TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

.............................................................................................................................. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA.....................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ..... 28 ZAVRŠNE ODREDBE.............................................. 13 C.... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ........................................................................................................................................................................... POLAZNE OSNOVE ...................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ........................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ................................ ZNR ................................ ZAVRŠNE ODREDBE......................... REGULACIJA I UPRAVLJANJE ................................................... 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI .......... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA..... OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI............................................................................ 23 POSLOVNI OBJEKTI.................................. 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE......................................................................................................... 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM............................................. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA............ 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA)............................................................................................................................................................................................................................................................... 43 OPŠTI DEO ............................. 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA..................................................................................................... 40 MERENJE......................... 53 4 ..................................................................... 4 A................................................................................... 3 SADRŽAJ: ........................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA................................................................... 49 H.................................................... 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE ......................................................................................................... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD...................................... 17 OPŠTI DEO ........................................................................................ 47 G..................................................................................................................................................................................................................... 10 B..... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA .............................................................................. 29 D................................................................................................ 36 E.................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE.................................................................................................................................................... 39 RAZVODNI ORMAN .................................................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE............................................................................................................................................. 45 F.............................................................................. 50 I..... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE.................... 52 II-TEHNIČKI.........................................

.........................................7................ 66 1.................8............................3...............................15........... 57 1........................... Aksijalni kompenzatori .....................10............................................2....................... 62 1.............................3........................................................................1............................... 64 1. Plan montažnih radova.....................................................................................4... 55 1........................................................7..................5.... 61 1...................................4............................................ Izvođenje toplotne izolacije cevi..................................................7............................2........................................................................................... 61 1...........TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA........ 71 1................................................................. TEHNIČKA PRIPREMA................................................ Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ................................................................................................1.......15......................................... ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) .................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1............................................ 62 1................................1.............................................................................................................................................8................................................. Testiranje (atestiranje) zavarivača............7....................... Radiografska kontrola .......................................................... 75 1.....1........................................................................... Rastojanje između zavarenih spojeva ................... 57 1.10.........................2........................ 72 1................................................................................. MONTAŽA KOMPENZATORA ...11... 73 1......7.................. 69 1........................................................ 75 1..............................10..... 57 1....... 75 1........ 68 1............. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA .................................................8. Određivanje ispitnih sistema .. 55 1.........................8.............................2................................ 69 1.................................... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA... 62 1............ 58 1...... Fiksiranje pripoja cevi. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ..................4.......... 77 1.............. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI......................................................................................................14.... Ispuna zavarenog spoja .................3...................14........................................................................... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta ... 71 1..... MONTAŽA OSLONACA ............................................................................10......1........ 66 1............7............... Trajanje ispitivanja..................1..................... 64 1..................................15........ 66 1.....2...7.......................3..............1..........................1.......................... Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ............... Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije ...............................................................13.............2....7................ MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM ... 75 1.........................................................................................................................1......... 59 1......................................2..........................................................................6...................................................... 59 1.........9........................................ 64 1...8................................. IZRADA CEVNIH KOLENA........................................... 69 1.......3...5...........7..............2............... Plan organizacije gradilišta ..7....................................................................... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora.........9..................Kontrola pre početka zavarivanja ..5.................. 56 1..............................2.............. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI .......................... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov .................................. Potreban sastav montažne ekipe... 63 1..............15.......................... 77 5 ................... 61 1........................... 55 1... IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE . 65 1..............1......... 73 1... Ispitivanje ........................................................................................ Aksijalnost ............................. 57 1....................... 71 1.... Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata................................................14............................................4.............8...... 65 1............................1................................................................................................................. Montaža prirubničkih spojeva .............................. Priprema krajeva cevi za zavarivanje ............................................ Priprema sistema za ispitivanje...................................................................................................................................2...........................................................1................................................................................. 69 1...................7........................................10.......................................... ISPITIVANJE CEVOVODA ....... 56 1.....7...................... 60 1............14..............................6..........9..15..6.................................. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ............................................... Spajanje sekcija cevovoda .... Obeležavanje zavarenog spoja ........................9................................................................ Čišćenje cevi......................................... Hladni prednapon. 76 1.. 64 1...............................................15................................................................................5......4.... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje .................................1......................... Montaža ventila .............7.................................................. 77 1... 71 1................. Koreni zavar .1........ 73 1.............................12...................1....... Plan produvavanja cevovoda ............................ 72 1... 54 1........................ MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ................2..........................................................................................................................................................................11............................. Sečenje cevi ................14...........1.....................4...................10............................................................................. Prednapon pri samokompenzaciji ..... Specifikacija postupka zavarivanja ................... 57 1................................3..................... 57 1..... Određivanje veličine probnog pritiska ........................1................................... USLOVI ISPORUKE CEVI..................................2.....0.....11....................................................................................................................................... Postupak testiranja zavarivača............................ 62 1..........................................

...............2........................................................................................................................................................................................................................................... 85 Garancija................................................................................................................................................................................................................................................................................. 89 Patenti ................................................................................................................................................................................. 87 Radnici i službenici izvođača .............................................................................................................. 88 Osiguranje radnika......................... 85 Projekti i crteži za gradilište ...................... 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde......................................................................................................................................................................................................................................................22................................................................................ 86 Upoznavanje gradilišta ............ 85 Ugovor................................................... 84 2.........................................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE .....................................................................3......................................................................... Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ...... 78 1..............................8.............................. 85 Ostali projekti............................................................................... 80 1.....................15......................................................................................... 82 2..................................4............................................................................... 85 2................................................................................................................................ 86 Trajanje garancije . 87 Tačnost izvršenja radova......... 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ........................................................................................................................................................... mehanizacije i radne snage..... 81 2.......... 90 Pomoć ostalim izvođačima ...............................................19......................................... 84 2................................................................ 88 Obeštećenja lica i imovine....................................................................... 87 Čuvanje i osvetljenje.................................................................................................................. 90 Održavanje gradilišta....................................................................................................................................... PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ...................................................... 80 UP . UGOVORNA DOKUMENTA...............................................................................................................6............................. OPŠTI POGODBENI USLOVI................................................................1............................................................................................................................. NADZOR TOKOM MONTAŽE....................................................... VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ................................................................................. RADNA SNAGA ...................................................................................................................... 90 2......................................... 85 Predaja projekta.............................................................................................................................................................. Naknadne popravke i izmene na cevovodu ............................................................................................................................................................... NADZORNI ORGAN ......................................... 83 2..................................................................................................................................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa.................................................................... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ............................. 87 Briga o radovima............ 79 1................................................................... 80 1...................... PROJEKTI ............................. TEHNIČKI PRIJEM ................................... 79 1.................................... 78 1.......................... 90 Nabavka materijala.......................................................................... ............ 86 Obaveštenja tokom gradnje ................................... 79 1... OBIM UGOVORA.............................................................. 89 Pridržavanje važećih propisa .......................................................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti........................................................................................... 89 Specijalni tereti..................................................................................................... 86 Podnošenje programa radova ............... ZNAČENJE REČI I IZRAZA .... 84 Jezik............................................................................................................................................................................................................................................... 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika .................. OPŠTE OBAVEZE ....................................................................5..............17.............. 85 Čuvanje projekata i crteža.................. 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete.................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata............................................................................................................ PROJEKAT IZVEDENOG STANJA....................................................... 86 Proveravanje ponude................................... 80 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.......................................................................................... 86 Odgovornost izvođača za program....................................................................................................................................................................... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor.................................................................. PRODUVAVANJE CEVOVODA.................................................................................................................................................................................... 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju .............................. 87 Otpuštanje stručnjaka.................................................................. 82 2...... crteži i uputstva ..................................................................7. 87 Stručno rukovodstvo izvođača ..................7..........................................16..............................................6....................................................................................................15........................................ 90 6 ....................................................21............................................................. 88 Osiguranje radova...................................................18................................................................................................................................................................................................................................................................ 89 Vanredni saobraćaj .......................20....................................................................................................................

... 99 2.................................... 98 2........................................................................................ IZMENE I NAKNADNI RADOVI .............................................................................................................................. 99 2................................14............................................................................ 97 Premeravanje radova .......................................... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača........................... 92 Obustavljanje radova .................................................................... 91 Uzorci ............. 97 Neispunjene obaveze ...... 99 Arbitražna komisija ....................... 97 Metode merenja ..................................................................................................................... 92 2......................................................................................................................19........................................................................ 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 2...10........................................................... 94 Produženje roka za dovršenje radova ................................................................................. 96 2................................................................................................................................ OBAVEŠTENJA............................................................................................................................ 94 Viša sila .13.......... 98 Procenjivanje na dan gubljenja............................ 94 Vreme završetka radova ........................ 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ........................................................................ 97 Odgovornost investitora ....................................................................................................................................20............................................................. 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni......................................................................................................... 95 2................................................. HITNE OPRAVKE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 98 Pravo zaloga................................................................................... 92 Otkrivanje i otvaranje radova .....................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja...................17........................................................ MEHANIZACIJA. 95 Ispitivanje uzroka grešaka................................................................................................................................................................................................................................... 90 2.................................................................................................................. 95 Radovi za vreme garantnog roka................................................................................................. 96 Naknadni radovi ............................ MATERIJAL I IZRADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... GARANTNI ROK...................................................................................................................................................................................................... MERENJE..................................................................................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava ......... 91 Pristup gradilištu.................... 93 Prilaz gradilištu..... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana ................................................ 94 Odvijanje radova ................................18................................................................................... PROPISI I PRAVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 95 Izmene............. 94 2...........................................................................................................................................................................9......................................................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ............................ 97 2..... 93 2...................................................................................................................... 99 2.................. 97 Plaćanje radova ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Mehanizacija ......................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ............................... PROPUSTI IZVOĐAČA .............16........................................................ 96 Odgovornost investitora ....................................................................................................................................................................................................... 91 Troškovi ispitivanja ............................................................................................................................................................ 91 Odobravanje upotrebe materijala ........11................ 96 Uklanjanje mehanizacije ........................................................................................................................................................................................ 95 Procena vrednosti izmena ............................................ 98 Gubitak prava.......................................................................................................................... 100 Obaveštenja Izvođača................. 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni................. 96 Potraživanja .......................................................................................................................................12................................................... 93 Početak radova...........................................................................................15................................................................................................................ POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA................................................................................................................................... REŠAVANJE SPOROVA..................... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI.............. 93 Predaja gradilišta.................................................................................................................................................................................................................................................................................. CERTIFIKATI I PLAĆANJA ............................... 97 Količina ............. 100 Dostavljanje obaveza...... 100 7 ............... 95 Definicija „Garantni rok”................................................

................. 113 4............................ 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ...................................2...................... 101 3.......................................................... BRAVARSKI RADOVI ............................................... ARMIRAČKI RADOVI................................................................................................ 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA .................................................................... 104 VATROGASNA SLUŽBA .......... Iskop zemlje za šahte i revizione komore.............................................. RAZNI RADOVI .................................. 107 PRIJEM RADOVA .............................................................6.......... 112 4................................................. 117 4.............. IZMENE PROJEKTA ................................. 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA ............... 107 ČUVANJE PODATAKA ................................................................................................0................................ 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ........................................................................................................................................................................................................................2........ asfaltbetona i betona).............................................................................................. 118 4.................................... 108 4...................... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA .........................................................................2........ ......................................................................................................................... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima...................................... BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI...... 100 2..7..........................................................................................................4................... Rušenje kolovozne konstrukcije ...............2........................ KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ..................................................................................................... 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ..............................................................................................................................5................................ 110 4............................................ 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ......................................... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm.........................................................................................................5............................ 110 4.........................................................................................................................................................................................................................................6............................................................................................................ ZEMLJANI RADOVI .......................... TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA............................................2..................................................... PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA....................... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK .............. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA..................3........ 100 Premija za izmenu projekta ......................................22...................................................................................................21........................................... OPŠTI USLOVI ................................................................................ 110 4.......................................................................................................... damperima na daljinu do 5000 m...........................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2..23......... ............................... 122 8 .............................................................................. 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ....... ................ 119 4...................................................................................................................................................................................7....... Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm .................... 110 4... ................................................................................... 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA .... 105 IZMENE CENA ...............................3.............. 103 STANDARDI.................................................................................. 119 4.............................2........2........................trotoara (tucanika........................................................................1................................................................................................................. 108 REKLAMACIJE ........................ 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA .......................................... 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU ............................... 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE.................. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0..... 111 3 2 4.....7......................7................................ 110 4........2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ......................................... 105 KOLIČINE .................................... 103 KONTROLA ISPITIVANJA.................................................... 120 4...............................................................................................2..................................................................................................................................... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ....................... 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU .......... 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA...1............................................................................................................... RASKID UGOVORA ........2................................................................................................................................................. 100 Raskid ................................................................................................................................. 114 4............................................................................................................... 100 2.....................................................................................1...................................................................................................... 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ..........................4............................................................................................................................................................................... 114 4............................................................................................................................................................................................................. 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ........ 113 4.................................... POSEBNI POGODBENI USLOVI ... 103 KVALITET MATERIJALA ...........................3..................................................................... Otkopavanje humusa .....................................................03 m na m planiranog terena........7............................................................... Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm................................................... 106 FOTOGRAFISANJE.......... 114 4....................... 118 4......................... 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA ..

......................................... Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka.............................. 135 9 ............................................................................................................................................................................................5...................... 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA........... 127 IV ..... Nasipanje..............................................................................................................7............................................................................................... Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.......................................................................................4.............................................................................. 131 LEGENDA OZNAKA...........................GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ............................... 134 PRILOZI ..............................................7............7.......................................... ................. 124 4....................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4...... 123 4........................................................................................................ PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ............... 132 LEGENDA SKRAĆENICA.. 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ................... 124 5...................6...... planiranje i nabijanje bankina ..... 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.........................

110: Generatori toplote za grejanje.1980.: Osiguranje. .010 . 14.JUS M.JUS U.E6. 15.011: Kotlovska postrojenja.193-19.051-1982.062-21.01. .J5. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. principi i uslovi ispitivanja.02.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.JUS M.120: Generatori toplote za grejanje. . god.J5.JUS D. god.JUS M.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.100 .070: Uredaji za grejanje. . .600-23.12.JUS U. Toplotna snaga grejnih tela. 12.: Člankasti radijatori od livenog gvožda.E6.JUS M. 2.05. .JUS M. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim.01.201-205-14. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija.JUS M.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.: Centralno grejanje. . . .JUS M.E6.E8.04.011-07.JUS U. .JUS M.J5.E6.E6. . Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada.87. .: Građevinska stolarija.J5. Zahtevi sigurnosti 10 . 21. god. god. POLAZNE OSNOVE A.84. spoljni prozori i balkonska vrata. 8.86.JUS M. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje.JUS M.082-28. god.22. 11. .84. 16.1992.200: Postrojenja za centralno grejanje.JUS M.JUS M. Oblik i mere. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova.JUS U.04.071: Uredaji za grejanje.E6. 9. 4. Ispitivanje grejnog sistema. 19.101: Generatori toplote za grejanje.12.83. 10. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha. Odredivanje toplotnog bilansa.JUS M. .510-23. 20.god. .JUS U. . 5. .J5.: Centralno grejanje.1.12. 13.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. 6.E6.84.god. . god.E6.E2. 7.E6. 18. 3.E6.E6.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada.100-21.E6.012-1991.JUS M.: Izmenjivači toplote. god.E5. .87. .E6. 17.100: Generatori toplote za grejanje. god. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A. god. .JUS M.

JUS .E6.E2.Službeni list SFRJ broj 53/88. . 27.B5.JUS M. .M. . Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata.JKP »Beogradske elektrane«.Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80. . god. 38. . konvektori i slični aparati.JUS M.07. Odredivanje toplotne snage.081-1980.JUS C.05. god.Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95. . 32.083-1982.E2. . 23. . 29. .080-1980.202: Stabilne posude pod pritiskom. . .Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . 34.Službeni list SFRJ broj 13/78. 25. 40.201: Stabilne posude pod pritiskom.200: Stabilne posude pod pritiskom.E2.Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona .83. Ispitivanje nepropustnosti. i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom . 33. 43. 22. .JUS M.02. god. 26.203: Kotlovska postrojenja. . Termotehnička ispitivanja. 44.: Uređaji za grejanje i provetravanje.EG. 28.: Radijatori. 31.Zakon o zaštiti na radu. 36. 37.Službeni list SFRJ broj 7/57.Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode .221: Čelične cevi bez šava.: Radijatori.B5.1991. god.E6. .Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18. god.1987. . god.E6.god. god.1988.JUS M.JUS C.Propisi i preporuke EDB.Zakon o izgradnji objekata . . .225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.Jugoslovenski standardi grana N.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska.JUS M. .: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori.JUS M. 24.JUS M. Prvo ispitivanje pritiskom. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji. 11 .Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom . 30. . 56/72 i 61/72. 39.E2. .12.Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova .Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19. . 41. konvektori i slični aparati.Zakon o zaštiti od požara. 35. 42.082-1980. .

propusta i ostalih objekata na železničkim prugama.Zavarene noseće konstrukcije. 55. -JUS U. -JUS U. 58.Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala.Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . A. -JUS U. -JUS U. -JUS U.E7. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974.Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada.121-1988 .Službeni list SFRJ 26/1988. 53. 52. 50. 46.E7.150-1987 .Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. A. -JUS U.E7. . Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova. 47.3.091-1986 . 54. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87).E7.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. 51. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja.C7.096-1986 . Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova. 48. 56. 57.086-1986 . . 1/1991.Štapovi izloženi pritisku i savijanju.Određivanje dužine izvijanja štapova.081-1986 .E7. 49. -Službeni list SFRJ br.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. -JUS U. Od tada važe novi standardi i propisi.013-1988 . -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova. 12 .2.E7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45.

B. B. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno . Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha.7. B.1). Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. statički pritisak u toplotnom izvoru.l. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti.odmuljivanje. B. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 . TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. Organi za pražnjenje . koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije.6. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m.kvantitativna. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.4. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.5. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. B.8. Regulacija temperature. B.2.odmuljivanje moraju biti dvostruki. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br.3.

Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže. odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati. . .protoka vode u razvodnom vodu.temperature vode u povratnom vodu. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: .pritiska vode u razvodnom vodu.9.10. . B. . Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS.pritiska vode u povratnom vodu. 14 .temperature vode u razvodnom vodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B. Uspone.

. ukoliko je potrebno. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida.. B. sa ucrtanim reljefom terena.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. odnosno do kvaliteta SA 2. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.12. B.13. Za toplovodnu mrežu. . 15 . Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu.15. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. B.proračun optimalne debljine izolacije. B.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda. T3 i T4 datih u prilogu . Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo). Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika.11.mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). proračunom i izborom čvrstih oslonaca.16.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: .za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. B. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda.14.5 po švedskim standardima SIS 055900. . predvideti propisno uzemljenje. Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature. T2.

. sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. . pokretnih i vodećih oslonaca. kompenzatora i komora. . . potpisanu od strane odgovornog projektanta.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu.grafičke detalje oslonaca.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata.situaciju sa trasom toplovodne mreže. 16 . rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih).grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost. kompenzatora i komora.

Za ove objekte.4. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. koji su uglavnom individualni. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju.2. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. C. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača.3.l. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. merenje i regulacija protoka. 17 . TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. C. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. Predajna stanica je primarni. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja.

Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. Tim uslovima se definiše: . korisnu površinu koja će se grejati. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice.nazivni pritisak itd. kolektore. C.5 po švedskim standardima SIS 055900. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. rukovanje.6. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. C.8. overeni Sinhron plan. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže. Za sve cevovode. . . a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta.7. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu.mesto i način priključenja.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. dostavi važeći planski akt. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. C. . Uslov za izdavanje.6). Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. 18 . Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. odnosno do kvaliteta SA 2. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. namenu objekta. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom.9. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. C.

nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. predmer i grafičku dokumentaciju. +6°C.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.Prilikom nabavke. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote.600 i JUS U.J5. -10°C. osim ako 19 .Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.P. . Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. . Ovaj izveštaj mora da.100 (sa obaveznom primenom od 1980.10. odnosno klima komori. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. -14°C.. . ili uoči ugradnje. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.11.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote .010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: . izdatih na bazi atesta. +2°C. -6°C.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. god. C. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C.K. za propisane parametre grejnog fluida. proračunima dobijenih podataka. uz atest za I. izmenjivača toplote. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac.J5.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča . i +14°C) . . koji se moraju unositi u proračune. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .E5.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. -2°C. +10°C.kataloga proizvodača.E6.

su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora. datim u prilogu.12. . a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora.ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice.ograničenje protoka u predajnoj stanici.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu. . koji pripada JPT. nisu prikazana regulaciona kola za: .13. Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. U industrijskoj zoni. Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. 20 . C. .1).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje. Za individualne objekte sa zonskim TPS. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C.ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. C. . . granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.

14.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C. koji su uglavnom individualni.pločasti izmenjivač toplote. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C. .indukcija rada cirkulacione pumpe.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka. Za ove objekte. 21 .elektromotorni prolazni regulacioni ventil. kao i objekti kod kojih je to opravdano. . .računska jedinica merila toplotne energije. priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. . . . Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije.Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka.osigurači.17. . ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: .elektroenergetski deo . .7 C. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. . . Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije. Ovakvi objekti. . prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača. C. Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju.16. C.mašinski deo .taložnik na primarnoj strani.15.odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a.

19. C. proračunima dobijenih podataka. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. koji se moraju unositi u proračune. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala. na mestu dostupnom za brzu intervenciju. C.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% .temperatura spoljnjeg vazduha. . . C.pritisak napojne vode primara. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga.list SFRJ 53/88).25.21.temperatura povratne vode sekundara. za propisane parametre grejnog fluida.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.kataloga proizvodača. . granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. izdatih na bazi atesta. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”.temperatura povratne vode primara.24. predmer i grafičku dokumentaciju. C. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.20.pritisak napojne vode sekundara. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.3. . C.pritisak povratne vode sekundara. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .23. . .pritisak povratne vode primara. Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije.26. . .18. . .Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.temperatura napojne vode primara.temperatura napojne vode sekundara. C.22. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila.temperatura prostorije. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . C.

Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. .ostvarene temperature. STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C. .trenutni i kumulativni protok. . C. Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: . treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature.trenutna snagu. Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu.utrošena toplotna energija.29.27.optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta. . C.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. . ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . pritiska i protoka grejnog fluida.28. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice.pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija. Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. Pritom.

Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada. C. C. samo kod toplotnih 24 . izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. C. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom.32.. C. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju. C. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje.31.39. C. C. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže. C.5).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija.36. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV.37.35.E6201-205.30. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. Predvideti ugradnju pneumatskih. C. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. Na napojnom vodu predajne stanice. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom.34.38. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže. u svemu prema JUS-u M.33. C. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima.

C. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja.45. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije. C.42.44. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja.43. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati. predvideti kratku vezu . Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. uključujući i lokalne otpore. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. C. Na napojnom vodu predajne stanice.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT. C. Prema potrebi zbog visine objekta. C. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju.41. C. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera.priključak kao što je na primerima šema prikazano. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. Prema veličini. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT.40. 25 . u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska. gde je to dozvoljeno.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

vazdušno grejanje. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom.Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. 29 . Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. . .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu.67.Toplotno opterećenje.Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje.Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova. .šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. a u svemu prema zahtevima. . naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. poslovni i garažni prostor). . Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: . preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. radne zapremine 1m3 . klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. . . poslovni i garažni prostor. .

u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. C. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj.70. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote.68. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. C. . predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova. 30 .69. a po svetski priznatim mctodama. elektro instalacije jake struje. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije. C. statike objekta.71. C. instalacije vodovoda i kanalizacije. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata.72. C. Veličinu viška napora.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. klimatizacije i slično. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka.

zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M. 31 .Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . . koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: . . .011). a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%. usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama.E2.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat.Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji. opis mernog režima sa brojem obrta pumpi.73. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. na vertikalama i grejnim telima do 20%.Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. a može se koristiti i vodovodska voda. . odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. na granama horizontalne cevne mreže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. .Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe. odnosno i u letnjem periodu. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica.

Na radijatorskim priključcima. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta.1. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste. Horizontalnu cevnu mrežu. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. potvrđenim atestima nadležnih institucija. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. Kao grejna tela predvideti radijatore. a probni Pp = 9 bar .4. 32 . Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. D. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima.6. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C.5. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku. D. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima.3. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. D. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi.prema važećem JUS-u. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. D.2. D.

Odzračnu mrežu. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta.10. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. datih na slici l. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji. 33 . svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. po jedan za zonu. D. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. Veličinu viška napora. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. D. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije.9. D.8. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. Na radijatorskim priključcima.7. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. D. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja.

. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.15. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice. sa potpisima odgovornih lica. Kada nema tehničke etaže. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija.J5. D.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže. D. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. 34 .13. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. potvrđenim atestima. god. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture.E6.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.600).E6. D.0l2 od 23. .proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. .010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: . sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom. D.03.16. Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno.J5.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.11.J5. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja.12.J5.1991.600. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M. D.510 i JUS U.14. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. D. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa.510 i JUS U.

prikazom svih skokova. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta.crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom.građevinske osnove moraju biti tačne. kompenzatorima. . . instalacije vodovoda i kanalizacije. statike objekta. . bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. čvrstim tačkama. vazdušnih sudova. nagiba i predviđene lokacije. toplotnog opterećenja. . sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. . samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica.osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri.proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. pregledne. . sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu. elektro instalacijc jake strujc. . . u standardnoj razmeri R=1:50. .za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. elaborata građevinske fizike. .proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . 35 . kompenzatorima. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. slavina za pražnjenje. koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. .

Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija.20. D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .23. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda.26. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m. D.25.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. PTV u najnepovoljnijem D. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji.27.24. D. D. D.18. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV.22. D. D. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. D. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C.17. D.21. D.19.28.

koji sadrži: . .izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju. .J5.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.29. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature. D.za terensko merenje. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj. D.31. izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj.J5. .za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. D. 37 . pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U. .30.J5.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature. kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije. D. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije.32.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U.J5.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 . TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.MAŠINSKO.

a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. 39 . Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema.6. E. E.5. Kod poslovnih objekala. E. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23.4. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti.energijom i merenje potrošnje el. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. E. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima.2.3. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. stepena zaštite IP 54. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. Napajanje toplotne podstanice el. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica.l. spadaju u opšte potrošače. RAZVODNI ORMAN E.

jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. 40 .zaštitnu strujnu sklopku. zavisno od potrebe.743. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .limitatore. kablove zaštiti mehanički (npr. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E.N.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri.7. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: .na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. i većem. E. Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.B2. E. 16A.kod uvoda kablova u motor.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. utrošene el.14. E.12.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . 50Hz.11. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS. 16A.9. . čeličnim gibljivim crevima) E. stepena zaštite IP 54. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti.potreban broj osigurača.10.8. .emergije (saglasno uslovima E. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") . .jednu trofaznu priključnicu 3x380V. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix. E. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ .13. 50Hz. . Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.

Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 . regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza. Za upravljanje radom elektro potrošača.16. E.21. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. E. i većem. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.17. E. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. E. E. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. E. E. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2.15. zavisno od potrebe.22.19.20.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. MERENJE.18. Fenitron. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. Oprema za merenje. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.23. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi . E.24. . Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: . E.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu. .ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice. Uredaj za automatski rad treba da omogući: .ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. položaj »0 . Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola. 42 .25.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. . E. .26.ograničenje protoka u predajnoj stanici.konaktor .automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta.1« izuzetno.glavne osigurače tipa D II i D III . E.grebenasti prekidač za uključenje pumpe. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača.komandni osigurač tipa D II .upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: .

glavni osigurač tipa D II .29. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije. E. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. položaj »ručno . M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”.komadni osigurač tipa D II . 43 ..zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe .automatski« E. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: . U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica.kontaktor . Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti.28.30.grebenasti prekidač za izbor rada pumpe. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik.31. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod.odgovarajuća automatika za njen rad . ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . koja se nabavlja zajedno sa uređajem.27.

izmenjivači.741 i JUS N.36.dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici . FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem. RO-tp.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala. Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: . Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci.odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom . E.rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis . stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .usaglašena mašinsko-tehnološka šema .tehničke uslove za instalaciju u podstanici . noseća metalna konstrukcija. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru. E. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi. E.33.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat .mesto priključka.crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala . OPŠTI DEO E.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA . U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.B2. veće metalne posude.šeme delovanja .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. zaštite i osvetljenja . razdelnici.32.proračune za izbor opreme. a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .B2.34.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu .35.754.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti . Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.

41.37. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman. Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika.38. a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«.list SFRJ 53/88. E. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP .atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E.jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme.potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja. 45 .40. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: . POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA. Nakon izvršene revizije elktro projekta. E. E. . Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. E.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati.39.

195). Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. 2. otpornost izolacije električne instalacije (čl. 4. 194). proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. 46 . neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. 3. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite.42. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. 47 .4.3. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol.l. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. Kablove. F. Izvedena mreža. prema važećim propisma. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT. F. F.2. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a.

TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .

zavisno od veličine ugrađene opreme.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja.27 i br.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). kompenzatora. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju.4. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. G. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora.0x80. Komore za ugradnju armature. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). 49 . Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca. G.2.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80.3.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda. Komore moraju imati dva ulazna otvora. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.1. odnosno sa obe strane saobraćajnice. G.28.

Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H.3.2. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. H. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta.6. projekta uređenja terena. Sinhron plana. H. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. H.3.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta.1.1. H. ne sme se koristiti u druge svrhe. geomehaničkih i drugih podataka o tlu .5. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. geodetskog snimka terena i instalacija. H.5.nosivosti zemljišta. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. geoloških. G. u daljem tekstu toplotna podstanica. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. H. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G.4. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. 50 . TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. katastra komunalnih instalacija.

0 2.8.0 6.6 10.5 2.5 2.0 2.0 2. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice.0 4. H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.6 10.9.5 2.6 do 100 5.6 od 350 do 700 5.0 3.7. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.6 od 700 do 1200 6.5 2.0 5. odnosno 35 dB (A) noću. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.0 2. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj. 51 .5 7.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.6 od 100 do 350 6. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.0 2.0 5.0 6. H.5 4.6 10.6 10.6 8.0 4.0 2.0 4. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.

pribavljena pre projektovanja prema članu C.9 ovih uslova. I. ZAVRŠNE ODREDBE I. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.2. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost. 52 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I.1. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta.

OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4. ZNR Deo: 1. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3.

1. 1.12. 1.1.16.18.5. 1.15.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1. 1. 1. 1.17.14. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 . 1.0.9.20.6. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.. 1.8.3.19. 1.4. 1.11.22.10.21. 1. 1. 1. 1. 1. 1.13. 1. 1.2.7. 1. 1.

3. 6. 2. Osim toga. prema tački 1.030.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Veličina montažnog zazora. Način sečenja cevi. 55 . Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. U tom smislu Izvođač. kao što su propisi za zavarivanje. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. Oblik i način pripreme krajeva cevi. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. Karakteristike plamena. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. ovih tehničkih uslova. pre početka radova. automatski ili kombinacija navedenih načina.0. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. normativi.22. Tip i dimenzije elektroda. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. standardi kao i uputstva proizvođača. 8. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. 7. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. 5. prema JUS C.1. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. 1.22. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. kakvi postoje u mnogim zemljama.1. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja.. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati.T3. treba da pripremi. poluautomatski. Električne karakteristike. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. propisi za šavne cevi. odnosno isporučioca opreme i materijala. u tački 1. 4.1. Način zavarivanja: ručno. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija.

1. magacina. Načelno. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. 18.3. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. 56 . 14. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. Vreme između prolaza.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. Predgrevanje i odpuštanje. 19. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. 17. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. 15. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. Vrste pomoćnih alata. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata.1. I pored toga. odnosno radionica. Pravac kretanja pri zavarivanju. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. 1. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. ovih uslova. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi.7. način korišćenja mehanizacije. 12. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). 13. 16. 11. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje.2. Plan montažnih radova Izvođač će. kancelarija. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. naseljena mesta i uz prugu. 1. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. Postupak. 10. pre početka radova. Broj prolaza.

B5. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C. sa proverom kvaliteta pri isporuci.1.16.1212 sa dimenzijama po JUS C. materijal Č.B5.T3. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom.5. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem). prema tački 1.1. 1. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. 1. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena. 1. ovih tehničkih uslova. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme.15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. isporučuje sam.B6.0361.3.4.5. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. da odobri Investitor. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.1. prema poziciji 1. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje.061.026. dimenzija prema JUS C.7.1. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača.240.2.B5. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C. 57 . a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme.6. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. Ovakav plan treba. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe. 1. a pri operaciji produvavanja.021. 1.

Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. . . .Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: . uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. na oko 1 m od bliže ivice rova. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. .Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. poravnata i nabijena. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. jer pri ugradnji moraju biti suvi. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. . Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. transport.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja.4. . oprema) . Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija. radnoj strani radnog pojasa trase . . a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. Od trenutka preuzimanja. Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. Atesti se odnose na: . te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. Utovar.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo. Površina za skladištenje mora biti očišćena. kotrljati i vući. Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom.izvršena ispitivanja u fabrici. izolacija. antikoroziona i toplotna izolacija. 58 .U skladištu se cevi mogu slagati u slogove.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. odnosno isporučioca opreme i materijala. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila. .Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. 1.

Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda. uključujući i radiografsko snimanje. gde je R=1.5xDs. bez segmenata. ako su nepravilnog oblika. moraju se detaljno ispitati. zarez. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. Za spajanje cevovoda. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. izbočinu. horizontalna. 1. udubljenje.210.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. bešavni.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje.1212. 59 . ovih uslova. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima.B6. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. od cevi po JUS C. Radijus kolena je R=1. ovih uslova. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima.5D. ogrebotinu. 1. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija.3. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. prema zahtevima 1. R=3D. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. Materijal za cevne lukove je Č. najmanje 300 mm. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. Cevi.B5.3. Cevi se odlažu na oslonce. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda).5.6. R=4D). prema tački 1. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta.

čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole.001. T-komada. prema JUS M.6. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova.E2. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju. čuvanja i skladištenja elektroda. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8.011.H3.151 je III (treća). opreme za zavarivanje. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. -projektna klasa. overen primerak vrati Izvođaču. . Elektrolučno zavarivanje cevi. ručno ili automatski. kolena. počev od izbora načina zavarivanja. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. na osnovu toga.8. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. izbora elektroda. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 . kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0.7. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. od kojih je Investitor dužan da jedan.T3. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje.

7.5.7.Ručnom ili mašinskom testerom. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. poglavlje 1. naročito korenog vara. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. ovih uslova. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 . ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. . treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1.1. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite.3. 1.1. 1.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. posebno zbog aksijalnih kompezatora. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku.7. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje . Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi.1.2. ovih uslova. dok se ne odstrani nečistoća. turpijanjem. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera. na koju se priveže čelično uže. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi.2. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode.1. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja.

graničnici.unutrašnje ili spoljne. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji.6 mm i da budu pravilno centrirani. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom.6. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja.1. graničnici i alati ostaju u funkciji. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara.5 m od vara. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu.7. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. 62 . koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. 1.5. s propisanim međuprostorom. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm. 1.1. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0.7. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi.7. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata.1. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci. a cevi većeg prečnika 4.1. niše. poglavlje 1. poglavlje 1. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. prema specifikaciji. spojnice i specijalni alati. poroznosti i većih uzvišenja. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke .4. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni.7. Između korenog zavara i zavara ispune. Pre početka zavarivanja korenog vara. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje.7. 1. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka.

a ∅3. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. bez natezanja. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. držače elektroda. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. voltmetre. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. odeću. koji se sastoji od dva broja. koji je označen posebnim brojem.jedan zavarni spoj. spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. ampermetre. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. Dalje. EZ5 ∅2. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. 1.7.5 mm za koreni zavar.8. V-žljeba. čisti i doteruje završni var. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. Prvi broj označava broj sekcije. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. a drugi broj 63 . Kontrolor izvođača mora za svaki spoj.25 mm za ostale zavarne slojeve. ispuna i površinski sloj. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . odmah započnu sa radom. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova.

-sa standardima koji se odnose na ovu delatnost.T3 koji se odnose na zavarivanje.8. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. 1. -sa atestima svih zavarivača. 1. 64 .1. ovih tehničkih uslova.3.10. poglavlje 1. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni.22 ovih uslova. prema poglavlju 1. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja.1.1. a sa druge strane zavara za ostale slojeve. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor.9. Osim vizuelne. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. Na primer 2 . sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom.Kontrola pre početka zavarivanja 1. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja.8.1. posebno sa crtežima cevovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara. sa jedne strane za korenski zavar. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1.7. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja.7. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. -sa specifikacijom postupka zavarivanja.7.1.. poglavlje 1.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu. ovim uslovima. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. 1. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova.

bilo linijskog niza mehurića. prema poziciji 1. 2. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna.8. mora se izvršiti popravka. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. U slučaju krupnije inkluzije šljake. 6. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku. prisustvo šljake. Proveriti prisustvo rupica. 4.1. 1. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima.).1.7. ali je središni deo konkavan. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). šupljina. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1. a 65 . Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom.2.2. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. 5. 4. 6. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi.1.1. Potrebna penetracija. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala.. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. 3. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. odnosno predhodno nanetog sloja. 1. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. 5. bilo tačkasto bilo linijski. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. ovih uslova. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. mehura.8. 2. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena. Pojava neprihvatanja. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature.1. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. pukotina.1. pozicija 1. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. udubljenja (rupica). bilo kao grozdolikih skupina. 3. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda.3.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

koji pri ograničenom broju ciklusa.7. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1. što je za ovakve toplovode slučaj.10.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. što podrazumeva: . istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. i uz ispravan rad. Ovo će se postići pravilnim 69 .7. Hladni prednapon 1. bez ikakvih usecanja. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C. i 1. Za druge temperature treba ove podatke preračunati.2. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne.10. bez ovakvih kompenzatora. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje.10. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. a drugu polovinu. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni.1. ukrajanja. natezanja itd.1. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. 1. odnosno sledećih 50%.7.10. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja. 1.2. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne.4. ovih uslova). pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. 1..1. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola.3. tankozidni cevni elementi. bez dodatnih opterećenja. mogu nadživeti cevovod. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju.

Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. 8. 4. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. 3.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. neopterećenom položaju Lk. prema prilogu koji je dat u projektu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2.5*DL 70 . 2. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. 9. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. 6. na sledeći način: 1. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. uključujući i motažu kompezatora. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont.

potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature. 1. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. Zaptivne površine treba da budu po JUS M. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.B6. Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu.B6. 1. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora.11. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja. nazivni pritisak.1.2. i JUS M. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.007.C5.065. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću.10. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati). JUS M. 71 . Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”.010.A0.2. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik.B6.2. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.B6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od . što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M.11.010.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta. 1. materijal itd.11.10 C (+/. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom.008.

Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. biti savršeno čista i glatka. Sve prirubnice su PN 25.13. aksijalni i poprečni. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim.B1. vlage itd. 1. Spoljna površina cevi mora. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. i peskarenje. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. 1. po potrebi. antikorozivnim sredstvom. otpornim na temperature do 150°C. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. ostataka sečenja ili zavarivanja. kao zaštite od korozije.600. ulja.12. 72 . treba da se izvedu u projektovanim veličinama. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. rđe. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. pre nanošenja antikorozione zaštite. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C.

da se potpuno osuše.5 do 0.14. . da se na dodir ne lepe. ili na drugi način. u koje se nakon montaže.1. pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. a na šta Investitor daje saglasnost.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati. 1. Oba sloja treba. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača. 73 . Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta. uliva tvrda poliuretanska pena.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. posle premazivanja.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku).14. sa detaljima izolacije lukova. Pre početka radova Izvođač će. kompenzatora i oslonaca.2.14. Navlake se izvode na dva načina: . Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. 1. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi.6 mm. na gradilištu.

Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. može se pristupiti zapenjavanju spoja. između navlake i obloge cevi se postavlja kit.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom.hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. „Dekorodal” ili slične).na oba kraja. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi.uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume. . Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. . Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. . Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. Pritisak se podigne na 1. Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. . .čelična i PE cev treba da budu čiste. . Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača. Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 . Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: .na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. .na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom. .5 do 0.postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi.6 mm koji se ispunjava staklenom vunom. .

Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija.5 do 0.1. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem.14. 75 . Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: . Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu).15. .14. koriste se završni elementi.4. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno. 1. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda.14. 1. 1. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom. Kod prečnika cevi preko 400 mm. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme.3. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima.6 mm ili terhartije.15.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. pri faznoj izgradnji.

Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. . zasuni. Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha.pumpe.toplotne podstanice u zgradama. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. čvrsti oslonci i tome slično. 1. rđe. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . Po pravilu. .15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. držači. Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. 76 . Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. . klizači. nosači. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. peska. odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema.2. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. protočni ventili. .ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila.

200. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda.15. odnosno kompletirane za ispitivanje. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja.3 x Pr (bar) gde je: Pi . Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske.M. Po pravilu. na osnovu isprave o baždarenju.15. ugrađenog materijala ili izrade. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C.5. 1.E2.3 x 25 = 32.Ispitni pritisak (bar) Pr . 77 .5 bar 1. određen kao kontrolni.4. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1.15.3. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. 1. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog.6 za radne pritiske do 40 bar.

Odgovorni predstavnik Izvođača radova i . kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl.6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.15. U posebnim slučajevima. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. ispitivanje će se izvršiti bez njega. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. odgovoran za dotične instalacije.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. 1.). ispitivanje ponoviti.7. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. Posle otklanjanja uzroka.Predstavnik zaštite na radu. 78 . Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: . . Ispitivanje se vrši komisijski. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha.15. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. Po pravilu. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. Komisiju sačinjavaju: . U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. pritisak se ne mora spustiti. ispitivanje se mora ponoviti. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije.

odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. 1.1. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. sumporne. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji.17. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. posebno zavarivanja. ateste svih zavarivača. limunske ili hlorovodonične). Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. uredno vođenu montažnu knjigu. ovih tehničkih uslova. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. 79 .16. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile.7. kako je predviđeno tačkom 1. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja. 1. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. Za prihvatanje. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. 1. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje.18. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad. tragovi obavljenih montažnih radova.

JUS C. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru).001 . PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C.010 . U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. JUS C.T3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. toplotnu izolaciju i ispitivanje. JUS K.T3. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova. velikom vlagom. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina. pojmovi i nazivi.012 . JUS C.21. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge.011. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova.T3.020 . VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. 1. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova. 1.20.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C. JUS C. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.M6.19. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.Zavarivanje. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. JUS U. 1. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja. niskom temperaturom.T3. označavanje postupka zavarivanja na crtežima. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. 80 .A7.Tehnika zavarivanja metala definicije.22. prašinom. 1.E2. a posebno zavarivanje. JUS C.N3. te se radovi mogu nastaviti.Zavarivanje.T3.

Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva.Žice za plinsko zavarivanje.Tehnika zavarivanja metala.030 .Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm.T3.Pre početka grejne sezone. proveriće se funkcionalnost armature. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem. JUS C. vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi. a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.T3. građevinskim projektom.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje.042 . predvideti jame za brzo odvođenje vode. JUS C.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje).UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta.051 .Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo. Na mestima pražnjenja. JUS C.Tehnika zavarivanja metala.071 . Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe. po potrebi. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature.T3.H3. a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta.Tehnika zavarivanja metala. eliminacija vazduha iz sistema. . Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje. JUS C. JUS C.040 .T3.T3. JUS C. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. . postepeno i polako. UP .Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva.T3. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.011 . JUS C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C.061 . a ukoliko to nije dovoljno.H3.051 . . 81 . izvršiće se.

2.znači JP „TOLIFIKACIJA” . „RADOVI” znači svi pripremni. prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.1.znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora.predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” . „IZVOĐAČ” . 82 .znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. „NADZORNI ORGAN” . kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova. „PRIPREMNI RADOVI” . „GRADILIŠTE” . koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . „ODOBRENO” .označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike. kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova.je ovlašćeno lice nadzorne službe. „PODIZVOĐAČ” . „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . „UGOVORNA CENA” . uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova. radi izvršenja Ugovora.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. „PROJEKTI” .znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora.i njegovi ovlašćenici.znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova. ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2.znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora. „ZASTUPNIK” .znači odobreno u pismenom obliku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova. i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor. „UGOVOR” .

Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. odnosno Nadzorni organ. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. Sva odobrenja. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. 2. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. imovine i radova. neophodne za 83 . a u svrhu zaštite života.3. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. po njegovom mišljenju. U protivnom. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni.

radove u suprotnosti sa Ugovorom.5. 84 . po mišljenju nadzornog organa. Ukoliko tehnički.4. 3. OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. materijala.Opštih i Posebnih uslova ugovora . kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: . produženje rada i slično. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje. 2. građevinske mehanizacije i radne snage. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru.Ponude sa prilozima . 2.Odobrenja za građenje.Ugovorenog cenovnika radova . Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. tumačenje daje Investitor. niti mu daje pravo na naknadu. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti.Odobrenih glavnih projekata . sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. a saglasnost daje Investitor. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa.

7. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. Ostali projekti. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. na poziv Investitora. 2. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. 85 . s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija.6. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. Ova garancija se prilaže uz ugovor. c) Posebne uslove. b) Ugovoreni cenovnik radova. a čuvaće ih Nadzorni organ.

a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. Pored toga. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. pre podnošenja ponude.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. izvorišta materijala. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. da je sagledao obim i vrstu radova. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. Pored toga. da se upoznao sa geološkim. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. rokova i metoda za izvođenje radova. 86 .

dok se radovi izvode. ugrađivati i čuvati sve repere. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci.kvalifikovane. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. . Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. visina i dimenzija za sve delove objekta. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. stalne tačke. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. Izvođač će. zabrane i obaveze. a biće odgovoran za ispravnost položaja. od strane Nadzornog organa. Provera obeležavanja položaja i kota. 87 . objekta ili dela objekta. do predaje radova Investitoru. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. ustanovi neka nepravilnost u merama. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. Izvođač će brižljivo štititi. Ukoliko se u ma koje vreme.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. Otpuštanje stručnjaka Investitor.

Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. U slučaju da se dogodi neka šteta. 88 . Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. Izvođača i podizvođača. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. kako je gore rečeno. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. materijalu. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. troškove i izdatke. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. odštete. Izvođač će. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. Nadzornog organa. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. privremenim radovima. potraživanja. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova.

zahteve. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. radove. kao i za sva potraživanja. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. Posebno će odabrati puteve i ulice. troškove i izdatke. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. potraživanja. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. i koristiće odobrena vozila. te ograničiti i rasporediti tovar. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. puteva i staza. odredbe ili propisa. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. mašine. nastale zbog ovakvih okolnosti. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. drumskim ili vodenim putem. propusta itd. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. metalni novac. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. tako da vanredni saobraćaj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova.

kao i privremene radove koji nisu više potrebni. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ. 90 . električnu energiju. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. železničkim prugama i mostovima. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. obezbediti radnu snagu. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. a ono važi i za njegove podizvođače. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. Nabavka materijala.8. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. obaviti pripremne radove.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. Izvođač je dužan. 2. smeštaj i ishranu. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. vodu. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji.

lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. a u slučaju da upotrebi. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši.9.zaštitni znak ako ga ima. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. . proizvodi materijala. . gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. Nad radovima i materijalima će se. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. troškove ispitivanja snosiće Izvođač. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. . mašine. . gde je materijal uskladišten. 91 . snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati.poreklo. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. ukoliko se ispitivanjem dokaže. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. odnosno kvalitet. s vremena na vreme. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . Izvođač je dužan. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. a u protivnom troškove snosi Investitor. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži.naziv izvođača. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač.naziv objekta. . a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala.ime proizvođača.naziv materijala ili opreme. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku.

a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. Sve troškove. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. kao i druge troškove Ugovora 92 . 2. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta.10. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. Izvođač je dužan. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). ili radovi nisu obavljeni. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa.

da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. ako je u pitanju obustava svih radova. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. ukupno traju više od 90 dana.11. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. tako da ti prekidi radova. Izvođač ima pravo. Ukoliko iz 93 . Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. 2. i organizovaće radove potrebnom brzinom. ili ne donese uopšte odluku. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. odnosno raskid Ugovora. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. ali nije dužan.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. kojim se prelazi rok od 90 dana. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. b) za period manji od 90 dana.

Investitor će odobriti ovakvo produženje. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. 4. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. 94 . Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. rad nedeljom i praznikom. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. 5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. a što utiče na dinamiku izvođenja. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. 2. 3. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. po mišljenju Nadzornog organa. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. odnosno radove u celini. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. Odvijanje radova Materijali. Ukoliko. ili onda čim je to praktično bilo moguće. izuzev ako te izmene traži Izvođač. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. Mera državnih organa. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. ili u vreme naknadno produženog roka. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome.

uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. 2. da ukloni ovaj nedostatak. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. c) izmeni nivo. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. Izvođač će izvršiti sve popravke. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. i u tom slučaju on će biti dužan. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. položaj i veličine nekih delova radova. ako nalazi za 95 . GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina.12. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. izmene. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. Ukoliko je ovaj nedostatak. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će.13. b) izostavi neki rad. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. rekonstrukcije. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. nadzorni organ. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. a koje zahteva Investor. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. 2. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka.

transportu. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Za slične vrste radova. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. može dati nalog i usmeno. kasnije pismeno potvrdi. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. 2. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. Sav. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. mehanizacije i materijala. ovako izvršeni rad. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. MEHANIZACIJA. troškovima radne snage. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom.14. 96 . će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. ovako dat usmeni nalog. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište.

i okončane situacije. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. izuzev tolerancija predviđenih propisima. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta.15. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. zahtevati od Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. 2. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija.16. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. privremenih radova. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. Investitor neće plaćati pripremne radove. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. 2.

pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje.17. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. 98 . i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. tada Investitor može. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. 2. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. Pravo zaloga Sva mehanizacija. koliko je potrebno za završetak radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine.

99 . pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. 17. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. 17. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore.19. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. bilo preko drugih lica.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. ne budu utvrđeni. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. koja služi kao zaloga Investitoru. A ako to bude slučaj. 2. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. čim to bude moguće. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. izvršiti ispitivanje bilo sam. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. kako to bude smatrao za podesno. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. 2. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. koje potvrdi Nadzorni organ.18. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. privremene radove i materijale Izvođača. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru.

21. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana.20. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. a vezana su za radove iz Ugovora. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. računajući od dana primljenog zahteva. Predsednik komisije je dužan. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. dostavljaće se preko Nadzorne službe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. 100 . IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. na zahtev arbitražne komisije. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. 2. Investitor.22. kretanju mehanizacije. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. 2. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. 2. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva.

PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa. 101 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. 2.23.

Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: . Opšti uslovi . a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku.Projekti i planovi . odnosno da u nekoliko izmeni 102 . Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. sve odluke.Ponuda sa prilozima . Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata.2. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora.1.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac . Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) .2.Uslovi za ugovaranje . Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača.Garancije . Nadzorni organ. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7. a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača. na tražena objašnjenja Izvođača.Metodologija za obračun klizne skale .Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač.1. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače.1. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima . studiranja modela ili ispitivačkog rada. POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima.2. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta.Aneksi uz ova dokumenta .

kao i ateste za te materijale. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. planovima i crtežima. standardnog prvoklasnog kvaliteta. stručno i sa prvoklasnom izradom. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. kao i tehničkim propisima. osigura sve pristupe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. a bez prava na posebnu naknadu. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. te od najbolje izrade i marke. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. podneće Nadzornom 103 . oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. njihovo čišćenje. uređaje i instalacije na gradilištu. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. Ukoliko Izvođač. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. sav materijal. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. standardima i uputstvima Nadzornog organa. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. kontrolu merenja. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. prema ugovornim dokumentima. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. ako se to bude zahtevalo. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ.

Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. u izvršavanju ovog Ugovora. o izvorima snabdevanja materijalom. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Izvođač je dužan da. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. visinske (nivelmanske tačke).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. slagalište materijala. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. radova. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. 104 . Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. podizanje pomoćnih zgrada. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom.

Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. trajanju i prestanku. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. c) U slučaju „više sile”. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Ako nastupe slučajevi pod a). Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. odluku o produženju roka doneće Investitor.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine.

Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. a Nadzorni organ je dužan da. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. Nepredviđeni radovi unose se posebno. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Kod paušalnih iznosa. 106 . a postoji razlika. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. na traženje Izvođača. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. Projektu i mestu upotrebe. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. a prema stvarno izvršenim radovima. uzeće se manji iznos kao merodavan. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. u toku 5 dana po prijemu situacije. koji su iskazani na dva mesta. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. Investitor može odobriti. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno.

čuva od oštećenja i uništenja. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. pa do njihovog završetka. a matrica ostaje Izvođaču. Ako se obeležene tačke unište. a u vezi sa radovima. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. Svaki upis. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. kada će ih predati Investitoru. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. 107 . a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. a svaka će nositi broj. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. bez primedbe. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. od Investitora i Nadzornog organa. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. primljene terenske podatke. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. datum i kratak opis. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. mehanizacije ili predmete od interesa. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. menjati i dopunjavati stare primedbe.

. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. odnosno njegov predstavnik. na poziv Nadzornog organa. ako su uslovi poboljšani za Izvođača. pre i u toku građenja. funkcionalnost. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. radnika i sredstava. zajedno sa građevinskom knjigom. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. građevinske knjige ili privremene situacije. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . kada se predaje Investitoru. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. predaje Investitoru. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. potrebnih za obračun radova. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . kada je. neće se uzimati u obzir. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. tako da docnije. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. gde se u više boja unose sve izmene.da garantuju stabilnost. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. zbog čega i od koga naređena izmena. Ako Izvođač. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. ako su ovi uslovi pogoršani. kvalitet i bezbednost objekta. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. ukoliko su potrebni.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . uključujući i sve potrebne potvrde. saglasnosti i verifikacije. Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji. 109 .

Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm.0. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. ZEMLJANI RADOVI 4. 4. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa.1. zaseka. 4. zemljanih bankina.2. 110 . OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. useka. tako da tačke budu dogledne. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa.1. a izvođač po njoj postupiti. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. sementnih rigola i pozajmišta. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut.2.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. osiguranje. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Otkopanu zemlju pored rovova. 111 . on će uraditi o svom trošku. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. iskopane zemlje u samoniklom stanju. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. Pored prethodno predviđenih troškova. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. Izvođač je dužan. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati.2. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima.2. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. s tim. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. Izvođač.

Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara. Za sav rad i materijal plaća se po 1. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor.4. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor.0 . Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica.03 3 2 m na m planiranog terena.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. a pre betoniranja i zidanja elemenata. zdravici i peskuši. o čemu treba nadzorni organ da odluči. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku.3.0 m1 2. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. 3 112 .0 m1 4.2. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja.0 . koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. u svim slučajevima. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.0 m1 1 preko 6.0 m iskopane zemlje. buldožerom.0 m1 od iskopa. bagerom itd. buldozerom ili bagerom.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima. 4. a u izuzetnim slučajevima ručno.0 . U cenu zemljanih radova .6. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem.

Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. 113 . Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. koja odgovara tehničkim uslovima. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova.3. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. nabijene i uvaljane površine. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. tako da se dobija jednolika mešavina. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. kako u pogledu granulometrijskog sastava. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. 4.4. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm.2.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm.B3.B.2. poreklom iz odobrenih nalazišta.2. prekomernu količinu muljevitih sastojaka.5. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. Materijal za prirodni JUS. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. Plaća se po m2 isplanirane. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. kamena i sl. grudve zemlje. bez krupnijih komada zemlje. 4.050.

Transport viška zemlje iz iskopa kamionima. cement treba premeštati svakih 15 dana tako.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. kvalitetom ovih sastojaka. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element.5000 m. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. damperima na daljinu do 5000 m. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . 4. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. muljem. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. ukoliko ih ima na gradilištu. 4. U cenu koštanja ulazi utovar. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”.3. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . plaća se po m2.6.2. Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. vode i agregata odgovarajuće granulacije. i pravilnim ugrađivanjem.2. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. promaje. Cement se može držati i u silosima. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu.trotoara (tucanika. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje.7. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. prekovremenog zagrevanja. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. 4. a radi zaštite od vlage. Rušenje kolovozne konstrukcije .

dobijenih probnim opterećenjem. a rezultati probnih. troškove za ovo snosi. a za armirani plastični beton. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. čvrst i postojan. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. troškovi padaju na teret izvođača. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije. troškove snosi investitor. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. vodu i agregate. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. Samo u slučaju negativnih rezultata. Oplata se ne plaća posebno. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. u smislu pomenutih propisa. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. 115 . Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. Za sve betonske radove. izvođač. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. takav urađeni beton može se primiti. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. vršiti doziranje agregata. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. Kameni agregat mora biti. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan.

Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. kada se radi o malim količinama. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. po planu. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. Oplata mora biti stbilna. ukoliko to treba. da bi se dobila jednolična masa. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. a izbetonirane površine u njima moraju. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. što se neće posebno plaćati. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. za nošenje betona i radne skele. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. Transport betona kamionima. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. po skidanju oplate. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. 116 . Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. u slojevima debljine do 20 cm. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima.

svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. oplatu dva puta dobro nakvasiti. 4. rad. žica za vezivanje. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. iznad predviđene armature po crtežima projekta. dužinski i visinski. materijal sa rasturom. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. u položaj predviđen projektom. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. preračunavanje i izradu detlja. klamfe i ekseri za podmetače. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Cenom je obuhvaćen sav rad. betonski čelik sa otpatkom. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. i rđe. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. radna skela. radna skela za armirača. bez obzira na složenost armature. Sve ove elemente dobro obezbediti. a po odobrenju nadzornog organa. alat. U temelje. Oplata i podupiranje. transport. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. i to ravan ili rebrasti čelik. 117 . režija. kojih se mora strogo pridržavati.4 mm i pravilno po detalju postaviti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. bez obzira na ∅. bez obzira na visinu podupiranja.4. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. alat. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. spoljni i unutrašnji transport. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. pre početka betoniranja. koja se ljušti. prljavštine. Sečenje. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente.

118 . alat. zavarivanjem. upasivanje. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. radnu skelu. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. eventualnu izradu probnih uzoraka. zakivcima ili zavrtnjima. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. zaradu. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. tačno prema šemi i detaljima. 4. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. štemovanja. mašine. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. 4. spajanjem. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. rad. montažu na građevini. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. zidarsku pomoć kod montaže. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. sa svim potrebnim pripremama. rad. Za sve gotovo. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. skele. kao i za kvalitet izvršenih radova. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. spoljni i unutršnji transport.5. miniziranja. za sav osnovni. kontrolu mera na građevini. gde ne može doći preklop.6. spoljni i unutrašnji transport. režiju. alat. učvršćivanje. celokupan okov. pomoćni i vezni materijal.

40375.7. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. nadzorni organ 119 . kako u pogledu granulometrijskog sastava. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. uz potrebno kvašenje.1. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. Ukoliko bi to bio slučaj. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. grudve zemlje. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.40375). glinoviti peščari. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4. konglomerati i sl.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. škriljci. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. 4. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. 120 . koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. oblika zrna. valjanja.B1. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama.046. transporta. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. razastiranja. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. nabijanja. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije.7.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta.

Obično se uzima 5-7. i 3.B. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač.3. radi što povoljnije veze između slojeva.2.B3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka.050.4. Kada se bituminizirani vezni sloj radi. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem.4.5% (težinski). Troškove recepture. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad. Kamena sitnež. i 3. a u broju slojeva prema projektu. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. JUS.3. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao. otporan na mraz i bez mulja. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju. mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj.B. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. u više slojeva poželjno je. Laboratorijske recepte. Razastiranje vršiti obavezno finišerom.E1. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. zbog debljine.05. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS.2.B3. Postignuta stabilnost mešavine. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom.B.014. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu. 121 .

a zatim težim od 8-12 tona. 10% (deset procenata). služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu.3. filter 5-10 % težinskih. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima. treba da je eruptivnog porekla. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti.7.B.30 do 0. već se moraju preraditi. zavisno od vrste bitumena (JUS.U. Količina bitumena treba da je 5. procenta. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm.U. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C.4% na pr. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.E4.unutrašnjih strana.014 i JUS. a ostatak peska od 0. traka ili rigola. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase.014. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti.09 do 2 mm. treba da prolazi 80% kroz sito 0. 0. tj. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. pa do 6 mm.B3. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0.8-8% tež.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih .050. poprečni pad od 3% može da 122 .E4. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm.6 tona. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0.E4.09 mm. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. Bitumen bit 40/200. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem.U. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .8%.014). postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata).

4. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine.6-3. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm. 4. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. Zbijenost mase zastora. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. uputstva i uslove o načinu spravljanja. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. Sve kontrole pre i za vreme građenja. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza.4%. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. 123 . kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. ugrađivanja i valjanja. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2.7.

žabama). pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. Nasipanje. 4. isitni i oslobodi žila. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. prethodno se prekopa. . 124 . već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. već se plaća posebnom stavkom. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje.7. Kolovoz.7. 4. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Humus sa deponija. kako bi se stvorila bolja veza. vibracionim valjcima.6. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. stare trave i korova. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. planira prema projektovanim nagibima i nabija. kako je to gore opisano. na delu gde se radi bankina od kamena. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. b. razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. U slučaju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. ivične trake). Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu.Izrada bankine od kamena. . pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. a spojeve ispuniti cementnim malterom.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. preneti do mesta upotrebe. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala.5. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen.

a ako je nemoguće izbeći. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. 125 . Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta.010. a tucanički zastor do Me=100 MPa.M3. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. spoj zavariti. a ivičnjake upustiti u kolovoz.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B.B3.095. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu.

126 . što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. 2. dakle. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR. 2. ukoliko se ne propišu novi.1. 1.5. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama.3. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. temperature i izabranog materijala. 1. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda.7. Problem se.1. odnosno Investitoru. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. 1. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. pritiska. povede računa o postavljanju ovih uslova. Što se konstrukcija. 2. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije.2. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1.8. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2.2.4. Nestručno izvedena montaža cevovoda.6.2. 1. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. 1. armature i oslonaca.3. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. 2. 1. korozija). tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote. 2. Povoljnim rasporedom opreme.7. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. Nestručno startovanje sistema. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda.8. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS. Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova.6. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. cevi. 2. je obaveza da. armature i cevi. cevovoda itd. 1. Na naručiocu. Navedene uslove treba primenjivati. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. 1.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. 2. ZNR.4.1. Neadekvatan materijal opreme. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. Pri dimenzionisanju opreme. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja.8. Nepravilno dimenzionisanje opreme. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti.

površina objekta u m2. Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak. 50 kW ) . (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. . 4.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .10.izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”.1997. 3. parametre grejnog fluida. . Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . 2. god. U njima je obavezno sadržano sledeće: . .Opšti deo sadrži aktere. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati. redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova.Posebni deo uslova sadrži granice zone. 30 kW. .saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. . temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. odgovorni projektant Slobodan Ćirić. mesto i način priključenja.) . SO “Požarevac”. 5. odobrenje za gradnju br. 127 .) . 40kW.matični broj i broj lične karte.izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. . (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja.ime i prezime korisnika.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW.potpis korisnika 6. 04-351249/97 od 16.toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .

GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1. proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .Tip senzora NTC termistor fenitron.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV .STS-1 . mikroprocerski regulator serije 6000.

Kućno toplotno postrojenje 4. OC – Odzračna cev 11.Regulator 18. P – Prelivna cev 10.Potrošna topla voda 5.Vntil sigurnosti 15.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6.Javno preduzeće "Toplifikacija" . HTZ . KRP . ES .Požarevac 2.Elektromotorni regulacioni ventil 16. JUS . CENUS .Jugoslovenski standard 3. HN . RJ . SP – Sigurnosni povratni vod 9.Sobni regulator temperture 133 .Kuglasti ventil 12. EMRV .Higijensko tehnička zaštita 7.Hvatač nečistoće 13. PTV . KV .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l.Ekspanzioni sud 14. SR – Sigurnosni razvodni vod 8. VS . R .Računska jedinica 17. JPT . SRT .

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.KLASA I Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .3.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.KLASA I Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .KLASA II Sl.KLASA I Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.KLASA I Sl.2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .4.KLASA II Sl.8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.5.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.2.KLASA II Sl.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .

bakarne cevi Prilog broj 6: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .crne cevi Prilog broj 4: T.crne cevi Prilog broj 3: T.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . energetskog protoka.registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 .bakarne cevi Prilog broj 7: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.1: Funkcionalna veza prečnika cevi.4: Funkcionalna veza prečnika cevi.registara Prilog broj 5: T.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T.3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . energetskog protoka. energetskog protoka. energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .2: Funkcionalna veza prečnika cevi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful