P. 1
Dnevni+Avaz+28-02-2012

Dnevni+Avaz+28-02-2012

|Views: 266|Likes:
Published by amer_ferhatovic

More info:

Published by: amer_ferhatovic on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

Dok god. ie Kosovo nezavisna drzava.Neka nade ~oviek one koji su ga mucili.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. . "dok god vellkosrpski program. cini set [edini je srao na lop ru. po BiH hoda jos 2. . MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. silovatelja i mucitelja. M. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. Prisrizali su. Prerna rnedunarodnoj zajednici. ltd. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. (HTC) 00. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira.aktuelno [)nevni avaz. j os n iie na vidiku. . jucer je poiasnio da Sf nU ovom.komentar dana lspooijes. ne dobije svoi povijesni kraj. pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. nazalost. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. M. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. Vitezu i Sirokom Brijegu. ali Nermina Niksica.0~. iz Livoa na poziv Venecije. Mila. . Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. utorak. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme.000 ubica. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. nairne. premijer RS. prernijera FBiH. Aleksandar Dzombic. G. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. 28. nakon sasranka s Milanovicern. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam. gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. putoe infrastrukrure. a st{) ie. ne. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. nairne. porijeklom ie IZ Sinja. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. pitanje Neuma. U Vitezu je i prenoCio. pa nam tako i on dode dalji rod . medurim. Njegova porodiea. na Balkanu mira nece biti" i. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji.kazala narn [e Ruza. ovih dana bilo [e mnogo. imovinskopravnih problema. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. Srbija do dan as.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. svjena protokol. Ovu granicu. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. ierom Zoranom Milanovicem. . Premijer BiH Bevanda. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. sta b ilnog Balkana neee b iti. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. naime. upucenih mahom Beogradu. priznaje. uz Milanovica i Bevandu. na ko[em su trebali bin. poput tranzira kroz Luku Ploce.kazao je Becirovic novinarima. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo.Niegov djed davno se . sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas".Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. 'dosao ie. rekao je Bevanda.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. tih dvadesetak terna. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. izmedu ostalog. lll. Kra] ove poviiesti. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije.H. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic. . i dvojica entitetskih premijera. nije bila. nairne. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. Taenije.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . pa sve do danas. fakticki. . kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. ali smo se davno vratili u Bilu . riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . a prema prorokolu. prevladay.

On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji.523 u Federaciju . jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije . rusenih domova. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a. Tr. od cega 44. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD. razgovarali smo i 0 mojoj situaciji.rekao ie Skaliic. da odnose na ekonomskom planu trebamo . Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2. energetici i rurizmu. aktuelno . informaciju 0 staniu povratka. .istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh. rekao je Volkan Bozkir. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo.dovesti na mnogo visi nivo. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. drZavnoj sluzbi. investicionih programa u infrastrukruri.000. na naivisem nivou. iarivu.Doje da osigura kred. OHR-a i OSeE-a.Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. parlamentarci. Visi niVD . Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. mislim da j e. Kako ie rekao. ipak. Nu.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii.. . On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije .kazao je Zahirovic. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila. go dine vra. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. cia. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia.000 stambenib iedinica u BiH. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. sto Cin. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt.033. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM). redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. iJIoralt.604 orobe. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". .rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic. februar/veljata Dnevniavaz.GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. da mu se prismpa s:ter. pola milijarde dolara. L"Ji. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66. I. jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . . odredujemo sra da rade .4 28. ." ove komisije.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" . A. koii nema u sebi osnove evropske demokracije. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi. Sviesni SlUO. godini mozemo. koie. Bozkir i Kusljugi{. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon .000 kuCa i stanova. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. clan Kornisije. anaka.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje. u rada FUP-a. dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH . cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. To nam je rekao Samir Zahirovic.000 050 ba. vee izmiieniti i dopuniti postojeci.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011. Angaziral i sm 0 i advokala.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir.058 izbjeglih.rekao ie Bozkir.U 2012. .precizirao je Begic.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. . ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima.tiIo se 1.PSBiH. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov. a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . Takoder. medutim.000 maraka.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. policije kroz Parlament. Edham VeladZi~ iz SDA.200. glasovima pozicije i opoziciie. nakon cjelodnevne rasprave. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. udvostruce. 2012. PokrlmUri inicijativu .

BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije.eu. s muge mane. koliko smo dobili kao partiia i 300. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa.pogledi Dnevrli avaz. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. koji ga.. marta 1992.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera.. tn de. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. nekadasnj.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja.odrucjn opcioe u maiu 1992.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu. godine. nezakoni tom zatvaran.o nalazi It bijegu. gradaninu. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. utorak. OptliZeni Vidovic. $. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-. velieinu Doli da.. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. kazao da 1. koridora 5C. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH. "dan drzavnosri".kaze Bahilj za nAvaZu. pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. A.. Negiraiuci ovu cinjenieu. kocidom kroz Neum. zapovjednik u HVO-n OraSje. marra 1992. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. Za moi ukus danas (iucer. jer bi to bio svojevrsran driavni udar .Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne.istakao ie Lipovaca. Njegova izjava. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj. . ekonomske razmjene. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme. Kosarac je.pita se Bahilj. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. do smanjenja placa. .000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. Kosarac negira i sarnu BiH. a ne drzavnosti.u i pljackanju civila ne p. S. G.. a. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor. eereri se za ucesce u silovanju. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . Lagurndzija je kazao: . lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. Na to we [e obavezalo 35. Pa. ali koja ie dovela do zlocina i genocida.!nosri . Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . za zloeine poCinjene 1992. smrmo stradalo oko 30 osoba . godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine. Ako ne bude hrjela Vlada. Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. On istiee da ie. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii .israkao je pcedsjednik SDP-3.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. koji se trenum. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. februar/Velja¢a 2012. da on nije ni rutor ni mentor. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka . 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku. Odgovaraiuci na pitanie novinara .Ca. Potvrdenom opru. kako kai-e. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. izmedu osralog.D_ . BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. 28.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. op. .Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna. koia je vee jednom porazena. .000 gradana S prikupljenih 5. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. prv. prema nepotvn'lenim informacijama. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. a covjekse tu bas puno nijc vidio. bio mozen napadima od HDZ-a. da kriza ne bude veca. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK. bila je vise nego jasna. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li.znicom Vidovic.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". Zlatko Lagurndzija. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira. gradan a. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i. gral)jcnim pitanjima . a ni drugi koji su za to bili zaduzeni. mart.000 glasova. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace.Ci.

n.900 kilornetara. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara.? Sistem sam formira aplikaciju. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii .. lzbrlsana apll-kacl-. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. Nairne.I2.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. advokati. portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci.i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi...utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh.i. svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise. LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani.EI.8fa drugi pisu - 6 28.e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja.DaruJ Kur'an" u Mostaru.relulo je Pirie. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke. Pilie: lnatal datuma .Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu."drliava Republika Srpska". Osnovni sud u Banjoj Luci 24.istu od aprila 2012.M. I a osmero dJece.. Dana nezavisnosti Bill. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju. a sistern sam forrnirao aplikaciju .. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh. Direktor je Fondacije .00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. godine za 26. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. Ascend D [e 4. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore". koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu.Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. M. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece. Akcija ~e [rajati sve do 3. koia hi trebala biti i jedan od V o. godjne imati jos dvije trudno·te.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . a operativni mu je sistem Android 4. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale.2000 '. godine. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic. S. ima samo dviie macke. S druge strane. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili.i. onsku bazu podataka.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. a prednja kamera ima 1. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15. lebruar/Valjaca 2012. u iro. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa.3 megapiksela. marta. objavila ie NASA.Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. mana. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. a prema rijecima Remzije Pitiea. istaknuti bh. Lob.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska". Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. nakon gresaka stranaka i advokata. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio. Iako su joj se kod osme r. V.20I~ DaDJ. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi.700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""".'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu). Ascend D bit ce dostupan na tri. Luci.U otvorenorn popodnevnom programu. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . M. As.0. entiteta Ascend . Na sluzbeni e-mail 0. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara.. mlad i b h.'a P2iJ:~:Itccr. Gill Hawkins. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru. poje- Kako [e naglasio. Golas prima plakefu ad sejha jsi.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. govoril cerno o histodii BiR. Plan joj je do 50.~J!:I'~~P-~~- U11. Azhar" u Kairu.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ . ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D.~jii~ii~i~3C.rudnoce poiavile korn plikacije. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30). a mkoder je vlasnikbrojnih diploma. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci. Rijec je 0 akciji u povodu I.. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju". februara 2013. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu. dana od 14 sari.""""_ . onevniavaz. I tu ne misli stati. koji je u posiedu HDnevnog avaza". MlLevA c Zemlje. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci . . ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji.ustvrdio. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost.

vierova me.a o. Ako se uskoro neste ne poduzme. ova bolest moze poiavi. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara._ '---""''-'-----'''' bitar. tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.2. iebruariveljoca 2012. 'poratane legobe . bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna..ltll.LlIKA . 25.poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic.. dr. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot.. _ . smatra Hu8 BAN. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o. i drustvene. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu...' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad..olenje.P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: . r41.WHO Hukic.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata. .JIG . ViSe .m 0Z al·k Dnevn i avaz.Irogoj elovini dana kiSll. Z1~2. ~ ~E:fE'WE!Jr. 7_ emena na jU gu zeSARA. it 1'. diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I. b ura.-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala . 4 l srneca bio skoro nemoguc. (Ciralac J. Nasa tra di ci. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z. i naprav iti neka cu da. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3. glavob olja. i politicke.obolieli mogu irnati jake belove u sromaku. i al.tl.. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam..mAAUn:I1.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu.. osim njegova majka Meita.e-namaza ispred .ena. vremenu.~1:2'_ 1.2012. i gdje Ce bili bliZi .-. . Atik &arniie klanjan je dl.istice Hukit.... rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas. 28.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo. kao vrhovni ar.kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona . Simplllmi jaki b%vi. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . drfllavica . 28._4 macina.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn.. jesu visoka temperatura. Postojaloje mncgc antagonizama. a narod ie sve siromasniii. To je ta sezona lopova. . 7 Sta kazu poznati rz:. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie. rodicom.I. iii vjesrih Ijudi. To je l.llEVfl:1lUf'EMTUIE. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !.1. krade. Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. M Ilsli.Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. febmara.a pacijen t m oze vidi eli duple slike.012..) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra... I spol. (Sej grupe mcijald. u prisuSMI brojnih dZemaru. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ.a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. globalno. 2. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca. l I U . Osnovni simptomi miSije groznice.. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve. Mirsada H ukic. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo.. nego za smrt. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama. Takcder.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal. ..Hara grarnzivost. Jos se.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt. Svaki virus vePosebno se. sniiBD Hisa ri.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: . Postoie razliciti virusi misije groznice.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ . p a na planinama snijeg.Sto se vise bavim [ugoslaviiom.emo. ali i veliki manipulator... Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro. vise suneanogvrglavobolja. Vjetar slab sje. ruZLA Evropi bubrezi .lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi.reumatske bo love. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic. Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. 1{. g lavobQlju. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava. utorak. NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10..ail'AI-IH.i:~TUI~ ~JJT. muedu os!lllog. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til. DEDA. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati... koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi .Takcder.. cia.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS). direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji. -"":.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. e oprostili od Salema 6J rbe. naglasava Hukic. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi. neki ce._ A padavina Il noti ua srijedll. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba.n~v~ 3 rnlje.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe . nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba. gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2. A. drhta vies i vrtoglavica. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r».Preparo d" u ovom gradu.0Iwl! 626 0Iwl! 9.08 liina Dragan flurdevic. gradaui Biieljine.TUFlE 'll. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica.2... Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega.

Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe .kaze on. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen.. cli· rektor ove za Ivorske usronove. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka. direktor "Zeljeznica FBiH". Suze i bol. odnosno da je priie rata sluiio w. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I. vijest. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu.Rjeilenje 0 njegovom izla- sku. zgrada renovirana iz 19TIelj a. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':. smjciten 16..finansijski posrednik • kazao ie.sie. Podsiecamo. As. godine. Cetvr)i zatvorski blok Ipak.o nJlm je Zelenika. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH..no djelo . MOmandanta EUfOR-a . pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. A.a Zenica pozvala na Clan 17. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. Korac je 1. ova vijest ga j e so kirala. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici. . kao i ubistvu oko I. . godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a. odvo· jeno od ostalih osudenika. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. M. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove. ~bog ubiStva sestre i majke. guvemer Centralne banke BiH. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c...1 KPZ Zeniea. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac.DioNU(. On~""i ava. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica. M. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca. Ai.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika. .Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS).nim padavinama. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae.oktobra 1996. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. izmedu ostalog.Nismo bili u kontaktu neko vriieme.. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. javlja BIRN.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period. Kemal Kozaric.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi. a on je KPZ napustio 31. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti.Ukratko 8 28. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. Odje] forem:ike je izmjeilten. nisu htjel i davati nikakve izjave. niSUlO magli dobiti. pon~anju. Sze . u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. F. . poCinje- nog 1993. rebruar/ltelj. ali je pusten 2005. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" .. N a mezarju je vIadaia velib tuga.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. Mendeljevu Duricu. kaZu.G .. A.. ku 11 oslobadan jn. marta 2005. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. kako je naveo prilikom prijave na konkncs. koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. M. utorak. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB. jer je. U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan. Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice.jer se Up!:llva KPZ.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat . nev iencan i suprug Dane Skrbe. 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. odnosno pustauju na slOe bodu. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija. donio je Kantonalui sud Sarajevo.. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia. tern e .~a 2()12. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· .. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! ..kaza. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. vidno potreseni. na Odje! fore!l~ike. te je !l3prnv] jen novi.

komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. protiv 30-godisnje Dane Skrbe.i nisu bolesni..e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67).P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni.. da nam se odmah javi. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo. ali on ov... Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente.[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH.000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982. po§tivalac vizucine perverzi]e. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia.. Prema zakonu. 2. Zavrsila sam skole Hegela... pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785). pokrenuta je istraga. subverzivni element.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . a ja se bavirn mislju. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator. Istovrerneno. receno ie Onasi iz ovog ministarstva.aFena . rirala vrlodobrirn uspjehom. evidenciju i ra- skoro 3. BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler). sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka.. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB. II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . lakva je procedura. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS).. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh.je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993."nikako". kao sto ie to bilo u slueaiu Libije.000 gradana BiH .A . ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. Ad.o ubistvo nije potinio. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne .K C..Njegovo stanje je lada bilo dobro. op. pokazat ce istraga. Danas (jucer.Ja sam niciia. iz razumljivih razloga. . godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali. 8. Makijavelija.. viiece Suda odbiie prijedlog . a. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. El vir Korac (41). Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu. -Am. javl. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to.kama nam ie Budimlic.. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce. MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca. 2012.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini . Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. Tako se on nama javio u petak popodne. dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH. [ucer je u 68.K. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3. a u subotu je dolazila policija po naso. majku isestru. lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. .navela je Skrba. javlia BIRN. sarno kratko kazao da se osieca . L. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. vezanu uz sluca]. same se mora javljati psihijatrima . utorak. radiosktivno dijete. Otislo [e poznato lice s malih ekrana. Eto.. Korae je. Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. 28. godine. navodno konceptualne umietnice. Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic.. govori nam Kucukalic. Tokom projle gcdine (lDDEEA).e ubio nekegs! I oni ko. saslusalde Batlera maciiama. Skrbu smo iucer kontaktirali.. a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu. S. Marksa. u koioi ne moze sobom vladali. Nicea. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. podsjecamo. Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu. Sun Cu . odlucila se braniti surnjom.teme Onevni aV~l. ali nam je.Mi srno n j ega na u cili. godine if.. majku i sestru. Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae. a njen djed je NikoIn Skrba. H. oca.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. bude pusten 2005. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva.. drzavliana iz Sirije. dojaYi i razgovaraIs s njim. kako nam je receno. Tesle. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. on odgovara sljedece: . L.Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. b ila ie relati v no losa ucenica. Znaci. Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO . za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc . . odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic . iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom.

Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine. Cija je doktrlna vrlo problematicna. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . osim razoib boles!i zahvaljujuci ram.elja. Zato u BiR. .. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". puna ljubavi i razurniievania. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. koje nemamo . U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. Takoder.i olu'psihijacra. a ne jedan pro[iv drugoga.. federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a. Kada sam neodlucna ili lijena.Neobi&n Silajdii '. cestitog karaktera. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. doprivrede i ilumarstva. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. ornasovljavaju pokrete koje vode.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne. S. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje.A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH.rekao je on. kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. avgust.. otvorenog srca.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. da stvar bude gora. Vas hobi: Fitnes. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje. N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". Prema njegovim rijeeima.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. 1ma ih mnogo. treba ga odmah pod stalnu kontr. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. koie.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. oeka nam i prilagode i plaCe. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. . NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. a praviti se glup i liiepo se "upakovati".I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj". nego o¢i drusrveni problem. Neostvarena l. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama. nien psiholoski profil. prema ocjeni srrucniaka. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM. Kikinda.kale Vukadinovic. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. koiih svake vrste ne manika u BiH. N"glasio je da ce USkOIO.! pskim. a teSko waxi . volirn i sve druge muzicke pravce. a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. U sekte se !ako ulazi. .~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. liiepih i pozitivnih misli.-nom SI[Om. Ima li istine u izreci "Ko pleva. u sekte pristupa ugla". za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. specifieno] za sekte. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25.. postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. . Omiljeni film: Neke koje pamtim su . Sta svaka dama mora imati u tasni. a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK. profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. ako ude u jednu sekru.000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca. .. Najljepsa zena/muskarac je. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori. .ObjektivDo. Ci vilna zasti ta. .lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . ASCI('.000 KM.U I HadZiCima pro. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10. recirima vee pos[ojeeeg medurmo. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE . Biste li donirali organe: rSMS In. "Zgodna iena" . a 0 tome niko ne vodi racuna. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte. . Kad [e bal. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic. Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne. No. obrazovana. kao SIO nizacija. . a 0 tome niko ne vodi racuna. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan.abi sloj stanovnistva. . itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za . Ona je miljenica i kaI I dar SDA. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. . Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH.oji nikada nista ad drZave nije dobio. nek je maskenbal. Ko to tvrdi. parnetna. Iako se bavim klasicnom muzikom.1 milion RM. federalnimimstar poljoprivrede. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka.edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. medu kojima je i Federalna uprava. je Ii jutro pametnije od v""eri. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. prilagode evro. poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. a poslije nema izreke. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka. Demobilisani sam borae k.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. Da je sutra smak svijeta. a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza. O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. Da. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe. sudeci prerna fctografijama. Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. poput. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju.istiCe Silajdfic.-icLijanovic. vrbujuCi upravo takve liude.Igra". a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. Dobra pjesma dU5U Iijeci. jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba. M. zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. Kada ne nastupam. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. Datum i mjesto rode. Ime i prezirne: Sania Anastasia. ali da o tome niko De vodi racuna. Dobra i plemenita osoba. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe . Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj.nja: 9. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je.Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. u smislu novog zaduzenja. a one to·nikako ne nude. Takva osoba. saznaje "Dnevoi avaz". sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve.

Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. diverzantskog od reda Vojske RS. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn.!jaz Licina. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. Muhidin Hanie. re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. Mu.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie. februara 1993. diverzantskog odreda Vojske RS. Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom.. Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". Osim Neboise Ranisavlievica.kazao je muftiia Zukorlie. zlacincem Karadiicem.hrenicki. optuzenom za odgovornost u napa. dri:avljanina BiB i Srhije. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. A.JusufRasroder iz Becana. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii. man. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . jos radi". crncgorske.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . utorak. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. ISIi su u grupama o d po des clak. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare . godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. ali je j~ te'~ pripadati zaiednici. a da nije Ilestao iii se opred. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. Zukorlic i drugi.. kao sro rece Alija Isakovic. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda._ du na vojnike bivse JNA.kazao je eerie. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka. Nekada~nji pripadnik 10. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. hrvarske. aprHa 2003 .. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru.lu. Rasim Jusum Rastodera. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. kao na Sudnjern danu. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia.obiasnjavao je Erdemovic. I. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. Seeo Softie i da. kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji. dobio kaznu od PCI godina. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. februara. kako tvrde porodice zrtava. 28. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. prema vlastitOm priznanju.enja.inekom". posebno srpskorn narodu. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. koji je 27. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu". godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. lehruar!veljafa 2012. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc. Fe- ie.. lovi'. nakon cega je predal Haskom tribuna.. Ratka Mladica.. MustaIa e£ Ceri~. 11 . Milana i Sredoja L uki ca. godine. Rasima Coriea i Adem Alomerovic.Sada njegov sin irna 21 godinu. Nijazim Kajevic. Safet Preljevic. Strijelianje je trajalo do surra. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine.277 KJ\1. . maia 1992.ijelio la mrznju i o vetu. Senad Dceevic iz Bara. . Muftija Muamer ef. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . . svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . za sebe. Ra dov ana Karadzica. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani. pri izlasku IS. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda.Sesnaestog jula 1995. No. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. bez straha za buducnosl nase djeee. Fikrer Memovic. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin .. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. J urisicev advokar. Bosnjaci Ooiliezena 19. koii je proizveo Slobodana Milosevica. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti.nske prevate. . /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra.. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka.\1iodraga Lukiea. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda. dna sviedocenia. javlja Srna. time je ostetio budzer BiH l3 315. vziju Zekovie. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. A.~ta je jos gore. makedonske.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. ali ie odgcdeno za J6. . konaeno rnoei odahnuti.. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. koju je davno odsluiio. Kako su izlazili iz autobusa.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske. kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora.~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. uputio poruku mira i sigurnosti. . kao Bosnjaci. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. do danas niko vise nije procesuiran. Corie. BAJRAMOVIC 1&. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. zbog cari. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . A.b civila iz iula 1995. vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. imali su poveze na o~ima . Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece.. Kada cerno mi. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. kao Bosnjaci.kazao je Do~de Dozer.

Ni to ni ie isposto vauo.kaze Aim Ra. pobija izj ava Sab all udina Kazica.kazao je Zrnu. marla.Nu. rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u.tonalna civilna Z.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc.Medulim. . S. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va . A. hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu. • Roditelii stalno zovu. h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. . sekretara MZ u Tarcinu.govorkaz. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice. . i Ie 3. Ove navode. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". e.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin.dodaoje Bogucanin.Svi kabineri su u funkciji.1IItJ uplatwan. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz. nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.M. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike.d~ickeopcine.. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada. Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko.oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio.ovaj korak ponovo su se odlucili jer.B. opel razmak Ie inle i prezilIte.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8.. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz.. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote.rillvalljlv se ne diraiu primayja . Rekao [e i dacesurrardanas. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. direktor O~ "H ilm ief. OOil~lim~_l!talnic!_ . 5. a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice". I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS .aojeKadic.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. osnovci iz ovog naselja. A. u skol. ka· zao je Sretko Zmukic. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6. bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara ./la mune . Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i. . a dobit ce je prvi : titala. Ni nakon jucerasnjih protests. prerna mom misljenju.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic.c koji u 10 sati poSalje SMS.000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . D. njih viseod 170.ee je ULAZNICA. n iih vise od 130. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. zatim 21. ----------------Cijena SMS·a ie 0. godine. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. . Saric" iz Tarci na.Potpisat cerno ugovore sasvima. naulmimiadeKS. ali smo ih rijesili. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. ! 24.35 K_M + PDV. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a.oe definirati kako i. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. V. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou. KaIi. ali ga nisam uspio dobiti. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet. kako narn ie kazao Bogueanin. bilo ie nekih manjih problema. "Oloka".zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati.o. [una. nisu isposrovan i njihovizahrjevi.op.ilStia dala im j e r 20. iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer.-R.-1 Q_t~ 0 I. nas. Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano.kal:e Nermin Subasic. i pored obecania.. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse .mie. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave.. nauku i mlade KS.12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· .Na. aprila. . maia i 2.Premiier Fikret Music obecao nam je da . ali i iz Germe i Donie Bi06e. KJjucna ri.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p. . nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor .ki. sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin. [epalaka 'i Cicaka. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB. na.icu za Olimpijski bazeD.S.Og1j~f . rnedutim.

15 sa1i." .000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite.000 KM za izgradnju stambenogobjekta. .20"~' : 16.:.. Svirna je istekao tai mandat. Miokovicu ce produfiti mandat v. infuzij e. nagrade koju ieIite.Kramer..M1JMii·1 ~ lme i pra. . -C-'.~. posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower"." . nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi . Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v.. roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie.. izdvojeno je 455.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova.. 14.000 KM .i' Autllb". direktora dok UO ne provede konkursnu . javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno]. . ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia". IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3).kazao [e Kudejmati. 1Ilvu· u 14. Dom zdravlia od 18. jer [e on.ka "Donia zdra. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6).SD.Rijec je 0 zahtjevu za ma.$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: .. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke. bili i clanovi VO i NO.. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da. u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA.B7:i87~. kako je naveo Selirnic. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7). sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine.'l:t'Jn. u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad".~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT. U Sle<li!t . ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u .. Ne poeiniem od nule. predsjednica Vijeca. 13 30.uo. da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce. 17.B. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4).kazaoje Selirnic.. VO.m . -'~-"'' '-.l.Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta. d.15 sal.'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 .-prica...Ajnadzic i SDA 450.: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). zao je Spahic. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5). kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. I Iri dj"""jtlca. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama. Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana .10 "." ~::'~. Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire..GrulS:l!93592-WB. W 121 "'. cine tri clana SDA i dva SDP-a. pozajmice vrate i prije.!OiZO<I.. Vog.i:O!IT~IJriij.aza tovriierne dva miesecasu v.40. <fll'tokai t.:~~. stO je "am 0... . 11. ~~ H>tI!iol: 428·220.ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat .. . vlja". i 15.jn. d.000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e.. Ako to Vlada ne uradi.. ·p.nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog.. a nijedna nije 15kliucena.Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll. dobio ie pozajrnicu od 39.j" .u <1'. 1~..Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba.toka . Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina.1'j~ r~"". d.. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar. fol~ dj.30.Kako su kazali u Vladi.. feb mara prakticno nema direkrora.. .25. r. marta.a. Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M.. potvrdila nam je Alma Dulie.$~. • 5!i. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl.1~lertOMi : "i'IJ"". Kupone 113 kojima ceteupisali bro.dodaojeSelimic. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu .· " '3. ·SJgurno !. Direktor ie u funkciji v. vecpolagodine.1iI diovoitico..kazao [e Selimic. _ i la. kako nam [e kazao.. m. U Op<iojbolnlel"Print dr.. mEda' .. organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati._. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'.. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica.Imarno opcije tuzbi i straika. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora.50 i "S".DOJe sedam bella. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru". proceduru za izbor novog ceinog covje. 16. koja blokim izbor C1anova UO i direktora. 1. B. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan .J.ms!<. Prema niegovim rio jecima.. •.. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO. prl~tnj.. ukoliko budu u mogucnosti. Admir Spaho. .13 NEODGOVORNOS. ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu.. d. putem Ministarstva za boraeka pitanja. nauku i mlade KS. _Iah Na!<aS" RJ(Iena.-.t r • f. . to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice.~ MffilNG A.. .. vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::.50 120.. SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja.zime I· . UpravIIi i Nadzorni odbor. koji ga bira. infuzije .mljl krvl I . direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO. djece II njihovim objekti. pozajmica mi mnogo znaci..modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod.MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje. 1282. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. bivsi pripadnik 115. Za ove namjene iz budzera KS. 15. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e. . InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata... motorizovane brigade. d. raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala.. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2). kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic. odnosno nedjeljnoj ~emi fada.10 I WAO sa1i. mlj" 1.

ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8. kroz 86 transakcija.biznis Onevni avaz. Ujedno. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. 10.6 J K.35% .rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara)... marla. 918. M. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20.000eura. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5.024.495.54 posto). Dan zena.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina.. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici.ako 10 vee niste. a S. dostigavsi cijenuod 12.. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani.341. februar/Veljata 2012. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije". naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR. do II.pokur' suod19. mart. Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130. Poziv do 30. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. Povodom obiljezavanja 10. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E. marta.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini. februara do 7.50 KM. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo.J5 KM. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. od 10.637. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S.73 Trgovina 215.000 eura za pet projekata.084.157 vrijednosnih papira. vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka.. od 3. u iznosu od 130.JOKM.1D 1. Poziv je otvoren do 30. marta.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8. Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" .11 rom u Iokalnimzaiednicama.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina. Dostava prijedloga Poziv 1. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun". godiSnliCO svoga rada.76 KM.. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu.J'>i. SASX. predsjednik "UniCredit fondaeiie". budutim fanovima i oni koii vee to iesu. kao i onirna koie to postanu od 25.AI.341 KM PrlIlUPili 10. IIIorak.46% .70 posto. od 13.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom.500 KM). 28. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa . u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24.05 776.000 eura.999 KM RENAULT . po prosiecno] cijeniod 9.07KM.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic . porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog . "Hyundai'tsvim svojim damama.46 pOStO. Gubilnill dana alleile Promet 514.13% 1"1.. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije.50 KM. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215.60KM.632. Promet na kotaciji iznosio je 145. po prosiecnoj cijeni odceriri KM. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. udruzeniima. SASX-30 0.

P. M. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda. K.kazala ie Amra Odobasic. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. a koji po. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. (41).Mu. zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca.utorak. H. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. izmedu ostalog.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom.ljetnicima.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . gdje mu se ljekari borezazivot. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. 26. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom. oaredbi Tuzilastva BiR. ali vozac je nestao. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci.. Goran Ikoriic. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo. Isrragom je ulvrdeno da su R. M. koia nije hila raspolozena za razgovor. r. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu. Grupu vecinom cine malolietne osobe. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. inspektor u Granicnoi policiji. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io.u bislvo. erna hronika . Nakon visemjesecnih aktivnosri. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. B. $vezao je omcu oko. februara. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu.62 milimetara. fBbruar/Velja~a 2012. l'r.iirna i izvrsiocu ubisrv3. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju. potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. D. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje.m pokusa() ubi Ii.M.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. medu ko.. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore. i D. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra.M.ske od k()jih dvije automatske. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. oboiica iz Foce. veca koliCina pi~toljske i druge municije. 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku. ali je spasen. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. metalnih cijevi. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. malo. M.javljaSrna. te proriv njegovog oca M. i . Jucerasnja akcija.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. M.solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. portparol UKC·g Tuzla. E. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. M. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. ca. . februara po'mogli malolietnorn P.kojim je upravljao D. da je bile skim imao problema ranije .cio alkohol rnalo. pronadene tri pu. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja. bila je i Draganova supruga. provedeni su po. G. Osnovnom sudu u Fo. Drago se vee ranije jedno.. koji se terete da su 18.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva. njavanja Dragana Selirnovita. T. a u kuci Selimovie.ci podnesen je zahtjev za po.. koji ie propustio obavezu slaranja 0.rodica vlasnika nije predalapoliciji. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore.K. vlasnika picerije "Milenijum". nije pronaden.kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. Motiv nepoznat . koji je njime izvrsio ubistvo. A. devet pistolja. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. Ie §to nije prijavio. .K. ali vozac n ij e stao.. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . Prema rijeCima komsija. a potorn ga je dao I. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. On je pucao uzrak na javnom mjestu. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank".Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . kako smo j ucer saznali u naselju Batva. za sada se sarno nagada. iz mje~la Nadgorje"golfom".Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. i M. narus3vanje javnogredaimira. saopceno je £aruje iz SIPA-e'.28. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. [)nevniav(il. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu. prethod io ie verbalni obracun.ve kriminalIle grupe H. Dogada] je sokirao i kom~ije. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti.

Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. navodise u opruznici.radi 0 ne· kim narkomanima.le~lIJwlveliaea2012. (22). Ka. M. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa. ukradeno je sesl nov in Japtopa. U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. Na jucerasniem sudenju. .pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija. n a vod no. Ad. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna.e do mjesta Zaravica. koji· rna je nestalo novca . H. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza".5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce". . nakon cega su uilli u nidnju. zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom.Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M.is!ice Kovac. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. razbiianja stakla posjekao. vra Ii novae.340 KM. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze". seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza.Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica.a ostavio jei brei telefona. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. merak. prodavac u PC centlu. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. Pretpostavljam da se . izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke. 28. V. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom. . Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji .iciju vo verbalno.z. rnla di m uskarac. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari.nakon srnrti u Padovi. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer. koie [e odgodeno. . pod vral. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. Da su prevareni.osta.ru. supruzi Zijada Turkovi~a(45). .A. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok.a . procjeniuie se na oko 5..jer [e Amininom smrcu racun ugasen. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. Borika Primorac. iedan lap· top koji je bio na servisu. koii ie bio neispravall. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36). U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici. a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). poklopcero.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti. nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze.340 KM ku. A. zaiedno s staklom izloga.: M. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e.erna h ronlik . Ukupna steta. Sejla se tereti da [e 23. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu.ko nam je kazao Aldin Kovac. mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub...pliacku 2.a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana .l.zor. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice. Ciglama razblll ~Iog.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu.DZ. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie. izdatu na ime Ermina Neimarliie. Viile se ne iavlia. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti.000 marakakazao nam je KovaC. a potom i fiLicki napao B.kazao nam je Aminin otacAmir. gdie ie cekala operaci j u. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. Dn Bvni avaz.

a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. M. a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. od kojih su dvije ZeDe.000 KM. Bili su naoruzani sjekirorn.000 eura niegove ukrali oko 20. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. Til. . a drugi maramu preko lica.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS . tuiilac.idii:a na svom odjelu. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. a rijetko koje ie rasvijetljeno. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica.a policija. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. razbojnici sa otkljuc. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je. . U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor. na magisrraluom puru Prijedor. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom. kako ie saopceno iz MUP-a KS. ito u nedielju navecer.000 hrvatskih kuna. Marko M. Bojeci se za svo] iivot. Tokom pljaCke niko nije povriieden.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2". nosti ukraden og "g'olfa" .oVO Sokolovic-Kolonija. . N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno.Orasje:.Bosanski Novi. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. Trogrllt) disnjeg Marka M. Djevojl:ici pOZmO . ko ji jevozio bicikl. Tu se aalazi sam.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac. nakon cega je on pozvao oraske policaice. a razboi nici su odnijeli 01<:.i 5. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni.22) iz Banje Luke.aleto. a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. z. Dvojica sustala kod kase. U centru Srebrenika o O. Radila za kasom . n akon <:ega je ispreturao stvari.[o N. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar. koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.30 sari . radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. muskarac i djevoj Cica. dala sam im novae i kliuc. .ali i sef.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna.M.kazala ieJ ahie.rkiriga u utici Bosans. elektrosckom i pistoliem. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu. iz kojegsu uzeli 900 KM. u blizini pruznog prijelaza.. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . izSrebrenika. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod .Branimir Glavas Tahir Dulle. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. (.000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5. (FetD' S s. traii 0 j e novae i kljuc od sefa . u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna.acemse nalaz. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. K. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja . Na mjestn nesrece os.kazao nam jeDulic. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru. reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. Prema nienim riiecirna.0 1.kazali su narn u policiji. eletrosoMo i Pistollem.Provalu 1. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli.T.000 eura. prijeteci mi sjek irom. M. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je .18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je .snistvo K.Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. neki od razbojnika sa irnali faatomke. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. a iedan od niih. vias· nikseniieizjasnioovrijed. U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija. s pa. red io ie 1.000 KM sen. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1. B. . Am. fraga se za provalnikom (FlJr.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ]. rao ie poiomljen bicikl.k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". koja se Manela [ahic.:r. vla.e/iIJ sjekirom Cetvorica '. koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH.minalisticke policiie PS Srebrenik. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno.

koiesu PriznaD)8 i za Db. koii je kardiolog u lokalno] bolnici.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. hi10 vjerskom. ANGELINA .jednu u Cirihu.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. Spahic: Z/oupo/reba mot. dramamrginia iz Ljubljane. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia. predrasude. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". da je zahrjevan i zanimljiv. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju . koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia.m2.kaie Spahic. Cu. iz pozicije z.bh. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38. on hi danas cvietao. pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'. Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake.U prorekle dvije decestereotipi. put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl". Sada evo radim na izgovoru. Scenarij je zanirnliiv. snimati samo u Dubrovniku.iCi (Homa. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u. Ja CU. M. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia.Jasna Diklic. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. 28. . Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". drugu u Hrvatskoj.Kn!so. igraju Tatiana Sojic. "~ndiplomatic art" . parolom "Ni srpski. Vain. u ovom gradu Z3vriiena je 14.A.. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo.a Tania S ocem. Pozorisni kornad "Sumnja".o mi ie da seen moze rezonirati i u bh. lebfllir/veljata 2012.. jer je velika veCina ovih pre<irasuda. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku. ni hrvatski. govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. I meDA tr-.ni hruatsMi. eiju je dramarizaciju uradila . Na jucerasnjoj rribini "Kultura. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. Ja igram staru Dubrovcanku.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. a u reiiji Selme Spahic. a za muziku jezaduzen DraSko M.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- .loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti. drsku otvoreno drustvo BiH. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica. giumica. Zana HodZa.A. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani. Maja Izetbegovic. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. drUS!VU. odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . direktor MESS-a i inicijator ove ideje. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima". ulara~.dobila sam recenice koie vjeibam. Ena zivi s maikom i bakom.luccr odri:ana tribina "Kultura. S. medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina". MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. U I(ZnZmR . a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona.Istina je.koje tek trebam upoznati.Kn!sniqi).Aida Pilav. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago. politickoID ili nekom drugom . kosrimografkinja Sania Dieba. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. . DEI lS.lJfCRTEL. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. . visa kustosica Muzeja.kazala nam je Elma Hasimbegovic. powrislli reditelj iz Indije. U predSTavi.. a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. S. ni muslimanski . Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. 'ni SI'PSMi. . rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974.kat . koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". ogranieenja i bariiera. Cu. a ne propadao .A. koliko znam. podica" 2006. Cu.:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl.24 Dnevni avaz.J1 I(RVI . Mariia SkariCic igrat ce moju snahu.evska. seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. SubadhPamaik. dobro smo SQradivale.kazala nam ie Karanovic. M.A . pozoriSna reditelika s Kosova.

S. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. gdje uz odmor. Merli. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. kaie Faruk Drina. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. L. S. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije.30 sati. producent Bregovicevog koncerta u Zerri. gdje tokorn zimskih m j eseci u.0 sati. .Z. kako doznaierno.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie. osim glumca Zijada Gracica.jet set Dnevni avaz. SIO [e i ucinila preksinoc. radi i na novim pjesrnarna. UlOrak.l. a izasao oko \8. Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . koje bi mogJi snimiti prilik.novog sina Alek· sandra. .R. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. dosao u Sarajevo.4. . I Bregovic i"Haya.ba. Bilo kako bilo. kao ios tatk a Evrope. R.iubica Ivezic" u Sarajevu. i <. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona.om niihovog izlaska iz porodilista. Tada je naiavio Severinin izfazak. D.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali. . jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila.kaze Nedzad Tucakovic. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo. za februar/Veljaca 2012. U susret ovirn nastupirna prva dams bh.n se ubrzo vraca u Italiju. sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. ali rek u utorak. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. direktor "New Evenra". koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. S!ijede pripreme za veliki koncert 24. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16. mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja"..

dunjanina. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama .sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. . Vidjer cemo koliko rnozerno. nasrnijao se i odgovorio: . Nije to vise onaj stari Brazil.rekao ie Su~ic. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. ali vierovatno ce i on biti u tirnu .. Kako god da zavrsi.Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika .56 28. . ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie.Mozda Seiad Salihovic. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. Vi ste me natjerali na to. u Sent Galenu ce biti spektakl.rvrdi Susie. ali (0 nama mozda i odgovara. . Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica. Dnsvni avez. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani.Kad a se igra proti v Brazila. ispalo bi da sam lagao. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. Sarno me to pirate. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. e znam jos sta cu.. Da sada izvedem jednog. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. utora~. Selektor hi volio debar rezultat.ka~e Susie. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. Imao' sam dilerne oko Harisa Me- . februar/'l€ljaca2012.Sta cu. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu.To je bas veliki problem. Moral cu bez niega. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen. kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi. Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. al i bi jo. Moram izvesti dvojicu. godine. $13 cu. . samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar. Znarn koliku je imao zelju igrati.~vise volio da odigrarno dobro. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca. Safer Susie dobio [e losu viiest. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed .

Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: . jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti. .kaze Papac.kazoo je Spahic.zila odigrati kvalitetan mee.prica Sasa . uz os talo. onda bib momo razmotriti opoie. 2012. Kakav ie na terenu. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman.Iako je priiateljski susret..Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu.kivao ujegov transfer. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci. Isposravilo se. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas.kmice Evropske lige. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji. 0 nda nemam razloga za nezadovQ. por.. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci.Steta: Medutim. velika je stvar za. M.· Nov.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''". ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce. fudbaleri.eg mativa od susreta s Braz. jer zelim igmti . ali s puno vetom minu- . Kao kapilena i komandanta odbrane. A ko b ude rako. j nad. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi.: . Toliko naviiaca.ovo poslignut. takav je i u li VOllI. Nastojat cu igrati 8to bolie mogu.pdca Sasa.Nece mi biti prvi put.etak .kadjama. . napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh. Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske. medulim.mo . M. ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu.sport Dnevni avaz.ce. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci.. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba. . neukrotiv. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome . Da odem. . i ako mene pirate.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. Pokazali smo da se mozemo IlOS. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi.iti protiv najjaCih. ne obaziruci se na simaciju.nasmf ao se S asa i dodao: .kl ub ie na ivici p ropadanj a.al i je pi I:In je hoec Ii. Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . ne znam gdie bih. oduzeto rnu ie 10 bodova. da Ibricic niie bio prijavljen za uta. N as reprezen rat.am se cia cemo im ih predsr8vili u . kate Ibrici(.Trebao sam seliti. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). Ne znam jos nista. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku. ali transler Ie proOlo Nema ve(. ali nismo ni mi losi.Se racun ati na mene. Spahica oeekuju velike rnuke.Mi. T. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca. Znamo kakvi su Brazilci. Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie. Ovo je za nas neki novi poeetak .ilam. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i. Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca.. Bail nevierovatno. vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada.edindzeko. . 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma. Vidjet IOusill ee bi ti . Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. da mi niie bila sudeno. jer su dobro placeni.smile se Spahic Salu nasrranu.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. Sada svako ad nas maze otici. ima desetine razlicitih odgovora.AlveS je nevjerovatna osoba. i dalje igramo kao da se nista nije desilo.. _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f. .kao je IbriCic. .. Nije mi PUIlO zao. februaI!ve IjaG.ba). oeekivanjima u utakmici kalao ie. pitanje ie kakva ce biti. .porucio je Dzeko. oji ie trener insislirao na taiom.Ponuda je bila odlic!Ul. tvrd.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko. Sta sada? . klub je u opasnosti da krene od nule. 2S.kaie IbriCi6. medutim. M. utorek. . sa§a ie zatekao med i mlijeko. ali i na uibinama biti praY! spektakl. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri .T.vas" . vae nije b io ni na klupi. A i ako dob ije. Nastavljamo dalje .SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub . I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!.Onda cu na odmor.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom. navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi.eemo rnzoeacari. .kare Papac. Place za sada ima.. novea . nas sto uopste igramo ovu utakmicu. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. kakvim igracirna raspolazu. da lle. Izgleda.ali ako ne. dogo· vor ie bio gol. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~.naiboliem svjetlu. Sada .f. Vjerlljem da 6e na terenu.. Nekadasnji velikan je u srecaiu. jee je klub oce. a vjerujem da cerno i praliv Brn. Kako god. Ijstvo.fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu.

ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic.Zviezdan Misimo. Semir W.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'". u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B. . .l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. . Hoi hotela "Einstein". Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0). Odigraocijeli mec. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu.. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak. guzve je bilo sve vise.. Dnavn. F.Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno. nema muzike kojadolazi izkafica.58 28 februar/lrelja~a 2012.M. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita.SaSaPapac(suspeozija). u kojern je smjestena reprezenraci]a.Mensur MujdZa(povreda). a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri. EroirSpahiC. M. a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak. desi jednom u karijeri.ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. gOI JOOn. . haj'te vise.Ibrahim Sehit (laksa povreda).lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv. kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela.Pa.. predsjednik ovog udruzenja.>. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm. utorak. Hladno. Dobiti mOZeIDopuno.rekao nam jeT uee. Seada Kaitazai druge .1: . . za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). nema automobila pored ceste. koie ie napravilo veliku zaslavuBiH.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. misi" lijeve noge i izasao u 29. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih . . pa oni koji nisu mogli uci. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje.000 ulazniea.Fioremi_na(l:O). rrenutakzapamcenje-W. Elvir Rahimic. fotOj Svicarce poceo rat.Da je bilo 100.'e. vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio. ali ga je prekinuo zbog problema s kukom. Veceras ce se medu bh.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti. dan u takmice. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. U ponedieljak. jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. Ne priCa se 0 njemu bez razloga.oo) proste jeseni u Maksimiru.eTuce. MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu.. SenadLulic: Povrijedio 18. Nakonzutog kanona u 13. prava invazija oeekuie se tek dallas. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC.lo 23 svoju kadetsku ekipu. Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein".nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova.F. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela. nema dreke.Stadion ce biti mala Bosna . Nema buke. u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. . rninuripostigao goloveu4S.F. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3). ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). .za 1:1 i75. u kojern]e smlestera reprezentacija. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo.Sernir Tuce. o dore. Nemamo ita izgubiti. avaz.advijeminute POIOID svojim 18.Faruka fIadZtbegita. smrzosmo se! .iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca. a izgubiti ne mozemo nisla. minuri.modrih Adem HOdi.HarisMedunianin (klupa). On nam moze SlVoriti puno problema . S. a Adem c. EdinDzeko: Usaou igru u 79. Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar). njega nema Za nas koji iiivimo ovdie. Seniiad Ibricic iDarko Maletic). ali on niie dosao vidieri niih. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. sve bi pLanule . vic. Kadagod dodem u Mostar. na .Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. M.kazao je Edin Gcleric. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I. minuti utakmice Lacio ..smatra Tuee.rekao nam je'Tuee. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja. J er.Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina.M. Din'IIDo ga je vee registrir.

S10 je naivaznije. Milan igroce. na teren u. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. odazva ti ubuduCe . Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela.ali trenurno ima samo njernacki pasos .re!<.. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. Z I P. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r.pojasnja va] agodie. F. igrali utakmice za BiH ima dobru rep. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. rekao j e. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice . tako su naviiaci Brazila. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. dobro je to zapamtio. S ra god da s e desi.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom.. P riCa! i so. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. Ne ide nam dobro.. B eiie. medurim. ier znamo da irnate dobre igrace.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. ali opcenilo gledaj.T.ba . Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas.od no- bitan 13. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. On zel iigrati za BiH. osim D uricu i B i~a kcicll. dozivljeno na lieu mjesta. kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca.OIO' kustva za Olimpijske igre . sto [e. i ostali rnaistori. Kada ie rije. svi 511 igraci zd ra vi .. jer ie taj podvigbio ravancudu. . sigu ron sam da cenam do.~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie. V.o 2)l b rillUti za buduCnost. a S ovim ti- portugalskorn. nije valno. " U B razil u se ne oeek uie nista. j i dom ae.SP0 rt . N ejmar (Neyrnar) ..rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e._ _ D~evni avaz. sprernni hie [agodic koii je. sve . M. pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. J a sam.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar. osieti atmosferu. ruku na srce.procr'editbank. dok ie bio clan Stu 19atta. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi.. bez prevodioca na engleski iezik. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu.1 14 sad.i" b io pod priliskom kluba. 0 BiH. govori da se treba okani ti "coravaposla". ali ce se.. 0 no za nas najznacainiie. da s!eknu jos malo is. i ka ~ ko [0. Brazilski novinari su Menezesa izccietali... pasos. u'. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom.cku. malo neozkoii suse okupili u Vogosci. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. ali u rnnogo man j em broiu. do k ce ih Edin Visca.zaisra vrijedi para. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. To nesvakidasnie zadovolistvo.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme.raiili da i ne do" lazi.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. ciienimo ie. svi sm.ali se sada situacija p. pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. gdje ce surra. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH .".0 n ajvain.Duric il. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist.ao nam j e brazilski kolega. Dpdaie da ie.: F. Pri j e treni nga. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj. Bieak. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu. izmedu' os talog Mesigurno. rade Ronaldinjo. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. nam brazilske kolege. j edino. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo. Lef je ovo sarno provjera.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. utorak.i. ali na (F.. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu. na. s poceekom 1.s vi jem. itali janskog K. Razlog je jednOSt3van . II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina. bile su namod velike koristi. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . Uostalom. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze. nezes. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca.

blogger.SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.ba .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->