TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

................ 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE .................................................................... 36 E.............. 39 RAZVODNI ORMAN .................................................................................................................................................................................... ZAVRŠNE ODREDBE....................................................................... 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ....................................... 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA................................................................................................................................................ OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI.................................................................................................................................... 4 A................................................................................................................ 28 ZAVRŠNE ODREDBE................................................ KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA........................................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.......... 45 F...................... 17 OPŠTI DEO .............. 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ........................ 52 II-TEHNIČKI................ 50 I.......................................................................................................................................................................................................... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD................................................. 13 C........................... 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.................................................................................................................................................. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ..................... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA)........................................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ............................. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA..................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ........................ ZNR .................................................................................................... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)................................... 43 OPŠTI DEO ....................................................................... 53 4 ................................................................. 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE....................................................................................................................... 29 D. 23 POSLOVNI OBJEKTI....... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA . 10 B............... 3 SADRŽAJ: ............................ REGULACIJA I UPRAVLJANJE .. 49 H............... 40 MERENJE................................................................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE.................................... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE................................................................................................................ 47 G.................................................................................. POLAZNE OSNOVE ........

.10....7.... MONTAŽA OSLONACA . 69 1...................................................... 71 1.........5.... 61 1... 64 1............... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA ..1.................................... Testiranje (atestiranje) zavarivača......11..... MONTAŽA KOMPENZATORA .........7................... IZRADA CEVNIH KOLENA............8..10............... 75 1................................................................ Fiksiranje pripoja cevi... 66 1.........................................11......................5..................... Hladni prednapon............................ Specifikacija postupka zavarivanja ............1.................... Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ..................................................................... Koreni zavar ................... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ............................................... Određivanje ispitnih sistema .................. 69 1.....1................................................ 61 1.........................4.................10....................................... 75 1.........1....... 77 1..............................................2.........................................................7..........7..............8.9................................................................ Spajanje sekcija cevovoda ..........................................2................... 55 1......7................................. 73 1..........................15.............................4........... Prednapon pri samokompenzaciji ..........................................................2................Kontrola pre početka zavarivanja .................................................................................................1............... 66 1.....8......................................................15...2.......................................................................................................... 57 1.................................................. 69 1................................................... 65 1..................................................................10.....................................................................1........... Ispuna zavarenog spoja ........................... 61 1....... 59 1................ Radiografska kontrola ................9.....................................1................14....................... Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije .................................................. Rastojanje između zavarenih spojeva ........................ KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI .............................................. 57 1............... 58 1............... 72 1................................................................................................... 56 1.. Postupak testiranja zavarivača............................................................................................................................3...................................................... 66 1.................. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ....................................................... 55 1....................................... ISPITIVANJE CEVOVODA ....7............................................................................. 64 1...................... OPŠTI TEHNIČKI USLOVI............... 57 1............ 60 1..2........... 57 1........ Montaža prirubničkih spojeva .................................................... 62 1............................TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA. 69 1.... Obeležavanje zavarenog spoja ......................7........................................ 65 1..........................................4........... 56 1.................................................................................... 76 1...1..............3........ 62 1.......................................................................... Aksijalnost .....................8.........3......................2........................... 64 1........................................................................ 73 1...................14.........................................................................................1.............................................. Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata....................................11............ 77 5 ....1.........10............................................4.............................................. Čišćenje cevi...................................................8.......................................1...............................7............. 54 1...... TEHNIČKA PRIPREMA......................... KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA .............................1..2.... 75 1....................6.....................................14.............. 62 1..........3.............................1. 59 1..................5.............................................7........................................... 71 1...... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA........ Određivanje veličine probnog pritiska ............................................................. 71 1....... 75 1.. Priprema krajeva cevi za zavarivanje ...................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1...... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta ................................................6................................7.............................. 57 1.... USLOVI ISPORUKE CEVI....... Izvođenje toplotne izolacije cevi.6............................................2........................4.................10.......................2..........................................15.................9...............................7.....................15.........4.......................................14.........................................................3........ Aksijalni kompenzatori .......... Montaža ventila .................................... 55 1...........................2....... 77 1..................................................... MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM .................................................................................................................0.......1............................................ 64 1.........................1.......... 71 1...................................................................... 73 1........................................8..........14....... Plan montažnih radova........................................................................................................................................................... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora...........................................................................1............................15.......................................................................7.......3..2.......................... ANTIKOROZIONA ZAŠTITA .............. Sečenje cevi ................................................................................ 63 1.................................................................. Priprema sistema za ispitivanje........... IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE .......................... 68 1................ Trajanje ispitivanja................................... Plan produvavanja cevovoda ..................................................................13.... 57 1.........12..................................... 72 1............ Ispitivanje ......................................................... 62 1........2....15......................5.. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) ....7............................................................. Potreban sastav montažne ekipe....................... Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ........... Plan organizacije gradilišta .........................9.................1........................ Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov .....................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 79 1.............................................................................................. NADZOR TOKOM MONTAŽE...... 79 1................................................................................................................ 90 Nabavka materijala................................................................................ 90 2.................................................................................15......................................................................................................................17..................... TEHNIČKI PRIJEM ...........................................................................................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ......... 87 Briga o radovima.......................................... 82 2........................................................................................................................................................ 83 Dužnosti i prava nadzornog organa............................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1..............18.......................... 80 1..................................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata...................................... 84 2..................... .............5............ 78 1........................................ mehanizacije i radne snage.................4........................................................ 86 Trajanje garancije ............................................................................... 85 2.............................. 84 2.......... 89 Pridržavanje važećih propisa .................. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ........................................................................ PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ......... 83 2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6......................... 84 Jezik................................................... 87 Stručno rukovodstvo izvođača .................................................................................................................. 85 Ugovor.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 87 Tačnost izvršenja radova........................................... 85 Ostali projekti....................... 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete........................................................................ 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ....................................................................20........ PROJEKAT IZVEDENOG STANJA............................................................................................................. 89 Vanredni saobraćaj ........................22................................ 86 Obaveštenja tokom gradnje ...................................................................................................................3................ 89 Patenti .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor..................................................................................................................................................................................................21....................................................................................... ZNAČENJE REČI I IZRAZA ........................................................................... crteži i uputstva ....................................................... 86 Proveravanje ponude....................................................................................... VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ..................................................................................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti............................................................................................................................15........................................................... NADZORNI ORGAN ........ 88 Obeštećenja lica i imovine............................................................................................ 85 Projekti i crteži za gradilište ............................................................. 80 UP ...................................................................................... 90 Pomoć ostalim izvođačima ........................19............... 78 1................................... 85 Garancija........................................ 80 1.................... OPŠTE OBAVEZE ...................................................................................... PROJEKTI ........................................................................................... 88 Osiguranje radova...................................................................................... 79 1....................................................................... PRODUVAVANJE CEVOVODA.......................................................... PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ............................................................... 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika .................................................................... UGOVORNA DOKUMENTA..... 82 2................................................................................................................................................. 87 Radnici i službenici izvođača ...................................................... 80 1................................................. 86 Podnošenje programa radova ......................................................................... 90 Održavanje gradilišta...................................................................................................................... 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju ............................2.......................................................... 87 Čuvanje i osvetljenje.............................................. OBIM UGOVORA.............................. RADNA SNAGA ...............................................................................7.... 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde.....1.............................. Naknadne popravke i izmene na cevovodu .......................................6........................................... 90 6 ........................8............................................................................................................................................................... 89 Specijalni tereti...................................................................... 87 Otpuštanje stručnjaka...........................16........................................................ 81 2.......................................................................................................................................................... 88 Osiguranje radnika.................. 86 Upoznavanje gradilišta .................7........................ 85 Čuvanje projekata i crteža.................................................. OPŠTI POGODBENI USLOVI............ 86 Odgovornost izvođača za program.......................................................................................................................................................... 85 Predaja projekta.............

................................ 96 2........................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava ............................................................................................................................................................................................................................ 92 Otkrivanje i otvaranje radova ............................................................................................................................................................................................ 96 Naknadni radovi ............................................................................. 91 Troškovi ispitivanja ............................... 99 2............ 96 Uklanjanje mehanizacije ................................................10.................................................................................................................. 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ................................................................................................................................................ 95 Radovi za vreme garantnog roka........................................................................................ MEHANIZACIJA........................................................................................................................................ PROPISI I PRAVA...20................................................................................................................18........................................................................................................................ 93 Prilaz gradilištu........... 93 Početak radova......................................................................................... GARANTNI ROK.........................13........................................................................................................................................................................................................... 94 2............................................................................................................................................................................................................................... CERTIFIKATI I PLAĆANJA ....................................................................................... PROPUSTI IZVOĐAČA ........................... OBAVEŠTENJA.................................................................................................................................................. IZMENE I NAKNADNI RADOVI .............................................................................................. 91 Odobravanje upotrebe materijala ........................................... 97 Premeravanje radova .......................................................................... 94 Vreme završetka radova ...................12................ 95 Izmene........................................................................ 97 2.......................................................................................................................................................................... 100 Obaveštenja Izvođača...................................................................... 96 Potraživanja ................ 95 Procena vrednosti izmena .......... 96 Mehanizacija ....... 97 Plaćanje radova ..........................................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja............................................................................... 94 Produženje roka za dovršenje radova ................................................................................................................................................................ 91 Pristup gradilištu............................. 95 Definicija „Garantni rok”....................................................................................................................................... 99 2........... 97 Metode merenja ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17.. 91 Uzorci ....................................................................................................................................................................................................................................... MERENJE............................................................ 97 Količina ..................................................... 99 Arbitražna komisija .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 98 Pravo zaloga.............. 98 Procenjivanje na dan gubljenja....................... 95 2... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI...............................9.............................................. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA........................................................................................................................................ 92 Obustavljanje radova ................ 91 Kvalitet materijala i ispitivanje .............................................................................. 100 Dostavljanje obaveza........................................................................11.............. 95 Ispitivanje uzroka grešaka. 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni..................................................................................................................................................................................... 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni...................................................................................................................................19................................................................................................................................................................14.................................................................................................... 97 Neispunjene obaveze . 100 7 .......................................................................................................................................................... 98 2......... 94 Viša sila ....................................... HITNE OPRAVKE ........................................... 97 Odgovornost investitora .......... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ......................... 92 2..................................................................................................................................................................................................................... 93 Predaja gradilišta................................................................................................................................ 97 2.................................................................................................. REŠAVANJE SPOROVA................................................................15....................................................................................................... 93 2...............................................................................................................................................16................. 90 2................................................. 92 Obustavljanje radova preko 90 dana ................................ MATERIJAL I IZRADA.......................................................................... 98 Gubitak prava..................... 96 Odgovornost investitora .............................................................................................................................................. 99 2.................................................................................................. 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača........................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ....................................................... 94 Odvijanje radova ...........................

............................................... ...................................................... 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA .......................................... 119 4......................................................................................................................................... 107 ČUVANJE PODATAKA ...................................... 108 REKLAMACIJE ..... 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA................................................................................... RASKID UGOVORA ........................1..... 110 4................................................................................................................... RAZNI RADOVI .............................................. 103 KVALITET MATERIJALA ........................................ OPŠTI USLOVI ...........................2..................................................................................................................................................................................................................................................... 120 4................................................................ 101 3.......................... 122 8 ............................................... IZMENE PROJEKTA .................... asfaltbetona i betona)..................3..................... 100 Raskid ....................................................7.......................... 113 4........2.... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm......................................................................................................................................................................................................... 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ......................................... ZEMLJANI RADOVI ...................................4............................................................... OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA............................................................................................................................................................................................ 105 IZMENE CENA .......................................2........2...... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA .............................................. Otkopavanje humusa ................................................. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA..0..................................1..........................................................................................................6........................ 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ......................................... Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ...........................................................7............................................................................................................................................................................................................ 113 4.....1..............trotoara (tucanika.........................................2.......................................................................................................................7................................................................................................... 118 4.........................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2......................................................................... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA ........ Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0....................... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ................. ARMIRAČKI RADOVI.. 104 VATROGASNA SLUŽBA ..........22................. 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ........................ 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE .... 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ......................................................................................................................... 103 KONTROLA ISPITIVANJA....................... 112 4........... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK ..................... ....................................................... Iskop zemlje za šahte i revizione komore......................................................................................... 110 4............... 110 4...............2.............................3............. Rušenje kolovozne konstrukcije .................................................. 114 4........................................................................................................................................................................................................................................................21........................................................................... 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA ..........................................................................................................................7................................................................................. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm...................................... 106 FOTOGRAFISANJE.......................................................................................................................................... 119 4................................................................................................................. 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA ..........................................................................5.............03 m na m planiranog terena.........2........... TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA.............. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI.........2................................. 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU .............................................................................................................................. 118 4..................................................... POSEBNI POGODBENI USLOVI ..7................... 100 2.... 107 PRIJEM RADOVA ........................................6...... 110 4. 103 STANDARDI.............................................................................................................................................................................. 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE........... damperima na daljinu do 5000 m...........................................3....................... 114 4.................. 100 2............................................. .......5....................................................... 100 Premija za izmenu projekta ......... KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ........................................................... 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ........................................................................................ BRAVARSKI RADOVI ............................ 108 4................ 114 4........................................................ 111 3 2 4.......................................... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima............... .................................................................................................................................... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ........................... 110 4.....2.......................................................... 117 4................................ 105 KOLIČINE ............................................................................................................................................ 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ........................................23.............................. 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ...................................4....................................................................................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ...........................................

...................................... 135 9 .................................................................................................................................. 132 LEGENDA SKRAĆENICA... 134 PRILOZI ............................................. 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA................................ 124 5..GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ...................................................................... Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka........................................................... 131 LEGENDA OZNAKA.................................5......................... 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.... ..............7..................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.. planiranje i nabijanje bankina ........................ 127 IV ................... 124 4......4...................................................................................................... 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ........................ 123 4.......6.................................................................................................................7... PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU .................................................................................................................. Nasipanje.......................................... Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim............................................................................7..........................................

.011-07.201-205-14.E8.193-19.E6.84.082-28.JUS M. .: Centralno grejanje. 3. 8.JUS M. 13.051-1982. Ispitivanje grejnog sistema. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova. . 5. 20.04.J5.E6.JUS M. .12.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.E5. Toplotna snaga grejnih tela.120: Generatori toplote za grejanje. 14. 7. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha.01.87.JUS U.JUS M. god.E6.1. Oblik i mere. . POLAZNE OSNOVE A. .062-21. god.JUS M.: Izmenjivači toplote. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja.070: Uredaji za grejanje.1980.E6. god.: Centralno grejanje. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. . . .E6.110: Generatori toplote za grejanje. principi i uslovi ispitivanja. .04. 2. . god.E6.05. god.011: Kotlovska postrojenja.01. god.12.83.JUS U. 12.1992. god.E6.E6. 16.JUS M.E6. .22.012-1991. . .J5. 17.02.87. 21. 6. spoljni prozori i balkonska vrata.E6.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada.JUS M. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.86.J5.god.J5.: Građevinska stolarija.JUS U.510-23. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim.JUS M.200: Postrojenja za centralno grejanje. 19.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A. 4. 18. god. .JUS M.84.100 .god.E6. 9. 15. Zahtevi sigurnosti 10 .071: Uredaji za grejanje.J5.100-21. . Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija.E6.JUS M. Odredivanje toplotnog bilansa.E2. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1. .JUS M.: Osiguranje.JUS D.JUS M.010 . 11.E6. 10.84.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje.100: Generatori toplote za grejanje.JUS M. .101: Generatori toplote za grejanje.JUS M.JUS M.12.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada.JUS U.JUS U.: Člankasti radijatori od livenog gvožda. . .600-23. .040: Uredaji za grejanje i provetravanje. god.

29.B5. 42. . 22. 38.83.Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95.Propisi i preporuke EDB. .JUS M.JUS .225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.201: Stabilne posude pod pritiskom. konvektori i slični aparati.200: Stabilne posude pod pritiskom. . god. 23. god. .B5. .JUS M.E2.JUS C.JKP »Beogradske elektrane«. .Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31.Službeni list SFRJ broj 7/57. .05.E2.203: Kotlovska postrojenja. 32.Zakon o zaštiti od požara. 56/72 i 61/72. 24.: Radijatori.081-1980. god.Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona .1991.god.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska. 30. .221: Čelične cevi bez šava. 43. 36.07.: Radijatori. 40. 44.E6. .082-1980.E6. 11 .Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.: Uređaji za grejanje i provetravanje.Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80.02. 27.JUS M. .202: Stabilne posude pod pritiskom.EG.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom .1988.M. Odredivanje toplotne snage.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode . . 33. Termotehnička ispitivanja.: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori. 31. . konvektori i slični aparati. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji.E2.JUS C. . god.Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . 28. .JUS M. Prvo ispitivanje pritiskom.Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova . -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03.JUS M. 39.E6. .12. Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. .1987. 34. . god.Službeni list SFRJ broj 13/78.JUS M. .080-1980.JUS M. i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom .083-1982. 37.Zakon o zaštiti na radu.E2. Ispitivanje nepropustnosti. .Službeni list SFRJ broj 53/88. 25. god. god. 41. 26. 35.Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18. . .Jugoslovenski standardi grana N.Zakon o izgradnji objekata . .

-Službeni list SFRJ br. 47.2. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala.E7. 58. 57. -JUS U. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova.3. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja. 54. 1/1991. propusta i ostalih objekata na železničkim prugama.091-1986 .121-1988 . -JUS U.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45.E7. 50.Službeni list SFRJ 26/1988. 49.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. 51. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974.Određivanje dužine izvijanja štapova.E7. 12 . 46. A. -JUS U.086-1986 .Zavarene noseće konstrukcije. Od tada važe novi standardi i propisi.C7. -JUS U. 55. -JUS U. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87). -JUS U. 53.081-1986 . -JUS U.E7.Štapovi izloženi pritisku i savijanju. A.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.E7.096-1986 . . 52.150-1987 . 56.013-1988 . 48.Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage.Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada.E7. . Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova.

B. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru.8. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. Organi za pražnjenje .4.5.7. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži.l. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode.6. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . B.odmuljivanje. B. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. Regulacija temperature. statički pritisak u toplotnom izvoru. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 .1). TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. B.2. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. B. B.3.kvantitativna. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.odmuljivanje moraju biti dvostruki. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije.

pritiska vode u povratnom vodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže. .temperature vode u razvodnom vodu. . . Uspone. B.temperature vode u povratnom vodu. odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati.10.9. 14 . .protoka vode u razvodnom vodu.pritiska vode u razvodnom vodu. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: .

proračun optimalne debljine izolacije. ukoliko je potrebno. sa ucrtanim reljefom terena. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: . Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.16.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo).15. T2. Za toplovodnu mrežu. B.12. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. 15 .mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija.14. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu. odnosno do kvaliteta SA 2. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika.13.. B. Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. predvideti propisno uzemljenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. B. B. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). B. T3 i T4 datih u prilogu . .5 po švedskim standardima SIS 055900. proračunom i izborom čvrstih oslonaca. . Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda. Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.11. . Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.

grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost.Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih). 16 . . sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . pokretnih i vodećih oslonaca.situaciju sa trasom toplovodne mreže. kompenzatora i komora. . . potpisanu od strane odgovornog projektanta. kompenzatora i komora.grafičke detalje oslonaca. . .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata.

Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana.3.4. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju.2. 17 . a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a). Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. Za ove objekte. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. koji su uglavnom individualni. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. merenje i regulacija protoka. Predajna stanica je primarni. C.l. C. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.

6.7. C.5 po švedskim standardima SIS 055900. korisnu površinu koja će se grejati. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. C.9.nazivni pritisak itd. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. Tim uslovima se definiše: . Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. .8. odnosno do kvaliteta SA 2. kolektore. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta. C. . Za sve cevovode. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm.5.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. Uslov za izdavanje. overeni Sinhron plan. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. C.6). Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. dostavi važeći planski akt.mesto i način priključenja. rukovanje. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. namenu objekta. . Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. 18 .

100 (sa obaveznom primenom od 1980. predmer i grafičku dokumentaciju. ili uoči ugradnje.J5.Prilikom nabavke. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. proračunima dobijenih podataka. i +14°C) . uz atest za I. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.600 i JUS U.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote . osim ako 19 . Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac.10.J5.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. +6°C. odnosno klima komori.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.P.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C. C. -6°C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. -10°C. izdatih na bazi atesta. +10°C.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča . proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: .Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. . -14°C.E6.E5. izmenjivača toplote. Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja.kataloga proizvodača.11.K.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. . Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. +2°C. . nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. . god. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . za propisane parametre grejnog fluida. koji se moraju unositi u proračune. Ovaj izveštaj mora da. -2°C.

. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta. .12. Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme. su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora. U industrijskoj zoni.Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. C. C.ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. . koji pripada JPT. nisu prikazana regulaciona kola za: . Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. datim u prilogu. Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora. .1). granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. Za individualne objekte sa zonskim TPS.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu.13. 20 .ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.ograničenje protoka u predajnoj stanici.

koji su uglavnom individualni.indukcija rada cirkulacione pumpe. ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: . .14. . Ovakvi objekti. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka. .odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije. Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača. . Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a. C.17.elektromotorni prolazni regulacioni ventil.taložnik na primarnoj strani. . . . prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije. .16.pločasti izmenjivač toplote.15. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar.elektroenergetski deo . C. . 21 . priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija.računska jedinica merila toplotne energije.Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka. .osigurači.mašinski deo . Za ove objekte.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C. .7 C. kao i objekti kod kojih je to opravdano. Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije.

C. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .list SFRJ 53/88).Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. . Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. C.21.temperatura napojne vode sekundara. .pritisak napojne vode sekundara. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: . Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije.3.25. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. koji se moraju unositi u proračune. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. . . Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. proračunima dobijenih podataka. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala. .22. C. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila.pritisak povratne vode primara. . Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS.temperatura povratne vode primara. predmer i grafičku dokumentaciju.temperatura napojne vode primara. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”.pritisak povratne vode sekundara.kataloga proizvodača. na mestu dostupnom za brzu intervenciju.temperatura spoljnjeg vazduha.18. . tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. C.pritisak napojne vode primara. C.temperatura povratne vode sekundara. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.20. za propisane parametre grejnog fluida. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . . . granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. .kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% .temperatura prostorije. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. C. C. izdatih na bazi atesta.19.24.23.26. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.

utrošena toplotna energija.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. pritiska i protoka grejnog fluida. treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature.27. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice.29. Pritom. .trenutna snagu. C.optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta.trenutni i kumulativni protok.ostvarene temperature.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija. . Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. . Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. .28. . ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: . STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama. . C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora.

34. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju.35. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV..32. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. C.39. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. C. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže.36. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano. C. Na napojnom vodu predajne stanice. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje.33. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada. C.E6201-205. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. C.31. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. u svemu prema JUS-u M. C. C. samo kod toplotnih 24 . C.38.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija.5).37. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. Predvideti ugradnju pneumatskih.30. C. C.

44. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . uključujući i lokalne otpore. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT. C. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik. Na napojnom vodu predajne stanice.45.40. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. Prema veličini.43. 25 . Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. gde je to dozvoljeno. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati.priključak kao što je na primerima šema prikazano. Prema potrebi zbog visine objekta. predvideti kratku vezu .kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom. C. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska.42.41. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT. C. C. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska. C. C. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: .Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. . položajem i opterećenjem toplotne podstanice. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova.67. poslovni i garažni prostor.Toplotno opterećenje. .Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. poslovni i garažni prostor). vazdušno grejanje.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom. .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. . .šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. . propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. radne zapremine 1m3 .Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. 29 . . dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. a u svemu prema zahtevima. preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača.

mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . elektro instalacije jake struje. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. klimatizacije i slično. statike objekta. Veličinu viška napora.68. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. C.69. C.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata.70. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. instalacije vodovoda i kanalizacije. .71. a po svetski priznatim mctodama. C.72. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. C. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. 30 . C.

opis mernog režima sa brojem obrta pumpi. a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. a može se koristiti i vodovodska voda. U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: .E2.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. .Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat .73. ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom.011). regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama. na granama horizontalne cevne mreže. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. . odnosno i u letnjem periodu.Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. . koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije.Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji.Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica. 31 . .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. na vertikalama i grejnim telima do 20%.

4. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. D. Kao grejna tela predvideti radijatore. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. 32 . D. Horizontalnu cevnu mrežu. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. D. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. a probni Pp = 9 bar . Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima.2. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. Na radijatorskim priključcima. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača.3.prema važećem JUS-u. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta. D. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku.1. potvrđenim atestima nadležnih institucija. D.6.

10. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Odzračnu mrežu.7. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. D. D. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. D. datih na slici l.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. Veličinu viška napora. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. Na radijatorskim priključcima. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. D. 33 . po jedan za zonu. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile.9. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova.8. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe.

Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno. D.1991. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom.J5.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.0l2 od 23. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome. potvrđenim atestima. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija.010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. . D.J5.13. .J5. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije.E6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M. sa potpisima odgovornih lica.15. D.proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. . god.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže.600).E6.510 i JUS U. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture. 34 .12.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije.J5. D. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice. Kada nema tehničke etaže. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: . a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa.03.11. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda.14. D.510 i JUS U. D.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.16.600.

sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba.proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. . 35 .proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. .građevinske osnove moraju biti tačne. . elaborata građevinske fizike. . . . pregledne.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala.crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta. statike objekta. kompenzatorima. nagiba i predviđene lokacije. slavina za pražnjenje. kompenzatorima.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta. samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. .osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. prikazom svih skokova.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. . . ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. toplotnog opterećenja. u standardnoj razmeri R=1:50. . sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . . instalacije vodovoda i kanalizacije. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima. elektro instalacijc jake strujc. vazdušnih sudova. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. čvrstim tačkama.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica.

25. D. D. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju.19. PTV u najnepovoljnijem D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji. D. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .18. D. D. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija. D.28. D.21. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. D.23. D.22.27.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. D. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.26.20. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali.24.17. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV.

Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U. .izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije. D. .100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.30.J5.32.J5.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U.29.J5. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.J5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. . pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova.31. D. kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj. . D. koji sadrži: . D.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj. 37 .za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: .izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV.za terensko merenje.

ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 .

Napajanje toplotne podstanice el. E. stepena zaštite IP 54. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. E. 39 . Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. E.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. spadaju u opšte potrošače. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu.6. Kod poslovnih objekala. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". RAZVODNI ORMAN E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.4. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica.5.3.energijom i merenje potrošnje el. E.l. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta.2. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla.

kablove zaštiti mehanički (npr.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") . Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W. .jednu trofaznu priključnicu 3x380V. E. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E. .B2.jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V.emergije (saglasno uslovima E. E.743. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti.10. E. 16A.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje.8. 50Hz.9.7.12. zavisno od potrebe.kod uvoda kablova u motor.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri. utrošene el. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .limitatore.11.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . E. i većem.14. 16A.potreban broj osigurača. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: . stepena zaštite IP 54.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. .zaštitnu strujnu sklopku. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS. Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja. čeličnim gibljivim crevima) E.13. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ . . 40 .N. 50Hz.

22. E. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". E. E.18. i većem. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. zavisno od potrebe. obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad.15. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog.17. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza.19. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.20. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. E. E.16.21. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. Fenitron. Oprema za merenje. E. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 . MERENJE.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. Za upravljanje radom elektro potrošača. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. E. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu.

Uredaj za automatski rad treba da omogući: . E. Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu.ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice.glavne osigurače tipa D II i D III .konaktor . E.23.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja. . . .1« izuzetno.24. 42 . E.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.komandni osigurač tipa D II .26. Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta. .grebenasti prekidač za uključenje pumpe. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola. E. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme. Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: .ograničenje protoka u predajnoj stanici.25.ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: . položaj »0 .zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .

ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata.31. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom. Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: . ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .odgovarajuća automatika za njen rad .kontaktor . E.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe .27. položaj »ručno .30. M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”. E.28.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod. 43 .. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.29. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica.komadni osigurač tipa D II . koja se nabavlja zajedno sa uređajem.glavni osigurač tipa D II .automatski« E. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra. U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa.grebenasti prekidač za izbor rada pumpe.

32. OPŠTI DEO E. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru.34.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA .rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis .36.odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom . izmenjivači.B2. veće metalne posude. E. Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala . razdelnici.dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici . zaštite i osvetljenja . stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat . a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .33. RO-tp.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti .741 i JUS N.šeme delovanja . E.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu . E.usaglašena mašinsko-tehnološka šema . Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.mesto priključka.B2. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala.35. noseća metalna konstrukcija.tehničke uslove za instalaciju u podstanici . FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem.754. U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.proračune za izbor opreme. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci.

Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl. E.39.40. Nakon izvršene revizije elktro projekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja.list SFRJ 53/88. Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana .37.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP . Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: . E. Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija. E.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman. 45 .jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme.crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati. .41.38. E. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.

neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. 4. 195). 2. 3. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu.42. 46 . proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo. 194). Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. otpornost izolacije električne instalacije (čl.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite.

47 . F. prema važećim propisma.4. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT.2. F. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Kablove.l. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol. Izvedena mreža.3. F.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .MAŠINSKO.

Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. kompenzatora. 49 . Komore moraju imati dva ulazna otvora. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. G. G.0x80. odnosno sa obe strane saobraćajnice. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje.3. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. G. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80.2. zavisno od veličine ugrađene opreme. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale.4.28. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije. Komore za ugradnju armature.27 i br. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje.1.

pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta.5. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica. geodetskog snimka terena i instalacija. 50 .3.2. H. Sinhron plana. u daljem tekstu toplotna podstanica. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. H. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz.1. geoloških. H. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup.6. projekta uređenja terena.5. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. katastra komunalnih instalacija. H.4. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. ne sme se koristiti u druge svrhe.nosivosti zemljišta. H.1. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. H.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. G.3. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. geomehaničkih i drugih podataka o tlu .

5 4.0 2.0 3.6 od 350 do 700 5.0 4.5 2.0 2. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj.0 5. H.6 10.0 6.0 2.6 10.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.0 4. 51 .9. H. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.0 2.5 7.6 10. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.5 2.0 2.0 4.5 2.6 10.6 do 100 5. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.0 5. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.6 od 100 do 350 6.6 od 700 do 1200 6. odnosno 35 dB (A) noću.8.6 8.0 6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.7.0 2.5 2.

primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost.9 ovih uslova. I.2. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. 52 . Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. ZAVRŠNE ODREDBE I. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.1. pribavljena pre projektovanja prema članu C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I.

PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI. ZNR Deo: 1. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI.

7. 1. 1.5.1. 1.10.0.11..TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. 1. 1. 1. 1.15.18.17. 1. 1. 1.19. 1.22.21. 1. 1. 1. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 . 1.4.6.16.20. 1. 1. 1. 1. 1.3. 1.12.9.13.8. 1.14.

pre početka radova. u tački 1.1. 7. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. prema JUS C. poluautomatski. Način zavarivanja: ručno. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi.T3. 8. propisi za šavne cevi. 2.1. Tip i dimenzije elektroda. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. 4. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. Način sečenja cevi. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. kakvi postoje u mnogim zemljama. prema tački 1. Veličina montažnog zazora. U tom smislu Izvođač..22. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni.22. normativi. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. automatski ili kombinacija navedenih načina.030. 5. kao što su propisi za zavarivanje. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. standardi kao i uputstva proizvođača. 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. odnosno isporučioca opreme i materijala. treba da pripremi. ovih tehničkih uslova. Oblik i način pripreme krajeva cevi. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. Osim toga.1. 55 . Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. Karakteristike plamena. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. 1. 6.0. Električne karakteristike.

raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. 15. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. 16. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. Postupak.3. Plan montažnih radova Izvođač će. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. 10. 1. način korišćenja mehanizacije. Vrste pomoćnih alata. Vreme između prolaza. Načelno.1. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. ovih uslova. pre početka radova. odnosno radionica.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. Broj prolaza.7. magacina. kancelarija. Predgrevanje i odpuštanje. naseljena mesta i uz prugu. 1.2. Pravac kretanja pri zavarivanju. 18. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). zatim saobraćajnica i pratećih instalacija.1. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. 12. 17. 11. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. 14. 56 . na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. I pored toga. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. 19. 13.

5. Ovakav plan treba. 1.0361. a pri operaciji produvavanja.B5. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta.16.026. sa proverom kvaliteta pri isporuci. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe.3.1. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi.2. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C. 1. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č. ovih tehničkih uslova. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. 1. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi. dimenzija prema JUS C.B6.061. materijal Č. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).240. 1.1212 sa dimenzijama po JUS C.B5. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača.T3.7.6. prema poziciji 1. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. 1. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C. isporučuje sam.15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.4. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.1. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje. 57 . Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova.1. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme.5. prema tački 1.1. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena.B5.021. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije. da odobri Investitor.

. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije.U skladištu se cevi mogu slagati u slogove. .Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. poravnata i nabijena. kotrljati i vući. Utovar. antikoroziona i toplotna izolacija. .Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije. a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru.Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. 58 . te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. Atesti se odnose na: . . oprema) .4. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. .izvršena ispitivanja u fabrici. izolacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu.Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. jer pri ugradnji moraju biti suvi.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. Površina za skladištenje mora biti očišćena. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija. . na oko 1 m od bliže ivice rova. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova. transport.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila. . 1. Od trenutka preuzimanja. radnoj strani radnog pojasa trase .Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: .kvalitet ugrađenog materijala (cevi. odnosno isporučioca opreme i materijala. . Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom.

udubljenje. ovih uslova. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica. ogrebotinu. prema tački 1.5. gde je R=1.210. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. bez segmenata. prema zahtevima 1. uključujući i radiografsko snimanje. izbočinu. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). 59 . najmanje 300 mm.6. Cevi. R=3D. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata.3. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica.5D.1212. zarez. 1. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. moraju se detaljno ispitati. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. bešavni. R=4D). Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. horizontalna. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta.B6.5xDs. 1. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. ovih uslova.B5. Materijal za cevne lukove je Č. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja.3. Cevi se odlažu na oslonce. ako su nepravilnog oblika. od cevi po JUS C. Za spajanje cevovoda. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. Radijus kolena je R=1.

T-komada. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. opreme za zavarivanje. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8. na osnovu toga. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. od kojih je Investitor dužan da jedan. U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja.7.T3. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i.6. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan. ručno ili automatski. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. overen primerak vrati Izvođaču. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. prema JUS M. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. čuvanja i skladištenja elektroda. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C.001. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole.011. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. počev od izbora načina zavarivanja. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). -projektna klasa. Elektrolučno zavarivanje cevi. izbora elektroda. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 .151 je III (treća). kolena. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. .8.H3.E2.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0.

1.1. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1.Ručnom ili mašinskom testerom.3.2. ovih uslova. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. ovih uslova. 1. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode. . odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje .2. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara.7.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. naročito korenog vara. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 . s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera.1. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika.7. 1.1. na koju se priveže čelično uže. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod.5. čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi. poglavlje 1. dok se ne odstrani nečistoća. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. posebno zbog aksijalnih kompezatora.7. turpijanjem.

Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati.1. 1. s propisanim međuprostorom. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata. a cevi većeg prečnika 4. graničnici. prema specifikaciji. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju.7. graničnici i alati ostaju u funkciji.7. Pre početka zavarivanja korenog vara.1. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm.5. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi.unutrašnje ili spoljne. poroznosti i većih uzvišenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima.5 m od vara. spojnice i specijalni alati. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi.4. 1. poglavlje 1. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji.1. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca.1. 62 .7. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke . 1. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci.6 mm i da budu pravilno centrirani. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. Između korenog zavara i zavara ispune. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom.6. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. niše. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka. 1. poglavlje 1.7. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu.7.

7. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja.jedan zavarni spoj. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. EZ5 ∅2. odeću. držače elektroda. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. a ∅3. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole.5 mm za koreni zavar. 1. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. koji se sastoji od dva broja.8.25 mm za ostale zavarne slojeve. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. odmah započnu sa radom. V-žljeba. Dalje. ampermetre. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). čisti i doteruje završni var. Prvi broj označava broj sekcije. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. voltmetre. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. koji je označen posebnim brojem. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. ispuna i površinski sloj. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. a drugi broj 63 . bez natezanja. spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda.

poglavlje 1. 64 . U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda.T3 koji se odnose na zavarivanje. 1. -sa atestima svih zavarivača. -sa specifikacijom postupka zavarivanja.9. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja.7.8. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. prema poglavlju 1. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja. sa jedne strane za korenski zavar.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1. poglavlje 1.7.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi.. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno.3. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. ovih tehničkih uslova. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor.Kontrola pre početka zavarivanja 1.10.1. a sa druge strane zavara za ostale slojeve.1.1.8. Osim vizuelne.1. posebno sa crtežima cevovoda.7. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja.1. 1. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti.22 ovih uslova. Na primer 2 . -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. 1. ovim uslovima. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja.

Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. mehura. 6. bilo kao grozdolikih skupina.).2. Potrebna penetracija. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1.1. a 65 . Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima. U slučaju krupnije inkluzije šljake. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala. 3.1. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. odnosno predhodno nanetog sloja. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova).1. ali je središni deo konkavan.7. 4. 6. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). 2. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.. 3. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature. 1. mora se izvršiti popravka. pukotina. bilo linijskog niza mehurića. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda. 1.. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. Pojava neprihvatanja.1. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena.8. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna.1.2. 5. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. prisustvo šljake. 4. Proveriti prisustvo rupica. šupljina. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. pozicija 1. ovih uslova. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. udubljenja (rupica).1.8. prema poziciji 1. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. bilo tačkasto bilo linijski. 2. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. 5.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.3.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu. tankozidni cevni elementi. ukrajanja. bez ovakvih kompenzatora. natezanja itd.10.7. što je za ovakve toplovode slučaj. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja.10. što podrazumeva: .4. bez ikakvih usecanja. ovih uslova). 1. bez dodatnih opterećenja. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. a drugu polovinu.7. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. koji pri ograničenom broju ciklusa. i uz ispravan rad.10.2. Hladni prednapon 1. Ovo će se postići pravilnim 69 . obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1.7. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti..1. 1. odnosno sledećih 50%. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju. 1.1.10. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. i 1. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola. mogu nadživeti cevovod.1. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. Za druge temperature treba ove podatke preračunati. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje.

uključujući i motažu kompezatora. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. na sledeći način: 1. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. 3. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži.5*DL 70 . 8.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. 9. 6. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. 2. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. prema prilogu koji je dat u projektu. 4. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). neopterećenom položaju Lk.

prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.B6. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu.B6. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.008. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja. 71 . U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje.2. 1.10 C (+/.B6. nazivni pritisak.B6.065.A0. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom.11. i JUS M. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”.11.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M.C5. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati).010. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M.2.010.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.10. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od .1. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću.11. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja.007. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature. materijal itd. Zaptivne površine treba da budu po JUS M. 1.2. JUS M. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M. 1.

Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. pre nanošenja antikorozione zaštite. aksijalni i poprečni. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. otpornim na temperature do 150°C. biti savršeno čista i glatka. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. Sve prirubnice su PN 25. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm.12. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. 1. ulja. rđe. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. 1. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. vlage itd. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. Spoljna površina cevi mora. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. 72 . MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. ostataka sečenja ili zavarivanja. kao zaštite od korozije. po potrebi. i peskarenje. antikorozivnim sredstvom.13.600.B1. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim.

uliva tvrda poliuretanska pena. posle premazivanja. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku).1. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3.2.14. pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. u koje se nakon montaže. 1. Oba sloja treba. 73 .Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom. da se na dodir ne lepe. na gradilištu. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). a na šta Investitor daje saglasnost. Pre početka radova Izvođač će. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati.6 mm. 1. ili na drugi način. da se potpuno osuše. . sa detaljima izolacije lukova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja.14. Navlake se izvode na dva načina: .5 do 0. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima. kompenzatora i oslonaca.14. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača.

zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama.uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 . Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada. Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. . Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: .na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. „Dekorodal” ili slične). Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0.postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom. Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. . Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev.na oba kraja. U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. . može se pristupiti zapenjavanju spoja. . pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. Pritisak se podigne na 1.čelična i PE cev treba da budu čiste. .6 mm koji se ispunjava staklenom vunom.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici.hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi. . između navlake i obloge cevi se postavlja kit. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi. Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume. Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm. .5 do 0.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan. . .

Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. pri faznoj izgradnji.3.14.6 mm ili terhartije. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom.5 do 0.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. 1.15. Kod prečnika cevi preko 400 mm. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0.14. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja. 1.15. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor.14.4. koriste se završni elementi. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme. 1. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .1.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem. . 75 . Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu). Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže. 1.

zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. zasuni. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha. peska.2. protočni ventili. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. držači. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji. . Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. 1. bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica.toplotne podstanice u zgradama. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. 76 . čvrsti oslonci i tome slično.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama. Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice. .pumpe.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. nosači. rđe. Po pravilu.15. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: .sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. . Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. . klizači. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema.

uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika.5.Ispitni pritisak (bar) Pr . odnosno kompletirane za ispitivanje.15.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska.15. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. na osnovu isprave o baždarenju. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1.3 x 25 = 32.3 x Pr (bar) gde je: Pi . U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je.200. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C.15.4. 1. Po pravilu. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske.M. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene.3. 77 .E2. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja. ugrađenog materijala ili izrade. određen kao kontrolni. 1.6 za radne pritiske do 40 bar.5 bar 1.

Ispitivanje se vrši komisijski. Posle otklanjanja uzroka.15.15. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. 1. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. . pritisak se ne mora spustiti.7. U posebnim slučajevima.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i . Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: . Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe.). naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima.Predstavnik zaštite na radu. ispitivanje ponoviti. Po pravilu. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. ispitivanje će se izvršiti bez njega. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. Komisiju sačinjavaju: . U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok.6. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije. odgovoran za dotične instalacije. ispitivanje se mora ponoviti.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl. 78 .

Za prihvatanje.18. tragovi obavljenih montažnih radova. kako je predviđeno tačkom 1. uredno vođenu montažnu knjigu. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. 1. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. posebno zavarivanja.16. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. ateste svih zavarivača. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. limunske ili hlorovodonične). TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja. 1. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze. ovih tehničkih uslova. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje.1. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. 79 .17. sumporne.7. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad.

T3. toplotnu izolaciju i ispitivanje. označavanje postupka zavarivanja na crtežima. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj.T3. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina.N3.Zavarivanje. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru).M6. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge.E2.A7.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova. te se radovi mogu nastaviti.T3.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C.020 . 1. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči.T3. JUS C. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja. a posebno zavarivanje.T3. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. 1. prašinom. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. 1.19. 80 . Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ. JUS C. 1. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad. niskom temperaturom.22.Tehnika zavarivanja metala definicije. JUS C. VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova.Zavarivanje.001 . JUS U.21. JUS C. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom.010 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. JUS C.012 . velikom vlagom. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.011. JUS K. pojmovi i nazivi.20.

proveriće se funkcionalnost armature.Tehnika zavarivanja metala.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. postepeno i polako. a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.071 . UP . .T3. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe. vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature.UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta. JUS C. JUS C. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva.Žice za plinsko zavarivanje.T3. eliminacija vazduha iz sistema.T3. JUS C. JUS C.042 .Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva.T3. JUS C.H3.040 .011 . . 81 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm. izvršiće se.H3.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje).Tehnika zavarivanja metala. JUS C. Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.Pre početka grejne sezone. predvideti jame za brzo odvođenje vode. a ukoliko to nije dovoljno. Na mestima pražnjenja.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje. a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta.T3.030 .T3. po potrebi. JUS C. građevinskim projektom. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski.051 .Tehnika zavarivanja metala.061 .Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo.051 . . ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje.

znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova. „PODIZVOĐAČ” .1.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike.znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora. „UGOVORNA CENA” .2.znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova. „RADOVI” znači svi pripremni. kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta. uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. „ODOBRENO” . „ZASTUPNIK” .je ovlašćeno lice nadzorne službe. 82 .znači odobreno u pismenom obliku. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja.i njegovi ovlašćenici. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . „UGOVOR” .znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. „NADZORNI ORGAN” . i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor. ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . „PROJEKTI” . kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova. „PRIPREMNI RADOVI” .predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. „IZVOĐAČ” . prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora. „GRADILIŠTE” .znači JP „TOLIFIKACIJA” .označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” .znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora. radi izvršenja Ugovora. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. po njegovom mišljenju. odnosno Nadzorni organ. a u svrhu zaštite života. Sva odobrenja. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. U protivnom. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. neophodne za 83 .3. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. 2. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. imovine i radova. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje.

kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. niti mu daje pravo na naknadu. 3.Ponude sa prilozima .Ugovorenog cenovnika radova . Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. tumačenje daje Investitor. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude.Odobrenja za građenje. radove u suprotnosti sa Ugovorom. Ukoliko tehnički. OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. građevinske mehanizacije i radne snage. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. materijala. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: .5. a saglasnost daje Investitor. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti. po mišljenju nadzornog organa. 2.4.Odobrenih glavnih projekata .Opštih i Posebnih uslova ugovora . 84 . UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. 2. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova. produženje rada i slično.

Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno.7. b) Ugovoreni cenovnik radova. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. c) Posebne uslove. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. na poziv Investitora. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. Ova garancija se prilaže uz ugovor. a čuvaće ih Nadzorni organ.6. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. 2. 85 . PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. Ostali projekti. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.

Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. rokova i metoda za izvođenje radova. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. izvorišta materijala. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. da se upoznao sa geološkim. Pored toga. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. pre podnošenja ponude. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. 86 . Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Pored toga. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. da je sagledao obim i vrstu radova. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova.

Otpuštanje stručnjaka Investitor. Ukoliko se u ma koje vreme. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. a biće odgovoran za ispravnost položaja. ugrađivati i čuvati sve repere. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. dok se radovi izvode. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova.kvalifikovane. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. zabrane i obaveze. Izvođač će. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. Izvođač će brižljivo štititi. 87 . Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Provera obeležavanja položaja i kota. stalne tačke. od strane Nadzornog organa. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. do predaje radova Investitoru. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. ustanovi neka nepravilnost u merama. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. visina i dimenzija za sve delove objekta. objekta ili dela objekta. .

Nadzornog organa. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. materijalu. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Izvođač će. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. U slučaju da se dogodi neka šteta. troškove i izdatke. 88 . mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. odštete. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. potraživanja. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. kako je gore rečeno. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. Izvođača i podizvođača. privremenim radovima. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije.

i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. potraživanja. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. odredbe ili propisa. propusta itd. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. troškove i izdatke. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. kao i za sva potraživanja. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. tako da vanredni saobraćaj. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. nastale zbog ovakvih okolnosti. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. radove. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. zahteve. te ograničiti i rasporediti tovar. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . mašine. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. drumskim ili vodenim putem. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. Posebno će odabrati puteve i ulice. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. puteva i staza. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. metalni novac. i koristiće odobrena vozila.

RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. Nabavka materijala. 90 . Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. a ono važi i za njegove podizvođače. vodu. kao i privremene radove koji nisu više potrebni. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. obaviti pripremne radove. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. električnu energiju. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. obezbediti radnu snagu. Izvođač je dužan. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju.8. 2. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. železničkim prugama i mostovima. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. smeštaj i ishranu.

a u protivnom troškove snosi Investitor. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. 91 . Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. Nad radovima i materijalima će se. proizvodi materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. odnosno kvalitet. troškove ispitivanja snosiće Izvođač. . mašine. . ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. . MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa.ime proizvođača.naziv materijala ili opreme. gde je materijal uskladišten.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. ukoliko se ispitivanjem dokaže. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. . Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku.poreklo. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. a u slučaju da upotrebi.zaštitni znak ako ga ima. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. s vremena na vreme. . Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: .naziv objekta.naziv izvođača. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova.9. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač. težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. . Izvođač je dužan.

Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. ili radovi nisu obavljeni. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. kao i druge troškove Ugovora 92 . a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. Sve troškove. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. Izvođač je dužan. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača.10. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. 2.

Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. Ukoliko iz 93 . ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi.11. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. Izvođač ima pravo. b) za period manji od 90 dana. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. odnosno raskid Ugovora. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. ali nije dužan. ukupno traju više od 90 dana. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. kojim se prelazi rok od 90 dana. 2. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. tako da ti prekidi radova. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. i organizovaće radove potrebnom brzinom. ili ne donese uopšte odluku. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. ako je u pitanju obustava svih radova.

94 . Mera državnih organa. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. Ukoliko. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. 3. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. ili onda čim je to praktično bilo moguće. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. odnosno radove u celini. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. 4. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). izuzev ako te izmene traži Izvođač. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. po mišljenju Nadzornog organa. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. Investitor će odobriti ovakvo produženje. 2. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. Odvijanje radova Materijali. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. rad nedeljom i praznikom. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. ili u vreme naknadno produženog roka. 5. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. a što utiče na dinamiku izvođenja.

b) izostavi neki rad. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. položaj i veličine nekih delova radova. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. da ukloni ovaj nedostatak. i u tom slučaju on će biti dužan. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. Ukoliko je ovaj nedostatak. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. 2. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. nadzorni organ. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. ako nalazi za 95 . Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. 2. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. c) izmeni nivo. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. izmene. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru.12. Izvođač će izvršiti sve popravke. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. rekonstrukcije. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. a koje zahteva Investor. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove.13. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina.

Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. Za slične vrste radova. Sav. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. kasnije pismeno potvrdi. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. MEHANIZACIJA. 96 . PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. mehanizacije i materijala. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. transportu. može dati nalog i usmeno. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. ovako izvršeni rad. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. 2. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad.14. troškovima radne snage. ovako dat usmeni nalog.

koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. 2. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. izuzev tolerancija predviđenih propisima. Investitor neće plaćati pripremne radove. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. privremenih radova. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. zahtevati od Izvođača. 2. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. i okončane situacije. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom.15.16.

tada Investitor može. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. Pravo zaloga Sva mehanizacija. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. 2. 98 . ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. koliko je potrebno za završetak radova.17. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana.

ne budu utvrđeni. kako to bude smatrao za podesno. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. koja služi kao zaloga Investitoru. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana.18. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. koje potvrdi Nadzorni organ. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. čim to bude moguće. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije.19. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. privremene radove i materijale Izvođača. 2. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. 17. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). bilo preko drugih lica. 2. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. A ako to bude slučaj. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. 17. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. 99 . izvršiti ispitivanje bilo sam. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim.

Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. računajući od dana primljenog zahteva. dostavljaće se preko Nadzorne službe. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. Predsednik komisije je dužan. 100 . 2. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. 2. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. na zahtev arbitražne komisije. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ. kretanju mehanizacije. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora.22. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije.21. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. Investitor. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. a vezana su za radove iz Ugovora. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje.20. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. 2. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji.23. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. 101 . PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. 2. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa.

POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora.Garancije .1. na tražena objašnjenja Izvođača.1. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače.Projekti i planovi .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. sve odluke.Uslovi za ugovaranje . tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije.Ponuda sa prilozima . Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta. Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže.Metodologija za obračun klizne skale . Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac .2. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. studiranja modela ili ispitivačkog rada. Opšti uslovi . Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: .Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima . Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača. odnosno da u nekoliko izmeni 102 . a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača.Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.1.2.2.Aneksi uz ova dokumenta . Nadzorni organ. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) .

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. podneće Nadzornom 103 . te od najbolje izrade i marke. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. prema ugovornim dokumentima. stručno i sa prvoklasnom izradom. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. ako se to bude zahtevalo. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. a bez prava na posebnu naknadu. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. planovima i crtežima. kontrolu merenja. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. sav materijal. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. Ukoliko Izvođač. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. kao i tehničkim propisima. uređaje i instalacije na gradilištu. kao i ateste za te materijale. standardnog prvoklasnog kvaliteta. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. njihovo čišćenje. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. osigura sve pristupe. standardima i uputstvima Nadzornog organa. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine.

radova. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. podizanje pomoćnih zgrada. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. 104 . kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. slagalište materijala. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. u izvršavanju ovog Ugovora. Izvođač je dužan da. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. visinske (nivelmanske tačke). Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. o izvorima snabdevanja materijalom. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije.

Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. c) U slučaju „više sile”. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. odluku o produženju roka doneće Investitor. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. Ako nastupe slučajevi pod a). zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. trajanju i prestanku.

ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. Projektu i mestu upotrebe. 106 . Nepredviđeni radovi unose se posebno. uzeće se manji iznos kao merodavan. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. a prema stvarno izvršenim radovima. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. na traženje Izvođača. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. koji su iskazani na dva mesta. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. Kod paušalnih iznosa. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. a Nadzorni organ je dužan da. Investitor može odobriti. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. u toku 5 dana po prijemu situacije. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. a postoji razlika. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija.

107 . Svaki upis. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. mehanizacije ili predmete od interesa. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. a svaka će nositi broj. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. Ako se obeležene tačke unište. pa do njihovog završetka. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. čuva od oštećenja i uništenja. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. datum i kratak opis. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. od Investitora i Nadzornog organa. a u vezi sa radovima. menjati i dopunjavati stare primedbe. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. bez primedbe. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. a matrica ostaje Izvođaču. primljene terenske podatke. kada će ih predati Investitoru. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta.

zajedno sa građevinskom knjigom. odnosno njegov predstavnik. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. kada se predaje Investitoru. Ako Izvođač. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige.da garantuju stabilnost. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. zbog čega i od koga naređena izmena. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. na poziv Nadzornog organa. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. . neće se uzimati u obzir. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. funkcionalnost. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . Podatke za one delove objekata koji se ne vide. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. potrebnih za obračun radova. ukoliko su potrebni. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. kvalitet i bezbednost objekta. tako da docnije. kada je. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. ako su uslovi poboljšani za Izvođača. radnika i sredstava. predaje Investitoru. pre i u toku građenja. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. gde se u više boja unose sve izmene.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. građevinske knjige ili privremene situacije. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. ako su ovi uslovi pogoršani. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta.

Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . 109 . Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji. saglasnosti i verifikacije. uključujući i sve potrebne potvrde.

4.2. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka.1. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova. useka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. 4. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik. tako da tačke budu dogledne.0. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. 110 . zaseka. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa.2. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa.1. zemljanih bankina. a izvođač po njoj postupiti. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. ZEMLJANI RADOVI 4. sementnih rigola i pozajmišta.

a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. Izvođač je dužan. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. Izvođač. s tim. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. on će uraditi o svom trošku. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. iskopane zemlje u samoniklom stanju. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. 111 . kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje.2. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. osiguranje. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem.2. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa. Otkopanu zemlju pored rovova. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. Pored prethodno predviđenih troškova. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa.

Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja.4. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. a u izuzetnim slučajevima ručno.0 m1 2. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom. bagerom itd. Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica. U cenu zemljanih radova .2.0 .0 m iskopane zemlje. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji.03 3 2 m na m planiranog terena.2. zdravici i peskuši.6. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.0 m1 od iskopa. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. Za sav rad i materijal plaća se po 1. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara.3. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0. o čemu treba nadzorni organ da odluči. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3.0 .0 m1 1 preko 6. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. buldožerom. buldozerom ili bagerom.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. u svim slučajevima. 3 112 . c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem.0 m1 4. a pre betoniranja i zidanja elemenata.0 .

kamena i sl. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%.B3. nabijene i uvaljane površine. prekomernu količinu muljevitih sastojaka.5. tako da se dobija jednolika mešavina.B.3. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. koja odgovara tehničkim uslovima. 113 .050. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. kako u pogledu granulometrijskog sastava. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu.2.4. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. 4.2. poreklom iz odobrenih nalazišta. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. grudve zemlje. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom.2. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. Plaća se po m2 isplanirane.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. bez krupnijih komada zemlje. Materijal za prirodni JUS.

4.3. prekovremenog zagrevanja. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. Rušenje kolovozne konstrukcije . Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 .7. vode i agregata odgovarajuće granulacije. ukoliko ih ima na gradilištu. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. U cenu koštanja ulazi utovar. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. muljem. plaća se po m2. a radi zaštite od vlage.6.2. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu. promaje. Cement se može držati i u silosima. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. 4. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. kvalitetom ovih sastojaka. i pravilnim ugrađivanjem. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom. 4. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa.5000 m. damperima na daljinu do 5000 m. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.trotoara (tucanika.2. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal.

ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije. a rezultati probnih. dobijenih probnim opterećenjem. Samo u slučaju negativnih rezultata. a za armirani plastični beton. Za sve betonske radove. Oplata se ne plaća posebno. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. u smislu pomenutih propisa. izvođač. Kameni agregat mora biti. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. čvrst i postojan. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. troškove snosi investitor. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. 115 . Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. takav urađeni beton može se primiti. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. vršiti doziranje agregata. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. troškovi padaju na teret izvođača. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. troškove za ovo snosi. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. vodu i agregate.

Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. u slojevima debljine do 20 cm. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. po planu. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. što se neće posebno plaćati. 116 . detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. ukoliko to treba. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. Oplata mora biti stbilna.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. Transport betona kamionima. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. da bi se dobila jednolična masa. za nošenje betona i radne skele. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. po skidanju oplate. a izbetonirane površine u njima moraju. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. kada se radi o malim količinama. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana.

u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. preračunavanje i izradu detlja. Sečenje. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. betonski čelik sa otpatkom. spoljni i unutrašnji transport. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova.4 mm i pravilno po detalju postaviti. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. žica za vezivanje. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. alat. u položaj predviđen projektom. oplatu dva puta dobro nakvasiti. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. Oplata i podupiranje. a po odobrenju nadzornog organa. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. materijal sa rasturom. bez obzira na visinu podupiranja. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. alat. bez obzira na ∅. koja se ljušti. radna skela. dužinski i visinski. U temelje. režija. transport. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta.4. iznad predviđene armature po crtežima projekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. 117 . Cenom je obuhvaćen sav rad. 4. rad. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. i to ravan ili rebrasti čelik. pre početka betoniranja. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. prljavštine. Sve ove elemente dobro obezbediti. i rđe. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. kojih se mora strogo pridržavati. klamfe i ekseri za podmetače. bez obzira na složenost armature. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. radna skela za armirača. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1.

zavarivanjem. zidarsku pomoć kod montaže. tačno prema šemi i detaljima. radnu skelu. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. 4. miniziranja. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. štemovanja. spajanjem. zaradu. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima.6. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. spoljni i unutrašnji transport.5. eventualnu izradu probnih uzoraka. za sav osnovni. 118 . kao i za kvalitet izvršenih radova. rad. kontrolu mera na građevini. režiju. celokupan okov. rad. alat. montažu na građevini. učvršćivanje. upasivanje. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. gde ne može doći preklop. Za sve gotovo. sa svim potrebnim pripremama. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. skele. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. pomoćni i vezni materijal. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. spoljni i unutršnji transport. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. mašine. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. zakivcima ili zavrtnjima. alat.

niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV. konglomerati i sl. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima.1. grudve zemlje. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. kako u pogledu granulometrijskog sastava. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. uz potrebno kvašenje.7. Ukoliko bi to bio slučaj. škriljci.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu.7. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. nadzorni organ 119 . što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. glinoviti peščari. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. 40375.40375). KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.

ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti.B1. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke. nabijanja. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. transporta. valjanja. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. 120 . razastiranja.046. oblika zrna. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. 4. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla.7.

zbog debljine.4. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona.B.B. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS.5% (težinski).3. 121 . Laboratorijske recepte. i 3. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS.B3. JUS.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. Troškove recepture.E1.B.2. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem. Razastiranje vršiti obavezno finišerom. Kamena sitnež.014. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju.2. radi što povoljnije veze između slojeva. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. a u broju slojeva prema projektu. Obično se uzima 5-7. otporan na mraz i bez mulja. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti.4. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. Postignuta stabilnost mešavine. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu. u više slojeva poželjno je. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. Kada se bituminizirani vezni sloj radi.B3. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju.050. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju.3. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao.05. mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. i 3.

U. zavisno od vrste bitumena (JUS.4% na pr. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .7. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.B. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm.014 i JUS.U.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih. Bitumen bit 40/200. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata). a ostatak peska od 0. pa do 6 mm. već se moraju preraditi.B3. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase. poprečni pad od 3% može da 122 . Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti.3. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. tj. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.30 do 0. filter 5-10 % težinskih. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva.U. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. procenta. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem.09 do 2 mm. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. treba da je eruptivnog porekla. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm.050.E4. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti.014. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS.unutrašnjih strana.E4. a zatim težim od 8-12 tona. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m.09 mm. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0. Količina bitumena treba da je 5.014). Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine.6 tona. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom. treba da prolazi 80% kroz sito 0. 0.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj.E4.8-8% tež. traka ili rigola.8%. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu. 10% (deset procenata).

Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi.7. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. 123 . ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.6-3. ugrađivanja i valjanja. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. Zbijenost mase zastora. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. uputstva i uslove o načinu spravljanja. Sve kontrole pre i za vreme građenja. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. 4. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama.4.4%. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40.

Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen. kako bi se stvorila bolja veza. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. planira prema projektovanim nagibima i nabija. Nasipanje. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. preneti do mesta upotrebe. razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. . 4. a spojeve ispuniti cementnim malterom. žabama). 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. b. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. stare trave i korova. 124 . U slučaju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka.6. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina.Izrada bankine od kamena. isitni i oslobodi žila. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou.7. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. 4. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. već se plaća posebnom stavkom.5. vibracionim valjcima. kako je to gore opisano. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina. Humus sa deponija.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. prethodno se prekopa. na delu gde se radi bankina od kamena. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a.7. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. Kolovoz. . ivične trake). Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa.

a ako je nemoguće izbeći. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa.010. spoj zavariti. 125 . a ivičnjake upustiti u kolovoz. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. a tucanički zastor do Me=100 MPa.095. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima.M3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. Širina kolovoza na prelazu se ne menja.B3. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U.

Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije. 1. 2. Povoljnim rasporedom opreme. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR. 2.8. dakle. Pri dimenzionisanju opreme. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. armature i oslonaca. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. cevovoda itd. 2. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda.2. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji.1. 2. Problem se. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1.4.7. 126 . 1. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2.8. Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote.6. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. armature i cevi. je obaveza da. ukoliko se ne propišu novi. povede računa o postavljanju ovih uslova. 2.7. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu.2.6. Navedene uslove treba primenjivati. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. 1. 1. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija.3. ZNR.3.4.5.1. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. Što se konstrukcija. 2.1. pritiska. Nestručno izvedena montaža cevovoda. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti. Nepravilno dimenzionisanje opreme. 1.5.8. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. temperature i izabranog materijala. Neadekvatan materijal opreme. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. 1. 2. korozija).2. Na naručiocu. 1. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. cevi. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. 1. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. Nestručno startovanje sistema. odnosno Investitoru.

. 4.10. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. .) .ime i prezime korisnika. (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW.saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. parametre grejnog fluida.izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .1997. . 3. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . odgovorni projektant Slobodan Ćirić. mesto i način priključenja. 127 . odobrenje za gradnju br. 5. Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati.potpis korisnika 6.toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd.matični broj i broj lične karte. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. U njima je obavezno sadržano sledeće: . temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova.izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem. .Opšti deo sadrži aktere.površina objekta u m2.Posebni deo uslova sadrži granice zone. 04-351249/97 od 16. 2. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1. 50 kW ) . toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. SO “Požarevac”. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”. god. 30 kW. 40kW.) . .

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.Tip senzora NTC termistor fenitron. proizvođač “FENIKS”’Niš 132 . mikroprocerski regulator serije 6000.STS-1 .

Kuglasti ventil 12. EMRV . SP – Sigurnosni povratni vod 9.Računska jedinica 17. RJ . R .Higijensko tehnička zaštita 7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6.Kućno toplotno postrojenje 4.Elektromotorni regulacioni ventil 16. SR – Sigurnosni razvodni vod 8. CENUS . HTZ .Hvatač nečistoće 13. OC – Odzračna cev 11.Sobni regulator temperture 133 . KV .Požarevac 2.Javno preduzeće "Toplifikacija" .Jugoslovenski standard 3. ES .Regulator 18.Ekspanzioni sud 14. VS .Vntil sigurnosti 15. JUS . JPT . P – Prelivna cev 10. HN . KRP .Potrošna topla voda 5. PTV . SRT .

23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.KLASA I Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .4.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.KLASA II Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.KLASA I Sl.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.5.KLASA II Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .KLASA II Sl.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.3.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.KLASA I Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .KLASA I Sl.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.

6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T.7: Toplotne snage cevnih grejnih tela . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.4: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .1: Funkcionalna veza prečnika cevi.3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .crne cevi Prilog broj 4: T.crne cevi Prilog broj 3: T.bakarne cevi Prilog broj 6: T.2: Funkcionalna veza prečnika cevi. energetskog protoka. energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .bakarne cevi Prilog broj 7: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi. energetskog protoka.registara Prilog broj 5: T.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.