UPU ³TVORNICA AUTOBUSA´

izradio: Urbanisti ki zavod grada Zagreba Investitor: Kaufland k.d.

I

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
IZVOD IZ GUP-a GRADA

ZAGREBA
1.KORI TENJE I NAMJENA PROSTORA

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
IZVOD IZ GUP-a GRADA

ZAGREBA
UVJETI ZA KORI TENJE, URE ENJE I ZA TITU PROSTORA
4.b. Procedure urbano ± prostornog ure enja

Obveze iz Generalnog urbanisti kog plana grada Zagreba (Sl. gl. 16/07) podru je obuhvata plana nalazi se u potpunosti u zoni mje ovite namjene M (GUP; grafi ki prilog 1. Kori tenje i namjena prostora). Urbanisti kim planom ure enja, odre en je stupanj mje ovitosti namjene zone obuhvata. Programom je odre ena mje ovita ± prete ito stambena namjena M1.

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
Polo aj, zna aj i posebnosti podru ja Tvornice autobusa unutar podru ja grada
Razmatrano je podru je dio gradske etvrti Gornja Dubrava. To je kontaktni prostor Studentskog grada ± stambenog naselja vrlo male gusto e, gra enog po principima parkovnog grada - s jedne i izgradnje visokih stambeno-poslovnih gra evina uz Koledine ku ulicu s vrlo malo zelenila i vrlo velike gusto e, s druge strane. Prostor je dobro povezan sa irim gradskim podru jima i lako je dostupan. U zonu obuhvata pristup se ostvaruje Dankove kom ulicom te Ulicom M. Gavazzija i Ul. Vile Velebita.

Povr ina obuhvata je cca 4,0 ha.

Unutar granice obuhvata Plana najve i prostor zauzima gra evna estica pogona stare "Tvornice autobusa Zagreb" (k. . 4219/2 i 2906/22 K.o. Dubrava), smje tena izme u Gavazzijeve i Ul. Vile Velebita. U rekonstruiranoj gra evini uz Ul. V. Velebita danas je trgova ki centar "Kaufland". Mali dio obuhvata, u zapadnom dijelu uz Dankove ku ulicu, stambene je namjene s tro nim gra evinama socijalne izgradnje pedesetih godina XX stolje a (k. . 4227, 4226, 42225 k.o. Dubrava) i sitnije parcelacije.

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´

IZGRADNJA UZ DANKOVE KU I SVETOJAKOBSKU ULICU
Ocjena stanja, mogu nosti i ograni enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje U okvirima GUP-om zadane urbane obnove i Programom definiranih prostorno-planskih smjernica te kvantifikacijskih pokazatelja posebna su ograni enja : -GUP-om definiran, ali jo neizveden pro ireni koridor Dankove ke ulice. -nedavno rekonstruirana i prema zapadu dogra ena glavna hala Tvornice autobusa u kojoj je danas trgova ki centar ³Kaufland´. Mogu nosti demografskog razvoja zone, koja je do danas imala zanemariv broj stanovnika i to samo u zoni uz Dankove ku ulicu, su velike. One se zasnivaju na planiranoj namjeni zone i postoje oj gusto i stanovni tva u podru ju Gornje Dubrave od cca 240 st/ha.

U obuhvatu Plana mogu e je o ekivati cca 900 stanovnika.
Dana nji gospodarski sadr aji ± trgova ki centar ± morat e do ivjeti transformaciju koja se Planom ne mo e vremenski odrediti.

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´

³KAUFLAND´

KONTAKTNA STAMBENA IZGRADNJA

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
Ciljevi prostornog ure enja gradskog zna aja

Ovaj Plan mora definiranti elemenate odr ivog razvoja radi racionalnog kori tenja prostora te za tite i unapre ivanja okoli a. Tako er mora omogu iti primjerenu urbanu obnovu podru ja smje tenog izme u izgra enih dijelova Gornje Dubrave, napose zone stambene namjene naselja Studentski grad i zone mje ovite, prete ito poslovne namjene izgra ene visokim gra evinama s vi e od 9 eta a u prostoru Koledine ka ± Dankove ka ulica.
Unapre enje ure enja naselja i komunalne infrastrukture
Planom e se odrediti regulacijski pravci javnoprometnih povr ina ± ulica i pje a kih povr ina, te javnih zelenih povr ina, infrastrukturnih koridora i povr ina. Tako er e se odrediti propozicije izgradnje gra evina svih namjena i ure enja gra evnih estica.

KONTAKTNI PROSTORI OBUHVATA UPU-a

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
2.1. PROMETNA, ULI NA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MRE A CESTOVNI PROMET, TELEKOMUNIKACIJSKI SUSTAV

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
1. KORI TENJE I NAMJENA POVR INA

O ekivani broj stanovnika cca 900

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
PLAN PROSTORNOG URE ENJA
Program gradnje i ure enja prostora Program je zasnovan na sadr ajnim i kvantifikacijskim odrednicama koje su, za pojedine zone, namjene i uvjete kori tenja, ure enja i za tite prostora odre ene GUP-om i Programom za izradu UPU-a Tvornica autobusa. U skladu s njima je obuhvat sagledan u trima cjelinama, a u "Planu namjene povr ina" podijeljen u tri zone za gradnju sadr aja odre enih namjena, zonu javnog zelenila ± parka s dje jim igrali tima i zasebnu zonu dje jeg igrali ta za uzrast djece od 0-6 godina, zonu javne povr ine-trga te javne prometne povr ine-ulice, kolno-pje a ke i pje a ke povr ine. S obzirom na plansku gusto u od cca 240 st/ha i osobitost obuhvata (trgova ki i poslovni sadr aj na velikom dijelu obuhvata) pretpostavljeni broj stanovnika je cca 900. CJELINA UZ DANKOVE KU ULICU I REKONSTRUIRANU JU NU (SVETOJAKOBSKU) ULICU dje je igrali te 0-6 godina cca 25 djece min 100 m2 povr ina servisne ulice cca 750 m 2 povr ina gra evnih estice cca 3.800 m 2 GBP n max cca 11.000 m2 povr ina nestambenih sadr aja na G max.30% GBPn CJELINA SJEVEROISTOK dje je igrali te javni park 0-6 godina cca 50 djece 7-14 godina cca 90 djece min min min 200 m 2 180 m 2 900 m2

pje a ka staza cca 150 m2 povr ina gra evnih estica cca 6.600 m2 GBP n max cca 13.200 m2 povr ina nestambenih sadr aja, osim podru nog odjeljenja dje jeg vrti a, na G max. 5% GBPn CJELINA IZME U UL. V. VELEBITA, GAVAZZIJEVE I SVETOJAKOBSKE javna povr ina ± trg min povr ina gra evne estice / gra evnih estica cca GBP n max cca 900 m2 21.000 m2 25.000 m2

Zahvat 4ha 300 stanova

ISKAZ NAMJENE POVR INA
Planska oznaka M1 S K Z1 DI PP JPP STAMBENA POSLOVNA JAVNA ZELENA POVR INA-park s dje jim igrali tem JAVNA ZELENA POVR INA- DJE JE IGRALI TE PJE A KA POVR INA ± TRG OSTALE JAVNOPROMETNE POVR INE (od toga zelenilo u koridoru 1450 m2) Namjena MJE OVITA ± PRETE ITO STAMBENA Povr ina m2 3.820 6.810 21.800 1.400 290 1.540 4.990 40.650 % od obuhvata 9,4 16,7 54,4 3,5 0,7 3,7 12,3 100

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
UVJETI I NA IN GRADNJE STAMBENIH GRA EVINA
U zoni stambene namjene S stambena gra evina, osim prostora za stanove, mo e imati: - do 5% nadzemnog GBP-a namijenjenog osobnim uslugama i uslugama u doma instvu - podru no odjeljenje dje jeg vrti a povr ina kojega nije limitirana i nije uklju ena u prethodno navedenih 5% GBP-a. U zoni mje ovite, prete ito stambene namjene M1 grade se stambeno-poslovne gra evine, a ukupni GBP stambene namjene mora biti 70-90% nadzemnog GBP-a izgradnje na gra evnoj estici. Za izgradnju na gra evnim esticama u zoni stambene namjene S odre uju se sljede i prostorni pokazatelji: -kig max 0,35 -E n max 6 -kis n max 2,0 -zelenilo gra evnih estica na prirodnom tlu, min 20% (parkovno ure eno i uskla eno s kontaktnim javnim zelenilom) -potrebe prometa u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj gra evnoj estici i to najvi e 30% potrebnih PM na terenu, a ostalo u osnovnoj gra evini. Iznimno, parkirali te uz sjevernu stranu Spojne ulice mogu e je namijeniti potrebama stanara one gra evine u koju e se eventualno smjestiti podru no odjeljenje dje jeg vrti a i ne ura unava se u 30% PM na terenu. Za izgradnju na gra evnim esticama u zoni mje ovite, prete no stambene namjene M1 odre uju se sljede i prostorni pokazatelji: -kig max 0,4 -E n max 9 -kis n max 3,0 -zelenilo gra evnih estica na prirodnom tlu, min 20% (parkovno ure eno i uskla eno s kontaktnim javnim zelenilom)

-potrebe prometa u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj gra evnoj estici i to najvi e 30% potrebnih PM na terenu, a ostalo u osnovnoj gra evini. Iznimno, gra evini u koju se smje ta polivalentni prostor za dru tvene aktivnosti susjedstva namjenjuje se parkirali te uz sjevernu stranu Svetojakobske ulice i ne ura unava se u 30% PM na terenu.
Sve gra evine mogu imati jednu ili vi e eta a podruma i prete ito ukopanu eta u. Nivelacijska kota prizemlja je najvi e 1,2 m iznad kote ure enog terena uz gra evinu. Pri izgradnji najve eg dozvoljenog broja nadzemnih eta a treba estu eta u u zoni stambene namjene odnosno osmu i devetu eta u u zoni mje ovite namjene izvesti uvu ene s uli ne, odnosno uli ne i parkovne strane kada je gra evina orijentirana i na park, najmanje za pola njihove visine.

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
3. UVJETI KORI TENJA, URE ENJA I ZA TITE POVR INA
Javni park i dje ja igrali ta Javne pje a ke povr ine - trg Zelenilo u koridoru ulica Zelenilo gra evnih estica (min 20 %) cca 1.700 m 2 cca 1.500 m 2 cca 1.450 m 2 cca 6.000 m 2

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
4.1. OBLICI KORI TENJA, NA IN I UVJETI GRADNJE

Za gra evne estice u zoni - M1 - odre uje se kig max 0,4 En max 9 En min 6 kis n max 3,0 zelenilo gra evne estice min 20% broj gra evnih estica 1-3 povr ina G ve a od 1200 m 2 Za gra evne estice u zoni - S - odre uje se kig max 0,35 E n max 6 E n min 4 kis n max 2,0 zelenilo gra evne estice min 20% broj gra evnih estica 2 povr ina G prema kartografskom prikazu Za gra evne estice u zoni - K - odre uje se kig max 0,45 E n min/ max ± gradska robna ku a, uredski i uslu ni sadr aji - zadr ani gabarit 2 E n min/ max ± uredski i parkirali no-gara ni prostor - nova gradnja 4/9 kis max n 1,2 zelenilo gra evne estice min. 20% broj gra evnih estica 1-2 Maksimalni GBP n cca 30 000 m 2

U P U ³T V O R N I C A A U T O B U S A´
4.2. NA IN I UVJETI GRADNJE - MJERE ZA TITE

cca 1.000 skloni nih mjesta

Hvala na pa nji