I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

ne dobije svoi povijesni kraj. nairne. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. . kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo. M. gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. svjena protokol. ie Kosovo nezavisna drzava. priznaje. na ko[em su trebali bin. Aleksandar Dzombic. iz Livoa na poziv Venecije. uz Milanovica i Bevandu. . Prerna rnedunarodnoj zajednici. cini set [edini je srao na lop ru.000 ubica. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam.0~. a st{) ie. .Neka nade ~oviek one koji su ga mucili.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. nairne. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic. jucer je poiasnio da Sf nU ovom. ali Nermina Niksica.Niegov djed davno se . izmedu ostalog. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. prevladay.komentar dana lspooijes.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. rekao je Bevanda. Dok god. G. premijer RS.aktuelno [)nevni avaz. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni. 28.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . 'dosao ie. sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". Prisrizali su. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. Kra] ove poviiesti. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. po BiH hoda jos 2. fakticki. Njegova porodiea.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. . RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. silovatelja i mucitelja. medurim. ltd. Vitezu i Sirokom Brijegu. .Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. nairne. Taenije. . Mila. MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. nije bila. M. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. i dvojica entitetskih premijera. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. pa nam tako i on dode dalji rod . j os n iie na vidiku. tih dvadesetak terna. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. Premijer BiH Bevanda.kazala narn [e Ruza. Ovu granicu. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. porijeklom ie IZ Sinja. Srbija do dan as. imovinskopravnih problema.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. upucenih mahom Beogradu. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave.H. (HTC) 00. ali smo se davno vratili u Bilu . nakon sasranka s Milanovicern. pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . ierom Zoranom Milanovicem. poput tranzira kroz Luku Ploce. a prema prorokolu. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. "dok god vellkosrpski program. . naime. nazalost. utorak. na Balkanu mira nece biti" i. sta b ilnog Balkana neee b iti. U Vitezu je i prenoCio. ovih dana bilo [e mnogo. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. pa sve do danas. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. ne. pitanje Neuma. lll. Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. prernijera FBiH. putoe infrastrukrure. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie.kazao je Becirovic novinarima. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim.

ipak. Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije . To nam je rekao Samir Zahirovic.000 050 ba. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi. nakon cjelodnevne rasprave. februar/veljata Dnevniavaz. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. rekao je Volkan Bozkir. na naivisem nivou. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima. On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren. . informaciju 0 staniu povratka. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji.tiIo se 1. vee izmiieniti i dopuniti postojeci.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" .Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. aktuelno . iJIoralt. odredujemo sra da rade .058 izbjeglih.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. policije kroz Parlament.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. Visi niVD . ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. drZavnoj sluzbi.rekao ie Bozkir.istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh.Doje da osigura kred.dovesti na mnogo visi nivo.604 orobe. L"Ji. parlamentarci. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva.U 2012. A.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. pola milijarde dolara. rusenih domova. Sviesni SlUO. ." ove komisije. OHR-a i OSeE-a. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM). Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. Tr. da odnose na ekonomskom planu trebamo .000. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma .: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66. .rekao ie Skaliic.PSBiH. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia.precizirao je Begic. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov. mislim da j e. energetici i rurizmu. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi.. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. udvostruce. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila. clan Kornisije. glasovima pozicije i opoziciie. Kako ie rekao. sto Cin.kazao je Zahirovic. Takoder. PokrlmUri inicijativu . javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir.000 stambenib iedinica u BiH. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje.200. od cega 44. .000 kuCa i stanova. iarivu.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. godini mozemo. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. . medutim. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije .GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. Angaziral i sm 0 i advokala. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt.523 u Federaciju . On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji.4 28. dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH . go dine vra. koii nema u sebi osnove evropske demokracije. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. da mu se prismpa s:ter.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. Bozkir i Kusljugi{. anaka. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic. . investicionih programa u infrastrukruri. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa. a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . Nu. 2012. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo. .033. cia. razgovarali smo i 0 mojoj situaciji. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. u rada FUP-a.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350. koie. I. Edham VeladZi~ iz SDA. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD.000 maraka.

A sljedeCi pu t ja necu biti kriv.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. op. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. prema nepotvn'lenim informacijama.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. marta 1992. Na to we [e obavezalo 35. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii . Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske.Ca. s muge mane.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-.o nalazi It bijegu. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. a ne drzavnosti. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n.000 glasova. .obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. izmedu osralog.pita se Bahilj. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj. gradan a. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka .oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. gradaninu. da on nije ni rutor ni mentor. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. "dan drzavnosri". Negiraiuci ovu cinjenieu. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku. mart. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . kocidom kroz Neum. . Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih.pogledi Dnevrli avaz. marra 1992.znicom Vidovic. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju. S. Ako ne bude hrjela Vlada.. nekadasnj. tn de. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . bio mozen napadima od HDZ-a. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie.. On istiee da ie. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine.istakao ie Lipovaca. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo.000 gradana S prikupljenih 5. A. februar/Velja¢a 2012. koji se trenum. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji.Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. zapovjednik u HVO-n OraSje.!nosri . Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. Za moi ukus danas (iucer. . nezakoni tom zatvaran. OptliZeni Vidovic. velieinu Doli da. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. Lagurndzija je kazao: .israkao je pcedsjednik SDP-3.BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. koia je vee jednom porazena. 28. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. a. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. bila je vise nego jasna. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . . pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. gral)jcnim pitanjima . a ni drugi koji su za to bili zaduzeni.Ci. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK. Njegova izjava.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije.eu..odrucjn opcioe u maiu 1992. Zlatko Lagurndzija. $. Kosarac je. godine. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i.kaze Bahilj za nAvaZu. eereri se za ucesce u silovanju.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. koji ga. a covjekse tu bas puno nijc vidio. do smanjenja placa. koridora 5C. za zloeine poCinjene 1992. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je. smrmo stradalo oko 30 osoba . Kosarac negira i sarnu BiH. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. kako kai-e. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira. G. da kriza ne bude veca. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace. ekonomske razmjene. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li.u i pljackanju civila ne p.. Odgovaraiuci na pitanie novinara . Potvrdenom opru. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. kazao da 1. utorak. koliko smo dobili kao partiia i 300. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. Pa.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti.D_ .laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo.. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike. prv.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna.

a prema rijecima Remzije Pitiea.2000 '. MlLevA c Zemlje.? Sistem sam formira aplikaciju. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh.i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi. lebruar/Valjaca 2012. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci . onevniavaz. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece. ima samo dviie macke. Plan joj je do 50. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14.20I~ DaDJ. dana od 14 sari. Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35. a operativni mu je sistem Android 4.relulo je Pirie. M. koia hi trebala biti i jedan od V o. u iro. Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu."drliava Republika Srpska". koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. Rijec je 0 akciji u povodu I. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. lzbrlsana apll-kacl-. I tu ne misli stati. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu. Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara..700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""". koji je u posiedu HDnevnog avaza". Dana nezavisnosti Bill.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . februara 2013. Ascend D bit ce dostupan na tri. entiteta Ascend .'a P2iJ:~:Itccr.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ . kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. Pilie: lnatal datuma .. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja.DaruJ Kur'an" u Mostaru.rudnoce poiavile korn plikacije. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic. S.U otvorenorn popodnevnom programu. Gill Hawkins. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka. onsku bazu podataka. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn.i. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore"..0. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii . poje- Kako [e naglasio.M. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci.istu od aprila 2012. .~J!:I'~~P-~~- U11. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih.ustvrdio. Azhar" u Kairu. nakon gresaka stranaka i advokata. svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom.""""_ .utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh. advokati. M.EI. Akcija ~e [rajati sve do 3. S druge strane. a sistern sam forrnirao aplikaciju .e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. objavila ie NASA. Luci. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. mana.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska".3 megapiksela. godine. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. Na sluzbeni e-mail 0. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma. a prednja kamera ima 1.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. marta.. godine za 26. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. Nairne.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. Lob. Direktor je Fondacije . V. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30). tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani.i. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke.900 kilornetara.I2. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju".'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu). mlad i b h. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . Ascend D [e 4. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra".n. portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci. As.~jii~ii~i~3C.8fa drugi pisu - 6 28..Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. govoril cerno o histodii BiR. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio.. ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. istaknuti bh. godjne imati jos dvije trudno·te.. I a osmero dJece.Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju.Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. Iako su joj se kod osme r. Golas prima plakefu ad sejha jsi.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15.

kao vrhovni ar.. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS).LlIKA . nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba.i:~TUI~ ~JJT. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo.JIG .~1:2'_ 1.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3.tl. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . smatra Hu8 BAN. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til. ali i veliki manipulator. ViSe . NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10. cia. a narod ie sve siromasniii. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic. vise suneanogvrglavobolja. ~ ~E:fE'WE!Jr. iii vjesrih Ijudi.. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati. glavob olja.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara. 7 Sta kazu poznati rz:. i naprav iti neka cu da. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega.2012. gradaui Biieljine. sniiBD Hisa ri. Takcder. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna. Osnovni simptomi miSije groznice.I. 25. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot.istice Hukit. I spol. naglasava Hukic. i politicke. -"":. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam.. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci. i al.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. Jos se. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela. vierova me.lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju.TUFlE 'll.. dr.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn. i gdje Ce bili bliZi . Svaki virus vePosebno se. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o. p a na planinama snijeg. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava._ '---""''-'-----'''' bitar.WHO Hukic.Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. muedu os!lllog.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe .a pacijen t m oze vidi eli duple slike..a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic... J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama. Ako se uskoro neste ne poduzme. Postoie razliciti virusi misije groznice. jesu visoka temperatura. i drustvene..08 liina Dragan flurdevic. M Ilsli.012. tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima. e oprostili od Salema 6J rbe... neki ce. 2. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r». Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi.. . rodicom. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie..m 0Z al·k Dnevn i avaz. b ura.ltll. _ . (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z.ena.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu..Preparo d" u ovom gradu. 28. Z1~2. vremenu.1. Atik &arniie klanjan je dl. Simplllmi jaki b%vi. ruZLA Evropi bubrezi ...obolieli mogu irnati jake belove u sromaku. Postojaloje mncgc antagonizama.. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica. globalno. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi. g lavobQlju.2.n~v~ 3 rnlje. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno. 4 l srneca bio skoro nemoguc. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala .kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona .Sto se vise bavim [ugoslaviiom.reumatske bo love..poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas. 7_ emena na jU gu zeSARA.' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -._4 macina._ A padavina Il noti ua srijedll.. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau.. .) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba. iebruariveljoca 2012. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi.llEVfl:1lUf'EMTUIE. osim njegova majka Meita. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu.ail'AI-IH. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ.. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes. Mirsada H ukic. krade.-. . (Sej grupe mcijald.a o. drhta vies i vrtoglavica. u prisuSMI brojnih dZemaru.Takcder. diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I.olenje. To je ta sezona lopova.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ . 1{..P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: . 28. it 1'.emo. direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji. To je l.0Iwl! 626 0Iwl! 9. Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro.Hara grarnzivost.. l I U . drfllavica . Vjetar slab sje.) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra. Nasa tra di ci. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve.. r41. .Irogoj elovini dana kiSll. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo.. (Ciralac J. 'poratane legobe . ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana. DEDA.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: .2. nego za smrt. febmara.. Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. ova bolest moze poiavi.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt. gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2.mAAUn:I1. koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi . A.. utorak.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine.e-namaza ispred ..

kaza. pon~anju. marta 2005. nev iencan i suprug Dane Skrbe. . Cetvr)i zatvorski blok Ipak. M. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu. guvemer Centralne banke BiH. rebruar/ltelj. odnosno da je priie rata sluiio w. On~""i ava. zgrada renovirana iz 19TIelj a. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove.nim padavinama. . Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. kao i ubistvu oko I. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera.kaze on. Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" . Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti.. N a mezarju je vIadaia velib tuga. M. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici. . na Odje! fore!l~ike.Nismo bili u kontaktu neko vriieme. Podsiecamo. ali je pusten 2005. donio je Kantonalui sud Sarajevo.. As.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku. Suze i bol. Kemal Kozaric.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi. A. ~bog ubiStva sestre i majke. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija.G . Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. nisu htjel i davati nikakve izjave.no djelo . godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj. utorak. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika.oktobra 1996.sie.1 KPZ Zeniea. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'. izmedu ostalog.~a 2()12. Mendeljevu Duricu. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea..Rjeilenje 0 njegovom izla- sku.o nJlm je Zelenika. Sze ... skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH.jer se Up!:llva KPZ.. kaZu. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. Odje] forem:ike je izmjeilten. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. F.finansijski posrednik • kazao ie.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat . ova vijest ga j e so kirala.Ukratko 8 28. U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe . Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice. direktor "Zeljeznica FBiH". A. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia. Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu.. MOmandanta EUfOR-a . ku 11 oslobadan jn. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica..elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period. jer je. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. . ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. tern e . odnosno pustauju na slOe bodu. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. kako je naveo prilikom prijave na konkncs. te je !l3prnv] jen novi. M. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi..DioNU(.Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru. Ai. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. godine. vidno potreseni. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. odvo· jeno od ostalih osudenika. poCinje- nog 1993. smjciten 16. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· . Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen..a Zenica pozvala na Clan 17.. vijest.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. Korac je 1. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. cli· rektor ove za Ivorske usronove. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. javlja BIRN. a on je KPZ napustio 31. niSUlO magli dobiti.. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu.

. Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu. Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali.. drzavliana iz Sirije. 2. podsjecamo. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . vezanu uz sluca]. majku i sestru. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. lakva je procedura. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu.aFena .000 gradana BiH . iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785). Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. S. Istovrerneno.K. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. ali on ov.. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva. Marksa.i nisu bolesni. godine.. odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. Nicea. a u subotu je dolazila policija po naso. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. same se mora javljati psihijatrima . Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh. Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu. Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982. Danas (jucer. utorak. Tokom projle gcdine (lDDEEA). u koioi ne moze sobom vladali. po§tivalac vizucine perverzi]e.o ubistvo nije potinio. 2012. saslusalde Batlera maciiama. iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. L. Eto. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. javl..teme Onevni aV~l.. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale.e ubio nekegs! I oni ko. komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. 28. a..Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. Korae je. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. navodno konceptualne umietnice. govori nam Kucukalic. Ad. op.. iz koje je jucer stigla tuzna vijest.P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. kako nam je receno. H. bude pusten 2005. . N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm.e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67). pokrenuta je istraga. lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . Tesle. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente.navela je Skrba. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce. . americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia. za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO ."nikako". ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. radiosktivno dijete. Zavrsila sam skole Hegela. on odgovara sljedece: . -Am. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3. godine if. a ja se bavirn mislju. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc .A . javlia BIRN. Skrbu smo iucer kontaktirali. Znaci...je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. Makijavelija.Njegovo stanje je lada bilo dobro. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. viiece Suda odbiie prijedlog . a njen djed je NikoIn Skrba. protiv 30-godisnje Dane Skrbe.. 8. Sun Cu . sarno kratko kazao da se osieca . pokazat ce istraga. dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic . subverzivni element. odlucila se braniti surnjom. receno ie Onasi iz ovog ministarstva.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo.[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". kao sto ie to bilo u slueaiu Libije. Prema zakonu.kama nam ie Budimlic. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS). a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. oca. dojaYi i razgovaraIs s njim. Otislo [e poznato lice s malih ekrana..Ja sam niciia.. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator.... b ila ie relati v no losa ucenica. BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler). Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae.000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. [ucer je u 68. ali nam je. evidenciju i ra- skoro 3. rirala vrlodobrirn uspjehom.. majku isestru.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini .Mi srno n j ega na u cili. da nam se odmah javi. L. Tako se on nama javio u petak popodne..K C. II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . El vir Korac (41). MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca. sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. iz razumljivih razloga.

elja. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte. oeka nam i prilagode i plaCe. volirn i sve druge muzicke pravce. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE .1 milion RM.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. . Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. otvorenog srca. kao SIO nizacija. a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe .ObjektivDo. vrbujuCi upravo takve liude.abi sloj stanovnistva. Ona je miljenica i kaI I dar SDA. Neostvarena l.~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. Kad [e bal. Najljepsa zena/muskarac je. federalnimimstar poljoprivrede. doprivrede i ilumarstva. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii. Takva osoba. ASCI('. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". .I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse. avgust. koje nemamo .. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. a 0 tome niko ne vodi racuna. medu kojima je i Federalna uprava. Da. Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH.Neobi&n Silajdii '.. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje.Igra". . u smislu novog zaduzenja. parnetna. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za . profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. M. da stvar bude gora. 1ma ih mnogo. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. recirima vee pos[ojeeeg medurmo. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. Prema njegovim rijeeima. puna ljubavi i razurniievania. a ne jedan pro[iv drugoga.. ornasovljavaju pokrete koje vode. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK.edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. Vas hobi: Fitnes. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . "Zgodna iena" .i olu'psihijacra. Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. Cija je doktrlna vrlo problematicna. .-nom SI[Om. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama.000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. Dobra pjesma dU5U Iijeci. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori. Ko to tvrdi. osim razoib boles!i zahvaljujuci ram. a 0 tome niko ne vodi racuna. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe. koiih svake vrste ne manika u BiH. Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne.oji nikada nista ad drZave nije dobio.. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju.. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. Kikinda. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. No. postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. . Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. treba ga odmah pod stalnu kontr. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci.U I HadZiCima pro. cestitog karaktera. ali da o tome niko De vodi racuna. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje. Ime i prezirne: Sania Anastasia.000 KM. . kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj". Kada ne nastupam. Iako se bavim klasicnom muzikom. jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba.lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj. a one to·nikako ne nude. prema ocjeni srrucniaka. O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. . . U sekte se !ako ulazi.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna.-icLijanovic.Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati.rekao je on. Zato u BiR. za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a. Da je sutra smak svijeta. a poslije nema izreke. . Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. Kada sam neodlucna ili lijena.kale Vukadinovic. a teSko waxi . N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. Ima li istine u izreci "Ko pleva. N"glasio je da ce USkOIO. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. . nek je maskenbal. sudeci prerna fctografijama. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . nien psiholoski profil. prilagode evro.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. nego o¢i drusrveni problem. Ci vilna zasti ta. a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. ako ude u jednu sekru. poput. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza. je Ii jutro pametnije od v""eri. liiepih i pozitivnih misli. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. Takoder. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. Dobra i plemenita osoba. u sekte pristupa ugla". Sta svaka dama mora imati u tasni. a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. saznaje "Dnevoi avaz". . poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. Omiljeni film: Neke koje pamtim su . Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". Biste li donirali organe: rSMS In.! pskim. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega.Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine. Demobilisani sam borae k. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. specifieno] za sekte.istiCe Silajdfic.A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. koie. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10.nja: 9. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka. S. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. obrazovana. Datum i mjesto rode.

kako tvrde porodice zrtava. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji. koji je 27.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . Safet Preljevic. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko. Osim Neboise Ranisavlievica.. februara. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. kao Bosnjaci. bez straha za buducnosl nase djeee. za sebe. Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom.. pri izlasku IS.kazao je eerie. time je ostetio budzer BiH l3 315. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. koii je proizveo Slobodana Milosevica. Senad Dceevic iz Bara. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar .b civila iz iula 1995. koju je davno odsluiio.. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva.. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. J urisicev advokar. zbog cari. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. Rasima Coriea i Adem Alomerovic. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . 11 . Nekada~nji pripadnik 10. dna sviedocenia. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc.lu. vziju Zekovie. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. posebno srpskorn narodu. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. Corie. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. BAJRAMOVIC 1&. dri:avljanina BiB i Srhije. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. a da nije Ilestao iii se opred. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin . A. imali su poveze na o~ima .obiasnjavao je Erdemovic. ali ie odgcdeno za J6. zlacincem Karadiicem. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. Zukorlic i drugi. prema vlastitOm priznanju. Rasim Jusum Rastodera.~ta je jos gore. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica. Fe- ie. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. uputio poruku mira i sigurnosti. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda.. Ra dov ana Karadzica. No.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. . hrvarske.enja. do danas niko vise nije procesuiran.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre.hrenicki. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . jos radi". diverzantskog odreda Vojske RS. aprHa 2003 . otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . dobio kaznu od PCI godina. kao sro rece Alija Isakovic. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia. Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. Muhidin Hanie. kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora. Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti.kazao je Do~de Dozer. . optuzenom za odgovornost u napa.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. Ratka Mladica. konaeno rnoei odahnuti. Kada cerno mi. februara 1993. Nijazim Kajevic. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. crncgorske.Sada njegov sin irna 21 godinu.inekom". diverzantskog od reda Vojske RS. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii.~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe.!jaz Licina. ISIi su u grupama o d po des clak. Fikrer Memovic. Bosnjaci Ooiliezena 19. nakon cega je predal Haskom tribuna. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. kao na Sudnjern danu. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina.Sesnaestog jula 1995. vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu". Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". . re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. lehruar!veljafa 2012.JusufRasroder iz Becana. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. I. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. A._ du na vojnike bivse JNA. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. Seeo Softie i da. m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja.nske prevate. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. . MustaIa e£ Ceri~. Strijelianje je trajalo do surra. BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani.ijelio la mrznju i o vetu. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. utorak. maia 1992. reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. . Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. godine. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu.. kao Bosnjaci. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic. Mu. . Milana i Sredoja L uki ca. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. 28. javlja Srna. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare . pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. Kako su izlazili iz autobusa.\1iodraga Lukiea... ali je j~ te'~ pripadati zaiednici..prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske.kazao je muftiia Zukorlie. man. makedonske. Muftija Muamer ef.277 KJ\1. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. lovi'.. A.

5. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije. rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. .govorkaz. D. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.. njih viseod 170.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin.Medulim. opel razmak Ie inle i prezilIte. KaIi.. OOil~lim~_l!talnic!_ .000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. pobija izj ava Sab all udina Kazica. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor .Potpisat cerno ugovore sasvima. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo. a dobit ce je prvi : titala.icu za Olimpijski bazeD. Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. i Ie 3. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. n iih vise od 130. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin.tonalna civilna Z.. a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. ka· zao je Sretko Zmukic. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou. S. nauku i mlade KS. ----------------Cijena SMS·a ie 0. godine.o. rnedutim. kako narn ie kazao Bogueanin. nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi.35 K_M + PDV. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet. . bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara . aprila.S. nas. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice".oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna. KJjucna ri. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. naulmimiadeKS. nisu isposrovan i njihovizahrjevi.Og1j~f .d~ickeopcine. zatim 21.dodaoje Bogucanin. sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova .i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica.aojeKadic.kal:e Nermin Subasic. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja .oe definirati kako i. .. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. A.mie. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va . na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice. ali smo ih rijesili. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". . okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. ali ga nisam uspio dobiti. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave.-R. . V. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. Ni nakon jucerasnjih protests. [una. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. Ove navode. • Roditelii stalno zovu. marla. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS . Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko. sekretara MZ u Tarcinu. A.Nu.-1 Q_t~ 0 I.1IItJ uplatwan.ovaj korak ponovo su se odlucili jer./la mune . maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse . iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer.kazao je Zrnu.Premiier Fikret Music obecao nam je da .) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic.Na. .12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· . Saric" iz Tarci na.ilStia dala im j e r 20. Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. ali i iz Germe i Donie Bi06e. u skol. bilo ie nekih manjih problema.rillvalljlv se ne diraiu primayja .tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. .B.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. Rekao [e i dacesurrardanas. Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano.Svi kabineri su u funkciji.op. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada. direktor O~ "H ilm ief. Ni to ni ie isposto vauo. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. [epalaka 'i Cicaka. maia i 2. h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. i pored obecania. hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote.ki. osnovci iz ovog naselja. "Oloka". e. prerna mom misljenju.. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike.kaze Aim Ra.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine.ee je ULAZNICA.c koji u 10 sati poSalje SMS. ! 24. nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma.M. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p. na. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad.

vecpolagodine. nauku i mlade KS.· " '3. 1282. -C-'. cine tri clana SDA i dva SDP-a. .ms!<. . IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3).j" . 13 30." ~::'~...1iI diovoitico. Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana . .~... najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7). Ako to Vlada ne uradi.B7:i87~.MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje. W 121 "'.m .Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta. Direktor ie u funkciji v. <fll'tokai t. ukoliko budu u mogucnosti. d.'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 . predsjednica Vijeca. . Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire. r. ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia".. bivsi pripadnik 115.000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite. d. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine.kazao [e Selimic. mEda' . kako je naveo Selirnic. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama. Vog. Prema niegovim rio jecima.~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT.. ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu.SD. Kupone 113 kojima ceteupisali bro. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO.dodaojeSelimic. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke. u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad". m. pozajmice vrate i prije.kazaoje Selirnic. motorizovane brigade. 14. ~~ H>tI!iol: 428·220._...jn.t r • f. kako nam [e kazao. pozajmica mi mnogo znaci.~ MffilNG A. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru". Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S. 17.20"~' : 16.-prica.Kako su kazali u Vladi..modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod. d. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan .: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). zao je Spahic. djece II njihovim objekti. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina. direktora dok UO ne provede konkursnu .. stO je "am 0. a nijedna nije 15kliucena.1'j~ r~"". feb mara prakticno nema direkrora. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!.50 i "S".. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova.10 ". organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati.!OiZO<I.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba. ..10 I WAO sa1i. . j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu.50 120.30. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO.:.25..$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: . u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA. potvrdila nam je Alma Dulie. . -'~-"'' '-.40. koji ga bira. raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala. vlja".toka . dobio ie pozajrnicu od 39. I Iri dj"""jtlca.l. •. SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'.13 NEODGOVORNOS. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5). 16.Imarno opcije tuzbi i straika.kazao [e Kudejmati. ·p. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata. Ne poeiniem od nule. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2). posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower". UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca.DOJe sedam bella..000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e. 1~.15 sa1i..ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat . marta. d. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6)..000 KM za izgradnju stambenogobjekta. d.GrulS:l!93592-WB. mlj" 1. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar. i 15. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u .nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu . Za ove namjene iz budzera KS. ·SJgurno !. vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::.'l:t'Jn. fol~ dj. infuzij e. _ i la. bili i clanovi VO i NO.. putem Ministarstva za boraeka pitanja.uo..J.i' Autllb". koja blokim izbor C1anova UO i direktora. prl~tnj.Rijec je 0 zahtjevu za ma..i:O!IT~IJriij..." . . odnosno nedjeljnoj ~emi fada....... infuzije . Svirna je istekao tai mandat. proceduru za izbor novog ceinog covje. roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie. nagrade koju ieIite. UpravIIi i Nadzorni odbor. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi .aza tovriierne dva miesecasu v. jer [e on. da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce.ka "Donia zdra. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da.$~. ....1~lertOMi : "i'IJ"".Kramer.u <1'.-..Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll." . _Iah Na!<aS" RJ(Iena. B. U Op<iojbolnlel"Print dr...:~~.zime I· . U Sle<li!t . 11.B. Admir Spaho.000 KM . ..... Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. izdvojeno je 455.. 1.15 sal. 1Ilvu· u 14. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora. Miokovicu ce produfiti mandat v. Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4). kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. Dom zdravlia od 18.. 15. javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno].M1JMii·1 ~ lme i pra. • 5!i.Ajnadzic i SDA 450.a. VO.. to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice.mljl krvl I .

Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" . marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi. Dan zena. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20.76 KM.biznis Onevni avaz. 918.07KM. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130. SASX-30 0. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa .73 Trgovina 215. M. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici. Poziv je otvoren do 30. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka. 10.46 pOStO.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani.13% 1"1..632. od 10. IIIorak.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina.. Promet na kotaciji iznosio je 145.000 eura. po prosiecnoj cijeni odceriri KM. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun".J5 KM.6 J K. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije".637. Dostava prijedloga Poziv 1. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20..000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu. porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog .000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini. 28.46% .341 KM PrlIlUPili 10. od 3. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. godiSnliCO svoga rada. vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . kao i onirna koie to postanu od 25. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5. od 13. udruzeniima.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara). Poziv do 30.500 KM).. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina.AI.084. marta..50 KM. dostigavsi cijenuod 12. u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije.341.J'>i.35% . predsjednik "UniCredit fondaeiie". SASX.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom. februara do 7.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic .JOKM. "Hyundai'tsvim svojim damama. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10.000eura. marta.pokur' suod19.000 eura za pet projekata. budutim fanovima i oni koii vee to iesu. do II. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8.. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. mart.54 posto). Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri.157 vrijednosnih papira. kroz 86 transakcija. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu. Povodom obiljezavanja 10. Ujedno. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S.60KM.495.11 rom u Iokalnimzaiednicama.70 posto.999 KM RENAULT . marla.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71.1D 1.05 776.024.50 KM.. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. po prosiecno] cijeniod 9. u iznosu od 130. Gubilnill dana alleile Promet 514. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24. februar/Veljata 2012.ako 10 vee niste. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10. a S.

M. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. ali je spasen. inspektor u Granicnoi policiji. nije pronaden. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. K.m pokusa() ubi Ii. M. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o.M. Grupu vecinom cine malolietne osobe. koia nije hila raspolozena za razgovor. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P.M. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo. M.kazala ie Amra Odobasic. ali vozac je nestao. portparol UKC·g Tuzla. [)nevniav(il.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. prethod io ie verbalni obracun.javljaSrna. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank". i D. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom. l'r.28. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci.kojim je upravljao D. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti. B. $vezao je omcu oko.u bislvo. Dogada] je sokirao i kom~ije. r. medu ko. Osnovnom sudu u Fo. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku. M. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. pronadene tri pu.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom. da je bile skim imao problema ranije . a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. erna hronika . fBbruar/Velja~a 2012. malo.K. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. bila je i Draganova supruga. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. za sada se sarno nagada. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina. oaredbi Tuzilastva BiR. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni.rodica vlasnika nije predalapoliciji. metalnih cijevi. saopceno je £aruje iz SIPA-e'. gdje mu se ljekari borezazivot.. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u .ske od k()jih dvije automatske.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . koji se terete da su 18. . Goran Ikoriic. te proriv njegovog oca M.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R.62 milimetara. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. Ie §to nije prijavio. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. A. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao. . Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom.cio alkohol rnalo. H. ca.ci podnesen je zahtjev za po. veca koliCina pi~toljske i druge municije.. provedeni su po.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca.. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu.utorak. devet pistolja.K. Prema rijeCima komsija. ali vozac n ij e stao. februara. E. Nakon visemjesecnih aktivnosri. Motiv nepoznat . Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. (41). P.ljetnicima. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini.iirna i izvrsiocu ubisrv3.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva. kako smo j ucer saznali u naselju Batva..Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . februara po'mogli malolietnorn P. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra.solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. narus3vanje javnogredaimira. vlasnika picerije "Milenijum". potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. a potorn ga je dao I. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka.Mu. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. G. i M. izmedu ostalog. On je pucao uzrak na javnom mjestu. koji je njime izvrsio ubistvo.kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. Isrragom je ulvrdeno da su R. oboiica iz Foce. Jucerasnja akcija. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. D.. a koji po. Drago se vee ranije jedno. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore. koji ie propustio obavezu slaranja 0.ve kriminalIle grupe H. 26. M. i . iz mje~la Nadgorje"golfom". Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. a u kuci Selimovie. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. njavanja Dragana Selirnovita. T. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu.

zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom. 28. koie [e odgodeno.iciju vo verbalno. prodavac u PC centlu. Da su prevareni. Sejla se tereti da [e 23.radi 0 ne· kim narkomanima.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. Borika Primorac. a potom i fiLicki napao B. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici. n a vod no. Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. iedan lap· top koji je bio na servisu. Pretpostavljam da se . M. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. . pod vral.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. supruzi Zijada Turkovi~a(45).a ostavio jei brei telefona. (22). koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub.pliacku 2. Viile se ne iavlia. Ad. V. Na kraju ie kazao dace novae uplatiti.A.a . Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela. Ka. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni.. U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza". menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze".a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana . izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce". U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre. zaiedno s staklom izloga.zor.000 marakakazao nam je KovaC.Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. koji· rna je nestalo novca . Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36). Na jucerasniem sudenju. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. izdatu na ime Ermina Neimarliie.5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24).l. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze. gdie ie cekala operaci j u.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija.DZ. Ukupna steta. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke.e do mjesta Zaravica.ru. .erna h ronlik . razbiianja stakla posjekao. .: M. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa. nakon cega su uilli u nidnju.le~lIJwlveliaea2012. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji ..is!ice Kovac. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu.340 KM ku. vra Ii novae.ko nam je kazao Aldin Kovac. navodise u opruznici. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. koii ie bio neispravall. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica.osta. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. . Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer.Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1.nakon srnrti u Padovi.340 KM.. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. ukradeno je sesl nov in Japtopa. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari. Dn Bvni avaz. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. H. mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic. A. procjeniuie se na oko 5.kazao nam je Aminin otacAmir. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1. poklopcero. . Ciglama razblll ~Iog. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. merak.z.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna. rnla di m uskarac.

. Trogrllt) disnjeg Marka M. U centru Srebrenika o O. Radila za kasom .[o N.Orasje:. kako ie saopceno iz MUP-a KS. rao ie poiomljen bicikl. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. (. eletrosoMo i Pistollem.snistvo K.acemse nalaz. ko ji jevozio bicikl. a iedan od niih. izSrebrenika. s pa. elektrosckom i pistoliem. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . Tokom pljaCke niko nije povriieden. a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'.000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5.. iz kojegsu uzeli 900 KM.e/iIJ sjekirom Cetvorica '. vias· nikseniieizjasnioovrijed. Bili su naoruzani sjekirorn. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja .000 KM.oVO Sokolovic-Kolonija. .k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". . radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. na magisrraluom puru Prijedor. a drugi maramu preko lica. (FetD' S s. M. neki od razbojnika sa irnali faatomke. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela.a policija. M.000 eura. tuiilac. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS . reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar.minalisticke policiie PS Srebrenik. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno. nakon cega je on pozvao oraske policaice. Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. Tu se aalazi sam. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je . koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. od kojih su dvije ZeDe.rkiriga u utici Bosans. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ]. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. .kazali su narn u policiji. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu. Til. n akon <:ega je ispreturao stvari.Branimir Glavas Tahir Dulle. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20.kazala ieJ ahie. Marko M. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom.0 1.M. a razboi nici su odnijeli 01<:. u blizini pruznog prijelaza. muskarac i djevoj Cica. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica. Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj.000 eura niegove ukrali oko 20.ali i sef. . Dvojica sustala kod kase. dala sam im novae i kliuc.kazao nam jeDulic.Bosanski Novi. Am. vla.000 hrvatskih kuna. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac.:r. Bojeci se za svo] iivot. prijeteci mi sjek irom.Provalu 1. K. koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH. u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna.aleto.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2".Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. Na mjestn nesrece os. Djevojl:ici pOZmO . fraga se za provalnikom (FlJr.i 5.idii:a na svom odjelu. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. a rijetko koje ie rasvijetljeno. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je. U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija. z. ito u nedielju navecer.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. B.18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je . dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni.000 KM sen. traii 0 j e novae i kljuc od sefa . Prema nienim riiecirna. razbojnici sa otkljuc.30 sari . maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod . koja se Manela [ahic.T. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor.22) iz Banje Luke. nosti ukraden og "g'olfa" . red io ie 1.

Cu.m2. Scenarij je zanirnliiv. ni hrvatski. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'. hi10 vjerskom. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. .Istina je. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom.a Tania S ocem.dobila sam recenice koie vjeibam. S. Na jucerasnjoj rribini "Kultura. drugu u Hrvatskoj. Ena zivi s maikom i bakom. S.lJfCRTEL. M. a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. "~ndiplomatic art" . Vain. dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. U predSTavi. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic.. Cu. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia. kosrimografkinja Sania Dieba. drUS!VU.kat . odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. jer je velika veCina ovih pre<irasuda. Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo.Kn!so. Mariia SkariCic igrat ce moju snahu. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . DEI lS. pozoriSna reditelika s Kosova. Ja igram staru Dubrovcanku. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram.kaie Spahic. Zana HodZa. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic.24 Dnevni avaz.. Sada evo radim na izgovoru.A.kazala nam ie Karanovic. politickoID ili nekom drugom . da je zahrjevan i zanimljiv. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo. lebfllir/veljata 2012. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic. Spahic: Z/oupo/reba mot. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku. a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. eiju je dramarizaciju uradila .J1 I(RVI .:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. snimati samo u Dubrovniku.iCi (Homa. . koii je kardiolog u lokalno] bolnici.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". giumica. Cu.A . razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38. U I(ZnZmR . u ovom gradu Z3vriiena je 14.bh. medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina". ulara~. direktor MESS-a i inicijator ove ideje. dramamrginia iz Ljubljane. put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl". osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. a u reiiji Selme Spahic.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- .evska. a ne propadao . aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima". koliko znam. govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u. 'ni SI'PSMi.U prorekle dvije decestereotipi. MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic.kazala nam je Elma Hasimbegovic.A.Aida Pilav. parolom "Ni srpski.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. drsku otvoreno drustvo BiH.koiesu PriznaD)8 i za Db. M. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani. podica" 2006. SubadhPamaik. seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure".o mi ie da seen moze rezonirati i u bh.. 28. dobro smo SQradivale. ANGELINA . Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. .A. a za muziku jezaduzen DraSko M.koje tek trebam upoznati. ogranieenja i bariiera. Pozorisni kornad "Sumnja". stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. predrasude.loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti.Kn!sniqi). Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974.luccr odri:ana tribina "Kultura. igraju Tatiana Sojic. on hi danas cvietao.jednu u Cirihu. Maja Izetbegovic.Jasna Diklic. I meDA tr-. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. iz pozicije z. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. Ja CU.ni hruatsMi. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju . ni muslimanski . pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica. . powrislli reditelj iz Indije. visa kustosica Muzeja.

producent Bregovicevog koncerta u Zerri. . Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . L. koje bi mogJi snimiti prilik. i <. R. Tada je naiavio Severinin izfazak. Merli.n se ubrzo vraca u Italiju. UlOrak. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. . kao ios tatk a Evrope. S. gdje tokorn zimskih m j eseci u.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. I Bregovic i"Haya.. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. gdje uz odmor. Bilo kako bilo. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. . . Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila.l. U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. S!ijede pripreme za veliki koncert 24.novog sina Alek· sandra. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije.jet set Dnevni avaz. mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja". a izasao oko \8.kaze Nedzad Tucakovic. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii. direktor "New Evenra". BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika .zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu.30 sati. D. kako doznaierno. osim glumca Zijada Gracica. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16.4. za februar/Veljaca 2012. bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. S.ba. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe. radi i na novim pjesrnarna. SIO [e i ucinila preksinoc. kaie Faruk Drina. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. U susret ovirn nastupirna prva dams bh. dosao u Sarajevo. ali rek u utorak.0 sati.Z.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata.iubica Ivezic" u Sarajevu. koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn.om niihovog izlaska iz porodilista. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn".R. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta.

Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . godine. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. ali vierovatno ce i on biti u tirnu . Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. ali (0 nama mozda i odgovara.rekao ie Su~ic. . AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. Moral cu bez niega. Kako god da zavrsi. Znarn koliku je imao zelju igrati. nasrnijao se i odgovorio: . Dnsvni avez.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna. u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. e znam jos sta cu.. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. Safer Susie dobio [e losu viiest. dunjanina. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani.ka~e Susie. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. ispalo bi da sam lagao.Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca.Sta cu.sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . februar/'l€ljaca2012. $13 cu. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed . Nije to vise onaj stari Brazil. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. . Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica. Vi ste me natjerali na to. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. . ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi. u Sent Galenu ce biti spektakl.. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Vidjer cemo koliko rnozerno.Mozda Seiad Salihovic. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. . utora~. Sarno me to pirate. Selektor hi volio debar rezultat. samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar.56 28. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. Da sada izvedem jednog. Moram izvesti dvojicu.~vise volio da odigrarno dobro.Kad a se igra proti v Brazila. kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan. Imao' sam dilerne oko Harisa Me- .To je bas veliki problem. al i bi jo. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu.rvrdi Susie. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie.

N as reprezen rat. Kakav ie na terenu.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji.eg mativa od susreta s Braz. Ijstvo.zila odigrati kvalitetan mee..T. . Da odem. fudbaleri.SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub .Trebao sam seliti. Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: .kadjama. por. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). 2S.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome .prica Sasa . da lle. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu. Isposravilo se. kate Ibrici(. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba. Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!. Nastojat cu igrati 8to bolie mogu.Mi.kaie IbriCi6. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce. i dalje igramo kao da se nista nije desilo. da Ibricic niie bio prijavljen za uta. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske. Spahica oeekuju velike rnuke. Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse. . 2012. ne znam gdie bih.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. vae nije b io ni na klupi.Iako je priiateljski susret.iti protiv najjaCih. Nekadasnji velikan je u srecaiu. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom.kao je IbriCic. . . oji ie trener insislirao na taiom. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~. Ne znam jos nista. Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti.: . ani 6e biti naSi aduri u kvalifi.· Nov.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. ali i na uibinama biti praY! spektakl. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas.porucio je Dzeko. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i.f. oeekivanjima u utakmici kalao ie. M. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman.Steta: Medutim. . . pitanje ie kakva ce biti. M. T. navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta. oduzeto rnu ie 10 bodova.Ponuda je bila odlic!Ul. Kako god..kmice Evropske lige. ima desetine razlicitih odgovora.ce.kivao ujegov transfer.smile se Spahic Salu nasrranu. . Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''". i ako mene pirate.. I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo.sport Dnevni avaz.kaze Papac. Sada . Znamo kakvi su Brazilci. utorek. nas sto uopste igramo ovu utakmicu. 0 nda nemam razloga za nezadovQ. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci.edindzeko.Onda cu na odmor. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . Vjerlljem da 6e na terenu.mo . Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. Vidjet IOusill ee bi ti . 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma.ilam.AlveS je nevjerovatna osoba. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k.kl ub ie na ivici p ropadanj a. Nije mi PUIlO zao. novea . ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. .. . jer zelim igmti . Ovo je za nas neki novi poeetak . onda bib momo razmotriti opoie.etak . Nastavljamo dalje .al i je pi I:In je hoec Ii.eemo rnzoeacari. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci.nasmf ao se S asa i dodao: . Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku.fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. sa§a ie zatekao med i mlijeko. Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa.Nece mi biti prvi put. Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. ali nismo ni mi losi. M. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje. medulim. ne obaziruci se na simaciju.. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi.ba). Kao kapilena i komandanta odbrane. ali s puno vetom minu- .naiboliem svjetlu. jee je klub oce. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh. neukrotiv. da mi niie bila sudeno. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri . vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada. kakvim igracirna raspolazu. takav je i u li VOllI. medutim.ali ako ne.ovo poslignut. ali transler Ie proOlo Nema ve(.am se cia cemo im ih predsr8vili u . a vjerujem da cerno i praliv Brn. velika je stvar za. dogo· vor ie bio gol. _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f.Se racun ati na mene. uz os talo. .pdca Sasa.. jer su dobro placeni. Izgleda. Sta sada? .. Toliko naviiaca. Pokazali smo da se mozemo IlOS..kare Papac. A i ako dob ije.kazoo je Spahic. klub je u opasnosti da krene od nule. A ko b ude rako. februaI!ve IjaG. Bail nevierovatno. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. tvrd. Place za sada ima.vas" . Sada svako ad nas maze otici. j nad.

. S.HarisMedunianin (klupa). . Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). misi" lijeve noge i izasao u 29.advijeminute POIOID svojim 18. . ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti. sve bi pLanule . Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga.1: . ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). Hoi hotela "Einstein".Stadion ce biti mala Bosna . guzve je bilo sve vise. u kojern je smjestena reprezenraci]a. a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela. Seniiad Ibricic iDarko Maletic). u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. o dore. desi jednom u karijeri. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi.l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . fotOj Svicarce poceo rat. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova.Mensur MujdZa(povreda). Hladno.lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv. Seada Kaitazai druge . Dnavn. pa oni koji nisu mogli uci. haj'te vise. U ponedieljak. a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri..nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju. prava invazija oeekuie se tek dallas. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa. SenadLulic: Povrijedio 18. a izgubiti ne mozemo nisla.za 1:1 i75. Nemamo ita izgubiti. EroirSpahiC. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo. a Adem c. minuri. minuti utakmice Lacio . Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein". .. dan u takmice.rekao nam je'Tuee. Dobiti mOZeIDopuno. ali on niie dosao vidieri niih.F. Semir W.Fioremi_na(l:O). kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I)..Ibrahim Sehit (laksa povreda). To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm.58 28 februar/lrelja~a 2012. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. F.ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio. Odigraocijeli mec. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak. Nakonzutog kanona u 13. . ali ga je prekinuo zbog problema s kukom.iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi.Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. M. previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu.modrih Adem HOdi. pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC.rekao nam jeT uee. . prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak.. .smatra Tuee. na .000 ulazniea. EdinDzeko: Usaou igru u 79. . Din'IIDo ga je vee registrir.Faruka fIadZtbegita.eTuce. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). koie ie napravilo veliku zaslavuBiH.lo 23 svoju kadetsku ekipu. Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih .>. ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela.'e.Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno.F. Elvir Rahimic. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0).M. rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'".. rninuripostigao goloveu4S. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja.Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie. ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar). u kojern]e smlestera reprezentacija. nema dreke.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira.Zviezdan Misimo. Veceras ce se medu bh.kazao je Edin Gcleric.oo) proste jeseni u Maksimiru.Sernir Tuce. rrenutakzapamcenje-W. predsjednik ovog udruzenja. utorak. avaz.Pa. J er.SaSaPapac(suspeozija).Da je bilo 100. On nam moze SlVoriti puno problema . nema automobila pored ceste. Kadagod dodem u Mostar. mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje. vic. veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca. Ne priCa se 0 njemu bez razloga. MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu. M. nema muzike kojadolazi izkafica.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3). Nema buke. pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. gOI JOOn. ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. smrzosmo se! .M.

pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice . na teren u. On zel iigrati za BiH.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar. do k ce ih Edin Visca. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd.zaisra vrijedi para.od no- bitan 13. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca. ier znamo da irnate dobre igrace. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. itali janskog K. osieti atmosferu. P riCa! i so. utorak. malo neozkoii suse okupili u Vogosci. j edino.. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. sto [e. i ostali rnaistori.ali trenurno ima samo njernacki pasos . pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. 0 no za nas najznacainiie. igrali utakmice za BiH ima dobru rep. bile su namod velike koristi.ba .ali se sada situacija p. tako su naviiaci Brazila. Z I P. dobro je to zapamtio. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu.s vi jem. Dpdaie da ie. u'. medurim.cku.~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie. jer ie taj podvigbio ravancudu. 0 BiH.. Razlog je jednOSt3van .i.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden.1 14 sad. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. " U B razil u se ne oeek uie nista. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. svi 511 igraci zd ra vi . Kada ie rije. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. nije valno. ruku na srce. kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju. j i dom ae. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima.OIO' kustva za Olimpijske igre . pasos.. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH . ciienimo ie. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. N ejmar (Neyrnar) .procr'editbank.SP0 rt . prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. Brazilski novinari su Menezesa izccietali. nam brazilske kolege. B eiie.i" b io pod priliskom kluba. izmedu' os talog Mesigurno. dok ie bio clan Stu 19atta. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . govori da se treba okani ti "coravaposla".T. rekao j e. sprernni hie [agodic koii je.0 n ajvain.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj... sve . Bieak. Ne ide nam dobro.raiili da i ne do" lazi. V.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu.ao nam j e brazilski kolega. ali opcenilo gledaj.. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice.. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela.. S ra god da s e desi. Pri j e treni nga. s poceekom 1. Milan igroce._ _ D~evni avaz. rade Ronaldinjo. . M. S10 je naivaznije. Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas. da s!eknu jos malo is. Uostalom. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca. osim D uricu i B i~a kcicll. svi sm. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r. bez prevodioca na engleski iezik. ali u rnnogo man j em broiu.o 2)l b rillUti za buduCnost.. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. nezes. ali na (F.Duric il.".Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. Lef je ovo sarno provjera. sigu ron sam da cenam do. J a sam. To nesvakidasnie zadovolistvo. dozivljeno na lieu mjesta. II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina.. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. odazva ti ubuduCe .: F. F. gdje ce surra. a S ovim ti- portugalskorn.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW. na. ali ce se. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. i ka ~ ko [0.re!<.pojasnja va] agodie. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo.

ba .blogger.SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful