Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

[ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. mar ta ove godine. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. {estogodi{nji mandat. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. razli~itih dimenzija i motiva. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer.277 . Dao je. njegovim starim upori{tima. 3. marta. po okon~anju svog posla. stariji. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. Mr. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH.jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. 9. opet Hrvata. Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. izme|u redova. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . . te da }e u PSBiH. Posrednim izborom. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. i jeste. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. mart/o`ujak 2012. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova. 12. A vo`d se.Finci. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu.Treba sve poku{ati. Ali. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a. ka`e [ehi}. nakon nedjeljnih izbora. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode.Finci donesena je krajem 2009. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. a pomalo i skandaliziraju. marta. naime. Samo tri dana kasnije. B. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. vele.Finci. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. Presuda u slu~aju Sejdi} . odlu~io za privatnog Bo{njaka. Ma. O~ekivali su. .4 DOGA\AJI utorak. a on to. evo. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . zato. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. zapravo. 6. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. poja{njava [ehi}. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. marta. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. M. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . dr. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se. marta Foto: D. naime. skandal! Osobito za nas u Federaciji. Stvarno. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. umjesto Mirka Zovka. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem. Osigurao je. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. ali. VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH.Finci Komisiji mandat isti~e 12. ve} sada. Naime. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim. ali i mla|i nara{taj. ~ak i u ruralnim predjelima. Sarajlije. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12.

pak. Dakle. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. onda TAKORE]I. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. Kako je do{lo do tog obrata? . SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti.apik. niti }e on to biti.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. ~im malo zagusti. Posebno ne `ele dobro HB@-u. KORUPCIJA Javnost u BiH.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. sada nema nikakvu izvr{nu vlast.ba. niti }e biti. Ljetos je. Ja bih. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. Is to vre me no. Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. Rimac }e te{ko biti novi premijer.. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. a stoka lancem. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. koaliciji dva HDZ-a. Svi bi htjeli biti ministri. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. . ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. Kada su dva HDZ-a. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. Na`alost. s njim ne treba ni sura|ivati. no ljudi se ve`u za rije~. Ipak. da imamo valjan razlog. ali i {ire.OSLOBO\ENJE utorak. tuacije i formirati vlast? . saop}eno je iz Agencije.. zajedno sa SDA. mart/o`ujak 2012. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku. Osim toga. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. 6. dakle. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. bilo u opoziciji. a tko nije. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije. Rimcu smo. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. U protivnome. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. On je bio glavni problem. dali podr{ku. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. No. Banju Luku ili Sarajevo. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. imaju devet zastupnika. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. Oni odre|uju tko je izdajnik. a vi{e strankama platforme. Na {to to~no mislite? .On nama nije problem. s druge strane. ne vidim da }e i{ta biti bolje. a s kim ne mo`e sura|ivati. pak. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. niti }e on to biti. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. Na ovakav se na~in. niti je bio. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. ali treba kod ljudi postojati obraz. Sa svima `elim sura|ivati. kako sada stvari stoje. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. Stranicu je finansirao EUPM.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. prijave korupciju. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. Tako|er. legitiman ili Hrvat osim njih.Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. vlasti ne}e biti do daljnjega. Zbog ~ega takvi potezi? . TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. bacaju dimne bombe. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. Na`alost. Sada je. To je sada samo isplivalo na povr{inu. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. On je bio glavni problem. Osim toga. Hercegbosanska `upanija. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. to bi bilo pogubno i za moj narod. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. a puno krokodila. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. to bi bilo dobro. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . INTERVJU 5 Josip Peri}.

godine. J. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. to jest gra|anin ove zemlje. mart/o`ujak 2012. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. a dru{tvo profitirati. 6. {to je za 46. Tako|er. Tako|er. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. od kojih je 39 rije{eno sporazumom. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. pak. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. nakon rasprave. Zastupnici su. . U saop}enju LDS-a se navodi da. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. godinu. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. saop}eno je iz te stranke. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. . Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. kako je rekao. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011).6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. vratili Vladi HN@-a na 2021. Ta ko |er. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. rekao je ministar Miri}. K. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. do 2021. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Tako je. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. rekao je ministar Radenko Miri}. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik.Time }e dr`ava u{tedjeti. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). G. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. kao i na rad Vlade HN@-a i to. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji.7 miliona KM. a dru{tvo profitirati.

pak. rekao je. a koje su mediji imali i prije Komisije". SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar.5 miliona maraka. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. . rekao je ^a~kovi}. ~iji je lider. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. i smatramo da je pravedno. K. Moramo tragati za nekim rje{enjem. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. Hrvata. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. Nije. ministar trgovine. pak. rekao je Tihi}. kazao je ^a~kovi}. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. kazao je Tihi}. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. Gradska vlast ne funkcioni{e. To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. nego da se radi o ~istom ra~unu.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . Bo{njacima ili ostalima. u svijetu se podnose neopozive ostavke. Tako|er. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. koja }e u 2012. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. . Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. O~ito je. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. Govore}i o statusu Srebrenice.OSLOBO\ENJE utorak. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. kao i gre{aka me|unarodne zajednice. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e.Bilo je veoma te{ko obe- . Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka.Tako|er. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. na. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no. . U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. imati na raspolaganju 18. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. . na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. Srba i ostalih. te nadziranja slobode izra`avanja. nametanje. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. Bo{njaka. J. izjavio je Tihi}. 6. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. . . S. Prema njenim rije~ima. Ipak. Hrvatima. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. rekla je Majki}eva. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. grad svih njegovih stanovnika. tako i na nivou centrale SDA. Tra`imo. odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. Pored Mostara. ko zna bismo li imali Federaciju. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. kako na lokalnoj razini. rekao je Tihi}. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju. koji je 27. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status.To je stvar dogovora. mart/o`ujak 2012. . svibnja. . Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. dok su jo{ trajali ratni sukobi. rekao je ]ori}. elektrifikacije pruge. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije.Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska.Srbija nije va{a majka. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. katolika i muslimana istog jezika. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. Pritom. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. kada je 1992. jedan od prvih u Evropi. kada Srbija nije ni postojala. odavno je zapu{ten i sru{en. Kao pripadnik srpskog naroda. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. Bosna nam je jedina nada! . Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. u Bosni je zamrznut sukob. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. specijalce i dobrovoljce. nema taj kapacitet. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. Tragi~nim spletom doga|aja. nikada ne}e ni biti. Prijedora. Kozara. ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. mart/o`ujak 2012. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. Bosni je potreban trajan. Ubili smo deo svog naroda u Bosni. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. Uprkos tome. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. Igman. a ne vi{enacionalno Sarajevo. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. taj je i{ao u Bosnu. va{a majka je Bosna. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska.OSLOBO\ENJE utorak. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina. Neretva. godine poslala vojsku. umesto re~i pravoslavac. Bijeljine. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. pravedan i odr`iv mir. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. u Sarajevu. odnosno moderna politi~ka nacija. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se muslimani. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. 6. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. kao Srbin iz Srbije. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. na`alost. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Ubijaju}i Bosnu. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Srbi su u XIX veku. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. Zvornika. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. Beograd se. Ubijaju}i Bosnu. a u Beogradu na desetine njih. jer se jedan jezik govori u narodu. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. na temelju koje su nastali savremeni srpski. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. katolik i musliman na{eg jezika. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. za glavni grad SFR Jugoslavije. U srednjem veku. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Sutjeska. poznat kao srpskohrvatski jezik. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. a obo`avaju Srbiju. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. Da bi izrastao u istinsku metropolu. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. Tzv. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. istraga poturica). Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. Odrednice Srbin. Hrvat i Bo{njak se mogu. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. na`alost. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. ona je trn u oku svim nacionalistima. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. iako nas velika{i. a i ona je spaljivana. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. Srbija je ubijala i sebe. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Oni grdno gre{e. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. opstala je samo jedna. Frapantan primer je Banja Luka. hrvatski. ukoliko ima pravde. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Drvar. Tzv. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot. Republika Srpska. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. pravoslavci i bogumili. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. naspram Sarajeva. Za razliku od Srbije. Bosna je srce Balkana. beogradski budisti~ki hram. pravoslavna. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Vekovima kasnije. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. S druge strane. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. nevezanim za nacionalnu pripadnost. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. pravoslavaca. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. poru~ujem mojim sunarodnicima. u Smederevu 24.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Srbija je ubijala i sebe. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. Jajce. katoli~ka i jevrejska bogomolja. koje istorija pamti kao bosanski genocid. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. Koncept srpstva. Srbima iz Bosne . Bosna i Hercegovina je geografsko. Fo~e. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). te nahu{kala. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. proklete im du{e.

Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine. Radi se o periodu od 2006. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. javila je Srna. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. biti od velike koristi vatrogascima. u koje je uklju~eno oko 1. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. za koji su radnici podnijeli tu`be. Gudura{i i Sasulja. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. umjesto smanjenja tro{kova administracije. te da sa~uvaju radna mjesta. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. . ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. trafostanica Gornja Trnova 1.U julu 2010. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. povr}e je u~estvovalo s 32. Tociljevac. tr~anje. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. kako isti~u. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. Med i vosak su u~estvovali s 5. prenijela je Srna.944 KM. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. na ~emu Sindikat insistira. u okviru projekta Znanjem do posla. uo~i op{tih izbora Zakonom su. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska.Po na{im saznanjima. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. prenijela je Fena.4 posto. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. gimnastika. mart/o`ujak 2012. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. uz izvjesne opravke.8. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. nagla{ava.000 KM. M. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. `ita s 2. ali to su za sada samo pri~e. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. otkaz i sli~no). GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. zbog planiranih radova. Ra~i. Brocu. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. . kazuje Kapetanovi}. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. Balatunu. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. do 2009. elementi atletike. u srijedu. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje. a riba s 0. U op{tini [ekovi}i. prenijela je Srna. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. vo}e s 20.8 posto. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. posmatrano po grupama proizvoda. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. {to je potpisano 2007.2. ali i sudstvu.5. tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . Batkovi}u. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. istaknuto je na konferenciji za novinare. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. Me|utim. Dan kasnije. izme|u ostalog. U op{tini Ugljevik. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka.8 posto. da se to ubrza. [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. . dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. 6. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade.2 posto. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}.000 KM za kupovinu sistema radioveze. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. a mlijeko sa 7. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. krompir s pet. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan.569. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. za razliku od standardnih navalnih vozila. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32. Navodno su se ra- . koje ovih dana kru`e po pogonima. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom.Na`alost. kao i izlaz Malinovi}i. da opstane kompanija. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. perad i jaja s 23. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi.3 posto. kroz kolektivni ugovor. Sindikat je napravio obavijest za radnike.700 radnika. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. minulog i prekovremenog rada. koji }e. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. Velinom Selu. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja.12 BiH utorak. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. pravilno hodanje. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama.

Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. ka`u. ali ima mnogo njegovih pristalica. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. akcije po{umljavanja. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. F. na pauzi Skup{tine USKa. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. onda i ja idem!. . Abdi}eva k}erka. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. kao i predvodnici jata poletaraca. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. gleda se sa podsmijehom. Sirotinja i transparenti . funkcionera. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. . ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. odnosno Abdi}ev izlazak. mar{eve i pohode. kakvo pokretanje Agrokomerca. to je gola sirotinja. prema nekim procjenama. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. da im se otvori prostor za rad i razvoj. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. Elvira. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda.Ma kakvih dvadeset hiljada. a mi tra`imo da se pove}aju. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. inicijativi novoizabranih kadrova. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. na koliko je osu|en. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. S druge strane. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. 9. H. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. taborovanja.Jelenovi}. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. ~lanovima Asocijacije. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti. sa optimalno odabranim planom i programom. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. mart. mar ta. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. Dan `ena.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. mart/o`ujak 2012. nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. U Krajini je. mart. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj. predsjednik Federacije bh. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. kazao nam je Kli~i}. Magistar Smail Kli~i}. u kojoj. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. izlazi na slobodu.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. uticala na pad privrednih aktivnosti. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. A. Fikret Abdi} u petak. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. D. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. . kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. od ukupno 15 godina zatvora. On smatra da. taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. ~eta i odreda. `ivi oko pet miliona Bo{njaka.Ako ni{ta. Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. mar ta. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. . izlete. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. bude li tako. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. nakon izbora. nakon zahvale organizatoru na pozivu. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj.Kriza je. po`rtvovanje i solidarnost. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. marta. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. [. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. godine. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak. Novca za pove}anje plata nema. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. tema je navodno predstoje}i 8. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski.OSLOBO\ENJE utorak. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. Poslanica Elvira Abdi} . izme|u ostalog.Ostario je on. 6. nema {ta tra`iti ovdje. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. re~eno je na konferenciji za novinare. nesebi~nost. kao i brojni drugi gosti. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. euforija. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. za koji }e tako|er odgovarati. kanskog porijekla i studentima. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. . prije svega. zajedno sa turskim biznismenima balA. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. . Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. kazao nam je Tuti}. godinu.

mart/o`ujak 2012.14 OGLASI utorak. OSLOBO\ENJE . 6.

mart/o`ujak 2012. 6.OSLOBO\ENJE utorak. OGLASI 15 .

Muri}. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. Konkurs se poni{tava u cijelosti. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. pa do Plava i Gusinja. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. 100 grama skanka i automobil. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. naoru`ana pi{toljem. ve}a koli~ina metaka. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. te MUP-ova HNK-a. Naime. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. Tomislav-Grada. ali i pobje}i. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni.putem pisanih ponuda (licitacija). gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. TP NOVA TRGOVINA d. Ferdu [imi}a. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. Naime. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . dvije lova~ke pu{ke.jpsumetk. Nova trgovina d.d. Me|utim. od 13. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. Odmah nakon {to su u{li u BiH. potvr|eno je iz MUP-a RS-a.d. zvanog Be}a.p. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . devet . 2012. SBK-a D. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. 2012. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. Kako smo ju~er objavili. prenosa.ekapija. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. 3. te Posu{aka Berislava Juki}a. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. organizovao [imi}a. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. kulture i sporta TK-a. 100 grama skanka i automobil ti. mobitela sa SIM karticama. Posljednja uspje{na akcija SIPA. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. Dva razbojnika. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. godine u Ve~ernjem listu. preko Tuzi. ZHK-a. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. i LK-a. obojica iz Bugojna. E.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. broj 10/1-34-2514/12. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh. pi{tolj browning. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. 2. utorak.d. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. Komova. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. ve}a koli~ina metaka. te policija traga za njima.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. Dk. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. pravosu|u. godine. Asmira Kurpejovi}a. 1. O. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. podsje}amo. 6. Posu{ja i Mostara. a tri zbog drugih neispravnosti. 2012. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je.ba i www. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. devet mobitela sa SIM karticama. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. Ku~a. nauke. Pored toga. P. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. mart/o`ujak 2012. pi{tolj browning. TomislavGradu. dvije lova~ke pu{ke. S. izvedena je po nalogu Suda BiH. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. \opu. tijela stradale. Nesre}a se. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. Elvedina \opu iz Bugojna.

30-ak metaka. On je privo|en i 2009. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. koja je tako|er uzvratila vatrom. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. pojavile su se i informacije da je. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. i S. manjom koli~inom droge. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. a kako se `alio na bolove u glavi. Oni su nakon ljekarskog D. Boris V. E. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . Hand`i} i ^akalovi}. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. stabilno je.65 milimetara. koji su u bjekstvu. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. P. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. porijeklom iz Njema~ke. [e. te ugruvanost tijela. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. ucjenjiva~a. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. obojica 1979. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. ranjene su dvije osobe. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. povrije|ena desna nadlaktica. 60 grama spida. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. A. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. O. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. Pored Slokarove. koji je upravljao vozilom suzuki. navodno. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. mart/o`ujak 2012. Tako|er.OSLOBO\ENJE utorak. privela K. novac i ru~ne radiostanice. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. pribor za prepakivanje droge. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. koji se kretao iza njega. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. podsje}amo. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . Hand`i} je policiji poznat odranije. lo zvani~ne potvrde. op}ina Novi Grad. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. ru~na bomba. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. Osim droge. H. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare. tokom tu~e u kojoj. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. On je. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. 6. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. a K. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. nije bilo povrije|enih. a potom i u golf 4. Policija je. Naime. jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. ura|en mu je CT snimak. u Ulici Alibega Firdusa. A. prilikom pretresa. i Bojan S. Prema istim izvorima. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. kojim je upravljao \or|e K. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). godi{te). Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. H. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. 50 tableta ekstazija. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. O. kako doznajemo. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. B. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. Dk. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. Naime. dok je kod S.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. 20-ak pi{toljskih metaka. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. godi{te. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . pacijenti su se me|usobno sva|ali. Po nepotvr|enim informacijama. B. . potvrdila je Jandri}. Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. . kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici.600 KM. S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. prema informacijama iz policije. dva pi{tolja kalibra 7. pregleda pu{teni ku}i. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. A. I u toku dijagnosti~ke obrade. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. pri ~emu je osoba povrije|ena. ali o tome nije biS. kazao je Nefi}. izgubio kontrolu nad upravlja~em. ~etiri mobitela. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979.

uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. za Kosovo nisu su{tinska. nova vlada }e morati da nastavi pregovore. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}. prema njegovom mi{ljenju. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje.Bi}e te{ko. to biti {tetno za interese Srbije. rekao je Ivanovi}.18 REGION VIJESTI utorak. Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine.Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba. stara je ideja. .Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove.Ako nije neophodno. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zapadni Balkan u EU . da ne}emo do}i u tu situaciju. . Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku. mart/o`ujak 2012. rekao je Dell. kako na sjeveru.Ako poku{aju da organizuju izbore. me|utim. rekao je Ivanovi} za Srnu. da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. Fran Mihaljevi}”. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. prema kom{ijama“. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. . 6. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. a koja tako|er veoma jasno ka`e. zasta va ma i dru gim. . ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. Na adrese javnih preduze}a. ~ime Srbija zvani~no prihvata. smatra Stefanovi}. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. . Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. Ograni~enja kroz fusnotu.To je bio veoma va`an dogovor. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. .U svakom slu~aju. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. ~ime se. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. kako prenosi APA. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. Me|utim. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Dogovorom. kako je dodao. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va.000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. ka zao je Dell. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje.Na`alost. . rekao je Ivanovi}. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. gdje je to ra ni je mo glo je di no uz .Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima.000 oboljelih. tako i ju`no od Ibra. Vjerujem. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom. . kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. . kako je rekao. Hrvatska: 7. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. prema rije~ima premijera Albanije. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. prije svega. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. rekao je Begovac. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa.

ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. istakao je Kacin. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. Na`alost. . s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. 26 posto je protiv. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. javila je Fena. pove}an na 500 miliona eura. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. Pomo} u hrani iz njega. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan.018 miliona. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. 6. objavili su ju~er slovenski mediji. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga. u protestu stranka koja. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. navedeno je u saop{tenju. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. u prosjeku. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. U najnovijem broju za mart. Slovenci }e 25. uz podr{ku Katoli~ke crkve. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. ve} prekr{ajno djelo. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. Leposavi} Slavko Stefanovi}. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je .Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. Sredstva odobrena Sloveniji. Slovenija u saop}enju za javnost. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. rekao je Ivanovi}. . Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . \uki} .U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana. mart/o`ujak 2012. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je.OSLOBO\ENJE utorak.467 eura na 2. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. donesenog prije sedam godina. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. ni sa ~ije strane. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu.

SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire.20 SVIJET VIJESTI utorak. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. Me|utim. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. prenosi Fena. U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. . Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. Buto. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. prenosi Fena. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. kao je Amano. Nakon ubistva. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. No. javio je informativni kanal NTV. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. General Mu{araf. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. prenosi Fena. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. a ranjenih ima na obje strane. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. Pervez Mu{araf Buto. prenosi Srna. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. javila je novinska agencija Anadolija.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. decembra 2007. jedan od aktivista. koji je 1999. blizu Zind`ibara. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. radi rje{avanja te krize. saop}io je Kremlj. prenosi Fena. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. u predgra|u Islamabada. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. objavio je NTV. pra}enu stanovitim pritiskom. dok je bila u Washingtonu. mart/o`ujak 2012. U nedjelju. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. 6. narima u Islamabadu Malik. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. . prenosi Fena. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. ubijena je 27. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. prenijela je Hina. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. a smijenjen u augustu 2008. godine. nekad blizak suradnik Benazir Buto. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . koja mu je 20. U me|uvremenu.

jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. prenosi Fena. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. nov je nazvao izbore nelegitimnim. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova.000 pristalica. kao i ranije 2000. tehnolo{ke inovacije. Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. rekao je kasnije Putin. kada je biran za predsjednika. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. prenosi Fena. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. navodi se u saop}enju. ve}inom budisti~kih sve}enika. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. najvjerovatnije kapetan. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. sa suzama u o~ima. 6. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". rekao je Westerwelle u Berlinu. maja. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. koji je dobio 3. ali od vjetra". Nakon objave predsjedni~kih rezultata. "U svakom slu~aju. Deset mornara je spa{eno. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. povodom 49. me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. "Bile su to prave suze. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. rekao je Tonino Picula.OSLOBO\ENJE utorak. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu".23 posto. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. opozicija je najavila proteste u Moskvi. zaklju~uje se u saop}enju. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. tako|er.75 posto osvojenih glasova bira~a. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. U Rusiji to nije bilo tako i zato. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije.82 posto. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. kao i da je ona bila po{tena. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). kao je Picula. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. bila je oko 64 posto. mi smo zabilje`ili.19 posto glasova. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. i 2008. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. . mart/o`ujak 2012. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. glavnom gradu Tibeta. a izlaznost na izborima. blizu Atine. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". prenosi Tanjug. Najmanje 25 Tibetanaca. U martu 2008. Kako su naveli izvori u policiji. ve}inskog naroda u Kini. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. pretvorile su se u nerede. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. navodi isti izvor. odnosno skupo}e izbornog materijala". On je. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. prema na{oj ocjeni. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. saop{tili su ira~ki zvani~nici.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. Me|utim. koji ima 17.85 posto podr{ke. prenosi Fena. Me|utim. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. rekao je Picula. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. ovi izbori nisu bili po{teni” re. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. Njegove cisterne su sadr`avale 1. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. a jedan od napada~a je poginuo. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana.

Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. Minimalna zarada morala je da bude 66. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije. Holandija. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu. objavio je ju~er ECB. stranke Zelenih. Gr~ka i Portugal. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. {to je ubla`ilo inflaciju.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. Naime. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. u Aziju. pak. u Evropu. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776.000 barela iranske nafte dnevno. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. 6. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Njema~koj }e do 2030. mart/o`ujak 2012. manje nominalne vrijednosti. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. a kako bi taj problem rije{ila. prenosi Deutsche Welle. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. U tom slu~aju. nazvav{i ih politi~kom progonom. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. Ole Schroder. da bi se novac vratio. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. Za doktore. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. godine nedostajati {est miliona radnika.25 posto. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije.22 SVIJET FINANSIJA utorak. Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu.000 eura. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. ali Rusija ima veliku prednost .000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove.9 milijardi eura. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. ali je to izmijenjeno. {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. formiran samo zbog tog procesa. dobija radnu dozvolu.8 milijardi eura prekono}nih depozita. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. dok je u Rusiji obrnuto. Drugi su. Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. prvi put u historiji Islanda. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. [panija. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. februara. prenose agencije. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. uglavnom u Veliku Britaniju. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena. niti da sprije~e njene posljedice. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. go di ne. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. prenose agencije. Italija.000 eura godi{nje. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. prenose agencije. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Ina~e. Iran je 19. Francuska. decembra i 29. Harde je odbacio sve optu`be. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi. i na zapad. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo. . Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. obja{njavaju analiti~ari.bankrotirati. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila. bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje . Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte.000 eura go di{ nje. naklonost naroda prema predsjedniku pada. uglavnom u Evropu i Aziju. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je.

76%. Krecu Svjetlana.ba www.91%.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . mart/o`ujak 2012.broj telefona i telefaksa. i 2.OSLOBO\ENJE utorak.170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896. IP "Svjetlost" d. dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11. e-mail i web stranica: 033226696. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo.299 c) Teku}a sredstva 3.49% III .69%.puna i skra}ena firma . godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.~lanovi uprave [efik Zup~evi}. ta~ka b. ZIF "Bonus" 5.771. IP "Svjetlost" d. godine I . Ivanjko Simona .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d. stav 1. Sarajevo .d.00%.broj emitovanih vrijednosnih papira i 890. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011. ZIF "BiG" 15.o.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .241.36 ZIF "MiGroup" 11.027 PASIVA a) Kapital 8.728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.adresa sjedi{ta M. 6.850.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.469.svjetlost.OP]I PODACI O EMITENTU: .241. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.633 nominalna cijena 12. Sarajevo .652 d) Ukupno pasiva 9. ipsvjet@bih. februar 2012.net.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV .186.271 b) Rashodi 1. "Eurofond-I" 9. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju. Kantard`i}a 3.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953.o.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.049.ba .50 .d. direktor Dru{tva II . Pravilnika o sadr`aju. Sarajevo . 033443435.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25.d.

Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. Vi stupate u obavezu pored du`nika. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. mart/o`ujak 2012. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. Stalni porast premijskog prihoda te 28. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. specijalno ugostiti udru`enje `ena. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda.Putovanje po `elji + D`eparac . moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju. marta 2012 je: . godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. Inspekcijski nadzor po~inje 12. Me|utim. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka. 7.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Ako vi ne izmirite dugovanja. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita. direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011.000 KM. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. marta 2012. medija.info. zatim zaustavljanje sive ekonomije. agencija. osiguravaju}ih ku}a. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. godine se obilje`ava 101.000 KM.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. Patrick Moon. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta.6 milijardi dolara. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima. akademskih institucija i stru~nih organizacija. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama.3 GOLFA VI . na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. 6. a da njega vi{e ne terete. 12. kako je istakao.000 do 10. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. privredu“. Foto: D. prepoznatljivosti. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. Cijena SMS-a 0. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina.3x 3. Ibrahim Tirak. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. moraju znati kako da se sami za{tite. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. kazao je Moon.50 KM + PDV. 2012. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. distribuiranja licenciranih softvera. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71.000 KM . Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer. doma}ih i stranih korporacija. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. a on se osloba|a obaveze. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. marta. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. godine. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. tacije kampanje Besim Durakovi}. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. A. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. u 20 sati.3 x 5. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. putovanje ili 3 x 3. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji.000 potro{a~a. Pe. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima. velikih ahitektonskih ureda i drugi. a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. proizvode.

337436 SAD 840 USD 1 1. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala.579197 Kanada 124 CAD 1 1. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane.078928 0. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.54478 BAM 2. Zemlja je napu{tena. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti. tzv. a pove}ala je i osnovicu za PDV. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi.262930 Svedska 752 SEK 1 0. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar. 03.565032 Norveska 578 NOK 1 0.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati. godine. 03. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente. 2008.818700 1.673186 1. Cijene `itarica: p{enice.583155 1.050397 Srbija 941 RSD 100 1. da bi nedavno spale samo na 61 dan.479448 1. TORCHE voziti automobil . Maltusova kletva. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02.671507 0.489702 1.955830 1. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara. 3. kojima su se pridru`ili taksisti. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. Bosanci i Hercegovci. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru.823247 0. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil.264248 0. autobuse“ rekao nam je Doki}.te~ajna lista . a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. zaista ne mo`emo. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . ali {to se nas ti~e.263747 0.000 tona za podru~je Federacije BiH. ali i znatan broj gra|ana.Britanija 826 GBP 1 2.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. kamione. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva.617561 Turska 949 TRY 1 0. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. Holandija je najbolji primjer.broj 044 .4 posto od ukupno potrebnih 348. . ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana. a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice. 2012 = 1. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu. mart/o`ujak 2012. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. . ti~e Mitrovi}.6.855377 25. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu. Mi.790739 Ceska R 203 CZK 1 0.079125 0. zaslu`ujemo da budemo gladni. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara.955830 Australija 036 AUD 1 1. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane.475749 Rusija 643 RUB 1 0. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. u na{em glavnom gradu.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25. Me|utim. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu.078731 Danska 208 DKK 1 0.349152 1. Ne mo`emo ispod toga.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1. . Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom.5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju. tako i privrednici i potro{a~i“ .263089 0.839529 2. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi.050649 1. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji.837435 0. 6.814153 Litvanija 440 LTL 1 0. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba. vi{e je ne prave Mi.621615 1. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. Bosanci i Hercegovci. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. ranog povr}a i sjemenske robe povr}a.221846 1. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina. G. nego je uvoze. 2012.5 KM.566448 0.221293 0.567864 0.955830 1. mo`e dr`ava.493426 25. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}.771219 USD 1.587113 1. to mo`emo“ is.669828 Japan 392 JPY 100 1.483147 0. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.OSLOBO\ENJE utorak. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2. zaslu`ujemo da budemo gladni.70 KM.920015 0.343294 2. proizvodnju zdrave. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. Jedino da zatvorimo na{e objekte. Ni oni ne proizvode p{enicu. prave” Mi imamo sve uslove za . odgovor prevoznika na ovakvo stanje. Podsje}amo. organske hrane.835341 V.263589 0. pa neka reaguje. ostalog cvije}a. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u. kako prevoznici.625669 0.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM.766802 1. Onaj ko mo`e da reaguje. Ima nekoliko razloga za to. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu.050523 0. poslujemo u modernom. tek je engleski sve{tenik. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva. da bi taj procenat sada opao na svega 14. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.

40 3.291 90.60 1.55 1. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .791.31 0.70 19.098 39.17 156.d.475.02 40.d. Sa.613 1.40 0. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.5 41 39.92 3.00 KM.80 104.06 239.3(A) 0.00 392.d. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita.75 37.413 442 11.571 0.15 39.242 5. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29.77 4.516.563 180 121 176 3.izmirenje ratne {tete 5 0. godinu.60 90.291 90.60 90.65 657.18 7. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.830.882.89 3.882.3 0.32 0.612 1.97 40. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.00 78.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB . ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.83 39.38 19.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina.6 1.742.14 1.d.439 1. Banja Luka Graditelj a.01 -1.51 $ 0.00 1.7 5 5. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5.06 miliona KM. Srbac Travunija a.00 0.291 90. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.31 0 -9.326 32.00 29.718 240 87 10. za 28.Bijeljina a. [ipad komerc dd Sarajevo 19.07 19. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.00 0.018.d.60 -0. Banja Luka Elektro .66 0.04 98. mart/o`ujak 2012. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .23 19.burzi ostvaren je ukupan promet od 275. Do punog izra`aja do{ao je.54 1.35 21.00 295.5 39 38. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.90 6. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.d. Sarajevo u iznosu od 10.50 75.99 39 0. {to je 32.200. kojih ona trenutno nema.11 -1. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.181 0.profit a. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.68 122.34 8. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.07 0.5 40.918 28.20 KM.112.06 0. Prednja~e Begova ~orba.026.421.73 4.14 2.50 29.186.50 29.311 0. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13. godinu.953 1. nego da pomognu.05 98.80 5. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. a slijede ga Espresso. Trebinje Unicep company a.d.267 528.04 5.743 2.37 $ 4.05 4. a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.82 19.641.6(A) -0.d.75 38.75 KM.00 931.68 % 726.35 1 0.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .417.35 224.00 3. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati.282. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. Gradi{ka Republika Srpska .d.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .d.35 1 0.07 15.635. osiguranja likvidnosti.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju.92 0.07 0 -0.865.80 7 2 1 8. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.800 954. saop}eno je iz ove kompanije.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.35 3. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.533.30 8.283.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.18 $ 0. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2.d.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3.00 72.5 40.83 KM.d.328.d.25 % 35. a zatim i ostalih proizvoda.d.04 % 2.12 3. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a. Doboj Posavina a.417.5 posto.75 5.50 % .490 2.00 72. Bosnia i Viscafe.017. Promet na kotaciji iznosio je 98.45 4.00 78.571 0. Na kraju.7 5 5.d.05 KM.46 0.91 SASX-30 810.061.50 444 1. kursa (%) Max.01 98. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.90 15.45 4. Sarajevo.40 2.00 104.311 0.92 45. OSLOBO\ENJE 806.82 12. Istodobno.18 816.93 -2.d.00 78.50 $ 0.612 1.30 KM. J.05 5.308 8.43 % 2.77 BIRS 1.528.d. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.420.21 % 658.00 16. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .60 760.571 0.90 8.00 2.11 0. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.3 0. realizacija kafe u 2011.913. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.KOTACIJA Elektrokrajina a.708.70 SASX-10 914. Banja Luka Tr`nica a.75 5. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom.28 -2.32 20.30 128.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima.70 335.00 $ 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. mart 2012.85 -9.00 39. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom.060 624 8. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.26 BIZNIS/BERZE 1. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.612 1.55 1.00 104.06 miliona KM.00 -1.1 5.29 0 0. SASE: Promet 275. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.69 19.43 BIFX utorak.23 0 0 6.00 72.d.05 5.15 0. cijena Min. mart/o`ujak 2012.00 -3.31 0.35 % 1.371.60 0.771.50 75.481 0. Banja Luka Progres a.50 75.33 $ 1.19 1.d.11 45.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.01 94.d.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.40 1.50 29.00 3. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva.73 530.180 100 86 402 859 2. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.894 66.35 406. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72. spaka.632. Prijedor Telekom Srpske a.17 0 -95 -3 -0.45 0.181 0. Ipak. cijena Min. distribucije. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.91 82.1 0.816 8.00 961.00 82.00 98.20 5.691 13. Mrkonji} Grad Mira a.28 0.31 0.481 0. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d.86 0.d.80 5. 6.10 ERS10 765.720.481 10. go di nu.83 5.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.432.864.648 5.47 0.25 $ 0. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta.045 376.00 4.07 1.1 0. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.83 KM. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. Me|utim. Banja Luka 3. {to je 32. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.15 0.96 1.561 17.32 0.60 90.41 -0. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.d.623 51.592.240.00 27.6 0.00 3.705.02 40.18 -0.943.31 0.1(A) 0. direktor Vi.394 8.00 97.00 3.4 9.102 392 4.181 0.00 3.50 0. godinu.41 29.00 3.d.00 97.001. Pale ZIF Kristal invest fond a.45 4.20 45.02 40. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.08 KM. Banja Luka Veletrgovina a.75 13.13 KM.25 4.653 4.52 4.00 1.143 51 171 1.565 1.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju.56 8.15 1.5 0 0 0 -0.07 0. ako ni to ne bude dovoljno.32 0. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.90 5.7 5 5.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .d.35 1 0.4 9.864.2 1.00 605.271 281 406 3.15 0. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.184. Tesli} Palas a.19 KM. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d. a para nema Situacija u bh.481 0.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska . On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.20 1. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11.d.73 0.00 0.4 9.98 82.00 98.62 8. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.00 -2. Kurs ovog fonda iznosio je 3.

pa je ona nastradala. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010. pojasnio je \ozo. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. te da J. Tako|er. On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana. pojasnio je Budimli}. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. ne}emo glasati. M. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. S. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije. ministar unutra{njih poslova KS-a. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. ali nacrtu treba pru`iti {ansu. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. do{lo . a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu. Mi smo u~inili {to je do nas. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. naglasio je Mehmedi}. ipak. zastupnik SBiH. godine. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. koji iznosi oko 23 miliona maraka. .Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. kazao nam je Suba{i}.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. . SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. pojasnio je Musi}. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. pojasnio je Oru~evi}. Nakon {to je zavr{ena rasprava. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. mart/o`ujak 2012. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. Prosvjetno-pedago{ki zavod. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. stavljaju}i u~enika u za{titu. Besim Mehmedi}. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu.De`urna nastavnica. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. istakla je kako su odrasli gori od djece. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. a potom su zajedno sa ostalima. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. a nakon uvi|aja. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. Da napomenemo. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. . te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. obavijestili smo resorno ministarstvo. poku{ala ih je razdvojiti. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. 6. . predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. S druge strane. Muhamed Budimli}. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. . trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. februara u O[ “Hilmi ef. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone.OSLOBO\ENJE utorak. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. Manji topli obrok . ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. Amela Penava. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. ali Ned`ib \ozo.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. [ari}” u Tar~inu. . Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. tako da je na bolovanju.

pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu. kazala je Jasmina Mujezinovi}. Dobrinja C. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. Me|utim. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. lome}i sadnice do korijena. Op}inski {tab Civilne za{tite. tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e.sigurna zajednica. M. vrijednosti skoro 6. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. ta~nije od 4. . Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. Nazorovo. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. prilikom primopredaje kolica. P. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. kazao je Esad Veli}. Tabijska. Z.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine.d. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. kada se snijeg topi i klizi. do 23. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana.200 KM.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. mart/o`ujak 2012. Male{i}i 1. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. . . Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. Ljubini}i i Milinkladska. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. . poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. A. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Lje{evo 3. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. vo}njacima i infrastrukturi. Careva i Bojnik farma krava. mogu prijaviti {tetu. u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. od 9 do 15 Deovi}i. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. T. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu. Ubrzo nakon isklju~enja. marta. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. od 9 do 10. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. istakao je na~elnik Be}irevi}. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. Sutjeska 4. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. pa je pomo} Kantona neophodna. koje jo{ vlasnici nisu obi{li.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. obezbijediti dozvole. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. od 12 do 13. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. direktorica Fondacije lokalne demokratije. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata. od 13.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. 12. Vitkovac brdo. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a.Smatramo da neke male arhitektonske stvari. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. 6. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. [vrakino Selo II i Brije{}e).000 KM. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. Stup 3. februara. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. od 10. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. dok je jednom seljaku nastradala stoka. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. . situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. kazala je Branka. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. Na~elnik Be}irevi} je. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem.

18. 9. Save Skari}a i Stro{i}i. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. mart/o`ujak 2012. ~etvrtkom. 11. Minhen 13.05. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka. .30. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a. Ankona 10. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke.10. Budimpe{ta 21. a petkom i subotom u 18 sati. Beograd 11. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.25 i 14.35.05 i 18. J. Plo~e 10. 7. Visoko svaki dan osim subote u 8.30. 6. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. Hrenovica svaki dan u 6. Olovo svaki dan u 5.30. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Zenica svaki dan osim subotom. od 8 do 14 sati.30.30 sati.50 i 18. nedjelje i praznika u 13. 207-777 Vatrogasci 123. 8.30.35 i 12.000 033/ 223-366.45.34. pojasnio je Alen Robovi}. 220-435 Kanalizacija 203-059. Konjic 6.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. Dortmund. utorkom.05.40 .45.30. Zagreb 15. ka svaki dan u 9.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. bi ti asfaltirana.30 i 22 sata.20 i 16. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici.55. 19 i 22 sata. 15.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili.30.45 i 16.30 i 17 sati. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 16. Zagreb 6.52.15 sati. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. 17. 15.55 i 19. 14. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. Bruxselles.30. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Sanski Most svaki dan u 15. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. subotom i nedjeljom u 6 sati.30. 12.30.54 i 21. 13. ti od 15.55. srijedom.35. utorkom. 22.37. 592-096. Ljubljana 13. 18 i 20 sati. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. 12. Liege. .15 sati. Makarska svaki dan u 7. 7. godinu.35.30.30 sati autoputem.40. 12.30. 16. Split svaki dan u 7.30.45. 206-666.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te. 15. odnosno ure|ivanje ledene plohe.30.30.samo radnim danima i 19.47. tehni~ki direktor firme Harysco. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe.30. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi. 15.668-259 Toplane 650-979. Ljubljana utorkom. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. 14. isti~e Had`ibajri}. Travnik svaki dan u 7.27. 12. 14 i 15.15.40. Amsterdam . Be~ 17 i 18 sati. Ankona 17. 592-097. petkom i subotom u 11 sati. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. . Pula ponedjeljkom. 13. 664-115 Hitna pomo} 124. 8.30. srijedom. 13. 14.05 i 21.25. srijedom.30 sati. Ora{je svaki dan u 6. Istanbul 18 Antwerpen. Gornji dio ulice. 16.10 sati. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica. 9. .22 i 20.45 i 22.30.10. Plo~e 7.15 sati.30.30 i 16. Tuzla svaki dan u 5.30.45.30.35.45.30 i 15. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a. 14 i 19 sati. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. 8. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra. . Tuzla radnim danima u 9. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.30.10. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.30 sati.30.000 KM. Kakanj 18. Copenhagen 8. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid.30 sati. Srebrenica svaki dan u 7. Budimpe{ta 15.30.30.30.27. Vela Luka utorkom. a nakon Pirinog brijega i Arapove. Prema Had`ibajri}evim rije~ima.30 sati (preko Tuzle). Zenica 4. Budimpe{ta 14. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e. Den Hag utorkom u 8 sati. 12. koji }e odmah dobiti rje{enje. Zvornik svaki dan u 15.30 sati. Kakanj 15. 6. Amsterdam 15. 11.30.30 sati.55. 15. 15.30 sati. ~etvrtkom.30 sati. 13.30 sati. aprila. Copenhagen 13. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Izvo|a~ radova je firma Harysco. napominje na~elnik Starog Grada.15. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Amsterdam 8.40. Kakanj svaki dan osim subote. 15.30. 12. 17. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti. 14. 14. 10. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija. Visoke temperature ote`avaju proces le|enja. Zenica 6. 13. 16. Dubrovnik svaki dan u 7. Bosanska Dubica svaki dan u 14. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. iz kredita Svjetske banke. 12. 17.30 i 22. Köln 14. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. 14. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. Budimpe{ta 6.33 i 20.15. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Grada~ac svaki dan u 8.49.35. Odlasci: Beograd 6. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Biha} svaki dan u 7.30. 18 i 20 sati. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Zenica svakim danom u 6. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. Pale svaki dan u 6. utorkom.30. Op}ina }e sama finansirati te radove. subotom i nedjeljom u 8 sati. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. 10. Frankfurt. 18 i 20 sati. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati.OSLOBO\ENJE utorak. Beograd 17.50. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15.15. nedjeljom i praznikom u 5.30. Bugojno svaki dan u 10. 15. 10. srijedom. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Konjic 7. nagla{ava Had`ibajri}. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. 14. Projekat }e ko{tati 470.20. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. 8.30. 12.54. Br~ko svakim danom u 6. 10. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30. 13. 8. Köln 13. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. Gora`de svaki dan u 8.30. ~etvrtkom i petkom u 7. 16. Be~ 7.30.30.28. Bosanski Brod svaki dan u 12. Hamburg. 10. 14.30 sati. 10.30. od Mejdana do d`amije je zavr{en.15 i 15. Pariz petkom u 9 sati. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. 061/252-252. 15. Ulica }e.06 i 19.59. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale.15.30.45. 12. 7. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 10.30. Ljubljana 14.40. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011. aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju.10 i 21 sat.30. Zagreb svakim danom u 6. 13. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim.40 sati. Ulcinj svaki dan u 19 sati. 9.45.15 i 16. Banja Lu- MUP 122. 6.30 i 18.25 i 21. 13.15.30.30.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale.30 i 22 sata. Zenica ponedjeljkom. Beograd 11. 11. Utrecht subotom u 8 sati. Minhen 12. M. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama. Beograd svaki dan u 6 sati. 14.35 sati. te je nemogu}e odr`avanje. 10.30 i 19.

Od pitanja koliko se objavljuje. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. stolje}a.000 i tre}u .knjiga o zeni~kom zatvoru.. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima .. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. tako je planirano.30 KULTURA utorak. [. .. kao {to su lijepa knji`evnost. dakle. na neki na~in. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva.1. . Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. sateljice Tove Jannson. drugu . ka`e Spahi}. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. Besmislenim sni`avanjem cijena. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce.700 KM. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga. uvr{tena u izlo`bu 11. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” . 12-15 izdanja godi{nje. ovom izlo`bom njezin autor dr.. Odnosno. naravno u pojedinim podru~jima. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}. po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati.. mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . ne}emo ni{ta posti}i. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. izme|u ostalog. nu|enjem knjiga po ulicama. Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. na neki na~in. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. dnevnim novinama. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. 6. izdava~i. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. krivi mi. dakle. opstati uprkos najezdi e-produkcije.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. bibliotekom. BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom.od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji .. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. elektri~nom rasvjetom. ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. izdava{tva: . da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac.. hrvatskom i srpskom jeziku. zari je. Kazniona . Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. aprila. PDV je. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. zapravo. kazav{i. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. naravno. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo. Tako|er. pri~a o gradu Zenici. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. Politika na{e ku}e i dalje ostaje.. krivi mi. }i }e biti “Rudnik”).zimi. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. Konkurs je otvoren do 15. . Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. izdava~i. po okon~anju tog ~ina. knjige za djecu. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i.Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19. tj. An. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. nu|enjem knjiga po ulicama. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. do sredine 20. direktor IK Vrijeme. ~ergi. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. poja{njava Spahi}.bhrt. Borut Batagelj. [IMI] rekao je Spahi}. {kolom. . otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. mart/o`ujak 2012. O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. aprila. a rezultati }e biti objavljeni 30. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. An. kanalizacijom. ne}emo ni{ta posti}i.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana.500..

predstavni{tva. ekstra sre|en. Vila ul. do Marindvora. 062/908-359. 062/724-761. Tel: 757-908. Tel: 062/255-827. 062/712-991. 203-497. grijanje. 225-747. veliki balkon 6 m2. 061/511-102. 066/995-944. u Hrasnom. 066/801-711. Patriotske lige 46. odli~no stanje. Branilaca Sarajeva 72 m2. 066/801-711. Tel. sun~an. od Trga heroja.k STAN ^. sala za vje{banje. Sarajevu. poseban ulaz. kod Islamskog fakulteta. Alipa{ino polje. luksuzno opremljen. 061/190-012. nad Robotom. pogodan za sve djelatnosti. ekstra lokacija i gradnja. 061/103-258. 1 sprat. 061/141-676 i 033/535-165. luksuzno. 56 m2. 063/513-525. Mob.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. na du`i period na Mejta{u. 061/722-410. 062/712-991. 0617161-790. Mob. za Banja Luku. Tel: 062/959-529.500 KM. Mob. Tel. 73 m2/1.k ^EN GI] V. 062/087-552. Rakovi~ka cesta-Gladno polje.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. Stari Grad. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. Trg sarajevske olimpijade. Tel. Mob. 646-410. 063/639-213. po pristupa~noj cijeni. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. sve namje{teno. Tel. Tel. Tel. 061/702-881. 062/326-484.sms IZDAJEM pos.000 KM.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. 390 KM + re`ije. 15 sprat.Tel: 061/360-084.800 KM/m2. 2 lo|e. Kralja Tvrtka 2 sprat. 652-338. 033/533-123. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta. gara`a.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. za jednosoban. Mob.000 KM fiksno. Kulovi}a.k IZDAJEM jednosoban stan.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. ul. 13. internet. ^engic Vila. 062/326-886. Ko{evsko brdo. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant. internet i kablovsku TV.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2. `enskoj osobi. 061/958-368. Mob. Mob.k IZDAJEM dvosoban. Tel: 062/200-777-033/203-127. `enskoj osobi. G. nekori{teno. 066/995-944. priklju~ak intereta. sa grijanjem. \e ma la Bi je di }a 15 spr. et.k I. centar grada. 2 sprat. 68 m2. fakulteta. 062/724-761.k IZDAJEM pos. O. Tel. ku}a je bila rezidencija.k MIJENJAM jednosoban stan. IZDAJEM stan 40 m2.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. 062/619-361. Mob. Tel.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. 450 KM. Tel.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. Tel. 900 KM po stanu.k IZDAJEM gara`u. Mob: 061/502-181.Tel: 062/737-506.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. ul. 350 KM. izdajem jednosoban namje{ten stan. 061/344-365. 542-668. sve novo. potpuno namje{ten stan 55 m2. Hrasno. 061/177-556. bazen. Mob. Tel.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. `enskoj osobi. novija gradnja.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. zaposlenim osobama. cijena povoljna. Tel. Tel. 200 KM.Tel. 1 sprat. 062/392-283. blizu tranvajske stanice. bli`e bolnice Ko{evo. Tel. 061/161-790. priklju~ak za telefon.k PO^ETAK Bistrika. Tel.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. Tel: 061/795-449.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. Mob. sa dvori{tem.000 KM. privatna ku}a.S. Tel. Mob. Mob. Mob. Tel. Tel: 204-678. 5 minuta od Katedrale. na period od 3-4 mjeseca. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. 061/211-300.k MIJENJAM stan 52 m2. na Grbavici i Dobrinji V.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. Mob.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. opremljen. Vila ul.k STAN ul. 2 sprat.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. privatna ku}a. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. prostor.k PO^ETAK Bistrika.k. u Hrasnom.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. Tel. 500 KM. 061/511-102.600 KM/m2. 033/811-273. kab. ul. mo`e i skladi{te. 061/320-843.LUKAVICA kod pijace. 350 KM. ambulantu. 52 m2=103. 033/205-426 i 065/473-311. Mob.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi. 81 m2/2500 KM. 061/203-473. kab. 2 balkona. Selimovi}a 11 spr. Aleja lipa 66. 062/334-371. prostora u Sarajevu. Mob. grijanje. suteren. Mob. za sli~an. [entada-Novo Sarajevo. izdajem jednosoban namje{ten stan. 061/205-235. Tel. 4 spr. 061/744-523. Mob. moderno namje{ten. Tel. u Hrasnici. Tel.k IZDAJEM gara`u u zgradi. 061/312-280. centar Sarajeva. 1 sprat. Mob.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. Marin Dvor ul. Bi je di }a. Stupca. tenisko igrali{te. adaptiran 37 m2=43000Eura. Stari grad. za dvosoban. Mob.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. ^obanija kod picerije Galija.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. upotreba kuhinje. 2 sprat.[imi}a. kod med.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. internet.Tel: 061/177-556. Tel: 061/809-319. ^obanija.k MIJENJAM dvosoban stan. ul.Tel: 061/350-448.k S. 443-282. 061/437-732 i 061/214-306. na du`e vrijeme. Ante Babi}a br. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. grij. Ko{evsko brdo. prostor 100 m2 + 70 m2 placa. prizemlje.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. iznad Op{te bolnice. 033/677-719.sms PRODAJEM stan 52 + 5. Tel. Tel: 061/548023. B. 061/511102. Tel: 062/917-009. 061/192-059. naselje nova Breka. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. novo. in ter.k. u lux vili. 2 kupatila.k IZDAJEM apartman u strogom centru. 061/812-046. prost. privatna ku}a. pogodan za kancelarije. Mob.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2. 062/959-129.000. Mob. samcima. Tel. TV-kablovska. Tel: 063/993-102. 5 m2. na Grbavici I. lijenti poznati. 2.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. G.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. 22 m2=41. Rakovi~ka cesta. Tel. 061/488-033. Polju u dobrom stanju za dva manja. 061/224597. Mob. Mob.k PORODICE R. centar. 061/722-593. 646-410. gara`a). u zgradi sa gara`ama. 061/702-881. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima.k IZDAJEM pos. 2. Mob. 34 m2 + 15 m2=89. 062/878-502.Tel: 063/762-092 ili 659-895. prostor 125 m2. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.k IZDAJEM sobe za spavanje. 2 terase.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. Mob. 065/177-684. Mob. 062/326-484.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. novo. 00 KM. dvijema studenticama. iznad Dr`avne bolnice. potpuno adaptiran. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. Mob. cijena 100. 061/205-235.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4. mo`e i prodaja. Mob. Tel. Mob. Tel.k IZDAJEM sobu. 061/405-622.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. sad mogu} i drugi dogovor. 062/619-266. inter.k JEDNOSOBAN stan. B faza. balkon. grijanje uklju~eno. 57=96. Mob. internet konekcijom i kablovskom. izdajem prostor za sve djelatnosti.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu. upotreba kuhinje.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. izdajem kancelarije 40 m2. 061/869-396. 200-564. Mob. sve namje{teno. prodaja. od 17 sati. 60 m2.k IZDAJEM gara`u.000 KM. par king. 350 KM. lokacija 300 m od OHR-a. 061/320-439. cijena 400 KM. Tel. kamin salon. + plac 700 m2. internet. Tel. Zasebno grijanje. stan u Branilaca [ipa. Mob.k STUDENT tra`i cimera. super opremljen stan. 061/488-033. 061/573-640. Bjelave ul.k JEDNOSOBAN stan. u Sarajevu. 300 KM.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2. Tel. Ko{evo 81 m2. nekori{ten. 52 m2.000 KM. Aleja Lipa 8 spr.com Mob. centar kod Pivare.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. 061/370-207. 061/108-945.k POSLOVNI pros.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje.k Otoka. spr.000 KM.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten. za sli~an. internet. centar. na Bistriku. mogu i dvije djevojke. kablovska tv kod Hitne pomo}i. 400 KM. Mob. renoviran. 061/925-649.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. 80. balkon. luksuzno. Ul. 061/229607.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. Mjedenica. Tel. zasebna soba. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.Tel. 033/225431. 061/047-960. 54 m2=95. 600 KM.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. 061/159-507. dvostrano orjentisan.k MARIJIN DVOR Augusta B. izlog. dvori{te. VP. 200 KM. privatna ku}a. 190. poseban ulaz. Kova~i}i. sa gara`om.000 KM i ^. parking. Mob. ul. Mejta{.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 0617350-448.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno.k IZDAJEM sobu studentu. u novim zgradama na Marijin dvoru. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. 033/204-706.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada. poseban ulaz. vrt. gara`om. Mob. Mob. parking. Tel.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel. 68. privatna ku}a. Mob.IZDAJEM sobu u centru. 063/947075. A.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 066/801-737. cen. Tel. sa grijanjem. plin.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. ba{ta.grijanje. sve novo. gara`e. Alipa{ino polje. tv ili prodajem (350 KM ili 52. Ul. kablovska i mjesto za parking. Tel. 663-247. 061/270-026. notara. 061/191-061. Mob. Do nji Ve le {i }i. 400 KM.k IZDAJEM namje{ten stan. Mob. fitness.k DVOSOBAN namje{ten stan. Bjelave. Tel. M. 55 m2 1800 KM/m2. centar.k STAN HRASNO ul. 86 m2 i 76 m2. grijanje. I sprat.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. ku}a i pos. Mob. 47 m2 + balkon. 96. 0617323-347. blizu Katedrale. 061/864-651. na du`i period. 104.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. dvosoban u Logavinoj. prostor 36 m2. Breka. Mob. zubarsku ordinaciju. Tel. 062/910407.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. Hauptmana 1 spr.k ILID@A-Pejton. Prvomajska.000 KM. grij. Tel: 655-787 ili 061/778-245. 532-872. 600 KM. Mob.B. extra sre|en i namje{ten. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos. preko puta Suda. Tel. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. iznad pijace Markale. na Grbavici kod pijace. dva stana po 100 m2. 033/558-820. Mob. Mob.k KU]A. Tel: 061/358-772. Gladno polje. balkon.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. 442-219.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. Tel: 629-932 i 061/319-589. 062/907-134. Tel.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 033/209-955.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. prizemlje. na Alipa{inom polju. sauna. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku. [enoina 6.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. namje{teni. 225-386. lift.k IZDAJEM radnju na Siranu. video nadzor.000 KM. cen. III sprat. 061/559-235. Tel. D`. centar. 612-351 i 061/323-977. 062/752-598. 39 m2. 453-752. kod Ekonomije.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. 67. Mob: 062/334-046. Fer. 100 m2. 225-632. namje{ten. za poznatog klijenta. u zgradi. Dobrinja II. 538598 i 061/928-057.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen. 062/147-525.k FERHADIJA. i gra|.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. uz doplatu. Tel: 061/171-897. u blizini Penija. 033/442-556. privatna ku}a. 70 ari placa. 100 m2. jednosoban. Tel. Humska kod FDS 31 m2. mail dinatt80@hotmail. cen.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. cjena 300 KM + re`ije. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. Mob.000 KM-52 m2).k . namje{ten.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. na du `i pe ri od (agen ci ja). dvosoban. poseban ulaz. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan. studentici.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu. 033/470-741. 600 KM. 061/511-102. parking. Mob.sms CENTAR. Mob. Iza ba{}e 4. povoljno. 033/227-756. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. Mob. sve novo. Emila Zole 4. 061/7177-556.k STARI Grad.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. ko zme ti ~ki sa lon.

H. ul. Otes. Sedrenik sa 900 m2 placa. 033/647-851. Mob. 107. 1 sprat. Lu`ani. Vili 52 m2. klima. 061/484-505. 3 sprata. 061/709-430.k GARSONJERA. S. 5 dunuma vo}njak. 061/188-846. 0617320-439. kod [panske ambasade. ^. grij.k STARI G. vl.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. ugradbena kuhinja. pl. 77 m2. 063/595-406.480 KM/m2. 063/971-797. Fojni~ko IV sprat 1. J.k CENTAR. Radi}eva. jednosoban. nije adaptiran. 12 sprat. ku}a iznad katedrale. kance. Mob. 2 sprat. Dobrinja. pvc stolarija.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. 2. Trg Ote{. ba{ta i gara`a. Mob. Be~irbegovi}a. 061/188-846.k KU]A na Ilid`i-Otes.900 KM/m2. Tel. VP. parket. VP. Kotromani}a. 061/899-209. 3 kat. {pajz. 2 sprat. dvosoban. put.k DVOIPOSOBAN. 110. 1/1. mart/o`ujak 2012. 2 i 5 sprat. 061/247-777. 48 m2. 6. Tel. zemlje 300 m2 na Vla{i}u.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. Grbavi~ka. ogra|eno.k KU]A sa ba{tom i gara`om. Mob. 450. 6 sprat. 42 m2. 61 m2.400 KM/m2. 2. 061/573640. 115 m2. 58 m2. 155.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. 062/184-126. Tel: 065/294-840. Tel.600 KM/m2. 190. 1 sprat. sa priklju~cima. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a.000 KM.k PRODAJEM stan 60 m2.450 KM/m2. nema lift. fakulteta. eta`.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj.k JEDNOSOBAN. 85. 061/252-663. pos.000 KM. 061/320-439. PVC. Bulbulina. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. Ned`ari}i 59 m2. 2 balkona. 061/865-001. V. Jabu~ice.k U KONJICU 3. M. 53 m2. dvostran. 4/5. eloksirana. Mob. papiri uredni. ostaje kuhinja i svi plakari. ul. kod Vje~ne vatre.k LIJEP dvosoban stan. Mob. 15 sprat. balkon.k HRASNO.100 KM/m2.k PRODAJEM stan 48 m2 86. 2 kat + parking mjesto.k LIJEP trosoban stan. Lipe porodi~na ku}a.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 40. preko puta Doma pisaca BiH 12. i gra|. lift. 1.k U ^ELEBI]IMA uz jezero. Mob.k STAN 96 m2. lift. lift.k DVOSOBAN namje{ten stan.k STROGI centar.k CENTAR. 711-665. struja. jednoiposoban.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. 2 sprat. prostor 14 m2. Engela. 0038520486665. Tel. Vanca{a.k PRODAJEM jednosoban stan.k BA[^AR[IJA. 062/959-129.200 KM/m2. 033/445-612. vl. preko puta Merkatora. sa ustakljenom lo|om. 10 kat.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Isprat. ku}a iznad Katedrale. Breka. pored samog puta prema Kiseljaku. Tel: 061/325-840. gra|. 56 m2. 1.000 KM. 066/801-737. Mojmilo. Hulusina. Fra{te. 72 m2 + 3 balkona. H.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. extra gradnja. ul. Mob. 061/325-840. renoviran. re no vi ran. 2 kat. 061/188-846.000 KM/m2. Kolodvorska. 38599596-0425. prz. et. Mob. Alipa{ina ulica.k STARI Grad kod Po{te 50 m2.k LIJEP troiposoban stan. sprat. 7 kat. prvi red od mora 5m.000 KM. oku}nica 400 m2. 90 m2.000 KM. M. Mob. 061/526-243.000 KM. 117 m2. Tel. N. 062/907-831. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. 100.490 KM/m2. 225. 061/320-439.600 KM/m2. novogradnja 57 m2. Mob. Mob. 105. 2 lifta.k PRODAJEM u Kiseljaku. Panjete.500 KM/m2. Mob. 061/188-846. 061/189-091. Mob. 644-294. adap ti ran. voda. 52 m2. ve}i jednosoban. 033/460-064. Mob.000 KM.k GARSONJERA u centru. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos.000 eura. stam. 1 sprat. mo`e i pola ku}e. 66. 061/801-737. Sarajevo. dvosoban. Fra{te 52 m2.K LIJEP stan 109 m2. + spr. VP. 64 m2/1. velika veranda. kompl. 171. Tel. Tel. Mob. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. II sprat. 10 sprat. 110. Alfakovac. Mob. Grbavica. 066/340-748. Tel. Zahida PAnjete 7D. Alipa{ino po lje. 062/702-881. 1/1. 061/188-846. 065/819-136.k DOBRINJA. Ive Andri}a 7/14. 105. 1. potrebna adaptacija. kuhinja. Ul. Mob. 100 m2. 613-001. Trg Zavnobiha. 2 balkona. Had`iidrizova. 062/334-371. 065/645-552. Radni~ka. Podcarina br. Tel.000 KM. pl. 300 KM.062/093-888. Mob. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. 061/188-846. KO[EVSKO Brdo. 061/573-640. Tel: 061/210-222. 50 m2. 2 sprat. 30 m2. 63. troiposoban. 16 sprat. moderno namje{ten. 0617188-846. 061/899-209. Mob. plakari. 2 eta`e. Mob. 1 sprat. lijep dvosoban stan. A.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. kod Socijalno stan 65 m2. Mob. 061/188-847.8000 KM/m2. 61 M2. balkon. komplet luksuzno adaptiran.k CENTAR. 13 kat. 061/325-840. lipa. 1 kat.Tel. kod pijace u Sokolovi} koloniji.k MARIJIN Dvor. N. Mob. J. Mob. grijanje. Tel. ljiljana.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. ul. Ilid`a 52 m2. Mob. 2 balkona. 20 m2 I. 062/688-971. 80.000 KM.500 km/m2. 061/325-840. Sarajevo-Kvadrant. 8 sprat. 2 kat. 061/415-787. 066/801-737. 061/223-119. 061/252-663. 20 m2 + balkon. 25 m2.k PRODAJEM jednosoban stan. ustakljen balkon.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. stan 92 m2. 100.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. 061/325-840. 1300 KM/m2. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo. Mob. Tel. 066/510-328. Trg Zavnob.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. komplet adaptiran.k utorak. useljiv. Mob. 110.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. A. K.000 KM. Pofali}i. 29 m2. Tel. odvojen prostor za kuhinju. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. 2 balkona. ul.000 KM. 65 m2.k DOBRINJA II.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. Tel: 066/864-478.k D. prizemlje. 062/243-329 i 061/437-719. 2 balkona. Mob. 1. plin. dozvola. Mob. Mob. 062/688-971. Mob. prizemlje.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul. Mob.Tel: 061/870-083. 1. 062/383-064. 4 sprat. 063/790-480. Tel. 4 sprat. DVOIPOSOBAN. 48 m2 + 80 m2 ba{ta. Tel. 0627334-371. 061/188846.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. 112. balkon. lift.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji. 41 m2. Mob. 45.400 KM/m2.000 KM. Mob. Ante Babi}a nova stolarija. Mob. 1. 0617188846. 4 sobe sa terasama i kupatilima. mogu}a dugoro~na renta. 061/188-846.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. metalka.k PRODAJEM stan na ^.k PRODAJEM gara`u 14 m2. 92. 2. Mob. 87. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. grij.k HRASNO. Zagreba~ka 4/6. novogradnja. Avde.550 KM. Mob. prostora. Mob.k BOSANSKA ul. odli~an prilaz. 62 m2. Tel.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. 6 sprat. Makarska rivijera. di je ljiv. balkon.000 KM. 280.k KU]A u Pofali}ima. Mob. 6 sprat. balkon.k CENTAR. vikendica.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Ciglane i 56 m2 centar. mOB. Mob.000 KM.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. 3 sprat.k KVADRANT. Mob. dozvoljena gradnja. 066/847-298. Su{i}a. 185 m2. 061/484-505. dvosoban. Tvrtka. 72 m2 + balkon + hobi soba. Centar. Tel. Mob.229 m2. 061/573-640. 1 sprat. Olimpijska 80 m2. DVOIPOSOBAN stan. 4 sprat. Mojmilo. 062/688-971. novogradnja.k STAN. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). Tel. centar. 061/108-945. ^emerli}a. iza Dr`avne bolnice. 73 m2. nekori{ten. 061/826-692. 061/325-840.k PRODAJEM dvosoban stan. III sprat.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. 4 sprat. [anti}a. [iroka~a. Hrasno. 033/542-668. Ko{evsko. vl. novogradnja. 5 sprat. 065/819-136. Mob. 1. stan 60 m2. pl. 5 kat.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. A. kod kafi}a SOS. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. u ku}i sa 3 stana. trosoban.000 KM. 061/335-591.000 KM.k PRODAJEM pos. A. 171. 033/205-846. 2 kat. 061/911-988. 115 m2. 76 m2. Mob. 77 m2. 061/188-846. Alipa{ino polje. Mob. Tel. 061/177-556.000 KM. Tel. 105. 065/819-136. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. preko puta OHR-a. Mob. 066/801-711. Tel. Mob. 033/447-940.k IZDAJEM sobu studentu. I sprat. 061/325-840. 125.k PRODAJEM gra|.k GRBAVICA. 1. 061/335-591. 71 m2.000 papiri uredni. ugao Ko{eva. dvostran. 061/320-439. Bosanskih gazija Ilid`a.32 mali Oglasi ILID@A. 062/334-371. 105.000 KM.k MARIJIN Dvor.k POFALI]I. 061/964-797. 1 sprat. cen. 3 kat. 78 m2.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. Mob. Marin Dvor 80 m2.000 KM. 6 kat.k .k NOVA Vogo{}a.k VOJNI^KO polje. Tel. pros tor 150 m2. Mob. 105. 061/143-076. 77. 112 m2.k KU]A. adaptiran. Pozderca.000 KM. Maglajli}. M. veliki balkon. 532-872. bataljona.000 KM. Trg nezavis.k JEDNOIPOSOBAN. 061/325-840. Mob. 033/617-742. 061/223-119.Tel.k NOVOIZGRA\ENA ku}a. 96. Tel. Engela ^engi} vili2.k PRODAJEM stan 69 m2. Mob. Vrazova. novogradnja. grijanje. Tek. Mob. 2 kat. Vila kod Merkatora. na Alipa{inom polju.k GRBAVICA. Tel.000 KM.k STARI G. 1. adaptiran. 2 sprat. Tel. 1 sprat. 2 sprat. Mob.000 KM. X sprat. 84 m2.Tel: 061/415-786. Mob. 061/836-764. Mob. 062/147-525. prostor. 2 sprat. + gara`a + 200 m2 oku}nice. Mob.k KOVA^I]I. pomo}ni objekti. 260. djelimi~no adaptiran. Petrakijina. kod BKC 80 m2.k ^ENGI] Vila. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu. fo to ko pir ni ca. Mob. 97. 6 sprat.k TROIPOSOBAN. 77 m2 + gara`a 17 m2. prostor 87 m2. 225-386.k GRBAVICA. 061/150-519. 1 sprat.500 KM. ku}a sa placom. Tel: 061/864-651.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. 137.k STAN 90 m2. nova.k CENTAR.k HRASNO. podrum. potpuno adaptiran. Mob. Mejta{. 061/188-846.000 KM. 061/188-846. balkon. kod med. Mob.k KU]A u Podgori Makarska 19. PRODAJEM stan. Ba{~ar{ija. 83. Su}eske. Mob. amer. 1 sprat. et. 033/624-655. novi radijatori. dva trosoban stana. Vrbanju{a. trosoban.k KU]A + plac 900 m2. ku}a-vila. ~etverokatnica.000 KM fiksno. u Kralja Tvrtka.000 KM. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Mob. cen. 54 m2. dvoiposoban. use ljiv odmah. 27 m2. 061/188-846. 062/383-064. 061/555-949. 538-365. povoljna cijena. 7 kat. Mob. I. Tel. dvoiposoban 71 m2. 443-282. Tel: 033/454-968. Tel.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. 55 m2. Vojni~ko 61 m2. 2.k STAN u Sarajevu. S. F. Tel. 55 m2/1. 061/415-787.k DOBRINJA V. grbavica.000 KM. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. parking. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana. 4 sprat. Alipa{ino polje. H. 46 m2. 061/223-119. renoviran. Mob. dvor. 1 kat. Mob.k NOVA Vogo{}a. Grada Kalgarija-Dobrinja 3.000 KM. Z. 1. Mob. Mob.000 KM. 061/223-119. Mob.000 KM. Tel. 524-809. Sedrenik.k KU]A bosanska. N. 57 m2. zemlji{te 10. centar. 061/701-044.k ALIPA[INO polje B faza. Mob. ba{ta. priz. sa velikom lo|om.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos.k ^ENGI] V.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. 53 m2.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. 5 m2. 34 m2. Tel. 061/869-396. 51 m2.k CENTAR. 77 m2. c. jednoiposoban.k DVOIPOSOBAN stan. potrebna adaptacija.k STARI Grad. Mob.k BRANILACA grada. Brki}a. dvostrano orijentisan. 711-666. VIII sprat. 061/325-840. sun~an. II sprat.000 KM.650 KM/m2. Tel.k PRODAJEM ili izdajem pos. polje. Tel.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. u nizu na ^engi} Vili. 4 sprat.000 KM. Hand`i}a. 128 m2. potpuno renoviran. stan 111 m2. 061/722-410. jednoiposoban. 062/383-064. 218.Tel. Trg zl. naselje nova Breka.

gara`a. Tel. Ma rin Dvor 80 m2. 1 sprat.000 KM. cijena 5. 061/909-320. 6.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. nokia. dasku. registrovan 5 + 2. Mob. Mob. 63 m2. Mob. 831-034.k ^ENGI] V. blokove. Tel: 061/070-105. u Sarajevu.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 061/809. belenzuke. Tel. 300. 2 sprat. Mob.k KUPUJEM gra|evinski materijal. 1/1. 3. cijena po dogovoru. i gra|. Gajev trg 58 m2.000 KM. isplata odmah. adaptiran. 52 m2. Marindvor. 87.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija.750 KM/m2. 85.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Mob. Mob. Kotromani}eva 5. gr. suhozlatice.000 m2 zemlje. Azize [a~irbegovi}. cimentu. na 061/199 328. Ba{~ar{ija. 4 sprat. Mob.k. Mob.k PRODAJEM stan. Marijindvor. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. grij. Tel.k LO@IONI^KA 105 m2. god. Tel. 061/205-235. 061/249-631. 180 KM.k PRODAJEM ford fiestu 1.000 eura.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Tel. 3 sprat. 170. 062/695-695. 061/159-507. 77. obveznice. pre{la 79. Mob.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 061/171-744. ^.OSLOBO\ENJE utorak.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e. 061/484-505. Tel. 37 m2 + balkon. Mob.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Mob.2013. privredni objekti na 4.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista.k DANIJELA Ozme.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra.k ISTO^NO Sarajevo. iza 15 sati. nije registrovana.000 km.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 061/484-505. Dobrinja. Mob. 133.8 Tdi 2000 God. Mob. 3 sprat.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. god. troiposoban.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. 066/376-807.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. 061/709-772.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. 160 m2.k STAN 65 m2.9. po pristupa~noj cijeni. Mob. staru deviznu {tednju. 120. 061/101-899.061/304-714.k HRASNO. [. 061/370-207. obaveznice. 061/323-906. Mob. 033/221-533.Tel. Mob.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. Mob. 0617214-405. PRODAJEM uvezane revije Bosna.608. naselje nova Breka.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. 76 m2. 061/709-772. ZEMLJA. 215. registrovana do 1/2013.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. 00 KM. Mob. Mob. 612351.k KUPUJEM umjetni~ke slike.k. tek registrovan. 532-497.k RENAUL cady. II sprat. stiropol.k IZDAJEM sobu studentu. 061/274-450.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. 061/205-235. filateliju. satove. 619-184. Mob. B. 60 m2. benzinac.350 KM/m2.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 063/879-720. izuzetna lokacija. 061/201-474. A. ul.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru. 061/497-138.k MARIN Dvor. 063/864-775. Tel. 60 m2. Tel.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/130-348. 205. stolica.3B. ure dni pa pi ri. Cijena 12.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“. Mob.B. Tel.065/869. povoljno. sve novo.k PRODAJEM trpezarijski sto.Tel: 061/031-588.k GRBAVICA I. amerikanac. Mob. god. Tel. 061/194-929.. Tel: 061/275-440.000. 061/484-505. ko mad. 2 balkona + gara`a. cijena 2200 KM/m2. 063/190-610. 061/177-556. Tel. 066/092-978. 443-282. I. 2003. gara`a. 0617205-235. 1 sprat. 061/537-152. lipa. 033/531-996.k ALIPA[INO. 71 m2.k PRODAJEM stan 69 m2.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997. 106. 2000 godina. soni. 1. 2 sprat. Mob.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. prostor. 1 sprat. Mob. Tel: 061/208-414. lift.k GRBAVICA. 066/801-711. 93.000 KM. + plac 700 m2.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. 120. 033/201-202. tro ipo so ban 84 m2.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 6 kat.k NOVOGRADNJA ul.500 KM. 061/279-971. Mob.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. 061/143-036. Mob.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km. 066/723-731. ljiljana. 062/858-532.I.k ZI DNO ogle da lo 200x75. zvati poslije 17 sati. Tel. kod med. 066/969-370. Mob. 2 kat.000 KM.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. Mob. 1 sprat. 110. novija gradnja.Tel. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo.k PRODAJEM Alfu 146. pos.k KUPUJEM dionice.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. Parolinska ^engi} Vila stanovi.D.500 KM.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici. Mob. 1 sprat.4 metalik siva. 97. 033/651-007. M. Mob: 061/172-518. ig. 2 sprat. Mob. Grada~a~ka. 061/350-156. Globus. Mob. KUPUJEM manji stan u Kantonu. 1. god. Mob: 061/982-661. 2 sprat. god. 061/248-394.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. 061/200-894 i 033/525-966. 061/507-756. sa gra|. 641-953. 061/323-977.000 KM. Mob. 5 sprat.Tel. KUPUJTEM dionice. alternator i za ostala vozila. ci je na 30 KM. aprate. bli zu Aus trij ske amba sa de. 062/959-129. automatik. cijena po dogovoru.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. akumulator nov. Mob. puno drvo.Tel: 066/969-370. 061/847-959. 8 sprat. prvi vlasnik. 46 m2. god.sms PRODAJEM toyotu rav4. Mob. centar.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. cijena povoljna. Tel: 061/382-219. 2. cjena po dogovoru. Tel. Ciglane. 061/320-439. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. Hume. 061/205-235. 061/205-235. fik. 59 ks.600 KM/m2. ordenje.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/274-450.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH.k PRODAJEM pe} za cen. Zvati svakim danom 8 do . ku}a 240 m2.8 T. 066/973-852. 061/159-507. 85 m2 + 2 velike terase. 44.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. 061/248-394. 2. 062/619-361. 87. cijena povoljna.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. Tel: 066/999-012. stare vezove sa srmom. 4 oktave. 52 m2. TOUR 1. mre`e 8x8. sa linijom-poja ~a lom.k. Su{i}a.Re gis tro van do 1. VP.k ORE BI]. sve 1/1.pacomoby. IX kat. strana tablica. cijena 26. 2. 065/027-864.k TRG Heroja. Tel. Mob. Tel. 644-294. Breka. F. 4 sprat.k SOKOLOVI] kolonija. hitno.000 eura.0 TDI. 033/536765 i 061/134-544. 061/839-592. satove zidne. 120 m2. 456-505. Mob. prodajem ku}u. 1900/900.Tel: 524-973. trosoban. 061/177-556.k PRODAJEM set za gas 250 KM. zna~ke i ost. 3 sprat. Butmir. Mob. 061/161-255. Tel. 061/488-033. Tel. 061/223-119. obaveznice. ci je na 30 KM. Mob.500 KM/m2. lokacija izuzetna.k. 2. 53 m2.k STAN 72 m2. 3 kom. dijelovi.k STAN 69 m2.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. kao nov.k KUPUJEM dionice. 062/264-379. Tel. Mob.Tel. 2 vrata. Mob. KS 2009. ba{ta. useljiva.Tel. Mob. 50m od mo ra. grij. balkon. 532-872. sa linijom-poja ~a lom. potkrovlje. 061/367-103. KUPUJEM stan u Sarajevu. ericsson. 58 m2. isplata odmah. 1984. 062/225-012. najjeftinije cijene. Mob.Tel: 061/247-186. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw.500 KM. Mob.k ^ENGI] Vila.k KUPUJEM dionice.k PRODAJEM Golfa 2. 5 minuta od Katedrale.k STA NO VI: Cen tar 40 m2. Mob. A. 36 m2.k JOSIPA Vanca{a. 061/906-579. VP. Muteveli}a. Tel: 061/625-765.godina. Mob. Tel. dvoeta`ni.k PRO DA JEM 061/869-396.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. Ilid`aLu `a ni. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu.ba. 1 sprat. 061/229-086.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje. 061/201-200. 107. 114.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. 524-973. dvosoban 52 m2.000 KM. Tel: 061/789-290. go di ne. naselje pandurica.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. DOBRINJA IV. 033/531-996. nacional. Mob. ima ispravlja~. 061/205-235. C faza. 061/170-254. pranje i su{enje vune.000 KM. solidno o~uvan i registrovan. IX kat.Tel: 061/323-906. 200 m2. renoviran. Tel. euro 2.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. Mob.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. st. no vo gra dnja. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub.k ^ENGI] Vila.k VOZILA AUDI-80 1.k PRODAJEM stan 121 m2. 654-793. samsung. 6 tapac. (Ili d`a52 m2 za 67.k HRASNO. 3 kat. Benca. ve}e i manje koli~ine.k PRODAJEM cijepana bukova drva. kao svila.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. plin.k PRODAJEM [kodu Oktaviju.k RAJLOVAC. Mob. 062/693-470. 4 alnaser.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. mart/o`ujak 2012. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime. Tel: 061/367-103.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. 1.k PRODAJEM ku}u 100 m2. Mob. polje.na.000 KM). baklje i ostalo.000 KM. komplet renoviran. ugalj.k PRODAJEM stan. 100 m2. 2 sprat. 1 sprat. dozvolom. kod Socijalnog.000 KM. 35. Sarajeva. sa vertikalnom `ivinom skalom.k FORD mondeo 1. ulaz u Osjek.000 KM. Mob. Tel: 061/201-474.000 KM. parking. 1.400 KM/m2.13 sati. novih i kori{tenih. ~etverokatnica.limuzina tamno plava boja tek registrovan. H. Peri}a. 447-940. 137. sve novo i sa garanciom. fakulteta.Tel. 93.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer.k GRAMOFON Sony. Tel: 061/620-000.km. Kvadrant. 062/147-525. 55 m2. Ni{i}i. 2.k STAN na ^obaniji. cijena 5. odli~no stanje. Kotromani~eva. dim.htc. 75 m2. Tel. potkrovlje.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006. Mob. od zeca. ul.pogon 4x4. balkonska vrata sa roletnama. Mob. I. 061/224 -104. }avrme. A. 0617449-822. 063/318-796. 50 m2.k GRAMOFON Sony. korpe i brojne druge proizvode. 062/326-072.k PRODAJEM pos. za sve. crvena boja. Tel. Tel: 066/510-328. sve 100 KM. plavi. Tel.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2.apple inphone.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 2. Tel. Grbavica. Ne d`a ri }i 59 m2. Tel. nov. 066/854-161. limuzina. inf.k PRODAJEM gara`u. Trg nezav. Mob. Tel. 062/621-424. cijena 20 KM. 8. u dobrom stanju. Tel. Abs. Alipa{ino polje. 2 trosobna stana. 84 m2 + 2 balkona. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. 061/724-504.k PRODAJEM stan 89 m2. 34 m2. Tel: 061/312-866. u odli~nom stanju. 063/036-955. Lu`ani. siporeks. 3 sprat. 445-371. XV sprat. Trg zlat.TD (90. A. Tel: 061/625-765. Tel. staru deviznu {tednju. Tel. Mob. Tel. njema~ke izrade. Tel.god. 061/145-504. fik sno 100 KM. Pe tro vi }a 10. 062/829-206 i 033/295-290. Mob.k CENTAR. Mob. Tel. Trsteni~ka. 061/047-960. stari nakit. 065/061-966.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi. certifikate.763. ru~ne. 061/205-235. Dalmatinska-centar.. bijele boje (meblo). ul. super sre|en. 613-116.k CEN TAR.k PRODAJEM XI BMW . Teheranski trg. 200 m2 i gara`a. stolove. B. 2500 KM/m2.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica). Mob. 061/224-704. Spahe 8.k .k DVOSOBAN stan. ispravan. 061/865-011. Saraj P. 061/484-505. isplata odmah. exst.000 KM. Engela. Mob. sarajevske i pirotske. Do la zim na adre su.Mob. benzinac. plava metalik.300 KM. 48 m2 + 70 m2 ba{te.Tel: 061/172-518. Tel. cen. Kvadrant.000 KM. vodu. 3.200 KM/m2. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. 116 m2. `enski. Tel. akcije ratnu o{tetu. blizina Katedrale. Tel. i 061/785-535. 065/061-966. Grbavi~ka. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. 061/370-207.000. Mob. 29. 062/920-814.000 KM. na tri eta`e. Mob. Be}irbegovi}a 1. sms PRODAJA mobitela. Mob. 1 sprat. iz Njema~ke. cen. 140. 2002. 061/484-505. Tel: 063/351-572.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Mob. god.k SOKOLOVI] kolonija. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 066/801-737.600 KM/m2. 60. Tel.033/465-510. Mob. 4 zimske gume. 061/182-128. vp. www. 2000. za pos.k ^ENGI] V. 40-42 original ko`a. prodajem ili mijenjam za Zagreb. Englela 34 m2. Tel: 061/795-449. 061/247-177.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. 45 m2.k AERODROMSKO 54 m2. 75. 74. 061/965-126. Mob. apartman uz more 40-70 m2.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta.400km. 95. Mob. cen.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 1. pand`e.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k \ENOVI]I. 033/526-625. pre{ao 119.k PRODAJEM stan 45 m2. Tel. X sprat. 061/358-772. A. 061/211-303. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. Tel: 546-456. KUPUJEM umjetni~ke slike.k DOBRINJA. 066/932-449. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a. 57 m2. 4 sprat. Mob. Tel. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje.000 KM. njema~ke firme i dr.500 KM. klima cijena 5. 061/205-235. cijena 19.000 KM. 061/488-033. Tel.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. troiposoban stan 94 m2. god. 2008.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. sa bojlerom za san. 6 sprat. Mob.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.k FORD mondeo 1.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. ga ra `a. alternator i za ostala vozila.000 KM/m2. Tel.000 eura. 066/723-731.k PORODI^NA ku}a. tel.000 KM. 061/279-333. cijena 200 KM. C faza. Tel. 5500 m2. 2 gara`na mjesta.[imi}a. benzinca registrovan u oktobru. Grba vica 68 m2. cijena 50 KM.000 km.k PRO DA JA drva i uglja. Grbavi~ka. sve ekstra izrade.000 KM. 4 alnaser. 200 KM. Tel. na Alipa{inom polju. na Grbavici. |epne. Tvin Spurk. reno vi ran. 061/605-851. N. 061/279-971.900. povo ljno. V.k pro zo re. Tel: 063/318-796. Tel. suteren. kod pijace u Lukavici.km. sablje. radnja. Mob. prostor 84 m2. 061/559-235. Grbavica. Vila kod Vjetrenja~e.k PRODAJEM Golfa 2. garancija 2.000 KM.000 KM.sms PRODAJEM golf 3. 061/182-128. 64 m2. 062/693-470.000 KM. lepenku. ordenje.k BREKA. Dobrinja. dvosjede. 52 m2.g. Mob.

061/359-500. 061/132-149. veliki kombi. 061/536-973. Mob. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas. ma{inski elemenata. pravim gelendere i kovane ograde.Tel.k TAPETAR.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. i gra|. Mob. SERVIS zdravlja.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. 061/480-069. 061/141-676. instalacije sistema. sms ELEKTRI^AR . Mob. depresija. Mob. Mob. 033/625-196. 061/519-089.k DVOSOBAN namje{ten stan.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave. sanitarije. 061/172-948.k KOMBI prevoz putnika. Al. brzo. 062/316-973.k KU CAM sve tek sto ve. Tel: 062/691-202. 032/691 794.k ABC Kompjuter servis. Mob. komarce i mi{eve. Tel. individualni rad od 5 do 75. Mob.k BRU[ENJE. podizanje sistema. inzulina. Sarajevu. instrukcije |acima. {ipoda.k MATEMATIKA instrukcije |acima. Tel. 061/879-188.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. 061/211-606. 443-282. gitere itd.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. Mob. 061/563-292. cijena 1 ~as/10 KM. 8 sati-24 sata. 532-872. 061/180-120. kvalitetno. Mob.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. tepiha. Mob.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.k VKV BRAVAR.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 062/940-550. namje{taja i auto sjedi{ta.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa.Tel. postavlja garni{e. 062/199-199 i 033/653-311.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.. platnene roletne i harmonika vrata. dolazim na adresu.ba .k VODOINSTALATER sa 30. infuzija. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.Tel. pregled ljekara (internist). itd). fizike. Tel: 062/918-201.k MOLER radi molersko-farbarske radove. 062/569-444. Bulevar Kulina bana 30-b. 061/157-991.Agencija: Tel: 061/188-011. antivirusi. moljce. Tel. Tel.k TV VIDEO servis.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. dolazim na lice mjesta. mehanike. Mob. gamad 100%efikasno. Tel. Slatina 8. nervoza. mijenjanje katetera. postavljanje laminata.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 065/733-400. 061/533-326. prodaja polovnih ra~unara. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. Tel. dolazi va{oj ku}i. 061/172-948. cijena do 20kom — 1. kvalitetno i povoljno. laboratorij. 061/225-424. popravka svih vrsta TV aparata. popravljam brave. TV plazmi. elektrotehnike. 061/902-688. 621-976. muhe. sajto vi. gara`nih vrata i blindiranih. mrave. vr{i opravku instalacija.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. pe}i. mrave.k USLUGE MAXIVITA. davanje injekcija. manje selidbe. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Mob. kucanje radova na ra~unaru. Mob. Hrasno. Tel: 061/552-556. Mob. aparate. uti~nica.com k VODOINSTALATER-elektri~ar. Tel.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja. ing. studente i odrasle.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. itd. 062/073-760. Tel. Tel. matematika. plinske instalacije i mijenjam konvektore. za sve |ake i studente. 062/907-356. kod med. 061/139-768. hranjenje. pro~eplje nje odvo da. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz matematike. 033/645-307. 061/915-981. Tel: 061/382-219.k MOLERI nude usluge.mikadobh. Tel. 065/572-966. Mob. radijatori. 033/219-761.k utorak. na Ilid`ai. (ku}na dostava). lustera.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Tel. 062/136-248 i Tel. 544-932 i 062/522-986. 061/243-891. Tel. 061/500-622.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. Alekse [anti}a 4.k BRAVAR i varilac. el. ispomo} radne snage po dogovoru. 1136 MIKADO d. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be. Mob. 061/522-476. panelne i DUAL zavjese.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. nove. 621-976. stjenice. moleraj. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. iskusan profesor. dolazak na adresu.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. Tel: 062/220-373.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. god. itd.k. Tel.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. Mob. ~as 6 KM. Tel. 062/909-306. dolazak na ku}nu adresu. radi kau}e i stolice. sanitarija. voda keramika uredno po dogovoru.k TAPETAR. u dr`avi i vani.k VR[IM prevoz selidbe. dolazim na adresu besplatno. instrukcije.k UNI[TAVAMO `ohare.Tel: 062/140-104. 062/127-525. Mob. Tel. i sve opravke. 5 KM. Mob. bojlera. 061/233-078. 630-332.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. PROFESOR engleskog daje instukcije. 062/522-986. gletovanje. nado gra dnja. 061/219-768.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike. moleraj. 062/177-796. instalacija. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.d. Mob. 062/177-796. stolarija. Tel. Sarajevo.com 398 „VITALIS“.k MATEMATIKA instrukcije |acima. 061/513-948.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. prevodi. postavljanje elektro instalacija i laminata. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. 061/922-476 i 033-800-514. kovane ograde.o. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). sa dugogodi{njim iskustvom. radim prevode. TELEFONIKO servis. Tel. 1: 25. 061/227-189. sve {kole i fakultete. 062/691-202. uz pratnju.k KERAMI^ARSKE usluge. god. veoma povoljno. bru{enje.k Dopisni{tvo Oslobo|enja.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi.k NJEMA^KI jezik. vra}anje podataka. selidbe.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 72 000 Zenica. 062/466-093.. Mob: 061/654-941. Popravak {poreta. stolova. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA.k BESPLATNE web prezentacije. el. servisi ra~unara. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. iz matematike i fizike. veoma uspje{no. uklanjanje virusa. ve}im i modernim kombijem. Tel. 033/232162. uni{tavamo `ohare. malterisanje i ostalo po potrebi. vi deo i web di zajn.k INSTRUKCIJE iz matematike. `aluzine. sa radnom snagom. 061/545-888. instalacije sistema.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Mob. dolazak na adesu. Tel. Mob. 240-895. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. ugradnja osigura~a. 718405. Tel/fax: 070/235-236. na Alipa{inom polju.k PARKETAR postavljanje. kre~enje.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. Mob. antivirusi.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. na www.: 3383202250044019. reuma. Mob. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju.o.anasnegina. dekorater. Mob. a mo`e i more. francuskog. 456-979. pro gra mi. 032/ 242 342. klupice. 535-659. naselje nova Breka. popravlja stare.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). Tel: 061/529-608. 061/571-361. Tel.k MATEMATIKU instruira dipl. trakaste. Tel.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 062/256-376. 71 000 Sarajevo. i sve drugo po dogovoru. mi{eve stjenice moljce i dr. Mob. web hosting. 061/513-448. izrada tel. 061/930-315.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.oslobodjenje. prekida~a. 061/365-677. 061/863-559. 062/723-575.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. instalacija. web hosting. 650-867. 033/655-600 i 061/551-515 www. 065/733-400. Mob. za sve {kole i fakultete. Tel. 061/141-659. Porodice Ribar 65. Mob. D`emala Bijedi}a 185. Mob.k BRAVARSKI radovi. ~as 6 KM. Mob. povoljno. Mob. ~isto. poduka za |ake. 062/569-444. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 061/700-863. 062/691-202.izrada elektri~ne instalacije. 062/738-728. 062/226-665.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Tel. indikatora. profesorica u mirovini.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. pe~i. 062/391-715. bojlera. Tel. 061/188-410. 061/922-476 i 033/800-514. ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. Mob. Mob. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. Mob.k OBAVLJAM poslove zidarske. 061/266-764 i 061/108-779. kupanje. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. Tel.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. prodaja polovnih ra~unara. ugradnja i popravka brava.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. na Ilid`i. Mob. 062/466-093. 6.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja. Tel. 061/482-882. neonki. dolazak na adresu. dolazim na va{u adresu. maturski radovi itd.k PROF.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. popravka i razvod instalacija. Tel.k MATEMATIKA. Mob. kom pju ter ska obra da.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. instrukcije i prevodi. struna. sterilitet. Doboj-Jug-Matuzi}i. 062/672-858. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 061/926-560.k ENGLESKI jezik. Tel. Mob. Tel. uz garanciju. glavobolja. VANJSKE PVC i AL. servisi ra~unara. Tel. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. lakiranje parketa. original daljinski za sve TV aparate. instrukcije. servis bojlera. dolazak besplatan. profesorica eng. 065/733-400. selidbe.k INSTRUIRAM |ake i studente. infuzije. Tel. 061/700-863. Tel. ENGLESKI.k SERVIS kompjutera sistemi. mart/o`ujak 2012. kao i selidbe iz Europe i BiH. 032/244-417. itisona. kuhinja. 74 000 Doboj. Mob. 062/139-034. 061/319-604. Tel. i{ijas. 600-514. tapete.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. 544-932. 062/147-525. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. plakara. Tel. Tel. ROLETNE. 061/551-035. iskustva.k.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. Mob. fakulteta. be`i~ne tel. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. dolazak na adresu. 510-228 i Mob. sve {kole i fakultete.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. jez. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. 061/221-668. 061/432-704.k INSTRUKCIJE. Mob. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. injekcije. dolazak na adresu. 75 000 Tuzla. u N. popravka i mon ta `a na mje {ta ja.k „DOM VI TA LIS“. Mob.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu.

filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o. Izlo`ba. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . Gotovo 100 prikazanih filmova. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. me|unarodni filmski festival FEST. i to prvi u Srbiji. i. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. jasnio je reditelj. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. . od ~ega 74 premijerno. marta. Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. evo. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. 6. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu. ali kako nam je rekao reditelj. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. „Davno. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. Sarajevo je 1972. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. ju~er su. koja je prodajnog karaktera. Tada je to bilo smije{no. Me|utim. {to i jeste njegova osobina. kada je u taj grad stigao klavir. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. jo{ 1994. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija.OSLOBO\ENJE utorak. ~ini se. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. rekao je Radivojac. Film je. lje filmove snimljene u protekloj godini. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . dodaju}i da 40 Soviljevih slika. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. SELIMOVI] dam dana. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. mart/o`ujak 2012. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. u konkurenciji sedam filmova. . odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. [to se . ni tu nije bilo dileme. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). 120. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. kao Fest na bis. u Beogradu je zavr{en 40. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. koji se sre}u naizgled slu~ajno. stolje}a. 9. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. rekla je Damjanovi}.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. marta. Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}.000 posjetilaca. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. da se povukao u sebe. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem.Ona je na svaki na ~in po se bna. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. ina~e. poslije 32 godine. Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja.u svijetu velikih. bi}e otvorena petnaest dana. pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika.

bi}e sa~uvane. za budu}e generacije. McCartney je od 1955. mart/o`ujak 2012.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . pjeva~u The Monkeesa. koji je preminuo u srijedu nave~er. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. kazao je ministar John Pennhouse. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade.. marta. The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend.36 SCENA utorak. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija.. sna`ne gitarske rifove. Ja. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. 9. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. nakon razvoda svojih roditelja. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. 10. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. saop{tili su britanski zvani~nici. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. prenosi AP. 6.000 fanova. Koncerti }e se odr`ati 8. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. prvi put se 1995. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. spektakularnu rasvjetu. i 11. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300. D. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. . Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. vih pjesama. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. pi{e u najavi koncerta. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. . OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. Najbolji britanski bend je Kasabian.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. navode organizatori. Bend. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. . The Horrors i Arctic Monkeys. kada mu je bilo svega pet godina. do 1963.

javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. Sretan sam ~ovjek. na velikom ekranu. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. prema porodici. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. 6. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. Ja. re`isera Georgea Lucasa. Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. neko kra}e. mart/o`ujak 2012. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. godini. obja{njava da ni sam ne zna odgovor. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom. u 82. marta. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach. D. Plan je jednostavan . Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina.2018. Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e. . Chewbacca. preminuo je proteklog vikenda u 82. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. U SAD-u. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. kao i za SF filmove E. . sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. i Bliski susreti tre}e vrste. ka`e ^oli}. . Njegov genijalan doprinos u obliku slika.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. on kao jedinu istinu vidi ljubav.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. kao i roboti R”-D2 i C-3PO.OSLOBO\ENJE utorak. mo`da se ja tu vi{e dajem. Bez nekog koketiranja i namjere.T. prijateljima i mojoj publici. . ali i {ire. ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. kazao je Lucas. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji.

ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere.pla}e ~asnicima i do~asnicima. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. a od naoru`anja imali su samo no`eve. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. ali i u vlastitim redovima. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. mobiteli i SMS-poruke. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. dakako. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Kad je u Hami 1982. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu.38 [TAMPA•TISAK utorak. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . sirijski vojni dezerteri. mart/o`ujak 2012. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. ustav se treba promijeniti. ho}e-ne}e. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. kupnju novih oru`ja. Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. brat predsjednika Bashara al-Assada. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. Tako je krvoproli}e zapo~elo. Poginulo je i vi{e policajaca. Kad je policija zapucala. osobito one bogate naftom. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. Ipak. a u Perzijskom zaljevu Katar. To je.sirijski natalitet vrlo je visok. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. 6. masovna pobuna preselila se u Siriju. te ne{to vojnika. Libije i Jemena. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). Libanon. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. Jemen i Oman. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. Oni koji su 1982. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti.najvi{e engleski i francuski . Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. godine izgubili svoje najbli`e. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Irak.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. Bili su spremni na osvetu. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. saveznike se nema vremena provjeravati. Jordan). uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. a vojska joj se u tome pridru`ila. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. Tu su jo{ Kuvajt. godine. a pogotovo Egiptu.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . Sirija. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade.

prihvatanja. opet kao retko kada. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). Srbija je sebe. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. U EU. naravno asimetri~nih. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. tako smo se. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. Drugo. izvla~enje o{te}ene tehnike. ^etvrto. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. i zajednicama iz koji je izrasla. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. Prvo. Evropi su zna~ajni iz. Tre}e. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. usaglasili s neposrednom okolinom. 6. na primer. ne opstanu ni EU ni evro. Prvo. Mo`da su preterali. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. u „[piglu”). uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . te postrojbe za logistiku. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Ali. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. Helmut Kol. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. koje }u izneti u sa`etom vidu. za „magnetisanje” je pridobila SAD. Kad je u Hami 1982. ali i u vlastitim redovima. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . Kuvajta. koja jeste. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata. Ako. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. nisam na{ao. Miro Radoj~i}. Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. bezbednosni. Saudijske Arabije. nije se razaralo (a jeste izvan nje. kao ni mnogi drugi radoznalci. nas. Drugo. odbijanja. premijerno u novijoj istoriji. da je po~etkom 1970-ih. . i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. Za obe je jo{ zagonetno. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. tako|e. ili ho}e da bude. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. Srbija je sebe. deo EU. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. Jedan od najpopularnijih reportera. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. utvr|eno je da. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. definisala kao zemlju politi~kog zapada. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. stoga. Tre}e. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. ~etiri decenije kasnije. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. Evroskeptici nemaju. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. ko jim slu~ajem. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. me|utim. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. bar ~etiri razloga.OSLOBO\ENJE utorak. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. premijerno u novijoj istoriji. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. Pa da. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. mart/o`ujak 2012. Pamtim. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. zna „gde bi nam bio kraj” da da. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. zavodljivosti. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. naime. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. pogotovu ne jednodu{nu. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina.

Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru. filadendron. kamelija. gospin vlasak. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. ceropegiju. asparagusl vo di te ra~una. na laganoj vatri. {eflera. vodeniku. scindapsus. Ako imaju dovoljno svjetla.infarkt. ciklama. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. bakreni lonci. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. STIL. dracenu. sobnu lozu. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. dra ce nu. datulju. lupanje srca. oleander. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). . TRENDOVI LJEPOTA. dracene. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. aucuba japonicu. asparagus. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e . OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar.5 kg piletine 1. fikus benjamin. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. papratac. dosolite i pobiberite. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. a nemaju jak bol u grudima. porculanske zdjele. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. fikus benjamin. Saft izmutite.. poput monstere. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka.. sobna loza. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. paprat. bijelim Tshirticama. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. puzavice. dolaze cipele i tenisice. na stepenicama br{ljan. mart/o`ujak 2012. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. hortenzija.l dracenu. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. Prijedlog su sobna jela. povremeno probadanje u grudima. Ljekaru ih. {to je ujedno i najbolji izbor. te je odlo`ite na toplo. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. Ali. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. puzavice. odnosno {loga. MODA. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. kalanhoja. paprat. klorofitum. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. te smokve. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{. mje{avinu za~ina i kadulju. za manje hodnike kraljevsku begoniju. Pre dla `e mo za~insko bilje. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. fikuse... 2 dl vina. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. {e fle re. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke. posolite i pobiberite. sobnu araliju. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. Kuhinjski pribor. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. 6. Ali. kratko (2-3 minuta) prodinstajte. razne penja~ice.

Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. {aku. Kao i njegov prethodnik. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. To nikako nije sve. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. Pored toga.85“ iPad modela po~ne ove godine. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. Nikon D4 . Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. 6. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian.8GHz uz Turbo Boost. Apple planira da proizvodnju 7. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. pa kao ljudi. full-frame CMOS senzor. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. On ima ugra|en i projektor. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. 16. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta.2MP. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. Prije toga. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi. mart/o`ujak 2012. EURO 2012. mobitel koji ima ugra|en projektor. Tako|er. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. po~inje 8. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. poput bu{ilice.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. pa se mo`e re}i da je iPad. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. Ure|aj ima operativni sistem Android. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. Robot ARM ima ruku. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. a pri tome koristi vid. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. me|u kojima je 1GHz procesor. omogu}uje unaprije|enu grafiku. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. Tako|er. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. Aplikacija EURO 2012. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. a to su One X. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. vrat i senzore na glavi. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo. One S i One V. 16GB slobodnog hard-drive prostora. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. a kada prvenstvo po~ne.800. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204.3GHz brzina radnog takta. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara.OSLOBO\ENJE utorak. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. u tehnolo{kom svijetu. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. u neku ruku. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. ve} i stara vijest. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. Svaki od njih ima 4. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu.

Lukovo polje 54 . Enver Pr{e{ i Rehad Deljo . direktor II . FRANKFURT AM MAIN.413. 2.273 KM h) Teku}a sredstva 283.467. Trg Barcelone 1 .zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I . a preko DEUTSCHE BANK AG. Gora`de.00 KM h) Teku}a sredstva 3. I .~lanovi uprave Ismet Bukva.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . Bahto Hamid .627.425.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d.958.adresa sjedi{ta Ustikolina bb.015 c) Dugoro~ne obaveze 2.ba . 4.943 b) Rashodi 2.687.993. Sarajevo. CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH.682.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.broj telefona i telefaksa.adresa sjedi{ta Sinica br.d.o.249.d.predsjednik.I. Gora`de . Ustikolina. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH".927 KM j) Ukupno pasiva 2. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I .782. Pravilnika o sadr`aju.958.d.687.742.958.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43. 038/221-145. sekretar Dru{tva II .puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.net.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.ba . stav 1.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.broj telefona i telefaksa.479. direktor. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.ba .00 KM j) Ukupno pasiva 48.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48. Kurtovi} Almas.W. Ustikolina . Sarajevo . 2012. e-mail i web stranica.00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16. I . objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. [emso Temin. -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. ta~ka b. Lejla Kr{lak. nominalne vr.092. Sarajevo.OP]I PODACI O EMITENTU . Bahto Hamid. br.00 KM g) Rashodi 8.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica. U skladu sa ~lanom 4. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www. i 2.124.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja.00 KM PASIVA f) Kapital 28. Pravilnika o sadr`aju.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. 5 .broj emitovanih vrijednosnih papira 83. stav 1. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci. ta~ka b. Gora`de.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.I. GPD "DRINA" d.251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.d. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. Ul. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.o. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.T. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.W.121.d. Gora`de.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR. ~lan.949.950 KM IV . 6.30 nominalna vrijednost .PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. III .~lan. na adresu pretplata@oslobodjenje. Gora`de. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .~lan .d.hoteleurope.650. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.231 b) Upisani osnovni kapital 4. broj 37/09).141 KM g) Rashodi 1.887. mpimlin@bih. USTIKOLINA .ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. predsjednik.OSLOBO\ENJE.240.969.877.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br. ta~ka a.d.027.974 redovne dionice i nominalna cijena 25.386. direktor U skladu sa ~l. 29.425. v. lejlak@hoteleurope.978.I. e-mail i web stranica: Tel/fax. dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.com.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.o.00 KM i) Porez na dobit 209. 033/580-580.476.035. 14. XII 2011.ba. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6.F.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica.059.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3.T.805 KM PASIVA f) Kapital 2.d.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43.o. kao i u inostranstvu. 033-580-553. MPI “MLIN“ d.1. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.o. www.OP]I PODACI O EMITENTU .kagi.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . Pravilnika o sadr`aju.42 OGLASI utorak.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.OP]I PODACI O EMITENTU . Sarajevo.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin .o.039. i 2. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82.W. Kasim Bajrovi}.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina. e-mail gpddrina@bih.F.T. v.532. Deljo Zijad. direktor II .~lanovi uprave Munib ^au{evi}.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410.2006.027.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . BA393383204890493726 . 77 KM i nominalna cijena . za hotelijerstvo i turizam Sarajevo.puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d. U skladu sa ~lanom 4.broj telefona i telefaksa.334 (22. i 2.327 c) Teku}a sredstva 906. ~lan . Gora`de .628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.net.20) i nominalna cijena .905.582 PASIVA a) Kapital 3.ba .broj emitovanih vrijednosnih papira 223.489.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410. UNCRBA22XXX. stav 1.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.958.00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.puna i skra}ena firma „Europa“ d.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}.408.d. mart/o`ujak 2012.675.723 e) Ukupno pasiva 7. „Europa“ d.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . Sarajevo III . 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa .predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.F.v. S.909 obi~nih dionica.883.31.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1. S.093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III . aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje.00 KM IV. Durd`i} Mina .

Na`alost. prirode. tagutu. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. esencije. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). dobrih djela i dobro~instva. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. i zato samo Njemu trebaju robovati. U 89. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. izo pa~enos ti. G. svijeta. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. mije{a mitove. do 1942. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. svijest. strasti. solidarnosti. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. 1475. {to je i bio uzrok sukoba. a sebe kraljem. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. 1836. ni ispod.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti.{. natjecanja u dobru. Romi [najder. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. iskrenim. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. dru{tvenog i dru{tvenosti. nagona. neposredno i direktno dariva svjetlost. marta 1948. zajednice. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. solidarnosti. vrijednosti. isti Izvor nafake. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. priroda i ljudski svijet. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. saradnje. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. i u svemiru. Odredbom. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. Spaho“. {to je zabluda politeista. smislom i ciljem. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. Mislilac hri{}anske inspiracije. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. vodu ili ki{u. perver zi ji. uhap{en Ta Mok. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. poliglot. pjesni~ke i druge gra|e. To je cijena ljudske slobode. magiju i realnost. zvani ljudsko dru{tvo. “Mikelan|elo”. {to je fikcija nevjernika. `ivot i nafaku svakom stvorenju. emocije i pamet. svrhom. bescilju. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. a nisu im kao vlasni{tvo predati. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. nakanom. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. 1874. vjerozakona. proporciju i mjeru remeti i u sebi. saradnje. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. 1993. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi. organskih. harmoniju. Najkra}e. Rita Hejvort i Anita Ekberg. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. 2002. dru{tva. uz granicu s Tajlandom. `ivimo. a povjerenu i prilago|enu prirodu. reda i poretka. interesa i koristi prisutna je i Objava. D`ejn Mensfild. 1953. dra” “Ciganin i . 1946. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. ljudi. ljudskosti i dru{tvenosti. Meksikanci. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. slikar. Obradio je vi{e od 1. 1629. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. mart/o`ujak 2012. isti Vladar i isti Odr`avatelj. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. po`uda. zajednici i ljudima. nakani i na~inu stvaranja povjereni. izravno. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. 2004. 1980. Na sjeveru Kambod`e. pravim vjernicima. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. Tokom hodo~a{}a u Meku. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . 2005. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. slobodni. vijeka. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. {ejtanu. H. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha.500 rukopisa teolo{ke. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. i D`ehennemu. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. koristiti. a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. 2001. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. 1992. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije.{. ali isto tako i neraskidiva veza. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. ni sa strane svemira i prirode. 2007. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. ni izvan. koji je osvojio poznate ljepotice. Priroda Allahovom Voljom. tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. . autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Umro 23. razum. dobrih djela. straha. pribli`ava Allahu. Mehmed ef. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. 1994. etike. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. 1999. d`entlmen”). drugi po veli~ini grad u Angoli. Kako su priroda. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. poredak. univerzum. dominiraju instikti . historijske. poroka. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta.001 no}“. `ivota i svijeta koja preko: vjere. Dakle. dru{tva. me|u kojima su Merilin Monro. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. 1480. Pravom putu i ispravnom `ivotu. zrak ili vazduh. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). 1941. a ne predati univerzum. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. U okviru istog reda. autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. i u dru{tvu. a ~ovjek red. 1998. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. 1957. 1944. 6. 1927. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. [to se ti~e kosmosa. “Smisao istorije”. Osnovao je 1890. ~ovjeka.u dru{tvu pored instikta. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. Hans Bete Fehim ef. Spaho. anorganskih. pet osjetila. dru{tva. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. muslimana toga doba. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije.OSLOBO\ENJE utorak. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. prilago|eni i upokoreni ljudima. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. i u prirodi. sudbine. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. unaprijed odre|enom. koji je 1883. tako Allah d`.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. intuicija. vijeka. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. ju`no od Bagdada. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. Svemir i priroda su po sadr`aju. besmislu. doba kolere”). U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete.u dru{tvu ireverzibiliteta. kulture. jedan od najve}ih filozofa 20. niti joj robovati. a od sebe. “^ovjek i ma{ina”.“ Dakle. vjerujemo. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. jasno i precizno. “Filozofija slobode”. um. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. sluge. 1900. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. prilago|eni i primjereni. ~estitim i dobronamjernim ljudima. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. isti Gospodar. savjest. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. egzistencije. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije.

E. 14. Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). Iskra. Idealni tim 24. Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Red`epi. Oru~. Omerinovi}). Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). me|utim. 2:0 . Teren te`ak za igru. u kojoj sudjeluju: Borac. Amar Burovi} (Sarajevo). marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. Kmeta{. naravno da bismo izabrali no}ni termin. Jusufba{i}). Jele~.30. Mla di bh. J. Li. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. Samir Radovac (Sarajevo). ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). Zatagi}. Oru~). Schwab (Bayer Leverkusen). Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Iako su zvani~ni termini za 16. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. Maroh (Nurnberg). Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski).Mi{i} (77). Trener: Husnija Arapovi}. Adel Halilovi} (RB Salzburg). Derdiyok (Bayer Leverkusen). Ibi{evi} (Stuttgart). Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. Oru~ (od 65. Naime. Sli~an scenario i u 75. kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Cassio. ISKRA: Karanovi}. ^elik. Kagawa (Borussia Dortmund). a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. @eljo . . Varupa. Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. imala je nekoliko dobrih prilika. Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. Karad`a.Red`epi (75). a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. {to }e biti prva provjera bh. Gurbeta). Varupa.N. Kova~ (od 75. Gledatelja 200.Batovanja (22).30 i 17. lektor Malko~evi}.44 SPORT utorak. Karali} (od 70. Terzi}. kadeta za kvalifikacije za EP 2013. Huseinspahi}. Goran Ratkovi} (Borac). do 29. Varupa (63).30. “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. Gr~ke i Slovenije. U 63. OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim. a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. ^ehaja). reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. Simeunovi}. Marko Simovi} (Leotar). Marko Mihojevi} (Leotar). 4:0 . Ribi}. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. Gundogan (Borussia Dortmund). Mladen Perovi} (Slavija). Varupa. gdje }e 8. Castro (Bayer Leverkusen). Batovanja. Terzi}). Sloboda i [iroki Brijeg. prema izboru novinara Kickera. minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Zec (od 70. BiH je od 24. mart/o`ujak 2012. obavijestili su nas iz plavog tabora. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Prijateljski me~: Travnik . [iljak. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Kerim Memija (@eljezni~ar).[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. @elje Amar Osim donesenu odluku. Kuzmanovi} (Stuttgart). Peji} (od 75. La{tro. Edis Tahiri (Olimpic). Toprak (Bayer Leverkusen). Mi{i}. te 19. Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. kolo sezone 2011/12. minuti. Su~i} (od 75. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). u Slova~koj.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. [iroki Brijeg i Vele`. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora. marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Amar Heri} (^elik). Popovi} (od 80. N. 3:0 . Strijelci: 1:0 . Handan. s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. Behi}). Borac. Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. Emil Gluhali} (Zagreb). 6. Lihovac. bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Kova~evi}. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. odli~ne asistencije Cassia. Fuka). Kiessling (Bayer Leverkusen). kola Bundeslige. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. povi} (Kozara). ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju. N. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. a plavi su odlu~ili igrati po danu. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. [ari}. Zeko. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . Seferovi} (od 75. . te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. “Da su vremenski uslovi druga~iji. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. Almir Aganspahi} (Olimpic). Trener: Ned`ad Selimovi}.

godini. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. stoper Sarajeva. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. jer mi smo zaista dobro uigrani. 6. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. a poznato je da u 1. . Treba pozitivno razmi{ljati. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. osim kontrolnih utakmica. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. pacijent umro. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. Bi}e te{ko. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone.“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. Idemo na pobjedu. ^itluku i Opatiji. Prema njegovim rije~ima. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. odradi}emo dva treninga u utorak. Li. J. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca . Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. „@elimo ostati u vrhu. “Ima tu sve ga. odnotat. rekao je Torlak. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. a ~eka ih i gostovanje kod Borca. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. ~eka nas te`ak raspored. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. “Ovo je jednostavno sr. Z. a mana je to {to nas svi dobro znaju. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. . “Trenira. sigurno je da }e biti poja~anje. a najbolje ju je opisao Franck Ribery. ovisi}e to o nalazima. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela.OSLOBO\ENJE utorak. godine.@eljezni~aru. morao je snimati to. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva. Bayer je bio bolji sa 2:0. S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. Ostali su zdravi i spremni. i 1992. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. koji je kako tvrdi Torlak. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . Me|utim. Naime. [teta. mart/o`ujak 2012. dokazao je povratak. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. kao {to su Mirza Rizvanovi}. konstatovao je Torlak. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Imamo mi tu Slavka Brekala. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. Sada kada je to slu~aj. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. a tu je i polufinale Kupa. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . kolu moraju biti pravi. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. Kako god bude. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. ima jako te`ak raspored. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. je~i su Vedrana Je{e. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka. ~ija ekipa .. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem.. “Umor je jedan od faktora.umor. na Pecari. {to im se posljednji put dogodilo 1991.

dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka. pauzira nekoliko sedmica. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. no svi timovi imaju oscilacija. a Ker`akov. Nismo u dobroj formi. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza.” . Semak ruskog tima. Nismo u dobroj formi. Me|utim. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. Zvani~ne potvrde jo{ nema. Na drugoj strani. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. 6. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. ali i u budu}nosti.Milan (0:4). Parovi: Benfica . Arsenal . Luisao su aduti portugalskog sastava. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. te je nje gov nas tup bio upi tan. mart/o`ujak 2012. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1). stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. To izgleda nemogu}e. Maxi Pereira. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. a on je igru napustio u 57. koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. kada su nadigrali topnike. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. godine. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0.Zenit (prvi me~ 2:3). veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. koji je 2009. Bender (22) je doveden u klub za 2. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. je trener Benfice Jorge Jesus. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. Veznjak. Podsje}anja radi. Li. Nemamo {ta izgubiti. odlu~io je istr~ati na J. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. koji je povrijedio koljeno. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}. Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. prenosi Bild.5 miliona eura.46 SPORT utorak. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. uz dva gola Robina van Persieja. minuti. zbog povrede butnog mi{i}a. Cardozo. teren. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. . a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. Me~evi po~inju u 20. OSLOBO\ENJE Povrede bh. ali va`nu prednost. [irokov. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig.45 sati. Peterburga. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu.

Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. a pala je i pokoja suza radosnica. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . Grada~ac 15. Rezultati: Litva . Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. Zenica 10. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. produ`etak. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in.New Jersey 101:104. Povratak klasici Aktuelno . 5. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. Sama utakmica bila je veoma tvrda. Biha} 21. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine.@ivinice 78 56:53.Miami 93:83. 8. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. Gradina Koteks-Trica . Na kraju. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa.Honda Civic 2012. tj. 11. a imaju evroliga{a. Philadelphia . u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. ali i finalu. Gradina Koteks-Trica 15. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. 9.LA Clippers 103:105. M. rekao je Odom. Drugo mjesto za nas kao da je titula. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. 2. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Houston . “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M. Rondo je ubacio 18 ko{eva.Chicago 91:96. ali su im Zeni~anke dobro parirale. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. TUNOVI] ma}instvu.Sacramento 88:96. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. Odom je. Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. Salinas Falcons 12. Onda poslije toga ide i prvenstvo. Sloboda 21. mart/o`ujak 2012. {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. Odmah po preuzimanju dva pehara. ~ime je ostavio svoju ekipu. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu.Denver 94:99. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. Od`ak 18. Srednjo{kolac 13. Drugo mjesto za nas kao da je titula.Sloboda 71:95. koja se uistinu ove sezone bori s formom. produ`etak. ali i da se ekipa borila do kraja. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka. LA Lakers . godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17).OSLOBO\ENJE utorak. 6. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . Srednjo{kolac . na cjedilu. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. Oko 3.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12. “Nismo uspjeli pobijediti. . trenerica Partizana. Rezultati:Boston . da nisu obrukali ni grad. Charlotte . jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. 3.Travnik 73:76. barem tako tvrdi. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103.New York 115:111. @ivinice 78 19.Noviteti 2012. Odom je 22. Toronto . najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. Biha} Salinas Falcons 20:0. rina Maljkovi}. slobodna je bila ekipa Zenice. koja }e napuniti ovu dvoranu. Poredak:1. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. San Antonio . ali i odli~an doma}in. 7. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. naravno da smo sre}ni. Phoenix . Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . ali smo se dobro borili. Travnik 18. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. 10. ali smo se dobro borili. Litva 15. 4.Golden State 83:75. [to se ti~e same utakmice. trener ^elika. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. aplauzom su pozdravili go{}e.Od`ak 101:55. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka.000 prisutnih u Gradskoj areni. godine. 6. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. Podsjetimo. Grada~ac . Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}.

Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G. Sadmir Habibovi}. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . 332.665. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}. 6. najbolje rangirani bh. koja je objavljena ju~er. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. Mardy Fish (SAD) 2. Mervana Jugi} . mart/o`ujak 2012. Almin Avdovi}.Salki} na 92. Emir Memi{evi}. Rumunija od 16. Kerim Omerbegovi}. dok je u konkurenciji dublova na 92. B.875. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. do 11.450. . Austriji. 886.680. Tomislav Brki} (BiH) 87. Lejla Tutund`i}. 3. 4. Vera Zvonareva (Rus) 4.390. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto. 301.825. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. Bahra Avdovi}. do 18. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer. 3.Salki} (BiH) 144.. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. Sabina Tanovi}. Adna Bori}. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. 9. 417. koja se ovih dana organizuju {irom planete. David Ferrer ([pa) 4. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. V. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47.810. D`anan ^ukurija. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici.860. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. Petra Kvitova (^e{) 7. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. 2. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. Najbolje rangirana bh. kod mla|ih kadeta. a u borbama Kerim Omerbegovi}.710. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). 8. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. Marion Bar toli (Fra) 5. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. 603. Ema Burgi} (BiH) 13. a u borbama Deni Memi}. Andy Murray (VB) 7. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. 6. Roger Federer ([vi) 8. U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. Jasmina Tinji} (BiH) 206. Jusuf Ali Ra{idagi}. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. poziciji u singlu. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. ovi nastupi su otkazani. Agnieszka Radwanska (Polj) 5.270. nastupi}e Nihad Ba{i}. 4. Samantha Stosur (Aus) 5. S druge strane. Alen ^ukurija. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. Victoria Azarenka (Blr) 8. mjesto. 310. Amer Deli} (BiH) 285. Dina ^ukurija. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova.415. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija. Prvi je i dalje Novak \okovi}. Jusuf Ali Ra{idagi}. Jelena Simi} (BiH) 16. mjesto. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. marta. Damir D`umhur (BiH) 145.310.840. 952. 674.160. Ibrahim \onko. Na`alost. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). 5. Emir Kaljanac. 8. Mirza Ba{i} (BiH) 148. Elvedin Avdovi}. mjestu. rade punom parom. do}i u pitanje. Maria Sharapova (Rus) 7. 10. Edita Murguz. Samir Selimovi}. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. Ned`ad Husi}. Na Li (Kin) 4. marta u kineskom [angaju. Rafael Nadal ([pa) 10. 7.850.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. poziciji. a u borbama Ibrahim \onko.095. Osvojeno je deset pehara . 10. aprila. Lejla Tutund`i}. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. Caroline Wozniacki (Dan) 6. 266. Toma{ Berdych (^e{) 3. 9. Tarik Omeragi} }e. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. Edita Murguz. 178. 5. Za najboljeg takmi~ara. Srbiji i Hrvatskoj. ATP rang-lista: 1. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). 6. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. Ba{i} je sada na 301. Grada vratila se sa 19 zlatnih. Od bh. Novak \okovi} (Srb) 13. Bronze su osvojili Goro Arel. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. Aldin [etki} (BiH) 72. 2. Anel Polutak. Asja Kla~ar.za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja. 7. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. ko je }e se odr`ati od 9. WTA rang-lista: 1. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. Mer vana Jugi} .710. D`umhur na 310. B. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. Elvedin Avdovi}. 475. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}.980. marta do 1. koji sada zauzima 475. mjestu. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta..340. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. Andrea Petkovi} (Njem) 3. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici. u Vogo{}i. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. Tako|e. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju.455. a Brki} na 417. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. teniser Amer Deli} ostao je na 178. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja.

~lan Atletskog kluba Zenica. Lov}en 6 (3). u Sarajevu. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. VRANJE[ Pripreme bh. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). G. Trener: Pero Milo{evi}. Bra~kovi} 2. D. ali to nije i slu`beno potvr|eno. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT . “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. Lov}en 6. Markovi} 5. Pejovi} 1. Popovi} 1. G. Trener: Goran Tomi}. koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. Mladi sastav bh. koja nam je potvrdila dolazak. Radovi} 3. marta. Latkovi} 2. BOSNA BHT: Poli}. Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. Gledalaca 100. V. Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. Burnazovi}. godine. Markovi}. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. Hrbat 6 (1). Osim Mileusni}a. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja. Dra{kovi} 1. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. 1 sedmerac). La- bilje`io tri izjedna~enja. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. Efendi} (6 odbrana). aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17. Dedaji} 1. Simi} (15 odbrana). U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2). dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). prva mjesta u Splitu su od bh. mart/o`ujak 2012.OSLOBO\ENJE utorak. Grbovi} 4. Delegat: Zahid Crnki} (BiH).04 m). . Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. I. do 9. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju.65 m) i diska (41. Demirovi}. u [paniji. Podsjetimo. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. Terza 3. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. Joveti} 2. ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. Me|utim. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. Kalu|erovi} 1. pod nazivom Zlatni pijetao. kola regionalne SEHA lige. do 8. Lingo. Stankovi}. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. ali i selekcijom Crne Gore. na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1.14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. Najbolji bh.92 m). te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. Lipovina. ]UMUROVI] odbrana. Me|utim. 6.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Peri{i} 3. Mi. . . o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. Durakovi} 1. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. do 9. Zulfi} 4 (1). N. On je hitnuo koplje na 74. juna) za odlazak na SP 2013. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. Velispahi}. Alibegovi} 1. Jusufovi}. Sabljakovi}. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. uz tri pobjede i dva poraza.

OSLOBO\ENJE Prilog broj 2. 23. Salihov. klase povr{ine 189 m2 . Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to.634 m2 . ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183.00 KM. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I .ba www.55 KM. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.155. iznos od 100. [etka Berislav. godine. suzdr`ano ili negativno. 032 401-257. Hasibov. u suprotnom. Fra An|ela Zvizdovi}a br.390. vrijednost predmeta spora 16. ing. ozna~ene sa: . uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494. katastarska op}ina Mitrovi}i. godinu rmk promet Zenica. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22. Zavidovi}i. katastarska op}ina Mustajba{i}i.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. 2012.89 KM.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. sa dijelom 31/100. 2012. Sarajevo. a na osnovu ~l. 28. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice. stav 1. stav 1.308. sa dijelom 38/100. 2011. Mustafina.473. tj. majdan kame povr{ine 29. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. 28. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. Sudija Sanela Goru{anovi} . Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice. ul. Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu.ba . 348. 2. Ulica kadije Uvejsa br.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . iznos od 2. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. ZPP-a). i 329. 5. 2012. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. Zenica .684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. 27. ozna~ene sa: . godine u 12 sati. 2. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019.d.OP]I PODACI O EMITENTU . OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i.katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice". 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.170. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo.broj telefona i telefaksa. 2. 2. e-mail i web stranica tel.376. 6. a po zahtjevu Valjevac Mirsada. 16. DRSV Valjevac Mirsad. takse na presudu u iznosu od 100. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. Skroze bb. godine Na osnovu ~lana 63. Kakanj. i 2. i to sudija Sanja Vu~ijak.180. 31. 28. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. Mostar. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir.629 h) Teku}a sredstva 3.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. pred ovaj sud u sobu broj 330/III.s. mart/o`ujak 2012.764.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom. 6. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024.884. `rtava. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Bl.d. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Mostar. iz Skroza bb.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. ul. sudija Sanela Goru{anovi} .22 KM. 27. ul. ul. predsjednik Muhamed Mu{ija. sa dijelom 1/1.781. pa do dana isplate iznos od 1.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. sin Sakiba. Pravilnika o sadr`aju. ta~ka b. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. ul. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. po~ev od dana podno{enja tu`be.438. protiv tu`enog Mari} Milenko. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani.409. Zenica . [ufflaya 26. 2012.net. 6. Radi}a br.~lanovi uprave Muhamed Begi}.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. fax 032 244-135. povr{ine 5. ostala nep.Butigan. i ~lana 67. ]ori} Sa{a.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . 2012. broj 19/03 i 54/04). Sakibov.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222. op}ina Zavidovi}i. ul. godine.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". godine. ul. radi duga.007 IV .85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. U skladu sa ~lanom 4. 2011. Visoko.187.155. generalni direktor Sarija Arnaut. godine. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". 2. ~lan Nijaz Begi}.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . 2012. 6. Dr. ~lan Suad Orli}.604 g) Rashodi 7. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. godine Op}inski sud u Sarajevu.skra}eni naziv . v.rmkpromet. ~lan Abdulah Serdarevi}.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II . dipl. lahke brigade bb. e-mail: rmkprom@bih. Radovlje bb.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. oranica 5. Mostar. 1. S.323 h) Dugoro~ne obaveze 1. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. sin Saliha. 311. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}. ZPP-a. Kozarskih junaka 13.927 m2 . 2011.00 KM na ime naknada za opomene. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. Olovska 84. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze.adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. radi duga.810 g) Upisani osnovni kapital 26.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. godine Op}inski sud u Sarajevu. protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. Sarajevo. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. 26. a u vezi sa ~lanovima 328. iz Visokog. M.p.351 j) Ukupno pasiva 26. i ~lana 67. NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". . godine Na osnovu ~lana 63. ul.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . Kosovskih junaka 12. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. ~lan .313 PASIVA f) Kapital 23. Kozarskih junaka 13.

Vehbi ef.OSLOBO\ENJE utorak.30-15.30-15. subota nedjelja 07-19 07. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30-15. [emsekadi}a Kulina bana bb H. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. mart/o`ujak 2012. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI.30 07-19 07. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 07-19 07. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15.30 09-19 08-16.30 07-16 07-14 07-19 07.30 07-19 07. 14.30-15. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . 6. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.

Porodice Ribar vp 58m2. 061/211-300.k STAN u Ul.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. balkon. vp. cijena po dogovoru. radim prevode. Mob. 001 PROF. u odli~nom stanju. internet. za sve {kole i fakultete. Tel. 065/027-864. komarce i mi{eve.k MOLERI nude usluge.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan.Tel:061/247-186. antivirusi.pogon 4x4. 630-332. Hrasno. 061/533-326. registrovan 5+2.k IZDAJEM sobu. 065/819-136. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). centar. Tel/fax: 070/235-236. 621-976.k POFALI]I.trosobni stanovi. aprate. 061/227-189.k DVOSOBAN namje{ten stan.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. na Grbavici i Dobrinji V. Tel: 061/171-897. Tel. na du`i period (agencija). injekcije.com. Mob. Mob. 061/180-120. 061/350688. i 061/785-535. Mob. Tel. 0617323-347. dolazak na adresu. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. eta`no centralno grijanje. VII sprat. web hosting. Tel. Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. ugradnja i popravka brava. Zvati svakim danom 8 do . bojlera. Vrbanju{a. Tel. 061/243-891.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. mart/o`ujak 2012.Tel. 285. vr{i opravku instalacija. Tel. Tel. prevodi. A. 84m2. 062/907-831.5KM. 062/383064. nove. 061/177-556. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 062/916-472. dva trosoban stana. za sve |ake i studente. 062/738-728. parking.400 KM/m2. mrave.k STROGI centar. Tel.k BRAVARSKI radovi. Mob.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Makarska rivijera. 062/139-034. Mob. firma Glanz. studente i odrasle.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. Mob. Mob. 1:25. cijena 200 KM.k IZDAJEM pos. Mob. 542668. 1 sprat. 3 sprat.k VODOINSTALATER-elektri~ar. Mob. sa dvori{tem. Tel. 59 ks. 062/910-407.000KM. Tel: 061/548-023. el.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4.k IZDAJEM pos.00 KM. obveznice.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. nervoza. 2050KM/m2. inf. (ku}na dostava). Tel. KS 2009. Brdak~ije I sprat. 061/571-361. isplata odmah. 032/244-417. Mob. M. Tel. uz garanciju. suhozlatice. Ciglane i 56m2 centar. 128m2. Tel:061/382-219. Tel. francuskog.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2. Tel. parking. pranje i su{enje vune. u zgradi. Tel. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. ericsson. Tel.TD (90. Mob. Mob.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. `enskoj osobi. 061/930-315.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. A. 453-752. kao svila.k utorak. Tel. stambena zgrada.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c.k INSTRUKCIJE iz matematike.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel. 2000 godina. selidbe. stari nakit. 062/136-248 i Tel. namje{taja i auto sjedi{ta. uni{tavamo `ohare. 061/488-033. cijena do 20kom — 1. 061/141-676 i 033/535-165. 062/226-665.Mob.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 062/907-356.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. 063/879-720. 033/542668. 061/405-622. kompjuterska obrada.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. Tel: 061/552-556. internet konekcijom i kablovskom.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. do Marindvora. 062/073-760. 2 eta`e. za Banja Luku. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. dolazim na adresu. 061/864-651. 061/513-448.sms NOVOGRADNJA. 2 balkona. Mob. tapete. Sarajevo. Mob. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. Mob. 400 KM. Tel. renoviran. instalacija. ing. G. original daljinski za sve TV aparate.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 2 balkona. lokacija 300 m od OHR-a. 1 sprat. 033/558-820. kre~enje. Bijedi}a 68m2. dolazak na adresu. ve}im i modernim kombijem. 061/205-235. struna.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan.k PRODAJEM cijepana bukova drva.kablovska televizija. 56m2.dva lifta. korpe i brojne druge proizvode. 062/383-064.Tel. prostor 125m2. Tel. 3 sprat. 650-867. Tel. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 066/801-711.k VR[IM prevoz selidbe. na period od 3-4 mjeseca. 95.k Postavljam kerami~ke plo~ice. 061/573-640.k STAN u Lu`anima III sprat.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. balkon 1520KM/m2.k SERVIS kompjutera sistemi. M. 68. ispomo} radne snage po dogovoru. upotreba kuhinje.k VODOINSTALATER sa 30. popravljam brave. kab.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.balkon. i sve drugo po dogovoru. matematika.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. sterilitet. be`i~ne tel. 1600KM/m2 i Hrasno Ul. poduka za |ake. 516. inter. pre{ao 119.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. muhe. Mob. Tel. iz matematike i fizike. Tel: 066/999-012.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.ba. na www. kupanje. 061/225-424. mi{eve stjenice moljce i dr. Mob.k MIJENJAM dvosoban stan.000KM.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. Mob. Tel.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 062/959-129.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. profesorica u mirovini.k VKV BRAVAR.k MOLER radi molersko-farbarske radove. infuzija.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. stare vezove sa srmom. dolazim na va{u adresu. 061/145-504. instrukcije. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. 1400KM/m2. 066/723-731.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. 033/201-202. 061/365-677. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. balkon. Tel.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 535-659.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. Tel: 061/529-608. Mob.065/869608. Tel:062/691-202. Mob. na 061/199 328. stan Ul. 061/480-069. IV sprat. kod Ekonomije. Mob. god.k KUPUJEM dionice. soni. Mob.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Mojmilo. fiksno 100KM. Mob. dvosjede. V sprat. veoma povoljno. Tel. Mob.k TV VIDEO servis. mijenjanje katetera. 061/233-078. Tel. Mob. 061/545-888.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu. Tel.k INSTRUKCIJE iz matematike. Ante Babi}a br. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. V sprat. D`. 350 KM.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. na Alipa{inom polju. sablje. 062/383-064. u Hrasnici..900. dvostrano orijentisan. 033/445-612. Mob. na du`e vrijeme. mob:063-165-119. na Ilid`i.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. moljce. Mob. plinske instalacije i mijenjam konvektore. cjena po dogovoru. 061/700-863. 066/092-978. 1600KM i centar Ul. 061/188-410. filateliju. ima ispravlja~.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om. 532-872. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. luksuzno. Tel. pro~epljenje odvoda.k PRODAJEM ili izdajem pos. adaptiran sve novo 46m2 + parking. priklju~ak intereta. 033/209-955. 2002. 061/812-046. 062/243-329 i 061/437-719. prostor 100m2+70m2 placa.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. sauna. mali dvosoban 40m2. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. Mob. bazen.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. prizemlje.k FERHADIJA. 77m2 + 2 balkona. Tel. certifikate. Mob.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. Tel: 061/367-103. kucanje radova na ra~unaru. Tel. tepiha. najjeftinije cijene. plin. Mob. Tel.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Tvrtka. veliki kombi. Cijena 20 km m2. Tvin Spurk. }avrme. extra sre|en i namje{ten. stan 92m2. servisi ra~unara.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. dolazak na adresu. TV-kablovska. god. P. hranjenje.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. lijenti poznati.k STAN na Bjelavama Ul. Mob. 75.500KM. za sli~an. 062/940-550. popravka i razvod instalacija.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. laboratorij. VP.Tel: 063/762-092 ili 659-895. 061/519-089. uz doplatu.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. Tel:062/918-201. Tel. instrukcije i prevodi. namje{ten. kablovska tv kod Hitne pomo}i. tenisko igrali{te.k IZDAJEM dvosoban. maturski radovi itd. 061/702-881.5KM/m2. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel. Tel.Tel. Cijena 12. 061/836764.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. fotokopirnica. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 061/192-670. prostor 14m2. internet. 061/482-882.pacomoby. ku}a je bila rezidencija. cijena 5. gara`om. Z. dolazim na adresu besplatno. d`amijska 260m2.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. Dvor 97m2.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.k ZIDNO ogledalo 200x75. 6. gletovanje. 062/391-715. Mob.k PRODAJEM razne stolice fotelje.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. Tel: 061/795-449. 532-872.plava metalik. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 90m2. 033/526-625. 001 MAXIVITA. 061/437-732 i 061/214-306. 86m2 i 76m2. auta. itisoni 1. kao i selidbe iz Europe i BiH. 654-793.pionirska dolina. depresija. potpuno namje{ten stan 55m2. Mob. www. 112.k PRODAJEM XI BMW . staru deviznu {tednju.anasnegina.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 061/159-507. Patriotske lige 46. cijena 1 ~as/10 KM. Mob. 061/744523. Tel. 061/923-192. Rakovi~ka cesta. sa radnom snagom. 061/922-476 i 033-800-514. Tel:061/208-414. 532-497. popravka svih vrsta TV aparata. kvalitetno.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Mob. kvalitetno i povoljno.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel.13 sati. satove zidne. Tel:061/864-651.k MIJENJAM stan 52m2.00 KM. isplata odmah. 1.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. nezavisnosti II sprat 72m2. ul. 061/922-476 i 033/800-514.9. 25m2. reuma. nov. infuzije. 061/161-790.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. Tel:033-238-408. 061/323-906. Ko{evo 330. Breka.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. vp. super opremljen stan.benzinac. i{ijas. potpuno namje{ten. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 1000KM. Tel. Tel: 061/795-449. radijatori. grijanje. 2 sprat. ~as 6 KM. 2500KM/m2.com Mob.Tel. 9 sprat. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. ~isto.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km).k NJEMA^KI jezik.56 m2 za 79.na.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Tel. povoljno. pregled ljekara (internist). 062/829-206 i 033/295-290. video i web dizajn. 061/141-659. 218. programi. pravim gelendere i kovane ograde. [anti}a. Tel.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma. X sprat.sarajcity. god. sve namjene. 652-338. Tel.5m2. renoviran. 062/723-575. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. Tel: 062/649-370. Tel: 061/382-219. stolarija.000KM. u novim zgradama na Marijin dvoru.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. izdajem kancelarije 40m2. 066/723-731. elektrotehnike. Tel. Tel. kao nov. 1984. Mob. 0617350-448. 061/172-948.k.000KM. sa gara`om.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. nadogradnja. voda keramika uredno po dogovoru. Mob: 061/172-518.000 km.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje.k. mrave. dekorater. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k „DOM VITALIS“. popravlja stare. 4 sprat. godine. Ribara 52m2. luksuzno. 061/359-500. Mob. malterisanje i ostalo po potrebi. 4 sobe sa terasama i kupatilima. 033/536-765 i 061/134544. novogradnja. 061/344-365.amerikanac.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 061/139-768. Mob. cen. pogodan za sve djelatnosti.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub.k USLUGE „VITALIS“. Tel: 061/275-440.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. 066/995-944. 061/170-254. nije registrovana. sa grijanjem. [entada-Novo Sarajevo.k BA[^AR[IJA. Mob. itisona. Tel. 062/695-695. 29. 062/909-306. 061/201-200.000 KM. Tel.Tel: 061/360084. 0617214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. dolazak na ku}nu adresu. 061/573-640. 062/256376. Tel.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Gladno polje. zna~ke i ost. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Tel. 033/232-162. u dr`avi i vani. 061/205-235. prodaja polovnih ra~unara.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe.eta`no grijanje. blizu Katedrale.000. sve novo. Tel.godina.Tel. ul. ordenje. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Ante Babi}a nova stolarija.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. belenzuke. Tel.k SERVIS zdravlja. novih i kori{tenih. 2. 544-932 i 062/522-986. Mob. ugalj. instrukcije. Tel. 061/925-649. 033/225-431. kablovska.000 KM. 663247. 061/219-768. za sve. 033/219761. stan u Ul. sanitarija.k STAN u Vogo{}i. Tel: 033/454-968. 061/266-764 i 061/108-779. gitere itd. bli`e bolnice Ko{evo.k RADIM centralno-eta`no grijanje.Tel:061/415-786.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. ^emerli}a. Mob. Ul. 061/224 -104. centar grada. Mob. 061/203473. Mob.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel. 061/536-973. sajtovi. Tel. iskustva. 380KM.k POSLOVNI prostor Hrasno. dolazak na adesu. sarajevske i pirotske.htc. 718-405. 27m2.Tel. Mob. gamad 100%efikasno. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. Mob.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. 061/252-663. sala za vje{banje. Mob. Mob. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. kablovska i mjesto za parking. 1 sprat.www. 061/863-559. u Sarajevu. satove. Olimpijska 80m2. komad. za sli~an. povoljno.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga.k .k PRODAJEM Alfu 146. 061/926-560. isplata odmah. 061/522-476. baklje i ostalo. 061/141-676.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46.k RENAUL cady. ~as 6 KM. 65 M2. na Ilid`ai. 033/442556. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. 066/995-944. uz pratnju.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. pe~i.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija. 0617161790. Mob.450 KM/m2. Mob. Tel. Panjete. Pofali}i. 500 KM. Alipa{ino polje. benzinca registrovan u oktobru. za jednosoban. itd. centar. 510-228 i Mob.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. 061/563-292. Tel. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. 185m2. izrada tel. Tel. 061/497-138. 2 lo|e. 066/973852. Mob.Tel: 062/737-506.000KM. Mob. Mob.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k MARIJIN Dvor. 063/036-955.k MATEMATIKU instruira dipl. sve novo. 13.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. namje{taja.apple inphone. TOUR 1.k BRU[ENJE. et.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad.000 KM. aparate.k IZDAJEMO ku}u 300m2. 061/507-756. Tel. Tel: 061/245-900. K. Trg. ig. nokia.god. u Hrasnom. brzo. god.[imi}a. inzulina. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. namje{teni.50m2. Donji Vele{i}i. 061/101-899. 061/224-597. kovane ograde.k INSTRUIRAM |ake i studente. 66. na du`i period. 2003. Porodice Ribar 65. 061/573640. 063/864-775. 061/415-787. 061/965-126.Tel: 061/981-848.grijanje. 2 sprat.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. na Alipa{inom polju. davanje injekcija. 40-42 original ko`a. Mob. Mob.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. 2008. TELEFONIKO servis. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 100m2. 0038520486665. grijanje. 621-976. Tel. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2. 4 oktave. prvi red od mora 5m. 061/319-604.sms IZDAJEM dvoiposoban stan.k BESPLATNE web prezentacije.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Tel: 062/200-777-033/203-127. Mob. mo`e i prodaja. 061/200-894 i 033/525-966. Mob. Mob. gara`nih vrata i blindiranih. `enski. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. samsung.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. sve {kole i fakultete.061/194-929.k OBAVLJAM poslove zidarske. sve {kole i fakultete. ordenje.k BRAVAR i varilac.B. Tel. centar. 2 kupatila.k.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2. 456-505. od Trga heroja. stjenice. Mob. 061/279-971. instalacije sistema. cijena 175. sad mogu} i drugi dogovor. 456-979.k STAN na Alipa{inom polju. Tel: 063/684-566. 062/672-858.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. 061/172-948. Mob.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2.000KM.Tel:061/172-518. 68m2. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. Skendera Kulenovi}a. garancija 2. veoma uspje{no. u zgradi sa gara`ama. ENGLESKI. Tel. Mob: 061/654-941. 240-895. ru~ne. moleraj. 061/224-704.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 061/221-668. sa grijanjem. ul. 061/902-688.k DVOSOBAN namje{ten stan. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. Mob. glavobolja.000 KM.k TAPETAR.k UNI[TAVAMO `ohare. Semira Fra{te 52m2. 104. Josipa Vanca{a. Mob. Mob. 450 KM. sms PRODAJA mobitela. izlog. 180 KM. sve novo i sa garanciom. Hrasno. |epne. mail dinatt80@hotmail. stolove. 110. 001 INSTRUKCIJE. 600514. 57m2. Podcarina br.Tel:061/323-906. 065/572-966.

. 2012. 3. @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene.{. 2008 . mart/o`ujak 2012. [estog marta 2012. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija. 2012. Tvoji: majka Safa. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. ro|. @ivimo od sje}anja na tebe. danas i uvijek u svim na{im danima. Branka K. Cica.5. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. 2002 . Tomo. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet.6. 1996 . Lila. Nedostaje{. 1356 Nejra i Elma 1355 .6. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`.. 2012. OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 3. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik.. 6. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5. Emira B. marta 2012. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. mislima i lijepim uspomenama. 6. 3.. 3. 3. 205-938 od Davora D. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas. Maja. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI]. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. 3.OSLOBO\ENJE utorak. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e.

porodice Frimel. Toni. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . godini. zet Almir. Kalini}. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. @olji}. Ku}a `alosti: Ul. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . Prevoz obezbije|en u 10. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. ro|. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. visokog oficira saniteta Armije.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak. k}erka Sne`ana. \ani. Damir. mart/o`ujak 2012. bra}a Simo i Ne|o.45 sati na gradskom groblju Bare.2012. djeca. O`alo{}eni: k}erka Jasna. Ognjen. 000 O`alo{}eni: majka Mila. 6. porodice Bari{i}. u 87. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. brati}i i brati~ne. marta 2012. te porodice Kljuni}. Mak i Anita. Kristijan. Male{evi}. Baj~eti}. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. dr. daid`inica Samija sa porodicom. te ostala mnogobrojna rodbina. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3. u 62. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. sin Haris. Srbica. u 95.O. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. [eta. Budali} i Ljaljaj. 38. 6. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. ^engi}. unu~ad Marko. godini. unu~ad Dragan. Bilas. S ljubavlju i po{tovanjem. prijatelji i kom{ije. 6. Kapo. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. snahe Ljubica. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . [e}ibovi}. mart 1990 . Ku}a `alosti: Ul. marta 2012. prijatelji i kom{ije. tetka Ai{a sa porodicom. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. k}erka Olivera. u 13. Ko{evsko Brdo br. Su}eska. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. 5. snaha Zdenka. sin Goran. ^avku{i}. O`alo{}eni: supruga Fatima. Faris.15 sati na gradskom groblju Bare. Stup i Energoinvest. Poljo.O.O. Blagojevi}. godini. Branko. godine. 87. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Sahrana }e se obaviti u utorak. supruga. Stefan. godini. Irena i Jelena. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. marta 2012. te porodice Kapetanovi}. sarajevskog ilegalca. u 82. brat i sestra 1352 TRACEST D. Kre{talica. Konjicija. D`enaza }e se obaviti u utorak. sin Safet. marta 2012. preselio na ahiret u ponedjeljak. 19. zet Marko. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka. 4. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. godine. amid`e Ibrahim. Dejan. do groblja i nazad. osta}e nam u trajnom sje}anju. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. Hamijeta i Ziba sa porodicama. Cocali}. Beus. Ul. sestre Mulija. tetke Jovanka.O. Milo{evi}. Maluhi}. kumovi. k}erke Mirela i Sanela. prijatelji i kom{ije. marta 2012. prijatelji i kom{ije. prijatelje i kom{ije da je na{a mama.Vogo{}a. Ohranovi}. godine u 12. marta 2012. preminula 5. \uvelek. Huri}. Sijamhod`i}. Ribac. marta 2012. zet Kemal Osmanovi}. kumovi. unu~ad Andrei. Hermina i Silva. Bosa i Ljubica sa porodicama. 4. Hanumica. kumove. praunu~ad Bojan. Sokolovi}-Kolonija. ro|. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. mart 2012. marta 2012. Ristanovi}. ljekara. Skenderagi}. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. Ibrahimpa{i} i Mufti}. Behd`eta Muteveli}a br. snahe Milena i Radmila. Jamak. kao i ostala rodbina. marta 2012. Zahi}. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.30 sati ispred ku}e `alosti. Grbi}. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. Sahrana }e se obaviti 6. k}erka Altijana sa porodicom. Ivana i Mirjana. te ostala rodbina. FILIPOVI] preminula 4. [ipovac. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. Sahrana }e se obaviti 8. Osmanagi}. ne}aka Jadranka Markovi}. te ostala rodbina. Mu{anovi}. Cvijeti} i ostala rodbina. Zoran i Ljubomir. Jerkovi}. Limani. Andrea i Ajla.5. godini. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. Ina. marta 2012. Ivani{evi}. Jusufhod`i}. zet Drago. porodice Kova~. u 63. Rezdeu{ek. snaha @eljka. Miroslav. Slokar. prija Savka. Deljki}.

ILI] 1953 — 2012. 002 Sedmog marta 2012. 3. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. u 75. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. sin Senad. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. S ljubavlju i po{tovanjem. Edvin. sine. snaha Lejla. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. Jasmina. marta 2012. 1982 — 2002. 3. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. DANILO STIJA^I] 29. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. unu~ad. Tvoji: Anisja. te porodice Had`ifejzovi} . godini. OGLASE. Sami 002 1344 . Babovi}. 6. ro|. Kora} i Cevher. Yildiz. marta 2012. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. O`alo{}eni: suprug Stevan. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. Pozivamo sve ro|ake. mart 2010 — 6. tiho iznenada. 19. Fali{ nam puno. Zauvijek si mi. k}eri Ljiljana. Stambol. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. mart/o`ujak 2012. Damir. 1982 — 6. godine. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. [estog marta 2012. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. moj jedini sin Sedmog marta 2012. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. 10.Akgül. Asoti}. pred o~ima i u mislima.OSLOBO\ENJE utorak. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. suprug Mohamed. moj sine. 6. mart 2012. 2002. k}erka Firdeusa. D`enaza }e se obaviti u utorak. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Kugi}. 4. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. Ali. KORI^I] 1933 — 2011. Hod`i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar.

godini. te ostala rodbina. Homarac. Drkenda. Saraj~i}. Pleho. kao i ostala brojna rodbina. Kepe{. Dra`i}. Sahrana }e se obaviti 6. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. k}erka Sevda. godine u 14. Ceri}. Klapuh. te porodice Andeli}. marta 2012. kom{ije i prijatelji. D`enaza }e se obaviti u utorak. te porodice Durgut. A~kar. te porodice Bekrija.. praunuka Nejra. Kova~. zetovi Salem. Holjan. Be}irevi}. Vra`alica. Nejla. punica Fata. Hod`i}. 4. Ljeskovica. Murti}. zetovi Rade.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godini. 6. godini. brati~ne Adna i Amna. u 60. snaha Sanela. 6. O`alo{}eni: supruga Sida. Sarajli}. svastike Ziba i Zejna. Hamdija i Alija. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. prijatelji i kom{ije. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. Emina. 4. D`enaza }e se obaviti u utorak. Jasmina. sestre Ai{a i Di{a. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. sestri~ne Sanela i Aida. amid`i}i. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). O`alo{}eni: sinovi Ismet... svastike Tima. te porodice Ademovi}. {ure Avdija. Mujezinovi}. sestri} Mujkan. Nedim. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. Kavazovi}. snahe Mirheta. Pelak. Lehi}. mart/o`ujak 2012.. Ul. He}o. Bak{i}. Babi}. Bucalovi}. marta 2012. Alispahi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. u 53. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. ro|. bad`o Fadil. marta 2012. Hava i Zlata sa porodicama. godine. Nezirevi}. Bu~a Potok. marta 2012. Sulji}. snaha Aljka sa porodicom. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. Murti}. kao i ostala brojna rodbina. godine. zetovi Mustafa i Ramiz. snaha [emsa. daid`a Emin sa porodicom. Me{i}. 4. unu~ad Elma. Lejla. Sand`ak. Bejdi}. Eldina. Kljuno. godini.Sokolac. mar{ala Tita br. Ru|era Bo{kovi}a 352. 6. D`enaza }e se klanjati u utorak. ^oli}. godine. 000 . Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. 6. 29/4. Goran i Dina.15 sati. marta 2012. brat Zajko. unu~ad Mersada. {ura [aban sa porodicom. Dedi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. Osmanagi}. 000 dr. Amel. Glu{~evi}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. do mezarja i nazad. amid`i}i i amid`i~ne. Mustafa i Mirso. te porodice Tvrtkovi}. 93. 4. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. Hand`i}. Jusupovi}. unuke Adna i Irmela. Jasmina i Sabina. Rov~anin. brat Ragib.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. sestri}i Hasudin i Avdo. brati~na Ramiza. k}erka Edisa. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Ke{mer. sestre [evala i Vasvija. prijatelji i kom{ije. Zemina i Emina. Baji}. Puri{. k}eri Zineta. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . D`enaza }e se obaviti u utorak. u 64. 000 preselio na ahiret u nedjelju. zaova Almasa. O`alo{}eni: supruga Zarfija. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 6. u 86. Mirvi}. sestri~na [emsa. godine.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bogdanli}. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Pa{i}. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. Mi{ut. Ibi{evi}. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Kurtali}. Una. marta 2012. Kominlija. k}erke Suvada. kom{ije i prijatelji. Hala}.. Omerovi}. ]ulesker. marta 2012. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. Kanli}. marta 2012. Grbo. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . Halilovi}. [abanija. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Mulaganovi}. Bajri}. Ul. 16. 95. brat Ago. prijatelje. [ukrija i Ermin. Ku}a `alosti: Ul. Sejfi}. zetovi Ifet i Hasan. Muminovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. kao i ostala mnogobrojna rodbina. godini. prijatelji i kom{ije. marta 2012. sin Edis. [abani}. snaha Aida. Hota.. u 82. Pofali}i. Ajkuni}. Hurko. godini. Avdi}. a ukop }e se obaviti u 15. O`alo{}eni: suprug Alija. kao i ostala brojna rodbina. Im{irovi}. Adema Bu}e 296. Ifeta sa suprugom Denialom. brati} Muhamed. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|. Rami}. ]esko. u 98. Zuki}. marta 2012. Rahima i Ibrahim. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.. Faleti}i br. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. ro|. Ku}a `alosti: Ul. Solak. djever Munib. 1338 .. \opa te ostala rodbina i prijatelji. Poturkovi}. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. te porodice Alajbegovi}. Avdi}. Ploski}. godine. Mujo i Salko. marta 2012. Kurto. Nihada. majka Hajra. Had`i}. D`anko. marta 2012. do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Rifet. D`enaza }e se obaviti u utorak. 4. teti}i i daid`i}i sa porodicama. Tabak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. Melis i Kerim. Liska. Rami}. 6. Saliha i Emina.

. ing. amid`inica Emira sa porodicom. Jasmin. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. godine. ro|. \ido. O`alo{}eni: brat Sead. mart/o`ujak 2012. Porodica . Samija. Halida. Branko. [efko. u 43. 1992 — 6. 6. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. tate. Alibega Firdusa ~ikma br. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. u 60. marta 2012. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. ro|. 3. u 13. {. 002 SUADA PAVLOVI]. Tvoji najmiliji: Nermina. Ku}a `alosti: Ul. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. 3. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. brata. 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Ramiza. dedo Safet. O`alo{}eni: sin Dino. 3. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. marta 2012. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. godini. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati.. Suad. Arijana. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. godini. Sabit. marta 2012. na gradskom groblju — Bare. Bisera. Neka mu dragi Allah d`. Tuki}. Sv.30 sati u bakijskoj d`amiji. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju.OSLOBO\ENJE utorak. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. amid`a Nezir sa porodicom. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. tetak Asim. Juki}eva br. D`enaza }e se obaviti u utorak. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. Mirsada. Sanda.. Hazneda. Naida. Asija. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. 17. 3. prijatelji i kom{ije. marta 2012. 6. brati~na Samira. Hatma-dova }e se predati 9. 4. 000 ANKA KOVA^EVI]. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. Fatima. 6. Bogilovi}.. te porodice Teftedarija. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta. Jasna K. daid`a Samija. PETROVI] 6. Sadik. 4. Vasva. posebnog i plemenitog supruga. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. Harun.. Bio si sunce na{e sre}e. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. brat Tarik. Ida. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu.. ro|. 2012. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. prijatelji i kom{ije. 136/VIII. D`enaza }e se obaviti u utorak. du{a te nikada preboljeti ne}e. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. otac i deda dipl. Fatima M. godine. tetka Bedrija sa porodicom. Nermina. Ku}a `alosti: Ul.. otac Muhamed. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. arh.. ]uri}. snaha Slavica. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. 2001 — 6. marta 2012. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. 2012.. Deleti}.

1. . Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. fax: 461-007. var. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. BIK 21. u`ina.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Oslobo|enje je od 1992. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. saba. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. .vzs. ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. opustite se. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. 10. satara. . amfora. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. 8. BLIZANCI 23. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. . Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. 11. Dobro razmislite. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. 4. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. papar. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. . Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. . Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. 8. iva. 7. sue. 12. Budite realni u procjeni. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. ho. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. Zadr`ite aktivnu ulogu. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. enosist. Sportska rubrika 276-908. mart/o`ujak 2012. Ne `elite da rizikujete. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. RJE[ENJE: tapija. pirana. meraje.22. 468-161. VODOLIJA 22. Oslobo|enje je 1963. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. 7. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. 2. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. STRIJELAC 23. Branko MAJSTOROVI]. . Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti.ba. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos.22. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. relaksirajte se. pura. fax: 468-090. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). sm. .20. ku. 1. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. 10. 276-968. lani. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. Nasre}u.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. u Donjoj Trnovi.22.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. Jelena MILANOVI]. modem: 468-018. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. Daniel OMERAGI]. t. nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. . Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. LAV 23. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. a 1976. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju. filijala Sarajevo. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. 12. 9. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. fax: 468-054. JARAC 23. POSTBANK BH DD Sarajevo. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). . dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Uprava 234-718. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Kultura: 276-906. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}.22. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. 5. ll. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Oslobo|enje je 1989. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. s. Nagradu Asocijacije IPRA. 2. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. 9.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. RIBE 20. avgusta 1943.58 PREDAH utorak. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). en. Umijete dobro da se organizujete.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. 3. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom.22. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje.22. Tel: 276-967. ~iroki. hat. iranac.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. podrinjac.19. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Jakub SALKI]. . imate na umu vi{e kombinacija.oslobodjenje. DJEVICA 23. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. aga. Sarajevska hronika: 276-901. . partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. 23. 4. iranit. 5. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. i. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. UNICREDIT BANK DD.22. U ratnoj 1992.20. 6. 11. RAK 23. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. VAGA 23.21. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. 6. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. 3. 6. SPARKASSE BANK DD Sarajevo.22. Mirela SEKULI]. kalamata.

Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. poslije podne obla~no. na jugu do 5. a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. prije podne u Gr~koj i Albaniji. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. . Sutra prete`no sun~ano. a samo na jugu sun~ano. Minimalna temperatura od -6 do -1. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. maksimalna dnevna od 5 do 10. na jugu do 14°C. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. Puha}e slab. a najtopliji Lisabon sa 19°C. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. Minimalna temperatura -2. U petak umjereno obla~no. ujutru sa ki{om. u Hercegovini sa ki{om. na planinama slab snijeg. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. na isto~nom umjereno obla~no. isto~ni vjetar. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7.Danas prete`no sun~ano. U ~etvrtak prete`no sun~ano. popodne umjereno obla~no. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. U Sarajevu prije podne sun~ano. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. na jugu prije podne umjereno obla~no. maksimalna dnevna 7° C. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C.

MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. Michael Cane.30 i 22. Tatjana [oji}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. re`ija: Viliama Brenta Bela. Jim Broadbent. Uranela Agi}-Burina. Mia Pra{o. Goran Kosi}. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. SVE ZA LOVU komedija. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Chris Pine. po~etak u 16. Muhamed Bahonji} po~etak u 19.15 sati. Selma Im{irevi}.. akcija re`ija: Julie Ann Robinson.40 i 18. Rachel McAdams. Marko Jeli}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl.. Rade [erbed`ija. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}.. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.. Goran Kosi}. GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. Gordana Boban. Bojan Stoj~i}m. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. od 10 do 22 sata. po~etak u 20 sati.45 i 21. Evgenij Gaponjko.. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18. Hariz [abanovi}. dok vikendom muzej ne radi.. Michael Cain. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}.. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl... re`ija: Daniel Espinosa. Muhamed Had`ovi}.40 sata. po~etak u 20. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Marko Jeli}. Dejan A}imovi}. uloge: Branko Smiljani}.. po~etak u 16. Bojan Navojec. po~etak u 15. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Belma Ali} po~etak u 20 sati. 6. subotom ne radi.. Michael Kelly. po~etak u 16. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta.30 sati.. Idris Elba. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati. uloge: Reese Witherspoon. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. po~etak u 14 sati.45 sati. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang. po~etak u 19. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati. Ivica Zadro.. etnolo{ka.30 sati.10 i 20. kod Starog mosta. mart/o`ujak 2012... Evan Helmut. PARADA komedija.Amar Selimovi}. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.45 sati. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. Sajmon Kvoterman... Boris Ler. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}. Adna Bakija. Goran Navojec. Hristina Popovi}. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati.30 i 16. Mia Pra{o. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. re`ija: Brad Payton. uloge: Milo{ Samolov.10 sati. godine..45 sati. re`ija: Brad Payton. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. po~etak u 16. po~etak u 15. Daniela Bibi}.. 18. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Goran Navojec. Fernanda Andrade. Ewan McGregor. Robert Patrick. Dejan A}imovi}. PARADA komedija. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. a nedjeljom od 10 do 14 sati. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 16. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. igraju: Amila Terzimehi}. POZORI[TA ratna drama. Adrian Scrimint. srijedom. Amir ]ati}. uloge: Zana Marjanovi}. Dwayne Johnson..milanovic@ oslobodjenje. uloge: Chaninng Tatum. Svrzina ku}a. Marcel Munteanu. uloge: Gina Carano. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. skica. Sne`ana Vidovi}. . Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Ciaran Hinds. od 9 do 17 sati. Adnan Haskovi}. uloge: Meryl Streep.15 sati. triler re`ija: John Madden. Ciaran Hinds. Branko \uri}. Vanessa Hudgens. slika je Rudo Cavar. re`ija: Angelina Jolie. Branko \uri}. Goran Kosi}. imao atelje od 1987. Jelena Martinovi}.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.30 i 20 sati..30 i 17.. po~etak u 20 i 22. progla{enih najboljim studentima u 2011. marta. Richard E.30 sati. Mario Drma}. Tom Wilkinson. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Ivica Zadro.. kao i postavka “Banjalook 3”. po~etak u 14. An|ela Ili}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.... Dejan A}imovi}. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. Mirsad Tuka. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. Bojan Navojec. re`ija: Phillida Lloyd.15 i 17. Rade [ebed`ija.30 sati. Ryan Reynolds.. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 18. Mi{o Samolov. re`ija: Angelina Jolie. 18. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. uloge: Reese Whiterspoon. od 9 do 15 sati. Branko \uri}. po~etak u 19. Marko Jeli}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. uloge: Josh Hutcherson. do 1992. uloge: Nicolas Cage. Branko \uri}.. autor: Hans Christian Andersen. re`ija: Nermina Damian. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. uloge: Katherine Heigl. uloge: Michael B. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 19.30 sati.. Michael Cain.. re`ija: Sr|an Dragojevi}.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.30 sati. re`ija: Steven Soderbergh. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Ciaran Hinds. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. Jessica Chastain. Jason O’Mara. godini. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 15. 20. Vanessa Hudgens... Sad`ida [eti}.. Tom Hardy... po~etak u 20 sati. 18..15 sati.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.50 i 17 sati. igraju: Aris Burina. uloge: Marlene Dietrich. Nikola Kojo.25 i 21 sat. Benjamin Bajramovi}. Maja Izetbegovi}. Italiji. Josh Hutcherson. re`ija: Josh Trank. Goran Navojec.. Goran Kosi}. Mel Ferrer. a vikendom od 9 do 13 sati. Robert Patrick. uloge: Suzan Krauli. Idris Elba. re`ija: Angelina Jolie.. Dajana Popovi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 19 i 21 sat. Aida Muj~inovi}-Palini}. subotom od deset do 15 sati. Jordan.. po~etak u 20. Alex Russel...20 sati. re`ija: McG..25 i 21.10 i 21. Senad Ba{i}. Idris Elba. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. uloge: Nikola Kojo.15 sati. uloge: Nikola Kojo. uloge: Zana Marjanovi}. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Nad`a Pu{ilo. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Arthur Kennedy. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. Ryan Reynolds. Chris Pine..30 sati. Sam Neill. NARODNO PAL^ICA balet. marta. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. PARADA komedija. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. Jessica Lange. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. Mi{o Samolov. re`ija: Michael Sucsy. ZENICA nau~na fantastika. po~etak u 18 sati. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati.. po~etak u 18 sati. uloge: Dwayne Joshon.ba. re`ija: Marko Misira~a. uloge: Josh Hutcherson... Nata{a Pavlovi}. Tom Hardy. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. nastupaju: Belma ^e~o. po~etak u 19 i 21 sat. Grant. Ashley Hinshaw. IZDAJA akcioni triler. uloge: Branko Smiljani}. uloge: Helen Mirren. uloge: Nicolas Cage. 19 i 21. uloge: Denzel Washington. Rade [ebed`ija. uloge: Denzel Washington. Mihail Mateescu. Muzej 18781918. re`ija: Angelina Jolie. Vanessa Hudgens. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.. Goran Kosi}. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. po~etak u 19 sati. po~etak u 14. SARAJEVO Brusa bezistan. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. Zmaja od Bosne bb. Brendan Gleeson. Rade [ebed`ija. SIGURNA KU]A akcioni triler.. avantura re`ija: Brad Payton. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Daniel Sunjata. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“... Dwayne Johnson. Branko \uri}.10 sati. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama.15 i 20. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. po~etak u 17. Rade [ebed`ija. re`ija: Daniel Espinosa... Autor ovih \AVO U TEBI horor. Jelena Martinovi}. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.. arheolo{ka i historijska. stripovski spektakl. po~etak u 18. utorak. Ellina Stetsenko..50. po~etak u 15.

Jeff Wincott. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. daju ~itulju pravom Eskobaru. Silverio potvr|uje svoju ponudu. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. Tom Ellis. Svi misle da je to {ala. Soko Wismar 15. do dovraga. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici.ali se Soledad ne osje}a dobro. Tamara Garbajs. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. vis et deviens.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. Jeff Bridges. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku. Policija zapo~inje istragu. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja. Upoznaje Lelu. Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Jelisaveta . iako je ona bez mnogo iskustva. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka.. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}.. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. 20. Stephen Macht Outside The Law. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. Michael Vartan. Boris Komneni}.... napustila je posao u ameri~koj vladi. Dejan i Baki. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an.. 1985.. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. To poga|a njenog mu`a Jake.00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. JE ^itulja za Eskobara. CSI: New York Postani ~ovjek 00. jer je jasno da ih je neko odao. Felashesa. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. Tajna Starog Mosta 17.Milan. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. 21.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. u koju se zaljubljuje. Orlando Seale. Maria Mayenzet. Jessica Stier. 1999.. Me|utim. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. Zijah Sokolovi}. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu. . Me|utim. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. 2005. zagonetnu djevojku. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. Dave Austin. mart/o`ujak 2012. 2002. Prolaze}i kroz mali grad.10 OBN Buy borrow steal. nedaleko od San Francisca.. Richard Partlow Jagged Edge. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji. Jack Gilpin Funny Farm. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave.Zenit 20. Nije im jasno tko je. u obe}anu zemlju. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. Joseph Maher. 6. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole. 2008. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici.. Peter Coyote. On anga`ira odvjetnicu. Kevin O”Morrison. a policija pronalazi skelet ispred stanice..Seka Sabli}. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed.OSLOBO\ENJE utorak. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. 2008. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa.40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close.30 FTV Lov na oca 22. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. izbaci ga iz stana. snimak 23. nije joj jasno kako nije uspjela. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i..20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. FIL M Maskirani ubica 00. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju. Madolyn Smith Osborne. 1988. David Arquette. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal . Mia Kirshner. Seamus Dever. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. FIL M Van zakona 02. Roschdy Zem Va.00 PINK FIL M Farma smijeha 00. nema vi{e mira i ti{ine. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali.

05 Nodi. 47. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.00 Put istine 14. ep.00 Program za djecu 11. repriza 01. 43/50 (r) 14. ep. igrani film 16.00 Crno i bijelo.30 Da sam ja neko.35 Arena 20. (r) 09. crtani film 14. muzi~ki program 20. 2. 21.15 SMS centrala. 18.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09. 09.00 Program za djecu i mlade 10.30 11. 2/5 17. serija 21. zabavni program 19. film 02. (r) 10.15 Moj veliki prijatelj 14.00 Vijesti 08.05 Film (r) 16. serija 00. serija 18. serija (r) 10. Uz odobrenje gospodina Alija Rize.40 Hrabrost jedne princeze 2.00 Info blok TV Vogo{}a 12. serija 17.05 Junska no}. serija 15. ep.05 Sponzoru{e (r) 16. dnevni magazin 18. ep. serija PINK 07.05 Zakon ljubavi.20 Van zakona. serija 18.05 Strasti i intrige.35 11. pregled kola (r) 12.05 Sve }e biti dobro.30 Sponzoru{e 22. serija.05 11.00 Kad li{}e pada. serija 14. crtani film 18.00 Bruklinski most. serija 46.05 Strasti i intrige.20 Program TV Sahar 10. ep. 16. igrana serija.10 Sve }e biti dobro.20 08. 16. centralne vijesti 18. 46. 99. ameri~ki film 02.00 15.00 Crno na bijelo 21.00 Dnevnik 1 19.05 Malac znalac.15 Strasti i intrige. serija ep.00 Dejana.00 Dnevnik 1 16. 6.00 Vijesti TV1 06. serija. 187.55 Ukleta Marijana.00 Junska no}. program za djecu 10.05 Zakon ljubavi.30 Moj veliki prijatelj 10.30 Ljubav je posao.20 Sport centar 22. info. 68/124 14. humoristi~ka serija 13. dok. informativni program 18.00 U potrazi za dalekim okusima.05 Strasti i intrige. film 16. serija (r) 18.00 SMS Muzi~ki Salto.30 07. reality emisija 22.15 Tarih. serijal 21.00 Novosti 10.liga {ampiona. serija 16.20 Graditelj Bob 10. serija. serija. u`ivo 17.30 Odli~an.10 Sport ekskluziv (r) 11. informativni program 16. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. serija (r) 04.10 15. serija 14. serijski program.00 Vijesti 09.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20. informativni program 16.15 Historija odje}e. serija 23. serija 22. dok. 7/24 21.05 Music box (r) 14. 7.. serija.30 Sa sevdahom u srcu.00 Nade bh sporta 15.I. 96.00 I.50 Bijeli planet.54 Sport 22. ep.00 Ukleta Marijana.00 Sestre. igrana serija 11. ep. igrana serija. crtani film 09.45 Crime Time. serija 217 22. ep. Me|utim.00 Vogo{}anska hronika 18. crtani film.00 Sestre.30 Glas Amerike (r) 11.10 Op~injeni. 16.05 Oluja. zabavno-muzi~ki program 22.45 Bestseller tv 20.00 Anali. crtani film 10. program 21. ep. 186. 214.20 Sport fles 18.15 BHT vijesti 14. program za djecu 20.. OSLOBO\ENJE 07.10 Time out (r) 13.00 Kad li{}e pada.30 SMS music 19.30 Slijepa ljubav.00 Zenica danas (r) 23.I. dok. igrani film 23. serija 13.45 BH gastro kutak.10 Tv kalendar: Iz dana u dan. serija .00 09. kulinarski show 10.40 Sirene.05 Extra jukebox time.40 Za svaku bolest trava raste.05 Strasti i intrige. kviz 23.15 Serija 10. 30. serija 13. 8/26 19.05 Legenda o Bruce Lee ju. ep.15 Junska no}. emisija o povratku TV USK 08.30 Larin izbor 09.50 Lijeni grad. dokumentarni program 21.05 Tek ro|eni. meksi~ka telenovela 16. crtani film 11.40 Retrovizor.30 Dnevnik 2 20. pregled 00. 4/22 22.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. ep. (r) 15. 7.55 OBN Info 01.30 Stol za 4. ep.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.00 Telenovela 22.00 Studio Moderna 10. 68/124 14. ep.05 OBN Sport 19. (r) 13..20 Nebeski plesa~i.50 Info top. 44/50 22.B. talk show 18.35 Mala princeza (r) 10.30 Skrivena kamera MRE@A 08. obrazovna serija. 47.00 Sport (r) 14. {esta sezona. crtana serija Tomica i prijatelji.05 Kursad`ije 09.15 Kapital.52 Pri~a o psu. serija. ep. ep. 13. serija ep.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09.10 Zakon ljubavi. ep. doma}a serija 21. 47. dok.00 Dobro jutro. serija (r) 13.50 Sex i grad. crtani film 10.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik FTV 20.01 Ruski dokumentarni film 23. 23.25 Istinite pri~e. 20. normalan. serija.20 CSI: New York.00 07.05 Zakon ljubavi.40 Hrabrost jedne princeze 2.30 Majstori kuhinje Otvoreni program. 9.liga {ampiona. serija.62 BHT TV PROGRAM 07.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.50 10.50 Avganistanski vitezovi.30 Tajna Starog Mosta. doma}a serija 14. 6/13 13.45 Vox populi 22. dokumentarna serija 18.15 Stol za 4.00 Vijesti TV Sahar 12.13 09.50 Crtani film 18. (r) 09. film (r) 12.15 Dimenzija vi{e. serija.30 Molotov.00 Te{anjska hronika (r) 12.15 TV {kola (r) 18.00 Ma|ioni~ar. film 00.00 Vijesti 09.. kriminalisti~ka serija 16.30 Jutarnji program 08.30 Program za djecu i mlade 14. crtani film 08.00 Yusuf.45 09. dokumentarni program 22.00 Razglednica 21. 1/5 16.00 Vijesti 15.10 Lov na oca. 8/12 08.00 Novosti 14.30 Dru{tvo znanja. meksi~ka telenovela 11. film TV ZENICA 10.00 Glas Amerike 23.01 Smije{na videa 18. serija 12. serija (r) 14.50 OBN Info 19.10 Loto. dio. ep. serija (r) 17.35 14. kviz 14. prijenos izvla~enja 20.00 BHT vijesti 10. ~ovjek iza Staljina. SE RI JA TV SA 10. ep. (r) 10.15 TV Doktor. ep.00 Vijesti 12.30 Ljubav i ~okolada. mini serija 01.30 Sport 19. mo} planete. serija 11. 68/124 (r) 17. 56/64 22. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.30 Ze sport magazin (r) 15. muzi~ka emisija za mlade 23.15 Soko Wismar.R. u`ivo 15.00 12.30 Obavje{tenja 23.40 Hrabrost jedne princeze 2.20 Anali.25 10.05 Junska no}. 14. 21.55 OBN Info. (r) 16.00 Vijesti 19.00 Iz dana u dan 12.40 Soko Wismar.00 Yusuf.20 Igra.30 Dnevnik TV1 20. 7. crtani film 08.15 Bruklinski most. igrani film 00.00 Vijesti plus 17.05 Tomica i prijatelji 11. film 00. serija. crtani film 07. dok. serija 17. program 16. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06.28 Astro Num Caffe. Bestseller Top Shop Bumba.00 Vijesti 14. 1/6 (r) 12. serija 17. serijal 18. crtani film Bakugan.20 Bestseller 14. 18/52 10.30 Monitoring 18. serija 11.30 Dnevnik 2 20. serija. zabavni program 00.00 Vijesti 10.50 Bestseller 14. informativni program 12. 20. dok.00 Odmori zaslu`io si.45 Hot Wheels 11.15 Global.10 United states of Tara. a baba se ~e{lja.00 Vijesti 13. 13. serija 21.00 Vijesti TVSA 16. serija. crtani film 09.35 Dje~iji program 10.40 TV Liberty.37 Stanje na putevima 19.15 Necenzurisano 11. dance.00 Vijesti plus 12.05 Legenda o Bruce Lee-ju. ep.00 ^itulja za Eskobara.15 Oluja. snimak 01. zabavni program 10. serija 20.00 Danas u Srpskoj 18.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II. ep.00 Voice of America 23.50 Hladnokrvni `ivot.00 Vijesti u 7 19. igrana serija /12/ 19. film 00.30 Frej`er. (r) 09.45 Genijalci.00 Vijesti IC 00. 187.05 Zakon ljubavi. ep. obrazovna serija.20 Odmori zaslu`io si.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica . ep.00 Dok. film TV TK 06.05 Graditelj Bob 19.45 Vijesti 12.00 Vizita 19.00 Slijepa ljubav.30 Telenovela (r) 15.30 Srpska danas 17. 00.40 Igrani film TV SLON 16. 22. humoristi~na serija 15.55 Dolina vukova.05 TV Liberty 21. ep. informativni program 17.15 Oluja. serija 09.00 Zenica danas (r) 10.30 Dobar dan svima. 7.00 TV jutro 09. serija. ep.00 Bumba. 186.05 09.00 Federacija danas 17.35 Tren.05 Amor latino.00 Novosti u podne 12. medicinski magazin 20.30 Fudbal . crtani film Kenny morski pas.30 Multimilioner.10 Cimmer fraj. 68/124 11. film 21. film TV MOSTAR 08.30 Dnevnik TVSA 19.05 08. film 12.00 Na{a realnost 11.05 Prijateljice.15 Oluja.00 Sve u svemu.10 Ezel.15 Pono}ne vijesti 00.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15.35 Vje`bajmo zajedno.05 Strasti i intrige.05 Vrijeme sjetve. edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Mali oglasi 19.05 Igrana serija 13. 46.05 Strasti i intrige.05 Junska no}. reporta`a sa snimanja serije 18.15 13.00 Kad li{}e pada. program 23. serija.22 Top Shop 14. serija (r) 03.15 Divlja planeta. sportski program 20. serija 00. 57/64 22. kviz za djecu 19. serija 13.00 Puls 22. crtana serija Zemlja.50 Glam Blam (r) 14.00 Denis napast 19. serija. 18.25 Business News 22. igrani film 02.00 Crta.55 Ljubav i mr`nja.35 Saga o forsajtima. crtani film 09. (r) 15.00 Junska no}.30 Istina. serija 17.00 Dnevnik 2.30 Oluja.00 Glas Amerike 23.45 HAYAT Kad li{}e pada.00 Vijesti 15. doma}a humoristi~ka serija 17.30 Vijesti 14. serija 21.30 Vijesti TV Sahar 00.30 Sanjalica. serijal. 68/124 (r) 17.00 Igra. 9/10 15. serija.20 O~i du{e.02 Bo u pokretu (r) 10. 12.20 Dolina vukova.40 Maskirani ubica. ep. serija Vijesti.10 Fudbal .. serija 21.B. serija. jutarnji program 09.00 Retrovizor 11.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. 16. serija Tamo daleko. ep.05 Strasti i intrige.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.10 Ha{ki dnevnik 16. serija (r) 01.15 Villa Maria.15 Kornja~a Hero.05 10.38 Horizonti 20.05 Seks i grad.00 Bunny Maloney. serija ep.05 Zakon ljubavi. serija (r) FTV 07. serija 186.30 Dokumentarni program 17.05 Svijest uspje{nih (r) 16.30 IC sport 15. animirana serija. igrana serija.30 Dnevnik 3 23.00 BHT vijesti 12. crtani film Lijeni grad.00 12.20 Moj d`epni ljubimac.05 Egipat. serija Traktor Tom Felix bebe. ep.05 Seks i grad 00. zbunjen. serija ep. 136. 17.30 Pu`evi sportisti. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima.30 Link 17. crtani film 07. serija 01.00 Ranjeni orao. politi~ki magazin 22.20 Moje drage kom{ije.45 Dnevnik 3 22.05 Vox populi 22. 22. 5/26 (r) 14.00 Dnevnik 1 12. (r) 10.00 Dnevnik 2 19.35 Words on the Streets.00 Pop Pixie. ep. emisija o zdravlju (r) 16.40 08.15 BN koktel (r) 14.15 Bakugan. serija 17.00 Iz dana u dan.05 Zakon ljubavi. 6. dok. igrana serija.00 Zauvijek mlad. 68/124 (r) 17.00 Slon extra info TV BN 06.05 Strasti i intrige.15 10.30 Serija 09. informativni program 12. crtani film 08.00 Serija 18.55 Tv kalendar: Iz dana u dan. (r) 10.00 Vijesti 13.00 Vijesti 10.25 Medo Rupert (r) 10. muzi~ki program 19. ep. crtani film Winx. serija 16.45 Kursad`ije.00 15. 20.05 Oluja.05 Vox Populi 12. jutarnji program 09. serija. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca. 12. direktan prenos utakmice 22. 7/26 09.50 Na{a mala klinika.30 Cimmer fraj.00 Udri mu{ki.10 Zdravlje. serija. vrijeme `etve.50 Na{a mala klinika.05 Film 12. igrana serija. mart/o`ujak 2012.52 Vremenska prognoza 22.00 Dobre vibracije. muzi~ki program 09.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.45 Prijatelji sa farme.40 Mixmaster.00 Hutba 14.40 11. program 21.30 07.45 Suveniri stolje}a 19.10 Crtani film 19. crtani film 11.00 Dnevnik 2 22.00 Amor latino.05 Prijateljice.00 Junska no}. ep. 215. ep.05 Junska no}.50 Info top.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Vijesti 22. serija.45 Bestseller tv 15.50 Crime Time.00 09.10 13. zabavna show biz emisija 18.27 Finansijske novosti 19.50 Mala nevjesta.10 Prijatelji sa farme. serija (r) 07.00 Strasti i intrige.30 Nepobjedive Banzuke 18. crtani film Moji d`epni ljubimci. serija.30 Muzi~ki spotovi 20.40 Hrabrost jedne princeze 2. serija 16. serija 18. Dje~iji program 10. serija 19. igrana serija. serija ep.00 Jedan na jedan 22. serija. igrana serija. 187.43 11.30 Muzi~ki program 20.00 Miris prolje}a.45 Serija 19.30 Frej`er.35 Fudbal . ep.45 Crtani film 19.30 Pri~a o psu. (r) 14. 12.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. (r) 12.10 Mala nevjesta.00 Dnevnik 1 17. serija 12. crtani film. 6. u`ivo 18.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti.20 Dnevnik 2 22.30 Miris prolje}a.30 I. prijenos 22. crtani film Sirene. serija 23. serija 09.30 60 minuta..00 Dolina vukova. (r) 15. ep.40 Dnevnik 3 23. serija Piplinzi. sportsko rekreativni program 19. Garfield.25 Zemlja.35 09.05 Larin izbor. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama.30 Dje~iji program 18.20 Vijesti utorak. ep.Zenit.15 Oluja.55 Graditelj Bob.00 Sevdah i vrijeme 08. serija. crtani film.25 Pet dana do pono}i.15 Pingu 19.30 Smije{ne `ivotinje 12.02 Vijesti. Mechanical animals. 24. 47. biznis magazin (r) 19.00 Slijepa ljubav.15 Larin izbor.05 Oluja.15 Oluja. serija 02.05 Vijesti TVSA 13.30 Zlato divljine. serija.20 09.00 TV {kola 12.00 Dnevnik 1 19.29 Sport centar 16.05 Tajna Starog Mosta.05 Zakon ljubavi.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08.00 Vijesti 11. 16.10 Tek ro|eni 13.35 Business News 19. mo} planete.30 Slijepa ljubav.liga {ampiona. 2/3 23. ep. 5+.00 Najava programa 07. film 01. 7/12 (r) 07.00 Hayat production show.05 TV intervju.10 Kad sam bio vojnik.05 15.05 Junska no}.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Brze pare.R. dok. ep.00 Info top.20 City Exclusive. serija. 6. ep. 1/3 (r) 13.50 Tarih.05 Dance.45 Tragovi sudbina.10 10.00 Flash vijesti 17. 135.59 Finansijske novosti 23.00 Kad li{}e pada.30 O~i du{e. program iz kulture (r) 14. crtana serija 19. 98. 3/10 15. 13. direktan prijenos 20. serija 22. specijal 15. serija.43 08.25 Lud.22 Pet dana do pono}i II dio.00 Junska no}.40 Primera liga.15 Sport magazin (r) 14.00 Vijesti TVSA 21.00 Majstori kuhinje 16. crtani film Nodi.00 Kviz Extra 20. muzi~ki program 18.30 Dnevnik 2 20.30 Nemogu}a misija.05 Selo gori.00 Zenica danas 19.30 Sedam dana u Maglaju 23.05 Pop Pixie 10.15 Ljubav u hladnoj klimi.00 No}ni program 12.00 Vijesti IC 20.40 Bajke o `ivotinjama. kulinarski show 18. serija 21.00 Ljubav u hladnoj klimi.00 Izbor sportiste godine KS. serija 00. 23.30 VOA (r) 11.20 Sport centar 22. dokumentarni serijal 13.05 CSI: New York. serija.00 Vitaminix (r) 10.

20 Dijagnoza: Ubistvo. film 04. serija HBO . 6. serija 20.Detroit 15. kviz 21.30 Biatlon.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta.55 Carstvo poroka. prijenos 21. serija 13.00 Vijesti 12.00 Kako to rade? 10.10 Me|u nama 14. mart/o`ujak 2012.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.30 Sat TV 15.05 Najezda `ivotinja 21.22 Hrvatska u`ivo 18. Ebel liga . Dunja ponovno prigovara. serija 17.50 Let ka zvijezdama (r) 17.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova. film 15.55 Georgia O keeffe.00 Boks 21.00 De{ifranti 12. serija 23. dok.00 Popravni zavod.45 Biciklizam. igrani film 16.45 Jumanji.15 Ostrvo orangutana 18.59 Sport 20.00 Stvoreni jedno za drugo.05 11.00 Knjiga ljubavi. vrijeme stane. direktno 22.45 Zlo~ina~ki umovi 5.30 Simpsoni 20.45 Ameri~ki bizon.00 Dnevnik 12. serija 09. serija 15. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20. Njema~ka 00. prenos 22.00 Pregled {vajcarske lige 02. serija za djecu 08. serija 10. serija 03.20 Nvo sektor 17.20 Kraljevski bolesnici. serija 03. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14. serija 14. igrani film 02. film TV1000 04. serija 05. talk-show 19.Smrtonosne oluje 20.25 Sve o psima 17.00 Bubamare.40 Liga prvaka: Benfica . kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.00 Djeca. serija 16. serija za mlade 09.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19. Hrvatska 09.00 Vijesti 18. serija 15. 07.30 NBA: LA Lakers — Miami 13.30 Kontekst.20 8.40 Kako to rade? 20. GEOGRAPHIC 09.20 Beba Felix.30 Ju`njaci .00 Viktorijanska apoteka 01.00 Vijesti u pet 17. teksa{ki rend`er. Kina. program (r) 00.40 Mala Tv (r) 17. serija 23.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06.12 Sve u 7!.00 Regionalni dnevnik 18.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.1. draga.00 Ubojstvo vrana.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13.2 epizode 22. Hainan. 23. serija 22.30 Fudbal.15 22.30 Kontekst. serija 16. serija 02.00 Rukomet .00 Premier League: Newcastle Sunderland 09.09 Vrijeme sutra 14.00 Glazba.55 [tiklama do vrha. serija 23. dok. serija 21.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.55 Kasl.30 Jutarnji program 09. teksa{ki rend`er.10 Dobro jutro. Francuska 18.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar .30 Dnevnik 19. serija 12. film 00. molim! 7 .00 Nove avanture stare Christine 4.30 Veterani .15 Dr. serija 11.Tomo i Roni i dalje su u sukobu. serija 15.20 Havaji 5-0. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih.40 IN magazin 13.35 Seinfeld. Bean. slu{aj svoje srce.15 Ponos Ratkajevih.00 Kontekst.00 Vijesti 09. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. serija 12.15 Sanjaju}i Lhasu.15 Real NBA 23. Kina.20 Monk.serija 02.30 Otvoreno 23. serija 16.40 Inspektor Rex. talk-show (r) 23. talk-show (r) 01.45 Degrassi Novi nara{taj 3.30 D`ordan.05 Dojlova Republika. Dortmund .Bundes liga:Magazin 16.40 Melisa i D`oi. program (r) AL-JAZEERA B. SK Ruhpolding. serija 12.45 NBA Live 01.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.20 Fojlov rat. serija 20.20 Ubistva u Midsameru.00 O~ajne doma}ice. reality show 10.20 Bra}a i sestre. dok. dok. dok. glazba. serija 20.30 Kad zavolim. Kina. IBF Title.30 Svijet umjetnika Kenija. serija 20.00 Vijesti 11. SK Ruhpolding. igrani film 01.Mainz 06.50 Generalka 12.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09. film 01.90 sekundi 20.30 Premier League News 00.35 Divlja planeta 20. talk-show (r) 18.00 11.15 Biatlon.00 Natura viva 23.45 [ah-mat.30 Distrikt. TSV 1860 Munchen . serija 13.45 Nikad se nisam poljubila.00 Biblijske misterije 16. Bundesliga. serija 10. Paris-Nice. Francuska 14. 10. reality show 12. serija 18.00 Biatlon.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.15 Pre`ivljavanje 19.00 Zatvorska pravda 14. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori. serija 17.stru~njak za otrove 22.45 18. 10.00 Da.10 Frikovi. serija 18.00 Raspad.30 Obi~na klinka. prijenos 22. igrani film FOX LIFE 09.30 [amvari: @ivot u divljini 15.45 Connor na tajnom zadatku. serija 09. serija 14.45 21.35 Prljavi poslovi 15. iz dubine zemlje 1.00 Ostanite s nama.00 Gerouov zakon 13. SK Ruhpolding.24 18. Hrvatska 08. film (r) 02.55 Vill i Grejs.10 @deronja 2.00 Ko{arka Aba: Cibona .55 Pre`ivljavanje 11.50 Sudije za stil.05 Kontekst. Hernandez.00 Narko biznis 13. talk show (r) 09.20 Meklaudove }erke. serija 01. reality show 16.30 Ludi nau~nik 22. 1.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20. igrani film 00.OSLOBO\ENJE utorak.30 Fudbal.10 Vijesti iz kulture (r) 10. igrani film 23.00 17.30 Pregled holandske lige 11.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19. igrani film 21. film 22.45 23.30 Kontekst.30 Vijesti 09.40 Dobro jutro. 2.00 CSI Prag.30 13.00 Druga strana Srbije.10 [ah-mat.20 Serija 14.15 TV kalendar (r) 12. serija 6 18. igrani film 22. serija (r) 07. igrani film 06.00 14. serija za mlade 15.10 ZABA . Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.00 Zaboravljena ubistva 14.45 FA Cup: Birmingham .20 Voker.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.Egipat IV dio. serija 00.20 8.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009.00 Alibi. prenos 18.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21. Ekstraklasa.50 Vrhunsko graditeljstvo 23. Hrvatska 07.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13.00 Vijesti Nove TV 17.00 AJE Vijesti 01.00 Bijela palata. dok.Ju`na Afrika.15 Red i zakon.00 Kup. reality show 17. ma~kama.45 Uskijavanje 23.40 24.00 16.15 Rokerka Rita.50 Malkolm u sredini.20 Monk. Paris-Nice. igrani film 13. Luka je zbunjen takvim pona{anjem. serija 19.50 Mala TV 08. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije.05 Kad li{}e pada. Paris-Nice.25 Nate Berkus Show 07. crtana serija 19.Ruanda. u`ivo 16. finale 12.00 Raspjevani detektiv. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.00 Hokej Nhl: Boston Toronto. igrani film . serija 15.35 Jesse Stone: Bez kajanja.30 Fudbal. program (r) 17.25 Zauvijek susjedi.00 Upoznajte divljinu 15. crtana serija 11.Partizan 17.45 Premier League News 10.55 Prolazna slava.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11. serija 22.25 18.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran.00 Megafabrike: Aston Martin 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13. talk show (r) 07.00 17. serija (r) 02.00 22. serija 20.25 Retrovizor: Mercy 1. info Bunt: Kanda. teksa{ki rend`er.00 Istra`ivanje avio nesre}a .20 Sve o psima. crtana serija 08.40 Red i zakon.30 CG Sport (r) 14. serija 22.45 Razotkrivanje mitova N.40 Kad zavolim.05 Obrtnik i partner (r) 13. serija za mlade (r) 11.06 Vrijeme 20.S. dio. serija 01.00 AJE program 16.05 Ve~eras 20.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.45 Fudbal.05 Dokumentarna emisija 14.25 Skica za portret 04.00 Skrivena blaga afri~ke.00 FIA touring car 23.45 Pregled portugalske lige .45 Biciklizam.Zenit St. dio.30 Watts 10.00 Vijesti. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite. serija za mlade 15. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo.45 TV kalendar (r) 17.00 Daleko od o~iju.25 Razotkrivanje mitova 17.Cedevita. serija 03.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00.15 Biciklizam. film 20.00 Vijesti 10.00 Privatna praksa.00 Dnevnik 3 22.40 Ve~ernje vijesti 23. igrani film 10.35 Policajci iz Detroita.00 Mnogo buke ni oko ~ega.30 Muzika RTCG Villa Maria 13. talk-show (r) TV PROGRAM 06. Hainan.15 Top Gear 10: Polar Special. serija 14.30 Bez odu{evljenja. Finska 13. film 12. serija 11. serija 13.00 Snuker.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23. Poljska 13. serija 15.00 14.35 Natalee Holloway 17. igrani film 18.00 Stand up paddle 14. dok. Njema~ka.00 Freestyle skijanje 10.Bayern 15.25 Jackass.35 Bjekstvo iz zatvora.00 Najte`e popravke na svijetu 15.20 Sastanak sa ubistvom.00 Fudbal.50 [ark.40 Vill i Grejs.00 Jedan krug.00 Vijesti 14. Cruiserweight. Francuska EUROSPORT 07.05 Da.00 Sljede}a muzi~ka stanica . program (r) 19. Odlu~i ju posjetiti.00 Ski skokovi.00 Tijelo je dokaz. Y. utakmica polufinala.10 Melisa i D`oi.12 Lugarnica 18.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.00 Vijesti 23. serija FOX CRIME 10.. serija 22.00 Mr. film 23.10 Sammy na putu oko svijeta. Poljska 17. program (r) 17. Njema~ka 19.00 Rukomet 16. igrani film 11. serija 18. serija 21.40 Znanstvena petica 15.00 Najte`e popravke na svijetu 12.35 Semafor. animirana serija 07.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku. australijske i indijske umjetnosti 23. film 23.10 Doktor Who 3. kat.40 Dojlova Republika. a baba se ~e{lja: Zadu{nice. film (r) 15.00 Snuker.25 Teletubbies.40 Me{tar od svega Luko Paljetak.20 Dijagnoza: Ubistvo. program 19.Portugol 00.10 10. serija 18.00 Poker Wpt Series 08 01. serija 20.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.40 Walker. Njema~ka 15.00 Tajm tim godina XI 00. ljubimcima 18.00 Rokerka Rita.00 Viktorijanska apoteka 17.15 Dnevnik Nove TV 20. Ekstraklasa.Aek 11.00 11.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06.05 Izgubljena ~ast.00 @ivotinje i mi 16.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.St Pauli 08.00 19.30 Opasan lov 16.20 Mega Mindy.25 Inspektor Rex. igrani film 17.20 Crna Gora u`ivo 19.00 Daleko od o~iju.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. serija 00.30 Snuker. igrani film 12. serija 22. serija 16. serija 19. prenos 22.30 19. serija 08. slu{aj svoje srce. serija 02.00 Tajm tim godina XI 16.40 Zlo~ina~ki umovi 5. serija 07.30 Nvo sektor 22. DISCOVERY 10.25 TV izlog 09.25 Dekster.00 Farma smijeha.30 Dnevnik 1 15.30 Tra~erica 3.30 Borba za Nil.00 Njihova liga. serija 00. teksa{ki rend`er.00 Pregled belgijske lige 02.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.05 Degrassi Novi nara{taj 3.20 Pisac i detektiv.00 Fudbal Gr~ka: Aris .35 Lugarnica 18.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21. igrani film 08. serija 01.45 Pregled ruske lige 16.20 Overland 5 . serija 03. serija 21.50 20. Oz.30 Dnevnik 2 20.00 Generali u ratu: Kursk 19. serija (r) 04.00 Vijesti 21.10 Debbie Travis preure|uje 1 12.40 Dobro jutro.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.05 ^as historije 1.00 Lov na Careve krstarice 22.15 Fantom u operi.35 11. finale 22. serija 12. serija 19.00 Vijesti 21.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 Espn Winter X Games 2012 18.15 Premier League News 18. Bundesliga.00 Alisa. dio.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.30 Box: Vladimir Klitschko . igrani film 14.40 Pregled ATP Acapulco 20.55 In medias res (r) 03.05 U Europi. (r) 12.55 To mogu i ja . Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom.30 NBA Live 18. Petersburg. serija (r) 10. SK Ruhpolding.25 Mi i oni.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .20 Bjekstvo iz zatvora.00 Sre}a. program (r) 20.00 Alisa. serija 16.35 Vijesti 08.00 Egipat 21. Ekstraklasa.30 U djeli}u sekunde 10.00 Kontekst. Hrvatska 07.00 Odluka `ivota.20 Ne{ Brid`is. Sve }e SERIJ biti dobro A 16. serija (r) 13.30 Nau~no obrazovni program 12.00 48 sati.40 Izgubljena ~ast.00 Boks.15 Nau~no obrazovni program 11.00 15.05 Vijesti 07. Poljska 10.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom. Kod`a i Neboj{a.50 D`ordan.35 Vijesti iz kulture 23..20 @upanijska panorama 18. teksa{ki rend`er.30 Knji`arka. program (r) 08. serija 11.45 Pregled ATP Dubai 19. serija 11.55 Ezo TV.35 Eurogoals 09.00 Tajne kraljevske kobre 11. dok. dok.45 19. igrani film 20. film 03. Kuba .55 Donald [ulc .25 Kad li{}e pada. USA 23.45 Trgovci automobilima 13. dok. 15. film CINESTAR 09.10 Retrovizor: Monk 7.45 Bayern TV: Leverkusen . serija 16.00 12.30 Sa`eci Lige prvaka 00.Chelsea.10 Dnevnik 3 23.00 Pregled belgijske lige 10. bre.30 Svijet umjetnika Kolumbija.. SK Lahti. vrijeme stane. dokumentarna serija 11.12 20pet. Bundesliga.00 Krizne situacije 21.00 Momak ostaje na filmu.10 Kako se pravi? 19.20 Voker.00 Megafabrike: Aston Martin 08.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. Cunningham.05 10.00 Kick Ass.05 Program za djecu 11. serija 01. zabavni program (r) 06.50 Sat TV 18.00 Dobro jutro.55 [kolski sat (r) 16.25 IN magazin 18.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12.00 Espn Documentary: Pony Excess 20. talk-show 22.30 Fudbal.30 Freestyle skijanje 20.15 Ru`iona 00.00 Watts 20.10 [kolski sat 10. serija 14.30 Walker.00 Hokej.20 17. serija 13. Hainan. crtana serija 07.Jean Marc Mormeck 00.55 Zlo~in.20 Privatna praksa. serija 18. dok.20 Voker. kviz 19. igrani film 19.20 Ne{ Brid`is.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Vijesti 07.45 Sudije za stil.30 Larin izbor. finale 16.15 Biatlon.30 Watts 18. serija 19.00 Strikeforce 00. kat.30 15.40 Najezda `ivotinja 14.15 Vijesti 00.30 NBA Live 15. draga.00 Motosport Mundial: Magazin 16.20 Muzika 23.00 Dnevnik u 10. (r) Oko magazin.50 Opasna igra..30 12.00 10.15 Pregled Championship 13.00 Bul Duram.00 Napada~! 17.05 Program za djecu 10. program (r) 08. a baba se ~e{lja: Operacija. talk show 14.10 Serija 15. serija 23.

3. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . U portalu Infobrcko. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. Istraga je ubrzo pokrenuta.com.Ovo je moja zadnja {ansa. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama.K. prenosi Fena. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. ^ileu. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu.Sedin Torlak. Na sebi je imao crnu jaknu. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada. nedavno je navr{io 23 godine. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. javila je novinska agencija dapd. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Kada su policajci upali u zgradu. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. Ferhatovi} se 17. kojim je upravljao Jasmin B. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. a potom joj pucao u glavu. ka`e Gibbs u videu. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. kada ju je udarilo auto reno. koji `ivi u Livermoreu. Cilj napada bila je njegova supruga. ali nije dala velike rezultate. mart/o`ujak 2012. 6. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. godine. i po~eo pucati. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. pi{e Radaronline. . od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA .com Por tal InfoBrcko. kao i putnika u avionu UA93. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. On je uhap{en. @ivi s majkom. . Tokom policijske potjere. Dk. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA .Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. prenosi AP. a do sada je sru{ila brojne sajtove. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. te policiju distrikta Br~ko BiH. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju.com su nam rekli da je. javila je ma|arska agencija MTI. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. u blizini Kaiserslauterna. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. duks. javlja Washington Post. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. Hakerska grupa Anonymousi.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika. saop{tila je policija. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. S. prona{li su napada~a mrtvog. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. Policija u Argentini. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje. Hakeri sru{ili Infobrcko. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. {to mu nije uspjelo.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. stoper Sarajeva. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. prema dostupnim podacima. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. sestrom i njeno dvoje djece. Ubio dvojicu doktora. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. . Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. koja postoji od 2008. Gibbs. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. O. nakon ~ega je pobjegao. a razlog napada je osveta. marta.000 ulaza. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. moj zadnji poku{aj. kao i govornu manu. septembra pro{le godine. SAD. ka`e Gibbs. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful