 10.45 [ah-mat.30 Veterani .00 Megafabrike: Aston Martin 08.00 Dnevnik 12.00 Snuker.30 Distrikt. serija 23.30 Sat TV 15.30 Larin izbor.35 Vijesti iz kulture 23.15 Top Gear 10: Polar Special. a baba se ~e{lja: Operacija. program (r) AL-JAZEERA B.00 Kontekst.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009.00 Espn Winter X Games 2012 18. talk show (r) 09.30 Fudbal. program (r) 08. Poljska 13. serija 16.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku.00 Stvoreni jedno za drugo.00 Kontekst.50 Let ka zvijezdama (r) 17.00 Momak ostaje na filmu. teksa{ki rend`er. 2. teksa{ki rend`er.30 CG Sport (r) 14.15 Dnevnik Nove TV 20.40 Dobro jutro. ma~kama.35 Semafor.Chelsea.35 Lugarnica 18. Finska 13.00 Bijela palata.45 Biciklizam. kat.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09. dokumentarna serija 11.00 Motosport Mundial: Magazin 16.45 Bayern TV: Leverkusen . prenos 22.12 Lugarnica 18. Odlu~i ju posjetiti.00 Fudbal Gr~ka: Aris . Francuska 18. dok.20 @upanijska panorama 18. (r) 12. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.Bundes liga:Magazin 16. igrani film .45 21. serija 14. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori. serija 6 18. Njema~ka 00.90 sekundi 20. Njema~ka 15. film 15.00 Lov na Careve krstarice 22. serija 17.15 Pregled Championship 13.35 Prljavi poslovi 15..00 Vijesti 14.40 Dobro jutro. zabavni program (r) 06. talk-show (r) 01.30 Otvoreno 23.30 Muzika RTCG Villa Maria 13.40 Walker. serija 16.15 Vijesti 00. Kina.00 Sljede}a muzi~ka stanica .00 Boks 21. program 19.10 Kako se pravi? 19.40 Melisa i D`oi.00 Kick Ass. Ekstraklasa. prenos 22. film 20.25 Razotkrivanje mitova 17.05 Dojlova Republika.15 Real NBA 23.00 Generali u ratu: Kursk 19.40 IN magazin 13.20 Dijagnoza: Ubistvo. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom. serija 16.20 Ubistva u Midsameru. Oz.20 Voker.00 Poker Wpt Series 08 01. serija 15.20 Overland 5 .20 8.30 [amvari: @ivot u divljini 15. Paris-Nice.00 Nove avanture stare Christine 4.45 18.00 Popravni zavod. talk-show (r) 23.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.45 Pregled portugalske lige . film CINESTAR 09. serija 20. igrani film 23. serija 18.00 Natura viva 23.40 Pregled ATP Acapulco 20.00 Watts 20.40 Kako to rade? 20.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.45 FA Cup: Birmingham .00 Jedan krug.00 Pregled belgijske lige 02.00 Najte`e popravke na svijetu 15. talk show 14. serija 11. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori.S. finale 16. Ebel liga .00 10.22 Hrvatska u`ivo 18.15 Rokerka Rita.00 Skrivena blaga afri~ke. serija 02.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07. serija 12.30 Svijet umjetnika Kenija. serija 18.20 Monk.Detroit 15. film 12.15 Biciklizam.30 Ludi nau~nik 22.20 Voker. film 22.05 ^as historije 1. serija 20. serija 21.00 Viktorijanska apoteka 01.00 Snuker.35 Bjekstvo iz zatvora.35 Vijesti 08. serija 11. Hernandez.00 Biblijske misterije 16.00 Pregled {vajcarske lige 02.00 Fudbal.25 TV izlog 09.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran. serija 03.40 Dojlova Republika. film 04. serija 11.30 Watts 10.30 Sa`eci Lige prvaka 00.05 Najezda `ivotinja 21.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.20 Muzika 23. Kina. IBF Title.Ruanda.Mainz 06.10 Doktor Who 3.1. serija 13.00 AJE program 16.30 Nau~no obrazovni program 12. serija za mlade 09.45 Jumanji. TSV 1860 Munchen . serija 10.59 Sport 20. serija 16.20 8.10 ZABA .00 Vijesti.00 14. serija 01.25 Mi i oni.15 Sanjaju}i Lhasu. Kina. serija 18.30 Svijet umjetnika Kolumbija. serija 13.05 Izgubljena ~ast. serija 08. reality show 12.30 Vijesti 09.45 23. teksa{ki rend`er.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00. SK Ruhpolding.45 TV kalendar (r) 17. igrani film 00. (r) Oko magazin. serija za mlade 15.50 Mala TV 08.05 Da. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju.00 Da.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.20 Sve o psima.12 20pet.Zenit St.55 Pre`ivljavanje 11.10 [kolski sat 10.30 Knji`arka.20 Mega Mindy.00 Alibi.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18. igrani film 19. serija 19.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11. serija 19.20 Dijagnoza: Ubistvo. serija 03.30 Borba za Nil.00 Dobro jutro.35 Natalee Holloway 17. kviz 21. SK Ruhpolding. igrani film 21.30 Tra~erica 3.00 Pregled belgijske lige 10.05 10.45 Pregled ruske lige 16.45 Uskijavanje 23. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. serija 09. film (r) 15.30 Kad zavolim.00 Daleko od o~iju.00 11. serija 14. serija 09. prenos 18. SK Ruhpolding.45 NBA Live 01.10 [ah-mat..40 Vill i Grejs.25 IN magazin 18.Bayern 15. kviz 19. dio.35 Seinfeld.50 20. dio.00 Vijesti 21.40 Ve~ernje vijesti 23. program (r) 17. Kod`a i Neboj{a. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom. program (r) 19.55 Zlo~in.15 Biatlon.55 [tiklama do vrha.10 Sammy na putu oko svijeta. igrani film 02. serija 01. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.10 Serija 15.00 Regionalni dnevnik 18. serija 18. Petersburg.20 Voker.55 Georgia O keeffe. Paris-Nice. serija 20. serija 22.00 11.05 Kontekst. prijenos 21. crtana serija 08.serija 02.30 Opasan lov 16.stru~njak za otrove 22. Y. serija 19. serija za djecu 08.00 Vijesti u pet 17. serija 23. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite..10 Vijesti iz kulture (r) 10.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta. Sve }e SERIJ biti dobro A 16. serija za mlade 15.Egipat IV dio.10 @deronja 2. Hrvatska 08.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.20 Monk. serija 01.00 Boks.30 19. igrani film 14.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09.30 Nvo sektor 22.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20.00 Kup. draga. finale 22.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21. utakmica polufinala. dok. dok.35 Jesse Stone: Bez kajanja.00 Tijelo je dokaz.Cedevita.15 Ru`iona 00.20 Kraljevski bolesnici.00 De{ifranti 12.00 Druga strana Srbije. talk show (r) 07.00 Stand up paddle 14.00 19.55 In medias res (r) 03.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.00 Privatna praksa.00 Tajm tim godina XI 16.30 Freestyle skijanje 20.05 Obrtnik i partner (r) 13. GEOGRAPHIC 09.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay . program (r) 00. slu{aj svoje srce. DISCOVERY 10.30 Snuker. serija 14.00 O~ajne doma}ice.25 Zauvijek susjedi. serija 15. dok.30 Fudbal.30 Kontekst.15 TV kalendar (r) 12.35 11.00 AJE Vijesti 01. slu{aj svoje srce. Njema~ka.40 Izgubljena ~ast.20 Ne{ Brid`is. mart/o`ujak 2012.05 Ve~eras 20.20 Fojlov rat. serija 01. igrani film 12. teksa{ki rend`er.25 Dekster. kat.50 Malkolm u sredini.00 Strikeforce 00. film 03.45 Premier League News 10.00 Vijesti 21. Paris-Nice.05 11. dok. serija 15.25 Sve o psima 17.00 Upoznajte divljinu 15.25 18. serija 12.15 Dr.45 Trgovci automobilima 13.55 To mogu i ja . igrani film 18.30 NBA Live 15.10 Me|u nama 14.00 Mnogo buke ni oko ~ega.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09. igrani film 08.30 Premier League News 00. info Bunt: Kanda. Hrvatska 07.55 Prolazna slava. Hainan. Bundesliga. talk-show (r) 18.20 Beba Felix. Cunningham. dok.50 Generalka 12.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.05 Program za djecu 11.00 Djeca.05 Dokumentarna emisija 14.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.35 Divlja planeta 20. film 00.20 Crna Gora u`ivo 19.00 Vijesti 12.40 Liga prvaka: Benfica .40 Me{tar od svega Luko Paljetak.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova. serija (r) 02.10 Frikovi.15 Pre`ivljavanje 19. australijske i indijske umjetnosti 23.00 Raspad. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije. serija 20. serija 12.45 Connor na tajnom zadatku.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru.30 Jutarnji program 09. serija 00.30 Fudbal. film (r) 02.00 CSI Prag.00 Farma smijeha. serija 16.50 D`ordan.Jean Marc Mormeck 00.St Pauli 08. dok. serija (r) 13. USA 23.50 Sat TV 18.30 13.35 Policajci iz Detroita. Francuska 14.30 15.00 Vijesti Nove TV 17.30 Biatlon.00 Hokej.55 Kasl. Hainan.20 Bra}a i sestre.00 Ski skokovi. serija 22. serija 00.15 Ostrvo orangutana 18.55 Donald [ulc . Poljska 17.Tomo i Roni i dalje su u sukobu.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . reality show 10. program (r) 17.20 Meklaudove }erke. serija 21.00 Istra`ivanje avio nesre}a . direktno 22. teksa{ki rend`er. vrijeme stane.55 Ezo TV. film 01. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.00 Odluka `ivota.00 Vijesti 10.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18. SK Ruhpolding. serija 22.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19. a baba se ~e{lja: Zadu{nice.Smrtonosne oluje 20. serija 17.35 Vijesti 07.00 Njihova liga. serija 15. serija za mlade (r) 11.24 18.00 Zaboravljena ubistva 14.40 Red i zakon. 1. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. film TV1000 04.Partizan 17. animirana serija 07. Bean.45 Fudbal. 10. film 23. serija 13.20 Nvo sektor 17.00 Rokerka Rita.00 Bubamare. finale 12. dio. Poljska 10.20 Bjekstvo iz zatvora. serija (r) 07.00 @ivotinje i mi 16. serija 14.15 22.55 [kolski sat (r) 16.00 Mr.40 Ameri~ki ~operi 14. igrani film 16. draga.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.25 Nate Berkus Show 07. bre.00 Vijesti 11.00 Zatvorska pravda 14.00 22. prijenos 22.00 Dnevnik u 10.40 Kad zavolim. talk-show 19. Ekstraklasa.20 Pisac i detektiv. dok. film 23.05 U Europi.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23.00 16.00 Najte`e popravke na svijetu 12.Portugol 00.05 Kad li{}e pada.00 Kako to rade? 10. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih.10 Retrovizor: Monk 7.00 Alisa.30 Pregled holandske lige 11. program (r) 20. serija HBO . serija 05.45 Biciklizam. serija 23.05 Program za djecu 10. igrani film 01.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06.00 Hokej Nhl: Boston Toronto. SK Lahti.00 Napada~! 17.00 Tajne kraljevske kobre 11. Bundesliga. serija (r) 10.50 Sudije za stil. serija 19.00 17. dok.45 Zlo~ina~ki umovi 5.45 Pregled ATP Dubai 19.30 U djeli}u sekunde 10.00 Ko{arka Aba: Cibona . 15..15 Biatlon.00 Biatlon.30 Kontekst.30 D`ordan.10 10. Francuska EUROSPORT 07.09 Vrijeme sutra 14.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13. Dortmund .20 Ne{ Brid`is. serija 03.05 Vijesti 07.00 FIA touring car 23.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13. Hrvatska 07.00 Viktorijanska apoteka 17.06 Vrijeme 20. reality show 16.10 Debbie Travis preure|uje 1 12.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.20 Havaji 5-0.40 Najezda `ivotinja 14.25 Retrovizor: Mercy 1. serija 22. crtana serija 19. serija 20.30 Box: Vladimir Klitschko .12 Sve u 7!. serija 18.30 12.30 Dnevnik 1 15.45 19.45 Degrassi Novi nara{taj 3. serija 23.00 Daleko od o~iju. serija 21. vrijeme stane. talk-show (r) TV PROGRAM 06.30 Ju`njaci .00 Knjiga ljubavi.15 Red i zakon.05 Degrassi Novi nara{taj 3.40 Mala Tv (r) 17.OSLOBO\ENJE utorak.00 Egipat 21. ljubimcima 18. iz dubine zemlje 1.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.15 Nau~no obrazovni program 11. serija FOX CRIME 10. reality show 17.30 Watts 18.30 Bez odu{evljenja.Ju`na Afrika.00 Alisa.00 Sre}a.Aek 11.00 Megafabrike: Aston Martin 21. Ekstraklasa.45 Sudije za stil.30 Obi~na klinka.20 17. dok.15 Fantom u operi. igrani film 20.00 Narko biznis 13. program (r) 08.

gdje su joj ljekari konstatovali smrt. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. u blizini Kaiserslauterna.K. SAD. 6. godine. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. U portalu Infobrcko. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak.Sedin Torlak. javlja Washington Post. kojim je upravljao Jasmin B. ka`e Gibbs. moj zadnji poku{aj.000 ulaza. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. Istraga je ubrzo pokrenuta. ^ileu.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. S. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. javila je novinska agencija dapd. kao i govornu manu. a do sada je sru{ila brojne sajtove. pi{e Radaronline. O. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . . stoper Sarajeva.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. mart/o`ujak 2012. Ubio dvojicu doktora. prenosi AP.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. . Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. koja postoji od 2008. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. prema dostupnim podacima. Gibbs. marta. te policiju distrikta Br~ko BiH. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. prona{li su napada~a mrtvog. sestrom i njeno dvoje djece.com su nam rekli da je.com Por tal InfoBrcko. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. . nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan.Ovo je moja zadnja {ansa. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. Kada su policajci upali u zgradu. a potom joj pucao u glavu. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. koji `ivi u Livermoreu. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. septembra pro{le godine. ali nije dala velike rezultate. Hakerska grupa Anonymousi. nedavno je navr{io 23 godine.com. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. a razlog napada je osveta. On je uhap{en. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. {to mu nije uspjelo. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. @ivi s majkom. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. nakon ~ega je pobjegao. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . i po~eo pucati. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. 3. ka`e Gibbs u videu. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. javila je ma|arska agencija MTI. Cilj napada bila je njegova supruga. kada ju je udarilo auto reno. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. saop{tila je policija. Na sebi je imao crnu jaknu. prenosi Fena. duks. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. kao i putnika u avionu UA93. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. Dk. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. Tokom policijske potjere. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. Ferhatovi} se 17. Policija u Argentini. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. Hakeri sru{ili Infobrcko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful