0,sanske pa,!no, tS"ke s,nag".

e moraju se okupliati pod novirn geslorn: Bosna nije ni srpska ni hrvatska ni bosnjacka - Bosna [e bosanska I

B

Naiblii put ka nestanku Bosniaka bilabi jednonacionalna musUmanska dliavica • NiSta namse gore niie moglo dogoditi od toga da coviek danas moze kazatl: rat je biD boljj ...ibm u pravu • Bosanski patrioti osjecaiu se prevarenim
• k3.ze ,lI e,k.,'Sklllzivnom intervjuu za "Dnevni avaz" akadernik Abdulah Sidran, Najveci Zivuci bh. pjesnik, a od prosle godine i pocasni doktor

Erdoan:Nece nas uzdrmaliU
MALDRDOA U BiH ZAnlMA IIA JA DSJECAM

......
Ir

Bi
111

Prijem u Predsjednislvu BiH u povodu 1. marla

MUAMER "UKI

III ,~,

:',.
t

~J

n
II

!~

I~

~---'----~

Dovedite mibracu Klicko ~

L._______....:.....:===~

..............

~~~~

...

Ukratko

2

Dne.ni avaz, petlJ<. 2. martlol~iak 2012.

aktuelno
. .

DRZAVNI PRAZNIK Prijem u povodu Dana nezavisnosti u Predslednlsfvu BiH
M!!ogima taigra/o srce

Stolac

1. mart

·bT O..uezen
v

Komsic: Ie dozuolimo da

.. U gradu na Bregavi jueer je nakon 20 godina prvi pU[ organizirano obiljefen Dan nezavisnosti BiB. Iako su nee uoci ovog praznika PO!f" gani naiavni plakati i skidane zas ta vice BiH, to nije sprijecilo Stocane da u velikom broiu izadu na ulice, M. Sm.

Akademik Ejup Ganic naglasin da je doslo vrijeme da buds pokrenuta odgovornost protiv institucija RS
V povodu Dana nezavisnosti BiH, since je II Predsjednistvu BiB odrzan trad icional n i svecan i p ri j em II
prisustvu velikog b roja gosti-

Mos ar i Sre

iCa!

m

OSBiH

POSjela SlmeOnOUa
.. Naceh:tik Zajednickog staba OSBiH generalpukovnik Mila.din Miloje;" primio je j ucer u p os je ru delegaciju Oruzanih snaga Bugarske, predvodenu nacelnikom Generalstaba generalom Sirneonom Simeonovom, M.Ai.

[u, drzavnih i entitetskih zvanicnika, j avnih licnos ti re predsravnika diplornarskog kora.

Ozbiljne reperkusije
Diljern BiH cbiljezen ie ovaj znacajan datum, izuzimaiuci institucije i zvanienike rnanieg entiteta, Mnogi su se gradani jueer prikljucili akciji Radija BIR

.Zastave 11a prozore", pa su drzavna obiliezia ukrasila brojne domove, Tokom sinocnjeg priiema, osvrcuci se na problerne s kojirna se nasa drzava suocava dan as, predsjeda vaiuCi Predsiednisrva BiB Zeljko Komsic naglasio je da je BiB nesporno nezavisne, ali se "mora p ostici is t.i us ka, ani kak va Iazna ravnopravnost naroda i gradan a". Sve su ovo elementi, kako [e naglasio, ref erendumskog pitanja od 1. rnarta 1992. god in e. - Ne dozvolimo da narn u

Brcko

UiienCIZa POglnUleborce
nja l. marta, Dana nezavisnos ti BiH, p redstavnici breanskih boraekih organizacii a pripadnika ARBiH i Udruzenja porodica nestalih, nasilno od vedenih i ubiien ih Bosnjaka Br,eko Disrrikta BiH polozili su viience na spornenik pcginulirn borcima Armije RBiH, iavlia Fena,

Veliki broj gosllju sligao
ovoi gcdini eskaliraju

"a prijem

u Predsjed"istvu

BiH

(fa I.: I. Sobaiil

pitania

.. U povodu obiliezava-

Mostara i Srebrenice, jer ce to imati ozbiline reperkusije za ci j el u drza vu - naglasio

je Komsic, referirajuci na izrnjene Izboruog zakona BiH za ova dva grada, Kornsi" je pozvao politicare na cdgovornost pred ovakvim ozbiljnim pitanj irna, apelirajuci da se ne bave same vIastitim in reresima, vee "da razurniju i strahove drugih", N esto ranije jucer; II po-

HUDie: POgadame Radase naSi OUbe s TadlCem i DaCiCem
- Najvise me pogada kada se I!a~i 1.1 Beogradu ljube s Borisorn Tadicem i Ivicom Dacicem. Mogu im samo poruciri ovc: jedirio srn zrtva nikada ne smije dati krvniku, to je srdacnost kazao je ratni clan Predsjednisrva Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Kljuie, koj i je dobio gromoglasan aplauz, J edi n i koj i nisu plj eskali bili su predsjednik SDA Sulejrnan Tihic i njegov zamjenik Asim Sarailic, vod u 20 godina 0 d organi ziranja referendurna 0 nezavisnosri, odrzan je simp Forurna parlarnentaraca BiH 1990. go dine. P reds jedavajue; Predstavniekog dorna Parlamenta BiH Milora.d Zivkovic (SNSD) ni jucer, kao ni prosle godine, nije dopustio cia Forum parlarnemaraca BiH - 1990. u Velikoj i Bijeloj sali Parlamenta svecano obiljezi Dan aezavisncsti BiH. . Nikada niko Ile smije pokleknmi pred onima koji kazu da BiB nije [rajna kategorija ..Dna ie n-ajna, 3 njen; n egatori sarno su prola:we poliril:ke lil:nosti - kazao je Miro Lazov ie, bivsi predsj ednik Skupstine RBiH .

Zoran Tegeltija

neprihUalUiUI PDU Od23 DOSIO
.. Ministar finansija RS Zoran 'Iegel tija ocijenio je juter da bi povecanje stope PDV-a sa 17 na 23 peste bile preveliko op terecenie za sve grada ue u BiB, javlja Srna,

saraJeuo i lUz a Siaue, Barna LuMaDorice
Patrioti se sa radoscu
- Za mene i moiu porodicu ovaj datum ie na] svecani] i dan u godini, Drago mi jesto ga obiIjebvaju svj oni koji vole BiH. Prvi mart bio je nasa su- Kadrija dbina. Sadzukll - Prema priti svojih roditelja, zna.rn da su [leke nase komsije i poznanid izlaziIi na gl asan je, ali je izlaznost bila slaba i veeinu Banjalueana to nije De/Ill! Kurlinovi(; inreresovalo. " Referenduma i tadasnjih ddavanja sjecam se itekako. Izasao sam na glasanje i zaokru i:i0 0 dgovor ~~za~\narav'no cjelovitu i jedinstve~ nu drzavu. vis na i suverena
drzava koja ce

MUP Hrvatske

UhapSena oelOriCa
.. MVP Hrvatske potvrdilo je da su j UCeI uhapsena pewrica bivSih pripadruh hrvatske vojske osumnjicenih za mme zloCine nad srpskim civilima i ramim zaro b Iienicirna u Medai::kom dZepu kad Gospiea 1991 Hina je pOlvr&Ja da su uhapseni zapovjednik sa· mije 9. ga.rdijske brigade J osip Krrn po !ie, narednik Ivan J urkovie, porucnik. ¥iroslav Perti i VeJiboI $olaja, [e vojni obavje!tajae Kre!imir 'Thmljenovi6

51uziti svim svoj im gradanima, ali vedna ne drii dovoljllo do toga. - N a 10 m referendumu nisam ucestvovao. U Banjoj Luc; biloie Ijudi koji sa se mi izjailnjavati i to su dozi vjeli vrlo sveeano. - Kako se ne bih sjeCao.Izasa.o sam i s po nosom ~.aokruiio odgovor ko· jim sam izrazio voIju za jedinstvenom, slobodnom, nezavisnom i multinacionalnom BiB.

Fadil OsmaBovie

- Potpisao sam referendum priie 20 godina. Iako su se gra dan i opredi jelili za nezavisnu BiH, Dan nezavisnosti BiHobilje~ava se sarno u jednom di- loran jelu ove zemlje. Umgar - Tog da[uma se sjeearn, ali me nije i tlte,eSOV30 Il; ta cia, a ni sada. Bio je [Q da II pIOiHog sisterna..Za Republiku Srpsk \l ie danas (jucer, op. a.) radni Luka Davidovif; dan. - Referendum je bio neminovan i jedini logiean izbor ad pooudeoih odgovora bioj e "za". G 13£30 sam. s ponosom 23 lIezavisllu i jedinlltvenu BiH. Peio A.N ... ·B.S.·A ..Mu. Juri§ie

Poruka Evrope
U veorna nadahnutom govoru u sa.li Parlamen La BiH akademik Ejup Gaoic, rami clan Predsjednistva RBiH, rekao je da ie meduna.rodua zajednica od tada,njih vlasti Ilase drbve [razila da se pravede refere· ndum. all je naglasio de je do· slo vrijeme da bude pokre· nuta odgovoIl!osl protiv instirudja RS, koje do danas ruSll bitno promijeDile 8VO· ju filozofljU. A. DUCIC

Draga!! Jovif;i(;

,

Dobrie

Lucie

aktuelno

o nBvni avaz, pet.Jk, 2, mart!ozujak 2D1 2.

3

Komen1ar dana
Pife: Almasa HADiIC (almasahadzic@avaz.ba)

BJE1ASNICA Oodjela priznania Patriotske lige BiH u sjeni kontroverzi

Ugllenous-n: al Roga HOrUlpCIJU u iHz nima Sla os)ecam
Arman Ugljen, sin likvidiranog zvanicnika AID-a, primio priznanje u ime svog oca • Na svecano] akademiji clansku kartu dobilo 350 organizatora otpora
dasnieg ministra pcslova RBiH. vaniskih

Tap~JaDa

Krajnje vrijeme da i BiH, kao i Hrvatska, prebroji svoje sanacere, polancece i druge, vrisf iz Manove peruke
vod, bez konkursa, zaposleni nesposobna ministrova lena, dijete, sura, arnidza ... Tapija na korupciiu u BiH u vlasnistvu je politickih partij a na v las ti. Kadrovi ko]e oni postavljaiu po vertikali i horizontali, kontroliraju i odlucu]u 0 svim procesima u zernlii. Kontroliraju rokove noVC!l,. kvalitet zakona, zaposliavanje, stjecanje znanja, tr-

Mogu varn reci S!a osiecam, ali ne vjerujern da bi to koga u ovoi drzavi interesiralo, izja vic j e jucer UI "Dnevni avaz" Arman Ugljen, sin rahmetli Nedfada Ugljena, nakon stoje u ime svog ubijencg oca dobio priznanje Patriotske lige BiH za starus organizarora 0 rpora na svecanos ti koj a je odrzan a u hoielu "Maclal" na Bielasnici.

Temelj BiH
- Smn meg supruga jos nije rasvijetliena, Nadam se da ce se 10, konacno, desiti i da ce ova] slueaj rijesiti. Narna su poriudili nekoliko see-

Drugaprica
- Nazalost, niegova smrt je neka druga prica, To j'e posao organa vlasti. S igurno je da ie neko zakazao u ovorn sluca] u, al i mo ja porodica n ije iedin a ko joj se to desilo. Dosta je toga u ovo j drzavi pogresno kazao nam je Ugljen, Priznanie i Clansku karru Pa rri DIS ke lige B iH j ucer je na svecano] akademiji na Dan nezavisnosti BiR prirni-

nariia koje mi kao porcdica ne prihvatamo. Ne' moze se zaboraviti dielo mog supruga i ono ~10je on ucinio za BiH. On je dao zivot za BiH. Mo·

lnacalni
dalUmi

10 3 SO organi za tora 0 tp 0 ra. Izmedu ostalih, primanje su dobili: rahrnetli ~liia Izetbegovic, Hasan Cengic, Sefer Halilovic, Dzevad Rado, Ramiz Drekovic, Avdo Hebib, Suleiman Vranj, Ejub Ganic, Ismet

Dahic, Bakir Alispahic, Vahid Karavelic, Zaim Backevic, !rfan Ljubijankic, Hamid Bahto, Naser Oric i Mll ra t Sa ban ovic, Priznan ie za svog supruga primila [e i Minka Liubiiankic, rahmetli Irfan a Lj ub ij ankica, neka-

Ambasador SAD u BiH Parrik Mun (Patrick Moon) tokom predavanja na Ekononiskom fakultetu u Saraj evu poruci 0 je da ce BiH trpj eti ako De bude isla ukorak sa susiednim zemljama koje se krecu ka ED i NATO·u. Akcent je stavio na borbu protiv korupcije, navodeci kao prirnier susiednu Hrvatsku, ci j inekadasn j i vise kopozicionirani zvanicnici vlasti danas sudski odgovaraju za koru pci ju. Eh, tu mi dodi, ambasadore, zavapilo bi na ove Munove peruke barern SO pOS10 gradana BiR, onih koji mjesecirna rude, a za to ne primaju placu, nemaju zdravstveno ipenzijsko osiguranje, sto irn dieca .zlatni studenti" godinama nemaju posla, jer su u ministarstvo, skolu, za-

guj u drzavnirn blagom, odlucuju ko mole, a ko ne bin debar doktor, profesor, polio cajac, sudii a .. T 0 ~to drzava tone, a njihov bonitet raste, to partiie kcie ih postavliaiu, za sada, nije briga Zaro je krajnje vrijeme da i BiR, kao i Hrvatska, prebroji svoje sanadere, polancece, "fima medie" .... Da ie taka, diplomatski, ali iskreno, upozorio j e i ambasador Mun.

Rami kornaudant iz Srebrenice Naser Oric naglasio je povodom obi.Ij da van ia 1. rna rta, Dana nezavisnosti BiH, da bi drza va trebala viSe vodi ti racuna 0 obiljezavan] II znacajnih daturna. - Mi smo pokazali svoje pravo lice kad je [reba" 10; sada ubiremo plodove nase borbe • poru60 ie

PORTAL·kom.entar dana

Valentin Incho za ,_,Avaz ": E.vro.'PSk.azaJ.·ednic.a finansirala jerejerendum '92.
- Evropska zajednica [reba na Dan nezavisnosti da se stidisto je 1.1 BiH izdala principe demokratije Ie Ilije stale u odbraou rih najveeih vrijednosti Evrope i mellunarodne zajednice za koje SI! poloiili svoje zivote najbolji sino-vi BiH! MelluJlar· odna Uljednica suspendirala je v~eCi U slav BiB i referendum, odnosno volju 64 posto gradana BiR u Dejton u i nagradila.genocid. (ViZi0 "!II)

Oric.

I"".,: NllJtj e,

ja djeca i ja smo ponosni, jer uiko za njega i njegovrad ne moze reCi niSt3 lose - kaze Ljubijankic. Kako kaie pe.llzionisani genera! Seier Ha I ilovic, P atrio[ska liga bi.le je pokrer orpora, prolivnik dolazece agresije i [ernelj iz kojeg je nastala Armija RBiH . • Ima ljudi koji su da.nas trebali biti cu, a ja ih ne vi" dim. Nadam se da ce se i oni naci n3 spisku, odnosllo da ce se !ista dop un iti - is tak.ao je Halilovic. A. DEDAJIC (Na porlalu "Dne'l!nog avoza" donas obja'l!/j'ljemo komplewn<pisak 350 dobitnika priznanja)

Pilanje: Vjcmjele Ii bit. polilitarima?
2,68% B) Ne 92,86% C) Ne znam 4,46%

Gradaoi oe ularulu DDliliCarima U HiH

Celnici SOP-ai SOA u hotelu "Europa"

Predsjednik SDP·a i ministar vanj skih poslova BiR Zla· Iko L:lgtundZij~ susreo se j ueer u sarnjevskom hatelu ,,Eumpa" sa eelnikom SDA Sulejrnanom Tihieem. Uz kafu i voclu, d vojica precis jed nika neformatno su razgovarala 0 akrue· lnim poJi tickjro prilikama. Bio j e to, s:aznajemo, susr," et koaLicionih partnera u Federaciji BiH nakon nesto duzeg vremen 2. Iako su konsta tirali da p os to ie izvj esni pr-oblemi u odnosima u pla-

LagUmdiila i TihiC oisU razgOUaran 0 prOblemlma

tformaskoj koaliciji, pa i u odnosima na relaeij:; SDP . SDA, 0 tome, navodno, nisu razgo varali, Al i, p rvi covjek SDP-a jesle ponovio ned va· smis.lene i javno poznate Sla· vove Ie Slranke 0 Nacrtu UI" kona 0 unutraSnjim poslovi· rna FBiR,. koji je u srijedu Llsvojen bez glasova SDA. Sastanku su se kasnije pridruzili mi n iSlri II nutraSnjih poslova i zdravstva FBiH Predrag Ku.ms i Ru· smir Mesihovic. D. A.

o a/due/nim pi/aniima

u 8iH i svije/u maie/e glasa/i svakag da/la /la www.dnevniavaz.ba.

4

Dn,\Illiavaz, patak, 2. marVo,uiak 2D12.

aktu elno
.. '.

EKSKLUZIVNO Akadernlk Abdulah Sidran, nalvecl Zivuci bosanskoherceqovaekl

8 ZU
Najbrii put ka nestanku Bosnjaka bila bi iecnonaclonaha muslimanska driavica • Nista nam segore nije moglo dogoditi od toga da coviek • Danas ne smij.es u sviJet nosa promoIiti, ada te ne uhapse po nalogu beogradskih sluzbl • Samo budale i naivci mogu povjerovati da je
Razgouarao: Faruk JlELE Bosanske
snage

V'

vlia", Primiietio sam - znate
onu pojavu, kad te zub presta-

u 68. godinu i ne bi bilo normalno da HPucam od 74,"-

patriotske

moraiu se okupliati pod novim geslom: Bosna nije ni srpska ni hrvatska ni bosn j acka - Bosna j. bosa-

ne bol jeri "im u de;; u zu barsku oe kaon icu? - da tivnem, i. korak mi posrane mladaIacki, cim p rodern kroz bolnicke hodaike, ~ckaonice i ordi naci je. Oei se nagledaju rude Ij udske m uke, pa vlastita postan e man j a i lakss, DaIde, do ba r sam, h vala Bogu, mjeseca i " SarajeV" bi trebalo bit; prOlnov;r. allO Vase pos/jed"je amobiografsko 4jel0 "Olkup si· rove kaze", koje je o&jav./je110 "

stra n ieama :tJA vazovog" tjednika ~Global" i u subotnjem nAvazu" Mnog.o ie Ijudi po Saraievu iedva eeka10 dan kad izlaz! novina slim
rnojim

je 00 najprije, vise od dvije godine dana, svake sedrnice, objavljivan U nastavcima, na

nska! - kaze u ekskluzivnom

intervjuu za "Dnevni avaz" akadernik Abdulah Sidran, najveci zivuti bosanskoher-

sam posao p riveo kraj u i uoblicio kniigu, imao sam dviie PQnud e, j edn u iz Beogra-

ispovijestima,

Kad

cegovack i pjesn ik, a 0 d pro!lIe god in e i pocas D i dokror U ni verziteta audiovizuelaih
urnjetnosti Evropske filrnske

o o..og

da, dr ugu iz Zagre ba. Iz Bosne, oil me ko Sla pi lao, niti misra audio. ltumoj is tori j i n iie nisra novo i bilo bi zan im Ij i vo istraziri zasro je IQtako, ali ne bi nikako valialo da se pisac zbog toga sikira, Kako je anima na cije se dielo niko nije ni O.VrDUO? Pokraj Sarajeva, u nekorn selu kod Hadzica, zivi pjesnik Alija Dubocan in. K ad god n eko a dcgada se cesto - uz mcie ime pridoda ono n!!.jvecj i;ivuci", ja se postidim i poTakva poiava u nasoj ku-

akademiie ..

Bosna je bosanska
Ovaj intelekrualni velikan, koii vee godinama peon viiava sudbinu svih velikih bosanskih urnnih glava, od !lik.nirana, anatemisania ipresuciva-

Zagrein: , Beogradu, a
izdavaCi

za kDje su domaci

&eSTDmno pDkaza/i

lako

malo interesa. Kak= osjeCa"ja 110,;'C u ubi uoci sarajeuske prom ocije? Pi-

u jednom TV duet ... ntelektualaca u Zagrebu, gdje
se razgouaralo Q sudbi n i Jugoslavije, "avod"o kazali.: "Jeber Bosnu koja zEmlj" nemal" Jesle Ii Vi, naprooo, vei tada ,1..1iI; sta se deSCl'lXlti n_anaiem prouom i do [e sudbina Bostll1.kmj"je neizvjema? - Znalo se ponekad dogod iti da b;;.em 0 eSIO iako

o Vi ste rI'" ii, dmJedeselih

Jebes BOsnUMoja zemlje nema
kazao MoSa Pijade, u oaome raru, hvaleei pogodnosti Bosne za gerilsko fa tovan ie: ,Jebe.s. zemlju koja Bosne nema!" Dobro, Mo,o, ali ilike, mC'Dijeje da se kal:e: ,Jebes Bos nu ko ja zemlje nema!" A skoro smo stigli do re ,acke. U kojoj viSe Bosne irna u liudskim dusama nego sto je ima na terenu, na zemlj i, Iamo gdje je hil jadu godi,," bi 1a i pOSlojala.
tam to zbog tu.ine C-injen.ice da $.. nam pon.lY/)o i.z susjedslVo lIIorali "kazari "0 Vaie djelo iii, bo Ije reti, "kazali n a naie v.l'kane. kakve su nase danasnje pravo izvrnuo recenicu koju je

mislim no Aliju Dubocanin a, Kak vu di vn u poeziiu raj'covjek pisc , A niti ga ko pornin ie, ni ti za nj ega zna, iivil, " Sarajeo«, nekoga ubili. Osjeca/e li se jos fako
Ii

0: S'lJojevremeflO <Ie 'Ill ojoj kolegici kozali dabiste, da

c'e

uvmulO, pa Ijudi upamre, a ja -.aboravim. Tu sam >.apr·

nja, do problematizirnnja inapacianja, priS[l!Oje Z3 n.•i lis' podijelili svoja promi.!ljanja i odgovore na piranj" koja bi se, u osnovi, sva n;logla -svesrj na nja su to koja muee veein U 00sanskil! palTim<1, vee; n U obi"nih, eesti tih bosanskih ljudi. N as knj iZevni.kgov.ori 0 "yom rad u i.oSVTce na Ijudc i pose j ave iz naSe "bilj e.
OKada Sam se pripremao za (YVaj imervju, kolege su me "pozori Ie na Vaie izvjeSfl. zdmfJsroene probleme posljednjill dallll. Nadam se do Va. zaljeum " ralrQ/I1th.., " mjro ; do Sl. dobra. dva osnovna: Sta Ce biti S ll8rna i kuda 10 BosD.. ide? Pi [.-

bi 10 odvratno, opasno, maZda i podloino kri vifo.om gonjenju, ka.o javno izreeena prijetnja. PobrajajuCi razloge zbog koj ih ne mog" zivjeli
u Sarajevu,

rodnom gradu? - N isarn tak 0 kazao, b ilo

• N"jtaenije je ka>.ati d. je auwbiografski roman. (:ilaoci ",Avaza~' se sjetaj.u da
(0

ubijem. D.kl.e, bojim se_ U tOme je sustin., u tome' Sirahu s kojim sma nauc.ili da zivimo kao da je on, laj Strah, nas" drug" koZo, ;z ko ie
(Ie

kazao sam, na Dac.in pje.o ickog p reri er; vanja, biko se boi im da nekog

ga oren a, p. !!i wda. Kako gledare; "a III slahlO prisulll" PQlre/JIl da,. Vi na ovaj iii Qhaj nacih probf emal'izirate? - Moj,; su D espa razu mi sa ,arajevskim kulturnirn

narn m,m" ida"", do smrmo-

o

es!abli.smemom

pcedi u de-

o DOOla
gelina

ifilm Andeli"" Doli (An.

prdnje

rzazvao je k... i v

. Zivo( je posaQ. Tako i bolesti koje MSrCU 0 a Ijtide U pozn im godinaroa valj a "elira ti kao dio posla. Usao sam

.i m.da '~.JeSI£ Ii gudoli fi· 1m ; Ita ",islile 0 10m djel,,? - Nisam bio u mogucnosti dagledam mm .. Ako mi ne pobjegne, i aka me zdravl.ie posh.J.zi) svakako

JoUel » U umlji

cu

pr'Qgo'l)Qriri

ga gledati i>.jedoog jedi n.og ra,z!oga: nepojmliiva mi je zami"so oseksual nosti i Ij ubavi izmedu muskog i .zenskog .ubj ekto u okolnos tima logofa i paklu z!ocimtva. o A jeste I·; Vi razmiiljaJi o scenoriju za film koji ie,
(>

skoj hislOriji iii "asem aklUe/nam ITenurku? lma'e Ii oolje; mage za laJ

°

IDj naiDj bli.

- Moji su filmski vO.zovi protili. Imam cetiri napisao., a nerealiziraDa filmska [ekSlll i bilo bi suludo do mrvioe prcostale snage ulafum u DeSto sto odlazi u ladicu.

oembru :WOO. godioe kada je IVene konvcncii c kQjih se civilizirani Ijudi maraju pri. oQvinarka "Oslobodenja" Nagorka Idrizovic moje ime driavati, ali sam zbilja potpusl"vil.' na spjs.k pisaca-r.nO mVDodu'an kada govorimil! zloCinaca, a PEN centar mo 0 pramiku i p ra,mici.ma. BiR odbio da d.dne jayne T~kQ mi je dokucili smis.o saopsleo je koj im b i me Uleo bi 1.0 k"k VQg pra>.nOV"njs i u l'IS ,i lU. Stvar se VTemeOOm slavljenja bilo toga u -.emlji komplikovala., a nesporawbkva je dan... na,," Bosna. mi prerl'arali u konilikte i Ako 0 tome bas moram goveceo De sud"re. N ara V!1Q,. (0 je riti, onda bili svakako iskazao gruba, spolja,nja slika Slya- svoje uvjerenje da je BiH, ri, pogled jznufm uvida k.•• k.Q jedna od sest iugosbve1<0 je m islOrija sa lkana od ni- tlskih republi ka, bi 1a i 0 eza· jan si i to nan ih p ",Iiva '!,a visnija isuverenij3 i samostaCije je uocavaoje porreban lniio i slobodnija nego &10 je >'!lataIl pro\Ok vremeoa. Nj· danas, kao ,.samostalna", je to zapravo ni saopiiti vo nonne7....avisna~~,. i~d. vinskim jezikom ... S jei'a.m se da je Ho>.;IQ. Beogradski spijuni glaSen i"potandem Mikuli,,- Po,defac iStoCDOjBosni hao .Koko dallas gled(Ue psio beogradske spij une·prodvije decen ije swine borbe VO katore, ubacene da isko· '1aBom,,? nstruifu naci.onaille sukobe 0" - Z oam da posmj e dru sbazi ~,ugrozeDosl'i Sfb3~~.Da-

,,0

piesnik v

Z
co

v.

s_ Be
aecbicne
Emorivni

o Imate li ikakve kamakte s Emiro", K .. uur.icom? I ma Ie li i.kakve p rofe» ionalne pfamwe s nJim. Sm, ;"ale, misfile a A "dricgraa" koji gradi s Milorad,,,,,
Dodikmn? dogovoriti.

Moida ceEm:irOuAndriCgrad neltadabili 'M.u_el~.genoCI a u I'_0dr-InlOllS .. ·~··d··.··· p .... .-.. - -, ocno.l_B osni' .. _z
v -

- Nismo se uspieli nih. Ispalo sluo;!; blenravo: On neee da radi fi-

Imove prernascenarijima koie ia imam napisane, a ia necu i De mogu da pisern nove scenariie, prema njegoyim pri jedl ozirna i ide] a" rna, Nismo se ~uli od lieros, kad srnos e vise od sa t vremen. telefonski prepirali pcduh vata, N e moze se i ne
eke njegovih gradireljskih

smije zaboraviti Cinjenica da je Viliegrad miesro strailnib rnasovn ih zlocina izvrwnih 1992. godine nad bosnjackim narodom. Nib. kva spektakularna gradnja ne srnije voditi ka zatirauju kolektivae memorijcl Mozda ce, u !1ekoj razu-

ktivi, kad se smire srrasti i o hlade glave, laj Em iTO"

mnoj vremenskoj

perspe-

naucuo-obrazovue institueije kola ce se zva ti ".M u ~ei gen oei da u Po drin] II i iswenoj Bosni 1992-1995". ZMtO da ne? Ni nacioaalisticko lud ilo ne moze viecito rrajari.

Andricgrad

pestati

centar

Vehid Guni,; kazao je da sle· smislili seenarij 0
bolno] s'idbiu; krqjiike legende dr. Ese SadiklYlJiCo. Vi Sle" paglYlJo"u za njeCavil knjigu tlapisal;: "Do
.sam ga pOZ.1UJ1)Q.OJ1M

o

nilamoguca prabolleli BUbitaHIIUdi poput dr... se E
ti gubitak takvih ljudi kao sto je b io dr Eso Sadikov ie. Njegovome IIboiici i nalogod. vcu u boi srva malo hi bil 0 o dreza 6 sedarn d eset smr[!lih kazoi i sedarndeset dozi votaih ro bij a! Ali, kad uz ogroman vol j n i napa r

sasvim neobicnu, originaln u filrnsku naraciiu, Bila hi to kombinaeija dokumentarnog iigranog postupka, Dokumentarni bi se bev io detekei jom, iSlIdi v a-

danas rnoze kazati: rat ie bio bolji - i bitl u pravu Beograd odstupia ad velikosrpskag programa

'''' am kak 0 bill P reiivia njegm'" smrt. ,.,Radiie Ii
"lie';

.Jl.atomei - Nije moguce prebolie-

ukl] ucim mozak profesionaInog filmskog scenariste, vidirn da bi ta prira rraziJa

njem naeina i okolnosti ubistva, zivo~a II logoru Omarska i poslijeratne sudbine
Esine djece ... a igranim pestupkorn bi se "oi;ivjele~

deseti ne komicnih si ruaci [a iz njegovog predratnog tiveta, onih siruacija koje jean kreirao svoiom neiscrpnorn mastorn, proizvodeci fenomenalan, nenadmasan humar sasvim originalncg tipa. To ne b i bio su vise skup projekat i mogao bi se uradirirelativno 111"7--0. peteNa zu su Vehidovi Kraji~nici. fesionalni politicari, stranaeki i dna vn ; funkcioneri, koii od svakodnevne, teske i kornplikovane borb e za vlast nemaju ni vremena ni snage ni za kakvu drugu borbu - kakva se ace ki vati? 0na bi, harem u svojim strateSkim cnama, morala bili rezultat izvaD.slr· an ackog i nads tranackog pr" olll.isli"!lja· a ja nigdje nc vi· dim - ni insti tucionalno ni va· ninst.iwcional.no • subjckl. ko jib i p okrenuli i do kraja izvc.1i takav proces. o Je Iip roS/ogodiJnje oS>!,'til

Mozere Ii se ukrarko US",." ul; na baynjoeke politicare i "ji/""", poli. tiku - od okmelnug i Ili-

o bOSmaCMimPOliliCarima o
k 87_ete".uk ratko

kao i 1992.) stigli su proglasiti "pripojenje Bosne Srbiii, a Hercegovine C rnoj Gor i", al i Be tadasn] a m ed unarodna

meg tlana Pre<4jednlSlvoBiH Ba.kira Izer&egovica i Harisa Silajdzica, predsjed,,;ko SDA i SDP.a Su[ejmana Tiki. i Zlorka Lagumdiije, do lidera opozicije Fokl'"dina Radm,;;ical

uspomene. potencijal tin uspomena do bra je grad. za Ii100ratu veom. losa ru, za novine. Novi.ne ne tr~ pe pri vamos r i emoeij u. Zaro se ne .III og'u, kako

0." nj i.hove likove.

os vro

U li

- Osim sa Sulejmanom Tihieem, mem sa svakom od tih nsnba vezuj u neke sasv im pri vacne, ponekad deHkatne i

Mozda bib 0 svakome od njib umin skrojiti kakavSaljjvi pj esni lOkiepigram, ali u dvije (ccenioe kazari oeSta ozb ilj 0 0, u jednom nnvi· oskom razgavoru, sigur· 00 [lije ni dopostivo nj moguce.

Ia.. N a Berl inskom kongresu 1878. dala je ov lasri AustroUgarskoi da ude u Bosnu i Hercegovinui u njoj uvede red. Receno· ucinj eo o. AIi su ti ustanici, oeigle" doo, strplji" svijet Saeekali stotin uikllsur godina, poDOVO pobHi, poklal i i prngoa]i svoje komsije· proizveli potom p raVail. poslj edieu! - i imaj u sta da obiljezavaju i slave. A ~to time, h tjeli (0 il i ne, priznavali to iIi ne, slave ZloCin i Gcnodd. nll kojemu. njihova slavljenica poCiva, to ih nije briga. Alto i.b 0 lome~ mgod up itas, u povjeren ju c., ti sap" nuri na ubo: "To se zabaravlja, Republika SlJlska OS!aje!"

zajednica

na 10 nije obazira-

Baca ti Vas" oeaj C·injenica da]e Hroatska na pragu EU, do Se Srhiji OIVQrajlt erata za to, dok BiB ostaie (izgleda traino) slijepo crijevo Europe?
. Posto nikako n ije moglo

o

kao n i ))mSI kaleni zaci j U fa ~ [a za Sarajevo", A ,,13 je to drugo nego negiranje genocide

i ponavlianie

rvrdnji da su

1Ii" ma.rrice gdje bi kri'lJica ,"'a II"nacid; uzase ""peOSla bilD izjedmlCtma? Na 10m II'agu i ~"Ola.c nacije" Dobn'ca Casit objtwio je IYIJih do"a knjigu. ~~Bo$al'tski rat ['~.

zvanicna srpska politika ... bili da prvi idemo mi, pa.za nama nasi komsije, POSIO Na.rod • utopljenik oni svakako id.u p rij e nas, onda je dobro SIO idu pr. D Sill "'is IiIe 0 bol"ja(koj ij e, i rome se trcba rado vali. poliriri dan",,? Prije ".koliRaspravu 0 pray icnos ti osta· ko godi~a ,.pozara'IJali .Ie vljamo za neku drugu isror· do ~bo§"jacki r"kovodioci ijsku priliku. un i'izJe sa svojim nar-odom • Nis:am u sta.nju zamisl i· o Kako konumlitaUl zesIi nist" stO bi odgovaralo 10k" ogrenjl/ cije/og oporma iz RS i S rbije l! kO,I$I-ru':ra-

"lilw;:limani sarni sebe granatirali"? Sve je 10, manje iii vise skri veno ili nes kriveno,

bosajacka

politika

rnoze

,to

(f.

Slijepo crijevD o Sta Itamje ondaci,,·ilil
Kako saC"fJari Bos,,"?

VaU sl'ikov,: po"cavaju: "Rorje bia milo majka "am utimse 0f)lJ gadine po· rom" ••• Primijelile /i da Se danas ljudi ponajviie as· jetoju uprO'l!a .raka?

o

nas, ne smijcl u svije[ nosa pro. moJi Ii, da [e negd je ne uhapse po nalog!! beogradskih I» licijskih sluibi ...

,/0

se jedroo peozionisani ml bosanske vojs!::e, zah"aJi ilto !>amna."a za koj irna je on tragao sli jemeni h go din" ...

geneda mi rijeci 15 po·

- Da, ni'! ta nam se gore n; je mogl 0. dogodili od toga da co. vjek dan as maze kaza.. Ako cemo pra YO, on i ,i: rat je bin boJji . i bili u pravu. S[rasDo. To. ralum ne imaj u sta 0 biljeza vaIi i "slav" moZe plihva (iti. J ednom sam ilj". lstorijski gledano, SIVana nekom politickom skeLp" ri Stoje ovako: ni jcdan pre· k!lzao ~ako se moog; od bo· 1hod 0.i srpski uSlanak u Bosni~ pa Dr Qnaj naivazniii~ iz r.anskih pmiarn osjeeaj u pr1875fiS. godine, nije rerullievarenim na vIlo neobican naCin:. ho da su pozrtVOv ro- rao nikakvim pmvnim po" no, svo'm so agom ,. ig.l'aU u slj ed ieama! Da po dsjelimo cj taace t)A vaza ({:radaSn j i Sfulakmici za knju njsu .lnali psk i ustan ic.i(ru kovo deni jz da je bila namjeStena' Uve&r Srbije, u svaknm pogledu, mi zazvonio reJefon, javia

Ned"""o je pompe.mo pras/avlje11a 20. godi! njica RS. Kako sIC dazi.,jeli laj d{)gadaj koj; s" b€ogradsk; medij i noz;;vali i naj"etim sl"'I>0'" srpskih glO'l!a posU· je 'lJeCere kod cara Lazara "oti boja "a K()$(ftJu?/

o

• PokaZlllo se da ona for· mulacija ZA VNOBIH-a koju smo pedese( godina s po· nOsom Davodi 1i kao vrh un","vnu OJ udrost • da "Bosna nife ni srpska, ni hrvatska, ni muslirnan.ska, nego je i SIpska i hrva [ska i m uslimaash· n ije n j kakva nllldrost nego jezick".logicka vratolomija nemocna da izfu:!i nadolazece p ov ijeone kusn je. Srb ija i Hrva lska su iz 0.jene prividne logike, a pod p.laslOm brige za svoje sun"rodnike u BiH, porezaie svoja imovin.ska pmva, (0 iesr le· ri torijalne pr-eteDzije na BiR, dovodeei jc pr.akticno do samag uniiltenja i Destanb. Bosa nske pa[riOlske s nagu moraju se okupljari pod on· viID ges]om: Bosna oijc ni srpska ni hrvarska ni bnSnjacka . BDsna je bos "nska' o Slaje,,, s/ui5aju smrti BiH,
sudbino Boilljaka? Sve viSe $e ; ujt11>rUl$ti regiona "I>OU>Ta'!l<l na" &O,,,joifku PoleSli·· ml". Zabrilljava Ii Vas 1O?

• Neill" se ttl sta komenr.i. rati, Sarna budale i [eski na· ivei .III ogu pov jerova Ii da j e Beograd i u "emu odstupio od vel ikosrp skog progra rna . Pisac koga pominjete jedan je od glavni h organ i.03lora ra· IOva UJugosiaviii~ najvazni· ji je kreotoI poli dkeelnickog Ci:l6e0 ja i rvOrlle sin rngme 0 J')humanom preseljenju"". Umjer.w da sjed; na ha,koj optu;teen;ckoj ~.1upi, on ida. Das hei ra naeionalnu i dr!avnu poli~iku Srbije. Agr· esija na. Bosn u naziva ,)bos.anskim ratoml', sto [l'e~ bl! da zamaskira ulog!! Srbije u njemu, definiie ga kao
~,internacionalni verski rar«,

Prije ~Olkupa sirove koze" " Zagreb .. jB ohjov/j""a ; Vaia zbirka "Parlizansko groblje ". Zbag nas (ftJakvih k"kvisma,. &ojire Iis. do EE/e tlO kraju i Vi zavrIi Ii kaa "roa ISk i pjes1Iik, pOpUI Mak.o Dizdara, o"1i ao s rpski pi$ac k po pm Me." Selim(}'l);ca?

Odbiiao sam uel u srpsMe i hrualsMe anlologije o
druga

danas, kad .znam i ~ta nisam i sta jesam, i kad vise n iko ozbilj an ne ospard IfJ poSto· janje bosnjackog narada i njegovc knjiZevnasti? Taj istorijski proce$ je ,.vr:Se!l. Tu, meclurim, ima jed.D3
"leoma vazna stvar.

J uz Doslavenske kn ji'evoa·

. To. nije bila mOg!!ee ni prije 3{l--4{1 godina, kad sam, kao hasans kim usl iman, ,n"o sta ni sam, i ~bog loga odbi jao da udem u srpske i hrvarske pjesnjtke.antologi. je. Pa, kako bi bilo moguc., smislu IOgapojma. Bosnjatka poli [ib nepos toj i. Po d tim imenom na javooj ""ni f(gUrira JOOanideolooko-propaga· odoi kon.strukt 0 kojemu borski galame SIOZDll brae. h rvats kQ·srpski.b [aswcaea Bosne. A one SIO bi uistinu lrebalo bi t; boon Jacka poli li· ka - u slvamosri ne posmji. Ko da je krein\, ko da je osmisli i formulise ? S jeciJlc sU"lIncsirotioja 0 kojoj gavori te, sa druge pro·

sCi, pisa 0 e na stoka vskarn oar; ecju .zajedni~kog jezika, veoma Sllbliske, ispreplete" ne, S oNorenim mogucno· slima dvoj ne (pa i trojne!) pripadnosti, i bila bi pogu· bna svaka ~a[Vorenos t i sa· maizolaeija.

vanje Boi"jatke akademije nllu.ka u Nooom Paza.nl b'l10 isprava" POlez?

SLOl1eb., Q.aravno, da nagla· si ulogll islamskog fakto,". Prizllaje <la je sIPski oa" ro d !,,u cdin iC-' imao velike gubitke, ali i jedan veUk; do bi tak: "prvi pu t u iSlori ji dobili smo srpsku dliavu zapadnood Drine". Ultima· tivno od sIPskill politicara zah tijeva da ne dopuste "sr,,' brenizaciju bosanskog rala",

o reisuCericu
- Cinilo mi se mnago pametn im kad je u ZeD iei, 1996. go di 0.e, kazao kak 0 cemo rni Hnajprije grad;!.i fabr ike, a 0 nda neka .s valka [.br ih naprav i po jedn u diamiju!~ Bila mi drago SIO irnamo laka pame!!!og reisa. P.a, m nogo .lao kad sam, dvije-tri godine kamije, shvatio da se u njegovom na"inu r'azmisljanja ne~ta bitna promijenilo. Do· g:ddala se kojiput da mu Se obratim sa kakvom moIborn, !alborn, priruzbom nije m; bivalo prijatDQ,.i nije bivalo fujde.

. Davno sam nap is!tO:oa· jbolji bosnjaCki oacionalni prog_ram je bosanski dr-lavni pragram. Bez basanske drZave Sosnjaci k!tO!tared oe mogu prezivjeli. A najbrzi pu, ka nestankll bila bi jednanacionalna muslimanska drzavica.

. Ne >:nam. Ne zoa niko. Mommo pustiti da to vrijeme pokak Ali yam moram pri· >:Darida onomad nisam po· drZao ttl idelU, i~viSe rWoga. Najprije, nije mi bilo logicno cia BoSnjaci mOg!!u kotisl Basoe Ciniti isto 000 sto bosanski Srbi i Hrvati (RS, Herceg·Bo· sna) cine u z.lji da joj nast". Ie. Drugo: kazao sam da je bo,n jacki narod ulOpl jenik, a mi mil, umjesto camea Hi ba· rem pojasa l.a spas"vanje, do· bacujemo djetiju igraclru, ne· ka se zabavi. Trece: smalmo sam da to ni je ispravl!u red po[eza,. dll najprije rreba orga· nizirati BoilnjaCki sabor, kao nadstmnacku i nadre1igijsku objediniteljsku insrirueiju, koja bi kreirala Program, ka· ko bi se svdto dol j e lreba ,.... dilo ona.ka kako taj program predvida.

Sta drugi pisu

6

One,ni avaz, petak, 2. martlofujak 2012,

mozai k
..' '

OBRAZOVANJE Porazavaluci podaci a prolaznosti ucenika

Treeina SrednJOSROlaCa U HS pala na POI. gO iSt
Svaki deseti ucenik imao tri iii vise negativnih ocjena

Mont Everest: Raztici!i rezullali mjerenja

mJerenJe MoDI Eueresta
~NEW5

nepa traZi nouo

Spar s Kinam

N epalu su potrebna 6nansijska i tehnicka sredsrva med UII arod n ih dona tora kako b i p cno vo izmierio Mont Everest, saopcili $U nepalski zvanicnici koji se nadaj II kO!1aen om rieseniu spora s Kinorn oko tacne visineuaiviseg vrha nasviietu. Nepal jeu sukobu sa svoi-

irn susjedorn zbog racne visine planinskog vrha ko j ije prvi put izrnieren 1856. gcdine. Katmandu koristi mjerenje kojesu 1954. obavili Indijci,a prema kojern je Mom Everest visok 8.848 metara, Kina' pak, tvrdi da su njeni istrazi vaci, koj i su se na Mont Everest popeli 2005. gcdine, izracunali da vis ina planine iznosi 8.844,43 metra.

Na kraju prvcg polugodista II ovo] sko!sko j godini vise cd 15.000 ucenika IIsrednjim skolama II RS palo je iz nekog predrneta, T recina ueenika, naime, negativnuocjen u irnala je iz j ednog iii dva predmeta, Iz Minis tarstva prosvjete i kulture RS navode da se sve vise povecava broj daka s tri i vise negativnih ocjena,!ito j e zabrini a vajuce, - Od ukupno 50.326 ucenika u svim srcdniim ilkolama u RS, 15.606 nii h pol ugo dis te j e zavrs i10 negaiivnom ocienom, ad toga ie 5.166 njih imalo negativne ociene iz tri iii vise predm eta • saopceno ie iz M in istarstva,

Osnavne skala
Njihove analize pokazale su da [e najvise u&nika palo iz jedn og predrn eta, i to n j ih 6.713, dok je dviie negativne ociene imalo 3.727 uceaika, U poredenju s ovim podacima, situacija u osnovnim skolama mnogo je bolja Negati vn u ocjen u irnalo i cetiri e posto ili 3.80 I ucenik, dok je vise od 70 peste osnovaca poJ ugo disre zavrsilo odlicnirn ili VI 10 dobri m uspiehorn. Prema podacima Ministarstva obrazovani a i nauke KS, za razlik u od pro,Ie godine povecan [e broi broj uceni-

Hlrurzi oadomlestlli diD 10'baole
!

Revalucionarni zahvat

Banja .l.!Ika: Iz godine u godinu po veda va se bro; daka s nega/ivnim zakljucnim ocjenama kakoiisu u srednjimskolama i m ali vi~e negativnih ocjena cima, od ukupno 35.395 ucenika, njih 1.803 iii 7,62
posto imalo

Bezpodalaka
. ad ukupno 19.896 ucenika u sredniirn 15kolarna, negarivnu ocienu imalo j e n jib 6.956, 0 dnos 110 34,96 P OSlO., Kada jeri j ec 0 osn ov-

Da:Uu~lIatll

Britanac Tim Barter (32) ldko je povriiedio glavu prilikorn pada 2009. godine. Pao je dok sepeniao uzzlijeb jer nile im ao kliuceve 0 d kuce, Zlijeb [e popusrio pod njegovom ldillorn, a on ie pao na beronski zid, Os tao je bez diiela lobanie i koze na glavi, Ali, zah val j u inc; revel ucionarnorn zahvaru, Timu vise ne nedostaie dio glave. Posebnom tehnologijom hir IIrzi su d iza j nirali titanske plocice kojorn SIJ "pokrpali" Timovu Iobanju, a salo iz stomaka iskoris!ili SI1 da bi popllIliLi dio gdje mu je nedosmjala ko~a i sanirali ozi Ijk e.

jene - bz" iz Kantonalnog minisrarstva obrazovanja, U rninistarsrviraa obrazovanja Unsko-sanskog, Zenicko-dobojskog i Tuzlanskcg kanrona navcde da ne-

je negativne

cc-

rnaju podatke 0 prolaznosti ueenika na pol ugodisti me. Isticu da prolaznost iz skola dobiju tek na kraju godine te da je, prerna rim podacima, evidentno da se iz godine u godinu povecava broj ucenika s negativnim zakliucenim ocjenarna, B.S.-II.N ...

Barter prije operocije

Kamion pregazio mDlociMliSIU
MOlOcikIis!a iz Kine vozio se pre.ko pjesackogprijelaza kada se u njegazabio veliki, bijeli kamion mijeilalica. Motociklis(a je Il sekuD" di zlIvi"Sio pod loCkovima i<amiona i pravi.m eudom prezivio.

Nesreca u Kini

Voza.cje odmah prevezen u bolnicu, - Zadobio je visestruke oz.ljede na g!avi i vralu, a resko mil je ozliiedeno i grlo - rekaojeljekarCell} usi, Vozat se, srecom, dobro oporavlja, a ko je odgovoran ].a nesrecll, lna[ Ce se nakon policijskeis!rage,

Cami! Donko iz Mostara rvrdi da Srpska pra voslavna opsti na n a lokali reru Suhodoline, neposredno lIZ crkvu ko ja j e u obnovi, nelegalno gradi put preko zemljisra ko je j e podzastitom UNESCO"a. Donko, preko cijeg zem Ijis la bi, takod er, p r015ao pm, istice da gradske ins!.itucije sarno :lulke promatra.jll ovorusenjegrada. - Federalna.llprava za inspekcijske poslove donijela jerjdenjedaseobuslavigra. dnjs i da se sve vrati u prvo· bimostanje-is[iceon. Za sve krivi vladiku Gri-

SmsMa praUOSlau a ooStina ne egalnO grad~
gorija i rnostarskog paroha Radivoia Krulia, koii su najodgovorniji jer odobravaju radove unatoc inspekci is ko j za bran i. -J ucer (sri jeda) su poslali policajce koji su stilili izvodace, a meni su rekli da ce me privesti ukoliko ih je pokllSam spriieciri. Svakodnevno dozivljavamo fizieke ipri jern je na nac io naino j osnovi. Nisam prodv crkve,ali sam proriv nelegalnib [ad" nji koje se desavaju, a koje vIadika i paro h pok usa vai'u sakri Ii od j avn os!i - kaz30 j e f>onko. M.H. f)onko; Nisam proW crkve

Camil Danko krivi vladiku Grigorija i paroha Krulja

Uzbuna u Hrvatskoj zbog sokantnog otkrica
v_ I u BiR je "vezencaj od korijena eicka preizvodaca «Herbariu.m" lz PilOrnace, ali se jos ne zna ima Ii ga II am hal azi s rokom teaj an j a do jula 2012. godine Ie s oz· nakorn 034710, za. koji je j ueer u Hrva IS koj u lvrd en 0 da j e 0 trovan. Pomoc.nik direktora Agencije za sigurnos[ hrane

_I_. 01rounl- cal I U a-H'
-

SDec
Zena iz N ju Dzersija posta la je maj ka na svo i rod endan 29 ..februara ..Iona i ojena kcerka rodene su na prijesrllpnu godinu, a sanse za to bile su dva miliolla n3spram iedan. Mi~e1 Bimbaum (Micbelle), pouosna majk;l., navdila je 32. go dinu, a zapra vo je p [a vi rod en dan do sada slavil a !.ek osampUt3. "Herbariumov'" Gaj wezen u nasu zemlju

BiR Dr.,go Sando tvrdi da sn poduzete odredene mjere ida nema mjesta panicj, . Obavijestili sma nadle,z.ne insIimciie u entitetirna i Brcko Distriktu da pro" vedu mjere za uI:Vrdiv:mje evenrualnog pri.sustva i povIacenja ovog caja s naseg trziii ta - rekao je za UA vat' Sando. S.D.

mozaik

Dfl Bvni avaz, p atak, 2, mar\lol~jak 2012.

7

Sta kazu poznati
Jozet Akerman

EKSKLUZIVNO "Avazov" novinar sa zvijezdom reprezentacije Svedske

ziatanIbrahi UiCdO III C_ HaJ a eSle. I non _ r -r·
Priie, tokom i posli]e prijateljske utakrnice 5 Hrvatskom u sri i una ed zagreI) iigrac italij anske seri je A i naj veta, zv ii ezda svedske reprezentacije Zlatan Ibrahimovie iniac je razloga za zadevol j stvo. U hotelu "Sheraton", gdje su boravil i svedski reprezentativci, nogometas Milana, koji je svoj nacionalni tim i ovog puta odveo do pobjede u prijateljskcrn ogledu s Hrvatskom, bio ie najtrazeniji gost, Brojni novinari zeljeli 5U "ekskluzivu", navijadi fotografiiu i autogram za uspcmenu, ali iedan od naibol jih svj etskih napadaca bosanskog poriiekla bio ie dobro Cuvan. N jegovi za~[itari, naime, bilisu na svakom koraku. Ipak, do Ibrahirnovica se uspio probiti "Avazov" no-

Suuerenltel za EO " Evropske zernlje bi prebaciti
trebale

Akerman: Pogresna ideja

veci dio suvereniteta na EU buduci da ce sve one, cak i Niemacka, irnati velike stete ako Evropa ne bude snaznije integrirana, Pokazalo se da ie pogresna ideia da politika moze ostari iskljucivo nacionalna unutar monerarneunije .. (Direhior Deutsche banh« za Bild)

Miroslav tiro Blazevic
- Kad su mi dali scenari] "Montevideo, Bog te video", p oderao sam leks I i poru eio da cu pricati svojirn [ezikorn. Bile je predivno, uzivao sam na snimaniu, I bit cu iskren, gluma je mnogo tda od nogometa i za nju yam je potreban Boziji dar. J a ga nemam, ali sam se istinski potrudio da to pu- PofretJan dar blika n e prim ijeti. (Hruatski nogometni trener za ~i'llo")

Gluma i8 tllia

Ibrahimovic je sretan sto ie njegova .knjiga "Ja, Zlatan" naisla na pozitivne reakciie u BiH

backorn Maksirniru, naibo-

Dordo Faleti

- Odrastao sam citajuci arnericku knji.~ev[!ost. VeJiki sam protivnik ratova, Viiernamski mi je rat vremenski odgovarao zboggodina moiih likova. To ie bio neobican rat, Rat siromaha, ani knii nisu mogli studirati bili su uvuceni u rat. To je biorat bez.casti. (llalija nski pisac za "Vecemj! lis I")

Protiunillsam ratoua

r::'/l S~ k azu u naro d U L:::::::::J ta
v

redakcija@avaz.ba

fii

D33/281- 393

Sinan Sinano vit: sa Zlalanom Ibrahimovicem: vinar Sinan Sinanovic, i to kako bi mu ispunio :lelju i

Velika Ivijezda ieli se susresti s Halidom Be~li~m

poklonio CD Halida Besljeal Popularni pjevai:', nai-

Sinan SinanOUiC oa C8IU'AUaZOUOg SDorta'
Sinan Sinanovic, jedno od naivecih irnena bh, sportskog f;umaliuna, vraca se starom novinarskorn iatu. Od narednog broiaon 6e obavliati duznost glavnog ; odgovorncg urednika ~Avazovog Spona". Sportskim novinarstvom Sinanovic se po~eo baviti 1991. godine. U "Dnevnom avazu" poceo je rad· iii 1996.,. a bio je i urednik u "Avazovorn Sportu", za koji je pisao od njegovog prvcg bro j a. Sinanovic je izvjesravao s broinih urakrnica fudbalske reprezenacije BiH: iz Brazila, Argentine, Ma!ezije, Tunisa... AUloe ie jedmSLVene nogomeme knjige ~Od Tircane do Marakane", koja govori 0 th. reprezemaciji, nienim pocedma, kvalifikaci.iskim ciklusima broi n e nepoznate detalje 0 nasem naiboljem nogornetnom timu. Dijelove te knjige nasi vjerni Citaoci irnat Ce priliku efta!i vee od narednog broi a popularnog priloga "Sedmica" _ Sa Sinanovicem na eel u, "Avazov Sport" uskoro kreee u vel ike pwm jene ; pravi juri~ na i!iLalacku p ubliku, sa eime 6e javnost na vrijeme bin upoznala.
j donosi

me, Ibrahirnovicu je poslao CDsposvetom, r Halid i Zlatan izrazili su :leIju da se napokon sretnu, Ibrahimovic Dam je kazao da jesretan sto jenjegova kniiga "Ja, Zlatan" naisla na pozitivne reakcije u bh. javnosti. Nakon utakmice u Zagrebu, on se vratio U Milano onako kako je i dosao u glavni grad Hrvatske - privarnirn avionom predsiednika "Ros" sonera" i Silviia Berluskonija (Silvio Berlusconi). Biv~i italijanski premijer, nairne, posebno pazi svoiu najvecu zvije~du, koja i ove se,lOne igra u sjainoj formi u Seri)i A i Ligi prvaka. E. D.A.

- Pri]e izbora politicari su hrabro najavljivali velike stvarii velike promiene, N ije Ii dcslo vriieme da priznaju da su obmanuli biraee, cia je ekonomija usahnula, da imarno samo rast nezaposlenih, svakoduevne straikove radnika koji mole za minimalac, a kojeg, Cini se, nikada nece dobiti? Koga je briga sro oni nemaiuza hlieb isto kopaiu po srnecu da bi prehranili svoju djecul (CilalacDi. Ll.}

HOga i8 brtga za radnlH8

Vremenska prognoza

4' ___ ~_!!D'
Vrijemejeza
_ ...... )0( .. -18

s;

a.

2.3 2012.

Glumac Haris Burina B. marta u Bosanskoffi nar·odnom p020ri~ru Zen_ica igrar ce monodram.u "earhn", nasralu po rnmivimayripo· vijelke I ve An drica "Cor kan i Svabica". Pribod od prodaje ulaznica iei ce za liiecenje poznalOg novinara i TV vodilelia NIsvela DZll.nke. • Id eiiu ie s ra doseu pri h-

KO -gra za ralu, U naSim Ie srcima
vario BNP Zenica, s Hazimom Begagicem os celu.Jednosmvno, oV'im pokusavam salllo reCi da nije iS1.ma da ko igra 23 ra)u, zavrni u nizerazrednom Vralniku, nego ko igraz.a raju, OSlane u srcima raje. UCini!cemo sve da jedan fa kay cov jek pop u [ Dian ke os tan e s nama S 10 duz.e_ Lijepo ie da narod u

Haris Burina izvodi "Corkana" za Nisveta Dzanku

BR(:KO 14

TUZLA1:·4 Vis.e o. b.laC!l. til. os. oi'cl<uje se u ZENtCA tlalnom, isrocnom i sj everois wcnom di16 SARAJEVO ~ jelu :remlje ..U OSlalim 1.Z pocin[cjima suntano uz u.mjerenu llaoblaku.J Ular" nja [I!mperalura zraka izmedu 0 i 6, na planiJlama do· 8, a na j ugu zemlj e od 5 do 9 stepe ni. Najvisa dnevna temperatura zraka izmedu 10 i ! 6, na jugu i sjeveru zernlje do 20 stepeni.

cen-

Racuni I brolBUI
Svi koji ide pomo';! poznalom novinaru mogu to uciniti upIatom na sIjedeCi racun: Nisvet Dzanko UniCredir banka 3387202114957933 -llpiale uKM 40020674101 - uplate u eurima Za uplare iz inozem5rva pOlrebno je liZ broj racuna navesu 1: LBAN

PETAK

SUBOT
3,:l.:m~ A1TMiNJE l'EMPmATURE 14!.:3,:t(I12' . JUlAAta: 'r.EMP'eAA"nW'

75037767
SWIFI":

BA39

3389

0025

:l.::J.~[)J~ .RIfMiiNJE mol'ERAruAE

od ·8' C do 9' C
Dl'LVNE TEMPffiAlllFiE

od "C do 11' C
~TEMPEAlliL.iRf

od 2' C do 111'C
Df.IMlE m.wEMMlE

UNCR BA22 Burina: IdeJa s radost:u prihvacena ()Yom ciieJom be]aju,kokuz· luku i ludilu uvijek priskoci ka da tre ba - kaze Burio a. Predsrava "Corkan" radena je u povodu obiljdava· nja pel deceoija o!kako je

od 10' C do 20'C BIOMETEOROLOSKA Prihod od pfDdaje ulazflica iel ce 18 lijecenje Nisvela Oianke bb. knjizevnik Ivo Andric dobio Nobelovu nagradu za kn j izevn ost, a n jo m e, islO· v'remeno, Burina igra svoju SO. pozoris.nu premijeruu predsravu., S.A.A.

od 8' C do 18'C PROGNOZA

odT C do 15' C

Novae za Di.anku moiete donirati i pomocu hrunanitarnih telefon3.: Za korisuike rnre2e "BH Telecom" na broj 090/291·043 dooirate dvije KM. Za korisnike mrcle "HT Ewnet" nl! broj 092/890-805 doni rate dvije KM.

Siabilizacija vmmenskih prllika, uz porast temperatura i du!e suntane perlode, ugodno ce djelovati na vecinu Ijudi.a h ronicni bolBsnici i meteoropati 1rebali bi osjemi alak!.allje, U oentralnim i istacnim dijelovima nase lBmlje .. zbog nesta imlenije naoblake klkom julamjih .aU. kod osjeUjivih osoba mo guce supat&lkoce. Grad Sarajevo Izlaz.Jk6,21 LlJazak 17..36 2, 3. 2012. Izlazak Zalazak 11 ,23 2,05

Ukratko

8
ISTRAZUJEMO Gdje su I sta rade agenti tajne jedinice AIU-a

Dn~vni avaz, petak, 2. mart/ozujak 2012.

tern_ .... .. e

Hag

,t!> Bivsi oficir Voiske RS Dragan Obrenovic, koji ie osuden ZlI ratne zloeine u Srebrenici i ko jeg ie Haski tribuna] oslo bodio pri je isteka dvije trecinekazne zbog "izuzeme saradnje", pusten je na slobodu, naivjerov3mije, U januaru, Njegove ko!llsije navode da u stanu u kojern je Zivjela njegova porodica ne vidaju nikogs, pa se pretpostavlja cia je Dragan s porodicom otisao u Srbiiu iii inozemsrvo re da uopce niie dolario u Zvomik, javlja Srna

OSloblMlenizloCinac nue u ZUOrDikU

BiUSe iDad iMe'seua' I·st~s dOb -0 z i Ie'
Hazirn Sahbaz, agent ,,$eva", sada direktor zastltarske agencije iz Sarajeva, govori za nas list 0 ubistvu Ugljena • Dragan Bozic, takoder agent ,,$eva", svoju prlcu ostavlja za bolla vremena
Golos: Arl!itef(la bllzak Iletb egovii;u bi/) agent " Prema nasim istrafi van iima, pojedi n ci sa spiska l:ive van B iH, a neki su na dobrim pozicijama u BiH, poput Seada Golosa, omiljenog arhirek re C1ana Preds jedni srva BiH Bakira Izetbegovka.Sahbaz 7ivi i radi u BiH, ali bio [e prilicno iznenaden nasim pitaniima 0 dielovaniu jediniee, politickirn ubistvima i smrti Ugliena, N ece se to nikada ri jesi ti. Treba jos vrernena da prude. J ednosravno, nema volje, Ak tuelno] politici nij e 1,1 interesu da se to otkri va - kare Sahbaz, ko] ije danas na funkeiji direktora jedne saraievs ke agenci je 1.11 zastitu irnovine i ljudi, Tvrdi da se na spisku ,~Seva"' aasao sasvim slucainol? Kaie da je poznavao N edzada Herend u, ali da ie za likvidaciie ili poslove s drogo m, za koi e se sumn ja da su hili polje djelovanja "sm', euo lek poslije rata. - Oni ko ji Stl [0 maIi, nisu ville medu ;iivima. A s to kafu: Mrtva us m ne govore. Moida je tu oesto i bilo. Nemam pojma ..Za sebe i ios neHerenda: Jedan ad vode(;11! Ijl.ldi jediQice ke znam sigurno da smo kolateralna stem u ci ieloj toj priCi. Ie Ii bilo nesto na nekom drugom nivou, to ne znam. Mi smo sitni u tome, pa da mozemo nesto rasudivari i dokazi vati, a pogotovo pos! ije roliko go dina. To su igre nekskvih igmea (Ill. visim nivoim a - tvrdi S ah baz, izetMgoviC: PolitJckl vrlJ driao konce u rukama [edanod onih koji su na spisku "Seva" je i Dragan B 02i6, danas zap oslenik osiguranja Centralne banke BiH, ali mnogoie manje bio ra_spOlore.o za razgovor cd Sehbaza Kaze da je "razgovarao s liudima koji se bave lorn problematikom", tako da ne zeli bilo sra komentirari, . Mozda kada budu neka bolja vremena, J a se nadarn da ce to biti rijeseno na nivou gdje [reba. Vidim da irnate korektne narnjere, ali zaista ne bih nista da kornen tiram - kratko nam je kazao Boiic. Prema nekim informacijama, neki pripadnici "Seva", kao ~IO ie J erko Morovie, five Sloveniji, dok su neki u Sjedinjenim Ame!"ickim Drzavama. RKARALIC

iBranHoUic iiua iZlk'ilua,
'. Dijana Brankovic (2]) iz Laktasa, koia ie misteriozno aestala I. februara, pronadena ie zi va i zdrava u Beogradu, Nakon mjesec traganja Diianu su u Srbiji pronasli CIanovi niene porodice te se dievo] ka j ueer vra till! kuCi,

Beograd

Mn:va USllIne govore, iziavic je jucer za "Dnevni avaz" Hazirn Sahbaz, bivsi pripadn ik zloglasne jedi nice "Seve", odgovaraiuci na pitanje 0 djelovani u te grope te nikada za rvorenoi istrazi 0 u histvu drugog covjeka bosnjacke obavjestajne sluzbe AID N edzada U gIl ena .. Sahbaz je j ueer potvrdio da je bio na spisku pripadnika jedinice, ali kaze da ni je ucestvovao "ru u kakvim akcij ama" Ie da SU "S eve" b ile .rezervnl sasrav drza vne bezbiednosti".

Poslovi s drogom
No, prerna nezvanicnim saznaniirna na'leg lists, vecina pripadn ika ove jedin ice, za koju se surnnia da je dielovala pod direkrnorn konrrolom bosnjackog ratnog vrha odradujuci »prljave poslove", dobro ie zbrinut i iivi daleko od oei j u javnos ti,

Selman OeHa mig DodiHa
Aktuelni minisi:u: pmvde RS D~rardSelman najozbilinij i je kandidal za novog predsjednika Ustavnog suda RS. Hz Selmana se za til ft.mkciju izdvajao ipredsjednik Advoketsl(e komoreRS lovan Cizmovi6, koji Sl!, mcdutim, povukao iz "utrke" za p(Vog covjeka naj vise pravne instance u manjelIl bh. entilelU, javlja Fena. Selman pOlVrduje da ce prihvatiri funkciju ukoliko g;l os to mjesto predioZi proosj ed.nik RS -Milorad Dodik.

RS

Zrtua prapucauanJa Da "UiSam niuou
u
Hazim Sahbaz rvrdi ds se na spisku nalazi jos oekol.iko njegovih prijarelji, koji su, kako hfe; ZriVe prepucavaoja "na nekom ."vlse!D IIIvou . - Cuo sam za te neke srvario Znao sam NedZada Herendu, ali sarno ,.zdravo za zdravo" . J a sam inZinj er, koji je radio na popravci uredaja ve:!Ie i slieno. N iii sam vidio puilke ruti lI!erka omv period rem - mdi Sahbaz.

Korektne namjere
Na pitaaje ko $U ti igrafi ,,!!3 visirn nivoima", Sahbaz
rnisteriozno odgovara:

.t!>

- Imaj u puna vi si igraci i imaju neki ko)i ni.su vi!ie medu zivima. Oni ne mogu govori Ii. SIusa se iMina ana· ga 1:0 ie ziv i 1:0 prezen(ira pricu. 00 aj drugi oe moze se bruni IiJ a oe mogu evrslO rcei ie Ii se ncito desilo ili oije, kada u tome nisam ucestvovao.

Nakon odluke 0 dodjeljivanju statusa kandidata Srbiji

Fili. OU'C: Bh. ulasli niSu osluarile deBlarran" Cill
ri medunarodne polilike, barem sto se I.ice Evropske unije, smauaju Srbfiu i Hrvatsku fakwrom smblInosli, a BiH nestabilnosli. To iedna naopaka projekcija, jer su posljed!!jih SIO godina Hrvstska i Srhija bile oa ovim prostorirna au.tori ra tova i genocida., a BiH je bila upravo obrnum - faktor stabilnosli, kaze u izjavi za "Doevni a.vaz" al:ademik Muhamed Filipovic komen[;rajuci dodjeljivaoje Srbiji bndidaIskog statusa z·a EU. No,. upozorava de ni domac; fakiori u BiH nisu uradili svoj dio posla, zhog cega je BiH oSlala posljednia zemlja u voZu koji vodi procesu prikljucenja Un;ji.

Odnosi prema Kosovu o ti to je da vo deCi fak
[0-

i.

BiH kroz proces evropskih integracija bit ce dodatno omeksani,. istakao je Pejanovic
sklu.zivoom" pravu cia njen; zvaoicnici sw· Illo pUluju u Ba!!ju Luku. - BiH od ovoga moze imati odredene koristi, ier ce evropski smndardi sve vise jacali u Srbiji i sve su manje S3nse cia radikalne naciooalislicke suage budu vodece utoj zemlji ida ho lakve surra dodu na v Ia S I . Smatr3m da eeodnosi Srhiie prerna Kosovu i BiH kroz proces evropskih inlegra.eii a h iti doda\no omeksani - istakao je profesor Peianovic. F. 1(. - A. DII. Filipovi(;: Naopaka projekcija slvari

penziie iSle
dO 2013.
'. Fond PIO RS ie pred isplaru predslojece februar£ke penzije postom uputio obavjesrenje za oko 200.000 korisnih u RS ivan oje 0 zamjeni dosa~njeg isplatoog koefici iCOlli eel 1,06 koefi ci j e!Homjedan. Na osnovu Zakona 0 PIO, Fond je po slu.zbenoi dU7.:nosd obavijes!io korisnike da dosadasllji izoos pellzije ostaje isri do uskladivanja penzije kojece se, prema ovom zakon 1,1, vr~i ti I. ian uara svake god! ne.

Fond PIG RS

.. Vodece politi~ke snage, a 10 su u FBiH one snage koje su bile na viasti SDA, SDP i SBiH, a u RS SDS i SNSD, bile su prije svega duzne da s[Vore u viete koji bi na~u zemlju kvalificirali za clans[vo u EU. One to oisu uCioiie, dakle, oisu ispuoiie najvazoiji deklarirani ellj ; imeres BiH i nien ih naroda - rekao je akademik Filipovic. Profesor na Fakultelu pelitickih nauka u Sarajevu Mirko Peianovic smalra da je za cije!i region dobitak to iho Srbija ide 1,1 proces evropskih integraclja. On navod; da Srbija i dalje irna odgovornost prema globalnom provodenju DejlOnskog mirovnog sporazuma !e d~. mora. postivari cielovitu BiH, uprkos "ek-

Pejanovic: Srbija treba posllvatl cje.lovitu BiH

teme

Dnevnl aVal. petak. 2. maJt!o!ujak 201 2_

9
Nije mil pOl/ilo

DOSJE Stravlcna sudbina Elvira Koraca, serijskog ublce na slobodi (I)

mus 0 H 1- ga -e zlosta l o!
OMO
iz

seseuna

Haski tribunal

redOUnD) Mon1rDli
... Portparol Haskog tribunala Nerma [elacicpotvrdila ie 11 saopcenju da je lider SRS-Il i haski optuzenik Vojisiav $cielj j ucer prebaeen u bolnic u vall Sheveningena i da se radi 0 ranije zakazanom pro egledu, deman tirajuci take vilest koja ie stigja juter tokom dana daje &:selju ponovo pozlilo,

Nevjentani suprug osumnjitenekoljati.ce

s Dobrinje Dane Skrbe • Osvetio se ocu Izetu

za klan] e fotografa M ustafe Bukvica (67), isplivala le ovih dana na povrsin u,e bib je sakri vena u sudsk im sp isirn a koje je odavno pokrila prasina, Korac je, otkrivamo, bio osuden za ubisrvo DCa, majke i ses Ire, no u za tvoru je ,.od· lezao" samo svog oca Izera i nako n devet godin a pusten j e na slobodu, nDnevni avaz" ctkriva broine nepoznare detalie ovcg stravicncg slucaja,

~~~:S~~QS~S~:~

ubistava Elvira Korata(41)

MrnCrnt pozadina serijskih

Tuzla

PrUiBosansMD-

IUl'Slli ,rieehiH
FotQ{Jr~fijaIIbijellog oeil Iic/a ilSlldske dolrllmefl/acije psihiiatrijskoi ustanovi, Kosudske spise koji su arhiviranzilij psihijatara ga je ocijenio ni pronasli smo misljenje psik30 hladnu, agresivn u, bezohi j atara u koj em se op isu ie sj eca] n u iabnormaln u osobu, nj egovo psihicko s tanj e. Poslan je 16_oktobra 1996_ • Vee na samom pocetku
godine

Mucni detalji
Nj egova prva zrrva b io je, prema sudsko] dokumentaciji koiu je nas list dobio na ubio je dvije godine kasnije, N j ihove leseve ie cu vao u podrumucak sest mieseci nakon ubistval Za ocevo ubistvo osuden j e na devet godina zarvora koje je trebao odJ ezari u uvid, otac Izet, kojeg je ubio )991. go dine. M3jku i sestru

KPZ"3 Zenica, odakle je otpusten 31. marta 2005. godine. Nakon otpusta je

na Odjel

forenzike

razgovora

dno, "orvorio kane", tvrdeci da je prilikom prvog vjeStacenja, poslije oeevog ubisrva, fo-

ispitanik

je, nave-

kazne, Simp tome koie ie nudio i koj i su registriran i tokom cog vjesracenia navodno je "kupio" od bolesnika s koiima je borav io u Psihij atriiskoi bolnici Sokolac, Imitirao je ponasan ietih bolesnika, a pri come se, kako rvrdi, dobro pripremio, u cernu su

Prizor ko j i su 6. marta 1991. godine istraZj telji zatekli I:! kuci srrave na Hotonju lew krv u zilama, Nj egov otac Izet naden je na kaucu u dnevnom boravku. N. demo; strani gr. udi, ruei i desn oi strani glave bile su duboke rane, Ptafon i zidsu, rakoder, bili krvavi, Na trnokopu, drvenoi drsci, te svugdie po prostoriji pronadeni dskom dosj eu, Izet je zlostavlj ao Elvira, a nekoliko dana prije ubisrva sestra i majka su pobjegle od kuce zbog Izetovog stalnog zlostavli anja,
so tragovi krvi, Prern a su-

... Ekskluzivno izdanje prvog Bosansko -turs kog riecnika aurora Muhameda Hevaija Uskufiia predstavljeno je jurer u Tuzli, a koje je, I:! saradnji s Mi· ni starstvorn obrazovan ia i nauke FBiH, obiavila Opcina Tuzla, javlja Ona-

sa.

SAD

BIHmedU

KPZ·uFoea. Prema dokumenru koji ie potpisao tadasnii v. d. direktofa Kpz.-a Foffi Dusko Sain, a koji je dostavljen KantonaInom sudu u Saraievu, E1vir Korac Kora u focanskom zatvoru nalazio se od 24_ septembra 1991. do 22. aprila 1992. go dine. Do rog da tuma izdrzao j e go dinu, mi esec i 1S dana od ukupne devetogodisnje za· tvorske l<a7..ne ojl! m II je izr· k ekao Vrhovni sud BiH No, lokom 1992. godine u mjestu Karakaj ko d Z \lorni ka izvr~ena je predaja 98 Miiiljenje psihijalrijskog konzlfija lIakoll razgovoril s KoriJcem boi"injackib i brvatskih osudenika, medu. kojima je bio i Kora.c. Nakml mO!lStr· upuCen na drulnle smranJe liraol uoznog ubistv3 maj ke i sestre glumio duSevno poremeeenog Centra za socijalni .rad. Psihi· Korncu je iZ'retena rnjera oba· jacrijski konriJij je eeslO ra7..glr covjeka, jee se zbog tez.ine vez!log lijetenja i ':uv.nia u varao s Koracem. Uvidom u dj ela bojao izrican ja smrme

toD-des1ina~uama
... Americka internet-stranica posvecena putovanjima uvrstila je rijeku Vrbas u top-deset avanturistifkih ruris tickih 0 dredista za predsrojece Ijero, prenosi Srna, Stranica www.smartertravel.com preporucuje purnicima avan ruristima da pro baj u rafting lIa Vrbasu; Tari i Nerervi.

Opis ubistva
Kobnog dana je Elvira
op tUMO da m u je sakrio rakiiu, pa ga je poceo ruci, Elvir j e

Dolao, u lIaliC"AsU i rellao da )e ubio oca
Majka Fatima, koju je Korae kasnije ubio, u $Vom iskazu k30 svjedoki nja .nave· la je da je vee du;:e vrijeme zivjela u porernecenim bratnim odnosima s ubije· nim Izetom. MaItre_Urao je nj u i cijel U porodicu, prijetio ie nozern, jedne prilike ju je bado s balkona i tada ieslomila mku. Svjedoci Hans Zokic, Ad· mir Piknjll<; Zaim Same i Mi· rsacla Delic, KOr3tevi prijateIji, u svojim iskazima na su· du bili su saglllsni cia su im r3nije bili poznati Koracevi porodicni problem!. Kada im je u sami evs!<om kaficu "N,H ,ekao cia je ubio oca, nisu m u povjerova1i, pa su otiSli na lice mjesta, nakon cega su ga posavjelOvaii cia se prii avi policii i, !ito je ovaj i uc.inio.

mu pomagale neke osobe ¢iji identitet ne leIj da orkrije. Ne n egira da je rada b io poti§ren, nape!, povremeno smusen, ali upomo rvrdi da nije imao halucinaciie niti je ;:razg~. varao sam sa sobom _ "BIO sam u krizi, ali Iud, siguwo, nioarD bio" • kazao je Korae Ijekarima. Svake godine se pismenim p ulem obracao sud u traieCi da bude pusren ns sl 0bod u, rvrdeCi da je o-zdravio, a za 10 vrii=e je idalje bio agresivan i nasilan. Cinjenitno stanje iz optuznice,. nalazi iz istrage, mii.ljenja vjeStaka, opis pro" SlOrije u kojaj je Korac ubio oca podsjetaju na naimraeni· je horor filmove.

po bjegao kod kornsinice, na· kon cega se vratio u kuCi s te· nokopom. Nakon nekoliko predomiiiljanja KOr;)c je Stegao trnokop, zazmirio i uda· rao oea ko zna koliko vremenil dok ga nije ubio! Tokom psihijatrijskog vjcita&nja psihijatar Ratko Kovatevic na vodi da kod Ko.raea nako!! orevog ub isrva nisu orkri yen i neum ISk i ni Ii psihicki sadrZaji kao ni por· emetaj henosti. • Kora.c ne bo luje od [l eke dusevne bolesti i bio je sviestan wojih pasrupaka· s[Oji u nalazu psihijarra Kovateviea. Korae je prizmlO ubisrvo tvedeCi da je to ishod d ugogo-disnjeg maitretiranja,prijemji i ucjena. A. ALJIMI (SutTa drmosimo tktalje tome kako je i zaSto Korae limo majku i sestrll, apotom se naiiW naslQoodi)

souaeUa

Miladin Milojtic

DOd kOntrolOm

... Sigurnosnasituadja u svim skiadiStima oruila, municije i vojneopreme u BiH je pod ko!ltrolom i nil tom podrucju u posliedll ie vrij erne nema nikakvili vanredni)l pokazatelja, reho je Srni nacelllik Zajednickog scaba OSBiH Mi· ladin Milojcic.

° Konferencija

Celiri teme

Jucerasnje komraispiLi· vaoje penzionisanog gener· ala Voiske RS (VRS) Manojla Milovanovica na sudenju rarnom zloCincu Radovanu Kara dl! ieu prak ti eno ci j el 0 proleklo je u rasCiscavanju personalnih odnosa. izmedu danaSnja dva haSka op tliZeni·

Zuallsu nas MlloseUlceu-mplacenlCima
ka Ralka M1adica i Raciova· na Karadiica,. odnosno izmedu Glavnog staba VRS i Vrhovne komande na Pala· rna. GovoreCi 0 odnosima ge" nerala i vrha civilne vlas ti, Milovanovic je ust\'rdio da se naknadno sawalo cia su neko.liko visokih oficira, mjno, bili danovi SDS·a,slO pravi· lima sluzbe nije bi.lo dozovo· Ijeno. • Nismo znali da su clanovi SDS"a. Inace nas se smarralo da pripadamo Pokr· etu za. Jugoslaviju_ Pojedini politii':ari zvaLi su nas crve"

Milovanovic na sudenju zlocincu KaradZicu

nom bandom i Milo~evicev· im placenicima, zato sm su mali da nas fi !lans ira S RJ . kazao je Milovanovic. lako je bilo planirano da svoie svjedotenje .avrii jurer, Manojlo Milovanovic, na rno.Ibu KaradZia., sv;edocenje IX nasraviti i u ponedjeljak.A. H.

... Dvodnevna medunaro.dna lla uena konferencija "Poli ticki i vojni maCa! odbrane Saraj eva 1992.· 1995. godine" zavriena je jurer u Sarajevu. TokaID dva dana ueesnici konferencije obradili su ceUri ternatske cieline "Odnos medunarodne za· )ednice prem a opsadi i odbralli Sarajeva", "Opsada. SarajeVj!", nOdbrana Sa· raj eva" i "Zrrve zlotin a u opsadi~.

Klub poznatih

Z-uc·-rame Zeljko Sebek

10
'Avaz' otkriva

2, marVolujak 2012.

Dnevni avaz, pstak,

te m

e

Callloris
Litni profil rok legende
-

Ime i preairne: Zeljko Be.
bek.

Datum i miesto rodeniar J 6. decem bar 1945., Sarajevo. Koji [e Vas najve';i porok: Rijesio sam ga se prije osam godina Cigarete. Biste Ii donirali organe: Nerado razmisljarn 0 tome, al i v j erovatno da bih, Sta pomislite kada Vam crna macka priiede preko puta: Nisam praznovLera.nSta svaka dama mara ima ti u tasni, a muskarac u novl'aniku: S!icicu "0Ijene. Ima Ii istine u izrecl "Ko pjeva.zlone misli": N e. Da je sutra smak svijeta, Sta bis te danas urad il.i: Zar bi i onda trebalo ne~to raditi> Je li belie danas biti lijep it; pametan: Nije zgoreg biti irnalo liiep. Politika [e za Vas: Neciji posao. jeste Ii ikada izdali prijatelja: Nikad, iii valjda nikad. Je u VaSa slava gorkog ili slatkog OkUS3: Uglavnorn slatkog, Otkrijte nam jednu tajnu: Nernarn tajni, Cega se na jvise srami te: Neobuzirnaju me takvi osjecaji.

Co aliOUiC u nIzetbegovi6 postavio svoje kadrove - Tomislav Leko ide u OSeE
Predsiednisrvo BiB na svojo] posljednjoj sjednici imenovalo je cetiri nova bh. ambasadora, od kojih [e imenovanje Mirsade Cola· kovic za novu se.ficu Misiie BiH pri UN-u u Njujorku izazvalo najvise kontroverZJ ~ saznaj e [' D n evni avaz" .

Smjenei imenovanja u diplomatskoj rnrezl BiH

EI diC u Ubi-i
Co/akovic: Desel gol1ina u dip/omals!dm mis/lama

,

Zamjena mjesta
ljepse sam vecostvario. Omiljeni film: "Arrnagedon", Vashobi: Photos hop. Sportisra koji Vas inspirira: Ivica Kostelic .. Sjecate Ii seprvogpoljupca: Radi j e se sjecam uzbuden]a onih dana priie prvog iskustva, Sta je Vas najveei strah: Da se nesjetirn vaznog daruma, Naidrafa pjesrna: "Sve [e coodlosegvina", Kada ste posliednji put bili na izlozb] iii u pozoristu: 2. februara, Bryan Rasicu "Profilu" Zagreb. Citat koji pamtite: [edva cckamo da porastemo i da se sjecarno kako je bilo lijepo kad smobili mal" (Dusan Radovic). OmiJjena modna marka: N isarn ovisnik 0 rnodnirn brendovima. 050ba koj a Vas .uvcira: Cak Noris (Chuck Noris). Izetbegovic, Ona je vee punih deset godina u bh. dip 10' matskim misijama uSAD, a

Predsiednisrva

Mirsadu Colakov!': pre" dlozio je bosnjacki clan

BiH Bakir

U Musllun BarbanC iii
lIadarHDZ-a BiH

Becu.

na k ao rjesen j e na kon S [Q su SDA za ovu poziciju odbili Bisera Turkovic, Husein Zivalj i donedavni ministar odbraneBil-l Selrno Cikotic. Takoder, na zahnev Izetbegovica, Nermana Hadzijahic imenovana je za generaln og ko n zula u Milan u, a Ibrahim Efendic za novog ambasadora u Libiji, koji ce zamijeniti Ferhata Setu. Kako saznajemo, Tornislav Leko, bivili bh. arnbasador u Beogradu, irnenovan je za sefa Misije pri OSCE-u u

Mjestu novog ambasadora Bosne i Hercegovine u Moskvi, prerna saznanjirna "Avaza", riablil:i je dosadasnji sef Misne u N jujorku Ivan. Bar-

balie, No, ovo imenovan]e jos nije sigurno, S obzirorn fie to da za OVu diplomatsku destinaci]u zestoko lobira Covicev HDZ BiH.

za to vriieme uspiela se konfrontirari s vecinom svojih kolega. J edan od skandala desio se prije otprilike godinil, kada se, navcdno, fizicki obracunala s dosadasnjirn sefom Misije Ivanom Barbalicern (SDP), kojeg upravo treba zarnijeniti na ovoj po-

Dogovor s Covi'cem
S obzirorn na to da ie Leko prijedlog HDZ-a BiH, na ovaj nacin potvrdeno je pisanje "Avaza" 0 tome da ce SDP i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdiija Covicevo] stranci prepustiti dio destinacija predvideni h za hrvatske kadrove, A.515ft

ziciii,

Prema nezvanicnim informaci j ama, ona j e oda bra-

Najliepsa :lenal muskarae je: Moja Ruzica, Kada je brak dobar brake Kada su partn eri IIvi j ek spremni na usrupke, J er i ulijepom zaiednickorn iivoru svako ima svoj, je-danzivor. J e Ii iutro pametni]e od veceri: [urro je razum, ali ja glasam.za em 0 ci j e. Neostvarena zelja: Naj-

Vlada RS

Ullidame Slatusa iZbjeolice
... Vlada RS na siednici u Banjo] Luci utvrdila je Na.cnzakonao izllljenama i dopunama ZakOll.B 0 rasel jen im Iicim a, povra m ieima j izbjeglicama u RS, kojiID se oniogucava ukidani e statu sa izbjeglice, licima drza vljallima BiH izbjeglim iz republika biv~e SFRI, koji borave na leritorijiRS,akojisu !aj status ostvarili po ranije va1ecim zakonskim propisima iz ove obbs Ii, sobzito m nil 10 da vazet1m zakonom niie reguliran presla!) ak statusa navedcIIilllica.

Dosuni auaz
061-142-015
KRIMINAL ~AFIJECitam 0 jadu i eemeru I.700 radnih «Bor' ca.". Geijdi Sindikat, za njmoVU !(goniju uJxavo je kriva SDA, j er su svi bivil! direktori i clano"i uprave "Borca" b iii n.a lis ram a i clanovi organa SDA Travnik, koju vet 12 godina vode Salko Selman i njegov poo-cko Refi.k Poparie. Krivo je i Tuzila~tvo SBK, koje zna za say kriminal SDAmafijei pu~ta je da vee vise od decenije pusrosi SBK i pIoizvodi siro!injn u njemu, Ha.ram im bilo U ime re sironnje .._ GDJESV PARE- Koofekd ja a B orae" i rrgovina "Bor!l.c", oeka.da najbolji u bivsoj drzavi,asada propali i opljackani. Niko nikada nije odgovarao za m pliacku. Gdie su pare od pro datih o~j~rn~ NisUo!l!lmah racune samo u baukama BiH, a jo§ Ie me· na.dzere progla· se rnenad2erima godineL NEPOSTIVA· NJEZAKONA - MillistlU:stvO obrazovanja ZDK neposluje _3:akon 0 dop~n-

Ib

skim pravima oraca, R VI i parodica selli da prilikom prije. rna u radni odnos u skole u

I

NASA SRAMOTA-U Titino doba kada bi ne.ki pred· sjedni k dofazio u posjelU, i drveca su ,se praIa. Mogu zam-isLiti kako je bilo Milanovieu na pu· N do Vite.ZlI.Od Kaknja do Lasve sarno je trebao otvori ti oei i znat ce odmah skim ima po.la. Vjeruj.em da j e i ogladnio od tnlckanja po silnom rupama na «novoj diouici autoputa". Sramota!

ZDI$-.

Izvinjenje

BoUl,a ne gor!
... Zbog grubog previda k oji se j urer desi 0 u teks tu "Illcko:. Evropska zajednica finansirala je r-efe[end urn" n34_ stranid, izvilljavamo se dekanu Fakultetapolitickih n,l!uka Il S arajevu profesoru SaCiru Filandri. Naim.e, umjesro "Politicki polotaj BiH nikad u povijestiuije bio boIji", napisano je " ...nikad u povijesti nije bio gori". 10~ iednom se izvinjavarno uvazenom profesoru Filanclri i svim cirnodma "Dnevnoga"aza". I. T,;

DOloZai BiH

I

te m..e·
o

.

Dnevni avaz, petak,

2. mart!omjak 20' 2,

11
0

'Avaz' saznaje Prel.iminarni rezultati istrage

Heliitopter se sruSiO Zb g seg ureme a
Olupina jos nUe izvucena s mjesta nesrete kod Kalinovinika

paduletjelice OSBiH

Ostaci helikoptera OruZanih snsga (OS) BiR koji se prije dvadesetak dana srusio iznad Kalinovika jos nisu izvuceni, a razlog su lo;i meteoroloskl 11 vjeti, porvrdeno nam [e jucer u Ministarstvu odbrane BiR. Receno nam [e da ce ostaci helikoptera eim se steknu vrernens ki u vjeti, b iti prevezeni u kasarn u "Ra ilovac" u Sarajevu. - Odmah po saznaniu 0 prinudnom slijeranju helikop tera, pred uzete su sve radnje cd strane OSBiR, sa ci me j e u poz nar i dezurn i luzilac Tuzilastva BiH. For-

Kullni bb.OIOgrll
Helikopler pretrpio ogromflB oiilecellja [a u kasarni HRaj!ovac", ipak, pro uzrokoval 0 odredenu ~teru za vise od 15 autornob ila koj i su se nalaz iIi u blizini, rnirana ie i komisi]a OS za provcdenje istrage i rnozerno zakljuciti da je tehnicki die istrage vee zavrsen - receno nam je u Ministarstvu.
U uarednih nekoliko da-

Lil:nost dana Milomir Kovacevic Strasnl

Njegov rad jedno od najvrednijih sviedocanstava 0 periodu opsade Sarajeva
lje"i!! zi vo [ i 0 rpor [Om teskom vremenu, Roden je 1%1. u Cajnieu, odrastao je u Sarajevu, Godine 1995. na poziv Francisa Bueba odlazi u Pariz, gdie doeekuie kraj rata u B iH. Izlaze po ci je· loj Francuskoi te u Njujorku. Dobimik je mnogih priznania, rnedu kojirna je i orden Vitez sa zaslugarna, koii mu je 2007. dodiielio rn~aSniipredsiednik Francuske Zak Sirak acq ues Chirac), S. A. A.

sni)lg oborio hangar i 08l1iiO 15 aulomobila
Jucer nam je porvrdeno, iako su iz Minisrars tva cdbrane BiR prerhodnih dana rvrdili drugaciie, da je nedavno urusavan je hanga-

na. bit de poznat i zvanicni izviesra] organa koji vode istragu 0 padu helikoptera u

Kalinoviku. - Prerna prvim preli m ina ruim rezul 13 tim a istrage, us tanov Ijeno je da j e uzrok prinudnog slijetanja helikoptera MJ-8 bio gubirak upravliivosri zbog lo~ih meteoroloskih uslova - naglasava] u u Minis rarstvu odbrane BiR. M. As.

Sarajlije su rasirenih ruku docekale Milomira Kovacevica §lrasnog, Cij3 je izlozba "Zeljeli smo samo mir ... (Sarajevska sjecanja)" otvorena tl prepunoj Um]etnicko] galeriji BiR. Strasni je kultni bh. fotograf, ciji je rad jedno od najvrednijih svjedocansrava 0 periodu cpsade Saraieva. Do k su sIra n i fo to repo riel; vre bali da na ~to b izarn iji nacin UhV3!e smrt, O!! je hi"

a

Arifa Abdihodzic, dlpl, medicinska sestra, Kantonalna bolnica "Dr. lrtan Ljubijankic

H

Bihac

Cruo-saue DOmOgaODOMrelarneSMOleza Irudnice u ihacu
Nakon duieg vremena pokrenuta skola za trudnice u Krajini
II Bi-

·vremel!a

Dallas, kada ie dokazano da je bezbolan por-od mcguc, [edan od prioriteta jeste valjana edukacija trudnica. Psiho!izic\<a priprerna rno2e nudnicama obezbii edi ti porod bez rraume, 3, nakon duZeg vrernena Skola za trudn ice je pokren uta u Bihacu, Sve 0lJ dn ice se mogu j a vi ti Arm A bdihodZic, dipl.rnedici!!skoj sestri koja vom Skolu za OlJdnice. o Kako je .lIako.1I dllzeg
pom)'IJO

na skola za trudnice lIatu?

aktiV';ra-

projekta je kornpanija "FAM.IL Y -PLUS", ekskluzivni i ovlasreni partner Cryo -Save-a, vodece evropske i svietske banke rna ti cnih ceiija. Ova kornpanija nam je do!!irala neophodnu opremu za radsa trudnicarna, ta s.redsNa su j ako znaeajua, jer bez niihove potpore ne bi· smo mogli pokrenuti ovaj

J edan

od pokre !lIca cvog

proiekat, i illo nam je iako znaeaino porno': nije jednokratna, za sve inovacije oni nam sroie na raspolaganju, T ru dnice se sada mogu educirati u ilkoli koia je srnjestena u prostorijarna Kantonalne bolnice HDr. Irfan Ljubijankic' i veliko razumij ev:mje i pornot za pokrernnje ovakvog progruma je imao prim. dr. Ramiz Velagic. Moj za datak i da samosralno voe dim program edukacije. Ar/fa Abdlhodiit:

ze!e nauciri 0 prvom periodu rnarerinstva koie dolazi.

o Sra tn.d"ice mogu "aIICil.i? Priie svega liehm da trudnice ojacaju sarnopouzdan] e, da b u du sigurne u svoie sposobnosti tokom IfUduoce i za vdjeme por-oda. To prvenstveno znaci da Iru do ice dob ij u in formacije 0 sarnoj trudnoCi, da pr-epoz,naj u promiene koje se desavaj u ida [ijeSe sve diie" me koje imaiu. Nakon toga
ere"j Ilga

rn!akav vid ,ada;

D Vi ste ospo$obljen; za

sa rrudnicama, kakvi su vaii ut1sci vezani za odziv i zainreresiNmosr ll'Udnica zaiko/u?! Odz]v je jako dobar ibroj trudnica koie do laze premaslIj u naiie kllpaci tete. N iS3m izn·enadena lbog ovakvog odziva trudnica,jer sa m 0 davno z:nala da j e [Q neophodno u Bihacu, !ito sa da poka zu j e j velika posjetenost i zaimere:;ovanos L trudnica. Ovom prilikom zelim da im se zahvalim na uhzanom povjerenju, iSlo svojim dolascima pokazuju da Zele vodiri brigu ,:,sebi u ITudnoo, za vrijeme poroda i !ito

esudnog znacaja odrzavanj e .fizicke kondici j e i zdrava prehrana, Majlce koje produ kroz casu skolu dolaze sprernne na porod i znaiu u koiim fazama se sve odviia i kako cia reaguj u na svaku od nj ih, Pored ovih priprerna stalo nam j e da svaka trudnica dobije informadje <) znacaju pohranjiva!!ja matiCnih celija. Pored osnovnih infonnacija koje im pros!ij edirno redovno nam dolazi osoblje FAMILY-PLUS_a i tirii predavanja 0 poheani matic!!ib celija.Ug!avnom ttudnice dobi vaju odgovore na ve6nu pimuia sa kojima se su· srecu tokom rrudnoCe, ali i 0 prvim danima koje provode sa svojim bebama.

o Kojaje

SOle

Vasaporukaza trudnice u Bihatu?

slijede pripreme za porod i s tvara nj e predispozicij a .kako bi taj porod bio ;to je rnanje IT3umatitan. S jedne stran e zelimo elim in isati SITah od poroda, a sa druge srrane ul1dnice se moraju pripremiti fizicki Z3 napore Itojj ih oeekuiu. Tu je od PI'-

Trudnoea je vrijeme kad rete posebll.u paznju posveti ti vasem zd,av J j u, prehranl i fizickoj kondiciji u mjesecima trudnoee i pos!ije. To je prilika da vodite .zdrav zivot, ali ne sarno dallas nego i u buducnosti .. Varna ce rrebad snaga i izdttliivost za dane koji su peed varna i za koje se morate pripremiti, ali za to nagrada za. rrud ne6e izostati. M. D. A.

Ukratko

12

Dne"n; avaz, petak, 2 maftloiujak 2012.

teme

BRISEl Zastupnica Parlamenta EU Ernlne Bozkurt zaDnevm avaz"

Oemillef AII/klc s grana/om

'Prijedor

Granata u
iii' Dusko

bUZlnl Kina
derninerskog lima Ilprave ci vilne zaS ri te RS, iz remelia kina "Kozara" u centru Prij edora uklonio je rninobacacku granatu M-82 zaostalu iz Drugog svjetskog rata, koi u su dan raniie tokorn sanacije vodovodne cijevisasviru slucajno pronasli radnici preduzeca "Unijat".M. Z.

su- z ala J t Sla J sareu-c u -an-nS-bre!
koj 0 j se na kraj u ne spomin je rijec vehabizam, Prema kcmpromisnom rjesenju, osuduje sve vrste eksrremizma na zapadnom Bal kan u i pori va vlasti u BiH da se u saradnii 5 rnedunarodnom zajednicom bore pro tiv svih vrsta eksrremizma i vjerske mrznje,

Anooc., voda

'Pretjerano je tvrditi da u BiH postoji vehabijski. pokret, zbog toga sam uputi'la svoie amandmane, kate Bozkurt
pa cak i poticu ekstremne tendenciie, Bozkurt ie kazala cia se to ne srnije desiti te da vlasri protiv njih trebaiu voditi beskompromisnu borbu, - Takve pojave ne smiju bid koristene u politicke svr he. Mi traZim 0 da on e bud u is trazene i suzb ijen e, rna s koie strane dolazile - kazala je Bozkurt.

CZHS

Bez UeUMih
velikih p oplava, 0 dnosn 0 0 nakvih kakvih je bilo prethodnih godina u RS, ne bi trebalo biti, posebno ne od orapanja llQSWje6eg snijega, konsraurano ie na juce.raSnjoj sjedniciStaba civilne zastite RS u Istocnom Sarajevu, javlja Srna,

Holandska zasrupnica turskog porijekla u Evropskom parlamentu Emine Bozkun, clanica e vrops kih so ci j alista, obiasnila je u razgovoru za ,,0 nevni avaz" z:lSIO j e neprihvatljivo poiavu vehabizrna vezivari uz BiH te zbog cega se na kraju usprotivila arnandmanirna niemacke zastupnice Doris Pak (Pack). Vaajskopoliticki korniret Evropskog parlamenra usaglasio ie j ucer Nacrt rezol ucii e u

Vaznija pitanja
- Apsolurno je prerjerano tvrditi da u BiH postoji vehabijski pokret, zbog toga

Pet plus dva
Govoreci 0 diskusiji u Evropskorn parlarnenru 0 to-me cia se razmotri mogucnost zazarvaranie OHR·a kako bi bila pojacana j cdgovom Q" sr BiB za v lastite poslove, Bozk urt ie kazala da se to maze desiti jedino ako bh. vlasti do kraja ispune uvjete propisane agendorn "pet plus dva", -Trenutno se nisu srvoriIi uvjeti za takvo nesro, Slozila bih se i s konstataciiom da siruacija jo~ nije stabilna da hi OHR rncgao otici - rekla je Bozkurt, A. DUCIC

iii' Ekstrernno

DaDlaUa?

P'OPiSleliMada se imPlemenlira AneliS 7.
moci i 0 pcpisu stanovnistva, Smatrarn da se pop is s ranovnisrva moze desi-

B01./(url: JO$ je (ano za zatvaranje OHR·a sam upurila svoje arnandmane da bismo imali izbalansiranu sliku. Kada govorimo 0 teroristickom akru na Arnerick u am basad II u Sara] evu, treba biti kristalno iasnc da se radi 0 gradaninu Srbije, a ne BiH - kazala ie Bozkurt, Ona je istakla kako je najvaznije da se istraZi i vodi borba protiv svih ekstremnih tendencija, De samo u BiH nego i u cijelom regionu, Na pitanje smatra Ii da pojedine strukture vlasti u BiH iz sva rri narc da podrza va] u,

sen; zakoni

- Mi u Evropskom parlamentu pozdravljarno ~in· jenicu -da [e formirana dna vna vlas t te da su done0

drza vn oj po-

tijedino uz implementaciiu Anekss 7. Dejtonskog sporazuma. Sada vlasti BiR trebaju uciniti dodatne napore da promijene Ustev BiH implememacijom presude u .slucliju HSejdit - Fiaci" - re kla j e Bozkurt,

FUTURE HEALT'H BOBANK
BIOBANK

-

Future Health BIOBANK POKLANJA dodatnih 5 godina pohranjivanjo mat;cnih telija
Povodom 10 godina p05tojanja, Fuwre Health BIOBANK.jednaod vodecih banaka mati~nih celija, feli darcvatl porodicama Iz Bosne I Hercegovlne dodatnlh 5 g.odlna pohl'anjivanJa matic!nlh tellja. Sve porodlce kaje se u mJes-ecumartu, aprilu" maju prljave ZCl' u51ugu pohra nliva nJamaticnlh celiJa krvl i/iJi tkiva pupcane vrpce kod Future Health BIOBANK, dobijaJu na poklon dodatnih 5 godina pohranjivanja ma,ticnfh teUja, odnosno njihov uzor-ak ce se luvati 25 (umjes.to 20) godlna u Future Health BIOBANK.
Qbrulilc \ko ~Ic UIDICrew,_ ani ~-I,!J hlJ:!I:po "nltlji~'nll; mltl~nib ~~IIJ. pllpbnc "I'JXc \'ale bc1X'. \1ffihllJIC\ d.D.O, $,l'IIjI'HI, d;.-J;"I·~IJ\"IOIn ~;:CIII!J f ullin' III'.llh mOil \.1\ nil Ilo'lll!! 1n .... ... "'l.1to~I!I!J Tcl:OJ 47 33: fit,; 0 416 .wI; "(111; (161$lZ 5:11061357 !;66 I[lr~a Ibbb.ba \\'Ylw.lbbb.b
'I'

teme

Onevni avaz, petak,

2. martloi~ial\ 2012,

13

Ukratko

OTKRIVAMO Sud BiH u proteklih 10 godina u 70 predmeta nalozlo oduzimanje novca

i i aCiD aiD U aliti mUione, a zl Ci Ci ni arH
nka, od uzeti s u od k rim i03-

Radnici p/acu nisu dobili 60 mjeseci lfi>IO, Ai,", M,O)

noul UlaSDiCi, iSli DrOblemi
~ Bivsim radnicima banjalucke Fabrike alamih rnasina (F AM) "J elsingrad" place nisu isplacivane cak 60 m jeseci i neizviesno je hoce li naplatiri potrazivanja koja u pciedinacnom iznosu prelaze i nekoliko deserina hiijada maraka, Preduzece ie promiienilo naziv i vlasnika, ali su problem; osrali, jav!ja Fena.

"Jelsi.ng rad"

Hercegovina

IUHDUO UeCiDDiar
Sud Bill u 70 predmeta pro ocesuirani h tokorn proteklih deset godina naloZio je da od oso ba pravos nazno osudenih na za rvorske kazne pred ovim sudorn bude oduzeto cko osam rniliona rnaraka stecenih kriminalnim radnjama. neka osoba oglasa va kri vorn za hiv icna djela rarrrih zlocina, zrrve se upucuiu da svoie imovinskopravne zah tjeve mogu realizi ra ti u parnicnom postupku - navode iz T lIzi la~Iva. ~ Na lokaliteru Varda iznad Mosrara preksinoc ie bukn 1I0 pozar vecih razrniera. Ekipe Va trogasne jedinice Mosrar su ua terenu koji je, kako nam je kazao dezurni operativni, nepristupacan, ali i miniran, - Pozar cije nam gasenje o tda va i v j etar za sada ne predstavlja nikakvu priiemju naseljima, ali dobili srno "pozi v iz trafosran iDe na Cularna, gdje nam je disp ecer kazao da dim do pi re do nj ih - receno narn je iz Varrogasne j~ dinice Mostar, M ..Sm.

Nelegalna imovina
Najvise miera cduzimanja "prljavog novca" izreEeno je u slucajevima sverca droge, porezne utaie i krijurncarenja Ijudi,

Znatna sredsrva, blokiranjem racuna ili zabranorn prometa, te deserine kilcgrama droge, uglavnom ska-

laca odmah prilikorn hapsenia i u ovim slucajevima ie sigurno d a j e odredena nelegala a imovina i oduzera, Je Ii se to desilo i u ostalim slucsjevima, u Sudu BiH nisu mogli reci, - Sud samo izrice mieru oduzimarija aelegalno srecene imovine, a njeno izvrsenje provodi nadlezno pravobraniIasrvo - kazu u S-luzbi Sud a BiH za odnose s javnoscu. Milionskim iznosima mjeri se i uk upan zbir izreeenih noveanih kazni, koj e kriminalei skoro redovno dobivaju uz zarvorske, No, nema poda-

Zrtve placaju
S druge strane, avokar
Dusko Tornic smatra da se ovo niie pokazalo do brim rjesenjem, - Ova; problem potrebno je sistemski rijesiti, a [edan od nacina je da tuzilac \I mornentu hapsenja osumljicenoga za ra me zlocine predlofi bit)" kadu .~jegove im,?vine - kaze Zrtve smarraju da su zloci n ci prevarili drza vu i u ovim slueaievims .. Munira Subasic, predsj edn ica Udruzen]a "Majke enklava Srebrenica i Zepa", kaie da je svaki pckusaj naplate obestecenja do sada isao na steru vee olitecenih. - N eke od ;;;rtava IUZiIe su Vojsku Republike Srpske, ali nikada, koliko mi je POZMto, /liko nije dobio niiita. JOO su htve morale platiti ogromn\l sumu novca za sudske !rooke>ve, taka dase It) na koneu ne ispla ti - kaie S\lbaSic. S. DEGIRMENDiIc .

CZ M.ostar

Oduzimanei nellrelnine
Medu kriminalcima za koje je odredena rnjera oduzimani a nezakonito stecene imovine su Tasim Kucevie i njegova supruga Meliha Pi eviC, Ivan GaVTaIl zvani Ju.ri';' Dragan Popovic, PeraT Du~anic, Ferid Okic, koj:em je sud oduzeo odredene nekremwe, automobile i oru~ie, te Sedinet Karie, kojem je Sud BiR od u;reo imov ins k tl koris t steeenu kriminalom \I "mosu vecem od dva. i po rnil.iona marftka,

Tomie: Blokirafi imavinu llotlnaca taka 0 tome i jesu Ii ispunili ovu zakonsku oba vezu. Za navedenih osarn miliona urvrdeno je cia su steceni kriminalnim radniama samo u predmetirna vodenirn pred Sudom BiR, dok se, kako VI "A vaz" tvrdi izvor iz Suda BiH, pretposta.vlja cia je u pro ocesima vodenim pred kamo" naln im sudovim:i u tvrdeno da O"5udenici posjecluju ukupno oko 30 miliona maraka steCenih nclegalnim tadnjama!

ZllQcinci postedeni
Ku6evic: Odredena mjera I dok sudovi oduzim3njem imovine kriminalci" rna nastoj e obesteti ri dna vu,

SulJasic: trlv-e opel pla(;aju ovakvih primjera uerna u sluca] evima osudenih ratnih zlodinaca u BiH. Istovrerneno, srbijansko Tuailasrvo za rame zlocine protiv tamosnjih osudenika pckrece fiaansiisku istrsgu dabi utvrdilo imajuli imovinu kojom b; bile obe:lteeene zrtve. I Krivicni zakon BiH predvida obestecenje ~nav-a, ali nij'ednom zlocincu u nasoj zemlji do sad.a nije oduzem nisra od imovine, kako bi ba.rem donekle bila n ado kuad en a ~Ieta preii vj ec lim znvama. . U pravomocmrn presudama SUcla BiH, kojim se

Torpic za .,Avaz '

.IZOSlala sueeaooSi
~ Medunarodni dan Civilne zastite obi!je~en je juc-er, ali, kako saznajemo "CZ Grada Mostara, taj datum se nije obiljezio u ovom gradu, javlja Onasa Predstavnici CZ Mostara is tieu, "kada treba rad iti, mi smo m, a kada se slavi,. niko De zove'l.

NDS

A.DEDAJIC

HaS ki Ir ib u na 1za procesui mnje ratnih zl 0 tin a n a podrucju bivse J ugoslavije i Ruande pr-estaje s radom 31. decembra 2014. godine, saopCio je ponparol UN-a Manin Neslrki. Prema njegovim rijeeima, sve s]ucajeve koji ostanu nedov rileni kao i hiben a vee do nesene presu d e preuzet 6e novi,. pdvremeni sud, koji ce zavrsiti rad Tribunala. • PredsjeOOik novog suda

nOuiS d umi8stoHaSMOgtribunala
bit ee aktuelni predsjednik Haskog uib unal a za zlocin e na podrucju biv.seJugoslavije, amed.:ki sudija Teador Meton (Theodore), a glavni tulilac ce biti ak tuelni [Uz]]ac za rame zlocine na podmcju Ruandc Hasan Jalou" saopcio je Nesirki. Profesor ustavnog prava i sudija Ustavnog suda BiH Kasim Trnka rekao je ",a "Dnevni avaz'-' da je odluka o prestanku postojan ja Halkog tribunal a oi'eki v-ana. - Prvos tepcne pres ude vi· sokopozic.ioniranim osobarna opluzepim za tame zloCine na podrucju bivk Ju· goslavije i Ruande treba!e bi bili donesene do kraja 2014. godine. Tim aktom Haliki tr· ibunal, u svom sadasnjem ob liku, IIise nece b iti po [reo ban - pojaslljava Trnka. Prema njegovim rijeeima, procesuintnja tzV. niZep0zici· ouiranih optuzenika za rame

Procesuiranje ratnih zIocina prelazi na nacionalne sudove od 2015. godine

~ Vecwa clanova lllicijativnogodbora Narodne demokra(sl<e srrnnke (NDS) u Branmcu S odbornikom u S kupstini opcin.e Sla"i:1· om Mrkajorn na &1\1 kolektivuo je prcila \I Srpsl<\I naprednu stra_nku (SN S) i time pojaCaJa Opcmski odbor SNS-a u BratunCII, saopeeno je iz SNS·3.

PreiaSCi u sns

zloCine prelazi, naj vjeroYamije, na n acionalne sudt)ve BiH, Hrvatske i Crne Gore. - Veliki problem je i tzv. dupliranje procesa, koji se moZe rijciiti sarno aka se optlll:eni procesuiraju po mjestlJ izvrleriog zloclna, a ne po pro ebi valistu optuZeuog. U protiworn, BiH osraje prikracena, jcr,oni koj; su mili zloCine na nasirn prostorirna dolaze prete7..I10z okolnih drZava - istice i Trnka. .M. GUSIC

NVO "Svjetlo"

HiSlori)SMi sal

Trnka: Problem dupliranje procesa

~ NVO aJtrUisca "Svjet· 10", u cilj.u oruvanja kulturno-historijskog naslijeda, obiljeZav3!lja dogadaja od znaeaja za.BiH i povodom Dana ne.zavisnosti BiH, tradicionaino, ped pUl",organizirala je mal u sveea!lost, historijski sat,. za.bav" uz kanaoke parti i kok teL

Clanovi Udruzenja "Specijalne iedinice Lasts", nakon dugog cekanja i borbe za svoi pros tor, dobili su, napokori, kancelariju u koio], urnjesto u kafanama, rnogu odr:7.ava!i sastanke, iznosi ti s vo j e prob lell! e i pokusava ti ih rij elii ri. Clanevi su sam i uredi I i devastirani p restor n a Ba:lcaril ij i koji im je dodijelila Op·

napoMon dobili suole· rostoriJe

Glanovi Ucruzenla "Specijalne jedinice Lasta"

NOVIGRAD Opclna ne maze osigurati novae

Odr1ayanje dva pula u jednojgodini znatno bi opteretBo budzet, kate Suman • Vjerovatno cemo odg.oditiizbore, navodi Petrie
Dopis koji je iz Opcine Nov! Grad prekjucer popodne upucen Cenrralnoj izbornoi kornisiii (CIK) BiH da n e mogu os igurati potre ban novacza provodenje vanrednih izbora za opcinskog nacelnika bit ce razmatran, naivierovarniie, u utorak, po rvrdi 0 [ezanaslist Branko Petric.predsiednik CIK-a.

Uul raB luBa CI -a 0 izborima
Konacan slav
fa kako posrupati U ovakvirn situacijarna, [edino cerno tako znati kada treba, a kada

cina Stan Grad uz rnmimalnu mjesecnukiriiu. NabaviIi su i namjesta], a nesto su i rucno napra vi li, Sah baz Baj raktarevi 05, predsjednik Udrufenja, kaze da cesesada jns vise boriti

da vrati "Lasrarna" dignitet

ko]! suirnali u ram. - Do sada nismo imali ni-

kakve pomoci od drzave, porpuno smo zaboravljeni, kao da nas nerna, Najteze nam pada [0 SIO su zaboravlieni nasi saborci koii su dan as b ez posl a,a u ratu s u bili na prvirn linijama, kao i pore dice sehida i pa lih boo raca- govori Ba j rak tarev iC.

Z.K.

• Odluku cemo razmotriti nakon razgovora s predstavnicima Novcg Grada koji narn rnoraju potvrdiri da je [0 niihov konacni srav, Zbog ovakve situacije vierovatno neeerno imati drugu

me smc, nakon sjedniceOv, obavijestili Cl K, kazao nam je Aner Suman, v, d. nacelni-

Prijedlogzallonajos niie dOslaulien Parlam.enlu FBIH
Sead Dizdarevic, sekretar Preds III vni cl::og doma Parlamenta FBiH, za "A v· az" I::ak da Priiedlcg zakona 0 dopuni Zakona 0 izboru, prestanku mandata, opozivu izarnjeni nacelnika U FBiH, koji je prije nekoliko dana usvojila Federalna vlada, a koj im je pro ecizirano da se prijevremeni sol uci j u nego da odgod irno izbore- kaza 0 j e Pe tric. Prema njegovirn rijecirna, u zakonu stoji da je opcina d uZ'n3 osigu ra ti no" vacu roku od IS dana oddatuma raspisi van j a izbora. • Ako ona EO ne uradi, onda nema ko plariti provedbu izbora ..Dali smo inicijativu za prom j en u federal !log za" koila tal::o da se iasno defini· izbori za nacelnika De mugu obevliad u godini predvidenoj za lokalne izbore, jos niie dostavlien Domu, - Cim Vlada FBiH dostavi priiedlog; Kolegij ce zakazati nastavak sjednice, kada ce sefov! kl ubova odluciti hoce li zakon biri uvrsten 11 dnevni red po hi tnoi proceduri. N asj ene provoditi prijevrerneue izbore zbog preki da man data iodlaska na drugu funkciju- rekao je Petrie, dnici Predstavnickog doma o tornese trebeiu iziasniti i federalni poslanici, Po hitno] proceduri razmatraju se same zakoni cijim bi nedonosenjern za Federaciju nastupila materiialna stern iii De bi na vrijeme bile izvrsene Ustavom predvi ilene oba veze • preci zira Dizdarevic, I. Tr. kaopcine, .- Provoden ie izbora d va puta u godini znatno bi opreretilo budzet, Vijecnici i gradani ne bi dozvolili da se za izbore p rebacuj e novae koji je narnijenjen za saniranje i popravke krovova, saobracaj nica ... S es I m j eseci ce brzo proci i vee u ok tobru glasaci ce moei b irati naceinika - na· veojeSuman. A.NALO

Kapilalni projekli
Opcina nema 650.000 KM.za izbore, jer zbcg hatkog perioda nije bile moguce uraditi rebalans budfem i uteti novae s oekoliko kapi talnih projekata. 0 [0.

Mjciovitc p'..trole I..lonkovite u borbi protiv prekognmienog krlminala - Pod nadzorom sve nn :wj- ad nesakonireg ribalo\!";)do nez... kcnitc ck...ploaracijc Ijunka i pjcska 1

IIp ~I

0
.

snJnjJtw~ 1bkl'1I" u rail '''1tIIUo: pJa::I]>k - n'Ije, (l<Dn I/T.1lI<l1.J, .....
~'''''1''~iI,!;L'1l-

MUa rduw,:1u.

t.I <'"lmI,'!I '1IIIIl\':IIIj.I ,r.ri:n: r-io:I)!1Il •• 'lIo: i I~n:.

-

p!i>ClI!.:1 [ ...~ i t.ID o;adJ vn.. IlIUll m r.clplnitlu.:
~lIIrt)t
~,

"

~l!JnJe

h bn l"-" :rc ... '"J«I i \k· dwom. ~ • u....." ,ch ...l, .
lI;I

.~

~

L;:

¢:rj;ltI"'I.""'I~Qu.ff<l1..
GorIfuJ

pioi,j;l m:lIUn;:.s."""'_
Nnhll'l!l"'"
I";!IlII1D~'KI1ip.

p.~q.:.,

~
.1

uqicu od .lJIl.ipuIju
bimimLl; ~ pl..o <c I'I.lL1II1 'oinuclJI I tb P.1I'I1,\7II1 v...t.mmu u 1r>ufJ. Flkn:t SlwjK. ~I-Li ~'Il'" JGI' ~ ..... "'-Jjlm ~'"' Pt.-rin..", B..oJ!l''--\'BI

G~~

"'plci"~up-

I~"''''ob I ilmUJ fid 11'H.p:lllilll~I""':tol'_. d'jl i:~ if'\,M.bf."fn ~ (Un~1II dr1r.Y-.J ~'" 'WhiJm mm Geron i Hn \f, ~""IC Pilln*' r~..u&_, '"
N.L 'N"'U T.IllIIm~.

rm'll""

p.IlI.~ rujc ....roo h1l'h:l

~

Grnna."D: p.>Licijc Or.¥ 1\" J»;;"'" p.1b: 1I !JuHlend I\h:ij'k p.N:I~ i.lljl>IT~' MLI\a It,:pw Lt. IID~ Ib.I.l): 1W.1l;': rill 1il1''f'b:IdllJl ~.lIIjo: ncr.o\;flrDl,h J'I~l.u;""1 1k"'l>1'IC ~ laijmumjll U'iO1'1<1, nllu I druPh .iIId..J.j II:1:iI;ooilih rudl:j h;': bi ~ • :t;"rlln",run'J<> ~,m' SJo.lL ''*!Ji: oIQk Ne (f'Io'lle ,t..m nib> •• n: ..... oJnl~1 'iI.:l. lid DQIllt.Jl'lllOll. nl b"'J W rII:'r.,~n,; ~-1.'JlI<~lL.ll:iio: lJl',nlill i p;..·.,ko - p;;kp'u MilIacl lr'it!, ~ ..Juihc! .1\,IIo.i~ p....w)!1
ITko:!~~

\'*'"

u:znw.,1U ~

Pl-'" ~~ MI....

U

M

00ft,i

10m.
o;;(lld,;oom :'101.. ltd; ... .' , ....

iwu~jI: " ..... , LI>.,L Llp!aLl1 jed 00£l o.ur:iJL:& mLl! 1!Cl.

Il"',~n

..w."""

I"'L~>Ic

iup.mj;I

!l(l1JL,1 Un 1..J.:,:.
1/

Lill I..In.Nt ,.,kljWJjI: 1iI1k<.
mi'-",,"U:e 1'..1Jl.-dnid...: il't'l.r,,!.: ~1QI;tju lInl nIII.Imf.
l:ti!llU.~

~, roJo.')tUI "'.

Boll.

pom .... -.J

!(.UAOOcripn

"'me '....

Lljo:.!nitL.iJ Wlq:.ilII.1 [,0 Re.

P1I' I o,I!lib.:rum ,~1liim.J. ~ I"-dd"" ....xl p,d;& ~. ~ Zlbl:.u SaJk\ lLUWkW' ,PliiW:

Ug:rad u j o~ uvijel:: im a ulica koje su zatrpane snije· gom, pogotovo II padin.skim naseijima, gdje grtalica ne moze u6. Tako je ulicom Ludviga Kube n3 Mej ra~u i dalje nemoguee pro6i. Sni· jeg j e latepan ei jel u hi dr" mu, a jedino su oCiseeni uski pro la.zi za pjeila ke. Sranar; kazu da je smnje iSla otkako je sniieg pan. Uz nap ore silaze niz kaldrmu, a vozila. De m ogu n ikako proCi ulicom. Kako su nam rekli iz pre· dUleta "Rad",padinske uli· ce je rrenumo nemoguce oci sli Ii, j er je zbog led a ispod

HaldrmOm Da meilaSU DemOgUCe gruCI

Padinska naseljai dalje pod snijegom

Ulica ie zalrpana snijegom snijega potrebnil tcil::a mehanizaeija, sto moze ostetiti ka!drmu. ledino rje~enie je

utovar i odvoz sn.ijega, kada budu stvoreni Hvjeri za to. B.B.

~anorama
KOMUNALIJE

DnBvni avaz, petak, 2 martiDlul;.'ak_2_0_12 __~

.,.;;;;;..... -..

15

c]e UOd_- _aNn sues tost uNOuuecane
Umjesto po cijeni ad 0,01 i 0,04 KM po kubiku "6 mart" nakande obracunao po 0,10 i 0,20 maraka, kale Hasidovic
BPK
Jilrfmlsilli1sfilVOm BiH ns ula.zima u ZBfliGi

Savjet potrosaca BPK Gorazoe upozorava

Go rude upozorio j e nadlezne instirucije na nezakonit obracun posebnih vodnih n ak nada za koris ten je, odnosno zastiru voda, od mane J ~vnog ko~u(]a1nog preduzeca.ji.mart _

Saviet potrosaea

POdigDute zaslaue Da ulazima u grad
cer je u Zenici obiljezen Dan nezavisnosti BiH. Za razliku od prethodnih gcdina, kada su se programi uglavnom svodili na svecanu akaderniiu, ovaj PUI iniciiator niza rnanifestacija je bilo Lokalno omladinsko viiece RegijeZenica(LOV). Dvadeset godina obnovliene nezavisnosti obilies-

Dan nezavisnosti obiljezen i u Zenici

Poseban pravilnik
va da ie iznos ovih naknada utvrden posebnirn pravilnikom, ali da su po trosacima is pos III V I i raeuni sa n e" jen pravilno obracunatim - Pred vi dene su d vije vrste vodnih naknada, jedna za zah vacen u vod u iz vodotoka i onaiznosiO,OI KMpo

Nizom rnanifestacija ju-

Murat Rasidovic, pojasnia-

Predsj edn ik

Sa vj e ta,

uvecanirn iznosima,

eno je postavlianjem pelnaestometarskih [arbela sa drzavnirn zastavama na sjevernom ijuzncm ulazu u Zenicu, a nas ta v I jen sa prvomartovskim defileom Duyatkog orkestra KUD-a Zeliezaracenrrorn grada, Svecani central IIi program odrzan je na spomeniku "Kameni spavac" u ce'ttrugrada, A.DZ.

nia otpadnih veda od 0,04

kubnorn rnetru, Ie druga za zas ti m voda nakon ispusra-

KM po kubiku, Medulim, sada se bez ikakvog pravnog

euuece POIOzile irl.ue srebreniCBOg genOCida
osuova obracunavaju po ciienama od 0,10 i 0,20 KM, Masov!lO su izdati racuni za decembar sa uvecanim iznosima imisl im daje to zakidanje prava porrosaea - istice Rasidovic, Dodaje da su mnogi gradani vee platili vise nego sro su tre bal i. - Pre dloaio sam da inspektor utvrdi koliko ie takvih racuua izdaro i svojim rieseniirna nalozi da se ta sredsrva vrate gradanirna uz ra cune za naredni m iesec istice Rasidovi c. Dodaie da se nekorektno povecavaju i naknade za odvoz smeca, koje se obracunavaju po kvadratnorn metru Sta-

Memorijalni centar Potocari

rnbene povrsine, sarnovoljnim povecavsnjern
tepovrsine,

Pogresan obraeun
U preduzecuvti mart't na dopis Savjeta potrosaca odgovorili su da je uvidom u obracun usl uga za mj esec 12/11 ustanovljeno da je us" lijed pada napona elektricne energiie doslo do softverske

Rasidovic: Zakfr/8f1je prava

pogreske u obracunu PVN za koristenjei zastiru veda. . Pogresan obracun naknada izvrsen je kod 2S potrosai'a u ulici Zmaia odBosne, 16 u u lid Roga ticke b rigade, sest u ulicl Sarorak, S4 u ulici Himze Curovca i 22 u ulici Doktora Karameha nave de u odgo vo ru. Prema obecanju iz jKP ,,6, mart" prerplata cijene usluga kod ovih korisnika bit ce iskazana na racunima za naredni rnjesec. AI. BAJRANfOVIC POlocari ju{;er: Obi/jeie" Dafl lIezaviSflosli rvovao je mali broj gradana, Povcdom obiliezavanja uglavnom zrtve srebrenickDana nez a visuosti BiH polozeno je cvijeca na mezarju og genocida, njihova udruu Memoriialnom centru u Zenja i predstavnici MedzliPotocarima. sa Islamske zajednice SeePo lagan j u cv i] eca pri susbrenica. S.N.

licajCi i bajMe i priMP jajD nouac za A nana POUeCanbroJ MriUiCnih dlela
Zbog snaika policije LK
Potrebno jos oko20.000 KM za operaclla kicme
svo] nacin prijatno iznenad itis ve dosadasn je a kciias e i pokazari koliko su bsjkeri, soli darni islozni kada j e n ajIde. Dzinicu je neophodna operacija kii';me koia !!laze blri uradena u Madarskoj iii Njemackoj, a. od potrebnih 70.000 dosad je prikupljeno oko 50.000 maraka. Svi on; koii :lele pomoGi dobrovol;ne priloge mogu uplatiti n3 ime Adnan Dzinio;, tacun kod Rai£feisen Bank d,d, br_ 1610250000000047 119 250 533 197 , 19250· 385390 - devizni. Uplate iz inostraI)srva mogu se' izvr" siu na slijedeti aatin: Raif-

Nastavlja

S8

akcija za zivot mladog Gracanlils

U akciju prikupljanja pornoei za 28·godiilnjeg kosarkasa A dnana Dzini ca iz Gracanice, koji bolujeod tu·
mora na ki~mi, prikljuMi su se i grac3nicki polita j ci re bajkeri. Kako kaze policajac Ea· es Beilie, zaduzen za cad polieije u zajednici, policajci su od svojih skromnih pIa';.. pri.kupili 500 KM i umeili ihDZinicu. Bajkeri su !lajavili hu" manirarno okuplja.llie surra (subola) u sportskoj dvoran.i u Graeanic:i _Kako kaf~ predsjednik MOlo kluba "Skorpioni" iz Gracanice Nihad Gusie, hiljadu bajkera ce lIa

Bajkeri Salkaflovlc IGusic sa Diifli{;evim kterkama reisen bank dd BiH swifl code RZBABA2S, iban code

BA391612250018482036.

H.

C.

Predsjednik sindikata M UP·a Livanjskog kantona Tino Krivic je porvrdio da krirninalne grupe koriste strajk, te da je u periodu ad kada su policajc.i Livaniskog kantona u slrajku povefu.1I broj' kri vicnih djela. Prema njegovim rijeeima, dnevao se desi do pet prova13 i drugih krivicnih dje!a .. Takoller kaze da nisu u funkcijj ni stacionrnni radari, pa nesavjesni voza6 voze nedozvoljellom brzinom i hol'; crveno, a policija pise naloge sarno u slucaju saobrae" j ni h !Iesreca. Ina':e, danasstrajkaci polidje i osnovuih ilkola organizirano dolaze pred Skupihinu LK ko;a ce zasjedali

KJivic; Kr.imifla/"e grape korisle f;lriljk u Tomislavgradu ne bi Ii ih natjerali da formiraju Vladu i usvoje Odluku 0 privremenom finansirnnju kako bi se rnogla isplalili placa koja kasni. A.}(~

16
SREBRENICA Pregovori a organizaciji

2. martioiujak 2012.

Dne_oi avaz, petak,

p ano r am a
.. . .. --

as "Petar Petrovic Njegos"

Predslavnicl boracklh udruiellja poloiilicvijece

ZapOSI Diei Sbi prollu prolllJene Omjera u Uprauno .. OdbOru?
Iako je na na sastan ku u Banjo] Luci koji ie organirae Anton Kasipovic, rninisrar prosvjere i kulture u Vladi RS-a, dogovoreno da pornodnik direkrora osuovne skole "Petar Petrovic N jegos" u Srebrenici , u kojoi polovinu ucenika cine bosniacka djeca, b ude Bosnjak, raj ce dogovor najvjerova tn ije b i ti tesko is p os [0. vati zbog bojkota srpske strane,

Dan nezavisnosri BiH u BPK [e obiljezen polagaDiem cvijeca na spomen obilje:i:je»GOflllde - grad hero] svojim braniocirna", te pesjetorn sehidskom mezarju i partizauskom groblju u KoIijevkama, Cesti tke sugra dan irna n a svecanoi akaderniji uputili su zvanicnici BPK Gorazde iopcina u n j ego vo m sas ta vu, - Danasnie drzava jestvarana f.ivotima hrabrih i neduznih, Svi znarno ciienu

rZaua sluorena na ZiUOlimahra.brih

Svecanost u Gorazdu

Na zboru radnika gdje su Bosnjacl trebali dobiti jOs jednog clan un, nije se pojavilo vise od polavine zapaslenika srpske nacianalnasti • Navi sastanak zakazan u ponedjeljak

odhrambeno-oslobodilacke borbe, PostujuCi njene rezultate, mogucnosr da budemo svoji na svorne, imamo sveti arnaner da ucinimo vise da bismo bolje zivjeli - kazao je premijer BPK Gorazde Emir Frasco. Na svecano] akaderniii nastupiIi su i ucenici Osnovne muzicke skole .Avdo Smailovic", dok su nagradeni auto" ri, ucenici osnovnih i srednjih skola, predstavili svoje radove. Al.B.

Uslovikon kursa
Na is 10m sastanku kojem su prisustvovali predstavnici opcine Srebrenica, rodirelja djecebcsniacke naci onalnos ti te direk tor ica OS "Perar Petrovic Njego~" Zorica Nikolic, dogovorena je i prornijena ornjera predstavnika srpskog i bosniackog naro da sa pet p rem a dva na cetir] prerna rri u skolskorn odboru, te da pr ilikorn zapcsljavanja u skoli prednost dobiju nasta vn ic i b os n j acke nacionalnosti, ako ispunjavaju uslove kcnkursa, No, na zboru radnika koii ie b io zakazan u sri j edu, a n a koj em se trebalo ispos 10vati [edna od dogovorenih stavki, ornjer u nolskom odboru,gdje su Bosniaci [reba!i dob i ti jo~ j edn og clana, niie se pojavilo vise od polovine zaposlenika srpske nacionalnos[i. Time su dali do

Sta mi se (ne)svilfa u Kaknju

Grad Kakanj nema Gorsku sluzbu i mislim da je krajnje vrijerne da se nadlezni u Civilnoj zastiti konacno ocituiu u OV Kakanj poovom pitanju, Mi u Kaknu imamo ce· ru za spasa van ie u Rudnik u Kakanj i sigurnasatn da bi nasi ru dari u s va ko d oba dana pritekli u pomoc svakornodnas. Nadam se da ce pet do !lest mledi':a koii su zavr!li!i faklll ret :za lj elesn i odgoj

nama GO.I'SMaSIDiba spasauanJa

Hasagi(;: Teski pOS/OVi· uskoro biti pozvani sa Birca za zaposljavanie i dobid posao u Gors koj slu!<bi spasavanja OpCine Kakanj "ka2e Lejla Hasagic. Az. S.

"Pe/ar Petrovic Njegas" u Srebrenici: Polavina ucenika Bosnjaci znania da dogovor iz Bania nog i protuzakonitog, neceLuke i preporuke rninistarrno odusrati od njih i borit srva njirna nista ne znace ida cemo se do posliednie instiga nede postivati, rucije kako bi osrvarili svoja . Rodirelii koji su pokreprava - stav je grupe koia je nuli ovu inicijativu navcde pokrenula ovu inicijativu, da nece stati na ovorne re da U upravi skole "Petar ce se boriti za svoia prava na Petrovic Njegos" niko niko sve legalne nacine, zelio davati iziave zbog specificnosti situaciie, no nezvanicno navode cia cekaiu - Nasi zahtievi su jasni i u da glavnu rijec da nadlezno njima nema nicega nerealministarsrvo koje je ukliu-

Vazeci dogovor

ceno II riesavanje ovog problema te da je dogovor iz Banje Luke i dalje na snazi, - N ovi sastanak zakazan je u ponedjeljak u Srebrenici. Pored ucesnika banjaluckog sastanka, na ovorn ocekuiemo i minisrricu obrazovanie Tuzlanskcg kanrona kao i grupa nastavnika bosnjacke nacionalnosti • kazali su nam u skoli, Z. HADiIC

Otkaz kao cestitka

CistaCica moie zaraditi 800 HM
Participacija za smjestaj 75, a zaishranu aka tri marke
padja Adriatic Luksury Hotels pute!!) Zavoda za za· posljavanje u Prozoru [tali neogra.nicen broj sewns· kih radnika svih ho!elskih zanimanja, ukljucujuCi Cak i spasioce, koj ima se nude veoma povoljni uslovi za radi smidta),. Rlldni angazman sezonskill cadn ika poCinje I. m.a· ja i !Iaje do 10. okrobra. Potreb e za sew ns kim ra dui cirna iskazal i su hOleli Excel" S proljecem ce na SlOli· ne sezonskih radnika, vIas· nika hrvalske pUlOvnice, krenuti na jug, u pravcu dubrovacke rivijere, gdje i h u luksuznim hotelima. cekaju radn a m i.esta. H O!elska grllsior, Bellevue, Grand Villa Argentina, Duhrovnik Pa· lace i Kompas u Dubrovniku, te Croat.ia u Cavlatu i Odisej na owku Mljem. Uslovi zaposljavanja su, 7.<1 ovdasnje okolnosti, veorna povoljni. Zarade se kIeeu new 0 d 0 ko 800 mara" ka za Cistacice do 1.200 za kO[lobare 1. klase_ Od bIUIO mrade odhijaju se [roskov; smjcitaja od 7S maraka i oko !ri marke dnevno za ishranu. U hotelu "Odisej» na Mljeru Smieslai i ishrana su besplatni. Ovakav vid z3pOsliav3" nja u ovoj opcini organizuje se vet dugi niz godina. Mnogi su na ovaj na~in, radeCi savjesno i odgovorno, osigurali sralno zapos]e!lje. Procje!!juje se da na iiirem dubrovackom podru" tju sada zivi i cadi tri do eetiri hiljade Pf07.()rana koji su prije iIi nakon rata odse!iliodavde. H.MANOV

Dubrovackihoteli traze sezonske radnike u Proznru

Iz firme "Bos Agro Food" .Qlkaze pravdaju nedQslalkom pos/a

Uprava srebrenii'!ke bladnjacke kompanija ~Bos Agro Food" jllcer je obavijestila 70 radnika da vise !!em a potrebe za njihovim radom i da su otpusteni. Takvu odluku su obrazlozili loilim po· slovnim rezultaLima i nedosrackomposla. Medu o!pustenim radniei rna vetina su povra tn ici u Sre b renicu, mko da kazu,

SrebrenlCHI 'BDSAgro FOOd' olDDita 70 radnlHa

goru cesritku za Dan nezavisno~ti naile ddave nisu mogii dobiti. O!pu stell i rad ni ci nalaze se u !eskom slanju, uplaseni su egzis teneij u svo jih porn· diea. KaZu morat ce i po drugi put .. uapusrari svoje domove, ovoga puta pod drugom vrs 10m prisile la razliku od jula 1995.godine. S. N.

ali

Dnevni avaz. ,.,. ,._"'*'.".~17 ...

.ful
1~1I

Ie pt •. S Tu"J~vltla 1
k 1 IU 1S
J\I_

~'-t Br.nlla.s
~.,.-I
~rl\4 n I

$ok JuIcy N.arandta
~ I ,

Sendvl C .kelcs

Kptus
Iir

11

'I

II

18 """,,,,_,,.,,_

Dnevni avaz

oglasi
~.6RAWE
.•

*

oslguranjO d.d.

SPECUALlSTICKI PROGRAM EDUKACUE ZA DR2AVNE SLU2sENIKE

.....
l

!IIiAII

C~"

'MA

C .:t_:lL..J.'"",

'
rr \.f
0 l"O'l,tWi\

USKLAfllVANJEZAKONODAVSTVA iBiH SA PRAVOM, EVROPSKE UNUE
APREDNI MOOUL I

f.O[)[~1 7.

U'\'J
I')

vn

f""ITJT'T
(;om",

I'MU 0

GI.aI.!On. -lI.lU1lI1.

15. I 16•.03 •.2012.
SARAJEVO, hotel Holiday Inn
Elementj u~tavnog okvlra EvrOPSke unlje i pnXt's harmonlzaclle Unu!JiBnlC Irfl~u! • uvod u pravnl okvlr Negatlvna I POlllivna I\armonizaclJa Os:nQlllliI pravd uskl.t(livan)a u oblasti tranSPOl'I~ I e.rtergelSke polnke Evropske unlJe Dobre praltse 12regi)e u prooesu harmonl2<lC.lje Instrument! uoreccsu pravne barrnonizaoie Meloda. vrste i ~ehllike I.lskladivanJa Smiernice i konkretm primjen IlaJtdc!ih greSOka "Zamke prePlSNanJa~ Radionlca: Natln anahzeevrops Ih dll'ekllvo) Radlonlca: POSlupali: ,uade upcxednog prlkaza 111Jave o usagl.ll;cl1ostiprijedlog'8 prop sa sa pravom EU

IMFORMACIJE I' P.RUAV~
IclcrOI1: 0WT20-S84 720-S80. fak$ 03l/72o-SBI f~OI1'" frvocon.mjQ, _w.!C!'tII(OlII~fo

Muslim Aid
'$tMn9H-.lty
1I.oIno~1o
.1<11>

PO -ZNI BILANS I PORE.ZN PRIJAV,ZA 201. GOD:INU
e
e
.~ fU.ZLA
MOST"R

... bt"Vl'r_ ...... .... _ _

.. ~..,_,....."

-..II!~ - ......
CIoIoIInCI_ '''_i'II1~'~1 1.I.AIon .... _
bo __

_..-.
~TJpr

..~--...,"""""G
.....
~

_d·...... _1o.nI<V

• ao-oe:~~_r... .. --......._........" _ ~_, 1:II'Iio."~.rMI>O"II'IJPOAII"",~ __ Ifd_o..w lIr>don.,..,. __ _ .....". .,~.b:,_~_.........,.._,IOd_ .. ....... t-y .. _ .. _ _..... .....,
... !IosoQn __ dN_.. .. _ .......... ~ ........

~--...._
_
&_ _F~OIIow """'II _.,. .ko .~

Il1loma onol Va.c:ancy Nolk:a Malie II dllferel>ce w1~ '"
_,.

"'G

10""""" • ~...".,.._
.... _1

1 ,_,U_I....-.pwo:IdJ.ll_l·_'c:-...I

11.03.2012-.
13.0). 20U.
14. OJ.

Hotel TUllo Hotel E.ro
HoteIZtnl((J

,~---~...., ............ _......,....,."..-~

............

,...__

.....

...~ .....-.", .. ".....,_,._OI.......,..

ZENlCA
JRAVNIK 5ARAJEV·O

2.012.

e e
:>

15. OJ. 2,OU. 20.03.20U. 21.03. 2012. 22.01.2012.

HotelUpo Hotel Holiday Inll HotelPttri HotelP4rk Hotel Park

:>$IROlCl

~8RUEG

"SEFO" 0.0.0. BLAZUJSKl DRUM 12 ILIDZA
N a OSDOVU ukazanih potreba direktor je donie cdluku 0 prijernu U radni oduos radnika: L REFERENT ZA ROBNO I FlNANSIJSKO KNjIGOVODSTVO • j edan izvrsilac . srednja suucna sprema - tri godine radncg iskusrva D" slicnim ili spornenu tim poslovima - poznavanie rada na racunaru (Excel, Word, Outlook) " porrebno radno iskustvo na poslovima pravljenja i knji~eDja kalkulacija (kalkulant) i fa" k turisania. Ko nkurs ostai e 0 (VOTen sedam dan a ad dana obia vIi iVall i3_ Dostavi ti licne podatke u prostorije firme: "Sefo« d .0. o. ul. Blazujski Drum 12_ Ilidza Tel: 623·502

e

mHO
BIK1(.

13.03.2.012.

, ~---------------------------------------------------~
BiH : -,~
• U 11 I I 'I(ll

.,
,

OVAJ SEMINAR SE PRIZNAJE KAO , 7 BODOVA OBA.VEZNEEDUKACIJ,E,
I REVIZORA. :
II

.~----~~-~----~-~~~----~~------~-~-~-----~-~----~-~-~
'1I,r)

........

•. .CERIFICIRANIHRA(UN.OVODA

CD

INFOIIMAOJf If'RIJ"'Vi

Rev'con d 00 11 000 s.a,~wvo EMN .. SehoVlCa14 Tel OB 11 OS 80 013 12 O~ 99. fa. OB J2 0'> 81

biznis

Onevni avaz, petek,
2" mart/olujak 2012.

19

ENERGETIKA Alternativno gorivo se narnece kao pandan

[ffiq]Jmrn[]]ijru [[]~®m~oo~m
[]] WOw D~ ~ lrn~[]]faJ
Pos/eduju nalmodemiju punionicu

gdjtp stoji 'WIali

Rabljeno ulje u Tuzlu,

eksperimentalni pog uvozi se izvanttJiH

Sve ucestalija poskupljenja nafte i naftnih deriyam, uzrokovana nestabilnostirna na trzistu ovog energenta, ponovo ,11 II fokus bh, iavnosti stavila megucnost prcizvodnje alternauvnih goriva II vidu biodizela, kcji se u svijetu pckazao kao veorna uspjesan paridan "regularnom" dizelu,

aditivi i dobijernogorivo koie je, prerna svirn segmentima, isrovjetno standardnorn dizelu, s tom razlikom da em iti ra n eu sporedi vo rnanje stetnih ispusnih plinova, Problem ie, rnedurirn, to !ito rablieno ulje u Tuzlu, gdie imarno mali eksperimen(alni pogon za proizvo·

d niu b io dizel a, u vo zim 0 izvan BiH, 510 nije isplauvorek ao nam j e Beslagi C. Prerna njegovim rijecirna, proizvcdnia biodizela bila bi rnnogo isplativija da koristimo drugu metoduva to je proizvodnia iz ulja uljane repice. - Problem je u tome sto se

ta biljka kod nas, nazalost, skoro uopce ne sadi - kaze B eslagic te doda j e da ima mo dovoljno prostora gdje bismo mogli Zas.aditi ulianu repicu.kao i da bi polioprivreda od toga irnala velike koristi.

Uljana repica
Predsjednik U druzen]a polioprivrednika Kantona Sarajevo Seiad Jelec objasnjava da uliana repica zahtijeva ogromna prostranstva na kcjima bi se sijala, a osim rcga, poljopri vrednicima [e potrebna posebna mehanizacija kkao bi se mogli baviti rimposlorn. . Mislirn da bi ovo bilo moguceako nam Vlada da poticaie, ali poznaiuci niih, rnisl iill da se to nece dogod iti u blizo] buducnosti - k.az~ jelec, M.GUSIC

Sieini plinovi
Kako nam ie rekao strucujak za prcizvodnju b iodizela Selim Beslagic, postoje dva nacina proizvodnje ovog energenta, a kod JUS je sarno iedan zastupljen. -I on. ie, nazalosr, u tesmoj fazi, Radi se o proizvodnji biodizela iz koristenog ulja za pT~e!lje. To se ulje prociscava, dodaiu mu se

Na najvecem svierskorn takrnicenju ekoloskih rnedova BIOMIEL 20 II u italijanskorn gradu Vibo Valensiia zenicki proizvodac ~Prelica Medina" dobio je zlatnu medaljuzasvoj rnedod vrijeska, Kako isrice vlasnik kernpanije Muharem Seper, priznanje ie jos vrijednije, jer je dobiveno u konkurencii i proizvodaca m eda iz ci iel og sviieta,

llatDa mada ia za zaDlcHI mad

Na nalvecern svjetskam takmicenju

Seper je kornpaniju osnovae 2004., a od 2009. u Plahovicirna ked Zenice ima najmoderniju punioniell meda, Okuplja vise proizvodaea meda koii ispase vrse na Smetovima kod Zenice, Tusniicima kod Visokog, Kororskorn i Krnjin-planini ked Doboia. - U paleti vee irnamo dvadesetak p.ooizvoda - kaza9 narnje Seper, A.DZ.

za razuoi
Vlada Republike Srpske odobrila je 6,5 miliona KM kredi In ih sredstava In ves ticiono-razvojne banke RS namijenjenih novom razvoinorn programu biieljinske kompanije "Elvako", kazao je u Bijeljini premiier RS Aleksandar Dzombic. On je u ovorn gradu boravio na pozi v rukovcdsrva "ElvaIta», p reduzeca koje j e od 2009. godi IIe u sas ta vu "B obar grupacije",

'Elualla' 6.5mlliOna HM o
problemu nelikvidno-

vlada RS odabrila kredit

Beslagic: Nije isplativo

Jelec: Po/reblli po/ieaji

bie razgovarao je sa predsjednikorn "Bobar grupacije" Gavrilom Bobarom, "El vako" zaposljava 220 radnika, a nevi kredi I bit ee korisren za program proizvodnje pckretni h rezervoara i zaposljavanje SO novih radnika, "Elvako" trenutno proizvodi armaturne mrefe, resetkaste nosace, ograde E.M.

S ti pri vrede p rerui j er D zom-

naiueCI Dromel OSluaren allcuama 'noue banlle'
jeprornet od 330,0] 7,49 KM. Na sluzbenom berzanskom rriistu, lista B, najveci promer osrvaren je akcijama «Nove banke" (21.630 KM) po prosjetnoj cijeni od 0,721 KM, eimeje ostvarell pad u odnosu n3 p roslo trgovan;' e za 3,87posto. Medll zatvorenim invesci"

Trgavina ad 330.017 KM

na Banialucko j berzios rvaren

Najueerasnjem

rrgovanju

cionim Iondovima naiveci prornet ostvaren je akciiama ZIF"3 "[ahorina Koin" (219.383,38 KM) po prosjefuoj cijeni od 4,20 KM, sto predstavlja =1 cijene za 9,66 posto"

JOS SAMO 6 DANA!
R.EN.AULT M'EGANE GENERATION BOGATO OPREMLJ!EN VEt OD 20.999 KM

RENAULT

.-

20_""'_~_""".....;.>il>_"_"_D_n_eVfl_ia_va_z ...

-------------'oglasi

Bingo. Kra.ljdobrih cijena.

I

..
..J~ 1I.i,'

" "
1;
Z 11.1

srnaniuje krvarenje i oteklioe posPJe!uje zarastaoja rana u ustima pospJesuJe regeneracuu desni slitl s!ulnicu od intekcija

www.gengigeLba

@MEDIS

Dnevni avaz

"",l~_"'"1 2

VIii upis po grupama za :

-djecu i ornladinu
-bracne parove i starije braene parove -samce i sarnice srednje generacije

= '. a. e

PLESNA

RUMBA, CHA CHA DISKO

N,AU,'C,'l,T,'EPLESATl, TANGO, VALCER ROCK& ROLL,

'~SKOLA
05.03

DAJEMO PRIVATNE SATE PLESA

Info tel: 061 751117
Dobrodoslicu varn kli f.milij a HADZlHASANOVIC Ku1Q.ic bb (parking izmedu hotela BOSNIA I OMLADlNSKOG POZORlSTA) Otkupijlljl1mo umJii!i~.sa lumom kao i trupu (om~irrd~lje.. kni!ke, /rlW.raif Ie i :rmm)

Nazovite odmah
ZURIM I HIT AM U

evrorita ...
SPONZOR: BOSNIA WOOD GROUP

"-.. ,.a-. ... r_a.. ~SOSCN<Hn.~....,_IIV

DI

..

_

1I~~~

...

~ .. _'~penxIo:>J
~ fI' '.....

do> .......

I._".· .. u ~

YoOo... IIfoou· ~,_ ~ ltIIf'IOIl.~~III''''_~. , ,.lSOSrW"'llSOS_
~_ Sp....,. ......

q....,__
-

.. '''Il' __

.....

...,t.~

_m~
I--U1m ""~

.. '!InOo

~ PO<>CII .... SSS Pol

.--...

-.~

lJ>u"djoal,o

...

, ..... _

--'I

......... _

..............

~",~""
~· .......

ONo_.....-: .....
~b ""'_""111 _

-...--,_,_ .. .......... ........... __ .._ ~---.................... _o::n-..21I~OQItII_ ~i;>0"'11"'"
........

1II''''.._ .... _HIIIi"'~
>b

~"""pritINoIlo'IG

~l.It"'I""~pIb/I'oci$Olj~"'"

""'6U_"~
ue-..,_""

-..~_.

1ltIQ'I6~

1""""......0<1

.. _....~~
.....,a" .""'.......... ""'.. -..

"_,.U_.~ .. __ "' "
._l!ii.~_'"""_
"

....

--... ............ _" _

,""",," __

22

2. martlo!uiak 2012,

Onf)\'ni avaz, petak,

ern. a. hronika

SUDBINE Tuga u parodici radnika paginulag za cirkularom u Uijasu

Samir Pillug negira da Ie udariO uCilella
Njegovom sinu nije dat hurnanltarni paket iz Turske
Nakon nernilog dogadaia koji se desio u Podrucnoj skol u u sel u K rsevac koja dieluje u sklopu Osnovne skole "Resad Kadic" u Brniicu, dopisnisrvu naseg lista u Kaknju obratio se prozvani rowtel] Sarnir Piljug, koji katego-

Nakon incidenta u skoli kod Brnjica

ricki negira da [e udario ucitelia Husu Piliuga. - Povod ovom incidenru

direkroricu skole Azru Piljug, dobila je potvrdan odgovor da svu djecu sljeduju paketi, Pa, zarn isli LC kako se osieca roditeli kada vam dijere kaze sv i s u do b iii paket, aonnije! Nakon toga otisao sa m do ucitelja da vidim zasro niie dao paket i mom dietetu, On se pravdao cinjenicom da ie !O zbog vladania, ali da ce mali dobiti paket, Tada je doslo do rnanjeg incidenra izmedu nas dvoiice ito je bila vise svada nego fizicki kontakt i obracun - kaze Sarnir Piljug,

bio [e hurnanitarni paket iz Turske koji su dobila sva djeca iz skole. Medutim, iz samo njernu poznatih razloga \leitel] tai paket nije dao mom djetern koje Sf; placuci, vra tilo iz skole, Kada je supruga nazvala

On je nakon incidenra razgovarao s direkroricorn i pedagogorn skole 0 ovorn slucaiu i zatrazio premiesta] svog djeteta iz ovog u neko drugo odjeljenje. Osnovnu skolu ~ReSad Kadic" u Br" njicu posietila [e iminisrrica za obrazovanie u Vladi ZDK Berna de ra Gali jasev ic I pre ds iednik Samos talnog sindikata osnovncg obrazoya.nja i odgoja BiHSelvewn Sa to rovi c Sa saradn icirna.Data je podrska nasravnom osoblju i direktorici skole, ali je rakoder receuo da se obrati posebna paznja na djecu slabijeg irnovnog stanja kako se ovo vise ne bi ponovilo. Az. S.

ermin Sa . alic naslradao dan Drile rodendana
Ubio ga komad drveta za cirkularom • U ratu prezivio tri ranjavanja • Ostala suprugai dvoiica sinova
N akon sto je na svom radnoru mjestu u ilijasko] firmi "Wood Team" nesrernirn slucaiern pcginuo Nee, min Sarhatlic (48), nasa ekipa pos jetila ie porod ic u nasrradalog u njihovorn domu u Lucikod Ilijasa,
U kuci srno zatekli rodbi-

- Znam na kojoj je masini radio i koliko je opasna, ali 10 je jednostavno sudbina, Teske ce biti bez oca, ali meramo dalje-govori Armin,

Obavljena dienaza
Niegovom trinaesrogodisnjern bratu Admiru nedostajar ee i oceva pcmoc pri uccnju i pisaniu zadace. U z Sarhatlice je bio i Nerminov priiatelj Mahir Susa_ - Drufirno se od rnalih nogu, zajedno bili u ram, zajedno radili u ovoi firmi, ne mogu da shvaurn da ga nerna, da ga je ubio obicni komad drveta, a u ratu je pre;;:ivio cak tri ranjavanja, N erminov amidZa Sacir isprieao je dasu njegovi bratiC; poginuli u istoi ulici, na same dviesto metara razdali ine, i skoro pred samom kuoorn i da su obojica pogodeni na ism miesto - u STCe. Dfunaza Nermint! Sarhatlicu obavliena j e jueer na mez.a.rju u Swom IIiia!;u. S. SPAH1C

Nesreca u Baslqovclma kod Zivinica

nu, komsije i prijarelje, koii su dosli da pomognu i daiu podrsku Nerminovoj supruzi Mukadesi i sinovima Arminu i Admiru. Nerrnin Sarhallie je, kako su nam rekli, pogin U 0 dan p rije svog rodendana, Usmjesro slavlia, jucer [e u porodici vladala ruga ib 01 za 11 astradalirn.

POginUO Hazim Jasareuic
_ Na regionalnom putu Zivin.ice- Sekovi6, u mjestu Basigovci, prekjui.'er oko II sa ti dogod ila se saobr,acaj na nesreca u kojoj je poginuo Hazim Jasarevic (52) iz Ko" vaca k od Zi vin iea, do k je Osman Nmkic (21) [eSko povriieden. Saobraeajna nesreca desila se kada se "peu geot 207" , kojim je upravljao Nurkic, zbog neprilagodene brzine uvjetima n3 cest; direkwo sudario s "iettom", za Cijim upravliacem ie bio nastradali.obojica vozaca su [esko povrijedena te su vozilom Hime pomoe; prevezena u UKC Tuzla, gdie je Jasarevic podlegao, a Nurkic je zadrZan na dalinjem lijee.enju. o ovom slucaju obavijes[en ie dezurni kanwnalni tuzilac, koii radi ua dokumenlirani u slui':aja, a uvidaj su ogavili pripaduici OKP-a

Opasna maslna
Mukadesa nam [e objasnilada je te veceri kornsinica kazala da je N errn in a u dari10 drvo i da ie odvezen u Dom zdravlja._ " Rekla je da ga je drvo udarilo i stoga. smo vjerovali da ie u pitanju laksa ozlieda kojaseupilanam.aceswdesi.

Pogan U /(ojem ie (loginUI) Diecaci su, ipak, slurili naigore i govorili: "Mama, sarno da ba bi n iilta ne bude"_ N a'Z3I OSI, n es 10 kas n ije dosl a je policija i doniiela naigoru mogucu viies! - pri!:;, Muka" desa i dodllje da je od pune kuce oSlalo sarno nilh rroje jer je prije cenri godine umr-

la svekrv a, a prosle godi n e j e kornsija ubio Nerminovog bra ra Nedzada, DevemaesrQgodi~nji Armin zavrsio ie srednju skolu i zaposlen ie u iswj firmi u kojoi je radio i njegov otae, ali ie u treDucima kula se desih nesrecabio slobodan.

PU Zi vin.ice.

Sa.M.

Sarajevskoj polieiji prekiucer oka 17,00 sari j. F. iz Sara j eva prija vila ie da je n ad niorn pocinjeno krivicno djelo razboj'nis[va. Ona je kazala da ju je oko IS.40 sari nepoznari razboj11 ik fizi cki n apao u hauslO ru zgra de u u.lici Dzemala B j je,

napadaC Zeni SIOmiO lub

Razbojnistvo u Sarajevu

diea.na broj,1l90 u opeini No· vo Sarajevo. Tom prilikom slomio joj je zub, -re ukrao tasnll u kojoi su se nalazili l.icni dokumemi, mobilel i novac_ PoJicija fadi na identifi, kaci j i i pro n alasku izv rsioea ovog krivicnogdjela.

Dvojica ubapSenih Capliillaca D. J. (29) i M. A. (33) priznali su izvdenje ukupno 20 kri vicnih di e1a, od ko iih su 17 te~ke k,dde, jedno djelo hade i dva pokusaia provale u p orodic!l e ku ceo - Kako ne:zvaniCno saznajemo rijec ie 0 Dejanu Jaksicu i Marinu Akrapu koji su u zadnja dva mjeseca provalili u 20"rak kuca ne pociruciu opeine Capljina Iz kojih :;u otudene mnogobfojne vrijed-

Priznali IIrade u 20llUCa
ne s [Vlll"i pop III b ije1e tehnike, kucanih aparata, alata islicno, a 6j a tikupna vri iednOSl iznn· sioko90 hiljadamaraka. NaCe!nik PU Capljina V inko Corie kazao ie da su obe oso be nakon kriminalisficke obrade pri;male pocini enje svih navedenih krivicnih djela. Nakon kornpletiran ia predmeta po dnesen ie i~vi cilta i d ciurnam rul..iJa~tvu, a 0 ci jela m sluCaj u 0 bavijciltenieituzil.ac.. M.H.

Uhapsena dvajlca Capljinaca

erna hronika

Onevni avaz, palak, 2. mart/ozujak 2012.

23

a Kiosk "Slampe"
(F"I!: N. 8"d""!

Zorana Sucura (41) iz Doboja i Jovana Josila (27) iz Banje Luke uhvatUa polici.jaiz Omarske • U Josilovoj kuci pronadene palice i puske n.~ ..~--~~~~

Traunicani Maglaju
brill PO
Pripadnici PS Ma.gia; 01krili su pocinioce pljacke kioska "Slampa~, koii se nalazi u cen tru grada, U kradeI) a je veca k olie ina cigareta i ultra stan paketa za mobileIe,. Vlasniku je pricinjena Ste 13 0 d nekol iko hil ja da maraka, Kradliivci su otkriveni take sto su policajci prilikom redovne kontrole zau stavili "renault" u kojem su se nalgzili R. A. (2 I), S. A. (23) i S. E., rodena 1992. go" di ne, s vi iz T ra vnik a. P rili k om pretresa vo lila kod R. A. pronaden je pistolj sa sedam rnetaka i okvir, nakon cega je uhapsen, Oni su priznali izvrsenje teske krade,a kod njihsu pronadene i kartice ultra dopune, koiesu takcder ukradene iz kioska .. Tokorn istrage cui su priznali da SII vee; dio cigareta prodali u Travniku, a jedan dio zadrzali zasebe. Neste ranije us rneti provalnika aasao se i"A vazov" kiosk u Aleji liiliana, iz .1::0jeg ie, rakoder, otudena veta kolicina cigaretava provalnici su pckusali provaliti i II kiosk"Abdel". N.Br.

Hapsenle

Slieur i Jo§ilo juter u pOPQdllevttim Salimi! spfovedelli su u Bi!fljU Luku U krugu preduzeca "Evrorad" Brcko . p oslo vna jedinica Bosanski Novi u Poljavnicama kod Bosanskog N ovcg prekjucer se oko 13 sari odigrala prava drama u koio] su Zoran Sucur(41) iz Doboja i J ovan lo~ilo (27) iz Ban ie Luke fizicki na pal i vlasnika Mirka Krivokucu trazeci od n j ega da vra ri 25.000maraka. Krivokuei je u meduvremenu ukazana ljekarska porno'; u Domu zdravlja u Bosanskorn Novom. Kako saznaiemo, rijec ie 0 Iaksirn rjelesnirn povredarna re je pusten na kucno Iijecenje,

("''''M.I .. ~!
koristi [ovan ] osilopronasla i oduzela metalnu teleskopsku palicu, 15 kornada municijeza Iovacku pusku kalibra 12 milimetara, push pumparicu "rnaverik" s pel metaka, lovackl redenik sa 13 metaka, futrolu za pusku i drven u pali cu. P retres kuce uslijedio ie na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Bosanskom Novom, Zoran Sueur i [ovan J 0" sUo j!l~er su u pratnji pclicije predati u nadleznost Okruznog ruzilastva u Banjo] Luci.gdjesu isaslusani.

Prijetnje ubistvom
se J osilo i Sueur u krug preduzeca u Bosanski N ovi dovezli "audijem A6~. Krivokuci su pri jetili da ce ga ubi ti ukoliko irn ne vrati novae. Potorn SU sjeli uautornobil iodvezli se u pravcu Banje Luke. Pola sara nakcn Krivokucine dojave policija iz Ornarske je na magistralnom pu tu Priiedor . Bania Luka uhapsila J osila i Sucu ca. Obojica su predata u nadleznost policiie iz Bosanskcg Novog,
U policiji saznajernc da 5U

Iznude i puemaue
10sil0 i Sueur odranije su pozna ti polici ji, J osilo je u iul u prosle godine IIepravcsnaznom presudorn osloboden kriyice za ubistvo Nedelika Culuma (19), koie se dcgodilo 24. aprila 20 1O. godine u naseliu Rak ovac.ke Bare ko d Ballj e Luke. Sueur se, prerna rani-

jem saopcenju iz CrB 00bo], povezuie s iznudom, pok u~aj em izn ud e i iznosenjem priiernji po .ZiVOl i sigurnost, Kako saznaiemo, Sueur je u avgusru 2010. godine u vise navrata upucivao prijetnje nekim osobama na ime prinudnog izmirenia duga, a za cdredenu korist, .

On jucer nije bio raspclozen za razgovor 0 ovo] temi. U telefonskorn razgovoru rekao nam je da morarno razurnjeri situaciju u koioi se nalazi i da bi bilo najbolie da 0 svemu razgovararno kasnije,

Predati tuzUastvu
Policija je tokom prerresa kuce koiu u Banjo;' Luci

M. ZGONJANIN

Sud BiH odredio je jednomjesecni pritvor Hakiji Mehovicu (SO)!e braei Hali· III (35) i Muhidinu (30) Kulovac iz Sarajeva, koj i su uhapseni u pooedjeljak zbog sumnje da Sli pocioil.i kri vicno djelo nedozvoljeni promet opojnih droga. Pritvor im je odreden zbog bojazni da bi bora.vkom na slobod! mogli Omelal! is" I.ragll prikrivanjem dokaz.a i uljecajem na svjedoke j saucesnike.

Dilerima iZSara)eUa Odreden Driluor
Sud BiB je, podsjeeamo, vee odred i0 Pri rvcr N ase ru i Nedzadll Hasicu u [rajanju ad 30 dana te Zehrudjl) u Sahinovieu, osumnjieeni· rna da su organi ziral i gru pu ljudi kako bi prevozili, prenosili, drzali i vrsili kupo· prodaju spida, a koji su u drugoj, odvojenoj akciji, uhapseni proslog pelka u Zenici. . Mehovie i braes Kulovac osumnjiceni su da su duh perio d na po d:ru cju Sarajeva, ali illire, proda val j sk ank, koj i je u BiH kriju meaten s Kosova i iz Crne Gore. Uhapseni su lJ ponedjeljak u sarajevskom naselju Rje~ica kod Mehovicevog restorana "Dolina mira" u [renu!ku dok BU pokusavaLi prodati 7,5 kilograma skanka. U p retresima koj isu usl ijedili nakon ovog hapsenja u prostorijama i objekLima koje korisle uhapseni pronadeni su alltomobil sa spremnikom za ilegaloi pri-

Sud Bosne i Hercegovine dania rjesenje

jevoz oruzJa i droge, tri puske, ad kojili dvije auto" maISke, devet pistolja, prigusivac za automatsku pusku, veca kolicioa pis101jske i druge municije kao i rezerv'ni dijelovi za razne vrsre n aoru ianja. Sahinovie Ie Naser i Nedw.d Hasic su du.zi vremenski period ns podrucju Zeni" ce rasrurnli spid krijurncaren i~ Hoiandije u BiH. Kod njih je pronadeno per kilogramaspida. Am.K.

Pripadnici Centra jayne bezbjednosti (CJB)Bijeljina u hapsili sa L. R. iz Rccev iea kod Zvornika zbog surnnje da ie izvrSio razboinisrvo nad staricorn D. S. Uhapseni je razbio prozor te u~aQ u kueu u kojoj zivi D. S., koju je drvenom palicolI! udario po glavi, a pOiom iz novcanlka oreo 36 KM, nakon cega je pob;egao. Proliv L. R. bilee podnesen izvje:llaj Ohuinom tIl" zilastvu u Bijeljini 0 poeinjenom krivicooIl] djelu.

OI'e036HM

SlariCi

Zvornik

Spec
• Pripadnici Prve policijske u.prave u Sara.jevu pr-ekjucer oko J 6.30 sati uhapsili su P. I. (28) zbog sU!ID!jeda je pocin.io ltdvicno dfelo posjedovanje i omogu6a vanje u.zivanja opojnih droga.

24
ZIVINICE Istraga
0

Onf)\'niavaZ,petak, 2. martlo!ujak 2012.

ern. a. hronika
.

pucniavi na parkingu ked Opclne

PoIDorucniM a adn l 00 DOldraua S MOleOicom
Konoba "Jadranka" u Banjoj tue!

Pripadnik OSBiH Benudin Balraktarevic, bransci se, iz pistolja ranio .Mirzu lslamovicae Islamovic primao da je sakom udario oficira

Banjalucanka s inicijalima V. K. i njen sugradanin S. N. ranjeni su u pucnjavi koja se dogodila 6. januara ove go dine ispred konobe "J adranka", a slu~aj nije nikadapriiavlienpoliciii, N akon src su sl uzben iei CJB Banja Luka ipak saznali za pucnjavu i ranjavanje, ovih dana su protiv D. V. iz Banie Luke. koji iepucao.po-

U DUCD)aui ranlene duiJe OSObe
drugih gosriju objekra.

Banja Luka

dnijeli izvjestaj Okruznom ruzilasrvu Bania Luka U izvjestaju se D. v.. ums njici za izazivanje opceopasnosri, jer ie u to vriieme ispred kcnobe "[adranka" orvorio vatru iz puske "rnosberg" i tom prilikorn ranio V. K u ruku,a S. N. u nogu, dovodeci u opasnost zivote i

Potporucniku Oruzanih snaga (OS) BiH Benudinu Bairaktarevicu, koji je u ponedieljak oko 20 sati na parkingu u, blizini zgrade Opcine Zivinice pucao u Mirzu Islamovica ranivsi ga u predjelu stomaka, odreden je jednomjesecni pritvor, saopceno je iz Tuzilastva Tuzlanskog kantona, Incident se, kako saw ajemo, desio nakon prepirke i nekoliko udaraca koje je Bajraktarevicu zadao Islamovic,

Svjedok obraeuna
dao izjavu MUP-u TK,.a 1<0· ji ne zeli da mn orkrivarno

Sviedok dogadaja koji je

V. S.

Okruanc ruzitasrvo Bania Luka zatrazilo ie odredivanje [ednomjesecnog prit-

uise Dd n hil)ada HM

Pl'euarant zaradlO

Okruzno tuzilastva u Banjaj Luci

vera Stevi Krajisniku (33) iz Prijedora zbog postojanja surnnje da je po<;inio krivieno djeloprevara. Krajisnik se gradanirna fS i FBiH predstavliao kao Zark 0 T die, di rekro r preduzeca ADMZ, kao i imenirna Stanko Buki'; i Mirko Mijamvic, direklOr preduzec.a"Brodomont", obeca-

vaiuci im posao u Italiji, Francuskoj iNiemackoi. Za uzvra r j e od gradan a trazio novae i take od njih prisvo]io 11.l50 KM. Osurnnjiceni se tereri da se u periodu od 19. jula proille do 22. februara 2012. gcdine radi pribavljanja protivpravne irnovinske korisri predstavljao laznim imenom, obecavajuei POS80 gradanim. BiH.

identitet, za "Dnevni avaz" kazao je da su Mirza Islamovic i osoba koja je hila s njirn, a koja je l:ivinii':koj polici]i odranije dobra pozaara, zapoceli in ci den r, - Sve koji su ucestvovali poznaiem. Mirza ie nekoliko puta udario u predjelu glave Benudina koji ie, najvjerovatnije, prilikorn pada uzeo pistol] i ispalio jedan merak, nakon cega ie Mi.rza pao, a druga osoba koja je biIa s niim pobiegla [e, N akcn toga Benudin je usrao, Mirzu unio II svoje auto i odvezao ga u Dorn zdravlja re se p redao polic ij i - kazao je sv jedok dogadaja. Svjedok istil'e da je pre" p ir ka na s ta la d va dana ran ije u jednom kaficu kada se

Benudin pozdravio sa 5VO· jom klegicorn, rakcder pripadnicorn OSBiH, s koiom je Mirza bio u ljubavrioj vezi. Sviedokdcdaje da je Mirza, koji je bio u alkoholizira-

nom stanju, i tada fizicki nasrnuo na Benudina, Majka Camila Bajrakrarevic je u sok!.lzbog nemilog

uOlnu aliademilU zauriio uAnllari
Benudin Bajraktarevic zivi s majkcrn, a oca i dvojicu brace izgubio je 1995. godine kada BU pokusali iz okupirane Srebrenice prijeci na slobedni teritorij, U Zi vinicanije zamjerio s ljudima .. Tu noc mi je rekao da ode vani s nekirn na kafu - kazala je majka Carnila. Beuud.inov rodak, koji je nakon incidenta dosao pred Dom zdravlja, primije!io je nep!lZ!lQIUQsobu za koju prepostavlja da je bila s Mirzorn jer je od polieajca rrazio kljuc Mirzinogauwmobila.

- SIa da kazem, ne rnogu d a vj eru jell. da se sve 0 vo desilo. S.ko1'o nikako ne spa:::anI. Zao mi je zbog svega. Zao mi je tog ranjenog mornka i roditelja, da mu Bog dragi pornogne i oporavise. Moj Benudin nikad se

dcgadaja,

rna ie zavrsio osnovnu skolu, a srednju vojnu u Istanbulu, dok je voinu akadem iju zavrsio u Ankari, Posjedovao je vlastiti pistol], za koji je irnac dozvolu za nosenje. BiH imaju samo rijeei hvale za Benudina, koji irna cin po rpo men ilea. - Benudin je imao prafe· sionalan od n os p rema s vim kolegama i pretposmvljenim. Trebao je bit.i postav Ij en na viSe formaci j sk 0 mjeslO zbog svoji.h zasluga i profesionalnog odnosa - kazao je jedan od njegovih ko" lega, pripadnik OSBiH. S 3Z!] ajem 0 da pos toj i v ideosnimak u jednoj sportskoj. kJadionic.i nedaleko od mjesta dogadaja,gdje su prije incidenta. Mirza IsIamo· vic i jo~ dvije osobe dogovarale kl a sien u sacckusu Bel) u din u Ba jraktarev ieu. Mirza je nakon operacije priznao istraziteljima da je p TVi poceo ind den I uda ri v ~i Beulidina.

v. s.

SIGURNOSNA VRATA
II~" DC: 199~ 1299!iJd • vetlllbDr J 1kH • SVI onu_SI

IUCUII·stIlHiH VRAT" (P\lNOMYOI2UtIII(W

I",""

SA UG.RADNJOMJ

VEL

.I~(III

Na region.lnojcesti Ora~je - Gradafac, \1Tol isi, oraska polieija prekj!.lcer je uoeila "passat'" karavan koji im je bio sumnj iv. Zaustavi!i su automobiI i u tvr dili da su na vOl!1 u I a~ne tablice. . Provjerom u ba.zi podaraka urvrdili smo da tablice na "passatu." lie pripaciaiu OvOm aummobilu. Vozaea smo priveJi lIa kriminalislicku obrad\1, a lazne tablice sma oduzeli - ka;>.aonam je izvor i~po.licije. lako policija nije orkrila idemitet osuffinjicenog, nezvan i1:nosazna jem 0 da je rijeeo Savi S. (42) izBrtkog. Protiv niegll bil ce podnesen izvjeStaj Kamonal!lorn tuzilastvu zbog sumnje da je pocinio krivicuo djelo falsifidranja saobraeaine dozvoJe. Ta. T.

Imao laine Oznalle

Tansa

Pr.imjera.n vojnik
Cuo sam policajca kad je tom momku reho kakav si sad belaj napravio. Sve mi je bilo sumnjivo, posebno kad je ITa~io kljuc Mirzinog au· mmobila, nakon cega mll je policajac dao kljuc i ta osob. se udaljila s mjesta dogad:aja. Na moje pitanje zaslO mu je dao kljul:, nije zelio odgovoriIi . kazao je rodak. Kolege, pripadnici OS-

S.MUMIC

Selo Bikodzekod Lukavca

BlBi8CI od sumOBradlca, ranlo dua BOnia
U selu Bikodze kod Lukavea prekjueer oko 16.30 sad Almaz,aga Dzibric (6S) u svojoj sumi zarekao je snmokradice C. A. (21), T. A. (21), T. I. (19) i maloljetnog T. M. (IS), svj i;>. uP fllcica. Kako biilumokrad.ice odvra!io od dalj nje sjece njegove sume, DZibric ie iz lovacke p uske ispalio hirac u.zrak. - N akOIl toga grupa sumokradica kren!.lla 'je prema 65-godiSlljakll S mo· torkama i sjekirom, a nes· retni vla.snik 8ume poceo je bjel:ari. U jecinom trenutku je pao te je do!:lo do samoopllljenja puske i com prilikorn ranjena su dva konja, vlasnihvo T. A., koja su prevoziJa ukradena drva saop6eno je iz Ministarstva unulrasnjih poslova Tuzlansk og kan 10 n a. Kra d a drva u privatnim sumama lukavacke opCine postala je uobicajena pojava, a grupa sumokradica iz PuraCica po~!!ata je po tome ho svakodnevno sijece privat.n II sumu. Uvidaj na mjestu do· gadaja obavili su pripadni· ci PU Lukav3c.

H.C.

Dnevni avaz. ,.,. ,._"'*'.".~25 ...
Na cla.na 15. Zakona principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

OSnOVu

0

fn.remat/ona,r Management

Gro.up

("Slulbene novine Federaciie Bifl", broj: 49/06), clana 37. i claD' 8l. Statuta Opcine Novi Grad SUl'ajevo(uSlulbeoe novine Miltona Sarajevo", broi: 30{09· novi preo~i!~e"i tcksl).i u skladu sa cilievima proiekta "YOUTH ADRINEr· IPA Adriatic, vrsilac duzo.osti. Opdinskog aaeclnika pci ne Nov; Grad Sarajevo u pucu j e

o

JAVNIPOZIV
IN'TERNATIO HAl. MANAGEMENT GROUP 'IMG (Sora;evo. 8tH)
VACANCY NOTI'CE Olf12
omladinskim ud.ruianjirn,a

i udrul-eniima

kojs se bave pitanjima

mludih

T'-

G 0II\c>I nIIIOI\II ~

s-r......." <;Ur.,~y ~ , -""-d ~. ._..,. AI..-glYl*1l_ ~_ ~
"r ~

foI

AwaAl 01 prOQ""""""II
F.roenc:iII (I(INII)I

or _ ~

ANIrICaI eorIIOI 01l1li1,",_ bLdgMI lIP WI 8COIIfdance II'IoII'J!abl<1Iwod I.IG ~ 01 r"w~ ruons _t.W rdJ .. If'1Im8I _ullmll ~ " lIIIJ~ Io'u... III ""' atI>9o" duly.,. ,"my r9QUf1IIl t..

_~ ~ .no IUlI<lcalJCltll ~

.--.I.

bylMG

r~

~1""IfU "10110lIl up on JlfQlKI
pniICId:ftl

II.

~","n.~IIIFICII'IO

o.n.r..

u.....
~

~

1WIi'"
10 ~OI

WI

"'~O<g_ S-.:b

Ec:or1crnc:s ~~

F.... naI _

~

;ncIlCIO

...

upen_n!l'lt lIWfdiMJ !l'I_e ~OI"'I~~S.,..a..m
and PIII'I!>b 1<'1 _ t;IO\0I11

~retltll,

WI

~K'I"'!l'IQOOCI~;, 1'Wd&1'lli·ur.wf good QIVOlW"Uc:nII _n AboICyIO_In mn_ .....~ ~
V..-y

DI·"_"an .S&IiI

\lef1 QIIIOd HI'I:M III' d _ CD"OkIIlnlllllly E>:O:Iknt ~ 0/' EJ>;W'I ~ C

i.IlOW«IgIt

eormu.n-. _

1"I_tad twMiIdII JI'>cUd ._ 1n.~_"'~Gt~M_IIO!Irl!!I~ nut.oo 01112 fleqwtWCI OJ 1DIm. IIIW~ P Yo,," CIosif'l4>Ia"

tJ"4j(

ell, e'«!g ....111_ .. Ian ,

Predmet poziva: Prikupljan]e podaraka i formiran]e bam nevladinih i neprofunih organizacija koje treuraju puanja mladih na podrucju OpCine Novi Grad Sarajevo, CHj poziva: Usposravljan]e Iekalne mrd" saradnje nevladinih I neproflrnih organizscija U okviru projekra "YOUTH AORINET" - !PA Adria,ic. Podaci knji se Irah: Zainteresirane nevladlne i neprofirne organizaciie rrebaju dosraviu sliied ece pcdatke: • naz] v NVO/n eprofi me organ izaci je • adresa NVO/neprofi tne organizacije i kontakti • pravn I sta [Us i 0' n iv"ti NV 0/ neprofi rne organ izac ij e • oblast inreresovanja: · kul rura i krea 1ivnost · raznolikost, imerkuliuralni diialog - informatick 0 0 bra zevan je i internet k Iubovi - [01 eran ci ia i volon teriza m - akrivno civil no sudjelovanje i interkulturalne radionice - ucenje mobilnosti (aktivizam) - zaposl j avan ie rnladi h i omlad insko poduzetn isrvo, i - sportsk i ak ti vizam m 10dih, • Struktura osoblja NVO/neprofirne organizaciie - godine starosri 050bl;0 NVO/oeprofime organ izaci je • poziciie i zaduzenje osobtja u skladu sa tretiranim oblastirna • kratak opis realiziranih proiekata/aktivnosti na podruciu Opcine Novi Grad Sarajevo • rjesenie 0 regisiraciii NVO"a (udruzenia i fondaciie). Pravo uCeSca: Trazene podaike po ovorn pozivu mogu dostaviti sve omladinske organizaciie i organizacije koje se bave pitanjima mladih, regisrrcvane, shcdno pozitivnim zakonskim propisima, ria pndrucju Bosne i Hercegovine, a koje svoje akrivnosti razvijaju no podrucju Opeine Nevi Grad Sarajevo i u korist mladih sa podrucja eve Opcine, Rok za dostavljanje pod atoka: [avui poziv ostaje orvoren do 23. 03. 2012. godine, Ob razac za dos I"VU pod" taka m 0'" se preuze li na p rotc kcl u 0 pci ne i pu rem zvan icn e web siran ice opcine: \yww.novigrsdsarajevo.ba. - rneni: javni pozivi, Dostava podataka: Trazeue podaike NVO/neprofirne organizacije so trazenom dokumentacijomdokazima dosta vi Li 011 propisanom obrascu u zapecacenoi koverti pu tern protokola Opcine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 17 sau ili postorn preporueeno no adresu:

o pcina

~
1

JK:'C

Novi Grad Sarajevo Sluzba za integrisani lokaln i razvo] Bulevar Me,e Selimovica br, 97 sa naznakom "ZAJAVNI POZlV· "YOUTH ADRINET"

M.en 11 :11)12'

WI ...... ,ppk.ItIu 1Ot...Kl bul~, WIll'iGI>J'20MI'~2CJI" T.. -..1:S1iO' 1lI>~

~Itd~

"~kIt

Napomena: Opcina Nov; Grad Sarajevo zadrzava pravo dodatoih provjera podataka NVO/oeprofirnih organizacija u skladu sa projektom "YOUTH ADRINET". Kant a kt osoba: Esad Bazdar, tel: 033291 255, e-moil:e§,jld@uovjgradsarajew ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERAC IJA 60SNE I HERC EGOVI N E KANTON SARAJ EVO PCINSKI 5U D U S.ARAJ EVU Broj: 65 0 Ps 197533 11 Ps Sarajevo, 15. 2. 2012. g ocne

o

............ " PI«. ... " • •..." m]ftU ... _.

..tu not"

OP(:INSKI SUO U SARAJEVU, sudljka Taljana IIrnpovlt, u pravnoj slvari Mioca Robol General Trading Co 000 Sa" rajevQ ul. Rajlo~atka cssta bro] 41, proLiv tuf€nog ArM 000 ul. Olemala Bljedita bb, radl naknade duga, v.sp. 6.018,66 KM, na osnovu flana 348. stay 3. Zakona 0 parnlenom pOSLup~u (.51. novine FBIH" be 53/03,73/05 i 19/06, u daljnj~m t~kslu: ZPP), budutl ca bJz~ni ne slMuje na adrasl pa.lj~dnleg poznalog horavisLa, objavljuje: OGLAS Dana 20. 05. 2011. godine tu!Jlac RoboL General TradIng Co Don Saralevo Ie podnio (u!bu prativ tutenQg ArM fadi duga. Tu!bom 1ra!1 da Sud donese ,preSLJdu. Menlje dutln Arlur d.o.o. Sarajevo Isplalm Mitelju Robot General Trading Co d.o.o. Sa.rajevo po osnovu novcanog duga ukupan 11nos od 6.018,66 KM, t€ ,aWlfle ka.mate pot€V od dana do spijeta svakG 9 rotu~o do dano isplate: • na i1.nos 629,19 KM 0 d dana 15 1 O. 201 0 gad ine " na I;mos od 769,91 KM od dana 15. II!. 2010. godlne - na ilnos od 769,91 KM od d an~ IS. 12 201'O. godln~ - ~a i.nos od 769',91 KMod dan. 15. 01. 2011. godl~e - na ilnas ad 769,91 KM od dan. 15. 02. 2011. godine • na ilnos od 769,91 KM od dana 15. 03. 20111. godine • na i<nos od 769,91 KM od dana 15. 04. 201' 1. godine - na I.nos od 769,91 KM od dana 15, 05. 2011. godine Du!an j e Menl nadO knaditi I Iro~kove ov09 posbJ pka sve u roku od 15 danaod dana donosenja presude pod pliJ e" tnjom p rinudnog i,mse~ja.
000

""" Ibn. lnlJl.Di:!jIIo

Moni""""Sss. ~,..~ III.-.......u IiIIIo ..... 1'0 IMInO p<OCI..ojl ~oI<1,1Pl IM...... ~I ...,i7IOl "'1 i"t-1 IIJ'I'IOdulO I go;
""""

,,_u

""'Idro.ru~

z...... .._."'~tr_d.o

..probh.bo WPl'L""""''''''"'''

do

09A!J,1012~""~

•• "..". 1"IIl.I'I10i!H.I"""Jo-onJ'"

,-~bo)r.,,"CVl"'~""
)0 ....

)0-

triglav
BOSNA r HE RGEGOVINA FEDERAC IJA B OS NE I HE RC EGOVI N E KANTON SARAJ EVO PCINSKI SU 0 U SARAJ EVU Braj 65 0 Rs 15769810 Rs Sarajevo, 02. G2. 2012. godine

O~avjeStava se Meni da se doslava ,pismena smatra obal'ljenam prot~kom IOka od 15 dilna ad dana abjavljjyanjil avog pismBna u dnevnim nol'inamo i na ogla6l10j labli Suda Ie d~ priloge doslavljene uz Mbu mole podici uzgrad] Suda. ObajBstava se tu!eni do je. na osnovu tlano 70. slav 1. ZPP-a, dutln pismenJ odgovor na tu!bu. nalkasnije u roku ad 30 dana dOSLavFII Sudu

o

Odgovor na Mbu mora biti ralumljiv I sadrtlwali: oznaku Suda, ime i prellme, odnosno naziv prilvnog liea, prebival.isteili boraviSle, odnosno sjediste stranakil, njihovi h lako~skih l"ostupnikil i pu "amot nlka, aka i h imaju, Pilldmet spar., sooriaj izjave i potpis podnosioca {Clan 334. Zpp..al.

U odg ovoru no lulbu lulenl ce iSLaknuU mag vljeni 1U!beni 1ahljev (Clan 71. slav 1. Zl'P"a).

uce plOcesne

p rigovore i Izja,nm se da Ii priznaje iii I)spa rova POSLai ralloge il koj'h se Mbeni rahtjev osporautvrauju. Ie cinjenice Ie pravni 05nov za na(clan 74. slav 1. ZPP-a).

Opcillski sud u SaIlljevu 110 sudJja Ivana Krielj, u pravnoj slvllri Iu!itelja MUSIC ZIJE iz IlldIa, ul. Baje Kallanca br. 31, la· Siupanogpo puoomot"litu Sellmovlc Almjm, advo~tu iz Sarnjella, PrDUV IuIenog .• TARA·DRINA" 000 SARAJEVO, "I. Hamd ije Ceme inca tn. 2, ra.dl novtanog potrafuanja ii: radno pravnog odnosa I uplate doprinosa, objavliuje sJijedetl, OGLA.S POZIV

Aka luieni osparava lulbenl zah~ev, odgovor na tulbu mora s.drlavati va,cinjeni~~ n~ kojima Meni lasn;va .voje navode, do~ale kajlma.e vode M~nog (clan 71. stay 2..ZPP-a). Tuieni mo.ze
U

odgovoru na Mhu, a n~jkasnije na plipremnom

IOtisbJ, podnljeti plOtutulbu

Za "TARA·DRINA"

Ukoliko IU~Bni. kome je uredno dostal'ljena hJlba u kojoj je Mila~ predlozio donosenje presude zbog propustanja, ne doslavl ,pi.smani odgovor na Mbu u ,akonskom roku, Sud ce danijeti presudu kojam 5B usvaja tu!I!Bnllahtjev (presud;J 1bog, propustanlal, oslm ako Ie hJlbeni <ahijev otiglBdno neosnovan (llan 182. Slav 1. Zl'P"a). Odgovor na Mbu S prilOllma predaje S8 Sudu, u dovoljnom broj predmelil. broju pnmjeraka,~ Sud i protivnu Slranku. p~ljyom

DOD SARAJEVO, ul. Hamdije Cemernta Ilr. 2, mdl Pozlvate se kao stranka naG LAVNU RA SPRAVU la dan PONEDJELJAK 1g. 03. 2012. godlne u 10.30 sati, p red ovaj' sud u s~bubroj 314/111.

na

Su~ijka Tatj ana Ar~ povic

NAPOMENA: Ako tuiila~ be; oprovdanog ra;loQa ne dade na roGiste l3 glavnu laspr.wu, a bio je uredno POlVlln, smatral ~e se da jBpovukao luzbu. osim aka se tuteni na tom roti~tu upusti u raspravljanje (GI. 97. stav 3. ZPr>-aJ. Aka na IOmle za gl avn u ra sjlra~u :Ile~ opra~danog razloga, ne doffe Meni, a b io Ie u redno pozvan, rasprava ce se odriati be, njegovog plisuSlva W 97 stav 4. ZPP-aJ. Sud ce shodno odredbam, ll. 406. I 407. ZPp, kazniti nov~anom kazoo m ad 100 do 1000 !KM. Doiitava se smatlllobavli~" ~m prote kam rok.J ad 15 ~ana ad tl.na a~javlj ivanja. Sudija ,Ivana Krlel)

• sUnGokntoyO

UIJelsko.n

11

Tel'etina

s,kos.tlma
• od .ptt!dnJeg

·9'·"95 ."".
.

-

2,

40
~

TIl~

Sir Gauda. Edam:ec

9·45
, Ily".

Sk svjeii
• 'rinruza
PoljoBd

Riba Zuba1ac
'lOlmrznutl

,Sv.akog ,
Jogyrt
",O'll.m.m. NGIUrii Vl~ 11

u rnjesecu

22. i23

9. , 10. ;

• 1,....
·Pe,rwol
II
• Whitt M"Ik

35

Tuna

• u m..~lmO\lOmII~U
RID MBre-, 80 g

1--1 GRATIS

LCD TV L-32 100 iEli.t
• dlJilgonal a 32" IB2cm • rll,ll.IclyoU 1366 ~ lOS • odl.l ...6 ms
• OVB·! tjuner "",,PEG 2

69 , .. 00
-

Dnevni avaz _'",,""~","'''_

27

M·nute bez brige
'11\1.4.

"",...... V v

1-.·

m
~

T
@


@
~ ......

,.. ,

..
-:--

.-

~I

Zaplovfteu 5v:ijet 'Pluslarifa j, be5bajno dug.ih raxgovor'a. U100VU' govom.u op<iju RAZGOVORIPWS moiete z:a sarno 8 KM mje$eC:ooibespl'arno razgovaroti unutarHT ERONEr mobifne
j

fiksoo mrde" ..

0

1E

a

Za s-ve nove ipo$lojece korisnit...e PIu~torifCl ko~ pol'p<iu Ii produlja ugovor 0012/2.1 mjM6CCI, Iu W o1roictivni Naldo rnc:obilell po wpef cijl)ftl!ll'lCl! POfluclo u~ovnjeJi II promopetiodu do 31,03.2012.i1ido isle/c·CJ La/lito.

'K'.• ', NC-- -'·A
-------'---

-

ERONE1·
Jer vrijedi.

www.hteronet.bo

Poliklinika
~.putrW.ldrWflallikarJllijdw.iJKi_

Atrijum
IwOl ~e5lI Canlei' DMma!o~.n.:o I 8.5. ~ r~' 3 133 461 44~ -sez J,) 16 168
WNW

The Global'Fund

1Irt..,. ....

,~IiII!I!Ii..._...

-__'''''''

o:J
)

~bo .....
I .....

• LaltmllnW"M

.""""' ..... Ur'_~Q ....... ,t'.

'<t1""...
uo:.., •

Qoooo_~_"''''

'~11

.I-ifI' .._10 ' '.~..,.,
I>

u

jOl .....

."'....",. _1'1111 • LlItml .........
tl;!o&.;.

,

IIbIi Ihbn

IIPI"

• LalIIM'IUII~ • LlItmlllllDlDld,I1Qbot .lIlIJmI.Gjlj • In".. '1*flP'

• lJII!III

'lmIIiIIII. ~

trtnII millaltbtrt

"' ..~ O.~~"" ...... -P""""...-..~~

......

..

,

......... ~

·.,._I-I'I-- ..

t-"...,._,,.. __
U

I~·~

-'_.i ~~

4.............

..~

l1:li

:It.,

'

11_.
lIt

............................
J'IA III ~ ..... ~

'""""
~, CIIiIII~

""'*"_.......log<
.r.Jot.,.".,.

,_ ... l,HI~._.'''*_
O' .. _

IW'I~

_..

~"i ...

1i0 II n., P" 08·nU\ n4".1"~IUrT""I'\ C!O'IIU!nlll 00 _ 11£ ill lI;Jl'l\I. 91111t:

PO -,.. I' nt.l·
eOS\l_1 UtA

""4 .....1·· ·\MI~~._iUL'IJ 5K·l t$11,.
1'£:0"1."1:
!l,lfk ..rn·m~"'I,T'~'U'l~"lJ r.uIlJ'1biA ''li .t.<,

..._

.$' ........-._.,""_ ..
I:.~U ..._

.... ~

.. ~"'''' SJ.

~~11

u, ••
..

b.iI

--.I"':IlI'

.... )0 ·d~

.............. to. 1>_ ~ r
_ _

_"_hJ- .._.....,_~._

...

__ ..

_),_
.... ,,,)0 _

..,....,--"""" .. ,,..•• _. ,_. u'" .,_00,
'''''' ~ .... __ ~

....-,..._ ..,
... ' __

r...n....

--,_

bii ..~_.~

*~.~

,_...,.
~"

f,1Ii:iU,';,IIiI

p....--. ._""' ..._,_

lJ••

,- ...,...
....
Q ,..~ .....

......

'. _.

i ·fnonoljoilJ

....... ..-''''''''
....... uq·IlliiiI ••
1!1

PO I'T\
Ji.. " • .,,:bo '''"",-d-malll<' .. Sf kl'linl'ij., u '~'''Ia

"""'.m,

~

AE '''J'''''~~b'''''I''<Ll:bt ...... "~"!Kl '"" rlo~ 1n",~ ..(' ....

...... Nj_',... '"
It~RlILdI.._

I"bf'

Cb __

.1:J,Jl"'~'"
Id

_._._'...-Jon
~~""""bL W!I'II,.
y,f.l.II.........,

It.jod .... ~ ,"'.....,..,._-

~J
.. -

""_ri'IOI~III''''''''''<"jo'.' "'''V_'_u_.... I _...... ,~~

""'-......-........... - .._ _. --_....
__ ~1~.g·~AtDJ :n

I_.I...,__

"_1M...

...,...,_.....""""'"

2.8 _.,.

m""'' I.' "'12.

Onevni avaz
BOSNA I HEIlCEGOVINA FE DE R AC IJA BOSNE I HERCEG.oVINE

oglasi
ZE NICKO· DOB OJS KIIKANTON

SOSNAI teCEOOWIA
FIllEAACUA .1IOSti! I HmC EGO'III 1WlT1J,.. SARAJEVO

OPGINSKISUD U ZENIGI 8mj: 43 0 Ps 040883 lOPs Zenica. 19.01.2012. godine Na csn OVU 0 dredbi ciana 348. sta v 3, 4. i 5. Zakona BiH" , broj 53103, 73105 i 19/05).

D!'ClNl'lHND SARAJEVO

0

pami/: nom posiup ku (, SIutb ene novin e Federacije

TUZENOM: "ALEOINO· e.o.o. Zenlea, ul. Cire Iruhelke br. 90, Zenlca, se dostavlja:

Za\:ooa 0 za&titi .1 $piI~V~ Iludll rna_lml'l dobaraod prIrDdl'lih I drugdl nesf!t;a (Stilbene noWI! Fe:dl!JaCl)eB1H. Ill. 39,'03, 22/06, 43,/ 1OJ
Na OShOYlJ tlallo1 loa
NQyO

Optlna

Sara;evo.

.optin ski sud u Zenici, su dija Dedi C Mi ralem, u pravnoj sIVan M~elja JAVt>l.oPREOUZEC E ZA UPRAVLJAN· JEI OORZAVAI'IJE SPORTSKIH OBJ.EKATAd.o.o. Zenica, ur. Aleja Sehida bb., Zsmca, protiv tuienog .AlEOlNO"d_o_o Zenica, ul eire Truhelke br 90. Zenica, radi duga vs. 9_052.I 2 KM, van rocisla, dana 26. 10_201 1. godine, donio je sljedetu:

OGLAS
PHESUDU

OB.AVJiESTAVA
Obavlettw;lJU se I upolllfavaju QfaO'~ I tJte mel 0$I'l0'l11111 51edl'lllh !.kola salKJ(lrll(!<1 I mJesnill llljebcaPo(;) cl. DotI~ i Maf'tl da ne korisla~e!l3tklmost- PASARELA UI preLuprd:o mlIezrIllal Pl'Ug<I u PnfaBtima. U 1I ama Ol'lnjna I Mar1Gl 'Iaru.1ita
~e!aela mest

zb og prop uiltanja Obavmje se Meni da Mite'lju isplati novtani iznos oc 9_052.12 KM (develhiliadapedesetdvije i 12/100 KM). sa zakonskom zateznom kama_tom.kak.osliledi: - na lznos od 185,40 KM pocev ad 09.01. 2010. godine. pa do isplate, - na lznos od 164,46 KM pocev od 09.02. 201 O.godi~e, pa do .splate, • na iZllOSad 95,43 KM pobev ad 09. 03 . .2010. godine. pa do is plate, • na lznos od 23,40 KM potev ad 09'. 03. 2010. godlne. pa do is plate, · na lanes ad 1.378,26 KM eoeev od 06. 03. 2010. godine, pa do ispl ate, na enos ad 118,79 KM poeev M 0 g. 04. 201 O. godine. pa do isplate. na lznos ad 1.378,26 KM patel' ad 06. 04.2010. godine, oa do isplate, • na lznos ad 76,42 KM pocev oil 09.05. 2010. godine, pa do is plate, - na lznos od 1.37B,26 KM pocev ad 06. 05. 201'0. godine, pa do isplate, • na lznos od 62,19 KM pocev od 09. 06. 201 o. godi~e, pa do lsplate, • na lznos od 1.378,26 KM poeev od 06. 06.2010. gadine, pa do lsplate, - n~ lznos od 38,1.5 KM pocev od 09.07. 2010. godi~e, pa do lsplate, - na lznos ad 1.378,26 KM pocev od 06. 07.2010. godine, pa do lsplate, - na lznos ad 18,32 KM pocev od 09. 08. 201 o. god ine, pa do lsplate, - na lznos od 1.378,26 KM pocev ad 06. 08. 201 O. g.odine, pa do lsplate, kao i da naknadl tuiioGU troskove ovog spora u lznosu ad 309,00 KM (triSloti~edevet KM), a sve u roku ad 30 dana, pod plijetnjom prinudnogl ilVf~enia. SUDIJA Dedit MiraJem PRAVNA POUKA: Protiv ave pres uds 1:al a nije dopustena. b Tul:eni rno le podnijeti prijedlog za povrat u plijasnje stanje u ro ku ad 8 dana ratuna]uci ad dana kada je prestao razlog koji ie prouzrokovao pmpu~lanje, a ako je siranka tek kasnije saznaia za propuManje ad dana kana ie za to saznaa Nakon plOteka 60 dana od dana propu~tanja ne mole se traliti povrat u mijaMje stanje. Plijedlog se podnosl ovo m sudu. Dostava se smatra izvrMnom protekom rolla ad 15 dana od dana objavljivaflja oglasa.
o o

Ie ll'lilIDD o~!e~en I' nllIl sigu fan 13 ~1en1O, taw da I O'lfT1 jlUlem Opclnil Navo SaraleYO U PGlCIrav3graCln d3 ne .orlste pomenclli pjeil;at!amoslkako ne bl do!lo do ne1tr)l!1'I1h'pnsljedJCa. S obzlrnm cia j!lplafltfaJ1.l.~I'Istru.~ija pje~ekog i'nDsl3-pas3lela, moIiRID grarlane :m mumljevno,e IS!l]iltl'lje

Slab cMlI'Hl

taMile

Optlne NOvtl Saf3Je--o

B0 SNA I HERCEGOVIN.A
FEDERACIJA BOSNE I HEHCEGOVINE UNSKO,SANSKI KANTON OPGINSKI SUO U BIHAGU Broj: 170 Mals 034846 11 Mals Bihat, 02. 02. 2012. godine 1uzioca DO BH Telecom Sarajevo, 0 i r'ekeija 6iha!), pro1iv luZenog Imclnterna1ional Marketing Company Bihac, radi is plate , na osnovu clana 34B_stav3. Zalwn~ 0 narnlenom postupku (.SI. novineFBiH" br. 53{.o3. 73/05 i 19/06; u daljem lekstu: ZPP),buduci da Meni nerna sjedi~te na adres: navedenOj u turbl, objavljuje sljedeci

BOSNA I HERCEG.oVINA FEOE RIIGIJA BOSNE I HEROEG OVINE ZEI'IIGKO"D.oB.oJSKI KANTON OPGINSKISUD U lENIGI Brai: 430 MaJs03094310 Mals Zenlea, 01. 02. 2012 .godin e Opcinski sud u Zenici, sudija lIida Pezer, u pravnol Slvari tuiioca Zeljelara .Zenlca" 0.0.0. Zenica, ul, Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17. Zenica, protiv tul:enog Melfibad Company d.o.o. Tesanj • Jelan, radi duga, v.s. 2.734.00 KM, conlo Ie sljedeci:

o PCINSKI SLJOU BIHAC U. su dija Vla1ka ,Ivaniil, u p ravno j swari

OGLAS
Dana 29 . .09. 2011. godine, luzilac DO BH Telecom Sarajevo, Oirekcija Bihac poonlo je luzbu protiv tuzenog Ime International Marketing Company Bihac. radi isplate, Tul.bom tra2i da Sud danese prssudu kojom es obavezaJi Menog na isplatu duga od 1.608,90 KM, sa zakonskJm zateznrn karnatama i troil kov.imap amit nog p ostupka. Obavjestava se Meni da se dostava pismena smalra obavljenom prolekom roka od 15 dana od d'ana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama .Dnevni aval"i na oglas"oj \abli Suda, Ie dil priloge d ostavl jene HZ Mil u moze podiei u zgrad i S u da. Obavjestava se Meni da je, na osnovu elana 7.0. stav 1. ZPP·a, Duzan najkasnije u roku oil 30 dana dostalliti Sudu pismeni odgovor na tulbu. Odgovor na tuibu mora b.it.i razumljiv i sadrzati: Olnaku suda. ime i prelime, odnosno "aziv pravne osobe, prebjvali~te iii boravi~te, odnosno sjedi~te st.ranaka, njihovih zakonskih zaslupnika i punomocnika akoih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i.potpis podnosioca (~Ian 334. ZPP·a). U odgovoru na Mou, tuleni (:e istaKnuti mogute procesne p~igovore i iljasnili S8 da Ii primaje ;ili osporava postavljeni tuzbeni zahljev (clan 71_ stay 1_ZPP·a). Ako Me 1'1 i 0 sp orava tuz ben i zahljev, 0 dgovor na luzh u mo ra sadr2atii razlo 9 e iz kojih s e Mbe 1'1 j za· htjev osporava, cinjenice na k;ojima luzeni Zosnrva svoje navada,. dokaze Kojima se utvrduju te Oin· j eniee, Ie prav" i osnov za na vo de tu2e 1'1 og (elan 71. slav 2 ZPP-aJ. Tuzeni mote u odgovoru na tuzhu, a najkasnije na pripremnorn rocislu, podnijeti. protivMbu stav 1. ZPP-a). (clan 74.

OGLAS

Iuzenorn Melfibad Company d.o.o., Te~ani - Jelah, dostavlja se Mba na odgovor, pncnssena ovcm sudu dona 05. 01. 2010. godine,kojom !Ulilae na ime isplale duga polraluje lznos od 2.734.00 KM sa zateznom
kamatomkako slijedl:

Ukoliko Meni, kojern je uredno dostavljena Mba u kojo! je Milac predloziO dono~enje presude zbog propu~tanja, ne doslavi pismeni odgovor na Mou u zakonskom rokIJ, Sud ce donijeti presudu kojom S8 usvaja tuzlleni zahtjev (presuda .zoog propustanja)., osim aka je Mbeni .zahtjev ocigiedno neosno· van (clan 182. staY 1. ZPP·a). Odgovor na Iuzbu sa prilQzima S8 predaje $udu n ku, pozivo m na broj predmeta.
Ii

dovoljnom broJu primjeralo:a za Sud i protivnu stra-

- na lznos od 16,00 KM pocev cd 05. 01 2002. godine pa do lsplate - na unos od 270,00 KM po~ev od '9. ut, 2002. gooine pa do isplate • na ilnos od 16,00 KM por,ev ad 07.02.2002. godine pa do isplate - na iWos od 270,00 KM po~ev od 20. 02. 2002. goaine pa do isplate - na iwos od 270,00 KM pocev ad IS. 03. 2002. godi~e pa do isplate - na iznos od 16,00 KM paCey od 27 03_ 2002. gooine pa do i,plate - n~ imos od 270,00 KM potev ad 13.04. 2002. godine pa do isplate • na iWOSod 16,00 'KM pocev od 19_04 2002_ godine pa do isplate - na imos od 15,00 KM poc ev od 07 . 05. :<002. god i~e pa do isplate • oa iwos od 270,OO.KM pofev od 17 05 2002_ godine pa do i,plate • na iwos od 16,00 KM potev od 01. 06, .2002. godi~e pa do isplate "na i~nos od 270,00 KM poCev od 13 06_ 2002_ godine pa do isplale • na iWos od 270,00 KM pocev od to. 07. 2002. godine pa do isplate - na imos od 15,OOKM pocev od 16. 07. 2002_ godine pa do i,plate - na imos od 270,00 KM potev od 1'3..08. 2002. godine pa do isplate - na ilnos od 48,00 KM pOGHV d 23 _08. 2002. god ine pa do isplate 0 na i,nos od 48,00 KM pocev od 31. 08. 2002. godi~e pa do isplate - na imos od 270,00 KM POCEll' od 12. 09. 2002_ godine pa do isplate na iznos od 48,00 KM pocev od 08. 10..2002. godine pa do isplate • na ilnos od 48,00 KM pocev od OS 11 2002_ godine pa do isplate, 'kao I naklladi 1ro~kove postu p)(a, a sve u roku od 15 d'ana. Ovim putem tulenom se doSlavlja Mba na odgovor u smislu cl. 62. 51. 2 ..ZPP·a i tUleni je dui:andostaviti u pismeno j fOlmi odg OVOI na !Ulbu u smislu cl_ 71_ZPP-a. u mku 0 d 30 dana od dana prijema tulb e_U koliko tu!eni ne dostavi odgovor na tuzbu. sud te donijeti. presudu 'bog propu~tanja. Obavjeiltavo SB ruleni da se dostava smatra izvrnenom ppotekom mila ad 15 d.na ad dana objavljiavnja. TUleni se obavjestava da mole im!: iti uvid u predm et~u tullJu tUi.itelja, kao i u kom p IBtan s pis broj: 43 0 Mal 0 030943 Mal, u pisarni Opcinskog suda u Zenici.
o o

Sudija Vlalka Iva n is

SUOIJA: S.J.Aid a Pezer

Dnevni avaz. ,.,. ,._"'*'.".~29 ...

~rn.n;I

1kg

.&lmpI njonl

350;

eOlle k.ek:5ra STAR I<

2.,

Blaino TIp 500 IVO & BELE 25 kg

Ukratko

30
;;;;..........;

2.m_art/D_;_tuJak_2Q1_2.

Dnevnlavaz,

petak.

~

01·

ob

....

S

"Anonymous"

DODSnlcl odali haMere
II> Latinoamericki ograna k hakerskog pokreta "Anonymous" saopcio je nasvom blogu da je 2S njegovih pripadnika uhapseno u Argejitini, Ciku, Kolumbiii i Spaniii zahvaliujuci dousnicirna, a ne informatickcm znaniu i viesti.ni policije, Hakeri ka2u da su njihove uhapsene kolege bile nernarne i da su za sobom ostavliale digi ralne tragove,

Francuska

Raste

Stopa uezaposlenosti je u Francuskoj u eetvrtom kvartalu 2011. porasIa za 0,1 pOSIO, na 9,4 pOSIO aktivne populaciie, saopcio j e tamosn] i za vod za statistiku INSEE. Francuski minister rada i7.javio ie da se, uprkos rim p 0dacima, "Francuska belie oduprla globalnoj ekonornsko j krizi od n ieo ih naiznacajnijih partnera u sviietu" .. Rastu ca nezaposl enos! veliki [e problem uoel predsj ednickih izb 0 ra,

nezaposlenost II>

Cetvrl Beiolu iucer posliie alaka: U millibusu bio 21 po/icaiac

IISTANBUL Teroristl aktlvirall eksploziv u blizini okruznou sledlsta vladaluce AKP

Nikada neeernc pokleknuti pred takvlm napadima, porutio premijer • Moguca krivica teronsta PKK
Neka se niko ne trudi uzalud, Niko nije u sranju ugroziti stabilnosr, usporiti niri zaustaviti ova] napreda k T u rske. Napa daci trebaju mali da nikada nece moci uzdrmati stabilnost i jedinsrvo uzemlji. koioi je povrijedeno 160$0ba.odkojih 15 policajaca. Premijer Erdoan istakao je da ce krivci brzo biti uhapseni ida se borba protiv terorizrnanastavlja. - Oni koji stoje iza ovog napada trebaju biti svjesni da niihove zelje nikada nece b iri 0 stvarene, N ikad a necemo po kleknu ti pred takvirn napadima, Sve nase sigurnosne iedinice sprijecir ce svako prclijevanje krvi, Vierujem da reror nikarla vi~e nece imari znacaj-

• •

8 as
nijeg maha. Zc1im danas narod iz proslosti ponese pouke i da zna da ie sigurnost na n a iv iso] m oguco] II!jeri " jasan ie bio Erdoan, jucer niko nije preuzeo odgovornostza ova] atak, Pretpostavlja se da je !IIe" ta bilo policijsko vozilo sa 21 policajcern 1:0j e ie p rolazil 0 pored okruznog sjedista vladaiuce Stranke pravde i razvoja (AKP) u trenurku kada [e aktivirana bomba iz daljin e, rekac j e sef is ran b ulske policiie Husejin Capkin

Grtka

Maso vno rasiren a korupcija u javnorn i privatnom sektoru u Grcko] prijeti da, ukoliko se ne suzbije, ugrozi napore vlade da ozivi ekouomskeaktivnosti zemljekoja je mjese-

Raslrena MOI'llPclla
II>

Pouke izproslosti
01'0 ie j ucer, pren os i agencija Anadolija, izjavio premiier Turske Redtep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) nakon eksploziie u istanbulsko] cervni Bejolu, u

cima pled bankrotom. U izvjesta] u"T ras patency InternaLionala"nagla~avasedasumnogi biznismeni i zaposleni u iavnom sekroru i dalie uk!iuceni u mnogeprotivzakonite poslove,

Ekipa "Dnevnog avaza" pas je tila je )uCer 41-go disujeg radnika Mehmera Demira, koji je u eksploziji povrijeden dok je radio na oblizniem grsdilistu, Njegov kolega Kadir Can kaj a (Cankaya), koii je dosao u b Din icu gdje jeD emir prebacen, kazao narn je da su njih dvojica "vidjeli mote-

SUledOH za 'Auat:na motoclHIU naliepuena.rUSHa zastaua

cikl parkiran na lieu mi esta u jurarnjirn satima", - Smetao nam je da radimo, Sa strane rnotocikla bio je vidJjiv paket zamotan u novine, To ie bio obicni i jeftini motocikl;a na njernu je bila zalijepljena zastava Rusije - kaie nam <':ankaja, rvrdeci da je odlicno zapamtio sta je vidio.

'nUMlearnl

Sjeverna Koreja

..... Visoka predstavnica EU za v3njsku politiku i sigurnost Ketrin Elon (Catherine Ashlon) poz" dravila ie odluku Sieverne Kor1:je 0 uspostavljanju moralorija n3 nuklearne probe, lansiranje raketa i program obogacivanja urana kao "I:o[ak U do· bmm pravcu". Ako se miere potvrde i implemen!iraju, lO ce biti prvi korak. u dobro m pravcu», navodi sell saopcenju.

moraloriJ

uualt ce naoruzati OSIObOd
Pariament Kuvaj ta objavio ie da ce podr:1:ali Slobodnu vojsku Sirije, koju su formirali dezerteri iz oruzanih snags reZi rna Ba~ara el -Asada (Bashar ai-Assad), kao i dobrovoljci koji se bore vee godinu za promjene uloj zem.!ji Bliskogistoka. Parlamelll je pozvao vladu Kuvajra da prekine veze s EI-Asadom, koji se nasao na 05 trom udaru zal jevsk ih zemalia.zbogobracllna s pripad!1i ci rn a opozi ci ie. Sirijsko n.~cionaino vijeee, koj e oku plja opozicione grupe u zemljii inozems[vu, II Bejm tIl ie saop610 da je formiran zajednicH"voitli biro". N jegov gla vn.i zada tak, kako pretl ose agan eii e, bi tce "odbraoa civila, a ne ral pro· livrdirna". Prema itviestajima agencija, Vijcce UN·a za Ijudska prava, koje okuplja 47 zemalja, u Zenevi ie osudilo rdim u Damasku zbog nasiIja prou" ei vilnog s[anov!1iiirva. Ui:esnjc:iskupa, delega eij e 37 zemalja, usvoj iii Velika Britanija zarva· ra svoju ambasadu u Siriji i povlaCi kompietno diplornalsko osobJje zbog pogorsanja sigurnosne silUacije u zemlji, reba je britanski minismr vanjskih poslova Vilijem Hejg Su rezoluciju u kojoj se osuduje predsiednik El-Asa.d i [ra~j da se 0 d mah prek in u na padi na civile. Pro ti v 5U

Uz osudu Vijeca UN~aza Ijudska prava

Izaslanik Kofi Anan porucio: Ubijanje i nasilje moran prestati

SiriJe
Ianik za Siriju Kofi Anan (Anoan) izjavio je da se nada da ce uskoro nati u Damas· !:u s jasnom porukom da ubijanje mora prestari. On je pozvao medunarodou zaje.dnicu da stane iza njegove misije. - Misl!m da ie poruka jasna: ubijatlje i naslije moraju prestati, bumanitarniro age~ ncijama se mora omoguCiri pris[up dll ~i mogle raditi svoje p osao. Zal osno je Ii to se to, izgleda,nedogada - rebo jeAnan.

Brilaniia Zaluara ambaSadU

(William Hague). Heig je iSlakao da ova odluka nece uman.jiti "opredijeljenost Velike Britanije za a.ktivnil diplomatiju kako bi se vrsio pririsa.k .Da EI-Asadov rezim da akonca nasilie".

bile Rusija, Kina i Kuba, dok se nekolikozemalja ni,e iziasoilo. Novi medunarodtli izas-

globus

Dnevni avaz,petak, 2. marVolujak 2012.

...... Oko 25 pOSIO muslimana, starih iz,.... medu 14 i 32 godine, koji nemaiu njemacko drza vl] anstvo, nije se spremno integrirari u njemacko drustvo, pokazali su rezulta ri jedne s rudii e saci n j ene za po trebe rninistarsrva unutrasnjih poslova, u kojoj se, takoder, kaze da bro] radikalnih muslirnanau zemlji.medutirn.opada, U srudiii eije rezultate objavliuju rnediji kaze se da j e ce rvrri na m usl im an a, nespremnih na integraciju, uglavnom strogo religiozna ,"s jakorn odboinoscu prerna Zapadu rendencionalnom prihvatanju nasilja ibez naklonosti ka iategraciji", U Njernackoj zivi oko cetiri miliona muslimana, od kcjih skoro polovina ima ni emacko drza vli anstvo.

iele bilinijemCi je DomODIO

musllmanl ne

Ubama: IZUlnJenle

Ukratko

...... Arnerieki predsiedriik Barak Obarna ,.... (Barack) rekao [e da ie njegovo izvinjenje afganistanskorn narodu zbog spaljivan j a K ur'an a u am eri ekoj bazi u Afganistanu doprinijelo smirivanjusituacije. Obama, koii se nasao Ill! meti kritika republikanaca zbog rag izvinjenja, objasnio je,gostujuci na TV ABC, da je to bilo neophodno da bi se prekinulo nasilje, prencsi AFP. . To je utjecalo na smirivanje srvari, Ipak.opasnost ;os nijeprosla - dodao ieon, Arnericki predsjednik je rekao i da je "uvjeren" da ce S j edini ene D rzave ispuni ri plan 0 zavrsetku borbene rnisije i 0 povlaceaiu iz Afganistana do kraia 2014. godine,

OBOliC-lamoze ubir neMOgai OBtuz-i uast
Islraiifelji prelraiuju §iru lokaGiju aka mje,/a eksplolije

Vladimir Putin a nedjeljnim izborima

FUdbalslli !arenZa
tI-

Gvantanamo

Oni sada traze koqa ee od poznatih Ijudi zrtvovail, kaze premijer

Ameril:ke vojne vlasti o tvorile su nov i fudbalsk i teren izgraden za 774.000 dolara za pritvorenike u Gvantanamu, americko] voinoi bazi na Kubi, Teren velicine50sa45 metafa oivicen je bodljikavom zicom ipocet ce se kor istiti od prolieca, Ta] terence koristi ti 120 do 130 pri tvorenika koji su Ll sestom z.. tvorskom odjelienju Gvanranama,

Driluol'8oa

Pariz

PrOliu crllua
Gradonacelnik Pariza Bertran Delano (Berrrand) opisao je planiranu gradnju rush pravoslavtie crkve krai riieke Sene primjerom "arhitektonske papazjanije", koja nije vriiedna da bude II. blizini Ajfelovog taenia. Projekr till 201 0~god ine usaglasil i predsiednici Francuske i Rusiie, a Moskva je vee kupila zemljiste, No, Delano ieprotiv grsdnje.

IlraiSaoa tI-

(Huseyin Cap kin). Sve ie tempirano u iutarniimsatirna, za vrijeme srnjene dvije pol ici j sk e posta ve. N aprava [e, vierovarno, bila postavljeria fl. rnotocikl. Guverner Istanbula Hisejin Avni Mutlu izjavio ie da je bomba napravljena od plascicnogekspIoziva i da niko od povriiedenih nije u teskorn stanj u.

Sta je meta
- Po nacinu ria ko] i je aktiviran plasricni eksploziv,

daljinskim upravljacern.sve govori da se radi 0 terorisuckomakru iza koga bi mogli stajati teroristi zabranjene Kurdske radnicke partije (PKK), Istraga se nastavljaiziavio ie ministar unutra~njih poslova Idris Nairn Sahin (Sahin), Mediji u Istanbulu se pitaju [e Ii pozadina napada terorisra zgrada AKP u blizini centra grada, gdje se nalazio minibus s policajcima ,iii je u pitanj u nestcdrugo.

tl!

!f.od

9"'1't /)
prI~'III

Mc!nar1&I ~!l

~"'fuij>

- ~iwlI.J. ~Iio,rit

.~9'\CII
..

POginUIO 12 liudi

Tornado u SAD

Gralika lIuslrira ko su kljucni I/udi opolicije Premijer Rusiie Vladirn i r P u tin upozorio je jU cef da bi niegovi protivnici posIije p r"dsj edn icki h izbora koji ce bi ti odrz .. n i u nedjelju mogJi isprovocimti nCo re de, cak i ubi Ii n.e.koga od is lakn mi h opozid on am p a la lOoptuzili vlas(. - Oni sada rraze koga Ce od poz;narih Ijudi znvovati. tao mi je !ito [0 kazem, ali oni bi mogli n.ekoga ubidi.za to optuziri vlast - rekao ie Putin na jednom predizbornom miring" koji je prenosila televizija. ~ Prernijer Rusije hitizirao je opoziciju i zbog toga 510 su njeni eelnici vee najav iIi da ce p oslij e ned jeljn ih izbora organiziraI i p rOlesIDe skupove i dodao da je neprihvaujivo da bilo ko na raj naein prejudicira ishod izbora. - PosIOval cemo svaciie mi~ljenje, ali sve pozivamo da posruju zakone i korisre same zakcncrn dozvoliena s redstva .. rekao j e Pu lin, prenosiAP. Celnici 0 pozici; e podn ijeli su zabljev da im se odo~ b re pos lizbomi pro les ti u blizini Krernlja. Gradska vlas!;e to odbila i ponudila druge lokacije, SIO je opozicij. odbacila i tako nagovijeslila moguCe nerede i sukobe Ll cemru Mos.· kve.

J.BOJADZIC

.. Tcrnado kciijepogcdio americke savezne clrZave na srednjem zapadu usmrtio je najmanje IZ ljudi, medu ko] irna i d voje diece, dok ie vise od 100 osoba povriiedeno u Kanaasu, Ilinoiu, Misuriju, KenTakiju i Tenesiju. Na TV s!l.imcima videseostac.i desetina kuca koJ'e su se pre!vorile IIhrpu ru~evin a.

uml'la Il8Slroua
Anbila,. sestta Fidela. i Ra ula Kasrra (CaS!l"o), umrla je u Havani uSS. godini, poslije duge i t~ke boles Ii.An hela; e na; slari;a 0 d seclmero brace i sestara Kas ttO, kcerka je spanskog imigran ca n3 Kubu i njegove druge supruge Lina Ruz. Dugo je bolovala od Akhajrnerove bolesri iII.mr la u bolnici u Haveni, prenosi AP.

U 88 ..godini

Kuvajl:;ki zaslupnik pukazuje f%grafije ubijenih

Analiticar Marko Papi' izvijestio je svoju cenlTollu Ll americkoj agenciji za slnlreska is!l"azivanja "S tra tIor'" 17 ~ sep lembra 2009. godine da mu je izvor jav;o da ie ladailnji hrvatski premijer Ivo Sanader ciao OSta v k u ~bog 0 rganjzhaDOgkrimi.na.la, javljaHRT.

tI-

Sanad'ar sa POUUllaOZbOg prUatnJi maliia
Navodno ie imaoposaos luko I!l Ploce, !1akon ;;eg;'l j e uslii edio ul cima ru m .. ako s e qe povuce iz poE tike, po eef ce mLl ubiiati Nanove pocodice. Kao izvor PapiC navod i jed !log svedskog zastupnih (iii zasmpnicu) koji je tij esuo povezan sa ~vedskim miniSlfom vanjskih poslova Karlom

sastra tI-

(Carl BiIdc), a irna i dobr"

Biltom

Vel.e na Balkanu. Poruku je klasiIicirao !tao povjerljivu informacij II. koja nl; e pogodna za objavu. Izvjestaj je objavio Wikileaks u sklopu objave pel miliona mailov3 americ.ke agellcije "Slratfor".

32

"'"'"~_",",I"'''. Dnevni

avaz

oglasi

JUNE(E hlUEVB«IMESO ltg

o El'ROtENT

FAIRY SOOmi WATER ULY&JDJQBA

NARAND~ SVJE2A. lkg

120
KM

Na akciji od 02. do 09. marta 2012.

BOMBONJEIRi\ SAMOIIIVOUM

re 180g ZVE(£vO _ )

.........

'.tJ,g;l£"PY};-

!i (Yn~f/~--

kultura

Dnfvni avaz, pflta~,

2. mart/olujak 2012.

33

UMJE1NICIJedan ad nalveclh bh..slikara Affan Ramie priprema radove

IZIOzba za 80. rOdendan
Bit

ce to 45-50

radova manjeg formata, kaze umjetnik koJeg je obradovala ideja ULUBiH-a da 5. juna priredi ovaj dogadaj

jedan od najvecih bh. slikara Affan Ramie svoi 80. rodendan 5. iuna trebao bi obiljeziti i izlozbom kojace, ako sve bude reklo po planu, b iti orvorena u grads ko j galeriii "Roman Petrovic» u Sarajevu, Iako ie Rarnicevo zdravstveno stanje u dobroj
mjeri naruseno, umjetnika je

obradovala idej a Udruzenja likovnih umietnika BiH da rodendan proslavi izlozbom te svakodnevno Una. nova pitan ja i razrnisl ja 0 svern u. - Polako priprernam radove. Bit ·ce45-50 slika rnanjeg formara - kal'.e Ramie. Kako saznaiemo, Ramiceva izlofba bi nakon Sarajeva mogla biti izlozena i u Pociteliu zbog velikog interesiranja, Ocek"je se da u realizaciji Rarniceve izlozbe

Ramie: U galer/Ii "Roman Petrovic"

Qdmor/ dU5U

(Foro: r. :leb""l

pripornogne Grad Sarajevo te Opcina Srari Grad, na ciiem podrucju umjetnik zivi. N i do danas nije riieseno pitanie lim u zgradi na Gaievorn trgu u kojoj Ramit zivi te se slikar svakcdnevno penje uz stepenice, SIO mu dodatno narusava tesko zdravsrveno stan]e. Najbolji pripovjedac medu slikarima, kako su iednom prilikorn Rarnica nazvali, sedamdesetih godina bio je predsjednik Udruzenia likovnih umiemika BiH, a bio ie i predsiednik Save za udruzenja likovnih umjetnika [ugoslavije, Ramie ie veoma vezan za ULUBiH, posebno galeriju "Roman Petrovic't.u koju urnjetnik i dan 3.S ra do do laz i i IlZ razgovorcdmoridusu, S.A.A.

ULUBiH obi!jezio Dan nezavisnosti BiH

Kupovinom umjetnickog djela iz ovog ciklusa pornaze se u lijecenju Nisveta Dzanke
Uz tipicne pociteljske speciialiteie, "inn i suhe smokve, Udruzen ie likovn ih umjetnika BiH preksinoc je u galeriji "Roman Petrovic" obiljezilo Dan nezavisnosri Bosne i Hercegovine, Tim povodorn otvorena ie izlofba slika Inrernacionalne kolonije nastalih u toku proslogodisn ieg 47. saziva u hercegovackom, suacem okupanorn gradu POC;tel ju. Izlozeno [e 35 radova, ugla vnorn akrilika i ulia na platnu te fotografija i crteza, Slike su dio fun dusa nih prica urnjernika, izrnedu ostalih Salima Obralica, Narcisa Kantardfiea, Arnera Hadzica, L j iljane Stojanov ic, Rena te Papiste, Izera Aleckovica, Hamzaliie Muhica, Samira Deli6t, D1eke HodnCa•.. - ~Poci reljska prica" je debar naslov jer Pocirel] je,
onako Iijep, uvijek prica za

'POCilelisMe oriCe' UZ uino isuhe smoMue

SUiedocanstua 0 Hontinuitetu dri.aunOsr liH
U prostorijama Muzeja Sa•.ajeva jucer [e otvorena zajednicka postavka ovog m uzeja i Ar h iva Sarajeva pod uazivom "Sarajevo kroz vi j ekove, Saraievo 2014 - EU 2020". Izloi:bu su uz cestitke povodom Dana neza vis nosti B iH 0 tvorili direktorica M uzeja Saraieva Amra Mad:llarevi6, direktor Arhiva Saraieva Haris Za imovic re direk to r Fes rivala "S ara j evska zima" Ibrahim Spahic, Mad};a~ vic [e uz predstavljanje stalne pos tav ke posvecene gradu Saraievu zahvalila Arhivu Sarajeva i "Sarajevskoi zimi" na saradnii, Zairnovic je istakao da se medu izlozenim eksponatima nalaze svjedofaastva 0 kontinnirenrdraavnosti BiH 1

U Muzeju saraieva otvorena izlozba "Sarajevo kroz viiekove'

sebe, Svaki kamen u Pocitelju ie umjetnicko dielo. Tim gradom se bavim vee nekih 30 godina i iz svakog pogl eda i perspek ti ve m ogu

zna&aju grada Sarajeva kroz stol ieca za n asu drza vu. Spahie ie istakao da je Sarajevo srce BiH i da sa svirn gradovirna nase zemlje oblikuje kroz proslosr, sadasuiosti tokcve buduceg razvo j a nase zeml j e.

Dogadaju pod pnkrnvilelistvom Arnbasade VeHke Britanije prisustvovale brojne poznate licnosf
U multipleksu "Cinema City", na oduilevljenie brojni.h Sarajlija, preks.inoc je Ambasada Velike Britanije u BiH priredila gala premijeru fitma "Cel ien a Iejd i", igokoj vori 0 .II ekadasn joj bri tanskoj premijerki Margaret Taeer (Margar-em Thalcher). U ulozi hrabre i odlucne ~ene i liderke Tacer nallla se americka diva Meril Scrip (Meryl Streep), koja ie prije nekoliko dan-a na 84. dodjeli nagrada Americke akademij e 7.afit m i nau k u zasl u!eno osvojila Oskara za ,glavn u ~ensku u!ogu ..Film "Celicn3 lejdi" posveten je jednoj od najvainijih plllitii."kih figura 20..s!Olieta..Tacerje r:adabila jedma Ze Ila u bri tallskom

S)aJnameril Slr-p Oduleu-Ia Sa,ra)li)e
I

Gala premtera' Celicnelejdi"

Brojna publika u "Cinema Cilyju"

ier ka

padamemu, a bila je premi. cak 11 godina.. Gala

premijeri prisustvllvale su brojne istaknme licnosti iz

polirickog i kulrurnog zivOla BiH, medu koiima i amba.sadori VelikeBriranije i SAD u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) i Patrik Mun (Patrick Moon) Ie visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). - Odusevlje,n sam ~tO ima· rno premiieru ovog filma u Sarajevu, posebno jer fe ove godine Velika Britanija obi· ljditi vdike datu me. Tu je prvenSIveno dijamamni jubilej, kojim ce ovog proJjeca biti cbiljezena 60. godisnjica vladavine kraljice, a u julu ce b iIi 0 drzane oj imp iiske igre u London", zbog cega smo veoma uzbudeni - kazao je brilanski ambasador Kejsi.

S uflIcellia: 1a dopriflQs rada ULU8iH-a Udruzenje likovnih ta - Zavod za ~titu spcumjetnika BiH na otvaramenika, Dzevad Ibrl.llj, nju izlozbe"Pociteljska pr- bivsi radnik ULUBiH-a, iea" urueilo [e plakete Fe- te novinarka "Dnevnog deralnorn rninistarstvu ku- avaza" Sen ida Alagic-Alelture i sporta i nacelnika n c. opGi!le Capijina Smiljanu Sinlbolika "Potitdiske Vidicu. price", !<ako j.e isra.kao ViZahvalnice su dobi!i Li- die, jesre i ponovnQ_,ujedija Mi~ie iz Peder:alnog diniene Sarajeva i Capljminisrarstva kulmre i sporme. ULVBiH-a. Kupovinom jednog llmjernickog djela izciklusa "Pociteljska priea" porna:!" se u l.ijeceuiu bh. novinara i vodirclia TV serijala "Pozitivna geografija" N is· vera Dzanke. "Pocileljskaprica"satkanajeodindividllalda. ga naslikam ier ga znam napamet. Specificau je po je· dooj medireranskoj svjetlosti, a ujegov kamen isijava !Oplin u i ljubav - kazao nam je umjemik Hodiic. Izloiba ce bili Olvorena do 12. marla. M.tu.

M.Cu.

U galeriji "Mak" Muz.eja kujiZevuosti i pozorisue tUnjetnosti u okviru FesIivala "Sarajevska. zima" otvorena je iz!o.i;baaustrijskog umjemika Petera Ger.la "Nove bajke i drugepriee". Ovom izlozbomMlIzej jeponovo otvorio svoja vrataza iavnost.

SDec

U i!EmL.J l(nVI . ImeCR
,·'iflRTGL.~CRI5CenAlJ:S1'J:CR

..

AN.GELIHA JDLIE

- Dil lEi.m2. u

n:rnxmR

34

2. martlolujak 2012.

Dnevnl avaz. pelak,

ki 0s k

SAD Traze dobrovoljce za degustaciju hrane za astronaute

Posao _a _a ara za pet -Uadad lara
~
Njihov glavni zadatak

PlaliOiOi za sells pa se zaliubio
Mona (34) i Ingo (52), zapcslenik u gradskoj upravi u jednom njemackorn gradu, zaljubili SII se u bordelu, Ona [e bila prostirutka, a on njena musrerija, Sada se zele vjencari, - :lena iia smo se razd vojili i odlucio sam, prvi put u Zi voru,

Ljubav u bordelu

Utesnici studije trebaju pomoci da se odredi okus instant narnrnlca i hrane koju posada sarna priprema kaoi da se ustanovi mijenjali se okus hrane

UI

otici u bordel,

Vlasnica mi je rekla da izaberem iednu prostitutku.Bilcmijemukaodsvega

spec

i ntio sam otici, ali Mona mi se svidjela N akon seksa smo dugo pricali, Saznao sam cia voli more baS kao i j a. Dala mi je svoj brei mob; tel a, Stalno smo slali peruke- rekao j e lngo. Sad su u vezi i planiraiu brak, a Mona je odlucila nap us ti ti svo j posao.

Ako vee ne mozete postati astronaut, prufu vam se prilika da se nadere medu sesrero do brovolj aca koii ce tokom sim ulacije leta na Mars 120 dana Zi vjeti kao asrronauti i oblaciti svemirsko odiielokad god napus te svoje bora vi, te na poljima lave na Velikom otoknHavaiskogarhipelaga, bit ce da uporeduju dviie vrste hrane - narnirnice skuhane na "svemirskorn brodu" i gotovu hranu - a sve to da bi se pravim astrcaautima pcn u d ila raznovrsn ij a ish ra n a. Za srudiju uuiverziteta Kernel i Havaji pod nazivom "Hawaii Space Exploration Analogue & Simulauon" (HI-SEAS) americka svernirska agencija NASA odobrila je no vi:lma sredstva u iznosu od 947.000 dolara, Prema rijecima DZin Hamer (Geene Hunter), docenrice biom edicinskog i eke-

Kineskinja Li S ijufeng (95) preplasila je aWosee!le i komsije koji SII se okupili na njeno] sahrani kada je usrala iz kovCe&l. Kornsiiesu je pronaslekako leZi napodu i nedisenaken SIOje pala ipovrijedila gla vu, Buduci da i nisu uspjeli proe buditi, svi su pornislili dajeumrlaipriprernilijezasahranu. Medurim.sarno dan prije sahrane komsija.koji iedosao da obide premipulu baku, bio ie iznenaden kada je vidio prazan kovceg, Zena je kuhala rucak,

Oabrava!jci jesfj isfu hranu kao i posade u svemiru lcskcg in7.injerstva nil Unime sto namirnice 10k om verzireru Kernel, astronautivremena gube hranjivu vrirna na Medunarodnoj BV"iednost i samo rijetki proizm irskoj stanici ne pri j a hrana vod iirna j u ro k rraj an ja od tri ukoioiinacena Zeruliiuzivado pet gcdina, koliko je neju. Osim toga, jedu manje neophodnoza misiju na Mars. go inace, zbog ,ega su izloaUcesnici studiie rrebaiu eni opasnosti 0 d gu hi tka koSpornoci da se odredi okus insttane i miSicne mase i smaant narnirnica ihrane koju ponjenja fizickih sposobnosti. sada sarna priprerna, kao i da J os j edan p roblem .j e u 10- se lIS tanovi mijenj a li seokus

ce

hranetokom vremena ikoliko je vrernena, struje i vode porrebno za priprem u obroka, Clanovi posade primit ce
nadoknadu od 5.000 dobra,

a troskovi srnjestaja, ishrane i izlera u okolinu bit ce im placeni, Od doh rovol j aca se tra~i da ispunjavaju slicne uviere kao ikandidati koji se
prijavlj uju zaastronaute.

SHOPPING U TRENDU

36
Ni~la 00 projekla "All About Bosnia'

OIlIaZani naSlupi bh.
Iz!o<lnlcrn
~[IIld.!'Ill"I,

s" rawm~'m, ,11"mIl ml nij. [asnnk,ko su nam !aka l<asno iavili,g~d Banda
....!!IhlcllW1l11:r.II!!lII~ [KDfdC!· ....ai\OOyl~II!~, u;lkb:I:rukDi~~od&.lJl,;IrtiI diJ, lY_ Irflll L1 O:Y..III ~lb~l'!I.rfC/Wnbirl 1IIiI"~tiC!d~tilt.n, .Ii
1ii1'>D11Joru-~Mu-!111111011ii

muzicara u lUemaCkDi
nJlt: !lieiakLJobi.o;;:]iI.riILN.aisoRI~
'j)IOO5"mllllo!mE.,mLUI~ri, "1~IioWTI) ~jl.ji_l]tLlr. I'rullK>;ijc~l.i~~[j-

~1"P~jcoIT'Clli.lYik:Killlii~porijcilqil-"[;';': LRb;;obiiire.li.ri~.N.zn., llitDlljl[r.l.aiciClrp.o:iDIDToI

liml!lQn,..g.mlllC~Ibb:i,·
mtJ"IIII:k.-.ju,uptlsl;...tllljibil: gZluli D o1brirr.IJJi~ MDIJo ;Ji(>dI\al:l.U-.,liLIIMm.~ 11~~~l=It.I~C!I"YIi);i .kU~tl:ilkDd.llimon.1ini n..ful(llb.iIiD[)~llfhl:[i,p

~n.II'¢!i~k-.

fr.!!1!iktt;.t,.a:..;

~1i!tii':"'WLllklWilk~ dJ ]>LC' ~ I'oDdJri~ e.ruri. ZIlra, [!IIII1:JY1j;en,J.1r~;n-. fn";np.;:"~'IOI" ...~I~ o¥ ~ Dirmtbk "'nc~kDm poiInh i.! Bot~ tl~m~.bkc.in)li.u;.

\'CITIFJrirl)!adI.Hll"mfJ,k(lji
:IG"!~\~[I;:rY,J!""'.I1JIU,W·

~!On ... m:mijrm, .u.11Tl311 rmblm!l~

dtJ~I:t.rd~:::n=~
mllol1l !II ~

(hlllj;rnin. i)Ubil!llI lW·_ ·I_""u.lru~·_ -$l:Mz"...

~':Jt.~~=~r=
D~iYA.lI"'boufLI;ao.iJJiI.·. h~lIi'<'l!riil""I""i:tIlnlM -?_QU~r"_ fl_P_
:kD1~k-

....

SpOr1SkQizdanje

1180S8KsibollSBrIIa
~ii.I!.b~.IaS""1l!I1oe

Dienller Looez
,FRnI

magazina

V

~'~_OII ~","I~ ...... IJV{I.;liY1i~Os.bnI, Dhmil"!!ri~ (KiIi1il1ll 1=1 1"1,;111 lDf'iHIi!JoG~OOIiMli'h.liinl bJilllij;::m~lISi1krilillien~ mibio~.OlwnDi~ "_..bI!klli~I.i;II~LjI~~ :rrn!atA:.1 ,LI!Ja; ;"!'I'U~n.I.J~ili1i.bu,b~

I

I

~~~~":il~~~~~~
rilol'br.&~"K"I.

Megan FUHSHaJese ZbUgletouaZa

Sa 19 godina poceta ukra.Savalj tijelo

'\

36
Ni~la 00 projekla "All About Bosnia'

OIlIaZani naSlupi bh.
Iz!o<lnlcrn
~[IIld.!'Ill"I,

s" rawm~'m, ,11"mIl ml nij. [asnnk,ko su nam !aka l<asno iavili,g~d Banda
....!!IhlcllW1l11:r.II!!lII~ [KDfdC!· ....ai\OOyl~II!~, u;lkb:I:rukDi~~od&.lJl,;IrtiI diJ, lY_ Irflll L1 O:Y..III ~lb~l'!I.rfC/Wnbirl 1IIiI"~tiC!d~tilt.n, .Ii
1ii1'>D11Joru-~Mu-!111111011ii

muzicara u lUemaCkDi
nJlt: !lieiakLJobi.o;;:]iI.riILN.aisoRI~
'j)IOO5"mllllo!mE.,mLUI~ri, "1~IioWTI) ~jl.ji_l]tLlr. I'rullK>;ijc~l.i~~[j-

~1"P~jcoIT'Clli.lYik:Killlii~porijcilqil-"[;';': LRb;;obiiire.li.ri~.N.zn., llitDlljl[r.l.aiciClrp.o:iDIDToI

liml!lQn,..g.mlllC~Ibb:i,·
mtJ"IIII:k.-.ju,uptlsl;...tllljibil: gZluli D o1brirr.IJJi~ MDIJo ;Ji(>dI\al:l.U-.,liLIIMm.~ 11~~~l=It.I~C!I"YIi);i .kU~tl:ilkDd.llimon.1ini n..ful(llb.iIiD[)~llfhl:[i,p

~n.II'¢!i~k-.

fr.!!1!iktt;.t,.a:..;

~1i!tii':"'WLllklWilk~ dJ ]>LC' ~ I'oDdJri~ e.ruri. ZIlra, [!IIII1:JY1j;en,J.1r~;n-. fn";np.;:"~'IOI" ...~I~ o¥ ~ Dirmtbk "'nc~kDm poiInh i.! Bot~ tl~m~.bkc.in)li.u;.

\'CITIFJrirl)!adI.Hll"mfJ,k(lji
:IG"!~\~[I;:rY,J!""'.I1JIU,W·

~!On ... m:mijrm, .u.11Tl311 rmblm!l~

dtJ~I:t.rd~:::n=~
mllol1l !II ~

(hlllj;rnin. i)Ubil!llI lW·_ ·I_""u.lru~·_ -$l:Mz"...

~':Jt.~~=~r=
D~iYA.lI"'boufLI;ao.iJJiI.·. h~lIi'<'l!riil""I""i:tIlnlM -?_QU~r"_ fl_P_
:kD1~k-

....

SpOr1SkQizdanje

1180S8KsibollSBrIIa
~ii.I!.b~.IaS""1l!I1oe

Dienller Looez
,FRnI

magazina

V

~'~_OII ~","I~ ...... IJV{I.;liY1i~Os.bnI, Dhmil"!!ri~ (KiIi1il1ll 1=1 1"1,;111 lDf'iHIi!JoG~OOIiMli'h.liinl bJilllij;::m~lISi1krilillien~ mibio~.OlwnDi~ "_..bI!klli~I.i;II~LjI~~ :rrn!atA:.1 ,LI!Ja; ;"!'I'U~n.I.J~ili1i.bu,b~

I

I

~~~~":il~~~~~~
rilol'br.&~"K"I.

Megan FUHSHaJese ZbUgletouaZa

Sa 19 godina poceta ukra.Savalj tijelo

'\

Taeno Netaeno
P?pu~arn~djec!ji roman "Bal!lbi" 2 ob a vllen Ie p rile sam nekollko godina?
J
0

38

Onevni avaz, netak, 2. maItlo!ujak 2012,

Sv-ez' n ad ar
. .

Bedzih Smetana morao jenapustiti 1javllo djelovanjezbog gluhoce?

STUUIJA Narusena sposobnost razrnisliania vlastitom glavom

Holi (Holaka) je 3t!cka svecanost? proljetna hinduis.
t. TACNO

SastaDels

Napustio javno djelovanje zbog gluhoce
Ceski kornpozi lor i d irigen I Bedzih Smetana (Bedrich Smetana) morae je napustiti javno djelovanje zbog gluhoce, Bilo je to 1874. godine, Pri· je toga vodioje' vlastiru muzicku skolu II Pragu, a neko vriieme bio ie direktor i dirigenr Filharrnonijskog drustva u Geteborgu (Svedska), Kompon irao j e p rema temam a iz I egen di, historije i nacionalnog folklora, U graridioznom ciklusu "Moja domovina", koji obuhvara sesr simfoni]-

Utvrdeno je da je IQ zaposlenika znatno nizi nakon susreta s nadredenima, koji zele oa zaposlenici razrnsliaiu na "njihov nacin"
Rezulrati nainovijeg istrazivaaja pokazali SII. da sastanci s nadredenima snilsvaju kvocijent inteligencije (IQ) zaposlenika [er narusavaiu njihovu sposobnost razrnisljanja vlastitornglavorn. Do ovakvog zakl j ucka dosli su americki naucn ici koji su testirali kvociient inreligenciie zaposlenika priie i poslije S3S' tanka s nadredenima, N jihovi rezultati su nedvoj bene pokazali daie IQ zaposlenika znatno ni;.:inakon susreta s nadredenim a, koj i""Ie da zaposl enici razmisljaju na "nji hoy nacin", Studija je, rakcder, pokazala da negativan uriecai na kvocijent inteligencije zaposlenika rnozeimati i, naprirnjer, peslovna prezenraciia kolege za kojeg vjerujemo da je pametniji od nas. • Rezultati pokazuju da vecina zapcslenika razrnislja iradi gore nego inace kad ih uporedujemo s drugim kolegama, Niko ne zeli da bude kornpariran s drugima.zar ne? Studijom smo dokazali da sccijalna situacija sarna po sebi moze u tieca ti na zap oslen ike bez 0 b zi ra na 0 ivo n jihove inteligenci je - p o [ueu j u na ucnici,

zaglUD JUJUZ80USle

PDSUedice redeDlma Dotrasamozga

Zdravlje

skih piesama, dao je jedinsrvenu tousku apoteozu ceilkog mira i historiie. Niegovo cjelokupno djelo sretna je sinteza n acion at nih i tada aktuelnih evropskih rnuzickih elemeriata, narodncg i urniernickog izraza, Roden je 2. marta 1824., a umro 12. maja 1884. godine.

Ii>- Tinejdzeri koii pretrpe potres mozga su osjetljiviji na njegove pcsliedice nego sto ie to slueaj s djecom i odraslima, obiavilisu kanadski naucnici. Prerna njihovim rijecima, to je m oguce ob j asn itiei n jenicom da se mozak u unejdzerskoj dohi ubrzano razvija te su stoga i simptomi potresamczga izrazeniji. Podaci prikuplieni na Univerzitetu 1; Montrealu pokazuju da potres mozga kod adolescenata !lIok utjecati na kratkotrajno pamcenje kljuenozacitanieiracunen]e. Ovakve posljedice ked njih mogu trajati sesl do 1.2 mjeseci, pise strucni casopis. "Brain Injury". N ov i rezultati temeli e se na odgovorirna 96 sportisra ko j i su im ali po tees. mozga u prethodnih tri dosest rnieseci.

2.NETACNO

Malo lane Bambi na putu velikog uspjeha
Popularni djeciji r-oman "Bambi" objavljen je 1923., a ne sarno prije nekoliko godina, Bilo je to oa.daoasnji dan, 2. mana. A ustrii ski pisac Feliks Sail· e.ll (Felix Salten), _., .. _~ aUlor ramana, St· vorio ie ovaj danas veoma polu· laran i poznallik. c::.. -=,__~_ Na dirliiv i pOl)ean nae!n knjiga govori 0 pobjednickom pohodu malog lanela kr{lZ s vi jet, pa je, mozda bail zbog toga, doziviela tako veliki uspjeh i prevedena OJ mnoge jezike. Kad je 1942. god.i!leVoll DiZ!li (Wall Disney) napravio creani film prema romanu, ion ie dozivi{l slavu, mozda i veeu ad k n j ige, pa dan as spada II red naj" gledanijih ostvarenja U ovom ianru.

D Imam. 65 godina i koio lica se opus lila, a gornji kapci $'~ "pali". Lzgledam starii e, .. momije;« esrein a sam i nezadouoljna. Kako da rijesim svoj problem, pita citaleljica iz Saraie" va. Fejslift (faceJift) je hiTll..dki zah vat koji se koristi da bi se zutegnlJla i zagladila koia lica kako bi pacijen t izgledao mlade. Ovako se smani U i'u lnakovi stare.llja koii nastaju na celu, podrucju oko oeiju, obraza., nOSIJ,bra· diivntu. Za razliku od srare metode z3[ezania kOle 1 ica (SMAS apJikacija), u nasoj pol i klinici koristimo nai noviju meto-

zatazanla IIOzailCa
Danijela Crnogorac, Polikli/lika "Karabeg" du MACS (Minimal Acces Cranial Suspension Lift) feislifra, k 0 j i ita je 0 aj bo I je rezultate. PrednDsl ove metode nije sarno zatezanie .knze liea oego i poseban pOSlUpak s m isiCima lica koji daje dugo(,rajan rezultat, a za.hvat lraje hace. Varna predlazemo da iSIOdobno uradite i operaciju kapaka. Ucinci fejslifta vidljivi su desetdo 15 godina.

~©1~

1992. godine bio sam eaposlen kao profesor " [edno] sred"joj skoH. Orad dojula1993. bio sam uArmiji Bill. Pripadnost Armiji Bill )lije eoidentirana uradnoj knjiZici n; " listingu. zauoda. ad polooine oktobra 1993. godine radio sam " organima v/asliFBiIl. Ustanoua u kojoj radimieli meposlati U penziju [er .;am, prema "jihovom miSljertju, naplitliQ 40 godina pell,;ioDvg staia. Naputlio sam 6S godina iivota, ali bi" iel.io jos mdiU. Postupa Ii "$. tatlO'Va I' kojoj rod,,,, ispravno,pilaL.P. Prema Zakonu 0 drJ!avnoj sluzbi u FBiH, dl"Za.Yuom sluzbeniku radni odnos pres· taje, izmedu ostalog, kad oa· Ves! 6S godin3 iivota, odnosno 40 god ina sraia os iguran ja. Vi ste, dakle, ispuuili jedan od lakonskih IIvjeta za penzio
e

D Doaprila

DrZauna SIUZba

nisanje, jer ste vee napunili 6S godina ZiVOla,. Kada je u pitaoj II tzv. P oseb ni staz propisan Zakonom PIO koii se u penzijsk i staz racuna u d vostrukom traianiu, poslodavac ne moze bez vaseg pristanka, odnosno ukoliko tai staz na vas zahtjev DF PiO/MiO FBiH nije upisao u radnu kniificu, racunati u penzijski Sl3Z u dvostrukorn trajaoju. Dip'. pravnica Euisa

.

Hodiic

3. TACNa

Holi proljetna hinduisticka svecanost
Holi (Holaka) ie proljerna hinduisricka svec"nosl koja se slavi zapunog m)eseea

L..

_,.

haje!ll februara, odnosno pocetkO!ll marta. Vjerovarno potiece od drevnih S" lurnali ia, a spada II red ru rain j h, seoskih sl'eCanosri plodnost;. Ucesnici bac,aiu j edni n. druge 0 b a jen u vod u i prah, a spal iu je se 51 am na fa figura zvan a h a· lika (vrs ta demona). U plesovima i opscenim igrama prekoraeuju se sva ograrucenja !;asta, spola, StatuS" i dobL Svecaoost je povezana S kultovima boga Ijubavi Kame i bog. Krisne.

NEMOfW.. BilK AKIS YAGANJERY v[RSAJ,
D, !WAATA. LAPI,

OOAJA.POZIY. ZORAN loSt ,mI.¢, KRETENI -----2812

oglasi

1000 MB zas'U'rfanje!
Starlul
Zil

frend pa et sa Surra) lanfom po (iieni od same 4 KM sa 4 KM benusana r<'l~lIf1u I nevjeroytllnll\ 1000 MB mobllnog II'Ilernpjdl Makslmaloo 15110r15\1 Syoj bonus po 250 MB mJesetl10 sJjedec!a 4 mleseca

surfanJro, dtulenJe

pffl'ko dru~lvc:nlh

mre!a lostale Inl~rnl!'l apllkac:ijl'.

Surraj kal) nlkad do sadl

........ mh!t.

KIl'11~ ~~I • ~I.. II: 0&l0 1I) 10

to

IJ-~-

Qvla~Cl'nth dtstrlbuterll

rend pot

afile

Till

mite

abllje

procaJnlm

erurn

mle'stlma
Z

51 vlc:am

HI kod

male radostl svaki dan

od 2. do 4. marta

VIKEND AKCIJA

115
»:"
'!~

Narandie 1kg

200
J*~
z..1<oocm"

»: '" Ijt>lnjak 1009

Mllka cokolada sJ(!(kani

160 Somersby vinojabuka
0.331

895

... .> 1 kg aqua marin e

Faks deterdient za ves

Be:splatnllnfol!C!lefon:OaOOS1.l00

y.al> u, MOl; .............. ,kt1 's.....Jt"-ct I I loin M.Hi m..ol1rl b.>f'llkl ..... ' ...... ~~moqubltl"""~ Zldrl~·'mo pr_ pom,.,... c',......" ~ .... porN" n.o docIIol.... roJ«!f'IOItl SII

.:o!II ~

maxi! .bih www.ma.xLba

Me__ .cator

vidi1T1ose opel
Q"SLld1Uk.iCC s'JIjete

MART
'''.
"" 1j<'fl .... . 1'I'IWi

, ""

~p 'j...w.I,.4S 11M

7,35
Kala mljevena
P~mlum

14,95

Dnevni avaz. ,.,. ,._"'*'.".~41 ...

Vikend akciia
Pileea salama Kid 400g.0vaka

od 2.3. do 4.3. 2012.

Mileram 30% m m, 8509 Meggle

lkg

Banana

'"

00
KM

KM

sa pOl/lieem 250g Vegeta

Dodatalc jell rna

225 -----,' KM

Poklon set Dove Original

2

Ubrusi 2·slojnl 4/1 Violela

-,

3kgBioaktiv

Deterdient za rublje Flower Fresh

KM

25

5'kM - 95

,

25 KM

.. Om~gii 2_0 ph!1 reg, Uno 1J. !i 87 reg, T OjOt;1 smrtet 1.0b reg, moguea "'-JLMjen.a.Tc:l.0634:s.9&9:!!

062117995

.' Solidan d v usoban stan M vraearna, Tranzit. Parki.ng, dvorlsre. Tel.

.G,bovka,SlmlNPI.looKJ\1.Irnl, 7Zmux,170.000_Td.06:' 183314
• Grbavlca, dvolposoban stan, ,60 rnz, ideal na lckacija. Tel. [)6116S !i 14 • Grbavica, !J I. Grbavieka (ked KaSl'u~inaj, trosoban 74 rnUXIV (nije zadn ii), 1""·01ioc 1.550 KMlml_ Tel-

• Opel OOJ~ c Lubenei n, 2002. sud", em •. Tel.C161590m
• I~a ~6! l. 9 TV i, 2005._ ggd ltl,IIJ fll] oprema, reglsuovan, sivi metal ik. Moho zarnlena za VW ,golr5 ili 6. TeL

• Snm ncmjcstcn, privetna ku~ srudee tlcama il i zapceleal m zenama.

T<:I_0634S9893

69m2 9.p 110_000 KM, "L 1'1".. ,k, 3] m_2 Jsp renov 61.000 KM) ul, S,. Fralle 52ml4$p !_400 KMltn2,"1. F. Kluza 57m2 lsp + 18m2 gnm 100.000 KM.Tei.<)62959 129
• Prod~jc:m uniposobeu vera ~_eho\i'ic'a SO/~ cijena
SUm

.' Prcdajem stan u l. Kclcdvcraka

061181953

• Sranopecmfjen srudcnrlcama, dhrastovi. Tel. 03 3 44168'] • Stan polunarcjcstcn.

Po-

061510964

u EIlpcvoljua.

• Pas:al tbauzlna 99. god. J)9 TDi, 81 kw, meta I'ik bOji-i() kl imu, al. fel~

mujd lock, reg do 1l/20 12., 8.6()0KM. Tel.061161.lS5 • Peugeot 3.07 'lID t, 2--004., 98,000 RAil full oprema 1 vlaenik. Tel. 061 108366
• A ...di 3,. benzi n ! 21V!1;U:$l 2002_~ _6 mctahk si vn, 2" nirbag, kllma, ABS EJJ~ el. J»diZ9~i) et. rerrevlanrt, al. fclgc, daliinsko, alarm Cobra, Mr.:ck
j I j

5tanovi IzdavanJe
• h:d~jcmjc:dQ(IotP'05-Q~ 5U!n 1,l1J.00voj zgradi 831 Dobrin] Lprekc pula TInselj; Moimil.o. Stan jc::JlaJIIjdteo, sve n!l",'g:)cl:ntl"lll:rmgri;:mj~ iveda prl!mo. poltO~nji. Zvari M 1.:::1: (62141)348, llGJ.·iNdl
l

06! S66705 • S~:!!11 u cerurv gr:tda eijena povclina, T cI. 061 504 476,033205 i25
l

Pija~1l3. TeL

061500900 soban

.. Gl'b:jj"i;;:_kil 1-8!Jlda am bu l.o.tJteoadapuran 4. :ipr.n l.ift balkon eueno plin podrum, 2.~.5Q mz, maLt izti 14. Tel. • H lmo i povol jno pmdukm [edno:SUI n na Dcbri nj i 3! 39 rn2~ 3.sprat, rcecvlran i. uscl jiv. 5i1mQ oabilini kupci. Tel.OC1337897 • Hrae 11;ClI) ccviia gradnja, trceoban SIan (81 mot) + Z balkona, eraaeo S.-ij~ nje, u odl L~nlJl!1l i~ :sumj!.l-jo IV

TeI.06'8l4400

• Prodekm IJ VOgOOci :3r5(lball stan 68 m2, Z luI IcOI"J_:!!!) tr _gri j-, kaloncen merar, interfon, btindo. Gradaia 87.

g., !.l00 Khl/ml.ToI.06IZ18S04

pli.D,garazlLT,1.0614~S763 • Stan u] V~~O~ 59m21$p Merkato". Tel.06l959 129

.'

Slill'!

II

privet

n.oj k u .t_t! pos ulsz,
f1_YJ]J-

• PfodajCQh d ,,'(Jipo:;.ob:;in atan na AJip:asinom Cfaza ili mlleeiam Z~ mar rtji do ~O k'~':a.dral:a.T el ..1)6C 058 SOO • Premaina M:a.k~r:5ka prcdefem stan 70, apartman 31:, d~C!ri:he 60 m kva-

lock,garo"iran. Tel.061 ),11891

• Aud l SO!, ] .8 benzin 9(1. g(1-di na reglarrnvan, klima, nbs.servo, clieea po

sren]u, hlmo i pcvotjnc, mll:::':~ zam]ena ranoviieuz meju dopllilUI_ Tr:J_06l

dog<>"o,".TeI.061 ill 115 • Aud.i A4 TO I, 96. gOO, u dobrom 182151
• Audi

<.ZOO. '1..063360 114 T • Renau ~l clio II, 1.5 dci, 2002_, 139.500, reg. do 25. 12.. lOI2., 6.500 KM. TeU161 5>.1247 • R'CIlQS~85. g. Rq'i suovun, alarm,
dlllji_n:!iik:Q zakljusavanie,

• P(JI-o 1.4 dizel, 94_ god, erne bOj3 registrc .... 'an do 4. mieseea. Ciicne

j

jd.tlm 6(10 KM, pOS. objekm na Ilidil ul, Butm. res ta 1. 500 m2 prekc pu [a

rudemicama trusoban :~n911: sa ccntrafnim grijanicm, na 0101;i. Tel.

• :s

sprat, 1.100KM/m.l. ToI.O"1 510964

dr-Hnill svc zeiednc 90_00(1cure. Tel. 063J29S40

061919192

900 KM9 U

cu.ToI.0613l3358
• AC[Qdrom:sko naselle, Icdnoscbau namiesten stan, kl lma, pp veata (zvati

.Trosol:!:;inS1M

na.spraru,

u U u rmi-

• Hrasno, 43; i'lll nov ija gradrtja 2001. god renovlraeo.cxle papiri Ifll KUlla dlo, hodnik 9 m,l] spaveca 11 ru2 dnC:"~I"[!:$Ii l~r.ij:31o kuhinia 23 mlt
l

.' Saraj l~lje) d'VUSob:<ii SIan :!;i~ ssvat rima u odhenom stanju sa cen. grija' nlem nil V sp. {Ii r(}, 8.9500 KM. T 11:1.

"""i,";I-1

OOKhI_ToI_061788076

1.980 KM/ml.T,I.<)6! 701 387

061510964 • Sian na Grbavici
:)7,88 m2j I :sprat! l069B5

kOOarnbulanre
grLja nie,

• Sab srmnae, reg; Moaz.dii oc.rcgi ili mijeniam. Tel.063459893 • Seen LCJ. 9 del, 2007' extra privllcge eprema, SC_rviS11-D Ko.~! veliki serV;!!,. navjgecija, D:;3slonis,,c ~ IlJ ku, kliJ

;'" 12'''i)_ Tel_0623J3)l9

Beicramnoplav a, 17000KM. TeI.Ool 195>69

,i AS s-If ne,

z.s td i, 20OCL:go<E_

• Ccnrar grada dvoiposOD;:m j~[e:nsLlln. ,"el.ijC 12D2497

namli-

ma I4.900 KhI_ Tel.061256S1~

• GC:Dun, ked Katedrale iadeicm [cpo namlencasran. Tel.061480445

• :Svr:u.k.i.no - ul. Prvt:!myjskii{i:al.Z!grH<dciPQHe.i.iC)~s-arsoDjeral9m2 na U apraru.centralnc gTlja.nj!:t nuzgradl urade ...a tcrmofasnda. Ci j-en.a.42.S00

• [~iMa tliowgrndnjll u Pejtonu, S2, m2} l..S soban, cra"ii!:llo griian]e, 1.600 KM 8~ PDV. lfseljenje U murru, Tel.

dve balkona, \.ooooura 1m2. Tel. 061
• Stan na Grbevici ked sopinga :Bm, agrada sa Iljicm, djel imicnc ;'ld;;'p'Li 111 1;:1cn;i 93 .000 KM! &ri janie n, j

centralno

• Bub<!; old mimer [raj no rcgistrcvana, cijen:il PQ d_O'gu\I'Qtu. "re-I. 061 278

KM. Tel. 061299656 • Ford CSII:Qrl kan'l.... dj~1 1991. ;aJ) god. Tckrl!gi!Suo,1ID, 2-.000 KA11 Sar T,,1.06Z81Zo0Z

Q'pre:m~ S. ~'T.HII,!!I meL:Eili k! I'eg~S;ln;!1;,Yn uredlO:n vdiki: s:ervis. Ci jena 5.600

188 • C;""",n GS I.l ;2 1980. Tel. 061 1.42418 • fj, t pun to 1,9JTO. god. 200!., ["1

• Skooll fel icia karavan 97. ~od. Rell. do 26. W.lO

e' lWOKM_ Tel_Q6111>001 • Skoda OClilVUt 1.9, TDr, godinn
n:a Ilf.liiga, bez ul.a,gafl,". Let
1)6]

1~'6benzin Il. gOO. C; jo·

• D_ J\'iillt.<llJ icdnosoben fino oprcmlieil S[8I1! cemmlfiO:,lS.O KMl H resno- Tq; Heroj:;i,jednl):illba;11t3,~O KM. Coba.O.ijiil) joonoipoooban mOde"iim,

KM.Moh.tl61'10964.
l

&117·1"

061559235 • IJldja, prodlljem 0619CU70 "'n.Tel..Q6120H97
• Rofevo,

stan

49 mz. T el.
dvuipcsoban

p rcdajem

etajno. T 01.061 509 705
j

j

rukiJ, ;SJ:u:aiinma-to m.'CIOlILk crml~:SCIvi:s982
745 • TO'Yom 101,,," 12008:. ,gOO"]! beIlz..LruJ:} 4 AI'Jie.!"ika[lalC~ pla .... me-'~alik! 2.9.900 a

.2004.) ku:plje.n i servis.iran

u A.si ~ ilf\fS.

,00 1<-1>1. TotOol6774~8
J

001Leoommnju. T oJ. <)62! 83314
• Aeroorom.sko nase]je, mCct!i_ Protbjern dVOl:talPl
~IKnj

• A. Polfe Sol i damo:sti

S. Fril:;'tc 78 m2/ll.t, Trg 47 ]'1'11+ .3i 1"112/Vll!Ob;! \J

682

• .Log_avtna mansar<i:a :S7 m1 + ILld9, [IIj 38 m2ll!,J om;a s,t:;!!:nju;.Tel. 061 350

• Suo ua Grb3:vid Z;;.grtlmeh 74 mZ.Tel. 0611455S! 061806407
• Siu!ll u
1o

• S\91niJ1 Dibaea. 33 m2u Lt'.pLfu_ Te-L
.Mo:stilfU 67

7!2737

• DvosobaD niimi~ren S1:;m15.a.ccn~ tr1I1nim grij-ilnjem Htamo. Tel. 06! • GofSOllreru izdajem namle:;:te:ou, plill$ko gt[j:3nje,.. r·r~Ii)l'!j - Vogc~_ • Gatscmje.ru I_ijcp,o ad91l Litanu)
FII~ulIelg
fi

Akifu ~e-..reg:s. m2.. kV<1dliill.200 KM1 p:1lpir.iurodnl. Vlas Qi~l'~'O 1fl. Hi1:l1Q-_ Tel. 061347 861
r

• J\brijin D".o.- - kod Kluba Stovem~ca 86 m2! vis etaln(}~ O<IHcno sla· nic,21 OJ)OO Khi. Tel. 061 5 to %4
l

"k.orH1 kQ:rnp 1et :nd:;3j:H'~nlIn~ .~di:;J t~TiM <a.l68Luko. T<I.<)632889;4
l

m2. sa

ciVil

0111]·

.. j.,,,_
.... iiltil!

KM. Tel. 06 I 79S449

To]. OJ34S 1399
9 kod
J

• Ford fies" 1.8 dizel19W. god. 4 <)66118608
bordo
hoiil,

mjclte,," tll m2). UI ie. COb," ij. broj
f'olhlctih nlluKO.Cim

II·

• Bjelav~ dvoooban MaD 49 m2/1 SllilltJ k!lmplemo i kvaliIemo :adaOli~ ~]J.I r.;: t:a.!DO;srijullj.r;! 1]0.000 KM .. Ttl .

• Mr;:Ijrni!1J - ul. 001l smn (SS mZ)
Smp Tibrll

01 i.rnpijsk:J
U

1

061 S10964

1500KiIllm2_ Td_061510964 • N aj:pov'Ol jllije d '~Ileno-.rogI"i}c1njn
.2 'S-I:anovi od

o-dlie:[]om smnju,

d "'c~~o-

• $[ftn U :HrQgom cen[ru l4.3 mlfU !Spral j dCiil.lim :;r;a UJroc. Mogu :sc na~ ]lri3vi d d 'aI-ljepoorpUl'LO odvoiel'l f: rje:li· !le! mole j 7.:;3.rnjcnt'l ~ rn~llji ~t~flj_ Tel.

regi:iil.rovo:IJ.

T e-].

i,o,450K)\\_ TeI_061204049

• 'Ford r:ies:[.<] .8 diul) 19:9'9. god! 4 1 ,.""._ Tel. 066118 608 • Ford flCS1il 1'9'91). god. Benzin, cdl icflom :s~a.n.i\.l.Tel 06,11 OS,211
III

• GroaVL~ izdiljcm na rluzi plZriod ~1,pa.ItO ll.amjeSll:fI d ~"Ll)pOWb.ii!l :S1i1fi 'Ccn rrill.no grijanjc} :s.igufnosna 'LI'['1nj)~ gard:a pi} j':Imrebi. Te.l. 062 615
l

• Btt:ka, :5l!lI"J 87 m2 i garabi~ ko!tlple-tno adap dran sa ugradbcDom kuhr injOiJ'i. Tel. {)61 5:5$932 • Ccn1:JIII Brc.kil prodaiem Sinna SCIkwdnuB flllvogradnj:a nam [dre.ni.
j l 1

Td.063S93739

n do 91) ml.

06155893l
.' Slan
tJ

ova

• Naj:po'l'oljllije lri:i~ne diel'le uno· "'m,:;mdnji:tA!l u:;eli~..... tn:I$(IoiJ.lle :n;;lnO-r; ve na Srupu od 54 - 70 rn2 ugnmceni.

jade 56 m2, prizomli'c, 80.000,00 KM. Tel. 061 )9'i 449
• T:r:avniJ::,t K8libunar.:, dVO~(Joon Slall 52 m.l, cijenll 41 .000 KM. T ej.

urieiTi',gsatajevskeOI~mj':li-

• Ford fi",,, ,d l002. go<i, 131-000 km p~iiI nlk~ servis.nil Ic.ojigl!] U odl i En.om Sinn j u_ Pl :;.ccno !3;;e do Tegi-S[Iadj~. Tc.I.061 158184 • ford Klli 1999_,- 1!4 b_ Tel t.e,gislmvan kJ imil al1J felse. -1.000 KM.
j 1 l

• .K upujcm autil O:il 5traDim tab,lamiit! mo:re i ne:regisLrovana \"ozLI~ zvni sva· k;,","oo 11~o21_Tel..<)6I >>43>1 • Kupujem havnris.a.naios:m)nvm:.iI•. Tol.061274·441 • Kupujem hil"ilri:s;;m 31 ,·o:idb, dola~ :zim nil adresu. Tel. OU 1848,254• Kup-ujc:m ..... oif.il:j n ii',.e 'I:rijcd:n IJ!S-li,} h:a:vadsafio, [];j) s.[1'ani.m tablamLi i s.l" • Prodiljcte iiuoornobil? Po;wvj [e} Te.1.061427717
;iI'U

<)62,06254614,

• Hrnsno, namj~lCm ~biljrtim ~pos:1CDiJJI

KhI.T<l.06Il44214

dvosCioo.n stan osobamst 450

Ttl_ 062 814 400 • Ccntou Jadriinska:5 40 ",1_ Tel. 06244997 B

Tel. 06 1j4~ OZ3

S(ilrJ

vcliCinc

• NoV'ogrndnjiiil, Stup oIiiTibra 2" Si.:ilnovi sa kli mom koj ~su u p.onucli SIImo kQd f.I:i~ ocl.27 dCl94 rn2. t,r,,, 1'0"'0-

0611~40>O

T,]'062216263

• Hras.no, OlO~I:!ita 162_ lzdajem n:;trnjcl1eJlU gurwnjcru u k'!.lti "Sa 2 t~tii!io. C:Ljena lZO KM s.:il retijom plus

B24400

• Ccntil:r~ Kromotjl novQgrild oja} prodai~m ltoSoba.n S:La1'3 .87 :kv;IIcinl.l.a, ~'clik\a t~r:)sa $(1 p(l.-,~iosom. Tet_ 062

"lUi'- Tel.061 862730
• Izdiliem 1I··:soba.n :smn na Ciglall.<!:mac) 105m2. Zw[i i~a 21 h_ TeU}61 l37

gj, m",,",l.lOO Khi. Tel. 066188 200 j.,god87. Tel. <)6.J 87992 3 T.I.06Il56538
• Gol(l. U'I.-Jo alarm,
II}I tdi

• Ford kcdi k;u rijcr! 1994_ god. l].cr.r;j

• Cttuatt M!!Il;jj~Ji Dv~rt p:rQdaj.e11l trc):soooo st;m 12 kViiidruta, iz.uZCtfiQ dobil_rr.aSfH)'red. T~1Ct618_2'4400 • Cclltnr} sll!JJ M,cjtiS maJ.lji dvoso~ 42m.2:sa doonnom urcde.Dom :pro· Slo.rijom Qd 15 m2! r.e!1u"ira.~o~ pa_:r-

T.I.061 5044Z5 • NOVQgrad I'! iii S~a.pTib:r.ll2 ~[:iI.",,;.n.-i J>O",,]jno27, 29, 32, 14, 44, ;0, 64 m2. T '1.063&94278 • Pmd~fcm dvoipo:Sobnn naIJ, - P:Ol~ KM. T.I.06198Z661

Ijn,djen,.

a,s

• Trosooon smn 7.8 m2 ccmtar Yo· go!te,I.'i50 KWmL Tel. 061.9932'i3
1

• Trmoban SiE.a.n I.'lovogradnji na 11 SluplJ: utrun&:n cijcna 1 m2 - 1_290

KhlbezPOV·,.

T.I.06) ,480l3

• Go.l (1~6 b aUH)ttI,lili.k teg b lje-,le:bo1999 _~ fl1IIVB bi)ja, 2 vrakli m:il-ll'Kis~.:,lj:;'i_k, 8.300 KM_
".0,2; VOl

T<1_0617,8217
!)t".l1lt~lsl"Jlilm_

puno re.novi ra:n M. Dwr'! 3. :spnll, SOl. K;QP1p.k:t!lO ....rn (.I!UTlj'c~taiemj 19Q_OOO i • PT1)d9jem d vuso.be
I"L

• Ulct'l,ji;(.eI"J~ l"Jo~T(ji~gtadefl (]YQWbom SUm 54m2 U I:culru V{!l;O~j italii 9nS,KQ V tua kU])gl:i]o, p"rod:il~em iSL

fOOd ,ii<n,- Tel_06346() 95Z

9C4,Ol3485 Il4
.1edfioooban oamjcl[e'nsmnna P'OL faJi6ma kod pt~"og gra 1't!3pa: (bblo,',ka, ;n'"n",). Tel. 063 997 519

T,1.0616!4887

• U z:i m:a.m 113"Yarisi;l1].iI i o:Ha!a

la.

19!f9.Td.0619N461
• Gol

• GQjJ:2 ... dobrl)t.n

'I.nll j u! god
;!

Kamioni
km~ 29

Uidla.T"cI. <)6H8Q679

• ]ettI"Josoba.n Sl;i:!In. !!:.gr:B.di~ tI Oles. ~

k;ng,vl.ltlp<>Voljn,," Tel.<)615711W • t. VII. 40 ml + ll>olkon.m, jed·
noipo5.'lJb:a..n,

brinfi, prvi :spr~[1 pLtfl; [1.;;i:).r;ljek~dra",C5.T"ei.[l6I; 1.l36!Jll

-SI~n nol: 00• Agcllcij i polrebo i slall{Jovi Z.fl. izoai'· m I ji "':ii'ije i p.-odajlJ. Tel. 00 l' 925649 • Bmell i par ~udi dozi votno jzr drtawnJe me:d_[;:h1S~U i fit1:9ns_Ljsku :slab '5.t:;uijQj osobi u O!:OtmjtlllJ Zit :Slilll.
J

1987.~ cijcl1!l 2..200 KM. ~na vl~snik ISgod. Tol.0616lJ71 5 • Golr:2:~ t _3 be.n:ll!1_ R~h~;r.o"':i!1 d'"O 09.2012. T.I.06l118359 • GolfZ, 1_6d;,.eI,1988. god_T"el< ftgisLrovan~ 4 .... ro(iI, tamno plove boj~

rl

u dCibr(lm

Lal'1;iu, g.'od.

• MB Arego 8.15,l004. god, 54.000
_QQ(l

784790

K.M 11i ~m jeD a_ T ~L 061

d•. T.I.06Il69386 .lijepo it9in~ id[ell d 'o'QWb9]l suu] U KM. UI_Mihn.kl.d,.I<, "149·>,1'1",00. T,1.061 J{)')3.l8
l

• KuC:a. 100 ill2, tel.iri so.be- u Ncdhri ~i n:ll<ll300KJI,.-t phiS 5tn.l j:J i vor

To1.06! 350682 • Dob.rinja 2! g:arS(l,Dje:ra 2.8 m1io 7. nik •. Tel.06l?74417 • Dobrin iB 3, prodiljem

I~I .. C".I:;_ novijil ,c:riildDja.

• Prod:ajcro j cd 1J.0:)Qoon S.ULt1 35m2 u Aerodro rns:kom nilse.ljll, adapliran. Zvni POs.li j t= 14 h_Ttl. 061l 57 :826 • Prodajern jronosooo.n:stan ]g'm2Ila I:),OOrinj i310 treCi spraL. IreL 063 B'96 5,]0 • Pru(I't.jc:rn St~l]. 30 m2! Lo;S':;3_ ....jnl\, su [er,~nl SIari Grad.. T ~J..061109-131 • Pi1.ld.oje·m $I:afl :5-2+;5. Ale-ja lipa!)6 odli CIlO !Sl:lIlic ,dI enD 100.0CI(I KM
1

Tol. 065915 5S7
• Kup\J~em Tel.

sprnl lernsa, Lib]! am a'iilno grijaoje, plin)cijen.a PQ dogO'lKllru) be7.IlQ:tred:.. jednosooon Td.OOl138633

20ll ..T,LOln376n

• P!"Qd9je:mkombi ford Ltan,.jtpLU~ nj cki, dil:d~ 1991. gOd. ReG. d'IJ j IJla

pri v.:nnoj lruci nil :sp-rilm. Kablovsk.it i imeme'L Nema p;tItki.n.g proslOta.) 100

:5t::llnl4Qm2!sL!\~.cn"

mo'-:eidevas.dran.

nj ~korn Polju n m2 do 83.000 Kill. 0621 57083 • Kil puj r;m hitno Stnn u Sarajc.vu
Tel.061 S40015

deV;:is'tLnl.1'! M:!i.o 11.Ji ojV

kl i ffi8 • .abs:)esp, 4 aj_rbag:a~ board kom· pjuLCJ clt,kul~lli pakct g.rij:;t(lfr; :sjediSml pranje fafova"T e-l.06183:3. 257
1 j

~'"ol_'OO KhI_TcI-061538381 • Golf ~ 1.9 ,d; lOOI. gOO. 0 igit,l"a

inl.er'L'::ut~r 97. god. Re,gisLl'ovlln dol4. 07.2012_ nOlf,t: is\J·mf.:i, D,QV u..ku.rnlJ hHor~ vozi B kiiHcgmija" Cije.na.'po d(]g:ovo.ru.

• P,OO,jem kombi I""" 35tH. dely

TcI.061510964

• M. D ... r, Tcl;i1Djska 4-'.sobn.n, o Il:n~ mjaIen, gilrata u :lgradi, L 100 K M.

ToI.06181111>

• MarijLO 'Over! dlO'oooban POQRlIlO QprfmljenS-fiI!nj4_'Sprnl_ Td_OOI.l21 003-

rilinm.TeLOO2.Bi4400 • Dob:rinja I! Fedenoc:ij:a~45 rn2,~ ...Il.clod lldo 14h. T.I. 0654.J5 050
• Dob:ril'Lj:a It Ttg. Zblnih Ijiljana dvooob:;.'l_n stall 55 m2 IIdap(i~ilf.I :sa k:uhi njCl rn rade-:nom pil na.rud1b L.Tel.
j

• Dobrinja.1, rtovog;rad'nj'a! prnc1a. j em. SUlnCl'liC 47 i 114 k vadriltil S;;( ga-

f,k'oo_ Td.06.1 3340%

• P[{ld~jtlJl S'tan 58 mJ ..ktilDp Ieu:!o ad:Jptimo~4'2.000 r.:u~ mt OLCSU.Tel

• Golf 4 karavan td,i 20(1(1.god illa :;a dosta op:rcmC]. ckstril :stalljl!l svc plateno do r,egi:iiu-edje 7.500 KM. T<I_0625l0601
• Golr4 karawll, mel3.llk si"a) prva r\ik-a!U VOZ:i~ Nj~ma,~,kCj TIavjga}tija,~ di.g,llalJ1ii k]jmil~ bord kompju te:.r 200 J . g(lII:L kn;ilj_ CiieTl_-lIdo. rqLs;~r2lcije 9.300
I

Motocikli
• Hi tOO pr(ld~jem 1111J\I)(:Bd sku,eT Aprili;J, mlm:acsi. mel. pliJvi 200'9. gOO"]! iJl'.\!fSn I) sril!llje] se-rvisi_t"ai'l., 3.000 KM.

061249671

• NamJcl.ten dVQ;Sob:m Man, c~J]t grij:a ...je, pti kU'9~ 1l00tktI"J,& TV tab, ul_ B. NU$LCa ,300 KM~ N edhrL~i, Ted.
1

061538128 • DollrLnjil GandijcvLi
1

061558932 .' Prodilje:m SIaIl:.sObl:Dct ...B bn.OCl! U pOrod i~n IJIj !<l!,~i ~a tlku.eni,oom i po~II)-.rnim pros[i}wm u ccmru. T~I. 0:61 806407
.' ProdajcmstiimnaGrbavici,:5-3 m2j J'1:9do,gtad.nja.ll 5 .s:praL n iie z9d nj u. Cije"" I'" Qogo¥o,u. To!. 061 265 216,
J

OOmah.To1.0626174BS diljern 20.000 KMJ
mjese~ni
iT.!

• Ku ~ujc.mm.lgovunLrucimiULj iSUm [I i g&rsoo i~ru u zgradi 00. 0 LO ke Dre· m:;l Cell tIU po tr:h!inoj cij.r;n L i!j.p.la t:;.'l
j

• Ku plIj.em s,nln do 50
I'CSlQ

U

wg
i'liil

[am~ ~'I~s.;nk pomentli m: i:z.!azi dok ~c ne i.splali p05l jc-d,~ taLa. TeL (]6.2: 699 344
ta

ml! o.dmstJ joollnkim

KM.T"el.061l0109<l
• Go[r4tdi!

T,1.061514221 • fJrod.llje:m Apo'n 6, 1982. g,odi~1.e, urctlfli papll"i,cijti1:B, 300 m:llrilik:3_ Nal>zim,euOra'ju. Tol.062lI0l00
• 'Prod<llem m010cikl Ki!wasaki 65.0 cijeoa DOdog,ovoru. Tel. 06161'9983

• Na.m fdrc!1 j.e:dno:WbBll ::;'[2111: II zgrndi, drugi sJHa(1 ul. RadniC,kil ~ Z:[J:7 gn:::b~.t.k'l!I! rba\·~ta_Bli~j 1"J.a h.mf;lusa G

T<I.062181314

Llosoba

Q

-f-

63 rn2f[V, 2 baU:o I'!;a~ 1_100 KJ'ir\hn.2...
lJJ

K~n~Z3~1;50 KM~TcI~c:Jij1W~tall'
• Po[['eba.o fino opremijen sIan do 60 lev_ -u ~gli! di 7..il ~bi IjaL1 1Jl:po:slen b~,coj par na d u.ti period (ag~llcija).

[,kultctaiOHR·

•. T<I.061.lI5121

Ilia I.4.lrli, 2004,. god, Ilmu ... .ina, rull oprt'ma,. pl.l3:~c:no Svt: dCl reg_! eijcma

'i':a_rlj klim:£h 3b:s-'-1 cj jr;:n;i

2.001.gCld,bijeli,

g .000 KM ..f::t-

Kar.t

L

m, ..ToI.061 !6()970

• N amjehen spral ku:e s.:il grij:a njemt :SQ,koliJ'II'i~ Kiliani jth isk_ T ...n;:iL

j,!", ciioo. 45_000 KM_ Tel. 061 >7l 069
• Dvos(}b:aii St:in 6;') 1112 Il_adrugolT! spratu, 'C~ILUlr Zenia:. Tel. MI 690

.. DVQs.c!oon S;La11 m2 :)4

s'[arom

Hi-

061836803

• P[lJ@ieIT! :~na_tj:u :5tTO,[,':CIm c~n ~.ru 82 m kvadrnma prvi sprat sa velikim J'i'Qtlrumom) p(JILKn)1.Iljem i b::l!i,om.
1

Te1.061145B:B 061510964

TcI_061l14071

• Potrebni :sUJnov1 za prod:aju naj mlji 'it.Lnje, z;a,p02IlilH~ klijeme.

i izT ~l.

8.900K]\\. TcI.061·9C2618
• Gl11r4
j

Dijelovi Ioprema
• Au [(} Ilgted<tla Zil te[j.j}vizore:la "'l;'!HC:Ii,L!'I;i!l5KM.Td_OOI1491,9(l svc

• NamjdL¢'11. Sfll!'S[ II Kliti - tjloJti.Cim:jl. Ku.l1i oj<l:j,tIpez. i k:abI0"5 ka jcd~ tlokr. sobe 105 KM, i.... rnso.:ll! R. Fl:ild
l

84g

2006. goo, rq; do 21. 07. 2012. KI; mo,
:ilirbilg, z.e-(f.crRornple[ :dms.kih guma

k:lrllV9il,
J

1_9tdi!'!:rY'eno

iJ

F,him, S]JO_"'. el_6>36lS T

" folgo,m T,1-06121"l8Z9 •. • GolflV, 1.9 TOI, II0ks, mmHk dogovo,u. Tel.06114'i981 Te1.061,49127
l

l4.l

• FLiiiI:sciccmodij.clo'lfi.

Tel. 062 SlIJ

6!61]6

• Nilmje:henstall 44 ml,sveodYCIjc Or.h !;11th,_ ku6iao ZOO KM + rei:Lje!" Kenanil Dem.irovicEi 42 ADek::;. Td. 033
L

d'Ll'O$oban sian S.5 k~'adral.1l!j plus: Di!llko.n~renoviran. Tel. 062 82-4 400 • Fe.rhod ~l:il - s [a.n I SIS mlll :sprn L! :3 rnokr1;l &or!!j b~1 kQri, ~:nVQJ"tn 31 tod'3!-.Io komplemo glcda n:il Ferblldlju odli.fno S!al'!je 3.5S0 Kt\o\Jml_ T~]. I
l

m2llVi. ob. " odlicnom "'"i'". Tol. 061 35068l • EnveI'il Sehovi6t, J 9/4 prodlljc_m

E~vcrn

Schovic<1

56 m2/lX

62

jo.. 77 m2 4$p 190_000KM, "1_K.. li. T.r<kaS!ml P' 127.500, ".1.T.oo!n;· oaSlml4.p 130.000 KM,"1. Gai'"!;S 58ml3sp ll3.oo0.T"Cl.0629591l9

• Prod_ajern stall ul. Hmo ilaca Sara·

062454402

• Trmm cirm:ra,Aliplrli.no poljc B r2l:t'~oc ma n iSf.lQd Lro.lejb u,s;k~! (H1voleila ~ob8.j, kablov!'jjk~ internet. Tel.
1

c:nre:nIII!k.-aj'2001_! resdo 13.11. 2U12_~ fut] oprem:a 197 .000 km. Ci jcon;] po • K:u.dt:t SI,!i!':a d.i~"".t 89_.sod- Roe,g. do 14. 3.20J 2., U dobrom SUHLjU,6(JO KM. god., si

lOOOgOO_T"<l. 719786 061 • PrQdaja, ugradn fil~ remont nu'". Tel.06H59893

• Kupujem lijr.;:vj pr-cdnji bli:ltobrnn i poklo].lil.c cd gmiviil. 'Za R.e.nCi Scenic

06121S061

• N:;3mjdili:n

:SL:;3,Dj.eVQ~am::l_ Tel d
rr!1'!..

,

j

alnaSoCraJ BI[em_BlOru i O:!iilfll ttl eL ur.edajil na • Prod03jem komp:lc[ rnjcnjat i Illna
r

Td.061W706

• N ~.mjditCTl :st:;!lJi u: N ed!a.-ici • N2Imj~te:llIlSilbu u uL Asima

061510964

r:;~:::o~f~~ ~~ ~'i70~9
5.g00Khl. T •.I.061101 096 vo. Tol.065 o.!81 51

""O,';C. I 8.TcI.<)61 106584 zl,n'.,41. T.L<)6·1147J0!
fli L

Fe!-

V:il~

• Me«edes 300 D! 198:50.,c_oel",1 M ~ip~j :;h1 bcz rn.uke ubg;;m i(lj ki;lo nOVt rabri~k:3 boja) ~r... ruka~ 190.{)(](i k.m. :a n::g do 23_ 1 10 12:. S;;inaje,'I)~ cijcm'l

n_

so,,,, komb;T;!.TeI.06! !q6916 • PtvJdajem Z!I g.;;;Mp2!3!.4 :3] nas.e:r~:a.ltCTDiitOT i ~. o:itala Vl:llzil:31 Moh: i mOD ~ '",-'I. Tel. 03l ,.ll 'I%, 06269.l4 70
• V(W:!lei.~:;;Ik¢:riemuk'te yp~lj li "(l;.::ito, 1m am bn~ punjilt 2.':il akuffillliiIOr (z:a 15- millu~:!I j']..;;ipu,oi:fI.ku.mulat(l;r).

• 'Pmpuno f.i om j~:;;leo sian u B. POlO· k~ k-od El,(:klrvtennickc- U::Qlc T'\Ij

• Me-t'Ledes (.'2;20 GP 19:9S_" met!!Jl ik 7.£leni, [ul oprcrn:a. o:lirn koz~ S:u~jc-

00" ,I"" opr<mlicn, 600 KM. Tel. 061 3600&4 • S kell·th:rij:fl;j nOV!! Tcb (.':10\1:3"Ja~
da,

• S!-l:end f:riis.~ kod

Gg] ij:a~d ... s!)o

'pLU;y~um8r:sltog, (akwLh 4S m2 na I :spratll. S'll~ j"C komplctno i kVOlliletll.o a.dilpdrnno i na.mjel[eno, "91asni§rvo

n' 240.000 KM. Tot <)61>10%4 • Ga!Sonjem u cemru 29 ml, ~PliiH :I, oii.. ' BO_ooo KM_TeL 06 I 359nS • Grh'•. wica - ut Zagrcb:iK:k:a (prcko

• F.erhadij"ll

SQml

tI.lIIl.s:pt"BnJ)cije-

,

'Tekst
I

Tel.Ol35l I 9%,<)62691470

KM.T"U161 ;109(>4

rlenllmj~ten

sa g:aramm

j

1.100

061o.!02S7

1/),OO.ooQ,"",_ T<1_061. 10964 j 'lWpotI ~tllf'O'iYtI".IId,elo"" • GrbaviCil3 s.oba.n so[an 74m on 14. : TC'I.... Jlu J4~ 11000 s.u*w. kaU..l Ilrod9ljem 1.S(](l KMJml. T-eL

, :Te.l(!fonfi!drl!SO! ,

"o-nc..nI.vU"ju

Malo:-~'.'

:

Dnevni svaz _~

""_"''',
LI:

43

Svoje SMS male ogIase moiete sIatI j no sljedeCl broj: ----IbM. &luI" pon.b: Uk1.ICoI~ Idjl..tmJ NO :g'm nQlJIl7> leIoJ1 '0'0>110 IT'!OIOir;I ogolO Porula.l ~
_

2 dul ems kivi, ku~u nu s.'pm~sve fill
duruma

.I)roda)e-m

farrnu J.::Clka sa 1obiekta,
4

nlu. T,I.062&45911

• Prcdajem

[rOS-j!d l

do btQm sra-

091 510 101
wunoI< ,.. .,.;(I 10

0.l6 009 009, (16,11400l

zc.mlje., Struge-

CB:plj lnn, Tel.

'. no roa,,~ tirOl, Jedoo ~M5 ~ 100.'0 1OO'~"a!l ~1lIO 150me<l Zl:I _ pewuIIe t.e\<e bodu iI'r>oI vk!-e lI'edokelfa !~1l provo ~"'0110 U OQ'O<ifoIO ~ SMS pOIU>.Om rlQ(O boll 0CjI:I\<l ygng./TIOnQ I'orml odl'lClUlO
prgynilj

• Produkm Hi izdaiem prostor na Grbavici, KQV<i~L~i - Z:!ililiSki ceruar. Tecuumo uilmjdt-cn za ugosurelisrvo, rnogu i dr namjene, kjadlon lee, agencil~ord,if.l,:;Il;i jc, ird. Tel, 062 444 4 I

• Sp.avaL"::!II soba S Irnnova u dcbrom stanj u, prnCi:a.jcm hi tno L povol leo + luster + Si!.OIicZ8 TV. Te1. 062.568248

r

m

• T:ro.'S1 o\'osi! 3S0 Kj'l,!_ Tcl_OO1271 • Trnsied ...d vosjed
j

• Prodaiem kotnp lcm IJ stomataIO~ku(l:I'I:lit.n1:cjju_ TeI_062 55314.3• Prcdajcru poslovnl prostor ri;ici.T-eI,06179)4B9 • Prodaiem no. Tel.06)
U

no, T,1. (16 !32808S

fo[e.~j:apuvnlj-

Ze-

Bijela lehnika

wbi

Kompjuteri
• EFC SERVIS -V!tSI PDI'RA V· KERACUNhRA.LIII'TOI'II1 RACUNA!i:SKEOPREh!E.DO" LhZAKBESPLAT ANlTEL 062G41194. .]46·1 N di! '.SE'I<VlSKOMPJUTERA ·ENST ALACIJA W[NDOWSA,AN· T)VIRUSNA ZASTrr A, INTER· NET ADSL[KABl..OVSKI ... WlRELESROUTER,DOLA· ZAK BESPL, SEll.VlSlRANIE LCD MONlTOllA LPRlNTERA. TIlL.03ll07U6,MOB_(I6) )49 :166, 8216·111

o;J1",

802720

raduiu

IJUo pijac~

Clgl n-

S\1 00I0Il
~001 ~

I~

S'JlS porub.

I)OfUI<Qm 00 14 o.ad DOlte bJI& a IK1QIJ d.u. b.o.IJ.

• Fri.zi4er Indeslt kcrlsten micaec dana 1"9(1 KAt] tBm rzi 'V9c-4l 0 l:5.0 KM ~ kJlIJ~bC:i:::mllnLc:il150 Kl\'i(novo). Tel.

• U SQ.kuh~vi(: Kotonif izdejcm poslovnl, ruagneinski pros Lor cea 80 mz. Ci jen a 300 K.M mjcset.no_ Tel.. 061

06155236&

Cl
Jr&POMEKI.,

l\JI

0,10 EM + PDT

335269
~

• Prcdajern r.-~hdt,r Libcroa ["Ijemilcki 5lI; man] irn kvarom, cliena po dogO,loru:, I)Ola ~m.m 'L':ii:C! I."JI.')la frili;idcrvcllki.TeI.M.241768:4

I'dhkom

1Ltr.J ~

,to e,tl,llt.

..

""JrIOjle 0' ~.. I}4!1

300 KM,. Vd m:atl,m:·~~]J'Ort:"t~(:strujll!t.
plln)

• Prodtljem

fri1ider

sunjena

vrata

ToI.06) 776890,00442"Ol6 • Trafim pod kiri iu Lujan l, Pei ton,
l-oo!)~il ze srranea, ·re,l.1)6. ~288939' • Tredm stan D:J Dcbrlrui mUD~eS[C_n do 60 kvadra ra L do 300 IUr-t.

• T~?lm cimerku. KiT1!(l130 + reZljc. Ccmar gmda. Zvari iza IOh.

.. Prodaje'~ kuC;a mcdernog Slit::. tI S rarom Gradu [] a Bis cri ku. Korlsn i nrosror no m.2, tri poseb ne eiaze, dvijeg;lriiZCS 3- mIC:5~ibil5t;[J. 850 ml, 1/1. Tel. 06 I 5431.l4 • Pmdajern 11 ~(f.I0 'k U!Cl.J L zl;IDlj 1,1 U Crn1.lj Bad • B.og.acLC·L Sr:biia. Tel.

• Prodaicm 58"0m2 zernl iit(.:J I"l:ttl Pofalldima, Humska 68~ sa de vnsrimnom kLL~QlT]. koj~ irna pred ra rnu d~vnh r.Td,061130450
• peodajem dutu m 7.e.m.lje M Mo~· aarskom R:JskrUu) ciieea po d.{II;OVO-

TeLOl1 )3l63!

I SO KM.

Dcsrava

bespl mna.

e· Predajcm frlsiderc i earn ... ivne sn z garancijom. Tel. 061 156 309 Oorenie, pod ecranclicm,

• Prcdaicm mahnu za suscuje v(:5a

Tel. 06) 86! 777

ool876! n6645 • Prodaiem kucu200 m2 + pcslovnl 100m2 + d ~'IOJ'i~l-t300 m 2.,V racatran061117995
~it~:POgo;d:llo za sve vrste blznlsa, Tel.

ru. Tel. 066016 004
• P~::!jem

0.0,1'01.06)39722> 062505&42

velo PO,IOIj-·

plac u ri:!!ld~i<='i]J1_:l!. Ducllct1::ipoo-voJjr;l.a_Te]_1)61192.oo ~

povei saprikljuckom i papi.d.ma

l

• Grb::n,i.;a 3-sob::'!1 SUi,rI na 14. "alu: mijeniamza 1 soban Hi prodaicm 1.500 KJ\\pOlfI.2.fixi"JQ.. Te-I.061 0811,257 • Mij-ClJiilID IIXIJLoIir Hadit~, 33 m2 reflin-o.g;rij9nfe:za isti Lli iTi,Ulji u Saralevu opsdna Novl Grad. Tel. GOl 381

• .Prod.ii.jt=m klltll!ll.!I Vnunik"u! ked Vi.~egr:o.dske kapije pcvrsiae 149m.2] stamb. pro~r. 70m2 $Il; avlijnm bdrom i svim priklju-Cei.m:il Ill" Tel. 061 20]

• Predejcra zcmljiste J.800m IJCCIJU"U, G rdo ni, pcgodnc ze sve namlenc, usfah, suuia i estate komunal ijc 1J aze-

.. OI"(".11-t e~;lp!lVun;rn27 mZ! proeicecn:!!ij~niJl.i~ rII:Jmoru. 501:)11, kuhjnjiiii~ kllpat.i.l-o-, tcrasa.klimu, eovogeudnja, OoP:rcr.:t!J il,IS("lj ~""oq:m;llb~ 350 jen r.n2od p!:ilic,2 hr., Vi.ll~ Vi . dlktrv:aC"1 ci]]10

SLl.Je.~ ~pOreh [rosjedJS1!-C :5.51)KM ..Tel .

• Prodalcm "'~ maslnu, majlnu za

iCD.l~,OOOUR·,_T<I.00J.'l5zo E
1Ill'Jl_

mlj;llo.Tel.(I611064l4
m

llSI·INcz

,0.1

l

• Prodajcm zem Ii L~te 2.600 m 2 [)Ored putn Sarajevo Tuzln ncdalekood :r3S krsnice za toCvljam:;n'iCl:_ Ciicna

'. ANTTVlRUSNAZASTITh, INS'f ALhCI/ AWl N'DOWSA. RIESh VANJE KOMPJUTER· SKJHPROBLEMA. UMREZA VAN) F., BRZDOLA· ZAKNAADRESU. TE L. 06·))70 08S. SZll·lll
• Ak(l z-c."l itc brzu i povcf 11 u instalsciju windOW$:!!I7! :.:.rh be'ilnil'l nnera i mreza, spasuvanie podataka, an uvlrus, pozovhe, dolazak bespts [9 n. Tel.

Ostalo
• Al:1aluzlne 17 KM] PVC rolcme :55- KM! At re leme 3·~J harm "'tIIl9 75 K/lrl, traknstc zaoicse 19 KM. T cl. 061

919 019

• M.~ic.nj:[lJD d"owOO;1J stan u ccntru Zeniceza stan u Suraleve. T ef. [)6] 789
go

• Pmdajem :kucu u Drnz-cvic.imii ked K isel j;;.!-::a. U $elj LV::i_ Svi prjkijueci, Okucnica800 m2., Vocnjilk. CLjena. L'ia L11l Tel [)6] J 34 3'9~ it. • ProrliJje:rn kuCu u Srcbrcn liku 3.00 m 2 slambecno·poslo,'nog I1roSimrn) 100rn20ku'oi«.Td.061 H4472
l

U,100KM,T,l.ooI106110

• Armnm:!1lSKo pre rtoc:i~\~ i:;::nad K9 redrale, parki,ng, in rem et, kablov-

800417

• Prude jem zernl ju 867 ml;:~:3:r.(l vak dmtnih, lekallrer Zunovnka ~ l·hd~i6! O$i,gura.t'IIi :svi prikli uoc~_Tel.

• t\'\ ij~njam Imeu u Bos" Dtl bid k:uCLLU Zenici,.T~].061892 323

(162299200

:sklillo cen. srij:anfc! 20 KM po cscbl. T.1.06) 339647 • J.....da.i-em ap:!!lrnna!1 $ltogi een ~a.r (zgr>e. P._jka~ Ci j,", "" jC<!o u
osobu 30 KM~ 2a d.\lije-·ostJ'I:J.e.50 M. K Td. 062 .I 24017 T:l.~t:~~5~:jJ"tmal1 • lULajcm i1 piutma.nCi. renj~:sa pa.rJ.::lngom od f,J:j Bj(;la~jii~i_ ~obc za no15 do 2:> KMl

• Hermonlk .. vrata Harmi.k [edn okrikna i dvokrilna sa dvije vudilice. Prcda]a ; ugradnia. Tot. O)J 225 2l7,

0622560l,

5;J>("i.I,.od >t.o.km), cl,06,961 0,4 T 063514023
• M ije.njam il:d.nOI~(;IhtLn
kU~ll

• Mi jc:njiiffi kucu u Is.oocnom Sill'iI ieV'u - LuhvL~! za i3IM u Trebinju.

r

\101ino :-.:bo_g 768
Konmktos.ooo

• P·rod;ajem

kucu u Vlitkovu vrlo poout!U;&:.:!!! 1..1 irtl'l~e rq:!i;! EnveI. T~l, o,6J 8.81
~I·('_

!wn,.zcmljoz> ';_~.ndio",(4) ecliri ~i.lome[J.lOod: Skende.rije.lmti '~00a piCe za ; po>lokV[.. n;~ .If!_ ToI_(I611Q3000
e· Raj lov.iJC;. gradev] nska pilli:~lal 9 dun L1m:!!moZe LI: 1-3 di iela..S''L'1l in (filS~~I~~65S6S~lli papiri~
povuljlJQ,

• R.t!dava, prod:!jem (2.S)d'rB i &'1'01 au·

• Novo II pO:lludi lluada Vi.... (l 00 .llk.i k~m:;!ld:Q:" 10 KM» prod>'lja pclovniJJ l"<leunarn, :servisi racunalil, ·tn:s [aliJdje $is [.erpa.) !IIrtti",i rtJ-S L~ \veb hos.tirtg. Do-

dvokrilml]

061516910 • H~JlT.I.ol]ik~ 061 Sln94
• Pmdajc.m

vro t~

prodnjl3 pli[lski

i ugradnja.

jedlJo.kril n:a I
Tel,

I""kn"d""u,

TeL06170086l

nail - Sru-ajof;VQ. Tel-

u Smrom G radu za

Koik .. !<o3cdo_Tc1.06211666'

• M Lie.njam stan: \J SIa r·Om grudu u: :zgrudi 44 m2 prvi .spr.n~ billkon Logil· vina (V ~ba.nju~} ~a in !Ui jj G ~"iC;il ~
1

OrolGl,T,W61 522190
• .Pr-odajem

52m2 "pr 104,,000KM, Tel. 061,959 119
• Pwd~jem kufu,. 7...cmli istc i 5:umu u Ma,g!:!j l.L - 8'1.Bti d io grad!!J. T e:L 0039 Jl

• PrnClajcrn kueu ul. FraJ],jc"'i.ck~ 124 ml] :Icm~ kucli u Dri ieSCu 240 m2 + 67Q m2 OkliC~ :;{~JJ LJl- P_ Ri:baTS

Poslovni prostori
.IZDI\JEMPOSLOVNEPROS· TORENAA l'RAKTlVNOjI PROMIITNOJ l..ORhCJ]JUZ ShMUCESTUSh VELiKIM PARKINGOM,POGODNOZA SVENMijENEUULICI ALI· r ASI NA (BARE). TEL. Ol3/212·m,MOB.(I61132 727. 8213·11{
• Atip ..~irLo, A

• [1.dajcm modcrllo o:pre;rnJ j~n d .... · Q 8oba.L"ia·patl.man po pn·\I"CiIjl'lDj c:ij('.n t na BjeJ asnid n!l duii j kro.ci pedod.

• PC s~nriser nudi usl Lice (:I~ravke, in~tali [":;Inj:a windQ\ .... -::;Sj .:;If) ti,'lllls::!t pova.lj no L:kva.li [cULO. "fcl. 062 328 044 • Prud~i~tTI ~~Il naT Perltj urn 4 il i m ijenjam ztI J.ap [Om Ul: dogovorm Z\'a.·

l8KW.To!"06;1506'19S • Pmdajcm pli.lJ.:sku: filslIdu pc;C1 koriihen:a,

boiter 'Wiljlam)

Ci ic:nm290 KAt. 1~e L 06.2 331

2rckom UI SI,:!!I;[!, S:JfOI,jr;:lIi,! ~j Zefl ie-i_ u i To1.061477110

LH mIjenja.m

kuru

u

80124(162

ToI.06236791$ • I~d:a.~c:rti rC!loti~lol; n:u.B~~ dijlJ p sobesTV·om cije.na20 K.M. Te1.061 ;161243
1

I;ool! dol3.T<I,.061 5,4l5 1

Garaze
• I~dajem garilmo mj~oo sa ka:pi· i ram ~rn Jilt d:;dji nsk i ... kl1.lgt.!. zgrildc Kilringronkn, ccn[iiU'. Tel. (I62
~IJIJIl

• Prodajem rutcvnu ku.cu okucni· (u i dvordt~ m~ i:ii';:il rnje!1.a Zr.! jed ..(;Isaban :stan uz dogm'or ~ papiri urodni. KtJ ca :se t'a:.t:!:l:i 1] lllic:i Be:rnb;:dia 29_
1

1'e1.06) 184724
• M~Rn;l.;::;It
UDlliLe

.l;«:lilje.m 5.0~ z:o prenoc-iltc u b] bdoi Balt9riii je.S:ob~ ima j L18VI)je kll p9lLlo-~ iD tC!Il.-ct! ca:b].Q",-sku, puki Il~_
i~JlajJllIi!,J.jcJIm
L

• Servo Raeu D:JIiI ~ Pr-ofe:sionalll:il d i~ j:!gnos Lj k:! i pop r9V911:r.atu rL:ll'8! i.lS Lalacija windows~~ .antivi l1.I!ilJl:I i~~l'its~ imernct k()nekdja, Dadogradnja, itd. Dol:a;,~im ga :ii,dr-eru.. Tel 0:6124361.1 • Servis rncunara G:rbavicLi. Im.La..Ia· Li ja, odtzava nj~ll.n r~vi n:i:si~'pl"O!':ror.ni, mLdogratinj;a rncullaro, S1,l'cnH iooll{!rn m j es;[U. Dolaza.k na tut.ou 210resu.

TcI,06) 611684
• Prnci9jem

109(l4l)

W.IIIt

Bo.liako .... owk u'!' Sm ~je:S Lk:aJti P 54!~pjrLuredoLTe.l.U61 j658SS
j•

SI.aru

ku.fu sa Q].::u~n i~

blizu vim kHm~] TV, willI:10$$, >"r.!t;"s-To!_ QOlS, 21 6164!0, i 0038599 8S78 6S9

:;IP:!!.f-

Td,06) ,45 31,

Kucni Ijubimci
krvmn.sa

Teleloni
• Pr-od.ajem mobite.1 Nokiax6sama· njim RWLl"Om.Tct.06.246389S • Pr{]diljem [])C!biH~l Samstlng ~7W] ~i 1!!1.:J50 KM! S i~.:rrtt'fi5 mc;OOJ (:;ijc:na j

lJit Bred} kod OMV puml"',Te],06ll6l4lJ
Izdilje:m
gilraZu

ToI.06) 740S70

• r.-;d~jcm.ga~!l,Ins K.(;I~ev5kQ:m Brdu (kod o5-::ruglih gill":ilb). Povolj riO. .lzdajem prliZu na K{i5c~kom B I'"r du!M.Ha.d:iijBbi& TeJ ..0611S2298

• .Prcdaj em ·use.titvu kl.H~lI !1;li11 a"blanLck:om jf:ze'ru) Cc.!dJtci, Konji·~ -t'!k· 'S'lrn 10k! .10 m od jezera~ 700 iT.! 0].;: Cil,iu ~) piJP lrt Ii l~mOli'.i:vozilo U~[~ktor u

torUO m2 pr(H;hiem ili-iz(kljem Ijoo,T,I.06)S71199

ri3hl:,

• Na prod;;lj Lnic;ms.c:ki o ... .fino-tar
p.apirLm.a, s[ar 6 mle:seci PlJfLjlt"kl:iL K~plill;'l1 Te.I.063 559224
1

pos!ovni

pro:;;·
PClVO-

od

{om.pio.n:d::r,s

i;la

od~jhliiC"[licc.

talu".Tol.066845
l

)74

• Prl)d:a.iem uSc Iii vu .kY~ sil d'llii S1~nn i.znad Hrida SLarL Gr.nd. Fiks.no

m2 + 50 m2 d ,or;!" 2.800 K),Ifml, Tel.06Z ISBI ~ prod,j.,_ TcI_06118l314

• B·[f~6:ln;i j:::i PQSluvn i objeh

~ 416

35 KM. S,rai c"o, T,L 062124 OJ7

063150204

• l:t:diljem g.al1iZtI u ScpinglJ,

Tel.

5>_Qoo hI_Tel. 06, 1508,6 K

• BiJst.arli jiii;. ]>OSlo ....ni objck!i1 416ml + SO m2 dvorislB 2. ,800 K ..... 1!mZ • I .... .daje.m d'VOet:azllj poslo,'ni p. 75 .r.n2"!pogQdmn ~on:lihaltij1.J~:-~LLb(].I.i1[( dinildju, ]nborotodj i sl. Po,,"olino,

• Prl)lj:jiem. gar1I~u "!J Knlrij~i~oj ulic.i, preko pum Doma pisaca l2,5 m2,

• Prodiiljem usetjim ku.clI sa ptI,.. moen i n~ obi e~ LO u pic;rijet:an im:"9 m

• Prod:Bjem NClkiu n9S. 8g..b,. Not iu 6700 t:L Nokitl 613.lt S:tmsulJg u800 SaIDsufi.g l60D, Mowrola z3i] Mmoro!i!J v3pink, So.n)'Er[l;$~oll k51 O! 's".i l.r;ld .s.u u C:~fcra sum;u, T~I. {I62606060
j

• Sl-ene ~Brplan i nCll! s:mro.2:,5 mj escca :s;) papi.d.ma.. kllmplct .... Lc:rinarski e lrclinma odo iegoviil.n~ nilpu:dna 'Vro· rna! ~":J :5\'Qj uXf-gJsL v« :sa.d isp{l] ~~ViJ b-

rnkter.Tel. (161999010

Oslalo
inkllbauJr :r.a i dCgs oje .5VI: ¥;r.S"LeP'Cnldi 150 KM! 70 jaia k.apac.hel] jednos;taVllIl za Up01I'C bu~ giiranC"ija.~Ia.l ml. Tel. 00 18:)4 2~4
r

,I. !II •gt"O ,_-reL061S69)96
• Prodafl:m
~['Bd:j],

1

koe, V;,okog. Tcl. 061 412 ,311, Ol2 559611
• Prcd~.~em viltendi':;LJ Bos, PCIfOVCU. Cijcna

T.1.061897947

.G,UrnZlJl ul, Loga ... nil, ~ do SVr7.tfl ~ :k lice, 3.000 eu ra.

T<1.0016 03%19

na OiiU:f;lj U LJ 26.000 KAt

Tel.06JOlHlJ

Masine
• • Duli i fl,5ki U])[":;I v 1 ja';i l3 bctCln pumre:, ki3mions~e dizal iCC:! b8:gere~ k.. l.Dov~ p[-~se", Monmta, g;a.r:mcija.

Ostalo
4'il4s.t {ni!J os:::! -obji;"ktiv$ AF d~ .8·80 (0.3Smll . lfl ,",.or,,), AF15·300 (J5m/4 ..!lf1 macro) i torbiC'!J: ori.g:Lnal~
tm

• Prodai ~m odlitan

kadj" Kokv>ko Brdo.T.I.(IO\l967832

prOS-[Oi

• [ldLlil:m fus"lfud,dobrouh.OOMii

10'

Fmooparnl film} p.rm.lail!m

MillO

Kuce
• Blsgaj, Mos;!.ar~ Ilrodaje S~·k'llCa VL~ I~ por.f nambC:.llcg p.m5-t.{Ini po:sjeduj-c gariUu,podrum, b!!zen! 12001]].2. Te.I.

• So}::olll'Vic Kolon Lj~ kula 250m2 :51:a.rnben'IJl:; prono~ 2 1Jl.ata S'Il1I n!i~ novo lIf:lJ-ovirnoals dro:pol rils:ad~ pod· n:a g:r, ,~J1Ii~:j i o.kut.l1i 1;;1;: 400 m2! b li-..!:L!
1

TcI.03l4,2931,061,78950 Tel.06113l000 Td.0614J4200

Lzd.aiem iI ~ :prodajem :prn;lovni n.a i\"i9rijif!; D~rOrli od 22 In.

To1.06) III 52>,(16559)JJ4 lotn.<»,;.T,I. (16I )85~14

lko1c, 1/) vi. Td,06) 811888

• lldiil.j~m J.::~celadiu 10 m2 u Tdnm:n -OCDI'ru Robot - SQIl;ijatTlo. • I~daj-em op.-t:mlje:n r.f:S[_QJ'at!, ~ bm10m i (Iprcml je:nu iiumprnon.icu, • lldajcJD po:Slov,IJ,i p rlJl.~or 19 mI.) L TrgNeza'ljl'is[H}Sli br, 1.8]C EaZil·A. Po· • I7...di!jem pLlSJovni proswr 33 m..2 p;.e!'l,!t'.ll - su.tlCan:a. dolina.). Tel. 061

• Prodajcm dn:-biJll& Ltill iju.n:skl m[l[0 kmiSlI~'n, povol ino, pres [anak dj~ .. ..

b""blic,. Cijen, r,xlSO KM. Tel. (161 4178>4
• Kupujem nc:ispra'Vne pl, :Sony 2-

ToL06) 2)965,

0633140,8 • Hrtko M-crnf~1 uJ, Prvomiljska
1

17l 131 ml! sa In t'!a~e! ~I] tr:Jl.no g,rij all il:1 n!lmi~toCf.U)} nil placu od 450 m.2. Cjj.ena 7:5-.000 ~ur.
p!'"CIdBje·m tutu od

ToI.061,69,70

III. Dijoo, 550.000 KM. Tel. 061510 964 • Vrb:onju5i1 d.cvas1l.r.m::] ktlea 60
1

• S I'ilri Grad • ul. Keti na (](ocl l:s.. !:a.msko!; fakl.1 It.} ,kut;J ~a dv10toCl.~ojC"naslan:a(l i 4 soban)J]Ja:l'ce~a 400m2] g1ull1~a~·l':t:::lllJlJI srii!Jllj-l:) "]::Ii~lli~t¥~

• Pwdnjcm clYLje ma§i.neu komple rU$rCiJBtslce..T~].{).fjI90S 363i

• KI.l plljem pr:jtri~ hse.rSk-e IQ.!l.Crt"_ Kalium :SI'lTSj.;vo, TI:], 00 1 08"0370 • Prodajcrn ku:cn 0 ::i.CCi,S ma.lih zvutll.ikn fe.r milrke Sam.:sung
l 1

• Lul.mi) Ii kuCa sa tr~ c:ul~e pO 8,5 rn2 odvojer!t, novi jll! v~] iko d 'roriSt~ ogradcnCl, ()1.LI]:sko~mi[Lo .c.riji)n~e ~~r;:Lr.a~(ilif.lo(), '"el. OOJ 571

• n id2a

r~pa

m 2] r.-Iac 135 m.2t ~7.(){]{I i us.e.lj iv:! kuat} pJ 1IC 20~ JILl od to,G.:a .starnbtnCliS

Iio- To1.061436,56 771950

dit.e800kg,TeI.001146916

• Prodl3jem HHtovku,804 Sill]] 0 ~tl:-" nUl i V'ibrawr na be-n. .... :li! na:bijanjc: ln Ix(on~ .... ..b:a.c di ital LC:;:l redu klQrom r ~

kino

KM. T.I. 0624 I1684

SUro 6 mje-plus. v.::liki \l'UShlOi ooj:ll 180

• Prodaiem ko:rnp.r~oor sa 4 Iotlipa i 4 izlazii:sa pLkn.rneri.nl1Lza. :;'Icmanj e be·

• ·Prodai~m originll.lni DVD player ma.rk:e.SoflY)lesdraD i t00"*.1s'pr.a~an.

"-041 KM_TcI_061 553640

• Ku]}uje.m

lomljenozl;jj[fJ)J4

ktlr.:u~

150m., 111.000.T,)'061350611l

199

Zemljista
.. Bo:s_ KrUp~1oDoJlje Krt.:;IIn.(;!p[Qdajc:m9 p,,,,,,I,, od 630 m2 do ),0]0 m2, vl-lfl~~.ijt.t\a 4Q KMfm2_ Tel_OO t ] 56 886
• Dobrinj:a, gl'lldevinsko Z{':mIii~le"l5,000 m 2 odlicD:a lIJlJ,~cij;al' Urcdll ~pa-

pooslovni.m pr-ostorom na SlUpU! B(;Ijtiicka 109~ 7;' kV:jdra~3,!ljj drugom spr.:uu smn 75- k vildrmia. plus 4U 1-n.2 PIt2CllliOli. S.,-e korn 11M] ije.. Vl
S4l:

1UI.41 • Kllc;a

• Kuci! n:aA.ne-ks1J~fifodaj:a.

T~I.{!61

• b:dajem poslo"Vn i !) ros [or 3 SJ!:) iti 120 1112 $(3 p.or.ki ncom d.g. ;sJ.1Jvne -CC'S[e, blizu ~kole, ilmbulame, bus: smja· 1i'I.lli~ opfin.;;Ictrtlal"l Ci.:;.-in Ii:1n_ Tel.
1, 1

,"",_ Tel.061 !469)6 • P'r-od~jem rnL1siIu.l Z03. ru~C::.f1jear~ b p 0633lS237
k·c:m! Njemlllcka - Frnnk ~ U"":!I."ka. -re.l.

C;jen, 09 KM. TeL 061 551510

• Pro,1ajem Sony pll~ I dZuisli~.5 i&"fi"" ""',~ .. l<u_I~ ,[,1.06) !)7 ,71 • Prodaie:m Son}, Pbys t;a non 21 f:ipo,.r;al~a kon.;;;O!ii!, fik:si'i9 C".ijen:alOO

•. Kupuj.em lorn ije.DO zl:ili~ duk;] re]l ~:nt::iJi_e i oS ... ·e :pro:lm-eloC: od ~Ia ~a; oajooJ je- ptilcilm ispta [Ol. i dobzLik oomab,

TeL o.ngs 719 .l48 • K upu i-cm
no\'ti6; srclJ.rn~

0613J7470

-

Ostalo
---

JG\I_Td_06) 556058
1

• K "U,puj I;m. ] 1JIm.ljcllo zlat~ d I"IhlC-j, rorvilfi~, ilajvBe ~lil;cBin. Tel. 065 477 SNDro srebrene nak.i~ -s;r.~brer;l p:r~d l1lt"[('- (lid i,
l

• r~d.ajem posll.')vfli pro$lOf! PM.aliti ril5k.nnica.;. 200 m21 POgodilll 1J'I: s:vc nllrnjene. Tel.061l31116 • I "ldajem r3dn .16 m2t B~~ tiij~) sa moguCnos:d us["upnine. Tel, 061

III. T<I~0627JS608

p;ri.T,).06Ol5Hll

j:

'U

• Kupujcm kroy d:!jem kombi l.2.{3 1.9 D. lCIctll i povi kilO pu mkk L,4.000

gOp'" <,p'p;,;111. TeI.063a99989
Ui .$ [:lrh

• Ku63 u cemrLt Makarske,

KBllllar~

Ijn;j,_Td_(I61788076

nu grndu U Z:;:tlCI~ iSilckle [able 9l. g. ~cDi! moZc .5~ r·c·g K.i\t. Za k:ci PO"lllo·

(irdc-ne, me:rl.a.ljoi: :sHcno" Tel, i 061119767

• Gr~u:tevil;!,s._kC' 2:(!ml j iSl-e u u~C.ITI id jcl u C-iizill a (bMCa) mok i u para:lii.rn;a

8! 1130
llg(J:!iilitelj~kj

I>"torn 500 ml, 177,6J
J

• M.iscvici. Prod[Jje:m Hi mijtmfilm renovi ~ till kllcLJ I)x8 rn2 $:j

prod.jem. Tol. 061 849'788

""pin
l

1/1. Til. 06)

• M05"U!.r~D rcinicil prod~joCm kucu. u D. Dre.~n ici vlsoko Il ri2emlj~ ga· ra:hLipOd:n.un_ P-a-pj.-i LJl"cdni. Te.LQ36

El'>"O'"- T<I_061. 8609, 6

• O.¢itina Trno'IfQ - Fa1l:nlcij.iI) pnJo-. daJem 4 ..5 duluID"9 :le.mIje livi!ldB, od SlaVfll: CI::Sloe kli:lj~ id.ot; j'~ TmG~C1 udilljeDo 2 km, s'Ve 11J. Cijena po do--

• hlJ ajmlj uje:m komplC:i: Oil rc::mljelJ objeltn. Tel- 0611 02 48 2

.uto. Td. (16I l4 I44,S

• Prodajem lO kubik;1 suhe gr;ade iJi'1e~::I"i.'!,~ "ZBktOv kllCe iii mi ,e:n.ja.m:zi)

• Kupujem z.tiJto po D!ijboljLm cijcrtilm ... u BiH. Po SIVilrn Lm cijcmilm 00 20~O do,3. 71;i!..lr,3 l:7.7... d:,mja 111,:.1 b 'd;.i ""'a~i.

T.I.062 J73479

3206%,063442433

• N::i 'Prod1lju i,m:a.nje II B LIirn V(I{[9m;a kod J aj-Cil uz glav:m.l ce:stu, Td. 066 418957

870

• Povoli [10 prod aj c:rnp] ac n iI J abl;a.· n i,f].::om j ezeru u.::! V·Ci 4{10 ml! l'adu! pr:as.k.o Clrug:a :s1ra.na. 'Tel, 06J 330

kall.OO{I m~ okucnic:a 4.000 m2 par-killS J _000 m.2! 6:00 K.MIrn2. 1m:!! b:a,un i VTi:lo vodc 17 .km od Sarlljeva.
1

o [,",jrnliujompikad" Tel. 061205 3S2 • .P-ovolino p'oo<i:Jit:m PQsl!Jv[! i obje-

wlo 1""01 joo, Tel, 003 991994

• Prodaje-m 1 proji'j)·ra t 4Ll;..: 40 je-drl B 1 ~ob:n:;l"J1:I.ta[l;d,Ii:il ~ WC!4 krila ~~ • Prod.:a.jein orah[Jv,", das:ku d,,".bljin ~

• K UJl ui~rn ~ln[)_ TeL 06196:5-126 • Prodiljem mikit bizu ten ill, LLIlikac· Ii ru~1l-e i:lrnde!o kU.ItO...~fi m n.:IlV~] iko ·o

d.i,m pop",I.TcL 06 I 381200

TeL (161149249

l

Scm",,., Ilgoo. T<I.0321S0274,06l 142:;88 • .Prod.aj~m polovn~bill.kon:sk:;!. v-r"iJ~
La~dvokri1llai pl"O".lO·r. re[.0617l:S ~ 735 • Prod..IIjcm kljClllol; pul«:~'c 13ldl.Likc za ~lIlo\,i1.nje i optllHl Zil okrugle b~.. rO~$kr:S\lfbO\I·e '7i_~i ~ l_SO rn. Tel. 061 n

Namjestaj
• Ormorlkom,d,.T<.I_(I6) l47Sl6
• Prodajem kl ap k.:auC- :III oaemij i pla:vi 100 KM fi ksoQ .i l(ocg.a.1 st~.-ij i! :31 i dohro oeu wn 100 KM] nil GrbL!,lici.

novog",toj. SJ71!S

• Otes,.

hca

I mI· 800 KM, Tel.,061

d \'{!ICtalll i ::ita [J: 110 rn2

prJi~~~i;;1%.~,t~{3~~TJ~~~iI Han
T,L06!8G4159
• Prod.:iljcm 4,000 m.:t: nil E"ilrtCii!ID,L

• Pr--odajol; 511; IlO'l' pos]ovui 1'[00 Lor vel.ic.Lllc 68 k-..'adrn[;a u; V ~lclicj ma, prcko pi.lJ3 teJmiCkos prq;leds (IlOVIl. ~.grnda). Prostor je 1/1, PogodalJ jc za ,\ren:amjC=i1(:_TeLIJ6117] 998

061 551520
lOVC,.

• P"r-odajemorigini1ln L :;vlcarski muUo: iZcp ~ItTOv ~t·sa I,)f~sil1a111 im pak.ov;anje.m~ nov! Cij~nil &9 KM. Tel.. • Prnd:itjem po\'olj 110 kvilli tetru:: saSA, Tel, 0fi246S 8.9:5 • PTod~jol;m repro
(O~

146916

Tel. 06,J89l ,S 1

n,k]". T.1.06lf>54185

Le"rii:J1.l.iiil~dli

• Po rrebna frtzerka za md :S~,(lmuIQn,u_ Tel.Q6l100 J4l • Potrcbna Irtzc rka za mufkarce. T ,1. 00 I 900620 • Pctrebna 133%11 • Pcneboe 061511391 • Po trebna

[I

frizeri

aenc

b imo f;riter1Mll. Tel- 061 kQlmeliearik:!i.. radn ira u: (n.l.e.rs"'CJrn Tel. sa-

• Prodaiem l ,(4)0 kcmada [akn i] I K M komad, 10_000' lorn udn SBttlerQbe 0,10 KM knmad; I ,000 pari 00"0<, 1 KM pae.Sva je reba iz N [emseke. Saraicvo, ToI.OM 11>498 .' Prcdajem jel1:i1:p~do~

• Boj lerl, osigu.rnCi indikaH)r~ aa ku ~ paulu. ElcklnCilr l.:,I 5~'(' opravke j ugradnju nevin lnsralaci]e, TA peci, ul'ic.tiiC9isLTeL()6'12U'J.2S • Bravarske radove, adres.u.·fe1.001.B3018 dolaalm na

• vcdai nsrainer adekvamo Otlrh~'~$(8ru tp-O:Sl:3vl,:!J ncvu insuilacliu, tiSli bojlere, see uz garanel]u. Tol. 00 I 497 622. • vodotnstelater obnvlja 5VC vodolnsralaterske usluge brao, lis[o~ kvalitctno i pcvclino. Tel. 033 454 529,001332146 • Vl;ldoinsr:alatJ::£ pOvoliJi.l:j o-pJ1wlja stare, montim no v u lnsralacf LJ~renevira kupmila, Tel. (}6 I 21:50 2,] 7

• Agencija, prcfes lonalnc stanuva, poslovni [Ora, re dublns ko uslsuvun]e :prQS;tid:.i i Mlfijclililja. T~L 899

....:asi h ,ku~

ti~cenje h prosi pranie 061, 144

v-aru. Tt:I. 0050t90 150

bosanskl

cHi.m nov. Ci7

lonunaflidfi.Tcl. []\I] 321 Oil
• Pmdajem 006&0<1597 povoljllQ bilijar 8_ TeL

• Prodniem djcC:ij:a knl lea crvcnc tC get, gumen i rol:ko'Vi! tri pol:07.9i:a.~ :50 KM. T<I.0012130Q.! • Prodejem in vali dska kol iCII] pogt;;i:n naekurnuletor, Tocl.03S 875387 • Prodekm majlnu mcsare, po8Qdn:3La rezanje kremenadle, zamrmesa, ltd, 1,000 KM, Tel. 066l88l9IJ
Z;,],

• Brueim, Juki ram, pcsravliam sve crate parketn i ~lpcdova kao i postavljanje laminata, Tet0623S-2 ~:52 • Brusim, lakiram, postavliam sve Vt81e parkera, pane.! parketa i lam i retasagarauciicm. Tcl.OO1244 183 • Elekrricnr usluge '. el, lnaalaellc, aLnom::'l~ki o.siglu~ti, indikll,lori za ban]u, el bojler e.tI:pofe[ I drugo. Tel, 061312435
l

• Aurc ~ kombl prevo'l namjesraia) sclidbc, OdVOl srerth stvari, sure, obezblledena radna snaga, pn ....eljnc - n_jp-J;jIvoljpiie. Tel. 061 552366 • Au [CJ - ilJ'.evo.z x(tmbijemt ~re'LI-02 narniesraia i sci idbc, povol [no bcz Qihel:enjl!!~oo voa kabasdh srvari i~ll tel $21 radacm S!1!)._g(J-tlI iJi bee Tel. 062 13945> • Cijt'pao bih drva, irnam doh r-O iskustvo " rome. Td.06.280681; • tisti II!! bih noslovne prestere, B:;J:5-C::-dii ja, same oabi li [tJ:poll udc. T.I.0660l8803 .; Ci$lim ka.!'ic.e!8tije~~gs]}de!hfiCe., ~dr. cblekte (pesosi, prczorl, .... j td.), '1:1 Tel. 062264240 • Cistirn staoovc 06181'i041 .' tiS1 im stancve roo ToI.06192418G • C:.L5:[ im staeove, 061679186 • tisllIDosmnove ro. Tol. 03:1 6744S.1 i peglam i poalovne ~eglam vcs. Tel p!Xl$IOvel.. Tel.

• Pradaj em oSlO ston ~ten is ne rasza kla pan je nov.Tel. 00 I 763 142 • Prodajem vecu kol lelnu klizaljk l, ~kLj!i~ pancerice, sknfanders, ski hlaea, [eknl, ruknvica, kaciga. Izuzet'-'0 k vali tctnoa i~LiO!e-Ino cijena jeftina, za calj, prndajo, Tel, 066

• Potrebnc vise radnlcaza rad u san. ku i sali sa paznaven jem j,ednog sun"og jozikn, T 01.002712114 • Parrcbno vi~ rrgevaea u nevcotvcrcnom marketu. Tel.061170 "90 • Resioranu u BriJcltu h hno potrebne djevujk3:ii::3 rad u sali, Dncv. 30 KM. Tcl.00273661.1 • S. Grad, K.O\':i!~i! rr:ilJ:;j se ko:n.obtie.a il ~ koncbar sa iskusrvom, nevi cailc. Tel.061 g.j1171 .. Trafim partnera ~ ]ilQflO\"~ poOkrt."ranie Ilrme d.o.c Espcn . import reo gi.sl:t'itan,a 2006. ,gQ(U., rae-Lln blokir.an 20 l l, Firma [e cista, mogu:c svak ~dogcvor, Tel.0616332S,1 • Trazizn P():5;:JOnil odrfavaniu oja,S.MO'L Tol.061 SI5064 imn-

;.:nUl{ij;,

• vodcinsulater sa iakust .... m vrsi o upravxe insmlaciia, momi!ZU sanlrarnih uredajn i' p'ru~e.plje[(j:i!,. TtL 061 348717
• Votloi nsralarer, 1Jrli.i m sve 1J$I1Jge u kupa!.ilu brzo lcflknsno. Tr::I. 06J 199 441.,0l36l1733
l

• ' Prcdaj J:J1l !11J;iI~ in u jo'..JI. ,pi!Jko~I:i11lljc ugosti teljskcg scceee.T el. 06.2135 007 • Prodajem neve zimske Iurrovane [eknc. Cllena S KM. 06133 S 26~

ra

• EI cktriear vesi opravku boj lera, c:l. peel, TJ\ peel, tndikarors, zamleeu {lsisu r:;!,b!.1 i,n:st3l1:acija) ild. povcl leo i kvnlitcmo, T.I.061213103 • I!ld::~t'(J serviser za \I'd. In:a,~ ine, sporetc, boj lcrc, valike za pcglan]c, k varove M lnsralacilama sa iskusrvoru povclino. TcI.061 ~36350

.. Zider aa iskustvom radi l:;u6: cd temeljadoslleraen a, Td.061 028 134

• Predalaru ncvu motornu ptlu Stihl 71<g 4S mac, J6 """ a, 200 KM i I 0,"1 norvesku po< 200 KM., T d. 061 400 !90 .' Prcdalem pclene za odras)e, rna p.QY'(J ljno_, T el.OO6 076690
1..1:'1,1'

Intelektualne
• Arb..l~km rom pro] ekte Icgalizacije bespravnih cbjekata, ]'jijdwr ked gradnie- p""olj no. T<I. 003 810 738 • Daiem iustrukcije i::-.: bosan:skllg [e. zib (gremauka i pravcpis), Tel. 062 152950 • Daj:em L!i:~l\ruJi:.ciie i~et!gl~sk-ogjezika, Blok ea, j S KM, Tel. OOS023 096 • Oajem i oSl"rukc:ije ~z e-ngleskog:;o..a od,..,l<i "conik Tol.06l20'Oil • Daje.m ulsU"Ukcije TeI.03%,1419 iz mal.e.mmikc,
j

vee-

.. T.-:LJ!im poO.'Saopom-o(:liQgr3d!'![ka i. ,I. To1.0613J2603 • KUPLljlt:rtl Llmjetni~Ii:It$lik~tfihueIi iu, s t:a.ri nakttl :SiltovoCl zidnt? dkpnc rutne) ,orden~ezniilc'ke i OOH!lo., Te]. 03345650S,001114WS
j

• Prodaiem pl~te: ni k-c PVC nove cd 40·100 Kvadrma Sil novi m najl i}. n.om ~rancijJ;)m i prt"C!lOJ1l. T-cl. 065 666567 .I)rodajem p.odl,aka Lii~ s,"9lce i'i'J ~·\:!lo.e Z<1 odras.[e:, icfti no. Tcl. 6:5-3454 • Prodajc:m POIQ'Ir'illl i_nve:nnrza zcn;ki~ron_ TeL062971 '748 frl~

0'.

• Blekrrol nsrajactle: ugradnia novib i p-Optavkf: naatatim, lIgt. i!"HotrfoTd.0622550S5
j

• E.leJe L rni i.u.r:alae.Lje~ UgtIU.lllj:a. rto....pOpnlJVkc na ~nl_l:i m UGf.· in ted-oih j n,. Tel.06U550S5 • KC[1lm ica.r s~ dU:!;r)g.odilinii k1lSlVOm11udi us] ligC Il:il podrucju r91iti K>e!~la~9:n.ie !lQ dogo'Yoru. 063)87327
I'll

i po-s:!ovnepr05to·

• Zelil_eli ~.tduodlSO KM,!OSl\~uile jepunjrnjom Tel. 065 ,361 08

1<»""",,,,

~s;ke:· ,- eL

• Kupujem LLmjemitke :slike. 51.a· r.!!1$ke-s:arove~ s~_bl't,.Q,rdcnje bdeii: z"kd",,,lo, T<1.061 553640
j

• Pmdl1je.m :polovnu sezo.'Llsku od~ j... [Oi::J'JJ.fll! \.i\IO~ iOl'. ~etii:!J~.ke. Tel ...cu N 061643180 • Pr-odajc_m :POvol jno OO""le, Tel, 002 44(65) pocle.ne za 4

• Ke'f':ilm it:ilrs:ki r.adovi proresicnl!!l· ,[!:oipovO,ljnQ_ Tel-061 083369
• Kuh.in [i:, ame,n.ekl pbkari, stlbna i ulazl'!"i'i \In,liI;Q ~Tb UTI!; kog ltio'ali tt'r:3: pO JJ'O ...o]jnimcLjeLlI3.m~. T-cI.06l13l213 k-c: j u,grndn ju blljlera, eesm il [Us b:il!.e· ri j9! -kJ1 ,II! vodo!-;:ml i64 Ln~ti!J].aJ:iie ktJ-l'"ihikao.lizadi<. Tcl.0012222lS • Moler' mo~u ie :SUllove l,sllbni KM 2 -sobni 1.80 KM! 3--sQbni KM. Tel.0336303J2
j j

• Cisti [DO S[:,lnO,IC, ku&~ postovnc objeS-He_. Cijen.a 1')0 dtlgOV(JoJ:'tL Tel. 06.3 8S44S0

• Cu valil
umilj". 016

• Dajem illstrlJkcijc ma,em..uike !i~ik-e. Dc19:1.im !mf.i. Tel. 06 I 9'140]4

bi dijmc iJi 'cisdts SlaDOVe, ton. 28 sodi"". Ttl. 063 021

lib I Lko-vni.h umjelll ik.iI, raznc ~ehn ike i7.T.lJthl:~tlQI:iTD ~lI¥::to~! B::mja LLI lui. T,1.06SS47W8 • Prodaf~m umjemJlkll "'plat.oo, TcI.(013)7934 sl iku. Ulje

• Prod:ajern um ~etri i~ke sl i-kepoOi.::n.-!i!-

• Pn;u:!:aje:m r-ab!jena. kol ic:a elehro '00.'. Tel. 00.l580 763

• K V - Vodooi MUl.la ~e:r ~a S"Vc.opr~w-

• Daicmo [m;tru:kciic IJspjdno i;oo; ma[e.mar.ike) "7'.ike i lH~mj [e ,pro rJ:!SQri. Tol.062256213,OOHS6214 • E;;ngleski] t.3sJ}vi za ll~n ike i sm ~ dCfl.lC~ th'"!'! ~.ko,l:sk:;J ~!(sa 1 S KM. Tel 062381987 • ht~ ~TUj r:a <em,cikcDaAI,
Eli

• Cuv91a bi It eli jeIe- i,ti {Ls!il:a Sl:)tiove,Zon" 3S godin,. Tel. 0019.1,004 • tU~I:iiliibill, dijct,e u S"om ,Slam,i J!:Hi Dobrinji 3. imiirn Ls.kU:SlVO i preporu.· ku" Tel.061 56'i974
1

• UPRODIIJlSUBUKOVACI· JEPANADRVA,KAMEN! UGA Lf(IJANOVlCI)KOCKA, ORAH. DRVENI(KREKA),BU. KOV) B~JKcTf.S.VM\02EU

• Preda] C!m rnshladn L.I ,Ii rrinu I_80m i ug:!J(m Ll n:J$h taJ(tn'LI ,Ii~riri:u l.3-0m i. Ir-iitfoi! piir.:u Silf.I. Marco. Tc:L a 061511072 • Prodiiljcm SQlarii~ s!all j-c (!dl L~rll,};lO uvo:z Njemolcka, lampe :S(ilTe goointl d:iifl;lj cije·iii!! pO tlogovon,:J. TJ;L 062 832 602 • PtOd:ajem u·:ake' Z9 "k:orn_ ~~eta "",i Con,oor IS, Tel. 00 IBM 70,
tJ

I.lQ 25-0

da.ke 'i St ud}~'_i"! i~mS;(~ Po.lju. Tcl.0611S7991

• CUVoUiI bib. dijctc u ~,vmn s.ta_nu. Dol.eM.I". Tel.033Sl4637 • Cu'vaJa h di fele U loi:!lkm S'ttQ\I, bli,i!!i IUIl<d"le, Tel. 00 1864 538

oi

II

• MQler rad_i fTlo!e-r:s ltoOralba.rs-k~ 01.doveci.sto hLilitc:.tno j poV{ltino. Te:l. 062419'i01 • Molc.r~j: g!ctov;}n iJ: f:jJ rba.nie~ J ije. plje:njc stiroporn] fii1vla6enje mre:2:icc j
j

• lnsrJ'Uir:am m:a.!em:aliku za S'W'e: ~kQl-c i fukul tc.'tc- u:spj-(..itrm i P'O\'c!ljno, Tel. 061 549242. • hts'truiram njematki i~ikQsrtovm.l i srcdnju ~kolu nil mojoj Hi vaSCij adre,i.Tel.1I06064459 • ln5tru.k_die ToI.0613J9l06
J'.a

VREGAMJI,ISPORUKA
DAN. TEL, 001 'i'i2313.

ISTI

• Cuvala bih djeJ:d iii $.[a.r1~e g:osp-odc:. ] mam dl)Drc Dreporuke;. sarno CJ.zbiljj] e poslll'Vne j:H),llude'. T L'::l. 061 578068 • ,tuval:a bi h djocll u 'V;a:;:e:msl.:ilnu na ]>Otlru~i!l Dt)bl"inj~! in'l.9m i:s.kusl'VO i prcp<lruk". Tel. 062682399 • CU'Yl!!la bih jerlno j_ll d\'oj~ d jeee uz [:ijXIomoe IJ ku~i. :S~mo o;.;:;bjti 171.1:: ]lO.m..!d~ dol:!ze u ob::dr, ObraZOVBna ozb il i· "'.kna. TeL ool8<!6199 wl;a bih smd iu osob u 1 ispoomoe uk u 6,dj(!("I..L Td_ 0:63 .866 461
• fuLfil povotjnol Kombi prcvoz. i seltoi)f: 5 xl x 2.20 m lrubnih. Tel, 061 147361

3Zl5·INd'
."RA SPRODA).~ OGREV A"· 8"" ].:;ova dl'\'i3 u wim oblietrn.a, ug:a.U Bil· l1Q\'i6(k1;>C1i;::3~;)r.a.h1 dryc.D i K.-c::l:::J J ugalj'.bu:kGVibri.ke[i. Tel.0624ct7 561. l217·1 No'.

""'ip"c" Tel.061 )HO!4
• Molcrs.ke u:sluge urcdno, k "lllilCl00. Te.l. 0621lH2.5 • Moltr:skt ysluS'=': Krcccnj:;J igklovanja., ~dimo uredno, povoljno, pro· r''$iOMJnQ i kvalile,\lio. Tt:I_ 06l 71)9 9S6 • Mo_lerskQ f:!Tbarske 11s..li.lge,.,we fEdo~c viii mo IJZ:l:)Ol-pu nu ZOIstituljcpljlLvim Lra:kamai podnim n.ajlo Llima, ga. ~nJ;ir;;. i"i{ed[(l)~ti 1 IlO%.. Tel_ 00'1 600 441 • M.Qfilflji9! itrad9 tJ 9!'n,jdl;llja po mjen, kLlbinie i :a.mcr:i¢kc plak:a_rc'1:po mjeri, fiovoljno :POS(rI'Ylj-ll:mlaminal, T<I.061l67648 . • Najkvatiremijc:i: nllj]}OYoljll.ije:sa J::i j J;JoITl rile! tnl n rc:r:rt'i.l)-f:asa.dl!" !p"o,k"idove. Td.06! 118188
t:3.~:i1

• Sve :t'.Bllsk:!Jlll,t kiSCl Tr.'lk,c~.sv.c VT:stc fiskaJ.nj.h k.a:sa, pomoe pli izmdi fuk· n..lrill~ d~d:!ltneObL.J;l~, program it::i.n~e :ar''iknl,ij.o!mnOG<l'ogll! Td,[]\I19IHI4 • U go,ni [eljsk t !ete.l"! med] sokov i, •• Iil<.i«, 110m!"'. """''''',. Tol. 061

e:nglcskL

l njematki.

• J Ji.~tIl,l ki;:! j e il m:iit,e!1l:at ike i fir.~kr s.r~dnjooko-lce i stud.ente. Tcl. 061 186081 .lnstIU.kdjc ~z: m:a.lemalikot. sorsg is:.kus[vom. Tel.06l13574a Prnfc-

l3i646

• tu

• FinililPnj:a[:i.'(j [ftl.2idi.s~f'liIo!:ii F.ld u r:;:em.ru r;3c;1l) im i5-k.ust'llQm_ Svc l_rj_foml:!i:t_i~ [('1. 0.6117 9~ 9~. nii 8170·,1n

5"

• "'A KCI,J A" - buko.'I'oogn::Vfi[J.(I.r>Co poci i,en i 00 ,(Ioodo 7) KM" lJgllli Bilf.Jo·
viiS (kocku-Qornb.) l is"S K.\i., D!o)"SIJ:IV.a u

f.JElj:i<rnee.m roku doOVa:s, Te!. [](J~-lJ')3- L!I."). 33ill-lNd'• AS~rtLi j!IJ ~ kUpO'~in u tI(""i~ne bc:!:IniJ:i mUJ.c od~tCte:1 dioniat fi rmi, fon~ dDV.B, najbol ~e,:IJ.a6!_m! isp l:!11!!i dC!la~ .. k od",.h. 061 264364

• Veoma pov-olj [\0 tije:m ~p roda jem ~tclii ne dupt~, jedno'krc ...erne i djetije, veli ki i :;::bor de~~!l.a. TeL 06 j 7$6811_..., _

• Pi,:km ~eTJi.i [J:3.rs.kc i di plmn::iok-c .-:tdovc, Po;scbna pciTIuda Zil mamrske ",oo,'<.T'l.ool ,~7S7 • Povolj no mdim magis.tarske riH':I:-o· \'e za :s.ve fakuh-e(-e. S~ oil [!lSi1 i. Pomoc p,ri ilnJdi magisnu-sldh radoQ, Dosrup'lllMlgdje, Tel. 062 991199
• Pt;JvL':d j no f,:;1J1,Lm m:uun;ke ratl.o'Vc za gLm n:o:.zijalec, ckollornist~ elcktro· [ehniC-B.rt' i oSil3le ~:koOle. Te.l. 061 992799

• FiziO(ernpem.:ska m_as:alil4S 10 KM. Tel-oo 136744!

minJ

• Pl)tn=bp~ dj~'L'ojk.c .s!kliu~ivonC'I'lIb~i do 30gooiM.srn.roni, Ii ioC'J'og izglJ:'dn tosmij!:h .. n:J p~tlJo,·im:J m!lrhlinga. Pu r,:w:inja io{]Slr.ms:r .... [)b;a,o VC".&n.a 1t smjeitll.j u S_i1:rll.j:~'llooezb~· i~dJ:.n_Tcl0611S1 ~17. :tUS1-llL
1

• Jed:a.n dodirv.rij-cdi vise odmil.i.tm rij-eti ~ mAs.a.2a." Tel, OU2 0740-96 .' KlJmbi :pJ"eVcri::i :sd idbe:, n:a trmvq.. ljnij'e u g:rodu odvoz. kab'3S(og mpilda, ~ut~ i OSl;91og sa p9iJji\'om .-adliom ,nO,gom i.li be,. To!, 061 81N:)061. OM 111109 • Kombi. prc:VOl pl,ltnik:II:s-c1 Ldboc od~ 1;'oz. kiib&smg orpadil i Stl [~ djenil :po. ~·()!jl1~_Tel.06181. 7424 • Ote:s cu vala bib joollo Hi dvojc dject') jednCJ 250! u s:~'oioj' ku~l) h_itno, ToI.061079l16
1

Tor.

i

• Ak'O im;l[c vlmsti ti biz.nj:s i [[,Chilli:: Q:zbi.lj:n.og i pouzd:a.nog I"orn oc:n ika, SSs., ""o~(oka B k;nJ:EOrLje~ dodatna edtl kiJcijs?.a I:dzllise. Te.l. 0-66064 8'1 5 • FIlS\r~do m'i At Polju pOll'tbrt;;.J1!.d"ie,,,. p<l.luli""ojo, Tol 00 1715130 • Ftizetsko k01.m.elj,fki s:;alutJ: fric-.ltrku j ,kozm cliCiIrku I.l :sl idni. ~doj Od:llllS] pJlua p<J dog_ovorli, plus::pri~ j,v •. Td. 002 )94 00,

• A,genctja Zil kupovinu s(are deljliz· Q~ 'tednjr,. r-ot!,:!,eotl~rt'rt''jo cli.(Jnic-fl~ ispl:am {ldmab u tita-"'Qj BiH j RS. TcJ, 001337 'i93 • A.kci j'1I_ Svi~ j 1Ija, jap:ms,kib pNpcHca 30 kom .:8 Kr\1,. Za n;arud~be 60 t-om:ii.da_ i vise bc:sp Latn, tlOSI:lQ g Sili",j<l'1.l. Tel.002086255 • Dn::a. bukovil IS878. prod_a~em. Tel. 061

• P9J'keL! :po~ta'Vljllfije! bru~tljeJ l}tkinnjc S:jJ b~pnlsi[l:iki m maiiimuna! !c:ilO i ug·r.ad nja 81pod:a i l;gmi n:a la, T e], 061321289

• PrB'Vn.ik pru;!::! :prn'lr'n~s.:aVj~l~:i us· luge:-! mo[be,.lal be-I ll.l!!be od.c,{;Jvori 1I:Ii' ru:!bo,prigovori. T.I.0631907l2
j

Zanatske
• Servis vel mo.iit.li3 (G(jok.lli-l!'~EI Ni~, K()_IJ.~T~Obodin)K:(pd_i,.Z-a[lu_ljii! nll:=rn:<J)I~p.oret~bGjtt' .•LI,DGlilZCJ};: bespliUaJ]! Giir.mdj;[l ~Mob, 006117l 666_ 6974- LI L

• Popra'lfljam s.vc Hsl-c fri:l~dCIa i r.il :o;;hladr.titi utedaj<lii;i!!J g-artJ.flc.ijOJtl! di.ll:a",,~bospl"'.o. Tcl.0611)6309
7

• Pt"~f. ~flg~e$kmj~:s.1J tld:i.llJmac pre... di - o... o 'je~ ~'adokum-Clll.c. Dd:j 'c~sove za sve u:;o.;raSile, ~rel. (]62612 .399, 033 46,9,8 • ProfesDr dllI(: instrukdj~ iz mate· matike,. o-snJ)vcii:'n3 i srrol'liookol~im,. T<L0612442;1 • Pro reoor m:a.Lema[Lke [Vom insr.ruirn dB.kc i sluden ~Odi"o.T'I. 001 382Jlll
.S;i)

~'j

• Fri:rerstom salCl'rm j:!mrebn.iII dVOl fIi~r.;!~ frio!:'\':I z.a mu~k:JJ'cc i ,friztr ;aL tone,T,l.ool lJ65J5 • Pri:f.etskoOm :zerka ... procclltu []\I3113679 S9Io{LU po['reI:iM ffi50~ Dobri.lljil. TeJ,

• Gr.a.fiCar~ prodilj(!m OfseI maMnu Rola.nd lQ2,jdvoboini.j(Qrm;;'I,48~~cije"poI'Qljn .. Tel., 00385 W684·9127 • Kupujc.rn dJ:vi:t:nu ~tedn i 1,1 J uso i Pri 'fredll u: ba.n.ku.ls.pt!! [i3oornab, Tel, oo)OJ7864 • Kupujcm doC\fimu ~{c-d.njU:1 rnmu oo~[e[UJ diofiiC"e firmi] rCJnd_CJ'Y~! :ain oo,lje: plsCiJml i.spl!lt~ idol:aza:k odmilh. Tol. 062 7Sa 739 .. K!.l_pujem pOlroteDe altumLi.t(llO("C" :svi.h vel.ic-tna 10 do 20 KM po kom:ildu, [e :!Ive vrs [It L',npattnog ~eJ j~~,::3", S:U!.te'Vd m~inlE::r i[d dob,zlrn nii IId.r~) Sitmjc:voiokolina,Tel,{l615.4-0533
l

• Radim cemral no grtja nje, plinske L[I.~nataJ;i ~J:i m ijen j,Qm kon vtktort V(:om, p<lvolj" 0, T ,1. 001 922476 • R2d im .k~rlU'ii.ikLJ! moler-dj! la mi[[8 L] ]}f'Od_ajl! i ugradn fil :pvc smJ arije uz .20 pOSI,O roPtJ~t:a_ Tel. 061 S J 9;5097 .' Radimo ,ec:mratno, emio.o grija' l'Lie~ plin.s~e i:n:sr:a[lIcLje- S:! :1~.e:!ilom) OU!.mJ-C1l3 onvektor::i i popnvkc k nuJjmo ilvali teLnCi ipovo ljn J) uZg:B.r;a.nc-iju, Td.061 500031 • RJgipSl e.1. insta].acijc i rnoleraj di m P'O,'ol j"O, Tot 066 205 186 • R~!;ip-.s1 mol,eraj~ cdclp:u,c. Le-moi povo.ljno.Te.l.0:61.8n:9IG ro·

is kllS;· [c rokom

.' Ozbiljns djevojke [)t cuv!!la S:la· rij!.l osob'!,J iii dijete.to u: ob~il" doJ:Jj!~i sarno 0 kol iIl;a Zen ice. Tel. 062 84.3 94Q • Ozhil;ll.fl zena Ctiwla bi dij~(c, pa· :t.ila ~lHtij1J OSObu,. t:is[ila $!:iJ.Qo ....e~ pgs.lO'fne objekle, POOrueje Uidzil. TJ:l, 061551118 .' 06bBin~ 06l~4185 {...en!.! U":;UI;L b i djC(:u. TJ:L C

• Frlz.crskorn 5olLionu Z~ zcne j mUlkarre j)t:mebnll raclnica. Tel. 061 813346 • Himo 199994 'PDl:reOOn rrizer'. T~l, 061

• VODOINSTALATER·ELEK· TRICMt POP~'If~:tJ~d" i~in~tD'~ b:::ij2l~'5ani[:Jrii:3!b-oilC".('~d_~i):aut. "'igu~.Tel.[]\I11S0 120,061 '49. 3116·' Nd'

• Profcsorica dIZi C;]SQv'Ci:t:. materna· dkoifizikc, Tel,OBl19559 • Pmf-C~.QTiali mtll-em.lJli k,c) fizikc i hemi f~ in.srruira sve skQl~ i fa.kwLel, TeI.061IS84,I,03323S 141

m

• IntCIllnci.oniilnn komp.all.ijll Lr:azi sll.rodn ike II Bi.n!!cu, Cezi:n ... BoslI;!]~ skgj Kn.ipit Vclikoj Kla,du~i~B1.Iiimu.) PelrovCtl KJ jutu Sn.nskom Mos m. Tol. []\I29S6 037
! J l

d.I,:trrl'u

• L;aJliiC' (d.~r.skih 5iJhm~ lrnZi fl'Ld~ n i tel us:lovi ja!J::o fjooi'll'Cllj:n.i. Tel. 061 18142.4 • Mlild.icsa za'l~E::.D:om SSS] j)O'Zn_:il· va nie e:nSles!kOS! ~fI'oln$kU!ht r2}.l ptJ:SiiO 9;[J NC~PcLii, prevodl t sl, Tel. 061 381802 • Njct;UVill:a. bih :S:(iJrij"u, o:robu i VQdi ~ ll!! domliCinsrvo u ~r~m~nIJDd :3: sali d ..u:vnlJ ;;I J1lWe i 24 h_ U ob-...:i;r dolazi i D.lm .. ijn,T,I.06l316973
j

• KlJpujl:rO stare ~kwrtne ,'d m~i nC'J g,usllne r.adi jilTOrc, "pmro~_ne 1$ ~OT<; ~,e sv-t vLSte (n~dnog m:ljcza. Dol:a..zim IJ II ad.resu:. SaHjevo i ~i["g CI kolina, Tel. 06287 5 178 • Odijel:il mu!;kil m:ukC"j Auo] i ni} i:w.z.etnog kvaJ.i [eLa slimo SO KM! Dr, 48,)1 i.'4. TeI.061432704
j l

.... KIRBY"'· Dubiil.sko'l.ls::[s!W:it.Jj~1 pnmje j ,i.spitaJ]j~svih vrs.r.a loepi.tl.a, namie~tllli-l4:aul-atPr.3niC"Jlorl.:illJ3~ j Li:s.o01J mil"> KM.gc.D~ralnotiJ&:.nje:; KM-I h_FirmIlI'lGLANZ"_ Td.Of)l 150r.llS. l:lll"INdl

Ostalo
• ZOlIARE, STJ EN1CE, ZUTE MAAVE.I M1~EVE," n ~"'v>mo", n2lj~:avre:[[Je:D.iiim ptt:p::ilnl[lm::. uz 100 ~:!!:ilrnnciiu.TC'l.OlJ 2.3~81J'>.Ofil.~S4 '~. N. • Ag<=ndj!i - ku6""!~ J!i~gs i pOlT.!oC :stilnm i bolesni.m, te:.riipijalcuv;a.Llje na .£II,! 8, 11 i 24 h~ t'IICJ6LeddtlJ'-C! ushJ,ge Fi7.iote:rapC:\J ~I:) promj clla pc-.lcD iI} kate[eiJ)~ild. Te:I.06IlH641 • A,genc.ij;a • NajpovotiLlH~ dubIIl· :sk{l u:si~s"s'OiJ: pr31l.ic i i!j.pinnje :J.v:i.h ~1~1a tcpih:ii. I KM-m'l Ug2JC 20 KM~ Kau~ 10 KM'! Sarajevo. Tel. 061 141 944 • Agcncij:l,i rtep(l-k.-cInih [om~fizikaln~ T.l.oo1564564 prcVol fJaoopoo,krclnih OS(iba.:sa nil;C::Islc,im vo~jmrapija u wre.m domll,

.' Q:.:bi [jna ~en.a 1?:!J:r.i]abi stilflju ClW~ bu 11: rildnom vremellu. Tel. 033 971
)~4

Kvati-

.' .s:~kliir vcli LLS"rncln ~u :svi,n VTM~ srakalil i oglc[:lilia. Dolazim nil: adre:su, Te1.061609947
'Ir't.iua!

• 07.bilj DI3 ~enil:sa iskuSTvom bi dj",". Tel. Ol3 640 216

eu vala.

• .P(Iovo-lj D.{Ij V;jlD isk:.e oolcme,,;[IJurn i· ni jsk!:: ~]m'.:i_D ~)ll"2lk::r.:sle)'..3Ivjes.t= i hap· mGrIoi1::iiIJtam,.TeJ. 061 fll 11-303. v ll5O·' told!

• Srohlr - Iz.nula k ub iniil" p,l:a.k.ara. stcpen,irn, l~,el, 061 82."1 -S06

• Ozb.ilj n8!t.Ob.fiiMlViilTIiI ic:nill~ Il ~c.go~ vela bj slilriju iJolesn u moh Lt. T t:!l, 066 66)lQ1 • l":tQd :m-esom :sre] ne.f!;'ozni :ue", Priu~!.i\t: :Soe"bi tJ_,e~~c;J' lii~po. Probaj[~ [tciw novo i dn.lp.tiic, M.,s,L1:t:J. Tel, 063S4~9l1 .. P~l-Cfl-:J i oo.&OVOrTljJJ ;::t:.[H!l ti:;.tjl~ bi sffinovc: jjj ])OS], pres[Ore, :samo kod ~"~:tLe i ozbiljne- pOroatJ:e_ Tel_ 061 822380
j

.' Stolm v,r1ci Q~[(I'" ku i i In'l,du Ilamjeiraja s[olilrtje~ dl b [m1anje i sl., Tel. 061 :lll9)6
l

• Pcled Vi50koka.lorieni 5,5- KM ~'teca~ p.-ek,CIi eJnt dos[a.~'a bespllnng. L ToI.062547660 • .Pc!volj no j:itavi mo "SV'e vnne- lant pak<::'ta:u tCIIDO - :;IlDbol.J:;JZ:~ la l-cvh ~,tc kaoi._Zil:puWw.nja. TetlJ.62 ZOS234 • Povoljn.o ~nJ.d9ie_m djefiju o:premu: krc:.veti,c 5'[1 lLId.Lcom.i m;ad:~ml koliea i hronl:1 iell, u cdli ~11Q_m :sLal'Li1J~ malo kOTi~(tIJO- Tel. 062 418 422 • i'repilTali za bo] iii du::fi se.x origj· [J31 "ia,c::r:a pfi ~er lOOms 4]i:(J III 30 KM~ ci;ali:s 20mg 4- kern 250 KM kamilgra ,gel 7 okLlsa 40 KM, ZI:a.tn:a Vi:3,g;r'9! lo~ "'llIll. Do>la"". To!. 001 )04 9S2
l

• ELEKTRlC.'J\; VODOINSTA· LATER PO",,l~~!"":Jm(lovt!;rl.(lo:.;a_ v m::.~l n-l:')t:esme, eCi):5:a..llll:ari~Dsigup ne:e idr. Dol. besplilUlfL Mob, 06127 t 181. 3l19·INd>

.. SrQ19t, i:ii'.l"9d:ai mOiulI:i:9 kJjhinj~ a me.ritk.i h il"j_i1~_ai"aJ ef.llerijeJ'Y, srepe11JCII. Tel. 00.] 51.2 663 • Tilpm:ar ~ i:o;;~ u:Hvom mi pr~:s\lJ.1I:~enjei mp9ciranje Kutnog i ka.-.celafij8bogjJ9mj~t.llja.. T~I.061 62(](]j,7 • Tal'~{I!!r.sk<L radn ja vrl;i f)'res· "']_il~enje i popravktl .svi b li PO..-il ~_am. jd.mja pocwz do radnj~ bcspJnilD. ToI.061l10832
l

.' l)resnim:a,vra.nje s:a vi de(J kO!l.se(Bna DVD. S",jo.o. Tcl.'OO2 824) 13 .' VrS.im cijep:anj-e drvll (Sanski .1},J",mio. Tel. P61 815064,063 674 Mo· 8!J

• O..:bilj.-.a ::!:e:na uOlti ptJ~90 ~moenc mdn ice u kub inij, i Ii fast foodll, Tol.06H13971 • POlreo.aJu 4291Q.!
• I)Qlr~iban

fTi~r

i ub:;:nik. Ti:I_ 06J

• EL EKTRICA.R vrli op-r,wku b!)jlcr.I; ~~~~ tf'it:nib f.it;:cj~T..-'\ !pcci ind.ib· l{]r:tJ!OIJI.[[J u -M.~~,Ur.3Caiin-!:il:!i.lacij03. jeD POV1:l!j1]0 j K"ltliletll.o. Moo.'061.213 103_ 8161- LtL
j

radi"Jik (muU •.at:aL) !a r~.d 1.1 tOjo'lfini p.rc:hrnmbclJoc roee Da 0,-,1 ij i~ ptednost radn ie-Lln9 's,g i.sJc:USi~ 'voro ... T'I.ool W93;>i • Pmrcoo.n veti broJ radnika za rad u C:a.ll Cenlru_j obave1.tLJ) po.~3vanjlt J!jem:jjtkog i~lka i ,radllo isku:stvo, T~], oo21W749

• Pradara tl&tia t drvll U svim obHd· ma,. vr-eota uglia 10- KM ref.,tl-il Bre~..:;i 175 Bcnovici • 170 vngnni~ grmis sve sa pre'L'1)'.:omgd 10 ~r_ tlo 25 L Tel- 061 769074
1 1

• AdeJic:'IJ'.BlnO po.s:[:a."\11 j:3nj~ brulcnjc [akLnm j e svib vrSt.::I;p~rkC"n'l ~ p<ld-cwa Sol besfirnMn:skom mid [nom. TeL 062 921100
l

• TV !S~n'is Qvl;]'.ell od Sonija i Silm5 Lmp 5Crvis.LnIi i svc drLL,gC marke imodd,TV,p"f1"'. Td.033610000 • TV St'rvi~ li'r!ii pOpravke' ~"ih TV :a.p9f':1U_:II.Dolaz:!k na h ~n u adresll boespleH!.n. G;!rancija i.\9 us-_li.lgll 12 rnjeseei. Tel.45177S,G61148-041

• A~ru;.lia. nil.!di IJsh.1gt" henc r.jor;gt: SUirirt'J.! bcd~f,Jim i iif:r.notnim OS(Jl)arna, mi ~en.j:mie pe:le 1'1:1!!] davanje inje.k· c_ija, tCrEilpija, pla:si.ranie kill(:{Cf.il itd, ToI.062·699668
1

• VrHrn I'lU:VOZ pl.!EI.'1Iika kom:bij.e.m 8 + I i .I uksuzn im vo,2;iJ'om na SvC rdaciie. T.1.061IS·7954
.' V dim prevol robt: :sclidb-l;~ p~v-o] jno} kombi l S kub lk;a to\rarni ;pros-· LOt~ila S~' im desti na,cijam:as,g i bez r9doik •. TcI.Q6181J 111
j

• Adekvnmo postav lii1.nie. bru~Djot!,. [9J.dr.anjesvib \1l'S[;II: ,,3tke-Ia LI"JQ-dO'VOl :s~ bcsprn~ Lmikom m lnom. T d, 062921100

a~

• TV videCl :sr.::rvis! Porod i ce: R.i bu 650 H r.il:S:IlO" Dotilzak 'LlEiadres.u. Dillj·
1

in.ki""TV.

TeI.6)0867,.06118S41O

• Ag-encij~)!!:u ens rl.jega i pomQt s,r:B:rim i botes:nim terapij-il, J:llV:3_nje 4 )112 i24 h, r10Cnc deZLJre,. UShlge tiz.iQ· lCI3peUtOli prom je:o.iI Jl'C1e:n3i i.r.alclera:, i,~. TeI.061311)64
J

• Zllbnepro~eze,iuadl!U:loku dana, pO'~'QJj[lopJJoIi ~ nje~p-opn!o\'h s[arl b pmteza docl~l_[ak zu Dil, podli3gl1inje zub:n.i h pro [~j .-atlimo i vikendom.. Tol.061141544

Dnevni avaz

_~ __

,." 45

Zar je vee 40 dana otkako si nas napustio dragi moj Disem, a ne zivim ... jos Te cekam, I nikad prestati cekati necu ... Tvoja Arnina Tata, volimo Te. Ne rnozemo bez Tebe Hanna, Nesa i Vani

Tevhid u nedjelju, 4. marta 2012. u }2.00 sari - Trg ZAVNOBiH·a

IS.

82.34-[[

Danas,

2.

3. 2012.

navrsava

se pel godina

SJECANJE orkako nije sa nama rnoi voljeni suprug i tala

IBRAHIM - IBRO HUREMOVIC
Irnamo Ijubav koju srnrt ne prekida, ali nosimo i rugu kciu vrijeme

Neka ti Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet rvoioi plemenitoi
Tvoje: sup ruga Fahira i kcerka Amira

ne Jijeei. Kad bi te nase suze vratile bar jedan dan i zivote nase za raj dan bi dale. dulli.

309-lZ

Dana, 2. 3. 2012. navrsavaju

se tri godine od srnrti naseg dragcg

SJECANjE

NA MOjU jEDINU I VOLjENU

MERSIHU
MEHMED (IDRIZ-HAFIZA) OMERAGIC
Tebi, Mila moja, s najvecorn ljubavlju, Tebi, [edina moja, s najvecirn ponosorn, Tebi, Voljena moja, s naivecom i viecnom tugorn ..

Ozalosceni: supruga Sevala - Lala, kcerke Selma i Amela, brat Hidaiet, unuke Alma, Amila, Emina; Merima zerovi Enver i Hidajet, snaha Hanumica
118·",

Tvoja marna

Trct:cog marta
orkako me

20l2. godlne

navrsava

sc 40 dane

le nnpusdo

mol dragt

su prug

VEHID (ABDULAH) MULIC
D ra-.(::imoi veh icle,~ ot,i~:ao sit ib 0 i bez r:! ajavc, :a PO[ reh:an. Pu no [e suaa palo] kad [e srce sralo, a bel [e joo vc:ci lj'eti ier ni zbcgom nisi u.f;pio mi n...ci. Dol:&a tobom lf~je ~ trajac:e eve dok Sf: poe eve ne sas Lane-mo. Dan p{itl IJ le ~za vrseva se sa misl lma i slccan lem na rebe, lvOj dragj; lik, na na~ .2:i!lj-ednL;;:,ki !Lvot! na deru i iskrenu ljubav ko]u sl mi prusao 44 godiue. Mnogo j-c bola, ali on sc ne mcze is..kilzati riiecima, to joenegdic u d ubini dtdie za ...u.fe!"!o Lgdje m.nogo boli. M.oje m LSJ teb ~su liPl.!~~li-e~a rvoi' III io J~k SSI i slika zove me dn budemo zaledne. M nogo mi nedcsta] ~ pamrlr Ctl te po dobrou, liudskosti i Ijt! bavi koj IJ si prujac svima oko sebe. O:sUl.Ccl.zauviiek pri.s:u!an U $VLm perama mog !L vote i mom srcu. N eudesea tvoia supruga Emlra
t vole

2. 3. 2012_ godine na Visa va se 1tuznih dana otkako niie sa nama nas volj eni sin, brat i d j ever Dana,

Dana, 2_ 3. 2012_ go dine navrsava 7 bolnih dana otkako je preselio

dragi i mili

nas

se

iCl~ a t m i b lo

r

KEMAL (MUjO) OMEROVIC
Hvala SIO smo te imali.

KEMAL (MUJO) OMEROVIC
S Ijubavlju i postovanjern cemo cuvoti tvoj dragi, plerneniti lik, Neka ti dragi Allah, d,!;"., podari sve dzenetske Ijepote,

Tvoi brat Enes, snaha Suvada, braticne Amina i Amela i i snaha Elvedina
11$l-ln-df

Otac Mujo, rnajka Habiba, brat Nermin

bratic

Emir

Ti:'\1hi d of-e :se-l'ij(H.t~i ti i hat ma-dova poktcn iLi 3_ :3_ 2012_ godine iza pcdne-namaea u D1indjJ s.koj daamlli.

3.75-tz.

Drugog

VEHID (ABDULAH) MULIC
Dragi nas tala, ode nam rl, a nus osravl da vjecnc tugujcmo za tobom, 1300.1a tobom niie u riz

nai tuzni j ih dana otkad se preselio na ahire I nas vol ieni brat, d j ever i am idza

mana

2012. go dine navrsava

se sedam

Dana,

2. 3. 2012. navrsavaju

se tri tuzne go dine ad

preselienja na ahiret naseg dragog i volienog supruga, oca, svekra i dede

Placcmo, a u s.... kci suzi vjdimo tvoi lik, .plat·I:r.~LO a da bi te du~ ~Jedali. Lake [eo [e bjlo vcljeu, lelko izgubiri, a lJaltcZt:: bcz rcbc 1i vjeri. Da re nasa Iju· bav mQoSI:;!speaiu vjecno bi ziv.lo. PU[lQ cd natn (aliti riietom, a It znamc da ~ duoom uvijek bit! S<li nama. Imao sl plcmenlru dusu CLS(obraz, bic si veliki tovjek, dobar ota-c koji aas ie .n:B.t.I,ci.o ic tlog.(lte.mdj de pcrodice i Z::iLO ceme atlledhl rvoi put. Osrale beskrajlJ a Ij ubav ~ponos ~to smo t~ i mali i uzi,..ati u zjvo ru s tobom. l-l ... li ~lO ~j big OUiC kQj ~m :';iCIXl !JOsimo_ Zauvi i et PQ!JOS!1~~ W :;.e zo'l'e.mQ ala ['Vo·jim. T\loja djl:caja.snj] i Sead 3.7'6~1Z
J

~e~~~ja~v~?j~~, 11p~~~~~a~cim;i,:je ~~!:auvlj~~~

KEMAL (MUJO) OMEROVIC S ponosorn i tugom cuva; cemo u spo men u na te be, na tvo j u plemenitu dusu i dobrotu, Molimo Allah, dH., da mu

AVDO (BECIRA) TABAK
N eka ti dragi Allah, dz_s_, po dari 1ijepi Die nn eli neka j e rah met
Tvojoj plernenitoj dusi,

podari lijepi Dzennet i vjei:ni rahmet,

Bra I Erv in, s naha Z ine ta, brotiCi

J asm

in i Mirza

Tvofi: supIuga" sinovi, snahe i unucad
8233-u

46

""~'.""""'jII<'''~ Onevni

avaz
navrsava se 7 dana otkako ie sahranien nas volieni suprug, otac, POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 2. 3. 2012. godine punac, died

nasoi

STAJRER LAVOSLAV· POLDI
Hvala ti za svu dobroru i ljubav koju si narn nesebicno pruzao, Toliko nam nedostajes, ali znarno da si ti tu krai nas i da nas i dalje euvari i volieti kao ida sada. Tvoji najmiliii: supruga Ana, cerka Ljiljana, zet Tarik i unuk Belmin, Zahvaljujerno se svojim dragim prijateljicarna i prijateljirna koji su narn pornagali u ovirn reskim trenucirna, Ujedno se zahvaljujerno i naso] rodbini, radnim kolegicama i kolegarna, kornsijama i svima drugima spitivali za Poldijevo zdravlie i bili uz nas U ovim teskim trenucima,

MIRELI COSOVIC
Kada osoba kao tebe. koii su se ra-

ces

opisale nasu rugu, Ostaie bol u srcu, tuga na dusi i viecno siecanie na Neb ti dragi Allah, d~.s., pcdari
Fadila, Bisera, Milan, lijepi Dzennet Edina,

,to

si bila ti nas napusti,

ne postoje

rijeCi koie hi

i tebi hurijo, najljepse
Altijana, Amar i Dina

Bozje ljepote,

Lida, Sania, Ismira,

Dana, I. 3. 20 12. go di ne navrs ila su se 52 dana od sm rti naseg dragog

TUZNO SJ£CANJt DaM, I. mana 2012. godine navrsila su se 52 dana od kada je prestalo da kuca plernenite srce ;g,~eg vcljenog bnua i am~dle

SjECANLlE na naseg druga

SERIFA HERENDE
Dragi Sera, sva liudskost, dobrota i plemenitost ovcg svijeta bila su u tebi. Po dobru cerno te parnriti, S liubavlju sporniniati, u srcima nositi i nikad te necerno zaboraviti. Tvoji: brat Uzeir, snaha Semra Kadira, bratic Semir, braticna
33f15-ndl

SERIFA· SERE (CAllULA) HERENDE
Dragi Sera, tvoji m p reran i m od I asko m ~ostnla je beskraj na p raznine i ruga u nasirn srcirna i mislima. Zauvijek cemo pamriri rvoj drag'i lik, nesebicnu dobrotu i ljubav keju si nam u zivQtupru,,"o. Molimo Allaha, dB" da ri podari lijepi Dle;nne~_ Zahvaliujemo se njegovim radaim kolegicama i kolegama skladi~ ra !!Pod.ra V~8:" u S ara] evu ko ji so uces rvovali u posl jedn [em ispracai u naseg $erifa. Tvoj brat Hamed j bratic Kenan »)67·.0.

ZAN SILjEGOVIC
" ... Zivot ie pun brate mo] problema, n a] teze na m pada sto sa raiorn te nerna." Tvoia raja; Amar (Sopa), Naida, Emir i Din, Mike i Merima, Cufra i Ada, Sanjo i Adela, Adnan, Edin, Edo i Peca, Dado i David, Igor, Amir

Dana, I. 3. 2012. go dine navrnila mog dragog brata

su se 52 dana od smrri

Dana, 2. 3. 2012. navrsavaiu se 4 godine otkako ie preselio nal dragi

POSLJEDN]l StLAM nasem

hadzi FUAD (MEHMED) BEjTOVIC
28.1.1956
DM MQines] Iowa, SAD

SERIFA HERENDE
Thga i bel nisu II riiecima, nego u srcu gdie ostati viecno i nikad neces biti zaboravljen.

SABAN MUJEZIN
Dragi nas deda. N i ruga, ni bol, ni pones, ni ljubav nisu

- 27. 2. 2012.

ces

u m inuli za sve eve godine.
Tvoja porodica

Dragi na, Fudo! Te~ko ie prihva~ir.i einienicu de n:: vi~e vidjeti. Bio si debar brat, zet, daidza, prijatelj j veliki covjek! Svi te puna volimo zbog tvoje dobrote, lijepih rijeti, saviera koie si narn upucivao i veselosri, Neka t~dragi A11,ah, a~di., Qd3Ti lijepi Dgennet i vjecni rahmet. P
.L_ "-----'

11 ecem 0

Tvoj brat Zahid

Tvoji: sestra Alma, zer Dzemal, sesrricne

Dervi i§evic

Aida i Nermina
SU5-u

Dana, 3. 2. 2012. navrsava od smrti

se godina

Dana, 2. 3. 2012. godine

navrsava

se 7 dana od smrri mag

supruga

Danas se navrsava priiateliice Alme

40 dana od smrti oca nase drage

NAIL (HASANA) TUFEK
S liubavliu i pcstovaniem cuvamo uspomenu dobrotu i sve lijepe zaiedno provedene dane. Semsa, sin Reuf i kcerka na tvoi Iik,

ASIM (MVSAN) KABLAR
Da mu pcdari dragi Allah lijepi Dzennet.

MEHMEDKUKO

Tvoji: supruga sa porodicama,

Reihana
pu

Supruga

Zejna
13.11-ndt.

Matina

i Nehru
3364-lld~

POSLJEDNJI

SELAM

TUZNO

SJECANJE

WZNO

SJECANJE

dragorn priiateliu

i covieku

VERA MILOVANOVIC M.EHMEDU TEROVICU
Molimo dragog viecni rahmet. Porodica Heco
3373-'r.Jd!.l

VERA MILOVANOVIC
Draga bako, Puno cos narn nedostajati,

Allaha,

dz.s., da ti podari

Iijepi Dzennet

i

Drags mama, sestro, tetka, pun ice i bako Po dobrom cerno te parnriti, s ponosom sporniniari uvijek U srcirna nositi,

i

Cerke Slavica i Zorica, sestra Marij., zet Salih i sestric B r.m islav sa porod icom, un uc,i i praun ue! m4-fl"!

Tvoii unuci i praunuci: Vania, Sania, Tania, Dado, Dijana, Milorad, Nikola, Aleksej i Tadej
l374·.,d!

Danas, 2. 3. 2012. navdava se
godin a 0 tkako ni je sa nama nas dragi

TUZNO

SJECANJt POSLJEDNJI SELAM

Dana, 2. 3. 2012. navrnava se 2S godina od smrti nak drage i plemenite supruge, majke, svekrve i bake

nasoj drago j

ZAN (BORO) SILjEGOVIC
Zallvijek

VIDA VASILj
2.3. 1987 ·2.3. 2012.
Tvoji najdraZi - sup rug Srjepan, Mirjan a, unucad Irena i Darko sin Vlado, snaha
l~n-ndz

SUHRI
ad Thrika, Hair-e i Vahide Molimo dragag Allaha, dz.s., da Ii podari

ce! OSIali u nasim srcima i sjeeanjima.
Gordan" - Ml.den, Bojan i Alisa Bunoza
337f.-'r.Jdll

ad:

Branko,

Iijepi Dzennel.
:8JJ:S-u

Dnevni avaz
tNMEMORtAM

_2,""",,,,,,,,,,,,,,,,47

MARSELA SUNJIC - eERIC
Od 28. februara 2009. nasa kcerka Marsela viekuie na gradskorn groblju Sutina u MOSlaru, a mi u neuriesi. Posjetit cemo ie 3. marla s rodbinom i prijateljima da iskazemo rri godine nije s nama, ali i srecu za svaki tren koliko je bila. Hvsla rnosrarskim i inim prijateljirna koji je cuvaju, hvala za svaki cvijet koji su joj podarili, Majka Vema i owe Zdravko tugu sto

IN MEMORIAM IN MEMORIAM

MARSELA SUNlIC
(febmara 2009· februar 2012.)
Iako si daleko, ti si uvijek s nama.

(febmar 2009 - februar 2012.)
Prijatelju mene vise nerna ja nisarn same zernlja sarno trava ta kniiga koiu drzi; u ruei

MARSELA SUNlIC

ie samo die mene koji mirno spava
Draga nasa Marsela Tvoji necaci Dylan rnnogo smo tuzni j voljeli bi kad februara

Brat Olja sa suprugom Adisom

ne bi bilo,
SU8-u

i Ethan

Dana, 5, 2. 20 12. go dine navrsav a se 6 rn jeseci od kada nas j e zauvi j ek nap usrio !las voli en i sup rug, mac, punac, svekar j deda

Dana, 2. 3. 2012. gcdine

navrsava

se 40 dana otkako

je nas

ENVER (SAFETA) CATIC
Posto]i ljubav koju smrt ne prekida, i tuga koju vrijerne ne Iijeci, Tvo] lik i tvoja dobrota vjecno ce biti urezani U nasim srcima, S ponosorn, ljubavlju i postovanjem, vjecno cerno cuvati uspornenu Molirno Allaha, di.s., da ti podari Dzennet i vjecni rahrnet,
Tvcii Tevhid naimiliji: sup ruga Azra, kcerka u nedielju, Svea Thalia, sin Majdin,

ASIM. (SAHIN) SUCESKA
na tebe,
snaha Aida, presel i0 na ah iret, Molimo dragcg Allaha, di,' .., da ri podari liiepi Dzenner i vjecni rahmet, Hatma-dovg ce se prouciti - pokloniti 2. 3. 2012. go dine za vriierne dzuma-narnaza dzarniji na Sipu. Zah vain a p orodica
~m()-nd'

zet Nedirn,

un uke Rumej sa, Ka isa i Sara N ezeci ca br: 711U
ce se prouciti 4. 2. 2012. godine u 12.00 sari U kuci :talosti u ulici Salke

u
8113-1[

POSLJEDNJI nasem dragom

POZDRA V radniku ; kolegi

Dana, 2, 3, 2012, godine D'vita .aj u se 52 dan. od preselienia na ahiret nase drage sesue

SJECANJE

ISMETE·GARE (mRAHIMA) LAGUMDZIJE
Sam 0 m i koi i :HI!O ostal i iZ3 teab. znarno koliko nam nedosta je'. S pos rovan jem ~U\'amo 11,3 j Ij epse uspornene na tvcj dragi li k i sve dob '0 k.oje si cs ra ..... iZ3 sebe, Ila Molimc dragog Allaha do ti podari Dzennet i vjecni rahmet, Tevhid C<; se prouciti 3. 2. 201 Z_ gudine u l3 san u di!amiji u Hrasnom, Tvoji naimiliii! 82.26-11

ZAN .SILJEGOVIC
Uvijek

MEHMEDU
HQ EUFOR·

TEROVICU
PUBLIC WORKS

srcima i naj I epsim uspoj menama, Motimo Allaha, di.s., da
ti podari te, D zenelske Ijepo-

ces zivjeti

u nasim

MARSELA SUNjIC • eERIC
2009 - 2012

Zauviiek eemo Te se sjecari,

Tvoji: Necko, Arza, Keno i Dado sa porodicom

Dina, Una i Zinka Ceric

p--71111

48 _'''''_''''_

Dnevnj avaz
U petak, 2, marta 2012. godine navrsava se 40 tuznih

dana od kada ie na ahiret preselio nas voljeni

MUSTAFA (MEHO) GUJle
Tuznih i teskih 40 dana ie proslo otkako nisi s nama, a svaki nevi dan ie ruzniii i bolniji ad prerhodncg. Tesko j e koracati nasim stazarna bez teb e, a sa mo mi zn amo ka ko j e.. Dok zbog tebe placemo i tiho rnolimo, u STeU te puno volimo, Ozalosceni: rnajka Naza, otac Meho i brat Haso sa porodicom, Hanna ce se prouciti istog dana (perak, 2. 3. 2012.) u 12.50 sati u Begovo] dzamiji, poslije dzuma-namaza
NoD16193

POSLJEDNJI

POZDRAV

veli k 0 m covj ek u

SEID (MASE) DUPOVAC
Sva liudskost, dobrota i plemenitost Bio si nas POD os, tako i ostati,

ee

ovog svijeta bila su u tebi,

Brat Mustafa, braticne

Amra, Rasa,

Mernsura

i Velida sa porodicama,

..71140

Dana, 2 _ 3_ 20 12, navrsavase sedam godina otkako tvoj dragi Iik nije u

N avrsila se ruzna godina od kada ie na ah ire! presel ila nasa draga

Dana, 2. 3, 2012. navrsava se 20 godi na od sm rti nase drage

nasim zivotima

ZAHIR (ASIMA) BEGOVIC
Zab ora v ne pos toii, samo viecna ljubav onih koj i te neizmjerno vole.
Neka ri Allah,

ADILA (ZELIC) AJANOVIC, zv, SUBHA
Do k j e nas, Zi v j er ce uspornena tebe.

na

Neka ie viecni rahmet tvoioi plemenito] dusi,
Tvoji: kcerka Majda, zet Zijo, unuci Admir i Damir sa por-od icama Tevhid ce se prouciti 3, 3, 2012. godine u 13.00sati u dzamiii Budakovici.
,·71167

HANlFE (HANI-BAKICE) BAJRAKTAREVIC, rod. GALUASEVIC
U znak sjecanja na nasu dragu Hani,

dz,s."

podari

Dzen net.

Tvoii naimiliii: supruga, sinovi, snahe i unucad

Kcerka Sadera, unuka Mirsada i unuk Mirsad sa svoiim parodic-am a

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

POZDRAV

MEHMEDU TEROVICU MEHMED TEROVIC
nasem radnom kolegi, rijetko dobrorn covjeku. Porodici sab ur,
AU'a, Mubera, Jasminka, Hasiba, Fikreta, Ferisa, Aida, Senada, Razija, Mejra, Samija, Zenifa, Vahida, Indira, Esrna, Fata O. Fatima Z., Alrnasa,
B.3i1-[ndz

ad radnih

kolega:

Senad,

Perc, Asirn, Fudo,

Dzeval,

Adil, Roni, Ramo, Niiaz, Dzevad,
H3t-t!1dz

Dana, 2, 3, 2012, navrsavaiu

se dvi]e gcdine

ad preranog

preselienia

na ahiret nase drage supruge i maike

POSI.,JEDNJI

POZDRAV

ESMA AJKUNIC, rod. PERVAN
Vrijeme ne donosi zaborav, niti urnanjuje tugu zbog tvog preranog
odlaska, Irnala si veliko srce, plemenitu dusu i puno ljubavi za nas. Uviiek eemo te se s j eta ti i nikad za bora viti. Neka ti dragi Allah, dz,s_, podari liiepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji: suprug Avdija i kcerka Amina

MEHM.ED TEROVIC
ad radnih kolega: Meho, Franjo, Davor, Mirso, Adnan, Grga
.H37-1od::!;

POSLJEDNJOI POSLJEDNJI SELAM

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV POSLJEDNJI SELAM naso] dragoj i voljcnoj

n a"oj drago]

ocu nase drugarice

Dana, 2, 3. 2012, navrsava se osam godina od srnrti naseg dragog

DERVISA HAJDAREVIC SENlJI SAHINAGIC
ad Bajra iN urke Nelikovic sa djecom

MIRELI (OMERA) COSOVIC
Zauvi j ek ce u nama ostati

MENSURU ADILOVICU
Ucenici III 4 razreda Gimnaziie Dobrinia sa razredn icom
3314-lnd.f

MIRELI COSOVIC
N eka ti dragi Allah, M.';" podari liiepi Dzennet i
vjecni rahmet.

SEJDALIJA (MEHO) HOMARAC
Lako te bilo volieti, tesko
izgubiti, a najteze bez tebe zivjeti. N eka ti dragi Allah, dB"

Svekrvi nase radne kolegice,

sjecanje na tvoju plernenilOS! i dobra tu.
Bozica i J ela sa porodicama

Tvoji: nana Sajma, daidsa Hamed, daidfa Mirsad, dain ica Sabina i rodaci Almir i Belma Paleta.
33)6·11'1;02;

podari liiepi Dzennet. Tvoja kcerka Dervisa

Amir, Adnan, J elena, Gordana i Leila

N eka joj ie v'jdo i rah mel. Fehima, Milka [asna, N eri na, Is met, Zora n,

s.

!n!l:S-11

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELLAM

_,.""",,,,,,,,,,,,,,,.49

Dana, 2, 3. 2012. godine navrsava se 40 tuznih

dana od kada je preselio na ahiret

naso] dragoj Micke nas, uzdisemo u j edan glas, cek a mo da se vra tis sa onog tvog HPutovanja", kad ri dosadimo, pa kazeS Hodoh dase malo odrnorim cd vas". Ali, danas, tvog povratka nerna. Od danas Ii nas cekas, Otisla si rnlada, ramo gdje je vjecna mladost, rnirisala si poput cvijeta koji

hadzi IBRO aVSVFA) MUSIC
Molimo Uzvisenog Allaha, di.!!., da mu podari lijepi Dzennet i
vjecn i rahmet, Ozalosceni: sup ruga Fatima, sin Idriz, kcerke Izera i Nevzeta, zetovi Elmedin i Bahrudin, snaha Mirsada, unucad Emir, Edina, Kerim, Larnija i Meliha. Hatma-dova u Centralnoj ce se prouciti u petak, 2. 3.2012. prije dwma·uawaza dzarniji Sokolovic-Kolonija,
.3J..15-1nd~

n ikada ne vene. Allahu dragi, molirno Te podari da bude u nailiepsem dzennerskom cviiecu, stavi ie u ckrilje Svoie, gdje su Tvoji milienici. Micko nas., .
Tvoje drugarice: Kokic - Aldij a na, Belkisa . Belma, Ismi

SJECANj"E na dragcg brata i daidzu

Dana, 1. 3. 2012. navrsile su se dviie godine orkako ie na ahiret preselio nas

FVAD (SERIF) TANOVIe
Navrsilo se sest mjeseci, S ljubavlju i ponosorn cuvamo te od zaborava, Molimo Allah, da ri se srniluje i rvoio] plernenito]

AHMED (AHMETA) BOSTANDZIe
dusi podari Iijepi

Dzenner.
Sestre Fatima

dz,s.,

Sarno mi koji smo re volieli znamo kako je bez tebe, Prernalo ie riieci, a previse tuge da kazemo koliko nam nedostaies, N eka ri Allah, di.s,. podari lijepi Dzennet ; vjecni rahmet,
Sup ruga hadzi Fatima, sinovi Abdulah, Esad i Enes sa porodicarna.
:&]71-[1

i Sabera sa porodicarna.

D ana, 3. 3. 2012. navrsava se sesr mjeseci otkako ie na ahiret preselio nas dragi, volj eni i ni kad n ep rezal] en i

ZAHID (PASAN) BIBle
MUHAMED LUTVIKADlC
U v iiek

NUSRETA (DIZDAREVIC) LUTVIKADIC
8. 10.1993.

MUNlRA (LUTVIKAOIC) SALIHBEGOVIC
6.8 ..2008.
:G]9~-LI

diamiji Tvoji

Neb ti Allah, dzelle sanuhu, podari lijepi Dzennet i smirai, Obaviestavamo rodbinu i priiatelie d. ce se 3. 3. 2012. godine rim povcdorn u Begovoi prouciti hatma i hatma-dova poslije podne-namaza iza 12.2,0 h.
najmiliji: supruga, sin, unucad

Sin i brat, Sulelmaa Kenan i Emir

SIc::

2.3. 1981.
Sa narn a.

i snahe
:G17&-u

sa porodlcom, kceri; sestre Hanka sa porodicom, Pasa i Fatima, unuei i dieca

SJECANJE

MARSELA SUN]Ie - eERIe
2009 - 2012
S ljubavlju i postovanjern Goran Ceric cuvarn uspornenu na rebe
p-'7ttll

Dana, 3. 3. 2012. navrsava se godlna od smrri naSeg dragog

POSLJEDNJI

SELAM

Dana, 2. 3. 2012, n av rsava se pola godine od prerane smrti na!eg oca i supruga

HARIS (FEHIMA) BACVIC
Teske je navjti sc na zivO[ bel rebel jcr nista nije kao prije. Smrt nije pitala [<01i10 te volirno i koliko ce' nam nedostaiari, Nema tog srca koje te moze: zabcraviti, a. n i SUZ3 koie te moguisplakati. S iecani a su jo! ,vjet. i iaka, da Dam daju snagu da Zi vi mo zi VOte 11 ko] ima tcs l i u vijek nedostajati _ Nedos tajcl za eve sto proslo ie i sto dolazi, Molimo A 1Ia ha, dU., da ti podari Ii icp i Dzen ne t i vi ecn i rahmer, Tvci i neu ~jdn.i si novi Mirza ~Emir i s upruga Am ina. Tevhid ce se prouciti 3. 3.)012. godine iza ikindiia-namaza u 15 sari i 15 minura U dhmiji Cobani]a,
31,5-[[

Dana, 2. 3. 2012. godine na vrSa va se sest mjeseci od srnrti nase

NADZIDE GAGULA, rod.MACIe
Smrr nije znala koliko

BAKIR (MUSTAFE) COHADZle
Vriicme koje prolazi ne brisc ;sjeea.nj e na tebe i rvoj u dobrotu. Neb ri ie vi ecni rahmet, Tvcja supruga Fahra, kterk. Amina s porodieom i sin Mustafa p-? :Z70

AVDULAH· DOKO AHMAGIC
N eka ti d ragi Allab podari sve dzennetske ljepote, vjecni rahm et, jer si ti to

vieeno Sa nam a.

te volimo. Da je mala, Ziviela bi
u nasirn srcima,

Tvoi lik i djela ostaju zauvijek

Suprug Mustafa· Muia i sin Sane!
Dana, 2.3.2012,. godine na vrsa va se cetrdes e t d ana otkako sa nam a ni j e nasa Dana, 3. 3. 2012. godine navrsava se 6 m j eseci

zasluzio. Bio si i OS130 veIiki coviek. Tvoji: Sejfic Kira, Sanel Serhatlic i Isrnir Srnajic
p.'i'1I:l2

draga

o tkako je na ahirer presel.io nas d ragi

SJECANJE na n..so drag.

Danas se na v ria va Se.SI tuin ih m jesec i od preranog preseljenja na ahiret naseg dragcg zeta

HARIS (FEHIMA) BACVle
N e pas roi e ri jeci da iskafu naS u !Ugu i bol to born. N 'Oka Ii je vj celli rab mel.

SAMlJA· SAMKA LOKVANCIe
S Ijubavlju i po'tovanjem AZra, Ismir, Ali i Selma Merdianic
S:l14·u

z.

NUMAN (MUSLIjE) SALKANOVIe
revhid i hatma· dov. ce se prouCiti 2. 3. 2012, godine u Savskoj Mamiji. S j cean j e Ind ira n3 dragog Muski tetka 3.3. 1999 . 3.3.2012. Vrijeme ,koje oe'umolj-ivo tete oe mo:2e izbri.sali na~a sje-6;!Jnja ,na vas} vai:i.e postcnje, pJ(:::tncnilOSt i dob.rotu kojom S[C mlS :tieSCbjeno (;Ibasipali. Neka vam Allah, dz.s., podari Jijepi Dzennet. Brm, Basic Alija) Sabriia, Alem sa porQdicom i Elma Me'rdzanovi C: sa porodicQm
l!lOS·!!t'l,t

Punac i punic. Edhem i S.dka Donko
8174-u.

.-,.,ro

50 _,

m"_",,.

Onevni avaz

AMELA VILIC
1958·2009.
U rno joil iu bavi i bol i prisu tna Njen, Osman Arslanagic

Dana, 3. mana

2012. godine navrsava

se 6 mjeseci

otkako je preselila

na ahiret

nasa drags

RAZIjA (SULEJMANA) AGANOVIC
M olimo Allaha, d Z. ii., d a ti podari li j ep i Dzen net i vj ecni rahm et,

Porcdica

snz.u

Dana, 27. 2 2012. godine nil.vrsilo 8 e go din u dana
od sm rti naseg

HAJRUDINA (MUSTAFE) RESICA
Dana, 2. 3. 2012. prije dzurna-namaza prouci: ce se Hatma-dova u dzamiii Provare Himzarina,
Sin Midhat sa porodicorn

AISA (HADZO) RESIC, rod. LAGUMDZIjA
31. 3. 2009·31. 3. 2012.

Dana, S. 3.2012. godine navrsava se 9 godina od smrti naseg dragog

IBRAHlM (SMAJO) KOSOVAC
Po dobru cemo te parntiti, s Ijubavlju i postovaniern spominjati, a u srcirna cuvati najljepse uspcmene Neka ti Allah, dz.s., podari vj ecni rahme I. Hatma-dova ce se prouciti u petak, 2. 3. 2012. godine u 11.45 sati u Prkaniskoi dzamiji u Koniicu, U ponedieljak, 5. 3. 2012. godine u 12.00 sati posierit cemo mezar i porouciti fatihu. Supruga Sefika, kei Dijana, zet Zijad i unuk Armin na tebe.

PTf

SJECAN]E
na
DOSe

nai milij e

U petak navrsava] U se 52 dana od prerane smrri naSeg dragog arnidze

se

g; 'UI'''''"

D::m.j)~ 3_.2012. ~()di:ne nillvri,a v aju Z. 52 dana orkad mje s nama [laS dra0.00, ,vdor, "".II",, 0:',"0

I'OSLJEONJll'OZORAV

MEHMED TEROVIC SAHIN MIROjEVIC
I.3. 2011-1. 3. 2012.

MUNlRA

MIROjEVIC
5. 3.2009 - 5. 3.2012.

NUSRET (MEHMED) BULUTOVIC
69--LI

NUS RET (MEHMED) BULUTOVIC
koje s be [c.m sjeeaju na sve ono ~w smo izguh Ill rvo] im odlaskom. podari Iijepi Dzennet j ave d":e:neiske ljepcte. Tvoji !"!ajmihj~:S:llpruga Se:f~ja~ einov I vemes i Enes, keerka Verne:S~~ snaha Amclu, zet Ediu, unuk Vedilld 'Ievhld ce se proutiti: u suborn 13. 201.2, godinc IJ ) 3 sari 1,11- Asime
Camd!iea br, ZO_ 31 LO.ndf

Dragi nas JOJA, hvala ri za svu ljubav koju si nam uesebicno poklanjao, Uvijek cd biti u nasirn mislirna i srcima,

Zauvijek n osi me) USpO menu na vas, Vasi najmiliji: Herb Belma, sin Amir, zet Refik, snaha Amra, unucad Selma, Semir, Dz'ej na, N aida
:(I,]

Pes toji~ krcz nai Ijepsc uspomcne
1lo

Tvoii: Ersin i Ermin

Dana, 2. :3.. 2.Q12. gcdlnc n:Bvr$3IvaIU se 5-;2. dana cd am ..ti J)'llieg volienog babupunca ldeda

Dona, 4. 3. 2012. godine nav,s;t ce se 40 dana od kada je na ah iret preselio na! dragi

D ragi am id za, da n i pro laze a bol ne jenjava. Teske je liv'jeti bez rebe. Prernalo je rijeci, a precise rugc da kazemo koliko nam nedostaics. Mol; rna dragog Alia h a, da ti podari dzenerske Ijepote, TVQj b [3 rie J zet, s na ha A zra, sinovi B elm in ; Ben jam in
3:w9·.-!~

Motimo dr:3!_sogI\llao:a d~-L de ri

I'OSLJEDNJI l'OZOAAV
dragorn zetu i tetku

l'OSLJEDNJI l'OZOAAV
dragorn tetku

Dana, 2. 3. 2012. godine navrsavaju j e presel ila n a ahiret nasa d raga

se 3 godine

od kada

NUS RET (MEHMED) BULUTOVIC
S".:1 Ijudss,::'OOL, dobrcta i plemennost O~'Qgs"ijeta boih su II [ebi, Neme I,IlJen,~ i aaborava nhl djct,i da opi~u n:J~l.IJbel, ali OS:L::Ii-e- beskrsjna ljubav j pones ~[O SJllO te tmau, lI!i"ali II ~vmu :50 toborn. MI1.QSQ M!T! noooo.1~jcS_ Neh je vjtb:J i rahmer tvoici dobrci i ptement [OJ dll~i i da ri drag! A.llahl .dl-~.~ po<larlli jCf,l Dz~nr!C-~_ JV1)ji: ktet:ka v.erilesm, zer &Lin, unuci Eldar i Vc:ldi]] 'Th ...hid ,i!e se proUCili !J S!JOO[U 3, 3. 2012. godine u }mcl ta]oOSli ul. Asima
1

MUSTAFA (CAMIL) BURINA
N eka ti drag; Allah, dU., podari Iiiepi Dzenner i vj.cn; rahmei, Tevhid ce se proucit i u suboru, 3. 3, 2012. godine u 13.00 sari u al ici Remzii e Veie br, S Supruga Hajra $a porod icom
3322-lnd'-

HAjRIjA HODZIC, rod. SABANIC
N eka ti je vj ecni rah me
t,

MEHMED TEROVIC
Neka ti dragi Allah podari Iijepi Dzennet, zetovi, snahe, unuci

MEHMED TEROVIC
Uvijek cemo parntiti tvoju plerneni tost i do b rotu, Tvoji: Mrguda Ersin, Sanda i Vedad

S ljubavlju i postovanjem,
Tvoji: suprug, praunuci sinovi, kcerke,

i
8161-[l

Mrguda Ermin

Nezir, Ifeta i

Cuuulzil!a.

20

10.1

13.01) sari.

33-07-ml~

Dnevnj avaz
POSLJEDNJI SELAM

_~ __

,." 51

Dana, 3. 3. 2012. godine navrsava se 40 dana otkako j e preselio n a ahire [ na~ voljeni suprug, djed i punac

AVDO (SACIR) USANOVIC
Po dobroti te parntimo, S Iiubavliu postuiemo i sporninjemo, au srcu cuvamo, Tvoja supruga Almasa, zet Bakir, unuci Armin, Ervin i Amar
Hatma-dova ce se prouciti u subotu, 3. 3. 2012. godine

docent dr, NEDIM SKALJIC
Sarno STeIDi Iiudi imalisu ClIS[ da zive i rade sa covjekom kao SIO si TL Neka ti ,Allab, dz.s., podari Iijepi Dzennet, a tvojoj porodici sabur, Radne kolegeSIPAD ENTERIJER: Surkovic Nedzad, Hodzic Mirsad, Katana Hamdija, Dervisevic Sadik, Suljagic Pikret, Ahmedhodzic Sead
8154-H S155-tt

u ul ici Bajrarna Zen un ija 6/4.

u 15,00 sari u kuci ,"",losti

SJECANJE
ria nase

SJECANJE na volienu prijateliicu

KEMALA VILICA
23.4.1992 - 2.3.2012.

AMELU VILIC
2.3.2009-2.3.2012.

MIMU TANOVIC
Uviiek u nasim mislima Porodica Vilic: Saliba, Mugdim, Valida i Tirnur
P·711;;!.O

preminulu

15.12. 20lL godine.

S ljubavlju i postovaniem, o d 0 zren ke Lazovic, Tamare i Sliva Han derson a iz Arnerike
p.7,270

SJECANJE

jUNUZ (RASID) KULOGLIjA
1?32 ·1??5.

FADILA (NEZIR) KULOGLIJA
1?32·201O.

IBRAHIM (jUNUZ) KULOGLIjA
1?56 ·1?92. &0 i Jasn" Kulcglija

AVDO (jUNUZ) KULOGLljA
1962·1??4.

MIRZA (IBRAHIM) KULOGLIjA
1984·19?3.

3260-nd1

Dana, 2. 3. 20 12. go di ne navrsava se seda m dana ahirer na, drage

0d

presel j en ja na

TUZNO

SJECANjE

KENAN (ADEM) DEMIROVIC SENIjA (SACIR) SAHINAGIC, rod. SLjIVO
Neb ti dragi Allah, d:ts., pcdari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Tevhid ce se prouciti u petak (2. 3, 2012.) u Begovoj dzamiji u 16.30 sati, Tvoia kcerka Alma 2. 3. 1992· 2. 3.2012. Proslo ie 20 godina od kada dusmanska ruka ukinu nas lijepicviiet. Sjeeanje na tvoju mladost, ljepotu i ljubav nikada nece prestati u
-

nasirn srcirna,

Neb u drag; Allah, sa p orodicama

dz.s., podari

Iijepi Dzennet, Tvoie tetke: Adaleta, Sabaheta i Sarniia
ll6l·,«l<

SJECANJE

U su botu, 3. mana 20 12, godine na vrsa va se 40 dan a otkako j e preselila na ahire t nasa draga

MEHO (HUSO) POLjAK
1??6·20l2.
Nedostaje mi razgovor, razumiievanje bliska osoba sa kojom mofe da se cuti u pri j atnoj tisin i. Razgovor sa nekim inteligentnim, ko umije da vidi OnO nevidljivo, ko razurniie tanke niri nedorecenog, ko u razgovoru ima lakocu djeteta i mudrost stares ... Tvoja kcerka Kija
8172-[[

FATIMA LAGUMDZIjA, rod. SATARA MARSELA SUNjIt eERIC
ZOO?· 2012. Zivot nesrane u trenutku, al' sjeeanja ostaju zauvijek, Eko i Vera
8 Lo!JtJ-11

.

Tevhid ce se prouciri istcg dana u 13.00Sllti u kuci zalosti Porodice Ribar 7313. Neb Ti dragi Allah, d~.s.podari lijepi Dzennet i vjedni rahrnet, Tvoii najdrazi: sin Semso sa porodicorn, kcerke Nermana i Dzenana sa porodicama
:S2~·u

52

""~''''''''''jII<'''~Onevni

avaz

Mom zivotnom saputniku

Sa dusom punorn bola POSLJEDNJI SELAM nasem dragom bab i

AVDULAHU (MUlE) AHMAGICU AVDULAH (MUlE) AHMAGIC
Posljednji selam od njegove Sadete
Da ti dragi Allah podari Ii iep i Dzennet.
Zahvalni srno Allahu SIO smo te imali,

Adnan, Deniia i Melisa

J>OSLJEDNJI J>OZDltAV nasem dragom kolegi

POSLJBDNJI

POZDRAV
kolegi

nasern postovanorn

KEMAL OMEROVIC
S ponoso m cerno n j egova ti uspornen u na n j egov pi ernen iti I ik. Njegovo] porodici i prijateliima upucujemo izraze dubokog saucesca SEF r VPOSLENIcr SLUZBE TEHNrCKIH POSLOVA JU DOM ZDRA VLJA KANTONA SARAJEVO
N

KEMAL OMEROVIC
uposienik Sluibe tehnickih poslova IV Dom zdravlia Kantona Sarajevo B io j e izuzetan covjek i predan radnik. Saosjecamo u boli sa njegovorn porcdicorn i prijateljirna.

V.D. GENERALNI DIREKTOR PRIM. DR MILAN MIOKOVIC I UPOSLENICI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
N

Drugog marta 2012. navrsava se devet godina otkako je preselila na ahiret nasa draga majka, nana, pranana svekrva i punica

HAVA (DINO) NIMANOl, rod. SALIHOVIC
1912·2003.
Evo prode devet godina otkad si tiho napustila ovai sviiet. Medutim, IUgU i bol vriieme ne umaniuie, niti rnoze izbrisati nase sieeanje na zivo: proveden s robom. Oprosti nasim suzama, jer je u nasim srcima rana preduboka. Irnala si plemenito srce, koie ie kucalo za sve nas, koji cemo i dalje bin PO!lQS tvoj Draga rnajko, Ii si otisla, ali tvo] plemeniti Ilk, tvoje 06 -mile i blage, tvoje ruke njezne i tople, tvoje rijeCi rnudre i iskrene, pam Iii cerno dok ;,tivimo. Neka te drag; Allah, &,5., nagradi svirn dzennetskim ljepotarna i neka je vjecni rahmet tvojoj plemenito] dusi, Tvoii najmiliji: sinovi Ismer i Dina, kcerke Hajra, Fiia i Semsa, unucad Sadija, Alija, Oliver, Mario, Berina, Jasmina i Hana, praunucad Sara, Ivan i Daniela, snahe Dzevahira i Mariia, zetovi Ibrahim Ustovic i Huse Fatkic, te ostali rodaci i priiatelii jl<~·I,~'

Navrsilo se 'est rnieseci od kada ie na ahiret preselio nas veliki priiatel]

Dana, 2. 3, 201 2. navrsavaiu se cetiri godine od kada nije sa nama nas lata, suprug i dedo

Dana, 2. 3. 2012. godi ne navrsava se 7 dana otkako j e preselila na ah ire! naSa draga

ESAD (ElVB) CImC HARIS BACVIC
Po dobru te parntimo i s Iiubavliu
postovanjern sporninjemo. i S ljubavlju re sporninjemo, po IVOj 0 j iskrenos Iii pos ten j u

Molimo dragog Allaha, podari Iijep i D zennet. Familija:

dz.'., da ti
O·llllG

pamtimo, a sa rugorn u nasim s rcima te se sjecamo, V ['j j erne
prolazi, a ti nama sve

SEFIKA (ISLAM·aga) MEHMEDAGIC, rod. VRANIC
Sa ponosom cemo Te se s j ern ti, S ljubavlju - Arnir, Arijana, Amela, Sead, Amar i Mak
NoOl6191

vise

nedostajes.

Adnan - Ceria, Orner, Dina, Diana i Medo

Tvoji: supruga Mirsada • Baha, sin Nedzad i kcerka Amela sa p orodicom,

Dana, 2. marta 20 12, n avrsava se dugih nije sa nama dragi teta ke i zet

J>OSLJEDNJ1POZORAV
6 rnjeseci
Qd

nas

kada nasern dragorn prijatelju

N a vrsa va se polo godi ne kako je

preselio na ahiret nas drag; dedo

HARIS BACVIC
U nasim srcirna ostaje!i nezaboravljen

MEHMEDV TEROVICV (MESI)
Po dobroti cemo te parnriti, s neizmiernim posrovaniern spominiati. N eka Ii dragi Alia h, dz. s., podari Iii ep i D zennet i viecni
:S~!S-l[

ZAHID BIBIC

i uvijek voljen i posrovan. Neka ri dragi Allah, dz,~., podari liiepi Dzennet,

Neka mu dragi Allah podari Iiiepi Dzennet,
Suaha Berka, unuci Nedirn, Anes i Arnina

Tvoji, Arnel, Belma, MeLika i Faruk Donko,

rahmet, Fahro, Nafa, Faris,

AIm" i Arne!
1l5-1-ndf

Dnevni avaz _~ __

,." 53

TUZNO SjECANJE

SAFIJA (NEDIM) RASIDOVIC
2.3.2006·2.3.2012.
S VELIKOM TUGOM MAMA I SESTRA
SOJO·TT

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA ROSNE I HERCEGOVINE KANTON >A-'<A/EVO UDRU2ENJE BORACA "PATRIOTSKA LION' OPCINA TRNOVO
obHjdav2ItLja 2:0. g.odis nj ice- ~ pry, organ jroy.a:niji Qtpor pod (eli mH ~8arikade 94 1. dQ 5·.3" 1292. LI '2nat sjecanja MIJP Trncvo, koii SIJ branilj Trnovc i B~H~posivercc sve parriote Op~ine Ttacvc da svojim prisuswcm uveli.6a;jl,l daa, OV(ij Tim povodcm plnnlrane su sliedeee akilvaos ti: PROGRAM oim.] EiAVANIA 0 Povedom na 72 ~ehida

i pogi

nu Ia prjpadnika

sa pod L'tl.fja Mjesne

zajed nice Tmovo

i od

rata u m rle

i osiate

pripadni

ke A RBi H

i

DaDa 2 3 2Q]2

godj ng

(P_ej;l~)

. Ucenie Iasln a u Dtamiji u Tmovu, peslf]e &hlma·nama7..a - 01-:: ianje prjpad ni &::a I~daiinje-gOdreda OpSTO 'Irecvo i svi.h o.-s [a til. pa trio (ski h S!1agf!. edbrane Opt,itl e 'Irnovo upl - U J 3.30 h obilaaak mezaeia Gracaniea, poleganie cvijece i odavanie PQCa,5.Li • . U 14.00 h u sali Opdfne Ttncvo, cas his rorlje 1drufenie ua koktel Sjecanje na pogmule heroje odbrane MZ Trnova - BiH

Alic Muhamed, Alit Murat, Brkic Hasan, Brkic Nermin, Cosic Ramiz, Cosit Rasim, Cosit Mujo, Cosic Smail, Dedovic Musan, Dedic Suleiman, Dedit Mirsad, Dokara Salih, Dreca Selim, Dude Vehbija, Gezo Irfan, Golo Smail, Hromo Zijo, Hromo Hamdo, Kadic Nusret, Kadic Fikrel, Kadrit Zejnil, Katana Mujo, Koso Ismet, Knezevie Dragoliub, Krilasevic Ha50, Kulovie Smaio, Kucuk Vejsil, Leleta Besim, Lindov Fehim, Mehanic Sabir, Mehanic Mirsad, Mehanic Ismet, Mehanija Alija,

Mehanic Kerno, Mesic Hasna, Memovic Enes, Mizdrak Ekrem, Mulaomerovic Adil, Mulaomerovic Mualem, Muslim Jakup, Osmankovie Ragip, Orucevie Orner, Ozdie Izet, Oz.diCMunib, Pasi': Muhamed, Plnco Nasuf, Ploeo Aljo, Ploeo Edib, Plnco Saban, Podgorica Avdija, Podgorica Mirsad, Ramie Edhem, Ramie Nurko, Ramie Mustafa, Rizvan Smail, Sac;': Dino, Saeic Meho, Smiecantn Ismet, Smjecanin Meho, Smieeanin Osman, Smiecanin Zaim, Smaikan Adnan, Suljovic Nermin, Suljovic Bego, Sehovic Uzetr, Sorlija Ibrisim, Terzo Muarner, Terzo Nermiu, Terzo Elvedina, Tarudija Ramo, Torlak Saban., Velie Mu.nib

Iskazujemo duboku zahvalnost i sjedanje svirn sehidima i poginulim borcima Armije BiH i MUP RBiH. Neka lm je vjeoiti rahmet i slava,
Organizacion

i od bor
H61.ln.at.

POSLJEDNJI

SELAM

nasoj voljenoi

MIRELI (OMERA) COSOVIC
Bolna ie istina da SmO te izgubili, ali viecno .:es zivjeli u nasim srcirna i mislima, Neka ti dragi Allah, dUj., otvori dzenetske kapije i pcdari lijepi Dzennet.
Otac Orner, rnajka Safija i brat Elmir
,3.3.29-1

Dana, 2_ 3. 2012_ godine navrsava se sest mjeseci otkako je na nhiret presel io n.j drnfj sin, b rat

SJECANJE na naseg dragcg kolegu

POSLJEDNJI

SELAM

HARIS (FEHIMA) BACVIC
Ne postoie ,ijeci utiehe, s robom u mislima pocinje i zavrsava svaki dan. Lahko ie bilo voljeti, resko izgubiti, ali 03· j leze na Ll~iti zivjeli bez tebe, Neka ri drag'i Allah, dz.,;., pndari Iii"pi Dzennet i vjecni rahmet tvojoj plemenitoi dusi. Tevhid ce 50 prouciri u 'UbOlU, 3. 3. 2012. poslije ikindija-naraaza u 15.00 sati u d!;.miii C9banija. Tvoji naimiliji. majka Camka, <Hac Fehim, sestra Sabina sa porodicom 3313·] i)d~

MIRELI COSOVIC ZANA SILjEGOVICA
Draga Mi rei a ran a sin as napusti lao Neka ti je rahrnet viecni, i neka ri se otvore sve dzenetske kapiie. Tvoi: amidza Aziz sa svoiorn porodicorn

Koleknv Robot

S.C.

Hrasno

Danas 50 navrsava 40 ruznih dana orkako nas je napusrila n:cl.a draga clan ita

Dana, 4. 3.2012. gcdine navrsava se sesr ruznih m ieseci kako je na a h iret preselila nasa draga maj ka POSLJEDNJI POZDRAV

SAMI~A - SAMKA LOKVANCIC, rod. MUSIC
(Prva predsiednica ovog Udruzenja) Svakim danom nedosraies Dam sve vile. Molimo Uzvlsenog Allaha, dU., da pndari naj ljepfe dfenets kc ljepcte ; viecni rahmet rvoi o] p lemenitoi d usi. Bila si i ostat ceS nas uzor. UDRUZENJE ZA TRAZENJE ZAROBLJENIH I NESTALIH IZ HADZICA
.llM-lr.Jdl~

nasem kolegi

ZIBA SULjEVIC, rod. HUSILOVIC
Drags maiko) vriieme prolazi, ali ne b,rise tragove du bo ke bol i i luge za tobom, ko je vj ecno 05 ta j u u na,-Slm srcim a. U D as im d usama [e b es krai n a prazni na, ali os 1. ale sa lijepe uspornen e, li ubav i sabur, Neizmierno te volimo i uspomena na tebe zivje! ce dok i mi postoiimo. Neka ri AU.h, dU., podari lijepi Dzennet i vje~ni rahmer rvo]o] plemenitcj d[1'i.· _ Tevbid ce se proueiti 4. 3. 2012. godine u ul. Eiuba Sarajkica br. 6/, u 12.00 S Ijubavlju i po~wvaniem 2'3uvijek6e te se sje,tali tvoj sin Fuad j k6erka Fedina sa porod(carna lJi(l6..i'li',U

MEHMEDU TEROVICU
Izo, Eso, Munja, Brace, Neso, Emir, Ado, Mirza, Almir, Papa, Sajo, Z.e]jko, Aco, Slobo, Ne.rko, I\di.s, JaIe, lsmet,
Cuprija

,.ri.

54

""~'.""""'jII<'''~ Onevni

avaz
SJECANJE Dana, I. 3. 2012. navrsilo se 19 godina od kada ie tragicno preselio

na ahiret nas dragi

na n aseg dragog i pi emen itog oca, svekra i dedu

IBRAHIM HODZIe MUHAREM KALTAK
5. 3. 1982 • 5. 3. 2012.
uspcmenu na tebe. S liubavliu

iz Busovace
Postoii

Uviiek biti die nasih uspomena, a to ie Iiubav i siecanie na tebe. Neka ti dragi Allah, dots"~podari Tvoji: supruga

ces

nestosro

nikada

umriieti

nece,

i postovanjerncuvamo

Iijepi Dzennet

i vjecni rahmet,

Sip ovi M uharned

S vabo

i Sead, so aha Mev Ii da i unu ka Naida Kal ra k

Enesa, sinovi Admir

i :E>enan sa porodicama

Danas se navrsava sest mi eseci od smrti naseg
Dana, 2. 3. 2012. godine navrsava 7 dana od ukopa naseg dragog se

ZAHVALNICA
Ovom prilikom izrazavamo

nasu neizmjernu zahvalnost dr,

MILANA (MILETE) NENADICA
U rijecirna nije bol, nego u S{CU tvoje Dijane, Hene, Mirsada i Zorice gdje eeS za nas viecno besmrtan ostati, S Iiubavliu i postovaniem, Tvoji najrniliji

sci. med, Srdanu Gornjakovicu, dr, Vedadu Popovicu i ostalorn osoblju Klinike za gas troentero hepatologiju KCU u Saraievu za svu profesioualnost, topao i ljudski odOQS tokom lijecenja naseg Milan a, Takodej, zahvalnost izrafavamo prim. dr. Bdlic S. i osobliu Klinike za onkolosku i glandularnu hirurgiju.

ISMETA (ISMET)
Dragi nas, na] drdi nas,

cscs
se kida, dok rub ispisuje rvoje narn re je ukrala, rnorace da ti si neodvoiiv dio nas i nasih trajat ceS i ti I
gorke istine, Ova] osjecaj je

ovo je bilo 'est rnjeseci nevjerice, bijega i ne prihvatanja nemoguc, srce bi da pukne, dus d. vris(i, a tijelo bi d. ime na ovorn siecaniu, Ta iznenadna i ohola bolest koia shvati da nas niie pobijedila, Ti cd uvijek biti sa nama, zivota, pa onoliko koliko budemo mi trajali, bar toliko

IS10g dana u I 5.00 sari posj eti t cemo
rvoiu vjecnu kucu,

Porodica

S Ijubavlju,
Tvoji: supruga Munevera

i kcerke Indira i Belrna sa porodicama

SJECANJE

Bakir Arnau tovic

Danas se navrsa va ses t tuzn ih m j eseci od ka da nas je napustio nas dragi terak

Prvog marta 2012. navrsile go dine ad srnrri naseg

su se 23

Drugog marta 2012. godine navrsava se 52 dana otkako je preseli 1a na ah iret nasa drags m aj ka i sestra

ISMETCECO
Cuvat cernc uspomenu na tvoju

SAFET (SULJO) AGANOVIC
Uviiek cd zivieti u aasim srcima.

SEVALA·hanuma (FEHIM.age) KABADAJA, rod. MUSA
Molimo Allaha, dz.i., da joj podari lijepi Dzennet i vjedni rahrnet nje-

no] plemeniro] dusi,
Hainia Lila, Dzencta i Nina, sestre Zekjja Kija, i brat Muhamed Tevhid ce se prouciti u petak, 2. marta 2012. godine u IS sari i 30 minuta u sranu merhurne, u ulici Mula Mustafe Ba!eskije br, 221I1Kcerke Elmina Fatima
sisi-u

dobroru, plemenitost i humanost koiu si svima nesebicno pruzao.
Porodice Calo i 'Iblo

Supruga Raserna • Dika, sinovi Edin i Elvir, snahe Mediha i Edina, unucad Safer, Tarik, Faris i Narnik

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

na naseg dragog

HARISA· HARETA BACVJCA
Teski su dan i ovi
tesko ie bez rebe biti

nasoi dragoi

POSLJEONll

SELA.M

naso] dragoj

SUZe kriti, a nasmiian biti. Dusa ce u vi j ek pa ti ri,
srce ce uvijek boljeti, a mi te Hare uvijek voljeti. Mnogo, mncgo riam nedostaies, Tvoii: Samir, Snieza, Adi i Deni
0·11104

MIRELI COSOVIC
rahmet.
Tvoji: Neka ti dragi Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet

MIRELI COSOVIC
i vjecni
"Tuga i bol nisu u rijecima, nego u srcu gdje vjecno i nikada need hiti zaboravljenal"

ces

ostati

Armin,

Aim.

i Anesa Kurtovic
ns.S·-lmlf

Tvoii: Indira, Ardiiana, Alilokai,
33S?-lDd~

Dnevni avaz _~ __
POSlJEDNJI SELAM

"''' 55

Dana, 2, 3.2012. navrsavaiu se 24 go dine od smrti moie drage, nikad prezaljene MAJKE nasoi

MULIJA (RASIM) DONKO, rod. MAHMUTOVIC MIRELI COSOVIC
Dragi nos cvijete, napustila si nas, a toliko toga [e ostalo nedoreeeno, sa tvojirn snovirna pokidani su i nasi i sarno nam je osralo da se sjecamo, i jedno zna] da te puno volirno i molimo Allaha, d,g., da ti otvorisirorn dzennetske kapiie, ier ti to zasluzuies. Tvoje drugarice; Edita, Arnila, Enisa, Belma, Isrnira, Aldijana, Elma

25.9.1934 -2.3. 1988.
Godine prosle j prolaze, ali MAMA nedostajes i nedostajes. Teske je to j danas prihvariti, U najboljim godinarna, u trenu si zaspala, zauvijek zarvorila svoje divne oci.

Ostaje mi utjeha da si hila mo] ponos, draga i postovana, a zivjet cd u morn srcu i voliena osrari do kraja ~ivora. TVOJ!\. MEDIHA· MEDA· GOLD

SJECANJE na rnog dragcg babu

POSlJEDNJI

SELAM

nasem dragorn komsii.

MEHMED TEROVIC
28.2. 1995-2R2.2012.
Kcer ka Enisasa pore dicom
333S·li)~

ISMETDIP

Po dobroti cerno te parntiti, s ponosom sporniniati, i sve dok smo zivi
u spornene nate be,

CUVal

cerno

Molimo Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet i viecm rahrnet, Korns ije iz Rakovi ce s poro d icama Suljo, Dervo, Kiko, Safet, Fahro, Nurif, Hakija, Hamza, Hirnzo, Semir i Muml
H3-.2,-t!1df

Hvala SlO si nam bio prijatelj

KEMAL OMEROVIC
Radne kolege Doma zdravlja: Alie, Agic, Buljko, Cosa, Dzevad, Rozajac, Mirza, Damir, Izudin, Almir, Harne, Keno, Basaric, Sr.irko"a.c, Ismir, Semir, AZra, Heda, Bedra, Eso, Dzemo, Bravo, Dzenan, Vedo, Refa, Mebo, Ibro, Haris, Hanefiia, Tepa, Sreckovic.

SJECANJE

POSlJEDNJI

SELAM

nas oj dragoj

Dana, 2, 3.2012, navrsava se ruzna godina orkad nos je napusrio nas P3 jd ra~i" naivol [eniji

na nasu dragu kcer i ses rru

ESMA AJKUNIC, rod. PERVAN
2.3.2010 ·2.3. 2012.
Sa mnogo liubavi i postovanja mislirno na tebe, Majka Hata, brat Kemal, sestra Sevda sa porodicarna.
3333·1,",

MIRELA COSOVIC
Neb ti Allah, d:U., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Tvcg plemenitcg lika i dobrore uviiek cerno se siecari,
Tvoji prijatelji:

IDRIZ (SUCRO) AVDOVIC
Naidrazi, naivoljeniji ... Godi na dan a pro de, naiie S fee prebo Ij et i te De moze~ ali te zaboraviri nece sve dok tvoji potomci zive i imaju unuke, Ali) ia t ugu ne brisem, jer si b io debar m.ui· i naibolji dedo nasim unucadima i 01.0 nase djece, Molim A113.ha dignucib n.1KU, dai mom Idrixu Iijepi Dgennet viecni rahmet. __ Tvci i: supruga Hasiia, sin A lm ir porodicorn.
S.3

i

Adem Loncaric i Camil Pljaitic sa porodicarna
HS4-lmlf

porcdicom

i kcerka Alm ira sa

nam a nas dragi dru g

Prvog mana 2012_ navrsile su se 2 godine od kada niie sa

TUZNO

SJECANJE

SJECANJE na rnoga dragog dedu

N avrsilo se 8 go dina 0 d smni naseg dragog supruga i babe

RUSMIR GVOZDAR
Ces to te spornen emo i nedosta jell narn Tvoii iarani Kemal Koric i Salko Murarovic
I'983-u

SAFET (MURAT) MASLO
2()()4·20l2. Utiehe nerna, zaborav ne posroii, samo ogromna ruga i beskrajna liubav onih koji te vole, N eka t i dragi All a h, di. s., podari li j ep i Dzennet
rahrnet,

SALIH (IBRAHIM) KULAS
2010.2012 Drag! dedo na svako spominjanie tvog imena, iz meg oka suza kane. Iako nisi mnom, uvijek si u mom srcu i mislima, Bio si one sto drugi ne znaju i ne rnogu biti,

i vjecn i

sa

Tvoii: sup ruga Mirsada i sinovi And i Adin

Voli te tvoj unuk Arnar, nana, mama i babo
:8l9.::-u

Dana, 2. mana 2012. se na vrsa va 7 dana od prerane smrti nase ses Ire i svastike

Dana, 2. mana

2012. navrsava

se tuzna godina

od smrti uviiek volienog

i

nikad zaboravlienog

ENISE TURKOVIC. rod. HARCEVIC
Dragi sistere, projurila si kroz nase zivote kao kornera izmedu zvijezda, Sve je trsjalo tako kratko da nisi ni stigla reci koliko volis Gogiia, Aparu i Mrkaju. Sada vjerovarno, sa neke povoline zviezdane poziciie gledas kolikc smo neutjesni za toborn,

MILORADA (DANILO) CALIJA
Teske je gledati sviier oko sebe, au niemu ne vidjeri Tebe, Tog dana posietit eemo Tvoiu viecnu kucu u Gorniim Miljevicima. Ozalosceni: supruga Stefica, sin Predrag, kcerke Gabrijela i Danijela, zetovi Sasa Hrga, Sasa Lonco, unuci Irena, Matea, Filip i Lana. I opel je osvan uo 2. man, za vee; n u j edan sasv im 0 b ican dan, a men i se tog dana srusio sav rnoj svijet koji SmO zaiedno gradili (40 godina), prclazeci kroz mnoga iskusenja, tugu i radost, J edina utieha poslije Tebe ostala su mi nase rroie djece koia su uiedno i sav moj zi VOl i pones. Tvoja neutjesna supruga Stefiea
13.11-!H3:~

Vjefno cerno te voljeti, Dika i Blago
:33I~-]](lll

Dana,

S. 3.2012. navrsava se gcdina od smrti naseg volienog

ASIMA GUSUFA) KADRIBASICA
Niegov dragi i plerneniti lik cerno zauvijek nositi u siecanju, a liubav prerna njemu
U

svojim srcirna,

Familija
Tevhid ce se prouciri u suborn, 3. 3. 2012. godine iza podne-narnaza u Ku vaitskoi dzarniji na Cengic-Vili,

Sarajevo.
81CH-[I

SjECANJE
NA SEHIDE, POGINULE BORCE I UMRLE PRIPADNlKE ,,101 MTBR",

u.o. UDRUZENJA

101 BRIGADE
J,.341· I nod;;:

Dana, 2. 3. 2012. navrsavaju se tri tuzne godine od srnrti naseg dragog

Dana, 2. 3. 2012. navrsava se go dina od sm rri mega oca

POSLJEDNJI

POZORAY

dcagoj

SAHBAZ (OMER) KARAHMETOVIC
S liubavlju i pcstovaniem cuvamo uspomenu na Tebe.

MILORADA CALijE
Toliko toga se desilo, roliko toga b ih i mala da ti kazern, a teb enema. vise nedostaies, Svaki dan sve vise i

MIRELI (OMER) COSOVIC

Petito Zumra,

Senaid, Sanin i Aneta
.3.331-1'l'ld~

Supruga Sahzija sa djecom i njihovirn

porodicama,
3319-ndl

Tvoja kceka Danijela, unuci Lana i Filip, zet Sasa
13.11-n-dt.

TUZNO
POSLJEDNJI nasem dragom, POZDRAV dobrom SJE(:ANJE. na na!. drage

Dana 2.3. 2012. fJa,..~vasetuana gcdina od smrri nskg babe, dcde i svekra i 6 mt.nih mjeseci od smnl n::de maj ke, naee i svekrve

MESI TEROVICU MEHMED (AHMED) UZUNOVIC ZEKlJA (IBRO) UZUNOVIC
MEHMED (AHMED) UZUNOVIC
2011- 2012.
vjec,ni rah mer ;,.-a'i IT! dcbri m d u~ma_

ZEKIJA (IBRO)
UZUNOVIC
20112012
11]eka [e

Arif Dil berovic sa pore dieom

0,,"1" su nailjepsa siecania na vssu plemenitost i dobrotu, Neka va m Allah, d~.~,~pudari li jepi bze:l1net. Sestre i zaove Hafiza i M.•diha, sestricne i zaov iene Merhila, M ;.nela i Meris. i zo[ Edhem - Kedo Hl i-,d'

D ragi n:lsi, mol lmc Allaha, di.s.~d:. vam podari Iijep i Dfcnner Sin Dzevad, snaha Dsutka, unucad Ehllmana ~Edln M"!ki to' hid co se prouciti l. 3. 2012. (pctak) u 11.00" ti u KOV2I;;:,i - H raS!1 !c-a.

daamij i

3J·17-nd!

Dl1evl1i avaz _,. __
TUZNO SJE.CANJE
na drage roditelje Pro teklo ie sedam dana
0 tkako

~)o<"'''. 57

ie na bel] i sviiet - ahlrer presello n.1 dragi, dobri

VASVljA ALlMANOVIC, rod.HRELjA
1. 3. 1?8? - 1. 3.2012. Do k zi vi mo m i, zi vj et cete i Vi u nasi m srci rna.
VASA DJECA

AUMANOVIC
2? 3. 1?84 - 2? 3. 2012.

RUSID REDZEPAGIC
III

Sutra se na vrsa va osarn tuzni h i b 01 n ih god ina od ka da n ije vise sa nama nasa draga

Utiehu u vremenu resko je D3Ci~ pogotovo Z3 one sa kollma je, neseblcno, svaki rrenurak dijeLio. Sjecania sva liiepa, uspomene na tren ozare lice. Suze iz srca, Stvoriteliu drage.za dobrim coviekom, divnim suprugom, briznim ocem, djedom, iskrenim priiateliem. !!Doisra smo mi Allahov j j do lsra cemo se N jem u V!'3 d ri." Od3zrV3Q si se svome Gospodaru i molimo Milosrivog, da nasem rahrnetliji olaksa, pcdaei lijepi Oleo net i vi eC!l i rahrnet plemen iloj dugi. Zahvaljujemo se svima koji svoiim posietama, riiecima urjehe i sieeanjima na dobroru i plemenitost na~e,g rahrnetlije svakodnevno upucuiu na sabur, olsksavaiu porodici j iskreno ueestvuju 11 zaiedn icko j zaJ osri. D,aloleena porodica
8231-lt

IN M,EMDRIAM

U pet a k, 2. marta 2012. godine n avrsava se ses t godi na otkako je prestalo da kuca veliko srce naseg voljenog su pruga I oca

FATIMA ZVONIC, rod, REBAC
Voliena! Ima nesto S(O je vece od mora, a (0 je nebc, Ima nesto sto je vece od neba, a 10 ie Ijudska dusa, Ima nesto 8(0 ie vece ad mora, neba i liudske duse,

SAjDZE (RASIMA) SPAHOVICA
Vriieme prolazi, dani se nizu, a bol i tuga za toborn jednako traju, U nasim srcima ostat ces zauvijek voljen i nikad zabora v Ijen, Nedosraies narn beskrajno. te osrala
S Ijubavliu,

a to je VJECNA LUBAV PREM,A TEBL Vrijeme ne moze razdvojiri duse koje je obasjavala ista svjetlost, EL-FATIHA, Viecno ozalo,,,eni - sinovi Suad i Nedzad, brat Hamo Rebac sa porodicorn, mnogobrojna rodbina i prijetelji

Tvoii volieni: supruga Azra i sin Armin

Dana,

SJECANJE I. marfa 2012, godine navrseno je 18. godina od preseljenja ahiret nase drage maike i supruge

ENVER (ZIjAHBEGA) . PASIC
na
2002 - 2012.

Dana, 2, 3. 2DI2. godine, navrsava se se st godina otkako nije sa nama ntri. vcljeni ctac, punac i dedo

SJECANJE

SAjDZO (RASIMA) SPAHOVIC
Imao s i veliko srce i pu no 1)ubavi za sve nas, Bio si nam oslonac i pudr-i ka u ~i o ru. v VoJjeni nas, nedostaje narn tvoja vedrina i Zi verna snaga koio m si zracio. S liubavlju i postQvaniem cuvar demo uspomene na tebe i nase sreme dane.
379-17.

MEDIHE PLOSKIC, rod. KASUMOVIC
Draga mama, b ila s i i os tala na, po nos. Zau vi iek ceil osta ti u nasirn srcima.
Nek" ti Allah, Tvoji najrniliji: 1994 - 2012.

Feriha, Sejl" i Dine

dt.s., podari
suprug

lijepi Dzennet

i vjecni rahrnet,
sa porodicama

Tvcji: kcerka Sa~.ka,zet Eldin! unuk Adnan i unuka Leila

49.2.-ma.

Muhamed,

sinovi Edin i Nedim

SjECANjE SJECANjE
na dragog i veli kog N a vrsilo se 8 tuzn ib god ina od kada j e preselio na ahiret n as dragi sin, bra t, djever i am idza

Dana, 2.3.2012.

godine

navrsava

se 40 dana otkako

je preselio

na ahiret

nas

covieka

dragi sup rug i otac

SAFET (MURAT) MASLO
Nikada zaboravlien i uvijek u nasim srcima. Molimo dragog Allaha, di.s., da ti podar; Ii jepi Dzennet. T voj i: rna j ka Naza, brat Senad, snah a Fikreta i bra ticne Azra i Sanda

SULEjMANA BEHLULOVICA
2.3. 1976 - 2. 3. 21112.

N a vrsi lo se 8 god in" od kada ie presel io na ah iret nail dragi

SJECANJE

MUHAREM PILAV
Molimo Allaha, dz,5., cia rnu pcdari lijepi Dzennet.

S liubavliu i postovanjem i neka ti ie viecni rahmet. Oni koji Ie vole.

SAFET (MURAT) MASLO
Svaka pcmisao na re be suza iz oka potekne ier liubav
prerna tebi je vjecna Neka ti Allah, d~.s.,pcdari lijepi Dzennet, a tvojoj dusi v j een i rah mel. Tvo] brat Mirsad, snaha Elrnina i bratici Sernir i Jasmin
131-]8:0

Tvoji: Memo, Sevcela,
Almir, Njegovi najmiliji: suprugs Fadila, sinovi Enes, Senad ; Suad Amar, Adis sa por036800

odicama

Dana, 2. 3. 2012. go dine navrsava

duga i bolna godina nasem dragom

se

SJECANJE

SJECANJE Danas se navrsava 8 tuznih godina cd kada je pre, elio n a ahire r nas drag;

ZAN (BOBE) SILjEGOVIC
Po dobroti
s ponosom i Ijepoli cemo te pamt.i!i spominjati, sve dok ,zjvimo, zivjel

NljAZ - BRAeO MUS TIC
ceS s
nama. Danas se naVIS"Va 20 godina Olkad nisi s nama, a ne prode ni dan da te se ne sjelimo,

SAFET (MURAT) MASLO
Zivot nestaje u trenutku, sjecanje na rebe i tvoiu plemenitoSl zauviiek ostaje. Neka Ii dr.gi Allah, dz.s., podari lijepi Dienn et i vi ecni r"hm et. Adisom i MeLisom
117&-mlf

Neb ti Allah, r.hmet. Tvoji:

d7..s.,

Liiep i Dzen net podari

i v j een i Tvoji: Berberovic i njihove porodice
OOlWI

Senija sa kcerbma

Erdo, Amela,

Elis, Adin i Meliha

Tvoia sestIa Mirsacia, porodicom

zet Esad, sestriCi Dzena"

i Elma sa

58

""~'.""""'jII<'''~ Onevnj

avaz
POSLJEDNJI SELAM Dana, 2. 3.2012. godine navrsava se 7 najtuznijih dana otkad je preselio n a a hirer nas

volieni

bratu nase direktorice Dike Kurtagic

KEMAL (MUJO) OMEROVIC ADILU FAZLICU
Neka rnu Allah,

dz.Ii.,

podari

Iiiepi Dzennet

i vjecni rahrnet,

a porodici

sabur,

Nikada te neeemo zaboraviti nas naidrazi. Tvoja sup ruga Begaieta, sinovi Aldin i Arne! i snaha Elvina
Tevhid

Za nasu rugu i bel utjehe vj ecno zi vje ti,

nerna, jer ona nije u rijecirna

nego u nasim

srcirna gdje

ces

ti

Kolekti v JU 0

S "S ilvi j e Strahi

m ir Kran j cevic" Sara] evo

Zunovnica bb, Hadzici.

sedrnina

ce se proueiti

dana, 3. 3. 2012. godine

u 10.00 sati u porodicno]

kuci
338,-,"",

POSLJEONJI POSLJEONJI POZORAV POSLJEONJI SaLAM dobrom

SELAM

covjeku i komsiji

nell nase radne kolegice

nasem kornsiii

MUHAREMU BISERU
Neb

MEHMED • MESA TEROVIC
ti dragi Allah podari lijepi Dzennet,
l~:B:l-ndz

MEHMED - MESA TEROVIC
Molimo Allaha, dz.s., da ri podari rahm et, a pore die i sa bur. lijepi Dzennet -

i vjecni

Radne kolege HUprave za srambena

pitania"

Tvoie komsije (Rakovica) Esad i Fethiia Avdic

Tvoie komsije (Rakovica)

Enver i Mejra Suvalija
3381-1odt

Navrsila

se gcdina

dana kako nije rnedu nama nasa drags mama i bah

TUZNO

SJECANJE

5 GODINA

10 GODINA

DRENKA VIS-NJIC
D raga mama i bako, ti sis nama,
Sin Zoran,
II nasi

EMIR (SECE) STAMBOUC

SECO

STAMBOUC

m srcim a svaki dan i zau vi jek,
rodbina

unuk Zak, snaha Eldina,

i prijatelji

MOLIMO DRAGOG ALLAHA, DZ.S., OA VAM PODARI SVE DZENNETSKE LJEPOTE I VJECNI RAHMET VASQJ PLEMENITOJ DUSt OZALOSCENl: MAJKA SVOJOM POROOICOM,

r SUPRUGA

ZIRAJETA, BRAT I SIN JASMIN SA ''''-""'

Dana, 2. 3_ 2012. navrsava se godina od preselienja na ahiret rnoie drage supruge

POSLJEDN]I Naso] dragoj rodici

SELAM

nasoi d raga j

DZENITA MAHMUTOVIC
i viecni Nek' ti Allah, dB_, podari sve ljepo te 0 zen net" i vj ecn i ra hm et.

RAMIZA MELKIC
Neka ti Allah, dUo, pcdari Iijepi Dzennet
rahmet,

DZENITI MAHMUTOVIC - DZENI
Mol imo d ragog Allaha, dz.s., da j oi -----='--"'-'--____j podari li j ep i Dzen net i vjecn i rah met, a pore dici sab ur, Zauvijek cd ostati u nasim srcirna Tvoji: Edin, Fatima, Adnan, Melisa, Naida, Faris i Haris Mahmutovic
L'

Suprug Abid

'40'-1""
SELAM

Tvoji Mahrnutovici:

Amir, Zumra

i Aida
14Ol-mlf

POSLJEDNJI dragom

POSLJEDNJI bra tu, badzi i da idzi

SELAM POSLjEONJI POZDRAV

nasoi dragoi

ADILU (IBRAHIM) FAZLICU
Tvoie veliko srce imalo ie miesta za sve nas. Po dobrom cemo te parmiti, sljubavlju i postovaniem spomin j. ti i !1i kada zabora vi ti. Neb ri dragi Allah,

DENITI MAHMUTOVIC
Ne postoje sto razdire rijeei utjehe, same bel nasa srca tvojim cdla-

skom ... Posroji liubav koiu smrr ne prekida, postoji pones !ito srno te

imali,

OTORUSNJAK
a heskrajna tuga za Supruga Eva, sesrricna Mirjana sa kcerkom Miom
l384·.,d!

di.'., pcdari

Iijepi Dfennet,

rvoiirn odlaskom
Tvoji: Hilmija,

Sjecanje

na tebe nikad

zauviiek ce postoiati,
Alem i Arne!

nece nestati,

Tvoii: Dika, Bahrudin, Handza i Neira Kurtagic

Sanela,

Dnevni avaz
Dana, 2. 3. 2012, navrsava se 25 gcdina ad prerane smrti nase drage supruge i majke
Dana, 4. 3, 2012. godine navrsava se 40 dana od prerancg odlaska

_'._l"''''''

59

naseg dragcg

AZEMINA - MINA (IQRIZA) TIKVESA, rod. SARACEVIC
1933·1987.
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo Z!)aJl)O kako ie zivjeti bez tebe. U nasim srcirna ostajes vjecno voljena, a u mislima nikad zaboravljena, Neka ti dragi Allah, zah valnost, Tevhid Njegovi: -

ASAFA DZANICA

14.1. 1953·23. 1. 2012.

Za liubav, pazniu i podrsku koiu narn ie svima dragi Asaf darivao osiecamo trainu
ce se proueiti u nedieliu, 4. 3. 2012. godine u Alipasmo] dzamiji u 12.30 531i.

dz.s., pcdari

Iijepi Dzennet

i viecni rahmer.

supruga Dzemila, sin Enis, kcerka Elma,

Tvoji: sup rug Osman, kcerka Alma, sinovi Mirsad, Arman i unucad Elrna, Denan, M irsen, Aldin i Emi na 3399·'""

SJECANJE

na nase drage roditelje

U pel" k, 2. 3. 2012. navrsava

kada je preselio na ahiret

!!as dragi

se deset tuzn ih god ina od

N a v milo se ses t m jeseci od kada Sa nam a nij e nas dragi

FUAD (SERIFA) TANOVIC
30. 8.2011 • I. 3.2012. N eizmi erne tuzni, s Iiubavli u i postovanjem euvamo te u nasim srcima i mislirna, gdje CeS ostati zauvijek.
Molimo Allaha, dz.s., da ti podari
1I

NIJAZ (SEFKIJE) MUSTAFA (ABDURAHMANA)

LUKAC

FEJZIC
2005·2012.

HAVA (EMINA) FEJZIC, rod. HASANOVIC
1998·2012.

i nasirn misli rna,

Zauvijek

ces zivieti

u nasirnsrcima

Dzenner.
dusi.

Neka ie viecni rahmet rvoioi plemenitoi
Porodica

ri u Bak ij skoj dzarn ij i. Tvoji: supruga Rasema, sinovi Senad i Muamer, unuead Paris, Selena i Harun i snahe Sanela i Amela
8.240-[[

Tevhid

ce se prouciti

suborn,

3. mana

2012. u 15.30 sa-

S ljubavlju j postovaniem, Neka varn Allah, dU" podari lij.pi Dzennet. Porodica

U nedielju, dana, 4. marta 2012. godine navrsava se 40 dana od kada nije vise sa nama nas jedini sin, otac, brat i

ASIM (MUSANA) KABLAR

daidza

60 _~ __

"'''. Onevni avaz
TUZNO SJECANjE na nakg voljenog brata

TUZNO SJECANJE U pe rak, 2.3.2012. godine navrsavase godina dana kako [e tragicno prestalo kucaii plemenito srcc nascg voljenog sina

ZAN SILjEGOVIC
23.7.1982·2.3.2011. "Suvi!e boli kada se gru be
etkine cvet ko ji tek nice. Kada na samom pocetku price Vreme ;..at reperi l 5t3 ric.
jj -

ZAN SILjEGOVIC
23.7.1982 - 2. 3, ZOllo
O.1ka.ko jc pre. ". a.lo kucar i TlIoj c.srce, ..na~ ZiV~[ ie i,2., gub~o. svaki sm. isao, N e prodc. ni sekunda da ne mislimo nn "Iebe »NAS ZIVOTE'! Nedostejes nam, nedcstaje Darn Tvoi osmiieh, Tvoji zagrliaii, Tvoia liubav N... ljubav premo Tebi nikada nece nestari, Tebe nam je okrurnl OdU2eO. Ali1 imamo uspomene koje nikada nett nestati i njih narn nikc ne p10ze oduzeti, MQlirno dragog Allaha da Te cuva. Ori~:lO si Qd nas, 31i smo sigurne d. nasgledas i da Cd uviiek biti krai nas, Tvoj lik Damje urezan duboko usrce i ramo os .. [e dok god mi ~ivi.mo. VOLIMO TE BMeO! Tvoje sestre: Za.na i Dzeina

Dregi nOc!t.ne, VIieme prolazi, a mi jos ne vieruiemo da Tebe vise nern a.; Zar nikada vise necerno i ~lHi Tvo] gJ~S,Tvoj smijeh, Tvojc uzurbane korake> Zar Te nikada vise necemo zagrliri, poljubiti, probuditif Kako shvatiti da vise nema nase dobre, plemenite duse, da nema vlse Tebe sine, koji si od zivm. o~ki vao rako mnogo. Voljeni n.! Zane, beskrajno smo ponosnisto smo Te irnali, ba! ta hog kakav si bio ·,;savod svjetlosri". H vala ti za sve sto si ucinio U SVOIn kra tkom, prekrarkom 'iivot~ _ Cin i se da s i na OVU zetnl] u "svratjo malo" i osravio za sobom !,leprSav trag". Tvoie neizbrislve rragove viecno cuvamo mi koii Te volimo i po dob ru pam rima. _ Ti 5~ uvijek tu, s nama j mi s Tobom, jer voljeni De umiru NIKA_DA~ I danas u 15 h posjetir cemo Tvoj mezar i polozir] cvijece, Tevhid ce sc prouciti u suboruu 13.00 sa ri u kuCi,.10";, /\ Iibega Fi rdu sa 6S. Vole Te neizmierno Tvoii roditelji: Tala Bow i mama Amra

SJECANJE na nase:g vel iencg

SJEC.ANJE NA MOIU LJUB/\ V

ZAN SILjEGOVIC
Prode godlna Zlvote... Osiecas li koliko Te rei irn? Kol ike. mi n edostaies t' Nemogueeje d. ne osjeli,i Kad svakogtreSf;

2. 3. ;<:011 2.3.2012. -

na mo]ecuke sezuu beskonacnosr,kako bi Todohvatile, dotaknule, dovelenazad mcni, u mo] zagrljaj,
Nedostejes __osjedam kako .

ZAN SILjEGOVIC
23.7.1982
SjECANJE na naseg brata

Tepoliubi, zagrIi, vidi, ima ... [esi Ii svjestan da se nikad ne6eiiosjeeariizgubljenojet Ce Te moje kljeli i uvllek cu vi\ljeli,Tvoj dragi lik i koileu vjecno pamtiti,
oci uvijek neumorne lmi~ti_.,. 1 kad budes u naiudaljeniiem kuru sviieta - uvijek cu Te sa niati,

svaki dio meg bica rasipa od lelje da

- 2. 3. 2011.

ZAN SILjEGOVIC
N ismo te rnogli sacu vati 0 d S!!) ti, ali mozerno cd zaborav a, r Neb ri Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoii drugovi: Irfan . Hodza, Arnir, Add, Sernir, Nerko, Saniin, Coro, Hare, David, Dado i Dzido
3,2.#[1

Kako vriieme prolazi, sve vise nam nedosrajeil. Na svaku spomen Tvoga imena poteknu suze u ocima, POll osn i iii to SmQ te irnal i, i zauvijek S3 tugom u srcu SIO SOlO Ts preranc izgu bil i. Tvoii: tetka Dzana, tetak Murat, rodaci Amar i Ajdin
:.tW~·lncU

VOLI

soru

BEBACU!

-

Tvoja Ail"

l!9"J-lod:::

WZNO SjECANjE Dana, 2. 3. 2012. godine na vrsava se godi na dan a od srnrti naseg dragog 23.7.1982 - 2. 3, zun, Ka1u da vriierne tugu brise, a tuge i bola sve j e vise. Kako je tesko b ez Tebe biti u dusi plakati, a nasrnijan biti, Prernalo je rijeci, a previse tuge da Ti kazemo koliko Te volimo i koliko narn nedosta jell. S Ijubavlju i postov.njem, Tvoji: S!!)ajo, Hiba, Dz.enila, Sanjin, Mirela i Tvoja Sajra
3.3.91-lnd!

ZAN SILjEGOVIC

WZNO SlECANjll Dana, 2. 3. 2012. godine noVr5<iva se godina dana od kada

SJECANjE

POSIJEDNJI POZDRAV n aso] dragoj

nosjenapustioD.s drag;prijatelj

na o..seg

ZAN SILjEGOVIC
23, 7. 1982 • 2, 3.2011. Hv.la Ti za svu dobrOlu,.ljubav i paznju koju si nam pruzio. Hvala Ti za Sve najljepse cemu si nas nauCio. Ponosni lito SmOte imali, ali uvijek poslOji nesro lito ne mofe umrijeli, a !O ie ljubav prema Tebi. Vjetno cemo te cuvati 0. SIcima. Tvoji' Zineta, H"mo, Aida, Almir i Azra sa sinom Alminom

ALEMKI IBRADZIC,
rod, DEDIC
D raga Alemka, svaki rastan.•. je bolan, al i uspok mene ostaj u. Uvijek cemo te se sjecati. Tvoji: Nihadll, Adnan Ism.r i Una Dzambegovic
3387·1.",

ZAN SILJEGOVIC
23.7.1982 - 2. 3. 2011. Sjec.nj. na Tvoj mio lik, pre-lijep; o,mijeb, lijepu rii.e za
sv.akoga! live i Zivjer ceS ri u mis.lima svih nas kojim.a ue"

Dana, 2. 3. 2012. nllvrSavaju se dvije godine od kada je preselio n.a ahiret nlls voljeni

DILAVER (OMERA) FACIC
S ljubavlju i poslOvanjem cuvamo uspomenu n. !ebe, rvoju dobro[u i tvoj pkmeniti lik. N •.k. ti je vj"",ni rah met. Porodiea

1191-Ln~~

dostojes. Deni,

Tvoj-j= Amela i A:>mir~ Nera i
:,tWt·lndZ

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasoj dragoj

ALEMKI IBRADZIC, rod. DEDIC
Ni.kada neCemo zaboraviti lvoj lik, dobrolU i ljubav koju si pruhla svima. Os taces u nasi m srcim.
Zll uvi jek.

Dana, 3. marm 2012. godine na· vdavaju se dvije godio.e ad preraDe s!!)rti naseg dragog i voljenog

SJECANJE

SAFETA (SABITA) KAMENICA
Sa Ijubavlju se sjeeamo !vaje dobrOle. Nikada Ie z.boraviti neccema. Tvoji najmiliji: Roditelji Sabit i Vasvija, djeca Admir i Amina, Sesua Samira, zet Edim, sest:riCiDamir i Lejla Neka ri dragi AUa.h,d::!.s.,podari lijepi DJ~ennet.
113l-~ndz

na dIagu majku

RAMIZU (MEHMEDA) MELKIC
Neka ti dragi Allah, dU., podari lijepi Dzennet. Tvoj sin Edin Melkie Sa porodicom

Tvoji: Ahmed, Mirel_, Sejla, Ismar, Lorena i Edo s porodicama Korjenit, Panjeta i Burzic

110-13'>

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM

SJllCANJE

TUZNO

SJE-CANJE

n.soj drago j n "'oj d ragoj

na naseg bra ta i d. idzu

Danas se n avrsava godi na otkako nisi sa nama

n aliojdragoj

MIRELI COSOVIC
Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi D~ennet i vjetni rahmet. Tvaj. str;na Samka, Ad!!)ir i Amra sa porodi·
cama
33&D-nrlf

MIRELI COSOVIC
S Ijubavlju koju smrl ne prekida, "ivis i Zivjet cd u nasim srcima i mislima. Tvoji: tetak Abmo, tetta Mevla i Sabina so porodicom
31iW-nd1

ADIS (SMAjO) TRESNjO MlRELI COSOVIC
Tvoji: Ahmo, D~evad, Izera, Isme ta i N isve ta sa parodicama
:nW-ndf

ADIS (SMAjO) TRESNjO
Proslo je 14 godina, a mi se i dalje sjeO'amotvog ve· drog lib, tvog osmijeha. Ne postoji utjeha i zabor· av, vee vjecna Ijubav i lijepa sjeeanja. Sestra Dana, zet Fadil, seS[Ii~na Naida i ses!ric Adis ))\1(1·1.0,

1998·2012.
Dok zivimo mi, z;vjet ces i t:i u na~i!!)srcima i hi ri di 0 n"sib najljepsib uspomena. N ek' Ii dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennel. Ot.e Smajo, majka Nurija, sestra Adisa, sestric Dino
3:WO·!nq~

ZAN SILjEGOVIC
Uvijek ces zivjeli u nasim srcima ... Mirz.a i Enes

Dnevni avaz """""""'~"""
,.. 2a ova] rrenurak - pripremajte se - (hadis) Duboko o2a[os6eni -Qbav'jcl!tavamQ rodbinu, pr ijatelje i komsije da ie nasa drag. ~ S velikorn tugom u srcu javljamo rodbini, prliareliima da ie nasa draga supruga, ses tra, tetka i baka i znancima Duboko ozalosceni obavjestavamo d. ie na" drag.

61

rodbinu, prijatelje i kornsije _- ...... -=.-_-,

ZULI]A (MEHO) PELJTO, rod. MURATOVIC
p.

r

LIDIJA BABIC, rod, KREKOVIC .-.
blago u Gospodinu preminula dana, 28. 2. 2012. godine U 72. gcdini. Posljednji ispracaj na!e drage Lide obavit ce se dana, 2. marta 2012, gcdine u 14.30 sa" ti na gradskom grobli u !!Bare!~. ,._... PoSivaJ.a u piiru BOlj em! OZALOSCENI: suprug Rade, sestra Vera, necakin]e Andreia i Mirjana) nccaci Davor i Igor, unuka Anja, zet Mario, obirelii Babit, Furlan, A:rko~ Bosdje:ic, Novakovic, Pandur, SuSac~ Bik(c, Karanovic i ostala rugujuca rodbina i priiarelii !It

1941- 2012.

rcselila ria ah i[.er u srijedu, 2.9. 2. 2012. . '_. I godine u &4. godini. _ Dfen aza ce se 0 bav iii u petak, 2. 3. 2012. I go di ne u 14.00 sari na grads kom m ezarj u Vlakovo. OZALOSCENI: 'in Muhamed, kcerka Semsija Hasovic, unuci Zafir, Dino i Adi, unuka Mcrima, zetovi Smail Hasovie i Kadriia Sofric, snahe Mihreta i A4al,er<l~ praunuke Ema i Sarah, jetrva J}..ib sa porodico m, bra lie ~a,ci.r Mura TOV ic sa poredicom, sestra Clma Sinanovid sa porodicom, dievericl i dieverlene sa porodicarna, sestrici i seatridne sa porodicarna, te porodice: Petito, Muratovic, Sinan ov ic, Hasov ie, G Iu hacev ie, Ogleeevac, S ottie, Ad ilovic, kao i ostal a b rojna rodblna, kom lij e i priiarel] i Tevh idee: se prouei ti isrog dana u kuti merh u m e u 14.00 sari, u I. Posavska 61 LJ, Hrasno Brdo. Priievoz do Vlakova i nazad obezbijeden ispred pekare "AS" Hrasno, sa polaskom u ]3,00 sari, RAHMETULLAHI ALEJBA RAHMETEN VAS1AH !!!

hadfi NAZA (MALCO) MEMOVIC, rod. TAHIROVIC
preselila na ahiret u cetvrtak, 1. 3. 2012. godlne u 74, godlni, Dzenaaa ce se obaviri u petak, 2. 3, 2012. godjue u 14.00 sari na gradskom mezarju Vlakovo. OZALOSCENI; suprug Bajram, sinovi Ferid i Musa, kcerke Hata, Hedgira, A{unif;vera i MUlafera, sestre Hajrija i Smaila, snahe Sulejma i Murarka, zerovi Hamdo, Kujo i Munib, unucad i praunucad, bratici Elmedin, Izudin i Sahmedin, braticne Isma i Fazila, 3mdi2iCi Husnija, Bajazit, Nedzib, Hasib, I\dem i Halem, amidzicne Isrneta, Ifeta, Selima i Suleima, djever Sevkija sa porodicom, zaova Dzeka sa porodlcom, te porcdice: Memovle, TahirCIvic, Basovic, Aliovic, Kukuliac, Zigovic! Goiak, Balicevae, $iljevic, Cam a, Bahor, Kajevic, kao i ostala broina rodbina, ko.msije i prija,elji Tevhid CCsc prouciri isteg dana a he; merhume u 14.00 sari, ul, Go razdnnska 27. Bol [akov Potok. Prijevoz do Vlakov i nazad obezbiieden sa autobuske okretnieegradska deponiia sa polaskom u 12,45 sari, sa uspurnim zaustavlianjem na autobuskim staialisrima: Rue-a porok, Bcljakov Potok i SIUp. RAHMETULLAHI ALEIHA RAHMETEN VASIAH !!!

Duboko ozal~ni obavjesravamo draga rnai ka, baka ~p IJ 0 ica

rcdbinu

i priiareljc

da je nasa

KOSANA ANTUNOVIC, rod. DILBEROVIC
umrla dana, 28.2, 2012. godine, Sa hrana ce se obaviti dana, 2_ 3. 2012_ god ine \113.00 sari na grobliu "Sv. Marko" u Sarajevu, OZALOSCENI: kcerka Branka, unuk Darko sa sinov irna Leo 110 m i MarkQm, zet Edmund Mirerrnaler, sestre Radmila Andric," porodieom i M ilica Zi vkovi c sa porodicorn, sestri ena Yes ria Komn en ic sa porod iCQID~ porod ice Stakic, Mis:kov,ic i Dilberovie, te ostala rodbina i prijatelji !I!

.__za ova j rrenu tak - pripremajte se - (h adis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije d. je n.! dragi

KEMAL (MURAT) CERIMAGIC

~

Duboko o~"loleeni obaviestavamo da [e n<ls dragi

rodbinu, prijatelie i komsi]e .'

preselio na ahiret u nedjelju, 26. 2. 2012. godlne u 72. godi ni, Dbenaxa ce se obaviri u subotu, 3. 3. 2012. g.oJl;ne uj~.,OO''"ti u Lastvi ked Trebinia. .. OZALOSCENI: sinovi Edin i Alen, snahc Arnelija i Sanja, unuke Ema, Alisn i Nejla, brat Sm aio, sestra Hasreta, snahe Siba i Safe ra, s vastike Vehiba i Bela sa porodica_ma, kao i mnogobrojna rodbina) prija«~lii i komsije_ Tevhid

IDRIZ (OSMAN) MEZIT MUHAREM (HALlLA) DONKO
Na,kon. duze bolesti prese[io na ahiret dana, I, 3. 2012, godIne u 87. godini. D Zen "Za polazi i 'P red dZa m; ie B ivolje Brdo, dana, 2. 3.2012, god.ine iza ikindija·namazl, a klanja! ce se u haremu na Bivolju Brdu u 16.00 sati, gdje ce se rahmetlija i ukopat.i. OZALOSc:'ENI: sup ruga Fata, sin Senad, kcerke Jas!1', Mirsada i Senada, ,estre Zejna, TidZa i Nun, nevjeste Elvedina i Selma, zew"i Cevra Ismer, KliCit Rasim, Rahimic Ibrahim, Bajram Candan i ZUjo Nermin, sura Arif T.' kve.s~ UDUC .• d.' pr.u. !1U.t."d, te p. orodie.e. : Donko, Tii kveSa,. Lev"" K1icic, Ra.h im it,. Mrg • .!)., Topic, Zujo, Ar.povic, Marie, Canda!1, Trnovac, (:olakovic, Jazvin, Rahie., TUrajlie i osrala mnogobrojna rodbina, komSije i pro ija[e1ji. Tevhid ce se prouc;ti iswg d."na u kuci rahmetlije u 16.00 .ati. ''';'mo

.~"I; ••

1925 - 2012.

ee ,e prouciti

3. 3. 2012. godine u 13,00 .ari kod Bele.
8238·,u

preselic na ahiret u srijedu, 29, Iebruara 2012. godine, u 77. godini. Dzenaza ce se obaviti u perak, 2. marta 20n. godine u 14.00 "I; na gradskorn grobliJ! Vlakovo. OZALOSCENI: sin Muriz, snaha A'ra, unuke Neira ~Medina~ braca Husl1ija i Smaiii,} br~lici i bralicne sa porodka.ma) [eJmf'Odice Me.zil, Ka.raduz) Vila, Seho;;.ric, Halilagic] Hero, Maric, Sahinovic, Bc6c) prijau~lii i komsije Kuc. zal"'ti: Trg zl.tllih ljiljan. br: 30llV . Dobrinia L !!!

Ob.vjeSUlvamo

rodbinu,

prij.teJje

i komsije da je nas dra_gi

Ob<ividl:<ivamo rQdbil1u) prijal:e:lje i kom$ije da ie l1a~<idrnga

DEMO (ASIMA) DRINA
2. 2. 1956 - 28. 2.2012. preselia na ahiret 28. 2. 2012. godine.
Mjesto i datum dzenaze objavit ce se naknadno. i levhida

SEJDA MUSTAJBEGOVIC, rod. FAZLIC
pfe:se:lib na ahire:t U ,ocl:vrta,k, I, marta 20 l2. godioe~ u 64. go din i. Duna,a ee se bavi Ii U perak, 2. marta 2012. god ine u 15.00 ,a ti na.rnezaQo, Ravne B.kije, OZALOSCENI; kcer ke Min k. i Melina, Un "cad Ja.m ina, Azra i D,i!lo~ letovi. KeuHIJ. Nukov.ic i, Haris RovCa!lin~ braca Idr,iz iNazif 'Sa porodicama~ djeverovi Isme[~ Bahro i Izel sa porodicama) zaova Adila S3 porodiC<:!m) lC porodice Musmjb(:govic, Fazli~l Nukovic~ Rovca.nio, Orut, Hadzife,jl-qvic~ Satrovic~ GfbQ~Memic~ H.rus removic} Hab ibov jc~Gog:ic~ Ca 'ldar 1 os[sla m nogo b rojna rQdb ina) pcija[elj i i kom~ii e Te:vb idee s.e prQuci I:i i_stog dOl n:i II 1 S, 00 $01 I:i u ku Ci 2alO$ti u ulici Streljacka br. 3. !I t

°

OZALOSGENI: majka Fatima, ,estra Aida, su pruga L j il j a, • in Demo, kGet ka Aid., am idza Fadil Drina sa porodicom, teLk" Dula sa porodicom, zet Vjekoslav Miletie, sesrriCi Dea i Toni, te porodice: Drina, Mileri'::, Babic, Sirbubalo, Prolaz, Dizdarevic, Becirovic, Krauzer, Hromadzic 8ll7·",

... za o"aj' IrcnuI.k· pripremajresc. Duboko o~blos,fel1i obav'jeStavamo d. ie n.s dragi

(hadi,) rodbil1l1, prijatelje

i kom~ije Tuznim Srrem j3vlj:i_rno rodbini! Da, drag; pr'ijaleljim3 i kornsljama da je

TllZl1im srcem javljamo rodbini m oika, bah, sestra i lelka

i prijateljima

dOlje nasa dnlgtt

MEHMED (RASIM) TEROVIC
preselio 001 ah j ret u utorak ~ 28_ 2. 2012_ godine u 63. godin i. Di<enaza co ,e ob.viti u pelak, 2. 3, 2012. godine u 14_00 sati n:i me:ia.rju Nisan Jatcedoli .. OZALOSCENI: suprusa Isme[a, kterke .~. Sancia i Selma sa porQd.ico:una, ib mea Hazi.r i Esad Sa pOrQd i(".ama! se"re AiSa, Naz., Behija i H.jriia ,a porod;eama"ura Mrguda Ne,ir 8a jl<l rodicom, ,va,lik. Ifem.sa porodieom, kao i a,m.l. broina rodbi!la~ kom.~ije i prijatelji_ Tevhid ee ,e proucili i,rog daDa u 14,00 '"Ii u &amiji C'engie-Vila. RAHMETULLAHI ALEJHI MHMETEN VASIAH !!!

OTO (VOjO) RUSNJAK
preminuo 28. 2. 2012. godi". u 80. godini, Soh raD" ce ,e oba ".;Ii 2.. 3. 2012. godin e u 14.~0 sari na grad'kom groblju "Sveti JOSlP . OZALOSCENI: ,upruga Eva, sestricna Mirjana ,a kcerkom Miom, br",i<~i Zdravko i Zlalko s. porodic.ma, Ie porod ice Rusnj.k, Triplat, Zeeevie i oSlala mnogobrojn. rodbina i prija,.Iji Kuca ,alo,ri: ul. Igman,ka br. 19, !!!

MARIJA KULAS, rod. SICANICA
premin ula 26. 2. 2012, godi ne u 79, godini. Sah.r.na ce se obavili dana, 2.•. 2012, godi" ne u 13,00 s.,i n. gradskom g'roblju llIB,._arelll._ OZALOSCEN1: 'in Branko, uDuke MariDa i Ni!1:i Se$l:reRuta i Dubr.ivka, s.estricl1e Bl"'al1ka, I.rena j Inga,} sestric Davor, zet Vojislav} (e porodice Pa!m.r, Duj movie, Terman, Jovonovie i Gude1j Kut. ,alO'ti: ul. D,"mala Bijcdica br. 55
I

1933 - 2012.

~I:lIII::::IIIIII!!I••

J

Lucie,
!!!

D uboko ()falo,eeni oba vje, '" vamo rodbinu, prija ,"lje i kornSiie da je na!

Duboko ozaloleeDi obavjeS,avamo rodbinll, prijalelje i komSije da ie Da,a drag.a majka, svek",a, se8"a i non., pre,elila nOabire, u 'rijedu, 29,2. 2012. godine u 77. godini,

ALKA (RED:ZO) HALILHODZIC, rod. COSIC
izJablanice Di.na"" poi".; dana, 2.3.2012. godine (pelok) u 15,15 sati i,pre<! dbmiie u Jablanic;' Dz'cnaza ccs~ kla'nja_li na haremu !~Jc_laticjj' u 15,30 sa~i, gdje CCsc ObaVl(i i ukop. RIl,HMET)JLLAHl ALEJHA RAHMETEN VAS1AH' OZALOSCENI: sin En.s, kei Enes., brae. Hilmii. i Safel, ,naha Dragiea" zel Miralem, ullucad Sa.njin) Vanja.) Ena i Nino, nevjes[e Falima) Tidb i Zumrasa djecom~ djeve:ri Ahmel: i Dre'Vad, jel:rve POlsa Dula i Fatima sa djecom! porodice Halilhodlic! CQsic! Bah;e, Budim, Kar;(" Jusi", Kevr;e, Vukov;(', Spahie, Palie, I.eost.l. mnogobrojna rodbin., priiarelji i komlije. ptt
J

MUSTAFA (IBRAHIM) SABANOVIC
preselio na ah irel u ce[vr .. k, I. •.2012, u 79. godini. Dle.naza te,se obaviti Oil mjes!J.om groblju DUf3.[<Qvici - TI'!J.Ovo u ~mbotu u 14_00 s.ati~ 3.3_ 2012_ godine.

S velikom lugom i ialo"i ob.vjeSIOvamo rodbinu, prij alelje i ko mlij e d. je n.l. drag.

ALEMKA IBRADZIC, rod. DEDIC
n.kon kratke bolesti u 51. godiDi preminul. dana, 1.3,2012. Sahrana i ukop obaviee ,e dana, 3, 3.2012 .. subo13, n. grad,kom groblju Hu· mei (Bih"c) u I S.OO S"';, PqfIjednij j,prac.j kret. i,pred KB »Dr. hnm Ljubij.Dkie" u 14.45 sati OZALOSCENI: supmg Muharem, kc.rke Mirjam i Arijana, ,estra Ren.,a, sestrit Dai1ij~l! ujaci Anton) ViJim i Tomislav, u.jne Irena i Rumjana sa porodicarna, tetka Hasnija sa porodicam.a, strite'li Husnija i Me,hmed, strine Asima i Zurnrela sa porodicama sIrjeevic1 Hasan, Jasmin i Ahme(~ s[ricevke Zla[ka, Ramz3) Suada, Jasn~ i Alisa sa.porodicama] 230V.a Nihada, zetovi Ahmcd~ Edo i Adnan -s porodic-..ama! I:e porodi:ce Dedic, Ibrad.lic, Korjenic~ SiIjdedic~ DZetmbegov'ie:, Derviilie"ic~ Selm.anov.ic~ KudnlO\li~, Aljjagic, Mujagic} Pup:tZenuvic:)Juki,) Husetic, Zalic} Ibrahimpa!,ic} VuckQvic) Maz:ar~c:a~akQvic}Ta~ die) Ramit, San(ra~, Slic) Mazar ~ Popovic, re osra.la mnogobrojna mgujuCa todbina, prijarelji i komsije. :B87·1n~
1

Tevhid ce se prouc;Ii isms dana u kuCi ~aloS[i, Ive AndriC. 6/1, A. Polje. OZALOSCENI: 'in Dzemo, keerke Nurija" D,emila, braea Mehmed i Zejnil, zew"i B.iro i Hamdiia, ,nahe A,ra, LOIUa, M.jra i M.mnuna, unuead Kenan, Mi.n.la, Amina, Dalida i Vildana, brariCi i br.ari.c.ne" s~_a .M.· u~tafa~ SOlle~a Alma.sa K_u~und~ija) dai~zicn. a ~ejda! I:lf:ricn C~le:bi.ja~ t_~poro. dice: ..a Sabal)ovic~ abal)~ Podgorica~ KusuDdzi.ja} K.alltar, Kuses~ Hadii.C, POlder~ FazX.ic, Harnlic, Hodic~ Godiojak, erkez, Bje1k., Sad.ikoviC, Turijaeanin, Mahrnulovic, Music, RaUie, [e oslala mDOgobrojo. rodbin a, kom~ ije i pri ja rei ji,
1.'

Prevoz obezbijeden ispred ;.grade Ive And.riea 6/1 ,a ,,"jaDiem auwbu,ka slanica N ed:lariti '" polas kom u 12.00 sali.
34(H~lDd;:

,.. za ovaj rrenurak- pripremajte se . (hadis) Duboko o2::do~ceIii obar vjestavamu rodbinu, pr ijetelje i kemsije d. ie n.!. drag.

.._za ovaj trenutnk . pripremajte se- (hadis) Duboko oil.loiceni obavjestavamo rcdbinu, da ie na! dragi

priiatelie i komsije

Obavjestavamo dragu rodbinu i prijatelje da je nos dragi

MIRELA (OMER) COSOVU:
presel ila na ahire u sriiedu, 29. 2. 2012. godine u 32. godini, D:;'n azace se obaviti u petak, 2. 3. 2012. godine poslije dzuma-namaza (13.00 sati) u haremu cenrralne dl!amije Sokolovic-Koloniia, a ukop ce: se obaviti na meznrju Kovaci • HI",,,i,"'I,, o ZALOSCENI: mac Orner, rnalka Saflja, brat Elmir, nana Saj ma, amidze h adii Mehmed i Esef sa porodicarna, strina Fa ta sa porcdicom, daidze Hamed i Mi",o sa porodicama, tetke Mej ra, Heda i Sabina sa porodicama, Palera Azi, sa porodicorn, arnidzici, amidsicne, daid.ZiCi, daidzicne, tetici, tericne, Pa~i6 Ah me i Dzevad sa porodicama, Kurbegcvic Sennda sa porodicom, KuJin Esef i Ziza sa porodicorn, Gliiva Sabira ss porodicom, te porodice: Cosovie, P." leta, Haskovic, PaSie, C av6c, Oracevic, Hujic, Peljto, Kurtovic, Va· tric, Koio" Hose, $<:tdikovic, Mucic, Kulin, Helac; Idnzi, Velic~ Kahvic, Soljanin, H.dzoyic, Durmo, Srna, te 0".1. brojna rodbina, komsij e, kolege i kolegice sa takulrera i priiatelii, Tevhid ce se pmuciti istog dana 11 ] 3.00 san u centralnc] dzamiji Sokolovic-Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '"

ADiL (IBRAHIM) FAZLIC
presefio ria ahirer U sriiedu, 29, 2, 2012. godi ne u 61. godi ni. Dzen.za ce se obaviri u petak, 2. 3. 2012. &O!iineU 14,.00.,"'i na m=. riu Grliea Brdo.. OZALOS .... NI: E Amin, kcer ka Amina, brat Semsudin, sesire Plkreta, Dika i Adila, unuk Kerim, snahe Ame:l<i~Hanka i Nedkra, zetovi Sa. mir, Ibrah im i Bahru din, bratici, bra ucne, sestrici, sestricne, sure Mirsad i Alii. sa porodicama, svastike Sabira, Mirsada i Tima sa porcdicarna, lit porodice: Faalic, Med.ic, Brkovic, Kurtegie, MuSic, Grbo, Livnjak, Smaili, Kadric, Mu"lim., kao i ostala brojna rodb ina, komsiie i priiarel] i. Tevbid ce se prouciti istog dana u kuei rahmetlije u l4.oo sati, til. Sedrenik 131. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

hadfi FUAD (MEHMED iMINA) BEjTOVIC
iz Donje Ljubije preselio ria ahiret 27. 2. 2012. godine u 56, godini u Des Moines, Iow'loSAD" , OZALOSCENI: supruga Alma, djeca Ajlin i Belma, snaha Rusmir, unucad Aydean, D ervisev it i Ed ina . Di j ana itovic, kao i porcdice: Beitovic, evic, Avdagic, Plivac, Devlic, Arnautovic, Iulardziia, Puiagic i Serdarevic.

suprugo.Alija, sin

-

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN VASIAH

szzs.u

"'
D ubo ko oil.loicen i obav jesta va mo ro db in u, p rij ateli e i komsi] e da je na, dragi

a ba""'je:~avamo rodbi n u, p ri ja rei ic ij komsi [e da je nasa draga t
RASKA SVRAKA, rod.SUNDO
preselila na ahirer u srijedu, 29. tebruara 2012. godin 0 U 79. godin i. Dzenaza ce se obaviti u petak, 2_ raarta 2012. ~odine.u .14,00 sari na bakilskom m ezan u Faletiei 2. Pri jevoz obezb ijed en ispred Careve dzamije sa polaskom u 1•. 00 sari, do meZil!ja i n azad, OZALOSCENI: suprug Idriz, kceri Asima i Senada, zet Ziind, un ucad Tar Ik i Se1 rna, ses ITa Raj ra~ zaOV3 Vezlra sa po rod icorn, ~eslrici i semicoe,ce Uo<odice $vrab, Sundo, Zihc, Svraka, Zunic, Kuko, Karovie, Sahie, J asarevlc, Klacar, kao i osr a la roo dbi na) pri ja [elj i i ko msije.. Tevhid ce se proll,citi ~stog d.ana u 14_00 5ati u knci merhume n ulici Herein. br. 11 A. '"

ISMET (NAZIF) JAGANJAC
preselio na ahirer u utorak, 28. februara 2012. godine u 73. godini, Di;~l"! aza ce se 0 bavi r ij u petak, 2. marta 2012. godine u 14.00 sati na gradskom grobi ju Vlakgvo, OZALOSCENI: sup rug. Belki sa , kcerke Indira i Mirel., zet Fadil, unucad Ern. i Ermin, sestre Munira i Mevlida sa porodlcama, brat Serlf sa porodi com! bratidi i braticne, sestriei j -ses rricne, tetici t ret icne, sure Hi vzi [a i. Me,b med sa porodicama, svasri ke Izera, En isa i N ala sa porodicama, te porodice J ag a n lac, Dapo, H adzi c, H rkov lc, M uIic, Cerimagic, Arnau tovie, Boj icic~ tutlJk~ Kreso .i. ostala mnogobroina rodbina, prij.,elji i kom'ije. Tevbicl ce seproucili iSlogda.na u 14.00 sari 11 kuti zalosti u ulici Bra 0 ~laea Vijel)ca br. 19- VogosCa. !!!

iz Bilece

Dvije godine bez rebe, dragi nas babe

SAHINHOTA
2.3. 2010 - 2. 3. 2012. Posroii ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne Jijeci.Tvoji: kcerka Advija, sin Nihad, zer Uzeir, snahe Zenaida i Nennina, unui!ad Nedim, Mirsad, lsmar i Meiika

_.. ~a ovaj rre;nutak· pripremajte se· (hadi,$) Obayj.stavamo rodbinu, prijalelj e i kom!ij e da je nasa draga

Dl1boko oialosceni d. je n.s dragi

obav.jtit3V:i.mo

rQdbil1u, prijatd.ie

i kom_~ije:

SENIjA (MEHO) ALjOVIC, rod. KUGIC
POSLJEDNJI SELAM pre,elila na abireI u nedjelju, 26. 2. 2012. godine" Sarbrikenu . Njom.cka U 69, godi.ni., Dienaza Ce se ob<l!viti n subotu~ 3_ 3. 2012. godi:ne na mezarju u Pervizima - Trnovo u 13,00 sati OZALOSCENI: suprug Mus!af. of" .ino.·i Samir iAmir, snahe Em ina i Selma~ keer ka Sam ira" lel Enes, braca aad~ Ha:sa.n~ Ib ra· him iJusuf, porodice Aljoyi"i Kugic i osmlamnogobrojna rodbi· rLa i prii3[elji. Pre:vol. obeib ijeden $a Princ:ipovog m O$ta :$3 P'O taskom u 9.30 :sari so ,zau".vljanjem na autobuskom <erminalu Ilid.. iu HadziCima. Tevhid &: Si~ protlciti u kuCi ozaloscenih u Pervizima nakQn dien"be. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 3m·,""

HAjRUDIN • SKIKA (DZAFER) MERDZIC
preselio l1a abirel LJ utoral<, 28. februa.ra 2012. godine u 7>. godini. Dz.enaza ce s.e oba-;,ri~i _u pe(;ak, 2. mana 2012. u 14.00 soti grad.kom gro· bli~ Vlakpyo. OZALOSCENI: supruga Andeliia, sinovi Ami:r i Ah_me:d" snahe Melih<i i Aid:i, unuc:id Ale:n~ Arij<i;n<ii Is· mar;. sesuici i sestricne, svaslika Mi.l.ica :sa porodicom,} te po:rodice Merd~ic, Novakovic, Buza, Kalem, Ja.arevic, Cic,'ara, Kab.i, Slad it! Horv:} r! Bu k vie i osr:ila rn l1ogobro jn a rodbi n a, pri ja rei j i i kom'ije. Tevhid Ce ,e prouc;Ii istog dana u 14,00 sari u dzamiji Hra,no. K uta ,.10s!'i: TTg h ",oj. b r. 8m '"

nasem dragam i iskrenam

prijatelju

godine

no

hadzi M.ENSUR

ADILOVIC
U najljepsem sjeeanju, os tat te nam uspomen. na nasa druzenja i prijaleljstvo s rob om, kao i na svu tvoju dobrolU i piemenilost koju si imao prema Jjudima. Molirno dragog AJlaha, dH" da Ti podari lijepi Diennet, Tvoji prijatelji: Pilav Edin, Dia i Dennis

Ouboko ola[oS,f.el1i obav'jdtav.amo da je nas dragi

r-odbinu~ prijatelje

~kornsije

.__ ova j tre.!l u lak • pripre.maj te se - (hadis) za Duboko ozalo!lceni obavj.stavamo rodbinu, prij.,elje d. je na!. drag.

i komsije

Dana, 29. 2. 2012. preselio je na" vel iki pri j atelj

SAID (BESIM) DIZDAREVIC
N ek.tI je vj ecn i rabm et rvoj a j dobra ti. Ostajes sa svojim prijateljima: Redio, B amb i, Hafe, Ven deta, Jus uf, Hans, Hand"-ar, Plesko, To,e, Gile, Jasa-Glock, Ramee, Fabm, Andrassy, lzo, Katilbeg, Mamara, Ellsar, Gugo, Kiki, Kulander, Ahmed i Munja

dine u 90. godin i. Dl\enaza Ce se ob"vi,; uper.k, 2, 3. 2012. godine tl 14_00 $:iri f,!,agrad_skom melar.jl1 , Vl.koyo. OZALOSCENI: supruga Zinela,.in Nasir, kcetke N.,iha iSabi· ha~ bral H<'ISO, stsrre Hafiza i Habiiba~ tlntlcad M.irja! Sm~a~Dijana! D rena Il~ Em iIla i N ej ira:) p ra.un u ka~ snahe SOil ja i Ferid,a., :zelOvi Hamid i Am{udin" bnuiCi, ,eOffiCi, sure Mehmed j Faruk SO por· odicama, svastika. Pasa sa pOQJdicom, amidZic,i ite (iCi) le PQrod.i ~ ce: Biser, Kreho, Hasovic, Catdaklija, Geto, Sehit, Ak!amija, Cengi e~ Pi tat Popov it! M tlsabasic, M u j ko v i6, Had 2i music! Red zov ie, PI i'h, Ce Ijo, B U k V" bo i ostal. broj n. rod bin., kom!ije i prija,elJi Teyh~dtt-se"prouciri isr~gdill1a Likuci rahm-erlije u l4.oo sari) Lil. B ra[t~sJav3 Nusiea 139, Nedzari6_ RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH '"

pre':~~h:~~~~::::::.go.

~

SUHRETA (M.UjO) COSIC, rod. KA.RAHASANOVIC
preselila na ..bi,.." u ponedjeljak, 27. 2. 2012. godin e u 77. godin i. Oi:enala Ce $e obaviri u pelak~ 2. 3_ 20 l2_ godine u 14.00 s.,i Da g.radskom mezarju VI.kavo, OZALOSCENI: brat bmot, ."'". Igda, bratic Armin sa porod.i. co m l bra [icn a Aida sa porod_icomJ sestrjcne Borana i S n~na .sa poro d ~com~ r-Q dice; M ina, Zej neba i Yah ida~ te po rod ice: Cos (of, J(a.a.h.,.novie, Buza.r, Hiro" Avdispabic, Ramie, Kar.hodzic, kao i os rala rodbina, komsi je i pri ja [elj i Tevhid Ce se proutiti Ko!ev,ko Brdo. RAHMETULLAHI istog dana u 14.00 sali u mesdZidu VASIAH
III

ALEJHA RAHMETEN

.MIRELA COSOVIC
Pozi vam za SV'j edoka S unce SlO 0 b asja (fen da bila si i os lala osmi j eh u srcima nasim. Pozivam mjesel: SlO nebom luta, da bila si cad.ost i sjaj u okucrnom kaka" ne vidi se CeslO. Pozivam za svjedoka Boga da leljel ces poljima llebeskim gdje dobre se duse gnijezde. Poz:ivam IV 3 da svj ed aei pri jalei jstvu viecnom da bila si i os tala nasa iedina .. Mirda R.zrednik i r~j. jz IV3 gell ecaci ja 98/99

o b."i~'.v.rno

rodbinu, kornsi ic i prijatelie d.

i" dana,

I , 3 .lO 12. godine u 42. godini presclila na ahiret

Obaviestavamo

rodbinu, prijarelie i kornsiie da ie nasa draga

DENITA (ISMET) MAHMUTOVIC
Dzenaaa polazi dana, pctak, 2. 3_2012. godine tm iru, a obav il Ce' ae u haremu S 11 hodo. RAHMETULLAHI ALEJHl.HARAHMETEN
II

SEFlKA PEHLIVANOVIC, rod. FERAGET
II

l3~OO (puslije dzuma-aarnaxa) ispred djamiie sari VASIAH, EL-FATIHA!

Bu-

OZA LOS(:.EN1: majka M.iJj<l~sestre Sanele, Anita, zet Hilmija, seeniei Alern i AD1~_IJ tetke Haire, Kadriia, Aisa" Min;ada i Kristina, teticne i ~eliCi~ pcrodice: Mahmllto"'ic~ Lipljanac, Zildiovic, te Aganovic, Muja.k() Sinaniia, Sjl.ajd:tic~Kovac, Adrovi,~ Celshmetovic, Murarovic, Mujal.lovic~ Tabakovic, Siambolic, Sarojkic, ViI.,kic, Mu,mfovski, Lakaca, .1. mncgobrojna familija, kornsije i pri] aiel] i,

'.0"•

Tevhid ce sc pruuciti u kudi rahruetljje

isrog darla u B~OO sari (ul. Mlinska hr. 4· Butmir).
nS3.lndt.

preselila DO ahiret u srijedu, 29" [ebruara 2012. godine u 85" godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 2. marta 2012. godine u 14.00 sari na bakiiskorn rnezarju Faletici 2. OZALOSCENl: braiic Ibrahim i braticna Beraiera sa porodicama, sestricne Almedina i Bdiba sa porodicarna, nevjesta Habiba, amidzicii amidzicne, tetici i teticne, daidzicne, zaova hadzi Nazifa sa porodicom, pastorak Edib, te porodice Pehlivanovic, Ferager, Nesirnovid, Simek, Bujak, Zirnic, Residovic, GaJijasevic, Nair, Bee!c, Barucija, Karacic, Kamber, Dzebo, Dulaneic, Recica, Filipovic, Seha,gic, kao i ostala mnogobrojna rodbina, pri j a reli i i kornsiie, Tevhid ce se prouditi istog dana II 14.00 sati u stanu merhurne 1I ulici Geteova br. 14/II.
No0167'19

Obavlestaeamorodblnu,

priiatelje i komsiie d.

ie noS dragi
no u 83. godi ni.
U

GALIB (AGO) PODZIC
prescl io no ah iret dana,

< 8. Z. 2m Z. godi

Dkn::J?<lice se obaviti u petak, 2. 3. 2012. godine on mezarju posl j [e dzurna-namaza u 13,!00sat L. RAHMETULLMlJ ALEJHI VASIAH. EL·FATIHI\

Stamm Ilijasu

Javlte se na nde lelelone: 033/201-364!
033/281-<l61 III fax: 033/ 281-435

OZALOSCENI: supruga Cim" sin Ago, kcerke Zurnrera i Muber.,. brat Beclr.sesrra Rabiia, snaha Enisa, unuci Iasmin, Mirza, Eiub, Haris [Muhamed, unuke Samira.Nerminn i Mubcr3, praunurad IsmLT i Faris, ZCl Ibro, sestrici SC"Jd, Dzcvad i Hamid, U: pcrodice. Podzic, Suleimanovic, Cocalic, Zig.a, Orna"CIOVLc)Durmisevic, Hasecic, Guhdiia, Osruanagid, Demir i Bdlijil, kac i mnogcbroina rodbina, priiatelji i kcmsije. p-'7 I 3.110

AKO STEIAlNTERISOYANI ZA.OVUJEDINSMNUPONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narlldzbenicu doslavite na nasu adresu:

avaz-roto press, Tesanjs,ka 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM I'U KUCNU DOSTAYU" iii
SARAJEVO

OSNOVANO 1923
___

U Oglasnu sluzbu ",wislTower"' T~a.nJska 24A, ••aVilZofolo press" (Avaz Bussin es centar) - Dlemala Bijedica 185
,-' . __ •_ iI!!!!I __ ,_,~_ ,_, _._ ~ _~ _."

Pokopno drustvo "BAKIJE!! vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji BiB.
teL 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233·062 mobitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387 (0)33 447·122

HA.RU OIBEHICA
IZDANJE: • DNEYNI AVA2 • SPORT • AZRA '. 'EXPRESS • ZDRAVWE U 'KU(:I kern, korn, korn, korn, kern, kom, _ _ _ _ _ _

• :SE:SEI MAME I

mobile! za Inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

X

lme iprezjme Opelna

_

ulica,

-...

_ _ ,saU
_ _

8roj\elefonalmobitela Vrijeme dostave do,
Broj licM:kane: Svojerucni potpls

DnlWlli avaz
UZ NA.JVECI TIRAZ:
NAJPRISTUPACNIJE.
Osrnrtnice. sje¢anja.

~-----------------------------~
.0
MWZLIS ISLAMSKL ZA)LDNIC£ SARA)£VO
71000 Sarajevo, Bistrlk do broja 8

GIJENE.
pozdravi..

posljednji

1ii' 033/281 - 451 ; Fax: 281- 461; E-mail: smrlovnice@avaz.ba
• SARAJEVO; Tesanjska 24A, a 033/281 - 717 Dzemala, 8ijedica br. 185, a 033/281 - 451 • ZEN,ICA; Marjanovil:a :pulbb (zgrada Jabuka)

• GORAiDE;
SUkrije Kukavice • TU.,ZLA: Turalbegova 22 (pa s'lnvno zan alskl centar Korzo·pasaij 'it l1ax: 035/257 ·277; .257·477 • MOSTAR: HusnijeRepca bb a/lax: 0361558-890; 12 'it 038/ 2.22 - 251 ;

Pokopno druilrvo"J edileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po naipovoljnijim ciienarna, omogucava brzu, kvaliretnu i iedncstavnu organizaciju dzenaze na podruciu Kan rona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljniie uslove za priievoz urnrlih iz inozernstva .. Cjelokupna organizaciia dZellaze (posljednjeg ispracaja urnrlog) obavlja se najednorn mjesru, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciii - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini rrolejbuske okretnice na Austriiskom trgu, ul, Bistrik do br, 8. Svakim danorn od 0-24 sara, Varna dostupan relefon: 033 7l2-800, fax: 033712 801.

... /fax: 032/424 -441; 424 -440:

64
REPREZENTACIJA

2. martlotujak 2012.

Dnevni avez.petak

sport

POIUI'IIIII smoda mozamo Igrall prollunallaClh
Dan neza visnosti Bosne i Hercegovine, a tu priliku is" koris ti 0 je kako bi jo~ malo prokomentirao utakmieu s Brazilorn, Iako ie imao nekoliko

ledan -Ii dua a adael?
Brazilcima srno prepustili sredinu terena • Ja bih igrao sa jednim napadaeern i Mi.simovicemkao klasicnom desetkorn.kafe Admir Smaiic

S SiC

Sta je s takucke strane pokazao

d~lemO-

met u St. Galenu

Za napadaca je lakse kada ima drusfvo
Edin Dzeko po IIOVO se
Cezaru

ogJ asia, ovog puta da cesu ta

porvrdila je ono ~IO sam i ranije govorio, da mozemo igrati prctiv najjaCih. Dovoljno je vidjeti kako su se nasi prorivnici radovali kada su postigli pobjednicki gol-istice bieko.

• U takrnica prori v Brazila

a ulio).

nalmar: nemOgUGaga Je
d.ohiU uliZiCIlOm dualu
Dzeku su pohvalili i brazilski selek tor Mallo Menezes i Nejmar (Neymar),

- Dzeko je veliki igrac, To sam znao i ranije, ier za Maneester siti ne m02e prilika, od kojih nam je ona posllednia iz samog finisa kod rezultata od 1: I mozda mogla donijeti pobjedu, Dzeko nije postigao gol, ali je bio kcnstanrna prijetnja golmanu "Karioka" Zuliju

Vrlo je snazan, ima sjajnu tehniku i skoro ga je nernoguee dobiti u fizi~kom duelu - rekao je Nejmar za brasilske rnedije. N ali gclgerer israkao je kako mu je lakse igrati kada uz sebe ima Vedada Ibisevica, • Za napadaca je rnnogo lakse kada ima drusrvo priznao je Dzeko. M. T.

igra ti svako, I pak, drugacije je kada 10 vidite na terenu,

Urakmica pro ri V Brazila selektoru Safetu Susieu pasIwiila je da provj eri kako b i u duelu saiednorniakom reprezentacijorn izgledala postava sa dvo jicorn napadaca, Iako j e
na fa j n acin sviesno preuzeo

Discipllnska rniera trenera Hofenhajma

rizik cia nas "Karioke" unisre na sredini terena, Pape je u pocetni sas (3 v uvrsrio i Edina Dzeku iVedadalb isevica, Na piranje kako srno izgledali II Sen! Galenu, svako ima svoje rnisljenje, ali ie Cinjenica da je selektorov potez osigurao Brazilcima nadmoc u sredini terena, tim prijesto odlicni.ali vrernesni Elvir Rahimic nije irnao sn3ge da prati tempo tokom cijele utakmice re sro Haris Medunianin u posljednje
vrijemerijerkuigraza Maksbi,

Natrag imamo ferromenalnu odbranu s iskusnim Papcem i cvrstim Spahicern, u vezi Iucidne Misimovica ; Pianica, au napadu svjetskog asa igrati? 0 a Ii osta tl na ovih 4+ 2 ilina onih 4·5-1, formaciji u kojoj smo, recirno, igrali u Parizu protiv Francuske? Brazilski selekror Mano Menezes rekao je posli ie utakmi ce da j e pariskih 4"5-1 mnogo boljaopcijazaBiH od 4-4-2, a.Pape, kako j e i sam rekao, narnjerava u osam od deSet utakmica kvalifikacija za Svjersko prvenstvo 2014. igrarisa dvojicom u spicu. Odgovor na pitanie Sia izabrari svaki cem:ner I)brazloziti na svoj naciD. Admir Smajic, kl)ii ie nekada bioselekwr mlade reprezentltcije BiH i pomocnik B1a:ta Sliskovica u A-timu, \l Svicarskoj je na glasu kao izva-

Dzek u i golgetera Ib isevida ... Nakon dugo vrernena, imarno ekipu koja je na prostorirna bivse J ugoslavile mozda i najiaca - kale Smaiic, nredan rakticar I reorericar, Prema niegovom misljeniu, selekcija BiH imaigrace koji mogu odgovoriti na svaku
postavlienuforrnaciju.

Kao Baroelona
Ipak, onosto smo izgubiIi u vezi, dobi1i smo u kon[ranapadima, jer su IbiSevic i Dzeko, uz lople koie su im serv irali po bokov im a pos lavlieni Zvjezdan Misimovic i Miralem Pjanic, llldavali dos!a problema Brazikima. Sada je pitanje • kako

Oolazak MarkUM Babela (Babbel) na klupu Hofenhajma na~em reprezenta ti veu Sejadu Salihovicu sNOriO je dosla problema. N akon 8[0 je posljednje d vi je u takm; ce poceo kao rezerva, a u jednaj svih 90 minuta presiedio na klupi, Sa.· lihovic ce siguf[)o propustiri josdvameta. Nairne, Babel ie objavio da je Salihoviea suspendirao na dviie utakruice. Njemacki mediji navode da Ie razlog to Sto ie Sali.h ov ie, ne-

SalihDuicu suspenzila na dUi)e ulallmice

MlsimoUIC Da moza Da bOM
Smajiea smo zamolili dl! prokornenrira nasrup !laSeg veznog eeda u Sent Galenu. - Ocim je da srnc imali problema, naj vire po bokovima, jer Misimovi~ ul;e fudbaler koji mole igrati umjesm Llllica. Ne mole on probijati po boku, ali je zato SpOSOball u odredemm momemima, kada eklpa gubi, osmisliti kratkuakciiu iz koje se posrif.e go! " kale Smajic. .

zadovoljan ulogom rezerve, na pozi v [renen da se prip remi za u.laza k u igru p ceina njemu ilutnuo bOCll, pa ga je Babel umjesto na le.ren poslao u svlacionicu. - Salihovic treba iskoris· rili pauzu kako bi razmisliorekao je Babel. Njematki mediii iskol"isrili Sll kaznu kako bi pojacali spe.kuiacije 0 prelasku SaIi h.ov·iea u redove Stu (ga.rta, gdie je nedavno otisao njegov prijalelj Vedad Ibisevic. M.T.

Ipak, nakon utakmice koiu ie gledao sa tribina AFG Arene, rvrdi da bi mozda najbolje rjesenje bilo igrati sa iednirn spicem . Edinom Dze.kcm. - Nakon dugo vremena, konacno imamo dobrespiceve, ali i dobru veznu liniju pa je j asno zbog cega pos toje diIerne kojoj liniii oduzeci jed!log igraca. Ipak, prema mom misljenju, dvojica kljucnih fu dbale.ra u nasem tim u su Duko i Zvjezdan Misimo· vic, veznjak koii svoiim loptama m oie iskorisr; ti sve Oi~kine poteocijale. Mnogi Edinu zamjeraju na hitrosti, ali Dzeko Ie na 3D metara Ie-dan od najbrzih napadaca na svi jeru. Saradnj a n j ih dvojlee kljuc ie uspieha reprezentaelje iUlIO bih ja Dzeku pOSt,,vio za jedinog spica, a Misimovica za klasicnu de.setku. U rom slui:aju, Pjaniea bih

Smajic; Pape lila ita radi gum U 0 poludesno, jer j e memak u vrhunskoi fermi, te bih dodao io~ jednog veznjaka koji bi bio U sluzbi obojice, Malo je glupo porediti, ali u [Om slucaju, imali bisrno nesto sto ga] i i Barcelona rvrd i Smaj ic.

Moguigrali sve
N aporninie da ovim svojim izlaganjem ne zeli soliti pamet Paperu, jer ie uvjeren
da

dobro zna sta radio . Na sra Ce se Pape odluciti, 10 jedonjega. MojejemiSljenje da crellumo raspolaiemo oajjaom kadrom u dugo VTemena. SuSic Ce, vierovarno, u simaciji kada ganjama rezui!at, izvesti dvoj;C11 napadaea. Po mome mislje!lju, !lajvaZllije ie cia reprezen!ltci ja trenu tIlo u svim linijama ima izvanreclne igrace, koj ise mogu prilagodi Ii !:lito kojoi postavci. Pitanje je samosta SuSiCZel.i,ajasam "V· jeren da ce njegova .odluka biti dobra,igrao sa dva iii sa jednim oapadaCem - istakao Ie Sma: jie. M.TANonc

Susie u svojirn

zarnisiirna

Bivii !lapadac ZeljezlIieara i nekadaSl1ji mla.di repreze!ltativ3C BiH Bubakar b;jaliba (Boubacar Oialiba)

Buballar Dilaliba de'billrao za Senegal
debitiraojezaA-rimSeDe~,'alll. Dijaliba, Itoji igra za belgijski Mehelen, prvi naSIUp za svoju domovinu zabiIjezio je u prijareljskoj ulllk· mlClprOtlvJu~neAfnke. Senegalskl fudbaler za· biljd;o je jedan nastup za

Bivsi mladi reprezentativac BiH

ml~di .Iim Bil_'l,ali ipore~~ togastol.:sa?a}gra~z~ afm::ku sele.kc!lu, lOS moze Igrau za A-umnasezemlje.. M. T.

sport
SARAJEVO

Dnevni avaz, petak, 2. mart!olujak 201.2,

65

POb)adiuatcam sa stil m
Imat cemo model igre ko] ce biti prepoznatljiv, kate trener bordo tima
/zborio se
1a Ilgo VOt

Dragan Jovic optimista uoci nastavka sezone

Fudbaleri Sarajeva vratili su se iz Opatiie, gdje su 0 baviii zavrsni dio .wiprema za nastavak sezone, Sef strucnog smba Dragan J ovi6 zadovolian je urad en iIII na J adran ll. - Nadoknadili srno uno sto smo propustili zbog snijega na Kosevu i u Cidllku. Imali smo odlicne uvjere za rad i adek va Ole prot; vni ke u konrrolnim urakmicama.sto je zasluga rukovcdstva kluba - rekao je Jov;c. U preos tali h deserak dana do utakmice u Tuzli Sar-

ZahualnosllSIUIiU
- Moram istaci izuzetno toplu dobrodoslicu na Kantridi. Nivo organizacije meca bio je kao da se igrala pretkolo u evropskim takrniceniima, Na kraiu duajevo ee odigrati ja~ jedan prijateljski susret (surra s Olimpicom). - Zadovoljan sam uigranoscu linija rima" ali naravno ela ispraceni smo aplauzorn. Narccito smo zahvalni treneru Riieke Ivi Isruku, koji narn je tokorn boravka u Opatiji blo od velike pomoci - izjavio je jovid, da pas to ji pros tor za napredak, Takoder, do duela na Tusniu radit cemo i na psihoJ oskoi pri prerni svakog igraea ponaosob, Imamo 16-17 pri-

blizno kva) itetnih fudbalera i, prakticno, svi oni mogu biti starteri - istakao [e strateg kosevskog prernijerligasa Na pitanje lim navijaci boo rdo rima mogu oCekivati ad [ovicevog Saraj eva, Travnicanin ie sprs:mno cdgovorio: - Zelimo izgraditi model igre ko] i ce bi ti prepozna IIj iv. K1ub renornea poput Sarajeva ne smije pobjedivati bile kako nego sa stilom. Naravno, rezu Itat j e prirnara n, ali u igri zbog koje se dolazi na sradione. A. Dr.

Posljednju provjeru tlo~i nastavka Premijer Iige fudbaleri Slobode odigrat co sutra s Rudarom u Uglieviku. Trener Darke Voivodic Kaie da co U ovoj utakruici pcstaviii formaciiu i igru kojima co so suprotstaviti Sarajevu na otvoreniu prolietnog dijela sezone, - Dobra je srvar da cemo k onadn 0 moci 0 d igrati u takmicu na prirodnoj travi, Igrar cemo u slicnim uvjetirna kakvi ce biti u utakrnici sa Sarajevorn, Od igraca eu

Kanan caluanOUiC i dapanac MiMi ostalu

Sloboda sutra igra u Ugljeviku

rraz i ti m aksi m alan angazman - kazao je Voivodic, Trener Tuzlaka dobi 0 j e dobre vijesti u veri sa stoperom Kenanorn Cejvanovieem, koji je dobio dokurnente iz Karlovea j mod ee bid regisrriran za Slobodu. Vojvedic ie odlucio da ce zadrzari i [apanca Takclija Mikija, koji je vee neko vrijerne na probi, - Mild se izborio za sra !!IS, Marljivo je radio i rrenirao, Ima odredeni kvaliret i mislim da ee nam bit; od koristi - rekao je Vojvodic, E. M.

Igrac Siobode panovo u Siavackoj

Ncgometasi Travnika vratili su se s desercdnevnih priprerna u Makar:skoj, a do pocetka prvens tva rrenirat ce na terenima u gradu, "Vez.iri" s u IO kom boravka u Dalmaciji cdigrali pel susreta, od koiih prvi tim tri (junior; Sarajeva 5:0, Rudar 1:0 i Troglav 3:0), dok je rezervni sasrav pobijedio juni-

rill·· I JUD_U _e •.. K·.ec Jeec sre.au·· d II mol·· aCJU
v . .
tokom boravka u Makarskoj, Tosu golrnan Denis Krklec iz Va:rnZdina i na padac Jurica Jelee, koii je priie nekoliko sezona vee igrao na P ire ti, - Krklec i Jdec trebali bi narn so prikliuciti u narednih nekoliko dana, jer su u Hrvatskoj os tali da pribave dokumentaciju potrebnu za regislriranje u Travniku., Ko· mpletirali smo lim i mogu reCi da spremni doeekujemo nasravak" sezone. Neke manje dilem e trebamo 0 tkloll iti na u!akmici prOt; V Is!tre - kate Ar.apovicev pomoenik Ner· mill Bailic, S. P.
j novailiie koj i su so priklj ui5ili

Iravnicani

58

vratiliiz Makarske

ore Zeljezni&ra (5:2) i remizirao protiv Tomislavgrada (l: I). Travnicani bi u nedjdj u trebali ima ti generalku protiv Iskre iz Bugojna., Pored 25 nogometaSa ko" je je povec iz Tra vnika, trener HU5nija Arapovjc isprobao je

N. Varup;j, Ribi{;, Fejzic i E. IJarup;j IJ Makarskoj

Da doJaze bolji dani za nehda~Jljeg premiierJjg~a, a danas prvoligas.a, sve je izvjesnije. Bihackim J edins[vom od IS. februara upraVlja krizni stab, na celu sa predsiednikom Ademom Ib rah im pasi cern i izvrilnim direktorom Hasanom Hromadlieem. Medu i3 claI!ova pri vremene upra ve je i ne.ko·

postaulJaJu S8 noui t8'm8lJi Mluba
liko privrednika, spremnih pOrno';; bihackom klubu, koji je u svim segmenrima dosao do samog dna. Na konferenciji za medije Ibrahimpasic je naznaCio osnovne ciljeve u nastavku se.wne, a on i su prili eno skromni - opslllnak u Prvoj ligi Federacije BiH i stvaranje ambijenta za izbor novog tva kl u ba n a sj edll iei Skuphine koia 6e se odrzati najkasaije 15. juna, kada i prestaju ovlasti kriznog staba. " Zuamo sta hocemo ; smarram da to mozemo ostvari ti, Moramo izgradi ti nove evcs[e remel j e. Radi! Cemo I!a vracanju povjerenja navijaca, na. grad nji 5to boli ih odnosa s klubovima u BiH,
1'0 ds

Krizni stab na celu bihackog Jedinstva

Slobodace u grceviroj berbi za opstanak ostati uskracella .Z3 usluge iskusnog Stanise NikoliC.. Tako je vee; dio zimskih priprema odradio s !uzJanskim klubom, Nikolic ce, kao slobodan igrac, n as ta viti kari jeru u Slov3ekoj, tl Dunajskoj Stredi, z.a koju je vee raniie igrao, Kaze da. je dobio nemoralnu ponudu i vet je pOlpi-

niHolic u DUnaJSHoJ S1redi do HraJa selone

sao ugovor do kraja sezcne, .. Dogovorili smo se za ugovor na tri mjeseca .. U slueaj u da eki pa zadrli s ta iUS pr" voligasa, mozda i nllstavimo 5UlId[lju, OVOID prilikom mOram zahvaliti Slobodi i tr· eneru Darkll Vojvodicu, ko· j i su b.i1ikIllj nje korektni, dl>' mol ili su mi cia rren ieam i obavim clio priprema. - kazao (jam je Nikolic. E. M.

a naroeilo u KanwlllI - ism· kao je Ib ra him pas ic Ekipa je rrenumo na pripremama u Medulinu. NakOD povratKa, bi! ee od abrana 22 igraea. Do sada su BiSCani odi· grali cri kon crolna susreta i b.borili sve tri pcb jede, SIOulijeva nad u da ce izab ranici Seilllda Smajiea uspjeti ostva· riti pOSlavljeni cilj. E. A.

Igraliste u Krupi na Vrbasu .. Gledalaca 80. Sudija: Rober Zrdi" (Banja Luka). KRAJ1NA (CAZIN): KaraJ;e~ Husic,. Mu,zgonja, Pus· kar, Sahinovic, Halilovic, N uhanovic, Dizdaril.', Cab tare"ic, Telic, Ljeljak. J os SU igrali: TatareVic, RaCic, lee, Ornanovic, Mirvic, Mujezinovic, DZelalagil:, Kahric, Kunovic. Tre-

Kranna (C) - POdgrmeC 0,:0
ner: Mubamed Berberovie. PODGRMEC (SANSK1 MOST): Hamzibegovic, Eegovic, Husic, Fehovic, Fi· .Ii.e, Kallak, J usovic, Podu!la" vac, Karie, Kran tic, Alisic, E. Ha bibovie. J os Sll igrnli: Ko· riel, Rezic, Kuzelj, Re.zvan, Demiraea, B. Habibovic, Dedic, MeSiC. Trener: Benjamin Kljucanin. N. D.

Prijateljska utakmica

Medunarodni fudbal

sport 66 ~------------------------------------------------------------------------Onevn; aVM. pe!il~. 2. martlolujak 2012.

ZELJEZNICAR Neoceklvanl problemi za trenera Amara Osima

KOfnlraa: PDv!ijedio preponu

Povreda u Varsav.i

Hoenlrao ne

[gratrl sedmlce
IiIo- Fudbaler Reala iz Madrida Fabio Koentrac (Ccentrao) pauzirat ee najmanje ITi sedmice, jer je U utakmici izmedu Portuga la i Pol iske povrijeclio preponu. Koentrao je u igri proveo sarno 21 rninutu, nakon cega je SepajuCi napus rio teren 5 tadion a U Varsavi, Porrugalski reprezenrativac propustit 6: utakmice protiv Espanjola, Betisa, Malage i Viliareala.

za erbi roliu S-r OgBriJega
_i_OU-C

i S__a[C
S8

-Dil__i

Obojica fudbalera povrijedila

na utakrnici s GnSK~om

Zeljeznicar je skupo plario prijateljsku utakrnicu protiv GOSK-a u Medugor[u, buduci da su Eldin Adilovic i Sulejman Smalic morali zbog povreda n apusti ti teren. Oboiica igraca iskrenula su zglob i, kako sada swan stoje, rnorat Ce na mirovanje, sto znaci da su upitni njihovi nastupi za derbi protiv

Plrs: "ISam Irajno rjeselde
IiIo- Pri vremeni sel ekror Engleske Stjuart Pirs (S ruart Pearce) izjav io ie da bi volin vodiri tim na Evropskorn prvensrvu, ali di sumnja da je on opcii a !!a d uz'! sraze. - Ne bih se uplasio ako b ih bin selektor na EP-u, ali mislim da nemam iskusrvo za ra] posao, Mni tren utni zada tak [e kupovina vrernena za FudbaIski savez, a kaa dida t za selektora Engleske n a duze s raze je neko drugi, ne ja - rekao]e Pirs. Engleska je preksinoc na Vernbliju izgubila od reprezen tacij e Holandiie sa 3: 2 u prvoi u takrnici Pirsa na privremenoi duzncsti.

Engleska

Sirokng Brijega,

sam da mi je sve popucalo. Srecom, pokazalo 51.' cia se radi 0 iskrenucu zgloba, Prve proci enesu cia bih morae mirovati deset dana, ali mislim
da cu ipak ranije bitispreman da izadern na teren, • Zelim da igram derbi sa Sirokim, ucinit cu sve da isuam na teren - rekao ie Eldin Adilovic, najbolii strije-

- Nezgodno sam doskocio i noga mi je propala u blato. U prvom trenutku mislio

ge,

J .os Ida

situaciia ie kod

Smaiiea, koji [e dobio udarac, a zatim dozivio slicnu nezgodu kao Adilovic,

Teener Amar Osim misli da se ne radi 0 toliko teskirn povredarna i da ce oboiica

igraca do 10. marta biti spremna za otvaranje prolietnpg dijela sezone, (Z. S.)

nedoslaJU rJeSenlB nBoadU
Vrln sliene karakteristike u igri, koje su preferirali jesenas p od vo dsrvorn Dar ka Drafica i Milornira Odovica, pokazali su nogometasi gabelskog GOSK-a i u pretpos I;ednj o] provj eri pro ti v Zeljeznicara - cvrst nastup u defanzivi, neprobojna odbrana, ali i nedostatak riesen]a prerna napriied, - Problem narn je zadnji pas, protiv Zelie nijednorn nismo na vrijerne reagirali kako bismo pruzili loptu. Nismo bili dovoljno brzi u predaii lopte kako bismo dosli u priliku, Ocekuiem da ce bid bolje protiv Veteh . rekao ie trener GO S K- a Bn· ris Gavran, ce sutra (1430 sari) na stadionu Podavala u Gabeli imati generalnu probu priie sraeel prvenstva i vrlo vazan suo sret sa Slavijorn kao direktnirn konkurentom u borbi za opstanak, Er.B.

GOSK i dalje cvrst u defanzivi

Patoua13., DDUreda
U dUue godine

Nesretni Brazilac

Konrra Mostaraca GOSK

FIFA ee pokrenuti istragu
F'afo;·Slradao mu mif;i(; ... M.ilanov Brazilac Alehandre Pato (Alexandre) ponovo se povrijedin. Ovog puta rijec je 0 is regn ue u mi~i ca. Pa tova 13. ozl jed a u posljedaje
.0 dvoji

Bahrein pObl)edlO IndoneZI)U10:0
Iifikacijama za S vjets ko prvens rvo 20 14. godine bi [ ce pod lupom istraznih .organa FlFA-e. Ova infnrmaciia sasvim je oCekivana, s obzirom na to cia je Bahr~inu za prnlaz u narednu fazu kvallflkacija trebala pnhjeda od devel golnva rnzlike, kao i pnraz Kael.ra u irof!u. Medutirn, dok SU nDi punili !!He2u

Indoneziiom ed 10:0 u kva-

Pobjeda Bahreina

nad

dvije gcdine t ce ga n-d [cren a

j os nekoIikosed mica, "tl) zna,6 cia nere igmti

revans··lItakmiclI Lige prvaka prot!V Arsenala, u kninj Milan brani pnbjedu nd 4:0. Pain je ove ~ezone 0 digmn 17 u Iakmica za Milan i pnstigao cetiri gola. (M. 1:)

Indonezana, Katarani su u is u u UIkmice u Iran u odigrali 2:2 i probili se na drugo rnjesto, pa je Bahrein uprkos svem \I ispao, - avo je neobican ishnd S obzirnm na. oeekivanja i histnriiu medusoh.f!ih utakmica ave dvije ekipe, rakn da 6e FIFA u nastojaniu da neuva dignitet fudbabke igre pokrenll ti istragu nbjavila je Meounarndna asocijacija. (M. r:;
fill

sp 0 rt

Dnavniavaz, petak,

2, marVoiujal< 2012,

67

lRZISTE lzviestai Medunarodne fudbalske asociiaclie za 2011. godinu

HIDbOUI01.500 IraSIera OlrOSl1 rl mlrlarde ala a
Po jedan prelazak se desavao svakih 45 minuta • U Evropi, naivise su se seliIi Francuzi Transferi

Klubovi u svijetu porrosili su lani vise od t.ri milijarde dolara na iuternacicnalne rransfere, objavila ie Medunarodna fudbalska asccijacija. Regulatorni sistem koji nadgleda transfere ~irom svijeta, regis rrirao ie vise od 11.500 prelazaka fudbalera iz jedne zemlje u drugu, a najville ih ie ostvareno u januaru, j ul u j avgus ru. U prosjeku, po jedan transfer desavao se svakih 45 minuta tokom godine, Najvise prelazaka zabiliezeno ie 3Lavgusta -cak 317. Svega 14 peste rransfera

PSG zeli

CaUija
vodenje

Prerna pisanju

skog AS·a, Pari Sen Zermen pripremaponudqza veznjaka Barcelone Cavija(Xavi). Francuski klub.koii [e u v lasnisrvu kararskih rniliiardera, .reli nasraviti donajjatih svjets-

~l!an-

naluecitransleri
1. Fernando Teres (UverpuVGeIZi) 2. Serhio ,Aguero (A~etikQIManc€ster sill) 3. Havijer Pastore (PaJel111O/PSG) 4. End i Kero I (NjukasVLiverpul) 5. FaJkao (PortQ/ A~ettko) 5. Edin OZeko (VolfsburglMan Dester sHn 7. Sesk Fabregas (ArsenaVBarcelona)

58.500.000 45.000.000 42.000.000 41.000 ..000 40.000.000 37.000.000 34.000.000

ukljucivalo je neku vrsru finansijske kornpeazacije, a u tim sl ueajevim a pros jecno obestecenjeiznosilo ie 1,5 rniliona dolara, Naiskuplii ie bio prelazak Fernan da Teresa (Torres) iz Liverpula u Celzi, vri jed an 58,5 mili Dna eura, Kada ie rijec 0 profilima

igraca, prosj ecna starost fudbaiera koj i su os tvarili transfer ie 23 godine, Polovina ie pripadala dobi od 22 do 27 godina, dok ie naistariji imao Cak46. Prosle godine zabiljezeno je vel iko p risus tvo j UJ:n0americkih fudbalera na Irii·

Skoro 13 pOS!O svih transfera ukljucivalo ie Brazilce, dok su medu prvih deser nacija bili i Argenrinci, Urugvajci i Kolumbiici, U Evropi, najvise rransfera zabiljezili su Francuzi, au Afric! Nigerijci, (M. T.)

stu,

kih imena na Park princeva, najavljujuci buran Ii etni prij elazni rok. _ Obestecenieza Caviia, koii s Barcelonom irna ugovor do [una 2014. godine.iznosi 80 rniliona eurn,ali se Parizani nadaju da Ce U2 dogovor ipak dobid iskusncg fudbalera za rnanjenovca, (Z. S.)

"AI..e)r TI1: 11 IJ S TI.r ... ZEr J,JE r J1:- {O.r IIJ .rlllr
«»

... 1

S-11.

S()lt' ,

Sarejevc: D:t Bljedlca 123, +38733474400 BOJnicka bb. 38733 634164 Tozla: M Ba~eskije 18, +38735226683

Mostar. M. Tltd 237, +38736577 Banja Luka: Omladlnska

002 462355

bb,

+ 38751

BlhdC: S_ Korpusa bb, +387 37221602 Sanskl most: lndustr, zona bb, +387687

051

u Uisegrad
Sportska dvorana u ViSeGledalaca 1.000.. Sudije: Dragan Kralj (Trebinie), Ivan Milieevic (Citluk), Danijel Vlaho (Mostar). Rezultat: Varda HE - Bosna ASA BH Telecom 74:67 (20.:18,24:16,18:19,12:14). VARDA HE: Durdevic I I, Deric 7, Markovit 7, Lakit 6, Vukovic 3, Damiano .. vic 6, Mirkovic, Ivanovic 2, Kajevic, Simic 6, Golubovic 7,Micem19. Trener: DITIgoIjub Vida.cit. BOSNAASA BHT: Guzonj ie, Hodzic 7, A1ispahic 2, Buza 2, Vukovic, Hot, Damjanovie, CamdZic 5, Rahirnic 28,Demic 3, Rizvic 12,Avdibegovic 8. Trener: Harndo Fr!jak. Peed razigranim kosargradu.

IZ enaden-e
Varda protiv Bosne vodi.la i sa plus 18

Prvenstvo BiH za kosarkase

68

Dnevni aeaz, pelak. 2_ martlolujak 2012_

S port _

KOSARKA Jusuf Nurkic, velika bh, nada, za "Dnevni avaz"

Igae I a naluisl
Irne J usuf Nurkic doskora je neStO zn acilo sarno ri je I~ kim kosarkaskim ovisnicirna. Danas, medutim, gorestas od 213 cen timetara i 120. kilograma ne samo da je do-

o Maza sa dasam

Igrama potvrduje rijeci selektora Petrovira da izrasta u centra koji ce dominirati Evroporn • U BiH nije bio Clan nijednog kluba, ali nastup u bh. dresu nije sporan

Uzori BegiC i TeletouiC
R ahimic: Jedina svijella lacka knd"Sludemila" kaS irna Varde poklekla le i favorizirana Sosna ASA BH Telecom (74:67). Ovirn rriiumfom izabranici Dragoljuba VidaCiea s.irom su otvorili vrata Ligef zaprvaka. Maksimalnih plus 18 (60: 42) domaci su ostvarili polovinom treceg perio cia. Kod domacih.cak desetorica ig:raca upisali su se u srri j eke, do k j e kod "S tu denata" jed ina svi j ella tach bio Dzenan Rahimic sa 28 poena. S. V. Jusuf kaZe da su mu kosar ka~kitUOri bi vsi igraci ruzlanske Slohode,· a danas evropske zvijezde Mirza Begic (Real Madrid) i Mirza Teletovic (Kaha Laboral), Kada hi mogao birati klub za koji hi igrao, izabrae bi Real Madrid, a naglasa va da ie i n jemu, "kao i svakom igracu, san zaigrati u NBA tigi". bro poznato .i me b h, sp ortskoj -javnosri nego je fantasticnim partijama na nedavnom rurniru juniorske Eurolige u Beogradu privu kao pa-

POredaR
vitium- Bromic 92:59,Zri· njski : VogoSta 10.3:82, Celik . Capljina Lasca 72:84, Mladost - Leotar 71: )9, Varda HE - Bosna 74:67, Borac- Her<:egov.ac82:7o.. v Poredak, Igokea 39, Capljina 37, Bosna35,Mladost 33, Varda 33, Leotar we 28, Zrinjski 28, Borae 27, Brotnio 26, celik 25, Vogosea25 .. Rezultati 22. kola: Ser-

31, Servitium 29, Hereego-

N!!rkii;: NapusriQ LaskQ i ceka RQviklu(J sto smo vee pisali, definiiivno raskinuo saradnju sa Zlatorogom iz Laskog, Slovenski klub bio je iprvi u kari jeri za mladog igraca cij i talent u BiH nijedna ekipa nij e prepoznala • Trenirati sam pcceo 2008. s trenerom Ozrenom Seleskovicem, a zah valjuj uei susretljivosti direkrora i profesora fiskulrure u skoli Ba-

Prerniler liga rukornetasa
... Rezultati 17. kola: Leotar- Gornzde 20.:24, Graeanica- Ma· glaj 34:28, Krivaja - Prijedor 28:25, Gradacac - Konjuh 26:20., Gelik - Bosna Prevent 45 :30, Derventa - Zriniski 31: 35,SJoga- Vogosca 35:34. Poredak: Sloga 42,. Celik 38, Zrinjski 36, Gradacac 33, Gorazde 32, Krivaja 28, Derventa 24, Bosna 24, Konjuh 23, Gracanica 22, Leotar 18, Maglaj I I, Prijedor IQ., Vogosca8. A.C.

znj'u najvecih evropskih klubova. Time je lUI djelu potvrdio prethodnu izjavu selektora B iH Al eksan dra Petrovica, da se radi 0 kosarkasu koji ce "dorninirati evropskim parkeuma" i koii bi "za sest mjeseci iii godin U mogao konkurirari cak i za perorku reprezentacije" !

Jusuf j e prvi komkaS u porodici .iako [e, kale, niegov orne Hanztakoder rrenirao oval span. - Owe je pokusao II Slobodi iz Tuzle, ali kako nije uspijevao pronaci dovoljno

Ota.c DORUlao u Slo'bodi
velike patike, jer je visok 210. centimetara, morae je odustari, Imam i braea Kenana koji Ce II avgustu napuniti per godina, a vee je visi od 120 cen timetara ltde Nurkic,

Trenirao s Omii:em
- Izuzetno cij en iill Acu Petrovica i nai normal nii e je da se s!ozim s njegovirn misljenjem. Uosralorn, smatram da sam u Beog-radu do· kazao aa mogu igrari i raj visoki nivo· kaze Nurkic ek· s.kluzivno za !)a~ lis! u oeekivanju vijesLi 0 lome gdje 6e nasraviri karijeru, je. je, kao

0mle (danas takoder centar Laskog i naiveta nada slovenske reprezentacije - op, a), s kojimje Ooen mdiou BanoviCima, Povremeno sam dolazio i na ITeni!!ge KK Mileniuill i;;: Zivinica. Karla je u pimnju pre1azak u Lasko, ljudi iz tog

sigovci. Ponekada kl j uti vao i Alen

nam se pri-

kl u ba zainteresirali su se za men e pa srnc se dogovorili i ramo sam nastavio karijeru ob jasn java N urkic,

"fa j1" pod kosem

Veliki napredak
Kao kljucne Ijude za ig· racki razvoj izdvaja Seleskoviea, zatim Aida Pipana i Ivana Sunafu, s korim je, kaze, za s amo d Va m jeseca U Laskom napravio veliki napredak. o kakvom je potencijalu rij ee, dovolj 110govori 10510 na ogromnu masu, kojom dominira po d kosem, posj eduje izu;remu eksplozi VlIOS1, brlinu i, SIO mozda najvise fuscilIira, fan tasti.rnn SU1(lakofum pogadll "rrojke", u Beogradu 17!8 u pel meeeva). - U napadu volim l.estoki

Tandem za A-diUiZi)U
Deralj sa tumira

U kongresnoj dvorani ho· [ela "Radon Plaza» jucer je poeeo lurnir II bilijaru "Eu.ro· lOur Dynamic BH Open". N ai bo!ji evropski i svjelski igraCi u rrodnevnim borbama odluci I ce pobj ednika. PaZ!)j U prvog dan a ipak je pokupio Dar; junior A1lm Mu.racovic, koji iE U l. kolu savladao bronzanog s Evropskog prvenstva Nijemca Marka Fo· gelll (Vogel). Me':: jeodlul:en u

Ouaciiem:uratouiCU
(r.M-.'

11

Saraj~vlI

s. So"IO"~1

Nurki6 je !!a wmiru u Beogradu, kao posudeni igrac Laskog, nosio dres Ijublianske Olimpije, za koj u je igrao jos jerla n porencijal!)i bh. reprezentarivac, 16-godisnje krilo

Emir Sulejma!!ovic. - Mislim da ie pred Em;rom lijepa igracka karijera. Nadam se da Cerno zajeclno u Sarnjevu uvesti U-18 reprezentaciju II A·diviziju " kaZe Nurkic.

i p uca ti ~ITO jke", Uodbrani mi je najvaznije kako dati "bananu", Sada mi je priori let popravi ti izdrzljivost, koja je trenutno na dosra niskom nivou - kale Nurkic. Iakosu i u Siovenskom savezu racU!!a1.ina n jegove !!Sluge, N urki':: nam je porvrdio da je izabrao dres BiH i rla bi lrebao bi Ii clan reprezen lacij e ko ja ce u jul u biti domaein Evropskog prvenstva di vizij e B IISarajevu. - Naravno da ielim da igram za reprezenmciju BiR, a prvikonmklS3 mojimagentom Enescm TmovCevieern u ime SavezaBiH napravili Eli Haran Mahnu}[ovic i Sulejman Begovic - rekao je N urkic. E.JESENKOVU;

17. parliji, a pobjeda MuralOviea ispracena je ovacijama publike. Prvi favori I i proslo· godi~nji pobjednik "Euroroura" RaIf Suke (Souquel) naSao se u problemima u prvom meeu prm:iv NorveZanina MatS3 Sjems (Schieme). Gu b io je sa I :.6, ali je onrla pokazao wto ie najbolji evrop· ski igr.ac svib Vr-emena_ Dobio je osam partija zaredom) prosao dalje. Z. S_

Predsjednik Olimpijskog komi tern Bosne i Hercegovi!Ie 17.et Rado, potpredsjednicJ Marijan Kveiit i SiniSa Kisic i vclilac d U7.!)OStigeneralnog sekre[ara Said Fazlagic posjetili s u kabin el min i.stra civil· nih pos]ova BiB Sredoja Novica, kao i pomocnika minise

nOUiCD urucen- ZahUeUi OKBiH i saueza
ITaza spon Su vada D7.afiea. U tok u sas 13nka 0 tvo rena su mnoga pitanja u vezi sa problematikom sporta us drzavnorn, njvou, a posebno 0 nacinu finansi-rallja OJimpijskog komilela BiR i sponskih strukovnih saveza. BiH Ee njihovib reprezen tarivnih selekcija. Predstavnici OKBiB urn<:iii su rninislrIl N ovicu pis, meni zahljev i srnvove Olimpijskog komi tern iSITu_kovnih saveza 0 ovom pHanJu,. saopeenojeizOKBiR. Podsjetimo, OKBiH i savezi zele, izmedu osralog, da

Sastanak u Minlstarstvu civiJnih poslova

iz-dvaj anja za ni ihove aklivno" sri uhuduee iznose jedan procemod ukupnogbud}...etsBiH Ie rla Olimpijski komi let, urnjeslo nebudie.tskog u druZe~ nja gradana, dobije SrlrtlS budietskog korisnika kao krovna sponska instimciia u na.soj dria vi.

s ort

Dnevni aViIZ, palak,

2. martiQzujak 2012

69
Iziava dana
- OlllJmmljeeak dollG. dobra (Seiekr;orHl"1)(l.tske SI<weIlBil~i!"akQrI porazaodS"I!edske)

Sindikat profesionalnih fudbalera (FIFAPro) saopcio je da su Cezaru Perezu nepoznate ow be upale u stan i piillOli em prijetileda ce ga ubiri u slueaiu dase ne odrekne potraZi vanja
koja ima ad svog kluba, kipar-

Fudbalepu prijetUi ubistuom

Viiest u broici
Tacno prije 50 godina Vilt Qmbrlejn (Wilt Chamberlain) postigao je 100 poena u jednom mecu.sto je idanasrekord NBA lige, Legendarni ko!ar kas ueinio ie to u dresu Filadelfija voriorsa protiv Njujork niksa (169: 147) u susreru koji je odigran u Hersii u (americka clria va Pensilvanii a), N azalost, susrer ni je prenosen na releviziii pa ne pos !OJ ivideosnimak Vii tovog podviga nego sarno audiozapis posliednje ~etvrtine. U to] sezoni (1961/1962) Cembrlejn [e biljeZio takoderrekordnih 50,4 poena u prosieku,

skog Olimpijakosa. Venecuelanac i prethodno e podnio zahtiev za raskid ugovora, ier !ti rnjeseca nije primio placu, Slueaj ie zelio prijaviti i Evropskoi fudbalskoi federaciji(UEFA).

1-00

Ba/all ilral nil lieu kapifclla Eng/eske Skala Parkera /lakOIl fill) je pal) na TV mikra/l)fI ta vrijeme {udba/skag susrefa profiv Ho/alldije fiB Vemb/fju

EKSKLUZIVNO "Dnevnl avaz" je prvimedij u svijetu kojem je Muamer Hukic otkrio svoiu odluku

Povetkin nije mogao da stoji na nogama, ali je prodasen pobjednikom zato sto je veliki novae u pitanju • U kruzeru sam nenadrnasan
Razgouarala; Bisera SULJIC-BOSKAILO N akon S(Q je vise od d vii e godine su vereno vladao kruzerom, svjetski prvak u WBO verziji Muamer Hukic, alijas Marko Huk (Marco Huck), odl ucio ie ok usati se u teskoi karegoriii, N.o, debi ovog 27-godisnjaka rodenog u S [en ici, koji nastupa pod n [ernackorn zastavom, u najprestizniio] konkurenciji na svije-

Osa-e u I ilto- Itaiegorili, ue ile m- brae HliClto
Iiubitelji plemenite vjestine pamtiti i po velikorn razocarenju publike u sudiie, koji su nepravedno dodii elili pobied uR lISU Aleksandru Poverkiau, braniocu naslova svjetskog prvaka u teS ko j ka tegoriji u verziii WBA_

Drugiporaz
Hukic ieu svom 36. nasrupu u profesionalnom ringu dozi via drugi poraz, koji go, kako rvrdi U ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz", aece pokoleba D. - Naravno, Povetkin je bio

ru njje bio usp jesan, Stutgartsku Porse arenu i subo ru, 25. februar, mnogi ce

ste da imate t/ajbolju p"b/mll ria suijew? . To je tacnc, Posebno je mnogo liudi koji me bodre iz cijele bi vOe J ugosla vi j e.. Dok se borimvcuiem ih

o lzja"l)iii

naJbOI)a PUbl'illa
kako me bcdre na nasem ieziku, kakogovore: "Udri gll Huh!" Volim te liude i zahvalan sam im na pcdrsci, I oni me mo tivisu na nove pobiede, Uradit ci.\ sve da ih nikada ne iznevierim, debar, ali on nije mogao da s toji n a nogama kada j e proglasensampionom. Mislim da su mnogi koj i su gledali borbu, vidjeli da sam ia pravi pobiednik - kaze nam Hukic
u jucer vodenorn telefonferenciji za rnedije objaviti

odluku i najvjerovatnije

je da

CUostati 1Itesko j ka tegoriji,

skorn razgovoru. N akon ove borbe, osralo ie pitanje hoce li se Muamer nastaviri boriti u tesko] kategoriji iIi ce se vratiti lJ kruzer, "Dnevni avaz" jeprvi rnedij u svije\u koji sazoaie niegovu odlukll. - IduCe sedmice cu na koo-

idete putem hoji st$zacrtali,kabratiKlitko? - Da, Obecavao sam [0 svojoi publici i to ieLim. U kruzeru sam sve os rvario, pokazao sam da sam nenadrnasan i sada ie1im nove izazove.a to je osvoi iti VI h vrhova, D Kakodanas, pet dona nakon borbe, gkdme IIa okriajsaPQ"I)elkitlom? - Borio sam se muilld i dokazao sam da sam bolji. I ne

o Znati,

hila razocarana odlukom sudija nego SlJ i mnogi eksperri iz cij clog svijeta iznenadeni kako surni ukralipobjedu .. o Zaho s..!iUdije od/llcile lako? - Veliki je novae 1I piranju, Poveikin je skup bokser, a
same da je rnoja publika Rusijastoji iza njega

KliCIlO

resti? mise

o Hocete li seponouo
- NaivjerovlImije

Novasansa

SIlS-

je da ee opec pruz; Ii !ansa da

o Vladimir Klitko rekao je prije Tlekoliko dana .. intervjllu za 'V.TlI/1m; a"tJ1U!" dll nmllda nife gledao VaS mec. Komentar? - To nije tacno. Niegov i:J"enerEmanuel S[ju3rr rekao mi Ie cia oni pl"lll.e
IDoje meceve.

da me nile gledaO

laze

D Kako,. Offm ITctlinga, provoditc "l!njeme? - Odmaram se u krugu porodicl': i priia!e!ja .. Posjecujem ponek.ada nase disko[eke. Volim nasu muziku. Posebno me

JesteD ceuape na BascariiU
odusevljavaju Merlin i Halid Bdli';. D Jeste Ii ihada biU II Sarqjev,,? - Nisam, ali to mi je velika. zelja i nadam se da fu, ako Bog da, ovog lje!a jesti cevape na Basearsiii kao s.vjerski sampion.

boksujem proDV niega, ier sam ga, jednos ta V!1.0, razvalio. o Ko Vas it; .fta ",oi;e sprijditi .. namjeri do postanele wjetski

kalegorijil

prollk

" te.flwj

- Osim dragog Bega,niko.

Idem na braeu Klitko..

PETAK 2. 3. 2012.

BHT1
07.00 Do bro jul,o 09.10 Prljaleljl sa larrne, aIli· mllilIlil serlla, 5/26, r. 09.15 Bru kllnskl mest sertja G9.40 Male matika, obrazovna s,erfja,5/13 1,0.00 BHT vijesli 10.1 0 E,.I, serija, 44/142 11,00 Retm.i,,j r, rnuz. prog. 11.30 Sjaj Parlza, serija, L 12,00 8HT vijesl! 12,15 trees strana, inf~rmaUvni program, r-. 13.1·5 Zivot lie OSt310.sesenski~rdski konl, 313 13.45 Pulevi' zdravlja, magazln. r. 14.1.5 BHTvijesli; 14.30 Dd liean, 5 +, adukati'lna serija 14.35 Let."i 0 uskll DugOUSkDI animlrani film 14.45 U potra,i za cud] ma, obra,ovna senia, 3116 1.5.0.0. BruJdlnski mast, serlj. 15.25' H ase n Feler, animirani film 1.5.40 Soko Wi srna r, serija 16.30 Hron ika regija. Kraji"a 11.00 Sjaj Pariza, serija 17_3o 8H gasl:rokulak, kulimllski show 18.00 Sve u svem u. magazin lB.45 Prij.leljl sa rarme, an imimna senj", 6/26 10.50 Business Naws lQ.OO 0 n 8.~ik 1 lQ.30' V.c"rnjak •• potat 2012, spe~ijalni prog, 20.00 V.ternjakDv p.oat 2012, prijenos 21.30 Oimenlija vise~ program i, kulture 22,30 Dne.nik 2 2t55 Business News 23.00 Perrierova: nagra~a, if' s'iw·britanski Igrllni film o D.25 CSI, New York, S8 rija 01.1 0 Soko Wi s mar, s~rija, ,. 0.1.55 Sve u svem u, dnBvni magaztn. r. 07.00 Dob'0 j ulro, julilmji p'ogrilJrl U9.OO Vljesl] 09.05 Tajna Starog, Mosla, Igrana sBnja, 96, ~p. Dje ~ij I program 10.05 Pop Pixie 10.20 am dileljB ob 10.30 Skol~ za vampi,e 10.40 U lmaj~'Gm gnijel~u 11.10 S.e oe biti dollm,. i9ra, no senla, 133, epzona 12.00 Dnell" ik.1 12.15 Villa M~'ia, serija 13.05 OdgoVDrite Ij ~dlma, d1laloSka Bmisijil, r. 14.25 Pop PI~le 14.55 VijeslJ 15.05 Dokumentarni eelllr· ta~. P,r.vrat 8 Q." Ce~a. i"ci i,bore dokumen· tarni serijal, 5, ep., r, 15.~ 5 C'irnmer r,aj, ig rana serlia, 21. epizoca 16.1 0. Sv. c,e bill do brn, i~ra· rta serija, 134, epizoda 17.0 o Fede raella da n as 17.30 Tajna Slarog, Mosla, igrana seri] a, 97. epiZOda /12/ 1S.S0 Lud, zbunjen, no'm~:· lan, igrana s~rijo /121 19.05 Tomica iprljalelji. crtana senja Flna ns ijske novosll 19.30 ,onevn ik 2 20.10 Tv Bingo show 21'.10 Lari n Izbm, Igrana serija. 95, epizoda 22.05 eimrne, fraj, igrana serija. 22. epiznda 22.40 Dn""" ik 3 Fin~ ns ijs ke o~vosli 23,1 0 C"n~ ~,"va, bijelo mfijek.o, rlOeni program Oo..1U Rani ra~~vi, jugosla· vens\(i i~rani film 1121 01.2D Villa Marla, igrana serlja, 45. epil0da 02.05 Dnavn I. 3, f, o.'o!.35P.regJed programa ,a subotu

TV ALFA
07 .05 Juklbo~. mu~~ki pm~rllm 07.55 Top shop 00.0 o Novo jul'O, jutarn[l pmgram 09.25 Am" latlnQ, igrana serij:l (,)11 S/120 10.05 Ju n ,ka Me, ig",oo serij:l 11.00 Top shop 11.2.0 JU~lbo~, mu~~ki pro~ram 11.30 V'ljesll 12.00 Oluja, igraBa serija Ir) 13.0.0 Zak," Ilubalji, iqJ3ll~ serij:l (rl 14.0.5 Str~iti i intrlg e. igrana seMj:l (ri 15.05 Zakon ,Ijubs"i, igrana serij:l 16.00 Ju nska nDt, igrana serij:l 11.00 Viiesli 17.15 Oluja, Igra~a senla 18.15 Amo r latino, igra~8 serljlll9/120 18.55 V.ijesll 19.15 TV Lib.rty· :iol./pol. rna ga,in 20.05 Str astl :i !ntrige~ ig'aoo senja 21.0.5 TlTO CRVEND I'CRNn, d{lk]memami pro~ram 15/24 22.00 Vljesll 22.20 Tema dana 22.40 Su dnjl da n, igranifilm ASlrofo glja 07.05 P,lj;lleljioe. senj" oau 0 Vijesll OB.05 OIula, igrana serija. 44, ep, (R) 09.00 Vijesll 09.05 Zakon .ljubavi, iQrana serija (RJ 10.00 Vi je.11 10.05 Juns ka noc, ig,ana seriia, ep, 661124 11,00 ~ije.li 11',05 J~. bl'am go.I,e, dijalooka e misija (R) 12.00 VIlesti plus 12.1'5 J a biram gosle. d1ialo~ka 8misija (RJ • nastavak 13.0.0. Vijest, 13.o5Pul u Sabar,u, dokumerllarni serijal, ep. 4/13 IRj 14.00 Vi jesl] 14.05 SI'asti i inlriga, igrana s~rija, 4. ep. (A) 15.00. Vi lesli 15.05 Zakon flub.vi, 19rana sBrija, 18S, ep. 16.0 a Junska noc, ig<a"a seri] a, ep. 66/124 (R) 17.00 Vijesl] plus 17,15 OIuja, igrana s~riia.
45,

PINKBH
07.00 Ud'i muski, julilmji pro~r<lm 09.45 Ku rsad!lj e, z.havnl procrram 10.55 Ljub,av i rnrznja, serlj~ 12.00 Info lop,irllormativni prugrarn 12,10 K,d sam bio vojnik, oomaca s~~j<l 13.00 U ne pore,l<.vi' 14.00 Mi'is proljeca. turska serija r, 14.40 Genllalcl, humoristi~na se~ija 15.00 Ssst .. , m"ksi~ka serija 15,50 infg IQP, informalivIli prugram 16.1 o Ma'ia ne~j asta, indijska serlja 17.50 Info top, centrnln" vijesti 18,20 CHV Exclusive, zaoavna show bi, emisija 18$0 Ma'ia ne"iesta, I~diisk, senia 20.00 P 'om eni me, domaci mm 21.30 Grllndshow, muzitlki show 23.00 P apar.azzo 10. na :~aznate, l'abavna Bmisila 23.45 Mi,is proljeca, turska senja 00.15 United slal.e. Ql Tam, am~ rieka serij. 00.46 K..d se stlanci :pojave, amBricki mm 02.30 CIIV Exclusive, zahav· na show biz emlsija f. 03.00 ara nd shnw, muzi~ki show r.

HAYAYTV
07,40 Felix bebe. ertani film 08.05 Ken m orsOJpas, e~ani IlIm 08..20 M echa n ical animals, crtanl 1lIm 08,43 Bestsellor 08.45 Top Shop 09.00 Burnba, crtam fLlm 09.1$ N gdi, crtanl film 09 20 Moji ~iep ni Ij u bim ~i. crtanifilm 09,35 Gar1ield. ertani IiIm 09,50 Lljeni gr~ d, c~3nl r.lm 10.15 Ba~ug an, crtani film 10.40 Sirene,. Drtan] film 11,05 Wlnx, cnanllilm 11,an Top Shop H.4S Beslseller 11,45 Vijasti 1L59 Bio meteo'Dlon~ pmgnOla 12.00. Slijepa Ijubav, se~jil, 14, ep 13, DO. Kad, lisee pa da, serija, 212. ep 13:,50 M uzicki pmgram 14,20 Bests. IIer 14,22 Top Shop 14 .'50. aestse IIer 14 ,52 ~Ia j" Katv ura dita , 1ilm 1:6 .29 Sp 0 rt cenlar 16.30 Slijepa IJubav, serij., 15. ep H" 30 Ooba! da n svi ma, zaba,ni pro~ ram 19,00 VijB.sti", 7, inf.program j9,25 V,emllnskaprognuza 19,28 Sport 1'9,30 Stanje na putevima 19,J7 HoriwrlH 20,00. Kolo Ireee 20.05 Kad lisee pada, sB~ja, 213. ep 21 ,U5 Haris Olin DvlC, ,atlav· no---muzi~Klprooram ,23,00 Sp arl centar 23,31 Oonni'e Darko, igrani film OU5 Aslm Num Calle, ulivQ

nv

ep.

oo.ao

18.1'5 TV Jedna. magazi no za ,Z~n e 19.0DNajava Dnevnlkll 19;30. 19.10 Monster High, crtanifilm 19.3 D .Dna.nik TVl 20.05 SImS1i I. inlrig B, igrana setija. 5. ep, tt .00 Pel kDm sa NikDlino m ~elioviol, talk s~ow 22,0 T\I.Jedn~, magazin la Z~n~ (Rl 22.40 Sudnji dan I 000 msday, igrani film OO.ZD Ponoene vijeslJ o O.35Pel.kom sa Nlkollno m Vellovlc, lalk sMw (RJ 0,1.30. TV J edn 3, magazln za f€ne [R)

a

SATELITSKI PROGRAM
IH!llii) "'t1""'I.f..... __
10,05
1

c.as

Razglednl"",
Na Skriveno

Kuvajl
te vOd im

12•. 30

Snu~er, K,na
kombini3:cija,

iiM!titlIH' _ 13.00 FO'I"]I sKi,janj" FIS Svjelski
Na.b. 1: 3.30 Ko§a,ka
Kup 1.4;00 .-udb.l 15.;00 Nmdl]"a komblMdja,

13.30 U;!ivo. T enls studio 14.00 U;!ivo. ATP Dubai 1/2
18.15 Finala P'femje.r

13.00 Fudbal ~p"-".ka Ug"- MaJagaZargo,," 15.00 F""lilall Grealest.
Mar-adona

11.00
1,1.:24 12',30

mj"Sto

Sleg"liea. k\ti,
TlI?ma $'r'bijB Encikloped'ija

15,aO '-udb., 16,30 Nord ijska
V8li

na

1.2,00 Dnevnl1<

rad'o,,,,,le

za

'n,QO

S,KUP
Biatlon,

Lahli

League S.KUP 18.45 19.1"5 20.00 20.15 20.30 21.15 '23.15 23.45 23.55

Magazin
Pregled Euroelague Ufivo. SK studio S.K viie"i Premjef 'League News N SA Action Ufivo. PonugaJ.~a riga, 8enfica ' Porto Pregl"'; Euroleague NBA Live U;!i"o. A TP Acapulco 1/2 Finale
Najava

15.30 17,30

FudbaJ Liga Evmpe.
AtleHco Mad.r:id ~

Svjelsko

1"],05 Gas.tronomad 13,20 V,elikani komedije,
GmdanMihic

pNens;rvo 18,00 Ski .kQkovi., S, KUP Lahli
19,00 Snu~er. Kina 20,aO '-udbal. Auhpolding

t 5.4,5
1, 6.00

lah~

lazlo

SnU.ker.

Kini;l
r

Espn Winler X Ep26,

14,10
14,,40

Vefikanl komedl]e"
Gordan Za sva

15,10 15,00

o8slja, 5'erija. 17.00 Dnevnll< rt
Vojv<ldilii8

Goran Sulatnovio Ovo j" Srbij. Se,to gorl, ababa""

wem ena_

M ihic

Poljsk ••

2UO 22.15

17,20 ~Ia radit •. bre, inlo 11.115 8eogradska hronika

~vad.ka 23,00 F,udbal

Portugal Fudbal. Svaj""rska Argentina Fudb.l. HrvatS:ka -

.

20.00 Ko'.rka 20.30 FudbaL BoohumSGDynamo Dresden 22.30 MjeS"vite !>orUae,a vjeStin,. G, Melende4 ~ J.

FudbaL [)lIisllOOurg SpVgQ GreuUler Furth

Games 19.00' Box. Kow Classics 20.00 Fud bal - Uga samptonaJ' Maga~n ,21:00 Fud ilal - I talijensk'a . Uga Prelli8'IN 22.00 Fu dbaJ Liga sarnpEona. Marseille

-Inter

Masvidal'

01.,45

League

Premier

00.00 Poker The Big Game 5 01.30 Hokej Nh I

National G.
15.,00

MTV Adria
11.20

FOXlile
16.15 Ro~erka Rita 160145 SlJdije za Stil
I

Tajna
nac:islir::klh

blizanaca Hi,oo Zivot s vetikim maekama 1'7.00 U vrtlogu 111. rujna 16.. 0 11<0]epoloplo 0 8jsmarc~'? 1'9.00 urovljeni 20.00 .Zalo~""1 u
inwernstvu

17.oW Punk"d 1B.l 0 Flash Pr"-"~ 18.40 Sigg •• 11 Hone., Lou.destl bmd
1:9.10

Pimp My Ride InternaliOIli31

15.50
16.40

s"rk

1~.45 Alelu)al
17.1; ()

17.40 Vii 'i Gr.js lB.l0 Mensa i mol 18,35 Sem.ror 19.05 Da, draga
20.00

:3

From

1

19 ..20 19,40

MTVE:<»' ..... Missy Elliol

20.55 Seks I g radi
2.2.00

Privatllli3

praksa

Svadbas SehJnd: The Music,

21 ,00
22 ..00

~apl"e psi ma
Najs!mZi
arneri~ki
L1

23, 00 ZalO~eni
ino.z.emstvu

zatvori

20,oW MTV Tok""" .. r 21.00 MTV World Siage 21.50 D""lh V.lley 22.1 0 Jersey Shore
23.00 U9~ Americans:

Uvijek ,e 5uncano Fil•.de"ji 22.55 Vii i Greis 23':~5 Prevr1Ijiva
00.20 ~ap~adUh.G'lJi3

u

17.30 18.20 19.1. 0 20.00 2.0.55 21' .45 :22.35

Dojlova republi~a DZordan Andellne Fri~ovi Ka.1

Fllmovi i zvijezde

ep, S.
Percy

fV.

oei

11.55

J"O~son I
Kradljivac 3

Olirnpijc:i.

9,omov-a
19.30

Monk aka5ki

2.0.05 Kall(ornl~aclja V, 20.35· P,rol""na"."" ep,l
ep. g,

Epiz{].de,l!3p.

ep.1

kodak.

Potieajoi

III.

00,00

Sa,pla" pslma

23.30 00.20

SOuth P.f1<

DFC

01 ,10 2;"01 u pr"';g' •.~1r 01,.3"s,~ivOI u PJed9~adu 02.1 0 Svig,rajona,Celnlkov~

il. Oelroitiil 29.25 Deksle, co. t 5 Red i zakon.

21,,05 Pmluudar. ep, 9 21.55 CarOl"" por<>~a II.

zloCinack.
nflmjere

22.45

Ijodl'

01'.05

Do)lov. republika

00 ..40 Oetki' ne platu

80."c

1);',35 N 0.0 vj.',iea
04.20 Klub

2

PETAK 2. 3. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDtC Danas mste zadevollm. kao ca tako neli p i coo, ispunila nesjguroartnerosu Ijubav.· Pos lovns obaveze glavni su "poNakon napomog dana. prilicno

~~I::I~
101

rmtljb:iI
ste lscrplleni
Zdravl

twsac'

ljubav: vas je, nest U Posao:

vase energije. Ni$ta

HHT 1
08.35 Djeciji prQg,am 10.00 Studi~ M~derna 10.15 8toll~ 4, sesta Sellon a, kulinarski show 10.55 Ukl el a M a,ij aaa (1. 2), meksitkl tetenovela 11.50 Crime nma, c~anlllim n.55 OBN In 10, i ntormaUvni program 12.15 Stud I~ Modetna 12.35 Na~a mala klinl· ka, dornaca hurm(ostltna s&rija 13.20 Odmori, zaslulio si, serija 14.10 Po",.la k U' ,Brideshea ~ (16), igranififm 15.45 Uklela M.rilan3 (1.: 2). me~sickl 16.30 Na~a mal a kllni· ka, dornaca hu morlsU~na serlia 17.15 Stolza 4, kulinarl;ki Show, sesta sezona 11.45 Deja"~ lllk S h ~W, talk slww 18.50 DBN InIO, mtorrna~vni pr(ljjram 19.05 OBN Sporl, sportski pregled 19.20 PosloVl1llvlj~l, Iledni bfznis i1' vie~lal .20.00 Odmofi se, lESlu;i 0 sl(16), dornaca selija 20.50 :Neobio.n laSlilni~ (161, igranifilm 22.30 Vox:P opu Ii .22.35 .Red Carpel (18J, showbiz magazin 00.30 Dah me' (12). igrafllfilm 02.20 Posi. (16), igronifilm 07.30 J u1njacl MBleziiB III diO. d'Ok, program, r, 08.00 Druga strena Srblja. ep, 14, dok. program. r. n 6.30 KDnle~l, In!. talk-Show, r, 09.00 AJE pmqrarn 15.30 Barb~ za Nil eat. dok. program, r. 17.00 S Ij~d, ca mU1:ioka Itanicll • Eglpal IV di., ~ok. program, r. 17.30 Kanleksl. t~f. taJk·sllow, r. 16.00 Vije.n, in! .program 19.05 SVIJel umjetnika· Kenija, ~ok. program 19.30 Cas hlsIDrlle·· I diD, dok progrnm 20.00 Vijesli 21.00 VijesU 21.30 KDnleksl, info talk-shaw Z2.00 Vijesll 23.05 Konteksl, inl. talk·sMw, r 23.30 5• .ijel umjeloik~ • Kenij., dok. program, r. 00.00 AJE Vljest.i D1.00 Kontekst, tnl. laJk·sMw,r 1)1.30 hi.lorii_ I diD, dok. progrnm, r. 10.20 Overt3 nd 5 • Od Pe kin ga do Alma. Indija/Pakislan. do,umffotama serij, 11.07 Sve te bili' dnbrn, senj, 12.DO Dnevnik 12.17 TV ka lend or 12,22 K" d lavol im, vMjeme stane . lelenO'iela 13.17 Or. 01, talk snow 14.00 VI] eslluz hrv.ls~ lnako.nl: jezlk 14.10 :Or~~o mi~ljenJa 14.40 .Ounja i loin i ~!o· ve~, ernlsija ~u~ke i predajne kullure 15.15 Po nDS Ralk.jevlh, TV.erij. 16.03 Ails., sluSaj svoj~ sroe - OOI~novela 16,50 ,Hrvatsk~. u!lva • 1. dio 17.00 VTjasti 17.1 0 Hl1Iats~a '"Iivo • 2. diD 17.55 akrana 18.25 Pu lam eu rapsklh !Dnd~v. 18.40 JDi. HQ"'al· M"replovach rvals~e .~njiievn osn, dekumentamllilm Ul Svjelski d.n knjige 19.30 Dnevnlk 20.05 Odabrao Del 0 Hi.. Reag an, dnkumMlamifilm 20.55 C.iklusn rvalskog lilma. Kara u ta 22.35 Onevn i k 3 23.02 V]j esfl iI Ilu ra 23.10 Peli dan, talk show 00.05 Na ruh u man osli. Hl1Iatl~1l tJajoslovlj. 00.55 'Films!d m.r.1D n. U.~,.ceni l~~rljai, film

HRT2
QUO 100.00 10.42 11.04 11.26 11.46 11.49 12.14 1'2.39 1.3.05 13.30 14.55
lM1

Nova TV
07.20 Beb. Fe Ii~, crtana sonja OH5Jum.nji, crtans s8rija 08.1 0 TV iIlpQ 09·.25 Nale Barkus Show 09.25 TVitl~g OQ.40 Kad li!ee pada, ~ertja 1 DAD IllJ ublj e na casl, .elija 1 1.40 Insp e~or Rex, serija 12.40 IN mag alln 13.30 La rin '11bor,. serija 14.30 Oluia u !raju senja 15.25 lnspaktcr Rex, seriia 10.25 ZauvTjek IUljedl, ,elija 17.00 Vllesll No,eTV 17 ..25 I N mag ilzin 19.05 Kad I"i, paca, serij~ 19.15 Onavnik Nove TV 2005 Il~ubljena casl, .elija Z1.45 Sm rtonosno
t

telenovela

15.40 106.25 15.55 17.1: 0 18.00 18.20 1 8.30 19.130 1.9.34 19.40 19.55 20.00 21.30 23.20 00.48 01.30

I.,.

'U

ea.

$kul.ki S3t. Od I.· pun. do sapunlce Alisa, SIU5"j svoje ,roe • tele~uve'. Degra.si ND"i na[3;;I.j 3, serijl 113 mla~e lde rO"j> 2, crt,,-"a serija Tudi"Ci u Ame'ici. senja N.java ,~rograma Eko zena Eu ram agal In Indeks Pola urekulturB Marlowe, p,1S pollcaiac . tilm D.~ 13.11 ND.; Dar rasl.j 3, serij, 113 mada onleo~ ~linka, sen ja za mlade Slol.ki sat, Od sapu 0 a do sapun i ce Mala TV Mall robOli. Ku c, kuc - crtan! film Briljanleen Re~i onal ni dnevnik lup, nijska panorama Tre~ Hil17, serija Sim PI oni 20, ertana s€lija Ritam diu n gle 2. crtanllllm GllIzba, glaz· ba... tamilurB Veterll s Pm.ila, p,ivla o·n osli, film Am"icka plta 2, liIm No ra .Robe 2. ns Pola rna svjellosl, min,-s€rija MBrtV 1. se,ija No"" ••• ntur. sl.,e Ch,i stine 4, 5erija

RTRS
07.05 Jula'"ji program 09.00. Vijesli 09.1.0 Larin izhur, serila M.lalv 1:0.1:0 Plplinzl,

je:

sua sno.

ertana senla , D.25 Tomjc~
1 0.. 5 3 11.00 l' 2.00 1.2J;. 1 3.1 0

Ljubav: Od parnera o~ekujele neprestanedokaze Ijubavi. Koliko ,kod se trudi, vi ste nezadovoljni?! • Posao: Nu di yam se nekoliko Zanjml/'jVih mogucnosU za uspie h i. na p redak. 00 laze so ld ni IinansiJski rezultaU. Zdravlje: Komletno ste nape~.

(IIIIII!~~

~1tI=.

13.35 14.10 15.00 15.1;0: 15.55 16.23 16.30 17.D5 1 U. DO 1.8.35 1.9.30 20:.10 21.05 22.00

oru!je,

I~ranltilm Z3.55 JohnQ, Igranir.tm 02.15 Ca rnera, i~Jani lilm 04.,,20 El~ TV, taral show 05.50 C ne\lnlk ND""TV 06.40 I N mag azin

i prij~lelji, ertana serija Me~vjeditl 10 plog srea, ertana serija SkDro Ijudi.1 Olejn G u dol, doku menlarni program Dne.nik 1 Aa oj~ni eran, serija Pomorske lehnologije', ~okumentami sanj.1 .Ah, ta pl.nela MjBslolla~ina, Majami g. - seliia Vijesll U t(]k"su Hem]i i fenomertj IlVjeslaj sa biojalrrcke bene Srp 1~3d aaas Lar In Ilbor, sslija Ba~Jalucka panDrama TVa I "go DnBvnik 2 Dna ~ao Ilub.v, ,erija Irrlervj u Iliksa u iks,

22.30 Dn.vnik 3 22.45 M.1i Buda, r.tm 00.50 Inlerv j u

s8riia

MHEZA

Igrlllli film 01.00 Otljl"
program'

HTV_OSKAH C

KISS

TV USK

ZENICA
1,0,.30VIlA ,repd11l1t .DOProgram 1>, di.w ·11.3DSmile'n. ~v""nl' '1.1.00 ~ d,_na u dan W.05 II,ana ""Ia 13.0DVito'" 13.m;

lU5 An~II.se~i.,r 17.00 Do"",c. "rill 18.00 Oanasu srps'O] 16.20 Monitoring 1US T, !l8n1, 19.3~ Oflevnlk 2 ZO.~O MY1<.ling 20.05 S,lo gOM 000. se fetlia, senja 20.55 MlrI<eting .1:1.00801. lad" "nla ., 22.30 Dr1e,nlk3 23.0~ LoIO 23.10 AnOli. sa~I'23.5G P'Meri, mm

KAKANJ
15.00 "nl'!lll""'

GOHAlDE

19ranl serija,;Spen:OIU>e1U, TV J~"Il16.DO I,d,,,,, ud,n 1:'0.05Onl dOl... repri!a 16.35 Lok'!n. je . primamo ·OSeE 1:7.00 DoKwn,nlami PlO1lram 11.30 Dle~;jlprogram 17.50 Ze~PM ~Ius t1.55 TV.lzlog_18.00Naj,valonloe d",as 18.0j Sm;ji&la vldea_'al"vni Plll1lrarn18.3D M'~ ~~' r8:1vJe~~kl ~~~~~nica 1!0.50.0... vi,!lenjl 20.00 Mifti "' ,reij' 20.~5 TV i~OC2l.OD Sfere ,lwltJrm;ITllQazin200 SPIl","ruSe. >,01,22.3D O)Javlor;tonl'23.. 0 Zeni"" iJanas 0 23.30 VOA GI" Amerike

La.liIlO,so"la 0 YIl,uf, .",Ija ~=~~:.~Ir:J1'Ut~~s~~~:;s18..0Dnevnik5FIV Ig.OO DenISiWP'$l19-1 Mall oglirsi 15.D~ Viid 15.10
'MY1<.U[]jl19.3Il MY1<eUng 21.00 Amor Latino.

!1j~~~ \Sjj15 i.:"OIb ~:~ ~i~8
,,"j.
TVOSM
17.15 Amor l'tlno, "~I' 18.20 M"k'~ng 6 18.30 Din. CenU1!lnaIn!. eml.s;la 19.05 V"m.nska WOg""l' t· 9.10 Markellng 719.1G lode,s 18.25 pon,ll 9 .30 Game ,~n. 19.40 Kr"'l I vlna 20.00 Am"r LI~na. DW·tlm. 23.00 B., &an,u" 00.30 ASI," s~ow

prlfe 15.30

2~.00 Vijesff IC2.0.20Huilla 2U5 pm Istine 2MD :22.45 M"ke~n~ ~3.00 Glirs Ame~ke .nSO ViJBSU Silhar TV

1·2.00 Mu~CkJproQJam+ Promo~ia .PfO<l""'" 13.00 MUliCki PlOflram + Promocija

HEMA

~1~::'11~·~~~':'~'\~~1ia,·m Vlle,n, :lnloITllilUvnlprogram ia~j~~o~w_~r~~2 ~ moDO 1M~Na!.i r.'gnv<l1i, ,Inrerlju. r.
11.00 City ~ghls, m"li~b emisila. r. 18.00 If~'sti.inlonHlUvn!;

HIT TV
n.lO vrnffil\Plov19.~0 Oblekllv I 19.25 Triumph 19.3DFram. 2~.00 Talna 21..00 Si;'o.l Z2.00 Obj,l<IJ, II 22-35 Ja s,m lY~i' sudbl"". ,ent. l3.00 GlasAm,ri!;B

Dnevniavaz

CUUl.klUi

TOPVUESTI

BERLIN· Niernacki predsjednik Kristijan Vulf (Christian Wulf!), koii ie podnio ostavku nakon sto je op tuzen za koru p ci j u, prima t ee dozivcrno penziju u visini od oko 2 a 0.000 eura godis nje. U N jemacko] same predsjednik koii podnese cstavku zbog poli tickih iii zdra vsrvenih razloga ima pra vo na rupenziju,

PenzlJaOd 2DD.DDD eura

Vulf: Sve prema zakonu

Zeli pornoci drug.ima da steknu samopouzdanje, odupru se zlostavljanju i ostvare karileru
KEMBRIDZ - Pop pjevacica Lejdi Gaga (Lady), u pratnji poznatih prijatelja i svoje majke, posjerila je americki Univerzitet "Harvard" karl Bostcna da hi pckrenula svoiu novufondaciju"Born This Way". Cilj fondaciie je dapornaze rnladirna da sreknu samcpouzdanje, odupru se zlostavljanju i ostvare ka rij eru, p renose agen ci j e. Voditeljica Opra Vinfri (Oprah Winfrey), spiritualni voda Dipak Copra (Chopra) i arnericka rninistrica zdravlja Kellin Sibilijus (Kathleen Sebelius) bili su u drustvu pjevacice dok ie prezentirala ciljevesvojefondacije, Ona je sudielovala i na sarni [II rnladih koii su govorili 0 visckirn skclarinama io svojirn iskusrvima s nasiliem i niihovirn naporitna da

_RUAR_ U
rosprijece, Lejdi Gaga je za AP rekla da );e!i inspirirati mlade ljude da budu hrabri i da je njena poruka da student; trebaju stvori ti vise liubavi u svojoj sredini, u svojim skolama. Raskuera ima 900 stano.vnika nuaru udario u stijene i poronuo krai obale Italiie. Putnici "Costa Allegre" izjaviii su da se osjecaiu umorno j prljavo i da su se boiali nap ada gusafa, ali da irn ni u iednorn trenutku nije nedostajalo vode za pice ni hrane, Vecina ih seodlucila ostari
n 3 Sejseli m 3.

PUlni'CiSiSIi S ostecenOgbl'Oda
VIKTORijA - Umorni purnici napustili su [ucer osteceni bred "Costa Allegra" i stigli na kopno u glavnom gradu Seisela, okoncavsi taka trodnevne muke u Indijskorn ckeanu nakon sto je zbogpozara na brodu aestalo struje, Brod ie vlasnistvo kornpanije eiji je kruzer "Cosm Concordia" u ia-

BARCELONA -Spansko selo Rask uera sa 900 s tan ovnika glasanjem je odlucilo da iznajrni zemlju za uzgajanje rnarihuane, j ex ie to iedini !Iaci n da u vri [erne krize zaradi novae. All, vladini zvanicnici saopstili su da bi to bile protivzakonito i cia bi interev nisali Cim b i prva slab I j ika m a rib uan e b ila zasadena.

lYIal'ihuanom DrollU Hrlle

Iskosa

NJUJORK - Prepariranje zivotinja koje su poslije sluzile kao ukras bile je hit u 19. stoljecu, a danas je mahom nepoznata disciplina, [edna Njujor&nka odlucila ie, medutim, svijetu pokazati koliko je jednostavno i zabavno prervoriti mrrvog misa II umjetlIickodjeJo. Studenti SU Dzevein (Sue [e-

Dd miSeUa DraUe ulllietnoS1'

S casau Akademiji marbidnih umjetnasti

vyen) II Akademiji morhidnih umiemosti u Bruklinu deru i pune mrtve miseve i potorn ih postavljaju u neobicnirn pozama. Dzevein objasnjava da raksiderrnija svoie korijene vuee jos iz viktorija uskog doba, kada je prepari [3n je iz hobi ia preraslo u umjetn OS!.. Casovi u ovoi neobicno] skoli rasprods ti su mjesecima unaprijed.

BELFAST - Policiia se nije mnogo narnucila da bi uhvatila [ednog lopova koji je zaglavio ruku u orvoru za ubacivanie postanskih posiljki !la ulaznim vratima dok je pok usa v ao p rovali ti u j edn u kuc u. Kako prenosi AP, 17-godi~njeg provalnika spazila je pclicijska panola dok je bezuspjesno pokusavao oslobodi ti ruku. Varrcgasci su morali isiedi vrata da bi oslob odili lop ova.

neU)eSII DroualnlH

Brad Irl dana osteo» Indijskam akeanu

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.