tehnickiuslovi

TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

.................................. 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ........................................................... 50 I............................................................................................................................................................. 36 E.... 43 OPŠTI DEO .................................................................................................................................................................. 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE ..................................................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE............................................................................................................................................ 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE............................................................................................................... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE................................................. 4 A................................................... ZNR ....... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)............................. 40 MERENJE.................................. 45 F................................................................................................. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA .......................... 39 RAZVODNI ORMAN ... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA.............. 13 C.................................................................... 17 OPŠTI DEO ......................................... 52 II-TEHNIČKI........ 23 POSLOVNI OBJEKTI...... ZAVRŠNE ODREDBE... 53 4 ......................................................................................................................................................................................................................................................... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA).................... 47 G.. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA........................................................................................................................................................................................................................................................................... POLAZNE OSNOVE ......... 10 B. REGULACIJA I UPRAVLJANJE ............................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA .......... OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI....................................................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE........................ KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA..................................................................................................................................................................................................................................... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD....................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ............................... 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.............................................................. 29 D..................................................................................... 28 ZAVRŠNE ODREDBE.................................................................................. 3 SADRŽAJ: .......................................... 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA...................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ....................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.......................................................................................................................................................................................... 49 H........................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA .......................................................

................ Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata............................. Specifikacija postupka zavarivanja .. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM ...........................8...................................2...........7.. TEHNIČKA PRIPREMA......7...................... 73 1..................................... 63 1......................................................... Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ......... 76 1.......................... 71 1..................................1........................................... Postupak testiranja zavarivača... 57 1..........................................10.....9............................ 75 1..............7.....................................7.......... 71 1... 59 1...... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora.......................................................................... Aksijalni kompenzatori .............................................................1.....1... 66 1.............................10.................................. 57 1................................. 75 1................................................................................................................................................. 57 1........2..............................14....................5.....................................................................................14................................. 55 1...............1.. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) ........................... Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ........................................................... 62 1................... MONTAŽA KOMPENZATORA ..........5............9................2..... Plan montažnih radova..............14......1..... 62 1............................................................................................ 75 1..1..... Spajanje sekcija cevovoda ......................................................... Čišćenje cevi..................................................4.......................... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov ........................................1.0.....................................4...11.........8...........Kontrola pre početka zavarivanja ..............6.............. 64 1................ 69 1..... 61 1................................. 69 1........9................................3................................................................................................. 77 5 .........1...............15...................8.............3................................................................................9........................ USLOVI ISPORUKE CEVI..................................... Plan produvavanja cevovoda .........................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.............................................. 75 1.............................................................................2..7...............................................1................... Ispuna zavarenog spoja ............................................................................. Hladni prednapon..................................7....................8.......1.............1............. Priprema krajeva cevi za zavarivanje ........................................ 65 1................................................................. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije .... 64 1.........7.......... 72 1.............2............................................................................................... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA ...TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA.................. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta ...... 64 1.................................................7..1......10..1.........2...3.............. Određivanje veličine probnog pritiska ................................................................................................ KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI ............. Prednapon pri samokompenzaciji ...........................3............................ Fiksiranje pripoja cevi...................... 71 1..................... 58 1....... Obeležavanje zavarenog spoja ..............................................................15....... 77 1................................................ IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE .................... Sečenje cevi ........7............................................................................ Aksijalnost ................................................. Montaža ventila ......................................................10. Trajanje ispitivanja.................................... 68 1..................... 66 1........................... KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ............. 71 1....................... 56 1....................................................... Određivanje ispitnih sistema ..............2.... 62 1.......................................................15........ Izvođenje toplotne izolacije cevi................................ Montaža prirubničkih spojeva ........................................................................... 60 1....... 61 1................... 59 1.......................................4...........................................7................................... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ..11.......................................................................10..........12...................................................................... 62 1....................................................................5..............15................................................. 77 1............................. 65 1.......8.......... Priprema sistema za ispitivanje............................ 73 1............7...8........................14.................................................................... 66 1.... 56 1..............................2..............................................................4............................... Koreni zavar ...............................10..............................................................15................................................................................ 55 1..........1... ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ..............................2....... 69 1.......... Potreban sastav montažne ekipe............3.2......................15..........................................................................11.....................6............................................................ Radiografska kontrola ............. 69 1........ OPŠTI TEHNIČKI USLOVI............................7.................... IZRADA CEVNIH KOLENA...............................................................2..................13...............14........................ 57 1.............................................. ISPITIVANJE CEVOVODA ............5......1.........3..6....7...............................................1.... MONTAŽA OSLONACA .......................................... Testiranje (atestiranje) zavarivača..................................... 72 1....................................................................................1..... 57 1......... Ispitivanje .........4............... 73 1.. 54 1.................. 61 1.................................... 64 1................................................................................. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ........................................................................................................................................4.. 55 1. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA..........................2.......................... Plan organizacije gradilišta ..................... 57 1......................................................................................... Rastojanje između zavarenih spojeva ........................................

................................................... RADNA SNAGA ..................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1........................................................................................................................................................3.........................4............................................................................................................................... 85 Predaja projekta................................................................................ 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde....................................................................................... 89 Specijalni tereti............................................................................................................................ 79 1............................................................. 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika ............................................................................................................ 85 2.................................................................................................... 84 2........................................................................................... 88 Obeštećenja lica i imovine...... 79 1.............8.............................. 80 1.. NADZORNI ORGAN ............................................................................................................ 87 Otpuštanje stručnjaka................................................................................................................................................................................... 87 Radnici i službenici izvođača .......................................................................................................................................................................... 80 1.................................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa.............................. 90 Nabavka materijala....................................................................................................... 89 Pridržavanje važećih propisa ........................................2.................. 79 1.......................................................................................................................................... 86 Upoznavanje gradilišta .................7............................................................................... 83 2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 82 2....................................................................................................7...... 82 2...........................................................................................6................................................ 85 Garancija.............. 78 1....................... 85 Projekti i crteži za gradilište ............................. 90 6 .............................................. 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici .............................................................................................. 85 Čuvanje projekata i crteža...........5......................................................................................................... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor....................................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti................................................................................... 89 Vanredni saobraćaj ........................................... 86 Odgovornost izvođača za program....... 90 Održavanje gradilišta..................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata..... UGOVORNA DOKUMENTA.....................................................................20........................... 89 Patenti ...........18............................. 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju . Naknadne popravke i izmene na cevovodu .................................................................................................................................................. mehanizacije i radne snage....................................................................................................15................................................................................... TEHNIČKI PRIJEM .......15............................. 88 Osiguranje radnika...................................... PROJEKTI ............... 87 Briga o radovima......................................................................................... ............................. 86 Proveravanje ponude................................................................................................................................................................................................................................................................ 80 1................................................................... 78 1........................................................................16............................................................ 86 Trajanje garancije .................................................................................................................................................................................. 85 Ostali projekti.................................................................................................................................................. PRODUVAVANJE CEVOVODA.......... OBIM UGOVORA.................................21................................................ VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ......................................................................................................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ......................................................................................................19............................................................................. 88 Osiguranje radova............................................. 81 2....................................................... 87 Čuvanje i osvetljenje................................................................................ ZNAČENJE REČI I IZRAZA ........................................... 84 Jezik......................... 87 Stručno rukovodstvo izvođača .....................................................................1............................................................................... 84 2....... OPŠTE OBAVEZE ........................................................................................................................................22......................................................................................................................................................................................... NADZOR TOKOM MONTAŽE................................... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ................................... 80 UP ..................... 86 Obaveštenja tokom gradnje ............................................................. OPŠTI POGODBENI USLOVI.............................. 86 Podnošenje programa radova ....... crteži i uputstva ...................................... PROJEKAT IZVEDENOG STANJA......................................... 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ....................17.......6......................................................... 90 Pomoć ostalim izvođačima .................... 90 2.......................................................................... 87 Tačnost izvršenja radova..... PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ............................................................ 85 Ugovor.......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................13...........................................................................................14................................................................................................................................................................................... MERENJE............................................................................................................. 97 2................................. 96 Potraživanja .................................................16........................................................................................................................ PROPUSTI IZVOĐAČA ........................................................................................................... 98 2.................................................................................................................................................. 91 Pristup gradilištu............................................... 95 2................................................................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava ............................................................................................................................... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI..........................................18.................9..........................................................................................................19.....................................................................................................................................................................20....................................................................................................................................................................................... 96 Uklanjanje mehanizacije ................................................................................................................... REŠAVANJE SPOROVA.......................................................................................... 94 2.................................................................. 92 Obustavljanje radova ............................................................................................................................................... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača............ 96 Naknadni radovi ............................................................................. 95 Definicija „Garantni rok”........................................................ 96 2..................................................15...................................... 100 7 ..................................................... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana ................................ 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ........................................................................................................................................................................................... 94 Vreme završetka radova ................... 93 Prilaz gradilištu.............................................................................................. 95 Izmene...............................................................................................................................................................................................................................10................................... 99 Arbitražna komisija ....................................................... 95 Procena vrednosti izmena .......................................................... MEHANIZACIJA................................................... 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni...................................................................................................................................... 99 2.............................................................................................................................................................................................................................................................. 93 Početak radova............................................................................................................................................................................................................................. 92 2............................................... 97 Metode merenja ..............12............................................. 98 Pravo zaloga........................................................................................................... 98 Procenjivanje na dan gubljenja..... PROPISI I PRAVA.............................................................. 91 Uzorci ........................................................................................................................................... 92 Otkrivanje i otvaranje radova .................................. 90 2................................................. 100 Obaveštenja Izvođača...................................................................................................... 97 2............................................................................................... 94 Odvijanje radova ................................................ 97 Odgovornost investitora ..................................................................................................................................................11.......................................................................... 99 2................ 94 Produženje roka za dovršenje radova ..................... 97 Premeravanje radova .... OBAVEŠTENJA.................................................................................................................................................... 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ..................................... 96 Mehanizacija ..... 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ............................................................................. CERTIFIKATI I PLAĆANJA .. 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova .....................................................................................................................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja......................... HITNE OPRAVKE ...............................17................... 99 2.... 93 Predaja gradilišta...................................................................................................................................................................................................................... 96 Odgovornost investitora ............................................................ 94 Viša sila ..................................................................... IZMENE I NAKNADNI RADOVI .............................................................................. GARANTNI ROK................. 95 Ispitivanje uzroka grešaka............................................................................................................................................................................................................... 97 Neispunjene obaveze ........................................................................................................................................................................................................................................ MATERIJAL I IZRADA......................................... 97 Plaćanje radova ................................................................................................ POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA................................................................... 91 Odobravanje upotrebe materijala ............................................................................................ 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni... 100 Dostavljanje obaveza.............................. 95 Radovi za vreme garantnog roka...... 91 Troškovi ispitivanja ................................................................ 97 Količina .................. 98 Gubitak prava............. 93 2........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 100 Raskid ................................................................................... 100 2............................ 108 4..............................................................7............................................ 119 4.................................................................................................................. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm.6..... 103 KONTROLA ISPITIVANJA.......................................................................... 100 2.............. 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ...................................................................................................................2........................... 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ............................ 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU .......................... 108 REKLAMACIJE ........................................................................ 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA ................................................................................................1..................................................................................................................2.......................................3............................................................................................................1............................................... 100 Premija za izmenu projekta ......... Iskop zemlje za šahte i revizione komore........2.................................... 110 4.............3................................................................................................................................................................. 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE................................................................................................. ARMIRAČKI RADOVI........................................1..........6......................................... 110 4................................................ 103 STANDARDI.................................................. 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU .................................7...................................................... .........................23....................................................................... 104 VATROGASNA SLUŽBA ...........................................................2........................................................................ KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ...................... BRAVARSKI RADOVI ........................3.................... .................................................................... Otkopavanje humusa ........ 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA ................. 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ................................................. damperima na daljinu do 5000 m..........................2.......... 111 3 2 4.........................................................................................4................................................................................................................................................................................................................2................. 101 3.. 118 4.......... Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0........ 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA..........................................................................................................................................................................................................................0........................4.................................2...... 110 4...........................2.................................................................................... 112 4............................................... 103 KVALITET MATERIJALA ............................................................................................................................ 114 4................................................................ 105 IZMENE CENA ......................................................................... POSEBNI POGODBENI USLOVI ......... 107 ČUVANJE PODATAKA ..........03 m na m planiranog terena........................ 117 4...................................................... RASKID UGOVORA .................. 122 8 ..................... RAZNI RADOVI ....... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ............................. Rušenje kolovozne konstrukcije ................................................................................................................... 113 4.............................................................................................................. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ......................................................................................................................................................................................................................................................5..............................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2............. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm............................................................................................................................................ 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK ......... ......................... asfaltbetona i betona).................................... OPŠTI USLOVI ............ BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI........................ 113 4................................................................ 114 4............................................................................. 110 4....7............... OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA................. 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA .........................................................................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ..trotoara (tucanika........7...................................................................... 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA ................. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA................................................................................................................................................................................................................21............ 114 4....................................................................... 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ............ 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ......... 119 4.......22...... 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA .............................................. 118 4........................................................5................................................................................................................................................................... 105 KOLIČINE .......... 106 FOTOGRAFISANJE....................................................................................................................... 110 4..................................... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA .............................. ZEMLJANI RADOVI ...................................................................... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.. IZMENE PROJEKTA ................................................................................................................................................ Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ........ 107 PRIJEM RADOVA ... PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA............. 120 4..2.....................7.... ......... 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU .....................................................................................................................................................................

........................................................ Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka.......................................................................................... 132 LEGENDA SKRAĆENICA.......................................................... 135 9 ....................................................................................................................................... Nasipanje......JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.............................................................................. 123 4.............................. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu..........................................GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI . PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ..... 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA.........................................6................7.............................. 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ........................................... 131 LEGENDA OZNAKA............................................................................................. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.................................... 124 5...................................5...............7.... 134 PRILOZI ............................. planiranje i nabijanje bankina ............... 127 IV .......... .................................................7..................................................................... 124 4...........................................................................4..................

.JUS M.JUS M. .JUS U. .1.: Centralno grejanje.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.1992. 17.051-1982.193-19.04. . god.12. . . Ispitivanje grejnog sistema. 4. .J5.JUS M. spoljni prozori i balkonska vrata.22. .JUS M. god.071: Uredaji za grejanje.E6. god.100: Generatori toplote za grejanje.01.1980.87. Odredivanje toplotnog bilansa.JUS U. .JUS M.011: Kotlovska postrojenja.011-07.E6. 8. .01. . god.JUS D.J5.201-205-14.04. 18.E6.JUS M. 10.: Centralno grejanje.JUS M.E6. .110: Generatori toplote za grejanje.: Člankasti radijatori od livenog gvožda. 13. .JUS U.J5.E6. .E6.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.12. 5. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1. 19. .120: Generatori toplote za grejanje.: Građevinska stolarija. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim.E6. 15.E6.062-21.83. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova. 16.12.E6.J5.101: Generatori toplote za grejanje.E6.JUS M. 21.JUS M. 2.JUS M.02.E8.082-28.84.JUS M. god. POLAZNE OSNOVE A. principi i uslovi ispitivanja.012-1991. Toplotna snaga grejnih tela.J5. . . god. god.JUS U. .god.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A.E6.84.86. 20.E5. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha. 9. . 7. .E6. 3. god.100-21. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja. 14.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje.JUS M.510-23.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada. .JUS M.87.god. 6.010 .05.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada. god.600-23.84.: Osiguranje.070: Uredaji za grejanje. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.JUS U. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. Oblik i mere.E6. 12.100 .JUS M.200: Postrojenja za centralno grejanje.: Izmenjivači toplote.E2.JUS M. Zahtevi sigurnosti 10 . 11.

.200: Stabilne posude pod pritiskom.225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj. . . 24.god.M. i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom . 34. 30.Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80. . god. .E2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska.221: Čelične cevi bez šava. konvektori i slični aparati.1988. 35. 38. . .JKP »Beogradske elektrane«.E6. god.Službeni list SFRJ broj 13/78.082-1980. .Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova .Zakon o zaštiti na radu.203: Kotlovska postrojenja.E6.E2. Termotehnička ispitivanja. . .E2. .Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95.1987.Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18.1991. 22.JUS C. 32.: Radijatori. .E2.Službeni list SFRJ broj 7/57.02. 29. 37. 28. . -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03. 31.: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori.EG. 11 .083-1982.201: Stabilne posude pod pritiskom.Službeni list SFRJ broj 53/88. . Odredivanje toplotne snage.081-1980. 56/72 i 61/72.080-1980.Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.202: Stabilne posude pod pritiskom.Zakon o zaštiti od požara. god.Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31.JUS M.JUS M. 23.Propisi i preporuke EDB.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom . god. 41.E6.JUS M.Zakon o izgradnji objekata .: Uređaji za grejanje i provetravanje. god.07. .JUS M. 36. . god. .Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode . .Jugoslovenski standardi grana N.JUS M.JUS C. konvektori i slični aparati. Prvo ispitivanje pritiskom. god. 25. .B5. . 33. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji.05. 42.: Radijatori. .Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona .12. 26. 40.83.JUS M. 43.JUS . . 39. Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. Ispitivanje nepropustnosti.Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . 27.B5.JUS M. 44.

. A.Određivanje dužine izvijanja štapova. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974.086-1986 .Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada. -JUS U. 56.C7. 12 . -JUS U. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova. .E7.Zavarene noseće konstrukcije. -JUS U.013-1988 .096-1986 .091-1986 . 55. 50. -JUS U.Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . 49. 52.E7.Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja.3. 58. -JUS U. Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.E7. 54. Od tada važe novi standardi i propisi. 46. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.150-1987 .Službeni list SFRJ 26/1988.121-1988 . i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45.Štapovi izloženi pritisku i savijanju.E7. -JUS U. 48.2.081-1986 . -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87). 57.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. 53. 1/1991. A. -Službeni list SFRJ br. 51. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova.E7. 47. -JUS U.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova.E7.

B. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. statički pritisak u toplotnom izvoru.odmuljivanje. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m.8.3.7. Regulacija temperature. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha.1). Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.kvantitativna. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno . Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 .4. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. B. B.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije. B. Organi za pražnjenje .l. B.odmuljivanje moraju biti dvostruki. B. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži.2.6. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B.

.temperature vode u povratnom vodu.temperature vode u razvodnom vodu.pritiska vode u povratnom vodu.pritiska vode u razvodnom vodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B.9. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže. odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati. B. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: . 14 .protoka vode u razvodnom vodu. . . Uspone. . Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS.10.

Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu.proračun optimalne debljine izolacije. sa ucrtanim reljefom terena. predvideti propisno uzemljenje. ukoliko je potrebno.11.12. T3 i T4 datih u prilogu . Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. Za toplovodnu mrežu. B. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). T2. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: . Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo).mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija.5 po švedskim standardima SIS 055900. .16. odnosno do kvaliteta SA 2. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.15.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. B. Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature.. proračunom i izborom čvrstih oslonaca. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida.14.13.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. . B.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. B. . Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C. B. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika. 15 .

kompenzatora i komora.grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost.Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. .grafičke detalje oslonaca.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . .situaciju sa trasom toplovodne mreže. 16 . sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima. potpisanu od strane odgovornog projektanta. .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata. kompenzatora i komora. . pokretnih i vodećih oslonaca. rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih).izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. .

Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije.4. C.l. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. 17 . pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. merenje i regulacija protoka. koji su uglavnom individualni. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. Za ove objekte. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a).3. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. Predajna stanica je primarni. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C.2. prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. C. TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije.

.8.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta.7. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom.mesto i način priključenja. C. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču. Uslov za izdavanje. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta.6). Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom.5. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm.6. overeni Sinhron plan.nazivni pritisak itd. dostavi važeći planski akt. kolektore. namenu objekta. odnosno do kvaliteta SA 2.9. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. korisnu površinu koja će se grejati. rukovanje. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. Za sve cevovode. Tim uslovima se definiše: . Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. C. C.5 po švedskim standardima SIS 055900. . 18 . C.

proračunima dobijenih podataka. odnosno klima komori.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.100 (sa obaveznom primenom od 1980.J5. predmer i grafičku dokumentaciju. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: .Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.11.J5. . -10°C.K. +10°C. osim ako 19 . za propisane parametre grejnog fluida.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati.. koji se moraju unositi u proračune. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. C.kataloga proizvodača. izmenjivača toplote. -14°C.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.E5. +2°C.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča .10. .) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. -6°C.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. -2°C. +6°C.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj.600 i JUS U. uz atest za I. . a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . Ovaj izveštaj mora da. god. . Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. i +14°C) .E6. ili uoči ugradnje. izdatih na bazi atesta.P.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote .Prilikom nabavke.

regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. nisu prikazana regulaciona kola za: .12. . .ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. . su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu. Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. datim u prilogu. Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. U industrijskoj zoni. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje. Za individualne objekte sa zonskim TPS.ograničenje protoka u predajnoj stanici. a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora. C. koji pripada JPT. . Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.13.1).ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. C. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. .Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. 20 .

cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije.16. . prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije.odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl. Ovakvi objekti. Za ove objekte. 21 . . prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C. . kao i objekti kod kojih je to opravdano.taložnik na primarnoj strani. . . . .indukcija rada cirkulacione pumpe.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C.pločasti izmenjivač toplote. C.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga.elektroenergetski deo . koji su uglavnom individualni.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača.računska jedinica merila toplotne energije.mašinski deo . ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a. Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju.Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka. C. . .osigurači.15. . Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije.17.7 C. ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: . Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi.elektromotorni prolazni regulacioni ventil. .14.

predmer i grafičku dokumentaciju. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila. Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C.25. . Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije. C. .temperatura napojne vode sekundara.pritisak povratne vode sekundara. za propisane parametre grejnog fluida. na mestu dostupnom za brzu intervenciju. C. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka.26. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”.pritisak napojne vode primara. C. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . . . Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS.temperatura povratne vode sekundara. . . ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .temperatura napojne vode primara.23. C.3. C.temperatura prostorije. .temperatura povratne vode primara. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. C. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.20.24. granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% .kataloga proizvodača.18.list SFRJ 53/88).19. .22. izdatih na bazi atesta. C. proračunima dobijenih podataka. . Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.21. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala.temperatura spoljnjeg vazduha. koji se moraju unositi u proračune. .pritisak povratne vode primara.pritisak napojne vode sekundara. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .

trenutni i kumulativni protok. . Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. C. Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature. ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 .trenutna snagu. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija.28. .optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta. Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice. STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C.utrošena toplotna energija. . C. Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: . .pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama. pritiska i protoka grejnog fluida. .29.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora. . Pritom.ostvarene temperature.27.

Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote.5). C.38. Predvideti ugradnju pneumatskih. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže.33.30.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima.31. C. C. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju.E6201-205. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. C.32. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice.37. C. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. u svemu prema JUS-u M. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada.39. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. C. C. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano. samo kod toplotnih 24 . Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje.36.35. C. C. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. Na napojnom vodu predajne stanice. C. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV.34..

Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. Prema veličini. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. C. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT. Prema potrebi zbog visine objekta. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom.45. C. predvideti kratku vezu . Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije.40.42. gde je to dozvoljeno. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska.44. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja.43. C. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati.41. C. uključujući i lokalne otpore. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. 25 . C. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju. Na napojnom vodu predajne stanice.priključak kao što je na primerima šema prikazano. C.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno.Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac. . a u svemu prema zahtevima.Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. . podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova. poslovni i garažni prostor. 29 . Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: .Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. . preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača.Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. .67. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija. . poslovni i garažni prostor). specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. . vazdušno grejanje. . .šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. radne zapremine 1m3 .Toplotno opterećenje.

. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. elektro instalacije jake struje. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. C.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. C. 30 .72. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. C. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi.71. klimatizacije i slično. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova.69. Veličinu viška napora. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. statike objekta. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja.68.70. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. a po svetski priznatim mctodama. instalacije vodovoda i kanalizacije. C. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije.

Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. a može se koristiti i vodovodska voda. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. . a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%. .Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. na vertikalama i grejnim telima do 20%. .Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji. . U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: . U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica.Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat .E2.73. na granama horizontalne cevne mreže.011).Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe. ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. 31 . i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. opis mernog režima sa brojem obrta pumpi. . odnosno i u letnjem periodu. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka.

čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. D. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije.2.5. 32 . Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja.prema važećem JUS-u. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje.4. a probni Pp = 9 bar . Na radijatorskim priključcima.3. Kao grejna tela predvideti radijatore. D. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. D.1. D. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste. potvrđenim atestima nadležnih institucija. Horizontalnu cevnu mrežu. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta.6. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. D.

D. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. po jedan za zonu. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. 33 . D. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2.8. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. D. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora.9. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji. Na radijatorskim priključcima. datih na slici l. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. Odzračnu mrežu. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Veličinu viška napora.7. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. D.10.

010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.J5.15. .8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije. 34 . Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: .proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. Kada nema tehničke etaže. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom.1991.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.0l2 od 23. god.E6. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja. . Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno.13.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže.600). D. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski.J5. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.E6.14.510 i JUS U.11.J5. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture. potvrđenim atestima. sa potpisima odgovornih lica. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. D.J5.03. D.510 i JUS U.12. D. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M.600.16. D. D.

ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja.građevinske osnove moraju biti tačne.osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. . . instalacije vodovoda i kanalizacije. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . elaborata građevinske fizike.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna. . koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. kompenzatorima. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima. . .crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta.proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. vazdušnih sudova. sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. nagiba i predviđene lokacije. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica. statike objekta. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. pregledne.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta. slavina za pražnjenje. kompenzatorima. . .proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. u standardnoj razmeri R=1:50. sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim. . . 35 .šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. . elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta. toplotnog opterećenja. čvrstim tačkama. elektro instalacijc jake strujc. prikazom svih skokova.

Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV.27. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.20. D. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. D. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. D. PTV u najnepovoljnijem D.23.26.17. D. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 . D. D.21. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C.24. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. D. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D.25. D.18.22. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali.19. D. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija. D.28. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.

062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV. kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. .J5. . izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.J5. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U. D.30. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj.32. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U.za terensko merenje.izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature.31. . . D. 37 .za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. D. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. koji sadrži: .29.J5.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju.J5.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 . ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.MAŠINSKO.

stepena zaštite IP 54. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23. spadaju u opšte potrošače. RAZVODNI ORMAN E. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice.4. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta.5. E.6. Kod poslovnih objekala. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu.3. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. 39 . E. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja.2. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". Napajanje toplotne podstanice el.energijom i merenje potrošnje el.l. E. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. E. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema.

jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. .emergije (saglasno uslovima E.14.12. 16A. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: . Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje. kablove zaštiti mehanički (npr.B2. E. zavisno od potrebe. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .zaštitnu strujnu sklopku. . 16A.kod uvoda kablova u motor.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") . ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix. stepena zaštite IP 54. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ .10.potreban broj osigurača. i većem. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . čeličnim gibljivim crevima) E. 50Hz. .N. 40 .limitatore. 50Hz. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.11.743.7.9. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. E. .8. E.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri.jednu trofaznu priključnicu 3x380V. E.13. utrošene el.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.

Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 .17. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2.20. Za upravljanje radom elektro potrošača. E.15. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza.18.21. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. E. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. E. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. E.22. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. E. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54.19. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. MERENJE.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. Oprema za merenje. E. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. zavisno od potrebe.16. i većem. Fenitron. E.

ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice.23.upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja. .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. E.komandni osigurač tipa D II .ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. Uredaj za automatski rad treba da omogući: . kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača. E.otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. E.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.grebenasti prekidač za uključenje pumpe.26. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola.glavne osigurače tipa D II i D III . . 42 . Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod . Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: .automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.24. Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu.konaktor . . E.1« izuzetno. Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: .ograničenje protoka u predajnoj stanici. položaj »0 .25.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . .

grebenasti prekidač za izbor rada pumpe.28. položaj »ručno . ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata. E. koja se nabavlja zajedno sa uređajem.31.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”. Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe .29. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. 43 .glavni osigurač tipa D II .automatski« E. U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica. E.30.odgovarajuća automatika za njen rad . Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: . Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra.komadni osigurač tipa D II . Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.kontaktor .27..

RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala. stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 . U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda. E.dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici .36. a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .šeme delovanja .tehničke uslove za instalaciju u podstanici .dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci. Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.32.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.usaglašena mašinsko-tehnološka šema .rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis . OPŠTI DEO E. veće metalne posude. razdelnici. Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: .34.754. RO-tp. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA .proračune za izbor opreme. noseća metalna konstrukcija.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti .741 i JUS N.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu . izmenjivači.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat .35.crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala .mesto priključka. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi. FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem.B2. E.33.B2. E. zaštite i osvetljenja .odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom .

Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata. E.40. 45 .jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: .potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja.38. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E.37. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.39. E.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«. Nakon izvršene revizije elktro projekta. E. E. POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP .crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati.list SFRJ 53/88. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika. .41.

42.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. 2. 194). Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. otpornost izolacije električne instalacije (čl. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. 46 . 3. 4. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. 195). proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo. Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l.

Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a.4. prema važećim propisma. 47 .2. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol.l. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT. F.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. F. Kablove. Izvedena mreža. F.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .MAŠINSKO. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G.

Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80. G. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.2. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga.0x80. Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca. odnosno sa obe strane saobraćajnice. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima.4.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. G. zavisno od veličine ugrađene opreme. Komore moraju imati dva ulazna otvora. 49 . Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. G.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda.28.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br. kompenzatora. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale.1. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja.27 i br. Komore za ugradnju armature.3.

Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata.4. ne sme se koristiti u druge svrhe.nosivosti zemljišta. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup.6. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije.2. H. projekta uređenja terena. H.5. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. H. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. geoloških. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. katastra komunalnih instalacija. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta.5. H. 50 . Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. u daljem tekstu toplotna podstanica. Sinhron plana. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica. G. H. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G.1. geomehaničkih i drugih podataka o tlu . Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H.1. geodetskog snimka terena i instalacija.3. H.3.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta.

7.6 10. odnosno 35 dB (A) noću. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.6 10. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.5 2. H. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.5 2.6 10. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj.0 6.0 4.0 5.6 8.6 10.0 4.6 do 100 5.9. 51 .0 4.6 od 700 do 1200 6.5 2.0 2.5 2.5 7.5 4.6 od 350 do 700 5.0 5.0 2.8.6 od 100 do 350 6.0 2. H.0 2.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.0 3.0 2.0 2. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.0 6.

1. pribavljena pre projektovanja prema članu C. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.2. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. I. 52 . ZAVRŠNE ODREDBE I. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I.9 ovih uslova.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. ZNR Deo: 1. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3.

19. 1. 1.6.11. 1. 1. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.2. 1.. 1. 1.5.13. 1.22. 1.7. 1.9. 1.14.18.8.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1.17. 1. 1. 1. 1.10.0.12. 1. 1.3. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 .4. 1.16.20. 1.1. 1. 1.15.21.

moraju se poštovati i eventualni interni propisi. Veličina montažnog zazora. 1. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. automatski ili kombinacija navedenih načina. Način zavarivanja: ručno.22. U tom smislu Izvođač.1. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. 2. Tip i dimenzije elektroda. odnosno isporučioca opreme i materijala. 55 . Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja. standardi kao i uputstva proizvođača. prema JUS C. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. prema tački 1. pravilnik za sudove pod pritiskom itd..22. Način sečenja cevi. 4. Oblik i način pripreme krajeva cevi. kakvi postoje u mnogim zemljama.1.1. 7.0. Karakteristike plamena. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. Električne karakteristike.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. 6. 8. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. propisi za šavne cevi. treba da pripremi. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. poluautomatski.030. 5.T3. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. pre početka radova. normativi. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. 3. ovih tehničkih uslova. u tački 1. Osim toga. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. kao što su propisi za zavarivanje. Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova.

Pravac kretanja pri zavarivanju. 13.1.2. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. I pored toga. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata. Vrste pomoćnih alata. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). ovih uslova. Plan montažnih radova Izvođač će. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost.3. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. 15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. Načelno. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. način korišćenja mehanizacije. 14.7. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. pre početka radova. Postupak. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. 56 . Broj prolaza. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. Vreme između prolaza. kancelarija. magacina. odnosno radionica.1. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. naseljena mesta i uz prugu. 16. 12. 1. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. 10. 19. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. 17. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. 18. 11. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. Predgrevanje i odpuštanje. 1.

5.240.1212 sa dimenzijama po JUS C. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe. isporučuje sam.021. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C.3.4.061. 1.16. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena. 1. 57 . 1.026.B5. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C.1. prema poziciji 1. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom.B5. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).15.7. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje.1. 1.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.B6.1. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi.0361. sa proverom kvaliteta pri isporuci. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača. prema tački 1. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1. dimenzija prema JUS C.5. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme. da odobri Investitor. materijal Č. a pri operaciji produvavanja. ovih tehničkih uslova.6. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak.1.2. Ovakav plan treba.B5.T3. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi.

na oko 1 m od bliže ivice rova. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. Utovar. Površina za skladištenje mora biti očišćena. te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. poravnata i nabijena.U skladištu se cevi mogu slagati u slogove.Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. odnosno isporučioca opreme i materijala. transport. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. kotrljati i vući.izvršena ispitivanja u fabrici.Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača.Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. Od trenutka preuzimanja. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. . 1.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. . jer pri ugradnji moraju biti suvi. izolacija. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. radnoj strani radnog pojasa trase . Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom. antikoroziona i toplotna izolacija. oprema) . .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. . . . 58 . uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: .4.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo. . Atesti se odnose na: . a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. . RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj.

udubljenje.210. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica.6. od cevi po JUS C. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). Radijus kolena je R=1. 1.B6. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. zarez. najmanje 300 mm.B5. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta.5xDs. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. 1.1212. prema tački 1. gde je R=1. 59 . Materijal za cevne lukove je Č. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice.5D.3. ovih uslova. uključujući i radiografsko snimanje.3. Cevi. bez segmenata. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. moraju se detaljno ispitati. Za spajanje cevovoda. bešavni.5. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda. R=4D). R=3D. ako su nepravilnog oblika. prema zahtevima 1. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°. Cevi se odlažu na oslonce. ogrebotinu. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. izbočinu.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. horizontalna. ovih uslova.

izbora elektroda.H3. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju. U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja.001.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. od kojih je Investitor dužan da jedan. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom.151 je III (treća). izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom.E2.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje.011. -projektna klasa. opreme za zavarivanje. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. čuvanja i skladištenja elektroda. T-komada. počev od izbora načina zavarivanja. prema JUS M. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 . na osnovu toga. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan.7. kolena. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8.8. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. Elektrolučno zavarivanje cevi. .T3. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja.6. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. overen primerak vrati Izvođaču. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. ručno ili automatski. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C.

1. ovih uslova. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi.3. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba. na koju se priveže čelično uže.2.Ručnom ili mašinskom testerom. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 .1. 1. naročito korenog vara. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja. .2. ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje . U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1.7. turpijanjem.7. čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. 1. posebno zbog aksijalnih kompezatora. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. dok se ne odstrani nečistoća. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. ovih uslova. poglavlje 1.1. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode.1. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: .7.

Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara.5. poglavlje 1. prema specifikaciji. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci.1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. 1.7. graničnici. spojnice i specijalni alati.1. 62 .7. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza.6. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0.unutrašnje ili spoljne. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni. Pre početka zavarivanja korenog vara. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji.6 mm i da budu pravilno centrirani. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. graničnici i alati ostaju u funkciji. 1. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke . a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi. poroznosti i većih uzvišenja.7. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati.5 m od vara. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju. a cevi većeg prečnika 4.1. niše.7. 1. Između korenog zavara i zavara ispune.4. 1.1. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja. poglavlje 1. s propisanim međuprostorom. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka.7.

Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. voltmetre.5 mm za koreni zavar. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. odeću. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. EZ5 ∅2. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage.25 mm za ostale zavarne slojeve. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. koji se sastoji od dva broja.8. ispuna i površinski sloj. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača.7. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. čisti i doteruje završni var. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. a ∅3. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. a drugi broj 63 . spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. odmah započnu sa radom.jedan zavarni spoj. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. držače elektroda. ampermetre. Prvi broj označava broj sekcije. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . V-žljeba. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. Dalje. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. koji je označen posebnim brojem. 1. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. bez natezanja.

U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti.T3 koji se odnose na zavarivanje.1. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja. 1. poglavlje 1. 64 . Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača.3. ovih tehničkih uslova. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja. Osim vizuelne. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C.9.8. a sa druge strane zavara za ostale slojeve. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor. prema poglavlju 1.7. posebno sa crtežima cevovoda.7. sa jedne strane za korenski zavar. 1..1.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu.Kontrola pre početka zavarivanja 1. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost.8. -sa specifikacijom postupka zavarivanja. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. Na primer 2 .1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara.7.1. -sa atestima svih zavarivača. ovim uslovima. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova.22 ovih uslova. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja.1. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. poglavlje 1. 1.10.

Pojava neprihvatanja. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja.8. bilo linijskog niza mehurića. mora se izvršiti popravka. udubljenja (rupica). bilo tačkasto bilo linijski. odnosno predhodno nanetog sloja. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova). da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. pozicija 1. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. 1. U slučaju krupnije inkluzije šljake. prisustvo šljake. 2. 5. 2.1. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. 3. 3. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature. 6.8. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi. mehura.7. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1.1. Proveriti prisustvo rupica. 5. 4. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala.. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. pukotina. 4. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1.1. a 65 . ovih uslova..3. 6. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. ali je središni deo konkavan. Potrebna penetracija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.1. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku.). 1. bilo kao grozdolikih skupina. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. šupljina.1. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. prema poziciji 1.2.1. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom.2. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne.2. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola.2. koji pri ograničenom broju ciklusa. bez ovakvih kompenzatora. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati.3..Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni. 1. što je za ovakve toplovode slučaj. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu. mogu nadživeti cevovod. i uz ispravan rad.1. bez dodatnih opterećenja.7. bez ikakvih usecanja.7.1. 1. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. 1. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja.4. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju.7. odnosno sledećih 50%. ovih uslova).1. ukrajanja.10.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. Ovo će se postići pravilnim 69 . tankozidni cevni elementi. a drugu polovinu. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja. Hladni prednapon 1.10. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C. i 1. što podrazumeva: . Za druge temperature treba ove podatke preračunati. natezanja itd.10.10.

Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). prema prilogu koji je dat u projektu. 4. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature.5*DL 70 . 9. 8.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. neopterećenom položaju Lk. 6. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. 2. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. na sledeći način: 1. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. uključujući i motažu kompezatora. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. 3. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0.

Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja. nazivni pritisak. materijal itd. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M.2.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”.010. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću.010. 1. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.B6.1.10. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora.11.A0. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.065.008. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju.B6. Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.2. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima.10 C (+/. JUS M. 71 .11. Zaptivne površine treba da budu po JUS M. 1. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati). Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom. i JUS M.C5. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. 1. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature.2.007.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od . sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje.11.B6. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu.B6.

Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. ulja. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. 1.13. 1. rđe. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. otpornim na temperature do 150°C. pre nanošenja antikorozione zaštite. i peskarenje. 72 . Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. kao zaštite od korozije. biti savršeno čista i glatka. aksijalni i poprečni. vlage itd. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. antikorozivnim sredstvom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. Spoljna površina cevi mora. ostataka sečenja ili zavarivanja.B1. po potrebi. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. Sve prirubnice su PN 25.12. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji.600. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja.

14. posle premazivanja. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati. uliva tvrda poliuretanska pena. na gradilištu. 1. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). kompenzatora i oslonaca. Navlake se izvode na dva načina: . Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama.5 do 0. a na šta Investitor daje saglasnost.6 mm. u koje se nakon montaže.14. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. ili na drugi način. sa detaljima izolacije lukova. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1. . pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. Pre početka radova Izvođač će. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3. 73 . da se potpuno osuše. 1.2.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku). da se na dodir ne lepe.14.1. Oba sloja treba.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom.

5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom.na oba kraja. „Dekorodal” ili slične). Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada. Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. Pritisak se podigne na 1. može se pristupiti zapenjavanju spoja.hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača.uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: . U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume. . . Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. . .na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. .uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi.čelična i PE cev treba da budu čiste.postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. . Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 .5 do 0. .6 mm koji se ispunjava staklenom vunom. . Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. .

da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem.4.1. 1. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .15. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm.5 do 0. Kod prečnika cevi preko 400 mm. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja.14. 1. koriste se završni elementi.3.14.6 mm ili terhartije.14. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom. 75 . Ispitivanje cevovoda se vrši grupno. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama.15.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem. . Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu). Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. pri faznoj izgradnji. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. 1. 1.

Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. 76 . . Po pravilu. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom.pumpe.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice.15.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. držači. nosači. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. protočni ventili.toplotne podstanice u zgradama. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. čvrsti oslonci i tome slično. 1. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. .2. . odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. peska. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. rđe. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. klizači. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama. zasuni. bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak.

E2. 77 .4. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1.15. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1.3 x 25 = 32.15. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. ugrađenog materijala ili izrade. određen kao kontrolni. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja.6 za radne pritiske do 40 bar. Po pravilu. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva.M. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene.200.3 x Pr (bar) gde je: Pi . odnosno kompletirane za ispitivanje.3. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska.15.Ispitni pritisak (bar) Pr . na osnovu isprave o baždarenju.5 bar 1. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je. 1. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. 1. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda.5.

odgovoran za dotične instalacije. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. ispitivanje će se izvršiti bez njega. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu.15. Posle otklanjanja uzroka. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. U posebnim slučajevima. Ispitivanje se vrši komisijski. pritisak se ne mora spustiti.6. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: .15. ispitivanje ponoviti. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. 78 .7. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. ispitivanje se mora ponoviti. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl. Komisiju sačinjavaju: . naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i . Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije. Po pravilu. . koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu.). Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja.Predstavnik zaštite na radu.

Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. limunske ili hlorovodonične). sumporne. Za prihvatanje. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. ovih tehničkih uslova. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. kako je predviđeno tačkom 1. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima. posebno zavarivanja. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. ateste svih zavarivača. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. uredno vođenu montažnu knjigu.7. 1. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se.1. tragovi obavljenih montažnih radova.17. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. 1. 1.18. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja.16. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. 79 . Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće.

19. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C.001 . JUS K.E2. 80 . klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala. JUS C.N3. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina. 1.011. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. JUS C. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge.T3.T3. te se radovi mogu nastaviti. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.Tehnika zavarivanja metala definicije. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. JUS U. 1. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova. niskom temperaturom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne.012 .21.T3. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva.20. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.M6. 1.A7.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku.010 . JUS C. prašinom. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor.Zavarivanje. 1. a posebno zavarivanje. toplotnu izolaciju i ispitivanje. pojmovi i nazivi. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. velikom vlagom. JUS C. označavanje postupka zavarivanja na crtežima. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova.Zavarivanje. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru). JUS C. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja.020 .22. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom.T3.T3.

građevinskim projektom. po potrebi. postepeno i polako. 81 .T3.UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta. JUS C. UP . JUS C.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. . JUS C.040 .Tehnika zavarivanja metala. JUS C. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi. proveriće se funkcionalnost armature. JUS C. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode. predvideti jame za brzo odvođenje vode.T3. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski.Žice za plinsko zavarivanje.042 . eliminacija vazduha iz sistema. JUS C.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm.051 .Tehnika zavarivanja metala.T3.T3. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature.T3.T3. .Pre početka grejne sezone.030 . a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.071 .Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje). izvršiće se.Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva. a ukoliko to nije dovoljno. JUS C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje. Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.061 . . a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta.011 . Na mestima pražnjenja.051 .H3.Tehnika zavarivanja metala. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe.H3. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje.

radi izvršenja Ugovora.i njegovi ovlašćenici. „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” .znači odobreno u pismenom obliku. ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. „IZVOĐAČ” . „PROJEKTI” .označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike.je ovlašćeno lice nadzorne službe.znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora. „PRIPREMNI RADOVI” .znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora. „NADZORNI ORGAN” .predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova. kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova. „ODOBRENO” . „GRADILIŠTE” . „PODIZVOĐAČ” . uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja. „ZASTUPNIK” .2.znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova.znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora.znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi.označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova. „UGOVORNA CENA” .tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” .1.znači JP „TOLIFIKACIJA” . „UGOVOR” . kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta. i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno .znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. „RADOVI” znači svi pripremni. 82 . prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.

Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. imovine i radova. Sva odobrenja. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. neophodne za 83 . Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. 2. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni.3. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. U protivnom. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. a u svrhu zaštite života. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. po njegovom mišljenju. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. odnosno Nadzorni organ. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova.

OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. po mišljenju nadzornog organa. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: .Odobrenja za građenje.Ugovorenog cenovnika radova .Ponude sa prilozima . materijala. Ukoliko tehnički. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje. 2. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru.5. produženje rada i slično. 3. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. tumačenje daje Investitor. 84 .Odobrenih glavnih projekata . građevinske mehanizacije i radne snage. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi.4. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. radove u suprotnosti sa Ugovorom. a saglasnost daje Investitor.Opštih i Posebnih uslova ugovora . Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. niti mu daje pravo na naknadu. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. 2. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku.

Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. Ova garancija se prilaže uz ugovor. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. na poziv Investitora. 2. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. a čuvaće ih Nadzorni organ.6. 85 . d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi.7. b) Ugovoreni cenovnik radova. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. c) Posebne uslove. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. Ostali projekti. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku.

Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. rokova i metoda za izvođenje radova. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. 86 . Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. da se upoznao sa geološkim. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. pre podnošenja ponude. da je sagledao obim i vrstu radova. Pored toga. Pored toga. izvorišta materijala. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa.

a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. Otpuštanje stručnjaka Investitor. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Provera obeležavanja položaja i kota. Ukoliko se u ma koje vreme. od strane Nadzornog organa. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. a biće odgovoran za ispravnost položaja. 87 . Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. objekta ili dela objekta. dok se radovi izvode. do predaje radova Investitoru. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. ustanovi neka nepravilnost u merama. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. Izvođač će. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. .kvalifikovane. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. ugrađivati i čuvati sve repere. visina i dimenzija za sve delove objekta. Izvođač će brižljivo štititi. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. zabrane i obaveze.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. stalne tačke.

za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. troškove i izdatke. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. Izvođač će. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. Izvođača i podizvođača. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. 88 . kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. potraživanja. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. Nadzornog organa. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. U slučaju da se dogodi neka šteta. odštete. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. privremenim radovima. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. materijalu. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. kako je gore rečeno. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju.

zahteve. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. troškove i izdatke. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. radove. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. nastale zbog ovakvih okolnosti. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. metalni novac. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. puteva i staza. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. kao i za sva potraživanja. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. mašine. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. te ograničiti i rasporediti tovar. potraživanja. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. Posebno će odabrati puteve i ulice. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. drumskim ili vodenim putem. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. tako da vanredni saobraćaj. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. i koristiće odobrena vozila. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. odredbe ili propisa. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. propusta itd.

nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. električnu energiju. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. vodu. obezbediti radnu snagu. obaviti pripremne radove. kao i privremene radove koji nisu više potrebni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora.8. a ono važi i za njegove podizvođače. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. 90 . Nabavka materijala. Izvođač je dužan. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ. smeštaj i ishranu. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. železničkim prugama i mostovima. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. 2.

Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. mašine. 91 . troškove ispitivanja snosiće Izvođač. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. a u protivnom troškove snosi Investitor. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. ukoliko se ispitivanjem dokaže. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač. a u slučaju da upotrebi.naziv materijala ili opreme. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. . Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. . Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . gde je materijal uskladišten. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. proizvodi materijala. Nad radovima i materijalima će se. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa.zaštitni znak ako ga ima.poreklo.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. Izvođač je dužan.9.naziv izvođača.naziv objekta. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova. . težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. . s vremena na vreme. odnosno kvalitet. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.ime proizvođača. . . Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente.

Izvođač je dužan. Sve troškove.10. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. 2. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. kao i druge troškove Ugovora 92 . a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. ili radovi nisu obavljeni. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača.

a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno.11. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. tako da ti prekidi radova. Ukoliko iz 93 . Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. 2. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. Izvođač ima pravo. ili ne donese uopšte odluku. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. ali nije dužan. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. b) za period manji od 90 dana. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. ako je u pitanju obustava svih radova. i organizovaće radove potrebnom brzinom. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. odnosno raskid Ugovora. kojim se prelazi rok od 90 dana. ukupno traju više od 90 dana. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa.

4. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. Investitor će odobriti ovakvo produženje. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. po mišljenju Nadzornog organa. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. 94 . Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. rad nedeljom i praznikom. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. Mera državnih organa. Odvijanje radova Materijali. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. Ukoliko. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. 3. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. ili onda čim je to praktično bilo moguće. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. izuzev ako te izmene traži Izvođač. a što utiče na dinamiku izvođenja. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. ili u vreme naknadno produženog roka. odnosno radove u celini. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. 5. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. 2. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove.

položaj i veličine nekih delova radova. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. da ukloni ovaj nedostatak.13. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. nadzorni organ. b) izostavi neki rad. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. izmene. rekonstrukcije. 2. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. Ukoliko je ovaj nedostatak. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. ako nalazi za 95 . Izvođač će izvršiti sve popravke. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. a koje zahteva Investor. i u tom slučaju on će biti dužan. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. 2. c) izmeni nivo. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika.12. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa.

MEHANIZACIJA. mehanizacije i materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno.14. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. troškovima radne snage. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. 2. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. 96 . predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. ovako izvršeni rad. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. Za slične vrste radova. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. kasnije pismeno potvrdi. ovako dat usmeni nalog. Sav. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. može dati nalog i usmeno. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. transportu. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad.

Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 .16. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. Investitor neće plaćati pripremne radove. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. i okončane situacije. 2.15. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova. 2. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. izuzev tolerancija predviđenih propisima. zahtevati od Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. privremenih radova. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren.

PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. 98 . odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. Pravo zaloga Sva mehanizacija. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje.17. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. 2. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. tada Investitor može. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. koliko je potrebno za završetak radova. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima.

po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. 2. izvršiti ispitivanje bilo sam. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. 99 . a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. čim to bude moguće. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. 17. ne budu utvrđeni. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. privremene radove i materijale Izvođača. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. kako to bude smatrao za podesno. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. 17. A ako to bude slučaj. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. bilo preko drugih lica. koja služi kao zaloga Investitoru.19. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore.18. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. koje potvrdi Nadzorni organ. 2. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju.

koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ. 2. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. na zahtev arbitražne komisije. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora.22. 2. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. Predsednik komisije je dužan. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. računajući od dana primljenog zahteva. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada.21. 2. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova.20. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. a vezana su za radove iz Ugovora. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. 100 . kretanju mehanizacije. dostavljaće se preko Nadzorne službe. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. Investitor. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije.

2. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. 101 . PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji.23.

Opšti uslovi . a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača.Aneksi uz ova dokumenta .Ponuda sa prilozima .Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač. Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača.Metodologija za obračun klizne skale .1. na tražena objašnjenja Izvođača. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: . Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7.Uslovi za ugovaranje .Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima . uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) .Garancije .2. a koje mogu biti i kasnijeg datuma.1. odnosno da u nekoliko izmeni 102 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.Projekti i planovi . Nadzorni organ. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu.2. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac . sve odluke. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku.2. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta. POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. studiranja modela ili ispitivačkog rada. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene.1.

zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. prema ugovornim dokumentima. a bez prava na posebnu naknadu. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. sav materijal. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. kao i ateste za te materijale. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. standardima i uputstvima Nadzornog organa. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. njihovo čišćenje. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. uređaje i instalacije na gradilištu. stručno i sa prvoklasnom izradom. kao i tehničkim propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. planovima i crtežima. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. podneće Nadzornom 103 . Ukoliko Izvođač. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. osigura sve pristupe. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. te od najbolje izrade i marke. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. kontrolu merenja. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. ako se to bude zahtevalo. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. standardnog prvoklasnog kvaliteta. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta.

Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. slagalište materijala. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. u izvršavanju ovog Ugovora. o izvorima snabdevanja materijalom. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. podizanje pomoćnih zgrada. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. Izvođač je dužan da. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. radova. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. 104 . Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. visinske (nivelmanske tačke). Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda.

osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. odluku o produženju roka doneće Investitor. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. Ako nastupe slučajevi pod a). kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. c) U slučaju „više sile”. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. trajanju i prestanku. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama.

Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. Projektu i mestu upotrebe. Investitor može odobriti. u toku 5 dana po prijemu situacije. Kod paušalnih iznosa. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Nepredviđeni radovi unose se posebno. na traženje Izvođača. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. 106 . Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. a Nadzorni organ je dužan da. uzeće se manji iznos kao merodavan. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. a prema stvarno izvršenim radovima. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. koji su iskazani na dva mesta. a postoji razlika.

Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. od Investitora i Nadzornog organa. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. a matrica ostaje Izvođaču. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. čuva od oštećenja i uništenja. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. Svaki upis. Ako se obeležene tačke unište. bez primedbe. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. a u vezi sa radovima. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. 107 . Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. datum i kratak opis.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. primljene terenske podatke. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. mehanizacije ili predmete od interesa. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. menjati i dopunjavati stare primedbe. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. a svaka će nositi broj. pa do njihovog završetka. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. kada će ih predati Investitoru. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu.

radnika i sredstava. građevinske knjige ili privremene situacije. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. ukoliko su potrebni. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. potrebnih za obračun radova. kada je. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. odnosno njegov predstavnik. zbog čega i od koga naređena izmena. kada se predaje Investitoru. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. ako su ovi uslovi pogoršani. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. gde se u više boja unose sve izmene. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. Ako Izvođač. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. tako da docnije. funkcionalnost. zajedno sa građevinskom knjigom. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . predaje Investitoru. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. kvalitet i bezbednost objekta. na poziv Nadzornog organa. ako su uslovi poboljšani za Izvođača. neće se uzimati u obzir. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. pre i u toku građenja. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. .da garantuju stabilnost. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima.

saglasnosti i verifikacije. 109 . Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju. uključujući i sve potrebne potvrde.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji.

Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa. a izvođač po njoj postupiti. 4. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa.1. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova. zaseka. zemljanih bankina. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. 110 .1. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. tako da tačke budu dogledne. 4. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. useka.0.2. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. ZEMLJANI RADOVI 4.2. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik. sementnih rigola i pozajmišta.

treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. osiguranje. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. 111 . Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. iskopane zemlje u samoniklom stanju. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. Otkopanu zemlju pored rovova. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Izvođač. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. Pored prethodno predviđenih troškova. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa.2. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. s tim. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu.2. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. on će uraditi o svom trošku. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. Izvođač je dužan. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem.

buldozerom ili bagerom. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom.2. o čemu treba nadzorni organ da odluči. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa. zdravici i peskuši.0 . Za sav rad i materijal plaća se po 1.6.0 m iskopane zemlje. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja.0 m1 1 preko 6. U cenu zemljanih radova .0 . 4.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima. 3 112 . a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.0 m1 2. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem. bagerom itd. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3.0 . Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. a u izuzetnim slučajevima ručno.03 3 2 m na m planiranog terena. Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica.4.0 m1 4. a pre betoniranja i zidanja elemenata. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem.2.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji.0 m1 od iskopa. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0. buldožerom. u svim slučajevima.

Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. Plaća se po m2 isplanirane. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi.5.3. kako u pogledu granulometrijskog sastava. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. Materijal za prirodni JUS. 4. tako da se dobija jednolika mešavina. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. koja odgovara tehničkim uslovima. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja.2.B3.2. kamena i sl. nabijene i uvaljane površine. bez krupnijih komada zemlje. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu.4.B. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. grudve zemlje.2.050. poreklom iz odobrenih nalazišta. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. 4. 113 .

U cenu koštanja ulazi utovar. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. Rušenje kolovozne konstrukcije . treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu.2. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu.2. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . ukoliko ih ima na gradilištu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. promaje. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog.3. kvalitetom ovih sastojaka. i pravilnim ugrađivanjem. a radi zaštite od vlage. Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. prekovremenog zagrevanja. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . Cement se može držati i u silosima. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. plaća se po m2. damperima na daljinu do 5000 m. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. vode i agregata odgovarajuće granulacije.trotoara (tucanika. 4.6.7. 4. muljem. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom.5000 m. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. 4. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu.

a za armirani plastični beton.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. Oplata se ne plaća posebno. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. troškove za ovo snosi. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. čvrst i postojan. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. a rezultati probnih. troškove snosi investitor. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. dobijenih probnim opterećenjem. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. Kameni agregat mora biti. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. izvođač. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. vodu i agregate. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. u smislu pomenutih propisa. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. takav urađeni beton može se primiti. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. vršiti doziranje agregata. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Samo u slučaju negativnih rezultata. 115 . Za sve betonske radove. troškovi padaju na teret izvođača. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga.

ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. ukoliko to treba. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. što se neće posebno plaćati. u slojevima debljine do 20 cm. 116 . kada se radi o malim količinama. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. Oplata mora biti stbilna. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. po planu. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. po skidanju oplate. Transport betona kamionima. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. za nošenje betona i radne skele. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. a izbetonirane površine u njima moraju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. da bi se dobila jednolična masa. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa.

i rđe. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. a po odobrenju nadzornog organa. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. prljavštine. dužinski i visinski. kojih se mora strogo pridržavati. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. 4. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. Cenom je obuhvaćen sav rad. alat. transport. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. rad. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. radna skela za armirača. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. bez obzira na visinu podupiranja. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. Sečenje. 117 . klamfe i ekseri za podmetače. alat. oplatu dva puta dobro nakvasiti. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu.4 mm i pravilno po detalju postaviti. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. U temelje. u položaj predviđen projektom. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. pre početka betoniranja. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće.4. koja se ljušti. iznad predviđene armature po crtežima projekta. Oplata i podupiranje. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. i to ravan ili rebrasti čelik. betonski čelik sa otpatkom. spoljni i unutrašnji transport. bez obzira na složenost armature. Sve ove elemente dobro obezbediti. režija. materijal sa rasturom. bez obzira na ∅. žica za vezivanje. preračunavanje i izradu detlja. radna skela. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja.

kao i za kvalitet izvršenih radova. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. gde ne može doći preklop. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. alat. spoljni i unutršnji transport. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. montažu na građevini. rad. tačno prema šemi i detaljima. 118 .6. spajanjem. režiju. kontrolu mera na građevini. Za sve gotovo. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. skele. zakivcima ili zavrtnjima. učvršćivanje. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. 4. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. zaradu. celokupan okov. sa svim potrebnim pripremama. eventualnu izradu probnih uzoraka. zavarivanjem. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. zidarsku pomoć kod montaže. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala.5. pomoćni i vezni materijal. upasivanje. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. štemovanja. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. alat. 4. miniziranja. rad. radnu skelu. mašine. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. spoljni i unutrašnji transport. za sav osnovni. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu.

Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0.7. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. glinoviti peščari. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. nadzorni organ 119 . uz potrebno kvašenje. konglomerati i sl. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. Ukoliko bi to bio slučaj. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.1. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. grudve zemlje. škriljci. kako u pogledu granulometrijskog sastava.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa.40375). 40375.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.7. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj.

nabijanja. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. transporta. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. 4. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja.046.B1. 120 . Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima.7. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. valjanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke. oblika zrna. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. razastiranja. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa.

da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. radi što povoljnije veze između slojeva. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. zbog debljine. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. JUS.B.B3. mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu.E1. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju. i 3. 121 .B.2.4.05. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti. Obično se uzima 5-7. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem.3.050. Kada se bituminizirani vezni sloj radi. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm.B3. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad. u više slojeva poželjno je. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS.3. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Razastiranje vršiti obavezno finišerom.5% (težinski). otporan na mraz i bez mulja. Laboratorijske recepte. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m.014. Troškove recepture. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač. a u broju slojeva prema projektu. Postignuta stabilnost mešavine. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju.B. i 3. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.4.2. Kamena sitnež.

8-8% tež.09 mm. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih.U.U.B3. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm. treba da prolazi 80% kroz sito 0. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0.4% na pr. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju.unutrašnjih strana.014). poprečni pad od 3% može da 122 .E4.014.B. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.U.09 do 2 mm. tj.8%. traka ili rigola. filter 5-10 % težinskih. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. a zatim težim od 8-12 tona. 0. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. zavisno od vrste bitumena (JUS.7.014 i JUS. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm. 10% (deset procenata). Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem. procenta. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj.E4.6 tona. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima.E4. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. Bitumen bit 40/200. a ostatak peska od 0. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .050. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. pa do 6 mm.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.30 do 0. treba da je eruptivnog porekla. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata). Količina bitumena treba da je 5. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max.3. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. već se moraju preraditi.

Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima.6-3. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji.7. Zbijenost mase zastora. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Sve kontrole pre i za vreme građenja. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2. 4. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. uputstva i uslove o načinu spravljanja. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. ugrađivanja i valjanja. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost.4. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru.4%. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). 123 .

Kolovoz. a spojeve ispuniti cementnim malterom.7. žabama). U slučaju. isitni i oslobodi žila.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. ivične trake). kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. Humus sa deponija. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. stare trave i korova. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou.6. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen. b. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. prethodno se prekopa. već se plaća posebnom stavkom. 124 . Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. kako bi se stvorila bolja veza.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. 4. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. . planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati.5. vibracionim valjcima. na delu gde se radi bankina od kamena. Nasipanje. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. kako je to gore opisano. .7.Izrada bankine od kamena. preneti do mesta upotrebe. planira prema projektovanim nagibima i nabija. 4. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala.

M3. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga.B3. a ako je nemoguće izbeći. Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. 125 .010. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. spoj zavariti. a ivičnjake upustiti u kolovoz. a tucanički zastor do Me=100 MPa. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B.095. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta.

Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda.5. 1. Neadekvatan materijal opreme. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. 2. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1.7. temperature i izabranog materijala. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. Nepravilno dimenzionisanje opreme. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura.2. Navedene uslove treba primenjivati. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži.1. ZNR.4. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS.7. cevi. armature i cevi. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije. 1.6. 2. Problem se. korozija).6. cevovoda itd. Pri dimenzionisanju opreme. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. 2. 2. 2. ukoliko se ne propišu novi. Na naručiocu. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. povede računa o postavljanju ovih uslova. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. 1. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. 1.8. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama. 126 .1. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. 2. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja.3.5. 1. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti. dakle. Nestručno startovanje sistema. Povoljnim rasporedom opreme.8. 1. 1. pritiska. odnosno Investitoru. armature i oslonaca. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. Što se konstrukcija.3. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote.8. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2. Nestručno izvedena montaža cevovoda. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu.1.4. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. 2. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu. je obaveza da.2.2.

toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. SO “Požarevac”. 04-351249/97 od 16.matični broj i broj lične karte.izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem.saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu . mesto i način priključenja. odgovorni projektant Slobodan Ćirić. 3. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. . redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova. odobrenje za gradnju br. .potpis korisnika 6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1. U njima je obavezno sadržano sledeće: . .izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema.toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW.površina objekta u m2. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati. god. (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja.1997.10.Posebni deo uslova sadrži granice zone. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”.ime i prezime korisnika.) . parametre grejnog fluida. 40kW. . . 50 kW ) . temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. . Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. 4. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak. 5. 2.Opšti deo sadrži aktere.) . (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. 30 kW. 127 .

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .

proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.Tip senzora NTC termistor fenitron. mikroprocerski regulator serije 6000.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV .STS-1 .

PTV .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l. KRP . VS .Kućno toplotno postrojenje 4.Regulator 18. R .Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6. KV .Požarevac 2. RJ .Javno preduzeće "Toplifikacija" .Ekspanzioni sud 14. HTZ .Higijensko tehnička zaštita 7.Hvatač nečistoće 13. HN .Potrošna topla voda 5.Računska jedinica 17. ES . JUS . P – Prelivna cev 10. EMRV .Elektromotorni regulacioni ventil 16. SP – Sigurnosni povratni vod 9.Vntil sigurnosti 15. JPT . SRT . CENUS .Kuglasti ventil 12.Sobni regulator temperture 133 .Jugoslovenski standard 3. SR – Sigurnosni razvodni vod 8. OC – Odzračna cev 11.

KLASA II Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.KLASA I Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.5.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .KLASA I Sl.KLASA I Sl.KLASA II Sl.4.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .KLASA II Sl.KLASA I Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.3.16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.2.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.

crne cevi Prilog broj 3: T.crne cevi Prilog broj 4: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .1: Funkcionalna veza prečnika cevi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.2: Funkcionalna veza prečnika cevi.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .registara Prilog broj 5: T. energetskog protoka.3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .bakarne cevi Prilog broj 6: T.bakarne cevi Prilog broj 7: T. energetskog protoka. energetskog protoka. energetskog protoka.4: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful