I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

prevladay. ne dobije svoi povijesni kraj. 28. Njegova porodiea. . barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. nazalost. kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo.Niegov djed davno se . upucenih mahom Beogradu. nairne. ierom Zoranom Milanovicem.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer.H. Mila. Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. M.kazala narn [e Ruza. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. M. premijer RS. U Vitezu je i prenoCio. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. j os n iie na vidiku. priznaje. nije bila. po BiH hoda jos 2. ali Nermina Niksica. 'dosao ie. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. lll. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . svjena protokol. sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. prernijera FBiH. fakticki. uz Milanovica i Bevandu. pa nam tako i on dode dalji rod . pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. na Balkanu mira nece biti" i. Vitezu i Sirokom Brijegu. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. jucer je poiasnio da Sf nU ovom. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. a prema prorokolu. Ovu granicu. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. izmedu ostalog. naime. (HTC) 00. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira. Kra] ove poviiesti.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije. Taenije. Dok god. cini set [edini je srao na lop ru.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. ne. a st{) ie. pa sve do danas. putoe infrastrukrure. . nairne. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. .000 ubica. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. ovih dana bilo [e mnogo. Aleksandar Dzombic. utorak.0~. Prerna rnedunarodnoj zajednici. Premijer BiH Bevanda. Prisrizali su. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. poput tranzira kroz Luku Ploce. nairne.aktuelno [)nevni avaz. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. pitanje Neuma. iz Livoa na poziv Venecije. . gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. .komentar dana lspooijes. i dvojica entitetskih premijera. sta b ilnog Balkana neee b iti. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. silovatelja i mucitelja. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. na ko[em su trebali bin.kazao je Becirovic novinarima. medurim. imovinskopravnih problema. G. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. ali smo se davno vratili u Bilu . iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. ie Kosovo nezavisna drzava. kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. rekao je Bevanda.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. . MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. "dok god vellkosrpski program. porijeklom ie IZ Sinja. tih dvadesetak terna. . nakon sasranka s Milanovicern. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana. riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata .Neka nade ~oviek one koji su ga mucili. ltd.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . Srbija do dan as.

Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. . rekao je Volkan Bozkir. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov. razgovarali smo i 0 mojoj situaciji. Tr.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106.604 orobe. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. da mu se prismpa s:ter. . On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. cia. A. od cega 44. On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa.200. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. .precizirao je Begic. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje. PokrlmUri inicijativu . Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije .GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. go dine vra. udvostruce. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a.kazao je Zahirovic. koie. Sviesni SlUO.Doje da osigura kred. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila.rekao ie Bozkir.tiIo se 1. koii nema u sebi osnove evropske demokracije. . drZavnoj sluzbi. aktuelno .PSBiH. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic.! od 400 miliona KM za potrebe povratka." ove komisije.U 2012.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. iarivu. Bozkir i Kusljugi{. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir.000.033. da odnose na ekonomskom planu trebamo . Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi. OHR-a i OSeE-a. javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. iJIoralt. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. I. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. februar/veljata Dnevniavaz. nakon cjelodnevne rasprave. pola milijarde dolara. ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. Angaziral i sm 0 i advokala. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije . Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM). glasovima pozicije i opoziciie. anaka. mislim da j e. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. informaciju 0 staniu povratka. policije kroz Parlament.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova.000 050 ba. Nu.058 izbjeglih. energetici i rurizmu. Visi niVD . Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno.000 maraka. a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi.000 kuCa i stanova. ipak. . dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH .. odredujemo sra da rade . .4 28. clan Kornisije.dovesti na mnogo visi nivo. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. L"Ji. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. u rada FUP-a.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb.000 stambenib iedinica u BiH. Edham VeladZi~ iz SDA. sto Cin. godini mozemo.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350.523 u Federaciju . Takoder. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . To nam je rekao Samir Zahirovic. v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. rusenih domova. investicionih programa u infrastrukruri. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66.istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" . . jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . Kako ie rekao.rekao ie Skaliic. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . na naivisem nivou. parlamentarci. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. 2012. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. vee izmiieniti i dopuniti postojeci. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . medutim. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima.

znicom Vidovic. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. gradan a. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku. nekadasnj. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii . utorak. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. . tn de. Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-..BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe.!nosri . koji se trenum.Ca. OptliZeni Vidovic. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. koji ga.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH.odrucjn opcioe u maiu 1992. a ni drugi koji su za to bili zaduzeni. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu. On istiee da ie.000 glasova. op. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor. .stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme. prema nepotvn'lenim informacijama.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne. a ne drzavnosti. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. Na to we [e obavezalo 35. a covjekse tu bas puno nijc vidio. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije. eereri se za ucesce u silovanju. Potvrdenom opru. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga. kazao da 1. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK.israkao je pcedsjednik SDP-3. da kriza ne bude veca. Za moi ukus danas (iucer. S.u i pljackanju civila ne p. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li. a.istakao ie Lipovaca. Kosarac je. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. Kosarac negira i sarnu BiH.. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. zapovjednik u HVO-n OraSje.Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . smrmo stradalo oko 30 osoba . s muge mane. Njegova izjava. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka .000 gradana S prikupljenih 5.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. gradaninu.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera. februar/Velja¢a 2012. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom.pita se Bahilj. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace.pogledi Dnevrli avaz.. da on nije ni rutor ni mentor. kako kai-e.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. godine. gral)jcnim pitanjima . koliko smo dobili kao partiia i 300.. za zloeine poCinjene 1992. G. Lagurndzija je kazao: . A. mart. 28. Pa. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je. Ako ne bude hrjela Vlada. bila je vise nego jasna.kaze Bahilj za nAvaZu. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo.o nalazi It bijegu. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. ekonomske razmjene. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. $. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije. velieinu Doli da.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. Negiraiuci ovu cinjenieu. Odgovaraiuci na pitanie novinara . prv. bio mozen napadima od HDZ-a.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. izmedu osralog. marra 1992.D_ .DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. . koia je vee jednom porazena. koridora 5C.. nezakoni tom zatvaran.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". "dan drzavnosri". godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. kocidom kroz Neum. . marta 1992. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske.Ci.eu. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. do smanjenja placa. Zlatko Lagurndzija.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja.

poje- Kako [e naglasio. Pilie: lnatal datuma . Gill Hawkins.EI. dana od 14 sari.rudnoce poiavile korn plikacije.Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi.. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju.i.U otvorenorn popodnevnom programu.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom. objavila ie NASA. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu. ima samo dviie macke. Dana nezavisnosti Bill. Nairne. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih. onsku bazu podataka.700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""".DaruJ Kur'an" u Mostaru. As. lzbrlsana apll-kacl-. mana.. M.n. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii ..Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . Akcija ~e [rajati sve do 3. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara. Luci. Iako su joj se kod osme r. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke.""""_ ..i. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju".Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. S druge strane. kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka."drliava Republika Srpska". februara 2013. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn.900 kilornetara. Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- .istu od aprila 2012. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35.M. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh. govoril cerno o histodii BiR. S. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic. entiteta Ascend . a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa. godine za 26. kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. lebruar/Valjaca 2012.'a P2iJ:~:Itccr. Lob. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju. koia hi trebala biti i jedan od V o. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. a sistern sam forrnirao aplikaciju . Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. a prema rijecima Remzije Pitiea. LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore". I a osmero dJece. istaknuti bh..? Sistem sam formira aplikaciju. Direktor je Fondacije .) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . I tu ne misli stati.0. a operativni mu je sistem Android 4. Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. Rijec je 0 akciji u povodu I.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ . marta. ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. V. Plan joj je do 50.~J!:I'~~P-~~- U11. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece. MlLevA c Zemlje. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci.'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu). portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska". Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio.e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. koji je u posiedu HDnevnog avaza". ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. Na sluzbeni e-mail 0. Golas prima plakefu ad sejha jsi.20I~ DaDJ. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci .. Azhar" u Kairu.. godjne imati jos dvije trudno·te.3 megapiksela.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. M. onevniavaz.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru. a prednja kamera ima 1. mlad i b h. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". . svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . Ascend D bit ce dostupan na tri.ustvrdio.i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi.I2.relulo je Pirie. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30).8fa drugi pisu - 6 28. u iro. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale. advokati. svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise.2000 '. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. Ascend D [e 4.utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh. nakon gresaka stranaka i advokata. godine.~jii~ii~i~3C.

. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega. NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava. i naprav iti neka cu da.. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi. rodicom.. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas.i:~TUI~ ~JJT. kao vrhovni ar. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi. koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi .obolieli mogu irnati jake belove u sromaku.) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra.0Iwl! 626 0Iwl! 9. b ura. (Sej grupe mcijald.WHO Hukic. Mirsada H ukic. naglasava Hukic.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: .ltll. osim njegova majka Meita. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela. krade. 28. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot. ruZLA Evropi bubrezi .reumatske bo love.a pacijen t m oze vidi eli duple slike. 1{. l I U . neki ce. jesu visoka temperatura.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata. tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.012. . Postojaloje mncgc antagonizama. sniiBD Hisa ri.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine.Sto se vise bavim [ugoslaviiom..ena. Postoie razliciti virusi misije groznice.LlIKA . Takcder._ '---""''-'-----'''' bitar. nego za smrt.~1:2'_ 1.2012. vise suneanogvrglavobolja. Atik &arniie klanjan je dl.. i politicke. ova bolest moze poiavi.. Simplllmi jaki b%vi..Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. vierova me. ViSe . Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro. dr._ A padavina Il noti ua srijedll..e-namaza ispred .I. Osnovni simptomi miSije groznice.Preparo d" u ovom gradu. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic... DEDA. 25.ail'AI-IH. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes. Jos se. a narod ie sve siromasniii. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS).istice Hukit.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r»..2.emo. p a na planinama snijeg. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca. Ako se uskoro neste ne poduzme. . g lavobQlju.. gradaui Biieljine. drfllavica . sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . 4 l srneca bio skoro nemoguc. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam.tl. muedu os!lllog.llEVfl:1lUf'EMTUIE. A. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi.TUFlE 'll.-. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z. 7_ emena na jU gu zeSARA. cia. i gdje Ce bili bliZi .n~v~ 3 rnlje.Takcder. vremenu. (Ciralac J.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ .JIG .. utorak. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !.. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara.-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3. To je ta sezona lopova. 7 Sta kazu poznati rz:. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o. Nasa tra di ci. I spol.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju. M Ilsli..08 liina Dragan flurdevic. Vjetar slab sje.a o.2. . it 1'. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala . _ .lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU.. r41. To je l. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana. drhta vies i vrtoglavica. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas. Z1~2.Irogoj elovini dana kiSll. globalno. i al.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til.. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo. i drustvene. nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba.Hara grarnzivost.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe .a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. 2..m 0Z al·k Dnevn i avaz.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn. -"":.1. Ilije ljudi kakav ba ' rekao je.mAAUn:I1.. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve... 'poratane legobe . gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2. smatra Hu8 BAN. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno.. ~ ~E:fE'WE!Jr. ali i veliki manipulator.olenje. e oprostili od Salema 6J rbe.. Svaki virus vePosebno se. glavob olja. .kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona ..P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: . direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po. u prisuSMI brojnih dZemaru. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie. febmara. diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I. 28. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ..poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic._4 macina.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal..' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -. iii vjesrih Ijudi.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. iebruariveljoca 2012..

. Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I. odnosno pustauju na slOe bodu. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku. nisu htjel i davati nikakve izjave. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. utorak... odnosno da je priie rata sluiio w. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':. tern e . Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka. zgrada renovirana iz 19TIelj a.nim padavinama. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. direktor "Zeljeznica FBiH".Rjeilenje 0 njegovom izla- sku. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . As. smjciten 16.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. . On~""i ava.~a 2()12. rebruar/ltelj. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica. M. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'. ~bog ubiStva sestre i majke.no djelo . odvo· jeno od ostalih osudenika. N a mezarju je vIadaia velib tuga. pon~anju. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH. Suze i bol.Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu. U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae. te je !l3prnv] jen novi. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c.kaza. F.G . Podsiecamo. guvemer Centralne banke BiH. ku 11 oslobadan jn.. donio je Kantonalui sud Sarajevo.. Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice.finansijski posrednik • kazao ie.Ukratko 8 28.o nJlm je Zelenika.oktobra 1996. Cetvr)i zatvorski blok Ipak. kaZu. izmedu ostalog. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen..1 KPZ Zeniea. . U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. A.jer se Up!:llva KPZ. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. godine. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB. godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a.. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea. koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. marta 2005. Ai. vijest. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. Sze . . Kemal Kozaric. a on je KPZ napustio 31. Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. Mendeljevu Duricu. javlja BIRN. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. niSUlO magli dobiti. M. Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. Korac je 1. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. A.Nismo bili u kontaktu neko vriieme. MOmandanta EUfOR-a . nev iencan i suprug Dane Skrbe. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove.. poCinje- nog 1993. ali je pusten 2005. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· . Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" .. M.a Zenica pozvala na Clan 17. na Odje! fore!l~ike. 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat . kao i ubistvu oko I. cli· rektor ove za Ivorske usronove. ova vijest ga j e so kirala. . vidno potreseni.. jer je..DioNU(.sie. kako je naveo prilikom prijave na konkncs.. Odje] forem:ike je izmjeilten. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe .kaze on.

2012. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. Skrbu smo iucer kontaktirali. II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. dojaYi i razgovaraIs s njim. same se mora javljati psihijatrima . Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3. ali on ov. javlia BIRN. 28. govori nam Kucukalic.kama nam ie Budimlic. Zavrsila sam skole Hegela. a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. Tako se on nama javio u petak popodne. . Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh. u koioi ne moze sobom vladali... Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. L. bude pusten 2005. za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da .. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu.. Makijavelija.. BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler).K. majku isestru. evidenciju i ra- skoro 3. kao sto ie to bilo u slueaiu Libije.. navodno konceptualne umietnice. vezanu uz sluca].) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . a u subotu je dolazila policija po naso.Mi srno n j ega na u cili.. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator. lakva je procedura. b ila ie relati v no losa ucenica. podsjecamo. a njen djed je NikoIn Skrba. protiv 30-godisnje Dane Skrbe..Ja sam niciia. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva.Njegovo stanje je lada bilo dobro. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale.K C. Nicea. Istovrerneno.teme Onevni aV~l. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . Korae je.Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici.. viiece Suda odbiie prijedlog . Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS).927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom.o ubistvo nije potinio. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic . radiosktivno dijete. 2. a. pokazat ce istraga.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini . on odgovara sljedece: . sarno kratko kazao da se osieca . Eto. dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm. L. komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. iz razumljivih razloga.. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc . da nam se odmah javi. godine. 8.000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. . ali nam je. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. kako nam je receno. Tokom projle gcdine (lDDEEA). javl. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali. Prema zakonu..P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. rirala vrlodobrirn uspjehom.i nisu bolesni.aFena .[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. Znaci.. Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO . Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic. saslusalde Batlera maciiama. Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. subverzivni element. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi. . majku i sestru. -Am.e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67). odlucila se braniti surnjom."nikako". MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca.. godine if. lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. El vir Korac (41). Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. op.navela je Skrba. iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785). utorak. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. oca. a ja se bavirn mislju. Ad.. a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. Sun Cu . po§tivalac vizucine perverzi]e. sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka. [ucer je u 68. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . H.000 gradana BiH . Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu. Tesle. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo. iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB. Danas (jucer. S. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia..e ubio nekegs! I oni ko. receno ie Onasi iz ovog ministarstva. Otislo [e poznato lice s malih ekrana.A .je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. Marksa. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce. drzavliana iz Sirije. Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982.. pokrenuta je istraga..

u smislu novog zaduzenja. specifieno] za sekte. Omiljeni film: Neke koje pamtim su . Da. otvorenog srca. . Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj. nego o¢i drusrveni problem. Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. Sta svaka dama mora imati u tasni. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra.rekao je on.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. Kada sam neodlucna ili lijena. kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. parnetna.. O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. volirn i sve druge muzicke pravce. N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza. N"glasio je da ce USkOIO. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. nien psiholoski profil. poput. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. u sekte pristupa ugla". cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. koie. Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne.Igra". koje nemamo . M. Najljepsa zena/muskarac je. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. federalnimimstar poljoprivrede. za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. .Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. Ko to tvrdi. Ima li istine u izreci "Ko pleva. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a. Ci vilna zasti ta. . cestitog karaktera. avgust. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. Da je sutra smak svijeta. . saznaje "Dnevoi avaz". Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE . prilagode evro. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. . a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe.I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. Kada ne nastupam. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. liiepih i pozitivnih misli. jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba.Neobi&n Silajdii '. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama. Kad [e bal. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. Ime i prezirne: Sania Anastasia. treba ga odmah pod stalnu kontr. . Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne.kale Vukadinovic. a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. Demobilisani sam borae k. Cija je doktrlna vrlo problematicna.nja: 9..! pskim. Zato u BiR. a ne jedan pro[iv drugoga. Ona je miljenica i kaI I dar SDA. sudeci prerna fctografijama. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. U sekte se !ako ulazi. Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK.oji nikada nista ad drZave nije dobio. nek je maskenbal. ali da o tome niko De vodi racuna.000 KM. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte. medu kojima je i Federalna uprava. prema ocjeni srrucniaka. Biste li donirali organe: rSMS In. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. Takoder. "Zgodna iena" . itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za . Dobra i plemenita osoba. osim razoib boles!i zahvaljujuci ram.elja.ObjektivDo.. postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju. .1 milion RM. .-icLijanovic. recirima vee pos[ojeeeg medurmo. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii. Iako se bavim klasicnom muzikom.U I HadZiCima pro. No. .~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. a 0 tome niko ne vodi racuna. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. ASCI('.. . Prema njegovim rijeeima.lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. Neostvarena l. je Ii jutro pametnije od v""eri. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. koiih svake vrste ne manika u BiH. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori. 1ma ih mnogo. a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. kao SIO nizacija. a 0 tome niko ne vodi racuna. Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. . ornasovljavaju pokrete koje vode. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. oeka nam i prilagode i plaCe.-nom SI[Om. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim.i olu'psihijacra. Datum i mjesto rode. da stvar bude gora. puna ljubavi i razurniievania.Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine. a poslije nema izreke. Kikinda. vrbujuCi upravo takve liude. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe .A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. Vas hobi: Fitnes. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. a one to·nikako ne nude. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. ako ude u jednu sekru..edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. doprivrede i ilumarstva. Takva osoba. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM.istiCe Silajdfic. obrazovana. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. Dobra pjesma dU5U Iijeci. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj".abi sloj stanovnistva. a teSko waxi . a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. S. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii .000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca.

. za sebe. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . Mu. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. . Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. Fe- ie.277 KJ\1. lovi'.. februara. koii je proizveo Slobodana Milosevica. diverzantskog od reda Vojske RS. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. kao sro rece Alija Isakovic. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko. Senad Dceevic iz Bara. imali su poveze na o~ima .\1iodraga Lukiea. vziju Zekovie. uputio poruku mira i sigurnosti.ijelio la mrznju i o vetu. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica.. konaeno rnoei odahnuti.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. zbog cari. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin . Iza njega je ostalo diiete od dviie godine... ali je j~ te'~ pripadati zaiednici.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare . m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. kao Bosnjaci. do danas niko vise nije procesuiran. zlacincem Karadiicem.Sesnaestog jula 1995. Muhidin Hanie. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra. optuzenom za odgovornost u napa. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. Ratka Mladica. . Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda. hrvarske. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. pri izlasku IS. maia 1992. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji.kazao je Do~de Dozer. utorak. ali ie odgcdeno za J6. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati.lu. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. dri:avljanina BiB i Srhije.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii. . Rasim Jusum Rastodera. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . 11 . dna sviedocenia. kao Bosnjaci. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. J urisicev advokar.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie.~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji.inekom". Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic. MustaIa e£ Ceri~. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. diverzantskog odreda Vojske RS. Muftija Muamer ef. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn. Kako su izlazili iz autobusa.b civila iz iula 1995. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti. Kada cerno mi. A. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. koji je 27. prema vlastitOm priznanju.!jaz Licina.. bez straha za buducnosl nase djeee.JusufRasroder iz Becana.enja. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka.kazao je muftiia Zukorlie.._ du na vojnike bivse JNA. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. Safet Preljevic. javlja Srna. Osim Neboise Ranisavlievica.kazao je eerie. vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. Nijazim Kajevic. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu". lehruar!veljafa 2012. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr.obiasnjavao je Erdemovic.~ta je jos gore. No. koju je davno odsluiio. kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati .Sada njegov sin irna 21 godinu. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. . Bosnjaci Ooiliezena 19. Rasima Coriea i Adem Alomerovic. BAJRAMOVIC 1&. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. aprHa 2003 . godine u slucaju "Tuzlanska kolona". Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen".nske prevate. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. A. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu. posebno srpskorn narodu. A. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. crncgorske. Fikrer Memovic.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda. dobio kaznu od PCI godina. Nekada~nji pripadnik 10. Milana i Sredoja L uki ca. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc. 28.hrenicki. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. jos radi". godine. ISIi su u grupama o d po des clak. makedonske. februara 1993. man. a da nije Ilestao iii se opred.. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. . Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. Strijelianje je trajalo do surra. time je ostetio budzer BiH l3 315. Seeo Softie i da. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . kao na Sudnjern danu... podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. Corie.. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. kako tvrde porodice zrtava. Ra dov ana Karadzica. Zukorlic i drugi. I. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. nakon cega je predal Haskom tribuna. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10.

a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va . ! 24.35 K_M + PDV.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer.. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice". Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse .-1 Q_t~ 0 I. V..jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. Ni to ni ie isposto vauo./la mune . . Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6.Na. ali ga nisam uspio dobiti. kako narn ie kazao Bogueanin. . h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM..ovaj korak ponovo su se odlucili jer. a dobit ce je prvi : titala. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave.kaze Aim Ra. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic.-R. Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko. ----------------Cijena SMS·a ie 0. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin.kal:e Nermin Subasic. i Ie 3. "Oloka". na.Nu. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. u skol. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. [una. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada.oe definirati kako i. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. sekretara MZ u Tarcinu.icu za Olimpijski bazeD. nisu isposrovan i njihovizahrjevi.12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· .o.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic. osnovci iz ovog naselja.kazao je Zrnu. zatim 21. aprila. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz.govorkaz.mie.aojeKadic. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i.rillvalljlv se ne diraiu primayja . S. . rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor .. Ni nakon jucerasnjih protests. pobija izj ava Sab all udina Kazica. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. e. bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara .ki. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica. Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. prerna mom misljenju.000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8.oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a. marla. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. direktor O~ "H ilm ief. D. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB.Svi kabineri su u funkciji. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p. rnedutim. . . Rekao [e i dacesurrardanas. . Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano.M. opel razmak Ie inle i prezilIte. ali i iz Germe i Donie Bi06e. KJjucna ri.Premiier Fikret Music obecao nam je da . maia i 2. OOil~lim~_l!talnic!_ .zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. A. • Roditelii stalno zovu.Medulim.Og1j~f . naulmimiadeKS. Saric" iz Tarci na. KaIi. nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma. godine. nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi. na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice.dodaoje Bogucanin. Ove navode.tonalna civilna Z. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.Potpisat cerno ugovore sasvima.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru. A.S.B. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. njih viseod 170.op.c koji u 10 sati poSalje SMS. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. .Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin. 5. [epalaka 'i Cicaka. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu. nauku i mlade KS. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou.d~ickeopcine.ilStia dala im j e r 20. ali smo ih rijesili. nas. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS .1IItJ uplatwan. bilo ie nekih manjih problema. sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . i pored obecania. ka· zao je Sretko Zmukic.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna.. n iih vise od 130.ee je ULAZNICA.

zao je Spahic. W 121 "'. motorizovane brigade.!OiZO<I. ukoliko budu u mogucnosti. UpravIIi i Nadzorni odbor." .t r • f.50 i "S".nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog. mlj" 1.:. _ i la.15 sa1i. Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v. cine tri clana SDA i dva SDP-a. Za ove namjene iz budzera KS.000 KM za izgradnju stambenogobjekta.. koja blokim izbor C1anova UO i direktora. 1282. Ako to Vlada ne uradi.. U Op<iojbolnlel"Print dr...Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta. d. potvrdila nam je Alma Dulie.-. direktora dok UO ne provede konkursnu . bili i clanovi VO i NO. •.GrulS:l!93592-WB. Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire. kako je naveo Selirnic.Rijec je 0 zahtjevu za ma... jer [e on.m .DOJe sedam bella. ~~ H>tI!iol: 428·220.. .-prica.· " '3. Prema niegovim rio jecima. marta.Kramer. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru". to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice. odnosno nedjeljnoj ~emi fada. kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. d. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama. raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala.1'j~ r~"".J.mljl krvl I . 1~. • 5!i. Direktor ie u funkciji v. izdvojeno je 455. -'~-"'' '-.. d. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi . IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3). Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M.~ MffilNG A..1~lertOMi : "i'IJ"". d.. 16.kazaoje Selirnic...13 NEODGOVORNOS. .. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2). Kupone 113 kojima ceteupisali bro. javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno].Kako su kazali u Vladi. infuzij e. ..ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat .$~. ·p.. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine.ka "Donia zdra.1iI diovoitico.toka . 11.dodaojeSelimic. . djece II njihovim objekti..uo. Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana . _Iah Na!<aS" RJ(Iena. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S. VO. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. m. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!.B. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. 15. ..~..20"~' : 16. . Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan . pozajmica mi mnogo znaci.kazao [e Selimic.Imarno opcije tuzbi i straika.30.. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina.aza tovriierne dva miesecasu v.M1JMii·1 ~ lme i pra.zime I· .~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT. feb mara prakticno nema direkrora. i 15. d.$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: . vlja".MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje.. nagrade koju ieIite.:~~. pozajmice vrate i prije.. 13 30. a nijedna nije 15kliucena. fol~ dj. posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower". Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. nauku i mlade KS.50 120.. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7). IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4).000 KM .15 sal. dobio ie pozajrnicu od 39. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u . U Sle<li!t .SD.. prl~tnj.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova. vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::. mEda' . SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja. kako nam [e kazao.000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'. r... proceduru za izbor novog ceinog covje.. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine. organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic.i:O!IT~IJriij..40.ms!<. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6). u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad". <fll'tokai t. ._. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora.B7:i87~.kazao [e Kudejmati.. ·SJgurno !. Dom zdravlia od 18.. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba. infuzije . ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu.'l:t'Jn.. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic. putem Ministarstva za boraeka pitanja. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu .. koji ga bira....000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e. u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA. Ne poeiniem od nule. Svirna je istekao tai mandat. Admir Spaho.10 I WAO sa1i.a.25..10 ".." .l. .i' Autllb". predsjednica Vijeca. Vog. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu.'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 . da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce. stO je "am 0..j" . 14. ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia". . 1. 17. I Iri dj"""jtlca.u <1'. B.Ajnadzic i SDA 450.modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod..jn. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO. Miokovicu ce produfiti mandat v.: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). -C-'.Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll. bivsi pripadnik 115. 1Ilvu· u 14. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5). da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO. vecpolagodine... roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie. ." ~::'~. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e.

.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic .. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. od 10. Dostava prijedloga Poziv 1. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20.70 posto. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10.000eura. SASX. "Hyundai'tsvim svojim damama. kao i onirna koie to postanu od 25.11 rom u Iokalnimzaiednicama.35% . 10.000 eura. porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog .Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8.60KM.JOKM.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8. IIIorak. 918. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. Poziv je otvoren do 30. godiSnliCO svoga rada.1D 1. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E.46% .632. vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . od 13. po prosiecno] cijeniod 9. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu. marta.46 pOStO. predsjednik "UniCredit fondaeiie". M.05 776. februar/Veljata 2012. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10. marta.50 KM. Dan zena.341. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije". marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi.495. mart. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5.024.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara). do II..999 KM RENAULT . 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130. marla.73 Trgovina 215.biznis Onevni avaz.50 KM.637. udruzeniima. po prosiecnoj cijeni odceriri KM. Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri.J'>i.. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci. Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" . Povodom obiljezavanja 10.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR.AI. Poziv do 30.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20. u iznosu od 130.341 KM PrlIlUPili 10. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S.J5 KM...500 KM).157 vrijednosnih papira. februara do 7. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun".. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo. a S. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24.6 J K. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici. 28. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani. dostigavsi cijenuod 12.07KM. Gubilnill dana alleile Promet 514.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina.76 KM.ako 10 vee niste.084.13% 1"1. Ujedno.54 posto). Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa . Promet na kotaciji iznosio je 145. od 3.pokur' suod19. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0.000 eura za pet projekata. SASX-30 0. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. kroz 86 transakcija. budutim fanovima i oni koii vee to iesu.

i D.ve kriminalIle grupe H.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R.M. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. r. M. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao. koji se terete da su 18. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. Motiv nepoznat .lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji.62 milimetara. inspektor u Granicnoi policiji. za sada se sarno nagada.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom.K. narus3vanje javnogredaimira. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. . oboiica iz Foce. M.. koji ie propustio obavezu slaranja 0. Jucerasnja akcija. februara po'mogli malolietnorn P. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu. ali vozac je nestao.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju.kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. i M. l'r. fBbruar/Velja~a 2012. E.solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. erna hronika . ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini.K. .kazala ie Amra Odobasic. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. koji je njime izvrsio ubistvo.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika.kojim je upravljao D.rodica vlasnika nije predalapoliciji. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank". a u kuci Selimovie. Dogada] je sokirao i kom~ije. saopceno je £aruje iz SIPA-e'. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka. nije pronaden. oaredbi Tuzilastva BiR. A. potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. iz mje~la Nadgorje"golfom".Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l.. Isrragom je ulvrdeno da su R. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. Drago se vee ranije jedno.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva.M.u bislvo. medu ko. M. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci.Mu. te proriv njegovog oca M. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina.m pokusa() ubi Ii. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. malo. kako smo j ucer saznali u naselju Batva. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. On je pucao uzrak na javnom mjestu. H.28. M. njavanja Dragana Selirnovita. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice. M.cio alkohol rnalo. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu.. $vezao je omcu oko.. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku. devet pistolja. ca. K.ljetnicima. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. Goran Ikoriic. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . Prema rijeCima komsija. veca koliCina pi~toljske i druge municije. Osnovnom sudu u Fo. 26. metalnih cijevi.ci podnesen je zahtjev za po. ali vozac n ij e stao. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. G. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. Grupu vecinom cine malolietne osobe. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda. vlasnika picerije "Milenijum".javljaSrna. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom. da je bile skim imao problema ranije .ske od k()jih dvije automatske. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. bila je i Draganova supruga. izmedu ostalog. ali je spasen. (41). T. portparol UKC·g Tuzla. P. D. pronadene tri pu. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. a potorn ga je dao I.utorak. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . koia nije hila raspolozena za razgovor. B. februara.. Ie §to nije prijavio. a koji po. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra. i . provedeni su po. Nakon visemjesecnih aktivnosri. [)nevniav(il. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. prethod io ie verbalni obracun.iirna i izvrsiocu ubisrv3. gdje mu se ljekari borezazivot.

. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. iedan lap· top koji je bio na servisu.osta. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari. 28.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu.le~lIJwlveliaea2012. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave.a . rnla di m uskarac. gdie ie cekala operaci j u. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. supruzi Zijada Turkovi~a(45). vra Ii novae.A. n a vod no. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti.iciju vo verbalno. poklopcero. prodavac u PC centlu. Dn Bvni avaz.000 marakakazao nam je KovaC. pod vral. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna. .a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana . Sejla se tereti da [e 23. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. navodise u opruznici. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze. Viile se ne iavlia.. mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic.zor. M. izdatu na ime Ermina Neimarliie. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub. razbiianja stakla posjekao. Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. procjeniuie se na oko 5. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce". docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji . . ukradeno je sesl nov in Japtopa.pliacku 2.kazao nam je Aminin otacAmir. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz.: M. nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. koji· rna je nestalo novca . . Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot. V.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija. izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar.l. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. Ciglama razblll ~Iog. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza. a potom i fiLicki napao B. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer. koie [e odgodeno. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze".nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza". U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. Ukupna steta.340 KM.. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. Ka. zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom.e do mjesta Zaravica. Borika Primorac.is!ice Kovac.z.erna h ronlik .uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu.5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela.ko nam je kazao Aldin Kovac.radi 0 ne· kim narkomanima. Ad.DZ. U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e. A. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. H. Da su prevareni.nakon srnrti u Padovi. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1. .a ostavio jei brei telefona. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36). ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici.Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U. Pretpostavljam da se . a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). nakon cega su uilli u nidnju. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici.Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom. Na jucerasniem sudenju. koii ie bio neispravall.ru. (22)..340 KM ku. zaiedno s staklom izloga. merak. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie.

kazao nam jeDulic. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac. Dvojica sustala kod kase.. reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu.kazala ieJ ahie. traii 0 j e novae i kljuc od sefa .Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri. Am. na magisrraluom puru Prijedor. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno.i 5. a razboi nici su odnijeli 01<:. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno. . Bili su naoruzani sjekirorn. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je . a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. dala sam im novae i kliuc. u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna. a rijetko koje ie rasvijetljeno.a policija. izSrebrenika. a iedan od niih.18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je .0 1.000 KM sen. Bojeci se za svo] iivot. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ].M. . M. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod .e/iIJ sjekirom Cetvorica '. U centru Srebrenika o O.minalisticke policiie PS Srebrenik.000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5.rkiriga u utici Bosans.snistvo K. Til. Djevojl:ici pOZmO . neki od razbojnika sa irnali faatomke. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja .000 eura. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. od kojih su dvije ZeDe. n akon <:ega je ispreturao stvari.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. iz kojegsu uzeli 900 KM. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20. z. Marko M.kazali su narn u policiji. ko ji jevozio bicikl. ito u nedielju navecer. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. Tokom pljaCke niko nije povriieden.Orasje:. (. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. rao ie poiomljen bicikl. u blizini pruznog prijelaza.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni. . radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. muskarac i djevoj Cica. red io ie 1.22) iz Banje Luke. elektrosckom i pistoliem. Na mjestn nesrece os. eletrosoMo i Pistollem. razbojnici sa otkljuc. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1.idii:a na svom odjelu. nakon cega je on pozvao oraske policaice. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS .000 hrvatskih kuna. Radila za kasom . (FetD' S s. Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom.[o N.aleto. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. vias· nikseniieizjasnioovrijed. M.000 eura niegove ukrali oko 20.acemse nalaz. Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli.Provalu 1. tuiilac. K. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je.ali i sef. koja se Manela [ahic. nosti ukraden og "g'olfa" .:r. a drugi maramu preko lica. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. prijeteci mi sjek irom. vla.Branimir Glavas Tahir Dulle. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu. B. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2". koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH.k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". fraga se za provalnikom (FlJr. U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija. kako ie saopceno iz MUP-a KS. . glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru. Trogrllt) disnjeg Marka M. Prema nienim riiecirna. s pa. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor.T.oVO Sokolovic-Kolonija. . koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.Bosanski Novi. Tu se aalazi sam.30 sari .000 KM. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar.

Pozorisni kornad "Sumnja". put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl"..koje tek trebam upoznati. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. S. Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. giumica. parolom "Ni srpski. da je zahrjevan i zanimljiv. dobro smo SQradivale. U predSTavi. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38.A. posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- . pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. ogranieenja i bariiera. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. Zana HodZa. podica" 2006.kazala nam je Elma Hasimbegovic. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. SubadhPamaik. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju . snimati samo u Dubrovniku. u ovom gradu Z3vriiena je 14.iCi (Homa.. koii je kardiolog u lokalno] bolnici. drugu u Hrvatskoj. a ne propadao . Ja igram staru Dubrovcanku. medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina".koiesu PriznaD)8 i za Db. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake. 'ni SI'PSMi. visa kustosica Muzeja.:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. Maja Izetbegovic. aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima". inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo. a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974. Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica".. M. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia. MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. Ja CU. Spahic: Z/oupo/reba mot.loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti. a za muziku jezaduzen DraSko M.ni hruatsMi. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. M. jer je velika veCina ovih pre<irasuda. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. koliko znam. politickoID ili nekom drugom .jednu u Cirihu. powrislli reditelj iz Indije.dobila sam recenice koie vjeibam.Kn!so. predrasude.A. ni muslimanski . odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic.luccr odri:ana tribina "Kultura. on hi danas cvietao. Cu. S. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'. Sada evo radim na izgovoru. Cu. hi10 vjerskom.24 Dnevni avaz. U I(ZnZmR . niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u. iz pozicije z. Ena zivi s maikom i bakom. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj.kaie Spahic. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada.bh. I meDA tr-. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia. govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. .o mi ie da seen moze rezonirati i u bh. Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo. drsku otvoreno drustvo BiH. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia.lJfCRTEL.A. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. Vain.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. ni hrvatski. . kosrimografkinja Sania Dieba. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler.m2. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima".kazala nam ie Karanovic.Aida Pilav.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago.kat . eiju je dramarizaciju uradila . a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. "~ndiplomatic art" . pozoriSna reditelika s Kosova. Mariia SkariCic igrat ce moju snahu. .Jasna Diklic. dramamrginia iz Ljubljane.Kn!sniqi). 28. . drUS!VU. Cu.Istina je. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram.J1 I(RVI . lebfllir/veljata 2012. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku.a Tania S ocem. Na jucerasnjoj rribini "Kultura.U prorekle dvije decestereotipi. DEI lS. direktor MESS-a i inicijator ove ideje. ANGELINA .A . a u reiiji Selme Spahic. Scenarij je zanirnliiv.evska. ulara~. igraju Tatiana Sojic.

za februar/Veljaca 2012. UlOrak. R.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie.n se ubrzo vraca u Italiju.0 sati.novog sina Alek· sandra. . producent Bregovicevog koncerta u Zerri. Tada je naiavio Severinin izfazak.iubica Ivezic" u Sarajevu. SIO [e i ucinila preksinoc. i <. TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. I Bregovic i"Haya. U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa.l. D. kako doznaierno. kaie Faruk Drina. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila. a izasao oko \8. radi i na novim pjesrnarna.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . dosao u Sarajevo.Z. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. koje bi mogJi snimiti prilik.om niihovog izlaska iz porodilista. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24.jet set Dnevni avaz. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. gdje tokorn zimskih m j eseci u.R. S!ijede pripreme za veliki koncert 24. direktor "New Evenra". S. koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu.kaze Nedzad Tucakovic.ba. . estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe. Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. osim glumca Zijada Gracica.4. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. S. Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn. Merli. ali rek u utorak. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. L. . Bilo kako bilo. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. . kao ios tatk a Evrope. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. U susret ovirn nastupirna prva dams bh. gdje uz odmor.30 sati. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju.. mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja".

ali vierovatno ce i on biti u tirnu . $13 cu. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. u Sent Galenu ce biti spektakl. . Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. Znarn koliku je imao zelju igrati. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani. ispalo bi da sam lagao. utora~. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. Sarno me to pirate. Vidjer cemo koliko rnozerno. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie. kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi.Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen.rvrdi Susie.ka~e Susie.~vise volio da odigrarno dobro. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. Nije to vise onaj stari Brazil. al i bi jo. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. Moral cu bez niega. dunjanina. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . Imao' sam dilerne oko Harisa Me- . ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica.Kad a se igra proti v Brazila.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna.rekao ie Su~ic. godine. Safer Susie dobio [e losu viiest. ali (0 nama mozda i odgovara. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su..Sta cu.. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Dnsvni avez. . u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. Moram izvesti dvojicu. Kako god da zavrsi. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. .56 28.To je bas veliki problem. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca. . Vi ste me natjerali na to. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn.sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . nasrnijao se i odgovorio: . nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. Selektor hi volio debar rezultat. e znam jos sta cu. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed . februar/'l€ljaca2012. Da sada izvedem jednog.Mozda Seiad Salihovic. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti.

Nekadasnji velikan je u srecaiu.ilam. jer su dobro placeni. ali s puno vetom minu- . I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. . Sada svako ad nas maze otici.a desi se steca] zbog neplacenog poreza.: .edindzeko.eg mativa od susreta s Braz. ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. Place za sada ima. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci. tvrd. Izgleda. da mi niie bila sudeno. takav je i u li VOllI.pdca Sasa.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu. Da odem. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci. ima desetine razlicitih odgovora. Sta sada? . oji ie trener insislirao na taiom.ali ako ne. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). i dalje igramo kao da se nista nije desilo. jee je klub oce. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman.kmice Evropske lige.eemo rnzoeacari. fudbaleri. oeekivanjima u utakmici kalao ie. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce. A i ako dob ije. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k. Nastavljamo dalje . M. oduzeto rnu ie 10 bodova.. Znamo kakvi su Brazilci. 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma. navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu. j nad.Steta: Medutim. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba.ce. Bail nevierovatno. Pokazali smo da se mozemo IlOS. A ko b ude rako.mo . T. ali transler Ie proOlo Nema ve(. 2012. ali i na uibinama biti praY! spektakl. Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: . ..kaie IbriCi6. klub je u opasnosti da krene od nule. medutim. Vjerlljem da 6e na terenu.ba). pitanje ie kakva ce biti. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri . da Ibricic niie bio prijavljen za uta. Kako god.prica Sasa .Trebao sam seliti. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh.. por. sa§a ie zatekao med i mlijeko. Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!.am se cia cemo im ih predsr8vili u .. Ne znam jos nista.Nece mi biti prvi put.zila odigrati kvalitetan mee. M. neukrotiv. Vidjet IOusill ee bi ti .Onda cu na odmor. . . Nastojat cu igrati 8to bolie mogu. Sada . Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. da lle. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje.f.. ali nismo ni mi losi.sport Dnevni avaz. Ovo je za nas neki novi poeetak .kare Papac.vas" ..porucio je Dzeko.Se racun ati na mene.kl ub ie na ivici p ropadanj a. februaI!ve IjaG. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi.naiboliem svjetlu. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti.kaze Papac.SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub . dogo· vor ie bio gol. . M.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom. vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada. 2S.Mi. jer zelim igmti .T. ne znam gdie bih.kazoo je Spahic. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. . . Na pitanje na lita bi sve moglo izaci.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''". Isposravilo se. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji.kao je IbriCic.Iako je priiateljski susret.kadjama. Nije mi PUIlO zao. a vjerujem da cerno i praliv Brn. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi.fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu.. uz os talo. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku. N as reprezen rat. velika je stvar za.. Spahica oeekuju velike rnuke. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo .na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. Kakav ie na terenu. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. nas sto uopste igramo ovu utakmicu. . onda bib momo razmotriti opoie. Toliko naviiaca. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas. Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa. Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa. Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f. Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse.al i je pi I:In je hoec Ii. Kao kapilena i komandanta odbrane. vae nije b io ni na klupi. kakvim igracirna raspolazu. Ijstvo. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome .kivao ujegov transfer. . .iti protiv najjaCih. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i.smile se Spahic Salu nasrranu. medulim.etak . Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca.nasmf ao se S asa i dodao: . kate Ibrici(. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta. utorek. novea .Ponuda je bila odlic!Ul. ne obaziruci se na simaciju.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. i ako mene pirate.ovo poslignut.· Nov.AlveS je nevjerovatna osoba. 0 nda nemam razloga za nezadovQ.

nema automobila pored ceste.lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv. dan u takmice. Veceras ce se medu bh.58 28 februar/lrelja~a 2012.rekao nam je'Tuee. . ali on niie dosao vidieri niih. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak. Nemamo ita izgubiti.Faruka fIadZtbegita... sve bi pLanule . . mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade. Seniiad Ibricic iDarko Maletic). . rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'". desi jednom u karijeri. a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti. pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC. Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela.l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu. Din'IIDo ga je vee registrir. F. u kojern je smjestena reprezenraci]a. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4).ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. M. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje.Fioremi_na(l:O). Seada Kaitazai druge . Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. utorak. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa.Da je bilo 100.Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. EdinDzeko: Usaou igru u 79.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. S.modrih Adem HOdi. Nakonzutog kanona u 13.F. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. koie ie napravilo veliku zaslavuBiH. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0).1: .F. rrenutakzapamcenje-W.M. a Adem c. J er. prava invazija oeekuie se tek dallas. . minuti utakmice Lacio . On nam moze SlVoriti puno problema .Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo. ..Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno.Stadion ce biti mala Bosna . rninuripostigao goloveu4S.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar). Dobiti mOZeIDopuno. Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih . haj'te vise. U ponedieljak.>. a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B..Mensur MujdZa(povreda). Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. nema dreke. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie. smrzosmo se! .Sernir Tuce. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak.SaSaPapac(suspeozija). nema muzike kojadolazi izkafica. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga. misi" lijeve noge i izasao u 29. .. Semir W. Hladno.eTuce. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . predsjednik ovog udruzenja. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). . guzve je bilo sve vise.'e. .kazao je Edin Gcleric. Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein".HarisMedunianin (klupa).za 1:1 i75. kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem.000 ulazniea. pa oni koji nisu mogli uci. na . o dore. jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn.Zviezdan Misimo. vic. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita. Elvir Rahimic. gOI JOOn.nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju.smatra Tuee. ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. SenadLulic: Povrijedio 18. Kadagod dodem u Mostar. avaz. minuri.advijeminute POIOID svojim 18. a izgubiti ne mozemo nisla.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic.Pa.rekao nam jeT uee. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm. veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca.iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . Dnavn. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). M. govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti.oo) proste jeseni u Maksimiru.lo 23 svoju kadetsku ekipu. vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio. Odigraocijeli mec. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela. EroirSpahiC. Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja. fotOj Svicarce poceo rat. pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. Hoi hotela "Einstein". Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3). u kojern]e smlestera reprezentacija. Ne priCa se 0 njemu bez razloga. ali ga je prekinuo zbog problema s kukom.M.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj.Ibrahim Sehit (laksa povreda). Nema buke. MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu.

j edino. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi. kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju. gdje ce surra.i.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije.. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj.o 2)l b rillUti za buduCnost. j i dom ae. Bieak. sve .. nezes. utorak. Dpdaie da ie. 0 no za nas najznacainiie. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. da s!eknu jos malo is. S ra god da s e desi. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH . i ostali rnaistori. a S ovim ti- portugalskorn.zaisra vrijedi para. dobro je to zapamtio. svi sm. bez prevodioca na engleski iezik. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu.ali trenurno ima samo njernacki pasos . vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca.procr'editbank. dozivljeno na lieu mjesta.ao nam j e brazilski kolega. igrali utakmice za BiH ima dobru rep..SP0 rt .pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar. Brazilski novinari su Menezesa izccietali. II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina. govori da se treba okani ti "coravaposla". ali na (F. ier znamo da irnate dobre igrace.. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice . nam brazilske kolege.i" b io pod priliskom kluba. P riCa! i so.. ciienimo ie..BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom.re!<.. Kada ie rije. rekao j e. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0. Milan igroce. s poceekom 1. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW. dok ie bio clan Stu 19atta.Duric il. B eiie. rade Ronaldinjo.: F. To nesvakidasnie zadovolistvo.cku. Uostalom.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. pasos. pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. V. u'.". F. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. J a sam.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist.od no- bitan 13. tako su naviiaci Brazila. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd.s vi jem. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu. Razlog je jednOSt3van .raiili da i ne do" lazi._ _ D~evni avaz. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas.ali se sada situacija p. 0 BiH. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze. bile su namod velike koristi. ali ce se. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. medurim.~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie..1 14 sad. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. na teren u. Ne ide nam dobro. M. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [.T. S10 je naivaznije. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. osim D uricu i B i~a kcicll.ba . sigu ron sam da cenam do. On zel iigrati za BiH. osieti atmosferu. svi 511 igraci zd ra vi .dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to.OIO' kustva za Olimpijske igre . do k ce ih Edin Visca. N ejmar (Neyrnar) . ruku na srce. i ka ~ ko [0.0 n ajvain. ali u rnnogo man j em broiu.pojasnja va] agodie. . malo neozkoii suse okupili u Vogosci. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. sprernni hie [agodic koii je. izmedu' os talog Mesigurno. na. jer ie taj podvigbio ravancudu... Z I P. nije valno. Pri j e treni nga.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice. itali janskog K. " U B razil u se ne oeek uie nista. odazva ti ubuduCe . I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo. sto [e. ali opcenilo gledaj.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. Lef je ovo sarno provjera.

blogger.SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.ba .