P. 1
Bognar -Matijevi_ DIDAKTIKA

Bognar -Matijevi_ DIDAKTIKA

|Views: 793|Likes:
Published by jekepeke

More info:

Published by: jekepeke on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

Ladislav Bognar, Milan Matijević

DIDAKTIKA

1. POGLAVLJE: TEORIJSKI PRISTUPI I TERMINOLOŠKA PITANJA
1.1. TEORIJSKI PRISTUPI1 Didaktika je pedagoška znanost koja se bavi teorijom odgojno-obrazovnog procesa. Danas postoje različiti, a često i oprečni, didaktički koncepti, što je uvjetovano različitim teorijskim polazištima, razvojem znanosti na koje se oslanja didaktika, ali i postojanjem različitih rješenja u praksi, čije je uopćavanje didaktika. Sociocentrički i pedocentrički pristup, znanstveni, umjetnički i radni pristup, adaptibilni i emancipacijski pristup, sustavni i kreativni pristup, samo su neke od mnogobrojnih međusobno suprotstavljenih didaktičkih koncepcija, koje imaju vrlo različite reperkusije na praktično izvođenje odgojno-obrazovnog procesa. Koncepcija za koju se odlučuju autori ovog rada didaktiku shvaća kao teoriju i odgojnog i obrazovnog procesa. Odgoj i obrazovanje se shvaćaju kao dvije strane jedinstvenog procesa. Oni imaju svoje specifičnosti, pa se obrazovanje ne može svesti na odgoj, a ni odgoj na obrazovanje, ali se provode u sklopu jedinstvenog procesa.

1

Ovaj dio sam skratila, tj. prepisala iz sažetka u knjizi jer mislim da za ispit nije bitno ići detaljno u te pristupe.

2

1.2. OSNOVNI POJMOVI DIDAKTIKE Definicija didaktike - didaktika je grana pedagogije koja se bavi teorijom odgojno-obrazovnog procesa - ima svoj opći i posebni dio:  opći dio bavi se antropološko-psihološkim i socijalno-kulturnim uvjetima o-o procesa  poseban dio bavi se užim didaktičkim pitanjima kojima pripadaju cilj i zadaci o-o procesa, sadržaji i aktivnosti, dinamika o-o procesa, socijalni oblici i o-o ekologija i mediji te o-o klima i komunikacija - podjela didaktike na specijalne didaktike ili metodike, i to metodiku odgoja i metodiku obrazovanja  metodika odgoja se odnosi na metodiku egzistencijalnog odgoja, metodiku socijalnog odgoja i metodiku humanističkog odgoja  metodika obrazovanja se odnosi na metodiku znanstvenog obrazovanja, metodiku umjetničkog obrazovanja i metodiku tehnološkog obrazovanja - pedagogija se bavi fenomenom odgoja i obrazovanja na višoj teorijskoj razini i tu problematiku zahvaća mnogo šire i kompleksnije od didaktike - s obzirom na mjesto provedbe odgoja i obrazovanja razlikujemo institucionalnu i izvaninstitucionalnu pedagogiju  institucionalnu pedagogiju čine predškolska, školska i visokoškolska, te specijalna i domska pedagogija  izvaninstitucionalnu čine obiteljska ped. i ped. slobodnog vremena Gdje je u tome mjesto didaktici? - didaktika je dio školske pedagogije koju još čine teorija škole, problematika permanentnog osposobljavanja nastavnika i ostalih radnika škole, problematika suradnje s roditeljima itd. - didaktika proučava odgojno obrazovni proces u njegovim različitim oblicima, što je osnovna djelatnost škole, pa možemo konstatirati da je ona najvažniji dio školske ped. - u didaktičkom konceptu koji zagovaraju autori zauzumaju se za pluralistički pristup, obrazlažući i različite teorijske pristupe i različita rješenja u praksi, uz istovremen kritički odmak, te nuđenje vlastitih rješenja 3

doživljajnih i psihomotornih interesa pojedinca aktivnim usvajanjem i daljim razvijanjem određenih kulturnih i civilizacijskih dostignuća .. s jedne strane.Metodika odgoja .metodika tehnološkog područja polazi od tehnoloških dostignuća. društvenim i humanističkim odgojem)  metodika egzistencijalnog odgoja. i interesa učenika za određene radne i tjelesne aktivnosti.autori odgoj shvaćaju kao međuljudski odnos u kojem ljudska jedinka zadovoljava svoje osnovne ljudske potrebe. socijalnih i samoaktualizirajućih potreba). te od kinezioloških spoznaja. uz istovremeno prihvaćanje određenih općeljudskih društvenih normi  odgoj tako ima svoj individulni aspekt (zadovoljavanje bioloških. ali i matematika i informatika koje su elementi znanstvenog jezika koji se koristi u svim znanostima . s druge strane Odgojno-obrazovni proces ..metodika znanstvenog područja bavi se svim znanostima iz procesa obrazovanja – prirodne znanosti. metodika socijalnog odgoja. razvojem umjetničkog stvaralaštva i ovladavanjem umjetničkim jezikom .važno je shvaćanje pojma odgoja .obrazovanje – zadovoljavanje spoznajnih.metodika umjetničkog područja bavi se primjenom različitih grana umjetnosti u obrazovanju. društvene znanosti. ali i svoj društveni aspekt (ostvaruje se egzistencijalnim.odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja 4 . Metodika obrazovanja .

učeniku je potrebna i pomoć starijih  važnu ulogu ima nastavnik kao voditelji organizator o-o procesa. iz zemljopisa). bez čijeg aktivnog sudjelovanja u svim etapama i aspektima o-o procesa odgoj i obrazovanje nisu mogući .u didaktici se još koristi i izraz nastava. tečajna nastava (u nekom kraćem vremenu se realizira neki sadržaj ili aktivnost).međutim.nastavne aktivnosti – prema kriteriju obvezatnosti: redovna (namijenjena svim učenicima). iz povijesti.o-o proces postoji zbog učenika.izvannastavne aktivnosti mogu se podijeliti na školske i izvanškolske Subjekti odgojno-obrazovnog procesa . te roditelj.. npr. čija je uloga naglašenija što je učenik mlađi.o-o proces čine ljudi koji su osnovni pokretači. a poslije toga duže vrijeme neki drugi sadržaj. izborna (okrenuta interesima učenika) i fakultativna nastava – prema dužini trajanja: nastava po epohama (u dužem razdoblju realizira se isključivo jedan sadržaj. jer poznaje pedagogiju. mikronastava (kraće vrijeme se intenzivno radi na svladavanju nekih vještina ili stjecanju znanja) – prema mjestu održavanja: učionička. nosioci i ralizatori procesa  to su nastavnici. ali danas uz nastavu postoji niz izvannastavnih aktivnosti koje su također odgojno-obrazovni proces . didaktiku i metodike u kojima je sustavno ljudsko iskustvo u vještini odgajanja i obrazovanja. učenici i roditelji . 5 . izvanučionička i nastava na daljinu . npr.

a u kojoj se nastava održava na materinjem jeziku te koja treba biti općeobrazovna i obavezna za dječake i djevojčice  zagovara školu s jasno određenim početkom. st.1. a tjedna satnica nastave od 9 do 12 te od 13 do 16 sati. za svaki sat treba odrediti zadatke kako bi se učenici mogli dovesti do cilja  nastavu treba prilagoditi dj. POGLAVLJE: POVIJESNI I SUVREMENI DIDAKTIČKI SUSTAVI 2. što će postupno prerasti u razredno-predmetno-satni sustav koji. RAZREDNO-SATNI SUSTAV I ŠKOLA BEZ RAZREDA Početkom 17. 19. st. školskoj godini Komensky je sistematizirao dotadašnje spoznaje o školi i nastavi te udario nastavne temelje razredno-predmetno-satnom sustavu . izbjegavajući pritom svaku prisilu .u toku 18.svojim učenjem o školi. jača i spoznaja o korisnosti obrazovanja. i u prvoj pol. U državici Gotha izrađen je jedan od prvih nastavnih planova za obveznu školu. Tomu je pridonio i nagli razvoj manufakturne proizvodnje. uz određene izmjene. te planom rada za godinu. Smatra se da su državice Weimar (1619) i Gotha (1642) prve uvele obvezno školovanje za svu mušku i žensku djecu. pojavljuje se nešto veći ineres za školovanje mladih. postoji do danas. mjesec. a dosta je učinjeno na širenju osnovnih škola po tadašnjim europskim državicama 6 . nastava se u školama počinje izvoditi po grupama. Komenskyjev razredno-satni sustav . prirodi i mogućnostima. tjedan i svaki dan. prema kojem je školska godina trajala 10 mjeseci.konstruiranje toga sustava usko je vezano za život i rad velikog češkog pedagoga Jana Amosa Komenskog – osnovne ideje raz-pred-satnog sustava iznio je u Velikoj didaktici  zauzima se za osnovnu školu koja traje 6 godina (6-12). svojim udžbenicima.poznati pedagozi su se bavili pitanjima cilja odgoja i položajem djeteta u nastavi.2. njegovo učenje je potisnuto i gotovo sasvim zaboravljeno . Uz nastavni plan.

Dalton-plan kao didaktički koncept razvila je 1920. uz minimalan program određen za svaki razrd 7 . Rousseau  on je ponovno aktualizirao značenje dječje prirode za odgojno djelovanje. može odmah preuzeti nove – učenik je u pojedinim predmetima na razini različitih razreda(„škola bez razreda“)  glavne prednosti: povećana aktivnost učenika. već rad po sobama nadziru i pomažu predmetni nastavnici  ako je neki učenik prije kraja mjeseca završio svoje zadatke.kao didaktički koncepti pokušali su prilagoditi nastavu sposobnostima i interesima svakog djeteta. učionice pretvorene u radne sobe i laboratorije. sloboda rada i individualizacija učenja te razvijanje odgovornosti svakog učenika za vlastito napredovanje  uočene su i određene slabosti koje su se posebno manifestirale u zanemarivanju odgojne uloge učeničkog kolektiva te individualističkom odgoju koji je rezultat pretjerivanja sa samostalnim učenjem iz knjiga . J. odgajaju priroda.u to doba djeluje i poznati filozof i pedagog J.Winetka-plan nazvan je po gradiću Winetka u SAD-u u kojem je Carleton Washburne utemeljio originalan koncept rada u školi  polazi od pretpostavke da rad u školi treba prilagoditi razvitku učenika.povezuje ih ideja o ekstremnoj individualizaciji procesa učenja u nastavi i briga za neovisno napredovanje svakog djeteta . omogućujući im da prožive dečji život. učenici dobivaju pismene naloge s detaljnim uputama za samostalan rad. program je podijeljen na mjesečne i tjedne radne zadatke. nema razrednih učitelja. učenicima se pruža mogućnost da biraju jednu od triju razina programa. svaki učenik treba napredovati svojim tempom te razvijati vlastite sposobnosti i sklonosti. ljudi i stvari. godine Helen Parkhurst u Daltonu  napušta se frontalna nastava u radu s djecom starijom od 9 godina. odgajatelj je dužan stvarati što povoljnije okolnosti za razvoj djeteta.. a svaki učenik radi prema vlastitim mogućnostima i tempu. te da se prevladaju nedostaci raz-pred-satnog sustava . njegovo pedagoško učenje izraženo u djelu Emil ili o odgoju Dalton-plan i Winnetka-plan .

koncept školske organizacije poznat kao Jena-plan  uzor za uređenje školske zajednice je obitelj. nastoje se zaposliti i roditelji kao pomagači u organizaciji svečanosti. u obitelji se dijete udobno osjeća i prirodno razvija. a 2 sata kolektivno)  na program sljedećeg razreda. može svaki učenik prijeći u svako doba školske godine Jena-plan . svaka grupa ima jednog voditelja. pa tako treba urediti i školu. već su tu brojni stolčići. učenici u ovom sustavu rade i kolektivno (3 sata dnevno radi se individualno. zajedništvo se postiže formiranjem grupa djece različite dobi.Peter Petersen (u njemačkom gradu Jeni) je uočio nedostatke razredno-satnog i predmetnog sustava i kreirao je ped. za razliku od Dalton-plana. razvija se sposobnost samostalnog učenja i metoda istraživanja  velika pozornost se posvećuje igri – ona je važan aspekt dječjeg života jer omogućuje kreativno potvrđivanje i druženje. u školama se nastoje stvoriti pogodnosti koje dijete ima kod kuće. te u obliku izvještaja  tako se bez predmetno-satnog i razrednog sustava stvaraju uvjeti za neposredan kontakt djece sa stvarnošću te za spontan i prirodan razvoj i učenje 8 . stolovi i ležajevi koje djeca raspoređuju prema vlastitoj želji i potrebama  stjecanje znanja nije primaran pedagoški cilj. to nije odmor već prilika da se dijete prepusti vlastitoj fantaziji i kreativnosti  napredovnja i aktivnosti djece prate se uz neposredne kontakte roditelja i voditelja djece. izleta i svih drugih djelatnosti škole  i školske prostorije su uređene po uzoru na obiteljski dom – nema klupa poredanih za sjedenje u potiljak. ali se i tome pridaje određena pozornost – znanje se stječe učenjem prema vlastitom interesu i mogućnostima. u cjelini ili u dijelovima.

povjerenje i poštovanje ličnosti te koedukacija  „škola“ koja to jest i nije – objektivizirana kritika svih drugih škola utemeljenih na bubanju iz brojnih knjiga i na tisućama nastavnih sati kojih se učenici ne mogu sjetiti ili ih se nerado sjećaju Škola bez razreda . ali njega se moraju pridržavati samo nastavnici  s djecom od 7 do 9 godina radi jedan učitelj. dakle. karakteriziraju sloboda. a svaki uvodi dva predmeta  nastava se održava od 9 do 13 sati.A.) . igra.bitno obilježje osnovnih škola u SAD-u je težnja za individualizacijom učenja u školi . Neil (1921. ako mu se omogući da bude samostalno. poslijepodne je slobodno. prihvaćanje.i Winetka-plan. a ne dijete koje odgovara školi  djeci se nastoji pružiti sloboda da budu ono što jesu i da osjete da su prihvaćena  Neil smatra da je dijete po prirodi mudro i realno. te Pueblo-plan iz 1894. raspored sati postoji. S. ono će se razviti najviše što može  pohađanje nastave nije obavezno. koji se smatra prvim sustavom individualizacije školske nastave  grupe učenika vodi jedan učitelj.zagovornici tog pedagoškog koncepta nude model „škole bez razreda“ . ali učenici jedne grupe proučavaju različite stupnjeve o-o programa 9 . samoupravljanje.„Summerhillski“ model .vođen idejom da stvori školu koja odgovara djetetu. za stariju djecu nastavu organizira nekoliko učitelja.preteče škole bez razreda su Dalton. ljubav. a večernji sati ispunjeni zanimljivim aktivnostima  učenje je podređeno igri i slobodnom radu  ambicioznija djeca se opredjeljuju za pripremanje prijemnog ispita za koledž  Summerhillsku školu.

najsnažniji pečat na unutarnju strukturu nastavnog sata ostavili su svakako J. kada dođu u školu. formalnim stupnjevima  nastavni proces artikulirao na 4 stupnja: 1. metoda (uvježbavanje i praktična primjena) 10 .2. ako su savladali 80-85% određene cjeline. označena kao „intelektualistička“. 2.Herbartova didaktika. te za način izbora i rasporeda sadržaja učenja . F. asocijacija (novonaučeni sadržaji udružuju se sa starima) 3. odnosno opći razvoj. PREDMETNO-SATNI SUSTAV I SKUPNA NASTAVA ..predmetno-satni sustav je doživio niz promjena vezanih za unutarnju strukturu. a ne kronološka dob  učionice i kabineti prilagođeni su samostalnom radu. učenici mogu početi s drugim dijelom programa  razredi postoje samo kao orijentacija. Herbart i njegov sljedbenik T.. stvara uvjete za rad. a ne kao nešto što strogo određuje učenikovo napredovanje  učenik proučava dijelove programa koje omogućuju njegova predznanja. osigurava potrebna nastavna sredstva. istraživanju i analiziranju  učitelj osigurava planove i programe pojedinim učenicima. potisnula je s pedagoške scene ideje Rousseaua i Pestalozzija  središnje mjesto zauzima teorija nastave koja počiva na tzv. potiče učenike. Ziller Herbartizam i nastavni sat . sustav (povezivanje pojedinih spoznaja u cjelinu) 4. jasnoća (upoznavanje pojedinačnoga zornošću) 2.

metoda (primjena novog u rješavanju konkretnih zadataka) Didaktički koncepti koncentracije nastave  nastojanja za koncentracijom sadržaja učenja u neke logične cjeline .nastojanje oko neke glavne ideje vodilje koncentriraju svi nast. Šimleša navodi 13 različitih rješenja: 1. a svaka metodska jedinica obrađuje se u 5 formalnih stupnjeva: 1. etička konc.. idejna konc. – koncentracija kod koje određeni predmet toliko dominira nad svim ostalim predmetima da mu se svi ostali podčinjavaju 11 .. P. asocijacija (novo se uspoređuje sa starim. – želi pobuditi sve interese i pokrenuti svu psihičku aktivnost učenika.sistematizirajući pokušaje za koncentraciju nastave. subjektivna konc. stvarna koncentracija – uspostavljanje stvarnih veza između različitih predmeta 2. sinteza (povezivanje novog i starog) 3. hegemonijska ili tiranska konc. kako bi međusobno povezivanje sadržaja dovelo do jedinstva svijesti učenika 5. objektivna konc. Sadržaji i sve aktivnosti i koreliraju s njome 4. – vodi jedinstvu učenikove svijesti. personalna konc. sustav (omogućava daljnje objašnjenje pojmova) 5. uz isticanje zajedničkog) 4.Ziller – raščlanjuje nastavu na najmanje metodičke jedinice koje ispunjavaju nastavni sat. analiza (priprema za učenje) 2. – sustav rada razrednih učitelja koji imaju uvid u sadržaje svih predmeta i koji mogu svakodnevno koordinirati i korelirati sadržaje tih predmeta 3.naziv „koncentracija nastave“ potječe od Zillera koji je njime želio označiti sva nastojanja za prevladavanjem postojeće ekscentričnosti u nastavi . – nastojanje da se svi predmeti usmjere prema jedinstvu moralno-etičkog htijenja i djelovanja 6. sjedinjavanju stečenih spoznaja u svijesti subjekata (učenika) 7. – koncentracija sadržaja u nastavnim programima i udžbenicima 8. psihološka konc.

psihologizam i pedocentrizam. zahtijeva da tradicionalna forma odgoja zamijeni prirodni odgoj koji dijete prepušta njegovom slobodnom razvoju – njena knjiga Stoljeće djeteta naznačila ped. – koncentracija koju predmetni nastavnici istog razreda provode tako da se na sjednici razrednog vijeća stalno i često dogovaraju o načinu povezivanja sadržaja različitih predmeta. danas pribjegavamo personalnoj i idejnoj koncentraciji. kao i o oblicima rada i o metodskim postupcima 13.utjecaj:  Haeckelov biogenetski zakon – predmetni sustav nastave ne odgovara prirodi djeteta  Berthold Otto – jedan od prvih zagovornika i utemeljitelja skupne nastave (Gesamtunterricht) – slobodan skupni rad učenika s nastavnicima i roditeljima 12 . – označava takvu koncentraciju u nastavi kod koje se u vodstvu naizmjenično mijenjaju različiti predmeti. kirurška ili subtrahirajuća konc.E. jedna od pobornica pedocentrizma. – traži spajanje sadržaja unutar jednog predmeta. Key. sukcesivna konc. te tako jedan predmet za drugim zauzima centralni položaj u nastavi 10. metodička konc.prikazani didaktički koncepti koncentracije nastave preteče su skupne nastave . subjektivnoj i objektivnoj te enciklopedijskoj i metodičkoj koncentraciji Didaktički koncepti skupne nastave . svakako su pridonijeli pojavi skupne nastave  zagovara se napuštanje znanstvenog raspoređivanja sadržaja u predmete  prednost se daje takvom rasporedu nastavnih sadržaja da se poštuje psiha djeteta . enciklopedijska konc. – neuspjeli pokušaji da se pri obradi neke nastavne sekvence iz jednog predmeta uz to povežu svi ostali predmeti . kao teorijski koncepti i shvaćanja u prihologiji i pedagogiji. konfuzna korelacija. orijentaciju na dijete . ali i spajanje srodnih dijelova različitih predmeta 11.9.u nastojanju da se postigne stvarna koncentracija. – ide za tim da se odbace svi dijeovi programa raznih predmeta koji se ničim ne mogu povezati 12.

a onda oni poučavaju slabije učenike)  Lancaster – sustav uzajamnog pomaganja učenicima u školama za siromašnu djecu.) Bell-Lancasterov sustav . Bell u Indiji i J.nisu radili zajedno.. ubrzo prihvatilo stotinjak škola u Engleskoj . tj. ali se sustav spominje kao Bell-Lancasterov Slobodni rad po grupama R.otprilike istodobno na dva kraja svijeta A. do 12. odnosno ukupnog školskog života  cjelokupan školski rad djece od 9 i više godina orijentiran je na slobodni grupni rad (najpogodnije su grupe od 25-30 učenika)  2 osnovna principa: slobodno grupiranje djece u grupe i slobodan izbor sadržaja grupnog rada  učitelj priprema materijal i omogućava uvjete rada  ne postoji obvezan nastavni plan i program 13 . Cousineta . godine života – do tada je dijete više zainteresirano za predmete nego za osobe oko sebe  smatrao da je to štetno zanemariti pri modeliranju nastavnog procesa.3. monitorni sustav.u proteklim stoljećima su se iskušavali različiti sustavi s obzirom na broj učenika koji su istovremeno poučavani (npr.i Roger Cousinet tražio je u grupnom radu djece način prevladavanja nedostataka razredno-predmetno-satnog sustava  polazi od psiholoških spoznaja o promjenama u razvoju djece od 9. Lancaster u Engleskoj ponudili učiteljima novi didaktički sustav koji je ubrzo prihvaćen  Bell – tzv.. GRUPNO I INDIVIDUALNO POUČAVANJE . Komensky je smatrao da jedan učitelj treba poučavati istodobno 100 i više učenika. FRONTALNO. međusobno poučavanje učenika u sklopu školske nastave (učitelj poučava najbolje.2.

4.kao kritika javlja se sredinom 19. Avenariusa .prve ideje od J. UMJETNIČKI I RADNI ODGOJ U ŠKOLI . već i stvaranje mogućnosti i buđenje želje da se nastavi obogaćivanje vlastite kulture . pokret za umjetnički odgoj. procvat doživio u Njemačkoj uz angažiranje A.individualizacija se obično odvija nakon frontalne (kolektivne) nastave 2. obilježena raznovrsnim aktivnostima učenika (aktivna.Robert Dottrens. st.ostavili određene pečate na unutarnju organizaciju i koncepciju škole 14 . „nova škola“. Ruskina iz Engleske. Dottrensa .Individualizirana nastava R. švicarski pedagog  model nastave koji karakterizira naglašena briga za napredovanjem svakog pojedinog učenika  individualizirana nastava uz pomoć nastavnih listića  oslanja se na 2 bitne ideje: individualnu slobodu i rad prema dobi učenika  omogućiti svakom učeniku da radi onako kako njemu odgovara – to je sredstvo za osiguranje djetetovog normalnog života  konačni cilj nije samo stjecanje znanja.„stara škola“ (herbartovska)  naglašena orijentacija prema intelektualnom razvoju (intelektualizam) te naglašeno isticanje materijalnih zadataka nastave (didaktički materijalizam)  dominiraju represivne metode i zanemaruje prirodan razvoj djeteta . radna škola) Pokret za umjetnički odgoj .svaki nastavnik prema vlastitoj zamisli organizira rad s nastavnim listićima . Lichtwarrka i F.

H. zajedničko postavljanje problema 2. projekti uvježbavanja vještina  učenici prema interesima rade na određenom projektu u grupi  taj rad ima ove osnovne faze:1. Kerschensteiner  manualni rad – temelj svakog valjanog obrazovanja . Gaudig  zagovarao koncept „radne škole slobodne duhovne djelatnosti“ –škola koja se ne oslanja samo na fizički rad.. sustav rada M.dalje razvio W. prjekti estetskog doživljavanja.kasnije  radna škola poprimila različita organizacijska rješenja (koncept jedinstvenog rada škole u bivšem Sovjetskom savezu. iznošenje pretpostavki za rješavanje problema 3. Kilpatrick – izložio koncept nastavnog rada po projektima  4 vrste projekata: projekti oblikovanja.. SAD  osnovne dječje interese i potrebe ne može zadovoljiti škola u kojoj su u prvom planu nastavni predmeti i rad grupe.H. umjetnički odgoj dobio tretman posebnog područja u stvaralaštvu.John Dewey. izrada plana za rješavanje problema 15 .) 2.G. Montessori. a ne učenik (pojedinac) . projekti rješavanja problema. već se treba orijentirati na samostalan rad učenika čime god se oni bavili . Deweyjev pedagoški instrumentalizam i pragmatizam u Americi.5 NEKI CJELOVITI PROJEKTI I SUSTAVI „NOVE ŠKOLE“ Projekt-metoda . a došlo se i do objašnjenja potreba i mogućnosti dječjeg umjetničkog stvaralaštva Pokret radne škole  također kao rezultat traži organizacijsko rješenje za prevladavanje slabosti „stare škole“ .

primjena zaključka u praktičnom životu . Steiner je prilikom utemeljivanja škole ustrajao na tome da ona mora biti otvorena za svu djecu. od rođenja nadalje. da bi se ono moglo razviti u neovisnog. Ime ove metode i potječe iz naziva tvornice Waldorf . u tjelesnom. Nakon toga otvorene su mnoge škole diljem svijeta. umnom i duševnom odrastanju. Ova škola je za početak uzimala djecu radnika a kasnije i svu ostalu djecu.4. slobodnog i samostalnog čovjeka  slobodni rad temelj je Montessori pedagogije  nema značajnog početka nastave nego djeca ulaze u razred kad je predviđen početak nastave i počinju s radom prema vlastitom izboru (to može biti čitanje knjige. najviše u Europi.pridonosi razvoju individualnih sposobnosti svakog učenika te njegovoj socijalizaciji Montessori-sustav . izvođenje zaključka 6. poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštivanju djetetove osobnosti i individualnosti  temeljno načelo je pomoći dijetetu u svim razdobljima. Montessori temelji se na znanstv.pedagogija M. 16 . izvođenje rada prema definiranom planu 5. promatranju spontanog učenja djece. da nastavnici imaju puni nadzor nad odgojnim metodama. hranjenje životinja ili slikanje slike)  za djecu važno opažanje stvari preko osjetila Waldorfska škola Prva waldorfska škola otvorena je 1919. rješavanje matematičkih zadataka ali i zalijevanje cvijeća. u Stuttgartu. a ovaj skraćeni izraz često se kolokvijalno koristi za naziv ovog obrazovanja. te da su u najmanjoj mogućoj mjeri ovisni o utjecaju države i raznih tvrtki.

U waldorfskoj privatnoj školi jedan učitelj prati djecu svih osam godina školovanja. Glavni cilj ove pedagoške metode je težnja za usklađivanjem djetetovog „duhovnog i zemaljskog dijela“. čije se metode primjenjuju u državnim vrtićima i školama. Ovo školstvo objedinjuje osnovnu i srednju školu zajedno. Odgoj i nastava se ne razlažu na teoriju i praksu. neovisno o njihovim osobnim vjeroispovjestima. već waldorfski učitelj djecu ocjenjuje pismeno. Rudolf Steiner je zahtjevao i posebno oblikovanje prostora u kojem borave djeca i učenici. emocije.Ova pedagogija zauzima posve drugačije stajalište od klasične pedagogije.. kreativno oblikovanog. Zidovi waldorfskog vrtića primjerice obojani su bojom breskvinog cvijeta. i htijenje nastoje oplemeniti i razviti kao cjelovito biće. Nastava vjeronauka se organizira u skladu sa religijskom pripadnošću pojedinih učenika. pokretne plohe. Svi uporabni predmeti moraju biti od prirodnog drveta. u trajanju od tri do četiri tjedna. već se nastava odvija po takozvanim „epohama“: jedan predmet ili tema se obrađuju dvaput godišnje. Prostorije viših razreda također imaju svoje boje. Ostale četiri godine pohađa se predmetna nastava. Njemu se pristupa kao pojedincu čiji se razum. Učenici koji žele maturirati pohađaju poseban trinaesti razred. koji je priprema za državnu maturu van waldorfske škole. na kraju svake školske godine. kroz mnogo veću slobodu u odgoju. U ovoj školi nema ni ponavljanja razreda. koje je ukupno podijeljeno u 12 razreda. Stečeno znanje se ne provjerava pismenim i usmenim ispitivanjem i ne vrednuje se brojčanim ocjenjivanjem. Religija prožima svakodnevan waldorfski odgoj. čime se pokušava uspostaviti cjelovit razvoj osobe kao duševno duhovnog bića. Izvođenjem specifičnih slikarskih i kiparskih vježbi razvija se kreativnost. Traži se i uređenje arhitekture kroz zaobljene linije i nepravilne. Nastoji se postići uživljavanje djece u vjerske predodžbe. Učenici waldorfskih 17 . Posebna pozornost posvećuje se godišnjim dobima i obilježavanju kršćanskih blagdana. zbog čega nema odvojenog učenja zasebnih predmeta.

Iako učenici ne uče antropozofiju kao predmet. heterogena odjeljenja. Odgajaju se živjeti u skladu sa ritmom prirode.djeca s normalnim sposobnostima i predznanjem . ali zaostala zbog različitih razloga .djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti .djeca s normalnim sposobnostima. Roditelji imaju aktivnu ulogu u waldorfskom odgoju.1900. Učenici izvode i euritmijske vježbe. odnosno darovitosti  želio omogućiti nastavniku da osigura optimalno napredovanje svakog djeteta  4 odjeljenja jednog razreda .ustanova stječu znanje kroz praktičnu primjenu teorijskog sadržaja.danas se više argumenata navodi u prilog integracije djece različitih sposobnosti i predznanja u zajednička. usklađujući svoje dnevne zadatke sa ritmičnim mjenama u prirodi i u ljudskom tijelu. Manheimski sustav .prvi pokušaji da se u razredno-satnom sustavu poštuju individualne razlike među učenicima . ne potječe se dodir sa elektronskim medijima posebice sa televizijom. Djeca se najprije uče shvatiti način djelovanja stvari kojima se koriste.darovita djeca .učenike podijelio na paralelna odjeljenja. Udruge građana su i zaslužne za osnivanje waldorfskih škola. uz traženje raznovrsnih organizacijskih rješenja za uzimanje u obzir različitih edukacijskih potreba djece 18 . formirana prema sposobnostima i predznanju. kako bi se izbjegao moguć negativni ili nepoznati utjecaj tehnologije na čovjeka. Iako učenici imaju računarstvo kao redovan predmet. njeno proučavanje se savjetuje onima koji rade s djecom u školi. J. Upoznaju princip rada računala. i svemira. Sickinger . A.

učeničko literarno stvaralaštvo. povezivanje školske i životne sredine... cijeli sustav rada karakterizira naglašena samostalnost učenika. društveni odnosi na temelju kolektivnog rada  djeca umjesto predmeta trebaju proučavati život  za razredna odjeljenja trebalo je naći odgovarajuću zamjenu – stvoren je „laboratorijsko-brigadni sustav“ u kojem dominira kolektivni rad jdece i okupljanje u brigade ili grupe 19 . a zagovaranje koncepta „kompleksne nastave“  polazi od zaokružene prirodne cjeline i kolektivnog rada djece  u prvom planu 3 kompleksa: priroda kao izvor sirovina.Célestin Freinet  tragao za načelima rada u kojima će učenici biti aktivniji od učitelja  organizacijska rješenja: polazi se od učeničke slobode i prava na izražavanje vlastitog mišljenja službeni udžbenici se ne koriste učenici stječu znanja iz primarnih izvora ili istražujući u prirodi . te školska samouprava  bitno izmijenjene metode rada Kompleksna nastava i laboratorijsko-brigadni sustav .Pavel Petrovič Blonski i Nadežda Konstantinova . rad čovjeka u prirodi.Freinetov pokret .Blonski „Radna škola“ – izložen koncept škole čiji je temelj odbacivanje razrednopredmetno-satnog sustava.

3. dok deskriptivna omogućuje istraživanje uzročno-posljedične povezanosti tražeći time odgovore na pitanje zašto? Zvonarević razlikuje metode za prikupljanje i analizu podataka.3. POGLAVLJE: METODOLOŠKA PITANJA DIDAKTIKE 3. UVOD I POJMOVNA ODREĐENJA Metodologija didaktike omogućuje na temelju određenih istraživanja znanstveno obješnjavanje pojava i procesa u didaktičkom kontekstu. ZAKON. METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA Sustavno promatranje .1. Ova metoda podrazumijeva iscrpno opisivanje svih važnih pojedinosti.prednost joj je jednostavnost. Postoji i sudjelujuće promatranje gdje promatrač aktino sudjeluje u radu grupe koju promatra. 3.2. Kod deskriptivne je bitno odrediti što. Bitan je odnos promatrača prema promatranim subjektima. Mužić razlikuje deskriptivnu i kauzalnu metodu. kada i kako će se opisivati.3. a 20 .HIPOTEZA I TEORIJA U DIDAKTICI Dosta nevažno poglavlje.4. ali u takvim slučajevima se može od promatranih doživjeti kao parazit pa ponašanje promatranih nije prirodno. a mana slaba objektivnost i valjanost registriranih podataka. ZNANSTVENE METODE I METODOLOŠKI PRISTUPI V. nikad iz njega ništa nije bilo na ispitu 3. On može biti prisutan u prostoriji gdje se odvija neka nastavna situacija. reguliranje toga procesa na temelju prikupljenih spoznaja te predviđanje budućih razvoja. zato se često promatra preko kamere ili na neki drugi način a da promatrani nisu svjesni.

Podaci dobiveni ovom metodom unose se u dnevnik promatranja ili dosje. bilješke tijekom ili odmah poslije razgovora. Anketiranje je većinom anonimno. koristi se kao dopuna za druge metode. Studij slučaja metoda pogodna za proučavanje djece sa specifičnostima u razvoju. osjetljivost i baždarenost. Mjerne karakteristike su valjanost. Testiranje anketom se traži mišljenje o nečemu a testiranjem se ocjenjuje uspjeh u rješavanju postavljenih zadataka. Oni se konstruiraju za neku tematsku cjelinu ili cijelo predmetno područje. Anketiranje pismeni upitnik. pitanja otvorenog (ispitanik sam daje odgovor) ili zatvorenog tipa (ponuđeni odgovori). Moraju pokrivati važnije dijelove programa. ZOT dijelimo na zadatke prepoznavanja. a može se provoditi grupno i individualno. ličnosti i znanja. Posebnu pozornost treba obratiti na zadatke objektivnog tipa. Najčešće se koriste testovi sposobnosti. Intervjuiranje . 21 . Priroda pitanja. za proučavanje nekih alternativnih ili eksperimentalnih škola i drugih didaktičkih i pedagoških problema. pouzdanost. trajanje intervjua ovise o karakteristikama ispitanika. Za registriranje sadržaja koriste se stenogramiranje. objektivnost. tajno snimanje ili snimanje uz suglasnost. zadatke reprodukcije i zadatke rješavanja problema.unaprijed određena pitanja.imamo i samopromatranje gdje se od subjekta traži da o nekim svojim doživljajima izvjesti na temelju pamćenja.

Kvantitativna metoda odgovara na pitanje koliko nečega ima ili koliko je nešto prisutno u nastavnom procesu. odnosno istih svojstava različitih pojava. METODE ANALIZE PODATAKA Kvalitativna metoda njome se utvrđuje što i kako. VRSTE ISTRAŽIVANJA Dijelimo ih na fundamentalna ( kojima se istražuju nove zakonitosti u pedagoškim pojavama) i operativna ( njima se pomoću već otkrivenih zakonitosti usavršavaju neki postupci djelovanja. udžbenici.6. A njeni glavni rezultati su deskripcija. odnosno što se događalo i kako te što karakterizira događaj koji je predmet istraživanja.5. radne bilježnice. Postoje i razvojna istraživanja. Kazualna analiza da bi se pojave mogle kontrolirati i predviđati njih najprije treba razumjeti. 3.Analiza sadržaja – analizirati se mogu učenikove pismene zadaće. dnevnici. a ona služe za stvaranje i provjeravanje novih proizvoda . te akcijska istraživanja u kojima su istraživači ujedno i realizatori neke pedagoške akcije.. klasifikacija i definicija tih objekata analize.. uvođenje i poboljšanje novih postupaka.. Prema kriteriju vremena imamo 22 . a da bismo to mogli treba ispitivati kauzalne veze među pedagoškim pojavama. odnosno treba utvrditi uzroke i posljedice u o-o procesu. Glavni postupci kojima se služimo u ovoj vrsti analize su komparacija i diferencijacija različitih svojstava istih predmeta. 3.

povijesna i futurološka, transverzalna ( odnose se na neku pojavu u danom trenutku) i longitudinalna(proučavanje neke pojave u nekom razdoblju). Govori se i o teorijskim i empirijskim istraživanjima. Čeato se svi ovi kriteriji istraživanja ukrštaju.

4.

POGLAVLJE:

ANTROPOLOŠKO-

PSIHOLOŠKE

PRETPOSTAVKE ODGOJA I OBRAZOVANJA
23

4.1. ŠTO JE ČOVJEK U prvoj grupi su teorije da je čovjek zlo i grešno biće. Rađa se u grijehu i sve manifestacija njegova života su zao čin. Takvo shvaćanje našlo je svoj izraz u autoritarnim društvima, ali i u autoritarnom shvaćanju odgojno-obrazovnog procesa. Sve što dijete želi i hoće je loše, a što neće i ne voli je dobro, npr. mehaničko učenje. U drugoj grupi su teorije koje proučavaju ponašanje koje je uvijek reakcija na određene stimulanse. Kažu da se čovjekovo ponašanje oblikuje učenjem, ne rađa se ni dobar ni loš, a i jedno i drugo može postati procesom učenja. Treća grupa su humanističke teorije. Čovjek svoju prirodu nora preraditi, radom oblikovati prema svojim potrebama. Čovjek nastoji vlastitom aktivnošću i uz pomoć drugih u što većoj mjeri ostvariti svoje potencijale. OSTATAK NIJE TOLIKO BITAN ZA DIDAKTIKU PA TO NISAM NI PISALA. DALJE SE PRIČA O PIAGETU I PSIHOLOGIJI. MISLIM DA JE DOVOLJAN SAŽETAK IZ KNJIGE

5. POGLAVLJE: SOCIJALNO- KULTURNE PRETPOSTAVKE ODGOJA I OBRAZOVANJA

24

5.1. O DRUŠTVU Čovjek je društveno biće koje svoju ljudsku egzistenciju ostvaruje samo u zajednici s drugima Suvremena društva uspjela su stvoriti uvjete za relativno normalnu egzistenciju većine svojih članova. Za čovjeka su, osim elementarnih potreba, osobito važne specifične ljudske potrebe (za udruživanjem, osjećanjem identiteta, okvirom vjerovanja…) Kada je riječ o društvu, treba imati kritički stav i uvijek nanovo preispitivati koliko je u skladu s ljudskim potrebama. Naime, upravo su na različitom shvaćanju odnosa individue i društva izrasle dvije oprečne koncepcije društva – totalitarizam i demokratizam (Sparta i Atena) Totalitarna društva – osnovni tipovi: 1. različite vojne diktature – vojska = podsustav s velikim utjecajem na postojeće društvo. Unutar vojnog sustava kruti hijerarhijski odnosi (bezuvjetno pokoravanje) = sustav neslobode 2. teokratska društva (stari Egipat i današnji Iran) Sv.Rimsko Carstvo – crkvena učenja smatrana neprijepornom istinom (kočenje razvoja znanosti) 3. fašizam – najradikalniji oblik totalitarizma (Italija, Njemačka, Španjolska…) - korištenje privredne krize za nasilan dolazak na vlast - pojedinac se poistovjećuje s državom i njezinim ciljevima (slijepo pokoravanje autoritetima, bez kritičkog preispitivanja, gušenje pojedinca) 4. realni socijalizam – suvremeno totalitarno društvo (SSSR, Kina…) u biti tog sustava nije čovjek kao osnovna vrijednost

Demokratska društva Jedan od temelja: Rimska Republika (rimsko pravo, demokratske tradicije…) Procvat: Humanizam i renesansa (Campanella, More, Roterdamski / Montaigne, Rabelais, Komensky)

25

uvjetuju ih blizina stanovanja. spol. DRUŠTVENE GRUPE = zajednice koje imaju nekoliko desetaka članova. U školskim su uvjetima problem veličine grupa i njihova optimalnost za odgojno-obraz. dogovaranja. uvažavanja ljudske ličnosti. odgojno-obrazovne grupe. dobi….) Kolektiv = grupa s većim stupnjem svijesti o zajedničkoj pripadnosti.principi samoupravljanja. ravnopravnost odnosa… * nema apsolutno demokratskih ni totalitarnih društava. Program shvaćen samo kao opća orijentacija sa funkcijom razvoja učen. nalazimo i jedne i druge elemente 5. i obraz.2. ciljevima i interesima Obitelj Grupe za igru važan činitelj u postupnom slabljenju povezanosti djece i roditelja i uključivanju u širu društvenu zajednicu nastaju spontano. proces ( heterogene ili homogene grupe po spolu. grupe za igru. a pojedinac u njoj ulogu i status (status = položaj pojedinca u grupi / uloga = način ponašanja i aktivnosti koji se od pojedinca u grupi očekuje) Odgojno-obrazovne grupe 26 jedna od elementarnih društvenih grupa reproduktivna. Za odgoj i obrazovanje posebno značenje imaju primarne grupe: obitelj. odgojna i ekonomska funkcija . interesi… grupa ima strukturu.Francuska deklaracija o pravima čovjeka – oslonac građanske demokracije do danas Odgojno-obrazovni proces u demokratskim društvima: obuhvaća čovjeka i njegove potrebe i interese. Potencijala . stoga i u odg.

ozračje).3.vrijednosti…) Odnosi unutra grupe su promjenjivi. Demokratskim vođenjem odjeljenje prerasta u kolektiv (intenzivniji članova. učestaliji su konflikti) grupe roditelja – obično nisu kolektivi i ne treba tomu težiti odnos (indiferentnost. arhaični odnosi.Osnovna takva grupa: odjeljenje (optimalna veličina: 15-30 djece) može se voditi autoritarno (razvoj odnosa diktature i poremećaja u učenju). Što je razlika između vrijednosnog sustava društva i ljudskih potreba manja. neutralno za odgoj). KULTURA I CIVILIZACIJA Kultura = pojam koji se odnosi na nadogradnju / civilizacija = obuhvaća i materijalnu kulturu KiC – predstavljaju ono što karakterizira određeno društvo. Problem predstavljaju odbačeni i izolirani pojedinci • • grupe odraslih (kolektiv radnika – što je veći. = vrijednosti su konkretizirane moralnim normama * Pojedinac se prema društvu odnosi svojim potrebama. nepovoljno obraz. osjećaj vl. po njima se društva razlikuju važan činitelj odgoja i obrazovanja (sustav vrijednosti. umjetnost…) Sustav vrijednosti = skup općih zahtjeva kojima se društvo odnosi prema pojedincu. društvo je humanije Znanost = sustavno ljudsko iskustvo nastalo tijekom povijesti (podjela: prirodne i društvene) 27 . moral. sigurnost pojedinca.atmosfere i povoljnijih uvjeta 5. demokr. znanost. demokratsko (razvoj psihičke stabilnosti.

kako mladi ne bi razvijali iluziju da se sve zna i da su svi problemi riješeni Umjetnost = društveni fenomen koji omogućuje iskaz individualnog doživljaja stvarnosti. sklad pokreta jedna od osnovnih čovjekovim djelatnosti. ali i oblik komunikacije među ljudima . gledanje sporta na TV –u. čitanje sportskog tiska… škola taj problem ne može riješiti. Ima društveni karakter tijekom povijesti postao prisilna i otuđena djelatnost škola ne može sama riješiti taj problem jer je to širi društveni problem. ali može razviti kritički odnos prema tome može reafirmirati sport kao zdrav način života. ali može dati doprinos prevladavanju otuđenosti može dovesti u pitanje kompeticijski karakter sporta i njegovo oponašanje kapitalističke konkurencije. glazbeni. suparništva…i razvijati ispravnu koncepciju sporta 5. RAZVOJ DJEČJE DRUŠTVENOSTI Dva oprečna shvaćanja: a) dijete se rađa kao egocentrično biće koje se postupno socijalizira b) čovjek se rađa kao društveno biće koje se mora individualizirati 28 . druženje. suradnju. scenski.• u odgojno-obraz.uvijek je uokvirena u društveno uvjetovanu izražajnu formu koja mora biti razumljiva (umjetnički jezik – književni. procesu važno je imati na umu da znanosti ne barataju apsolutnim istinama. plesni…) Rad Sport i on je postao otuđena djelatnost ( još od borbi gladijatora u Rimu) čovjekova sportska aktivnost svodi se danas urlanje na stadionima.4. filmski.

Zato se odgoj mora prilagoditi karakteristikama tog razvojnog perioda djece određene dobi. 6. egocentrični / predsocijalni stadij (4 – 7 godine) = dijete izgrađuje svijest o sebi.Stadiji procesa socijalizacije: 1. prilagođavanje drugoj djeci. pripremanje aktivnosti. a istovremeno otkriva i razlikuje druge osobe = rijetki kontakti s drugom djecom. asocijalni stadij (3-4 godine) = potpuna odsutnost razlikovanja pojedinih komponenti društva = dijete zaokupljeno vlastitim tijelom i otkrivanjem njegovih mogućnosti 2. pozitivan stav. poistovjećivanje sa sebi sličnima… 4. dogovaranje. postupno zbližavanje 3. • • razvoj dječje društvenosti je kontinuiran proces koji istovremeno ima karakter socijalizacije i indivdualizacije za odgoj i obrazovanje važno je da sva djeca prolaz kroz određene razvojne periode. stadij svjesne organizacije socijalnih odnosa (13-14 godine) = zajedničko razmišljanje. kako je tempo individualan. No.. stadij istraživanja faktora socijalizacije ( 7/8 – 13/14 godine) = potpuna socijalnost: želja za druženjem s vršnjacima. i razlike među djecom su velike pa ih treba uzeti u obzir. površna suradnja. POGLAVLJE: CILJ I ZADACI ODGOJA I OBRAZOVANJA Društveni i individualni aspekt cilja i zadataka 29 .

psihologija…) = čovjek je shvaćen kao biće intelekta. već kakvim bi mogao biti = cilj i zadaci nisu odraz potrebnoga već anticipacija mogućega Induktivni i deduktivni pristup razlike u shvaćanju treba li do cilja i zadataka doći deduktivno ili induktivno progresivisti tvrde kako je važno utvrditi koje vrste interesa djeca imaju. a smisao odgoja je da mu u tome pomogne 4.Paustović zagovara i deduktivni i induktivni pristup 30 .M. koje probleme. orijentacija na socijalnu efikasnost = obrazovanje koje priprema za život (društvo određuje svrhu odgoja i obrazovanja) = čovjek se ne shvaća isključivo kao intelektualno biće. filozofija. pa ih drugi aspekti ljudske prirode ne zanimaju 2. orijentacija na promjene u društvu i u ličnosti pojedinca = čovjek se ne shvaća onakvim kakav jest. biologija. nego kao biće aktivnosti i akcije * individualni aspekt * 3. zdravu i dobro funkcionirajuću odraslu osobu. znanstveno-akademska orijentacija = cilj: uvođenje djece u pojedine akademske discipline (matematika. ne mogu se određivati neovisno o njima = na dijete se gleda kao na biće koje ima tendenciju rasta u sretnu. povijest. orijentacija na proučavanje djeteta = cilj i zadaci odgojno-obrazovnog procesa zavise od interesa i potreba djece. ciljeve… esencijalisti ističu količinu znanja koja je sakupljana tisućama godina sociolozi shvaćaju školu kao posrednika koji mlade ljude osposobljava ta rješavanje problema sadašnjeg života filozofi odgoja u filozofiji odgoja vide osnovni izvor za određivanje cilja učenja * N.Shiro: četiri različita pristupa: * društveni aspekt * 1.

društvena moć redukcija konflikta samoupravljanje društvena stabilnost i razvoj odnosa HUMANISTIČKI CILJEVI zanimljiv posao razvoj sposobnosti. odgoj je proces samoostvarenja čovjeka. organizacije i društva CILJEVI EDUKACIJE POJEDINAC EKONOMSKI CILJEVI zarada materijalne nagrade SOCIJALNI CILJEVI društveni prestiž samostalnost. fizičkih.Heimann = didaktika se treba baviti učenjem i poučavanjem. estetskih. a obrazovanje mu je sinonim V. zaposlenost ekonomičnost privredni rast razvoj DRUŠTVO ličnosti“ društvenih zadovoljstvo i „sreća“ ljudi • Pastuović govori o odgojnom idealu. Poljak: „Didakika = grana pedagogije koja proučava opće zakonitosti obrazovanja“ a) materijalni zadaci nastave = stjecanje znanja b) funkcionalni zadaci = razvijanje različitih sposobnosti c) odgojni zadatak = prihvaćanje odgojnih vrijednosti (moralnih. vještina motivacija zadovoljstvo „svestrani razvoj ORGANIZACIJA produktivnost rentabilnost. radnih) P.- ciljeve edukacije razradio je na ekonomske. pojam obrazovanje opterećen je nema veće značenje za praksu zbog opterećenosti društvenim i ideološkim obilježjima = ciljevi nastave: * kognitivno. odgojnim ciljevima i zadacima koji su u hijerarhijskom odnosu Odgojni ideal = zamišljeno savršeno stanje. a zatim na razini pojedinca. djelatno i afektivno područje 31 . uzor kojemu se može težiti Odgojni cilj(evi) = moraju biti ostvarivi u aktualnom vremenu i to tako da se transformiraju u više odgojnih zadataka koji moraju biti ostvarivi • prema Pastuoviću. znanja. socijalne i humanističke.

Schulz = nastava ima emancipacijski zadatak koji se ogleda u kompetentnosti koja se postiže znanjima. razvojni i završni stupanj područje 1. sposobnostima i stavovima koji pridonose održavanju/mijenjanju društva Zadaci su grupirani u tri područja: područje stvarnog. RAZVOJNI 3. ZAVRŠNI KOGNITIVNO objašnjenje života znanje spoznaja uvjerenje AFEKTIVNO ispunjenje života privlačnost doživljaj raspoloženje DJELATNO ostvarenje života sposobnost vještina navika W. socijalnog i osjećajnog iskustva Naše određenje cilja i zadataka (B-M) treba razlikovati odgojne i obrazovne ciljeve i zadatke.* primarni. te njihov društveni i individualni aspekt cilj = uopćenija i sažetija formulacija didaktičke intencije zadaci = konkretizacija ciljeva odgojni ciljevi i zadaci RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE obrazovni ciljevi i zadaci RAZVOJ KULTURE I CIVILIZACIJE društveni aspekt egzistencijalni odgoj socijalni odgoj humanistički odgoj OSTVARENJE LIČNOSTI znanstveno obrazovanje umjetničko obrazovanje tehnološko obrazovanje STJECANJE ZNANJA SPOSOBNOST SENZIBILITETA I biološke potrebe individualni aspekt socijalne potrebe samoaktualizirajuće potrebe kognitivni interesi afektivni interesi psihomotorni interesi 32 .PRIPREMNI 2.

prehrane. kretanja. spolni pomaganje starijim i brak. odgoj za rađanje i podizanje mir i razoružanje… tolerancija. igre. otuđeni i prisilni mehanički rad. borba za mir i razoružanje zadaci humanističkog i emancipacijskog odgoja – emancipacijski odgoj potreban je sve dok postoje ponižavajući uvjeti života. Ostvaruje se realizacijom ovih zadataka: • zadovoljavanjem bioloških / socijalnih / samoaktualizirajućih potreba egzistencijalni odgoj ostvarivanje biološke potrebe zdravog života. spremnost načina podjele rada. aktivnosti… djece razvoj zajedništva u sposobnost 33 .Odgojni cilj i zadaci Društveni aspekt = svako društvo kao odgojni cilj postavlja razvoj ličnosti koji će i omogućiti reprodukciju postojećeg društva i eventualno njegov daljnji razvoj. društvo nastoji odgojem afirmirati određeni sustav vrijednosti i moralnih normi. nemoćnima. humanistički odgoj na ZADACI rada. hijerarhijski odnosi među ljudima koji ometaju razvoj ljudske jedinke Individualni aspekt = shvaća se kao ostvarenje ličnosti – optimalni razvoj svih potencijala pojedine ljudske jedinke. • • • zadaci egzistencijalnog odgoja – norme koje se odnose na društvenu reprodukciju života zadaci socijalnog odgoja – tolerancija. uvažavanje različitosti. socijalni odgoj važnost odnosi. ako je društvo okrenuto promjenama → da bi to bilo moguće.

pojedinim sporta. razvoj pozitivne slike o sebi. nenasilje.vrijednosti. suradnja…. i umjetnostima (spoznajni) interesi prirodnim i društv. razvoj sposobnosti i senzibiliteta.uređivanju okoline.kvantit. izvršavanja dogovora prihvaćanje moralnih normi… stavovi i uvjerenja o osjećaj sigurnosti. osjećaj svojih samoaktualizacija… Obrazovni cilj i zadaci Društveni aspekt = društveni cilj obrazovanja je daljnji razvoj kulturnih i civilizacijskih dostignuća određenog društva. pojavama. socijalne potrebe očuvanju prirode. Može se ostvariti realizacijom ovih zadataka: • kognitivni / afektivni / psihomotorni zadaci znanstvenog umjetničkog tehnološkog iz ZADACI kognitivni obrazovanja obrazovanja obrazovanja stjecanje znanja o stjecanje znanja o stjecanje znanja tehnologije. očuvanje prirode… pripadnosti kolektivu vl. ostvarenje mogućnosti. Grupe obrazovnih zadataka: • zadaci znanstvenog / umjetničkog / tehnološkog obrazovanja Individualni aspekt = individualni aspekt cilja obrazovanja jest stjecanje znanja. samoaktualizirajuće potrebe reprodukciji i očuvanju života. i rekreacije o čuvanju 34 . dogovora. doživljaj ljubavi… zaštiti životinja… uvažavanje različitosti.

isti zadaci na svim sadržajima na jednom sadržaju mogu se realizirati različiti zadaci Sadržaji i aktivnosti Sadržaji = odnose se na društveni aspekt odgojno-obrazovnog cilja sadržaji društveno-moralnog odgoja humanističkog odgoja znanstvenog odgoja umjetničkog obrazovanja Aktivnosti = odnose se na individualni aspekt odgojno-obrazovnog cilja 35 . bogaćenje interesa i stavova… neki se mogu realizirati na svim sadržajima. sport. izražavanja djelovanja na promjene… operacijama. mišljenja. oblicima crtežom. POGLAVLJE: SADRŽAJI ODGOJA I OBRAZOVANJA = nije moguće jasno razgraničiti zadatke od sadržaja Zadaci = razumijevanje. pismom. odnos umjetničkog djela. prema prirodnim i izražavanje društv.doživljaja.. prirodn. kretanju. primjene. uvjerenjima psihomotorni (djelatni) interesi razvoj prema djelu… sposobnosti razvoj sposobnosti ovladavanje govorom. ljepota tijela stav i pokreta… radnim kretanja. korištenje izvora. glazbom. uvjerenja.kvalitat. sposobnost interpretacije. inoviranja. istraživanja. vl. zdravlje.vještinama… 7.stvaralaštvu. pokretom. odnosima afektivni (doživljajni) interesi razvoj stavova jeziku umjetnosti i doživljaj tih zdravlja… uživanje u radu.

sadržaji odgoja za ljudska prava. sadržaji emancipacijskog odgoja… Obrazovni sadržaji i aktivnosti • • znanstveni sadržaji – činjenice i generalizacije do kojih je ljudsko društvo došlo biologija. ali i stručno obrazovanje za određeno zanimanje = odgojno-obrazovni sadržaji i aktivnost strukturiraju se na dva načina: a) nastavni predmeti 36 .- kognitivne psihomotorne socijalne Odgojni sadržaji i aktivnosti • • egzistencijalni sadržaji – obuhvaćaju elemente radnog i proizvodnog odgoja. ali i emocionalnim i praktičnim angažiranjem umjetnički sadržaji – obuhvaćaju vrijedna književna. plesna i likovna ostvarenja. ali uz sudjelovanje i intelektualnih i psihomotornih aktivnosti • tehnološki sadržaji . sadržaji odgoja za humane odnose među spolovima. sadržaji pripreme za brak i obiteljski život. korištenje profesionalne djelatnosti za aktualizaciju vlastitih ljudskih potencijala. odgoja za samozaštitu… socijalni sadržaji – odnose se na prihvaćanje određenih društvenih normi. građanski odgoj… • humanistički sadržaji – obuhvaćaju profesionalno informiranje i orijentiranje. zdravstvenog i tjelesnog odgoja.emocionalni angažman. prehrane. ekološkog. povijest / informatika njima učenici prvenstveno ovladavaju vlastitom intelektualnom aktivnošću. scenska. geografija. prometnog. domaćinstva. fizika / sociologija.sadržaji općetehničkog obrazovanja. ali i ovladavanje jezikom pojedinih umjetnosti . hobi-aktivnosti. odijevanja. kemija.

prostor za aktivnosit uenika. predstavlja edukativni dobitak razreda Teorija kurikuluma i nastavni program 37 . dubinu i slijed poučavanja nekog sadržaja OPSEG – određuje kvantitetu činjenica i generalizacija DUBINA – odražava dubinu mikroanalize nekih sadržaja proučavanja u nastavi = opseg i dubina determinirani su stupnjem školovanja. prethodnim iskustvima učenika… • sadržaji koji su izabrani za neki stupanj školovanja trebaju biti raspoređeni i složeni kako bi učitelji mogli lakše izraditi svoje izvedbene programe i organizirati ostvarivanje predviđenih nastavnih ciljeva → pri raspoređivanju sadržaja obično se poštuju osnovna didaktička pravila o postupnosti: od bližeg k daljem / od jednostavnog k složenijem • pri programiranju sadržaja (činjenica i generalizacija. te napomene o realizaciji. psihofizičkom zrelošću. odnosno važnijim uvjetima koje treba osigurati za realizaciju (materijalna oprema. stavova i sposobnosti) za prvu godinu školovanja novi sadržaji nastoje se graditi na onom što dijete donosi u sklopu iskustva stečenog u predškolskom životnom razdoblju → ono što dijete nauči u prvom razredu. ciljevima odgoja i obrazovanja. stručnost učitelja…) = određuje opseg. zatim određen broj mikrojedinica.b) odgojno-obrazovna područja = strukturiranje je jedno od pitanja u didaktici koje još nije definitivno riješeno!! Odgojno-obrazovni program = dokument u kojem su naznačeni odgojni i obrazovni ciljevi.

očekivanja društva i spoznaje znanosti. predstvaja praksu kada se neka struka (predmet) uzima kao centralna jezgra oko koje se ostale struke grupiraju „child-centred curriculum“ – postavlja dijete u prvi plan „community-centred curriculum“ – polazi od specifičnosti potreba i karakteristika mjesta u kojem učenik živi 38 . te nastavni proces za ostvarivanje odgojnih ciljeva → pod tim izrazom se podrazumijeva i neki sustav postupaka učenja u vezi s definiranim i operacionaliziranim ciljevima učenja. a obuhvaća: ciljeve učenja ( kojima treba težiti) sadržaje ( predmete. u pravilu. nastoje uzimati u obzir potrebe učenika. • • • • • „subject-centred curriculum“ – orijentiran na predmete. koji su važni za postizanje ciljeva učenja) metode ( sredstva i putove za postizanje ciljeva učenja) situacije (grupiranje sadržaja i metoda) strategije (planiranje situacija) evaluaciju (dijagnozu stanja izlaza. Krajnji pedagoški cilj jest osigurati ih za svakog učenka. Budući da u uvjetima masovnog školovanja to nije moguće. To se postiže podjelom programa na obavezni / izborni / fakultativni Nastavni programi. koriste se raznovrsna organizacijska rješenja koja omogućuju elemente samoprogramiranja.→ u pedagoškoj literaturi riječ curriculum označava planiranu interakciju učenika s nastavnim sadržajima i nastavnim resursima. sastoji se od tradicionalnih nastavnih predmeta „discipline-centred curriculum“ – orijentiran na znanstvene discipline svoju organizaciju izvodi iz strukture i sadržaja znanstvenih disciplina „core curriculum“ – „jezgrovni kurikulum“. mjerenje uspjeha učenja i poučavanja objektivnim postupcima) Vrste odgojno-obrazovnih programa Prilagođeni programi – individualni odgojno-obrazovni programi.

izbornih i fakultativnih programa. već se u njemu ukršta više njih. defektolog. psiholog. roditelja i učitelja. uz uzimanje u obzir materijalnih i kadrovskih mogućnosti škole. pedagog. te specifičnosti sredine škole → izvedben program zbir je obaveznih programa za sva odjeljenja. 39 . a program se mijenja tijekom rada → može se izraditi za jednog učenika iz svih nastavnih predmeta. pa se postavlja pitanje pedagoške opravdanosti i humanosti postavljanja obveze da sva djeca moraju udovoljiti unaprijed izrađenom programu u općeobrazovnim osnovnim školama → tako ispada da je državi važna „realizacija“ programa. no češće se takav program izrađuje za pojedina nastavna područja u kojima su kod učenika uočene specifičnosti u razvoju *** nemoguće je unaprijed izraditi obvezni program za sve učenike nekog stupnja školovanja. Individualni (prilagođeni) programi → izrađuju se za učenike sa specifičnostima u razvoju (talentirani. programa raznih interesnih grupa… Za svaki nastavni predmet izrađuje se izvedbeni program za jednu školsku godinu. a zbir svih predmetnih programa za jedan razred izvedbeni je program razreda. a pedagozi bi se trebali zauzimati za „realizaciju“ mogućnost svakog učenika. želja učenika. teškoće u razvoju) → izrađuje ih tim stručnjaka (učitelj.• „social functions curriculum“ – orijentiran na društvo. liječnik) → polazi se od uočenih specifičnosti u razvoju. Na temelju okvirnog programa svaka škola izrađuje izvedbeni program rada → → konkretizacija okvirnog programa. a društvene strukture i njihove funkcije postavlja u središte → najčešće se curriculum neke škole ne oslanja samo na jedan od prethodnih kriterija (orijentacija).

Postojeći programi u općeobrazovnim i stručnim školama nisu uvijek rađeni uz uvažavanje tog načela pa su prepuni nevažnih pojmova i činjenica (didaktički materijalizam!) → prihvaćanje ovog načela omogućuje da se prevlada tendencija neprestanog uvođenja novih predmeta u škole → princip historičnosti i suvremenosti = pitanje osuvremenjivanja školskih programa → znači u strukturi programa dati odgovarajuće mjesto povijesnim činjenicama i događajima te. isto tako. odnosno ciljevi neke škole. → škole se prema prirodi programa dijele na općeobrazovne i stručne obavezi pohađanja . Koncepcija OŠ obrazovanja polazi od pretpostavke da pojedinac raspolaže s bazičnim znanjima. Svaki izrađeni program je nakon godinu dana siromašniji za sve ono što je u tom razdoblju bilo stvoreno ili otkriveno. Kako riješiti taj problem? → načelo egzemplarnosti = izabrati samo reprezentativne primjere i od toga strukturirati program. → povijesnih sadržaja treba u programu biti toliko da se shvati i razumije sadašnjost i suvremenost *** Sadržaji programa neke škole ili razreda mogu biti strukturirani u veće ili manje cjeline.Kriteriji i smjernice za izbor sadržaja → osnovne smjernice za izbor sadržaja za neki program svakako su ciljevi odgoja i obrazovanja. temelje. 40 .na obavezne i neobavezne * programiranje za osnovne škole* = elementarna zadaća OŠ jest osigurati osnovu. sposobnostima i vještinama koje će mu omogućiti da u svakoj novoj situaciji stekne potrebno djelatno obrazovanje * u području znanosti u umjetnosti nove se spoznaje i tvorevine svakodnevno umnažaju. odgovarajuće sadržaje iz suvremenog života.

osobito u početnim razredima OŠ. 41 .Teorija i praksa školskog programiranja pruža više argumenata za integriranje sadržaja u veće cjeline. temeljene na poznavanju struke područja koje se programira te znanosti o odgoju i obrazovanju. Ipak. uočavaju se individualne razlike među učenicima → taj se problem može ukloniti povećanom brigom za individualizacijom sadržaja. već spomenutim prilagođenim programima. tj. fizika * za svaku diferencijaciju ili integraciju u programiranju treba imati valjane stručne argumente. zemljopis. treba izbjegavati pretjeranu diferencijaciju na osnovnoškolskim i srednjoškolskom stupnju obrazovanja Svim učenicima nastoje se pružiti jednaki uvjeti za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja. U kasnijim godinama školovanja tolerira se veća diferencijacija sadržaja na više manjih programskih cjelina → početni razredi OŠ = osnove znanosti o prirodi i društvu → srednji stupanj OŠ = osnove znanosti o prirodi i osnove znanosti o društvu → završni razredi OŠ = povijest. kemija. metoda i oblika. biologija. U svakom slučaju. odnosno zagovara se strukturiranje (integriranje) sadržaja u manji broj cjelina. tu se susrećemo s nužnošću prihvaćanja principa jedinstva i različitosti koji stoje u dijalektičkom odnosu.

odgojni proces ima svoju strukturu koja je dinamična (budući da se radi o procesu.8.dinamika se ostvaruje etapama odgojno obrazovnog procesa .Bognarovo shvaćanje strukture: odgojno-obrazovni ciklus (društveno okruženje utječe na rezultate odgojno-obrazovnog programa i obratno. realizacija 3. a katkad druga dimenzija) Etape: 1. no utjecaj vrše i drugi čimbenici . POGLAVLJE: DINAMIKA O-O PROCESA . dogovor 2. katkad je više naglašena jedna. niti ne može biti statična) . nosioci dinamičnosti su učenici i nastavnici. odn.pokretači tog procesa. evaluacija DOGOVOR 42 .velike razlike među autorima u shvaćanju strukture odgojno-obrazovnog procesa . sve aktivnosti i sadržaji istovremeno i odgajaju i obrazuju.

. pripremanje 43 . tematsko planiranje( jedna tema razrađuje se na nastavne jedinice tjedno planiranje – prisutno u razrednoj nastavi. no sada se konkretiziraju i preoblikuju u skladu s interesima i potrebama sudionika o-o procesa (i učenika i nastavnika!) .sadržaj i aktivnosti dijelom su određeni programom. programiranje 3. razrađuju se o-o zadaci i sadržaji te način realizacije godišnje se još zove i makroplaniranje. to se zove priprava) .što (sadržaj i aktivnosti) i kako (oblici. tjedno i dnevno planiranje godišnje – zahtjevi predviđeni programom preoblikovani prema interesima i potrebama sudionika razrađuju se po područjima i mjesecima (nije prikladno za suradnju s mlađim učenicima. a starija tjedni rad) . to se uči (manja djeca mogu zajedno s učiteljicom planirati svoj dnevni.osim zajedničkih.ne mora biti pismeno (ako jest. treba nastojati uvažavati i individualne interese i potrebe nakon definiranja sadrža i aktivnosti.stariji osnovnoškolci i srednjoškolci mogu izrađivati i svoj mjesečni plan napredovanja Provedbeni stupnjevi etape dogovaranja: 1. mjesečno... planiranje 4.planiranje se ne smije svesti samo na zajedničke aktivnosti jer tada proces ne bi uzimao u obzir individualne potrebe – važno je da svaki učenik samostalno planira svoj rad. ispitivanje o-o potreba 2. ali sa starijima jest) mjesečno – prakticira se u predmetnoj nastavi.etapa . razlikujemo godišnje. sadržajni i metodski aspekt .-1. u grupama. dogovara se način realizacije: zajednički. a tjedno i mjesečno mikroplaniranje dnevno pripremanje – ima svoj organizacijski. strategije. u paru. metode i postupci) će se raditi . u učionici ili izvan nje.

umjetničkih i tehnoloških aktivnosti i sadržaja Odgojni aspekt dogovora -odnosi se na ispitivanje bioloških.vremenski traje najduže i u njoj se ostvaruju o-o zadaci . odnosno jedan razred s više učitelja ili ne profil učitelja utječe na dnevnu artikulaciju – kad jedan učitelj izvodi nastavu u jednom odjeljenju ima veće mogućnosti za kvalitetnu dnevnu artikulaciju mogućnosti kvalitetne artikulacije općenito su bolje u manjim nego u većim školama 44 .) REALIZACIJA . doživljajne i psihomotorne interese u sklopu znanstvenih. kada će se ići na ekskurzije. podizanje kvalitete odnosa u grupi i sl. izlete.središnja etapa o-o procesa ..Obrazovni aspekt etape dogovora -ispitivanje potreba svodi se na spoznajne. socijalnih i samoaktualizirajućih potreba (boravak na svježem zraku. tjednom i dnevnom artikulacijom godišnja – na razini škole (kalendar škole.dva stupnja: organizacija i izvođenje Organizacija ostvaruje se godišnjom. kad su blagdani kao i sve redovite aktivnosti) tjedna – u tradicionalnim školama je to raspored sati -postoje i odstupanja od predmetno-satnog sustava u vidu integriranog tjedna na primjer -oba pristupa imaju prednosti i mane pa je najbolji neki prijelazni oblik koji koristi prednosti. a eliminira mane oba sustava na organizaciju o-o procesa utječe i profil učitelja – radi li istovremeno s više razreda.

svi učenici realiziraju iste sadržaje. sam odlučuje o slijedu aktivnosti i vremenu koje će na koju aktivnost potrošiti . učenici se podijele u nekoliko većih grupa.- dnevna artikulacija uvjetovana je i dužinom boravka djece u školi (problem nastave u smjenama kod nas) Integrirani dan -započinje dogovorom s učenicima što će se sve raditi. no među njima postoje neke razlike koje kod izvođenja o-o procesa treba poštivati -zato je pri izvođenju nužno razlikovati je li posrijedi odgojni ili obrazovni proces Obrazovni proces jedinstvo spoznajnog. no jedan od njih je dominantan. u umjetničkom doživljajno. ali se vrijeme strukturira po potrebi 2. ovisno o tome što se uči (u znanstvenom području dominantno je ono spoznajno.u praksi najčešće kombinacija svih triju varijanti tokom dana . svaki učenik radi samostalno na izvršenju dogovorenog. u radno-tjelesnom psihomotorno) osnovna pogreška tradicionalne didaktike je u tome što je obično jedan od ova 3 aspekta proglašavala općevažećim (najčešće spoznajni) pa je za sva područja tražila da se zasnivaju na zakonitostima tog aspekta (to je imalo negativne posljedice na metodiku umjetničkog i tehnološkog područja) 45 . doživljajnog i psihomotornog aspekta. može ga se zapisati na neko vidljivo mjesto . a svaka je angažirana na drugom sadržaju 3.na kraju zajednička analiza s nastavnikom i dogovor za sutrašnji rad Izvođenje procesa -odgoj i obrazovanje su nedjeljivi.zatim slijede tri moguće varijante: 1.

n. u društveno-moralnom socijalni aspekt. personalizacije – omogućavanje sudionicima o-o procesa da pokažu svoju autentičnu ličnost 46 . itd. adekvatnosti – katkad će biti adekvatnije potriošiti više vremena i novca. n. a izvođenje na poštivanje specifičnosti odgoja i specifičnosti obrazovanja odgoj se odvija kao jedinstvo biološkog. društveno-moralni i humanistički svaki od ta tri aspekta bit će različito prisutan u svakom od područja odgoja (u egzistencijalnom će biti naglašeniji biološki aspekt. prometni. n. diferencijacije – naglašava potrebu mikrostrukturiranja o-o procesa 7.Odgojni proces okrenuto zadovoljenju osnovnih ljudskih potreba: bioloških. integracije – zahtjev da se pojedino vremensko razdoblje (godina. ekološki). aktivnosti i stvaralaštva – o-o proces treba realizirati tako da je omogućeno i osigurano aktivno sudjelovanje učenika i nastavnika. a ono je moguće ako i u organizaciji i u izvođenju sudjeluju i jedni i drugi pri čemu treba izbjegavati zapadanje u određene klišeje te nastojati da o-o proces uvijek bude stvaralački 2. doživljajnog i psihomotornog aspekta Načela za organizaciju i izvođenje 1. socijalnog i samoaktualizirajućeg aspekta. tjedan. mjesrečnu itd. ekonomičnosti – odnosdi se na racionalno trošenje vremena i materijalnih sredtsava 3. n.) organizacija se odnosi na artikulaciju (godišnju. n. n. dan) sagledaju u svojoj kompleksnosti i specifičnosti 6. primjerenosti – prilagođavanje organizacije o-o procesa dobi djece i njihovim psihofizičkim karakteristikama 5. socijalnih i samoaktualizirajućih (jedinstvo ta 3 aspekta) s društvenog aspekta odgoj je podijeljen na egzistencijalni (radni.). individualizacije – zahtjev da se svakom pojedinom učeniku omogući zadovoljenje njegovih interesa i potreba 8. da bi se ostvarili određeni zadaci 4. n. u humanističkom samoaktualizirajući aspekt. a obrazovanje kao jedinstvo spoznajnog. zdravstveni. mjesec. n.

zabilješke u učenikovu bilježnicu. prema unaprijed utvrđenim načelima i varijablama potrebno je razlikovati zabilješke u funkciji praćenja od onih u funkciji vrednovanja (prve ne moraju biti toliko jasne učeniku koliko druge. ocjenjivanje. socijalizacije . ali su mu pedagoške vrijednosti ograničene (brojevi ili slova za ukupnu sliku o učeniku) analitičko – jednostavni opisi učenikovih aktivnosti i postignuća.naglašava da je o-o proces ujedno i proces uraštanja pojedinca u kolektiv EVALUACIJA određivanje vrijednost.. n. roditelju na informacijama. ocjenjivanje i vođenje+komunikacija praćenje i ocjenjivanje odnose se na sve aspekte kako odgoja tako i obrazovanja (vidi koji su koji ranije) svako o-o područje ne pridnosi jedna ko tim aspektima pa je teško ponuditi jedinstven model praćenja i ocjenjivanja to se nastoji olakšati operacionalizacijom o-o zadataka te njihovom konkretizacijom praćenje se odvija istovremeno s realizacijom (anegdotske bilješke) priopćavanje: usmeno pred razredom. polazi od unaprijed postavljenih ciljeva unutarnja i vanjska (ocjena subjekata izvan škole o vrijednosti jedne škole) unutarnja – praćenje. procjena. osim što je pokazatelj znanja negok učenika. ujedno i pokazateljkriterija ocjenjivanja nekog učitelja (taj kriterij ovisi i o pedagoškom aspektu na kojem je neka škola utemeljena suvremene škole nastoje se temeljiti na konceptu "pedagogija uspjeha za sve" što znači da obavezne škole ne bi trebale biti selektivne 47 . roditelju na roditeljskom sastanku. treba paziti na terminologiju) svaki ocjenjivač s vremenom izgradi vlastiti sustav pa je svaka ocjena. roditelju pismeno.9. usmeno u 4 oka. roditelji i učeniku pismeno na kraju obrazovnog razdoblja ocjenjivanje i ocjene mogu biti sintetički ili analitički sintetičko o.prihvaćenije zbog jednostavnosti.

ali i učitelj (na temelju prikupljenih podataka nastavnik bira i mijenja nastavne strategije. postupci sumat. treba učeniku savjetovati odabir budućeg zanimanja. napredak prati svaki učenik za sebe. a u srednjoj školi u sklopu odabrane struke razvijati one specifičnosti za koje pojedinac ima pretpostavke 48 .na kraju osnovne škole. procjene konkretnih proizvoda. odnosno područje njegove samoaktualizacije.- potrebno je češće analizirati krtierije ocjenjivanja svakog učitelja te ih u tom smislu obrazovati kako njihova osobna jednadžba ne bi previše utjecala na uspjeh učenika proces praćenja oslonac je za donošenje ocjena! jedan od važnih ciljeva suvremene škole je da učenike osposobljava za autoevaluaciju Formativna i sumativna evaluacija -formativna – odnosi se na prikupljanje i interpretiranje podataka o napredovanju pojedinog učenika u nastavnom procesu. svjedodžbe o osposobljenosti ili pripremljenosti za nastavak školovanja. crteža i sl.evaluacije: testiranje.dva aspekta: reguliranje o-o procesa i individualno usmjeravanje učenika .) Pedagoško vođenje . postignuti rezultati svakog pojedinog učenika (na temelju sumativne evaluacije učenicima se dodjeljuju certifikati. što je vjerojatno i područje njegova budućeg zanimanja . sukladno tome.rezultati dobiveni praćenjem i ocjenjivanjem utječu na daljnji o-o proces . odn.individualnim praćenjem uočavaju se specifični interesi i potrebe pojedinca pa mu se prilagođavaju zahtjevi i postupci. skace procjena. odn. sustavno promatranje i ispitivanje) -sumativna – vrednovanje na kraju svakog nastavnog ciklusa da bi se utvrdila ukupna uspješnost nastave. no nastoje se otkriti i njegove posebne sklonosti. a za provođenje ove evaluacije učitelj se oslanja na testiranje.

Korištenjem nekih tehničkih medija te izvođenjem demonstracijskih pokusa pred odjeljenjem uz takvu se nastavu mogu postići i pedagoški efekti. ali i pedagošku situaciju u kojoj trideset učenika pažljivo prati nastavnikovo izlaganje i poučavanje. 49 . Učitelj pri frontalnom radu ne može uzimati u obzir individualne interese i prethodna iskustva. Ovdje dominira jednosmjerna komunkacija. samo povremeno dopunjena razgovorom ili učeničkim neverbalnim povratnim informacijama učitelju o tome koliko ga razumiju ili koliko su motivirani za praćenje izlaganja. ali i jednoličnost učiteljeva izlaganja.Frontalni oblik Označava rad jednog nastavnika pred odjeljenjem. Razlog neslušanju može bitioskudno predznanje. Glavni nedostatak ovakve nastave jest to što učitelj kad istovremeno radi s velikom grupom učenika ne uzima u obzir njihove posebnosti odnosno individualne razlike.9. Najvažnija prednost ovakvog načina rada je ekonomičnost. rad u paru te grupni rad učenika. a isto tako veliki je problem i to što dio učenika često čak ni ne sluša učiteljevo izlaganje. -Socijalni oblici samostalnih aktivnosti učenika Često se u školskoj praksi nedostaci frontalnog oblika ukklanjaju različitim oblicima samostalnog rada učenika. POGLAVLJE: SOCIJALNI OBLICI U ODGOJNO- OBRAZOVNOM PROGRAMU . Priprema se za rad s odjeljenjem unaprijed pretpostavljajući da su interesi i potrebe u njemu približno isti. odnosno mogućnost da se istovremeno poučava trideset ili više učenika približno istih predznaja i potreba. To može biti individualni rad.

Rješenje je vidio u školi po mjeri gdje se nastavni zahtjevi postavljaju prema sposobnostima. škola po mjeri. Međusobno se kontroliraju i potiču na rad. Većina studija još uvijek osposobljava buduće nastavnike pretežno za frontalni rad iako bi trebalo raditi na tome da se upotrtebljavaju različite nastavne metode koje bi omogućile uzimanje u obzir individualnih razlika učenika. Potiče se komunikacija.. Rad u paru Rad u paru ima veliki motivacijski utjecaj na aktivnosti učenika. Decroli. didaktike i psihologije više je argumenata za drugu opciju. Danas postoji dilema u didaktičkoj literaturi: treba li smisao školovanja biti u tome da svi učenici postignu unaprijed određenu razinu znanja i sposobnosti ili je potrebno omogućiti da svaki učenik postigne optimalne rezultate.Individualni oblik U Americi je prvi pokušaj individualizacije nastave realiziran u gradu Gueblou i poznat je kao „Gueblo-plan“.. Par može 50 . On je smatrao da u uvjetima kolektivne nastave nastavnici ne mogu pružiti svim učenicima ono što oni mogu primiti. orištenjem tehnologije. a to se ostvarivalo dijeljenjem odjeljenja na više grupa. Sposobniji i ekstrovertirani učenici će poticati i uključivati u kolektivni rad one izolirane i introvertiranije učenike. Njegove ideje su se razrađivale dalje u sklopu projekta „nove škole“ pa se tako pokušalo naći didaktička rješenja kako u kolektivnoj nastavi omogućiti nastavniku da uzima u obzir individualne razlike među učenicima. a isto tako ne mogu tražiti od učenika ono što ne mogu pružiti. davanjem učenicima individualne nloge za rad. Današnjem shvaćanju individualizacije najbliže je učenje E. ali uza sve to ipak je nastavnikova savjetodavna uloga ostala nezamjenjiva. ali nažalost u praksi se više koristi ova druga. interesima i mogućnostima učenika. Clapardea tzv. Na temelju spoznaja pedagogije. Pojavila su se tako rješenja diferencijaacije nastave. a u Europi je prvi takvo nešto pokušao O. izdvajanjem pojedinca iz kolektiva.

Rad u parovima susrećemo u svim etapama o-o procesa. te odgajanje nekih pozitivnih karakteristika ličnosti.. pokus o propusnosti vrsta tla. . pojedine grupe različitu vrstu tla. Grupni rad * utjecaj Deweyja. a a postoje njegove različite varijante: 1. svaki par u odjeljenju radi poseban zadatak. sastavlja rečenice u slovnici ili plan za različite izlete..U najranijoj dobi kao i u prvoj godini školovanja dječje grupe su neformalne.. a najdosljedniji Roger Cousinet Ovaj socijalni oblik rada karakterističan je po unutarnjoj dinamici i didaktičkim vrijednostima. grupa parova radi identičan zadatak. svi parovi rade jedan dio identičnog zadatka. ali o socijalnoj zrelosti djeteta ovisi koliko će grupnog rada biti u školi.biti sastavljen od učenika istih ili različitih intelektualnih sposobnosti. 4. 51 . labilne i kratkotrajne.. a drugi dio se prema određenom kriteriju diferencira. a treća varijanta je da jedan preuzme ulogu učitelja a drugi učenika. psihofizičkoj zrelosti učenika. zajednički traže rješenja. Sve to ovisi o pedagoškim ciljevima. Njime dobijemo veće mogućnosti međusobnog komuniciranja učenika. I unutar para mogu se diferencirati zaduženja članova. učenika s različitim predznanjem. npr.. Druga varijanta je da rade zajedno na zadatku. svi parovi rade isključivo identičan zadatak. npr. rješavanje matematičkih zadataka 3. znači svatko radi svoj dio pa na kraju zajednički raspravljaju o obavljenim zadacima.. npr. npr. Pridonosi i razvoju socijlanog ponašanja djeteta. različitih osobnosti. pokus iz kemije 2. Rad u paru pridonosi i osamostaljivanju učenika. a motiv grupiranja je najčešće neposredan zajednički interes za neku aktivnost.. određene mogućnosti poštivanja individualnih razlika među učenicima.

Već u 3. Za organiziranje pedagoške radionice potrebno je osigurati odgovarajući prostor i opremu. Karakteristike socijalnih odnosa u grupi učenika možemo odrediti sociometrijskim testom. sigurnost. a radi njihova privikavanja na rad u manjim grupama. U početnim razredima. samopotvrđivanje). a vođa grupe treba osigurati da svi članovi budu aktivni. rad u parovima te grupni rad. godine događaju se promjene u socijalnom ponašanju. Za sve stupnjeve školovanja mogu se preporučiti grupe od 3 do 5 članova. Radni zadaci mogu biti i potpuno isti i potpuno različitim pa tako govorimo o podijeljenom i nepodijeljenom grupnom radu. Dakle već od prvih godina školovanja u školi se mogu njegovati razne aktivnosti s manjim grupama djece. i 4. 52 . Grupni rad je koristan i kao strategija pedagoške terapije. Moguće su brojne varijante kombiniranja socijalnih oblika. Ponekad se koristi da bi se socijalizirali izolirani pojedinci ili uklonili negativni efekti ekstravertirane djece. razredu može se postupno prelaziti na grupni rad. U grupnom radu članovi grupe uvijek sjede licem u lice. zbog labilnosti socijalnih veza. ljubav. ovisi o psihofizičkoj zrelosti učenika i prirodi zadatka.. Kod grupnog rada jako je važan način formiranja grupa. Svaki od prikazanih oblika rada pridonosi razvoju nekih karakteristika ličnosti. Za određivanje broja članova grupe posebno je važno kakve se socijalne veze i kakva komunikacija trebaju odvijati u grupi. U osnovnoj školi samostalnog rada treba biti barem toliko koliko i frontalnog rada učitelja s čitavim odjeljenjem. Pedagoška radionica Izmjenjuju se individualni rad. Trajanje samostalnog grupnog rada ovisi o interesu članova grupe i karakteristikama radnih zadataka. a pomažu i socijalnom i emocionalnom sazrijevanju pojedinca. Ponekad je to dirigirano. počinju uočavati da u grupi mogu zadovoljiti neke svoje potrebe ( poštovanje. odnosno diferenciranom i nediferenciranom grupnom radu.a ponekad spontano.oko 9. rezultati sociograma vrijede oko 10-ak dana.

izvor inormacija i evaluator. izrađuje izvedbeni program odjeljenja i prilagođene programe za neke učenike. Rad učitelja u tandemu i timska nastava Smatra se da je organizacija nastave u kojoj sudjeluju timovi stručnjaka bogatija i dinamičnija i da pridonosi uklanjanju monotonije u nastavi. Učitelj često nastupa i kao savjetnik. Tako pružanje instruktivne pomoći zove se patronažno poučavanje.. Timska nastava može se definirati kao organizacija nastavnog procesa u kojoj se ostvaruje ljudska suradnja većeg broja nastavnika na principu podjele rada u sklopu nastavnog predmeta ili programa većeg broja predmeta (Ničković). Ako djeca zbog nekakvih smetnji ne mogu dolaziti na zajedničke nastavne aktivnosti u školi. mentor ili terapeut. mentor i savjetnik. ali mogu svladati veći dio predviđenog programa za učenike određenog razreda. nastavnik posjećuje učenika jedan ili dva puta tjedno u stanu radi pružanja instruktivne pomoći. kako i kada će raditi te im pomaže u izvršavanju najrazličitijih zadataka. Mentorska komunikacija-sustav međusobno povezanih razgovora ili drugih oblika komuniciranja učitelja i učenika. On je planer i programer.Socijalni oblici rada učitelja Individualni rad Učitelj preuzima brojna pedagoška zaduženja. Za Decherta timska nastava je forma organizacije nastave u kojoj sudjeluju poučavatelji i njihovi učenici gdje dva ili više nastavnika preuzimaju odgovornost za cijelokupnu nastavu ili znatan dio nastave za istu grupu i rade zajedno. Kao suradnik učitelj se dogovara s učenicima što. Ponekad se bavi i pedagoškom terapijom. te instruktor. Iz svega rečenog uočavamo da je timska nastava skup nastojanja usmjerenih na reorganizaciju nastavničkog kolektiva s ciljem da se unaprijedi nastava i to tako da dva ili više nastavnika 53 . Za razliku od frontalne nastave instrukcija je ovdje namjenjena određenom učeniku. suradnik i organizator. a zadužen je i za didaktičko oblikovanje i izradu te izbor medija koji će se koristiti u različitim pedagoškim situacijama. Smisao je tih pojedinačnih metoda u pružanju instruktivne pomoći učeniku u svladavanju nastavnih zadataka.

realizaciju i vrednovanje izvođenja nastave za dvije obrazovne grupe ili više njih. radni i estetski odgoj . zajedničku odgovornost preuzima više predmetnih nastavnika različite specijalnosti -kombinirana 10. zadatak didaktike je da sve te uočene postupke prema određenim teorijskim polazištima sistematizira. a metodike daju didaktici obilje konkretnih rješenja koje ona treba uopćiti i sistematizirati . ali i 54 . među didaktičarima je uzrokovalo veliko razmimoilaženje .didaktika metodikama treba dati samo opći teorijski okvir za strukturiranje metoda. Postoje tri vrste timske nastave: -horizontalna.metode su razrađene samo za moralni odgoj: metoda uvjeravanja.dijele odgovornost za pripremanje. stoga ni metode odgoja nisu smještene u didaktikama nego u općoj pedagogiji gdje postoji intelektualni. moralni. navikavanja.Nastojanje da didaktika razradi univerzalan sustav metoda i postupaka.2. u svim paralelnim odjeljenjima jednog razreda sastavlja se tim od nekoliko nastavnika iste specijalnosti -vertikalna. poticanja.1. SUSTAV ODGOJNO-OBRAZOVNIH STRATEGIJA . POGLAVLJE – ODGOJNO-OBRAZOVNE STRATEGIJE 10. RAZLIČITI PRISTUPI METODSKOM ASPEKTU .naši didaktičari odgoj ne smatraju didaktičkim fenomenom. U dobro organziranoj timskoj nastavi smišljeno se izmjenjuju razni socijalni oblici rada od individualnog i individualiziranog preko rada u parovima i manjim grupama do onoga s velikim grupama učenika. sprečavanja i ponegdje metoda natjecanja 10. planiranje.budući da različiti autori imaju različite metode i postupke. tjelesni.

simulacije. zabran Terapija pokretom. boravak na zraku. čajanke. simpatija.kritički preispita te stvori sustav strategija koji će biti rezultat uopćavanja postojećih iskustava . aktivno slušanje Socijalne potrebe Samoaktualizirajuće potrebe Odgojne strategije. pohvala. čuvanje zdravlja. nagrada. čistoća… Sastanci. posjeti Podrška. izleti.osim induktivnog. priznanje Humanistički odgoj Pomaganje nemoćnim osobama. rasprava… Objašnjavanje. potreban je i deduktivni pristup – polazeći od definicije odgojnih i obrazovnih zadataka. pomaganje. postavljanje cilja. autogeni trening. kritika. crtežom igrom. socijalizacije i individualizacije. susreti. Proslave rođendana. rad na tekstu. suosjećanje. kretanje. dogovori. Prema kriteriju usmjerenosti metoda i postupaka na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba postoje strategije egzistencije. potrebno je za svaku grupu zadataka odrediti i postupak kojima se oni mogu ostvariti MATRICA ODGOJNIH POSTUPAKA (na osnovi matrice odgojnih zadataka) Odgojni aspekt Biološke potrebe Egzistencijalni odgoj Zdrava prehrana. svečanosti. metode i postupci mogu se sistematizirati prema različitim kriterijima. razgovor.. demonstracija Društveni odgoj Igre. razumijevanje. skretanje. zahtjev. igre. dramatizacije. glazbom. zaštita životinja Poštovanje pravila. realitetna terapija. 55 . ljubav. društveno korisni rad. opomena. upućivanje. perspektiva.

susreti. analiza djela Doživljaj-slušanje. sigurnost u prometu… Sastanci. spontani. gledanje. simulacije. referati. pjevanje. projekti Vježbanje. eksperimentiranje. zadaci. heuristički razgovor. laboratorijski radovi… Umjetničko obrazovanje Učenje o umjetnosti. pisanje… Crtanje. ples. dramatizacije Samozaštita od opasnosti u kući. rješavanje sukoba Pasivno. crtežom. pohvala. logorovanja. dopisivanje Proslava rođendana. perspektiva. povjerenje. METODE I POSTUPCI Strategija Egzistencija Metode Zdrav način života Praktični radovi Sigurnosti Komunikacija Afirmacija Kooperacija Postupci Zdrava prehrana. igre s pravilima. opisivanje. realitetna terapija. slikanje. demonstriranje Razgovor. sviranje. razumijevanje Terapija pokretom. gluma Tehnološko obrazovanje Demonstriranje radnji i pokreta. susreti. rasprava. oluja ideja. projektiranje Izložbe. dogovori. sportske priredbe. vježbe. tužni događaji Suradničke igre. objašnjenje. govor. rasprava. izleti. usmene novine Logičke igre. glazbom. čitanje… izražavanje-gluma. pisanje. aktivno. vježbe oblikovanja. igre… Psihomotorni (djelatni) interesi 56 . rad na tekstu. praktični radovi. svečanosti. igrom. vježbe na spravama. scenarij. pomaganje drugima. empatija Podrška. čistoća Igre. plesanje. suosjećanje. Tako se dobiva matrica obrazovnih postupaka: Obrazovni aspekt Kognitivni (spoznajni) interesi Afektivni (doživljajni) interesi Znanstveno obrazovanje Poučavanje-odgovori na pitanja. čitanje. objašnjavanje. kretanje.ODGOJNE STRATEGIJE. grupna terapija Socijalizacija Individualizacija Slušanje Poticanje Terapija Prema matrici obrazovnih zadataka određuju se obrazovni postupci kojima se mogu ostvariti ti zadaci.

METODE I POSTUPCI Strategije Poučavanje Metode Problemsko poučavanje Heurističko poučavanje Programirano poučavanje Postupci Odgovori na pitanja učenika. projektiranje. vježbe na spravama. udžbenik. a to je dominantna aktivnost u umjetničkom području. prikaz. analiza slučaja Poučavanje. praćenje. radionica budućnosti Reproduktivno (gluma) i produktivno (pisanje) stvaranje Konstruiranje. scensko izvođenje. Učenje otkrivanjem Istraživanje Simulacija Projekt Doživljavanje Izražavanje i stvaranje Recepcija umjetničkog djela Interpretacija Evaluacija Kreacija Vježbanje Učenje učenja Učenje jezika Praktični radovi Tjelesno vježbanje Stvaranje Znanstveno stvaranje Umjetničko stvaranje Radno-tehničko stvaranje 57 . scenarij Slušanje glazbe. kritika. rad na tekstu Razgovor. Za djelatne je interese važno vježbanje koje je prisutno u svim područjima. OBRAZOVNE STRATEGIJE. Govorne. pismene. rasprava. suprotstavljene grupe Slikanje. a drugi po interesima. sportske igre Oluja ideja. inicijativa. scenske. tehničkim izvorima. izlaganje. radionica budućnosti. vježbanje jednostavnih radnji i procesa Vježbe oblikovanja. razgovor. gledanje filma Recitiranje. igre s pravilima. anketa Igre uloga. ples Rasprava. likovne vježbe Konstruktorske igre. Po drugom kriteriju vidi se da je za zadovoljavanje spoznajnih interesa bitno podučavanje i učenje. književno stvaranje Rad na grafičkim. promatranje likovnih djela. sviranje. tekstualnim. prikupljanje podataka. a te su metode dominantne u znanstvenom području. stroj za učenje Promatranje. a posebno u tehnološkom obrazovanju.igre. Ova matrica nudi dva kriterija – jedan je po područjima. suprotstavljanje grupe Programirani tekst. gramatičke.I ovdje se obrazovni postupci mogu strukturirati prema različitim kriterijima. Za doživljajne interese bitno je doživljavanje i izražavanje doživljaja. plan. oblikovanje. nastavni listići. pjevanje.

pridavati važnost svakoj osobi. ali i društvene potrebe za zajedničkim životom ljudi KOMUNIKACIJA – uspostavljanje kontakata.obuhvaća metode i postupke kojima se zadovoljavaju egzistencijalne ljudske potrebe što osiguravaju reprodukciju života. Strategija egzistencije . plin.to je preduvjet svakog drugog odgoja . njegovu zaštitu i održavanje . STRATEGIJE ODGOJA Odgoj se ostvaruje zadovoljavanjem osnovnih ljudskih potreba.3. 10. a da je rad preoblikovanje prirode u skladu s ljudskim potrebama .inoviranje. Strategija socijalizacije .u ovu strategiju ulazi i metoda sigurnosti i samozaštite – djeci prijete mnoge opasnosti koje ugrožavaju njihovu sigurnost (vatra. za ljubavlju i pripadanjem. razmjena informacija s drugim ljudima te međ drugim l j u d među ljudima međusobno razumijevanje ljudima.zdrav način života predstavlja osiguravanje uvjeta za održavanje samog života i normalan rast i razvoj . prihvaćati različitost AFIRMACIJA – obuhvaća niz postupaka kojima se djeca navikavaju tražiti dobro u 58 . promet…) – različitim igrama.djeca postupno shvaćaju da se ljudska egzistencija ostvaruje radom.3. simulacijama i akcijama djecu možemo osposobiti da izbjegnu mnoge opasnosti ili. a one se prelamaju s društvenim potrebama koje se očituju u egzistencijalnom. ako se u njima nađu. preoblikovanje 10.1. za vlastitim potvrđivanjem.2. društvenom i humanističkom aspektu odgoja. struja.3. da se znaju produktivno ponašati 10.obuhvaća metode i postupke kojima se ostvaruju potrebe pojedinca za drugim ljudima.

brata i s prikazati k o n ili m a n priča.3. aktivnost kojom će prevladati postojeće depresiju ili „bježi“ u neurozu REALITETNA TERAPIJA – postupak koji polazi od shvaćanja da pojedincu koji duže AKTIVNO SLUŠANJE – poseban oblik razgovora koji se prakticira kad je učenik više POTICANJE – ostvaruje se podrškom. u samoaktualiziranu i autentičnu ličnost SLUŠANJE – može biti aktivno i pasivno . pri č e ovladaju postupcima kojima se mogu riješiti sukobi na čemu nitko neće biti poražen 10. Strategija individualizacije .uz to vezan ii razgovor.obuhvaća metode i postupke kojima se potiče i omogućava razvoj odgajanika u samostalnu i autonomnu ljudsku jedinku. l iskren i otvoren za komunikaciju ljubavlju… i ima izuzetno značenje za razvoj ličnosti .odgajatelji trebaju ovladati jednostavnijim terapijskim postupcima kojima je bit u t toplom emocionalnom odnosu pomoći da dijete lakše prevlada i stekne samopouzdanje. TERAPIJA – koristi se kada nastane poremećaj u razvoju ličnosti 59 .aktivno slušanje znači da odgajatelj sluša ono što učenik mu pri tome nastoji pokazati da ga razumije uspijeva zadovoljiti svoje potrebe treba pomoći. razumijevanjem. suosjećanjem.KOOPERACIJA – osposobljava mlade ljude da se više okrenu suradnji nego natjecanju i da o v l a produktivan način.3.kad se dijete dovoljno oslobodi. prednost ima razgovor prihvaćanja i tzv „ja-govor“ koji je i simpatijom. bez dubljeg ulaženja u konfliktnu situaciju i rekonstrukciju ličnosti TERAPIJA IGROM – obično se koriste lutke koje predstavljaju roditelje. učitelje… i druge osobe iz dječjeg života . povjerenjem. ali m u ne u s p ohrabrujući ga na a k t i stanje umjesto da pada u d ep r sestru. baku i djeda. ono će u igri simbolično konfliktne situacije koje ga muče manje svjestan problema koji ga muči .

nakon definiranja problema prelazi se na odgovore. istraživanje. dobiva povratnu informaciju o ispravnosti ili neispravnosti onoga što je uradio i uputu za daljnji rad Strategija učenja otkrivanjem podijeljena je u tri metode.poučavanje je skraćeni proces učenja. a zatim mu se daje zadatak koji zahtijeva određenu aktivnost vezanu uz taj sadržaj .problem koji se poučava dijeli se na osnovne elemente prezentirane učeniku.1. HEURISTIČKO POUČAVANJE . projekt i simulacija (za sve je karakteristično tzv.učenje ili učenje otkrivanjem sadrži sve etape spoznajnog procesa.u znanstvenom su dominantne strategije učenja i poučavanja .polazi od definicije problema tako da u tome aktivno sudjeluju učenici postavljanjem pitanja. doživljajnih i djelatnih interesa.u umjetničkom doživljavanje i izražavanje osjećaja .4. omogućavajući mu da sam dođe do zaključka PROGRAMIRANO POUČAVANJE . preko vlastite aktivnosti u pronalaženju rješenja do izvođenja zaključaka . . iskustveno učenje) ISTRAŽIVANJE 60 . polazi od uočavanja i definiranja problema. uočavanjem suprotnosti između onoga što znaju o nekom fenomenu i onoga što opažaju.obrazovanje je okrenuto zadovoljavanju spoznajnih. nije temeljeno na vlastitom iskustvu nego se koriste iskustva drugih ljudi sistematizirana u različitim izvorima 3 metode poučavanja: PROBLEMSKO POUČAVANJE .kad učenik riješi zadatak. itd. individualnim definiranjem vlastitog viđenja problema. Strategija učenja i poučavanja .10. ali se odgovor ne daje izravno nego se učenik postupno dovodi do rješenja. STRATEGIJE OBRAZOVANJA .također polazi od problema. umjetničkim i tehnološkim obrazovanjem .4. rješenja koje može dati nastavnik. a ostvaruje se znanstvenim. udžbenik i sl.u tehnološkom vježbanje 10.

kada se učenici pripremaju za sudjelovanje u stvarnim situacijama Igra uloga – učenici u određenim ulogama međusobno komuniciraju u zamišljenoj situaciji Plan-igra – nosioci pojedine uloge su grupe učenika.etape – uočavanje i definiranje problema trebaju izvršavati zajednički nastavnik i učenik .prikupljanje podataka. a stečena iskustva se sistematiziraju i izvode zaključci 10.2.osnovni postupak jest pričanje priča uz sviranje. ali se poslije toga izrađuje pismeni plan rješavanja tog problema .treba odabrati djelo koje nije ni ispod ni iznad njihovih recepcijskih mogućnosti . praćenje . gledanje slikovnica ili dijafilma.nakon toga slijedi formuliranje hipoteze (mogu djeca koja su sposobna za apstraktno r a razmišljanje . promatranje.odnosi se na plodonosan susret učenika s umjetničkim djelom .postoji metoda recepcije umjetničkoga djela..4.polazi se od problema i postavljanja hipoteza.metoda kojom učenici poučavaju stvarnost .nakon toga se radi na tom planu.na osnovi dobivenih podataka izvode se zaključci o istinitosti ili neistinitosti p ost a SIMULACIJA . animaciju lutke ili glumu. Strategija doživljavanja i izražavanja doživljenog . šah) i igre na sreću (karte) PROJEKT . komuniciraju pisanom komunikacijom Igre s pravilima – strategijske igre (mlin.koristi se kada sudjelovanje u stvarnim situacijama nije moguće. ples i pantomimu postavljenih hipoteza 61 . metoda interpretacije i reprodukcije te metoda evaluacije RECEPCIJA UMJETNIČKOG DJELA . tj.

4. tehnički…) Učenje jezika – bitno da bude tzv. stvaranjem glazbe. prirodno učenje. izvođenju bez većeg napora uz minimalan broj pogrešaka Učenje učenja – metoda kojom se djeca uvježbavaju koristiti različitim izvorima (grafički.3. t e k tekstualni.osnovno za ovu strategiju jest višekratno i dugotrajno izvođenje određenih radnji i postupaka što vodi njihovu usavršavanju i automatizaciji. da se uči u komunikaciji Učenje praktičnih radnji – 2 pristupa: učenici izvode samostalno neku radnju sve dok ne post ili da te o p e r predmeta Tjelesno vježbanje – samo po sebi izaziva radost i oduševljenje jer zadovoljava dječju potrebu z 10.4. tj.INTERPRETACIJA I REPRODUKCIJA . Strategija stvaranja Etape: Inspiracija Rad na ostvarivanju inspiracije Završetak stvaralačkog čina za kretanjem postignu zadovoljavajući stupanj sigurnosti i preciznost. matematički.u susretu s umjetničkim djelom uvijek se zauzima i određeni stav koji može biti pozitivan ili negativan . oblikovanjem. Strategija vježbanja .ova metoda znači stvaranje određene podrške stvaralačkim impulsima djece. operacije izvode pri izradi nekog uporabnog 62 .ostvaruje se slikanjem. tj.4. pisanjem poezije… . kritiku…) KREACIJA .svaki učenik ima pravo na svoj stav i treba mu omogućiti da ga obrazloži i eventualno konfrontira s drugim stavovima (kroz raspravu. znači omogućavanje učeniku da ostvari svoju inspiraciju kad za to osjeti potrebu i to prezentira drugima 10.

dobi djece.kreativnost se ogleda u pronalaženju što većeg broja alternativa za svaki korak Morfološka analiza – pojava o kojoj se radi podijeli se na što veći broj varijabli i za svaku Radionica budućnosti – nastoji se naći rješenje za neki konkretan problem koji je aktualan Scenarij – postupak kojim se pronalaze putovi prijelaza od sadašnjeg (nezadovoljavajućeg) 10.Komunikacija – sud drugih ljudi Postupci kojima se potiče stvaralaštvo: Oluja ideja – postupak kojim se želi doći do ideja kako riješiti neki problem. ali je treba shvatiti samo kao poticaj i orijentaciju za stalno traženje i stvaranje vlastite metodike . njihovim s p o 63 . IZBOR STRATEGIJE ODGOJA I OBRAZOVANJA . ideje se slobodno i z n se n a v za one k stanja u iznose i nijedna se ne smije kritizirati navede što veći broj elemenata koji u tom postupku sudjeluju u neko drugo (željeno) stanje .ipak postoje načela čije uvažavanje pri izboru metoda i postupaka čini odgoj i obrazovanje uspješnijim: princip pozitivne usmjerenosti – pri izboru odgojnih postupaka kod svakog se pojedinog učen učenika razvija pozitivna slika o sebi uspjeh za sve – škola svoj djeci mora omogućiti uspjeh individualizacija – pri izboru metoda i postupaka treba se voditi računa o razlikama među u č e sobno aktivnost ekonomičnost – potrošak vremena i materijalnih sredstava učenicima sposobnostima i mogućnostima primjerenost – primjerenost postupka zadacima i sadržajima.nastavnik bi trebao biti svjestan da je pomoć koju mu pružaju didaktika i pojedine metodike dragocjena.5.

Škola u prirodi .realizacija ciljeva izleta nije potpuno zadovoljena samim povratkom kući. kod nas najzastupljeniji 64 .1. stoga i najadekvatniji izvori znanja i mjesta za raznovrsne pedagoške aktivnosti . spremnost na dijeljenje i pomoć… 3 etape u organizaciji: priprema.2.11. POGLAVLJE – ŠKOLSKA EKOLOGIJA (naslov označava izabrane i uređene prostore u kojima se odvija odgojno-obrazovni proces 11.pridonose ostvarivanju zdravstvenih.poznato je više različitih didaktičkih rješenja za neposredno proučavanje prirodne i društvene cjeline: 11. a analizira se i ponašanje pojedinaca i kolektiva radi dogovora o budućim sličnim aktivnostima 11. nova prijateljstva.1. Izleti i ekskurzije . pedagoških i spoznajnih ciljeva postoji više organizacijskih rješenja: a) sveukupne nastavne aktivnosti za jedan razred održavaju se u prirodi s internatskim smještajem učenika b) -//.velik dio ciljeva odgoja i obrazovanja može se realizirati u prirodnoj i društvenoj sredini za sve stupnjeve školovanja – to su primarni izvori znanja. već se u školi nastavlja proučavanje prikupljenih informacija i materijala. jednog razreda odlaze na jedan ili dva tjedna boravka u internatskoj školi u prirodi.1.učenici se na izletima slobodnije ponašaju te su izražene socijalne veze među njima. PRIRODNA I DRUŠTVENA SREDINA I ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES .1.traži se da na svakih 30 uč.na svim stupnjevima školovanja to je izvanredno motivativno sredstvo za poticanje na aktivnosti u vezi sa sadržajima učenja . budu najmanje dvije odrasle osobe .provode se u školi u prirodi u koju se djeca svakodnevno dovoze iz grada c) Uč.izlet može imati isključivo rekreativnu svrhu ili isključivo spoznajnu . realizacija i vrednovanje .

u skupljanju plodova s plantažnih povrtnjaka i voćnjaka te kraći ili duži proizvodni rad u tvornici ili poljoprivrednoj organizaciji (obavezno za u srednjim stručnim školama) . sađenje. tamo se moraju i trebaju. zabava te obavljanje raznovrsnih zaduženja nužnih u kolektivnom životu . odgovornost. izvoditi i raznovrsne nastavne aktivnosti . uključuju se u akciju čišćenja mjesta boravka.Dio za učenike razredne nastave trebao bi biti odvojen od dijela za starije učenike . suradnja na zajedničkim zadacima.Osim korisnih aktivnosti učenika u šk.. rekreaciju. mogu se postaviti razne sprave za penjanje.Osim razvijanja radnih vještina. treba postaviti više klupa za odmor. samostalnost. pridonosi i odgajanju nekih navika i karakteristika ličnosti (točnost.Osim igrališta.Zajedničke nastavne aktivnosti provode se ili u prirodi ili u otvorenim učionicama . umjetničko stvaranje… 65 .1. Društveno korisni i proizvodni rad učenika Škole se mogu podijeliti na one u kojima je praktičan rad učenika dio ukupnog programa pedagoškog djelovanja. drvene kućice za skrivanje. ŠKOLSKO DVORIŠTE . osim igre i odmora. provlačenje.3. za kišnih dana ne bi zamazali – tu će se kretati.2. izvršavanje zadataka vezanih uz učenje. škole u kojima se ne dopušta nikakav praktičan rad učenika te škole u kojima se povremeno organiziraju raznovrsne praktične i društveno korisne radne aktivnosti učenika . igrati razne igre… . pješčanici te druga jednostavnija pomagala za nastavu tzk-a . izrada opreme).Rad se organizira s učenicima svih uzrasta. razni popravci. a forme. rekreacija.U to vrijeme realiziraju se raznovrsne nastavne aktivnosti kojih je svrha učenje. ljuljanje. dvorištu.Škola u prirodi jednako je vrijedna za djecu sa sela kao i za djecu iz grada 11. sadržaji i opterećenja primjereni su njihovim psihofizičkim mogućnostima . zgradi i šk. i sl.Ima važnu pedagošku funkciju.Dio prostora može biti asfaltiran kako se uč.U didaktičkom smisli školsko dvorište može poslužiti za: izvršavanje različitih radnih zadataka (čišćenje.) 11.

3. folioteka. druženje.Uputno bi bilo graditi zgrade za najviše 600 učenika koji se mogu.Mjesto mu je obično uz središnji hol . čuvanje i posuđivanje informatičke građe te osiguranje uvjeta za rad korisnika s raznovrsnim bankama podataka .Prostori za učenje i rad predviđeni su za grupni i individualni rad.Osnovne informacijske funkcije: prikupljanje.školska arhitektura i opremljenost školskog prostora uvelike utječe na izbor i izmjenu mjesta za odvijanje pedagoških aktivnosti i strategija učenja i poučavanja . prostor i oprema trebaju biti dostupni učenicima 10-12 h dnevno 11. Specijalizirane učionice za razrednu nastavu 66 .3.opremu u svim specijaliziranim učionicama u školi treba prilagoditi naglašenoj orijentaciji na samostalan rad učenika u grupama.2.. a tu su još i videoteka.3. fonoteka te baza kompjutorskih programa i podataka . SPECIJALIZIRANI PROSTORI U ŠKOLSKOJ ZGRADI . mogu izlaziti u sklopu neke nastavne aktivnosti na nekoliko min.Budući da je blizu. zgradi treba urediti različite prostore za učenje. parovima ili individualno . angažirati u školskoj zgradi od jutra do mraka 11.Svaki BIC trebao bi imati odgovarajuću tehniku za umnožavanje i kopitranje. dijateka. fonoteka. Bibliotečno-informacijski prostor . igranje i rad . bez rada u smjenama. za rad manjih grupa uč.U šk. (6-10) i okupljanje velikih skupina učenika (300-400) . do realizacije čitavog nastavnog sata ili blok-sata 11. videokasetne i kompjutorske sustave i druga tehnička pomagala koja omogućuju korištenje različitih medija. obrada.1. najviše prostora zauzima knjižni fond. u školsko dvorište uč.Sastoji se od više funkcionalnih prostora za individualni i grupni rad te prostora za smještaj nastavnih medija.

osim lako pokretljivog namještaja za sjedenje.. brušenje.Stolovi i stolci moraju veličinom biti primjereni fizičkoj razvijenosti učenika . tepih u sredini učionice.suvremene školske zgrade imaju specijalizirane učionice s opremom za fiziku.osnovna prednost: racionalizacija čuvanja i korištenja opreme te nastavnikova radnog vremena. strani jezik. nastavnici i učenici viših razreda 11. motivativna prednost – smatra se da uređenost i opremljenost specijaliziranih učionica veoma motivacijski djeluje na učenike 11. POGLAVLJE: MEDIJI U ODGOJU I OBRAZOVANJU -POJMOVNA ODREĐENJA 67 . likovnu kulturu i glazbenu kulturu .u takvim su radionicama materijali. panoi na bočnom zidu.u zgradama za osnovne škole uređuju se i opremaju polifunkcionalni radionički prostori u kojima učenici upoznaju raznovrsne materijale.3. bazeni te adaptirane prostorije za vježbanje) i zatvorene 12.4. materinski jezik. matematiku.to je obično jedna veća prostorija za zajednički rad odjeljenja (25-30 učenika) te manja prostorija za pripremanje nastavnika i rad manjih grupa učenika . bušenje. Specijalizirane učionice za znanstveno i umjetničko područje . biologiju.Mala priručna biblioteka. alate. aparate i uređaje te uvježbavaju izvođenje jednostavnijih praktičnih operacija (rezanje. alati. pisanje i crtanje. sastavljanje…) . Specijalizirani prostor za radno-tehničko i tjelesno-zdravstveno područje . zemljopis. raznovrsne didaktičke igre za koje će materijal izrađivati sami učenici. aparati i strojevi nužni za realizaciju programa i ciljeva osnova tehničke kulture (takve su radionice i u općeobrazovnim srednjim školama) . imati i drugu opremu koja omogućuje fleksibilnije oblike i pedagoški vrednije strategije rada . povijest. ormarići za ostavljanje dijela ili čitave opreme. kemiju. kutić za igranje.3.3.Trebaju.prostori za TZK dijele se na otvorene (dvorane za TZK.

vizualni. knjige.. ponekad i telefon. Neki u vizualne medije ubrajaju i simulatore i trenažere. makete.. malih koraka. nastavne listiće. njihova podskupina su tekstualni (npr.auditivni . Članci mogu biti složeni na dva načina: u linijskom slijedu i uz grananje. filmovi Programirani materijali i kompjutori Osnovno je obilježje programiranih materijala (udžbenika) sustav tzv. Najmanji korak zove se članak. grafofolije. modele. udžbenici) .medij= sredstvo prenošenja informacija. Audiovizualni Televizijske emisije. Vizualni mediji U njih ubrajamo slikovnice. Pružaju velike mogućnosti za unaprjeđivanje nastave jezika i glazbe. . te internet. Multimedijalnost u odgoju i obrazovanju 68 . sredstvo komuniciranja Didaktički-medij = nosioc-posrednik informacija u didaktički funkcionalnim vezama Didaktika medija= znanost o učenju i poučavanju uz pomoć tehničkih medija. Auditivni mediji -kasete i CD. Niz članaka koji čine smislenu cjelinu čine programirani materijal.audiovizualni Još jedna skupina medija su kompjutori i fonolaboratoriji za učenje jezika.Kolokvijalno. crteže.klasifikacija medija u odgoju i obrazovanju Prema osjetilima koja su relevantna za njihovo korištenje: . a utemeljna je na spoznajama pedagoške psihologije.

afektivnog i psihomotornog područja. determinističke i sohastičke simulacije te statične i dinamične simulacije Demonstacijski procesi namjerno su izazivanje prirodnih pojava radi njihova promatranja i proučavanja. simulacijske igre. a istovremeno i njegovoj racionalizaciji.prema sustavnom pristupu.prema formi provođenja. dopunjavanja ili obogaćivanjau djelovanju nastaju razni multimedijski sustavi. a radi njihova temeljitijeg upoznavanja ili uvježbavanja određenih radnji. Simulacija i demonstracijski pokusi Simulacija je skup postupaka kojima se oponašaju objekti. Didaktički osmišljenom integracijom apersonalnih nasatvnih medija pridonosi se objektiviranju procesa učenja i poučavanja. Izvodi se obično na modelima dtvarnih objekata ili strojeva.prema prirodi komunikacije. stanja i procesi u umjetnim uvjetima. o karakteristikama sadržaja učenja. odnosno fizikalnim modelima koji omogućuju pokazivanje određenih procesa. Simulacije klasificiramo ovako: . metoda slučajeva. igra uloga. Racionalizacija i optimalizacija procesa učenja bitne su karakteristike suvremene obrazovne tehnologije.Integracijom dvaju ili više medija radi njihova međusobnog pojačavanja. o sposobnostima učitelja i njegovim stavovima te o prednostima i nedostacima raspoložive nastavne opreme. plan-igra. o iskustvu i psihofizičkim karakteristikama učenika. Pri izboru nastavnih medija i mjesta izvođenja nastavnih aktivnosti ne smije se zaboraviti da nastava treba pridonijeti ravnomjernom razvoju kognitivnog. strojevi. Uvjetovanost izbora nastavnih medija Izbor nastavnih medija ovisi o ciljevima odgoja i obrazovanja. simulacije tipa „čovjek-čovjek“. 69 . kompjuterska simulacija . misaoni pokusi i kompjuterska simulacija . stroj-stroj. U ovakvom sustavu važno je da mediji ne ponavljaju iste informacije.

POGLAVLJE: ODGOJNO-OBRAZOVNA KOMUNIKACIJA 70 .13.

odnosno ako se ostvari bogata interakcija između njih i izvora informacija te odgovarajuće reagiranje na informacije. Odnos „grupa-grupa“.razogovor sa samim sobom. Priroda i vrste odgojno-obrazovne komunikacije O-O komunikacija javlja se kao interakciju dviju ili više osoba ili pak jedne osobe s neživim izvorom.2. Introspekcija vlastitog ponašanja. 13. „ja-grupa“ Masovna komunikacija. Odnos „ja-ja“.specifičan oblik odgojne komunikacije u obrazovanju. U svakom komunik.3. U didaktičkom smislu je interakcija kojom jedna osoba prezentira neke sadržaje drugoj. interpersonalna i masovna komunikacija Intrapresonlna.adekvatna komunikacija – učenik treba vjerno preslikati učiteljevu informaciju u svojoj svijesti . To će se događati ako se osobe kojima su upućene edukativne poruke aktivno uključe u komunikaciju. procesu informacije se prenose određenim znakovima i simbolima. Interpersonalna.plus komunikacija – na ovom modalitetu zasnivaju se stvaralaštvo i mogućnost da talentirani učenici ndamaše učitelja . Personalna i apersonalna komunikacija 71 . A i onaj koji šalje i onaj koji prima moraju biti osposobljeni za razumijevanje istih vrsta znakova jer u protivnome komuniciranje nije moguće.13.minus komunikacija . Ona prethodi svakoj međuljudskoj komunikaciji i zove se monoakcija.nulta komunikacija . u nekom procesu radi prenošenja poruka i stvaranja uvjeta za optimalno ostvarivanje neke ličnosti. sposobnosti ili stavova. Postoji 5 kvalitativno različitih modaliteta komuniciranja: . Intrapersonalna.komunikacija dviju ili više osoba.anti komunikacija 13. Odnos „ja-ti“. a karakteristika mu je usmjerenost na široku i heterogenu publiku.1. Obavijesti se prenose javno te su dostupne i onima koji nisu uključeni u organizirane oblike nastave.

13.dominira usmeno izlaganje učitelja.svi ostali oblici komuniciranja U O-O procesu temeljna je verbalna komunikacija. a svi učenici ne mogu priopćiti kako su razumjeli edukativne poruke.5. 13. Jednosmjerna komunikacija.6. 13. Jednosmjerna i dvosmjerna komunikacija Dvosmjerna. pretjerano gestikuliranje) ona može i ometati verbalnu. 13. učenje putem Interneta. Neposredna komunikacija i telekomunikacija Ako osobe ne komuniciraju lice u lice jer nisu u istoj prostoriji ili na istom mjestu to zovemo telekomunikacija.svaka komunikacija koju posreduje neki tehnički medij Ova dva oblika se u ukupnoj O-O komunikaciji međusobno dopunjuju i obogaćuju. U početnim godinama školovanja dominira personalna. Najintenzivnija dvosmjerna komunikacija ostvaruje se u neposrednom razgovoru učitelja s jednim učenikom ili učitelja s manjom grupom učenika.. Ali ako je neverbalna komunikacija pretjerana (npr. U obrazovanju to je dopisna nastava. Autoritarna i demokratska komunikacija 72 .7. Verbalna i neverbalna komunikacija Vrebalna – komunikacija riječima Neverbalna. ali nikako isključuju.kad dvije ili više osoba razgovaraju bez posredovanja sredstva Apersonalna.4.. Često se nadopunjuje neverbalnom jer lakše pratimo izlaganja koja su praćena odgovarajućom neverbalnom komunikacijom.podrazumijeva mogućnost međusobnog pružanja povratne informacije između subjekata koji komuniciraju.Personalna. a posljie se taj odnos može i izmijeniti.

ponekad prisila.. Makarenko.Autoritarna – određuju se. Demokratska – (Pestalozzi.8. zastrašivanje. Rousseau. prijetnje. Ne uzimaju se u obzir spontane namjere odgajanike.1. taktičnosti i postupanja.interaktivna komunikacija ili se veže uz pojam socijalna reverzibilnost. a da se time ne krše pravila pristojnosti. 13. 14. U tu se svrhu upotrebljavaju brojne zabrane i zapovijedi. Socijalna klima 73 . Da bi se postiglo pokorno ponašanje odgajanika često se koriste: ponižavajuća kritika. a njihovo se vladanje stalno kontrolira. Nasilna i nenasilna komunikacija Nasilna – prijetnje. a podrazumijeva mogućnost da se učenik obrati učitelju istim riječima i načinom kao što to čini učitelj prema učeniku. kontroliraju i provode sve pojedinosti odgajanikova ponašanja. Ovakvo komuniciranje naziva se simetrično. da bude ono što jest. POGLAVLJE: ODGOJNO-OBRAZOVNA KLIMA 14. mišljenja. različite kazne.. vikanje. Neill.. Freire) – dopušta se da odgajanik ima svoje stavove..

a ne monolog.učenici su glavni. ohrabriva se.To je kvaliteta ukupnih odnosa sudionika odogojno.agresivna (agresivna autokracij). ravnopravni su i zadovoljni. demokratsko i indiferentno vođenje Autoritarno. a učenik je pasivan i izvršava zahtjeve. To je prije svega odnos nastavnik-učenik. Kruto je i ne poštuje individualne razlike među učenicima. ne uzima u obzir njihove potrebe i interese. Autoritarno.demokratska klima. Nastavnik ima vodeću ulogu i njegov se utjecaj očituje u najvećoj mjeri.karakteristično za tradicionalnu školu u kojoj dominira frontalna nastava. Učenici se moraju prilagoditi zahtjevima nastavnika.onemogućuje inicijativu i samostalnost učenika. rezultat indiferentnog vođenja . Nastavnik ima inicijativu. nastavnik nezadovoljan i beznačajan. Ovakve grupe su jako zavisne o vođi i bez njega ne mogu riješiti problem koji se stavi pred njih. Ovakve grupe teško funkcioniraju i nijedan posao ne mogu privesti kraju. demokratsko. . Indiferentno. U praksi se najčešće ova dva odnosa isprepleću..svi imaju jednka prava.omogućuje kreativnost.potpuna sloboda. rezultat autoritarnog vođenja 74 .obrazovnog procesa. pa odnos učenika s drugim učenicima te odnos djeteta s članovima obitelji. vodi se dijalog. pomaže se učenicima. Dominantno i integrativno ponašanje nastavnika Dominantno.. Ovi različiti načini vođenja uzrokuju 4 vrste socijalne klime: . Integrativno . Dominantno ponašanje nastavnika utječe i na to da se unutar grupe javljaju odnosi koji teže podčinjavanju i dominaciji pa se u takvim grupama često iskazuje agresivnost među djecom. Na socijalnu klimu bitno je nastavnikovo ponašanje ali i ponašanje ostalih sudionika O-O procesa. nalazimo pretežno elemente jednoga ili drugoga ponašanja. spontanost i inicijativu u grupi i okrenuto je rastu i razvoju svakog pojedinca.

75 .apatična (apatična autokracija).. Govor nastavnika i učenika svrstao je u 10 kategorija (7 nastavnik. poslušno se ispunjavaju zahtjevi nastavnika Direktivni i nedirektivni odnos Ovo kao bitno u O-O procesu naglašava Flanders. Emocionalana klima Podrazumijeva dominaciju osjećaja ugode ili osjećaja neugode kod sudionika odgojnoobrazovog procesa. On je konstruirao instrument za mjerenje govorne interakcije nastavnika i učenika. rezultat autoritarnog vođenja. 2 učenik i vrijeme prekida govorne interakcije).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->