I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . poput tranzira kroz Luku Ploce. prernijera FBiH. ovih dana bilo [e mnogo. M. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana. "dok god vellkosrpski program. ierom Zoranom Milanovicem. Njegova porodiea.0~.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni. j os n iie na vidiku. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. Vitezu i Sirokom Brijegu. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. fakticki. . iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. Prerna rnedunarodnoj zajednici.Neka nade ~oviek one koji su ga mucili. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja.kazala narn [e Ruza. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. . . Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam.Niegov djed davno se . Ovu granicu. po BiH hoda jos 2. silovatelja i mucitelja. nairne. priznaje. Dok god. porijeklom ie IZ Sinja. upucenih mahom Beogradu. imovinskopravnih problema. rekao je Bevanda. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. M. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. na Balkanu mira nece biti" i. kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. pa sve do danas. . pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. ali Nermina Niksica. pitanje Neuma. Aleksandar Dzombic. ne. lll. nije bila. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. izmedu ostalog.H. ali smo se davno vratili u Bilu . pa nam tako i on dode dalji rod . . Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. Prisrizali su. ltd. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. premijer RS. sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". ne dobije svoi povijesni kraj. (HTC) 00. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira.000 ubica. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. putoe infrastrukrure. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. nairne. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. sta b ilnog Balkana neee b iti. naime. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . nazalost.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . 'dosao ie. Kra] ove poviiesti. Srbija do dan as. MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. nakon sasranka s Milanovicern. G. Mila. nairne. . Taenije.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. a prema prorokolu. cini set [edini je srao na lop ru.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. U Vitezu je i prenoCio. i dvojica entitetskih premijera. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. a st{) ie. 28. prevladay. Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. .aktuelno [)nevni avaz. kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo. jucer je poiasnio da Sf nU ovom. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. Premijer BiH Bevanda. medurim. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. uz Milanovica i Bevandu. iz Livoa na poziv Venecije. utorak.kazao je Becirovic novinarima. tih dvadesetak terna. ie Kosovo nezavisna drzava. na ko[em su trebali bin. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. svjena protokol.komentar dana lspooijes.

na naivisem nivou. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije .eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" . v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. clan Kornisije.058 izbjeglih.033.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. energetici i rurizmu.GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200.604 orobe. februar/veljata Dnevniavaz. rekao je Volkan Bozkir." ove komisije. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima. koie. PokrlmUri inicijativu . Kako ie rekao. udvostruce. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2.PSBiH.523 u Federaciju . javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. cia. 2012. Tr. anaka. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. nakon cjelodnevne rasprave. iarivu. glasovima pozicije i opoziciie.4 28. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila. On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku. . cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije .Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb. . iJIoralt.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir. .200. . koii nema u sebi osnove evropske demokracije.rekao ie Skaliic. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno.kazao je Zahirovic. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM).000.000 maraka. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov. ipak. parlamentarci.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. Sviesni SlUO.tiIo se 1.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi. L"Ji. informaciju 0 staniu povratka. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. da odnose na ekonomskom planu trebamo . vee izmiieniti i dopuniti postojeci. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje. razgovarali smo i 0 mojoj situaciji.000 kuCa i stanova. mislim da j e.istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh. zbog Cega ee biti nastavljeno rr.000 stambenib iedinica u BiH.U 2012. A. policije kroz Parlament. od cega 44.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011. medutim. Angaziral i sm 0 i advokala. OHR-a i OSeE-a. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". Nu. jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. Visi niVD . aktuelno . sto Cin. . Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt.Doje da osigura kred. godini mozemo. . .. I. To nam je rekao Samir Zahirovic. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. Bozkir i Kusljugi{.dovesti na mnogo visi nivo. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru. odredujemo sra da rade . investicionih programa u infrastrukruri. drZavnoj sluzbi. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106. pola milijarde dolara. go dine vra.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. Edham VeladZi~ iz SDA. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia.rekao ie Bozkir.000 050 ba. rusenih domova. da mu se prismpa s:ter. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren. dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH .precizirao je Begic. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66.Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. Takoder. u rada FUP-a.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova.

Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor. Odgovaraiuci na pitanie novinara .000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. kocidom kroz Neum.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH.Ci. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. "dan drzavnosri". BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. a ni drugi koji su za to bili zaduzeni. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. G. utorak. velieinu Doli da. koliko smo dobili kao partiia i 300. ekonomske razmjene. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. gral)jcnim pitanjima . Za moi ukus danas (iucer. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. mart. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj. Potvrdenom opru. zapovjednik u HVO-n OraSje. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . tn de. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir .000 glasova. da kriza ne bude veca. Kosarac negira i sarnu BiH. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". a covjekse tu bas puno nijc vidio. prv. OptliZeni Vidovic. izmedu osralog. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li.pogledi Dnevrli avaz. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme.u i pljackanju civila ne p. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. za zloeine poCinjene 1992. kazao da 1.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. da on nije ni rutor ni mentor. do smanjenja placa. . On istiee da ie. a. Na to we [e obavezalo 35. . A.znicom Vidovic.. koridora 5C.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera. nekadasnj. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i.Ca.!nosri . Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. s muge mane. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. gradan a. 28.000 gradana S prikupljenih 5. gradaninu. op. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji.pita se Bahilj. Zlatko Lagurndzija. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike.odrucjn opcioe u maiu 1992. marra 1992. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . . februar/Velja¢a 2012. marta 1992. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv.. bio mozen napadima od HDZ-a. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu. koia je vee jednom porazena.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne..Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. $. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. Kosarac je..BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. smrmo stradalo oko 30 osoba . Njegova izjava.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. prema nepotvn'lenim informacijama. Lagurndzija je kazao: . koji se trenum. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii . Pa.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja. nezakoni tom zatvaran. koji ga. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. eereri se za ucesce u silovanju. . M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. a ne drzavnosti. Negiraiuci ovu cinjenieu. bila je vise nego jasna. Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih.. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR.D_ . kako kai-e. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-.eu. Ako ne bude hrjela Vlada. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka .israkao je pcedsjednik SDP-3. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku.kaze Bahilj za nAvaZu. godine.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. S.istakao ie Lipovaca.o nalazi It bijegu.

u iro. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . Rijec je 0 akciji u povodu I. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru.8fa drugi pisu - 6 28. Iako su joj se kod osme r. As. V.DaruJ Kur'an" u Mostaru.'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu). Akcija ~e [rajati sve do 3. S druge strane. Golas prima plakefu ad sejha jsi. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii . Na sluzbeni e-mail 0.e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci .. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . M. Lob.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise.. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh.n. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". onevniavaz. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja. Ascend D [e 4. I a osmero dJece.M.'a P2iJ:~:Itccr. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. MlLevA c Zemlje.I2.ustvrdio. marta.. februara 2013.900 kilornetara."drliava Republika Srpska". Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. govoril cerno o histodii BiR. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ .EI.3 megapiksela. godjne imati jos dvije trudno·te. koia hi trebala biti i jedan od V o. objavila ie NASA.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom.istu od aprila 2012. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . Luci. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore".. mana. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju". LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani. lzbrlsana apll-kacl-. godine. Ascend D bit ce dostupan na tri. onsku bazu podataka. ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. Direktor je Fondacije . a operativni mu je sistem Android 4.2000 '. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30). koji je u posiedu HDnevnog avaza". ima samo dviie macke. I tu ne misli stati. Nairne. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma.i..? Sistem sam formira aplikaciju. . tl iivim na dodir koi i se napaja 1.20I~ DaDJ.U otvorenorn popodnevnom programu.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu. Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu.i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi.Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu.~jii~ii~i~3C. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju.utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh.700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""". kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15. entiteta Ascend .~J!:I'~~P-~~- U11. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara.rudnoce poiavile korn plikacije. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. advokati.Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih..""""_ . istaknuti bh. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic. a prednja kamera ima 1. a sistern sam forrnirao aplikaciju . dana od 14 sari. portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci.relulo je Pirie. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. a prema rijecima Remzije Pitiea.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska".0. kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci.i. M. lebruar/Valjaca 2012. godine za 26. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale. poje- Kako [e naglasio. Pilie: lnatal datuma . nakon gresaka stranaka i advokata. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu.Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. S. Gill Hawkins. mlad i b h.. Dana nezavisnosti Bill. Plan joj je do 50. Azhar" u Kairu.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su .

Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. 28. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ . Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske.. b ura. drfllavica . M Ilsli._ '---""''-'-----'''' bitar.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal. it 1'. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega..ail'AI-IH. tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH. To je ta sezona lopova.obolieli mogu irnati jake belove u sromaku._4 macina. g lavobQlju. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara. DEDA.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam. krade. Postojaloje mncgc antagonizama. 'poratane legobe ..sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: ...08 liina Dragan flurdevic. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS)._ A padavina Il noti ua srijedll. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi. glavob olja.. I spol.0Iwl! 626 0Iwl! 9. vremenu.2. (Ciralac J. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau. naglasava Hukic. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas.a o.lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof. (Sej grupe mcijald. direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata.Hara grarnzivost. Takcder. neki ce. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas.reumatske bo love.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po.TUFlE 'll. smatra Hu8 BAN.kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona .. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava.e-namaza ispred .N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3. ~ ~E:fE'WE!Jr. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r».P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: .i:~TUI~ ~JJT. ..a pacijen t m oze vidi eli duple slike. r41.. . kao vrhovni ar.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica.. e oprostili od Salema 6J rbe.. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi.2012.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe . Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci.ena.poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic.. Postoie razliciti virusi misije groznice.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU. 25.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba. -"":. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic.. Ako se uskoro neste ne poduzme. vise suneanogvrglavobolja...tl..Sto se vise bavim [ugoslaviiom..n~v~ 3 rnlje.. Jos se. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . i politicke.-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima. Vjetar slab sje. Nasa tra di ci.emo. Z1~2.012.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju. u prisuSMI brojnih dZemaru. nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba.ltll.I. 4 l srneca bio skoro nemoguc.. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad.. Simplllmi jaki b%vi. 2.. ali i veliki manipulator. rodicom. Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro. i al. dr. febmara. cia.mAAUn:I1.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt. utorak.WHO Hukic. 7 Sta kazu poznati rz:. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z.. i gdje Ce bili bliZi . koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi .olenje. .2. nego za smrt. ruZLA Evropi bubrezi .. muedu os!lllog. 28. ova bolest moze poiavi. Atik &arniie klanjan je dl. Svaki virus vePosebno se.) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra. i drustvene. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo. iii vjesrih Ijudi. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ.m 0Z al·k Dnevn i avaz. Osnovni simptomi miSije groznice.a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. i naprav iti neka cu da. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala .1. _ . osim njegova majka Meita. 1{. l I U . sniiBD Hisa ri. gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2.JIG . 7_ emena na jU gu zeSARA.Takcder.Irogoj elovini dana kiSll. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu. iebruariveljoca 2012. . To je l. Mirsada H ukic. jesu visoka temperatura.Preparo d" u ovom gradu. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot.-. diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo..' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -. ViSe . a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama. A.llEVfl:1lUf'EMTUIE. vierova me. a narod ie sve siromasniii. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca...Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. globalno.istice Hukit.. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !. p a na planinama snijeg. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna. drhta vies i vrtoglavica.LlIKA . gradaui Biieljine. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o.~1:2'_ 1. NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10.

kaze on. godine. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". kaZu.. kako je naveo prilikom prijave na konkncs. M. M.jer se Up!:llva KPZ. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica. odnosno pustauju na slOe bodu.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. On~""i ava..finansijski posrednik • kazao ie.. ~bog ubiStva sestre i majke. As. direktor "Zeljeznica FBiH". javlja BIRN.Rjeilenje 0 njegovom izla- sku. ku 11 oslobadan jn.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac. Sze . Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu.DioNU(.. poCinje- nog 1993. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae..oktobra 1996. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. zgrada renovirana iz 19TIelj a.Ukratko 8 28. F. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. smjciten 16. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru.nim padavinama. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku. Suze i bol.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi.G .. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" . Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I.a Zenica pozvala na Clan 17. . Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat .iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':. na Odje! fore!l~ike. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a. utorak. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. ova vijest ga j e so kirala. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. niSUlO magli dobiti. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe . Podsiecamo. Korac je 1. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti. a on je KPZ napustio 31. te je !l3prnv] jen novi. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. donio je Kantonalui sud Sarajevo. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. jer je. marta 2005.. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. nisu htjel i davati nikakve izjave. guvemer Centralne banke BiH. nev iencan i suprug Dane Skrbe. Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea.. vidno potreseni.kaza.sie. koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. Odje] forem:ike je izmjeilten. Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· . MOmandanta EUfOR-a . Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. odnosno da je priie rata sluiio w.. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. . M.~a 2()12.1 KPZ Zeniea. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. tern e . ali je pusten 2005. skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan.o nJlm je Zelenika. . vijest. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka. pon~anju. Ai. rebruar/ltelj. 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene.Nismo bili u kontaktu neko vriieme. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. kao i ubistvu oko I. cli· rektor ove za Ivorske usronove.. Cetvr)i zatvorski blok Ipak. izmedu ostalog. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH. Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. Mendeljevu Duricu. Kemal Kozaric.no djelo . . Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca. Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice.. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. A. odvo· jeno od ostalih osudenika.. A.Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). N a mezarju je vIadaia velib tuga.

000 gradana BiH .Njegovo stanje je lada bilo dobro. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. . Istovrerneno. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo. . L. a njen djed je NikoIn Skrba.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. ali nam je.o ubistvo nije potinio. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva. Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic. op. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc .teme Onevni aV~l. vezanu uz sluca]. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale.. b ila ie relati v no losa ucenica. evidenciju i ra- skoro 3. odlucila se braniti surnjom. Nicea. a ja se bavirn mislju.Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. Danas (jucer. Makijavelija. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . Skrbu smo iucer kontaktirali.. navodno konceptualne umietnice. Korae je. dojaYi i razgovaraIs s njim. BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler).. podsjecamo. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS). po§tivalac vizucine perverzi]e. rirala vrlodobrirn uspjehom. kao sto ie to bilo u slueaiu Libije. Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu.A .Ja sam niciia."nikako". protiv 30-godisnje Dane Skrbe. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali. 2012. ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". on odgovara sljedece: .navela je Skrba. Tokom projle gcdine (lDDEEA). utorak. govori nam Kucukalic. radiosktivno dijete. subverzivni element. Tesle..[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae. ali on ov. a. Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. Sun Cu . Tako se on nama javio u petak popodne. a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr.Mi srno n j ega na u cili. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator. sarno kratko kazao da se osieca . lakva je procedura. iz razumljivih razloga.i nisu bolesni... javlia BIRN.K. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia. odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm. [ucer je u 68. bude pusten 2005. iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785). Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu. javl.K C. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic .. Prema zakonu.. Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. kako nam je receno. a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. . oca.. receno ie Onasi iz ovog ministarstva.. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . same se mora javljati psihijatrima . za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce.. pokrenuta je istraga. El vir Korac (41). viiece Suda odbiie prijedlog .. Marksa. drzavliana iz Sirije. 2. godine if.je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. -Am. a u subotu je dolazila policija po naso. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3... Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982.. sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka.000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. Zavrsila sam skole Hegela. da nam se odmah javi. majku isestru. iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. 8. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. Znaci. 28.. saslusalde Batlera maciiama. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi. H.e ubio nekegs! I oni ko. komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH.kama nam ie Budimlic. Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh. godine. Ad.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini . S. Otislo [e poznato lice s malih ekrana. Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu.e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67). MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca. u koioi ne moze sobom vladali..P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO . kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti.aFena . II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . majku i sestru. pokazat ce istraga. Eto. L.

Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne. nien psiholoski profil. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. No. kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. Biste li donirali organe: rSMS In. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje. 1ma ih mnogo. S. . Dobra i plemenita osoba.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. . Takoder. a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH. vrbujuCi upravo takve liude. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. parnetna. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe.lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. Datum i mjesto rode. . Da je sutra smak svijeta. a teSko waxi .Neobi&n Silajdii '. treba ga odmah pod stalnu kontr.edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii.istiCe Silajdfic. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". sudeci prerna fctografijama. u sekte pristupa ugla". Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH.. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. Da.-nom SI[Om. ornasovljavaju pokrete koje vode. Ima li istine u izreci "Ko pleva. cestitog karaktera. volirn i sve druge muzicke pravce. recirima vee pos[ojeeeg medurmo. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka. Prema njegovim rijeeima. "Zgodna iena" . jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. obrazovana. Ci vilna zasti ta. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju. Kada ne nastupam. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. .I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca. Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj. prilagode evro. medu kojima je i Federalna uprava. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic.kale Vukadinovic. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . poput. a 0 tome niko ne vodi racuna. saznaje "Dnevoi avaz". Kada sam neodlucna ili lijena.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. Dobra pjesma dU5U Iijeci. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. koje nemamo . oeka nam i prilagode i plaCe. Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu.U I HadZiCima pro.rekao je on. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza.! pskim.Igra".Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. Ona je miljenica i kaI I dar SDA. otvorenog srca. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE .000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca. puna ljubavi i razurniievania. koiih svake vrste ne manika u BiH. prema ocjeni srrucniaka. Neostvarena l. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. a one to·nikako ne nude. Sta svaka dama mora imati u tasni. U sekte se !ako ulazi. . federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a.~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK. profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. kao SIO nizacija. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii.i olu'psihijacra.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. Omiljeni film: Neke koje pamtim su . postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. Vas hobi: Fitnes.A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. Iako se bavim klasicnom muzikom. Kad [e bal. Kikinda. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. Demobilisani sam borae k. Zato u BiR. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. koie. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. Takva osoba. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori.000 KM. ali da o tome niko De vodi racuna.abi sloj stanovnistva. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. ASCI('. . poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama. da stvar bude gora.elja. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte. specifieno] za sekte..oji nikada nista ad drZave nije dobio. Ime i prezirne: Sania Anastasia. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. M. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj".nja: 9.1 milion RM.. a ne jedan pro[iv drugoga. zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. . federalnimimstar poljoprivrede. u smislu novog zaduzenja. doprivrede i ilumarstva. je Ii jutro pametnije od v""eri. N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. liiepih i pozitivnih misli. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. nego o¢i drusrveni problem.-icLijanovic.Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. . za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za . . SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. Cija je doktrlna vrlo problematicna.ObjektivDo.Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . a poslije nema izreke. osim razoib boles!i zahvaljujuci ram.. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. N"glasio je da ce USkOIO. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. .. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. nek je maskenbal. Najljepsa zena/muskarac je. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. avgust.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe . O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. . Ko to tvrdi. ako ude u jednu sekru. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. a 0 tome niko ne vodi racuna. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva.

do danas niko vise nije procesuiran. 11 . februara 1993. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996.~ta je jos gore. Strijelianje je trajalo do surra. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . Osim Neboise Ranisavlievica. vziju Zekovie. MustaIa e£ Ceri~.inekom". a da nije Ilestao iii se opred. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. 28. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. Rasima Coriea i Adem Alomerovic. dri:avljanina BiB i Srhije. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. ... kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora.JusufRasroder iz Becana. Ratka Mladica. koji je 27. kako tvrde porodice zrtava. Nekada~nji pripadnik 10. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. diverzantskog odreda Vojske RS. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. .. lehruar!veljafa 2012. pri izlasku IS._ du na vojnike bivse JNA. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. koii je proizveo Slobodana Milosevica. diverzantskog od reda Vojske RS. javlja Srna. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. maia 1992. A. bez straha za buducnosl nase djeee. kao Bosnjaci. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic.nske prevate. No.kazao je Do~de Dozer.~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. Kada cerno mi. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica..\1iodraga Lukiea. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . Muhidin Hanie.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece. uputio poruku mira i sigurnosti. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia.b civila iz iula 1995. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. Fikrer Memovic. dobio kaznu od PCI godina. Senad Dceevic iz Bara. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. BAJRAMOVIC 1&. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti.ijelio la mrznju i o vetu. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine. Ra dov ana Karadzica. Fe- ie. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. A. makedonske. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . ali je j~ te'~ pripadati zaiednici. . BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani. nakon cega je predal Haskom tribuna. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. februara.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv .enja. Seeo Softie i da. imali su poveze na o~ima .. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. Mu. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn.277 KJ\1.Sada njegov sin irna 21 godinu. Milana i Sredoja L uki ca.kazao je eerie. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin . Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda.lu. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda.!jaz Licina. time je ostetio budzer BiH l3 315. Nijazim Kajevic. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. Zukorlic i drugi. prema vlastitOm priznanju. Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". godine.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. Kako su izlazili iz autobusa. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". Corie.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. Rasim Jusum Rastodera. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka. za sebe.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare .hrenicki.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio.. Safet Preljevic. koju je davno odsluiio. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. man. zlacincem Karadiicem. posebno srpskorn narodu.obiasnjavao je Erdemovic.. hrvarske. optuzenom za odgovornost u napa. utorak. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. jos radi".Sesnaestog jula 1995. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . Muftija Muamer ef. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. kao na Sudnjern danu. godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. . lovi'. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. Bosnjaci Ooiliezena 19. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu". kao Bosnjaci. I. konaeno rnoei odahnuti. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko. ali ie odgcdeno za J6. crncgorske. zbog cari.. kao sro rece Alija Isakovic. dna sviedocenia. A. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. . J urisicev advokar. aprHa 2003 . marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. . kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji..kazao je muftiia Zukorlie. ISIi su u grupama o d po des clak.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie.. m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc.

Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS .o.-1 Q_t~ 0 I. a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. Rekao [e i dacesurrardanas.Nu.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic. ----------------Cijena SMS·a ie 0. ka· zao je Sretko Zmukic. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6. osnovci iz ovog naselja.d~ickeopcine. naulmimiadeKS. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse . Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije.ee je ULAZNICA. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad.Na. na.Svi kabineri su u funkciji. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije. ! 24. prerna mom misljenju. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli.. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. nas. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor . : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz.B. . bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara . ali ga nisam uspio dobiti. "Oloka". Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet.kal:e Nermin Subasic.12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· . V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a.ovaj korak ponovo su se odlucili jer. zatim 21.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. Saric" iz Tarci na. nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike.Medulim. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice".Og1j~f . Ove navode.aojeKadic. maia i 2. i pored obecania.S. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. . sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru.. Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano.Potpisat cerno ugovore sasvima. e. nisu isposrovan i njihovizahrjevi. na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice. aprila. D. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave.35 K_M + PDV. ali smo ih rijesili. [epalaka 'i Cicaka. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i.ki. marla.rillvalljlv se ne diraiu primayja .mie. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e. .oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio.. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB. nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo.M. A. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer./la mune .c koji u 10 sati poSalje SMS. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. rnedutim. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. bilo ie nekih manjih problema. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. A. . direktor O~ "H ilm ief. KJjucna ri.govorkaz. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM.kaze Aim Ra. S.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine. .op. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin. V.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p. godine. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. nauku i mlade KS..tonalna civilna Z. Ni to ni ie isposto vauo.-R. i Ie 3. • Roditelii stalno zovu.oe definirati kako i.ilStia dala im j e r 20.icu za Olimpijski bazeD. njih viseod 170. 5. a dobit ce je prvi : titala. Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. . KaIi.000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. u skol.kazao je Zrnu.1IItJ uplatwan. pobija izj ava Sab all udina Kazica. [una. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin. Ni nakon jucerasnjih protests. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug.. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. kako narn ie kazao Bogueanin.dodaoje Bogucanin. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va . Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz. sekretara MZ u Tarcinu. . n iih vise od 130. ali i iz Germe i Donie Bi06e. opel razmak Ie inle i prezilIte. rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna.Premiier Fikret Music obecao nam je da . OOil~lim~_l!talnic!_ .

. proceduru za izbor novog ceinog covje. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi . . koja blokim izbor C1anova UO i direktora. m. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. fol~ dj.1'j~ r~"".. . feb mara prakticno nema direkrora... raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala.'l:t'Jn. nagrade koju ieIite.ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat . a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6). Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e.50 i "S".. U Sle<li!t ._.i' Autllb".M1JMii·1 ~ lme i pra. U Op<iojbolnlel"Print dr.. stO je "am 0.15 sa1i.:.-prica.. prl~tnj. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan . pozajmice vrate i prije. marta. .15 sal.!OiZO<I.. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine. .kazaoje Selirnic.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova.i:O!IT~IJriij.. d." ~::'~. _ i la.Imarno opcije tuzbi i straika. odnosno nedjeljnoj ~emi fada.~.-. 1Ilvu· u 14. izdvojeno je 455.uo.20"~' : 16. nauku i mlade KS. putem Ministarstva za boraeka pitanja. direktora dok UO ne provede konkursnu .. Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M.a. vecpolagodine. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu .l.. da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce..000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e.Kako su kazali u Vladi. d. ukoliko budu u mogucnosti. . 15.Rijec je 0 zahtjevu za ma. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S.10 ".000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite.$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: .30.~ MffilNG A..1~lertOMi : "i'IJ"".: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7).. . kako nam [e kazao. Svirna je istekao tai mandat..t r • f. 1282. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. djece II njihovim objekti. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina. to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice. Miokovicu ce produfiti mandat v... a nijedna nije 15kliucena. . Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar.B. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine.. infuzije ..nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog.aza tovriierne dva miesecasu v. Vog. 16. Prema niegovim rio jecima..MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje. d. Ako to Vlada ne uradi. Za ove namjene iz budzera KS. posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower".j" .1iI diovoitico. 1.13 NEODGOVORNOS.GrulS:l!93592-WB.SD.40. zao je Spahic.ms!<. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u . roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie. javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno].dodaojeSelimic. jer [e on.~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT." . vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::. Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana . cine tri clana SDA i dva SDP-a.Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta..zime I· . VO. W 121 "'.· " '3..10 I WAO sa1i. ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia". u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA..$~.kazao [e Selimic. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama.u <1'.25. kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. 13 30. bivsi pripadnik 115. d.. dobio ie pozajrnicu od 39. pozajmica mi mnogo znaci. Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v.Kramer. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru". ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu. -C-'. vlja".ka "Donia zdra.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba.:~~. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic.jn. Admir Spaho.mljl krvl I . 17. d. motorizovane brigade. •. ·SJgurno !.m .'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 .50 120. .000 KM .. organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati.modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod. r.Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll... Ne poeiniem od nule.. i 15. mEda' . ·p. -'~-"'' '-. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155. Direktor ie u funkciji v. infuzij e." . ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da. UpravIIi i Nadzorni odbor.. Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire.kazao [e Kudejmati.000 KM za izgradnju stambenogobjekta. I Iri dj"""jtlca. . 1~. 11. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl. bili i clanovi VO i NO.. 14. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4)... . SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja.. B. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO. IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3).. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5).B7:i87~. Kupone 113 kojima ceteupisali bro. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'.... potvrdila nam je Alma Dulie..J. kako je naveo Selirnic. koji ga bira. • 5!i.DOJe sedam bella. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!. ~~ H>tI!iol: 428·220.Ajnadzic i SDA 450. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO.. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora.toka . glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2).. mlj" 1. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic. _Iah Na!<aS" RJ(Iena. predsjednica Vijeca. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad". Dom zdravlia od 18. <fll'tokai t.

Dan zena.73 Trgovina 215. udruzeniima.46 pOStO. budutim fanovima i oni koii vee to iesu. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. 918.60KM. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71..54 posto). po prosiecno] cijeniod 9.. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20. Gubilnill dana alleile Promet 514. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10.6 J K. mart. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24. porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog .. Poziv je otvoren do 30. Ujedno.50 KM. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215. od 13. po prosiecnoj cijeni odceriri KM.632. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu. dostigavsi cijenuod 12.biznis Onevni avaz. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. februara do 7. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130.024.11 rom u Iokalnimzaiednicama. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije. marla. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. februar/Veljata 2012. a S.. u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5. marta. predsjednik "UniCredit fondaeiie".07KM.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic . kao i onirna koie to postanu od 25.157 vrijednosnih papira.ako 10 vee niste.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. godiSnliCO svoga rada.pokur' suod19. kroz 86 transakcija.35% .. do II. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije". Povodom obiljezavanja 10. 10. vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri.13% 1"1.JOKM. od 3. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa .1D 1.AI. Poziv do 30. IIIorak. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina.999 KM RENAULT . od 10. SASX-30 0. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8. Promet na kotaciji iznosio je 145. u iznosu od 130.J'>i. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti.70 posto.000eura.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara).495.46% . marta. SASX. Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" . Dostava prijedloga Poziv 1. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi.000 eura. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E.637.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8. "Hyundai'tsvim svojim damama. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci.341 KM PrlIlUPili 10. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini.341.084.500 KM)...76 KM. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20.000 eura za pet projekata. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun".50 KM. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. M. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici.J5 KM.05 776. 28.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom.

februara po'mogli malolietnorn P. oboiica iz Foce.K.ve kriminalIle grupe H. koji se terete da su 18. nije pronaden. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. Osnovnom sudu u Fo. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. l'r.. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo. r. koji ie propustio obavezu slaranja 0. bila je i Draganova supruga. G.62 milimetara. P. a u kuci Selimovie. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. saopceno je £aruje iz SIPA-e'. kako smo j ucer saznali u naselju Batva. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini. a potorn ga je dao I. i M. Grupu vecinom cine malolietne osobe. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka.kazala ie Amra Odobasic. ali vozac n ij e stao. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. ali je spasen..kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice.m pokusa() ubi Ii. fBbruar/Velja~a 2012. potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. Drago se vee ranije jedno. T. B. malo. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti. inspektor u Granicnoi policiji. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. metalnih cijevi. narus3vanje javnogredaimira.ljetnicima. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore.. A. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. Nakon visemjesecnih aktivnosri. devet pistolja. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun .solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. D. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. februara.. . M. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. [)nevniav(il. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. Motiv nepoznat . Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. vlasnika picerije "Milenijum". 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. za sada se sarno nagada. medu ko. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. koji je njime izvrsio ubistvo. $vezao je omcu oko. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom.javljaSrna. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK.Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . i D. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. a koji po.K. M. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina. provedeni su po. erna hronika .cio alkohol rnalo. portparol UKC·g Tuzla.rodica vlasnika nije predalapoliciji. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom.iirna i izvrsiocu ubisrv3.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom. M.M. 26. ca.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B.u bislvo. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. i . poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra. iz mje~la Nadgorje"golfom".M. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju. On je pucao uzrak na javnom mjestu. izmedu ostalog. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore.Mu. Jucerasnja akcija.ci podnesen je zahtjev za po. oaredbi Tuzilastva BiR.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. te proriv njegovog oca M. . Isrragom je ulvrdeno da su R. pronadene tri pu. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank".utorak. prethod io ie verbalni obracun. da je bile skim imao problema ranije . K. E. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. veca koliCina pi~toljske i druge municije. njavanja Dragana Selirnovita.28. Prema rijeCima komsija. (41). ali vozac je nestao. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla.kojim je upravljao D. zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca. Goran Ikoriic. Dogada] je sokirao i kom~ije. H. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji..ske od k()jih dvije automatske. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. koia nije hila raspolozena za razgovor.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. M. Ie §to nije prijavio. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja. gdje mu se ljekari borezazivot. M. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao.

Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U.radi 0 ne· kim narkomanima. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu. nakon cega su uilli u nidnju.iciju vo verbalno. .zor..z. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza". V. Ad.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. A. merak. zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom. H.. poklopcero. nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. gdie ie cekala operaci j u.le~lIJwlveliaea2012. koii ie bio neispravall. iedan lap· top koji je bio na servisu..osta.l. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze".nakon srnrti u Padovi.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. Ukupna steta. prodavac u PC centlu.Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica. zaiedno s staklom izloga. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela.is!ice Kovac. pod vral. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza. navodise u opruznici. . izdatu na ime Ermina Neimarliie. (22). 28. Na jucerasniem sudenju. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. .e do mjesta Zaravica. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu.5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice. M. Dn Bvni avaz. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M.kazao nam je Aminin otacAmir. Viile se ne iavlia.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa.a . a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave. . izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar.pliacku 2. koji· rna je nestalo novca . shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. . koie [e odgodeno. Ciglama razblll ~Iog. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce". koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36). vra Ii novae. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji .T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti.a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana . mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic. ukradeno je sesl nov in Japtopa.340 KM ku. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). Da su prevareni.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu.a ostavio jei brei telefona. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom.DZ. n a vod no.ru. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub. razbiianja stakla posjekao. Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer.ko nam je kazao Aldin Kovac. Pretpostavljam da se . Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari.000 marakakazao nam je KovaC.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. Ka. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke.erna h ronlik . Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre. a potom i fiLicki napao B. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. Borika Primorac. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. Sejla se tereti da [e 23. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie.A. rnla di m uskarac. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz.: M. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija. procjeniuie se na oko 5.340 KM. supruzi Zijada Turkovi~a(45).

oVO Sokolovic-Kolonija. .aleto. Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. Tokom pljaCke niko nije povriieden. vias· nikseniieizjasnioovrijed.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2".30 sari . koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH. s pa.Bosanski Novi. K.kazali su narn u policiji. . Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. n akon <:ega je ispreturao stvari. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. (. Bojeci se za svo] iivot. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru.000 eura niegove ukrali oko 20. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor. Dvojica sustala kod kase. izSrebrenika. radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. dala sam im novae i kliuc. a rijetko koje ie rasvijetljeno.Provalu 1.000 KM sen.ali i sef.e/iIJ sjekirom Cetvorica '. koja se Manela [ahic. . U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob.M. tuiilac. razbojnici sa otkljuc. a razboi nici su odnijeli 01<:. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. red io ie 1.idii:a na svom odjelu. vla.[o N.kazala ieJ ahie.Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu. a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. kako ie saopceno iz MUP-a KS. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni.T. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli. nosti ukraden og "g'olfa" . U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1.000 KM. Djevojl:ici pOZmO . ko ji jevozio bicikl. Na mjestn nesrece os. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. Trogrllt) disnjeg Marka M. Tu se aalazi sam. . u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna. iz kojegsu uzeli 900 KM. muskarac i djevoj Cica. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod . Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom.18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je .000 hrvatskih kuna.Branimir Glavas Tahir Dulle. Radila za kasom . nakon cega je on pozvao oraske policaice. z. prijeteci mi sjek irom.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac.:r. Bili su naoruzani sjekirorn.minalisticke policiie PS Srebrenik. fraga se za provalnikom (FlJr. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice.i 5.rkiriga u utici Bosans. koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je .Orasje:. (FetD' S s.22) iz Banje Luke. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ]. rao ie poiomljen bicikl.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja . Prema nienim riiecirna.. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. Til. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS . eletrosoMo i Pistollem. elektrosckom i pistoliem. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno.acemse nalaz. a iedan od niih. ito u nedielju navecer.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. na magisrraluom puru Prijedor. traii 0 j e novae i kljuc od sefa .snistvo K. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . B.k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". vrsilac duznosti KPZ-a Mostar. od kojih su dvije ZeDe. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu.0 1.a policija. Marko M. a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. u blizini pruznog prijelaza.kazao nam jeDulic. a drugi maramu preko lica. M. neki od razbojnika sa irnali faatomke.000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5. . llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je. Am.000 eura. M. U centru Srebrenika o O.

luccr odri:ana tribina "Kultura.Kn!sniqi). a za muziku jezaduzen DraSko M.kazala nam ie Karanovic.kaie Spahic. M. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. ogranieenja i bariiera. ni muslimanski . kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . koii je kardiolog u lokalno] bolnici. drugu u Hrvatskoj. dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia.koje tek trebam upoznati.24 Dnevni avaz. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- . U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler.A. dobro smo SQradivale. aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima".:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. I meDA tr-. eiju je dramarizaciju uradila . ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38.bh. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. Ja CU. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. . Cu. Sada evo radim na izgovoru. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju . u ovom gradu Z3vriiena je 14.ni hruatsMi.Istina je. on hi danas cvietao. Cu. giumica.jednu u Cirihu. seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice.. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia. da je zahrjevan i zanimljiv. drsku otvoreno drustvo BiH. parolom "Ni srpski.Kn!so. Vain.iCi (Homa. S. a ne propadao . pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. Mariia SkariCic igrat ce moju snahu.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". Zana HodZa. predrasude. Scenarij je zanirnliiv. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. U I(ZnZmR . . a u reiiji Selme Spahic.kat . odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . jer je velika veCina ovih pre<irasuda. Spahic: Z/oupo/reba mot. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. Ja igram staru Dubrovcanku.Jasna Diklic. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". U predSTavi. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo.A. snimati samo u Dubrovniku. 'ni SI'PSMi. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu.loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti.. visa kustosica Muzeja.kazala nam je Elma Hasimbegovic. Pozorisni kornad "Sumnja". govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL.U prorekle dvije decestereotipi. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. SubadhPamaik. iz pozicije z. S. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. drUS!VU. ni hrvatski. Na jucerasnjoj rribini "Kultura. a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. kosrimografkinja Sania Dieba. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. 28. . medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina". dramamrginia iz Ljubljane. Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj.A .Aida Pilav. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'. podica" 2006. hi10 vjerskom.lJfCRTEL.J1 I(RVI . Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje.a Tania S ocem. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram. powrislli reditelj iz Indije. posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani. put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl". igraju Tatiana Sojic. lebfllir/veljata 2012. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti.m2. DEI lS. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. Cu.o mi ie da seen moze rezonirati i u bh.. ANGELINA .dobila sam recenice koie vjeibam.evska. Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. ulara~. pozoriSna reditelika s Kosova. "~ndiplomatic art" . rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974. koliko znam. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo.A. Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. direktor MESS-a i inicijator ove ideje. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi.koiesu PriznaD)8 i za Db. . politickoID ili nekom drugom . M. Ena zivi s maikom i bakom. Maja Izetbegovic.

agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. . mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja". nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii. za februar/Veljaca 2012.iubica Ivezic" u Sarajevu. . U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. Merli. R. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. Bilo kako bilo. U susret ovirn nastupirna prva dams bh. ali rek u utorak. I Bregovic i"Haya. koje bi mogJi snimiti prilik. a izasao oko \8. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . gdje uz odmor.kaze Nedzad Tucakovic. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L.Z. dosao u Sarajevo. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo.jet set Dnevni avaz. kao ios tatk a Evrope.ba. Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila. S. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe.n se ubrzo vraca u Italiju. S!ijede pripreme za veliki koncert 24.R. pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. . USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze.. UlOrak. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta. D.30 sati. Tada je naiavio Severinin izfazak. producent Bregovicevog koncerta u Zerri. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". radi i na novim pjesrnarna. gdje tokorn zimskih m j eseci u. L.4. direktor "New Evenra".novog sina Alek· sandra. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16.0 sati. koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". kako doznaierno. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. kaie Faruk Drina. .om niihovog izlaska iz porodilista. osim glumca Zijada Gracica. S.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. SIO [e i ucinila preksinoc.l. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. i <.

Znarn koliku je imao zelju igrati. $13 cu. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. .~vise volio da odigrarno dobro. u Sent Galenu ce biti spektakl. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . nasrnijao se i odgovorio: . ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. Nije to vise onaj stari Brazil. Vi ste me natjerali na to. Dnsvni avez. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . . Selektor hi volio debar rezultat. .To je bas veliki problem. Moral cu bez niega. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. godine. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. februar/'l€ljaca2012.. e znam jos sta cu.ka~e Susie. Imao' sam dilerne oko Harisa Me- .Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn.rvrdi Susie. Vidjer cemo koliko rnozerno. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. utora~. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. ali (0 nama mozda i odgovara. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi. Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca. .Kad a se igra proti v Brazila. dunjanina. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. Sarno me to pirate. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed . Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. Safer Susie dobio [e losu viiest.sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. al i bi jo.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. Kako god da zavrsi.56 28. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. ispalo bi da sam lagao.rekao ie Su~ic. ali vierovatno ce i on biti u tirnu . samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar. kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan.Sta cu..Mozda Seiad Salihovic. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica. Moram izvesti dvojicu. Da sada izvedem jednog.

ilam. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba.Steta: Medutim.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu.vas" . vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri .porucio je Dzeko.SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub . jer su dobro placeni.ba). Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. 0 nda nemam razloga za nezadovQ.kao je IbriCic. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta. ali s puno vetom minu- . Kakav ie na terenu. A ko b ude rako.Trebao sam seliti. M. takav je i u li VOllI. kakvim igracirna raspolazu. i dalje igramo kao da se nista nije desilo. ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci. Nije mi PUIlO zao.smile se Spahic Salu nasrranu. Kako god. Nastojat cu igrati 8to bolie mogu. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci.Mi. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti.eg mativa od susreta s Braz. medutim. M. Pokazali smo da se mozemo IlOS.kaze Papac. nas sto uopste igramo ovu utakmicu. ali i na uibinama biti praY! spektakl. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome .zila odigrati kvalitetan mee. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i.. Sada svako ad nas maze otici. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. j nad. utorek. Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca.kl ub ie na ivici p ropadanj a. ima desetine razlicitih odgovora..kazoo je Spahic.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca. i ako mene pirate. Nastavljamo dalje . oeekivanjima u utakmici kalao ie. neukrotiv. vae nije b io ni na klupi.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. da mi niie bila sudeno. M.kmice Evropske lige. Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse. ali nismo ni mi losi.am se cia cemo im ih predsr8vili u . oduzeto rnu ie 10 bodova. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. Vidjet IOusill ee bi ti . navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. Sta sada? . Da odem.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f. Nekadasnji velikan je u srecaiu. a vjerujem da cerno i praliv Brn.fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu..mo . kate Ibrici(. .kivao ujegov transfer. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci. medulim. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh. ali transler Ie proOlo Nema ve(. Ne znam jos nista.. . pitanje ie kakva ce biti. fudbaleri. jee je klub oce. da Ibricic niie bio prijavljen za uta. Ovo je za nas neki novi poeetak . Bail nevierovatno.kaie IbriCi6.ce.AlveS je nevjerovatna osoba.naiboliem svjetlu.ovo poslignut. Kao kapilena i komandanta odbrane. Izgleda.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. 2S.edindzeko.etak . Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. . Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi. T. Toliko naviiaca. por. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce.. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k.nasmf ao se S asa i dodao: .kadjama. sa§a ie zatekao med i mlijeko.. . Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!. . tvrd.Onda cu na odmor. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas. 2012. Place za sada ima. . Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa.kare Papac. .T.· Nov.. novea . Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: .iti protiv najjaCih. A i ako dob ije. .f. onda bib momo razmotriti opoie. dogo· vor ie bio gol. Isposravilo se. Znamo kakvi su Brazilci. Vjerlljem da 6e na terenu. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku.: . ne obaziruci se na simaciju. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa. ne znam gdie bih. februaI!ve IjaG. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti.pdca Sasa.eemo rnzoeacari. N as reprezen rat. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje. I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. .al i je pi I:In je hoec Ii.Iako je priiateljski susret.Se racun ati na mene. da lle. oji ie trener insislirao na taiom. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman.prica Sasa .sport Dnevni avaz. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma. velika je stvar za.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''"..Ponuda je bila odlic!Ul. . jer zelim igmti .ali ako ne. Sada . uz os talo. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~. Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko. klub je u opasnosti da krene od nule.Nece mi biti prvi put. Ijstvo. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu. Spahica oeekuju velike rnuke.

. predsjednik ovog udruzenja. mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade. On nam moze SlVoriti puno problema .>. Odigraocijeli mec. vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa. haj'te vise. desi jednom u karijeri. EroirSpahiC. a izgubiti ne mozemo nisla. U ponedieljak.Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). Hoi hotela "Einstein". Semir W. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela.l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie .Sernir Tuce. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. ali on niie dosao vidieri niih. na . rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'". nema dreke.kazao je Edin Gcleric. Nema buke. M.nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju. EdinDzeko: Usaou igru u 79. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. M. Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu.Da je bilo 100.HarisMedunianin (klupa). MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu. . navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm. Hladno. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova. smrzosmo se! . Elvir Rahimic.Faruka fIadZtbegita. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. koie ie napravilo veliku zaslavuBiH. pa oni koji nisu mogli uci.oo) proste jeseni u Maksimiru.ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. o dore. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja. . . prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak.'e. u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0). a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. Dnavn.SaSaPapac(suspeozija).Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih .. Nemamo ita izgubiti. pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I. vic. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. rninuripostigao goloveu4S.. Seniiad Ibricic iDarko Maletic). pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. utorak. Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. Nakonzutog kanona u 13. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). Seada Kaitazai druge .Zviezdan Misimo.Fioremi_na(l:O). Kadagod dodem u Mostar. rrenutakzapamcenje-W.1: . a Adem c.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B. prava invazija oeekuie se tek dallas.advijeminute POIOID svojim 18. ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic.lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv. dan u takmice. . Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. F. J er. Din'IIDo ga je vee registrir.lo 23 svoju kadetsku ekipu.za 1:1 i75. minuri. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak.M.F. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita..Stadion ce biti mala Bosna . govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. u kojern]e smlestera reprezentacija. misi" lijeve noge i izasao u 29.rekao nam je'Tuee. nema automobila pored ceste. . .e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri. ali ga je prekinuo zbog problema s kukom. Dobiti mOZeIDopuno. minuti utakmice Lacio . sve bi pLanule .Ibrahim Sehit (laksa povreda). previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu.rekao nam jeT uee. u kojern je smjestena reprezenraci]a.eTuce. kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem.F. fotOj Svicarce poceo rat. gOI JOOn. avaz. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3). Veceras ce se medu bh. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie. SenadLulic: Povrijedio 18.iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . Ne priCa se 0 njemu bez razloga.Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno. ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar).modrih Adem HOdi. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga. . Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein".Mensur MujdZa(povreda). guzve je bilo sve vise..000 ulazniea.58 28 februar/lrelja~a 2012.Pa. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). S. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje. . jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. nema muzike kojadolazi izkafica.M.smatra Tuee.

ali ce se. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. Z I P. na. Pri j e treni nga.. igrali utakmice za BiH ima dobru rep. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. ali opcenilo gledaj. odazva ti ubuduCe . S ra god da s e desi.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. govori da se treba okani ti "coravaposla". pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. sigu ron sam da cenam do. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. V.od no- bitan 13. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu. sve . Dpdaie da ie. itali janskog K. II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina. j i dom ae. osieti atmosferu. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela. ciienimo ie.". Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r.. nije valno. J a sam. B eiie. rade Ronaldinjo. pasos. utorak. kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju. Razlog je jednOSt3van .. P riCa! i so. na teren u. 0 BiH._ _ D~evni avaz. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo. tako su naviiaci Brazila. Uostalom. a S ovim ti- portugalskorn.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW. N ejmar (Neyrnar) . kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. dok ie bio clan Stu 19atta.i. s poceekom 1.raiili da i ne do" lazi. ruku na srce. svi 511 igraci zd ra vi . Brazilski novinari su Menezesa izccietali. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu. . Lef je ovo sarno provjera. bile su namod velike koristi. Ne ide nam dobro. i ostali rnaistori. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca. da s!eknu jos malo is. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice. ali na (F. S10 je naivaznije..rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e.Duric il. dobro je to zapamtio. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca..: F. izmedu' os talog Mesigurno. F. ali u rnnogo man j em broiu..romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. gdje ce surra.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. bez prevodioca na engleski iezik.cku..re!<. jer ie taj podvigbio ravancudu.ba . nezes.pojasnja va] agodie.ali trenurno ima samo njernacki pasos . u'.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom.1 14 sad.ao nam j e brazilski kolega. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. sprernni hie [agodic koii je. nam brazilske kolege.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar.. To nesvakidasnie zadovolistvo. Milan igroce. medurim.OIO' kustva za Olimpijske igre .s vi jem. pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. rekao j e. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist.procr'editbank.SP0 rt . ier znamo da irnate dobre igrace.T.zaisra vrijedi para. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . M. malo neozkoii suse okupili u Vogosci. 0 no za nas najznacainiie. i ka ~ ko [0. osim D uricu i B i~a kcicll. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj.~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie. sto [e. Bieak. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze.. do k ce ih Edin Visca.i" b io pod priliskom kluba. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. Kada ie rije. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH . koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice .ali se sada situacija p.0 n ajvain.o 2)l b rillUti za buduCnost.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. On zel iigrati za BiH. dozivljeno na lieu mjesta. j edino. svi sm. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. " U B razil u se ne oeek uie nista. Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas..

SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.blogger.ba .