Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.426

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a
KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU FEDERACIJE
9. strana

PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

DJECA NA PRINUDNOM RASPUSTU
Josip Peri}

2-3. strana

Mostar sa vi{e op}ina
7. strana

VLAST MOGU]E USPOSTAVITI ZA 24 SATA

5. strana

Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina

Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje 17. strana

RANJEN U RAZMJENI VATRE OSCE: IZBORI NISU BILI PO[TENI S POLICIJOM
21. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Susret Lagumd`ija - Budimir

2

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA U OBRAZOVNOM SISTEMU
[trajk u TK-u

Djeca na pr
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}: Poziv direktorima

Lagumd`ija i Budimir nakon razgovora

Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu

Gospodarska diplomatija
Putem MIP-a trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte sa institucijama stranih dr`ava i gospodarskim subjektima drugih dr`ava, ka`e Budimir Lagumd`ija: NATO i EU su veliki ciljevi
^injenica je da entiteti nemaju ustavnu nadle`nost u vanjskoj politici, jer je vanjska politika na dr`avnoj razini, ali je entitetima svakako stalo da kroz Ministarstvo vanjskih poslova BiH u funkciju stave ekonomsku, odnosno gospodarsku diplomatiju, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, nakon ju~era{njeg susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. u NATO, o eventualnim ulogama i mehanizmima za ubrzanje puta BiH u Evropsku uniju, ali i o ekonomskom ja~anju BiH kroz ja~anje svih njenih subjekata. U svemu nabrojanom, ministar Lagumd`ija vidi veliku ulogu institucija sa ni`ih razina vlasti u BiH sa ~ijim se liderima nedavno sastao. - Mogu re}i da sam ohrabren svime {to sam ~uo u proteklih pet dana. Mislim da se stvara jedna atmosfera u kojoj, ako ni{ta, jedni drugima dajemo {ansu da jedni drugima vjerujemo vi{e nego {to je to bio slu~aj do sada. Mislim da je to najva`nija poruka sa svih ovih razgovora, rekao je Lagumd`ija, a prenijela Fena. NATO i EU su, prema Lagumd`ijinom mi{ljenju, va`ni i veliki ciljevi za BiH pa se ne smije dozvoliti da iko ko mo`e pomo}i na putu ka tim ciljevima bude iz toga isklju~en. On je u obra}anju medijima nakon susreta sa Budimirom istakao da bi BiH na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu mogla da bude dobra vijest.
Admir Terzi}: Dogovaramo strategiju

Podr{ka sudija i tu`ilaca
Sindikalna organizacija sudova i tu`ila{tava Tuzlanskog kantona ju~er je podr`ala {trajk osnovnog i srednjeg obrazovanja, te najavila da 13. mar ta ove godine stupa u {trajk upozorenja.

Zaposlenici u osnovnim i srednjim {kolama u Tuzlanskom kantonu, njih oko 5.700, ju~er su zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima stupili u generalni {trajk. Kako nam je objasnio Admir Terzi}, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a, u {kolama }e se tokom {trajka obavljati minimum poslova, dok }e se za u~enike zavr{nih razreda nastava odvijati po va`e}em rasporedu. Vlada TK-a je u novembru pro-

Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja

Razgovor je uvijek bo
Vrijeme pokazuje da FBiH nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana
Komentiraju}i ju~era{nji polusatni {trajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim {kolama u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i} ka zao je kako je razgovor i dogovaranje uvijek bolji put za rje{avanje bilo kojeg problema od bilo kakvih radikalnih poteza. [trajkovi upozorenja nisu problem, ka`e Ma{i}, kao {to su to generalni {trajkovi zbog kojih }e u kona~nici najvi{e ispa{tati djeca. - S pozicije federalnog ministra obrazovanja jako je nezahvalno komentirati ovaj problem, jer on nije nastao na federalnom nivou, nego je direktno vezan za pojedine kantone i stanje u oblasti koja je po Ustavu FBiH kantonalna nadle`nost, rekao je Ma{i} za Oslobo|enje. On je naglasio kako federalno Ministarstvo obra zovanja i nauke, kao i on kao ~elnik tog ministarstva, stoje na raspolaganju svima, i sindikatima i resornim kantonalnim ministarstvima, za bilo koju vrstu pomo}i kako bi problemi u oblasti obra zovanja bili preva zi|eni. - Generalno smatram da je uvijek bolje razgovarati i poku{ati do}i do dogovora, jer to sigurno daje bolje rezul-

Otvoriti tr`i{ta
- Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH trebali bismo ostvariti {to kvalitetnije kontakte ne samo sa institucijama stranih dr`ava ve} i sa gospo-

Konsenzus oko MAP-a
- Postoji puni konsenzus kod svih aktera s kojima sam razgovarao da u Chicagu treba u~initi sve da BiH i formalno dobije status MAP-a (Akcioni plan za ~lanstvo), a da se nakon toga krene u unutarnju transformaciju koja je vi{e politi~ke i institucionalne, nego vojne prirode, rekao je Lagumd`ija. dar skim su bje kti ma dru gih dr`ava. To bi trebalo omogu}iti aktivnije prisustvo gospodarskih subjekata iz oba entiteta, odnosno iz BiH, na drugim tr`i {ti ma, a s dru ge stra ne, omogu}iti i odre|ene strane investicije na tr`i{tima BiH, rekao je Budimir za Oslobo|enje. Susret Lagumd`ije i Budimira zavr{ni je u nizu sastanaka koje je {ef bh. diplomatije imao s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, distrikta Br~ko i Federacije BiH. Sa sugovornicima na ni`im razinama vlasti Lagumd`ija je razgovarao o ubrzanju puta BiH

Pozitivni procesi
- Dopredsjednici Federacije BiH i ja smatramo da je ovo prvi korak u nizu ovakvih susreta koji }e uslijediti izme|u ~lanova Vije}a ministara, odnosno dr`avnih ministara i predstavnika drugih razina vlasti. O~ekujem da i ostali dr`avni ministri razgovaraju sa predstavnicima razli~itih razina vlasti i smatram to po`eljnim i normalnim. Time bi se relaksirali odnosi unutar BiH i razvili pozitivni procesi, poru~io je Budimir. On je istakao da je jedan od ciljeva na putu BiH ka integracijama EU i kona~no iznala`enje rje{e nja za pro ve dbu pre su de Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

BH POLICAJCI U MISIJI UN-a U LIBERIJI

Svi na rukovodnim polo`ajima
BiH je proteklih 12 godina pokazala spremnost da ispo{tuje me|unarodne obaveze i da puni doprinos uspostavi mira i o~uvanju sigurnosti u brojnim misijama u svijetu. Jedna od njih je i mirovna misija UN-a u Liberiji (UNMIL), u kojoj se trenutno nalazi osam policijskih slu`benika iz BiH, a u ovoj godini se o~ekuje raspore|ivanje jo{ {est policajaca. Trenutno su svi bh. ~lanovi misije raspore|eni na pozicijama tim lidera, {to zna~i da se svi nalaze na rukovode}im polo`ajima u misiji, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Bh. policijski slu`benici su dobili medalje, specijalne zahvalnice za predan rad i profesionalno izvr{avanje zadataka od rukovodstva UNPOL-a u Liberiji. Tim povodom i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ~estitao je policijskim slu`benicima BiH u Liberiji na ovom uspjehu, a pohvalio je i doprinos bh. policajaca u o~uvanju mira i sigurnosti u drugim misijama. BiH sudjeluje u mirovnoj mi-

siji u Liberiji - UNMIL od 2004. godine, a do danas su sudjelovala 64 policajca. Iz BiH je u operacijama podr{ke miru od 2000. godine do danas sudjelovalo 155 policijskih slu`benika i to u mirovnim misijama u Liberiji, Sudanu - Ju`nom Sudanu, Kipru, Isto~nom Timoru i Haitiju. BiH trenutno sudjeluje u tri mirovne misije, u Sudanu, Liberiji i Kipru, sa 44 policijska slu`benika. Zna~ajan doprinos o~uvanju mira, ali i afirmaciji dr`ave BiH u svijetu, dale su i pripadnice ljep{eg spola, imaju}i u vidu da je do sada 21 policijska slu`benica sudjelovala u me|unarodnim misijama, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

U FEDERACIJE

rinudnom raspustu
Neprihvatljivo smanjenje plata
Predsjedni{tvo Saveza samostalnih sindikata BiH ju~er je uputilo izraze podr{ke kolegama iz sindikata obrazovanja, koji su na prostoru osam kantona Federacije BiH stupili u {trajk upozorenja, odnosno u generalni {trajk u Tuzlanskom kantonu, podsje}aju}i da ve} nekoliko dana traje i generalni {trajk zaposlenih u obrazovanju u Kantonu 10. „Savez samostalnih sindikata BiH nikada ne}e pristati na umanjivanje prava radnika u bilo kojem sektoru, a posebno ne u obrazovanju koje treba biti jedan od glavnih stubova svakog razvijenog dru{tva. Trenutna situacija u ovom sektoru je jo{ jednom, na najdirektniji na~in, pokazala potrebu ustavnih promjena u Federaciji BiH i vra}anja ovog i sektora policije, zdravstva i rada na nivo FBiH“, saop}eno je Saveza samostalnih sindikata BiH. ju, koje rade u stopostotnom kapacitetu, pu{tali faks na kome pi{e: zar vam nije neugodno?“ kazala nam , je ministrica, dodaju}i da prijedlog o smanjenju plata za 6,5 posto nije hir Vlade, nego potreba kako bi se odr`ao stabilnim finansijski sistem TK-a. Tako|er, Vlada je na ju~era{njem sastanku zadu`ila Tim za pregovore da pozove predstavnike sindikalnih organizacija, kako bi se na{ao izlaz iz trenutne situacije. Uz to, Ministarstvo je ju~er uputilo poziv svim direktorima osnovnih i srednjih {kola na podru~ju Kantona.
Zatvorena vrata {kola u Tuzli

Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH

Izjedna~iti primanja
[trajk upozorenja prosvjetnih radnika ju~er je odr`an {irom Federacije BiH, izuzev Tuzlanskog kantona, gdje je nastava obustavljena, te Kantona 10 u kojem je nema od 8. februara. - Jedini izlaz je izjedna~avanje primanja, prebacivanje obrazovanja na federalni nivo, a uz to uskla|ivanje ne samo koeficijenata ve} i pedago{kih standarda. Za to nisu potrebna velika sredstva, jer sada imamo deset ministarstava, pa deset pedago{kih zavoda... Mogli bismo napraviti u{tede, te formirati fond na nivou FBiH, ka`e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja BiH Selvedin [atorovi}. Iako je ju~er u Srednjobosanskom kantonu po~ela nastava, {trajk je u ovom dijelu FBiH samo zale|en. - Tamo ni{ta nije rije{eno, ve} je {trajk zale|en zbog obe}anja. Ako pregovori ne budu dali rezultate, {trajk }e biti aktiviran. U Kantonu 10 prekid nastave traje od 8. februara, a tu prosvjetari nemaju s kim ni razgovarati, napominje [atorovi}. Prema [atorovi}evim rije~ima, prve reakcije na obustavu nastave u TK-u idu ka tome da }e se ona poku{ati ugu{iti. Najbolja situacija vlada u Kantonu Sarajevo u kojem je do{lo do {trajka upozorenja, ali on nije uticao na odvijanje J. M. nastavnog procesa.

{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto.

Podijeljeni sindikati
„Na{i zahtjevi su da se ukinu one jednostrane odluke o smanjenju plata za posljednja tri mjeseca i da se u prijedlogu bud`eta za 2012. planiraju sredstva da ostanu plate na nivou oktobra 2011. Tako|er, tra`imo da se naknade ispla}u-

ju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom“ kazao je Terzi}. , Ipak, u cijeloj pri~i ni sindikati nisu jedinstveni. U sedam {kola iz Tuzlanskog kantona, okupljenih oko sindikata OKI, ju~er se odvijala nastava po redovnom rasporedu. S druge strane, Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u izjavi za na{ list je kazala da je ohrabruje ~injenica da ve}ina uposlenika ne `eli da ide u {trajk. „Danas (ponedjeljak, op.a) su sindikati {kolama koje ne {trajku-

Instrukcija
„Radi se o instrukciji da se u srijedu, 7. marta, u skladu sa raspolo`ivim nastavnim osobljem, organizuje izvo|enje nastave, a sve kako bi se u~enicima omogu}io neometan pristup obrazovanju. Jer, tom djecom nema niko pravo manipulisati. U protivnom, svako onaj ko manipuli{e djecom, snosit }e posljedice“ kazala je ministrica Avdi, S. KARI] ba{i} - Vukadinovi}.

olji put do rje{enja
tate nego bilo kakvi radikalni potezi bilo koje vrste. Kad je rije~ o {trajku upozorenja, koji smo imali u FBiH ju~er, to ne}e nikome na{koditi, ali tamo gdje imamo generalni {trajk, bojim se da }e neko morati nadoknaditi izgubljene sate nastave i bojim se da }e se kola slomiti na onima koji su za svu ovu situaciju u obrazovanju najmanje krivi, a to su na{a djeca, kazao je Ma{i}. On je podsjetio da je po~etkom pro{le sedmice na sastanku Koordinacije federalnog i kantonalnih ministara obrazovanja donijeta odluka kojom je formirana radna grupa za izradu prijedloga jedinstvenih pedago{kih standarda i normativa za teritorij cijele FBiH. No, Ma{i} nagla{ava kako }e u provo|enju tog dokumenta, s obzirom na ustavno ure|enje FBiH prema kojem je obra zovanje u nadle`nosti kantona, klju~nu ulogu imati politika. - Ukoliko ne bude politi~ke volje da se jedinstveni pedago{ki standardi i normativi provedu u cijeloj FBiH, a s obzirom na to da su po Ustavu kantoni nadle`ni za oblast obra zovanja, sve }e ostati kako je i bilo. Na`alost, obra zovanje je kantonalna nadle`nost i zato mi u toj oblasti za sve imamo deset adresa u FBiH, i kad su u pitanju nastavni planovi i ulaganja itd. Vrijeme poka zuje da nam nedostaje ustavnopravni okvir koji bi odgovarao interesima i potrebama svih gra|ana FBiH i da su to pitanja koja }emo morati otvoriti, poru~io je Ma{i}.

Danas nastava u HB@-u
Sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegbosanske `upanije ju~er su odlu~ili prekinuti generalni {trajk koji traje od sredine velja~e. Do prekida je do{lo nakon sastanka predstavnika sindikata s ~elnicima dva HDZ-a u ovoj `upaniji. - Zadr`avamo pravo odmrzavanja {trajka bez potrebe pokretanja nove procedure, ukoliko ponovno do|e u pitanje socijalno-ekonomski polo`aj ~lanova sindikata. Dva HDZa su se obvezala da }e sva pitanja vezana za na{e zahtjeve rje{avati `urno nakon imenovanja nove vlade i resornog ministra, priop}eno je iz sindikata. Nastava u svim osnovnim {kolama u HB@-u nastavlja se od danas. J. G.

S. [e. Ma{i}: Potrebna politi~ka volja

BAKIR IZETBEGOVI]

[PIRI] - CUC

IBRAHIMOVI] - HAR^ENKO

MILORAD DODIK

Zahvalnost za interesovanje o BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je delegaciju parlamentaraca Evropskog parlamenta i parlamenata Velike Britanije i Turske, a koju je predvodila baronesa Sayeeda Warsi, predsjednica Konzer vativne stranke Velike Britanije. ^lanovi delegacije su prezentovali aktivnosti u toku vi{ednevne posjete BiH, kao i ideje o budu}im projektima. Istakli su `elju za bli`om saradnjom stranaka desnog centra u BiH i regiji. Izetbegovi} je zahvalio delegaciji na dolasku u BiH, kao i zbog konstantnog zanimanja za situaciju u BiH, i naro~ito za posjetu Srebrenici.

U~initi BiH partnerom
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} predstavio je ju~er u Sarajevu rezidentnom predstavniku MMF-a u BiH Milanu Cucu aktivnosti resornog ministarstva kako bi {to prije bio kreiran bud`et za ovu godinu, koji mora podrazumijevati i mjere {tednje. Nagla{avaju}i va`nost obezbje|enja fiskalne stabilnosti BiH, [piri} je ocijenio da bi rje{avanje pitanja bud`eta i globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godina u~inilo BiH kredibilnim par tnerom me|unarodnim finansijskim institucijama. Razmijenjena su mi{ljenja o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i MMF-a.

Unaprijediti saradnju
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko ju~er je tokom razgovora sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em ponudio pro{irenje bilateralne i saradnje u oblasti odbrambene industrije. Ibrahimovi} je naglasio da nisu iskori{tene sve mogu}nosti za kvalitetniju saradnju, te istakao da MOBiH ostaje otvoren za razvoj i unapre|enje odbrambene saradnje sa MO Rusije. Tokom posjete Har~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova predstavio je pozitivne pomake na planu rje{avanja vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom.

^estitka Putinu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, uz uvjerenje da }e RS i Rusija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist i dobrobit naroda koje ve`e prijateljstvo i duboke historijske veze. “Velika podr{ka koju ste dobili na izborima dokaz je da su gra|ani Rusije prepoznali napore koje ste ulo`ili na stabilizaciji prilika u Va{oj zemlji i napredak koji je ostvaren, zbog ~ega su odlu~ili da Vam uka`u povjerenje u vo|enju zemlje”, isti~e se u Dodikovoj ~estitki.

{estogodi{nji mandat.Finci Komisiji mandat isti~e 12. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Bosna i Hercegovina se pretvara u partokratiju Provedba presude Sejdi} . 9. marta. Mnogobrojni posjetioci bili su u prilici pogledati interesantne slike ra|ene u tehnici ulje na platnu. Ve} jednom produ`eni mandat Privremenoj zajedni~koj komisiji isti~e 12.Finci donesena je krajem 2009. poja{njava [ehi}. 6. \UROVI] RUKAVINA VIJEST U OBJEKTIVU MAHMUD AHMEDINED@AD Iranski je predsjednik do`ivio neo~ekivani debakl. B. On ne o~ekuje da }e se u rje{enjima prihvatiti da se Srbi za Dom naroda PSBiH delegiraju i iz FBiH. uvijek je Ivo Miro vukao korisne poteze! DVA KONCEPTA Kao najve}i problem u provedbi presude. povijesni petak vjerojatno ne}e imati utjecaja. a komisija koja je to utvrdila potro{ila je 700 maraka. Drugi koncept je posredan izbor iz PSBiH za ~lanove Predsjedni{tva. ali. Zdravo starenje Izlo`ba slika Emira Mire Karamehmedovi}a pod nazivom “Zdravo starenje” sve~ano je otvorena ju~er u Centru za zdravo starenje u Novom Sarajevu. Stvarno. ali i mla|i nara{taj. gdje privatnih Hrvata (a i Srba) nema. a budu}i je ve} bio i predsjednik i premijer.4 DOGA\AJI utorak. Naime. marta. uglavnom posve}ene osobama tre}e `ivotne dobi. Sarajlije. nakon nedjeljnih izbora. te i dalje zategnute i dijametralno suprotne stavove oko na~ina izbo- ra ~lanova Predsjedni{tva BiH. Mr. objelodanjena je jedna anegdota vezana za hrvatskoga viteza Jovi}a. Dva prijedloga On ka`e da prijedlog sa direktnim izborom u potpunosti zadoFoto: Senad GUBELI] voljava obaveze proistekle iz presude Sejdi} . marta. parlamentarnih stranaka do ju~er nije otkazao u~e{}e u radnokonsultativnom sastanku sa ~lanovima kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . dr. opet Hrvata. M. donekle bi se mogla izbje}i majorizacija hrvatskog naroda. mart/o`ujak 2012.Finci. njegovim starim upori{tima. najvjerovatnije poslati jedinstven prijedlog za Dom naroda i dva prijedloga za Predsjedni{tvo BiH . Osigurao je. ka`e [ehi}. vele. i jeste. naime. Ma. 12. a pomalo i skandaliziraju. kad se od nje o~ekuju konkretni prijedlozi amandmana na Ustav BiH kojima bi se uklonile diskriminatorske odredbe za pripadnike nekonstitutivnih naroda u BiH u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} . VIJEST U BROJU konvertibilnih maraka du`an je doma}im i stranim bankama u prosjeku svaki gra|anin Bosne i Hercegovine. {to zna~i donekle pribli`ene stavove oko Doma naroda u smislu formiranja ~etvrtog kluba delegata iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. na procjenu poklon koji je vrijedio 98. ajatolah Hamneiji ostvario je uvjerljivu pobjedu. ova bi se rubrika trebala zvati Kucamo na vrata zaboravljenih asova.Jedan je direktni izbor u kojem se svi mogu kandidovati. VLADIMIR PUTIN Zovu ga ruskim carem. izlo`bu “Zdravo starenje” mogu pogledati do 16. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{. izme|u redova. . osigurao je najdugovje~nije vladanje Rusijom u povijesti. skandal! Osobito za nas u Federaciji. Prvi koncept zastupaju predstavnici stranaka iz RS-a. [ehi} napominje i problem diskriminacije u odnosu na konstitutivne narode. Presuda u slu~aju Sejdi} . Nakon {to se odr`e svi pomenuti susreti. ]UMUROVI] NA REDU TRINAESTORICA ^lanovi kolegija Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH danas razgovaraju s predsjednicima stranaka Mladen Bosi}. odlu~io za privatnog Bo{njaka. evo. a dva ne smiju biti iz reda istog na- IVO MIRO JOVI] U ovom slu~aju. Ustavni sud povjeri D`erardu Selmanu. o istoj temi razgovara}e lideri {est najja~ih politi~kih stranaka u BiH. zapravo. O~ekivali su. [ehi} o~ekuje da Komisija ne}e posti}i jedinstvenu ve}inu oko prijedlog amandmana. jer se njima svima omogu}ava pasivno bira~ko pravo. mar ta ove godine. ve} sada. Privremena zajedni~ka komisija sasta}e se posljednjeg dana svog mandata. a on to. A vo`d se. naime. stariji. razli~itih dimenzija i motiva. Osobito {to se iz dana{nje perspektive ne vidi tko bi ga i poslije ovoga mandata mogao maknuti iz Kremlja. . [ehi} isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva roda. Posrednim izborom. ima}e Srbi iz RS-a i Hrvati i Bo{njaci iz FBiH. s tim da jedan kandidat mora biti iz RS-a.277 .jedan sa posrednim i jedan sa neposrednim izborom ~lanova. i neke stranke iz FBiH bi to prihvatile. Samo tri dana kasnije. Ovo je dr`ava apsurda pa se mo`e desiti ne{to neo~ekivano i dobro za implementaciju presude Sejdi} Finci. te da }e u PSBiH. zato. usred `estoke polemike o Zakonu o sukobu interesa. po okon~anju svog posla. Kao najve}i problem u provedbi presude isti~e dva razli~ita koncepta u vi|enju izbora ~lanova Predsjedni{tva. Po sudovima — i ina~e! Niti jedan od predsjednika 13 bh. Dr`ava apsurda Neizvjesno je da li }e sastanak kona~no dovesti do pribli`avanja stavova i politi~kog dogovora oko konkretnih prijedloga ustavnih amandmana kojima bi se i nacionalnim manjinama i nacionalno neopredijeljenim u BiH omogu}ilo da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. dok stranke sa hrvatskim predznakom insistiraju na posrednom izboru. Dao je. Predstavnik Vije}a nacionalnih manjina u komisiji Vehid [ehi} od dana{njeg sastanka o~ekuje ve} vi|eno. Ali. eresovski Bo{njaci nad odlukom Milorada Dodika da. [to se ti~e aktualnog iranskog zveckanja nuklearnim oru`jem.Finci zakazanom za danas u Sarajevu. a Hrvati i Bo{njaci i iz RS-a. predsjednik SDS-a DOBAR LO[ ZAO KLUB BO[NJAKA RS-a ^ude se.Finci. umjesto Mirka Zovka. navje{}uju epilog predsjedni~kih izbora 2013. i BiH jo{ nije uspjela da je provede. marta Foto: D. Izlo`bu je otvorio direktor Op}e bolnice “Prim.Treba sve poku{ati. 3. jer i dalje ekskluzivno pravo na za{titu vitalnih nacionalnih interesa kad je u pitanju dr`ava BiH. ~ak i u ruralnim predjelima.

a vi{e strankama platforme. SDA se ve} odre|eno vrijeme ne pona{a korektno ni na federalnoj razini. SDA i SNSD-a nedostaje je dan glas u Skup {ti ni HB@-a da se vlast ipak formi ra. INTERVJU 5 Josip Peri}. bacaju dimne bombe. prijave korupciju.On nama nije problem. TRE]I ENTITET Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e.Vlast se mo`e napraviti za 24 sata ako ljudi shvate da nemaju pravo selektivno odlu~ivati s kim }e u vlast. no ljudi se ve`u za rije~.Nema tu nikakva ozbiljnoga razloga za neformiranje vlasti i. koaliciji dva HDZ-a. Zbog ~ega se sada ne mo`e do}i do dogovora? . Tako svako malo dolaze pri~e o tre}em entitetu. Na`alost. Gra|ani }e imati mogu}nost da elektronskim putem. od ju~er }e sve informacije o osnivanju. Nitko ne zna bolje od nas koji stanujemo ovdje koji su to na{i problemi. Ljetos je.. saop}eno je iz Agencije. Posebno ne `ele dobro HB@-u. Osobno nikada ne bih mogao narodu obe}ati da }e dobiti tre}i entitet ako znam da je to nemogu}e. Kako je do{lo do tog obrata? . Oni odre|uju tko je izdajnik. pak. To je sada samo isplivalo na povr{inu. niti }e biti. a stoka lancem. U protivnome. ali treba kod ljudi postojati obraz. a tko nije. vlasti ne}e biti do daljnjega. Tako|er. On je bio glavni problem. odnosno putem obrasca koji je dos tu pan na web stra ni ci Agencije. Ipak. Ako se nekoga ne mo`e vezati za rije~. Svi bi htjeli biti ministri. po tre bnu za potvr|ivanje nove vlade. legitiman ili Hrvat osim njih. Na {to to~no mislite? . onda se me|u sobom nisu uspjeli dogovoriti o raspodjeli ministarskih mjesta. zajedno sa SDA. Ja bih. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega. On je bio glavni problem. Sada je upitno funkcionira li uop}e platforma. Zajedno }emo biti bilo u poziciji. Osim toga. ali na principu korektnosti i borbe protiv kriminala. dakle. Rije~ je o problemu pojedinih stranaka koje po pamet idu u Mostar. ali i {ire. Osim toga. to bi bilo dobro. Zajedni~ki nastup Je li uvjet HSP-a za podr{ku novoj vlasti i funkcija u Vladi HB@-a? RIMAC Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. mart/o`ujak 2012. niti }e on to biti. Zbog ~ega takvi potezi? . Rimac bio “dio Va{e ekipe” i tada je bio glavni problem HDZ-u BiH. legitiman ili Hrvat osim njih Razgovarao: Jurica GUDELJ Gospodine Peri}. zastupnik HSP-a u Skup{tini HB@-a Vlast mogu}e uspostaviti za 24 sata HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. sada nema nikakvu izvr{nu vlast. imaju devet zastupnika. Is to vre me no. Na koji na~in se sada mo`e iza}i iz ove si. Banju Luku ili Sarajevo. Na`alost. [to to zna~i za stanovnike ove `upanije? . SDA i SNSD postigli dogovor o uspostavi vlasti. Kada su dva HDZ-a. ne vidim da }e i{ta biti bolje.apik. Pozitivno je {to vi{e nemamo ljude na vlasti koji }e nekontrolirano tro{iti prora~unski novac. ~im malo zagusti. Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. da imamo valjan razlog. @elim da politika poku{a osigurati uvjete za bolju budu}nost. Mislim da je to suludo i da su svi oni koji to rade jednostavno idioti i da ne `ele dobro ovoj zemlji. radio podjelu na lopove i po{tene ljude. Dakle. Web stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije. Na ovakav se na~in. a istovremeno za njih nitko nije po{ten.. Gospodin Rimac je podnio ostavku na du`nost pre- mijera.ba. a zna se da od toga nema ni{ta i da se tako la`e ljudima. Mislim da }e ovo biti pritisak da se vlast {to prije formira i da }e ljudi uvidjeti da se ovako vi{e ne mo`e. Stranicu je finansirao EUPM. Takvu politiku ne prihva}am i vlast u HB@-u se ne}e formirati dok ljudi ne otvore o~i i ne shvate da ~ovjek u ovoj zemlji ima pravo na druga~ije mi{ljenje. Ne mo`e nitko bez nas praviti vlast. ^injenica je da je u HB@-u mala bara. Trebamo sjesti i otvoreno porazgovarati kako bismo dobili rje{enje koje }e biti u interesu @upanije. to bi bilo pogubno i za moj narod Rimac manje problemati~an za HDZBiH. niti je bio. Cijeli proces je mogu}e jako brzo zavr{iti. 6. nakon {to je premijer Nediljko Rimac podnio ostavku. onda TAKORE]I. bilo u opoziciji. pa ~ak je i ve}ina stranaka koje su mu na~elno dale podr{ku radila protiv njega Oni po svaku cijenu `ele preuzeti vlast. Stranke potpisnice platforme u ovoj `upaniji. Rimac }e te{ko biti novi premijer. s njim ne treba ni sura|ivati. svi uklju~eni akteri ka`u kako vlast treba uspostaviti {to prije.Mi smo sve ovo vrijeme bili taoci gospodina Rimca i vi{e ga ne smatram ozbiljnim kandidatom za premijera. a s kim ne mo`e sura|ivati.Na terenu se pokazuje da platforma ne funkcionira i za mene je neprihvatljivo da je HSP izba~en s dr`avne razine vlasti. kako sada stvari stoje. Hercegbosanska `upanija. Rimcu smo. tuacije i formirati vlast? . KORUPCIJA Javnost u BiH. to bi bilo pogubno i za moj narod. Sada je.Mi ve} odavno nemamo Vladu i ovime ne gubimo puno. dali podr{ku. Druga je stvar {to HDZ ima vagu na kojoj se vagaju Hrvati. Apsurdno je da gotovo godinu i pol nakon izbora mi nismo niti jedan korak oti{li naprijed u procesu uspostave vlasti. a puno krokodila. to je sada upitno i takvo pona{anje SDA moglo bi se odraziti i na odnose na razini FBiH. Sa svima `elim sura|ivati. lideri u pojedinim strankama su mali bogovi koji sebi daju za pravo da odlu~uju s kim se mo`e. No. pak.Apsolutno ne postoji mogu}nost da HSP sudjeluje u vlasti bez SDP-a i NS Radom za boljitak. Oni imaju zabranu iz svojih centrala da koaliraju sa strankama platforme. a istovremeno je i dalje najizgledniji kandidat za sjedanje u premijersku fotelju u novom mandatu. HDZBiH je isklju~ivi krivac za neformiranje vlasti u HB@-u. s dva zastupnika SDA bilo bi nas 11. Vrijeme }e pokazati u kojem }e sve to smjeru i}i. ali nikad nismo bili zatvorili vrata ni HDZ-u BiH. Mi jesmo njemu dali ljudsku podr{ku.OSLOBO\ENJE utorak. nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije mo}i na}i na web stranici www. a na tim bi pozicijama trebali biti oni koji ovom kraju mogu donijeti bolje sutra. s druge strane. nas je devet zastupnika u Skup{tini i nastupamo zajedno. a istovremeno za njih nitko nije po{ten. niti }e on to biti. Dimne bombe Pri~a o uspostavi vlasti u HB@-u traje toliko dugo da se vi{e i ne zna zbog ~ega je nemogu}e osigurati dvotre}insku ve}inu u Skup {ti ni. .

a razmatran je i prijedlog zakona o grobljima te prijedlog zakona o za{titi okoli{a. Tako|er. Kao primjer je naveo odustajanje Republike Srpske od jednog ministarskog mjesta u Vije}u ministara BiH. godine. do 2021. entiteta i Pravosudne komisije distrikta Br~ko u definisanju politika iz oblasti alternativnog rje{avanja sporova i uspostavljanju sistema procjene i pra}enja primjene medijacije. ali je proces uvo|enja alternativnog rje{avanja privrednih sporova jo{ na po~etku. osu|enici na kra}e zatvorske kazne mo}i pritvor zami je ni ti dru{ tve no ko ri snim radom. Skup{tina HN@-a: [ansa za osu|enike s kra}im kaznama Umjesto zatvora.7 miliona KM. pa je tako Igor Crnadak izjavio da iza iznenadne ljubavi Dodika prema Lagumd`iji vjerovatno sto- ji velika politi~ka trgovina od koje }e RS imati samo {tetu. Zastupnici su na oba zakonska prijedloga uputili vi{e desetaka amandmana.Time }e dr`ava u{tedjeti. . “Ne dolazi u obzir da Lagumd`ija bude na ijednoj poziciji u Savjetu ministara BiH“ (decembar 2010). od kojih je 39 rije{eno sporazumom. „Ako ministar inostranih poMladi PDP-a pokrenuli kampanju slova bude Lagumd`ija. kako je rekao. Avdagi} je rekao za Srnu da je u 2011. godini u BiH evidentiran 71 postupak medijacije. Zastupnici su. a dru{tvo profitirati. K. zastupnici su raspravljali i o utvr|ivanju prijedloga plana upravljanja otpadom HN@-a za razdoblje od 2011. samo su neke od izjava koje su prikupili mladi PDP-a. a dru{tvo profitirati. rekao je ministar Radenko Miri}.5 odsto vi{e u odnosu na 2010. politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti. do jednoglasno usvojena odluka da resorno ministarstvo u roku od 30 dana pribavi suglasnosti lo kal nih za je dni ca i dos ta vi Skup{tini na verifikaciju. zas tu pnik Na ro dne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} ju~er je iznio kritike na rad vodstva Skup{tine. predsjedavaju}i Vije}a ministara bi morao voditi politiku privla~nijih poreznih stopa da bi BiH do maksimuma iskoristila susjedstvo s EU i privukla nove investitore.6 DOGA\AJI VIJESTI utorak. ali i odustajanje od referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Njihovu akciju podr`ale su i starije strana~ke kolege. obja{njavaju}i delegatima izmjene Zakona o izvr{enju sankcija Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{enju sankcija. vratili Vladi HN@-a na 2021. umjesto usagla{avanja poreznih politika BiH s potrebama ekonomske sanacije Hrvatske. nakon rasprave. U odnosu na o~ekivane nov~ane efekte s uvo|enjem diferencirane stope PDV-a. istaknuo je na sjednici Skup{tine `upanijski ministar pravosu|a Radenko Miri}. G. dru{tveno koristan rad Time }e dr`ava u{tedjeti. mjeni Odluke o pristupanju jadranskoj euroregiji. o kojima }e se Vlada HN@-a izjasniti u roku od 15 dana. Medijacija jo{ u povoju Ukupna vrijednost sporova u BiH rije{enih postupkom medijacije u posljednje dvije godine je 7. Sve Dodikove nedosljednosti Na letku koji su aktivisti ove partije dijelili ju~er u Banjoj Luci podsjetili su na sve izjave koje je Dodik dao o Lagumd`iji u posljednju godinu i po Mladi Partije demokratskog pro gre sa ju ~er su u Ba njoj Luci na Trgu Krajine pokrenuli kam pa nju ko jom `e le da uka`u na nedosljednost politike predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Mi lora da Dodi ka. Tako je. OSLOBO\ENJE Sjednica Skup{tine HN@-a OSCE s vlastima Kantona Sarajevo Misija OSCE-a u BiH danas i sutra u Sarajevu organizira konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Ta ko |er. zbog neodgovornosti i ~injenice da vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja. Tijekom rasprave istaknuto je kako je kod spomenutog plana zastupnicima ostalo nejasno postoji li suglasnost svih lokalnih zajednica o cirkuliranju otpada. Skup{tina HN@-a ju- TRI MJESECA Zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Tomislav Peri} vi{e od tri mjeseca ~eka odgovore na postavljena zastupni~ka pitanja doradu nacrt strategije razvoja turizma u HN@-u za razdoblje od 2011. kojim se u pravni sus tav HN@-a uvo di in sti tut dru{tveno korisnog rada. godinu. ti je kom sje dni ce usvojen je i prijedlog odluke o iz- Kritike zbog ~ekanja Ina ~e. J. On isti~e da je za razvoj ovog instituta neophodno osna`iti ulogu Ministarstava pravde BiH. te promovisati prednosti alternativnog rje{avanja sporova. kao i na rad Vlade HN@-a i to. kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. “Budu}i ministar inostranih poslova BiH bi}e Srbin (juli 2011). GUDELJ PDP podsjetio LDS: O{tro protiv vi{eg PDV-a Liberalno-demokratska stranka ne `eli da vjeruje da je odluka o pove}anju PDV-a jedini rezultat posjete premijera Zorana Milanovi}a predsjedavaju}em Vjekoslavu Bevandi. saop}eno je iz te stranke. a oko polovine postupaka bili su privredni sporovi. 6. nastavi}e se sa istim djelovanjem kao {to je to radio Sven Alkalaj“ (septembar 2011). mart/o`ujak 2012. LDS se o{tro suprotstavlja takvim namjerama smatraju}i da nedostatak ekonomske vizije i liderstva sada{njih vlasti ne smije pla}ati krajnji korisnik. pak. Cilj sastanka je ostvarivanje par tnerstava s kantonalnim predstavnicima da bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja. saop}eno je iz misije OSCE-a u BiH. izjavio je predsjednik Udru`enja medijatora u BiH Amir Avdagi}. {to je za 46. O turizmu ponovo Tako }e ubudu}e. . rekao je ministar Miri}. to jest gra|anin ove zemlje. Uvodne napomene dat }e {ef misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher Burton i voditeljica sekcije za razvoj i podr{ku upravi misije OSCE-a u BiH Julija Mager. „Lagumd`ija nije zaslu`io podr{ku RS-a i ne}e je dobiti“ (decembar 2010). Tako|er. U saop}enju LDS-a se navodi da. prepu{tanje Lagumd`iji funkcije ministra spoljnih poslova BiH. kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih. ~er je usvojila odluku o pristupanju izradi prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja za podru~je od zna~aja za HN@ Park prirode Hutovo blato. Na letku koji su dijelili gra|anima su podsjetili na sve izjave koje je Dodik dao o lideru SDPa BiH Zlatku Lagumd`iji u posljednju godinu i po.

To su tri grada koja zbog svoga zna~aja i specifi~nosti imaju ne{to druga~ija rje{enja koja su specifi~na u odnosu na druge op}ine. Temelj Va{ingtonskog sporazuma je Mostar. da postoje}i mostarski Statut nije dobro rje{enje. sredstva kojima }e raspolagati Direkcija ostala su gotovo na nivou pro{logodi{njih. nametanje. izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisijom Du{anka Majki}. pak. elektrifikacije pruge. ali bez saglasnosti svih klubova u Vije}u naroda nisu mogli stupiti na snagu. Imat }emo sastanak s HDZ-om BiH u Od`aku u srijedu ili ~etvrtak. na sjednicu Komisije pozvani su i predstavnici svih bezbjednosnih agencija BiH koje su bile uklju~ene u ovaj slu~aj. zaklju~ak je ju~era{nje vi{esatne sjednice Predsjedni{tva SDA koja je odr`ana u Mostaru. Bo{njacima ili ostalima. na. turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona. Lider SDA je upozorio i na izjavu visokoga predstavnika Valentina Inzka. oni{u odnosi izme|u op}ina i Gradskog vije}a i da se zna {ta je ~ija nadle`nost i ko za {ta odgovara. u svijetu se podnose neopozive ostavke. Imamo strukturu koja `ivi samo zbog sebe. godine imali prebivali{te u ovoj op}ini. On je naveo da je Ministarstvo u ovogo di{ njem pla nu po ka za lo dru{tvenu odgovornost prema Tuzli. a koje su mediji imali i prije Komisije". Ovo udru`enje navodi da bi bilo neophodno da RAK podnese prijavu za kr{enje ovla{tenja. mart/o`ujak 2012. rekao je Tihi}. jer ovakav postupak nadziranja slobode izra`avanja vrije|a i novinarsku praksu i gra|ane". odnosno da pravo glasa na predstoje}im lokalnim izborima trebaju imati svi Srebreni~ani koji su 1991. I u Sarajevu imamo op}ine i Gradsko vije}e. Govore}i o statusu Srebrenice. . Gradski odbor je zadovoljan zaklju~cima Predsjedni{tva SDA jer su oni na tragu na{ih zaklju~aka. Moramo tragati za nekim rje{enjem. februara nakon konferencije za novinare SDP-a BiH. Lagumd`ijina ure|iva~ka politika Udru`enje Akcija gra|ana najo{trije je osudilo bahate postupke ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije. Smatramo da je to najmanje {to se mo`e u~initi za porodice `rtava i za ispravljanje nepravde koja je po~injena Srebrenici. . izjavio je Tihi}. rekao je ^a~kovi}. Va`no je da funkci- Uva`eni zahtjevi Predsjednik Gradskog vije}a Mostara i du`nosnik mostarske organizacije SDA Murat ]ori} je ju~er izjavio kako je Predsjedni{tvo SDA uva`ilo sve zahtjeve mostarske organizacije ove stranke kada je izmjena izbornih pravila za Mostar u pitanju.Tako|er. Da nije bilo posebno uspostavljenog re`ima za Mostar. koji treba da podnese izvje{taj o napadu vehabije Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade. .To je stvar dogovora. ^ist ra~un Naveo je kako je SDA uvijek bila opredijeljena za po{tivanje odluka Ustavnoga suda BiH te kako }e kona~na rje{enja za Mostar tra`iti u podjeli na vi{e op}ina. rekao je. a tim slijedom i bismo li do{li do Dejtonskog sporazuma. 6. U okviru strategije }e biti predstavljen i razvoj autoceste. gdje su jasno odre|ene nadle`nosti i sve to dosta dobro funkcioni{e. SDA }e tragati za rje{enjem na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara Mostara. kao i gre{aka me|unarodne zajednice.Rje{enja u Mostaru su i dejtonska rje{enja i ustavna su kategorija. smanjenog priliva novca iz Federacije i sli~no.Poseban status Srebrenice se treba odra`avati i kroz izborni proces. poslali smo ih Predsjedni{tvu i to je uva`eno. koja nije za{titila za{ti}enu zonu Srebrenica i @epa. O~ito je. Mostar i Br~ko su proizvodi Dejtonskog sporazuma. te nadziranja slobode izra`avanja. dao smjernice novinaru Darjanu Babi}u kako treba da izgleda prilog u Dnevniku Federalne televizije. Aziz ^a~kovi}: Dru{tvena odgovornost Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici prihvatila plan rada i finansijskog poslovanja Direkcije cesta Tuzla. imati na raspolaganju 18. . Hrvatima.On se stavio na stranu onih koji negiraju ili minimaliziraju genocid po~injen u Srebrenici. GO SDA Mostar je usvojio svoje zaklju~ke. Vlada TK-a prihvatila plan rada Direkciji cesta 18. kazao je ^a~kovi}.5 miliona maraka. nastojat }emo da odr`imo tempo rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva koji su u na{oj nadle`nosti. Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda sporan je amandman koji govori o Banjoj Luci kao glavnom gradu RS-a. DOGA\AJI VIJESTI 7 PREDSJEDNI[TVO STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE Mostar sa vi{e op}ina SDA ne}e pristati na rje{enja koja mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“. mogao kazati na koliko bi to op}ina trebalo podijeliti Mostar. koji je 27. tako i na nivou centrale SDA. koja treba da poka`e gdje smo u periodu od narednih deset godina. Negiranje genocida Istaknuo je kako su u SDA iznena|eni reakcijama ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Har~enka. Predsjedni{tvo SDA je donijelo i odluku da se zbog naru{enih me|uljudskih odnosa u op}inskoj organizaciji SDA u Br~kom raspi{u vanredni unutarstrana~ki izbori. Tra`imo.OSLOBO\ENJE utorak. ko zna bismo li imali Federaciju. Gradska vlast ne funkcioni{e. Tihi} je izjavio kako SDA smatra da ta op}ina treba imati isti status kao Mostar i Br~ko. jer se temelje na po{tivanju Dejtonskog statusa Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e op}i- Uskoro razgovori Srba i Bo{njaka Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS-a Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora sa bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se ve} godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. i smatramo da je pravedno. isti~e se u saop{tenju Akcije gra|ana. ministar trgovine. koja }e u 2012. Kako je objasnio Aziz ^a~kovi}. Tako|er. svibnja. mi{ljenja je kako ne postoji mogu}nost da se predlo`eni „mostarski model“ primjenjuje i na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji kako bi se za{titili nacionalni interesi jer se. da pravo glasa na lokalnim izborima imaju svi stanovni- ci Srebrenice prema popisu iz 1991. razvoj vazdu{nog saobra}aja i regionalnih cesta. Mislim kako ovo nije vra}anje na podjelu Mostar ne mo`e porediti s drugim gradovima. pak. nego da se radi o ~istom ra~unu. . pored ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a. K. Prema njenim rije~ima. J.SDA ne}e pristati na rje{enja koja zna~e ili mogu dovesti do ostvarenja politike „Mostar hrvatski stolni grad“ Mostar mo`e i treba biti . kazao je Tihi}. . . te je zbog toga odlu~ilo izdvojiti pola miliona maraka za rekonstrukciju sjeverne magistrale. rekao je Tihi}. SDA }e politi~kim dogovorom tragati za rje{enjem za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara. ~iji je lider.Bilo je veoma te{ko obe- .Prvi sporazum Bo{njaka i Hrvata u Mostaru je potpisan jo{ 1994. "O~ekujemo kvalitetnu diskusiju i da }emo dobiti odgovore koje nismo imali do sada. . Pored Mostara. dok su jo{ trajali ratni sukobi. Nije. S. Majki}eva je dodala da }e Komisija razmotriti i informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa obavljenim nadzornim aktivnostima u Ministarstvu inostranih poslova. u okviru Ministarstva ide se sa izradom strategije razvoja regionalnih cesta. kako na lokalnoj razini. Ipak. koji je rekao kako OHR ne}e nametati rje{enja za Mostar te je naglasio kako to usmjerava politi~ke stranke na dogovor. Srba i ostalih. SDA je zatra`ila da Srebrenica dobije poseban status. "Kao minimum moralne odgovornosti prema onima koje predstavljaju. Bo{njaka. kazao je Tihi} Srebrenici poseban status SDA se zala`e za preure|enje Mostara sa sada{njeg jedinstvenog gradskog podru~ja na vi{e op}ina unutar Grada. jer nije prihva}en zahtjev da bude uvr{ten i ~lan koji govori o zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u tom gradu. Imamo brojna nerije{ena pitanja koja ko~e razvoj Mostara. Do tada }e sada{nji predsjednik op}inske organizacije ove stranke u Br~kom Ahmet Dervi{evi} predstavljati stranku. gdje }emo razgovarati i o Mostaru. i to bez obzira na to je li rije~ o Srbima. koju Op}ina Tuzla ne mo`e sama odr`avati. a mi }emo se boriti da i Srebrenica dobije isti takav status. GUDELJ Danas o napadu Mevlida Ja{arevi}a Zajedni~ka komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas }e razmotriti informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu u oktobru pro{le godine. koji bi trebali biti dovr{eni do 15. kazao je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. koji se otvoreno stavio na stranu onih koji su protiv uva`avanja opravdanih zahtjeva Srebreni~ana. Hrvata. Narodna skup{tina usvojila je prije tri godine amandmane na Ustav RS-a. grad svih njegovih stanovnika. rekla je Majki}eva. rekao je ]ori}.5 miliona KM zbijediti ta sredstva zbog recesije.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}

Nikome u RS-u
Priprema za Zajedni~ki otpor 2012.
U organizaciji MO i OSBiH, a u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu po~inje finalna planska konferencija za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Me|unarodna civilno-vojna vje`ba za{tite i spa{avanja Zajedni~ki otpor 2012. ima interresorni i me|unarodni karakter, a u njoj }e u~estvovati predstavnici OSBiH, ministarstava odbrane, bezbjednosti i civilnih poslova kao i drugih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, agencija i uprave, te lokalnih organa vlasti uklju~enih u reagovanje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

poseban status
Situacija u Srebrenici bi se trebala normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH, a izbori odr`ati kao i u svim drugim op{tinama RS-a i FBiH, poru~io je Tadi}
Srpska demokratska stranka smatra da nijedna op{tina u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i stoga poziva sve stranke da prekinu diskusiju o statusu Srebrenice, kako bi izborni proces bio zavr{en bez bazi~nih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi}. ju izborni dan” kazao je Tadi} ju, ~er u Banjoj Luci. Poru~io je da se situacija u Srebrenici treba normalizovati u skladu sa izbornim pravilima u BiH i da se izbori u toj op{tini odr`e kao i u svim drugim op{tinama RS-a da SDS ne zagovara ovakav oblik rje{avanja problema u entitetima, budu}i da njegova vaninstitucionalna karakteristika poma`e onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti sopstvenih kadrova. “Stavljanje svake teme u narednom periodu pred {est lidera ne}e pomo}i rje{avanju problema, jer }e tim i svaki problem za koji postoji zakonsko rje{enje postati predmet politi~ke trgovine” istakao je Tadi}. , Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH i da }e pozvati ~lanice koje budu prisutne da odustanu od takvog na~ina rada i neravnopravnog tretiranja BiH.

Odustati od sva|a
Sva politizacija ovog pitanja, smatra Tadi}, predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podr{ke odre|enim politi~kim strankama koje u~estvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan na~in. “S obzirom na to da nijedna stranka koja u~estvuje u ovim diskusijama nije u~inila ni{ta da bi pobolj{ala `ivot ljudima, smatramo da bi u ovom trenutku bilo va`no da odustanu od ove vrste politi~kih sva|a, ukoliko `ele da ljudi bez uznemirenosti do~eka-

Izlo`ba Dodikovih citata o Lagumd`iji
^lanovi Savjeta mladih PDP-a organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni per formans pod nazivom Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, na neprincipijelne Dodikove izjave, u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se upravo to desilo, kao i da je RS ostao bez dosad ~etvrtog resora u Vije}u ministara. Na velikom panou PDP je podsjetio na Dodikove ranije izjave, me|u kojima: “Budu}i ministar inostranih poslova BiH }e biti Srbin ili ne}e ni biti Savjeta ministara. Republika Srpska mora dobiti ~etiri mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova.” (juli 2011)

PROTEST Govore}i o sastanku Monitoring-tima Savjeta Evrope, Tadi} je rekao da }e predstavnici SDS-a izraziti svoj protest zbog na~ina na koji je sastavljen izvje{taj o BiH
i Federacije BiH. Saop{tio je da SDS ne}e odustati od u~e{}a u sastanku lidera {est politi~kih partija u BiH koji je za petak, 9. mart, najavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali je dodao

Ognjen Tadi}: Bespotrebna politizacija

Protiv interesa gra|ana
Dodao je da ljudi koji su ranije predstavljali BiH u Savjetu Evrope nisu obezbijedili njen ravno-

pravan tretman i da takva praksa pokazuje da se BiH nije daleko odmakla od 1996. i specijalnih statusa. “Svako drugo pona{anje i stvaranje izvje{taja koji kao nenormalno pokazuju stanje u BiH, nije ni{ta drugo nego rad protiv interesa gra|ana, protiv Dejtonskog sporazuma, entiteta i svih ljudi koji `ele da se ovdje stanje pomjeri od 1996. godine” ocijenio je Tadi}. ,
G. KATANA

Protest radnika Hidrogradnje

Tra`e zara|eni novac
Izgubili smo libijsko, a sada gubimo i doma}e tr`i{te, ka`u nezadovoljni radnici Vlada obe}ala isplatu plata
Radnici Hidrogradnje, njih oko 100, stupili su ju~er u {trajk te su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH tra`e}i isplatu zaostalih plata, uplatu doprinosa za socijalno i penzijsko osiguranje. Prema rije~ima Red`epa Tufek~i}a iz Sindikata gra|evinara Hidrogradnje, tra`e samo svoj zara|eni novac.

Pridru`i mi se na mostu
U ~et vrtak }e se u 11.30 sati u parku ispred Op}ine Centar odr`ati manifestacija pod na zivom Join me on the bridge - Pridru`i mi se na mostu, koja je uprili~ena u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena. Organizator ove manifestacije u BiH je organizacija @ene za `ene internacional sa sjedi{tem u Sarajevu koju ~ine Udru`enje i Mikrokreditna fondacija @ene za `ene internacional. Cilj manifestacije je da se vi{e od 1.000 `ena sa podru~ja cijele BiH sretne u parku ispred Op}ine Centar u Ulici Mis Irbina 1, po{alju poruku mira i na taj na~in obilje`e po~etak intenzivnijeg `enskog aktivizma u cijelom svijetu.

Skromni zahtjevi
„Mi jednostavno `elimo da `ivimo od svoga rada, a ne od socijalne pomo}i. Ljudi koje je postavila Vlada FBiH prave enormne gubitke, pa su samo pro{le godine napravili gubitak od 11 miliona KM. Mi to vi{e ne}emo dozvoliti. Tra`imo kompetentne ljude koji }e nas voditi i dati nam platu“ kazao , je Tufek~i}. On je dodao da im Hidrogradnja duguje, zavisno do radnika do radnika, izme|u deset i 20 plata. „Na{i zahtjevi su skromni. Pre-

Ogor~eni radnici pred zgradom Vlade FBiH

Foto: D. TORCHE

dlo`ili smo i tra`imo jednu platu iz pro{le godine, a onda da nam ispla}uju redovno plate sa toplim obrokom, a ostatak po dolasku novca, kao {to je jedna tran{a ira~kog duga oko 35 miliona KM iz Beograda“ , kazao je Tufek~i}, nagla{avaju}i da }e do okon~anja njihovih zahtjeva svakog ponedjeljka dolaziti pred zgradu federalne Vlade, jer je Vlada, kao ve}inski vlasnik, du`na da obezbijedi materijal i na rukovode}a mjesta postavi sposobne ljude koji znaju i mogu raditi.

„Povu~eni smo sa libijskog, ostalo nam je jo{ njema~ko i doma}e tr`i{te koje polako prepu{taju strancima, jer doma}im kompanijama o~ito je da ne daju da rade“ , naglasili su radnici.

Kredit za plate
Nakon pola sata protestiranja, predstavnike radnika je primio premijer Vlade FBiH Nermin Nik{i}. Na sastanku je izme|u ostalog dogovoreno, da }e Vlada FBiH smijeniti biv{e ruko-

vode}e ljude Hidrogradnje koji su u ovoj kompaniji ostali da rade kao savjetnici, te da }e ih prerasporediti na radna mjesta obi~nih ini`injera, saznajemo u Vladi FBiH. “Premijer nam je obe}ao da }e Vlada podi}i kredit u iznosu od oko pet miliona KM od Razvojne banke da se podijeli ne{to plata i kupi materijal za rad. Vidjet }emo koliko }emo u tome uspjeti” naglasio je Tufek~i}, prenose , A. Pe. agencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

DISKRIMINACIJA Ni svi heroji rata nisu jednaki

Cenzus samo herojima ARBiH i MUP-a
Politika odlu~ila da se cenzus ne uvodi za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja HVO-a Ministar za bora~ka pitanja samo obe}ava, rezultata nigdje
Upravni je odbor Saveza dobitnika najve}ih vojnih priznanja FBiH na svojoj posljednjoj sjednici, javili su mediji, ocijenio kako se federalno Ministarstvo za bora~ka pitanja spram ove populacije odnosi “nekorektno, ignorantski, omalova`avaju}e” te poru~io da }e, za, obilaze}i spomenuto ministarstvo, komunicirati direktno s premijerom FBiH. Ismet Godinjak, ~lan UO i predsjednik Udru`enja dobitnika najve}ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska zna~ka, ka`e da stavovi UO i nisu bili tako kruti. nja, omogu}eno pravo da u`ivaju ono {to im zakon garantira. Osim njih, nikome vi{e od heroja rata nije, nakon odluke o cenzusu, omogu}eno da nastavi u`ivati prava garantovana zakonom. - Nekolicina dobitnika najve}ih ratnih priznanja radila je na poslovima koji su nosili dobru pla}u i, cenzusu zahvaljuju}i, ostali su bez naknade. No, vremenom, oti{li su u penziju, primanja su im znatno manja i nisu vi{e pod udarom cenzusa. Zakon omogu}ava da se ponovo prijave i tra`e svoje naknade po osnovu vojnih priznanja. Oni su to i uradili. Neki prije goPusta obe}anja dinu ili dvije. Jo{ nisu ostvarili to pravo, prem- Problema je mnogo i moramo komunici- da je ministar obe}ao da }e to rije{iti. [tavi{e, rati s federalnim ministrom za bora~ka pitanja. dali smo mu imena tih ljudi. Ni{ta. Polagali smo Jesmo izrazili nezadovoljstvo i na~inom komu- nade u novu vlast, novog ministra, sada smo nikacije i rezultatima realizacije zaklju~aka razo~arani, zaklju~uje Godinjak. sa silnih sastanaka i dogovora s ministrom. No, ono {to najvi{e smeta dobitnicima ZlaZato smo odlu~ili da s na{im probletnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke mima upoznamo i premijera FBiH (Armija BiH i MUP) jeste fakt, koi rukovodstvo SDP-a, ali i {iru jaji su nedavno saznali od minisRAZO^ARANI vnost. Jedan od osnovnih protra, da se cenzus zapravo uveo Polagali smo nade samo na njihova primanja, ali blema ti~e se primjene uredbe u novu vlast, novog ne i primanja dobitnika adeo cenzusu. Mi tra`imo da se uredba ukine ili da se ti~e ministra, sada smo kvatnih priznanja pripadnika svih bud`etskih korisnika. Na iz HVO-a?! Politika je, misli razo~arani, skup{tini federalnog Saveza Godinjak, uplela svoje prste. zaklju~uje ministar je obe}ao rije{iti proObja{njava Godinjak i kako se Godinjak blem prouzrokovane uvo|enjem ne provodi zaklju~ak Parlamencenzusa, bio je na{ gost i na Uprata FBiH koji nala`e da se do kraja vnom odboru prije godinu, pa na zaje2011. donese uredba o prihodovnom dni~kom sastanku u Vladi FBiH. I ni{ta od ono- cenzusu za sve bud`etske korisnike. ga {to su premijer i ministar obe}ali nije naprav- U{teda novca uvo|enjem cenzusa na naljeno, obja{njava Godinjak. {a primanja je minorna. I tako je jasno da je ona Zapravo, samo je, sjetit }e se, dobitnicima naj- diskriminiraju}a. Nadalje, neki od dobitnika ve}ih vojnih priznanja iz @ivinica, koji su gre- Zlatne policijske zna~ke ne mogu do}i do {kom administracije Op}ine ostali bez prima- svojih naknada i to zbog administrativnih greIsmet Godinjak: Ima ljiljana koji jedva sastavljaju kraj s krajem

[e{elj ostvario prijetnje krvlju
U Ha{kom tribunalu ju~er je po~elo izno{enje zavr{ne rije~i optu`be na su|enju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju. Tu`ila{tvu je za zavr{nu rije~ odobreno deset sati, dok }e optu`eni svoje zavr{no izlaganje imati od ponedjeljka do ~et vrtka idu}e sedmice. Tu`ilac Matijas Markusen podsjetio je da se prije ta~no 20 godina [e{elj “zarekao da je SRS spreman da se suprotstavi osamostaljenju BiH i da }e krv pote}i ako se to dogodi”. “Sutradan je BiH proglasila nezavisnost i potekle su rijeke krvi, kao prethodno u Hrvatskoj, nakon {to je proglasila nezavisnost”, rekao je Markusen. [e{elj je optu`en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti koji su od 1991. do 1994. po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u velikim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine.

{aka vlasti. Nedavno je ministar MUP-a FBiH ispravio tu nepravdu za, mislim, devet dobitnika tog priznanja, uru~io je njima i porodicama rje{enja koja je trebalo da zna~e nastavak primanja naknade. No, do danas, ni{ta od naknada. Sli~an je problem sa jo{ 11 dobitnika Zlatne policijske zna~ke iz Zeni~ko-dobojskog kantona od kojih su dvojica `iva, ka`e Godinjak. Sad, malo i dru{tvenom, socijalnom polo`aju heroja Armije BiH. Recimo, pro{le su godine u Sarajevskom kantonu umrla tri dobitnika Zlatnog ljiljana. Svi mla|i od 50 godina. Njihove su porodice, ka`e Godinjak, i za njihova `ivota te{ko `ivjele, a sada su ostale bez prava na naknadu za zlatnog ljiljana.

Oskrnavljeno muslimansko groblje
Stani~nom odjelu policije Vukosavlje obratio se A. K. - imam Islamske zajednice iz Jake{a, i prijavio da je u tom mjestu, na muslimanskom groblju Staro d`ami{te, nepoznata osoba, ili vi{e njih, oborila nekoliko nadgrobnih spomenika – ni{ana i da su na njima ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. Uvi|ajem je ut vr|eno da su oborena ~etiri nadgrobna spomenika (ni{ana) i crnim markerom i crvenom farbom ispisani grafiti uvredljiva sadr`aja. U toku je operativni rad na otkrivanju po~initelja ovog djela, saop}eno je iz Centra javne sigurnosti Doboj.

[kola, posao
- Imamo dobitnike najvi{ih vojnih priznanja koji zahvaljuju}i svom radu sasvim dobro `ive. Drugi sastavljaju kraj s krajem, ali ima i onih koji su bukvalno na rubu egzistencije. Nerijetko dolaze u Udru`enje, ka`u kako im je isklju~ena struja, plin, tra`e da pomognemo. Ve}ina na{e populacije su prije rata bili radnici ili djeca radnika, najve}i dio je rije{io stambeno pitanje, ali vuku velike rate za kredite. Istina, nama u Udru`enje najvi{e zahtjeva sti`e za pomo} pri upisu u {kolu, pri zapo{ljavanju. Dakle, polo`aj heroja rata i nije ba{ tako sjajan kako se misli u javnosti, cijeni Godinjak. A. BE^IROVI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zoran Babi} nije se pojavio
Ro~i{te u ponovljenom su|enju za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ju~er nije odr`ano jer se na njemu nije pojavio prvooptu`eni Zoran Babi}. Njegova braniteljica Slavica Baji} je rekla da je Babi} lo{eg zdravlja i da zbog toga ne mo`e dugo sjediti u sudnici. Stoga je ona predlo`ila da se snimci iskaza svjedoka iz prethodnog postupka preslu{avaju bez Babi}evog prisustva. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH Mirko Bo`ovi} je kazao da je takav zahtjev nedopustiv i da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti. U Sudu BiH nam je re~eno da }e se prije dono{enja bilo kakvih odluka sa~ekati naredno ro~i{te, zakazano za 9. mart.

Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Suda BiH rekao da se su|enje bez prisustva jednog od optu`enih ne mo`e nastaviti

Ro~i{te odgo|eno za 9. mart

Obnovljeno su|enje Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, Du{anu Jankovi}u i @eljku Stojni-

}u po~elo je 24. februara 2012. Tu`ila{tvo BiH tereti Babi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a da

su, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. augusta 1992, obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vla{i}, izvr{ena je selekcija vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca. Optu`eni su, navodno, u~estvovali u izdvajanju mu{karaca te njihovom provo|enju do lokacije zvane Kori}anske stijene. Na toj lokaciji, kako navodi optu`nica, civilima je nare|eno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, nakon ~ega su usmr}eni.
D. M.

Danas ugovori o stipendijama Napretka
U Napretkovom klubu Lira danas }e biti uprili~eno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata putem Fonda za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog”, saop}eno je iz HKD-a Napredak. Sredi{nja uprava Napretka je putem Fonda za stipendiranje “Ivo An dri} - Vla di mir Pre log” za akademsku 2011/2012. godinu dodijelila 16 stipendija od 1.000 i 30 potpora od 500 KM. Iako je natje~aj bio raspisan samo za Na pret kove pro {lo go di{ nje sti pendiste, te nove studente koji studiraju pravo, povijest i hrvatski jezik, Fond je primio veliki broj aplikacija i drugih studijskih grupa. Najvi{e je studenata iz Mostara, zatim iz Zagreba i Sarajeva.

10

KOMENTARI

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dan (ne)zavisnosti
P
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Nikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno

ro|e, evo, jo{ jedan prvi mart, pro|e jo{ je dan Dan ne za vi snosti Bosne i Hercegovine. Ni{ta novo nismo vidjeli, cijela javnost u Bosni i Hercegovini iznova je odigrala ve} davno napisane uloge. U Sarajevu i na onoj teritoriji koja je kraj rata do~ekala pod kontrolom Armije RBiH, dan je protekao sve~ano i neradno, s puno zastava na ulicama, sa sve~anim prijemima i skupovima, polaganjem vijenaca na spomenike i svim ostalim karakteristi~no sve~arskim javnim ~inovima. I u drugom dijelu Federacije, onom u kojem su ve }in sko sta no vni{ tvo Hrvati, bio je neradni dan, no praznik je, {to bi se reklo, vi{e ~isto formalno obilje`en, nego pro slav ljen. U Re pu bli ci Srpskoj pak bio je to potpuno obi~an radni dan, a iz rukovodstva ovog entiteta opet su stigle poruke da je prvi mart za njih dan koji priziva isklju~ivo negativne asocijacije i da ga ne smatraju praznikom. Indikativno je da je banjalu~ka sve~anost 9. januara 2012. bila mnogo pompeznija od svih sve~anosti 1. marta 2012. godine, makar se u oba slu~aja radilo o “jubilarnoj“ – dvadesetoj – godi{njici “istorijskog“ dana (iz 1992.) u ~iju ~ast se praznuje. Ipak, dvadeseta godi{njica referenduma u Bosni i Hercegovini posebno je “jubilarna“; s jedne strane godi{njica je, kako se to ka`e, “okrugla“ s druge pak pala je u , prestupnu godinu (2002. godi-

K

na, u kojoj se obilje`avalo 10 godina od referenduma, nije bila prestupna). Za{to je uop{te va`na prestupnost godine, pitaju se mo`da oni sa lo{ijim pam}enjem. Va`na je jer je i 1992. godina bila prestupna; referendum je zapravo trajao 2 dana, bili su to 29. februar i 1. mart 1992. Kad neki istorijski doga|aj koji je trajao vi{e dana utemelji novi praznik, obi~no se za dan praznika utvrdi dan u kojem je doga|aj po~eo, prvi njegov dan. Primjer nije te{ko na}i. Prvo za sje da nje ZA VNO BiH-a odr`ano je u Mrkonji}-Gradu 25. i 26. novembra 1943. godine, a za Dan dr`avnosti BiH progla{en je prvi od ta dva dana: 25. 11. 1943. (Sli~na je pri~a i sa Drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu; ono je odr`ano 29. i 30. novembra 1943. godine, no 29. novembar bio je Dan Republike.) Za{to se u slu~aju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odstupilo od ovog (nepisanog) pravila? Jasno – zbog prestupne godine. ad bi Dan nezavisnosti BiH bio 29. februar, on bi se praznovao tek svake ~etiri godine. Sa simboli~ke ta~ke gledi{ta, to vjerovatno i ne bi bilo pogre{no. U odnosu na veliku ve}inu dr`ava, Bosna i Hercegovina u su{tini i jest ~etvrtina od dr`ave. A po{to se Dan nezavisnosti slavi (otprilike) na ~etvrtini teritorije (kakve-takve) dr`ave BiH, ispada da i trebaju pro}i ~etiri godine, interval od prestupne do prestu-

M

pne godine, da bi barem matemati~ki ispalo da Dan nezavisnosti slavi cijela BiH. Na kilav dan, kilava nezavisnost, rekao bi kakav pjesni~ki raspolo`en narodni mudrac. Da se razumijemo, to {to je nezavisnost ispala kilava, nema nikakve veze s pravnom utemeljeno{}u referenduma, njegovim legalitetom i legitimitetom. akar ima i pametnih ljudi koji se povode za floskulom o tome kako su “dva naroda preglasala tre}i“ ona je s pravne ta~ke gledi, {ta potpuno besmislena. U knjizi “Ustav iz nu`de“ Edina [ar~evi}a (Rabic, ECLD, Sarajevo, 2010.) demonstrira se na efektan, suveren, stru~an, a opet svima razumljiv na~in, da je po onomad va`e}em ustavu (S)R BiH nosilac suvereniteta bio “bosanski dr`avni narod“ kao “ukupan zbir gra|ana, bosanskih dr`avljana“. U tom je kontekstu posve nebitna etni~ka pripadnost onih koji su na referendumu glasali “za“ onih , koji su glasali “protiv“ i onih koji uop{te nisu glasali. Petnaestak godina kasnije, na referendumu za nezavisnost Crne Gore procenat onih koji su glasali za nezavisnost bio je manji od procenta onih koji su glasali za nezavisnost BiH. I u crnogorskom slu~aju mogla se ~uti teza da su (etni~ki) Crnogorci, Bo{njaci, Albanci i Hrvati “preglasali“ Srbe. Ipak, pri~a o BiH i Crnoj Gori razlikuje se u jednoj krupnoj stvari. Ne, nije to famozni koncept

N

“konstitutivnosti“, to je – rat. Posljedica rata je Dejtonski mirovni sporazum, a u njemu, u formi jednog od aneksa, i novi ustav Bosne i Hercegovine, “ustav iz nu`de“ kako bi re, kao [ar~evi}. Koliko god, po principu kontinuiteta, i Zakon o praznicima (R)BiH bio va`e}i sve dok se ne usvoji novi, iluzorno je o~ekivati da }e u Republici Srpskoj prihvatiti prvi mart kao praznik, podjednako iluzorno kao o~ekivati od Bo{njaka u Republici Srpskoj da praznuju deveti januar. Kad sarajevski politi~ari ustvrde kako }e se to vremenom promijeniti, nejasno je da li su naivni da u to zbilja vjeruju ili tek ponavljaju ono {to se od njih o~ekuje. Konsenzus bi se eventualno mogao posti}i oko 25. novembra, ako ni zbog ~ega drugog, a ono zbog makar deklarativnog pozivanja na ba{tinu antifa{isti~ke borbe u Drugom svjetskom ratu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. ikad, realno, u dvadeset godina svoje formalne nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije bila stvarno i su{tinski – nezavisna. Ima u proslavljanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neke potmule tuge, kao kad se slavi ro|endan djeteta koje se jadno, ni krivo ni du`no, rodilo invalidno. Ne zna~i tuga da se to dijete ne voli, no sve se pla}a, pa i ta ljubav, rekao bi pisac s biv{eg papirnatog apoena od pet konvertibilnih maraka, sa obje (entitetske) varijante.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Sredoje (naj)ministar
Iako ministar Novi} ka`e kako savjetnik pa me tnom ne tre ba, za klju ~im kako je pametno biti savjetnik. Jer mo`e i na daljinu. A, ne mora{ kao savjetnik ni{ta ni znati. Samo mora{ biti poslu{an. Da sam u pravu kad tako mislim, vidim i iz Novi}evog tuma~enja. - Onaj (savjetnik) ko puno pametuje, ne}e se dugo zadr`ati u kabinetu. Takvi nikome ne trebaju, cijeni Novi}. No, da ne bude samo o savjetnicima, jer ministar je govorio i o drugima. Novi} tvrdi kako brojnim njegovim kolegama (ministrima, zamjenicima, pomo}nicima) po kabinetima sve poslove zapravo obavljaju stru~ni saradnici. Vidi se. Jer, pomenuti se ~vrsto dr`e napisanog. Kad govore. K’o pijan plota. Al, i dr`avni slu`benici su vragolani, re}i }e ministar Novi}. Jer, brojni, a na desetine hiljada ih je bar na dr`avnom nivou, putem u~e{}a u raznim komisijama zarade mnogo vi{e ~ak i od brojnih zvani~nika. Tragom one ministrove, pametan i budala zaklju~im. Pametan je onaj ko se uhljebio kakve dr`avne slu`be i savjetni~kog mjesta, a budala onaj koji nije.

S

redoje Novi}, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u drugom mandatu, mogao bi ponijeti titulu - najministar. Do ovog, u prvi mah pomislih, subjektivnog mi{ljenja do|oh nakon {to je na posljednjoj sjednici Interresorne radne grupe u okviru diskusije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Novi} sasvim otvoreno progovorio o svemu u dr`avnoj administraciji. Kritizirao je i zvani~nike, i one, kako ih vole nazivati, imenovane osobe (savjetnike), ali i same dr`avne slu`benike. Razgovaram, ka`em kolegama, prenosim im i diskutiramo javno iznesene stavove Sredoja Novi}a. Saznam da moja ocjena, najministar, zapravo nije samo moja. Mnogi tako misle, cijene. ^ujem i za{to. Ministar Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi. Ne `eli gomilati administraciju, niti biti mjesto u kojem }e se zbrinjavati kadrovi. Naj~e{}e strana~ki. Cijeni red, rad i stru~nost. Stoga i ne ~udi da je upravo na spome-

nutoj sjednici Radne grupe, ~iji je ina~e ~lan, dao definiciju sve aktualnijeg radnog mjesta - savjetnika. - Savjetnik pametnom ne treba, budala ga ne}e, veli ministar i ~lan Novi}. Kako je blizak SNSD-u, najvi{e me zanimalo kako }e na ove rije~i reagirati njegov strana~ki kolega Milorad @ivkovi}, ~lan (Interresorne radne grupe) i aktualni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je od 1. januara 2013. u svoj kabinet zaposlio i drugog savjetnika. Izgleda da se Milorad nije naljutio - smijao se! A, ulogu i potrebu drugog @ivkovi}evog savjetnika u liku @eljka Kuzmanovi}a, poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u ranijem mandatu, ina~e, naturaliziranog Novosa|anina, a fiktivnog stanovnika Tesli}a, pojasni mi njegov biv{i kolega, a i sada{nji zastupnik i strana~ki mu drug Slavko Jovi~i} Slavuj. O ~emu }e Kuzmanovi} savjetovati @ivkovi}a, pitam Slavuja, a on k’o iz topa: - O ravnici. Pa, Vojvodina je ravni~arsko podru~je i nekada{nja `itnica, a ne mora stalno ni biti na poslu. Mo`e se savjetovati i na daljinu.

Pi{e: Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Novi} ve} godinama po sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu na ~ijem je ~elu ima slobodna tri radna mjesta, ali ih ne `eli popunjavati samo reda radi

one nisu sistematski uni{tavane! U Bosni nije okon~an rat. ta `alosna tvorevina koja poku{ava da bude srpskija od same Srbije. naspram Sarajeva. Pejza`om Beograda suvereno dominiraju isklju~ivo pravoslavni hramovi. Ukoliko se muslimani. Logi~an proishod politike isklju~ivosti je istrebljenje. Mi sami sebi nikada ne smijemo oprostiti. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Koncept srpstva. mart/o`ujak 2012. taj je i{ao u Bosnu. Od polovine vi{ereligijske dr`ave je napravljena verski isklju~iva paradr`ava Republika Srpska. jedna je ~injenica neosporna dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu ~itave. Ko je od na{eg naroda tra`io slobodu. jer vladaju}a pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. Tzv. proklete im du{e. katolik i musliman na{eg jezika. odavno je zapu{ten i sru{en. kao Srbin iz Srbije. Izgleda da na{ grad jo{ nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje razli~ite tradicije. Jajce. onemogu}uju}i joj da postane dr`ava svih svojih gra|ana. gdje je cjelokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadno{}u. Prijedora. Velika je stvar {to Bosna i Hercegovina jo{ postoji. Mnogi gra|ani Bosne i Hercegovine su dospeli u tu`nu situaciju da pod uticajem hu{ka~ke propagande prezru svoju domovinu. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isklju~ivost nemanji}ke Srbije. Ubijaju}i Bosnu. Pritom. Da bi izrastao u istinsku metropolu. pravoslavci i bogumili. dok su Hrvatska i Srbija zapadna i isto~na periferija. ukoliko ima pravde. Vekovima kasnije. Srbija od Bosne treba da nau~i razli~itost. Mo`da je kobna gre{ka partizana bila {to su nakon oslobo|enja uzeli Beograd. Frapantan primer je Banja Luka. koje istorija pamti kao bosanski genocid. Srbi su u XIX veku. po{tovanje bli`njega i prihvatanje razli~itosti. u kojoj su sve gradske d`amije (njih {esnaest) uni{tene uz sadejstvo gradskih vlasti. Tokom Drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala sredi{te otpora nacionalisti~kom ludilu i me|uetni~kom istrebljenju. u Bosni je uporno opstajao vi{ereligijski su`ivot. godine poslala vojsku. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isklju~ivost i netrpeljivost. prili~no se razlikuje od dana{njeg srpskog jezika. na`alost. CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE Bosna i Hercegovina je otvorena mogu}nost na{eg zajedni~kog `ivota. etni~ki o~i{}ene i progla- OPROST Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Ovo patolo{ko stanje je urodilo stravi~nim progonima i pokoljima na{e inoverne bra}e. Igman. taj ostatak njene nesre}ne politike 1990-ih. jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska. Varvari jo{ od rata poku{avaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zava|ene etno-religijske entitete. Srbija i ne treba te`iti da osvaja i pripaja Bosnu. Bosna i Hercegovina je kolevka na{eg zajedni~kog jezika. Dok je Stefan Nemanja proganjao na{e pretke. @ivela zajedni~ka Bosna i Hercegovina. poznat kao srpskohrvatski jezik. te nahu{kala. Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom d`amije sistematski uni{tavane. 6. Na hercegovskom govoru po~iva ~itava jezi~ka reforma Vuka Karad`i}a. S druge strane. uklju~uju}i izmi{ljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrti}ima i {kolama. u Bosni su partizani uspe{no vodili borbu protiv fa{ista i kvislinga za ponovno ujedinjenje raskomadane domovine. na{i preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim mo}nicima sa istoka i zapada. ^itave oblasti jedne multikulturne dr`ave su vojskom zaposednute. koje je godinama bilo pod srpskom opsadom. Ovo nimalo ne iznena|uje uzme li se u obzir da je upravo hercegova~ki govor be~kim knji`evnim dogovorom {ene srpskom teritorijom. Kao pripadnik srpskog naroda. iako neke srpske crkve jesu uni{tene (neke usled samog srpskog granatiranja). Jezik srednjevekovne Bosne i Huma. hrvatski. RAT U BOSNI I HERCEGOVINI Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku. predstavljaju}i politiku aparthejda i segregacije kao ne{to po`eljno. Fo~e. Dovoljan je letimi~an pogled na me|uentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zale|ena linija fronta u bratoubila~kom gra|anskom ratu. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. Republika Srpska. Za zajedni~ki `ivot nam je preostala jo{ samo Bosna i Hercegovina.od nekada{njih dvestotinjak d`amija u Beogradu. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. na temelju koje su nastali savremeni srpski. katoli~ka i jevrejska bogomolja. Sli~no se ponovilo i tokom rata u Bosni. Bosna nam je jedina nada! . Bosni je potreban trajan. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom. Oni grdno gre{e. Uprkos tome. Srbima iz Bosne . specijalce i dobrovoljce. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. dobri ban Kulin im je pru`ao uto~i{te. ISTORIJSKI OSVRT Tokom istorije. to }e se blagotvorno odraziti na sve susedne dr`ave. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bo{njaka ili Hrvata. a i ona je spaljivana. KOMENTARI 11 OSVRT Za{to volim Bosnu? Bosnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih razli~itih tradicija. Bosna i Hercegovina je kolevka partizanskog otpora. uporno ube|uju da govorimo razli~itim jezicima i da su razlike me|u nama nepomirljive. pravedan i odr`iv mir. jer se ekstremizam iz Republike Srpske vra}ao kao bumerang ubijaju}i gra|ansku Srbiju. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem. Odrednice Srbin. Jezik srednjevekovne srpske dr`ave. bolesno je stanje Pi{e: Damjan PAVLICA (Beograd) P ro{ao sam Bosnu uzdu` i popreko i uverio se da Bosna nije vi{ejezi~na sredina. Nemojte prezirati zemlju na{ih otaca. Ovaj koncept deluje dezintegrativno ~ak i po samu Srbiju. Srbija zaista nema razloga da podr`ava Republiku Srpsku. Neretva. dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. Srbija je ubijala i sebe. nikada ne}e ni biti. Stoga neki kriti~ari predla`u redefinisanje koncepta srpstva na principu integracije. Zajedni~ka Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. nisu uspeli da uklju~e Bosnu u svoju dr`avu. Kozara. Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije i. naoru`ala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. odnosno moderna politi~ka nacija. prili~no je sli~an jeziku kojim danas govorimo i uglavnom razumljiv bez prevo|enja. jezi~ko i etni~ko sredi{te na{eg naroda podeljenog religijom. a u Beogradu na desetine njih. Tzv. Danas se vodi putem politike da bi su- tra ponovo mogao oru`ano eskalirati. a ne vi{enacionalno Sarajevo. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu. bosanski i crnogorski jezi~ki standard. Beograd se uporno odri~e sopstvene pro{losti . Bosna i Hercegovina je geografsko. Dok su u Ra{koj besneli verski progoni. Decenijama uo~i posljednjeg krvavog rata. nevezanim za nacionalnu pripadnost. posebno nakon raspada na{e zajedni~ke dr`ave SFRJ. to nije po{lo za rukom ni Slobodanu Milo{evi}u. Tako su u U`icu poru{ene 34 d`amije. Tako|e se nadam da na{i potomci nikada ne}e oprostiti svojim precima. uni{tili gotovo sve d`amije na podru~ju tada{nje kne`evine Srbije. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz su`ivota. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. dejtonski mir je su{tinski nepravedan jer je zacementirao rezultate etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva Vi{egrada. za glavni grad SFR Jugoslavije. jer se jedan jezik govori u narodu. ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije `ivjeli zajedno. koja je predugo usmeravala njenu unutra{nju i vanjsku politiku. Bijeljine. nema taj kapacitet. opstala je samo jedna. U srednjem veku. Tokom svoje vladavine muslimani su se ipak pokazali tolerantnijim od pravo- 1850. iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. u Smederevu 24. godine odre|en za zajedni~ki knji`evni jezik Srba i Hrvata (i drugih ju`nih Slovena). Ubili smo deo svog naroda u Bosni. da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom {irenja teritorije. na`alost. Zvornika. Srbija je ubijala i sebe. katolici i pravoslavci na{eg jezika odlu~e na su`ivot u Bosni i Hercegovini. Hrvat i Bo{njak se mogu. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno `iveli katolici. Politi~ka ideja Bosne i Hercegovine je na~elo su`ivota naspram plemenske podeljenosti. ne mo`e pohvaliti takvim po{tovanjem svojih razli~itih nasle|a . ve} da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama. od svog ustanka do sticanja dr`avnosti. Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. poru~ujem mojim sunarodnicima. On je isklju~iv u svojoj biti ne samo prema drugim narodima ve} i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. u ~ijim }e se {kolama u~iti jedan jezik. U Bosni na{ narod `ivi ve} vekovima. pravoslavaca. u Sarajevu. Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. va{a majka je Bosna. Kao jedina vi{enacionalna dr`ava na Balkanu. Tragi~nim spletom doga|aja. umesto re~i pravoslavac. Drvar. samo su neki od toponima koji podse}aju na upornu borbu na{ih naroda u Bosni i Hercegovini. katolika i muslimana istog jezika. u Bosni je zamrznut sukob. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije zavr{en. Za razliku od Srbije. jer po~iva na principu verske isklju~ivosti. Stvarnost je prema{ila najlu|a predvi|anja sarajevskih nadrealista. Neka nam drugi oproste na{e ludilo. koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa. Beograd se. Beograd mora prihvatiti svoju razli~itost. Najmo}niji srpski srednjevekovni vladari. Koncept bosanstva po~iva na su`ivotu razli~itih verskih tradicija i ima kapaciteta da integri{e ljude razli~itih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. istraga poturica). pokazatelj je na{e nezrelosti za zajedni~ki `ivot.OSLOBO\ENJE utorak. pravoslavna. kada Srbija nije ni postojala. Bosna je prihvatala ljude razli~itih vera. Ubijaju}i Bosnu.beogradska sinagoga i d`amija su skrivene i getoizirane. sa gotovo stoprocentnom izvesno{}u. Ubili smo dio svog naroda u Bosni slavaca. koristiti kao sinonimi za versku pripadnost. jedan od prvih u Evropi. Nadam se da }e Bosanci oprostiti na{im potomcima. Sarajevo ~esto nazivaju balkanskim Jerusalimom. ve} samo vazalna kne`evina Ra{ka. ona je trn u oku svim nacionalistima. Srbija je poku{ala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Sutjeska. koji poznajemo preko natpisa sa ste}aka. verska trpeljivost naspram verske isklju~ivosti. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalisti~ke snage.Srbija nije va{a majka. U Ra{koj su vladali samodr`avlje i verski progoni. Iako su krajem srednjeg veka muslimani na ove prostore do{li kao zavojeva~i. Bosna je srce Balkana. a obo`avaju Srbiju. iako nas velika{i. veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina vi{enacionalna sredina. beogradski budisti~ki hram. kada je 1992. Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Nije slu~ajno {to je srpstvo definisao upravo episkop Njego{ u kontekstu istrebljenja doma}ih muslimana (tzv. Izlaz iz ovakvog stanja treba tra`iti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama. kao {to su Stefan Nemanja i Du{an Silnik.

Kolektivni ugovor On veli kako je Sindikat imao izvje{tajnu Skup{tinu na kojoj je bi- [kola sporta za ugljevi~ke mali{ane U okviru Kluba malog fudbala Ugljevik sa radom je po~ela besplatna {kola spor ta namijenjena djevoj~icama i dje~acima od ~etiri do 10 godina. Sindikat je napravio obavijest za radnike. povr}e je u~estvovalo s 32. M. Ra~i. {to je potpisano 2007. On je dodao da je Profesionalna vatrogasna jedinica od Oru`anih snaga BiH dobila dva otpisana kamiona i jedan ~amac. da se to ubrza. me|u kojima su neki mla|i od ~etiri godine. te podno{enje tu`be ne mo`e i ne smije imati bilo kakve {tetne posljedice po prava iz radnog odnosa (disciplinski postupak. Isti~e kako radnici niti predstavnici Sindikata nisu zadovoljni trenutnim stanjem u kompaniji ArcelorMittal. posmatrano po grupama proizvoda. te da Uprava do dana{njeg dana nije Sindikatu dostavila niti jednu zvani~nu informaciju o postojanju bilo kakvih problema u poslovanju koji su uzrokovani ili bi mogli biti uzrokovani izvr{enjem presuda po radni~kim tu`bama. Rukovodstvo Sindikata je dobilo jednoglasnu podr{ku da nastavi borbu za radni~ka prava. Rukovodilac Filijale Zavoda Isto~no Sarajevo Zoran Br~kalo rekao je za Srnu da su poslodavci sa podru~ja Pala konkurisali za prijem 80 pripravnika. te da sa~uvaju radna mjesta. radno zakonodavstvo dr`ave Bosne i Hercegovine. zbog rekonstrukcije trafostanice Ostoji}evo. Komandir ove jedinice Sa{a Ili} rekao je novinarima da je terensko vozilo lada niva opremljeno modulom visokog pritiska. dok je stvarni razlog bio ultimativan zahtjev MMF-a za smanjenje tro{kova dr`avne uprave kao uslova za odobravanje kredita. za razliku od hiljada nezaposlenih ili radnika koji primaju neredovne plate u proizvodnji. kazuje Kapetanovi}. Obja{njava da iz Uprave kompanije govore da se radi o 50 miliona maraka potra`ivanja. peradi i jaja Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama u Federaciji BiH u januaru ove godine iznosila je 1. Navodno su se ra- . tvrdi predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica . glasine koje se plasiraju isklju~ivo radi zastra{ivanja zaposlenika i stvaranja pritiska. zbog planiranih radova. koje ovih dana kru`e po pogonima.8 posto. U ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tr`nicama.2 posto. OSLOBO\ENJE Zuhdija Kapetanovi}. koji je navodna obaveza Kantona po federalnom zakonu. kako isti~u. danas ne}e biti struje od 8 do 12 sati u Ostoji}evu. Zastra{ivanje ste~ajem Pravo zaposlenika da sudskim putem realizuje svoja potra`ivanja iz radnog odnosa je ustavno i zakonsko pravo. pravilno hodanje. Sindikatu ArcelorMittala Zenica je najve}i cilj. na kojoj je re~eno da su nacrti i prijedlozi zakona. U op{tini Ugljevik. za koji su radnici podnijeli tu`be. ali on ne da re}i kako ima pritiska“ pri~a Kapetanovi}. a poslali smo i pismo direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahimu Tirku i upoznali ga o ovoj vrsti mobinga i pritisaka koji se vr{e prema radnicima AMZ-a. zbog radova na dalekovodu Ma~kovac. do 2009.Na`alost.700 radnika. da }e biti mo`da jo{ nekog vi{ka. Imali smo sastanak sa generalnim direktorom gdje smo mu prenijeli informaciju za mobing. Politizacijom ovog problema poku{ava se na jedan perfidan na~in destabilizovati. i problematiku tu`bi na{ih radnika po pitanju no}nog. izme|u ostalog. umjesto smanjenja tro{kova administracije. na{ poslodavac jo{ kr{i op}i kolektivni ugovor.5. . do}i }e do prekida isporuke elektri~ne energije u naselju Netek od 9 do 14 sati. te je re~eno da radnici ne}e odustati od svojih potra`ivanja.3 posto. da opstane kompanija. Ili} je rekao da su sredstva obezbije|ena od Vatrogasnog saveza RSa. Brocu. koje mo`e da se kre}e uskim i nepristupa~nim stazama. tr~anje. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Na tr`nicama najvi{e prodano povr}a. . Gudura{i i Sasulja. a propra}eni su motori~kim poligonom i elementarnim igrama. „Ima nekih {pekulacija da }e se radnici slati na ~ekanje.000 KM. kako bi ih se prisililo da odustanu od podnesenih tu`bi zbog kr{enja op}eg kolektivnog ugovora. otkaz i sli~no). . [kola trenutno okuplja 50 mali{ana. vo}e s 20. U op{tini [ekovi}i. U SDP-u isti~u kako bi u slu~aju pove}anja plata bud`etskim korisnicima {teta bila daleko ve}a od koristi koju bi imali oni koji imaju sre}u da rade. elementi atletike. Radi se o periodu od 2006. biti od velike koristi vatrogascima.8.2. Dan kasnije. ali i sudstvu. u okviru projekta Znanjem do posla. nagla{ava Zuhdija Kapetanovi}. trafostanica Gornja Trnova 1. Tu`be su u ladicama Mittala jer oni ne `ele da daju podatke na vrijeme. Ovo predizborno kupovanje glasova od dr`avnih slu`benika i pripadnika policije od tada vladaju}e skup{tinske ve}ine prakti~no je fakturisano novoformiranoj vlasti nakon oktobarskih izbora. ne po{tuje `ivanja i ima jo{ 58 tu`bi. minulog i prekovremenog rada. GORA@DE Na konferenciji za novinare predstavnici Kantonalnog odbora SDPa u Gora`du poru~ili su kako najavljene zakone ne}e podr`ati jer bi. Tociljevac. la uvr{tena u dnevni red i informacija o ovome. dosta je toga ura|eno i nema ve}ih problema. za razliku od standardnih navalnih vozila. koji je zvorni~kim vatrogascima obezbijedio i 32.12 BiH utorak. kao i izlaz Malinovi}i. ali da u Sindikatu smatraju da se radi o daleko manjoj sumi novca. DAJI] 38 paljanskih poslodavaca zaposli}e 67 pripravnika Zavod za zapo{ljavanje RS-a je za 38 poslodavaca sa podru~ja op{tine Pale odobrio zapo{ljavanje 67 pripravnika sa visokom i vi{om stru~nom spremom. Med i vosak su u~estvovali s 5.4 posto. Problem je {to radnici jo{ nemaju radna mjesta sa pove}anim trajanjem – beneficirani radni sta`. uo~i op{tih izbora Zakonom su. prenijela je Fena. ka`e Zuhdija Kapetanovi}. prije svega SDP kao vode}a stranka koja je preuzela odgovornost lidera vladaju}e ve}ine. ogrjevno drvo i gro`|e sa po jedan. krompir s pet. Hajka na radnike zbog tu`bi Zaposlenici ArcelorMittala Zenica posljednjih su dana na meti Uprave kompanije.944 KM.Generalni direktor kompanije pro{log utorka je imao sastanak sa direktorima departmenata i iznio im situaciju u kompaniji. dobili smo obja{njenje iz Uprave kompanije da }e se oni o~itovati o ovom pitanju u narednim danima. a mlijeko sa 7.Po na{im saznanjima. njihovo dono{enje zna~ilo vi{emilionsko optere}enje ionako skromnog bud`eta Kantona. direktori departmenata su po~eli pravu hajku na radnike da odustanu od tu`bi i vr{i se ogroman pritisak i mobing da bi povukli tu`be. Isti~u}i da je cijena ovog vozila sa ugra|enom opremom iznosila oko 43. Sve ostalo {to se bude tra`ilo bit }e u skladu sa mogu}nostima kompanije. ali to su za sada samo pri~e.U julu 2010. Zvornik: Novi terenac za ga{enje {umskih po`ara Profesionalna vatrogasna jedinica Zvornik predstavila je ju~er terensko vozilo za ga{enje {umskih po`ara iz neposredne blizine.569. istaknuto je na konferenciji za novinare. I na{a advokatica je reagovala i prema AMZ-u i prema svim nivoima sindikata. uz izvjesne opravke. kroz kolektivni ugovor. ~iji kapacitet iznosi 400 litara vode. S obzirom na to da je ju~er bio odsutan iz Zenice generalni direktor AMZ-a. nagla{ava. prenijela je Srna. gimnastika. a da je Zavod odobrio zapo{ljavanje 66 pripravnika sa visokom i jednog sa vi{om stru~nom spremom. koji }e. Beneficirani sta` Kada je u pitanju za{tita na radu u kompaniji. plate pove}ane i prakti~no je nalo`eno kantonima da donesu zakone na kantonalnom nivou. Batkovi}u. Govori se o nekoj novoj sistematizaciji. na ~emu Sindikat insistira. predsjednik Sindikata ArcelorMittala Zenica. Balatunu. javila je Srna. elementi akrobatike i razni oblici igara koji slu`e za ja~anje kompletnog organizma i preventivno uti~u na spre~avanje pojave tjelesnih deformiteta koji se javljaju u ovom uzrastu. a riba s 0. jer su oni to zaradili i trebali bi biti ispla}eni. Tako|e je obja{njeno kako su informacije o nekakvom ste~aju firme zbog tu`bi zaposlenika. Za SDP Gora`de nisu prihvatljive inicijative koje se odnose na usvajanje zakona koji nisu provodivi te su ukazali. a mi tvrdimo da oni koji ne po{tuju zakonodavstvo ne po{tuju ni dr`avu. Topalovcu i dijelu Gornjeg Crnjelova. perad i jaja s 23. jedna velika prevara naro~ito uposlenim u BPK-u Gora`de jer objektivno nije bio provodiv zbog nedostatka sredstva za pove}anje plata. izazvala je o{tru reakciju KO SDP-a Gora`de Predizborna trgovina . Aktivnosti koje se izvode u {koli su spor tske igre. dok je maslinovo ulje od maslina iz vlastite proizvodnje u~estvovalo s 0. stoji u obavijesti Sindikata za radnike AMZ-a. podaci su Federalnog zavoda za statistiku. mart/o`ujak 2012. izme|u Najava upu}ivanja Zakona o platama dr`avnih i policijskih slu`benika parlamentarnu proceduru. saop{teno je iz Elektro-Bijeljine. Me|utim.000 KM za kupovinu sistema radioveze. Treninzi se odr`avaju dva puta sedmi~no i usmjereni su na razvoj motorike i koordinacije djece kroz osnove spor tova. u srijedu. SDP protiv pove}a zlozi za dono{enje ovog zakona temeljili na potrebi definiranja u oblasti raspodjele plata i naknada u organima vlasti FBiH na jedinstven na~in. 6. Velinom Selu. od 9 do 14 sati bez struje }e biti naselja Simiki}i. prenijela je Srna. do sada je 620 radnika naplatilo svoja potra- Bijeljina: Nekoliko sela bez struje Na podru~ju op{tine Bijeljina.8 posto. `ita s 2. u koje je uklju~eno oko 1. donesen je Zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH.

F. a imenovani su i novi na~elnici ~eta. izme|u ostalog. Zahvaljuju}i izuzetno ma{tovitoj i modernoj informati~koj prezentaciji. Ministar kulture i spor ta FBiH Salmir Kaplan je izazvao velike ovacije obra}aju}i se auditorijumu na turskom jeziku. nakon izbora. U Krajini je. u Krajini ne}e do}i do pomirenja. na koliko je osu|en. od ukupno 15 godina zatvora. da im se otvori prostor za rad i razvoj. mada se od te euforije vidi jedino strka u Velikoj Kladu{i oko organizacije odlaska autobusa u Pulu i proslave njegovog izlaska na slobodu. Tako|er ka`e da je sam Fikret Abdi} protiv toga. te zabilje`ili niz {ampionskih naslova na izvi|a~kim vi{ebojima diljem BiH. mar ta. ~lanovima Asocijacije. u ponedjeljak je sa nedovr{ene Skup{tine USK-a odjurila u Kladu{u. kojem je suizdava~ bilo upravo ministarstvo na ~ijem je ~elu. a posebno poslanike u Skup{tini da sprije~e dono{enje odluka koje bi BPK Gora`de dovele u bezizlaznu finansijsku situaciju. ministri su povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti imali i radnu ve~eru. Dan `ena. Izabrano je i novo rukovodstvo Odreda. A. kazao nam je predsjednik Saveza boraca USKa Almir Tuti}. ~eta i odreda. Neutralni Kladu{~ani bezuspje{no poku{avaju skrenuti pa`nju na va`nije stvari. Skupu su prisustvovala i dvojica parlamentaraca Skup{tine Republike Turske. Generalna orijentacija uprave Odreda je da se odlu~no pristupi postepenom podmla|ivanju rukovodstva. akcije po{umljavanja.Ostario je on. pokazuju}i auditorijumu Bosansko-turski rje~nik Muhameda Hevaije Uskufije iz daleke 1631. zato mu preporu~uje da se povu~e iz javnosti. U uvodnom dijelu Skup{tine prisutnim ~lanovima skautske organizacije prikazan je zanimljiv i duhovit film iz izvi|a~kog `ivota. po`rtvovanje i solidarnost. Za to bi mu trebali ogromni novci kojih on nema niti ih mo`e sakupiti.Akcije sindikata i populisti~ki istupi pojedinaca imaju nedvosmislene politi~ke konotacije koje kreiraju politi~ke stranke u cilju sticanja jeftinih politi~kih poena. D. iako je svima jasno da }e u ovom momentu sva pitanja novinara biti vezana za 9. istakli su u SDP-u apeluju}i na javnost. izuzev da je zbog svega u velikoj gu`vi. nema {ta tra`iti ovdje. nije imala vremena da nam bilo {ta ka`e. inicijativi novoizabranih kadrova.Naravno da je Abdi} protiv tog cirkusa. On smatra da. autor nau~nog rada o autonomiji i karakteru bratoubila~kog rata za koji tvrdi da je bio gra|anski. odnosno Abdi}ev izlazak. a tek onda u`ivanje u plodovima svoga rada. taborovanja. uticala na pad privrednih aktivnosti. vije}nik Op}inskog vije}a Velike Kladu{e. pad GDP-a i pove}anje nezaposlenosti. funkcionera. Ovi {to autobusima idu mu slaviti ro|endan. a na podatak da }e u Kladu{i biti oko 20 hiljada ljudi na proslavi. `ivi oko pet miliona Bo{njaka. izlazi na slobodu. . nekoliko dana kasnije studenti iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja nastalih raspadom biv{e Jugoslavije u Istanbulu organizovali su program povodom obilje`avanja dvadeset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Ve~er bosansko-turskog prijateljstva. Ervin i Edina Abdi} Ima li pomirenja za `ivog Babe Organizatori do~eka ka`u da Fikret Abdi} najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. A stranka DNZ najavila je za srijedu pres-konferenciju u Biha}u. onda i ja idem!. ali ima mnogo njegovih pristalica. 6. kakvo pokretanje Agrokomerca. koja se bazirala na informisanju ~lanstva putem videozida. kazao nam je Kli~i}. Ministar nauke i obrazovanja FBiH Damir Ma{i}. za koji }e tako|er odgovarati. . kako u planiranju i osmi{ljavanju budu}ih aktivnosti jata. BENDER Iako je Dan nezavisnosti BiH obilje`en 1. I pored ~injenice da je BPK Gora`de jedini kanton koji je. tema je navodno predstoje}i 8. pa je novi na~el nik Odre da D`enis Skopljak. gdje bi imao dosta posla da s vlastitom savje{}u izi|e nakraj. Istaknuto je da rad u izvi|a~koj organizaciji iziskuje. tako i u materijalnoj podr{ci svakoj dobro osmi{ljenoj izvi|a~koj Mi. BiH 13 PRIPREME ZA IZLAZAK FIKRETA ABDI]A IZ ZATVORA Porodica se raduje: Ervina. Kaplan i Ma{i} na sve~anosti u Istanbulu Izvi|a~i iz Nemile izabrali novog na~elnika U pri sus tvu osamdesetak planinki i izvi|a~a odr`ana je godi{nja izvje{tajnoizborna skup{tina Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila. ali i prijatelje i simpatizere organizacije. Na rad Odreda prisutni su se osvrnuli u otvorenoj raspravi. nakon zahvale organizatoru na pozivu. koji }e obuhvatiti sve one izvi|a~ke vje{tine i znanja koji mogu privu}i veliki broj malih i velikih ~lanova. protiv njega je istra`nim organima predato 250 stranica spisa za privredni kriminal. oni mu osim transparenata i volonterizma ne mogu ponuditi ni{ta vi{e. bude li tako. izuzetno zna~ajno pove}ao zaposlenost. Sirotinja i transparenti . te da se u tom smislu promoviraju novi mladi kadrovi koji su se istaknuli svojim vrijednim i nesebi~nim anga`ovanjem u dosada{njem radu Odreda. te kako Asocijaciji `eli jo{ mnogo uspjeha u budu}em radu. predsjednik Federacije bh. H. Ministar Kaplan je prisutnima ukazao na historijsku va`nost 1.Ako ni{ta. re~eno je na konferenciji za novinare. Abdi}eva k}erka. mart. tako|er smatra da Abdi} ne}e do}i u Krajinu. nesebi~nost. svoje obra}anje je fokusirao na to kako bosanski jezik postoji i postojao je i mnogo prije 1992. kulturnih udru`enja Muzafer Gune{.Jelenovi}. a istovremeno tra`imo pomo} od federalne Vlade kako bismo izbjegli bankrot bud`eta. ali njegovi “obo`avaoci” to uporno ~ine. od koji su neki (mar{ preko Pala{nice) okupili vi{e stotina u~esnika. telefonski razgovarao sa Rifetom Doli}em i u {ali rekao da mu rezervi{e jedno mjesto za Pulu. ne mo`e se o~ekivati zna~ajnije pove}anje bud`etskih prihoda. Novca za pove}anje plata nema. euforija. anja plata BPK-a Gora`de u ostalog i na ~injenicu da se finansijska kriza na globalnom nivou lo{e odra`ava na ukupnu privredu Federacije BiH i kantona u njenom sastavu. a mi tra`imo da se pove}aju. kazao nam je Tuti}. prisutni ~lanovi su se mogli uvjeriti u sadr`ajnu i uspje{nu 2011. zajedno sa turskim biznismenima balA. godinu. a gubitnici }e u kona~nici biti gra|ani BPK-a Gora`de. u Biha}u su apsolutno nezainteresovani za njegov izlazak.Ma kakvih dvadeset hiljada. On je naglasio da nije bilo sli~ne organizacije koja okuplja studente iz BiH i regiona dok je on bio student u Istanbulu. ne isklju~uju}i mogu}nost da bi Abdi} iz jednog zatvora mogao samo da ode u drugi. ka`u. Elvira. . Poslanica Elvira Abdi} . . taj njegov prijedlog je potpuno neozbiljan. Populisti~ki pritisci U SDP-u isti~u da se populisti~kim pritiscima u javnost {alju poruke koje BPK Gora`de vode u bankrot i apsolutno obustavljanje svih razvojnih projekata. [. Nakon programa svim govornicima uru~ene su zahvalnice i knjige. sa optimalno odabranim planom i programom. to je gola sirotinja. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi. da se suvi{e pla{i da bi to u~inio. marta. koji mu se na taj na~in `ele ulizati i sakriti svoja kriminalna djela nad privredom u Velikoj Kladu{i. . kao i predvodnici jata poletaraca. u kojoj su izvi|a~i Nemile organizirali razli~ite aktivnosti. Nagla{eno je kako se svi nadaju da }e ovakve manifestacije postati tradicija u Turskoj.OSLOBO\ENJE utorak. gleda se sa podsmijehom. . Jasno je da zbog krize i o~ekivano velikog bud`etskog deficita FBiH nije realno o~ekivati zna~ajnu podr{ku iz tog izvora. Od Kluba br|ana novoizabranim mladim kadrovima najavljena je bezrezervna podr{ka. Babo najvjerovatnije i ne}e pre}i granicu BiH. u kojoj. na pauzi Skup{tine USKa.Kriza je. S druge strane. po~asni konzul Izmira Ahmet Kemal Bajsak. mar{eve i pohode. ali u Kladu{i }e biti izme|u 20 i 30 hiljada ljudi na proslavi Nakon odslu`enih 10. Svjedoci smo da federalna Vlada umanjuje plate bud`etskim koSDP: Borimo se da izbjegnemo bankrot risnicima za 5 do 10 posto. mart/o`ujak 2012. kanskog porijekla i studentima. Tokom dvodnevne posjete Istanbulu. Fikret Abdi} u petak. Za i protiv cirkusa Kako nam je kazao jedan od aktivista ovih programa. Op}a je ocjena da je dr`avna uprava preglomazna i skupa. mar ta. 9. ^ak je i premijer Hamdija Lipova~a pred dru{tvom. starje{ina Odreda je Seid Hamzi} ^ika. prema nekim procjenama. prije svega. ~ak vjerujem da mu se to toliko i gadi. kao i brojni drugi gosti. godine. On tvrdi da Fikret Abdi} ne}e nikako do}i u Veliku Kladu{u. Magistar Smail Kli~i}. mart. dok je god Fikret Abdi} Babo `iv. kazao nam je in`injer Hasan Kajdi}. zaklju~iv{i da }e biti neophodno nastaviti orijentaciju na {to u~estaliji boravak ~lanstva u prirodi kroz sadr`ajne i dobro programirane izlete. izlete.

14 OGLASI utorak. 6. OSLOBO\ENJE . mart/o`ujak 2012.

mart/o`ujak 2012. OGLASI 15 . 6.OSLOBO\ENJE utorak.

TomislavGradu. te po jedan Golub prevoza i Auto prevoza. 100 grama skanka i automobil ti.d. Naime. broj 10/1-34-2514/12. Ovo je bio znak da se privedu i ostali ~lanovi njihove grupe. a uz asistenciju pripadnika Grani~ne policije BiH. PONI[TAVA konkurs objavljen 10. Naime. Konkurs se poni{tava u cijelosti. dvije lova~ke pu{ke. [imi} i Juki} posjeduju i dr`avljanstvo Hrvatske. ~iji je cilj bio presijecanje me|unarodnog lanca trgovine drogama. SBK-a D. Nova trgovina d. mobitela sa SIM karticama. 100 grama skanka i automobil.ekapija. Dva razbojnika. 2012. i prevoza heroina i skanka iz Crne Gore u BiH te zemlje Evropske unije. gdje je vrijednost narkotika daleko ve}a. Droga se iz Albanije prenosi obi~no kozijim stazama nepristupa~nim brdsko-planinskim pojasom u rejonu Skadarskog jezera. slu`benici SIPA su ih po~eli prati- Droga otkrivena u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta pasata Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Opasnost od bjekstva Pritvor je zatra`en za dr`avljane Crne Gore Hamdiju Muri}a i Asmira Kurpejovi}a iz Ro`aja. Juki} i [imi} iz Tomislav-Grada su shvatili da ih pripadnici SIPA prate te su im mercedesom poku{ali pobje}i. Elvedina \opu iz Bugojna. naoru`ana pi{toljem. utorak. TP NOVA TRGOVINA d. Ku~a. O. Asistencija Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. od radnice kladionice su otela novac i pobjegla. godine u Ve~ernjem listu. @EP^E OBAVJE[TENJE Dvanaesta redovna Skup{tina dioni~ara t. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www. zvanog Be}a Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je pritvor za petoricu od {estorice privedenih koji se sumnji~e za me|unarodnu trgovinu drogom. E. nauke. Komova. Juki}a i Kurpejovi}a radi me|una ro dne ku po pro da je. godine. 6. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. te policija traga za njima. Zaustavili su ih na jednom prevoju kod Bugojna. Odre|ivanje pritvora zatra`eno je zbog opasnosti da bi osumnji~eni boravkom na slobodi mogli ometati istragu. te bi odlaskom sa teritorije BiH mogli postati nedostupni bh.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 19594/12 od 2.p. Uprava Obavje{tenje JP „[ume TK“ d. pi{tolj browning. i LK-a. Tomislav-Grada. Muri}. S. od 13. Javna ustanova Osnovna {kola Duboki Potok u Dubokom Potoku PRONA\ENO ORU@JE Pretragom objekata i automobila koje su koristili uhap{eni prona|eni su automatska pu{ka. @ep~e nije odr`ana iz razloga neprijavljivanja dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine.d.putem pisanih ponuda (licitacija). a pet ih je isklju~eno iz saobra}aja u akciji poja~ane kontrole saobra}aja koju su na podru~ju op{tine ^elinac proveli pripadnici PS za bezbjednost saobra}aja Banja Luka.d. Po nalogu tu`ioca ju~er je na Novom groblju u Banjoj Luci izvr{ena obdukcija L. 1. ZHK-a.ba i www. podsje}amo. ~etiri okvira za automatsku pu{ku. pravosu|u. Odmah nakon {to su u{li u BiH. Muri} i Kurpejovi} su strani dr`avljani i ne posjeduju dr`avljanstvo BiH. utvr|eno je da su bila neispravna tri autobusa firme Tomo turs. \opu. ali i pobje}i. organizovao [imi}a. a tri zbog drugih neispravnosti. Ferdu [imi}a iz Tomislav-Grada. sumnji~i se da je tokom decembra 2011. Iz saobra}aja isklju~eno pet autobusa [est autobusa je poslano na vanredni tehni~ki pregled. Ispravan je samo bio autobus Ki}o prevoza. prikrivati dokaze te vr{iti uticaj na svjedoke ili sau~esnike. Istog popodneva su privedeni \opa i Bodo. a koje su inspektori SIPA u subotu priveli na podru~ju Bugojna.jpsumetk. te kod njih prona{li skoro kilogram heroina i oru`je. Ferdu [imi}a. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su se u pasatu crnogorskih tablica iz Ro`aja uputili prema Bugojnu. Posljednja uspje{na akcija SIPA. pa do Plava i Gusinja. tijela stradale. kao i za dvojicom napada~a koja su presrela S. Nesre}a se. Dodajmo da crnogorske narko-grupe drogu {vercuju iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji te drugim zemljama EU. te mu upotrebom fizi~ke snage i no`em nanijela lak{e povrede. te Posu{aka Berislava Juki}a. devet mobitela sa SIM karticama. devet . Posu{ju i Mostaru Zatra`eno pritvaranje pet uhap{enih Od {estorice koju je u subotu uhapsila SIPA. Odatle se vozilima prebacuju u BiH i dalje ka Zapadu. Elvedina \opu i Berislava Juki}a. 2012. pi{tolj browning. a pregledom vozila u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina sme|e boje. ve}a koli~ina metaka. Pored toga. Kako smo ju~er objavili. ^elinac Nakon akcije SIPA u Bugojnu. dvije lova~ke pu{ke. dogodila u nedjelju u banjalu~kom naselju [ibovi. OSLOBO\ENJE @ena poginula beru}i cvije}e Dva razbojni{tva u Sarajevu Sarajevskoj policiji u nedjelju su prijavljena dva razbojni{tva prilikom kojih su meta bili radnica kladionice Milenium u [ekerovoj ulici i prolaznik u Hrasni~koj cesti. 2. ve}a koli~ina metaka. zvanog Be}a. potvr|eno je iz MUP-a RS-a. niti imaju prijavljeno prebivali{te u BiH. kulture i sporta TK-a. P. Asmira Kurpejovi}a. pritvor zatra`en za Hamdiju Muri}a. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata . izvedena je po nalogu Suda BiH. Posu{ja i Mostara. nakon ~ega je uslijedila akcija hap{enja. Me|utim. 2012. Tajno pra}enje trajalo je vi{e mjeseci. nakon kra}e potjere ulicama Posu{ja zaustavljeni su i uhap{eni. Zbog neispravnosti ure|aja za zaustavljanje iz saobra}aja su isklju~ena dva autobusa. Dk. obojica iz Bugojna. preko Tuzi. mart/o`ujak 2012. prenosa.16 CRNA HRONIKA Pedesetdvogodi{nja Bogdanka Kne`evi} iz Banje Luke poginula je kada je prilikom branja cvije}a pala sa litice u rijeku Suturliju. te MUP-ova HNK-a. koji je nelegalno boravio u BiH i rukovodio “poslom” . 3. a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije.

Boris V. O. tri mobitela i pribor za prepakivanje droge.35 sati i odmah iza{la na mjesto doga|aja. izgubio kontrolu nad upravlja~em. Hand`i} i ^akalovi}. ~etiri mobitela. tokom tu~e u kojoj. a potom i u golf 4. Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima stambene zgrade u Ulici porodice Ribar. koja je povrije|ena u nedjelju u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Ljubogo{ta kod Pala. koji je upravljao vozilom suzuki.Dva izvr{ioca ovog djela su se pred policijom po~ela udaljava- Slokarova na Intenzivnoj njezi Zdravstveno stanje 63-godi{nje Ozrenke Slokar. pojavile su se i informacije da je. ali i na policiju u poku{aju bijega”te da . Naime. li{ila slobode Hod`i}a i tre}u osobu G. prema informacijama iz policije. On je privo|en i 2009. 30-ak metaka. navodno. manjom koli~inom droge. a policijska patrola ih je do~ekala u Geteovoj ulici. Portali sino} prenose da je policija “uspjela sti}i jednu osobu koja je otvorila vatru iz automatske pu{ke i pucala na prolaznike. pobjegli su i policija za njima jo{ traga. do pucnjave je do{lo prilikom “navodnog poku{aja plja~ke jedne od obli`njih radnji” te da je jedan od . a kako se `alio na bolove u glavi. Hand`i} je policiji poznat odranije. Oni su nakon ljekarskog D. Dk. O. . Do nesre}e je do{lo kada je Stefan ^. Hand`i} je uhap{en na ulici s Zapljena marihuane Ka rup i Ho do vi} su osu mnji~eni da su po~inili krivi~na dje la na sil ni~ko po na {a nje i o{te}enje tu|e stvari. Nedugo nakon pucnjave u Kliniku urgentne medicine KCUS-a dovezene su dvije osobe. se jedan od ranjenika u momentu pucnjave nalazio u Mercator centru. A. Na ulaznim vratima zgrade u Ulici porodice Ribar polupana stakla Postavio bombu? Inspektor iz Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo Admir Vatre{ je na konferenciji za novinare.OSLOBO\ENJE utorak. potvrdio je de`urni operativni MUP-a Kantona Sarajevo. Pucnjava u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje Ranjen u razmjeni vatre s policijom U pucnjavi koja se dogodila sino} oko 19. Kako je za Oslobo|enje kasno sino} kazao glasnogovornik MUPa KS-a Irfan Nefi}. nakon {to je u njegovom stanu u grbavi~koj Ulici Behd`eta Muteveli}a na|en kilogram marihuane. op}ina Novi Grad. Uvi|ajem je utvr|eno da se golf odbio i udario u Slokarovu. koji se kretao iza njega.30 sati u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. dok je kod S. lo zvani~ne potvrde. dok je ostatak na|en u stanu njegove majke u naselju Hrastovi. i S. odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge. A. ru~na bomba. povrije|ena desna nadlaktica. dva pi{tolja kalibra 7. Kod 20-godi{njaka na|ena droga Sarajevska policija je u nedjelju. Pored Slokarove. kod Hand`i}a su tada prona|eni i ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja. te ugruvanost tijela. B. pri ~emu je osoba povrije|ena. . jedan od njih je izvadio automatsku pu{ku i otvorio vatru na policijsku patrolu. 20-ak pi{toljskih metaka. pacijenti su se me|usobno sva|ali. ]UMUROVI] ti s lica mjesta. privela K. potvrdila je Jandri}. Po dolasku policije osoba je odmah kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku za urgentnu medicinu KCUS-a. koja je tako|er uzvratila vatrom. potvr|eno je iz bolnice Kasindo. i Bojan S. koji su u bjekstvu. te posjedovanja oru`ja Sarajevska policija prekju~er je uhapsila D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) zbog sumnje da su u~estvovali u tu~i u naselju Hrasno tokom koje su na njih dvojicu iz pi{tolja pucali Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20). gdje ga je policija presrela i li{ila slobode. Uhap{ene dvije osobe • Prilikom bjekstva. prilikom pretresa. godi{te). S Hand`i}em je policija imala posla i zbog sumnje da je na kro{nju drveta ispred zgrade u Dobojskoj ulici u sarajevskom naselju Vraca postavio ru~nu bombu od ~ije eksplozije su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. a pacijentica se nalazi na Odjeljenju intenzivne njege. prije ta~no 12 mjeseci uhap{en zajedno sa svojom majkom Sadetom (48) zbog preprodaje devet kilograma marihuane. 50 tableta ekstazija. Policija je. kazao je Nefi}. napada~a “odranije poznat policiji zbog ~injenja krivi~nih djela” . od zalutalog metka ranjena jo{ jedna osoba u Geteovoj ulici. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} kazala je kako se radi o osobama s inicijalima E. Incident u sarajevskom naselju Hrasno Nasilnici uhva}eni. On je. Slokarova je u nesre}i zadobila potres mozga i lom nadlaktice. CRNA HRONIKA 17 Bosanska Gradi{ka: Otkriveni ucjenjiva~i Policija iz Bosanske Gradi{ke uhapsila je Bojana Obradovi}a (20) i Nevija Goli}a (23) zbog sumnje da su ucjenom poku{ali do}i do 1. porijeklom iz Njema~ke. kako doznajemo. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. A. godi{te. saop{teno je ranije iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. P. radi se o Edisu Bunaru i Suadu Hod`i}u (obojica 1979. podsje}amo. [e. kojim je upravljao \or|e K. Tako|er. pregleda pu{teni ku}i. te su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. dodav{i da je sino} na mjesto doga|aja iza{ao de`urni tu`ilac Tu`ila{tva KS-a. Policija je dobila dojavu o pucnjavi uz upotrebu vatrenog oru`ja oko 19. Osim droge. kre}u}i se iz pravca Sarajeva prema Palama. stabilno je. novac i ru~ne radiostanice. 60 grama spida. Naime. “puca~i” u bjekstvu Policija traga za Arnelom ^akalovi}em i Sanjinom Hand`i}em. Brzom istragom je otkriven identitet Dk. mart/o`ujak 2012. ura|en mu je CT snimak. kod njega su prona|ena tri paketi}a spida. Po nepotvr|enim informacijama. ucjenjiva~a. E. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. (20) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. koji su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. jedan od dvojice napada~a pucao iz automatske pu{ke na policiju pri ~emu je ranjen Foto: D. B. Oni su otkriveni nakon {to je gra|anin iz Bosanske Gradi{ke prijavio da je dobio dva SMS-a u kojima se navodi da }e biti prijavljen policiji jer posjeduje odjavljen audi. 6. H. koja je odr`ana nakon ove zapljene marihuane.65 milimetara. zbog neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta.600 KM. I u toku dijagnosti~ke obrade. pribor za prepakivanje droge. rekao da njena cijena na ulici dosti`e cifru od osam do devet hiljada maraka. do pucnjave je do{lo na Trgu solidarnosti u blizini Mercator centra (A faza naselja Alipa{ino Polje) pri ~emu je jedna osoba povrije|ena. ranjene su dvije osobe. nije bilo povrije|enih. Nakon upozorenja policije da se zaustave i predaju. Prema istim izvorima. te pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u golf 3. Drugi napada~ se nastavio kretati u pravcu Bo- sanske ulice. nakon ~ega je prevezena u bolnicu Kasindo. u Ulici Alibega Firdusa. u ovom udesu lak{e su povrije|eni voza~ golfa 3 i putnici Nemanja L. obojica 1979. a potom li{ena slobode i upu}ena u KUM. ali o tome nije biS. a K. koji je ranije hap{en zbog {verca droge. a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. je prema ljekarskom nalazu zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. H.

gdje je to ra ni je mo glo je di no uz . . to biti {tetno za interese Srbije. . nova vlada }e morati da nastavi pregovore. Poguban plan Ivanovi} je uvjeren i da poguban plan o formiranju kosovske op{tine Sjeverna Mitrovica ne}e biti realizovan. Predsjednik Bo{nja~kog nacionalnog vije}a u tehni~kom mandatu i poslanik Bo{nja~ke liste u Skup{tini Srbije Esad D`ud`evi} je kazao da }e se u neformalnim kontaktima i u dobroj vjeri poku{ati dogovoriti da se i istaknu dvojezi~ni nazivi. rekao je Ivanovi}. kako prenosi APA. kao alibi za proma{aje i izdaju srpskih nacionalnih i dr`avnih interesa. gra|ansku neposlu{nost Ivanovi} je poru~io da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije i bojkotovati plan kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} poru~io je ju~er da }e Srbi na podru~ju ~etiri op{tine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Bruxellesa. Predstavnici vode}ih bo{nja~kih par tija u Sand`aku ocijenili su ju~er da odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma ne doprinosi pobolj{anju me|unacionalnih odnosa. rekao je Begovac. isti~u}i da je jedan od klju~nih uslova za dobijanje datuma upravo nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. veoma uzak krug ljudi kojima je je di ni cilj ula zak u Evropsku uniju. kazao je on i objasnio da Beograd insistira da se reguli{e funkcionisanje Telekoma i EPS-a na Kosovu. 200-tinjak pacijenata dnevno zatra`i pomo} u zagreba~koj Klinici za infektivne bolesti “Dr. kako je dodao. a Kosovo je prihvatanjem fusnote priznato kao nezavisna dr`ava. Ograni~enja kroz fusnotu. da ne}emo do}i u tu situaciju.18 REGION VIJESTI utorak. Dogovorom. zaokru`uju konture kosovske nezavisnosti. Ameri~ki ambasador u Pri{tini Christopher Dell SAD ne}e priznati izbore na Kosovu Uje dinje ne nacije ili pod patronatom UN-a. trenutno u Hrvatskoj ima vi{e od 7. Albanski premijer Salji Beri{a izjavio je da podr`ava dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine. Am ba sa dor SAD-a je oci jenio da je Pri{tina vi{e dobila potpisivanjem sporazuma o re gi onal nom pred stav lja nju Ko so va. ka zao je Dell.Sa da Ko so vo samo sebe predstavlja na me|unarodnim skupovima. On je kri ti ko vao spo ra zu me Beograda i Pri{tine kojima su. a koja tako|er veoma jasno ka`e. kako je rekao. za Kosovo nisu su{tinska. Zapadni Balkan u EU . rekao je Dell. Su ve re ni tet nema veze sa simbolima. Dell je ponovio da SAD podr`a va ju ide ju da ci je li za pa dni Bal kan bu de je dnog Prihvatili uslove Ameri~ki ambasador je rekao da za Kosovo pominjanje rezolucije 1244 u fusnoti zna~i da je Srbija prihvatila sve uslove koji proizlaze iz rezolucije 1244. ali Pri{tina na to trenutno ne pristaje. On je upozorio na nastavak kontinuiteta raspar~avanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. . da je neophodno povla~enje srpske dr`avne administracije sa teritorije Kosova. tako i ju`no od Ibra. Na adrese javnih preduze}a. Kosovo je bilo prinu|eno da podr`i ruske birokrate u UN-u i sada ima pravo da se predstavi kao neza vi sna dr`a va. ~ime Srbija zvani~no prihvata.U svakom slu~aju. apelirao bih da ljudi ipak prvo vide s de`urstvima i primarnom za{titom prije nego do|u kod nas. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e ukoliko se dozvoli odr`avanje izbora. uz granicu i uvo|enje EULEX-a u zgradu Suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je me|unarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada ka`e da }e odr`avanje izbora biti {tetno za interese Srbije. mi }emo ih proglasiti nelegalnim i ne}emo priznati rezultate tih izbora. Funkcioner Sand`a~ke demokratske par tije i poslanik u Skup{tini Srbije Munir Poturak rekao je da ta odluka „nije uredu. {to se ogleda u ga{enju srpskih Stefanovi}: Te{ko do dogovora [ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} ocijenio je da }e se sa Pri{tinom te{ko do}i do rje{enja pitanja telekomunikacija i energetike. javno i de fakto i de jure nezavisnost Kosova. da imaju bilo kakvu demokratsku ili pravnu valjanost. predsjednik Srpskog na Srbi najavljuju op{tu Ni{ta od ujedinjenja Kosova i Albanije Ujedinjenje sa Kosovom. Prema podacima Slu`be za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Fran Mihaljevi}”. ustanova i op{tinskih slu`bi u Novoj Varo{i ju~er je stiglo pismo sa zaklju~kom Skup{tine op{tine kojim ih ona obavezuje da koriste }irili~no pismo. rekao je Beri{a u razgovoru sa austrijskim novinarima u Tirani. .To je bio veoma va`an dogovor. Ne}emo prihvatiti ishod takvih izbora. 6. rekao je Ivanovi}. Predstojnik Klinike Josip Begovac savjetuje da se u Zaraznu ne dolazi zbog obi~ne prehlade. rekao je Ivanovi} za Srnu. kasnije je spoznao da na Kosovu postoje i druge okolnosti. prelazi su pretvoreni u grani~ne punktove. Me|utim.Ako nije neophodno. .000 oboljelih od gripe Epidemija gripe je u Hrvatskoj.Na`alost. rekao je Dell u intervjuu za mre`u srpskih TV kanala na Kosovu. barikadama i op{tom gra|anskom neposlu{no{}u istrajati u stavu da o~uvaju svoj opstanak u sastavu mati~ne dr`ave Srbije. . prije svega.000 oboljelih. prema rije~ima premijera Albanije. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi. OSLOBO\ENJE Milan Ivanovi}.Slijedi studija izvodljivosti za Kosovo i da aktuelna vlast iz Beograda Kosovu prepusti elektro i telekomunikacioni sistem. Dell: Kosovo suverena dr`ava IZBOR Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. me|utim. .Vlada Ha{ima Ta~ija i njeni mentori ne mogu na}i kriminalce koje }e rasporediti na funkcijama u slu`bi kosovske nezavisnosti i potla~ivanja Srba.Ako poku{aju da organizuju izbore. Vjerujem. smatra Stefanovi}. . Stefanovi} je izjavio da je mogu}e da Srbija dobije datum pregovora za ~lanstvo u EU do krajem godine.Bi}e te{ko. a to potvr|uje i Me|unarodni sud pravde odlukom od prije samo godinu i po. . ako o to me odlu ~e sa me dr`a ve. ~ime se. Ivanovi} ka`e da je zavr{ni udarac prekid svih veza sa mati~nom dr`avom Srbijom.Beograd ne mo`e da bira samo one dijelove rezolucije koji mu odgovaraju. pregovori o rje{ava nju ta ko zva nih te hni ~kih pitanja izme|u Pri{tine i Beograda vo|eni su i bi}e nastavljeni bez konsultacija sa narodom ~iju sudbinu odre|uje. stara je ideja. uz koju je odrastao i kojoj je posvetio svoj `ivot. kako na sjeveru. ve} mora da tuma~i ~itavu rezoluciju koja je na snazi da na dio EU i NA TO-a. prema njegovom mi{ljenju. a predvi|a se da }e taj broj i dalje rasti jer se vrhunac epidemije tek o~ekuje. Srbima s Kosova i Metohije oduzeti li~ni dokumenti. Hrvatska: 7. ali i da ne smatra ozbiljnim poslanike sa Kosova koji te`e ka ujedinjenju Kosova i Albanije. a ukupno se ljekarima javi oko hiljadu pacijenata dnevno. zasta va ma i dru gim. prema kom{ijama“. rekao je Dell Ambasador SAD-a u Pri{tini Christop her Dell ka`e da Beograd ne bi trebalo da odr`i izbo re na Koso vu jer je to u su pro tnos ti sa Re zo lu ci jom 1244 i dugoro~nim interesima Srbi je. uz kr{enje Ustava i zakona i zaobila`enje dr`avnih institucija. mart/o`ujak 2012. jer su pozicije Beograda i Pri{tine na tim poljima suprotne i dosta udaljene. nastaje nova klima u regionu i evropska perspektiva Srbije i Kosova ostaje o~uvana. ]irilica posva|ala Bo{njake i Srbe Odluka Skup{tine op{tine Nova Varo{ o obaveznoj upotrebi }irili~nog pisma naljutila je bo{nja~ke par tije u Sand`aku.

Ciciban je u formi dje~ije zada}nice. o ~emu }e uskoro biti odr`an i referendum. uz podr{ku Katoli~ke crkve. a njome se zloupotrebljavaju ~ak i u~enici ni`ih razreda osnovne {kole“ navela je . „Bojimo se da }e sli~ni sadr`aji. a danas u vrijeme ekonomske krize ima sve izra`eniju socijalnu komponentu. objavili su ju~er slovenski mediji. Pomo} u hrani iz njega. objavio imaginarnu pri~u djevoj~ice Ane pod naslovom Moja dva tate. Na`alost. u protestu stranka koja. ali ishod referenduma koji se odr`ava za manje od tri sedmice jo{ nije izvjestan. mart/o`ujak 2012.018 miliona. Zubin Potok Stevan Bo`ovi}. „Referendumska kampanja prelazi sve granice dobrog ukusa. Slovenija }e ove godine dobiti ~etiri puta vi{e sredstava nego u 2011. Dr`ave EU Pobornici potvr|ivanja novog obiteljskog zakona u Sloveniji tvrde da su u Evropskoj uniji neke dr`ave. 26 posto je protiv.Dejanovi} }e sa predstavnicima ~etiri op{tine razgovarati na njihov zahtjev. lo protivnike pro{irenja prava gay populacije na o{tru reakciju. Protivnici zakona tvrde da su za homoseksualne parove dovoljna prava iz zakona o registraciji istospolnih zajednica. Konzumiranje droga prekr{aj u Hrvatskoj Vlada Hrvatske je ju~er na svom Facebook profilu potvrdila informaciju kako konzumiranje opojnih droga po novom zakonu ne}e biti kazneno.Dejanovi} razgovarat }e danas u Domu Narodne skup{tine sa predstavnicima ~etiri op{tine sa sjevera Kosova i Metohije. marta na referendumu odlu~ivati o tome ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza. usprkos nastojanjima nekih ~lanica da se socijalna briga za najsiroma{nije prebaci u cijelosti na dr`ave ~lanice. koje ina~e va`e za katoli~ke i konzervativne. te da istospolnim parovima nije mjesto u obiteljskom zakonu. 6. To predvi|a jo{ pro{le godine usvojeni obiteljski zakon koji se ne primjenjuje jer su njegovi protivnici insistirali da kona~nu ocjenu daju bira~i na referendumu. bira~ima predla`e da odbiju novi obiteljski zakon. ni sa ~ije strane. koja se o{tro protivi pro{irenju prava homoseksualnih parova. donesenog prije sedam godina. s idealiziranim prikazom istospolnih zajednica. Sigurno je da sjever Kosova ne smije vi{e biti raj za organizirani kriminal. dok ostali ispitanici ne namjeravaju iza}i na referendum. ali ta samouprava mora biti izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana.467 eura na 2. pove}an na 500 miliona eura. 20 posto je jo{ neopredijeljenih. koju je ekonomska kriza znatno pogodila. .U pitanju je perfidna igra o primjeni Ahtisarijevog plana kojim je osmi{ljena kosovska nezavisnost. . dobiva 18 miliona Evropljana iz 20 dr`ava. institucija i prenosu ovla{tenja na kosovske institucije. u prosjeku. Zavr{ni udarac Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} . Na temelju dogovora iz Bruxellesa fond je. istakao je Kacin. zagovornika ve}ih prava gay parova trenutno je vi{e. Vi{e zagovornika gay parova Prema ispitivanju koje je ju~er objavilo ljubljansko Delo. radi plasiranja dijela tada velikih vi{kova maslaca i mlijeka nastalih zajedni~kom evropskom poljoprivrednom politikom. Zve~an Dobrosav Dobri} i zamjenik predsjednika Skup{tine op{tine Zve~an Ljubomir Radovi}.OSLOBO\ENJE utorak. ne na lokalnim izborima koji }e uskoro biti raspisani u Srbiji. sastanku }e prisustvovati predsjednici skup{tina op{tina Kosovska Mitrovica Aleksandar Babincev. vlast je prihvatila da bezuslovno i bespogovorno provodi naloge iz Washingtona i Bruxellesa. Barikade ostaju: Bojkot dogovora iz Bruxellesa Sve vi{e siroma{nih Iz zajedni~kog evropskog fonda za pomo} u hrani socijalno najugro`enijim gra|anima. jer bi bilo kontraproduktivno ukoliko do|e do vakuuma. ve} prekr{ajno djelo. rekao je Ivanovi}. ve} prihvatile sli~na rje{enja i ve}a prava za istospolne parove. Za mogu}nost da istospolni parovi usvajaju djecu izjasnilo se 36 posto ispitanika. O{tra reakcija protivnika pro{irenja prava gay-populacije Sretna obitelj Ovaj je ~asopis u svom novom broju objavio pri~u o „sretnoj istospolnoj obitelji“ {to je izazva. Kako je najavljeno iz republi~kog Parlamenta. u kojoj se zajednica istospolnih osoba s djecom prezentira kao ne{to normalno i dru{tveno prihvatljivo. jer se radi o srpskom stanovni{tvu. On je rekao da }e lokalna samouprava na sjeveru po definiciji biti i ostati srpska. navedeno je u saop{tenju. Slovenci }e 25. optu`ila je ju~er redakciju dje~ijeg ~asopisa Ciciban da se uklju~ila u kampanju ljevice pred referendum te pozvala roditelje da otka`u pretplatu na taj popularni dje~iji list. kakvu o temi Moja obitelj obi~no pi{u polaznici ni`ih razreda osnovne {kole. ali i otka`u pretplatu na ~asopis. Antireferendumska kampanja u Sloveniji Kr{}ani tra`e bojkot dje~ijeg ~asopisa Slovenci 25. javila je Fena. pove}ana su sa pro{logodi{njih 515. Slovenija u saop}enju za javnost. Rije~ je o fondu osnovanom 1987. Maksimalna kazna koju predvi|a Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga bit }e tri mjeseca zatvora. Sredstva odobrena Sloveniji. REGION VIJESTI 19 cionalnog vije}a sjevernog Kosova [kolski i zdravstveni sistem ne mogu se raspustiti Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da na sjeveru Kosova nema drugih institucija do onih koje trenutno tamo postoje i da se {kolski i zdravstveni sistem ne mogu tek tako raspustiti. postupno u}i u {kolske ud`benike i obrazovne programe“ navela je stranka Nova . \uki} . Leposavi} Slavko Stefanovi}. U najnovijem broju za mart. marta na referendumu odlu~uju ho}e li istospolni parovi dobiti pravo na usvajanje djece iz svojih ranijih heteroseksualnih veza Kr{}anska narodna stranka Nova Slovenija. Vlada se slo`ila da je kazna od tri mjeseca dovoljna da bi dru{tvo izrazilo stav o neprihvatljivosti konzumiranja opojnih droga.

U borbama u provinciji Abijan poginulo je 107 vojnika i 32 ekstremista. Jedan zaposlenik suda lak{e je ranjen u eksploziji. grada koji je poput Zind`ibara pod kontrolom Al-Kaide ve} godinu. Bomba u maloj plasti~noj boci eksplodirala je dvadesetak metara od premijerovog ureda. No. Kina je ju~er saop{tila da }e poslati izaslanika u Siriju u novom poku{aju da se u toj zemlji smiri kriza koja je Peking distancirala od zapadnih i arapskih zemalja povodom njihovog zahtjeva za preduzimanje o{trije akcije radi obuzdavanja Asadovih snaga. U me|uvremenu. Od kada je ubijena Benazir Policijske ekipe odmah su stigle na mjesto eksplozije Reuters Eksplozija ispred Erdoanovog ureda Revizija presude Hodorkovskom Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev naredio je u ponedjeljak dr`avnom tu`itelju da preispita osnovanost presude biv{em naf tnom magnatu i kriti~aru vlasti Mihailu Hodorkovskom. na sastanku guvernera 35-~lane agencije uo~i sastanka ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. decembra 2007. javila je novinska agencija Anadolija. godine. 6. prenosi Fena. ameri~ki predsjednik je jasno podsjetio da se razmatraju sva mogu}a rje{enja pa i vojna akcija kako bi se Iran onemogu}io da proizvede atomsko oru`je. prenosi Fena. saop}ili su ju~er vojni zvani~nici. “Poslali smo zahtjev Interpolu za hap{enje Perveza Mu{arafa” rekao je pred novi. prenijela je Hina. Buto. Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. dok je bila u Washingtonu. Predsjednik je tako reagirao na zahtjev opozicije. SAD se razilaze s Izraelom oko rokova za vojnu akciju kao posljednje rje{enje za iranski nuklearni program. javio je informativni kanal NTV. General Mu{araf. {to su potvrdili zdravstveni radnici u toj oblasti. proizvodnju urana IAEA ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa. prenosi Fena.Interpol Zatra`en nalog za hap{enje Mu{arafa Pakistanske vlasti slu`beno su zatra`ile od Interpola da izda nalog za hap{enje biv{eg pakistanskog predsjednika Perveza Mu{arafa zbog ubistva biv{e premijerke Benazir Buto. kazao je Amano • SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom. u bomba{kom napadu dok je odlazila s predizbornog skupa u Ravalpindiju. ktor agencije Yukiya Amano na sastanku iza zatvorenih vrata. objavio je NTV na svojoj internetskoj stranici. rekao je Obama Iran je utrostru~io mjese~nu proizvodnju visoko oboga}enog urana i Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ozbiljno je zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskih nuklearnih aktivnosti. koja je 1990-ih obna{ala dva mandata na premijerskoj du`nosti. Pervez Mu{araf Buto. kao je Amano. mart/o`ujak 2012. . Nakon ubistva. odlu~io je nakon toga `ivjeti u egzilu u Londonu i Dubaiju. “IAEA ne mo`e dati vjerodos- Iran redovno tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski Jemen: Gotovo 140 mrtvih u sukobima U `estokim sukobima jemenske vojske i boraca teroristi~ke organizacije Al-Kaide na jugu zemlje poginulo je 139 lica. aprila zakonitost i osnovanost presuda koje se odnose na 32 osu|ene osobe. Mu{araf je optu`io {efa Pokreta pakistanskih talibana Baitulaha Mehsuda da je naredio ubistvo. do{ao na vlast dr`a vnim voj nim udarom. izvijestili su ju~er sirijski aktivisti. nekad blizak suradnik Benazir Buto. Bomba eksplodirala sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara Ru~no izra|ena bomba eksplodirala je ju~er ispred ureda turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana u Ankari i ranila jednu osobu. U nedjelju. saop}io je Kremlj. “^vrsto vjerujem da jo{ ima prostora za diplomatiju. jedan od aktivista. Obama je rekao da je spreman Turska Pakistan . prenosi Srna. Me|utim. Tenkovi odgovaraju pucaju}i iz protuzrakoplovnih strojnica na stambene ~etvrti. “Slobodna sirijska vojska napala je istovremeno nekoliko nadzornih ta~aka i fortifikacija na cestama”. a smijenjen u augustu 2008. prenosi Fena. u predgra|u Islamabada. februara predala listu osoba koje smatra politi~kim zatvorenicima. ubijena je 27. blizu Zind`ibara. me|u kojima su Mihail Hodorkovski i njegov glavni saveznik Platon Lebedev. a koja napravi vi{e buke nego {to prouzrokuje ljudske gubitke. Vi{e naoru`anih kurdskih grupa i grupa ekstremne ljevice ve} je po~inilo bomba{ke napade u Ankari. tojna jamstva da u Iranu ne postoji neprijavljeni nuklearni materijal niti neprijavljene aktivnosti i ne mo`e zaklju~iti da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen u civilne svrhe” re. izjavio je pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik. koja mu je 20. pra}enu stanovitim pritiskom. OSLOBO\ENJE IAEA zabrinuta zbog nuklearnog programa Teherana Iran utrostru~io @estoke borbe na jugu Sirije Tokom no}i sa nedjelje na ponedjeljak vo|ene su te{ke borbe izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika koji su krenuli u koordinirane napade na vojne nadzorne ta~ke na cestama ju`nog sirijskog grada Dere na granici s Jordanom. a snajperisti vojske pucaju na sve {to se kre}e. javlja Reuters na temelju uvida u njegov govor. kao je Obama i naglasio da je Iran pod najja~im pritiskom dosad zbog sankcija koje su mu uvele SAD i njihovi partneri. objavio je NTV. a ranjenih ima na obje strane. U saop}enju jemenskog ministarstva odbrane navodi se da je sukob po~eo kada su ekstremisti aktivirali dvije autobombe kod vojne baze u oblasti Kud. upotrijebiti silu kako bi sprije~io da Iran proizvede nuklearno oru`je. Televizija je objavila da je upotrijebljena bomba kakvu ~esto koriste razli~ite naoru`ane grupe u Turskoj. prenosi Fena. koji slu`e kaznu od 13 godina zatvora. dan uo~i va`nog susreta s izraelskim premijerom. Dmitrij Medvedev je zadu`io dr`avnog tu`itelja Jurija ^ajku da analizira do 1. Pakistanske vlasti su ga upozorile da }e ga uhapsiti ako se vrati u domovinu. ~ak i na plasti~ne vre}ice”. gdje je glavni {tab pakistanske vojske. Bez napretka “U dva kru ga pre go vo ra izme|u predstavnika IAEA i Teherana ove godine nije bilo napretka” rekao je Yukiya Amano . a Zapad sumnja da je to krinka za razvoj atomskog oru`ja. Vojni zvani~nici ka`u da je u iznenadnom napadu na vojne baze nedaleko od Zind`ibara u provinciji Abjan tako|er zarobljeno 55 vojnika dok su prolazili ulicama D`ara. SAD i Izrael zajedno tvrde da Iran jo{ ne ma atomsko oru`je i budno motrimo njihov program” dodao je. Malik zamjera generalu Mu{arafu {to je odbio da obezbijedi biv{oj premijerki odgovaraju}e osiguranje tokom predizborne kampanje i {to joj je prijetio telefonom prije nego {to se ona vratila u zemlju u oktobru 2007. u blizini stra`njeg ulaza u zgradu prizivnog suda u ~etvrti Kizilaj. rekao je za agenciju Reuters iz Dere Maher Abdelhak. “Agencija je i dalje ozbiljno zabrinuta mogu}im vojnim dimenzijama iranskog nuklearnog programa” rekao je dire. Pripadnici premijerovih sigurnosnih slu`bi i policijske ekipe odmah su stigli na mjesto eksplozije koja se dogodila sat prije predvi|enog premijerovog dolaska na sedmi~nu sjednicu Vije}a ministara. narima u Islamabadu Malik. radi rje{avanja te krize. Pritisak “SAD zagovaraju diplomatsko rje{enje i `ale {to se previ{e govori o ratu s Teheranom” re. .20 SVIJET VIJESTI utorak. koji je 1999.

rekao je kasnije Putin.23 posto. Nevladine organizacije prijavile su vi{e stotina pojedina~nih kr{enja izbornog procesa. pretvorile su se u nerede. "Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. On je ocijenio da je pobijedio u otvorenoj i po{tenoj borbi. spalilo se ili je poku{alo da to u~ini u protekloj godini u kineskim tibetanskim zonama. u napadu je povrije|eno jo{ troje ljudi. Putin je izbornu pobjedu proglasio jo{ u nedjelju oko 23 sata na Manje`nom trgu u centru Moskve. "Brod sa 11 gr~kih ~lanova posade potonuo je iz neutvr|enog razloga". kao pozitivnu stranu ruskih predsjedni~kih izbora. bila je oko 64 posto. "Bile su to prave suze. Me|utim. saop}ile su ju~er nevladine organizacije. U martu 2008. Novom predsjedniku pobjedu su ~estitali protivkandidati @irinovski i Mironov. voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a. Policija je saop{tila da je u gradu nakon ovih napada uveden policijski sat. Izvori u bolnici u Haditi izjavili su da su primili tijela 27 poginulih osoba. dok je posljednji lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. naglasiv{i da je to u interesu Rusije. a jedan od napada~a je poginuo. rekao je Picula. a da je trojici ira~kih policajaca uka zana medicinska pomo}. ve}inom budisti~kih sve}enika. blizu Atine. "Iako su kandidati za ruskog predsjednika mogli neometano voditi kampanju. Prema dosada{njim izjavama nezavisnih me|unarodnih posmatra~a. }i veliki poster nekog kandidata ili stranke i to zbog veli~ine zemlje. navodi se u saop{tenju OSCE-a govoru. navodi se u saop}enju. tako|er. a on im je u emotivnom BROJANJE GLASOVA Stanje se pogor{alo pri brojanju glasova. {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure. a on ih je pozvao da mu se pridru`e i da ga podr`e u obavljanju va`nih dr`avnih poslova. saop{tili su ira~ki zvani~nici. saop}ila je organizacija Free Tibet ~ije je sjedi{te u Londonu. Nakon objave predsjedni~kih rezultata. mi smo zabilje`ili. ali od vjetra". prenosi Tanjug. rekao je Tonino Picula. . voditelj promatra~ke misije OSCE-a na ruskim predsjedni~kim izborima. Brojni Tibetanci ne podnose vi{e gu{enje njihove religije i kulture i ono {to oni smatraju rastu}om dominacijom Hana. sa suzama u o~ima. izbori u Rusiji su takvi da ne}ete gotovo nigdje na- Posmatra~i Predsjedni~ke izbore u Rusiji nadgledalo je 700 stranih posmatra~a. kao i da je ona bila po{tena. demonstracije budisti~kih sve}enika u Lhassi. Me|utim. ovi izbori nisu bili po{teni” re. kako je saop}io predsjednik CIK-a Vladimir ^urov. kao i ranije 2000.75 posto osvojenih glasova bira~a. zaklju~uje se u saop}enju. jer Putin nije u~estvovao u predizbornim debatama sa drugim kandidatima. kada je biran za predsjednika. Ruska Centralna izborna komisija (CIK) saop}ila je ju~er preliminarne rezultate predsjedni~kih izbora. i 2008.000 pristalica.19 posto glasova. na osnovu 99 posto prebrojanih glasova. "U svakom slu~aju. a tre}i je samostalni kandidat Mihail Prohorov sa 7. koji ima 17. nov je nazvao izbore nelegitimnim. koji je dobio 3. rekao je Westerwelle u Berlinu. Na drugom mjestu je lider Komunisti~ke partije Genadij Zjuganov. stvoreni uslovi jasno su pogodovali premijeru Vladimiru Putinu". Misija je na izborni dan u nedjelju rekla da nije bilo ve}ih nepravilnosti. a jedan 48-godi{nji ~ovjek. "To je li~no u ruskom interesu da se sve kritizirane ta~ke istra`e i na odgovaraju}i na~in obrade". Kako su naveli izvori u policiji.000 tona goriva potonuo je ju~er u vodama industrijskog predgra|a Elefsina. maja. ali jo{ nije mogu}e re}i da li bi ovaj brodolom mogao dovesti do zaga|enja mora u toj zoni tridesetak kilometara udaljenoj od Atine u kojoj je koncentrirana industrija i rafinerije. gdje ga je odu{evljeno pozdravilo vi{e od 100. zahvalio na podr{ci i naglasio da im je pobjedu obe}ao. godi{njice pobune i egzila dalaj-lame. najvjerovatnije kapetan.800 tona mazuta i oko 250 tona dizel-goriva. Zjuga- Potonuo tanker u blizini Atine Gr~ki tanker koji je prevozio oko 2. SVIJET VIJESTI 21 Potvr|ena pobjeda Vladimira Putina Irak: Poginulo 27 policajaca Najmanje 27 policajaca poginulo je ju~er kada su naoru`ani mu{karci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka. prema na{oj ocjeni. kazao je Picula Ruski predsjedni~ki izbori bili su jasno namje{teni u korist premijeru Vladimiru Putinu. a sli~nu ocjenu su iznijeli i posmatra~i iz Zajednice nezavisnih dr`ava. "A bit izbora je u tome da rezultat ne bude siguran. U Rusiji to nije bilo tako i zato. Devetnaestogodi{nja Tsering Kyi spalila se na jednoj pijaci u kineskoj pokrajini Gansu. Deset mornara je spa{eno. On je. glavnom gradu Tibeta. ve}inskog naroda u Kini.82 posto.OSLOBO\ENJE utorak. no pri prebrojavanju glasova uo~ila je brojne prekr{aje. Kina: Spalila se Tibetanka Jedna mlada Tibetanka se spalila na sjeverozapadu Kine. Putin }e na predsjedni~ku du`nost zvani~no stupiti 7. [ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle zatra`io je ju~er od ruske vlade razja{njenje svih indicija o nepravilnostima na izborima. Kineske vlasti su proteklih sedmica sprije~ile dolazak stranih novinara u kineske tibetanske regije. nije bilo ozbiljnih izbornih nepravilnosti. prema kojima je jo{ aktuelni premijer Vladimir Putin ubjedljivo pobijedio sa 63. me|u kojima su i Josip Jo{ka Broz i Nata{a Radulovi} iz Srbije. povodom 49. Samospaljivanje mlade djevojke je potvrdio i Radio Free Asia. saop}ilo je ministarstvo pomorstva. tehnolo{ke inovacije. opozicija je najavila proteste u Moskvi. a da su protekli izbori dokaz politi~ke zrelosti gra|ana Rusije. odnosno skupo}e izbornog materijala". me|u kojima i oko 200 stalnih i privremenih posmatra~a iz OSCE-a. naglasio da Njema~ka `eli dobro sara|ivati s novim ruskim predsjednikom i da je partnerstvo s Rusijom od velikog strate{kog interesa Njema~ke i Evrope. Njegove cisterne su sadr`avale 1. ocijeniv{i da su izbori bili po{teni. ali jednako tako i potpuno neometanu mogu}nost da kandidati vode kampanju i okupljaju svoje prista{e. nestao je i tra`e ga spasila~ke ekipe. kao je Picula. Mart je osjetljivo vrijeme za Tibetance. a izlaznost na izborima. navodi isti izvor. prenosi Fena. Slijedi kao ~etvrti predsjednik Liberalno-demokratske partije Vladimir @irinovski sa 6. mart/o`ujak 2012. Vladimir Putin: Osvojio gotovo 64 posto glasova Reuters OSCE: Izbori nisu bili po{teni Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora. Najmanje 25 Tibetanaca.85 posto podr{ke. Rezultat "Nije bilo istinskih protivnika i zloupotrebom sredstava ruske vlade osigurano je da uop}e ne bude upitno ko }e biti kona~ni pobjednik izbora". a pobuna protiv kulturne i vjerske represije koju vodi Peking ne slabi uprkos velikom pritisku kineskih sigurnosnih snaga. prenosi Fena. prenosi Fena. objavila je ju~er misija me|unarodnih promatra~a Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). {to OSCE ocjenjuje negativno na gotovo tre}ini birali{ta zbog nepravilne procedure". 6.

bez kojih bi ona mogla proglasiti moratorijum na pla}anje .000 milijardi eura jef ti nih zaj mo va s ro kom ECB: Polo`eno 820. ali bi od razmirica Irana i Zapada upravo ona mogla da ima najvi{e koristi. formiran samo zbog tog procesa. mi{ljenja da bi bankama bilo nemogu}e tako brzo tolika sredstva usmjeriti negdje drugdje. mart/o`ujak 2012. decembra i 29.000 eura go di{ nje.mogu}nost da svoju naf- tu usmjeri i na istok. Rusija je najve}i proizvo|a~ nafte u svijetu i dnevno proizvede oko 10 miliona barela. in`injere i informati~are koji su u Njema~koj posebno tra`eni platni prag spu{ten je na ~ak 35. Iran je 19. Zaradom je pokrivena doma}a potro{nja energije. a njema~ka vlada uzela je tri godine da u djelo provede tu odluku i uvede plavu kartu EU. u Aziju. uglavnom u Veliku Britaniju. kad cijene nafte u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama porastu. smatra da je Savezna vlada tim odlukama poslala jasan signal svima van Evropske unije da Njema~ka `eli da bude otvorenija i privla~nija za “najpametnije svjetske glave. potrebno je promijeniti i politi~ku i dru{ tve nu kli mu. ali Rusija ima veliku prednost mogu}nost da svoju naftu usmjeri i na istok i na zapad Rusija se mjesecima protivi naftnim sankcijama koje je Zapad nametnuo Iranu.000 eura godi{nje. od ~ega izveze ~ak sedam miliona. da bi se novac vratio. Ole Schroder. . Gr~ka }e ove sedmice saznati koji procent njenih privatnih povjerilaca . {to za rus- ku industriju zna~i dodatnu dnevnu zaradu od 35 do 105 miliona dolara. Ministar je naglasio va`nost obnavljanja povjerenja u doma}e banke. s obzirom na to da prekono}ni depoziti u ECB-u bankama donose nisku kamatu od svega 0.” Opo zi ci ja su mnja da }e izmijenjena odluka o minimalnim platama biti dovoljna. niti da sprije~e njene posljedice.bankrotirati. pojednostavljeno pravo na dobijanje dr`avljanstva i energi~no istupanje protiv rasizma” smatra Memet Kilich iz . Rusija dnevno izveze sedam miliona barela Od 5 do 15 dolara Analiti~ari procjenjuju da je iranska kriza na globalnu cijenu nafte dodala otprilike od pet do 15 dolara po barelu. 6. {to je ubla`ilo inflaciju. Osnove za to su pravno-boravi{na perspektiva. Pra vo na rad imat }e i bra~ni partneri koji ne}e morati da dostavljaju potvrdu o znanju jezika. obja{njavaju analiti~ari. [panija. manje nominalne vrijednosti. nazvav{i ih politi~kom progonom. Mi{ljenja pravnih stru~njaka o su|enju su podijeljena. Zamjena obveznica je dio drugog paketa mjera za finansijsku pomo} Gr~koj. Time je prema{en prija{nji rekordni iznos od 776. uglavnom u Evropu i Aziju.25 posto. Dok jedni tvrde da premijer i vlada nisu mogli da predvide globalnu finansijsku krizu. {to je dovelo do potpunog obezvrje|ivanja nacionalne valute i velike inflacije. a kako bi taj problem rije{ila. ~ak i prije nego {to je Teheran zaprijetio obustavljanjem isporuka nafte za {est evropskih zemalja. prvi put u historiji Islanda. Najve}a prepreka za dolazak na njema~ko radno tr`i{te do sada je bio dokaz o zaradi.8 milijardi eura Geir Harde parlamentarna komisija je zaklju~ila da oni nisu imali ni snage ni hrabrosti da postave u tom trenutku razumne limite finansijskom tr`i{tu. Ruska naftna industrija je ve} zaradila na pove}anju cijena nafte zbog napetosti u Iranu. “Da bi bili privla~ni za radnike iz inostranstva. Gr~ka i Portugal. Novi iznos odraz je golemih sredstava koje je Centralna banka ulila u bankovni sistem u sklopu najnovije operacije dugoro~nog refinansiranja. Neki od tr`i{nih sudionika smatraju da je visoka razina prekono}nih depozita znak napetosti na tr`i{tu i te`nje banaka ve}oj sigurnosti. Javni tu`ilac ga je optu`io za ner~ki mi nis tar fi nan si ja Evangelos Venizelos ka`e da su ulozi u bankama opali za 70 milijardi eura od po~et ka kri ze 2009. Onaj ko `eli da dobije plavu kartu. Evropa je na vrhuncu kupovala ~ak 660. pak. godine nedostajati {est miliona radnika. objavio je ju~er ECB. Iako je finansijska kriza pogodila ~itav svijet. Minimalna zarada morala je da bude 66.000 barela iranske nafte dnevno.000 eura. prenose agencije. G Gr~ka: Propalo 70 milijardi eura uloga klju~nom dogovoru o smanjenju duga za vi{e od 50 posto zamjenom dr`avnih obveznica za nove. To je dalo i vjetar u le|a starom-novom predsjedniku Vladimiru Putinu. go di ne. koji su radnici iz zemalja koje nisu ~lanice EU morali da dostave. godine doveo dr`avu na ivicu bankrota. Pravo na plavu kartu imat }e i strani studenti u Njema~koj ukoliko prona|u posao u svojoj struci godinu po zavr{etku studija. U tom slu~aju. Island sudi premijeru zbog bankrota Biv{i premijer Islanda Geir Harde prvi je lider jedne dr`ave koji }e pred sudom odgovarati zbog toga {to je 2008. stranke Zelenih. Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. Naime. Harde je odbacio sve optu`be. dok je u Rusiji obrnuto.8 milijardi eura prekono}nih depozita. u Evropu. Drugi su. parlamentarni dr`avni sekretar iz ministarstva rada Njema~ke. s manjom kamatom i uz du`i rok otplate. naklonost naroda prema predsjedniku pada.9 milijardi eura.banaka }e u~estvovati u preduzimanje mjera iz nadle`nosti koje bi sprije~ile finansijski kolaps. dobija radnu dozvolu. vlada `eli uvo|enjem plave karte EU da pojednostavi dolazak visokoobrazovanih radnika iz zema lja ko je ni su ~la ni ce Evropske unije.22 SVIJET FINANSIJA utorak. od kojeg se dr`ava jo{ nije oporavila. kada je najve}a banka u dr`avi bankrotirala. vra}anja za tri godine u sklopu aukcija odr`anih 21. prenose agencije. posebna Evropske banke polo`ile su u petak kod Evropske centralne banke (ECB) rekordnih 820. prenosi Deutsche Welle. Kupovina [est dr`ava kojima je Iran zaprijetio obustavom isporuke nafte. Italija. februara ve} objavio obustavu prodaje nafte Velikoj Britaniji i Francuskoj. ECB je dodijelio bankama vi{e od 1. Ina~e. visokokvalifikovanim radnicima iz zemalja koje nisu ~lanice EU trebalo bi omogu}iti jednaka prava. ali je to izmijenjeno. Francuska. OSLOBO\ENJE BiH EU ANALIZE Rusi zara|uju na embargu Iranu Njema~ka uvodi plavu kartu EU Rast cijena blagodat je za svakog proizvo|a~a nafte. ali Rusija ima veliku prednost . februara. Holandija. Odlu kom Bruxel le sa iz 2009. potrebno je da prilo`i fakultetsku diplomu i da zara|uje najmanje 44. planira da prestane da kupuje iransku naftu u julu u sklopu embarga Evropske unije. prenose agencije. Za doktore. i tvrdi da }e biti oslobo|en pred specijalnim sudom koji je. a poslije tri godine rada i neograni~enu dozvolu boravka. za ve}inu Islan|ana biv{i premijer je jedini krivac za to {to su masovno ostali bez posla i ku}a. Njema~koj }e do 2030. i na zapad. Evangelos Venizelos je u intervjuu za privatnu TV stanicu Antena rekao da je 16 milijardi eura povu~eno iz gr~kih banaka i poslato u inostranstvo.

IP "Svjetlost" d.00%. februar 2012.049.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .d.puna i skra}ena firma . a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 5.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sadina Ke{o.OP]I PODACI O EMITENTU: .broj telefona i telefaksa.271 b) Rashodi 1.970 b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze 1.36 ZIF "MiGroup" 11.d.49% III .241.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.~lanovi uprave [efik Zup~evi}. 6. OGLASI 23 U skladu sa ~lanom 4.adresa sjedi{ta M.027 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 953.728 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 9.76%. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja o poslovanju.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Bosfin" 25. stav 1. direktor Dru{tva II . e-mail i web stranica: 033226696.186.027 PASIVA a) Kapital 8. Sarajevo .net.850.652 d) Ukupno pasiva 9.o.50 . 033443435.469. Sarajevo . dionica emitenta s pravom glasa Omnia International 11.OSLOBO\ENJE utorak. ZIF "BiG" 15.d.zavr{no mi{ljenje revizora o finansijskim izvje{tajima1 revidirani Direktor: [efik Zup~evi} Sarajevo. Sarajevo podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I-XII 2011.ba www.69%.91%. ipsvjet@bih.svjetlost. Ivanjko Simona . Pravilnika o sadr`aju. IP "Svjetlost" d.899 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV .170 c) Dobit/gubitak prije poreza -896. Kantard`i}a 3.firma i sjedi{te vanjskog revizora REV-HANI d.o.299 c) Teku}a sredstva 3.633 nominalna cijena 12. mart/o`ujak 2012.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .771. ZIF "Bonus" 5. Krecu Svjetlana. godine Izdava~ko preduze}e "Svjetlost" d.ba . godine I . i 2. "Eurofond-I" 9.241. ta~ka b. Sarajevo .broj emitovanih vrijednosnih papira i 890.

godine se obilje`ava 101. a njegova stopa u BiH iznosi 66 posto i negdje smo na sredini kada su u pitanju zemlje okru`enja i regije. godine pokazatelji su koji garantiraju da }e i u narednim godinama Sarajevo-osiguranje zadr`ati lidersku poziciju na tr`i{tu usluga osiguranja. ambasador SAD-a u BiH istakao je da je efikasna za{tita prava na intelektualno vlasni{tvo jo{ veliki problem u BiH. 7. Za najbolje se glasalo na osnovu kvalitete. distribuiranja licenciranih softvera. Vi stupate u obavezu pored du`nika. ju}i da }e se prvo na udaru inspekcije na}i pravna lica poput banaka.000 KM U igri za ovaj fond nagrada igra~i mogu u~estvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listi}a. Sarajevo-osiguranje je uvr{teno me|u najbolje u BiH glasovima stru~nog vije}a koje ~ine priznati poslovni i marketin{ki stru~njaci iz bh. marta 2012. tacije kampanje Besim Durakovi}. na broj telefona 091 412 601 ili 063 888 71.50 KM + PDV. gdje }e imati priliku osvojiti od 5. u 20 sati. Predvi|ene nov~ane kazne kre}u se od hiljadu do 200.3x 3. A. Me|utim. Izuzetak postoji ukoliko je preuzimalac duga prezadu`en. ro|endan Me|unarodnog dana `ena. godine. ovom prilikom naglasio je va`nost edukacije gra|ana o autorskim pravima. Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama “U plusu” i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Foto: D. velikih ahitektonskih ureda i drugi. kazao je Moon. medija. da trajno zabrane proizvodnju i promet robe ili usluge ukoliko se doka`e da je povrije|eno neko isklju~ivo imovinsko pravo. On je dodao da pokretanje kampanje ima za cilj prije svega educirati i pove}ati svijest pravnih lica i fizi~kih lica za potrebom kori{tenja. Pe. a finansijska institucija to nije znala niti je morala znati. va`no je znati kako je to dugoro~na {teta za bh. a ugovor o preuzimanju duga ima dejstvo ugovora o pristupanju dugu. 2012. SMS poruke se {alju za mogu}nost dobitka jednog golfa. TV Bingo Show }e u svojoj emisiji povodom Dana `ena 2012. a da njega vi{e ne terete. Ja kao njegova majka `elim da to sada bude moj kredit. marta 2012 je: . 12. Stalni porast premijskog prihoda te 28. mart/o`ujak 2012. Autorska prava Podr{ku kampanji dao je i federalni premijer Nermin Nik{i} nagla{avaju}i da je ovo samo jedna oblast u koju treba uvesti reda jer BiH realno ima pretpostavki da postane jak razvojni centar za IT industriju. inspektori }e mo}i da trajno ili privremeno oduzmu robu namijenjenu prometu. Listi}i za TVBingo se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima Lutrije Bosne i Hercegovine. moraju se za{tititi ljudi koji ne{to stvaraju.000 potro{a~a. Oboga}eni fond nagrada za specijalno kolo igre TVBingo 7. prepoznatljivosti. Tada se du`nik ne osloba|a obaveze. 6. Sarajevo-osiguranje izabrano je me|u vode}e tr`i{ne marke u BiH i dodijeljen mu je status Superbrands BiH za 2011/2012. proizvode.000 KM i tim sredstvima pomo}i svom udru`enju za dalji rast i razvoj. direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. iako kupci mo`da vide kratkoro~nu korist kupovine piratskih proizvoda. doma}ih i stranih korporacija.000 KM.000 do 10. Patrick Moon. a Lutrija BiH povodom ovog ro|endana `eli sretan Dan `ena svim bosanskohercegova~kim `enama. akademskih institucija i stru~nih organizacija. Rezultati za mjesec Predmet inspekcijske kontrole bit }e svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. na moje ime i da ga otpla}ujem preko penzije. kao i da zabrane rad i obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 do 90 dana. Ako vi ne izmirite dugovanja.3 GOLFA VI . a prvi rezultati bi}e prezentovani krajem marta. Prvi na~in jeste preuzimanje duga va{eg sina. za{titu postoje}ih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti IT industrije. Kampanju koja po~inje u ponedjeljak.6 milijardi dolara.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. marta Sankcije U slu~aju pronalaska piratskih softvera kod pravnih i fizi~kih lica. osiguravaju}ih ku}a. agencija. Sarajevo-osiguranje Superbrands BiH za 2011/2012. TORCHE Du`nik se ne osloba|a duga . Inspekcijski nadzor po~inje 12. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks. I TVBingo slavi Dan `ena! Lutrija BiH pripremila je posebno izvla~enje popularne igre TVBingo povodom Me|unarodnog dana `ena koje }e se odr`ati u srijedu. globalnog i neovisnog branding-autoriteta koji provodi promociju i imenovanje najja~ih tr`i{nih marki u 88 zemalja svijeta. re~eno je ju~er tokom najave kampanje poja~anog inspekcijskog nadzora u FBiH nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa.7 miliona KM {teta koje su ispla}ene osiguranicima tokom 2011. Potrebno je da potpi{ete ugovor o preuzimanju duga sa va{im sinom.000 KM . direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. „Ukupni gubici na osnovu softverskog piratstva u zemljama regije iznose oko 4. Ibrahim Tirak. zatim zaustavljanje sive ekonomije. Cijena SMS-a 0. moraju znati kako da se sami za{tite.000 KM + poklon-paket nakit i sat u vrijednosti od 1. dugogodi{nje dosljednosti i emotivnog naboja. jer ni~ija pamet se ne mo`e koristiti besplatno“ istakao je Tirak nagla{ava. Savjetnici u ”U plusu” su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. dok se novac ne vrati Postoje dva zakonska na~ina. u procesu glasanja koji je organiziran i nadgledan od organizacije Superbrands. OSLOBO\ENJE Pitanje gra|ana: Sin je podigao kredit u jednoj finansijskoj instituciji i sada ne mo`e da pla}a rate uredno.Putovanje po `elji + D`eparac . putovanje ili 3 x 3. „Svijest o va`nosti autorskih prava na niskom je nivou i svi smo svjesni da ljudi kupuju nelegalne softvere zato {to su jeftiniji. Neke finansijske institucije pristaju samo na varijantu pristupanja dugu jer im to pru`a vi{e obezbje|enja za naplatu kredita. U va{oj finansijskoj instituciji se mo`ete vi{e raspitati o ovim mogu}nostima.24 BIZNIS I EKONOMIJA utorak. a on se osloba|a obaveze. Preuzimanjem duga vi stupate na mjesto prija{njeg du`nika – va{eg sina. marta. koji su upotpunjeni glasovima vi{e od 20. specijalno ugostiti udru`enje `ena. privredu“. dok BiH godi{nje gubi oko 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza“ kazao je tokom prezen. Va{ sin se ne}e osloboditi obaveze dok vi ne izmirite sva njegova dugovanja prema finansijskoj instituciji. finansijska institucija se i dalje mo`e namiriti od va{eg sina. kao i za{titu intelektualnog vlasni{tva i stvaranje lojalne konkurencije i pravne sigurnosti na tr`i{tu FBiH radi dolaska stranih investicija.000 KM. [ta treba da uradim? Po~inje kampanja u cilju suzbijanja softverskog piratstva Ni~ija pamet nije besplatna BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara • Stopa softverskog piratstva u BiH 66 posto Softversko piratstvo je svako neovla{teno kopiranje i distribucija ra~unarskog programa. „Gra|ani moraju znati {ta kupuju i pla}aju. provodi}e tr`i{ni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadle`nim kantonalnim organima.info. kako je istakao. zna~i moraju nau~iti {ta kupuju. {to automatski zna~i i stvaranje vi{e radnih mjesta jer. Drugi na~in jeste pristupanje du gu gdje po tpi su je te ugovor sa finansijskom institucijom.3 x 5. stoji u saop}enju agencije Superbrands BiH. a na preuzimanje duga finansijska institucija mora dati svoj pristanak.

671507 0. koja je u septembru pro{le godine dostigla cifru od 7 milijardi. a Grbi} isti~e da od distributera naftnih derivata u RS-u dolaze najave da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM Cijena goriva koja je dostigla 2.050397 Srbija 941 RSD 100 1. U prvom redu je eksplozija ljudske populacije.818700 1. rje{enje je dr`avna intervencija za prestanak divljanja cijena goriva i stoga je najavio da }e prevoznici tokom ove nedjelje poku{ati da organizuju sastanak sa nadle`nim ministarstvima „kako bi im ukazali da su do{li do ruba propasti po pitanju cijene goriva. a koncem ovog stolje}a mogla bi dosti}i 9 milijardi. Sve je poskupjelo Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.479448 1.Britanija 826 GBP 1 2. ali i znatan broj gra|ana.078928 0. Ima nekoliko razloga za to. a proizvodnja hrane znatno sporijom aritmeti~kom progresijom. Smatra se da je svijet zadnjih godina tro{io vi{e hrane nego {to su farmeri bili u stanju da proizvedu. pa neka reaguje. a iz Udru`enja potro{a~a RS-a upozoravaju da je evidentno da se mo`e o~ekivati lan~ani skok cijena i ostalih roba i usluga na tr`i{tu.489702 1.483147 0. Ovu priliku Uniqa osiguranje je iskoristilo i za promociju nove akcije za sve klijente. odgovor prevoznika na ovakvo stanje. bio je ju~era{nji bojkot kupovine goriva na pumpama u RS-u. 03.262431 Maðarska 348 HUF 100 0. Podsje}amo. zaslu`ujemo da budemo gladni.263089 0.te~ajna lista . Nova poslovnica Uniqa osiguranja Uniqa osiguranje ju~er je u Sarajevu u Importanne Centru otvorila novu poslovnicu. a koja podrazumijeva posebne pogodnosti prilikom sklapanja polisa `ivotnog i kasko-osiguranja. Mi. Bosanci i Hercegovci. . nego je uvoze. kukuruza i ri`e stalno su rasle za posljednjih 10 godina. efikasnom i klijentima pristupa~nom poslovnom ambijentu“ istakao je Faris Fazlibegovi}. da bi taj procenat sada opao na svega 14.6. Maltusova kletva. a litra goriva na pumpama u RS-u pla}ala se 1. tek je engleski sve{tenik.OSLOBO\ENJE utorak. KATANA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .5 KM za litru u Republici Srpskoj prema{ila je psiholo{ku granicu kupaca i u pitanje dovela ekonomski opstanak prevoznika u putni~kom i teretnom saobra}aju. „Cijene su prema{ile sve granice i voziti automobil. Barel nafte danas ko{ta 120 dolara.262930 Svedska 752 SEK 1 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje Pi{e: Mustafa IM[IROVI] Svjetska kriza hrane po~ela je skoro deceniju prije nego svjetska finansijska kriza. 3. U Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi tvrde da nisu odgovorni za veliki skok cijena goriva. zatim ~injenica da se 35 posto `itarica ko- risti za tov stoke i proizvodnju biodizela.567864 0. Predsjednik Udru`enja Vojin Mitrovi} tvrdi da od poskupljenja goriva najvi{e profitira dr`ava jer je pove}ala nivo obaveza po litri goriva. da bi nedavno spale samo na 61 dan. zaslu`ujemo da budemo gladni.broj 044 . a zapadne zemlje i u gladnoj Africi iznajmljuju zemlju na kojoj proizvode `itarice.000 tona za podru~je Federacije BiH. Jedino da zatvorimo na{e objekte.263747 0.669828 Japan 392 JPY 100 1. kako prevoznici.766802 1. 2008. Izgleda da se ostvaruje njegova kletva jer se ljudska populacija pove}ava geometrijskom progresijom.762385 SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. Ne mo`emo ispod toga.955830 1. poslujemo u modernom. kojima su se pridru`ili taksisti.835341 V. autobuse“ rekao nam je Doki}.5 KM.566448 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.617561 Turska 949 TRY 1 0. matemati~ar i filozof Tomas Robert Maltus ukazao na disproporciju prirasta stanovni{tva i pove}anja proizvodnje hrane.475749 Rusija 643 RUB 1 0. Na{a primanja jednostavno to ne mogu podnijeti“ isti~e Milojevi}. Ovim ciframa ne treba nikakav komentar. a pove}ala je i osnovicu za PDV. ostalog cvije}a. Maltusova kletva Jo{ su rani arapski i kineski pisci otkrili da postoji izme|u rasta ljudske populacije i izvora hrane. tzv. koje zatim izvoze i koriste za proizvodnju bio goriva u svojoj zemlji.220740 Svicarska 756 CHF 1 1. Za proizvodnju 25 galona biodizela (oko 100 litara) potro{i se toliko kukuruza od kojeg bi se jedan stanovnik mogao hraniti godinu dana. Prije desetak godina svjetske zalihe `itarica bile su dovoljne da podmire svjetske potrebe za 115 dana. 2012 = 1. BIZNIS I EKONOMIJA 25 Prevoznici u RS-u bojkotovali kupovinu goriva NE ISPLATI SE Gorivo je od po~etka godine poskupjelo tri puta.263589 0. 6.587113 1.050523 0. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. jer od litre goriva zara|ujemo samo 10 feninga. ali }u ga morati nato~iti za dva tri dana.625669 0. jer vi{e od 50 posto oranica se ne obra|uje. Dragan Doki} tako|er smatra da su cijene goriva u RS-u previsoke.221293 0. Ovaj trend pove}anog kori{tenja `itarica za proizvodnju bio dizela }e se i dalje nastaviti s obzirom na to da na svjetskom tr`i{tu sirove naf- te i naftnih derivata cijene stalno rastu. Pove}anje cijena goriva odrazilo se na cijene sirovina u pekarskoj industriji.078731 Danska 208 DKK 1 0. Zbog lo{e vo|ene agrarne politike neprekidno je prisutna depopulacija prostora. Holandija je najbolji primjer. Zemlja je napu{tena. Onaj ko mo`e da reaguje.221846 1.837435 0.839529 2.955830 Australija 036 AUD 1 1. mart/o`ujak 2012.337436 SAD 840 USD 1 1. prave” Mi imamo sve uslove za . ranog povr}a i sjemenske robe povr}a.050649 1. a Grbi} isti~e da je od distributera naftnih derivata u RS-u dobio najavu da bi do kraja marta litra goriva mogla dosti}i cijenu od 3 KM.955830 1. vi{e je ne prave Mi.771219 USD 1. „Mi imamo u odnosu na prethodne godine daleko manju mar`u.823247 0. tako i privrednici i potro{a~i“ . ali {to se nas ti~e. I gra|ani bojkotuju Jedan od gra|ana s kojim smo razgovarali Milorad Milojevi} ka`e da se pridru`io bojkotu prevoznika i da ne}e kupiti gorivo. Cijene `itarica: p{enice. pa se prevoznici i gra|ani s opravdanjem pitaju zbog ~ega moraju za litar dizel-goriva izdvojiti 2. naro~ito u gradskoj vo`nji je postao pravi luksuz.485978 Hrvatska 191 HRK 100 25.855377 25. „Bojkotova}u kupovinu goriva dok ga imam u rezervoaru. Holandske lale Prije agresije BiH je svojom doma}om proizvodnjom `itarica podmirivala 74 posto na{ih potreba. godine. G. Po{to je jasno da vlasti nemaju namjeru intervenirati.790739 Ceska R 203 CZK 1 0. Zaboravljena je stara izreka Marka Tvena: “Kupujte zemlju vi{e je ne Foto: D. .54478 BAM 2.621615 1. . to mo`emo“ is.70 KM. direktor Regionalne direkcije Sarajevo. „Grad Sarajevo je strate{ki vrlo va`no podru~je na{eg djelovanja i bila nam je `elja da u budu}nosti.285935 Svjetska kriza hrane i BiH (1) Kupujte zemlju.349152 1.valutu Srednji za devize Prodajni za devize EMU 978 EUR 1 1.920015 0. jer imamo zemlji{te i vi{e nego dovoljno vode i pogodnu klimu. zaista ne mo`emo. kamione. godine cijena barela sirove nafte na svjetskom tr`i{tu iznosila je 140 dolara. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni saobra}aj RS-a Nikola Grbi} kazao je da je svjestan da bojkot kupovine goriva na jedan dan nije rje{enje Nije rje{enje bojkot.493426 25. koja je na usluzi klijentima umjesto dosada{nje poslovnice u UNITIC Business centru. iako nas je pro{le godine federalni ministar poljoprivrede tje{io da nema mjesta za paniku zbog slabog roda p{enice u BiH jer je p{enica dobro rodila u Rusiji. Posebno zabrinjava ~injenica da se sve vi{e `itarica koristi za proizvodnju bioetanola i biodizela. pogotovo kada se u vidu imaju primanja gra|ana. Bosanci i Hercegovci. ti~e Mitrovi}.583155 1.579197 Kanada 124 CAD 1 1. organske hrane. Me|utim. proizvodnju zdrave. Oko 35 posto `itarica koristi se za tov stoke i proizvodnju biodizela Danas u svijetu gladuje vi{e od milijardu ljudi. Ni oni ne proizvode p{enicu.673186 1. ali snabdijevaju dobar dio svijeta izvozom lala.079125 0. Bojim se da }e sada poskupjeti i `ivotne namirnice i javni prevoz jer smo svi osu|eni da koristimo aute.264248 0.814153 Litvanija 440 LTL 1 0. 2012. 03.343294 2. mo`e dr`ava.4 posto od ukupno potrebnih 348. TORCHE voziti automobil . u na{em glavnom gradu. Ona nije izbila tako iznenadno kao finansijska kriza i nije pogodila svijet kao grom iz vedra neba.

00 3.50 75. Mrkonji} Grad Mira a.528 KM Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi .571 0.60 90.00 29.4 9.05 5.07 1.35 21.00 16.05 5.326 32.98 82.1(A) 0.d.07 0.d.68 % 726. Banja Luka Progres a.143 51 171 1.00 72.35 1 0.653 4.00 -1.00 1.00 -2.40 2.00 78.918 28.00 KM. ~ija je ralizacija 19 posto ve}a u odnosu na 2010.05 98. prodaja kafe Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.026. te je izra`ena spremnost za nastavak saradnje sa Turkish Airlinesom. Istodobno.563 180 121 176 3.612 1.32 0.60 90.d. koja je za 32 posto bolja u odnosu na 2010.200.66 posto vi{e u odno su na is ti pe riod la ni.5 posto.90 8.83 5.50 75.76 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3.18 816. Pale ZIF Kristal invest fond a. Nesumnjivo da je u prvom redu kvalitet Vispakove kafe. mart/o`ujak 2012. kursa (%) Max.31 0.311 0.20 5.80 5. Sarajevo u iznosu od 10.30 8.05 KM. Trebinje Unicep company a.00 1.70 SASX-10 914. trenutno Vlada FBiH nema novca kojim bi mogla pomo}i BH Airlinesu.38 19. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.50 29.d.26 BIZNIS/BERZE 1. Banja Luka Tr`nica a.60 0.102 392 4. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .54 1. Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. Ipak. dok su ostali za~ini isto tako zabilje`ili porast realizacije u odnosu na 2010.60 -0.34 8.45 0.2 1.5 40.d. go di nu. Isti~e se brand Zlatna d`ezva.d.KOTACIJA Elektrokrajina a.864. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser.612 1.708. cija juha i ~orbi najve}a je dosada{nja realizacija zabilje`ena od postojanja Vispaka i istodobno je ve}a za 40 posto u odnosu na 2010.31 0.181 0.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . Bosnia i Viscafe.20 KM. Kako nam je nakon ju~era{njeg sastanka u Vladi FBiH kazao federalni ministar prometa i komunikaicja Enver Bijedi}.20 45.73 0.19 KM.475.stara devizna {tednja 3 Republika Srpska .3 0.830.35 % 1.83 39.490 2. Pozitivan trend nastavljen je i u 2012.00 $ 0.30 128.55 1.99 39 0.421.50 29.d.69 19. {to je 32.06 miliona KM. Banja Luka Veletrgovina a. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.7 5 5.632.51 $ 0.profit a.481 10.12 3.80 5.65 657. promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.93 -2. realizacija kafe u 2011.5 40.97 40.291 90. J.30 KM.d. direktor Vi.481 0. godinu. cijena Min. saop}eno je iz ove kompanije.05 4.00 -3.771.882.481 0.20 1.80 104.85 -9. te marketin{ko– komunikacijskog nastupa” poja{njava Rusmir Hrvi}.07 19. BH Airlines je optere}en velikim dugovanjima prema stranim dobavlja~ima i tra`i se na~in kako da se prevazi|e to stanje.82 19. Doboj Posavina a.15 39.571 0.17 0 -95 -3 -0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 72. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. Bijedi} je kazao da se Turci ~vrsto dr`e svoga stava da nisu do{li zbog profita. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.11 45.613 1. nacionalnoj aviokompaniji bila je tema sastanka federalnog premijera Nermina Nik{i}a i ministra prometa i komunikacija FBiH Envera Bijedi}a sa predstavnicima Turkish Airlinesa.516. ali isto tako tra`e od Vlade FBiH da obezbijedi dodatna sredstva. mart/o`ujak 2012.50 29. kako bi se znalo ta~no stanje u kompaniji.39 NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 124.4 9.17 156.271 281 406 3.41 -0. Banja Luka 3.186. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.02 40.60 760. tako da je neto realizacija Vispaka u februaru ove godine iznosila 2. SASE: Promet 275.41 29.5 0 0 0 -0.32 0.75 KM.01 -1.d.14 2.439 1.282. 6.00 0.d.565 1.73 4. kojih ona trenutno nema. godinu.d. [ipad komerc dd Sarajevo 19.01 98.00 0.75 38.07 0 -0.28 -2.46 0.40 3.50 444 1.23 19. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.018.35 224.001.00 39.112.00 605.47 0.60 90.311 0. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO Energoinvest d.420.35 1 0.417. mart 2012.92 45.533.13 KM.1 0.5 39 38.izmirenje ratne {tete 5 0. nego da pomognu.d.d. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R 29. ako ni to ne bude dovoljno.04 98.50 75. u prvom redu kvalitet Vispakove kafe.00 5 4 1 5 8 8 1 pet godina.00 27.d. do punog izra`aja su do{le i prednosti i sinergija koju je AS Group stvorila putem kompetentnog menad`menta.55 1. Tako je primjerice brand Chocomilk zabilje`io najbolju realizaciju u posljednjih Hrvi}: Kvalitet do{ao do izra`aja PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.00 82.00 98.528.00 3. osiguranja likvidnosti.00 295. On je istakao da je Vlada FBiH dosta toga uradila u pro{loj godini za BH Airlines. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 9.35 406.30 5 Bosanska kuhinja Plasman kafe u pro{loj godini je za 17 pos to ve }i u odno su na pri je ra tnu re ali za ci ju. distribucije. Do punog izra`aja do{ao je. Kurs ovog fonda iznosio je 3.52 4. Rekorde su zabilje`ili i proizvodi iz programa “Bosanska kuhinja” a realiza.50 % .00 3.83 KM.00 78. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.561 17.19 1.d.15 1.00 4.21 % 658.86 0. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 13. Prednja~e Begova ~orba.04 % 2. Ne zaostaju niti proizvodnja i plasman ~okoladnih kremova.35 1 0.d.07 15. a slijede ga Espresso.66 posto vi{e u odnosu na isti period lani Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5.60 1.6(A) -0.02 40.743 2.691 13.70 335.75 37. AS Group „Godinu nakon {to je kompanija Vispak postala ~lanica AS Group.d.15 0.181 0.14 1.417.77 BIRS 1.d.28 0.02 40.d. a zatim i ostalih proizvoda.d. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.11 FIRS Vispak prema{io prijeratnu proizvodnju REKORDNA Pro{la godina u Vispaku }e ostati zapam}ena po rekordnom plasmanu strate{ki najva`nijih proizvoda za ovu doma}u prehrambenu industriju.865.283.32 0.184.40 0.d.00 78.66 0.00 104.18 7.800 954.91 SASX-30 810.burzi ostvaren je ukupan promet od 275.060 624 8. Me|utim.242 5.061.1 5.92 3.6 1.68 122.718 240 87 10. a zatim i ostalih proizvoda bio presudan za ovakav pozitivan rezultat.00 3. spaka.31 0 -9. cijena Min.31 0. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.180 100 86 402 859 2.7 5 5. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.371. Srbac Travunija a.80 7 2 1 8.82 12.291 90.3 0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Ljecili{te Slana banja d.00 3. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a. tra`i}e se na~in da se kompaniji jo{ vi{e pomogne.635.00 931. Promet na kotaciji iznosio je 98.705.50 0.25 $ 0. ve }a je za 32 pos to u odno su na 2010.00 961.75 5.06 0. Sa. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.432.91 82.592.1 0. SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . a i u ovoj godini su kompaniji ve} upla}ena dva miliona KM po osnovu subvencija i ~etiri miliona od putni~ke takse.d.00 2.481 0.017.92 0.623 51.d.943.648 5.3(A) 0.43 % 2. BH Airlinesa i turskim ambasadorom u BiH Ahmetom Jildizom.181 0. Sarajevo.308 8.Bijeljina a.d. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA . Na kraju.413 442 11.07 0.08 KM.56 8.45 4. a para nema Situacija u bh.d.4 9.00 3.00 0.15 0.913.90 15. OSLOBO\ENJE 806.612 1.291 90.394 8.00 72.00 104.04 5.33 $ 1.00 72.d.96 1. ~i me je pos ti gnut naj bo lji re zul tat u ~e tre de se to go di{ njoj his to riji Vispaka.6 0.00 392.00 97. Gradi{ka Republika Srpska .45 4.098 39.40 1.06 miliona KM.25 % 35.90 5.32 20.240.00 97.31 0.37 $ 4.20 Sastanak o BH Airlinesu Od federalne Vlade tra`e pare.882.00 98.70 19. zaklju~eno je kako menad`ment BH Airlinesa treba novom Nadzornom odboru dostaviti izvje{taj o poslovanju u pro{loj i plan za ovu godinu.15 0.10 ERS10 765. Banja Luka ZIF Zepter fond a.7 5 5. {to je 32.720.50 $ 0.KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB .571 0.TR@I[TE AKCIJA Boska RK a.18 -0. Tesli} Palas a.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .894 66.045 376.791.953 1.641.11 0.06 239.328. Promet na kotaciji fondova iznosio je 11. godinu.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .5 41 39. za 28.29 0 0.18 $ 0.816 8.75 13. Bijeljina Hidroelektrane na Vrbasu a.11 -1.43 BIFX utorak.83 KM.d. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 63.73 530.35 3. Prijedor Telekom Srpske a.89 3.864. Tarhana i Vita za~ini i dodaci jelima. prema{ena je prijeratna realizacija kafe kao strate{ki najva`nijeg proizvoda i zabilje`eni su rekordni rezultati. Banja Luka Elektro . Banja Luka Graditelj a.742.25 4.90 6.75 5.45 4.d.23 0 0 6.01 94.62 8.77 4.267 528.

pojasnio je Musi}. stavljaju}i u~enika u za{titu. Nakon {to je zavr{ena rasprava. ali na njega nismo mogli uticati jer su to koeficijenti koji su propisani zakonom. . Tako|er. S druge strane. a potom su zajedno sa ostalima. predsjednica Udru`enja roditelja osnovnih {kola. Mi smo na po~etku kazali da smo protiv hitne procedure i o~ekujem da se u javnoj raspravi diskutuje o zakonu. je do tu~e u kojoj su u~estvovali otac i tetka jednog od dje~aka koji su se prethodno posva|ali. Ne tra`imo pove}anje pla}a iako imamo pravo na to. godine. Ovo nam je potvrdio i direktor {kole Nermin Suba{i}. HUREMOVI] Skup{tina KS-a: Do najbolje forme zakona u javnoj raspravi Foto: [. . ni`em inspektoru je planirano smanjenje za 11 maraka. . ali nacrtu treba pru`iti {ansu.Najve}i problem nacrta je {to predvi|a smanjenja i to policija ne mo`e prihvatiti.Apelujem na sindikate da u svojoj borbi misle i na u~enike koji ne bi trebali trpjeti zbog ovakve situacije.U toku su pregovori sa komercijalnim bankama o otplati dijela duga Grasa. predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije. policija je sve proslijedila Tu`ila{tvu. poku{ala ih je razdvojiti. s tim da }e glavnom inspektoru pla}a biti uve}ana za 178 maraka. SULTANOVI] [trajk prosvjetara je legalno pravo Novoimenovani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oru~evi}. Ne mo`e neko meni govoriti kako }u glasati. Na sljede}oj sjednici kantonalne Skup{tine na}i }e se i zakon o javnom linijskom prevozu. pojasnio je Oru~evi}. te da su kantoni bili du`ni u roku od 90 dana usaglasiti svoje zakone. koji je naglasio da }e na sljede}oj sjednici Kolegija Skup{tine biti raspravljano o realizaciji zaklju~aka. tako da se na ju~era{njoj sjednici o njemu raspravljalo u formi nacrta. ministar unutra{njih poslova KS-a. povodom {trajka upozorenja prosvjetnih radnika KS-a koji je ju~er trajao pola sata. S. Shvatili smo da su iz Sindikata dali mig za usvajanje nacrta i nama je to bilo bitno. pa je ona nastradala. [ef Kluba zastupnika SDA Elmedin Konakovi} postavio je pitanje u vezi sa otplatom zadu`enja KJKP Gras i zatra`io da se izvr{i revizija realizacije zaklju~aka usvojenih na tematskoj sjednici Skup{tine KS-a posve}enoj Grasu. te da J. 6. M. Muhamed Budimli}. istakao je kako je to legalno pravo svih radnika. S nama u Cinema City Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City su dobili na{i ~itaoci: Inna Ba`darevi}. mi za njega Tu~a u O[ “Hilmi ef. a nakon uvi|aja. Iz Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a su najavili kako }e posjetiti {kolu. kazao je kako podr`avaju ovakav nacrt samo iz razloga kako bi se o njemu moglo razgovarati tokom javne rasprave. obavijestili smo resorno ministarstvo. Karte se podi`u na blagajni 1 multiplexa. do{lo . Oni koji imaju ~in policajca dobi}e 17. Ukoliko prijedlog ne bude kvalitetan. u uvodnom obra}anju zastupnicima je ponovio da je zakon o pla}ama policijskih slu`benika na federalnom nivou stupio na snagu 2010.Dvije kategorije prema nacrtu imaju smanjenje. na smanjenje primanja Otplata 23 miliona KM Grasu Prva ta~ka dnevnog reda na ju~era{njem nastavku sjednice Skup{tine KS-a bila je zastupni~ka pitanja i inicijative. Da napomenemo. a smanjenje je predvi|eno za 17 maraka. naglasio je Mehmedi}. tako da je na bolovanju. Tokom rasprave do{lo je i do obra~una izme|u zastupnika iz opozicije. SARAJEVSKA HRONIKA 27 USVOJEN NACRT ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLU@BENIKA Sindikat ne pristaje Dvjema kategorijama slu`benika predvi|eno smanjenje plata. S obzirom na to da sjednici nije prisustvovao resorni ministar Haris Luli}. Ovo smanjenje pla}a nije pravedno. Prosvjetno-pedago{ki zavod. ali Ned`ib \ozo. . On je je dno gla sno usvo jen i upu}en je u javnu raspravu koja }e trajati 15 dana.OSLOBO\ENJE utorak. pojasnio je Budimli}. kazav{i kako su iz ove ustanove odmah pozvali policiju. mart/o`ujak 2012. [ari}” u Tar~inu. februara u O[ “Hilmi ef. a na dnevnom redu na {ao se na crt za ko na o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Kantona Sarajevo. Svi znaju da bez policije nema `ivota ni u jednom gradu i Sindikat smatra da policajca treba nagraditi i adekvatno obu~iti kako bi mogao {tititi gra|ane. Mi smo u~inili {to je do nas. To se odnosi na one koji imaju ~in policajca. Sindikat je imao primjedbe jer je umanjen i topli obrok sa dosada{njih dva na jedan posto. Besim Mehmedi}.Na neki na~in opozicioni zastupnici koji nisu iz SBBBiH prozvani su jer su istakli kako }e podr`ati nacrt. Prozivanja Ve}ina zastupnika je istakla kako podr`ava nacrt koji bi tokom javne rasprave trebao dobiti najbolju formu kada do|e kao prijedlog na Skup{tinu. zastupnik SBiH. Nermin Juki} i Goja Vujovi}. ipak. Amela Penava. optu`io je D`evada Ra|u iz SBBBiH da proziva ostale opozicione zastupnike zbog toga {to imaju druga~ije mi{ljenje. pojasnio je \ozo. kazao nam je Suba{i}. trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. Ostali platni razredi imaju neznatna pove}anja. istakla je kako su odrasli gori od djece. koji iznosi oko 23 miliona maraka. te je dodao da }e nakon detaljnog informiranja mo}i kazati ne{to vi{e. Ministar Oru~evi} nije mogao potvrditi. digli ruku za nacrt zakona pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a. Zastupnici su bili saglasni u tome da policajci- ma ne treba smanjivati pla}e. ne}emo glasati. . a ni`i inspektor 11 maraka manje Skup{tina Kantona Sarajevo nastavila je ju~er sjednicu prekinutu u srijedu.De`urna nastavnica. Manji topli obrok . ali ni negirati mogu}nost smanjenja pla}a prosvjetnim radnicima u KS-u. . zastupnici SBBBiH zatra`ili su pauzu. u federalnom Parlamentu SBBBiH je zajedno sa pozicijom usvojio Zakon o unutra{njim poslovima i to je za mene katastrofa. dijelom je na pitanja odgovorio premijer Fikret Musi}. a pozva}e i novog ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a da im se pridru`i. [ari}” Kad je otac gori od |aka Jo{ 1. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma. jer ve} du`e vrijeme imaju problema sa ocem jednog od u~enika. je van pameti obra~unavati se sa u~enicima. zastupnici su pro{le sedmice odbili prijedlog da zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika KS-a ide u hitnu proceduru.

dodav{i da se cjelokupan projekt kao model mo`e prenijeti i u druge op}ine.30 do 12 Alipa{ino Polje 12 i 14. od 13. P. istakao je na~elnik Be}irevi}.200 KM. obezbijediti dozvole. Ima gra|ana kojima su uru{eni krovovi na ku}ama i privrednim objektima. . tako da }e mi ova koja su {ira i udobnija znatno olak{ati obavljanje poslova van ku}e. od 12 do 13. Ubrzo nakon isklju~enja. kojom im je o{te}ena/uni{tena imovina za vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e. Po{to je dogovorena dinamika izmirenja duga. koje jo{ vlasnici nisu obi{li. Stup 3. Ljubini}i i Milinkladska. u mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }emo table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati.d. [tete nisu nastale samo tokom padavina ve} i sada. Bitumenki je ponovo uklju~ena struja. Me|utim.sigurna zajednica. po{to je elementarna nepogoda progla{ena na ovim nivoima. isporu~ila je firma Bauerfeind iz Biha}a. pa potpuno uni{tava novozasa|ene vo}njake. situacija se polako normalizuje te je pojedinim subjektima struja ve} uklju~ena. Trnovo kao siroma{na op}ina nije u mogu}nosti da gra|anima isplati od{tetu. Elektromotorna invalidska kolica tipa quickie. Prethodno su kupci o isklju~enjima obavije{teni opomenom zbog neizmirenog duga i obavje{tenjem o najavi obustave isporuke elektri~ne energije u skladu sa op{tim uslovi ma za ispo ru ku elek tri ~ne energije i zaklju~enim ugovorima o snabdijevanju elektri~nom energijom. .Smatramo da neke male arhitektonske stvari. od 10. mapirane su kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica ove op}ine (Otoka. od 16 do 18 sati Rama-Glas i od 12 do 14 Sarajevoputevi. od 8 do 16 IV crnogorske brigade. Bez elektri~ne energije je jo{ Vranica d. procijeniti {tetu i izvje{taj uputiti Op}inskom vije}u. prilikom primopredaje kolica. ta~nije od 4. kazao je Esad Veli}. U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a. Objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka o sigurnosnoj situaciji dobivenih od zvani~nih institucija i provo|enjem ankete nad `enama i djevojkama u op}ini Novi Grad. do 23. odnosno mjesta koja stvaraju ambijent nesigurne zajednice. Za prijavu {tete potrebno je popuniti jedinstveni obrazac. T. kazao da se u Op}ini Centar posve}uje posebna pa`nja invalidnim licima i da je ovo jedan u nizu projekata pomo}i osobama sa ote`anim kretanjem. Na ve de ni obra zac mo `e te preuzeti u {alter-sali ili na webu Op}ine. mart/o`ujak 2012. februara. a s ciljem istra`ivanja sigurnosti na njenoj teritoriji s aspekta nasilja nad `enama i djevojkama.30 Alipa{ino Polje 11 i 13. dok je jednom seljaku nastradala stoka. Lje{evo 3. marta. pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu.000 KM. marta Procjene {teta od snijega u Trnovu Rokovi za tra`enje od{tete produ`eni su za 15 dana Podnijeto vi{e od 20 zahtjeva Snje`no nevrijeme je `iteljima op}ine Trnovo nanijelo velike materijalne {tete na objektima. . Kako bismo lokalnu zajednicu u~inili {to sigurnijom za `ivljenje. Dobrinja C.30 do 15 sati Alipa{ino Polje 2 i 4. bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Hidrogradnja. Tabijska. Branki olak{an izlazak iz ku}e Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} ju~er je predao Branki Petri~evi} elektromotorna invalidska kolica. Z. Za njihovo postavljanje potrebno je jo{ E. te dostaviti ga u {alter-salu Op}ine (protokol). Ranije je izdat nalog za uklju- Nesigurna mjesta Novog Grada U mjesnim zajednicama koje su bile obuhva}ene istra`ivanjem postavit }e se table s oznakama nesigurnih mjesta kako bi ih gra|ani mogli izbjegavati Fondacija lokalne demokratije organizovala je ju~er okrugli sto na kojem je prezentiran projekat Grad Sarajevo . Careva i Bojnik farma krava. Nazorovo. Op}ina Centar donirala invalidska kolica Novo Sarajevo Prijava {tete do 12. od 9 do 15 Deovi}i. koje }e od Kantona Sarajevo i Federacije BiH tra`iti naknadu. a ona mogu pre}i 40 kilometara sa jednim baterijskim punjenjem. koje }e nadle`na komisija obraditi u naredna dva mjeseca. iako su struju dobili prije nekoliko dana Pro{le sedmice Elektrodistribucija Sarajevo je zbog neizmirenih dugovanja obustavila isporuke elektri~ne energije ve}em broju privrednih subjekata.28 SARAJEVSKA HRONIKA utorak. od 9 do 10. a ostale na lokalitetima gdje je izvr{eno skiciranje. Procjenjujemo da }e ukupne {tete pre}i cifru od 300. mogu prijaviti {tetu. jer je na ovom podru~ju mnogo vikendica. A. direktorica Fondacije lokalne demokratije.Komisija }e posjetiti podnosioce zahtjeva. Op}inski {tab Civilne za{tite. Struju dobila i direkcija Grasa ~enje elektri~ne energije Grasovoj gara`i u kojoj se vr{i pregled vozila kako bi se gradski saobra}aj odvijao neometano. pa je pomo} Kantona neophodna. kazala je Jasmina Mujezinovi}.Pokrenut }emo proceduru za izgradnju prilaza za invalidna lica do ove ustanove. ali u Op}ini o~ekuju da }e ih biti jo{ u naredne dvije nedjelje. Elektrodistribucija Sarajevo ju~er je izdala nalog za uklju~enje elektri~ne energije Tvornici ~arapa Klju~ nakon {to je izmiren dug za elektri~nu energiju. M. isti~u}i kako ne `ele davati bilo kakve informacije za javnost. Elektrodistribucija Sarajevo je izdala nalog za nastavak isporuke elektri~ne energije i Upravnoj zgradi KJKP Gras. Do sada je podnesene vi{e od 20 zahtjeva. Sutjeska 4. . lome}i sadnice do korijena. Jedna tabla }e biti postavljena ispred Op}ine. kada se snijeg topi i klizi. mogu doprinijeti pove}anju sigurnosti kod gra|ana. te identifikovanja klju~nih podru~ja va`nih za efikasno djelovanje lokalne zajednice. poput osvjetljavanja mra~nih prolaza. Male{i}i 1. Na~elnik Be}irevi} je.Moja stara kolica ve} u~estalo su se kvarila. odnosno Komisija za procjenu {teta Op}ine Novo Sarajevo obavje{tava gra|ane da do ponedjeljka. Isklju~enja struje Zbog odr`avanja postrojenja. . kazala je Branka.30 Alipa{ino Polje 6 i 10. vo}njacima i infrastrukturi. Ovaj projekat ura|en je u saradnji sa Op}inom Novi Grad. iz Bitumenke nam nisu htjeli re}i. Table su ve} kreirane i trebale bi biti postavljene u roku 15 dana. Zato gra|ani ovih dana podnose zahtjeve za naknadu {tete. Vitkovac brdo. Na koji na~in je izmiren dug prema Elektrodistribuciji. 12. vrijednosti skoro 6. obja{njavaju u Op}ini Trnovo i apeluju na sve gra|ane koji su imali {tetu od nevremena da odmah podnesu zahtjeve kako bi Komisija na vrijeme mogla odraditi svoj posao. [vrakino Selo II i Brije{}e). 6. OSLOBO\ENJE Prezentacija u Gradskoj upravi Sarajeva Vranica i dalje bez elektri~ne energije Klju~ i Gras dogovorili izmirenje dugova Jedno od nesigurnih mjesta je i naselje Otoka U preduze}u Bitumenka nisu `eljeli davati informacije za javnost.

aprila Op}ina sama obnavlja Ferhadiju. 14 i 15. srijedom.27. asfaltne baze se mogu radi- Rekonstrukcija kanalizacije na Vratniku Nastavljeni radovi NA MEJDANU Nas tav lje na je re kon stru kci ja ka na li za ci one mre `e u Uli ci Mej dan-ca ri na u sta ro gradskom MZ Vratnik. Gora`de svaki dan u 8.30 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.30. Utrecht subotom u 8 sati. 14. 14. srijedom. 6. 9. .50 i 18.35. 14 i 19 sati.06 i 19. 8. isti~e Had`ibajri}. 12.55. 7. 206-666. 11.30. Prema Had`ibajri}evim rije~ima.30. Pale svaki dan u 6. a njim }e biti obuhva}en potez od apoteke do Tr`nice. Beograd 17. 10. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Pariz petkom u 9 sati.15 i 16. Na~elnik ka`e kako je u toku izrada projekta obnove Ulice Ferhadija.30.45 Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati.30. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. Amsterdam 15. 10.30.15 i 15. Copenhagen 13.25 i 21.55. 12. 8. Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.30.15. Odlasci: Beograd 6.30 i 16. srijedom. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. ~ime je onemogu}eno stvaranje uslova za klizanje. 061/252-252. Hamburg. 14. 14. 13. 18 i 20 sati. 8. Tuzla radnim danima u 9. Budimpe{ta 21. a jo{ toliko }emo dodijeliti po automatizmu redovnim plati{ama. te je nemogu}e odr`avanje.45 i 16. 13. Be~ 7.40. 664-115 Hitna pomo} 124. ka`e za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}. Den Hag utorkom u 8 sati. 10. 13. aprila. mart/o`ujak 2012. nagla{ava Had`ibajri}. Zagreb 6.30 sati.30. 15.30.30. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. napominje na~elnik Starog Grada. godinu. Zagreb svakim danom u 6. Ljubljana 14.20.30. Biha} svaki dan u 7. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Zenica svaki dan osim subotom. petkom i subotom u 11 sati.15.30. Ljubljana utorkom. Dubrovnik svaki dan u 7.54. a petkom i subotom u 18 sati.OSLOBO\ENJE utorak.30 sati.33 i 20.10 sati.59. iz kredita Svjetske banke.30.30. Bugojno svaki dan u 10. kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 i 17 sati. Liege. 16. Kakanj 15.45. odnosno ure|ivanje ledene plohe.30.52.25. Vodovod i kanalizacija }e ulo`iti u na{u op}inu oko tri miliona maraka.47. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati.05. 12.45. 18 i 20 sati. a tim radovima }e prethoditi zamjena kanalizacionih cijevi.15 sati. odno sno stari kanalizacioni sistem }e se za mi je ni ti no vim se pa ra tnim. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 Na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} Tri miliona KM od Svjetske banke Asfaltiranje mogu}e od 15.10 i 21 sat. 6.30.45 i 22. 10.45. Izvo|a~ radova je firma Harysco.40. Minhen 13. nakon rekonstrukcije ka na li za ci one mre `e. Beograd 11.30. Amsterdam .30. Konjic 6. Konjic 7. 7.35. No va ki {na i fe kal na kanalizaciona mre`a bi}e postav lje na u du `i ni od oko 850 me ta ra.15 sati. 12. Ulica }e.37.49. subotom i nedjeljom u 8 sati. AUTOBUSI AVIONI Dolasci: Istanbul 8. utorkom. Zenica svakim danom u 6. a finansira ga preduze}e Vodovod i kanalizacija kreditom Svjetske banke. Upozorio sam inspektore da vode ra~una i kada je rije~ o pripadaju}im ba{tama. 8.30. Br~ko svakim danom u 6. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. Ferhadija: Radovi do zgrade Gradske tr`nice Tr`nici. a ovih dana se potpisuju i ugovori za manje projekte prema zahtjevima mjesnih zajednica.15. Banja Lu- MUP 122. Kakanj svaki dan osim subote. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. 13. Copenhagen 8.30.30. ti od 15. 10. 10. od 8 do 14 sati.30. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.50.25 i 14. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.35. 6. Beograd 11. Tuzla svaki dan u 5.35 sati. 14. 7. 220-435 Kanalizacija 203-059. 22. 207-777 Vatrogasci 123. 12. 19 i 22 sata. 10. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.05 i 18. 10. Budimpe{ta 15.35 i 12. 17.15 sati.30 sati.15.30. Zagreb 15.30 sati.34. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 Kraj sezone Sezona klizanja u Zetri zavr{ava se u srijedu i to usljed ~injenice da nisu ispunjene te hni ~ke pre tpos tav ke za odr`avanje ledene plohe.30 sati. tehni~ki direktor firme Harysco. Budimpe{ta 6.30. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.35. 9. koji }e odmah dobiti rje{enje.45.30 i 18.40 .35. Beograd svaki dan u 6 sati. 12. ~etvrtkom.10. Bosanski Brod svaki dan u 12. 17.30 i 22 sata.55 i 19. 15. Istanbul 18 Antwerpen.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 592-096. nedjelje i praznika u 13. 16. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. 12.20 i 16.U Ulici Save Skari}a }emo uraditi i jedan zid. Vela Luka utorkom. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. 9.Dio prema Slatkom }o{etu smo ve} radili. ka svaki dan u 9.30. 14.To }e biti poziv za tri-~etiri ba{te. DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 klizanja PORODILI[TA 1 3 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. 15. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. Olovo svaki dan u 5.668-259 Toplane 650-979. 14. a sada }emo finansirati rekonstrukciju prema Had`ibajri}: Potpisivanje ugovora 276-982 VA@NIJI TELEFONI Konkurs za ba{te Op}i na Sta ri Grad }e ubrzo raspisati i konkurs za postavljanje ljetnih samostoje}ih ba{ti.30 sati. J. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. 15.30. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. 14. Köln 14. Zenica ponedjeljkom.30. 16. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Grada~ac svaki dan u 8. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Save Skari}a i Stro{i}i. Zenica 4.30 i 22. Travnik svaki dan u 7. Gornji dio ulice.30 sati (preko Tuzle). Projekat }e ko{tati 470.30. 13. 13.05. Ora{je svaki dan u 6. Budimpe{ta 14. Frankfurt.30 sati.40.40. .30 i 15. Zvornik svaki dan u 15. Minhen 12. utorkom. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. Dortmund. Plo~e 7.45.30 sati. Bruxselles. subotom i nedjeljom u 6 sati. Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 14. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. Kakanj 18. ~etvrtkom. Ankona 10. Ankona 17.000 KM.22 i 20. Köln 13. Plo~e 10. Srebrenica svaki dan u 7. . Visoke temperature ote`avaju proces le|enja.30 sati. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. bi ti asfaltirana.05 i 21. 15. 8.30. od Mejdana do d`amije je zavr{en. izrada projekta u toku Sa ljep{im vremenom. pojasnio je Alen Robovi}. nedjeljom i praznikom u 5.30. 16. 15. 15. Ulcinj svaki dan u 19 sati.Mre`u rekonstrui{emo na dionici od Ulice Mejdan do Nevjestine mahale.30.45. o kvadraturi i izmirenju obaveza za 2011.30. Hrenovica svaki dan u 6. 17.30. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.30. Sanski Most svaki dan u 15.samo radnim danima i 19.30. Zenica 6. 16.30. 12. Be~ 17 i 18 sati.15.28. Amsterdam 8. 18 i 20 sati. 11.27. ~etvrtkom i petkom u 7. 11. 12. 15.000 033/ 223-366.30.30. Ljubljana 13.55. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.10. u Starom Gradu }e po~eti potpuna rekonstrukcija ulica Fadil-pa{e [erifovi}a.30. 15. Na tom dijelu polo`ene su kanalizacione cijevi u du`ini od oko 300 metara. Pula ponedjeljkom. 13. a nakon Pirinog brijega i Arapove.30 i 22 sata. Split svaki dan u 7. obuhvati}emo i dijelove {etnice pred apotekom i dio na kojem se nalazi ljetna ba{ta kod Katedrale. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Op}ina }e sama finansirati te radove. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. 592-097. srijedom.30.30.30 sati autoputem. 13. Visoko svaki dan osim subote u 8. naveli su u saop}enju iz KJP ZOI ‘84. .15. Makarska svaki dan u 7.45.54 i 21.40 sati.18. .10. utorkom.30. M.30. U sklopu ovog projekta bi}e postavlje na pri mar na i se kun dar na ka na li za ci ona mre `a.30 i 19.

dakle. Konkurs je otvoren do 15. Politika na{e ku}e i dalje ostaje. [IMI] rekao je Spahi}. {ta li su?! Poku{ao sam u nekoliko navrata kolegama objasniti da na ovaj na~in sije~emo granu na kojoj sjedimo.od straha ka veselju” na kojoj posjetitelji . hrvatskom i srpskom jeziku. do sredine 20. OSLOBO\ENJE Izdava~ka produkcija za 2012: Vrijeme Imati ambijent razli~it od ovog PDV je. izdava~i. aprila. . 6. ka`e Muamer Spahi} IK Vrijeme iz Zenice }e i u 2012. zapravo. uvr{tena u izlo`bu 11. . mogu vidjeti i ono neugodno i ono ugodno “lice” ovog godi{njeg doba. {kolom.ba i stranici 325 teleteksta BHT1. a prisutne je pozdravila i direktorica Historijskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac. Jedan od va`nih argumenata na kojima zasnivamo svoj optimizam da }e klasi~no izdava{tvo. kanalizacijom. sateljice Tove Jannson. bili su u prilici pogledati i dokumentarni slovenski film snimljen 50-ih godina pro{loga stolje}a posve}en upravo . Oni koji su prisustvovali otvorenju izlo`be. U pravoj poplavi naslova i oskudici novca. poja{njava Spahi}. prenosi ljudsko iskustvo zime od po~etka 19. izdava~i. izme|u ostalog. Iz ovogodi{nje liste novih naslova navodi da }e u ediciji “Bosanski portreti” objaviti autobiografsku knjigu ]ire Truhelke “Uspomene jednog pionira” dok za izdanja ko. tj. Konkurs za originalnu radiodramu koji svake godine raspisuje Dramski i dokumentarni program BH radija 1 polazi od uvjerenja da radio mora razvijati vlastitu produkciju i poticati nastanak dramskih tekstova koji su pisani specijalno za radio. elektri~nom rasvjetom.. ja }e biti objavljena u ediciji Svjetska knji`evnost isti~e djela “Turlupini” Lea Perutza i “Natura morta” Josefa Winklera. Smatramo da je jedna od va`nijih uloga savremenih izdava~a odabir i selekcija naslova za ~itaoce. stolje}a. Tako|er.. Evo napomenuo bih samo neka: pitanje organizacije besmislenih sajmova knjiga i raznih prodajnih karavana. Ovom broju se ne pridodaju ud`benici. Besmislenim sni`avanjem cijena. dnevnim novinama. a rezultati }e biti objavljeni 30.knjiga o zeni~kom zatvoru.. ovom izlo`bom njezin autor dr. kao {to su lijepa knji`evnost. U Historijskom muzeju BiH Sa otvorenja izlo`be za koju je iskazan zamjetan interes Foto: S. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. Dosadili s pri~om A kakvom vidi budu}nost bh. me|unaro- dne izlo`be grafi~kog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf u Zagrebu.. 12-15 izdanja godi{nje. na neki na~in. krivi mi.700 KM. knjige za djecu. Pri~a o @elje- PROPADANJE Besmislenim sni`avanjem cijena. An. Skre}e pozornost i na kultnu knjigu svjetske knji`evnosti za djecu “Mumin” finske spi. poru~iv{i da “bez solidarnosti nismo ni{ta” . Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo. Zvani~no je izlo`bu proglasio otvorenom opunomo}eni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH David Brozina. Kazniona .zimi.. da pravimo lijepo dizajnirane i ure|ene knjige. Prijave za konkurs sti`u iz svih krajeva BiH. GUBELI] Izlo`ba posve}ena zimi U Historijskom muzeju BiH ju~er je otvorena interesantna izlo`ba koju je u dogovoru s Historijskim arhivom Sarajevo ustupio Zgodovinski arhiv Celje pod nazivom “Zima . ne}emo ni{ta posti}i. mislimo da na taj na~in ~itaocima mo`emo pomo}i da izbjegnu “zagu{enje” i sa~uvaju koju paru kupuju}i besmislene i nepotrebne knjige.Vilhelmbur{ki tvorni~ar Adolf Schmid von Schmidsfelden je prije 120 godina osnivanjem `eljezare udario temelje Zenici kakvu danas poznajemo. Zenica je izgradnjom @eljezare od kasabe postala gradi} s vodovodom. koji vjerovatno ima vi{e veze sa nuklearnom fizikom nego sa izdava{tvom. va`nije nam se ~ini pitanje {ta se i kako objavljuje.bhrt. Stru~ni `iri }e dodijeliti tri nagrade i to prvu u iznosu 1. kazav{i. zari je. tako je planirano. Va`no bi bilo skrenuti pa`nju na probleme za koje smo.Mi se obra}amo piscima koji su spremni misliti radiofonski i vjerujemo da ovaj konkurs promovira proces u kojem nastaje poseban `anr dramske literature. Borut Batagelj. predsjednik Udru`enja “sto godina” ne treba tro{iti rije~i. po okon~anju tog ~ina. Odnosno. naravno u pojedinim podru~jima. Ure|en tekst je ne{to {to predstavlja veliku {ansu svim ozbi- Odabir i selekcija Muamer Spahi}. zadr`ati produkcijsku razinu iz ranijih perioda. opstati uprkos najezdi e-produkcije. drugu .. da im je ~ast ugostiti ovakvu izlo`bu. ka`e Spahi}. ne}emo ni{ta posti}i. po~iva na tome da knjiga mora lijepo izgledati. iz ovogodi{njeg izdava~kog plana izdvaja knjigu “Fabrika” autora Selvedina Avdi}a (drugi je dio projekta Zeni~ke trilogije: prvi je “Kazniona” a tre. priru~nici i radne sveske za osnovne i srednje {kole s kojima se broj objavljenih izdanja zaokru`uje na 30-ak novih naslova godi{nje. . bibliotekom. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja. Knjiga mora imati ambijent koji je bitno razli~it od ovog. Detalji konkursa objavljeni su na web stranici www.. ~ergi. .. O ~injenici da nam je klasi~ni ubleha{. pri~a o gradu Zenici. za koju je dizajn uradio Kenan Zeki}.000 i tre}u . BH radio 1 Konkurs za radiodramu BH radio 1 raspisao je konkurs za originalnu radiodramu na bosanskom.Profilacija IK Vrijeme zasniva se na objavljivanju estetski vrijednih i dru{tveno va`nih knjiga. ali i od na{ih pisaca iz inozemstva. Od pitanja koliko se objavljuje. va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rje{iti. nu|enjem knjiga po ulicama. aprila. nu|enjem knjiga po ulicama. koja }e biti objavljena u povodu obilje`avanja 120 godina od osnivanja zeni~ke `eljezare: . va`an problem koji sumnjam da }e se skoro rije{iti. krivi mi.500. Lijepo dizajnirana i opremljena knjiga uvijek }e predstavljati izazov za kupce. Zbog toga nas posebno raduje {to je jedno na{e izdanje. da naru{avamo ugled i dignitet profesije i {to je najgore imamo velike finansijske {tete od toga.. dakle. }i }e biti “Rudnik”).1. An. koji je u fokus ovogodi{njeg festivala stavio problem institucija kulture u BiH. mart/o`ujak 2012. Smatramo da }e ~itaoci to razumijeti kao izraz po{tovanja koje im izdava~ ukazuje. direktor Zgodovinskog arhiva Celje. Zapravo ho}emo: ubrzat }emo proces propadanja Muamer Spahi}: Sije~emo granu na kojoj sjedimo ljnim izdava~ima. [. direktor IK Vrijeme. izdava{tva: .Ne bih se osvrtao na PDV za knjigu jer smo pomalo dosadili svima s tom pri~om. PDV je. otvorenju je prisustvovao i direktor Internacionalnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahi}. na neki na~in.30 KULTURA utorak. naravno.

0617161-790. Tel. Tel. IZDAJEM ne namje{ten jednosoban stan=50 m2 Mejta{u `enskoj osobi. 86 m2 i 76 m2. ul. 5 minuta od Katedrale. 2 lo|e. centar Sarajeva. Tel. 450 KM. prostor 100 m2 + 70 m2 placa.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. Mob. sa dvori{tem. 033/225431. Gladno polje. 061/511-102. 55 m2 1800 KM/m2. 061/488-033.000 KM.k MIJENJAM stan 100 m2 za dva manja iste kvadrature jedan da bude na relaciji Grbavica-Hrasno. 063/639-213. par king. grij. grij. 350 KM. Rakovi~ka cesta.sms IZDAJEM pos. 066/801-711.k IZDAJEM namje{ten jedfnosoban stan na Mejta{u. Mob. Mob. Tel: 062/959-529. Rakovi~ka cesta-Gladno polje. Mob. Mob: 062/334-046. 033/677-719. 061/511-102. 061/103-258. priklju~ak intereta.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.sms CENTAR. veliki balkon 6 m2. Tel. u zgradi. Mob. Tel.k IZDAJEMO ku}u 300 m2. Stari grad.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2 za jednu zaposlenu osobu. Tel. parking.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. Tel: 062/200-777-033/203-127. Mob. mo`e i prodaja. suteren. 225-747. 061/320-843. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant.LUKAVICA kod pijace. namje{teni. samcima. 203-497. Tel: 629-932 i 061/319-589. 2 sprat.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. Tel.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. ul. za Banja Luku. kamin salon.k STAN ul. 600 KM. studentici.k IZDAJEM radnju na Siranu. ko zme ti ~ki sa lon. 47 m2 + balkon. Mob. 1 sprat. Tel.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada. 033/227-756. 13. 500 KM. Vila ul. Tel. 061/864-651. Tel. 062/752-598.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144 m2 i manji 110 m2. centar. 80. 065/177-684. 350 KM. Tel. internet. 061/370-207. 061/229607. 061/190-012.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20 m2.000 KM i stan kod Parlamenta 2 spr. TV-kablovska. Branilaca Sarajeva 72 m2. 663-247. Tel. 033/209-955. 2 sprat.000 KM.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 68. balkon. centar grada.000 KM. 2. 061/224597.k NEKRETNINE ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53 m2.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana. Mob. internet i kablovsku TV. nekori{teno. Emila Zole 4.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten. Mob. Tel. na Grbavici I.S. Tel. 062/326-484. GRAD Logavina dvosoban 60 m2 namje{ten 3 balkona sun~an. 56 m2. 061/722-593.Tel: 061/177-556. priklju~ak za telefon. Polju u dobrom stanju za dva manja. plin. lijenti poznati. Prvomajska. mogu i dvije djevojke.k MARIJIN DVOR Augusta B. Mob.k KU]A. Mob. fakulteta. sala za vje{banje. 062/724-761. 100 m2.grijanje. kab. Iza ba{}e 4. notara. 225-386. poseban ulaz.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada.k I. 39 m2. Tel. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob.k IZDAJEM dvosoban. balkon. et. Breka. 061/702-881. uz doplatu.k IZDAJEM prazan jednosoban stan. Tel. sad mogu} i drugi dogovor. D`. 061/191-061. 646-410. Indire Gandi 61 m2/1100 KM i ^engi} Vila ul. internet konekcijom i kablovskom.k IZDAJEM gara`u. sms IZDAJEM ve}i broj stanova. Tel. izdajem jednosoban namje{ten stan. Tel. centar kod Pivare. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. grijanje uklju~eno. poseban ulaz. ambulantu.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. 061/573-640. Tel: 061/809-319. 061/925-649.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. mail dinatt80@hotmail. Mob. Tel. Aleja lipa 66. inter. novo. 390 KM + re`ije. 2 terase. prizemlje. Tel. gara`a). Stari Grad.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. 652-338. 062/619-266.500 KM. \e ma la Bi je di }a 15 spr. sa grijanjem.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. od 17 sati. Tel.k STAN ^.k . 062/712-991.sms PRODAJEM stan 52 + 5.sms PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. B.k IZDAJEM gara`u u zgradi. VP. 646-410. privatna ku}a. 061/320-439.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. Mob. na Grbavici i Dobrinji V. 54 m2=95. zubarsku ordinaciju. fizi~ki stan ima ve}u kvadraturu. na du`i period na Mejta{u. za jednosoban. 2 balkona. na period od 3-4 mjeseca. parking. Tel. nekori{ten.B. predstavni{tva.k PO^ETAK Bistrika. Mob. 062/910407. sun~an. video nadzor. 062/878-502. 066/995-944. luksuzno. prost. Bjelave ul. M. 061/159-507. extra sre|en i namje{ten.k IZDAJEM garsonjeru u privatnom valsni{tvu.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. za sli~an.k Otoka. prizemlje. Tel: 063/993-102. ku}a je bila rezidencija. Mob. ku}a i pos. 200 KM. centar. iznad pijace Markale. Tel.k OSTOKA @rtava Fa{izma 4.k STAN HRASNO ul.k JEDNOSOBAN stan. Mob. dva stana po 100 m2.k LUX ku}a na Ilid`i-Pejton. Mob. Mob. Mob. sve namje{teno. I sprat.Tel. dvori{te. Tel: 061/795-449. Mob. Stupca. sve namje{teno. 062/959-129. 062/619-361. blizu tranvajske stanice.k IZDAJEM sobe za spavanje. 061/141-676 i 033/535-165. 67.800 KM/m2. i gra|. namje{ten.k DVOSOBAN namje{ten stan. 1 sprat.k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu. poseban ulaz. 2 sprat. 061/205-235.k.Tel: 061/350-448. 061/047-960. ^obanija. Tel. Bjelave. Tel: 655-787 ili 061/778-245. 062/147-525. 063/513-525. gara`om.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Tel. luksuzno.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k IZDAJEM sobu. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. Mob. internet. Mob. privatna ku}a. Tel: 061/358-772. poseban ulaz.k MIJENJAM dvosoban stan.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat. tenisko igrali{te. 100 m2. Tel: 061/548023. G. na du`e vrijeme. Mob. Mob. Mob.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. sms PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1 m2 1290 bez PDV-a. nad Robotom. blizu Katedrale. 063/947075. 061/312-280. u lux vili. grijanje. 061/108-945. spr. kod Islamskog fakulteta. cijena 400 KM. Tel: 204-678. A. 061/161-790. dvosoban. 061/203-473. renoviran. Mob. 68 m2. prodaja. 061/405-622.com Mob. 70 ari placa.IZDAJEM sobu u centru. dvosoban u Logavinoj. novija gradnja. Mob: 061/502-181. 061/344-365. ^engic Vila. Aleja Lipa 8 spr. 443-282. Tel: 757-908. Ko{evsko brdo. 033/442-556. Dobrinja II. cen. 96. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2. ul. izdajem jednosoban namje{ten stan. Tel: 062/917-009. 061/437-732 i 061/214-306. 57=96. privatna ku}a.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u. u Hrasnom. tv ili prodajem (350 KM ili 52. bli`e bolnice Ko{evo. 350 KM. namje{ten. Hrasno. Mob. 062/392-283.000 KM. Mob. `enskoj osobi. 061/869-396. privatna ku}a. Ante Babi}a br. [enoina 6. 900 KM po stanu. 061/744-523. 061/488-033. 061/192-059. preko puta Suda. opremljen. dvijema studenticama. za poznatog klijenta. Patriotske lige 46. 200 KM.Tel: 062/737-506. 2. Tel.Tel: 061/360-084.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om.k POSLOVNI pros. [entada-Novo Sarajevo. Mob. Marin Dvor ul. 73 m2/1. 061/7177-556. 061/511102. sve novo. Fer. Mob. izdajem prostor za sve djelatnosti.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Ist. 52 m2=103. u blizini Penija. 033/470-741. povoljno. Mob. Tel. na du `i pe ri od (agen ci ja). Mob. Mob. cen. 532-872. ^obanija kod picerije Galija. cjena 300 KM + re`ije.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju. Tel. ekstra lokacija i gradnja. 5 m2.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40 m2 povoljno.k NEKRETNINE PONUDA IZDAJEM poslovni prostor 43 m2. sve novo. parking. 033/533-123. moderno namje{ten. Tel. Mob.k IZDAJEM sobu studentu. 15 sprat.sms PRODAJEM stan na Dobrinji. 200-564. u novim zgradama na Marijin dvoru. Kralja Tvrtka 2 sprat. prostor 36 m2. 81 m2/2500 KM. Mob.k.k IZDAJEM namje{ten stan. 062/326-886. 061/211-300. sa gara`om. IZDAJEM stan 40 m2. dvostrano orjentisan. prostora u Sarajevu.k S. 061/177-556. kod Ekonomije. na Bistriku. G. Alipa{ino polje. Mob. Tel. Mob. Vila ul. prostor.[imi}a.k PORODICE R. 104. kab. ba{ta. novo. 061/559-235. sa grijanjem. O. ul. grijanje. 300 KM. Mob. 066/801-711.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta.k NEKRETNINE POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. lift. 033/205-426 i 065/473-311. cen. super opremljen stan.k NEKRETNINE PRODAJA STAN na Dobrinji ul.000 KM fiksno.000 KM. potpuno adaptiran. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~o vje ku. zaposlenim osobama. u Sarajevu. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan.Tel.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.k MIJENJAM stan na Marin dvoru.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Mob. in ter. Tel. sauna.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. Alipa{ino polje. 1 sprat. Humska kod FDS 31 m2. Kulovi}a. pogodan za kancelarije.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Ko{evo 81 m2. 0617350-448. Ul. 612-351 i 061/323-977.k IZDAJEM gara`u. Mob. Selimovi}a 11 spr. cijena povoljna. Mob. Mob.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan. po pristupa~noj cijeni. Kova~i}i. internet. ku}a u Lu `a ni ma 240 m2 stam. Hauptmana 1 spr. za dvosoban.k FERHADIJA. Mob. 062/087-552. Tel. Zasebno grijanje. grijanje blindirana vrata studentu i samcima. 34 m2 + 15 m2=89. (dva stana odvojena od po 110 m2 + pos.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen.k IZDAJEM jednosoban stan. Tel: 061/171-897.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. 061/205-235. luksuzno opremljen. sve novo. adaptiran 37 m2=43000Eura.k IZDAJEM pos. 22 m2=41. kablovska i mjesto za parking. gara`e.k IZDAJEM apartman u strogom centru. 190. 062/724-761. Sarajevu. Mjedenica. centar.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. vrt. odli~no stanje. 4 spr.000 KM. na Grbavici kod pijace. 442-219. internet. 52 m2. jednosoban. 061/812-046. Tel. no}enje 15 KM na Ba{ ~ar {i ji. 062/334-371. Tel. kod med. Tel: 062/255-827. + plac 700 m2. privatna ku}a. naselje nova Breka.000 KM.k ^EN GI] V. `enskoj osobi. iznad Op{te bolnice. 062/326-484. mo`e i skladi{te.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. 2 kupatila. pogodan za sve djelatnosti. prostor 125 m2. ekstra sre|en. cijena 100. Tel. III sprat. 061/702-881. Tel. 061/958-368. na Alipa{inom polju. Bi je di }a. Mob. izdajem kancelarije 40 m2. lokacija 300 m od OHR-a.k IZDAJEM garsonjeru dvijema djevojkama. Mejta{. od Trga heroja. u Hrasnom. 061/722-410. kablovska tv kod Hitne pomo}i. u Hrasnici. Ul. 400 KM. 453-752.k PO^ETAK Bistrika.k STUDENT tra`i cimera. privatna ku}a. bazen. 60 m2.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici.k MIJENJAM jednosoban stan.k JEDNOSOBAN stan. na du`i period.k MIJENJAM ~etverosoban stan 80 m2 na A. 538598 i 061/928-057. 062/907-134. Tel. Ko{evsko brdo.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. 033/811-273. balkon. 600 KM.k STARI Grad. Mob. Mob. upotreba kuhinje.000 KM i ^. Trg sarajevske olimpijade. iznad Dr`avne bolnice. Tel. 062/712-991. za sli~an.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu. Logavina 250 m2 + 110 m2 potkrovlje. 400 KM. centar.600 KM/m2. 600 KM. ul. fitness.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan. Mob.000. 225-632. 066/801-737.k POTREBAN manji stan u Sarajejevu.k IZDAJEM pos. Tel. 0617323-347. `enskoj osobi. Do nji Ve le {i }i. 033/204-706.k ILID@A-Pejton.000 KM-52 m2). 033/558-820. 061/275-666. zasebna soba. grijanje.k MIJENJAM stan 52 m2. do Marindvora. 062/908-359. Mob. stan u Branilaca [ipa. izlog. potpuno namje{ten stan 55 m2.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. upotreba kuhinje. 061/511-102. gara`a. u zgradi sa gara`ama.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. 00 KM.Tel: 063/762-092 ili 659-895. izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. Tel. B faza. 542-668. 066/995-944.

potrebna adaptacija. 112. komplet adaptiran.k NOVA Vogo{}a. 218. 061/188-846. Mob.000 KM. [iroka~a.k STARI Grad kod Po{te 50 m2. mogu}a dugoro~na renta. Trg nezavis.000 KM. Mob. 1. N. Isprat. 61 m2. V.k GARSONJERA. balkon. dvoiposoban. stan 92 m2. 062/184-126. 061/899-209. vl. Maglajli}. iza Dr`avne bolnice. zemlje 300 m2 na Vla{i}u. 42 m2. Engela. mo`e i pola ku}e.000 KM. Mob. 2 balkona. 100 m2. lift. parking. II sprat. kod [panske ambasade. Mejta{. Tel.550 KM. Trg Zavnob. balkon. 1300 KM/m2. Z.480 KM/m2. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). 062/383-064. Kolodvorska.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53 m2. cen.k KU]A sa ba{tom i gara`om. Tel. Mob. preko puta OHR-a.k OSLOBO\ENJE ALIPA[INO P. ku}a sa placom. Tel: 061/325-840.k PRODAJEM stan na ^. 061/415-787. 066/801-711. 50 m2. 78 m2. Mob.k BOSANSKA ul. 84 m2.k CENTAR.k PRODAJEM dvosoban stan. Be~irbegovi}a. 41 m2.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. 2 kat. ljiljana.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad.k PRODAJEM stan 52 m2 Ul.k HRASNO. Vrazova. Tel. Tel. Tel: 066/864-478. kod BKC 80 m2. 2 kat.k PRODAJEM jednosoban stan. Panjete. 1. dozvola. 185 m2. lipa.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova.k DOBRINJA. Tel. 0617188-846. {pajz. 061/484-505.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65. 1. Su{i}a.k KU]A.k STAN. 2 eta`e. Tel. Mob. balkon.k JEDNOSOBAN. N. Tel. 061/899-209. Mob. 2 balkona. Mob. 062/688-971. 105. 115 m2. 1. adap ti ran.000 KM. Mob. 2 kat + parking mjesto. 061/325-840. 062/334-371.000 KM. Mob. 63. 538-365. 061/722-410.K LIJEP stan 109 m2. 58 m2. jednoiposoban. Mob. 6.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ilid`e cijena po dogovoru. 061/252-663. klima. Tel. 4 sprat. 1 sprat. ba{ta. 87. 033/647-851. Tel. 2 balkona.k PRODAJEM u Kiseljaku. 46 m2. 25 m2. Alipa{ina ulica. Mob.k PRODAJEM ozidanu vikendicu. dvoiposoban 71 m2.Tel.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma. preko puta Doma pisaca BiH 12. M.600 KM/m2. 20 m2 + balkon. ul. PRODAJEM stan. 1 kat. Mob. lift. 300 KM.k KU]A u Pofali}ima. sa priklju~cima.k VOJNI^KO polje. 061/573-640. jednoiposoban. u ku}i sa 3 stana. 061/177-556.000 KM/m2. sa pripadaju}im dijelom ba{te i tavana. dvostran. 4 sprat.k PRODAJEM stan 48 m2 86. 061/826-692. 1/1. blizu FDS i OBN-a ku}a p + s.000 KM. 6 sprat. velika veranda. Ned`ari}i 59 m2. 062/334-371. 1. 92. gra|. novogradnja. 061/836-764. 4/5. Mojmilo. 110. 66.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 1. 061/415-787. vikendica. 033/542-668. 76 m2.k TROIPOSOBAN. Makarska rivijera.k KVADRANT. 1 sprat.k PRODAJEM jednosoban stan. kompl. odvojen prostor za kuhinju. Tel. vl. Zagreba~ka 4/6.000 KM.k DVOIPOSOBAN stan. grijanje. trosoban. N. Mojmilo. 107. 34 m2. 61 M2. 280. 62 m2. Mob. Mob. di je ljiv. 2 sprat.000 KM. 062/688-971. Tel. centar Sarajeva ili mi je njam za dvo so ban. veliki balkon. 117 m2. sprat. 061/150-519. 061/189-091. 1 sprat. Brki}a. 061/143-076. nema lift. 6 sprat.Tel: 061/415-786. Mob. re no vi ran. 53 m2. 0627334-371. 2 sprat. A. 4 sprat. 2.k IZDAJEM sobu studentu. papiri uredni. prvi red od mora 5m. Dobrinja. 1. plin. cen.000 KM. 061/223-119. ul. Mob. 51 m2. Mob. 55 m2/1. 033/445-612. nije adaptiran.000 KM.k D. renoviran. 1 sprat. 063/971-797. 061/573640.32 mali Oglasi ILID@A.Tel: 061/870-083.000 KM. 061/320-439. J. VIII sprat. Hulusina.500 KM/m2. 063/595-406. 061/869-396. fakulteta. Mob. 061/325-840. et. 1 sprat. 061/247-777. Mob.k DOBRINJA V. 55 m2. 7 kat. Jabu~ice.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. povoljna cijena.900 KM/m2.k GARSONJERA u centru. ku}a iznad Katedrale. Kotromani}a. 56 m2. Tel. 73 m2. c. Mob. Mob. 061/188-846. prizemlje. Tel.k ^ENGI] Vila. ku}a-vila. sa velikom lo|om. 13 kat. 450. 80. Mob. 3 kat. Tel: 065/294-840. jednoiposoban. A. lijep dvosoban stan. Sarajevo.000 KM.k STAN u Sarajevu. 6 kat. potpuno renoviran. Tek.Tel.k GRBAVICA.k U ^ELEBI]IMA uz jezero. extra gradnja. sun~an. A. Mob. 061/911-988. 061/573-640. Su}eske. 77. 54 m2. prostora. 062/383-064.000 KM fiksno. 1 kat. stan 111 m2. Engela ^engi} vili2. Tel.000 KM. vl. Sarajevo-Kvadrant.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. lift. odli~an prilaz. 125. centar. 644-294.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju. 061/188-846. grij.k PRODAJEM-mijenjam za Zagreb. dvosoban. Mob. A. 2 kat. Hand`i}a. I. Radni~ka. ugradbena kuhinja. 033/617-742. 2 lifta. 3 sprata. Tel. Humska sa dva stana po 100 m2 i 2 pos. Mob. kod med. 2 sprat. 2 sprat. komplet luksuzno adaptiran. Mob.k HRASNO. H. Tel.k PRODAJEM ~etverosoban 80 m2. Vrbanju{a. 061/325-840. kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50 m2. Mob. 48 m2. useljiv. I sprat. ogra|eno. 2 kat.k KOVA^I]I. Ante Babi}a nova stolarija. Marin Dvor 80 m2. kod Vje~ne vatre. 711-666. sa dva stana + potkrovlje u uzgradnji.k PRODAJEM stanove u centru 40 m2 i 45 m2. 171. u nizu na ^engi} Vili. ul. Alfakovac.400 KM/m2.000 KM. Bosanskih gazija Ilid`a.k PRODAJEM gara`u 14 m2. prizemlje. Mob. 061/223-119. mOB. KO[EVSKO Brdo. + gara`a + 200 m2 oku}nice. Mob.000 KM.k PRODAJEM ili izdajem pos. dozvoljena gradnja. dva trosoban stana. Mob. Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. 30 m2. 3 sprat. 062/702-881. Mob. 5 dunuma vo}njak. naselje nova Breka. S. 96. 5 kat. 110. 061/108-945.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36 m2. 260.k DOBRINJA II. 061/188846.000 KM. Had`iidrizova. 10 kat. 033/624-655. 061/709-430. dvor. Zahida PAnjete 7D. novogradnja 57 m2. 066/510-328.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. 613-001.k LIJEP dvosoban stan. 6 sprat. Tel. lift.k PRODAJEM povoljno dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom Kiseljak. preko puta Merkatora. potpuno adaptiran. 6 sprat. Mob. struja. 061/320-439. Mob. Mob. ostaje kuhinja i svi plakari. 033/205-846. 061/320-439.000 KM. pomo}ni objekti. 061/188-846. Alipa{ino po lje.k PRODAJEM stan 69 m2.k STAN 96 m2. 061/188-846. plakari.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. 062/147-525. 53 m2. 100.k STROGI centar.k CENTAR. 45.k STAN 90 m2.k KU]A na Ilid`i-Otes. X sprat. 061/484-505. 061/964-797. grijanje. 1. Lipe porodi~na ku}a.k PRODAJEM stan 60 m2. VP. 061/573-640.k JEDNOIPOSOBAN. troiposoban. Tel.000 papiri uredni.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. 115 m2. Mob. Fra{te 52 m2. Tel. voda. 061/555-949.k STARI G. 061/325-840. K. Tel. ustakljen balkon. i gra|. 4 sprat. Mob. 443-282. prostor 14 m2. 2 sprat.100 KM/m2. Tel: 033/454-968. 061/188-846. [anti}a. 061/325-840. 1 sprat. stan 60 m2. et. ^emerli}a.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. potrebna adaptacija.k PRODAJEM gra|.k GRBAVICA.k PRODAJEM apartman u Neumu 46 m2 i 46. 71 m2. 225. 1 sprat. Mob. 033/460-064. kuhinja.k KU]A u Podgori Makarska 19. Mob. adaptiran. 105. Mob. Podcarina br.500 km/m2. Mob. 100. + sprat + 200 m2 oku}nice + ga ra `a. 4 sprat. 2 i 5 sprat. 72 m2 + 3 balkona. u Kralja Tvrtka.k PRODAJEM-izdajem na du`i period pos.000 KM. 3 kat. 1. Tel. 061/223-119. J. 061/188-846. 061/223-119. Mob.k STARI G.k KU]A bosanska.000 KM. dvostrano orijentisan. + spr. Mob. 171.k HRASNO.k U KONJICU 3. pos.MALTA trosoban stan 72 m2 ul. 105. 105. Vili 52 m2. pvc stolarija. 061/526-243. Tel.Tel. podrum. 065/819-136. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2. 29 m2. Ive Andri}a 7/14. kod Socijalno stan 65 m2. M. 061/801-737. Olimpijska 80 m2.k DVOSOBAN namje{ten stan. Tel.k CENTAR. dvosoban. 066/847-298. Trg zl. jednosoban.000 KM. 062/383-064. 77 m2. Mob. VP. Ul. 7 kat. Tel.000 KM.450 KM/m2.k .490 KM/m2. III sprat. Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476 m2. ugao Ko{eva. Tel. Mob. 40.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. H. 061/325-840. 062/907-831. dvosoban. Sedrenik sa 900 m2 placa. 48 m2 + 80 m2 ba{ta.200 KM/m2. 2 balkona. Trg Zavnobiha.000 KM. 033/447-940. balkon. Mob. Pofali}i. 1 sprat. 061/335-591. 16 sprat. 711-665.k CENTAR. 062/959-129. dvostran.k PRODAJEM pos. 061/188-846. ul.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 061/701-044.k PRODAJEM vikend-ku}u 330 m2. eta`. ~etverokatnica. grij. II sprat. Mob. 77 m2 + gara`a 17 m2. za jednosoban ili dvosoban uz doplatu.k ALIPA[INO polje B faza.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru. 061/188-846.k BRANILACA grada. Vila kod Merkatora. 062/243-329 i 061/437-719. 2 balkona. 061/188-847. Mob. Tel. Grbavi~ka. 137. 112 m2. Mob. Vojni~ko 61 m2. DVOIPOSOBAN stan. 2 sprat.k NOVA Vogo{}a. Sedrenik.000 eura. 524-809. pl.000 KM. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. Alipa{ino polje. 2. Tel: 061/864-651. Mob.000 KM. 5 sprat.000 KM.k NOVOIZGRA\ENA ku}a.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72 m2. 061/188-846. ba{ta i gara`a.062/093-888. 10 sprat. 066/801-737. centar. 38599596-0425. Avde.k CENTAR.400 KM/m2. 128 m2. Alipa{ino polje. DVOIPOSOBAN. 065/819-136. Mob. 061/325-840. fo to ko pir ni ca.k BA[^AR[IJA. Mob. 1 sprat. 27 m2. Tel.000 KM. Mob. Ilid`a 52 m2. 3800 m2 zemlje i vikendicu u Ilovicama-Trnovo.k LIJEP trosoban stan. Mob. mart/o`ujak 2012. Breka. 061/865-001. 2.k PRODAJEM stan u Pofali}ima. Mob. F. 90 m2. prz.k GRBAVICA. Mob. Tvrtka. kance. Mob.k STARI Grad. Tel. 20 m2 I. potkrovlje (dva stana) i 1000 m2 zemlje. Bulbulina. Mob. novogradnja. eloksirana. 52 m2. Mob. Mob. novogradnja. VP. 2 sprat. balkon. prostor 87 m2.600 KM/m2. novi radijatori. balkon. kod pijace u Sokolovi} koloniji. M.k utorak. ^. 57 m2. Pozderca. adaptiran. Mob. 12 sprat. 77 m2.k KU]A + plac 900 m2. Fra{te. oku}nica 400 m2.k MARIJIN Dvor. 225-386.k MARIJIN Dvor. renoviran. Tel. 066/801-737. 0617188846. Mob. Vanca{a. kod kafi}a SOS. 061/188-846. grbavica. S. 5 m2. Mob. Grada Kalgarija-Dobrinja 3.229 m2. Ciglane i 56 m2 centar. ve}i jednosoban. 062/688-971. Hrasno. moderno namje{ten. 4 sprat. Fojni~ko IV sprat 1. Tel. Trg Ote{. 061/252-663.000 KM. 0617320-439. 190. Mob. 15 sprat.k CENTAR.k POFALI]I. Mob. Mob. 532-872. ku}a iznad katedrale. metalka. 105. pros tor 150 m2. bataljona. 77 m2.000 KM. stam. 065/645-552. Otes. Petrakijina. 97. nova. 110. Tel: 061/210-222. Ko{evsko.000 KM. 2. 8 sprat. polje. dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. pl.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. 64 m2/1. Centar. Lu`ani. pl. 066/340-748. put. H. 061/335-591. Ba{~ar{ija. 72 m2 + balkon + hobi soba. 155. 85. ul. Grbavica. 1. prostor. Mob. na Alipa{inom polju.k LIJEP troiposoban stan. Mob. 063/790-480.k STAN u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. 065/819-136. Tel. PVC. novogradnja. parket. 83. sa ustakljenom lo|om. trosoban. Mob. amer. 0038520486665. zemlji{te 10. 061/325-840. djelimi~no adaptiran.8000 KM/m2.k ^ENGI] V.500 KM. priz. 1/1.000 KM. use ljiv odmah. nekori{ten. Mob.000 KM. 65 m2.k DVOIPOSOBAN. 4 sobe sa terasama i kupatilima. Radi}eva.650 KM/m2. pored samog puta prema Kiseljaku.

Tel: 061/789-290. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. god. B. Pe tro vi }a 10. 1. Ilid`aLu `a ni.k PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. 1 sprat. 065/061-966.k ORE BI]. lepenku. 215. Tel: 061/312-866.k PRODAJEM ku}u 100 m2. 37 m2 + balkon.k PRODAJEM set za gas 250 KM. ^. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Ma rin Dvor 80 m2. Teheranski trg. no vo gra dnja. 2 sprat.000 KM). obaveznice. sa linijom-poja ~a lom.000 KM.000 KM. 133. 170. vodu. Dobrinja. Mob.Mob. Mob.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 456-505.k PRODAJEM stan 121 m2. 061/847-959. kod pijace u Lukavici. Tel. Tel.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od {te tu is pla ta odma. Su{i}a. apartman uz more 40-70 m2.k SOKOLOVI] kolonija. Mob.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. 1 sprat.033/465-510.k STAN na ^obaniji.k PRODAJEM stan 45 m2. 3 sprat. 061/488-033. 2000.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. Cijena 12. 2 kat. 2.000 eura. PRODAJEM uvezane revije Bosna. 6 tapac.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2. iza 15 sati.000 KM. fakulteta. 2003. najjeftinije cijene. 062/621-424. 1.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Tel: 063/318-796. Ba{~ar{ija. Tel.k PRODAJEM stan 89 m2.htc. 061/159-507. Mob. 74. naselje pandurica. Ne d`a ri }i 59 m2.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Tel. 061/177-556. 1.k PRODAJEM dvoiposoban potpuno adaptiran stan M-DVOR 3 sprat 190000 km.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. isplata odmah. stolica. 8.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a. 061/205-235. stare vezove sa srmom. puno drvo.k MARIN Dvor. Tel. 45 m2. 2 sprat. Mob.k RAJLOVAC. lift. Grada~a~ka. 061/161-255. cimentu. 061/724-504. Mob. C faza. 447-940. 033/526-625. Tel: 066/999-012.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Mob. Tel. 3 eta`e ku}a u nizu + ba{ta + gara`a.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. cijena po dogovoru. Tel. na 061/199 328. 95. god.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 2 vrata. KUPUJEM umjetni~ke slike.k KUPUJEM dionice. 160 m2. sarajevske i pirotske. benzinac. Tel. Tel. 066/092-978. Parolinska ^engi} Vila stanovi. 00 KM. Tel: 061/625-765. Mob. Tel. VP. Mob. 061/159-507.Tel. 061/201-474. 061/205-235. 066/801-737. XV sprat. 1900/900.k PRODAJEM pe} za cen. Tel. Mob.500 KM. Mob.k DVOSOBAN stan. I. polje. mre`e 8x8. Mob: Oglasi 33 KUPUJEM serd`ade i }ilime.k RENAUL cady. st.000 KM. tel. super sre|en. 57 m2. Tel: 061/382-219.k PRODAJEM [kodu Oktaviu 2006.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. klima cijena 5. Tel. 180 KM. Muteveli}a. Globus. (Ili d`a52 m2 za 67. Tel. Mob.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u kod Sarajeva od 150 m2 sa cca 2 dunuma zemlje.K POVOLJNO prodajem certifikate za otkup stana. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. cijena po dogovoru. Tel.k PRODAJEM violinu sa koferom i gudalom. 29. novih i kori{tenih. lokacija izuzetna. 40-42 original ko`a. cijena 26.Tel. A.000 KM. povoljno.000 KM. ima ispravlja~. plin.k GRAMOFON Sony.g. dvosoban 52 m2. 52 m2. Mob. 120 m2. 061/488-033.500 KM.000 KM. 612351. blizina Katedrale.k PRODAJEM stan 69 m2. ve}e i manje koli~ine. benzinca registrovan u oktobru. obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju.ba. Mob. sa vertikalnom `ivinom skalom. 2008. A. 1 sprat. 062/693-470. Tel: 061/367-103. automatik. limuzina. dozvolom. alternator i za ostala vozila. 061/323-977. Tvin Spurk.k HRASNO. Mob. naselje nova Breka. mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. 033/221-533. Do la zim na adre su. 061/182-128. 061/709-772. Mob. balkonska vrata sa roletnama. gara`a. 065/061-966.k. 3. isplata odmah. 1 sprat.k ^ENGI] Vila. filateliju. plava metalik.k DANIJELA Ozme. balkon. u odli~nom stanju. Tel. Mob. ku}a 240 m2. 654-793.k ^ENGI] Vila.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adapti ran ci je na po do go vo ru.k PRODAJEM Golfa 2. po pristupa~noj cijeni.Tel: 524-973. god. 3 kom. 061/906-579. 062/829-206 i 033/295-290.pogon 4x4. + plac 700 m2. 52 m2.k PRODAJEM XI BMW . 033/531-996. Tel. ispravan. 2500 KM/m2.k KUPUJEM gra|evinski materijal.8 Tdi 2000 God.k SOKOLOVI] kolonija.pacomoby. satove. Mob. Tel: 546-456. cijena povoljna. I.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. 061/130-348. staru deviznu {tednju. 033/536765 i 061/134-544.000 eura.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. zna~ke i ost. 061/205-235. nije registrovana. Tel. KUPUJTEM dionice. 066/723-731. Trsteni~ka. 061/484-505.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. 2 gara`na mjesta. 35. 5500 m2. na Grbavici. 613-116. Tel: 061/620-000. 061/177-556. Mob. Tel.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. Mob. 36 m2. Tel: 066/510-328. A. 061/211-303. cjena po dogovoru. Mob. Mob. 2 sprat.000 KM. odli~no stanje. 062/959-129. 87. Mob. Zvati svakim danom 8 do . Mob.god. 061/507-756. 2 sprat. cen.Tel: 066/969-370. 85 m2 + 2 velike terase. A.k TRG Heroja. 120. Mob.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 200 KM. izuzetna lokacija. Mob: 061/982-661. 063/318-796. prvi vlasnik. vp. KS 2009. Tel.k . 64 m2. 0617205-235. 2 trosobna stana. Mob. sve novo. 061/182-128.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji.000 eura. 1 sprat. staru deviznu {tednju. 061/865-011. ul. potkrovlje. za pos. 3 kat. Kvadrant. 76 m2. Mob. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 532-872. VP.000 KM. 061/809. KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel: 061/795-449. Mob. Mob. Tel. soni. sms PRODAJA mobitela.k STAN 72 m2. kao svila. kao nov. obveznice. iz Njema~ke. Grbavi~ka.608. certifikate. Alipa{ino polje. renoviran. Mob. pos. 061/279-971. cijena 20 KM.k STAN 69 m2. gara`a. 2 balkona + gara`a. 063/190-610. dvoeta`ni. dijelovi. za sve.k IZDAJEM sobu studentu.000 KM. 93. 107. 061/559-235. novija gradnja.sms PRODAJEM toyotu rav4.500 KM. 066/854-161. 061/370-207. benzinac. na tri eta`e. 3 sprat.k PRODAJEM ford fiestu 1. Tel. Tel. Tel. cen.k. Ciglane. Mob. 1984. Mob. Abs. Mob. 75 m2. 300. 6 kat.000 km.k PRO DA JEM ski je sa kom plet opre mom i sno ubord. Dalmatinska-centar. 4 sprat. lipa. sve ekstra izrade.k DOBRINJA. i 061/785-535.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 3 sprat.k PRODAJEM Golfa 2.000 KM. 75.k pro zo re. 2. Tel.k PRODAJEM crnu dugu bundu. Mob. 061/205-235. sve 1/1.Tel. Mob. sve novo i sa garanciom. isplata odmah. Tel. kod Socijalnog. amerikanac. Mob. ga ra `a.na.km.sms MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.apple inphone. ul. 061/223-119. pranje i su{enje vune. 062/147-525.000 km. fik sno 100 KM. go di ne.061/304-714. A.k ISTO^NO Sarajevo. grij.k PRO DA JA drva i uglja. Tel: 063/351-572. Tel.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sendvi}e.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. 063/879-720.000 KM. 3 sprat.k STA NO VI: Cen tar 40 m2.[imi}a. 061/224 -104. obaveznice. adaptiran. II sprat. 4 oktave. Grbavica. trosoban.limuzina tamno plava boja tek registrovan. 1. Tel. Marindvor. Kvadrant. crvena boja. gr.k \ENOVI]I. ure dni pa pi ri. satove zidne. prodajem ili mijenjam za Zagreb. N.350 KM/m2.4 metalik siva. 062/858-532. Mob. cijena 5. 100 m2. Mob.k DVOSOBAN namje{ten stan. 061/370-207.k JOSIPA Vanca{a.k ^ENGI] V. 200 m2. i gra|.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju. Mob. Englela 34 m2.k CENTAR.Tel: 061/172-518.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 0617214-405. |epne.500 KM/m2. Tel. 55 m2 i oku}nica cca 550 m2. ordenje. 061/484-505. 114. Mob. prostor. Vila kod Vjetrenja~e. 061/274-450. M. 53 m2.000 KM.000 KM. 71 m2. njema~ke izrade. Tel: 061/275-440.I. ljiljana.k PORODI^NA ku}a. komplet renoviran. Tel.k PRODAJEM dva albuma zna~ki.750 KM/m2.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. IX kat. ci je na 30 KM. Tel. 77. Ni{i}i. inf.000. stiropol. C faza. akcije ratnu o{tetu. ul. Spahe 8. 061/484-505. 061/484-505.k ^ENGI] V. 8 sprat. Mob. 5 minuta od Katedrale. 110. 061/205-235. useljiva. potkrovlje.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br.Tel. Mob. dim. 033/201-202. 2.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. bijele boje (meblo).763. 062/619-361. ulaz u Osjek. sa gra|. Hume.godina.k NOVOGRADNJA ul. cijena 19. 58 m2.k GRBAVICA I. kod med. registrovana do 1/2013.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 062/264-379.000 KM. 6 sprat. 061/248-394.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Su slea“.k HRASNO.km. sa linijom-poja ~a lom. cijena povoljna. 061/605-851. 061/171-744. Peri}a. 2002. bli zu Aus trij ske amba sa de.k PRODAJEM ku}u u Hrasnici.Re gis tro van do 1. prostor 84 m2. Mob. Tel: 061/201-474. njema~ke firme i dr.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Breka. [. reno vi ran. 52 m2.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D. 062/225-012. baklje i ostalo. korpe i brojne druge proizvode. ru~ne. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Mob. 532-497. 205. 061/101-899.2013. Be}irbegovi}a 1. Mob. 063/036-955. 033/531-996. Grbavi~ka. 066/969-370. 445-371. nacional.k FORD mondeo 1. 066/932-449.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997.k GRAMOFON Sony. 6. 061/047-960. 60 m2. 1/1.sms PRODAJEM golf 3. 0617449-822. 50m od mo ra. 2 sprat.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 066/723-731. cijena 5. 062/695-695.k BRA^NI krevet sa latofleksom + jogi. Engela.000 KM. 061/709-772. belenzuke. siporeks. www.k VOZILA AUDI-80 1. Tel. 87. god. Trg nezav.k ALIPA[INO. Mob.0 TDI. ~etverokatnica.TD (90.000 KM. Mob. god. dvosjede. 93. 2. cijena 2200 KM/m2. 3.k PRO DA JEM 061/869-396. hitno.k PRODAJEM pos. mart/o`ujak 2012. 2. nov. 061/170-254. TOUR 1. euro 2. Azize [a~irbegovi}. 140.000.sms PRODAJEM ku}u u izgradnji. 106. god. 061/200-894 i 033/525-966. Trg zlat. Gajev trg 58 m2. ba{ta.k GRBAVICA. Tel. Tel. ig.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150 m2 bli`e centru. ZEMLJA. tro ipo so ban 84 m2. sa dvori{tem 220 m2 u Sarajevu. 062/693-470. Mob. 066/376-807. Kotromani~eva.13 sati.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.200 KM/m2. 1. 4 alnaser. Mob.Tel. Tel.000 m2 zemlje.Tel: 061/323-906. Mob. 60.k KUPUJEM dionice. 2. 443-282.500 KM.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i djelove golfa 1(jedinica).k.Tel: 061/031-588. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. stari nakit. 061/839-592. nokia. ci je na 30 KM. centar.k FORD mondeo 1. 50 m2. 2000 godina. Mob.9. 137. Tel. troiposoban stan 94 m2. 44.k AERODROMSKO 54 m2. 55 m2. 061/205-235. 4 sprat. V.k KUPUJEM dionice. cen.k PRODAJEM novi model tlakomjera njema~ki. parking. plavi. 48 m2 + 70 m2 ba{te.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune. DOBRINJA IV. 63 m2. blokove. na Alipa{inom polju. grij. ordenje.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine.k mali NAMJE[TAJ PRODAJEM kau~ i 2 madraca. ericsson. 061/201-200. F. Tel.Tel: 061/247-186.k PRODAJEM stan. tek registrovan.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta.. 062/920-814. god. Tel: 061/070-105.k PRODAJEM troiposoban stan 87 m2 u Dobrinji ili mijenjam za manji 45=55 m2 uz do go vor. sa bojlerom za san. 061/279-971. exst. Mob. 063/864-775.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet.000 KM. u Sarajevu. 066/973-852. Mob.600 KM/m2. 066/801-711. 4 alnaser. Benca. Grbavica. ugalj. Tel. Mob: 061/172-518. 061/367-103. 061/323-906.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje. sve 100 KM. Mob.k KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. Tel: 061/247-186 i 061/785-535. solidno o~uvan i registrovan. 061/249-631.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. Tel: 061/625-765. 062/326-072. 641-953. 061/909-320.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 061/497-138. akumulator nov. 4 sprat. Tel.400km. Tel: 061/208-414.k PRODAJEM trpezarijski sto. ko mad.000 KM.k PRODAJEM stan.k PRODAJEM gara`u.k BREKA. 061/248-394. vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice. pre{ao 119. Tel. Grba vica 68 m2. 061/205-235.k CEN TAR. 524-973. Mob. samsung.k STAN 65 m2. u dobrom stanju.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. 120. 1 sprat.Tel.. 061/350-156. 061/484-505.D. 065/027-864. od zeca. staru deviznu {tednju ratnu o{tetu. Mob. Mob.3B. `enski. 061/247-177.000 KM/m2. Marijindvor. 116 m2. Sarajeva. registrovan 5 + 2. sablje. suhozlatice.000 KM. 60 m2. 84 m2 + 2 balkona. radnja. Mob. Butmir.900. Tel. Mob. Kotromani}eva 5. Tel. 061/320-439. 59 ks. Mob. 4 zimske gume. strana tablica.k LO@IONI^KA 105 m2. 061/537-152. privredni objekti na 4.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. cijena 50 KM. garancija 2.sms DVIJE ku}e na Vratniku i pola duluma zemlje.600 KM/m2.k PRODAJEM Alfu 146. X sprat.400 KM/m2.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. Mob. Tel. 061/143-036.300 KM. Tel.sms PRODAJEM ford fokus TDDI karavan2003 cjena 9. zvati poslije 17 sati. 061/194-929. suteren. 34 m2. H. stolove. 1 sprat. aprate. 061/358-772. 200 m2 i gara`a.k STAN na Dobrinji 76 m2 + balkon. god. prodajem ku}u. pand`e.8 T. 85. Mob.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 644-294. fik. Mob. Lu`ani. troiposoban. Dobrinja. 97.k. 619-184.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista.B. Mob. 5 sprat. 033/651-007. Mob. 061/274-450.065/869. 061/229-086. Mob. Mob.OSLOBO\ENJE utorak. 061/145-504. cijena 200 KM. 831-034. 061/965-126. }avrme. alternator i za ostala vozila. IX kat. 46 m2. B. Saraj P. dasku. 1 sprat.000 KM. povo ljno. KUPUJEM manji stan u Kantonu. 061/224-704. pre{la 79. 061/279-333. Mob.

k. Porodice Ribar 65. dolazak na adresu. 062/466-093. original daljinski za sve TV aparate.Tel. Tel. lakiranje parketa.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. 062/672-858. moljce.oslobodjenje. 061/211-606. malterisanje i ostalo po potrebi. hranjenje.k BESPLATNE web prezentacije. dolazi va{oj ku}i.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. panelne i DUAL zavjese. 443-282. Tel: 062/220-373. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. Mob. Mob. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 061/266-764 i 061/108-779. pro~eplje nje odvo da. 061/188-410. Tel: 061/529-608. 75 000 Tuzla. dolazim na lice mjesta. (ku}na dostava). 510-228 i Mob. 600-514. vi deo i web di zajn.k DVOSOBAN namje{ten stan. Mob. 033/625-196. u N. god. ing. 033/232162. Mob. instalacija. 061/902-688. Tel. ma{inski elemenata. 061/513-448. Mob. Tel. 061/533-326. 061/365-677. vr{i opravku instalacija. 061/922-476 i 033/800-514. dolazak besplatan. dolazak na adresu. 061/141-676. nado gra dnja. 630-332. Tel. moleraj. uz pratnju. Tel. pro gra mi. mijenjanje katetera.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. sve {kole i fakultete. Tel. iz matematike i fizike.ba . muhe. 032/691 794.o. 1: 25. Tel. kuhinja. stjenice. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. smje {taj za sta ri je i ne mo }ne oso be. Sarajevu. Mob. ve}im i modernim kombijem. gara`nih vrata i blindiranih. dolazim na adresu. itd). kvalitetno i povoljno. radim prevode. povoljno. PROFESOR engleskog daje instukcije. studente i odrasle. depresija. ROLETNE.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. dolazak na adresu. 6. 062/907-356. Mob. 544-932 i 062/522-986. tapete. brzo. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. 062/909-306. `aluzine.k USLUGE MAXIVITA. Mob.com k VODOINSTALATER-elektri~ar. Mob. klupice.Agencija: Tel: 061/188-011.k INSTRUKCIJE iz matematike.o. instrukcije i prevodi. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. uklanjanje virusa. 061/233-078. 062/136-248 i Tel. Tel. Tel. Tel. 062/691-202. na www. komarce i mi{eve. SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121. na Alipa{inom polju. popravka i razvod instalacija.sms MOLERSKI radovi parketi laminati struja. 032/ 242 342. 72 000 Zenica. 062/199-199 i 033/653-311. pregled ljekara (internist). fakulteta. Mob. uni{tavamo `ohare. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. aparate. 061/915-981. 061/482-882. Tel/Fax 035/210 426 DOBOJ RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 033/645-307. francuskog. Mob. 061/141-659. trakaste. SERVIS zdravlja. struna. 062/226-665. mart/o`ujak 2012. servisi ra~unara.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.k VR[IM prevoz selidbe. radi kau}e i stolice. 061/545-888. Popravak {poreta.k VKV BRAVAR. Sarajevo. Mob. Mob. 065/572-966. 061/922-476 i 033-800-514.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. profesorica u mirovini. Mob. 062/391-715. 061/571-361.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 1256 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM). Tel. Mob. Mob. 061/700-863.k TV VIDEO servis. Tel.k BRAVARSKI radovi.: 3383202250044019.k NJEMA^KI jezik. 061/700-863. pravim gelendere i kovane ograde.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno. gitere itd. poduka za |ake.k MOLER radi molersko-farbarske radove. Tel. manje selidbe. Tel. D`emala Bijedi}a 185. 033/219-761. 061/551-035. servis bojlera. dolazim na va{u adresu. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Mob. Bulevar Kulina bana 30-b. popravljam brave. Alekse [anti}a 4. selidbe. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www. dolazak na ku}nu adresu. Mob. a mo`e i more.k SERVIS kompjutera sistemi. Mob. instrukcije |acima.k MATEMATIKA instrukcije |acima. 065/733-400. i sve drugo po dogovoru. Tel. za sve |ake i studente. Mob.k INSTRUKCIJE.sms MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. 061/219-768. kupanje. Tel.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 062/127-525.k PARKETAR postavljanje.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. pe}i. Tel. itd. 621-976.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. 061/930-315.mikadobh. dekorater. Fax 032/692 572 SARAJEVO Oslobo|enje. Tel: 061/552-556. ugradnja osigura~a.k MOLERI nude usluge.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene.k BRAVAR i varilac.Tel. 062/139-034. 5 KM. izrada tel. 061/359-500.k POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed TUZLA 10% 20% ZENICA pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci Dopisni{tvo Oslobo|enja. glavobolja. ~isto. sms ELEKTRI^AR . 062/569-444. kre~enje. 062/177-796. u dr`avi i vani. prodaja polovnih ra~unara. itd. 062/147-525. TELEFONIKO servis. 71 000 Sarajevo.k ENGLESKI jezik. namje{taja i auto sjedi{ta.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. stolova. Mob. {ipoda. dolazim na adresu besplatno.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Tel.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 065/733-400. popravka svih vrsta TV aparata.k OSLOBO\ENJE POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Tel. 061/522-476. Tel. podizanje sistema. Tel. iskusan profesor. ~as 6 KM. radijatori. Tel: 062/691-202. Fax 032/243 612 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. indikatora. 062/738-728. 062/522-986. sve {kole i fakultete. 718405.k UNI[TAVAMO `ohare. Mob.k TRA@IM na poklon TEA pe} ili ti{ {poret. web hosting.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja. 061/227-189. kucanje radova na ra~unaru. uti~nica.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. jez. i{ijas.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). individualni rad od 5 do 75.k „DOM VI TA LIS“. neonki.k INSTRUKCIJE iz matematike.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. Mob. vra}anje podataka.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. 061/139-768. 061/243-891. Tel. popravlja stare.Tel. web hosting. Tel.d. postavljanje laminata. Tel/fax: 070/235-236. za sve {kole i fakultete. lustera. Mob. 062/940-550.k ABC Kompjuter servis.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. 061/180-120. plakara. 062/256-376. 061/157-991.k. instalacije sistema. Mob. iskustva. 061/172-948. instalacija. Tel. veoma uspje{no. Tel: 062/918-201. reuma. Tel.k KOMBI prevoz putnika.k MATEMATIKA instrukcije |acima. 456-979.k KU CAM sve tek sto ve. Tel. davanje injekcija. sa dugogodi{njim iskustvom. 061/879-188. ENGLESKI. i sve opravke. sterilitet.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. veliki kombi. bojlera. el. 061/432-704. stolarija. 061/926-560. Tel. ~as 6 KM. Mob. TV plazmi.000 najbolje dosada{ nje kar te VGI/JNA. 062/723-575.izrada elektri~ne instalacije.k TAPETAR. gamad 100%efikasno. 061/172-948. dolazak na adesu. Mob.k PROF. Tel.sms VODJENJE poslovnih knjiga za doo. Slatina 8. el. na Ilid`i. 535-659. Tel. sa radnom snagom.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi. instalacije sistema.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606. VANJSKE PVC i AL. pe~i. Mob. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. 062/569-444. kovane ograde. mi{eve stjenice moljce i dr. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.com 398 „VITALIS“. Mob. Tel. infuzija. 061/480-069. 061/863-559. 061/513-948. nervoza. Tel: 061/382-219.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. uz garanciju. mehanike. popravka i mon ta `a na mje {ta ja. bru{enje.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.k TAPETAR. 065/733-400. 621-976. matematika. laboratorij. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.k KERAMI^ARSKE usluge.k OBAVLJAM poslove zidarske.. 062/073-760. Al. na Ilid`ai. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. moleraj. sajto vi. monta`u sanitarnih ure|aja. 061/500-622. prekida~a. platnene roletne i harmonika vrata. Mob: 061/654-941. bojlera. Tel. Tel. gletovanje.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. fizike. Mob.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater.Tel: 062/140-104. selidbe. 1136 MIKADO d.k Dobro jutro uz u Va{em domu! IZDAJEM sobu studentu. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. instrukcije.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. tepiha. Mob. Tel.k BRU[ENJE. 061/132-149. injekcije. Mob. profesorica eng. veoma povoljno. instrukcije. Tel. i gra|. Mob.anasnegina. Tel. itisona.k INSTRUIRAM |ake i studente.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. prodaja polovnih ra~unara. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI OSLOBO\ENJE Da. antivirusi. sanitarija. Mob.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Tel. Mob.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Mob. 240-895. naselje nova Breka. postavlja garni{e. dolazak na adresu. plinske instalacije i mijenjam konvektore. 061/221-668. be`i~ne tel. infuzije. 062/466-093. Mob. 032/244-417. 544-932. maturski radovi itd. 8 sati-24 sata. Hrasno. 062/316-973. voda keramika uredno po dogovoru. prevodi. kao i selidbe iz Europe i BiH. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika.34 mali Oglasi ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. 062/691-202. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. mrave. Doboj-Jug-Matuzi}i. 061/519-089. servisi ra~unara. cijena do 20kom — 1.k VODOINSTALATER sa 30.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. 74 000 Doboj. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.k MATEMATIKU instruira dipl. cijena 1 ~as/10 KM. antivirusi. 062/177-796.k Dopisni{tvo Oslobo|enja.k MATEMATIKA. Tel. 062/916-472.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. 061/225-424. nove. Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja. 061/319-604. ispomo} radne snage po dogovoru.k utorak.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike.. Mob. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. sanitarije. 650-867. inzulina. ugradnja i popravka brava. Mob. 532-872. postavljanje elektro instalacija i laminata. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. kvalitetno. mrave.sms Precizno odredjujem postojanje podzemnih tokova vode za iskop bunara. Mob. elektrotehnike. 061/536-973. god. kom pju ter ska obra da. 061/563-292. kod med. ispomo} radne snage po dogovoru. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.

9. a realizaciju je podr`alo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a. Najbolji ruski film Uru~enjem nagrade za najbolji film u takmi~arskom programu Evropa van Evrope i premijerom filma “Doktor Rej i |avoli” redatelja Dinka Tucakovi}a. i. Zavr{en FEST u Beogradu U Prijedoru U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika akademskog slikara Radomira Sovilja. . SELIMOVI] dam dana. od ~ega 74 premijerno. lje filmove snimljene u protekloj godini. Na izlo`bi u~estvuju organizacije koje su bile od prvih dana uklju~ene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu. Izlo`bom su predstavljeni zna~ajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina. Ostaju}i vjeran koncepciji “festival festivala” FEST je ponudio najbo. ju~er su. me|unarodni filmski festival FEST. 6. Sarajevo je 1972. Galerija Novi hram Pro{lo je 40 godina od dono{enja odluke o za{titi zraka od zaga|ivanja u Sarajevu. „Davno. ^ak promijenim i ~itavu muzi~ku podlogu jer shvatim da prva verzija nije bila ok” ka`e Lunel. ali me|usobno si itekako uti~u na `ivote. ali dokaz smo dobili kada smo po~eli snimanje u Louvreu – ljudi su joj prilazili i htjeli se fotografisati s njom” ob. Svoje prste u tome ima ~ak i Senad Ba{i}. kao i organizacije koje se danas bave za{titom okoli{a u KS-u. stolje}a. proslavljeni gosti i brojni prate}i programi . ali kako nam je rekao reditelj. „Duh Mona Lise“ }e na repertoaru art-kina Kriterion biti seN. U [apcu se ljubav prema muzici i {kolovanje mladih pi ja nis ta nje gu je od 19.u svijetu velikih. u konkurenciji sedam filmova. koji kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. koja je ina~e i rediteljeva supruga i dugogodi{nja inspiracija za rad. ~ini se. svoju svjetsku premijeru do`ivio jo{ prije skoro tri godine. koja je prodajnog karaktera. ponovo se predstavlja svojim sugra|anima. koje se ove godine odr`ava po {esnaesti put. marta. Senad Ba{i} se na{alio da Vanesa li~i na Mona Lisu. koji se sre}u naizgled slu~ajno. odr`ane dvi je pro je kci je fil ma “Umjetnik” (The Artist). Glo|o tuma~i upravo ulogu te dame. “Duh Mona Lise” u Kriterionu KULTURA Na takmi~enju mladih pijanista u Srbiji 35 Prva projekcija NAKON PARIZA Neobi~na veza Da Vincijeve slike. od kada po~inje organizirana borba za ~isto}u zraka. on je sve to vrijeme radio i iz te {utnje izrodilo se jedno umjetni~ko djelo koje ovako objedinjeno izgleda sjajno. Izlo`ba. da bi vrhunac zaga|enosti bio u periodu 1965-1970. bit }e odr`ana premijera filma francuskog reditelja Francoisa Lunela „Duh Mona Lise“ U . Radomir kao najstariji sin imao je do sada samo jednu samostalnu izlo`bu i to daleke 1980. ni tu nije bilo dileme. Ta tradicija krunisana je me|unarodnim takmi~enjem. Gotovo 100 prikazanih filmova. on nikada ne `uri sa svojim filmovima u kino. u Beogradu je zavr{en 40. bi}e otvorena petnaest dana.OSLOBO\ENJE utorak. nekada znam dodavati scene u film kojih prije nije bilo. Kritika je izdvojila i argentinski film “Kinez za ponijeti” Sebastijana Borensteina. {to i jeste njegova osobina. donijelo odluku o za{titi zraka od zaga|ivanja. evo. Mlada pijanistica iz Sarajeva Emina Huski} dobila je prvu nagradu na tradicionalnom takmi~enju mladih pijanista u [ap cu (Srbi ja). Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da Sovilj poti~e iz prijedorske slikarske porodice koja je umjetnosti podarila ~etiri umjetnika.kratak je presjek jubilarnog FEST-a. koju u filmu na neki na~in opsjedne duh slavne `ene sa Da Vincijeve slike i ona kroz unutra{nje nemire dolazi do svog mira. nagradu je osvojio film “Beduin” ruskog redatelja Igora Volo{ina. poslije 32 godine. Romanti~na drama „Duh Mona Lise“ govori o li~nim borbama jednog pisca i jedne dame. kao i prvo mjesto na Festivalu mladih pi- Emini Huski} janista u Italiji. his to ri ~ar ka umjetnosti iz Banje Luke Danka Damjanovi} istakla je da je ovo u posljednjih ne ko li ko go di na najbolja izlo`ba koju je Prijedor vidio: . koji je ove godine odr`an pod sloganom XL . jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije. KAJMOVI] Pusanu u Koreji. nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim. {to je ustvari prva projekcija nakon {to je u oktobru imao premijeru u Parizu” rekao je okupljenim . pa i nekoliko godina nakon prvog prikazivanja. . Film je. kada sam snimao svoj prvi film u Sarajevu. [to se . gdje je osvojila i pehar za najtalentovaniju u~esnicu.000 posjetilaca. mart/o`ujak 2012. koje su ra|ene razli~itim tehnikama. susre}e sa problemom zaga|enosti zraka. Tim povodom ju~er je otvorena izlo`ba u Galeriji Novi hram. @iri je izdvojio i film “Fleke” hrvatskog redatelja Alda Tardocija. dodaju}i da 40 Soviljevih slika. Me|utim. i to prvi u Srbiji. A pisac uz njenu pomo} do spisateljske inspiracije. Organizator izlo`be je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz odr`ivog razvoja u jugoisto~noj Evropi (REIC) u Sarajevu. sa ciljem da u~injeno bude pokreta~ novih aktivnosti koje }e obezbijediti vi{i standard `ivota i rada u gradu. kao Fest na bis. kada je u taj grad stigao klavir. filmu glavnu ulogu tuma~i Vanesa Glo|o.Ona je na svaki na ~in po se bna. neobi~nim i zanimljivim filmom U art-kinu Kriterion u petak. rekla je Damjanovi}. Nakon {to je zavr{io glavni program festivala. 120. „Ja imam neki proces stvaranja filma koji po{tujem. Tada je to bilo smije{no. da se povukao u sebe.Otac i tri sina ve} su vi{e do tri decenije prisutni na na{oj savremenoj likovnoj sceni. Nagrada `irija kritike FIPRESCI Srbija pripala je filmu “Avr” Akija Kaurismakija. na filmskom festivalu u Emina Huski} Prva nagrada Francois Lunel i Vanesa Glo|o Foto: A. a prije svega iz ~injenice da su svi mislili da je umjetnik nestao. U takmi~arskom programu Evropa van Evrope. jasnio je reditelj. rekao je Radivojac. ina~e. „Veoma mi je drago {to mo`emo film prikazati u Sarajevu. Grad Sarajevo se jo{ od 1965. Sarajlije }e izlo`bu mo}i pogledati do 9. ti~e izbora za glavnu glumicu u filmu. kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zaga|uju}ih materija i pobolj{anju kvaliteta zraka. pisca u blokadi i tajanstvene dame rezultirala je. novinarima Lunel na ju~era{njoj konferenciji za medije. Izlo`ba Radomira Sovilja Redatelj Igor Volo{in primio nagradu Otva ra ju }i izlo `bu. Ulo`en je obiman nau~noistra`iva~ki i dru{tveni rad da bi se zaustavilo po- Mo`e zima i bez dima ve}avanje zaga|ivanja i da bi se postiglo smanjivanje zaga|ivanja zraka u gradu uz obezbje|enje toplotnog komfora za rad i `ivljenje. Me |u do sa da{njim najzna~ajnijim priznanjima trinaestogodi{nje Emine treba izdvojiti prvu nagradu na federalnom takmi~enju u~enika muzi~kih {kola. marta. jo{ 1994.

spektakularnu rasvjetu. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina glasno ozvu~enje. jo{ vjerujem u nas) i aktuelni singl “Vjeruj” . do 1963. {est koncertnih i pet kompilacijskih albuma u proteklih 37 godina. a The Horrors su osvojili nagradu za najbolji album. saop{tili su britanski zvani~nici. Kasabian su osvojili nagradu za najbolji britanski bend. za budu}e generacije. Poslije {est velikih koncerata u Srbiji. koji je ina~e poznat po nastupima na velikim binama uz Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih.36 SCENA utorak. koji je svoj rodni grad opisao u pjesmama “Penny Lane” i “Strawberry Fields Forever” bi}e tako sa~uvane . kazao je lider benda Husein Hasanefendi} Hus. . The Vaccines su ku}i oti{li s nagradom za najbolji novi bend. . prenosi AP.Koncert je tada za povod imao obilje`avanje 20 godina rada grupe. Parni valjak je tako svoju bogatu diskografiju pove}ao na 17 studijskih. {to zna~i da }e svaka promjena na njima zahtijevati odobrenje lokalnih vlasti. odlu~io za koncert bez struje po uzoru na tada veoma popularni televizijski serijal “MTV Unplugged” u kojem bendovi nastupaju li{eni svih elektronskih ure|aja.. kada mu je bilo svega pet godina. sna`ne gitarske rifove. bend je izrazio `elju da se u Beograd vrati sa potpuno druga~ijim nastupom u intimnijem prostoru sa repertoarom pjesama koje bolje zvu~e bez struje. OSLOBO\ENJE Parni valjak u Beogradu Koncerti bez struje Z agreba~ka grupa Parni valjak rasprodala je tri uzastopna i potvrdila ~etvrti koncert u beogradskom Sava centru. uklju~uju}i onu za najbolju pjesmu. proveo devet godina u jednoj od tipi~nih engleskih ku}a u nizu u obli`njoj ulici Forthlin Road. mart/o`ujak 2012. Dodijeljene NME nagrade Odluka britanskih zvani~nika Trijumfirali Florence And The Machine Florence Welch Ku}e Beatlesa bi}e sa~uvane Paul McCartney i John Lennon Pobjednici dodjele New Musical Express (NME) nagrada u londonskoj Brixton Academyi bili su Florence And The Machine. Najbolji britanski bend je Kasabian. Florence Welch je prilikom primanja nagrade zahvalila fanovima na podr{ci te za- hvalila i kolegama u bendu na dobroj suradnji. pi{e u najavi koncerta. Bend. ali su mogu}e manje izmjene u repertoaru i sviranje ve}eg broja pjesama {to je svakako jedna od prednosti serije uzastopnih koncerata. me|u kojima su “Nakon svih godina” “Aleluja” (Ja . Ja.000 fanova. prvi put se 1995. nakon razvoda svojih roditelja. McCartney je od 1955. dok je njegova ovogodi{nja “reinkarnacija” u Beogradu nastavak nadokna|ivanja propu{tenog u protekle dvije decenije. Koncerti }e se odr`ati 8. navode organizatori. a najbolji internacionalni bend je Foo Fighters. zadu`en za o~uvanje britanskog naslije|a. pjeva~u The Monkeesa. a nagradu su posvetili Davyu Jonesu. U protekle dvije godine odr`ali su 32 koncerta za oko 300.Lennonova ku}a u ju`nom Liverpoolu i obli`nja McCartneyva ku}a bi}e za{ti}ene kao spomenici drugog reda. koji je preminuo u srijedu nave~er. Ku}e jednog od najpoznatijih britanskih muzi~kih tandema. Koncerti se ne}e razlikovati kad je u pitanju produkcija. D. i 11.. Florence And The Machine ku}i su oti{li s dvije nagrade. 9. Lennon je u tetkinoj dvospratnoj ku}i na aveniji Manlow `ivio od 1945. a Arctic Monkeys su dobili nagradu za najbolji live bend. kazao je ministar John Pennhouse. 10. Koncerti u Sava centru bi}e i prilika da se publici predstave neke od pjesama s aktuelnog studijskog albuma “Stvarno nestvarno” Album obuhvata 10 no. marta. The Horrors i Arctic Monkeys. vih pjesama. . Ku}e u kojima su odrasli biv{i Beatlesi John Lennon i Paul McCartney i u kojima su napisali neke od svojih najve}ih hitova. 6. bi}e sa~uvane.

Reditelj i autor scenarija Timo Vuorensola istakao je da je poslije ra|anja ideje o ovom filmu njegov prvi zahtjev bio da Laibach radi muziku. obja{njava da ni sam ne zna odgovor. Bez nekog koketiranja i namjere. kazao je Lucas. mo`da se ja tu vi{e dajem. Bubnjari Dragoljuba \uri~i}a bit }e specijalni gosti. Bo`ija i predodre|enje da neko traje du`e.2018. Moje postojanje je neprestano preno{enje ljubavi prema drugima. Chewbacca. prema porodici. re`isera Georgea Lucasa.Bilo ~iji uspjeh je neka vi{a sila. Na pitanje kako obja{njava svoju magi~nu privla~nost za `ene ve} 40 godina. godini. kao i za SF filmove E. . a tim povodom najavljuje tri sata odli~nog provoda. uradila je legendarna slovena~ka grupa Laibach.OSLOBO\ENJE utorak. mart/o`ujak 2012. 6. McQuarrieovi idejni projekti bili su osnova za neke od filmova o legendarnim likovima kao {to su Darth Wader. Re`iser Ratova zvijezda George Lucas izjavio je kako je tu`an zbog McQuarrieova odlaska. Po~etkom idu}eg mjeseca na tr`i{tu }e se na}i i CD s Laibachovim soundtrackom “We Come In Peace” . “Iron Sky” je pri~a o nacisti~koj bazi koja je postavljena na Mjesecu po okon~anju Drugog svjetskog rata. Zagreba~koj publici }e predstaviti hitove sa svog najnovijeg albuma i s nestrpljenjem ~eka reakciju zagreba~ke publike na nove pjesme. neko kra}e. potaknuo je i nadahnuo sve glumce i ostatak ekipe trilogije Star Wars. Plan je jednostavan . ~ovjek koji je zaslu`an za legendarne filmske likove trilogije Ratovi zvijezda. Ja. sama energija djeluje pozitivno na ve}inu ljudi. McQuarrie je tako|er pomogao stvaranje koncept dizajna za televizijsku seriju Battlestar Galactica. ^ola je prepoznatljiv po svojim osebujnim vokalnim vje{tinama i ve} desetlje}ima nebrojenim hitovima osvaja srca publike u regiji. . marta. prijateljima i mojoj publici. Najva`niji od svih detalja u vezi sa zagreba~kim koncertom je ljubav koju ^oli} donosi u zagreba~ku Arenu i koju }e darivati svakom posjetitelju koncerta. U SAD-u.T.Ralph McQuarrie je bi osoba koju sam zaposlio da mi pomogne ostvariti Star Wars (Ratove zvijezda). godini Umro tvorac Dartha Wadera portali. ka`e ^oli}. SCENA 37 Zdravko ^oli} pred koncert u Zagrebu Uspjeh je neka vi{a sila Zdravko ^oli} }e nastupiti u zagreba~koj Areni 8. na velikom ekranu. ali i {ire. Svaki ~ovjek ima energiju koju daje publici. D. Osim tri lo gi je Ra to vi zvijezda. @elite biti zajedno i sutra i uvijek dan du`e. Njegov genijalan doprinos u obliku slika. Sretan sam ~ovjek. javljaju Muziku za SF film “Iron Sky” ra|en u fin. Preispituju}i svoj `ivot i postojanje. sko-njema~ko-austrijskoj produkciji. i Bliski susreti tre}e vrste. vratiti se pod punom ratnom opre- Uradili muziku za film mom i osvojiti planetu. preminuo je proteklog vikenda u 82. . on kao jedinu istinu vidi ljubav. kao i roboti R”-D2 i C-3PO. u 82.Ljubav je jedina istina koju prepoznaje{ u svijetu s kojim i u kojem `ivi{. . Na McQuarrieovoj webstranici objavljeno je kako }e se njegov uticaj na dizajn u filmskoj industriji uvijek osje}ati. Ljubav izme|u dvoje ljudi je stapanje aura i energije koje se privla~e i to je onaj osje}aj kada `elite s nekom osobom provoditi vrijeme. Grupa Laibach Ralph McQuarrie. nazivaju}i ga vizionarskim umjetnikom i skromnim ~ovjekom.

pla}e ~asnicima i do~asnicima. Divizija ima jo{ jednu motoriziranu brigadu s pje{a{tvom koje zauzima prostor koji . Do nove generacije Sirijaca do{li su ra~unala. pi{tolje i revolvere uz da najve}i dio sna`ne sirijske kopnene vojske jo{ slu{a Bashara i ratuje protiv „neprijatelja“ A to su . uslijedila je i ta slaba{na vatra iz ku}nih arsenala. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. a vojska joj se u tome pridru`ila. kupnju novih oru`ja. U Siriji s visokom stopom nezaposlenosti nije mogla ostvariti karijeru sa svojim fakultetskim diplomama. masovna pobuna preselila se u Siriju. mobiteli i SMS-poruke. samo jedan od mogu}ih ishoda velike sirijske krize. Jo{ za vrijeme vlasti Hafeza al-Assada milijarde su dolara tro{ene za odr`avanje velike vojske i te{ke tehnike koja je uvijek morala biti pribli`no jednaka izraelskim kapacitetima. Roba s povoljnijim cijenama dolazila je iz Libanona. Jordan). Da bi donekle popravio tu situaciju Teheran mo`e pru`iti ruku „islamiziranom“ Egiptu ako tamo vojska izgubi mo} i sve prepusti Muslimanskom bratstvu. ^im je u Egiptu pao Hosni Mubarak. U me|uvremenu su se u Siriji neke stvari mijenjale. Zahtjevi prosvjednika bili su vrlo glasni i jasni: predvodnik dosada{njeg re`ima Hafez al-Assad mora oti}i s vlasti. Me|u ~asnicima Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbijanja Vjesnik. Pu{ke su sa sobom donijele militantne skupine (simpatizeri Al Qaide) iz Iraka. Zagreb Kad je kriza u Siriji po~ela i {to je sve u pozadini krvavih obra~una koji u toj zemlji traju ve} gotovo godinu dana? Ra~unica SAD-a na strate{kom planu nije zamr{ena. Imalo je nekoliko me|ufaza da bi sada postalo jasno oru`ja pada do 14 granata velikog kalibra. a u Perzijskom zaljevu Katar. Tu su jo{ Kuvajt.koja je vezana uz internet i sve dru{tvene mre`e i koja se zna koristiti elektroranju. saveznike se nema vremena provjeravati.iako mnogi od njih podr`avaju alavitski re`im u Damasku . dok je autokratski re`im oduvijek kontrolirao strana ulaganja. Irak.sirijski natalitet vrlo je visok. a pogotovo Egiptu. Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. Me|u ~asnicima i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati Hafeza al-Assada provedeni su ~istke i o{tro ka`njavanje tako da je Sirijom sve do izbila na desetke milijardi dolara zarade. Razlike unutar sirijske oporbe ve}e su od onih prije u Libiji. mart/o`ujak 2012. a o sudbini i smjeru zemlje odlu~ivat }e narod na slobodnim vi{estrana~kim izborima. Jemen i Oman. tra`ili su zadovolj{tinu na drugi na~in. ali i u vlastitim redovima. ne{to vi{e naoru`anih fundamentalisti~ki orijentiranih Sirijaca kojima je dosta postoje}ih odnosa i `ivotnih uvjeta pa su uzeli pu{ke u ruke. a od naoru`anja imali su samo no`eve. Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Poginulo je i vi{e policajaca. Sa strane re`ima pali su prvi tajni agenti. dakako. sirijski vojni dezerteri. Kad je u Hami 1982.38 [TAMPA•TISAK utorak. Nitko s prvobitnih internetskih foruma ne `eli imati ideolo{ke veze s Al Qaidom. ali je zato povezala i pokrenula ranije tanku sirijsku opremu. osobito one bogate naftom. Amerikanci i dio Zapada i prije su financirali razne sirijske nevladine udruge koje su propagirale demokraciju i vi{estrana~je. mora slijediti strate{ku liniju Washingtona ~ime je Iran odsje~en i bez savezni~kih odnosno prijateljskih dr`ava. bili mnogo puta uhi}ivani pa i mu~eni. U podru~jima prete`no nastanjenim sunitima . Kad je policija zapucala. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. No nisu svi u sirijskoj oporbi miroljubivi hakeri. ali ona nisu dovoljna za ve}u eksploataciju koja bi zemlji donije- ni~kim napravama za stalno komuniciranje. U ~itavoj sirijskoj privredi dominiraju neu~inkovite tvrtke u dr`avnom vlasni{tvu. Oni koji su 1982. Zahvaljuju}i suvremenom elektroni~kom stalnom kontakti- ne{to lakog strelja~kog oru`ja pro{vercanog iz Libanona i Turske (iz kurdskih podru~ja). Obrazovani mladi ljudi suo~avali su se s brojnim birokratskim preprekama. ustav se treba promijeniti. Libanon. U Izraelu je smatraju najboljim sirijskim kopnenim trupama. Na Arapskom poluotoku glavni je saveznik Amerike Saudijska Arabija. „iranizacija“ Egipta malo je vjerojatna. te ne{to vojnika. Jo{ prije smrti Al-Assada starijeg. vanje birokratskog aparata i za vojne tro{kove . Prelaskom Sirije u ameri~ki tabor palestinski Hamas (koji su otac Hafez i sin Bashar neprekidno podr`avali) mora smek{ati svoje nepomirljive stavove prema `idovskoj dr`avi to prije jer bi u takvoj slagalici Iran ostao izoliran (to je i poruka iranskoj oporbi uo~i izbora). godine izgubili svoje najbli`e. To je. brat predsjednika Bashara al-Assada. Jo{ za vrijeme vlasti janja arapskog prolje}a vladao tihi mir. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Ipak. visoka inflacija poga|ala je siroma{nije slojeve sirijskog dru{tva. OSLOBO\ENJE „ ^udovi{ta“ protiv pob s fakultetskim diplo PAX SIRIANA Gdje su korijeni pobune Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. ali kad po gusto naseljenim gradskim ~etvrtima u minuti iz sirijskih te{kih Crno tr`i{te Palestinsko pitanje prepu{ta se dogovorima izme|u Izraelaca i Palestinaca pri ~emu je sigurnost Izraela iznad svih rje{enja koja bi ponudila palestinska strana. ho}e-ne}e. 6.nisu zaboravili kako su tenkovi i vi{ecijevni baca~i raketa gu{ili pobunu u Hami. ali je ulog velik: Amerikanci `ele odvojiti Siriju od Irana i proiranskih snaga u Libanonu i od Istanbula do Crvenog mora imati niz islamsko-arapskih saveznika (Turska. Bashar al-Assad nije zvao policijsku pri~uvu nego je na gomilu odmah poslao tenkove i oklopne transportere. Tako je krvoproli}e zapo~elo.najvi{e engleski i francuski . a pripadnici „^etvrte“ sebe zovu „~udovi{tima“ Njenom tenkovskom briga. Sirija ima nalazi{ta fosilnih goriva. Iz dr`avne blagajne 90 posto sredstava odlazilo je na odr`a- TRO[KOVI OBRANE Do nestabilnosti u Siriji nije do{lo preko no}i ili za nekoliko mjeseci. oporbeni aktivisti (ve}ina nenaoru`ana). Klica pobune Sirijsko gospodarstvo oduvijek je {epalo gledaju}i druge arapske zemlje. Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. godine. Inicijalna klica pobune i gra|anskog neposluha u Siriji nisu islamisti~ke skupine (ionako su ilegalne) nego populacija koja govori strane jezike . Libije i Jemena. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami prije trideset godina. demonstranti su se okupljali triput br`e nego oni na ulicama i glavnim trgovima sirijskih gradova 1982. Crno tr`i{te bilo je ~esto jedini izlaz za obitelji s mnogo djece . Visoki tro{kovi obrane „su{ili“ su sirijsko gospodarstvo desetlje}ima. Sirija. dom osobno zapovijeda Maher al-Assad. financiranje sirijske vojske u sredi{njem Libanonu i Bejrutu. Bili su spremni na osvetu. U opsjednuti Homs vojni je sto`er na pobunjenike poslao i svoju elitnu ^etvrtu oklopnu diviziju.

Jedan od najpopularnijih reportera. ili ho}e da bude. tako|e. kancelarka Angela Merkel i jedan od njenih prethodnika na toj funkciji. u stilu „{to gore za Evropu to bolje po nas” Nema~ka . kao ni mnogi drugi radoznalci. premijerno u novijoj istoriji. suprotno po~etnoj zamisli za otklanjanje uzroka i posledica dva svetska rata. ko jim slu~ajem. u „[piglu”). opet kao retko kada. Prvo. za „magnetisanje” je pridobila SAD. Evropa }e opstati kao zajednica koja se afirmisala – kao mirotvorni. kako da uporedo ostvaruju dva sistemska cilja – „stezanje kai{a” i podsticaj privrednom razvoju koji treba da smanji zabrinjavaju}u stopu nezaposlenosti i rastu}e buntove. Drugo. Tre}e. uobi~ajavao je da ka`e da je na{ problem to {to smo „prerano u pravu” Ko . Na~in i trenutak u kojima je do{lo do prihvatanja kandidature Srbije. bar ~etiri razloga. Prvo. koja jeste. zna „gde bi nam bio kraj” da da. Turske) koje }e se iskrcati u Siriji i na mjestu doga|aja pomo}i sirijskoj sad o~ito vojno poti- snutoj oporbi. mart/o`ujak 2012. pod uslovom da prevazi|emo navike i po~nemo da primenjujemo deklarisano. Dogodi li se ove godine doista takav scenarij. ali i u vlastitim redovima. prihvatila kao kandidata za osve`avanje njenog sastava. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. Evropska unija i Srbija su na{li i potvrdu svojih. Za obe je jo{ zagonetno. godine do{lo do pobune islamskih ekstremista. Dana{nja zbivanja u Homsu sli~na su onima u Hami Zavodljiva veza Statusom kandidata za ~lanstvo u EU. miniranje ve}ih prepreka i uporabu buldo`era i druge mehanizacije za uklanjanje ru{evina koje ometaju vojsci brz prolaz nekom va`nom ulicom i trgom. vojska je brzo uni{tila mnoge dijelove grada pri ~emu je poginulo na tisu}e civila. glavnu re~ u Evropi ima Nema~ka. Helmut Kol. potvrdila se kao magnet koji mo`e da dovede do neophodne doze saradnje i dve „gvozdene” suprotstavljenosti kakve su Beograd i Pri{tina. jednog }e dana odrasli Sirijci pitati svoje stare o~eve: „Tata. i u ovom slu~aju je sevalo od komplimenata. U EU. nego {ta treba da u~ine unutar sebe. naravno asimetri~nih. i zajednicama iz koji je izrasla. nismo tek na po~etku… Mom~ilo PANTELI] snajperistima i odbjeglim vojnicima obu~enim za protutenkovsko ratovanje. izvla~enje o{te}ene tehnike. Miro Radoj~i}. nas. U Briselu je istaknuto da se pokazalo da je EU i dalje vrlo privla~na. usaglasili s neposrednom okolinom. Drugo. nisam na{ao. nego {ta treba da u~ine unutar sebe ta. i na ovim prostorima) ne go se stva ra lo. Kad je u Hami 1982. Bashar alAssad je u Homs i druge odmetnute gradove (slu`bena terminologija vlasti u Damasku) poslao i deset specijalnih skupina komandosa (sve zajedno u ja~ini jedne divizije) koji se trebaju obra~unati s pobunjeni~kim ^VRSTA RUKA Hafez al-Assad ~vrstom je rukom suzbijao svako nezadovoljstvo u narodu. Pamtim. me|utim. statusom kandidata za ~lanstvo u EU. jasnije {ta EU i Srbija treba da urade (zategni-popusti) jedna za drugu. rashla|ivanja i zagrevanja… Ali. ne vi{e od onih kojima se ne svi|a mir „pun nedostataka” . deo EU. na {ta su se nadovezali beogradski glasovi da je do izra`aja do{la i na{a specifi~na atraktivnost – kad nas je elitna zajednica. Donekle paradoksalno izgleda to {to je posle briselskog samiji) ~ule su se opaske poznavalaca da je neizvesnije {ta }e biti sa EU nego s kandidaturom (pre nego {to je dobijena) Srbije za EU. predstoje va`ne promene i na unutra{njem i na spoljnom planu. kada sam se zaposlio u „Politici” na{a reda. da je po~etkom 1970-ih. ^etvrta divizija treba pregaziti opkoljenu ~etvrt Baba Amr i presje}i odstupnicu naoru`anim pobunjenicima. stoga. u sijaset prelistanih napisa i saslu{anih izjava stru~njaka. utvr|eno je da. naime. ^etvrto. te`nju Srbije za pridru`ivanje EU. Iliti: kako da se `e| utoli ispod zavrnute slavine? Uverljivu odgonetku. Kuvajta. ^etiri ~injenice S na{eg stanovi{ta. najva`nijom mi se ~ine ~etiri ~injenice. Iz ove liste proizlazi da nam se me|unarodni polo`aj osetno menja. PARADOKS Donekle paradoksalno izgleda to {to je poslije briselskog samita. Srbija je sebe. ~etiri decenije kasnije. Beograd U upravo oja~anoj me|usobnoj vezi. Na dva skupa u Beogradu (konferencije u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Fondacije Fridrih Ebert. ~im jo{ neko `eli da joj se pridru`i dok ona krizira. Evroskeptici nemaju. i u zanimljivom gostovanju na Forumu za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbi- Na po~etku Li~no sam zadovoljan {to se pribli`avamo takvoj zajednici iako je ona sada u krizi. . Pa da. 6. bezbednosni. Mogu}i scenarij U okolnostima kad se Zapad i SAD ne `ele odlu~iti za vlastitu vojnu intervenciju mo`da }e pod okriljem Arapske lige biti okupljene vi{enacionalne dobrovolja~ke oru`ane snage (iz Katara. tako smo se. I ^etvrta oklopna divizija i divizija za posebna djelovanja (onih 10 skupina) pripremane su za osloba|anje Golanske visoravni i za mogu}i {iri sukob s Izraelom. razloga za radost koju sve upadljivije ispoljavaju. sada prvi put ovde postoji podr{ka strana~ke ve}ine takvom kursu. koje }u izneti u sa`etom vidu. To bi za Bashara al-Assada bio povod otvorenom ratu. ne opstanu ni EU ni evro. s tim da ovaj put sirijska oru`ana sila ne bi napadala Izraelce nego arapsku bra}u. radi se o fenomenu krcatom strate{kim originalnostima. Evropi su zna~ajni iz. [TAMPA•TISAK KOMENTAR 39 unjenika omama i vojnicima koji nisu htjeli slu{ati arapskog prolje}a vladao tihi mir najsuvremeniji ruski tenkovi ~iste ispred sebe. definisala kao zemlju politi~kog zapada. na primer. prihvatanja. Srbija je sebe. Kao i kod ostalih vrsta dokaziva nja za vo dlji vos ti. Ako. Da se Evropa nije objedinila mo`da bismo i sada ratovali (proizlazi iz intervjua Merkelove za grupu evropskih listova) a evro je stvoren kao jedna od preventivnih mera protiv rata (Kol. pogotovu ne jednodu{nu. koje su prvi put nagnale Pri{tinu na konkretna odstupanja od maksimalisti~kih zahteva. usred grdnih kontinentalnih glavobolja. {to si radio u ratu 2012?“ Fran VI[NAR . premijerno u novijoj istoriji. Ispostavile su se kao ta~ne: Srbija je postala kandidat za ~lanstvo u zajednici koja se reformi{e da bi opstala i odolela rastu}oj spoljnoj konkurenciji. odbijanja. Tre}e.OSLOBO\ENJE utorak. pokazala je spremnost da nastavi sa omasovljenjem ~lanstva uprkos „zamoru od pro{irenja” ^etvrto. Mo`da su preterali. privredni i socijalno najuravnote`eniji faktor – znatno pre Unije i kolektivne valute. nijedna velika sila zvani~no ne osporava (mada se ~ula opaska da „to ne treba da ide na u{trb saradnje sa Rusijom”). definisala kao zemlju politi~kog zapada Politika. kcija surovo „odozgo” ka`njavana zato {to je bila me|u predvodnicima u poku{ajima pribli`avanja Srbije Zapadnoj Evropi. Saudijske Arabije. zavodljivosti. Ali. te postrojbe za logistiku. nije se razaralo (a jeste izvan nje. upozorili su da je sklad Evrope – za{tita od rata.

dra ce nu. papratac. Ali. scindapsus. puzavice. Ostavite samo 2-3 re`nja bijelog luka. Stru~njaci pozivaju na oprez jer nije uvijek samo jak i dugotrajan bol u grudima signal da se radi o sr~anom udaru.40 POMO] U KU]I Koje sobne biljke odabrati? utorak. odnosno {loga. Na ugrijanom maslinovom ulju popr`ite piletinu sa svih strana. Ako vam se neon-`uta ~ini preupe~atljivom i rado biste imale samo neki detalj u toj boji. prekrasne torbe koje su ili cijele u toj dominantnoj boji ili je samo neki detalj na torbi ukra{en neon-`utom. stari ~ajnici izvrsno }e poslu`iti kao ukrasni lonci za cvjetnice ili br{ljane. kalanhoja. na laganoj vatri. fikus benjamin. mart/o`ujak 2012. odvedu tegobe koje vi{e li~e na prehladu: malaksalost. razne penja~ice. kao dugovje~ne muze ovog dizajnerskog dua. Ako ste dugo u potrazi za torbom u boji neon-`uta. pa o tome Za kuhinju predla`emo za~inskol bilje. paprat. . 2 dl vina. Ljekaru ih. dok je s nekoliko slojeva maskare oblikovano oko. Kuhinjski pribor. Saft izmutite. ne morate se ograni~iti samo na biljke koje slu`e za hranu. te smokve. On podsje}a da ~ak 60 posto dijabeti~ara umre od infarkta srca ili problema na krvnim sudovima mozga. {e fle re. a nemaju jak bol u grudima.l dracenu. Pre dla `e mo za~insko bilje. odli~no rje{enje je lak za nokte! Prirodna ljepota Sicilijanke Dvojac Dolce & Gabbana po`elio je na svojoj reviji svje`a i ~ista li ca. KOZMETIKA Neon-`uta za toplu sezonu Ako postoji boja koja }e obilje`iti prolje}e 2012. dolaze cipele i tenisice. Ali. tek poslije nekoliko prele`anih dana u postelji. poput monstere. Za ve}e hodnike predla`emo mon ste ru. U ulju nakon pr`enja ispr`ite ljubi~asti luk. dracene. mje{avinu za~ina i kadulju. Za po~etak je prstima nanesena Dolce & Gabbana The Make Up Creamy Foundation te su potom unutarnji rubovi kapka uokvirani s Crayon Intense Eyelinerom u nijansi Nude. sobna loza. kamelija. aucuba japonicu. Za ku pa oni cu pre dla `e mo kraljevsku begoniju. br{ljane i obi~ni i sobni puzavac. dosolite i pobiberite. {to je ujedno i najbolji izbor. sobnu lozu. posolite i pobiberite. U ovisnosti kakvu piletinu ste koristili. dracenu. asparagus. Ako hodnici i stepeni{ta nisu mra~ni i izlo`eni propuhu. TRENDOVI LJEPOTA.5 kg piletine 1. povremeno probadanje u grudima. kratko (2-3 minuta) prodinstajte.. fikus benjamin. zbog ~ega su mnogi modeli s izbijeljenim obrvama bili primorani vra}ati se na prirodnu boju. Kardiolozi obja{njavaju da su ovakve pojave sve u~estalije i de{avaju se uglavnom dijabeti~arima. u ispr`eni luk dodajte cijele re`njeve bijelog luka. paprat. Preko toga poslo`ite piletinu i podlijte sa ostatkom vina. 6. asparagusl vo di te ra~una...infarkt. puzavice. Prijedlog su sobna jela. bakreni lonci. gospin vlasak. te je odlo`ite na toplo. oleander. Ako imaju dovoljno svjetla. fikuse. lupanje srca. Dinstanu piletinu izvadite iz umaka te je odlo`ite na toplo. a za~insko bilje u loncima i plitkim posudama ne}e pretjerano narasti. Na {tednjaku dinstajte poklopljeno. OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Da{ak prirode u domu Stru~njaci pozivaju na oprez Sve je vi{e pacijenata koji dobiju sr~ani udar. dinstanje traje od 45 minuta pa do sat i po za doma}u koko{.. Za kuhinju su najpogodnije male biljke. povremeno protresite (ne mije{ajte da se piletina ne raspadne). filadendron. to je sigurno neon-`uta! Uz haljine u neon-`utoj boji za prolje}e 2012. Cambridge Satchel ili model koji li~i na taj ve} kultni model pravi su odabir za vas! Onim mla|im modnim damama savjetujemo da za toplu sezonu nabave skinny traperice u toj boji te da ih kombiniraju sa traper-ko{uljama ili jednostavnim. Zemljane nijanse iz Smooth Eye Colour Quads paleta u nijansama Desert i Nude kori{tene su za dubinu pogleda. kuhinja nije idealno mjesto za uzgoj biljaka. mogu biti idealno mjesto za biljke kojima je potrebna hladna. ceropegiju. STIL. hortenzija. na stepenicama br{ljan. {eflera. ve}ina biljaka koje su nekad uspijevale u hladnijoj sredini ku}a bez centralnog grijanja uspijeva}e i u spava}oj sobi. Promjenljiva temperatura i isparavanje su ote`avaju}e okolnosti. Zavr{ni dodir dao je Classic Cream Lipstick u nijansi Mandorla i nje`no ru`i~asto rumenilo koje je naneseno na jabu~ice obraza i koje je rezultiralo suptilnim sjajem na obrazima. sobnu araliju. bijelim Tshirticama. vodeniku. klorofitum. porculanske zdjele. MODA. ciklama. kako bi utjelovili prirodnu ljepotu Sicilijanke.5 dl maslinovog ulja ka{ika mrvljene kadulje ka{ika mje{avine za~ina 1/2 ka{i~ice bibera 4-5 suhih smokvi 300 g ljubi~astog luka 4-5 re`njeva bijelog luka 1/2 l bijelog suhog vina so Priprema: Piletinu izre`ite na komade. prili~no mirna sredina i mnogo prostora da se mogu {iriti. Piletina u umaku od vina i smokvi Potrebno: 1. za manje hodnike kraljevsku begoniju. datulju. Tek kod kardiologa crte` na EKG ispi{e .

Microsoft je na~inio neke od osnovnih izmjena u okviru Windowsa. Nokia je u posljednjih nekoliko godina u sjeni Applea i Blackberrya. u neku ruku. predstavljena su dva nova Atom Medfield procesora za smart telefone. Prvi model karakterizira dual-core procesor i 1. U nedjelju je kineski proizvo|a~ Huawei dospio na naslovnice DARPA-in robot ARM nau~io novih 18 pokreta HTC-a. ve} i stara vijest. Mobi tel ima ope ra ti vni sis tem Symbian. KORAK NAPRIJED Apple planira 7. Microsoft je objavio set minimalnih zahtjeva. Ure|aj ima operativni sistem Android. Nikon D4 je impresivni digitalni fotoaparat. Robot ARM ima ruku. On ima ugra|en i projektor. odlikuje ga i PowerVR SGX 544MP2 GPU. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. Tako|er. Jo{ jedna inovacija iz Nokie Cilj kreirati robota koji djeluje neovisno od ljudi Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksel Nokijin novi mobitel je samo jedan u nizu novih ure|aja koji su do sada predstavljeni na Mobile World kongresu u Barceloni. Ascend D quad ima quad core tehnologiju koja je dvostruko mo}nija od one koju ima ve}ina novih ure|aja. Apple planira da proizvodnju 7. Nokia 808 PureView }e ko{tati oko 450 eura. To nikako nije sve. me|u kojima je 1GHz procesor. 16GB slobodnog hard-drive prostora. Izvr{ene su i neke promjene po pitanju ergonomije i ku}i{ta aparata. pa se mo`e re}i da je iPad. Intel Atom Z2000 je procesor sa jednim jezgrom ~ija je brzina radnog takta 1GHz. Tako novi Nikon D4 obezbje|uje vi{u rezoluciju. a na tr`i{tu }e se pojaviti u maju. EURO 2012. Tu je i video u kojem o Evropskom prvenstvu govori biv{i danski reprezentativac i golman Manchester Uniteda Peter Schmeichel. Cilj projekta je napraviti autonomnog robota koji funkcionira bolje od robota kojim upravljaju ljudi.OSLOBO\ENJE utorak. korisnici }e dobivati informacije i o lokaciji pubova u kojim je mogu}e gledati prenose utakmica. 41 Intel Atom Z2580 i Z2000 Medfield U toku odra`avanja Mobile World kongresa koji je odr`an u Barceloni. Aplikacija EURO 2012. Robot mo`e izvr{iti 18 razli~itih pokreta. ali i za ure|aje sa ekranom osjetljivim na dodir. da bi novi operativni sistem prilagodio za svijet tablete. vrat i senzore na glavi. pa kao ljudi. mo}i }e pratiti tekstualne prenose u`ivo.800 koji mo`e biti pro{iren na 50-204. novi izgled strana poslovnim korisnicima pru`a priliku da ostvaruju lak{u interakciju sa svojim Facebook prijateljima. Prije toga. u tehnolo{kom svijetu. Projektor se pokazao kvalitetnim tokom demonstracije u mra~noj sobi. godine u Poljskoj i Ukrajini je namijenjena ure|ajima sa operativnim sistemima iOS i Android. [ta je sve potrebno za Windows 8 Kompanija Microsoft je isporu~ila Consumer Preview za Windows 8. Ljubitelji nogometa }e dobivati informacije o reprezentacijama uo~i Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.85” iPad ^ini se da je svima dovoljno informacija o iPad 3. omogu}uje unaprije|enu grafiku. ARM je uspio otklju~ati vrata i otvoriti ih te je nau~io uzeti i koristiti razli~ite alate. Ovo zasigurno predstavlja jednu on ve}ih inovacija.3GHz brzina radnog takta. pa novi Nikon model nudi i ISO opseg od 100 do 12. Kao i njegov prethodnik. Me|u predstavljenim ure|ajima je kineski mobitel za koji se smatra da je najbr`i na svijetu. U pitanju su Intel Atom Z2580 i Z2000. Mobitel ima i Googleov operativni sistem Ice Cream Sandwich.800. Intel Atom Z2000 ne odlikuje podr{ka za HyperThreading ili TurboBoost. Aplikacija }e ponuditi i mogu}nost glasanja za najboljeg igra~a utakmice.3-in~ni ekran napravljen od oja~anog Gorilla stakla te ka me ru od osam megapiksela.2MP. ona je u grupi profesionalnih kamera koje ko{taju nekoliko hiljada dolara. silu i “osje}aj” potpuno neovisno. kada su zvani~nici izjavili da imaju najbr`i “pametni” telefon na svijetu. dok }e za njega biti potrebno izdvojiti izme|u 185 – 225 eura. mogu}nost objavljivanja postova kao i mogu}nost razmjenjivanja privatnih poruka sa fanovima. Njegovi kreatori `ele da njihov robot “nau~i” {to vi{e pokreta u budu}nosti. mart/o`ujak 2012. Robot ARM (Autonomous Robotic Manipulation) ameri~ke agencije DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) je nau~io novih 18 pokreta koji nalikuju ljudskim. mobitel koji ima ugra|en projektor. Do sada se ve} veliki broj korisnika upoznao sa izgledom Timelinea. Nikon D4 . {aku. Ovo se smatra inovacijom koja }e sigurno zainteresirati sve ljubitelje fudbala. Predstavljeni su i mobiteli tajvanskog proizvo|a~a Aplikacija za novosti o Evropskom prvenstvu Zvani~na aplikacija za Evropsko prvenstvo 2012. juna utakmicom izme|u Poljske i Gr~ke u Var{avi. Apple smatra da se vremena i trendovi mijenjaju pa treba i}i ukorak sa njima. ali ga zato odlikuje PowerVR SGX 540 GPU uz 320MHz brzinu radnog takta. Korisnici aplikacije }e imati priliku osvojiti karte za finalnu utakmicu. Ovo je prvi iPad koji }e biti manjih dimenzija u odnosu na prethodne modele i ~ija proizvodnja }e po~eti u toku tre}eg kvartala. Pored toga. kao i mogu}nost snimanja pri 10fps sa automatskim fokusom. pa i spa{avati ljudske `ivote u vojnim operacijama i izvr{avati zadatke opasne po ljude. a pri tome koristi vid. kao i grafi~ki ~ip ili kartica koji podr`avaju DirectX 9 grafiku. Najve}a izmjena u odnosu na prethodni model po pitanju unapre|enja vezana je za videomogu}nosti. a na zid mo`e projektovati fotografije ili video {irok 50 in~a. naro~ito po pitanju korisni~kog interfejsa. poput bu{ilice. Radi se o Nokiji 610 koja ko{ta oko 189 eura i ima verziju Microsoftovog operativnog sistema Windows 7 prilago|enu mobilnim telefonima. Ovaj cilj }e se poku{ati ostvariti razvojem softvera i hardvera koji }e omogu}iti robotu da manipulira objektima u radnom okru`enju.85“ iPad modela po~ne ove godine. One S i One V.8GHz uz Turbo Boost. 6. godi{njem doga|aju za predstavljanje inovacija. po~inje 8. koji sada omogu}ava pregled postova unazad po mjesecima i godinama uz unaprije|eni vizuelni prikaz. full-frame CMOS senzor. podr{ka za Hyper Threading i mo`e biti overclockovan do 1. 1GB memorije (2GB za 64-bitnu verziju). gdje nam se sve vi{e mogu}im ~ini izum robota koji }e se pona{ati skoro. Jo{ jedno iznena|enje je Samsung Galaxy Beam. Tako|er. jedno potpuno druga~ije osvje`enje za ovaj operativni sistem. }e korisnicima pametnih telefona pru`ati ekskluzivne vijesti i klipove oficijelnog sponzora Carlsberga. kao i MultiCAM 3500FX Autofocus senzor koji radi i pri slabom osvjetljenju i manjim otvorima. a kada prvenstvo po~ne. Svaki od njih ima 4. a to su One X. Kupcima }e biti dostupan za nekoliko mjeseci. a imaju}i u vidu da je u pitanju jeftiniji procesor. o~ekuje se iPad 2 verzija sa 8GB skla di {nog ka pa ci te ta u to ku ovog mjeseca i to nakon {to kompanija najavi predstavljanje nove verzije iPada. 16. obezbije|en je jedan Compact Flash i jedan XQD flash. Inovativna kamera }e vjerovatno postati i dio ostalih Nokijinih mobitela. zbog toga je predstavljena i nova jeftinija verzija mobitela iz porodice Lumia. Timeline za poslovne korisnike Facebook je prije nekoliko dana predstavio veliko unapre|enje za poslovne strane koje korisnicima omogu}ava lak{u kontrolu po pitanju izgleda poslovne strane.

net. ~lan .puna i skra}ena firma Mlinsko-pekarska industrija Mlin d. stav 1. lejlak@hoteleurope. Gora`de .251 KM g) Upisani osnovni kapital 2.627.d.849 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja -410.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: UNICREDIT BANK DD MOSTAR KM KM 3383202250044019 1990490005630121 Broj ra~una SPARKASSE BANK DD SARAJEVO Broj ra~una Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.805 KM PASIVA f) Kapital 2. ++387 (038) 22 10 53 e-mail i web stranica.958.582 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici.kagi. Sarajevo.027.o.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Midhat Okovi}.vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Okac d.249.00 KM g) Upisani osnovni kapital 25.adresa sjedi{ta Sinica br. Gora`de. direktor II .~lan . e-mail i web stranica. S. 6.141 KM g) Rashodi 1. Lukovo polje 54 .o.909 obi~nih dionica.com. Sarajevo .d.F. Gora`de. broj 37/09). Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. Pravilnika o sadr`aju. BA393383204890493726 .408. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira cmitenta („Slu`bene novine FBiH“.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa . Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja. Kurtovi} Almas.00 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10. Pravilnika o sadr`aju.627 KM i) Kratkoro~ne obaveze 343.273 KM h) Teku}a sredstva 283. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje. i 2.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Rasim Bajrovi}.broj emitovanih vrijednosnih papira 330. GPD "DRINA" d. USTIKOLINA .T.231 b) Upisani osnovni kapital 4. -dionica emitenta s pravom glasa IF „Bonus“d. 2012.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani. Bahto Hamid.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano — revizija u toku DIREKTOR Munib ^au{evi} Ismet Bukva. 5 .950 KM IV . sekretar Dru{tva II .675.334 (22. a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.puna i skra}ena firma na va{em ekranu! PO[TOVANI ^ITAOCI! Od 16.OP]I PODACI O EMITENTU .00 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 2.887.W.805 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1. Sarajevo. direktor.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . nominalne vr.958.467.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu.I.425. XII 2011.F.1. mart/o`ujak 2012.adresa sjedi{ta Vladislava Skari}a br.027.723 e) Ukupno pasiva 7.413. 29.UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR. na adresu pretplata@oslobodjenje. UNCRBA22XXX.093 % i postotak vlasni{tva u emitentu III .00 KM i) Porez na dobit 209.broj emitovanih vrijednosnih papira 223.ba . Pravilnika o sadr`aju. Ustikolina .I. III .628 d) Kratkoro~ne obaveze 831.124.~lanovi uprave Munib ^au{evi}.00 KM IV. aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. 32/2007) objavljujemo Dobro jutro uz GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2011.00 KM PASIVA f) Kapital 28. Bahto Hamid . Kasim Bajrovi}. 033/580-580.20) i nominalna cijena .broj telefona i telefaksa. stav 1. a preko DEUTSCHE BANK AG.puna i skra}ena firma „Europa“ d.firma i sjedi{te vanjskog revizora Fercon d.W. Trg Barcelone 1 .d. mpimlin@bih.489.v. ta~ka a. v.broj telefona i telefaksa.d.T.035. ~lan.predsjednik.687. v.582 PASIVA a) Kapital 3.479. U skladu sa ~lanom 4.ba .~lanovi uprave Vlaj~i} Hajrudin . CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE 6 MJESECI 12 MJESECI Za uplate u bankama u BiH. www. Ustikolina.00 KM h) Dugoro~ne obaveze 16.958.943 b) Rashodi 2. MPI “MLIN“ d.969.~lan. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o REVIZIJA U TOKU finansijskim izvje{tajima VD DIREKTOR DRU[TVA Hajrudin Vlaj~i} I . predsjednik. Gora`de.425.F. br. 033-580-553. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo. e-mail i web stranica: Tel/fax. 14.476. [emso Temin. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA I .782.883. Gora`de.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .974 redovne dionice i nominalna cijena 25. direktor U skladu sa ~l.386. I . direktor II .877.00 KM i) Kratkoro~ne obaveze 3.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .327 c) Teku}a sredstva 906. a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 6. Deljo Zijad.240.broj telefona i telefaksa.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani.542 KM h) Dugoro~ne obaveze 82.hoteleurope.o.00 KM j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 1.W. ta~ka b. Sarajevo.682.vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Rasim Bajrovi} sa 98. 038/221-145.OP]I PODACI O EMITENTU . I . S. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2. dionica emitenta s pravom glasa "OKAC" d.d. na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. U skladu sa ~lanom 4.532 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 3.792 c) Dobit/gubitak prije poreza -410. i 2.191 KM h) Dobit/gubitak prije poreza 43.958. Enver Pr{e{ i Rehad Deljo .I. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. ta~ka b. Lejla Kr{lak.015 c) Dugoro~ne obaveze 2.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . i 2. Ul.650. Gora`de . „Europa“ d.o.d.ba .2006.00 KM j) Ukupno pasiva 48.849 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Broj: 83-02/12 Ustikolina.o. 4.30 nominalna vrijednost .~lanovi uprave Ismet Bukva.d.ba .949.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu.42 OGLASI utorak.255 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 7.ba. stav 1.00 KM g) Rashodi 8.905.927 KM j) Ukupno pasiva 2.broj emitovanih vrijednosnih papira 83. e-mail gpddrina@bih. kao i u inostranstvu.742.o. Durd`i} Mina .31.OSLOBO\ENJE.net.059. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci. 77 KM i nominalna cijena .978.950 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 43.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .adresa sjedi{ta Ustikolina bb. objavljujemo GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.00 KM h) Teku}a sredstva 3.OP]I PODACI O EMITENTU . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH".532.039.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. navesti sljede}e opcije: 60 KM 120 KM 31 EUR 61 EUR UPLATE U INOSTRANSTVU: .d. 2. Sarajevo III .121. FRANKFURT AM MAIN.T.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Deljo Zijad .092.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Okovi} Halil. OSLOBO\ENJE Prilog broj 1. GODINU Gra|evinsko privredno dru{tvo "DRINA" Dioni~arsko dru{tvo Gora`de.687. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 45.993.00 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48.firma i sjedi{te vanjskog revizora Dru{tvo za reviziju "EXPERT" Zenica.d.

jedan od najve}ih filozofa 20. 1900. `ivota i svijeta koja preko: vjere. vrijednosti. (“Sto godina samo}e” “Ljubav u . a Portugal se odrekao pretenzija prema Kanarskim ostrvima. mart/o`ujak 2012. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (3) FELJTON NA DANA[NJI DAN Ro|en italijanski vajar. 2001. U prirodi ~ovjek je Halifa-Povjeritelj nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. ~ovjek i dru{tvo stvoreni od istog Stvoritelja. 1629. dru{tva. 1992. “Filozofija slobode”. samo Allahu u slobodi potpuno predani i pokorni rob. vjerozakona. kulture. ali isto tako i neraskidiva veza. pravim vjernicima. vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Spaho. proporciju i mjeru remeti i u sebi. mije{a mitove. Njema~ki car Ferdinand II Habzbur{ki izdao Edikt o restituciji. i postao najpopularniji ruski filozof na Zapadu. prilago|eni i upokoreni ljudima. 658 ameri~kih bombardera zapo~elo u Drugom svjetskom ratu danono}no bombardovanje Berlina. spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. Sloboda „Od“ je destrukcija i negacija `ivota. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. do 1942.u dru{tvu ireverzibiliteta. zvani ljudsko dru{tvo. organskih.u dru{tvu pored instikta. svijest. isti Vladar i isti Odr`avatelj. 1999. univerzum uvijek po nu`di i Allahovoj Odredbi. “Mikelan|elo”. koristiti. red i poredak ne remeti ni u sebi ni u dru{tvu. Umro 23. pribli`ava Allahu. egzistencije. {to je zabluda politeista. dra” “Ciganin i . Na`alost. neposredno i direktno dariva svjetlost. a nikada ih ne treba izjedna~avati i nepomirljivo suprotstavljati. svijeta. H. nakon dvomjese~nih borbi s vladinim snagama. tagutu. Mno{tvo je njegovih ~lanaka. Spaho“. anorganskih. ljudskosti i dru{tvenosti. solidarnosti. pjesni~ke i druge gra|e. koja je stekla nezavisnost u okviru Komonvelta. “^ovjek i ma{ina”. slobodni. {to je fikcija nevjernika. a ~ovjek red. marta 1948. Mo}ima i Znanjem slu`i i koristi ~ovjeku i dru{tvu. 1475. slikar. arhitekta i pisac Mikelan|elo Buonaroti. posljednji od vo|a maoisti~kog gerilskog pokreta Crveni Kmeri. U Toledu potpisan sporazum kojim je [panija priznala portugalsko osvajanje Maroka. Tu neraskidivu vezu ~ini isti Stvoritelj. {to je i bio uzrok sukoba. potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista (“Nikad nedjeljom” “Fe. Hans Bete Fehim ef. poroka. napustio je sovjetsku Rusiju 1922. me|u kojima su Merilin Monro. D`ejn Mensfild. najvi{e je doprinio da latinoameri~ka literatura do|e u centar pa`nje svjetske kulturne javnosti {ezdesetih godina 20. a prvi je na bosanski jezik preveo „1. svrhom. solidarnosti. Obradio je vi{e od 1.{. zauzeli ameri~ku tvr|avu Alamo u Teksasu. svih stvorenja i stvorenih svjetova slobodan. U prirodi vlada Sunnetullah-Determina zam . Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio Kada se uspore|uje. iskrenim. intuicija. godini umro najpoznatiji brazilski plejboj @or`injo Genl. izo bli~enosti i apsurdu `ivota. isti Gospodar. sluge.OSLOBO\ENJE utorak.u dru{ tvu odre|ena djelomi~na sloboda i slobodna volja . emocije i pamet. {ejtanu. Odredbom. zajednice. koji je osvojio poznate ljepotice. i zato samo Njemu trebaju robovati. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. nakon jednonedeljnih sukoba Indusa i muslimana u kojima su poginule 803 osobe. poslanicima i vjerovjesnicima D`ennetu. ~ovjek i ljudi nikada ne smiju ni gospodariti prirodom. jedan od najopasnijih kompjuterskih virusa. dominiraju instikti . u jurnjavi vjernika poginula su 34 muslimanska hodo~asnika. biljnih i `ivotinjskih svjetova ateisti-nevjernici i politeisti-mu{rici imaju u kodnim ~ipovima dvije neotklonjive zablude: Nevjernici-Mulhidi da ostane. Romi [najder. To je cijena ljudske slobode. a zatim postao klju~na figura u razvoju prve atomske bombe. tako Allah d`. poredak. Osnovao je 1890.500 rukopisa teolo{ke. 1994. u prirodi unutar `i vo tinj skih svje to va. koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju “Dajmler-Benc”. Svemir i priroda su po sadr`aju. [to se ti~e kosmosa. vi{ebo{ci-idolopoklonici bi da budu robovi. konstruisao prvi automobilski benzinski motor. od Allaha stvoreni i ~ovjeku i ljudima povjereni. to ~ovjek i ljudi u svjesnoj i spoznatoj nu`nosti na slobodan na~in trebaju biti predani i pokorni samo Bogu. Hand`i} je imao devizu: „Slu`iti i robovati samo Allahu a kad god se i koliko god se mo`e u ime Allaha biti na korist insanu. Francuska priznala Vijetnam kao nezavisnu dr`avu u okviru Indokineske federacije. Biv{e britanske kolonije Zlatna Obala i Togoland ujedinjene u dr`avu pod nazivom Gana. Priroda Allahovom Voljom. jedan od glavnih vo|a ilegalne Oslobodila~ke vojske Kosova. Pravom putu i ispravnom `ivotu. 1980. 6. Najkra}e. sudbine. U SAD-u umro fizi~ar i laureat Nobelove nagrade Hans Bete. mnogi ljudi zaboravljaju da sloboda mo`e biti sloboda Za i sloboda Od. i u prirodi. profesor na Moskovskom univerzitetu (1920). autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti. vijeka. ~inovnici i hizme}ari svijeta i stvorenja. 2007. smisla i cilja `ivota koja pribli`ava ~ovjeka i dru{tvo: anarhiji. harmoniju. Mehmed ef. jasno i precizno. uz granicu s Tajlandom. a ne predati univerzum. veoma anga`ovana {ezdesetih godina 20. pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane. `ivot i nafaku svakom stvorenju. esencije. U sukobima sa srpskim snagama bezbjednosti na Kosovu ubijen Adem Ja{ari. U 89. “O ropstvu i slobodi ~ovjeka”). saradnje. Sloboda „Za“ je afirmacija i realizacija ~ovjeka. Tokom opsade koja je trajala 13 dana poginulo je svih 156 Teksa{ana. Rita Hejvort i Anita Ekberg. vijeka. Poletjev{i iz vazduhoplovnih baza u Velikoj Britaniji. Umro njema~ki in`enjer Gotlib Vilhelm Dajmler. savjest. 43 Neraskidiva veza U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. univerzum. To je Abdullah ili ~ovjek kakvog je Allah stvorio i kakav treba. Na sjeveru Kambod`e. ka`e se izme|u prirode i dru{tva postoji uo~ljiva razlika. magiju i realnost. zajednici i ljudima. u slobodi Umrla gr~ka glumica Melina Merkuri. pod uslovom da joj Njema~ka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. ni izvan. prirode. Ro|en ruski filozof Nikolaj Aleksandrovi~ Ber|ajev. zrak ili vazduh.[erijatullah preko Irade i d`uzije: u prirodi su zakoni reverzibiliteta . ~estitim i dobronamjernim ljudima. 1953. priroda i ljudski svijet. 1927. na od Njega odre|eni i Poslanika pokazani na~in. kojim je protestantskim knezovima nalo`eno da vrate Katoli~koj crkvi sve posjede zaplijenjene od 1552. (Sutra: U~enja mudraca) 1882. je svaku generaciju ljudskog roda slijedom jedne iza druge u~inio halifama na Zemlji. ve} zajedno sa njima sa~injava jedan jedinstven. Garsija Markes Cijena slobode Priroda. ubijeno je 115 {iitskih hodo~asnika koji su se uputili u sveti grad Kerbalu. 1957. d`entlmen”). a sebe kraljem. 1946. Kao {to ima {est temelja Imana-vjerovanja ili {est imanskih {arta. ju`no od Bagdada.001 no}“. samo On ih je stvorio sa Ro|en kolumbijski knji`evnik Gabrijel Garsija Markes. zemlju iz koje rastu svi plodovi i usjevi. ljudi. Na korist ljudima Nijanse na relaciji priroda-~ovjek su sljede}e. dru{tva. muslimana toga doba. proizvo|a~a presti`nih automobila mercedes. izo pa~enos ti. perver zi ji. 1998. Dakle. “Smisao istorije”. vjerujemo. nakanom. niti joj robovati. 1480. Georgij Maljenkov poslije smrti Josifa Staljina postao sovjetski premijer i prvi sekretar Komunisti~ke partije. a ~ovjek u pone~emu u slobodi i vlastitom izboru. u univerzumu i na Zemlji Allah d`. Pisac “magi~nog realizma” `anra koji . tokom ~ijeg je re`ima u drugoj polovini sedamdesetih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. razum. Meksikanci. Vlasti u Indiji uspostavile kontrolu nad zapadnoindijskom dr`avom Gud`arat. Mislilac hri{}anske inspiracije. pored svih `ivotnih izazova i isku{enja. koji je pobjegao iz nacisti~ke Njema~ke. 2004. napao je hiljade kompjutera {irom svijeta. Pripadnici angolskog pobunjeni~kog pokreta UNITA zauzeli Huambo. poretka i zakonitosti-Sunnetullaha. Njen i njihov zajedni~ki Gospodar je Bog. `ivimo. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. bescilju. historijske. Kako su priroda. dru{tva. dru{tvenog i dru{tvenosti. autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. 1944. ni sa strane svemira i prirode. reda i poretka. saradnje. Tokom hodo~a{}a u Meku. strasti. besmislu. pet osjetila. 1993. isti Izvor nafake. vodu ili ki{u. 1941. prilago|eni i primjereni. ~ovjeka. U okviru istog reda. koji je 1883. 2005. a ~ovjek i dru{tvo bi morali robovati i slu`iti samo Bogu. izravno. kompaniju “Dajmler Motoren-Gezel{aft”. 1836. natjecanja u dobru. i u dru{tvu. etike. dobrih djela i dobro~instva. Francuska knji`evnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar postala je prva `ena ~lan Francuske akademije. nakani i na~inu stvaranja povjereni. reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera. ni ispod. ~ime je po~eo talas dekolonizacije u Africi.{. a povjerenu i prilago|enu prirodu. drugi po veli~ini grad u Angoli. Ljudsko dru{tvo nije ni iznad. straha. Melina Merkuri bi da budu gospodari svijeta i stvorenja. smislom i ciljem. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1982. i u svemiru. poliglot. u Francuskoj (“Hri{}anstvo i klasna borba”. U samoubila~kom bomba{kom napadu u ira~kom gradu Hili. a od sebe. 2002. nagona. Knez Milan Obrenovi} proglasio Srbiju kraljevinom. jedan od najve}ih umjetnika renesanse. unaprijed odre|enom. i D`ehennemu. vijeka u borbi protiv vojne hunte u Gr~koj. Zato u mnogo ~emu podlije`u istim zakonitostima. a u ljudskom dru{tvu Imam-Vo|a ili Lider. radimo i gradimo u ime Allaha za dobro vjere na korist svih ispravnih ljudi i ni na ~iju {tetu. po`uda. namjerni u spoznatoj nu`nosti predani i pokorni Allahov rob. a nisu im kao vlasni{tvo predati.“ Dakle. me|u kojima i legendarni Dejvi Kroket. interesa i koristi prisutna je i Objava. G. 1874. uklju~uju}i i 58 Indusa koji su `ivi izgorjeli u vozu koji je zapalila jedna muslimanska banda. dobrih djela. doba kolere”). um. uhap{en Ta Mok. . Odgovor vjere i vjernika preko Objave i Poslanikove sveukupne vjeroprakse i sistema `ivota jeste ~ovjek kao Halifa me|u stvorenjima i Imam me|u ljudima nije ni Gospodar svjetova i stvorenja niti je njihov rob nego svjesni.

lektor Malko~evi}. Trener: Ned`ad Selimovi}. Su~i} (od 75. Sli~an scenario i u 75. Prijateljski me~: Travnik . Zec (od 70. Ibi{evi} (Stuttgart). Ismir Hajrulahovi} (Hajduk Split). Iskra. Kagawa (Borussia Dortmund). a Red`epi glavom neodbranjivo poga|a za 3:0. Borac. @elje Amar Osim donesenu odluku. Batovanja. Teren te`ak za igru.Mi{i} (77). @eljo i [iroki }e igrati u 14 sati. Derdiyok (Bayer Leverkusen). ‘’@eljeli smo da igra~ zagreba~kog Dinama Halilovi} zaigra za BiH. do 29. Na prvoj prozivci nisu se pojavili Alen Halilovi} i Osman Had`iki}. Kmeta{. E.30. ISKRA: Karanovi}. koji je solidnu igru krunisao golom Batovanje u 22. [iroki Brijeg i Vele`. Kerim Memija (@eljezni~ar). povi} (Kozara). te jedan po dolasku u Ajdov{~inu. Nakon izvla~enja parova u seniorskoj. Li. Karad`a. a u grupi su jo{ selekcije Francuske. BiH je od 24. obavijestili su nas iz plavog tabora. Terzi}. Ribi}. imala je nekoliko dobrih prilika. Fuka). u Slova~koj. {to }e biti prva provjera bh. Jusufba{i}). Samir Radovac (Sarajevo). Varupa. Anes Kurtanovi} (Sarajevo). 2:0 . minuti kada Elvedin Varupa ponovo odli~no centrira. “Da su vremenski uslovi druga~iji. [ari}. me|utim. Schwab (Bayer Leverkusen). . Varupa (63).[iroki Brijeg na TV-u Popovi} je povrijedio lakat s obzirom na to da su vremenski uslovi u glavnom gradu BiH jo{ daleko od idealnih. Marko Simovi} (Leotar). N. gdje Nermin Varupa volejom {alje loptu u mre`u za 2:0. koju vodi nekada{nji trener Travni~ana Ned`ad Selimovi}. Aleksandar Po- Ibi{evi} u timu kola Bh. Kona~an rezultat postavlja Mi{i} nakon sjajnog solo prodora.Red`epi (75). s obzirom na to da }e se ovaj me~ prenositi u`ivo na programu BHT1. Edis Tahiri (Olimpic). marta }e igrati prijateljski susret sa Slovenijom u Ajdov{~ini. septembra doma}in kvalifikacijskog turnira za EP. a nakon Danas `rijeb polufinala Kupa BiH @rijeb polufinala Kupa BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu (prostorije Nogometnog saveza BiH). Red`epi i Mi{i} Dolac na La{vi. Iako su zvani~ni termini za 16. Stuttgart je pobijedio u gostima HSV rezultatom 4:0. Zeko. Adel Halilovi} (RB Salzburg). gdje }e 8. Strijelci: 1:0 . Cassio. Huseinspahi}. [iljak. Pomo}nici: Sead Kahri} (Travnik) i Ladislav Turi} (Novi Travnik). te 19. minuti Elvedin Varupa odli~no ubacuje u peterac gostiju. Zatagi}. Behi}). Sudija: Jasmin Kal~o (Novi Travnik). Najmla|i sarajevski premijerliga{ je za 16. Red`epi. Toprak (Bayer Leverkusen). La{tro. Had`iki} iz be~ke Austrije nije mogao do}i zbog {kolskih oba- veza. Lihovac. u Slova~koj Nogometna reprezentacija BiH do 17 godina okupila se ju~er u Vogo{}i pred odlazak u Ajdov{~inu. Gledatelja 200. Selektoru Sakibu Malko~evi}u javilo se 18 od 20 pozvanih igra~a: Goran Kara~i} (Zrinjski). Omerinovi}). OSLOBO\ENJE Prema izboru Kickera Okupila se U-17 nogometna reprezentacija BiH Nisu se pojavili Halilovi} i Had`iki} Izabranici Sakiba Malko~evi}a 8. koji brani trofej u najmasovnijem takmi~enju. naravno da bismo izabrali no}ni termin. 3:0 . Mi{i}. To je potvrdio je i spor tski di re ktor Olim pi ca Mehmed Janjo{. Amar Heri} (^elik). Almir Aganspahi} (Olimpic). Trener Husnija Arapovi} je u prvom poluvremenu izveo drugi tim.N. ovo je drugi put da se nije odazvao i te{ko da }e dobiti novu priliku’’ izjavio je se. 14. @eljo . Amar Burovi} (Sarajevo). a ju~er su o tome obavijestili i Prijedor~ane. Oru~).44 SPORT utorak. kolo prijavio ~itlu~ki stadion Bare. Karali} (od 70. Marko Mihojevi} (Leotar). Kova~evi}. Varupa. Seferovi} (od 75.30 i 17. reprezentativac i napada~ Stuttgarta Vedad Ibi{evi} uvr{ten je u tim 24. N. Handan. ^elik. Kova~ (od 75. Mladen Perovi} (Slavija). kola Bundeslige. Maroh (Nurnberg). bi}e obavljen i `rijeb polufinala u omladinskoj konkurenciji. Peji} (od 75.Batovanja (22). Susret protiv Slovenije bi}e prva provjera kadetske reprezentacije BiH za kvalifikacije za EP 2013. ali u ovakvoj situaciji bili smo primorani izabrati termin u 14 sati. Naime. TRAVNIK (prvo pol): Fejzi}. 6. Gundogan (Borussia Dortmund). Malko~evi}u se odazvalo 18 igra~a Slu`beno potvr|eno Olimpic i Rudar u ^itluku Sljede}eg vikenda po~inje proljetni dio nogometne Premi jer li ge BiH. Jele~. ENI news Der bi pro lje tnog di je la prvenstva izme|u @eljezni~ara i [irokog Brijega igra}e se u 14 sati. kola Bundeslige: Leno (Bayer Leverkusen). Jedina tamna strana me~a bila je povreda Popovi}a u fini{u susreta. “O razlozima ovakve odluke }e se vi{e govoriti na pres-konferenciji koja je zakazana za ~etvrtak” rekao je Janjo{. a na{ reprezentativac je u~estvovao u tom uvjerljivom trijumfu svog tima sa jednim pogotkom i asistencijom. Varupa.30. odli~ne asistencije Cassia. kolo sezone 2011/12. Kiessling (Bayer Leverkusen). . Gr~ke i Slovenije. a plavi su odlu~ili igrati po danu. mart/o`ujak 2012. 4:0 . Popovi} (od 80. Gurbeta). Dino Vrdoljak ([iroki Brijeg). ali se napada~i nisu sna{li po veoma te{kom terenu. U 63. Adem Hod`i} (Dinamo Zagreb). kadeta za kvalifikacije za EP 2013. Goran Ratkovi} (Borac). Javni servis je @elji ponudio termine od 14 sati. J. Idealni tim 24. Drugo poluvrijeme: Fejzi}. ^ehaja). prema izboru novinara Kickera. U drugom dijelu Travnik igra sa prvom postavom koja je dominirala svih 45 minuta. Me|u ~etiri najbolje ekipe plasirali su se @eljezni~ar. a stradao mu je lakat u jednom o{trom duelu. marta odi gra ti pri ja telj ski me~ s vr{njacima iz Slovenije. Oru~ (od 65. a uta kmi ca izme|u Olimpica i Rudara iz Prijedora igrat }e se u ^itluku. U generalnoj provjeri pred nastavak prvenstva Travnik je ubjedljivo savladao prvoliga{a iz Bugojna. minuti. Terzi}). Emil Gluhali} (Zagreb). Mla di bh.Iskra 4:0 (1:0) Derbi na Grbavici u 14 sati Selimovi} do`ivio debakl protiv svojih Golove za Travnik postigli Batovanja. no go me ta {i }e pred odlazak u Sloveniju obaviti dva treninga na pomo}nom terenu stadiona Ko{evo. Pretpostavka je da su temperature u minusu nakon zalaska sunca” objasnio je menad`er . u kojoj sudjeluju: Borac. Trener: Husnija Arapovi}. Sloboda i [iroki Brijeg. Kuzmanovi} (Stuttgart). Oru~. Castro (Bayer Leverkusen). Simeunovi}. ali on }e vjerovatno nastupati za hrvatsku reprezentaciju.

Z. ali sam opti- mista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. Postigli su u tih sedam kola samo osam golova. samo je pitanje kada }e usko~iti u mom~ad. u dugoj prvenstvenoj pauzi igra~i koji su odranije u bordo sastavu dru`ili su se sa novim ~lanovima na pripremama u glavnom gradu. no kao profesionalci pru`i}emo maksimum. a o~ekujem da }emo posti}i najbolji mogu}i rezul- Franck Ribery nakon poraza od Bayera Slomljeni smo vrlo lo{a. je~i su Vedrana Je{e. i 1992. na Pecari. “Ovo je jednostavno sr. manje ~ak i od Augsburga i Freiburga. Sada kada je to slu~aj. ali mo`da nisu o~ekivali da }emo odraditi dobru polusezonu. Sada igramo neki 4-1-3-1 sistem i treba nam neko vri je me da to po hva ta mo. gdje Asmir Sulji} ne}e biti u kombinaciji zbog kartona. mada je svjestan da }e pojedini biv{i igra~i Sarajeva. stoper Sarajeva. a poznato je da u 1. ~ija ekipa . utakmica je ve} u subotu i mo`e se desiti da se cijela sezona rije{i u nekoliko prvih sedmica” smatra Je{e. Imamo mi tu Slavka Brekala. Idemo na pobjedu. konstatovao je Torlak. Treba pozitivno razmi{ljati. tim rije~ima bi se najbla`e mogla opisati igra [irokog u generalnoj probi protiv Zrinjskog (poraz od 1:0) pred nastavak Premijer lige BiH. Trenutne pozicije dva tima na tabeli pokazuju da smo kvalitetniji. Vidje}emo kako }e to sve izgledati u prvom kolu nastavka prvenstva kada gostujemo u Tuzli. A sada smo slomljeni” iskren je bio francuski reprezentativac. Pri`eljkujem da navija~i gostuju}ih ekipa budu u mogu}nosti posmatrati svoje ekipe na svim terenima. godine. [iroki u prvom kolu gostuje @elji. a nakon sedam kola prolje}a za aktuelnim prvakom imaju ve} sedam bodova zaostatka.umor. Vedran Je{e vjeruje u mogu}nosti svoje ekipe uo~i nastavka sezone Sedin Torlak. stoper [irokobrije`ana i dodaje kako je jedan od faktora lo{e igre protiv Mostaraca .“ Torlak je naglasio da Slobodu posmatra kao protivnika u cjelini. jer mi smo zaista dobro uigrani. ima jako te`ak raspored. “Trenira. ali mora se znati da smo promijenili i taktiku na koju se nije tek tako lako navi}i. Brat dugogodi{njeg razigrava~a [irokobrije`ana Wagnera. morao je snimati to. s obzirom na to da idu u goste najboljoj ekipi jesenjeg dijela sezone . odnotat. ali sam optimista da mo`emo osvojiti tri boda koja bi nam puno zna~ila u proljetnom dijelu prvenstva. jasno je da ja atmosfera u Münchenu . ovisi}e to o nalazima. 6. ali vjeruje da [iroki mo`e odgovoriti pritisku.OSLOBO\ENJE utorak. U prvih {est kola gosti smo u ~etiri me~a. marta igra protiv Borussije Mönchengladbach. na nas su svi maksimalno motivirani” kazao je Je{e. godini. U polufinalu njema~kog kupa Bayern 21. ~eka nas te`ak raspored. u svakoj situaciji znamo `mire}i {to }e drugi napraviti. Prema njegovim rije~ima. Iskusni stoper Vedran Je{e priznaje kako je ekipa djelovala lo{e. Bi}e te{ko. Me|utim. SPORT 45 [irokobrije`ani u problemima ~ekaju derbi na Grbavici Upitan nastup D`idi}a U generalnoj probi pred gostovanje na Grbavici [iroki pora`en od Zrinjskog sa 1:0: Odgoda prvenstva definitivno nam nije odgovarala. J. RA[IDOVI] Treba biti optimista: Sedin Torlak sno u borbi za najvi{i plasman. [ef struke Dragan Jovi} isprobao je nove igra~e koji bi trebali koristiti timu u nastavku prvenstva.. Li. Bayer je bio bolji sa 2:0. Bajano je poja~anje Da sve nije sve tako crno u [irokom. On smatra da je gostovanje na Tu{nju tradicionalno neugodno za premijerliga{a sa Ko{eva. D`idi}evo iskustvo “Presko~io je bio trening. a tu je i polufinale Kupa. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo Bi}e te{ko. “Umor je jedan od faktora. koji je kako tvrdi Torlak. Mislim znaju svi tko je i {to [iroki. s kojim je tim sa Pecare osvojio prvi od dva naslova prvaka.! Pro{le smo sedmice nakon pobjede protiv Schalkea svi bili sretni. od koje je ove sezone izgubio oba prvenstvena duela. Sarajevo je specifi~an klub u kojem su uvijek visoke ambicije i o~ekivanja navija~a. uvijek nabrijan u duelima starih rivala. Naime. Tempirali smo formu za sedmicu koja je iza nas” tvrdi . S obzirom na nimalo obe}avaju}e stanje u Bundesligi i Ligi prvaka. ali smo svjesni da to ne igra presudnu ulogu. koji }e vjerovatno propustiti duel protiv @elje. Bio je to ve} {esti poraz Bavaraca u Bundesligi ove sezone. “Ima tu sve ga. Pri pre mni me~evi dru ga~iji su od zva ni~nih. U subotu je najtrofejniji njema~ki klub pora`en u Leverkusenu. a mana je to {to nas svi dobro znaju. Bayern zaostaje sedam bodova za Borussijom D: Franck Ribery Nema kraja posrtanjima Bayerna u 2012. Nadam se da }e najbolji biti u po~etnoj formaciji za me~ protiv tuzlanskog tima“. mart/o`ujak 2012. no pitanje je koliko je spreman odmah usko~iti u vatru. Cjelokupnu situaciju ote`ava i povreda Ivice D`idi}a. [teta. odradi}emo dva treninga u utorak. rekao je Torlak Stoper Fudbalskog kluba Sarajevo Sedin Torlak izjavio je da je aktuelni bh. a najbolje ju je opisao Franck Ribery.. rekao je Torlak. sigurno je da }e biti poja~anje. ali od go da prvenstva definitivno nam nije odgovarala. tvrdi Vedran Je{e Operacija nije uspjela. „Prijatelji smo sa nekada{njim suigra~ima. Almir [migalovi} i Damir Had`i}. lako bi se moglo dogoditi da Bavarci drugu godinu zaredom ostanu bez ijednog trofeja. omiljenog igra~a Brazilca Bajana. Kada se tome doda i da su izgubili od Basela (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. . . Kako god bude. Jesenji dio sezone zavr{ili su s tri boda prednosti pred Borussijom Dortmund. ~ime bi takmi~enje u Premijer ligi bilo na ve}em nivou“. Nije sigurno da }e biti spreman za @elju. ali D`idi}evo iskustvo u utakmici kakva nas ~eka na Grbavici bilo bi zaista dobro imati” ri. {to im se posljednji put dogodilo 1991. dokazao je povratak. ^itluku i Opatiji. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana. „Jedino mjerilo bi}e gostovanje kod Slo bo de. kao {to su Mirza Rizvanovi}. Ostali su zdravi i spremni. priklju~io se treninzima nakon {to je prethodno zapo~eo pripreme sa ruskim Khimkijem. viceprvak imao dobre provjere u pripremnom periodu koje su poslu`ile za uigravanje ekipe po{to je ona do`ivjela znatne promjene u pauzi izme|u dvije polusezone.@eljezni~aru. osim kontrolnih utakmica. „@elimo ostati u vrhu. imati dodatni motiv da poka`u fudbalsko znanje ako budu nastupili u narednom duelu. kolu moraju biti pravi. pacijent umro. Umor [iroki je izgledao zabrinjavaju}e lo{e. a ~eka ih i gostovanje kod Borca.

Njegova ekipa je pora`ena sa 2:0. Benfica }e uzvrat osmine finala Lige prvaka morati igrati bez ar gen tin skog sto pe ra Ezequiela Garaya. Podsje}anja radi. Do- datne pretrage pokazale su da je rije~ o i{~a{enju koljena. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. rekao je trener Benfice Jorge Jesus hom. Maxi Pereira. koji je zavr{io bez pobjednika (1:1).Milan (0:4). postigao je hat-trick u visokoj pobjedi protiv Palerma. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e. Nakon 90 minuta sjajne utakmice i borbe u Rusiji. Milan bi postizanjem jednog go la pot vrdio pro laz me|u osam najboljih timova Starog kontinenta. Mo`da na~inim neke izmjene u startnoj formaciji i od po~etka krenemo ofanzivno kako bismo {to prije dali gol. teren. 6. U tandemu sa Robin- REALNE [ANSE PROTIV ZENITA Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. U susretu Seville i Atletica iz Madrida. . dok je Arsenal slavio trijumf protiv Liverpoola 2:1. Nocerinom i Boatengom bi}e velika opasnost za Arsenal.Zenit (prvi me~ 2:3). Sve je mogu}e u ovakvim utakmicama. Zvani~ne potvrde jo{ nema. te je nje gov nas tup bio upi tan. Garay je sredinom drugog poluvremena duela protiv Porta {epaju}i napustio teren te se posumnjalo u ozbiljniju povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za tim u revan{u protiv Zenita iz St. Arsenal . Glavni adut Arsenala: Robin van Persie na treningu sa Theom Walcottom Reuters Milan ovjerava prolaz dalje Ukoliko budemo prikazali izvanrednu igru kao protiv Tottenhama. na lis ti po vri je|enih igra~a pridru`ila su mu se jo{ dvojica bh. kada su nadigrali topnike. minuti. Strateg Zenita Luciano Spalletti pola`e nade u Romana [irokova. a prve informacije koje dolaze iz Italije govore da }e veznjak Rome s terena odsustvovati nekoliko sedmica. a tek se o~ekuje kona~na procjena njegove povrede. koji je 2009. Stoga Zenit te{ko mo`e o~ekivati prolaz igraju}i na 0:0 i treba o~ekivati jo{ jednu uzbudljivu utakmicu i sjajne poteze portugalskih i ruskih majstora. koji }e biti glavni adut trenera Arsena Wengera u uzvratu na Emiratesu. Peterburga. a onda i gradski derbi izme|u Rome i La zi ja. no svi timovi imaju oscilacija. a otkako se ustalio u prvoj ekipi Bayera i odigrao ~etiri utakmice za Njema~ku. Na drugoj strani. a on je igru napustio u 57. kazao je trener Arsenala Arsene Wenger Fudbaleri Arsenala do~ekuju ve~eras Milan u revan{u osmine finala Lige prvaka. koji je povrijedio koljeno. Zenit na revan{ u Lisabon nosi minimalnu. Nismo u dobroj formi. Pjani} je sa terena iza{ao uz bolnu grimasu na licu. veznjak Rome se i uo~i utakmice BiH Brazil po`alio na povredu. reprezentativaca Miralem Pjani} i Emir Spahi}. iskoristio je klauzulu u ugovoru koja mu je omogu}avala da originalni ugovor na pet godina produ`i na jo{ jednu dodatnu. dok te`ina povrede Emira Spahi}a jo{ nije poznata Nakon Senada Luli}a. Me~evi po~inju u 20. Nismo u dobroj formi. Danka Lazovi}a i Aleksandra Ker`akova. U posljednja ~etiri me~a imali smo tri poraza i remi. Nemamo {ta izgubiti. Obje ekipe zabilje`ile su pobjede proteklog vikenda u nacionalnim prvenstvima kada je Milan nadigrao kao gost Palermo sa ubjedljivih 4:0.5 miliona eura.46 SPORT utorak. Ukoliko budemo prikazali izvanrednu partiju kao protiv Tottenhama. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. pauzira nekoliko sedmica. koji je najprije propustio prijateljski me~ protiv Brazila. reprezentativaca Luli}u se pridru`ili LIGA PRVAKA Arsenal u (ne)mogu}oj misiji stizanja 0:4 Pjani} i Spahi} Pjani}. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. Miralem Pjani} gradski derbi protiv Lazija ne}e pamtiti po dobrom. mo`emo se nadati ~udu jer imamo kvalitetne napada~e” kazao je Wenger. “Lars je vrlo va`an igra~ za na{ tim sada. Gosti ne mogu ra~unati na Portugalca Dannya. OSLOBO\ENJE Povrede bh. Sportski direktor Bayera Rudi Völler izrazio je za Bild zadovoljstvo obavljenim poslom. uz dva gola Robina van Persieja. odlu~io je istr~ati na J. Rossoneri imaju ogromnu prednost od 4:0 iz prvog duela. koji je povrijedio sko~ni zglob desne noge. a Ker`akov. a prije toga pru`io veliki doprinos trijumfu reprezentacije [vedske nad Hrvatskom u prijateljskom susretu. Spahi} je zbog ove povrede propustio ju~era{nji trening svoje ekipe. Me|utim. Obje ekipe pokazale su da su im napadi bolji od odbrana. dok poja~anje iz Arsenala Andrej Ar{avin nema pravo nastupa u Ligi prvaka.45 sati. Semak ruskog tima. ~ak ~etiri Sevillina igra~a su po vri je|ena. zbog povrede butnog mi{i}a. stigao u redove apotekara iz Münchena 1860. ali i u budu}nosti.” . Li. no ve} danas }e Pjani} navodno bi ti pod vrgnut de ta ljnim li je~ni~kim pregledima nakon kojih }e mnogo toga biti jasnije. koji se povrijedio u derbiju portugalskog prvenstva u kojem je pora`ena protiv Porta rezultatom 3:2. Pobjeda je neophodna za vra}anje samopouzdanja. je trener Benfice Jorge Jesus. Luisao su aduti portugalskog sastava. ali moramo vjerovati da mo`emo na~initi podvig. napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} je u fenomenalnoj formi. prenosi Bild. Bender produ`io s Bayerom Njema~ki fudbaler Lars Bender produ`io je ugovor s Bayerom iz Leverkusena do 2015. Parovi: Benfica . koji nisu iskoristili nekoliko prilika da ubla`e visok poraz. To izgleda nemogu}e. godine. Veznjak. Cardozo. Vidje}emo da li se tim oporavio od poraza. ali va`nu prednost. njegova tr`i{na cijena porasla je na 11. no svi timovi imaju oscilacija” rekao . Bender (22) je doveden u klub za 2. Pjani} se povrijedio u derbiju protiv Lazija Vjera u podvig “Poku{a}emo nadoknaditi minus iz prvog me~a. “Moramo pro}i dalje jer imamo realne {anse protiv Zenita. mart/o`ujak 2012. [irokov. Neizvjesno u Lisabonu Benfica }e na stadionu Da Luz loviti zaostatak od 3:2 s kojim je portugalska ekipa stigla iz Rusije prije tri sedmice. a me|u njima je bio i kapiten na{eg nacionalnog tima Emir Spahi}.

tj. Ponekad moramo popraviti stvari koje na nas utje~u izvan terena da bismo popravili svoju igru na terenu’’ . Poredak:1. a tri dana nakon toga kre}e play off prvenstva Srbije” kazala je nakon me~a Ma. Liga 6 i vjerujem da mo`emo do duple krune” istakao je Durmi}. .Golden State 83:75. Povratak klasici Aktuelno . godine. godine u re`iji velikog Magica Johnsona (24-17-17). te da pri`eljkuje da se idu}e godine uklju~e klubovi iz Hrvatske. produ`etak. 3. 7.Travnik 73:76. barem tako tvrdi. Odom je 22. ali i finalu. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. Drugo mjesto za nas kao da je titula. februara bez posebnog razloga napustio klub i rekao da mora otputovati. pet asistencija i {est izgubljenih lopti. Narednog vikenda o~ekuje nas u Banjoj Luci zavr{ni turnir Kupa BiH gdje }emo poku{ati odbraniti titulu iz pro{le godine.000 prisutnih u Gradskoj areni. Onda poslije toga ide i prvenstvo. naravno da smo sre}ni.@ivinice 78 56:53. [to se ti~e same utakmice. Charlotte . Philadelphia . Travnik slavio u Grada~cu Kao da je titula Eldar Durmi} Durmo. slobodna je bila ekipa Zenice. produ`etak. ‘’Bila je to zaista osobna stvar kojoj sam morao prisustvovati. ali i nekih drugih zemalja gdje se igra ozbiljna ko{arka.Od`ak 101:55. rina Maljkovi}. rije{io stvari koje su ga mu~ile te se vratio u sastav u utakmici protiv Utaha koja je bila na rasporedu u subotu. DAJI] Marina Maljkovi}: Nema vremena za slavlje pom ambijentu. Oni }e obilje`iti ovu godinu Predstavljamo . rekao je trener ^elika Eldar Durmi} 47 Marina Maljkovi}. a imaju evroliga{a. @ivinice 78 19. U sve tri utakmice su Sunsi nadoknadili dvocifreni zaostatak. Dobri doma}ini Na ovaj na~in su pokazale koliko im je va`na pobjeda nad ^elikom koji se ove godine pokazao kao odli~an rival. Deron Williams demolirao Bobcatse Predstavljamo . Sama utakmica bila je veoma tvrda. ali i dugotrajnim aplauzom i svoj tim pokazav{i koliko cijene zalaganje na terenu. SPORT A2 liga Sjever Nismo uspjeli pobijediti. Rezultati:Boston . Gradina Koteks-Trica . na cjedilu. te senzacionalne u~inke Rajona Ronda i Derona Williamsa. Ovaj potonji je u gostuju}oj pobjedi svog New Jerseya protiv Charlottea (104:101) postigao nevjerojatnih 57 ko{eva. “Drago mi je {to se finale igralo u prelijeFoto: M.Honda Civic 2012. Oko 3. nazvale su sa parketa kolegicu i pjevale joj slavljeni~ku pjesmu. 8. Travnik 18.Denver 94:99. LA Lakers . ali i da se ekipa borila do kraja. Sru{io je time klupski rekord koji su dosad dijelili Mike Newlin i Ray Williams s 52 poena. Odom se izvinio saigra~ima Ko{arka{ aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa Lamar Odom izvinio se saigra~ima {to ih je napustio bez pravog obrazlo`enja na desetak dana kako bi sredio neke svoje privatne probleme. u posljednje ~etiri minute ponestalo im je snage te je Partizan zaslu`eno do{ao do pobjede. Od`ak 18. Odom je. me|u kojima oko 600 ~lanova navija~ke skupine robija{i. ali smo se dobro borili. 6.New Jersey 101:104. koja se uistinu ove sezone bori s formom. Sloboda 21. Sigurnu pobjedu ostvarila je vode}a Sloboda u Kaknju. ali vremena za slavlje nemamo jer nas u ~etvrtak ve} o~ekuje Kup Srbije koji `elimo da osvojimo kao i pro{le godine. trener ^elika. 10. Drugo mjesto za nas kao da je titula. a pala je i pokoja suza radosnica. Rezultati: Litva . Odmah po preuzimanju dva pehara. Los Angeles Lakersi su u svom Staples Centeru nadigrali Miami s 93:83 uz 33 ko{a Kobea Bryanta koji je igrao tre}u utakmicu s maskom zbog slomljenog nosa. Beogra|anke su ve}i dio susreta vodile. ^estitam ekipi ^elika na dobroj igri tokom cijele sezone. ~ime je ostavio svoju ekipu. trenerica Partizana. U pripremi za utakmicu rekla sam djevojkama da je fantasti~no {to }emo igrati pred publikom koja zna ko{arku. Salinas Falcons 12. ali i odli~an doma}in. Biha} 21.Miami 93:83. najboljoj igra~ici ove ekipe i reprezentativki Srbije. LA Clippersi su do{li tek do osme pobjede u posljednje 33 utakmice protiv Houstona. Po tre}i put u toku sezone ekipa Biha}a je slavila na doma}em terenu bez borbe. dok je vrijedan uspjeh pripao Travni~anima u Grada~cu. Litva 15. Grada~ac .OSLOBO\ENJE utorak. 11. Biha} Salinas Falcons 20:0. kolegi treneru i gradu Zenici na dobrom do- Proteklog vikenda odigrani su me~evi 12.New York 115:111. u Bostonu je Rajon Rondo ostvario ~udesni triple-double u pobjedi svojih Celticsa nad New Yorkom (115:111) nakon produ`etka. {to je niz koji ne pamte od novembra 2002. da nisu obrukali ni grad. te im dodao 17 skokova (rekord karijere) i 20 asistencija! Posljednji je put tako impresivan triple-double u NBA ligi vi|en 1989. ali su im Zeni~anke dobro parirale. rekao je kako je velika stvar {to je ^elik pokazao da je dobar doima}in. kao {to su Ma|arska i Rumunija koje su blizu. trenerica Partizan Galenike Titula posve}ena Dajani Butuliji Ko{arka{ice beogradske Partizan Galenike koje su preksino} u finalnom me~u Final Foura Me|unarodne regionalne `enske ko{arka{ke lige savladale u Zenici doma}i ^elik. Chicago je uz 35 ko{eva Derricka Rosea slavio u Philadelphiji (96:91) i do{ao do {este pobjede zaredom i osme u posljednjih devet utakmica. ali smo se dobro borili. Grada~ac 15. “Nismo uspjeli pobijediti. M. Ovo je bila utakmica za prave sportiste. 6. aplauzom su pozdravili go{}e. Houston . 9. 5.AFA Racing Toyotin najuspje{niji partner . mart/o`ujak 2012. Slavili su nakon produ`etka sa 105:103. ENI news NBA Senzacionalna ve~er Rajona Ronda Deron Williams postigao nevjerovatnih 57 ko{eva Rondo je ubacio 18 ko{eva. Rondo je ubacio 18 ko{eva.LA Clippers 103:105. jednog u trajno vlasni{tvo i drugog koji je prelazni. 2.Noviteti 2012. TUNOVI] ma}instvu.Sacramento 88:96. Srednjo{kolac . Phoenix je protiv Sacramenta (96:88) stigao do tre}e uzastopne pobjede. Podsjetimo. 4. Na kraju.Chicago 91:96.Sloboda 71:95. godine u re`iji velikog Magica Johnsona Nedjeljna ve~er u NBA ligi donijela je pobjedu Kobea Bryanta protiv LeBrona Jamesa. Ona je dodala da je Regionalna liga ove godine opravdala o~ekivanja. osvojenu titulu posvetile su povrije|enoj saigra~ici Dajani Butuliji. Phoenix . Zenica 10. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. Mark Cuban je veliki vlasnik kojem sam jako zahvalan na razumijevanju. Bostonov je playmaker tako u potpunosti zasjenio New Yorkovog Jeremya Lina koji je utakmicu zaklju~io s 14 poena. San Antonio . rekao je Odom. koja }e napuniti ovu dvoranu. ni dres kluba i da su svi zajedni~ki izgarali na terenu. I dok je Williams poga|ao ko{ Bobcatsa iz svih pozicija. Srednjo{kolac 13. Toronto . Gradina Koteks-Trica 15.

Amer Deli} (BiH) 285. Jasmina Tinji} (BiH) 206. Kerim Omerbegovi}. 7. koji sada zauzima 475.810. Samantha Stosur (Aus) 5. Tarik Omeragi} i Damjan Ostoji} }e na {ampionate {irom planete. tenisera na novoj rang-listi jedini je napredovao Aldin [etki}. mjesto. „Ovo je veliki uspjeh na{e ekipe... Sadmir Habibovi}. Ema Burgi} (BiH) 13. Adna Bori}. ATP rang-lista: 1. WTA rang-lista: 1. a u borbama Ibrahim \onko. Jusuf Ali Ra{idagi}.Salki} na 92. 2. Bronze su osvojili Goro Arel. Vera Zvonareva (Rus) 4. napredak je ubilje`io pobjednik turnira u Acapulcu David Ferrer koji je sa {estog do{ao na peto mjesto.980. drugo mjesto u borbama juniora i juniorki u ukupnom poretku. Prvi je i dalje Novak \okovi}. a slijede ga Rafael Nadal i Roger Federer.415. 5. a u borbama Kerim Omerbegovi}. Osvojeno je deset pehara .160. Elvedin Avdovi}. Ned`ad Husi} i Nejla Kaljanac. 886. 310. Najbolje rangirana bh. Nihad Ba{i} nastupi}e na SP-u u [angaju tupi Edina Brankovi}a na Svjetskom {ampionatu u [angaju (Kina) i Arijane Tirak na Svjetskom juniorskom {ampionatu u Minsku (Bjelorusija). Jasmina Kajtazovi} (BiH) 34. aprila. prvo mjesto me|u juniorima (ekipno). 178.270. marta u kineskom [angaju. Grada vratila se sa 19 zlatnih. 603. Roger Federer ([vi) 8. dok je u konkurenciji dublova na 92. Damjan Ostoji} }e predstavljati BiH na Svjetskom {ampionatu u umjetni~kom klizanju (World Figure Skating Championships 2012). U nastavku godine nas o~ekuje jo{ dr`avno prvenstvo za kadete i seniore u Derventi. Rafael Nadal ([pa) 10. Emir Kaljanac i Samir Selimovi} U tehni~kom dijelu (formama) srebrene medalje izborili su: Timur Delali}. 9. Emir Memi{evi}.710. Anel Polutak. 475. do}i u pitanje.455. Aldin [etki} (BiH) 72. nastupiti na Junior Europa Cupu koji }e se odr`ati u Brasovu. Dr`avno taekwondo prvenstvo za juniore i mla|e kadete WTA lista Jugi} . Mervana Jugi} . koja je objavljena ju~er. Juan Mar tin del Potro (Arg) 2. Sabina Tanovi}. 6. D`anan ^ukurija. Samir Selimovi}. teniserka Jasmina Tinji} nazadovala je ~etiri pozicije i zauzima 266. Ned`ad Husi}. do 11. a Brki} na 417. 4. Za najboljeg takmi~ara. OSLOBO\ENJE ATP lista Punom parom u fini{u sezone Nihad Ba{i}. Zbog totalne nezainteresovanosti i izostanka podr{ke na- dle`nih institucija (Savez u pro{loj i ovoj godini nije dobio ni marke iz bud`eta) i ostali nastupi na{ih reprezentativaca mogu G.710. Amir Fehratovi} i Dina ^ukurija. S druge strane. Maria Sharapova (Rus) 7. U grupnoj konkurenciji u tehni~kom dijelu (formama) nabolji par su Nejla Kaljanac i Alen ^ukurija.875. poziciji u singlu. Novak \okovi} (Srb) 13. Tarik Omeragi} }e. mjestu. najbolje rangirani bh. Veliki uspjeh takmi~ara Novog Grada Novi Grad Sarajevo najbolji Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. mjestu. marta. koje }e se odr`ati u Nici (Francuska) od 26. prvo mjesto ekipno kod kadeta i kadetkinja u tehnici. Srbiji i Hrvatskoj. Emir Kaljanac. Lejla Tutund`i}. 5. marta do 1. Tako|e. Jusuf Ali Ra{idagi}. 3. Dina ^ukurija i par Bahra Avdovi} i Elvedin Avdovi}. 332. 4.095. David Ferrer ([pa) 4. ri kluba Belmir Berberovi} i Haris Husi}.825. prva mjesta kod mla|ih kadeta i mla|ih kadetkinja (ekipno). izuzimaju}i evropske kvalifikacije za Olimpijadu na kojem su nastupila dva na{a takmi~ara. u Vogo{}i. 2. Agnieszka Radwanska (Polj) 5. prvo ekipno mjesto kod juniora i juniorki u tehnici.Salki} napredovala je za 14 mjesta i sada se nalazi na 332. Alen ^ukurija.840.48 SPORT VIJESTI Aktivnosti Saveza kliza~kih sportova utorak.450. u dvorani “Amel Be~kovi}” Ekipa Novog . Andy Murray (VB) 7. Jo-Wilfred Tsonga (Fra) 4. Na`alost. Od bh. Petra Kvitova (^e{) 7. Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su veliki uspjeh na prvenstvu BiH u nedjelju. 6. mjestu u dublu Victoria Azarenka iz Bjelorusije i dalje je vode}a na WTA rang-listi najboljih teniserki svijeta. Edita Murguz. a na{i takmi~ari osvojili pobjedni~ke pehare u gotovo svim konkurencijama. dok je Damir D`umhur pao za osam pozicija. 9. Bahra Avdovi}. Elvedin Avdovi}. Mirza Ba{i} i Tomislav Brki} nazadovali su po tri pozicije. nastupi}e Nihad Ba{i}.680. Lejla Tutund`i}. bili su planirani i nas- [etki} jedini napredovao Na novoj ATP listi. Mer vana Jugi} . 674. teniser Amer Deli} ostao je na 178. V. Toma{ Berdych (^e{) 3. a u grupnoj mu{ki tim koji su sa~injavali Alen ^ukurija. Dr`avno prvenstvo je okupilo 312 takmi~ara iz tridesetak klubova iz BiH. .za prvo mjesto ekipno u ukupnom poretku mla|ih kadeta i kadetkinja.390. Tako }e reprezentativci Bosne i Hercegovine u~estvovati na me|unarodnim takmi~enjima najvi{eg ranga. 266. poziciji. 8. Pogotovo ako se uzme u obzir da su u~estvovale sve na{e najbolje ekipe. D`umhur na 310. Poredak vode}eg trojca na svjetskoj listi nije se mijenjao. Almin Avdovi}. kod mla|ih kadeta. Andrea Petkovi} (Njem) 3. rade punom parom. ovi nastupi su otkazani. Austriji. 417. koja se ovih dana organizuju {irom planete.310. Na Svjetskom {ampionatu u brzom klizanju (World Short Track Speed Skating Champion ships 2012). mjesto. 6. Asja Kla~ar.850. te prvo mjesto u ukupnom poretku u tehnici. u tehni~kom dijelu): Asja Kla~ar. Na Li (Kin) 4. B. dok je tre}a ^ehinja Petra Kvitova. 3. Zlatne medalje su osvojili (u pojedina~noj konkurenciji. Mirza Ba{i} (BiH) 148. Mla|i kadeti osvojili su drugo mjesto u tehnici. te nekoliko evropskih turnira A kategorije u Belgiji. kao i prvo mjesto kod seniora i seniorki u tehnici. a u borbama Deni Memi}. ko je }e se odr`ati od 9. kao finalista brzokliza~ke Danubia serije. Ibrahim \onko. Victoria Azarenka (Blr) 8. Alen ^ukurija i par Emir Kaljanac i Dina ^ukurija. Caroline Wozniacki (Dan) 6. Sandra Mar tinovi} (BiH) 47. 7. 8. Tomislav Brki} (BiH) 87. B. 10.860. Edita Murguz. do 18.340. Jelena Simi} (BiH) 16. Ba{i} je sada na 301. mart/o`ujak 2012.Salki} (BiH) 144. 301. zbog povreda i nedostatka adekvatnih uslova za pripreme. Damir D`umhur (BiH) 145. Ovo je prvo takmi~enje u ovoj godini na kojem su u~estvovali na{i ~lanovi. 11 srebrenih i 15 bronzanih medalja. Marion Bar toli (Fra) 5. dok zbog povreda i izostanka podr{ke nadle`nih institucija ne idu Edin Brankovi} i Arijana Tirak U Savezu kliza~kih sportova u fini{u ove sezone 2011/2012. kao i `enski tim u sastavu Nejla Kaljanac. progla{en je ~lan kluba Kerim Omerbegovi}. Rumunija od 16. 10.665. Mardy Fish (SAD) 2. Janko Tipsarevi} (Srb) 2. Na drugom mjestu je Ruskinja Maria Sharapova. Dina ^ukurija. te juniorsko SP u Egiptu i seniorsko EP u Velikoj Britaniji” izjavili su trene. 952.

Podsjetimo. Markovi}. U nastavku gosti su rutinski priveli posao kraju. Kalu|erovi} 1. dok je bronzu osvojio Ermin ]osi}. Isklju~enja: Bosna BHT 10 minuta. Popovi} 1. Tatar (6 Mileusni} ostvario izvanredan rezultat u Splitu sica 5. kada je za- Oborio rekord star 21 godinu! Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi Zeni~anin Dejan Mileusni}. Dedaji} 1. Trener: Goran Tomi}. rukometa{a kre}u po~etkom aprila Osim Italijana. Lipovina. rukometa{i obavi}e prve pripreme od 1. Trener: Pero Milo{evi}. 1 sedmerac). Efendi} (6 odbrana). koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli. prvaka bio je ravnopravan rival crnogorskom prvoliga{u u prvih osam minuta. koja nam je potvrdila dolazak. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (oba Hrvatska). Lov}en 6 (3). Pejovi} 1. u [paniji. posebno na{ olimpijac Hamza Ali}. . Terza 3. Jusufovi}. Durakovi} 1. Velispahi}. La- bilje`io tri izjedna~enja. Simi} (15 odbrana).14 metara i tako za 56 cm popravio dosada{nji rekord star 21 godinu. 6. I. Porodica 20-godi{njeg baca~a koplja Dejana Mileusni}a iz Zenice na kojem je trenirana strogo}a i pored ~injenice da su na njegovu stranu stali svi reprezentativci. D. ali i selekcijom Crne Gore. Dra{kovi} 1. Me|utim. predstavnika jo{ osvojili junior Mesud Pezer (~lan AK Zenica) u bacanju kugle (17.04 m). na otvorenom zimskom baca~kom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je novi dr`avni rekord u bacanju koplja. Stankovi}. o~ekujem da ve} tokom ovog mjeseca Njema~ki savez donese odluku o mjestu odigravanja” kazao je Kara~i}. Zlatnom medaljom okitio se Adin Hrva~ima Bosne tri medalje ]osi}. koji je do finalne borbe imao ~etiri pobjede. Sve prijateljske utakmice }e biti odigrane u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu” kazao je Kara~i}. ]UMUROVI] odbrana. SPORT 49 Veliki uspjeh Dejana Mileusni}a SEHA LIGA Bosna BHT .92 m). dok je s druge strane ekipa sa Cetinja koristila svaku gre{ku na{eg predstavnika i do kraja prvog poluvremena stekla vodstvo od plus {est (11:17). Srebrena medalja pripala je Emanu Hod`i}u uz tri pobjede i jedan poraz. aprila u grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012. u daljem toku utakmice studenti su se mu~ili u napadu. aprila: Smajo Kara~i} Hrva~ki klub Bosna ubilje`io je jo{ jedan uspje{an nastup na me|unarodnom turniru u hrvanju. Hrbat 6 (1). Rukometa{i Bosne BHT pora`eni su sino} od ekipe Lov}ena rezultatom 18:28 na doma}em terenu u me~u 19. Joveti} 2. Mi. G. ali to nije i slu`beno potvr|eno. N. juna) za odlazak na SP 2013. VRANJE[ Pripreme bh. Osim Mileusni}a. “Na{a reprezentacija }e odigrati kontrolne me~eve sa Italijom. Najbolji bh. Latkovi} 2. On je hitnuo koplje na 74. Bra~kovi} 2. dolaze i Crnogorci Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} rekao je da jo{ nije dobio potvrdu od Njema~kog saveza o mjestu odigravanja prve utakmice bara`a (9/10. do 9. koja je odlu~ila da ga ne prijavi zbog toga {to je Mileusni} „samoinicijativno napustio borili{te na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Slivenu (Bugarska)“ Tako . BOSNA BHT: Poli}. uz tri pobjede i dva poraza. u Sarajevu. ~lan Atletskog kluba Zenica. bila je ogor~ena na ~elnike Atletskog saveza BiH. nije oti{ao zahvaljuju}i odluci predsjednice Atletskog saveza BiH \ur|ice Rajher [i{ul. Alibegovi} 1. Lov}en 6. kola regionalne SEHA lige. Prvi administrativac RSBiH izjavio je i da }e se juniorska reprezentacija BiH sa selektorom Zdenkom Grbavcom na ~elu ve} ~etvrti put ponovo okupiti od 13. “Zasad sam samo iz novina saznao da bi se prvi susret bara`a trebao igrati u Porsche Areni u Stuttgartu. pod nazivom Zlatni pijetao. gdje }e se pripremati za kvalifikacije od 6. te mla|a juniorka Emina Konji} u bacanju kugle (12. prva mjesta u Splitu su od bh. a koji je odr`an u Koprivnici (Hrvatska). Rezultat iz Splita pokazuje da je rije~ o mladom sporta{u ~ije vrijeme tek dolazi. aprila u Sarajevu za me~eve sa Nijemcima. V. Demirovi}. Sabljakovi}. Sedmerci: Bosna BHT 2 (2).OSLOBO\ENJE utorak. Markovi} 5. Zulfi} 4 (1). ovaj 20-godi{nji mladi} iako je jedini iz na{e zemlje imao ispunjenu normu za Svjetsko prvenstvo za mla|e seniore koje je odr`ano u julu pro{le godine u Ostravi (^e{ka). Gledalaca 100. do 8.65 m) i diska (41. LOV]EN: Abramovi} (5 odbrana). marta. Lingo. Grbovi} 4. Mladi sastav bh. do 9. Me|utim. G. posebno na predsjednicu Rajher – [i{ul. ubilje`iv{i pobjedu od deset golova razlike. . godine.Lov}en 18:28 Ni velika borbenost nije pomogla Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Me|unarodni turnir u hrvanju Pripreme A-tima bi}e obavljene od 1. . Delegat: Zahid Crnki} (BiH). mart/o`ujak 2012. Radovi} 3. Pred vi{e od hiljadu gledalaca u dvorani mladi hrva~i sarajevske Bosne osvojili su tri medalje. Peri{i} 3. Burnazovi}. Studenti se mu~ili u napadu Foto: D. je na{a zemlja bila me|u rijetkima koja nije imala takmi~ara na ovom svjetskom skupu mladih zvijezda kraljice sportova. Na ovom turniru u~estvovalo je 230 takmi~ara iz 28 klubova i 15 zemalja.

Ukoliko tu`eni ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu. takse na presudu u iznosu od 100. godine. ostala nep. Ukoliko u produ`enom ro ku ne uslije di prija va. broj 19/03 i 54/04). protiv tu`enih Kari{ik Bajro iz Bosanske Dubice. ZPP-a objavio sljede}u GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011. a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira. `rtava. v. protiv tu`enog Mari} Milenko. suzdr`ano ili negativno. generalni direktor Sarija Arnaut. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo. 2011.adresa sjedi{ta Ku~ukovi}i broj 2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 197639 11 P Sarajevo.764. objavljuje sljede}i OGLAS POZIV Pozivaju se tu`eni Kari{ik Bajro i Cepi} Merima kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za dan SRIJEDA.Butigan.OP]I PODACI O EMITENTU . iznos od 2. izvr{ni direktor za komercijalne poslove i Emina Dedi}.170.634 m2 . sin Saliha. ZPP-a).313 PASIVA f) Kapital 23.351 j) Ukupno pasiva 26. 6.927 m2 . kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. ing. ~lan Suad Orli}. Fra An|ela Zvizdovi}a br. i ~lana 67.781.broj telefona i telefaksa. ~lan Nijaz Begi}. Dr. ozna~ene sa: . Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.409. Mostar.d. rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.152 i) Kratkoro~ne obaveze 935. ul. Radi}a br. 2012. godine. Sarajevo. a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda.skra}eni naziv .473.50 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO utorak.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . 1. godine Op}inski sud u Sarajevu. Sudija Sanela Goru{anovi} . op}ina Zavidovi}i. 6.p. klase povr{ine 189 m2 . Sakibov.323 h) Dugoro~ne obaveze 1. ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4. majdan kame povr{ine 29. Cviji} Vlade iz Kozarske Dubice. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.007 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 222. i to sudija Sanja Vu~ijak.611 h) Dobit / gubitak prije poreza 222.684 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 26. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja cmitenta objavljujemo Broj: 65 0 P 200295 11 P Sarajevo. e-mail i web stranica tel. a po zahtjevu Valjevac Mirsada. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze.155. Op}inski sud u Zavidovi}ima USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024. 2. lahke brigade bb. 31.55 KM. 27. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Hasibov. vrijednost predmeta spora 16. godine Na osnovu ~lana 63. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04). sin Sakiba. ]ori} Sa{a. godine Na osnovu ~lana 63. 5. Mustafina. Cepi} Merime iz Bosanske Dubice.00 KM na ime naknada za opomene.katastarska ~estica broj 761 "Vrtli}". pa do dana isplate iznos od 1.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . godine Op}inski sud u Sarajevu. Ulica kadije Uvejsa br. 2012.ba . ~lan Abdulah Serdarevi}.ba www. Salihov.313 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 7. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. ~lan .katastarska ~estica broj 778 "Pored vodice". godine. dipl. pred ovaj sud u sobu broj 330/III. U skladu sa ~lanom 4. iz Skroza bb.007 IV . Radovlje bb. 23. 348. stav 1. i 329.00 KM. 28.katastarska ~estica broj 701/2 "Sokolica". oranica 5. S. ul. 2.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom.rmkpromet. isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti te se tu`eni upozorava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze te eventualno ulo`iti protivtu`bu. doma}a i me|unarodna trgovina Dioni~ko dru{tvo rmk promet d. a sve u roku od 30 dana od dana podno{enja tu`be. Skroze bb. mart/o`ujak 2012. ul. DRSV Valjevac Mirsad. ul. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 494. katastarska op}ina Mitrovi}i. njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. i ~lana 67. 16. Bl. OSLOBO\ENJE Prilog broj 2.31 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i. sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso. posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir. iznos od 100. sa dijelom 38/100. 6.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani. 2. 2012.180.firma i sjedi{te vanjskog revizora "RECONT" Zenica . Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. po~ev od dana podno{enja tu`be. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. [etka Berislav. ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1.89 KM.d. godinu rmk promet Zenica. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN12-000 019. Zavidovi}i. Kosovskih junaka 12.308. iz Visokog. radi duga. sa dijelom 31/100.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Besim Sinanovi}.376. ZPP-a. sa dijelom 1/1. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Mostar. godine.katastarska ~estica broj 700/2 "Sokolica". Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra. 2011.net. radi duga. sudija Sanela Goru{anovi} . NAJAVLJUJE GENERALNI DIREKTOR Muhamed Begi}.438. [ufflaya 26. 2011.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o mi{ljenje sa kvalifikacijom 1 finansijskim izvje{tajima Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno. izvr{ni direktor za ekonomske poslove II .s. u suprotnom. 28. Zenica . Pravilnika o sadr`aju. predsjednik Muhamed Mu{ija. ta~ka b. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. 2.629 h) Teku}a sredstva 3.187. godine u 12 sati. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. M.puna i skra}ena firma P R EpropuUnja) U S {ta D (zbog Tu`eni Mari} Milenko. Kakanj.390. ]ori} Sa{a i [etka Berislav du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 12. Sarajevo. tj. navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada. ul. u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. ul. stav 1. klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra. Mostar. a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 2012.~lanovi uprave Muhamed Begi}. ul. i 2. katastarska op}ina Mustajba{i}i. 2. ul. 27.604 g) Rashodi 7. Zenica . povr{ine 5. Me|e|a bb i Milunovi} Azre iz Bosanske Dubice.Butigan OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i.katastarska ~estica broj 700/1 "Sokolica". ozna~ene sa: . a u vezi sa ~lanovima 328.22 KM. fax 032 244-135. 032 401-257. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. Olovska 84.155.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 60% Vlada Ze-do kantona dionica emitenta s pravom glasa 13. 6. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719.8896 IF "Naprijed" Sarajevo III . a na osnovu ~l.85 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 311.broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena . . e-mail: rmkprom@bih. ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.884. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora 1 I . Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH". 2012.810 g) Upisani osnovni kapital 26. Kozarskih junaka 13. 26. 2012. Kozarskih junaka 13. 28. Visoko.

OSLOBO\ENJE utorak. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. mart/o`ujak 2012.30-15. 14.30-15. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30 07-19 07.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. OGLASI 51 POSLJEDNJI POZDRAVI. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30 09-19 08-16. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30-15. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . 6.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. subota nedjelja 07-19 07.30 07-19 07. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 07-19 07.30-15.30-15. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30 07-16 07-14 07-19 07.

k MATEMATIKU instruira dipl. mijenjanje katetera. Mob. 4 oktave. Mob. Tel: 066/999-012.Tel. Mob. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Tel. 516. stan 92m2. nadogradnja.900. 500 KM. Tel. Pofali}i. uni{tavamo `ohare. 061/145-504. 061/225-424. gamad 100%efikasno.Tel. 061/279-971. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a.k OBAVLJAM poslove zidarske. Tel: 061/795-449. depresija. uz garanciju. original daljinski za sve TV aparate.pacomoby.065/869608. belenzuke. god. gara`nih vrata i blindiranih. Ko{evo 330. 663247.450 KM/m2. Tel: 061/275-440. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. izrada tel. pranje i su{enje vune. 061/243-891. 063/879-720.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije. Tel. 350 KM. stolove. ~as 6 KM. 061/700-863. 033/536-765 i 061/134544. 061/573640. firma Glanz.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Cijena 12.00 KM. Tel. profesorica u mirovini. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. 532-872. A. 061/319-604. Mob. studente i odrasle.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. itisona. 061/192-670. 1:25. benzinca registrovan u oktobru. 033/225-431. TELEFONIKO servis. Mob.com Mob. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. u zgradi. [entada-Novo Sarajevo.htc. Mob. kao i selidbe iz Europe i BiH. kre~enje. 033/442556. ing. monta`u sanitarnih ure|aja.k MIJENJAM dvosoban stan. Trg. kablovska tv kod Hitne pomo}i.k ZIDNO ogledalo 200x75. mart/o`ujak 2012. do Marindvora. aprate.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. `enskoj osobi. 2000 godina. 062/391-715.k VODOINSTALATER-elektri~ar. 40-42 original ko`a.god. tapete. pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat.sms PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima. sa grijanjem.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. 066/995-944. Tel: 062/200-777-033/203-127. 061/365-677. hranjenje.k KUPUJEM umjetni~ke slike. vp.k BESPLATNE web prezentacije. grijanje.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste. 061/188-410. grijanje. instrukcije. kovane ograde. instrukcije i prevodi.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u. 061/930-315. kvalitetno. Mob. Mob: 061/172-518. Olimpijska 80m2. ul.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. 061/161-790. Mob. instrukcije.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el.Mob. 061/571-361. 630-332. isplata odmah. 033/201-202. balkon 1520KM/m2. 061/488-033.k DVOSOBAN namje{ten stan. tepiha. 061/863-559. Tel.k BRU[ENJE.k POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan. 4 sobe sa terasama i kupatilima. sa dvori{tem. reuma. renoviran. lokacija 300 m od OHR-a. 062/136-248 i Tel. sve novo. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. prostor 100m2+70m2 placa. Tel: 061/367-103.k Postavljam kerami~ke plo~ice.000.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. Tel. popravka svih vrsta TV aparata.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606. i 061/785-535. sve {kole i fakultete. Josipa Vanca{a. 453-752. Tel. 240-895. web hosting. ul. matematika.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2.k PRODAJEM XI BMW .k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. 061/177-556. za sve |ake i studente. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tvin Spurk. Tel. 57m2. Ante Babi}a nova stolarija. 2002. Tel. ku}a je bila rezidencija.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. kompjuterska obrada. radim prevode.k RADIM centralno-eta`no grijanje.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja. sa radnom snagom. Tel. super opremljen stan. Mob. Tel.000KM. 061/233-078.k BRAVARSKI radovi. sauna. parking. na Alipa{inom polju. 061/172-948. Tel. od Trga heroja. be`i~ne tel. 112. za sve {kole i fakultete. 061/203473. 0617323-347. Mob. 061/344-365. el. 621-976.Tel: 063/762-092 ili 659-895. Mob. 400 KM. stolarija. Tel. 066/801-711. Mob: 061/654-941.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje.k TAPETAR.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. 061/437-732 i 061/214-306. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. cijena do 20kom — 1.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama.apple inphone. komad. korpe i brojne druge proizvode. 061/266-764 i 061/108-779. mo`e i prodaja. gletovanje. M.000 KM. parking. aparate. u odli~nom stanju. inter. 061/965-126. 1600KM/m2 i Hrasno Ul.k KUPUJEM serd`ade i }ilime.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Mob. 062/829-206 i 033/295-290. dolazim na va{u adresu.k KUPUJEM dionice. dolazim na adresu besplatno. Mob.sms IZDAJEM dvoiposoban stan.k POSLOVNI prostor Hrasno.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja. Ul. 061/359-500. dekorater.com. 66. nervoza. 061/902-688. Mob. sala za vje{banje. 061/224 -104. Tel. 0617214-405. pe~i.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 0038520486665. gitere itd. Tel:061/382-219.k RENAUL cady. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Mob.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe. Mob. Mob. sms PRODAJA mobitela. 185m2. veoma uspje{no. Mob.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. dolazim na adresu. 2 sprat. D`. Breka. 1600KM i centar Ul. 718-405. Tel.k BRAVAR i varilac. 061/536-973. 066/723-731. mail dinatt80@hotmail.amerikanac. www.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. kucanje radova na ra~unaru. namje{ten.anasnegina. Mob.k PONUDA MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice. KS 2009. Tel. priklju~ak intereta. 033/232-162.k. 061/227-189. ~as 6 KM.Tel. Tel. Mob.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Mob. Mob. iskustva. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.000KM. 061/545-888. na du`i period (agencija). KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. balkon. luksuzno. Vrbanju{a. extra sre|en i namje{ten. 061/139-768. Zvati svakim danom 8 do . muhe.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2. 001 MAXIVITA.k KUPUJEM staru {tednju i ratnu {tetu isplata odma. na du`e vrijeme. Mob. iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. plinske instalacije i mijenjam konvektore. namje{teni. Mob. dolazak na adresu. 061/323-906.B.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c. u Hrasnom.plava metalik. 061/101-899. stan Ul. mi{eve stjenice moljce i dr. blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. Cijena 20 km m2. 062/383-064. OSLOBO\ENJE SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 061/224-597. 061/219-768.5m2. internet. stare vezove sa srmom. 062/139-034. 062/226-665. veoma povoljno.k DVOSOBAN namje{ten stan. 1000KM.Tel:061/172-518. na Alipa{inom polju. Tel. Mob.k PROFESOR engleskog daje instukcije. Hrasno. Tel. Tel. kao svila.godina. 1400KM/m2. ordenje. ul. Mob. poduka za |ake. 061/159-507.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2. elektrotehnike.k VKV BRAVAR.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. isplata odmah. Mob. Tel: 063/684-566. 061/350688. 061/211-300.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune.56 m2 za 79.eta`no grijanje. 062/909-306.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. 2050KM/m2. selidbe. obveznice. kupanje.k MOLERI nude usluge. potpuno namje{ten stan 55m2.13 sati. 65 M2. ig. renoviran. cijena 200 KM. sa grijanjem. 062/907-831. povoljno. kab. 061/923-192. za sli~an. 062/910-407. liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan. potpuno namje{ten. 033/542668. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.52 MALI OGLASI NEKRETNINE IZDAJEM apartman u strogom centru. 065/819-136. davanje injekcija. TOUR 1. 062/383-064. Mojmilo.k. antivirusi. sad mogu} i drugi dogovor.k SERVIS kompjutera sistemi. Mob. 104.5KM/m2.sms NOVOGRADNJA. Mob. cijena 1 ~as/10 KM. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. prevodi. 6.400 KM/m2. Tel. G. 062/738-728. komarce i mi{eve. inf.k INSTRUKCIJE iz matematike. godine.k OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. god. 68. Mob. 033/526-625. Mob. Skendera Kulenovi}a. sajtovi. ericsson. moljce. 001 PROF. registrovan 5+2. Tel: 061/171-897.sms PRODAJEM stan u ulici Trg sarajevske olimpijade. dva trosoban stana. 061/836764. infuzija. Tel: 033/454-968. certifikate. cijena 175.www.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. satove zidne.k NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km). kvalitetno i povoljno. Tel. 532-497. Mob. cen. 061/482-882. Mob.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.k TEHNIKA PRODAJEM sintzajzer. prostor 125m2. cijena 5. Tel. 062/256376. 3 sprat. maturski radovi itd. Tel: 061/382-219. i sve drugo po dogovoru. kao nov. Mob. nokia. Tel: 061/529-608. 95. Mob. 27m2. 065/027-864. 061/141-676. 654-793. 621-976. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. dolazak na ku}nu adresu. Donji Vele{i}i. Ante Babi}a br.k IZDAJEM dvosoban. Tel. 061/172-948. VP. 25m2.kablovska televizija. bojlera.[imi}a. za jednosoban.trosobni stanovi. 650-867. na Ilid`i.061/194-929. 1 sprat. 062/916-472. K. vr{i opravku instalacija. 2003. sve {kole i fakultete. 2 lo|e. Mob.000KM. Tel. 1984.dva lifta. Tel. Tel. ENGLESKI. sve novo. 062/723-575. uz doplatu. u zgradi sa gara`ama. 29.k RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. popravljam brave.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 75. 063/864-775. glavobolja.000KM. 84m2. Tel. centar. 2 balkona. stari nakit. i{ijas. plin. 946 IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad. fiksno 100KM.k IZDAJEM pos. injekcije. na Ilid`ai.k SERVIS zdravlja. centar grada. Mob.Tel. sve namjene. uz pratnju. za sve. adaptiran sve novo 46m2 + parking. Tel: 061/548-023. 062/073-760. staru deviznu {tednju. 544-932 i 062/522-986. pogodan za sve djelatnosti.pogon 4x4. 033/445-612. na www.Tel. 456-979.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2. 061/926-560. 218. Tel. Ribara 52m2.k INSTRUIRAM |ake i studente. Dvor 97m2. 77m2 + 2 balkona. moleraj. ordenje. lijenti poznati. 061/522-476.pionirska dolina.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. Tel. Tel.Tel: 061/360084. Mob. bli`e bolnice Ko{evo.k BA[^AR[IJA. Tel. Tel. 062/940-550. brzo.k MOLER radi molersko-farbarske radove. 061/205-235.Tel: 061/981-848. Mob.k STAN u Vogo{}i. Tel. Porodice Ribar 65. 061/221-668. stambena zgrada.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. nije registrovana. Patriotske lige 46.k STAN u Lu`anima III sprat. Tel/fax: 070/235-236. na Grbavici i Dobrinji V. bazen. Mob. 066/995-944. 062/695-695. Mob.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2. Tel. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel.sms LANDROVER 1971 g kratki dizel ureden prodajem ili mijenjam za osobno automatski mjenja~. samsung. Tel. upotreba kuhinje. 061/533-326. instalacija. M.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. za Banja Luku. pre{ao 119. najjeftinije cijene.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Rakovi~ka cesta.Tel:061/415-786.k KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. isplata odmah. 062/243-329 i 061/437-719.k UNI[TAVAMO `ohare. eta`no centralno grijanje.TD (90. Semira Fra{te 52m2. IZDAJEM 2-soban stan na Logavini. mrave.k INSTRUKCIJE iz matematike. 110. 68m2. IV sprat.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje. nove.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Brdak~ije I sprat. klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2. stjenice. 032/244-417. pravim gelendere i kovane ograde. 061/180-120. Tel. veliki kombi.500KM. Tel.k STROGI centar. povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari. Tel. sve novo i sa garanciom. Mob. Tel:061/864-651.benzinac. 535-659.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 0617350-448. 061/480-069.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. 061/141-659. Gladno polje. V sprat. 2008. baklje i ostalo. servisi ra~unara.k PRODAJEM ili izdajem pos.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. 532-872. iz matematike i fizike. 456-505. Tel. Mob. programi. 061/573-640. dvosjede. Tel.k TV VIDEO servis. Porodice Ribar vp 58m2. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. vp. ve}im i modernim kombijem.k NJEMA^KI jezik. malterisanje i ostalo po potrebi. prodaja polovnih ra~unara.000 KM. filateliju.000KM. ugalj. 380KM.k „DOM VITALIS“. centar. mob:063-165-119. Mob. novih i kori{tenih.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46.k .k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. Tel. novogradnja. dolazak na adresu.k IZDAJEM pos. izdajem kancelarije 40m2. Tel: 061/795-449. kod Ekonomije. Tel.k ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. 061/252-663. Tel:061/208-414.Tel. god. 001 INSTRUKCIJE. X sprat. inzulina. Mob. 061/519-089.grijanje.k STAN u Ul. V sprat. Mob.na.. na 061/199 328.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan. Ciglane i 56m2 centar. mrave. blizu Katedrale. 4 sprat. Tel. Mob. namje{taja. Tel.k STAN na Alipa{inom polju.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju. 066/973852. Sarajevo. kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku. 56m2. zna~ke i ost. fotokopirnica. izlog. 510-228 i Mob. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.ba.k USLUGE „VITALIS“. 3 sprat. video i web dizajn.k PRODAJA PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a. Tel: 062/649-370. satove. radijatori. 600514. sarajevske i pirotske. na period od 3-4 mjeseca.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan. Mob. 285. 128m2. 066/092-978.k MIJENJAM stan 52m2. Tel: 061/552-556. za sli~an.k FERHADIJA.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. 061/170-254. ~isto. Tel:033-238-408. instalacije sistema. 062/907-356. luksuzno.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/925-649.k MARIJIN Dvor. Mob. 652-338. 100m2. Hrasno. u Hrasnici.k IZDAJEMO ku}u 300m2. internet.Tel:061/323-906. 9 sprat. Bijedi}a 68m2. 061/141-676 i 033/535-165.k PRODAJEM razne stolice fotelje. Mob. itd.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. 2500KM/m2. Mob. ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom. 1. sms KIRBY — dubinsko usisavanje. Mob.sarajcity. Tel. sterilitet.000KM. u dr`avi i vani. 061/864-651.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Mob. 062/672-858. sanitarija. ru~ne. 061/563-292. Mob. struna.000 KM. 062/383064.sms PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 2000m2 naselje Lje{evo Ilija{ veoma lijepa lokacija.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub.k MIJENJAM stan na Marin dvoru. sa gara`om. 033/209-955. 061/744523. 061/507-756. |epne. Tel: 061/245-900. dvostrano orijentisan. 033/558-820. VII sprat.k. 86m2 i 76m2. 450 KM.balkon. 061/415-787.sms PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju.k MATEMATIKA instrukcije |acima.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan. 066/723-731.k KUPUJEM stan u Sarajevu.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. internet konekcijom i kablovskom. d`amijska 260m2.k VODOINSTALATER sa 30. Mob. Mob.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje.000 KM. gara`om. popravlja stare. Mob. Tel. prvi red od mora 5m. Mob. cjena po dogovoru. suhozlatice. 061/205-235.k POFALI]I. namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. centar. ispomo} radne snage po dogovoru. balkon.k ZAMJENA MIJENJAM dvosoban stan 53m2. dolazak na adesu.50m2. 061/513-448.000 km. pro~epljenje odvoda. Podcarina br.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. popravka i razvod instalacija. `enski.5KM. kablovska i mjesto za parking. Tel. (ku}na dostava). 2. prostor 14m2.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. cijena po dogovoru. 59 ks. 90m2. Panjete. 2 eta`e. Tel. Z. Alipa{ino polje. 061/922-476 i 033/800-514. 033/219761. Mob.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odma. auta. Tel. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo). Tel. garancija 2.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura. Tel. pregled ljekara (internist).k IZDAJEM sobu. 063/036-955.k VOZILA PRODAJEM toyotu rav4. Mob. god.k STAN na Bjelavama Ul. Tel. laboratorij.00 KM. 542668. ima ispravlja~.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. sablje. itisoni 1. stan u Ul. et. 2 balkona. Tel. mali dvosoban 40m2. 1 sprat. 061/573-640. na du`i period. soni.k VR[IM prevoz selidbe. 061/812-046. 062/959-129.k PRODAJEM Alfu 146.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Tel:062/691-202. dolazak na adresu. Tel:062/918-201. nezavisnosti II sprat 72m2. 1 sprat. }avrme. kablovska.Tel: 062/737-506. Tel.k PRODAJEM nova invalidska kolica.Tel:061/247-186.k utorak. 2 kupatila. 065/572-966. u novim zgradama na Marijin dvoru. tenisko igrali{te. 061/201-200. ugradnja i popravka brava. ^emerli}a. 061/200-894 i 033/525-966. 061/497-138. Mob. infuzije. 2 sprat.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu. Mob. prizemlje. P. 13. Mob. povoljno. 180 KM.9. A. Makarska rivijera. nov. francuskog. [anti}a.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove. Tvrtka. 061/405-622. 061/224-704. 061/922-476 i 033-800-514. TV-kablovska. voda keramika uredno po dogovoru. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. 0617161790. u Sarajevu. 061/702-881. Tel.

6. Lila. Nedostaje{. 3. 3. Igor 523 Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{e drage na na{eg najdra`eg SJE]ANJE IN MEMORIAM Danas. 2012. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet.5. Kolege iz Transporta OSCE misije u Bosni i Hercegovini 521 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega na{em kom{iji MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U dr. marta 2012. REUFU TVRTKOVI]U SJE]ANJE Neka mu Allah d`. 3. @ivimo od sje}anja na tebe. DELI] PETAR KLJUNI] Zauvijek voljena i po{tovana. ro|. 1356 Nejra i Elma 1355 . @ivi{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. 2002 . 2012. Mirna i Marina Emer{i} 1337 6. IN MEMORIAM Porodica 1359 ZLATKU VIN[BAHU IZET BULJUBA[I] VLADIMIRU KOLOBARI]U Marija.. [estog marta 2012. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{ dragi kolega DRAGINJE BA[TI] JAVORA POBRI]A Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da iska`emo koliko nam nedostaje{. danas i uvijek u svim na{im danima. Maja. 6. 2008 . OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel.OSLOBO\ENJE utorak.. 3. Amir i Mirsad 1357 BO@IDAR ]ALOVI] 6. Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda.. 6. Branka K. Tomo.{. Kolektiv FACE TV 71120 od Dragana \evi}a sa porodicom 1358 OMER RED@I] 5.6. 3. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a na{em dragom ~ika Peri SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV 53 MUNIRA (ALIJE) VIDOVI].. 3. Dea i Irvin 1346 JAVOR POBRI] Sa tugom u srcima posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. mislima i lijepim uspomenama. Emira B. mart/o`ujak 2012. Tvoji: majka Safa. 205-938 od Davora D. Cica. Tvoji najmiliji 1360 Sa ponosom }emo njegovati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 1996 . 2012. POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE na{em dragom prijatelju velikom i plemenitom ~ovjeku Jo{ uvijek nam neizmjerno nedostaje{. Tvoji Julka i Savo 1304 Ovo je bila najbolnija godina za nas.

u 95. FILIPOVI] preminula 4. godine u 12. Blagojevi}. Ohranovi}. Beus. Jusufhod`i}. te porodice Kljuni}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi MLADEN (KRSTE) KOVA^ 1950 . Andrea i Ajla. humaniste i ~ovjeka iskonski zaljubljenog u prirodne ljepote na{e zemlje. Jamak. te ostala mnogobrojna rodbina. porodice Frimel. osta}e nam u trajnom sje}anju. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 NATALIJA (LUKE) BARI[I]. Miroslav. Sahrana }e se obaviti 6.30 sati ispred ku}e `alosti. Kre{talica. prijatelje i kom{ije da je na{a draga nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 12 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka.Vogo{}a. Bosa i Ljubica sa porodicama. 000 O`alo{}eni: supruga Bosiljka. godine. marta 2012. Toni. u 13. godini. djeveri Besim i Ahmed sa porodicama. prijatelji i kom{ije. tetke Jovanka. Slokar. Limani. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima. marta 2012. snaha @eljka. snahe Milena i Radmila. Ina. Stup i Energoinvest. @olji}. stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama. Behd`eta Muteveli}a br. Konjicija. ro|. kom{ije i prijatelje da je na{ dragi JOZEFINA FINIKA JUSUFHOD@I]. kumovi. kao i ostala rodbina. porodice Bari{i}. te ostala rodbina. godine u 14 sati na gradskom groblju Rosulje . mart/o`ujak 2012. Ivana i Mirjana. 6. Hanumica. 38. Ivani{evi}. Baj~eti}. baka i ro|aka Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. godini.O. marta 2012. Poljo. kom{ije i prijatelji 522 Tu`im srcem javljamo rodbini. ^avku{i}. visokog oficira saniteta Armije. Jerkovi}. sin Goran. Prevoz obezbije|en u 10. zet Almir. Cvijeti} i ostala rodbina. \ani. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. marta 2012. Mu{anovi}. Zahi}. preselio na ahiret u ponedjeljak. REUFU (RA[IDA) TVRTKOVI]U AIDI DELETI] Tvoj lik. PROHE PETAR (RISTE) KLJUNI] preminuo 3.O. marta 2012. godini. S ljubavlju i po{tovanjem. kumovi. prijatelje i kom{ije da je na{a mama. Hermina i Silva. Hamijeta i Ziba sa porodicama.15 sati na gradskom groblju Bare. marta 2012. D`enaza }e se obaviti u utorak. dr. daid`inica Samija sa porodicom. ljekara. Dejan. zet Drago. Ku}a `alosti: Ul. godini. Muhamed i Ibrahim sa porodicama. mart 2012. 19. djeca. Maluhi}. Stefan. k}erka Sne`ana. k}erke Mirela i Sanela.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE utorak.2012. zet Marko. Su}eska. Milo{evi}. zet Kemal Osmanovi}. prijatelji i kom{ije. u 62. Ognjen. Bilas. ^engi}. Deljki}. Osmanagi}. supruga. u 63. Branko. 4. Ul. te porodice Kapetanovi}. sarajevskog ilegalca. Grbi}. unu~ad Andrei. Zoran i Ljubomir. Sahrana }e se obaviti u utorak. OSLOBO\ENJE Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. do groblja i nazad. ne}aka Jadranka Markovi}. tetka Ai{a sa porodicom. [e}ibovi}. brati}i i brati~ne. Kapo. supruga Obrenija sa sinom Milenkom. 4. marta 2012. prijatelji i kom{ije.O. snahe Ljubica. Budali} i Ljaljaj. Ibrahimpa{i} i Mufti}.5. prija Savka. Skenderagi}. Ferhat-pa{e Sokolovi}a br. Mak i Anita. 000 O`alo{}eni: majka Mila. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete br. ro|. Sokolovi}-Kolonija. Rezdeu{ek. te ostala rodbina. IN MEMORIAM 1350 POSLJEDNJI POZDRAV D@EVAD (MEHMEDA) HARA^I] 5. prijatelji i kom{ije. k}erka Altijana sa porodicom. Kristijan. unu~ad Dragan. kumove. Sijamhod`i}. Ristanovi}. IZET (SAFETA) KAPETANOVI] Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Cocali}. 1351 Muzafer sa porodicom 1353 . Male{evi}. Ku}a `alosti: Ul. 6. mart 1990 . \uvelek. Sahrana }e se obaviti 8. marta 2012. O`alo{}eni: k}erka Jasna. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. u 87. praunu~ad Bojan. godini. u 82. 6. k}erka Olivera. godine. Ribac.O. sin Safet. brat i sestra 1352 TRACEST D. preminula 5. sin Haris. O`alo{}eni: sinovi Vladimir. Irena i Jelena. 5. Faris. Huri}. [eta. marta 2012. bra}a Simo i Ne|o. 87. Kalini}. snaha Zdenka. 000 POSLJEDNJI POZDRAV AIDI DELETI] na{em dragom POSLJEDNJI POZDRAV COBER D. [ipovac. porodice Kova~. Ko{evsko Brdo br. Srbica. marta 2012. amid`e Ibrahim. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 6. Damir. unu~ad Marko.45 sati na gradskom groblju Bare. sestre Mulija.

002 Sedmog marta 2012. MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] preselio je na ahiret u nedjelju. Tvoja mama Ana Seka [uti} 517 STANA ZUROVAC ro|. Hod`i}. Kugi}. sine. sin [adi i k}erka Hilda 518 Trideset godina od smrti na{ih najdra`ih OSMRTNICE. DANILO STIJA^I] 29. Ali. Asoti}. 2002. moj sine. ILI] 1953 — 2012. tiho iznenada. D`enaza }e se obaviti u utorak. godini. Tvoji: otac Nikola i majka Nada sa porodicama Porodica Fe|a. godine. 1982 — 6.OSLOBO\ENJE utorak. upaliti svije}e i polo`iti cvije}e na njen grob. navr{it }e se pola godine otkako nas je zauvijek napustila na{a voljena supruga. 19. ro|. majka i baka DAVOR DADO [UTI] Oti{ao si. O`alo{}eni: suprug Stevan. Tog dana u 11 sati posjetit }emo njenu vje~nu ku}u na pravoslavnom groblju u Konjicu. Zauvijek si mi. Damir. [estog marta 2012. unu~ad. Stambol. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce. mart 2010 — 6. marta 2012. marta 2012. sin Senad. Jasmina. Pro{le su dvije godine od kada nije sa nama na{ SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 HAJRUDIN \I\I HAD@IOSMANOVI] 6. k}eri Ljiljana. 6. kumove i prijatelje da nam se pridru`e u ovom tu`nom ~inu. Fali{ nam puno. 1982 — 2002. k}erka Firdeusa. mart/o`ujak 2012. Edvin. Pozivamo sve ro|ake. u 75. suprug Mohamed. Sanja 1340 O`alo{}eni: supruga Mevluda Lula. te porodice Had`ifejzovi} . 10. OGLASE. 3. Kora} i Cevher. Zauvijek }e u nama `ivjeti sje}anje na svu tvoju toplinu i ljubav koju si nam pru`ila. u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. mart 2012. snaha Lejla. Mirjana i Biljana te unu~ad Aleksandar. S ljubavlju i po{tovanjem. 6. Sveta misa zadu{nica }e biti u crkvi Presvetog Trojstva u 18 sati. moj jedini sin Sedmog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama voljena supruga. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU POSLJEDNJI SELAM na{em Dedi OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 MUHAMED (had`i SULEJMANA) HAD@IFEJZOVI] ZORAN JANJI] 6. majka i sestra GORDANA (ILIJE) FADDA. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Halilba{i}a br. 3. Tvoji: Anisja. pred o~ima i u mislima. KORI^I] 1933 — 2011. a meni ostavio vje~nu tugu i prazinu. Irina i Nenad 88400 Svi mi koji te volimo znamo koliko nam nedostaje{. Sami 002 1344 . Babovi}. Yildiz.Akgül. 4.

Rami}. Omerovi}. Avdi}. sestri~na [emsa. kom{ije i prijatelji. punica Fata.. unu~ad Mersada. prijatelje. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. prijatelji i kom{ije. 4. te porodice Andeli}. D`enaza }e se obaviti u utorak. Mirvi}. O`alo{}eni: sinovi Ismet. Bajri}. unuke Adna i Irmela. 6. Halilovi}. 6. unu~ad Elma. Jasmina i Sabina. marta 2012. godini. ]ULESKER HALIDA (SULEJMANA) ADEMOVI]. te porodice Alajbegovi}. Vra`alica. te porodice Durgut.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. Kurtali}. zetovi Ifet i Hasan. te porodice Tvrtkovi}. Zuki}. bad`o Fadil. Drkenda. Jusupovi}. godine. Rov~anin. u 64. svastike Ziba i Zejna. Kavazovi}. ^oli}. Sulji}. brati~ne Adna i Amna. Hamdija i Alija. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Nejla. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI] preselila na ahiret u nedjelju. prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik do br. Pelak. marta 2012. Murti}. ro|. godini. Osmanagi}. prijatelji i kom{ije. Kominlija. Kurto. 95. Ceri}. Ku}a `alosti: Ul. Pofali}i. Lehi}. [ukrija i Ermin. Saliha i Emina. Hod`i}. marta 2012. Alispahi}. Ploski}. Ifeta sa suprugom Denialom. marta 2012. snaha [emsa. 4. Me{i}. 4. Bu~a Potok. Mujezinovi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati. Bucalovi}. Nezirevi}. Hala}. godine. D`enaza }e se obaviti u utorak. Mi{ut. [abani}. Babi}. te porodice Bekrija. zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}. Goran i Dina. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona. Hava i Zlata sa porodicama. do mezarja i nazad. poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i. sin Edis. 93. kao i ostala brojna rodbina. kolege s RSG radija i RSG1 Sarajevo 001 . Dedi}. marta 2012. zetovi Rade. k}eri Zineta. te ostala rodbina. snaha Aljka sa porodicom. Ke{mer. Melis i Kerim. u 60. marta 2012. Ku}a `alosti: Ul. 29/4. sestri}i Hasudin i Avdo. Liska. Kanli}. Ljeskovica. 000 . k}erka Sevda. 4. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati. u 14 sati na mezarju Mi~ivodi . marta 2012. Grbo. NEZIREVI] BEGO (AVDE) ANDELI] preselio na ahiret u nedjelju. u 98. u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). ]ulesker. ro|. Glu{~evi}. kao i ostala brojna rodbina. Adema Bu}e 296. Eldina. Pa{i}. Ru|era Bo{kovi}a 352. Nedim. Mujo i Salko. u 82. zetovi Salem. amid`i}i. godini. O`alo{}eni: supruga Sida.. Saraj~i}. Tabak. Sand`ak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 preselila na ahiret u nedjelju. Hurko. Hand`i}. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Ajkuni}. godine. Rami}. Holjan. godini. Una. marta 2012. [abanija. u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. za ovaj trenutak — pripremite se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Hota. Emina. Bejdi}.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 preminuo 3. sestri~ne Sanela i Aida. brat Ragib. mar{ala Tita br. O`alo{}eni: supruga Zarfija. u 53. O`alo{}eni: suprug Alija. Mustafa i Mirso. zaova Almasa. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. sestre Ai{a i Di{a. Bak{i}. Jasmina. mart/o`ujak 2012. Amel. Ul. O`alo{}eni: sin Rifet. Mulaganovi}. marta 2012. godine. Kepe{. \opa te ostala rodbina i prijatelji. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja i kolege Senada JAVORA ISMETA POBRI] MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U Ve} je godina da si nas ostavio u velikoj `alosti i praznini za tobom. He}o. A~kar. marta 2012. D`anko. Be}irevi}. sestre [evala i Vasvija.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE utorak. majka Hajra.. Sejfi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga . Had`i}. Homarac. brati~na Ramiza. snaha Aida. u 86..za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Murti}. kao i ostala brojna rodbina. Sarajli}. 000 dr. 000 preselio na ahiret u nedjelju. amid`i}i i amid`i~ne. daid`a Emin sa porodicom. kao i ostala mnogobrojna rodbina. a ukop }e se obaviti u 15. godine u 14. 16. D`enaza }e se klanjati u utorak. 6. Ul. {ura [aban sa porodicom. Prevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11 sati. kom{ije i prijatelji. svastike Tima. Puri{. Klapuh. Lejla. praunuka Nejra.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine. Rahima i Ibrahim. Faleti}i br. snaha Sanela. snahe Mirheta. Baji}. Dra`i}. Avdi}. Sahrana }e se obaviti 6. marta 2012. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz Ulice Himze Polovine sa polaskom u 12. teti}i i daid`i}i sa porodicama.. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi FATIMA (MU[ANA) ALAJBEGOVI] ro|.. brat Zajko. 6. {ure Avdija. 6. Bogdanli}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi AZIZ (DERVI[A) DURGUT DUDA (HALIMA) BEKRIJA. Kova~. Im{irovi}. unu~ad Nihad sa suprugom Admirom. te porodice Ademovi}. D`enaza }e se obaviti u utorak. 6. 4. Kljuno.Sokolac. Tvoja majka i cijela porodica PA S po{tovanjem. Nihada..30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Solak. Zemina i Emina. zetovi Mustafa i Ramiz. Ibi{evi}. 1338 . brat Ago. sestri} Mujkan. godini. brati} Muhamed. D`enaza }e se obaviti u utorak. Poturkovi}. Muminovi}. k}erka Edisa. do groblja i nazad. marta 2012. godini. ]esko.. Pleho. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu. k}erke Suvada. KURTO preselila na ahiret u nedjelju. djever Munib.

prijatelji i kom{ije. mart/o`ujak 2012. marta 2012. Ida. ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom. ]uri}. brata. te porodice Teftedarija. Halida. Tvoja Cecana EN [estog marta 2012. Hazneda.. Asija. ]URI] preselila na ahiret u nedjelju. tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom. u 13. Tuki}. Jasmin.. 002 SUADA PAVLOVI]. ro|. amid`a Nezir sa porodicom. Nermina. Bisera. didija MIGDATA (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]A Najdra`i na{. prijatelji i kom{ije. Sabit. 6. 2001 — 6.. 136/VIII. 3. navr{ava se tu`na godina od dana preseljenja na ahiret na{eg dobrog. ko je cijeli `ivot bio najbolji — u trenu nestao. marta 2012. amid`inica Emira sa porodicom. Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina. PETROVI] 6. godine pred podne-namaz u Haddadan d`amiji u Jajcu. 17. IVAN BRACO VRBI^ 1932 — 2012. Ramiza. arh. tate. ro|ak Vahid sa porodicom te ostala mnogobrojna rodbina. u 43. Ku}a `alosti: Ul. 000 ANKA KOVA^EVI]. Suad. 6. Alibega Firdusa ~ikma br. Naida.. SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 [estog marta 2012. Bedra 1343 1348 Bila je ~ast rasti i u~iti lijepe stvari o `ivotu od tebe. 2012. godine. ro|. \ido. Arijana.. Deleti}. O`alo{}ena porodica 1320 POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom dedi na{em dragom prijatelju i planinaru dr. du{a te nikada preboljeti ne}e. 1992 — 6. Ku}a `alosti: Ul. Bogilovi}. 3. posebnog i plemenitog supruga. godine. ro|. podari lijepi d`ennet i sve Njegove ljepote. {. Mirsada. brati~na Samira. otac Muhamed.. jer nama jo{ uvijek nije jasno da je neko. REUFU TVRTKOVI]U akademik ALOJZ BENAC 6. Samija. Tog dana zapalit }emo svije}e i polo`iti cvije}e na mjesto njegovog po~ivali{ta.30 sati u bakijskoj d`amiji. Fatima. AHMEDU AHMETA[EVI]U Uvijek }emo te se sje}ati. marta 2012. tetak Asim. dedo Safet. otac i deda dipl. D`enaza }e se obaviti u utorak. Juki}eva br. Tvoji najmiliji: Nermina.. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. snaha Slavica. daid`a Samija. tetka Bedrija sa porodicom. Sanda. 2012. brat Tarik. O`alo{}eni: sin Dino. 4.OSLOBO\ENJE utorak.. Tvoja unuka Elma sa porodicom Senadom. marta 2012. daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom. na gradskom groblju — Bare. u 60. marta 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE AIDA DELETI]. Branko. godini. Vasva. Hatma-dova }e se predati 9. Fatima M. D`enaza }e se obaviti u utorak. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug. [efko. ing. 6. Jasna K. u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. godini. O`alo{}eni: brat Sead. 3.. Harisom i Hanom 1338 S ljubavlju i po{tovanjem. Neka mu dragi Allah d`. Sadik. Harun. 4. Bio si sunce na{e sre}e. 3. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu. Sv. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati. Samir 1327 Obavje{tavamo rodbinu. Porodica . 30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. MUSI] preselila na ahiret u nedjelju.

Nemojte dozvoliti da vas neko poti~e na destruktivno pona{anje. satara. 2. 12. hat.22. Uspjeh u poslovno-finsijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili jasna poruka. meraje. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. Ne `elite da rizikujete. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937.22. mart/o`ujak 2012. imate na umu vi{e kombinacija. Potrebno je da preuzmete vi{e za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. . Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima.22. ku. uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. filijala Sarajevo. Izbjegavajte naporne obaveze ili konfliktne situacije. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. s. 12. 3. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu. Kultura: 276-906. DJEVICA 23. .ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo.oslobodjenje. Dobro razmislite. i. 6. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu svojih osje}anja ili prvog utiska. Djelujete uznemireno i to se djelimi~no odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. Tel: 276-967. nema potrebe da dokazujete nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. 6. . pirana. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. LAV 23.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30.22. ~iroki.ba. modem: 468-018. iranac.19. 1. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Oslobo|enje je 1963. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i na emotivno zbli`avanje. u`ina. Jelena MILANOVI]. 3. bez obzira {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. 23. . BLIZANCI 23. papar. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). 7. Uprava 234-718. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. enosist. VODOLIJA 22. 2. . Nagradu Asocijacije IPRA. UNICREDIT BANK DD. aga. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. 10. a 1976. zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. . . Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos.22. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. 11. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje. en. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje.58 PREDAH utorak. Oslobo|enje je 1989. kalamata.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Mirela SEKULI]. sue. 6. ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. Nasre}u. STRIJELAC 23. bez obzira {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. Va`no je da pravilno uskladite `elje i realne mogu}nosti. RJE[ENJE: tapija. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. amfora. pura. Potrebno je da nametnete stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije. ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. var. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta. Budite realni u procjeni. lani.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. Jakub SALKI]. . 10. sm. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova. Neko }e vas obradovati pa`njom ili prikladnim poklonom. Zadr`ite aktivnu ulogu. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. podrinjac. BIK 21. Branko MAJSTOROVI].22. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. . ali zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku.22. Daniel OMERAGI]. U ratnoj 1992. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. ho. sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. Sarajevska hronika: 276-901.21. ll. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. 4. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Umijete dobro da se organizujete. obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. avgusta 1943. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. fax: 461-007. iva. RIBE 20. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. 7. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. RAK 23.20. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. . 276-968. t. VAGA 23. fax: 468-054. 5. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Sportska rubrika 276-908. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. JARAC 23. 5. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Nema potrebe da skre}ete veliku pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju asistenciju ili dobru podr{ku. 1. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). u Donjoj Trnovi. obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. relaksirajte se. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. 9. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.20. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Previ{e obaveza mo`e lo{e da uti~e na va{u psihi~ku ravnote`u. Oslobo|enje je od 1992. 468-161. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja. 8. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. iranit. 8. saba. opustite se. 9. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. 11. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. fax: 468-090. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. 4. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. POSTBANK BH DD Sarajevo. . OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. . nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno.vzs.22. Va`no je da osje}ate pozitivan impuls i inspiraciju.

isto~ni vjetar. na jugu do 14°C. na jugu do 5. U petak umjereno obla~no. Na sjevernom i centralnom Balkanu prete`no sun~ano. U no}i na jugu umjerena do jaka bura. ujutru sa ki{om. . a jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Sredozemlja. u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje slaba ki{a. maksimalna dnevna 7° C. Puha}e slab. popodne umjereno obla~no. Na Pirinejskom poluostrvu zadr`a}e se prete`no sun~ano. poslije podne obla~no. Minimalna temperatura -2. Maksimalna temperatura od 3 do 13°C. Minimalna temperatura od -6 do -1. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. prije podne u Gr~koj i Albaniji. Danas se ki{a o~ekuje na sjeveru Britanskih ostrva. U Sarajevu prije podne sun~ano. u Hercegovini sa ki{om. maksimalna dnevna od 5 do 10. a samo na jugu sun~ano. U Hercegovini }e puhati umjerena bura. Na sjevernom Jadranu puha}e jaka bura. a najtopliji Lisabon sa 19°C. Apeninskom i u ju`nim predjelima Balkanskog poluostrva. Na zapadu i jugu prije podne umjereno obla~no. a poslije podne u Makdoniji i Crnoj Gori sa ki{om. Sutra prete`no sun~ano. na planinama slab snijeg. na jugu prije podne umjereno obla~no. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa -7.Danas prete`no sun~ano. U ~etvrtak prete`no sun~ano. a u ostalim predjelima kontinenta malo do umjereno obla~no. U ostalim predjelima poluostrva obla~no. U isto~noj Evropi pada}e snijeg. na isto~nom umjereno obla~no.

. uloge: Nicolas Cage. Sajmon Kvoterman. po~etak u 20. etnolo{ka. po~etak u 14 sati. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. KINA JABLANICA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. 18. Idris Elba.. SARAJEVO Brusa bezistan. uloge: Josh Hutcherson. godini. re`ija: Viliama Brenta Bela. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. po~etak u 19. ZEMALJSKI KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. Belma Ali} po~etak u 20 sati. subotom od deset do 15 sati.. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl.50. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. re`ija: Michael Sucsy.Amar Selimovi}. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. po~etak u 19 i 21 sat. Dejan A}imovi}. Muhamed Bahonji} po~etak u 19.40 i 18. po~etak u 16. Ciaran Hinds. Idris Elba.30 i 16. Marko Jeli}.milanovic@ oslobodjenje.10 i 20.. ATELJE ZEC Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. OSLOBO\ENJE SARAJEVO U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18.30 sati. Michael Cain. uloge: Branko Smiljani}. Goran Kosi}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. Rade [ebed`ija.. Brendan Gleeson. srijedom. 20..50 i 17 sati. Maja Izetbegovi}.15 sati.30 sati. An|ela Ili}... Fernanda Andrade. Bojan Navojec. JABLANICA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. Dejan A}imovi}.. re`ija: Nermina Damian. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Vanessa Hudgens. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE stripovski spektakl. ^ELI^NA LEJDI SARTR 1984 autor: George Orwell.. kao i postavka “Banjalook 3”. Nata{a Pavlovi}. od 9 do 15 sati. NEKA BOLJI POBIJEDI akciona romanti~na komedija. Mario Drma}. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK avanturisti~ki spektakl. autor: Hans Christian Andersen.. po~etak u 19. Hristina Popovi}. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Rade [erbed`ija. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. Jelena Martinovi}. Gordana Boban. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Ivica Zadro. BANJA LUKA METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. 6. Grant. Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati.. uloge: Zana Marjanovi}. Chris Pine.. Tom Wilkinson. po~etak u 15. dok vikendom muzej ne radi.20 sati.. re`ija: Phillida Lloyd. re`ija: Steven Soderbergh. a vikendom od 9 do 13 sati. Jessica Chastain.. Mi{o Samolov. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Dejan A}imovi}. re`ija: Josh Trank.15 i 17.. BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. uloge: Reese Witherspoon. uloge: Reese Whiterspoon. CENTAR ZA KULTURU GALERIJE biografska drama. Rachel McAdams. PARADA komedija. Daniel Sunjata. po~etak u 19 i 21 sat. uloge: Nikola Kojo. uloge: Denzel Washington. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija.ba ili na broj faxa 033/ 468-054..Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. NARODNO PAL^ICA balet. MUZEJI HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3.. re`ija: Daniel Espinosa. uloge: Nicolas Cage. Mia Pra{o. Zmaja od Bosne bb.45 i 21.. imao atelje od 1987. avantura re`ija: Brad Payton. od 10 do 22 sata.. po~etak u 20 sati. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. po~etak u 19. Branko \uri}.. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Tatjana [oji}. uloge: Gina Carano... Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.15 sati. Branko \uri}. Dwayne Johnson. marta.30 sati. Goran Navojec. Tom Hardy. KINOTEKA RAN^ PROKLETIH re`ija: Fritz Lang.30 i 22. triler re`ija: John Madden. uloge: Michael B. Rade [ebed`ija. Amir ]ati}.10 sati.. 19 i 21.ba. Michael Cane. Ciaran Hinds. uloge: Katherine Heigl. re`ija: Sr|an Dragojevi}..30 sati. Branko \uri}. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg.. uloge: Dwayne Joshon. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. uloge: Milo{ Samolov.30 sati. Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}.. Vanessa Hudgens. Bojan Navojec. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. po~etak u 20. KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. re`ija: Brad Payton. Daniela Bibi}. DUG KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA akcija. Rade [ebed`ija. po~etak u 16. po~etak u 15. Jim Broadbent. Selma Im{irevi}.. POZORI[TA ratna drama. Goran Kosi}. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.. PARADA komedija.45 sati. Ciaran Hinds. po~etak u 16. Alex Russel. Goran Kosi}. skica. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”.10 sati. po~etak u 20 i 22. Evgenij Gaponjko. uloge: Branko Smiljani}.. re`ija: Brad Payton. Senad Ba{i}.. Italiji.. do 1992.25 i 21.. Evan Helmut.. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Branko \uri}. Benjamin Bajramovi}. kod Starog mosta. po~etak u 20 sati.. po~etak u 18. Jason O’Mara... SVE ZA LOVU komedija. po~etak u 19 sati.30 sati. godine. Adrian Scrimint. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. po~etak u 17.. uloge: Zana Marjanovi}.30 i 17. stripovski spektakl. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. po~etak u 18.. po~etak u 18 sati. Ewan McGregor. Robert Patrick.. re`ija: Marko Misira~a. Jessica Lange. od 9 do 17 sati. Adna Bakija. Vanessa Hudgens. Mel Ferrer. ZENICA nau~na fantastika. akcija re`ija: Julie Ann Robinson. 18. Sne`ana Vidovi}. uloge: Nikola Kojo. Dajana Popovi}. KRONIKE GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. Muzej 18781918. Nikola Kojo.10 i 21. po~etak u 14. Ryan Reynolds. re`ija: Angelina Jolie.. Goran Kosi}. po~etak u 18 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Marcel Munteanu. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Adnan Haskovi}. Autor ovih \AVO U TEBI horor.. Marko Jeli}. uloge: Marlene Dietrich. nastupaju: Belma ^e~o.40 sata. Nad`a Pu{ilo. Goran Navojec.. uloge: Zana Marjanovi}.. PARADA komedija. re`ija: McG. po~etak u 15. RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Boris Ler. Tom Hardy. Rade [ebed`ija. POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom.60 KULTURNI VODI^ uloge: Nicolas Cage. Sad`ida [eti}. BIHA] PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta.. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. Sam Neill.. po~etak u 14. IZDAJA akcioni triler. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Aida Muj~inovi}-Palini}. Idris Elba.25 i 21 sat. Svrzina ku}a. re`ija: Angelina Jolie. Mi{o Samolov. Mia Pra{o. Ryan Reynolds. uloge: Suzan Krauli. uloge: Josh Hutcherson. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. mart/o`ujak 2012.. progla{enih najboljim studentima u 2011. Bojan Stoj~i}m. Muhamed Had`ovi}. Branko \uri}. marta. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. uloge: Chaninng Tatum. 18. KAMERNI [TA SMO TO U^INILI re`ija: Dino Mustafi} igraju: Jasna Dikli}.30 sati. PRI^A S TAVANA re`ija: Jiri Barta. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Marko Jeli}. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu.45 sati. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Josh Hutcherson.. Richard E.. uloge: Helen Mirren. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Michael Cain. igraju: Aris Burina. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. Goran Navojec.45 sati. Michael Kelly. Dwayne Johnson.. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). po~etak u 16. re`ija: Angelina Jolie.. Mirsad Tuka. Mihail Mateescu. re`ija: Angelina Jolie. slika je Rudo Cavar. arheolo{ka i historijska. re`ija: Daniel Espinosa. Jordan. SIGURNA KU]A akcioni triler. uloge: Zana Marjanovi}. Ivica Zadro. utorak.15 sati. TUZLA JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. Chris Pine. re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. Robert Patrick. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. uloge: Denzel Washington. po~etak u 15. Uranela Agi}-Burina.30 i 20 sati. po~etak u 16. Ashley Hinshaw. Goran Kosi}. Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 12 sati. re`ija: Angelina Jolie. uloge: Meryl Streep. Arthur Kennedy. Jelena Martinovi}. . GOVORNA MANA autor: Goran Markovi}. Ellina Stetsenko.15 i 20. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. subotom ne radi. igraju: Amila Terzimehi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.. uloge: Zana Marjanovi}.. Hariz [abanovi}..15 sati.

Josie kao srednjo{kolka po~ne poha|ati nastavu u gimnaziji. Kada je urednik lista James Rigfort anga`ira da napi{e reporta`u o ameri~koj mlade`i. Joseph Maher. `eli odvesti Emiliju u Madrud da radi s njim. Soko Wismar 15. daju ~itulju pravom Eskobaru.Milan. 1985. prije nego jo{ neko nastrada… Planom koji su inicirale Sjedinjene Dr`ave.. Od trenutka kad se kamion koji prevozi njihovo poku}stvo izgubi. Julie se upoznaje sa skupinom lokalnih stanovnika protiv svoje volje povezanih s floridskom mafijom. Madolyn Smith Osborne. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna slu`ba Mossad pod kodnim imenom Mojsije zna~ila je prebacivanje 8000 tamnoputih @idova. nije joj jasno kako nije uspjela. To poga|a njenog mu`a Jake. U tome joj odlu~i pomo}i brat Robert. Dave Austin.40 BHT SE ^itulja za Eskobara RI 20. Nije im jasno tko je. Josie zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj to~ki jo{ od srednje {kole.30 FTV NOGOMET: LIGA [AMPIONA SP OR T Nikad se nisam poljubila Never been kissed.. Orlando Seale. Jelisaveta . Tajna Starog Mosta 17..40 PINK TRILER Re`ija: Richard Marquand Uloge: Glenn Close. Sljede}eg jutra mjesto iskopavanja je naru{eno. za koju su u prvi mah mislili da je iskrvarila. Jack Gilpin Funny Farm. snimak 23. ~emu }ete vi{e vijerovati svojim emocijama ili stvarnim dokazima? Bogata nasljedica je brutalno ubijena u svojoj osamljenoj vikendici na obali.20 PINK AKCIJA Re`ija: Jorge Montesi Uloge: Cynthia Rothrock. Tamara Garbajs. 2005. Me|utim.. koja se ne dobija svaki dan u Ponte Vieju. . 20. CSI: New York Postani ~ovjek 00.. nema vi{e mira i ti{ine. Jessica Stier. FIL M Eloisa prima negativan odgovor. 6. Tim mora pratiti zabave koje se organizuju u metrou kako bi saznali ko je ubio mladu djevojku.. No ba{ na samom po~etku novog `ivota upada u najopasniju misiju u `ivotu..00 NOVA KOMEDIJA Re`ija: George Roy Hill Uloge: Chevy Chase. Roschdy Zem Va. 1988. On anga`ira odvjetnicu. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obveze i o~ekivanja. policija je naredila da arheolog Thomsen nastavi iskopavanja.10 OBN Buy borrow steal. Svi misle da je to {ala. Kad Andy i Elizabeth kupe farmu u Vermontu.. mart/o`ujak 2012. ali ni dalje ne zna kako pristupiti “vr{njakinjama”. Iako su Juan i Soledad presretni {to }e dobiti bebu. Ruta Gedmintas Georgina Scott je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. ne mogu ni zamisliti nevolje koje ih o~ekuju. Peter Coyote. 1999. JE ^itulja za Eskobara.OSLOBO\ENJE utorak. 2002. Michael Vartan. FIL M Maskirani ubica 00. Kada jedan od njezinih novih prijatelja nastrada.30 FTV Lov na oca 22. Raimundo ohrabruje svoju k}erku da prihvati ovu ponudu. do dovraga. Silverio potvr|uje svoju ponudu.. Kevin O”Morrison. Maria Mayenzet. s obzirom na to da nitko od njih nije dao ~itulju. Dejan i Baki. Zijah Sokolovi}. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika. FIL M Van zakona 02. Tom Ellis. Stephen Macht Outside The Law.20 BHT ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham. u obe}anu zemlju. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shva}a da su njezini dani maj~instva odbrojani te mora u {to kra}em roku prona}i oca svog djeteta. vis et deviens. Richard Partlow Jagged Edge. a Josie otkrije mladog profesora Sama Coulsona.ali se Soledad ne osje}a dobro. Gandijevi pajda{i tako|er po~inju sumnjati u Lelu.Seka Sabli}. osoba o kojoj nemaju nikakvih podataka. ali on ubrzo biva optu`en za taj zlo~in.45 HRT2 KOMEDIJA Arsenal .. Jeff Bridges. Izrael je odlu~io pomo}i svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegli~kim taborima. Od mahnitog po{tara do mrtvog tijela zakopanog u vrtu. FIL M Uz pri je tnju oru `jem Gramkow poku{ava sprije~iti arheolo{ka iskopavanje na svom imanju.35 HRT1 DRAMA Re`ija: Radu Mihaileanu Uloge: Yael Abecasssis. Felashesa. 2008. Upoznaje Lelu. Kada je slu~aj ubojstva tako stravi~an. Juan se mora dodatno `rtvovati kako bi zaradio {to vi{e novca. 2008. Jeff Wincott.. Ubrzo se me|u njima razvija ljubavna kemija i ona }e se na}i u situaciji da brani ~ovijeka u koga je zaljubljena. ta nova djevojka u njegovom dru{tvu. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. Julieni izo{treni instinkti i vojna obuka odmah je tjeraju u akciju. Andy je napustio posao sportskog novinara i planira se povu}i u mir i ti{inu koju pru`a selo i napisati veliki ameri~ki roman. Marko @ivi} Gandi je kriminalac. David Arquette. Seamus Dever.. zagonetnu djevojku. i vjeruje da je ne{to vi{e iza svega. Kada je tajna agentica Julie Cosgrove izgubila zaru~nika u kobnoj vojnoj misiji.Zenit 20. detaljnijom istragom }e se utvrditi da je uzrok smrti zapravo otkazivanje vitalnih organa. Andyju smeta grad i njegovi ludi stanovnici. KOMEDIJA Re`ija: Milorad Milinkovi} Uloge: Vojin ]etkovi}. Prolaze}i kroz mali grad. u koju se zaljubljuje. Policija zapo~inje istragu.00 PINK FIL M Farma smijeha 00. napustila je posao u ameri~koj vladi. ali ispostavlja se da je rije~ o `rtvi ubistva koja je bila zakopana na Gramkowovoj zemlji. a policija pronalazi skelet ispred stanice. izbaci ga iz stana. jer je jasno da ih je neko odao. nedaleko od San Francisca. iako je ona bez mnogo iskustva. Gramkow i njegov sin postaju glavni osumnji~eni. Me|u izbjeglicama se na{ao i devetogodi{nji kr{}anin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna @idovka. FIL M Forenzi~ari istra`uju misterioznu smrt djevojke u podzemnoj `eljeznici.30 BHT 1 NOGOMET: LIGA [AMPIONA Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore. 21. SP OR T TV PROGRAM 61 Benfica . Boris Komneni}. Molly Shannon Josie Geller radi kao urednica u listu Chicago Sun-Times. Mia Kirshner. Me|utim.

Uz odobrenje gospodina Alija Rize.30 Glas Amerike (r) 11.15 Pingu 19. serijal 21.00 Vijesti 10. kviz 14.05 Seks i grad.00 HAYAT Novi vlasnik ku}e gospodin Mithat uvi|a da se obitelj jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. ep. informativni program 17.40 Sirene. Bestseller Top Shop Bumba. ep.00 Hutba 14. 96.55 Tv kalendar: Iz dana u dan.00 Vijesti TV Sahar 12.40 Retrovizor. film 01. crtani film 09.50 Na{a mala klinika. muzi~ki program 18.45 Hot Wheels 11.00 09. 56/64 22. serija (r) 17. ep..45 Crime Time. emisija o povratku TV USK 08. serija. (r) 14.00 Ve~ernje vijesti 22.00 Vijesti 09. (r) 13.30 Dnevnik TVSA 19. ~ovjek iza Staljina.00 Vijesti TV1 06. reporta`a sa snimanja serije 18.30 Larin izbor 09. crtani film Top Shop Bestseller Vijesti 06.05 Graditelj Bob 19.50 Sex i grad. 47.00 Izbor sportiste godine KS. 2. crtani film 09. 136.20 Sport centar 22. serija 18.05 Kursad`ije 09. serija Traktor Tom Felix bebe.30 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige.05 Legenda o Bruce Lee ju.05 Dance. 16.55 Ukleta Marijana. serija 17.30 VOA (r) 11. ep. ep. kulinarski show 10.20 Dnevnik 2 22.45 Bestseller tv 15.20 Van zakona.05 Zakon ljubavi. 7/26 09.00 Vijesti 12.15 TV {kola (r) 18.55 OBN Info.15 Larin izbor. ep.25 Medo Rupert (r) 10. direktan prijenos 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Benfica .00 Flash vijesti 17.00 15.30 SMS music 19.30 Ljubav i ~okolada.20 Moje drage kom{ije. serija. 16.28 Astro Num Caffe. igrana serija /12/ 19. 47. animirana serija.45 Kursad`ije.00 Yusuf.00 Dnevnik 1 17.30 Dnevnik TV1 20.05 Zakon ljubavi. igrana serija.45 ^itaj BiH doma}a lektira 15. serija (r) 04. ep. ep.00 Igra. serija. serija.00 Vijesti u 7 19. (r) 10.. 99. serija Vijesti. prijenos 22. program 21.30 Skrivena kamera MRE@A 08. serija 13. igrana serija. sportski program 20.50 OBN Info 19.00 Dnevnik 2 19. zabavno-muzi~ki program 22. snimak 01. normalan.30 Cimmer fraj. serija (r) 13. 20. kviz za djecu 19.05 Larin izbor.22 Pet dana do pono}i II dio. serija. serija 09.30 Sedam dana u Maglaju 23.50 Hladnokrvni `ivot.liga {ampiona.25 Lud. ep.. 4/22 22. crtana serija Medvjedi}i toplog srca.05 Music box (r) 14.30 Monitoring 18. (r) 09. crtani film 08.00 Program za djecu i mlade 10.35 Saga o forsajtima. obrazovna serija.02 Vijesti.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e. crtana serija Tomica i prijatelji.00 Miris prolje}a.15 BN koktel (r) 14.I.00 Strasti i intrige.00 Bunny Maloney. 1/5 16. u`ivo 17.35 Dje~iji program 10.10 Mala nevjesta. serija.05 Selo gori.35 Vje`bajmo zajedno.05 Pop Pixie 10.35 14. serija.00 Vijesti 15.00 Na{a realnost 11.00 Slon extra info TV BN 06. u`ivo 18. 46. informativni program 12.15 Bakugan.00 Vijesti 14.40 TV Liberty.50 Bestseller 14. emisija o zdravlju (r) 16. igrana serija. serija 17. dokumentarni serijal 13.50 Info top. kviz 23.30 Stol za 4.30 I. program 23.50 10. serija 21.30 Slijepa ljubav. 186. 18. (r) 09.30 Frej`er.00 Vijesti IC 00.15 Divlja planeta. a baba se ~e{lja. 20. crtani film Kenny morski pas. Mechanical animals. mini serija 01.13 09. 13.15 SMS centrala.40 Hrabrost jedne princeze 2.05 Amor latino. serija .30 Nemogu}a misija. crtani film Sirene. 00.05 Vrijeme sjetve. film 00.00 Zauvijek mlad.20 08. ep.10 15.10 Zakon ljubavi. zbunjen. (r) 10. dance. serija (r) 03.10 Fudbal .59 Finansijske novosti 23. 2/5 17.00 Program za djecu 11.40 Hrabrost jedne princeze 2. 12.50 Avganistanski vitezovi.20 CSI: New York. 8/12 08.05 15. crtani film 10.50 RTRS Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. serija ep.30 Mali oglasi 19. dokumentarna serija 18.20 Nebeski plesa~i.45 Vox populi 22.15 Oluja. muzi~ki program 20. ep. (r) 10. 09.30 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal Milan. direktan prenos utakmice 22. ep.15 13.30 Dokumentarni program 17. serija 17.20 Moj d`epni ljubimac. crtani film 08. crtani film 09. crtani film.10 Ha{ki dnevnik 16. serija.00 Junska no}.05 Prijateljice.30 Pu`evi sportisti.05 Sve }e biti dobro. crtani film 18.00 Anali.15 Oluja.05 TV Liberty 21.55 OBN Info 01.30 Istina. 3/10 15. crtani film Nodi.00 Retrovizor 11.01 Smije{na videa 18.20 Igra. serija ep.05 Zakon ljubavi.00 Pop Pixie.40 Mixmaster.38 Horizonti 20.00 Voice of America 23.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Dnevnik 2 20.15 Global. 98.00 Sevdah i vrijeme 08. Me|utim. 47. serija 02.00 Kad li{}e pada.45 Crtani film 19. doma}a serija 14.15 Soko Wismar.05 Tajna Starog Mosta. 8/26 19.10 Crtani film 19. serija 00. kulinarski show 18. meksi~ka telenovela 11. film (r) 12.30 IC sport 15.40 Maskirani ubica.05 10. crtani film Moji d`epni ljubimci.05 Vijesti TVSA 13. 68/124 (r) 17.10 United states of Tara.05 Strasti i intrige.00 TV jutro 09.00 BHT vijesti 12. Dje~iji program 10.00 Crta.15 Studio Moderna OBN Cimmer Fraj 15.05 Film (r) 16. 13.15 Stol za 4. igrani film 23. OSLOBO\ENJE 07. 21. crtani film. mart/o`ujak 2012.R.05 Junska no}. 12. SE RI JA TV SA 10. sportsko rekreativni program 19. 23. useljava se u ku}u i kre}e s promjenama. serija PINK 07.00 Dnevnik 1 12. serija.05 Strasti i intrige. ep.52 Vremenska prognoza 22. edukativna serija Program za djecu i mlade 14. 9/10 15.10 Prijatelji sa farme.15 Historija odje}e. dok. informativni program 16. film 16.55 Ljubav i mr`nja.30 Vijesti 22.00 Studio Moderna 10.10 10. 17.00 Vitaminix (r) 10. program 16. serija 16.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Ljubav u hladnoj klimi.20 Program za Ameriku TV VOGO[]A 08.15 Tarih. serija 14. 7. ep. 43/50 (r) 14.40 Soko Wismar. sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek 06.00 Odmori zaslu`io si.05 Vox Populi 12.00 Vogo{}anska hronika 18.05 Junska no}. crtani film 11.30 Dnevnik 2 20.10 Op~injeni. crtana serija Zemlja.00 Sestre. 7.00 Vijesti 09.00 Vijesti 13.10 Time out (r) 13.30 Odli~an.00 Iz dana u dan 12.15 10. dok.00 Novosti 10. serija 23. 30.05 Oluja. informativni program 12.35 Business News 19.50 Mala nevjesta. 6. ep.25 Zemlja. serija 21. serija 00.30 Vijesti TV Sahar 00. serija 19.10 Sport ekskluziv (r) 11. 16. 44/50 22. muzi~ki program 09. 14. film 02.30 Srpska danas 17.00 Kad li{}e pada.45 Prijatelji sa farme.43 11. 12. serija. (r) 16. 1/6 (r) 12.00 Danas u Srpskoj 18.05 Zakon ljubavi. 6/13 13. 5+. 68/124 (r) 17.30 Fudbal . ep. 16. serija 18. dok.45 Tragovi sudbina. serijal 18.00 Novosti 14.05 Strasti i intrige.00 12.05 Zakon ljubavi. talk show 18. serija. serija ep.30 Link 17.05 Igrana serija 13.30 Ljubav je posao.10 Cimmer fraj. serija 16.00 Vizita 19.50 Glam Blam (r) 14.35 Fudbal .10 Ezel. 68/124 11. serija 18.40 Hrabrost jedne princeze 2. 6.00 Ukleta Marijana.05 Strasti i intrige. ep. 7. ep. crtani film Lijeni grad.00 Vijesti plus 17.00 TV {kola 12.00 Udri mu{ki. ep.00 Zenica danas (r) 23. dok.30 Program za djecu i mlade 14.00 Glas Amerike 23.15 Oluja. serija 12. reality emisija 22. 187. ep. serija 13. putopisni serijal (r) U prolazu (r) Saga o forsajtima.55 Graditelj Bob.40 Igrani film TV SLON 16. 68/124 (r) 17.45 09.25 Istinite pri~e. 57/64 22. jutarnji program 09.30 Da sam ja neko.00 Glas Amerike 23. ep.43 08. serija (r) 10.15 Dimenzija vi{e.15 Moj veliki prijatelj 14.30 Smije{ne `ivotinje 12.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti 10. 7/12 (r) 07. serija 14.00 Bruklinski most. ep. medicinski magazin 20.30 07.15 Ljubav u hladnoj klimi.45 Suveniri stolje}a 19. program 21.05 Zakon ljubavi. dok.00 Info top. dok.00 Dnevnik 1 19. serija 21. ep.05 Junska no}.27 Finansijske novosti 19.15 Kapital.40 Primera liga. serija 17. serija.20 09. serija 17. crtani film 10.00 Najava programa 07.35 Arena 20.50 Na{a mala klinika.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Svijest uspje{nih (r) 16.50 Crime Time. 22.35 09. (r) 09. dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao. igrana serija. serija.05 Film 12.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00. program za djecu 20. zabavni program 19.15 Necenzurisano 11. serija 22.00 Ma|ioni~ar. serija 00. igrani film 02. igrana serija.50 Bijeli planet. 2/3 23. igrana serija.00 Zenica danas (r) 10. serija (r) 18.45 Dnevnik 3 22.35 Mala princeza (r) 10.10 Sve }e biti dobro.30 Muzi~ki spotovi 20. Garfield.30 Tajna Starog Mosta.05 OBN Sport 19. serija 46. film TV TK 06.20 Sport centar 22. serija. film TV MOSTAR 08. humoristi~ka serija 13. informativni program 18. 187.00 Dnevnik 2.00 Puls 22. humoristi~na serija 15.00 Ranjeni orao.05 Malac znalac. serija. 5/26 (r) 14. ep.15 Villa Maria.00 OBN Sport Kad li{}e pada 20.30 11. 214.00 SMS Muzi~ki Salto.00 Sestre. serija 01. igrana serija. serija. doma}a humoristi~ka serija 17.liga {ampiona.00 Jedan na jedan 22. 6.30 Sport 19.30 Frej`er.25 Business News 22.30 60 minuta.30 Slijepa ljubav.00 Vijesti plus 12. 23. 18/52 10.00 Kviz Extra 20.R.00 Kad li{}e pada.00 Dejana.45 Genijalci. serija 23.00 Vijesti 13.35 11. centralne vijesti 18.30 Miris prolje}a.00 Dok.. zabavni program 10.30 Dnevnik 3 23.52 Pri~a o psu. u`ivo 15.20 Zvjezdano nebo TV ATV 09.20 Sport fles 18.05 Extra jukebox time..00 Vijesti 11.00 Vijesti 08. ep. repriza 01.05 Egipat.20 Bestseller 14.40 Dnevnik 3 23.05 Strasti i intrige.30 Dru{tvo znanja.00 Vijesti TVSA 21. ep. crtani film 07. serija. serija. program za djecu 10.05 11.00 Dobre vibracije. vrijeme `etve. 47.45 Serija 19.50 Crtani film 18.20 Program TV Sahar 10.15 Oluja. film 12.15 Strasti i intrige. serija 13. serija ep.00 Put istine 14.37 Stanje na putevima 19.30 Dnevnik 2 20.02 Bo u pokretu (r) 10. film TV ZENICA 10.30 Sponzoru{e 22.30 Telenovela (r) 15. dnevni magazin 18. serija. informativni program 16.Gospo|a Hajrije ~im prije `eli se rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti.liga {ampiona.00 Slijepa ljubav.50 Tarih.00 Crno i bijelo.20 Odmori zaslu`io si.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Yusuf. ep. serija.05 Junska no}.30 Hronika regija: Banja Luka 17. prijenos izvla~enja 20.00 Dnevnik 2 22.20 Dolina vukova.01 Ruski dokumentarni film 23.40 11.00 ^itulja za Eskobara. 135.00 Nade bh sporta 15. crtani film 14. kriminalisti~ka serija 16. (r) 15. film 00.10 Kad sam bio vojnik.30 Dnevnik FTV 20.05 Oluja. serija 186. 9.50 Info top. dokumentarni program 21. serija (r) 07. (r) 12. info. doma}a serija 21. 20. crtani film 11.00 Zenica danas 19. ep.40 08.00 Bumba. ameri~ki film 02.00 Slijepa ljubav.45 HAYAT Kad li{}e pada.00 Novosti u podne 12.00 Denis napast 19. 24. politi~ki magazin 22. serijal.30 07. serija. film 21.50 Tv dokument 22.05 09.00 Amor latino.15 Pono}ne vijesti 00. dok.05 08.00 09. 21.10 Loto. ep. serija 16.00 Junska no}.B. serija 21.55 Dolina vukova. ep. serija 11.30 Sanjalica. 186. meksi~ka telenovela 16.00 Kad li{}e pada.00 I. ep.00 Dnevnik 1 19. 13. serija Tamo daleko.15 Bruklinski most.15 Kornja~a Hero.00 Vijesti TVSA 16.30 Dobar dan svima.05 Vox populi 22.00 Dnevnik 1 16. 68/124 14. dokumentarni program 22. 187.00 Majstori kuhinje 16. jutarnji program 09. serija. (r) 15.B.50 Lijeni grad. ep. gospodinu Aliju Rizi svakim je danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca.00 07. igrani film 16.00 Hayat production show. crtani film 07.05 CSI: New York.00 No}ni program 12. igrana serija 11.00 Telenovela 22.30 Dje~iji program 18.40 Bajke o `ivotinjama.30 Vijesti 14.15 TV Doktor.00 Sport (r) 14.05 TV intervju.20 Vijesti utorak. serija.45 Bestseller tv 20.30 Majstori kuhinje Otvoreni program.22 Top Shop 14. pregled 00. obrazovna serija. serija ep.40 Za svaku bolest trava raste. ep.25 Pet dana do pono}i. serija (r) 01. serija Piplinzi. serija 217 22.10 Tek ro|eni 13.30 Molotov. 46.00 U potrazi za dalekim okusima. 7.30 Ze sport magazin (r) 15.30 Oluja. crtani film Bakugan. serija. dok.30 Nepobjedive Banzuke 18. 1/3 (r) 13.00 Dolina vukova. serija (r) 14. ep.00 Razglednica 21. biznis magazin (r) 19. crtani film Winx. dio.15 BHT vijesti 14. muzi~ka emisija za mlade 23.05 Zakon ljubavi. serija.00 Iz dana u dan.05 Seks i grad 00.05 Nodi.40 Hrabrost jedne princeze 2. pregled kola (r) 12. serija 15.45 Vijesti 12.62 BHT TV PROGRAM 07.54 Sport 22.00 Vijesti 15. crtani film.15 Oluja.30 O~i du{e.05 Prijateljice. serija 12.10 Zdravlje.05 Tek ro|eni.15 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu II.05 Junska no}.00 Serija 18. zabavni program 00. serija 21. 7/24 21.30 Pri~a o psu.30 Multimilioner. serija 22.29 Sport centar 16. film 00.00 BHT vijesti 10. (r) 15.I.35 Words on the Streets. crtani film 08.00 Te{anjska hronika (r) 12.00 12.10 Tv kalendar: Iz dana u dan.20 Anali..15 Serija 10.Zenit.00 Brze pare. mo} planete. serija 09. ep.35 Tren.00 Junska no}.00 15. program iz kulture (r) 14.05 Oluja. 6. ep. 22. serija.20 City Exclusive.25 10. specijal 15. 68/124 14.00 Sve u svemu. 16.05 Strasti i intrige. zabavna show biz emisija 18. mo} planete.05 Tomica i prijatelji 11.00 Federacija danas 17.10 Lov na oca. serija.30 Moj veliki prijatelj 10. serija (r) FTV 07.00 Vijesti 19.05 Strasti i intrige. igrani film 00. ep.30 Zlato divljine.30 Jutarnji program 08.45 BH gastro kutak.10 13.00 Crno na bijelo 21.15 Sport magazin (r) 14. serija 11. muzi~ki program 19.00 Dobro jutro. 215. (r) 10.00 Junska no}.15 Junska no}. 18.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.05 Legenda o Bruce Lee-ju.30 Serija 09. ep. serijski program. {esta sezona.20 Graditelj Bob 10. crtana serija 19. serija 20.30 Sa sevdahom u srcu.

00 Ski skokovi.00 Fudbal Gr~ka: Aris . film 12.20 Bra}a i sestre. serija za mlade 15.45 TV kalendar (r) 17.20 Ubistva u Midsameru.00 Pregled belgijske lige 02. Baranje i Zapadnog Srema (r) Nau~ni program Ovo je Srbija Selo gori. Poljska 13.00 Tijelo je dokaz. teksa{ki rend`er. Dortmund .45 Fudbal.25 Razotkrivanje mitova 17.00 Hokej.55 No}ni glazbeni program HRT2 NOVA 07.30 Fudbal. utakmica polufinala. serija 6 18. glazba.12 Lugarnica 18.00 Ubojstvo vrana. Tomo odlu~i nazvati Lovreka i nudi mu da se na|u na ru~ku.00 Krizne situacije 21. serija 23.35 11.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Strikeforce 00.30 Box: Vladimir Klitschko . DISCOVERY 10.00 Stvoreni jedno za drugo.05 FTV Kre{o okrivljuje Vinka za nezgodu sa strojem za kopanje jer je on nadglednik gradili{ta.40 Melisa i D`oi.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.30 Kontekst.Ruanda.40 Izgubljena ~ast.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. Poljska 17.00 Vijesti 14.Tomo i Roni i dalje su u sukobu. program (r) AL-JAZEERA B.30 CG Sport (r) 14. serija 21.05 Dokumentarna emisija 14.10 Melisa i D`oi.00 Da.35 Mali Bigfoot 2: Putovanje ku}i.00 Kup.05 Vijesti 07. serija 22. igrani film .00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15. serija 00.00 14.30 Simpsoni 20.09 Vrijeme sutra 14.45 Pregled ATP Dubai 19.05 Najezda `ivotinja 21.05 11. serija 18.40 Kako to rade? 20.10 Sammy na putu oko svijeta. serija 19.30 [amvari: @ivot u divljini 15.05 U Europi.05 Ve~eras 20.10 Vijesti iz kulture (r) 10.35 Vijesti 07. dok. SK Ruhpolding.45 Divlje i bez cenzure UNIVERSAL 06. talk-show (r) TV PROGRAM 06. serija 19.00 Njihova liga.35 Natalee Holloway 17. serija 07.33 Rekonstrukcija: TBF (r) 12.00 Vijesti 09.00 Zaboravljena ubistva 14.00 11.20 Beba Felix.24 18.15 Dnevnik Nove TV 20. animirana serija 07.05 Kad li{}e pada.05 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova. Ekstraklasa.05 Izgubljena ~ast. (r) 12.00 Espn Documentary: Pony Excess 20.30 Kontekst.25 Teletubbies.35 Policajci iz Detroita.00 17.30 Snuker.00 Generali u ratu: Kursk 19.00 Freestyle skijanje 10.30 Fudbal. finale 16.35 Prljavi poslovi 15.20 Dijagnoza: Ubistvo.25 IN magazin 18. reality show 10. film 04. GEOGRAPHIC 09.00 Vijesti 18.45 FA Cup: Birmingham .30 Tra~erica 3.35 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek.05 Program za djecu 11. dok.40 Dojlova Republika.30 Ko{arka Endesa liga: Alicante Valencia.00 AJE Vijesti 01.30 Kontekst.00 Kick Ass.15 Biatlon. serija za djecu 08.00 Snuker.15 Ponos Ratkajevih.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.05 Kontekst.00 De{ifranti 12. film (r) 02.00 Poker Wpt Series 08 01.30 Biatlon.35 Bjekstvo iz zatvora.35 Seinfeld. Kina.45 NBA Live 01.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Bijela palata.40 Liga prvaka: Benfica .00 Vijesti 10. serija 02. dok. australijske i indijske umjetnosti 23. teksa{ki rend`er.00 Tajm tim godina XI 00. prenos 22.15 TV kalendar (r) 12.10 10. Finska 13. Petersburg.00 Najte`e popravke na svijetu 12.15 Red i zakon.50 [ark.45 Jumanji. igrani film 08.45 Sudije za stil. SK Ruhpolding. Hrvatska 09.00 Odluka `ivota. crtana serija 08.00 Alisa.55 Pre`ivljavanje 11.20 17.2 epizode 22. serija 16.20 Serija 14. igrani film 13.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 21.00 Dobro jutro.10 Kako se pravi? 19. Dunja ponovno prigovara. serija 15.00 Mnogo buke ni oko ~ega. a baba se ~e{lja: Operacija.30 Watts 18. 2.05 Obrtnik i partner (r) 13. serija 03.30 Larin izbor. dok.45 Pregled ruske lige 16. serija 20. igrani film 19.90 sekundi 20.30 Distrikt.00 Dnevnik 12.40 24. a baba se ~e{lja: Zadu{nice.00 Egipat 21. Luka je zbunjen takvim pona{anjem.20 Havaji 5-0.00 Napada~! 17. film 03.45 19.00 Biblijske misterije 16. serija 13. serija 22.20 Fojlov rat.00 O~ajne doma}ice.15 Ru`iona 00.30 Nau~no obrazovni program 12. prenos 18. serija 15.00 Bul Duram.00 Privatna praksa.40 Vill i Grejs.40 Dobro jutro.00 Rukomet .40 Inspektor Rex.45 Pregled portugalske lige .00 Vijesti Nove TV 17. Ebel liga .30 Otvoreno 23.25 Sve o psima 17.45 [ah-mat.15 Ostrvo orangutana 18. serija 20.10 Frikovi. igrani film 22. igrani film 00.40 Ve~ernje vijesti 23. igrani film 18. Poljska 10. serija 05. serija 14.00 Viktorijanska apoteka 01.00 Kako to rade? 10.Detroit 15. program (r) 00. igrani film 21.05 Degrassi Novi nara{taj 3. prijenos 22. u`ivo 16. ma~kama.Od Pekinga do Rima: Afganistan/Iran. serija 15.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.20 Voker.Egipat IV dio. serija 14. serija (r) 02. serija 18. dokumentarna serija 11.25 Retrovizor: Mercy 1.Chelsea.20 Monk. serija 09.40 Me{tar od svega Luko Paljetak.40 Zlo~ina~ki umovi 5.30 Knji`arka.00 Vijesti 23. Hainan. vrijeme stane.40 IN magazin 13. Odlu~i ju posjetiti. finale 22.30 12.45 Trgovci automobilima 13.55 [kolski sat (r) 16.05 Da.30 Fudbal. serija 02.05 Program za djecu 10.00 Izlazak iz sjenke: Pri~a o Ireni @olio Kiri i Frederiku @olio Kiri 19.25 Nate Berkus Show 07.10 @deronja 2. serija 10. talk-show (r) 18.Jean Marc Mormeck 00. kviz Velikani: Sveti Sava Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.00 Bubamare.00 Glazba.St Pauli 08.45 Razotkrivanje mitova N.00 Sre}a. talk-show 19.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19. dio. dio. program (r) 19.Aek 11. serija 13. Kina.20 Bjekstvo iz zatvora. talk-show 22.1. talk show (r) 07.45 21.30 Walker.45 Ameri~ki bizon. serija 15.20 8.40 Pregled ATP Acapulco 20.00 Fudbal [panija: Levante Betis ARENASPORT 1 09. dok. Njema~ka.Partizan 17. 15.30 Dnevnik 2 20. crtana serija 19.45 18. serija 17.45 Nikad se nisam poljubila. serija 12.00 Nove avanture stare Christine 4. serija 00.30 Sat TV 15.00 Vijesti 12. program (r) 08. Katarina dolazi ku}i i saznaje da se Nevenki vratio karcinom.00 Zaboravljeni na~ini ishrane ANIMAL PLANET 13.25 TV izlog 09.00 Natura viva 20 30 Sat TV 21 00 Koncert muzika 21. serija 14.55 Kasl.20 Muzika 23.00 Rokerka Rita. dio.45 Uskijavanje 23.20 Vodi~ za autostopere kroz Galaktiku. serija 12.15 Biciklizam.30 13. serija 14.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23. pregled EUROSPORT 2 Snuker 14. Francuska EUROSPORT 07. serija (r) 07. TSV 1860 Munchen .45 23. Cruiserweight.00 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Ko{arka Ncaa: Duke-North Carolina 00.30 Svijet umjetnika Kolumbija. teksa{ki rend`er.20 Meklaudove }erke.22 Hrvatska u`ivo 18.20 Sastanak sa ubistvom.Cedevita.. serija 3 (r) Za sva vremena Trend setter sje}anje na Dragana Stojni}a Vi i Mira Adanja Polak.00 Alisa.00 Megafabrike: Aston Martin 21. program (r) 20.30 Premier League News 00. reality show 12.10 Serija 15.20 Overland 5 .25 Jackass. serija HBO .20 Kraljevski bolesnici.00 Momak ostaje na filmu.00 Vijesti u pet 17. Hrvatska 08.Bayern 15. program (r) 08.35 Vijesti 08. serija 17.25 Inspektor Rex.00 Raspad. dok.35 Jesse Stone: Bez kajanja.30 NBA Live 18.20 Voker.15 Pregled Championship 13. program (r) 17.15 Premier League News 18.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.35 Vijesti iz kulture 23.55 To mogu i ja . film (r) 15.30 Jutarnji program 09. serija 23.30 15. serija 13.40 Dobro jutro. serija 20.05 10.30 Borba za Nil.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 18. serija (r) 10. film 00.06 Vrijeme 20.20 Pisac i detektiv. 10. (r) Oko magazin.10 Debbie Travis preure|uje 1 12. Paris-Nice.00 Skrivena blaga afri~ke.00 Druga strana Srbije.30 U djeli}u sekunde 10. serija 11. SK Ruhpolding.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.15 Dr.15 Rokerka Rita. Tomo po gradili{tu Palisada razbacuje medicinski otpad i ve} je naru~io novinare da to slikaju. igrani film 11. teksa{ki rend`er. prenos 22.serija 02. 10.05 Dojlova Republika. igrani film 16. Hrvatska 07. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.00 Viktorijanska apoteka 17.25 Mi i oni. program (r) 17. Paris-Nice. zabavni program (r) 06.10 Doktor Who 3. serija FOX CRIME 10.10 ZABA .00 10.55 Ezo TV.00 Ko{arka Aba: Cibona .40 Mala Tv (r) 17.00 Premier League: Newcastle Sunderland 09..30 NBA: LA Lakers — Miami 13.30 Bez odu{evljenja. draga.25 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.20 Sve o psima. kviz 19.30 Ludi nau~nik 22.00 Raspjevani detektiv.OSLOBO\ENJE utorak.55 Prolazna slava. 23. serija 23. film 23. serija 19.50 Vrhunsko graditeljstvo 23.30 Muzika RTCG Villa Maria 13. serija (r) 04.15 Vijesti 00.40 Znanstvena petica 15.55 Vill i Grejs.10 Dnevnik 3 23.20 Mega Mindy.50 Policija za `ivotinje: Specijal 2009..stru~njak za otrove 22. igrani film 23. igrani film 01.S. kat.00 Daleko od o~iju. serija 15. slu{aj svoje srce.00 Boks. serija 21.00 16..35 Semafor.30 Rukomet Asobal liga: Guadalajara Ademar Leon ARENASPORT 2 Ko{arka 20.50 20. SK Lahti. iz dubine zemlje 1.Zenit St.00 FIA touring car 23.15 Fantom u operi.50 Sudije za stil.55 Zlo~in.15 Sanjaju}i Lhasu. 07.00 Pregled {vajcarske lige 02. Jurakovi predla`u Heleni da do|e `ivjeti kod njih. talk-show (r) 01.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia VIASAT HISTORY 11. talk show 14.30 Dnevnik 1 15.00 Fudbal Jelen Superliga: Novi Pazar . serija 20.30 Svijet umjetnika Kenija. Hainan. molim! 7 . Sve }e SERIJ biti dobro A 16. serija 11. dok. finale 12. Njema~ka 15. Hrvatska 07. serija 01. Kod`a i Neboj{a.50 Malkolm u sredini.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 18.30 Pregled holandske lige 11.30 Fudbal. serija 18.00 Dnevnik 3 22. slu{aj svoje srce.30 Vijesti 09. serija 01. kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Enciklopedija za radoznale: Smilovska Jezera (r) Trezor Hronika Slavonije. film 22.45 Connor na tajnom zadatku.20 Crna Gora u`ivo 19. film 23.00 @ivotinje i mi 16.00 Boks 21.30 Veterani .10 Me|u nama 14. igrani film 06.50 Opasna igra. serija 11.12 Sve u 7!.30 ATP Championship Tour SPORT KLUB 09.30 NBA Live 15. reality show 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica . mart/o`ujak 2012. igrani film 14. film TV1000 04.00 Gerouov zakon 13.Smrtonosne oluje 20.30 D`ordan.00 Alibi. reality show 16. Hernandez.45 Bayern TV: Leverkusen .15 FTV Nata{a saznaje od Luke da je Vesna u zatvoru.00 Natura viva 23. serija 20.25 Dekster.30 Dnevnik 19.55 Carstvo poroka. Y.25 18.00 15. IBF Title.00 Vijesti 21.15 Top Gear 10: Polar Special.Portugol 00. serija 16.55 In medias res (r) 03.35 Divlja planeta 20. talk show (r) 09. serija 20.00 Vijesti 11. Bundesliga.25 Skica za portret 04. Ekstraklasa. igrani film FOX LIFE 09.20 Ne{ Brid`is.00 Stand up paddle 14. Francuska 18.00 Espn Winter X Games 2012 18.40 Walker. serija 16.00 Tajm tim godina XI 16.25 Zauvijek susjedi.50 Sat TV 18. Nevenka je nervozna jer joj je Sun~ica iz Njema~ke javila da }e jo{ neko vrijeme ostati tamo. direktno 22.05 ^as historije 1. Njema~ka 19.12 20pet.Bundes liga:Magazin 16. USA 23.00 Vijesti.00 Dnevnik u 10. serija 01. serija 01.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.59 Sport 20.45 Degrassi Novi nara{taj 3. serija 22.50 Mala TV 08.10 Dobro jutro.15 22.35 Eurogoals 09.00 Lov na Careve krstarice 22. serija 11.45 Biciklizam. talk-show (r) 23.55 [tiklama do vrha.00 11.00 Daleko od o~iju. serija 13. igrani film 17.20 Nvo sektor 17.00 Hokej Nhl: Boston Toronto.20 Privatna praksa.00 Istra`ivanje avio nesre}a . serija 22. dok.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Zatvorska pravda 10.25 Kad li{}e pada. film 01. serija 22.20 Ne{ Brid`is. Bean.40 Kad zavolim. Kuba .30 Freestyle skijanje 20.00 Ko{arka Aba: [iroki Olimpija 20.45 Premier League News 10.35 Lugarnica 18.20 Voker. bre. igrani film 12.00 Regionalni dnevnik 18.00 Watts 20.10 [ah-mat.00 Vijesti 21.00 Kontekst. serija 03. serija za mlade 09.30 Kad zavolim. Bundesliga.00 48 sati. serija 09. Njema~ka 00.30 19. 6.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 Snuker.00 Najte`e popravke na svijetu 15.15 Biatlon.10 Retrovizor: Monk 7. serija 21. film CINESTAR 09.15 RTS Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis Vijesti Slagalica.00 Pregled belgijske lige 10.55 Georgia O keeffe. igrani film 02.20 8.20 Monk. serija 00. serija 19. serija 18.40 Ameri~ki ~operi 14. 1. film 20. serija 12. dok.00 Popravni zavod.00 17. kat. serija (r) 13.55 Donald [ulc .30 Obi~na klinka. Hainan.00 Ostanite s nama. ljubimcima 18. Cunningham.05 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 21. igrani film 10.00 Narko biznis 13.00 12.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay .00 CSI Prag. info Bunt: Kanda.00 Upoznajte divljinu 15.50 Generalka 12.Mainz 06.00 Mr.00 Farma smijeha. Oz. tarot show 63 SE RI JA HRT1 06. serija za mlade (r) 11. serija 03.Ju`na Afrika.00 Rukomet 16. program 19. Ekstraklasa.00 19.50 D`ordan. vrijeme stane. Kina. draga.45 Biciklizam.30 Nvo sektor 22.15 Real NBA 23.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.50 Let ka zvijezdama (r) 17. serija 3 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.30 Ju`njaci . serija 08.00 Megafabrike: Aston Martin 08.00 Jedan krug. serija 03. prijenos 21. serija 18.30 Watts 10. dok.00 Kontekst.00 Fudbal Italija: Juventus Chievo 13. serija 16. serija 23. serija 12.40 Red i zakon. serija 10.00 Tajne kraljevske kobre 11.15 Pre`ivljavanje 19. igrani film 20. Nakon kratkog odobravanja Lukine i Dorine veze. Bundesliga.00 22.10 [kolski sat 10. dok. crtana serija 11. serija 16.40 Najezda `ivotinja 14.45 Zlo~ina~ki umovi 5. crtana serija 07.00 AJE program 16. serija 16. teksa{ki rend`er.00 Djeca.20 @upanijska panorama 18.00 Fudbal. kviz 21. film 15. Dora se nalazi u kafi}u sa Svenom.00 Knjiga ljubavi. SK Ruhpolding.00 Biatlon.05 U centar (r) 12 30 A tempo 13. Paris-Nice.00 Zatvorska pravda 14. serija za mlade 15. Francuska 14.30 Opasan lov 16.00 14.

koja postoji od 2008. a udove vojnika odlagao je na smetlji{ta. Dje~ak je posljednji put vi|en u subotu. duks.Policijskoj upravi u Ni{u prijavljen je nestanak jedanaestogodi{njeg Marka Risti}a iz Aleksina~kih Rudnika u op{tini Aleksinac.Ovo je moja zadnja {ansa. putem interneta je poslao dirljivi video u kojem moli za pomo}. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona. i po~eo pucati.Sedin Torlak. nakon ~ega je pobjegao. od dr`avnih du`nosnika dolaze izvinjenja. Gibbs. Sve {to je zaklju~eno jeste da se s nekim posmrtnim ostacima nedoli~no postupalo. Cijeli je skandal iza{ao na vidjelo jo{ u decembru pro{le godine.Zaista sam upla{en jer mislim da ne}u mo}i vidjeti moju ne}aku i ne}aka kako rastu. koji je otet i sru{en na Pensilvaniju iste godine. sino} je smrtno stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tuzlanskoj ju`noj magistrali. a potom je iz prtlja`nika automobila dohvatio pu{ku i kundakom je jako udario u potiljak. Izvinjenje `rtvama Dok se obitelji poku{avaju suo~iti s ovim zastra{uju}im informacijama. u blizini Kaiserslauterna. svijetloplave farmerke i bijelo-crvene patike. Napad u Ma|arskoj Anonymousi promijenili Ustav Hakerska grupa Anonymousi upala je na web stranicu Ustavnog suda Ma|arske i izmijenila nekoliko odredbi novog ma|arskog Ustava. Rije~ je o napadima koji imaju za cilj da ote`aju ili u potpunosti onemogu}e korisnicima pristup portalu. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan. znaju}i da se u ku}i nalazi njegova supruga Mel~a koja je napustila bra~nu zajednicu i u namjeri da je ubije. ka`e Gibbs u videu. S. . ali i `rtava teroristi~kog napada na Pentagon 2011. Policija je saop}ila da je ~ovjek u{ao u kliniku u Weilerbachu. Za ubistvo supruge 12 godina zatvora Fahrudin Ferhatovi} (57) iz Fojnice osu|en je ju~e na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Mel~e Ferhatovi}. Posmrtni ostaci vojnika bacani u sme}e Novi skandal potresa Pentagon Direktor mrtva~nice u Doveru podnio ostavku jer je utvr|eno da se s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika. O.Pedesetdvogodi{nja Mirjana Z. Nekoliko je svjedoka potvrdilo kako su se u mrtva~nici u Doveru doga|ale zaista zastra{uju}e stvari. gdje su joj ljekari konstatovali smrt. Hakeri sru{ili Infobrcko. Quinton Keel navodno je s ostacima postupao vrlo neodgovorno. a potom joj pucao u glavu. marta. dok je ministar odbrane zatra`io pokretanje istrage koja bi kona~no otkrila {ta se u mrtva~nici ta~no dogodilo. NESTAO JEDANAESTOGODI[NJAK . javila je novinska agencija dapd. na dionici izme|u Prin~eve d`amije i Elektrodistribucije. bori se protiv cenzure na internetu i svega {to predstavlja krupni kapital. ka`e Gibbs. Provajder ovog portala je o napadu obavijestio FMUP. sestrom i njeno dvoje djece. kada ju je udarilo auto reno. Nakon {to su prljavi detalji iza{li u javnost. SAD. kojim je upravljao Jasmin B. Policija u Argentini. obitelji vojnika i neki od uglednih ljudi iz Pentagona zatra`ili su pokretanje slu`bene istrage o ovim incidentima. pi{e Radaronline.com. septembra pro{le godine.000 ulaza. dovezao u dvori{te ku}e Zijada Huki}a u Ulicu Proko{ki put u Fojnici. On je uhap{en. Dodaje kako su svi njegovi samostalni poku{aji s ciljem skidanja kilograma propali. nakon ~ega ju je uhvatio za glavu i vi{e puta udario o beton. Glasnogovornik Ustavnog suda Andra{ [ereg rekao je ju~er da su uklonjene sve izmjene u tekstu novog ustava koje su unijeli hakeri.Rumunski policajac ubio je ju~e u Bukure{tu dvije i ranio osam `ena kada je otvorio vatru u frizerskom salonu Perla u kome je radila njegova supruga. On je supruzi najprije zadao no`em vi{e udaraca po tijelu. Napad na Pentagon: Zastra{uju}e informacije POSLJEDNJE VIJESTI TUZLA: POGINULA @ENA . POLICAJAC UBIO DVIJE I RANIO OSAM @ENA . @ivi s majkom. koji `ivi u Livermoreu. Vije}e Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. koji je dosegao te`inu od 317 kilograma. Istraga je ubrzo pokrenuta. . jer misli da sam nikada ne}e uspjeti. mart/o`ujak 2012. 6. Ubrzo nakon {to su se pojavile prve informacije o nedoli~nom postupanju. pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu oti}i u penziju sa 32 godine i da im treba dati penziju u iznosi od 150 posto zarade koju su imali. me|u kojima pro{log mjeseca i internetsku stranicu Interpola. 3. a u pucnjavi je poginula jo{ jedna `ena. kao i govornu manu. Dk. U portalu Infobrcko. godine. U videu moli sve gurue mr{avljenja da mu pomognu. napad izveden iz Tuzle sa vi{e od 70. on je otvorio vatru na policajce i ranio jednog prije nego {to se povukao u svoju ku}u. a do sada je sru{ila brojne sajtove. {to mu nije uspjelo. nedoli~no pona{alo Jedan od direktora mrtva~nice u bazi ameri~kog ratnog zrakoplovstva Dover Quinton Keel podnio je ostavku pod pritiskom skandala koji posljednjih nekoliko mjeseci potresa Pentagon. javlja Washington Post. Ona je nakon nesre}e kolima hitne pomo}i prevezena na Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. naoru`an poluautomatskom pu{kom papovka i no`em. ^ileu.com su nam rekli da je. . te policiju distrikta Br~ko BiH. Kada su policajci upali u zgradu. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE utorak. javila je ma|arska agencija MTI. kada je The Washington Post po~eo objavljivati deta- RUKA ZA UNIFORMU Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Cilj napada bila je njegova supruga. Kolumbiji i [paniji uhapsila je krajem februara 25 osoba koje se sumnji~e da pripadaju hakerskoj grupi Anonymousi. Panetta tra`i istragu Rezultati istrage Naime. o startu nastavka Premijer lige BiH Rezultat u Tuzli bi}e pravo mjerilo 45. zbog ~ega je svim korisnicima tog internet-portala bio onemogu}en ili ote`an pristup. Ima zelene o~i i kratku sme|u kosu. saop{tila je policija. prema dostupnim podacima.com Por tal InfoBrcko. Mladi} sa 317 kg moli za pomo} Robert Gibbs. Sve povrije|ene osobe preba~ene su u bolnicu. a razlog napada je osveta. kao i putnika u avionu UA93. ali nije dala velike rezultate. ali i `rtava teroristi~kog napada na SAD. Napada~ je policajac ~ija je supruga bila zaposlena u salonu. Keel je poku{ao otpustiti radnike koji su ga razotkrili. Predsjednik Barack Obama poslao je svoje izvinjenje obiteljima `rtava i ameri~kih vojnika. moj zadnji poku{aj. pa pucao u sebe Stariji mu{karac (1934) ubio je iz vatrenog oru`ja dvojicu doktora u jugozapadnoj Njema~koj prije nego {to je ubio i sebe dok mu se policija pribli`avala. Tokom policijske potjere.K. nedavno je navr{io 23 godine. Jedan od svjedoka potvrdio je kako je Keel naredio da se jednom vojniku odsije~e te{ko izranjavana ruka. Na sebi je imao crnu jaknu. U izmijenjenu verziju Ustava hakeri su tako|er ubacili odredbu da narod ima pravo da ukloni tiraniju ili da se bori protiv nje. Ferhatovi} se 17. Hakerska grupa Anonymousi. prenosi AP. prenosi Fena. Ubio dvojicu doktora. Ameri~ka vojska u Iraku: Obama se izvinjava. a `ivot ve}ine njih je u kriti~nom stanju. koja je izvela ilegalne upade na web stranice i u tim zemljama. stoper Sarajeva. samo kako bi stao u sve~anu uniformu u kojoj je trebao biti pokopan lje o nedoli~nom postupanju s posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika u Iraku i Afganistanu. njega i jo{ nekolicinu njegovih saradnika sumnji~i se da su posmrtne ostatke ameri~kih vojnika iz Iraka i Afganistana bacali na smetlji{te. prona{li su napada~a mrtvog.com ju~er ujutro se na{ao na udaru jakih DDoS (Distributed Denial of Service) napada.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.