Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 6. 3. 2012. Sarajevo Godina XVII Broj 5937

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

OSJETIM TRAGEDIJU SREBRENICE
inistrica bez portfelja u vladi Velike Britanije baronesa Sajida Varsi boravila je proteklog vikenda u Srebre-

EKSKLUZIVNO

Sajida Varsi za „Avaz“

Sarajevo

M

Genocid u Poto~arima najstra{niji dio evropske historije od Drugog svjetskog rata Nadamo se da }e nova vlada BiH biti ja~a
nici, gdje je posjetila i Memorijalni centar Poto~ari. Ova izuzetno dru{tveno anga`irana `ena posjetila je ju~er i Centar „Vladimir Nazor“ u Sara-

Sarajevo: Uz dosta muke provaljeno u stan

(Foto: S. Saletovi})

jevu, gdje je brojne mali{ane obradovala poklonima. U ekskluzivnom intervjuu za „Avaz“ baronesa izjavila je da sebe smatra velikim prijateljem BiH. 5. strana

Na licu mjesta

Izmislili le{!?
Istra`ujemo: Kako je „maca pojela“ pare Tragedije: Banjalu~ko naselje [ibovi
17. str.

La`na dojava podigla policiju

Ankara: Ko i za{to di`e tenzije u Turskoj koju je u samo nekoliko dana potresla druga eksplozija?

(Foto: AFP)

Napad na Erdoana!
22. i 23. strana

Aktivirana naprava u blizini ureda turskog premijera

8. strana

15. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

aktuelno

OTKRIVAMO [ta donosi analiza Uprave za indirektno oporezivanje BiH o dvostrukoj stopi
Ministarstvo sigurnosti BiH podnijet }e Izvje{taj

PSBiH

Zajedni~ka komisija PSBiH za odbranu i sigurnost danas }e u Sarajevu razmotriti informaciju Ministarstva sigurnosti BiH u vezi s teroristi~kim napadom Mevlida Ja{arevi}a na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu u oktobru pro{le godine, izjavila je za Srnu predsjedavaju}a Komisije Du{anka Majki}.

Danas o napadu na Ambasadu SAD

Poskupjela bi ve}ina proizvoda, ali i usluge javnih sektora kao {to su socijalni i zdravstveni Bankarske kamate bile bi vi{e
Pove}anje PDV-a bilo bi novi udar na d`epove gra|ana, jer bi do{lo do poskupljenja najve}eg broja proizvoda, rasta cijena javnih usluga, kao {to su zdravstvene, te pove}anja bankarskih kamata. Osim toga, pove}anje ovog poreza dodatno bi usporilo ekonomski razvoj, odnosno odgodilo bi izlazak iz krize. Ovo su zaklju~ci analize koju je nedavno izradila gru-

Vi{i PDV }e produbiti krizu
pa stru~njaka na zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. U ovom dokumentu, koji su razmatrali ~lanovi Upravnog odbora UIOBiH, analizirana je mogu}nost uvo|enje vi{e stope PDV-a.

Prijemi

Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} primio je ju~er u Sarajevu rezidentnog predstavnika Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Milana Cuca. [piri} je u razgovoru najavio skora{nje kreiranje bud`eta za ovu godinu, koje mora podrazumijevati i mjere {tednje.

[piri} o bud`etu i {tednji

Krajina: Potvrdio razmi{ljanja

UIOBiH: Brojni razlozi za zadr`avanje jedinstvene stope poreza

Mogu}nost mahinacija
- U slu~aju uvo|enja vi{e stopa, proizvodi na koje bi bio smanjen PDV uop}e ne bi pojeftinili, jer bi trgovci taj dio cijene zadr`ali za sebe. Osim toga, otvorila bi se mogu}nost poreznih mahinacija - navodi se u dokumentu UIO-a. Tako|er, spominje se i potreba pove}anja porezne administracije za kontrolu te upozorava da za valjane pripreme uvo|enja dvostruke stope poreza treba najmanje dvije godine!

Ratni zlo~in

Pred sudskim vije}em Kantonalnog suda u Biha}u ju~er je saslu{avanjem troje svjedoka optu`be nastavljen glavni pretres u obnovljenom su|enju Almiru [aban~evi}u, optu`enom za zlo~ine nad ratnim zarobljenicima na podru~ju op}ine Velika Kladu{a.

Su|enje [aban~evi}u

Prema mi{ljenju stru~njaka, u tom slu~aju porez bi bio smanjen na neke osnovne proizvode, ali bi zato neminovno do{lo do rasta stope i poskupljenja svih ostalih vrsta robe i usluga. Doma}e vlasti, kako je „Avaz“ objavio, razmi{ljaju o pove}anju PDV-a, ako propadnu novi pregovori s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF). Formalan prijedlog o tome jo{ ne postoji, ali je jasno da postoje dva na~ina da se to u~ini. Prva opcija je pove}anje jedinstvene stope PDV-a, a druga je uvo|enje vi{e stopa. U oba slu~aja, porez bi bio po- Faksimil analize: Dostavljeno mi{ljenje doma} ve}an na najve}i dio proiim institucijam a zvoda. - Pove}anje stope PDV-a pove}anje PDV-a izaziva ve}i Kod gra|ana bi imalo negadovelo bi do rasta cijena i fi- rast cijena nego {to iznosi ra- tivan utjecaj na privatnu poskalnog optere}enja gra|ana, st poreza, jer trgovci koriste tro{nju ~iji je rast nu`an da bi se potakla ekonomija, nasa`imanja potro{nje i ekono- priliku da pove}aju dobit. vodi se u analizi. mskih aktivnosti, {to bi To }e se negativno odraziodgodilo izlazak iz krize - na- Poslovne aktivnosti Sve ovo negativno bi utje- ti na male firme koje nisu u vodi se u analizi stru~njaka calo na poslovne aktivnosti i sistemu PDV-a, ali i na graUIOBiH. Oni isti~u da je praksa dr- investiranje, rast broja zapo- |ane, u pogledu rasta cijena G. MRKI] ugih zemalja pokazala da slenih i ekonomski razvoj. kreditiranja.

Dvije opcije

Ad`i} umro bez optu`nice RS priznaje da je
Pretpostavlja se da je Ad`i} preminuo jo{ u ~etvrtak, 1. marta
Ozlogla{eni general JNA Blagoje Ad`i}, posljednji na~elnik General{taba JNA i najodgovornija osoba za agresiju Srbije na BiH i Hrvatsku, sahranjen je u subotu, 3. marta, na Centralnom groblju u Beogradu! Prema pisanju beogradskih medija, na ispra}aju zloglasnog generala bili su samo njegova supruga te naju`a rodbina, kolege i prijatelji. Pretpostavlja se da je Ad`i} preminuo jo{ u ~etvrtak, 1. marta, a u subotu prije sahrane u zgradi Gener-

Sahranjen ozlogla{eni general JNA

Pravobraniteljica na su|enju u Sarajevu

Projekti

U Sarajevu }e danas biti odr`ana konferencija kojom }e biti obilje`en po~etak projekta „Reforma javnog zdravstva“. Projekt predstavlja jednu od tri komponente projektnog prijedloga „Podr{ka razvoju zdravstvenih sistema u BiH“, odobrenog sektoru zdravstva u BiH od Evropske komisije, a za finansiranje u okviru IPA programa za 2008. godinu, saop}ilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH. Konferenciji }e prisustvovati ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, te entitetski ministri zdravstva Rusmir Mesihovi} i Ranko [krbi}.

Reforma javnog zdravstva

Bez optu`nice

al{taba odr`ana je komemoracija. Niko nije slu`beno saop}io kako je umro jedan od ~elnika JNA najodgovornijih za agresiju na BiH, Hrvatsku i Sloveniju! Ad`i} je jedan od srpskih generala protiv kojeg Ha{ki tribunal nikada nije podigao optu`nicu, iako je komandovao vojskom koja je po~inila monstrouzne zlo~ine. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH Almir Tuti} ju~er je u izjavi za „Avaz“ izrazio ogor~enje {to jo{ jedan krvnik nikada ne}e odgovarati za svoje zlo~ine. - @alosno je {to me|unarodna zajednica dozvoljava da ljudi poput Ad`i}a na kraju umru, a da ih nikada ne stigne ruka pravde. Na kraju }e ispasti da smo mi Bo{njaci napali sami sebe i da smo se me|usobno poubijali - kazao je Tuti}. M. A{.

Sami se ubijali

Ad`i}: Krvnika sahranili supruga i najbli`i prijatelji

@upanijski sud u Osijeku za Ad`i}em je raspisao potjernicu zbog genocida, ratnog zlo~ina protiv civila, ratnih zarobljenika i

’@ene u crnom’ tra`ile podizanje optu`nice

bolesnika tokom agresije na Hrvatsku. Ad`i}evu odgovornost za napade na Dubrovnik tra`ila je i organizacija „@ene u crnom“.

Pravobraniteljica RS Sla|ana Kosmajac u ponedjeljak je pred Op}inskim sudom u Sarajevu izjavila da Republika Srpska nije postojala do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine te da, prema tome, kako je rekla, ovaj entitet ne mo`e biti odgovoran za zlo~ine po~injene tokom agresije na na{u domovinu, nego je kriva dr`ava BiH! Potvrdio je ovo za „Avaz“ Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a BiH, koji je prisustvovao ro~i{tu, jednom od brojnih na kojem biv{i logora{i dokazuju odgovornost za zlodjela i patnje kojima su bili izlo`eni u kazamatima {irom RS i za koje je do sada u vi{e slu~ajeva presu|eno u njihovu korist. Tahirovi} smatra da Kosmajac na ovaj na~in poku{ava odbraniti RS, ali ovom izjavom istovremeno opovrgava zvani~nike RS, naro~ito Milorada Dodika, koji, kada brani manji bh.

nastala u Dejtonu

Dodik: Demantirala ga pravobraniteljica

entitet od epiteta „genocidna“ tvorevina, ~esto zna re}i da je RS nastala 1991. godine, prije rata i prije me|unarodnog priznanja BiH. Tahirovi} ka`e da }e se na predstoje}im novim ro~i{tima po tu`bama logora{a vidjeti ho}e li Kosmajac ostati pri ovim tvrdnjama ili }e zbog izre~ene istine pretrpjeti odre|ene sankcije. S. D.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

REAKCIJE Ibrahim Nadarevi}, ratni kraji{ki komandant

Fikretu Abdi}u mjesto je na smetlji{tu historije!
Radi se o potro{enom ~ovjeku, ~ija nedjela govore za njega, smatra Nadarevi} Izlazak na slobodu poslu`it }e protivnicima BiH za potkusurivanje
et Abdi} u petak, 9. marta, na}i }e se na slobodi. Ibrahim Nadarevi}, poslanik SDA u Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta i biv{i ministar za bora~ka pitanja u Vladi FBiH, prije ta~no godinu izrazio je u izjavi za „Dnevni avaz“ ogor~enje likovanjem Elvire Abdi}-Jelenovi}, koja je tada najavljivala da }e njen otac Fikret Abdi} uskoro iza}i iz zatvora. Abdi}-Jelenovi} bila je u pravu. Fikr-

Policija bez podr{ke
[ef Policijske misije EU u BiH [tefan Feler (Stefan Feller) tvrdi da su „direktori policija, policijski komesari i dr`avni tu`ioci posve}eni borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma, a za to nemaju dovoljnu politi~ku podr{ku“. Stranci u na{oj zemlji veoma dobro detektiraju probleme. Nerijetko predlo`e i u~inkovita rje{enja. U ovom slu~aju, dakle, slu~aju pomanjkanja politi~ke podr{ke organima gonjenja i pravosu|u, Feler ne predla`e nikakvo rje{enje. Vjerovatno, iz pragmati~nih razloga. Naime, za pretpostaviti je da i on sam zna da je u ovakvoj politi~koj konstelaciji odnosa bespredmetno predlagati rje{enja koja bi za rezultat trebala imati potrebnu politi~ku podr{ku radu policije i tu`ila{tava. Za{to? Prije svega, op}epoznata je ~injenica da je „cijeli ba-

Neki bh. politi~ari ra~unaju - i to s pravom - da bi njihova podr{ka radu policije i pravosu|u zapravo bila podr{ka vlastitom hap{enju
taljon“ bh. politi~ara pro{ao ili prolazi kroz sudnice na raznim nivoima sudske vlasti: po~ev{i od op}inskog, preko kantonalnog, entitetskog, do dr`avnog nivoa. I to zbog skoro pa istovjetnih optu`bi: zloupotreba polo`aja i ovlasti. Neki su iz sudnice iza{li svijetla obraza, neki su pobjegli iz dr`ave spa{avaju}i se tako robijanja, tre}i se jo{ „koprcaju“ dokazuju}i da nisu krivi. Stoga, u naglava~ke postavljenom sistemu vrijednosti posve se normalnim doima pomanjkanje politi~ke podr{ke radu policije i tu`ila{tvima. Jer, ra~unaju neki bh. politi~ari, podr{ka radu policije i pravosu|u zapravo je podr{ka vlastitom hap{enju. A ba{ toliko budalastih politi~ara u BiH nema. To {to takav i toliki stupanj egoizma {teti i gra|anima i dr`avi BiH, ovu vrstu politi~ara najmanje zanima.

Ratni zlo~inac
- Radi se o potpuno potro{enom ~ovjeku, koji treba i}i na smetlji{te historije. Nije vrijedan komentiranja, ni on ni njegov izlazak. Njegova nedjela govore za njega. Ne bi trebao nikako iza}i iz zatvora - ka`e Nadarevi}. Ovaj ratni komandant jedne od brigada Petog korpusa Armije RBiH i
Nadarevi}: Nije trebao nikako izlaziti iz zatvora Abdi}: U petak na slobodi

ranije je upozoravao da je neprihvatljivo da Fikret Abdi} u|e u vlast, kako se tada {pekuliralo. Danas je jasno da Abdi}

uskoro ne}e u vlast. No, sude}i prema najavama njegove k}erke, ratni zlo~inac mogao bi se vratiti u bh. politiku. Nadarevi}, pak, smatra da bi povratak Abdi}a mogao donijeti samo djelimi~ne podjele u Krajini, jer, kako ka`e, „ni Kraji{nici nisu vi{e toliko blesavi“. No, iako je Abdi}-Jelenovi} najavila mogu}i dolazak njenog oca u Veliku Kladu{u, Nadarevi} je ubije|en da se ratni zlo~inac ne}e vratiti u Krajinu. S druge strane, ako se to i

www.dnevniavaz.ba

dogodi, ovaj federalni poslanik smatra da povratak Abdi}a mo`e poslu`iti samo protivnicima BiH za potkusurivanje. - To je najve}i domet koji on mo`e dose}i nakon izlaska iz zatvora. Koristi ne mo`e biti nikako. Kada je mogao pomo}i BiH, uradio je ono {to je uradio. Ma, kakav dolazak u Krajinu - smatra Nadarevi}.

PORTAL - komentar dana Ministar finansija FBiH potvrdio za „Dnevni avaz“; Krajina: Razmi{ljamo da pove}amo PDV!
- Pove}anjem PDV-a pogor{at }e se ionako katastrofalna nelikvidnost, i time }e se ubrzati ono {to ste ve} postigli - ekonomski krah i dugotrajna socijalna i politi~ka neizvjesnost. Jednom rije~ju, neka prestane dr`avni aparat jesti (senad zaimovi}) dr`avu i uni{tavati narod.

Bora~ka prava
Nadarevi}, biv{i ministar za bora~ka pitanja u Vladi FBiH, jedini je ministar u novijoj historiji na{e zemlje koji je podnio ostavku zbog neslaganja s pojedinim odlukama vlastite stranke, SDA. On je, naime, napustio ministarsku poziciju onog momenta kada su prava iz bora~kog zakona Federacije BiH dobili i „autonoma{i“ Fikreta F. KARALI] Abdi}a.

Nadarevi}: Smije{ne ideje o spasu „Agrokomerca“
Ideje o spasu „Agrokomerca“, koje je prije nekoliko mjeseci u Sarajevu prezentirala Elvira Abdi}-Jelenovi}, a u ~ijoj bi realizaciji zna~ajno mjesto pripalo i njenom ocu Fikretu Abdi}u, Ibrahim Nadarevi} naziva smije{nim. - Mislim da su oboje frustrirani i da to nema nikakve veze s realno{}u - jasan je Nadarevi}.

404.623
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics“.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Jedini avion ide na servis
Konstatirano je da je turska kompanija veoma bitan partner
U Vladi FBiH ju~er je odr`an sastanak o budu}em radu „BH Airlinesa“, zajedni~ke kompanije Federacije i „Turkish Airlinesa“. Federalni premijer Nermin Nik{i} i resorni ministar Enver Bijedi} ugostili su ~lana Upravnog odbora „Turkish Airlinesa“ Temela Kotila, turskog ambasadora u BiH Ahmeta Jildiza (Yildiz) te direktora „BH Airlinesa“ Altana Bujukjilmaza (Büyükyilmaz). Konstatirano je da je stanje u „BH Airlinesu“ veoma te{ko s obzirom na dugovanja kompanije koja iznose vi{e od deset miliona KM. Dogovoreno je da Uprava kompanije Vladi dostavi izv{ta se obavezala ugovorom. Rije~ je o 2.720.000 KM subvencija i putni~koj taksi koja iznosi oko ~etiri miliona maraka godi{nje. „Avaz“ je ju~er objavio da su Turci povukli u Istanbul najve}i avion koji je letio u sklopu „BH Airlinesa“ „airbus A319“. Na ju~era{njem sastanku Turci su tvrdili da je rije~ o tehni~kim razlozima. Flotu „BH Airlinesa“ ~ine tri aviona, od kojih su dva na servisu. Trenutno je u funkciji samo jedan avion ATR, koji leti uglavnom za Istanbul. Kako saznajemo, taj avion ima jo{ tridesetak sati leta prije nego {to bude morao na servis. G. MRKI]

Predstavnici „Turkish Airlinesa“ u Federalnoj vladi

Stranka za BiH ne}e pre`ivjeti do lokalnih izbora
Pitanje: Ho}e li Stranka za BiH „pre`ivjeti“ do lokalnih izbora? A) DA B) NE C) Ne znam 74,90% 19,85% 5,25%

Turci dolaze na sastanak u Vladu

(Foto: S. Jordamovi})

je{taj o radu za pro{lu godinu i plan poslovanja za ovu. Premijer Nik{i} je na sastanku zaklju~io da je „Turk-

ish Airlines“ kao partner veoma bitan i da }e Vlada u~initi sve {to mo`e da osigura potrebna sredstva, na

A

B

C

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

aktuelno

’Avaz’ saznaje Priprema se novi odlazak pora`enog politi~ara

EU na svojoj stranici „otcijepila“ Kosovo od Srbije

Evropska unija

Srbija ostala bez Kosova
Evropska unija (EU) na svojoj internet-stranici postavila je mapu Srbije, na kojoj nema Kosova. Uz kartu je naveden podatak da povr{ina dr`ave iznosi 77.474 kvadratna kilometra i da je povr{ina „umanjena“ za 10.878 kvadratnih kilometara, kolika je povr{ina Kosova. Iako ovaj „profil“ Srbije na stranici EU stoji ve} nekoliko mjeseci, srbijanska javnost za njega je saznala tek ju~er, {to je izazvalo S. D. burne reakcije.

Silajd`i} postavlja Jerlagi}a ili Belki}a na ~elo Stranke za BiH
Jedan od njih dvojice bit }e imenovan za vr{ioca du`nosti predsjednika
Dugogodi{nji lider i predsjednik Stranke za BiH Haris Silajd`i} sazvao je za danas sjednicu Predsjedni{tva stranke, na kojoj }e imenovati novog, privremenog nasljednika, saznaje „Dnevni avaz“! Najbli`i toj poziciji su, kako saznajemo, dugogodi{nji Silajd`i}evi poslu{nici Amer Jerlagi} i Beriz Belki}. Jedan od njih dvojice bit }e imenovan za vr{ioca du`nosti predsjednika, dok }e biv{i Silajd`i}ev nasljednik Safet Halilovi} biti isklju~en iz stranke. riju, vratio, najvjerovatnije, prije narednih parlamentarnih izbora. Istovremeno, za juli ove godine planiran je naredni strana~ki kongres, na kojem se, prema Statutu SBiH, bira predsjednik, ali i novo Predsjedni{tvo, Glavni i Nadzorni odbor te Sud ~asti. Na dana{njoj sjednici Predsjedni{tva SBiH moglo bi biti burno, pogotovo nakon inicijative da iz ~lanstva bude isklju~en nekada prvi Silajd`i}ev saradnik Safet Halilovi}, koji je svog {efa optu`io da „pati od faraonskog sindroma“ te da „stranku vodi despotskim nedemokratskim metodama“. Pitanje je, me|utim, koliko }e biti relevantne Silajd`i}eve odluke, ma kakve

Frizirani odlazak
Kako saznajemo, Silajd`i} se, navodno, po ko zna koji put namjerava povu}i sa ~elne pozicije SBiH, kako bi se, prema oprobanom scena-

Stranke

Zekovi} osnovao Novi pokret BiH
Biv{i ~lan BPS-a Enes Zekovi} sino} na osniva~koj skup{tini u Vogo{}i formirao je novu stranku - Novi pokret BiH. - Nadam se da }e Novi pokret BiH s uglednim i obrazovanim osobama uzeti u~e{}e na politi~koj sceni - izjavio je Zekovi} za „Dnevni Az. D. avaz“.

Silajd`i} i Jerlagi}: Potpuno rasulo stranke nakon izbornog neuspijeha

Brojni prljavi poslovi
Silajd`i} je ozbiljno razmi{ljao o nastavku 15-godi{njeg kontinuiteta vladavine SBiH nakon {to se pojavila informacija da su mu Milorad Dodik i Dragan ^ovi} ponudili da zajedno formiraju vlast bez stranaka platforme. Ispostavilo se, me|utim, da ostale politi~ke opcije ni po koju cijenu ne `ele dijeliti vlast sa strankom koja je evoluirala u neformalnu privatnu grupu koja je sklapala brojne prljave poslove u vojnoj industriji i bjelosvjetskim varalicama poku{ala rasprodati doma}e energetsko blago.

Kori}anske stijene

one bile. Valja podsjetiti da je ovaj islu`eni politi~ar do sada nekoliko puta odlazio sa ~elne funkcije u SBiH, ali da se svaki put vra}ao i usput se rje{avao najbli`ih saradnika koji su mu predstavljali opasnost za strana~ki prijesto. Prvi put Silajd`i} je „zauvijek“ oti{ao 2001., nakon politi~kih ucjena upu}enih rahmetli Aliji Izetbegovi}u, kojeg je na sve na~ine nastojao naslijediti kao lidera Bo{njaka. Vratio se 2002. i u utrci za bo{nja~kog ~lana

Predsjedni{tva BiH neo~ekivano izgubio od novoimenovanog predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a. Povrije|ene sujete pobjegao je u Tursku i s udaljenosti od nekoliko hiljada kilometara nastavio se „patriotski boriti“ za dr`avu i Bo{njake, dok je stranka pripremala teren za povratak „osniva~a“. Po~etkom 2005. ponovo se vratio, „nakon brojnih molbi gra|ana“, oboriv{i naredne godine sa svojim po-

slanicima u Parlamentu BiH aprilski paket ustavnih promjena, koji je predvi|ao ja~anje institucionalnih ovlasti za dr`avu.

Uvjerljiv poraz
Nakon uvjerljivog poraza od Fahrudina Radon~i}a i Bakira Izetbegovi}a u utrci za ~lana Predsjedni{tva BIH na izborima 2010., ponovo se povukao i iz sjene nastavlja obra~un s prvim saradnicima u stranci koja je pred raspadom. A. [I[I]

Odgo|eno su|enje za 9. mart
Obnovljeno su|enje ~etvorici optu`enih za zlo~in po~injen u avgustu 1992. na Kori}anskim stijenama odgo|eno je za 9. mart zbog nedolaska prvooptu`enog @eljka Babi}a, saop}io je BIRN. Slavica Baji}, braniteljica optu`enog Babi}a, kazala je da on zbog zdravstvenog stanja ne mo`e puno sjediti u sudnici.

Odr`ana sjednica Predsjedni{tva stranke

Saop}enje Rijaseta IZBiH

SDA za podjelu Mostara
Stranka demokratske akcije (SDA) politi~kim dogovorom tragat }e za kona~nim rje{enjima za Grad Mostar na principima prijelaznog Statuta Grada Mostara, re~eno je nakon odr`ane sjednice Predsjedni{tva SDA u gradu na Neretvi. Odgovaraju}i na pitanje zna~i li to podjelu Mostara na dvije ili {est op}ina, lider SDA Sulejman Tihi} kazao je da je „otprilike“ tako. Zbog naru{enih me|uljudskih odnosa biti raspisani vanredni izbori za SDA Br~ko M. Sm. Distrikt.

Beograd ru{i duhovno jedinstvo Bo{njaka
U povodu stavova dr`avnog sekretara u Ministarstvu vjera Srbije, Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta Islamske zajednice u BiH izdala je saop}enje za javnost u kojem se ka`e: - Dr`avni sekretar u Ministarstvu vjera Srbije Bogoljub [ijakovi} potvrdio je privilegirani status Srpske pravoslavne crkve, odnosne dvostruke standarde Beograda prema vjerskim zajednicama. Beograd sna`no podr`ava organizaciono i duhovno jedinstvo Srpske pravoslavne crkve od Beograda do Tokija, o~uvanje punih nadle`nosti nad radom Crkve u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj itd., ali istovremeno takvo pravo osporava Islamskoj zajednici. Beograd brutalno oduzima pravo muslimanima Bo{njacima i svim drugim da ~uvaju duhovno jedinstvo sa Sarajevom, navodi se u saop}enju.

Slu~aj „Trusina“

^elnici SDA na konferenciji za novinare: Izdali Mostar

Propao sastanak
Na su|enju {estorici biv{ih pripadnika Armije RBiH optu`enih za ratne zlo~ine u mjestu Trusina, kod Konjica, svjedok Irfan Masle{a je rekao da je s optu`enima Zulfikarom Ali{pagom i Ned`adom Hod`i}em krajem 1993. godine i{ao u Sarajevo, izme|u ostalog, da razgovora o ovom slu~aju, ali da do sastanka nije do{lo.

Gora`danski SDP pokazao nepovjerenje u partnere iz SDA

Protiv drasti~nog pove}anja pla}a!
Predsjedni{tvo SDP-a BPK Gora`de pozvalo je poslanike u Kantonalnoj skup{tini da im se pridru`e u spre~avanju usvajanja novih zakona o pla}ama, koji bi ovaj kanton odveli u finansijski bezizlaznu situaciju. Novim propisima predvi|eno je drasti~no pove}anje pla}a poslanika, funkcionera i dr`avnih slu`benika, ali i zaposlenih u drugim oblastima. Uo~i razmatranja zakona o pla}ama u Skup{tini, SDP je, upu}uju}i poziv poslanicima svih stranaka, prvi put pokazao nepovjerenje u svoje koalicione partnere iz SDA. Prijedloge zakona o pla}ama u organima vlasti, odnosno policiji, u skup{tinsku proceduru uputio je poslanik NSRzB-a Rasim Mujagi}. Kako saznajemo, upravo ovakav scenarij, prema kojem bi drugi predlo`ili, a oni glasali za, SDP-u je ponu|en iz SDA tokom nedavnih razgovora o kantonaAl. B. lnom bud`etu.

S pres-konferencije: Ne odstupamo od principa

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

5

EKSKLUZIVNO Britanska baronesa Sajida Varsi za „Dnevni avaz“

Genocid u Poto~arima najstra{niji dio evropske historije od Drugog svjetskog rata Velika Britanija ~ini sve da BiH bude ~lanica NATO-a Nadamo se da }e nova vlada biti ja~a
Razgovarao: Amil DU^I] Ministrica bez portfelja u vladi Velike Britanije baronesa Sajida Varsi (Sayeeda Warsi) boravila je proteklog vikenda u Srebrenici, gdje je u okviru me|unarodnog projekta dru{tveno korisnog rada u gradu i selima posjetila i Memorijalni centar Poto~ari. Ova izuzetno dru{tveno anga`irana `ena posjetila je ju~er i Centar za djecu s posebnim potrebama „Vladimir Nazor“ u Sarajevu, gdje je brojne mali{ane obradovala poklonima. U ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ britanska baronesa izjavila je da sebe smatra velikim prijateljem BiH. - Ovo je moja {esta posjeta va{oj zemlji. Posjetila sam vi{e lokacija u ovoj dr`avi. Kada mi dolazimo ovamo, volimo ne{to ostaviti u zajednici. Godine 2009. imali smo projekt u Srebrenici, a tamo smo pomogli da se grade ku}e, pomagali smo djeci, kupovali im igra~ke, knjige, isto kao i ovdje u ovom centru - kazala nam je baronesa Varsi.
Tri puta ste, u povodu obilje`avanja godi{njice genocida, posjetili Memorijalni centar Poto~ari u Srebrenici. [ta za Vas predstavlja ovo mjesto i kako ste se osje}ali tokom tih posjeta?

BiH mora pro}i kroz proces normalizacije
[esta posjeta
sam vi{e puta bila na tom mjestu, i dalje osje}am potrebu da se vratim u Poto~are. Jer, kada sam tamo, tu tragediju osjetim. Kada je osjetim, ja je mogu zapamtiti i onda je mogu prenijeti drugima. To je najstra{niji dio evropske historije od Drugog svjetskog rata. Zato mislim da je va`no da ljudi nastavljalju posje}ivati Poto~are. Jer, samo dok se sje}amo i dok pamtimo, osigurat }emo da se to vi{e ne}e ponoviti. Zato ja ~esto posje}ujem to mjesto. [ok o tome {ta se u Srebrenici dogodilo, jeVarsi: Obradovala djecu s posebnim potrebama
(Foto: I. [ebalj)

- Apsolutno! Velika Britanija ~ini sve {to mo`e da se to uistinu i desi. Zajedno s Uredom visokog predstavnika (OHR) i s ambasadorima EU poku{avamo ovu dr`avu usmjeravati na tom putu. @elimo biti sigurni da }e BiH uskoro postati ~lanica NATO-u. Mi moramo pomo}i ovoj dr`avi da pro|e kroz proces normalizacije, da postane ~lanica organizacija kao {to su NATO ili EU.
Kako gledate na regionalnu politiku na Balkanu te sve ja~u ulogu Turske na ovim prostorima?

putu prema NATO-u. Mislite li da bi na{a dr`ava ove godine mogla biti pozitivna pri~a kada je u pitanju ~lanstvo u NATO-u?

Putin: Vlada ~eli~nom pesnicom

Peti put na ~elu dr`ave
Ve} po dva puta bio premijer i predsjednik Rusije
Vladimir Putin pomeo je sve svoje protivnike da bi peti put zasjeo u jednu od dvije vode}e funkcije u Rusiji. Putin je, naime, ve} dva puta bio predsjednik Rusije i isto toliko puta premijer. Sna`ni pritisak Zapada i opozicije nisu uspjeli ugroziti Putina, koji }e i narednih godina biti najmo}nija osoba u Rusiji. Biv{i obavje{tajac i dalje }e ~eli~nom rukom upravljati zemljom u kojoj, prema svemu sude}i, jo{ ne}e za`ivjeti vladavina prava, a demokratizacija }e, o~ito, i dalje biti na ~ekanju. Rusko dru{tvo jo{ se nije odlu~ilo da napravi iskorak ka prihvatanju evropskih standarda. Uz to, u Siriji }e ljudi i dalje ginuti zbog ruskog veta kojim je sprije~ena intervencija u toj dr`avi. Putin je ro|en u Sankt Peterburgu 7. oktobra 1952. godine. Nakon {to je diplomirao me|unarodno pravo, primljen je u rusku obavje{tajnu slu`bu KGB. O`enjen je i ima dvoje djece, a hobi su mu borila~ki G. M. sportovi.

Li~nost dana Vladimir Putin

- Veze izme|u Turske i Balkana se`u daleko u pro{lost, jo{ prije nekoliko stolje}a. Smatram da

Baronesa Varsi kopredsjedavaju}a je Konzervativne stranke u Velikoj Britaniji, a ujedno je i jedan od vode}ih aktivista ove stranke. Ro|ena je u Djusberiju 1971. godine, a politi~ki je aktivna jo{ od dnostavno ne prolazi.
Kakvu perspektivu za BiH vidite nakon {to je formirana dr`avna vlast?

Prva muslimanka u britanskoj vladi!
svojih studentskih dana. K}erka je pakistanskog imigranta koji je u Veliku Britaniju do{ao skoro bez i~ega, a danas je vlasnik nekoliko tvornica. Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron)

Varsi je 2007. godine imenovao za ministricu bez portfelja. Tako je ona postala prva muslimanka u britanskoj vladi, u kojoj obavlja ~elnu funkciju za pitanja kohezije zajednice i dru{tvenog djelovanja. je saradnja T urske sa BiH, ali i s drugim zemljama regiona, bitna. Mislim da je uloga te zemlje u ukupnim geopoliti~kim odnosima izuzetno va`na. Prisustvo Turske mo`e samo doprinijeti boljim odnosima izme|u dr`ava na Balkanu.

- Tragedija i genocid koji su se desili u Poto~arima ne{to su {to ~ovjek tek mo`e poimati kada to osjeti. Iako

- Svjesni smo da je BiH u problemima. Me|utim, ja mislim da je formirana dr`avna vlast znak za optimizam i nadu. Trajalo je za-

ista dugo, dok nije formirana dr`avna vlada. Ali, upravo zbog toga {to je dugo potrajalo, mislim da }e ova dr`avna vlada biti ja~a.

Pozitivna pri~a
BiH ima sna`nu podr{ku britanske vlade, posebno na

Dobio sam ohrabrenje od ~elnika institucija iz oba entiteta da jedni drugima vi{e vjerujemo nego do sada. Kada su u pitanju NATO i EU, to su nam dva velika cilja, o kojima u oba entiteta postoji konsenzus, izjavio je ju~er nakon sastanka s tro~lanim predsjedni{tvom FBiH ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija. Nakon susreta s predsjednikom FBiH @ivkom Budimirom te potpredsjednicima Svetozarom Pudari}em i Mirsadom Kebom, Lagumd`ija je kazao da je time zavr{io sastanke sa ~elnicima instituci-

Postoji konsenzus o NATO-u i EU

Lagumd`ija nakon sastanka sa predsjedni{tvom FBiH

Lagumd`ija, Kebo i Budimir: Obavljeni razgovori

(Foto: S. Jordamovi})

ja RS, Br~ko Distrikta i FBiH. Na upit postoji li u RS istinska opredijeljenost za NATO, s obzirom na to da iz

ovog entiteta dolaze poruke samo o koordinaciji, Lagumd`ija se na{alio kazav{i da je i „u anti~koj gr~koj bilo

koordinacije, a tada sigurno nije bilo ni RS ni FBiH“. - Znamo dokle nas je dovela pri~a izme|u dr`ave i entiteta. Jedan je vikao: Izabrat }u dr`avu (Haris Silajd`i}, predsjednik SBiH, op. a.), a drugi: Izabrat }u entitet (Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, op. a.). I kao rezultat imamo i kilavu dr`avu i entitet, barem kada su ekonomsko-socijalna pitanja na dnevnom redu. Ovdje nije pitanje ili ili! Ovdje ima samo jedna stvar koju moramo svi po{tovati, a to je Ustav BiH - rekao je Lagumd`ija. A. Du.

Komisija Gradskog vije}a Sarajeva za spomenike podr`ala je Inicijativu za podizanje spomen-obilje`ja na Kazanima, koju je, na prijedlog potpredsjednika FBiH Svetozara Pudari}a, podnio gradona~elnik Sarajeva prof. dr. Alija Behmen u novembru pro{le godine. Komisija je ocijenila da je inicijativa predlo`ena u skladu s kriterijima za utvr|ivanje spomenika od zna~aja za Grad Sarajevo iz Odluke o spomenicima od zna~aja za Grad. Paralelno s ovom aktivno{}u, u toku je proces obrade Inicijative Op}inskog vije}a Centar i Ministarstva za bora~ka pitanja KS za podizanje spomen-

Podr`ana Inicijativa za podizanje spomen-obilje`ja na Kazanima

Komisija Gradskog vije}a Sarajevo

Pudari}: Pokrenuo inicijativu

obilje`ja u biv{oj Dobrovolja~koj ulici. U inicijativi se predla`e da spomen-plo~a bude podignuta na mikrolokaciji parka na spoju ulica Hamdije Kre{evljakovi}a i Skenderija.

Spec
Zavr{ne rije~i odbrane prvooptu`enog Milana Peri}a i drugooptu`enog Spasoja Dodera u predmetu „Milan Peri} i drugi“ zakazane su za danas pred Odjelom I za ratne zlo~ine pri Sudu BiH, javlja Fena.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

=E

BOSANSKA DUBICA Ko je za gradnju džamije dao više od 100.000 KM

6==IJLAE @=JH E 4KIEA A =E KEć
Ovaj privatnik boravi u Moskvi, a putevi privatnog biznisa s naftom ga vode i do Beča
pojavljuje u javnosti”. - Upoznao sam ga prije tri godine, kada smo gradili temelje za ovu džamiju. Pojavio se iznenada, nepozvan, kazao ko je i ponudio pomoć. Da nije bilo njega, ko zna bismo li ovu džamiju ovako uspješno gradili - kazao je jučer efendija Beganović. U Bosanskoj Dubici saznajemo da Mujkić ne pomaže samo gradnju Čaršijske - Cerića džamije.

Sagar je u bolnici

1@E?K @IAE @AIK š=K
U zastrašujućem incidentu koji se desio u Bihar Arvalu u Indiji 20-godišnji radnik platio je visoku cijenu zbog duga od 300 rupija (oko šest dolara). Nakon što je odbio besplatno raditi za izvođače radova da bi otplatio dug, Ram Sagar Čandra-

Zbog duga od šest dolara

vanšiju je odsječena šaka. Nakon što su mu odsjekli desnu šaku odlučili su da kao opomenu samo povrijede i lijevu. - Stavili su mi povez preko očiju, nakon čega su mi odsjekli šaku. Ne znam šta se desilo poslije toga - rekao je Sagar, koji je trenutno u bolnici.

Tajanstveni privatnik iz Rusije koji je za gradnju Čaršijske - Cerića džamije u Bosanskoj Dubici do sada dao više od 100.000 maraka zove se Naim Mujkić, saznaje “Dnevni avaz” iz krugova bliskih ovom Dubičancu koji je sa 18 godina, nakon završene Gimnazije, napustio rodni grad.

Uspješna gradnja
Danas boravi u Rusiji, u Moskvi, a putevi uspješnog privatnog biznisa kojim se bavi povremeno ga vode i do Beča. Navodno, riječ je o poslovima s naftom. Safet-efendija Beganović, glavni imam Medžlisa IZ Bosanska Dubica, nevo-

Pomaže i nogomet
Novac daje i za rad BZK “Preporod”, ali i Fudbalskog kluba Radnik iz Bosanske Dubice. Samir Krivdić, predsjednik FK Radnik, priznaje da im je Mujkić po- 

E?A = C=IE FHIJH
Ros Harper (Ross) i Ed Mojs (Moyse), obojica polaznici Oksforda, već pola godine prodaju svoje lice za oglasni prostor za stotine funti po danu i do sada su sakupili više od 25.000 funti. Sada se ova dvojica momaka pripremaju za pokretanje međunarodnogposla. Kako objašnjavaju, ideja im je pala na pamet kada su jednom napravili zajedno pauzu od učenja, malo-pomalo, razgovor ih je odveo do ove zanimljive ideje. U početku cijena je bila funta po danu, ali kasnije, kako se posao rascvjetao, cijena je dostigla i 400 funti.

Ideja dvojice studenata

Davne 1976. godine, kada je Čaršijska dža m ija bila potpuno renovirana, čast da je otključa zbog velike donacije koju je tada dala dobila je Fatima Pašagić, Mujljko nam je potvrdio ova saznanja, uz ranije izrečenu opasku da “Mujkić daje pare, ali da ne želi da mu se ime

2H@Eč= JH=@E?E=

kićeva nana. - Kada je bio u Bosanskoj Dubici, upravo to nam je i spomenuo i rekao da on želi nastaviti tu porodičnu tradiciju - kazao je efendija Beganović.

Beganović: Mujkić se pojavio iznenada

slao 5.000 dolara kako bi sagradili stadion Radnika. Saznajemo i da Mujkić u Bosansku Dubicu dolazi dva

ili tri puta godišnje. Vrijeme obično provodi sa školskim drugovima. Upućeni kažu da, kada boravi u Bosanskoj Dubici, bude u hotelu, jer mu je porodična kuća koja se nalazi u dubičkom naselju

Puhale odavno od starosti devastirana. Mujkić, koji danas ima šezdesetak godina, najavio je da će kuću u kojoj je odrastao jednog dana potpuno renovirati. M. ZGONJANIN

Dan naplaćuju 400 funti

6Kž>= >C KF== FJFAJE?==
Britanski par je zbog njima nesnosnog lupkanja potpetica susjede koja živi iznad njih odlučio podići tužbu. Vlasnici luksuznog stana u Londonu, vrijednog pet miliona funti, podigli su tužbu jer im vlasnici stana

Spor u Londonu

Građani Mostara, kako stvari stoje, mogli bi ostati bez ijedne marke pomoći namijenjene za nadoknadu šteta nastalih usljed nedavnog snježnog nevremena, saznaje “Dnevni avaz”. To nam je potvrdio i federalni dopremijer i komandant Federal- 

IJ=H?E AćA @>EJE E =HK
nog štaba civilne zaštite Jerko Ivanković Lijanović. - Gradska uprava Mostara zbog odbijanja da imenuje komisiju koja će vršiti procjenu šteta na području Mostara bit će najveći krivac ako niko od građana ne dobije nijednu marku za nadoknadu šteta - kaže Ivanković Lijanović. Prve preliminarneprocjene šteta u FBiH pokazuju da je riječ o sumi od 66 miliona, ali pojedine općine, kako je “Avaz” nedavno i objavio, još nisu poslale svoje podatke. - Tražit ću da se svi odgo-

Nadoknada šteta nastalih usljed nevremena

vorni kazne. Posljednji rok istječe već u srijedu, a osim grada Mostara, podatke nisu dostavile ni sarajevske općine Stari Grad i Centar. No, bez obzira na sve, ne vjerujem da će štete biti veće od 100 miliona KM - rekao je Ivanković Lijanović. M. Aš.

iznad njih godinama ometaju skupo plaćeni mir lupkanjem potpetica po drvenim podovima. Tužba se vodi protiv firme “Elliot Corporation”, od koje je par kupio luksuzni stan. Porodica se nada da će u njihov dom ponovo ući mir u kojem će moći nesmetano uživati.

Spec
Najstariji usisivač na svijetu i dalje radi. Proizveden je 1904. godine i još obavlja svoju glavnu funkciju. Britanac Hari Koks (Harry Cox) je vlasnik ovog uređaja, najstarijeg usisivača na svijetu koji i dalje radi, nakon 108 godina korištenja. Uprkos Harijevom entuzijazmu za starim mašinama, njegova supruga izbjegava koristiti stari i teški usisivač.

Listići se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima “Lutrije”

”Lutrija BiH” pripremila je posebno izvlačenje popularne igre bingo u povodu Međunarodnog dana žena, koje će biti održano u srijedu, 7. marta, u 20 sati. Obogaćeni fond nagrada za specijalno kolo igre TV bingo obuhvata tri

*HA =CH=@A K L=HA@ >ECK
“golfa VI”, putovanje po želji, plus džeparac, tri puta po 5.000 KM, tri puta po 3.000 KM, plus poklon paket - nakit i sat u vrijednosti od 1.000 KM, saopćeno je iz “Lutrije”. U igri za ovaj fond nagrada igrači mogu učestvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listića. Poruke se šalju za mogućnost dobitka jednog “golfa”, putovanja ili tri puta 3.000 KM, plus poklon paket. Listići se mogu kupiti na svim uplatno-prodajnim mjestima “Lutrije BiH”.

Sutra posebno izvlačenje u povodu Dana žena 

=E

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

%

[ta ka`u poznati
Ivo Šlaus

TRANSFERI Poznati bh. novinar na čelu sarajevske stanice 

L =HEć @EHAJH FHCH== 68 )B=
Iako me mnogi prepoznaju kao novinara iz informativnih rubrika, neću se fokusirati samo na tu oblast, kaže Marić
sam već u startu dobio logističku i svaku drugu podršku, što je, svakako, osnovna pretpostavka u stvaranju kvalitetnog programa. Iako me mnogi prepoznaju kao novinara iz informativnih rubrika, nećuse fokusiratisamo na tu oblast. Vjerujem da možemo mnogo toga uraditi na obogaćivanju muzičkog programa, dok ne smijemo zanemariti ni segment sporta kao kategoriju koja posebno interesira bh. građane - konstatira Marić. Zvonko Marić početkom mjeseca imenovan je za direktora programa TV Alfa. Jedan od najpoznatijih televizijskih novinara u BiH, s iskustvom građenim više od dvijedecenije, ističeda svelikim ambicijama počinje rad na sarajevskoj stanici.

Mnoga zanimanja će nestati
- Moramo razviti indikatore koji mjere što je u ekonomskom životu bitno. Brzi razvoj uzrokuje brze promjene i nemoguće je stalno raditi isto. U sljedećih 20 goŠlaus: Brze dina gotovo 50 posto sadašnjih zanimanja promjene bit će zastarjelo pa će nestati ili tražiti mnogo manji broj radnika, a “rodit” će se mnoštvo drugih. (Akademik za “Glas Slavonije”)

Dejvid Stokman

Sve ukazuje na bolnu budućnost
- Svi koji u posjedu trenutno imaju bilo što drugo osim gotovine, ili možda nešto zlata, blesavi su. Pokušaji federalnih rezervi da ublaže bol od finansijskog kolapsa Stokman: samo “pumpaju” tržište dionica i obvezni- Spori rast ca na opasne visine. Sve ukazuje na bolnu budućnost obilježenu sporim rastom. (Bivši uposlenik Bijele kuće za Associated Press)

Ljiljana Blagojević

Novi izazov
- Nakon četiri i po godine na TVSA, osjetio sam potrebu za novim izazovom, što za mene u ovom trenutku predstavlja dolazak na TV Alfa. Smatram da u našoj zemlji ima dosta medijskog prostora te da upravo moja nova kuća ima sve predispozicije da tu priliku iskoristi - kaže novinarski vuk. Iako je tek nekoliko dana u timuTV Alfa,Marić uveliko razmišlja o inovacijama u programskom sadržaju. - Već imam nekoliko ideja i uskoro ću krenuti u njihovu realizaciju. Posebno me raduje činjenica da

Gluma nam je posao
Blagojević: Novi zadatak

Kreativna ekipa
Naglašava da će na ovoj stanici biti otvorena vrata za sve mlade, ambiciozne i sposobne ljude. - Svi oni koji misle da je televizijsko novinarstvo poziv kojim se žele baviti, na TV Alfa imat će priliku pokazati koliko znaju i mogu. Želimo stvoriti kreativnu ekipu koja se ne boji izazova - zaključuje Marić. H. PROLIĆ

- Svaki umjetnik ima pravo da citira sebe. Bez obzira na to da li je reditelj, pisac ili glumac. U našem poslu to zovemo “fioke”, pa kad odgledamo neku ulogu, kažemo “aha, izvukla je ono iz svoje fioke”. Gluma nam je posao, a ne hobi. Ne dobivamo uvijek zadatak koji nas vodi ka nečem novom. (Glumica za “Novosti”)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Prilagoditi lektire uzrastu djece
- Školska lektira je elementarni razlog zašto učenici nedovoljno čitaju ili gube interes za čitanjem. Sadržaj je težak, nezanimljiv i neprimjeren uzrastu djece. Nije ni čudo što djeca s interneta prepisuju tuđe analize o lektiri. Vremena su se promijenila, stoga bi se i lektira trebala modernizirati i prilagođavati dobi djece. (Čitateljica H. J.)

4AFHJ=ž= HAEJACH=?EE
U skladu s obilježavanjem godišnjice reintegracije Hadžića, na TV Alfa danas će biti emitirana reportaža Zvonka Marića o tom događaju. - Reportaža je snimljena 6. marta 1996. i, kao videodokument, predstavlja potresnu priču o povratku Hadžićana na svoja ognjišta. Također je i podsjećanje na ono što su ti ljudi preživjeli tokom ratnog perioda - govori Marić.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

6. 3. 2012.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

Marić: Velike ambicije

VRIJEME DANAS

BIHA] 9

BANJA LUKA 10 BR^KO 8

U Vladi FBiH jučer je održan sastanak o budućem radu “BH Airlinesa”, zajedničke kompanije Federacije i “Turkish Airlinesa”. Federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Enver Bijedić ugostili su člana Upravnog odbora “Turkish Airlinesa” Temela Kotila, turskog ambasadora u BiH Ahmeta Jildiza (Yildiz) te direktora “BH Airlinesa” Altana Bujukjilmaza (Büyükyilmaz). Konstatirano je da je stanje u “BH Airlinesu” veoma teško s obzirom na dugovanja kompanije koja iznose više od deset miliona KM. Dogovoreno je da Uprava kompanije Vladi dostavi izvještaj o radu za prošlu godinu i plan poslovanja za ovu. Premijer Nikšić je na sastanku zaključio da je “Tur-

Turci dolaze na sastanak u Vladu

(Foto: S. Jordamović)

kish Airlines” kao partner veoma bitan i da će Vlada učiniti sve što može da osigura potrebna sredstva, na šta se obavezala ugovorom. Riječ je o 2.720.000 KM subvencija i putničkoj taksi koja iznosi oko četiri miliona maraka godišnje. ”Avaz” je jučer objavio da su Turci povukli u Istanbul najveći avion koji je letio u sklopu “BH Airlinesa” “airbus A319”. Na jučerašnjem sastanku Turci su tvrdili da je riječ o tehničkim razlozima. Flotu “BH Airlinesa” čine tri aviona, od kojih su dva na servisu. Trenutno je u funkciji samo jedan avion ATR, koji leti uglavnom za Istanbul. Kako saznajemo, taj avion ima još tridesetak sati leta prije nego što bude morao na servis. G. MRKIĆ

UTORAK
6. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

SRIJEDA
7. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

ČETVRTAK
8. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od -2 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -3 C do 4 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -3 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 6 C do 12 C

0

0

od 4 C do 9 C

0

0

od 4 C do 12 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilne vremenske prilike, bez izrazitih oscilacija atmosferskog pritiska i temperatura zraka, kod većine populacije uvjetovat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu motivaciju. Nakon prohladnog jutra, tokom dana bit će ugodnije, pod utjecajem zatopljenja. Grad Sarajevo Izlazak 6.14 Zalazak 17.42 6. 3. 2012. Izlazak 15.44 Zalazak 4.42

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD 

A@EE =LE E@A = IAHLEI

Predstavnici “Turkish Airlinesa” u Federalnoj vladi 

>=č

TUZLA 8

Očekuje se LIVNO ZENICA sunčano vrijeme uz 9 8 SARAJEVO umjerenu naoblaku. U 7 Hercegovini više sunčanog vremena prije poGORAŽDE dne. U drugoj polovini dana 7 očekuje se naoblačenje i poslije MOSTAR podne mjestimično može pasti ma14 lo kiše. Jutarnja temperatura između -4 i 1, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni, a najviša dnevna između 6 i 11, na jugu NEUM 15 zemlje do 15 stepeni.

Ukratko

8

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

teme

REAKCIJE Nakon upozorenja reisu-l-uleme da je novac za BiH „maca pojela“
Rije{iti pitanje vojne imovine

MOBiH

Posjeta BocanHar~enka
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} primio je ju~er u posjetu ambasadora Ruske Federacije u BiH Aleksandra BocanHar~enka i vojnog ata{ea pukovnika Ivana Vladimirovi~a Popova. Ambasador Bocan-Har~enko izme|u ostalog je iznio svoje vi|enje o trenutnoj situaciji u BiH s aspekta rje{avanja statusa perspektivne nepokretne voM. A{. jne imovine.

Mehti}: Donacije za odbranu BiH i{le su u privatne ruke
Postojali su odre|eni ljudi koji su od tada{njeg predsjednika Alije Izetbegovi}a dobili posebne ovlasti punomo}i za skupljanje sredstava, ka`e biv{i zastupnik u Parlamentu BiH
Ogromni iznosi donatorskih sredstava, posebno u ratnom periodu, dolazili su u BiH, ali oni nisu institucionalno primani niti knji`eni, nego su dolazili u ruke odre|enih znamenitih pojedinaca iz bo{nja~kog naroda, izjavio je ju~er za „Avaz“ profesor Islamskog pedago{kog fakulteta u Zenici Halil Mehti}.

Izmjene zakona

Razgovori o finansiranju
Interresorna radna grupa za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o finansiranju politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH odr`at }e danas u 13 sati sjednicu na kojoj }e razmatrati Zakon o finansiranju poI. Tr. liti~kih stranaka.

Ru{enje dr`ave
On je na taj na~in prokomentirao nedavno saop}enje kabineta reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a u kojem je upozorio da je „novac za fabrike maca pojela“, kazav{i da je novac za d`amije „utro{en kako valja“. Hafiz Mehti}, biv{i zeni~ki muftija i biv{i poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, tvrdi u izjavi za na{ list da je takva podjela donacija zna~ila i svojevrsno ru{enje dr`ave!

Sejdi} - Finci

Bi~ak~i}: Osposobiti institucije

Softi}: Opran golem me|unarodni kapital

Hafiz Mehti}: Novac oti{ao u privatne ruke

Reis Ceri}: Upozorio na neosporne ~injenice

Pronalazak rje{enja
Kolegij Privremene komisije oba doma Parlamenta BiH za provo|enje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi} - Finci“ sutra bi u Sarajevu trebao odr`ati sastanak s predsjednicima svih 13 politi~kih stranaka zastupljenih u Parlamentu BiH.

- Postojali su odre|eni ljudi koji su od tada{njeg predsjednika Alije Izetbegovi}a dobili posebne ovlasti punomo}i za skupljanje sredstava. Ja kao vjernik

ne mogu u nekoga pokazivati prstom odnosno ulaziti u to ko je tim novcem raspolagao, ali ~injenica je da od momenta kada smo po~eli primati donaci-

je za odbranu BiH u privatne ruke, a ne preko institucija i preko banaka, po~eli smo da gubimo i da ru{imo dr`avu - kazao je Mehti}.

Bi~ak~i}: Sve se mora istjerati na~istac
Biv{i federalni premijer, a dana{nji potpredsjednik Sabora IZBiH Edhem Bi~ak~i} naglasio je da mora do}i do apsolutnog ra{~i{}avanja ove situacije te do eventualnog utvr|ivanja odgovornosti na politi~kom nivou. - ^injenica jeste da jo{ niko nije odgovarao za pronevjeru tih donatorskih sredstava. Krivi~ne odgovornosti do sada nismo vidjeli. Za tu krupnu zada}u, izgleda, jo{ nemamo odgovora. To zna~i da jo{ institucije, prvenstveno tu`ila{tva, nisu osposobljene. Mi trebamo sve ovo izvesti na~istac kako bismo i{li dalje - kazao je Bi~ak~i}.

Golem kapital
Kao i hafiz Mehti}, i predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Safet Softi} prokomentirao je za na{ list dijelove saop}enja iz kabineta reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a. - Sasvim je izvjesno da je bilo zloupotrebe me|unaro-

dne pomo}i u BiH, kako od doma}ih predstavnika tako i od me|unarodnih ~imbenika koji su bili u BiH. Mislim da je u ovoj zemlji zaista opran golem me|unarodni kapital - potcrtava Softi}, navode}i da se time trebaju baviti organi koji su za to zadu`eni. Softi} je naglasio da bi se javnosti trebalo kazati „na koju vrstu pomo}i se to odnosi i ko je ustvari ta maca koja je pojela tu pomo}“.
A. DU^I] I. TREPALOVAC

Vije}e naroda RS

Razgovori o amandmanima
Predsjednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS Milan Tuki} izrazio je uvjerenje da }e ubrzo do}i do razgovora i dogovora s bo{nja~kim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se godinu nalaze u Vije}u naroda zato {to za njih ne postoji saglasnost Kluba Bo{njaka. Predstavnici Kluba Bo{njaka o~ekuju da ih uskoro primi predsjednik RS Milorad Dodik.

Inspektori u FBiH kre}u u akciju za{tite autorskih prava

BiH gubi 14 miliona KM zbog piraterije
Neke dr`avne agencije koriste nelegalne ra~unarske programe
Bosna i Hercegovina godi{nje u vidu poreza gubi oko 14 miliona maraka i 1.400 radnih mjesta zbog kori{tenja nelegalnih softvera za koje se procjenjuje da ih ima 66 posto korisnika. Ovi su podaci izneseni na ju~era{njoj konferenciji za novinare Federalne uprave za inspekcijske poslove, a kojoj su prisustvovali i federalni premijer Nermin Nik{i} i ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon). Kako saznaje „Avaz“, nelegalne softvere koriste ~ak i pojedini organi uprave, dok je Vlada FBiH za licenciranje programa izdvojila ogromna sredstva. Na konferenciji je predstavljena kampanja poja~anog inspekcijskog nadzora nad za{titom autorskih prava kori{tenja kompjuterskih programa. U obra~un s korisnicima piratskih softvera Federalna uprava za inspekcijske poslove, zajedno s nadle`nim kantonalnim inspekcijama, kre}e 12. marta. Kako je najavio direktor Uprave Ibrahim Tirak, bit }e kontrolirani svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i kori{tenjem kompjuterskih programa, a prvi rezultati kampanje bit }e objavljeni nakon mjesec. Besim Durakovi}, direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, rekao je da }e prvo biti kontrolirane banke, mikrokreditne organizacije, projektanti... Naglasio je da su za to predvi|ene upravne mjere i prekr{ajne odredbe te nov~ane kazne koje se za pravna lica kre}u od 1.000 do 200.000 KM. Premijer Nermin Nik{i}

Tuzla

Poginula starica
U te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko 18 i 30 sati na ju`noj magistrali u neposrednoj blizini hotela „Tuzla“ poginula je Z. M. (60), potvrdio je „Avazu“ operativni de`urni MUP-a TK. U nesre}i su povrije|ene A. Mu. dvije osobe.

S ju~era{njeg skupa: Ambasador Mun podr`ao kampanju inspekcije

kazao je da je Vlada opredijeljena za uvo|enje reda i u ovoj oblasti dru{tva. - Za{tita intelektualnog vlasni{tva va`na je za BiH posebno zbog Svjetske tr-

govinske organizacije i Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju - naglasio je Nik{i}. Ambasador SAD u BiH Patrik Mun, podr`av{i ka-

mpanju, istaknuo je da je poruka jednostavna, ali va`na, a to je da je zakonska obaveza koristiti licencirani softver.
S. DEGIRMEND@I]

teme

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

9

Ukratko

OTKRIVAMO [ta donosi analiza Uprave za indirektno oporezivanje BiH o dvostrukoj stopi

Poskupjela bi ve}ina proizvoda, ali i usluge javnih sektora kao {to su socijalni i zdravstveni Bankarske kamate bile bi vi{e
Pove}anje PDV-a bilo bi novi udar na d`epove gra|ana, jer bi do{lo do poskupljenja najve}eg broja proizvoda, rasta cijena javnih usluga, kao {to su zdravstvene, te pove}anja bankarskih kamata. Osim toga, pove}anje ovog poreza dodatno bi usporilo ekonomski razvoj, odnosno odgodilo bi izlazak iz krize. Ovo su zaklju~ci analize koju je nedavno izradila gru-

Vi{i PDV }e produbiti krizu
pa stru~njaka na zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. U ovom dokumentu, koji su razmatrali ~lanovi Upravnog odbora UIOBiH, analizirana je mogu}nost uvo|enje vi{e stope PDV-a.

PDP

Gra|ani Banje Luke s pa`njom gledali izlo`bu (Foto: M. Lugi})

Izlo`ba citata Milorada Dodika
^lanovi Savjeta mladih Partije demokratskog progresa (PDP) organizirali su ju~er na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci svojevrsni performans pod nazivom „Izlo`ba citata Milorada Dodika o Zlatku Lagumd`iji“, javlja Fena. Na taj na~in gra|anima `ele skrenuti pa`nju na, kako ka`e predsjednik mladih PDP-a Brane Popovi}, neprincipijelne Dodikove izjave u kojim je tvrdio da Lagumd`ija ne}e dobiti mjesto {efa bh. diplomatije, a na kraju se A. [. upravo to desilo.

Krajina: Potvrdio razmi{ljanja

UIOBiH: Brojni razlozi za zadr`avanje jedinstvene stope poreza

Mogu}nost mahinacija
- U slu~aju uvo|enja vi{e stopa, proizvodi na koje bi bio smanjen PDV uop}e ne bi pojeftinili, jer bi trgovci taj dio cijene zadr`ali za sebe. Osim toga, otvorila bi se mogu}nost poreznih mahinacija - navodi se u dokumentu UIO-a. Tako|er, spominje se i potreba pove}anja porezne administracije za kontrolu te upozorava da za valjane pripreme uvo|enja dvostruke stope poreza treba najmanje dvije godine!

Prema mi{ljenju stru~njaka, u tom slu~aju porez bi bio smanjen na neke osnovne proizvode, ali bi zato neminovno do{lo do rasta stope i poskupljenja svih ostalih vrsta robe i usluga. Doma}e vlasti, kako je „Avaz“ objavio, razmi{ljaju o pove}anju PDV-a, ako propadnu novi pregovori s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF). Formalan prijedlog o tome jo{ ne postoji, ali je jasno da postoje dva na~ina da se to u~ini. Prva opcija je pove}anje jedinstvene stope PDV-a, a druga je uvo|enje vi{e stopa. U oba slu~aja, porez bi bio po- Faksimil analize: Dostavljeno mi{ljenje doma} ve}an na najve}i dio proiim institucijam a zvoda. - Pove}anje stope PDV-a pove}anje PDV-a izaziva ve}i Kod gra|ana bi imalo negadovelo bi do rasta cijena i fi- rast cijena nego {to iznosi ra- tivan utjecaj na privatnu poskalnog optere}enja gra|ana, st poreza, jer trgovci koriste tro{nju ~iji je rast nu`an da bi se potakla ekonomija, nasa`imanja potro{nje i ekono- priliku da pove}aju dobit. vodi se u analizi. mskih aktivnosti, {to bi To }e se negativno odraziodgodilo izlazak iz krize - na- Poslovne aktivnosti Sve ovo negativno bi utje- ti na male firme koje nisu u vodi se u analizi stru~njaka calo na poslovne aktivnosti i sistemu PDV-a, ali i na graUIOBiH. Oni isti~u da je praksa dr- investiranje, rast broja zapo- |ane, u pogledu rasta cijena G. MRKI] ugih zemalja pokazala da slenih i ekonomski razvoj. kreditiranja.

Dvije opcije

Mehmed Musi}

Kazniti odgovorne

Mehmed Musi}, predsjednik Udru`enja nestalih iz op}ine Had`i}i, ju~er je Federalnu upravu policije obavijestio o saznanjima kojima raspola`e o ratnim de{avanjima u ovoj sarajevskoj op}ini. - Ispri~ao sam istra`iteljima sve o svom boravku u logorima za vrijeme agresije na BiH te o ubistvima mojih amid`a i ro|aka tokom 1992. Zatra`io sam da se, kona~no, procesuiraju oni koji su odgovorni za zlo~ine u ovoj op}ini Az. D. naveo je Musi}.

Ozlogla{eni general JNA Blagoje Ad`i}, posljednji na~elnik General{taba JNA i najodgovornija osoba za agresiju Srbije na BiH i Hrvatsku, sahranjen je u subotu, 3. marta, na Centralnom groblju u Beogradu!

Ad`i} umro bez optu`nice RS priznaje da je nastala u Dejtonu
Pretpostavlja se da je Ad`i} preminuo jo{ u ~etvrtak, 1. marta Bez optu`nice
al{taba odr`ana je komemoracija. Niko nije slu`beno saop}io kako je umro jedan od ~elnika JNA najodgovornijih za agresiju na BiH, Hrvatsku i Sloveniju! Ad`i} je jedan od srpskih generala protiv kojeg Ha{ki tribunal nikada nije podigao optu`nicu, iako je komandovao vojskom koja je po~inila monstrouzne zlo~ine. Pravobraniteljica RS Sla|ana Kosmajac u ponedjeljak je pred Op}inskim sudom u Sarajevu izjavila da Republika Srpska nije postojala do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine te da, prema tome, kako je rekla, ovaj entitet ne mo`e biti odgovoran za zlo~ine po~injene tokom agresije na na{u domovinu, nego je kriva dr`ava BiH! Potvrdio je ovo za „Avaz“ Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a BiH, koji je prisustvovao ro~i{tu, jednom od brojnih na kojem biv{i logora{i dokazuju odgovornost za zlodjela i patnje kojima su bili izlo`eni u kazamatima {irom RS i za koje je do sada u vi{e slu~ajeva presu|eno u njihovu korist. Tahirovi} smatra da Kosmajac na ovaj na~in poku{ava odbraniti RS, ali ovom izjavom istovremeno opovrgava zvani~nike RS, naro~ito Milorada Dodika, koji, kada brani manji bh.

Sahranjen ozlogla{eni general JNA

Pravobraniteljica na su|enju u Sarajevu

Livanjski kanton

Nerad Skup{tine
Centri civilnih inicijativa ocijenili su nerad vlasti LK, posebno Skup{tine koja se sastala u pro{loj godini svega ~etiri puta, od ~ega su tri sastanka bila vezana za konstituiranje koje ni do danas nije zavr{eno. Radili su svega dan i po i razmatrali ukupno 14 ta~aka, od kojih je najva`nija bila usvajanje bud`eta, da bi mogli biti pla}eni za nerad. Al. K.

Prema pisanju beogradskih medija, na ispra}aju zloglasnog generala bili su samo njegova supruga te naju`a rodbina, kolege i prijatelji. Pretpostavlja se da je Ad`i} preminuo jo{ u ~etvrtak, 1. marta, a u subotu prije sahrane u zgradi Gener-

Apik.ba

Ad`i}: Krvnika sahranili supruga i najbli`i prijatelji

@upanijski sud u Osijeku za Ad`i}em je raspisao potjernicu zbog genocida, ratnog zlo~ina protiv civila, ratnih zarobljenika i

’@ene u crnom’ tra`ile podizanje optu`nice

bolesnika tokom agresije na Hrvatsku. Ad`i}evu odgovornost za napade na Dubrovnik tra`ila je i organizacija „@ene u crnom“.

Predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH Almir Tuti} ju~er je u izjavi za „Avaz“ izrazio ogor~enje {to jo{ jedan krvnik nikada ne}e odgovarati za svoje zlo~ine. - @alosno je {to me|unarodna zajednica dozvoljava da ljudi poput Ad`i}a na kraju umru, a da ih nikada ne stigne ruka pravde. Na kraju }e ispasti da smo mi Bo{njaci napali sami sebe i da smo se me|usobno poubijali - kazao je Tuti}. M. A{.

Sami se ubijali

S gra|anima protiv korupcije
Dodik: Demantirala ga pravobraniteljica

entitet od epiteta „genocidna“ tvorevina, ~esto zna re}i da je RS nastala 1991. godine, prije rata i prije me|unarodnog priznanja BiH. Tahirovi} ka`e da }e se na predstoje}im novim ro~i{tima po tu`bama logora{a vidjeti ho}e li Kosmajac ostati pri ovim tvrdnjama ili }e zbog izre~ene istine pretrpjeti odre|ene sankcije. S. D.

Gra|anima je od ju~er dostupna internet-stranica Agencije za prevenciju korupcije. Javnost u BiH, ali i {ire mo}i }e na}i sve informacije o osnivanju, nadle`nostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na internet-stranici www.apik.ba. Gra|ani }e imati mogu}nost putem obrasca koji je dostupan na stranici Agencije prijaviti korupciju.

Klub poznatih

ŽEL?EH=K A EAA I>A
Profil direktorice NVO “Žene s Une”

Aida Behrem 

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

JAA

FEDERACIJA BiH U osam kantona upozorenje, u TK generalni štrajk

Ime i prezime: Aida Behrem. Datum i mjesto rođenja: 10. oktobar 1970., Prijepolje. Koji je Vaš najveći porok: Nažalost, cigarete. Biste li donirali organe: Da. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Nisam sujevjerna. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Dama je dama i ne bi trebala imati mnogo stvari u tašni, a za muškarca je važno da u novčaniku ima barem malo novca. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Ko zlo ne misli, ne misli ga ni kada pjeva, ni kada šuti. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Otišla bih u dugu šetnju s djecom i mužem. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Danas je, prema meni, najbolje biti sretan. Politika je za Vas: Pozornica koju promatram sa svog sjedišta. Jeste li ikada izdali prijatelja: Prijatelja - nikada! Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Ako je trud slatkog okusa, onda je i moja slava takva. Otkrijte nam jednu tajnu: Onda više nije tajna! Čega se najviše sramite: Čovjek ima onoliko srama koliko ima morala. Najljepša žena/muškarac je: Svako je lijep na svoj jedinstven način. Kada je brak dobar brak: Dok se ljudi ne razvedu. Je li jutro pametnije od večeri: Pametnoj osobi nije bitno da li je jutro ili večer. Neostvarena želja: Sve koje planiram ostvariti. Omiljeni film: Onaj koji me od srca nasmije.

O[ "Osman Naka{" u Sarajevu ju~er: Za vrijeme štrajka učenici bili u učionicama, ali se nastava nije odvijala

Behrem: Brak je dobar dok ne dođe do razvoda

7 % š= =IJ=L= FHAEKJ= = F= I=J=
Ukoliko ne bude rezultata, Sindikat će donijeti odluku za stupanje u generalni štrajk na području cijele FBiH, kazao je Šatorović
- Resorna ministrica obrazovanja ZDK izrazila je želju i volju da se o svim ovim problemima otvoreno razgovara i da se pokuša naći rješenj - kazao je Šatorović. Prosvjetari TK jučer su stupili u generalni štrajk sa zahtjevom da im plaće ne budu umanjene za 6,5 posto. - Od prošlog utorka nije bilo nikakvih kontakata između sindikata i Vlade TK, odnosno resornog ministarstva. Sindikati su inicirali pokretanje rada mirovnog vijeća, ali od Vlade nije bilo nikakvogodgovora -kazaoje Admir Terzić, predsjednik jednog od sindikata u TK.

(Foto: I. Šebalj)

Vaš hobi: Čitanje dobre knjige. Sportista koji Vas inspirira: Nemam inspiracije u sportu. Sjećate li se prvog poljupca: Da. Šta je Vaš najveći strah: Nemoć. Najdraža pjesma: “Jesen stiže, dunjo moja”... Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Davno. Citat koji pamtite: Ako nekoga mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. Omiljena modna marka: Ne pridajem tome mnogo značaja. Osoba koja Vas živcira: Lijena osoba.

Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u osam kantona Federacije BiH jučer su stupili u polusatni štrajk upozorenja, a kao razloge su naveli sve lošiji ekonomsko-socijalni položaj, smanjenje plaća u pojedinim kantonima te degradaciju obrazovanja. Za vrijeme štrajka u više od 700 škola u FBiH učenici su bili u učionicama, ali se nastava nije odvijala.

Slijede upute
I učitelji, nastavnici i profesori pet kalesijskih osnovnih škola i Mješovite srednje škole “Kalesija” od jučer su u štrajku. Osim Tuzlanskog kantona, iz USK najavljuju generalni štrajk ukoliko se ne riješi status uposlenih radnika, dok je u generalnom

5=AA F=ć=
Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Fahrudin Oručević nije potvrdio, ali ni negirao mogućnost smanjenja plaća prosvjetnim radnicima u KS, budući da je tek prije nekoliko dana preuzeo dužnost. štrajku i dalje Kanton 10, koji je u tom procesu još od 8. februara. Polusatni štrajk upozorenja koji je organiziran na nivou FBiH jučer je ispoštovan u svim osnovnim i srednjim školama u SBK, kazali su iz Sindikata. E. D. A.

Otvoreni razgovor
Prema riječima predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH (SOOIO) Selvedina Šatorovića, ukoliko štrajk ne bude imao rezultate, sindikat će krenuti u donošenje odluke za stupanje u generalni štrajk na području cijele FBiH. 

EEIJ=H =šEć IFHA= FćE
Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine , dao je apsolutnu podršku kantonalnim ministrima i sindikatima i spreman je pomoći u rješavanju problema i poboljšanju položaja prosvjetnih radnika.

SMS
PRAVE NAS BUDALAMA Koje povećanje PDV-a, pa mi smo najgluplji narod ako im to dozvolimo, sve što nam serviraju trebamo li prihvatiti? A gdje je stanovništvu povrat PDV-a na plaće, na ostalo? O tome se nikada ništa ne govori, prave nas budalama! Alma Pjanić SAUČESNICI KRAĐA - Najkorisniji posao u BiH bio bi revizija privatizacije i bogataša.

Dnevni avaz 061-142-015
gdje nije bilo uplašenih pogleda građana, jer je mladi inspektor Adis Muhibić sa svojim volonterima koordinirao desetodnevnu akciju “Građani nisu sami” i kojom su pomogli velikom broju starijih u nevolji. Zaista, volonteri zaslužuju pohvalu, jer su uvijek uz svoje građane u nevolji. To mi u Konjicu znamo i poštujemo. Zahvalni građani Konjica.

To je prioritet svim građanima, ali nije parlamentima. Za njih, sve je čisto. U parlamentima je više onih koji su saučesnici krađa na ovaj način. POHVALA VOLONTERIMA Poruka za Stefana Felera, šefa Policijske misije EU u BiH, policajci su pomagali svojim sugrađanima u vrijeme velikih snježnih padavina. Primjer je grad Konjic,

Predstavnici Federalne vlade i “Hidrogradnje” jučer su bili u Razvojnoj banci FBiH kako bi dogovorili uzimanje kredita od oko pet miliona maraka za ovu kompaniju, saznaje naš list. - Ako ne dobijeno te pare u narednih 15 dana, bit će ugroženi projekti na koridoru 5C, a kompanija će otići u stečaj. Naš mjesečni gubitak je milion KM - kazao nam je sagovornik iz vrha “Hidrogradnje”. Kako smo objavili, u petak je dogovoreno da se uzme kredit od oko pet miliona KM za “Hidrogradnju” dok ne stigne novac iz Iraka, koji je blokiran u Beogradu. Prošle godine kompanija je

7CHžAE FHAJE = HE@HK #+

”Hidrogradnji” hitno potreban kredit Razvojne banke

Sjedište “Hidrogradnje”: Kredit ili stečaj

imala gubitak od 11 miliona maraka. Stotinjak radnika ove fi-

rme jučer je održalo demonstracije ispred zgrade Federalne vlade, a njihove pred-

stavnike primio je premijer Nermin Nikšić. Radnici traže da im budu isplaćene zaostale obaveze i omogući normalan rad i život dostojan čovjeka. Njima se duguje desetak plaća, a mnogi su ispunili uvjete za penziju, u koju ne mogu otići jer im doprinosi godinama nisu uplaćivani. - Tražimo da se od kredita nabavi neophodan materijal za gradilišta kako bismo mogli raditi, a da sve ostalo ide naizmirenja obavezaprema radnicima - kazao nam je predsjednik Sindikata “Hidrogradnje” Redžep Tufekčić te dodao da je Nikšić podržao ovu kompaniju. G. MRKIĆ

teme

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

11
RS

Ukratko

BORA^KA UDRU@ENJA Organizatori otpora upozoravaju na velike propuste

Ogor~enje zbog spiska PLBiH
Izostavljeni su rahmetli Safet Had`i} i Eniz Srna, dok su na spiskove uvr{teni neki koji su izgubili cijele op}ine, ka`e Alija Hod`i}
Salko Muminovi} i Salim Bajramovi}, a izostavljeni su Mirsad Trnka, Alija Hod`i}, Abdulah Bu~o, Bakir Krivo{ija, Hamid Pand`i}, Amir Oru~ i Amir Zuki} - ka`e Hod`i}. Kako navodi, svi izostavljeni trebali su se na}i na spisku, jer je u „Almanahu“ objavljenom u povodu 20 godina SDA Centar detaljno opisana struktura Patriotske lige u ovoj op}ini. - Tako|er, iz Kantona Sarajevo izostavljeni su rahmetli Safet Had`i} i Eniz Srna, dok su u spiskove uvr{teni neki koji su izgubili cijele op}ine. Nije mi jasno kako su priznanja dobili Sa-

Plakat koji je osvanuo u Banjoj Luci

Banja Luka kli~e Putinu
Na ulicama Banje Luke ju~er su osvanuli plakati na kojima se veli~aju lik i djelo ruskog premijera Vladimira Putina. U povodu njegove pobjede na predsjedni~kim izborima u Rusiji, autor plakata isti~e da je „Srbiji i Rusiji pobeda u genima“. V. S.

Spisak sa 350 imena organizatora otpora kojima je na sve~anosti u ~etvrtak u hotelu „Mar{al“ na Bjela{nici dodijeljeno priznaje da su prvoborci izazvala je `estoke reakcije onih koji smatraju da trebaju biti na toj listi. Alija Hod`i}, ~lan [taba Patriotske lige (PL) iz sarajevske op}ine Centar, smatra da je lista prema kojoj su dijeljena priznanja falsificiranje historijskih ~injenica. - Na spisku se nalaze trojica ~lanova Op}inskog {taba Patriotske lige Centar Sarajevo Kadrija [krijelj,

Srebrenica

Ka~avenda osve{tao objekte
U Srebrenici je ju~er episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije Ka~evenda u prisustvu slu`bene delegacije SPC-a osve{tao dva objekta. Ka~evenda, koji je poznat po izjavi: „Jeste li poru{ili ono ruglo od mjeseca“, misle}i na ru{enje srebreni~ke gradske d`amije, osve{tao je obnovljeni parohijski dom u okviru kojeg }e biti spomen-soba srebreni~kim Srbima stradalim u posljednjem ratu i Srpski kulturni centar „Sveti despot Stefan Lazarevi}“. S. N.

Ko je na listi

Ovo su strana~ki pokreta~i otpora
Bejti} isti~e da mu nije jasno kako su Halid Ganija i E{ref Had`i} na spisku organizatora otpora iz Kiseljaka, kada oni ~ak nisu ni ~lanovi Patriotske lige iz ove op}ine. - O~ito je da su ovo strana~ki pokreta~i otpora i da je politika ponovo umije{ala svoje prste. Ovi pokreta~i otpora moraju onda dati odgovore bora~koj populaciji u Kiseljaku za{to se dogodilo toliko zlo~ina nad Bo{njacima - navodi Bejti}.

Bejti}: Ovo su strana~ki pokreta~i otpora

Hod`i}: Poznati kriteriji

(Foto: S. Jordamovi})

lim Bajri}, Haso Efendi}, Velija Katica, Bahrudin Bilali}, Osman Muli} i Mustafa Biogradili}. O~ito da je kriterij prema kojem su ove osobe uvr{tene poznat Kadriji [krijelju i onima koji ga u tome podr`avaju - decidiran je Hod`i}. Posljednja de{avanja u vezi sa spiskovima pokre-

ta~a otpora i njihovog verificiranja izazvala su veliko ogor~enje ~lanova Patriotske lige Kiseljak. Predsjednik Patriotske lige Kiseljak Senad Bejti} nagla{ava da neko nije po{tovao komisijske spiskove koji su sa~injeni u

Ogor~enje u Kiseljaku

udru`enju i proslije|eni na adresu Patriotske lige BiH. - Ovo je ponovno poni`enje pravih patriota i bora~ke populacije, jer je glavna komisija pogazila sve kriterije prema kojima je udru`enje Patriotske lige Kiseljak radilo u odabiru pokreta~a otpora - navodi Bejti}. A. DEDAJI]

Nakon skoro punih devet godina od njegovog prvog stupanja pred sud, i ~etiri godine i ~etiri mjeseca od po~etka su|enja, ju~er je u Ha{kom tribunalu po~elo izno{enje zavr{nih rije~i u procesu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja, optu`enog za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene u Hrvatskoj i BiH. - Ta~no prije 20 godina, 5. marta 1992., optu`eni se zarekao da je SRS spreman da se svim sredstvima suprotstavi nezavisnosti BiH. Zaprijetio je da }e, bude li BiH proglasila nezavisnost, pote}i rijeke krvi na tlu BiH. Dan

Zavr{ne rije~i u procesu protiv [e{elja

U Hagu devet godina nakon hap{enja

[e{elj: Prijetnje prema BiH

nakon {to je optu`eni iznio ovu prijetnju, BiH je proglasila nezavisnost - citat je kojim je tu`ilac Matijas Markusen (Mathias Marcussen)

O`ivljena ~etni~ka ideologija
- Kao dio svoje politi~ke platforme optu`eni je o`ivio ~etni~ku ideologiju i vojni~ke tradicije iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Su{tinski, cilj ^etni~kog pokreta svodio se na borbu za kontrolu nad teritorijom „velike Srbije“ i na protjerivanje nesrpskog stanovni{tva s podru~ja na koja se pretendiralo kako bi se osigurala srpska dominacija - rije~i su tu`ioca Markusena.

ju~er po~eo svoje trodnevno izno{enje zavr{ne rije~i na su|enju [e{elju. Najavljuju}i tok izno{enja zavr{ne rije~i Tu`ila{tva, Markusen je istakao da postoje dokazi da je optu`eni bio u~esnik u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu u okviru kojeg je po~inio zlo~ine za koje se tereti, kao {to su progoni na vjerskoj i rasnoj osnovi, mu~enja, ubistva... na prostoru Vukovara, Zvornika, {ireg podru~ja Sarajeva, Mostara, Nevesinja i A. H. Hrtkovaca.

Ratni na~elnik [taba VRS Manojlo Milovanovi} ju~er je nastavio svjedo~enje u procesu koji se u Ha{kom tribunalu vodi protiv optu`enog ratnog zlo~inca Radovana Karad`i}a. U namjeri da opravda uzimanje UNPROFOR-ovih vo-

Potvr|eni klju~ni dokazi protiv Karad`i}a
jnika za taoce 1995., a za {ta ga tereti optu`nica, Karad`i} je od Milovanovi}a dobio potvrdu teze po kojoj su me|unarodne snage tokom rata bile u dosluhu s Armijom RBiH i „radile protiv RS“. Svjedo~enje Milovanovi}a,

Nastavljeno su|enje ratnom zlo~incu

bez obzira na njegov trud da svojim izjavama ne na{kodi zlo~incu Karad`i}u, ipak je od velikog zna~aja za dokazivanje optu`bi protiv njega. Su|enje Karad`i}u bit }e nastavljeno danas izvo|enjem novog svjedoka optu`be. A. H. 

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

I=H=ALIE =J

NOVI GRAD Članovi manjinskog kluba u OV uputili dopis CIK-u

Okupljeni radnici u krugu preduzeća

Sindikalisti GRAS-a i jučer su u krugu preduzeća organizirali dvosatni štrajk upozorenja, želeći ponovo ukazati na njihov nezavidan položaj. Mirni protesti nisu utjecali na odvijanje gradskog saobraćaja. - Istina je da smo u petak dobili plaću, ali su nam ostale po tri rate kredita. Ni zdravstveno nam nije uplaćeno. I mi bismo bili najsretniji da je sve 

==LEE FHJAIJA FHA@ CH=@ 8=@A 5

Novo okupljanje radnika GRAS-a

15,)EIEIJEH=K=L=HA@E E>HE=LEAćE?EFHJEL
Trebali bi prisustvovati sjednicama da bi znali šta se dešava u Općini, kaže Šuman
ma odgovara da na čelu Općine do oktobra bude nelegalno izabrani Šuman iz SDP-a i zato sve opstruiraju. O tome smo obavijestili CIK, koji će donijeti konačnu odluku. Naš kandidat na izborima, ako ih bude, jeste Safet Kešo - kazao je Ramiz Duraković, predsjednik Kluba SDA. Navode članova manjinskog kluba u OV kategorično je odbacio v. d. načelnika Aner Šuman. - Vijećnici SDA trebali bi prisustvovati sjednicama da bi znali šta se dešava i
Duraković: Novca ima Šuman: Vijećnici su mjerodavni

uredu i da su putnici zadovoljni našim uslugama. Ipak, činjenica je da nam ne daju ono štosmo zaradilii nastavitćemo se boriti za svoja prava - kazao je Amir Muminović, potpredsjednik Sindikata GRAS-a. Predsjednik Sindikata Adnan Himzanija najavio je da će radnici za nekoliko dana ponovo organizirati proteste, ali ovaj put pred zgradomVladeKS. V. S.

Iako je Općinsko vijeće Novi Grad na posljednjoj sjednici donijelo odluku da se iz budžeta za provedbu vanrednih izbora za općinskog načelnika ne može osigurati 650.000 KM, kadrovi SDA jučer su Centralnoj izbornoj komisiji BiH uputili dopis u kojem traže da se izbori koji su zakazani za 1. april ipak održe. - Nije tačno da je za provedbu potrebno 650.000 KM, ako znamo da je za redovne izbore ove godine predviđeno 260.000 KM. U budžetu ima novca, ali nji-

7čEE?A =JLHAA @A?= FHAAšJA=

Prokišnjava krov OŠ “Alija Nametak”

Kako su ranije najavili iz Centralne izborne komisije BiH, danas bi trebala biti održana sjednica

,==I @K= +E=
na kojoj će biti donesena konačna odluka o tome hoće li biti vanrednih izbora u Novom Gradu.

odlučuje na Vijeću. Zajednički možemo donositi zaključke, ali oni to ne žele, već se prepucavaju putem medija. Mišljenje vijećnika jedino je mjerodavno. Oni su sagledali pravo stanje i donije-

li odluku da nema novca i da neće dozvoliti da se diraju kapitalni projekti. O tome smo obavijestili i CIK prošle sedmice - istaknuo je Šuman. A. Na.

Krajem ovog ili početkom narednog mjeseca šetalište će dobiti novi izgled, kaže Hadžibajrić
Niz zidove u učionicama slijeva se voda

ŠJAJK =FH=LEE =EE E IK @=C=E IEAC

Polomljeno desetak lipa i ploča u Aleji ambasadora

Osnovna škola “Alija Nametak” na Bjelavama pretrpjela je ove zime velike materijalne štete. Učionice na drugom spratu još od decembra prošlegodine prokišnjavaju, a nakon velikih padavina i nakupljanja snijega na ravnom krovu, došlo je do prokišnjavanja u svim prostorijama. Zbog toga su nadležni iz škole bili primorani potpuno zatvoriti drugi sprat, a djeca koja suu učionicamana ovom spratu pratila nastavu, premještena suu alternativneprostorije na prizemlju. Kako nam je rekla Mediha Beširević, direktorica škole, slali su zahtjev za pomoć Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS te Civilnoj zaštiti Centar. - U školi smo uveli dežure

tokom 24 sata i uklanjali smo vodu koja kapa s krova kako bismo spriječili da voda probije i u učionice na prvom spratu. Iz Civilne zaštite pomogli su nam da uklonimo snijeg,alise daljeništa nije radilo na sanacijiučionica. Sada strahujemo od novih padavina,jerje krovpotpunopopustio - kazala nam je Beširević. Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS rekli su da će pomoći ovoj školi te će komisija izaći na teren kako bi procijenila o kolikoj se šteti radi. S obzirom na to da je škola izgrađena još 1937. godine i da su materijali kojima je rađena dosta stari, iz škole apeliraju na što hitniju pomoć, jer svakog časa prijeti obrušavanje cijelog krova. F. N.

Pažnju šetača u Aleji ambasadora u Starom Gradu posljednjih dana sve više privlači ružna slika desetak polomljenih lipa, oštećenih klupa i ploča s imenima ambasadora. Senad Fazlinović, kojeg smo jučer zatekli u Aleji, kaže da šeta svakodnevno i da su oštećenja nastala nakon posljednjih velikih padavina. - Kamioni koji su ovdje dovozili i istresali snijeg napravili su štetu. Od soli su ploče popucale, a i cesta je udubljena. Sumnjam da su uzrok oštećenja ovaj put vandali, jer ih nije bilo ovAleja ambasadora: Šetače dočekao ružan prizor

Neki od roditelja djece koja su trebalaučestvovati na općinskim i kantonalnim takmičenjima iz fizike zabrinuti su jer su, kako kažu, saznali da su ova takmičenja otkazana. U Prosvjetno-peda-

6=EčA= E BEEA EIK J=== LAć @CđA=

Iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS

goškom zavodu KS kazali su nam da nije riječ o otkazivanju, već samo o pomjeranju termina takmičenja. Razlog su, kako navode, nadoknade časova subotom. A. J.

Oštećene ploče izvan ležišta

dje otkako su počele velike hladnoće. Trebalo bi ovo što prije obnoviti jer će i ambasadori, vjerovatno, opet doći da obiđu lipe koje su zasadili - rekao nam je Fazlinović. Načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić upoznat je s ovakvim stanjem u Aleji i potvrdio nam je da su štetu napravili kamioni. - Sačekat ćemo da se snijeg otopi, pa ćemo uraditi potpunu rekonstrukciju, krčenje, uređivanje i čišćenje. Krajem ovog ili početkom narednog mjeseca trebali bi

Kako smo mogli vidjeti, oštećene su lipe koje su zasadili ambasadori Egipta, Turske, Palestine, Malezije, Japana... Hadžibajrić kaže da ne namjerava od preduzeća tra- 

AćA JAHAJEJE FHA@KAćA “4=@”

žiti “Rad” naknadu za oštećenje. - To ne bi imalo smisla. Angažirali smo ih da nam čiste snijeg, negdje su ga morali odlagati - dodaje Hadžibajrić. imenima ambasadora, a jedna košta od 180 do 230 KM. Uz sanaciju zida, očekujemo da će sve to koštati do 6.000 KM - kaže Hadžibajrić. A. J.

početi radovi, nakon čega će Aleja dobiti novi izgled. Lipa u rasadniku košta oko 50 KM, ali mi ćemo kupiti one veće kako bi sve bile ujednačene. Oštećeno je desetak ploča s

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

!

OTKRIVAMO Rasprava premijera i ministara o Univerzitetu Zenica

Razmatrana mogućnost da se privatnim univerzitetima odobri rad u ovom Kantonu, kao svojevrsni šamar zeničkom Univerzitetu
Vlada ZDK razmatra mogućnost da se privatnim univerzitetima odobri rad u ovom Kantonu, kao svojevrsni “šamar” Univerzitetu Zenica (UNZE), o čijem stanju se iznijelo niz zamjerki na jednoj od posljednjih sjednica, čiji tonski zapis posjeduje “Dnevni avaz”.

8=@= E= @=A HKF?EE = 7-

Konaković je do sada izlagao na 15-tak kolektivnih izložbi

Svezane ruke
- Oni imaju plaće da bi bili na usluzi studentima. A dobijamo iživljavanje. Neki ljudi tamo liječe frustracije. Mi smo njima dali 11-15 miliona i oni žele autonomiju. To je uredu, da umjesto da to utroše za djecu, oni izlažu djecu stresu gorem nego što smo mi izloženi. Nije problem da mi njima damo 21, 22 miliona, ali nećemo finansirati nešto što nam treba. Autonomija je jedno, ali mi nećemo plaćati proizvodnju za biro - kazao je između ostalog na toj sjednici premijer ZDK Fikret Plevljak (SDP). Jedina koja je branila UNZE je ministrica obrazovanja Bernadeta Galijašević (SDA), koja je pokušavala priču vratiti na tačku o kriterijima za stipendije, ali bezuspješno. Inače, nekoliko pokrenutih i najavljenih istraga o kriminalu pojedinaca na UNZE “izmaglilo” je u mandatu aktuelne ministrice. Ipak, sudeći po snimku najžešći i najkonkretniji bio je prvi čovjek MUP-a Fikret Delić. - Treba privatizirati fakultete, pa i UNZE. Šta ovako imamo? Zdravstveni fakultet sa kojeg je do sada dva posto ljudi zaposlenih. Ima-

Vlada ZDK: Rasprava o Univerzitetu

mo korupciju, ja ću vam pismeno donijeti koji profesor koliko traži, koji student je prisiljen dati novac. Imamo slučajeve seksualnih afera. Nažalost, meni su ruke svezane, a ako kroz reformu zakona o unutrašnjim poslovima dođemo u situaciju da ja mogu inicirati istrage, ja ću prvi podnijeti prijave na osnovu onog što imam. Ovakav univerzitet ne donosi nikom dobro - kazao je Delić.

5J=A = >EHK
U prilog premijerovoj tvrdnji “proizvodnje za biro” idu u podaci Službe za zapošljavanje ZDK. Trenutno je 2.123 osobe sa fakultetom na birou. Među njima je čak 75 magistara (farmacije, prava, ekonomiReplicirala mu je ponovno Galijaševićeva, kazavši kako ovoj vladi jest briga UNZE, ali da globalno gledajući oni nisu veći problem od ostalih. - Bila sam u amfiteatru kad profesorica eminentnog Medicinskog fakulteta u Sarajevu kaže studentu: “Kako ćete kolega položiti ispit kad vam ja nisam imala priliku upoznati roditelje?”. Znate šta to znači. Ima u ovoj je, agronomije). Najviše fakultetlija je ekonomista 422, pravnika 334, profesora razredne nastave 123, profesora engleskog jezika 77 , kriminalista 69, socijalnih pedagoga 65, novinara 42 nezaposlena novinara... državi i većih problema - kazala je Galijašević. Premijer Plevljak zatražio je da se o upisnoj politici na UNZE ne raspravlja pred sami upis, u septembru, nego u maju. - Oni (UNZE) nam to dostave što kasnije, pred svršen čin. Uredu je da ih plaćamo, ali oni našim parama neće zavrtati ruke i maltretirati studente. Plaćaćemo samo ono što treba Kantonu - kazao je Plevljak. A.DŽONLIĆ

U galeriji „AB” postavljena je izložba djela mladog akademskog grafičara Kemala Konakovića. Konaković je prije dvije godine diplomirao na sarajevskoj ALU, a trenutno pohađa postdiplomske studije grafike u klasi profesora Salima Obralića. Do sada je izlagao na 15-tak kolektivnih izložbi. U Maglaju je bio i ranije još kao student 2008. godine kada je bio učesnik istraživačkih radova na Jusuf-pašinoj džamiji Kuršumliji, u okviru restauracije i konzervacije ovog vrijednog

2HA@ =C=E== @A= A== =LEć=

Nova postavka u galeriji „AB”

spomenika kulture. - Ovo što radim jeste spoj raznih umjetničkih pravaca. Naime, moji radovi više podsjećaju na grafite, gdje se linijski i znakovno kroz formu i oblik proizvoljno izražavam kroz boju i crno-bijeli tisak. Radovi su inspirisani i koriste odlike nekoliko umjetničkih pravaca: nadrealizam, dadaizam, kubizam i futurizam. Autor umjetničkih dijela nije taj koji će prosuditi i nametnuti svoje mišljenje već dati publici šansu da sami prosude djelo na svoj način, istakao je Konaković. N. Br.

)HA= K@E FJHA>= BH

Plesni studio „Shadows”Zenica

Veći problemi
Pridružio mu se profesor sa UNZE, ministar privrede Jusuf Duraković (SDA), koji je kazao kako nekima tamo treba debelo ruku zavrnuti, ali da on ne zna ima li ova vlada snage za to. - Ja sam za privatne univerzitete, za zdravu konkurenciju. Onda će i ove to uozbiljiti - kazao je Duraković.

Svakim danom sve je veći broj demobilisanih nezaposlenih boraca koji traže pomoć u Službi za boračka pitanja općine Kakanj. Prema kriterijima, tokom godine četiri puta mogu dobiti iznos od 50 KM, a teži slučajevi i 100 maraka. U prošloj godini odobreno je 1.867 zahtjeva za pomoć boračkoj populaciji ukupne vrijednosti 102.056,74 KM. Odbijeno je 547 zahtjeva. Komisija za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija u prošloj godini je održala 25 sastanaka na kojima je razmatrala 2.414

5LA LEšA =DJAL= = Fć

Služba za boračka pitanja općine Kakanj

Klub trenutno broji oko 150 članova

(Foto: J. Hadžić)

Kakanj: Demobilisani borci u teškoj situaciji

zahtjeva. Ukupno je dodijeljeno 102.056,74 marke pomoći.

Pozitivno je rješeno 1.784 zahtjeva u redovnoj i 83 zahtjeva u vanrednoj proceduri.

Komisija je u obrazloženju navela da su i ovi zahtjevi opravdani ali uslijed nedostatka sredstava nisu mogli biti pozitivno riješeni. Zato se predlaže da Općinsko vijeće u ovoj godini planira više sredstava za pomoć boračkoj populaciji. Demobilisanim borcima, podnosiocima zahtjeva za pomoć ukupno je odobreno 80,496,47 maraka, RVI 13.710 KM i 7.850 maraka članovima porodica šehida i poginulih boraca. U komisiji koja je rasporedila 102.000 maraka bili su Vernes Karzić, Ramiz Veispahić, Željko Kolaković, Tahir Mandžuka i Diba Čizmić. Az. S.

Devetnaestu godišnjicu postojanja zenički Plesno-modni studio „Shadows” obilježio je i preseljenjem u novi radni prostor - Gradsku arenu. - Proteklih pet godina smo bili podstanari Bosanskom narodnom pozorištu, s kojim smo zadržali korektnu saradnju i s kojim, i u ovom trenutku, učestvuje-

mo u realizaciji dvije predstave. Međutim, potreban nam je veći prostor i našli smo ga u Areni, gdje imamo komfor za organizaciju plesnih večeri, raznih perfomansa, kaže Semir Šerić koji je, za prijatelje kluba i goste, organizirao i svečanost otvaranja novog prostora u čiju su adaptaciju uložili vlastiti novac.. V.B.

Srednjoškolaci i nastavnici zeničke Tehničke škole, realizirali su i drugi dio svog projekta „Radi i osmjeh zaradi” u sklopu projekta „Volontiraj-Kreditiraj”. Učenici i njihovi nastavnici su posjetili tri loka-

7čAE?E E =IJ=LE?E F@EAEE DH=K

Projekt „Radi i osmjeh zaradi”

cije: zgrade za raseljena stara i iznemogla lica u Radakovu i Crkvicama, gdje su podijelili 35, odnosno 30 paketa, a 9 paketa podijelili su i zeničkim porodicama u stanju socijalne potrebe. V. B. 

"

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

F=H==

Predstavnici boračkih udruženja: Simbolična donacija

Simboličnom donacijom od po 100 KM boračka udruženja iz BPK Goražde pokrenula su akciju prikupljanja pomoći za liječenje novinara i prijatelja ovog grada Nisveta Džanke. Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, Savez RVI BPK „Sinovi Drine”, Udruženje demobilisanih boraca ARBiH, Savez dobitnika najvećih ratnihpriznanja „Zl- 

= Fć ,ž=E

2LE= *š== HEA @= IK IA LH=JEE 2HAKE =?EK
Boračka udruženja u Goraždu
Zbog straha da će izgubiti određena statusna prava, povratnici zvanično zadržavaju izbjegličke adrese, kaže Dževad Alić, predsjednik Komisije za povratak
atni ljiljan”, Udruženje veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige i Udruženje „Svjetlost Drine” nadaju se da će na ovaj način motivirati svoje članove i ostale građane Podrinja, omladinska udruženja i privredne subjekte da pokažu kako čovjek koji je mnoge posjetio, obradovao ili u svojim emisijama naučio u najtežim trenucima neće biti zaboravljen. Al. B. Prema podacima opštinske Komisije za povratak, razvoj i integraciju, na područje Zvornika vratilo se oko 20.000 ljudi.

ZVORNIK Iako je zabilježeno 20.000 povrataka

Prijeratni domovi
- Procjenjujemo da se u zvorničke mjesne zajednice i sam grad do sada vratilo oko 20.000 Bošnjaka, a tek polovina njih ima izvađene lične dokumente u mjestu povratka - ističe Dežvad Alić, potpredsjednik ove Komisije. Alić objašnjava da zbog straha da će izgubiti određena statusna prava, povratnici zvanično zadržavaju izbjegličke adrese. Dodaje da je potrebno obnoviti još 2.679 stambenih objekata u vlasništvu ljudi koja su izrazila želju za povratkom u svoje prijeratne domove. - Do sada je u zvorničkoj opštini obnovljeno oko 5.000 porušenih kuća, ali naše potrebe su još velike, jer nam se ljudi svakodnevno obraćaju sa zahtjevima za obnovu - kaže Alić. Najavljenih dva miliona maraka ulaganja za podršku povratku na područje Zvor-

Šta mi se (ne)sviđa u Kaknju

/H=@ IJ= >A ,= KJKHA
- Nakon ovih velikih količina snijega ostali smo bez Doma kulture. To nije bilo samo mjesto kulturnih dešavanja koje se tokom godine organizuju u ovoj javnoj ustanovi nego i simbol rudarskog grada. Generacije Kakanjaca u Domu kuture proveli su najljepše godine svog života. Nadam se da će nakon rekontrukcijeovaj objekatdobiti novo ruho, a naravno i multipleks ekran kako bi mlađe generacije koje dolaze uživaleu novimtehnologija-

Zvornik: Vlasnici još mnogo kuća čekaju na obnovu

Arnela Softić, ekonomistica 

=LEšA >AED @ 2=AJE=KčAEAE=A >AIJE @EI=ED HC==
Završena akcija fondacije “Stepic”
Povišen krvni pritisak ima 1.340 pacijenata
Stanovništvo općine Višegrad je okruženo sa tri hidroakumulaciona jezera i to HE “Višegrad“, HE „Bajina Bašta“ i „Vežanje“ čime je povećana relativna vlažnost vazduha. Zahvaljujući ovakvim mikroklimatskim uslovima, od ukupnog broja registrovanih pacijenata 10.250, koji pripadaju Domu zdravlja Višegrad više od hiljadu je oboljelo od bolesti sistema za disanje, od čega 715 djece. Osim toga, na području Višegrada 455 osoba boluje od dijabetesa a bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem 615. Povišen krvni pritisak ima 1.340 pacijenata. - Alarmantni podaci su da u Višegradu, uključujući djecu i odrasle, 10 posto stanovnika ima oboljenje respiratornih organa. Od ukupnog broja registrovanih pacijenata u prošloj godini 56 posto stanovnika zatražilo je ljekarsku pomoć - kazao je

ma i gledali filmove u 3D tehnologiji, naravno sa novim sadržajimau foajeuovogbudućeg kulturnog centra kaže diplomirana ekonomistica Arnela Softić. Az.S.

nika u ovoj godini, tako ni izbliza neće zadovoljiti potrebe. U posljednje vrijeme, umjesto u obnovu kuća i infrastrukture, više sredstava se odvaja za projekte održivog povratka. Zabilježeno je i puno primjera da Zvor-

ničani iz dijaspore ulažu svoj zavičaj.

Značajno prisustvo
Iako je teško doći do pravog broja stvarnih povratnika, podaci da bošnjačka djeca čine skoro petinu novo-

rođenčadi u zvorničkom porodilištu i trećinu upisanih prvačića u ovdašnje osnovne škole, govore o sve značajnijem prisustvu Bošnjaka u opštini u kojoj su prije dvadeset godina činili ubjedljivu većinu. M. BERBIĆ

Prema podacima Doma zdravlja Višegrad 

=HIA F=@A

Prijedor

(Foto: D. Stojnić)

Predstavila se udruženja

Đaci dobili pakete

Donacija fondacije “Stepic” za djecu povratnika u opštinama Zvornik, Bijeljina, Bratunac i Srebrenica okončana je uručenjem 80 paketa sa školskom opremom i priborom za učenike povratnike, ali i socijalno ugrožene đake u osnovnoj školi “Meša Selimović” u Janji kod Bijeljine. Donacijom je ukupno obuhvaćeno više od 450 učenika, a ukupna vrijednost doniranih sredstava “Ste-

pic fondacije je 10.000 eura. Projekat je implementiralo austrijsko-bosansko kulturno udruženje “Medo”, sa sjedištem u Beču. Huso Zečkanović, predsjednik Savjeta MZ Janja i zamjenik načelnika opštine Bijeljina izrazio je zahvalnost donatorima te istaknuop da je ova donacija značajna i zbog situacije u kojoj se ovaj kraj nalazi usljed elementarnih nepogoda kojima su bili izloženi. M. A.

Dr. Lončarević: Alarmantni podaci

v.d. direktora Doma zdravlja dr. Goran Lončarević. Prema njegovim riječima, glavni uzročnici navedenih bolesti su povećana vlažnost vazduha, izvjestan

stepen radijacije, stres, neadekvatna ishrana zbog socijalnih faktora, nedovoljno sna kao i nepovoljna starosna struktura stanovništva. M. ANDRIĆ

U Bistrici i Verićima, selima Prijedora i Banje Luke, u prisustvu nekoliko stotina mještana organizovane su već tradicionalne, šeste “Kozarske poklade”. Bila je to prilika da se brojna udruženja predstave s tradicionalnom potkozarskom trpezom, ali i običajima ovog kraja. Na “Kozarskim pokladama”, u cilju promocije turističke ponude Potkozarja, upriličeno je i gastro takmičenje gdje se u pripremanju lovačkog paprikaša takmičilo devet ekipa. Nije izostao ni bogat zabavni program. M. Z.

?H= DHE=

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

#

SARAJEVO Anonimna dojava o ubistvu “namučila” policiju i vatrogasce

5=JE= FHL=EL=E K IJ= K A EA >E Aš=
Drama se odvijala u Pijačnoj ulici na broju 94, gdje je policija zatekla djevojku koja je buncala o ubistvu u stanu na petom spratu Pretreseni stan i vozilo “polo”

Sud u Novom Travniku

Crnokosa djevojka prisustvovala pretresu automobila “polo”

(Foto: S. Saletović)

Prava drama odvijala se jučer u Pijačnoj ulici na broju 94 u sarajevskom naselju Stup, nakon što je MUP Kantona Sarajevo primio dojavu da se na ovoj adresi u stanu na petom spratu nalazi beživotno tijelo mlađe ženske osobe. Ova anonimna dojava, za koju se nekoliko sati kasnije ispostavilo da je lažna, u dežurni operativni centar MUP-a KS stigla je jučer oko 12 sati.

Blindirana vrata
Na lice mjesta odmah je upućena ekipa s krim-inspektorom na čelu te ekipa Profesionalne vatrogasne brigade (PVB) KS, koja je trebala asistirati policajci-

ma i omogućiti ulazak u stan kroz balkonski prozor jer su ulazna vrata bila blindirana. Kako saznajemo, pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS trebali su na ovu adresu poslati vozilo s korpom, ali pošto za parkiranje ovog vozila nije bilo dovoljno prostora, odustalo se od ove opcije. Oko 13 sati pozvan je i servis ovlašten za otvaranje vrata, čiji je radnik uz pomoć brusilice i metalnih šipki uspio otvoriti vrata. Prema našim saznanjima iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, u stanu nije pronađen leš niti bilo šta drugo što bi upućivalo na neko krivično djelo. Policija je uzela izjave od dvije ženske osobe, ali niko nije uhapšen niti

svađali međusobno, a potom su galamili i na nju. Djevojka je potom vrištala na njih. Nisam mogla razaznati o čemu su pričali. Cura je teško govorila, djelovalo je kao da je strankinja. Sva ova galama trajala je do dva sata ujutro. Jutros oko sedam sati sam je u stubištu na prvom spratu zatekla da spava - ispričala nam je Šišić i dodala da je te noći vidjela kako dvojica muškaraca nose smeđu torbu i ismijavaju djevojku. Na stepenicama na četvr-

Fahrudin Ferhatović (57) iz Fojnice osuđen je jučer na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina zbog ubistva supruge Melče Ferhatović. Vijeće Kantonalnog suda u Novom Travniku izreklo je ovu kaznu na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Ferhatović se 17. septembra prošle godine, naoružan poluautomatskom puškom i nožem, dovezao u dvorište kuće Zijada Hukića u ulicu Prokoški put u Fojnici, znajući da se u kući nalazi njegova supruga Melča, koja je napustila bračnu zajednicu, i u namjeri da je ubije. On je supruzi najprije zadao nožem više udaraca po tijelu, nakon čega ju je uhvatio za glavu i više puta udario o beton, a potom je iz prtljažnika automobila uzeo pušku i kundakom je jako udario u potiljak. Ferhatović je, nakon svega, supruzi ispalio metak u glavu iz neposredne blizine. Ona je zadobivenim povredama podlegla na licu mjesta. Osuđenom je produžen pritvor i izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

2HAIK@= = K>EIJL IKFHKCA

Novi Travnik

Spec
Policija u Bosanskoj Gradišci uhapsila je Bojana Obradovića (20) i Nevia Golića (23) zbog ucjene. Oni su SMS porukom od jedne osobe tražili da im isplati 1.600 KM kako ga ne bi prijavili policiji za odjavljeni automobil “audi”, porijeklom iz Njemačke, a koji je posjedovao u kući. Obradović i Golić su nakon kriminalističke obrade pušteni na slobodu, a Gradiška policija će nadležnom tužilaštvu protiv njih podnijeti izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Vatrogasci nisu mogli postaviti vozilo s korpom

Istražitelji na ulazu u zgradu na Stupu

osumnjičen. Nepoznato je i ko je policiji uputio dojavu. Nezvanično saznajemo da je policija po dolasku zatekla u zgradi djevojku crne kose, koja je tek dolazila svijesti. Ona je policajcima kazala da je bila u stanu. - Bila sam s prijateljicom u stanu, a onda je došao njen muž, dao mi je neku injekciju i potom me izbacio iz stana i pobio sve - rekla je u bunilu djevojka, čija se izjava djelimično poklopila s anonimnom dojavom zbog koje je provaljeno u stan. Inspektori MUP-a KS su pred zgradom pretresli automobil “polo”, ali ni u njemu nije ništa nađeno što bi upućivalo na izvršenje krivičnog djela. Pretresu je prisustvovala i crnokosa djevoj-

Čuli galamu
Pred zgradom smo sreli Larisu Šišić, jednu od stanarki zgrade, koja nam je kazala da se te noći orila muzika s petog sprata i da se čula galama. - Čula sam kako se svađaju četvorica muškarca s djevojkom. Muškarci su se

w

ka, koja je potom otišla s policijom radi davanja izjave. Kako su se pred zgradom smjenjivali brojni policajci te inspektori i vatrogasci, stanari su s čuđenjem posmatrali dramu koja se odvijala pred njihovim očima, zapitkujući šta se to, ustvari, dešava. Ispričali su nam da su prethodne noći čuli žestoku svađu između četvorice muškaraca i jedne žene.

Šišić: Zatekla djevojku na stubištu

tom spratu naša ekipa zatekla je razbijenu staklenu flašicu od parfema, razbacanu šminku, ogledalo te pakovanje lijeka “ergometrin”. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici MUP-a KS. Detaljnije informacije o svađi i tome šta se, ustvari, dešavalo u ovoj zgradi trebale bi biti poznate danas. L. K. Č.

Policajci iz Bijeljine su prilikom redovne kontrole u Bijeljini zaustavili BMW, kojim je upravljao R. Siz Bijeljine.Policajcisu provjerama utvrdili da to vozilo potražuje Interpol. Automobil je, uz zapisnik o dobrovoljnoj predaji predmeta, deponiran u depozit CJB Bijeljina. 

@KAJ =KJ>E 

$

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

TUŽILAŠTVO BiH Nakon akcije SIPA-e izvedene u više gradova 

HEKč=HE= DAHE= FHA@žA FHEJLH
Tokom vikenda uhapšeni Hamdija Murić iz Rožaja, Ferdo Šimić iz Tomislavgrada, Elvedin Đopa i Berislav Jukić iz Bugojna te Asmir Kurpejović iz Rožaja

Uviđaj nakon pljačke Raiffeisen banke

2=č=šE >=== š EIK KD=FšAE
Sumnja se da je ista grupa opljačkala poslovnice Raiffeisen i Sparkasse banke
Trojica razbojnika koja su u februaru ove godine opljačkala poslovnicu Sparkasse banke, koja se nalazi u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne, a potom i poslovnicu Raiffeisen banke u ulici Džemala Bijedića još nisu uhapšena, potvrdio nam je Irfan Nefić, portparol MUP-a Kantona Sarajevo. Maskirani i naoružani pljačkaši prvo su 9. februara uletjeli u poslovnicu Sparkasse banke, savladali zaštitara te, prijeteći pištoljem radnicima, ukrali oko 10.500 KM. U trenutku pljačke u poslovnici je bilo pet komitenata, četiri odrasle osobe i jedno dijete, tri uposlenice i zaštitar. Nakon što su ukrali novac pljačkaši su pobjegli. Sedam dana kasnije, odnosno 16. februara, trojica također maskiranih i naoružanih razbojnika upala su u poslovnicu Raiffeisen banke. Zaštitar u ovoj banci nije bio naoružan, a pljačkaši su odnijeli oko 15.000 KM. S obzirom na to da je ova pljačka izvedena na isti način kao pljačka poslovnice Sparkasse banke, sumnja se da je riječ o istim osobama. Am. K.

Razbojništva u Sarajevu

Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor za Hamdiju Murića iz Rožaja, državljanina Crne Gore, Ferdu Šimića iz Tomislavgrada, Elvedina Đopu i Berislava Jukića iz Bugojna te Asmira Kurpejovića također iz Rožaja, osumnjičene za krivično djelo neovlašteni promet opojnih droga. Oni su uhapšeni u akciji koju su izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tokom vikenda na području Bugojna, Tomislavgrada, Posušja i Mostara, a u kojoj je zaplijenjeno kilogram heroina te veća količina oružja.

Arsenal oružja
Pritvor je predložen zbog opasnosti od bijega, a s obzirom na to da su osumnjičeni Murić i Kurpejović strani državljani i ne posjeduju državljanstvo BiH, a osumnjičeni Šimić i Jukić posjeduju i državljanstvo Republike Hrvatske, postoji opasnost da bi odlaskom s teritorija BiH mogli postati nedostupni pravosuđu BiH. Također, mjera pritvora je
Kilogram droge bio sakriven u sjedištu “passata”
(Foto: SIPA)

predložena i zbog postojanja opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike. Tužilaštvo BiH sumnjiči Murića da je tokom decembra 2011. godine organizirao grupu ljudi, među koji-

Istražitelji Policijske stanice Vitez rasvijetlili su krađu koja je počinjena u periodu od 30. januara do 5. februara 2012. godine iz privatnog posjeda, vlasništvo M. S. iz Tolovića. Zbog krađe su uhapšeni V. Š. i E. B., obojica iz Viteza. Istražitelji su rasvije-

7D=FšAE H=@EL?E >H=š= E H=@E=JH=
tlili i krađu brašna iz pekare “Kolonija”u Vitezu. Pronađeni su i kradljivci gusanih radijatora iz autoelektričarske radnje “Mutko” u Vitezu, koji su ukradeni 29. januara 2012. godine. Kradljivci radijatora su O. R. i E. D. iz Viteza.

Policijska stanica Vitez

ma su bili i Šimić, Đopa, Jukić i Kurpejović, a sve zbog neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prijenosa, držanja i prijevoza heroina i skanka iz Republike Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i zemlje Evropske unije. Murića, koji je organizator ove grupe, pripadnici SIPA-e pratili su nekoliko mjeseci. On i kurir, koji je bio zadužen za transport droge, u subotu su se “passatom” crnogorskih registarskih oznaka uputili iz Rožaja prema Bugojnu.

Pokušali pobjeći
Na jednom prijevoju kod Bugojna inspektori SIPA-e zaustavili su “passat”, a pregledom vozila u naslonjaču zadnjeg sjedišta pronađena su dva paketa smeđeg heroina težine oko jednog kilograma. Pretragom drugih objekata koje koriste uhapšeni i automobila, osim heroina, pronađena je i automatska puška 7,62 mm, četiri okvira za automatsku pušku, pišto-

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podnio je Okružnom tužilaštvu uIstočnom Sarajevu izvještaj protiv M. T., S. T., obojica s Pala, i O. C. sa Sokoca, zbog sumnje da su falsificirali ili 

HELJLHEE @KAJA E =H=@EE &#& 
Spec
Sarajevski policajci uhapsili su u petak oko 20.30 sati S. M. (19) iz Vogošće zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničkog ponašanja na štetu maloljetnog K. A. iz Vogošće.Uhapšeni je predat u prostorije Odsjeka za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.

CJB Istočno Sarajevo

Dva paketa smeđeg heroina

lj “browning”, dvije lovačke puške, 857 metaka za automatsku pušku, 62 patrona za lovačku pušku, devet mobitela sa SIM karticama te 100 grama skanka i automobil. Jukić i Šimić su, pak, u subotu navečer uočili da ih pripadnici SIPA-e prate te su u Jukićevom “mercedesu” pokušali pobjeći. Nakon kraće potjere u jednoj ulici u Posušju oni su sustignuti i uhapšeni. Odmah je obavljen i pretres Jukićevog stana, u kojem je nađena manja količina marihuane i oružje. Uhapšeni su inače do sada, kako je saopćeno iz SIPA-e, u BiH prokrijumčarili i oko 26 kilograma marihuane. Hapšenjem organizatora i zapljenom droge prekinut je jedan od lanaca kojim crnogorsko kriminalno podzemlje švercuje drogu iz Albanije preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji i drugim zemljama EU, gdje je vrijednost droge daleko veća. Am. K.

uništili službene isprave i zloupotrijebili ovlaštenja u privredi. Prijavljeni su jednom preduzeću pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 108.058 KM.

Kantonalni sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva, koje bivšeg direktora preduzeća “Agroman” iz Tomislavgrada Nikolu Lučića (51) tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema optužnici, Lučić je od 28. septembra 2006. do 4. oktobra 2010. godine, u svojstvu direktora preduzeća, is- 

FJKžE?= FHJEL >ELšAC @EHAJH= ’)CH==’
koristio službeni položaj i za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 maraka, a prijavu protiv njega za ovo krivično djelo podnio je Sektor kriminalističke policije MUP-a Livanjskog kantona. Općinski sud u Livnu prošle godine otvorio je stečajni postupak u preduzeću “Agroman''.

Kantonalni sud u Livnu

MUP Livno: Podnijeli prijavu

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

17

TRAGEDIJA Banjalu~ko naselje [ibovi

Bogdanka Kne`evi} (52) zapela za kamenje i survala se sa stijene u rijeku Suturliju Pala na le|a i potiljkom udarila o dno rijeke

Beru}i cvije}e, pala s litice u rijeku i poginula
Bogdanka Kne`evi}: Tragi~no nastradala

Ku}a porodice Ostoji} u Mostaru

Mostarska policija i dalje intenzivno traga za provalnicima koji su u petak uve~er upali u ku}u poznatog doktorskog para Zdenka i Ljerke Ostoji} u elitnom mostarskom naselju Bare, odakle su ukrali odre|enu svotu novca i skupocjeni nakit. Prema neslu`benim informacijama iz Policijske uprave Mostar, vrijednost ukradenog plijena procjenjuje se

Vrijednost ukradenog plijena oko 50.000 eura

Nastavljena potraga u Mostaru

na oko 50 hiljada eura. - U cijeli slu~aj uklju~eni si i pripadnici Odjela kriminalisti~ke policija, a s lica mjesta uzeti su tragovi koji mogu dovesti do po~inilaca ovog krivi~nog djela. Za sada jo{ ne mo`emo otkrivati detalje - re~eno nam je u policiji. Prof. dr. Zdenko Ostoji} ranije nam je izjavio da mu je najvi{e `ao stvari koje su njemu i negovoj supruzi bile najdra`e uspomene. M. H.

Porodi~na ku}a Kne`evi}a: [ok i nevjerica

(Foto: M. Lugi})

Bogdanka Kne`evi} (52) iz Banje Luke poginula je u nedjelju oko 12 sati kada se okliznula s litice u banjalu~kom naselju [ibovi te pala u rijeku Suturliju. Nesretna `ena je na licu mjesta preminula, a do dolaska ljekara Slu`be hitne pomo}i i policije nije davala nikakve znake `ivota.

U porodi~noj ku}i Kne`evi} ju~er su vladali tuga i {ok, a njeni sestra te sin i k}erka nerado su govorili o onome {ta se desilo. Odmah su isklju~ili bilo kakvu mogu}nost da u ovom tragi~nom slu~aju ima elemenata bilo kakvog kri-

Kobna {etnja

Opasne stijene u kanjonu Suturlije

vi~nog djela te naglasili da je u pitanju nesretni slu~aj. - Majka je oti{la s jednim kom{ijom u {etnju, jer je bila nedjelja i lijepo vrijeme. Ve} u popodnevnim satima primili smo tragi~nu vijest i niko ne mo`e vjerovati {ta se dogodilo. [etala je i brala cvije}e, a u jednom trenutku spotakla se na kamenje, koje se osulo, te je skliznula s litice i pala u rije~no korito. Tragedija, tuga i bol, to je sve {to mo`emo re}i - ispri~ao je njen sin Stojan. Sestra Du{anka je prva primila vijest o Bogdankinoj smrti, a ju~er je kroz pla~ ispri~ala da se u prvim trenucima nadala da to nije istina, da se radi o nekoj gre{ci, sve dok je nisu pozvali u mrtva~nicu. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka objasnili su da su slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije

na licu mjesta obavili uvi|aj te da je be`ivotno tijelo `ene prevezeno na Novo groblje u Banjoj Luci, gdje je ju~er obavljen vanjski pregled tijela. Pregledom le{a utvr|eno je da je pala sa stijene na le|a. Potiljkom je udarilo o tlo. Uo~ene su masivne rane i prelomi kostiju glave - objasnio je za „Avaz“ patolog @eljko Karan. Nakon pada sa stijene Kne`evi} je upala u rijeku, koja je na tom dijelu plitka, a Karan potvr|uje da joj je odje}a bila mokra. Kako saznajemo iz policijskih izvora koji su obavili istragu, u ovom slu~aju su isklju~ene mogu}e indicije da je posrijedi krivi~no djelo, te je zaklju~eno da je rije~ o nesretnom slu~aju.
B. SPASENI]

Mokra odje}a

Smrtonosne povrede koje je Zoran Grbi} ( 26), mje{tanin Rasavaca kod Prijedora, zadobio u petak, 2. marta, posljedica su pada, utvr|eno je obdukcijom. Konstatirano je da je mladi} bio pijan, a prona|en je u besvjesnom stanju na jednoj njivi u Rasavcima. Pr-

Mladi} smrtno stradao na njivi

Rasvijetljen doga|aj u Rasavcima

eminuo je u kolima Hitne pomo}i na putu prema Op{toj bolnici u Prijedoru. Dra{ko Papak, na~elnik Odjela kriminalisti~ke policije SJB Prijedor, kazao je da je obdukcionim nalazom konstatirano da je u ovom slu~aju rije~ o zadeM. Z. snoj smrti.

Zapaljeno sme}e uzrokovalo po`ar

Kova~evi}i kod Srebrenika

Potraga za dilerom i njegovim sau~esnikom
Sanjin Hand`i} (26) i Arnel ^akalovi} (20) u bijegu Povrije|enih nije bilo
U sarajevskom naselju Hrasno prekju~er oko 14.50 sati izbila je tu~a izme|u Sanjina Hand`i}a (26) i Arnela ^akalovi}a, s jedne strane, te D`enana Karupa (23) i Amara Hodovi}a (22), s druge strane. Tom prilikom Hand`i} i ^akalovi} ispalili su i vi{e hitaca iz vatrenog oru`ja u pravcu Karupa i Hodovi}a, a potom pobjegli u nepoznatom pravcu. U pucnjavi, koja se dogodila u ulici Porodice Ribar, niko nije povrije|en, a Karup i Hodovi} su na zgradi koja se nalazi na broju 42 u istoj ulici o{tetili i polupali tu~e, a potom i pucnjave. Hand`i} je, ina~e, odranije poznat policiji zbog preprodaje droge. Tako je u martu pro{le godine zajedno s majkom Sadetom uhap{en zbog neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet droge. Tokom pretresa stanova i ku}e koje koriste majka i sin policija je prona{la devet kilograma marihuane, ru~ni protuoklopni baca~ raketa zolju, ru~nu odbrambenu bombu, 20-tak pi{toljskih metaka, odre|enu sumu novca koji potje~e od preprodaje droge, tri mobitela i pribor za Am. K. prepakiranje.
Po`ar u Kova~evi}ima: Vatrogasci s naprtnja~ama

Tu~a i pucnjava u Sarajevu

MUP KS: Uhapsili dvojicu u~esnika

stakla na ulaznim vratima. Policija je istog dana oko 18.00 sati uhapsila Karupa i Hodovi}a zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela nasi-

lni~ko pona{anje i o{te}enje tu|e stvari, dok se za Hand`i}em i ^akalovi}em jo{ traga. Iz MUP-a KS nije saop}en motiv zbog kojeg je do{lo do

U Kova~evi}ima kod Srebrenika preksino} je oko 18.15 sati izbio {umski po`ar. Kako se pretpostavlja, uzrok po`ara je zapaljeno sme}e koje su neodgovorni pojedinci odlagali i zapalili usred {umskog kompleksa, a vatra je zahvatila oko dunum {ume. Nakon dojave jednog od mje{tana Kova~evi}a na lice mjesta vatrogasnim vozilom iza{la su petorica pri-

padnika Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik koji su, zbog nepristupa~nog terena, vatru morali gasiti vodom iz naprtnja~a. Zahvaljuju}i njihovoj blagovremenoj intervenciji, po`ar je lokaliliziran, ~ime je sprije~eno {irenje vatrene stihije na preostali {umski kompleks i obli`nje ku}e. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebreni~ki poliO. M. cajci.

18
PS Srebrenik

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

crna hronika

ALARMANTNO Brutalni razbojni~ki napadi u glavnom gradu BiH

Provaljeno u prodavnicu
Nepoznate osobe provalile su u prodavnicu mje{ovite robe firme „Melon“, koja se nalazi u blizni `eljezni~ke stanice u Dubokom Potoku kod Srebrenika. Lopovi su podesnim predmetom razvalili ulazna vrata, a potom su iz prodavnice ukrali oko 15 {teka raznih vrsta cigareta. Kako isti~u u MUP-u Tuzlanskog kantona, ukupna materijalna {teta, prema izjavi koju je istra`iteljima dao S. D., vlasnik firme „Melon“, iznosi oko 500 maO. M. raka.

Sarajku u njenom stanu zlostavljali nepozvani gosti
Troje napada~a, me|u kojima je bila i jedna `ena, 65-godi{njoj E. I. slomili nos, udaraju}i je {akama po glavi Broj prijava za razbojni{tva u Kantonu Sarajevu pove}an za 11,5 posto
na kojima je stajala `ena koja je kazala „gospo|o samo da Vas ne{to pitam“. U tom trenutku pojavila

Prema podacima Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, u pro{loj godini broj razbojni{tava pove}an je za 11,5

Maltretirao radnicu
Nepoznati mu{karac, naoru`an pi{toljem s prigu{iva~em, 18. februara ove godine u{ao je u prodavnicu maloprodaje i veleprodaje „Salihovi} d. o. o.“ u Binje`evu kod Sarajeva. Pitao je radnicu gdje je gazda, a potom ju je pi{toljem udario u potiljak. Dr`ao joj je pi{tolj posto u odnosu na 2010. godinu. Da plja~ka{i prilikom izvr{enja ovog krivi~nog djela postaju sve smjeliji i brutalniji, pokazuje primjer 65godi{nje Sarajke koja je te{ko zlostavljana u svom stanu. Na vrata stana E. I., koji se nalazi u sarajevskom naselju Pejton, 23. februara pozvonila je nepoznata `ena. O~ekuju}i goste, 65-godi{njakinja je otvorila vrata, uz glavu, uzeo je za kosu i pribio uz }o{ak kod kase, koju je zatim razvalio i ukrao 20.000 maraka. Prema rije~ima vlasnika firme Seada Salihovi}, ovo nije bila prva plja~ka. U posljednjih pet godina ova firma pretrpjela je materijalnu {tetu u iznosu od 50.000 KM. su se dvojica mu{karaca s fantomkama na glavi. Ugurali su `enu u stan, zatvorili vrata i tu, prema rije~ima sina 65-godi{njakinje, koji nije `elio da mu otkrivamo identitet, po~inje borba za `ivot ove `ena. - Moju majku su dvojica mu{karaca po~ela udarati. Molila ih je da je ne tuku, da }e im dati sve {to `ele. Me|utim, odvukli su je do dnevnog boravka, gdje su je vezali. Jedan od razbojnika posebno se istakao u maltretiranju te je mojoj majci sjeo na stomak i po~eo je udarati {akom u lice. @enska osoba rovila je po stanu tra`e}i novac i zlato - kazao

Oplja~kana kladionica
U [ekerovoj ulici u op}ini Centar Sarajevo dvije osobe izvr{ile su razbojni{tvo nad radnicom u sportskoj kladionici „Millenium“. Tom prilikom nepoznate osobe su, prijete}i pi{toljem i upotrebom fizi~ke snage, ukrale odre|enu sumu novca, a zatim se udaljile u nepoznatom pravcu. O razbojni{tvu su obavije{teni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Udarci po licu

Zgrada u kojoj je 65-godi{njakinja napadnuta u stanu

je sin napadnute `ene (ime i prezime poznato redakciji). Prema rije~ima na{eg sagovornika, `ena je nekako uspjela odvezati ruke te skinuti fantomku jednom od razbojnika. U tom trenutku on joj je zario prste u o~i, a drugi, koji je imao pi{tolj u ruci, govorio je „pusti mene da je dokraj~im“. Tokom maltretiranja ne-

Ugrizla napada~a

Odnijeli motornu pilu
Na meti nepoznatih lopova na{la se ku}a S. M. u Zahirovi}ima kod Srebrenika. Nakon {to su razvalili ulazna vrata i ispreturali stvari u prostorijama u prizemlju ku}e, lopovi su ukrali motornu pilu, o ~ijoj se vrijednosti vlasnik u prvi mah nije mogao izjasniti. O doga|ajima je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik, koji tragaju za provalnicima.

@eni slomio zub
Radnicu udario pi{toljem u potiljak

Sarajevskoj policiji 29. februara ove godine J. F. iz Sarajeva prijavila je da je nad njom po~injeno krivi~no djelo razbojni{tva. Ona je kazala da ju je oko 15.40 sati nepoznati razbojnik fi-

zi~ki napao u haustoru zgrade u ulici D`emala Bijedi}a na broju 90 u op}ini Novo Sarajevo. Tom prilikom slomio joj je zub, te ukrao ta{nu u kojoj su se nalazili li~ni dokumenti, mobitel i novac.

sretnoj `eni su, prema rije~ima na{eg sagovrnika, u usta gurali i kapu od dukserice, koju je imala na sebi. Nakon {to je `ena prona{la zlato kazala je razbojnicima da idu, te su pobjegli s mjesta doga|aja. Napadnuta `ena zadobila je lom nosa, lice joj je nate~eno i ima podlive, a prema rije~ima njenog sina, nalazi se u te{kom psihi~kom {oku zbog svega {to se dogodilo. - Moja majka, bore}i se za svoj `ivot, jednom od razbojnika, koji je imao ba{tanske rukavice, uspjela je odgristi dio rukavice, a prilikom ugriza potekla mu je krv, i taj dio rukavice policija je prona{la. Fantomka jednog od napada~a prona|ena je na ulici ispred zgrade, tako da vjerovatno postoji DNK nekog od

Zaprimljene 443 prijave
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo tokom 2011. godine zaprimilo je 443 prijave o krivi~nim djelima razbojni{tva. Od toga, 340 prijava odnosi se na nepoznate osobe, dok su u 103 slu~aja po~inioci poznati. plja~ka{a i nadam se da }e policija uraditi svoj posao i rasvijetliti ovo razbojni{tvo - kazao nam je njen sin i dodao da je odlu~io cijeli doga|aj ispri~ati kako bi druge gra|ane upozorio da ne otvaraju vrata nepoznatim osobama kako im se ne bi isto dogodilo.
Am. KOVA^

Oduzeta droga
U ulici Ali-bega Firdusa, op}ina Novi Grad Sarajevo, policajci su uhapsili K. A. (21) zbog posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja opojnih droga. Prilikom pretresa kod njega su prona|ena i oduzeta tri paketi}a droge spid. Uhap{eni je predat u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Prona|ena ve}a koli~ina ukradene robe
Policija }e podnijeti izvje{taj protiv dvije osobe
na suzbijanje krivi~nih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, to jest kra|a i te{kih kra|a - kazao je Emki}. Pretresi su izvr{eni na osnovu naredbi Osnovnog suda Br~ko Distrikt pod nadzorom Tu`ila{tva Br~ko Distrikta. Jedan od pretresa, koji je izvr{en u Loparama, izveden je u saradnji s policijskim slu`benicima MUPa Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Policija Br~ko Distrikta prona{la je u pretresima provedenim na {est lokacija, od ~ega jednoj na podru~ju op}ine Lopare, ra~unar s kompletnom opremom, dva ra~unarska monitora, ve}i broj tonera za {tampa~e, motornu pilu te aparate za varenje, bu{ilice, brusilice, ru~ne bombe kao i druge predmete iz krivi~nih djela te{ke kra|e, potvrdio je danas portparol br~anske policije Halid Emki}. On je rekao da su policijski slu`benici prikupili dokaze prema kojima su lica s inicijalima D. T. (25). i D. M. (31) iz Br~kog po~inila navedena krivi~na djela te dodao da }e protiv njih policija podnijeti izvje{taj Tu`ila{tvu Br~ko Distrikta. - Na{i policijski slu`benici su tokom vikenda rasvijetlili ukupno pet krivi~nih djela te prona{li ukradene predmete, a sve u okviru ranije planski pokrenute akciji pod kodnim nazivom „Loma~“, koja je usmjerena
Emki}: Planski pripremana akcija „Loma~“

Izvr{en pretres na {est lokacija u Br~ko Distriktu

>EEI

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

' 

JLHA= FHL= AIKEL= H=@= ’/AHHO 9A>AH’ K *E0
Brend prepoznatljiv po modernim linijama, dinamičnosti, kvalitetu...
Za sve djevojke i žene koje uživaju u čarima šopinga u lijepo opremljenim i bogatim radnjama, sigurno će razveseliti vijest da je u Sarajevu, na adresi bivšeg “Moderata”, u Zelenih beretki 14, u centru grada, otvorena prva ekskluzivna radnja “Gerry Weber” u BiH, koja će na jednom mjestu obuhvatiti ponudu svih brendova ove prestižne njemačke modne kuće. Uz “Gerry Weber” kolekcijekojesu sedosada mogle kupiti u “Moderatu”, u preuređenom prostoru, naći će se i linije iste kuće “Taifun” i “Samoon”. S ova tri brenda, “House of Garry Weber” bit će mjesto na kojem će sve dame koje drže do sebe moći naći baš ono što im treba, poručuju iz ove kompanije. ”Gerry Weber” je brend prepoznatljiv po modernim linijama, dinamičnosti, kvalitetu... Iz ove kompanije poručuju da što prije posjetite “House of Gerry Weber” i započnete proljetnu kupovinu.
Kompanija uvrštena među najbolje

SARAJEVO Na jednom mjestu svi brendovi prestižne modne kuće

’5=H=ALIECKH=A’ A 5KFAH>H=@I *E0
Stručno vijeće čine priznati poslovni i marketinški stručnjaci
Tržišna marka “Sarajevo-osiguranje” izabrana je među vodeće tržišne marke u BiH i dodijeljen joj je status Superbrands BiH za 2011/2012. godinu u procesu glasanja koji je organizirala i nadgledala organizacija “Superbrands”, branding autoritet koji provodi promociju i imenovanje najjačih tržišnih marki u 88 zemalja svijeta. ”Sarajevo-osiguranje” uvršteno je među najbolje u BiH glasovima stručnog vijeća koje čine priznati poslovni i marketinški stručnjaci iz bh. medija, agencija, domaćih i stranih korporacija, akademskih institucija i stručnih organizacija, koji su upotpunjeni glasovima više od 20.000 potrošača.

Vodeće tržišne marke

SASX-10 0,10% SASX-30 0,13%

Bobar otpočeo radove

(Foto: G. Bobić)

Privreda u Livanjskom kantonu

Livno: Otvoreno sedam stečajnih postupaka

U Općinskom sudu u Livnu već duže vrijeme je otvorenosedam stečajnihpostupaka za privredne subjekte iz Livna, Tomislavgrada i Bosanskog Grahova, koji su prije rata važili za regionalne gigante. Radi se o predmetima hitne prirode za koje se postupak otegao godinama, a riječ je o “Livno-transu”, “Livtexu” i “Vaja Kompu” iz Livna, “Duvno-busu”, “Plasti-

/=IA IA CEC=JE
ci” i “Agronomu” iz Tomislavgrada te “Ciglani” iz Bosanskog Grahova, koja je nakon rata privatizirana. Kako saznajemo, u toku su vještačenja i provođenje drugih dokaza i procedura, a najvjerovatnije će svi subjekti, izuzev eventualno “Ciglane”, biti podvrgnuti likvidaciji po uzoru na desetine drugih likvidiranih preduzeća u Livanjskom kantonu. A. K.

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 457.312,86 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (6.475,60 KM), po prosječnoj cijeni od 1,46 KM, što je rast za 0,69 posto u odnosu na prošlo trgovanje. Među zatvorenim inves- 

=LEšA FHAJL= =?E== ’=DHEA’
VRIJEDNOST INDEKSA BIRS FIRS 0,23% 0,05%

Trgovina od 457.312 KM

ticionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a “Jahorina Koin” (335.186,60 KM), po prosječnoj cijeni od 5,04 KM, što predstavlja rast cijene za 6,11 posto.

w

Kompanija DM jučer je, u povodu otvaranja prve prodavnice na Palama, donirala 2.000 KM Udruženju za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama “Sunce”. Regionalna menadžerica ove kompanije Ruzmira Muratbegović rekla je prilikom otvaranja da je ovo 44. prodavnica u BiH i da raspolaže sa 400 metara kvadratnih prodajnog i skladišnog prostora, prenosi Srna.

, JLHA = 2===

w w

U bijeljinskom preduzeću “Elvako” jučer je počela gradnja nove proizvodne hale površine 2.300 kvadrata, u kojoj će posao dobiti 50 radnika. Prve lopate betona u temelje nove hale ugradio je Gavrilo Bato Bobar, predsjednik Grupacije “Bobar”, koja je od 2009. godine većinski vlasnik “Elvaka”. Kompanija proizvodi armaturne mreže, rešetkatske nosače i ograde, šine vođice te elektrode za zavarivanje. Nova hala namijena je za

7LD=EFI=ćA@>EJE#H=@E=
proizvodnju pokretnih čeličnih rezervoara i pumpi za tečna goriva. - Ovo je veliki dan za fabriku u kojoj 34 godine ništa nije rađeno. Uvodimo nove tehnologije i proizvode zahvaljujući kojima su prihodi fabrike sa 8,2 miliona KM narasli na 15 miliona KM prošle godine, dok za ovu godinu plan iznosi 25 miliona KM. Fabrika u rad mora biti puštena krajem ovog avgusta - kazao je Gavrilo Bobar. E. M.

Bijeljinski “Elvako” uvodi nove tehnologije

Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 275.528,05 KM. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice “BOR banke”, od četiri posto, i dostigle su cijenu od 104 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao “Šipad komerc”, od 3,14 posto, dostigavši cijenu od 1,54 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”, po kursu 

=LAćE F=@ E= ’ŠEF=@ AH?’

Promet od 275.528 KM

od 8,19 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (10.417,20 KM), po kursu od 3,83 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BOR banke”(122.720KM).
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 1.516,43 765,70 914,91

w 810,77 w 1.830,11

20

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Privredna Jedinica „Miljacka“ SARAJEVO Broj: 08-14-162/12. Sarajevo, 29. 02. 2012. godine Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu, Privredna Jedinica „Miljacka“ raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prikupljanje zatvorenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Marka Maruli}a 13, Sarajevo PREDMET IZDAVANJA JE: - Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Marka Maruli}a br. 13, Sarajevo ukupne po-

vr{ine od 46 m2, sa mokrim ~vorom, mjerilima za vodu i struju, centralno grijanje i dr. koje tro{kove snosi kupac. - Poslovni prostor se izdaje na period od 1 (jedne) godine od dana zaklju~enja ugovora sa mogu}no{}u produ`enja dalje, a po~etna cijena je 20,00 KM po 1m2, bez ura~unatog PDV-a. - Pravo prijave na oglas imaju sva pravna lica i lica koja obavljaju samostalne djelatnosti. - Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. - Ponude slati u zatvorenim kovertama na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Privredna Jedinica „MILJACKA“ sa naznakom za „JAVNI OGLAS“ ul. Branilaca Sarajeva br. 8, 71 000 Sarajevo Kontakt telefon: 033/225-471 i 033/442260

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Privredna jedinica „Miljacka“ SARAJEVO Broj: 08-14-164/12. Sarajevo, 29. 02. 2012. godine Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu, Privredna jedinica „Miljacka“ raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prikupljanje zatvorenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Ustani~ka b.b. - Ilid`a PREDMET IZDAVANJA JE: - Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Ustani~ka b.b., zelena pijaca Ilid`a, ukupne

povr{ine od 30 m2, sa mokrim ~vorom, mjerilima za vodu i struju i dr. koje tro{kove snosi kupac. - Poslovni prostdor se izdaje na period od 1 (jedne) godine od dana zaklju~enja ugovora sa mogu}no{}u produ`enja dalje, a po~etna cijena je 20,00 KM po 1m2 bez ura~unatog PDV-a. - Pravo prijave na oglas imaju sva pravna lica i lica koja obavljaju samostalne djelatnosti. - Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. - Ponude slati u zatvorenim kovertama na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Privredna Jedinica „MILJACKA“ sa naznakom za „JAVNI OGLAS“ ul. Branilaca Sarajeva br. 8, 71 000 Sarajevo Kontakt telefon: 033/225-471 i 033/442260

C>KI

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

ŠJ= =žK -7 2=HE *AHE
Šefica diplomatije EU Ketrin Ešton (Catherine Ashton) pozvala je jučer Rusiju da se pozabavi manjkavostima na predsjedničkim izborima. - EU je primila k znanju preliminarne rezultate predsjedničkih izbora. Ured Ešton dijeli zabrinutost međunarodnih posmatrača koje predvodi OSCE. Ohrabrujemo Rusiju da se tim pozabavi - kazao je portparol Eštonovog ureda. Francuska je, također, saopćila da je primila k znanju Putinovu pobjedu, ali da “studira” izvještaj posmatrača o izbornom procesu. Portparol njemačke kancelarke najavio je da će Angela Merkel telefonirati Putinu da bi mu poželjela uspjeh u novom mandatu. Također, London je objavio da “s interesiranjem očekuje” izvještaj posmatračke misije OSCE-a o predsjedničkim izborima u Rusiji”. Kineski predsjednik Hu Đintao čestitao je Putinu na pobjedi. - Kina poštuje izbor ruskog naroda... Mi vjerujemo da će Rusija očuvati društvenu i političku stabilnost i ekonomski razvoj i igrati veću ulogu u međunarodnim odnosima - kaže se u Đintaovoj poruci.

Stavropol: Putinove pristalice pobjedu slavile jučer na ulicama

Ruska vanjska politika ostat će ista i nakon predsjedničkih izbora, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Odbora za vanjske poslove ruske državne Dume Konstantin Kosačov. - Ruska vanjska po-

1IJ= L=I= FEJE=

litika većinom se zasniva na zaštiti naših nacionalnih interesa i oni se nisu promijenili - rekao je on. Kosačov je dodao da ne treba očekivati ozbiljne promjene koje će se većinom odnositi na unutrašnju politiku.

ANALIZE Šta očekivati od novog mandata Vladimira Putina u Kremlju

4KIE E@AH žELAJ ćA ’JAšK’ HAJHEK FHJEL =F=@=
Uvjerljivu pobjedu, kao znak snažne podrške svojih sunarodnjaka, iskoristit će za “obračun” sa svojim političkim neistomišljenicima, koje je nazvao “destabilizirajućom manjinom i pijunima stranih vlada”
kao znak snažne podrške svojih sunarodnjaka, iskoristiti za “obračun” sa svojim političkim neistomišljenicima, koje je nazvao “destabilizirajućom manjinom i pijunima stranih vlada”. Ruska opozicija smatra da je i na ovim kao i na parlamentarnim izborima u decembru bilo krađe glasova i mnogobrojnih zloupotreba. Reuters, također, smatra da će ruski lider oživjeti “tešku” retoriku protiv Zapada u rješavanju vanjskopolitičkih pitanja, uključujući i rizik da Rusija ostane izolirana u svom stavu prema Siriji. Agencija AFP navodi da se Putin, osim s antirežimskim protestima, suočava i s ekonomskim izazovima kao što je sprečavanje da zemlja upadne u stagnaciju i pronalaženja načina da zemlja okonča zavisnost od svojih izvoznih energenata. - Postsovjetska Rusija je hronično zavisna od svojih izvoznih energenata i, ako nafta ostane na cijeni nižoj od 130 dolara za barel, bit će nemoguće da Putin ostvari obećanja i održi balans budžeta - smatra politički analitičar Aleksandar Konovalov, koji, po tom scenariju, ne isključuje “političke turbulencije i nemire”. AFP prenosi i mišljenje analitičara Marka Urnova, koji smatra da se Putin mora složiti s opozicijom da je korupcija jedan odnajvećih problema zemlje, ali da on, kako se navodi, neće pokrenuti uvjerljivu borbu jer bi to značilo

Ruski premijer Vladimir Putin, koji je osvojio najviše glasova na predsjedničkim izborima, iskoristit će svoju uvjerljivu pobedu kao znak snažne podrške javnosti u “borbi” s opozicijom koja najavljuje nove proteste u centru Moskve, ocjenjuju svjetske agencije poslije objavljivanja preliminarnih rezultata izbora.

Više izazova
Navodeći da je osvojio 63,68 posto glasova, agencija Reuters prenosi da je Putin na skupu od nekoliko desetina hiljada pristalica poručio da je njegova pobjeda “spasila Rusiju od neprijatelja koji su pokušali uzurpirati vlast”. Reuters ocjenjuje da će Putin uvjerljivu pobjedu,

Je li još aktuelni premijer Rusije Vladimir Putin zaplakao od uzbuđenja kada je, u nedjelju navečer, izašao pred oduševljenu masu svojih pristalica na Manježnom trgu u Moskvi i proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima, pitanje je kojim se poza-

5KA EF= @ LAJH=

bavila javnost tokom postizborne noći. Da je Putin govorio emotivno i sa suzama u očima dok mu je klicalo više od 100.000 pristalica, u to nema dileme, a to su, kako je izjavio za Ria Novosti, “bile prave suze, ali od vjetra”.

I predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je Putinu ponovni izbor za predsjednika Rusije. - Srbiju i Rusiju vezuju vjekovni prijateljski odnosi. Naše veze su istorijske i duhovne, a gradimo odnose za budućnost na bazi obostranih interesa i uzajamne koristi za naše narode rekao je Tadić. On se u čestitki predsjedniku Putinu zahvalio na doprinosu Rusije u borbi za očuvanje nacionalnih interesa u dijalogu Beograda i Prištine. gnoze koje suobjavile agencije za ispitivanje javnog mnijenja, a, očigledno ohrabren solidnim rezultatom, on je najavio da će formirati vlastitu partiju i boriti se za vlast.

6=@EćAL= čAIJEJ=

Otkad je prvi put izabran za predsjednika, 2000. godine, Putinova politička karijera i popularnost u ruskom narodu neprestano je rasla, a uporedo s njom i moć Rusije, koja se tokom devedesetih godina našla na veoma niskim granama. Putin je rođen 7. oktobra 1952. u tadašnjem Lenjingradu. Završio je pravni fakultet. Osamdesetih godina prošlog stoljeća radio je kao agent KGB u Njemačkoj.

2HBE @ =CAJ= /*= @ L=@=H=
Prvi zamjenik predsjednika vlade Sankt Peterburga postao je 1994. godine, a od 1996. je u Kremlju, gdje je do 2000, kada je prvi put postao predsjednik Rusije, obavljao više dužnosti. U periodu 1996.-2000. godine bio je direktor Federalne službe bezbjednosti, ali i predsjednik vlade (od avgusta do decembra 1999.). Drugi predsjednički mandat osvojio je 2004. godine. Oženjen je i ima dvije

kćerke. Kada se ponovo nađe u Kremlju, Putin, ali i Rusija suočit će se s novim izazovima potpuno različitim od onih prije 12 godina. U njegovom predizbornom programu dominirala su obećanja da će se obračunati s korupcijom, siromaštvom, da će pokrenuti industriju i povećati ulaganja u obrazovni sistem, kao i da će modernizirati vojsku i učiniti je najmoćnijom u svijetu.

Zaplakao proglašavajući pobjedu

Ponavljano glasanje
Nevladine organizacije prijavile su više stotina pojedinačnih kršenja izbornog procesa na izlaznost na izborima. Opozicija javlja da je kršenja izbornih pravila bilo mnogo, a nezavisna organizacija za praćenje izbora Golos smatra da ih ima kao i na predsjedničkim izborima 2008. Galos je saopćio da je Putin osvojio jedva nešto više od 50 posto glasova, što je mnogo manje od zvanične cifre koju je objavila izborna komisija.

da kreće “protiv svojih”. Agencija AP navodi da Putinovu pobjedu niko nije ni dovodio u pitanje, imajući u vidu da ga “mnogi u zemlji i dalje vide kao garanta stabilnosti i nekog ko čuva moćnu Rusiju pred neprijateljskim svijetom”. Novom predsjedniku, koji dužnost preuzima 7. maja, pobjedu su čestitali protivkandidati Žirinovski i Mironov, ocijenivši da su

izbori bili pošteni, a on ih je pozvao da mu se pridruže i da ga podrže u obavljanju važnih državnih poslova. Zjuganov je, međutim, nazvao izbore nelegitimnim, jer Putin nije učestvovao u predizbornim debatama s drugim kandidatima. Treće mjesto samostalnog kandidata i milijardera Mihaila Prohorova predstavlja jedino odstupanje u odnosu na predizborne pro-

Ukratko

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

C>KI

921H=AAžAKEšJEJE KA=H=FIJHA=1H==
Jedan napad je maksimum izraelskih snaga
w
Najmanje 103 jemenska vojnika poginula su u sukobima s pripadnicima lokalnog ogranka El-Kaide. Napadači su pokušali preuzeti položaje vojske Jemena u zoni Kuda u nestabilnoj južnoj provinciji Abjane. U sukobima je poginulo i više od 25 pripadnika El- Kaide, prenose agencije.

Uoči sastanka Obame i Netanjahua

2CEK= ! LE=

Sukobi

Napad Izraela na Iran ne bi u potpunosti uništio nuklearna postrojenja u toj zemlji, okupio bi građane oko vlasti u Teheranu i doveo do toga da nuklearni program Irana bude još tajnovitiji i na taj način opasniji, piše “Washington Post” uoči posjete SAD izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu). U analitičkom tekstu profesora s uglednog Univerziteta “Georgetown” Kolina Kala (Colin Kahl) list upoređuje sadašnju situaciju s junom 1981. godine, kada su izraelski borbeni avioni napali i uništili nuklearni reaktor “Ozirak” u Iraku, jer

Odluku o napadu na iranska nuklearna postrojenja Izrael će donijeti kao “nezavisna država”, rekao je jučer uoči američko-izraelskog samita u Vašingtonu izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman (Lieberman). - Jasno je da su SAD set milijardi dolara za razvoj nuklearnog programa. Sada se procjenjuje da su glavna iranska postrojenja duboko pod zemljom ili u gusto naseljenim oblastima poput Teherana i Natanca,

1H=A ćA I= @KčEJE

najveća svjetska sila i najveća i najvažnija zemlja koja je prijatelj Izraela, ali mi smo nezavisna država. U konačnici, izraelska država donijet će odluke koje su najprikladnije na temelju svoje procjene situacije - rekao je Liberman.

bleme s tankovanjem goriva, izbjegavanjem iranske protivzračne odbrane, uz potrebu da budu vrlo precizni i sve riješe u jednom napadu. Ugledni američki profesor ocjenjuje da bi se izrael-

Novi napad

Stradali policajci u Najmanje 27 osoba poIraku
Forenzičari skupljaju dokaze na mjestu eksplozije: Istraga u toku

w

ginulo je jučer kada su naoružani muškarci napali nekoliko kontrolnih punktova u gradu Hadita na zapadu Iraka, saopćili su irački zvaničnici. Kako su naveli izvori u policiji, u napadu je ubijeno 27 policajaca, trojica su povrijeđena, a jedan od napadača je poginuo, prenosi Reuters. U gradu je uveden policijski sat poslije napada.

Faksimil teksta profesora Kolina Kala

Pakistan

Testirana nova raketa usVojska Pakistana

su se plašili da tadašnji irački predsjednik Sadam Husein pravi nuklearnu bombu. Irak je, nakon te epizode, s početnih 400 naučnika koji su imali budžet od 400 miliona dolara došao do 7.000 naučnika s budžetom od de-

što bi možda i moglo da se uništi, ali ne jednim napadom, što je maksimum izraelskih snaga. Izraelski ratni avioni bi morali letjeti više od 1.600 kilometara do iranskih meta, istovremeno rješavajući pro-

ski bombarderi morali odmah nakon što izbace bombe vratiti nazad u Izrael da brane zemlju od protivudara iranskih snaga. Također se navodi da Iran sada nije blizu proizvodnje nuklearnog oružja.

w

pješno je testirala novu verziju balističke rakete kratkog dometa “Abdali I”, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Raketa ima domet od 180 kilometara i može nositi nuklearnu i konvencionalnu bojevu glavu. Ima i “veliku preciznost”, navodi se u saopćenju oružanih snaga.

,LEA IJHKA AćA =šJH=L=JE @IA
Izgleda da politička era Ahmedinedžada polako ide ka kraju
Konzervativci lojalni vrhovnom vođi Irana ajatolahu Aliju Hamneiju osvojili su većinu glasova u parlamentu, što će oslabiti pozicije predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada, ali neće dovesti do zaokreta u vanjskoj politici zemlje. Konzervativci su osvojili 75 posto mjesta u parlamentu Medžlisu, a pobijedili su u Teheranu, Komu, Tebrizu, Mašhadu i drugim provincijskim centrima, čak i u nekim mjestima gdje je na izborima 2009. trijumfirao Ahmedinedžad. Do podjele između konzervativaca i nacionalista došlo je prošle godine, kada je Ahmedinedžad pokušao dovesti u pitanje neprikosnovenu vlast Hamneija u vanjskoj politici zemlje i u obavještajnoj službi. U trenutku kada je Iran izložen oštrom zapadnom pritisku zbog nuklearnog programa, dvije elite - Hamneijevi konzervativci i Ahmedinedžadovi nacionalisti - neće zaoštravati međusobne odnose, ocjenjuju analitičari. Predsjednik će okončati svoj drugi i posljednji mandat 2013. godine, ali sigurno s oslabljenim pozicijama. - Izgleda da politička era Ahmedinedžada polako ide ka kraju, u historiju Irana smatra David Hermidas Bavand, politički analitičar u Iranu. Drugi, međutim, upozoravaju da ne treba žuriti sa zaključcima.

Nakon pobjede Hamneijevih pristalica na izborima 

@EžA J
Naprava ugrađena u malu plastičnu bocu
rov ured, a ispred zgrade Vrhovnog suda. Guverner Ankare Aladin Juksel (Yuksel) rekao je da je eksploziju prouzrokovala manja količina eksploziva. - Došli smo do podataka da je eksploziju prouzrokovalo oko 150 grama eksploziva smještenog u plastičnu flašu - rekao je Juksel u izjavi novinarima koji su se okupili na mjestu eksplozije u ulici Vekaletler, prenoPola sata prije početka sjednice vlade koju je vodio turski premijer Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u Ankari je jučer u 7.30 sati eksplodirala bomba od koje je jedna osoba lakše povrijeđena.

NAPAD NA ERDOANOV URED

T

e

Motiv ataka
Naprava ugrađena u malu plastičnu bocu eksplodirala je 20 metara od ulaza u zgradu u kojoj je premije-

”Anonymousi”

Hakeri mijenjaligrupa “Anoustav Hakerska

w

nymous” upala je na internet-stranicu ustavnog suda Mađarske i izmijenila nekoliko odredbi novog mađarskog ustava, prenose agencije. Hakeri su dodali nekoliko odredbi zakona, pa su tako unijeli da oni koji rade u sektoru informacionih tehnologija mogu otiću u penziju sa 32 godine i da im treba dati penzijuuiznosi od150posto zarade koju su imali. Ubacili su odredbu da narodima pravouklonititiraniju ili se boriti protiv nje.

Hamnei: Neprikosnovena vlast

Blokiran dio grada

C>KI

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

!

Ukratko

JAEA K 6KHI
eksplodirala je ispred zgrade Vrhovnog suda
si agencija Anadolija. Na pitanje kako je moguće da se ovakva eksplozija desi u ulici gdje se nalaze zgrade vlade i Vrhovnog suda, Juksel je rekao: - Sve istražujemo. Kolege pregledaju snimke nadzornih kamera i u kratkom periodu raspolagat ćemo detaljnijim informacijama. Prema navodima AFP-a, zvanične institucije su jučer odbile komentirati moguće motive napada, naglasivši da je istraga u toku. Ovaj napad desio se samo nekoliko dana nakon što su teroristi uzdrmali Istanbul, kada je u ataku na policijske snage, u blizini okružnog ureda vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP), povrijeđeno 16 osoba, od kojih 15 policajaca.

Teroristi provociraju sa 150 grama eksploziva

Strogo čuvan
Odmah nakon eksplozije u Ankari policija je jučer blokirala prilaz mjestu nesreće, jer se bojala druge eksplozije. Pripadnici službe osiguranja premijera Erdoana također su odmah otrčali na liPremijer Erdoan jučer dolazi na posao okružen tjelohraniteljima

ce mjesta. - Čini se da neki ljudi pokušavaju podići tenzije u zemlji - kazao je Ertugrul

Gunaj (Gunay), turski ministar kulture i turizma. Premijer Erdoan kasnije je došao na posao praćen s

više od desetoricom tjelohranitelja. Ranije su bombaške napade u Turskoj izvodili i te-

roristi pripadnici Radničke partije Kurdistana (PKK). Jusko BOJADŽIĆ

w

w

w

w

U Poljskoj je proglašena nacionalna tuga zbog pogibije 16 ljudi u teškoj željezničkoj nesreći u blizini Krakova. Predsjednik Bronislav Komorovski proglasio je dvodnevnu žalost, zastave su napolja koplja na svim državnim institucijama. U direktnom sudaru dva vlaka na liniji Varšava - Krakov ranjeno je i više od 50 ljudi. 

=?E== JKC=

Poljska

Ekonomske štete

Sudi se bivšem premijeru
Suđenje bivšem islandskom premijeru Geiru Haardeu počelo je jučer u Rejkjaviku. Optužen je da je zbog nehata devastirao ekonomiju u doba ekonomske krize 2008. Tri glavne otočne banke su propale, a Island je ušao u duboku recesiju. Haarde je negirao bilo kakvu odgovornost te je izjavioda ga se politički progoni. Suđenje se vodi na posebnom sudu koji je osnovan da bi se sudilo bivšim, ali i aktuelnim ministrima u vladi.

Podrhtavanje tla

Potresen Nju Delhi jačine 5,2 Zemljotres

stepena Rihterove skale registriran je jučer u blizini Nju Delhija i jače podrhtavanje tla uplašilo je stanovnike prijestonice Indije, u kojoj živi više od 16 miliona ljudi. Epicentar zemljotresa bio je na 48 kilometara sjeverozapadno od grada, na dubini od 19,1 kilometar. Nema podataka o materijalnoj šteti i žrtvama, prenosi AFP.

Sirija

Prinčev poziv Rusiji posMinistar vanjskih

lova Saudijske Arabije princ Saud el-Fejsal pozvaoje jučerMoskvu da“posavjetuje” svog saveznika Siriju da prekine krvavo obračunavanje s disidentima, javio je AFP. - Sirijski prijatelji treba da je savjetuju da okonča ubijanje. Nadamo se da će ih Rusija i drugi tako savjetovati... Mi želimo slobodu za sirijski narod - izjavio je El-Fejsal. Princ je, također, branio pravo sirijske opozicije da se naoružava.

24

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 048290 11 Mal Travnik, 20. 02. 2012. godine TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Danijel (Slavko) Bilav~i} iz Novog Travnika, ul. Kralja Tvrtka br. 5 RADI: isplate duga, v.s. 499,37 KM

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 033383 10 Mal Zenica, 31. 01. 2012. godine

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

25

OGLAS

Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`ene Kotnik [eper Arnele iz Zenice, Fra Grge Marti}a broj 9, radi duga, v.s. 1.211,40 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

Dostava tu`be tu`enom: Danijelu (Slavko) Bilav~i} iz Novog Travnika, ul. Kralja Tvrtka br. 5 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 499,37 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 95,13 KM, po~ev od 16. 10. 2010. pa do isplate - na iznos od 17,55 KM, po~ev do 16. 11. 2010. pa do isplate - na iznos od 17,55 KM, po~ev od 16. 12. 2010. pa do isplate - na iznos od 17,55 KM, po~ev od 16. 01. 2011. pa do isplate - na iznos od 351,59 KM, po~ev od 16. 02. 2011. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik: Mebrura Rosi}

OBJAVLJUJE
Tu`enoj Kotnik [eper Arneli iz Zenice, Fra Grge Marti}a broj 9, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 12. 03. 2010. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama broj B01-118371/2009, B01-65036/2010, B01-75476/2010, B01-118358/2009, B01-187056/2009, B01-222090/2009, B01-321719/2009, B01-430069/2009, B01-553744/2009, B01-635217/2009, B01-692337/2009, B01773873/2009, B01-837847/2009, B01-901764/2009, ukupnom iznosu od 1.211,40 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi - na iznos od 159,71 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine do isplate - na iznos od 440,00 KM po~ev od 22. 02. 2010. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 11. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 12. 2009. godine do isplate - na iznos od 5,49 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine do isplate - na iznos od 138,20 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 02. 2010. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine do isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 20. 01. 2010. godine do isplate kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`ena je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`na u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enoj na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 034461 10 Mal Zenica, 25. 01. 2012. god. Op}inski sud u Zenici, sudija Nina Makivi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom dd Sarajevo Direkcija Zenica protiv tu`enog Mrko Edin iz Zenice ul. Sarajevska br. 108. radi isplate duga, v.s. 155,60 KM, van ro~i{ta, dana 25. 01. 2012. godine, objavljuje slijede}u:

TU@BU
Koju je dana 29. 03. 2010. godine tu`itelj podnio protiv tu`enog sa sljede}im tu`benim zahtjevom: Nala`e se tu`enom da tu`iocu plati iznos od 155,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze do isplate i to: na iznos od 17,20 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do isplate na iznos od 19,90 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do isplate na iznos od 19,00 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine do isplate kao da mu nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko budu ispunjeni uslovi propisani ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava ove tu`be se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objave u Dnevnim novinama. U roku od 30 dana mo`ete sudu dostaviti odgovor na tu`bu u smislu odredbe ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Nina Makivi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 034896 11 Mal Konjic, 16. 02. 2012. godine TU@ITELJ: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE dd MOSTAR TU@ENI: Armin ]ibo, Spiljani 18, Konjic Radi: isplate duga

DOSTAVA TU@BE NA OBAVEZAN ODGOVOR
Na osnovu ~lana 69. ZPP dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`ioca JP HT d.d. Mostar, protiv Vas, kao tu`enog, radi isplate duga, v.sp. 232,00 KM. U skladu sa ~lanom 70. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a), dostavljen u 2 primjerka (za sud i tu`itelja). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Jasminka Pa{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 036747 11 Mals Dana: 23. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha} protiv tu`enog d.o.o. „CHAN SHEN“ export import Mala Lisa bb. Cazin, radi isplate duga, v.s.p. 461,15 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

OGLAS
Dana 09. 12. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu 461,15 KM. U tu`bi navodi da je tu`itelj izvr{io za tu`enog usluge mobilne telefonije u periodu od po~etka decembra 2010. godine do kraja aprila 2011. godine, te tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une u ukupnom iznosu od 461,15 KM. Tu`eni nije tu`itelju platio utu`en dug. Tu`bom od 09. 12. 2011. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju dug od 461,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a svakog pojedinog ra~una i to na iznos od 150,95 KM po~ev od 25. 01. 2011. g., iznos od 110,10 KM po~ev od 25. 02. 2011. g., iznos od 66,70 KM po~ev od 25. 03. 2011. g., iznos od 66,70 KM po~ev od 25. 04. 2011. g., iznos od 66,70 KM po~ev od 25. 05. 2011. g., a sve do kona~ne isplate kao i tro{kove parni~nog postupka taksa na tu`bu i presudu, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom d.o.o. „CHAN SHEN“ export import iz Cazina, dostavlja se tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Mesi} Dijana

$
w
U Tokiju je pokrenut lov na mladog pingvina koji je, poput junaka crtanog filma “Madagaskar”, pobjegao iz zoološkog vrta, a posljednji put je viđen kako pliva rijekom. Jednogodišnji pingvin uspio se preko strme stijene iskrasti iz ZOO vrta u istočnom dijelu Tokija i doći do ušća rijeke Edogava u Tokijskom zaljevu. Veterinari ne očekuju da će uhvatiti pingvina u vodi jer on pliva munjevitom brzinom, već će sačekati da izađe na kopno da bi spavao.

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

EI

Barbara teško povrijeđena 

=J=š= JLH@E @= EA >E= 2=I FHAžELE #! @== K FKIJEE JHK@= I JEč=H
Ljubimac ponovo uz vlasnicu
sam 53 dana u divljini pustinje Nevada hraneći se strvinama uz cestu i tražeći vodu uz rančeve. Četverogodišnji šetlandski ovčar po imenu Duli (Dooley) sad je opet s vlasnicom. Par je imao još jednog psa, šetlandsku ovčarku, koja je, također, poginula u nesreći.

AUSTRIJA Slučaj “Kampuš” ponovo u živi interesiranja

Austrijski mediji danima pune naslovnice najnovijim špekulacijama da je u zatočeništvu rodila dijete otmičaru Volfgangu Priklopilu

Pas koji je nestao nakon nesreće u kojoj je 48-godišnja Barbara Begli (Bagley) iz Solt Lejk Sitija teško povrijeđena, a njen 55-godišnji suprug Brad Vom Baur poginuo, preživio je

4@E= F= KCKšE= >A>K
Policija iz Požarevca u Srbiji uhapsila je 36-godišnju izbjeglicu iz Rijeke, osumnjičenu da je svoje tek rođeno dijete ugušila. Obdukcijom je utvrđeno da je beba živjela desetak minuta nakon porođaja, za koji ljekari pretpostavljaju da se dogodio između 1. i 17. februara. Žena je imala veliko kr-

Uhapšena žena u Srbiji

varenje, pa je 17. februara zatražila ljekarsku pomoć u bolnici u Požarevcu. Kako ni nakon intervencije ginekologa krvarenje nije prestajalo, upućena je u ginekološku ambulantu u Beograd, gdje je otkriven dio posteljice koji je ostao nakon poroda. Pretresom je policija na tavanu štale pronašla plastičnu crnu vreću s mrtvim ženskim novorođenčetom, umotanim u plahtu. Ženi je određen 30-dnevni pritvor.

Austrijski mediji posljednjih su se dana ponovo raspisali o Nataši Kampuš (Natascha Kampusch, 23), a neki idu tako daleko da tvrde da je djevojka sama planirala otmicu. - To je ogromno psihičko opterećenje - kazala je Kampuš u ekskluzivnom intervjuu za austrijsku televiziju ORF. Austrijski mediji danima pune naslovnice najnovijim špekulacijama da je u zatočeništvu rodila dijete otmičaru Volfgangu Priklopilu (Wolfgang, 44), da Priklopil pri otmici nije bio sam, kako je tvrdila, nego da je imao pomagača, da nije počinio samoubistvo nego je ubijen i stavljen na tračnice,

w 

L = @>ACC FECLE= 4@E= >E=?A K $$ C@EE

Neimenovana žena stara 66 godina rodila je blizance u Švicarskoj, objavio je tamošnji list “Sonntags-Blick”. Najstarija majka u Švicarskoj blizance je rodila prije dvije sedmice carskim rezom. Ostale pojedinosti bolnica nije željela objaviti. Ne zna se u kakvom su stanju rođena djeca i je li s njima sve uredu, jer žena, ako i rodi u tako odmakloj dobi, to predstavlja veliki rizik za novorođeno dijete. Žena je svoju trudnoću “organizirala” u Ukrajini.

Kampuš: Čeprkanje po životu

kako se pokreće nova istraga u koju će austrijskim istražiteljima pomagati FBI i njemački kriminalisti... Istaknula je da je ljudima svejedno vrijeđaju li tuđe osjećaje i kako je teško ako se protiv određenih predbacivanja ne mogu podastrijeti argumenti. Na upit je li ikada bila trudna, Nataša je odgovorila: “Nisam”, dodavši da nema riječi za zastrašujuće čeprkanje po njenom životu. Austrijanku je Priklopil oteo 1998. godine na putu do škole u Beču, a uspjela mu je pobjeći 2006. godine, nakon osam i po godina zatočeništva, nakon čega je on počinio samoubistvo.

1= &# ECH== E žAE IHš=LEJE
Robert (22) iz SAD objavio je video na YouTubeu u kojem traži pomoć da bi riješio svoj problem s težinom. Mladić ima 285 kilograma, a u svojoj poruci na internetu rekao je da se boji da će umrijeti prije nego što njegovi nećaci odrastu. Pretili mladić kazao je da je sve pokušao samo da bi smršavio. Kaže da je bio na svim vrstama dijeta i na liječenju, ali mu ništa nije pomoglo. Robert je rekao da

Moli za pomoć 

A = FHIJ FHEA ACAK?EA
Šou se fokusira isključivo na ubice, a voditeljica emisije Ding Ju razgovara u četiri oka s onima koji priznaju svoju krivicu i traže oproštaj
ma i okruženi stražarima, mole za milost, ali ubrzo nakon toga gube život. Kamere ispraćaju osuđenike na izvršenje smrtne kazne. Od 250 epizoda do sada je najveće interesiranje izazvala ona koja govori o homoseksualcu Baou Rongtingu, koji je ubio majku, a zatim oskrnavio njeno tijelo. Na Baoovom pogubljenju nije se pojavio niko od članova porodice. Jedna od izuzetno potresnih scena prikazuje Rongtinga kako moli voditeljicu da se rukuje s njim prije nego što umre. Oklijevajući, Ding je dodirnula osuđenikovu šaku, a zatim se sklonila. Šou realnosti “Intervju prije pogubljenja”, koji prikazuje posljednje trenutke osuđenika na smrt, postao je hit u Kini. Emisija je nastala da bi spriječila potencijalne kriminalce da čine zločin, ali se brzo pretvorila u zabavu koju svake subote prati oko 40 miliona gledalaca. Šou se fokusira isključivo na ubice, a voditeljica emisije Ding Ju razgovara u četiri oka s onima koji priznaju svoju krivicu i traže oproštaj. Oni sjede okovani lanci-

Šokantan šou realnosti s kriminalcima u Kini

Robert se plaši za svoj život

mu je video možda posljednja šansa da mu se pomogne.

Jedna od scena iz emisije 

KJKH=

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

%

ZAGREB Počelo snimanje filma prema krajiškoj tragediji

’0=EEFKJ’AE=DE@EFKJ
Zahida i Muharem Fazlić 12 godina tragali za biološkom majkom posinka Emira, koji je u 21. godini likvidiran na Korićanskim stijenama
da će moje dijete naći vječni mir, jer nema nijedne njegove kosti - kaže s neskrivenom tugom Muharem.
Odlična saradnja supružnika

U Hrvatskoj je počelo snimanje filma “Halimin put” u režiji Arsena Antona Ostojića, a prema scenariju Feđe Isovića. - Četvrti dan već snimamo. Za sada je sve uredu, služi nas i vrijeme. Glumci su odlični, pravi profesionalci i zadovoljstvo mi je raditi s njima - kazao nam je jučer reditelj Ostojić. Startna pozicija za scenarij je ta priča, a onda je Feđa tome dodao dramske situacije koje scenarij čine atraktivnim.

Sit se isplačem
Dani bez Zahide, koju je ukopao na mezarju u obližnjem Kozarcu, prolaze sporo i tiho. Čuo je da je počelo snimanje filma “Halimin put”, no, niko ga o tome nije zvanično obavijestio niti posjetio. A volio bi, ukoliko ga zdravlje i snaga posluže, jed-

*D FHAEAH= BE= ’,KD = EA’
Romantična ljubavna priča za koju režiju potpisuje francuski reditelj Fransoa Lunel
Romantičnu ljubavnu priču između Franka, bogatog francuskog scenariste, i Magdalene, rumunske plesačice koja radi u prljavom dijelu Pariza, filmsko ostvarenje “Duh Mona Lize” u režiji francuskog reditelja Fransoa Lunela (Francois), bh. premijeru imat će u petak, 9. marta, u sarajevskom Art kinu Kriterion. Glavnu ulogu u ovom filmu tumači bh. glumica Vanesa Glođo, supruga Fransoa Lunela, koja je na jučerašnjoj pres-konferenciji istakla da joj je bio veliki izazov snimati film na francuskom jeziku. - Imala sam glumicu, koja se također pojavljuje u filmu, a koja mi je pomagala da radim na svakoj sceni. Glumim Rumunku koja je potpuno prepuštena sebi, pa koristi duh Mona Lize da se spasi... Lijepa je to priča, a publika bi trebala izaći sretna i nasmijana nakon filma pojasnila je Glođo. Lunel je izrazio zadovoljstvo što će njegov film nakon Francuske biti prikazan i u BiH, a saradnju s Vanesomocijenio je vrlo jednostavnom i odličnom. - Privatno stalno pričamo o filmu i snimamo scene koje kasnije ubacim usvoje filmove. Razumijemo se i bez da govorimo mnogo. Ona zna šta očekujem od nje i kako radim - kazao je Lunel. M. Ču.

U Art kinu Kriterion 9. marta

Umrla od tuge
Stvarni akteri ove tragične krajiške priče su Zahida i Muharem Fazlić, mještani kozaračkog Suhog Broda kod Prijedora, koji su punih 12 godina tragali za biološkom majkom posinka Emira (21), koji je 1992. godine likvidiran na KorićanZahida i Muharem s Emirovom slikom
(Foto: Arhiv "Avaza")

/K=č= F@A=
Glavna uloga u filmu pripala je hrvatskoj glumici Almi Prici, a ostalu ekipu čine bh. glumci Miraj Grbić, Marija Omaljev, Emina Muftić, Faketa Salihbegović-Avdagić, Slaven Knezović, Daria Lorenci, Dejan Aćimović, Mustafa Nadarević i Senad Bašić te Armin Omerović i Aldin Tucić. nog dana film i pogledati. - Da sam sjednem tamo u neki red, da sve vidim, a onda da se sit isplačem. Jer, kako bi drugo to sve i mogao preživjeti - kaže kroz suze Muharem. M. ZGONJANIN

Ostojić: Reditelj filma

skim stijenama. Prema riječima reditelja filma, Isović je prema ovoj priči napisao scenarij “Halimim put”, ali je dodao neke dramske situacije, koje su ga učinile aktraktivnijim. O sudbini Zahide i Muharema Fazlić “Dnevni avaz” je pisao u nekoliko navrata te indirektno bio posrednik u dijelu priče u kojoj je prije četiri godine Emirova biološka majka, koja je tada boravila u Zagrebu, nakon brojnih molbi i preklinjanja, konačno radi identifikacije Emirovih posmrtnih ostataka dala svoju krv na DNK analizu.

Nažalost, veliko i toplo srce majke Zahide, heroine koju je posinak Emir, usvojen sa samo šest mjeseci u Banjoj Luci, poznavao kao svoju jedinu i pravu majku, nije izdržalo. Umrla je u maju prošle godine. Osamdesetdvogodišnji Muharem Fazlić ostao je sam da traga za kostima svog djeteta. - Teško mi je samom, pogotovo što znam da je moja Zahida umrla od tuge za Emirom. Stalno je plakala gubeći polako nadu da će mu kosti biti pronađene i da će mu bar nišan za života zagrliti. I ja polako gubim vjeru

Spec
Danas će u Narodnom pozorištu Sarajevo u 12 sati biti odigrana baletna predstava “Palčica”, koju je prema motivima istoimene Andersenove bajke režirala i koreografiju uradila Nermina Damian. U predstavi učestvuje ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo.

’EH=’ K @AH C=AHEE K K>=E
Izlažu Gordana Anđelić-Galić, Šejla Kamerić, Maja Bajević, Alma Suljević i Danica Dakić
Zagrebu i Sarajevu. Partneri su Centar za ženske studije i “Žene u crnom” iz Beograda, Centar “Danilo Kiš” iz Ljubljane i “Casa dele donne” iz Trsta. Jezgro izložbe “Miraz” čine umjetnice iz Sarajeva Gordana Anđelić-Galić, Šejla Kamerić, Maja Bajević, Alma Suljević i Danica Dakić, kojima će se pridružiti umjetnici iz Ljubljane, Beograda i Zagreba. Centar za savremenu umjetnost Sarajevo (SCCA) organizator je izložbe pod nazivom “Miraz”, koja će 10. aprila biti otvorena u Ljubljani u Modernoj galeriji. Dunja Blažević, historičarka umjetnosti i direktorica Centra za savremenu umjetnost Sarajevo, kaže da je “Miraz” dio projekta “Žensko naslijeđe”, čiji je nosilac Centar za ženske studije iz Zagreba. ložaj žene u porodici i društvu jasno definirani. Ovom prilikom pojam miraza je upotrijebljen kao licentia poetica. On simbolično označava odnos ličnog naslijeđa, onoga što se nosi, iznosi iz kuće i onoga što sestičeioblikuje kao proživljeno životno iskustvo ili kao vlastiti odabir ljudskih, društvenih, historijskih ili specifično ženskih vrijednosti. Izložba “Miraz”, u polju vizuelne umjetnosti, otvara prostor za samoindentifikaciju i za društveno odgovoran, angažiran politički diskurs - pojašnjava Blažević. S. A. A.

Izložba Centra za savremenu umjetnost Sarajevo

Putovanje u 2012.
Izložba bi nakon Ljubljane trebala biti predstavljena u Trstu, Beogradu,
Blažević: Kreativni dijalog

Kreativni dijalog
- Pojam miraz je vezan za patrijarhalnu tradiciju i kulturu, u kojoj su mjesto i po-

Predstavu “Hamlet u selu Mrduša Donja” ili “Hamlet zna što narod ne zna”, rađenu prema tekstu Ive Brešana u režiji i adaptaciji Sulejmana Kupusovića, u petak će u Narodnom pozorištu Sarajevo pogledati Kokan Mladenović, direktor beogradskog “Ateljea 212”. U predstavi, koja je pobrala simpatije publike i za koju se uvijek traži karta više, igraju Josip Pejaković, Milan Pavlović, Mirsad Tuka, Saša Petrović, Amina Begović, Mirvad Kurić, Aldin Omerović, Alma Terzić, Slaven Vidak, Merima LepićiRiadLjutović. M. Ču. 

= =@ALEć = KFKILEćAL FHA@IJ=LE

Gost iz “Ateljea 212”

Scena iz ”Hamlet zna...”

28

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 017003 08 Mal Biha}, 19. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Nisveta Gluhali} - Mizi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dd za osiguranje „Camelija“ Biha} iz Biha}, po zz Irfan ^avki} protiv tu`enog Jasmin Kli~i} iz Biha}, radi isplate duga -, v.sp. 2.022,12, donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 2.022,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznose kako slijedi: - na iznos od 1.322,12 KM, od dana dospije}a obaveze 30. 04. 2008. god. do kona~ne isplate - na iznos od 700,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospije}a obaveze to jest od 22. 04. 2008. god. do kona~ne isplate te nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 161,76 KM i to sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Tu`ilac je dana 1. 09. 2008. god. podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, u skladu s ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP). Utvr|eno je da tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba s prilozima dana 7. 10. 2010. god., nije u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana prijema tu`be s prilozima podnio pismeni odgovor na tu`bu, mada je prilikom dostavljanja tu`be na odgovor upozoren na posljedice propu{tanja te radnje. Kako osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu protivne dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati, primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a, odlu~eno je kao u izreci. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je temeljem odredbi ~l. 386. ZPP a odnosi se na taksu na tu`bu i presudu u iznosima od po 80,88 KM, {to ukupno iznosi 161,76 KM. Sudija Nisveta Gluhali} - Mizi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

Broj 51 0 P 041653 10 P Tu`itelj: Raiffeisen bank d.d. BiH Glavna filijala Zenica, Ul. Mar{ala Tita bb Tu`eni: Robert Sivonji}, Nova Bila, Ri~ice br. 26, Radi: isplate duga, v.s. 9.940,08 KM OGLAS Dostava tu`be tu`eniku: ROBERT SIVONJI], Nova Bila, Ri~ice br. 26 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kom ste du`ni ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj, Raiffeisen bank d.d. BiH Glavna filijala Zenica, tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati na ime duga po osnovu kredita iznos od 9.940,08 KM, sve sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be tj. 26. 11. 2010. godine, pa do kona~ne isplate, kao i nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom. SUDKINJA Nedeljka Ma|ar - Ramljak

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 Mal 000967 08 Mal Modri~a, 25. 08. 2011. godine U skladu sa ~lanom 348. ZPP-a objavljuje sljede}e: Osnovni sud u Modri~i, sudija Halilovi} Zina, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telekom DD Sarajevo, Direkcija Tuzla, ul. Aleje Izetbegovi}a 29., protiv tu`enog D`aferaspahi} Rasima iz Modri~e, ul. Riste Miki~i}a 66, sada nepoznatog mjesta prebivali{ta, radi naplate duga, v.p.s. 1.049,15 KM, donio je dana 25. 08. 2011. godine sljede}u: PRESUDU - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni D`aferspahi} Rasim iz Modri~e, da tu`itelju na ime glavnog duga za izvr{enu GSM uslugu, isplati iznos od 1.049,15 KM, sa zakonskom kamatom po stopi utvr|enoj zakonom, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i naknadi tro{kove postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 15 dana po prijemu presude, pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Halilovi} Zina PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje ovome sudu u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana kada je za to saznala. Poslije proteka od 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{nje stanje. NAPOMENA: Dostavljanje Presude zbog propu{tanja tu`enom D`aferspahi} Rasimu smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj; 17 0 Mal 011126 09 Mal Dana; 07. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, ul. Bosanska br. 1, protiv tu`ene Vrani} Emire sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga, vrijednost spora 229,90 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348 st. 3. ZPP-a, dana 07. 02. 2012. godine objavljuje: o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor tu`enom

U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP . Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promijeni adresu, du`an je u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da mu tu`eni za izvr{ene usluge i po ispostavljenim fakturama duguje iznos od 229,90 KM. Navedeno, tu`itelj potkrijepljuje slijede}im dokazima: fakturama za 09., 10., 11. i 12. mjesec 2008. godine, te 01., 02. i 03. mjesec 2009. godine i analiti~kom karticom {ifra 1159366 Shodno ~emu predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 229,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza kako slijedi: na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 10. 2008. god., na iznos od 45,15 KM po~ev od 25. 11. 2008. god., na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 12. 2008. god., na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 01. 2009. god., na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 02. 2009. god., na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 03. 2009. god., na iznos od 15,10 KM po~ev od 25. 04. 2009. god., pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP[TINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 079152 10 P Mostar, 21. 02. 2012. godine

Euroleasing d.d. Mostar iznos od 16.382,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev{i od dana raskida ugovora pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.“ Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu, tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija Tatjana Mijatovi}

OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca Euroleasing d.d., iz Mostara, ul. Vukovarska br. 1, zastupana po Odvjetni~kom dru{tvu „Milas, Martinovi} & Partneri, protiv tu`enog Sivro Sakib, ul. Saje i Braje bb, Vitez, radi isplate duga, vsp. 16.382,97 KM, dana 4. 10. 2011. godine, dana 21. 02. 2011. godine, objavljuje Dostava tu`be tu`enom - Sivro Sakib, ul. Saje i Braje bb, Vitez Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Obavezuje se tu`enik Sivro Sakib isplatiti tu`itelju

Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71 ZPP-a). Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a), ukoliko postoje zakonski uvjeti za istu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 066813 11 Ps Tuzla, 16. 01. 2012. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Had`i} Sead, u pravnoj stvari tu`ioca Mlinsko pekarska industrija Modri~a, protiv tu`enog DOO Gradska pekara Grada~ac, ul. Sarajevska bb, radi naplate duga, v.sp. 16.418,79 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje slijede}i OGLAS Tu`ba na odgovor i dostava predlo`ene mjere osiguranja Dana 01. 04. 2011. g. podnesena tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi naplate duga povodom isporu~ene robe u ukupnom iznosu od 16.418,79 KM sa zakonskim zateznim kamatama od dana padanja u docnju od svakom od ra~una, a potra`uje i tro{kove postupka. Uz tu`bu je dostavljen i prijedlog za odre|ivanje mjere osiguranja zabrane tu`enom optere}enja raspolaganja i otu|enja na nekretninama tu`enog upisanim u zk.ul.br. 109. KO SP Donja Mionica ozna~ena kao k.~. 6/17 Su{i}ka, privredna zgrada 430 m2 i ekonomsko dvori{te 696 m2, a tako|er i mjera osiguranja istog sadr`aja uklju~uju}i i mjeru sakrivanja na pokretnim stvarima tu`enog, te polaganja u depozit suda. Kako se tu`eni ne nalazi na adresi iz tu`be, niti na adresi prijavljenoj kod nadle`nog suda, to mu se ovim putem dostavlja tu`ba na odgovor u skladu sa gore navedenim zakonskim odredbama. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju, a u roku od 8 dana da dostavi odgovor na predlo`enu mjeru osiguranja. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju ne dostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Had`i} Sead

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 158529 10 P Sarajevo, 24. 01. 2012. godine Nakon ro~i{ta za glavnu raspravu zaklju~enog dana 26. 12. 2011. godine, a odr`anog u prisutnosti punomo}nika I, II i V tu`itelja, te odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, 24. 01. 2012. godine, donio je slijede}u:

RJE[ENJE
UTVR\UJE SE, da je tu`eni smetao tu`itelje u posljednjem mirnom i fakti~kom posjedu nekretnina ozna~enih kao k.~. broj 1635/5 i 1635/7 KO Donji Butmir u naravi oranica, po starom premjeru, {to po novom premjeru odgovara k.~. broj 642 KO Osijek, tako {to je po~etkom avgusta 2010. godine, postavio ogradu i zagradio dio opisane parcele u povr{ini oko 1000 m2, ozna~ene na skici lica mjesta vje{taka geodetske struke `utom bojom, posjekao dva stabla vo}a i ostavio kontejner na betonskim stubovima, pa se shodno tome nala`e tu`enom da uspostavi posjedovno stanje, tako {to }e ukloniti postavljenu ogradu, odnijeti kontejner i predati tu`iteljicama dio opisane parcele u povr{ini od oko 1000 m2, ozna~en na skici lica mjesta vje{taka geodetske struke `utom bojom, u nesmetan posjed, te uzdr`avati se ubudu}e od ovakvog i sli~nog smetanja, pod prijetnjom nov~ane kazne i prinudnog izvr{enja, kao i nadoknaditi tu`iteljima tro{kove parni~nog postupka, u iznosu od 3.804,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Prima se na znanje povla~enje tu`be u ovoj pravnoj stvari u odnosu na tu`itelja Urta Slavka. SUDIJA JASMINA MURATOVI]

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 020286 07 Mal Biha}, 07. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}, protiv tu`enika ^iri} Huseina iz Biha}a, ul. Trg 23. maja bb, Ripa~, radi isplate, vsp. 143,30 KM, van ro~i{ta, dana 07. 02. 2012. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju na ime neispla}enog duga za izvr{enu uslugu iznos od 145,30 KM sa zakonskom, zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 055422 08 Ps Sarajevo, 02. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja LISCA DD SARAJEVO, zastupana po Biser Adnanu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih OLIMPIJA S.D. DOO ZVORNIK, ul. Svetog Save br. 55 i Ostoji} Stanica iz Zvornika, ul. Drinja~a bb, radi duga v.sp. 5.416,06 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

29

- na iznos od 58,75 KM, po~ev od 15. 12. 2006. godine do isplate, - na iznos od 26,30 KM, po~ev od 15. 01. 2007. godine do isplate, - na iznos od 37,25 KM, po~ev od 15. 02. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,00 KM, po~ev od 15. 03. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,00 KM po~ev od 15. 04. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,00 KM po~ev od 15. 05. 2007. godine do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 110,89 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudac Vasvija Kulenovi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, sukladno ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.

bb, radi duga, v.sp. 5.416,06 KM, nakon odr`anog ro~i{ta za glavnu raspravu dana 25. 01. 2010. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, donio je, a zatim, dana 25. 02. 2010. godine javno objavio slijede}u:

PRESUDU
Tu`eni OLIMPIJA S.D. DOO ZVORNIK i Ostoji} Stanica du`ne su solidarno isplatiti tu`itelju „Lisca“ d.d. Sarajevo iznos od 5.416,06 KM sa zateznom kamatom po~ev dana 11. 07. 2007. godine do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 324,96 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Kenan Tanovi}

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja LISCA DD SARAJEVO, zastupana po Biser Adnanu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih OLIMPIJA S.D. DOO ZVORNIK, ul. Svetog Save br. 55 i Ostoji} Stanica iz Zvornika ul. Drinja~a

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 3 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

Predstavni{tvo humanitarne nevladine organizacije „Norve{ka narodna pomo}“ sa sjedi{tem u Vogo{}i, Blagovac 2, 71320 Vogo{}a, Bosna i Hercegovina objavljuje: JAVNI POZIV za preuzimanje konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u postupku javne nabave 20 komada metal detektora Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda sa uvjetima nabave i tehni~kim specifikacijama predmeta nabave mo`ete preuzeti u sjedi{tu Predstavni{tva humanitarne nevladine organizacije „Norve{ka narodna pomo}“ svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 08,00 do 16,00 sati ili zahtjevom putem e-mail-a na adresu info@npa-bosnia.org na koji }ete dobiti odgovor u roku od 24 sata. Konkurentski zahtjevi se mogu preuzimati zaklju~no sa 16. 03. 2012. godine. Vi{e informacija na telefon 033 436 530.
3500-1n

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Ip 010827 11 Ip 2 Kiseljak, 15. 02. 2012. godine TRA@ITELJ IZVR[ENJA: KZP „[}ona“ Fojnica, ul. Hadrovi}i br. 15 IZVR[ENIK: 1. „SPORT-FORM“, Fojnica, ul. [etali{te bb, RADI: ISPLATE DUGA V.SP 17.310,00 KM . OGLAS Op}inski sud u Kiseljaku i to stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja KPZ „[}ona“ Fojnica, ul. Hadrovi}i br. 15, protiv izvr{enika „SPORTFORM“, Fojnica, ul. [etali{te bb, radi isplate duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH u vezi sa ~lanom 21 ZIP-a FBiH, dostavlja izvr{eniku RJE[ENJE Pred ovim sudom dana 30. 04. 2010. godine tra`itelj izvr{enja je podnio prijedlog za promjenu sredstva izvr{enja u ovoj pravnoj stvari protiv izvr{enika „SPORT-FORM“, Fojnica, ul. [etali{te bb, radi isplate duga u iznosu od 17.310,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i

tro{kovima postupka, a sve u roku od osam dana od prijema rje{enja, odustaju}i od naplate potra`ivanja po ranije dozvoljenom sredstvu izvr{enja. Sud je dozvolio predlo`enu promjenu sredstva izvr{enja i donio rje{enje o promjeni koje glasi: Mijenja se sredstvo izvr{enja u dijelu koji se odnosi na dozvoljeno sredstvo izvr{enja na na~in da se umjesto popisa, procjene i prodaje pokretih stvari izvr{enika ODRE\UJE IZVR[ENJE na nekretninama izvr{enika upisanim u k.k. ul.br. 518 (DN 1056), KO Fojnica sa dijelom 1/1 na ime izvr{enika, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom. U ostalom dijelu rje{enje o izvr{enju ostaje neizmijenjeno. Izvr{enje }e sprovesti Op}inski sud u Kiseljaku Obavje{tava se izvr{enik „SPORT-FORM“, Fojnica, ul. [etali{te bb, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz prijedlog za izvr{enje mo`e podi}i u zgradi Suda. STRU^NI SARADNIK Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv navedenog rje{enja izvr{enik mo`e podnijeti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog.

!

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

AJ IAJ
Izbor za Pjesmu Evrovizije 2012

"! 

HEIJE= 0A@HEI = AJE D=AH=
Zvijezda popularne serije “Ljudi s Medisona” Kristina Hendriks (Christina Hendricks) nova je žrtva hakera. Glumica je priznala da su joj nedavno hakirali mobitel i ukrali privatne fotografije. Među njima ima i seksi fotografija polugole Kristine te fotografija koje nenašminkanu glumicu prikazuju u opuštenom izdanju kod kuće. Kristina je informaciju o hakiranju potvrdila putem svog portparola, ali je i demantirala navode da je upravo ona na fotografiji na kojoj se vide gole ženske grudi. Hakiranje i krađa fotografija prijavljeni su policiji i istraga je u toku.

Ukradene joj fotografije

5LA= EL@E AIKđAK 0=HEALK FAIK
Eva Boto pjevat će “Verjamem” Vladimira Grajića Graje
Boto: Nastupa u drugom polufinalu

Sloveniju će na 57. Eurosongu u Azerbejdžanu predstavljati mlada Eva Boto s pjesmom pod nazivom “Verjamem”. Autor kompozicije je Vladimir Grajić Graja i sve su prilike da se zapravo radi o numeri s kojom je Hari Varešanović trebao predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Eurosongu, no u posljednji trenutak odlučeno je da u Baku ide Maya Sar. Grajić, koji je kompozitor pobjedničke evrovizijske pjesme iz 2007. godina “Molitva”, ljetos nam je kazao da pravi kompoziciju za

Harija. Iako je eurosong projekt s Harijem propao, čini se da će Graja svoju

pjesmu ipak predstaviti u Azerbejdžanu. L. S. R.

Mekferson: Nije preboljela Arpada

Hanka Paldum pred koncerte u Domu mladih

Radetić zatvorila reviju

(Foto: AFP)

Čerkezović na pisti Paris Fashion Weeka

MODA Bh. manekenke na Paris Fashion Weeku

,E== E )H= K ’/ELA?DO’ HA=?E==
U prvim redovima sjedili Ališa Kiz, P. Didi, Kanje Vest, Natalija Vodijanova...
u kojim je dominirala cvrena i crna boja zatvorila je Dijana, a pored nje pistom je prošetala još jedna članica tuzlanske agencije “Freestyle” - Amra Čerkezović, ovogodišnja bh. predstavnica na takmičenju za Elite Model Look. - Zaista smo presretni što su se ljepotice iz jedne bh. modne agencije pojavile na svjetskim pistama i čast nam je što je Dijana zatvorila reviju. Na ovoj sedmici mode, za sada, bukirane su samo za “Givenchy”, ali to se može promijeniti. I, naravno, zanimljivo je to da je Amra Čerkezović dobila ponudu da bude novo mlado lice ove prestižne modne kuće - kazao nam je Nihad Smajić, menadžer agencije “Freestyle”. Zanimljivo je da je reviju poznate modne kuće došao pogledati veliki broj svjetski poznatih ličnosti. U prvim redovima, između ostalih, sjedili su Ališa Kiz (Alicia Keys), Natalija Vodijanova (Natalia Vodianova), P. Didi (Diddy), Kanje Vest (Kanye West), Šajn Po (Shyne), Liv Tajler (Tyler), Kesi (Cassie), Ana Vintur (Anna Wintour)... Ad. K.
S pres-konferencije u hotelu “Europa”

Najpoznatija australska manekenka El Mekferson (Elle Macpherson) nikako da pronađe sreću u ljubavi. Nakon dvije godine veze s bogatašem Džefom Soferom (Jeff Soffer) El je odlučila okončati vezu u kojoj nije vidjela budućnost. Odluka je pala u isto vrijeme kad je Arpad Buson (Busson), otac dvojice njenih sinova, obznanio da

-ABAHIFAJI==

Najpoznatija australska manekenka

čeka dijete s glumicom Umom Turman (Thurman). - El nikada u potpunosti nije preboljela Arpada, ali sad će to morati - izjavio je izvor. Veza sa Soferom, kažu njeni prijatelji, nikada nije bila stabilna, nerijetko su prekidali i opet iznova pokušavali biti sretni, ali nije im uspijevalo.

Demofest klub u Banjoj Luci

Nakon što se prošle sedmice pojavila u kreacijama slavnog Đorđa Armanija (Giorgio) na Sedmici mode u Milanu bh. manekenka Dijana Radetić preksinoć je paradirala pistom Paris Fashion Weeka u neobičnoj kolekciji za jesen-zimu 2012./2013. modne kuće “Givenchy” kreatora Rikarda Tisćija (Riccardo Tisci). Reviju gotičkih kreacija

Holivudska glumica Sandra Bulok (Bullock) tuži proizvođača satova “ToyWatch USA”, koji je, navodno, koristio njeno ime za promociju sata ukrašenog dijamantima. Glumica je podnijela tužbu u Santa Moniki u Kaliforniji protiv kompanije jer je iskoristila njeno ime da bi promovirala jedan dijamantni sat iz svoje kolekcije, navodeći da je isti takav sat ranije nosila Bulok. Zvijezda u tužbi, također,

6Kž>= >C @E==JC I=J=
tvrdi da su narušena njena javna prava i traži od suda u Kaliforniji i finansijsku kompenzaciju. Prema navodima u tužbi, Bulok se “neće dobrovoljno pojaviti u štampanim ili drugim medijima za kompaniju ili proizvod ukoliko ih ona pažljivo ne odabere i ako ne vjeruje u kompaniju ili proizvod, osim ako naknada koju ona prima nije srazmjerna s vrijednošću eksploatacije njenog imena”..
Bulok: Želi zaštititi svoje ime

Sandra Bulok protiv američke kompanije

5LA A IFHA = @LEA FHAEAFA ćE
Kraljica sevdaha najavila nastupe 8. i 9. marta
kazan za 20 sati i vjerujem da će ovo biti dvije prelijepe noći o kojima će se dugo pričati. Agencija “New Event”, koja će mi biti podrška u narednim koncertima i snimanju albuma, zajedno s kompanijom “m:tel”, uveliko radi na pripremanju ovog meni veoma bitnog muzičkog događaja - kaže Hanka i dodaje da novi CD planira završiti do kraja ljeta.

(Foto: S. Saletovi})

Savić: Veliko interesovanje

Hanka Paldum u sarajevskom Domu mladih 8. i 9. marta održat će koncerte pod nazivom “Što svaka žena sanja” i povodom toga jučer je u hotelu “Europa” održana pres-konferencija. Osim prve dame bh. estrade, novinarima su se obratili specijalni gosti koncerata - mlada Emina Tufo i turski pjevač Cenk Bosnali. - Početak koncerta je za-

Organizatori su za posjetioce pripremili nekoliko iznenađenja, a sve pripadnice ljepšeg spola koje 8. i 9. marta dođu u Dom mladih dobit će po karanfil. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u uličnoj prodaji u Ferhadiji, na platou Skenderije te u “Marcatoru” u Ložioničkoj ulici i putem portala kupikartu.ba. D. Z.

Massimo Savić održat će koncert u Demofest klubu u Banjoj Luci 29. marta. Kako doznajemo, već sada vlada ogromno interesiranje za ulaznice čija je cijena 15 KM. Massimo je 14. februara u Tvornici kulture u Zagrebu započeo promociju novog studijskog albuma “Dodirni me slučajno”. Osim hita “Iz jednog pogleda”, kritika oc- 

=IIE 5=LEć =IJKF= ' =HJ=

jenjuje da je cjelokupan posljednji album, jedan od najzrelijih do sada, u tri desetljeća dugoj karijeri ovog hrvatskog izvođača. Banjalučka publika imat će priliku čuti i hitove sa studijskog albuma “Sunce se ponovo rađa” live albuma “Massimo sings Sinatra”, ali i mnoge ranije, sada već kultnestihove. V. S.

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

31

32

Utorak 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

SADRŽAJ
VOZILA
32. i 34. strana - Prodaja - Potražnja - Kamioni - Motocikli - Dijelovi i oprema

Automobili Prodaja 
Alfa romeo 2002. god., registr. 06/2012. godine, garažirana, hitno. Tel. 062 190 084 Audi 100 SC, 2.2 benzin, 83. god., istekla registracija, prodajem ili mijenjam za manji auto ili terenca, može i kombi. Tel. 065 880 310 Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi 80, 1.8 benzin, 90. godina registrovan, klima, abs, servo, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 115 Audi 80cc, dizel, 86. god., očuvan, 1.600 KM. Tel. 061 313 088 Audi A3 2004. godina, sport back, 16.000 KM. Tel. 061 775 331 Audi A4 TDI, 96. god, u dobrom stanju, hitno i povoljno, može zamjena za novije uz moju doplatu. Tel. 061 182 151 Audi A4, 1.9 TDI, 96. god. Tel. 061 339 526 Audi A6 2.5 Tdi, 2001., tek reg, 4 nove zimske gume, koža, xenoni, maglenke, senzori, zeder, tempomat, alu felge, fabričko stanje, 17.000 fixno, moguća zamjena. Tel. 061 216 559 Audi A8 quattro 4,2 benzin 1999. god. Crna metalik boja, ful oprema. Tel. 061 143 767 Audi alroad 2.5 TDI 4X4 03. g, Audi A6 1.9 TDI, tiptr. 02. g. Audi A4 1.9 TDI 06. g. lim, Citroen C5 2.0 HDI 09. g, Pasat 1.9 08. g, Golf TDI 07. g, neocarinjeno. Tel. 061 133 050 Audi B4, gp 92., benzin, plin, crne boje. Tel. 062 752 598 Audiji A8 s-line, 2.5 tdi, 2000. god. Boja tamno plava, 17000 KM. Tel. 061 195 569 BMW 525 turbo dizel, 92. g, reg. do 30. 2. 13. Koža, abs, servo, elektro, alu, full oprema, 4.000 - bez zamjene TK. Tel. 061 876 340 BMW 530 D, dizel 3.0, 150 kw, 2004. god., navigacija, ful oprema, bez ulaganja, nove gume, tek registrovan, kobrin alarm, cijena 26.000 KM. Tel. 061 107 285 Bora 1.9 TDI, 2003. god., automatik, 12.300 KM, reg. do 06/ 2012. Tel. 062 600 111 Caddy VW 2002. god., registrovan, dobro stanje, 5.000 KM. Tel. 061 263 910, 062 315 978 Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061 142 418 Citroen pikaso 2,0 hdi, 66 kw, 2001. g. Ful oprema, urađeni servisi, registrovan. Može zamjena. Tel. 061 261 757 Citroen xsara karavan HDI, god 2001., prešla 146.000 km. Servo, centralna, daljinsko, klima. Potrošnja 5,0 l na 100 km. Registrirana, izvršen servis, 6.200 KM. Tel. 061 797 914 Dacia sandero 1.4, benzin, star 2 godine. Prešao 3.200 km. Cijena 10.000,00 KM. Tel. 061 455 381 Dva Cady VW 1.9 D, 2001. g., registrovana, u dobrom stanju, sa kompletom ljeto - zima guma. Cijena 8.500. Tel. 061 486 393 Džip Kia sportag 4x4 motor 2,0 B, god 2001. Prešao samo 63.000 km. Kao nov, nove gume, akumulator, crne boje. Cijena 10.500 KM. Tel. 061 797 914 Džip Kia sportage prodajem 4x4 tdi, garažiran. Sva oprema, cobra, m. lock, garažiran, 2003. g, prešao 98.000 km. Cijena 10.600 KM, Ilidža. Tel. 061 240 008 Džip Nissan xterra 4.0. God. 20 06., 4x4, plin. Full oprema, extra očuvan, met. crna. Cijena 35.000, može zamjena. Hitno. Tel. 061 131 035 Džip Opel frontiera 4x4, 2.3 tdi, tek registrovan, god 93., vlasnik, cijena 5.000, može zamjena za jeftinije. Tel. 061 779 871

TURIZAM
37. strana

TEHNIKA
38. strana - Kompjuteri - Telefoni - Ostalo

NEKRETNINE
34., 35. i 37. strana - Stanovi (izdavanje, prodaja, potražnja, zamjena) - Garaže - Kuće - Zemljišta - Poslovni prostori

GRAĐEVINARSTVO
38. strana

MOJA KUĆA
38. strana - Namještaj - Bijela tehnika - Ostalo

ŽIVOTINJE
38. strana

LITERATURA
38. strana

NAKIT
38. strana

SPORTSKA OPREMA
38. strana

HOBI
38. strana

POSAO
38. i 39. strana

RAZNO
39. i 40. strana - Namještaj - Bijela tehnika - Ostalo

USLUGE
40. str. - Zanatske - Intelektualne - Ostalo 

Fiat punto 1,9 JTD. god. 2001., ful oprema, 5 vrata metalik, registrovan urađen veliki servis. Cijena 5.600 KM. Tel. 061 299 656 Fiat punto 2002. g. 1,2 b. Četvero vrata, crvena boja, klima, el. podizači, siti volan, abs, cd-mp3, registrovan do 9 mjeseca. Hitno 5.000 KM. Tel. 061 507 984 Fiat stilo 1,9 jtd, 2005. god, registrovan, prodaja ili zamjena. Tel. 061 159 249 Ford escort karavan dizel 1991. god. Tek registrovan, 2.000 KM, Sarajevo. Tel. 062 832 602 Ford fiesta 1.8 dizel, 1999. god, 4 vrata, servo, el. pod. Cijena 4.300 KM. Tel. 066 138 608 Ford fiesta 1990. god. Benzin, u odličnom stanju. Tel. 061 108 221 Ford fiesta td 2002. god., 131.000 km prva ruka, servisna knjiga, u odličnom stanju. Plaćeno sve do registracije. Tel. 061 158 784 Ford focus wagon 2008. god, novi model 1.6 ben, 74kw, 1 vlasnik, kupljen u BiH, servisna knjiga, nove gume, 13.500 KM. Tel. 061 173 747 Ford fokus 2002., dizel, ful oprema, limuzina, plava metalik, cijena 7.700 KM. Tel. 061 204 169 Ford Ka prodajem. Tel. 062 940 465 Ford Ka, 1999. g. 1,4 b. Tek registrovan, klima, alu felge, 4.000 KM. Tel. 061 270 729 Ford Ka, 1999. g. 1,4 b. Tek registrovan, klima, alu felge, 4.000 KM. Tel. 062 216 268 Ford kedi kurijer, 1994. god. neregistrovan, 1.200 KM. Tel. 066 188 290 Ford mondeo 1.8 Tdi, 2000. god, limuzina, tamno plava boja, tek registrovan, abs, klima, cijena 5.400 KM. Tel. 061 201 474 Ford siera BBG 16, 1987., u ispravnom stanju i drugog u dijelovima i carinsku ceradu za teretno vozilo dim 5.10 x 2.50 x 1.50m. Tel. 061 417 898 Golf 1, S paket, dizel, 1983. Tel. 062 933 036 Golf 1,6 b automatik, reg bijele boje, god 87. Tel. 063 387 992 Golf 1,9 TD, 93. god, 6.500. Tel. 062 248 629 Golf 1.9 tdi 1999., plava boja, 2 vrata, alarm, klima, Kiseljak, 8.300 KM. Tel. 061 256 538 Golf 1986. turbo dizel 1.6, crni, 2 vrata, garažiran. Tel. 065 684 987 Golf 2 u dobrom voz stanju, god 1989. Tel. 061 974 463 Golf 2 u dobrom voz stanju, god. 1987., cijena 2.200 KM. Žena vlasnik 15 god. Tel. 061 623 715 Golf 2, 1.3 benzin. Registrovan do 09. 2012. Tel. 062 118 359 Golf 2, 1.6 dizel, 1988. god. Tek registrovan, 4 vrata, tamno plave boje, fixno 2.500 KM. Tel. 061 538 382 Golf 2, 1.6, 1991. god., 5 vrata, bijeli, šiber, tek registrovan, dobro stanje, cijena 2.850 KM. Tel. 066 722 932 Golf 2, 87. g., registrovan do 08. 12. Tel. 062 002 013 Golf 2, benzin 1.6, 1986. godina, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 566 689 Golf 3 tdi, 97. god, 110 ks, 5 vrata. Rikaro sjedišta s grijanjem. El retrevizori. Daljinsko zaključavanje. Tel. 063 003 005 Golf 3, 1.4, reg. do januara 2013., troja vrata, crvena boja, alarm, daljinsko zaključavanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 325 899 Golf 4 1.9 tdi 2001. god. Digitalna klima, abs, esp, 4 airbaga, board kompjuter, električni paket, grijanje sjedišta, pranje farova. Tel. 061 833 257 Golf 4 karavan tdi 2000. godina sa dosta opreme, ekstra stanje, sve plaćeno do registracije 7.500 KM. Tel. 062 530 601 Golf 4 karavan, metalik siva, prva ruka uvoz iz Njemačke, navigacija, digitalna klima, bord kompjuter, 2001. god. kraj. Cijena do registracije 9.300 KM. Tel. 061 201 096 Golf 4 TDI karavan. Godina 2004. Prešao 183.000, servisna knjiga, klima full oprema, plaćena carina i PDV. Extra stanje. Cijena 11.200 KM. Tel. 062 288 092 

Golf 4 TDI, 2001. god, bijeli, karavan, 66 kw, klima, plaćeno sve do reg, cijena 8.000 KM. Tel. 063 902 618 Golf 4 tdi, 2001. god, bijeli, karavan, klima, abs..., cijena 8.000 KM, fabia 1.4.tdi, 2004. god, limuzina, full oprema, plaćeno sve do reg., cijena 8.900 KM. Tel. 063 902 618 Golf 4, 1.9 tdi, 74 kw, karavan, zelena metalik boja, ful oprema, tek uvezen i registrovan 2002. g., nove gume, ekstra stanje, 10.300. Tel. 063 894 638 Golf 4, karavan, 1.9 tdi, crveno i, 2006. god, reg do 21. 07. 2012. Klima, airbag, zeder, komplet zimskih guma sa felgama. Tel. 061 212 829 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god, klima, tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf IV 1.9 TDI, 110ks, metalik crvena, kraj 2001., reg. do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 745 982 Golf trojka dizel karavan sa kli mom 96. godina. Tel. 062 903 604 Grand Cherokee 3.7 benzin god. 2005 4x4 registrovan nove gume, može i zamjena za manje auto. Tel. 061 198 046 Hyundai elantra 2001., dizel, 4 vrata, registrovana, u dobrom stanju, 5.200 KM. Tel. 061 208 177 Jetta 2 td hitno, reg. do kraja god. U dobrom stanju, MP3 Sony muzika. Tel. 061 517 709 Jugo, istekla registracija, u voznom stanju. Tel. 061 917 093 Kadet suza dizel 89. god. Reg. do 14. 3. 2012., u dobrom stanju, 600 KM. Tel. 061 549 127 Laguna 1.9 dci, 2005., expression, servisna, nove gume, kupljena nova u Sarajevu, prešla 95 hkm, siva, reg 7/12., dig klima, 12.300 KM. Tel. 061 256 538 Mazda 2 proizvedena 8. 2003. dizel 1.4 dci, mini ven potrošnja po papirima na100 km grad 5.4 l otvoreni put 3.5 l, registrovan, 8 guma, 11.600 KM bez ulaganja. Tel. 033 541 897 Mazda 3, 1.6 TDI, 2006. god., siva, ful oprema. Tel. 061 347 549 Mazda 323, 13 u dobrom stanju, reg do 9. 2012., povoljno. Tel. 062 332 603 Megane 2003. Bordo met, 2 vrata, benzin, ful, extra, klima, reg do 9/12., veliki s, 7.700. Tel. 061 256 538 Megane 2007., 2 vrata, dizel, extra, klima, 10.800. Tel. 061 256 538 Merc. 190 D. God 85. Extra stanje. Reg. 07. 12 gume nove. Domaće table. Svjetlo plava metalik. Tel. 061 736 074 Mercedes 124 - 250 dizel. Star, ali odličan, Mostar. Tel. 063 530 789 Mercedes 124 300 D, 1988. god. Registrovan jul 2012., 80 kw, odlično stanje. Tel. 061 180 386 Mercedes 124 300 D, 1988. godina, 80 KW, metalik plavi, reg. do 14. 07. 2012. Odlično stanje. Tel. 061 180 386 Mercedes 200 cdi, god. 2003. Tel. 062 903 604 Mercedes 230 E prodajem ili mijenjam za Reno kango putnički. Tel. 061 137 743 Mercedes 300 D, 1985. god, 124 tipa, siv bez marke ulaganja, kao nov, fabrička boja, prva ruka, 190.000 km. reg do 23. 10. 2012. Sarajevo, cijena 5.800 KM. Tel. 061 201 096 Mercedes 300D, 1985. god 124 tipa, siv, bez marke ulaganja, 190.000 km. Tri fabrička ključa, reg. do. 23. 10. 2012., Sarajevo, cijena 5.800 KM. Tel. 061 512 738 Mercedes A klasa, 99. godište, prešao 90.000. Tel. 061 502 149 Mercedes A170 dizel, 12/2000., registrovan do 10/2012., u extra stanju. Tel. 063 829 952 Mercedes B klase CDI 180. Tel. 061 170 949 Mercedes c 220 cdi, kraj 2004., modificirani, avantgard, full oprema, kao nov. Cijena fix 25.000. Tel. 062 399 608 

Mercedes C220 GP 1995., metalik zeleni, ful oprema osim kože, Sarajevo. Tel. 065 088 151 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. modifikovani model, full oprema, automatik tiptronik, registrovan, full kasko, 36.500 KM. Hitno. Tel. 061 435 734 Mercedes E 220 D garažiran, u izvrsnom stanju, servisiran u ovlaštenom servisu. Tel. 061 477 357 Mercedes E 270 CDI avangard, rek registrovan, full oprema, moguća zamjena. Tel. 065 924 066 Mercedes e220 cdi, god 2006., met siva, ful oprema, cijena 23.000. Tel. 062 662 790 Mini Moris (mini one 55 KW), potpuno nov. Tel. 062 164 792 Mini One potpuno nov 1,6 benzin. Sva oprema osim klime. Tel. 062 164 792, 036 754 484 Nisan almera tino povoljno prodajem 2001. godište. Tel. 061 170 949 Nisan primera god 2002., prešla 113.000, ABS, centralna, daljinsko, automatska klima, nove gume. Cijena 7.500 KM. Tel. 061 797 914 Omega 2.0 plin reg, Uno 1.3 a 87 reg, Tojota starlet 1.0b reg, moguća zamjena. Tel. 063 459 893 Opel astra 1,7 dti 2003. 5 vrata, klimatronic, ksenoni, pranje farova i druga oprema. Svi servisi urađeni. Ekstra stanje. Tel. 062 334 499 Opel astra 1.7 dti, god. 2001. Cijena 7.300. Tel. 061 043 957 Opel corsa 1.0 benzin, plava metalic, 1999. god, 4 vrata, registrovan 8. 12., 3.600 KM. Tel. 061 397 394 Opel corsa c 1.0 benzin, 2002. god, crna. Tel. 061 590 299 Opel suza 89. god, 1.6 dizel, reg. do 14. 03. U solidnom stanju, 600 KM. Tel. 062 848 052 Pasat 1.9 tdi (di) crveno pumpa dizna, godina 2000., uvoz iz Njemačke, crni, u fabričkom stanju, ful oprema, alu felge, xenon svjetla, cijena 11.500 KM. Tel. 061 062 111 Pasat 2003. g. TDI, ful oprema, 12.500 KM, cijena fiksna. Tel. 061 531 816 Pasat 6, 1.9 TDi, 2005. godina, ful oprema, registrovan, sivi metalik. Može zamjena za VW golf 5 ili 6. Tel. 061 181 953 Pasat karavan GL 1.8 benzin, 90 konja, 94. godina, njemačkih tablica, cijena 1.300 eura. Tel. 039 670 409 Pasat limuzina 99. god. 1,9 TDi, 81kw, metalik boja, klima, al. felge, multi lock, reg do 12/2012., 8.600 KM. Tel. 061 161 355 Peugeot 307 dizel, 2002. god. limuzina, 5 vrata, digitalna klima, u odličnom stanju. Uvezen, sve plaćeno do registracije. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 156 652 Peugeot 307, 2.0 hdi, 90 ks, 2004. god., 98.000 km, 1. vlasnik, full oprema. Tel. 061 108 366 Pežo 106, 2003. g. 1.1, 2 vr, metalik crveni, prva reg. u BiH, nema klimu u dobrom je stanju. Cijena 4.300 KM. Ze-Do kanton. Tel. 066 440 826 Pežo 205, 91. godina. Tel. 061 338 893 Polo 1.4 B, 1997. god., 4 vrata, zeleni metalik, ful oprema, u odličnom stanju. Tel. 061 223 084 Polo 1.4 dizel, 94. god, crna boja, registrovan do 4. mjeseca. Cijena 2.200. Tel. 063 360 114 R4, 1988. reg. do 8 mjeseca. Odlično stanje. Tel. 061 172 165 Renault clio II, 1.5 dci, 2002., 139.500, reg. do 25. 12. 2012., 6.500 KM. Tel. 061 553 247 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretni, cijena 5.700 KM. Ocarinjen. Tel. 062 536 237 Renault kangoo 1.5 dci, teretni, god. 2003., cijena 6.000 KM. Tel. 061 043 957 Renault kangoo 2004. g. 1.5 dci, 70 ks, plavi metalik kedi vožen kao putnički, ekstra oprema, svi servisi u s. knjizi urađeni u Renou, strane table, kao nov, Hitno. Tel. 061 761 812 

Renault megane 1.4, 16v, 1999. g., 95 ks, 151.500 km. Servo, abs, el. prozori i retrovizori, alu - felge, maglenke, registr. do 10/2012., 5.500 KM. Tel. 061 616 752 Reno 5, 85. g. Registrovan, alarm, daljinsko zaključavanje, 900 KM, u zamjeni 1.100 KM. Tel. 061 788 076 Reno clio 1.2, septembar 2005., 125.000 km, cijena 6.900 KM. Tel. 061 167 230 Reno laguna 1.9 dci, 2003. god., klima, ABS, servo, ESP, alu felge, elektro paket. Tel. 062 814 399 Reno megan, motor 1.4 ben god 2007., prvi vlasnik, 7.000 eura. Tel. 061 170 319 Sab stranac, reg; Mazda neregi ili mijenjam. Tel. 063 459 893 Scenic 1.9 dci, 2007., extra privilege oprema, servisna koža, veliki servis, navigacija, naslonjač za ruku, klima, 14.900 KM. Tel. 061 256 538 Seat cordoba 19 sdi, 2002., tek reg istrovan, kao nov. Tel. 061 135 547 Smart fortune, dizel 2003., prešao 100.000 km, 0,8 CDi, u odličnom stanju, registrovan do decembra 2012. Tel. 061 130 649 Škoda fabia 1.9 tdi, 2000. god, 7.500 KM; Fabia 1.9 sdi, 7.300 KM, 2001. god; Oktavia 1.9 tdi, 2001., 9.700 uvoz. Tel. 061 205 098 Škoda fabia 2003. hitno, 1.2, 110.000, benzin, klima, tek registrovana, zimske i ljetne gume, vazdušni jastuk, abs, esp, kupljena u Asi, fixno 7.500 KM. Tel. 062 521 844 Škoda favorit, cijena povoljna, registrovana do avgusta 2012. godine. Tel. 061 701 363 Škoda felicia karavan 1,6 benzin 97. god. Reg. do 26. 10. 2012. god. Cijena 3.000 KM. Tel. 062 115 002 Škoda octavia 1.9 TDI, godina 2004., kupljen i servisiran u Asi, prva ruka, garažirana, metalik crna, servisna knjiga, bez ulaganja. Tel. 061 745 982 Škoda octavia tour 1.9 TDi, 2009. god., prešla 33.000 km, crna met., reg, kasko, alarm. Tel. 061 812 411 Škoda octavia tour 1.9 TDI, 90 KS, 12. 2009., tek registrovana, prešla 18.500 km, cijena 19.800 KM. Tel. 061 101 899 Tatu indica 2002. g. 1.4 dizel, bordo, klima, servo, 4.500 KM. Tel. 061 375 972 Toyota corolla 2006., 1.8 T benzin, reg do 07. 2012., 13.700 KM. Tel. 062 600 111 Toyota rav 4, benzinac, Amerikanac, plava metalik, 2008. godina, 29.900 KM. Tel. 061 795 449 Vento 1997. god, dizel, metalik zeleni, cijena po dogovoru. Tel. 061 186 082 Volvo S40, 2.0 dizel, 2005. godina, cijena po dogovoru. Tel. 062 915 899 VW Jetta VR6, 2001. god., automatik, benzin, ocarinjena, povoljno. Tel. 062 600 111 VW pasat 2.0 tdi, god. 2005., 103 kw, klima, navi, itd. Cijena 19.500 KM. Tel. 062 536 237 VW touareg 2005. god., TDI, tek uvezen. Tel. 061 775 331

Potražnja 
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 128-1ze 

Kupujem auta na stranim tablama, može i neregistrovana vozila, zvati svaki dan od 11 do 23. Tel. 061 554 351 Kupujem auta svih vrsta, može i mlađe godište, kao i kombi. Tel. 061 903 336 Kupujem golf 2 dizel 5 vrata godišta 89., 90., 91. Sa urednim papirima. Tel. 061 133 543 Kupujem golf dizel, može sa oš tećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

33

34

Utorak 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 

Kupujem havarisana vozila, dolazim na adresu. Tel. 061 848 254 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. Tel. 063 459 893 Kupujem sve vrste automobila za dijelova do oko 300 KM. Prednost imaju Mostar i okolina. Tel. 061 308 370 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna, Sarajevo. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila manje vrijednosti. Dolazim na adresu, SBK. Kraće karakteristike o vozilu obavezno s cijenom slati putem poruke. Tel. 063 126 648 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu slati putem poruke (motor, godište, registracija, cijena). Dolazim na adresu, SBK. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite, brza keš isplata. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Kamioni 
MB Atego 815, 2004. god, 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes vito 108 cdi, teretni, god. 2000. Cijena 8.000 KM. Tel. 061 043 957 Prodajem kombi Ford tranzit putnički, dizel, 1991. god. Reg. do jula 2012. Tel. 033 537 622 Prodajem kombi Iveco 35/12. dely inter culer 97. god. Registrovan do 14. 07. 2012. nove gume, nov akumulator, vozi B kategorija. Cijena po dogovoru. Tel. 061 811 115 Prodajem kombi reno trafik 92. g. putnički, benzin plin sa atestom, mjesec reg., 800 eura. Brčko. Tel. 065 397 278 Prodajem teretni kombi Hyndai H-1, 2006. godište. Prešao 11.000 km, 2.5 TDI sa dosta opreme. Nosivost 1.100 kg. Povoljno. Tel. 061 171 998 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 1999. god. 1+8 registrovan povoljno. Tel. 061 141 292 T2 kombi, 1.6 td, 51 kw, 88. g, cijena 4.500 KM. Tel. 061 502 598 VW transporter 2.5 tdi putnički 8+1, god. 2003., 65 kw, cijena 16.500 KM. Tel. 061 043 957 

Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja na autu. Tel. 063 459 893 Prodajem auto dijelove za Ladu. Tel. 061 917 093 Prodajem auto zvučnik Eurotec po super povoljnoj cijeni. Tel. 061 218 870 Prodajem dijelove za Opel frontieru 2,2 DTI, 2000. god. Motor limarija i ostali dijelovi posebno. Tel. 062 279 743 Prodajem djelove za Fiat punto 98. g., 1.1 benzin. Tel. 061 319 517 Prodajem djelove za golf 2. Tel. 061 673 483 Prodajem karburator za Golf 2 ben zinac 1.6 komplet. Tel. 061 351 513 Prodajem komplet mjenjač i al naser za kombi T2. Tel. 061 146 916 Prodajem kosilicu IMT 506 sa svim priključcima (freza i kosilica) + jedna u dijelovima, hitno 1.600 KM. Tel. 061 685 324 Prodajem ljetne auto gume Du nlop, 2 sezone korištene, u vrlo dobrom stanju, 80 KM. Tel. 063 294 412 Prodajem motor 1,6 benzin kom pletan za Audi A4, 95. godište, prsa sa hladnjakom i auspuh, cijena po dogovoru. Tel. 063 339 491 Prodajem motor za Audi 80 cc, 1.6 dizel, sa papirima, Sarajevo. Tel. 061 521 395 Prodajem nov originalni desni far za Volvo S40, 2003. g. 120 KM. Tel. 062 349 807 Prodajem od nove Opel astre nove AL-felge 5x16 cola sa Continetal ljetnim gumama 205-55-16, odlično stanje, 650 KM. Tel. 061 173 947 Prodajem polovne gume: 19565-15 m+s Continental 45 KM, 19570-15c, Goodyear 60 KM, 205-65-16c Continental 75 KM, 205-65-15c goodyear 75 KM. Tel. 065 282 651 Prodajem za golfa 2, 3, 4 alnaser, alternator i za ostala vozila. Može i montaža. Tel. 033 531 996, 062 693 470 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 Vozači, ako ne možete upaliti vozilo, imam brzi punjač za akumulator (za 15 minuta napuni akumulator). Tel. 033 531 996, 062 693 470

Stanovi Izdavanje 
MARIJIN DVOR, izdajem mali dvosoban stan 40 m2, stambena zgrada, potpuno namješten, kablovska, internet, 380 KM. Tel. 061 92 31 92. 3502-1Ndž

Motocikli 
Hitno prodajem motocikl skuter Aprilia talmacsi met. plavi 2009. god., izvrsno stanje, servisiran, 3.000 KM. Tel. 061 534 221 Prodajem Apn 6, 1982. godište, uredni papiri, cijena 300 maraka. Nalazim se u Orašju. Tel. 062 310 300 Prodajem motocikl Kawasaki 650 cijena po dogovoru. Tel. 061 619 983 

Četverosoban prazan stan u novijoj zgradi do Islamskog fakulteta, Baščaršija, 700 KM. Tel. 061 897 947 Četverosoban stan na Ciglanama, 105m2. Zvati iza 21h. Tel. 061 137 904, 033 485 124 Djevojkama stan opremljen, veš mašina, klima, plinsko grijanje, blind vrata, nova kuhinja, kablovska, internet, Grbavica 3. sprat, 350 KM. Tel. 061 350 607 Dupleks kuće, trosoban stan ce nt. grijanje, garaža, poseban ulaz. Tel. 612 526 Dva trosobna stana sa grijanjem za studente i zaposlena lica. Tel. 062 294 556, 033 512 204 Dvije namještene sobe za dvije studentice sa upotrebom kuhinje i kupatila poseban ulaz. Tel. 061 224 667, 062 546 153 Dvoiposoban namješten stan sa centralnim grijanjem, Dobrinja 5. Tel. 061 749 886 Dvoiposoban polunamješten stan na Vojničkom polju. Tel. 061 337 500 Dvoiposoban stan, etažno centralno grijanje, kablovska televizija. Tel. 033 238 408, 063 165 119 Dvosoban namješten stan 60m2 prvi sprat na Dobrinji C5, 400 KM. Tel. 062 169 040 Dvosoban namješten stan Bjelave, 400 KM + režije, studentima. Tel. 062 876 972 Dvosoban namješten stan na duži period, Grbavica - Kovačići. Privatna kuća. Tel. 033 217 535 Dvosoban namješten stan u Butmiru. Tel. 062 468 461 Dvosoban namješten stan, Alipašino A faza, II sprat, za 3 studenta, cijena 390 KM + režija, kablovska, internet. Tel. 066 659 872, 061 550 869 Dvosoban namješten stan, sa centralnim grijanjem, Hrasno. Tel. 061 712 737 Dvosoban prazan stan, 200 maraka, Trg ZAVNOBiH-a 22. Tel. 062 607 762 Dvosoban stan 60 m2, prvi sprat, polunamješten do Merkatora na Dobrinji C5, 500 KM. Tel. 061 897 947 Dvosoban stan na Bjelavama. Cijena 400 KM. Tel. 061 219 629 Dvosoban stan na Logavini. Tel. 061 245 900 Dvosoban stan sa centralnim grijanjem, blizu Kliničkog centra, studenticama. Tel. 061 172 690 Dvosoban stan u Otesu, nenamješten. Tel. 062 737 192 For rent Ilidža. Tel. 061 288 939 Garsonjeru izdajem namještenu, plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 Garsonjeru lijepo adaptiranu, namještenu (21 m2). Ulica Čobanija broj 9, kod Fakulteta političkih nauka. Cijena 450 KM. Tel. 061 204 049 Garsonjeru na Alifakovcu, na mještena, poseban ulaz. Tel. 061 809 763 Garsonjeru na Čaršiji, kirija 200 KM. Tel. 062 216 604 Garsonjeru na Otoci zaposlenoj ženskoj osobi. Tel. 033 651 457 Garsonjeru namještenu na Ot oci, 250 KM. Tel. 062 727 914 Garsonjeru namještenu sa centralnim grijanjem studentima. Tel. 062 703 544 Grbavica, izdajem na duži period potpuno namješten dvioposoban stan. Centralno grijanje, sigurnosna vrata, garaža po potrebi. Tel. 062 615 062, 062 546 245 Grbavica, jedoiposoban namješten stan kod “Kapućina”, 300 KM plus režije. Tel. 065 786 020 Hrasno, namješten dvosoban stan ozbiljnim zaposlenim osobama, 450 KM. Tel. 061 244 234 Hrasno, Olovska 162. Izdajem namještenu garsonjeru u kući sa 2 ležaja. Cijena 220 KM sa režijom plus struja. Tel. 061 862 730 Ilidža stanove, 50 m2, 60 m2, 67 m2, 70 m2, 47 m2, od 250 do 650 KM. Tel. 061 288 939 Ilidža, Lužani 350 KM dvosoban namješten stan u zgradi. Tel. 061 142 704 

Izdaje se dvoiposoban namješten stan sa C. G. u neboderu kod Šumarskog fakulteta, Grbavica 1. Cijena 400 KM + režija. Tel. 065 437 799. 8375-1tt

Dijelovi i oprema 
Auto dijelovi za vozila Opel astra, korsa, tigra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Autostakla, šoferšajbe sa ugradnjom, bočna stakla, retrovizori, reparacija oštećenja. Garancija na rad 5 god. Tel. 062 735 608 Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534 343 Kupujem lijevi prednji blatobran i poklopac od goriva za Reno Scenic 2000 god. Tel. 061 719 786 Nosači skija sa ključem za Audi 80 jaje, fiksno 80 KM. Tel. 061 102 062 

Aerodromsko naselje, jednosoban namješten stan, klima, pp vrata (zvati iza 12 sati). Tel. 062 333 529 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. Cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261 Apartman 50 m2, tek izgrađen, klima, kablovska, bežični internet, garaža, namješten. Cijena po dogovoru. Mostar, iznad željezničke stanice. Tel. 061 485 325 Blizu fakulteta namještena soba, centralno grij., kuhinja, kupatilo, TV, internet, sa režijama 130 KM, za studente. Sarajevo. Tel. 061 244 181 Centar, dvosoban namješten stan kod Katedrale i na Grbavici 500 KM. Tel. 061 142 704 Centar, kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 

Jednoiposoban stan na Alipašinom Polju, kod RTV doma. Tel. 061 156 340 Jednokrevetnu sobu ženskoj os obi na Mejtašu. Tel. 061 200 363 Jednosoban ili garsonjeru nam ješteno, povoljno, Gornja Breka 61. Tel. 062 213 696 Jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 063 997 519 Jednosoban namješten stan na Višnjiku. Cijena 350 KM. Tel. 061 172 852 Jednosoban namješten stan sa grijanjem. Tel. 062 056 031 Jednosoban namješten stan studenticama i zaposlenim ženama na Kobiljoj Glavi na pošti. Tel. 061 598 190 Jednosoban namješten stan, Alip. polje, A faza, studenticama. Tel. 061 157 571 Jednosoban stan Grbavica, ekstra uređen. Tel. 061 722 593 Jednosoban stan kod Druge gimnazije namješten. Tel. 062 521 696 Jednosoban stan u zgradi, Otes - Ilidža. Tel. 062 280 679 Jednosoban stan, namješten, ulaz poseban, centralno grijanje, Bistrik. Tel. 537 240 Kovači, fina garsonjera u novijoj zgradi na duži period, 300 KM. Tel. 061 522 190 Kuća 100 m2, četiri sobe u Nedžarićima, 300 KM plus struja i voda. Tel. 061 369 386 Kuću na Skenderiji, kompletno adaptirana i luksuzno namještena, 2.200 KM mjesečno plus režije. Tel. 061 510 964 Kuću u Rajlovcu - Zabrđe za stanovanje, novogradnja, povoljno. Tel. 061 708 617 Lijepo namješten dvosoban stan u privatnoj kući na spratu. Kablovska i internet. Nema parking prostora, 200 KM. Ul. Milinkladska 149-a, Hrasno. Tel. 061 309 338 Lijepo opremljen apartman 70 m2 u blizini OHR-a. Isključivo strancima. Apartman se izdaje na duži vremenski period. Tel. 061 244 766 Luksuzno namješten stan 150 kv. Džakuzi, kamin, tri terase, u Boljakovom Potoku na raskršću, povoljno. Tel. 062 727 914 M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM. Tel. 061 510 964 Malta, dvosoban namješten stan 54 m2, 3. sprat - hitno. Tel. 061 493 323 Marijin Dvor 90 m2, ekskluziva, namješten 700 KM. Tel. 061 522 190 Marijin Dvor, dvosoban potpuno opremljen stan, 4. sprat. Tel. 061 221 003 Moderan dvosoban stan kod Unitika 600 KM, dvosoban Otoka 450 KM, dvosoban Čobanija 500 KM, Grbavica šoping dvosoban, etažno 400 KM. Tel. 062 677 488 Mostar - Zalik, jednosoban namješten stan kod trgovačkog centra. Tel. 061 386 037 Mostar, jednosoban namješten stan, 150 m od starog mosta. Tel. 062 992 004 Namješten dvosoban stan na Mojmilu, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976, 061 147 067 Namješten dvosoban stan sa grijanjem. Tel. 033 613 832, 062 277 758 Namješten dvosoban stan u privatnoj kući. Kablovska i internet. Nema parkinga. Hrasno. Tel. 061 309 338 Namješten dvosoban stan, cent grijanje, pri kuća, parking, TV kab, ul. B. Nušića, 300 KM, Nedžarići. Tel. 062 766 025 Namješten jednosoban stan Al. Polje, A faza, kod pijace, studenticama. Tel. 061 157 571 Namješten jednosoban stan u zgradi, drugi sprat, ul. Radnička Zagrebačka, Grbavica. Blizina kampusa fakulteta i OHR-a. Tel. 061 215 123 Namješten jednosoban stan, donji Velešići. Tel. 061 803 662 

Namješten jednosoban stan, Ilidža, strogi centar. Tel. 062 114 924 Namješten jednosoban stan, privatna kuća, Boljakov potok. Tel. 062 158 101 Namješten sprat kuće sa grijanjem, Sokolović Kolonija, isk. Turcima. Tel. 061 160 970 Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez. i kablovska, jednokr. sobe 105 KM, iznad FDS-a, R. Fehima Spahe. Tel. 653 628 Namješten stan 44 m2, zaposlenom bračnom paru, privatna kuća, sve odvojeno, KB - TV, parking, 220 KM + režije, Kenana Demirovića 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616 136 Namješten stan 45 m. kvadratnih cent. grijanje iznad Skenderije. Tel. 033 666 764 Namješten stan djevojkama. Tel. 061 228 061 Namješten stan djevojkama. Tel. 061 260 059 Namješten stan na Grbavici, 500 KM, nije fiksno. Tel. 062 008 931 Namješten stan studentima ili paru bez djece u privatnoj kući, poseban ulaz, blizina studentskih domova Bjelave. Tel. 061 809 706 Namješten stan u Nedž arićima. Tel. 061 221 706 Namješten stan, c. grijanje, poseban ulaz, može i prenočište. Tel. 070 241 258 Namješten stan, poseban ulaz, lok Podhrastovi. Tel. 033 232 138 Namještena garsonjera u ulici Prvomajska kod MUP-a N. Grad. Tel. 062 146 935 Namješteni stanovi Otoka 64 m2, Centar 100 m2. Tel. 061 375 787 Namještenu dvokrevetnu sobu, povoljno, ul. Porodice Ribar 65. Tel. 525 098, 066 348 625 Namještenu sobu u ul. Asima Ferhatovića 18. Tel. 061 106 584 Namještenu sobu. Tel. 521 618, 061 529 838 Pofalići 36 m2, 350 KM, 100 metara od tramvaja. Tel. 061 288 939 Polunamješten stan 72 kvadrata visoko prizemlje A. Polje B faza, renoviran, mogu i studentice. Tel. 061 156 836 Potpuno namješten stan na Socijalnom, kod Merkatora, ulica Igmanska na drugom spratu. Tel. 066 544 876 Potpuno namješten stan u B. Potoku kod Elektrotehničke škole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Povoljno u strogom centru, namještena soba sa grijanjem i upotrebom kuhinje, blizu Pravnog fakulteta. Tel. 033 201 477 Prazan dvosoban stan Hrasno brdo. Tel. 061 245 583 Prazan jednosoban stan u Pofalićima. Tel. 061 203 740 Prazan renoviran stan, I sprat, Grbavica, Splitska 67. Tel. 061 147 108 Prazan stan u privatnoj kući. Tel. 033 467 687 Radnička 104, izdajem dvosoban namješten stan. Tel. 061 311 961 Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 061 462 317 Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061 360 084 Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200 KM. Tel. 061 510 964 Sobu djevojci, Grbavica, grijanje na struju, 100 KM. Tel. 062 967 609 Sobu i kuhinju, c. grijanje, pose. ulaz, može i prenočište. Tel. 070 241 258 Sobu sa centralnim grijanjem kod Merkatora zaposlenom, ozbiljnom muškarcu, N. Sarajevo. Tel. 659 895, 063 762 092 Sobu studentici kod Šumarskog fakulteta. Tel. 062 724 761 Sokolović K. - izdajem trosoban namješten sa grijanjem za studente i zaposlene. Tel. 062 294 556 

Solidan dvosoban stan na Vracama, Tranzit. Parking, dvorište. Tel. 062 117 995 Stan 40 kvadrata, 2. sprat, Če ngić Vila, blizu tramvajske stanice. Tel. 062 752 598 Stan 40 m2 na Bistriku, 150 KM. Tel. 061 215 335 Stan 70 m2 namješten, TV kablovska, internet, alarm, grijanje, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Stan Branilaca Šipa, 1. sprat, dvosoban, sve novo, 600 KM, Antuna Hangija, 60 m2, 3. sprat, poluoprem, 450 KM, Titova, iznad Parkuše, 2. sprat 70 m2. Tel. 066 995 944 Stan dvjema studenticama na Koševu. Tel. 061 219 452 Stan dvosoban, sve odvojeno, namješten, osobama bez auta, Aneks. Tel. 647 362 Stan ekstra opremljen, Mojmilo, u zgradi, 60 m2, u prizemlju, 400 KM mjesec. Tel. 062 780 752 Stan Hamdije Kreševljakovića, 4. sprat, 50m2, 450 KM. Poslovni pr, Vrbanjuša, 100m2, 1.000 KM. Posl. pr. Hrasno, 260 m2, 5spr, sve novo. Tel. 066 995 944 Stan kod Narodnog pozorista. Ul. Kulovića. Tel. 061 275 666 Stan na Čengić Vili, blizu Mer kura 54 m2, useljiv odmah, porodici ili studentima. Tel. 062 713 256 Stan na Grbavici, privatna kuća, studenticama. Tel. 063 459 893 Stan namješten kod Peny plusa, Nedžarići. Tel. 062 762 258 Stan okolica Mercatora u Novom Sarajevu. Namješten ili prazan. Tel. 062 971 484 Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Stan polunamješten. Pijačna. Tel. 061 866 705 Stan povoljno na duži period, N. Grad. Tel. 061 789 728 Stan Semira Frašte 60m2, 8. sprat, dvosoban, 400 KM. Poslovni pr. 100 m2, 70 ari placa, luksuzno nekorišteno, sve novo, Rakovička cesta, Gladno polje. Tel. 066 995 944 Stan u centru grada, cijena povoljna. Tel. 061 504 476, 033 205 825 Stan u Hrasnici 61 m2, D. Paše Bajazidagića br. 6, cijena po dogovoru. Tel. 061 746 462 Stan u privatnoj kući, pos ulaz, plin, garaža. Tel. 061 488 763 Stan u zgradi 55 m2, polunamješten, Švrakino kod Merkatora, 250 KM. Tel. 061 522 190 Studenticama izdajem namješten stan sa centralnim grijanjem i posebnim ulazom. Tel. 033 203 761 Trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem, studenticama. Stan se nalazi na Otoci, preko puta Merkura. Tel. 061 929 192 Trosoban namješten stan, bl ind vrata, 2 kupatila, cen. grijanje studenti. Tel. 061 150 902 Trosoban stan na spratu, u Butmiru. Tel. 061 323 358 Vijećnica, dvosoban extra renoviran i namješten. Tel. 061 493 323

Prodaja 
A. Buće, Sarajevo, dvosoban stan, 54 m2, prvi sprat, novija gradnja, cijena po dogovoru. Tel. 061 204 892 A. Polje, C faza 48 m2; Geteova 11/16. Tel. 061 106 562 A. Polje, C faza, prodajem dvosoban stan 55 m2 odličnog i funkcionalnog rasporeda, u izvrsnom stanju bez potrebnih dodatnih ulaganja. Tel. 061 312 446 A. Polje, S. Frašte 78 m2/lll, Trg solidarnosti 47 m2 + 3 m2/VII, oba u odličnom stanju. Tel. 061 350 682 A. Polje, S. Frašte 78 m2/lll, Trg Solidarnosti 47 m2 + 3 m2/VII, oba u odličnom stanju. Tel. 062 183 314 Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Alibega Firduza, 29 m2, Švrakino, prizemlje, 35.000 KM, fiksno. Tel. 066 772 002

Dnevni avaz utorak 6. mart/o`ujak 2012. 35 

Apartman na Bjelašnici novogradnja 2. spr, ima lift, sa stvarima, 41 m2 + balkon, podrum 122.000 KM. Tel. 065 819 136 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i kvalitetno adaptiran, etažno grijanje, 110.000 KM. Tel. 061 510 964 Breka, stan 87 m2 i garaža, kompletno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 558 932 Centar, Breka, prodajem dva stana 50 kvadrata novogradnja namješteni. Tel. 062 824 400 Centar, Čekaluša čikma, 2. sprat, dvosoban, 64 m2, prodajem, cijena po dogovoru. Tel. 061 833 347 Centar, Jadranska 5, stan veličine 40 m2. Tel. 062 449 978 Centar, Kromolj, novogradnja, prodajem trosoban stan 87 kvadrata, velika terasa sa parkingom. Tel. 062 824 400 Centar, Marijin Dvor, prodajem trosoban stan 72 kvadrata, izuzetno dobar raspored. Tel. 062 824 400 Centar, prodajem stan, 27 m2. Tel. 061 359 728 Centar, stan Mejtaš manji dvosoban 42m2 sa dodatnom uređenom prostorijom od 15 m2, renovirano, parking, vl. 1/1 povoljno. Tel. 061 571 199 Centar, ul. Avde Jabučice, 67 m2, potrebna adaptacija, u obzir dolazi zamjena za manji. Tel. 061 838 707 Č. Vila, 2. sprat, 40 m2, Otoka 71 m2, 1. sprat, Brnjaci, kuća + 3 duluma zemlje, 50.000 KM. Tel. 063 585 902 Č. Vila, 40 m2/ll. Tel. 061 350 682 Čengić Vila dvoiposoban 63 m, drugi sprat adaptiran, 1.800 KM/m2. Tel. 061 522 190 Devastirani Otoka 71, Ilidža 83 i Koševsko B. 32 ma, Hrasno 53 m2. Tel. 061 375 787 Dobrinja 2, garsonjera 28 m2, 7. sprat, terasa, lift, centralno grijanje, plin, cijena po dogovoru, bez posrednika. Tel. 062 974 417 Dobrinja 2, stan 28m2, terasa, cent. grijanje, plin, lift, alu prozori, može zamjena za sličan stan na A. Polju - Otoci. Cijena po dogovoru. Bez posrednika. Tel. 062 824 202 Dobrinja 3, prodaje se jednosoban stan 39 m2, treći sprat. Hitno. Tel. 063 896 510 Dobrinja 3, prodajem jednosoban stan, 40 m2, suteren. Tel. 061 138 633 Dobrinja 5, novogradnja, prodajem stanove 47 i 114 kvadrata sa garažom. Tel. 062 824 400 Dobrinja 5, prodaje se dvoiposoban stan 67 m2, podrum, šesti kat, cijena po dogovoru, zvati poslije 20 h. Tel. 063 490 197 Dobrinja C5 ul. Luja Postera, 2. sprat, 68 m2, 100.000 KM. Centar kod Parlamenta, 2. sprat, 81 m2, 2. 500 KM. Čengić Vila, ul. Bulev. Meše Selimov. 11. spr. 54 m2, 95.000KM. Tel. 066 801 737, 061 320 439 Dobrinja I, Federacija, 45 m2, zvati od 12 do 14 h. Tel. 065 435 050 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dobrinja, Gandijeva 63 m2/IV, trosoban + 2 balkona, 1.100 KM/m2. Tel. 062 183 314 Donje Ciglane 43 m, prvi sprat, balkon 2.880 fiksno. Tel. 061 522 190 Dvosoban renoviran stan na Čengić Vili, treći sprat. Tel. 062 736 670 Dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu, centar Zenice. Tel. 061 690 848 Dvosoban stan, 54 m2. Visoko prizemlje, ul. Gradačačka. Tel. 063 003 005 Envera Šehovića 56 m2/lX, 62 m2/lV, oba u odličnom stanju. Tel. 061 350 682 

Envera Šehovića, 19/4 prodajem dvosoban stan 55 kvadrata, plus balkon, renoviran. Tel. 062 824 400 Extra stan 56 m, 4. sprat, lift, etažno plin i struja, sređen, 2.500 po m2, zvati iza 15 sati. Tel. 061 500 900 Ferhadija - stan 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Ferhadija 80 m2 na 1. spratu, cijena 240.000 KM. Tel. 061 510 964 Garsonjera u centru 29 m2, sprat 4, cijena 80.000 KM. Tel. 061 359 728 Garsonjeru u centru, 27 m2, 4. sprat, ul. Muhameda Kantardžića (zgrada do knjižare Svjetlost), cijena 66.000 KM. Tel. 062 383 064 Grbavica - ul. Zagrebačka (preko puta Šumarskog fakult.), 45 m2 na I spratu. Sve je kompletno i kvalitetno adaptirano i namješteno, vlasnišrvo 1/1, 60.000 eura. Tel. 061 510 964 Grbavica 47 m2, 1. sprat, Hrasnica 78 m2, 2. sprat, 2 balkona, Alipašina ulica, 66 m2, 2. sprat, garsonjera, 25 m2, 4. kat. Tel. 062 156 882 Grbavica, 61 m2, dvoiposoban stan. Tel. 061 558 932 Grbavica, dvoiposoban stan, 60 m2, idealna lokacija. Tel. 061 265 514 Grbavica, Grbavička br. 129, prodajem stan 56 m2. Tel. 061 367 167 Grbavica, ul. Grbavička (kod Kapućina), trosoban 74 m2/XIV (nije zadnji), povoljno 1.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Grbavička, 72 m2/X, K. Kapetanovića 53 m2/VP, 1.700 m2. Tel. 061 350 682 Grbavička, v.p., 48,56 m2 adaptiran. Tel. 066 772 002 Hitno i povoljno prodajem jednosoban stan na Dobrinji 3, 39 m2, 3. sprat, renoviran i useljiv. Samo ozbiljni kupci. Tel. 061 337 897 Hitno prodajem stan na Vracama 42m2 renoviran, moderno namješten, može se pogledati subota 03. 03. 2012. Tel. 062 654 746 Hitno! Prodajem stan na extra atraktivnoj lokaciji na Vojničkom polju, 70 metara kvadratnih, sa podrumom i balkonom, prelijep pogled. Cijena 109.950 KM. Tel. 062 765 623 Hrasnica 78 m2, 2. sprat, 2 balkona, 2 mokra čvora, u odličnom stanju, sunčan, cijena 89.000 KM. Tel. 062 156 882 Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno grijanje, u odličnom je stanju, IV sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964 Hrasno, stan, prodaja 43 m2, novija gradnja, 2001. god, renovirano, exlu papiri, 1/1, kupatilo, hodnik 9m2, spavaća 11m2, dnevna terpezarija, kuhinja 23,m2, 85.000 KM. Tel. 061 701 387 Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52 m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600 KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel. 061 559 235 Ilidža, prodajem stan 49 m2. Tel. 061 902 270 Jednoiposoban stan 47 kvadrata, Dobrinja. Tel. 065 731 675 Koševo, prodajem dvoiposoban stan. Tel. 061 202 497 Logavina mansarda 57 m2 + lođa, lll, 38 m2/l u extra stanju. Tel. 061 350 682 M. Dvor - kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis, etažno, odlično stanje, 210.000 KM. Tel. 061 510 964 Makarska, prodajem jednosoban stan 37 kvadrata kao nov super namješten dobra lokacija, 75.000 eura. Tel. 063 315 055 Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel. 061 510 964 Mostar, prodajem stan na Blidinju 47 kvadrata, 1. kat, 50.000 eura ili zamjena za stan u Zapadni Mostar ili veći noviji osobni automobil. Tel. 063 315 055 

Najpovoljnije cijene novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Tel. 063 893 739 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Namješten apartman 57 m2 na Bjelašnici sa kaminom, centr. grijanjem, TV, ostavom za ski opremu i terasom s direktnim pogl edom na staze. Cijena po vi đenju. Tel. 061 153 130 Namješten stan, novogradnja Tibra Pacifik Buća Potok, 80 m2. Tel. 061 225 744 Novogradnja Nedžarići Tibra 1, stan 54 m2, 2. sprat, 92.000 KM. Tel. 063 893 739 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Povoljno. Tel. 063 895 863 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 061 925 409 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 063 894 278 Novogradnja Stup Tibra 2, gar sonjera 27m2 i 32m2. Tel. 061 365 990 Potkrovni stan A. Buće 54. No va zgrada 68 + 20 kvadrata galerije + podrum. Sve tip top, trosoban. Cijena povoljna. Tel. 061 220 749 Prodajem - mijenjam dvoipos oban stan u Odžaku sa cent. grijanjem i garažom, za stan u Sarajevu. Cijena 52.000 KM. Tel. 063 566 508 Prodajem - mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica - Hrasno). Tel. 063 340 989 Prodajem apartman na Bjela šnici 41 m2, na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem dvoiposoban stan potpuno renoviran M. Dvor, 3. sprat, sa komplet novim namještajem, 190.000 KM. Tel. 061 982 661 Prodajem dvoiposoban stan 64 m2 na Čengić Vili, CG, prvi sprat kod Merkur centra. Tel. 066 359 832 Prodajem dvosoban stan 50 m2 u centru Hrasnice, veoma povoljno. Tel. 062 339 635 Prodajem dvosoban stan na Do brinji, prvi sprat, plin. Tel. 066 138 608 Prodajem jednoiposoban stan na Otoci, 49 m2, treći sprat, dva balkona. Stan se nalazi u blizini osnovne škole, obdaništa i gradskog prevoza. Tel. 061 227 459 Prodajem jednosoban stan 35m2 u Aerodromskom naselju, adaptiran. Zvati poslije 14h. Tel. 062 157 826 Prodajem luksuzan stan na Ciglanama, ul. Husrefa Redžića s jedne strane 5. spr a s druge 3. spr, sve novo, 78m2 uknjiženo, a fizički ima 90 m2. 300.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem luksuzan stan u Kale movoj 120 m2, dva balkona, garaža, plin, satelitska. Tel. 062 821 770 Prodajem stan 27 m2, Vraca. Cijena 43.000 KM. Plin i grijanje, potpuno obnovljene instalacije dovoda i odvoda vode i kupatilo, parking. Tel. 063 415 414 Prodajem stan 30 m2, Loga vina, suteren, Stari Grad. Tel. 061 109 137 Prodajem stan 40 kv na Marijin Dvoru, centar, na 4. spratu. Tel. 061 929 915 Prodajem stan 52+5 Aleja lipa 66 odlično stanje, cijena 100.000 KM fiksno. Tel. 062 334 046 Prodajem stan 58 m2, kompletno adaptiran, na drugom spratu, na Otesu. Tel. 061 558 932 Prodajem stan 71 m2, A. Polje, 2. sprat, 1.550 KM/m2. Prodajem stanove 28, 33, 43 m2 novogradnja Stup 1.500 KM/m2. Tel. 061 415 787 Prodajem stan na Aneksu, visoko prizemlje, moderno renoviran 56 m2. Povoljno i Hitno. Tel. 062 157 088 Prodajem stan na Bjelavama, ul. Bardakdžije, 1. spr, adaptiran, dvosoban 46 m2 + parking mjesto, zgrada adaptirana, 110.000 KM. Tel. 065 819 136 

Prodajem stan na Ciglanama, ul. Husrefa Redžića 3. spr 78 m2 + 2 balkona adaptiran - 230.000 KM i centar, ul. Koševo 3 spr, 83 m2, 2.400 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Čengić Vili, ul. Fetaha B., 81 m2, 4. sprat, luksuzno adaptiran, cijena 198.000 KM. Vraca, ul. Dobojska, 48 m2, prvi sprat, 62.000 KM. Tel. 066 085 478 Prodajem stan na Grbavici 45 m2, 4. sprat. Tel. 061 248 394 Prodajem stan na Grbavici, 53 m2, nadogradnja, 5. sprat, nije zadnji. Cijena 103.000 KM. Tel. 061 265 216, 061 836 803 Prodajem stan na Grbavici, ul. Behdžeta Mutavelića 3. spr, 53 m2 - 105.000 KM i Alipašino Polje, ul. Trg solidarnosti, 1. spr, 59 m2, 1.500 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Malti, ul. Alojza Benca, vis priz, 54 m2, 1.800 KM i Stari Grad, ul. Čadordžijina 57 m2 - 95.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Otesu, ul. Trg Oteškog batalj. 6. spr, 77 m2 + garaža 17 m2 - 105.000 KM i Dobrinja 5, ul. Sulejm. Filip. 7. spr, 77 m2, 1.500 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Vojničkom polju, ul. Hasana Sućeske 6. spr 61 m2 - 107.000 KM i Grbavica, ul. Grbavička 14. spr 72 m2 - 130.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan u centru ul. Muvekita 3. spr dvoetažni adaptiran 67 m2 - 205.000 KM i Vojničko Polje, ul. Aleja Bosne srebrne vis priz 81 m2, 1.500 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon potpuno renoviran, kupatilo sa pripadajućom opremom, kuhinja sa visećim elementima, 85.000 KM, Aleja lipa 65, peti spr. Tel. 061 979 106 Prodajem stan u Istočnom Sarajevu, novogradnja, ul. Spasovdanska, 4. spr 50 m2 - 72.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica ul. Radnička, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo etažno plinsko grijanje, veliki balkon, lift, podrum. Tel. 061 202 851 Prodajem stan u strogom centru 82 m kvadratna, prvi sprat sa velikim podrumom, potkrovljem i baštom. Tel. 061 214 071 Prodajem stan u Vogošći 45 m2 novogradnja moguća i zamjena za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 147 258 Prodajem stan, Ilidža I. Ljubo vića, 2. kat, 64 m2. Tel. 066 772 002 Prodajem stanove Č. Vila, 52 m2, 37 m2. Tel. 061 803 757 Prodajem troiposoban stan u Envera Šehovića 50/4, cijena povoljna. Tel. 062 824 400 Prodajem u Vogošći 3-soban stan 68 m2, 2 balkona, centr. grij., kalorimetar, interfon, blindo. Gradnja 87. g., 1.300 KM/m2. Tel. 061 218 804 Prodajem, dvoiposoban stan na Alipašinom C faza ili mijenjam za manji do 30 kvadrata. Tel. 066 058 560 Promajna Makarska prodajem stan 70, apartman 35, dvorište 60 m kvadratnih sve zajedno 90.000 eura. Tel. 063 329 540 S. Grad dvoetažni 83 m2, 3. sprat kod Estrade 1.600 KM/m2, Socijalno 55 m2, 7. sprat, 1.700 KM/m2, Hrasno 72 m2, 4. sprat, Ilidža, Lužani 69 m2, 3. sprat. Tel. 061 493 323 Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. grijanjem na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel. 061 510 964 Stan 39m na Otoci, 4. sprat sa balkonom, centralno grijanje, u dobrom stanju. Tel. 061 021 583 Stan 80 kvad. u Bihaću u porodičnoj kući sa okućnicom i poslovnim prostorom u centru. Tel. 061 806 407 Stan na Grbavici kod ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura 1m2. Tel. 061 206 985 Stan na Grbavici kod šopinga 52 m2, 3. kat. 94.000 KM, fiksno. Tel. 066 772 002 

Stan na Grbavici kod šopinga 53m, zgrada sa liftom, djelimično adaptiran, cijena 93.000 KM, grijanje etažno. Tel. 061 509 705 Stan na Grbavici, Zagrebačka 74 m2. Tel. 061 145 551 Stan na Pofalićima, novogradnja, 53 m2 + balkon, 1. sprat, ul. Zahida Panjete (iznad hotela Italija). Tel. 062 383 064 Stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 061 806 407 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balk ona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954 Stan u Sarajevu 35 m2, ul. Patriotske lige br. 32. Tel. 061 223 271 Stan u strogom centru 143 m2/II sprat, idealan za urede. Mogu se napraviti dvije potpuno odvojene cjeline, može i zamjena za manji stan. Tel. 061 558 932 Stan u ulici Trg sarajevske olimpijade 56 m2, prizemlje, 79.000,00 KM. Tel. 061 795 449 Švrakino - ul. Prvomajska (iza zgrade Policije), garsonjera 29 m2 na II spratu, centralno grijanje, na zgradi urađena termo fasada. Cijena 42.500 KM. Tel. 061 510 964 Travnik, Kalibunar, dvosoban stan 52 m2, cijena 41.000 KM. Tel. 061 234 030 Trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Trosoban, dvoetažni stan na Ciglanama, Avde Hume, 6. sprat, a ulaz iz H. Kulenovića prizemlje 85m2 + 2 mokra čvora, dvije velike terase, 205.000 KM. Tel. 063 034 355 Uknjižen, novoizgrađen dvosoban stan 54m2 u centru Vogošće, italijansko Vitra kupatilo, prodajem ispod cijene. Tel. 063 460 952 Ul. B. Sarajeva 77 m2, 4sp, 190.000 KM, Tabašnica 53 m2, 4sp, 135.000 KM, Dž. Bijedica 68,7 m2, 5sp, 175.000 KM, G. trg 58m2, 3sp, 133.000 KM. Tel. 062 959 129 Ul. Koševo 81 m2, 2sp, 2.800 KM/m2, Ložionička 105 m2, 1sp, 2.000 KM/m2, P. Ribar 52 m2, 104.000, Franje Kluza 56 m2, 1sp + 18 m2 gar, 100.000. Tel. 062 959 129 Ul. S. Frašte 52 m2, 4sp, 72.800 KM, Bosanska 55 m2, 6sp, 85.000 KM, I. Engela 34 m2, 2sp, 75.000 KM, pos. prost H. Kulenovića 33,23 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 062 959 129 Vogošća, prodajem trosoban st an 62 m2, poseban ulaz. Tel. 061 593 102 Vogošća, stan 150 m2, autobu ska okretnica centar, 3. sprat nedovršen, potrebni unutrašnji radovi, 70.000 KM. Tel. 062 215 545 Vraca tranzit 73 m2, Čengić Vila 64 m2, Pofalići 40 m2. Tel. 065 294 840 Zenica, prodajem trosoban 77 m2 stan, 15. sprat. Mokušnice, Armije BiH 6. Cijena 75.000 KM. Tel. 061 010 889 

Ozbiljna osoba unajmljuje st an. Kirija do 150 KM. Tel. 062 323 346 Potreban fino opremljen stan do 60 kv. u zgradi za ozbiljan zaposlen bračni par na duži period (agencija). Tel. 061 145 853 Potreban fino opremljen stan do 60 kv. u zgradi za ozbiljan zaposlen bračni par na duži period (agencija). Tel. 061 145 853 Potreban manji stan u zgradi, lijepo opremljen za uposlenika u državnoj instituciji na duži period - Agencija. Tel. 061 145 853 Potreban prazan stan u Buća Potoku do 150 KM ozbiljnoj porodici. Tel. 063 580 240 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje, za poznate klijente. Tel. 061 510 964 Tražim pod kiriju Lužani, Pejton, 2-soban za stranca. Tel. 061 288 939 Tražim stan na Dobrinji namješten do 60 kvadrata i do 300 KM. Tel. 061 861 777

Zamjena 
Grbavica 3-soban stan na 14. katu mijenjam za 1 soban ili prodajem 1.500 KM po m2 fixno. Tel. 061 080 257 Mijenja se dvosoban stan, 70 m2 u Mostaru lijeva obala, novogradnja za sličan od Dubrovnika do Splita. Tel. 063 464 709 Mijenjam centar Hadžića 33 m2 jeftino grijanje za isti ili manji u Sarajevu opština Novi Grad. Tel. 061 381 939 Mijenjam četverosoban stan u centru grada za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam dvosoban stan u centru Zenice za stan u Sarajevu. Tel. 061 789 019 Mijenjam jednoiposoban stan za veći na području općine Stari Grad. Tel. 061 210 010 Mijenjam kuću u Bos. Dubici za kuću u Zenici. Tel. 061 892 323 Mijenjam kuću u Istočnom Sarajevu - Lukavica, za stan u Trebinju. Sira (vila od sto km). Tel. 065 961 054 Mijenjam kuću u Rogatici za stan u Goraždu. Tel. 061 066 720 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam novu kuću 180 m2, mjesto Utjeha kod Ulcinja, vrijednost 200.000 eu za Sarajevo. Tel. 061 324 927 Mijenjam stan na Otoci 70 m2 za jednosoban od Otoke do Bjelava. Tel. 061 558 932 Mijenjam stan u Starom gradu u zgradi 44 m2, prvi sprat, balkon Logavina (Vrbanjuša) za manji Grbavica - Otoka. Tel. 061 522 190 Mijenjam trosoban stan 78 m2 na Dobrinji za manji. Stan na prvom spratu. Tel. 061 554 214 Mijenjam za područje grada, ili prodajem poslovni prostor 75m u centru Vogošće. Tel. 061 066 669 Prodajem ili mijenjam kuću u Brčkom za stan u Sarajevu ili Zenici. Tel. 061 477 110

Potražnja 
Agencija potražuje stan sa garažom u centru za uposlenicu ambasade na dvije godine. Tel. 061 142 704 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji u Sarajevu, Robot, Hrasno, potrebno više nekretnina za prodaju i izdavanje. Nazovite. Expresna realizacija. Tel. 061 493 323 Bračni par nudi doživotno izdržavanje, medicinsku i finansijsku skrb starijoj osobi u zamjenu za stan. Tel. 065 925 557 Kupujem devastiran stan na Vojničkom Polju 77 m2 do 83.000 KM. Tel. 062 157 088 Kupujem hitno stan u Sarajevu može i devastiran. Tel. 061 540 015 Kupujem jednoiposoban ili dv osoban stan na Novoj Breci. Tel. 061 802 613 Kupujem mali stan do 30 kvad. Tel. 066 058 560 Kupujem odgovarajući manji st an ili garsonjeru u zgradi od Otoke prema Centru po tržišnoj cijeni, isplata odmah. Tel. 062 677 488 Kupujem stan do 50 m2, odmah dajem 20.000 KM, resto u jednakim mjesečnim ratama, vlasnik pomenutog ne izlazi dok se ne isplati posljednja rata. Tel. 062 699 344

Garaže 
Izdajem garažno mjesto sa kapijom i rampom na daljinski u krugu zgrade Karingtonka, centar. Tel. 062 169 040 Izdajem garažu kod Željinog stadiona, ul. Kupreška, cijena 50 KM. Tel. 061 709 723 Izdajem garažu na Breci, kod OMV pumpe. Tel. 061 262 423 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno. Tel. 061 740 870 Izdajem garažu na Koševskom Brdu, M. Hadžijahića. Tel. 061 182 298 Izdajem garažu na Stupu blizu “Avaza”. Tel. 061 305 128 Izdajem garažu u Šopingu. Tel. 063 150 204 Prodajem garažu na Vracama, ul. Avde Smajlovića uknjižena 13 m2 = 12.0 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici, preko puta Doma pisaca, 12,5 m2, vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396

36

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Ip 003242 04 Ip Ora{je, 06. 02. 2012. godine Op}inski sud u Ora{ju, sudac Mersed Sokoljakovi}, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja SVJETLOSTKOMERC, d.d. Sarajevo, ul. M. Kantard`i}a br. 3, zastupan po punomo}nicima Ekremu Galijatovi}u, Aliji Galijatovi}u i Maidi Galijatovi}, odvjetnicima iz Sarajeva, ul. Jadranska broj 1, protiv izvr{enika „Autotrgovina“ d.o.o. Ora{je, XIV ulica br. 8, radi naplate nov~ane tra`bine, v.p.s. 399,00 KM, dostavlja izvr{eniku javnom objavom o promjeni predmeta i sredstva izvr{enja I - Temeljem Rje{enja o izvr{enju Op}inskog suda u Ora{ju br. Ip-296/04 od 05. 11. 2004. godine odre|eno je izvr{enje na nov~anim sredstvima izvr{enika „Autotrgovina“, d.o.o. Ora{je, koja se vode na transakcijskom ra~unu istoga br. 1610800000220064 kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo - Filijala Ora{je, pa je usljed nemogu}nosti namirenja, a na temelju prijedloga tra`ioca izvr{enja, dana 01. 04. 2010. godine, Sud dozvolio promjenu predmeta i sredstva izvr{enja, tako da se odre|uje izvr{enje - pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika „Autotrgovina“, d.o.o. Ora{je, ul. XIV broj 8. II - U ostalom dijelu rje{enja o izvr{enju Op}inskog suda u Ora{ju br. Ip-296/04 od 05. 11. 2004. godine ostaje neizmijenjeno. Svi osobama koje posjeduju ili imaju nadzor nad popisanim stvarima, zabranjuje se raspolaganje tim sredstvima bez sudskog naloga. Tra`itelj izvr{enja sti~e pljenidbenim popisom zalo`no pravo popisanim pokretnim stvarima. Protiv rje{enja o promjeni predmeta i sredstva izvr{enja mo`e se ovom sudu izjaviti prigovor u roku od 8 dana. Dostava se smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Dostavljanje Rje{enja o promjeni predmeta i sredstva izvr{enja - izvr{eniku putem dnevnih novina i oglasne plo~e ovog suda vr{i se na temelju ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03.), a koji se primjenjuje na temelju ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03.) Sudac Mersed Sokoljakovi}

RJE[ENJE

Dnevni avaz utorak 6. mart/o`ujak 2012. 37 

Prodajem garažu, ul. Logavina, zgrada do Svrzine kuće, 3.000 eura. Tel. 061 897 947

Kuće 
Aneks, povoljno prod kuću, 4 sp od tr stanice 400 me, može i na rate i zamjena uz dog. Tel. 061 133 968 Baščaršija, stara bosanska kuća, nekoliko koraka udaljena od tramvajske stanice i taxi štanda. Nema okućnice, potrebna adaptacija, 160.000 KM. Tel. 061 550 615, 033 537 899 Blagaj, Mostar, prodaje se kuća vila stambene površine 150 m2 plus podrum, garaža, bazen, vrt, bašta. Tel. 063 314 058 Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17, prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže, centralno grijanje, namještena, na placu od 450 m2. Cijena 75.000 eur. Tel. 061 569 570 Hrasnica kod Famosa, 1/2 kuće u dupleksu sa dva stana po 40 m2 (P+S), dvije garaže, bašta i drugo, sve 1/1. Tel. 064 4139 624 Ilidža - Lužani, lijepa kuća sa tri etaže po 85 m2 odvojene, novija, veliko dvorište ograđeno, plinsko etažno grijanje extra povoljno. Tel. 061 571 199 Ilidža Pejton, prodajem kuću 12,5x11,5 prizemlje sa 2 sprata, garažom i posl prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, kod nove džamije, objekat P+1+P, 150 m2, okućnice 150 m2, PVC prozori, sve instalacije, uredni papiri 1/1. Tel. 062 319 563 Imanje na prodaju pokraj puta Sa - Tz, Ljubina super pozicija. Cijena po viđenju objekta. Tel. 061 546 891 Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća na Stupu 10,5x9,5 sa pos. pro, okućnicom 1.159 m2, glavna petlja Stupa, prodajem. Tel. 066 772 002 Kuća sa poslovnim prostorom na Stupu, Bojnička 109, 75 kvadrata, na drugom spratu stan 75 kvadrata plus 40 m2 praonica. Sve komunalije. Vl 1/1. Tel. 062 735 608 Kuća, ekstra lokacija i gradnja, Stari grad, Logavina 250 m + 110 m potkrovlje, kamin salon, fitness, garaže, prodaja. Tel. 063 513 525 Miševići. Prodajem ili mijenjam za stan, renoviranu kuću 9x8 m2 sa baštom 500 m2. Papiri 1/1. Tel. 061 177 563 Mostar, Drežnica, prodajem kuću u D. Drežnici, visoko prizemlje, garaža i podrum. Papiri uredni. Tel. 036 320 696, 063 442 433 Na prodaju imanje u Bilim Vodama kod Jajca uz glavnu cestu. Tel. 066 428 957 Otes, kuća dvoetažni stan 110 m2 novogradnja 1 m2 - 800 KM. Tel. 061 837 218, 063 344 236 Pelješac, Drače, hitno prodajem kuću na sprat, 100 m do plaže, useljiva, 4 parkinga, može i 1 etaža, dogovor moguć. Tel. 00387 62 105 578 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2, 1/1. Tel. 061 543 234 Prodajem dvije kuće u Igranima na Makarskoj rivijeri. Tel. 00385 98 9204 114 Prodajem dvospratnu kuću 180 m2 s okućnicom 530 m2, dokumentacija uredna. Tel. 061 156 569 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem imanje u kompletu 24 dl zemlje, 12 šume, kuća gratis, selo Breze Tuzla. Tel. 061 880 046 Prodajem kuću 200 m2 + poslovni 100 m2 + dvorište 300 m2. Vraca tranzit, pogodno za sve vrste biznisa. Tel. 062 117 995 Prodajem kuću 55 m2 i 550 m2 okućnice u Hrasnici, naselje Pandurice. Tel. 061 248 394 Prodajem kuću na Čaršiji. Hitno! Povoljno. Tel. 062 157 088 

Prodajem kuću na Vratniku, kod Višegradske kapije površine 249m2, stamb. prost. 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima, 1/1. Tel. 061 201 501 Prodajem kuću S. Bega Bašagića. Tel. 062 408 525 Prodajem kuću sa 4 dunuma zemlje. Odmah useljiva. Ulaz na imanje sa asfalta, sva infrastruktura, Smrekovica, op. Breza. Tel. 062 077 739 Prodajem kuću sa mehaničkom radnjom, garaža i parking pod jednim, opremljeno ili bez, novogradnja, st. grad, Širokača, Sarajevo. Tel. 061 132 141 Prodajem kuću sa okućnicom 324 m2 u Vlakovu, pored ceste, 65.000 KM. Tel. 061 218 557 Prodajem kuću sa okućnicom 324 m2 u Vlakovu, pored ceste, 65.000 KM. Tel. 062 053 437 Prodajem kuću sa okućnicom od 1.500 m2 u Semizovcu. Cijena 66.000 KM. Tel. 061 217 801 Prodajem kuću sa voćnjakom Podgajevi, općina Živinice, novija gradnja. Dogovor o cijeni po viđenju kuće. Tel. 061 740 902 Prodajem kuću u centru Travnika, sa dva stana. Tel. 030 513 255 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem kuću u Ilijašu 200m kvadratnih na 500 kvadrata, 4 sobe, 2 kupatila (sređena) garaža, podrum kotlovnica. Tel. 061 835 189 Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u Srebreniku, 300 m2 stambeno-poslovnog prostora, 700 m2 okućnice. Tel. 061 334 472 Prodajem kuću u Vlakovu vrlo povoljno zbog odlaska u inozemstvo. Kontakt osoba Enver. Tel. 061 882 768 Prodajem kuću ul. Franjevačka 124 m2, 4 etaž, kuća u Briješću 240 m2 + 670 m2 okuć, stan ul. P. Ribara 52m2 vpr 104.000 KM. Tel. 062 959 129 Prodajem kuću, zemljište i šumu u Maglaju - stari dio grada. Tel. 0039 32 80 124 062 Prodajem objekat pod pločom 100 m2 na magistralnoj cesti Bihać - granič. prelaz Izačić autob. stanica Papari. Tel. 063 793 111 Prodajem ruševnu kuću, okućnicu i dvorište, može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor, papiri uredni. Kuća se nalazi u ulici Bentbaša 29. Tel. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku, preko puta Vijećnice. Tel. 061 823 751 Prodajem staru kuću sa okućnicom, Boljakov Potok, ul. Smaje Šikala 54, papiri uredni. Tel. 061 365 858 Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom jezeru, Čelebići, Konjic, ekstra lok, 10 m od jezera, 700 m okućnice, papiri 1/1, može vozilo ili traktor u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem useljivu kuću sa dva stana iznad Hrida, Stari Grad. Fiksno 55.000 KM. Tel. 062 150 856 Prodajem useljivu kuću sa pomoćnim objektom u Poriječanima kod Visokog. Tel. 061 412 538, 032 559 611 Prodajem vikendicu na Oš trelju u Bos. Petrovcu. Cijena 26.000 KM. Tel. 066 039 639 Sokolović Kolonija, kuća 250 m2 stambenog prostora, 2 ulaza, sva nanovo renovirana, stiropol fasada, podna gr, garaža i okućnice 400 m2, blizu škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Stari Grad - ul. Kečina (kod Islamskog fakult.) kuća sa dva odvojena stana (1 i 4 soban), parcela 400 m2, garaža, etažno grijanje, vlasništvo 1/1. Cijena 550.000 KM. Tel. 061 510 964 U urbaniziranom dijelu Otesa, za 85.000 KM kuća u nizu sa novim dvoetažnim stanom 110 m2, gore balkon, ispred i iza 150 m2 okućnice za cvijetni ranč. Tel. 061 310 069 

Vrbanjuša, devastirana kuća 60 m2, plac 135 m2, 37.000. Tel. 061 350 682

Zemljišta 
Bojnik parcelu 1.800 m2 i Prasko polje 4.700, u račun može auto. Tel. 061 159 249 Bos. Krupa, Donje Krčane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886 Briješće, prodajem 15 (petnaest) duluma zemlje, a može odvojeno i 10 (deset) duluma zemlje, vlasnik 1/1. Dozvoljena gradnja. Vrlo povoljno. Tel. 061 103 080 Dobrinja, građevinsko zemljište pogodno za izgradnju tehničkog pregleda. Tel. 066 359 333 Građevinsko zemljište na Stupu, u površini od 45 dunuma, odlična lokacija. Tel. 061 172 925 Građevinsko zemljište u površini od 11 dunuma kod Robota u Rajlovcu, uredni papiri. Tel. 061 172 925 Građevinsko zemljište u užem dijelu Cazina (Bašća) može i u parcelama prodajem. Tel. 061 849 788 Građevinsku parcelu u Rajlovcu kod Robota prodajem, uredni papiri. Tel. 065 865 555 Hadžići (Vrančić) - Na prodaju: 12 duluma zemlje,12 duluma šume. Tel. 066 644 056 Hitno prodajem 1.000 kvadratnih metara zemlje u Zabrđu, Rajlovac. Povoljno. Tel. 062 609 942 Nišići, Jelik, prodaje se novosagrađen vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, sve priključke, 100 m od mag. puta. Tel. 061 153 130 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Orahov brijeg, prodajem povoljno dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost, vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 488 675 Povoljno prodajem 11 duluma šume bijelog bora, koja je povezana sa tvrdim putem pogodna za transport ZD kanton. Tel. 061 469 619 Povoljno prodajem plac na Jablaničkom jezeru uz vodu, 400 m2, Paprasko druga strana. Tel. 061 330 870 Prodajem 1,5 duluma zemlje, naselje Popovići, opština Ilijaš. Priključena sva infrastruktura, pogodno za gradnju kuće ili vikendice. Cijena 7.500 KM. Tel. 062 410 430 Prodajem 1.100 m2 zemlje na Han Ploči, povoljno. Tel. 061 228 744 Prodajem 2,7 duluma zemlje Kijevo prema Trnovu sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 748 971 Prodajem 3.800 m2 zemlje sa oštećenom kućom pored rječice Rakovice u Rakovici, dokumenti uredni, struja, voda, 100 m od glavnog puta. Tel. 061 257 120, 065 648 247 Prodajem 4.000 m2 na Baricama. Tel. 061 864 759 Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684 sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem 6 dunuma zemlje sa postojećom starom kućom. Ulaz na imanje sa asfalta. Sunčana strana. Idealno mjesto za vikendicu i mir. Op. Breza. Tel. 062 077 739 Prodajem 60 duluma zemlje Godinja, Trnovo, Federacija BiH. Pogodno za sve. Tel. 065 697 764 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom Raskršću, cijena po dogovoru. Tel. 066 026 004 Prodajem parcele u Doglodima. Tel. 061 214 115 Prodajem plac u Hadžićima, Dupovci sa svim komunalijama i pomoćnim objektom, vrlo povoljno. Tel. 061 319 206 

Prodajem zemljište 1.800 m u centru, Grdonj, pogodno za sve namjene, asfalt, struja i ostale komunalije uz zemljište. Tel. 061 106 424 Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Cijena 12.100 KM. Tel. 061 106 720 Prodajem zemljište na Romaniji pored b. pumpe 23 duluma, povoljno. Tel. 066 111 009 Prodajem zemljište u Hadžićima, 900 m2. Tel. 065 712 109 Prodajem zemlju 867 metara kvadratnih, lokalitet Žunovnica Hadžići, osigurani svi priključci. Tel. 062 299 280 Prodajem zemlju na Igmanu Hodžine doline - cijena po dogovoru. Tel. 061 251 329 Radava, prodajem (2.5) dva i pol duluma zemlje za vikendicu, (4) četiri kilometra od Skenderije. Ima voda za piće i potok. Vlasnik 1/1. Tel. 061 103 080 Semizovac, zemljište 650 m2, 1/1, urbanistička, ravnica, asfalt, infrastruktura. Tel. 061 849 460 Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva kuća novije gradnje 200 m2 na placu od 400 m2, sa garažom, svim priključcima i urednim papirima. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 Zemljište prodajem na Jab. jezeru za vikendice Čivelj, povoljno. Tel. 062 080 978

Poslovni prostori 
1. Izdajem poslovni prostor na Dobrinji, pogodan za pekaru, 70 m2, Sarajevo. 2. Prodajem obućarske mašine, liniju 15.000 E. Tel. 066 872 404. 3433-1Ndž 

Alipašino, A faza, poslovni prostor 220 m2 prodajem ili izdajem povoljno. Tel. 061 571 199 Baščaršija poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 KM/m2. Tel. 062 183 314 Baščaršija, poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 m2. Tel. 062 183 314 Hitno prodajem poslovni prostor suteren 60m pogodan za sve namjene, povoljno. Tel. 061 795 489, 061 753 131 Izdajem auto servis i veći ugos. objekat u Zenici, sve opremljeno. Tel. 061 616 831 Izdajem box u centru grada pijaca Sirano, akcija - 150 KM mjesečno. Tel. 062 667 766 Izdajem dva poslovna prostora 100m od katedrale 36 i 14 m2 sređeni, pogodni za sve namjene, ul. Petrakijina, prometna ulica, cijena 800 KM i 350 KM. Tel. 061 701 387 Izdajem dvoetažni poslovni p. 75 m2, pogodan za ordinaciju, zubnu ordinaciju, laboratorij i sl. Povoljno. Tel. 063 035 323 Izdajem fast fud, dobro uhodana lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967 832 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. Tel. 033 452 931, 061 578 950 Izdajem kancelariju 20 m2 u Tržnom centru Robot - Socijalno. Tel. 061 132 000 Izdajem novoopremljeni poslovni prostor (kancelarija ili dr. namjena) 50 m2, u Pofalićima, R. Boškovića. Kupatilo, čajna kuhinja i garaža, 200 KM. Tel. 061 306 229 Izdajem opremljen restoran sa baštom i opremljenu autopraonicu. Tel. 062 434 290 Izdajem posl. pr Robot Socijalno, 105m2, 1.500 KM, Edhema Eke Dž. 50 m2, prizemlje, 500 KM. Zgrada Loris, 1. sprat, 70m2, 700 KM. Tel. 066 995 944 Izdajem poslovni - višenamjenski prostor 36 m2, ul. Nedima Filipovića br 8. Tel. 063 294 420 Izdajem poslovni 50 kvad. u Vogošći. Tel. 061 137 884 Izdajem poslovni prostor 19 m2, Trg Nezavisnosti br. 18, C faza - A. Polje. Tel. 061 436 556 Izdajem poslovni prostor 33 m2 (Zenica - sunčana dolina). Tel. 061 771 950 

Izdajem poslovni prostor 35,85 ili 120 m2, sa parkingom, do glavne ceste, blizu škole, ambulante, bus stajališta, općina centar, Cicin Han. Tel. 061 337 470 Izdajem poslovni prostor 45 m2 useljiv, namjena kozmetički, frizerski salon, stomatologija, pedijatrija, fizioterapeut i agencije. Tel. 061 598 190 Izdajem poslovni prostor 50 m2 na Alipašinu, preko puta općine Novi Grad. Trenutno je opremljen frizerski salon, može i druga namjena. Povoljno. Tel. 061 304 479 Izdajem poslovni prostor 500 m2 u Bratuncu, može partnerski odnos ili radna mjesta za kiriju. Tel. 066 606 597 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12,5 m2. Tel. 063 189 457 Izdajem poslovni prostor Novo Sarajevo - Socijalno 20 m2. Tel. 061 132 000 Izdajem poslovni prostor u TPC Šentada, N. Sarajevo. Tel. 062 773 714 Izdajem poslovni prostor, namjena kancelarija, 20 m2, u tržnom centru Robot - Socijalno, uz općinu. Tel 063 870 877 Izdajem poslovni prostor, Pofalići raskrsnica, 200 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 132 116 Izdajem prostor 50 kv., uredi, ordinacija ili uslužna djelatnost na dobroj lokaciji, raskrsnica Grbavica - Vraca. Tel. 061 722 345 Izdajem radnju 16 m2, Baščaršija, sa mogućnosti ustupnine. Tel. 061 812 130 Izdajem radnju na Baščaršiji 11 m2 plus 11 m2 ostave. Trgovke 14. Tel. 061 219 452 Izdajem u centru poslovni prostor 40 m kvadratnih pogodan za ugostiteljstvo i za druge namjene. Cijena 400 KM. Tel. 061 156 920 Iznajmljujem komplet opremljen ugostiteljski objekat. Tel. 061 102 482 Iznajmljujem povoljno pos. prostor u centru Hadžića na duži period. Tel. 061 130 928 Kupujem poslovni prostor 1/1, 40-60 kvadrata na području starog grada oko Katedrale, Fehradija, Zelene beretke. Tel. 066 226 279 Marijin Dvor, 40 m2 opremljen kancelarijski prostor, računari, internet, alarm, parking. Tel. 061 214 273 Mostar, prodajem poslovni prostor 150 kvadrata renoviran centar 2 testera 1.250 KM kvadrat. Tel. 063 315 055 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat, idealno za urede, kompletno adaptiran. Tel. 061 558 932 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva. Tel. 061 249 249 Prodaje se nov poslovni prostor veličine 68 kvadrata u Velešićima, preko puta tehničkog pregleda (nova zgrada). Prostor je 1/1. Pogodan je za sve namjene. Tel. 061 171 998 

Prodajem boks na pijaci Ciglane ispod mosta povoljno. Tel. 062 725 829 Prodajem farmu koka sa 2 objekta, 2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Struge - Čapljina. Tel. 036 809 009, 062 114 903 Prodajem ili izdajem prostor na Grbavici, Kovačići - Zanatski centar. Trenutno namješten za ugostiteljstvo, mogu i dr namjene, kladionice, agencije, ordinacije, itd. Tel. 062 444 411 Prodajem kiosk i 2 kopir aparata. Tel. 062 773 714 Prodajem kompletnu stomatološku ordinaciju. Tel. 062 553 143 Prodajem poslovni prostor 84 m2 Dobrinja suteren. Tel. 061 605 851 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489 Prodajem radnju 1/1, Pejton, novogradnja, povoljno može i na rate. Tel. 061 133 968 Prodajem radnju na pijaci Ciglane. Tel. 061 802 720 U Sokolović Koloniji izdajem poslovni, magacinski prostor cca 80 m2. Cijena 300 KM mjesečno. Tel. 061 335 269 Ustupam opremljenu ugostiteljsku radnju 18 m2 Baščaršija, uz nadoknadu. Tel. 062 408 525 

Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman Lora, Dubrovnik povoljan smještaj, vlastiti parking, blizina starog grada. Tel. +385 99 44 56 460 Apartman sobe za noćenje, 200 m od Baščaršije. Tel. 061 131 646 Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, garaža, internet, kablovska, cent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 062 530 601 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartmani, doživi zimsku idilu, povoljno, garaža obezbijeđena. Tel. 061 473 240 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici. Tel. 033 243 554 Izdajem apartman strogi centar (zgrada Papagajka). Cijena za jednu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel. 062 124 037 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, K. Brdo. Tel. 062 226 665

38

Utorak 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 

Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. Tel. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji, sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo, internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Nudim noćenje u apartmanu, Grbavička. Tel. 061 350 190 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073

Mašine 
Daljinski upravljači za beton pumpe, kamionske dizalice, bagere, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem drebang italijanski malo korišten, povoljno, prestanak djelatnosti. Tel. 061 185 914 Prodajem dvije mašine u kompletu stolarske. Tel. 061 905 363 Prodajem Hiltovku, 804 samo štema. Tel. 061 146 916 Prodajem kompresor sa 4 klipa i 4 izlaza sa pikamerima za štemanje betona. Tel. 061 146 916 Prodajem mašinu za brušenje parketa, Njemačka - Frank - traka. Tel. 063 338 237 Prodajem vibrator na benzin za nabijanje betona vrabac dizalica sa reduktorom diže 800 kg. Tel. 061 146 916 Prodajem vibro motor 3f 2.2 kw sa kablom i utičnicom. Cijena 150 eura. Tel. 066 806 202

Ostalo 
Crijep, Vinkovci kao nov, oču van, 900 kom, od toga 200 kom novih + samari, 150 KM. Tel. 062 095 407 Kupujem krovnu građu, u zalog dajem kombi t2 t3 istekle table 91. g. 1.9 D. teretni povišeni, može se reg kao putnicki, 4.000 KM. Za keš povoljnije. Tel. 061 788 076 Prodajem 10 kubika suhe građe izrezane za krov kuće ili mijenjam za auto. Tel. 061 341 445 Prodajem 2 prozora 140x140 jedna sobna vrata jedna za WC, 4 krila vrata vrlo povoljno. Tel. 063 991 994 Prodajem 2 vrata, eloksirani aluminij, u dobrom stanju, 100x 200. Tel. 063 294 412 Prodajem 3 prozora, jedan dvokrilni, eloksirani aluminij u odličnom stanju, 120x120. Tel. 063 294 412 Prodajem orahovu dasku debljine 5 cm stara 12 god. Tel. 032 780 274, 062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata, dvokrilna i prozor. Tel. 061 715 735 Prodajem željezne pulceve Blažujke za šalovanje i oplatu za okrugle betonske stubove. Tel. 061 146 916 

Akcija kompjuter servisa! Podizanje sistema, uklanjanje virusa, instalacija softvera, bežičnih rutera, ubrzavanje rada računara, itd. Dolazak na adresu. Tel. 061 432 704 Akcija! Profesionalni servis svih vrsta kompjutera..., popust za penzionere, invalide, studente. Tel. 062 765 623 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), prodaja polovnih računara, servisi računara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Dolazak na adresu. Tel. 061 700 863 PC serviser nudi usluge opravke, instaliranja windowsa, antivirusa, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 328 044 Poklanjam monitor za kompjuter. Tel. 061 481 402 Prodajem kompjuter Intel pentium 4, zvučna i mrežna karta za internet, sistem win xp sp3, tastatura, miš, napojni, itd. Cijena komplet 99 KM. Tel. 062 765 623 Prodajem novu web kameru za PC cijena 12 KM. Tel. 061 106 720 Prodajem računar Pentium 4 ili mijenjam za laptom uz dogovorm zvati od 11 do 23. Tel. 061 554 351 Serv. Računara - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija, nadogradnja. Dolazim po pozivu. Majo. Tel. 061 243 611 Servis PC, instalacija Windowsa, umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis računara. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, nadogradnja, konekcija. Radno vrijeme 00-24h. Dolazak na adresu. Zanatski centar Grbavica. Tel. 061 545 375 Servisiranje računara, reinstalacija sistema, antivirusi, ugradnja komponenti, umrežavanje, konsultacije. Tel. 062 941 029 

Kupujem PS 2 sa dva džojstika. Tel. 061 080 072 Prodajem dSLR Canon 350 D (samo tijelo), sa punjačem, baterijom. Cijena 300 KM. Tel. 061 520 326 Prodajem Sony pl 2, 1 džojstik, 5 igrica, očuvana konzola. Tel. 061 157 571 Prodajem Sony Playstation 2, čipovana konzola, fiksna cijena 100 KM. Tel. 061 556 058 Prodajem video kameru Panasonic (s pratećom opremom) 40ghd, 42 optical zum, 200 KM. Tel. 061 931 353

Namještaj 
Ormar 2 komada. Tel. 061 347 536 Prodajem bračni krevet (bukva) 180x200 sa dušekom, 350,00 KM. Tel. 061 235 337 Prodajem kauč moderan i funkcionalan na izvlačenje, dva sanduka velika u dužini kauča. Tel. 061 192 209 Prodajem klap kauč moderniji plavi 100 KM fiksno i regal stariji, ali dobro očuvan 100 KM, na Grbavici. Tel. 063 893 583 Prodajem stolove, puno drvo i stolice u eko koži sinhrove. Korišteno vrlo malo, kao novo. Može pojedinačno. Tel. 063 893 583 Prodajem trosjed i ormar povoljno. Tel. 033 215 899 Prodajem trosjed u dobrom stanju. Tel. 062 845 913 Prodajem ugaonu sečiju u eko koži, boja čokolade, za kafić ili trpezariju, 300 KM. Tel. 063 893 583 Regal smeđi iz 4 dijela skoro nov 350 KM, kauč na razvlačenje sa sandukom za posteljinu smeđi štof kao nov 150 KM, luster Inox ovalni nov 100 KM. TV Elit 37 cm, 80 KM. Tel. 062 824 202 Spavaća soba Simpova u dobrom stanju, prodajem hitno i povoljno + luster + stolić za TV. Tel. 062 568 248 Trosjed, dvosjed i fotelja povoljno. Tel. 061 328 088 

Na općini Centar do Novog Grada kupujem peći kraljice do 50 KM, od 11h do 18h. Tel. 988 120 Prodajem gusani kamin dobro očuvan. Cijena po dogovoru. Tel. 061 177 778 Prodajem peć TA 2 skoro nova. Tel. 033 481 399 Prodajem plinski bojler 24 KW Shafate Alux sa kompletnim priključcima. Tel. 061 102 277 Prodajem plinski bojler Wajland 28 KW. Tel. 062 506 998 Prodajem plinsku fasadu peć, korištena. Cijena 290 KM. Tel. 062 331 113 PVC vanjske roletne 55 KM, aluminijske vanjske roletne 85 KM. Tel. 061 890 437 

Sobotta atlas anatomije, najnovije izdanje, latinske nomenklature. Cijena 160 KM + poštarina. Tel. 061 234 674 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. Tel. 061 757 925

Kućni ljubimci 
Papagaje - mlade tigrice. Tel. 062 435 260 Prodajem mlade ukrasne kanarince papagaje mlade raznih boja i zlatne ribice. Tel. 063 021 632 Prodajem njemačkog ovčara, star 7 mjeseci, čistokrvan, vakcinisan, kupljen odgajivačnice. Tel. 062 404 203 Prodajem štenad pekinezera, mužjak star 4 mj. i ženku staru 1 mj. Tel. 062 629 138 Prodajem zrele paunove 300 KM par. Patke karolinke i više vrsta fazana. Tel. 065 849 424 Štene šarplaninca, staro 2,5 mjeseca sa papirima, komplet veterinarski tretirana odnjegovana, napredna veoma za svoj uzrast već sad ispoljava karakter. Tel. 061 999 010

Telefoni 
Kupujemo polovne i neispravne mobitele, hitno tražimo u otkup Nokiu 7390 i Sony Erikson k-850i, servis, zamjena i akcijski popust. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Nokia n95 8gb - 140 KM, Nokia 6700c - 140 KM, Nokia 6710 navi 140 KM, Samsung U800 50 KM, Samsung e250i - 45 KM, Motorola Z3 - 50 KM. Tel. 062 606 060 Prodajem extra ultra broj 062 887 888. Pogodan za uspješnu prodaju usluga - proizvoda. Cijena 299 KM. Tel. 061 454 343 Prodajem mobitel Nokia x6 sa manjim kvarom. Tel. 062 468 895 Prodajem mobitel Samsung e720, cijena 50 KM, Siemens mc60, cijena 35 KM. Sarajevo. Tel. 062 124 037 Prodajem mobitel Samsung G810 u dobrom stanju, cijena 100 KM. Tel. 063 294 412 Prodajem Nokia X6 16GB SonyEricsson C902 LG GS290 fresh, može zamjena za slabiji uz doplatu. Tel. 066 068 287 Prodajem Nokiu C6 sa svom opremom, cijena 180 KM. Sarajevski kanton. Tel. 061 484 747 Prodajem Nokiu n73 u exstra stanju. Tel. 062 606 060

Bijela tehnika 
Frižider Indesit korišten mjesec dana 200 KM, šporet struja Gorenje 110 KM, kauč bez stranica 150 KM (novo). Tel. 061 552 366 Kupujem neispravne veš ma šine, šporete. Tel. 061 740 465 Mašina za pranje suđa, novo, nekorištena, cijena povoljna. Tel. 061 156 456 Prodajem 2 zamrzivača ladi čara, 6 ladica, Gorenje i Bauknet, 300 KM oba. Potpuno ispravna. Sarajevo. Tel. 063 893 583 Prodajem frižider Liberna njemački sa manjim kvarom, cijena po dogovoru, pola zamrzivač, pola frižider veliki. Tel. 062 417 684 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem mašinu za sušenje veša Gorenje, pod garancijom, vrlo povoljno. Tel. 061 397 225 Prodajem veš mašinu Gorenje u odličnom stanju, vrlo povoljno. Tel. 033 455 792 Prodajem veš mašinu, mašinu za suđe, šporet, trosjed, sve 550 KM. Tel. 062 505 842 

Kupujem lomljeno zlato, 14 karatno 41 KM. Tel. 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato, dukate, šorvane i sve predmete od zlata, najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem lomljeno zlato, dukate, šorvane, najviše plaćam. Tel. 065 477 348 Kupujem zlato po najboljim cijenama u BiH. Po stvarnim cijenam od 20,50 do 37 eura bez zakidanja na vagi. Tel. 062 373 479 Kupujem zlato. Tel. 061 965 126 Prodajem nakit bižuteriju, unikati ručne izrade, kupovinom na veliko dajem popust. Tel. 061 387 200 Prodajem originalni švicarski muški Zepterov sat sa originalnim pakovanjem, nov! Cijena 89 KM. Tel. 061 553 520 Prodajem povoljno kvalitetne satove. SA. Tel. 062 468 895 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, bosanske ćilime, belenzuke, plakete od sarajevske olimpijade i ostalo. Tel. 061 553 640 Prodajem 288 LP i 270 singl ploča, strana i domaća muzika. U paketu 300 KM. Tel. 061 864 538 Prodajem klavinovu 8 oktava pijano. Kao nova. Vrlo malo korištena, sa stolicom original, račun i uputstvo, 750 KM. Tel. 063 893 583 Prodajem pištolj Scorpion, Zastava 999 niklovan (nov) cijena 850 KM. Tel. 061 966 209 Prodajem umjetničke slike poznatih likovnih umjetnika, razne tehnike izrada, dobro očuvane, Banja Luka. Tel. 065 547 408 Prodajem umjetničku sliku. Ulje na platnu. Tel. 061 357 934 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i dugmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 

“BOSANSKI BUREK”, Stadion Grbavica - za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke i noćni čuvar. Info tel. 061 546 443. 3172-1Ndž 

Potrebne dvije djevojke za rad u sali u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 8319-1tt 

Za rad u auto servisu potreban mehaničar sa iskustvom. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 3505-1Ndž

Ostalo 
Prodajem inkubatore za piliće. Tel. 061 855 099 Prodajem muzilicu za krave muzare, u extra stanju cijena po dogovoru. Tel. +387 62 589 450 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 190 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem povoljno koke nosilje stare godinu dana u dobroj nosivosti, Trnovo. Tel. 065 969 866 Prodajem gumeni čamac Yamaha zodiak 380 s za 6 osoba, registrovan, star pet godina. Tel. 061 146 270 Prodajem povoljno bilijar 8. Tel. 066 606 597 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742 Prodajem veću količinu sportske opreme: skije, štapovi, pancerice, jakne, skafandere, ski hlače, kacige, brile, Sarajevo. Pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498 

Potrebna pomoćna radnica u buregdžinici na Višnjiku sa radnim iskustvom. Tel. 061 214 313. 8351-1tt 

Potrebne radnice za rad u Grril aščinici!. Tel. 062 747 487, 061 138 171. 8361-1tt

Ostalo Kompjuteri 
“Akcija servisiranja” - Ako imate problema s vašim kompjuterom, nazovite! Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, bez blica. Cijena fix 250 KM. Tel. 061 477 854 Kupujem neispravne pl. Sony 2. Tel. 061 259 655 Kupujem prazne laserske tonere. Kanton Sarajevo. Tel. 061 080 870

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Prodaja i ugradnja. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 

Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 

Ako imate vlastiti biznis i trebate ozbiljnog i pouzdanog pomoćnika, SSS, vozačka B kategorije, dodatna edukacija za biznise. Tel. 066 064 875 Automehaničar traži posao. Tel. 061 229 637 Buregdžinici potrebna radnica za posluživanje sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 163 Dadilja - potrebna, pedantna, isključivo žene koje nose hidžab, do 45 g. starosti. Soukbunar, rad najmanje srijedom, četvrt, petkom. Plata redovna. Tel. 061 079 775 Fast Food na Otoci, potrebna ozbiljna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Firma, Sarajevo, prima u stalni radni odnos ili honorarno za poslove marketinga ženske osobe 35 godina starosti i više. Tel. 061 137 958, 033 456 501

Dnevni avaz utorak 6. mart/o`ujak 2012. 39

35 
Frizersko kozmetički salon traži friezerku i kozmetičarku u stalni radni odnos, plata po dogovoru, plus prijava. Tel. 062 594 005 Frizerskom salonu potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu potrebna frizerka, procenat 50%, Dobrinja. Tel. 063 113 679 Frizerskom salonu potrebna radnica za nadogradnju noktiju. Tel. 061 521 391 Frizerskom salonu u Gladnom polju potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 241 702 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Hitno potreban frizer. Tel. 061 199 994 Hitno potrebna frizerka u stalni radni odnos na M. Dvoru. Tel. 061 867 123 Hitno tražim tri studentice ili srednjoškolke sa navršenih 18 godina, mogu i nezapos. žene za besplatno uključenje u švedsku natural kozmetičku kompaniju. Tel. 061 210 994, 033 611 067 Internacionalna kompanija traži suradnike u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladuši, Bužimu, Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu. Tel. 062 956 037 Kafiću potrebna dva konobara, zainteresovane djevojke i mladići treba da imaju radno iskustvo. Tel. 061 102 482 Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, traži posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381 802 Njegovala bih stariju osobu i vodila domaćinstvo u vremenu od 8 sati dnevno, a može i 24 h. U obzir dolazi i Dalmacija. Tel. 062 316 973 Nudim posao mladim djevojkama za snimanje dokumentarnih filmova, inostranstvo. Plata 15000. Tel. 061 672 216 Nudim posao ženskoj osobi, dnevno po 4 sata, uslovi Muslimanka i poštena. Tel. 061 672 216 Ozbiljan momak traži da čuva kuću, Travnik, Jasmin. Tel. 065 070 400 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. Tel. 061 429 108 Potreban frizer isključivo sa radnim iskustvom, odgovoran i uz dogovor sa više mogućnosti. Tel. 062 685 680 Potreban frizer za rad u muškom salonu u centru Sarajeva. Odlični uslovi rada. Tel. 061 505 939 Potreban konobar/ica u ugostiteljskom objektu. Tel. 061 377 721 Potreban radnik (muškarac) za rad u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 Potreban radnik sa poznavanjem njemačkog jezika. Tel. 063 603 333 Potreban veći broj radnika za rad u Call Centru, obavezno pozavanje njemačkog jezika i radno iskustvo. Tel. 062 140 749 Potrebna djevojka za depilacije i frizer sa iskustvom, Centar. Tel. 062 197 457 Potrebna frizerka u ženskom frizerskom salonu. Hadžići. Tel. 061 389 585 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620 Potrebna hitno frizerka. Tel. 061 133 968 Potrebna kozmetičarka i djevojka za nadogradnju noktiju. Tel. 061 741 005 Potrebna radnica u frizerskom salonu na Ilidži uz mogućnost znanja i za manikir. Tel. 061 321 012 Potrebna radnica za rad u šanku i sali sa poznavanjem engleskog jezika. Tel. 061 273 756 Potrebna sekretarica za rad u austrijskoj firmi, sve prijave SMS-om! Tel. 061 568 197 Potrebna žena za kućni rad u Njemačkoj, 400 mjesečno. Prevoz, smještaj i hrana obezbijeđeni. Tel. 062 448 841 Potrebna žena za rad u buregdžinici, sa radnim iskustvom, na Koševskom Brdu. Uslovi povoljni. Tel. 061 065 529, 062 695 958 Potrebno više radnica za rad u šanku i sali sa poznavanjem jednog stranog jezika. Tel. 062 712 714 Potrebno više trgovaca u novootvorenom marketu. Tel. 061 170 790 Radeći za Udrugu obezbijedite stipendiju svome malodobnom djetetu ili sebi ako ste punoljetni, školujete se ili ste nezaposleni, imate do 30 godina. Tel. 033 472 071 Radim sve fizičke i pomoćne po slove u Sarajevu. Tel. 061 183 876 Restoranu sa živom muzikom potrebna šankerica i djevojka za rad u sali. Prijava, moguć smještaj. Plata po dogovoru. Tel. 062 736 612 S. Grad, Kovači, traži se konobrica ili konobar sa iskustvom, novi caffe. Tel. 061 842 171 Snijeg čistimo i odvozimo mašinski. Tel. 061 158 784 Tražim ozbiljnu stariju gospođu ili mlađu za čuvanje djeteta. Hitno. Tel. 062 920 751 Tražim partnera za ponovo pokretanje firme d.o.o Export - import registrirana 2006. god., račun blokiran 2011. Firma je čista, moguć svaki dogovor. Tel. 061 633 251 Tražim pizzmajstora. Tel. 061 325 133 Tražim posao na održavanju imanja, S. Most. Tel. 061 815 064 Tražim posao pomoćnog radnika i sl. Tel. 062 332 603 Tražim posao! Tražim da radim svaki pošten posao. Može probni rad. Zdrav, čitav, jak, sposoban i odgovoran. BiH, može i vani. Tel. 065 192 690 Tražim saradnike za prodaju ljekovitih biljnih napitaka širom Bosne i Hercegovine. Tel. 065 536 108 Tražim ženu za čuvanje 4-godišnjeg djeteta. Tel. 062 204 853 Zidar za malter, unutrašnji i vanjski radovi, traži posao. Tel. 062 331 897 Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, isplata odmah. Dolazim na adresu po dogovoru u FBiH i RS. Tel. 063 351 572 Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, ratnu štetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 118 803 Agencija - Kupujem sve vrste dionica i vaučera sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana ili firme u FBiH, povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488 Agencija za kupovinu devizne štednje, ratne odštete, dionica firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 061 264 364 Agencija za kupovinu devizne štednje, ratne odštete, odštete dionica firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 066 619 453 Akcija - Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, obveznice FBiH i RS. Dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 061 337 593 Akcija. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom - 8 KM. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. 062 086 255 Akcije, obaveznice devizne štednje i ratne štete, dobro plaćam. Tel. 066 723 731 Akcija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratnu odštetu dionice, isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 175 237 Aparat i trakice za mjerenje šećera Cotour. Tel. 065 098 068 Bukova drva u vrećama dovozim na adresu. Tel. 061 521 395 Caverta - nova viagra, snažne tablete za mušku potenciju, pakovanje 4x100 miligrama 55 KM sa poštarinom, odgovaram na SMS. Tel. 065 417 196 Certifikate za otkup stana, kupovina, prodaja, povoljno. Tel. 061 526 918 Certifikate za otkup stanova prodajem povoljno. Tel. 062 178 644 Cipele duboke kožne nove, prodajem. Tel. 410 321 Drva bukova prodajem. Tel. 061 158 784 Golubovi ukrasni! Rostovski, galebice, kapuciner, lepezan, pucler. Tel. 061 314 297 Grafičari, prodajem ofset mašinu Roland 102, dvobojni, format 48x66, cijena povoljna. Tel. 00385 99 6849 727 Jeftino prodajem dječije stvari hodalice, kolica, bicikla i dr. Tuzla. Tel. 0387 35 260 674, 061 909 663 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 40. Tel. 033 201 477 Kafe aparat “Astoria” sa svom pratećom opremom. U dobrom stanju, 1.500 KM, može zamjena. Tel. 066 663 232 Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Komplet pribor i posuđe marke “Solingen” za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Cijena po dogovoru. Tel. 546 456 Kupujem deviznu štednju i dionice, plaćam odmah. Tel. 061 268 892 Kupujem deviznu štednju isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Isplata odmah. Tel. 065 027 864 Kupujem deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem dionice firmi Mlinpek Bugojno, B. telekom, Bosnalijek, itd. Isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem dionice firmi Mlinpek Bugojno, B. telekom, Bosnalijek, itd. Isplata odmah. Tel. 066 723 731 Kupujem dionice firmi PIFova fondova i obaveznice d. štednje i r. štete. Isplata odmah. Tel. 061 526 918 Kupujem dionice firmi, fondova, deviznu štrednju, isplata odmah. Prodajem certifikate. Tel. 061 836 657 Kupujem i prodajem certifikate. Tel. 061 843 678 Kupujem i prodajem certifikate. Tel. 062 327 524 Kupujem neispravne tlakomjere. Tel. 061 723 629 Kupujem pic peć sa jednom ili dvije etaže, rerne. Tel. 062 967 832 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu, ratnu odštetu, dionice, svih vrsta certifikate + prodajem. Plaćam dobro. Tel. 061 864 047 Kupujem stomatološku - zubotehničku opremu (pjeskaru, rotaks aparat i ostalo). Tel. 061 776 402 Kupujem sve vrste dionica i uloženih vaučera sa Sarajevske i Banjalučke berze i prodajem neuložene certifikate za otkup stana ili firme u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 063 452 970 Kupujem topli pult. Tel. 061 747 935 Medive čarape za vene, duge i kratke. Tel. 061 052 033 Odijela muška, marke, Attolini, izuzetnog kvaliteta, samo 80 KM! Br. 48, 52 i 54. Tel. 061 432 704 Oko 20-ak dobrih guma raznih - sve 250 Km, 3 lavaboa + jed. česme 100 KM. Tel. 062 270 366 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561 Peleti visokokalorični 5 KM vreća, preko tone dostava besplatna. Tel. 062 547 660 Povoljno pravimo sve vrste lanč paketa u termo - ambalaži za tevhide kao i za putovanja. Tel. 062 205 234 Povoljno prodajem dječiju opremu: krevetić sa ladicom i madracem, kolica i hranilicu, u odličnom stanju, malo korišteno. Tel. 062 418 422 Preparati za bolji i duži sex viagra pfizer 100 mg 4 kom 30 KM, kamagra gel 7 okusa 40 KM, Zlatna viagra 150 mg - 5 kom - 50 KM, lovegra 4 kom - 40 KM. Dostava. Tel. 061 504 982 Prodaja uglja i drva u svim oblicima, vreća uglja 10 KM refuza Breza - 175, Banovići - 170, vaganje gratis sve sa prevozom od 10 vr. do 25 t. Tel. 061 769 074 Prodaja vreća za spavanje nova - nije humanitarna - cijena 20 KM. Tel. 061 256 533 Prodajem “Vebasto” grijač 24 v mali, 30 KM. Tel. 063 259 709 Prodajem 1.000 komada jakni, 1 KM komad, 10.000 komada garderobe 0,20 KM komad, 1.000 pari obuće, 1 KM par. Sva je roba iz Nje mačke. Sarajevo. Tel. 066 115 498 Prodajem 400 m markizeta, bijeli, plavi, roza, žuti, 4,20 KM po m. Tel. 035 261 032, 061 132 927 Prodajem 8 boca autogenih sa setom za varenje u odličnom stanju. Tel. 061 592 790 Prodajem automehaničarski alat. Tel. 061 235 841 Prodajem baby krevetić, baby posteljine, baldahin, nosač baldahina, baby nosiljku, sve novo i povoljno. Tel. 035 261 032, 061 132 927 Prodajem bosanski ćilim nov. Cijena po dogovoru. Tel. 065 190 150 Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Kupujem njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 066 878 542 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906 Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 338 893 Prodajem certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 063 024 594 Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 121 697 Prodajem certifikate za otkup stanova. Tel. 063 442 433 Prodajem cijevi plastične nove 110m/m. Tel. 410 321 Prodajem cipele plitke nove, broj 43, prava koža. Tel. 410 321 Prodajem cvijeće fikus matičar, pogodan za ugostiteljstvo i domaćinstvo. Tel. 062 876 883 Prodajem čistu šljivu rakiju 42 stepena iz Goražda. Tel. 222 902 Prodajem čistu uvoznu srebrenu živu, pronađenu na aparatima. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem digitalnu vagu 15 kg min 100 g i drvene stolice za bar. Tel. 062 422 599 Prodajem dionice ratne odštete. Tel. 062 234 346 Prodajem dječija kolica crveno teget, gumeni točkovi, tri položaja, 50 KM. Tel. 061 213 008 Prodajem dječija kolica, zvati poslije 17 h. Tel. 061 068 143 Prodajem dječiji krevetac, zvati iza 17,00. Tel. 061 068 143 Prodajem dobro očuvana dječija kolica Chicco, hranilicu za bebe Brevi i hodalicu. Ukupno 100 KM. Tel. 061 745 754 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. 061 363 174 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem dugu bundu od nerca i žensku kožnu jaknu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 631 430 Prodajem dva aluminijska stalka za novine, klima 18 kw hladi i grije, frižider sa staklenim vratima svjetlećom reklamom, kasu kompjutersku Olimpik. Tel. 061 200 328 Prodajem dvije muške kožne jakne, dvije zimske jakne, nekoliko tinejdžerskih jakni jesen zima, kožni ženski mantil nov za tanje osobe i crni sa kapuljačom. Tel. 061 761 812 Prodajem dvije šivače mašine u kabinetu. Tel. 061 690 848 Prodajem filter stanicu za prečišćavanje vode 6 m3 na 1h povoljno. Tel. 066 606 597 Prodajem fritezu, pogodna za ugostiteljstvo, nije korištena (nova). Tel. 062 876 883 Prodajem gelender 136 x 106. Povoljno. Tel. 061 497 061 Prodajem hamajlije za uspješan posao, za dobro zdravlje, za bračne i ljubavne veze. Tel. 061 033 412 Prodajem hidrauličnu dizalicu 12 T, 20 KM. Tel. 063 259 709 Prodajem hrastova ulazna vrata polo i tkanu serđadu. Tel. 890 360 Prodajem invalidska kolica, pogon na akumulator. Tel. 035 875 387 Prodajem inventar za fast food, skoro kao nov. Tel. 062 422 599 Prodajem jaknu kožnu mušku, broj 50 kao nova. Tel. 410 321 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 38. Tel. 033 201 477 Prodajem kamin Prity, lavlja kandža, Audi nešto djelova maruti, elek. peć Bira. Tel. 061 531 220 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103 Prodajem kiosk i 2 kopir aparata. Tel. 062 773 714 Prodajem Kirbijev usisivač povoljno. Tel. 033 452 018, 062 337 808 Prodajem klasičnu elektro armaturu sa zvonom - osigurači. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem kompletan ugostiteljski inventar radi zatvaranja objekta. Hitno. Tel. 061 158 182 Prodajem koncentrator kisika. Tel. 061 410 088 Prodajem kosilicu za motokultivator, 16 konja. Tel. 062 215 777 Prodajem lim za lavabo lijevo nov. Tel. 410 321 Prodajem lustere sa po jednim sijaličnim mjestom. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. 061 740 293, 033 440 727 Prodajem mašine za hem. čistionu i rep (etilen). Tel. 062 165 566 Prodajem mašine za opravku obuće “Frobana”. Tel. 062 522 901 Prodajem mašinu pisaću “Olimpija” sa kutijom. Tel. 410 321 Prodajem mašinu za izradu ključeva. Ze-Do. Cijena 650 KM. Tel. 061 772 264 Prodajem mašinu za mesare, pogodna za rezanje kremenadle, zamrznutog mesa, itd, 1.000 KM. Tel. 066 188 290 Prodajem mašinu za pakovanje ugostiteljskog šećera. Tel. 062 135 067 Prodajem mašinu za pletenje “Austrija”. Zvati od 16-22 h. Tel. 033 472 252 Prodajem mašinu za pletenje. Tel. 061 812 524 Prodajem mašinu za prženje kafe, mlin i lemilicu, sve novo i povoljno. Tel. 061 193 528 Prodajem metalni kontejner urađen za stanovanje. Tel. 061 203 740 Prodajem metražni tekstilni materijal za šivanje. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem mikser za tijesto 30 l u ispravnom stanju. Tel. 062 422 599 Prodajem nepovratni ventil 50mm za prljavu vodu. Tel. 063 881 382 Prodajem nove braon ženske kožne čizme 39. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem nove zimske futrovane jakne. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Prodajem novu i dobro očuvanu mušku, žensku, dječiju obuću i odjeću. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem novu motornu pilu Stihl 7kg 45 mač, 36 zuba, 200 KM i Jotul norvešku peć 200 KM. Tel. 061 400 190 Prodajem odličan toster za sendviče, dajem ga u pola cijene, 20 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem opremu iz butika: police, lutke, pult i dr. Tel. 061 783 823 Prodajem opremu za buregdžinicu komplet. Povoljno. Tel. 063 189 457 Prodajem opremu za pizzu ili pekaru ljetne klupe. Tel. 062 422 599 Prodajem patrone za xerox ploter 2260. Cijena povoljna. Tel. 061 285 680 Prodajem pelene za odrasle, veoma povoljno. Tel. 066 076 690 Prodajem plastenik od sto kvadrata, nalazimo se u Žepi, cijena 1.200 KM, Haso. Tel. 062 971 484 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 

AKCIJA: BUKOVA I GRABOVA DRVA I KLASE SAMO 60 KM. SVE VRSTE UGLJA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA U GRADU. ISPORUKA DO VAS JE TAČNA I ISTI JE DAN. TEL. 061 458 405. 3513-1Ndž 

U prodaji bukova (cijepana, ćutci) drva, kameni ugalj (orah, kocka) Banovići, drveni ugalj Kreka komad. Isporuka brza i tačna. Provjerite zašto smo najpovoljniji! Tel. 061 647 141. 3478-1Ndž 

“RASPRODAJA OGREVA” Zbog premiještanja lokacije vršimo rasprodaju ogreva: Bukova drva (ćutci i cijepana) 60 Km, ugalja Banovići 150 KM, drveni ugalj 100 KM. Prevoz obezbijeđen. Oglas traje do isteka robe. Tel. 061 670 068. 3509-1Ndž 

BRZI TRANSS!!! Vrši prodaju bukovih i grabovih drva, kao i sve vrste uglja Banovići, Kreka. Kontakt osoba Hurem. Tel. 061 546 931. 3510-1Ndž 

Agencija - Kupujem certifikate, dionice, obveznice stare devizne štednje i ratne štete, najbolje plaćam i odmah. Tel. 061 271 935

40

Utorak 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 

Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. 061 174 138 Prodajem polovan inventar za frizerski salon. Tel. 062 971 748 Prodajem polovna ulazna vrata, tkanu serdžadu, garderobu za folklor. Tel. 033 890 360 Prodajem posteljine na komad i na veliko. Tel. 061 756 871 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. Tel. 061 722 558 Prodajem povoljno certifikate za otkup stanova. Tel. 061 836 657 Prodajem pozlaćeni escajg za 12 osoba u specijalnom pakovanju. Escajg je proizvod čuvene njemačke firme Solingen, potpuno je nov. Tel. 061 690 848 Prodajem prepelice nosilje i domaća svježa, ljekovita prepeličija jaja 30 kom 9 KM A i 10 KM S klasa, besplatna dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448 Prodajem rabljena kolica elektro 4 točka. Tel. 063 580 763 Prodajem sadnice oraha u rasadniku na 900 n/v, sve su sorte okalemljene, a porijeklo iz regije Srema, Čačka, Goražda... Tel. 033 543 477 Prodajem sadnice šljive čačanska rodna, c. Ljepotica, stenla, arzenka, slatkulja, biljska cijena 2 KM 100 kom. I više lična dostava do 50 KM. Tel. 062 312 143 Prodajem sijeno u balama, 1 bala- 2,3 km. Zvati poslije 12h. Tel. 061 900 978 Prodajem sijeno u balama, Rakovica. Tel. 066 308 780 Prodajem solarij, stanje odl ično, uvoz Njemačka, lampe stare godinu dana, cijena po dogovoru. Tel. 062 832 602 Prodajem trakice “Contour” za mjerenje šećera u krvi. Tel. 061 758 098, 033 546 869 Prodajem trakice Kontur ts. Tel. 066 911 478 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 40 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem veoma lijepi fikus, drvo života i filadendron, visina oko 2 metra. Tel. 033 699 153 Radim i prodajem kerane stolnjake razne veličine i oblici. Tel. 033 453 029 Sve za potenciju po extra cijenama viagra, cialis, vega asia, vega extra, vega 100. Tel. 062 484 339 Ugostiteljski šećer, med, sokovi, kašikice, štampa, dostava. Tel. 061 237 646 Veoma povoljno šijem i prodajem posteljine duple, jednokrevetne i dječije, veliki izbor dezena. Tel. 061 756 871 Započnite sopstveni posao idejama knjige „Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige „Eterična ulja”. Tel. 032 244 417

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 3413-1Ndž 

Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8093-1tt 

Adekvatno postavljanje, bru šenje, lakiranje svih vrsta parketa i podova sa besprašinskom maš inom. Tel. 062 921 100 

Bojleri, osigurači indikatori za kupatila. Električar za sve opravke i ugradnju novih instalacije, TA peći, utičnica i sl. Tel. 061 222 228 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, panel parketa i laminata sa garancijom. Tel. 061 244 183 Centralno grijanje i plinske instalacije, profesionalno i vrlo povoljno. Tel. 062 119 802 Električar - izrada električne instalacije, ugradnja osigurača, TV plazmi, lustera, neonki, prekidača, utičnica. Popravak šporeta, bojlera... Tel. 062 140 104 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Električar vrši opravku bojlera, el. peći, TA peći, indikatora, zamjenu osigurača, instalacija, itd. povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103 Elektro serviser za veš mašine, šporete, bojlere, valjke za peglanje, kvarove na instalacijama sa iskustvom povoljno. Tel. 061 836 350 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Elektroinstalater - servis starih, ugradnja novih instalacija, osiguračkih kutija, bojlera, peći, indikatora i ostalo. Tel. 061 132 149 Građevinska firma vrši adaptacije stanova, poslovnih prostora i svih drugih radova kvalitetno i brzo. Tel. 061 137 373 Izrada plakara i kuhinja po mjeri. Tel. 061 375 315 Izrađujemo sve vrste sportskih mreža. Mašinska obrada protivgradne mreže, zaštita voća, povrća, fazanerije. Tel. 063 402 077 Izvodimo komplet građevinske i stolarske radove, opravke namještaj. Tel. 061 312 956 Keramičar sa dugogodišnjim iskustvom nudi usluge na području keramike, plaćanje po dogovoru. Tel. 063 387 327 Keramičarski radovi profesionalno i povoljno. Tel. 061 083 369 Kuhinje, američki plakari, sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213 KV - Vodoinstalater za sve opravke i ugradnju bojlera, česmi, tuš baterija, šolja, vodokotlića, instalacije kupatila i kanalizacije. Tel. 061 222 228 Kvalitetno, čisto i brzo izvodimo sve molersko farbarske radove. Tel. 062 367 560 Moler moluje stanove 1-sobni 120 KM, 2-sobni 180 KM, 3-sobni 250 KM. Tel. 033 630 332 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moleraj, edelpuc, laminat, vodoinstalaterske usluge. Ugradnja blindo vrata. Popravka oštećenih krovova. Tel. 062 966 813 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mr ežice i edelpuc. Tel. 061 518 014 Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525 Molerske usluge: Krečenja i gletovanja. Radimo uredno, povoljno, profesionalno i kvalitetno. Tel. 061 709 956 Molerski radovi povoljno. Tel. 062 522 083 Molersko farbarske radove profesionalno i čisto, rigips također sa materijalom ili bez mat. keramiku, lamilne patose, termo fasade izolacije, adaptacije. Tel. 061 255 253 Molersko farbarske usluge, sve radove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895 Montaža, izrada namještaja po mjeri, kuhinje i američke plakare, po mjeri, povoljno postavljam laminat. Tel. 061 267 648 

Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket, postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim maš inama, kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 061 321 289 Parket, šipod, laminat posta vljamo, brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Popravljamo veš mašine, šporete, bojlere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465 Postavljanje, brušenje svih vrsta parketa, šipoda i laminata. Tel. 063 338 237 Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 Radim keramiku, moleraj, laminat, prodaja i ugradnja pvc stolarije uz 20 posto popusta. Tel. 061 519 597 Radim kućne popravke u dogovoru s vama. Tel. 062 433 621 Radim molersko farbarske poslove brzo i kvalitetno. Tel. 061 867 007 Radim sve vrste auto limarskih radova, brzo i jeftino i kvalitetno. Tel. 061 270 427 Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Radimo sve građevinske radove, pripreme za renoviranje, odvoz otpada, povoljno. Tel. 066 290 572 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 872 910 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - kuhinje, plakari, zamjena baglama. Tel. 062 533 549 Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806 Stolar sa dugogodišnjim iskustvom u izradi pločastog namještaja i ostalog enterijera za stanove i poslovne prostore. Tel. 061 172 997 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolar, izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663 Stolar, najpovoljnije, najkvalitetnije stolarske usluge. Popravke i izrada namještaja po mjeri. Kuhinje, američki plakari, ormari, komode, spavaće i dječije sobe. Tel. 062 128 169 Šijemo i prodajemo veoma povoljno posteljine, jednokrevetne, duple, dječije, veliki izbor dezena, pamuk i krep! Tel. 061 756 871 Tapetar - kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar sa iskustvom vrši presvlačenje i tapaciranje kućnog i kancelarijskog namještaja. Tel. 061 620 057 TV lcd servis vrši popravke svih TV i LCD aparata. Dolazak na adresu, garancija. Tel. 061 145 499 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 062 199 199, 033 653 311 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater adekvatno održ ava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 

Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater opravlja i ugra đuje česme, vodokotliće, ventile, sifone, šolje, umivaonike, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803, 066 973 793 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja kao i zamjenu mehanizama na ležajima. Tel. 061 210 832 Zidar sa iskustvom radi kuće od temelja do sljemena. Tel. 061 028 134

Intelektualne 
Arhitekta radi projekte legalizacije bespravnih objekata, nadzor kod gradnje - povoljno. Tel. 063 820 738 Arhitekta radi projekte za legalizaciju bespravnih objekata, nadzor, itd. Tel. 061 019 558 Arhitektonsko projektovanje, inženjering, nadzor, izvođenje svih građevinsko zanatskih radova. Sve na jednom mjestu. Tel. 062 742 584 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). Tel. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Blok čas 15 KM. Tel. 065 023 096 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Engleski, časovi za učenike i studente, dva školska časa 15 KM. Tel. 062 381 987 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije iz hemije, brzo i kvalitetno. Tel. 062 453 030 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Povoljno dajem instrukcije iz svih predmeta, osnovcima i srednjoškolcima (matematika, engleski, fizika, hemija...). Dolazim na adresu. Tel. 061 312 126 Pravnik pruža pravne savjete i usluge, molbe, žalbe, tužbe, odgovori na tužbe, prigovori. Tel. 063 190 722 Prof. engleskog, sudski tumač prevodi - ovjerava dokumente. Drži časove za sve uzraste. Tel. 062 612 399, 033 465 958 Prof. njemačkog jezika, inače u radnom odnosu, daje instrukcije i prevodi. Uspješno i povoljno. Dolazak i kući. Tel. 070 243 974, 061 079 775 Profesor daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Profesorica engleskog jezika daje instrukcije. Tel. 061 247 966 Profesorica matematike, fizike i hemije instruira sve škole i fakultet. Tel. 061 188 451, 033 235 141

Ostalo 
ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

Agencija - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 

Agencija - Najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija - prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija nudi usluge kućne nje ge starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija vrši usluge njege pacijenata, davanje infuzija, injekcija, plasiranje katetera. Tel. 061 532 132 Agencija vrši usluge njege pacijenata, davanje infuzija, injekcija, previjanje i plasiranje katetera. Tel. 061 530 658 Agencija, profesionalno čišć enje vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Auto - kombi prevoz namještaja, čišćenje podruma, tavana i slično, obezbijeđena radna snaga, jeftino. Tel. 062 838 904 Auto - kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, bez oštećenja, povoljno - najpovoljnije. Tel. 061 552 366 Auto - prevoz kombijem namještaja, selidbe, odvoz šute i kabastog otpada, obezbijeđena radna snaga. Jeftino. Tel. 061 378 166 Auto - prevoz kombijem, prevoz namještaja i selidbe, povoljno bez oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Auto - prevoz kombijem, selidbe, čišćenje podruma, tavana i slično, obezbijeđena radna snaga, Jeftino. Tel. 061 069 476 Auto prevoz kamionom raznih roba, selidbe i sl. Po potrebi obezbijeđena radna snaga. Tel. 061 144 670 Auto prevoz putničkim kombijem. Tel. 062 374 737 Autoprevoz kombijem ljudi, stvari, selidbe sa radnom snagom, prevoz skijaša, povoljno. Tel. 061 358 989 Autoprevoz kombijem razne robe + selidbe povoljno! Tel. 061 160 644 Autoprevoz kombijem selidbe i drugo i van BiH povoljno. Tel. 061 131 646 Autoprevoz sa kamionom raznih roba i selidbe sa radnom snagom širom BiH. Tel. 065 065 134 Čistim kancelarije, zgrade, kafiće, i dr. objekte (patosi, prozori, wc, itd.). Tel. 062 264 240 Čistim stanove i peglam veš. Tel. 061 815 047 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 924 180 Čistim stanove, peglam veš. Tel. 061 679 186 Čistimo stanove i poslovne prostore. Tel. 033 674 481 Čistimo stanove, kuće, poslovne objekte. Cijena po dogovoru. Tel. 063 854 480 Čuvala bih dijete u svom stanu na Dobrinji, imam iskustvo i preporuku. Tel. 061 565 974 Čuvala bih dijete u svom stanu, Dolac Malta. Tel. 033 524 637 Čuvala bih dijete u vašem stanu u blizini Katedrale. Tel. 061 864 538 Čuvala bih djecu ili starije gospođe. Imam dobre preporuke, samo ozbiljne poslovne ponude. Tel. 061 578 068 Čuvala bih djecu u vašem stanu na području Dobrinje, imam iskustvo i preporuke. Tel. 062 682 399 Čuvala bih jedno ili dvoje djece uz ispomoć u kući. Samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. Obrazovana ozbiljna žena. Tel. 062 846 199 Čuvala bih stariju osobu i ispo moć u kući, djecu. Tel. 063 866 461 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5 x 2 x 2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Fizioterapeutska masaža 45 min 20 KM. Tel. 063 020 248 Fizioterapeutska masaža 45 min, 20 KM. Tel. 061 367 441 

Jedan dodir vrijedi više od milion riječi-masaža... Tel. 062 074 096 Kombi prevoz - usluge prevoza ljudi, preseljenja, vožnja na razne destinacije. Tel. 062 056 594 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa pažljivom radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz kabastog otpada i šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz robe, selidbe, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948 Kombi prevoz, selidbe, odvoz kabastog otpada, odvoz šute. Tel. 062 386 616 Kombi, prevoz, selidbe, odvoz, kabastog otpada sa radnom snagom. Tel. 063 037 274 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Maser. Iskusan, jak, diskretan. Dolazak na adresu. Tel. 062 103 296 Obuka vozačka, kvalitetno sa ne kim pogodnostima. Tel. 061 338 085 Ordinacija Montenegro bolesti: diskus hernija, migrena, liozat (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! RVI 25 % popust. Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna djevojka bi čuvala stariju osobu ili dijete, u obzir dolazi samo okolina Zenice. Tel. 062 843 940 Ozbiljna s iskustvom čuvala bih stariju bolesnu gospođu. Tel. 061 355 928 Ozbiljna žena čuvala bi dijete, pazila stariju osobu, čistila stanove, poslovne objekte. Područje Ilidža. Tel. 061 551 118 Ozbiljna žena čuvala bi djecu. Tel. 062 664 185 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu 8 sati dnevno. Tel. 066 162 298 Ozbiljna žena sa iskustvom ču vala bi djecu. Tel. 033 640 216 Ozbiljna, obrazovana žena, njegovala bi stariju bolesnu osobu. Tel. 066 665 201 Pod stresom ste, nervozni ste... Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte nešto novo i drugačije. Masaža. Tel. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena, čistila bi stanove ili posl. prostore, samo kod poštene i ozbiljne porodice. Tel. 061 822 380 Pravimo sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM. Tel. 062 725 107 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Prevoz stvari, selidbe s radnom snagom, povoljno. Tel. 061 133 958 Prijevoz svih vrsta roba, usluge selidbi, kabasti otpad, vrlo povoljno. Tel. 061 170 886, 033 472 954 Profesionalni fizioterapeuti, radimo kućne posjete vikendom, medicinske masaže i depilacije, jako povoljno. Tel. 061 671 937 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, buha, stjenica, miševa, itd. Tel. 033 219 761, 061 234 026 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373 Uništavamo žohare, mrave, miševe, stjenice, moljce i dr. gamad, 100 posto efikasno. Tel. 061 243 891 Usluge fotografisanja svadbi i ostalih manifestacija. Sarajevo. Tel. 061 520 326 Vršim prevoz putnika kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz robe i putnika po pristupačnim cijenama, T5 8+1. Tel. 061 800 191 Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115 Zubne proteze, izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

41

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

42

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

NOVO U AVAZ TWIST TOWERU
TEREN ZA SQUASH
JEDINI U BiH

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu rekreacije, rezervacije mo`ete izvr{iti putem broja telefona 033/281-350

!

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012. 

AJ IAJ
Izbor za Pjesmu Evrovizije 2012

"! 

HEIJE= 0A@HEI = AJE D=AH=
Zvijezda popularne serije “Ljudi s Medisona” Kristina Hendriks (Christina Hendricks) nova je žrtva hakera. Glumica je priznala da su joj nedavno hakirali mobitel i ukrali privatne fotografije. Među njima ima i seksi fotografija polugole Kristine te fotografija koje nenašminkanu glumicu prikazuju u opuštenom izdanju kod kuće. Kristina je informaciju o hakiranju potvrdila putem svog portparola, ali je i demantirala navode da je upravo ona na fotografiji na kojoj se vide gole ženske grudi. Hakiranje i krađa fotografija prijavljeni su policiji i istraga je u toku.

Ukradene joj fotografije

5LA= EL@E AIKđAK 0=HEALK FAIK
Eva Boto pjevat će “Verjamem” Vladimira Grajića Graje
Boto: Nastupa u drugom polufinalu

Sloveniju će na 57. Eurosongu u Azerbejdžanu predstavljati mlada Eva Boto s pjesmom pod nazivom “Verjamem”. Autor kompozicije je Vladimir Grajić Graja i sve su prilike da se zapravo radi o numeri s kojom je Hari Varešanović trebao predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Eurosongu, no u posljednji trenutak odlučeno je da u Baku ide Maya Sar. Grajić, koji je kompozitor pobjedničke evrovizijske pjesme iz 2007. godina “Molitva”, ljetos nam je kazao da pravi kompoziciju za

Harija. Iako je eurosong projekt s Harijem propao, čini se da će Graja svoju

pjesmu ipak predstaviti u Azerbejdžanu. L. S. R.

Mekferson: Nije preboljela Arpada

Hanka Paldum pred koncerte u Domu mladih

Radetić zatvorila reviju

(Foto: AFP)

Čerkezović na pisti Paris Fashion Weeka

MODA Bh. manekenke na Paris Fashion Weeku

,E== E )H= K ’/ELA?DO’ HA=?E==
U prvim redovima sjedili Ališa Kiz, P. Didi, Kanje Vest, Natalija Vodijanova...
u kojim je dominirala cvrena i crna boja zatvorila je Dijana, a pored nje pistom je prošetala još jedna članica tuzlanske agencije “Freestyle” - Amra Čerkezović, ovogodišnja bh. predstavnica na takmičenju za Elite Model Look. - Zaista smo presretni što su se ljepotice iz jedne bh. modne agencije pojavile na svjetskim pistama i čast nam je što je Dijana zatvorila reviju. Na ovoj sedmici mode, za sada, bukirane su samo za “Givenchy”, ali to se može promijeniti. I, naravno, zanimljivo je to da je Amra Čerkezović dobila ponudu da bude novo mlado lice ove prestižne modne kuće - kazao nam je Nihad Smajić, menadžer agencije “Freestyle”. Zanimljivo je da je reviju poznate modne kuće došao pogledati veliki broj svjetski poznatih ličnosti. U prvim redovima, između ostalih, sjedili su Ališa Kiz (Alicia Keys), Natalija Vodijanova (Natalia Vodianova), P. Didi (Diddy), Kanje Vest (Kanye West), Šajn Po (Shyne), Liv Tajler (Tyler), Kesi (Cassie), Ana Vintur (Anna Wintour)... Ad. K.
S pres-konferencije u hotelu “Europa”

Najpoznatija australska manekenka El Mekferson (Elle Macpherson) nikako da pronađe sreću u ljubavi. Nakon dvije godine veze s bogatašem Džefom Soferom (Jeff Soffer) El je odlučila okončati vezu u kojoj nije vidjela budućnost. Odluka je pala u isto vrijeme kad je Arpad Buson (Busson), otac dvojice njenih sinova, obznanio da

-ABAHIFAJI==

Najpoznatija australska manekenka

čeka dijete s glumicom Umom Turman (Thurman). - El nikada u potpunosti nije preboljela Arpada, ali sad će to morati - izjavio je izvor. Veza sa Soferom, kažu njeni prijatelji, nikada nije bila stabilna, nerijetko su prekidali i opet iznova pokušavali biti sretni, ali nije im uspijevalo.

Demofest klub u Banjoj Luci

Nakon što se prošle sedmice pojavila u kreacijama slavnog Đorđa Armanija (Giorgio) na Sedmici mode u Milanu bh. manekenka Dijana Radetić preksinoć je paradirala pistom Paris Fashion Weeka u neobičnoj kolekciji za jesen-zimu 2012./2013. modne kuće “Givenchy” kreatora Rikarda Tisćija (Riccardo Tisci). Reviju gotičkih kreacija

Holivudska glumica Sandra Bulok (Bullock) tuži proizvođača satova “ToyWatch USA”, koji je, navodno, koristio njeno ime za promociju sata ukrašenog dijamantima. Glumica je podnijela tužbu u Santa Moniki u Kaliforniji protiv kompanije jer je iskoristila njeno ime da bi promovirala jedan dijamantni sat iz svoje kolekcije, navodeći da je isti takav sat ranije nosila Bulok. Zvijezda u tužbi, također,

6Kž>= >C @E==JC I=J=
tvrdi da su narušena njena javna prava i traži od suda u Kaliforniji i finansijsku kompenzaciju. Prema navodima u tužbi, Bulok se “neće dobrovoljno pojaviti u štampanim ili drugim medijima za kompaniju ili proizvod ukoliko ih ona pažljivo ne odabere i ako ne vjeruje u kompaniju ili proizvod, osim ako naknada koju ona prima nije srazmjerna s vrijednošću eksploatacije njenog imena”..
Bulok: Želi zaštititi svoje ime

Sandra Bulok protiv američke kompanije

5LA A IFHA = @LEA FHAEAFA ćE
Kraljica sevdaha najavila nastupe 8. i 9. marta
kazan za 20 sati i vjerujem da će ovo biti dvije prelijepe noći o kojima će se dugo pričati. Agencija “New Event”, koja će mi biti podrška u narednim koncertima i snimanju albuma, zajedno s kompanijom “m:tel”, uveliko radi na pripremanju ovog meni veoma bitnog muzičkog događaja - kaže Hanka i dodaje da novi CD planira završiti do kraja ljeta.

(Foto: S. Saletovi})

Savić: Veliko interesovanje

Hanka Paldum u sarajevskom Domu mladih 8. i 9. marta održat će koncerte pod nazivom “Što svaka žena sanja” i povodom toga jučer je u hotelu “Europa” održana pres-konferencija. Osim prve dame bh. estrade, novinarima su se obratili specijalni gosti koncerata - mlada Emina Tufo i turski pjevač Cenk Bosnali. - Početak koncerta je za-

Organizatori su za posjetioce pripremili nekoliko iznenađenja, a sve pripadnice ljepšeg spola koje 8. i 9. marta dođu u Dom mladih dobit će po karanfil. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u uličnoj prodaji u Ferhadiji, na platou Skenderije te u “Marcatoru” u Ložioničkoj ulici i putem portala kupikartu.ba. D. Z.

Massimo Savić održat će koncert u Demofest klubu u Banjoj Luci 29. marta. Kako doznajemo, već sada vlada ogromno interesiranje za ulaznice čija je cijena 15 KM. Massimo je 14. februara u Tvornici kulture u Zagrebu započeo promociju novog studijskog albuma “Dodirni me slučajno”. Osim hita “Iz jednog pogleda”, kritika oc- 

=IIE 5=LEć =IJKF= ' =HJ=

jenjuje da je cjelokupan posljednji album, jedan od najzrelijih do sada, u tri desetljeća dugoj karijeri ovog hrvatskog izvođača. Banjalučka publika imat će priliku čuti i hitove sa studijskog albuma “Sunce se ponovo rađa” live albuma “Massimo sings Sinatra”, ali i mnoge ranije, sada već kultnestihove. V. S.

44

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROJ: 57 0 Mals 056747 09 Mals Dana: 22. 02. 2012. godine OGLAS

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

45

TU@ILAC: ProCredit Bank d.d. Filijala Banja Luka, ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 91. TU@ENI: 1. Janus Nevenka vl. STR „ABD“ Banja Luka 2. Janus Bojan vl. STR „BOJAN“ Banja Luka TU@BA Tu`ilac je sa prvotu`enom zaklju~io ugovor o kreditu po teku}em ra~unu br. F-6576 od 21. 07. 2004. godine, po osnovu koga joj je odobren kredit u iznosu od 1.000,00 KM na rok od 12 mjeseci i sa kamatnom stopom od 2% mjese~no. Tu`ena neuredno izvr{ava svoje obaveze iz ugovora, te tu`iocu duguje iznos od 1.000,00 KM. Tu`ilac je predlo`io da sud donese sljede}u PRESUDU OBAVEZUJE SE prvotu`ena i drugotu`eni da po osnovu ugovora o kreditu po teku}em ra~unu broj F-6576 od 21. 07. 2004. godine tu`iocu solidarno plate iznos od 1.000,00 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana utu`enja pa do isplate, kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu koji odredi sud, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e da, ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne podnesu odgovor na tu`bu, sud donese presudu zbog propu{tanja. Tu`eni su obavezni da u roku od 15 dana od dana izvr{nog dostavljanja, a u skladu sa ~l. 70. i 433 ZPP-a, sudu dostave pismeni odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, naziv pravnog lica, sjedi{te stranaka, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tu`bu je obavezan. Ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostave pismeni odgovor na tu`bu, sud }e, u smislu odredbe ~l. 182 ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja) protiv koje nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mogu podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanje tu`be }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi}
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 024 Zavidovi}i, 27. 02. 2012. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000024, a po zahtjevu ^ahtarevi} Semira sin Saliha iz Skroza bb, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1719, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 761 „Vrtli}“, oranica 5 klase povr{ine 189 m2 - katastarska ~estica broj 778 „Pored vodice“, ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i oranica 4 klase povr{ine 91 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je ^ahtarevi} Semir Salihov, Zavidovi}i, Skroze bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`i ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROJ: 57 0 Mals 022227 08 Mals Dana: 22. 02. 2012. godine OGLAS TU@ILAC: „FINANC“ D.O.O. Banja Luka, Dunavska 1 c TU@ENI: PODRA[^ANIN MARIO vl. STR „ZVIJEZDA 2“ Banja Luka, Radomira Putnika 3 TU@BA Parni~ne strane bile su u poslovnom odnosu u kojem je tu`ilac isporu~io robu iz svog plasmana tu`enom dana 14. 03. 2008. godine, a koju je tu`eni primio u ukupnoj vrijednosti od 263,78 KM. Tu`ilac isti~e da tu`eni do dana pdono{enja tu`be navedenu robu nije platio. Kako tu`eni nije isplatio dug tu`iocu, ni pored upozorenja, tu`ilac je podnio tu`bu i predlo`io da sud, po provedenom postupku donese sljede}u PRESUDU OBAVEZUJE SE tu`eni PODRA[^ANIN MARIO vl. STR „ZVIJEZDA 2“ Banja Luka, da tu`iocu „FINANC“ d.o.o. Banja Luka, isplati iznos od 263,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 21. 03. 2008. godine, do kona~ne isplate i da mu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 275,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do kona~ne isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e, ukoliko budu ispunjeni uslovi iz ~lana 182. ZPP-a, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Tu`eni je obavezan da u roku od 30 dana od dana izvr{enog dostavljanja, a u skladu sa ~l. 70 ZPP-a, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv i sadr`avati ozna~enje suda, naziv pravnog lica, sjedi{te stranaka, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tu`bu je obavezan. Ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e, u smislu odredbe ~l. 182 ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) protiv koje nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanje tu`be }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 167067 10 P Sarajevo, 27.02.2012.godine Opæinski sud u Sarajevu i to sudija Jasna Frenjo u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD SARAJEVO sa sjedištem u ulici D`enetiæa Èikma br.2 Sarajevo, protiv tu`enih ROVÈANIN FATIMA iz Sarajeva, ul. Topal Osman Paše br.28., Edin Vilogorac iz Sarajeva ul. Merhemiæa trg br.10 koga zastupa Zeèiæ Mehmed, advokat iz Sarajeva, GAJIÆ ZORAN iz Ilid`e, ul.Osik br.36, DIVALIÆ RAMIZA iz Sarajeva, ul. Kolodvorska br.14. radi naplate duga, v.s.p. 5.778,50 KM objavljuje slijedeæi:

pred ovaj sud u sobu broj 316/III.

Sudija Jasna Frenjo

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom roèištu iznijeti sve èinjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno roèište donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz ( èl. 77. ZPP-a). Na pripremnom roèištu æe se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i èinjeniènim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge ( èl.79.80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom roèištu podnijeti protivtu`bu ( èl. 74.stav 1.ZPP-a). Ako na pripremno roèište ne doðe tu`ilac, a bio je uredno obavješten, smatrati æe se da je tu`ba povuèena, osim ako tu`eni nezahtijeva da se roèište odr`i ( èl.84.stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno roèište ne doðe uredno obavješten tu`eni, roèište æe se održati bez njegovog prisustva (èl.84. stav 2. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS POZIV
Za treæe -tu`enog GAJIÆ ZORANA i èetvrto - tu`enu DIVALIÆ RAMIZU Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO ROÈIŠTE za dan PONEDJELJAK, 17.12.2012.godine u 9,00 sati

VREMEPLOV w

6. mart 2012.

DOGODILO SE
1836. - Meksikanci pod komandom generala Antonija Lopeza de Santa Ane (Antonio Lopes de Santa Anna) zauzeli američku tvrđavu Alamo u Teksasu. Tokom opsade, koja je trajala 13 dana, poginulo je svih 156 Teksašana, među kojima i legendarni Dejvi Kroket (Davy Crockett). 1941. - Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu donio odluku da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu, pod uvjetom da joj Njemačka i Italija garantiraju nepovredivost teritorija. 1944. - Poletjevši iz aviobaza u Velikoj Britaniji, 658 američkih bombardera počelo u Drugom svjetskom ratu danonoćno bombardiranje Berlina. 1980. - Francuska književnica belgijskog porijekla Margerit Jursenar (Marguerite Yourcenar) postala prva žena članica Francuske akademije.

"$

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

ILA=@=H

AKTUELNE TEME Rezultati nove studije iznenadili naučnike

4A?AIE= =I čEE Hš=LEE=
Prethodna istraživanja pokazala su da manjak novca ljude prisiljava na kupovinu jeftinijih namirnica bogatih kalorijama
Istraživanje je pokazalo da je broj pretilih osoba prepolovljen u posljednje tri godine, odnosno nakon finansijske krize 2007. godine. Ovi rezultati iznenadili su naučnike koji su očekivali da će broj pretilih osoba biti povećan nakon što je ekonomska kriza utjecala na porodične prihode. Prethodne studije pokazale su da manjak novca ljude prisiljava na kupovinu jeftinijih namirnica bogatih kalorijama, poput hrane za van ili polugotovih proizvoda, a upravo je to bio razlog zašto su siromašnije porodice češće patile od prekomjerno nakupljenih kilograma. Naučnici još ne znaju zašto rezultati najnovijeg istraživanja ukazuju na to da manjak novca smanjuje broj pretilih ljudi. Ali, taj učinak je zabilježen neovisno o prihodima porodice, što upućuje na opći trend, a mogao bi biti znak da su poruke o važnosti zdrave prehrane napokon doprle do većeg broja ljudi koji su sve oprezniji prilikom kupovine namirnica. Naučnici s Univerziteta “Arizona” podatke su prikupili proučavajući 350 hiljada odraslih osoba u SAD, a potrebni podaci bili su ispitanikova visina i težina, na osnovu kojih je izračunat indeks tjelesne težine. 

'%! U Dumbaju, država Vermont (SAD), umrla američka književnica Perl Bak (Pearl Buck), dobitnica Nobelove nagrade za književnost.
1999. - Na sjeveru Kambodže, pored granice s Tajlandom, uhapšen je Ta Mok, posljednji od vođa maoističkog gerilskog pokreta Crveni Kmeri, tokom čijeg je režima u drugoj polovini 70-tih godina ubijeno ili umrlo od gladi i bolesti oko milion i po ljudi. 2001. - Tokom hodočašća u Meku u jurnjavi vjernika poginula 34 hodočasnika. 2002. - Čelnici Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske riješili na sastanku u Zagrebu nekoliko spornih pitanja u odnosima između dvije države, među kojima su ratifikacija Sporazuma o Luci Ploče i otvaranje mostova i graničnih prijelaza (GP) u Bosanskoj Kostajnici i Bosanskom Šamcu. 2002. - Sudsko vijeće Haškog tribunala (ICTY) odbacilo zahtjev bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije i optuženog za ratne zločine Slobodana Miloševića za privremeno puštanje na slobodu.

Izgleda da su poruke o zdravom načinu prehrane doprle do mnogih

ORDINACIJA 

= =šJEJEJE KIA @ D=@ćA 
Zbog hladnoće mi ispucaju usne. Kako da ih zaštitim, pita H. L. iz Sarajeva. Vrlo je važno u zimskom periodu zaštititi usne jer su one zbog svoje građe podložne isušivanju i osjetljive su na promjene temperature. Naročito su štetni utjecaji hladnoće, vjetra i sunca. Proizvodi za njegu usana ujedno su i za-

Dr. Katarina Dujmović, Ordinacija “Dr. Dujmović”

štitni preparati jer oni hidratiziraju i omekšavaju usne, ali isto tako sprečavaju ispucalost. Ovi preparati moraju sadržavati UV filtere, vitamine, ovlaživače i protivupalne tvari.

Kašicica meda može Djeluje ublažiti noćni kašalj te po- umirujuće na moći djeci i njihovim rodi- iziritirano grlo teljima da bolje spavaju, pokazalo je istraživanje kojim je bilo obuhvaćeno 105 djece koja su kašljala zbog prehlade. Djeca su bila podijeljena u tri grupe, od kojih je jedna dobivala sirup protiv kašlja, druga med, a treća ništa. Med se pokazao najboljim rješenjem. - Rezultati su bili tako čvrsti da možemo jasno reći da je med bolji nego ne davati nikakav lijek, dok sastojak sirupa dekstrometorfan nije dobar - rekao je dr. Ian M. Paul s Univerziteta “Hershey” u Pensilvaniji. Med je slatkast i sirupast i djeluje umirujuće na iziritirano grlo, a važan je i zato što ima visok postotak antioksidansa. 

A@ K>=ž=L= ćE =š=

Lijek iz prirode

RO\ENI
1474. - Rođen italijanski vajar, slikar, arhitekta i pisac Mikelanđelo Buanaroti (Micelangelo Buonarotti). 1927. - Rođen kolumbijski književnik Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez).

UMRLI
1900. - Umro njemački inžinjer Gotlib Vilhelm Dajmler (Gottlieb Wilhelm Daimler), koji je 1883. godine konstruirao prvi automobilski benzinski motor. 1994. - Umrla grčka glumica Melina Merkuri (Mercouri). 1998. - U sukobima sa srbijanskim snagama sigurnosti na Kosovu ubijen Adem Jašari, jedan od glavnih vođa Oslobodilačke vojske Kosova. 2005. - U SAD umro fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Hans Bete (Bethe), koji je pobjegao iz nacističke Njemačke, a zatim postao ključna figura u razvoju prve atomske bombe. 

Moj drugi suprug, koji je bio korisnik starosne penzije, preminuo je. S njim sam bila u braku tri godine. Sada imam 48 godina i nisam u radnom odnosu. S nama u zajednici su živjele i moje dvije kćerke iz prvog braka koje se redovno školuju. Imaju li one pravo na porodičnu penziju umrlog očuha jer njihov biološki otac

2H@Eč= FAE=

Zavod PIO: Utvrditi izdržavanje

nije u radnom odnosu, pita U. L. iz Sarajeva. Odredbom Člana 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice: bračni drug, djeca (rođena u braku, van braka, usvojena, pastorčad koju je osiguranik izdržavao, unučad i druga djeca bez roditelja koju je osiguranik izdržavao do svoje smrti). Prema tome, vaše kćerke iz prvog braka, pastorke vašem drugom suprugu, s kojim ste proveli u braku tri godine, imaju pravo na porodičnu penziju pod uvjetom da se u postupku za priznavanje prava na porodičnu penziju utvrdi da ih je vaš suprug izdržavao do svoje smrti. 

Zaposlena sam u Centru za socijalni rad. Sljedeće godine napunit ću 65 godina života i 25 godina staža. Od 4. januara 1977. do 31. avgusta 1984. bila sam zaposlena u Sloveniji i pribavila sam uvjerenje da mi je za taj period priznat staž i uplaćen doprinos. S obzirom na to da imamo potpisan Sporazum sa Slovenijom, da li ću iduće godine moći da idem u penziju ili možda ne ispunjavam uvjete za ostvarivanje prava na srazmjerni dio slovenačke penzije, pita Z. T. iz Mostara. U skladu sa odredbom člana 30. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, vi ćete naredne godine, kada navršite 65 godina života, ispuniti uvjete za ostvarivanje prava na starosnu pen-

2HE=A E 5LAEA

ziju u FBiH. Međutim, po sadašnjim propisima u Sloveniji, jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na starosnupenziju za osiguranika ženu su 63 godina života i 15 godina staža osiguranja. To znači daste vi već ispunili uvjete za slovenačku penziju, stim da primanje ne može biti samostalno, nego srazmjerno. Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ILA=@=H
w

Dnevni avaz, utorak,, 6. mart/o`ujak 2012.

"%
w
Tamna čokolada nije samo praznik za čulookusa, ona može imatii opipljive koristi za srce, poput učinka snižavanja krvnog pritiska, pokazuje britansko istraživanje objavljeno u časopisu “American Journal od Clinical Nutrition”. Istraživanjem kojim su analizirani rezultati 42 druga istraživanja na više od hiljadu osoba također je utvrđeno da su uzimanjem umjerenih količina tamne čokolade postignuta ograničena poboljšanja u funkciji krvnih žila i smanjenje nivoa inzulina. Korisna i za zdravlje

Tačno Netačno
Sirano de Beržerak postanka 1kršćansko tumačenjeodbijao je svijeta? Restitucijski 2Ferdinanda II?edikt je odredba cara Monolog je razgovor 3samom sobom? osobe sa 1. TAČNO

Vježbanje zimi nije samo rizično za srčane bolesnike. Rizik za srčani udar je visok, a prema najnovijoj studiji povećan je i rizik od smrti. - Istraživanje može pomoći da razumijemo zašto je hladni zrak često vrlo koban - kazao je Lorens Sajnovaj (Lawrence Sinoway), direktor Instituta za srce i kardiovaskularni sistem u Pensilvaniji. Ako obavljate neku vrstu fizičkog posla i tom prilikom udišete hladan zrak, vaše srce jače radi, odnosno konzumira više kisika. Hladni zrak ne prija srcu

4EE = EB=HJ

Fizički napor zimi

Č=@= IEž=L= FHEJEI=

Britansko istraživanje

Sirano de Beržerak antiklerikalni pamfletista
Francuski književnik Sirano de Beržerak (Cyrano de Bergerac) odbijao je kršćansko tumačenje postanka svijeta, vjerovanje u providnost i besmrtnost duše. Utjecao je na duhovna kretanja onoga doba i pisce poput Džonatana Svifta (Swifta) i Voltera ((Voltaire). Autor je komedije “Nasamareni nadriučenjak” i slobodoumne, antireligiozne tragedije “Smrt Agripine”. Isticao se i kao antiklerikalni pamfletist, naročito u djelu “Protiv jednog isusovca ubojice i klevetnika”. Poznati su mu fantastično-utopistički romani “Drugi svijet ili države i carstva Mjeseca” iz 1657. te “Drugi svijet ili države i carstva Sunca” iz 1662. godine, u kojima se mogu naći rasprave o astronomiji, filozofiji ili fizici, pri čemu, između ostaloga, govori o atomskoj strukturi tvari. Glavni je junak čuvene Rostanove (Rostandove) komedije “Sirano de Beržerak”. Rođen je 6. marta 1619., a umro 28. jula 1655. godine.

USUSRET PROLJEĆU Vrijeme je za detoksikaciju organizma

2žAA =EHE?A
Kako biste osvježeni dočekali predstojeće dane, koristite sljedeće namirnice: Zeleni čaj ima izvrstan detoksikacijski efekt i odličan je antioksidant. Limun - vitamin C poznat je kao vitamin detoksikacije uz pomoć kojeg ćete lakše razraditi toksine. Zeleno povrće je odličan saveznik u procesu detoksikacije same jetre. Bijeli luk možete uzimati uz sve namirnice. Kupus - dva su glavna detoksikacijska enzima u jetri, a upravo ovo povrće potiče proizvodnju i jednog i drugog. Cvekla sadrži jedan od glavnih detoksikacijskih enzima, a odlična je i za pročišćavanje krvi.

Voće je najbolji antioksidans

w

ŠJLEšALć=FLHć=EL@A
Tokom zime na jelovniku smo imali uglavnom tešku hranu, zbog čega je većini nas već na početku proljeća potreban neki vid detoksikacije, odnosno čišćenja organizma. Kako se radi o odmaranju, čišćenju i njegovanju organizma iznutra, najbolje je započeti s izbacivanjem određenih namirnica, a zatim nastaviti malo rekreativnijim tempom. Najlakši način za detoksikaciju organizma je da polako počnete izbacivati pečenu i prženu hranu s jelovnika, a zamjenjivati sa što više supe te raznovrsnog povrća. Voće je najbolji antioksidans pa ga zato slobodno konzumirajte u neograničenim količinama. Unos tekućine je također bit-

Prženu i pečenu hranu zamijenite povrtnim supama Oprezno sa sokovima
na faza u čišćenju organizma, zato se nemojte odricati voćnih sokova, ali ne pretjerujte. Sokove možete popiti tek toliko da zadovoljite potrebe organizma za slatkim, a da utolite žeđ, radije uzimajte običnu vodu, jer je to najbolji oblik detoksikacije. Ukoliko imate mogućnost, pijte radije svježe pripremljene sokove od voća i povrća.

Potrebno je: 500 g mljevenog mesa, glavica luka, prasa, malo bijelog luka, tikvice, krompir, brokula, karfiol, mrkva, vegeta, muškatni oraščić, đumbir. Za preljev: vrhnje za kuhanje, jaje. Način pripreme: 1. Meso najprije izdinstati zajedno s lukom na maslinovom ulju. 2.Sve povrće isjeći na listove pa ga podijeliti na dva dijela. Jednu polovinu staviti u nauljenu dublju posudu za pečenje, preko njega izdinstano meso pa staviti drugu polovinu povrća. 3. Musaku preliti vrhnjem za kuhanje koje ste umutili s jajetom. 4. Staviti u toplu rernu i peći da porumeni. 5. Malo ohladiti, isjeći na kocke i poslužiti uz zelenu salatu.

2HAJ= KI==

Predlažemo

2. TAČNO

Protestantski knezovi vraćaju oduzetu zemlju
Restitucijski edikt je odredba rimsko-njemačkog cara Ferdinanda II (na slici) kojom se protestantskim knezovima naređuje da Katoličkoj crkvi vrate sva imanja koja su zaplijenili od 1552. godine. Donesen je na današnji dan, 6. marta 1629. godine. Edikt se provodio isključivo u habsburškim nasljednim zemljama, a njegova šira realizacija spriječena je vojnim upadom švedskog kralja Gustava II Adolfa u Njemačku. Restitucijski edikt opozvao je car Ferdinand III odredbama Vestfalskog mira 1648. godine.

GR^KI POVJESNI^AR

SAVEZNA AMERI^KA DR@AVA

OTROV ZA MI[EVE

TRPKI, GORKI MAJSTOR KOJI PLETE KORPE TURSKI GRAD, IZMIR

POPUT

NULA

ROBNA KU]A

IZNAD ^EGA

TURSKI DR@AVNIK KEMAL

ZEMLJORADNICA

3. TAČNO

MUHAMED ODMILJA ZATVORENA LINIJA OVALNOG OBLIKA FILM AKIRA KUROSAVE

VISINSKA TA^KA BILJKA SLANUTAK JEDINICA JA^INE EL. ENERGIJE GLUMAC [ARIF @ILA KUCAVICA

Monolog - razgovor sa samim sobom
Monolog je razgovor osobe sa samom sobom. U scenskim komadima glumac u monologu gledaocima iznosi svoja razmišljanja, namjere, raspoloženja i slično. U modernom romanu kod Džojsa (Joyce - na slici) te Foknera (Faulkner) javlja se tehnika “unutarnjeg monologa” u kojem pratimo direktan govor lika bez posredovanja pripovjedača. Takav monolog kao i struju svijesti često karakterizira poseban stil, nedostatak interpunkcije i zanemarivanje sintaksičkih pravila.

TOROVI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PRODUKTIVNO, AERO, AULA, R, V, IZBOR, DIM, LUGAR, PSINA, ARA, AMIL, AR, KOMEDIJANTI, ADI SARAJLI] 2816

GLUMAC TRAVOLTA NA[ TENISER NA SLICI MUZI^KI ZNAK, KAJDA GAVRASOV FILM DIO TIJELA R.K. URAN

OMER ODMILJA

”KRALJ D@UNGLE”

48

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029352 09 Mals Tuzla, 25. 01. 2012. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 019287 09 Ip Travnik, 02. 10. 2009. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU po stru~nom saradniku Jasmini Tahirovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija „MIKRA“ Sarajevo, zastupana po punom. Emini Mulaosmanovi}, protiv izvr{enika I-BOING-TOURS d.o.o., ul. Kalinska bb, Novi Travnik, radi Ovrha na pokretnim stvarima, v.s. 2.157,92 KM odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje, dana 02. 10. 2009. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Sud odre|uje izvr{enje po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od dana 12. 06. 2009. god., Mikrokreditna fondacija „MIKRA“ Sarajevo, zastupana po punom. Emini Mulaosmanovi}, protiv izvr{enika I-BOING-TOURS d.o.o., ul. Kalinska bb, Novi Travnik na osnovu vjerodostojne isprave, v.s. 2.157,92 KM Tro{kove tra`ioca izvr{enja sud odre|uje u iznosu od 100,00 KM Obrazlo`enje Ispituju}i prijedlog za izvr{enje tra`ioca izvr{enja sud je na{ao da isti sadr`ava sve potrebne elemente propisane u ~lanu 36. ZIP-a, te je shodno tome, odlu~io kao u izreci rje{enja, na osnovu ~l. 39. ZIP-a. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema.

OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca PRERADA PROMET MLIJEKA DD TUZLA, ul. Mitra Trifunovi}a U~e broj 125., Tuzla, protiv tu`enog „LEROS“ DOO Lukavac, Rudarska broj 49. Tuzla, radi duga, v.s. 1.865,74 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
STRU^NI SARADNIK Jasmina Tahirovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U BROJ: 17 0 Mal 003613 08 Mal Dana: 07. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja MKO „Prizma“, ured Biha}a, ul. Harmanski sokak, br. 52, zastupana po generalnom punomo}niku advokatu Mid`i} Ilijasu iz Biha}a, protiv tu`enih ]irkin Jagode iz Velike Kladu{e, ul. Ibrahima Mr`ljaka bb, Ibri~i} Zinete iz Velike Kladu{e, ul. Ibrahima Mr`ljaka br. 5 i Mrkaljevi} Safije sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga, vrijednost spora 2.155,61 KM, donio je dana 07. 02. 2012. godine, van ro~i{ta, slijede}i:

OGLAS

Dostava se tu`enoj Mrkaljevi} Safiji putem Dnevnih novina i oglasne plo~e suda slijede}a: Presuda zbog propu{tanja Obavezuju se tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 2.155,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 25. 12. 2008. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknade parni~ne tro{kove u iznosu od 504,10 KM, a sve u roku od 15 dana od prijema prepisa presude. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. u vezi s ~lanom 329. ZPP-a). Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ove presude. STRU^NI SARADNIK Erol Husi}

Dana 27. 03.2009. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.865,74 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni suradnik Alma U`i~anin

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: 85 0 Mal 013327 10 Mal Doboj, 27. 12. 2011. godine

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033138 11 Mal @ivinice, 20. 09. 2011. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca ZEV „Maja“, Doboj, ul. Kneza Lazara 11A i 11B, zastupan po predsjedniku Upravnog odbora ZEV-a Ili} Marinko, protiv tu`enih Polja{evi} Drago, Doboj, Kneza Lazara 11A, broj stana 4 i Bjelo{evi} Jelena Doboj, ul. Cara Du{ana SP 6, radi duga, v.s. 804,29 KM, pa kako sud nije u mogu}nosti tu`enim dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama Zakona o parni~nom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 98/04, 74/05 i 63/07) dostavlja tu`enim tu`bu na odgovor. Tu`ilac je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, donese presudu zbog propu{tanja u smislu ~lana 182. ZPP-a. Sud dostavlja tu`bu tu`enom Polja{evi} Drago, na obavezan odgovor i pou~ava ga kako slijedi: Pozivate se da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, odgovor mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno kako bi se po njemu moglo postupiti, posebno oznaku suda, broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka, njihovih punomo}nika, te predmet spora, procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostave odgovora na tu`bu, izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev tu`ioca, ukoliko isti osporavate du`ni ste navesti razloge zbog kojih isti osporavate, navesti ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod na jedan od slu`benih jezika suda, a ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, te na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a. Pismeni odgovor na tu`bu morate li~no potpisati. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, odnosno usvojiti tu`beni zahtjev tu`ioca. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i na oglasnoj tabli suda. Sudija Jasmin Junuzovi}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 022310 09 Mal Zenica, 27. 12. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46 protiv tu`enog \iki} Adnana iz Zenice, ul. Tali}a brdo br. 8/2/20, radi duga, v.s. 491,40 KM, van ro~i{ta, dana 27. 12. 2011. godine, donio je sljede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obvezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 491,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 264,40 KM po~ev od 18. 09. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 119,40 KM po~ev od 18. 10. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 100,60 KM po~ev od 18. 11. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 3,50 KM po~ev od 25. 12. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 3,50 KM po~ev od 25. 01. 2003. godine do dana uplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 135,00 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni saradnik Sinanovi} Amela Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. ZPP-a. NAPOMENA: Dostava presude se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene D`ani} Hanife, Gornje Dubrave 603, @ivinice, radi duga v.sp. 1.136,80 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena D`ani} Hanifa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 1.136,80 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to: Na iznos 1.096,00 KM po~ev od 09. 02. 2005. godine pa do dana isplate, Na iznos 40,80 KM po~ev od 02. 06. 2007. godine pa do dana isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kovi objave tu`be i presude u dnevnom listu), a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj: 288, 289 i 10274, specifikacije izvr{enih bolni~kih usluga uz ra~une, mati~ni listovi, uputnica, otpusne liste. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`nik ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnolsti predla`ete da se svjedok saslu{a (~. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a): NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Tarik \ug

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj: 43 0 Mals 043028 10 Mals Zenica, 20. 01. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni suradnik Olivera Kri`anovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Zenica - Poslovna jedinica distribucije Zenica, ul. Safvet-beg Ba{agi} br. 6, Zenica, protiv tu`enog „Polini“ d.o.o. Zenica, ul. Bulevar Kulina 28 D, Zenica, radi isplate duga, v.s.: 1.538,96 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje - na iznos od 406,90 KM, po~ev od 15. 01. 2010. godine, do dana uplate, - na iznos od 356,70 KM, po~ev od 15. 02.2010. godine, do dana uplate, - na iznos od 246,71 KM, po~ev od 15. 03. 2010. godine, do dana uplate, kao i naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba u odgovor u smislu ~l. 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e, ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra}e se da je tu`enom dostavljena tu`ba na odgovor. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mals 043028 10 Mals, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. Stru~ni suradnik Olivera Kri`anovi}

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

49

OGLAS
Tu`enom „Polini“ d.o.o. Zenica, ul. Bulevar Kulina 28 D, Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dan 29. 10. 2010. godine kojom tu`itelj, na ime duga, potra`uje iznos od 1.538,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose, kako slijedi: - na iznos od 155,12 KM, po~ev od 15. 11. 2009. godine, do dana uplate, - na iznos od 373,53 KM, po~ev od 15. 12. 2009. godine, do dana uplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 045184 10 Mal Zenica, 30. 01. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija „EKI“ Sarajevo, Filijala u Zenici, Ul. Adolfa Goldbergera br. 9, zastupana po punomo}nicima Emir ^olakovi} i Nina Dragolji}, advokati iz Zenice, protiv tu`enih 1. Berbi} Irhad iz Kaknja, Bre`ani bb i 2. Spahi} Nezir iz Zenice, Ul. Zije Dizdarevi}a br. 26-A, radi isplate duga, v.s. 1.955,90 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

dana 14. 12. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug na ime vra}anja kredita u ukupnom iznosu od 1.955,90 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be sudu, pa do isplate, kao i tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Alma Bijedi}, s.r.

OBJAVLJUJE
Drugotu`enom Spahi} Neziru iz Zenice, Ul. Zije Dizdarevi}a br. 26-A, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 27 0 Mal 006193 10 Mal Gra~anica, 12. 02. 2012. godine Na osnovu ~l. 348. stav 3. u vezi sa stavom 5. Zakona o parni~nom postupku tu`enom Jakupovi} Izudinu iz Lohinje Donje - Gra~anica.

DOSTAVLJA SE TU@BA NA ODGOVOR
Tu`ilac Dioni~ko dru{tvo BH Telecom DD Sarajevo Direkcija Tuzla protiv tu`enog Jakupovi} Izudina iz Lohinje Donje - Gra~anica, radi duga v.s. 669,55 KM. Pozivamo Vas da najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, naznaku suda, broj predmeta, spora i potpis tu`enog. U odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti i procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, te dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice kao i pravni osnov navoda. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (~l. 182 st. 1. Zakona o parni~nom postupku-presudu zbog propu{tanja). Dostava tu`be se smatra obavljenom po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama. SUDIJA Milica \uri}

50

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 061127 11 Ps Zenica, 17. 01. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „MILI^EVI]“ D.O.O. KRA[EVO, ul. Vrela bb Kra{evo, protiv tu`enog „EURO-AD“, ul. Pehare broj 32, Zenica, radi isplate duga, v.s. 26.180,59 KM, dana 17. 01. 2012. god.:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 035992 11 Mals Dana: 08. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha} protiv tu`enog d.o.o. „CHAN SHEN“ export import Mala Lisa bb, Cazin, radi isplate duga, v.s.p. 259,75 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

OGLAS
Dana 14. 11. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu 259,75 KM. U tu`bi navodi da je tu`itelj izvr{io za tu`enog usluge BiHnet mre`e u periodu od po~etka decembra 2010. godine do kraja aprila 2011. godine, te tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une u ukupnom iznosu od 259,75 KM. Tu`eni nije tu`itelju platio utu`eni dug. Tu`bom od 14. 11. 2010. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju dug od 259,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a svakog pojedinog ra~una i to na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 01. 2011. g., iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 02. 2011. g., iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 03. 2011. g., iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 04. 2010. g., iznos od 49,15 KM po~ev od 25. 05. 2011. g., a sve do kona~ne isplate kao i tro{kove parni~nog postupka takse na tu`bu i presudu, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom d.o.o. „CHAN SHEN“ export import“ iz Cazina dostavlja se tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana do dana prijema tu`be, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Mesi} Dijana

OBJAVLJUJE
Tu`enom: „EURO-AD“, ul. Pehare broj 32, Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 17. 11. 2011. god. kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog na ime duga za isporu~enu robu nova~ni iznos od 26.180,59 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 05. 2009. god. pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima navedenim u tu`bi: Kupoprodajnom ugovoru broj 04-02/09 od 20. 04. 2009. god., ra~unima, otpremnicama, analiti~koj kartici kupca i opomeni pred tu`bu. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom Avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja. SUDIJA: Kubat Jasminka, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047649 04 Mals Tuzla, 02. 02. 2012. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Asmira Be{i}, u pravnoj stvari tu`ioca JP SKPC „Mejdan“ doo Tuzla, kao pravni sljednik JP SKPC „MEJDAN“ Tuzla, ul. Bosne Srebrene bb, zastupani po punomo}niku Sara~evi} Meliki, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog „BAHAM“ doo za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, SKPC Mejdan, Tuzla, radi duga v.sp. 2.557,30 KM u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

be, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a) U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP-a) Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a) Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a) Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Asmira Be{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 045130 10 Ps Zenica, 02. 11. 2011. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Amela Bajramovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „JP ELEKTROPRIVREDA“ BiH, Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, Rudarska broj 38, protiv tu`enog „UNI&FORMA“ d.o.o. Zenica, ul. I Zeni~ke brigade, Zenica v.sp. 3.825,90 KM, van ro~i{ta, dana 02. 11. 2011. godine donio je:

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor Dana 17. 09. 2009. godine tu`ilac je podnio tu`bu ure|enu u skladu sa ~lanom 53. ZPP-a, protiv tu`enog radi duga, tra`e}i da sud obave`e tu`enog da tu`iocu plati dug na ime nepla}ene zakupnine u iznosu od 2.557,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 04. 2003. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP-a) Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne oso-

PRESUDU
zbog propu{tanja TU@ENI JE DU@AN isplatiti tu`itelju iznos od 3.825,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 13. 12. 2010. godine pa do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove postupka u iznosu od 225,00 KM, sve u roku od 30 dana. SUDIJA Amela Bajramovi}, s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, uz ispunjenje uvjeta u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 I 024111 10 I Ora{je, 06. 02. 2012. godine Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Zoran Mikuli}, u pravnoj stvari tra`itelja ovrhe Pro kredit bank d.d. Filijala Sarajevo, protiv ovr{enika B{i} Emira iz Od`aka, radi naplate nov~anog potra`ivanja, VPS 3.751,85 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 17. 02. 2011. godine, na prijedlog tra`itelja ovrhe ovaj Sud je donio slijede}e rje{enje I. Radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.751,85 KM, skupa sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 02. 04. 2008. godine, do dana isplate, te tro{kovima protesta u iznosu od 8,00 KM kao i tro{kovima izvr{nog postupka. Dozvoljava se ovrha: Pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ovr{enika koje se nalaze u njegovom posjedu, te namirenjem tra`itelja ovrhe iz iznosa dobivenog prodajom na njegov `iro ra~un.

Obavje{tava se ovr{enik Pero Miji}, da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a sve sukladno odredbi ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03), u svezi sa ~l. 21. st. 1. Zakona o ovr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03), te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz prijedlog za ovrhu mo`e podi}i u zgradi suda. Ovim putem se ovr{eniku dostavlja rje{enje o ovrsi u smislu ~l. 40. st. 1. Zakona o ovr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03). Ovr{enik mo`e izjaviti prigovor na rje{enje u roku od 8 dana od dana obavljene dostave, a koja dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama. Prigovor sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor ovome Sudu u roku od 8 dana od dana obavljene dostave, a koja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama. Prigovor se podnosi u dva primjerka. Sudac Zoran Mikuli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 005642 05 Mal Travnik, 31. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU sudija Jasmina Tahirovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enika Ljube Mati}, K.P Kre{imira, Vi. tez, radi isplata duga, v.s. 236,52 KM vanraspravno dana 31. 01. 2012. godine, donio je slijede}u:

pomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, potekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o kamatama temelji se na ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 27/98), a u vezi sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima, koji je propisao da du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze pored glavnice pla}a i kamatu. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 30,00 KM i takse na presudu u iznosu od 15,00 KM, tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM {to ukupno iznosi 125,00 KM kako je rije{eno u izreci presude. SUDIJA Jasmina Tahirovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba! Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u dovoljnom broju primjeraka, u roku od 8 dana od dana prestanka razloga za propu{tanje, odnosno saznanja za isto, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tanja (~l. 183. stav 2. Zakona o parni~nom postupku Sl. novine Federacije BiH broj: 53/03)

PRESUDU
zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja i nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u iznosu od 236,52 KM sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 69,68 KM po~ev od 17. 09. 2004. do kona~ne isplate - na iznos od 82,83 KM po~ev od 17. 10. 2004. do kona~ne isplate - na iznos od 84,01 KM po~ev od 17. 11. 2004. do kona~ne isplate Kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu 125,00 KM sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje

Tu`bu tu`itelja podnesenu 13. 05. 2005. godine, sud je dana 19. 12. 2011. godine dostavio tu`bu tu`enom na obavezan odgovor (dostavnice ulo`ene u spis), a uz na-

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 011795 11 Mal Kiseljak, 13. 02. 2012. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove u Vitezu, Stjepana Radi}a br. 1., Vitez TU@ENIK: Nikola Bo{njak iz Fojnice, Rakovi~ki put bb. RADI: isplate duga, v.sp. 418,83 KM

OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudija Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunkacije d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove u Vitezu, Stjepana Radi}a broj 1., Vitez, protiv tu`enika Nikole Bo{njak iz Fojnice, Rakova~ki put bb., radi isplate duga, v.sp. 418,83 KM, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Nikoli Bo{njak

TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 09. 09. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Nikole Bo{njak iz Fojnice, Rakova~ki put bb., radi isplate duga, v.sp. 418,83 KM u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 418,83 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 45,20 KM po~ev od 16. 12. 2010. godine, pa do isplate, - na iznos od 40,88 KM po~ev od 16. 01. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 17,56 KM po~ev od 16. 02. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 03. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 04. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 05. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 262,54 KM po~ev od 16. 06. 2011. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu), sve u roku od 30 dana. Istovremeno je predlo`io da ukoliko tu`enik sukladno sa odredbama ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev. Ovom prilikom obavije{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavije{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 026708 09 Ps Zenica, 25. 01. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina Glavna Filijala Zenica ul. Mar{ala Tita bb Zenica, protiv tu`enih: 1.) MIR-PROMET D.O.O. ZENICA ul. Lukovo polje broj 85. Zenica, 2.) SINANOVI] (Azema) ZAHIDA ul. ^esma broj 3. Ilid`a Rakovica, 3.) RADO[ (Ivice) ZORA ul. Prve zeni~ke brigade broj 3. Zenica, 4.) DUVNJAK FERID vlasnik DU]AN STR ul. Had`ije Maizi}a put broj 115., radi isplate duga v.s. 21.468,22 KM dana 25. 01. 2012. god., van ro~i{ta donio je a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton / Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 003984 07 Mal Travnik, 17. 02. 2012. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, protiv tu`enog Marinko Relota iz Busova~e, Kr~evine 30, radi isplate duga v.s. 501,73 KM, van rasprave i u odsutnosti stranaka, donio je dana 17. 02. 2012. godine slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuju tu`eni da tu`itelju na ime neizmirenog duga prema Ugovoru o kreditu broj 00904/2008. od 29. 01. 2008. god. solidarno isplate iznos od 21.468,22 KM (dvadesetjednahiljada~etiristotine{ezdesetosam i 22/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 10. 2009. god. kao dana podno{enja tu`be sudu pa do isplate, te da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u ukupnom iznosu od 534,00 KM (petstotinatrideset~etiri KM), sve u roku od 30 (trideset) dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka, s.r.

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime glavnog duga ukupan iznos od 501,73 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 178,13 KM po~ev od 16. 01. 2007. godine do kona~ne isplate na iznos od 124,01 KM po~ev od 16. 02. 2007. godine do kona~ne isplate na iznos od 9,59 KM po~ev od 16. 03. 2007. godine do kona~ne isplate na iznos od 190,00 KM po~ev od 16. 08. 2007. godine do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 147,50 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 007303 09 Ps Biha}, 20. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja JU STANOUPRAVA Biha}, zastupan po punomo}niku [aki} Slobodanki, zaposlenik kod tu`itelja protiv tu`ene d.o.o. „IZGRADNJA“ iz Biha}a, ul. Miroslava Krle`e br 2., radi utvr|enja prava vlasni{tva v.s.p. 10.000,00 KM nakon zaklju~ene glavne i javne rasprave donio je dana 20. 02. 2012. godine slijede}u

Obrazlo`enje
Tu`itelj je sudu podnio tu`bu protiv tu`enog 16. 10. 2007. godine, radi isplate duga za kori{tenje usluga priklju~ka mobitela, v.s. 501,73 KM. Tu`ba s prilozima dostavljena je tu`enom na odgovor dana 30. 10. 2011. godine uz upozorenje da odgovor na tu`bu mo`e dati u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana dostave tu`be, te da }e, u slu~aju da u ostavljenom roku sudu ne dostavi odgovor, biti donijeta presuda zbog propu{tanja, kojom }e se tu`beni zahtjev tu`itelja usvojiti. Kako tu`eni u roku propisanom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, toje valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~om postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%), te tro{kovi objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik: Stojanka Kova~i} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH.

PRESUDU

Tu`beni zahtjev koji glasi: „Utvr|uje se da je tu`ilac po osnovu kupoprodaje postao vlasnik poslovnog prostora u Biha}u u stambeno poslovnoj zgradi S+4B u naselju Ozimice 1, izgra|en u prizemlju i ukupne povr{ine 41,44 m2, a koji ~ini posebnu eta`nu cjelinu, a koja nekretnina je ozna~ena sa k.~. 4035 i k.~. 4036 upisane u PI br. 4200/20 k.o. Biha} grad po novom katastarskom operatu, a koja je identi~na sa k.~. br. 2/105, 2/104, 758/1, 758/2, 758/3 i 1/98 k.o. Biha} po starom katastarskom operatu upisane u ZK ulo`ak 1716, 1897, 5218, 1412. Tu`eni je du`an trpiti da se tu`itelj na osnovu presude uknji`i kao isklju~ivi vlasnik na naprijed navedeni poslovni prostor, tu`eni je du`an tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja“ se odbija. SUDIJA Mesi} Dijana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana prijema presude. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Biha}u putem ovog suda u tri primjerka.

52

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

SAKIB (AHMETA) KURTAGI]
6. 3. 2001 - 6. 3. 2012.
Uposlenici preduze}a „Kurtagi} in`injering“ d.o.o. Sarajevo
N

SJE]ANJE

AZRA BEHMEN
5. 3. 2007 - 5. 3. 2012.
Mehmed, Adnan, Aida
512-mo

Navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

\ULA MRGUDA
Bol nije u suzama, bol je u na{im srcima gdje }e zauvijek ostati. Ne postoji zaborav jer smrt ljubav ne prekida. Neka ti dragi Allah, d`elle {anuhu, podari lijepi D`ennet. Sa ljubavlju i ponosom {to smo te imali, Sin Nurija, snaha Sabaheta, unu~ad Amela, Adnan i Adita, zetovi Kemal i Adnan, praunu~ad Adna, Abul Kerim, Zara i Sajra
3514-1nd`

na{em dragom

majci na{e radne kolegice Nirmele

NUSRETI AVDI]

BEGI ANDELI]U
Molim dragog Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: sestra Di{a, zet Hasan, sestri~na Sanela, sestri}i Hasudin i Avdo
No035111

Uposlenici ProCredit banke - filijale Ilid`a
ptt

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dva mjeseca od smrti na{e supruge, mame i majke

POSLJEDNJI SELAM

VAHIDE PAVLOVI], ro|. KORJENI]
Tebi {to pru`ala si neizmjerno ljubav i nje`nost, na{e `ivote u~inila bezbri`nim dok smo bili pod tvojom za{titom veliko hvala. Ponosni smo {to smo imali tebe za majku. ^uvamo te u na{im srcima. Tvoji: suprug Salko, k}erka Na|a, sinovi Avdija i Emir, zet Juso, nevjeste Ru`ica i Biba, unu~ad Cako, Sanja, Tanja, Sanel, Sa{a i Seno i praunu~ad
510-mo

dragom suprugu

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu i dedi na{ih prijatelja i radnih kolega

BEGI ANDELI]U
Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Zarfija
No035111

MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U
Neka mu Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Kolektiv FACE TV
p-71120

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

voljenoj sestri, zaovi i tetki

IN MEMORIAM

MUHAMED HAD@IFEJZOVI]
Nek’ ti dragi Allah, d`.{., podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Nena i Elvir Koljenovi}
sm-0002259

AI[A ALI], ro|. MORO IZET BULJUBA[I]
6. 3. 2008 - 6. 3. 2012.
Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari sve d`enetske ljepote. Salko, Hava, Samir, Sanela i Amir
p-88400

Nejra i Elma

8381-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

IZET BULJUBA[I]
6. 3. 2008 - 6. 3. 2012.

IZET BULJUBA[I]
6. 3. 2008 - 6. 3. 2012.

S ljubavlju i vje~nom tugom, Fikreta, [ejla, Lejla i Senad Begi}
8381-tt

Neutje{ni: majka Dika, bra}a Asim i Fikret i sestre [emsa, Maida, Vahida, Taiba i Fikreta sa porodicama
8381-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

53

na{em amid`i i daid`i

na{em Dedi

MUHAMED (had`i SULEJMAN) HAD@IFEJZOVI]
Hasbi, Mehmet Ali, Osman, Enver, Cemaletin, Süleyman, Sabahetin, Zina, Vasfiye, Yusuf, Ramadan, Hadiye, Gülsün, Rifat, Igbale, Sevale, Lale, Mevlide, Faketa, Fahrija, ’ Ermina, Emir, Erkam, Edin, Edina, Bayram, Yusuf
No035113

MUHAMED (had`i SULEJMAN) HAD@IFEJZOVI]
Fe|a, Ali, Sami
No035113

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu

IN MEMORIAM

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE na na{eg dragog daid`u

ZLATKU VIN[BAHU
Od raje iz „HAGA“: Sejo B., Haris, Truman, Me{a, Rahmo, Armin, Kemo, Ramiz, Ma{i}, Voloder, [vabo C., [vabo P Anto, Vanja, Me{ak, Dragan, Eko, Sejo \., Soldo, ., Mirza, Faruk H., [u}o, Meho, Edo, Boris, Slobo, Zijo I., Roki, Zijo S., dr. Kula, Beg, Omer, Braco, Teufik, Vahida, Kova, Nina, Buco, Ne{o, Kazla, Suljo K., Pudla, Pa{a, Erko, Ti{o, Ejub, Adi, Alen, [kuljo, Fahro
8380-tt

EMINA MUJKANOVI], ro|. FI[EKOVI]
5. 3. 1992 - 5. 3. 2012.
K}erka Hatid`a Lovi} sa obitelji
3515-1nd`

EJUB - BUBO DOLOVI] SMAJL (RE[AD) IMEROVI]
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju spominjemo i vje~no u srcu ~uvamo. Supruga Nurdina, sin Irfan, sestre i ostala mnogobrojna rodbina
393-tz

Hej ti ptico d`enetska, daleko iza oblaka do|i, doleti ovamo ti. Krilima ga prigrli. Budi ptica nje`nija, nego ova sudbina. Nije znalo srce to, da }e biti slomljeno. Allah dragi zna, da je bol velika. ^uvaj ga za nas Ti mi to nismo umjeli. Ira, Adis, Hana
3503-nd`

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e

ALMA TINJI], ro|. MEHMEDBA[I]
Ljubav i sje}anje na tebe ni{ta ne mo`e izbrisati. Neka ti je vje~ni rahmet. Suprug Muaz, k}erka Jasmina
392-tz

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na{eg dragog oca, dede i pradede

BEGI ANDELI]U
Ne postoje rije~i utjehe, samo bol {to razdire na{a srca tvojim odlaskom... Postoji ljubav koju smrt ne prekida, postoji ponos {to smo te imali. Sje}anje na tebe nikad ne}e nestati, a beskrajna tuga za tvojim odlaskom zauvijek }e postojati. Tvoji: brat Ago, snaha Aida, te brati~ne Adna i Amna
No035111

BEGI ANDELI]U
Nikada ne}emo zaboraviti tvoj lik, dobrotu i ljubav koju si pru`ao svima. Ostat }e{ u na{im srcima zauvijek. Tvoji: sestra Ai{a, zet Ifet i sestri~na Aida
No035111

HASAN ZULFI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: sin Kemal, k}eri Rabija, Dina i Sajma sa porodicama
8377-tt

SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca i dedu

SABIT (NASUFA) TANOVI]
6. 3. 2003 - 6. 3. 2012.
S ljubavlju, Supruga Delva i k}erke Mirsada, Mersija, Senada, D`enana, Sabina i Edina sa porodicama
p-71104

54

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi

BEGO (AVDO) ANDELI]
Bio si izuzetan ~ovjek i predan radnik. S ponosom }emo njegovati uspomenu na njegov plemeniti lik. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj supruzi Zarfi, a na{oj radnoj kolegici i ostaloj porodici sabur. ZA[TITARI IZ UNUTRA[NJE SLU@BE ZA[TITE IMOVINE I LICA KCU SARAJEVO Kumro Asima, Jusufbegovi} Amra, Avdi} Alma, Ku~anovi} Mensud, Spahi} Jasmin, Zeba Samir, Had`movi} Fuad, ^engi} Refik - Taxi, Beko Miralem, Pand`i} \ulaga, Mirojevi} Hilmija, Ma{i} [ahbaz, Me{i} Izet, Me{i} Mensur, Sara~evi} Amer, Andelija Mevsad, Karamuji} Mevludin, D`anko Sulejman, Smajovi} Muhidin, Pand`i} Senad, Karaman Elvir i drugi.
8360-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja i kolege Senada

dragom prijatelju i suprugu na{e radne kolegice

MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U
S po{tovanjem Kolege s RSG radija i RSG 1 Sarajevo
N

BEGO (AVDO) ANDELI]
Smrt nije prestanak `ivota za dobre ljude kao {to si ti bio! Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti kabur u~ini svijetlim i prostranim, na Sudnjem danu da te uvede u D`ennet, a tvojoj supruzi da sabur, te olak{a bol i tugu. TVOJI: Smail, Esad, Ferida, Nermin, Almir, Eldin, Seid
8365-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj majci, svekrvi, baki i prabaki

mojoj dragoj mami

na{em dragom kolegi

NATALIJA (LUKA) BARI[I]
15. 2. 1918 - 4. 3. 2012.
Sin Ljubomir, snaha Silva, unu~ad Damir i Jelena, praunu~ad Kristijan, Faris, Anita Po~ivala u miru Bo`ijem
8359-tt

NATALIJI BARI[I], ro|. FILIPOVI]
Postoji ne{to {to nikad ne}e umrijeti, a to je ljubav i sje}anje na tebe, mila moja maj~ice. Po~ivaj u miru i vje~nom blagostanju Tvoja jedina neutje{na k}i Sne`ana i zet Drago
8358-tt

BEGI (AVDE) ANDELI]U
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Uposlenici slu`be transporta - Ekonomski sektor KCUS-a.
8366-tt

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a majka

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SEMKA DELAHMETOVI], ro|. HELJA
Draga majko, vrijeme prolazi, ali ne bri{e tragove duboke boli i tuge za tobom, koja vje~no ostaje u na{im srcima. Kada ima{ majku, ima{ dva srca: jedno koje kuca u nama, a drugo koje kuca za nas. Ostale smo bez ovog drugog, ali nismo ostale bez ljubavi koju si nam darivala i nau~ila nas da je darujemo voljenima. Majko, uvijek }e{ biti u na{im srcima dok `ivimo mi, `ivjet }e{ u nama. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. ptt Tvoje k}erke Sedija i Edina

mojoj baki

mojoj baki

NATALIJI (LUKA) BARI[I]
15. 2. 1918 - 4. 3. 2012.
Njena unuka Jelena, zet Jasmin i praunuk Faris Po~ivala u miru Bo`ijem
8359-tt

NATALIJI (LUKA) BARI[I]
15. 2. 1918 - 4. 3. 2012.
Njen unuk Damir i praunuci Kristijan i Anita Po~ivala u miru Bo`ijem
8359-tt

SJE]ANJE

na dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

MIDHATA GALIJATOVI]A
6. 3. 2002 - 6. 3. 2012.
Sa ljubavlju i po{tovanjem koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i... Tvoja supruga Remza, k}erke Samra i Vildana, zetovi, unu~ad i mnogobrojna rodbina.
8363-tt

HALIDA ADEMOVI]
Preselila je na ahiret na{a kolegica Lida. Draga Lido, pamtit }emo te kao dobrog prijatelja, stru~nog saradnika i nadasve dobrog ~ovjeka. Bilo je lijepo raditi i dru`iti se sa tobom. Radne kolegice i kolege iz ambulante „Podhrastovi“
POSLJEDNJI SELAM
8367-tt

Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na dragog, plemenitog daid`u

na{em po~asnom gostu

SJE]ANJE

Dana, 6. marta 2012. navr{ava se jedanaest godina od kada nisi sa nama na{ dragi sine

BE]IR (OSMAN) SPAHI]
Hvala ti za svu tvoju nesebi~nu ljubav, plemenitost i dobrotu kojima si nas obasipao. Bio si na{ oslonac i na{a snaga. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
sm-0002256

BO@IDAR (ASIM) HAND@AR
1940 - 2010.
Uspomena na tebe nikada ne blijedi, uvijek si sa nama. Tvoji najmiliji
8338-tt

HAJRUDINA HAD@IOSMANOVI]A \I\IJA
@ivot prestane u trenu, a uspomene i sje}anja ostaju. Dada
8354-tt

BEGO (AVDO) ANDELI]
Zauvijek }emo Te pamtiti po Tvojoj dobroti. [efica Mirela Agi} i osoblje fast fooda ENISA-DECIDELA
8370-tt

ISMET (RAMIZ) POLOVINA
6. 3. 2007 - 6. 3. 2012.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Refija, sestra Ismeta, zet Almir i sestri} Nihad
8362-tt

BORIS TOPI] - KINA Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u srcu, gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Samo oni koji te vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Neka je vje~ni mir tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja majka Milka i otac Miro
3487-nd`

Dnevni avaz
Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se tri godine od kada smo ostali bez na{eg voljenog supruga, oca, djeda i punca
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

55

NA NA[E NAJMILIJE

KASIM (HAMID) SLIPAC
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anje zauvijek ostaje. Ti{ina i tuga u nama, trebamo te, a tebe nema, bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen... Svaki dan si u na{im mislima i vje~no ostaje{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: Azra, Aris, Alma, Iman i Emir
3508-nd`

HAJRA MEHINOVI], RO\. DIZDAREVI]
NOVEMBAR 1992 - 2012.

LUTVO - HASAN MEHINOVI]
30. 9. 1997 - 2012.

FEHIM (HASANA) MEHINOVI]
6. 3. 2007 - 6. 3. 2012.

NEKA VAM ALLAH, D@.[., PODARI LIJEPI D@ENNET I VJE^NI RAHMET, A NAMA SABUR. VA[I: SNAHA - SUPRUGA BIBA, UNUK - SIN KENAN, UNUKA - K]ERKA AZRA, PRAUNUK - UNUK HARIS
3412-nd`

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{avaju se 52 dana otkako je na ahiret preselio na{ suprug, babo, svekar i dedo

SULEJMEN (MUMINA) HRVAT
Dragi na{... @ivot bez tebe te`ak je, vrijeme koje prolazi tu`no je. Ljubav prema tebi vje~na je. Supruga Hankija, sinovi Ned`ad i Nesad, snahe Merima i Merima, unu~ad Ajdin, Majra i Danin
8371-tt

NUSRETA - SEKA (OSMAN) AVDI], ro|. ZUKO
Posljednji selam na{oj dragoj Seki. Sa ljubavlju i po{tovanjem. Mirsad, Edin i Emina
p-71166

NUSRETA - SEKA (OSMAN) AVDI], ro|. ZUKO
Posljednji selam na{oj dragoj tetki. Uspomene na tebe zauvijek ostaju u na{im srcima. Edisa, Selma i Jasmin
p-71166

Dana, 7. marta 2012. navr{ava se pola godine od kada je nestalo moje jedino sunce, moj jedini sin

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

DU[AN MAKSIMOVI]

DAVOR - DADO [UTI]
Oti{ao si, moj sine, tiho iznenada, a meni ostavio vje~nu tugu i prazninu. Zauvijek si mi sine pred o~ima i u mislima. Sveta misa zadu{nica }e biti u Crkvi Presvetog Trojstva u 18.00 sati. Tvoja mama Ana - Seka [uti}
3507-1nd`

dr. REUF TVRTKOVI]

6. 3. 2010 - 6. 3. 2012.
Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca i dede. @elimo ti pokoj du{i i vje~ni mir u Bo`ijem svijetu. Tvoji najmiliji: supruga Milanka, k}erka Dra`enka, zet Mahir i unuka Dalia
3314-nd`

FUADA PALAVRI]A
Te{ko se pomiriti sa istinom da vi{e nisi sa nama. Tuga i bol svaki dan je sve ve}a i sve vi{e nam nedostaje{. Tvoj plemeniti lik }emo vje~no nositi i ~uvati u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: supruga Slavica, sin Denis i snaha Tanja 391-tz

na{em dragom dedi, Una, Dina i Goran Ceri}
p-71122

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i pradede

TU@NO SJE]ANJE

na dobrog ~ovjeka

HASAN (SALKE) LETUKA
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si svima nama nesebi~no poklanjao. Tvoja dobrota, plemenitost, po{tenje i ~ast ostale su iza tebe kao smjernice kojih }emo se dr`ati u `ivotu. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Pa{ana, k}erke Hasnija - Dika i Enisa, sinovi Nusret, Hikmet i Enes sa 3497-1nd` porodicama, unu~ad i praunu~ad

iz Jablanice

SLIPAC KASIMA
S po{tovanjem i ljubavlju, Sestra Rahima, zet Abdulah Hod`i} - Hod`a, sestri} Adnan i sestri~na Amna sa porodicama
3512-1nd`

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{ voljeni i nikad zaboravljeni

SJE]ANJE

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

ASIM (MEHMED) BA[I] MIRSAD (SALKO) ALISPAHI]
Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. @ivot nestane u trenu, a ljubav i sje}anja ostaju zauvijek. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Behija, sin Adnan, k}erke Elvira i Adisa, snaha Halida, zetovi Benjo i Muhamed, unu~ad D`enifer, Melisa, Adis, Haris, Amna, Anesa i Armin
864-1nd`

KASIM SLIPAC

2001 - 2012.
S ljubavlju i ponosom i lijepim uspomenama nosimo Te u na{im srcima.

Brat Sakib i snaha [ahza
p-72270

S po{tovanjem i tugom u srcima. Mirsada, Nad`ija i Tarik
3506-1nd`

56

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage majke i nane

Dana, 7. marta 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke, sestre

prof. dr. \ENANE (^USTOVI]) BUTUROVI] [EMSA (ALIJA) [KAMO, ro|. TVICO
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u utorak, 6. 3. 2012. godine u 14.00 sati, ul. Paje 17 (Mahmutovac). Porodica
8356-tt

Hvala svima koji nam na bilo koji na~in izrazi{e svoje sau~e{}e u na{em bolu. Hatma-dova odr`at }e se u srijedu, 7. marta 2012. u Begovoj d`amiji u 12.20 sati. Uvijek u mislima sa Tobom. Lada, Jasmina, Kasim i Nerimana sa porodicama.
8282-tt

ZAHVALA
Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se mjesec dana kako nas je napustio na{ voljeni suprug i otac

prim. dr. IVO (DRAGUTINA) BARI[I]
24. 3. 1938 - 6. 2. 2012.
Obitelj se najiskrenije zahvaljuje rodbini, susjedima, prijateljima, radnim kolegama, ~lanovima Zbora `upe Sv. Ante iz Bugojna i svim poznanicima koji su na{eg dragog pokojnika voljeli i po{tovali, te nam usmenim i pismenim izrazima su}uti, prisutno{}u na pokopu i misi zadu{nici, vijencima, cvije}em i molitvom pru`ili potporu. Obitelj se posebno zahvaljuje mr. sc. Meliki Mahmutbegovi} na svemu {to je u~inila kao lije~nik i ravnatelj Doma zdravlja Bugojno. Supruga Gordana i sinovi Vedran i Damir
sm-0002253

SJE]ANJE na moje najdra`e

Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ATIF (RAME) GOLO[
ZEJNIL-beg ^ELJO
6. 3. 1999 - 6. 3. 2012.

HAJRIJA-hanuma ^ELJO, ro|. ALIKADI]
11. 8. 2002 - 6. 3. 2012.

IZETA @IGA, ro|. ^ELJO
17. 6. 2003 - 6. 3. 2012.

ADILA [ABANOVI], ro|. ^ELJO
28. 11. 2007 - 6. 3. 2012.

Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo tugu i prazninu u na{im srcima. @ivot nestane u trenutku, a sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Porodica
8352-tt

^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a vi }ete `ivjeti dok `ivim ja, koja vas voli. Ponosna sam na bol, jer je zbog vas. Va{a k}erka i sestra Fadila s porodicom
8334-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj

na moje roditelje

HAJRUDINA \I\IJA HAD@IOSMANOVI]A
6. 3. 2010 - 6. 3. 2012.
U na{im srcima ostaje{ voljen, a u mislima nikad zaboravljen. S tugom i po{tovanjem, Porodica Livnjak
8355-tt

JAVOR POBRI]
Tu`ni su ovi dani jer podsje}aju na te`ak rastanak sa tobom. Tvoj lik i tvoja dobrota vje~no }e biti u na{im srcima. Neka ti je lahka ova zemlja bosanska koju si tako volio i za koju si se borio. Tvoji prijatelji: Zakir Okovi} i Muhamed Grebo sa porodicama
8260-tt

FATIMA HAMZI]
16. 3. 1989 - 16. 3. 2012.

ENVER HAMZI]
6. 3. 2007 - 6. 3. 2012.

Ponosan sam {to sam vas imao... Va{ sin Samir s porodicom
8281-tt

Dnevni avaz
Danas je sedam dana otkako je na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu klanjana d`enaza i ukopan na{

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

57

SALEM ^ORBO
Na ahiret je preselio u subotu, 25. februara u bijeljinskoj bolnici. Vi{e si ~inio za druge nego za sebe. ^uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i humanost. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji iz Holandije: Nadira, Naser, Dina, Nadil, Fatima i Edin.
ptt

POSLJEDNJI SELAM

DANAS, 6. 3. 2012. GODINE NAVR[AVA SE 7 DANA KAKO SMO NA BOLJI SVIJET ISPRATILI NA[EG

majci na{eg cijenjenog radnog kolege i prijatelja Semira Ali}a

SALEM (SALKO I MEL]A) ^ORBO AJ[A ALI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Prominvest d.o.o. Konjic Slu`ba projektovanja i razvoja
N

FO^A - BIJELJINA NEIZMJERNO ^ASNOG, PO[TENOG I DIVNOG ^OVJEKA, BRILIJANTNOG INTELEKTUALCA, IZNIMNO RIJETKOG HUMANISTU, PATRIOTU I BORCA ZA LJUDSKA PRAVA. PONOSNI [TO SMO GA IMALI, ISKAZUJEMO DUBOKU ZAHVALNOST UDRU@ENJU „POVRATAK I ODR@IVI OPSTANAK“ BIJELJINA, BO[NJA^KOJ ZAJEDNICI KULTURE „PREPOROD“ BIJELJINA, SUGRA\ANIMA BIJELJINE, FO^E I SARAJEVA, TE BROJNOJ RODBINI, PRIJATELJIMA I KOM[IJAMA DILJEM SVIJETA, KOJI SU NA[LI NA^INA DA UVELI^AJU SALEMOV ISPRA]AJ I SA NAMA PODIJELE BOL. NEUTJE[NI, SESTRA FAHRA, DINO, AMILA I EDHEM ZVIZDI]
3519-nd`

1958 - 2012.

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci mog cijenjenog prijatelja i radnog kolege

majci na{eg cijenjenog radnog kolege i prijatelja Semira Ali}a

AJ[A ALI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Enver Be}irovi} sa porodicom
N

AJ[A ALI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Menad`ment i zaposlenici preduze}a: „PROMINVEST“ d.o.o. Konjic „GRANITMONT“ d.d. Jablanica PJ „STUP^ANICA“ Olovo
N

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg

zaposleniku na{eg kolektiva

KASIM (HAMID) SLIPAC
S ljubavlju i po{tovanjem, Sead, Meliha, Arijana i Vedrana Had`iavdi}
8383-tt

EMZADA IDRIZOVI], ro|. D@OGI]
Godine prolaze, ali sje}anje na tebe ne blijedi. Ekrem i Kira
3517-1nd`

MUSTAFA HUBIJAR
SINDIKAT - KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
8390-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

za na{u dragu kolegicu

na{oj dragoj kolegici

AI[A ALI]
Smrt nije prestanak `ivota za dobre ljude kao {to si ti bila. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Radne kolege PU KONJIC
ptt

AI[I ALI]

Radne kolege Ministarstva za unutra{nje poslove HNK, Uprave za administraciju i podr{ku, Grupe za administraciju i podr{ku Konjic
ptt

58

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

Dana, 4. i 5. 3. 2012. godine navr{ava se godinu dana od preseljenja na ahiret mojih najdra`ih roditelja, dede i nane, svekra i svekrve

JELENA - JELA GAVRILOVI] LIZDEK
14. 9. 1930 - 7. 3. 2008.
Draga moja mama, Dani, mjeseci i godine prolaze, ali tuga za tobom ne jenjava. Ona je sve ve}a. Mila mama, nema dana i no}i kad ne razmi{ljam o tebi. Tebi, koja si mi darivala ljubav, nadu i vjeru. Hvala ti za tvoju ~eli~nu ljubav kojom si me obasipala svakodnevno! Hvala ti {to si me voljela i kad to nimalo nisam zaslu`ila. Hvala ti {to si nemogu}e ~inila sa osmijehom. Hvala ti {to si uvijek bila tu kad si mi bila potrebna. Hvala ti {to si me nau~ila da budem samosvjesna, a ne produ`etak tebe i tate. Hvala ti {to si mi otvorila mnoga vrata, ali me kroz njih nikada nisi grubo gurnula. Hvala ti {to si mi podarila osje}aj za lijepim, hvala za rije~i „u~i treba}e ti“, „pred tobom je svijet“, „na~ini sebi `ivot“. Hvala ti {to si za mene svila gnijezdo i dopustila da slobodno letim. Hvala ti {to si mi dala slobodu da volim. Draga maj~ice moja, malo je rije~i kojim mogu izraziti svoju zahvalnost prema tebi. Ti `ivi{ u meni i `ivje}e{ vje~no. „Voljeni nikad ne umiru.“ Volim te draga mama! Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. Tvoja k}erka Boba Lizdek IN MEMORIAM
8386-tt

MUSTAFA (ALIJA) BABI]

i

MAIDA (IBRAHIM) BABI]

Ni 365. dan ni{ta manje ne boli kao ni prvi... drugi... suze, tuga, bol i praznina koju ste ostavili iza sebe su svakodnevnica. Va{im odlaskom dragi roditelji, kao da je `ivot stao. Va{a velika srca imala su mjesta za sve nas. Po dobrom }emo vas pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikad zaboraviti. Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijep D`ennet jer vi ste to zaslu`ili. Va{ neutje{ni sin Zlatan, Orhan, Omar i Vildana
111

POSLJEDNJI SELAM

JELENA - JELA GAVRILOVI] - LIZDEK
14. 9. 1930 - 7. 3. 2008.
Dana, 7. 3. 2012. navr{avaju se ~etiri godine otkad nas je napustila i oti{la Gospodu Bogu na slu`enje na{a draga supruga, mama i baka Jelena - Jela Lizdek. Tog dana posjeti}emo njenu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e! Vje~no o`alo{}eni: suprug Mileta, sin Slobodan, k}erka Slobodanka - Boba, unuka Dra`enka i Isidora i unuk Maxim.
8386-tt

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana u na{im `ivotima

na{em dragom kolegi

UMIJA (MUHAMED) POLJAK, ro|. DEDI]
Najdra`a, otkako te dragi Allah, d`.{., uzeo sebi, u na{im srcima je velika tuga i bol. Vje~no }e{ biti sa nama, u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote, vje~ni rahmet tvojoj du{i.
8389-tt

SENAD MULAOSMANOVI]
Ostat }e{ vje~no u na{em sje}anju. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Osoblje Kabineta za Audiologiju KCU Sarajevo.

Tvoji: suprug Osman, sin Mirzet i k}er Mediha
3521-nd`

SJE]ANJE

Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog

OMER RED@I]
5. 3. 2002 - 5. 3. 2012.
Uvijek si u na{im srcima. Majka Safa, Lila, Amir i Mirsad
8385-tt

SMAJO (AVDO) KLJAKO
Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: Adnan, Elma i Muhamed
513-mo

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se 4 tu`ne godine od prerane smrti na{eg dragog

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog supruga i babe

POSLJEDNJI SELAM

ALJE (MEHE) KARALI]A
Ne postoji utjeha ni zaborav, postoji samo neizmjerna tuga i bol jer je s tobom zauvijek oti{ao dio nas. Ponosni smo {to smo te imali i zauvijek sa tugom u srcu {to smo prerano bez tebe ostali. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
145-1go

Neka ti dragi Allah, d`elle {anuhu, upi{e sve ljepote ovog dunjaluka od srca `ele

IZET BULJUBA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Hedija, sin Jasmin i k}erka Jasmina sa porodicama

IZET KAPETANOVI]
otac Mirele i punac zeta Almira Skenderagi}a @eli porodica \ozo: Safet, Zineta, Elma i D`elila
8384-tt

Tvoji najmiliji: supruga Vilha, sin Armin i k}erka Amra.
506-mo

POSLJEDNJI SELAM

mome bratu

SJE]ANJE na

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{u dragu majku, nanu i punicu

mom sinu i bratu

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se 3 godine

AZIZ (DERVI]) DURGUT
Molimo Allaha Uzvi{enog da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. @eli tvoja sestra [evala, Fahrudin, Elvira, Hamo i Dino.
p-71120

MILO[A - MI[U STANIMIROVI]A
6. 11. 2011 - 6. 3. 2012.
Je li ovako U drugom carstvu smrti Kad budimo se sami U ~as kad nas Groznica nje`nosti trese Usne koje bi da ljube Sri~u molitve slomljenom kamenu. Gorana Imamovi}
394-tz

[EJLE (ENVER) ^I^AK
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Hana, tetak Red`o, Elmedin, Elvedin, Eldin, Nela i Tajra
8391-tt

MULA HAMZI], ro|. KALAJD@IJA
6. 3. 2003 - 6. 3. 2012.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erke Esma i Emsura, unuka Tijana i zet \or|o Sladoje.
3518-nd`

AZIZ (DERVI[) DURGUT
^ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave. Tebe sine i brate nikad zaboraviti ne mo`emo. Da ti Allah podari D`ennet. @eli ti majka i brat Zajko
p-71120

EJUB - BUBO DOLOVI]
Sje}anje na na{eg dragog mu`a i oca Nedostaje{ nam svakog dana. Supruga Ljubica, otac Sulejman, k}erke Arnela i Alma, zet Almir i unuk 3522-nd` Benjamin

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELLAM POSLJEDNJI SELLAM

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

59

na{em dragom zetu i tetku

na{em dragom prijatelju

U dubokoj boli i tuzi javljamo rodbini, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{a draga mama, nana i punica

BEGO (AVDO) ANDELI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ejub Mujki} sa porodicom iz Australije
8388-tt

BEGO (AVDO) ANDELI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: {ura Hod`i} Hamdija i Fehima, porodica Korman Hazim, Elmedina, Rijad i Rusmir 8388-tt

dr. AMRA (D@EVDET) KOZAR^ANIN
preminula 22. 2. 2012. godine u Upsali - [vedska. Sahranjena 3. 3. 2012. godine u Bos. Gradi{ci. S ljubavlju, Hatid`a Lovi} i Azra Kom{i} s obiteljima
3515-1nd`

prim. dr. med. BAHRIJA (MEHMED) PUVA^I], ro|. PAVLOVI]
pedijatar u mirovini 9. 6. 1940 - 4. 3. 2012.
preminula u nedjelju, 4. 3. 2012. u Zagrebu. Pogreb na{e drage obavit }e se u krugu obitelji u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine u 10.50 sati iz mrtva~nice na Miro{evcu - Zagreb. O@ALO[]ENI: k}eri Jadranka i Sandra, unuk Luka i zet Mario
sm-0002271

Dana, 6. marta 2012. navr{avaju se dvije godine otkad nas je napustila na{a

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e drage

MUNIRA (ALIJE) VIDOVI], ro|. DELI]
Zauvijek voljena i po{tovana, danas i uvijek u svim na{im danima, mislima i lijepim uspomenama. Tvoji najmiliji
3524-nd`

[EJLE (ENVERA) ^I^AK
Te{ko je tra`iti utjehu, jer ne postoji. Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje na tebe, niti ubla`iti bol i tugu za tobom dok postojimo. Neka Ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a SMAIL i brat DENIS
8395-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJA PO^AST POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom

na{em voljenom {uri i daid`i

ZLATKU

MUHAMED (had`i-SULEJMAN) HAD@IFEJZOVI]
Bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
8392-tt

MUHAMEDU (had`i SULEJMAN) HAD@IFEJZOVI]U
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Voljeni daid`a, s ponosom }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Emina i Admir Stambol
8394-tt 8394-tt

Od snahe Branke i brati~ne Tamara, Ma{a i Branko

Tvoji: D`evdet, Emir, Sarah i Ali Asoti}

Dana, 6. 3. 2012. navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage mame

SJE]ANJE

na na{eg najdra`eg

FATE (SLIJEP^EVI]) PA[I]
U na{im srcima i mislima s ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo te od zaborava. Ostaje nam vje~no lijepo sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Zumreta Ali{ehovi} i Aj{a Selmanovi} sa porodicama
373-tz

iz Tuzle

JAVORA POBRI]A
Ovo je bila najbolnija godina za nas. @ivimo od sje}anja na tebe. Nedostaje{... Vole te tvoji: supruga Altijana i djeca Sanda, Dea i Irvin
8373-tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e radne kolegice

mojoj prijateljici

radnom kolegi

HANEFIJI IBROVI]U
Od Laboratorije Doma zdravlja Vrazova
8379-tt

IZET (SAFET) KAPETANOVI]
Uposlenici firme ITALGROUP doo SARAJEVO
8382-tt

HALIDI - LIDI ADEMOVI]
Samo oni koji su te voljeli znaju za bol i tugu u svojim srcima i kakvu prazninu ostavlja{ za sobom. Neka ti Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote. Tvoja Emira
8372-tt

60

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AIDA DELETI], ro|. ]URI]
preselila na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Dino, otac Muhamed, brat Tarik, dedo Safet, tetka Maksuma sa Nedimom i Amrom, daid`a Mirsad sa suprugom Safetom i djecom Samrom i Mirzom, tetka Bedrija sa porodicom, amid`a Nezir sa porodicom, amid`inica Emira sa porodicom, te porodice Teftedarija, Bogilovi}, Deleti}, ]uri}, Tuki}, Mujagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: ul. Juki}eva br. 136/VIII
No035108

PETAR (RISTO) KLJUNI]
preminuo dana, 3. 3. 2012. godine u 82. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se dana, 6. 3. 2012. godine u 14.00 ~asova na gradskom groblju Rosulje - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Bosiljka, sin Goran, k}erka Olivera, unu~ad Marko, Stefan, Ivana i Mirjana, zet Marko, snaha Zdenka, bra}a Simo i Ne|o, brati}i i brati~ne, te porodice Kljuni}, Ivani{evi}, Konjicija, Bilas i ostala rodbina, kumovi, kom{ije i 3470-1nd` prijatelji

MUHAMED (had`i SULEJMAN) HAD@IFEJZOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 16.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Mevluda - Lula, sin Senad, k}erka Firdeusa, snaha Lejla, unu~ad, te porodice Had`ifejzovi}-Akgül, Kugi}, Babovi}, Yildiz, Asoti}, Hod`i}, Stambol, Kora} i Cevher. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Halilba{i}a br. 19.
No035112

Tu`nim srcem i bolom u du{i, ali s vjerom i nadom u uskrsnu}e i `ivot vje~ni, javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

VLATKO BOLTAR
u nedjelju, 4. 3. 2012. godine u 19.45 sati nakon du`e bolesti u 76. godini, primiv{i Sakrament kr{}anske utjehe i okrijepe blago u Gospodinu preminuo. Pogrebna povorka kre}e u utorak, 6. 3. 2012. godine u 14.00 sati ispred Gradske mrtva~nice „Bijeli Brijeg“. Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se na Gradskom groblju „Sutina“. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se naknadno. Prijevoz osiguran u 13.00 sati ispred Hidroelektrane Jablanica. PO^IVAO U MIRU BO@JEM! O@ALO[]ENI: k}i Jelena, sin Vladimir, unuka Maja, unuk Ivan Pavao, nevjesta Inga, bra}a Dragan i Brano s obiteljima, obitelji Boltar, [iri}, Vuji~i}, Kuraja, Vidovi}, Pehar, Stani{i}, Fridman, Kne`evi}, Dobri}, Babi}, Topli} i Kukrica, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. ptt

AI[A ALI], ro|. MORO
dana, 5. 3. 2012. godine preselila na ahiret u 53. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 6. 3. 2012. godine poslije ikindija-namaza u 15.30 sati kod Repova~ke d`amije u Konjicu, a ukopat }e se na haremu Musalla. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: majka Emina, suprug Rasim, djeca Almina i Semir, bra}a Salko, Rasim, Vahid, sestra Fata, djever Be}ir, zaova Mejra, porodice Ali}, Moro, Mehi}, Guska, Omerika, Demi}, Hebibovi}, Baji}, [ahi}, Maci}, Daguda, Lapo, Kari}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Bit }e{ zauvijek u na{im srcima ptt Tvoji najdra`i, Nina, Semir i Rasim

1936 - 2012

1960 - 2012.

Dana, 6. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AZIZ (DERVI[) DURGUT
preselio na ahiret u nedjelju, 4. 3. 2012. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. 3. 2012. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo (ALEJA VETERANA). O@ALO[]ENI: supruga Sida, k}erke Suvada, Jasmina i Sabina, majka Hajra, brat Zajko, sestre [evala i Vasvija, zetovi Salem, Mustafa i Mirso, punica Fata, {ura [aban sa porodicom, svastike Tima, Hava i Zlata sa porodicama, daid`a Emin sa porodicom, snaha Aljka sa porodicom, amid`i}i, teti}i i daid`i}i sa porodicama, te porodice Durgut, Ke{mer, Avdi}, Lehi}, Rov~anin, Alispahi}, Drkenda, Puri{, Ljeskovica, Liska, Holjan, Baji}, Glu{~evi}, Kova~, Rami}, Klapuh, Sand`ak, Mulaganovi}, Babi}, Kominlija, Kanli}, Bogdanli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Ru|era Bo{kovi}a 352, Pofali}i.
8374-tt

IZET (SAFET) KAPETANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred PLAVOG GRANAPA u Pofali}ima u 12.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka, Stup i Energoinvest, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Safet, k}erke Mirela i Sanela, zet Almir, sestre Mulija, Hanumica, Hamijeta i Ziba sa porodicama, amid`e Ibrahim, Muhamed i Ibrahim sa porodicama, tetka Ai{a sa porodicom, daid`inica Samija sa porodicom, te porodice Kapetanovi}, Zahi}, ^engi}, Ribac, Skenderagi}, Maluhi}, Kre{talica, Kapo, Jamak, Huri}, Osmanagi}, [eta, Poljo, Cocali}, Mu{anovi}, ^avku{i}, @olji}, Su}eska, Ohranovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, u ulici Zahira Panjete br. 38. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

[EJLA (ENVERA) ^I^AK
S ljubavlju, Tvoja tetka Mujesira sa porodicom

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

61

BEGO (AVDO) ANDELI]
preselio na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 53. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 14.00 sati na mezarju Mi~ivodi - Sokolac. Prijevoz iz Sarajeva je obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 11.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Zarfija, brat Ago, sestre Ai{a i Di{a, snaha Aida, zetovi Ifet i Hasan, brati~ne Adna i Amna, sestri}i Hasudin i Avdo, sestri~ne Sanela i Aida, amid`i}i i amid`i~ne, {ure Avdija, Hamdija i Alija, svastike Ziba i Zejna, bad`o Fadil, te porodice Andeli}, Hod`i}, Poturkovi}, Murti}, Mi{ut, Im{irovi}, Hala}, Avdi}, ]esko, He}o, Homarac, Dedi}, Saraj~i}, Grbo, Kavazovi}, Jusupovi}, Sejfi}, Ibi{evi}, Bajri}, Be}irevi}, Halilovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Sedrenik do br. 95. 111

DUDA (HALIM) BEKRIJA, ro|. NEZIREVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 6. marta 2012. godine poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 15.30 sati na Starom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: sinovi Ismet, Mujo i Salko, k}eri Zineta, Zemina i Emina, snahe Mirheta, Saliha i Emina, zetovi Rade, [ukrija i Ermin, unu~ad Mersada, Emina, Jasmina, Eldina, Lejla, Nejla, Melis i Kerim, praunuka Nejra, sestri} Mujkan, sestri~na [emsa, brati} Muhamed, brati~na Ramiza, te porodice Bekrija, Nezirevi}, Mirvi}, D`anko, Omerovi}, Dra`i}, Hand`i}, Tabak, [abani}, Ajkuni}, Kljuno, Me{i}, \opa, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Faleti}i br. 16. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HALIDA (SULEJMAN) ADEMOVI], ro|. KURTO
preselila na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iz ulice Himze Polovine sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Edis, k}erka Edisa, unuke Adna i Irmela, snaha Sanela, te porodice Ademovi}, Kurto, Sulji}, Bejdi}, Bucalovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti, u ulici Gornja Breka br. 93. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SUADA PAVLOVI], ro|. MUSI]
preselila na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Sead, snaha Slavica, brati~na Samira, ro|ak Senad sa suprugom Suadom i djecom Harisom i Hanom, tetak Asim, daid`a Samija, ro|ak Vahid sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Ali-bega Firdusa ~ikma br. 17. 111

NATALIJA (LUKA) BARI[I], ro|. FILIPOVI]
preminula 4. 3. 2012. godine u 95. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 6. 3. 2012. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Vladimir, Branko, Miroslav, Zoran i Ljubomir, k}erka Sne`ana, zet Drago, snahe Ljubica, Srbica, Hermina i Silva, unu~ad Dragan, Ina, Ognjen, Damir, Irena i Jelena, praunu~ad Bojan, Dejan, Toni, \ani, Kristijan, Faris, Mak i Anita, prija Savka, porodice Bari{i}, Blagojevi}, Deljki}, [e}ibovi}, Male{evi}, Limani, \uvelek, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a br. 87.

MLADEN (KRSTO) KOVA^
nakon kra}e bolesti preminuo u nedjelju, 4. 3. 2012. godine u 62. godini. Sahrana }e se obaviti 6. 3. 2012. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Mila, supruga Obrenija sa sinom Milenkom, k}erka Altijana sa porodicom, stri~evi Rajko i Desimir sa porodicama, tetke Jovanka, Bosa i Ljubica sa porodicama, porodice Kova~, [ipovac, Baj~eti}, Ristanovi}, Milo{evi}, Budali} i Ljaljaj, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en u 10.30 sati ispred ku}e `alosti ul. Ferhatpa{e Sokolovi}a br. 19, Sokolovi}-Kolonija. 111

1950 - 2012.

SJE]ANJE

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Prije 40 dana umrla je na{a draga mama, supruga, baka i nana

FATIMA (MU[AN) ALAJBEGOVI], ro|. ]ULESKER
preselila na ahiret u nedjelju, 4. 3. 2012. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Rifet, k}erka Sevda, brat Ragib, snaha [emsa, djever Munib, zaova Almasa, unu~ad Nihad sa suprugom Admirom, Ifeta sa suprugom Denialom, Nihada, Nedim, Amel, Rahima i Ibrahim, zetovi Mustafa i Ramiz, te porodice Alajbegovi}, ]ulesker, Solak, Rami}, Muminovi}, Hota, Kepe{, Hurko, Zuki}, Vra`alica, [abanija, Pleho, ^oli}, Murti}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Adema Bu~e 296, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

AMIRA VRLJI^AK, ro|. TI^I]
Tu`ni smo. Volimo Te. Obitelj Vrlji~ak i Nik{i}
sm-0002272

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

424 - 440;

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

62

Utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l.19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (^l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudac Nina ]ulani}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 069073 10 Mal Mostar, 03. 02. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 073185 10 P Mostar, 03. 02. 2012. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank D.D. Mostar, protiv tu`enog Ilija Davidovi}, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Ilija Davidovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar, protiv tu`enog Slavica Bradari}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 26. 05. 2010. godine tu`itelj Elektroprivreda Hz Hb dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`ene Slavica Bradari} radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da na potro{enu elektri~ne energije tu`itelju isplati ukupan iznos u visini od 127,14 KM sa zz kamatom po~ev od 26. 05. 2010. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sdr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enog (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a): Tu`eni mo`e u odgovoru za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 035781 11 Mal Konjic, 14. 02. 2012. godine TU@ITELJ: BH TELECOM DIREKCIJA MOSTAR TU@ENI: GORAN^I] (Kadi}) \enita, Ulica tuleg br. 1, 88400 Konjic Radi: isplate duga 203,78 KM

DOSTAVA TU@BE NA OBAVEZAN ODGOVOR
Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`ioca JP BH Telecom Direkcija Mostar, protiv Vas, kao tu`enog, radi isplate duga, v.sp. 203,78 KM. U skladu sa ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis pdnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (^lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s prilozima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Jasminka Pa{i}

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRADU BROJ 91 0 Mal 018385 11 Mal VI[EGRAD, 21. 12. 2011. godine Osnovni sud u Vi{egradu, po sudiji Ple}i} Dani, rje{avaju}i po tu`bi tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Markovi} Marinko iz Vi{egrada ul. Trg Palih boraca bb, radi duga vsp. 603,25 KM, na osnovu ~lana 348 ZPP-a dana 21. 12. 2011. godine donio je

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka ul. Mladena Stojanovi}a br. 8 protiv tu`enog Markovi} Marinka iz Vi{egrada Trg Palih boraca bb, a radi duga od 603,25 KM. Tu`ilac je podigao tu`bu protiv tu`enog Markovi} Marinka, a radi duga od 603,25 KM, u kojoj je naveo da su tu`ilac i tu`eni zasnovali pretplatni~ki odnos o kori{tenju usluga GSM MS 1 mre`e. Za kori{tenje usluga GSM MS 1 mre`e i preuzetih ugovornih obaveza za broj telefona 38765568744 tu`eni je napravio dug koji je dospio za pla}anje. Tu`ilac je predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Markovi} Marinko da tu`iocu Telekom Srpske AD Banja Luka isplati dug u iznosu od 603,25 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 06. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 01. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 140,00 KM po~ev od 24. 08. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 04. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 03. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 07. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 101,37 KM po~ev od 20. 10. 2010. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 05. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 02. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 12. 2010. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 127,88 KM po~ev od 20. 09. 2010. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 08. 2011. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 11. 2010. godine kao dana dospjelosti pa do isplate na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojne Banke i tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na `iro ra~un broj 562-099-00017269-97 od NLB Razvojne Banke a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`ilac je predlo`io da sud u slu~aju da budu ispunjeni uslovi propisani ~lanom 182 ZPP-a usvoji tu`beni zahtjev i donese presudu zbog propu{tanja. Najdocnije u roku od 30 dana od prijema tu`be tu`eni mo`e dati odgovor na tu`bu a ako tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev a ako ima zahtjeve du`an je da navede ~injenice i ponudi dokaze na kojima zahtjev zasniva. Odgovor na tu`bu mora biti jasan razumljiv potpisan i sa naznakom imena stranke predmeta spora i nazivom suda na koji je podnesak upravljen. Dostava tu`be i ovog dopisa se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Republici Srpskoj. Sudija: Dana Ple}i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 028767 08 Mals Tuzla, 06. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u ul. Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog d.o.o. „RU@ICA“ ul. 25. novembra bb, @ivinice, radi duga v.sp. 1.413,44 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

OGLAS
Dana 24. 09. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.413,44 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i

oglasi

Dnevni avaz
Kako se tu`ba tu`enom STAN GRAD MOSTAR, nije mogla dostaviti na adresi sjedi{ta - Kneza Mihajla Vi{evi}a Humskog 43 a, a ni na adresu Kneza Domagoja br. 11a, Mostar, iz razloga {to je navedeni tu`eni odselio sa date adrese, dostava tu`be tu`enom obavit }e se istovremenim objavljivanjem tu`be na oglasnoj tabli suda i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Rabija Tanovi}

utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

63

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 092717 11 Ps Mostar, 17. 02. 2012. godine Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog STAN GRAD MOSTAR, ul. Kneza Domagoja br. 11a, 88000 Mostar, zastupanog po zakonskom zastupniku, radi isplate potra`ivanja, vsp. 4.745,40 KM. Tu`bom podnesenom ovom sudu 11. 02. 2011. godine tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 4.745,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 12. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 07. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 09. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 05. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 08. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 01. 2011. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 06. 2011. godine - na iznos 451,44 KM po~ev od 20. 02. 2010. godine - na iznos 138,68 KM po~ev od 20. 04. 2010. goidne - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 10. 2010. godine - na iznos 1.100,00 KM po~ev od 27. 01. 2011. godine - na iznos 326,80 KM po~ev od 20. 03. 2010. godine - na iznos 128,70 KM po~ev od 20. 11. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 12. 2010. godine - na iznos 650,00 KM po~ev od 28. 01. 2011. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 07. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 06. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 11. 2010. godine - na iznos 253,22 KM po~ev od 20. 04. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 05. 2010. godine - na iznos 140,46 KM po~ev od 20. 03. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 10. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 01. 2011. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 09. 2010. godine - na iznos 58,50 KM po~ev od 20. 08. 2010. godine pa sve do isplate, sa tro{kovima postupka, predla`u}i da ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi svoj pismeni odgovor na tu`bu, da sud donese presudu zbog propu{tanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 037832 08 P Sarajevo, 14. 02. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Jagodina“ d.o.o. Vi{egrad, Bosanska Jagodina broj 15., Dobrun, protiv tu`ene Blagojevi} Slavice iz Had`i}a, Ul. Had`eli broj 101., radi duga u iznosu od 27.250,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan srijeda 23. 05. 2012. godine u 11.00 sati koje }e se odr`ati u zgradi suda, soba broj 308/III. NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu, bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4. ZPP-a). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda. SUDIJA Nives Abdagi}

OBJAVLJUJE
Poziva se tu`ena Blagojevi} Slavica iz Had`i}a, Ul. Had`eli broj 101., kao stranka na BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 018780 11 Mal Te{anj, 08. 02. 2012. godine Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, Odjel za pravne poslove Grude, protiv tu`enog Kuzmi} Miodrag iz Pilju`i}a, op}ina Te{anj, radi isplate duga V.S. 961,59 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i

op}ina Te{anj, radi isplate duga V.S. 961,59 KM, kojom tu`bom je predlo`eno od strane tu`itelja da se obave`e tu`eni Kuzmi} Miodrag da plati dug tu`iocu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u iznosu od 961,59 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be kao dana dospjelosti, pa do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana prijema prepisa presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Poziva se tu`eni Kuzmi} Miodrag da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Prijemne kancelarije Op}inskog suda Te{anj, Krndija bb. Stru~ni saradnik Smajo ]eman

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 12. 04. 2011. godine, u pravnoj stvari tu`itelja Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, Odjel za pravne poslove Grude, protiv tu`enog Kuzmi} Miodrag iz Pilju`i}a,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 073764 10 Mal Mostar, 03. 02. 2012. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja Partner Mikrokreditna fondacija Tuzla protiv tu`enih Kalajd`i} Sanja, Ziba ^erki} i Fatima Kukrica, svi iz Mostara, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 049426 11 Ps Zenica, 20. 01. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Maserikova broj 46, Zenica, protiv tue`nog SS & N d.o.o., ul. 1. maj bb, Kakanj, radi isplate duga v.s. 4.590,00 KM, dana 20. 01. 2012. godine, vana ro~i{ta donio je, a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 02. 08. 2010. godine tu`itelj Mikrokreditna fondacija Tuzla podnio je tu`bu protiv tu`enih Kalajd`i} Sanja, Ziba ^erki} i Fatima Kukrica radi isplate. Tu`itelj tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`ene obavezati da tu`iocu solidarno isplate na ime duga iznos od 1.194,73 KM sa zz kamatom po~ev{i od 29. 07. 2010. godine pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju plati ukupan iznos duga od 4.590,00 KM, (~etirihiljadepetstotinadevedeset KM) sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 919,10 KM po~ev od 25. 04. 2010.

god. pa do isplate, - na iznos od 961,40 KM po~ev od 25. 05. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 721,90 KM po~ev od 25. 06. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 339,20 KM po~ev od 25. 07. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 277,95 KM po~ev od 25. 08. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 277,95 KM po~ev od 25. 09. 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 1.092,50 KM po~ev od 25. 10. 2010. god. pa do isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u ukupnom iznosu od 309,00 KM (tristotinedevet KM), sve u roku od 30 (trideset) dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Kubat Jasminka, s.r.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 019 Zavidovi}i, 27. 02. 2012. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica broj 700/1 „Sokolica“, majdan kame povr{ine 29634 m2 - katastarska ~estica broj 700/2 „Sokolica“, ostala nep. povr{ine 5927 m2 - katastarska ~estica broj 701/2 „Sokolica“, ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 Prema podacima iz katastra, navedene nekretnine su upisane kao DRSV Goralija Zijada Mustafina, Kakanj, 311. Lahke brigade bb, sa dijelom 31/100 DRSV Valjevac Mirsad Sakibov, Visoko, Radovlje bb, sa dijelom 31/100 i DRSV Mujezin [emso Hasibov, Sarajevo, Olovska 84, sa dijelom 38/100. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12000 019, a po zahtjevu Valjevac Mirsada sin Sakiba iz Visokog, ulica Kadije Uvejsa br. 23 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 270, katastarska op}ina Mitrovi}i, ozna~ene sa:

Nesu|eni igra~ Slobode vratio se u Mostar

Rijad Demi}, ipak, ostaje u Vele`u
Na Tu{nju proveo 20-tak dana, ali nije ni{ta potpisao
Potpuno neo~ekivano, nakon dvadesetak dana priprema odra|enih sa Slobodom, Rijad Demi} napustio je Tu{anj i vratio se u Vele`. Ovaj vezni igra~ u minulom periodu nametnuo se treneru Darku Vojvodi}u i prakti~no izborio za mjesto prvotimca. No, u danima vikenda posjetio je Mostar i tamo, izgleda, dobio primamljivu ponudu svog mati~nog kluba, zbog koje se predomislio i odlu~io ostati u Vele`u, u ~ijem je dresu u prvom dijelu sezone odigrao osam utakmica. Treba naglasiti da Demi} tokom boravka na Tu{nju nije potpisao nikakav ugovor, a razloge treba tra`iti u ~injenici da od Slobode nije dobio novac za prelazak. Demi} je Vojvodi}a

64

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

sport

@ELJEZNI^AR Grbavica se sprema za me~ protiv [irokog Brijega

Polugodi{nje karte na poklon navija~ima koji ~iste stadion
Direktor Muharemovi} optimista da }e sve biti spremno za subotu
Pred derbi utakmicu @eljezni~ara i [irokog Brijega doma}inima na Grbavici najve}i problem predstavlja kako o~istiti teren i tribine da bi se uop}e moglo igrati. U akciju ~i{}enja uklju~ili su se i navija~i, koji su o~istili gotovo kompletnu ju`nu tribinu, dok je ju~er po~elo i ~i{}enje terena. Svim navija~ima koji sutra u 9 ujutro do|u na stadion i nastave akciju bit }e poklonjene polugodi{nje ulaznice. - Navija~i su od prvog dana krenuli u akciju i morali smo prona}i na~in da im zahvalimo. Policija je obilazila ju`nu tribinu, upoznali su {ta jo{ treba uraditi kako bi dozvolila da na njoj u subotu budu navija~i - rekao je direktor kluba D`elaludin Muharemovi}. Prema rije~ima direktora, u @eljezni~aru su uvjereni da }e stadion biti spreman do subote. - Teren }e sigurno biti o~i{}en, bit }e vjerovatno

Demi}: Na Tu{nju ne cvjetaju ru`e

SMS-om obavijestio da je izgladio nesporazum s Vele`om i da }e ostati u Mostaru. E. M.

Vele` fini{ira pripreme

Najve}i problem povrede igra~a
Nadam se da }e zdravstveni bilten biti bolji do utakmice u Zenici, ka`e trener „Ro|enih“

Navija~i su od subote krenuli u akciju ~i{}enja ju`ne tribine

mekan, neugodan za igru, ali bolji nego {to je to znao biti slu~aj prethodnih godina. Optimisti smo i {to se ti~e ju`ne tribine, igra~ima }e mnogo zna~iti podr{ka najvatrenijih navija~a - go-

vori Muharemovi}. Od danas, ina~e, po~inje i prodaja polugodi{njih ulaznica za sjevernu i ju`nu tribinu. Cijena ulaznica za sjevernu tribinu je 50 KM, a 30 KM za ju`nu. Proda-

Smaji} i Adilovi} se oporavljaju
Iako su prve najave bile crne, Eldin Adilovi} i Sulejman Smaji} oporavljaju se od povreda zadobivenih na pripremnoj utakmici s GO[K-om u Me|ugorju. - Nakon utakmice u Me|ugorju su nam rekli da }emo morati pauzirati deset dana, sre}om, oporavak je i{ao mnogo br`e. Po~eo sam lagano tr~ati, od utorka kre}em trenirati punom snagom. Nadam se da }u biti spreman za derbi - rekao je Smaji}.

ja }e se vr{iti u plavom salonu @eljinog stadiona svakim radnim danom od 10 do 17 sati. Ulaznice }e va`iti za osam utakmica Premijer lige u kojima @eljezni~ar do~ekuje [iroki Brijeg, Travnik, Olimpic, ^elik, Borac, GO[K, Slaviju i Kozaru. Utakmica @eljezni~ar [iroki Brijeg igra se u subotu u 14 sati uz direktan televizijski prijenos na BHT. Z. [.

Promocija u Borcu

Predstavljeni Antolovi} i Kne`evi}
Obojica prido{lica iz Legije tra`ila klub u kojem }e igrati
Hand`i}: Iz Sarajeva u Vele`

Utakmica s GO[K-om (0:0) u Gabeli bila je posljednja pripremna za fudbalere Vele`a, koji su ove zime igrali devet puta protiv klubova iz BiH, Hrvatske, Rusije, Turske, Rumunije. Dru{tvo je bilo poprili~no {areno, ali su susreti s Rijekom, Tomom iz Tomska, Bursom i Borcem svakako mogli pokazati gdje se to trenutno nalazi ekipa Vele`a. U pripremnom periodu poprili~no je izmijenjena slika igra~kog kadra, s obzirom na to da su sedmorica igra~a napustila „Ro|ene“, a do{la su desetorica. Me|u posljednjima je stigao Haris Hand`i}, sada ve} biv{i igra~ Sarajeva, koji }e zamijeniti Damira Rov~anina (pre{ao u Rudar Prijedor). Pet dana uo~i starta polusezone vratio se i Rijad Demi}. - Najve}i problem u pripr-

emnom periodu su nam predstavljale povrede. Protiv GO[K-a smo nastupili bez golmana Dejana Bandovi}a, zatim Tarika Ceri}a, Eldara Hasanovi}a i Armela [kalji}a, a odranije su van stroja Zlatko Kazazi} i Samir Merzi}. To je skoro pola tima i u takvoj situaciji nije lako uigravati ekipu za ono {to nas o~ekuje. Ni danas ne znamo ko }e i koliko biti spreman za prvu utakmicu (s ^elikom u Zenici) - ka`e trener Mirza Vare{anovi}, ali i dodaje: - Ipak sam zadovoljan onim {to smo uradili u pripremnom periodu, iako su na{e igre oscilirale. Tako smo, recimo, u Turskoj pobijedili jaki Tom, a onda izgubili od Konkordije. Pred nama je jo{ nekoliko dana i nadam se da }e situacija, {to se ti~e zdravstvenog biltena, biti bolja - zaF. I. klju~uje Vare{anovi}.

Iako su fudbaleri Borca imali slobodan dan, u ponedjeljak je na Gradskom stadionu u Banjoj Luci bilo veoma `ivo. Naime, u „Trofejnoj sali“ predstavljena su posljednja poja~anja aktuelnog {ampiona BiH, Marjan Antolovi} i Sr|a Kne`evi}, koji }e „crveno-plavi“ dres u proljetnom dijelu Premijer lige nositi kao posu|eni igra~i var{avske Legije. - Tra`io sam da odem

negdje gdje }u mo}i da igram i nisam se dvoumio kada je stigla ponuda iz Banje Luke. S Borcem sam se brzo dogovorio, ali je malo potrajalo dok to nije potvrdila i Legija. Znam da je Borac posljednje dvije godine u vrhu bh. fudbala, da me ~eka te`ak zadatak da zamijenim Asmira Avduki}a, ali se ne bojim izazova - istakao je Antolovi} na predstavljanju. Ni nekada{nji prvoti-

Sve doma}e utakmice pod reflektorima
Direktor Borca Radmilo [ipovac najavio je da }e Banjalu~ani sve doma}e utakmice igrati u ve~ernjim terminima, pod svjetlima reflektora. - Za subotu i utakmicu s Kozarom bit }e spreman i novi semafor, veli~ine 36 kvadrata. Tako|er, odlu~ili smo da ne mijenjamo cijene ulaznica, koje }e i dalje ko{tati po 3, 6 ili 10 KM rekao je [ipovac.

Antolovi} i Kne`evi}: Na posudbi do kraja polusezone

mac beogradskog Partizana Kne`evi} nije krio zadovoljstvo {to }e do 30. juna biti ~lan Borca. - Drago mi je {to sam do{ao u klub u kojem }u imati {ansu da igram. Istina, nastupao sam za drugi

tim Legije, ali to nije ono pravo. U Banjoj Luci smo sjajno primljeni i sada je na nama da doka`emo da ~elnici Borca nisu pogrije{ili poklanjaju}i nam povjerenje - rekao je Kne`evi}. S. K.

IFHJ

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

$#

Reprezentativni vikend

LIGA PRVAKA Uzvratni mečevi u Londonu i Lisabonu

)HIA=K JHA>= čK@ *ABEE I= F>A@=
Milan na Emirates stadionu brani velikih 4:0
w w

/LE 1>EšALEć= E )EIF=DEć=
Spahić i Pjan ić se povrijedili
Ibišević u utakmici u Hamburgu: U odličnoj formi

Fudbaleri Milana slave gol u prvoj utakmici: ”Rosoneri” pred plasmanom u četvrtfinale

Pobjeda nad Liverpulom podigla je samopouzdanje ekipi Arsenala,ali zaprolazak u četvrtfinale Lige šampiona bit će im potrebno čudo. Milan je u prvom meču pobijedio sa 4:0, italijanski šampion u odličnoj je formi i

teškoje očekivatida takoveliku prednost upropasti u Londonu. Ekipi Arsena Vengera (Wenger) dovoljan motiv je Liga šampiona i pokušaj da barem malo očiste obraz nakon poniženja s San sira. Šest od posljednjih 19

Stadion Luž u Lisabonu. Sudija: Hauard Veb (Engleska). Prvi meč 2:3. BENFIKA: Moraes, Pereira, Luižao, Vitor, Emerson, Vitsel, Garsija, Gaitan, Nolito, Aimar, Kardozo. mečeva u Evropi na svom terenu Arsenal je dobio s četiri gola razlike, statistika je koja ipak daje nadu domaćima. - Volim takvu statistiku. Možemo zabiti golove, trebamo imati pozitivan pristup igri i jednostavno se prepustiti. Sebi ćemo kao cilj zacrtati

Trener: Žorž Žesus. ZENIT: Malafejev, Anjukov, Kriskito, Lomberts, Hubočan, Širokov, Faizulin, Zirjanov, Denisov, Bistrov, Keržakov. Trener: Lučijano Spaleti. Upitni za meč su Kevin-Prins Boateng (Prince) i Klarens Sedorf (Clarence Seedorf), a kod Arsenala Mikel Arteta. Benfika, poljuljana domaćim porazom od Porta, morat će pobijediti Zenit sa 1:0 ili 2:1 kako bi prošla dalje

w

*ABE= AEJ

Asmir Begović (Stouk): Čini se da je Asmir ponovo s gola svrgnuo Tomasa Sorensena (Thomas), jer je ponovo čuvao mrežu Stouka. Njegova ekipa savladala Norvič 1:0. Boris Pandža (Mehelen): Pod injekcijom je odigrao utakmicu protiv Genta (0:2). Još uvijek trpi posljedice povrede iz Sent Galena. Emir Spahić: U utakmici protiv Atletika (1:1) povrijedio zglob desne noge. Još se ne zna da li će, i koliko pauzirati. Sanel Jahić (Karabukspor): Nakon sjajnog prošlog, u kojem je postigao dva gola, Sanel je u ovom pružio blijedu partiju, baš kao i njegovi suigrači, koji su od Bursaspora izgubili 0:3. Mehmed Alispahić (Dinamo): Golom odlučio utakmicu protiv Osijeka (1:0). Miralem Pjanić (Roma): U derbiju protiv Lacija zaigrao od prve minute, ali je u 57. izašao zbog povrede. Italijanski mediji tvrde da je ozlijedio mišić lijeve noge i da ga čeka pauza od nekoliko sedmica, ali službene potvrde još nema.

w

w

w

Stadion Emirates u Londonu. Sudija: Damir Skomina (Slovenija). Prvi meč 0:4. ARSENAL: Ščešni, Sanja, Vermalen, Koščijelni, Gibs, Song, Rosicki, Dijabi, Arteta, Van Persi, da pobijedimo, a ako budemo imali stav kao nameču s Totenhemom, ništa nije nemoguće - izjavio je Venger. Fudbaler Milana Džamal Mesbah (Djamal) izjavio je za oficijelnu stranicu kluba: - Imamo veliku prednost i uvjereni smo u prolazak. Arsenal možebiti vrloopasan na svom terenu, ali ako budemo na našem nivou, neće biti problema - rekao je Mesbah, a svi u Milanu uzdaju se da će Zlatan Ibrahimović nastaviti s izvanrednom formom.

)HIA= E=

7HKčAA =CH=@A = žELJ @A =HEćK

Svečanost u Mostaru

Volkot. Trener: Aleks Venger. MILAN: Abijati, Abate, Silva, Mekses, Mesbah, Nočerino, Van Bomel, Akvilani, Robinjo, Ibrahimović, El Šaravi. Trener: Masimilijano Alegri.

Marić: Velikan bh. fudbala

Legendarnom golmanu Veleža Enveru Mariću danas će u 14 sati u prostorijama Sportskog saveza Mostara biti uručena nagrada za životno djelo. Velikan bh. fudbala iz opravdanih razloga nije mogao preuzeti priznanje na nedavno održanoj svečanosti Izbora sportiste grada na Neretvi.

(prvi meč 3:2 za Ruse). - Moramo zaboraviti Porto jer imamo veoma realne šanse da eliminiramo Zenit. Vidjet ćemo kako će se igrači oporaviti od poraza, koji zaista nismo zaslužili. Od posljednja četiri meča, tri smo izgubili, a jedan remizirali, tako da je situacija zaista teška priznao je trener Benfike Žorž Žesus (Jorge Jesus). Na golu Zenita ponovo će biti Vjačaslav Malafejev, a odbrambeni igrač Domeniko Krišito (Domenico Criscito). (Z. Š.)

Kadetska reprezentacija BiH okupila se jučer uVogošći pred odlazak u Ajdovščinu, gdjeće 8.marta odigratiprijateljski meč sa Slovenijom. Selektoru Sakibu Malkočeviću odazvalo se18 od20 pozvanih igrača. Izostali su Alen Halilović i Osman Hadžikić. - Željeli smo da igrač za-

0=ELEć E 0=@žEEć EIK IA @=L=E

Okupljanje kadetske reprezentacije

w

w

w

w

w

Senijad Ibričić (Lokomotiv): U pobjedi nad Kubanom od 2:0 igrao posljednjih 15 minuta. Zvjezdan Misimović (Dinamo Moskva): U porazu od Anžija (0:1) igrao posljednjih šest minuta. Vedad Ibišević (Štutgart): Naš napadač je u odličnoj formi. Protiv Hamburga (4:0) je zabio prvi i namjestio četvrti gol, te je s pravom izabran u tim kola u izboru „Kickera“. Edin Džeko (Mančester siti): U trijumfu nad Boltonom od 2:0 igrao posljednjih pola sata. Adnan Zahirović (Spartak Nalčik): Utakmicu protiv Volge (0:1) počeo je na klupi, a u igru je ušao u 66. minuti. Nisu igrali: Senad Lulić (povreda), Sejad Salihović (suspenzija kluba), Mensur Mujdža (povreda), Saša Papac (suspenzija), Kenan Hasagić (povreda), Ibrahim Šehić (klupa), Elvir Rahimić (klupa) i Haris Medunjanin (nova suspenzija kluba). Prvenstvo Kazahstana još nije počelo (Darko Maletić). M. T.

grebačkog Dinama Halilović zaigra za BiH, ali on će, vjerovatno, nastupati za Hrvatsku. Hadžikić iz bečke Austrije nije mogao doći zbog školskih obaveza, međutim, ovo je drugi put da se nije odazvao i teško da će dobiti novu priliku - izjavio je Malkočević, prenosi Fena.

Međunarodni fudbal

$$

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

TRENERSKA VRTEŠKA Čelzijeva trenerska stolica trenutno je najvruća u Evropi

Ranijeri: Nema otkaza

Kriza u Interu

*AKLAJ LAHKK 4=EAHEK

8H=ć= E IA KHE = 5JABH@ >HE@ž
Prihvatiti posao znači izložiti se opasnosti i biti svjestan da prilikom odlaska, kad-tad, neće biti prijateljskog stiska ruke, ma koliko trofeja donijeli u klupske prostorije
Brazilski fudbalski trener Luis Felipe Skolari izjavio je da će nasljednik Andrea Viljaša-Boaša na klupi Čelzija imati izuzetno težak posao i da ga očekuje “pakao” na Stemford bridžu. - Engleska ima klubove kao što je Arsenal, gdje menadžer Arsen

Direktor Intera Ernesto Paolilo (Paolillo) izjavio je da trener Klaudio Ranijeri (Claudio Ranieri) neće dobiti otkaz unatoč vrlo lošoj formi milanskog kluba. Nogometaši Intera u posljednjih pet utakmica doživjeli su četiri poraza, a u nedjelju su tek remizirali s Katanijom 2:2. - Konstantno razgovaramo s Ranijerijem. Jako je samopouzdan i ja sam optimističan. Povjerenje u njega je bezuvjetno - kazao je Paolilo. Ranijeri je, također, otkrio da jošne namjerava otići. - Ne razmišljamo o plasmanu na treće mjesto, prvo se moramo vratiti pobjedama. Znam da sam pod pritiskom, ali pravi trener uvijek stoji uz svoju ekipu. Sreća je pa u svlačionici imam šampione - riječi su italijanskog stručnjaka.

Uvjerljivo najvruća trenerska stolica trenutno, nakon otkaza Andreau Viljašu Boašu (Villas-Boas)jeste ona Čelzijeva. Portugalac, koji je u klubu iz zapadnog Londona proveo svega 253 dana, šesti jeotpušteni trenerotkako je klub2003. preuzela ruska oligarhija oličena u Romanu Abramoviču. Prihvatiti posao u Čelziju znači izložiti se velikoj opasnosti i biti svjestan da prilikom odlaska, kad-tad, neće biti prijateljskog stiska ruke, ma koliko trofeja donijeli.

5=HE C@ @đA čA= C= F==

Venger (Wenger) radi dugi niz godina iako je samo nekoliko puta bio šampion. U Čelziju, pak, vlada drugačiji način razmišljanja i nisam iznenađen Boaševom smjenom - rekao je Skolari, koji je vodio Čelzi od ljeta 2008. do februara 2009. godine.

To su najboljeosjetili Žoze Murinjo (Jose Mourinho), inače najtrofejniji trener u klupskoj historiji, ali i Karlo Ančeloti (Carlo Ancelotti), koji je odletio nakon godinu i pored činjenice da je osvojio duplu krunu. Avram Grant otišao je nakon što je Džon Teri (John Terry)propustio donijetititulu Lige prvaka, dok je jedini kojem je Abramovič ispružio ruku pri odlasku bio Hus Hidink (Guus Hidink). On je tim vodio samo pola godine, osvojivši FA kup.

Ni Luiz Felipe Skolari (Scolari), koji je došao poslije holandskog stručnjaka, nije se proveo mnogo bolje od Viljaš-Boaša. Ko bi mogao doći na užarenu klupu?Lista kojuobjavljuju engleski mediji podugačka je i uključuje kako Murinja(navodeda ćesigurnonapustiti Real) tako i Rafu Beniteza (trenutnobez posla),Pepa Gvardiolu (još nije produžio s Barcelonom), HerijaRednapa (Harry Redknap), koji se spominje i kaomogući novi selektorEngleske... (A. Č.)

2CA@ = =@E@=JA
Žoze Murinjo
Povratak Portugalca možda bi izgledao poput holivudskog nastavka, no navijači se ipak nadaju da to nije nemoguće. Abramovič je smatrao da Viljaš-Boaš može biti njegov relevantni nasljednik, a nakon što je uvidio da je to nemoguće, možda se vrati oprobanoj formuli. To bi, međutim, značilo i mnogo više novca za pojačanja, jer se Murinjo sasvim sigurno ne bi oslanjao na islužene igrače s kojima je bio u fantastičnim odnosima tokom prvog mandata.

Hari Rednap
Totenhemovi fanovi već su svjesni da će izgubiti svog trenera, ali da će on otići u Čelzi to im je nezamislivo, iako se njegov izbor Abramoviču doima najlogičnijim rješenjem. Možda će ga u svemu spriječiti to što se po svojoj prirodi ne bi slagao s ruskim milijarderom, ali je iza njega dokazana sposobnost vraćanja timova na pravi kolosijek i pravljenja igrača pouzdanijim. Bio bi prvi engleski stručnjak na klupi Čelzija nakon 1996. i Glena Hodla (Glenn Hoddle).

Didije Dešam
Jedan od najuspješnijih trenera posljednjih godina. Vrlo siguran i lukav, čovjek s velikim znanjem, kao igrač proveo je godinu na Stemford bridžu, da bi se nakon toga počeo baviti trenerskim poslom. Igrao je finale Lige prvaka sa skromnim Monakom, pa je vratio Juventus iz Serije B u Seriju A, da bi 2010. osvojio šampionsku titulu s Marsejom, koji je do tada mnogo oscilirao. Doima se trenerom koji bi mogao biti dugoročno rješenje.

Bajern 

AHECAH 6EJK= A L= @=š==
Rafa Benitez
Navijači Liverpula sjećaju ga se kao stručnjaka koji je posebno uspješan u Kup takmičenjima, igrao je dva finala Lige prvaka, oba protiv Milana, i ima polovičan uspjeh, međutim, u Premijer ligi nikad nije mogao ni ozbiljnije konkurirati za titulu, a kamoli je osvojiti. Prednosti su mu što bi mogao revitalizirati ljubimca Fernanda Toresa (Torres), što je ličnost koja sve dijeli sa saigračima, no navijači Čelzija sigurno ne bi bili poštovaoci njegovog tvrdog načina igre.

Pep Gvardiola
Barcelonin šef još odugovlači s produženjem ugovora u katalonskom klubu, a mnogi smatraju da bi ga neuspjeh nakon tri fenomenalne sezone mogao spriječiti da ostane. Međutim, u Barceloni je Gvardiola naslijedio orkestar iznimno talentiranih igrača kojima je savršeno upravljao, dok bi u Čelziju palicu morao zamijeniti teškim kovačkim čekićem u projektu reformiranja tima.

Hus Hidink
Popularni Holanđanin ima najveći procent uspješnosti kao trener u eri Romana Abramoviča, čak veći i od Murinja, bez obzira što je bio tek privremeni trener. Uspio je za pola godine osvojiti FA kup i plasirati se u polufinale Lige prvaka, u kojem su izgubili od Barcelone. Problem bi mogao biti to što trenutno vodi Anži iz Mahačkale, a u tom klubu postao je uvjerljivo najplaćeniji trener na svijetu.

Hejnkes: Pod pritiskom

Sportski direktor Bajerna iz Minhena Kristijan Nerlinger priznao je da slavni njemački klub ne može više računati na titulu poslije poraza u Leverkuzenu (2:0). - Ako pogledate tabelu, jasno je da smo pomogli Borusiji iz Dortmunda, koja već može računati na odbranu trofeja. Titula je sada van našeg domašaja - izjavio je Nerlinger, nakon što je tim iz Dortmunda otišao na sedam bodova prednosti. Neuspjeh u Leverkuzenu stavio je pod jošveći pritisak trenera Jupa Hejnkesa (Jupp Heynkes), a sumnje u njegovu budućnost bit će pojačane ukoliko Bajern ne nadoknadi deficit iz prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Bazela (1:0). 

=LHšA= IA= = 5KA=E= 5K@EA >E IA IAć=A šA
Srbijanski fudbaler i član Ajaksa Miralem Sulejmani mogao bi propustiti ostatak sezone zbog povrede koju je zadobio protiv Rode Kerkrade. Ove sedmice Sulejmani mora na operaciju, nakon čega bi trebala biti utvrđena težina povrede njegovog meniskusa. U Ajaksu s nestrpljenjem očekuju mišljenje ljekara. Potpredsjednik Međunarodne fudbalske asocijacije, princ Ali bin El-Husein rekao je dabi uvođenje videotehnologijena gol-linijiumanjilo značaj i ulogu sudija na utakmicama. - Sudije su sastavni dio fudbala i vjerovatno bi se osjećale loše i depre-

Povrijedio meniskus

Potpredsjednik FIFA-e o tehnologiji

sivno. Pa i ja bih kada bih svakog dana slušao dane znamraditi svojposao - kazao je El-Husein. FIFA će ovogvikenda objaviti rezultate testiranja videotehnologije. Konačna odlukao njenomuvođenju bit će donesena u julu.

IFHJ

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

$%

INTERVJU Safudin Čengić, predsjednik KK Bosna ASA BH Telecom 

EA @>H =@= A =IJ=HEE ECH=č KA@ E =>H>AEE
Određeni broj članova Upravnog odbora nije bio svjestan težine obaveza tako da su vrlo brzo odustali Nismo uspjeli otkloniti sve opasnosti od gašenja kluba Bez pomaka u slučaju “Vučurović”
Razgovarao: Emir JESENKOVIĆ

Đedović: Poraz kod Kremone

U maju prošle godine imenovan je novi Upravni odbor Košarkaškog kluba Bosna ASA BH Telecom, čiji je mandat počeo dramatičnim podacima o ogromnim dugovanjima koja prijete opstanku bivšeg evropskog prvaka.

Porezna dugovanja
Šta se dešava deset mjeseci kasnije, prijeti li “Studentima” i dalje kolaps, kolika su trenutna dugovanja, a koliko je (ne)sigurna pozicija šefa stručnog štaba Hamde Frljka... neka su od pitanja koja smo postavili predsjedniku Upravnog odbora Safudinu Čengiću. - Upravni odbor učinio je sve da klub opstane i nastavi s radom. No, i poredsvega što je do sada učinjeno, nismo uspjeli otkloniti sve opasnosti od gašenja kluba. Proces ozdravljenja trajat će nekoliko 

Hoće li biti igračkih pojačanja za Ligu 6? - Takmičarski ciljevi koje smo postavili, plasman među četiri ekipe u Kupu i plasman u Ligu 6, bili su skromni. Bili smo svjesni da mlada ekipa, predvođena Rahimićem, može to ostvariti, što se pokazalo tačnim. Namjeravamo da se za Ligu 6 pojačamo prvenstveno s nekoliko mlađih igrača. ma bojama kluba. Nažalost, tako nije bilo na nekoliko utakmica. Smatram da ovaj igrački kadar može dati mnogo više. Naš najstariji igrač Dženan Rahimić je i najbolji i najefikasniji i najpožrtvovaniji. To nije dobroi zbogtoga bise trebalizabrinuti ostaliigrači, alii stručni štab. Na Rahimića bi se morali ugledati mlađi igračii zalaganjemdoprinijeti kvalitetnijoj igri ekipe. Rezultate stručnog štaba ne cijenimo prema broju pobjeda nego po napretku mladih.Od stručnogštaba očekujemo da na kraju takmičarske

*EJ ćA F=č==

Čengić: Krajem marta održat će se sjednica Skupštine kluba

(Foto: M. Kadrić) 

Kako cijenite ukupnu atmosferu u i oko kluba? - Unutar kluba vlada pozitivna atmosfera, ali ne i oko kluba. Sva naša nastojanja i otvoreni pozivi svim bivšim igračima i članovima Bosne da nam se godina - ističe Čengić na početku razgovora za našlist. Jeste li zadovoljni angažmanom članova Upravnog odbora? - Evidentno je da određeni broj članova nije bio svjestan težine obaveza tako da su vrlo brzo i odustali od daljnjeg rada. Krajem mjeseca održat će se sjednica Skupštine kluba na kojoj će se, pored finansijskog i sportskog izvještaja, raspravljati i o radu UO-a pa i mene kao predsjednika. Na 

HEJEA KAIJ F@HšA
priključe, ostali su nerealizirani. Umjesto konkretne podrške ili pomoći, mi od pojedinaca imamo neargumentirane kritike i stalno proricanje da će se klub ugasiti. Skupštini je da podrži Upravni odbor ili da izabere nove ljude. Revizorski izvještaj govori o dugovanjima teškim približno 8,9 miliona maraka? Kakva je struktura tih dugova? Je li ta cifra danas veća ili manja? - Najveći dio duga, nešto više od 35 procenata, odnosi se na poreze prema državi, 25 procenata na kredite kod banaka, 20 na dugove prema bivšim igračima i trenerima

te po deset na pozajmice i dugove prema dobavljačima. U proteklih devet mjeseci klub se nije zadužio nijednu marku nego je uspio da dio duga prema bankama izmiri, a da ostatak reprogramira, dogovori odgodu plaćanja pozajmicate potraživanja prema dobavljačima. Želim naglasiti da smo do sada uspijevali izmiriti obaveze prema trenutno angažiranim igračima, trenerima i administraciji. Klub je i dalje pod blokadom kada su u pitanju međunarodni transferi zbog približno 180.000 maraka duga prema bivšem igraču Bosne Nikoli Vučuroviću. Prijeti li klubu još neka slična tužba pred Međunarodnom košarkaškom federacijom (FIBA)? - I pored nastojanja i direktnih razgovora, do danas nismo uspjeli riješiti ovaj

slučaj. Činimo sve da spriječimo nove tužbe, ali su neophodna značajna finansijska sredstva. Nadam se da ćemo uz pomoć banaka, sponzora i državnih struktura iznaći adekvatno rješenje. Je li tačno da je bilo članova klupskog rukovod-

Porazom u 23. kolu italijanske lige u košarci kod Kremone (71:87), naši Nihad Đedović (14 p, 8 sk, 2 ukl) i Nemanja Gordić (7 p) s Romom su ponovo doveli u pitanje plasman u plej-of, u kojem nisu igrali ni prošle godine. Roma je trenutno na 11. mjestu, s omjerom 10-12. U još težoj situaciji su Jasmin Hukić (6 p, 7 sk) i Oliver Stević (11 p, 9 sk) s ekipom Kasalea, koja je poražena kod Benetona (63:66) i ostala je na posljednjem mjestu sa skorom 5-17. U gostima je izgubio i Milano JR Bremera (4 p), od kojeg je bolji bio prvak Sijena Montepaski (68:77). Neočekivan domaći poraz u 14. kolu ruske lige doživio je Henri Domerkant (Henry Domercant, 3 p) s Uniksom od Trijumfa (73:76), dok je u 21. kolu grčke lige KAO Dramas Edina Bavčića (2 p, 4 sk) izgubio od Olimpijakosa (55:73). V. B.

/H@EćK E ĐA@LEćK KFEJ @ECH=L=A

Italija

- Zamislili smo da sve selekcije u klubu rade po jedinstvenom programu koji će realizirati šef stručnog štaba s trenerima omladinskog pogona. Kako bismo osigurali optimalne uvjete za rad omladinskog pogo- 

J=ž= @LH== E ŠLE?=HIA 

@=>H=E JELE = ,HJK@

Stonotenisko SP

na, u saradnji sa sponzorima, pregovaramo o kupovini montažne hale sa dva igrališta iz Švicarske. No, da bismo ovo realizirali, neophodna nam je pomoć Grada, Kantona, pa i Federacije - kaže Čengić. sezone dobijemo znatno kvalitetnijeg Hodžića, Buzu, Alija Demića, Čamdžića, Hota, Vukovića..... O mogućim drugim trenerskim rješenjima razgovarat ćemo samo onda kada UO donese odluku o prekidu saradnje s aktuelnim stručnim štabom. U ovom trenutku to nije opcija i smatram da ekipu ne treba opterećivati takvim kalkulacijama. 

Kako komentirate inicijativu Širokog WWina da Kup BiH nosi ime proslavljenog košarkaša Bosne Mirze Delibašića? - Ovu ideju KK Bosna 

KFK EHA ,AE>=šEć=
je nekoliko puta stavljao na dnevni red. Do sada nije bilo razumijevanja, ali nam je drago da su i drugi klubovi spoznali da sportski velikan Mirza Deli-

bašić zaslužuje da Kup BiH nosi njegovo ime. Očekujemo da će ovo takmičenje od naredne godine nositi naziv Kup Mirze Delibašića.

stva koji su predlagali smjenu trenera Frljka i je li to, prema Vašem mišljenju, opravdano s obzirom na to da su rezultatski ciljevi, praktično, ispunjeni? Postoje li neki drugi razlozi?

Ispravan odnos
- Niko od članova UO-a nije postavljao pitanje rezultata nego se zahtijevao isključivo ispravan odnos pre-

Hadžiahmetović: Predvodi bh. djevojke

*IAH IA >HE FHJEL FCHAšC FHJELE=
Filipinski bokser u perolakoj kategoriji Rej “Bum Bum” Bautista (Rey Boom Boom) izjavio je jučer da je razočaran načinom na koji je odbranio naslov svjetskog prvaka jer mu na megdan nije izašao “originalni” Meksikanac Đenaro Garsija (Genaro Garcia). Bautista je odbranio pojas u verziji IBF, ali je, umjesto Đenara “Poblasita” Garsije, boksovao protiv slabije rangiranog Đenara

“Panterita” Garsije. Borba je održana proteklog vikenda, preslabiGarsija je očekivano doživio nokaut u drugoj rundi, a organizatori su morali vratiti novac od prodatih ulaznica.

Mladi hrvači sarajevske Bosne osvojili su tri medalje na Međunarodnom turniru “Zlatni pijetao” u Koprivnici (Hrvatska). Zlato je ponio Adin Ćosić, srebro Eman Hodžić, a bronzu Ermin Ćosić. Na turniru je učestvovalo 230 takmičara iz 28 klubova iz 15 zemalja.

7IFAD DHL=č= *IA = JKHEHK K 0HL=JI

Selektori reprezentacija BiH u stonom tenisu objavili su spiskove kandidata za državne timove koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Dortmundu. Igor Mihajlović je u svoju vrstu pozvao Eminu Hadžiahmetović, Draganu Kerkez i Ajlu Kovač, dok se Vladimir Ivanek odlučio za Admira Duranspahića, Adnana Šehića i Remhada Hasanovića. E. M.

68

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

sport

ATLETIKA Svjetsko dvoransko prvenstvo u Istanbulu

Gorana Cvijeti} i Hamza Ali} predstavljaju BiH
U delegaciji Suad Kaknjo i Mehmed Skender
Nakon {to je pro{log mjeseca bio uspje{an doma}in Balkanskog prvenstva, najve}i turski grad Istanbul }e u Atakoj areni od 9. do 11. marta ugostiti i najbolje svjetske atleti~are i atleti~arke. Svjetsko dvoransko prvenstvo 2012. bit }e najve}a smotra u historiji ovog takmi~enja, jer je do roka za prijavu, koji je istekao 27. februara, akreditirano 1.299 takmi~ara i slu`benika iz 172 zemlje, ~ime }e biti sru{en rekord iz Valensije 2008. Tada su nastupili takmi~ari iz 147 zemalja. Na prvom dvoranskom SP-u u Parizu 1985. bili su predstavnici samo 69 dr`ava. Na{u }e zemlju predstavljati baca~ kugle Hamza Ali}, koji se ve} desetak dana nalazi na pripremama u Istanbulu, te mlada sprinterka Dijana Cvijeti}. Uz njih su u delegaciji potpredsjednik ASBiH Suad Kaknjo i Ali}ev trener Mehmed Skender. S pro{logodi{njih 20,38

Rekordan broj zemalja

Novi poraz Bosne

Regionalna SEHA liga za rukometa{e

Lov}en bolji od Bosne
Dvorana Ramiz Sal~in. Gledalaca: 150. Sudije: Dalibor Jurinovi} i Marko Mrvica (Hrvatska). Delegat: Zahid Crnki} (BiH). Sedmerci: Bosna 2 (2), Lov}en 6 (6). Isklju~enja: Bosna 10, Lov}en 6 minuta. Rezultat: Bosna BHT Lov}en 18:28 (11:17). BOSNA: Poli}, Terza 3, Efendi}, Tatar, Jusufovi}, Alibegovi} 7, Hrbat 6, Lingo, Dedaji} 1, Velispahi}, Demirovi}, Bra}kovi} 2, Durakovi} 1, Zulfi} 4, Burnazovi}, Sabljakovi}. Trener: Goran Tomi}. LOV]EN: Abramovi}, Lipovina, Joveti} 2, Kalu|erovi} 1, Markovi} 5, Tankovi}, Tejovi} 1, Simi}, Dra{kovi} 1, Radovi} 3, Popovi} 1, Latkovi} 2, Peri{i} 3, Lasica 5, Grbovi} 4. Trener: Pero Milo{evi}. Rukometa{i Bosne do`ivjeli su jo{ jedan poraz u okviru regionalne SEHA lige, propustiv{i priliku da odigraju ravnopravniju utakmicu s protivnikom koji nije bio naro~ito opasan. Ipak, na{ predstavnik dr`ao se samo u prvih dvadesetak minuta. A. ^.

Cvijeti}: Prijavio je ASBiH

Me{i} u Londonu?
Upravni odbor Atletskog saveza BiH prije nekoliko dana je na prijedlog selektora Kade Deli}-Selimovi} i Neboj{e Matijevi}a odlu~io da }e, u slu~aju da dvoje ili vi{e atleti~ara ima B normu, na velika takmi~enja biti prijavljivani oni koji u kalendarskoj godini imaju bolji rezultat. To u praksi zna~i da }e, u slu~aju da do Olimpijskih igara niko od njih ne ostvari bolji rezultat, na{ predstavnik u bacanju kugle u Londonu biti Kemal Me{i}, a ne Hamza Ali}. - Ako Ali} ne potvrdi pro{logodi{nji rezultat od 20,38 metara, na Olimpijske igre u London ide Kemal Me{i}, koji je ove sezone bacio 20,31 metar. Ipak, nadamo se da }e i jedan i drugi prebaciti 20,50 metara i ispuniti A normu, pa onda obojica mogu nastupiti na Igrama - ka`e generalni sekretar ASBiH Mi{o Pedalo. Ali} je i sam prije nekoliko dana za na{ list izjavio da nema smisla putovati u London bez A norme.

Rukometni Kup BiH

Danas `rijeb ~etvrtfinala
U prostorijama RK Borac u Banjoj Luci danas }e u 14 sati biti izvu~eni parovi ~etvrtfinala Kupa BiH u obje konkurencije. Kod rukometa{ica u bubnju }e se na}i tri mostarska kluba, Zrinjski, Lokomotiva i Katarina, zatim Jedinstvo iz Br~kog, Gora`de, Ilid`a, Mira iz Prijedora i Borac. Kod mu{karaca prolaz na zavr{ni turnir tra`it }e Borac, sarajevska Bosna, Izvi|a~ iz Ljubu{kog, Grada~ac, Gora`de, Krivaja iz Zavidovi}a, zeni~ki ^elik i Leotar iz Trebinja. Prve ~etvrtfinalne utakmica igrat }e se 28. marta, a revan{i 18. aprila. S. K.

metara, uz kolegu Kemala Me{i}a, koji je u SAD ove godine bacio 20,31, Ali} jedini od bh. atleti~ara ima ispunjenu B normu za nastup na SPu. Cvijeti} je pravo nastupa stekla prema pravilu Svjetske atletske federacije (IAAF) da zemlje koje nemaju atleti~arki s ispunjenom normom mogu odabrati jednu da ih reprezentira. Takmi~it }e se na 60 metara s preponama, a najbolji rezultat V. B. joj je 8,68 sekundi.

Mileusni} oborio dr`avni rekord
U svom prvom nastupu nakon isteka suspenzije koju mu je izrekao Atletski savez BiH, baca~ koplja Dejan Mileusni} (21) postavio je dr`avni rekord rezultatom 74,14 metara. Na Zimskom atletskom prvenstvo Hrvatske u Splitu Mileusni} je nastupio van konkurencije, ali je ubjedljivo bio prvi. Oborio je 21 godinu star rekord Dervi{a Emrulija, tako|er Zeni~anina, koji je 1991. u Sarajevu koplje bacio 73,58 metara. V B. .

IFHJ

Dnevni avaz, utorak, 6. mart/o`ujak 2012.

$'
Izjava dana
- Ovo je jednostavno s....
(Fudbaler Bajerna Frank Riberi nakon poraza u Leverkuzenu)

Ofsajd

Fudbaleri Olimpijakosa ostali su nepovrijeđeni u incidentu navijača poslije pobjede nad ekipom OFI Krit (2:0), kojom su preuzeli vodstvo u Grčkoj. Nezadovoljne zbog neuspjeha, pristalice domaćeg kluba su igrače iz Pireja gađale bakljama dok su napuštali teren pa su sprintom potražili “spas” u svlačionici.

.K@>=AHE C=đ=E >===

Foto dana

Vijest u brojci
Holandski trener Johan Neskens (Neeskens) ostvario je u nedjelju s ekipom Mamelodi, liderom Južnoafričkog fudbalskog prvenstva, rekordnu pobjedu u nacionalnom kupu. Na gostovanju kod amaterske momčadi Poverlines, u meču šesnaestine finala, Neskensov je tim slavila pobjedu 24:0! Na poluvremenu je bilo 10:0.

"

Njemačka biatlonka Magdalena Nojner proslavlja osvajanje srebra na SP-u

(Foto: Reuters)

NBA Fenomenalna partija košarkaša Nju Džersija

4=IFžAE 8EE=I >H= @ #% FA=
Lejkersima pripao derbi protiv Majamija

Uoči nove sezone u Formuli

Raikonen: Povratnik u Formulu 1 u dobroj formi

Boston - Njujork 115:111 (produžetak), LA lejkers - Majami 93:83, Šarlot - Nju Džersi 101:104, Toronto - Golden stejt 83:75, Filadelfija - Čikago 91:96, Hjuston - LA klipers 103:105 (produžetak), Feniks Sakramento 96:88, San Antonio - Denver 94:99.
Los Anđeles: Zakucavanje Gasola (Lejkersi)

4AKJ=JE

Nova sezona Formule 1 počet će utrkom za Veliku nagradu Australije 18. marta, a ekipe su proteklog vikenda u Barceloni završile posljednja službena testiranja. Najbrži je bio povratnik u Formulu 1, Finac Kimi

4=EA =>HžE = JAIJEH=K K *=H?AE 
HA I= JHE FKJ= K@=HE Eč=

Raikonen (Raikkonen, Lotus-Renault). Zanimljivo je da je najslabiji bio branilac naslova, Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel, Red Bull), koji je imao velikih tehničkih problema s bolidom i prevezao je samo 23 kruga.

Lejkersi su u derbiju savladali Majami (93:83), ali je noć između nedjelje i ponedjeljka u NBA ligi obilježio košarkaš Nju Džersija Deron Vilijams (Williams), postigavši čak 57 poena u pobjedi protiv Šarlote (104:101)!

Klupski rekord
Vilijams je imao šut iz igre 16/29, a bio je i stoprocentan sa slobodnih baca-

nja, pošto ih je šutirao 21/21. Osim toga, imao je i šest skokova i sedam asistencija. - Postići 57 koševa je velika stvar, ali je još važnije da smo pobijedili. Dati pedesetak poena, a ekipa izgubi, e to ništa ne vrijedi. Zato sam presretan - izjavio je Vilijams, koji je postavio klupski rekord Nju Džersija. Prije njega klupski rekord su sa 52 poena dijelili

Lebron Džejms promovirat će krofne poznatog lanca restorana “Dankin donats” i sladoled “Baskin-Robins” u Aziji. Džejms će reklamirati krofne u Kini, Tajvanu, Indiji, Južnoj Koreji, a pla-

,žAI HA=EH= HBA

nirano je da po završetku sezone obiđe te azijske zemlje. - Vrlo sam uzbuđen zbog saradnje i spajanja s velikom zajednicom košarkaških fanova u Aziji - rekao je Džejms.

Majk Nevlin (Mike Newlin) i Rej Vilijams (Ray Williams). Kobi Brajant (Kobe Bryant) je za Lejkerse ubacio 33 poena, od kojih 18 u prvoj četvrtini. S druge strane, Dvejn Vejd (Dwyane Wade) postigao je samo 16 poena i morao je prijevremeno napustiti parket zbog ličnihgrešaka u posljednjem dijelu susreta. Najučinkovitiji u poraženom timu bioje LebronDžejms (LeBron James) sa 25 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Poraz Hita ostavio je prostor za Čikago da gostujućom pobjedom protiv Filadelfije (96:91), vodeće ekipe Atlantske divizije, zadrže lidersku poziciju Istočne konferencije i cijele Lige. Derik Rouz (Derrick Rose) izjednačio je svoj rekord

sezone od 35 poena, dok je Francuz Joakim Noa (Noah) dodao 11 poena i 18 skokova za šestu uzastopnu pobjedu “Bikova”. Ražon Rondo (Rajon) je za Boston, koji je sa 115:111 pobijedio Njujork, postigao ''tripl-dabl'' sa 18 poena, 20 asistencija i 17 skokova.

Francuski bokser Žan-Mark Mormek je samo tri puta udario Vladimira Klička na subotnjem meču u Diseldorfu, koji je Ukrajinac riješio nokautom u četvrtoj rundi i tako odbranio titule u WBO, WBA, IBF i IBO verzijama. Mormek je Klička pokušao udariti 19 puta, ali je u tome uspio samo u tri navrata. Zanimljivo je da je Kličko imao čak 135 pokušaja do nokauta, a Mormeka je pogodio 39 puta.

Trojka Pirsa
Pol Pirs (Paul Pierce, 34 poena) pogodio je trojku 4,9 sekundi prije kraja regularnog dijela susreta i uveo utakmicu u produžetak. U redovima gostiju najučinkovitiji je bio Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) sa 25 poena. Džeremi Lin (Jeremy Lin) je u 32 minute igre imao učinak od 14 poena, pet asistencija i četiri skoka. (A. Dr.)

Odbrambeni fudbaler Rome, Brazilac Žuan (Juan) rekao je jučer da nije ljut, već da sažalijeva navijače gradskog rivala Lacija, koji su ga vrijeđali na rasnoj osnovi. - Razočaran sam, jer mi se za deset godina u Rimu to

ŽK= 5=ž=EAL= =LE=čA =?E=

w

Brazilac nije ljut zbog rasnih uvreda

još nije desilo. Poslije meča sam dobio podršku i saigrača, ali i kolega iz Lacija, koji su se postidjeli zbog ponašanja svojih navijača - kazao je Žuan. Lacio je u nedjeljnom gradskom derbiju savladao Romu sa 2:1.

UTORAK 6. 3. 2012.

17.15
SERIJA, TV ALFA-Mreža
19.35 BUSINESS NEWS 17.00 FEDERACIJA DANAS 09.25 AMOR LATINO 18.15 KAPITAL 22.30 MULTIMILIONER 00.05 SEKS I GRAD

BHT1
07.00 Dobro jutro 09.10 Prijatelji sa farme, animirana serija, 7/26 09.15 Bruklinski most, serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor 11.30 Zlato divljine, strana dokumentarna serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+ 14.35 Words on the Streets, obrazovna serija 15.00 Bruklinski most, igrana serija, 28/35 15.25 Istinite pri~e, animirana serija, 3/10 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Hronika regija. Banja Luka 17.00 U potrazi za dalekim okusima 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija, 8/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor 20.20 CSI. New York, serija 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Molotov, ~ovjek iza Staljina, strani dokumentarni program 23.30 Nogomet. Liga {ampiona. Arsenal - Milan, snimak 01.15 Soko Wismar, serija 02.00 CSI. New York, serija 7/24, r. 02.40 Sve u svemu

FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serij 10.05 Pop Pixie 10.20 Graditelj Bob 10.30 Moj veliki prijatelj 10.45 Hot Wheels 11.05 Tomica i prijatelji 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.15 Villa Maria, serija 14.00 Pop Pixie, crtani film 14.15 Moj veliki prijatelj 14.30 60 minuta, specijal 15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj,serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 136. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 19.05 Graditelj Bob 19.15 Pingu 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet. Liga prvaka. Benfica - Zenit, prijenos 22.40 Dnevnik 3 23.10 Cimmer fraj, serija 23.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.15 Pozitivna geografija. Ko je ubio medu II, zabavni program 00.35 Tren, jugoslavenski igrani film /12/ 02.10 Ha{ki dnevnik 02.40 Villa Maria, serija 03.20 Dnevnik 3, r. 03.50 Pregled programa za srijedu

TV ALFA
07.05 Jukebox, muzi~ki program 07.55 Top shop 08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.25 Amor latino, igrana serija (r) 120/120 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Oluja, igrana serija (r) 13.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, igrana serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Oluja, igrana serija 18.10 Jukebox, muzi~ki program 18.55 Vijesti 19.00 U zmajevom gnijezdu, sportski talk show 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 21.05 Jukebox, muzi~ki program 22.00 Vijesti 22.25 Tema dana 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 186. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, igrana serija, ep. 68/124 11.00 Vijesti 11.10 Sport ekskluziv (r) 11.40 Primera liga - pregled kola (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Historija odje}e, dokumentarni serijal, ep. 6/13 13.00 Vijesti 13.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 5/26 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, igrana serija, 6. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 187. ep. 16.00 Junska no}, igrana serija, ep. 68/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija, 47. ep. 18.15 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, igrana serija, 7. ep. 21.05 CSI. New York, igrana serija, ep. 4/22 22.00 Igra, igrana serija, ep. 56/64 22.20 Igra, igrana serija, ep. 57/64 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ljubav i ~okolada, igrani film 02.00 No}ni program

PINK BH
06.00 Sestre, meksi~ka serija r. 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kad sam bio vojnik, doma}a serija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija r. 14.45 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 ^itulja za Eskobara, doma}i film 21.30 Nemogu}a misija, reality emisija 22.30 Multimilioner, kviz 23.30 Miris prolje}a, turska serija 00.10 United states of Tara, ameri~ka serija 00.40 Maskirani ubojica, ameri~ki film 02.20 Van zakona, ameri~ki film

HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, igrana serija, 214. epizoda 07.30 Traktor Tom, crtani film, 8. epizoda 07.40 Felix bebe, crtani film, 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 7. epizoda 08.20 Mechanical animals, crtani film, 9. epizoda 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film, 16. i 17. epizoda 09.13 Nodi, crtani film 12. epizoda 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 12. epizoda 09.35 Garfield, crtani film, 49. epizoda 09.50 Lijeni grad, crtani film, 27. epizoda 10.15 Bakugan, crtani film, 62. epizoda 10.40 Sirene, crtani film, 17. epizoda 11.05 Winx, crtani film, 51. epizoda 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, igrana serija, 16. epizoda 13.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 214. epizoda 13.50 Glam Blam, r. 14.22 Top Shop 14.52 Pri~a o psu, igrani film 16.30 Slijepa ljubav, igrana serija, 17. epizoda 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 215. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.25 Pet dana do pono}i, 2. dio, igrani film 00.05 Seks i grad, serijski program, 30. epizoda 00.28 Astro Num Caffe,

Oluja
Zejnep se pla{i da joj ne{to ne pokvari sre}u u kojoj trenutno u`iva. ^ak je uznemirava i prisnost izme|u Alija i njihove prijateljice Mine. Takva situacija dvoje zaljubljenih odvodi u neo~ekivano.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Kad li{}e pada
Mithat uvi|a da se porodica Tekin jo{ neko vrijeme ne}e mo}i iseliti iz ku}e. Uz odobrenje Ali Rize, on se ipak useljava u ku}u i kre}e s promjenama. Ali Rizi je svakim danom sve te`e `ivjeti u ku}i poput stranca. Hajrije se`eli ~im prije rije{iti te situacije te s ne{to malo novca koji ima pronalazi ku}u u koju bi se mogli preseliti.

20.00
FILM, PINK BH

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
13.15 Biciklizam, ParizNica 14.15 Bijatlon 15.00 Bijatlon, Svjetsko prvenstvo Ruhpolding 16.45 Biciklizam, Pariz-Nica 18.00 Bijatlon, Svjetsko prvenstvo Ruhpolding 19.00 Svi sportovi, WATTS 20.00 Boks 21.00 Boks, Y. Hernandez - S. Cunningham 23.45 Fia wtcc

Eurosport 2
11.30 Fudbal 13.00 Surf veslanje, Swatch-FIVB Svjetska Turneja 14.00 Snuker, Kina 15.00 Biciklizam, Pariz-Nica 16.30 Fudbal, Lech Poznan Gornik Zabrze 17.30 Svi sportovi, WATTS 18.30 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup 19.30 Vijesti 20.00 Snuker, Kina 22.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine, SAD

Sportklub
11.30 NBA. LA Lakers Miami 13.15 Pregled Championship 13.45 Bayern TV. Leverkusen - Bayern 15.30 NBA Live 15.45 Pregled ruske lige 16.15 NBA. Atlanta Oklahoma City 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 NBA Live 18.45 Pregled ATP Dubai 19.40 Pregled ATP Acapulco 20.45 U`ivo: FA Cup. Birmingham Chelsea 22.45 Uskijavanje 23.15 Real NBA

Arena Sport 1
13.00 Fudbal Spanija. Levante - Betis 15.00 Fudbal Jelen Super Liga. Novi Pazar - Partizan 17.00 Espn Winter X Games 2012 18.00 Ko{arka Aba. [iroki - Olimpija, prijenos 20.00 Ko{arka Aba. Cibona Cedevita, prijenos 22.00 Ko{arka Ncaa. DukeNorth Carolina 00.00 Poker 01.00 Hokej Nhl. Boston - Toronto, prijenos

^itulja za Eskobara
Gandi je kriminalac, odmalena predodre|en za negativca. Upoznaje Lelu, zagonetnu djevojku, u koju se zaljubljuje. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar dva narkofila i neradnika, Dejan i Baki, daju ~itulju pravom Eskobaru. Policija zapo~inje istragu... Uloge: Vojin ]etkovi}, Tamara Garbajs, Zijah Sokolovi} Reditelj: Milorad Milinkovi}

22.10
FILM, OBN

14.00 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 14.30 Nau~ni program 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja 17.00 Dnevnik RT 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Velikani. Sveti Sava 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.45 Za sva vremena 21.15 Trend setter 22.00 Vi i Mira Adanja Polak 22.45 Oko magazin, info 23.15 Bunt. kanda, kod`a i

21.45
FILM, HRT 2

Nikad se nisam poljubila
Darovita imarljiva D`osiGeler radikao urednica u listu “Chicago Sun-Times”, stekav{i puno povjerenje svog {efa Augustusa Strausa. D`osi zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj ta~ki jo{ od srednje {kole... Uloge: Dru Berimor, Majkl Vartan, Dejvid Arket Reditelj: Raja Gosnel

14.00 HRONIKA SLOVENIJE...

23.45

FIA WTCC

13.00

SURF VESLANJE

18.45

PREGLED ATP DUBAI

18.00

KO[ARKA

18.00
FILM, HBO

National G.

MTV Adria
14.50 15.10 15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 18.40 19.30 19.40 20.10 20.50 21.20 21.30 22.00 22.50 Chelsea Settles When I Was 17 Made Real World, Sydney Extreme Cribs Punk'd Flash Prank Biggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Jukebox MTV Express. Svadbas Hip Hop Chart 3 From 1 Death Valley Reno 911 Ugly Americans

FOXlife
15.00 15.30 15.50 16.15 16.45 17.10 17.40 18.10 18.35 19.05 19.35 20.00 20.55 22.00 22.55 23.25 00.20 01.10 Da, draga Da, draga Malkolm u sredini Rokerka Rita Sudije za Stil Sudije za Stil Vil i Grejs Melisa i D`oi Semafor Da, draga Da, draga Privatna praksa [tiklama do vrha O~ajne ku}anice Vil i Grejs Prevrtljiva pravda [apat duhova Mi i oni

FOXCRIME
15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.55 21.45 22.35 23.25 00.15 01.05 Alibi [ark Dojlova republika D`ordan Bjekstvo iz zatvora Frikovi Tijelo kao dokaz Zlo~in [ah-mat Policajci iz Detroita Dekster Red i zakon. zlo~ina~ke namjere Dojlova republika

HBO
14.10 Sammy na putu oko svijeta 3D 15.35 Natalee Holloway 17.00 Sre}a, ep. 6 18.00 Njihova liga 20.05 Percy Jackson i Olimpijci. Kradljivac gromova 22.00 Kick Ass 23.55 Carstvo poroka II, ep. 10 00.55 Prolazna slava III, ep. 1 01.25 Jackass 3D 03.00 Stvoreni jedno za drugo 04.35 Jesse Stone. Bez kajanja

Lov na oca
D`ord`ina Skot je 33-ogodi{njakinja koja je u vezi sa Zakom. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava njene obaveze i o~ekivanja, izbaci ga iz stana. D`ord`ina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj porodici te se odlu~i obratiti specijalisti. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te shvata da su njeni dani maj~instva odbrojani... Uloge: Heder Grejem, Mia Kir{ner, Tom Elis Reditelj: Erik Stajls

14.00 Istrage avionskih nesre}a 15.00 Kopneno ratovanje 16.00 Potraga za divovskom hobotnicom 17.00 Zatvaranje 18.00 Biblijski misteriji 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Premijera Megatvornice 21.00 Premijera Ludi znanstvenik 21.30 Premijera Ludi znanstvenik 22.00 Zatvaranje. @ene iza re{etaka

Njihova liga
U 2. svjetskom ratu dvije sestre iz gradi}a u Oregonu krenu na istok gdje se pridru`e Sveameri~koj `enskoj profesionalnoj bejzbolskoj ligi. Tom Henks glumi trenera alkoholi~ara koji se treba otrijezniti kako bi stvorio pobjedni~ku ekipu. Uloge: Tom Henks, \ina Dejvis, Madonna Reditelj: Peni Mar{al

UTORAK 6. 3. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Emotivni `ivot ispunjen je tajnama, pa i nerealnim strahom i sumnjama. To budi i ljubomoru. Posao: Nepredvi|ene okolnosti mogu utjecati na va{ poslovni status. Imate priliku za pozitivne preokrete. Zdravlje: Raste pozitivni trend. Ljubav: Promijenite neke bitne stvari. [to je jo{ va`nije, poku{ajte da opet pridobijete voljenu osobu. Posao: Jedna osoba neprijateljski je raspolo`ena prema vama. Ne odgovarajte na zlobne provokacije. Zdravlje: Treba vam dovoljno sna. Ljubav: U mogu}nosti ste da birate izme|u postoje}e veze i novog flerta. To i nije lako te{ko, kako se ~ini... Posao: Rezultati su vi{e nego odli~ni. Osje}ate se bolje i mnogo opu{tenije, puni ste novih ideja i planova. Zdravlje: Samo prolazna glavobolja. Ljubav: Ovo je dan promjene i napretka. Bez obzira na sve, iz emotivne zbrke iza}i }ete zreliji i mudriji. Posao: Poslovna dostignu}a i povoljnosti, mo`e vam ugroziti potreba za ljen~arenjem ili kampanjski rad. Zdravlje: Bez ozbiljnijih pote{ko}a. Ljubav: Zahtijevate previ{e i od sebe i od osobe koju volite. Kao da danas ni sami ne znate {ta ho}ete. Posao: Postoje povoljnosti za poslove vezane za komunikaciju. Naro~ito su produktivni odnosi s inostranstvom. Zdravlje: Pijte dovoljno te~nosti. Ljubav: Imate problema sa vjerno{}u. Previ{e isku{enja svuda je oko vas, pa vam je te{ko da odolite. Posao: Najbolje je da najve}i dio dana iskoristite za poslovne akcije. Vrlo ste kreativni, imate sjajne planove. Zdravlje: Morate se vi{e kretati. Ljubav: Planetarna energija potpuno je okrenuta u va{u korist. Dolazi sre}a u vezu, rje{avate probleme. Posao: Nemojte ni{ta poku{ati rije{iti na brzinu. Naime, prepreke su takve naravi da zahtijevaju strpljivost. Zdravlje: Nastupa olak{anje. Ljubav: Upoznat }ete osobu koja }e vas potpuno zainteresirati, zaokupiti svaki dio va{eg srca i misli. Posao: Zbivanja su vas potpuno u~vrstila u odluci da se osamostalite. Dosta vam je ovisnosti o drugima. Zdravlje: Jedite vi{e povr}a i vo}a. Ljubav: U`ivate u opu{tenom danu, {etnji, ljubavi i nje`nostima kojima vas obasipa voljena osoba. Posao: [to manje pitanja postavite, jasniji }e vam biti odgovori. Sve lo{e misli odstranite, posvetite se radu. Zdravlje: Bez tegoba. Ljubav: Ba{ kada se pomirite sa neuspjehom u osvajanju osobe koja vam se dopada, ona }e vas potra`iti... Posao: Nemojte biti brzopleti. Radije propustite priliku, nego da po~inite kardinalnu, te{ko ispravljivu gre{ku. Zdravlje: Posvetite vrijeme i vanj{tini. Ljubav: Iskoristite naklonost planeta za ra{~i{}avanje odnosa sa partnerom. Najgore je ako oboje {utite. Posao: O~ekuje vas kulminacija krize, ali nema razloga za brigu. Veoma brzo dolaze povoljnosti i preokret. Zdravlje: Zadr`ite psihi~ku ravnote`u. Ljubav: I sami osje}ate da ste po`eljni i zavodljivi. To vam omogu}ava da smireno u`ivate u ljepoti ljubavi. Posao: Mogu}e su neo~ekivane prepreke, pogotovo ako poslujete s inostranstvom. Budite uporniji. Zdravlje: Dobro raspolo`eni i komunikativni.

16.00 UKLETA MARIJANA

19.05

^AS HISTORIJE

15.15 PONOS RATKAJEVIH

23.35

TRA^ERICA

20.40

LIGA PRVAKA

18.50

RANJENI ORAO

OBN
07.00 Ma|ioni~ar, crtani 07.20 Nebeski plesa~i, crtani film 07.40 Mixmaster, crtani 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.35 Dje~iji program 10.00 Studio Moderna 10.15 Stol za 4 10.55 Ukleta Marijana (12), telenovela 11.50 Crime Time, crtani 11.55 OBN Info 12.05 Vox Populi 12.15 Studio Moderna 12.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 13.20 Odmori zaslu`io si (16), serija 14.20 Dolina vukova (16), turska serija 16.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejana Talk Show, talk show 18.45 Crime Time 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Odmori zaslu`io si (16), serija 21.00 Dolina vukova (16), serija 22.05 Vox populi 22.10 Lov na oca (16), igrani film 23.55 Dolina vukova (16), turska serija 00.55 OBN Info

AL JAZEERA BALKANS
07.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 07.30 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje I dio, dokumentarni program, 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Egipat IV dio, dokumentarni program,r. 08.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Borba za Nil ep.1, I dio, dokumentarni program,r. 17.00 Druga strana Srbije, ep. 15, dokumentarni program, r. 17.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 ^as historije I dio, dokumentarni program,r. 19.30 Svijet umjetnika Kenija, dokumentarni program, r. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r. 23.30 Veterani - Ruanda, dokumentarni program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 01.30 Svijet umjetnika Kolumbija, dokumentarni program, r. 02.00 Kraj programa

HRT 1
09.12 Lugarnica 18, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vijesti iz kulture 10.17 Overland 5 - Od Pekinga do Rima. Afganistan/Iran, dokumentarna serija 11.07 Debbie Travis preure|uje 1 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela 13.18 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, TV serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti u pet 17.24 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 20.12 Sve u 7!, kviz 21.05 U Europi. Var{ava i Prag, dokumentarna serija 21.40 24 (8), serija 22.30 Otvoreno 23.10 Dnevnik 3 23.45 Rock'n'roll je kriv za sve?, dokumentarni film 00.43 Ciklus europskog filma. Postani ~ovjek,

HRT 2
08.25 Mega Mindy, serija za djecu 08.50 Connor na tajnom zadatku, serija 09.10 [kolski sat. Tko je danas inicijator u vezi Navrh jezika. Bookmark 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 10.42 Degrassi Novi nara{taj 3, serija 11.10 @deronja 2, crtana serija 11.33 Rekonstrukcija. TBF 12.00 Glazba, glazba... 12.15 Top Gear 10. Polar Special, dokumentarna serija 13.05 Obrtnik i partner 13.35 Mali Bigfoot 2. Putovanje ku}i, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 3, serija 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat. Tko je danas inicijator u vezi 16.40 Mala TV 17.10 Doktor Who 3, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Simpsoni 20, crtana serija 18.55 Ve~eras 19.00 Hokej, Ebel liga 1. utakmica polufinala. Medve{~ak - EC KAC, prijenos 21.45 Nikad se nisam poljubila, film 23.35 Tra~erica 3, serija 00.15 Ru`iona 00.45 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 01.30 Bez odu{evljenja, molim! 7 - serija

Nova TV
06.25 Nate Berkus Show 07.20 Beba Felix, crtana serija 07.45 Jumanji, crtana serija 08.10 TV izlog 08.25 Kad li{}e pada, serija 09.25 TV izlog 09.40 Izgubljena ~ast, serija 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija 11.40 Inspektor Rex, serija 12.40 IN magazin 13.30 Larin izbor, serija 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 20.40 Liga prvaka. Benfica - Zenit St. Petersburg, prijenos 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Farma smijeha, igrani film 01.50 Opasna igra, serija 02.35 Seinfeld, serija 03.00 CSI Prag, serija 03.55 Ezo TV, tarot show

RTRS
07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.10 13.35 14.00 15.00 15.10 15.50 16.30 17.05 18.45 18.50 19.05 19.30 20.10 20.35 Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Medvjedi}i dobrog srca Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao, serija Tamo daleko, putopisni serijal U prolazu, akademik Sokol Sokolovi} Saga o Forsajtima, serija Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek Srpska danas Larin izbor, reporta`a sa snimanja serije Graditelj Bob Ranjeni orao, serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Fudbal - Liga {ampiona, sportski program Fudbal - Liga {ampiona - Benfika Zenit, direktan prijenos utakmice Dnevnik 3 Sport Berijevo naslije|e, ruski dokumentarni film Fudbal - Liga {ampiona, pregled Vrijeme sjetve, vrijeme `etve

22.45 22.54 23.01 23.30 00.05

MRE@A
08.05 Oluja, igrana serija 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija 10.05 Junska no}, igrana serija 14.05 Strasti i intrige, igrana serija 15.05 .Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija 17.15 Oluja, igrana serija 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 22.40 Hrabrost jedne princeze 2

HTV OSKAR C
08.05 Oluja, igrana serija 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Film 13.00 Druga strana ljubavi 14.05 Strasti i intrige, igrana serija 15.05 .Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija 17.15 Oluja, igrana serija 18.15 Kviz 19.00 Reemitiranje Dnevnika HRT a 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 22.40 Hrabrost jedne princeze 2

KISS
08.30 SMS BOX 10.55 Reporta`a KISS 12.00 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Kuhinje 17.05 CSI, serija 18.00 Reporta`a KISS 18.50 Marketing 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Marketing 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 Marketing 20.05 EXTRA PLUS, kontakt emisija 21.00 Lifestyle TV 22.40 Dnevnik KISS 22.25 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.45 No}ni program

Vijesti, inf. program 16.00 Iskre kulture, emisija, r. 17.00 Svjetlo istine, religijski program, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Tv liberty, magazin Radija Slobodna Evropa 20.00 Reporta`a 21.00 Na{i razgovori, intervju 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

TV USK
14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 ^itaj BiH-doma}a lektira, 9/24 15.15 Divlja planeta, dok. program, 2/13 16.00 Junska no}, serija (r) 17.05 Top shop 17.15 Igrana serija (r) 18.15 TV {kola, obrazovni program (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju, inf. program 20.45 Tragovi sudbina, inf.-dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 CSI. Las Vegas, serija 22.40 Igrani film 23.35 Kako smo otkrivali Ameriku, putopis (r)

BN
18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Tv serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 20.55 Marketing 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dram, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, informativno-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.35 Mala princeza, program za djecu (r) 10.50 Bijeli planet, dok. film 12.15 Ljubav u hladnoj klimi, serijski program, 1/3 13.05 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin 14.05 Legenda o Bruce Lee ju, serijski program, 43/50 14.50 Hladnokrvni `ivot, dok. program, 1/5 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, dok. program, 2/5 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Izbor sportiste godine KS, direktan prijenos 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju, serijski program, 44/50 22.00 Ljubav u hladnoj klimi, serijski program, 2/3 23.00 Voice of America 23.30 Ljubav je posao, igrani film 00.45 Odjava programa

ZENICA
12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Music box,repriza 14.00 Iz dana u dan ...gledajte, mali oglasi, obavje{tenja Mr.Bean, repriza 14.30 Ze sport magazin, repriza 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti Stanje na putevima, vremenska prognoza 15.05 Igrana serija. Sponzoru{e ,repriza 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih ,repriza 16.40 Za svaku bolest trava raste ,repriza 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Smije{na videa, zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV izlog,mali oglasi Ze sport plus 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza

KAKANJ
12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Put istine 14.00 Hutba 14.30 IC sport 15.00 Nade BH sporta 15.30 O~i du{e, turska serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Link 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor Latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, turska serija 20.45 Marketing 21.00 Puls 22.00 Amor Latino, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Pregled programa 17.05 Criss Angel, r. 17.35 Biografija, r. 18.00 Amoro latino, r. 86. 18.45 Sportske legende, r. 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sje}anja 20.30 Aktulenosti, informativni program 20.45 Pri~e, dokumentarni program 21.15 Marketing blok 21.20 Amoro latino, serijski program, 87 22.20 Marketing blok 22.25 TV liberty, info. Program 22.50 Aktuelnosti, r. 23.10 TV strane 00.00 Visoko live

TV OSM
18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, serija 20.55 Marketing 9 21.00 Pod lupom 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Utorkom u`ivo 00.30 Astro show

HEMA
10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija, r. 11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 12.00 Muzi~ki program + Promocija programa 13.00 Muzi~ki program + Promocija programa 14.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00

TV GORA@DE
17.00 Najava programa SMS chat Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ogledalo grada 20.30 Dokumentarni program 21.00 Folk takt 22.00 Amor Latino, igrana serija 23.00 Dnevnik/r 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov 19.00 Objektiv I 19.25 Triumph 20.00 Taina, serija 21.00 Utorkom u`ivo, muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

2JK J=AH

Kapetan poginuo

LJUDI I DOGA\AJI

ATINA - Tanker s oko 2.000 tona goriva potonuo je u vodama Egejskog mora nedaleko od grčke prijestonice, kapetan broda je poginuo, a desetorica članova posade spašena su. AFP prenosi da još nije utvrđeno zbog čega se nesreća dogodila. Brod je prenosio 1.800 tona mazuta i oko 250 tona dizela, ali još nije saopćeno hoće li brodolom uzrokovati zagađenje.

Ljudi pred kinima u redovima čekaju na projekciju

251 ) 576)).)610)
Posmatrači ističu da film ima ulogu promoviranja imidža Turske
ANKARA - Film o podvigu osmanlijske vojske i sultana Fatiha u osvajanju Carigrada u 15. stoljeću postao je hit u Turskoj. Film “Fetih 1453.” (Osvajanje 1453.) od premijere 16. februara vidjelo je rekordnih 3,4 miliona ljudi! Ovo ostvarenje, predstavljeno kao priča o jednom od najsvjetlijih događaja u turskoj historiji, gotovo da nikoga nije ostavilo ravnodušnim, posebno u trenutku kada se sve više govori o namjeri vlade premijera Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) da Tursku učini najmoćnijom zemljom u regionu. Podsjetimo, snimanje filma koštalo je 17 miliona dolara. - Ovo nije prvi turski film o osvajanju Carigrada, ali jeste prvi koji je snimljen u tako velikoj produkciji i s tako velikim budžetom - kazao je za AFP jedan od producenata. Posmatrači ističu da film ima ulogu promoviranja imidža Turske. Dvoiposatni epski film predstavlja značajno tehničko dostignuće, ali je to prvenstveno komercijalno ostvarenje.

”Fetih 1453.” za dvije sedmice vidjelo rekordnih 3,4 miliona ljudi

2HA@IA@E = JAH=FE==

Čavez vidno raspoložen

,LEA EE=H@A @=H= = >LK
NJUJORK - Konačna cijena obnove sjedišta Ujedinjenih naroda iznosit će dvije milijarde dolara, četiri odsto više nego što je prvobitno planirano. Američki arhitekta Majkl Adlerstin (Michael Adlerstein), zadužen za sveobuhvatnu restauraciju ovog 60-godina starog kompleksa, kazao je za AP da su radovi uveliko poodmakli, uprkos dodatnim mjerama sigurnosti koji usporavaju radove. Pneumatske cijevi i toksični azbest su nestali, a originalni prozori zamjenjuju se panelima otpornim na eksplozije kao predostrožnost od terorističkih napada. Adlerstin je naveo da bi radovi trebalo da budu okončani prije redovnog zasedanja Generalne skupštine UN, u septembru 2014. godine.

HAVANA - Venecuelanski predsjednik Hugo Čavez (Chavez) potvrdio je da mu se povratio tumor te da će se podvrgnuti tretmanima radioterapije nakon odstranjivanja još jednog tumora, iako nije bilo nikakvih naznaka o metastazama. Tokom sastanka s članovima kabineta na Kubi naglasio je da je siguran u svoj oporavak te je nakon toga ispričao nekoliko šala.

/A FHEč= = @A?K

Iskosa

Prikaz navodnog ulaza u grobnicu

NJUJORK - Mediji “Daily Herald” i “New Jersey Newsroom” donose senzacionalističke tvrdnje istraživačkog dvojca Džejmsa Tabora (James) i Simka Jakobovicija (Simcha Jacobovici) da su otkrili Isusovu grobnicu! Oni u svojoj novoobjavljenoj knjizi iznose i objašnjavaju svoje tvrdnje. U jednoj drevnoj jeruzalemskoj grobnici otkrili su nekoliko sarkofaga, a među njima, navodno, i “kosturnice” te posmrtne ostatke Isusa i

6LH@A @= IK JHEE 1IKILK CH>E?K

njegove porodice. Na kosturnicama su bili ugravirani antički grčki zapisi i ranokršćanski simboli, a naučnici su prevođenjem utvrdili da je pisalo “Božanski Jehova, uskrsni, uskrsni”, što bi trebalo dokazati da je upravo riječ o novoj grobnici Isusa, prenosi “dnevnik.hr”. Obiteljska grobnica Isusa Krista, otkrivena 1980. godine, nalazi se svega 60 metara od novog nalazišta.

LJUBLJANA - Kršćansko narodna stranka Nova Slovenija optužila je redakciju dječijeg časopisa “Ciciban” da se uključila u kampanju ljevice pred referendum o proširenju prava homoseksualnih parova te pozvala roditelje da otkažu pretplatu na taj popularni dječiji list. Ovaj je časopis, naime, u svom novom broju objavio priču o “sretnoj istospolnoj porodici”, što je potaklo na žestoke reakcije. Zajednica istospolnih osoba s djecom prezentirana je kao nešto prihvatljivo.

Sjedište UN-a staro je 60 godina

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.