Nebih .ZeUD nasilu dDlazili na eelna mjesta u SDp..u • OeekivaD sam vise Ddpredsjednika Lagumdziie •• MDla] "j n"blif J .

su m reo ..__ ole nLa .sIaDD·d lb· e, Sr· ·jkli· Ak ". "im I , __ .a.Da .V e aaJeVD ce zn alik kd I e sacua
v

Ii

remiier USK i clan Pre" dsiednistva SDP-a Hamdija Lipovaca daoje ekskluzivni intervju za "Avaz" dan nakon odluke vodstva niegove

P

srranke da raspise izbore II KO SDP-a, na cijelli ie celu on donedavno bio. To se u politickim kuloarima vee protumacilo kao Lipovacina politicka likvidacija,

" U Krajini postoji izreka "Oni su se obuli da tebe ubiiu" _ Oni su se, zaista, obuli i da me ubiju, Sarno je pitanje dokle ce ici - kazao [e Lipovaca. 5. ~lrQna

Sa siRacnje ulakmice u Senl Galenu: Duel Rafeg kapitena Spahica i lVijezde "Kariaka"

Nejmara

(FolO

F.F.I.)

1.700 RADnlHA ·

HA ULICI CE ~ ZAURSITI CAH~

'Zm~evi'pa -rali Brazilu
56. strana

Minimalan poraz reprezentacijeBiH u prijaleliskom susretu

Oficir OSBiH ~ ~~--..-'--- pucaona, .~ suparnika ~~
~~ L===~

ZIVINICE

ISMAGA

,

·Skr.bine erotske fotografijebUe ~ motiv zlocina? ~

I

__

=-----...J

,posjetio~ Montena

Cone I

OPATIJA

Ukratko

2
MOSTAR Okoncana zvanicna posjeta hrvatskog premiiera

D~eVl1i avar, srl]eda. 29. februOllVellata 201 2.·

aktuelno
.

Amau/avi(;: Iskustva il BiH

~bDlllimpreuarama
~ Po p ozivu i 0 trosku

Prldauame 0

Arnautovicu Ermeniji

i '. e ____ _ I-. anou_c~Z·I- I _0 HiH U EO
Ne dolazim po g~lasoveu BiHi zato mogu opusteno traziti pravienost za Hrvate u BiH, rekao hrvatski prernller • Bez izjava nakon sastanka sa HNS-om
ne male pred baci ti nacionaJ izam, nego jedi no j iskljucivo 'to radimo ie to da pozivamo D3. dijalog - rekao
je Milanovic. dnevnu prema Hrvatske

Veneciianske

komisi]e,

dr, Suad Arnautovic,

~hn Cenrralne izborne kornisiie (ClK) BiH, u svoistvu eksperta iz oblasti
izbornog zakonodavsrva danas i sutra ucesMJie na okruglom stolu za sudije u

Hrvatska 6e podrzavari i j" osc bno pod rzavam u laza k BiH u Europsku uniju, ier to ie dobro i 7.11 moiu zeml]u, kazao je [ucer premiier Filozofskog

Milanovitohisao Starl most:· Jasne pDr!lk~ {akom vallie pasjele

Zoran Milanovi': u amfiteauu Sveui:iJi~ro u Mosraru, gd ie ie srudentima odrzac predavanje o iemi "lirvarska pred ulaskom u Eurcpsk u uni j u",
fakultera

On ie ju~er zavrsio dvozvanicnu posjetu Zagrebu, Prfje

[erevanu (Ermenija),
U ime Venecijanske iedno s eksperrom

rnisije Arnaurovicce
iz

ko23.-

BiH re kasno navecer krenuo obracan ia srudcntima, Milanovic je obisao Siroki Brijeg, gdi e j e u razgo VoIU s kamanalnim i opcinskirn vlastirna re pri vredn icim a obecao d. ce Hrvatska i dalje pornagati Hrvate u BiH, nali ne milosunjom,

Norveske Kare Volanom (Vollan) odrzati
uvodno predavanje u kojem ce govori ti 0 iskus tvima u mal verzaci j ama poeinjen im no

Poziv na dijalog
zivi u ovoj zemlji i konsritutivni su narod. Ne dolazim po glasove u BiH i zato rnogu opusteno il1IZiti pravicnost za Hrvate u BiH. Nama se
je, a da De spominiem Cin" ienicu da 440.000 Hrvata

- To nom ie iednosravni-

proslim opcim izb orima u BiH, kada SU na vise birackih mjesta u Capljini ponisreni izbori. M. K.

ran]e prograrna i koncentri-

nego kroz fokusi-

PIO/MIO

Tao a ulagan [a, uz nasta vak porp Ore i n ekim pri ia,n iim projektima".

~IspJ3ta penzija Z!I februar zapooet ee u po ne5. marta, odl ueilo j e rukovo dsrvo
djeljak, Pederalncg

PellZiIe 5. marta
zavo dta

PIO/MID. Najniza penzija iznosi 310,73 KM, zaiamcena 4l4,30 KM, a naivis. 2.071 ,50 KM.,
Prosjecna penzijska pri-

mania za februar iznose 352,56 KM. M. Sm_

Pravosude
~u Sarajevu

rreba Ii HiH ApelaCiOni sud
[e jucer

MiJaDovic ie iuce r p osl i[e podne stigao u Mosrar, gd j e g. je doce kala de legacija Grada Mos(",a pred vo dena grado n acelni k om Liubom Beslicem. Posli ie k ra tkcg su sreta u Hrvalski premijer ispred Gmdske uwa ve
Gradsko] upravi, hrvatski premiier u pratnji gradenacelnika i mostarskih vijeen ika p rosetao se s rarorn gradsko rn j ezgrcrn.

Milanouic turdi da hi smiO sllocltl sa Starog mOSlal
Milanovic ie obilazak peeeo s Iii eve Q bale Neretve, povrh Kui un dliIuka, pa prbih se i usudio skociti na
noge, ali II" glavu nikako

kazao je Milanov ic_
Posjetu

-

odrzan a Sedma konferekog su dskog i mzilackng viieca BiH i Pravosudne kornisije Breko Distrikra. Predsjednik VSTV-a M.ilorad Novkov;c k.zan je da se na dnevnnm rl!du nailll! item. fuokci.ooalnosti p.ravosu.dnog sistem. u BiH i reform; Suda BiR On je kazao da se razgovaralo i 0 prijcdJogu n.crta zakona 0 apel.cionom sudu BiH. F. K
ncija ministara pravde u BiH, predsiednika Viso-

nMoSlari

U :

nue MiD Plalili SROR
ne posjetiti Ajfelov roranj, Niie Dam iasno zasro niie hrio dati lOO maraka za skok, a 10 su do sada urad i.1i svi strani man [cn iei koj i su bili na moHU - kazao je Ermi n Sa j ie, Clan KI uba skakaca "Mas tari ~.

mosta k.zao je BcllicSuda bi
se cak usudio sam skoei ti s most" .. - Izgleda st:ra.!110. Mold.

ema sarnom Starom rueStu. U Semji prekn Starog

Na Stamm mostu Milanovieasu do~ekali i mostarski skakaci, koji su od njega ualil.i d •. im pIa [i skok, SIO je M ilanovi;; presntio. - D06 u Mosrar, a nevidie(i slook sa Slarng !!lQ.';(a, ism je sm i o.tic; u Pariz, a

Susret u Konzulatu
skom

NakOD posiete Mostarsveucilisru, Milanovit je u prostorijama General nog konzuhta RH o.dr'.tao sastanak s hrvalskim poliricarim. iz BiH okupJjenirn u Hrvarskom narodnom Saboru (HNS).

rc i .jezgr.-i Milano v.it i z.ae vrsio u restoranu HSadr. van", gdie se, kako dOZD.3jemo, od morio lIZ bosansku kahvu i rah atlokum. rskog pravaskog bloka, MilaDovie .se jucer niie sas(a.o s predSI.Vnicima vlasti HNX, j.ko je, prema ranijcm protokolu, i to bilo dogovoreno. M.. SM.A]KIC. M..HODilC

mostarsko]

sta-

Sa SaS tanka, koj i je tra] ao duZe od saI, prvi je iza.lao eel,/ik HDZ-a BiH Dragan Covic, ko j i n ije zelio d.va Ii nproslijedio" Zeljka Karomana, predsjedoika Hrvaizjave te je ... TIovinarima

Autoput u RS

... Od maja mo~e poceli gradnja 36 kilo m etara dionic~ Prnjavor - Doboj na auwpum Bania Luka - Doboj, najavio je jucer p.remiier RS A Ieksand.r Dwm bitu Banjoj Luci, gdje je ra"gova!"ao S Du!l!nom Topice Ill, direk (orom HAumpmeva RS". Ovo presa EBRD-om, direkrno se 7.aduzuie za jos 1SO milion" eurn za gradnj n ove kiJomeu:a!:e. Ro k woden i. r.dova ie trl godine_ V. S.
duzece'~ prema ugovoru

Od mala DOGiOlegradOla

Nastavak politike nemijesanja, smatra Rasidagic • Intenziviranje meduresome saradnje,. kaze Hadzic • SBB 8iH
Posje!" premijera Rrv"Ish Zorana Milanovic., koiu ie obiljei.ila spremnoS! za rj eSavanj e bro.in ih orvorenib pi ranja izmedu dvije ;>,emlje, znak je da se s~vari krecu naprijed, sagla. s.oi su i ekspeni medunar-· odnih odno .. , al i i bh. poJiriclI.ri. ko bi dosao u BiH i to "to ie poru~io da se De ieli mijesati u u D utrasn je p o.love na~c zemlje. - M.il.novic j e naglasio da nije men lOr, ~[O pokazuje i politika KOjU vodi, a koia niie poJirika mijdania. Cak

Od OSidUiie ze

Odjeci posjete Zorana Milanovi.ca, hrvatskog premijera, BiH

lie bi

Regionalni kontakti
Docent na F.kultetu poIititle ih n:l uka u Sarai ev u EsrefKen.n Raiidagic kaie za "Avaz" da ie bimo 10 :lto je M.iIan ov ic svoi u prvu zvanitnu posieru iskoristio ka-

Rasidagi(;: Otvorena VIla macajlla pltanja

aktuelno

On evni avaz, srljeda. 29_ fe Ill1Jar/velia~a 2012.

3

STAVOVI Vjekoslav Bevanda, premijer, za "Avaz" a posjef iz Hrvatske

Dtuorili S 0 iiuotna pitanla!
Zao mi je sto neki nisu dasH na rucak, a mogU smo jas vise postici • Bez resume saradnje necerno napraviti nista
more i broi nirn drugirn pi ranjima, kao S[Q su bh. evropski pur i porno': u dokumentaciji i adminisrraciji, 0 bh. imovini u Hrvatsko],
izbjeglicama, prolazu kroz Neurn, imovinskopravnim od nosima i regi Q naln oj sar-

S dvijedecenije zakasnlenia vlasti sazvale sjednicu 0 (ne)povratku i dale nova obecania bez ikakvih garancija
Dviie deeeniie od masovnih protjerivanja sranovnisrva sa svoiih ognjista, koja su porrajala celiri duge godine agresij e na BiH, nase vlasti rek "II se sjerile da organiziraju posebnu sjednicu 0 temi povratka izbjeglih i raseljenih osoba, U poredo sa zasiedanjem Predsravnickog doma ParIamenta FBiH, koji je prekju6:r donie vecinu, opet samjera za pobolisan je starusa izbi egl ica, Ured 7.11 reviziju instituruo deklarativnih,

S)8lili se IZb)eDIICa

Posje ta prem ijera H rvarske Zorana Milanovica Bosni i Hercegovini ispunila ie svoiu svrhu, ier je otvoreno dvadesetak goruCih, Zlvotnih
rema, koje stoic nerijesene vee 20 godina, izjavio je za "A vaz" V je kosla v Bevanda,

ier su neke [erne rnogle ; sire biri orvorerie . smatra
Bevanda, Iako se tokom razgovo-

ra pokusalo ostaviti poliriku po strani, Bevanda kale da je nekome, prema svernu sudeci, stale da sve !O d is kredi ti Ill,

medudrzavl10 vijece

Beval1da: AklMrali

na KM, Tim parama za tih sesr godina obnovljeno je 2.117 s tanova i kuca, SIOje oko 400 go disn je. Sramno da s ram ni je b i"
ti ne rnozel Srarnota je, medutim, za bh, vlast odavno strana rijee, pa se tako olako prekj ucer zaklese kako Ce trai:i ti da do

predsjeda va] uci Vij eca ministara BiH. Bevanda kaze da su p rernijeri dvije zernlje dogovorneduresornom saradnjorn,

ril ida s e problem i rj esava] u ka ko b i se doslo do rezul rata, potrebno ie Sto prije aktivirati i Medudrzavno vijece,
koje se godinarna nije sastaa

10.

adnji u slucajevima nesreca • kaze Bevan da, S ve ove reme otvorene su na zvanicnorn dijelu sastanka, .• nastavljene, kako kaze, na radnom ruth! orgaaizi ranom u Sarajevu. S rijd:i se, najavljuja.cdmah prelazi na djel a. Problema je mnogo. Prolaz kroz Neum
od vi ja se na bazi sporazuma koji nije ratificiran u Saboru Hrvatske, U posljednjih

kraja ove godine bude osigurano 400 miliona KM kre-

cija BiH ociienio ie da ce za seambeno zbrinjavanje powatnika, odnosno obnovu niihovih porusenih ob jekara, trebati ioo slotinjak godina!?

rancije da 6e toliki novae, u krizi u kakvoi se nalazimo i
s vlastima kakve irnamo,

dita za potrebe povratka Obecsse, samo II" dadooe ga-

biti dcbiven i zaisia usmieren za izbieglice. 1~IO je jos gore, niko ne
dade nikakve garanciie da ce provesti ono ~[O se vee deceniju i po popularno, i klararivno,

Regienalna. saradnja
Teme 0 kojima se razgovaralo projicirane su s obie mane: Dok su Milanovica najvi~e interesirali pro b lem Rafi IJ eri j e Bosa nski B rod i ekonornska Ditan ja, s obzirom na [0 da SII BiR i Niemacka naiveci vaniskotrgovinski panneri Rrvatske, B evallda je p co j icin 0 [erne ad zn.acaja. za BiR, kao sea su Luka Ploce, grllnieni prijelazi, ali i robna ,aZn1jen". - Bilo je govora 0 EU, grani<'nim prijelazima, izvo,Zu iz Hrvatske II B_iH na.kon izlaska iz CEFT A·e, Jonskoj au (ooesli, za lim pro blelllilll a Neuma, koridora 5C, mo-s{a Grad ;!ika, kOD(ro Ii zra c ne plovidbe, s(arusu Lllke Place, i.zlazu na orvorena

dese t god ina n iha nije uradeno ni u vezi s pirani em Luke Ploce, koja je hrvarska teritorija, ali je napravliena da servisira BiH. Sro se rice granicnih prij elaza Gradiska i Bijaca, Bevanda ksie da bh. strana nije nisra uradila da ih osposobi, Ie je dogovoreno da sredstva za OVII namjenu budu ugrad.ena u budzet.

Za abnovu je, podsjetise revizori, ad 2004. do 2010. "udruzenim sredstvima" drzave, en ti te ta i Brcko D istrikta odob ren 0 7S milio-

niSHI lose u [Orne
sto je Milanovic irnao potrebu da

oper, nazalost, samo dezove . odrzivi povrarak,

posjeri i dode ramo gdje prijasnji

. PORTA:l- komentar

dana;

Cmile ipIkanterije
. Problemi bo predsjeda ce se rjeSava· vajuceg Vi·
ri na DivOli res.ora~ UZ) mlf~ aV'no~ 'koordinaciiu mene~ jeca min is t!1 ra. Bel. resorne

samdnje necemo napraviti n isw. Za to Ini je zao sto neki nislI doW na mdni weak,

"ISla od SlranaCIlOD sUela
Vjekoslav Bevanda osvr· nuo se i na prigovore na pratokol hrva cskog premijem_ - Cinjellica da je Milanovic dosao II posj em dr7..aVIlim insri[uciiama BiR, sastao Sf s predsjedavajllcirn Vii eea ID.inistara BiH, kole· gijem oba doma Par.lamenla BiR re clanovima Predsje· dnii([va" jasila je poru}i:a onima koji su misLili da ce posje!a b iIi s Iran a.~~o si j e· 10 - kafe Bevan da.

prem ij eri Hrva· tske nisu. Ne mogu. prihvati.li nibela da jeovo bio na· donalni iii nadonalis ri ~ki program. Mi sJim da II protokolu nije bilo nijednog kiksa. - smatra Bevanda. On dodajedll je porna10 razocaran "ern i10m j pikanrerijam'" koji su nekima bili bimiii od paruka i lema koje su rokom posjere OlVorene. No, Beva· nda porucuje da je rokorn sastanka s M.ilanov icem poruceno da je pornoc Hrvalske BiH neupi tna, zbog cega bi, smalra, sima politicks sple(b,renja trebalo os ta vi ti po SIrani lese 0 heIluli konkremim pitanjima. F.KARAUC

Dok Civilna zaStita trosi stotine miiiolla KM.: Vlada FBiJ! lIzima
, . Ovi pla!formasi ko)i su dolili sarnO l<eJeda. dignll JOVII.Penzianeri, . radnici i asIa! a sirorilljo, pJaCile i po· crkaite od gJadi. Na ulice, narode, do k vas lIisu SKrOZ, okrali! p (Meno Mehovic)

kredit LJ"aodfletu?

Gradani pOdrZaUaJU aMCiJu

,lastaus Daprozors"

podr1ava medudr1avne kontakte, istice £)ugum
ni£am vidio nijedllll porukll koja bi se mogla prorumaCiti kao podrli ka H.va rsko m IIarod nom saboru - kaze Ra!lida,gic. Potpreds.jednik SDP·a BiH i ministar saobracaja i komllnikacija BiH Darnir H adzi c slaze se da je velika stv.r to stose Milanovit odlllcio da prva zva.nicna posjela jednoj zernlji bude upravo BiH. - KapitalDa s rvar j e ill tenzi v j ra ni e razgo vora na n ivou resora_ Logicno ie da takvom komllnikacijom ostvarimo uspjeh, Ot,ekujem da 0110 5(0 Sll dogovo· rila dva p remi jera po· kusarno u narednih 60 da· lIa i implememirati • kaze Had";,,. Posjetu je po~dravio i predsjed n ik KIll ba pos lan;ka S.veza za bo Iju b udllCllost BiH II Predstavnickorn domu Parlame. !Ita BiH Mirsad £>lIgllm, koji ka.ze da SBB BiH po· driava sve m"dlldrz-avne komakte - Kontakt; izmedu BiR i Hrva(ske, kao i sv ih .lema· Ija regiona., veoma su valn;' Upravo je SBB BiH u svo·

e 0_1

Jurisi:c: Rijesili oluorena DilanJa do 2013.godine
Predsjedllik RSP-a BiH Zvollko Jurusic smalTa da posj eta M ilanoviCa BiH pokazuje da Hrv3tska zeli unapriiediri prijaleIjske odnose prema nasoj zemlji .. - Hrvatsh je za 15,16 mjeseci punopravna claniioj predizbomoj kampanii nagJahvao da BiH mora prije slali na svoje noge i odluke donosili samos[aIna. To je slogan, pri kojern i dalje slOjimo - kaz.e Dllgllm. ca EU, asa BiH ios ima mnogo nerijeilenih pitallja. Vh.da Hrva rske svjesna je da !a otvorena phauia ueba rjeliav3{i U opustenijem Rnibiiemllllego pocetkom 2013. godine, do kada mno' ges rv ari treba ~avISi ti SInatra Jllrisit. suzamjerke na prolOkol Mi· lanoviea sta"Jjali oni koji bi zeljeli upravJjari s~irna koji dodi! u BiH. - H eva Iska, koja je m 110go dalje od nas misla na Wm putU, sigllmo moze mnogo dopri.nijeti da BiH zna!no brle napre;:lllje na plllll ka EU - kaze Cavar'. F.KARAllC

Pitanje: Podrinvale Ii a kciju "Za.sul'lJe ,m prozo're" prroodom Daua 1Iezavimosli BiH?

,to

na,

Legalisticki slav
POlpredsiednik HDZ-a BiH Marin ko Cavara kale da

o aklue.lnlm

pitanjlma u 8iH i sVi/etu mote I.e glasali svakog dana na www.dnevnlavaz.ba.

Ukratko

4

DneVlli aval. sJjj~da, 29. lebllJartveljaca 2012.

aktuelno
. .

Premocije

SaUjeli za mlade ueMare
... Knjiga "Hirurski praktikum" aurora mr, dr. Arnela Hadsimehmedagi6! i prof. dr, Ismeta Gavrankapetanovica promovirana je ju';er u KCUS-u. - U praktikurnu su dad konkretni savjeti studentirna medicine i stomatologije te mladim liekarima i specijalizantima hirurgiie kako sigurn 0 i sto kvali retniie obaviti hirurski zahvat - pojasnro je Gavrankapetanovic, Az. D.

Blizu 1. z u Sil

'Avaz' saznaie Travnicka Konfekeija "Horae" pred qasenlern

radnilla -

primOpredaJa dUZROsii
... U bazi Butmir u Sarajevu jucer je 0 drZana svecanost primopredaie duzn osti nacelnikastaba EUFOR-a. Ovaj dogadai oznacio je zvanicnu prirnopredai II duznosri izmedu brigadnog generala Zol rona GIlI j~a (Gulyas), dosadasnj eg n acelnika staba Erooa Petera Siposa (Siposs).

EUFOR

Dugovanja preduzeca iznose ako 35 miltona rnaraka • DotakH smo sarno dna, kaze Daqola
Blizu 1.700 radnika Iravnicke Konfekcije "Borac", prema svemu sudeci, zavrsit ce na ulici, a nekada uspjesno preduzece s tradieijom duzom od 60 godina dovedeno ie na rub unistenja, saznaje "Dnevni avaz", Dugovanj a preduzeea koja iznose oko 35 mil icna KM svaki dan su sve veca, a radnici su posljednju placu prirnili Zit septernbar pros Ie go dine. radnik taj dan zavrsi sro je imao, tako ga Up fa va i posalie, kao biva, na cek an je. U zm u broj .." .. telefcna i Za!lIrovm:' LIUdl kazu da cepres/rasenl zvati kada bude posla, Preduzece je pred kolapsorn. Liudi su, jednostavno, prestraseni - kazao ie za .,Ava,z" Sarnir Zahirovic, predsjednik Sindikata nBorca" One ~to je izgradeno za 60 godi n a, sru sen 0 je za svega sest mieseci, upozorava on. - Ne kazem da je sarno novi direktor Mustafa Dagoja kriv. On je tu pola godine, Dugovanja se godinama gomilaju, niko nisra ne cini. No, njegova ie greska sto je II Upravu postavio iste I jude koj i go d ina rna nisu donijeIi ovoi firmi n iha dobra Dagoja: Dri~.va - dodao je mora pomG~1 Zah ir ovid. Da stvar bude gora, svi raniii kupci s koiima ie "Borae" saradivao poceli 511 orkazivati saradnju, - Vise od 80 posto kupaca raskinulo ie ugovore, Njemacka firma .Carl Gross", s kojorn godinarna poslujerno, takoder, Nemamo vise U! kcga raditi, Svi su otisli, Firma je nB rubu propasti i iasno je svirna cia ce svih 1,700 radnika za vrsi ti na ul id. Gasi se preduzece koie prehranjuje na hiljade c!auova obireljisirom Srednjobcsanskog kantona - rekao [e Zahirovic, Dodao je da vee dva rnjeseca uopce ne radi ni 400 raduika u sklcpu djecije konfekci]e, a nezvanicno saznajemo d. je raskinuta saradnja i sa svjetski p ow a tom rnarko m "Hugo Boss", koia je godillama bila pones bh. teks Ii I n e in d us t ri j e!

Ustavni sud BiH

apelaclJu

IVZBIH predala

... Advokatski tim Islamske vj erske zajednice (IVZ) II BiH Ustavnom sudu BiH u Saraievu pod nio je apelaci j u na presudu Vrhovnog suda RS, potvrdio jejueer advokat Esad Hrvacid, IVZBiH na ova] nai';in koristi i posli edn ju ins rancu u ddavi kako bi za rusen]e 16 dzamija II Banjo] Luci od RS i Grada Barile Luke naplaali 64,7 miliona maraka ra IDe Sle [e. V. s.

Najgori scenarij
I Mus tafa Dago ja, direktor preduzeca, kaze za "A vaz" da je situacii a vise nego dramatic ria re da je do" taknuto samo dno, - Sve ie tacno. Posla nerna, nemamo kupaca, SVl su izgubili povjerenje u nas, Ljude srno poslali na cekanje. Ne znarn ~la ce biti s njirna. Ako nam dfzava ne pomogne, bojim se najgoreg scenarija - kaze Dagoja. M. ASCU;

Nemaposla
Saznaiemo, a to nam ie porvrdeno i u Sindikatu preduzeca, Uprava je vet 500 radnika poslala na eekanje, a u narednim danima ism sudbina ocekuie i preostalih 1.200 radn ika. - Posla nema, ljl1di vee danima uopee ne rnde. Kada

Sindillaillriuimenadzmem
- Radnici danima upozoravaju da rjesenje [reba tra'li ti ad Vlade S.BK. Medutim, ne daje nam Vlada placu, ni ti je 0 na kri va slOnema posla. Up.rav.a je

PrUD DbllleiauanJe
... U gmdu ns Bregavi S tOCIIsu Ira 6e prvi put od stjecanja nezavisnosti Bill b iIi organ j zi.r.ano obiljeZava,nje L marla., Dana nezavisnosti BiH. Tako ce ispred spa menika pa]jm anlifasistima Sloea bili uprilicen program pod sloganom,,1001 zaSiava za Stolae"" M ..Sm.

Stelae

krivac. Oni se ne rnogu uhvatiti ukosrac s problemirna. Nadzorni odbor irnenovaoje Dagoju. Kompletan m enadzme!lt je kri v - tvrdi Zahirovic.

ROn ud: Smanlill Dorez na ra
0 Neadr:i:ivi zahtjevi baraea, nastavnika, drzavnih sluzbenika te korisnika zdravstvenog osiguranja • Potrebno je jacati Fiskalno vijece
ez", jer on ne dovodi do poremecaja na [rZlcSIUrada, a pro movira izvoz, jer se dobiva povra! novea, - Mi ne kaZemo poveCaj te poreze general.no, nin povecajte rashode, a ni u kom sl ueaj u p Qve6!jle delici t. Ali, u balans Irani u nacina na koji vlada dola.zi do prihoda moglo bi se razmorriti povecanje PDV -a, a smanjenje takozv3nih losih poreza ismkao je nas sagovomik. H ud je jucer II Saraj evu prezen tirao izvj~taj Svje" [ske banke pod nazivom "P regie d iav nih ra.shoda i insrirucija". Zakljucak je da je javna potl'osnja velika, privreda preopre.rerena, a da gradani ne dobivajll jayne llsillge, popm zdravsrva i ob [aZOVa n ja, u skI ad u s novcem koj i izdvajaju za niih. ----....-------::;; Vlas!i u BiH [rebale bi smanjiti poreze na rad koji op reretu j u razvoj eko n om ije, a nedosmrak prihoda nadoknadi ri poveeanjem nekih drugih -poreza, kazao je za "Avaz"Ron Hud (Hood), vo de6 ekono IJ).;sla S vj etske ban ke za zap acini B atkan.
---:Jl"--=----"_;;;::-----cO'---.. .......... ,....,,

Prezentiran izvJestaj Svjetske banke

stanju

u Bosni i Hereegovini

Energoinvest

26 miliona eura
... Kompanija "Energoil!vest" pmpisaJa je ugovore u Irnku u vri jeOOosli od 36 miliona ema. Kako je jucer Da sjeduici Ekoliomsko· sociialnog vijeea (ESV) za leritoriju FBiH u Sarajevu saoptio federalni m inig taI energije, rudarstva i indu· suije ErdaJ Trhulj, radi se o ugovorima za gradnjll sest trl!fos mnica.

UgOUOr od

Skup iprogram i
Socijalni programi su sk upi, a novae lIopre ne s ti~ do najsiromasnijih. Hud je istakao da s u neoddi vi zahrjev i bo raea, n as [3vn ika, driavnih sluzhenika Ie korisnika zdravstvenog osiguranja, jer sredstva koja porrai-uju ukllpno prelaze 120 pOStOraspolo~i vih sr~dstava. - Pocrebno je jaeati Fiskalno vijece. Zellllja ne maze funkcionirari u sislemll gdie se budZet donosi tek na.kon njegovog izvrsenja, odno-

Dobar porez
- Mi p redlazemo d a se ide na smalljenje soeijalnih doprinosa, ier oni opterecuju ekonomiju. Oporezivanje m· OOe snage je pr...,veliko i ono treba biti zamijenjeno drllgiro vi do virna opo rezi van ja - is takao j e na~ sago vorn ik. Prema niegovim rijeCima, PDV ie "dobar por-

(FOI'O:S. J~fd8moviCl

sno nakoD 5t!) je novae potrosen - napomenuo je Hlld. Podsj etio je da se dugovi

nagomila vaj u, a to neee moe! i6 unedogled, jer se ti dugovi rnornju plaan. G, MRKlC

pogledi

o nBvnj aeaz, srljeda" 29. fellruar/llefja~a 2012.

5

EKS'KLUZIVNO HamdIja l.lpovaca, premijer USK i clan Predslednlsiva SDP~a

-

sa-

Ne bih zelio nasilu dolaziti na celna mjesta u SDP-u • Ocekivao sam malo vise od predsjednika Lagumdzijei Predsjednistva • SDP-u nije trebala ova sramota • Moji najblizi su mi rekli: "Ako je njima stalo do tebe, Sarajevo ce znati kako da te sacuva"
RazgO'l!arao:

I
po-

C
tu irna j moje odgovornosti, Ali, odgovorni su i svi Ijudi koji susa mnorn upravljali KO SOP-a. Pa, nisarn ja bio sam! SDP-u nije rrebala ova sramora! [asam u nekoliko na vrata nudio da neko, ako ieJi, preuzme KO SDP-a USK, alida preuzme i Vladu USK. [e Ii mene ponijelo iii nije, pokaZ31 ce se. In trigira me jedna stvar, kako j e moguce da se meni daju tolike zamjerke uvijek kada odlucim uvesti neke reformske procese i u Krajini i kroz Vladu, koia fenomenalno cadi, ali i U strand. Kako se nije pozivalo na Starut onda karla sam re ljude svoiom riie.:'j u p os tav Ijao na
rnjesta gdje su sada?

WP'

Faruk VELE
U Krajini postoii izreka "Oni su se obuli da rebe ubi" ju". Oni su se, zaista, obuli i da rne ubiju, Sarno je pitanje dokle 6e ici, kaZe u ekskiuzivnom intervjuu za ,,Dnevni avaz' pro emiier Unsko-sanskog kantona (US K) i Clan Predsiednistva SOP·a Harndija Lipovacs opisujuci vlasuru politicku sudoinu dan nakon odluke vodstva njegove stranke da raSpise izbore u Kantonalnom odboru (KO) SDP-a USK, na ojem je celu donedavno bio. To se u politickim kuloarima vee pre tumacilo kao Li povacina politicka Iikvidacija.

ona KM .... Na pragu su suajkovi i radio sam na [orne da u vjerirn 5i ndikate da pro blema ima fie zato sro ne zelimo bolie i ~tO srno nesposobni, nego zato sto n am je prethodna v last os ta vila takvo stan je, U svemu tome oeita sam zaboravio dati duznu paznju liudima koji so. omogucili da budem na ovom mjesru na kojem jesam. J a sam ispred sebe stavio Kanton i drzavu, a tek on da partii u i nien e potre be. SOP ie predugo bio opozicija i u tom konteksru ocekivanja liudi su bila velika, Zarnjerali su mi da sam previse dao SDA i da nisam previse bio razicija SDP-a. S druge strane, iz SD A tvrde da sam radikalan prema njihovim liudima i da sam samo SDP-ovee zaposljavan i gurao, Ko j e on da zadovoljan mnomed o Jpak, .,jerava/no i ne bes: razloga, naiili ste Ma ozbiljne kritihe "SDP.". S!aje bio Vai "ajwei grijeh? - Osim moje blage arogancije, mog temperamenta koji je taka v kakav [este, kraiiski, mog presijeean ja u donosen j u odluka, [a ne vidim gdie se razlikujem od ljndi koii su me kri (izirali. Ako se meni spoCitava samovolja, to iSID mOle]]] 0 primi ieni ti n a pre" ds jedn ike opCinskih odllora SOP·a, koji mi to zamieraju, Ako se meni spociIava
dikalan u irnplernenraciji

Moji drugovi
ste dacete razgovarali s porodicom ; odlu o;li hocete Ii Sf uopce ponouo kand idi rari za fu nkciju predsjedl1ika KO SDP-a USK. J.. Ii pala odlu ka? • Je jj moja politicka kariiera u SDP-u sinoc (ponedjeliak navecer, op, a.) zavrsena ili niie, [Q ostaje da se vidi, To 6e cdl u~iti sta vovi (;lanova i sirnpatizera SDP-a, odnosno delegara, iSIih onih koj i SU vee ka· zali cia !DIIome nisu zadovoljni. Takoder, sve zavi si i' 0 d p~ruke predsjednika LagumdZije, m jest smarra Ii on da sam ia u njegovim oruna ioS tai ko)i lIeba bi Ii na eel u SOP-a u

o Najav.ili

Ii se his/anja i to polirilko proklelsruo u porodiciPozderac, kojoj pripadatepa majci?

o Po"llv/ja

Prokletstvo Pozderaca

o Ljudi su oCB.kivaliviSe od SDP-a. Naialo.!,. tie vidimo Sl1ai·aMre!oTmski kUTS,.kao "Hrvarskoj, rcecimo. - SDP se cestito borio za glasove. L judi su m u dati p ovj eren ie i oni su od nas ocekivali mnogo. Oni idalje ocekuju mnogo. Ali,
Kruj ini. J a se s porodicom jos nisam konsultirao, [0 eu uraditi koliko je surra. Medutim, ne bib ulio nasilu dolaziti na eelDa OJie>t:l u SDP-u ..]a sam dace!! t rut fakul tem. N lliam se rodio s politickom funkcijom, ni ti 0 nloj ovisin1. Gledaj re, j a sam se sarno bavio svojim poslom. Krajina je u teSkoj siroaciji. Radio sam po 20 sad dnevno da bih mogao usvo;i!i budZet kojem nedoslaje 40 miliona KM, dllbioza Ka!!(ona je200 mil i-

eeSko je praviti reforme s Ijudima koje i same moraee reformirali, Da nije roko, imam osjecai da bi Ie reforme bile bolje i brk TeSko ie postiCi onaj kapacitet reformi ko;i hi SOP postigao da nije u partnersrVu s liudima lbog ci je je m:sposob n os ti imovins.ki kanon, imovina, uzmite bilo koga od m elva preds jednika opCi.nskih odbora (predsjoonik 00 SOP-a Bihae Mabmut Magic i predsiednik 00 SDP-a Cazin Ekrem ProS;'; zvani Maria!, cp. a.), vidjet Cetc da imaju viSe nego ja. Karla sam usporeciio, jedan cd njih irna sve kao ; ja, pa eak i stan u Saraj evu, koji ja nemarn. Mislim na gospodina Magiea. Ali, l1l71ika je u tome sto sam se ja pooeo bori ti s pravim zivomim problemima,

UpQva{;a: MQie bili ria sam te pre§aQ lIivQ kQji mi te lIamijeujlm imao potpun 0 povj eren je u te dok s u se neki opredi jelili za liude, Kada sam isao na ill dobre place u raznim firmama i parlamentima, kcnvenciju, isao sam kao na o Je Ii se od Vas o;;eki'IJala veceru kod najboljeg priiatelia, Nisam ocekivao da mi se neko konsl za SDP ; pojed;ramo sprema nOl i sudbina nceiz sl.ran,ke? nekog kllrbana. Ali, ja ida- Od mene se OCekivaio da ja OpCini Bma.; prebacujem SJ'" llas vjerujem tim ljudima. A odgovomosr jesre apsolurno edstv3, da ja za Biha'; trebam moja. Mene Ijudi u Centrali dati stotine hiljada iii milione i okolo pitaju kako nisam marnka ... Sada neko mora biznao. Pa, nisam, valjda, moraos:pijllnirmi moje Ijude? I Vjerujem da predsjednik SDP-a LagumdZija nije imao niilla S ovim. On ie postupio bas onako kako treba, prim ijenio je S ta rm. A on secmora SOP i d08ao na vlasi. Mi primijeniti bez obzira. na to 0 smo u vlasti sa SDA i nama kome se radio A ko se 0 ellucim se boriti s nj ima. Bo jim se da kandidirati, uradi[ cu to zajece se SDP"u pcipisa!i svaki doo s A1agi6ern i Prosi<5em, Z>!neuspjeh, a svaki Ilspjeh prjedn 0 sona 34 covj eka koj a su ipis iva I ce se s va.kom osim bila m mene, ali i 61 CovSOP"u. Vrijeme ce pokaz3" jekom koji mi je, na ovai iIi ti je Ii to bila grellka. TeSko onaj naCin, oell uCio ne da!i je to sa ela reCi .. povjereoje. IIi cemo biti zaje-doo u IJvome ili ja neeu nasiti .kriv SIOsirnacija u BillaCu nilu biti predsiednik KO SOPje obeeavaj uea s aspek t:l doJaa USK. lstina, ecekivao sam zeeih op6nskih izbol"ll. malo viSe od predsjednika Lagumdiije i Predsjednistva d a Spijuniranje Ijudi ce stati na srran u teze da preo Mis/ile Ii da.se sve ovo ma- dsjednik KO SDP-a i premijeg /0 desiri bez u loge Cemmle ,i kamona moraju imati odrSDP-a u Sarajevu? ijeSene ruke kada je u piffiIlje - Da budemo iasni, ja, donoileni e poli tickil] odluka. ho predsjednik KO SDP"a, J er, preuzeli su naj veCi dio jesa.1Il najodgovorniji za Slaodgovornosti. I mol i najblili u nje strand. Najodgovorniji kuCi su mi rekii: "Ako ie njisam jer sam [Q dozvoLio. Narna Stalo do tebe, Sar~jevo ~e jodgovorniii sam jer sam mati kako da re saCHva."

rro". 8 Nit~J

- Interesanmo je da ie ciiela ova prii'a pocela u sali u kojoi [e 1988. godine Hamdi-

o Sia mozl'. donijeti islazak Pikreta AMita iz saruaro, gdje m oze '!Iodil; ·MO.. 0 zaoittavanje odnosa" Krajilli? - U manu iz zatvora izlazj i Hkre! Abdic, sm ~e dover Ij no destabiliziruti poli ticke prilike. N jegal' izlazak iz zatvOra neWSQ dolazak u BiR. r ne maci politicku afumaciju. Njegovo ekonomsko staiali~teEreba sasluSati i !m V'tijedi primijeniti. Njegova politi~ka afirmacija, prema

AbdiC CBdBstabilizlraU POll1iCHBPrlllHB
mom mislienju, niie opcija, Niegov dolazak u Krajinu, takotler,. za prvo 'lTijerne nij e opelj a. J a. mis1iru da 011 lleee ni dooi, On je dovoljno mudar fuvjek i nere ucrruti niSta stO Ce dovesti do docb!mih t:e-mija_ Ali, njegov izlazak de-finitivno & ojai'ati DNZ, Ciii je on preclsjedoik, i unijeti e!ltuziiazam u te !jude, To proizvodi temije s d:n.Ige sua!Ie. Vidjel cemo kako Ce Abdi6 pOIDoCi da sNari u Kraj,ini ne eskaliruj u. ja Pozderac bio prin uden da podnese sve os!av ke, i to U c.." zinu. U niegovom odstrelu ucestvovali su bas Cazinj ani. Karla sam zavrlavao sjednicu KO SDP-a USK, ja sam rekao da mi je Zao da i sada, poslije toliko godina, u iSIO) sali vidim Ijude kao 510 su Zgonjaoin, Uzelac, Hrenovic:a.,. Vidio sam eak romo i nekog 00vog Raifa Oizdareviea, Oakle, nekoga ko zeIi da ja odem da bi doZivio svoju promocii u, I a s tim nemam aiSl3. Medutim, svako on aj ko Zeli preuzeri odgovornost za KO SDP-a, mora biri svjestan sta ga ceka u Vladi USK. Bojim sc da bi ovo uSia smo sami sebe dove" Ii, moglo otvoriti pironja ne samo u Krajini nego i u drugim kantonim3, pa cak i ~.ire.

No, ja sam sada dovenoon u poziciju da se boril!! 23 one !lto sam vee bio, ZlI ono sro vee jesam, a sto je rezu1ta! nasih pani jski h dogovora, pOCev~i od prepusmnja klupe u Pari amemu BiH. Volio bih i sam mati, a vrijeme ce pokazati, je Ii ovdje bi 10 ne~(Q vi5e od sa" mog nezadovoljstva imple-mentacijom izbornih rezu· Itata. lli sam ja !oliko zanemario politiku SDP-a. Moze biti da sam ja preil30 nivo koji mi je nami;enjen. o Da, ali dolau i razlilir'i kom.mari da Vasje vla.<I pa"ijela, da sle, iargotlski, po. malo "odlijepiIi"_ Kako 10 komem.irate? - MOgliO!. Znatc kako kaZu, vlast kvari, a apwl uma vlast apsolumo kvari! Oefinitivno,

Sta drugi pisu

6

Onevni avaz, s,ijeda, 29_ febf1J.3r{veljai::a2012.

mozaik

El.:EKTROPRIVREDA RS lako struja nije poskupjela

"SpaceShipTwo":

Uskoro i komercijalni

lelovi

Poeinie lesliranie suemirSIlOg lallsiia
Ricard Brenson (Richard Branson) planira ove godine testirati .,SpaceShipTwo", svoi prvi svemirski taksi. "Virgin Atlantic" prve komercijalne orbitalne lerove s putnicima naiavljuie za 2013. ili 2014. gcdinu, Oko SOOosoba predbiliezilo se za voznju avljaju dvojica pilota, oko 109 kilornetara,

Brenson najavio

svemirskirn brodom "SpaceShip'Two", u koji moze stat; sestero putnika i koiirn uprLetovi u orbiti, koji ko~taju 200.000 dolara po osobi, mogu doseci visinu od
SlO pu-

Iz
Potrosacima uz januarski racun fakturiranai naknada za obnovljive lzvoro energije
Gradani Republike Srpske ostali su sokimni kada su im stigl i jan u an ki racu n i za potrosenu elekrricnu energi j u, Osi m 5 to j e potrosn ia struje 1.1 (Om rnjesecu 1.10bicaieno nesto veca nego u ostalirn mjesecirna, po trcsaCima j e uz januarski racun fakturirana i naknada za obnovljive izvore energije, - Po ovom osnovu, racuni za struiu uvecani su prosjecnoza 1,5 posto, [er je od 1. ja n uara na sn agu stu p i0 Pra vilnik 0 pods ticanju proizvodnje elektricne energije

priliku da iskuse nultu gravi raciju i dozive sja] Zemlje u odnosu na tamu svemira,

tnicima

pruza

NiJe mogla nacl posao

zena se orudauala na eaaUD

nema POSMUPllenla
" Nijedno od preduzeea iz sistema holdinga ERS niie podniielo zah tiev za pokreIan j e tarifnog postu pita, taiz obnovljivih izvora i u efikasnoi kogeneraci] i . porvrdeno je jucer ."Avazu" u "Elektroprivredi RS" (ERS). Naknada za obnovljive izvore obracunava se po cijeni od 0,0018 KM po utrosenom kilov at -sa tu. ko da za sada nerna naj ava 0 promjeni cijene elektriene energiie - potvrdili su nadlezn.i u ova) kornpaniji. Novae prikupljen na ova] nacin odlazi na j edinstveni racun s kojeg Ce, po osnovu odobrenog prava nil podsticaj, bi ti isplacivan prcizvcdacima elek tricne energi je. Nakon rekordne potrosnje struje u prvoi polovini febru-

ara, iz ERS-a po rvrdu] 1.1 da j e trenuma potrosnia svedena na "planske velicine" za ova] period, ali je stanje u hidroenergetskirn sistemima na Trebisn iici, u Visegrad u i Boccu svedena na minimum. - Akumulaciia sistema HE na Trebisnjici je na minirnumu. Hidrolcgija je [ako losa, a prerna prognozarna, los hidrolosk i perio d ce se nastaviri, Kod protocnih hidroelekrrana Visegrad i Boeac dotoci su u prosjeku ispcd SO pOSlO u odnosu na planirane - isticu u ERS"u. B. S.

U Holandiji odrzan humanitarni koncert
ukoliko ne plati iducu ratu koia dospijeva na naplatu u manu pa se odlucila na dras ticn e miere. Postavila je oglas na eBay 1.1 kojem, izrnedu osralog, stoj i: .Prodaie se radn ica, zelina posla i sposobna, za stalni iIi honorarni posao, koja ce raditi bilo sra, ukljucujuci i Ciiicenje WC-a iii upra vl]ani e viljuskarorn ", te moli potencijalne poslodavce da io] pruze priliku.

Zavrseno obiljezavanje Dana Bihaca

Britanka Debora. Bouen (Deborah Bowen) u posliedn jih je nekoliko go din a poslala na stotine molbi za posao. Ali, sve §IO je uspjela naci bil i su honorarni poslovi koji se malo plataj 1.1 i s kojima ne moze otplatiri hiporeku za kucu, Si tuacija je postala ozbilina nakon sto je saznala da ce osta ti bez kuce

Zajednica sandzacke dijaspore Holaridije (ZSDH) i Klub »Bosna-Arnhem"Rhe" den", organizirali su proleklog vikenda hurnanitarni koncert u gradu Hauzen, Ciji je kompletni prihod Up-

PrlHUDlieno SMOrO8.000 eura za meceDle HWdareUlca

naseg komandanta, Nadamo se da ce ga ova novcana pomcc iz Holaudije obradovati - rekao je za "Dnevni avaz" Enes N uhovic, predsjednik ZSDH. Goste su za simbolican

Greska u bo!nici

ZamiJenili bebe toMom dulenJa
Umjeslo sreCe nakon S[O su postale majke, dvije Britanke doia vjele su b i7..ara.n sok u boln iei. N akon poroda n j ihova novorodenead su odnesena na njegu dok s u se (lne odmarale. Ali osoblje bolnice je zamij enilo bebe kad SI.l iii

Degustacija torte 1"8 752. rodendan grada

donijeJe majkama na dojenje. - Dogodila se dvostruka grcika, beba A je dospjela kod majke B i obmmo. Kada se saznalo :l III se dogodilo, be be su vracene svojim majkama - rekl i su iz bolnke. Cijdi sluea; zavdio je na sudu, " dokaOie Ii se krivica medi ci nske sestre, prij eti jo j otkaz .. Hajdarevic: Na lijetenju u Padovi lacen na racu n za Iij ecen je Salke Hajdarevic.a, ratnog k 0 mall dama Sarajeva i dob imika priznanja "Zlatni IjiIjan", koii se trenutno priprema za Irllnsplamaeijl.l jelre u Padovi (Inilija). - Zadovoljni smo. Prikupili srno blizll 6.000 eura za Nuhovic: Zadovoljan odlivom honorar zabavljali Asim Ba· jri': i Hule. U prepunoj dvoran i u Ha Ul.en U organ iza tori su zabiljezili posjem Bosniaka iz nekoliko zemalja EU i Sandhka, koji SI.l i n" taj nacin hrjeli izraziti solidarn ost s hero j em odbra.n e Sarajeva. A. H.

spec
• Jian Feng iz kineskoggrada Heganga Qzenio se lijeporn djevojkom_ Medutim, diiele je bila "ru.zno" i nije Jicilo na roai(eije, pa je Jiaovjerovao da on n.ijeotac. S upruga m u je priznala d a je imala es tetske opera ci je. T uzio je zen u da ga je prevari] a i do bio pa.rrucu.

ILoro

CD

21

e

4

CD

26 •

N akon dva prolongi"a" nja [ermina, nekoliko hiljad 3 B i.scana, .kao i p retho d ne dvije go dine, iskoristilo je Ii" jep i suntan dan kako bi na Gradskom trgu degustiralo rodendansku tortll od S2 metra, koju ie upravo toliko priv.rednika, slastii'ara.i ugoslitelja izradilo i poklonilo svom gra d u za 7 S2. rodendan, koji je obiljeien 26. februara. Kao i svaki slavljenik, u ovom slucaju prvi covjek opCine Biha': Albin MusH':

Torta od 52 metra 'Planula' za 20 minula

prY; je pre rezao i d egusti.rao ionu, nakon cega je svima pozelio da ova godina bude u znakl.l boljeg i vedrijeg vr" emena [e boljih liudi i meduJjudskih odnosa. Nedugo zatim tQrta je "planula" z..a manje od 20 minura. Odrzano je nekoliko vrijednih kulmrnih dogadaja, medu kojima su prezemacija legata Dl:evada Hoze,. izlozha saraj evske Hagade re promocija knjige novina.ra Safeta Hrnjice pod nazivorn "U godini pakla". I. N. S.

mozaik
OPASNOSTI

Dnevni svaz, srijeda, 29_febllw!veljata2012_

7

81a kazu pozna1i
DZard.i. Osborn

Nagle promjene mogle bi izazvati poplave

eMolsa Malaslroa!
Sahtavi za sada mogu podniieti velike kolicine vade, al,iaka se prepune, nastaje problem, kaze Omerbegovit
Povecanje temperatura praceno kisorn, vremenske SU prilike koje mozemo ocekivati u narednih nekoliko dana, naiavl]uiu meteorolozi najpoznatije svjetske inrernet-srranica s vremenskom prognozoru Accuweather.
modi na ovo adekvatno

egou·c:

iH D

··er
fa

Dlntlll UISe nouca
:-" Mi smo sprernni razmctriti 5Va sredstva, Eurozona mora prvo posegnuti u dzep, a to, iskreno receno, nije ucinila, Dok to ne ucini, ne dolazi u obzir da Velika Britanija, a vjerovatno ni drugi, izdvoii dodatni novae za MMF. Zemlie eurozone moraju uloziti vise novca u krizni fond. [Britanski millj~wyfinansija za Sky New.)

puullest cese DOnOUm
- Bez stabilne vlade grcko napustanje euce irnati za posliedicu rastuci politick; haos, a haos ce dovesti do voine inrervenciie u svrhu "usposrave reda", Oni koji se sjecaju gradanskcg rata 1946.-1948. sjetit ce se i da Lc"-c__L _ __J ie Zapad zazrnirio na represiiu koja je usli- Irvin: jedila; hiljade liudi su muceni i ubijeni, Po- Raslucl baos vilest ce se mazda. ponoviti. (Britanski profesor za Social Europe Journal)

Diordi Irvin

SIObi mcglo dovesti do ekoloske katastrofe - rekao je Omerbegovic, Prema njegovim riiecima, ni ie siguran hoce Ii nadlezn i
edge-

Zrinka Gvitesit

Pogorsati situaciju
Bududi da u na~oj zernlji jos ima velikih kolicina snijega, srrucniaci i dalie upozoravaiu na opasne poprame pojave toplienja snijega, kao sto su popla ve i kl ili~(3. Muhamed Ornerbegovic, izvrsni direktor laboratorija u Ins ti tutu zastite od pozara i eksplozije (INZA) u Saraievu, koii se, izmedu ostalog, bavi i ekoloskim Iemima, rekao je za

voriti, S obzirom na to da kiila pogorsava situaciju. - Civilna zailtita, pogOlQ· 1'0 njeni dijelovi kojifunkcioniraiu na opcinskirn nivoima, mora biti spremna na svaki scenarii. Mislirn da su upravo oni najv;~e zakazali u proteklom periodu kada srno se borili s ogromnim kolicinama snijega i eksrremno niskirn temperaturama istice 0 illerbegovic.
=".

Glad za karilerom
- Stanie u kulturi je tesko. Ali pitanje je i koliku glad imare za novcern, za karijerorn i s koliko ste zadovolini. Radim koliko zelim i koliko rnitreba. T to je luksuz, I sr.... __ ..... II.......J etna sam da je tako, Bila bih srerniia kad bi Cvllesic: ponuda bila toliko bogata kvalitetorn da bi Odabrali lakQ se coviek mucic, jer ne bi znao sto odabrati, Nazalosr, cdabrati je lako, (Glumica za" Vjes"ik")

Uraditi prevenciju
S njirn se slaze i sefOdsjei pomoc pri Ru darsko-geo Iosko-gradev inskom fakulretu u Tuzli Abduselarn Adilovic, koii je uz pos loj ece opas nos ri posebno istakao opasnosti od klizista, - Situaeija s klizistima postai e alarman tna, Sarai evo, a posebno T uzla, naj ugrol.enij i SU, Kada kliziS!e jednom !:rene, niSla ga ne moze zaustaviti . istice Adilovi'::. M.. GUSIC
ka za sigurnost

r7i S1a k azu u naro d u ~
w
v

iii' 033J2BH!l3 redakcija@avaz.ba

Oroerbegovit: Civi/na ~a~lila zakazala

t,Dnevni avaz" da p osroji realna opasnost od poplava te da ce k iila zn a mop ogorsa ri siruaciju. - Enormne kolicine &nijega koje se ctapaju rnogle bi nam stvoriti dOSla problema. Prvens tven 0 III ml sl im n a

popla ve u ra vnicarski m predjelima, Sal' otopljeni snijeg u gradovirna odlazi u kana. lizacione sahtove, koji za sada mogu podniieti te kolicin e, ali ako dode do ub rzanog lOp]j en ja zbog visokih tempera tura" prep un.i t ce se,

- Kako [e moguce da se slobodno setaju gradom osobe koje imaju dijagnozu dusevnih smetnji i psihickih bolesti? Policija je u ovakvim slucajevima porpuno nemocna, Uhapse, obave policiisku obradu, pcdnesu priiavu i odvedu takvu osobu na psihijatriju, gdje ostane izviesno vrijeme, Meduum, sve dok Mi· nisrarsrvo zdravsrva i pravosude budu i dalie zaobilazili ove pro oblerne, bit ce sve vise nedufnih Zrtava. ((;;Iauljica S. D.)

Pouci)a .ia OamDCOa

Vremenska prognoza

Z!I.

z. Z01Z.

Prosjecno zagadenje su" mpordioksidorn na tti mjerna mjesta u Zenici U 2011_ godini bilo je ce!id do pel pum vece od godiSnjeg prosjeh u Sarajevu, Ipak, n.3 in· [ernel-s[mnici Federalnog hidromeleoroloskog zavada objavljen je izvjcitaj 0 kvali[em zraka u Feder.aciji BiH, u kojem njegovi ;>;\'anicnici rvrde da ie Saraj evo naj zagadeniji grad u FBiH. . S pravom se pi tamo zaSto izvj citaj sadrii samo poda tke iz Sarajeva i Tuzle [e sta nadle-mi misle ucini ti sa cilljen;com da je godisn j i prosj ek kon Cell traci je sum pordioks.i· cia u Zenici u proliloj gomni

e Ii Zeolca JDS
;w<;i

Ekolozi iz grada celika negoduju na objavlj'ene izvjestaje

FBIH?
Na jugu ze·
redom vise od 500 mikrogr3" rna) Zenicani su opel prekocacili. u februaru, a 18. febru· am poslije podne koncennci· ja sumpordiaksidll bila je veCa od 500 mikrograma dever sa· [i neprekidno! A. Di.

~ '0
BANJA LUKA

12S
IU IU

i

105

:I 101
1$0

~tO
:::011

to
U~

,.,l_PGCW».

~

.Ot~ Grafikon poredMja zagadenja Zenlce I Sara/eva u 2071. iznosio 106,.8 mihograma, a granica j e bila 90 - navade u sao¢eniu Eka-.foruma piTaiuCi se je Ii Zenica jo~ u FBiH. Prema mlgovoru nadlezIIih, uredaj i koji mjere vri" jednos[i u Zenici nisu arestiran i i cenificirani, do k m 0bilni uredaj u vlasnislVu VIade ZDK boravi na vise laka· eija u Kantonu, pa rime i nerna kontinu.inno mjerenje na lednom mlestu. Prag uzbune (Ifi sara za-

mlje ocekuje se suncano vrijeme uz promjenljivu oblacnoSl, u osralim po drucj im a oblacno s kisom, u vdim podrucjirna sa susnjezicom iii snijegom. Vjerar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnag smjera, SRIJE.DA
~.i~1~
J\JTlQIJIJE.m..PERtlJlIIE. 1lNEVlE1E-'~PEF!ATURE

ZENIC'A 7

..

lUZLA
6

SARAJEVO 4

NEUM 14

CETVRTAK
JJTAAtI.IE TU&UlA1UfI!E

FnAK
~.:l.:mj~

Husnija Kamberovi6
BosanskohercegowCki pm ka nezavisnosti je proces keji se nije sarno poCeo odvijari devedesetihgodina neg\) posta je stvari koi e su se odvijaJe ios fa· nije i koje su vodile ka ja6mi u bh_ idemiteta_ Ovo je jucer re" kao proL dr. Husnij a Kambec

0

Danu nezavisnosti
va praksa pOlraja[i ios dugo. - U BiH ne postoje snage koje bi promovirnle jedinslVO ove driave, dok s druge srra· ne imama an e poti ticke sn a· ge koje vee go dinam a mde na njenoj razgradnji - kazao ie Kamberovic. M.. Ai.

00, .2'C do 7'C
oo,2'C dD we

od-ll1'C dD6'C
~E~1URE

.NTAANJ:

OO·,'C doll1'C

TEMPEAATl.ft

od.i!'C dD R'C

ONWtt'ilMIli£RATUle

,00 -l'C do 11"C

pOledinCi gOdinama raZgradUJU liH
rovicgovore6 0 temi "Bosanskohercegovacki put ka nezavisnosli " 20 godi!la posiije". KomentlrajuCi cfnjenicu da se Dan nezavisnosri BiR vee godinama obiljezava sama u jednarn entitetu, Kamberovi'; je kazao da ce lak"

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA -------UgadnijB nBgo pmthodnih dana, ali i dalje pmhladno. osooito u prijepodnevnim sa~ma, sa zimskim vrijednosllma tBffiper<llum Iraka. PostepBna stabililar;ija povaljno cedjelovati na vBcinu stanovniMva, ipak prilikom boravka na otvmenom plJzeljno iB biti opffrlnijl i odgovarajute se odjenuti. . Grad Sar.ljevo
IlIa!ak 6.24 lalil!ll 17,3~

<9_ 2, 2012. l~iI!ak 9.40 Zllazak 00,20

Ukratko

8

Onevniaval. srijeda. 29. feb'lla'/Veli~to 2012.

ak tuelno

SARAJEVO Zasjedanje Predstavnicknq doma Parlamenta FBjH

Plirrska kGrrfererrcija ispurri/a (J{;ekiVarrja _~1li>l(1

Miroslav Malobabic

S pro -U reUIZ-I. boraea
Vi ste donijeli ovaj zakon pa sad Ijudi, na pravdi Boga, gube prava, a uvodlli ste hiljade onih koji ne bi trebali biti medu ovom populacijom, porueio Hecirnovic iz SBB BiH

IIH diO

'JUinogloka'
.. Izvrsni direktor "Srbiiagasa" Miros]av MaIobabic rekao ie jucer na konferenciji za nov inare, u ckviru 5. rnedunarodne plinske konferenciie u Saraievu, da ie plan iran 0 da i BiH bude IIi 0 proj ek ta ,,1uZni tok", koii Ce biti od velikog zna&ja ZlI energetsku sigurnost cijelog regiona M. AI. Predsta vnicki dom Parlamenta FBiH odbacio je jucer vecinom glasova iniciiativu za pri vremen u 0 b usta vu revizije nakn a da za porodice sehida u Unsko- sanskom kanton u .. I pored tog-a, avo j e pi tanje, 0 kojem ce se izjasnjavaIi i Ustavni sud FBiH po ~elaciji predsjednika FBiH Ziv ka B udimira, izazvalo burnu raspravu koja ni do zakljucenja ovog izdanja naseg lista nije okoncana .

Ie sa a oMra u a.

Hei:imovii: lo.kam zasjedal!ja; Odbr8l!iIi smo BiH lopet (;flmo je odbrsniti

MOBiH

POSletadelegaCue Milne OSCE-a
.. Delegaciia Misije OSCE·a u BiR, koju je predvodioarnbasador Flecer Barton (Fletcher Burton), posjetila je jucer Minlstarstvo odbraae (MO)BiH U delegaciji Misije OSCE-a bio je i Sef Odiela za sigurnosnu saradniu Viktor fon Vilken (Victor von ViI!ken). M. A. s.

Obustava isplate
Osjetljivo pitanje revizije borackih prirnanja dovelo je do suza i zastupnicu SDA Amell! Mesic. No, mnogi su upozorili i na demagogiju stranaka na v lasti ko j e su pokren ule reviziiu, a sada rraze nleno obusravlianjel rn iciia ti va je po dnesena zbcg 650 i.ellidskih porodica u dolini rijeke Sane kojirna, na osnovu ak tueln 0 g federalncg zakona 0 reviziji, prijeti dcnosenje riesenja 0 obusravi isp la te naknada, j er su ih srekli na os novu us menih izjava svjedoka. Tokorn rasprave koalicioni partn eri pokazali su sup r-

DOHazlZlaua SlarleSllne
Za razliku od te inicijative, Predstavnicki dom je prihvatio drugu, koja se, tao koder, odnosi na zakon 0 re-

Sud Siroki. Brijeg

KneZOUICU DOSliin DOlIU
"Oliveru Knezovicu, opruaenom da [e II navijackim neredima 2009. godine prije pocetka utakmice izmedu NK Sir~ki Brijeg i PK Sarajevo ubio navijaca lima s Koseva Vedrana Pul j iCa te ucestvovao u pokusa] u ubistva sest osoba i u izazivanju opce opasnosti, Kantonalni sudSiroki Brijeg ponovo je diplomatskim pu[em dostavio su dski pozl I' za izj asn jenje 0 kri viei. To nam je potvrdila Ani!ll Matijevic, porl'parol ovog suda, isticuCi d. je rocisre po ovom posrupku mazano.za 24. april. M. H.

"__~

"_ __

~"'__

""-'''''' __ Posl an iei Iidera opozicije Saveza za bclju buducnost BiH trazili su od predsiedavajuceg ovog dorna Denisa Zvizdica cia prekine raspravu koia nema nikakve svrhe nakon ~10 je iniciiativa odbijena i da se na ovaj nacin samo zele dobiti politicki poeni.

_' viziji, Njeni podnosioci

su

o me sta vove, pa je vecina poslanika SD P-abila suzdrzana, dok su poslanici SDA u
vecern brc iu podrfali

11 poslanika iz vise stranaka USK, a oaJaz.e izrnjenu tog Z3. onib koji ne bl trebali biti medu ovom populacijorn. I ja sam izgubio brata u ram, a mi se nisrno bor ili s puskorn u ruci da bismo ostvarili neka prava nego da bisrno branili nasu dornovinil. Odbranili smo je i opet cemo ie brani ri - rekao ie Orner Hecimovic, posianik SBBBiH. Pokmib se vodila i 0 preobimnom dnevnom redll pa je predsiedrtik Kluba SBB BiH Fehim Shljl6 u'a~io da Sf Zakon u dupuni Zakonll 0 poijoprivredi i Zakon 0

kona na nacm da dosadasni i korisnici, koji ne mogu pisaDim dokumentima dokazati da su iz boracke populacije, mogu nastaviri koristenje prava na OSDOVU iziave prciivjelog starjesinskog kadra, izrnieni Zakona o novcanim podrskarna u poljoprivredi i ruralnom razvoju ne uvrsravaju u dnevni red jUCera5!lje sjednice te predlozio da se Ii zakoni razma trai u na jedno j od n ared n ill si edn ica, Pri jedlozi nisu dobili potrebnu veciau. F ederaln i poslanici prihvaEili su jucer amandman oa USIaI' FBiH kojim jz naj v i~eg federaln og p ray n og aha Ire b a b risa I.iodrednice o ombudsmeoima, jer ie Ur" ed ombudsmena sada na driavoom nivou. J. Tr.

tivu.

.

inici ja-

Za noue penzionere 18.4 miliona HM
"Federalni. poslanici po· tmlorij u Federacije do 30. apriJa 1992. godi<!e, imaju pravo, ako 10 Zcle,dobivati JXl' nziju iz FedeIlllnog fonda PIO. Za nJ. !Iamienu porrebno je osigurati oko 16,4 miliona KM!la godiiinjem nivou.

Dnevni red
- Imali Sle priliku da pokazete svoj pan:iotizam kad je bilo vrijeme, a sad se bavi(e cistim populizmom. Podsjecam vas d a ste vi iz S D A donijeli ovaj zakon pa sad Ijudi, na pravdi Boga,. gube pmva, a uvodi1i s!e hiljade

drl:ail SU1 Pn]ediog mOm! 0

izmjrnama i dopll!!aDla Zakona 0 penzi jskom i in validskom osiguranj u, koji !reha omoguCiti da povralJ1ici iz RS, koj; su slcldi penziju na

SIu.caj ".Feroelektro"
.. Pred Optinskim sudom u Sarajevu za 9. maIl je zakazano ro~i~ Ie .n a kojem ce bi ti razIl!a trana t\lib. Agenciie za privatizaciju u FBiH pm!iv nStanic Invesut kal<o hi bio raskinu l kupoprodajni ugovor saCinjen s kompauijom »Feroelektro". Poni~lenje ugovora vee odavno craze radnie; »FeroeIektra", a prema rijeeima Senllda Smajiea, predajednika Sindikala, 10 je neophodno zbog visegodiSnjeg nepostivanill tog ugovora, ali i na,stale Slele ko ja lznosi 12 miliona KM. M ..AI.

VojnI penzIoneri traze doradu zakona a povoljnijem penzIonisanju

RUcile 9. marta

Udruz.enje penzionera vojoih osiguranika u FBiH iueer je u Domu Oru7..an.ih BiH snaga zajedno s osmlim borackim udruzenjima larrazilo doradu radne verzije teksla. zakona. 0 povoljnijem penziO!lisanju, jer predlozeno rjdenje ne zadovoJjava ni osnovne zahljeve ove populacije. Dzevad Rado, dobimik "Zlatne po· liciiske Z!!acke~, !laglasio je jucer da je ovaj akl diskriminirajuci. - Vlada ju6estra!lke doveIe su vojne penzionere u vr10 llezgodnu siluacij·u. Kate-

RarJo: Gdje Ie nestao na§ novae

goriju vojnih osigurllnika izbrisali Sll kao da De pOSIOii. Radi li su sve pa u sal no. Ogromna suma novea upla6vana je na podracun vojnib osiguranika. Mi ne .znamo gdje je taj novae. Niko ne prikazuje gdje je !Ie&!lIO novae koji je bio namijenien Z<l reformu odbrane pojasnio je Ratio. Ragib Hodl:ic, penzionisaIl; ge!lel'lllni i!lspektor policije, rokom jucera!nje diskusije istakao je da Radna grupa Vlade FBiH, koja ie izra d ivala men za kona, diiell polieij u i pripadnike

Oruzanih snaga BiH. - Mi smo pro til' oV3.kve verzije l"ko!la, a s nailim primjedbama upomata je i Vlada FBiH. U ova prava uvode fame policaice od dana dono~enja novog zakona, koji imaju vise od 20 godina slaZa od pocetka rala do danas, bez obavljanja 2lI3cainih funkcija U fa tu. Penzionisan3 ge.neracija do baja 2011. godine bila je osnovni nosHae mobilizacije policije i njenog naoruzavanja, organizovanj" otpora i rukovodenia polidjom u ratu " kaze Hodz.i~. Az.D.

teme

DnBvni avaz, srijeda. 29. re~ IIJ ar/vEiljaca 2012,

9

EKSKLUZIVNO Jos neobjavljeni tekst prerano umrlog profesora

poslled Ie SiD 0 Z Bosn
Prema svim objektivnim analizama i sfrucnrn vojnim procjenama, Sarajevo ie trebalo pasti za nekoliko dana, ali. nije
dinice vee su bile na svirn bitnirn strateskim punktovirna

IN A i srpskih iz BiH, Srbile i erne Gore na medunarcdno priznaru drzavu BiB, prerna svim meritornim analizarna, imala ie siroke razrn iere i karak ter »br; tzkriega", odnosno brzo izvedene okupacije, okruzenja i blokade, p ri ie svega, veli kih gradeva kao centara ekonomske, politicke, kulturne moe; i tra dicij skog znacaja, te posebice blokade vitalnih komunikacija (cestovnog, Zeljezn ickog, vazd usnog, pa i riiecnog saobracaja), a sve s cioruzanih jedinica

Agresija

u Saraj evu i oko Sarajeva i sire regii e ;gJedano sa strik tnc vojnog stajalista, planorn blokade, opsade i osvajanje Sarajeva je bilo veorna dobro zarnisljeno; zaposjednute su sve vitalne tacke: Trebevic.Zlariste, Brus, Osmice, Zut, Rum, Mrkol'iCi, Borije, Spi. casta stiiena, itd., a koncentrirana vatren a moe j e, prerna

es I dana, Kraj isnik [["I sedrnice, ali uglavnorn se prociena krerala da je odbrana grada rnoguca rnaksirnum mjesec dana Ispalo ie da se Sarajevo branilo i odbranilo, kao opsiedn uti grad, najduore u povijesti modernog ratovanja, za vise s totina dana. duze 0 d povijesne odbrane Lenjingrada, Naravno da je primarni razlog uspiesnosti te odbrane

bio u nasim, prije svega, sa-

ije B iH SR J ugoslavij i, a u kontekstu dogovora izmedu Franje Tudmana i Slobodana Milosevica, znaran dio BiB bi 0 ie narnijen ien pro iekciii " Velike B rva tske" ...

Ijern pripajanja

ciiele teritor-

Hislorijski fenomen
Napad pocinie drugog dana Ramazanskog bajrarna, 5. aprila 1992., uoci pripreme za proslavu Dana, oslobodenja Saraieva (6. april)?! N e ulazeci u razlicile vojne i vojnoorganizaciiske doktrine, odbrana Saraieva bila je iedan hisroriiski fenomell i u sl'akom .1uCaiu SpeCifikum. Nairne, ta odbrana je bila, prije svega, spun tana, poli ticki i orgauizaciano vrlo klimal'a, "ras!reSena", nepovezana, gotovo nikako s ubord ini rana. Odbrana koja je organizevana iz oeaja, osje6!ja egzisrenci jalne ugrozenosti,osjeeaja "biti iii ne biti", hislOrijskog bila i spasa naroda. Mnogi ponavliaiu tloskulu da je "agresija na BiH bila planirana, ali nije bio plBniran olpor nar{lda". To ie, dobrim -di ielom, lacno i fenomen odbrane Sarajel'a se uopc~ racionalno tdko da

10m kojorn su raspolagali, s planum opsade koii su imali, s krlerkom koju su od Sarajeva nacinili, oni su mogli urnarsirati u Sarajevo uz relativno male gubitke. Saraievo le, shodno velikosrpskorn strategijskorn planu, bio epieentar i glavni cili agresiie, U sluca]u niegovcg brzog pada, zasigurno bib iii os tvareni svi ciljevi agresora, Naime, sve val jan e analize govore da ie SDS, kao idejni mevens Mi.loilevieeve p ali rike i velikosrpske agresiie, priie svega, nastojao da izvrsi destru kci j u legali cera i legi timi tela svih organa vJasti RB iB, a time dase i "derrooizira Sarajevo" kao glavni grad Republike BiB. Zato su i formiraIi paralelni glavni grad, koii je jednorn bio na Palarna, zatirn u rzv, S rp skom S arajevu, pa onda u Banjo] L u d. Kako je tekla besti ialna opsada i nezaparnceno razaranje i unistavanje civilizacijskog tkiva Saraieva, tako ie politicki i simbolieki rastao znacaj odbrane Sarajeva,

uenost dana Zoran Milanovic

Hrvatski premijer dosaointenzivirati rlesavanie problema izmedu Hrvatske i BiH
Nije slucajno svoiu prvu zvanicnu posjetu neko] zernlji ZOraJ1Mila_novic, prernijer Hrvatske, iskorisrio kako bi doputovao u BiB. To nedvosmisleno govori da ce, prema svem u sudeci, d06 do zaokreta u odnosima oaSe zemlie i Hrvatske, MilanOl'i;: je bio jasan, N e dolazi kao men tor i ne fuli se mijesati u unutrasnie stvari BiB. N a direktan nacin pokazao je da rnu ie na prvorn mjeStU rjesavanie nagomilanih problema, koj igodinama poswj e izmedu BiB i Hrvatske. Zbog toga ie i OtvOretlO2().!ak piranja, koja se godinama kisele u ladi· Vlada dvaill Zl'malja. Bez mnogo simpaliia, naklonosti iii drugih vrsta odnosa prerna odredeno] etnickoj skupini 0 nasoj zemlii, Milanovic je porucio "haj'mo raditi", Hrvatskoi trebaju cisti odnosi sa s usjedirna, a iz rjesavanja tih problema moore prifitirati i BiR,. kao i iz cinienice da nam EU uskoro dalazi 113 granicu Fer odnos dva susjeda, zasnovan na medusobnoi koristi, Hoee Ii je bh, strana znati is koristiti, ostaje da se vidi, Zoran Milanol'i':: roden ie 30. okwbn 1966. godine u Zagrebu. Zal'ciiu je Pravni fukul cer i govori lri Slrall3 j~ zika. Clan ie SDP od 1999. godine, na i'ijem j~ celu od 2008 .. godine .. Ozeojen je i ima dva. sina. F. K.

orulla nade

Piie: Dr. Nijaz DURAKOVIC
izjavama Karadiiea, Mladiea i Se!ieli a, bila [akva da ie b ira dovoljna po zamis1ienim pro ognozama artiljerijski da na· padne Italiju. Pet bivsih korpusa IN A, od Rijeckog, ZagIebackog, UZicko-I'alievskog i Titogra· dskog,. itd" bilo je koncemr· isano i rasportlleno II BiH,. a od roga glal'nina vatrene moei oko Sarajeva. Svaka 0 d lih sua leilkih <.!Ij edniCkih taCaka, koje S11 Sa· rajevo imale !<ao na dlanu i koie su ga tako bezocno moorganizovanim fanaticnim boreima, dakle, s pocetka u Teritoriialnoi odbrani, Patriotskoj Jigi, Zelenim berethma, naravno, kasnije u onome 5 ro ie b ila glav'lla i osnov!!a snaga, u Annijj B iH. Danas ne !reba llcitirati koliko je ko od tih raznih formaeiia dopIi.nio toj odbrani, Odbrani su doprinijeli, prije svega, obicni Ijudi, grad ... !i i ! parrio ti ove zemlj e. Saraj Iije i svi oni koji su se u Sara jevu na!ili i branili svoi u domovinu. Dakle, moja je teza da je

Grollo razaranja.
U samom rarnom rukovo·
dsrvu BiB, peroonificiranom,

Destruiranle zaJednistua
Dmgi eiJi SDS·a bio je razgradnja un u larnjeg medunacionalnog rkiva BiB, unisial'anje i strukmtnO desttuir.anje svakog oblika zajedni,~rva, pa onda i ukllpnih inslitucija sisle· rna 0 od bran i, pol iciji, suds !l'U, zmal's tvu, ob razovaniu, pa sl'e do elementarnih inslit!lCija, komunaobjasnid. Prema mom sudu, uzet eu jedan kljurni, za mnoge, vjerovatno, banaln i argu" m en I: velikosrpska, cem icka 'lgreSiia n3 Sarajevo nije u:spjf>. la,. priie svega, iz razioga je ta ge b e1sovska propagan da i ideologija nasjela na sopsrvene lazi. Sarno kratko obrazloZenje: Sarajevo je do 6. aprila 1992, godine vet bilo potpuno odsjeceno. Kom unikaci jsk i presjeeeno. Jedinice JNA i .srpske paravojne.(eelIlicke) jf>. Lnog fivorn i osl.,a iz toga je proizlazio koncept bezuslo· vnog zaiaganja 23 fon!!ira· nie srpskih opCina, pa onda raznih SAO, AO, sve s ciIjem unis!avanja elementa· rnih preroga ti va drZal'nosti Republike BiB. Oruda su vee na paljanskoj Skupstini, polovinom 1992. godine, odluke ZA· u.nistavale i mzarale, iza sebe je im ala s lru ellO' napra vljene kom uni kacii ske i fortifikacijske linije, kompleme sao· bracainice, s pozadinskom logistikom,domrom munici· je, nafte, hrane i svega onoga SIO je bilo porreb no za unisra· van je jedo og vel ikog gra da. VNOBiB-a 1 samng AVNOJ-a proglaliene rustavnim. Rezultat je bio beza" konje, anarhija, vandalizam i svi oblici terom" gotovo ne. zapameenog 0 modernoj povij esti (kondogori, progooi, rnasovna ubisll'a, paljenje, protjerivanje, poni2avanje, i svi oblici ziotina genocida). velikosrpska propaganda nasiela na sopstvelle lan, jer so najmanje godimt dana peije zvanicnog poterka agresiie !la B iH sl'i medi ji iz J ugosla" viie, a onda vee fonnir"ane fomanijske "Republike Sf" pske" danonocno ponavljaJi kako u Sarajevu ima 70.000 dobro naoruZanih mudZahedina, zeknih bererki, najmodernijeg iranskog naoruZanja i sl. I na svu sreCu,. i [oj s 1'0joj banal no j I ali so i sami povjerovali da je !O tako. U supootnom, s vojnom si-

sw

Pad za pet dana
Prema svim objeklivnim 3nalizllma i strucnim voinim procjenllma, Saraievo je rreba10 pasti l~ nekoliko dana. Karadi.ic je predl'idao pema·

prii e svega, u Alii i lzet.bego· I'icu i SDA, tii'; je on bio pro edsjedn ik, bilo je dilema da Ii osrarak drZavnog rukovodstva, olicen, prije svega, u Skupstini BiH i Predsjednisrvu Republike BiB, pa ooda, naravno, i u VJadi BiR, izmj esri ti iz Sara jeva ili osta· ti u'grodu rarnog razaranja i svekoJike katakliune. Nem.aIi booj ladasnjih ramih minis lara precl1agao je da 10, po analQgiji nekih slicnih, nama bliskih, povijesnih dogadaja, ueba osnol'ati I'radu II izbjegliSlVU·izgnanSll'l1,odnosno da se, dakle, glavni organ; I'bsti izmjesle iz Sarajeva, naprimjer, u Zenicu, Zagreb, Bee, i sl. Na svu srecu, navedella opciia niie proilla i prevaliralo je uI'jerenje da opslanak na jvi sih drh vnih 0 rgana u Sarajev II jeste i za log 2a opstanak cijde BiB. Tu Sll se 10m ira kop Ij a i 1'0 dile teske diskusije. Ali, gledano s ove vre.menske distance, jasno je da doista BiH ne bi bilo da je !'ada nase rukovodslva odl utilo da .voj u pol iticku borbu vodi iz neke druge drfal'e iE drugoga grada. Sudbina Saraieva vezana je l1Z sudbinu BiH kao suve· rene i medunarodno prizna· te dciave i obmuto.,. «()-..JO je diD leksw koji je auI(Jr tre/Jao preumirtIli ,wei ]. ma-

=a

Vlada FBiH spasava dubiozu u budzetu

Na jucerasnjoj __ - __ kon cega je priaukciji rrezorsKih zahvaceno njih osarn, pisa na Sar.aievskoj koje pokrivaju iznos berzi FederaJno mivrijednosnih papira nistarstvo finansija koji su bili planira!!i uspielo ie prodati sve za prodaju. pOlludene vrijednoKraiina ie kazao da sne papire u iznam ce FBiH ovaj i:mos naod 20 miliona maraplati ri 28. avgusta ove kII, pOII' r d i0 je Krajina: go di ne, dodal'si da Ce "Dnevnom a vazu" Rje§enje sljedeCih 2S miliona minisla rfinansija dug KM trezocskih zapisa FBiH Ante Krajina. pOkllSati prodati na auRijec je 0 jednom od kciji plaruranoj za 27. marl. naCina da se Vlada FBiH rio - Zadovolini smo ovorn jeSi hronicnog duga., koji je aukcijom. Kada je u piranju prenijela U ovu godinu. veliki deficil FBiB, planirKrajina je naveo da su aLi smo namaknuti sredsrva prodari trezorski zapisi po i na ol'aj natin. Tako<ier, godisnjoi kamatnoj stopi od planirlloa je emisija i dugo2,45 posro, as rokom dospir~i'nih obvewica.ldeja je da je6! za 182 dana. Dodao jeda firme 1I drial'nom I'laje jucer ukupno prisliglo 15 snistl'u, koje vee imaju sreponuda ukupne -I'rijednosti dstva, otkupe le obl'eznioeod 36,69 miliona KM, naistakao ie Krajina. A. DII.

prodati Urij8dnOSni D8Diri Od2OmiliOna maraMa

za

Spec
• Ustavni sud FBiB razmatrao j~iucer na rasprnvi u Sarajevu zahtjev predsjednika FBiH Zivka Budimiraza ocjenu usmvnasti Clma L Zakona 0 plafuma i naknadama II organinta vlasti FBiH.Naime, podnosilac zahtjeva smatnt ds clan 1, ovog wO!la u diielu koji gIas.i: "le primjena Qvog zakona u kaIJ wnima, gradol'ima i opeinama" nije saglas:an s Uslal'om FBiH, javija Ferra.

ria, Dww
'/1tI

7lillll11JiSl10Sri

BiH,
ko-

nferencijl pod nazivom "Polililki iwjnizllalaj odbrmU!Sarajeva 1992.-1995. '?

M et1""ar'(xi1wj "auowj

Klub poznatih

Donirao bih area ono) DraUO)
Ucni profil.b'h. muzicara

Dino Sukalo

10
'Avaz' saznaje

Dnevniava~.srijed~, 29_ februa r/VeljaM 2012.

teme

line i prezime: Dino SukaDatum i mjesto rodenja: 6. oktobar 1977. godine, KG)i je Vas naiveci porok: S a tel itska televi zi ja. B iste li donirali organe: 1edi n 0 srce, ono j pravo j. Sta pomislite kada Vam crna macka prijede preko puta: Pomislim da bib trebaa rei puta pljunuti, sto i ucinim, Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Dania litar ~kole", a rnuskarac Kamagru, Ciaiis iIi Levitru, Ima Ii istine u izreci "Ko pjeva, zlo ne misli": Irna, muzicari su uglavnom do" bri ljudi, Da ie sutrasmak sviieta, sta biste danas uradili: Rekao jo, jednom voljenoj osobi da je volim i cia ni smak svijeta nece nista promijeniti. le Ii belie danas biti lijep iii parnetan: Ne mogu pricati 0 srvarima koje nisam iskusio, Politika je za Vas: Deponija kadrova koji u osnovnoi nisu mogli zapam ti ti ill piesmicu, kojom upravlia nekolicina profitera pod fasiSlickom rnaskom. 1este li ikada izdali prij atelia: Mora da jesarn, pogoto1'0 iz perspekti ve pri iatelja, J e li Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Niti sam slavan, niti cu biri, Pitajte gospodu Slavku iz .,Raiffeisen banke" u Dure Dakovica, Otkriite nam jednu tajnu: Kao diiete, obrezan sam kudi, bez anestezije, Cega se najvise sramite: S vo j e posl iiera til e fri zure, Nailjepsa zena/muikarac je: Moja mama i moj brat. Kada [e brak debar brak: Kada Ii len a rno ~e sjedi ti s drustvom, a da joj je fino. Je Ii iutro pametniie od veee.ri: Naravno. Kone,,·

10.

SOAza - Irl)U g Ie ... rza 54.28 M'
Sluzba za zalednlcke poslove organai tijela FBiH podigla tuzbu jer SDA nije platila koristenie prostorija u Titovoj uHci 9A u Sarajevu
S tranka demokratske akcije (SDA) gcdinama izb jegava placan]e kiri ie Sluzbi za zaiednicke poslove organa i tijela FBiH za koriS ten j e posl ov n og p rostora U sarajevskoj ulici Marsala Tita broj 9A, gdje "na svoiu ruku" besplatno koristi cak 328 metara kvadratnih posl ovn og pros IOta. Kako ie za .,Avaz" potvrdio direktor Sluibe Davorin Korac, zbog nemcgucnosti naplate potrafivania za kirije iz prethodnih godina u visini od 54.280 KM, Sluzba ie putern Federalnog pravobranilastva pokrenula ruzbu protiv SDA pred Opcinskirn sudom u Saraievu. Sud je u oktobru prosle go. dine denio presudu da SDA mora pla ti ti dug, u navedenom iznosu i sa zareznirn kamatama, ali s obzirom na to da se ova stranka :w ila, p resuda jos nije pravosnazna, a samim time ill WrSna. Kako saznaje "Avat', SDA je duzna i mnogim javnim preduzecima po osnovu u trosenih reZiia, ali prolazi nekaznjeno,

Pravobranilastvo FBiHceka pravosnaznost presude

n traci j a je maksimalna, zato se i ispiti polazu uiutro. Neostvarena ~eJja: "Gib· son LS". Omiljeni film: "Blade Runner", "Th e Road". Vas hobi: Gledanje fudbala do iznemoglosti, Sportista koji Vas inspirira: Oskar Leonard Pisrorijus (Oscar Leonard Pisrorius), Sjecate Ii se prvog poljupea: Ne sjecarn se vise, naZ:alost. Sta je Vas najvec] strah: Zemljotres, Najdraza pjesma: Preskocio bih ovai odgovor, Kada ste posljednji put bili na izlozbi iii u pozoristu: N edavno, slucaino. Cita! koj; pamtite: Ne bojte se gresaka, one ne p os [0je (Dejvis Majls), Omiljena modna marka: "Oshyosh". Osoba koja Vas ziveira: Mahir Suleimanovic, laze kad otvori USia.

S. DEGIRMENDilC

Ulaz u zgradu u ce/llru Sarajeva u kojoj SDA karisli, a ne placa I«lncalarije

PROBLEM! SA BHTELECOMOM-Citarno nezadovoljnim kon snlci rna ,,'EH Telecom •.", p. mina po· d,u cj u S toea godin.rna se mucimo s io§im sign.lom, 11osebno posljednjih mjeseci. P.rava je Iutri ja nazv ati nekoga il.i poslati poruk u, See':a pa- im.mo i druge operatere. ULAZ PREKOREDA -, U Kamon.lnoj bolnie! u Bib.tu nepokremi p.djenti cekaju na-

SMS

Dneunlauaz
081-142-015
ruceni po dese! dana da bi bili primljerli kod nefroioga., koj i dnevno primi sarno pet pacijena.ta. Ali, i3 ko s i naruCen, ne mozeS bili primljen, je.r pojedine osobe Illaze prekoreda. Sta da mi,. invalidi" radimo? ZGRADAZA IZDAVANJE· Pimmse ima Ii sm! sla da neko dobije SW!l kilO seh ids ka p orodica. iii RVI, a ima kucu u kojoj :livi, pa stan izdaje? 19rada koju je sagradio Fond puna je miadih bra~nih pllJ'Ova koji su rlI kao podstllnari_ Bu~a Powk BiB POTREBNI KREATIVCI· Hace Ii se ciria va konaen 0 poundi ti da. po· tlstakne mlade da. kren u zi vjeri od svog rada? Dosta nam jeweiologa, pedago· ga., raznib ci viii,za torn drus\"va. Nama trcbaju krea ti vni Iju di, a n e v isokoo brazovani d.custveni paraziti. lzedin, Konjic

Drazen Erdemovic, biv~i pripadnik zloglasnog iO. diverzantskog odreda VRS, koieg je Haski tribunal csudi 0 U3 pel godio a za tvo ra zbog ratllih zloCina poCinjenih u julu 1995., jucer je okoncao svoje wiedocenje u procesu kojise u Tribuna· lu vodi protiv oplUZe!log ra· !Dog zJoCin ca Ra dovana K aradzic3. ErdemovjC se juter prisjetio i nckih, javnosti nepoznacih deralja vezanih uz egzekucije .. • Kada su mu~limani dovezeni na Brnnjevo, neki su ui;ivaii u njibovom muoenju_

Uziuali su u mUCen)U i Blan)u muSlimana
Posebno su rnucili ljude iz Bratunca, Brano Gojkovic naredio je jednom vozacu autobusa da uzme pusku i puca po rnuslimanima ka1<.o on kasnije ne bi mogao bid svjedok ... Pe1emis je naredio Zo,anu Malieu da zakolje covjeka u zdenoj jakni u Srebrenici Prieato se da je Pelemis dobio 12 kilogram. ziata za 000 sto je [rebao ur· ad iti u S rebren iei • u.stv rdio je Erdemovic. Kako je kazao luzi lac Kristofer Micel (Christopher MilcheU),sni· mak na kojem se vidi Covjek koj i, zaklan, lezi u lokvi kr·

Drazen Irdernovic na sudeniu zlocincu Karadzicu

vi u cell U"U Srebren ice, zapli-

jenjen je u kuci Ratka MIa·

Karadii(;: PokuslJo osporili svjedotenje svog vojnlka

dica, Karadfic je tokom kontraispitivanja ustvrdio da ie francuskao bavjcitaj ns 51 uzba marerijalno pomagala 10. cliverzallt~kom odredu te da je kasnije obuCavaJa i odvodila njihove pripadnike u lair, na sta je Erdemovic odgovorio da !lema informacije 0 rome. D dntgom diiclu jueerasnje rasprave, na klupi za svjedoke n~ao se penuonisani genera] VRS·a Manojio Milovanovic, rami naeeloik Glavnog staba i pornmi miniSl3r odbnme RS. .A.HADiI(;

Prvom 5viedoku izHola· ndije u procesu protiv biv~eg predsjedn ika RS i ra!!log z-Iocill ca Radovana Kar· adzica, porpukovniku Johanesu Rutenu Uohannes Rufren), priieri kal!!a do sedam godin za [VOta. ToCe se dogo di ti ako h 0landoki potpukovnik nasravi odbiiariuvfd u s\loj dllcvnik koji je imao tokom boravka II

Rulanu ori)ali sadam gOdinazaluora
a
Srebrenici 199.5_ godine, pisu holandski mediji citirajuCi pismo koje je juler pmpisao Karmel Adijus (Carmel Agius), pOlpredsjedn ik Ha§kog lTibunala. Biviielll pripadniku hola. ndskog bataljona prijeri i l10vcana kazna u maksimaJnom izn05U ad 100.000 eu· ta. Ru ten se do sad a b rani 0 da je rijec 0 osjetljivim priRulen: Tra:le njegQV dnevllik

Haski tribunal postavio ultimatum svjedoku

vamim slVarima, ali je Ad;jus pojasnio da neke zabilje· ske osjetl jivog karaJuera mole 53.;;U vali, dok ostale moraiu bili dosrupne u sudskolll proce· su proti \I bi vSeg predsiednika RS i ramog z!ocinca KaradziCa. Kako se n a vodi u pism u, pmpukovnik Ruten dobio je dv; ie sedmice da Ie fragm eme usrupi Haskam lIibunalu. A.Hu.

teme

o nevn i avaz,

srlieua,

29.febru3r/Veljat a2012.

11

BRISEL Beograd dobio preporuku za kandicatsld status

Sr r- zelenO Suinace ~ef diplornatije nske, Da-

I

Rasprava 0 kandidatskom statusu tralala skoro sedam sati nakon sto je HumuniJa svoj glas uvjetovala rje8avanjem "vlaskog pitanja" • Sutra potvrda odluke Vlaska manjina
[ucerasn]a rasprava 0 Srbiji rrajala je nepunih sedam sa ri, a oduzila se n akon ito je Rumuni]a svoi glasza Srbiju uvjerovala rjesavanjern "vlaskog pitanja", Predstavnici ove zernlie, nairne, tvrdo su tokom rasprave zastupali stav cia II zakljucke (reba ukljuciti i stavku 0 poIozaiu vlaske rnanjine 11 Srbiji. Ova situacija zabrinula je mnoge ministre EU, koji su rnislili da je Srbija u pre" govorima s Kosovom uspje-

za U
glasi da ce biti pa~ljivo praceno kako se provode zakoni i politika Srbiie prerna nacionalnim manjinarna,

Na s videnciji ima 7.513 gradtJ{la sa VSS

BiH

Bez POSla 536.728 oSOba
... U BiH ie u decembru prosle godine evidenrirano 536.728 nezaposlenih oso ba, sto je u cdnosu na novembar povecan]e od 0,8 posto, izjavio je iueer u Sarai evu zam j enik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatic. Prerna podacima Agenci j e, naevi dencij i ima naimanie osoba s visom strucnom spremorn (7.s !3). M. AI.

Srbija je jucer na sjednici Vijeca ministara Evropske unije Z3 vanjske pesteve dobila zeleno svjetlo za status kandidata za c!anstvo u EU, nakon dogovora 0 Kosovu, Konacnu odluku 0 kandidatskom starusu, kako se najavljuje, Vijece EU, odnosno sefovi drzava i vlada, trebali bi potv rdi ti su tra, N ije, kako se ocekivalo, donesena odluka, vee same preporuka da Vijece EU to ucini, - Srbi]a nece surra uci u EU, pred niorn je dug putrekao je nakcn sjednice predsjedavajuci Vijeca ministara EU Nikolai Varnen,

Evropska buducnost
Fin ski mi nis tar za ev roo pske poslove Aleksandar Srub kazao je da je jucer bio dobar dan za Srbiiu i KosoYO.

na TWineru naUilaoza Srbilu
Bill
Zanimljivo je da je svedski minis tar vaniskih poslova i bi v~i visoki predstavn ik u naso] zernlji Karl Bilt (Carl Bildt) IOkoID ciielog jl.lCernSnjegdana putem svog Twitter profile javnosr izviesta vao 0 10k u si ednice, Bilr je ushiceno izjavio: - Srbija je dobila zeleno svje tlo za kandidaturu, Cestitaml SefSvedske diplornatije zdusno je jucer navijao za
Srbiju re 0 poteze Rumuni-

- Pros iren j e n a zapadn i Balkan jednoje od strateskih i najvaznijih pitanja u Evrcpskoi uniji - rekao je on. Srbijanski predsjednik Boris Tadic boravio ie jucer u Briselu kada su rninistri EU razgovarali 0 buducnosri njegove zemlje, Tadic se tokorn dana susreo i s predsjednikorn Evropske komisije Zozeorn Manuelorn Barozorn (Iose Manuel Baroso),

Bratunac

HDIeHtiuna dienaza 12. milia
... Sesta kolektivna d~enaza Zecava zlo cina u Bratuncu bit ce obavliena 12. maja, zakljuceno je na iucerasnjo] sjednici Organizacionog odbora za obiIjezavanje Dana sjecanja na zrrve genocida u Bratuncu pocetkom rata 1992. godine, Kako nam ie kazao Elviref Hodzic, do sada je identificirano sest tiiela ko]a ce biti ukopana !la ~ebids.kom mezarju Veljaci. A ..H.

je prokornentirao riiecima da ie »to nedostatak evropskog duba".

Tadic sa zvanic/likom EU Hermanom van Rompejom: Dug put pred Srbijom Ia privremeno riiesi ti jednu Dd ukupno 27 clanica, 26 konfliktn u situaciju 118 Baniih bilo je za davan]e zelelkanu. Situacija s Rumuninog svietla Srbiji. Kako se saj om po kazala je da irna j os znaje, Evropska kornisija na ueizgladenih odnosa u regikraju je poriudila Rurnuniji da se posebnom izjavom naonll.

Tadic je nakcn ovog susreta kazao da je Srbija ispunila sve kopenhaske kriterije i cia ne6e prista ti na zah tj eve koji nisu u skladu s tim kriterijirna, Barozo je naveo da je vazno da Srbiia ostane posvecena dijal ogu i svoi oj evropskoj buducnosti.

A.DUCIC

MJeseeno

op!ereeavajuvaS
Obl'edlnlte

podmlruJete

v~e

IBta ,krecllta koJe

UCOI booiel?

u Jlldnu' po.obnlm zamlonl4Jm' k,eclltom uz 0% lroikCMI obrod'. In Jdutlm rokom otpllttol

pov-oUnllu ,rntu....

5.... vaie kt;.d,ltno obavoro

p,ImJ., ..... Ib lJ,n1lln

I> mkMl;1I1l'1 ~

.. nl": 2:xlKM 400 160KM 780;11.'"

s. ZJUIII~
fOnt •
5flIllO

krel:Iltllolll S,p:uu_.B4nIc

I

~, Ilno5.lI

011390 KM

"Ii

U liI 5"1

sa lad..

]a

U plusu ste 390 KM
PrcpciliOYlte: va!" mJ(lSNn OOa:VIW) I (lta~IUJ &'0'0) kutnlbucllOI sa lam) n.sklm kr·edltOffl '1 rnlnus.p u IJIusl AlcelJab':QJo do 3-0. G4.2 Ou..

Zamjenski :kr,edit lz.minusa u Iplus..

Kredit sa fIeksibiinim us,lovima i rokom otplate do 20 godina ..

5

12

29. februar/Veljaca

Dn~vniavaz.sriied".

2012.

panorama
.- _.

REPORTAZA Sembersko selo Zagoni ponosno na svoju proslost

S eCHeIz mram rl
Pretpostavlja se da se na tom podruejukrije barern dio srednjovjekovne nekropole, ali arheoloska istraiivanja eekaju neko bolje vrijeme i vise novca u institucijama kuture

Su- su za

ora

-II

U Livanjskorn kantonu zavrsen je ovcgodisnji die edukacije djece prvih i drugih razreda osnovn e skole 0 higijeni zuba i usta koji se provodi u cijeloj Federaciji BiR. Kako nam ie iziavio dr. stoma tolcgi j e, Ali j a [erlagi C, koii i vodi ovai proiekt u LK, u edukaci ji je sudjelovalo 1.317 diece prvih i drugih razreda koji su uz strucno predavanje dobili i brosure, slikovnice, raspored sati i druge sirnice,

nagradani nalboUi radoui 0 higilani .zuba

Edukacija ucenka LK

U sklopu edukacije je Ofganizirano i rakrnicenje uce· nika u Iikovnim radovima na ternu edukaciie 0 higijeni zubi i usta, N agraden 0 je tro je ucen ika i to: Sara Rodic ucenica drugog razreda OS "Drvar", Sedin Kaea[, ucenik drugog razreda OS "Fra .. Franio Glavin;';" Glamoc i Lukajankoyic, ucenik prvog razreda OS "I.G.KovaCiC" Livno, Dr. Jeralgic je dodarau ed ukaciiu odrzao i u tri livanjskavrtica. A.K.

U semberskom selu Zagoni, deserak kilometara od Bijeljine, na rubu sume u kraju zvanom Mramorie, zaboravljeni cd svih i danas pocivaju dva stecka, Srru cn jaci 0 n iima nisu n iii ta rekli, nije ih udornio nijedan muzej, a kao ornament na njirna, vi dlji va je d vostruka spirala, misricni srednjovjekovni simbol zivora i srnrti, Prerpostavlja seda Mramor· je krije barem die srednjovj ekov ne nekropole, ali a rh eoloska isrrazivanja cekaj u neko bolje vriieme ; vise novca u institucijarna kultureo

IzdaU knjigu
Prerpostavlja se da Z"· gonski steed po ricH iz 14. stclieca, mada irna misljenja dasu istariji, Prepusteni vremenu, ipak su zabiljezeni u djelima zaljubljenika u ova] kraj. U laiJQravljefli steeei u Mraml)rjlJ monografiji'tZagoni" .autora Branka Matica, ovjekovjecen i su i sac uvani 0(1zab orava.

Sta mi se (ne) svicJa u Zavidovitima

Ulicebez rasujele
- Najvi~e mi se svidaju prirodne liepote koie imamo. Rijeke Krivaja, Gosrovi'; i Bosna, planina Tajan, Klek, ill etis ta kao 'toSU Kamenica, Maoca, Buretina, bogatstvo 5uma,. bezbrojni izvori vode. Za pohvalu su kulturno-zabavne rnanifestacije kao SIO 5U "Lje LO ugrad u" i »Ras pievans [esen", Treba sprijecici izgradniu mini -hidrocentrala na rijekarna ali iocuvati floru ifaunu. Irnamo najgoru SPOIlsku dvoran u u drza vi, gradske 1I1icesu bez rasvjere, previse je pasa IUlalica. Ranije smo ima!i ski·cen·

Rodent

Zagoncanin,

Seflad Ibric, peflljQner tar kao i planinarski dom na planini Taian koji ie uniten u proteklorn ram. Zas to 10 nasa Op ci na ne osposobi i izgradi - kaze Senad fbli':, I'oinipenzioner.

-

Ar.M.

Djelo Atanackovlca "Jesen u lagoflima"

Matic [e godinama sakupljao gradu.o rodnom selu, jed110m od najstarijih u Semberiji. Knjiga je izdata povodom 150. godina skcle u Zagonima koia datira ad 1860. godine, Autor [e preminuo 2000. go dine, a knjigu su dopunili i za starnpu priprernili njegova braca Radoslav i Risto. Risto Malic, nekadasnii p rofesor lati ns kog jezi ka u biieljinskoi girnnaziji, penzionerske dane provodi na ocevini i priprema knjigu 0 zagonskim steccima .. • Steccirna sam fascinirun od vremena kada sam ib prvi pur vidio na dackoj ekskurziji, u Zemaljskorn muzej 1I 1I Saraj evu. No, po!puno meobuzela ci njenica da u mom rodnom selu postoje

stecci zakoje mislim da datiraju iz II. iii 12. stolieca i pricu 0 niima :telim sacuvati za buducnost - kaze Risto MaliC.

Zavi.cajni klub
Mjestani Zagona su ponos ill na p roslcs t svoga sela, a Gavrilo Antonic, predsjednik Savj eta rniesn e za j ednice, kaze da je zbog toga i forrniran zavicajni klub, r pry; bijeljinski slikar Mi· Ienk 0 A tanackovi c ces to j e ovdje boravio, fasciniran pejzazima. Sacu van a je in j egova slikai'[esen u Zagonirna", a zaljubljenici II Zagone saclIvat';e ipricu 0 niegovim steccirna, Do vremena u kojern ce se onjima pobrinuIii nauka.

E.MUSU

.... Na Borackom lezeru 1Isuboru bi! 6e organiziranll fesla povodom pocetka .riboiovne sezone sezona pecania pastrmke. Kako S37.tllliemoizOrg,miz3cije sportskib ribolova· ca Konjic 101' ribe nete bid u prvom planu, vee druzenje. Dnevna dozvolakosta 20 KM. - -Zbog jos visokog suijega, odgada se ocvorenje ribalovlie sezone u Busovaci, Ramskom iezeru, Foci, Gorazdu, Uscikolini, Zenici, Kakniu, Tuzli, Grada&u i drugim mjesrima. I.B.

muaranJe sezone na BOraCHOm IBZeru

U Posavskom kantonu od sutra pocinje primjena novog Pravllnika

I~ ~

"Dnevni ~vaz" vas pozlva

"Dnevnom avazu",uajtiraznijem bb. dnevnom lislU, potrebni su honorarni saradnici iz Brckog i Tesnjakoji ce pisati za tublike croa l:u:ouika, Quutrdnjopoliticka, panoramaikulrura. Svi zainteresirani svuju biografiju i broj telefona mogll poslari nae-mail;panorama@lvaZ.ba. a !lui koji budu zadovolj avali Llvj te bi t ce kon tak lirani. e

Potrebni hOnOrarni saradniC-'

Ono lito ie policiii Pasav· skog kan tona od llsvajania Za· konllosigmnostisaobIllClljana cestama u BiHstvaraloogrom" neprobleme,jerje uislom bilo m:inikavosd oko upravljanja mapedima do SO kubika i to osobamllslllriiim oct 14godina, konacno je Iijcieno. U rom kanton u od su ITa (I. Mart) pocinje primjena Pravilnika 0 polagan j u yo· zackib ispi ca. a mop ede do SO z kubika. Polaganja i sve druge akti "IIOS ti pro "om I ce Minis· tarstvo prosvjele, n" uke, ku 1rure j sporta Posavskog kan· tona Cij.ice struenj ad vriili i testiranje kandidara. Za. provodenje deselos3r· nog n3sravnog plana za" duzene 5U au to-skole lIa tom podrucju,a diem n5staVTlog sa !a je per m araka. N akon od·

Obauez i uOzaCMiiSPili zaOpede

slusanih nasravnib sa ri kandidati iwad J 4gociinaSlarosri imar c~samopismeno tesliranie 0 poznavanju prometnih p ravi lao Ispi ru.nece mod pris mpiIi mladiod 14 godi na rako da ee policija mgkantona prema prekclileljima, odnosno vo2a6ma koji voze mopede do 50 kubika bez po.lozenog ispim primjenjivat represivne mjere, a to do sada nije bila. u mogucnosri jer na snazi nije biospomenuti Pravilni.k. U M UP-u isr)c" da ce ra.kav lIatin rada doprinijed smanjenju saobr"cajnih nesreea 1I koiima sudjeluj\l yo· zacl sku.tera i drugib mopcda do 50 kubika bez polozenog vOZ3ckog ispita, medu koji· ma je mnogo die.:e, ali i stara· ca iznad 70godina.. N. Tr.

OLOVO Nabujala Krivaja odnijelai privremeni prijelaz

ulse d 1 0 ucenlHa I ael"enata nisu rno Ii dOSHOe i arnbulan e
naslauasubolom 18 n80riml81'8:na
Privremeni prijelaz koji je izgraden n a ri ieci Kriv aj u nakon rusenjarnosta krajem decembra prosle godine, prekjucer je poplavila nabujala Krivaja. Time je ponovo prekinut regionalni put 010' vo-Zavidovici, a cdsredista opcin e Olovo os talo j e 0 dsjeceno vi~e od tri hiljade sranovnika nasel]a Careva Cuprija, J elaske, Kamensko i Rijeka, Prema rijecima predsjednika Mjesne zajednice Careva Cuprija, Izudina Zilica zbcg novcnastale siruacije stanovnici su suoceni sa brojnim problemima, • U skolu u Olovo iz ovih naselja nije moglo doci 57 u cenika. Peek 0 70 pacij anara nije rnoglo doci do Dorna zdravlja, a ni lokalna ambulama niie radila. Ne radi ni posta u Carevoj Cupriji a fadnici preduzeca i ustanova nisu rncgli ctici 03 posao u 010vo - istice zme. Na lieu rnjesta zatekli smo pred uzece .Poro b ic" iz Zavidovica kcie pcnovo pokusava da uspostavi put prohodnim stavlianiem II nabujalu Krivaju nove cijeve nasipaj uci preko njih kamerii marerijal, Kako su nam kazali II Minisrafsrvu za prornet i komunikaciii ZDK, ovih ce dana biti postavljen pontonski most koji hi sluzlo do izgradnje betcnskcg mostc koji bi rrebao biti zavrsen do kraja Iieta. Stan ovnicim a koji najvise trpe zbog ovog problema ostaje nada da Krivaja nece odnijeti ni novi privremeni prelaz koji ee biti u funkciii ad dan as. S.Mi. Predsje driik savje ra ;::3. obrazovanie nauku, kulturu i sport Opcinskog odbora SBB BiH Tuzla, Enes Huseinagic, na iucerasnici pres konferencij i ave srranke skrenuo je paznju Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na nesaviestan rad resornog ministarsrva u VladiTK . - Upozoren]e se odnosi na nastavu subotorn ~[O je neprimjereno iz vise raziogao P reop terecen j e ucen ika obavezarna dovodi do kam-

Podrska zahtjevima sindikata prosvjetara
panjskog ucenja, cimese gubi kvalitetan cdnos prema nasravi. Miuistarstvoobrazovanjau Vladi TK morabiti u funkciii ucenika i niihovih roditelja, a ne budfeta TK - kazao je Huseinagic, On je uaglasio da SBB BiH podrzava nedavne zahtjeve sin d ika ta sredn jeg i osnovnog obrazovanja da Via" da TK povuce odluke 0 smanjenju primaaja, zbog ('ega

se u T K ocekuj e i generalni straik prosvjetara,

A .. u. M

14

Dnevn i avaz, sriieca, 29.leblUar"'elj~ta20t2.

saraJ·evs ki. k an.t on ,.
.,

VRTICI UO 'Diece Sarajeva" podrzao Vijece roditelja

niC]aiUa Uladi HS za Umanj8nJ8 ae na
Menadzment do sada nije trazio insfrusciie. ali, ako dobijemo dopis, razmotrit cemo ga, navode u Ministarstvu

Upravni odbor IU "Djeca Saraieva" na preksinocnjoi je inicija tivu Vijeca roditelja eve ustanove da se donese odl uka 0 refun diranj u troskova za februar, S obzirom na to da m nogi rcditel j; zbog van red" nog stanja nisu bili u mogucnosri dovoditi djecu u vrrice. Za vriieme vrem enskih neprilika radili su same dezurni vrrici, i to do 17 sari, sro mnogim rcditeljima nije odgovaralo, pa su s pra vc m trazili da im ne budu naplaceni [YOskov; koje n is u napravili, Prerna rijecirna Irene Mazalovic, [ednog od clanova U pra vnog odb ora, odl uceno je da se pokrene inici iati va prema Vladi KS i resornom rninistarstvu kako bi se naslo zaiednicko riesen]e kciim bi bilizadovoljni rcdirelji. • Imali smo u vidu da jeJV "Dj eca Sarajeva" budzetski korisnik ida se finansira purem Kantona Sarajevo re da
sjedni ci podrzao

U februaru bilo skrilGenOradao vriiemevrli{;~ nism 0 u rnogucnosti sarnosjUi:eI su nam kazali da do sada talno rijesiri ovaj problem. nisu razgovarali o ovoitemi Ovo ie bila specificna situaciniti je menadzment ustanove ja i Zao nam je rodirelja koji ll"aZio bilo kakveinstrukcije, aisu bili u mogucnosti dovo• Ukoliko dode 10 rakdid diecu, i pored toga S10 SU vog dopisa, razmotrit cemo radili dezumi vrtidi " rekla j e p r iied log i U 10m sm isl u daMaZlllovic. ri preporuke Vladi KS kao U Minisrarsrvu za obraosnivacu . dodaju iz Miniszovan]e, nauku i mlade KS rarstva, A.J.

PostOj. "'0090
outomobllo nQJpnxlovonlj1

ruzto,go

milD lOll

II ~

II Peugeot 201 ledllll 011 I'IGjpolilZdonJllh, I ntlJIIgum Po$lelll nolbLlfeli O'YI.olte"ot P,eug,eol OIKIt'5l1;on.orro
moh pO$tOtl' Val pO Mp(:In .... IJMm ui!ovImo,

I,t>

Ic'

PGUllltOt mad:"1 uBIH

PEUGEOT

207

peueeOT

GDfI .... 1:MI 'WCIVOUI '. Dlnltl.V1T1! IIfUG"ICIT'!IOIn'OD4 V. '~", VJlQoU:l1(T S4IlA1IYO. 01_..... ~>t.. 178, ", on 7Eo'l1' 105,. 1<1., OJ] 1~ CP.I6 oYW'fI.n f'lUGIOT P4n'Ulllhu.Jt.Uif¥O, .lOll on '60' HI5 1rUl:!.AI IlOlC 0)5 2M '6(1 • ... JU4 "'lUI, v[AAI'tOI-!OTORl>os I JIG ".". . MOtT...fI,CltOAutOOS6 JAip I.~ IUIUI_ ,AE.$PlotT 055 ]55 020 .• IItQ)o ,001',50' 130 . MOOIIIb.NOVOPIIOM 055 ,II:lO3,U ·OO.oh HOVOPAOIo< 05J :MIl """ • ,111(46 IJtGOVI~ OJ1 11' .5.

"'\110.,"

erna hronika

Ilnevni avaz, srlleda, 2S, februar/Veljata 2012.

15

ISTRAGA Pozadlna stravicnog zlocina u sarajevskom nasellu Dobrinja

K iJ Ii 1M -DeerolsMe 101 g ~alil moli us u
luka Patrenov.c na svom Facebook profilu objavio fotografije zakoje tvrdi da su snimljene LI Bukvicevom studiju • Daninbranilac ceka cokaze
pravcu. Korac [e dan nakon ubisrvabukvalnocdsetao na psihijatriju, gdje je Ijekarirna kazao d a se ne osjeca do" bro, nakon cega je primljen na lijecenje, Frapantna je cinjenica Mithat Koco, branilac Dane Skrbe (31l), osumniicene za monstruozno ubistvo sarajevskog forografa Mustafe Bukvica 16. februara u njegovog forografskoj radnj i u naselju

za POIiUSaj
Kan ton alni sud u Zenici jucer je osudio 48-gudi1injeg Em ira S~bica iz Zenice zbog pokusaja ubisrvaSanele Husakovic (38) i nedczvoljenog drzanja oruzia i eksplozivnih naprava na jedinstvenu kaznu od dvije i po godine zatvora. Kazna je rezulta r sporazurna Tuzilasrva ZDK i Sabicevug advokata Mladena Veseljaka, a objedinila je kaznu od dviie godine i dva mjeseca za pokusaj ubistva i per rnjeseci zbog drzanja nedozvolienogcrufia, Pckusai ubisrva dogcdio se 31. decembra prosle godine u srubistu zgrade u kojoj zivi baka Sanele Husakovic na BuIevaru Ezhera Arnautovica u Zenici, Sabie ie povremeno obav Ii ao fizicke p osl 0 ve za tu po ro dicu, a uhapsen j e dan nakcn napada, Prilikorn prerresa u kuci koju je ova] beskucnik povrerneno koristio za sranovanje pronadeno je dever kornada patrona od lovacke puske i rucni bacac raketa "zolja", ,

Presuda

Zenica

ublSlua

facebook
LuIGI Rab"en.ovk

....

Dobrinia, gdje je pronaden zaklan, jucer je u pritvoru posjerio Skrbu s kojorn je razguvarau.

Posjeta advokata
- U uvui fazi pusmpka za sacia, ne mugu iznDsid delalje razgo.vo.ras klijen tjeorn. Qna ce dati izj~v1I [Uzilas[vu kad~ za m dud,e vrijeme Ie nakun SIO dub ijem 0. rei evaman do.kaznansnuvu ko.iegje pukreu uta iSlraga - pujasni (l nam j e Kuc{). , Dok istraga pruliv Skrbe traje, na illlernem se puja· vljuju razne reakcije u vezi s Dvimsrravicnim slucajem. Iaku su prve vijesti ukazivale da je nesremo.g fOlO·" grafa zaklau EIvir K orac, dukaza.ni serijski ubica kuji na dusi nusi svoju ciielu po· rudicu, naknD Danjnog priznania pul.icija ie, izgl~ da, udust.ala ud i·strage u tum

da su za to vrijeme policaici bjesornucno tragali za njirn, brojne ulice S1lbile blukimne do.k se un izl eZavao D" psibj· jatriji. Tek nakon sta sulj~ kari v id jeli clanak u na:;em

Faksimil Facebook s/ranice Luke listu u kojern se Korac spomin] e, pozvali s u policiju .. Danu Skrbu nekoliko njenih poklonika brani na drustvenoj mrdi Facebook, Iako su vidno ostrasceni re zadojeni naciocalizom, ani zaubistvo terete Koraca. J e dan od 13kvih j e izviesni Luka Rabrenovic, 7-"1 kojeg ne znarno u kakvoj je vezi s osurnnjicenom, a on na SVDm profilu kaze: "Ma ja, ja, D an a ga za klala, N ije ona j manijak rolli: koji je pobio cijelu porodicu, Balijska politika. Ratni zlocinci setaju po gradu, rnasovne ubice is10.tako, a uhapsena neka budalastazena Dana" _ Ra b renovi c s e po trudi 0 da i na engleskom jeziku prckomenrira Danino hapsenje, na svom Facebook prufilu o.bjaviu je e.ruIs.ke fn[ugrafije usumnjicene !e je naveu da su snimljene u foEOb'Tafs Dm Sill di j u Mus tafe k

.Rabreno viea na k%j tvrdi da Ie Korae ubica

DI8eBH na SigUrnOm
Kako "Dnevni avaz" nezvanicno saznaje, diiere koliacice Dane Skrb a nalazi se na sigurnom, - Rijec ie 0. dieeaku koji irna oko pet godina, 0 Bukvica, To ide u prilog i SMS"u koji [e Kcrac poslao za sada nepoznatoj osobi, a u koio] kaze: "Zaklao sam ga, ;.... mi jeienu, slikao ju je golu, slikao mi ie idijete". dew Iiirn a lie m uzemo govoriti zbcg njegovesigurnosti, Sarno. pouzdano znarne da ie zbrinut - izjavio [e izvor blizak nadleznim vias rima. Az. D. Rabrenovic, Rabrenovic je na SVDm profilu objavio i Danine provokativne fotografiie te [e naveo da su snimljene u fotostudiju Muie Bukvica. Iz Tuzilastva saznaiemo da ~[O se rice osumnjrcene, navodno konceptualne urnietnice, nema nisla novo te da isrraga ide dalje svojim tckorn. Protiv nje je pokrenuta istraga zbog ubisrva na !Ia.rociro ukrulan i pudmukaunacin. . Podsjecamo da je osu" m!ljicena istrazitelji.ma tokum sasl1lsanja priz!lala da je ana skalpelum zaklala Bukvjca u njeguvo.j foro." grafskuj radnji te je upisala pud kujim ukulnos[ima se 1Ibis!vu dogodilu. No., nakou wga 1I tul:ilasrvu se bra" nilasumjum. Skrbina udbrana ie dan poslije njenog bapsenia zarrahla cia bude ubavljen !Ijen ljekarski pregled kakn bi bilu utvrdenu ima Ii puvrede po. rijelu. Skrba je dan nakon ubislVa preko sjgnala svo g mub ire.hi locirana u Capljini, nakun cega je uhapilen3 na Amubus,kuj stan jci u Mostaru.

A.DZ.

Pnruke na inte.rnetu
- Prve informaciie sarajevske policije ukazivale su d a j e Elv ir Korac prizn a 0. da ie odsj ekao gla vu M u ji B ukvicu. Razlng ie kako ciriram prnvokalivne fotografije njegove supruge koie je Mu" jo Bukvic ubjaviu !Ia internelll - hie na svum prufi.Ju

U ul ici H rasn icka ces ra, opcina IIidza, preki ucer ok 0 21. 30 sa ti n epQW3 re osobe namierno su zapalile "mercedes 109", vlasnistvo D. E. iz Sa ra j eva. Va tru su brzorn intervenciiorn ugasili pripad nici P [ufesi O!lal IIe varro· gasne brigade Kantuna Sarajevo.. U puzaru, n a svu srecII, niku nijepovrijeden. N a lice mjesta izasla je ekipa MUP-a KS i sudski vj dta k za prOI ivpo2ar!l u zasti[u, kuji je konsrad.rau d a je Po.za r i.zal'Van 0 [Vore" nimplamenom. L.K.C.

Z8D811en 'mercedes'

Sarajevo

Spec
Hakija Hasic (19) iz Sarajeva prekjucer je uhapsen zbug sumn;e cia j e presr'eu i op!j a1:kao maluliemu o.sobu s inicijaii" maP. K. Hakijajeociranije puznat puliciji po. c.injeni u drugib kti vicnili dj<.'la.O uvum dugadaju o ba vi j eS lell je n3 dl e:1;n.i mzilac. LK.C.

Dana voli u sebe da kaie da je kORcep/!lalna !lff/jetRica

]strai;vatki rim
Q.vQza"

'''D,I1Cf)nQg

16

29_ fehruarfveljaca

Dnevni avaz, srijeda. 2012_

CrD a hro DI·ka
_

SARAJEVO Zavrseno sudenje konobarlcl zbog ubistva namah

il8ri iz Sara)8Ua i Z8niC8U priluoru
Uhapseni Hakija MehoviC, braca HaliIi Muhidin Kulovac, Naser i Nedzad Hasic te Zehrudin Sahinovic
Tuzilastvo Bosne i Hercegovine predlozilo je pritvor za Hakiju Mehovica (SO), te bracu Hali la (3 5) i M ubi dina (30) K ulovac.zbog sum nje cia su pocinili krivieno dielo nedozvoljeni promet opojnih droga Oni su uhapseni u ponedjeljak nakonsto su uhvaceni na djelu dok su pokusavali prodati skank, Braca Kulovac i Meho· vic su duzi period na podruciu Saraieva i sire rasturali skank koji ie u BiH hijumcaren s podrueja Kosova iCrne Gore,

Nakon pronalaska skanka i spida

Salkuna Sabanija (36) izjavila da se branila od nasrtaja nastradalog Jakuba Vinjistaka (84) • Odbrana trazi osl.obadajutu presudu • Presuda u petak, 2.. marta
Ka~::~al~~:~~i~ uV~:j: vu k 0 j im j e predsje da val a sutkinja Dalida Burzic.jucer s u od b rana j T uzil a.stvo iznijeli zavrsene rijeci na sudenju Salkuni Sabaniii (36), optuzenoj za ubistvo narnah [akuba Vinjistaka (84), koie se dogodilo 11 njegovoj kafani "Bife M"· u sarajevskorn naseliu Stup 22. februara 2009. godine, Izricanje presude zakazano je za petak, 2. marta.

Das_om za meso irila DO 109 gazd

&:~il

Droga iz Hnlandlle
N aseru (28) iN edZl!du (34) Hasicu te Zehru din u Sah inovicu (36), koii su uhapseni II petak u Zenici zbog surnni e da su organizirali grupu Ij udi kako bi prevozili, prenosili, drzali i vrsili kupoprodai U spi00, vee je odreden jednomjesefui pri tvor zbog opasnosti ad bijeg3 [I: ornetanja image, uti ecaj a na saueesnike isvj edoke, Ova rrojka je duzi vremenski period na podru fju Zenice rasrurala spid krijumearen iz HolandijeuBiH. U eve dvije odvojene akcije pripadnici SIPA-e su u petak ipouedjeljak ked osumnjicenih pronasli 7,S kilograma skanka i pel kiIograrna spida te oduzeli :lest automatskih pusaka i pistol], AtrLK.

Priznala dlelo
- Tuzilasrvo ie prekvalifi ciralo op tu Zll icu s u bis tva na ubistvo namah, Nesporno ie da ie ubistvo pocinieno daskom za meso re dajesmrt nastupila usljed rane nanesene u predjelu cela - kazao je kantonalni ruzilac Cvjetko Ostojic. Prema njegovim riiecirna, viestaci su kod optuzene utvrdi lipovrede na ruka rna, celu i nozi, te ie Tuzilastvo poklonilo vjeru svjedccenju optuzene .. - Optuzena je priznala da iepocinila krivicno djelo ipomogla je Tuzila~tvu da ga rasvijetli, Ali, nakon poeinienja krivicnog djela orilla [e kuci i nije Cak ni suprugu ispricala sta se dogodilo. Tuzilasrvo trazi 00 se opruzena proglasi krivom za hi vicno dielo ubisnamah . kamo je OSIOj it. Selman Zijadic, branilac op[u~eoe, rekao je da mu nije iasno na osnovu kojib doh.". je Tuzi!.astvo urvrdi)o

Ometanje istrage
Pri IVOr im je predlozen zbog opasnosti da bi bora vkom na slobodi rnogli ornetari istragu, prikri va ti dokaze re u Ijeca ti na saucesnike isvjedoke, U pretresimakoji su uslijedili nakon ovog hapsenja u prostorijama i objektima koie koriste uhapsenipronadeni su automobil sa sprernnikom za ilegalni priievozcruzja i drcge, tri puske, od kojih dv ije au toma rske, devet pistolja, prigu~;vac za automatsku pusku, veta kolicina pistoljske i druge rnunici]e, k ao i reaerv nidi j el ovi za razne vrste naoruzania.

da je u pitanju ubisrvo narnah.

Nuzna odbrana
- Nakon sro io] je dao placu od 500 KM i 50 maraka baksisa Vi n iistak je pogas.io svje tla u objektu i traiio seksuaJne usl uge od moje kliien rice_ Kada ga j e odgurn ula o d sebe, doslo ie do gom ban j a, a Viniistak je moiu klijenticu

Na cesti kod. Zagreba

,va

udario i sakom u glavu, Povrede su u tvrdili i viestaci. Iz srraha za svoj 'ivot,. u stanju bitno smaniene uracunliivosri rnoja klijentica ga je udarila daskom, nakon cega je uzela SIVaIi i 00,,13. Suprogu nije isprieala sta se dogodilo zalO SIO n1 je wala da je kod oillecenog nasrupila smn - kazao jeZijadic. On je zalraiio od Sud-

skog vijeca cia irna u vidu da je rije': 0 nuznoi odbrani te da njegovoj branjenici izrekneqslobadaiucu presudu. - Casni sude, nisarn irnala namjeru ubiti bilo koga, Samo sam brani!a svoje i dosro· jansrvo mQg suprnga i djece· ka:zala ie Sabaniia prilikorn iznoSenja zavrsn.ih riidi. Op· tUZena se sve vri jerne b ranHa sa slobode. A ,It. K.

B ijeli kombi zabio

U sudanl dva (ereWa "m erC'cclesa", zagrebacki h i BiH registracija, na aUlOces· [i A3 kod Jezeva u Hrvalskoj, poginuJ" ie jedn3 osoba iz bijelog kombija bh. regis· tan;kih oznaka., ja vila je Po· !.icij.ka uprava u Zagrebu.

ROmblia ,bh.DZnaRa

POg.nuo uozae

Sf u Ic.Jmion

('<II.:

,,.."1

la adnuli olicir pUlcao na suparni a ZbOOd)'BUO)IIB
Mirzet Imamovic (22) u kriticnom stanju dovezen u bo.lnicu • Na njega pucao Ben udin Bajraktarevi c (26),. pripad nik Oruzanih snaga BiH
Mirze[ Imamovic (22) iz Zi v inica teiiko j e ranj en iz pi ,wi ja preksin oc 0 ko 20 sati tl ulici 25. novembra na par kingu U b Ii zin i zgrade OpCine Zivinice. Nakon SIO je u niega ispaljeno "i~e hitll· ca, Imamovic je prevezen u UKC Tuzla, gdje mu se Ijekari bore zazivOl. - Pacijent je dovez-en u kriricnom staniu, Sldkim povredama opasnim po zivot. Iz tog !"uloga .mjcilen je na Odie! intenzivne niege Klinike za anesleziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla kazala ie Amra Odobasi.c, porl:parol UKC-a Tuzla. Imarnovic~ ie ispred zgrade OpCine Zi vinice ranio treborn vatrenog ornzja su n esuglasice i svade 1:0 ie ITaju odranije. Razlog zbog kojeg su se svadali ie djevojka, a neZV3!Iieoo saw"iemo da su se preksinoi: nailli po dogovoru da bi se pomirili i riie1iili ra· nije pr-epirke. Saznajemo da ielm am ovii: na s as tanak poveo i nekoliko svoiih prijatelia s kojima je Bajrakrarev.;ca p resreo na par It.i ogu kodzgrade OpCine. Prica se da je oficir zapueao nakon sto ga ie Imamovic S ostaJima napao. Istr"~ gom ce bi[i utvrdeno je LI pucao iz privamog iii sluibenog pi s 101 ja. A.Mu. -S.M.

Pokusaj ubistva na parkingu kod zgrade Optine Zivinice

Iden li [el poginule osobe jos !!ije po tvrde n,.a n;) ivi ero· vamije je rijee 0 vozacll, navodeizpolicije. Ova ldka saobracajna nesreca dogodiJa se jucer ujUlrO na pUll! prema Zagrebu.

SezdeSelpelQgodiilnji E. K. izvrlio je sinoe oko 18 sari samoubis[v() pucajuCi sebi u glavu u svom sta.nu u Tuzli. Kako nezvanicno saznajemo, rijec je 0 osobi sa invalid.ite10m, a motiv.i samoubisrva za sada nisu poznari. Samoubisrvo se dogodilo u luzJanskom naselju Slupine, u :;;gradi B13, a pripadnici Odjela krimi.nalisri~ke policiie MUP-a TKobavilisuuvidaj. A.Mu.

PlBloDem se ODiO Invalid E. H.

Zgrada Op~ine llviIJice pored kaje Benudin Bajraktarevic (26), oficir u Orujanim snagarna BiH, koji ie preksinoc uha-

se des/fa pucIJja va {FIJIo: S .. _! psen zbog pokusaja. ubistv3_ Povodnjihovom verbalnom sukobu koii ie zavrsio upo-

erna hronika

Onevni aV3Z, srijeda,

29. februar/Veli~t, 2012.

kli(;nom pragu

UeliCHOUiCU

Tuzla

odredeD
oriluOr

PrivQflenJe o/JavljeoQ

Ii

Jlilamjim

salima

TUZLA Sudska pollcila lucer blokirala zgradu Kantonalnog suda

na -grupeJasm
Nakon sto ie Kantonalni sud u Tuzli porvrdio opru znicu proti vJasmina Celi· kovica iz TIde i njegove grupe osurnnjicene za preprodaiu droge, orufja i eksplozivnih sredsrava, jucer ie pocelo i sudenie u ovom posrupku, Uzjakepolicijske mjere sigurnosti, zbcg cega su ulice oko Tuzilastva i Kantorialnog suda j}lcer ujutro bile blokirane, Celikovic i iossestorica clan ova ove grupe dovedeni su na sud.

10

DIe

,. Ce rrdesetpercgo d isn j i Dragan Selirnovic koii je izboden nozem preksinoc na kucnom pragu i dalje se nalazi u teskcrn zdravstvenom stanju, On je smjesren na Odiel inrenzivne niege Klin ike za an es teziol ogi j u i rea" nimarologiiu UKC-a Tuzla, - Njegovo zivomo stanie i dalje je ugrozeno i bez ikakvih promiena. Nalazi se na Qdjelu intenzivne njege kazala je Amra Odobasic, porrparol UKC-a Tuzla, . Za resko ranjavanje Selirnovica osurnnjicen je Oliver Velickovic zvani Verziia, narko-diler s vecim policijskirn dosjeom, On ie nakon ranjavanja Selimovica
uhapsen u Tuzli, Pripadriici

Celikovici jos sestorlca dovedeni u sud uz pramlu jakih policijskih snaga naoruzanih dugim cijevima • Optuzeni za rasturanjeheroina, oruzja i eksplozivnih sredstava
Ce1ikovic smatra se organ izatorom ove grupe, koja je dugi niz go dina na podrucju
T uzl all skog kan IOn a proda-

MUP-a TK izvrsili su krirninalisticku obradu, a nakon Velickovicevog sas Iu sanja II TuzilaSrvu TK odreden m u je prirvo r. A.Mu.

valadrogu,

Uhapseni u akciji
Hapsen j u i p ri tvaran j u clanova ove organizirane gr upe prethodila ie visem j esecna operativna akcija provedena radi suzbijania ilegal n e trgovi n e opo j n im drogama pod kodnim nazivom SO,.koju ie uz koordinaciiu s Kantonalnirn !uzila!rvom i sudom u Tuzli vodila Federalna u pra va pol i ci j e. U pretresima su pronadene vece kolicine heroina, o dredena kolicina novca koji, kako se srnatra, poriece od ilegalne trgovine drogom, veca kolicina oruzja, rnunicije i eksplozi vnih naprava, rnobilni telefoni i SIM kartice. Pronadena su i po nalogu suda oduzeta molorna vozila, koia su.prerpostavlja se, koristena prilikom izvrsenja krivicnih djela, A.MIl.

,. U Gaievirna ked Bosanskog Samca u ponedieliak je u kraden a uto m obil "passat", vlasnisrvo Zemljoradnicke zadruge Slatinka iz
Gornje Slatine, Autornobil

Ullraden 'DaSSal'

Gajevi

J asmi n aCeli kov ica (27), Semira Ramica (24), Zaniaa Corica (27), Ademira Avdica (23), Esmira Hasica (23), Ernira Jahica (23), Nedzada Avdica (49) iz Tu· zle te Vedrana Gavrica (26) iz Lukavca opruznica tereti da su u grupi pocinili krivicno djelo nedozvoljena proizvcdnia i stavljanje u
prornet opojnih droga u stje-

Prodavali drogu

Trellulak kada

;e u Sud doveden

Jasmill Celikovic (u bije/o; Irellerci) rem bra 2011. godine neovlasteno nabavljali i prodavali opoinu drogu koja S3drz; heroin i psibotropne tveriarnfetamin, te ciasu u tu svrhu drogu clivali,. vagali,

If.lo:

A. Bajti" BJioko!

se nal azio n a park ingu ispred restorana "Zvijezda" u samackom naselju Gajevi, Kako ie saopceno iz CIB Doboj, II trenutku krade automobil je bio otkljucan, a kljucevi su se nalazili 1I bravi. Istraga jeu roku, S.Je.

caiu s krivicnirn djelorn nedozvol j eno driau j e orufja

iii eksplozivnih rnaterija. - Postoii osnovana sumnja da su oni u grupi koiu je organizirao 1 asmin Celiko· vic u periodu od pocetka 2010. godine do kraja sep-

prepakivali II unaimlienirn stanovima IIvise ruzlanskih naselia i Lukavcu - kazao [e Admir Arnautovic, portparol Tuzilastva TK. Prvoopruzeni Jasmin

POUrllJeden
,. SQdesetsedmogodi~nji F. C. iz Sarajeva povrijeden ie u saobracainoi nezgodi 03 rnagistralnom pmu TuzlaSara j evo, u illles ru Vitalj kod Kia dn j a, saopce no je iz Minis tarstva 1m u rras[]jih poslova Tuzlanskog kamona.Povrijedeni F. C, koji je vozio "rover 75", zaddan je na lijecenju na U niver'liletskom klinickom cen!ru Tn'lla. U sudaru je lICesrvovao i "mercedes", za_Cijim upravljaeem ie bio Z. K. (45) ;2 Miliea.

Kakanj

Polic;ja iz PrijedOfa preksinoc je lrakom obi· Ijdi1a dio temelja kina "Ko· zara", koje se nalazi u neposrednoj blizini centra gracia, zbog sumnje daje na tom rnjestll tokom izvotlenja gradevi n skih fado va 0 Ikri· venaeksplozivna naprava. Mogufu eksplozivou na-

U lemeUima olHriUena aUiObomba
pravu jucer nisu poseb!)() komenriruli nadlezni u 10kalnom odsieku CZ Pdje· dor, koji su nam rekli dace vise detalja osvemu bi!ipoznato danas II prijepadnevnim sa tim a" kada na ovu propisno obiljdenu lokaci· ju dola.zi deminerski tim RUCZ-aRS. Prema prvirn nezvanic!J!m saznanjima, riiee je najvjerov3mije 0 aviobornbi iz Drllgog s vj e!skog rata, koju je lokom kopanja uz sam temelj kina i na dubini od oko 40 cen rime lara slucajllO oIkr io je dan 0 d gradev insk ib rudn ika. M.Z.

Gradevlnskl radovi na klnu 'Kozara" u centru Prijedora

uozac

(Fole: O. S!o/"io)

18 """' ..._ ........ '"" Dnevni avaz

OVOG PROUECA SMa ZA VfJS SPRfMIU POSEBNU PONUDU SA ZNAOONO SMANJE 1MKAMA Af.AA NA

alJlLI!ld 1.· YIW l'

lot

~>e.

!II Wl

VI5Ott0;Atkf\jorhi.

;.(WJf'l~

.ac_"" .
II'

r...........101 'li!I )lon, UI, _'UUI.A;.o,c NoO ... o<. ........ ""1.1,01.. l ....""om. .... bIo_ r... ,.,n/).lIClO;~~. Ill .. ·W»~IIOQ-."'on""'"" ,_biI> r ·lII'JtJS'46Q.

t,,,,,,,,'I'I!

1 frl '.':KI7Ia ,

111'11"'0 1o!;'1 .......

'_1.....
0:,

nuu..CCit".,.j

1.b.1

uMo. To '.')4:10'> .. 1

wrwl t tv Kcnt"kt Cenldf

total

• \!

biznis

Dnevni avaz, srlleda,

29, lebruar/veljata 2012.

LJUBLJANA "Mercator grupa" predstavila rezultate poslovanja

Tekuca teZ3 od pocetka krize, a to ima utiecai i na nas rad, Mnogo in vestiramo 11 "godniie ciiene ZlI nase porrosace i 10 se onda reali zi fa II rnanioi dobiti, No, i u ovoj krizi uspieli SIDO povecati prihode u prosloj godini za per posto. All ovo] gndini planirame rasrod tri posto,

Uz rast prihoda koji je bio nesto visi ad pet posto, "Mercator grupa" raalizirala 23,5 miliona eura ciste dobiti gcdina bit ce nai-

beraN: i -e ase ri ritenol'Ziste

Na trgovaniu na Sarajevskoj berzi jucef je osrvaren ukupan promet od 22.009.511,86 KM [ucer ie odr.i:ana i auk ..
cija trezorskih zapisa

POrasl uriJed asli sua triindellsa
zabiljezile su

Promet ad 22.009.511 KM

FBiH. Naiveci dnevni porast
vrijednosti

dionice ernitenta "Liecilisle Slana Banja", od 10,83 posto, dostigavsi cijenu od 3,99 KM,. dok ie najvedi dnevni pad registrirao ernitent "Sipad kornerc" Saraievo.od 6,18 posto.do ..

stigavsi ciienu cd 1,59 KM.

Na Primarnom slobod .. nom I.rfistu naiveci dnevni prornet ostvaren je dionicama emitenta "Sipad komere" (7.540,96 KM) po kursu l ,59 KM.

VRIJEDNOST INDEKSA 0,49% 1.502,3.2 0,07% 777,27 0,27% 920,59

.... .... ....

Posljedice krize
Kazao je to j ucer u Ljubljani Ziga Debeljak, predsjednik Uprave "Mercator grupe", govoreci aovinari ..

Bez POnUde
Zarnoljen da prokomentira informacije da je Ivica Tcdoric, vlasnik "Agrocora", s druge srra .. ne sprernan ponuditi "Konzum" na prodaju ako "Mercator" ponudi dobru cijenu, Debeljak je kazao da nisu dobili ni.. k;akvu ponudu. rna poslije godisnje konferencijeove kompanije. Nasvirn lriiillima na kojirna posluje ova grupa se suocavala s posljedicama krize, koje su prvensrveno obiljezile smanien opseg potrosnje i prornijenile strukruru korpeproizvoda." Mer·
cator grupa" realizirala je la-

odnosu na20 I O.godinu, Uz rast prihcda koji je bio nesto viiii od pet posto, "Mereu to r grupa" realiziraIa je 23,5 rniliona eura \'.isre dobiri, sro ie za 22,5 posto rnanje od cnoga lito ie osrvari I u 20 ro. go dini, a

Razlozi smaniene dobiti posljedica su izrazito nepovolinih ekonornskih uvjeta u drugoi polovini 201 J, nega ti vn ih utj ecaj a n a opseg i strukturu potrosn]e, i neophodn ih do datni h ul agan ia u povoljniie ciiene za po-

trosace te nepovolinog kretan ia ku rsa idrugi h fak tora, Govoreci 0 poslovanju u BiH, Debeljak je kazao da je za OVII kompaniju lrZiste BiH vrlo vazuo.

Na jllcerasniel!! trgovaniu ria Banjaluckoi berzi os .. rvaren je promet od 150.748,92 KM, kroz 116 rransakci j a. Medu zatvorenirn investicionim fondovima najveci
prornet je ostvaren akcijama

'UniCradil banMa'
ka.od cije "UniCredir

R.BSI BMCiJa

Trgavina 150..748 KM

ZIF·a ''VB fond" Bania Lll" 21. 949,76 KM, po prosjecnoj cijeniod 4,04 KM..
Najvedi rast imale su akbanke" Bania Luka.(25 postoj.po ciieni od sao KM, u vrijednosti od5.000KM.

Dalja ulaganja
- Povezivaniem s "Drvoprometom" napravili smo jedan strareski korak dalje, To je za nas prioritetno rdiste te cemo i dalje ulagari II njegov razvoj, Prosle godine radili smo s dobiti, S[O je pokazatelj naseg uspjesnog razvoja II Bosne i H ercegovine - kazao je Debeljak. B.TURKOVI(;

BIRS FIRS

VRIJEDNOST INDEKSA 1.,30% .... 825,93 0.,38% ... 1.803,12

POllusanUl'OdaJe
Na novinarski upit koliko price 0" Agrocorovorn" preuzimanju "Mercatora" uriecll na rad, Debeljak je kazao dadirektnog uti eca] a nemayali je kazao da bi zeljeli da se vlasnieka situacija iskristalizira. .. Do sada je bilo osam pokusaia i svaki pokusa] prcdaie uzima nam neku energiju koju bismo, inaee, mogli investirati 1.1 jos bolii rad .. kazao je Debeljak ..

ni 2,.93 rnilijarde eura Cisrih prihoda od prodaje, sto predstav I ia 5,3" pos tom i rast u

U Van jsko rrgovinskoi ko· mori (VTK) BiH precist3"ljene su najznaeajni je priredbe N ovosadskog saima, II koi e spadaiu Mecl'unarodni polio" privredni saj am ..nai maCaj!li .. ji agrobiznis dogadaj II regionil jugoistocneEvrope. Izvrsna direklOrica za sa· jamsku djelamosr Bojana Gaiie U obrac.anju prisutnirna kaJ_ala ie da Ge nll. Novosadskom sajmu ove go dine b i ti 0 dr;'ian 0 18 priredb i u de-

Bh.IZlagaCI nanOuOsadSHOmsalmu

Vanjskotrgovinska komora najavila

Na Sajmu ce l1ili odri8f1o 18 priredl1i

venermina. Naivaznija manifestacija bil ce Medlmarodni poljoprivredni sajam (od 12. do 18. maja), koii spada medu prvih deser poljo-privrednih sairnova u Evropi_ - Saj am je dobra pri 1ika da se prikazu bb. izlagaci_ Uied .. no, to je Sansa da se razvi ie daljnjasur.adnja izrnedu BiH i Srbije - rekao je Bruno BQ;iC,predsjednik VTKBiH.

.. Kornpanija "HG"Eco Flame" izVireza planiraove godine investirati rnilion KM za gradnju tvornice pelela u Livnu, Tvornicu ce gradi!i graCaoich firma "Kovan MI", s kojom je kompaniiaiz Viteza vee potpisala ugovor koi im je p redvidell Z3vriemk projektira .. niairn.dovado 1. jUlia. Ugol'or je sklopljen na ..

uuno dOblUa luornlco pelela

kon dugogodisnje saradnie s kompanijorn ~VG Monting", koja proizvodi i dis .. tribuira toplinsku energiju i koja je OS!livac firrne '''HG ..Eco Flame". Tvornica u Livnl1 gradi ree se lla povcl ini - od 2.000 metara kvadtamih i pro izvodi t ce .civije !on.e pe .. leta u iedn om sa ru. IJl.K

saee
.. Na sjednici Nadzomog odbora "Energoinvesta" Sara· jevo jucer je, nakon davanja p!:etbodne saglasnosti Vlade FBiH, za direk to ra ko m p~nij e n a mandatni period od celiri godineimenovan Enes Cengie. Direktor CengiC zahvalio je Vladi FBiH i Nadzornom odboru "Energoinvesta" na poviereniu koje mu je ukll.l-ano, liZ obeeanje dace svojim zaJagan.jem opravdati funkci .. ju ko ju 0 bna!i3,.,saopceoo je "Energoin vestll".

A.G.

JOSSAM08
RENAULT

RENAULT FlUENCE PROSTRANA UMUZINiA. ve6 OD 2t.499KM

DANA!

2.0 """' ..._ ........ '"" Dnevni avaz

••

NA VASEM

.....

SKUPWAJ:TE BONUS BOOOVE "LA ELEG.ANTNU KOLEKCUU

STOLU
SET 6 II<MJKA ZAKAFU seTDESERm,
a-oUEUA {3 bIiktI ZI desen

*311cmenl

~

....

1f.uY

PETROL

Regionalna razvoinaageaciia za regiiu Centralna Bill REZd.o.o. raspisuje

OGLAS
za prij em zapeslenlka Ured u Zenici a) DirektorI izvrsilac A

25 mIll".lllll

,11110'1111'

od 24m' • !JOm'

Zainteresiram kandidat treba da ispuniava sliedecc uslove: • min. VSS • !11 in. 5 godin e radnog iskus rva na mkovo deci m p oslovim a • isk u StVO na p oslovima eko nomskog planiraaja • iskustvo urazvoiu i implementaciii prciekata i namicaniu sredstava • poznavanje iIi iskustvo u poduzetnisrvu • !zraiene Ttl kovodne ; organizaci [ske sp osobnos ti • izrazena sarnostalnos t, inicijari vnosr i in ven rivnost u radu • aktivno poznavanje engleskog jezika • poznavanie rada na raeunaru • vozacka dozvola B karegorije • drz.vlja 0 inB iH U z pri j avu bod ida ti treba da prileze sli] ed eca dok u men ta: • biografiiu sa adresom i kontakt relefonom • kratki prikaz 0 viziji ekonomskog razvoja regije Centralna BiH u naredne 4 godine (max 2 stranice) • diplomu 0 zavesencm fakulteru • dokazo radnom iskusrvu • uviereuie da U zadniih 5 gedina nije osudivan za krivicna djela privrednog prijesrupa • uvieren]e da U zadnjih 5 gcdina niie progla~en krivim za ozbilian profesionalni prekrsaj Sa licem imenovanim za funkciiu Direktora zakliucuie se ugovor (tenr;) godine,
0

~ UniCreditGro,""
R.aiffeiaen

SWllJ I Lan khm~ btl ran

lANK

SPMKASSE

angazmanu na.4 II,

1.1OU ...1111 -14' on '~l1Jl' d.,.."oIor"'""", '''''' Mo>O 01>1118 111 • IoIoe 01>1 II \ ... _ 01.1 1110001

IC"._,I~._ ,_ .....

Prijavu ll" oglas s prilozims poslati no sliedecu adresu: REZ d.. .o, Strosmajerova o Zenica iii nil e-mail adresu infQ@rez.bado 14.03.2012. godine,

www.tibra-p.acifi.c .. om c

==~~~

globus

Onevnj avaz, sriieda, 29, fBbru arNefjaca 2012,

21 speillar

lllijenaia

Siro.k je spektar klijenata "S rra no. ra "; 0. d obavjestajne sluibe ministarstva odbrane SAD, do. "Coca-Cole" i "Lockheed Martina". Prvi obiavlieni e-rnaiIovi otkrivaiu, izmedu ostalog, kako je "Srratfor" VI hernijsku kornpaniju "Dow Chemicals" j straii vao gru pu "The Yes Men». ~ T.a grupa j e kri tizirala "Dow Chemicals" zbog ka las rrofe u Bopal u kad je u cureniu otrovneg plina iz jednog postroien ja za proizvo dn ju pesticida umrlo gotovo
4.000 0 soba,

Afganistan

OUije razome 'eHSDIOZl)'e
II>- U dvije odvojene eksplozije u juzuam Afganisranupoginuloje 141jll' di.medu kojirna i sarni pobunienici, rekli su zvanicnici. U okrugu N azard poginula su sedmorica ralibana dok ..su pokusavali postaviti bombu na iedno vozilo, U drugoi eksploziji u OkTUgU Nava poginulo [e sedmero liudi, rnedu kojima sest zena, Bomba ie aku v irana u kuci 10kalnog talibanskog kornandanta,

SLUCAJ STRATFOR Asanz i hakeri raskrinkali prominentnu analiticku agenciju

"Stratfor" je, zapravo, privatna obaviestalna kompanija koja se u radu oslanla na dousolke iz amcrlcke vlade, vanjskih obavjestajnih agencija upltne reputacije i novlnara, kaze Asanz
Drii sirotog Il zabludi dok ga potpuno ne iscijedis: A oso be s CIA -inim ap eti10m, a Bocvaniaim budzerom? Vr 10 iednosravno k up ci ogran icen ib sredsta va koji [raze enormnu kolicinu visokovriiednih informacij a, Dakle, vecina nasih kliienata. Licemierni mali gadovi? I zraelski oba vjeS [3jci .
jasno,

s enl ra I a za -nalueCi M anI)
~
vera dostupnih javnosti te parnerno razrnjestenih me" dunarodnih izvora. Korisre ie i neki od najprominenmij ih svjetskih rnedija, a L1

-

-,

-

nesrecana

Brod u okeanu

Ova je primier "rnalog rjecnika pojmova" prom inen me am eric ke anali ri eke agen ci je "S tra tfor", kc ia ce uskoro biri razorkrivena u sklopu novog velikog Wiki· J ea ksovog pro jek tao

Pamelniizvori
Nairne, iako se Ozulija!) As ani ul iau Assange), 0 sni vat i glavn i co.vjek te

a

zv izdacke in terner- stranice, tren u rna u Londo a u be ri protiv izrucenja Svedsko.j zbog silovanja, Wikileaks, iako oprerecen novcanim nevoliama, radi punom parom. U sklopu "Globalnog obaviestajnog dosiea" ta ie stranica pocela s objavljivanjem vise od pel rnilicna e- m a ilova iz elek tron ske peste zaposlenika agencije "Srratfor". Internet-srraniea koja je prije dvije godine podigla praS in u 0. bjav ivii i povierliive dokurnenteamerieke vojske 0 rarovima II Iraku i Afganist.[]u te iz diplo.marskih misija u cijelo.m sV'ijem tako se sad okomila na, ka.ko je uazivaj,u, privat!)uCIA-u. N aime, "S [[ufor"' je informarivni servis eiji SIruc Iljac i saSlav Ijaju izv jeiltaje a geo.po.liIickim u~mama Z3 klije!)\e iz fazLiei rih drustven ih sfera. Do sad a je rvrdio. da informacije do.biva iz iw'nih izviei!raja i drugih iz-

kliientelu spadaju i neke od 500 najvecih kompanija u SAD. Wikile.ks [e, vjeruje se, dobio dokumente od hakerske grupe povezane s "An-

cnymousima", hakersko-akrivisuckom organizaciiom aktivnorn u pokretu "Okupiraj Wall S[ree[", no. to nijedna strana nije potvrdila. "Stra ITOr" ie hakiran u decem b ru p rosle god ine, a ta da su 0 b jay J ieni podaci 0. bankovnirn raeunima 30.000 korisnika, medu kojima se nasao i Henri Kisindfer (Henry Kissinger) te bi vii i americki potpredsjednik Dan Kvejl(Quayle). N a prvi pcgled, "Stra 1for" svcjim klijentima nudi "strateske informs" cije 0. globalnorn poslovalliu, ekono.miji, sigurnos ri i geo.polilii':kim o.drwsima)'.

korporaciiama, Ono sto zab rin java jeste to lito su mere njihovog istrazivania cesto i akrivisticke organizaciie kciese boreza vrijedne cilieve- iziavio jeDzulijan Asanz za Reuters, "Stratforovi" klijenti, osirn velikih korporacija, ukljucuju i vojne duznosnike te rnedunarodne vladine agencije, Americki sedmicnik "Barron's Stratfor" je jednorn prilikomokarakterizirao kao "CIA-u u sjeni",

.... Luksuzni italijanski putnicki brod "Costa .AIlegra" sa 1.000 purnika, koji je zbog po.zara u kotlarnici plutao u Indijskorn okeanu, dovucen [e do. najblizeg otoka. Brod pripada istoj kompaniii kao i kruzer "Costa Ccncord ia", koi i se n asukao prosio.g rnieseca ..Vatrogasci su ugasili pozar i niko ni je povri j eden tl u desu breda=Costa Allegra".

I!COSIaAlI8lfl"

Zemljotres

Polilicke informacije
Agen ci j a je izja vi la da nece komenti:rar.i autentieno.st dakumena[a koje o.biavi Wikileaks, a hakinnje abiasnjaYa poku.iajem u su tka va n ja i zastraili van j3. No, u sao.pcenju. je istaknula da je radila!)l izgradnji "doh ri.h izvo.ra" u m no.gi m ze· mljama poput "bila ko.jeg dru.gog objavljivaca gropoIi ti Ckih anal iza", - Kako. smo. vee bi.li znve kradliivaca, neCemo. dopustifi cia seod nas ci!)i znva dva puta i stoga necemo ko.me!)· iira[; sadriaj ko.ji ee bili o.bjavljen - dodao ie os!)ivac i direkto.r "Stratfora" Ozardz Fridman (George Friedman). Haki.rana e1ekLra ns ka posta, kazu pak u Wikileaks u, o.lkd ( ce !laC;n n a koii "Stralfor" do.lazi do. izvo.ra, kako imp laca re o.peen iro njihov m 0.dus o.perandi. Dadaju i da mailovi pokazuju da vladini izvori "Stratforu" pt'eno.se o.sjediive po.liricKe info.rmacije L,I :z:amjenu:;':9 novae.

U lranu sestero

- Zapravo, "SuaIJo.r" je privam. obavje~rajna kampa!)ija koja se u mdu o.slanj. na dousn ike iz americke vlade, vanjskih o.bavjeS!ajnih age!)cija upime re" pUlaciie i no.vinara, a in· fo.rmacije prenosi velikim

televizij. iav·ila je da je II tem1jo.tresu od 5,4 stepena po Ribteru po.vrijed'eno ~esrero Ijudi ida je nas!a]a stela u malo.m gradu na is· roku zemlj e. Pocres je po.. godio. slabo. Ilaseljenu oblast n. istoku Ita!!" II no.d s po.nedjeljka na uto· rak. OA recene su zgrade, pu revi, ka!)aij UI. navod" njavanje i braua u gradu Rava.ru.

lDI'Uedenlh II>- Iranska drzavna

Bivsi guverner

UII'iI0250

Asaui:

NQviveliki Wikileaksov pro/ekl

II>- Biv!ii gu.vernernigerijske drZave Del~a priZllao je pred b.riranskirn sudo!J) da- je zlo.upncrijebio. po.10l:aj i po.rrosio. 250 miliona dolara iz bu diel" ni gerijske drta ve Ila Iu ks u.ZDe kllce, auto.mobile i privatIli avion. Dl<ejms Ibori (49) prizlla.o ie krivicu VI 10 [aeaka. o.pruznice ko.je se o.d!)ose na za vjeru s ciIjern proneviere dliavnih sreds ta va.i prallja navea.

milionadDln

Ukratko

22

29. lebruarfveljaca

Onev"; avaz, sriieda,
2012

glob u s
~. . :

.

OSlablleneiZraelShe sanse
Rusija je unaprijedila

Husila unaprijedila dva radara u Siriji j Libanu

STANJE SVE GORE EI~Asadpot

dva radara u Sirijii Libanu koii bi mogli predstavljati
prijetnju mogucnostima Iz-

ne Saudijske Arabije, pseg sirijske radarske stanice, koju jeopremila Rusija, na libanskoj planini Sanin,

a

Miliciiatraii
DOgOdnosti
... Mocna libijska rnilicija nece prisrari na zahtjev vlade da rasp us ri svoje redove ier ponuda vladevnije dovoljno darezljiva", rekao je 1'0 da grup e A bd ulah N aker is ticuci da 0 IIi craze k uce, au tomo bile i kredite da bi "rnogli osrvari Ii svo j e snove", - Revolucionari nece prihvatiti ponudu vlade dok lie bu (11.1 i asno znali koje pcgodnosti ce imarirekao je Naker, komaadantiedne od dviie velike grupe milicije, sa sjedistem u Tripoliju.

Snovi u Ubiji

raela da izvede napad iznenadenja na Siriju j Iran, objavljeno je jucer na izraelskorn portalu DEBKAfail. a pseg elek tronske is I"· nice za pracen]e Dzabal el-Harah, juzno od Damaska, povecan je da pokrije sve iii j elove I zraela i J ord ana, Zaljeva Akaba i sjever-

takoder ie povecan, a unaprijeden je i sistem razmjene informacija oba radara, Kao rezulrat toga radari sada mogu detektirati "kretan j a ameri tkib i izraelskih pomorskih i aviosnaga u istocnom Sredoze-

rnlju, ukliucuiuci Gr~ku".

Kipar

i

poboli sa p racen j e radara u kori st Irana kao odgo vor na priruzbu Teherana da vise ne moze racun a ti na Rusiiu da je upozori na vriieme 0 mogucem predsto[ecem arnerickcrn i izraelskom vcinom napadu, jer s u ri resursi doveden i do lirni [a zbcg pod ru ke Asa dovom rdimu - navodi DEBKA, pozivajuci se na izvore u arnerickoj vojsci,

- Mosk va je odlucila

da

AP kaze da je Tel Aviv nezadovoljan Bijelom kucorn

Izraelska strana vjeruje da se Amerikanci nece pridruziti vojnoj akciji

IZrael ce S naDasl- I a_ ?
Visok i izrael ski zakonodavni odbrarnbeni zvanicnik resursi Zeev Tel

Bee

;... Bolnice u B eeu proteklih cia na su p une, jer je dosp io labs gripe od koj eg je obolio veliki broj stanovnistva, Prema "Magisrratu IS", zadnfenom za zdra vsrveni sisrem grada, same prosle sed mice regisrrlrano je 14.700 novih obolienja ad gripe, lilo je za 3.400 vise nego sedmicu raniie, Becki klinit ki ceo tar svakodnev 00 prima po 30 novih pacijenata.

BOlniC8 DUna griDOZnih

BielsKI: ne mozemo se branlli
-jesmo Iisprernni za rat? Nismo. Gubimo dragocieno vrijeme - kazao je Bielski, eij u j e izjal'1l porvrdilo ministarstvo za vojne odnose,

tivnapada ..

Bielski kazaoje Reu tersu da Aviva nisu dovoljni za zasrite zernlju od Iranskog pro-

Okupirajmo London

... Policija i sudski izviii teli i uklon iii su j uce r 50 sa tora demons trana ta "Okupirajmo London" ko j i 5U jos pri je <"etiri m j e8e(.'11postavili karnp protestirajuci zbog kapitaliz-

UMlomani iatorl

Hilari Klinton: Rezim ce pasti • Sukobi izme
U nainoviiim sukobima u Siriji koji se vode u ville rn jesta j u eer j e s tradalo 20 civ ila, do k s u dezerteri iz voiskeubili petoricu vojnika,

DOrila 00
raa dezerteri iz voiske ubili
su petoricu sirijskih vojnika.a trojica su ranjena, javila

j e agenci j a AFP poz ivai u ci
se na Sirijski opservatorij za

Jaki udarl
U sllicajli Qdbr;me Iran hi nadjac80 /lraelC8 Izraelsk i zvan icnici kazu da neCe unaprijed upozorili Sjedinjene Drlave ako se odluce na. udar na iranska nuklearna pos[rojenja, rebo je iedan neimeoovani arnericki obavjdtajn.i .zvanie!!ik . Izraelski zvao.icnici :su precizirali da ce, ako na kraju odl u ee da je uda r neophodan, drZati Amerikance u neizvjesnosri da SAD ne bi ispa Ie 0 dgo vorne ilto n isu Z<I usta vi Ie n apad. TJkav srav, iznesen u ciravom oizu privatnih razgovora oa najvisem nivou, nagovj eS rava da Ce sas ran ci americkog predsjednika Baraka Obame (Buaek) s izrael skim Iid.erima u narednim d.anima u Bijeloj kuti birinapeli. SAD vee mjesecirna pokusavaju uvjeriti Izr.e.lce da bi oapad sarno privrerneno unazadio iranski nuklearni program,podsjeea AP. Izraelski premijer Be· njamin Nelanj"hu (Netany.hu) i minista.r odbrane Ehud Barak prenijeli su poru ku viso kim arnerickim zvanicnicima ko jisu posje rili lzrael, ukljucujuGi naeelnika zdruzeoog general.staha, 0 acionaloog' sig"Urllosnog sa v· jemika, di rek rora naci 0 nalne obavjcitajnesluibe, ho i zastupnike koji su pokusavali priblizi[i sravove civije ze· mljesavezoice orranu_ Neraojahu je prenio istu poruku svim Amerikanciilia koji su doilli u ruael, rekao je ameri cki zvan icnik. Biiela kuca niie odgovorila na zahtjeve da komentira n jegovu izj a vu kao ni Pen ta· gon i med direktora nacio· oalne obavjestajne agencije i Izraelska am basada. Odlukadase SAD neobavijeste unaprijed rakoder potje;;e od ne~..adovoljsrva Izraela Bijelom kueom, komen ti ra AP. 1z raelska SIrao a je uvj erena da Arneri kanci neee poduzeti vojnu akei· ju niti se pridru.l!iri izrael· skoj akciji protivlrana. Izradci su zbog toga 23kljucili da Ce morati udarili iecinosmmo, 0 cemu ce kon.a6.1lu 0 d luk u do n ijeti poslije serije sascanaka u Va-siogranu u nareclne dvije sedmice. U prcvinciji Hama, koia je pos tala u pori;; te opozici je, ubijaju civile, potvrdili su pripadnici grupa koje se bore proti v s naga rezi rna Basara eJ-Asada (Bashor aJ-Assad). Prema istim izvorima, vojska i policiia vee danima bombardiraju mjestoHelfaja u roj provine;ji koja je posrala uporis[e snaga opozici· j.e. U juznoj proviociji Da·

rna i dorninanme uloge banaka u bogacenju malog broja Ijudi.

... Najmanje2008obapoginulo je ju&r kada je naoruzani m u1ikara~ 011'0 rio vatru na aUlobus u discribu Kosbistan, u plani!Iskoj 0 bias ti na sjeven! Pakistana. AULObus je prevozi 0 p urni ke iz Ra V'a1pindija, grada u kojem se nalazi sjediste pakistanske vojske. Zasada je·nejasan motiv napada je.r ekstremisli nisI.! aktivni u !Ompodrucju.

naDadnut aldObUS

Putnici .zrtve

ljudska prava: Isti izvori IV{de da su snage rezima i [ucer nas ra vile aapadati grad Horns, koji se, in aCe, nalazi na udaru vee rri sedmice ..Sukobi izmedu rezimskih snaga i opozicije nastavljeni $U 1.1 jos oekoliko wjest •. Prema izvjesJajima Reutersa, EI- Asad je pros leo oe; uputio elimu jedinicu kojom komandira njegov brat Maher u grad Horns, koji je cenra.r pobUJJe protiv sadasn jeg reii rna.

(pilay) zatraZila je hi!an prekid vatle U Sir;j; iz humanih razloga, ocijenivsi da se situacija u posljeclnjih nekoliko sedmica u b rzano pogorsa.la. Pilaj je na vamednom sastanku Vijeca UN-a za Ijud.ska prava rekla da ie

za Ijudska prava Navi Pilaj

PreMinile iz humanihl'azlOga 13
Visoki komesar UN-a o jena kancela ri ja pr imi izvjeStaje 0 masovnim hupsenjima u akciiama siriiske vojske i sigurnosoih sluzbi. Pozvala je Siriju da okonea nasilje i dezvoli manim posmarracima da. udu u zernlju, kao i da se omogu':i oeometall rad hurnanimrni.b agencija.

globus

D"~vni avaz, so jeda, 29. lebruarNelja~ a 201.2.

23

pisao prijedlog novog ustava i pas lao vojsku i policiju na narod

Pol j ubac dob ro doslice [ednog marinca postao je hit rut inte roe ru nakon ~10 se fotografija sretnog trenutka nasla na F acebook u, p ise
"HuffinglOn
POS1~,

POllubaC marinCa SOMirao ,Iaunost
napravili E slavni, Poljuze, Ako poljubac

lzliev osiecala homoseksualaca

reagirali rno] partner i [a se zahvaljujemo. Nismo ovo
kako bisrno postanapravili smo ovo

ozicre OM a a MrulJ
du rezimsklh snaga i opozicije nastavljeni u jos nekoliko rniesta
Priblizava se trenurak kada ce se sirijske civilne i vojne vlasti suociti s pravdom zbcg zlocina nad svojim gradanima, a prvi medu niima bit ce predsjednik EI-Asad licno - izjavio je francuski miuistar van]skih poslova Alan Zipe (Alain juppe). nican. On je, u sustini, stavio na glasanje komad papira kojirn 'leU narnetnuti kentrolu _ Cak je i referendum srnijesan u tom smislusto
zahtijeva da drfava odobri

bac je naisao i na kritike, jer su ga razmijenila dvoiica rnuskaraca, Fotografiia je do sada na grupi homoseksualnih marinaca na Facebooku dobila viSe
od 14 hiljada "laikova", a ko-

zbog toga sto srno nakon tri ture i celir; godine poznan5 tva ko nacno jedan drugome priznali ilta osiecamo. A oni koji ovo mrze, neka rnrnije srnetao

men tari se broje u hil iadama - Svima koji su pozitivno

oficirima oko nas, zasto bi smerao varna? Ugodnu veeer svirna, i Semper Fi - porucio je Brandon Morgan, rnarinac na fotcgrafiji,

llPe: BII21sesuoceme s praudom

BUeia HUCallinansirala nadzor muslimana

Pomaganje sigumosnih sluzbl

- Doc; ce dan kads ce siriiske civilne i voine vlasti, a El-Asad prvi, morati odgovarati za svoj POS1UPke pred licem pravde zato sto niko ne moze proci nekaznjeno za rakve zloprava u

ci.ne - rekao [e Zipe u Vije-

SU UN -3 zaIjudska Zenevi,

broi voinika, biznismena i pripadnika nacionalnih ma- Rezim ce pasti. Nisam prorok i n e mogu da vam kazem k ada ce se to dogoditi. Al i siriis ka vo j ska, koja je u velikoj mieri vojska sasravljena od regruta, nece htjeti vise provoditi bruralne napade n a airi j ski narod. N adam se da ce se 10 dcgoditi ranije umjesto kasnije, da bi se zaustavilo ubiiauie - rekla ie Klinron u inrervjuu za
marckansku televiziju 2M niinanapuste.

Takoder, dvoje aovinara, Britanac i Francuskinja, koji su ranjeni u Hornsu, rajnim kanalirna prebaceni su u Liban isada su sigurni,
Inace, El-Asad ie [ucer

po tpisao prij edlo g novog u srava za koji je na referendurnu glasalo 89,4 POStO izaslih

glasacs, prim os i drza vn a novi nska agenci ja Sana. SAD su, prema izjavi porrparcla Stejrdepartmenta Viktorije Nuland (Victoria), referendum 0 novorn ustavu nazvale "apsol u tno cini cnim" . - Mi odbacujerno referendu m kao apsolurno ci-

patriorske opozicione organizaci je, To znaci da ce on bira ti ko moze b iti u opozicij i, a ko ne mote - rek la [e Nuland, prenosi AFP,

Nova vojska
drza vn a ta] n ica. Hilari Klimon (Hillary Clinton) predvida da ce se El-Asadov rdim urusiti i na kraju pasti kada ga sve veci
Am erick.

tokom posjete zvanicnom Rabatu. -

24 """' ..._ ........ '""

Dnevni

avaz

oglasi
Na temelju ~Ianka 7. i 8. Zakona 0 minislarskim, vladinim i dmgim imenovanjima Federacije sosne i Hemagovine (.Slu!ben e novine Federaclje Bi H", brai· 34/03) I to 1ke II Odluke VI.de HNZ 0 p([stup~nju rasp istvanl. javnag oglaS~.za imenovanje UprnvnOQ viiee a usta nove. Dom za soc iial no i zdravstva no lbrin javanie osoba sa invali dltetorn i drugih osona' Stelae, bro]: 01-1·02-169/12 od 25.01.2012. godine, au sveli sa tlankom 1:3. Slatuta ustancve .noma za socilalno i zcravstveno Zbrinjavanje osoba sa Invalidilelom I drugi h osoba" (, Nam dne novlne HNZ', broi: 3/09), M inistarstvo zdravstva, rada i $ocijalne skrbl HNZ o bja v Ij ui e

N~ remelju Clanka 7, i 8, Zllkona 0 m inis\arskim, vl'adi nim i drugi m imenovaniima fetleraGije Bi HI. Sluzbene nnvine Federacije BiH". broj: 12/[13 i 34/03), Clanka 101. lakona 0 zoravsivencm osiguranju ("Sl'uib~nil novine Federaci· je BiH", broj: 30197; 07/02 i 70/08) i Odluke Vla~e HNZ 0 raspisivanju javnog oglasa za iloor i imenovMje clanova upravnog Vlieca Zavoaa z~ravstvenog osigu rania HNI: 0 roj: 01·1· 02· 156/12 oc 25. 01. ,2012, g oo i~ e. minis!ar· stvo zcravsiva. raoa i sociialn B skrbi HNZ, raspisuje:

za izbor ,iimenovanje clanova Upravnog vijeta Zavo d a zd r avslvel10g 0sigllra nia HNt
Upravno vijec~ Zavoda zdr.avstvenog osiguranja HNt sastc] se od' 9 (deve!) elancva .. i to:

JAVNIOGLAS

JAVNIOGLAS
za ime nuva nje~la nova UprQvnog vijeta usia pove .uc m za socij al nu i zd rav.tve"
zbrlnjavanle nseba sa In~aliditetom I d:rugl~ os oba" Stolae i dru gi n csona' Sin· Up ravno vije ce Uslanove .00 m za sociial no i zoravslvenozbriniavanje osona sa invalidlle!om lac sasto ji se od 5 !pel) tlanava ito: - 3 (tri) ~Iana . kaie pred!a!e Vlada HNI -1 UedM)tiIMstrucnl djel.lnik Ooma - 1 (jedanl Clall-kojeg predla!e Mlnlslarstvo zoravstsa, rada i socijalne skrbi H Nl U pTiiavik~"did~!i su duipi pawo&iti~. ime k~ga se kandidir3ju. Via de, iii u ime Mipistarstva, iliu ime uem a. s tim da mogu~odniieH
0

- 3 I!M) cl.na iz reda osiquranika zdrllvstvenog osigurania - 2 lava) ciana iz reda pnslodavaca
- 4 (celiri) Glana ii, reda zdravstveni h djelam ika U prijavi k3ndid31i su duipi n3ln3ci1i iz kojeg rena sa ~3"didir~ju,s tim da m~gupodpijeti ~sigvropika, iii II reda posladavaea iii :il red~ wravsllrenih dielatp;ka_ OPIS POZICIJE - NADLEZNOST UPRAVNOG VIJECA - utvrauje ,program djelatnOSli obveznog Idravslvenog osiguranja i mjera za promicanje obvelnog zdravstveneq osigurania, utvrduje politiku koriMenia sredstava ob.emog ldravstv~l1og osiqurania, daie srnjemlce 13 hmkCioniranje Slrutne sluibe tu pan ijskog 1avoda os ig urania radl pra vilnog ostvarivanj I prava oslg uranih osoba i raclon a· Inog poslovanja, · ccntsl slatutlupanijsl<og moda osiguranja UI suglasnOSilakonMavnog tijela tupaniie i drugeopte akle za tije ie dona~enje avl~ten zakonom, · predla!e su kladno lakonu stope doprlnosa za abvezno zdravstveno osigu ran je, · danosi ftnancijski plan i u$vaja m~ni ratun. - odlu~uje 0 osiguravanju dopunsklh srsdstava i 0 natlnu pokrivania evenlUalnih gullitaka nastalih u pMlovanlu, - pretresa goofi~nie iZ'ljeMe 0 radu lu panilskag zavMa Idravstvenog O$ig urania i nlegove slruene slu:!be, - razmatra IZ'IIje!te 0 'ko ntrall vrste. opsega i kv~lilete i~enih zdravstvenlh uslu ga, - provodi prosireno zoravsivenc osiguranje ako je utvrlleno Mlukom zak_onodavnog tiiela lu,p.nij~, - sura~uje s dllJgim lupanijskim zavodima oSigurllnia, Federalnim zavodom osigurania i reosiguranja i'drugim ~jelima i orpanlzacliama u stvarima od zajednickog nteresa-odredule predstavnke u drugim organiz3cijama i dr" • \lrSi i d ruge poslove za koie je ovlaslen zakonom podzakonSkim aklimil_, opt im i drugim aklima S.aki kandida! Ireba isp~njavaU slijedete OPCE uvjele; pTii~vu S3mO lz 'ed3

priiavu same u lma

OPIS POZ/CIJE • NADLEiNOST UPRAVNOG V/JECA - ecnosl SiaM i druga opi':a akta Dorna sukladno zakonu; - utvr~uje planove, programe rada I razvoja Doma i miBre za njihovo izvrSenje; - do nosl financijski plan i usvaja zav~ni rat un Ooma; - usvala izvjesce 0 raou Doma: - predlal8 osnlvatuprnmlenu iprnsirenje djelalnosli: - odlutuje 0 kori~eniu sradstava preko ,iUlosa 10_000,00 KM; - lmen uje i ralrjes.va ravnateljll. 00 ma: - dajesmjerniee i naputke za rao ravnatelja: · podnosl Vladi izvjesce 0 poslova nfu; - obavlja i dmge posleve odrecane zakonorn, Stalutom porna i drugim propislma. S.aki ka"dida! Ireba isp~njavati slijede6e Qpte uvje!e.' • da j~ stariji od 18 godina, - da I~ drlavljani n H Dsne i Hereegovine, - da nrje otpu :lIen jz d!ta.vne slulbe, kao relU Ital disci plinske mier~ na bilo kojaj :m_zin u Bosn i i Hercegovini, u ra· i zda'blju od 3 godine prije kandidirania, - da se na ni ega n B odnosi Clanak :IX. 1. U slava Bosne I Heroagovlne, - da nije osulliv~n la kalneno dielo i da se prOliv niega na vodi kameni postupak, - da nema pnvalrl i finan [;ijski interes, - da nije ila~rani lvaniCnik, nositBlj izvrsne funkcije ill savjetnik u smislu Zakona 0 sukobu inleres. u ins~tucijama vlasti Bosna i Hercegovine (.S!u1beni glasnik 6iH·, brQi: 16/02, 14/03, 12/04 1631081 i lakona a sukobu interesa u organima vlasliu Federaciji Bosne i Har~egovi ~e (. Sluiben~ novine f<ldera~ije Bi H", bmj: 70/08), • da nije na lunKciji u poliliGkoj s!ranci u .mislH tlanka 5, lakona 0 mjnislarskim, vtadinim i dm gi m imenovanjima federaeije Bosne i Herc€govlne (.Slu!bene novin~ Faderaclje BiH", brol: 34103), . . Pored opiHh uvjela, kandid8/ za tlana UpravnQg viieca Uslanove ,,'DQm za socija/no i zdravsfveno zbriniavanjeosaha sa in.alidilelam j drugih Gsaha" S/alac Ireha isp~nja va/i i slijedete posebne .wjs/e; - da ime ,~vrse nu VSS - \III stupani slrui! oe spreme, - da ima najmanje pet go~ina radnog iskustva u .lruGi, - da nijf tlao up mvnog viiet:a iii nadzomoQ' odbora viSe od i~dne ustanov~,Qd'nosnolavnog poduzeta, - da nije ra.nalelj ustano.e sQcilalne skrtlL Prilikam pmc/Bne kvalilikacijB i Iskuslva svih kand/dala vodil ce sa ratuna 0 s/ijede.cim krilerijima; - da pOJsjeduje komunik3~ijske i arganizacijske sposobnosti, - da posjeduje s[lOsobnost za savie,,~o. obieklivno, nepris!rano i odgovo rno obavljanie paliciie elana uprav~ og vi· jeca, - da posled"i 8 spoSDb nos! u pravljanja Ii nancilskim sredstvima Illu dsKim resurslma, - da poznaie propise il. djelatno.1i uslanove i posjeduie sposobnosllumacenja i primiene istih, ill prija.~ na ja.ni aglas liandidal fe dUliln pri/olili: t. ~volOpis, adresu. konlakll~lefQn 2, dokaze 0 I.puniovanju wjeta ogla •• : - rod ni list, - uvjerenje 0 d!tavljanstvu (ne starijeod 6 mjeseci) ili CIPS·o.u osabnu iskazniCu, - uvjerenje od posludavca da nije olpu!len i, slu.!bekao razultal disciplin.ske mjere u razdo~liu od 3 godine prije kandidiranja, · uvjerenie da nije asu~ivan za kazneno dielo izdano ad mjerodavnog tijela [ne statije od 3 mjeseca), - uvjBrenje da se protiv nlega ne vodi kazneni poslupak izdana ad silane mjBrodavnog lijela {ne slanje ad 3 mlese· cal, - du1<az 0 zaviSenoj skols~o j spremi, - potvrda 0 radnom iskustvu u slruGi, -Izjava da se na njega ne odnosi ~Ianak IX_ 1. Ustava BosnB i Hercagovine, - izjava da nema privami finan c ijski interes u Domu. - izjava da nije i1abrani Z'lilni~ni~, nosile Ij i~ne fu nkGije ili si3vjelnik u smislu Zakona 0 s ukobu interesa, ·Izja~a da nije na funkclji u poliUekoJ stran~l, · i:zjava da nije tlan upravnog viieca iti nadzomog odbora vi~e od ied~e us\ano.e, od~osno javnog poduzeca, - izjava ~a nije ravnalelj ustanove socijalne skJbi. DokumBnil ~oji SH prllaiu Ul prija'lU' moraju bili u ori~lnillu iii kopiji ovjerenoj od strane mjemdavnog or~ana. clanova Upravmg vijet:a \lrSi se n. razdoblje od 4 (GeIiJi) godine s mogucnoscu ponovnog imEl>Izbor i imenovanje novanja_

· da je stMii od 18 gMina, - da je dr.!avljanin Bosne i Hercegovine · da nlje otpu~!en i1 dr'Zavne slulbe, kao reculta! disc iplinske miere na b ilokojoi razini u B osnl i Hercegovin iura. ,Mblju od 3 godine prjj! kandidirania, ·da se na njega n e odnosi ¢Ianak 'IX_1_Ustava Bosne i Hercegovina, " da nije osullIvan zakazneno djelo i da se protiv niega fie vodi kalJl eni postupak, " da nema privatni financijskl interes u lavodu - da niie izaMmj zvani~nik, nositelj izvr~ne lunkcije iii savjetnik u smislu Zakona 0 sukobu intJlresa u ins~lUci]ama vlasti Bosne I Her~egovine (.Slu!beniglasnik BiW, broj: 1 W02; 14/03; 12/04 163108) i Zakona D suk.obu Interesa u tijelima vlasU u Federacill 8iH (.SI~tbene novlnefedera~ile BiH·, rol: 70/08), - da nije na lurtkciji. u pol i~ckoi Wanel u smislu ctanka 5_ Zakon. 0 mi nistarskim, vladinlm I dru gim imenovanjima F BiH (.Slu~tlene navine I' BiW, broj:34/03), Porer! opi;ih uv/ela kandldal za clana upravnog vilata Za voda zdravslvenogos/gufanie slijedete PfJSEBNE aviate; da da da da ima ima nije nij~ /reba da Ispunlava i

zavrSBn VSS·VII stupanj slrucne spreme, najmanie pel godina radnag iskustva na poslovima sva g strucnog ZV3nja" clan vise od jednog upravnog ill nadzornog vljeCa uSianove, zavoda od nosno javnog poduzeca, ravnalelj zdravstvene us!anove, odn osno zaVQda,

Prilikom pmciene kvaillikaciie i iskustva svih kandidala vodil cese r.tuna 0 slijedecim krilerijima; - da posjeduje komu~ikacijs~e i mganizacijske sposolmosli, - da posjedu)e sposobnosl za savj~sno. objeklivno, nepristrano i odgnvmno obavljanje pozicile elM •. upravnog vi· jeca. . - da posjedujB sposobnost upravljanja linaneijs1<im sred,\!vima i Ijudskim resursima, -da poznaie propise il djelalnosli uslanove i posj~duje sposobnosllumaeenja i pnmiene istih, Uz prijavu na javni oglas .kandidal je duian pril~ii/i: 1.zivolopis.adresu, kontalct telelu n 2.do~aze 0 iBpunjavanju uvjeta oglasa

- rod~i list,
- uvjerenle 0 drlavljanslvu (ne starije od: 6. mlesecl) iii GWS·ovu Qsobnu iskaznicu, - uvjerenle od poslodavca da nij~ olpu!le.n iz sluzM kaa re/ullal disciplinske mjere u razdobllu od! 3. godine prile kandidiranja, - uvjerenje da nijB O,<;udivan za ~azneno djelo izdano od mjerodavnog tijela [ne slarije od 3 mjeseea) - uvjerenje da Sfl prollv njega n~ vodi kaznenipastupak ildano od mjerodavnog ~jela (nB staIiJe od 3 mjeseca) - ~okaz 0 zavrsenoj skolslCllj spremi, - patvrda 0 radnam iSKUStvu u struei, - izjava da,H na njeg'a ne odnosi clanak IX. loCka 1. Uslava Bosne i Hercegovine, - izjava da nema :privalrli nnancijski i~teres u lavodu, - izjava da nij~ izabrani Z'IIanicnik, nosrte.lj imsne lunkcije m savjelrlik u gmislu zJkona 0 gUkobu interesa, - izjava da nije na tunkciji u pulmckoj slranci , - iljava ~a nije ravn1l1e1j zdravstvene us!anove, odnosno zavuda, - iljava da nije clan viseod! jednog upravnog iii nadwrnog vljeca uslanove, zavuda odnosno javnug puduzeca, Doku m~ ~Ii ~a ji s e prilalu Ul p rilavu moraju bITi u orig inalu iii kopiji ovjerffnoj od strllne mjerodavnog organa. IItmr i imenovanje tfanova Upravnog viieta viSi se na laldoblie od te~ri 14) godine • mogutnoscu ponovn og imeflovania. Svi kaJl~i~a!i koii udu u uti izborbil ce pOZ'lani na interviu, koji ce bIli obavljen su~tadno tlan~u 11, Ziikon. 0 min~ slars~im, vladinim i d rugim imenovanj ima F8 iH. Osobni podad 0 kand idali ma su lojni!i mogu se p rikupljali i obrallivali samo sukladno odredbama Zalm fIil 0 ,;llitili osobnih podalaka 8iH (.Slulbeni gl3snik 8 iH", broi: 32/01), Nepo1p une i nepravovremene prijave nete se ulima!i u razmalranie, J~vni ogl.s bil te obiavtjen u "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERAC1JE BIH": .VEGERNJEM AVAZU·. Oglas ostaje otvoren 1:5 (pe!naesl) dana od dana po.liednjeg objav!jiva"ia_ Prijave sa ~vim Iraien[m. dokumentima dostavm osobno il i preporu~~" 0 po!lom na adresu: LlSTU" I.ONEVNOM

Svi ~andldaU koii udu u uzllzbor ,llitCe pOZ'llanl na In!ervju, kojfte slarskim, vladinim i drugim imenovil njima F iH _

:s

Mi obavlien sukladno ~Ianl<u 11, Ukona D mlni" Zakon, a lastili

Osobni podad 0 kand idali ma su laini 'i mogu se p rikuptjali 'i obradivali .amo sukladno odredbama osobnlh podalaka Bosne i HerGegovine (.Sluib B ni ~Iasnik B iH", broj: 32/01), NepoljJ une i nep ravovrema neprijava Javnioolas AVAZU" bit ce objavljen

ne iie bili

razmatrane_ LlSTU" i ,DNEVNOM

u ,SWlBENIM

NOVtNAMA FEDERACIJE BiH", .VEl:ERNJEM abjavillvanja_

Oglas ostaje al'loren 15 (pelrlaesl) dana ad dana posliednjeg Prijave sa svim traienlm d okumentima

dostavm osobno il i preporu¢en 0 po!tom na adresu. rad

Min! sl a rslvo zd ra ~slva, Minislarstvo Moslar, "Prijava ~~ravslva, ra~a i sD~ijalne skrbi Ulica 81jepana 'Radica br. 3 Uz naznaku Uslanave Moslar, "Prija~a "Dam na javnl oglas

a i. sa c ii al n e skrb i 'H NZ
Radica clanova br. 3, u'pravpog osoba vijeea sa. invalicilelom

Uli~a 81jepana

Uz naznaku
laimepO'lanje za sociJalno j zcravslvena zbrinJavanje i drug ih 0,0 ba" srol ac" • Neotvaraj-

na javni oglas .Z8 izbor i imena v8nje Upravnog vi/eca Za voda zdra vslvenog oSiglJranja HNi"

kiosk

Dnevni avaz, srfjeda, 29. JebroarfveljaCa 2012.

25

ZAHVAlI Produzavanle udova hit u SAD

Hiturzi slome kost u nazi na dva dijela, a u sredinu ugrade teleskopski stap koji zatim

DaD 5.00 dOla_a _a .arasla15 canimalaa
vrlo spore povlaci kost, oko jedan miHmetar dnevno o

Sa svojcm visincrn od 167 centimetara Aporeozis (Apotheosis) je bio !Iizi od prosjecncg Amerikaaca i vrI() nesreran, Problem je odlucio rijesiti nizorn skupih ibolnih operacija koje su mu pomogle da naraste malo vise 0 diS cenumetara, - Shvatio sam da me jesvije t gledao na odredeni nacin, a j a nisarn sebe tako vidio - rekao ie 37· godisn] i m uskarac iz Njujorka koji se koristi pseu don irnom Apoteozis,

ono sto mi je Bog dao - rekao je Sukla, koji ie, zahvaljuiuci operaci j ama, sad vis 0 k is 7 centimerara.

Bolna lerapija
U SAD samo nekoliko hirurga obavlja ovakve zahvate, Hirurzi slome kost u nozi na dva di iela, a II s redin u ugrade teleskopski srap koji zatirn vrlo SP()OO P()" laCi kost, oko jedan miiimerar dnevno. ko srapa n araste nova kOSI, a regeneriraiu se i tkiva popu I m ii<ica, zi vaca, k rvn i h zilaikoze. Proces vrijedan 85.000 do lara j e dugo era j an, a potrebna su naimanie tri mjeseca da se dovrsi, Pra ri ga zahtjevna ; bolna fizikalna [erapija, Apoteozis se joii operavlja inezeli wei u iavnost, - Jos sam u fazi produzenja i mogle bi se dogoditi komplikaciie, take da ne ielim govoriti 0 uspiesnosd dok to ne bude sigurno- rekao ie.

muiHarae DUeaO sebl u slomaH
Nepoznati muskarac adlueio je iestirati svoiu pancirku, Uzeo ie pistol], ukljucio kameru, prisloni o pistol i na svoj stomak i pucao. Srecorn, niegov test ie bio uspiesan iako je eksperimen Ibio bolan, Bez obzira na odluku da testira zastitni prsluk, prije samog Cina priznao je da joil skuplja hrabrosr, Nakon SIO je, napokon, obavio planirano, uslijedile su psovke zbcg boli koju ie osjetio. Video je postavlien na You'Tubeu, a u tri dana pregledalo ga je vise od 300 hiliada liudi, Miiiijenja u komentarirria su podijeljena, dok se neki dive n iegovoj hrabrosti, drugi su ga proglasili obicnom budalom.

Testirao pancirni prsluk

Mali ucinak
011 [e same iedan odsve vi!ie m uskaraca koji se odlucu j 1I na pro duzen j e udova iz kozrnetickih razlcga, Liekar Dror Pejli (Paley) rokorn prosle godine obavio [e 650 zahvata produzavanja nogu. Iako velik i broj paci jena ta ima teske deformacije iii paruljasti rast, sve veci broj je onih koii to rade iz kozme-

Apaleazis prije i nakan operacije tickih razloga. - Vecina ljudi koji dolaze na operacije nesretni su zbcg svoie visine, a terapija ima mali ucinak na promjenu stajalista pacijenata. OV() je jedan od rijetkih psiholosko-psihijatrijskih poremecaia koiise mofe izliieciti nozem - rekao je dr. Pejli. I AkliS .511kJa (Mash Shukla, 25) iz Niu Dzersija odlucio 5<: na poduh vat. U dobi od 18 godina shrvalo ga je saznanje da nesretan, Ljudi oko niega nisu mu bilipodrska - Bilo je onih koji su govorili da samo p rih va tim

SDee
Spanska policija traga za pljackasima koji su upali u skladiste jedne kurirske sluzbe i iz njihovcg sefa odnijeli rob u vri j edn u 50.000 eura. Po za vrsenom post u, pi j ackasi su sieli u"audi" koiim su se, samo nekcliko trenuraka naken pljacke, sudarili, Istrcali su iz slupanih kola i,pod priietniom pistoliem, oteli drugi auto. Nekoliko kilometara dalje ukradenorn aurornobilu [e puklaguma, Iako su uspjeli po bjeci, pro cjenjuj e se da su, zah valj u juc; sudaru, a onda i p robusenoi gUIDi, ostali b ez veceg diiela plije nil.

vise nece rasri, Bio ie visok ISO cenrimetara i zoog toga je bio

Fe I th dJtferance

26 """' ..._ ........ '"" Dnevni avaz

zp
1. .P,"'IP1!'I'

up. kUlldldaw
1.~

I.! ptOgl'8molrednloi~olskog

OGLAS

obr-UCIV$nlaQdrQllh
.,.....,..,
....... ,..

_ .....-...a,g,~ ~","'......:I---- ._ ~u_

PLn.,go".U,""p .• 1no ....... "UI!tn"ll'~~' ..,Q..... ."... 1""'_ PQow1II'l1~" ..... 1*...... 1'0'11."10,, 'toou"..,.., ,I~ II<Y.IIJ·

-,~ .-~.--~
.. *IolII~1CI

~ue.!:II

~ .T_ -~
.~

v-o.~r\l.upO<1...eJ"'_ ~_ ..troJII'B."'~~
WOj,Io ..

g!n~~k

8Itr.~-"'l'J

.......... :

."....,

frIL'"

MtI'I." K. uo: ~
• ()pi'>codM

K.ar

ILe-.n.aOddnil ItrukamI' p<OQ,<..... 1 ... rMlIOJ\At!J.O

.~
"~

~

._,_
·0n01'l6<i~ .On! • UIn',,",~

·a.aIoW~

.~.s..- ___
• 1IbOIIN- ~

.~ .~ • Proda'--.o! ........_ ~ .~ "~~.r..r .~~
Bno.....~UIr

.~ ~ ._.,.......~ ... ~
• "'-"lIIoI ~

-............ ..
Ie

tn, '1I'Oj.W'&Q ,__

I

.~-.~ ~..._....,
."'P'!"II,,-,-IJoiIh'~~. ~:
F ...... ..........VI. P""_'I ~.

_...........,'" p.!I (YMI -,J•••• ~JI u ald

....

..~."rlrflil

.~
._

........... .~...._
.~
~~ .~, .-....-~ .~ ..~
~'

·~..cl
'~I

._101...

.~....._
''_D~;o

~ ~~

..._1........
__

• IIIJoOo,
• ~1Qj'

~U_...
..
redu ,,_ pOom Will. ~_u..n.. Cd ~ por1AInam ....,,_,

.~~ -~,~
.~

.I!':~
._I

-~
I • .. _ ... ~I~~ __ ..wll\I~ .'(>IIflj

1

•Mcn--....v.

LLcMt.t

~r

!!OJ--

.~~~.....a~

"PI&'_"_ .. ~ ~11'T1ID
.. ' ..

.E"'_'_""IIr"P"'I_

• ~<MI1Illj~ ....",..,.--~1lQIkn
,

• ommrfOTp«I!I'eIII' ·,~1IMItar · Gnortb __ iaU

~

•~

•GtDl'I&"""- __

.. u...18jMJaI

..

.~

.~

IV. o.~~ nocA IIl11tonr..tlIuo, Oarcmo'~"""""

~

.""""""'I...oW'--~

·0,,1'0.> "_'IJO'IP'~.

.

."hI'ne.~~1Io

·T.to1t..ZlI~ .T~l.~

. r~

.a-~ .~~.-.:va
':~~DI~

.Gr.>lV:iI_CMa<i<l;lltjna< .~

..-"
-

__
,

.~ MS_b=o~

...

.. ~

IoIliIE .. · ~ MSWonlo~~ -MSE>;*' ........ ·~ .1iIS~koNI • IdS WcnIo)ur;lI· ......... • MS~.~ ·_I....m.. 1.aDfot
• MSlI~ •..._".., ,.....

- .~~ _.n_ -- ...--~-~ --~~~
.R~,~~
II pc><!JutJu

·~l~-~
-~

.,,_---~
.~~NIImg~
..I-

.~_,.-

·ElooIo~l;JI,_Ilt .E~~nnUl~ .~....

...

.. ~

·E~"~~
.~z:tI~~

.~.o_"'~

.1JD.lK

~~.-pOd-'
IIIOIV""'.

~donIam

...-......~_I~
~

.

""'*'

• Rl.oao'lOldt.._" 1Wooo' -... ~IPIP'
~~1·~ "'"""'

..~I.~ ... cQap-...

o

O<Jk"'.~OV

"" •• , ..... nj a ~...... I.

__ .....

~·~.1_ ...

..__.~...,.,~~ _....~_,pI ~.--~"""""'"
k"""'_' Ll!""_

~~~

15 QOCIlna 11'<0" PI!I>ofIIHl'-' .. ~

~__""&.b>Iu

.. ~

............

.....,.

............. _

qnIIIU

:n ~

....

~~~,,,..sMw
·1

me.r"~OIIO'J~1

............

~I

...........

• MS~~ IdS ~olI-.dI _"""I~ NS~~

__ ..-

......... ,

·ltr .. " ~i mWa""_I'nbInIoI~

pi

""I''''' loll ...... ~~ __ ,I -.--,~""-..... ,~ 0ItUIIl ...... ,h:QIio"",_Jo:_tI
CEHtAR

1~1lI\b'ooQ~'

T'msUeHR 1 8'7. M220 $lf<>IU8lQ-o

ZAOBRAZOYA1Ul!

., ........ ~o,., "Pr1J ....

""",,!••

'~-P""""'!10

UNIQA
Agent

:'fa""" _".....r~
:rN'W"'.... 111ir.

•r t'" tmK""aJ r,.". c(
V"nJ,kJ "~,dnlku prod!!J" Q!!IlgUfflnJ. N4 pQdrvtju T n'llQ; KarIIon~

~Ctlftl.f

J ~,r __ ~.~OI.JO

11'\

....

u~ "'~_.

~

.. rl-..n .. "J_ ••

MI, ~.... 'hudlt!>o:

'lOIb!Joo--l_~
~~~oIQsII'OI9DIljlI J.Iog~I~I~~ ~ ~~

~'"

'pnmonp

cd
tlaMli.!.&U

ru

Dd
.. ~

..... " f~.j

",., ~ Itt

~o~
!<lAM'll

,I'IfZIM;oJ.iml,..,.

~~oa_u
fQdu~~

08\\ IJ IIiIv.u ,I jedIKe' 1ll1ov.~ '1'I~I" 'Pfllll,,""':

KandldIIl ~ul.1IU SSS i1""_~~
~4_""'_1IClIl1f £10+,__ •~

'.II!!

irLl'~"II"'lutJ

,,!lui IJ... inijal:.1 I '.......... LII.r.pt '.1]205"", ~ .. :,11..

Ullll~

1 rfi1n

.... JrL!t 1''IIt'f'J"'lLf:! .1 .... fair...:! W'l.rlt.:' rnJ9~& ,le

"aU,

Dol ,.n1W'1.I"'.I'" II.... I~ ... ",n'"",\ij"," "'~I""I_'" fMIo'~""H''''' ~ "1.l.i1''''_'''"I't'P'Mnroooljori''''I''''~
I:~ fi..V' I ... e IJIIA =""11 IIi'IOU

't.. ""_.

.1.1_

S~~·u,"",
!I ... ~

111~._!II'naoO~ -"1-''''''
....

..... ...nl!ItI\'nI
'1'I!ZLI:lII1~u

"""'1 D\$YIo

~rl'l''''''''''''''''''

UHIQA AQIOIlI: d.d. &I. ... at..I.!o KuIl",' 19' 11 000 SInJo'vo

~,P-

-

.• ~ .. ; ~!ia.J:QI!IlIAie!IIL!lJ
aIvaI ....
CIM!Il

0gI;u ....

_.mItI_

kultura
II>

o nEwnj

avaz, srijBlIa,

29. februar/veljata 2012.

27
'Uloga zluola' u lagrebu
nas ee u prcstorijarna Bolaia&e kulrurne zajednice u Zagrebusimbolicno biti obiliesen Dan nezavisnosti BiB u Hrvatskoj.Ylfloga Zivota" govori
ta" teatarske grupe "Face" da-

'D.etalJ'orazena GruJlCa
U prostorijama Galerije fPC E" u okviru Festivals "Sarajevska zima", preksinoc j e otvorena ulozba "0 _ etali" mladog au tora Drazena Grujica, Predstavljenasu 22 rada u A3 forgnirn fotoaparatom u posl] edniih nekoliko godina Ovo je Grujiceva pemaesta same- , stalna izlozba. M. CIl.

II>

Predstavorn "Uloga

uvo·

ma tu, koi a su snimana analo-

ru, a u ni oj igra] u Nela £lenisijevic" Lana Staniilic i Mirza Mu~ija. ReZiju potpisuie Mirela'Trepanic, M. CIl.

o danasnioisituaciii

u pozori!iKovacevic: Hronicar sarajevskjh ztJivanja

U ZEMLJI KRVII MEDA Distributeri zadovoljni podacima s terena

veceras u Urnietnicko] galeriji BiH

Andelinin Iii u Sl'biJi- emoJ Sara)eUSHa S)ecan)a Go · POgledal 1.875IJUdi
Vecina fatografija razvliena prvi put U deset dana u BiHi Hrvatsko j til m prikazan pred 57.116 gled alaea, s uku pnom zarado m ad 1.340.,643 kuna • Pirati lz Banje Luke dobro zaraduju Ljevarovo odbijanje
rati su napravili kopije i, izgleda.odlicno zaraduju. To nam ie iucer potvrdio i profeso r montaze nab an j a" lucko] Akademiji umjetnosti Predrag Solomuu, koii se zalagao d a ovo os tvaren je pogledai u IIj egovi stu den ti, ali isvi koji to iele.

StraSni:mO)a

Pilrnsko ostvarenje "U zernlji krvi i meda" rnegazvijezde Andeline Doli (Angelina jolie), osirn izvanrednih uspjeha u Bili i Hrvatskoj, ostvarilo je neoceki vano dobre rezulrategledancsIi u Srbijii Crnoi God. Iako su srbijanski rnediji p isali da j e veoma sla bo in teresiranie za ova] film, iz Pres-sluzbe distributera "Biltz Film & Video" riaglasavaju da ie ~U zernlji krvi i rneda" u samocetiri dana prikazivanja u Srbiii i Crno] Gori pogledalo 1.875 posjeri1aca, a fiJ m j e zaradio 72 8.11 9 dinara, U deset dana. u BiH i Hrvatskoj film [e prikazan pred 57.116 gledalaca, s ukupnom zaradom od 1.340.643 kuna. Dok je vlasnik jedinog k in a.,multi pleksa "P 31 as" II

Podijeljena mislj'enja
- N azalost, distribureri nisu imali odgovaraiucu kopiju koju bismo mi mogli prikazati n a Aka dem ij i. U rneduvrernenu, kolege su pogledale film u Saraievu, Zagrebu, Beogradu, a mi~lienjasll podijeljena - kazao ie Solomun. U filrnu igraju lana Marianovic, Goran Kostic, _Vanesa Glodo, Rade Serbedzija, Nikola Duricko, Alma Terzic, [asna Ornela Bery, Branko Durie Duro ...

Umietnicka galeriia BiH otvorit ce veceras svoja vrata za sve one koji zele pogledati izlosbu fotografija Milomifa Kovacevica Strasnog, koja ce zvanicno biti orvorena u 20 sati pod nazivorn "Zeljeli srno same mir ... (Sarajevska sjecanja)". Tim povodo m iucer j e odrzana i konferen cija za nov inare, Izlozbcm jednog od najznacajnijih bh, fotografa, hronicara saraievskih zbivania prije, a poseb no u toku opsade.pruza sepregled zbivan]a s vremenske distance ad dvije deeeniie. Izlozba nije samo hrcni ka vremena, vee se njom reli ukazati i na poiedinacnu i kolektivnu odgovorOOS[. Vecina fotografija ramiiena j e prvi put za ovu izlozbu, " N akon fotograf j a Tito-

vih portreta iz izloga radn j i israknutih povodorn jugoslovenskog Dana republike 1989_ i onih kojesu prikazale predizborn u karnpan j u 1990. godine, odlueio sam pokazati atmosferu broinih mirovnih manifesrsci ja koje su odrzane u gradu 1991 -1992_Kao tree; dio ovog, ciklusa dolazi izlozba "Zeljeli smo sarno mir", koja ie prilika da dam doprinos svjedocanstvu 0 ovim skupovima koii, pracell isurovim fa lorn na ko] ise iz inostrans tva ces [!I gleda i kao na nesto sto j e bile neizb jezno, riziku j u danas da padnu u opsti zaborav- kazao je S trasn i0 izlozbi. Izlozba ce bi riotvorena do 23. m arta, a !!I0e; ce se pogledati svaki dan, osun nedjelie, od 10do ISsati. S.A.A.

Zana Marjanovic u sceni tz filma Banjoj Luci, Vladimir Ljeva,r odbio prikazati film "u

zernlji krvi i meda", isIicuCi da !lema za.inreresiranih, pi-

M.tu.

Ceturthom stand-UP homedile, subotom habare
Nako!l izuzetno uspjdne sarajevske premijere filma Andeline Bo'li (Angelina J olie) "u zerolii krvi i meda», iza Cije ie or· ganizacije, uz "Obala Art Centar",Sllljao i "Magacio Kabare", ekipa vrijedno nastavlja s radom i donosi nove predSl<lVe iprograme. U kafe-klubu "Gogo", gdje su do s.ada svake subote odrzavane predstave "Magacin Kabarea", zbog velikog interesiranja pubLike, a i ozivljavanja .zabave i dobrog dmzenja u Sarajevu, ad

v

Novi programi "Magacin Kabarea"
sada ce i cetvrtak biti rezerviran za"Late Nite kod Goge". Tako ee eel vrtko m b iti izvo dene stand-up komediie, dok su subote rezerviran e za ka baretske pred.stave. U manu ce biti predstavljene dviie nove predsla-ve, 22. marta "Kana u jed!lom pravcu" i 24. marta "Crescendo", a na repertQaru su idalj.e "Gdie je jagnje~", "Salter 22", "'Ebemu fivor", ~Tabusema" i "Baksuzmanija".

:j~~~;;;;::~: Odlutili 's juceFasnjeg pressa:
emo izve:;ti 1. marta, nu Dan nezavisnosti BiH. Ovo je na jucerasnjoj konferenciji za novinare kazao direktor Na.rodnog pozoriilta Mus(ar Serif Aliie, koji jereiirao i adaptirao ovu predslavll. Rijei:' je 0 dramskom prikazll poezije Maka Dizdara, koia govori 0 vremenu neposredno pred pr-o,· pastbosanskogkraljevstva.

- Iako su okolnostizarad veorna sloZene, prije svega finansij ski P!"Oble:maticne za e.g. zislenci j u ansarnbla,mismood.luciIi da radimo. Dokaz lOme je predslava "Budenie ka-

PremiJera U Muslaru na Dan nezauisnoSii liH
.r---__
. : , '

"Budenje kamenog spavaca"

da Fade

S.A.A.

U predstavi, osim A1ji&, igmju Mirsad Elezi, Emir Se· jfic,Jasmio Krpo, Vedran Vilogorav, Miralem Koletic, Amna Hadrovic·HadZiosmanovic te kao goSee Maja Kne~ovie-u.sie i Alma Faz" iI-Obad, koja jeodabrala i mllziku za ovu predslavu. Seenografijll, kao i izbor kostimll potpisuje Salko Pew, a lektor jeMehmedOizdar. M.Sm.

U 2EmL __ I(RVI l,mEDR ~,,.'I, . - ......·· E·.~L""'I··N·:4 -...__0····L_ "i'"'G _.- - - .....~I·E· oN
~nEiJA1'eL""""''''
J SC~%STJ:CR

-,~

- Oil 1&.1112. U IC:tnXl11R

ldrauMo COlic oosielio mOnlena U DOBliii
~1~I'$CQII~u~~'~1iI

SUSRETI Razgovor starlh prijatelja u opustcnolatmosten

PoIDISall ugouor 0 Ildaualliu CD-a I DUD-a
d~::~~~~i.~ b~.=o:!~~:.mi ~D~~~=~TI:~
fIil'ji!d(ll~f,Bt~r~n:l1jH...

Sus ret 'Bregovica i Svrakica na Jahonni

DUana Radelic U Mreacuama slaunOgDorda ArmaniJa
=:CGt';::=~rl:
:rn~:DllJ~.~n.l!~(io-

Bh. manekenka na Sedmici mode u Milanu

f:.'!ij;:lM ~I:i:

u~~

hlt..ll98th.l!iD

i'I!:!I!lI..

It;

.... jt:dll.i

~ I!Uli!(.IJfnll!'ri:IEkI iK~I.I!h !II'~ 1iII. rTWKkiKN ~ :ib.~jum.rDDdn~ &~n~llP~~1IIj:Ii1'l.<:1.. jt;:~f;m:::IIlJ'k" L1UHIlIi['ii['-

w mill.:ahmllT.
=1~~~:~~IlII~

!1;II'I'Iii1 fi:l)l'!!I~; I;l,

!li'1!!![ h ~HiilI. i~

PTi",,~ 00 ~Jooaje n<ll1l~enj'n Oietii.m .om" "Llubit, I,,,;c· ie
mOON! [J'J!l;Imla l<t:iIl[zh·a.,[otIIi_ ~!~!J~~~hl.!.ma-

&r~Ii~i::K4llllic:J~
1II"~~~·.~puni.rBJ1~

:"\~b:r~~~;!~~t~i~~:~
kOIll R~nJUn roa.l!o.dl.:n. ~~ilIIib;~fl;\!~.oI,~I. lIIIi~Di;:nlnlln~tD.. IrJ\I'V·~~iiiI'>i~~klt.k.nu~rao.d • ..r.aI::i1lll 1711'U1LC!rilll,.pro.:illcerlllie1iJI'o'1~~I;'ffln!~. rril'Kd..atltl~fo:oC[)..gi

~=~~KI-~'"
•~ darn -t...'hil:ll Il'!;!.i¢~(i,~rI(i~f\!fd""i:~ ~,~i~~';;:~,i ....

w,i!:!j~~'~f:lk:, ~ i~,!!IIblIlii [171.;il otIrfuJa D.II (ro/tJr jpXIil!!ioj Rdm.:ili modf. Jill

~i'"'"""'1WI rJ4 ~ .... [j If.i;I,illBlrnIJ. rDiilD.lli~IIJMiIlOl)lHrLJo

~~~ra~~~=~=~W:~~ MI\l......
fill IIfKo!.k - kiU:I i; ~itw.l S_iJt. rD£llId:En ~~I:II~i~ "'F=I~-. ....:LK.

~LOK~~l1I~,.ij!II!!~~rij,unl .!\nm;nijl. U i'IJ.bcil!l

C';~!i~I:;:::;: ~~.::=~
~":I~!!il~~!i!~oll~...
~'iNliJi;Iiii:LiIlli1..o.aty;;tjIt-rI-

~IMr~dl~.,.n~l~ii~-_pwo. rilmnl.. l..S.R.

,LL"T'U' ' • ._.... ,

~._~:! rill
1&.. ..

SpekulaCije medija nakon dodjele

- __ .----c=---....

Ullrailiom roliU Uise Od 1.000 DolDiSa
tI~~~-~il!!!(irn:li~
Nlkllllll 1j;I1)*1IlrpiD.f/.l" ( 1I'111.i1.q(i~L~~1 m~:r.lIOItllfllllrm.1JD~rTJ;In.i. f~.n.k~!.fIT1~bi (irt~~Ii:.~(i(.1~I)..tiI1:l,lYIu!Jlt;ImlllToltblll.'I~IlJLcir.I. III) ~ [IIXJ1i5'i1llll1e ~ticil~ -~~<:i.,pJ.IL'IlbJ-.~ ,l/t1;:r.lt- !;flkuPlimtJ Vik uo.I

Peticija za "0 e molest"

:~:tr~~i:'!h\-.mic
-I'.liiI'i;:b!lO~I!Ij;ltJ.oD:I 1'II1pM,.1~lj.;ij1,l~ool. IIm"lI..U!kr;ukDlllrokll!obJ. IIILl.-J 1.00;] [IilqI1lL Ji.n,. rloi:i bOO'iUI~~ pl'r:dil:i-

dlat!ln.Jtn.It'lulllfa.nt;llfif.!!!. Ij'o'I!l_ :PiJ~_~l"i,~~.;NI) I ~
!lllillDimilll.'mn~H,mjlll, Il)m~g:o\'Ilri(lS!tt!.:linJLJ:. h~~ 1.Ir111l!1kia$IoilJliwl.!, (llirl~-I.Xttn::irc.II". l'1:oIi;;:iju:ie~p;:IlpiI!;lIti LIo Dtmo.felll puba., fl'my. d~lIalg UiR TlltIIiII.iI (TtIur ...... }M.. .'I"Di~r"""" .dijruo!ol~II~ru.Atf'IIdlllll

OSllara. oiliriia
V ill'S

Je Ii Dienner na oomen
r«nl- ~
oruriIl III 1«111 ! kD{Iq:lrom Km1~ DjjllZ (oC'&m~r1In IJlw. I.!;t;!~ k Q.c..LI.Ii'l< 1'~IlII!P!.I' ...iltJ.;tJ.jJi£· IifbD.!I;a'l'i~lli:.ImKlJUft.ie d.a ~ b:ill rl~gmtJ1J [pi .~. ~Li: ~IJliJtiCii MnQd U .. II (MlIIi1:1 l~ruJ)ujll'l'ib i~21mq;uin

a ~nHl1d

coza

inlur

maeija

1:C'IC"({'.( lZI

DkDiJcr ~ 11E11l1iI~) Io!OI dotI~l. Qot,'bI1I fill" ll~11I 11~1.\!.flttildJ'S!nc.;I hlliin'Ruilicnllkgllll~IICmlin~U~iji1.loI.hiin ~~undl m~J1i.f.I!J II! plilien.lll w.fIjl,! ~"'!Hi "" Il:I! n.,;i III IIlmll'rrtnll~rhl. U jrdOLIiD IRlWU:II. ~ jr fP'

oreulse?

e~(i!Ir!(ll4!~,n.).IJIII=I.& (Jo/4!triri'I~d.ijo;:~.;icr~ bniklI IWiI:!rD tl~klHIl

"'~~(iQ

{E1b:aIlHIWLe}wl!i!TI.I~'P1Joo i~ll~"1.~~~IiI~-K.11!I i!ill-UIllllTlllrlllllllli~ad BmmIU'DIIIIDp;Jlttijo! ~_ Sodl~. Nli:.:in. d~l~

fip.:;~~

r:;;,~i~~~~~~k~:
ilidl.ru.i~dobmdok!lll 1;alfdllJ),.
I·...

-hi.

~lli!nt'io~.~I~[III-~III uW'm Ijllb.iIll Mlm ~koc.1Jlh:Jro6cM'~i II (:IIOOlli II lI'laJllff..l!rDlii. I ~1~tJl ~Cj~ ~Ili~ l'1li;!II'I'ii!)~pn1.bllll'i!Jn.lfl"'IILlIiim,slhNebi:bj;lbjail-, k(il. ie :l.:nlruJ1 LII Illldjill
W

nada. seisMoraliu u MarUeri
....m..lll""*'!r-:ar,j.:lllo"~
-!lM~'101

llskoro prvlenac Mirzs Malkoca
-l'i'=lIllIlHru.51«'ID~icrP:~Il~r.i1) II of!IIIillil ~LIH~n. Sbo,",,~,Iu.kvll.:'q:;!l ~ ~I!I .... LLik 1HI'ri1"·ol rt'lIkijll. TIjI l1Iiimllot:l)~ii~j.l!ru,ir:rD
[J.:J

!!!I!!I;i~ ..!L~IJ.:('RHJ!i'~.i:!1!UoW

'ibJtbJ~-II.~OI.II'II'Od.III'" ,ioll I lIIinihm:ulII AblJleo dlllllll ~n.'tr~ "1 ~III • l:1It.;"L~1~..;o:.11J.Q(I.o;.J<:~t( I[IIUII1 - Fl:1~1 ~111 qubim- J'~lIn·I.1 liS.... ''IJu~~rtQm!n1na,

J:l:li!:l!,'lr!b .... ~ ~~IIJt':I.1;i[ ~~i~!i~~~h~~~~~

P. 2.

Sadriai skro/Ja

napominju bolje jesti svj nego piti kupovni sok, jer se u sokovima zna na6i ve6a kolicina secera

LJubicasti kupus cisti t.en

v

Povrce u sluzbi Ijepote
v


0..

otovo 70.000 rena vee 14 godina ueestvuje u amerlckorn listrazivan j u koj e je do sada pokazato da narandza i grejpfrut pruzaju odlicnu zastltu od mozdanog udara, Naw,cnici misle da se rezuttatl rnogu prirnijeniti i na rnuskarce, . Tim naucnlka lz "Norwich Medical schooia' pri urnverzltetu "East Ang!ia" lspltao jekollku zastltu pruZaju flavonoidi" koji se nala.ze u vocu, povrcu, tarnnoj cokoladi i crnom vinu. Strucnjaci su posebno ispita jj, vezu izmeou sest gl avni h podgrupa flavo noi cia - fiavanoni, antooiiaruni.ftaV8n-3"ulja, flavonoid polirneri, flavcnoll i flavoni - i rilika od pojave moldanih udars, Pokazalo se da veza pastoji kod zena koje jedu vecu kolicinu flavanona (45 mg na da n) lz citrusa " 0 ne imaju 19 posto manji rizlk od ishemicnog mozcanog uders povezenog s krvnirn ugru~kom nego zenekoje su jele najmanju kollclnu (20 mg). U Ca~i kupljenog na· randzinog soka more se naci ad 20 do 50 mg ovisno o proizvod nj i i nacin u ski a" di~tenja. IstraZivaci na po m inj u da je bolje iestl svjere voce n ago piti kupovn i sok, j er se u sokovima zns nacl veca kolieina seeera.

G

Zelene banane su

zdravije

Cesta je zabluda da zrele bana ne sa dr:1:eviSe kalorija nego one nezrele, ali cinjenica je ca su slade. Razlog tome je sta se u prooesu dozrijevanja, skrOb il ba na nap retvara u secer, ali to ne utjece _na ukupni broja kalorija. Sto je banana manje zrela, to se u njoj moze nacl vise otpo rn og skroba. On la'kse prolazi neprcbavlj en kroz enjeva, gdje se a psorb iraj u zd ravi sastojei, a u tijelo dospije manjekalorija.

Maslinovo ulje

S kha.n"em . . U. U ..
DjeviCansko masllnovo ulje bogato je ornegj3,-6 masti rn a, kOje sprecavaju tijel'o da odgovori na upalne procese ked hro nien ih bolesti poput artrttisa iii srca n ih oboIjenja. Mnogl ga preferi· raj u n aspra m d rugihu Ij a, jei" je zdravije, ali zato sto je manje obradeno od drugi hu Ij a Iekoizgara n a nizim temperaturama. Nakon sto dosegne tu tacku, mijenja se nj,egov hemijski sastav i ono otpu Sta vi se slobod ni h ra di· kala, stetnih rnotekula koje mogu oStetiti celUe tijela. Maslinovo ulje, dakle, nije dobro za kuhanje, vee gaje bolje korisli· ti u salatama i rnerinadl,

Oprezno

ItalijanSk.iistraiivaeiotkrili

su da kunene mrKva nas·

KU/IUSsadrii 36~rS'a anliaksidal!sa

ste jesti kada ie sve puno adltlvai drugih hemikalija? Ono sto su jeli ljudi prije industrjjske revotuciie. Obienu nranu koju oete sarnl skuhatl, Primjeraradi, Ijubicasti kupus, koji je riznica vitarnina C i K, proctstrt ee vam ten. Bogatu tam n u boj u Iju bicasn ku p us moze zahva Iiti visokoj kolicini polifenola pod nazlvomantecijanin, koji posjeduje protivupalna svoj· siva. Sadr:1:ii eak 36 razlieilih vrsta antioxsidansa, koji kozu cinelijepom, cistom i glatkom, Ovo je prije svega zasluga dva vitarnina. Vitamin C sknven u Ijubicas· tom kupusu poticerast tkivai jaca lrnunitet 'koze. Vitamin K ima vainu ulogu u otuvanju elastlcnostl kore. On usporsva starenje te ublazava razvoj bora.

omg~~n~~~S~~tsia. drZi mnogo veei nlvo karotenoida. Ti entioksidansi poncu tijelo na prolzvodoju A vita. rrnna, koji je vazan za rast, reprodukciju,lrnunltet, zdcavu kozu, rn':1'i
kosu,

~

Dnlll'l1i avaz, srijeda. 29. lebruarNella~a 2012_

PORODICA I ZDRAVLJE

(' Napitanja

ciialaca .Dneonog
avaza"

odgovorila:
Dr. Meliha Mehie

Vi pitajte Ijekar odgovara
o Kako

Naredne sedmice dr. Rusmir HadZihusejnovic
U prilogu ,Porodica i zdravlia" na pitanta naslh cilalaca odqovaraiu nekl od renomiranih strucnlaka lz oblasti medicine. Vee od danas moiete slati pitanja vezana za urologiju, na koja ce ovoga pula u prilogu od 7. marta odgovoriti rnr, sc. prim. dr_ Husrnlr Hadzihusejnovic, Pltanja rnozate slati na e-mail adresuedina@avaz.ba.

rUzroci viroza
o Srasu'l)iroze? Pod nazivorn

viroze podrazumije- ~ vaju se virusne infekcije najceilee disnog sistema, odkojih su nalucestalije prehlada_ Najeesel uuoenici prehlade su rinovirusl koji se s oboljelog na zdravu osobu prenosekaplllenlm putsrn, Ulazna mjes!a za njihov prolaz uorqanizarn su usta I nos. Osim rinovsusa, prehladu mogu uzrokovali.i adenovirusi, a kada su u pilanju bal<terijske superinfekcije,. posebno idr.ijela, jedan ad najoosclh uzrocnika je betahemol~icki streptokok grupe A. Prema statistiekim podac.ima, odrasla osoba od obiene prehlade oboli dva do Caliri puta, a djeca u kolektMma i do 12 puta godisnje. Gripa je, prerna sjmptcmirna, teia Infekcija disnog sistema uzrokovana virusima (virusi influence), kod koje se u poreclenju s obicnorn prehladom cesee mogu javi!i lkompllkacje. Prehlada i gripa su,generalno gledajuei" najcesce lntekcije disnog sistema. U zimskim danima smatraju se glavnim razlogom oosieta Ijekaru prlmame zdravstvane zastita, a i jsdan su od najcesclh razlcqa zaizostanak s posla i iz skole.

Prehlada ~~li~;I~! iii gripa

napraviti Tl12liku izmeau prehlade i gripe? Prehlada pocinje postepeno i,traje najvise do sedarn dana. Simptomi obicno poeinju jedando dva dana nakon kontakta s virusom i uglavnom je njec 0 blagom osje6aju. zarenja, svrbeza iii bola u grlu. Nosni simplomi oblcne pocinju kada zavrsi bol u grlu. Tipicno za pranladu jests cinjenlca da is nos parcijalno ill polpuno blokiran veclnu vrernena (nosnakongestija). Zatim poeinje k"asalj, koji je u poeetku najcesce produktivan_ Oboljela osoba obicno rnoze normalno funkcloniraf na poslu i u skoli, ako je rijee 0 djelelu, za razliku odgripekoja je d'aleko cesei uzrok izostanka s posla iii iz s.kole. Kod inaee zdravih i manje osjetljlvlh Ijudl prehlada ne uzrokuje kornplikaclje. Koc osjetljlvlh Ijudi mogu se javiti upala sinusa iii uha. Kod Ijudi koji vee imaju ptucno oboljenje (hrcnicnl bronhilis, emfizem) te kod astmatlcara simptomi prehlade mogu Irajali i do nekoliko sedmlca, Kadaje rijec 0 djeci, infekcije gornjeg resplratornoq trakta nerijetko prati akutni bronhltis koji se karakterlzira kasljem kojl. je u pocetku suhi nadrasalan, a tek kasnue postale produklivan. Uz kasalj, !kod djece je redovno povlsena i tjelesna temperatura. Gripa je teza infekcija gomjeg disnog trakta. Poclnje naglo s glavoboljom, jezorn, povisenorn tjelesnom tarnpsraturorn koja iznosi od 38,.5 do 39 stepeni, botovirna u misielma i zqtobovnnakasliem i grebanjem u grlu. Gripa uzrokuje da se pacijent osjsca slabo, uz potrabu za odmorom i spavanjem. Pacijenti s gripom daleko cesee lzostalu s poslaili lz skole, Komplikacije gripe mogu bltl: upala pluca, nronhitis, upala slnusa i cesto se mogu javiti .kod slarijih osoba s hronicnlrn bolestirna, osobama s narusanim imunilelom tekod male diece.

se viroze najte!ce javljuju zimi, da lizbog stanja organizma ili je u pitanju ne!w drugo?
U domovima zdravlla zbog. lzuzetno niskih temperatura, kao i naglih promjena vremsna, UIposljednje vrijeme povscan je broj pacijenata sa simptomima prehlade i gripe. P·ovezanost izrnedu izuzetno hladnog vremena i osjetno povecanog broja pacijenata u ambulanlama porodlcne medicine, ali i u pedijatrijskim ambulanlama sasvim je logiena. Sirenju vlrusa uzrocnixa vlroza pogoduje vise faktora. U hl'adnijlm danima Ijudl duZe borave u zatvorerum, rsdovno neprovjetravanim proslorijama, a osim toga, u tom periodugodinefal<tori kojl.doprinose ueestalijoj pojavi prehlade svakako su okupljanje veeeg' breja :ljudi u sredstvrna javnog' prijevoza, na radnom mjestu, skolarna, vrtielma, kinima, pozori8tima i sl. Osim toga, centralno grijanje isusuje sluzl1icu nosa i gr1acineei ih osjetljivim nainfekcije. CeS6ojpoiavi vir· aza u hladnijim danima doprinosi iboravak u zatvorenlm, rijetko prozracivanim prestorijama, bOT<lvakna hladnom zraku kojiisusuje sluznicu disnih puteva,losimunitel, slabi)a ishral1a, nedoslatak fizillke aklivnosti.

Zimapogoduje virusima
o ZaIlo

o Mozrmw Iii na !wji rnWin zaftititi sami sebe, ali i djel;U,oJ oiroza?
Radl prevencije zaraza virusima koji uzrokuju prenladu i gri" pu preporucuia se cesee pranju
ruku, izbjsqavanja rukovan]a s

Nacini prevencije

prehladenom iii gripoznom osoborn. Takocler je potrebno voditi raeuna 0 lome da se pri razgovoru s oboljelom osobom drzi na odredenoj udaljenosti., posebno ako oboljelikise iii kaslje, Ne korlstiti zajednicke case ill drugo posude s oboljelom osobom. U vrijeme kada je v.ise oboljelih od prehlade i gripe izbjegavati mjesta na Kojima se okuplja veliki brojljudi.

Odabirlijekova

o Kako sepravil1lO .Iijei!iliako smo prehladeni ili gripozni?
Za vrijeme dok traju simptomi veoma su vazne mjere samopomoci. Pozeljno je dovoljno se odmarati, uzimati dovoljno tekueine, prije svega toplih cajeva i drugih napitaka, te svakodnevno provjetravati prastoriju u kojoj se boravi. Preporucuje se koristenje maramica zajednokratnu upolrebu. Kada ie fijec 0 akutnim virusnim infekcijama disnog sistema, kao sto su prehlada i grlpa,antibiotici ne pamaiu. U Iljecenju simptoma prehlade i gripe prlmjenjuju se .Iijekovi koji ublazavaju simptome, sprecavaju nastanakkomplikacija te ola'ksavaju oporavak organizma. "Rhinoslop" je proizvod koji se primjenjuje u simptomatskoj terapljl prehlade i gripe radl otklanjanja i ublazavanja simptomakao slo su. povisena tjelesna temperatura, kihanje, smrcanje, kasljanje, prilisak u sinusima, bolovi u mislcima i zglobovima. Kao kombiniranl proizvod s tri aklivna sastojka, postil'e mnogo bolje rezultate i malno se cesee primjenjuje u poredenju s proizvodlma kojl sadir~e samo jednu komponentu. Najbolje rezullale u olklanjanju simptoma prehlade i gripe postize 'kada. se uzme na vrijeme, odnosno na samom pocetku jav.ljanja simptoma. U obliku sirupa koji ie obogaeen a'fomom maline, namljenjen je djeci starosne dubl od dvije i vise godina, S dozvoljenim 'koncenlracijama aktivnih koponenti za primjenu. kod djece tog uzrasta.

igripu? Kada je rijec 0 virusniminfekcijama, prahladi i grlpi, antlbiotici ne pomazu. Ono slo mozamo uradi!1 ako smo se prehladili iii dobiIi gripu jeste upotrljebiti lijekove koji ce ublaziti simptome, sprijeei!i nastanak komplikacija i olaksall oporavak organizma. Gradani trebaju znali da antibiotike ni u kom slucaju ne trebaju uzimatl na svoju ruku, bez preporuke Ijekara, jer, ako to cine, onda moze bili vise slete nego korist!. Antibiotik djeluje samo na bakterije, a ne na viruse. Kasal:) i gr:lobolja vetinom su simplomi virusne infekcije i antibiotik ne moie pomociizljecenju niti ublaiavanju slmploma.

o Lijele Ii antibiotici prehlndu

Ojelovanje antibiotika

Jacanje imuniteta
Zdrav imunoloski sistem osnovni. je preduvjetza zdravlje covjeka Ie predstavlja vaznu osnovu za kvalitetan fivo!. Na jacanjeimuniteta mazemo uljecati promjenom losih zivol:nih navik.a, prije svega pravilnom prehranom, smanjenjem stresa, izbjegavanjem sva'kodnevnog i dugolrajnog boravka u zagusljivim proslorijama, fizickom aktivnoscu tok.om svakog' dana. Promjena gOdisnjih daOO uljeee i na promjene u naiiem imunoloskom sistemu. Ukoliko imunilel funkcionira pravilno i pod uvjetom da njeg.ova funkcija nije narusena, smanjen je rizik za naslanak razJicilih oboljenja, prvenstveno onih koje uzrokuju mikreorganizmi (bakierije, virusi, gljivice rtd.). .

o Zalto je vaZno jalanje

imunireta?

Kao slo vodimo racuna 0 prehrani,licnoj higijenl! I zdravim .z.ivolnim navikama, tako moramo znati da j nas ~imunoloski sistem zasluzuje posebnu paznju, i brigu jer, aka je oslabljena al<tivnost imunoloskog sistema, podlozniji smo naSlanku razliciflh, prvenstveno infektivnih bolestL PraviIna, uravnolezena prehrana Ie svakodnev:na umjerenafizicka akiivnost, boravak na svjeiem zraku su glavni preduvjetl za snaian imuni1eL Meclutim, u danasnje v.rijeme brzog'tempa zlvota leilko je ova pravila u potPUllosti ispostovati. Sloga su dodaci prehrani danas neizostavni dio al<tivnosti, eiji je cilj jaGanja imun~ela. Uloga matiene mlijeci u "Royal Jelly" kapsulama u jacanju imunileta. temelji se na prisustvu garna,globulina u sastavu ovog vrhunskog koncentrata bloloski a.ktivnih supstanCi, a koji podslieu Imun~et organizma premarazlic~im Infekcijama" Maticna mlijec u .Royal Jelly" kapsularna zastupljena je u optimalnim koncentracijama te u obliku koji omoguCava odlicnu apsorpciju u !ki· vo Tnajvisi stepen Tskoristljlvosli svih njenih sastojaka .• Royal Jelly" je odliono sredstvo za jaGanje otpomost organizma koja je :malno naruoona u zimskim danima. Osim toga Sio jata .imunitel, "Royal Jelly" daje organizmu energiju i vitalnost Ie poboljsava pam6enje i koncentraciju. Uz "Rhinoslop", "Royal Jelly" 'kapsule su proizvod koji je svojim kvalitetom i provjerenom efikasnoselJ prepoznat od naslh graoana_ S pristupacnom cij.enom i visegodlsnjim uspjesnim prlsustvom na tr1i~lu, ,Rhinostop" i ,Royal Jelly" predslavljaju proizvodeza koje se gradanl najradije odlucuju kada je r,ljec 0 izboru lijeka u svrhu otklanjanja simptoma prehlade i gripe iii sprecavanja na.vedenih simptoma.

o Sta maiemo sami uradili kalw bi naf imtimtsl bio joE u borbi proriv UZfI.lCnil<a prehlade igripe?

Ulogamaticne mUjeci

PORODlCA I ZDRAVLJE

D "evIll

avaz, srljeda. 29_ fEbmar/veljata 2012_

Studije

Urinarne infekcije u trudnoci

Pise:
Doc ..dr. Mahira
PoSlovni oblekt "Barok" Trg Siobode - 03, Tuzla 061-100-195 nfekcij a urotrakta prsdstavija maeajan z{iravstveni prOblem. Oko deset posto bolesn i ka obraca se Ijella ru upravo zbog tegoba koje u kazuju 1"18 postojanje infekcije urotrakta. Infekcijeurotrakta mnogo ~esce se sreeu ked zena nego kod rnuskaraca ztog razl ike u a nato rnsko j gradi donjih mokracnlh puteva. Smatra se d a polovi na Ze na nairnanie jed nom u zivotu ima slmptornetsku infakciju rnokracnih puteva, a najeesce se radi 0 nekornpllclranorn clstltisu.

Baerije ozbiljno mogu narusiti z ravlje
Asimptornatska bakteriurija je prisustvo bakterija u urinu koje se ne manifestlra simptomima, to je stanje ko]e se u trucnocl obavezno lijeci, dok 5e van trudnoce ne lijeci
transplentlranlrn buorezima i trudnice koje su u djetlnj-

Jahic

Utjecaj halesti

I

Infekcije urinarnog trakta najcesce su bakterijske infekcije u trudno6i. Njihova ucesta lost j e veca zanva Ijujucl i fizioloskim promjenama unnarnog sistema tokern trudnoce. Tako se tokern trudnece velicina bubrega normalno povecaa, pojacava se njihov rad, smanji se pokretljivost urete ra, poveca iii ucivan j e secera putern urina kao i odredenih aminokiselina, sto je sve pri rod n 0 dobra pod Ioga za razvo] infekcije rnokracmh puteva.

stvu preboljele infekciju uri" namog trakta imaju vecu sklonost za ovo oboljenje. Tokom norrnalne trudn 06e kontro Ia uri na je obavezns i ona se radl najmanje celiri puta: • PIVa kontrora jeizmecu 8. i 12. sedmice trudnoee uz 0 baveznu kontro Iu u rin oku Itu re_ • Dru&a kontrola je od 22. do 24. sedmice truenoce. • rrsca ko ntrola vrsi se od 31. do 34. sedmice truenoee, • Cetvrta lzrnedu 36_ i
38. sedrnice,

Vem dennatitisa i erektilne disfunkcije
Prerna rezultatimaistrafiva nj a koje j e provedena na skoro 24.000 m uska raea, ilgleda da su on i koj i irnaj u atop ijski dennatitis izlozeni ve6em rili ku od razvoj a e rektil ne oistu n keij e. Poznato je da su neke hron icne bolesti, poput srcanih oboljellja. i dijabetesa, povezane s vecim

Postojanje anemije
Fakto ri koji jos pogodulu razvoj u in feke ije u trud n06i su: vecl broj poroaaja, starija dob trudnice, postojanje anemije u trucncct, orethodno eeste infekcije mokrae ni h puteva, kao i losa pennatama zasnta. Takoder, trudnlce koje irnaju secern u bolest, trud nice s

Asimptomatska bakter.i rij a j e prlsustvo ba kte Iija u u urinukoje sa ne manifestira slrnptomlrna. To je stanje koj e se u trud n aci obavezno Iijeci, d ok se van true noce ne lijeci. Ono ja bezjasnih simptoma koji rnogu pokazau daje u pita nj u infe keija mokracnlh kanala. U trudnocl se obavezn 0 I ijeci rad i vel ikog broja komplikacija koje se javljaju i nose posljedice i za trud nieu i za plod. Ucesta lost u trud noei krece se od pet do 10 oeste. Najcesce ss javlja u drugorn i trecern trimestru i kod trudnica starijih ad 25 godlna. Uzroenici asirnptomatske bakteriurije u truonccl su: Esche r.i h ia col i 75 peste, c Klebsiella pneumonia 20 posto, Proteus mira bil is osam posto i Enterococcus

rrzikom oderekcijske disfunkcije vjerovatno zbog osteoonja krvnih lila i zwac-a. Neka raniia istraziva nj a su, takoder, poka.zala da je :kod muskaraca s odredenlm koinim bolestirna, naprimjer psonlazorn, erekcijsk8 d isfu nkeija ueestalija.

Najnovije

Trudnice sa (lodloinije inlckcijama faecal is pet posto. Postojanje infek.eije urinarnog trakta pokazuje nalazurina sa signifikatnornbakteriurijom i. veeim brojem leukoctta, uzrocnika i na osnovu antiblograma, Ako se tokom trudnoce ne ukljuCe lijekovi, asirnptodo 60 posto slucajeva komplicira. i infekcija siri na mokracnu besiku i .btJbrege, te nastaje akutni pijelonelritis, sto je vrlo ozbiljno stanje koje zahtijeva hospitaliZ<lciju trudnipe. Komplikaeije koje se javlj aj u ked tru d niea 5 infekc imatska bakteriuriia se u 40

PosIjedice nelijeeenja
Nelijecene infekeije uri· namog sistema u trudnoci mogu ozbiljno narusiti zdravlje trudnioei ploda. 81agpvremena dijagnoza i lijeoenje asimptomat· ske bakteriu rije u trud'noei je nacin spreoavanja raz· vo j a infekeij e i nasta nka ko mp Iikacij a koje ostavlj aju posljedice i na majku i na plod',

Davanje lijekova
Dijagnoza asimptomatske b akte riurij e postavUa, se na'iazom urina i urinokulture. Sva ka tru d n iea s bakte" riurijom mora biti podwgnuta lijeeenju. Lijecenje se provodi na osnovu, izolacije

jorn urinarnih puteva su cesteo Dugotrajnu il1fekciju mokra ni h puteva prati se kundarna anernija i hipertenzija u trud noel. A ko sa to korn infekcijeurinamih puteva razvije viso~a te m Ileratu ra, tad a se cesce jalilja j u spontani pobacaji, prijevrerneni poroaaj i illtrauterina smrt ploda. Superponirana hipertenzija je uzrok intrauterino rn Z<lBiOj u rastu ploda u (IUGR)_

c

PoveCi!1l rilik

Statinii dijabetes

Naucnici i Ijekari preporucaju svima da tokom noei spavaju najmanje osam sa· ti, ali Ijudi cesto kaiu da je to glupost i da je najbolje spavati onol iko ko Iiko to tije I0 zahtijeva. MoZda je ito is!ina, al i novoistrazivan j e pokaza 10je da ne pra.vila n sa n i nesanica mogu dovesti do problema sa zdravljem. Na u c niei 5 Univerziteta

Manjaksna vodi u bolest

Novo i5trazivanje

Yale otkrili su da cirkadijski ritam, unutrasnjiritam od 24 sata Koj i regu lira spava,nje,.kontrolira aktivaciju gena TLR·9 koji je vitalan .za nas imunitet. Strucnjaei su \Joei·li da, kada je taj gen najaktivniji, tada tijela im a na~acu rea kciju na viruse i.bakt.erije, Ie bolj e reagi ra na infekeij e i vakeine.

Statin i, Iije kovi za sn iwvan jeh 01estero Ia, mogli bi bifi povezeni s poveeanimrizikom od pojall!lc seceme bolesti kod zena u dO.bi cd 50 do 70 godina, pokazalo je arnencko i.strazivanje objavije· no u casopisu "Arhives of Intemal Medicine'". Naucnici su ebradili podatke ulete od oko 150 hiljada .zena u dobi od 50 do 70 godina i utvrdili da se kod 10 :hiljada njih pojavila secema bolest, s ti m da su izgled i. za tu bolest bili 48 posto yeti kod zena ,koje su uzimale statine.

USKORO U PROD,l]f
Prijetn ja reprod uktivno m zd ravlj u

Hlamidijska bolest najce$Ca spolna infekcija uBiH
Radi ra nog otkrivan je bole.ll crepe rutuje se godisnjl pregled na hlamidiju svlrn seksualno
aklivll; m ",nama ,;"pod 25 godina

"ta root;

Laser uklanja neugledne crvene nHi

Crve ne 'kepi Is me lzrasli ne na kozi

'Vensko jezero" je angomatozna tamnoplaV<l iii IjubiCasta promjeM graden,; od pro!Orenih vensklh sud<Ml na licu iii usmma

iIlreldnm~~

Slsm~;&oJ --""'"
laImI'lb ~'ko,!!IIl~
1IQ:!iIIIm,

IJo.

~~(~ ~!Iii-llIlG!~&1!\!'dIIr

rrno:rdrtJo.l.Jtil!lDIJu.rt!fiJ __ LIIJDfH::I,~~

=~:;
~~~~III
[J!IJ

nqu:§l)~.ImJ

E03i~'!MInIoIInodita'[ot.I.Iuullnc6~-1 DmIk~iI"~ 1iQII:RJ~~,WwJ, &l;Ml<1~(&,C¥~s.n11ilfi'l1'l'lOgU'5e'~
~1kn!J,~1

~

mI'.lLlllfKllnm<MiDf*nil[1u"

~~,~,wrDel,~otMI:'II:d:.~lj.;IJ,~R'WI,~,~

1e'..j)~I;i'iliIl&I~ I!I'I. MiIo7il.~1IIrn11l'illfJJ ~luf:JVl~ 1~,~~<'PQI$lIOboo 1[:si'.!..Q;i~:w,.,.;l5..fII:rpo.~II!I, IJI!b..

_.
~1Io}~1;R!I~ll~

~bQII:51,\lEm;ioj.rn ~ifiDll\I'Ii::kiwlIIt'IIosobolIifI sra:~~LJ1512~_J)Iii1IIl·I,II...ocn.sIIit.op.'1I'FIzf ~.,lU;QIiCI~ ~.fifIB~~io!I ~~U.1IFI!6-

---

~~~~.
Ploriljlt:'.nU

;l=Iontott.rti

Po5IJr;d"r)OI~lI1~l;i:!III~lEIIIII!itJ:~ ~~.~baI ~~ncplQdrw;l$"~I~. ~~J1..IOnIJ6i:I,iflbD~!~~~ ~1~11II:I:§lW11. II.odl'i'U!Jo:4llladi:tl8l!lo[Ji)~ !~l'Irid,iaspe!TIIII. ~1,IIIl1I!~~Mka/I8III.U5jIIIImIJ11JI'W'4I !~,~~.

-.

_.

Rizii:no ponaSi!nje

W~Ii~~~~~1Iu~~ 1iCi~~~~~hO~~klImk!::i!l/II~odi'Ib!.>.J[IIlIo'mM1 I~~J~~ ~OOI~I~IW!o:;;IoOg.~I"II:I~ iil-mDliI'~(j~I!J'~'iln~.-

1:;III;I~1IC:kI.\ffl!,1IL!I !i'I'IIn~'ll!!ipoiM. ~~I'IlIIWI"I-

~tiCI~~·
~,llIj~tI\lCllC"I:q!!..Pf1I'

~~~~
~fIIl~lJli'i'kn !M!~~~18 Bp;)jj:2.Ei~s~.!I

~i·!rnI~~

5iJfBSPrif!!<l{l(ll!o~po ...afIJ,tr:upulll!d"rn!i,.'npIlUY

~~!~ro~lntkQPQI~ ~~~IJ'l' o!I'I1bI"....~~~1I«'rnM.s_1;I!i.1i'l!lgJQwr.tU.p~. ~~uI=s1CoI6.D!II:i ~NIIf~JI~

~~",~~,

I1Iru1d(i11oji:fllll,Io:OjD~D ~LJ~1e~' AIiQo~:II"EIII1fIII\II~

~i~~do-

I,.,
011 iu,.".n Ilt.t.,.,.,

.....
~~_"'iII

ill

II..J.tJon

~,IopC.~,""""
~ .... _

Io.. ...

UO'.I

• ...,...

...

r..J.I1I

....

_,~.1..O<Iw
...
,,_.IIIoOlll .......

uIltAJ.IIr..-.
._

................

34 """' ..._ ........'""

Dnevni

avaz

oglasi
v

JAVNI NATJECAJ
ZA OOOJ ElU N E.IZ G RA.IlEN 0 G GRAOSKOG GRAil EV:NOG
h ~'n6J"""""_""fIIIl"''IiftI
.1IIi,II __ .......... ~,

Z EMLJ I~TA U 0 RiA V NOM VLAS NII!TVU 1. Raspisuje se javnl nalieeaj za dodjelu neilgrndenog ilgradnlu slambeno·poslovnog objekla, 110: gradskog gradevnog !emlji~ta u drtavnom vlasni~tvu, za

.... ,~,.,6rn-~_~I......
I.,.
1.~ ,... IU.~~

~"~,Ii"."""1

~,I'Iii'~IIII~.III~.1M ,..... ,U .......... ..,...... JI....... I'I..

l!!111
~iIII,nIII!!!bML.

.......

1,....l.~~

~"1j

" .. I~iI,

...... fI~ ~\~Jllllllff.rl "..,...........

~,~,'tf~1

...... ~

......+,...,

....

Iemlj isle ezna C enD kao : U.l.J4/28 ( d io neve k.c. 2941/:1 k.o. Mosl,n II ), na ita la ~ije pa njem u~ k.c.1S4110 It a MOila" uplsa na U lk ..i1\latku br~i: 3098 k.o, MUita r II, u P ov.si ni ud 63 m 2,vt3sn ist"'HUvl aSQii!vu Su iac (Ma,ko) Pe,o, sa 1/2 dijela i SUSac rDd.Milice~ic (Jol0)B,aQ~a sa 1/2 diiela, i U. 134{29 k.n, Moslar I dtn nove k.c, 2941/3 k.o. Moslar:ll ),. nasi ala cijepaniem k.c.134/26'.D. Moslar, uplsana u .zk. izvalku brDj:2115 k,Q Moslal, U ,po'ltsini od 100 m2, dr:Z3vnc vlasnislvo sa u~njilenimpr.avom kOlislenia gra~evnDg zemllisla o irake;j e za ilgradnj u ste m be ni h i dru ~ih cbjekala M astar sa 111, a pre m a u rba nislic~o -ten ni ckim uvjelim 3 ullr,aenim nacelnum urbaQistickum suglasno!~u Odiela!3 urbanilam i u'adenie Grada Most.ara, b'oj: UPI • 07/2·25·6502111 od 1:4,1 0.2011. 9 Dd ina sa slijadeci m eleme ntlma: Namjena: slamb eno·,poslovni ob jekl Karakler: trajan Gilba,iti i :povfsina obiekta; 6, 75m x 13.95 m Katnost objekla: Po + Pr + kal + pot Karls na povr~ina: (Napomena: konaena neto povrSina objekla ee se lIl\Irdili u postupku izdavanja odobrenja za gradenje·evfnt~alna razlilla n.1lmad8 za pogodnosti 1 rema ee S8 obracunava~ po pMhvacenoj ponu denoj eij8 ni po m2 ) Priswp objeklu: " lz Yo kodotske u lice • Ulal U ObjBkllz Vukodolske uaee • Parkrranje u sklopu noselj. Pocetn" tijella 7.661.00 (163,00 (cij"na lemljiSt. + naknada pogodn~sti/,eQt. lznasl 20,651,30 KM ~ 20.651,30 j KM

JAIlN;AAUKCUA
""""'epc:.M~II"1JIo

PRVI PUT .DRUGI PUT IDIREKTNA
lmU .......

PRODAJ,II

..

~_"""_RCT""'" .... _I.~_...W.

_,_un.

UI,.c: .. .(I;f'III,jIIlIN.....

OirIr~~j.!I..,

Ilu'~

..__ '"

-

mz x 47,OOKM) + 12.990,30 (224,90 m2 x 57,75KM)

Na~nad. I. pogod no sn • renta u lznnsu od I' 2.99 0,30 KM, uivmena je u n Bsenj u Odiela za u (banilam i g radenle braj: UPI·07/2·25·6S02f11 od 14.10,2011 ,gadine eijena kuja se :postigne na javnorn n3~ec3ju (cijen31emljisla. + naknada za pogodnosti·,enla), sudjonik natjecaja kuji. OSl'Ian pravo na do~ijeljeno lemlji~te rndi.gra~enja i kojlm se rje~enjem Gradskog vljeca dodijeli prsdmetno lemlli~te. obavezan je uplatili, u roku od 30 dana od dana donosenja rjesenja 0 dodjeli. 2, PravD sudjelo~anja na nalj"caju imaju sve lilitke; pravn~ esooe koje nemau nelzrnirene dospjele obve .•e prerna Gradu Moslaru terneliem naknade za rnnlje dQdijeljeno grndevno z€mljiste, odnosno koje nemaju nei,mirenih dospjelih obveza tameljem .obveza I dopnnosa. J, Pradnosl za dodjelu.netzgI3~enog gradavnog zamljisla radi' gra~enja, ma sudionik naljecaja koji ponudi 00· jvecu na~n3du U odncsu na rlotetnu cijenu j, to~:ke 1, ovog' flatj~taj3. Pravc prvenstva lmat ee vla,nik dljela gfa~evne parcele oznacene kao k,t.134/28 nastala (;iiepanjem od kt.134/10 I postojeteg stambenog objek1a uz kujl te se gladiti predmBtni stambeni objekat. Nete se razmat,aU prijave na javni. naljBcai u kojem Ie ponudeni lmns naknade man] od visine pocelne eileneiz locke 1. ovog natjBGaja, kao ni priiave osoba kOjB pn lakonu ne mogu bid vlasnici objekla za ciju se izgradnju dostavlja po nuda" 4. P,ij3"a na iavni n3tie~ai i3driiime Uz prlJavu na·lavnl naljeta), i prezime, adresu i lcon1ll~ teleton sudionika natlecala duJ:an

su~iDnlk naljetaja

Ie prllolitl:

a)ponudu 0 visini naknade .10 zemliistB koje jH prenmet natjBcaja, sa definiranim rokom za ilgrndnju obiekta n. ~o· ji se prijava odnosl: b) dokaz 0 uplali kaucije (depol~a ) u visini od 10 % od pocetne cllene naknade tj. lznos od 20.651,30 KM, na ratun bro]: 161020000995074£ kod Ra.ifleisen bank Mostar,vlSta prlhQlla br: 722431 kOfi tznos ce snralm sud,· enema koji ne budu i,.;brani, <I ur<l.cunaU kaoplacflni dio naknade sudionikukoji budei,abran, uplaceni dio kaucije nece Be vrncati .udio niku natjecaj. koji adu,lane ad prij3ve nakGn olvarnnja po nude: (;) dokaz da sudionik jav~og na~etaia nema neilmireflih daspjelih obveZiJ.prema Gradu Most"ru temeljem nalmade za rnnije do dijelj€ no gradevno zemlji~te iii dru gu vrstu propisane nakn ade temeljem toga ( po\Vroa 0 dje la ZiJ f~ naneije i nekrelnine Grnda Mostaraj, d) dokal da sudionik javnog n.tjBcaja nema nellmirf ni h do.pjel ih obveza na lemelj u pnmza i doprinosa (potvrda Por~lne u prnvB i zavoda PIO/MIO), Navodenje latnih podalaka u prijavi na javni natjetaj iii u prilolenim dokumentima, koji uticu n3 red ipfvenSlva, te. meli Ie 1a odbacivanj~ priiave Iza oduzlmanie dodijeljenog gradevnag zemljista na ~orillenie I1!dJ grntlanja. 5, Rok gra«enja: sudionik natjetaja kame se rje~enjem GradskGg vijeta dOdijeli 'predmetno zemljilte, radove zavrSm u mklJ od 24 mie,a~a ad dana d'onn~nIE ~e!anja 0 dod jelL obavezan je

_M _
kooI ..""__ -of _ ......

............ u-. :tII..a.__ __
""~ .....

'. __ WI _... 1f'Dq;' .......... ,,_ .. ""'_

t1)z._o~~
'!lUlIj

~_~

1b.not8

1111

IIoJf" !lI'III)1,V:I" !.&wr "

~o--..u_...... ....,._ ~ ~ .. ~
.."",... ""","
II~"_

__

Goo 11'......
.....

0.0,..

Gr!uDI'ftDIU ....... ~
DIIIVCl'YU PROOoUU

........

·_
T~

I.O.uaU.OI,b 1&1 ~ T

,~
..._.. I

....

"""'0""'"
pooIfOjI _

.. ~~~GrupoB~ U poe.._ u ,~OO

...
gIf ,'"""""'".,_.,.,. ""'_ "' "'"

6. Tender.~a' do,umenlac;ja:

11vod ix pmvedbenog urbani,tickog plana, Not:elna urtJanisti~k~ suglos,"osl kojom su odreaen; osno"n i uvieti gradenja na 'predmetn om lokalitetu, mole se preule~ svakim radnim danom od 10. 00 do 15,00 sati na adresi: Uliea Krnlja Zvonimtra bro) 14 u Odjelu za urbanil~m Igra~enje Grada Mostara. Prija~~. na javni nalje~aj .za dodjelu IemljiSia dcslavili U lalVDrenojlloverll,pc.llom iii OS Dbno,. na adresu G'rad Muslar,. Povjerenllvu za javni n~ljecaj, Ad"ma, 9ucabroj: 19, s nalnakom .ne clvarall". Rok za dostavljanje prijava miranja. Nepillpune i nebl.govremene

, ~~
___
-....... _

...-

II ..

.--I

"""lOCI

g

..... _.". _"'"
~ '!"WI II, ,_

_'_~lIt_I~~ 0n0_'""""'"' ......

fII'Ino P""Z_ :I!XI&
_01<1 __ ~ u _....,.

,__~.ot,._........ ,
to ...

VIIO<'"' ," ~

... ~,..1t1G t.
st!·

Ii<t:¥ """""
$ttojo

1 ..-1Uo1.JNG'

Ie 15 (peblaest)

dana od dana objavljivanja

Javnog na~eeaia u sredsll'ima javnog infor·

U,OCIOTU'Iio '" -.

prijave nece se uzimati u rnlmalrnnje.

•__

Javno OiV.'anje prijava ~a j.vn i natjetaj obavit lie s~ ,pet; dan po ;steku ob j3ve n3ljetaja, U l,gradi Grads ke uprave Gratia Mostara, uliea Adema Buta braj 19, sa potell<om u 10 sati, u nalOcnosti 11linteresiranih sudionika natjetaja i predstavnlka smdstava javnog Inlormiranja,Jav.no olvaranje ptijava na naije~aj obavil ce posebno Povjenmstvo imenovano odlukom Grndskogl vijet. broj: 01·02·941/050d 20.ID.2D05.godine, Zaldju cak 0 relullatima naqet:aja Povj~re ~stvote doslavrti svim sudioniGi ma naljecaio u roku od osam dana po lao kijuceniu natj~taja.Sudionici na~ecaia mogu u laku od osam dana ad dana p~iema ZaldjuGka 'iliaviti prigovor prottv tog Zakijucka Grnd~ k.O vijecu. m Nakon protekaroka od osam ~ana od dana prij ema ZakJjucka, Povjerenslvo ce Zakllu~ak 0 rezultaUma nalietaja sa pngovorima oudio ni ka oatjecaja du.taviti G radskom vijeGu rndi donosenla rjesenja 0 dodjel i gra~evnog Ie mllista na korislenje radi gradenja ne mole se i,javiti lalba, ali se mole pokrenuti u pr.v"i sporpre d nadlelnim su dom UkOlikO Sudionik natjetaja kojem gradevno zemlji~te bude rje~enja 0 dodjeli, ne piaU ponudenv nakl1adu 11l dodijeljeno rental, la, oduslana od Izgradnje na dodijeljenom zemlii!tu iii korislenja lemljisla rndi grndenja, .Iemljisle ce se dodijeliti lje eoj., pre ma utvrdenom re~u prvenstv<l, a u pl~teni depolIT dodijeljeM, u roku od 30 dana ad' dana dono~enja 1emlji~te It;j~na zemrji~ta + naknada 1a pogodnosti· mu sa rjesenjem nadlelne .Iui'be ulvrdi gubitak prava na ,konstenje radi gradenja narednom .udioniku na· se ne~e "rnliti. pravo da oval na·

U...... '"""'~
~QO ~

~_ublO......,~_u_ q_n"'""-,tIoIo~
'11' __ ~
__ , _ ,... _._

i_
~
<L

_

.. .-ur~

~

0d0f0I< ..

pojI. _ ,pntUI1j1 .. r"'ll pII4:O

~

""""* I · u""
Gnop.o ..

'-noJm.",.
twq , ,ptn.odnu

.. k",," _ "..,
""""jI ••.• ~

.... "'IIl>Iqa. POY

"._

JA HQ prj", ~ ~ , t pen..!iIru _.... f'I:I'uCIOo" klJl6 ~1IIi-~ ' u. '" ll\f\l........to Woo .51, ,.,... u PI'<UU'

'q<J"'u.",

........ ........ .,.r_, !no_
"""'6 ,_

S<I~

~
IJ

.. -.-,,~ ..
1J~
~~.~

_

!IiIIoo .. """

~-- --...,_

~~

u~

_.,~

_

.-..

.....

Io!nu""'" ·0aDcr D,

I

bo ~

I

....~_

I

P'aa.I

·.t-"""-nor ......_. ...-""......, ..........._. .
__

P'CO'M'>I

0«.......,.,..,
~ ""

.......

""""'e. __
,~

..._ ....""*"--..
.,. ~ _

~"'"

0- _

_

~

<rtI 01"'"",. .~ !1'Dv ~.._
, __

".""""

<IiI ..

nokon ~ d .. '1111 "'
.._..-..

$,,,, ...-... , ............... ~ u ...,...,..,_mo .. _ __ ...
.. ~

_ es!o

~

F~"'-"""
~

~...-

010<> 2 'lAb00<1

..............
~

__ .. ,.__
II"GI

_.

o.w.

__

SI.LIOCIo CQr.rpllf{T
..... -1.0>lI0

,,";oq • -..
,,-,

OM__

Qoo

30tI

..

Grad Moslar ne snosi nikakve trolkove ponudaca u postupku po ovom natjecaju, te ladrtava tlBeaj poni~lI i ne .nosi nillakvu odgovomosl prema sudionicima nallecaja.

~""'IIU" ."

..._;oq, ..

_uGncoo

~~

......

pnfl~

po>Hm!I

GfoO.., .. ,,",,,.,
,ii!,.. ,D~,tl

~

'~"OOI

GRAOO NAtELN IK Ljubo Beil ie

CENTAR
EMI'ORlO

..

_-

Stoeet

• s".u

'OCI-tl~(jl!;jI

..

®

• Cd 11 dO 17 ... 11otutooj .... vwtaom .. """ I(_ z., potJoLtoilollO I(M I·..u. OJVojTI.,.rNIo klll.....u ... "t..poIiDn ,*,.w I<t:qt. Y!iJc'dtIe ........

"'t"...

m

•~
Df 'I'
U

...... ~IJ-I~,*,,.
..........

• ·Cd l~ .. tI krNtl_<fJ«ijo

36 """,,.",,,,,"_,,,,

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ciana 8. Zakona 0 ministarskim, vladinirn i drugim imenovanjirna Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene noviue FBiH", broj 12/03), Zakliucka Opcinskog viieca 0 utvrdivan]u i oglasavanju upraznienih pozicija u Nadzoraom odboru Drustva ,Yisokogas" d.D.O. Visoko i utvrdivanja kriterija za irnenovan]e, broj: 01/1·02-16/12 od 9. 02. 2012. godine, Opcinski nacelnik Visoko objavljuje

Na osnovu elana 27. stav l, ~]an_a 3-2. S'13V 1, Zakcnao Fondu za zasrin, okolisa Federaciic Bcsne i Hercegovine (jjSll.lzbenc novinc Federaci[e BiH!!~ brei: 33/03)~ Clalli134_ Suuutn Fonda 7.;1 xastitu okohsa Federaciie Bosne i He:roo.govil1C{l"lSluzbe!lC novine Fcderaciie BiH(~~ broj: 33J06)} clana 6_ Pravilnike 0 posrupku obiavljivanja konkursa i Q odlucivauiu 0 odabiru korisnika sredstava Fonda (»Sluibene novine Federaciie BiH", broi: 73/10), te na osnovu Zaklluck. sa 26. siednice Upravncg odbcra Fonda odrzane 20.12.2011. godine, Fond za Z"ULU okoli'. Federacije Bosne i Hercegovine raspisuie

JAVNIPOZIV
ZA SUFINANSIRANjE I'ROGRAMA, PROjEKA TA I SLiCNIH NAUCN1H I VISOKOSKOLSKlH INSTITUCIjA, NEVLADINIH I PREDMET JAVNOG POZIVA AKTIVNOSTlIZ OBLASTI ZASTITE OKOLlSA JA VNIH UDRUZENJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIjA sreduoua Fonda ("slu.;ibene novine Federacije BiH'", broi: 7,/10) i Pravilnika til mjeritima ea ocjenji'lJ(mje :;ah(je'DtJ.za dQdje;lu. sredstooa Fonda odnosuo programa, proj.kal .• i ,[ib,il! akrivII"'li ("Slu'!bene nov in e Federacl]e BiH", b ro j: 73/10). Ixbor so vrli na osnovu kompletnog priiedloga 1) P:cQ'iekr.j -:-evla_dini_h nd.ru7._e_nja t drugih __ n_eprofj,pih_oFEmn_i?9.£ija; proiekra. P red mel [av nog po ziva [e prik u 1'1ian ie prii ava za s uf n ansiran i e programs, proiekata i slicnih aktivnosri iz oblasti zaiLiu:: okolisa, u okvi ru s liedeei h ka tegor-ija:

OGLAS
za imenovanje clanova Nadzornog odbora Drustva "Visokogas" d.o .. . Visoko o 1. Nadzorni cdbor Drustva "Visokogas" d.D.D. Visoko - clan 3 Mandat clana nadzornog cdbora traje cetiri godine Naknada za cad cianova nadzornog cdbcra utvrdena je opcim ak rima preduzeca i ista se isplacuje iz sredstava preduzeca, a u skladu sa Zakljuckorn Opcinskog vijeca,

2) N"ueno-;Sl(.t;Y.~k; projekri/!audije javnih ~"u~n;h i
YisQkQ~kQlskih insuruciia; 3) Odr7...8v:anje kongresa. si_moozi ja i okruglih ~nol{]v.i3C:i j ~ organi za ror ii _ydruzen jeW javna D,j!uCna i__ 'Ii sokoSkqls ka in ~Jituci ji'; 4) Ob javl jiva oj e ~ ",,{nQ- s trufn.e Ii,ern!U re i p ubi ikad ja relevan In i h '" nbl Ml.za! til< okol ila , Na 05IlOVll_ ovog javnog puziva Fonda l<ll zasritu Qkohi53 FBiH,. maksimalan iznos dodijeljenih ' r edstava po pojedinom prcjekiu ce biti do 50.000,00 KM Traia nj 0 pro] ekta m Ott bi ti krsde, al i ue d uze od 12 m ieseci od dan" pocelko proved be projekta. II PODRUCjA AKTIVNOSTI PROjEKATA

L~Sl;[Jpredncsti za dndjelu sredstava urvrduie se s obzirom na brcj estvarenih bodovaa sredstva se dodjeljuju korisnicima sredstava Fonda prern a listi prednosri do iznosa predvidenog Fi"a,"';jskim piauo,," Fonda 2012. god;,," i Pmgta""llll rada Fo"da,., 2012. godi"". VII DOSTA VLJANJE PRI]AVAPROJEKATA

A) Projekti za dodjeliivauje sredstava Fonda ud,uienji rna U podruciu zasthe okolisa u .201.2.gcdini prijavliuiu se ispunjavanjern odgovarajuceg obrasc a, B) Dokumemacija za ucesrvovanje sastoji se od obaveznog nCO bavezncg di jela. OBAVEZNA DOKUMENTACIjA ZA UCESTVOVANJE: Svi aplikami moraju svoie proiekte priiaviri na propisanim obrascirna) koll sadrze ~pi~ak n~oDhodn_e d~kll~e~~acij~ za_u~~_stv~va_Ili_e, a premo sljedecim karegoniama: I) Prejekti nevladlnib udruzenla i drugih ueproflmih organizacija: Obrazac br. I - IP 20 12!O1; 2) Naucoo-isIrazi-""acki projekti}studije javnih naucnih i vi,okoi."olskih inst itucrja: Obrazac br, .2 • JP 2012/0 I; 3) Odr zava nie kongresa, sirnpoziia i okruglih srolova "iii je orgsnizator u druzeni e i.1 iavna naucna j vi sokoskols ka lnsri tucii a: i Obrazac br, 3 - JP 20 12!O1; 4) Objavljivanie naueno-strucne literature i publikacija relevanmlh za 0 bias, ,.hi re okol il.: Obruzac br. 4 • J P 2012/0 I , NEOBAVEZNA DOKUMcENTAC1,JA I. Pi,mo p.epo.uke (DP', ied,i.nic.lokalne •• moupl"llve i.lili .egion· alne samouprove) minis.[3r:~j[ava:. ioslimcila: II zemlji j inos.tranS[VlIijo drugih donslora)i 2, Pub Iikaciie, p",.""",,"cije, n~"inski ~Ianei ",osm~ ",",,,iiaii koii prik:3:tmju rod aplikantn i u neposrodnoj S'U vczi sa prijavom projckta. Vill VREDNOVANJE PROjEKATA

•••

Kandidati za imeuovanie rnora]u ispuniavati: " opce i - posebne uslove OpCi uslovi za imenovanje su:

U sklopu ovog J3\1'I10g pcaiva svo]e pr iiave rnogu pcdnijeu javne naucne i visokoskolske institunije, udrufenja i druge neprofltne Organizacije, te iznimno poiedinci (u kategcriii objavhivanja naucnostrucne literature i publiknciia relevantnih za obl as l zo!lile okolisa) za projekte koji, se odnose na jaeanja javne svijesu, obrazovaaie i istrazivanje u podruciu zasthe okollsa s ciljem poboljsanja kvalirere okoli!a i prirodnih vrijednosti, te jacanja kapaciteta NVO sektora i podrske struenim naueuc-isrrazivackim kapacitetima O<Jteriroriii Federaci je Bi H~ U Sci jed ocilTl priori let.nim oblaSI'i rna (djelovrll1 ja): ") ZaSti la, ocu van je i pobolj'ao je kvali lete .... ka, ~a, voda; b) ZaW '" i ocuvan je b iololke i pejza:!ne ra.novrsn osri; 0) muvonie za!Eieenih prirodnih pod,uci.; d) Uo'proo<:nio <!aIli' oliolil. i proSlora tl,banib i nlIfiLnib sredi.nJl; e} Sanirtmje, porjcilnje izbjegavanja i sm3njivalija oasmjanja o[paru._; Uo;apred ivanje e kolos ke svij esti javl10Sli_

o

L da je drzavljanin Bosne i Hercegovine, 2. cia je stariji od 18 godina, 3. da n ije 0 tp us ten iz drza vne sluzbe kao rezulta t dis ciplinske miere (bile na nivou drzave iIi entiteta) u periodu ad tri godine prije dana objavljivanja upraznjene pozicije, 4. Cia nije pod optuznicom Medunarodnog suda za rame zlocine u bivso] jugoslaviji (clan IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine),. 5. da nije CIan organa z.akanodavDe, izvrsne iIi sudske vlasti iii savjetnik u smislu Zakona 0 sukobu interesa u organima vlasd u Federaciji BiH ("Slu~beni gla" sni.k BiH", broj 70/08), 6. da nije osoba proliv koje se vodi krivitni posrupak, 7. da. nije stariji od 65 godiua na dan imenovanja .. Posebni uslovi za imenovanje su:

III KORISNICISREDSTAVAKOJIIMAjU PODNOSENjE PRIjAVA

I'RAVO NA Prijave projeka," koie ne zaclovoljavaju formalno-pravlle k,ilerijc propisane o'lim Javnim pozivom (zaka!njeleprjjavi, pIij.v" koie nc sadrk S.vu PO:2~vom propisaou dQkumt:::l1laciju: iI~pl"ija'Ve podnescne oa n~ki drugi 1l3Ci!!] odnosoo iUprotnO Uilovima i.,. ovog JaV"nog pazi".), ueee se razmatra,i, 0 cemu "" aplikomi biti, pi,meno obavijeileni. Odluku 0 prihvalanju projeka13 po Ja"oi po,iv, dOfiosi Uptllvni odbot Fonda! a S\le na MOOVl] lz-v"jdl3ja 0 lJt:::je.ni projekata kQjiroa.se u(vr-duju ,straoc KomisHe l:8 pro'l,ledbu 1:i3vnog podne,enim prijavama na ovaj Fonda na p,iiedlog direkwta provedenom Javnom pozi\lu m priOf'ileti u odabiru prij:a,'Il3 od poziva_

Prnvo lH~e~ta irnaj u: jaYne: I1tmcne i vi,$OkQ~kQ ISke u $t3110Y~ Dev ladina udrul~nia j druge: nepfo_fitne org3,ni.;;::;ac::~je:re:gist'TQvane: prerna Z.konu 0 udruzenjim. i fond."ii.m" Feder3l,ije B",ne i He,roegO"iDe ("Sluibene novi.ne FEiH", broj: 45/02), koje 'u o,no.ane i djeluju na podrucju Federacije BiH, i cija je primarna djelamost u,mjcret.Ja podru~'je zaMilC okolis<l. 12.nimno~ I.t kalcgor~ji 4. iz precime13 Javnog pOZiVil (objavljivilnj,e [ii1ue:no-s1;rul:n& I.iteraturc- i pub1ikacija rdev,ml'!lih za Qblau ~a$['ite okol.i;sa,) prijave mogu podllijeti pojedinc:itaulori! a.ko -se b-ave samostal:nim i,strai.iYackim/n::lu"o im rad 0 m u obl.•'ti lO'li te okol iio_

na

Organi dr:l.avne vlasli ne mogu bi" finan.,irani kroz ovaj Poziv kao nosioei projekla, a.li ie moguee niihovo uMo. u izvodeniu projok. m! prog:;rnma Ls.licnih akri VI10St~ u s.rn i:slu pn:l1.oinja podr{ke pr'O~tklU.

'""'og

Rezulml.i Javnog poziva 0 izborn korisnik. sred"a"a bil ce obj •• Ilen i ,~3 S Ilti:bcnoj web srran tel Fa Ilda www!rhQfbjh.org.bil i "S ILl;f.bcm iIll: n ovi n3,m a F(:d~racj j.e BiH~~, 11 ro 1.. n od 15 dan;] od dan a dOPoSooi. 'odluke Uprnvnog odbom,

[V

PROJEKTI KOjl NEMAJU PRAVO NA OSTVARIVANJE SREDSTAVA FONDA PO OVOM JAVNOM POZlVU

$I""" Rmda ("Slutbeoenovi.ne Federacije BiH", broj: 75/10), Pr..,;/"iktJ

U skl.du. ,a odredbama Prwifuilw

0 I"/O",,,mo i ,wli>lu doiij./ji"IXmja md-

Proj~kti cije j,tofillan$i.ral1ie predviCleno budierom Fl;:d~rnciie ~ te kucu god~nu, b) Projekti vel.ik.i.hr.=i •• a '" koje ,u potrebDa zo• .!n. firnmsij,k. sredstva, os im IJ. slucaj u ako j e veCi:na sredsHliva os igu ra.o8.iz drugih izvofa; c) Projck ri koj Lse isklju(jvo- laS ni \18] tl nil in ;'leslLcijskim u (a_ganjima] izgrudnii) adapmcii i k:ip l mTnj h ob j ektH::J lIiJ [ kupovini opreJIu~'j d) pfQje_k1..i Ll_5imjerel1i,ikljuciVQ 03 zadovoljaval1je temeljQih potr-e-i ba po,.lov.nj. udruzenja (np,. kupovina opreme, pokriv •.nje troskov. redovnog po,lovanja itd.); c) Proiek d Cijaie iediua sy·.ha karisl ~laniC3maltlan ovima udruZen ja.
<1)

G mjeri{;ma za 04",u""'ni' rrah'j_ za dodje/u mdsla1Jd Ftmdl1 ("Slulib.nc oovine Federacijo Bif[",. b raj: 73/1 0) i l"mui/J,ika 0[lfmllpkll abjavljiwlUo /"",kP/rsa i O<Ilu;;;"""j" 0 O<Iabiru kurisppika ;re/hlava Fondo ("Sluzbe.ne Dovine Federacije BiH", broj, 73/10), sklopl ienim ugov(lrom urvrdi l ce sc medusobn. prava i obaveze Fonda i ko,i." iko sl<d,," va a n.aroCilO:

I, VSS (VIII I), diplomirani inzenjer masinS[va, diplomirani ekonomisla iIi diplomirani pravnik, 2. da ima najmanje pel godina radnog iskustva. nakon sticanja visoke strncne spreme na posJovima u okvi· ru ,vog zan imaD ja, 3..da nije na funkciji u polirickoj stranci u smislu clan3 S. Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj l2/03), 4. da nije na pozicij i direklOra i!il:lana upr"ve reguliraDOgorgana za koji se kandiduje, 5, da nije Nan nadzornog iii upravnog odbora drugog reguliranog 0 rgan a, 6. da nema privatni finansijski imeres u insliluciji u kojoj se kandiduje.

...

-Izop~ odObrenih sreds:rav.;3~ - Us.lovi i l1acin kori:§lenja dod.i:jeljenih sredstava_t . V.emen,ki rok z. realizacij u pro iek ta, , N.ein p,aeenj. i komrole namjenskog lrosenja dodijeljenih :s r,eds La .,311 kao i . 0,,>10 med u,obn apr."" i obavcze. IX OPea ODREDBE

POTREBNI DOKUMENTI
Prijave kandidata treba da satlde kracu biografiju., adresustana i kontaktteldon. U z prijavu [reba dostaviti: 1. izvod iz malicne kDjige r~deDi.h (ne stariji od 12 mjeseci), 2. uvjerenje 0 drzavljanstvu (ne starije od 12 mjeseci), 3. dokaz 0 strucnoj spremi, 4. dokaz 0 potrebnom radnom iskustvu, 5. ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tackeOp6 uslovi 2a imenovanje pod 3,4, 5 i 6. IBcke - Po" sebni uslovi z:a imenovanje-pod 3,4, S. i 6. Dokumenti koji se prilazll uz prijavu na oglas moraju bili original iIi ovjerena kopija. Oglas 1:a podnosenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, Priiave sa pO!rebnom dokumenLacijom rreba dos[3viti licno iii preporucenom poslom sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS ZA DRUSTVO ,,VrSOKOGAS" - NE OTVARATI" Sluzba 1:a pcsiove Optinskog vijeca i OpCinskog naeelnika - Komisija.za izbor i i.menovanja utica Alije Izetbegovica 12A, 71300 Visoko. N eblagovre.mene i nepotpune prijave neee se uz.imati u razm atra.n je.

V USLOVI KOJIMA PODNOSIOCI UDOVOLjAVATl

I'RIJAVE MORAjU

P rij ave za sufi.llaDsiran ie p roj eksta" razmatrat ce se is kljuci va ako aplik.n, ""dovolj".a 'lied.~c hil",ijcc I. U d.•uzen ie/i •• no na ucna i vi,okoskolsko in'ti l.ueii" je regisu'ovana kod nadlcitJog organa Fcdcraciie BiH~ aLl sv'Ojoj djeb[l1~ti obubval3 pod.rucje .taSt~t-e ol<ol.isai 2, Projek!.i koje aplikam pro"od.i od "na""j a ,u za j.vn 0 dobro u Federaciji BiH~ a projeka[ sa kojim aplicir-'J lI_smj'eren jc na prQmovistHlje c_Llje\l.a i n,acel,Ll.za!li:te: oko]i:Sa__,le se za$lliva Il<l vet pOSlignmim re2uhalim. pr-ija!njill ,Iicnih .klil'no,li • phkall !a; 3. Projekd u oblasli z"hil< okoli!a, kojima udrutt.nje!organizacija apl~cira, u skladu su sa citjevima i t.adacima delinisanim S1.3m~ torn udruZeliia_; 4. Udrui:el1je/organi7..adja vodi Lnll1sparentno fin<J.o$iisko poSlovanje, S_ Ap,likaDl je prsvQVremeDo i u potpuoosti ispl;lnio sve preuzete obavez< u. "'novu eveDlualnih d",ad".niih dodjel. finansijskih ,red'13va iii sufioan, iran ia pro j.ka III ud slr8ne Fun da. VI OSNOVN1 KRITERIJI ZA ODABIRPROJEKATA

Ob[asc,~ za prijavu po ovom Javl10m pozivu, mogu sc p.reuzc(i na ,Iuzbenoj web manid Fond" za zaslim okolHa FBiH I'iW!'/, fiolbj h .p[g,h •. Ovaj ]avni poziv obj'avljuje S~ u Slu,ib~li.im bovinarna FBi-H) dDevn~ im li:s.loyima "Dnevni:ava;f" i !Neternji li$t<j.i~ i na web strarJit:::i Fonda. P'rijava za uCes[vovanje 11]a.vllom pozivu S obaveznom dokumenULc.ijom (navedeoom u.nmar odgovarajucegobra,ca) dosmvlj. se" u jednom origina]u i jednoj kopii i, po,ebno za svaki pro i.k" u jednoi koveni, u roku od ] S dana ad dana obja've Iavliog. ,poziva tI !$Iulbenim novinarna Federnci je Bi H· h~_nD iI.ipreporueeno pu tern pOSH::Fl3 adresu: Fan d "" ,.....Ii lu okolisa Fede.acije BiH H.mdi je Cemerl iCa.b r. 211 71 000 S.raj e"o uz nazI13.ku: Prijava na .Javoi poziv Z3 snfinonsironje progmma, projeka13 i sli~oih .k'; .noHi i, obla"i ?.as'; lOokol il. i.v.ni b nau~ni b i viwko>kol,kib in· sti[uc_ij~ nevLadioill udruZenja i drugih ne:profil'Qih t)rgani7..aC'iia!~. DIREKTOR Safel Harb iui a Broj: OI·04-38l.12012 Sarnievo, 22.02,2012. godine

Postupa.k odabira provod,i s:e IJ skladu sa odredba.ma Pra-vib1ika 0 fmlUpl", ob}avijirJ<mja RonkllNa i•mf/uOilJa"jll 0 mfabm' korismRa ",ed,,,,va Fonda ("Slui!bene novine Federadje BiH~, broj: 73/10), Pra.~ilnika (}usiooima r I!atim~ dot/Jele 1;(1jm01XJ. p(}z(Jjmiw l. drugih ilr

ldrauMo COlic oosielio mOnlena U DOBliii
~1~I'$CQII~u~~'~1iI

SUSRETI Razgovor starlh prijatelja u opustcnolatmosten

PoIDISall ugouor 0 Ildaualliu CD-a I DUD-a
d~::~~~~i.~ b~.=o:!~~:.mi ~D~~~=~TI:~
fIil'ji!d(ll~f,Bt~r~n:l1jH...

Sus ret 'Bregovica i Svrakica na Jahonni

DUana Radelic U Mreacuama slaunOgDorda ArmaniJa
u~~
hlt..ll98th.l!iD

Bh. manekenka na Sedmici mode u Milanu

=:CGt';::=~rl:
:rn~:DllJ~.~n.l!~(io&r~Ii~i::K4llllic:J~ 1II"~~~·.~puni.rBJ1~ w,i!:!j~~ '~f:lk:, ~ i~ ,!!IIblIlii [171.;il otIrfuJa D.II (ro/tJr jpXIil!!ioj Rdm.:ili J1Iodf. Jill

f:.'!ij;:lM

~I:i:

i'I!:!I!lI..

It;

.... jt:dll.i

~ I!Uli!(.IJfnll!'ri:IEkI iK~I.I!h !II'~ 1iII. rTWKkiKN ~ :ib.~jum.rDDdn~ &~n~llP~~1IIj:Ii1'l.<:1.. jt;:~f;m:::IIlJ'k" L1UHIlI i['ii['-

w mil.:ahmllT.

!1;II'I'Iii1I;l, fi:l)l'!!I~;

!li'1!!![ h ~HdJ. i~

=1~~~:~~IlII~ ~LOK~~l1I~,.ij!II!!~~rij,unl Anm;nij;r. U i'IJ.bcil!l

PTi",,~ 00 ~Jooaje n<ll1l~enj'n Oietii.m .om" "Llubit, I,,,;c· ie
mOON! [J'J!l;Imla l<t:iIl[zh·a.,[otIIi_ ~!~!J~~~hl.!.ma-

:"\~b:r~~~;!~~t~i~~:~
kOIll R~nJUn roa.l!o.dl.:n. ~~ilIIib;~fl;\!~.oI,~I. lIIIi~Di;:nlnlln~tD.. IrJ\I'V·~~iiiI'>i~~-

~i'"'"""'1WI rJ4 ~ lJ.i;I,illBlrnlJ.

~~~ra~~~=~=~W:~~ MI\l......
....
[j

~=~~KI-~'"
•~ darn -t...'hil:ll Il'!;!.i¢~(i,~rI(i~f\!fd""i:~ ~,~i~~';;:~,i

klt.k.nu~rao.d • ..r.aI::i1lll 1711'U1LC!rilll,.pro.:iLlC'enIIie- .... ,LL"T'U' ' • ._.... , rill ...... ~":I~!!il~~!i!~oll~... 1iJI'o'1~~I;'ffln!~. ~IMr~dl~.,.n~l~ii~-_pwo. ~'iNlgj;Jiii:LiIlli1..o.anJ;tiIt-rIrril'Kd..atltl~fo:oC[)..gi rilmnl.. l..S.R.

C';~!i~I:;:::;: ~~.::=~

~._~:!

SpekulaCije medija nakon dodjele

- __ .----c=---....

Ullrailiom roliU Uise Od 1.000 DolDiSa
Nlkllllll Ij;II)*U (lrpiD.f/.l" tI~~~-~il!!!(irn:li~
1I'111.i1.q(i~L~~1 m~:r.lIOItllfllllrm.1JD~m;rn.i. f~.n.k~!.fIT1~bi (irt~~Ii:.~(i(.1~I)..tiI1:l,lYIu!Jlt;ImlllToltblll.'I~IlJLcir.I. III) ~ [IIXJ1i5'i1llll1e~ticil~ -~~<:i.,pJ.IL'IlbJ-.~ ,l/t1;:r.lt- !;flkuPlimtJ Vik uo.I

Peticija za "0 e molest"

rDiilD.lli~IIJMiIlOl)lHrLJo

fill IIfKo!.k - kiU:I S_iJt. rD£llId:En "'F=I~-.

i; ~itw.l ~~I:II~i~

....:LK.

:~:tr~~i:'dI\-.mic
-I'.liiI'i;:b!lO~I!Ij;ltJ.oD:I 1'II1pM,.1~lj.;ij1,l~ool.

IIm"lI..U!kr;ukDlllroku!obJ.
IIILl~I.(M);j[lilqlI3a.Ji.n,. rloi:i bOO'iUI~~ pl'r:dil:idlat!ln.Jtn.I['Icialllfa.nqlfif.I!J. Ij'o'I!l_:PiJ~_~l"i ,~~.;NI) I ~

!lllillDimiul.'mn~H,mjlll, Il)m~g:o\'Ilri(lS!tt!.:linJu:. h~~ 1.Ir111l!1kia $IoilJliwl.!,
(llirl~-I.Xttn::irc.II". l'1:oIi;;:iju:ie~p;:Ilpir;ni u. Dtmo.felll puba., fl'my.

OSllara. oiliriia
DkDiJcr ~ 11E11l1iI~) Io!OI dotI~l. Qot,'bI1I fill"
ll~11I

Je Ii Dienner na oomen
oruriIl III 1«111 ! kD{Iq:lrom Km1~ DjjllZ (oC'&m~r1In IJlw. I.!;t;!~ k Q.c..LI.Ii'l< 1'~IlII!P!.I' ...iltJ.;tJ.jJi£·

oreulse?

d~lIalg UiR Tutllill.il (TtIur ...... }M.. .'I"Di~r"""" .dijruo!ol~u~ru.Atf'IIdlllll e~(i!Ir!(ll4!~,n.).IJIII=I.& (Jo/4!triri'I~d.ijo;:~.;icr~ bniklI IWiI:!rD tl~klHIl i~ll~"1.~~~IiI~-K.11!I i!ill-UIllllTlllrlllllllli~ad BmmIU'DIIIIDp;Jlttijo! ~_ Sodl~. Nli:.:in. d~l~

{E1b:aIlH.wLe}wl!i!TI.I~'P1Joo

V ill'S

a ~nHl1d

coza

inlur

maeija

11~1.\!.flttildJ'S!nc.;I hlliinIRuilicnllkgull~IICmlin~U~iji1.loI.hiin ~~undl m~J1i.f.I!JII! plilien.lll

1:C'IC"({'.( lZI

w.fIjl,! ~"'!Hi "" Il:I! n~ III ulmll'rrtnll~rhl. U jrdOUiD IRlWU:U. ~ jr fP'

r«nl- ~

Iifbo.r.!l;a'l'i~lli:.ImKlJUft.ie d.a ~ b:ill rl~gmtJ1J [pi .~.

~Li: ~IJliJtiCii MnQd U .. II (MlIIi1:1 l~ruJ)ujll'l'ib i~21mq;uin

"'~~(iQ

fip.:;~~

r:;;,~i~~~~~~k~:
1·...

~lli!nt'io~.~I~[III-~III uW'm Ijub.iIll Mlm ~koc.1JJbJro6cM'~i 1I(:11OOlliull'laJllff..l!rDlii.1 ~1~tJl ~Cj~ ~Ili~ l'1li;W

nada. seisMoraliu u MarUeri
....m..lll""*'!r-:ar,j.:lllo"~
-!lM~'101 ~LIH~n. [J.:J

llskoro prvlenac Mirzs Malkoca
-l'i'=lIllUHru.51«'ID~icrP:~Il~r.i1) u of!IIIillil

Sbo-

!!!I!!I;i~ .. !L~IJ.:('RHJ!i'~.i:!1!Uo'ibJtbJ~-II.~OI.II'II'Od.III'" ,ioll I lIIinihm:ulII AblJleo dlllllll ~n.'tr~ "1 ~Iu •
W

!IJ'I'ii!)~pn1.bllll'i!Jnlfl"'IILlIiim,slhNebi:bj;lbjail-,

ilidJ.ru.i~dobmdok!lll

1;alfdllJ),.

k(il. ie :l.:nlruJ1 LIIIllldlh. -hi. J:l:li!:l!,'lr!b .... ~ ~~IIJt':I.1;i[ ~~i~!i~~~h~~~~~

,",,~,Iu.kvll.:'q:;!l ~ ~I!I .... LLik 1HI'ri1"·ol rt'Ikijll. TIjI l1Iiimllot:l)~ii~j.l!ru,ir:rD

l:1It.;"L~1~..;o:.11J.Q(I.o;.J<:~t(
I[IIUII1 - Fl:1~1 ~111 qubim- J'~ID, ..I.I uS .... ''lJu~~rtQm!n1na,

P. 2.

38 """' ..._ ........ '"" Dnevni avaz

Na osnovu 2.2012.

Odluke

Skupstine

privredncg

drustva

mljekara

~MiIgor«

d.o.o, Gorazde,

brei:

:-.. ,.,....... "

01 "26/l2 od 24, 02. 2012, godine, godine raspisuje

v.d. direktor

rnljekare

"Milgor"

d.o.o, Gorazde,

dana 24,

Q.l!ol.l ...... "l~. 1~1"'d"o''''I01O .utJ."!J I ~ DI':01::' , I~ III :012 ..,.ti... , o.I'u1~ 'LJI'.'''''' .......... l'nn'<ln~t~"II ~""'I"'.;o N ~ OJ! !tJ1~~. ~J~''''

'"'",._NUt~":II
:.. boor

r"~"",,.""... ...N (&\.,.11
0

KO~Kl

JAVNIPOZIV
za prikupljanje ponuda

,P ....odne- "'., ..... riU ..... r.~ollrl"

,ri.,••

,",iIIl.J&1ii.1

IhU1.~ilir..l!:.,;i!J

MrllJ ...

i izbor strateskog'
pokretanja ,.Milgor"

partnera

u procesu u

revitalizacije

'i.n-..J~11'

'I\~I'\\"I;"

(~,.
l'tID.li

""II)

ZII

obt ...
~f~~!j,1

It..........

I....

".n. "" Od,J ......
1..... ". Od"l~k"

,.I
I:lI

~j"

ll!II ,.L,ull*'.

t ., ...

,,-r~.

i pcnovncg

procesa proizvcdnje d.o.o, Gorazde

mljekari

I Predmet javnog poziva ieste izbcr slra[~kog parrnera ko]i bi ucestvovao It procesu finansiiske konsolidacije i pokretaniu procesa proizvodnje u rnljekari ..MiIgor" d.o.c, Gorazde II eilj javnog pozivaje izbor srrateskog partners koji bi ulaganjern vlastirih resursa obezbijedio pokretanje rnljekare "MiIgor" d.o.o. i upravljanje privrednim drustvom u procesu konsolidacije latnosti sa ciljern obezbjedenja rnlijeka Qdriivog poslovanja drustva u okviru registrovane djeproizvodnie

,~\" ,It.; h' .... ....,.1" 001.... PrllOlj.. , ..... ".. 1.... 1'"..... 10..,." .. 1 ..... ". "lI r~k...ltd.'>arloj""<1
'\<; ,I'i ••." :Pdr!...'IIJI,.,..r
T

""I"",.~k .. I 'nNt...

cill .. "
c

.u I Il00, - ~kol"Rl.l. I. .1 .........
r."uUdll 'S.r~il""'Io'-'

1Il00 tolj u .... OJ" Odoje"

...... !llol'''S'J''
I

jof'OQ.hl

'.r"'I~t.:-.

N III oiblll>1 1";porimrntJ>l"" ....lftn."tkO<l filblo .... 'W"oJ"'",D
L"l~b
"..II

rlLll!ro
<I' \,1

II>

It.iI

r,,,1,u
I
rn=tt~

,Pnrodn".

or,... 1"".
1 ,..

Irh(ll'

U "" .... J.

/ liill>cnc _,""
",""did.1Ol1

K __

i mlijecnih

~'M'. br",

~,.nkni w 7._d~l(n ~~ IU)

."

~I!!I.l"lJu

proizvoda. d.o.o. kao sto su upravljanje, modrustvu, drustva visina i dinamika elaborata mljekare ulagania, koji bi srrad.o.o. in vesticioncg •

ill Statusna pitania privrednog drustva mliekara "Milgor"
gUCDOSI

preuzimanja izradio

vlasnickog u saradnji

udjela 1I privrednom
1I

medusobna teski partner Gorazde,

prava i obaveze de biti definisana

okviru

sa upravom

privrednog

"MiIgor"

Bl, bo:."ilu"'" ptlj.",. d"'liI'ljIJ'" !ol, &liJ'" "'...cq:o; .. 01101""(I.Dpoj" ilipl"" .. "Wl~ fdull.u, t .Ide mutr.e'I"=. aa>t ..... .. .,..,.... m&jj1I1'" , "'~""II ...".,.., "'!OI"'I>I'I''-'j~ Ipnl<>hll • ..0... e .<lHoerool.. 'lI'se "'_"""''IIe, <b" I oJ'o:oLur 0 """"""""' "",,.:I,,,,,,,,, -'-.os' ...to .. """",,;,A .... b.... , drol"!' do:oL.m:c~",. "'hll .... '" "...L)n""proro." ,. cill.o..b ">OI<OS ciI ...... MIl"

"'b<r, ....

<I<>l~..,..

IV
N a javni poziv mogu se prijaviri pravna i fizicka 1;"3 zainteresovana za ulaganja u sekior rnljekarsrva i prcizvodnju i preradu mlijeka i mlijecnih proizvoda od minirnalno 3.000 Iitara rnlijeka U periodu dnevno, od 21 dan od dana objavljivanja u dnevnorn Iistu "DnevD; avaz" i objave na Ka-

..:. o>dJolJr I;' .11

.blfll1lb }""""'f" ..... eT.... !.',..je l

b'''lP.r.J''
I.J\

·,Ila.
a.1

U"lp1"lij.l"U ""' ... , !JlO.jU: ....... c .. rue.... 'I'<o:ntc ,10 2M lit- Th l'I-i}",k.,-U:.n.JiFflllom

~,pI,..... "~I~"''II·~·"h<Q
:lI~
'\.i

00

UCJ

unl"~i1ldY:..

Nlmllfil1!

ntcnalnoj televiziji BPK'3 Gorafde, zainteresovana pravna i fi7.icb Iica mogu dosiaviti sazerak elaborate 0 investiraniu iii pismo namjere kojim se izrazava zainreresovanost za ulagan ie u ml iekaru "MiJgor" d, 0 .0. Gorazde, Uvid II dckumenraciiu i pregled predmetncg objekta mogu izvrsiti zainteresovana lica,
svakim Gorazdu radnim danorn od 10.00 do 14.,00 sari na adresi u prostorijama obiekta mljekare mogu se dobiti na kontakt-telefonima: u u1ici Seada Sofovica "Milgorq d.o.o, Gorazde, Sofe br. 9 u

• ""'i'"""'''

I""'joo!_.,.q"....,..SiliJ'. d.d.... D pourq>'1",," .~ "J.!>~ i""~ ... ~<opiIY .. ",,,,.,.,j.e, p<>I&""im .. ,,",ma. i droll'" ~ ~.,. ubrj ....'"]y I"tn'ib I'rimd~".,..;t!.""

£I.l.",.....

S"

n~u~

und, .trio.

pond ,.." cd .... h ~ ..... [J

'Lnjl,l(' fo.kfl~lIII. U\-jC"ll:C'lltc *1~~tJan ... u 0

i U Mravinjcu

(0) ml"""'''
...,('0,., I'.. ....

,,_

'J"

,,1.<g\1H b • .. ,-.In, 1. dMQ"o I,IJ ~ '7'0 od OJ Ht....~ .... U'" ~t'l\ ,_ lat_ nlliu ",."Ij.1 00 k'1J .1,,0>1<, ... I boW1"IP'n", oo...."U , u ~1 UOI1.:loj """, r Til

,.too.

tr"""

Sve inforrnacije

062/538"873 i 038/220·24'0

DIREl<TOR MUr", Rasidovic
tfUUHI(1(l
$" N~, "',_..,

..... .,.,.""

ur.. "'" ~

,fobrh

""1O,l~ ""_

h",~,,") il .. IrnJll" Ii nCIb:P Ie' u:«b

dor~'''''''''

dan • ....:I.s...a... .. SororJ"' .... uI I.lIUJI od :0

u ,um. ,~C'

.< pt\.~,,,,.,........

j.l.I,"..,J"
4.. ...,.,.

n~ ttl

br JlIII ""ICIII poIu: Coo nvnn "HI..!.' ~<f'<'IPJO'Ie,

"n'.'f

,,-.11> ."'''''' 'I'm,>iI_ ..... :a 1Ido~'''''~
~ EI'UJi,l"oII!fItIA II );l!runOIJ.1111 l'I!Q['OI'JIOJ' E 'l'1'~;EtljA

$lt:QlSI(I«mAlt 54lIAIEVO
II ... I, V0

60C1iA IQIE.I:IePAIlIllJA IQIi::.!l.EPAJiiO ",bf,"'_~<>j ~

III )iE~EroBIIlHA

f,(J(_-II..... I!
~1\fJ.iEI·I\UlIJ}' Vf'ElJBfJA. rl!E,,!LI:J'AJUIO

6OCtii: "" xEPUE:fGSIIlHE
nPOCfoPHOf"

!lOCUE

"crv'~~.."101""

tl.o,.. 11).

, ••• ~ 100 om !12 n
ilrnl.

s...~~ '

ob~rlWa"J~ I~ ~n\ol'l ,<><I_h¥Lr.otqJlu>l ...

..,,,lr~ !.on~

llflOi 1 a....J n. Pr ........ , Ul '-'11o'''''''t MI""'I.u>lv~ ~~J""" -01 II-Q'; 1'1:'·10/12 ocI a 01 7012 .0Il ... ~""I..\I
do ..... .., Gdluku, ~o>j<WrO """ ...... 1."

to""""" ".,.j~J~ m

MIlU-MCfAPCtBO

MJ U LIIC ....ILi'CTiiO

1.'!.IuJIor,...

BDSNl/I,,I,tIJoHERlffiO\IiWI F9IUIAllD~ Of I8()Sf.iIA lIND tlfIlEGIJ1IINA FDlERAtP.aNISlR'I'[]FPl-l'l"SlCAl.Ft.ANNING Bm!:(t2-'2.3-1-t5/12-IO
~21_02.2()1~.

gDIIU gOOD

PrEdn!t~J.Mlllllr.L:!iPIJ~poltmlDnl:ni!l

•• prJ"'''' ".~....rq/c
N.... _.I"~I~ -~ ....... __ ZO~;o, .... ,jood ~ ...... IJ- do 15. 0l.10n ~,

IAYNlKONI(lIR5

Temi! tlicrtPrm:unog~na~iFb:osIlDL~.rapfflodOO~.IID"2(t2B. Pt..tI~. (IDrlroo:Jdi:I.ltoo!.tlodo~itJ~n~~o4nI~'IbIi~JI{IIII:la~J1l1mnl:l~.lID'bJ1lDi1~~~~nu~

... ,qni odO-.
.._"' ......

_""""'~""_"'J<

....,adtwdt""""'_d

rln....,

"""'e ..
~~~b.nWIII

P"eN "'P~'

,eN "I" Idnl~~" 'JINt."" Ikol obrll''''''1lt

~~ '" "..... .~_", m'lI"j"m •• z 0
~lo1
r _""'1I' ..li'" .. kIJ r ,avrkn, ptilodIIo f..:kulu.ta
V$S, VIIl1' ......

ulkMo ,. ,.",1"

.oId".. 001"0>4. Ot>,.fO¥.1'l1l,
I to:

........U I,eblr cia bpunl.ov.lu '''~''

1pO~lrne

~~~1TID1Iii

• ..,'m 111<11"00'11P<Ql'"a,nom J 'II UI..urd'lma I NKIIUI ........ la ..... .,... d

'~'
l.ii~~rruimillibJl~~.ra~ikIrrno:s!il:J:lhilimliU~~mmlril!iliUsMiprosliJrrJog~ WIood3.li(:laI!daolJi;il ...nawalJ:sIr.Wa~IIJI!IilIBriIl~funJ..O:;~loI:mriaraz.bk.ot:le:~~IirD~.

5aIa:~pGtiJ!Ib/1lDM 11.00h lHIOh
1UIOh

Skole.

~l1!ii1lJ~bmtHi<I ~1llu~\iilJ1tnn11 !ii'Ia~tft!'tJnI'(1118

...... ' .... HJa<1 .!uDII,.'

II

......vn·dNCI

cJloJui

p'*'>dinoo-

.....~.tIlImr.

MU/lSfAli "'1~1.1kIo1i;~,lhd~

~..._

ttJ:a9.i.

Ur tI<'IJIIY\J na jlv"l kOlll un """(hlln, w clul ~I do1l;w.tt - od,JI""" ~tuota.dJplo ...... , -llYOd I. MK,rod'mlh, - ....,.,~ .. dtf.avlj;lOUI'VU'. - knottq bl,,~nJ;o. p.,.I4.-.....'lod .'olibOru.uob", ... u_"d"J".",
1;1

10tI.I11'I'11li nu ~

loIIIl.)
Bos:ni3 i Hercegovi Il:il Federad ja ]jOSfle LH er'L'::egovi I'I;~ !<ANTON SA RIIJ EVO Udrulc:njc mri_!Stickib "odi¢;) KalJwna Sa.rajevo Na OSI1O'L'U ooi.lbrenog pmi~ha Fed¢nl.ll'!o~

fi!l. +SUj':3J:22~ 1BB::~o'OC +~~3J2260~:ro. 'WI!o!:lnlP~p.Jp·IiaE.maLInI~.pJil!

Tet! +:l-373J22ij.4~

0:1,,,,''''1,1UVj .. r""I."

m i llilitar:5l'\t-a okoli~

i ILul::tm8! U dtuZel1j!:

mfL:sli~" i-hvodiea ~I1{Oni!l Sar.ai-e~·'fJ
jj

rtSr~w.'l'v9IO;IliptAObnCJli"

i;;!d u obr.uavolritlJI
'\. l;1'iJ'\1I1 PtaYL!f\L"om ,.. kfl~,,"njlflQ

-s\'e

P,~~1 ,_

.,.. bud.loJ .'.IIb""I'h k.. ndw;!~u tnQI .... :1it.... fll. I i"II O

•• k,k~dv .. "I<' 'P

''''''nU pal ... bo z," z"""",,_.
Ipo1.lup'

EvroJNt~s"'1l.kimcl:anom od 15-17 ~li~ ~,di rcg~sl~,djc i rd3iV3Il[iJ ~~ava. KmjIJti rok ioe30. m.Ul2012. Ohavez)] 0 pri loZi d lit)] u kanu na uvi d i ko pi jUPOl vrd-e 0 pol ozenom tSP h u kod Fedemlnog mi)] is [:arsIViil rurb~m8.
OS11D~koje soupotrl'_i Ie isp i l PO!'j~ 1990. i N~kD.~d'C p,ri ja,'c neO: [i mogurte. Kom8.kl H:]efon: 0li2 66 44 44

osobt

sa [lOlo2'et:l i m SU'U!~L1m is:pi [om ta III ~j sr ilke- 'Vodi.fe i [tie! Kuder motu

POZIVA
l:<l

Kan ~OI1 S.fll'9je'L"Q, da se j:a"e U UdTL1~:n.je

Hotel

oi.n ...

_

..... upt."""'''j~
.."

ro<lnoh "'J~t.o

1:01' ", ~

k>mot;no kll ,PO'»IJ
OJ

""

"":oU

.....

""","",1m ,,,,, ....

.. ,~,..."

oi

god

[:<I

iz ....iili r.egi$lt:a.Cij u . l Pl'eds;iedt:l.ik UTVKS Zij;;3d Jusu.fovit

'kQll 1;00I~ U)I""''''''''' u'l P'l'J'),vuN, k'Gtlk ... f'1I,

po~,U

1'.."tQn.,$.J-rojO'vo'.

d"',,1 dok"m"''''OV~1I
SOSNA I HERCmOVINA fEOERACIJA BiH KANTON SARAJEVO opt INSK I SUO U SARAJEVU BrvJ:05 U P 1a449711 P

I, ..,. onk~'~ 01I~

N.. ~aOV ... I ""po'PII Ptl~e .. do .1kma <) Iopu

"'HI.

o~vo~n

<I oIbt ... 1;;" " ..... Nt 11" f:I"",,,.ra"J". '1lu "'-":rw. l1J:~ul_ pul ..... dmbl"""
0J.a '" <I pnfi 00:1

te~.~ Ikol" ,«"t.r s.a, _ II'iItJ~w. 1'1 J~"no Lonl<",""
iJll.4lkon& 'b, !
~r.I~

~".iII",

PRESUOU ,b~g prvpust3~ja Tuleni je du1im tulijelju isplatiti i<~os ad 24.556.68 KM. sa zakonskom zatsrnom kamatom shod~o Zakonu 0 vi~l· ni slopeZa1ezne k.mate potey od 27. oa, 2007, godine do isplats, !<ao i nadoknadiU mu lro!kaYe pam i~nog po· SllIpka, u iln05u ad a36,60 KM, a ,ve u rvku od 30 dana. SUOIJA Selim Dvic Fazla glc A.me 13 PO UKA: Pfotiv ave pfEsude niie dapuiltena lalba u smislu GI, 183. s1. 1. ZPP..a,

..... <1"",,, :

Si_rajevo. 09. 02 2012, godi" e
U'

DoII.II .... ,.. "."''''''' OG"u~t~

r..

m~c'I'"

"'" "'011"

_.

I N 10!4; D3)/712-9<l6

w k.m •• d'....'" do ........

,00:1

7,30 do 10 101<1" pnJiiJ.'I'4JHHh Undu1iJ1~
~j

nlW,

ll..lbf"oItL.1

po ~om,

IkDn_ Urs.tl vrK:.li,...,

rI..1'

lo1"I"'~IJ~.

Opeinski sudu Sarajevu i 10 sudija SelimoYie Fazlagie Am~la u prav~oJ stvart tuZitelja Tirglav BH osiguranje dd Sarajevo. u I. Antuna B rauna br. 2, P rotiv lu len og Ku rspahic Diemala rz HrasniGe. Ilidia. Ulic" Tinia~ Or. 18. ,adi ,isplate duga, v.s.p. 24556.68 KM. dana 09. 02. 201 2. go dl~e don ia je

sveznadar

D nevni aViIZ, srilEHIa" 29. februar/veljaea 2012.

39
2

Taeno Nelaeno
gndina, knje imaju 365 dana? "Seviljski brlja~" opera floakina .Rnsinija je remek·djeln ilalijanskng buffo stila? Herman Holril je nei.ZOSlavno. e im. meilu americkim prnnalazacima? Prllestupna godina Ie godina kola 1ima366 dana, za razliku nd usta Iih

Z.DRAVLJE Arnericki naucnlcl utvrdili kod zena

3

l,TACNO

Prijestupna godina ima 366 dana

"g~~!::'::i:i!:";::: I~
dana" za razliku od os-

. - '.' .

OOffiwu'
. _

on,

U

·oo,@, ,n n
'

U

'00"OO~·'UCJ n U U'
.. '. _ _

_Kodm USkara"ca p.ak.V,ie.',r.ovatnost za zacece smanjena ~a1,5posto,
v .•

i

8,'.

koncentrac.ije olova u krvi
- Rezultati naseg istrazivan]a iasno pokazuiu da rnuskarci i zene koji planiraju trudnocu moraiu smaniiti izlozenost 010VlJ i kadmiju. To se moze pcstici prestankorn pusenja, odnosno izbjegavanjern cigareta i nikotinskog dima te smanjenjern izlozencsti boiama na bazi olova - zakljucuju strucnjaci,

sa svadrn povecarnem

Novo isrrazivanie pokazuje da povisen uivokadmija kod zena i visok nivo olova kod m uskaraca moze oteza ti zacece, U ovu studij u arnericki naucnici ulozili su godinu tokom koje su res tirali 501 par ko ii je pckusavao dobiri dijete, Kadmii ie metal koiise koristi u baterijama, rnetalnim oblo-

gama iplastid. Medutim, natcesci izvor kadmija predstavlja izlaganje dim u cigare ta.. Uobicajeni izvori izlofenosti olovu su stare kuce ofarbane beja rn a na bazi ovog metal a, glazirano posude te cnecisceno do i voda, Ovi roksicni rnetali imaju

brojne negativne ucinke na ljudsko zdravl]e, lIkljucujuCi i sman jen u p lodnos t. Zene s poveeanom koncentraciiorn kadmija u krvi irnaju 22 posto manju vjerovatnost za rrudnocu, Kod m u !ikaraca je vi erova mos t za zacece smanjena 7-3 I) POSIO, sa svakirn povecaniern kcncentracijeolova u krvi,

taolih. gOd.n. a., koje imai 1\1\ ' iu 365 dana. Razlog to·&';' • me je uskladivanje ka-. lendarske s astronomskorn godinorn, da ne bi s vrernenom Nova godina pala u ljero, a grozde dozriievalo u decembru iii jauuaru. Take miesec februar, koji inace irna 28 dana, u priiesrupnoi godini ima 29 dana, Prijesrupne godine su PI-vi pUI uvedene 29. februara 45. gcdine prije nove ere, sve SlI djeljive s ceriri, ako nisu djeljive sa 100, kojima se dcdaju one koju SlI djeljive sa 400 .. Dakle, gndine 1800,,1900. i 2100. nisu priiestupne, dck 1600., 2000. i 2400, jesu (sve avo se odnosi na gregorijanski kalendar). 2. TAG_NO

"Seviljski briiac" Rosinijevo remek-djelo
Itali ja us ki ko mpozitor Doakino Antonio Rosini (Gioacchino Antonio Rossini) debitirao ie 1810. godine u Veneciii kornicnom opercrn "Bracna mjenica", U razdoblju do J 821 godine kornponirao [e i za italijanska pozoris ta rrideserak raznovrsn ih op era, a u tom periodu nas tala je i IIiegova riajpoznatija opera "Seviljski brijac", remek-dielo italiianskog buffo srila. Od 1824. godine angaziran je u farizu kao direktor Italijanskog kazalisra, a do b iva izv all ie kraljevs kog kom pozirora i inspekrora pjevanja u Francuskoi. U zenitu stvaralackih snaga ina vrhuncu slave pres tao [e s kornponiraniem opere, a do kraja zivota dao je i u drugirn glazbenirn vrstama malo, Roden je 29. februara 1792., a umro 13. novernbra 1868. godne. 3. TA¢_NO

N au cn ici su kreirali jednostavan sprej za nos koji moze zastititi od izbijanja irazviiania norov irusa, Iniekciia protiv virusa korisri zarnjenske celi ie uzgo iene u duhanskirn biljkama L-_--=". __ ~ kako bi zastirila organizam ad virusa koji izazi va p ovracanie iproliev. Strucnjaci tvrde da apliciranje u nos putern spreja moze ponuditi dugorraini]u zasti ttl od virusa .. N orovirus je najznacainiji uzrocnik povracan]a, virusnih proljeva kod odraslih i djece, odnosnc simptorna koji podsjecai u na gripu, koji mogu mijari dva do iri dana.

Otkriveno je da vitamin D3 mOle ublafiti rnenstrualnu bol urnanjuiuti u pain e procese u tijeIu, a POSIOdjeluje na duge staze, ima potenciiala da 1I buducnosti zamijeni tao blete protiv bolova i kontracepcijskepilule, Dabi.medurim.bio dj.' . __ elotvoran.potrebnesu giga- Bud/Ie o~rel~/ s ntske doze, vise od 300.000 dOlom VI/8mma D medunarodnih jedinica (IU) vitarnina D, a to moze b iti iilemo Z~ organizam, S toga strucn isci preporuc uju cia zene koje pare od boLnib rnenstruacija pokusaiu kombinirati analgetike s umjerenim kon.zumiraniem vltamina D od hiIjad u do dvi je hili ade IU -a dnevno.

ElEIffiION

LfZ,OO

8~lrKOST

BElGIJA

MJEsm

SRBIJI .

U

GLUMICA

LUPIND

[).fECAa<z

OODITEWA

Prvi Stfoj za obradu podataka
Herman Holri[ ,----,=--;;-----, (Herman Hollerith) ne.izostavno je ime rnedu americkim pronaJazacima. Godine 1886. izumio je dektromehanicki SIWj s papirnadm busenim kanicama, koji mOZcmo smatrali prvim modernim srrojem za obradu podamka. Izvor elek" lricne energije bile su baterije. Godine 1890.tai moj t1potrijeblien je za obradu podataka kod popisa stanovnistva u SAD. Vet ... sest sedmica dobi veni su prvi neslu~belli rezul13ti popisa (SAD su tada imale 62,6 miliona stanovnika), Za rucnu obradu podataka s popisa koji je bio 10 godina prije trebalo ie 7,5 godina. HoJritOva kompanija "Tabula ring Machine Company" nakon udruzivanja s nekoliko drugih finni 1924_ postaje IBM ("Inlernational Business Machilies"), do dallas jedan od naiveCih proizvoltaca racunaJa na svijetu. .. Holrir je roden 29. februa.ra 1860., a umro 7. novembra 1929.

WlPIiAl(
KARlKAl

TOPLI

ZEI.ll.JISTE,
TEAEN

f.lUIftBf·
Go\'IC

IRANSKt\ NOVINSKA AGENCIJA

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA AKUMULIRATI, DA, EDAM, SRB, ANRI, KOGLER, MAZ, KITA, (;1, DAVOR SUC:IC, SEJO SEKSON, FRIZERI, PAS -----2810

'PRE.llME WlSEG fUDllAlERA
NASlICI, IME N',,"SE'G NAst:ICI LUIJEN ALBANSIIA TELEGR.

FUDBALERA

STARIJI HOlIVUD· GLUMAC
SKI

A.GENCUA

40 """' ..._ ........ '"" Dnevni avaz

oglasi

Docekajte proljece bezbriino i sigurno, bez iznenade.nja!
Akcija traje ad

••. ,. S .erVISlraJ,

E'·rlS, kir ·'1 . .raJ.

1'0. - 24. marta 2012.

yund.u preporucuJe

• • •

Preg,led vozila po preporucenoj Hyundai Check ·listllO KM Pregled je besplatan u slueaju z:amjene dijelova IS% popusta na sve origlnalne d1Jslove I dodatnu opremu Za starije modele vozila posebni pcpusti za odredene dijelove, 1to do 40%

I'I~"""".,~

BlU:V~. 03JI'004302; lilJ'TON£Re ~.~ 333;UT'P ISKRA CQMESI,C8!tko O-iI'JOl :J331 "CJU~OO'IIIC TUtiI'035I268 182. AUTOSrAR1·~ 0381551 !50:; AUTOPlUS S.,.Ub 0511 385 387... C GANJGO,MW~. D32/U2 443; A.C CAMAC BNG Q37/2:2i2 3S5; AIJ1'QMESlC VIIR. 03017'5028

OOtq.IuG

HvunCRI

Vail za ogranlcen broj vozUal

zagarantovana!

5' _t·sf. kcija

4.:077KM

Posebniuslovi

fina.nsiranja,

la, uo,zila

20.11.

HV\lN'OAI,AUTO ... ~ dlIllililubw hi, 8il\I,SAAA,JElIO. ·Zmataodl·~ 120:.,f.OI'. 033- 7U 22t. AUTOCENTAA·QAHJGO '"'~ OO8OJ IUO III 032 ~441.AlJlo-5[AAT IIO$TAR III ,DJOm I50AU10'PLltSBANJA WKA MILos, ISKRA ~c '8RCKO .... ~II:)01 m.AUlOCQr.lERC 8IKAC1rIII. '031228 0&4,. AWOMERt: $KOfiO VIrt!ZIeIOOO 717 2$8

*»7

_h:fl'ld.l~

COI1'I'bIl

-1ena 2 rd b hao, reg. do k raiagod, U dobrcm :5ownjut M,P3 Svny [D'!,1likal_
T.1.061 5 17')09
l

• K upuiem ispravna i mBf.Ije hs varisana vozl ln tnlnda gcdista, lsplara cd-

""b.T,1.0615079S4

.. Kadel IJ. I989_CL'.Htj r~gi!iU'(I''''a.~ i udobromstan]u. ToI.061249407 • Kader Sll7'..a dizel 8'9. god_ Reg_ do 14.3.2..0 12. U dcbrams rani u ,600 K.J\'!j l

iol tenstan. Tel. 061 201497 • Demar u bljzlni Kmedrale ixda]e
sc namieaen

• Eeruar gt:!tl1a dvoiposeban

nnrn-

• Ku ~u icm iapanska i ustala vozi 1::1 n i,..e vrijednosd, Tel. 063459 893-

480441

dvosoben

stan. Tel. 05]

• Nam iei:rt:n $I:afl studeruimn iii ,paru bez dicce u prlvatnoi kuci~po5'Cbi3.n ulaz, bl j:z~:n.a sruden [ski b dOi'l'l.O'V.II Bjelave, ToI.06! 009706

.iod I 2~o 14b.ToI .. 0~4l~ 050 0

• Dcbrinja

l, Fed~L:!Jc:ija!o4.5 ?'.':am2
j

si Vlb~[ul cprema, ei jena 23_,1)00 z;;. kd mogu':;, zamjena, T ef. 002 661.190 KW) lQS KoS! k,IIU'i'::ID!god. proiz, 2005l"lltlimill rempotaat, 10 ilirb;Jgt;I~:j: 1:1. pod. st., CD J\l'P~ti:k eegisrrcvan. servisnn Xllj.1 mer.allk: bLj~[11811 crcm pa:~_("wrn~ fubii~M 5t!lO]C:, mogu~ 7..Il.IT1 1-C-:[1.9.T el. 06 t 161 85:0_

Tol.Ool549117 • Mcrcal:cS 123 dizel, rcgistrovan do S.lOll"Tcl.03W;50.!6,OOII10508 • MerwJ" C2l0 GP I W5., mctali k eelen i, ful upremn est m koje, Saralevo, Td.06,Oi81)l • Mercedes e2l0 cdi, god 201)6'J met
j

vozl Ia svth vma, Dolazhn T,L062506711
• Kupujem rablicna

Kupujem

rabljC'n~

i

ha ... ri~:iJ_t1~ a na adresu,

• Cen ~ar~dvoscban n ;:imjclil'Cll $I:ln kod Knredral e i Da Grbavici SOO KM.

T,L06IW706

• Namjesren

stan

u Necl1arit.im[l.

• Dcbrie]a l, Trg Zlatnib ljitja.na dvosoban ste n ;5.:) ru 2, udaptirae se kuhln lorn radenom JKl' nerudzbl. Tel.

06l>3811E

Te1.061142704

• NamjdIenu garscu leru Dvoru.Tel. 00231 5-:J98
ROj

nn Marin

vozila svi h vrsta, Dolazlm na adresu. Td.062~06715
• Kupulem sve vrste automebila za d i ielov:adoQk:-o 300 KM_ Pred:nos~ i mejuMo'1:lriokol.in,. T.1. 06 I 308 370 • Kupujeru sve vrate vozil~: srrane tab 1I!, h nvartsana, nelspravna, Saraie-

i ha ... risnne a

• Cenmr, ked Kntedrule izdaiem H~ jepc narrnesien S tan. Tel. 061480 445

• Namjd1C-rLU garscejeru zeposle~.eii'isko'oSilbi. T.eI.O.3i36.S14:s.1 • N:a.mjdtel1u sobuu ul . .Asim:l,Fer~
J

ToL062183114

• Dobeiaie, Gendljeva 63 m2/IV) lrtlSODi)tI: + 2.bal k'On.B~l.1 00 KMJm2. • Dvo! posobaa stan 64..,20 mz, ~n-

nu Vojnickom polju. Tel. es I 337SOO .. Dvosuban t13.mjclite!1 stan, cen. grijanj 0, Bleieve. T,1. 061356 535 .. Dvcsnban t1:unjdt(:n aran, ~ cen71ZIl7
uelntm grijanjem, Hresno. Tel 061

• D v oiposoban polunamjestcn

stan

~i" Vi!.o2, DIQk,. Tel. 066 3~9S32
• Dvosoban ul.Trnovska.

b"",i',18.TeI.061106584
• N:3miclit~ nu s.obll

nle, kehleia, kaparilo. Tel. 061 ~198l8 0335%231

ceu tra I110 gri je61B]

scm 48. mz, Grba v iC14 Tel_06l 3.7.5787

sz:

• DV05000n stan .511, u starom IIi· ji)~'Ll!oeijeM4.5.000KM. Te.I.06~ :5-721169 • Dvoscban nail 60 m.2~novogmdn j"j Sarajevo. Tel.. 066 488 8 18 spraru, centar 848

mz

• Prcdaiem GOLf 1\-5 TO I. 1.9, 11

14,.O~. U soIldnom stan ;U, 600 KJl.i. T,Lool848011

• Opel$utu89.

god, 1-6 di~lt~.

do

,",.1",LOOI8l0000
Dclazim
Itr:i:nike

• Namjcstenu sobu, telcvizor, UP07 [reba kl.1hi.nj~:k ups uta, sr uden L i. T el, • N ensmiesren stan 75 m.2: iza Parla-

• Kupu iem v-ro:.LI!i anic vriiednosti. m
na adresu,
0 vuz;itu OOO'i'·~Q

SBK. KNee- karakS. ciiencm

3lJ6·1Ndi
2':."1

• Pil50iil 1..9rdi (di) crvenc pumpa di eea, gcdjna 2000., u voa iz N lem:atke~ ern i, ~L fabrl~kQm s tenju, f'U,1 oprema, ill u felge, xenon svleda, eile-

slad pu rem peruke.

T eI.1J6.3 J 16 64S

• Au di ~00 C:S iH m Lje.njam auto. ru. 06,880310

man] i

oprema, registruvan, sivi meiallk. M.o,k zamicna Z~ l/W :solf5 ,Lli 6_ Tel,

".II.,OOKM. Tel.OolOOllll • P,.aI6, J. 9 TDi, 2OOS.godlna

• K;),I'p~ jem ~'Qitill). n i;;;;~ vrijednosti, hnvarisana, na srmnlm tablama i sl. T<L 061758~17

• Dvosoban nenamlcsten stan S8 rnl SCI balkoncm, Yraca, ul. Avde Smajlo v it a , 2_ spn:u.-j sa el~lILi rn ,srij anlem.na duzi period. Tel.033~,8,) 069,

• Dvosoban sren 65 m2 na drogcm

rtil

• Audi 3] benzin l.6.1 avgusr lOOZ., metafik siva, 2."J,'; aifbaCj klima, A.HS, E.PC .el. pOOizaci e.1. recmviztlri1" al. relge) di!l ji nsto alill"m Cob J\'!.~ek lock,g, ... l;ro". Tel.061221891
1 J j tilj

{J(;1181953

T<1.tI&J315·798

• 0 tkupl ju lcrn ispravua voella na blt, tab Iuma, ml.:adilgOOi:ha, iskf uci ~CI ispcd llib~ni.b cl jen a, ispl iJliI odmah. • Prodaje!'1: :a!oi\oni:obi I? PO:f.Q\'i[II;. br .. k.. i.pla1:l.T.1. 061427717

061146915 • Dvoscbaa smn u prlva mel ktlci na g;<' V; I;. Tel. 065 460611 • Fcrrem Ilid ... T,I.061288939

menta na Vi.I:SOIlOVgID 061431757

Scudistu. Tel.

Zenlce. Tel. 001 ,690

t,"

,I,n,k, 41. TeL 061147 30 I do.Tel. es 114> 58l 0334616.87
• Prazan stan
Q

• POI PlHlQ 1}:3.mjdi~en S;~n u 11_POU;Jku ked E.l~k[r-Ql1!b.nicke skole, Tu• Prazan dvosoban stan HrnsTIO brprivatnoi kUc'L_Tel,

• E" vera Schovica 56 m.2/lX, 62 ",<~V. T<I.0613S068l

ety'_n.D I'llin
m2~z,,;].ti

• Extra

iZ31 50 earl. Tel. 061 S(1{1900
j

stan 56 m, 4. sprat, lift, L struja, sreden, .2.. ~OQ pe - stan l55·mU1 sprat, 3 odl001
1

• Garsoujeru i1.:dBje:m namjetrenu, ptinskc griiaaie, HQlQ.n~ - VjJ~o[;b_

l-ID! 1.4, (O)<l2004, ("I ""~ ooj,. momlik srclJro, pre!ao 160.000 km,regj>1""·.,,.Tel,iJ(ilIOHS4
• !'&> ,00 • Pm 307 SW, 1.6 Hdl karn1j:'an] 2.007. :sod.~mel s'i'lf~ f'Ull (l-p,re.m:il~i;·ijena 15.000K1>1. ol.061 l>i4 181 T • Pew 307 SW ~1_0 Hdi, panQt,llmii kroY rul op'reml3. djzel~ 2003", uvoz. Nje-;mal.Ic:':l platelli C9I"LfI,1) pd\l. Cijei
J J j

m.,

Tol.0334813!i9

mcsre

• Ferhadija
Q;O~I
j

balko I'1 zsuvurena Joda,

I<.\t.ToL 061200203 • A Lld[ go:y;~ di2~1) 86. ,go-di.~ocLJvan 1.6001<.\\.TeI.06IlJ30g8
j j

• A ud i gOj 1_3 b~n~j 1988_ gQd_ 2 •.500
l j

T<l.tI&I6\48S7

• UZirn;]ID havar.llin.nu

.i o:stala au tao

.. G rb::wi ca, i:;.::d:;!ljcl!11.'3 f dll~i pCTillJd :p-orpuno namjd(~f.1 c1 '!'10POWDilf.I ~nalll U:rltral.l1o gTtj:a.nj1; :::;igUrIlCI:5lla "'raul ga.r!!J1e fI(I, potrebi. Tel. 062 615
j

• Sarai Pol i tj trosob.1f1 pOl,pll nO namjcll [en s [lin u zgrndl, liftJc . .griiilnje oarJu.i1 period. Te:l. 0614623,J7
j

kompfemo gleda na Ferhadl]u, il.nu Slaflje .3!_SSO KMJm2. Tel

510964

Kamioni
• M H 1\'"8<' 8 \;, 2004. god, 54"000 hn, 29.000 KM iIi ""mi<"'. Tel. 061 7&4790 • Pru(i.3Ijc.m kornbi I v,c~o J5/1 2_ dely C"ule.r9i. goo. Regts.[WVilJ] do ] -4. 07_ 2012_ :n.1)VC= gl,l me~ tiOv a.kl,l[pul:!!itt.)!" ~ 'l,l'ozi B kale:gorlja. Ci.ieni1:po dogovoru.
j me-r

06l,062>4{;l45

• S.ken de-rUn,}::oo !f)ic. Galiia d'VosClh,ui. l u;x_opreml ien~ 600 KM_ Ttl- 061
j j

1l:2-~~go&~~~T~[86JI5

iE9M dje·

• Hrasllo, namj~(Em dvos.oban stan Q-"biljflim 7,;:ipo~lenini 1J$l:Wbama._.,450

3600&4

cije~80~~OKM~t,~(~'js1~~t4~
• Grbil\ljca45
p!elnCJ ildapli.f'iUi

KM.T'I.06114l117 • I\.oi A 4, J.9lD!, 97. Sod., regis· [rm~an~ ul'iilde.o~rvjs, ful opr~~ u e.ks
$I:rq

• A lid i 90 be.nz~:n, godi o:a 8 5. r.egis~ tro~~n do '7. mj. 20J2_ C:Ljell~ [,950

KM. Tel.06J l4423<1
• Ht.ilSMj

• Skt=nde.r1tii 110,,:3 Tendovn dil, n£nilmjd.tel1 :Si3 gilrnOOm
j

na 9.900 I<.\\. T,I.I),51 204 169
• Polo 1.4 d ize.~,94. godjcrna reSl:S1To~an do 4_ m iC:S«:J_ <.100.T ,L 063 360 114

boi ..] Ci ie Il~
j

Olov:d:a 162_ I~d:ai.ef.ri n!:lmjc:§tcll u gnrwnje:ru u ku.ci sa 2. J e~:!!j:a. Cij.e'r.I::!! 220 KM sa re'-:ije m 1'1tIS

KM. Tel.061 169835

J

!!gra1JOO

jdlC",60.000cu",.Td.061
• Gjb,ndCII,

m2 na LSf.lr,nu~komk\la~i It:lno i nam~109t>4
l

>lllJj,. TcI.061 862730 To1.062751598

~

$[:mj!.lj 9_ 90U K.M. Tel_ 006003232
IJ~]

B()ja ram.no pia

• Audiji A8,·lino,2.51~i,2000.gOO.

195569

7000 KM. Tel. 061

T,L062;36237

• Rer.u,m]! ka ngoo !.5 de i ~god_ 2oo3_ t'crerni,J cijella 5,.700 KM. OCilrinic:n.

Te1.061811115

• lzd<!je.m sIan ,W hncirata, .2. sprat;, tel1gic Vil:;l~ bl i:-:'1J Lr.am.vaj::i-ke :5t~l1 j~.
:SObol Zei'l:!ikoj O:!ir~bi upou~b!i, WC-'il~ kuh17 !Lje) l«Lb]olJ:!iika TV, A. l';J1olje)A

063761092

• Sobu :sit 'I:c:ntrnlaim grli,mjem kod Merkalora zap0:iile:nom, c.~bi.ljnom mu~.kiJrcll;.N_ S:a.riljcvO'. TeL 659895;

.' Burnt old li3jrner U'ajno regLSlrOW~ rHljciien~ po~o"'On:l_ Tc:l. 00 12:78188

• Cil""'" GS Ll iz 1980. T,L. 061 141418
• Fi~L c1.oblo cargo furgoll l.4 ben :o:in, 43_500 km~ 81200]. g(ld.~ r~g_ 81 20 12.,dogovor. T d. tI& 11306<19
J r

9'.5 ks:~ 151.),00 km. Board comptl Ler ~c::rvo... i3.bs 01:1. pro,wr.i i rc:trO\fiz~:J[i~ 3] u ~ re.lge, rnaglenke, reg,.. do 10/20 12. Tel.
j

• RemllJh mcganc: J.4, 16vl H19'9. g'l

• P'rooiljcm kom hi rc:no tmll k 92. g. IlUlO t~kij ben;;:i n pi in S7il:ares [om, mje·
j

>cc

278

rcg.,800c.ra.

Breko. Tel. 005391
25 rdi
PU\!l

m stude:l]tici,
ToI.471~ 64459(]

• jcdnot:rell-ttna

r:aza.

235

• S{lbu 1.1 truwi)[Iom S.UiQUSI'l,Id.e!1l:id Hi za:pos]. :refill u:potr. kuhinI~ kupatilB limd RT\' doma_ Tel. !IB S42
j

p] us. dv:!! balkona~ 'ut Gfb:!!'Iji'ilk::l~ 1Idaptiril.1l pool Lie r;a L~ povo!i 0.0 1.550

."-l, i~,,",ln' 1 ohcii." Tol. 061265 514 • Grba .... (foooban 74 m2/XIV ic:a, KM/ml. Tet061169835
• G rOOvic.kaj nov·it:! 5-3, m2/VP)

d\'oi POS(]OOIl Stail

6{!

n ro 2!Xj

0616161>2 • Reno 4 GT L, r~gislroviln] 19'91. ,god. i5:pnl\'$:!J~pOvoljflo. Tel. 062: 2:'10 128
j

8+ I, gOO.2003.,65 kw, cij,n, 16.300 KM.1".L06104l917

• VW t:r1lJ1:S~Jntr

i.t.ki

• J ednosob;3JL namj~Hm Slall ~oo OHR-II ~i::Ti..!;iki.m o:;(lb::llji;;l_ Tel 03.3• J ~r:!.osoba.DI jlaITIiclte:o SI[;:!IJi Po021 [ill iCLmii kod pbvQg griilnilp<!: {kl3blo\f d:a,., in lern.~l). T~I. 063 9'97:)]9
7

Motocikli
.' Hiln~ p:rl;;lda[cm Jl}ol~ikl :5ikl,J.l-cr Ap.riHii mlmilcsi mel. plElvi 2009. goo.) i;;:vrsl1o s-r:a.l1je.j :setvLsitfl!1.j 3J)Q{I' KM .. T<l. 06 I 534221 • Pwdajem A.1l!L6~ 1982. gQcl~'[~ ruc:dn~ p:apiIi~eLj(::mi300 mal1lki:i. Na]a:zimseu Omju.TeJ.il61311l300 • PrW~jeITI mo(ociKi K;,!Iw~:5:3}: i 6S0 cijenllpoodogovoru. Te1.061619983

• Fia[ pumo 1.2 benzin) j, Vr.:J.La, kl irna sCf'\·tJ~AB Sj !.Ii r b.oI.&~ mel'.3I1 i~ .;ma 58.000 km. T 01.0613<19157
j j

• Reno laguf.i.9 1.9' doLi, 2003_ god_ k~mv~m, 11;] im!iil~.ABS, E:;p,) :>ervo} mc:~ ulHk 8h'iil~reg d!l3. 2.:(}tl. Tel. 0628]4
j

0334S175l • S ... n d\'o::i.Oba!"l58 ro 2: n:am jcli't,!:IJJ no KM +- lroskovi reZ:i.j;a) Ltl. l. A.ncl,;1a Tol. 00 I 130~9 • SHm nl3 Grba .... pdvama ku.c'il~ ici
l

• Sob l.t zaposlenoj ~n.t Hi 8tudenlid :Sa u"pctrcbom kuhin~e j kup .•uita_ Tel_

35068Z

K_ Kapel:;l1.700 m2 ... Tel.ll61

O6l8965JO

• HilIlo - Prodaj~m joonos.(]ooll S[;1n 39 m2' r'H3 DQbri!1ji.3.~ '~TeeiSllral,_ Tel_

• Hilri.('"j prtldajem S\:!!i'L na V:r'.9:c:ama 42m2 r-.eno ..."iraG~ mOOtTnCl n:a.m~ j~:;;ten) more £e floglNllli subOia OJ.

Sn'ld~l1lirnm::t.

T ~l. 06.3; 4'5.9 &93

03.1012.Td.062654746 ~nj.19m2.T.I.061l75

G. Il ..l.O12., ful oprem"
kmj c:l iena:PO
'I,..

• Fia ~seite1i t,O .2002_~ 111_:sivi~ f,e,g,. dl,) id.en j u. T el_.1l62 0.53 0. 12
j

399
• Reno
oprt'tn:i4

p'''''''

6;.000

me,g;iln 2003.
&;:3(1

1

tlOv\

llvO~

• Forti c:scorl kar:iv:an dizcl 199]. god .. T et l".egiSltCI'Y:!!l12.(lOO KMJ Sa~

pla""ni ""rin. i PDV,8.900 KM. Tol. 061101285
• Rcllo:::;kcn.Lk dzjp R4x4) di.zl:ll.9 ru I I1p:rel"Jla, re.k ~egislro",a nj kObl"in. alarm, moZc zamjr;:nll;. 1,2.900 Ki\'\.
1 _j

d1zel. 1..5] [ul NjlttT!s{k9J
j

190 • J ~I'!O$ob::ui: :SUm !,J :ii:gradj~Oles Hid",. T.I. 062 280679
1 1
7

• Jc:dnowbal1 n!ilmjdtc:n stalJ slUd.en r,tC<i,m:a i 'Z!!Ipoosle:n z.enama na Lm Kooilioj Gbvi no poSli. Tel. 061 ~98

T,L~37240

• S t~.n n:a.mjc~'tc:n :5!J, ~c:n(r. gri iiJnjem.) UJilZ p,ose-ban, cijenil paYoljnil. Po-

• Hrasno 5-3 m2) devasrrr.mi IlidzIi Pejton 83 rn~Owh71 m2~nij9i~SF~

7&7

• S mn opre.rnljen smd~llliCllmil, dhrnSI'ovi_ TeI_O.3.344 t 687

6l946l

• 11 id~ - L u~:!ni) IJ i",odajem LrOs,.obiiTI stan 69 m.2 na I":spr:wJ. Tc:l.-DB

"i<"o. Tel. 06, Sl260l

• Ford eskon l6D CL u dobrom :ita!iju_,j-ci i r:!18 povolj Q~ .. Tel. 00 1244 SOO • Ford [a 1.8 dj~IJ 1'9'99. god, ~ \lr.alB~ set'o'Oj el. [)Od- CLje na 4_300 KM_ • Ford r'ies [::I 1_8 di'Ze'l, 1

nc:s

T,1.06110728' • S1X!"l ~1.9 d(:i~ 2007 c};:t~ privi It:'i
ge oprema, :rervi sua koz.ti~ vetikl s.e .... ~1'L:51. nsvigR-tija jlaslonjat ~ I"Ld"u kJi-

Dijelovi i oprema
• A mil d ije!ovi za v01.Ha Op~l- ast.ra, k.Q'r~ I vektnl UIDC_g:;l:j (reID l-l:r.l.
i~j j

061 550869,0666~9872 46.T<I.061744 ~~l
• Jednoooball s(arl
l

• JednClsob<U1. SI:an.) no.Vj 7.gtBd.a ked Bosm:alL1 H. Pozd.erca 23 za:2 :stude:n L:!, po ooobi I:s.O KM plus re~l ~e. e-l. T PalriolSke lige

061866705

• Scm polunilrnjd.[Cn.

PijliCItiil. Tel.
j

D'. T<L061 504476,OllIOS815 jeS<on. .I.061867 517 T

• :s tarl U C'Cri Lry gnJdil

cijen:a~'Qljj

061559135

• n id la (JQVQgrod.llia u. Pej lOrlu~ 52 m21 .2~ SObilfLj e-[a?rm g:rijall fe, l.600 KM sa rDV_ USt:ljt=l1ie u m:a.rtLi. Tel_
• M _ D'L-"Or -l!:(I;d! KJ ub:a. S I'o\reni"j:ca,86 5 .... 11J ,~, 210.

• Sum u Panj Lnoj kul il IJrcd:;!.n .n~mI~'.'(J,QV~-

T<I.0661J8608

V'll1:l.T<1.00l138608

m. god

j

4

m.. 14.9OOK]\\.TeI.0612565l8
J

j

j

T.I.06Il00Z03
l

• Ford focus wagon 200.8. god) no ..... i rnodtl J ..6 be!l~ 74k ..... 1 ...1.:;islJik~ku· p'!ien u BiRI se.rvisna klJ jig,;], nove guj,

• Seal i:b i~,a 2001:. rul oprem~ be-n.lin 1.2.- :ser" ~rla, LLV07. Njem:a,ckiJ pl:a6mi COI.n n:a i PDV cij. 7.700 KJ\.t
I

""I<amaS KM.Tol.061149190

• A 1.1\0 ogledab Z9 r~u-ovi ~Ote ta. s.'~'e-

• KIIe:a I 00 m~ ~[iri sobe u Nedfari.fi.m8:t 300 K~l r I U$ :nru i:a i ilOdo. T <I. O6Jl69386 • K U.C1J U Rajlo.'Vcu - Zalli"de' 1.£1 s;1.a~ novall ~ej uovlJI,g:r;3dn i ill po.... jIJQ. TcJ. ol

• Vij~t.I ita,.. dVIJIS<l~!'1 eX~,["8 raninamil:sten.Tel ..06l4.931B

mlt ~iS:r etv.no] odtitoo 000KM.T'L0615\0%4 dnj.,2.l00KhI.

• M_ D~Q.r - preko put:;! h(lld'3 Z;l,~ greb) 12 t m.2f[ sp] ,au8lnmgrasba gra-

ToI.061 510964

mo,13.500KM.T<.\.06117l747

• F'Q"rtl roku!j; 2002'1 di"l.el) ruT 'Oprerna; ,kilO nov~ U\'Oz. Nic:rn!i~k..31 p.l1lcr:ni carina i PDV, :servi.sn:a, cijel'l.:a 7.900

T,I.061 \On8, • Skod, r,hi, 1.4M ~i,lOOO. odi.!IO, g mcra.li.k :si viI kl.im~, d~.ljjnskC! Z3l;diu~:a~lanje~ e-ijena 6 ..500 KM. Tel.

.' A mos.lakla~ wre-.tisFb~ w u,g;rmdniom, boCDa :stul!J~ rc.1r-Qv~zoril rc:p:j]· rocii. OO"'~Dj•. G.rn"c1j. "' rod ,

061108617

god. T.I.062715608 143
j

06283.2 S72
• ~kooa rabia .2000.,di..:el] fidoprem::1, et1".~n;Sj 1.J'O'1JlNjernac]';:ajplna:;rl:i ~riIl:iI iPDV, 8.700 Kh!. T ,I. 061104169 • Sk.oda OCI:a.lria 1_'9! gudina 2004_, plV;a 'ru.kil~ g3rnZi1'ilTIill metalik emil., setVisnaknjiS!1I!ocl1v:lIl'i.B_ Ti!I.oI)fd ]4.5

.1''''''ial'St::ic;:en!od[je.tl)vi_

Tel. 06.2 534

• Lijcpo adallLirarnJ) narnjdu::rlu garSOTi.je:n.i (21 m2)_ U1iea CObi)1'! iis broj 9 kod F:akulte[;J, ptllidtkLh [lI3Uka. G;i<n"410 K M.T,l. 061 104049
1

'pro,. Tel. 01l. 544 711
• A. PoJje] S.

• A. Poljo, i\ [,za, T MF •.ro m2, I.
Fra.§lof:

78 mUlll] Trg 'StJl Ld:il.rti,oSti 4 7 rn~ + 3 rn2fVI [! (liJs 1.1 odli1nommnju.TeL 06 I 3506&2
• Aerodro msJc:o. n:!lscije! Ak.i (a Seremeta. Pmdiljem d .... oetLu.ni S1il1l 8.,5 m4 kvadr:H 1.200 KM! pa]liri uredni. VJ:ilS~
J

061l69m

• Moim.ilo - ul. Olimpij:ska, dvos.o· ban :iil.an (55m2) M~' is.. pl"i~eml ju u mllicnom stiinju 1.SOO KMlm2. Tel.
J

KM.Td.00Il07l8~

7.500 KM. ToI.OGI204 169
J 1

• Ford fokus kilf1lVilIl 200J.) di2eJ, fill QPre-ma, k:3Q :iiQ\I, I ~k ['(:giMr(Jv,;;I;[l! • ford ml!lndeo 1_8Tdi 2.000_god! I imuli.l1i1 tamn.o pbvi:I boi:a,. tel r-(:!;i:5~ :abg, Itlim.a~ c:ijei'l.B 5-.400 KM.
1

lOOO T'I. 061 719786 god.
1

• KII ....'uje.rtI lij.evi p.-ed:nji bl.alobl'iln poklop~c od gorivil za Reno Sct:1J Ie

• M,. Dvor} Tcli:;mj:sk_a. 4..sClba.n~ na~ mj~(en, gilr:a~ u -zgrediJ I.! 00 KM.

1"01.061;4~OB

• N:3.j"pD.... otjnij~ rrliSfL~ cijeDe u no~ogl"1id.[ji ~ :ii;;;' lrs~lji\'e 1.'IVSob ne Mil-nOve rJ a Sll.iPU 00 54 . 70 m.2 ugrunt..eni. • Nam ii!Sum smn
J

TeI.061169835

[:I"O'~:il.n~

ToI.061JGl474 061842201

982 • Toyo", AL l5 LG, 1984. gOO.,po·
g{l114H. ro,s[ldn:n za brd5 ku v(t~j u" i:spraV'n~ n~reg1:mo'VanaJ 1.800 KM. Tol. 062 608014 • T oym.<Iirnv 4'1 benzillac, Amedlmn:aA4,pi :!Iva meu,iI i k 2-008_ god in:!!,
j

• Prodai!J", U8ud.rlia} rc:mon ~:a.lll it~r.i1 ii!.tt~rnaLOT'ili oSLalih el. ured:!ja ne ,u tu. Tel. 0634,9 89) • Proaajem motor 1 6 benzin kom~ pl-enn za AtJdi A4~ 9:5_ gc.di~l.etpr:tfl:!ia hliild.1l iilk{IIn i :j]us.pu hI djen:o. po dogovOnJ ..T d. 063 339491
1

• M.anji d'l,10s.oball modemo namjdi'(f! tL sa fn(lnjom f:id nOm ,pfOSlorijorn :pored Op~df.l!~ S m.rigrnd 550,00

ni.,,,, !II. Hi.no. T<l.001347S61 ToI.066)10)Z8
• AI L~i no 80
m.l.

12.

:k.fll,

povalj no.

KM.T,1. 061269835
l

'brn P,9:!:i rLk BL1~a rCIl"'~) SO m2. Tel. 061225744 • N o .... og;radnja Sru p ~Tibr:! l:rto S[aIlovi SiiIkl imom koji 5U upon udi :sumo tod nas, 01117 do 94 m2.. Eks\r.a [)OVo.

nQvoOgrildnja

Ti-

• Ford mOIl deo l.1l TD~] god . .2003. se["\'i~irnllt u IJIdliencm :n~flju_ Tel.
j

• M:uijin D"or d",'ll.'SQban polJJLtnO opremJje:ns'lan,4..s~nu. T-eLU6! 211 tXJ.3 • Mod,eral1 d ~'ooClb(3.1l :5ltm kod U niaka 600 :KAi] d~(lsoba.n Otoka 4S11 KMjd~'(lSoballtobR!l[ia 500 KM Groo .... ~opi IJg dvosoban c[!l.Zno 400 iCOl.
j

• Bjelav..:: k,od m-eteo smniC'l! dvosabat! $l!.'itl 49 ml/l $r[:l~, koJt,!,p'le~i1O ~ kvaHtc:tlJo adilmi.ritr.J, ~ La7.HO g:d r ill] i~ II MOO KJ\I.T.1.062 76l5, 1 • Dobriiija :!i p rod:a iem j~dn(l$oba:n :!!t;;lJi 40 m2 ,$u [eren_ Tel_ 001 J 38 63 3
j j j

linadi<".·Tcl.0615044l5
• Novogi"ad.nja Srufl TLbra2 S[BnoIJj od 7.7 Jo90m2. Pb,vlino" Tel.063 895863
pov{ilj J'!I:!

Tel.06192Hll

• Ford :PLJI i~.ki kari)\i'i)T1 ku ka pn rot, ncr~gl ]ueSao 53.'0{Ji0 krn~ 1996. • Gol f I /j b I'LLUllm:oli kl rcg b Ljc.lc bo~

• Prod!ilic:m m.o\QI zel 400 KM)S.ilrnjevo.
j

loll

Aut!, 80 Tel 06152]

-C~

di3-91

29.9OOKM.ToI.06119;449 • TOY(H.a ya ... s:limLwjn1l: 2oo8.! me'~
J

KM.Tel.06267748E
n.t!J

l

!ip
l

jo,godg7. T,L0633117991
"!

TeI.0611:~6;l8
_j

• Go! f 1_9 Ld i '1999 pJ:Jv.3! oj!;!Jj2 vrab [iii, atarrn klima] Kiseliak, 8.,,300 KM.
l

061080030
kw, klima,

talik benzin,
l

klima

l

16.00(1 KM_ TeI_

• VW

p.," 2.0 l~~ so~. lOO~., 103
na ...., 'ltd. CH~nil i 1'9.500

srij. TeI.03l65 I 925
J j

• NamjciLe:n d'O'G!SoblUl: S"tao AnruH. ~im ifa 4, H.t:uno, Ii ([~ k::!Ib) cei'i.

Sisuv ...a.ti 4
1 j

15god. ToI.06162371.5 • GolrZ, 1.6 benzin, 1989. god., pl.a~ vi,3 ~'T!ltaj 1_700KM_ Te[_0612l570S • Golf2, 1.6di",l, 19&8.god. T ,k ro· [jxno2.500 KM.T<I.061 5383&2 • G"I[ 4 TD [, kmj 200 I.. god~C""d I ~;I. do 13 II.
",raUj

• Golf 2 u dobfOm .... :SIimju god. oz 19&7 c.ije.na 2.200 KM. Una 'Vla.snik
l

KM. Tol.061 ~l62lJ

• Namje~[Ii~'.n d .... osoban stan, C-~()l srij.uljc pd !.':llt!J park~r.J&~ TV k:ab til. B. Nu. iea, lOOKM, N,dZilrici. T, I.
j

• VWJ [lImG, 2..0 TDil 2004. ~:odinill kll]llje.n i sel"yis.imf.l u As.[j Sliper :!ilB-

061149671

.- -~-~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -K,\I.T,1.061 9~l6<51

limov. II. ,p.r.54 m2, 95.OOOKM ..Tel. 066801 'lJ7,tI&ll10439

• Dobrill fil C5 ul. Luja Po:s(C!ra, 2. tiI\j 68 mlj 100_000 KM._ Ce:nt:n kod Pilrbme:nlil 2 . .s:pl1l.[,~ 81 rn2:jI 2. 500 KM. ~~J1gic ViJil! ul. BuleY'. M~e S~\.o
l

ToL O6J92S~(19

• NoYogrndllja S rup Tibrn 1. sI03novi 21 2S1 32~ 34 44:11 5U,. 64 m2_
j j j

• Pro.dBje.m dvoiposoba.n stan -l)Orpuno fl!:nOV-Lrnn M. D·'O'Of 3. :5:prat,:sa kOinfjl.et novim n:!.mj~n~iem) 19().0CI(]
l

Djo,[uloprc.m .. T<I.062145262

• Nam fe5te:.n f~dnClSQhilJl ldLcim:a.Tel.0Ei.599l301

S"ta.1l

u Ve:

r

Stanovi
9OH1S
• mbd,c

• N iJmjdlol;ll jedno:Sob:rn ..... i:nni) l-mtBj B.oljak(l' ....,~l,ok_

:5 t'U1:;

pri ~ Tel. 002

ebt

t:!lmr,J:Opl.lli'II'ClHJjt=~

• K UI'U fern aUla Si'VLh vrsli1 mo~e i
J

158101
.. N ~ mjcl'~ltt'li 'Spi":3 \J !luti - rn.1IJ r mcim!i. Kuhioj3 [rpcz. Lk:ablo1,i'5.kil~ icd~ nO~i. sobe 10S KMj i,·mad FDS~aj R.
1

gu.di~lej kao i k{lmb~_ T(.'-.l. 001 d ilcl mo~e l:!rhom"T ,1. 033 411320 gol!
j

~bf

o~~ 9W'i... ~'!ins

• GIJIU"~k:uavallt J. 9 ld i ~rvc:m;i i~ 1006. god, reg do21. 07. lOll. Klima, aL.... b:t~h zed("Tt kornplet %irns.kih gum:a ",["Ig,m,. Tc1.061ll.J829
j

","""nom

Ktl pll j em

$:J

• K uilllj~rn nava riSM:!! i QStl!ll.a a LU:B Zil iilulo diic:l{wc:. Tl:l. 06! 249-%1

• Aet(ldromsko [lastl i.e jedp IJs.obHn namjdlen Still] klima, pp vnna {zv·ati i.Z912~tQ_ Tel_ 062 3,3;3;)2.9
j 1

fohim.Sp.he.

Tol.653618

19'90. iasOV'iI~ 06,875057
1

• Ggl.r II bt:t'iI;rjn l. 3 u .servi!Snm

ek$l["8

;5\21 n:jUj

I,. TeI.061114441

• KU,1)l1jem h1lwris;ana

t OSla.i a vo:zi-

ko ri:!!l~. Tel.

• Kupujem D<lli';ldssnil 'l,loziJa~ dots~im 1'\21:a.d~1J. T~]. 061 848 2S4

be~j":n i i.n1etf.lel~ g!tl1!.7.a JJ.!:ImidlcD. Ci.jcn;a J?Q d'Ol:;o\·oTtl. Monar'j iz!l'lild :reI i e:m it.k,c sum ire.
kLima~ klllb]o\'8I<;a~
j

• .ApartJ]]'itll

50 m2 lek iz.g:r.U.1f;Il~
1

• Niilmje!Ien smn 80 -ek:i~ povoli[10 JtQd H 01~dej Ti'l:i;&j D"or! ~ M.rn 1"1:M._ ce. ToL 06 I 897959 • Namjdtcn ~tar.! dicl,/ojkilmtl_ Td_

1 Ttltfon/ildres.a, I IlI(upon

061118061 0612600,9

p<H.ilJ/pI)st"tJ

1\1

TeI.06148H1~

• Namjcttcn sUm djcvojkamil.

Tel.

: ld<inpku.u

7lOOO 5

*'10

H't"lU; '!>MY!\!

~,r,[I"

In MoalotDgluel. "

I

:

Svoje SMS male ogklse moie eslati I no SljedeCl bfoj:lIIIIIlie~1
IhMil

Tol. 061 864 759

• Prodajem

4.000 m2 na Barlcama.

aLuJ.

pcuab.

09' 5,0 101

• Prcdalem dulum zcmjle na Mos· raeskom Raskrltu! cijeua pc dogovoru. T<I.066026004 • Predalem
]J'O\'~i

• Bjelah lea eparrmani, dof vi zlm ~ sku idihh povclinc, ~r:lZa cbczbijedena. T01.061 473240

Telefoni
• Prodekm niim kvemm. mob lrel No kis ':0.:6;3 ma8 TJ:].0i)2468 89·:5-

".,k.T,I.062
• Izdajem

• Hrasno.sobeza

100285

noet-nje:i kraeiborio

elac

III

sa $"ViID knm

u

lICOt'e ~I'IU r. MO ja!oITI. t'lCIpr~ rmmol< Uilu.::Qjllt I~ \IO>GIg moIoQ ogIoIo Poruku polO' Ie no f"<JVaOOnI b<oI Jedoo SWi pOI\II;cr moJo $Od-kMlll ~no J 50 lije<~ Za !vfI pQIU"" "<oje I:M:k.t 1'noIa I!eCklII.dIO .aclr!a((l plD>'D r.eoClJcMl~~. U ogi<J>ona jl(II5IorIfl'1 SMS ~ bo11 objo'ltlf\'lJ'Kl ~ ftrmI ~ provnln w~Q1o.

ToI.061319l06 • Prodaiem zcml fiit-c 1.800 m U CCI]rru, Grdon], vogodoo ~f.'J1 L,~truj:q, i osrelc asa 8Y"e.namjcne,

modnim

cblckrcm,

Hadelcima, Du ~ YI!_a]ij~ m:i't .i povrio ]JOV'Oljrl0,

Tel. OlH4l5,4

apartrna

na Bjeh~n ici. blil

• Iadajem aparrman nil Vlalicu) ~u.S!:90l1a;ii~['e_TeI-0612'IQ650

• Prodajem mobitel Samsung elZO~ eije.na .50 KM ~ $:ieme.Qs rn c&O~cijena 3; KM. Saraicvo. TcI.062 124031 • Prodajem Nokiu C6 sa svorn opremont} cijena 180 KM_ S:;Il:lIjcvski kan[On. Tel. 001 484 747

r«e

komuaal ijc uzzemlji.". T.I.061106424 • Prcdajem zernlj i~l:e 2..600 m.2 .PO12.100 KM.T<i_OOI 106 no

T<I_061IWIl5

• Iedalem aparunan na VI:aticlJ u kompleksu hazen j os [ali sadrl'.aji.

SV1ogled
Objet

iIoj

'!iO".y

(!I'll.......sa.

sw

red JHUiI Samjevo - TU7Jii ncdalckood raskrsnice "till O:vlj:ano v :i6c. Cijen:a

• ladaiem aparrman srrcgl cencar 'ji'.gr:ad:a P9paga j ka.}_ Ci iena za ied nu 05"ODI.l 30 KM, aa dvi le oscbe s.o KM"

Ostalo
• Fmoapaea Mlno]m 404s.l (M rum) ,PJ"odajem S:1dVl!! objekliva A F' 2:g~O (o.>Bm!lJR macro), AF 7;·300 (Um! 4.9(\ M9JtrQ) i u;lItiO,l Oo.riginal, ea b!ica. b

Tol.06l114037

00 14 MIt btl 01 4au. "QIJQlI '...... buolj~
poru~

Poslovni prostori
• Bi1s.i!aIijjil poslcvni obickar 416 ml + SO m2 dvcrisra 2.8.00 KNi/mZ.,

Clj{<1\01porWw
M~M£If.lII'liliblm.l

te 0,10

• Izdaicre apertmanc, :iAJtH; za nccenle sa parkingn m ed 150 do 2S KM Ko!ii!v~kO Bsdo. T'1!1.OCl2266()~
j

Clicne [",210 KM. T<1.0101471814 Katuon
• K upujern prame laserskc
S;:iT::Ijr,:\'O_ Td_061

J[M

+PDV

lila SMS-, .....Il'0011() _.vl 0111:110"""" <!, e, d, AI t.
na Do066 138 6. • Potreban rnanll sian u:"Zgr.1dl,1ii'c~ pO opremljen ta Up(JsJt1iiki! 0 drZaV'noi ins.du.lclii nil d u:.'!:iperiod - Ag:enc1 ja, TeW6114S35l
r

ToI.0621.ll314 06218)314
.Izdajem

Tol.062367915

• Iedalcm modcmc cpremllea dvosoban apartman po povol j noj cijen! na Bjl:la1inici Jl$ d!.l,"li i km6pcrioil.
na

080870

"[oil

ere.

• Ba~c~dijii" poslovni cbicsm 416 m2 + 5-0 m2 dvor~~[:a 2.800 m2. T(!]. box u centru grada ~pijaca

W8

• Prodalem d voscban brinji, prvi $P~l! plin.

Tel,

-SHlD

428957

• Nil prcdaju lmaalc rna k-oclJajcliI u:il;glavnu

Billm vodn~C$IL1_ TeL 066
L1 St-Bli

.' J~daj.ern ,prt'M.td!t' scbes TV -om, cliena l67l-43
Ili BiI~n:iJc.

20 KM. T el. 061

B:l~t:Jrliij:i)

Toi.061 U800n • Produicm crtginalni
markeSony, resdren

• Kupu]e rn PS 2 sa dva dzojslika,

Cij,,,,69 KM.ToI.061 553 ,2Q
• Prcdelem SonyPlaysmtion o v ana t(l:n.osol:a~ fir-::stla cijena

DVD pt ..1"'-'Cr i lOO%ispraV-iln,
l,cip' ] 00 KM.

• rJir-od.ajefl'!. sIan 15 m2 na jezeru, kat. T<W66950844

929915

• Prcdajem stan 40· kv na M IIrij ill Dvoru, cemar, t'I:3 4_ spraru. Tel. 06] • Prodaiem
SIan M

ku do J 30 KM QZ.b il ino] porodlcl. T el. 06358024Q
• Trazim clmera, AJ.ipa:§inopolje;, B Ca21t,odrn::i_n ispcd \tOteibL.ld::e-~ odvc[ene sobe, kablcvska, LIJcmet. T e 1, t

• Potrcban

prazan stan

1.1

Buda POlO~

837218,063·l44l>6

• OLeS! ku6i:Ld~ue-[a'-nt covogradnia I m2 - 800

KM_ T<I_061

1]0 il'il

Si ran o, akcije - 1SO KM. m j~e~I1I}. Tol.062667766 .1-;;daj-em dvoela~ni poslovtJi p_ 75
m2, pcgodau Zil ordlnacliu, zub DiUOfdinaciju, Iahuratorij i sj. Povolin n.

T.I.0611847.!4

ulo,

.' Izdaicm sobcza p,n:n~isu: u bliziSobe lmaiu svo]e kupai:otc:rntt, ~bIQi,':iku~ parking.

T<I.061S160;8

prizeml i e, mcdcrnc rcnoviran S6 m2_ Povojlnol Hhnc. Tel.06lI 570BS. sa fasad nom c::~glom, :novo
plinsko g:rija:njel

An eksu, ~1'L:Kl ko

06H54402

.. Prodaje se kliCa model"!'log :~nila u Starom Grard IJ na Blstrtku. Korisnl j)iQS;!(H .no mZ~U'i posebne etaze, dvijoegar.:l~!j,.3 mjesta, bena 850 m2} I fl.

T<I.06l0l532l 832

• M_[d~atS.k:9! i7.:rH1jf!tlju~tin_:1) ap9tunanc blizu p ltll-e - klima, TV wire-less! !=larJ.::ing, Tel. 00385, 21 616 4lU
I

• Prodejem video kameru Panasonic ($ pra teeom oprcmom) Wghd" 42 opdeal zum, 200 KM. Tel. 06191,13;3

• Izdalem fasr fud, dcbro uhodaaa [tjk~,c~ja;~I!v$ko Btdtl_ Td_062 967

00385998578 689 OOvick._ToI_001350 I~ TV -om t griia njltm 061 In 0])
• Prcncelstc • N udbn noccn]e
U

I

Tol.061 S4l114

apartmanu,

Gr-

• Prodajem M~Ul \I Sanje .... , 57m2! u Grbavica uJ, Radnieka, II ow gradnja
ell!l~:n-l)
J

T<I_061716890,0644255G36 2-5Qb ..n
.1~ra:tim
l:J

• Traaim cimcrku. Kirii::. 130 + r~-1ije. Ccnrar grade. Zvad be IOh, ~dkiriju Lu?.nni! PejIO:Il, :str.uu;:'a. Tel. 06123:8 939

• Prodajcm hit no kl,1(:LJi zemlju li Crnoj Burl - Bogiltici Srbi]a, T el.

• Inlaiern Il i prodaiem fI'OSlov:n.:i prcstor nil Mild jill DVOIU od 22 m,

003a7 61 22664,
• 'Procla~ern

Tcl. 03H5293 1,<)61578950 T<I_06Hl4190

na Bils.ea~iJi~ soba sa .j ku pantcm. Tel,
.

~,~ti.kib:alkon
1

lift,
SPf.ilt

po~'"",_T.j_('6120285 I • :So Grad dvocmtni 83 m.2 1
1 J

l_,p"'I.Td_00149H13

kod ~[t::Icl.e 1"600 KA1Jm2J SQoC:.ija[tI 0. 5.5 m2 7_ :spr:n, 1.700 Kltilm2} Hrisno 71 m2J 4. :ii1':r.iU, I [i d1i3 Lu~n_i 69 ml,

Tol.061 861 777

• Tr.JJ:im smn nil Dobrinii nilm~ i-ei-[en do 60 kv:!Jdra [a i do 300 K M.

rnl u VI:tLk(w~,pOrc-d -L~I'~~·6S_000 KM.T<i.(l6l05H31
smrnb. p.rost, 70m2 sa a",'lijom biriwm i svimpri~li1.Jt(:im:l, lll_TI;:I_06~ 2015-01 • Prodiljcrn kucu sa m~h ilnickom t:!Jdnj(J.m! GYr<l!19i parking fJoOd j~l~ Ili.m,oprcm.tjeo.o m bel;. novQg;filCl.njal St. grad, ~ irok .. ea, S~rajevo_ l~el. 06l

1-::11L"::USil

okucnioom

3Z4

• hdajcm opr--em.ljcn r-cstoran ~ lla~LClItl i o'prem tjenu amoptlwn.icu,

V"<Il'"'~,l<o .k:>pijcI>'",i",

• Prodajero kueu n.a Vr:un:iku~

249m2,

kQ(l

• l:zil:ilje-m 'pos.loY"ni pms[or 19 m2, Trg Ne:l::iviS:riQS\j br.] 8,Cf:3:2=9-A. Po-

lio.T.I.061 ~36SS6 771950

Namjestaj
• Prodajcm k:lap kiiut m.oo~rniji pia ...] lOO KM fik:sno i rq;2il 's,La_t'ji, ali , I

061510964

• SIlIil; Polje, dvos.oOOn stan sa :stv-ar:i rna 'u odl i~fiom $1.9n ju $9 ce:n. g,ti j-ani<m V ,po (Iif,), 89500 KM. T <I.

• I osd:ai-em ~os.lovni Ilj'QSIOI" ~3 i'I1:l (Zcnica - :SlJnb!;lla dohna), Tel. 06! • hd:.'ljem. pos-lov!"!i prO!itor 45 rn2 useljiv, nilmjenil kOmL~utkil [rizer· 8k~ s~Jon! Sloiii iltolcgi j 9! pedija ~:r'ij;aj Iid(!1er-apCu,t i .a&encijc, T cJ, 06! ,5.98 190
• .1 ldt'l i-cm pC5"tovn i p rO:J-tClr N OVQ Silf.ilj~vo - SodjaJoo W m2, Tel. 061

n,

• Sltfl 3,9 m Il~ 01oci.} 4. spnl s.a b03Jtm:wrn1 ccnr!i11no g:riia.nj~, u dobrom S\:Jiljl,J.TeL061 021 SS3 • SIiiTI 7.s. m2 .3. sp·~ VG, lUt, A. Polje, C raza 'Y'rg :n.e~a... . :isn.os:[l, preko f!\J[a 'kolc.Td.00.ll204~ • :S mn 17 ml1 AHpaJi no P. Scm ir:o. 1',.;«_ ToI_0664888)8
1 J l

• GrbiJ ..... 3·:sohiU1 sl:a.~ Ila t4, kntu iCiil, ml[~njam za 1so"[}.anil.t p_wdajem l.500 KMpom2 ",no. Tcl. 00 IOW2,7 • MjJcn ,am ~n u:U"HaMici1 3.3 m2 [!:fl.iliQ gIi itl[J ~c: ~ it!\i il,i mal:! ri 1J$nlil.i~vu op&nlJa NOVL Grnd, Td. 06l j8l

1321.41

dooro oCU1oi!il.l1 100 KM, oa Grha",Lci. Tel.06l&93583

• Prodafem kllCU sa okucnic-om 3.14 ml tl V1l:I.kovu! pOr«J ce$I,'C~ 65_000

Masine
• Daljttl_ski llpr:adjac[:;::a bt'IQn pllmpoc.. kam Lomke dizatio:., b:agcrt,;:~ kr:a.nov-e, pres:-e,., Moo [ala, garandja, T e],

oju.Tol.

.Pmd;:Li

J:[IJ

<)6l

84591l

(ros;jcti

IJ

dobrom

Sl~-

939 0)9

KM. Tc.I.OOI218557

• M Liellja.m dVQ-5QlJan :st:;m ILl -ocntnl Zenioczasmn uSilrajevu. T~L(!{,17&9 • Mijcnjnm kucu u 80S. Dubid Icllcu II Ze.ni Li_.T~tOC 18:92 323 zu

• Prfidajem kuru tI Dt"2~?'oIj~ima kod K i.~~j:a.k~. U~t:l jiv~. i pri ~
klju~C"j.

C_jje:A~ lJ.:! u,pi

Okutnir::iI t. Tel.

800

m.2.

:s....

112000

• Sp::!lily61 $Qba Simpo,"'8 U dol:! r~in stilnjul' prodilje.m himo i povolino "'" [usler + 8ml it:1.a l-V. Tel. 062. 568148

Vo~njsk,

061 J 34 39:3-

• Sum g.o hild, IJ Bihacu 11: p<t!Or dii,puj ku.fi 8a okllen:i-C:llm i pos.lov-n ir.il proslo,romuiIXlJtru. TI:I,061806407

• :S mn nil Dob rini i 3, adilpdr:o.n~ 3S" ml_T<I_0011l,,6,
• Smn Il iI GrlJ.ilvici kod am t)Ul.1l1J re 57!S8 m2! I S:pro[~ cenLrill,ne! grijanje d"" b,]kono, 1.000<"", 1m2. T<l. 061
j

';",(vil"ud.w.""'). TcI_033521.IlO, O6S%1054 063514Ull
• M.j(!njilm krtlcu uS';Brom Ct"2dLL',a il:d.l1oipo:5<Ooo.n sIan - SiiI.r:Jjc"'o. TeL

• Miicnjiirn kucu ulSlCicnom Silfnf~VI1 • Lu5-:;avici!l 7.a smn u Trebinju.

700mlo~ucDic<. T<I.061 ll4472 • ProdBjem !tutu, zc_mJ ii~t~ ~u.mu u t 80124062
Magl;ilju - su:.r.i: rJio;CJ".-.dl{:.. TeI_ 00393.2 • P(l;JIdajt'lli n.dievnk.l kl.!ru~ QKu';;nicu i dV(lriStc moze izamjCfiil ZiI jodnQ' 80ban s[ao uz dogovor)]}api.ri IIr·ed.nl, Ku~ $or; n::.lZ!:];i y ulici B-el:llb2l1i.u 29.
1

• Prodaj~m kucu LL S reb [I~ni.kui 300 ml ~tam bem,)-J?QS10\'i1og pTQ:SmOl:~

003870877
I

• Io«I.iljem pos.lovn_i prostor, D8.mjc· na kanc:elarija! 2{1 m.21 l.IJ U"tnom oCe:n· lru Robot - SocijiJlllo, uz. opcilJu. Tr;:J • h::d::lljt:m Pq;J$htvr1i ,prosl,I)[, Pgf.aht:i rilskrsniCll ZOO m.2~ pogodm z:L svc narnje-tle. i"el. 061 ! 3.2116

0611 315l" 00,595 ,34

• Tms.,dvo>j,l50 KM. TeI_001271 288 00. ToI.Q61lZ8088
• Trosjoo~ d\'Qsjed 1 foot'Clja 1W"'olj-

• Prodajem d.reba.ng lIi1ILj;lrlski m_a· [0 l'_OIi~\en! pOvoli!1o, ,p~\~J\:!lk djeI""",ti. T,1.061185914 .I'rod.ajem dvijemg~irLe'U komf11e· tu s.tol:rn:k.e_ TI:'L 1M1905 363• Pr·odajem vi boo motor 3f 2.2: i;:;w sa Kyblom i IHj~i!li(:Orn_ Cije:n~ 1500eunl:.

Bijela tehnika
• P[odajem frili rJe-:r:::;'t03.k.lclls vntU~ lOO KM. Vol m:Llio", !po .... (, mojo, ~lil1) 150 KM. DOSlaw IlCSf.1Jnns.
• Prodmjem

• Ileal em radniu 1.6m2 Bru;Car:;ij:a. SB mogucnosli LJSilLl!=lnine:, TeL 061
j j

812110

T<I. 066800 202

206985

T<I.0l35Jl631

• S(.3ln n~ Grb~~·Lci k~d 'QPLn-Sl' 53mJ zgl'ilcla Sil Hn'Om, djetim icnD adapt Lnl.!l~ i;ijert:;l 93.000 KMio gr!j!:l.oje

• M,.Ljcoj:am ~'t$ln u Stl;3T'llm gI:;!IO U '1,1 z,gradi 44 rn2, p!Vi sp rill b:al.kon Loga· -~tir.l.lli (Vrba ['Ij ll:::n) O':aman jiG rba \tLt:a l

Tol.0616H684 061 82l,SI
l

• Marijin D\''O!1 40 m2 oprcmljoCll kiu·.u::.el:ar:ijs.ki ptQS!CH"! ra~utl_ilti! irnet-

Ostalo
• Prodajcm 10 kubikil su.he g:r:J(je i"'..te.~!!J:n.eZB krQv "({liCe iJi mi j er,J tUIl ?..2

Ilc.L1!i1hrrn~p.8rki.n~.Tcl'.n61.2142i3

~~.. " cijom. T,<i,06 I I 16109 00.Td.00Il97225

rrif.ide.re

i z~.mN.;iva~ sa

O,oh. Tel. <)6I S22 100 Br-tkom za T,1..061477110
• Pmdajem

<",,00. T<1.061 50970, m2. Tci. 00 I 145551
• S:uu, :nil Grbavici,

Z:lgreba~ka 7<1Tel.

iii m Lje;njam J.::Utll I(J !SUm 1J. Sarar~vlI ili Z-Cillci.

• Prod:a~~!Ili:S ~an.ibo:~ nsku kutLt ~ Topl.lku pr~ko PL1t~ Vijeenicc, T~l. •. Proc!aijcm tI:scl,ivu ky6.J 1l~,J:t!.blnni~kQm je.z-eru, telebici) Konjk, ek.~ St!1i.l(lk~ lOrn od j:t!';f!:r;::tj nt okut:ni700 CCI papin Ill, moZe voz.ilo Hi uakmr u
",(un_

• PO\'olj no prodaj~.m poslo'''r1 i obIe· It:::ill_000ro2!o.ku~.!liC!l4.000 m2, ,,03:[-

• ProdLilje:m rnilM_nu z,a su~nj~ vela GOn!11 ji;! ga-I~nti j I)l'Ilt vr].o p(t .... ! jo

ki og 1.000 m2, 600 KMJrnZ. 1m, 00·

:i;Cn i vre]o vode-, 17 km (ld S~raje ... . s

061800407 • Sm.n u M-o:s.Iaru 67 m2. Sil dVii baJr ,,168Luh.
KOn:ii) Im·mptel

• SIan u Bihilcu 3:Jm2ucc.m:nJ.

T<I.0612<19Z49

Garaii\e
• l"ldajem g8.ril~nO mj(':S:[o sa k9pi[IJIJIl ! !"lJm p:orn n:il d:;,] ii riski 1,,1 kll.lS:U zgrilde Kilringwnka. cenmr, Tct 062

ToI_066S41174

ToJ.0032~89'4

adapli1'1Ul Ma.fia!a
j

T':i-

,kcligcb .. nT<I_0611.13Z71
j

• 8Lfln u Sarnjevu

35 mll uJ. PiIlriOl-

169~

55_[I()I) M_T<I_OOl1,0&56 K

• Prodiljcrn t.lscljivu ku~u 5ad ...tI.:J.t~na i:m!!d Hri da, Sn~ri G-rnd. Fi~_sno • PrOO:i1jem uscljivu kucu sa po. mocnim obje.klom IJ Porijetanims

• r~odare s;.e flo'V ~slovni pi'1):SIOr ... .licinc c .6-8 k~'~dn!.l:a u: Vr;:]cl.L~ima.:. preko pma Icb nitkog preglcda (ni}'i':a ::::gr"!ld:s.), rot! ~gr jf; 111- Posud.an jt' ~ P svenilmicnc. Tct06J 1119'98

"u\o.TeI.00Il41445 • Prodnjem 1 ptc!2.0Ta 14Q:ii:140 jednn ~C1bn:[il "raUi r I!d~:.:I~. W~ -4 k ri t:J "11'1 U'I .rlo 1>""01 T,l. <)639919')4 jno. Scrn",,,,12g<>d.TcI.01Z780114,002 242l8B
• Pr'ud:3j-em ol'ilhO'vu d:as~udebti:ine

rod

06250584l

• P~-oda~l;wn vd m:a~j1m, Illm~tn u ~.a :sud!:, s:pO[l,':~ LW50iI:d"s\lC 5:5-0 KM .. Tel,

Ostalo
• H:lfmonikg ,Irati) Harmik jedno~ bi:ln3 i d"llhilrUi S$: d .... jc V(Kfilit"A;. i Prod.j. i ugrl!d"ia. T,I. 031 l25 227,

tilde 56 m2.) prLlc ml iC 80.001MI() KM. Tol.061795449
• Trowbill'i

• St:3TIll uliciTrgs.arl3Ie'll8keolimpi~

• hclajem giJrilZll ""Av9ji'_;jTl_ Td_OOI30S.!

Ila mpl.l 28 Ll S.Dpi.ngu,

:s

bl iz:u Tel.

po<im.o'''povoljno. Td ,002721 819
• Prodajem

• p!'fld::ijem bilks ~a. pi j-.a(iCi.g:l:a.ne i$· ra.rtJ.tll k(]};:as.:a1.Qbje1<!:a~

• Prtild::l,~e:m pO]Q ..... bli,lkQosk:;! vJ1;n.:J La.Jdv-okri1nai-prozor.TeL061 715· 73.5

061516910

kod Vlsokog. Tol. 061 412 518, 032
5,9611

goWe, I. S50 KM/m2. T<I. OG2 253 ~3 KMb,,,PDV·a. Tel.<)61 S4802l

~aa:rt

n m2! ~{!.n.;ar Vo-

0631S0l04

• Iz.diliern

g;lrnZlJ

~:I~~~:.e~~t;;.kSt~a~t:~lij~':. -r~~
Ol6809009,062 I 14~l • PrOO:iljem komp leum
II)~kl.!Orthnac;ijUL

• Harmon lilla vraUl. jednokril niIL i d\--ok ...ilna~ pl"(l.d;ilj:fl i u_gn.dli.i:ii_ TI;·].

• 'rrosobao s!ao U illJvogradnH oa StuPIJ. ugrull"X[J c~jcn:a, 1 m2 - 1.290 • Tro:sobiil.!1, d~'oeIa!Qi ~nan r;nl. Ciglil:namal 1\ vdc H Ilml!l 6. s:prnll .. uliilz iOt'. H, K ulc'n.ovirn prt:1.e'ml ~e 85 ml + 2. mokrii, CvQrill .:I.....lic vetil;c lcrasc 20S.{\(J0KM. T ,1. IlUl 0,4355
j

• Prodajcm .f!~1J l.1 K..r;rnjcl:vic~vQj uljc_~,prekopma DolIl.<l pisaca 12,5 mZ

,·LIII-V""'- T.L 00 I 8693%
• Pmdiijem

l

I

Bos.. PcI:!'fJVClL Td.0660l9639 • Sol-::. Ko Io.n ijii! - duplex

• Prooiije.m

,likcnd.icu nil OSr.ri:lju u CijtJ19 l6.000 KM.

061 5 1229~

Tet.M2

smmalO' 553143

KUj:mje-m

tl.Or\'e:n~u

,gUsail u pet

Jotul

~iII.;la do

SVrzill.e

Td.061897947

garidu ul. Log,avina :k Lice! .3i•.00{1 eU;l1l.
l l

tuC:a u ni· :r:U;1 kornp[c,ul.O i kV:;Iliu::"L'Dc ad;JpL'iranil;t ] SO m2 .s mmbc.nog p remora, Tel, 0615,9B5
• U I.lJb.mizi.r'HLom dijcll.l OtC5a za 85.000 KM kU~iI u n.t:1.\l Sil nov; m d\,'Q(:tu~nim:St:;l.[mm 1,10 m2iol;;orc b;tl~ kon is:pred i tza 1SO m.2 okucnice Zi3 evijel:ni rant:. Tel. 061 31Q 069
1 l

• Prmfujem po:s!ov:nl prostOf 84 rn.2 Dobl"L:n.ja Sill ~e:re:n. Tel, 06·1605 S.SI

Tol.061400 190 • PI in 00ca K:urn21 ~ elva trije-~~~ d ~,~
i pl in k'llimiol s.vc.80 KM" Tel,

(bmmmit:;unil),

d{!bro

pJaeam.,

066409444

vcntih

Kl.lce
• Blagilj,Mosmrl prodiljese kuCa vir 19 porr Slilm b~:Ilogfi ros Lora posjoouje J;at'>ii"U.t.podrum, b;]ZC.lh 1.2 001112. Tc].

Kompjuteri
• "A!4:c:ij:l rervis.:imnj9"' ~ Al::o imaEe p:robkma:5i ...'a1Lm MTllpjU Lr;ro:rn,lliJzo.,. vi[e! Amivirusna za~d~ insmi:ilcija ,,!indQ1.V$::i~ u~dn j:{~kompOIlt:1i.li. Rr>t~\I;ilnje kompjumrsklh pmblemil. Um reiBvanje! ~9Jwnje poodara.k.il, 8n:

• Prod:uj::.: D:arnjcS{ .. j~plil]:ski~pore~ ·rA 1:IiI:~Cl (ri2ider~ \rcl ma!tna (!POlcw·

no)-".,k"p'_

Tcl.06n,6728

• Vogo~~ !t6 rr!2! II $p.r~.\! el4lflo g,rijanjC: nov u cencru) dvn Dillkona,

1'<1.061711986

1

QQ.Jvan.

• Vog~6t, prod:a.je:m lro5{lOOIl sum 62 rnl,posebill:llulm,,;. Te:I.06l 59] 10l

003314058

• Vrb,.juio,d<",05tir.umlwc.6() rn2, pi" Il5 ml, 31.000.1",01.061 OSl ,SO

177718

ProdaJem gll.s.mi kamin Cijen:j pOdOg.o~'QTU_

Td_ 061

dobro

64 m2, Pofuli oi40m2. Tel. 005 294 S40
• Zen iC9!~ prodajem lrus.ob:lrl· m2 S"GlD 1 SpliiI. Moku~nicel Arm.ijc BiH S.

• V r:;lr::1\ t~ ()zi l 73 (1"12;t.cngi~

V Lla

n

• Btl!.::!;)_! Mc=rnjt! ul. Pnrl;lm.iij$k:3l1~ procinjem kucIJ 00 131 m2 !SiI Ln etaZe,. C"eoLralnCl grij:anje, l1iUnF~Eena, l1a p'laclJi od 450 m.2_ Cijcna 75,000 cur.
1

Zemljista
Kru p::'t,. DMje KtCa!1~ prod:Bj<m9 pmd" od 6J4lrnl do 1.oJ4lm2,vi.
• lkr.:;:..

ruIO"~Cijcn' 2'.l(I KM..Td_ 0013111.13
001S~437 • PVC t'al1jske ro[elll L'nii"!_iiske-v::Llij$k~rore:ttle
~ 550 KMl

• Prodaie.m j,'Ilinsku fmS9du pee! ko· :illu· 85 KM_ T~l,

dolazak n"d""u.Tol. T,1. 062110 648
• A,P>'lTtQl:ii!1

06 I 1700&1

To1.061569170

ir-d-ajem ~a IJjdal!1

Lel.

6. Cli'"" 5.[I()I) M. T ,1.0101 I0 S89 K 0

1

T<I.061269831 n.iCkorn Polju 77 rn2 do 83.000 KM. T,L 0621 57088
• KLlpI.1Ji;m hhno :sUm u S;Wtje'\':u. mo?'..eid~vils:dr:an. Tel,06154f1015
• KupiJjtm. clt'i!2Isr.irntJ
~!.an!u

• lIid~) k!.l~tca (90 m2) tit! 2 t-'U\k~ r~nDY"iralla komp]et, kwlil..:tn.a kuhir nj:a S9 -B1la.rnim:a~ ba~Ia! 175.000 KM. • nid~, l)til:l1dH[e,Bosa:llSki LjLlIan 17! ko<lJ (love dbmiir::,. {Ibjelfal P+ 1 +P, 1Sn m2, okucnicc 150 mll pvC pl"O~ri~ i;.,~-e iruiLill!aeij.e! uj'.edn.:i • K 'U~9 na. A_n.ek.s~p:rOO~j:a, eL 061 T

I/I! rijena 4U KlNrt.Jl_ Tet 061 1.506886 zem[je- ll
J

dulum~

• H,dli"i (V "mOil)· N. proo'i u: 12
dul'Uma '~ume. Tel,

066644056

460

• Allat\mati Lora! DlIbrQvnik - pi)~'ol liJD, s.mjclt:ah Vliii$(i ti park-la.&!. b! i1.Jns s!arog gnd.a, Tel. + 385- 99 44 Sis za noa:nje, T~1.{l61l31646

• A.ko:rel itc brztl i -POVCi ljnu inS{Bla· cij u; w:i r.!d!;)\~'S2 7 t x1).1 be:E.i~:n ill ru\er~ i mret13 s.-Pil'-tlV<L.nl~podat.akil amivi· rtI$! po~:o"':i!-e.l do192ak bes-plaml'i. Tel.
1 1

002256015
10;;;

VQj-

[>lOpiri JlJ.T<l.OOBI9563 ,22141

• OP!i:il1ii TmovoFedcrilc'ijii"pro~ d!)jctQ 4,!:J. d1J m~ ~·em Ije Ii Vll.da, od Iu ,glavne ces.te ko~ .. ide: Z03 Trnovo uda~ie-no l km) sve 1/1. Ci [f:ltD 1,)0 do~

• Apiilnman QdBll~br~ije..

.s.ooo

200 m

govor,. Tel. 001 68609,

• Apilftmani i sobc IIIoccnje iz:o.ild KSledrare! gillra2.8~kilbJovsk:i4000n [rl!iJ· Ilr,);inl-cmC1 0d 1.5do 2,5 K.I\i_ Te.l. 062
1

• Novo u fJ'ODU d.i! Iz.rad1l:vb~hki (100 kom~da 10 KM),.prg~i\j!il polo'L'nih rncuna!'13~ sl!rvis t r.atu.ni!ra, i.nSii..il:iacije :sis~£::m::!l!all ti vi;ru$i! wtb hl)s"ioS_ 00:

l:uakn"d,,,,,u.

TeI.061 700863

Tol.06605S 560
• K ufJllj-em

• Kupujcm

rn:1ili

~t21n

d_Q 30 Inlad_

• Orab.ov brij~g, prodajcm ]Kwol jno dvijc gr:adr;Vin:d::~ paT-1;cl.e jcdn~ do $asl:a:!irtIl:S[, vl::llS"n ~!VC 1/1_ Kom L

S30601 Ko""ko

do SO ml~od:m9b diljcm 20_000 KM, rcsto :u jcdnak im mjesel.nlm fa[ama, v[Bs.Dlk pomenu· tog nl!: iz1(i1li do k :;e De isp [;ui pos-liedni' ",to. T"I. <)626~ 344
:!i:! . tI:1"l

• 'KuCil ur::eni:ruM;lkmrske, Kailliar,· g~p + Z.lpapiri 111_ TeL 063 8999S,9 KM do400J}OO eura. TeL Ofi 1169,s,3j, • Mcstar,
11: ~~_;t

dr"go 820 m2 i &40ml. U,banisdlh iodop,.-.:ele. TcI.061 488675
j

Apat'U'fI.Hr,Ji
J

broo. T ,I. 00188 I JOG
nll.mie~[ene i prcfu;l'¢i~le.

sobe

O!~

no&nje.l

Td_06l481401 • Serv, Rg~I..lIl.ara-Profes:tonalni!di·
i;tg!lou:5ilib ipOprav:ak r":;lcumi,ratirt~!:!~:lilCijll t'''indo\1075a, iil.Dti virusna ~Ii La, 1i'II.ernel kOf.lekc·ija~ nadogtadllj~! i[d,

• PIJok1anjmmmonimrOl'.ako.mllimer,

ul'ial:i-

Kucni Ijubimci
• Na pI'Dd!lji njcm;i]tki Qvtar cisto ki"'ilal'l; sa pall i I"tll19! s[a.r 6 n) ieseci~ od sampionskog porijckla. Kupljen od
r

• Ku"" u Sl.:wm gndu 00 450.000 D. Dre.lDici visol::o prizemlie
l

Kirij,do ISOKJ\1.T<i.002l233of!i

• O;:biJji'l!8 Q$Qbil l1.najndjuie

$U!;rl.

320600,063442433

i ])Odn..l![ll. P:iLpi.ri urtd!li_

D:rdI.l ica Ilrod:Jjc:m kuell &<1Tel. 036
l l

• Pl.1vLllj na prodilje.m pl:ae na Jab1<1:' rJi,ckOm j-ClertJ U~ vmh.l 4(10 m2

ze.Tel.1lU1891866

• A.panman:i dll.evni bors~k

SCiobe- za Rod Vi ~

DoI,zimn"d=u.
• Servis

T<I.061 Z43611

prnsko drul!"

''',no. T.I. 061330 870
1 ~-

Ploli,po"oljoo. Tci. 06 I 2287#

• Ptod::ije.m ] _I (]O m2 O':em! t r"1:a an j H

sil:a~ (;~ll.

TeI.0613l9647

• Aparlm~ns.Ko prclll-ooti'll! lUi.~d KiJtcdr.li~1 pa.rking intcrne~ k;abtov. cr[ja_nj~ 2.0 KM pc osob:i,
l

ra~u n:arn. l J'lS [:allllC"ija, odr~ lava!]joC~ :[11:[1 ti",i r\!~i~ PW1;HJlJ i, rI~dQgradnia, konekcija. Radno ",·rije.me 00-24h_ D(ll;a~!!J;: na ad.-esu.l:'J:iUuki

«n ",r Orb,vic-Il.Tcl.llU I S45 37l-

odgai; •• ~n ice.T01.063559 H4 • P(ipagai c: - m 1:3_-d~ !'ier-iet_ Tel. 061 43SlM

• Pred. aj~m steil.ad peki nezera, m u?i9k:star 4 mi. i renku scaru J mi. Tel. 062629138

Ostalo
• Prodajem Tcl_06185,099 inkubatore Z!!J pilice.

~8,

• PrtJd'Slje'rtJ viotinu, kol'J rru {D~garla), muz. insuumcn br.a~ i dugmc tan! Hohner (!!J:luik.vh~l). Tel. 061 ]60

• Peeealem cgcsutcliskcg

meslnu Ie",,,. Ttl.

li'.:a

pakovan]e O6113~ 067

• MIiJ]-C:l'$ke usl uce II rednu, kval i retno. Td_061 1.17 51S • Molcr:sklrildo'Vi m083 pcvotlno. Tel. 1)61

• p~OrC:;(jl"iUl di'Zi ~9S()Vei",_ remama tikoill,ike, TeI,033119559

• Prcdajem now mcromu pilu SIihl 7:kt 4:) m~Ct 36 :i"~l1b:3~ K M i J 0201} <"I no ...... ku po< 200 KM. Tel, IMI 4001911 • Prodajcrn pelcne za odraslc, mill pcvotlne. Tel.,1}66 (JJ669(t 40-l00 kvadrara nomg;o..-an~,ijom 666567 "co-

Mo,,",_ T,t063416139
• Vod(:f.lic

• Sudski lUilLac

:til

engleski [exik, knjigc v od-

• Naikvalhcuilie i unlpovoliniie sn gRniQIt_iiom radi,M(I ~t=rit.l_Q-r~S!idu i spanske zldcv e. T d. 06 127818S • [.l"ar};:t:l) floS:l~nr~j:anje.~ b mlienje] I:!ki ra nic sa bc:>pndi nsk im masiuama, kao t ugradnja lipodil i lamlnata, Tel. O6lm~89 • Purkct, jlpod, Inminat posta ... laI mo, b rusi me i le kirarno, v r~i rno ugrEidnju panel parkcta uz garaaci ju, p05jed uieme ljcpila, Iakcve, luisne. 'rei. 062818306

,0/'",,000. T<1.061 1880 II

finnnsijskog

Ostalo
• ZmlJlRE, ST J !!NICE, lUTE M_RA VE I J\ll~ I!V"l1 !,I!liSiJaV::J,rT1.0 sa naisavremcnllim preperarima uz 100 "'"', crancttu. Tel. -CI.l3i 234 805, '061 g 1141%. 1'1_ • Agen.C-ij:! ~ kuena njeg:a i pomee stari m j bclcsoi m, rcrapiia ..tuvaJJ.jc aa 4, 8) 1 Z i 24 h) nocn e defure, ushrge fj t:iOlCr:aptU ta:, promjena pelena, katej,ra,hd.Td.(161 137641
m

• Prodajcm od li can inku be [Or za i~leg!i nj e sve "V rste peradi 1SO KM! 7{1 j aj a kapaenei, [ednos cavan za upmrebu, gar1Lntija stalnaTcl. 061

• Prodaiem pfastc ni kc PVC neve W

sa nevim uv nailci prevczcm. Td. 065-

854l9~

• U PRODAjl SU SUKOV", CIjEPANA DRV ... KAMEl'll UG ...'Lj (BIlNOYlCDKOCKA, ORAH,DRVENI (KREKA),BU. KOV! BRIKliTl. SVE MOZE U VRECMtA, ISPORUKA. ISTJ DAN. TEL 062 S52 lll. 3215-INd,

• PrQ(I_~je-m podI9k.:al.neSla.k.-emetalne za odrasle, icluno. Tel 6'~3 454 • Predajcm pofovan inventar """ki,,,","D.T,].06l97114.!l za fri-

• .P rodalcm ie~u t (lbLl~U! 0616<1l180

U\'O"'l

polovn u sczonsku _ 00ij( Njc::malJe-e. Tel.

ahladn ih lireid.ttja sa ga_rnt.iC1iom ~40.la"kl>",pl,mn,T.1.061156309

• Pupravllamsvevrsrcfrialdera

Lea-

• f'.aSI Foody • pj:?.2c_riji "D UKE"' f,Il!)lJ'~bn,ojsa tskusr .... = 3- radnlce ~ ern kuhinji):2: POLtlllJlIsl:ora 1 kuharica. c...Ju>n61. Tel, 061.1<10 Ill,
l

• BUKOVA DRI'll I KLASE U SYlM OBL1ClMA 1M KOSTA 65 KM, (UGALJ DRVENJ! K,\·

• Prudaiem postelji ne na kcraed i n.1I: vdiko.TcI.0617'6~71

Kucc snova" katalog prclekara naj Ij("(J~[!h kula ne l6S.:5.~r'3;r.J ic-:-.d. Ci FI!na 18 KM ... posrarina. Tel. 010202 J13,D6l180957
• or;
r

808r;-It,

MEN!J PO NA)l'OVOI.JNTJIM
CIjENAMil.

raslc. Tel-062 4406)5

• Prcdajcm

pcvcl] nc pclene aa 00-

• R"lIid.im cenrralno gri i 9j'] je, pl inskt=lnstalaeiie i rnlieniam konvektore vC'" oma pcvclj no. Tel. 061922 476 • Radimo central no) cutno grjiaaie, plinske lnsralaeliesa aresiom, zamiena kO!"lvt.kt,(lni i pop:rs\'kc radimo t ... aliremo i povoliea uz garancliu, Tel. 061 500031 • Rigips, C'l, instalaci]c i molerai dim povclino. Tel. 066 10.llS6 ra-

• Ag:ejlcija - N~ipQ""·o[jf.l iie dubinsko usisavauje pran i:c i iSl)ir.mjc svlb vrsta tepiha l KM~m! Ug:uo:mKM,Kaut 10 K.M!s""i,vo.TeI.061141.944 • Agenci jn - prevoe slebc pokremib i nepokrern ih gSl)ba Si3nj relsk~m vnzilorn, flziknlna t:elOlp,ija L.I vajem domu. T<L061564~64 • Agc.o.diil nudi usluge kucneniege surrtm, botesnlru i nemocnlm osobarna, miicninuic pelena, devanie inickella, rerapl]a, plaslmn]c kmcrcra, ird. T<I_061699668 • Agcnciji"l~ prcfeslonalno ci:S&:nje ~i h lCl.l~a! ;!;i'JIjlOWl~pO.'SlQvni n prestora, te dubinsko usisavaaie j pranjc pro!iici.r~.iinilm ~e§mjil. Tel, 06l 14489'9 .' Auto - preVQz k{lmb.ijc:m~ ,pre\'Q~ namje:!litoja i s:elidbe, IKIvoljno bez O~tet-en jii! od\'o~k~"b.iilsrih srva.ri i~ll re~ ~ iitdnam s;n:ili;:CUlltIj be~... TeL 062139453 .' Bil}encrge d~ar 'EH iz Za'Vido'ifiCiil. \J!SpjclifLl;;! hjcl:i li~]tQ bu, n-esan [Ql... ncr"'o:ru i su-ab. Ziltim usp jdno olkla· fiia bQlove ;kod ki~me) [f' bolmle- u tio· g,m,. TeI.061 090514
J

JEMO U VRECE.ISPOR1JKA
• A.[t'O imete v].a~nil:i bi:ll'Ji$ i irebate o.~bilj [log i pouzdancg pomocnl ka, SSS! von~lc.a B ~a.Le;g(ltiie, deda rna cd ukaciieza bixniac, Tel. 066 064 .81:50

SVU ROBU I'AKU· DAN TEL 061 3Z74-1Nrlt

458 456..

DO VAS

JE ISTl

• Prod uicm kniige (uisu [kQ,bkc)) pclcvne I odlleno ccuvane, kilo nove, 1'O",linQ_Tol. 06440818,6 • Scboua mlas anaeomi jc, neinovtle i~datije! lalinske nome.nlcliUute_ Cijetl.9 IOOKM ... J>O>",nm.ToI.061 234674 • '-Uri!ilit.!d l'ooi~ <.1100 mris[tr:kih destin ac-jj~ 1,,1 BiH" prod~jero_ Tel_ 061 7.17915

• Prodalem pcclacen i escaig za 12 osoba u specljalncm pa kovOInj u. Bscaig [c pro iZVQd CIIVoCf.lCnlcmaeke f rme Solingen pctpune [e aov. Te.~.061 690848
l

• Fast fudu aa AI. Polju porreb nu radnic", -lUI ~lll1.i van je, Tel. 061 7,,5 330 • Fi,IT[I.!i!Saraievo, prima l.II sral ,ti radni OC.IlCiS II l honorarno za poslove m arkeri nga Zenske osobe 35 godi na "",o,ti i vik Tel, (161 1>1 958., 03·3 456501 • Frize:t'1;ikom SalOflLL ]>O'l.rr:bna r:hi::i (d'Zer:a~ frizer za mu ~Klu·re j fLi2et Zi!II 'OllO. Te.l. 06 I 136515 • Fl"t2-et'si{,om SiI]omJ poI:mebna rad~ !t~ai:;.;an!lclogrt;!cin[u nl;llktiju_ Tel. l}6'l 521391 • Fri.4~r:skCl ill :s~lO'['iu u G I:ul.nom p(IIj U p<ltrcbnil frizerka :S~, Is ku:stvom. ·fol. 06114 I 101

• "M5PRODAJA OGREVA"·
l

kova drva IJi svlm oallclma, u.g!ili l1iloovici (kOC],:;il orah), drveni Krek.a [L,~:llj! tU,d::ovi brfkcri. Tel. 062401 161_ 3117·1 N~>

Bu-

• Prudnietn rabliena kcl lee elek ,oi'k •. To,L 06J 580 16J

LW

4

• Staklar v d.i ugrad nj u svih "I"!i'L-~ srakela i oglcdala. Duluzim tin adresu, Tel. 06 I 609947 • Stolar-laradakuhlniacplakara, ara, srepert tea Tel, [)618.l7 ROO vr-

• RIISI'ROOI\JA OORU~VA" • U p.rI;Kbji su b-u_kO'L'arv;a u s ... m oblidJ i ma. ],:;al) i uj!:alj Ktcki.l. }::Offiildi i ugillj S~n(lo",ici ({ioJ';(lJJ i ~h). I~po,ruk:) isd d.an. Td_ 00.29U 1[2_ 8143-! II
• P['odaj3i buk(Jvlb drtll) t:ijtp::ln!!l i .cu [ci. Isporuk::. r;acnOl_ TlCl. 00,2 -4- 7tj. 614_ 3136-1 Nd. • Agcf.l~ij:il; ~ kup(lv i n u; dl!:vi_'=l"!c$I,ednjc rillDcQd~(ei:el c1.ioniCili firm i fon~ dQ~ naJl;II.'Jlje pl;[~9in! i:spl::'\:9 i do].1:I;",,",odman_ Td_061164364
l l

• S tolar vdi opravku ~ izrad u namj~rajaJ swlarijl1:, dihlO"..anj~ isl. Tel. O6Jl12956 • Swla.r izradili mon [i'i"la kub.in iii" 9m-erLL':}c.ih plak'::'fa, etl[e-~ijel":il.~S[~f.I~ nics. T.I,061 51,1663 1

--

Zanalske
---

• T:ii:p-I:=tar $3 L~ku:$l'Ll"Om vrJi pres.v'tLiCcnjc i lilp~eir.anic: kucnog i killlC0lari i·5kQ,g na midIaja_ Te-.LOO 1620057 • TV led Si:r ...is vr-si poprnvke s'I,I'ih "V i LCD :!par:a [a, Dolazak l1a gdresu) garancii,_ T<I_06114,m • TV servis ovl_a.sum 00 Son i ja i Si3~ m~lit1ga $(:rvi~ir.a Uw~ drugc mark.t: i modeleTV.pa"u,. Tcl.033610000 • TV ':Iparatiil. mi.""i.
s-erris

• NAjPOVOLJNIIE,

I.ITIITN!JE AI.UMINI]SKE

NillKVA·

• K:upllil:m !QITI1jEll,OlJ.iUo., 14kar:3tno41 KM,TcL06l 5SJ640

• Hitllo, 19'J994

potrcb:m

(r.iz-cr. Tel_

I)6J

• K Ufl uje:m lenni i~f.io Jl'JIUQ, dli_k.·91~! sorvanc l :we predrnctc 00: :data, Ilai~ oolj~ platam isplat_a i dolli!1.:ak od meh. Td_062788739
• Kupuiem s.rrow -Srebren~ Q~.nrti,f,e!paki r srcbrt.:tli~ p~ttlmele od srt":brnl mdoCne, mctbJje i slie-no. Tc:.I. 061139161
l

• .Wi ml.c rd:r.c.rski h :saloml, I:r~}.j t,::.dn_ikc., u:slovi i;:d::o povoljni. Tel .. I)6J 181424 • Mladic 511 :u!J...-rkD~J.[n .:is 5, PQ;m;a,~ wnII1: ellgles.kL'),~ ~Dans.ko&. 'l:.raji posau i1;j rec¢'pi=i i iI' ,rrevodi i $1. Tel. 06:1 381801 • Niegova la bi h s [a.n iu iJlSQb l.I! i-~'tIdi11'1. doma.cinstJro u vrcmenu od g sari d_n.eVilQ)::i .o:t.e-i 14 h. U -o"b:iJ:itdo[::."j i m D.lmoc;j,_ TcI.061 3 16973 • Ozbi] ina :leila Lrn'.l posao po-motile ~.dni~ 1,1 ku hi n i i il. r~$l f.oodu_ T,I.06B!397I • P(JI1',ebat'i fri.:,.;~t i u~e:nj,K_ T.c:1. 061 419108 n Lm i~k uS't ....cm QdgevQrao. i. uz- dlJl,gtJ'Vo:r sa "i!e mogue_nos. i. Tel. 062 685. 680
j

• Akdl;a ~ Ku pujem Slam d-c"h.:mJ SledTLj1,J.~obvemic.r;!:ro.iI1 JI u o(l!i\e,u,l di.llni~ ls:plBIi3 odm!!Jh cijelo S'i H, Dola· 2:Ltn f,lH adr-es.u_ Prod~jt'm ccni fLhre »0"01 jno. T,l. 06 I 175117 • Akcij;a, S\!je;_a jaj:! jap:!!i'.I S ki It j'JTepcl;", 30 korn ·8 Kl'il_ Z3 n"ru<iibe 60 k.om:adi! j vi~ bespl:innadoSit:ilV;iI: uSa· ~3icv\l. Tr;tOO2086255 • Apara [ i lJ'ilkicc ZiJ mjcf-l:nic ~rn ~[(Jur_ TeL06S098063
bl eH:'~;iI

lALUZINE 20 Kl>l, T!l:AKAS· l'E ZAVIESE, VilNJSKE RQ. LETNE, liARMONIKA VRi\TA,BLINDO VRATA, PVC PROZOR!. TEL. 061501 401_

• Cts:dm ka nee.! arije~ zg;rade~ k.anee, i dr_ ubjck~c (patU$itP~Olori! we! it.d.). Tei.06126424Q • CiS-!Lm 0618lS0f7 • tlslim rc.Td.061
• tiSli m

2964-INd~

b~splaLaf.l.

\'rli P<I:pr:3l,1keS1,iih TV DoliiZak n~ ,kucnv :JdrcslJ G:arandje n_:ausl ugu 11. T<I.4,l778,061 148042

:stSnove i pe-gJ_.:jm ~Idi_ Tel.
SlaaOVf:'

t pooolovne' ~l'OSlO· peglilm
vet

924 180 s.ranove
J

• ProdaJcITI naki l bi~hltcrijul uni.kiln ru~:ne izrt!de, kupovlnom M 'yeti ko d'j." POP""_ TeL061 387100 • Prod-ojem
ltii.j_~ki Zep!'etO'Ii' Ul

.. :sieMs vd ma&ina (Gorcni(", E[ Ni~ Kont:ilr Obodifl K:lDdi~ Z:lJJlJsll Jbtf1liL),lportl:ili bojlet(i, DGIi1~ bespluar.! t Ga~llll;j i'l3lMob. 061 I 7l 666. 6974-1 u
J j l

• TV video servts:;. Porodice Ribar 65] l'i r-9Sno_ DrJl~~ Il:li aJiteS"lL Qati inski "TI'.ToI. 650 867,061 188410
• Vodoins[a.llllleii' !!Idel::v~ltlo odt:;'a... SUru L posta. ...lj:;i 1l(JV\J, illst:!Jh.!.ciju, n {isli boj lere, !i\'e u':t g!!Jrandj L.I. T-c:1.06l 497621

T

eJ,

061679'

86 i posl-ovne pfOSm·
1 I

• Cistimo sta[]ove , •. ToJ.OJ361HSI

• CLsdmo :5taGov-C kUCe po51-ovne obje.kte. Cijena po dogo'Voru., Tel. 063 854480 • tuvi]la b III d tie[e. L.I sY'Om sIi3.nu na Dvb.-i t.J i it iltl ~m.is kU~I'\'(Jopl"c'"p<ll'1J k'u_ i Tei.061 56597~

kov.mj~m, 061 >5J520

originalni s'Vicarski $II (Itigi nab; i,til 1'::.nov'! Clje.na 89 KM.. Tel. :Sil-

• Pr-Qd~jcm f.HJV(I]inQ kvulilctne ","e. SA. Tel. 062%8 895 • P.-od~jr::.rn rcprQlYllllcdja n,ki [g, T.I, 062 654185

• P-cme.oon rrizer

is".kli uf::ivo :!I9i9d-

• C;avcl"la - nO"iI v.iagrn, .snidm: mmUfku !POLeneljtl, P ..kovd_nje 4xlOO mitigramil 50SKM sa pllsla.nnom odgClvaram n:il SMS:. Tel, 06S 411196
J

.. "KIKByt' • Dubif.lSM us.i.s.a mjc, .... pf:ll"!i~ ; i..!Opir.m it! ~ih 1j~1.31 t~p; bs., l1df.l~jt!liii~1 '!n.lHl!) pt:afl it- pQ.rl<11_a~ j [j.

t,esme, i.'Odok.otJ ite~ vt:t!.!ile! sifo

• VocoinSlaJ.1u-e:r,oprn'!"lja

i L.lgrnduic
Itf:-.

~C!lJ(':1 umj:vaon.Lk~

wpi I m./'I,j5 KMI gcner!)lno ei~ie :5 Kl\1 - ] h, Firm:a "'GLANZ". Tid. eM;13,068&. lBj·1Nd!

]l'e:llziom:rimii jcJ~ li:n.ij-e_1"el.1)6120s.8m~066973793

l Za t:a1ldu

• DI"\ 1)8784

1

8

bukoV<li prodaJem,

Tcl. 061 • M.I KI\DO
.d.iI).O. - A l. f:a!U)'.i.ne~ i DUAL ;,:;;aVjL':'k'l

• Vodoi.llstalater p(Jvol [IlO {lpra .... i!l ] sIara mOD dr.a nO"YU [ns mli1djll i reno-.... J1!. up!3tila_ Tr;I_ 06] 22,5727 Lk
l

• 6.J Villa b ih djecu u v.a~emsran u n:a pOO:rutiu D{!brilljl:) Lmilm ,is.kU!SlVO i Il.'repotu k.e,T e1.'il6168l399
• t'l;l~'illi! bih!iL:;I.rii~O!Scbu i iSj1"IJmoe " k"ci, dj,eu"T 01.061866%1 • Kombi pre"Q,2: t sel id be, Ll!3rpov-I)lin ije u Srodu od,'oz. kabi3smg (H:p.~da, ~UI-e i u!;l,ah;lg 'sa p9'-] ti-"'l)tn I":i! dnom ,n,gum iii bc<, Ttl. 061 890 067,066 111109 • O\C'S~~u vala bi h je(i.no iii d.... c;lje dJ~el Jedno 250., u svojoj kuci" httno, T<I_0610792,6 • Ozbiljna dje'o'ofkil hi cuvnla S"mri iu ooobu ili d.ije!e, \.l ob:zir dolazi s;amo okolin' Z,n;«. Tel. 062 843 ~~O

fJ i C=p;

• PQ[fCban flidn.lk sa poznii,V'Linjc.m !l!cko;e iezi !ca_ Tel. 063 603 333-

'. Grnfi6ri(ll pr'Ddilicm Qfsc:L maUnu RoI:!fld 101, dvoboitlj~ rornut 48x66, oi ien, j>Ovoljn., Tel. 00385 996849 721 pO(fo~ne ak.umu.lnore $vih "..(::1 iiS!1.1l: ] U tll;;I.20 K_M ptI ,ko!"1lj:du~ Ie s.~e VI'S{(~ ,oi:pildnog zcljez<3~ smre ves midin.e iHl) dol.::. .._i m M :adr-t=s.u! S::.f'S:i<Vll i okolim" Tel. 0615 ~O533
• Ku])uje.m
J

trllk;a'!iIC"1 ~le-.lnl::: pl::llRI:'Jlt:' m'Ie-Inc:

VIlNJSKE PVC; AI.. ROLIrrNi;,

oplil.yke in!H,~l.{i;L~til!rti.t".mll~u sa_i'lii!fI;i"n.Lh urooiljil i prot,ep1ienja. T~], [)61

• Vodoin:sml.:il[cr

sa Lskustvam

vri"i

• PQtr'E:bn:a frizc.rJu:L l3 ["3d u frb~er~ slc:~}'msal onu. ·re_l.()61 160 141 • P-otn::bml. [:ri:t:t.-k:;il ~ m "Ib"". Tel. 061900 610 ,. potrel;Jna 133968 v;o.'C
'I)6t

1 harm o-n ik.a 'i'rn(a. T,I, 03J6S, 600, 061 jj II iI, WW'R'.mihdDbh.l::l;llm_ 27S0-lNdi::

348717 • Vodo-Lns.rataler 'V~i m ;sve u.s.lu,g:e u kii,Jpii_'L-ilu.,br1~ie!ika$(lOTel. 061 199 M1, 033 621733,
l

i

hit-riO fri;u::tka_ Tel.

• Prodaicm go rnclll tOimLiC' Y iJmilh.a "lOI:Ii~k 380 s ~ 6 C1SQb~j regislrov,m} stilrpet g,od.inil. Te.l. 06 I 146270 • P~l)d9iem kopa~k-e!.t.I\I'~ pat!i~ Adidn: ti b~f-Q brej 39~ nove 100 KJi4 Ad~r d::.s;p~~dluor broj: 38, kaD n.Q~.50 Ki\i! S,roj,vo. Tel.061439216
1

• l'OI,.-ebn:a ko;.::tnel.il.atlu i dje~IClik:a l!J nadogr!Jd:llju []Q,kliilJ. TI:I, 1)6) "41 005 • Potr~b na radn ic~ u frizerskom IOtLu tl~ U[d!i_ Tcl-06l3.21 012 • R1Idim :sve fizickc i pornoenl',;: I~ve u Sa['gjevu. T"eI. 00 I ~83 876 ~ sa-

• K ul'ujcm S [ar~ flOkv;are'rLe 'Ve~ mdinc) &U:S;JIlC I1'Idii:m:.~ potrQ:;C!lc" akUmWaIOI'C, [e sve ~.rs.[e 0 [padnog kli~. Dolat~m ns adtes.LL Sa:r,lljlh·O i lirn oko lim. Tcl.062815 178
SUU1.l deviznl.l ~lcdnj\J~ od-hen]~ d_ion ice obve_zSl ice FE tH i RS_ OiJl:ri-uk f.I_:J :a.dr.r;.sl.h Ls.pl:::lt~ odm.h. T.1.0613J7 593

• VODOlNSTALATER - ELEK· TRJt:A.R POJ)T8'·k.1 Lu.~dnj:jJ lns.UI.· ladja! 5!!1flr::ln i~ bD,ttu, c=-lpdiJ, !!IuL i "';guOla. T,l, eM; 180 llo, 061 III I 149_ l!76- LNdz • Adc_kvil(IJO PO:itivtjalljt;. brukn ~1:1 l::.ki:tl)1'J ~c= S"'Lfth Vn:llll parlker:ll i :POdQIl::' s;a bespra&L[Jskom milsinom, Tel. 062 911 HlQ • B n;!Vm ke r{!dO~IC1 d,(J1;{lim ,,",u. Tel. 061 2JJ

• V~imo p:resvl;acenje i poprtWKU 5vih vn; L!JnOlmjdtoi~ pre\'oz co radnjebesplalan. Tel.0:6J 2l083-2

Intelektualne
• Arh ilel-:;[;1 U!di proje.kle zaC'iju bes.pravni.h obI ckam., ;,d.T,l06·1019558
Z.l.

nnnu

• Ku pu icm

J

legal inOild~orJ

ns

• Ozbitjnli s: iskuSlYCI m~u ~alll bi h 'IOni" boltsn" gO'pOdu, T,1. 061 ]" • Ozbilj-na lenil

• I)ro(lai~m 0661106597

povoljno

.

bitij:o.r 8. Tel.

• Re::iot(lHIT.LL!is:;, ;(~VQm m uz.i korn P'IJnehoil Sa.nke.rlca i dje'i'oj kiJ za rad L.I sah. Pri java, m:oguc .!;imjcli l:!li. PI (!Il;;!lpo dogovor". T ,I. 062 7JM 12 r:isIi.-no i ,ki. Td.0611 58784
• Snijeg Qth,rfizimo ma~in-

sro ma [C1Jo:~k - zllbol.II [~hn.icku op r-emu (pj~5kilrul' r-ot<lk5 ::IJlIU.... io:ualo). Tel.061776402. :H • Kupui'llJ 935 '"ph
~~!

• K upuj~i:t\

on

lJ.~

nd-

• D:aj-cm i_DSlrukciie iz boo!JILSkog jc--zika (grnmmika. j pr.avopis). -Te-l, '1)62 l,l9,0 • Dajem insm.l.k-ei jc. iz C"_nglc:skog je,; k'_ Illo ,·0" I , KM_ T<t 065 013 096 • D!Jjem instrukd Ie iz engteskog Ddt:il:"s.Jei l.}~nLke.Te1..Ct6.l20S072 za

z lie srariju ooobu) Cl_sti18 s:~ano",e!,pos·
lo ... .~ obic.kt,<=_ p(ldru~ie n 061551 liS rlidlS_

c-u val;a

bi dijr:(C;,

pa-

TI;:].

pull. Td_ (161 747

• Bms.im.! l(ikLnlm~ ~l;lvJj;Qm Svt: 'f.r:s [e pad::ern l S:ip<lrloV<l: kao ; poslil \,1 ja ilje ta mi na ra. Tel.. 'IM.l3S2 35.2
r

• O~biljt.L!i ::{ella,fu'r/::.la hi djecu_ Tel.. 061664 I S5 • O..:biljfl:l?...ennpazi.ti! bi :iimriju 000' bu U I1I.dnom vrcmcnu. TI;:'.t_033 971 ~94 J)ilj:n 9 fena SI) iskllsU'llm bidi~ll.l-el..03.l64.()1l6

• Prod_aje.rn veC:u koliCinu kliza1j ki, :sli:ii:a, p~nO!t:lc.a):!i~ ran dt=~ :sb hl~~ iaknl rukilviCiJ~ kadga.1zummo k",'al Lr relno a IZ'LI.emo e.Ljena ieJtin:9, pogod~ .... nozod.ljuprod,j". ToI,066 I 154(>8
l

• -T rn,jm flanfl-era za ~Of.l 0'"'0 flOkre-~ I3n i.e fitlTl-c d_o._1;;! E:!\pl;.ilr! - import. rt"gi:m-.i_ .. ana 200.6, god.] rncun blokiran 101]. Firma jt' ~iSta, mo~u,f ,v9 ki dogovor,T,1. 06 I 633 15 I
• T["9:fim

• Od ijda m],i m!il"ke) fIt.! to!ini~ i~uzcmog k'll:!lite[;"l;rS"amo 80 KM! Br, 48,)2 i~4_Tol. 0614327<14

• Bmsim, lLIkll':ilIll(ll ~ta'.ljilm :svc vrs [e pi1rke-L8] panclpark-elil L Jam in aiom. T<L 06 I 144183

""lll',,",i

.Pc!~ Li vi:sokokaloric'Ili
,1reCil, ;preKO lone dcmsv::1 Td.061547600

S KM
be:spliuna,

• Elc_ktrtear
:9:u~gm!u:ski

pir-lm:ai's

Uli"8_

T-c:1-061 3-2..5 imai

133 • TraJi.:i.m posao naodrtavanju ni.,S_Mo ... Td.06.1 81 5(164 • Trazim pOS<lopoomoCnogrndnj.kil 'l.ToI.IMB3<6()J
~a ["90 u

• P rodllja ugiia '~ u svi mODI iei· m~! ... reia !,IgJ r:ll 0 KM. !"cl1,l .....Q BroC!!=~ 175 Bilnovtci 170 vng,nnje grnis S:"''C $111 f't'~l'o~m od 10 ~'r_clg 25l. T~t 061 p 769074
1 r 1

run

balJiu)e:l 06131143:\

uslu,~ - el. in;sli~hci ie, osigur!iEi~ illdik(iwri O!;li bojlc:rJIC_1 :;'pore[ l drugo. Tel.

• InstIu Lmm mal:cmaliklJ ~ -::;:, skI" ..... c ole i filkulle-le us:p~es:no- i pclvoljoo. T,I.06l ~49l42 • Instru~Tilm niernilcki Ii u: i srtdn j u ~kolu~Il: ,d,,,,i. Tel.066(1644S9 j~;d k o-snovILl Ilioi Ll i "'~Qj

• o...

~u vala

• Ecj..o: z:3 tlcrndniu n ovih l oprav.ke smrih boj !era! pe6) 00 iguI1ICaI in:n.abi.-ci it! i D di katIJJljj;;:;iL kl"lpatilo, TA peti] mih ica i sL, Tel ,MJ 21l

tn,car

• !.n:!iil"nlklt,ije' iz m.alf!rn !!Iti k~ i rlO':i ke 2:3 :5rt"dlljo'M~,Qh:e i :;~ude[Jtt, Tel. H61

• O.lbiljo.!Ji obr:a1.OVi:lf.lit zerilli njegq. 'Vala bi sLariju tlO[esnu ooobu. Tel., 066 66.5201 • Pod 51resom Ste, nervo:;rnj Site", P .... iu~til~ se'bi ild ~c Hjepo_ Prob::.i tc: mSto novo i d.rugaC:lje, Mils.aia. Tel. 063848911 • PU5lcna i (ldS:o~ICima ~ell iI! ~i5 Iii ~j bi Sla.nO'ire il i pool. prosIO:re, sarno kod (1(I~[el'JC::i otbi1jD~ PQrlJldit~_ Td_ 061 811380

1.86082

• KlJpujcm umjetn ieke slik~ milleIi ~u!:s[9Jl tI !!Jkt\! :!;i910V-C:! :tidne,) di-epnf:! nJ,cnc,., orar:[Jjc znaekc i o5'taJo, Tel. 03345650>,(161214405 • Ku;pujem I,!Imj~.'trtickesli kt! S!L .. d.nske :sau:nr~ si3blj~ ordenje', belen~ulteiO$',~lo.T~I.061 5-53640 • Prodajem pB.[oli :SoorpioIJIZa:stil~ olklilvan (:n 0'1,") jena 8:5[) KAt. d Tcl.061966.109
va 999

• Tr;itlim{l' kOIlOhiU-a iii k'l:lo.obariclJ fenQt:ililU i pice_r:i ji od 01. 04. dcb:r'1J po,znavan ie .r;ngl,c~kos: ic~i K!lI Ob,.'Ve2no.MO:SIar.Te.~.MI13S2S6 Lt~ odHeno poot"l1i1,';anjc cngJ,eskQg Je;zi kil. MO!iI;~t.Te].OO113S'L86
• T~~imo rcocpi::'Lorul.rkll

.' Prod-ajem l,OOO kilm_.ada jakn i l KM, kom:!'!,o! t 0_000 kom:Jd:a g:mkrobe Q,20 KM kom,d, I ,000 pari o,uCc, 1 KM, par _S"""Sie roba if N jeuta~ke_ Slraje"o. Tel.066 I 15498
l

US
• Etc!u:roinsiaIOidje: 'l'ib i t')opf1)'I,"h." it9 ,s[a ri no. Tel.06Z255055
~'[:;IIf.lQ~~

• I.Dslru kciie i:;i'; m!!ltt rna ~i pooreke. -s-orsa iskustvom, Tel ,061 l35 74B • PQ'I,'glj ilO r:adim rttiig1:!il:llrs:ke tHoove 7.:a svc falkul tete. Sve oblasti, Pomo~ I"ti to':r-.J.di' m:lgist!!lr:s1cih :radO-"'iII. Do.s~ !Up'" i,_Td_ (161992199

ugrndnjll [tom u,gr _ !l'I.l-erfoJ

• Prodi1je:.m 8: boca atltog-en ih Si! S-e[Om za ""8.!enie IJ odLicllorn :!!tLiJ1iu. Td, 061591790
• Pl"(lcl(ijem d fc~i ja i-::o i~ crvenO I g:el, gumcni rocko'ifi [M !XIJ obja., KM. T 'I. O6J 213008
j

• Gr.adevinsk.a finns 'Viii adaj"ioliildjc pos:lovn ih p,rc5t{lT!l i svih drugih rndova kvali[emo i brzo. Tel. 061137173 • K 11 b ~f.I je :o.meri ckl pli3.karL :sobna.l ul:a.:zna V:nU9 11[,1'1 ufi!kkog ~wli lel9 po povolinimdjcnam;:[.Tcl.0.6113-12J3
l l

'V"So

• Povoljno rndim. matLlliJte radlQ~ Z3 ghnn::f~.ijatc:~! el;tonom~t~ e.leklrorehnifar1: i",",I"kol •. Tol. 0G2 991

m

• l)ra ~ci!"JiI) =w,e VrS:I(: 2ub n ill prot~~ \Olalo.c i parci illlnc. Ciicn:a l50 KM, Te1.061715 107
• P~esn,im~'V:!Iilje;sa video DYO_S'''i,,,.,.ToI.062814523 k::'SCl9

le-

• VO;.Ait O}-C,E, D kilt.s:] poloknirn CPC i drnvn irn cer[ i nJ::aE.Om i iskusl\'tIm LnI:f:-i zapo5.ljcnjc IJ 9xbiljlJIlj firmi u BiH ill i.nOSll'anSl"VU. Tel. 062 8.54 694 • Vozac D kn. sa isk us.tvom u mcdo narcd.[\om r ['t:VOO':ll pl1 [tLi ka i polounim dd:av[] im .i CPC cc'flifi kil~ IAl'm [l'Ilti z:!pos] i en i~. 065 076 J 1,:J '·e.l. • Zitmdll.r; plJu:m inl-r;rm:'t~, b~ uJ~ga.nja n!}"ilC".1, Konmk(irajw: 5enjinpojskl(:Z,.sJllajl.oom_ Tel.06l 717616

5.0

• l'ov-olj ~o r::.d im ~f'm i ~ar.s ke T"dduVII; om ~wc filkul tete. S,rc: obi&::; Li. Dootu~ p,.n IMlgdje. T ,I.062992 799 • Prof_ etlslesk~, suds.lti rUIlJ fie prevooi ~ovi~raVil doku_rneme. Drz.i bS(]~ w::a:i.'\'e'U:~I1l."Ste_ TeL 062 61,2 .3.99'JQ3~ 465958

na

• Prodajem dugu bundu od ~C1'C<l i kO:l:rHl jak Oli, Cijen.a 1)(1dogo"oru.T,LOl3631430
'.enslm

• Prodaje:m um ie Lnil_k~ sl [ike poznilI ikovl].i h umjt'Lni k!i, ~lIl C ~chJ] ik-e izrad.:il dobllo oCuviil.ne~ Banja Lukil. Tel.06:i:5474{18
t ib
l

;bi~~~~~4~~.~\lt~9~~e• Moler ma1iinc u
• ,P,rod;_.tiem illv:d~d:;.k:;i koli cai pogem naalmmulalor. Tcl.C35 87.s38? ~itl Cc,"". Ze-Do. Cijon,
• Ptodajtm

• K V - Vorloi nsrala[e_L za sve opnvk-c i %"n'I dnju bojlc~ ~.mi:ll til~ b3i~en til1Wljii, VQdokodiC:nlin-srallidje kup:uiJ::!I i k.:l.t1:aJ~Li ~e_Te~_ 0612U j 228
riI~

• Specijn.lni [r~lmtm.prOi iv loha~ mllljaC9! mm"a) stje:ni-CII! buba I milev,. ToI_03,216,73 • V~im prevoz pmnikil .kombije.m 8 +1 i' I uhut:ni m vw:ilQfn !"!a ~v,t relacijo. Td.0611S7954
(XJvoljn{l'

filC ~ m Illcrs.ko f:o.rbarskc do~ L!;iSIO, k",1ll i[erno i t'ovolj no. 062419.,01

Te.I.

~!~*:f 8:r1~·~5:
• Pro(csor

dalje- in:Un.I kcijr: iz rn~ Lc-t sr~dnioU:olcii~kU!i.lV-

na Ilia

• Prodai!:m urnjctnitku :s Ii.ku. UlJ!:
rrUl, T e], 06,1

35,7934

112264

G50

u

7;a

i:a-ad_u kljuKM. T.I. ~I

• Molen;: glero'Vllnje~farbLtnre, ~if~pljc!'I i.e ~t LropO~;II!1a "'].(I;Oe.nje-m.rdite i od,lpue,T,J.06l SI SOl4

• Pro rcwr m!1l1c·,rn(:i.ti ki: $::' om insmJi ra <take: i s:rudeme gOti;no_ T<I_061382 JOI

tok() rn

• Zub Qe pNLe~_e1 iztad9U wku da n:a) ~tiraniC;t f."Op,m... k1lJ 5't:a.rih · prOteZB .dodaH!Jl zu.ba, fjodl!!g!!l:l1je l,.'!.1 br.! ih iPW\Cti~ racli mo i v,~k<::"dom. Tel. 061 141 544.

44 ","",,,,,,,,,,_,,,,

Dnevni avaz

oglasi
BOSN A IIlliRCEGOVINA

Mini.st"l'Stvo prostornog uredenja i zastite okolice Tuzlanskog kan rona u saradnji sa "Agregati i betoni Put" d.o,o., iz Saraieva upucuie

F£OEMCUA 60SNE I HE!!CE(;OV!NE Kl SUD U SAItAJEVU

za uce,,,e iavnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogon: proizvodnie berona II poslovnoj zoni u ulici Industrijska bb opcina Tuzla 1. Predlozeaa aktivnost: proizvodnja ulici J ndustrijska bb opcina Tuzla), beroua kapaciteta 84 m'/h (lokalitet poslovna zona u

POZIV

o rtlNS

KANTONSARAJ1lVO

BRO]: 6,0 P 196441lJ P SarajevQ,t6. 2..2.012. godtne

01l'tins~L sud Sarajevo, i (0 sudija D::;:idi~ Saeela, I!I pravnoj srvari ru'i!.elja l3ajroviC" Esma iz Sarsjeva, utica Humska broj 73,2~ zastupaa po puncmocniku Hrvaeie Esedu advokatu iz Sarajeva prcnv ruzenc Thti,c Slavica LZ Saraicva, ullce Novopazarsse broi 21) fBd i ut ~'Ldivanja Df"8'V9 vlssnistva puretn dosie.lo!iiLi~ v.s,.p . .5 .000 00 K..i\iJ na os nevu ~Ia.na 348. ZPP·.,
1

OBJAVLJUJE
bro] 2'.

2. Organ uprave ndgovoran za donosenje okolinskih do. vola: Ministarstvo prostorncg uredenja i zastite okolice TK. 3. Tokpostupka: a.) Nacin uCeSca iavncsti: Dostava u pisrnenoj formi primjedbi, informacija, analiza iii rniSljenja rclevantnim za date aktivnosu; b.) Organ uprave uadlezan za dobiianie relevantne informacije, vrsenie uvida u dokumentaciju, podnosenje primjedbi, rnisljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske do" zvole: Minist"rstvo prostornog uredenja i zastite okolice TK, Akja Alije Izetbegovica br, 2_ Tuzla i c.) Rok za podnosenje prirnjedbi i pitania: 30 dana od dana obiavliivanja ovog poziva,

POZIVZA: TUZ.ENU;

TAT[C SLAV1CU i:z Sarl!ljevl'!~ulic a Noy'opa.lat8ka ROt[~TE ,lJ.\. DAN ~ PQNEDIELJAK..

Z/4, PR1PREMNO u sobu be 340ml.

02. 07,2QJ2. g'odln-e '1.12 Sin) i 30 mtnaUa pred ova] Slid -

LiZ napomena da su strankc d:uz.ne naikasnlie na pripremncm rceistu izuijcri S'i'C cinienice na kojima zasnivaju 5vOjC ?..ah!j~v.c i Irred.lo'-:ili sve dckaee; kcie zele izvestl u (Ott] posrupka, U~· a prioremnc roli~1.e dcnijeri eve tsprave i firen dmete koje zelc upomiebid ~~O dokaz, d;!lituaeni mogu nejkasnije 1]:111 priprctnuorn roeiSlU podniieti prcti v tuabc, toe ako na P"ri:prenm.() ..oci![e ne dode L utile IL,:a bio je urcd no obvijcl ten, a malrnce se da [c m'-:ba pcvucena, oslm ako rurcni nc zabujeve de sc roci:Uc odrZi~ aka na prtprcmno roci~u:: IC dode urcdao obavijesteni luz-cni, roeistc &:>e T cdrsarl b~ njegcvcg prfsuswa. Ovlm perem S~ tuzcnoj doste v Iia pozlv z:a priprcmno roeistc Ltuh:mt sc obaviesrave de 5C dostava pcalva smatra obavlienem prmex.om ruka 00 IS dana od dana objavfjivnnja, Su.dij~ Dtidi,f Sail ela

BOSNA I HERCEGOVINA fEDERACflA BOSN~! H~RCEGOVlNE
KOMIS]JA ZA VRlJIIDNOSNE PAPIRE F'EOEMCUE !I0SNE lliERCEGOVlNE

o STRUC:NIM

OGLAS ISPITIMA
oIL ,

Na o-:5lJQ v u tt t 1. j 12. ZiilOOD8: 0 Komisiji za vnjcdecsne papire ("SIu:~hel1e nevirte Fcocraclje BiH br'oj 39/9SJ 36/9oiJ i 33/04\ e:1na 103. Znkona IJ trZ.i~tu ... i iednosni b a r j)BflLr.il ("SJU:'-:bei:if: novlne Federacije BrHu brc] S.SIOB)l elena 34. Pravilf.lik~ c ovlanenim uccsnicima na tflittu \I rijed nose ih papi ra C••S Iugbe ne nOIJ ine Fede rsci je Hi H~)broj 3l.t09\ Komisiia za vrticdnosnc pepire Pederadie 'BiH oba'.'jeSU!Viil :t'Jlime:res.irana fizlrka l.iC'$] !toil! ~ kle ba ....ti bro.kersk.i.m i i -djkIskim poslo'l,l'i.ma i.li pO!SI()"'i~ rna ill ves Lid id::og sa ....emika (me-ni3d~erB) f.l3 cri:Llm 'l'"ri~ j jcdinosf.lib j)lIpim u: Fcdcnu::Lii BiH da oTs~nizinl. slrucee is;pite Z<l 8(iCllnje do.z'Vole za bB,'!fenje (l'"dm])O~ :sluvim.;t.
1

rs:pit ~ slicanie d:olviJolc ~ oba ...Ii:a.nie brok~.l"5kib i c;lil~c' rskih 'POSIQ\l3 Ce Ili d orgB:Iliziran diln1l 28.03 ..2012. g'Odi ~ ne 'U' 11).00 5Uti.} d,ok Cit ispil Z3 5Eicilmjc dOlvolc za Qoa· vljanje poslQ.v3 investicijskog .sa'VieLr.Li.ka (mc.nadZel'a) hiri orsa.DLzir~m th;!,(I:;3 04,'04.2012. gl;uJi.DI;: u HU)O s:;Ili.

Pomcnutl isplti & se erganiairari u proerorilama Komi:sije t9 vrir~dno:sne papire Federacije _BiH! iJ Sarejevu, Ccm.lus. 9/2, Kandidari su dti~n i pOdn ije! i piSQ1(,Pil pri javu 2:9 !POl~S:[inle suuencg lsphe, na cbrascu ko-ji [e proptsala Komlsliii! oi!lj klls,ni if: tri dana prije ;::Hka~nj)g ispi1rtog termi i'lfi. U skladu en cl:anom 37.l3r:avilnika o ovlahenlm ucesnlcl rna na [ri:i s[ u vrlicdncsa lh paplra, suucnom lap ltu za srica nje dl)~vole;;w obevlianie :poS1Q~ invl:ni~~i:sk~:5.3Ivlernvanja il'lilgu pristupiti kandidati kOji pored ClSlBI,il, proplsaa tb 1.1510"':;]., posi eduie uvicree ie Komis LieZ<I vrijed nosne p::q~i_reFrde.r:.l("~ie ncsnc i Hercegcvine iii KQmislie za hard]e cd vrljeduesri Repubike Srpske C! poJofcnom srrueecm Iepitu za cbavljaa]e brokerskih i di1~Q>._ki I?Os.[ov~ l!: pruruetu h vriiednoani h pa pi ra. Za pnlaganje slrue!nog lap ita :;;'..a stl can]e doavcle za 000...ljnnjc br-okc,rskib i d.Lh::rskLh poslov~ 5bodno OdluC"l Q l.ar~Ii ;tl:a.k":li.d:a (1.S1 utbetl t f:JoI)\'ine federflc i j~ Bi 1-1"1 boo, 1/10, 16110, lJ/10, 10/11,13(1 i 4~/11), k,ndld,,, 'u I du1lli upl::ui l~ IJ'lIknarlu, u izn~u (loti .sOOi'OOKM z:a. polagapi.e :~nn.!~nog. i. .sp'i'~:a~ stiL:!Inje dL'ftvl(;I!e ~~ oba~'lj:a!1i.e DOs.low i.rwe8(ic.ijskog savjemika (m I1:IlBdm:r.a}1 du'l.n.t su ullhnlli D8.knildu u. izmm.1; tid ,5.00~OO Ki\'1Sve dod2lLne inrormadjet kao i konsulLadje u .... .:;ri s.a e st:rul!nirn ,L:5pit~rnn mOBu:soC dQbLlL 'LI Knmisiji ZOI "riiednasf.lof!pi3 pi re Federilc·tje B [H,Cern I!J U~t3912, SIITBjevo, o~no,"o no l<!cfoo(033) 103 844, lOJ 902, 111 6» iflli Da e-ma.il: i.nfO:@tomvp.,go'V.b-a.
J

BOSNA I HERCEGOVINA FEDcRACIJA I.HERCEGOVINE ~OSNE HERCEGOVMKO·NERETVANSKI KA:N'lON OPCINSKI SUO U MOSTIIRU Broi: 8 0 Ip 080271 11 Ip 5 Mootar. 16_ 2012_ 02_ PRAVNASTVAR dO'II" Rjelenja 0 izvr!eni" II i",,!e.lkl

Opei.,,; sud u Mostaru, o ,mllil p Za1lmlVlc. u 1l'Ir!nom postupku lrnliooa ~"Ienl' HYpo lp'AdJ1aBankIm.m'lionai G. A A ~~~~.::~f, ~\ljt:~~:tIni.~~~~ie si~~e~?"iz Sarajev"proUvArgentum". Mostar. "'dl'""S,nia, ooluCuiuoiPrijoolo· f . d.o o
RJESENJE 0 IZVRSENJU ~~1~&O~'~m:W2M~ra~_~~.~'~i~:\'~r~l~en~f::i,~~I:~n~~~tI~~,~i:l>Q kodOpci",~u~ sudau Mosl"u tlrojIp. . GI.vno~ ~ugau illl'su ad 11.659J11,43 KM z,kQns!oJm sa ,ateznom"JTl,tomul,,~.no'" z"kGnom ,Isin;Slop. Zakonsi<t

sane

OGLAS

.A.r9on[u"'· rJoo MosW. Ulica klrrJin,la S~pi"ca b.b., MO&tar

°

~;~:~~::a~iin~,~O~ige~i~~~~'~i~~n:I'''',

,l

tS~~~;;;~',fr~on~~lio~~:~~~;:; ~~%~ :J~,~I!i:~~l~l~in:~i~:c~nV,~i!~o8~l~~kdtiO,~ ~::~t~~y:~ od n 02.20(tfi. to: ~.I
'."_ ul,broi10085KO.MOSl'J, tij,1O Z.k. II]>OSI~vol upravoa objekal ,grad. sepmcije ~gf1l~eni na k.t, 2708,13, ~Jel"!II po· 'k. : sl""niu~l.kal,.S8pat",ij'· I,gra~.".noH. 26!l~1.a,za kOj' n.kremin,j""pl,ano pro",.1",n\SlI'o",unst drustvaAIg.n1\1m M,o. LjubulkJsa 1/1~11'llposlo,",h otll,;.atll ~lsanlhu A.~Slu I1:pod ~.,adalnje ,13,nlll1'o u :pod, II, H.rmes d.M, Llub"I,', u keri,1 Ara.mum 0_0.0. Moslal: San!,

=~~~g:.:.~= ~~:,~I=S'=:i5~i:,~~1.~=~~lg~:1~~~Odsa°?t'U::1~4a~'
z.!f:gJI~

OKRUZNI PRlVREDNI SUD DOBOJ B,oj: 600 p, 00706309 p, PRAVNA STVAR: Tu ~iI"0: MikrokredilM fondao; ja EKI Sarajevo Tlllleni: Braoo Simi" iz Sotkovca i d.r. R.di: dugJl

POZIV
ZA: Brn,no Sinlic, Sotko".< bb POZIVATE SEu S"ojstvu i>.rnicne'trnnke
dine u 11.00
¢ilSOV.a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACfJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUDU SARAJEVU Braj: 65 P 154460 10 P Sarajevo, 06. 02. 2012. go diue

°

n. glavnu r.spra.vu 23kaz:mu.Z8cetvrlllk26. 04. 2012. g,,~

u

SU

dnicu b roi' 2.
J

UPOZORENJE:
• Ukoliko nil zakazano rotis'[e za glavttu rasprnvu bezo,Pr3vd.:Bnog r3zloga dc"; pris[Upi ruiilac a bio je urcdno pOZ''113n]smSlfaI CC sc do je Po 'IlUkao [uzb~ osim ako sc lUz.cni na lom roci.Sm nc lJplJ.sriu raspr~ .v Ij.Die (clan 97_ st,v 3_ZP p .• ) - Ukol iko n. r06, lC za gl.vn u ,as p,avu bez opravd. nog razloga n e dode lUzon i, a b;" j" u.,cdn 0 po:ova~,'",p,av, ce '" od'hti be.>: jegavog p,isUSl"" (eL 97_SlaV4 Zpp·.)_ n

OpCinski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina SijerCic, u pravnoj srvari ruz.ilelja Drazie Jov~na iz Baoja Luke, ul. .Mmike 157 protiv luzen.ih Ganibegovic Zilhe iz Sarajeva, u.t Lukavicka 28b, Gall ibegovic Edina iz Sarajeva, al. Lukavicka cesta 46, G".!!ibego.vif Emira iz Sarajeva, u1. Ramiza SalCina 68, Ganibegovic Hajre ;2 Sarajeva, u1. Lukavi"ka 2Sb radi na· k.nade slete,. v.s.p, 20_000,00 KM., dana 06, 02. 2012. godioe, objavljuje sljedeci:

OGLAS
Poz_ivajll sc tuieni GanibcgoviC Edin jz Sarajeva, ul. Lukavicka "csta 46 j Ganibegovi6 'Emir iz Sarajeva, nl. Ramiza Salc.na 68 da u rnka od 30 dana doslave odgo.vor na mzbu od 16.07, 2.010. godine, kojom je luzi[elj predlo~io da. se obavezu Ganibegovic Zilha, Ga.nib~gnvic Edin, Gaoibegovic Em ir, Ga.nibegovic Haira da tuziudju Drdic J ovao.u iz Banja Luke .Mnrike 157 ,olidarno isplme kao glavni dug naime naknade m"terijalne stete iznos od 34.057,0.0 K.M naslale na. porodicnoj slambenoj zgradi mzilelja izgradenoj oa kataslarskoj parceli braj 59/48,. a po navom premjeru k,i', b.r, 1615 KO Klopce Zenica na adresi Klopacki put 1.07 i aemalerijalne stete U iznosu ad 8.0.00,.0.0K.M Sve uvecano za iwos :<ale" we kamale pocev ad 24. 10. 2007 .godine kan dana nasla.n.ka Siele pa do ispI3n!, Ie ispluLi iwos iz.gubljene dobiti od 16.0.0.0,.0.0 KM u.vecan z.a mjese(ni obrak od 5.0.0,.0.0 K.M o.d podnosenja tuzbe, pa do i'plale, uvecaDo za pripadajucu :<akonsku z"teznu bm"tu uz nado~ knadu lro~kova parnicnng posrupka, a sve u roku od 30 dana. "Ukoliko tuzeni. u zako.oskom roku .ne dost"vi pismeoi odgovnr na mzbu, tuiilelj predla~e da sud dODese Presudu zbog propu.'tanja knjom ce usvojili ruzbeni zahljev u. cjelosti (eL 182. SlaV L ZPP-a)". Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i sadriavali nznaku suda, im~ i prezime, n"'ziv pravne osobe, prebivalisle iii bnravisle odnnsno sjediilte "lranke, Djiho.vih zaknnskih zaslu" pnika i punnmocnika aka ih imaju, predmet spora, saddaj izjave i porpis podnosilelja. (~L 334. ZPP-a). Ako lU.7..eni spo.rava tuibeni z.abtjev, odgo.vor n. ruibu mora da sadriirazloge o osporavaoja, cinjenice na kojima zasniva svoje D"vode, dokaze kojima se utvrduju. te Cin~ jeoice te pravni OSo.ov. U odgovo,u na luibu tuieni 6e ist.Ci moguce pracesne prigovore i iziasniti Se a sklada sa cL 71. Slav l. ZPP·a. Tu.~eni mo~e u ndgovoru na ruzbu, a najkasnije oa pripremnom roci~!u, podnijeti prorivtuibu. u skladu sa clanom 74. stay \. ZPP-a. Odgovor na. mibu sa prilolima se predaje sadu u dovolinom broju primjer.a.k. z" su.d i supromu slranku s pozivom na broj gomji. Dnstava 51' SInatra nbavljenom prateko.m ro.ka nd 15, dana ad dana nbjavljjvanja. Sudija, Nerm.in.a Sijercic, S.r.

U Dabaju, 20_02_2012. godine
M.P.

SUDIJA mr_ ,c_ M ato Ku Ias Z. UllnoSl- "vlaheoi rudn.ik,uda

BOSNA I Ittll.CEGOV[NA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE !CANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 6S 0 P 178392 10 P Saraj evo, 14. 02. 2012. godin. OPCINSKI SUD U SARAJEVU po sudiii A.ida B'.hlOVic, II p,avooj ,,".ri luiilelja CROATIA OSIGURANjE dd DlREKClj A ljUBUSKI ul. N. Ko,di"" bob. Ljubu~ki, proliv IU<eoog Ismar 2miri'; iz Brtkng LiL JovanaJavanoviea Zmaja br. 29, rodi ,egresoog dug., "l'p. 4.525,00 KM, "anrospr."oo dall. 14. Q2.2012. godine, donio ic ,lijodeou:

PRESUDU • zbog propustanj •.

Nal.'e ,e luzeniku d. nlz;lelju o. ;me ,egresoog duga. isplad ukupan i.zno, od 4.525,00 KM, sa prip"cl"juoom ~.akon,kom """mom komOlQrn pot .." od dana 15.11.100], god;no ,ukl.doo Z.. kODU p. do i,plale, Ie d. mili!el iu n .knadi l,roskove p.rnicoog pOSlupk. u izn osu ad 411,50 KtI1,. sve Liraku od
30 dan a od dana. pra ""0 mOe nOSiti.

Do't."" pre,ude zbog propu',anj. 15 dao. "d dana obia"lii".nj".
Pouka 0 plilvnorn lijeku:

tnl.nag ISMAR ZMIR1C .matn1. se izv"enom proIekom rob od
zalba], ali tUy.enL mozC";pocinijeli prijed.log

23.povrnI u p,ij .Ill je ston ie u.skIad" sa (;1,183. ZPP·. fBiH_

Proliv QVeptes.ude Ilije dozvoljena

SUDIjA Aida Bahlov;"

Dnevni avaz _.,._"_..~,,.'"".
POSlJEDNJI SELAM

45

nasern dragorn

MUSTAFI

MUJI (MUHAREMA) MISIC:U
dipl, ing, u penziji

nSvejedno je odakle cu poeeti, negdje ce izbiti ova nagomilana osjecajnost s koiorn se lesko nosim, ier JOBne znam cemu da je podredim. Nekome ce biti potrebno ono sto budem ucinio, neko ce zastati pred tim i pogledace me zacu<ieno: zaista, to je tvoje djelo? Jos ne znarn kakvo je [0 djelo, ali rna kako da bude, bice Iijepo." ("Tisine" MeSa Selimovic)

Volimo [e !am ...
supruga

Volim te __ Tvoji: Hidajeta, se osoblju kcerke

Armina i Almina, zetovi Sarnir i Kernal, unuke Lilah i Deniz
bolnice Zenica, odjelienjima Interno

Zahvaljujemo

Kantonalne

svima os talima koii su b iii uz nas u ov im teskim tren ucima,

i Onkologija,

porodicno]

ambulanti

Potok,

kompaniji

LUK doc Sarajevo i osoblju UN MKSJ Sarajevo, kao i
I22·;tt:

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj

POSLJEDNJI SELAM dragorn da idzi

POSLJEDNJI dragorn

SELAM daidzi

IN MEMORIAM

AZRA REZAKOVIC, rod. FETAHOVIC
N avrsava se 7 dana otkako si nas napustila. Ponosni s rno S10 S mo te poznavali i
neb ti Allah, podari Ii j epi Dzennet i vjetn i rahmet,

HANEFIJA (CAMIL) IBROVIC
Po dobroti

i zauvijek siecati, cuvajuCi uspomen u na tebe,
Molimo Allaha,

cemo te parntiti

HANEFIJA (CAMIL) IBROVIC
Molima Allaha, dZ.5., da ti podari Iiiep i Dzennet i vj ecni rahrne r, a porod ici sabur, Zauvijek tvoji sestrici: Meho, Bajazit, Carnil i Zijad sa pore dicarna
Uil-nd~

prof. BUBIC LJILJANA
1939·2004.

prof. BUBIC - RUZICA
1911· 1999.

prof. BUBIC MUHAMED
1906 -19S7.

dz.s.,

vjecn i rahrnet, a po rod ici sabur, Zauvijek tvoja sestricna

ti podari lijepi Dzennet i

dz_s_, da

U Jaticarna

ljubavi,

u pupoljku

sjecanja,

cuvamo

Vas

S

ponosorn,

Tvoia Azra i Senad

Sabaha sa porodicorn,
3:21J-od:::

Vasi Snezana i Davorin

Brdanovic
S149-u

POSLJEDNJI

SELAM

naso j dragoi zaov i i tetki

SEMSA (ALIJA) SKAMO, rod. TVICO
Neb Ti dragi Allah, sabur,
Porodica Tvico

dz.s., podari

lijepi Dzennet, Tvojo] dusi vjecni rahmer, a porodici

29.2. 1992- 29.2.2012.

HUSEIN TOPIC

Vasi: sin i bra! Enes i sestre i cerke Merhisa

POSLJEDNJll'OZDlIAV ocu naseg radnog kolege

preselio

Dana, 29. 2_ 2012. godine navrsavaju se 52 dana otkako ie na ahiret nas otac, dedo i pradedo

~

...

MUHIBA TOPIC, rod. KAPle
9. 11.2002·29.2.2012.
i Muhira

ENISAKULAUZOVIC, rod. TOPIC
28.2.2003·29.2.2012.
32-61-lndi

sa porodicarna

~

I'OSLJEDNJl SELAcM U nedieliu, 26_ februara I veljace 2012. godine preselila j e na ah iret rna j ka nase Fa ti me, 01ana kolekt iva J.u. Osnovne skale "Mda Selirnovic" Sarajevo

MOMIR KRVAVAC

ASIM (RASID) SUBA.SIC
iz FoCe
Tevhid ce se prouciti u nedjelju, 4.3.2012. kuci zalosti, Hipodrorn do 83, Butmir. u 14.00 sati u

HAMIDA (SULJE) KURTIC
S Ijubavlju

Kolektiv optike "SA-LIHABEGOVIC'

i "KOCKA" d.o.o,
os !'1:15, ~[

i postovanjern Kolektiv J.U. Osnovne skole "Meila Selimovic"

Sarajevo
3.267-lld::-:

D j eca sa po rodicama

l166-noz

POSLJEDNUISELAM

se 7 tuznih dana otkako ma nas dragi

Danas, 29. 2. 2012. gcdine navrsava nije sa na-

Dana,

29. 2.2012.

godine

navrsava

se 7 dana otkako je rnoi dragi

nasoi dragoi sesrri

EDIB (AGAN) TABAKOVIC HAFIZI ZUKANOVIC
Nek. ti dragi Allah, cit.s., pcdari lijepi Dzeunet
rahmer, S va Ij udskost, dobrota i pl ernen itost ovoga svijeta bila su u tebi, ali ostaje beskrajna ljubav i pones ,to SmO te imali i uzivali u iivom s tobom. Neka ti ie lahka ova zemlia bosanska i neka u Allah, podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet

AVDIBEG (HILMIBEGA) SETIC
presel io na ah iret, Molim dragog Allaha, viecni rahmet, Tvoja supruga Naila

i vjecni

dz.s_,

dz.'.,

da ti podari

Iijepi Dzenner i

Sestra Rukiia i brat Ramiz sa djecom i niihovirn porodicama, ll68·od!

Tvoji: tetka Cerima, Akif, AdiI, Sabina, na, Selma, Nedim i Se]o

Jasmina,

Nermi-

i14'·"

46

"'#i,"'.r"~_IiII''''''· Onevni

avaz

Dana, 29. februara 2012. godine navrsava se sest tuznih rnjeseci od preseljenja nase drage majke

MUSAALAGIC

S Ijubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na tebe, Porodica
:8131-LI

Dana, 29. 2.2012. godine navrsava se 40 dana od smrti naseg supruga, oca i dede

MUSTAFA (HASIJE) KARABASIC
17.12.1938 - 20.1. 2012.

Neb ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Hvala ti za svu pazniu i ijubav koju si cijelog zivota svima nama pruzao. Zauvijek tvoji: supruga Hanifa - Behka, djeca Lejla, Mireia, Saha i unuci Adi i Amar Hatrna-dova ce se pokioniti u petak, 2. 3. 2012. godine u 8egovoj dzarniii poslije dzuma-namaza (12.50 sati),

Tvoiu plernenitost i dobrotu nikada necemo zaboraviti.

POSLJEONJI

POZDRAV bratu

TUZNO SJECANJE
ua nasu dragu

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI POZORAV

nasern dragorn

EDINUHONDO
21. I. 2012 - 29. 2. 2012. prof. CULAHOVIC

ANTO (PERE) TOMIC
Po dobrorn cemo te pamtiti,
S

Ilvijek jljepsih

srcima i biti dio nasih nauspomena.

cd zivjeti

u nasim

BESIMU
Uposlenici "NEED·
.3169-Dd;:

SPASOjE - ACO (MLADE) JASIKA

ponosom

porninjati

i u srcima vjecno cuvati,
3.23S-1n.:M.

Tvo] brat Srerko, snaha N ada sa djecorn i unucadirna

Tvoji: Tidza, Mersiha, Haris i Malik Hondo

TDURS~""

Amela Sada

Nasoj priiateliici

NEZIM (GALIBA) LIHIC AZRI REZAKOVIC
»Najljepse stvari ne mogu se vidjeti, niti dotaknuti, Draga nasa Azra, tvoja ljepota i dobrota ce zauvijek One se moraju osjetiti ostati u nasirn srcirna. u srcu."

29. 2. 1992 - 29. 2.2012.
necerno zaboraviti.
U petak, 2.3.2012. u Rogarici, Proslo je dvadeset godina a sjeeanje na tebe trajno ostaje, Po dobru cerno te pamtiri, s ljubavlju sporninjati, u srcirna nositi i nikad te

iz Rogatice

Tvoii: sin. Galib, snaha Enisa, unuk Kemal i unuka Amina
godine, poslije dzume-namaza proucice se [asin u Carsijsko] dzamiji
8ll .. n

Tvoii [asmina, Kristina, Ines i Bakir
EL·FATIHA Dana, I. 3. 2012. godine navrsavaiu se 52 dana od preseljenja na ahiret naseg dragog OC", dede i svekra

SJECAN]E.

SjECANjE

na nasu

IZET (TAHIR) AVDIC
Molimo Allaha, dz.s., da mu podari lijepi Dzennet i viecm rahmet,
Tevhid ce se prouciti ucetvrtak, 1. 3. 2012. u 13.00 sari u Carevoj dzamiji. Sinovi Edin i Emir, snahe Amela i Azra, unucad Amra,

EDINA HONDO
Ces osta

AJKUNU MESIC
8.

Arnar i Neira

"09·"

Tvoje kolegice: Fehrna, Minka, Merjema, Enisa, Sefika, Suada, Aina 810Z·"

Za u vi j ek

tl u nasi m srcirna i sjecan jim

Po la god ine bez ri jeci. Tvoji Lihici
P-71114

Dnevni avaz _,29.,,_,,"'12,47
POSLjEDN]1 POZDRAV

Dana, 29, 2. 2012, godine navrsava se sedarn dana otkako je na ahiret preselila nasa draga

nan i nase drage koleginice Emine

SAJDI MUDERIZOVIC
Boba, Slavics, [aca, Rosa, Darke i Dzenan

AZRA REZAKOVIC, rod. FETAHOVIC
Nema uriehe i zaborava, niti rijeci da opisu nasu bel, Prerano si otisla, ali smrt ie iae. od z;vota. Neka ti AUab, dz.s., podari lijepi Dzennet i da te nagradi Svoiom miloscu, orvori dzenetske ka pi ie i u urorn 0 basja ka bur. Orac Nedzad i brat Admir '135·"

"
SjECANjE

Dana, 29. 2. 2012. godi ne na vrsa va se 7 tuzn ih dana od prerane smrti naile drage

AZRE REZAKOVIC, rod. FETAHOVIC ANISKADRIC
2004 - 2012.
S ljubavlju

SERIF KADRIC
2005 - 2012. i tugorn sjecamo se nasib nairnilijih. Po rod ica Kad ric
I:ZO-u

Tuga i bol nisu u rijecima nego u srcu gdie

ces ostari

vjecno i nikad neces biti zaboravljena.

Tvoja tetka Sabina, tericne Merima" Emira i Samra

ALIJA (sin SABANA) DUPOVAC
28. 2.2005 - 28. 2. 2012. Dana, 28. 2. 2012. navrsilo se 7 godina od preselienja na ahiret naseg dragog supruga, oca, dede i svekra Molimo Allaha, dz.s., da nasern rahrnediji podari Dzennet i viecni rahmet. I una lillahi ve in na ileih i radii u n EI-Fariha
Porodica

SJE(:,\NJE
na voljene roditelje

HALIL (HAMID) LAGUMDZIJA
29. 2. 2004. 29. 2.2012.
Sa sietc m i ponoso m

2.2. 2005 ·2. 2. 2012. Sinovi: EMIR I NERMIN

eu varno

uspornen e ua Vas. V jecno zah vain i...
1216"nd,

Dana, 29. 2, 2012. god ine 0 avrsava se 40 dana od preseljenja nase drage

ju se 52 dana otkako je preselila ah iret nasa drsga maj ka i sestra

D ru gog marta 20 12. go di ne navrsa vana

T1J:lNO S}ECANJE Dana, 29. 2. 2012. navrsavaiu
godin e od smrti sup ruga

naseg' d ragog oca i

se 24

EDINE (DZEMALA) BECAREVIC, udatoHONDO
Postoiis i rraies sa najliepsim uspomenama, koie sa bclom podsiecaiu na
odlaskorn izgubljeno, 00.0

SEVALA-hanuma CFEHIM-age) KABADAJA, rod. MUSA
sro ie tvoiim Molimo Allaha, dB., da ioi podari liiepi Dzennet i viecni rahmet njenoi plemenitoi dusi, Kcerke Hajrija Lila, Dzeneta i Elmina Nina, sestre Zekija Kiia, Fatima i brat Muhamed Tevhid ce se prouciti U petak, 2. marta 2012. godine u 15 sari i 30 min. u stanu rnerhurne, u ulici Mula Mustafe Baseskiie br, 22/IL m]·" Dana, 29. 2. 2012. gcdine navrsava se 40 tuznih dana ad smrti nase drage sestricne i Iodice

SALKE MUJEZINOVICA
29.2. 1988 .29.2. 2012.

Molimo Allaha, dz.s., da ti podari Iijepi Dzennet, Tvoj i: majka Zekiia, brat Salem, snaha Hidajeta i braric Sanjin Zahvaljuiemo se na pomoci i podrsci dr, Dzernidzic [asni, dr. N azecic Mirs ad i i Avdagic Amri 8,21·" Dana, 29. februara 2012. godine navrsava se ses I m ieseei od ka da ie na ahiret preselio uas dragi

Liubav i sjecanje na tebe ostace viecno u nama
S Ijubavlju i postovanjern Tvoji: Neriman, Halide i Nersala

Danas se navrsava 6 m ieseci otkako ie nasa

SALlH (NESETA) IMAMOVIC

NADE (DRAGO) GRBIC, rod, DURIC
p remin ula u 51. godin i u Americi. Draga Nado, po dobroti cemo te pamtiti, s postovanjem sporninjari, uvijek voljeti i zauvijek sjecati, Tvoje tetke Vida i Nada, rodice Miliiana, Olga i Spomenka, te porodice Grbic, Durie, Lucie, Hie, Petrov, Savio, Gadzun, Lukic, Babe i osrala mnogobrcina rodbina, priiatelii i komsije m:g·,fl;,

MEVLIDA (FEHIM) BABIC
preselil a na ah iret,

S tugorn, liubavl]u i postovaniem, Tvoji: supruga Fatima, kcerka Sadmira, Anida i zet Elmir

Neb ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.
Tvoji: majka Zehra, braes Ismail i Esed sa porodicorn sestre Sevb i Suvada sa porodicorn

unuke

Selma i

"".J ,.,

i
"<l·u

48

"'#i.""r"~_IiII'''''',

Onevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI mom dragorn suprugu SELAM

i naiboliem

tati

SAHZIJI ZULCIC
Draga marna mol;mo dragog Allaha, di.s., da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Siecacemo re se S liubavliu i postovanjem i prazninorn u nasim zivOlima. Tvoji Samira i Fahro Ovorn prilikom ielima da se zahvalimo svim nasim dragirn prijateljima i porodicama Kahriman, Vileskic, Alimajstorovic, Sabanovic, Karic, Durie, Bosanskom Dzernatu i Bosansko] asociiaciii u Birrnengharna u Englesko] koii su ucestvovali u niencm poslied njom is p raca j u u nasi m n a] leij m tren uci rna. H"ala svima, Porod ica No"'''''

HANEFIJA (CAMIL) IBROVIC
N erna u tj ehe, n i za b ora va, os ta je sarno n eizreciva prazn ina. Molimo dragcg Allaha, di.:l., da ti pcdari liiepi Dzennet i viecni rahmet.
Tvoja kcerka Lejla i supruga Sejda
~-o036790

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV

ANTI TOMICU
Od udruge umirovljenika demobiliziranih
Opcine Ilidza

ANTI TOMICU C, Aco

branitelja Hrvatskog viieca obraue

i Kantona

Sarajevo

Od prijatelja sa Stupa: Z,am, Zoka B., Zeljko i Mirko Rum, Ivica 1', Makac

P., Gaia, Backe, Narcis,

POSlJEDNJI

POZDRAV nani,

POSlJEDNJI

SELAM

POSlJEDNJl

SELAM

naso] najvcljenijoj

nasem cviieru

naso] dragoj

naso] dragoj

SAIDI MUDERIZOVIC, rod. FERIZBEGOVIC
Bo 1 je n eizreciv, S ljubavlju,

SAJDI

SAJDI
Tvoji: Raziia Memic, Alma, Elvir, Faris i Emir Svrakic, Amra; Raif Serdarevic Molimo dragog Allaha,

Tvoji: Kobaslija

Amna, Sedin i Adna,

Emina i Amar
POSLJBDNJISEL~ naso] drago]

Molimo dragog Allaha, di.s., da ti podari Iijepi Dzennet,
No0367'97

dz.s.,

da ti pcdari

lijepi Dzennet,
No03,6797

POSLJEDNJI dragorn

5ELAM

Povo dom smrti nase drage gl avne
sestre

re tk u, zetu i badzi

SAJDI

HANEFIJA (CAMIL) IBROVIC
Hamida,

DRAGICE LIPE

Od Tanovic Vahide, Emira

Hasana,

Albine, Tarika i
lijepi Dzennet,
NoO.3(i.79:5

Tvoje veliko srce imalo je miesta za sve nas, Po dobrom cerno te parntiti, s ljubavlju i postovanjern spcminjati i nikada zaboravi ti. Neb ti dragi Allah, di.s., podari liiepi Dzennet. Tvoji: Imamovic i Irma - Zema Ahmed, Fahro, Hamo, Suvada, Kerima
NoO,"''''

POSLJEDNJI POZDRAV 00 KOLEKTIVA KLINIKE ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZAM

Molimo dragog Allaha, d~.il., da ti pcdari

Dana, 29. 2. 2012. navrsava

see; otkako nije vise sa nama supruga, rnai ka, pun ica i baka

se 6 rnie-

POSLJEDNJf

POZDRA V

Dana, 29. 2. 2012. navrsa V3 se 12 godina 0 t bko ni j e sa nama na:l dragi suprug, OLaC i djed

rn uzu nase saradn ice Colakovic Emsije

PETRA BASAGIC, rod. SAVIC
Naidraza nab, ne postoie rijeci utjehe zbog tvcg odlaska -i prernalo je rijeCi da opisu tebe i tvoju prekrasnu dusu, zato pored neizmierne tuge koiu osiecamo, neizrnjerna je i sreca i ponos sto srno te irnali takvu,
Tvoi sup rug, djeca, zetovi, snaha ; unuead
mO·"d!

BE SIR MUSAEFENDIC
MAGLA] Postoiis kroz uailjepse uspomene koie
s bolom siecaiu na SVe ono sla srno izgub iI; tVO jim 0 dlaskom.

DZAFER COLAKOVIC

Kolektiv

Klinike

za infektivne

bolesti

KeUS
:nS-I-n

Tvoji: supruga Suada, kcerke Selma i Kenana, zetovi Mensur i Muhamed, unuead Sejla, Alisa i Mahir

pn

Dana, 29. 2. 2012. godine navrsava

se 1dana od preseljenja

na ahiret

naseg dragog oca, punca i dede

AVDIBEGA (HILMIBEG)
Neka

SETICA

Vriieme nam nece doniieri utiehu, vee beskrainu prazninu i bol. ti drag; Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet,
81.:W-[l

Tvoji: kcerka Aida, zer Mirsad, unuei Mirza sa Lanom i Ailin i Vedad Kovac

Dnevni avaz _,,,..,,_..~,,.'""
U cetvrtak,
1. marta navrsavaju

49

se 52 dana od preselienja nase neprezaljene

emeritus, prof. dr. EMINE MEMIJE
Zenski Obitel] tevhid ce biti proucen u Malezijskoj dzamiji na Breki, nakon ikindija-narnaza (u 15.15 h).

'. •.
i' ~
N

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasem dragnrn kolegi

DINKA ~EDINA HONDO
Draga nasa Dinkice, ni celrdeseti dan nista manje ne bali kao ni prvi .., drugi ... treci, Suze, ruga i bol i praznina koiu si osravila iza sebe su svakcdnevnica, Tvojim odlaskom draga Dinkice, kao

SMAIL IMEROVIC

da je i ~ivor srao, Ali i kada Benjarninovo srce kuca on kaze da kuca Dinka, i kad nasa srca kucaju, onda ope! kucas ti, Dinkice, Draga moja dusice, to je ana Iiubav, ona ie viecna, u nioi si zivjela i nesebicno je davala Duso moia.ja cu nasu jutarnju kaficu i dal]e s tobom u mislima piti, Hvala ti na svakoi sekundi zivota kciu si mi poklonila. Oh Boze sto mi ie uze, a tako sam ie volio, MoLim Te podari joj liiepi Dzennet, ier ie ana to zasluzila. Zauvijek neutjesni rvoii - Benjamin, Medina, Mime'! i Mem~:n
Tevhid cetrestina proucit

S postovanjem

cerno ga se sjecati i po dobru

pamtiti.

SAMOSTALNI SINDlKAT UPOSLENlKA
JAVNIH RTV SERVISA
N

Ce se 29. 2. 2012. godine u 15.00 ""'ova u d7J:lmiji Stara Breka,
815,-[[

Dana, 29.2.2012. godine navrsava se 40 dana od preseljenja na ahirer naseg dragcg brata i daidze

POSLJEDNJIPOZDRAV dragorn tati

POSL)EDN]l mom dragom

SELAM
oCU

DEMALUA (ADEM) KARIC
1935 - 2012.

MOMIR (RADISLAV) KRVAVAC

AVDI (HILMIBEGA) SETICU
Neka ti dragi Allah, dz.'" podari lijepi Dzennet,

Od njegovih sinova Ace i Davora

Tvoj sin Zijad Selic
:8 1 41)...u

Dana, 29. 2, 20 12.godine se 7 dana

na VISa va

Dana, 29. 2. 2012. godine navrsava se 7 ru~nih dana od smrti naile drage maike i supruge

POSIJEDNJI

POZDRAV

ocu naseg skolskog druga

AZRI REZAKOVIC
Voljena nasa! Proslo ie sedam naituznijih dana otkako te ie sudbina otrgla od nas. N e posroie riieci koie mogu opisati nasu bol.
Tvoji najrniliji: Fehma, Anesa, Badema

FATA (HAMIDA) DEVIC, rod. HERIC

ANTOTOMIC

Tevhid ce se prouciti u kuci zalosti u ~etvnak, 1. 3. 2012. go dine u 13_00 sari. Ozaloscena porodica
POZDRAV dedi

i Taira

Ucenici zrednicom

n 3 Srednje
Bahrorn

ugostiteljsko-turisticke Pasie i prof. Elvirorn

skole, sa raAlagic

___ ova] trenutak za ernajte se • (hadis)

- pripr-

Dana, 29_ 2_ 2012_ navrSa va se osarn godi na od srn rti n age drage

POSLlE-ON'lI

nasern dragom

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV rnajci naseg radncg kolege Nijaza

EMINA SALKIC
Draga mama, molicemo dragog Alla ha, dl:.iL, da ti
pcdari liiepi Dzennet. Tvo] sin Mira.lem sa suprugom Aidom i kcerkama, rvojirn unukarna Arnrom i Majdorn. Marna, h vala ri za svel Neka ti ie v'j ecni rah me t
3.28~-ndt

1939 - 2012.

HABIBA (IBRO) SERDAREVIC, rod. CENANOVIC
Neka ti Allah, d.z..s., pod a ri Iiiepi Dzennet,
S ljubavlju i postovanjern, Tvoja djeca

SALKO KLJAHO

DULKI (SINAN) DZAFEROVIC, rod. HODZIC
Od Vere, Mel.ihe, Gordane, Esrefa, Ranka, Edite, Biljane, Aldine, Adnana, Mirsada, Radeta, Ifeta, Zlatana, Isrneta, Azre, Rikija i Seje

Mirso i Sabina

l:!.850-lndf

50 """'. """_

••,,, "'''. Onevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV nasem dragom pri iateli u i kolegi Da na, 27. 2. 2012. go dine u 92. god ill i p reselila j e na ab iret

RASEMA PASIC, rod. RESIDBEGOVIC VATROSLAV (ALOJZ) GRGIC
Tvoi dragi i plemeniti Iik, Tvoia dobrota i plernenitost uvijek su tu sa nama. Hvala Ti sto smo imali priliku da budemo dio Tvog zivota. Sahrana ce se obaviti dana, 29. 2.2012. godine u 14.00 sati na grobliu Vare.s Maidan, POLlCI]SKA STANICA VARES ODSJEK ZA ADMltilSTRACIjU ODSJEK ZA PODRSKU VARES
p-1L1W

1951- 2012.

Dzenaza ce se klanjati u sriiedu, 29. 2. 2012. godine u haremu Car5ij,ke dzamije, u 12.30 sa ti, posh je pod ne- narnaza, a ukop ee se ob avi ri na mezar] u Prasn ice. Ispratna dova ce se proueiti u Carsijskoj dzarni]i i kuci olalosCenih., Pri j evoz 0 bezb ijeden isp red Carsi js ke dzam ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALOSCENl sin Nihad, kcerke Dzenaida i Zenaida, unuci Emir, Besirn i Haris, praunuci Kerim i Vedad, zetovi Zakir i Mubamed, snahe Behiia i Emiliia, porodice Pasic, Residbegovic, Pasalic, Mulabalilovic, Serdarevic, Karaselimovic, Tikvina, HaliIovic, Hamidovic, Hadziomerovic, Srnailbegovic, Gafurovic, Aganovic, Sabie, Haljevac, Odic, Vezic, Pilakovic, Memi';, kao i ostala rodbina, priiatelii i komsi]e. m'I<

POSLJEDNJI SELAM dragom daidzi

TUZNO SJECANJE na naseg prj j atel j a i skolskog drug.

POSLJEDNJI POZDRAV dragom dedi

Sa zaloscu iavliarno rodbini, priiateljima

i poznanicirna

da je nas dragi

HANEFIJA IBROVIC
od sestrica Fikreta i ses tricin e Fi krete sa porod icama, kao i leta N urce, Da ti Allah, dz.s., podari lij ep i Dzennet i viecni rahmet.
SISfl-u

SENADA HADZIOMEROVICA SVABU
IVa generacija "73-77" Prva gimnazij a
3cm-lnd'

HASAN (HUSEIN) ZULFIC
MOMIR (RADISLAV) KRVAVAC
dana, 27. 2.20]2. godine preselio na ahiret u 85. godini, Dzenaza polazi u sriiedu, dana, 29. 2. 2012. godine u 12.15 sari (iza podne-namaza) ispred Duzica dzamiie, a ukop ce se obaviti na haremu Odzak - J emanlici (Donji Vakuf). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: sin Kemal, kcerke Rabija, Edina i Sajma, zetovi Mustafa, Osman i Rahmija, snaha Amira, unuci Alen, Almir i Edin, unuke Dijana, Alma, Belma, Emina i Selma, praunucad, brat Ismet, porodice: Zulfic, HrvaCic, Barakovie, Vroo, Karadza, Opardija, Mehmedovic, Katkic, Srnajic, Mustafica, Kriko, re ostala mncgobrojna rodbina, komsije i prijatelii, Prevoz obezbijeden, polazak ispred Duzica dZamije u 12.15 sari, lm·n'"

Od njegove Lece
S143-u

POSL)£ONJi

SELAM

Duboko crn.loleeni obavlesravamo kornsije, rodbinu i prijatelie da je nasa drag.

Obavjestavamo rodbinu, kornsi] e da ie nasa drag.

prijatelje

i

naso] drago] rnajci, punici, nani

EMINA (BECIR) SALKlC, rod. CORIC
dana, 28. 2. 20 12. godi~. u 73. gcdini iivoia, nakon kraee i leZe bolesti preselila na ahiret, D6en.a~:J pol<izi ispred diamije Potoci u srijedu, 29. 2. 2012. godine posli]e ikindlja-namaza, 0 klanjat ce s~..u haremu Haliinovci . Lisani u l5,30 sari, gdje te ae i pokopati. OZALOSCENI: sinovi MiraIem, Mirhe, . Mido, Muamer, kcerka M irsada, bra t M u j o, sestra Pa530a, nevi es te A ida i Zeh ra, zer H USO unucad, bra [jei] braricne, sestrici, ses rricne fS. porodicama. Porodice: Satkic, Corie, Tihak, Mu(adbego"..j.c~ Zetica, MLlrl~C, N is,i 6, Begi c, S ubasic, Taletovie, Beban ic, Tipura, B rekalo, Gibovic, te ostala mncgobroina rodbina i ~riia"lii. Tevhid ce se prouein u kuci rahmetliie u 15.30 sati, Lisani . Lie'KOvaC b b. 3290·, "ct>
J

MUNlRA GRABOVICA, rod. DURGUT
preselila na ahiret 11 pcnedjeljak, 27. februara 2012. godine u 82. godini, Dienaza ce se obaviti u srijedu, 29. februara 2012. godine u 13.00 sari na grad, kom gn;>blju Vl~ko"o. .

1939·2012.

EMINA (BECIR) SALKlC
N eka ti dragi Allah, dz.s., podari Ii j epi D zen net i vjecn i rahmet, . . . Tvoj a kcer ka M irsad a, zet H uso, un ucad Lejl a, H arisa,
Benjamin
ll'9O-lndf

~"Zii;:;'S;~~~lE%i~Vi~~::!'hl;~:iJ~;:~:/ t:fit
S~a~i~~:'E~i: ria, Mi.rela i Meliha, un uk Medin, zerovi A!mir, Samir i Mersudin, praunucad Kerim, Farah, Lamiia,.lrham i DtaD, bratici i braticne, sestrici, diever Nail, zaova Fehrna sa rorodicom, lerrva R=, re porodice Grabovica, Durgu t, Baj ramovic, Idrizovic, Dzan 0, Level] ta, Usanovic, Duro} Kunic, Kafed2ic~ Hodlic~ KJiDO~ Gagnb~ Tallovic, Balic i osrala mnogobroina rodbina, priiatelji i komsi]e, Tevhid ce se prouciti istog dana u 13.00 sati u kuci ")o,(i, u ulici Gornji Vel.!iCi br, 152. '"

POSLJEDNJI S£LAM nasoj drago j

POSLJ£DNJI

POZORAV

POSLJ£DNlI

POZORAV tati

nasern dragom kolegi

Davorovom

DULKl DZAFEROVIC, rod. HODZIC
Pamtit cemo te po plemenitosti, hrabrosti i optimizmom kojim si zracila. Molimo dragog Albha, dB., da ri poda· ri Iijepi Dzennet i vjecni rahmel. Porodice Zolora i Kerla il\l;t.'no, POSLJ£DNJI SELAM I POZDRAV

HANEFIJI lBROVICU
Po dobrorn Ie pamtirno j s dulJokiw pootovanj= spominjemo. KOLEKTIV LABORATORIjSKE SLUZBE OZ. NOVI GRAD lzgo·tfi,j,

MOMIRU KRVAVCU DRAGANU
Raja iz Ud.ruge
..1Ill'

POSLJEDNJI SELAM oell. nase kolegice

majci naseg radnog kolege Nijaz.a

DULKl (SINAN) DZAFEROVIC, rod. HODZIC
Od had~i Fadila, Dr.gana, In dire Elvedine, Medine, Amde, Adise, Jasminke, Me.tide, Azre,

MUSTAFA MIS:IC
Neka mu Allah, dB., padari Dzennet, a porodici sabur. Kolege iz kompanije LUK d.o.o.
N

SAIDA (OMER) MUDERIZOVIC,
preselila na a hire!

rod. FERIZBEGOVIC
nakon

SAHZIJA ZULCIC, rod. BASIC
kratke bolesti skoi, u 77, godini, preselila
M ahiret

II ponedjeliak, 27. februara 2012. godine II 83. godini, Dzenaza ce se obaviti u sriiedu, 29. Iebruara 2012, godine u 13.30 sari na gradskom groblju Bare. OZALO~CENl kcerka Sefika, zet Mensllr Causevic, unucad Emina i Amar, sestra Azra sa porodicom, snaha Nevzeta sa porodicorn, njene Dila, Halima, Seka, Attfa, Diba iMina, te porodice Muderizovic, Ferizbegovic, Causevic, Baksid, Pavlovic, Carno, Kulenovic, Voinovic, Memic, Tanovic, Kobasliia, Karabegovic, Huseinbegovic i svi oni koii su ie volieli. Tev hi d ce se prouci ti is tog dana u 13.30 sa ti u kuci z..losti u ul i ci Po tokl i nica br, 31 / VPR. desno, NoD,"m

u nedjelju,

19. februara

2012, godine

II Engle-

Dzenaza ce se obaviti u sriiedu, 29. februara 2012. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faletici 2.
OZALOSCENl: suprug Mustafa, kcerka Samira j zet Fahrudin, sestra Zekija Akovie, sestrici Faruk i Adrnir, sestricna Amira sa sinorn Arsianorn, En ver Delagic sa suprugorn i diecorn, Filda Ferharovic sa djecom, Azra Tafro sa djecom, Mirsada Dugajlija sa suprugorn i djecom, te porodice Basic, Zulch:', Akovic, Delagic, Beglerovic i ostali mnogobroini priiatelii i komsiie. Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati II Begovoj dzarniji,
NoD,",",

Sa velikim bolom i tugorn iavliamo rodbini i prijateliima, kao i poznanicima da ie nas dragi

Dana,

2B. 2. 2012. godine

u 72. godini

preselio

je na ahiret

MUSTAFA MUJO (MUHAREMA) MISIC
dipl, ing, u penziji
preselio na ah iret dana, 27_ 2. 2012_ godin e u svoioi 77_ godi ni. Dzenaza ce se klanjati u srijedu, 29.2.2012. godine u haremu ta"ij,ke dZarnije u Zenici, u 12.30'",ri posli]e podne-narnaza, a ukop ce se obavid na mezariu Prasnice, lsprarna dova ce se proucit] u Car.lij,koj dzamiji. Prijevoz obezbijeden isprcd Car.lijske dfamije. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VA$IAH OZALOSCEN1: supruga Hidajeta, kcerke Armina i Almina, zetovi Samir i Kemal, unucad, pcrodice ,Misic~Muharnedovic~ Kahvic, Kah"edz.ic~ M.acanovic) Grcic, Lokmic, Horic, Has aniea, Smajlagie, Tatarevic, Mujagic, Basic, Dizdarevic, Sasic, kao i ostala rcdbina, prijatelji i kornsiie. Ill·",

MURADIF (NUKO) MEKIC
Dzenaza ce se klaniati dana 29. 2. (sriieda) 2012. godine u 12.00 sari,
a obavit ce se II harernu u Donjem Kotorcu. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH. ELFATIHA! OZALOSCENI: supruga Razija, sinovi Ferid i Dzevad, kcerka Muniba, Asim i Haso, sestre Salkuna, Hasa i Semsa, snahe Dzemila i Rasema, zet Ramiz, Dzenan, Kenan, Alma, Azra, Amela, Adela i Arnela, bratici i braucne, te porodice Me· kic, Mlljezin, Bakal, Gagula, Sabeta, Gado, Karadza i ostala mnogobroina rodbina, prijatelji i kornsije.

""·n"

Obavjestavamo rodbinu, kom!ije da je nasa draga

prijatelie

;

SEMSA (ALUA) SKAMO, rod. TVICO
preselila ua ahiret u aedjeliu, 26. februafa 2012. godine u 80. godini. Dzenaza ceose obaviri u srjjedu, 29. fcbruara 20] 2. gcdine u 13.00 sat! 11<l mezariu R~vne Bij!9j e. OZALOSCEN1: sin Mehmed, kti Sidika, unucad Mirza, Ismar, Aida, Anesa, "David i Aj l<l!, M uhamed, snahe Se.fika i Gchar, djeveri zet Ram;' i HiLmo, jeITV' Seida, bratiei Alija, Mu,tafa i Sabahudin sa porodicama, zaove Fata i Mejra. sa porodicama, dieverici Dino, Ferid, Mus rafa, Ismet, N usret, Asi m i Hamza, snaha Asima, rodice f}Lila i Rapka, te porod;ce Skarno, Tvico, CauSevic, Had,,;c, Pallali", Se.hov;c, Drugovac, Kablar, VraZalica, [e oS!ala rodbina, prija[e1ji i kornsije. Tevbjd ce se_proucili jSlogdana u 13.00 sa~i U ku6 zalosti, u ulici Paje bf_ 17 • M,ah m ntovac_ RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

_.. za ova j trenutak . pripremajte se . (hadis} Duboko oialosc.ni oba viesra varno rodbinu, priiatelje i komfije da ie nasa draga

Sa velikitn bolom i tugom U Sl"CU obaviestavamo kom~ije i priiatelie cia j e l1aS dragi

rodbinu, ,k umove,

H1DA (IBRO) DZANKO, rod. SPAHIC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27, 2, 2012. godine u 80. godini. Dfenaza ee Sit obaviti u srijcdu, 29. 2.2012. godine uJ~,OO"ti ua gradskorn mezariu Vlakovo. OZ-ALOSCENI: sinovi Hamdi]a i Hakija, brat Meho, snahe Suvacia] Fa rim a, Han k iia, Rasi da i $ems3) svak Naz.if, di CV'Cr S ulejman, zac.va Kadira, jetrve Ramiza i Zaha, unuke Emira i Alma, unuci Emir, Armin, Adis i Nedirn, praunucad Lami]a, Dalija, Adria i ~hrne~, b,ra[,iCi, se~"iCi, dje,veri,~i"," po,rodicc: ,D"an,ko, Spah!c, G.alOVlC~ NnrkO\i!c, $ubo, B<I~IC, Podru& PaSahc,. Fer:h:::H{)V'I~! Coric, Music, Bru!us, Radelj.s, Bajic, Hrelj., Ra!kovic, Curev.c, Karovic, Delevie, kao i "',"la brojna rodbina, prija!elji i komSije. Te:vh idee s.e prQuci ri istQg dana u kuc_i rnerh um e u 13.00 sari! u I. Gaj brdo· O,ijek, ILidz•. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

VOJIN (TODORA) JOLOVIC
preminuo dOD', 28. 2. 2012, godine u 79. gcdini. Sah rana dragog na rn pokoi n ika 0 ba "icc se dana, 29. 2.2012. godine u 14.00 ~.sovana grobliu Tonlcarna - Sokolac. Povorka polaai ispred kapele u Milje"iei rna u .l2_OO casova. OZA.LOSCENI: supruga Vojka, 'in Milomir, unuk Ognjen, snahe Amira.Iola, And. i Rosa, lura Zaiko, punice Nada, Mik. i Borka, te bratici, braticne, sesrricl} ses(ricne} re porodke J olovjc) Todorovic Jankovic, Borov';.oio, Babic, Gazivod,a, Divljan, Ku· sm uk, Besic~ Grac-..ani n~ Kovacevic i osta,la m f!Qgob:roj n:3 rodbin a, kumovi) komsij(: i prijarelji. 3273-ndi

TUlDim 5.r~em javljamo r-odbiDi~ prijateljim.a i ]..om.iiijam<l da je nas drag]

Obavjestavamo rodbinu, ko msi je da j e !las dragi ___ l ovaj tr-erlllta_~·pripr-emajre ~ -thadis) C Duboko oz..losc.ni obavj.st.varno rodbi· nu, ptijaIelje i kom!ije da je nas dragi

prijateije

i

MOMIR (RADISLAV) KRVAVAC
preminuQ 27. 2. 2012 go-dine u 64. godini. Sahran. ce se oba"iri 29.2.2012. godine u 14.00 sari M ~Iadskom gr.0 b Ijn V.I'!w.vo. . OZALOSCENI: ,upruga Sofi)a, 'mO'" Ale:ksandar i Davor! s,cstre N ada ; Brana, nnuka Lea, snaha Sandra! zer Jelenko, sesrr[Ci Zorao! Siavic<l! DLi.5ica j Ljiljana, porQdice f)a,jic' i Rakit, kao i osraJa rodbin3) prij .. clji i komsijc. u III

ISMET (AHMETA) BEGOVIC
preselio na ahirer II nedjeiju, 26. 2, 20 L2. go dine u 64. godini. Dzenaza cese obavili u .srijedu, 29.2, 2012. godine u 15.15 sati na har-emll II Donjoj J ablanici. Tevhid ee se prouciri u kuCi rahmedije u L5.15 sali. Prijevoz obezbijeden sa aumbuske sranice u Jablanici u L4,45 sari, , OZALOSCENi: olae Abmet, majka Ajka, supruga Me· msuda· Suda, sin j<;din . Bara, keeri Aida, Azra i Edina, bra! Ekrem, sestre Sefika i Saliha, unuka La.ra, zer SlaviSa, nevjeste Beikisa i Zijada sa djecom, ze! Sead §a porod,· com, t~ porodice Begovic, Ivkovic, Ome.rovic, Sebic, Ma· lov S ukman, f)eimo, Delalie, N eziric, M ura IOvic, Peco, Budim, Masle, Neskovic i o,stala mnogebrojna rodbina, prijatelji i komsije. '"

SUKRUA (SUKRIJA) BOSNJAK
pre,elio na ahire[ u pon"djeljak, 27. 2. 2012. godin" u 78. godini. DieD'" ce ,e obavi!i u ,srijedu, 2,9. 2. 2012, godine u 13.00 sa Ii na grad,korn mezarj u Vl~ko"o. 02A LOSCENl: sup,uga lloh,ija, ,io Edio, kc,e,h Dz,n, i Le· jla, snaha Fadila, un uead EI dar, Noerni, N aran, Vedran i prauouk Amir SCSlrc Zina i Gara, [e porodicc~ Bosnjak) Drakovac) Dcro~ nic~ tus.ro'l;'it., GbrnoCak~ Cehit.., B<ljramovic, Zubce;v'it." Fejzagic, Dzaferovic, kao i o'tola bro jn. ro dbina, kornsije j pri jotel ji, Tevbid Ce se prou~ili i,mg dan. u 13.00 sari u dhmiji Provore (ul. Himzar'Uina). RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH III

Dl1hoko 02t11(J£ceni obavjdtavamo rOdbinu, prij .!elj e i komsij e da je nos d ragi

SALKO (IBRO) KLJAHO
preselio oa ahirer u pooedjeljak, 27. februara 2012. god.i ne u 83. godini. Dienaza cc se obaviri u srije:du) 29. februa,o 2·012. godine u 13.00 sa!i no gra· ds!,-orn g!.obljll Vlakovo. OZALOS(:ENI: ,upruga Hasnija,.inovi Ibro i Remliia~ kce.rka Abida, uoucad i prau n uead, b r. r J akup, s naha Z urnra, brati ci i bra dene, <e porodice Kljaho, Huko, Sladic, D>:afic, Kalajd"isalihovic, Ljaljaj, kao i o$rala ml1Qgobrojna rodbina., pr~j<itdji kom~ije, i Tevhid Ce se prouti!i i'log dana u. 13.00 •• ti u kuci rahrn.tlije, u ulici Alibeg1l Fi,dus. br. 13. III

ie,

... za ovaj crenulOk - prip<emaj<e se - (badi') D uboko ohloSCen i obav je! lavamo ro db inu, pr'd<itdje: i koms ije: do:. j e Il:i~ dr~ga

DULKA (SINAN) DZAFEROVIC, rod. HODZIC
presdil. nO ahire, u ponedjeijak, 27.2. 2012. godine u 76. godini. Dieno"" Ce se obaviti u srijedu, 29, 2.2012. godine u 13.00 ,soli oa grad'korn rnezarju Vlakovo. OZALOSCEN!: sin Nij,., k&rka Nermin., ,noh. S,nd" unucod Adis, Edis i Elrna, bra! Osman sa po,ooicom, , .. Ire N'lZ:l i Adilo sa ,pcrodicam3) bralici braricnc) scs[riC:i) scsrritne, zaova SC\Tka sa por~ ()dicom~ re: porodi ce D tctferovi c, Hod;;i c, Diil1 do~ Dem irQvi c! Mesic, Oprasic, Kla.car, Be<irhodZic, Sarac.vic, Colic, Salihagic, Omerbegovic, kao i o,mla broj na rodbina, kom!ije i prij a[e1ji. Tevhid & se proucili istog dan. u 13.00 'ati u Alibegovoj d:lamiji u SokoloviC-Koloniji. Prijevoz do VI .. kova i n.zad obezbijeden.a [erminal.lIidza ..
J

... zaovaj rren.utak ·pripremajtese· (hadis) Duboko oz,alosceni obavje§!avamo rodbinu, prijarelje i komsije da je nas dragi

AVDULAH· DOKO (MUJO) AHMAGIC
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27.2. 20 L2. godine u 63. godini. Dzena.za ce se obaviri u petak, 2. 3. 2012. godine u 14.00 sati na gr.a~skom mezariu Vlakovo. OZALOSCENI: supruga Sadela, sin Adnan, keerke Denija i Melisa, zcmvi Iviea i Enis, unucad BriZi r, Anabela i A bdulah, braea Sejfo, M usmfa ij':nis, sestre Dzemila i Bebija, te porodi· ceo AbIIDlgit, Merit, Camd1i~, Loncar, J IIsic, Domic, Hajric, Salic, Sejfic, Berbic, Bdlic, Sunj, Lube, Bikic, kao i ostala brojna rodbina, komsije i prijatelji. Tevhid c,e se prouciti iSlOg dana u kuc.i rahmetlije u 14.00 sali, uL Zeljeznicka 92, Pejton· UidZa. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

DubokO o2a[osceni Qbav'jcl!tavamQ r(Jdbinu~ prijatelje d. je nos. drag. suprug., majka i b.h

i kQrnsije:

JELKA ZEGARAC, rod. MARLAIS
prerninula nakon dugc i rdke boksti 27. 2. 2012. godine u 78. god; 0 i. Sah ... n. drag. narn pokojnice ce se obavi[i 29.2.2012. godine u 13.00 ,.,i na grad'rom gr9~lju Sore. OZALOSCENI: .uprug Duson, .inovi Gomn i Boris sa porodicama) familiie Zegarac, L~c~n<i j L:i$i.nger.

Marlais, Mijin,
!!!

~H~ET1}r:i~a~iALEJHA

RAHMETEN

VAS1AH

III

Obavjesravamo

rcdbinu,

prijarelje

i komsije d. ie nas dragi

POKOPNO DRDSTVO

HANEFIJA (CAMIL) IBROVIC
preselio na ahiret u ponedieliak, 27. februara 2012. godine u 70. godini.
Dzenaza ce se obaviti oblju Vlakovo, do gro bl iJI u srijedu,

SARAJEVO

OSNOVANO 1923
gr-

29. februara

2012, godine u 13.00 sati na gradskorn

Priievoz obezbiieden ispred kuce ~alost; (ul, R. Salcina br, 3) sa polaskorn u 12.15 sat;"

nie, Irnamovic, HOMic, Sefer, Prasovic, Sabanovic, Lakota" Dfindo, Dam, Kurtovic, Alie, Musmulja, Bajrovic, Idrizovic i osrala rnncgobrojua rcdbina, prijatelji i komsije, Tev hi d ce se prouei ti is 109 dana u 13.00 sati u k uti ~J osti u uli ci Rami za Sale ina br, 3!1V - Vojoieko pol]e. No016788

cama, zetovi Ramhan, Nurco, Born, Mirsad i Salko sa porodicama, rodaci Sena, Mu'a, Dzafer i Bajra sa porodicama, svastike Suvada ; Hedija sa porcdicama, sun Avdo sa porcdicorn, te porodice Tbrovic, Efendick Suljic, Saljic, !<ola~i!1ac, .'mit, Tarle, ZorK

OZALOSCENI: supruga Sejda, kcerka Leila, sestra Munevera sa porodicom, amidze Isrnet i Esref sa rodicama, retke Rukija i Hajra sa porodicarna, sesrrici Meho, Bajazit, Cam il, Ziiad i Fikrer sa porodicama, sestricne Sabaheta, Fikreta i Jasmin. sa porodi-

;

nazad

Pokopno drustvo l'BAKIJE" vrs] prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na
teritoriji Bili.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233~062 mobfte] 00387 (0)61 131-788
fax 00387

(0)33 447-122

mobitelza

inostranstvo

0049(0) 16093427808

www.bakije.com
Javile se na nab I.elelone: 033/.281·364, 033/281-361 ItI fax, 033/261-435

AKO 51EIAINIERE50YANlIA
molimo vas da citko pcpunjenu

OW JEDIN5IYEN.U PONUDU,
dcstavttena nasu adresu:

narudzbenicu

BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERAClJA 130SNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON OPClNSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal, 909760 04 Mals Moo!ar, 25. 01. 2012, godine PRA VNA STVAR, do".". Tim 189, Mos,"" Presude zbog ptopu!,anja ruzoenom "Bo".nda" d.o.o. Mo,,"r, Mar!.l.

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 S.ARAJEVO

SA .NAZNAKOM lID KUCNU DOSTAVUII iU

OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU, sudiia Sanja Zacinovic, u pravno] srvari m~i0<:3Dionicarsko drusrvo BH Telecom Saraievo, Direkcija Monar i2 Mcsrars, zastupan po zaknnskom zasrupnlku, protiv ruzenog SEVANDA D.O.O. Mostar, M. Ti1a 1&9, radi isplate, v.sp. 1.205,20 KM, dana 10. 11201]. godine, denio je PRESUDU zbug propustanja Du~" [e tuzeni da IUzhelji isplati dug u ukupnom i2D"'" od 1,205,20 KM sa zakonskom za reznom kamarom poc." od dana dospijeca do dana isplate i to: - na iznos od 399,20 KM pocev od 16. 09. 200 3. p. do isplate, - ria ixnos od 272.,40 KM pO~CY od 16, 1.0.2003. pa do isplare, - "a iznos oct 508,60 KM peeev od 16, II. 2003. pa do isplate, - "a iznos od 25,00 KM pocev od 16. 12. 2003, pa do isp I. ie, te uadoknadiri tto~ko"e parnicnog postupka U iZDOSU od 54,50 KM, sve u roku od 30 dan. i pod prijetnjom ixvrsenja, Sudiia Sanja z..~inovic Pnuka 0 pravnom li ieku: Protiv (We presude niie dopustena Za!,ba~ tuieoi moie podnijeti prijedlog za povrat U prijasnie stanje. <:IJi NAPOMENA: Dostava smatm obavljenom prcrekcm rob od 15 dan. cd dan. obiavliivania (t!. 548. St. 4, ZPP-. FBiM). Sudiia Sania Zaeinovic

.. __

U Dgla.snu 61uzbu"Twist Tower" Te~anjsk.a24A, "avaz-roto press" (AWl2. Bussines centar) - Dzemaia Bijedica 185
'

...

nARUDZBEHICA
IZDANJE: _ ONEVNI' AVAZ _ SPORT

,- -

;;",.--,-

--_

......

-- - - -~___ _ _ ___
_

kom' kcm. kom, kom,
korn.

.AZRA
• EXPRESS

.: ZDRAVWE U KUCI
.SEBEIMAME

kom,

_ ___

'0

Ime i prezime

~

opema

ulioa

_ _ sati _ _~

Bro] lelelona/mobilela Vr.ijemedostave do Bmjlicnekarte:
L

Svojerucni potpls

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOSOJSKI !(ANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Brcj 43 0 Mals 041998 10 M"IS Zenica, 27. 01. 2012. godine Opcinski sud u Zenici, sudiia Sanela Popovic, u pravnoi srvari tu~ioc. Dionicko drUSIVO "BH Telecornu Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova broj 46, protiv lulenog !IAdcnnr d.o.o. Zenica, Begag;e. PUt broj 8, radi duga, v.s. 218,85 KM, dana 2}, 01. 2011. godine, na osnovu 1:1. 348. st. 3. Zakona o pam icnorn poS[up ku FB iH,


MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja B Pokopno drustvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne us luge po najpovoljnijirn ciienama, ornogucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciiu dzenaze na pcdruciu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoIjnije uslove za prijevoz umrlih iz inozernstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaia umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atrakrivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj bIizini trolejousKe okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 71280l.

OBJAVLJUJE
Tuzenorn .Ad.mjj'" d.o.o, Zenlca, Beg.gi':' pm bro] 8,. dosravlja se na odgovor ruzba podn esena ovom sndu dana 01- ]0,2010. godine, kojom tufilac potra'ui. cd tu,enog na ime duga iznos od 218,85 KM sa zakonsklm zateznim kamarama po stop] obracunato] Zakonom 0 visini stope zatezne kamate i (0: no ixnos od 40,65 KMpOc&Y ad 25. 10. 201)9, godine pa do isplate, na ixnos od 34,20 KM poc," od 25. J J. 201)9. godine I>" do isplate, na iznos od 29,25 KM pocev od 25. \2, 2009. god in. pa do isplate, na iznosod 29,25 KM pocev ad 25. 01. 2010, gcdine P' do isplate, n, iznos od 29,25 KM poc., od 25.02. 2010. godine I>" do isplate, na iznos od 29,25 KM poeev od 25. 03, 2010. godine pa do isplate, na ixnos od 27,00 KM poecv ad 25. 04.2010., godine pa do isplarc, kac i da naknadi tuziocu ,ro'kov. pam ienog pO'IUp ka, sve u rok U od J 5 dan •. Tuzeni je u skladu sa cl. 70, Zakona o parnicnom posrupku FBiH duzan u roku oct 30 dana od dana p ri je,m_8 ~u;tbe dos (iii" iti sud n pi s:moCI!. i od.govor Ila tu.ibu~ ista6 m ogu ce p rocesne p:rigovore i i.7,j .. :s.niti se da Ii priznaje ili osporav. po".vlieni !U*beni zah,jev. Po proleku r(lka od J:; dana od dana objave OVQg oglaS<1 l.t Dnevllo,m ::)va7-U, sm.Hrrtt ceos~ da je l'Uz'ba do".vl ieoo !Ufenom o. odgovor, Thzbom j.e predlQ7£:no dono~enjl!: presude zbog propustanja u s'kladu: Sa cl. ].82. Z:ikona. onparnicnom pOS l"U pku, ukol.i.ko tuzeni u roku od 30 daD a ne dostav i sudu pis.mel1.i odgovor as. ru:.fb !J,_ Sudii" S ".Del. Popovic

glasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I H£RCEGOVINE )(ANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU BROI 65 0 P 073825 liP 2 Sarajevo,02. I L 201 L godlne

Dnevni avaz ..... ""_".", ...",,,53

1." pnod

I'. "''ill bbcrllll" •• Prirod_IIIJllelllltltbnl bhn..nt"u. '•..."abl;oll! "",If'll

flIlO.uId.

Ill'IrilLH;
Ibvtilbr,

SlO\'1, P«t!d apWII Ul"'~JIU1\nlinlih 2.W:mm Lmd:..iIIl1l:bildiI ~.I!.IlJalth posdglJ:ll",t' Za ~'tju ,I K~ VS - pro[ IIcm.ijt. g j«loom pIJ~ nw.;,g !!ill J; 1.a ptIlXIlu' Kanl;my;vSS - ~ ill up!:W1tljili m9n':. §I d, jt ~ ~ 1l1.1OO"l1 pomr..II!;jc rIdI ~
I

I 1&>:

Opdinski sud II Sarajevu, i 10 sudija V.esna Merdanovic, u pruvnoj swari tuzitelja Kapikul Sretko iz Saraieva, ul. Ne:bo~iij br, 241 prod", ruzenih l . Risto Lukic iz Sarajeva, Lit Olirnpijska br. 8t 2. LLlkLC Zivo· .. d i, Vogoiee, til. Neboc.j br. 44, 3. Lukic Dujanka iz Vogosce, ul. Nebocai br. 44,4. Lukic Milorad, Osj.c a ni, ul. Osjecan; gornii bb, 5. Lukic Srdan iz Brckog, U.1. Ribnikar br. 4, 6. Lukic Ranke iz lstoene Hidze, ul. Otadzbinska br, 7, radi urvrdivanja sticania prava vlasnisrva na nekretnin a rna- zemliisnim parcelama do,jelo!cu,v.,p. 11.01}0,00 KM, objavliuje slijedeci,

OGLAS
PO,;"" se prvctufeni RISTO LUKlC jz Saraiev a , ulica Glimpljska br, 8, da u roku od 30 dana dostnvi 0 dgovcr na tuzb Li od ] I. 02. 20 11.. gcdin kQj om je tllli tel i predlcdic da Sud donese
~I

m:Ilm

. • .....:...lli_JII.

• dlpkmu o~ odJiO't~jmueoo;~: • u\Fcnje 1) fildaom n. II JIRII:I frql,pn JlII;lIIIj3.PCXI1:~ ~~. ~), • rOl . (o(Iij!J.13dlIc I;njiti~ ukljuo:ujuti i l1nI1icc Q ~ I) r.im:n s!:IlII; • do:Wt I) pomo'''''p.l rat:. m'~ iJ'ibI, Oil WI01C \CI'(il(I,~ ~,a..,je (D pmc;jll
2. :K!d",l'Q):

11..1 Klrnl..1]i bndkl I JIdiifm prtlWd ~jftldu, d" kont!lJ;l IC'k[;;., I ~ rrdl,.1hlQ:

_tHij.,

PRESUDU
U rvrduje se da je IIu:helj Kapikul S reiko, 'in J ovana, po dosleles ti siekao pravo vlasnistva 1/1 n a s ljedeeim nekreininama ~zemljisnim parcelama, ko]e se nalaze u SemtZOVCll ulica Neboea] br ..87 Opdina Vogc:>,e. i DO' - k.c. br, 1749/249, povriinel160 m2, upisane u Z.K. ulosku br. 4223 (raniii broj Z.K. uloska 2304), k.o. Donia Vog",c", stari prern ier (zemli iin o- knj;zno sta nj e), 'to po novorn premj eru (katastarsko sranje) odgov a ra dijelu zemliisne parcel. oznacene kao k.c. br, 643 1<.0. Semizovac sto su duzni trpit] ireceruzen i Lukic Zivorad i cervnotuze nl Luk it Dusan b. • kLbr. 1771 "orani,," Doni. Krcevin a ", povdine S 130 m2, upisane u Z.K. ulosku 6047 (raniii bro] Z.K. uloska 3371) k.o, Donia Vogosc., "!lIti premier (zemljisno-knjizno stanie) ~IO pc ncvcm premieru (katasrarskc sranje) odgovara dijelu zemljisne parcale oznacene kao it_e.. br. 644 k.o. Semizovac, s,o su dugni trpiri prvotufeni Lukic Risto, drugotugeni Lukic Zivorad, tredctuzena Lukic Dusank a~ cerverotusem Lukic M.ilorad, petotuzeni Lukic Srdan i.sesrctuzeai Lukic Ranke. N.j.ze se Zemliisno-knjiznort, uredu Opcinskog suds u Sarajevu d. na temelju ove pravomccnc pre. sude, na nekretninama ~ zemljisnim parcelama cznacenirn kao k.~. br, 1749/249 povrsine 1160 m2J upisane u Z.IC ulosku 4223 (raniji brcj 2.K. ulolk. 2304) k.o. Donia Vogo;ea i kL br. 1771 .or.n;ea Donja KroO\'iu..", povrsine 5130 m2, upisane u Z.K. ulosku 6047 (ran iji broj Z.K uloska 3371) k.o. Donia Voga'c., ;z"rsi prenos vlasnistva l/I na ime tuzitelja Kapikul Sretka, stc su duzni rrpiti tuzeni. Odgovor na [U tbu mora bi u razumli iv i sadrzavau ozn ak u s uda, ime i prezime, n azi v p ra vue osobe, prebivaliste iii boravlsre odnosno slediste stranke, nilhovih zakonskih zastupnika i punomocnika ako ih imaju.predmet spora, sa dr2:aj izjave i potpis podnositel]a (~l. 334. ZPP.a). Ako ruzeni osporava [Uzbcni zahtjev~ Qdgovor na luzbu mOra dn saddi rnzlo.gr:: OSPQraV:lnjii, cinjenicc:. n<i koiimil 2a$niva :s.voje navode~ dok.a~ koFm.a.;s.e Llt¥rdu.ju te Cini~!lice te pra'l,lni OSI!!O'll. U odgovoru n. luibu luzeni ce ;Sl.e; moguce procesne p,igovore i izjasoi,; se u ,kl'.du sa 01. 71, Slav l. ZPP·a. TlIieoi moze u odgovoru n" lUl!bu," oajkasnij. na pripremnom ,oeism, podnij.li protivlU~bu ~ ,kl.· du sa ~Ianom 74. ,ca" I Z1'P· •. Odgovor 0:3 luibll sa prilozima:Sic predajc sudu u dovolinorn broju pritniern.ka Z<l sud i Sl1pnllllU :s.Lra~ nku.s pozi .... na broi gornji_ om D osta v.a sesmatr.a 0 bay lje 110m protekom roka Qd 15 dana od dana. ob ja vljiva J'!;j3_ SUDIjA Ve.. Da Merdanovic

• u,]:C1"eI!j~u.w.:rvI)J'1llIi'D,rn: • !rja",,'"
~ sn:N.lJrI' bor.n il.t:o
!UJ'I'
QlwlJfZI:I

<UnJt: OIl kll: ~.
,kr;\ihIo>

,I;

~~u

Cll'So(I'"

~

'0

J

l

I
'"

1lUt$Q IV Ir.oje ~

djda ..... pm:bIlI\IJa "","",Ju ,~,ciIy~IP'!I" "",1<". Jc cp,:-'" ooJ) ~ prijt ~~'Ui,""JI' ~

11.bor\:mofHlm po Kont_ wIllI ~ SIl pmmI pmhodnt:pn!'ljtrfrwlnib ~. SI wlinni:m. IimWd.alIlllIU ot.;e.. p:!DJ:ij~ KmkInI ,WJ~ ~ 511..,"11' 0 liIIiIlII ~ nlpne.lQ:obl\~ ~Irtd u.juod J mj_ I1atnulIUDdid::u. pn]t' llItJjalmllja ~:orI 10rg4&, IIIIt.lo jc lIDsu'Ii1i 00b;z I"~M 0 op;lo, zilmXlftllj ~ Opa pao;lD'i'll, H, ,~ mjQQ p:I V'OllIIl" mI ..tIli SiC: .. WEB IUVIIId Unr.'mllrU.
0 kJuIj .. ..,j\lIllllo\·I.1l K~ ~Ii Y h1ll'ftlollo.onl1 mIma' 1\'r.mITtT ~ TL'lU. LI, Or. Ti1mlJ11,J, Mlrbdh 'Mvll. "'S 000 t.l1l. H owm1.l>n1 •. "hti~\1I1l;1 Km\\II1o N mhInpo· • I!O: (lenrai' R(Ik ... , podagknjc ~"I "II ~ JC \I.m;! od_ o;oIJjIIdjl'~ U dnc,_" b~ -~

fOlo oPlIL

PfiJ3\1I1 fill KIII\I.ur\,.km!u Mgnfi,lQ Uo I Iqn\l W aiJe 1l6Ydt,.. , ,.. Iori'PI! djrIo Undidiu ~ ~J!lI\I~fIOIi'IIi.1I.L UIr;.Dl, b'IdIdIIl'flpW ~'(II'iJllla II tlmI I. i.I!.I..m:I D p:JMIIlJ. ~~JalfL1nov.l njihO'l ih parodIC&, ~ jII 10tome rri""'ili "'jrnmjc 1UIIrhoos' ~ 00btJ· ohll!lllh,ula ,1NJl'II1lI,,1Uh'.l!IDl'llg, bid :priIa&o!1II utf&lulaUJ .'~l

1

"'''''',!!I'I!l,19

i'iIiJg,~'Ill ~IDI

.,'If'

'~llldIl~II"'''_p''l'''c

nctc·~ ~I

BOSNA I HERCEGOVINA OSNOVNI SUD U MODRICI Broj: 860 M1lJ 01829111 Mal Modri"", 14.02.2012. godine. Osnovni sud u Moddti, sudija H"lil<wi~ Zina, u pnIYnoj Slvari lIIiirclj. Tclokomunikacij. RS, ad S.· nja: Luka, JzvrSna redinic:J DobQj] ul. Kr,u:tt<i Lazara 4JDoboi, pro[iv [uze::nog Risl.i¢ Luke iz Modri~ ul. Dooilej' Ob",doyjca bb, rod; d!(ga, V.s. 531,50 KM,. d.n, 14. 02. 2012. godine

REPUaUKA

SRPSKA

IlOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjAIlOSNEIHERCEGOVINE !CANTON SA.RAjEVO OPCINSKl SUD U SARAJEVU BROj 650 P 152658 10 P Sarajevo,.23. 02. 2012. godino

OBJAVLJUJE • dostava t1d;bc na od,g:ovor.
RS ,.d. Banja Luk.a, l~yrln' j.diuic. Ooboj, podoio je tui!bu prot;v Risl;'; Luke .iz Mod,io." rad; i,plate dug,. U lII"b; se oavodi d. ie llIiil" pru""o usluge 0 koris{enju TEOL adsl serv;," IlIieoom, n.kon po,p;,ivanj. Ugovo,a iz septembra 2009. go· dine. Od ispo.,,"vljenih ra~uD' nakon zol<ljutil'3.nja ugovo," nijc pl3lio 10 r.~un., "'ko d. ukupno du· gov.n je i,;nosi 531,50 KM," ,,, pc rio d od robm,," m j.. eo. 2010. do dettm brn 201 O. god ino. Kako j e i;stck.ao r-ok ~a pl,ac!lnje duga l.[ :rJa"ed~l1om ilno:,m,,::Ii l;lJ.~eninije platio dug ni posJije opOmetH~ ttllioC"'4~ .... to ,u1il.c p redlaie sudu d" mlkon provedeJl og sudskog postu pka, ; D. OSOOl'" U Ivrdenog <:injen iO;DOg s,"nj., pa mak'.r i zbog propus{anja (u smi,lu 1:1. 182. ZPP·.) done,. sljedecu:
PRESUDU Obavm'.uje ~~ rU_lcni Rislie: tLJka~ D05i~eia Obmd{)vib bb, MQdrib~ da isplari tu~ioc:u t~HlO:Sod 531~50 KM na ime glavuog dUg;I, sa za.koDskom •• tezoom bmatom od 20. 01. 2011. godine kao dana dospijeea ZQ pl'Canje poslje<injeg .. ;;uTIapa do i.plate, o ••• cun tuzi.oca Telekomunik.c;je RS •. d. Banja Luka, I""'SD" jedinic. Doboj, b,oj 551·004·000·12177·17 koji ,e "odi kod "UniCred;l Ban.k", kao; lro!kove 'pora, do okone.oj a parDi"",, " sve u roku od 15 daD. od dooo!en ja presude, pod pri jeloi om pri n udnog ir.vrkn j3. O\l'im pl.I:tem se 'tllie:llOQ'l Ris;'[:it 'Luki dO$lilVlia tn2ba IHI odgovor .... je luJ..en.i duta.n da U $kladu:S::J odr~ pa edb<l.matl_ 70. U71_ Zakon<l 0 parnienom postllpku n<ljkm~nije' u l"oku od 30 dan<1od dan3 prij-ema doSIa,vi su.du. pismeni od:govor.na luZbu.:. u prmivl]om sud ce donijeti pre.sudu ikojom se usvaja ruzbeoj ""hlj.V (Presudll zbog prOpUS!3nja) u .kladu sa od,edb.ma <.1.182. ZPP· •. Pis.neni odgov'Or 113 m:!bu duzni Sle dos(3viIi U 1l3vedenom roku, koji mora biLi mZll.mljiv i mora S3~ cl.tz3Vat t sve OrlO ~IO j C pOLreb no da bj sc po :n jcm II mo,glo pos mp iu) pos:ebno U lSlom rre.ba n3V(~ [i: l. OznakLl sl1da i broj pf'l,~drnetti! i.m~ l prt:2,imt"~ prebivnli~tc i ti bOr'd.visrc stran:ika: u ojiho'Vjb puno· motnit.a) le predmet 5por.aJ_ 2. Proce.oe prigovore koje o. moilete ;.t;"",; n,kon do'tavlj'Dja odgovora na ,""bu. (npr. prigo"or m jesoe u .nad 1•• 00"; oj. 19. s!. 1. ZPP RS), 3. Decid.no se izj .. ni'; da ji priznajel' ili ospora,,",. ruzbeuizab,jev. 4. Ukoliko osporav.,e m~beni zab,jev, duzni see u odgovoru no ruzbu lo~no n.ve,'; ,.zloge zbog ko· jih osporav:nc uiibeni zarujev, t.iojenice nil koj'ima Z3Sliiv3te Sivoje n8vodc [dosnlvi[e dok32C koji~ rna"" ",v,duju ciuienice (e). 71. ZFP RS). 5. U~ LSpra'l,le saSlavljene oa stranom jel.iku duini sl~ d05t<!<vi ti Qvjere.n prije\'od (cl. 134. st_ 2_ ZP'P 6. Ukoliko predlaze,e provod.nje dokaza ,aslu!a.njem. svje<ioka, duzni ste za svakog svjedo". nave'li loi::no ime~ pre:z_ime~ rme jednog rodhelia adre.su. slanOV3.ilja na koie okolnosti pred.la~ele da se <vjcdo k =1 u;. (H. 137 ..'L 3. ZPP RS). 7. P;'rnc ni odgQvor mOrale o,obno po 'pisa ,i (el. 334. SI. 2. ZPP RS). Sudija: HcdHovic Zina

o pCin,ki sud u S orajevu i 10 sudi ja Aida Bah 101' ie, u pr'I'noj Slvari ruii ,eli a Bebij" Mehmedbogovi,; i,~ Hadiica ul. Ignuulska br. 121 za.stupana po pllJJomocniku Senadu Dupovcp ::Idvokatu iz: Hadiic3.) protilt' tuicnog K.o"..a~e:vi':: Aleksandaf" iz Hadlica Ill. Igmanska bb :l.<l.Uupan'po posebnom staralelj u Pipi" Samiru, rad; UI vrdenj a prava v lasoB [Va oa oekremioama, ob jovlj uje slij.deei,

P.n, 09. 03.2011. godine lu:iilelj T.lekomunikacij.

OGLAS

pozrv

Z. ALEKSANDAR

KOVACEVIC

IGMANSKA

BB HADZICI
U

1'02iv.t".e ho S!r.au.ka na GLAVNU .ud" sobu bro j 315m!.

RASPRA VU '" don 09. 04. 2012. god inc

13,00 s.ti, prod ov.j

N APOMENA: Ako luiiJac ib(;:·7., opravd:i nog rtl710ga .n e dode: na rQCi~te: za gl a.\' n U r3Spravll, a; bio je·u redno po.zvan, sm.aua[ ce s.e da Ie povukao lUzbujJosirn ako se (u.:reni na lorn roc!iSlU upusr.i u rnspravljanje (01. 97. Slav 3 ZPP·a). Aka m1 rOt"Si:hc 7...il glavnu rnspravu be.z opravdanog razlogiil nL":! dode n.tzeni a bio je ureor1O pOZV.lD ra· .pravo ee ,e "dna,; bez njegovog prisu .. va (~1. 97. <I.V 4. ZPP·a). Sud"" 'hod n 0 odredbam. <'I.406. i 407. ZPp, kazni I; nove.nom k.znom od 100 do 1000 KM, • Stranku) za:konsKog 2tiSlUpnika 'punomocnika ili ur:nje~ata koji svoiim parn[coirn Tad.njam3J tezl!':> "loupOlrijebe prava primala od.,e<ibama ZPP·a. - Osobu koj. u podnesku "'ijeda sud, otranKu, iii dru,gog sudion;k." pootupku. ~ Osobu koja ie kao s]u~atelJ Pf".~su[oa raspravi a vrijed.il .sud ili drugc .sudionikc u f"OS:lupku, Omel3 ran ili se ne pokorava D.redbam. ,uda za odd"vanje reda, 3 moz. g;I i ud.liili.
J 1 J

RS).

n.

J

J

NAPOMENA: Obav'je!,av. se IUzen; d. se dOSla,"" mlibe smaIr. obavjjenomprOlekom n. od dana objavljiv.nj. ()vog ogla,. ttl. 348 ..Z1'P .• ).

rok. od 1S d •.-

Na roCislll za glavnu rilspr.::rvU ptOve~H6e s.oC dokazi l!vidom i i:Staojcm U: - Ugovoro kupoprodajiod 20. 07.1998. g.' fOlOkopija - Zk uloitak broj 1242 k.o. ZunoYoiea, • Uvjcr<nj'" K.nmn.lnog porcznog ured. i.po".". H.M.ic; od 22. 07. 1998. g. na okolnosl d. j" "" predme 1Il i UgOVOf odnosno p romel nekreu1 ina placen po~ - Rjcsenje Slulbe za prQSlOf"no u.l'.edellje~ geQdetske poslov-e i .katastar f!ekrel:o.ina OpfiIle Hadh6 ad 13.01. 1999. g.~ na okolliOSl dil ic luiill:ljicil poku~ala da i2Vdi upis vl.asnis[va na S'\!ojc ime i u svoju koriSl u ka,ast'" nek,emina Opcine Had"iCi, medulim, da je iswj uk''''.no da ce se p.avo vlasni!,va Lllv{ditl kada se Sl.eknu I!lslovi." odllosno kada:s;e vrale z.emlji:Soe knjige, - Sasl U:S3.o ie svjcdQ ka sluzbf:D i.M OpCi nc: Hadliti Karam u jjc·Jasm i n3) koj i je dugogodi~n ji ta pool en i.k Sluzbe za kara,,,,, n.ekr<mi.na OpCin. H.dz1ei i koji ie upozno, sa. p,edmelOn! ; eiojeni",,,m. vezani.m 1..3prc-dmetou nekrelnjnu~ od.IJ.Qsno okolnQiti i.l tt.l':be, na adTesll Opcin:3! HQdii6~ Hadleli ll¢~ ~ SaslL1sa.njc luzireljicc u SVOjSlVU pa.rnicne ·s"tfukc, na okolnosl dug{]godi~Dicg posjed.a ulaska u po~ .j.d, sklapania ugovora Ild., - vjeSlace.nje po vjesta...ku geodels.ke struke Me:nz:il Ef8an, na okolnosti iderllifi.kacij"e pre:ci:melnih pa:r~ ceJa, slim da bi yje~lak imao :zadam.k Os.im idc.o[i..fkacije prcdmcT:oe parcelc.] da ulvrd.i l.t nalazu slanja pred.meme nekret.nine (sIepen ·izgradenos[i~ uslovnosl.i SLaDo\'s.nja)). posieda pre-d.ruetne nekr·eUline} In $kicu lica mjes~a_ Dosta;;a:sc Smatra obavljcuompi'otekom rok:3 od 15 dalia od darts obj:avlii;;anja. Sudij. Aida Bahtovic
l J

54 ","",,,,,,,,,,_,,,,

Dnevni avaz

oglasi
SREDISNIA BOSNA o PCIN'SKI
Saralevo,

BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I RERCEGOVTNE SREDNjOBOSANSKI KANTONIKANTON JAVNA USTANOVA "DOM ZDRA VLJ A" TRAVNIK

BOSNA I HERCEGOVINA FllDF-R_ACrJA BOSNE! HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Broj: 65 0 p, l<M2M 11 Pll
SUD U SAItAJEVU 21. 02:.101]. god inc

Ol'i':tNSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje S"ni!it, u p",.noj ".ar; ruelcca .,VELDOS" 000 zEri':E., !togo zastupa Zaicdrdcka advckatska kancclarlia ,Schcvic [asmina i Sc;:hovi,c Enver, prorlv luitnos INVEST KS DOO~ ul. DejzL:n.iIUiki~ Larnela L6, tad; dUgiI! v.s.p. ].492 1 S Kll,\, ria osnovu ~l.iUI.a 34S:.S[:aY3. ZakQnil 0 psrnjencrn postupku (,,51. nnvine FBi H" b r, 53M3. 73M, iI9J1)6), obiavl] uic:
1

Na osnovu clana 48. Zakona 0 zdravstvenoj zastiti (Sluzbene no vine SBKlKSB broi: 13/00, 13/02 i 13/03), clana 33. Statuta Javne ustanove "Dom zdravlja" Travn ik i odluke 0 raspisivanju iavnog konkursa broj: 05-178/12 od 28. 2. 2012. godine Upravni odbor- vijece J avne ustanove "Dom zdravlja" Travnik; OBJA VLIUJE

OGLAS
OPCINSKI :SUD U SARAJEVU sudiia Radivoje St:m.iSLCu pra ... oi swcri ruzioea :Il!VELBOSt>; DOD ZEPCE kogn n zasrupa ZllijedtLilka, advok:a(s~a kuncelarija Se hOilic [asmt ria i Se hovil En ver, ~I"O[ iv [u'e·nog I'NV8s"r KS DO~, 1..11. Dclz.LfiilBikica L~.mC"] L6, radi duga, v.:s.p.7.492, 15 KL\\1' denio jc dana 21,. 02. 2012. iI
I l 1

JAVNI KONKURS - N ATJECAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA - RAVNATELJ A JAVNE USTANOVE "DOM ZDRA VLJA" TRA VNIK
1. Obiavljuje se javni kcnkurs - natjeeaj za izbor i imenovanie RAVNATELJA [avne ustanove ..Dom zdravlia" Travnik
2. Izbor i imenovanje vrsi se na period od 4 gcdine 3. Uslovi konkursa - natjeeaja: Kandidati pored opcih uslova utvrdenih zakoncm rrebaju da ispunjavaju i posebne uslove: da ima zavrsen medicinski ili stcmatoloski fakultet VSS - VIIII iii zavrsen medicinski fakultet sa specijalizacijorn iz sociialne medicine, organ izaci]e i ekonomike zdravstva, da ima specijalizaciju iz djelatnosti ustanove - da ima najmanie 5 (pet) godina radnog iskusrva u struci, - da irna znanje 0 zdravsrvenorn rnenadzmentu koje dokazuje certifikatorn 0 obavljenoj edukaciji iz zdravsrvenog menadzmenta, odnosno zavrsenoj specijaliza-

PRESUDU ~ zbog fI'ruPllllt.a.'nj:a Obavezvic 5C tu!cni de luziocu isplati porrazivan]a 'U ·ukLL"IH1CfIJ iracsu od, 7A92,J5 KM sa eakonskom zatcznom kamarom kola ea navcdeni lanes reee od 03. 12.1009. gudine p a do is-plate: kao i da mLt nadoknadt 'LfOnOV~ postupka prema v,ilicOOj dvckatskoi tarif u i.ZIlOSU, od 7.!1,.5~76 sve LI; rcku dolO dana pod priicmiom prinudnog izvrscnja, a KM
m

j

Su.dija

DlREKTORA-

vn! m noslanma

Obaviesrava se tuacn j, dOlse dosteva ovcg pismcna smatra obevlicnom FBiH i na cglnsno] tab] i suds.

Pouka Q pra mom, iij eku: Prcti ...ave prcsude dopusicna ic zalba K.l!..NTON il. LN1 SUD U Si\ RJ\,JEVU u roku od 30 da ria od dana do:ml. ...iania t prepisa, Zalhil se pcdnosi CI'VOm. sudu, u dcvcljnum broju primj~ra.lu:?:a Sud i prodvnu srranku.
IJ

Ra divoie Sl~n i51c

roku Od 1,5. ana od dana obia ... iivenja d I

IJ

due-

BOSNA I HERCEGOVINA fEOERACijA BOSNE I.HEIICEGOVINE KANTON SAI!J\lF.YO OrCINA ILIDZA JU ,.TR~CA OSNOVNA Sl{OU" ILIDZA oblavlju]e

JA VNI KQNKUR.S ZA PQPUNU UPRAi:NJENJH
~. nastavnik

MONtH

MjESTA

ciji iz zdravsrvenog menadzmenta

ili zavrsenom posrdiplomskom

studiiu iz za~

vrsenog menadfrnenta, da ispunjava i druge uvjete propisane aktom 0 osnivanju, odnosno statutom Zdravsrvene ustanove prim arne zdravstvene zastite, - da posjeduje organizacione sposobnosti i smisao za rukovodenje procesom rada, da nije krivicno kaznjavan niti da se pro til' njega ne vocli krivicni - kazneni po-

mzrednc nasta ... , na odrcdcnc ... iiemc, do IS. 08. 201,2, godinc, puna normn.I c r izvnihc 2. radnica na odt!ilV.QfliLi ~is~o~~ odr'Cdtrto vrjjeme, do 1.S,.08..2012. go.d:no!;j pun.:I nClrma~3 i~riijl)C:21 na :t domar, na odrcdcno vnleme, do J5. 08.2012. gcdluc, puaa norma, 1 lavrsllac 4. !ohl~ n it odrcdcnc vri iern e, do 1S. 08. 20 l2, gcdi nc, puna norma, I izvrsilac .5. noc.ni l-U'r,I'flr,na odredenc ''LITi jeme, do 1:5.08. 101 L_ Sod ine, punll norma, 1 [~vriii lID:' Kandldati SUI kao ouaveenu konkursnu dokumeu tacihi, du1nl dOSt3Vili: 2. Dok::u:. II) s kol$kuj sprcm • Za radno mj,I1!SlO pod ebr, smjera, radno m if:S!Q pod r, br; ~ Za radno m lesto pod r. hr.

1- Prij:;tV1LJ'U:jJ 10Dku.r.5

L I,,,diptomu

c aavrsenom

VI ill Vl1 stepcnu
I

skclske spreme,

odgovarajuceg

pedagookog

~ z.a

stupak
- da je drzavljanin BiH Uz prijavu fill konkurs kandidari su duzni prilohti: - kracu biografiiu - uvjerenje 0 drzavljanstvu BiR ovjerenu kopiju diplome 0 zavclenom medicinskom ili stomawloilkom fakulteru ovjereo.u kopiju uvjerenja 0 polozenom specijalistickom ispitu - dokaz (porvrda) da kandidat posjeduje organizacione sposobnosti i kopije cerrifikala 0 zdravstvenom menadzmemu, doksz da kandidat ima 5 godina specijal istiCkog staza - uvjerenje da kandidat nije krivicno kaznjavan dokaz da se protiv njega oe vodi krivicni - kazoeni posrupak Svi kaodidati koji se prijave na javoi kookurs - na[jecaj duini su dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata kojim dokazuju uslove postavljene konkllrsom Ie da iSla ne budu uarija od ses[ mje~eci. Prijave na konkurs - natjecaj doslaviti u roku od IS dana od dana objav Ijivanja u Slul:benim novinama FBiH i Dnevnom lism "AVAZ" Sarajevo. Prijave na konkurs - n.atjecaj sa svim trazenim dokumeo.tima dOSlaviti !iCo.o iii preporucenom postom uz naznaku: Prijava na konkurs - natjeeaj "NE OTVARATI" ns adresu: IU »Dom zdravlja" Trsvnik - konkursna komisijaUlica Vezirska broj 1. 72270 Travllik N epolpune i neblagovremene prijave neee se razmatrati.

trogasnc rn ~S"pj t L1j

2.. - d okaJ.: 0 :u.vrtenoj osmo,godilinioj ~.'k1)li 3 .• dokaz 0 zavrsencrn 11[ stepea u skol skc sp reme (stola.r, braver, molcr)

i po!o~nom

'I{:jJ.

- Z:!!i r.ad.£lo mje:;.r.o pod I'.Dr.4.·,do~u 0 <;.Il!"Vrdno!l1 III srepenu ~ko.I:!i:ke :sptCmot= (Instalal.f::t It:Jural['Ul:!;': grtjan,a) lofencm suucnom hplm za rukovaoca ko [Jo'lfSkill postrojcn]a cemmtnog grijanja ~ Za rednc mjcsro pod r.br. 5.· ,lQk.3lz 0 l.a,vrk[loj csmcgodisnioi skoli i polozcnom vaucaasuom iapitu 3. [~od iz matiene kniiglt rodenlh I vjc-n~.a n ih~ 4. Uvlerenje 0 drtavljan.slVLl Kon kurs oste]e orvcren 8 dilni.l,00 dan iI obiiidj i'i!iimj:a.. NerIOlp·ul'.!t: ~ neblag(lvi"('me~e p,ri '9"..e: nete bi li r:9.7::rtI!3 [tene.

i po-

r", ... :t.A •• '''1 I... ,'IJ f4 ili!1 It 'A 1"11' II",V IlAJt I k:.Jrr., Ij,.-rtn ....."" tU 4.. III "" 1'1 c"!ll'i
[ofi!!!.li II.,. '1011 t!iiM-111 1__ 11ft.., 14)lft,:! ~lll' IV Jt 1'''IIIt ..

,m.,. ...

I,

n
~''''I'1''''lt..., '. .. M.,I __ .... ,
~J ....

f)Y 11 1""',,,,,_ IIIifli._ I ..... u

UI~"'IIIII~IIIIII"'" ' ... I~;-'!oL_ ......

t ............... il •••

_i_I,..,

.. t

1""-':."111

:l~:I:::..t :Jl.:=~_~1';.'I=_fl;N~'·~=~ 1 ,n•• 1>.t~7~~~:;:I~ :.~
1","a.II.U

Jb_ ..Iw"lI!!It.tU"I!!IIJ
,

II~

U .....'~'I~

Jb ... 'H!IIfi, Itlt_Jtol _

h",p"."

J,l"'.ulll4'

:~:=~ ::~, :. -~. ~ II:~~::-~
~btlol ..1liii.1'I1!Ii
I~II_'

..... 111

"

".

P'Ii._ iIoI, "' .. " Ill ........

-t\_I...tl,

••

" ..

' ...

iiII. ,...........,~

..,
!!I'ti

J.l)ouiiilll

IbH'

~,:~:fI~a!::~: ..... ~!~-::"~:~ /::'=:I:~" '_1 tl,....tIu~J;~-=-;::a.j~~:::':: ~ f.J:l.i :=-.~I."_I,~:;t~:: n ••~ .. .....nlll. ,.Ib__.,"""i rll!!o!~ ... ~ r Jl.... !:::~ ~~~~~:.~ !~"r~i~,~~~~;7.,:~!",;"~~;::'=~ ..::-; -;-'. :~¥= rt~~~::lIft .:11. ~ ..
M,iIIjI

.Ir

_II"

" ... . ... , iIoI.

Mli

!1'

tI\"".~

1111~iI

.. 1IIuI

btl~_'"

Jl'J; __

f.',

'1~=~!. I ~,t~, =!.!~::..:~I';::::.~~I, '_
..Jh_ i •• '~~11111! ... , 1.~:IIIIttIN.

11",.., ... ,."" .... flR.-!! ........... ,t ••• .,...illllln. t""'t"ijII __ '

"" .. ""'. flli,MIfj: .....I...,.!I;.i!I I..'_,""t.,. 'I JfI'lIiIiIIIII_ .....

~'f).:: ~~=::::=
'I~~_.M~ ......

1

lrtJil_~ t~ .....

,n.~'_''III!t~h

J~t~~ 4,1 I't-.!l"

~~'~~
:11:

~"'oIi....
"I'

~.

lj.

1'.1i._~

"".1')"'_

j:.I!iI!I~'

'l .....

_i.

~I"'_1'I!

[IIO}lIIi..

41'

~':;II

n

ftl'll _I

I.llr-,
"'Y"""t

.....-,....

,.1..-

t

_,

'~'_Ii'\""",....,. ""' ~ r-r.,

.t!I··'IIi!,t tl II ....

Il .. t ........ t Ilr~·I"1rtt'llll ,
'1l1li.

.llI4 ... ~~'
Ibl

Il',I ...... _.
~ "t ,lilY_I.J~

1I,o.~",..t'lllli,

.. "'!!,i

(r--I~t

""I ff,..."it!lw!iilUIAii

1 tt"U-'.

'Ui.

...... "~l 1,1~ IIl ,J4II!lI!In 1IiiH:JII

~ U~,_tq

Ut _.._".,
I''!..I ,flJlll

D}..-.w

Il,).,

.Jb'lu._n.
n.Ji'~
-"'1111 ••

u~

fIolll ""~.I_I tl"""",,'ftlitltit. ~~ ..1 •... '.111.'1 .. _1 .... ' II~,..,"'-.. J._.!
_110 i"~.liiIIu_lMo.

II'fp"rI\I'HIi 11'1..... _ "'tM_"' '''Il10 1.tII,

JUr.'''"~'''''' ,1....... "
'Y;"j

... ..Il-4

... __

J",i_oIMI .iII!rL"'_ili ...~ l'

I

"'~I'1"IP"~
...... hoiI

.lob

1II!JrlUoIi-I"II! I~",,~,j'"

r

UI'~.H J\ '

I"h;t __ I ... __ J"'II_'~"

'Il,.'~" .._..r~ '"lIiI.~f I.,.. .........
••"IIIIiiJH'. )o . I!I\ ~II'___"'__JI

' .... ,tH,._:10)'" i

~I

..

,..... t.~ __ ~Uh

1.~IIi''-rJII.t ........

.1r:i~l'I'IUI.\liIl!i~

j.III'~ r I"III"T ............ tl'} .. -,-h

,..<oI1i tl'Y'~1II1 ....,.. I •• 1 1.".fIi. ........ ' I.t"li!__

~·I~,f<UIII
~!'o!."

~....ftIIIon r Jbl : I~' .t.... "I~ .... 11 n ........" •• illllilt~ n .. t..;w "-''11

,.W1-.ail

111'1

",..~
'III..JL¥....o.r

,
iH!! II-i

,...,."

.•I!I4)o

~"",I"':I

li(aI"'II!~' 111-" Itrlllllll~.

:~iIIi'U • ...trII

CIill.4.IL~"II'.

ClMT"~l!!!t

~~....o...-.,
.. ........ tL"O'-'.t

""'.'... 1. J I"',."..

r.. '-&o __

"11fi&J.

....

IJJ~" A'.IIi,..J-l'
~'II.~Il" _.

n....

...

""'~

11I..... ~~

, ... ~IiI..Ll'J~,

1,1Umt.&, ... ~.uJljli t .... ~'~

.....

t III. _. .....r;um..lkA. 'II!!~I(.A
IJ:lIIl!'.IIIfA

r.~ T\:'''''''''

t""II'IJUt "'~I.--

'..;r ......

-"1"_

I.~~
illdldtl

~f'~_IIIIffh:....... r
11'1'.1 l.,.~

PIlI'

I~I'_""''''''

U,....,... '......_"M ...
n
~ A...AIi ......

.If!''I',(fonIlll'I''___ r ''"'I, ...a 11110 '1",..1"",,· ........ i'I. ..... YIiiI! r 1(1I,o~...., .... 1 f"'IIII"" tl.
I

1

1 .....

~_n r

....

tta..'IUi "'y I"

r nn"-IIi"~il"1"'f'"
~__ IiJ..

_

"ILR~I\ .. '.... bo)'ofIWUIIl fIotJl ,..1 1"aso.'1'IIII'f4IrI jlllllll!..

IN,.. ~"~._I
till

hi"""".

M'I

....

tt\III"piIII~ I"t~~
..

~tTI

... , I'l!lllJiI!iIJII l..--rilo&. A,jllllllll"",,,' •• 1'1.1",............ . I"tfl N.llRO'IIlIiiInJ'i .UJdW~l • itO .t~ ... l\)I'IiI .... lnllii f" -.._ f·p.:n ... ~ 1.t...... 1IILiIUI "i ..

,,"I ,i.

i_

t~

....

A~III~"PII IliI~HII

(1'II1'o.l}'\<"NJ "'"' -0 t "''Kl!'.HUtl • Jt IEtrUP'illlJr",:..4't IDIIl J " act.x. 1.3' I'l"lllj,.

' 11.-.t~
~11111:~

'1 .... M.w.RiiI,

__ J ..

~~....-

-...u
111 '1'1 ~J.I

liIon14fio!ll ,~,.~"l

..,,,'"

''''~JIIr

_

......

_~~

....

hil'Il!i(~b-ll*M,...."l
lIIIPI""~tililllllll.-.I"II"lJ!II~

olll'lllllll.i~'f18 .. ~ Nllt
.......

.... I,I'i!!iIII~~~.,.I~D

.iIUI'II1'n.t.~~

L...... t~~ :1.101Q..l"

I)M*""" M.~V_".,~lil.~

...... ~

...... ~~;

........

..:.~

..,. _"

.. MI

~

~.'

l.t..~

'i'.....

,.....,...~,~1IIIIIIi

.... ,..IIt,.DIId.I~""'l!!1'"

.. ~"
a.,IIIIn

.......

Nllitili.,ljIjth

U"h;,j.ilnt

r"~

n,JiI·t, ... ~~

J.aJ

...

Jru:IIi'Ii".tIIoII.a 1
~,.",_ "..t

.iI...

~
'I .....

n.. ' j

IIIlit !II

.........

)\,JMI.'II'PI

In.:..tllllll~

..,)' ... -Lk.J:
......... IlI'..-...... "~..,.

~",., l1li1..

.'tIV'lllit"

ulhinllU.~

",)

......

1Kr"I' 'r

n.,

I ...nl_

1M'.

_Iil1l.J:kt:

•••

UfUA,,"
......_._. .. IIiI...,Ii!of .~ .... [I' Ilt,,",I.CI ,~ ,_

l.IUU·
.... ,~ .~_

,_. t ,I"\AI't,;J.l.llloCitJUlilllo

~ ,... ~. ik...A..Itlll..kftJt~"iIIPLIr~

I jolll!lll.ll" -.I.j .Ii~ "I,JlI __ !llli~i (f.., ~ ,......, 111111"."". iSup ..... """ ... ~ t ..... .1 , .. K',,", i'~ .. -"'1I- 11IiO l .. ~ ....... ,.. ! Iii I~" .... II.o't I,jl!i P.H'llll! ~ II. ~_ ~ ", .. IiiIi!ri..-ouJ ,L.... _ ~ .tInl .... \nIII .. _ ~~ ..,...., ,.-..1:6 Ill"'" p!!l: ..... u ~~ II! II'I"lllf,.lol'l'l,I ~ ... ~il"".""'iiII"'If'jiii.iUll fiM'1IItiI1IIiiIN.b1ll'l ~..:I .. ...."..~ ;ti:ltl Unt

i_.""'..

IIlIIIt"I''IIiiII III!!II_.,,_ 1110 ... ,. J'~

11*111 ty
"W'
1iI1"~

)

'*'4IiII!.
.....

'~!IJi.;;""''' ....
_""' ..

_'I._U~"'IIIi.
1).--1\-.;

.-.!iI' __ III. "" ._ ......... ,. .....

1-,.
' _..,,.

'11'1-_,. '~IIi"U'l'_ I' ... I.' __

1,_"l1li_. 1".'1-1_1_
•• "1,1,,1 -_ ..... ~ ....

I ... ---

'!iii:! ... ,.

.. ~

._

.II".N~'"
.... -_.
'ioiIj".-,;I

'"J'!!IIIl11iiII '••••• _, ....

,)

...........

..........

~'r....... . ~ ,._..
iIIi

__ 1

6It'lllli,1IIJjI

111-.- ..J,

_I.,.,t_'III!I.~"l't~I~II_<iiI"'.'f;I""_'u

.. 1"1.1

.. 1 ..

;~~ ..:;"i-;:'
ill ...

,~""", .1 ......M Jt,a"......... -.rM !II ""t4~ ~ ........... 'IitI'Ip.'JICiirI!.otIIIII..,..j-. o~ ~ :.....fiII'II~ ~L ........ ~~f1'tt'QnLII~~b'!o~ l'~""~-...II.IIIJ.I.~~""~1""~...u.uilll"".iJIl~IIIIIII'_"..,,..... ~1IIIII~""""""UI'IIIIU! .. n

__

~

..,

w....

r ....

,

"",,,'11

iwQ_,J",

1IiIIIIiU~

, .. , _ .... ."...._..~HI ~!l'iil'tilllli..p",&.

1\f1

Jil"llj

••

""~~7~~;~'!~;~~t~~!~~..'=-~r:-~.::&
"'_1IiIP
UI
',J. tIIi,

-I ..... ,.,_~

~

~i._.t

IQ

,!II..

W ......

III

1'N"~1IJ'RI""" " ~II ...... :II~ ,......... tl'Jrl4llll""" III • iI"~

1"

......

·1 "'"

""" '~i2

,. ......... III'_:It

1_.._ -~_~-~
1:.. Y I '

Jot' .... n.~IrWl! ~ I I 'Y ~

~ ..

I 1IiI.J •• "ill""_' 'Ill'" I,' ~ __ ? ..... '.~. I .. '''I''''r ",1111. _ -'''''''',iiI.'" .'iI'. t-.'WIj;"'''' '" .....
.....
!III~ ..

~II~::'~..!;..!:

..

~.~J!_;.:: ~::
".:JIIIIfI"'IiI!-. I.Y,.I.

-

j.IlliIW .... III .. 1"4iIi-r"U-I.~ nil. .. y MiI '11.'l1li I 1A1i'~,

11,.~II..n
.. iI~_1f

,nII

,...,.
_III!,,"lt.

1............. ' ...

l

~~,,.,....... I.' ..... oj

1I1'1'''.~:r

'I]I~I. ....
t,

",

-.;IIII."P!I

I"V:-. jInIol_lllliil

_III"iiiLli_JII

'~IIIiIJM

.,....,..1II'IM,._ ....
~liIoililltiill'" ""In-_'!II"I' IIi!I ~'ftro"~'11

I'll

J. ~
1_

>t.....,

'Ii!." I'IoI!Y

11~]ii~ ililll'1).

-"'..I'",~
"'_I)i!otl

IO-l'IIIull

~

IIIII\II..__. .... WI

.""'

.0111' ~~

: .. ~ ~ .
.;

lfiil ...

y.'_"

.. Ill ......

~....._,

~.'

.....-

lti:&o.iIt-.a,

i.t ... ~

Jli'1J"rII'II-,
~ (MI~

'PI'" •

~

M' tII"'4I!11I

"I ......,.., oI'ii~ .... ~.I 7tt', ............. ~ _1iI,o ..,._......1 ...... t~ ,~. ~
._.,

""'~r..-. ~ "..d.io_
'P~, ""'riI'.'tII I ........

"JiI.... ~ iii ._.~_
I;;!

IIIA,...
J~.III.Ii.......uw.!t .... ~"'-

n .......... I~ ~~j. ~1IIIi

1'MII'~1''''''''''''''
lI\o:~i '''''~)'I_'I'II_

'._~
\II'_" ) '~...

't.....

.......1__ (1

........

.1~,.JIIJf
nplil ."...-Ul

'"

'_III'II{O"~

"I1IJiiII\)"-u.:IL

iIIooII

·l"'np4., ~ ""fIiiiLlIiIJC~""" l1l'i11 flpuj .... ~

~ .a.....,.~JiIII ~

""CJI!I,..

1_...t.OIL

III .. .

lllIIC....

I'III~~.III1":I'"d;J'.IIl')"

.,n... ~ __..

....IIJ!!II'IIII
Ilf~!iil,r;'iI~"

'111~

.llrl

....

.. "llil.

... 'I-jii""l-

"":r II.
...

.11

.._,-,....

iJtAt .... ..... u ...J, ~,~~ .. n.,..,ll!!!

"f~

". _
I.~lt.I

1...,,1 'J.lll1II'r

~ }

.. ~

_,.

.-tIi!II"U-- ~~,~"

tkJ. ~
IJ, ~ ..

., ...

__

U ..... .tlll ~

.,.._o. ,_ ...

.... ~

:I.~"'lIJ'o.. ...._.~I'f"·'

.... ~.-o-'

fl'I"_ ,.... on--- __...,._.~'" OL __ " ..... i!:"_'" :"11 1
I"L )',lIiI Iilt.ill.,''iilfi •• "J'I.clllill.tllll!illlilliill

htI _

glasi

Dnevni avaz ..... "".-".", ...",,,55

AKlPIl

IZABERI GREEN KOlJEKCIJU ZA SPAVACU SOBU. Akcia tr 'e od 28.11.2011. do 28.02.2012..

a sakupfjene ZvjezdlCe moZete iskolistiti do 28,03.2012.
JEDINSTVENA PONUDA SAMO U TU5 SUPERMARKETIMA!
BOSNA I HERCEGOVINA fEDEIlACI.1A BOSNE I HERCEGOVINE SRED"!IOEOSANSKI KANTON OPCINAIAJCE 05110"'-0." sko,la "Dens Kucc_ra
4 !

1. Nascavnik ne u

razredne nastave • I i.zvIi i lac, do povrmka

radnice sa boJO\~9nj:1~ L"I:ajdu'.:e kraja nastavee godia do

rs K",!t;",.

JAVNA USTANOVA DUM ZORAVlJA OLOVO "'. Branil". Ol""a bb
N, osnevu Ciana 4. slav 1. ; cl.na 5. 5tav 2.P",ilnil::a 0 radu ; I'r"iinib 0 "nUlla!njoj OIg.n~ac;j;i sistematt,aciji poslova ; rad"ih zadalak.,i Od.IUkE rasp. i,;,anju i Gbia"p.,nJu.OQI,.,ua prij,m I',ono~ do1tiorllmediCineu racu oO""S na odre~erlD"ij,me. broj: • 292/12 Od!2B. 02. 2012. goO[o,. JU Oom,dravlja 010'" rasplsu e: ZA

4. Radnlk Za priiavu '[h:

na odraavae]u
IT!

tiSlOCe radcru
L1

• 1 lzvrsilac ]\15 J i!IIj ci:'.•
LL

na Z-{I-

J~it"e
T,Vfu" 030 654 297, 298. Oro;: 11l1ll Datum ~22. 01. 20 t 2. gad ine. N;;'I O$llO'-'U tJ a ria 3. Pr.:J .....l nib 0 radu Osnovn e skole ·i ,,~r[a Kut.'iera" jatee, 11 po Odluci U"t:avnog odbcra broj 28112 doncscno] 9;1 rcdovnoi sjednlci 20. OJ. 2012. gcdine, rasp isuit
SA::

odr-edt':o'J vri jeme sa probni nil konkurs konom predvldcno al icdol".-<!ll ckumentecliu. d I. Dckaa
0

kandidati $"111krolk(lm

trebai

ispu njevati tloSiI.avili

uslcve,
bLogta!ijom

PR!JEMU RAD N I DONGS NA ODIlEOENO VIlIJ ElliE

JAVm

OGiJtS

L"fij:ave ee konkurs

1. DOKlOR MEDlCIHE 2. 00 KlOR 8TOMATOlOG!J E

2 (dva)!""Alo.,; 1 U.",.);",,;II,e.

nolskoi

epreml ige rcdenih, tile Sloan

I'r)rmI op!~h uslo\>. LI!"d",,'h Z1k~nom.kandld'lli1!!l,da Ispu nlav, sllede,e:

2. 1Z\'od i:l Ma 3. Uviercuje 4. Uvicren]e

[ja,~K.!lj

,i 00 ·is mj~

o drzavliansrvu
0

nekaznjavan]u 0L vote n '1 dana od da ea CI ja vi j ivan ja b
l.I!

~OK"iOR • ",,!,n · pvl~!"" ~~~i:v~

MEDICIN~ I VOKTOR STOMAlOLOGIJE: m,d]'i"s~ l,kulll!1 odnoonostomaloli)!1:!1,,,,,,1'1: struCnlispil; . n'lm'nj~ jO<j", g.o~in.':"cln"ilis~a.. kanlSldatl:Sl! oIJbaVeln! dos:la~ill on~malllllJ'U"Jerellu

koplJu ::;·IJedetlh dc"kumllilala:

.'

.••

KONKURS
ze pOp1J i1 U uptii~tLje;ni b radni h mjesra za ~k.lOllrI2. godinu 1_ Nastavn i k me remuuke geulne u pS vlasin le. - I i:zvr!LlI:LL! do I.;.[uj:.'!l121$I.:ilivf;!c 1

Konk urs ostaje dnevnlm

novinuma.
11:

• Dok", 0 raenom i,m.tvu; prijave nece se razmatratl.

· LlVlereJlie pofDz,"om sirutnom ispi1lr: o

Nepcrpune i neblagnvrcmcn Prija

V(:

slau na .:.d(,(::5-u: Kucera" Jajee e.ze:v~ea:
8

2. Nas1a.vni.K razrednc nastavc ~ I izvrfilac, na odrcdcuo vri feme u pS Vla:.si" it dil,.'l .... po ratka rad n ice sa bglO\l:a L1ja a niij kasn lle do krala nasra vne godinc.

Os nOVDa ~kola .,Berta
J

Pta AnU.i

na

KI'I

?OLOI I.ioc

- Ulljerenie0 ~rtlvlianSlvu: • Roclnilist: R,dn; 00""" jz Iat.ke 1.so zasnva na o~"d,"o"dno Vliiom. u lraianjuod 11 (ied,n"'ij mje"'i. a i, 1,,1::6 2. radni"dnos se za$ni.a u IrlIj,njU'00 t 6 (Usnaest) mjeseti. Rok za poOno!.ni' prif"i' na ogl,s I" 8 i."m) danaod dana obl"ljll'llllja. Sa bndiclatima crje.",i"'" budu Ol'[lt"",m.", i poipU"'. ob.. il c. se ;nl""lu. Prii3.e ".~oku_ltma 0 ISDun.lavan[u uslnv uaten,h oglosom doslavill na .Iiedecu adJe$u: JU Oom"ravll', mO\Ul, 01.Branilao.mo.a bb, 7134DOI0\1O. sa,naznakom.ZII OGLAll, ?OZIC!JAaHOJ1.lll 'POZIWAaROJ 2."· NIIPOMENA: okumtlll",oiiakojDmss d"",",uj. is~nja"ani. "slava <ijllasamora:biU ongtnalu~ ovi,rena kopii" O u Nepojpu"e I "ebl,g~,reme"e prjl've se neeeureIi u mmwanie.

BOSNA I HERCEGOVINA FEOEMCIJA BOSNE I HERCEGOVINJ; KA.NTON SA.lVJl':VO OPCINSKI SUDU SAI!AjE,vti BROl: 6S0P 181919II P SARAJEVO, 08. 01. godiue

znu,

BOSNA] HERCEGOVINA F£DEMCljA BOSNE I HERCEGOVINE KA.NTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjE.vU Pam icng odi t:lj c.nj I: til SpOf"iJVC male vri ~l!dt!l'}$ti Btuj; 6500 Mal.s 154S61lO M.rd:!i
J

O~in:§;ki sud u Saratevu i rosudija Mile:n~ Rajit! u pravnoj sW,Ilri m'-i!t:lja D~ud~e"Vjc Ned"iba~ Rakovics do broja 30 n~dl:ij kll~ ~S~1Jp;;l.:Jd~C1k(i1 Kan)vi( Rtd~o !~. Sarajcva, ptutiv lUZcnQg Skokc It¢t,. ul. h;m.8i'l!Skih partizanakib batalioue br. 11) l1id!;;IJjI radi utvrdivania pr:;.'I,I'2I "1~liiJi~'a;.. aakcn .m~L~r.a za glavnu raspravu odrl3DCI!; dann 08. J.2:. 2011_ gcdine u prisusrvu punomodnika tuiLlcl ja, iI U odsu mosrl uredoo obavijcstenog luZe:nog., donio jt; diiTIii 08'.. 02. 2012. godine :slj~doCu

o pci nskl

PRESUDU
U t....-d ujc s.-c d":J jf; tI,.lli lc: lj D!uclkvi.e: Nedl i b sj n F::I Z 1ijC".j,5a m jestom. p rr:bi va l i ~lgl !.! R:3 kg ~,·j('i broj:;3 301 Op~i na : do Hid:ia Sarl.lje~'o, vliJ!Snik n~kn::tlJin:lli i to ;o:;cml[ism OllliJC1::nog sa k.c. 692113 Li ... :o.d:o.G:ojllivnd.a u pov..silJi 1093 m2) up iSil.no- u zemli iSIl oknj iZIJ i ulozak broi 3858 KO SP Ra.kovica~ :pil s.c lu.z~noml S koko IZ~1U :sinu Si.nana nalaz.c ru~.iH:liu iz"da labularnu i8prS1jItl podobf.lLl za upis: prava vtasfli!lva II rIIjegQvu korisL sa dijelom lll, a koju labul.nrnu LSr'Jf9VU coeu suproLnom 2ar.nijL"!rI!li ova !pi"e8ud:a [e.melje:m koje ee S~ m~ileli LI 2.e.nllji~n-oknji~nCJm ulollku broj 38:5-8 KO Rakenli-c~ ko.d Zel'illji~f1L) knjilJiog u:r;edll: O.~~il'l,:sk{}g SiUda Sl;ir:ajif'VO lUI TIf!lp-rijeti PQme:nul:im nekrt"r.ninali\:!Illkt!.ii~'::ttj h-o 7.c'mI ii~nok nj Ll.:oi vl:il:sni k :5;;;' di jelQm l III :5~'e [Qkl.1 od 30 dana I;iIrd dana dongkn ja "resudC"_ I.l . SUDI.1A I!AjIC MILENA POUKA:

sud u Saraj C;,IU srruenl saradni k Senad Hadzlcm c r:agic u pra vno] st varl ruzi tel jll JP E LEKTROPRIVRED/\ BiH ELEKTROOISTRIBUCIj/\ SA RAJ EVO, prot.'. t·"~.nos ATL/\ S TO U RS DO. 0 SARAJEVO na a.dJ'es:iH:!i'ndije Ktclievljalcovic bit-oj 40. riJdi dU,g:a od 194,68. K..-\l, na osnO'lfU {lana 348·. S[8V~. Zakona 0 p:arniclJom I'osmp.ku ("Sluzbenc novim:: FederlicLic BiHr.I br-oi 5y03)
1 1

an

OBJAVLJUJE
- dCls:ta V'U tutbc OJ) Qod,go"Vot ~ Dana 16.07.2010. g.ooi.m: luzhclj je kQd CiVOg 5ud~ po. dniQ t·ulbll proti,' tulcnog iJ rnd.i i:sphuc d ug!l III iZ:IHJSU <><I 194,68 KM, po;, p",<!lokno do ,.d n.~on proved.· ~e ~a$pt:9"t! iIi 'U tOkli pri p:r'em!ll"l\ja gb'Vllt: rHSp·ra"iJ~ d 01nese Llellu:ku .kojom fe 0 b~ vczali tuz~nog dB mot_; [el ju tspillu iZDOS od 194,68 KM sa zako nskom Zi:!Leznom ka~ marompo l>OicdiniJcnim iizlJosi.ma kako slijed.i:
1

I).-esllda bi:'oj: 65 z"a~og bClrsvihtl) Pre:sud~
S~ di:suibuj

Q
'!..I

po 18191911 Q8_ 02~ 2012_ dosl9lvlj·a se- obja,,"om $mi:s;i'U t1d~oobe~IRn~ .HR. :s.[$.V 3_ ZPP-a prmckom

rod

tI

no'ljp~m:a

[1J::h~:n.ojSkoko dm:vnirn

I~!u,

(:sadil .,epo-

• n",nosod

se Sffiii1TiJ dostavljenom r:a~u u FBi H.

mkl.l ad l:S dana od diiln~ obj avli iV:Hloii3u j~dn.im

IJQ .... nilmii k{!j I: ~

- nil i'!;nl)S·od S3!.69 KM. ~v od ll_ 1.0_ 2009_ ~inC' - Ita ioo:nl)S od 41!15o KM :pole\1 od 1 L 1] _2009. go.dine

14,59 KM!">¢<v od I!. 09. lOOO.ij<><Iine

- na tzncs cd 16,87 KJ\i poi!:ev od ll.12.100:9. godtne ~ ea iznos od 8,38 KM peeev od 11. 0 I . 2010" gadi ne pa do 10.0 naene lsplarc, uz naknadu iroskcva parnlcnog posrupka, iI sve u rck u od 1;5.dana. Ovlm purera ruacnom se dostavlja ruzbe 11<1. odgovor u smlslu cdredaba elena 62. seav 2. ZJ'P-il~ pa [e ru~n·i duzan di! u skfadu sa cdredbarna ~tana 70. i ll:ang 7L ZPP~iI najkasnije u raku ed 30 dana od d91'11i:! pritem:B. tuzbc dQS,l:tloi sud u p iarnen i odgovcr n;J tu !bl.!L U it.l odgovoru nil l"IJWU lU~c:ni. rnoh: i.st~ci procesne prjgovoroc: i i z:j ilsni ri :se d:a Ii pri znl3 ~c iI.i osporaVI3 PO:J:tiil'"tj ~n 1 ru:.'!:beru zmh(j~'IjI, [f: nE!"i!e5li l rlrugc pod;] lke koje u skladu sa od.r~d D:lmi! ,,:o:1:an<l: Zf P~a mora im illi swki. po.dDe334. :sak. A ko [L.if..etti osp-otava Ul zbeni 1..a1i lie,,! odgovol" n:iil UI~bl..!; mgr:!i $adr;;d;'L"gnE; ~?.1u~1:" i:;o:: ,koji.h $~ ·~u!be:Jli !'.l!:b ~j~v mporaV.iJj ti njcnice nc. koj im~ tUZen i zaSIl iv:] 5~'Oic navodc, dokilzc kojima se UIH-dUjU te tinicnicc, Ie provn t osno~ ZII navod~ l~nQg. Tl.L.~.e:n mo:!e l.Ii odgoyoru L na [u1:btl) a n1ljka:mij~' 1l.1ll ripreml'lom p rOC.isIUd)od.nLjeLi pro[ L ut-bu. II kol iko UJh~1l i l.II foku od .3{1 da n ill sudu Ii t= clO$uwi pis men i odco'lo.r f.I:ij nl.~bu~ :5U d c-e dQ 11 ~jtti prcs'Ll.d u: :t.bog propU$ta[J jiil u smi:slu odr-.::dbi clana l 82. ZPP-ii. Dca \rjd. [Iva :sc lUl:cni da sc dOS"ta vn (U ib-c SIII iI ern obnvJjcflom pr-OH:kom roki! od 15 d.im:! od diil.D:i1objavljiygnjil isri" na ogr~~t'U)' ple.~t sncla i u jedn.im dn.!"\I'i"iim no~'ina.mll :kQi I:!: Sf: di."Stribu i r.l , ... 1..1 Fed-enl(:i i i 13~H_ Stru.cni 5aradr.! ik Senad Hii.diiomelr.iJg1c
j J

"'I

Kallosebranili Prollu'Kenlara'
Sastanci s advokatima i UEFA~om
Za razliku od clanova nekaddnjeg Izvrsneg korniteta, koii su putovania s reprezentaciiom koristili sarno da bi im iedan dio tijela vidio puta i da bi rodbinu i priiatelje poeasrili naramcima poklona, aanovi Korniteta za normalizaciju Nogometneg saveza BiR tokom 00ravka 1,1 Sent Galenu odr7ali 5U dva sastanka, Prvo su razgovarali s advokarima koji Ce zastupati NSBiH na sudu u slueaju ruzbe agencije "Kentaro", 0 kojoj ce se raspravljati krajemman:a. - .Zelimo vidieii kakve su nam moguenosti argurnenrirane odbrane i WI lira se mOZemo pozvati kako Savez ne bi pretrpio stem. Si tuaciia nije baS siaina - izjavioje fun Komiteta Dino Begie, J ucer je, pak, odrzan sastanak s delegacijorn UEFA-e, s Marselom Beacom (Marcel Benz) na !Selu, 1::0jem je ovo vjcrovamobio posljednji susret s predstavnicima NSBiH prije prelaska Razgovarano jeo harmonizaciji sratuta ill! SVUn nivoima nogomeme vlasti u Bili, buduci da dvakantona, Tuzlanski i Sarajevski,jos nisu odrad.ili svo] dio posla Na sastanku je pre" docen nacrt statu ta bududegudruzenja prernijerligasa, koji ee izraditi Bene. M.T.

Komitet za normalizaciju NSBiH

56

Dn8~ni avaz, srijeda, 29 febl1lar/vefjata 2012

na novuduzncst,

Idi U Barcelo

Ronaldinjo porucio Nejmaru

Seflt Galen: Sirijelac ItJisevit: i asislefll

slave

gal za 1:1

SPEKTAKLI Reprezentacija BiH pruzlla dobru igru protiv Brazila

'zaJ

Nejmllr: Uvijek sam se IJg/edao na Ranaldifljll Mladi brazilski fudbalfanrastican klub, kao i da [e ski asNejrnar(Neymar) izjagradsjajan -rekaoje Nejmar. vio je [ucer da rnu je nekada Ronaldinjo je igrao u najbolji igrac svijeta RonalBarceloni od 2003. do 2008. dinio (Rcnaldinhojsavierogodine i S ovim klubom osvao cia, kada se odl uci za voj io jejedn u LJ gu p tva ka i tra nsfer, 0 de u Barcelon u. dvij espanske ti tule. - Ronaldinjo je oduvijek Za Nejmara se interesira bio igrac na kojeg sam se D eko liko 113 j vecih evropugledao ..Pafljivo sam slusao skih klubova, iako ie on prosra govori, Vise puta mi je naduzio ugcvor sa Santosom pomenuo da ie Barcelona doljeta2014,godine ..

Peterostruki svjetski prvaci poveli pogotkom MarseIa, izjednacio lbisevic • Autoqol Papca u sudijskom vremenu odluCio pobjednika
(Od spedjalniJ. izvjeftaca "Dnetmog aoaze" iz Sent Galena) Bas nas Fortuna mrzi! N a~a fudbals ka rep rezen taci ia sino': je u pria j telj skom m eeu odigrsno m u svi carskarn Sen r Gale n u parirala pererostrukom svietskom prvaku, u pojedinim rrenucima igrala j belie od "Karioka", ali je pukom slueajnoscu, autcgolom Sase Papca. u sudiiskorn vremenu, svietska velesila dosla do pobiede. Lose smo orvorili mec, "Karioke" su povele vee u ?;e[vnoj minuti. Haris Me-

'Kariollam

U-'

ali ,

Brazil 2.1BlH
AFG Arena u Sent Ga· lCOllu. Sudija: Sasa Kever (Svicarska) 6,5. Gledalacs: 17.500. Strijelci: 1:0 - Marselo (4), 1: 1 " Ibiilevie (14), 2: I - Papac (90, autogol), BRAZn..: Cezar 6, AI· vell 7, Luiz 7,Tiiago Silva 7, Sandro 6,5 (57, Elijall ), Marselo 7, Hernanes 6,5 (67. Hulk ), Fernandinjo 6,5, Leandro 6,5 (82. Lukas dun ianin ie pogrij esio nil tridesetak metara od naseg noga, desni bocni Barcelo ne Dani AlveS (AI yes) proigrao je na drugoj strani Realovog Marsela (Marcelo) koii je snazno sutirao lijevorn nogom a lopta se od stative odbila u mrezu Asmira Begcviea. !'Zmajevi!) nisu bili uzdrmani, naprotiv, deset miouta kaS!lije izjdlJaCili 5mo. Edin Dzeko je proig:rao Vedada Ibisevica, a lJapadac ~rlllgarra pospemio lopru iza leda golmana Zulija Cezara 0 III i0 Cesar). U narcdnih petnaestak minuta Brali1ci $U pritiska· Ii, pokusavali udarcima iz -), Ronaldinjo 6,5 (63. Ganso ), Nejmar 7 (90. Zonas). Selektor: Mano Menezes. BiH: Begovic7,jahie7, Papac 7, Spahic 7, Pandza 7, Medunjanin 6,5 (79. Za hirovid .), Rahimic 7, Pianic 7,5 (81. MaleFic"), Misi.rnovic 7,5 (89, lbricic -), Dieko 7,5, Ibisevic 7,5 (78. Salihovic -). S elekror: Safer Suilie. d al iine, ne srvori vsi p ra vu priliku, Finis prvog dijela pripao je "Zmajevima", a dcbre jianse propustili su Zvjezdan Misimovi': (35) i Miralem Pjani';( 44). I u nastavku srno pritiskali protivnika, M.isimovic je u 58. minu!i iz dobTe situacije sutirao pored gola, bas ho i Dzeko ndw kas!lije. Na drugoj slIani,. najboliu priliku imao je Nejmsr (Neymar, 72.), ali je njegov u.da.rac lako odbranio Bego.· vic. Dzeko je u 87. mi[]uri slomio Luiza, sUl.iravili pored sola. Uzvr3tio je Lukas (Lucas) zavl'Sivili akcijll na sliea!l !lac!n. Mltamer TANOVIC

ReoreZenlaCi)e uise nece igr'ali D aUgUSID Freneticna DOdrilla nauiiaea
Nepopularni avgustovski rerrnin odigravanj a medunarodnih prijateljskih utakrnica reprezenracija izbrisan je iz kalendara takmicenia, objavila je Evropska asociiacija klubova(ECA) nakon sto iepostigla dogovors Evropskorn fudbalskom unijom (UEFA). Predsjednik Karl Haj nc Rumenige (Karl-Heinz Rumrnenigge) iziavio j e na gener;d" noi skupS tini ECA -e IIV mavi cia je dogovor postign ut za period ad 1. juna 2012. do 30..rnaia 2.018. godine, te da oeekuje isti dogovor is F1FA·om,ptenoseage!lcije. Prema dogovoru, svi vaZnijj medunarodni 1I0gometni rurniri crebaju se 1lI" VI'S; ti do sredine juIa, da b i igra6 imali dovol j no. Vl"emena za odmor, a klubovi 7..aorgani-

Dogovor ECA~e j UEFA~e

RlJmeflige: Nada se dogo vorlJ i sa FIFA·Qm zmmje predsewnskib hmpova. UEFA je pristala cia poveCa dosada1inj U sumu od 55 miliolla eura, kojuee isplatiti klubovima od prihoda s EP-a. UEFA 6e igracima evropskib
klubova,. bez obzira ns !ladolIalnOSr, osigurnti pokriee u slueaiu powede za vrijeme nasrupa za reprezen tacije.

Kao i u mnogim pretl:!odnirn me1!evima, ~Zma" jevi" su i sinoe imali sjajnu podriku na vijsea_ Pemseslak hiljada Bosanaca i Hercegovaca prired.i.lo je 3tIDO-

sferu koja nikoga nije mogla ostaviti !"a.Vllod!clnim. Tokom svih 90 minura AFG Areoom orilo ~Volim te Bosno" i tinilo se_dll igramo u Zenici, a De u Svicarskoj.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 29, februarNBljaCa2012,

57

PRIJATELJSKE UTAKMICE Prvoljgas boll] ad premiierlipasa

SIiShO preSUdi SIObO i
Buducnost slavila u mecu u Banji Vrucici
Banovicka Buducnost sa v ladala j e ruzlans ku S I 0bodu sa I: 0 u prijateljskoj urakmici odigranojjucer u Banji Vrucici, Gol odluke posngao je Igor SliSko u 37. minuti, Najbolje prilike za izjednacenje propustili su Emir Kasapovic, koji je pogodio precku, te bivsi igrac Buducnosti Almir Smigalovic. On je u solo prodoru prevario dvoiicu cuvara i golmana, no nedostajalo mu je koncentraciie u zavrsnici, Trener Slob ode Darke Vojvodic II peto] pripremnoj utakmici zbog laksih povreda i umora izostavio je iz postave Almira Bekica, Alena Me!lanoviea, Darnira Hadzica i Kenana eejvanovlca. Tako su za Slobodu igrali: Mujkic, Rizvanovic, Civic, Salihovic, Zoletic, PrseS, Jahie, Demic, Kasapovic, ,Smigalovic i J. Mesanovic (usli: Efendic, Miki, Hasanovic, jusufovic, Mandzic, Music, Zonic i Rahmannvic). E. M.

Anlolouic i Knazauic
..
Aktuelni prvak BiH Borac II nas ta vak prvens rva uc; Ce os ietno pojacan, Nairne, iako je izgl edalo da od dogovora s poljskorn Legijcm 0 pozajmici golmana Mariana Antelovica, nekadasnieg mladog reprezentativca Hrvatske, te Srde Knezevica, svoievremeno defanzivca beogradskog Partizana, nece biti rm IE, sporazum je ipak postignut, - Sve je dogovoreno i ocekujerno ih u Banjcj Luci

Dogovor s Legijom

naOOSodbi 0 BOrCo
do kraja sedmice, U sriiedu bismo s Legijom trebali porpisari ugovor 0 pozajmici, Nadam se da ce imati pravo nasmpa vee u prvom proljemom kolu, protiv Kozare kaze direktor Borca Radmi10 Sipovac. Isrovremeno, u sklopu rekonsrrukciie Gradskcg stadiona u Banjo] Luci nabavljen je i nevi rnoderan sernafor, koji ispuniava propisane uvjete, S. K

\\M1J
t\~\\OVIC'

Zvijezda se polacava

PotPisali Stanie iFerenc
Slisko.: Posliga~ g~1 Ddluke

Iravnik u Makarskoj savladao Troglav

priMljUCiOS8lolman Danis HrMlac
N akcn utakrnica proriv iuniora Saraieva (5 :0) i Rudara iz Kaknia (I :0), nogometasi Travnika jucer su osrvarili i [feCII pobiedu tokern priprerna u Makarskoj. Strijelci za 3:0 proriv Troglava bili su kapiten Elvedin Varupa iz penala, Brazilac Kasio (Casio) i Nebojsa Popovic. U timu Travnika debitovao je golman Denis Krklec, koji je stigao iz Vara~dina. Rije.:: je 0 mladom reprezentativcu Hrvatske koj i trali novi klub z bog problema u Varazdinu, . Osim niega, II prvoi postavi SII bili i: Ribic, Oruc, E. Varupa, Misic, Kovacevic, N. Varupa, Kasio, Popovic, An. Curie i Redzepi, U nastavku je zaigrao junior Ame!Curic. Dallas ,;Veliri" im aj u l\go-

Celi~ (ni~sic)-Leotar 0:0
... Stadicn Celika u Niksicu, Gledalaca: 100. Sudija: Yladimir Bjelica (Niksic). CELIK: Banovic, Dubljevid, Kuduzovic, Bojit, Ra-

dovic, Adrovic, Zoric, Agovic, Ivanovic, [asapi, Vu-

Bulatovic, Vilotijevic, [ovovic, Brnovic, Vllcinic. TrLEOTAR: Milenkovic,
ener: Dalibor Buban]a, Saraba, Todorovic, Lekic, Bajat, Vukovic, Milovic, Ristic, Stoiancvski, los su igrali: Kukrika, Zorie, Vucinic, M. Cirnirot, Andric, Akufo, G. Cimirot. Trener: Miodrag Bodiroga, M. P.

kelja,

J os su

igrali: Nikolic,

Drincid, I. Bulatovic,

D.

Nakon povratka iz israrskog N ovigrada nogornetasi Z vijezde su u Gradaccu nastavili pripreme za pro!j emu polusezonu, Izabranici tren ern Zorana Kuntica su u Teslicu sa 2: 0 golov ima Dalibora Pand;;:e i kapitena Arnira Hamzica sa vladali doboj sku Sloguo Generalka je zakazana za subotu proti v federalnog prvoIigasa Gradine iz Srebrenika, Do tada bi se trebalo znari na koga ee sve racunati tr-

ener Kuntic, Inace, nakon golmana Nikole Kovacevica
(Spartak Zlati b or vo da), D a-

Libora Pandze (Dinarno) i Iliie Ristanica (Orasje), ugcvore su potpisali bivsi napadac Slavije Zvjezdan Stanic i J van Ferenc iz mostarskog Branitelja . Novi clan Zvijezde trebao bi postati i Igor Susakovie, nakon sro budu utvrderii uvjeti niegovog rransfera iz §ama';kog Berea. oe. D.

Nastic, Milosevic,

Dolazi SaUdilac

Pripreme GOSK-a

Prua PDblada Hranna
U drugoj pripremnoj [e u Novom Vinodolskom Kasiu.: Prvjen8~ Z3 "lJezire" vorenu utakmicu protiv Tomislavgrada u Tucepima, a povr· ami<.u Tn:rvnik predviden je su" tra poslije podne. S. PIN}O

Savladali Vinodol

utakrnici fudbaleri Kraiine iz Cazina ostvarili su prvu pobjedu, Nakcn rernija s Primo(cern (2:2) II Biogradu 1'0deti saSI3V Prve Jige FBiB

savladao

dcrnacu

ekipu

Vinodol sa 3:2, Srriielci za Caziniane hili su Sahinovic, Selirnovic i kapiren Bllsic. Cetvrti priprernni rnej: u osam dana gabelski GOSK ce odjgrati d:mas (15 sari) protiv Zeljeznicara u MeuugoTjU. lako je ekipa u prethodne tti utakmice zabila pel goJova, trene.r Bori.s Gavran ni je bi () zadovol jan realizacijom sansi, - Dobili smo pojata!!je u Mirzi Dl'afieu, medmim, viSe se morai u llametn IIli i ostali igraCi. U zavcinici mommo uvijek imati ni-cetiri nogomet3sa, na to ill e C u poseb no in sis tirati, jer bez toga nema efikasnos Ii - kaze Ga vran. Iako ie iz GOSK-a saopceno da ie sa.stav z.a pro· Ijeee kompletiran, moguea je jos jedna promjena u timu. Nairne, ekipi bi se trebao prikliuciti - Arapin. .. Postaji mogucnost da nam do de jeda.n igrac iz Sa· udijske Arabije. Za sada ne znamo puno 0 njemu, doCi ce trenirati, pa ako se nameme, igrar ce - kaZe predsjednik GOSK·a Pero Pavlovic, Nako!l Zelieznicara Ga· beljanice imali joil jedan pripremni mee, generalnu probu proriv Velefu, u subo" [U na sradion u Podavala u Gabeli. &B.

Zrinjski 6e, umjesto 13, adigrati samo sedam pripremnih utakmica

SirOMi Brijeg POSljednja prOUjera
Prema prvobimom planu, nogometasi Zrinjskog su tokom zimskih priprema trebali odigra ticak 13 IItakmica, ana kraju ce ih imali sarno sedam, iako je SIan. prolietnog dijeia prvenst"a prolongiran za sedam dana. Zbog vremenskih nepriJib otka.za.no je :lest plani Tanih provjera "Plemiea", Slaven Musa nije insistirao na vecem broju urakmica, rako da ce Zrinjski igrati jos sarno u subotu protiv S iro kog B ,iiega. - lake smo zbog srujega odredeno vrijeme bili prisiIje'ni improvizirari~ jpak

smo uspjeli nadoknaditi mnogo toga. Pocetak pTvenstva sigurno Cerno doceka-

ti spremni - izjavioie zyiusa. Zrin jsk i bi, inate, Si,o ki B ri j eg nebao ugostiri na glavnom teren u s rodiona Pod Bijelim brijegom, ~\O zoati cia bi LO [rebala biri rek m~ca utakmica mostarskog kluba na prir'O dnom rmvnj aku i prva nakon Zeljeznicara (0: I), koja ie, po dsje timo, igra.na jos 28. januara. Ma. P.

do(;ekati sprem(li

58

Unevni avaz, srii&da, 29, lebruarNelia~a 2012.

ort

SARAJEVO upucen prijedlog rezolucije Evropskoj asocijaciji klubova

JagorJl(;: Nema kalklJ/aelja

Mladi protiv Srbije

Jagod:U~s

Nasa rnlada reprezen tacij a ce danasni u priiatelisk u urak rnicu proti v Srbij e (14 sati) ipak odigrati u B eogradu u BASK Areni.anekako jebilo planirano u S raroj Pazovi, S elek tor VI ado J agodic, je tek j lIcer kom pletirao eki pu. Nairne, iz Turske j,e stigao Edin V isca, a nd to rani] e ekipi su se u Beogradu prikljucili j Miroslav Srevanovic iz Voivcdine, te Muhamed BeSit iz HSV -a i Sanjin Prcit iz S os ca. Ermin Bicakci c iz B raunsva] ga, koji jos nema bh, pasos, ipak nije doputovao, ali se oeekuje danas, On sigurno n ere igra ri, - Nemamo sta kalkulisati. Idemo s trojicorn napadata· kaze 1 agodic kojice, naivierovatni]e, izvesti sl]edec; sastav: Bukvic - Colic, Markie, Sipovic, Kvesic Be~ic, Grahovac, Gnjatic S tevan ovi c, Visca, B u b ij a. V. B..

naDadaca

IroJicom

Pr glaSi[ 1t I _Iid ~nom slecarua a e genOCid u SrebreniC·
ObiIjezavanje godlsnjice nalveceq zlocina na Starom kontinentu nakon Orugog svjetskog rata je moralna obaveza a ne politika, kaze direktor kluba Selimovic

Fudbalski klub Sarajevo, clan Evropske asocijaciie klubova (£CA), upurio je prijedlogzaproglasenje II. iula danom sjecan ja na Zrlve genocidlll995. godine u Srebrenici.

Remi Proliu Rilelle
Bordo tim je ju~er remizirao sa Rijekorn 1:1 u prijateljskoj utakmici na Kanrridi. Strijelac gola za Sarajevo bio [e Suleiman Krpic, Klub s Koseva nasrupic je u sasravu: Adilovic, ne ponovi Srebreriica. Zelimo da ECA pozove UEFA"u i FIFA-u da ban ere "N ever fo rge t S reb renica" rretira kao upozoren j e n a suzbijanje diskrirninacije j nasilja nad drugima, bilo na rasnoi, etnickoi ili nekoi drugoj vrsti diskrirninacije, te da sesuzdrzeod kazniavanja poruka ovakvog sadrzaja, S obzirom na to da tokorn jula obicno nastuparno u Evropi, sviesni smo da ce nasi navija~i na ova] iIi slicne nacine nastaviti obiljezavati godisnjicu najveceg 7.10Ci[l3

lOSevic,

Visokakazna
U prava bordo kluba na ovaj perez odlucila se ria-

IzuiDlenJe FIFA-e
U tekstu prijedlogs rezolucije se, izm edu ostalog, o&:kuje da ECA pozove UEFA"\I cia potakne PIFA"u da uputi izrsze ;taljen j a porodicama stradalih zbog prop usra nacinienog neobiltezavanjem petnaeste gcdisnjice genocida u Srebrenici, Finale Mundijala u J uhloj Afric] odigran je II. j ula 2010,. na dan kadaje ukon8vijaca zbog je kllJb ken kazne koj u SU dobili - Upurili smo prijedlog zbcg dva transparen ta s rezolucije ECA-i kojorn natpisorn "Never forget cern 0 tra;;:; Ii d a se odredi Srebrenica" na urakrnici spram srebrenickog geriociprotiv 8vedskog Ore bra u da te da pozove UEFA-u i pretkclu Evrcpske lige, FIFA-u da ovakve transpaKao sco je poznaro, Sarajerente ne rretira kao politicke vo je dobilo visoku kaznu peruke, vee kao pozive za jer su ovi transparent! poprornociju tolerancije i opegresno pro tumaceni, mene te da se nikorne nikad

Torlak, BeComer, Husic, Scepanovic, Obuca, Suliic, Matko, Krpic, los su igrali: Diiata, Sesar, Bajraktarevic i Haskic, Tarornirovic, F. Handfic i Dunkovic (na probi),

Zrnanovic,

na Starorn kcntinenru nakon Drugcg svietskog rata, sro ie liudski gest i moralna obaveza, a ne polirika - rekao je Dino Selimovic, direktor bordo kluba

Si,ra rasprava
Na Kosevu se nadaju da ce ovaka v leks I d obi ti p 0trebnu podrsku na narednom sep tern barskom plenumu i naci se na dnevnorn redu Generalne skupstine ECA·e, te da ce predstavliati os nov u za siru raspra vu spram odnosa prema ovom

pano

ns neduznih

maya.

dogadaiu.

A.Dr.

HYUND.AI AUTOBH,
ISK:RA OONiERC BR¢KO _I

Ovlatteni

d.slnbuler za B.H, S.ARAJEVO, ZIllBJ8.od Bosne 12c, leI. 033122 222.
"I 031228 0S4 AIJTO~'ERCSKORO VlTEZ l1li 030' 17 268

www.hyundai.com/ba

AUTOCENTARGANJOO",\arzlCo D080J JUG·teI 032 6'!12 441 AUTO-STAATfd08l'AR tel 036551 ISOAUtO PlIJS 8AHJ'A ,I.;UKA let 05 ·385361 9301 33J I,UTOCOMERCBlHAC

sp 0 rt
. ..•.

Dnevni avaz, srrjeda,

29. lebruar/veljaCa 2012.

59

Meaunarodni fudbal

ZElJEZNICAR

Zajko Zeba, najbolji igrat Premijer Iige, za "Dnevni avaz"
V'

ze i lIa za --Ii na
Nakon sto je Zajkg Zeba produfio ugovor sa Zelieznicarorn do ljeta 2UIS. godine, na Grbavicisu napokon odahnuli, najbolji igrac Premijer Iige definitivno 6e predvodi tiekipu u pohodirna na trofeje,

Ranijeri: Ugroiena pOlicija

Kriza lntera

Utakmica sa Sirokim Brijegom pokazat ce [esrno I.iHi nismo pravi, kaze izvrsni veznjak

Moratl: RazmotrD

Brzo se dogovorili
Iako je vee nekoliko mieseci iasno da Zeba ostaje u Zelji, duzina ugovora mozda [e iznenadenje, - Ma, mogao sam potpisari i na pel godina i na godin u, !O je po rpun 0 neb ien 0, dogcvorili smo se lako i brzo, na zadovoljsrvo svih . rekaojeZeba. Prvi asistenr Prernijer lige karijeru ce zavrsiri na Grbavici, - Kar ij eru svakako planiram zavrsiri na Grbavici, !U sarn je i poceo, tu

Predsjednik milanskog Intera MaJ5imo Mornri (MassirnoMorartijpriznaojeda razmislja 0 narednom poteem nakon serije od osarn utakmica bez pobjede,ali je ipak izrazio podrsku treneru Klaudiju Ranijeriju (Claudio Ranieri). "Razrnotrit eemo sve opci ~ je-iziaviojeMorati nakon SIO je Raniieri kazao da ne razmislja 0 ostavci. Ipak, predsi ednik Intern je istakao daimapovjerenjeu eovjeka koji je zamijenio Dan Pjera Gasperini ja (Gian Piero) useptembru,

CemOODCue

- M.isliID da rnozemo izaCi
iz krize s Ranijeriiem.ali Zelim vidieti kakvo je niegovo raspolozenj e - dodao jeMoraii.

Danas

GOSK-a
Fudbaleri Zeljewieara danas ce odigrati priprern!)U utakmicu protiv GO~ SK·a iz Gabele. Dcgovoren ie i susrets Leotarom, takoder u Medugorju, a "Piavi" ce s Trebinjcima igrati u subotu.

praliu

MellSeSUlri uta MmiC8
leba: Derbi mQi~ Q rllu{;iti prven~tvQ dav~i da ima veliku 'klju da pi an ira m OS!a ti i nak on nasi ijedi svog ci m era M irsaSIO prestauern igra ti fu dda Beiiliiu kao najstarijeg u bal. nmu, I da sam orisao negdie u Priprerne u Medugoriu inozemsrvo, definirivno bih se vratio da barem posljedteku prerna planu, ekipa se priprema za 10. marl i prvu n j u sezon U 0 digram U p lavern dresu - govori Zeba, doutakrnicu proliernog diiela Prernijer lige, veliki derbi sa Sirokim Brijegorn. tivno prelorniti prvenstvo, posebno ako mi pobiiedimo,
Nadam se da ce teren biti

Udario Borijela

Disciplinska komisija ItaIi j anskog saveza kaznila ie igracaMilanaFilipa Me],;· sesa (Philippe Mexes) s tri
u takrnicezabrane igranja

susoenzoe

Dobar teren
- Odmahcerno Il prvom duelu vidjeu jesmo Ii Iii nismo pravi, Utakrnica sa Sirokim Briiegom moze defini-

debar za igru, jer duel dvije najbolje ekipe Premiier lige treba biti istinsko uzivanje ;'3 gledao ce - srnatra pAejmej; kee«Plavih". Z.SIlRIC

......

'HW""'''' ~LE'I'

...

01& ..

cma.... DO OI'.08Ji1018

......................... ~~ ...... 1IIiII,_...... ...._IM!I .....
~~ .. ~'--.

............._.JM.
_.b_ _,._ ....... .,..."

TIi ..

1

Paznju sportske [avnosri u Hrvatskoj prethodnih dana najvise je izazvalo gcsjovanje firdbalske rep rezen taci je Sved ske u Zagreb u i nezaobilazni Zlatan Ibrahimovic. Napadac Milana demantirao je price prema kojirna je malo nedostajalo cia zaigra za Hrvatsku, odnosno Bosnu iHercegovinu, - Nikada mi niko iz Hrvatskogsaveza nije prisao, kao ni iz Saveza BiH. Bile ie glasina 0 to" me, sro je norrnalno, jer poticem iz ovih krajeva. To je Slam pricaigram za Svedsku, ali kod kuce pricarn maternii jezik. Imam laj !emperamen!, menralitet, u viiek sam bio lakav, ali to !lt~ igram za Svedsku bila je iskljuCivo moia odluka - kazao je lbrahimovic!:la konferenciji za mediie. (A. C.)

niMada me niMoiz liH i ruatsMe nillezuao

ZIatan Ibrah imovi 6h rvats ki m novi nari ma

zbcgudaranja] uvenrusovog Marka Bon j ela (MarcoBorriello),sto sudija u subotniem derbii u Serii e Anijevidio. Prije.Meksesa.zbcgudaraniaprorivnickog igraca na tri u takmice suspen diran jejosjedan.igracMilana, Zla Ian Ibrahimovic .

Izbori

Cah "alboUi Cah, SIII'Iel
Odbrambenjigracl.iverpula Martin Sknel proglaSeD ie treci put zaslovack.ogfudbaleragodineu rradicionalnom izboru dr"avnog Savell! idnevneg lista "Pravda". Reprezentati vac Slovacke, bUIe31 iz 2007. i200K. godine, u glasaniu ie pobijedio napa, daeaNapolija Mareka Hamsikai veznjakaDenovejuraja Kucku,

SlouaM

UGeskoj su,pak,najbolieg birali igraci, treneri, zvani~nici inovinari,a riruJu ie po peri putPQniogolman londo!lskogCelzijaPe1T Ceb, ispred PetraJ iraeeka jz VolfsburgaiTom~Rosickog iz Arsenala.

r&DI'8Zentaciii HiH
Barit cemo se za irece mjesto u grupi, kaze selektorlvanek
Svietsko ekipno prvenstvo u stonorn tenisu bit ce o drzano od 25. marta do L aprila u njernackorn gradu Dortmundu, Na ovorn rakmicenju muska reprezentacija BiH natjecat ce se u Drugp] diviziji rnedu 24 ekipe, Zrijeborn je bh. sastav svrstan u grupu F i igrat ce protiv Brazila, Italiie, Iran a, Holandije i Skotske. Iako je u ovoj konkurenciji BiH peri nosilac, selektor Vladimir Ivanek kal:e da nam je hljeb bio naklonien i nada se bor b iza rrece m jes to. . Izbiegli smo neke jos jaee reprezentacije, Favoriti u naso] grupi su Brazil i Iraliia. Mislirnda ie realno da vcdimo borbu' za trece mjesto, koje vodi u razigravanie za plasman u Prvu diviziju, Bclji smo odSkotske i Holandiie, a mogao bi odlucivati direktni okrsaj s Iranom, Ako se plasiramo u razigravan j e, b io b i 10 izuzetan uspjeh - kate Ivanek,

Zriieb naMIODiBn

v

Pred SP u stonom tenisu

60

Dnevniavaz,snjeda, 29 februar/velja~a 2012,

sport
.. .

...

RUKOMEJ Mirsad Terzic s Vespremom ide na Ademar Leon u LP

e _0 DraUi, moie 0 U etu nale
AMO i
l V

Povreda je prosiest, sad rni preostaje da se vratim u formu, kaze kapiten reprezentacije

Vesprem kap ileo a n ase rukorn em e rep rezentaci j e Mirsada Terzicaigrat ce protiv spanskog Ademar Leona u os mini Iinala Lige evropskih prvaka, 0 dl uceno j e jui'erasnjim hijeborn u Becu. Terzic se pri j e p etn aestall.dana vratio na parker nakon lorna kosti desne ruke, pornoga vsi svome tim u cia se dornogne top 16faze.

Brzi nporavak
N a SP-u ce nastupiti i zenska reprezenracija BiH ito u Trecoi diviziji, u grupi L, s Indonezijom, Kazahstanorn, Makauom, Azerbejdfanorn Latvijom. E.M. - Povreda je, hvala Bogu, proslost, n e osi ecam vise n ikakve belove, ali m isads p reostaie cia radi III SIO jace kakc bih se vratio U najbolju formu. Cijeli proces oporavka bio je bdi nego sto su ljekari pretpostavljali, Poceo sam igrati dvijesedruice pri]e nego SIO sam trebao, ali, naravno.nesvoiorn voljom - govori Terzie, koji je i slobodno vrijemeprovodiona terapiiama, Njegov tim "visio' je uoci posljednjeg kola. Morali su pobijedi ri mozda i najtefeg moguceg prorivnika,A tletiko Madrid. N a kraju, ne da su ispali iz takmicen]a vee su zavrsili na drugorn rnjestu. - Da nismo dobili, a cia su Kilce i Medvedi odigrali remi, kaosto ie i bilo, sigurno b ismo ispal i,SIO bi bi la katasrrofa za na~ klub, Ipak, s nasim rernijern u tom slucaiu bili bismo sigum; u pr(llaz.

Terzj~: 8Ua fJi kalaslrota za klufJ da smo ispa/i Atletiko je odmarao nekoliko igraca jer im ova u takmi ea nije hila od rezultarskog znacaja, rake da su usp j el i i pobijediti. Sada idemo na Leon i najbitnije pred laj mec jedase mi popravimo jer SOlO trenutno u losoi fazi.

CelrdeSela 'Geliena
Boksers ki kl ub Celik, koji ove gcdine slavi 49 godina postojanja, odlucio je o,::ogodisnju 40.. reviju "Celi cna ruka vi ca" organ izirati 24. mana, Cime ce dati i doprinos obilje;;;avanju DaoaopcineZenica(20. man). "Ce1icna rukavica'" 6e, nakon nekoliko godina, ponovo imati medunarodni karakler, jer su svoj dolazak oajaviLi boheri iz Njemacke" Slovenije, Hrvalske, Scbije, Albanije i Kosova, koji iSe se \I 12 borbi takmiciti uSesl kategorija.

Zenlcani vracalu staro ruho reviji

Paroul OSmin8 linala
Safhauzen (Svicarska) - Atletiko Madrid (Spanija) Fikse Berlin (Njernacka) - HSV (Njernacka) Visla Plock (Poliska) - Kil (Njemacka) Monpelje (Francuska) - Barcelona (Spanija) Savehof (Svedska) - Kopenhagen (Danska) Kilce (Poljska) . Cimos Koper (Sloveniia) Melalurg Skop1ie (Makedonija) - Zagreb (Hrvatska) Ademar Leon (Spanija) - Vesprern (Madarska) Prve utakrnice igraju se od 14. do 18. mana, a revansi su sedam dana kasnije, ko da ovaj period morarno maksimalno iskoristiti, Ako mi budemo pravi, imamo vece sanse za prolazak u eelvrtfinale- srnatra Terzic, A. GUut

rUHaU'ICa' U Arenl

- N a po seban 0 acin zelimo obiljezilijubilarnu "Celicnu rukavicu", kojo] zelimo vratiti stari sjaj. Zato smo 0 ve go dine pozvali na jbolje boksere iz BiH i regiena, ali i, ho gos!e, osvaj"ce ranijih revija, Sedmorica su vee potvrdila svoj do!azak . kaJ>lO je na jUcerailnjoj kon· ferenciji za medije dr, Haj· rudin Skender, predsjednik Celika. Nagradni fond iznosiI 6e 7 .SDD KM, od cega ee pobjednikupripasli 1.0.0.0. KM, V.B.

Sratno prosli
Uzrok tome je SIO smo imali mnogo igraca na Evropskorn prvensrvu, pa su se vratili istroseni. Srerno smo prosli, a Ademar nije nimalo naivan, dobili su i Monpelje i Kopenhagen, ta-

BOlji medUljudSlli oidnoSi
Tezic zbog povrede ruke nije igwo za reprezenCaciju BiH u prethodnom kvalifakacionom ciklusu, koji te kulminira{j ,utakmicama baraZa protiv Njemacke. Ipak, sve vrijeme bio je u-zsaigrace. Pdie je bilo proble· ma,ali dolaskomDragana Markovica za selekwra popravljeo i su melluljudski odnosi. ALmosfera je puno bolja, dobro seosjecamo i mislim daje 10 korak naprijed za sve. Posebno mi se dopada sto tokom svakog novog oku· pljanja seiektor uvodi mlade igrace, ~to Znaci da bismo u-ebali imad i igrace za buducnost. Svc to mora voditi ka necernu pozitivllom. Sto se barah lice, Niiemci nas nicim ne mugu iznenadid, olli igraju svoji h 6-0 i ne od· stupaju, zoamo ko ce igraIi, a ko nei sigman sam da neee n.iko n.ikoga dobiti lagano. Njemacka. je favorit, ali ni.ihova ateaklivnosl iz oas ce izvuci i dodami acorn snage, vise od maksimuma - kaze Terzic.

SedmO iZdaOje ·'OlimPiH Hupa" naJmaSDuniJe do sada
Sedmo izdanje in!eTnacionalnog turn ira u riImickoj gimnastici "Olimpik kup 20.12." bit Ce oddauo u subolU., 3. marta, u sarajevskoj dvorani "Ramiz Salcin" naMojmilu. Ucestvovar ce do sada oajveci brei' ritmicarki, cak 370., iz deser zemalja (Slo· venija, Srbija, Hrvatska, Madarska, Norvdka, Aus· lrija, BugHska, Rusij a, Ru· munija i Bosna i Hercego· vinal· Ovim turnirom bit 6e obiljden i 20.. rodelldan klu· baOlimpik.

Turnir u ritmickoj gimnastici

Bh. darb,lliSan
Dvoboj starih rukometnih rivala, banjaluckog Borca unel i sarajevske Bosne B H T eiecom, odigra t ce s e veceras u dvonmi Borik, s porerkom u 18sali. S usrel 18. ko! a Region aI· ne SEHA Jige li~en je svake neizvjesnosti koja je posljednj ib god!.!)a davala deal: ovom derbiju, jer su "Sm· demi ~ u d rugi dio sooze e n usli s potpuno novim i podmladenim saS!avom, zbog

Regionalna SEHA liga za rukometase

naIZU)eSnOSII

SkUilSIlO li1kmicerue nil Jilhorini
skijanja. Nairne, na ovoj olimpijskoj Ijepouci bit c-eodrfun F1S kup "Jahorina 2012" i Medunarodno prvenstvo BiB. Danas jena programu veleslalomoasuo:aslalom. Finausiiski plan ovog rakmice.nja iznos.i 150._0.0.0. KM, od ~ega VIacla RS pokriva 70..0.00, a oSlarak grad Istoeno Sarajevo, opcina. Pale isponzori - rebo je predsjednik a rganizacionog odbora takmicellja Aleksandar Dz.ombic, premijerRS. G.l.

II> Jahorina 6e d'lnaS i sutra bin u cemru pa~nje IjubiteJia

cega su BanjalUcani apSOlulnifavo ri ti. • Razmisljamo sarno 0 pobjedi, jer smo u ovom Ire· Ilutku kvalitellliji. Bosna pro7.ivljava leske rrenulke, ali se mi sigumo necemo opusrici. Odigrarcemo maksfmalno angazovano, kao da ce rival igrali u najjacem sasmvu - kaze kapilen Borea, is· kusn.i cuvar mreze Mario Blazevi':. S.K.

sport

Dnevni avaz, srrjeda,

29. lebruar/veljaCa 2012.

61
Izjava dana
- Mogu priemi da je Liga /qJp Miki M<l1I$ .Illkm ilenje; ali za mene js
samo ratwlIljutrojeji.

'uWJnI Trollca Igraca HainJena ZhOg
Engleska nogomerna asociiaciia (FA)optuzila ie trojicu fudbalera, Federika.Makedu(Federico Macbeda)iz.QPR-.a, Najla Rendzeratbl ileRanger) iz Niukasla j Meniia Smita (Manny Smith) iz Volsala, zbcghomofcbi]e koiu su provodili na Twirteru. Rani] e iezbog v rijed an] a homo seksualaca kazn jen igrae Vest Hema Ravel Morison (Morrison).

naivaZ"ije. Nil kraju. se
(DirkK,ljt,fudbaler Liverpu/a,,,Qkon osvajanjadmgogpo rangukuptakmicenjau Engieskoj)

hOmOIObue

Viiest u brojci
Spanska radiostanica Cadena COPE ponudila je Barceloni 200.000 eura cia se vansu dski nagode 0 roZbi koju je klub pokrenuo zbog izvje5rnja 0 navodnom doping-skandalu, Vodstvo ove radiostanice priznalo je da [e laJAII vijest 0 navodnom dopingn Barceloninih igraca, dobilo iz neprovjerenog izvora,

200.00

.0

Fob/ednik Mel Kensel u/ali

II

cili ulrlre u De/loni (SAD) u sklopu NASCAR Sampioaala

(Foro: Rel1lers)

BIUJAH Predsjednik evropskog saveza Gri Lenders stiqao u BiH

Sa a- o oslale ce_
DI_la
Turnir "Euro4aur" bit ce adrian ad' 1. da3. marta
Leaders: 811i/ar sve poplilarnljf (FDlo: I. 8..1mJl

Turnir u bilijaru "Dynamic Euro-Tour", koii IX biti odrzan u Sara] evu 0 d !. do 3. marta, osim naiveeih evropskih isvjetskih zvijezda ovog sporta, doveo je u bh. prijestonicui celnike Evropske bilijar federacije (EPBF), koie predvodi preds jednik Gri Lenders (Gre Leen ders), Izuze rno u sp j esni [Urn i· ri ~Sara jevo 0 pen a" tri go· din e se 0 drzava j 1111gradu na Miliacki, a posljednji je ccijenjen najjacirn na svijeru u kategoriji Open rurnira zbcg sastava ui'Sesnika (proslogcdisnji finale igrala su trenutno prva dvoiica igraca n aev reps koj ran g" Iisti RalfSuke i Mark Grej),

UgaSanjOSjadan
ZKK Jedinstvo 1989 vise ne postaji
Tiho i bez velike pompe je pres tao egzistirati ios iedan sportski k,olektiv Rijec je 0 Zenskom kosarkaskom klubu J edinSIVO1989, koji je postoiao malo vise od dvije godine, Klub je 2009. osnovala J adranka Savic, kosarkasica zlatne generacije J edinstva Aide, ko]a je 1989. osvojila titulu evropskog prvaka. Prva ekipa [e za kratko vrijeme izborila plasrnan u elitni rang ~enske bh, kosarke, no uprkos tome, od !lOSv last i je ostao SIamoran. Ova] hrabri projekt ie prije dvije godine "nagraden" sa samo 2.000 KM, SIOie bila jasna poruka da ce novoformirani klub biti u zapecku interesa onih koji kroje sudbinu sporra II gradu soli. Savic je tada odluCila da se klllb neee la.!;miei ti u Prvens!vlI BiB. Nedllgo ~alim Jedinslvo 1989 obustavilo je rad i [Q U vrijeme dok su medii i s mnogo gorcine izvjes[3vali
II Tuzli

Tiho i bez velike pompe

Hlub Iz TUzle

Sportska bajka
Bh. bilijarska bajka, 0 kojoj se prica na svim meridijanima, ponukala ie EPBF da u Sarajevu organizira "Euroo tour">svoievrsni Masters u OVO!1l sportu, turnir kakvih se sarnosesrigra tokorn cijelegodine. - Zai sta je irn pozan In0 sea le Biliiar savez BiH napravio za ovako kratko vrijeme, organizirana su tri vrb unska rurnira i to je bila najbolja kana cia u Sarajevo srigne i"Eum-tour" . Ovako mlad savez na·

ruetnuo se da Sarajevo postane cen tar bili lara u ovom di jelu E vrope - rekao ie za "Dnevni avaz" prvi covj ek evropskogbilijara Gri Lenders,

l818

Da OllmpllSM8ig1'8
Pregovori s Meoonaro· dnim olimpiiskim komitetom traju vee dugo Veernena i sigurni smo da femo dovesti bilijar na Or. U Holandiji se najbolji 19raCi bilijara vee tretiraju kao olimpijci - kaze Len· ders. na ciieioj planeti, dok je snuker ograni~en na nekoliko zemalja, Veliku Britanijll, Kinll i Australii u. Naravno, finansijski se ne mozerno mjeriti sa snukemm, ali i u 10m segm en til sve vlse iacamo - kaze predsiednif EPBF"a. z. S.

o gasenju KK Sloboda i kririzirali nadlezne zbog cinjenice da su dppustili da ZRK J edinstvo iZOK Tuzla istupe iz elitnih rangova takrnicenia. - Iskreno mi je Zao, jer se radilo 0 siaincm proiektu. Svisrnc postal; iedna velika porodica i bili smo na pravom puru da izrasterno u veliki klub, postavljen na zdravim osnovarna. Nazalost, u ovakvom drusrvu gasenje necega pozitivnog postala ie ustaliena praksa - rijeti su jednog od roditelia, eiie ie diiete treniralo IIJ edinstvu 1989. Po principu "kud koji mili moji" mlade igracice
SIIII

meduvremenu

presle u

Raste pupularnost
Bilijar je iz godine u godinu sve popularniji u svije~

UrhunSJlI uUle.. U "RadOn Plazi"
Lendersj e 0 duse" ljen uvjetima II hO!elu URadoll Plui", a posebno ga je iznenadilo kada ga je me' nadzer hotela Dzenan Rikovic na tecnom holan· dskom jeziku upozaao sa svim uslugllma "Radon Plaze" i aktllelnostima u bilijaru II BiH. Inace, mec.ev i 6e se igra ti fill dva sprara hOlela. - Hotel "Radon Plaza" je geniiaian, igraei imaju zaisra vrhunske uvjere. Odlicua SlVar je dase Muir igra u lllksuznom holei u, gdie je veeina igraca i smje5rena - rekao je Holandanin.

Bilijar bi uskoro mogao biti jedan od sportova koji ee ucesrvovari all oLimpijskim igrama, . S obzir~m oa popu" iarnos[ biliiara, logieno je oceki vau da vrlo bIZO na 01 budu mecevi ovog sportao
Ill, a

stariii klub [edinstvo BH Telecom i rasporedene su u ornladinski pogcn iii Skolu kosarke. Emina Zabic,koia je bila kapiten, takode.r ee preCi u redove Jedins[va Bli Telecom i bi Ii pojaeanje za eki.pu koja je izborila plasma" u zavdnicu prvenstva BiH. E.M..

po broiu igraca davno je nadmaiiio sn u.ker. - U posljednje dvijegodine ras[ posjecenosti nase stra.llice i priienosa meceva je oko 40 posta, rijee je 0 desetinama miliona liudi ~irom svijera. Bilijar se igra bukvalno

noul uuouor za Sumahera
... EkipaMercedesaplanira da naredne sezone pIodllZl s.a.radnju sa:secimerostrukim ~ampionam FOfmule 1 Mihae!om Sumaherom (Michael Scb umacher), prenijellsu iucer njemacki mediji. Sumaher je pro1l111 sez<)[)11 zavrnio na osmom mjestu, aii od povratka nB stam ios nije zabiljezio nijednu pobjedll.

SRIJEDA 29. 2. 2012.

1730

TAJNA STAlWG MOSTA

21 05

GSI lAS VEGAS

00

15

SEIlS

I GIlIID

BHT1
07.00 Do bro jutro 09.10 Prlj.lelji sa larme, animirana SBrij." 3/26 09.1 5 Bru kllnskl m oslo igran a serrja, 23/35 09.40 Nema problema 1.0.00 BHT vijesLi 10.1 0 E,er ,.igJ1lnaSBrija 11.05 Retm"i,"" muzitki program 11.30 8j"j Pariza, serija 12.00 BHT vijesti 12.1 5 Crta, polm~'j maqaan 13.15 U BeHehemu pod valrom, stranl dokumen· taml pmlfram. r, 14 .. 5 BHT vljesll 1 1'4.30 Ddri~an, 5+. edukativ· na Sf!rija Pmg ra m za djeGu i mlade 14.35 Vjen~'nj., dok ftl'm 14.50 RoMI Robi, antmirana 1.5.00 Brukllnski mast, serija 15.25' Pim I Po m, arumlrana serlja,5/26 1.5.40 Soko Wi srna r, serija 16.30 Hron ika ,eg ;ja. H. rceguvin' 11.00 Sjaj Pariza, s~rija 17_30 Euroimpu Is, maqazm 18.00 SIre u svem u, dos.ni maga,in 18.45 Prllaleljl sa larme, ammirana serqa, 4/26 19.00 D D evnlk 1 19.35 Business Naws 19.40' Rolm.im, muzitki program 20.20 CSI, N BW'( ork, se rija 21.00 Norije'e n slucaj" e misija 0 krimin~lu 22.00 Dnevnik2 22.25 Business News 22.30 Dim, dok m m 23.00 Soko Wisma r. s~rtja, r. la.45 CSI, New York. s~rij; o D.25 &"e u svemu, dnBvni m~g""in, r. 01.1 0 Preg Iedprog rama III ~elvttak 07.00 Dobru j ulro, julilmji progriIITI 09.00 ~Ijesll 09.05 Talna Starog Mosla, serila, 94. ep/zoda Dle~i]l program 10.05 Pop Pixie 1.0.2.0 Gill diteljB ob 10.M Skol" za v"mpi,e 10.45 Hot Wheels 11.05 S~e te biti do bru, i9'"" no senla, 131. epzona 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larl n iZbDr, s.rija 13.05 V ilia Maria,. serija 13.55 'Pop Pixie 14.l0 Gmdllall '8ob 14.2 o Robna kuea, i~rana serija. 6. epizo-da 14.45 .Par~lele, vanjskopoliticki mag""in 15.20 ~ijesll 15.30 C imrner I'"j, s~rija 16.10 sve ee biU do nrc, ig rana serlja, 132, epizoda 17.0 o Fede raciia dan as 17.30 Tajna Starog MOMa, igrana sBrija. 95 ep. 18.~5 Lud" <b~njen, normatan, iglOn, ,erij' 19.05 Tomi"" iprijalelji, crtana s~rija 19.30 Dne""i'2 20.10 .SIMiami, igrana serlja, 20. epi,oda /12/ 20.55 larl n IZbDr, igrona sarlla, 94. epil0da 21.55 Gimmer fra],. i~rana serija. 20. epil0da 22.S5 Dn~"nik 3 Finaosijske nnvasfl 23.05 D" nos u Pa rla me ntu 2.3.20 fenD menl, izgublj~ni ~rI1i'1i.susret s nepozfioUm. skani doku men· lami progrom, 10. dio 0.0.05 Supel dragon, laj'lan· ski igranl Iilm /18/ oLa 5 VlllaM~ ria, serija 02.20 Dnavn Ik 3, r. 02.50P.regJed programa ,a ~.lvttak

TV ALFA
07 .05 JUklbo~, mu~~ki program 07.55 Top shop 08.00 :Novoj ul ro, jUllImjl pm~ram 09.25 A.mm Ja.llrm! i9'"" serija (r) 116.'120 10.05 Ju "1m ;0 0&, ig'alla sema 11.00 Top shop 11.2.0 JU~lbo~, mu~~kj progrom n.30 ~1jesll 12.00 Olula, Igrana seri] (I) 13.00 Zak~n Ijubavi, igrm sarrja (r) 14.00 V.ijesll 14.05 Strastl I i nLrig., i9[a" ,erija (r) 15.05 lakon Ijub,"i, igrana sertja 16.00 Jun:~a noe, igm"a s~nj:l 11.00 Viie,li 17.15 Oluj., igrana sema 18.10 A mor latino, ig rana serij; 117/1 ,,0 18.55 ~iJe!1I 19.15 Ufe.nlk I svjedok, dokumentaml setiill aetora Mu~ameda filrplvica 10. apizoda 20.05 Strasti i intrige. igra"a senla 21.05 C, lie Az'a, z3~avnl pm~ram 22.0 0 ~ije.1I 22.20 Tema dana 22.4D Zlvol papi raca .2, ig,ani lilm oo.ao A.l;trologlja 09.05 Zakonljub~"i, iqrana Bellja. 1 B2. ep, (r) 10.00 Vljesll 10.05 Ju ns ka noe, igrana serija, ep, 64/124 11.0 0 ~ ijesll 11.1 0 Kapital, bi1IliS m.gaZ;n (r) 12.0 0 ~ ijesH plu. 12.15 Odl'l"k u .v.mir, dokumenlami seniat, ep, 5/14 13.00 Vijesli 13.U5~SI. New Yo'k, igrana serlla, ep, 3/22 (r) 14.0 0 ~ Ilesll 14.05 S Inslll Inlrlge. igrana serija, 2. ep, (r) 15.00 Vijesli 15.05 Zakon Ijub""I, igrona sonja. 1 B3 ep. 15.00 JU"S ka nDc, ig'a", senj a, ep. 64/124 Ir) 17..00 ~ [jesH plus 17.15 OIuja, igrana sfrrja, 43, ~p. 18. 15 rv Jedna, magazln za l"ne (r) 19.00 .N~jav. Dn.vnika 1'9,]0 19.1 0 ,Monster High, orlan; film 19.30 Dnevn it ~1 20.05 Slmlll Inlrige" igrona s8rija, 3. ep, ll.0 5 CSI. Las Veqas. Igrana 'Blija, ep. 3/22 Z2.0 0 .Igr.a,igrana s~rlja. ep 54/64 2.2.20 Igra, ,igrana senj a, ep, 55/64 22.40 iiv~1 pap oraca 2, Igr.mi Jilm OM5 Ponocne vijesli C 0.3 D HrabTosl Jed~e prinoo~e 1, igranl Iilm (r) 01.58 .No'ni, program

PINKBH
07.00 Udri muski, julilmji progrllm 09.45 Ku rsadlij e, zabavni program 10.55 Ljub.av I mrlnja, serlja 12.00 Inlo tDp,informativni pruwam 12.1 OK,d sam bln vojnik, domaca serija 13.00 B Il.P '.re,kvi, 14.00 Mi'is proljeca, turs~a serija r. 14,40 Genijalci. nu monsnena seliJa 15.00 S~stre, meksi~ka serija 15.50 Inlo top, informati'lni program 16.10 Mala n""j~sta, indijska serija 11,501 nlo top, e~ntralne vijesti 18.2U Cily exclusive, .,~,.vna show biz emisija 18.50 Ma Ia ne~j~.sla. indijska serija 20.0 OB ,aea pn matsri, domaci film 21.15 Braeni sudi]a, labav", reality emisij, 22.40 Gr~ nd ,palOda, zllbavno mu'i~kl' shQW 23.45Mlris prolle~a, turska serija oO.ao United stales 01 Tam, amadcka serijj 01',00 PO"UCi, p~vU(li. ,proslije~i, americk! mm 03.00 CilV E~cluilve. z.bavna show biz emisijar. 03.3 OP"," ci,povucl.proslijedi ,ameril:l<i film r.

HAYAYTV
06,ao Kad lisee pada, igrana sa rij., 210. epizoda 07,JO Malic rveni Im.kior, Crlalli lilm, 2B. i 29.Bp, 07..40 Felix bob", ertani Ii1m, 15. epizoda 08,05 Ke noy m orski pas, crtanl liIm. 3 .e plzona 08,'20 M'eoh"nical ~nim~ls, crtani film. 45. epizoda 08,45 Top Shop 09'.00 Bumba. cllanllflm. 8, i 9,epizoda 09.13 Nodi, crtaru film 8, epiroda 09.20 Moll dlepni Ilublmcl, c~ani'mm 09,35 Garfleld, crtanl film, 40. epiwda 09,,50 tijeni grad, ellani 111m. 23. eplzcca 1.0:15 Bakug an, ~lIani fil rn, 58. epuoca 10.40 Sirene, Grtllni film, 13. epuoda 11.05 Winx, ertani IlIm. 47. epilOda 11.30 Top ShQP 1'145 Vijesti 12,UO Slijepa Ijuba". igrana se riio, 12. ep~da 13,00 Kad lisee pada, igrana SBrija, 21 O. ~pizoda 14,00 Muzlfkl program 14 .. 2 Top Shop 2 14,52 Abe I Bruno,. i~/'3nllilm 16,]0 Slijepaijubav, Igrana SBri.i~,13. eplzoda l7,30 Doba, dan 5vima', 'ab.voi proqram 19.00 Vljesti Q 7, i"lormativni progrom 19.30 Sporl 19,38 HorilOnll 20,00 Kad lisee pada, igf3na ~erijil, 211. ~pi,oda 21,00 Zene s brola. 13, sB~jski ,program 22.22 Katego ,ija 7, j. diD, igranifilm 00.15 SeKs i grad, s8rijski proglllm, 27. epizOda

senia, 20/52

SATELITSKI PROGRAM
IH!llii) "'r1""'I.f..... __
15.100v0 je Srl>iJa
l'ti,QO Selo gori. 3 baba:se ~i!lja- IV rija

iiM!tidIH' _
11.30 Fudbal,Baiem Mlnhen • Salke 04 " 3.00 Su~ v",lanie, Swal<:ih-FIVB
$vetska Turneja t3.:m 11.00 14.30 Uz;vo: ATI' Du 00/1/tl

noo Dnevnik
1, 7".45

s.

rt

17.20 SI<! radila. b re

V{]jllCldina

Beograclska hronlka 1,8,25 Slag.lica. 1M2 1',8.,45 Zebra, ~nak.

Kontiotahti 12 ,30 ,Snu~er. Kina 15.,30 Olimpljske igre 15 AS Ski skoko\ll" Svje'tsko

I'L30

Bijallo", KUP

Finale

1".30 Aukomel 8unde.
13.00

Havajl

19.30 Dnevnl1< 2tl05 Selo gori. ababa se 6•• lja- tv .e<ija 21.05 Sou 8iljane AiMi/:
22'.10
Sill!:

1'9:,00 Srbiji3 na veri

semaror

:<2.40 T'ag 23,,10 Oko, Info

bOjl::: zivota

23,.39 E",onel 2J.45 Dnevni' 00·,00 Mjera 4a muziku, m L.Jz.program

20,16 Konjiekl skokovi 20,20 Golf 21.20 Goll
21,,:25 Jed,ili~rstvo 21.35 Snu~er, Kina 23,~0 F,udbal

Vil<e:rsl,lnd 11,00 8ijallon, S.KUP Kontio[ahti 18.,.05 8\1i sponovi 1B,15 Konjttki sl<o~ovi. S.KUP GOlenbu'9 1:9.15 Konjitki ;skokovi

PMlnSt\'Q

Indonezija t 6.00 Snu_ker. Kini;l 1:6.00 Ski skokO'li,
SvjBlsko

Sepak lakra'V,

16.00 15.15 P'eg'led ponugals~e
Finala

Uzi'IJo: T I3nt.S s\udro NBA Live !ige . portugol:

16.00 UZivo: ATP DubalUS 19.00 Uzivo:
Tenis sludio 19.1;5 Uzrvo: Eurole.ague

National G.
1~.,:m Ludl znanstvenik 3 1'4.00 I'strage avionsk:in n.e,reta 15;00 K.opneno ",tovanja '1:7,00 ZalviSlranje

MTV Adria
15.50

tL
Aossn'bo,ough

"9.30 Vij",," 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Saks. W8A SVje~kI ~:ampionat FLnska 23,00 Mj~o,i(e boolac,e vje!l~ne. L La_Ikin N_

VikerS1Jndi

prvensil'O

21.00 UZOlO: FudMI

Kup. Hannover Kiel Fud bal ~pMska Uga Espan.YClI • Levanle 15.00 Magazt[1 footbafl Grealesl, MulleT 15.30 Fu dbal 'Liga Evro,pa. Valencia - Siok. 18.00 KoSM<a Abo Uga. Siroki - Crvena Z'vE!zda, prijeno5 20.00 KoSorl<a Ab. uga.

prijaleljski3_ England - Honand 23.00 Pregled .argen tin~ke 23.&5 UZivo: ATP I\capulco ~1.4S AlP Duball/tl

Cedevila " Aadnicki.
prijenos sampEo.na.

22.00 Fu d bal Liga
OO.QO Poker

nge

Flnala

CMI.ea lhe 'Big, Game 5 02.00 HokeI' Nh I

Napori ~

...

o
15.00 ZlC>!:ln 15.50 Sark 16AO Dojlovo

~~
P KfR

FOXlile

:1
12.20 Naibolil (ne)prijateli
14.00 Tron_ Nasljeds"'o 16.00 Zemlja i<gublj.nih 17.400dgoj

13.,00 Ludl :nanslvenik

'6.oW

T'rue Lire. I H .le Plaslic Surgery Ae.1 Wo~d.

My

, 6,00 G rom""lIe ""ijeri

l' 8..00 I,"s. Co\lj ok iz Nataretha 1:9.00 [strage avionsk:i:h nes.reoa svjelSkl ral AU."lik
Zatvaranje

20.00 Apok.lip ••. Drugi 21,00 K'onvoj. Ral za
22',00

23,00 Apokalipsa. Drugi "'JalSki ral

:21,.50 :3 ,From 1 22.00 The Challenge )(~. The Rivals 23..40 Ridiculousness

Sva.dbas 21.00 Top 20

'7.~0 Pimp My Rid. 17.40 Punk'tl '18.10FlashPrank 18,4{l 8iggesilHonasii 19.10 3 From 1 19.20 Ju~ebo< 19..50 MTVE>op'ess.

Hollywood

14.1 0 O~jn' ko6anloo 15.00 Da, dr-age 15.50 Knjil;.,'a 16.~O Aokerl<a Aita

16,45 S"dije;:a Stil 11.4{l Vii i Greis
18.10 MBtisa
ij

Loud".tM

00,00 Allemallve Nali,,"

So,lra D1'e~i 22.55 Viii Grills 23.25, Svi V(]leRejmonda OO,~O &opal du~ov. 01 .100Svi vole 'f~ejmonda 02.1,0 Svig,ra-jona,telnlko'IJ~

n.oo

B.35 Sema!o, 19.05 Da, draga 20.00 PrWalna prak .. 20.55 Dr. Ha"s

{floi

17.30 Dfordan 18.20 Andellne C>!:I 2.0.00 Kosi 20.55 Nepo'n.~ 21'.45 Jedinica :~2.a5 Policaioi
il. Oelroitiil 29.25 Deksia, CO.t 5 Red i zakon. zloCinack. nflmjere 01' .05 DoJlova ,epublika
19.1 C' Frilt:ovi

,epublika

18.05 Ko~o "'~ 20.05 BoI<sac 22.05 Proluudar, ,ep. 8 n ,50 Sreta. ep. 0 23.S5 Kula 0 =ku 02.20 Posljednji 03.45 Piranja 3D 05.10 Pforuudar, ep.8

a

za poce-tniKs

II,

Bp_

egzorcizam

Ijodl'

SRIJEDA 29. 2. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

~lP'I:II~: ljubav: Spremni ste za ul:ivanje. U iste vrijeme, zudlle I za smirenim erroclonalnim Vii porodicnim zivolom.

~tI~~.Posae:
II

19 05

BORBA

]A

NIL

HHIl
08.35 Dieciji prQgram 10.00 Studi~ M~derna 10.15 8toll~ 4, kulinarski show, sesta sezona 10.55 Uklel, M.rij"n~ (1.2), meksitki tetenovela 11.50 Crime nma, c~anlllim n.55 OBN In 10, i ntormaHvni program 12.15 Stud I~ Modetna 12.35 Na!~ malakllnlka, domaea humorls· ueno sB~ja 13.20 Odmor i. ss, laslu~D si (16). dornaca sBrija 14.10 Dnlina vuk."" (1.,6), turski! kominalis~c ka se fija 15.15 Uklel.a Marijana 11(2).me~sicka lelBnO'iela 16.10 Na§a mala kJi~ika, domaca humaris· tiona seriia 17.05 Stol 'a 4,. 1"$la serena, kulinarskl ShOW 17.35 Deian~ Talk S h 0"', lalk SI1~w 18.50 OSN I n Ie, inrormaHvni prlH,lram 19.05 OBN Spoil 19.15 fe~aPresenls, med, magaz]n 20.00 Odmorl.s~, I~slil.ic si (16), domaea sBrija 21.00 Doli na vuknva (1. 6), turska kominalisti~ka se rij' 22.05 VOl populi 22.10 Smrton~sna ~om~inacija (161, igranifilm 23.50 Doli na vukova (1' 6), turnk<l serii' 00.55 OBN,Inlo,. inlmmativrrl progfllm 07.00 Konleksl, Informa· ~vni talk·show, r. 07.30 tene ra In iti II dio, doklJ mentami program,r. OB.OO Julnjacl- Malezl· ja III d I0, dokume· ntam] p m~ ram, r. 06.30 Kontekst, informa· tivnl talk·show, r. 09.00 AJE prDgram 15.30 Zaboravliani burclza SIDboifu Idin, dOklrmentamiprogr~m.f. 17.00 Zene r.lni~i II ~io, ~oklJme~tami progfllm,r. 17.30 Konleksl, niormativni talk·show, t, 1 B.OO Vljestl,lnformati,· ni program 19.05 Borba1~ Nil '~p.1, ~oklJmenlami program 19.30 $Ijedeoa mu;icka staalca- Egipal IV ~io, ~ok1J mentami program 20.00 Vljesll 21.00 Vljestl 21.30 Konlekst, lnfnrrnativni talk·show 22.00 Vilesti 23005 Konleksl. ioforma· tivnllalk·show, r. 23.30 Borba za Nil ep, 1, dok1J me~lami progmm,r. 00.00 AJE Vijesli 01.00 Kontekst, informaliYni talk·sllow, r. 01.30 Up~,nalle preds] adnlla K1rsan13 II]" mti "Gva, doku menlarnl progfllm,"02.00 Kra]' programa 10.20 Overla nd 5 • Od Pekin ga do Alma. !Nep8 rlln ~ija, nokumentam a serij~ 11.10 Sva t" biU dobre, 12.000navnik 12.11 TV ~~ tend ~r 12-~J K.~~ lavGI i m, vrije me stanetele~O'Iel3 13.20 Dr. Oz, talk snew 14.00 Vijesll UI hl"'l2tskl In akovn I jell k 14.1 OE~ me na.Rellg Ija u SU vrem eno m druslvuj, r~ligijski kontakl program 14.45 I nde ks, ernisija 0 skolslvu 15.20 PonDS A~lk"ievih, TV.serija 16.00 ATiSi. slusaj svoje Sfoe • telenovela 16.50 Hl"'lats ka, ullvo, 1. dio 17.00 V:ijesli 17.10 Hrvat,ka u,ivo, 2. dio 18.00 S. kat, Z.ivotna Jn~.e.rtl1,Jn, talk·show 18.45 Odmori' S~. lasluiio si 4 - TV senja 19.20 tolo 7/39 19.30 Dnevnlk 20.04 .Mlsl]a. ZaJadno 20.55 'Pa rale Ie 21.25 24 (8), .erija 22.15 DlvQ reno 23.00 Dnevn i k.3 23.35 pru ~i format 00.20 Pulem europskih IO"d'~v" 00.35 Vrijeme je Ia jazz. 10 g.odlna HGM Ja~ Q rk~ ,Ira Z~gre b. go,! Mike Allene 01.3S liocinaoki u movi 5. serii,

HRI2
11.30 Zno nstsena petica 11.55 Briljanteen 12.35 Polro! acki ~od 13.00 TuIYi""i u Amari!;i, humOIi,titna sorija 13.20 Shito 11, ,meri'ckifilm 14.50 Oe g rassl N ovi narailaj 2, senla za mla~e 15.15 Db i ena ~Iinka, ,erija 13 mlade 15.40 Skols~1 sat. Planine Clak lunlor. Fate· book, helgfj51<idokamentami fitm 15.25 M,la TV 16.55 Crtani Iii m 17.1'0 Dolclor Who 3. 1B-00 Reg i onal ni ~nevnik 1.8.20 iup anl]ska panorama 10.30 GiBe 2, sBrrja 13 mlade 19.13 S im ps oni 20, crtana seriia 19.35 Rltam dlu.n gle, Drt~nifilm 19.40 Glalba, gl~zba... sansone 19.55 veter.s 20.00 Prij,leljskanogomeina utakmica. H l"'Ialska • Sv~~· ska, Bm~,il; 20.25 Prijaleljska nogo· m Blna ulakmlca. H '" alska • Svedska, prijenos, 22.20 Prii,lelj,ka nogom~lna ut~~"mico. H rvalska • Svedska,8misil. 22.35 rra ~e,ica 3, senia 23.20 Zloci"a~ki "mo"i 51 serijl) 00.00 Kat h&Ki m 1, humoristitna seriia

Nova TV
07.20 Bob. Fe Iil 07.45 Jum'~ii, crtana 09 ..10 TV illDg 08.25 Nale B.r'us Show 09.25 TV Izlog OUO K~d li"H paoa, ~elija 1 OAU 1!lJubi] e na casl, serija l1.4U Inspelclor Rex, ',efija 12.4U IN magazln 13.30 Larin Izbo r, serija 14.30 Olula II :raju, s~rija 15 ..25 t nsp elclO! ReI, 5erija 15.25 Z a u.ijo~ sUljedi, .Brij. 17.00 Vile~11 No,e TV 17 ..25 IN mag!lZln 19.05 Kad li§o€· pada, .erija lQ.15 0 rr"\tnlk Nove TV 20.05, IllJublj ena liasl, seriia 210U Larin izbor.

RIRS
07.05 Jul~rnji program 09.00. Vijesti 09.1;0 La,in izhur, serila M.latv 1: 0.05 Pip I iml, ertana 1025 Tomica iprijalelji.

Osmlslite nove Ideje, rijesite nsdoumice. Ako osiecate potrebu za tim, izollrane se I prspusllts racu Zdravl je: Vlada os j etaj zad ovolistva.

"~JIII"ljuba.v:

senja

selii'

Vrljeme je da ostvarile svoja lajna maSlanja .. 1 pak, odiJelite san ad Niko ga n emojle ideahzi rafl. • Posao: 0 b ratite 58 p rijaleljima za P.O· drnku. Ne odustafte a ko yam seei ni da nis usus retlliv.i, da vas ne razumiju. Zdravlje: lMrz~e postojeci rilam.

l.Jl~tzIl.jave.

.enja

ertana serija

senia

1 0..35 Pa~ lela 29. ornladmska serija 11.00 Podmlalfl ml I ij alo, dcku mentami program 12.00 Onevnik 1 l' 2.15 Ra nien i.mao, senja 13.10. Odgovor.nol j 3.40 Ak' ~emii~ 14.00 Sago 0 Fe" ajllm., serija 1,5.00 Vijeslt· sa I.uma~~m gesl~vn Dg ] ffzika. 15.10 U lokusu . 1'6.00 Kru led 01, rBportala 15.30 Srlls~~ daaas 1:7.05 Larin Jzbnr, serlia 1!8.0o. Aanieni orao, 18.50 lajednicka saraanj•• mjeso.llepa· lrole granic~e pnIIci]e, re~onilfa 10.54 Graditelj Bob, crtana se'ija 1:9.0.5 Malac 'n alae, kvi;;:z, dieo;u 1 9.30 0 n.vni~ 2 20 ..10 NEtka~ hlln 21.10 Omri~ Nolan~, sBrija 21.55' Sumorn a kUC3, serija 22.30 0 n.vnik 3 22•.45 N e" j'erovatne pme,mm 00 ..45 Saga 0 Fo.. aiti rna, serija

senja

selij.

22.05 Vecernle vii e.li 2"2.25 Ca rDbn~, hl.~e, i~mnlr.tm 00.45 Spot, igmnir.tm 02.35 Zviie" ssrija 03.25 Selnleld. sBri]a 03.50 CSI Prag, serila 04 .. 5· ElU TV, tarot 4 show 05 ..45 0 D evnik N O"e TV

MHEZA

.ioUi~,

stran. ;lluoavl.. OJ. 1.4.05Strasti I . serija 15.00 la'Gn tjuba,i, "rila 16.~OJU~ka no," s~~i' 1.7.15 OIUli. 1~.15 KVIZ 19.00 On.",I' hlv os,,"r-o 19.30 A.. mitiranf.d"",,~I~.• M·B. 20.0, Sirasti Ilnlrlge, sefil' 21!O0 . IJokum,otaJnj Pfll1lram 22.40 lImt pijl.raca2. lilm

IrIJliiim. Utivajte, Zanlmaluosietanja. izrazHe • Posao: vas stvart
Jli~~:"

fll~m:~

ljubav: Ne od lJacujte nekoga sarno lato ~IO nije "idealan". Naravno, nisle ni vi,

"'''Ii

·1 ..t051jJr.m1

Si!IiJ

ZENICA
1.0.30VOA 11.00 PmDfllm '" dieeu 1 1.30 Smije;n.limtinje 12.00 Il dina u dan 1tC~ !grana serila 13. 00 Viiesti 13.05 Nij' le!ko bili j.l1.~~.00I, dan, u dilll14.15 Bon"Bnlura 15.,00Vllestl15.05 Ig..... ,.rilo: SponzomS. ':;.55 TV i>log 18.0011d,n" Gan18,05 ROlgtednioa , J. 00 Dokum,marni PlGgram 17.30 Olel.i~ prOQram U.5G Zesport plu> 17.55TV IzlQll 1. S. 00 Najav-. Z,nice ,an., l' ~.01 SmIIB~"a vidBa, ~oa," i pmgram , s.ao Mali ogtasi. o""i,St.nl' f9.00 Z'e"ieadanlLS19.30 Mu'ie~1 spoto'119.50 ~f~v~efte~~~.~~~ ~~:~~~r.05 Pulop>,I! 1.3 0 Igr.na seriia:SPoR!orul'e 22,30 Ob"vje!t,nf;l 23.00 Zenl" dan..

_KAKANJ
12.0D VII'" TV S,h" 12.30 Freiler, senia 13.:00 S,lj.t u~pje!nln 14.00 Ziie"ore i !pl".nl'. mm 15.:lll ·E""",.I. "elii' 16 .00 Am~r ,,,ila I 11'.00 Flashvl]BSll1.05 BH A itiillll 8 •.16 'ru,,"I • .ani' 19.00 o Inls "aJ)asI19.15 Marketing 1.9.30·Dn""nik FTV2~.~0 Vii'sti Ie lO.20 !E""ilist. serija 2U.4·' MarkeUng2f.O P Allto Shop

Dnilmil< 2 21):05Mall<eting 21).05 gon.. billa so Og!lj" SI!Iija 20.~5 M,rkeq 21.00 S~je1 ",p~niI.22.:lO 0Ilil\mik 3 22.55 M;~ <'3.00Mall; ,"';]a Z3.50 Covf.k~ 1'1)"'. rilm

~I' 18.00 DaM, u' Srll'IIl]lB.25 M<I1iIllnng18.30 T. "nFa 19.30

16.20_"

se.ija·

film-, 16.0D Dn,,,,ik 1 f 11.00 Ooma,"

ad veceg ZJ1a~aja, odlukei krelanja od znacaja. OMkujle promjene nabolje. Zdravfje: Ne zanemaru~e simptome umora. Ljuhv: Ovai dan mo.ze znaciti prekflitnlcu u vase m zivotu. S n il1ni utjecajl Iznos e na povrsinudugo 28ljeno. • Posao: Posloji apa snosl razmiri ca sa poslovnim partnerlma. Tu su I osobe kOje yam otvoreno po d m ecu. Zdravlje: Prilicno ste staloteni.

t.:tlI:!:t!Ell1
VISOKO

L.tlno,

TV GOHAZOE

,.W~.ljUbav:

i
TVOSM _

Marketing Zl ..O0 61asAmerik, 23.30 Vilesti TV Saha!

~;,~~~~r~lin"o~~~~i:oIT~~
HEMA

Kod vas Je isuvi~e mlaka ~elja Ia vezom, pogotovo ako ste siobodni. Po· ttilZl.lrudite se malo vise. Pasao: Ne m6Zete se potuijIi, ali JoJlo INijek da n~to nedostaje. Nema priznanja. maItJ!iJainedobili. Zdravlje: Vjeslo skrivale nervo:w. Ne budite iskliutivi, misfile i na voljenu osobu. Shvatite partnera, njego-

JT.~m~ Ljubav:

KISS HTV OSKAH C
OB.05Olui" sefij;J09.05 laIro" 1[u0avi.senia10.05 Junsk' not. serila 11.00 Film 13.00 Druga

,dravstvu l2.00 H,,",, ""'galin, ,ceA!r>1ln, Informallvn. emlslia

11.10 ~~8~·~~~~d:~~~. 12.0. T~p &hopseliia 12.00 ~.:;];:;:'" Don"". tlan"". 12.10 Igr.ml VileS'

PrmllllGii' ProiJan\a 1B.. O O M~ki program + P(~mocija program, ROO M"'it~ pmgram + iPrumoclj, pf1lir.m 1.6.00 VljesU.lnform,ltvnl pmQram16.00 Na,i ".,y"""ri, r. 11.00 A.epon'.M,'. 16.aO Vljestl, irrlormailvni prng.. m 1.9.00 Serijs~i program 20.00 Deseti<a,

1.2.00 Mu~~kl prng:r>m+

HIT TV
~~i:~I~lr11a:i~oT'f,.,,,:glro.1~·OO Taina, "rii' 21.00 ONO"''' studio 2200 Objek~'II 21.35 Ja wn iYoj, ,udbina. senja 2.3.00GI", Amenke 23.35 Triumph 23.50 ,ram. 00.00 Tn minulil 00.0,
Aim

doista mofe znatiti vise novca iii novi, unosan posao. Tu, jei briga ako budteta. Zdravlje: Uziva~e ukralkoj setnji. bolje. i!alm~rluziia, oboje 5e osjecate na praktiCnom, - Posao: Najsigumi]1 sle egzlslencijainom nivouposla. Tezite sigumosliisto boljlm rezuHati rna. Zdravlje: Relal<sirajte. se obavezno. ljubav.: Nedostalak razumijevanla sa ~artnerom. kao da je proslost. Liseni

.altl~.pl)trebeVelika aktivnost ve iocekivanja. • Posao:

ntm 13.'50 Trag""I' sudb",,,,

IJnevni avaz

~~-,.....
-1;1,-0-0

Pr..oq ~..,~.~ 1laRo::""_

,,_

I!;'

~ _ • ,. ',I.'Udo U~~ iutrI. '" WI_tor.. .....~$M T.... lJ!1oIII. ~ _._

non--.j_
.,,_ .......

TEHERAN - Tradicionalna metoda lijeeenj a - hidlama - ; danas je popularna u lranu. Tamo postoie klinike za lijecenje pustanjern krvi, a rerapii u provode samo iskusni Ijekari. No, spektar bolesti koie se mogu tretirati naovaj nacin ogranicen ie,

Cetrdesetjednogodisnja manekenka zatvorila Kavalijevu reviju

Oanima pije koktel ad javorovag sirupa, crvenag bibera, soka ad limuna i vade
MILANO - Nedavno je rekla da nikada sebe ne hi nazvala supermodelom jer nerna nikakve natprirodne moci. Na Sedmici mode u Milanu 41-godisnia Naomi Kembel(Carnp bell) izgledala ie glarn urozno is eksi u dugackoj erne] haljini bez leda, koja je istakla njenu fenornenaln u figuru. O!!a je za tvorila reviju Roberta KavalijarCavalli). Nedavno ie Naomi otkrila kako

AD IUSAURS 0 F R
odrzava tijelo u savrsenoi formi, a Opri Vinfri (Oprah Winfrey) je povjerila da se njena ishrana povremeno sas to] i same iz kcnzu m iran ja koktela od iaVQFQvog sirupa, crvenog bibera, soka od lim una ivode. - Pokusavam to raditi rri puta godisnje po nekoliko dana. Nije lose ocistiti tijelo s vremena na vri[erne • rekla [e Naomi, koia radi kombinaciju vjezbi koja ukljucuje gimnastiku, jogn ipilates. VASINGTON -Zahvaljujuci rasru cijena nafte i zalihamaplina, zem lja Perzijskcg zaljeva Karar, sa 1,7 miliona stanovnika, prva je na listi najbogatijih drzava sviieta, Koristeci podatke M.MF-a za 2010. go di nn, prerna analizama b IU to nacionalnog doho tka po glavi stanovnika izrazenog u ku-

V

YSL dobio Sela

Slimane napostio "Dior"

PAJUZ - Hedi Slimane, koii je dizajnirao za rnodnu kucu "Dior", n apredovao j e. N aim e, on ie p resao u "Yves Saint Lauren r", i [0 na funkciju kreativnog direklora. Informaciju jeobjavio neevani can izvor, eeka se zvani ena potvrda,

Kalar nalbOgalUI na SUIJelu
povnoj moci u 182 zemlje, "Forbes" je sastavio listu naibogatiiih drzavasvijeta. Nakon Katara, ,iji ie bruto nacionalni dohodak, prerna pariteru kupovne moci u 2010. godini, dostigao 88 hiliada dolara po glavi stanovnika, drugo mjesto 03 listi pripalo ie Luksernburgu, a trece Singapuru,

KAIRO - Slid u Kairu odbacio je tuzbu koiu je iedan Egipcanin podnio protiv rnedijskog tajkuna Nagiba Savirisa, optufuiuci ga za uvredu islarna, prencsi AP. Savicis, mace krscan in, izazvao je gnjev kada je na svo] nalcg ria Twirteru postavio sliku na kojoj je crtani j Ilnak Miki Maus predstavljen s bradam, a njegova djevojka Mi!!i sa zarom, Sud ie, medutirn, odbacio slucaj, a Savirisse izvin io.
1'1, ..

Bradati MiNi

Iskosa

CARDON· [edan od cervorice ueenika povrijedenih u pucnjavi u gradu u Ohaju preminuo [e, il to je druga hrva pucnjave, navoce bolnicki izvori. Napadac

Drooa irt.ua DUCn)BUe
SIO ie orvorio

[e, pcdsietimo, uhapsen nakcn

vatru u kantini ~kole. Ucenici su ga opisali kao zrrvu loseg odnosa poiedinih ucenika. On je na Twitteru i Faeebcoku ostavliao alarrnanme peruke.

Doha: Najveca IwpovTla moc slaTlovTlika