TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

........................................... 43 OPŠTI DEO ................. 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE............ 39 ELEKTRIČNI RAZVOD......................................................................... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA)....................................... 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ....................................................... 23 POSLOVNI OBJEKTI............................................................ 52 II-TEHNIČKI.......................................... 53 4 ...................... 50 I.................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE............................................................................................................................................................................................................................................................... 3 SADRŽAJ: ................................................................................................................................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ................................. 39 RAZVODNI ORMAN ............................................................................. 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE.................................................................................................................................................................................. 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE .................. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ................... 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE............................ TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ......... 13 C.................................................................................................................................................................................................. 49 H.......................... 29 D.... KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA.............................................................. 10 B.................................................................................................................................................................... 28 ZAVRŠNE ODREDBE............................................................................ ZAVRŠNE ODREDBE........................................ POLAZNE OSNOVE ............................................................................................................. 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA ...................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA............................................................................................................................................................................... 36 E............... 4 A........................................ OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI................................... REGULACIJA I UPRAVLJANJE ................... ZNR .................................. 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM........................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ............................................. 45 F.... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA........................................................................................................................................................................................ 17 OPŠTI DEO ......................................................................................................................................................... 40 MERENJE................ 47 G.. 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA...........................................................

...... 57 1....................................1................7.................................................................... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ... Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata...2............... Spajanje sekcija cevovoda .. Trajanje ispitivanja...................9.......................................... 75 1...........................................7.............1..............1.............5...................... Određivanje ispitnih sistema ................................................................. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA.................................... IZRADA CEVNIH KOLENA. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM ...........................................4.......................................................................................5......... ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ..................... Radiografska kontrola ........................................................... 62 1....................1..4..........................................2...........6...15............................................................................................................................................................................................... 73 1..2..........10..7....... 73 1.......................................9..............14.. 61 1................. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE ........................................ Koreni zavar ........ 66 1..........................3.........3....................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1................................................... 64 1....... Montaža prirubničkih spojeva ......8........................ 55 1.......................1........... 60 1.......................................14.................................................1................15....10............................................................................................ 61 1........... 57 1.11.............. 75 1............................................................................................. 72 1.........................................................................7......2........................4........................... 64 1.............................15................................................................................................................ 54 1........................................14.................5.....................6....................... 71 1......................... 56 1....................................3.....7.....8.... Aksijalnost ....................1.................. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja .................................... Priprema krajeva cevi za zavarivanje ...................................................................8..............................................................................................................1......................................... Potreban sastav montažne ekipe..........1....5.......................................................................1.......13..................................... Plan montažnih radova.......................................... 55 1.....1................................ 69 1.................7......................................... Specifikacija postupka zavarivanja ................................................. 57 1.............. Priprema sistema za ispitivanje............................................................................................................................... 71 1......................................................... 75 1................2................................................................. Izvođenje toplotne izolacije cevi...................................................... 73 1..... ISPITIVANJE CEVOVODA ........... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA ................ 71 1............... 64 1.............................15.................6.............. 63 1........9..........2... Hladni prednapon..................... Ispitivanje ............................................................................................... 59 1.......................................... 59 1.................................................. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov ......................................................... 77 1...................... Obeležavanje zavarenog spoja ................................................................. Prednapon pri samokompenzaciji ................................................................ 57 1....10................... Testiranje (atestiranje) zavarivača....................... OPŠTI TEHNIČKI USLOVI............................3...................................14................................ 62 1.0............................15..... Postupak testiranja zavarivača........ MONTAŽA OSLONACA ........... 76 1.............................................. MONTAŽA KOMPENZATORA ........................................2................1................1..........14........ 57 1....................................1.................................. Čišćenje cevi.................................15.......1........... Plan organizacije gradilišta ..............................10............................................................... 58 1.......7........................................................................................................2.11...........10........................................................................................ 77 5 ............................ Sečenje cevi ..............................4.......................3............................Kontrola pre početka zavarivanja ......... USLOVI ISPORUKE CEVI.................................... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora............ 75 1.................................................................. 66 1....................... Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ... MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ........................................... 57 1...........11.............8. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA .......2...... 66 1..................................................................... 62 1...................... Rastojanje između zavarenih spojeva ............ 69 1.............................7.... KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI ..................8..... 71 1........1..................................... 77 1.........................................4...................... 68 1................................................................................... 69 1.............. Ispuna zavarenog spoja ..................................................2...................................................................................... 65 1........... 62 1............. 61 1...12.................................................................................................................. 65 1.......7.................................................................7.9............................... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta ................................. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije .........7............................................ Aksijalni kompenzatori .................................... 55 1......... Plan produvavanja cevovoda ..................... 64 1........3.......... ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) ....................TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA.................................................................................................................2....................... Montaža ventila .........2........... 72 1.....7......8..10..... 69 1....................... Određivanje veličine probnog pritiska ..........................................1.... 56 1... TEHNIČKA PRIPREMA.. Fiksiranje pripoja cevi.4......................7................

...................................................................................................................................................................................................................1....3............................................................................................................................................................................ Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ......................................................................................... 83 2..................................... 86 Proveravanje ponude.................................................................................................................................................................................................................................................................15...... 82 2................................. 89 Fosili i predmeti od vrednosti.......................................................................... 79 1............................................................................................................................................................................................................................ 85 Čuvanje projekata i crteža.................................................................................................. 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju ....................................................................................................... 78 1................................................. 89 Specijalni tereti................................................................................ mehanizacije i radne snage.................................... 87 Čuvanje i osvetljenje...................................................................................................... 84 Jezik............................................................................................................................................................................................. 78 1.......................... VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ................ 84 2................................................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata.................................. 85 2.................. 89 Patenti ..................... 86 Obaveštenja tokom gradnje .............................................................................................................................................................................................................................................. 80 1................................................................. 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde...................................5.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Naknadne popravke i izmene na cevovodu ......................................................................................................................................................... NADZOR TOKOM MONTAŽE....16....... 87 Stručno rukovodstvo izvođača . 87 Briga o radovima....... 87 Radnici i službenici izvođača .... PROJEKAT IZVEDENOG STANJA.....................................................17.. NADZORNI ORGAN .............18..................................................................................... 88 Osiguranje radnika.................................. OBIM UGOVORA..............................................................................................4................... 84 2..................................... 82 2................................... OPŠTI POGODBENI USLOVI..........................................22................................. 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ........................... 80 UP ................................................7...15...................... RADNA SNAGA ............................................................ OPŠTE OBAVEZE ............................................ 85 Ugovor.............. 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor.... 89 Pridržavanje važećih propisa .................................. 86 Trajanje garancije .................................................................................................................................................................................................................... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ....................................................................................................................................................................................................................................................... 87 Tačnost izvršenja radova.............. 86 Odgovornost izvođača za program.................................................................................................. 90 6 ........................................... 90 Pomoć ostalim izvođačima .....2................................................. 85 Garancija.................................................................................................................................................. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ................................................................................................19.................................................................................................................... crteži i uputstva ................... TEHNIČKI PRIJEM ...........................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1......6..................................................................................................... 88 Obeštećenja lica i imovine.................................6...................7..................8.................................... UGOVORNA DOKUMENTA.................................................................................................................. 90 Održavanje gradilišta....................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 Nabavka materijala...20................................................................................................................................................................... 80 1........ PROJEKTI ................................................................... 85 Ostali projekti............... ........................................................................................................................................................................................................................................... 86 Upoznavanje gradilišta ... 87 Otpuštanje stručnjaka.............................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ........................................................................................21............................................................ 89 Vanredni saobraćaj ............................................ 85 Predaja projekta........................... PRODUVAVANJE CEVOVODA....................... 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika .............................................................................................................................................. ZNAČENJE REČI I IZRAZA ................... 79 1................................................................................................................................................................ 81 2.............................................................................................................................................. 86 Podnošenje programa radova .................................... 88 Osiguranje radova...................... 80 1......................... 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete................. 85 Projekti i crteži za gradilište ............. 79 1................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa.................................................................................................... 90 2..............

................................................................12............................................................................................................................................................................................10.. 97 2................... 96 Naknadni radovi ............................................................................................................................................................................................................................ 95 Izmene......................................... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI............................................................................................................................................. 92 2....................................................... 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ...............................................................................................................................................................................................................................20....................................................................................................................................... PROPUSTI IZVOĐAČA ............................................................................................................................................................................................................................................................ 91 Troškovi ispitivanja ........................................... MEHANIZACIJA...................................18............................................................................................................................................................................................. MERENJE................................................................................................................................................................................................................................................................ 90 2................ 98 Procenjivanje na dan gubljenja........ 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni..........................19.................................................................... POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA...................................................................................................................................................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ............................................................ 97 Neispunjene obaveze .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 2........................ IZMENE I NAKNADNI RADOVI .....................................................................................13........................................................................................................................................................................................... 97 Odgovornost investitora ............................... 95 Definicija „Garantni rok”....................................................... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača.. 92 Otkrivanje i otvaranje radova ........ 96 Uklanjanje mehanizacije .......................................................... 95 Ispitivanje uzroka grešaka................................................. 94 Odvijanje radova .....................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja................................. 97 Količina ................................ 94 Viša sila ................... 91 Odobravanje upotrebe materijala ................. 95 2........................................................................................ 97 Plaćanje radova .......... 93 Prilaz gradilištu..................................................................... 96 Odgovornost investitora ...................................... 96 Potraživanja ................................................................. OBAVEŠTENJA.................................................................................................... 98 Gubitak prava................................................. GARANTNI ROK.......................................... 95 Radovi za vreme garantnog roka.................................................... 97 Premeravanje radova ............................................................ CERTIFIKATI I PLAĆANJA ................................. 98 Pravo zaloga.......................................................................................................................................... MATERIJAL I IZRADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 Obustavljanje radova ............................................................................................................................................. 94 2..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17...15.................................................................. 100 Dostavljanje obaveza...................... 95 Procena vrednosti izmena ................................................................. 91 Uzorci ........................... 94 Vreme završetka radova .... 100 7 ....................9.......................................................................................................................................................................... 99 Arbitražna komisija ........................................................ 100 Obaveštenja Izvođača.......................................................................................... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana .................................16............................ 93 2...................11....................................................................................................................................................................................................... 97 Metode merenja ....................................................................................................................................................................................................................................... 96 Mehanizacija ........ 94 Produženje roka za dovršenje radova ........14.................................................................. REŠAVANJE SPOROVA.................................................................. PROPISI I PRAVA.......................................................................................................................................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ........................................................................................................................................................................................... 99 2.................................................................................. 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni........................................ 99 2..................... 99 2......................................................................... 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ........................................................ HITNE OPRAVKE ...................................................... 93 Početak radova........................ 91 Pristup gradilištu.......................................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava ............................................................................................................................................................................................... 97 2.................................................. 96 2..................................................................... 93 Predaja gradilišta..................................

.......................................................... Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ........... 122 8 ..3.............................................. 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA ............................................................. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm............................... 107 ČUVANJE PODATAKA ....................................................................................................... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA .....03 m na m planiranog terena............................................................... 108 REKLAMACIJE .................. 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ........................................................................................................................................................ ..... 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ....................................... IZMENE PROJEKTA ...... 108 4.................................................. 111 3 2 4......................................trotoara (tucanika........................... 103 KVALITET MATERIJALA . 118 4......... BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI.................................................................... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ...................................... 113 4.................5.........................................................................................................................................................................2........................ Rušenje kolovozne konstrukcije ........... 100 Premija za izmenu projekta .............3.................. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA................................................................................2.... 113 4......................................................................... 112 4....................... 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA .....................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2..................................................................................6............................................ 100 2............5................................................................................. 103 STANDARDI...... RAZNI RADOVI ................................................................................1.... 114 4........................................... ARMIRAČKI RADOVI............. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm................................................... RASKID UGOVORA ......................... 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ................................................................................... OPŠTI USLOVI .........4............................................................7.........................................................21...........................6.................................................................. 119 4.....................................2.................. 110 4.........................................2.....................................................................................2........................................................ 118 4.................................................................22.......................7.................................................................. 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU ........................................................................................... 110 4........................................................................... 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE................................................... 101 3................................................................................23.................................................. POSEBNI POGODBENI USLOVI ...................1....... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.................... ..................2............................................................................................................................................. 105 IZMENE CENA .....................................3...................................................................................................... 106 FOTOGRAFISANJE............................................ 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA........................................ 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ....................................... TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA..................... BRAVARSKI RADOVI . 100 Raskid ................................................1............. 104 VATROGASNA SLUŽBA .........................7.................................................................................................................................................. 103 KONTROLA ISPITIVANJA............................... 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA ........................................... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA ........................................................................................................................................... 110 4.............................................................................................7.............................................................................................................. ................................. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA........................ 100 2....................................................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ...................................................................... Iskop zemlje za šahte i revizione komore......7.............................................. 114 4........... 120 4..............................................................................................................................................0.............. 114 4............. 107 PRIJEM RADOVA ........................................................ 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ............................................................................ damperima na daljinu do 5000 m........................................................ 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ...................................... Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0....................................................................... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ................4......................................................... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK .......................................................................................2............................................................................................. 110 4.................................................... 110 4....................................................... ................ KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ....................... 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ....................................................................... 105 KOLIČINE ..2............................................................................................................................ 119 4.......................................................2.............................................................................................................................. 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ............ Otkopavanje humusa .......................................................................................................................................................................................................................... ZEMLJANI RADOVI ................................................................................................................................................ 117 4............... asfaltbetona i betona)...............................................

126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA........................................... Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka..................................7........................................................................... 134 PRILOZI ................ 135 9 .................................................6......JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4..................................................................4................................ 123 4............ 124 4........................................................................... planiranje i nabijanje bankina ............. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ...................................................................7..................................................7............................................................ Nasipanje......................................... 131 LEGENDA OZNAKA.................. 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA .................................................................................................. 124 5................................................................ 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu............ Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim........GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ........................................... 132 LEGENDA SKRAĆENICA............................. 127 IV ..........5.................................................................................. ............................................................................

15.JUS D. .05.071: Uredaji za grejanje.01.84.JUS U. 14.JUS M. .E6.12.200: Postrojenja za centralno grejanje. POLAZNE OSNOVE A. 11. . 21.193-19. .1.E6.110: Generatori toplote za grejanje. . Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim.011-07.120: Generatori toplote za grejanje.012-1991. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova. Ispitivanje grejnog sistema.600-23.E6.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada.JUS U.god.JUS M.god.JUS M. . .: Građevinska stolarija. .010 . god.87.: Izmenjivači toplote.J5. 9. god.JUS M. . Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha. principi i uslovi ispitivanja. . god.082-28.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A. god.JUS M. god. 19.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. 18.J5.01. 3. .JUS M. . 16.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama. .E6. god. Oblik i mere. .J5.: Člankasti radijatori od livenog gvožda.E6.011: Kotlovska postrojenja.E8.E6. 8.12.12.JUS M.E6.E6.JUS M.E6.02.101: Generatori toplote za grejanje. .J5.87.E6.051-1982.JUS M.100-21.84. spoljni prozori i balkonska vrata. .JUS M.83. .JUS M.J5. 17.04.: Osiguranje.201-205-14.E6.: Centralno grejanje.E6.04. . 13. 5. . god. 2.100 .JUS M.JUS M. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.: Centralno grejanje.1980. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija. god.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.JUS U. .JUS U.E2.JUS M.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada.E5.100: Generatori toplote za grejanje. 4. Zahtevi sigurnosti 10 . 10.510-23.1992. Toplotna snaga grejnih tela. 7.86.E6. 6.070: Uredaji za grejanje.JUS U.JUS M.22. 12. 20. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1. Odredivanje toplotnog bilansa. god. .84.062-21.

.200: Stabilne posude pod pritiskom.: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori.080-1980. .JUS C. . i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom . 44. konvektori i slični aparati.1987. .Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03.B5. 29. Ispitivanje nepropustnosti. .Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31. 40. god. 31.Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18.JUS C.082-1980. 36.JUS M. .225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.201: Stabilne posude pod pritiskom.1988. god.07. . .: Radijatori. .JUS M. god. 38.JUS .Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode .02.Zakon o zaštiti na radu. .Službeni list SFRJ broj 7/57.E6.E6.12. 26.Službeni list SFRJ broj 53/88.E2.Službeni list SFRJ broj 13/78.Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona . Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji. 28. .JUS M. 37. .JUS M. 35.B5. 33. 23.Zakon o zaštiti od požara. god.E2.E6.JUS M. .EG. god. 56/72 i 61/72. Prvo ispitivanje pritiskom.Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS .JKP »Beogradske elektrane«. Odredivanje toplotne snage.Zakon o izgradnji objekata .M. . 27.Jugoslovenski standardi grana N.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom . god.: Uređaji za grejanje i provetravanje.1991. . .081-1980. 43. 22.Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova .Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.202: Stabilne posude pod pritiskom.JUS M. 25.JUS M.083-1982. 11 . 39. . 30. Termotehnička ispitivanja. 42. 32.221: Čelične cevi bez šava. . god. . . konvektori i slični aparati.E2. .05. .Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska. Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. 41.: Radijatori.83.god.Propisi i preporuke EDB.E2. 34. 24.203: Kotlovska postrojenja.

2. Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage. -JUS U.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45. Od tada važe novi standardi i propisi.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja.121-1988 .Zavarene noseće konstrukcije. 57. 53. -JUS U. . -JUS U. A. 49.Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala. 54. A.C7. -Službeni list SFRJ br. 55. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. -JUS U. 48.150-1987 . 46.091-1986 . -JUS U. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. 56. 12 .Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova.Štapovi izloženi pritisku i savijanju.013-1988 . propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. 1/1991.E7.086-1986 . Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova. . -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974. 58. -JUS U.Službeni list SFRJ 26/1988.081-1986 . 50.E7.E7.Određivanje dužine izvijanja štapova.E7. 47. -JUS U. 52. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja.E7.3. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.096-1986 .E7. 51. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87).Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija .

koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije. statički pritisak u toplotnom izvoru.3. Regulacija temperature.odmuljivanje.kvantitativna. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode.4. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. B.l. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . B. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda.8. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 .odmuljivanje moraju biti dvostruki. B. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha.1). B.2. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B.5. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. Organi za pražnjenje . Ona može biti kvalitativna i kvalitativno . B.6.7.

odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže.temperature vode u razvodnom vodu.pritiska vode u povratnom vodu. 14 . .pritiska vode u razvodnom vodu.10. . Uspone. . Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: .temperature vode u povratnom vodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B. .protoka vode u razvodnom vodu. B. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS.9.

T2. Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: . Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta. B. . proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C. odnosno do kvaliteta SA 2. B. sa ucrtanim reljefom terena. .proračun optimalne debljine izolacije. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. ukoliko je potrebno.16. proračunom i izborom čvrstih oslonaca. 15 .14. B.15. T3 i T4 datih u prilogu .mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. B. Za toplovodnu mrežu. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo).13. . Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.11. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. predvideti propisno uzemljenje. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). B..5 po švedskim standardima SIS 055900.12. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature.

. rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . kompenzatora i komora.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. . . potpisanu od strane odgovornog projektanta. 16 . .situaciju sa trasom toplovodne mreže.grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost. pokretnih i vodećih oslonaca. . kompenzatora i komora. sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima.Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija.grafičke detalje oslonaca.

prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije.2. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. C.4. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. 17 . TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. koji su uglavnom individualni. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. merenje i regulacija protoka. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a). pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju. Predajna stanica je primarni. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C.l. Za ove objekte. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. C. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C.

Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže.6.9. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. odnosno do kvaliteta SA 2. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. korisnu površinu koja će se grejati. . razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču.nazivni pritisak itd. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote.5 po švedskim standardima SIS 055900.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom.5.6). održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta. overeni Sinhron plan. namenu objekta. Za sve cevovode. C. .7. . Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. 18 .8. rukovanje. C. Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. C.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. dostavi važeći planski akt. C. Uslov za izdavanje. kolektore. Tim uslovima se definiše: .mesto i način priključenja. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu.

. i +14°C) . Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. -6°C.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča .11.J5.Prilikom nabavke.E5. predmer i grafičku dokumentaciju.kataloga proizvodača. god. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . .600 i JUS U. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.E6. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: . proračunima dobijenih podataka. koji se moraju unositi u proračune.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote . +6°C. -10°C. +10°C. -2°C.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. .Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. uz atest za I. -14°C.P. ili uoči ugradnje. . izmenjivača toplote.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. odnosno klima komori.10.J5. za propisane parametre grejnog fluida.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. izdatih na bazi atesta.K. C.. osim ako 19 .100 (sa obaveznom primenom od 1980.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati. +2°C. Ovaj izveštaj mora da. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka.

13. nisu prikazana regulaciona kola za: . . Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. 20 .ograničenje protoka u predajnoj stanici.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. U industrijskoj zoni.ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. . granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. C.1).Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta. . koji pripada JPT.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu. Za individualne objekte sa zonskim TPS.ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje. datim u prilogu. su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora. C. . Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.12. .

Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka. . . Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju.17. Ovakvi objekti.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a. .14. Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije.mašinski deo .osigurači.16. . kao i objekti kod kojih je to opravdano. . ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: . .ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. Za ove objekte.računska jedinica merila toplotne energije. . . C.elektroenergetski deo . koji su uglavnom individualni. .7 C.odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani.elektromotorni prolazni regulacioni ventil.15. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C.taložnik na primarnoj strani. priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije. 21 .cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača. prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije.indukcija rada cirkulacione pumpe. . Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi.pločasti izmenjivač toplote. C.

temperatura napojne vode sekundara. . Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C.20. C. za propisane parametre grejnog fluida. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.temperatura povratne vode sekundara. C.24. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. . .22. Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.23. izdatih na bazi atesta. C.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% . ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .pritisak povratne vode sekundara.pritisak povratne vode primara. . ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . koji se moraju unositi u proračune.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. . predmer i grafičku dokumentaciju. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. . granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane.pritisak napojne vode primara.temperatura prostorije.3. C. .21. . .list SFRJ 53/88).temperatura povratne vode primara.pritisak napojne vode sekundara. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.kataloga proizvodača.18. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila.26.temperatura spoljnjeg vazduha.temperatura napojne vode primara.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.19. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. C. C. proračunima dobijenih podataka. Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. C. . na mestu dostupnom za brzu intervenciju.25. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .

treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature.utrošena toplotna energija.27.ostvarene temperature. . Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora.optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta. .garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice. Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .29. .28. . ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C. Pritom. C.trenutni i kumulativni protok. . C.pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. pritiska i protoka grejnog fluida.trenutna snagu. . Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: .

ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. C. C. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija.32. C.31. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. samo kod toplotnih 24 . C.33.34. C. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. Na napojnom vodu predajne stanice.E6201-205.39. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima.36. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje. C. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. C. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže. u svemu prema JUS-u M.30. C.5). Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano. C.38.37.35. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada.. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. Predvideti ugradnju pneumatskih. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice.

41. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. 25 . Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. C. C. gde je to dozvoljeno. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju. C. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. uključujući i lokalne otpore. Prema veličini. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije.45. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT.42. C.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom.43. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje.priključak kao što je na primerima šema prikazano. Na napojnom vodu predajne stanice. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . predvideti kratku vezu . Prema potrebi zbog visine objekta.44. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska.40. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. C. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. C.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. poslovni i garažni prostor).Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. radne zapremine 1m3 .Toplotno opterećenje. podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova. Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija. poslovni i garažni prostor. naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu.šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. položajem i opterećenjem toplotne podstanice.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. a u svemu prema zahtevima.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom. preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. . propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka.67. 29 .Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. . . vazdušno grejanje.Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. . . crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame.Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. . Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac. .

71. Veličinu viška napora. statike objekta. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova.70. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. . C. instalacije vodovoda i kanalizacije. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. 30 . a po svetski priznatim mctodama. C. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka.72. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. C.69. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije. elektro instalacije jake struje. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«. C. C.68. klimatizacije i slično.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta.

opis mernog režima sa brojem obrta pumpi.Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica.Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. .011). .73. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama. na granama horizontalne cevne mreže. . ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi. na vertikalama i grejnim telima do 20%. . 31 .Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. a može se koristiti i vodovodska voda. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila.Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe.E2.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. . U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: . odnosno i u letnjem periodu. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi.

1.4.5. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima.prema važećem JUS-u. D. D. D.6. D. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. Horizontalnu cevnu mrežu. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. D. Kao grejna tela predvideti radijatore. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. Na radijatorskim priključcima. a probni Pp = 9 bar . na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije.3.2. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. 32 . Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. potvrđenim atestima nadležnih institucija. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku.

10. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. Veličinu viška napora.9. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. D. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. datih na slici l. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. po jedan za zonu. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. D. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C.7. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. 33 . slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Na radijatorskim priključcima. Odzračnu mrežu. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile.8. D. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. D.

12. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: .510 i JUS U. sa potpisima odgovornih lica. potvrđenim atestima.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja.J5.J5. . Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije.010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.510 i JUS U. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. 34 .13. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M.11.E6.600).E6. D. Kada nema tehničke etaže. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. D.J5. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture.14. D. Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno.1991. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000. D. D. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. god. D.600. .03.16. .J5.0l2 od 23. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija.15.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže.

crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. pregledne. . kompenzatorima. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima. nagiba i predviđene lokacije. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. statike objekta. . . .proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba. elektro instalacijc jake strujc. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta.osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima.građevinske osnove moraju biti tačne. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica. . samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna. elaborata građevinske fizike. . prikazom svih skokova. . toplotnog opterećenja.proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. . naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. kompenzatorima. ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. vazdušnih sudova. slavina za pražnjenje.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . 35 . .pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta. instalacije vodovoda i kanalizacije.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu. u standardnoj razmeri R=1:50.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. . čvrstim tačkama. .

28.21. D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. D. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.19.25.20. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. D. D. D. PTV u najnepovoljnijem D.18. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. D. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.24. D. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C.22. D.17. D. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .23. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D.27.26.

a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije.J5.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. . kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . 37 .izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije. . izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj.za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.J5.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. . D.29. D.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju.30.J5. koji sadrži: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti.za terensko merenje. . Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV. D.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U.32. D.J5.31.

TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.

Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. RAZVODNI ORMAN E. E. 39 . Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. spadaju u opšte potrošače. Kod poslovnih objekala.4. E.2. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. E. Napajanje toplotne podstanice el. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema.3.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. E. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti.5.l. stepena zaštite IP 54. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja.6. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.energijom i merenje potrošnje el. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23.

50Hz. zavisno od potrebe.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri. čeličnim gibljivim crevima) E. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti.kod uvoda kablova u motor. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: . Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V.N. 50Hz.743. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ .potreban broj osigurača. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. . Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") .B2. 16A.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . i većem. .jednu trofaznu priključnicu 3x380V.limitatore. E. .10. 16A. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS.9. E. 40 .14. utrošene el. stepena zaštite IP 54. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. kablove zaštiti mehanički (npr. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W.11. E.13.12. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: . .7.emergije (saglasno uslovima E.8.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix.zaštitnu strujnu sklopku.

Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. E.16.18. E. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. E.19. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. E. u skladu sa zahtevima tehnologije rada.20. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad. MERENJE. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 .17. Za upravljanje radom elektro potrošača.21. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. E. obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. Fenitron. i većem.22. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. E. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. zavisno od potrebe. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza. Oprema za merenje.15.

1« izuzetno.ograničenje protoka u predajnoj stanici. E.ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača. . . Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .26.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. E. položaj »0 .komandni osigurač tipa D II .automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . . .ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice.23. 42 . Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .glavne osigurače tipa D II i D III .upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: .grebenasti prekidač za uključenje pumpe.konaktor . Uredaj za automatski rad treba da omogući: . E.24.otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu. Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: . E. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.25.

Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra.komadni osigurač tipa D II . Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik.automatski« E. koja se nabavlja zajedno sa uređajem.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe .31.. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom.kontaktor .29. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: . E.glavni osigurač tipa D II . U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa.grebenasti prekidač za izbor rada pumpe. 43 .bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”. E. položaj »ručno .27. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.28.30. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E.odgovarajuća automatika za njen rad .

U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.34. RO-tp. stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 . FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem.33.proračune za izbor opreme. veće metalne posude.šeme delovanja .crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala .situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat .32. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu . Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi. a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .usaglašena mašinsko-tehnološka šema . OPŠTI DEO E. zaštite i osvetljenja .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta.B2. E. E. Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: .35.dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici .B2. izmenjivači. noseća metalna konstrukcija. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru.mesto priključka.754.36. E.rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis .predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA . razdelnici.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti .odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom . Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci.741 i JUS N.tehničke uslove za instalaciju u podstanici .

POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . E.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. Nakon izvršene revizije elktro projekta. 45 .otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.41.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika.40.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP .potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja. E. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman.list SFRJ 53/88. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: . E. E.jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija. . a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«. Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata.37.crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati.38.39.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl.

46 . kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite. 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. 4. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. 194).42. proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. otpornost izolacije električne instalacije (čl. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo. 2. 195).

trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT.4. F. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol.2. F. Kablove.l. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a. prema važećim propisma.3. 47 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Izvedena mreža. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. F.

ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .

kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br.28.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda. odnosno sa obe strane saobraćajnice. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije.27 i br.3. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. Komore za ugradnju armature.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. zavisno od veličine ugrađene opreme. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80. G. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima.4. 49 . kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca.1.0x80. Komore moraju imati dva ulazna otvora. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). G. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. kompenzatora.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale.2. G. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz.

1. H. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. ne sme se koristiti u druge svrhe. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. H.6.1. Sinhron plana. H.3. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. projekta uređenja terena. geomehaničkih i drugih podataka o tlu . pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta.nosivosti zemljišta.5.5. Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. 50 . geoloških. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. H. u daljem tekstu toplotna podstanica. G.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica.3. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. katastra komunalnih instalacija. H. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode.4. geodetskog snimka terena i instalacija. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica.2. H.

U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.6 do 100 5.0 6.5 2.6 10.0 4.0 3.0 5.6 od 350 do 700 5. odnosno 35 dB (A) noću.0 2.0 2.6 10.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj. H. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.0 2.6 8.9.6 od 700 do 1200 6. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.0 2.6 10. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.5 7.0 6.8.7.5 2.6 od 100 do 350 6.5 4.0 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.0 4. H.0 4.5 2.0 2.0 5.5 2.6 10. 51 .

mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. pribavljena pre projektovanja prema članu C. I. ZAVRŠNE ODREDBE I.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje.1.9 ovih uslova.2. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. 52 . primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.

ZNR Deo: 1. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4.

7. 1. 1. 1. 1. 1.3.20. 1.13.17. 1. 1.0. 1.2. 1. 1.5. 1.12. 1. 1.10.1.19.. 1. 1.14. 1.21. 1. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 .TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1.18. 1. 1.11.4.8. 1. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.9.22.6.16.15.

1. prema JUS C. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. treba da pripremi. 1. Oblik i način pripreme krajeva cevi. kao što su propisi za zavarivanje. 8. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. 6. Način sečenja cevi. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. Električne karakteristike. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. 7.1. U tom smislu Izvođač.1. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. standardi kao i uputstva proizvođača. 3. normativi.. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja.22. pre početka radova. propisi za šavne cevi. 5. prema tački 1. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova.030. 4. kakvi postoje u mnogim zemljama.T3. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. Način zavarivanja: ručno. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. Veličina montažnog zazora. u tački 1. odnosno isporučioca opreme i materijala. ovih tehničkih uslova. 2.0. Tip i dimenzije elektroda. 55 . Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. automatski ili kombinacija navedenih načina. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima.22. Karakteristike plamena. Osim toga. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. poluautomatski.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1.

18. način korišćenja mehanizacije. Pravac kretanja pri zavarivanju. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi.1. Načelno. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova.1. 13. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti.3. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. Vrste pomoćnih alata. 12. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. ovih uslova. 16. 14. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala.2. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. 15. pre početka radova. kancelarija. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. Broj prolaza. Postupak. 10. Predgrevanje i odpuštanje. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). 17. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. Plan montažnih radova Izvođač će. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. 19. Vreme između prolaza. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. odnosno radionica. 1. 1. magacina. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. naseljena mesta i uz prugu.7. 56 . neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. I pored toga. 11.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9.

prema poziciji 1. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. dimenzija prema JUS C. 1. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.5.B5. 1.B5.16.1. sa proverom kvaliteta pri isporuci. 57 . Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č.1. isporučuje sam. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe.B6. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. materijal Č.026. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1.021. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena. Ovakav plan treba. da odobri Investitor. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C. a pri operaciji produvavanja.15.1. prema tački 1.3.4.2.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C.240. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).061. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.B5. 1. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda.7.T3. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. 1.0361. 1. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme.6.1. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača.5.1212 sa dimenzijama po JUS C. ovih tehničkih uslova. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme.

Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. Utovar. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova. 58 . .Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. . antikoroziona i toplotna izolacija. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije.Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. . izolacija. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. kotrljati i vući. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. . . uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: . istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. oprema) . .U skladištu se cevi mogu slagati u slogove. . Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila.izvršena ispitivanja u fabrici.Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. Površina za skladištenje mora biti očišćena.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. . te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. Od trenutka preuzimanja.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. jer pri ugradnji moraju biti suvi.4. Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom. a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. radnoj strani radnog pojasa trase . poravnata i nabijena. Atesti se odnose na: .Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. 1. Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. odnosno isporučioca opreme i materijala. na oko 1 m od bliže ivice rova. transport. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj.

1. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. najmanje 300 mm. moraju se detaljno ispitati. od cevi po JUS C.3.210. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. Radijus kolena je R=1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica. 1.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. prema tački 1.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). udubljenje. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. ovih uslova. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda.5D. uključujući i radiografsko snimanje.B5. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja.3. prema zahtevima 1. Za spajanje cevovoda. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. Cevi se odlažu na oslonce. R=4D). ovih uslova. Materijal za cevne lukove je Č. gde je R=1.1212. izbočinu.5. R=3D. 59 . Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. horizontalna.B6. bešavni. zarez. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. bez segmenata. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. Cevi. ako su nepravilnog oblika.5xDs. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta. ogrebotinu.6. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.

-najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. kolena. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. Elektrolučno zavarivanje cevi. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole. na osnovu toga.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 .7. od kojih je Investitor dužan da jedan. ručno ili automatski.6. opreme za zavarivanje. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom.H3. čuvanja i skladištenja elektroda. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje.151 je III (treća).011. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. overen primerak vrati Izvođaču. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8. izbora elektroda. počev od izbora načina zavarivanja. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. . Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja.E2. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju.8.T3. T-komada. -projektna klasa. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. prema JUS M.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.001.

odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje .Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba.7. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi.1. ovih uslova. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: .5. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. na koju se priveže čelično uže.7. posebno zbog aksijalnih kompezatora.1. ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju.7.3. 1.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. turpijanjem.1. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja. .2. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 . Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke.1. 1. čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi. dok se ne odstrani nečistoća. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. poglavlje 1.Ručnom ili mašinskom testerom. ovih uslova. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite.2. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom. naročito korenog vara. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika.

7. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi.6. 1. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom. graničnici. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji.5 m od vara. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara. poglavlje 1.1. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi. Između korenog zavara i zavara ispune.4.7. poglavlje 1. 1. 1. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. a cevi većeg prečnika 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm.7.1. niše. Pre početka zavarivanja korenog vara. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke .1. graničnici i alati ostaju u funkciji. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci. s propisanim međuprostorom. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu.7. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. 62 . prema specifikaciji.unutrašnje ili spoljne. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca.6 mm i da budu pravilno centrirani. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni. 1.1. spojnice i specijalni alati. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje.5. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja. poroznosti i većih uzvišenja.7. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka.

ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. držače elektroda. V-žljeba.8.25 mm za ostale zavarne slojeve. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. odeću. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. koji je označen posebnim brojem. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske.7. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. EZ5 ∅2. a drugi broj 63 . uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. ampermetre. 1. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. koji se sastoji od dva broja.jedan zavarni spoj. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). a ∅3. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. odmah započnu sa radom. Prvi broj označava broj sekcije. ispuna i površinski sloj.5 mm za koreni zavar. čisti i doteruje završni var. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. voltmetre. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . bez natezanja. Dalje.

1.1.8. poglavlje 1. a sa druge strane zavara za ostale slojeve.22 ovih uslova.1. Na primer 2 . nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor. sa jedne strane za korenski zavar.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara.10.1. -sa atestima svih zavarivača. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. 1. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. -sa specifikacijom postupka zavarivanja. prema poglavlju 1.7. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. 1. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. posebno sa crtežima cevovoda.7..1. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. ovim uslovima. Osim vizuelne.7. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. ovih tehničkih uslova.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1.T3 koji se odnose na zavarivanje. 64 . poglavlje 1. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja.3.8. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1.Kontrola pre početka zavarivanja 1. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. 1.9. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti.

pukotina. 2. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature.). bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. Pojava neprihvatanja.2. udubljenja (rupica).1. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. odnosno predhodno nanetog sloja. mehura. bilo kao grozdolikih skupina. Potrebna penetracija. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. bilo linijskog niza mehurića. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1.8. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi.1. 6. prema poziciji 1.1. šupljina. 5. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova). Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi.7. bilo tačkasto bilo linijski. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. 3. ali je središni deo konkavan. mora se izvršiti popravka. 6. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.8. 2. 3. 5. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima.1. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. prisustvo šljake. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena. U slučaju krupnije inkluzije šljake.1. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom. 1.2. Proveriti prisustvo rupica. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). 1. 4.1. a 65 . ovih uslova. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura..3.. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. pozicija 1. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

odnosno sledećih 50%. bez ovakvih kompenzatora. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1.7. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne.2. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. bez ikakvih usecanja. natezanja itd.1. Hladni prednapon 1. 1. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu. što podrazumeva: . bez dodatnih opterećenja. ovih uslova). Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. koji pri ograničenom broju ciklusa.7. Za druge temperature treba ove podatke preračunati. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. 1. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje.10.10..1. tankozidni cevni elementi.10.7. mogu nadživeti cevovod. Ovo će se postići pravilnim 69 .1.4.2. i uz ispravan rad. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni.10. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. i 1. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju.3. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. a drugu polovinu. 1. ukrajanja. što je za ovakve toplovode slučaj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. 6. uključujući i motažu kompezatora. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. 9. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature.5*DL 70 . Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. neopterećenom položaju Lk. na sledeći način: 1. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. 8. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. 4. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. prema prilogu koji je dat u projektu. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. 3. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. 2.

Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. JUS M.11. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. 71 . Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću.A0. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima.010.B6.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od .B6. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.11.2.C5.B6.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta.2. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M. nazivni pritisak. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom. Zaptivne površine treba da budu po JUS M. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C.010. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu. materijal itd. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”.11. 1.065. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1.008.007.1. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji. 1. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M.10.B6.10 C (+/. 1. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. i JUS M.2.

pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji.12. i peskarenje. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. Sve prirubnice su PN 25. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. 1.600. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. 72 . spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. treba da se izvedu u projektovanim veličinama.B1. ulja. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. aksijalni i poprečni. ostataka sečenja ili zavarivanja. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. vlage itd. 1. biti savršeno čista i glatka. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. kao zaštite od korozije. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. pre nanošenja antikorozione zaštite. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. otpornim na temperature do 150°C. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. antikorozivnim sredstvom. rđe. Spoljna površina cevi mora. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. po potrebi.13.

pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. 1. 73 . Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). .5 do 0. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača.2. posle premazivanja. 1. a na šta Investitor daje saglasnost. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja. da se na dodir ne lepe. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku). kompenzatora i oslonaca. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1.6 mm. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. u koje se nakon montaže. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati.14. Oba sloja treba. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Pre početka radova Izvođač će. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3.14. ili na drugi način. Navlake se izvode na dva načina: . da se potpuno osuše.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. sa detaljima izolacije lukova.1.14. uliva tvrda poliuretanska pena. na gradilištu. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom.

. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: . . Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. „Dekorodal” ili slične). pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu.uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. . . .uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan.na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0.hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada.postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom. Pritisak se podigne na 1. U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja.čelična i PE cev treba da budu čiste.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača.5 do 0. . može se pristupiti zapenjavanju spoja. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi. .na oba kraja. . Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. . Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 .6 mm koji se ispunjava staklenom vunom.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .14. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm. 1. pri faznoj izgradnji. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu). Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. 1.14. Kod prečnika cevi preko 400 mm. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama.3. 1. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0.1. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. koriste se završni elementi.15.4.5 do 0. 75 . 1. .14. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat.6 mm ili terhartije.15. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem.

ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. nosači. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti.2. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. . 1.15. klizači. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. . peska. odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. držači. Po pravilu. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. rđe.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji. . zasuni. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica. bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. 76 . Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha. protočni ventili. Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice.toplotne podstanice u zgradama. . zaostalih elektroda i drugih stranih premaza.pumpe. čvrsti oslonci i tome slično.

Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja. odnosno kompletirane za ispitivanje. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva.M. ugrađenog materijala ili izrade.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je. na osnovu isprave o baždarenju. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C. Po pravilu. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda.5 bar 1. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. 1. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1.5. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska.15.200.4. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1.Ispitni pritisak (bar) Pr . uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS.6 za radne pritiske do 40 bar.15. određen kao kontrolni. 1. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1.15. 77 .3 x Pr (bar) gde je: Pi .E2.3.3 x 25 = 32.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog.

Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. Po pravilu. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i .Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. pritisak se ne mora spustiti.7.Predstavnik zaštite na radu. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja.). 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. U posebnim slučajevima. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu.6. . Komisiju sačinjavaju: . koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha. Ispitivanje se vrši komisijski. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. odgovoran za dotične instalacije. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije. naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. ispitivanje se mora ponoviti.15. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: . ispitivanje ponoviti. Posle otklanjanja uzroka. ispitivanje će se izvršiti bez njega. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima.15. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima. 78 . Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora.

1. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja.7. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. 1. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. ateste svih zavarivača. posebno zavarivanja. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. limunske ili hlorovodonične). uredno vođenu montažnu knjigu. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. kako je predviđeno tačkom 1. ovih tehničkih uslova. tragovi obavljenih montažnih radova. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. sumporne. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. 79 . izveštaj o izvršenom ispitivanju itd.17. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu.1. Za prihvatanje. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima.18. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. 1.16.

22.21. velikom vlagom.A7.T3. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. označavanje postupka zavarivanja na crtežima.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa.20. JUS C. 1. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge.010 . vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru). NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. JUS C. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova. 1.M6.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku. a posebno zavarivanje.N3.T3.Zavarivanje. JUS C. JUS C. te se radovi mogu nastaviti.Zavarivanje. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova.T3. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina.T3.011.19. niskom temperaturom. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.T3.Tehnika zavarivanja metala definicije.012 . PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja. JUS K. toplotnu izolaciju i ispitivanje.020 . VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. JUS U. prašinom. 1. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova. 80 . PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. pojmovi i nazivi.001 .E2. JUS C. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.

Žice za plinsko zavarivanje.T3. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. izvršiće se. JUS C. po potrebi. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje.H3. a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.Tehnika zavarivanja metala. UP . Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.051 . proveriće se funkcionalnost armature.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje. JUS C.Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva. . . JUS C. postepeno i polako.T3. JUS C. građevinskim projektom. a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta. predvideti jame za brzo odvođenje vode. 81 . Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature.H3.042 . vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi.051 .UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta.Tehnika zavarivanja metala. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe. a ukoliko to nije dovoljno.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.T3.071 . JUS C.Pre početka grejne sezone. Na mestima pražnjenja. JUS C.T3.T3. JUS C.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje).061 . eliminacija vazduha iz sistema.Tehnika zavarivanja metala. .T3.011 .040 .030 .

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. „GRADILIŠTE” .2. 82 . kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora.i njegovi ovlašćenici. „PROJEKTI” .znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova.znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova.1. „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor.znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora.znači odobreno u pismenom obliku. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno .znači JP „TOLIFIKACIJA” . „PODIZVOĐAČ” .znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. „IZVOĐAČ” . ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja. kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova. „UGOVORNA CENA” .znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi.označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. „ZASTUPNIK” . „PRIPREMNI RADOVI” . uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2. radi izvršenja Ugovora.je ovlašćeno lice nadzorne službe.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. „ODOBRENO” . „RADOVI” znači svi pripremni. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” . „UGOVOR” .predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova.znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora. „NADZORNI ORGAN” . prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. po njegovom mišljenju. neophodne za 83 . imovine i radova. U protivnom. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. odnosno Nadzorni organ. a u svrhu zaštite života. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. Sva odobrenja. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. 2. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom.3. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku.

niti mu daje pravo na naknadu.Odobrenih glavnih projekata . Ukoliko tehnički. građevinske mehanizacije i radne snage. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: . 84 . 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. materijala. a saglasnost daje Investitor. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje. po mišljenju nadzornog organa. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. 2. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora.4.Opštih i Posebnih uslova ugovora . radove u suprotnosti sa Ugovorom.5. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. produženje rada i slično. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. 2.Ponude sa prilozima . OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. 3. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. tumačenje daje Investitor.Odobrenja za građenje.Ugovorenog cenovnika radova .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa.

2. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. a čuvaće ih Nadzorni organ. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova.7. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. c) Posebne uslove. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. 85 . PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. Ova garancija se prilaže uz ugovor. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. na poziv Investitora. b) Ugovoreni cenovnik radova. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.6. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. Ostali projekti. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova.

Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. izvorišta materijala. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. rokova i metoda za izvođenje radova. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. 86 . smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. da je sagledao obim i vrstu radova. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. Pored toga. da se upoznao sa geološkim. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Pored toga. pre podnošenja ponude. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu.

do predaje radova Investitoru. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. ugrađivati i čuvati sve repere. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. zabrane i obaveze. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. 87 . Izvođač će. Provera obeležavanja položaja i kota.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. Otpuštanje stručnjaka Investitor. dok se radovi izvode. Izvođač će brižljivo štititi. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. a biće odgovoran za ispravnost položaja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. ustanovi neka nepravilnost u merama. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. Ukoliko se u ma koje vreme. od strane Nadzornog organa. visina i dimenzija za sve delove objekta. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. . odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim.kvalifikovane. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. objekta ili dela objekta. stalne tačke. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. materijalu. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. Izvođač će. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. potraživanja. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. Izvođača i podizvođača. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. 88 . troškove i izdatke. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. odštete. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. U slučaju da se dogodi neka šteta. kako je gore rečeno. Nadzornog organa. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. privremenim radovima. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru.

odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. odredbe ili propisa. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. radove. te ograničiti i rasporediti tovar. tako da vanredni saobraćaj. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. nastale zbog ovakvih okolnosti. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. puteva i staza. potraživanja. Posebno će odabrati puteve i ulice. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. troškove i izdatke. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. i koristiće odobrena vozila. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. zahteve. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. drumskim ili vodenim putem. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. kao i za sva potraživanja. metalni novac. mašine. propusta itd.

kao i privremene radove koji nisu više potrebni. Izvođač je dužan. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. Nabavka materijala. smeštaj i ishranu. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. vodu. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta.8. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. železničkim prugama i mostovima. a ono važi i za njegove podizvođače. električnu energiju. obaviti pripremne radove. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. 90 . obezbediti radnu snagu. 2. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ.

Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . . da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. proizvodi materijala.naziv materijala ili opreme. . . mašine. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. a u protivnom troškove snosi Investitor. s vremena na vreme. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. troškove ispitivanja snosiće Izvođač. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. Izvođač je dužan. Nad radovima i materijalima će se. a u slučaju da upotrebi.9.naziv objekta. gde je materijal uskladišten. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač.zaštitni znak ako ga ima. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. . ukoliko se ispitivanjem dokaže. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. odnosno kvalitet. težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova.poreklo.naziv izvođača.ime proizvođača. 91 . snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati. . gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. . Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku.

kao i druge troškove Ugovora 92 . Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. Izvođač je dužan. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. 2. ili radovi nisu obavljeni. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. Sve troškove.10. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja.

i organizovaće radove potrebnom brzinom.11. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. ako je u pitanju obustava svih radova. ali nije dužan. kojim se prelazi rok od 90 dana. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. ili ne donese uopšte odluku. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. Ukoliko iz 93 . tako da ti prekidi radova. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. b) za period manji od 90 dana. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. Izvođač ima pravo. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. ukupno traju više od 90 dana. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. odnosno raskid Ugovora. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. 2. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač.

Mera državnih organa. a što utiče na dinamiku izvođenja. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. izuzev ako te izmene traži Izvođač. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. 2. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. 5. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. rad nedeljom i praznikom. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. po mišljenju Nadzornog organa. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. ili onda čim je to praktično bilo moguće. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. 3. Ukoliko. odnosno radove u celini. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. ili u vreme naknadno produženog roka. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. Odvijanje radova Materijali. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. 4. Investitor će odobriti ovakvo produženje. 94 .

GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. da ukloni ovaj nedostatak. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. nadzorni organ. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. Ukoliko je ovaj nedostatak.12. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. c) izmeni nivo.13. a koje zahteva Investor. izmene. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. Izvođač će izvršiti sve popravke. 2. 2. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. rekonstrukcije. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. ako nalazi za 95 . Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. i u tom slučaju on će biti dužan. b) izostavi neki rad. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. položaj i veličine nekih delova radova. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača.

kasnije pismeno potvrdi. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno.14. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. mehanizacije i materijala. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. Za slične vrste radova. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad. troškovima radne snage. 2. Sav. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. MEHANIZACIJA. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. može dati nalog i usmeno. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. ovako izvršeni rad. 96 . transportu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. ovako dat usmeni nalog. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom.

Investitor neće plaćati pripremne radove. zahtevati od Izvođača. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova.16. 2. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. i okončane situacije. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. izuzev tolerancija predviđenih propisima. 2. privremenih radova. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova.15.

i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. 98 . ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. Pravo zaloga Sva mehanizacija.17.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. koliko je potrebno za završetak radova. 2. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. tada Investitor može. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova.

pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. A ako to bude slučaj. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala.18. 2. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. čim to bude moguće. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). koje potvrdi Nadzorni organ. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. izvršiti ispitivanje bilo sam. privremene radove i materijale Izvođača.19. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. ne budu utvrđeni. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. 17. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. 17. bilo preko drugih lica. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. kako to bude smatrao za podesno. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. 99 . koja služi kao zaloga Investitoru. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru.

Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. na zahtev arbitražne komisije. dostavljaće se preko Nadzorne službe. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima.22. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. 2. Investitor. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. a vezana su za radove iz Ugovora. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. 2. 2. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ.21. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. Predsednik komisije je dužan.20. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. računajući od dana primljenog zahteva. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. 100 . kretanju mehanizacije.

23. 101 . pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. 2.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora.Uslovi za ugovaranje . na tražena objašnjenja Izvođača. POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. odnosno da u nekoliko izmeni 102 .Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima .1. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) . registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene.1. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku.2. studiranja modela ili ispitivačkog rada. Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. sve odluke. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije.Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac . tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata.Projekti i planovi .Ponuda sa prilozima . uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima.2.Aneksi uz ova dokumenta . Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže.2. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu.Metodologija za obračun klizne skale . Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta.1. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7.Garancije . Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: . Opšti uslovi . Nadzorni organ. Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača.

i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. ako se to bude zahtevalo. standardima i uputstvima Nadzornog organa. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. stručno i sa prvoklasnom izradom. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. Ukoliko Izvođač. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. uređaje i instalacije na gradilištu. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. osigura sve pristupe. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. njihovo čišćenje. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. standardnog prvoklasnog kvaliteta. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. sav materijal. kao i ateste za te materijale. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. kontrolu merenja. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. podneće Nadzornom 103 . prema ugovornim dokumentima. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. te od najbolje izrade i marke. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. kao i tehničkim propisima. planovima i crtežima. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. a bez prava na posebnu naknadu.

Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. slagalište materijala. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. radova. podizanje pomoćnih zgrada. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. o izvorima snabdevanja materijalom. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. u izvršavanju ovog Ugovora. visinske (nivelmanske tačke). kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. Izvođač je dužan da. 104 . Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene.

Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. trajanju i prestanku. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. c) U slučaju „više sile”. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Ako nastupe slučajevi pod a). odluku o produženju roka doneće Investitor. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu.

ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. u toku 5 dana po prijemu situacije. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. 106 . Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. a prema stvarno izvršenim radovima. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. a postoji razlika. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Kod paušalnih iznosa. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Nepredviđeni radovi unose se posebno. na traženje Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Investitor može odobriti. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. koji su iskazani na dva mesta. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. a Nadzorni organ je dužan da. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Projektu i mestu upotrebe. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. uzeće se manji iznos kao merodavan. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji.

a svaka će nositi broj. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. primljene terenske podatke. pa do njihovog završetka. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. mehanizacije ili predmete od interesa. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. čuva od oštećenja i uništenja. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. a matrica ostaje Izvođaču. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. bez primedbe. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. kada će ih predati Investitoru. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. datum i kratak opis. Svaki upis. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. od Investitora i Nadzornog organa. Ako se obeležene tačke unište. a u vezi sa radovima. menjati i dopunjavati stare primedbe. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. 107 . tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta.

neće se uzimati u obzir. zajedno sa građevinskom knjigom. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. funkcionalnost. kvalitet i bezbednost objekta. Ako Izvođač. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. radnika i sredstava. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. na poziv Nadzornog organa. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. ako su uslovi poboljšani za Izvođača. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. kada se predaje Investitoru. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. . tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . građevinske knjige ili privremene situacije. odnosno njegov predstavnik. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. kada je. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. predaje Investitoru. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. ukoliko su potrebni. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. ako su ovi uslovi pogoršani. gde se u više boja unose sve izmene.da garantuju stabilnost. zbog čega i od koga naređena izmena. tako da docnije. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. pre i u toku građenja. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. potrebnih za obračun radova.

109 . uključujući i sve potrebne potvrde.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju. Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . saglasnosti i verifikacije.

0. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. ZEMLJANI RADOVI 4. 4. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. a izvođač po njoj postupiti.2.1. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. useka.1. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. 4. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. sementnih rigola i pozajmišta. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik. tako da tačke budu dogledne. zemljanih bankina.2. 110 . zaseka. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova.

Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. iskopane zemlje u samoniklom stanju. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. osiguranje. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. on će uraditi o svom trošku. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. Izvođač je dužan. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.2. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. Otkopanu zemlju pored rovova.2. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. s tim. Pored prethodno predviđenih troškova. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. Izvođač. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. 111 . treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati.

Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0.2. Za sav rad i materijal plaća se po 1. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom.03 3 2 m na m planiranog terena. buldožerom. zdravici i peskuši. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor.0 m iskopane zemlje. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0.0 m1 1 preko 6.0 . 3 112 .4.2.3. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem.0 m1 4. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”. a u izuzetnim slučajevima ručno.0 m1 od iskopa. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. u svim slučajevima.6. 4. buldozerom ili bagerom. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3.0 m1 2. o čemu treba nadzorni organ da odluči.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. bagerom itd. a pre betoniranja i zidanja elemenata.0 . u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa.0 . koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. U cenu zemljanih radova . Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima.

Materijal za prirodni JUS. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. kako u pogledu granulometrijskog sastava. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja.4.5.B. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm. 113 .2.2. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom.2. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. grudve zemlje. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.B3.050. 4. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. bez krupnijih komada zemlje. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. poreklom iz odobrenih nalazišta. nabijene i uvaljane površine. tako da se dobija jednolika mešavina. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. Plaća se po m2 isplanirane.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. kamena i sl.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. 4. koja odgovara tehničkim uslovima.

Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki.2. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje. i pravilnim ugrađivanjem. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. muljem. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. 4. Rušenje kolovozne konstrukcije . držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom.2. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. ukoliko ih ima na gradilištu. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju.trotoara (tucanika.5000 m. prekovremenog zagrevanja. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. vode i agregata odgovarajuće granulacije. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m .3. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu. U cenu koštanja ulazi utovar. Cement se može držati i u silosima. 4. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. promaje.6. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . 4. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima. a radi zaštite od vlage.7. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. plaća se po m2. damperima na daljinu do 5000 m. kvalitetom ovih sastojaka.

a za armirani plastični beton. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. vodu i agregate. 115 . Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. čvrst i postojan. troškove za ovo snosi. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. u smislu pomenutih propisa. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. troškovi padaju na teret izvođača. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. troškove snosi investitor. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. Oplata se ne plaća posebno. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. a rezultati probnih. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Samo u slučaju negativnih rezultata. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. Za sve betonske radove. takav urađeni beton može se primiti. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. izvođač. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. dobijenih probnim opterećenjem. Kameni agregat mora biti. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. vršiti doziranje agregata.

ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. kada se radi o malim količinama. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. po planu. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. Transport betona kamionima. a izbetonirane površine u njima moraju. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. u slojevima debljine do 20 cm. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. da bi se dobila jednolična masa. što se neće posebno plaćati. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. 116 . za nošenje betona i radne skele. Oplata mora biti stbilna. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. po skidanju oplate. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. ukoliko to treba.

Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. iznad predviđene armature po crtežima projekta. a po odobrenju nadzornog organa. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. kojih se mora strogo pridržavati. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. 4. bez obzira na složenost armature. klamfe i ekseri za podmetače.4 mm i pravilno po detalju postaviti. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. režija. žica za vezivanje. rad. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu.4. spoljni i unutrašnji transport. oplatu dva puta dobro nakvasiti. dužinski i visinski. radna skela za armirača. u položaj predviđen projektom. i to ravan ili rebrasti čelik. koja se ljušti. pre početka betoniranja. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. Cenom je obuhvaćen sav rad. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. 117 . alat. bez obzira na ∅. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. radna skela. U temelje. betonski čelik sa otpatkom. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. Sve ove elemente dobro obezbediti. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. i rđe. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. preračunavanje i izradu detlja. bez obzira na visinu podupiranja. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. prljavštine. materijal sa rasturom. Oplata i podupiranje. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. alat. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. Sečenje. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. transport.

kao i za kvalitet izvršenih radova. zavarivanjem. eventualnu izradu probnih uzoraka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. tačno prema šemi i detaljima. alat. 118 . mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. zakivcima ili zavrtnjima. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. upasivanje.5. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. gde ne može doći preklop. alat. spajanjem. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. miniziranja. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. kontrolu mera na građevini. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. sa svim potrebnim pripremama. 4. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. radnu skelu. zidarsku pomoć kod montaže. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. rad. skele. zaradu. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta.6. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. režiju. štemovanja. pomoćni i vezni materijal. spoljni i unutršnji transport. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. mašine. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. rad. 4. učvršćivanje. spoljni i unutrašnji transport. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. celokupan okov. Za sve gotovo. za sav osnovni. montažu na građevini.

0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. škriljci. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom.7. konglomerati i sl.7. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. uz potrebno kvašenje. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu.1. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4. grudve zemlje. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. nadzorni organ 119 . Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. 40375. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Ukoliko bi to bio slučaj. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. glinoviti peščari. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. kako u pogledu granulometrijskog sastava.40375).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.

mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke.046. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. 120 . Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. oblika zrna. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. razastiranja. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. 4. nabijanja. valjanja.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta.B1.7. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. transporta. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi.

3. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu. i 3. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. radi što povoljnije veze između slojeva. u više slojeva poželjno je. Postignuta stabilnost mešavine.B. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač. Laboratorijske recepte. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m.E1. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS. 121 .3. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima.050.B3. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.5% (težinski). sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao.2. Kamena sitnež.05. mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. Razastiranje vršiti obavezno finišerom.B. i 3. Obično se uzima 5-7. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti.4.2. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. a u broju slojeva prema projektu. JUS. zbog debljine.B3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad.B. Troškove recepture. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju. otporan na mraz i bez mulja. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona.4. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju.014. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Kada se bituminizirani vezni sloj radi.

Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih.E4. pa do 6 mm. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. 0. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem.8%.050. a zatim težim od 8-12 tona. a ostatak peska od 0. 10% (deset procenata). s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom.014 i JUS.8-8% tež.E4. traka ili rigola. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.09 do 2 mm. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.U. filter 5-10 % težinskih. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm.6 tona. treba da prolazi 80% kroz sito 0. treba da je eruptivnog porekla. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. poprečni pad od 3% može da 122 . Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju.B. zavisno od vrste bitumena (JUS. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0. Bitumen bit 40/200. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata).unutrašnjih strana. tj. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .014.E4. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih .U.U. Količina bitumena treba da je 5. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima.B3. već se moraju preraditi.4% na pr.014). Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C.3. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu. procenta. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS.30 do 0.7. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.09 mm. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti.

Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton.6-3. uputstva i uslove o načinu spravljanja.4. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. ugrađivanja i valjanja. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom).7. 123 . Sve kontrole pre i za vreme građenja. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.4%. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Zbijenost mase zastora. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. 4. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine.

već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. Nasipanje. . kako je to gore opisano. Humus sa deponija. 4. isitni i oslobodi žila.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. kako bi se stvorila bolja veza. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina.6. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. U slučaju.7.5. Kolovoz. preneti do mesta upotrebe. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. već se plaća posebnom stavkom.Izrada bankine od kamena. ivične trake). b. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. prethodno se prekopa. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. 4. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. stare trave i korova. . jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina. 124 . treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. vibracionim valjcima. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. a spojeve ispuniti cementnim malterom. žabama). razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. planira prema projektovanim nagibima i nabija. na delu gde se radi bankina od kamena. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen.7.

a ivičnjake upustiti u kolovoz. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. a tucanički zastor do Me=100 MPa. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. a ako je nemoguće izbeći. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. spoj zavariti.010. Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza.M3. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu.095. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. 125 .B3. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. Širina kolovoza na prelazu se ne menja.

8. 2. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. 2. korozija). kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS.6. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi.4.8. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. 1.2. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija.7.6. odnosno Investitoru. Nestručno izvedena montaža cevovoda. 1.8. 2. Što se konstrukcija. 2. 1. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. ZNR. dakle. Povoljnim rasporedom opreme. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama.3. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS.2. pritiska.2.3. 2. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR.7. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. 126 . Pri dimenzionisanju opreme. Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. Navedene uslove treba primenjivati. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. Na naručiocu. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura. 1. 1.5. armature i oslonaca.1. temperature i izabranog materijala. cevovoda itd.1. Problem se. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu.4. Nestručno startovanje sistema. 1. 2. Nepravilno dimenzionisanje opreme. 1. armature i cevi. ukoliko se ne propišu novi. 2.5.1. cevi. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1. je obaveza da. povede računa o postavljanju ovih uslova. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. Neadekvatan materijal opreme. 1. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije.

izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1.ime i prezime korisnika. odobrenje za gradnju br. toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. 50 kW ) . .izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema. .izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd. 5. U njima je obavezno sadržano sledeće: .potpis korisnika 6.Posebni deo uslova sadrži granice zone. 2.1997. . .površina objekta u m2. mesto i način priključenja. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem.) . redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova. .10. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati. 127 .saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. 04-351249/97 od 16. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. 4.Opšti deo sadrži aktere. 30 kW. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. 40kW. god. parametre grejnog fluida. 3. (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja. SO “Požarevac”. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”. .toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”.) . odgovorni projektant Slobodan Ćirić. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak.matični broj i broj lične karte. temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .

proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV .Tip senzora NTC termistor fenitron.STS-1 . mikroprocerski regulator serije 6000.GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.

SRT .Regulator 18. SR – Sigurnosni razvodni vod 8.Ekspanzioni sud 14.Požarevac 2. CENUS . HN . HTZ . SP – Sigurnosni povratni vod 9. EMRV . KV .Elektromotorni regulacioni ventil 16. PTV .Kuglasti ventil 12.Potrošna topla voda 5.Javno preduzeće "Toplifikacija" .Higijensko tehnička zaštita 7. JUS .Sobni regulator temperture 133 . ES . OC – Odzračna cev 11. RJ . VS . R . JPT .Hvatač nečistoće 13. P – Prelivna cev 10.Vntil sigurnosti 15. KRP .Računska jedinica 17.Kućno toplotno postrojenje 4.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l.Jugoslovenski standard 3.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.KLASA I Sl.7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.4.KLASA I Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .KLASA II Sl.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.KLASA I Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.KLASA II Sl.3.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.KLASA I Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.5.2.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .KLASA II Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 . klimatizacije i centralnom pripremom PTV .

bakarne cevi Prilog broj 6: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . energetskog protoka.registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 .3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .crne cevi Prilog broj 3: T.bakarne cevi Prilog broj 7: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.2: Funkcionalna veza prečnika cevi.crne cevi Prilog broj 4: T.registara Prilog broj 5: T.1: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .4: Funkcionalna veza prečnika cevi.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T. energetskog protoka. energetskog protoka. energetskog protoka.7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful