P. 1
Evropski Principi Za Javnu Administraciju

Evropski Principi Za Javnu Administraciju

|Views: 235|Likes:
Published by Stefan Babić

More info:

Published by: Stefan Babić on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

Prilog

EVROPSKI PRINCIPI ZA JAVNU ADMINISTRACIJU

SIGMA dokument broj 27

PROGRAM SIGME
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) – podrška za unapređenje uprave i menadžmenta u zemljama Centralne i Istočne Evrope – je združena inicijativa OECD-a i Evropske unije. Inicijativa podržava reformu javne administracije u trinaest zemalja u tranziciji i uglavnom se finansira iz Phare programa Evropske unije. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je organizacija 29 vlada zemalja sa naprednom tržišnom ekonomijom. Njen centar za saradnju sa zemljama koje nisu članice pruža savjete i pomoć u širokom spektru ekonomskih pitanja tranzicijskim zemljama Centralne i Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza. Phare obezbjeđuje sredstva za podršku partnerskim zemljama u Centralnoj i Istočnoj Evropi do nivoa na kojem su te zemlje spremne preuzeti obaveze članstva u EU. Phare i SIGMA opslužuju iste zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Češku Republiku, Estoniju, bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju, Mađarsku, Latviju, Litvaniju, Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. SIGMA je osnovana 1992. godine i funkcionira u sklopu OECD-ovog Direktorija za javni menadžment, koji pruža informacije i stručne analize o javnom menadžmentu za donosioce odluka i olakšava sklapanje ugovora i razmjenu iskustava među menadžerima javnog sektora. Zemljama korisnicama SIGMA nudi pristup mreži iskusnih javnih administratora, uporednim informacijama i tehničkim rješenjima u vezi sa Direktorijem javnog menadžmenta. SIGMA ima za cilj da: ● pomaže zemljama korisnicama u potrazi za dobrom upravom u cilju poboljšanja administrativne efikasnosti i promovisanja privrženosti zaposlenih iz javnog sektora demokratskim vrijednostima, etici i poštivanju vladavine zakona;

Pravni savjetnik – 2/2001.

1

Prilog
● pomaže izgradnju sopstvenih sposobnosti na nivou centralne vlasti, za suočavanje sa izazovima internacionalizacije i integracionih planova Evropske unije i ● podrži inicijative Evropske unije i drugih donatora za podršku zemljama korisnicama u reformi javne administracije i doprinese koordinaciji donatorskih aktivnosti. U cjelokupnom radu inicijativa daje visoki prioritet omogućavanju saradnje među vladama. To uključuje pružanje logističke podrške formiranju mreža ljudi uključenih u javnu administraciju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, kao i njihovom povezivanju sa kolegama u drugim zemljama. SIGMA djeluje u pet tehničkih područja: Razvojne strategije javne administracije; Donošenje odluka, Koordinacija i regulative; Planiranje budžeta i raspodjela izvora; Menadžment državne službe i Revizija i financijska kontrola. Dalje, Odjel službe informisanja distribuira objavljene i on-line materijale o temama iz javnog menadžmenta. Copyright OECD, 1998. Prijave za dozvolu o reprodukciji ili prijevodu dijela ili cjelokupnog materijala trebaju biti podnijete: Head of Publications Service, OECD, 2 rue Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. Mišljenja data u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno službena mišljenja Komisije, zemalja članica OECD-a ili zemalja Centralne i Istočne Evrope koje participiraju u Programu.

2

Pravni savjetnik – 2/2001.

Prilog

PREDGOVOR
Ovaj dokument će pokušati označiti standarde koje zemlje kandidati za prijem u Evropsku uniju trebaju zadovoljiti kako bi njihove javne administracije bile na nivou sa zemljama članicama Evropske unije. Oslanjajući se na rad SIGMA-e o reformi javne administracije u zemljama Centralne i Istočne Evrope, posebno razvoja državne uprave i administrativne kontrole, dokument opisuje važan dio osnova SIGMA-ine metodologije u procjeni sposobnosti javnih administracija zemalja koje se kandiduju. Prethodna verzija ovog dokumenta je razmatrana na prvom sastanku šefova državnih službi u deset zemalja koje su kandidati za ulazak u Evropsku uniju, održanom u novembru 1998. godine u Beču. Ovaj sastanak je pokrenuo SIGMA-in projekat namijenjen procjeni sposobnosti javnih administracija tih zemalja, posebno njihovog napretka u razvoju državne uprave. Konačnu verziju dokumenta su prije objavljivanja pregledali učesnici 10. sastanka SIGMA grupe za vezu, održanog u Pragu od 15. do 16. novembra 1999. godine. Dokument je pripremio Sekretarijat SIGMA-e sa gospodinom Franciscom Cardona, savjetnikom za menadžment javne uprave, koji je njegov glavni autor, te obogaćen dodatnim informacijama neovisnih eksperata. SIGMA želi zahvaliti prof. Denisu Galliganu, direktoru Centra za društveno-pravne studije Wolfson koledža, Oksfordskog univerziteta iz Velike Britanije; prof. Jacquesu Zilleru sa Pravnog odsjeka na institutu Evropskog univerziteta u Firenci, Italija; prof. Jurgen Schwarze, direktoru Instituta za javno pravo na Albert-Ludwigs univerzitetu u Frajburgu, Njemačka, i gospodinu Jacques Fournieru, bivšem članu Conseil d’Etat i sadašnjem članu Conseil superieur de la Magistrature u Francuskoj za njihov neprocjenjiv doprinos. SIGMA, također, želi izraziti svoju zahvalnost dr Helmutu Kitschenbergu, bivšem direktoru Federalne akademije za javnu administraciju u Njemačkoj i dr Wolfgangu Ruschu, predavaču ustavnog prava na Institutu za javnu administraciju u Njemačkoj, zbog njihovih korisnih komentara. Ovaj dokument je objavljen pod pokroviteljstvom Generalnog sekretara OECD-a.

SIGMA-OECD 2 rue Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France Tel: (++331) 45 24 79 00; Fax: (++331) 45 24 13 00 e-mail: sigma.contact@oecd.org; http://www.oecd.org/puma/sigmaweb

Pravni savjetnik – 2/2001.

3

..................................................................................................................................................................... 22 1.... PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA ..................................... .................................. 5 UVOD ................................................................... 15 POJAM EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA .....................................Prilog PREGLED SADRŽAJA PROGRAM SIGME............................................................................................................... 9 POUZDANOST I PREDVIDIVOST ................... 18 ULOGA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U STVARANJU JEDINSTVENOG EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA .................................................... 28 ZAKLJUČCI ................................ 22 SLIČNI STANDARDI I USLOVI.................................................. PRAVNE STRUKTURE ZA PROFESIONALNU DRŽAVNU UPRAVU: DRŽAVNI NAMJEŠTENICI ILI DRŽAVNI SLUŽBENICI? ........................ 9 1.......................................... 27 HOMOGENOST MENADŽMENTA DRŽAVNE ADMINISTRACIJE ................................................... 10 OTVORENOST I TRANSPARENTNOST . UPRAVLJANJE DRŽAVNOM UPRAVOM U KONTEKSTU “ADMINISTRACIJE KROZ ZAKON”................................................................................................. 26 PROFESIONALNI JAVNI MENADŽERI ............................................. 14 2...................... 17 POKRETAČKE SNAGE KONVERGENCIJE ............................................................................................................................................. 12 ODGOVORNOST .... 14 EFIKASNOST I EFEKTIVNOST . 1 PREDGOVOR ........................................................................................................................................ 26 KONTEKST “ADMINISTRACIJE KROZ ZAKON”.............................. 23 2............................................................................................ 3 SAŽETAK ........................................................................................................................ 7 PRVI DIO: PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA I EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR ......................... 30 4 Pravni savjetnik – 2/2001................................ 29 DRŽAVNI SLUŽBENICI NISU SAMO DRŽAVNI NAMJEŠTENICI ................................................................................................. 29 PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA STVARAJU OBRAZAC PONAŠANJA DRŽAVNE UPRAVE ... 20 DRUGI DIO: PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA I STANDARDI DRŽAVNE UPRAVE .. 19 STEPEN KONVERGENCIJE ADMINISTRATIVNIH SISTEMA................................................................................................................................................................. EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR .............................................................................. 29 VRIJEDNOSTI DRŽAVNE UPRAVE SU ZAKONSKI OBAVEZUJUĆI PRINCIPI ........... A RAZLIČITI MODELI PROFESIONALNE DRŽAVNE UPRAVE................... 30 PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA DOPRINOSE STVARANJU EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ............................................

5 . ovi standardi su zajedno sa ustavnim principima obično ugrađeni ili preneseni preko paketa administrativnih zakona. Ciljevi i orijentacija ka reformi javne administracije. ipak. zakon o slobodi informisanja i zakoni o državnoj upravi. Stepen u kojem zemlja kandidat prihvaća ove principe javne administracije i pridržava se standarda EAP-a ukazuje na sposobnost njene nacionalne javne administracije da efikasno implementira acquis communautaire u skladu sa kriterijima koje je Vijeće Evrope jasno istaklo u Kopenhagenu i Madridu. kao što je zakon o upravnom postupku. ovaj konsenzus je izrodio principe za javnu administraciju koje su prihvatile države članice Evropske unije sa različitim pravnim tradicijama i različitim sistemima upravljanja. Zemlje koje se prijavljuju za prijem u Evropsku uniju moraju voditi računa o ovim standardima pri izradi i razvoju svoje javne administracije. predvidljivost.Prilog SAŽETAK Zemlje Centralne i Istočne Evrope koje se prijavljuju za članstvo u Evropskoj uniji moraju izvršiti reformu svoje javne administracije kako bi zadovoljile kriterije za pristup dogovorene u Kopenhagenu i Madridu. Zemlje koje se kandiduju moraju prenijeti zakonodavstvo Evropske zajednice na domaći pravni poredak. organizacionu sposobnost i učešće građana. zatim ga implementirati i provoditi.pouzdanost. Teškoće i kašnjenja su u većini slučajeva povezani sa procesom i tokom implementacije zbog nedovoljnih kapaciteta. Ovaj dio dokumenta ima za cilj da pruži bolje razumijevanje veza između djelovanja i menadžmenta službenika državne službe. Ipak. Ne postoji acquis communautaire za uspostavljanje standarda horizontalnih sistema upravljanja ili nacionalne javne administracije. Prihvaćeni principi javne administracije među državama članicama Evropske unije sačinjavaju uslove “Evropskog administrativnog prostora” (EAP). kao i tehničku i upravljačku sposobnost. Uprkos nedostatku acquis communautaire. s druge strane. vremenom je među demokratskim zemljama postignut opšti konsenzus o ključnim komponentama dobre uprave. Među zaključcima koji su doneseni. Zbog toga nije Pravni savjetnik – 2/2001. ukupno zakonodavstvo Evropske zajednice). s jedne strane. a potom i kroz pravosuđe Evropskog suda pravde. U ovom kontekstu ovaj dokument daje svoje opšte zaključke. Većina područja vlade pokriva ili na njih utiče acquis communautaire (tj. zakoni o upravnom sporu. Ove komponente uključuju principe vladavine zakona . U različitim domenima acquisa. EAP uključuje paket jedinstvenih standarda za djelovanje u okviru javne administracije koji su definisani zakonom i provođeni u praksi kroz procedure i odgovarajuće mehanizme odgovornosti. odgovornost i transparentnost. može poslužiti kao vodič za reformu javne administracije u zemljama koje se kandiduju. ciljevi i sadržaj reformi su prilično jasni. iz perspektive pristupa Evropskoj uniji. Tokom vremena ovi principi su više puta definisani i prečišćavani kroz odluke nacionalnih sudova. te opštih principa dobre uprave i administrativnih standarda koji čine EAP. U zemljama članicama Evropske unije. su stoga manje odvojeni. U drugom dijelu dokumenta državna uprava je stavljena u ovaj širi kontekst. Iako EAP ne predstavlja nastavak acquis communautaire. izneseno je i uvjerenje da državni službenici nisu samo namještenici države nego da imaju i ustavnu ulogu.

.Prilog uredu regulisati odnose između države ili državnih institucija i njenih službenika državne uprave samo kroz zakon o radu. 6 Pravni savjetnik – 2/2001.

stvar sposobnosti i resursa relevantnog sektora – ali i ne samo toga. kao što su procedure za administrativno djelovanje i mehanizme. sudovi su ti koji prečišćavaju te standarde. Nedostatak opšteg zakonodavstva Evropske zajednice primjenjivog u domenima javne administracije i upravnog prava predstavlja problem za zemlje koje se kandiduju. 7 . Zemlje koje se kandiduju moraju zadovoljiti kriterije za članstvo u Evropskoj uniji kako ih je usvojilo Vijeće Evrope u Kopenhagenu. jer oni imaju ključnu ulogu za pouzdano funkcionisanje ukupne administracije. naravno. inter alia. to jest biće predstavljen u redovnim izvještajima Evropske komisije u smislu njihove “administrativne i sudske sposobnosti za primjenu acquis”. EAP je metafora sa praktičnim implikacijama za zemlje članice i uključuje.Prilog UVOD Članstvo u Evropskoj uniji zahtijeva da svaki domen administracije i industrijskog sektora države članice poštuje acquis communautaire. kako bi se osigurao rad državnih službenika u skladu sa standardima Evropske unije. tj. pravosuđe Evropskog suda pravde. definišu stepen prihvatljivosti prakse javne administracije od jednog slučaja do drugog. Na ovo zbližavanje utiče nekoliko različitih sila kao što su ekonomski pritisci pojedinaca i kompanija. što prećutno znači da će se njihov napredak ocjenjivati prema evropskim administrativnim standardima. principe upravnog prava kao paket kriterija koji zemlje kandidati primjenjuju u svojim naporima da postignu upravnu sposobnost koja je potrebna za članstvo u Evropskoj uniji. Iako ustavi i zakonodavstvo koje slijedi definišu opšte principe zakona i definišu standarde za djelovanje uprave. ona neće moći trgovati čak ni unutar vlastitog domaćeg tržišta. Uspješna implementacija i provođenje potpuno ovise o horizontalnim vladinim strukturama i sistemima. konačno i naročito. EAP predstavlja stalni proces međusobnog zbližavanja nacionalnih upravno-pravnih poredaka i upravnih praksi država članica. Dalje. također. Madridu i Luksemburgu. javna administracija zemlje kandidata se mora pridržavati opštih principa dobre uprave i ispuniti administrativne standarde definisane u okviru Evropske unije. Ukoliko to ne učini. Pravni savjetnik – 2/2001. uobičajeni i stalni kontakti između javnih službenika zemalja članica i. Tradicionalno su standardi administrativnog djelovanja bili definisani i prečišćavani u okviru nacionalnih granica suverenih država. industrija neće biti u stanju da izvozi svoje proizvode ostalim zemljama članicama. Upravo u ovom kontekstu ovaj dokument opisuje Evropski administrativni prostor (EAP) kao poseban dio zakona Evropske zajednice. Na primjer. implementaciju i sprovođenje acquis. ukoliko se za nacionalnu mljekarsku industriju u zemlji koja se kandiduje smatra da će postojati i nakon dana prijema. Od zemalja koje se kandiduju zahtijeva se da imaju administrativne sisteme i institucije javne administracije sposobne za promjene. U stvari. Implementacija acquis u administrativnom domenu je. u skladu sa principom “obligatornih rezultata” (“obligation de resultat”). napredak zemalja koje se kandiduju biće mjeren prema tim kriterijima. Da bi mogla uspješno učiniti to isto. uključujući i područja acquis. Opšti horizontalni sistemi vlasti zemlje kadidata moraju. Institucije nacionalne javne administracije zemalja članica Evropske unije implementiraju i provode acquis communautaire. zadovoljiti zahtjeve Evropske unije. onda ona mora ispuniti sve zahtjeve acquis.

. u stvari. djelovanja nacionalnih parlamenata na donošenju zakona. treće. osnovna svrha ovog dokumenta je pomoći zemljama koje se kandiduju za prijem u Evropsku uniju da upoznaju kriterije javne administracije iz Kopenhagena i Madrida. 8 Pravni savjetnik – 2/2001. drugo. Važna je poruka da. nacionalne javne administracije moraju prepoznati principe i prihvatiti standarde koji su zajednički za sve zemlje članice Evropske unije. Ovaj dokument opisuje principe upravnog prava definisane od Evropskog suda pravde koji je. uspostavio standarde javne administracije. Unutar Evropske unije ovaj proces postaje izuzetno nadnacionalan i zbog članstva je moguće zahtijevati zajedničke obavezujuće administrativne standarde koje je definisao Evropski sud pravde na nivou Evrope i prema tome za sve zemalje članice. Ipak. Njegova svrha se može dati u tri stvari: prvo. obezbjeđuje oznake nivelacije pomoću kojih se može mjeriti napredak. cilj mu je definisati i obezbijediti kriterije koji će dati upute za reforme javne administracije u zemljama koje se kandiduju. naglašavanje potencijala harmonizacije standarda javne administracije nije zato da se kaže da administrativne institucije trebaju biti homogeno uspostavljene u svim zemljama članicama Evropske unije. neovisno od institucionalnih dogovora.Prilog Oni su bili proizvodi nacionalnih ustavnih dogovora. odluka nacionalnih administracija i vladavine nacionalnih sudova.

pravne sigurnosti. broj 26.). 9 . Ukoliko pokušamo sistematizirati glavne principe upravnog prava koji su zajednički zapadnoevropskim zemljama. BadenBaden. 3) odgovornost i 4) efikasnost i efektivnost. bezugovorna odgovornost javne administracije2. Bugarskom (1979. J. zaštita legitimnih očekivanja. Mađarskom (1957. nediskriminacija. između ostalog. pravo na saslušanje u donošenju odluka u upravnom postupku. koje sve zemlje članice moraju primijeniti na domaćem terenu kada primjenjuju zakone Evropske zajednice. Ovi administrativni principi nisu samo ideje zasnovane na dobroj volji: oni su ugrađeni u institucije i upravne postupke na svim nivoima.Prilog PRVI DIO: PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA I EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR 1. kao i običajnog prava sudova koji se bave parnicama o upravi. 2 Vidi J. 3 Vidi SIGMA Dokument.). Na polju zakona Evropske zajednice. strana 10. i sa zemljama kao što su Belgija. Druge zemlje su usvojile opštu kodifikaciju upravnog postupka koji sakuplja i pokušava sistematizirati mnoge od ovih principa. uspostavljanje standarda i ponašanje državnih službenika. Danskom (1985. Schwarze. Francuska. također. Administrations comparees : less systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze.).). Europaisches Verwaltungsrecht. 1 Pravni savjetnik – 2/2001.) i Španijom (1958. kontrola od parlamenta uz obezbjeđivanje mogućnosti saslušanja pojedinaca i pravnih lica i njihovog obeštećenja. su. Schwarze. 1988. Grčka. privremena mjera. Posebno važni principi prezentirani u pravosuđu Evropskog suda pravde. Evropski sud pravde je definisao veliki broj principa upravnog prava pozivajući se na opšte pravne principe upravnog prava koji su zajednički za zemlje članice. Vidi J. i posebnih dijelova delegiranog zakonodavstva. Ovo je slučaj sa Austrijom (od 1925. od ustava do više različitih zakona Parlamenta. 2) otvorenost i transparentnost. Europaisches Verwaltungsrecht. fer uvjeti za pristup pojedinaca upravnim sudovima. obično se pojavljuju segmentarno među različitim dijelovima zakonodavstva. Principi upravnog prava.). 1992. OECD. Vidi. Nomos. PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA Iako su iskazi i koncepti upravnog prava (Verwaltungsrecht. Irska i Velika Britanija. između ostalih: princip administracije kroz zakon. možemo se složiti oko zajedničke definicije upravnog prava kao seta principa i pravila koji se tiču organiziranja i menadžmenta javne administracije i odnosa između administracije i građana1. Sustainable Institutions for European Union Membership. 1988. Ziller. Nomos. droit administratif) različiti od jednog do drugog nacionalnog sistema. Holandijom (1994. Baden-Baden. Djelatnici državnog sektora su zakonski obavezni da se pridržavaju ovih pravnih principa. Portugalom (1991. mogli bismo ih podijeliti u sljedeće grupe: 1) pouzdanost i predvidivost (pravna sigurnost). Njemačkom (1976. Paris. Engleska verzija: European Administrative Law. Paris.). sistemi sudstva i propisi. Poljskom (1960. koje podržavaju neovisna tijela za kontrolu. principi proporcionalnosti. 1993. 1998. Drugi principi mogu biti izvedeni iz navedenih3. London.).). Ovo je slučaj. Montchrestien.

vjerovatno je mudro pribjeći “praznom konceptu” zbog njegove savitljivosti da se uklopi u različitim situacijama. Javna administracija treba se odrediti u skladu sa ustanovljenim pravilima i prevodivim kriterijima koje donose sudovi. kao i princip da javna vlast normalno nije ovlaštena da protivrječi opštim pravilima koja su usvojena i objavljena u posebnoj regulativnoj odluci4. Vlasti mogu odlučiti samo o pitanjima nad kojima imaju jurisdikciju. Srodan primjeni vladavine zakona je pojam pravne nadležnosti. Ova doktrina je preuzeta iz francuskog originala. Pravilo vladavine prava (Rechtsstaat. Varljiva priroda principa upravnog prava je jedan od razloga zašto su “prazni koncepti”4 tako uobičajeni u upravnom pravu i odredbama državne uprave. izostavljajući dalja razmatranja. Ono pretpostavlja princip “administracije putem zakona”. 4 10 Pravni savjetnik – 2/2001. Ovo je. Iz perspektive donošenja zakona. jedan od razloga zbog kojeg su nacionalni sudovi. U suštini. POUZDANOST I PREDVIDIVOST Brojni principi i mehanizmi upravnog prava rade u korist pouzdanosti i predvidivosti. često pozivani da rješavaju konflikte i stalno prečišćavaju ove definicije u doktrinarnim okvirima i prilagođavanju vremenu. uzrokuju teškoće u aktueliziranju ovih principa štetno djelujući na donošenje zakona. obično u formi detaljnog kazuističkog razlikovanja. Zbrka u ovom domenu lako dovodi do nepravde. Oni često u određenoj situaciji izgledaju kontradiktorni jedni drugima. Naglasak je na neutralnosti i uopštenosti takve primjene zakona (princip nediskriminacije). diskrecione odluke mogu izgledati kao da su protiv vladavine zakona i tako dalje.Prilog Principe upravnog prava i državne uprave je katkada tešto definisati. vladavina zakona znači da javna administracija treba izvršavati svoje dužnosti u skladu sa zakonom. Svi ovi principi pokušavaju iskorijeniti samovolju u vođenju javnih poslova. kako je to rečeno na francuskom jeziku. Vladavina prava zahtijeva jasnu hijerarhiju pravnih odredbi koje su donijeli nezavisni sudovi. Izgleda kao da se efikasnost ne slaže sa očekivanim procesom. Kontradikcija i neslaganje. Etat de droit) je višestrani mehanizam pouzdanosti i predvidivosti. Nadležnost u ovom kontekstu znači izričito i zakonski dodijeljenu moć odlučivanja o određenoj stvari ili pitanju od javnog interesa. profesionalna lojalnost prema vladi kao da oponira profesionalnom integritetu i političkoj neutralnosti. Sa stanovištva državnih službenika i ponašanja vlasti. Vladavina prava se protivi samovolji. Vlasti donose odluke slijedeći opšta pravila ili principe koji se nepristrasno primjenjuju na svakoga ko je unutar njihovog okvira djelovanja. krajnji rezultat je obično još više zbunjujući. kao i Evropski sud pravde. . također. koji se. također. kronizmu i drugim nepravilnostima. Pokušaji da se osiguraju detalji u regulisanju takve varljive stvari imaju tendencu da rezultiraju neskladom i kontradikcijom. oslanjanje na zdrav razum i traženje inspiracije u konsolidovanoj doktrini običajnog prava bi bilo uputno. kada se takav pokušaj učini. također. U smislu stvaranja zakona. Moguće da je beskorisno i ponekad čak kontraproduktivno imati za cilj jasno definisanje granica principa upravnog prava. karakterišu kao pravna sigurnost ili sudska sigurnost djelovanja javne administracije i njenih odluka. koja vlasti omoguPreeminence des actes reglementaires sur les actes individuels d’une meme autorite publique.

Među ovim principima su i oni koji prisiljavaju administraciju da se ponaša u dobroj vjeri. Ovo može uzrokovati zloupotrebu administrativne vlasti.Prilog ćava ne samo donošenje odluke nego je i obavezuje da preuzme odgovornost. Drugim riječima. Vol. zakonitost diskrecionog odlučivanja ne može djelovati bez opštih principa upravnog prava. Ziller. 7 Ovaj princip je dobro prihvaćen u zakonu Evropske zajednice. droit administratif. koja sadrži različite principe upravljanja i ograničavanja diskrecionog odlučivanja. Proporcionalnost se poistovjećuje sa razumnošću. 487 ff. Schwarze. To znači da administrativna radnja treba biti proporcionalna do rješenja po zakonu. Case Technische Universitat Munchen. Vidi J. “The Procedural Guarantees in the Recent Case Law of the European Court of Justice”. Nadležne vlasti ne mogu se odreći ove odgovornosti. Jedan od principa koji djeluje u korist “administracije kroz zakon” je princip pravičnosti postupka7. Pouzdanost i predvidivost javne administracije nisu neminovno u suprotnosti sa upravnom slobodom odlučivanja (freies Ermessen. kao što je poštivanje osoba i zaštita njihovog digniteta. Proporcionalnost je posebno važna u slučajevima naredbi obavezne prodaje (ili eksproprijacije) kroz koje su pojedinci lišeni vlasničkog prava zbog javnog interesa. kada je neki stepen slobode ostavljen onome koji donosi odluke. Diskreciono pravo je dodijeljeno administrativnim tijelima iz više razloga. “Le principe de proportionnalite en droit administratif at droit communaunautaire”. To. juin 1996. Vidi Evropski sud pravde. in Essays in Honour of Henry G. 6 5 Pravni savjetnik – 2/2001. Drugi princip koji ide u korist pouzdanosti i predvidivosti jeste javni princip proporcionalnosti. 1991. također. da podržava jednak tretman i poštuje pojam proporcionalnosti. također. pouvoir discretionnaire). Pojam proporcionalnosti posebno je razvio Evropski sud pravde slijedeći odredbe koje su već postojale u njemačkom zakonu. bez ugrožavanja građana više nego što je to striktno potrebno da bi se to rješenje postiglo. Davanje pouke o administrativnoj radnji zainteresiranim stranama je. da slijedi pravedne procedure. Pojam nadležnosti se striktno primjenjuje. jer oni čine neku vrstu proturavnoteže vis a vis diskrecionog prava koje se pripisuje javnoj administraciji5. Dordrecht. 185-188. Pod tim se podrazumijevaju procedure koje štite tačnost i nepristrasnu primjenu zakona. tako da je odluka koju je donijela vlast bez jurisdikcije nevažeća i biće proglašena nevažećom od suda. Schermers. London. U ovom smislu jurisdikcija (ili nadležnost) jednaka je odgovornosti. p. u Actualite juridique. i to je ušlo u većinu sistema evropskog upravnog prava putem zakona Evropske zajednice6. znači da je protiv zakona kada se striktnom primjenom zakona može stvoriti neželjena posljedica. numero special. Javnim vlastima može izričito zakonom biti dozvoljeno da donose diskrecione odluke. Diskrecione odluke su neophodne jer zakon ne može predvidjeti svaku okolnost koja se može pojaviti u budućim situacijama. da definiše javni interes na odgovoran način. pp. Boston. bitno za pravičnost postupka. Jedna konkretna primjena pravičnosti postupka je pravni princip da ničija prava niti interesi neće biti ugroženi bez prethodnog upoznavanja sa činjenicama koje su u pitanju i saslušanja u odgovarajućem postupku. II. Za dalje detalje vidi J. 1994. ECR-I-5469. Sloboda odlučivanja ne znači nezakonitost. Diskrecione odluke se odnose na slučajeve u zakonskom okviru. Sudovi su razradili pravnu doktrinu administrativnog odlučivanja. posvećivanje pažnje društvenim vrijednostima. 11 . Sloboda odlučivanja i samovolja nisu jedna te ista stvar.

nekontrolisana politička ambicija i pretjerana želja za unapređenjem su česti uzroci gubitka neovisnosti. Politička ambicija ili profesionalna pohlepa mogu dovesti državnog službenika da podlegne dodvoravanju. Profesionalni integritet državne uprave se oslanja na pojmove nepristrasnosti i profesionalne neovisnosti. veliki pritisak. Profesionalizam i profesionalni integritet u državnoj upravi jasno potpomažu pouzdanost i predvidivost javne administracije. Ipak. profesionalni integritet doprinosi pouzdanosti i predvidivosti javne administracije. Podmićivanje. Pravni propisi koji zabranjuju državnim službenicima miješanje u proces donošenja odluka u kojima oni mogu imati lični ili utvrđen jasan interes imaju za cilj da pojačaju vrijednost nepristrasnosti. jasno navodeći njihova prava i dužnosti. te jasne kaznene odredbe. svakome koga se dotiče administrativna radnja da upoznaju njene osnove. može poboljšati kompetentnost javne administracije i ukazati na značaj pouzdanosti. Nepristrasnost se odnosi na odsustvo predrasuda. U domenu javne administracije. Kao što je ranije rečeno. čini državne službenike manje osjetljivim na korupciju. te za posljedicu ima jasan doprinos vrijednostima profesionalnog integriteta. Gubitak profesionalne neovisnosti ukazuje na službenika koji nema neovisnost mišljenja i prosudbe. kao kad se kod razmatranja predmeta blokira rasprava o meritumu. Državna uprava čije je sistem zapošljavanja i unapređivanja većinom baziran na političkoj patronaži ili kronizmu će prije sputavati profesionalni integritet nego sistem koji se zasniva na vrijednostima. Postoje profesionalni standardi i pravni princip kojima se mora povinovati. prinudu i dodvoravanje. . Otvorenost i transparentnost dopuštaju. To je često povezano sa neefikasnošću i nekompetentnošću državnih službenika. Podmićivanje rezultira gubitkom neovisnosti zbog nezakonitog profita. Neophodno je uspostaviti ravnotežu između vrijednosti neovisnosti i lojalnosti prema zakonski dominantnoj vladi. s jedne strane. Sistem državne uprave u kojem službenici imaju specifična pravila koja regulišu pravo na napredovanje u karijeri. Veliki pritisak dovodi do gubitka neovisnosti iz straha. Kašnjenje javne administracije u donošenju odluka i poduzimanju radnji može izazvati frustraciju. Zakonska pravila mogu pomoći u ublažavanju problema tako što će se tačno odrediti vremenski rok u kojem se stvari moraju završiti. Kašnjenje može biti rezultat neadekvatnih izvora ili nedostatka političkog rješenja. predrasuda znači posjedovanje sklonosti ka određenom rezultatu u procjenjivanju date situacije. omogućavaju vanjsku kontrolu 12 Pravni savjetnik – 2/2001. dok transparentnost kada se pobliže pogleda može značiti “providnost” u svrhu kontrole i supervizije. sa druge strane. Državna uprava sa shemom zapošljavanja na osnovu vrijednosti. nepravdu ili tešku štetu kako za javni tako i za privatni interes. Ona često ima jači smisao predrasude ili presude iz pogrešnih razloga.Prilog Blagovremenost u djelovanju javne administracije snažno podržava principe predvidivosti i pouzdanosti. što ima za posljedicu nepravedno ili nepošteno nanesenu štetu opštem interesu ili pravu druge zainteresirane strane. a. obezbjeđuje pravedan i odgovarajući nivo zarade koji je javan i dobro regulisan. OTVORENOST I TRANSPARENTNOST Otvorenost podrazumijeva da je administracija dostupna vanjskom ispitivanju. i obezbjeđivanjem redovne obuke. mora se istaći da neovisnost državne uprave ne znači apsolutno pravo na slobodno prosuđivanje ili mišljenje. i da se slijepo povinuje željama nadređenih ili čak unaprijed uzdrži od vlastitog prosuđivanja.

Zastupnici vlade se obično moraju predstaviti javnosti. obrazloženje bi trebalo sadržavati činjenice. 8 U okviru Evropske unije. lični podaci se ne bi trebali odavati trećoj strani. S druge strane.Prilog administrativnog djelovanja kroz institucije supervizije. Administrativni akt ili odluka bi trebali biti popraćeni sa obrazloženjem. i. 13 . U upravnom pravu postoji nekoliko praktičnih primjena ovog principa. po pravilu. transparentnost i odgovornost. Državni službenici moraju prihvatiti određena ograničenja na zaradu od privatnih aktivnosti. Obezbjeđivanje motiva za administrativne odluke je instrument za otvorenost. U stvarnosti postoji samo nekoliko stvari koje mogu uticati na nacionalnu sigurnost. jednakost pred zakonom i odgovornost. koje moraju biti obznanjene i odobrene unaprijed. Administrativne radnje moraju biti podstaknute ili naređene od odgovarajuće nadležne vlasti. Pravni savjetnik – 2/2001. Ipak. proslijeđene i primljene od onih na koje se odnose. sa izuzetkom Švedske od kraja osamnaestog stoljeća. koje navodi razloge koje je vlast slijedila u donošenju odluke i posebno pokazuje konzistentnost između činjenica i objašnjava kako se činjenice uklapaju u okviru zakonodavstva. Javni registri moraju biti dostupni široj javnosti. Međutim. Tek od šezedesetih godina razvija se vrijednost otvorenog upravljanja u različitim demokratskim sredinama. s jedne strane. posebno one koje utiču na nacionalnu sigurnost ili slična pitanja. Ovdje vrijedi spomenuti da je. S jedne strane. U ovom slučaju obrazloženje treba pažljivo da pokaže i opravda zbog čega nisu prihvaćeni argumenti ili dokazi koje je stranka podnijela. tradicionalni standard za javnu administraciju bila diskretnost i tajnost. jer obezbjeđuju razloge za donošenje administrativnih odluka. Isto tako. Opšte je pravilo da upravljanje javnom administracijom treba biti transparentno i otvoreno. da su administrativne odluke primjenljive samo onda kada su službeno i. dokaze i primijenjenu zakonsku opravdanost. Otvorenost i transparentnost su. Evropski obdusmen bi trebao spriječiti lošu upravu. Ranije je jedina primjena principa otvorenosti za većinu u zapadnim demokratskim sredinama bila u tome da je. i time pomažu zainteresiranim stranama da uživaju pravo da dobiju obeštećenje kroz žalbu. vlasti imaju običaj da proglašavaju neke stvari povjerljivima mnogo češće nego je to istinski potrebno. jer smanjuju vjerovatnost loše uprave8 i korupcije. Samo u nekim slučajevima stvari trebaju biti tajne i povjerljive. također. neophodni instrumenti za vladavinu prava. Otvorenost i transparentnost u javnoj administraciji služe za dva specifična cilja. Prema tome. oni štite javni interes. s druge strane. oni su neophodni za zaštitu prava pojedinaca. Šta predstavlja odgovarajuće razloge je uvijek teško pitanje u upravnom pravu koje se obično podnosi sudovima na rješavanje. Obrazloženje je najvažnije kada zahtjev zainteresirane strane biva odbijen. stvar je u tome da saopštenje o razlozima mora razjasniti po kom osnovu je tako učinjeno uz dovoljan stepen opravdanosti kako bi omogućio zainteresiranoj strani da pripremi žalbu na tu odluku. Od posebne važnosti za primjenu otvorenosti jeste obaveza javnih vlasti da daju obrazloženje za svoje odluke. a danas se ona smatra važnim standardom javne administracije. pravna regulativa mogla stupiti na snagu samo kada se objavi u službenom listu ili novinama.

Prilog ODGOVORNOST Općenito odgovornost znači da vlasti moraju objasniti i opravdati svoje postupke drugima. efikasno i na vrijeme. i da li se sprovode principi i procedure utvrđeni posebnim ili opštim odredbama. transparentnost. unutrašnja i vanjska kontrola. oni imaju za cilj zaštitu prava pojedinca i javnog interesa. Institucije i mehanizmi nadzora prate i kontrolišu rad državnih službenika. Nadzor je potreban kako bi se osigurala odgovornost javne administracije i administrativnih tijela da koriste svoja ovlaštenja u skladu sa zakonom i slijede ustanovljene procedure. jer je on neophodan da zaštiti kako javni interes tako i prava pojedinaca. također. tužilaštva. To se može obaviti kroz više različitih mehanizama. efektivnost. efektivnosti i efikasnosti kao ključnih principa javne administracije i državne uprave. ugrađeni u upravno pravo. Posebna karakteristika odgovornosti u domenu upravnog prava jeste da je ona osigurana kroz kompleksan niz prilično formalnih procedura. Drugim riječima. nadzor ima za cilj osigurati administrativni princip “administracije kroz zakon”. Odgovornost je efikasna za pokazivanje da li se poštuju principi kao što je vladavina prava. Drugim riječima. pravne sigurnosti i zakonitosti javne administracije. pouzdanost i predvidivost javne administracije. Ukratko. svi ovi mehanizmi i institucije imaju svrhu unapređenja vladavine prava. Odgovornost je neophodna za osiguravanje vrijednosti kao što su: efikasnost. istrage od ombdusmena. Odgovornost. ombdusmeni. s druge strane. te koliko se dobro slijede zakonske procedure koje oblikuju odluke javne administracije. unapređenje kvaliteta procesa donošenja odluka i konačno unapređenje pouzdanosti. U upravnom pravu to znači da svako administrativno tijelo treba biti odgovorno za svoje postupke drugoj administrativnoj. poštovani od državnih službenika i vlasti. transparentnosti. inspekcije posebnih odbora ili komisija. Svrha nadzora je da procijeni da li javna tijela obavljaju svoje funkcije efektivno. Prepoznavanje efikasnosti kao važne vrijednosti javne administracije i državne uprave je re- 14 Pravni savjetnik – 2/2001. s jedne strane. Ove nadzorne institucije i mehanizmi mogu imati različite forme: sudovi. zahtijeva da nijedna vlast ne može biti oslobođena kontrole ili pregleda od drugih. zakonodavnoj ili sudskoj vlasti. Nijedno savremeno tijelo ili institucija nema tako mnogo raznolikih sredstva nadzora i kontrole kao javna administracija. nepristrasnost i jednakost pred zakonom. kontrola parlamentarnog komiteta i dr. Nema apstraktne odgovornosti. nego konkretna i pravno definisana koja se objašnjava kroz paket specifičnih procedura. . parlamentarni komiteti. uobičajena tijela vlade. odgovornosti. Nije iznenađujuće da odgovornost nužno ima veze sa tim koliko su principi. mediji itd. otvorenost. EFIKASNOST I EFEKTIVNOST Specifična dimenzija odgovornosti vezuje se za efikasnost u sprovođenju javne administracije. inspekcije. uključujući sudske pretrese. Ova činjenica daje uvid u posebnu i delikatnu ulogu državne uprave u modernim demokratskim društvima. žalbe višem upravnom tijelu.

zahtijeva efikasnu administraciju9. također. 15 . pojam produktivnosti se pojavio i u javnoj administraciji. Isto tako. da osiguraju uspješnu saradnju sa institucijama Zajednice. kao principe koji moraju nadzirati aktivnosti i odluke javne administracije i državnih službenika. uopšte. Pravni savjetnik – 2/2001. Javni menadžeri često vide zakonske procedure kao neprijateljske restrikcije efikasnosti. sastoji od osiguranja uspješnog javne administracije u postizanju ciljeva i rješavanja javnih problema utvrđenih vladom. one se stalno prilagođavaju prema modernim uslovima. Kako je država postala proizvođačem javnih usluga. Pravno ozakonjenje širih i složenih serija zakona o javnom posredništvu razvilo se kao dio upravnog prava. Brojna institucionalna i pravna rješenja pokušavaju riješiti ovu kontradikciju. što se razmatra u sljedećem poglavlju. Belgija (1982. one mogu ići protiv ekonomskog korištenja sredstava i mogu nepovoljno uticati na odnos između troškova i rezultata administrativnog djelovanja.). Ovaj konflikt nameće veliki broj pitanja. zbog fiskalnih ograničenja u mnogim zemljama. S ovim sprovođenja zakonima i utvrđivanje službenika. Zakon Evropske zajednice. u osnovi. transparentnost i nepristranost. efikasnost i efektivnost javne administracije su uvršteni kao ustavni principi zajedno sa više klasičnim principima kao što su vladavina prava. Iako javne administracije u evropskim zemljama imaju stare strukture. posebno u dijelu primjene direktiva i pravila Zajednice. koja se i samo razvija. Direktiva Evropske zajednice o javnom posredništvu pokazala se kao važan izvor homogenizacije pravnih principa u cijeloj Evropskoj uniji. Ona obično zahtijeva analiziranje i procjenjivanje javne politike. EVROPSKI ADMINISTRATIVNI PROSTOR Nabrojani principi se mogu pronaći u upravnom pravu svih evropskih zemalja. Ovo je obavezalo nekoliko zemalja članica da modifikuju neke od svojih domaćih organizacionih i administrativnih struktura i ugovora o donošenju odluka kako bi što efikasnije i efektivnije primjenjivali evropsko zakonodavstvo i. kao što je španski (1978). uključujući članstvo u Evropskoj uniji. ECR 153. efikasnost i efektivnost (poznato kao tri E). Među institucionalnim rješenjima se može navesti prenošenje proizvodnih aktivnosti ka privatnom sektoru unajmljivanjem po ugovoru. upravno pravo često upućuje na ekonomiju. Komisija v. 2. i koliko se dobro ta politika primjenjuje od javne administracije i državnih U skorijim ustavima zemalja zapadne Evrope. Danas. Prateći uspostavljene procedure. čuvajući za javnu aministraciju ulogu donosioca odluka i praćenja ugovora. Stalni 9 Vidi Evropski sud pravde. Efikasnost kao upravljačka vrijednost izgleda kao da protivrječi vladavini prava i očekivanoj proceduri kao politička/demokratska vrijednost. Efikasnost je karakteristika upravljačke vrijednosti koja se krije u umijeću održavanja dobrog odnosa između resursa i ostvarenih rezultata. uz vladavinu prava. Slučaj 68/81. efikasnost i efektivnost sprovođenja javne administracije u pružanju javnih usluga društvu sve se više izučava.Prilog lativno novo. je povezana efektivnost koja se.

procedura i ugovora administrativnih struktura. Svrha je ovog poglavlja da istraži te pokretačke snage prema ovom zajedničkom Evropskom administrativnom prostoru. Preparing Public Administrations for the European Administrative Space. tiče osnovnih institucionalnih dogovora. kroz zakonodavnu aktivnost institucija Zajednice i kroz običajno pravo Evropskog suda pravde. Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU Member States. Nomos. procesa. No.). 1996. tj. Ovo je opisano kao “Evropski administrativni prostor”10. Koncepti zakona Zajednice su uvedeni u nacionalne sisteme direktno primjenom odredbi ili direktiva. Štaviše.Prilog kontakti između državnih službenika zemalja članica i Komisije. koje prvo moraju biti prenijete u nacionalne zakone. London. Paris. OECD. koji su primjenljivi i više nego u jednom polju zakona. Zemlje koje se kandiduju moraće razviti svoje administracije do stepena pouzdanosti Evropskog administrativnog prostora i dozvoljenog praga usvojenih principa. kako bi ovi standardi trebali biti predstavljeni u naporima izgradnje institucija koje preduzimaju zemlje koja traže puno članstvo u Evropskoj uniji. Schwarze (ed. . zajedničkih administrativnih standarda i vrijednosti državne uprave. koji su to standardi javne administracije usvojeni paketom zajedničkih principa upravnog prava. kako je on stvoren. 23. Ovo nam dopušta da uvedemo termin evropeizacije upravnog prava kao značajnog elementa nedavnih pravnih promjena. 10 16 Pravni savjetnik – 2/2001. and Sweet and Maxwell. problemi koji su nastali ovim razlikama među državama članicama su glavni razlog zašto je institucionalnoj izgradnji dat tako visok prioritet u procesu širenja ka Centralnoj i Istočnoj Evropi. i. Zaista. Sve ovo pokazuje pojavljivanje Evropskog administrativnog prostora. konačno. Ova lista je daleko od kompletne. uglavnom. Odredbe i direktive imaju direktan uticaj na administrativne sisteme zemalja članica i mogu dovesti do važnih promjena u pravnim principima primjenjivim na javnu administraciju u datom sektoru posebne politike. Također. pojava sistema administrativne pravde širom Evrope i zajedničke osnovne vrijednosti i principi javne administracije. 11 Vidi J. Stepen konverVidi SIGMA Papers. Pravni sistemi zemalja članica Evropske unije se stalno podvrgavaju procesu približavanja u mnogo različitih polja pod uticajem zakona Zajednice. Postoji minimum standarda kvalitete i pouzdanosti javne administracije koje zemlje kandidatkinje trebaju doseći. Ovo znači da zemlja treba pokazati dovoljan stepen progresa u poređenju sa prosječnom razinom zemalja članica Evropske unije. a postoje i značajne kvalitativne razlike između članica. koji se. 1998. u mnogim slučajevima je tumačenje relevantnih propisa Evropske zajednice od Evropskog suda to koje dovodi do modifikacija principa upravnog prava kako su ga prihvatile zemlje članice11. Običajno pravo Evropskog suda pravde može uspostaviti principe više opšte prirode. zahtjev za razvojem i primjenom acquis communautaire prema ekvivalentnim standardima pouzdanosti širom Unije. treba razmotriti činjenicu da je integracija Evropske unije evolucijski proces (princip progresije u izgradnji Evropske unije). Baden-Baden. doveli su do međusobnog približavanja nacionalnih administracija.

pravila i odredbi jednako primjenjuje na datoj teritoriji kojeg pokriva nacionalni ustav. odnosi na široki sistem sudske saradnje Evropske unije. Drugim riječima. samo je nekoliko horizontalnih administrativnih pitanja postalo predmetom zakonodavne aktivnosti evropskih institucija. godine (kada su se Austrija. koji podrazumijeva uzajamnu pomoć u sprovođenju zakona i nekim približavanjima u relevantnom zakonu. Još ne postoji usaglašen dogovor. Kada država članica pogriješi u Pravni savjetnik – 2/2001. Tradicionalno. Ovo znači da nije dovoljno za zemlju koja se kandiduje doseći trenutni prosječni stepen javne administracije u postojećim zemljama članicama Evropske unije. još od osnivanja Evropske zajednice. osiguravanjem slobodnog natjecanja firmi na teritoriji Evropske unije.) i Ugovor iz Mastrihta (1992. jednostavno govoreći. tačnije Ugovor iz Rima (1957. POJAM EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA Pojam Evropskog administrativnog prostora izveden je iz već uobičajenih pojmova Evropske ekonomije i društvenog prostora. Nasuprot tome. Ova pitanja su u velikoj mjeri povezana sa javnim posredništvom. Kada se jednom procijeni demokratska priroda njihovih političkih režima. teritorija gdje je primjenljivo upravno pravo je teritorija suverene države. nemaju model javne administracije koji bi implementirale zemlje članice Evropske unije. zemlja koja se kandiduje mora biti u stanju da premosti razliku između trenutnog stepena kvaliteta njene javne administracije i njenog budućeg stepena. kao što je pravo na sudsku reviziju administrativnih odluka koje donesu institucije Evropske zajednice (član 173) ili obaveza davanja razloga Evropskoj zajednici pri donošenju administrativnih odluka (član 190). ukoliko želi uspješno priključenje Uniji. postoji veliki broj zakonodavstava koja se tiču stvarnih sektoralnih odredbi upravnog prava. je moguć kada se paket administrativnih principa. također. Do sada su samo određeni elementi eventualnog Evropskog upravnog prava izvedeni iz osnovnih ugovora Evropske unije i pomoćnog zakonodavstva koje je donijela Komisija. Komparacija će se morati uraditi između zemlje koja se kandiduje i prosjekom svih zemalja članica. godine (kada su se Portugal i Španija priključile Evropskoj uniji) promijenjen je 1995. Očigledno je da glavni konstitucionalni pravni tekstovi Evropske unije. što je poznato kao acquis communautaire. On se. omogućavajući im ponude za tendere u bilo kojoj zemlji članici Evropske unije i sa pitanjima vezanim za državnu pomoć kompanijama. Zajednički administrativni prostor. Važni principi upravnog prava su navedeni u Ugovoru iz Rima. Za zemlju koja se kandiduje neće biti dovoljno da se usporedi sa “najgorom” zemljom koja je već članica Unije. kada se druge zemlje kandidatkinje priključe Evropskoj uniji. od formalnih pravnih uporišta. Za njih će biti neophodno da dosegnu budući prosječni stepen zemalja članica. Međutim. Pitanje zajedničkog upravnog prava za sve suverene države integrirane u Evropsku uniju je još diskutabilna stvar. Tako.Prilog gencije iz 1986.). Finska i Švedska priključile Uniji) i opet će se promijeniti u budućnosti. koju moraju odobriti i pomno pratiti institucije Evropske unije. različitog intenziteta. 17 . zemlje članice imaju veliku administrativnu autonomiju. te je o njemu detaljno raspravljano u okviru konstitucionalnih pregovora Evropske unije. pitanja vlade i javne administracije ostaju na volju zemalja članica.

Italy”. usluga. 1991. Evropska unija više ne znači samo zajedničko tržište robe i usluga. čiji je stepen kompatibilnosti sa odgoVidi Evropski sud pravde u pridruženim slučajevima C-6/90 i C-9/90 “A. to jest sloboda kretanja robe. su se razvile ka Evropskoj uniji. Četiri slobode navedene su u Ugovoru iz Rima. nauka i istraživanje. POKRETAČKE SNAGE KONVERGENCIJE Evropske zajednice. sa istom pažnjom kao da su istinski domaći. poljoprivreda. zatim kontrole granica i tako dalje. što znači da nacionalne javne administracije država članica. Zakonodavna aktivnost evropskih institucija je glavni izvor zajedničkog Evropskog stvarnog upravnog prava koje vodi zemlje članice Evropske unije. zbog velike raznolikosti formi i dubine decentralizacije unutar različitih zemalja članica. Manje je. kako su namjeravali potpisnici Ugovora u Rimu. Postoji jedinstveni acquis kojeg čine principi upravnog prava. kao što je slobodna konkurencija na domaćem tržištu. Ovo upravno pravo sadržava acquis communautaire. Ova situacija je posebno vidljiva na polju principa upravnog prava. To može. iako svaka država članica ima punu slobodu da odluči o načinima i sredstvima za postizanje rezultata koje predviđaju Ugovori i dodatno zakonodavstvo Evropske zajednice. industrija. Ovo obezbjeđuje dovoljno uporište za pojedinca da na sudu tuži državu za obeštećenje12. predstavljati zajedničko Evropsko opšte upravno pravo. kao ključni elementi osiguravanja i implementacije tih sloboda. njihove javne administracije. Rezultat je takav da. ne znači da je Evropsko nadnacionalno upravno pravo beznačajno ili nepoznato zemljama članicama Evropske unije. međutim. 12 18 Pravni savjetnik – 2/2001. njihove sudove i njihove građane.Prilog implementaciji zakona Evropske zajednice. koju ne pokreću samo ekonomski interesi nego sve više želja za izgradnjom bližih društvenih i političkih veza među ljudima Evrope. Odsustvo formalnog pravnog tijela. odnosno pokazuje svoju pravnu nesposobnost da prenese direktive Evropske zajednice ili da implementira odredbe Evropske zajednice. . telekomunikacije. koji sadrži upute i pravila. međutim. Ponekad utiče na različite domene odlučivanja. što se može okarakterisati kao “neformalni acquis communautaire” u smislu da ne postoji formalna konvencija. Država se smatra odgovornom za neugovornu odgovornost. prihvata sredstva i principe razvijene unutar Unije. njena proceduralna pravila i institucionalne ugovore. ljudi i kapitala. i dodatno zakonodavstvo Komisije kao “vodič za Ugovore”. Nacionalna javna administracija i nacionalni sudovi su obavezani da primijene ugovore. Ovo upravno pravo ima karakteristiku sektoralnog. vidljiva na polju administrativnih i organizacionih dogovora i struktura. moraju raditi na uspješnoj implementaciji ovih ugovora u svim njihovim dijelovima. postoji značajna pravna posljedica. Ugovori Evropske zajednice i dodatno zakonodavstvo Evropske komisije za njihovu implementaciju su dio domaćeg pravnog poretka zemalja članica. koje reguliše javnu administraciju. v. jasno navedenih u Ugovoru. koje su prvobitno podrazumijevale većinom stvaranje zajedničkog ekonomskog tržišta. Francovich et al. okolina.

Sud. Drugi izvor administrativnog približavanja je stalna interakcija među zvaničnicima zemalja članica i između tih zvaničnika i Evropske komisije. London. jedan od koncepata koji je održan i pojačan Ugovorom iz Mastrihta (član 209A). 1996. Saradnja i razmjena imaju efekat stvaranja neformalnih pritisaka na uspostavu zajedničkih standarda na način na koji nacionalne javne administracije ispunjavaju svoje supranacionalne obaveze. Vidi i G. zapažen je fenomen prodiranja zakona Evropske zajednice u nacionalne pravne odredbe13. Konačno. 19 . Les mutations du droit de l’administration en Europe: pluralisme et convergences. Interadministrativna saradnja je. vladavina Evropskog suda pravde reflektuje se na administrativne principe i njihov razvoj. u primjeni zakona Evropske zajednice. ULOGA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U STVARANJU JEDINSTVENOG EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA Vidi J. Nomos. različite standarde i prakse za primjenu nacionalnog zakona i zakona Evropske zajednice. i osiguravaju uspjeh rezultata politike predviđene u osnovnim Ugovorima i dodatnom zakonodavstvu Evropske zajednice. U stvari. opšte. procjenjujući nacionalno običajno pravo zemalja članica. doprinosi uspostavljanju Evropskog administrativnog prostora. koje su stvorili i prečistili nacionalni upravni sudovi zemalja članica Evropske unije. 1995. također. također.). nacionalne institucije primjenjuju neke standarde i koriste iste prakse za primjenu nacionalnih zakona i zakona Evropske zajednice. Međutim. Spomenuti efekti takvih odnosa među vladama su mogući u velikom obimu. Paris. Ovaj fenomen se izrodio iz činjenice da bi bilo teško koristiti. uglavnom. Ovi odnosi između vlada. 13 Pravni savjetnik – 2/2001. nesektoralnog upravnog prava u Uniji. Ovi odnosi između vlada doprinose širenju i podjeli paketa zajedničkih administrativnih principa i načina upravljanja. Evropski sud pravde je taj koji igra glavnu ulogu u oblikovanju jedinstvenih principa upravnog prava unutar Evropske unije. and Sweet and Maxwell. unutar date države. Baden-Baden.Prilog varajućim odredbama zemlje koja se kandiduje sada ispitan i ustanovljen od Evropske komisije u okviru pregovora za prijem. tj. Sud treba da se osloni na već postojeće. Ova činjenica vodi do ideje jedinstvenog upravnog prava koji se razvija između zemalja članica Evropske unije. po prirodi. L’Harmattan. sudska praksa je glavni izvor opšteg. koji pomaže oblikovanju zajedničkog idealnog modela ponašanja državnih službenika širom Unije. Schwarze (ed. Ova vrsta “kontaminacije” nacionalnih zakona principima zakona Evropske zajednice. a oni su. odnosi među ljudima. Marcou. jer su zvaničnici koji su uključeni u stanju da razviju prilično stabilnu profesionalnu karijeru unutar vlastite državne uprave. iako su izlagani od slučaja do slučaja. doprinose njegovanju međusobnog razumijevanja o tome kako implementirati politiku i odredbe Evropske unije na nacionalnom nivou i njegovanju korisne razmjene najboljih praksi za postizanje rezultata koje ta politika treba postići. koji su. kao i njihove građane. više uopšteni. principe upravnog prava. Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU Member States. Progresivno. definiše i prečišćava opšte administrativne principe koji su kao takvi obavezujući za sve zemlje članice. S obzirom na to da je dodatno zakonodavstvo Evropske zajednice gotovo isključivo sektoralno.

da proslijede slučaj Evropskom sudu pravde na tumačenje (član 177. Kako zakon Evropske zajednice mora biti tumačen na jedinstven način. Rivero. Ovo znači da odluke suda ne odgovaraju podjednako datim nacionalim pravnim osnovama.Prilog Kako je već ranije spomenuto. cit. Vrijedi zapaziti da. a porast članstva doveo je do promjene u izvorima inspiracije Evropskog suda pravde u njegovom pravnom razmišljanju. op. dajući okvir za tumačenje kojeg trebaju slijediti nacionalni sudovi. Određena su mnoga pitanja da ih reguliše dodatno zakonodavstvo Komisije (upute i odredbe). koje pokriva većinom polja sektoralne politike i običajno pravo podneseno Evropskom sudu pravde. nacionalni sudovi se pozivaju.). 389 ff. Ovo je jedino prirodno zbog fragmentarne prirode napisanog Evropskog upravnog prava. U tom smislu ovi opšti principi upravnog prava služe kao standardi prema kojima se mjeri pouzdanost javne administracije. Principi upravnog prava su razmatrani u prethodnom poglavlju ovog dokumenta. Capelletti (ed. 14 15 Vidi J. kada se dio zakonodavstva čini nejasnim. nikada nije bio prisutan samo francuski uticaj na razvoj zakona Evropske zajednice. 20 Pravni savjetnik – 2/2001. . posebno koncepti koji su dolazili iz Francuskog upravnog prava. iako ova tri pojma imaju različite nacionalne korijene. 1978. Ugovori su dizajnirani da bi poslužili kao okvir i traže dalji i stalni razvoj. Publications of the European University Institute. stepen odgovornosti državnih službenika i javnih vlasti. Nacionalni sudovi pravde su pozvani da osiguraju implementaciju Ugovora Evropske unije i dodatno zakonodavstvo Komisije. in M. utemeljenost i praktičnost procedura za oblikovanje administrativnih odluka i njihovo dalje preispitivanje kroz žalbe i obeštećenje. p. European Administrative Law. EC Ugovor). što bi moglo biti označeno kao zajedničko Evropsko upravno pravo. New perspectives for Common Law in Europe. princip “administracije putem zakona” utemeljen je u francuskom principe de legalite. modelirane prema nacionalnom upravnom pravu zemalja članica Evropske unije od Evropskog suda pravde. upravo je Evropski sud pravde usavršio većinu principa upravnog prava. U zaključku smo označili glavne pravne administrativne principe. 1. Ipak. Schwarze. Koncept “fer postupka” može se potražiti u britanskim i njemačkim pravnim tradicijama. STEPEN KONVERGENCIJE ADMINISTRATIVNIH SISTEMA Dati administrativni sistem može se procijeniti kroz pomno ispitivanje obima u kojem se ovi principi zaista primjenjuju kako u formalnim pravnim ugovorima u zemlji tako i u svakodnevnom ponašanju javnih vlasti i državnih službenika. U početku su na običajno pravo Evropskog suda pravde uticali pravni sistemi prvih zemalja članica. Florence. Na primjer. Može se reći da danas postoji zajednički acquis pravnih administrativnih principa koje je razvio Evropski sud pravde. oni danas vode ka sličnom praktičnom učinku15. koji su više ili manje bliski britanskom konceptu vladavine prava – rule of law. Ovo je doprinijelo istaknutoj ulozi koju Evropski sud ima u razvoju zajedničkih principa. Vol. “Vers un droit europeen: nouvelles perspectives en droit administratif”. već da je njegova sudska praksa smjesa uticaja proisteklih iz gotovo svih članica Unije14. kao i njemačkom konceptu Rechtsstaatlichkeit. Vidi J.

Naši zaključci. te upravnog prava zemalja članica Evropske unije. transparentnosti. Pravni savjetnik – 2/2001. svi ovi elementi. Ovaj zahtjev obezbjeđuje dodatni razlog za posjedovanje stručne i stabilne državne uprave. ali su etički i pravno obavezujući i koji se horizontalno javljaju u svim javnim administrativnim dokumentima. do prihvatljivih razmjera. nisu sistematizovani. između ostalih kao što su odgovarajući neovisni i proceduralni zakoni. s druge strane. Ne samo da većina zemalja članica Evropske unije ima posebne odredbe za državnu upravu nego su i njihove državne uprave obavezane principima upravnog prava potrebnim za stvaranje pouzdane javne administracije. predvidivosti. Igrači u ovom polju bi trebali uzeti "zdravo za gotovo" paket principa. raspon u kojem principi opšteg upravnog prava nadahnjuju nacionalno zakonodavstvo i koliko su prisutni u stvarnom funkcionisanju javnih aktera. napravljeni prema nacionalnim ustavima i Evropskom upravnom pravu. Ovi principi ne funkcioniraju samo na dobrim namjerama. Ovaj neformalni administrativni acquis communautaire snažno doprinosi učvršćivanju uspostave Evropskog administrativnog prostora i europeizaciji nacionalnih javnih administracija. koji čine i našu radnu hipotezu. Što se tiče ovog dokumenta. već moraju biti stalno prisutni u svakodnevom radu javne administracije uz pomoć dodatnog zakonodavstva. također. obezbjeđuju pravni institucionalni okvir unutar kojeg se moraju ponašati vlasti i državni službenici u zemljama članicama Evropske unije. Istovremeno.Prilog Obim u kojem različite zemlje primjenjuju ove principe upravnog prava. je državna uprava. Drugim riječima. s jedne strane. služe kao preduslovi za bližu integraciju među njima. odgovarajućih administrativnih institucija i seta pravnih vrijednosti ugrađenih u državnu upravu. 21 . pravni dogovori i ponašanje aktera u javnoj sferi Evropskih društava stvaraju zajednički evropski administrativni i politički prostor. Neovisni i proceduralni administrativni zakoni. daje orijentaciju o stepenu kompatibilnosti između njihovih administrativnih sistema. posebno one koji se traže pravom primjenom acquis communautaire. Drugo. oni. koji se rijetko javljaju formulisani u pisanim zakonima. ovo zahtijeva pažljivo posmatranje razvoja nacionalnih državnih uprava kao odlučujućeg instrumenta koji osigurava i sprečava prenos ovih principa upravnog prava u aktuelno javno djelovanje i proces donošenja odluka. tražena ukoliko javna administracija zemalja Centralne i Istočne Evrope koje se kandiduju treba da zadovolji uslove pristupa Evropskoj uniji. odgovornosti. to jest stepen implementacije neformalnih acquis communautaire je indikativan i u korelaciji sa sposobnošću određene zemlje da uspješno usvoji i implementira formalni acquis communautaire. Jedan od najvažnijih elemenata koji čini javnu administraciju. Funkcionisanje državne uprave je uspostavljeno prema uzoru na principe upravnog prava kao principe koji vode i obavezuju. bili bi sljedeći: Prvo. također. očigledno je da je aktuelizacija administrativnih principa pouzdanosti. efikasnosti i efektivnosti. i kao mjere sposobnosti javne administracije za institucionalne ugovore među datim zemljama da implementiraju acquis communautaire.

nijedna strana uključena u takav sporazum ne može se osloboditi principa ustavnog i upravnog prava. ustavi Francuske. država. Moderni koncept javne administracije iziskuje pojam hijerarhijskog delegiranja državne vlasti na pojedince koji rade unutar javnog sistema. tržišno zasnovanoj ekonomiji je da promoviše jednake uslove i standarde kao osnovu svakodnevnog života pojedinca i ekonomske aktivnosti pojedinca i pravnih entiteta. Osima toga. također. oni. statuti. Zakon obično reguliše odnose između državnih službenika i države čak i kada su neki aspekti ovih odnosa definisani individualnim ili kolektivnim radnim ugovorima.Prilog DRUGI DIO: PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA I STANDARDI DRŽAVNE UPRAVE 1. delegirano zakonodavstvo. Ovi pojedinci. Zakon je osnovni mehanizam koji država koristi. Portugala i Španije uključuju. Država mora postaviti minimum standarda u cilju osiguravanja fer radnih uslova za sve zaposlene. državni službenici. profesionalnu i nepristrasnu javnu administraciju. Na primjer. također. ima ulogu poslodavca. a sve ima za cilj garancije homogenog i visokokvalitetnog osoblja. te njihovog rada u svim granama i na svim nivoima uprave. unapređenja i plate. država je odgovorna da osigura efikasnu. Ova odgovornost menadžmenta stvara potrebu za specifičnim odredbama upravljanja državnim namještenicima: politika zapošljavanja i mendžment karijera. PRAVNE STRUKTURE ZA PROFESIONALNU DRŽAVNU UPRAVU: DRŽAVNI NAMJEŠTENICI ILI DRŽAVNI SLUŽBENICI? Glavna uloga moderne države u demokratiji. i nametnuti ih javnim službenicima. Prva uloga države na polju zapošljavanja je da reguliše osnovne odnose između poslodavca i namještenika. Grčke. . nisu samo namještenici države već su u velikoj mjeri i nosioci državne moći. kao i da definiše minimum prava i obaveza ove dvije strane u radnom odnosu. država mora osigurati funkcionisanje javne administracije u skladu sa osnovnim pravnim principima. Italije. Pravni izvor koji reguliše odnose između države i državnih službenika mora uzeti u obzir principe upravnog prava. regrutovanje. sistemi menadžmenta za selekciju. 22 Pravni savjetnik – 2/2001. također. U ovoj ulozi. suprotnoj od prve i osnovne. ima ustavne odgovornosti u vođenju javne administracije u skladu sa principima koji su sastavni dio ustavnog i upravnog prava. direktno ili indirektno. Kao takvi. Njemačke. moraju osigurati primjenu principa ustavnog i upravnog prava u svakodnevnom radu javne administracije. Usvajanje i stavljanje na snagu zakona parlamenta. Država. Većina ovih ustava zahtijeva posebno zakonsko tijelo zakona koje će regulisati posebne odnose između državnih službenika i države. Moderni ustavi sadrže odredbe koje se tiču uređenja državne uprave ili čak uspostavljaju opšte modele javne administracije. osnovne principe državne uprave. U bliskoj vezi sa njenom ulogom poslodavca. kako je navedeno. praćenje uloženih napora i obezbjeđenje mehanizama za ispravke i obeštećenje su važni zadaci moderne države.

stabilnost. Vidi Raadshelders and Rutgers. kao što su Austrija. pojedinačne odgovornosti u donošenje odluka i preduzimanje akcija podrazumijeva potvrdu da su odgovornosti i nadležnosti unutar javne administracije jasno definisane. “The Evolution of Civil Service Systems”. Područje administracije opslužuju državni službenici (Beamte. Mnogobrojne države. nivo plata. Administracija se zasniva na zaslugama i profesionalnim sposobnostima državnih službenika. ● Razvoj individualne odgovornosti državnih službenika prevazilaženjem ranijih procesa kolegijalnog donošenja odluka. Ova razlika traži priznavanje da postoji područje gdje javni interes mora pobijediti i da taj isti javni interes bude izvan miješanja pojedinačnog privatnog interesa. ● Razdvajanje politike i administracije. ustavna državna uprava u demokratiji16 je moguća samo kada je cijeli set uslova ispunjen: ● Razdvajanje javne i privatne sfere. Indiana University Press. obično ukorijenjene u istoriji njihovih država koje su vremenom modifikovane. A RAZLIČITI MODELI PROFESIONALNE DRŽAVNE UPRAVE Moderna. Ovo se odnosi na visoko obrazovane i vješte javne menadžere. dok su druge zemlje. in Bekke. Irska. koje se potvrđuje nakon svakog političkog imenovanja. Važan pojam administrativnog nadležnog organa i činjenica da svaka administrativna odluka ima jasno zakonom definisanu javnu vlast odgovornu za to predstavljaju pojam individualne odgovornosti. Holandija. 1996. Uvođenje lične. smatrajući da je svaki javni namještenik dio cjelokupne izvršne državne mašinerije (širi koncept državne uprave). Fonctionnaires). iako blisko vezana. te da akteri koji djeluju unutar javne sfere moraju biti odgovorni tim principima. imaju različitu osnovnu logiku i imaju različite izvore legitimiteta. Politika se zasniva na javnom povjerenju izraženom na slobodnim političkim izborima. kao što su Francuska. te jasno definisana prava i obaveze državnih službenika. u skladu sa odredbama važećeg zakona. Perry and Toonen (eds. ● Dovoljna zaštita rada. različita. 16 Pravni savjetnik – 2/2001. 23 . Razlika između javne i privatne sfere je stara i koliko razlika između države i društva. ● Zapošljavanje i unapređivanje po zaslugama. Razlika između politike i administracije podrazumijeva osnovnu pretpostavku da unutar javnog domena postoje dva glavna dijela koja su. Španija i Švedska. Civil Service Systems in Comparative Perspective. u velikoj mjeri. Ovo podrazumijeva da javni domen treba biti regulisan posebnim pravnim principima. imaju državne uprave koje obuhvataju svakog javnog namještenika. što je potvrđeno na otvorenom natjecanju za ulazak u državnu upravu. po prirodi. Svi ovi uslovi doprinose.Prilog SLIČNI STANDARDI I USLOVI. definisanju prirode i vrijednosti moderne profesionalne državne uprave.). U definisanju njihovih usluga države članice Evropske unije usvojile su različite pristupe.

Među zemljama Centralne i Istočne Evrope. te profesionalci nosioci državne moći (npr. Profesionalizam se ne može odvojiti od stabilnosti i dugoročnog planiranja. inter alia. kao u Velikoj Britaniji. Ovo ima za cilj. to se obično razmatra posebnim zakonom parlamenta ili. carinici itd) su državni službenici (ograničenje šireg koncepta državne uprave). i. Ovi zakonski uslovi se. zakonski način kroz sve javne administrativne propise. integrisan u javnu sferu i oblikovan u skladu sa dogovorima ustavnog i upravnog prava. da bi državna uprava mogla izvršavati svoje zadatke. državni službenici su oni kojima je povjeren javni autoritet i zakonske nadležnosti u izvršavanju javnih ovlasti i predlaganje javne politike i instrumente uređenja ili o tome daju savjete. državna uprava je dio državne moći. u osnovi. Kakav god je slučaj. te dobro poznavanje upravnog i ustavnog prava. zaštitu od političke povrede i miješanja lobija. samo profesionalci javnog menadžmenta i administracije. neka osnovna načela ustavnog i upravnog prava su proširena i na namještenike koji nisu državni službenici. moraju se ispuniti brojni uslovi. dok Litvanija predviđa modalitet šireg koncepta. jednakost kvaliteta standarda u cjelokupnoj javnoj administraciji. što. odnose na prava i obaveze. Velika Britanija. Definisano na ovaj način. uglavnom. i isključuje patronažu i zapošljavanje po prijateljstvu prilikom popunjavanja osoblja javne administracije. Država mora garantovati određeni kvalitet svoga osoblja. nepristrasnu i djelotvornu javnu administraciju. profesionalnu stabilnost. Sve ovo ukazuje na to da postoji visoka politička svijest o neophodnosti dugoročnijeg ulaganja u ljude sposobne za vođenje javnih poslova na odgovarajući profesionalan način. kao što su Mađarska i Poljska. Danska i Italija ograničile područje koncepta državne uprave na takozvanu središnju javnu administraciju. čak i u onima u kojima se koristi restriktivni koncept državne uprave. koja poštuje vladavinu prava. Kako je navedeno. povećanje legitimiteta sistema javnog zapošljavanja u cijelosti. zatim adekvatnu visinu plate da bi se smanjila mogućnost korupcije. kaznene odredbe i selekciju po osnovi zasluga. Ova njena uloga nije samo nadzorna već i menadžmentska. U kasnijim slučajevima. Donošenje posebnih odredaba državne uprave je najčešći put za stvaranje navedenih zakonskih uslova za državnu upravu. stabilnosti. važi ovaj ograničeni koncept državne uprave. kontinuiteta i kvalitete državne uprave u svim dijelovima njene javne administracije. odnedavno. Državna uprava se mora uobličiti kao institucija koja od svojih članova traži poseban stepen profesionalizma i integriteta. 24 Pravni savjetnik – 2/2001. . posebnom formom pravila od izvršne vlasti (Civil Service Order in Council). U svim zemljama članicama Evropske unije. Dakle. Državni službenici moraju biti odgovorni pred nizom zakonskih uslova koji će im omogućiti da efikasno obavljaju svoje funkcije i dužnosti na odgovarajući. pogotovo u slučaju korištenja restriktivnog koncepta. U ovom smislu dobro osmišljen i dobro rukovođen sistem državne uprave omogućuje državi da dosegne adekvatne standarde profesionalizma.Prilog Njemačka. država je odgovorna za profesionalnu. predstavlja one funkcije za čije provođenje jedini legitimitet ima država u skladu sa konvencionalnim političkim sporazumima. policija. Zapošljavanje i unapređivanje po zasluzi znači odabir najprikladnijih kandidata za državnu službu. Kada koncept ima prilično suženo područje primjene. jer je državna uprava kao nosilac državne moći važan sudionik u javnoj sferi.

suverenitetom države. javni domen politike od domena administracije. Italija. Od tih ciljeva mogu se nabrojati sljedeći: ● Uspostaviti mehanizme kontrole i odgovornosti u cilju sprečavanja zloupotrebe javnih ovlasti i lošeg upravljanja javnim dobrom. također. Grčkoj. ● Privući najbolje kandidate u zemlji za državnu upravu. U Italiji se najveća reforma desila 1993. Razlog je u tome da njemački ustav obezbjeđuje takav model i kriterij na osnovu kojih se iscrtava granica između Beamte (državni službenici) i Angestellte (državni namještenici) je činjenica koje funkcije obavljaju podrazumijevajući primjenu javne vlasti. iako sa posebnim statusom. ● Razlikovati. kako je već objašnjeno. različite modele prilagođene lakšem ostvarivanju uspjeha. Koncept “primjene javnog autoriteta” je blisko povezan sa stvarima od nacionalnog interesa. blizak modelima Austrije i Luksemburga. Njemački model. zakonom i redom. dva najviša stepena univerzitetskih profesora su. to su oni namještenici koji imaju javni autoritet ili državne ovlasti (prosječno 40% javnih namještenika) i ostalih. jer je uporište logike svakog od ovih domena različito. što je moguće više. To znači da njima vlada državna uprava i njeno dodatno zakonodavstvo. koji su predmet zakona o radu. Ovo je slučaj u Belgiji. svakodnevno vlasti (politički neutralni principi) i odgovornim za njihovu službu zakonu. sposobnom da služi uvijek. Nedržavni službenici se smatraju jednostavnim izvršiocima profesije u javnom sektoru ekonomije. godine. pa su i njihovi izvori legitimnosti različiti. i sada samo ne- Pravni savjetnik – 2/2001. Da bi se to uradilo. a ne opšti zakon o radu koji uspostavlja minimalne standarde za ugovorne odnose između radnika i poslodavca. U nekim zemljama članicama Evropske unije većina javnih namještenika ima status državnih službenika. Francuskoj. objašnjava zašto u ovoj zemlji ne postoji zakon o državnoj upravi. ● Obezbijediti profesionalni kontinuitet u javnoj administraciji i izgraditi određene modele vladanja u svim dijelovima administracije. Ustavni principi zadržavaju jurisdikciju nad ovim u ministarstvu (Royal Prerogative – Kraljevska povlastica). koji se razlikuju od onih prisutnih u uobičajenim radnim odnosima. Državni službenici moraju ostvariti niz ciljeva. tj. U drugim zemljama samo dio stalno uposlenih u vladi ima status državnih službenika. Ovi ciljevi su bitni za zakone o državnoj upravi. Pregled statusa quo u zemljama zapadne Evrope nudi viziju rješenja. Holandiji. Ipak. 25 . Državni službenici se smatraju izvršnom rukom države. inter alia. ili unutar javnih službi finansiranih iz državnog budžeta. državni službenici. već opisani principi pravne administracije igraju ključnu ulogu.Prilog Postoji nekoliko razloga zbog kojih se državni namještenici ne smiju smatrati samo državnim radnicima. ● Dati legitimitet javnoj administraciji u očima građana i poreskih obveznika u cilju izgradnje javnog povjerenja prema administraciji i na kraju državi kao cjelini. Velika Britanija je poseban slučaj: državni službenici imaju specifične odredbe koje im potvrđuju njihov status državnog službenika. Ovo. odnedavno. U Njemačkoj postoji izrazita razlika između državnih službenika. te ih zadržati uz pomoć razumne mogućnosti izgradnje karijere i ličnog zadovoljstva. Irskoj. pravnom primjenom itd. pratila je i Danska prije nekoliko decenija i. Portugalu i Španiji.

Evropski sud pravde. kada donošenje nacionalne politike postane kompleksnije i sve više izloženo međunarodnoj koordinaciji. Commission v.Prilog koliko hiljada službenika više potpada pod zakon o državnoj upravi. 1. Poboljšanje rada javne administracije znači traganje za boljom efikasnošću i efektivnošću vladavine prava. obučavaju i rukovode. prepoznale činjenicu da su standardi upravljanja i doprinos javnih menadžera odlučujući za uspjeh javne administracije. Mađarska. Ove odredbe su u skladu sa običajnim pravom Evropskog suda pravde samo ukoliko prate taj osnovni kriterij. Latvija i Poljska su primjeri zemalja koje su nedavno implementirale reforme za najviše. sa pratećom administracijom. Osim toga. Kriteriji za primjenu mjera Ugovora Evropske unije o slobodnom kretanju radne snage kroz zemlje članice Evropske unije je. Holandija. Dakle. Pojedinci na vrhuncu svoje karijere u svakoj od službi bivaju potpomognuti u razvoju karijere kroz obuke i mobilnost. Vidi SIGMA Papers. dok su ostali predmet zakona o radu i kolektivnih ugovora. Francuska. razvija Višu državnu upravu sa snažnim isticanjem profesionalnog razvoja menadžera i usavršavanja koordinacionih sposobnosti. Top Management Service in Central Government: Introducing a System for the Higher Civil Service in Central and Eastern European Countries. što znači da je samo od 10 do 40 procenata svih poslova državne uprave rezervisano za državljane. Slučaj 149/1979. služeći se terminologijom Evropskog suda pravde17. koncept javne vlasti ili zaštite opštih interesa države ili lokalne vlade. top-menadžere. Iako ova vrsta više državne uprave ne postoji u zemljama Centralne i Istočne Evrope. samo 10 do 40 procenata javnih pozicija je povezano sa “primjenom javne pravne moći i zaštite opštih interesa države”. To obično zahtijeva delegiranje i prenos odgovornosti u korist javnih menadžera. sa velikom perspektivom i sposobnošću za koordiniranje svog rada sa nacionalnim i internacionalnim institucijama. 18 17 26 Pravni savjetnik – 2/2001. OECD. Belgium. već odavno. Druge države uspostavljaju slično definisane grupe top-menadžera koji se centralistički biraju. . Grubo govoreći. izračunato je da je od 60 do 90 procenata poslova državne uprave u zemljama članicama Evropske unije otvoreno za građane svih država članica. također. 1995. odredbe državne uprave u zemljama članicama su ključ za primjenu principa zakona Evropske zajednice. određuju. postaje od najvećeg značaja. Odsada. kao i za napore za njenu reformu. sa ovlastima javne vlasti. U ovakvoj situaciji kvalitet javnih menadžera. Paris. postaje vidljivija. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM UPRAVOM U KONTEKSTU “ADMINISTRACIJE KROZ ZAKON” PROFESIONALNI JAVNI MENADŽERI Zemlje zapadne Evrope su. potreba za najboljim javnim menadžerima. poslovi u javnom sektoru moraju biti otvoreni za bilo kojeg građanina Evropske unije u bilo kojoj zemlji članici Evropske unije. praćeno sa ex ante i ex post kontrolnim mehanizmima. sa jedinim izuzetkom za one pozicije koje su odredbama domaće državne uprave rezervisane za državljane te zemlje. neke od ovih zemalja postepeno uvode posebne politike i upravljačke mehanizme za najviše službe u vladi. ima tradicionalno definisane grupe viših činovnika. No. 2. Drugim riječima. kao što je slučaj sa svim zemljama članicama Evropske unije. sa svojim sistemom karijere i svojim službama. Država ima niz kompetentnih pojedinaca pri izboru za najbolju poziciju. iako sa veoma različitim pristupima18.

Nepolitički odabrani menadžeri su bili. ● Kvalitet proceduralnog upravnog prava: proceduralno upravno pravo obezbjeđuje prikladne procedure za administrativno odlučivanje. odgovornosti i odgovarajuća prava osoblja. transparentan i kontrolisan način. također. te predviđanja za javnost. i još uvijek jeste. Saradnja između različitih institucija nije imala podršku. specijalni propisi državne uprave. te kontrolni mehanizmi: ovaj posao transparentnosti obezbjeđuje provjeru financijskog i administrativnog odlučivanja. o urbanističkom planiranju ili pitanjima okoline). kompetentni specijalisti unutar svog polja stručnosti. ova tri faktora uključuju pravne vrijednosti i principe koji su odlučujući u uobličavanju stava i ponašanja javnih menadžera i ostalih državnih službenika koji djeluju unutar administrativnog konteksta. trebale biti usmjerene na uspostavljanje profesije javnog menadžmenta unutar državne uprave. oni će umanjiti vjerovatnoću donošenja proizvoljnih odluka.Prilog U ranijim administrativnim sistemima zemalja Centralne i Istočne Evrope nije bilo razumijevanja za zajedničku državnu administrativnu profesiju. Drugim riječima. nepristrasan. Reforme državne uprave u zemljama Centralne i Istočne Evrope bi. iznad svega. te uključuje sredstva korekcije. Ovi pravni principi biće osnovni. To iziskuje djelovanje u nekoliko domena: obuka menadžera. Pravni savjetnik – 2/2001. i u mnogim slučajevima i dalje jesu. pružajući tehnički doprinos. ali rijetko posjedujući vještine menadžmenta i koordinacije. vodeći principi za donošenje odluka i ponašanja. 27 . Vrsta trajne pozicije menadžmenta koja se može pronaći na višim nivoima zapadnih državnih uprava bila je. koordinaciju i ravnotežu moći. upoznavanje sa propisima koji definišu obaveze. principi upravnog prava će mnogo doprinijeti uspostavi profesionalne javne administracije. pa je bila rijetka. dopuštajući njihovo diskretno donošenje unutar pravnog administrativnog okvira. Činjenica da je koordinacija politika između institucija postojala unutar struktura političkih partija ukazuje na to da nije bilo potrebe za menadžerima širih perspektiva nego što to oni već jesu unutar svojih tehničkih područja. od kojih su najvažniji: ● Kvalitet neovisnog regulatorskog zakona: regulativni zakon obezbjeđuje okvir za donošenje odluka unutar određenog političkog polja (na primjer. gonjenja i odštete. za odnose između službenika i komunikaciju sa javnošću. u većini zemalja Centralne i Istočne Evrope prednost političke klase. uspostava administrativnog konteksta u kojem se službenici i javni menadžeri mogu nositi sa svojim obavezama na profesionalan. Istovremeno. ● Kvalitet financijske i administrative odgovornosti. Svaki posao unutar državne administracije smatran je kao specijalni posao u institucijama zapošljavanja sa ograničenom povezanošću između karijera sa onima u drugim institucijama i bez jasnih profesionalnih kriterija koji važe za druge poslove državne administracije. te omogućuje da se za svaku zainteresovanu stranu čuje i da se ona oglasi. to predstavlja alatku službenicima i izvor informacija. KONTEKST “ADMINISTRACIJE KROZ ZAKON” Ovaj administrativni kontekst je sačinjen od nekoliko faktora. poboljšanje personalnog menadžmenta i menadžerskih standarda i. Na kraju.

U Italiji i Švedskoj uspostavljene su posebne agencije za pregovaranje sa sindikatima državne uprave u ime nacionalne vlade i agencija. Ukoliko administrativni kontekst unutar kojeg službenici moraju djelovati nije poboljšan. 28 Pravni savjetnik – 2/2001. To može biti odjel koji priprema odluke za premijera ili za vijeće ministara. jednakim pravima i obavezama. naslijeđen iz prošlih administrativnih struktura u zemljama Centralne i Istočne Evrope. te pravednim tretmanom plata. . kao što su Austrija. HOMOGENOST MENADŽMENTA DRŽAVNE ADMINISTRACIJE Jedan problem. oni će i dalje donositi arbitražne odluke sa nedovoljnom komunikacijom sa javnošću i nedovoljnom koordinacijom sa drugim institucijama. koordiniranja ljudskih resursa. pregovaranja sa sindikatima državne uprave u ime vlade. shvaćeni i potvrđeni kroz javnu administraciju kao cjelinu. mnogo veći zadatak nego provedba odredbi državne uprave i uvođenje poboljšanja personalnog menadžmenta. Odgovornosti i institucionalni karakter takve sposobnosti da upravljaju državnom upravom trebali bi biti definisani u zakonu o državnoj upravi. Moguće su različite vrste institucionalnih uređenja. Ova zajednička funkcija zahtijeva neku vrstu centralnog kapaciteta za menadžment državne uprave. Važno je da se ovoj centralnoj funkciji moraju dati dovoljna ovlaštenja za efektno upravljanje horizontalnom javnom administracijom. Portugal i Španija. U nekim zapadnoevropskim zemljama. da budu homogeno zastupljeni.Prilog Profesionalizam javne administracije je. To može biti posebno ministarstvo ili posebna institucija koja je odgovorna premijeru. i osnovne pravne uslove. kao što su Francuska. Ta odgovornost se obično sastoji od pripreme nacrta akata i odredaba za državnu upravu. organiziranja ili praćenja zapošljavanja. Da bi se to postiglo. kao i organizovanja opšte ili posebne obuke kroz svrsishodna tijela. kao što su škole ili instituti javne administracije. kao i lokalne vlade. čak i u slučaju kada su izabrani po zaslugama i izloženi sistematičnoj obuci. moraju se uzeti u obzir različiti pogledi na državnu administraciju. Ova zajednička funkcija je usmjerena na osiguranje principa upravnog prava. Njemačka. je nedostatak koordinacije i jedinstvenih standarda za personalni menadžment kroz javnu administraciju. posebno ministarstvo javne administracije ili državne uprave je odgovorno za opšte aspekte menadžmenta državne uprave. U drugim zemljama. Irska i Holandija. dakle. Ovi se fragmenti moraju ispraviti. kao što su angažovanje i unapređenje prema zaslugama. Belgija. a personalni menadžment se mora uskladiti unutar javne administracije kako bi se osigurao prihvatljiv nivo zajedničkog upravnog prava i kako bi se dosegli i održali standardi državne uprave. kako je to ranije spomenuto. Državna uprava bi trebala biti zajednička funkcija menadžmenta u okviru javne administracije. ministarstvo financija ili ministarstvo unutarnjih poslova ima ovu ulogu upravljanja državnom upravom.

VRIJEDNOSTI DRŽAVNE UPRAVE SU ZAKONSKI OBAVEZUJUĆI PRINCIPI Državna uprava je ograničena principima ustavnih ugovora i upravnog prava. kao i institucija Evropske unije. Pravni savjetnik – 2/2001. Upravno pravo potiče od ustavnih ugovora koji su duboko ukorijenjeni u kulturne. jedan od glavnih razloga zbog kojeg treba imati poseban akt o državnoj upravi kao dijelu upravnog prava. regulisanje državne uprave ide izvan regulisanja radnih odnosa između države i njenih namještenika – ovo se odnosi na regulisanje jedne od državnih ovlasti u širem smislu. što proizilazi iz njihovog posebnog položaja u hijerarhijskoj strukturi države. to koje treba da reguliše delegiranje ovlasti o donošenju odluka u korist države. DRŽAVNI SLUŽBENICI NISU SAMO DRŽAVNI NAMJEŠTENICI Državni službenici su subjekti pravnih principa i obligacionih pravila. a ne obični zakon o radu. često se javna administracija i državna uprava smatraju sinonimima. a suziti profesionalne standarde zbog delikatnih pitanja kojima se moraju baviti državni službenici. Državni službenici su obavezani administrativnim principima utemeljenim u zakonodavstvu. iako se one u širem kontekstu preklapaju. Pravne vrijednosti nisu isto što i etičke vrijednosti. sfere koja potpada pod domen javnog prava. može se reći da su vrijednosti državne uprave pravne vrijednosti. zatim odgovornost profesionalnih državnih službenika države i mehanizme za izvršenje javnih ovlasti. Državna uprava je glavni element javne administracije. Za razliku od radnih uslova. ili se odnose na tačke. što je rasprostranjeno u uspostavljanju Evropskog administrativnog prostora. 29 . prema kojima se prihvaćeni standardi primjenjuju na državnu upravu i javnu administraciju unutar zemalja članica Evropske unije. Odredbe državne uprave ne regulišu radne odnose između poslodavca i njegovih namještenika kao što to čini zakon o radu. Kršenje pravnih vrijednosti ima zakonske posljedice kroz kaznene odredbe zakona o državnoj upravi. Ovaj položaj oblikuje profesiju. Ovo je. socijalne i političke vrijednosti okupljene oko principa demokratije. Odredbe državne uprave namjeravaju. u jednu ruku. Istovremeno je imao za cilj da pokaže kako standardi i principi kao glavnu zajedničku crtu imaju zajedničko razumijevanje. a kako je ona glavni element. Isto tako. vrijednosti državne uprave su zakonski obavezujuće. ovi principi stvaraju ograničenja. Zbog toga je javno pravo. Državni službenici su akteri javne sfere društva. Treće. drugo. dakle. uglavnom prema uputama Evropskog suda pravde. S ove tačke gledišta. Etičke vrijednosti su vodilja za djelovanje i njihovo kršenje zaslužuje društveni ukor. koja radi na temeljnim pravima njihovih sugrađana. Ovo vodi do tri glavna zaključka: prvo.Prilog ZAKLJUČCI Ovaj dokument je pokušaj da se pokaže kako se principi upravnog prava i standardi državne uprave međusobno prepliću. principi upravnog prava inspirišu donošenje odluka javnih menadžera i modeliraju ponašanje državne uprave u cjelini. ove stvari se ne mogu definisati na pojedinačnim ugovornim osnovama. zaštititi državne službenike u obavljanju njihovih posebnih društvenih uloga u demokratskom društvu.

posebno u javnom financiranju. će biti od glavnog značaja za zemlju koja se kandiduje za pristupanje Evropskoj uniji ili. obim u kojem cjelokupan administrativni kontekst. sistem državne uprave regulisan aktom o državnoj upravi nije dovoljan da učini javnu administraciju profesionalnom. Također je neophodno posjedovati neovisno i proceduralno upravno zakonodavstvo zadovoljavajućeg kvaliteta. da postane ravnopravan sudionik unutar Evropskog administrativnog prostora. . Ovo zakonodavstvo neće samo poslužiti državnim službenicima kao važno sredstvo za obavljanje njihovih dužnosti i realizaciju gore opisanih principa javnog prava već će im. efikasnom. Ovaj zahtjev ne postoji samo radi pravne sigurnosti i pouzdanosti javne administracije već i da osigura odgovarajuću pravnu zaštitu prava pojedinca i opravdana očekivanja. iznad svega. uključujući državnu upravu u određenoj zemlji. da osigura neovisan sistem sudstva koji dobro funkcioniše i koji je sposoban da uspješno koriguje administrativne radnje i odluke putem žalbe. superviziji postupka i. efektivnom. Dodatna proceduralno i dopunsko zakonodavstvo je. potrebno da osigura zadovoljavajuću unutrašnju i vanjsku kontrolu javne administracije i državne uprave. što su konstruisani i mjereni u odnosu na usvojene principe upravnog prava. drugim riječima. također. također. kontroli kvaliteta. 30 Pravni savjetnik – 2/2001. PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA DOPRINOSE STVARANJU EVROPSKOG ADMINISTRATIVNOG PROSTORA Na kraju.Prilog PRINCIPI UPRAVNOG PRAVA STVARAJU OBRAZAC PONAŠANJA DRŽAVNE UPRAVE Ipak. zadovoljava zajednički prihvaćene standarde. poslužiti kao jasna procedura da usmjerava i njihov rad i učini njihovo djelovanje i odluke predvidivim. nepristrasnom i odanom vladavini prava.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->