P. 1
Dnevni+Avaz+28-02-2012

Dnevni+Avaz+28-02-2012

|Views: 266|Likes:
Published by amer_ferhatovic

More info:

Published by: amer_ferhatovic on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

ierom Zoranom Milanovicem. Mila. sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. Vitezu i Sirokom Brijegu. premijer RS. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. . ie Kosovo nezavisna drzava. ne. fakticki. Kra] ove poviiesti. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. pa nam tako i on dode dalji rod . imovinskopravnih problema. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . M. ltd. . Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. na ko[em su trebali bin. na Balkanu mira nece biti" i. nairne. nakon sasranka s Milanovicern. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. priznaje. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira. poput tranzira kroz Luku Ploce. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic. Prerna rnedunarodnoj zajednici. izmedu ostalog.kazao je Becirovic novinarima. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. Njegova porodiea. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. ne dobije svoi povijesni kraj.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. putoe infrastrukrure. Dok god. Taenije. G. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. U Vitezu je i prenoCio. . j os n iie na vidiku.H. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji.000 ubica. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod.komentar dana lspooijes. M. silovatelja i mucitelja. . a prema prorokolu. cini set [edini je srao na lop ru. po BiH hoda jos 2. rekao je Bevanda. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. utorak.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell .Neka nade ~oviek one koji su ga mucili. (HTC) 00. . Ovu granicu. 'dosao ie. sta b ilnog Balkana neee b iti. naime. nairne. pa sve do danas. 28. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . jucer je poiasnio da Sf nU ovom. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam. Aleksandar Dzombic. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. Prisrizali su.kazala narn [e Ruza.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. ali Nermina Niksica. pitanje Neuma. uz Milanovica i Bevandu. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. svjena protokol. a st{) ie. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. "dok god vellkosrpski program. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. ali smo se davno vratili u Bilu . i dvojica entitetskih premijera. nazalost. prevladay. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo.0~. nije bila. Srbija do dan as. . gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. ovih dana bilo [e mnogo.aktuelno [)nevni avaz. porijeklom ie IZ Sinja. prernijera FBiH. medurim.Niegov djed davno se . Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. lll. nairne. iz Livoa na poziv Venecije.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. upucenih mahom Beogradu. tih dvadesetak terna. Premijer BiH Bevanda. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. .

u rada FUP-a. . clan Kornisije. Kako ie rekao. koii nema u sebi osnove evropske demokracije.000 kuCa i stanova. . od cega 44.kazao je Zahirovic.rekao ie Bozkir.200. . Sviesni SlUO. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD. policije kroz Parlament. odredujemo sra da rade . Nu. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi. sto Cin. udvostruce.rekao ie Skaliic. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir. javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. L"Ji. Angaziral i sm 0 i advokala.. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. Tr.604 orobe. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a.4 28. Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije . razgovarali smo i 0 mojoj situaciji. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije . A.Doje da osigura kred. . investicionih programa u infrastrukruri. da odnose na ekonomskom planu trebamo .precizirao je Begic. aktuelno . v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. informaciju 0 staniu povratka.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350. nakon cjelodnevne rasprave. . On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. PokrlmUri inicijativu .000. anaka.GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra.U 2012. Visi niVD . obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa. . glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj.dovesti na mnogo visi nivo. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje. koie. energetici i rurizmu. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru. iarivu. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66. Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2. dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH . na naivisem nivou. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU.000 maraka.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" .kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". 2012. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. . rekao je Volkan Bozkir. Takoder.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon.Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. da mu se prismpa s:ter.istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh." ove komisije.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas.000 stambenib iedinica u BiH. go dine vra. glasovima pozicije i opoziciie. jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM).000 050 ba. Bozkir i Kusljugi{. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . pola milijarde dolara. OHR-a i OSeE-a. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. drZavnoj sluzbi. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . cia.058 izbjeglih. medutim. vee izmiieniti i dopuniti postojeci. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic.523 u Federaciju . ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. rusenih domova.PSBiH. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb. Edham VeladZi~ iz SDA.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200.033.tiIo se 1. godini mozemo. a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi. mislim da j e. ipak. To nam je rekao Samir Zahirovic. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima. februar/veljata Dnevniavaz. iJIoralt. I. parlamentarci.

!nosri . a. do smanjenja placa. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-.000 glasova. ekonomske razmjene. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. koia je vee jednom porazena.znicom Vidovic. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK.Ca. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. koji se trenum. Na to we [e obavezalo 35. kazao da 1. da kriza ne bude veca. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju.o nalazi It bijegu.BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe.odrucjn opcioe u maiu 1992. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace. G. izmedu osralog.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. kako kai-e. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. utorak.israkao je pcedsjednik SDP-3. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. eereri se za ucesce u silovanju. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka .pita se Bahilj. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. . marra 1992. Za moi ukus danas (iucer. velieinu Doli da. .oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. S.Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I.. a ne drzavnosti. koji ga.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme. gradaninu. godine.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. Zlatko Lagurndzija.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera.. . dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. On istiee da ie. Pa. prv. . Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo. nekadasnj. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike.. $. zapovjednik u HVO-n OraSje.eu. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. 28.000 gradana S prikupljenih 5. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH".J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH. prema nepotvn'lenim informacijama. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. Ako ne bude hrjela Vlada. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. marta 1992. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je. smrmo stradalo oko 30 osoba . odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi .J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii . sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu.istakao ie Lipovaca. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. mart. bio mozen napadima od HDZ-a. Njegova izjava.kaze Bahilj za nAvaZu. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga. Negiraiuci ovu cinjenieu. gral)jcnim pitanjima . februar/Velja¢a 2012..D_ .Ci. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira. koliko smo dobili kao partiia i 300. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske. OptliZeni Vidovic. op. A. Odgovaraiuci na pitanie novinara . Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . bila je vise nego jasna. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. za zloeine poCinjene 1992. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. Potvrdenom opru. a covjekse tu bas puno nijc vidio. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. kocidom kroz Neum. Lagurndzija je kazao: .000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. tn de. Kosarac je. nezakoni tom zatvaran.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a.pogledi Dnevrli avaz. da on nije ni rutor ni mentor. a ni drugi koji su za to bili zaduzeni.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije.. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. gradan a. s muge mane. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. "dan drzavnosri". saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna. koridora 5C. Kosarac negira i sarnu BiH.u i pljackanju civila ne p.

dana od 14 sari.DaruJ Kur'an" u Mostaru. marta. Gill Hawkins.. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa.rudnoce poiavile korn plikacije. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . S. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii . Direktor je Fondacije . V. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju". Luci. godjne imati jos dvije trudno·te. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara. Iako su joj se kod osme r."drliava Republika Srpska". Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. objavila ie NASA. svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise. ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. M. Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30).. a prednja kamera ima 1. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale.2000 '. kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic. a prema rijecima Remzije Pitiea. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh.utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh. Plan joj je do 50.. LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani. ima samo dviie macke. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana.'a P2iJ:~:Itccr. Azhar" u Kairu. istaknuti bh. govoril cerno o histodii BiR.8fa drugi pisu - 6 28.istu od aprila 2012. I tu ne misli stati. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore". godine.EI.'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu).ustvrdio. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. Dana nezavisnosti Bill. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. a sistern sam forrnirao aplikaciju . Golas prima plakefu ad sejha jsi. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio.. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh.900 kilornetara.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. Ascend D bit ce dostupan na tri.Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. Na sluzbeni e-mail 0. entiteta Ascend . portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci. Pilie: lnatal datuma .? Sistem sam formira aplikaciju. lzbrlsana apll-kacl-. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci .U otvorenorn popodnevnom programu. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15.M.i. kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. februara 2013. mana.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ . Akcija ~e [rajati sve do 3. Ascend D [e 4. a operativni mu je sistem Android 4... S druge strane. nakon gresaka stranaka i advokata.700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""".20I~ DaDJ.~J!:I'~~P-~~- U11.. MlLevA c Zemlje.Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze.3 megapiksela. As. onsku bazu podataka.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . u iro. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska".0.i. I a osmero dJece. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma .i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi.~jii~ii~i~3C. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara. mlad i b h. koia hi trebala biti i jedan od V o. lebruar/Valjaca 2012.I2. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35.relulo je Pirie. Nairne. M.""""_ . J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih.e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . . godine za 26. Rijec je 0 akciji u povodu I.n. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili. poje- Kako [e naglasio. Lob. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. onevniavaz. koji je u posiedu HDnevnog avaza".Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. advokati.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka.

Vjetar slab sje. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3.. e oprostili od Salema 6J rbe.Hara grarnzivost. Nasa tra di ci. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi. vierova me. -"":. _ .012. 7_ emena na jU gu zeSARA..Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija.a o.2. smatra Hu8 BAN. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama.08 liina Dragan flurdevic. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r». ali i veliki manipulator. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o.. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS). (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z. a narod ie sve siromasniii.2012. utorak.. Osnovni simptomi miSije groznice. Postojaloje mncgc antagonizama. neki ce. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas.) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra._4 macina. To je ta sezona lopova.. M Ilsli. r41.ltll. DEDA.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: . Svaki virus vePosebno se. dr.. Ako se uskoro neste ne poduzme. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati. .. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana.. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam. jesu visoka temperatura... ova bolest moze poiavi.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba. I spol.reumatske bo love. sniiBD Hisa ri. i naprav iti neka cu da. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala ..2.emo. g lavobQlju. 'poratane legobe . Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi. Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba. (Ciralac J. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til.poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic. l I U . Jos se.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe . ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata.m 0Z al·k Dnevn i avaz.TUFlE 'll.kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona . NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju.tl.. (Sej grupe mcijald. vremenu. febmara. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega. kao vrhovni ar.Irogoj elovini dana kiSll.. To je l. Atik &arniie klanjan je dl. b ura.mAAUn:I1. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu._ A padavina Il noti ua srijedll.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo.. muedu os!lllog..ail'AI-IH. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !. i gdje Ce bili bliZi .Preparo d" u ovom gradu. glavob olja.i:~TUI~ ~JJT. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes.olenje.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo. .~1:2'_ 1. gradaui Biieljine. cia.. koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi . Simplllmi jaki b%vi.0Iwl! 626 0Iwl! 9.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica. Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro.a pacijen t m oze vidi eli duple slike. 25.istice Hukit.n~v~ 3 rnlje.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine. ViSe . tti_ttiiIIF'EEIATIBJ. nego za smrt.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU.. naglasava Hukic. rodicom. 7 Sta kazu poznati rz:.e-namaza ispred . 2. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad. 28. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . Postoie razliciti virusi misije groznice..WHO Hukic.ena.llEVfl:1lUf'EMTUIE.a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic.' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -. 4 l srneca bio skoro nemoguc.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal.1. vise suneanogvrglavobolja. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava..JIG . tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ ..LlIKA . direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji.. A. 28. Takcder.. diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I. ~ ~E:fE'WE!Jr. krade.Sto se vise bavim [ugoslaviiom. Z1~2. gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2. iebruariveljoca 2012. 1{.P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: . it 1'.I.obolieli mogu irnati jake belove u sromaku. u prisuSMI brojnih dZemaru. drhta vies i vrtoglavica._ '---""''-'-----'''' bitar. ruZLA Evropi bubrezi .-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima. osim njegova majka Meita...-. . i politicke.. ..lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof. i al. i drustvene.Takcder. globalno. p a na planinama snijeg.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca. drfllavica .. iii vjesrih Ijudi. Mirsada H ukic.

jer se Up!:llva KPZ..a Zenica pozvala na Clan 17.. tern e .1 KPZ Zeniea.~a 2()12.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period.. kako je naveo prilikom prijave na konkncs.. 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. cli· rektor ove za Ivorske usronove. Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. a on je KPZ napustio 31. MOmandanta EUfOR-a . Sze . koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. Suze i bol. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj.no djelo . Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice. vijest. niSUlO magli dobiti. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. zgrada renovirana iz 19TIelj a..DioNU(.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi.. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove. javlja BIRN. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. ali je pusten 2005.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat ..r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. izmedu ostalog. M.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" . F.Rjeilenje 0 njegovom izla- sku. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. guvemer Centralne banke BiH. ova vijest ga j e so kirala. A. ku 11 oslobadan jn. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. odnosno pustauju na slOe bodu. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. ~bog ubiStva sestre i majke. utorak. A.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru.sie. skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe .Nismo bili u kontaktu neko vriieme. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . As. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu. Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. Korac je 1. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. .00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. M. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. . poCinje- nog 1993. Kemal Kozaric. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca.Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· . potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'.Ukratko 8 28. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea. vidno potreseni.. jer je.. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu.finansijski posrednik • kazao ie. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija.kaza. M. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c. kaZu. godine. pon~anju.. Odje] forem:ike je izmjeilten. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika".o nJlm je Zelenika. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka. N a mezarju je vIadaia velib tuga. Mendeljevu Duricu.oktobra 1996. Ai. .. Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I. odvo· jeno od ostalih osudenika. Cetvr)i zatvorski blok Ipak. direktor "Zeljeznica FBiH".kaze on. godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici.nim padavinama. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae. nev iencan i suprug Dane Skrbe. Podsiecamo. odnosno da je priie rata sluiio w. na Odje! fore!l~ike. smjciten 16. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku. U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan. kao i ubistvu oko I. On~""i ava.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':. marta 2005.. . Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva.G . donio je Kantonalui sud Sarajevo. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. rebruar/ltelj. te je !l3prnv] jen novi. nisu htjel i davati nikakve izjave.

iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. bude pusten 2005. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali. oca. Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu. evidenciju i ra- skoro 3. Makijavelija. Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh. Ad.[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic . dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH. Skrbu smo iucer kontaktirali. a. javlia BIRN.K C.. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo.Ja sam niciia. majku isestru. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. ali nam je. kao sto ie to bilo u slueaiu Libije.. receno ie Onasi iz ovog ministarstva. Istovrerneno. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. a u subotu je dolazila policija po naso.i nisu bolesni. iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785). da nam se odmah javi. ali on ov.je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3.Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. 28. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm.navela je Skrba. 2012. odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. on odgovara sljedece: .. Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982.000 gradana BiH . L. Zavrsila sam skole Hegela. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce.. .aFena . BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler). radiosktivno dijete. godine. Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost.A . lakva je procedura. Tako se on nama javio u petak popodne. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente. Prema zakonu. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. kako nam je receno. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . navodno konceptualne umietnice.. Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae. Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO ..K. odlucila se braniti surnjom. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva. Nicea. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia. 2. viiece Suda odbiie prijedlog . Eto. Tesle. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. majku i sestru. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. same se mora javljati psihijatrima ."nikako".kama nam ie Budimlic.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini . drzavliana iz Sirije. Sun Cu . u koioi ne moze sobom vladali.P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. Tokom projle gcdine (lDDEEA).o ubistvo nije potinio. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu. L. po§tivalac vizucine perverzi]e. .. subverzivni element. sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka. Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca.e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67).. a ja se bavirn mislju. saslusalde Batlera maciiama. rirala vrlodobrirn uspjehom. Znaci. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS).e ubio nekegs! I oni ko. El vir Korac (41). Otislo [e poznato lice s malih ekrana. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc .. pokrenuta je istraga. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. podsjecamo. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. Marksa. Korae je. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. protiv 30-godisnje Dane Skrbe. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator. -Am. dojaYi i razgovaraIs s njim. godine if.teme Onevni aV~l.. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale. op. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic.. pokazat ce istraga. H. [ucer je u 68.Mi srno n j ega na u cili. a njen djed je NikoIn Skrba. javl. vezanu uz sluca].... ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi.. iz razumljivih razloga. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. ... a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. govori nam Kucukalic.000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic. b ila ie relati v no losa ucenica. sarno kratko kazao da se osieca . utorak. Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . Danas (jucer. S. 8.Njegovo stanje je lada bilo dobro.

profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj". 1ma ih mnogo.A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. Ime i prezirne: Sania Anastasia. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". u smislu novog zaduzenja. Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u.Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK. . ornasovljavaju pokrete koje vode.. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. Takva osoba. Ko to tvrdi. Da je sutra smak svijeta.Neobi&n Silajdii '. . a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. Dobra pjesma dU5U Iijeci. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. ali da o tome niko De vodi racuna. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. "Zgodna iena" .oji nikada nista ad drZave nije dobio. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10. O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. treba ga odmah pod stalnu kontr. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. a poslije nema izreke.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. kao SIO nizacija.. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. No. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. . Datum i mjesto rode. jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba. cestitog karaktera. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. otvorenog srca. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca.Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. a 0 tome niko ne vodi racuna. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. a teSko waxi . kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM.Igra". zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. . a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. parnetna. liiepih i pozitivnih misli. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. je Ii jutro pametnije od v""eri. Ci vilna zasti ta. Iako se bavim klasicnom muzikom. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje.U I HadZiCima pro.edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. obrazovana. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". Omiljeni film: Neke koje pamtim su . postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii.i olu'psihijacra. a one to·nikako ne nude.-icLijanovic. Dobra i plemenita osoba. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic. ASCI('.. Prema njegovim rijeeima. N"glasio je da ce USkOIO. za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. . puna ljubavi i razurniievania. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. u sekte pristupa ugla". a ne jedan pro[iv drugoga. Zato u BiR. poput. Vas hobi: Fitnes.ObjektivDo. Sta svaka dama mora imati u tasni. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega.. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. S. Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne. volirn i sve druge muzicke pravce. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. avgust. medu kojima je i Federalna uprava. . nien psiholoski profil. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe. Kada sam neodlucna ili lijena. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka. Biste li donirali organe: rSMS In. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE . . M. nek je maskenbal.. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. Ona je miljenica i kaI I dar SDA. itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za .elja. Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza. doprivrede i ilumarstva. Kad [e bal. Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. Neostvarena l.I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. koie.~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. U sekte se !ako ulazi.abi sloj stanovnistva. Kada ne nastupam. . Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje".nja: 9. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR.! pskim.000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. Takoder. Najljepsa zena/muskarac je. prema ocjeni srrucniaka. koje nemamo . cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. . Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. koiih svake vrste ne manika u BiH. ako ude u jednu sekru. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama.kale Vukadinovic. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l.-nom SI[Om. Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne. .lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. da stvar bude gora. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. oeka nam i prilagode i plaCe. Da. a 0 tome niko ne vodi racuna.istiCe Silajdfic.1 milion RM. prilagode evro. nego o¢i drusrveni problem. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe . federalnimimstar poljoprivrede. . a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. sudeci prerna fctografijama. vrbujuCi upravo takve liude. Cija je doktrlna vrlo problematicna. osim razoib boles!i zahvaljujuci ram.000 KM. specifieno] za sekte. Demobilisani sam borae k. Ima li istine u izreci "Ko pleva. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a.rekao je on. Kikinda. recirima vee pos[ojeeeg medurmo.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. saznaje "Dnevoi avaz".

kazao je Do~de Dozer. hrvarske. za sebe. Rasima Coriea i Adem Alomerovic. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. koju je davno odsluiio..277 KJ\1. zbog cari. pri izlasku IS. kako tvrde porodice zrtava. maia 1992. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha ..!jaz Licina. reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. Kako su izlazili iz autobusa. dobio kaznu od PCI godina.Sada njegov sin irna 21 godinu. a da nije Ilestao iii se opred.hrenicki. dna sviedocenia. Mu. Milana i Sredoja L uki ca. dri:avljanina BiB i Srhije.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare . kao sro rece Alija Isakovic. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn. MustaIa e£ Ceri~. Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. Ra dov ana Karadzica. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. .k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu.kazao je muftiia Zukorlie. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti. No. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. A. do danas niko vise nije procesuiran. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. zlacincem Karadiicem. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. koii je proizveo Slobodana Milosevica. kao Bosnjaci. Nekada~nji pripadnik 10.lu.nske prevate. Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia. godine.~ta je jos gore. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. Fikrer Memovic. ali ie odgcdeno za J6. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. 11 . februara. Fe- ie.. Safet Preljevic. imali su poveze na o~ima . bez straha za buducnosl nase djeee. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. Strijelianje je trajalo do surra. kao Bosnjaci. koji je 27. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin .ijelio la mrznju i o vetu. uputio poruku mira i sigurnosti. Seeo Softie i da.. I.JusufRasroder iz Becana. utorak... Nijazim Kajevic.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. prema vlastitOm priznanju. nakon cega je predal Haskom tribuna. . kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. crncgorske. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra. lovi'. posebno srpskorn narodu. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. ISIi su u grupama o d po des clak. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. Muftija Muamer ef. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu".Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda.. Kada cerno mi. . BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. .~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. J urisicev advokar. ali je j~ te'~ pripadati zaiednici.enja. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda. man. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. konaeno rnoei odahnuti._ du na vojnike bivse JNA.\1iodraga Lukiea. vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . Zukorlic i drugi. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti .. Rasim Jusum Rastodera. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". optuzenom za odgovornost u napa. . A. makedonske. kao na Sudnjern danu. time je ostetio budzer BiH l3 315.. re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. 28.Sesnaestog jula 1995. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. februara 1993. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. BAJRAMOVIC 1&.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie. Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. . glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. aprHa 2003 . m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". Corie. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . Osim Neboise Ranisavlievica. diverzantskog od reda Vojske RS. A.. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda. javlja Srna. Muhidin Hanie. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii. vziju Zekovie. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. Bosnjaci Ooiliezena 19.b civila iz iula 1995. lehruar!veljafa 2012. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. Senad Dceevic iz Bara. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. Ratka Mladica. jos radi".kazao je eerie. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc.inekom".obiasnjavao je Erdemovic. diverzantskog odreda Vojske RS. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu.

Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike. .ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna.kaze Aim Ra. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse . u skol. n iih vise od 130. ! 24. Rekao [e i dacesurrardanas. nisu isposrovan i njihovizahrjevi. aprila. S. iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer.Na. Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz.mie./la mune . naulmimiadeKS. .) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic. maia i 2. osnovci iz ovog naselja. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti.dodaoje Bogucanin. a dobit ce je prvi : titala.ee je ULAZNICA. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. ----------------Cijena SMS·a ie 0. kako narn ie kazao Bogueanin.35 K_M + PDV. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet. i pored obecania.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica. • Roditelii stalno zovu.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p.M.aojeKadic. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. . I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad.1IItJ uplatwan. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i. A. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha..Og1j~f .Potpisat cerno ugovore sasvima.Medulim.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine.Premiier Fikret Music obecao nam je da . nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS . h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB.S. a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. e. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". nas. . Saric" iz Tarci na. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor . na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice. hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu.-R. godine. V. 5. ali smo ih rijesili.op.ovaj korak ponovo su se odlucili jer. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6. ali i iz Germe i Donie Bi06e.kal:e Nermin Subasic. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. pobija izj ava Sab all udina Kazica. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada.000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. direktor O~ "H ilm ief.c koji u 10 sati poSalje SMS. rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. marla.rillvalljlv se ne diraiu primayja . [epalaka 'i Cicaka. ali ga nisam uspio dobiti. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.o. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje.d~ickeopcine. prerna mom misljenju.oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli.-1 Q_t~ 0 I. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice". zatim 21. bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara .ki.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna.. opel razmak Ie inle i prezilIte. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave. KaIi. . KJjucna ri. i Ie 3.. Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano. A.. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a. ka· zao je Sretko Zmukic. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. nauku i mlade KS.. nakon tri sedmice prinudnog odmcra.B.oe definirati kako i. na. OOil~lim~_l!talnic!_ . .12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· . Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko. bilo ie nekih manjih problema.icu za Olimpijski bazeD. sekretara MZ u Tarcinu. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin.Nu. "Oloka". nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi. njih viseod 170. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va .govorkaz.ilStia dala im j e r 20. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . rnedutim.kazao je Zrnu. Ni to ni ie isposto vauo. Ni nakon jucerasnjih protests. Ove navode. D. [una.tonalna civilna Z.Svi kabineri su u funkciji. .

B..$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: . nauku i mlade KS. motorizovane brigade.. kako je naveo Selirnic.!OiZO<I..1~lertOMi : "i'IJ"".: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). . vlja".t r • f.. Vog. direktora dok UO ne provede konkursnu . d.GrulS:l!93592-WB. kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. 1Ilvu· u 14..$~. marta. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu. pozajmice vrate i prije.M1JMii·1 ~ lme i pra. infuzij e.· " '3. 16. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO. 14.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova. . nagrade koju ieIite. I Iri dj"""jtlca.. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar.uo.B. Direktor ie u funkciji v. 15. 11. ... r.Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO.-. mlj" 1. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2)." . Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana .SD. Ne poeiniem od nule..000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e.15 sal. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine. ·SJgurno !.-prica.:~~. jer [e on. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama.jn. .1'j~ r~"".dodaojeSelimic. Za ove namjene iz budzera KS. dobio ie pozajrnicu od 39. m. vecpolagodine.toka .50 120. _ i la. ~~ H>tI!iol: 428·220.kazao [e Selimic... Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu .10 I WAO sa1i. ·p. Admir Spaho. posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower". zao je Spahic.40. VO..kazaoje Selirnic. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S.i' Autllb". koji ga bira.. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7). u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad".30.10 ". d.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca. 1. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic.Rijec je 0 zahtjevu za ma.. .. U Sle<li!t ... organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati.. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi . da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce. <fll'tokai t. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora." . putem Ministarstva za boraeka pitanja.ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat .modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod." ~::'~. potvrdila nam je Alma Dulie. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4). Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v.nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog. Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M.kazao [e Kudejmati.B7:i87~. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru". Ako to Vlada ne uradi. U Op<iojbolnlel"Print dr...'l:t'Jn. infuzije . raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala. SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja. odnosno nedjeljnoj ~emi fada. -C-'.000 KM za izgradnju stambenogobjekta. 1282. Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire.u <1'. . feb mara prakticno nema direkrora. -'~-"'' '-. i 15. UpravIIi i Nadzorni odbor.000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite.25.000 KM . GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5). djece II njihovim objekti.l.Imarno opcije tuzbi i straika. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan .mljl krvl I . ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu.ms!<. • 5!i.~. Miokovicu ce produfiti mandat v.Kako su kazali u Vladi. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'. d. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6). Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl.... pozajmica mi mnogo znaci. proceduru za izbor novog ceinog covje. bivsi pripadnik 115.m .zime I· .'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 .a..20"~' : 16. •.. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155.Kramer. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima.. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke._. Dom zdravlia od 18. 17.~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT.Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll.j" .Ajnadzic i SDA 450.:. W 121 "'. d.i:O!IT~IJriij.DOJe sedam bella. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e. _Iah Na!<aS" RJ(Iena. 13 30. u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA..~ MffilNG A.13 NEODGOVORNOS.50 i "S".. d.aza tovriierne dva miesecasu v. .1iI diovoitico.MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje.15 sa1i. izdvojeno je 455. roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie.. mEda' . Kupone 113 kojima ceteupisali bro. koja blokim izbor C1anova UO i direktora. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da. .ka "Donia zdra. predsjednica Vijeca... to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice.. fol~ dj.. . javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno].. Svirna je istekao tai mandat. . kako nam [e kazao. stO je "am 0. prl~tnj. bili i clanovi VO i NO.J. vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::. cine tri clana SDA i dva SDP-a. ukoliko budu u mogucnosti. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine.... IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3). 1~. ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia"... Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina. Prema niegovim rio jecima. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u . a nijedna nije 15kliucena..

157 vrijednosnih papira. Povodom obiljezavanja 10.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8.50 KM.. kao i onirna koie to postanu od 25. Poziv je otvoren do 30. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa .07KM.13% 1"1. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara).11 rom u Iokalnimzaiednicama.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu.pokur' suod19.. od 3.495. Ujedno.000 eura za pet projekata. godiSnliCO svoga rada. februar/Veljata 2012. IIIorak. dostigavsi cijenuod 12..35% . fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. od 10. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10. kroz 86 transakcija.000 eura. M. Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici. marta. Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" . marla.6 J K. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. 918.341 KM PrlIlUPili 10. do II.54 posto).70 posto.73 Trgovina 215.76 KM. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi. 28. od 13. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo...ako 10 vee niste.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom. 10.46 pOStO.632.46% .AI. SASX.000eura.999 KM RENAULT . u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0. porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog .637.024.. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E.500 KM). Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. Gubilnill dana alleile Promet 514. predsjednik "UniCredit fondaeiie". udruzeniima. po prosiecnoj cijeni odceriri KM.341.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71. u iznosu od 130.60KM.JOKM. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8.50 KM.biznis Onevni avaz. po prosiecno] cijeniod 9. "Hyundai'tsvim svojim damama. Promet na kotaciji iznosio je 145. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20. mart. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun". za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215. februara do 7.. a S. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije. Dostava prijedloga Poziv 1. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina.J'>i. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka.J5 KM.1D 1. budutim fanovima i oni koii vee to iesu. Dan zena. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic . • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije". vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . marta.084. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina. SASX-30 0. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20.05 776. Poziv do 30.

0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. Isrragom je ulvrdeno da su R. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla. njavanja Dragana Selirnovita..kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. narus3vanje javnogredaimira. provedeni su po.K. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra.utorak. Osnovnom sudu u Fo. koji ie propustio obavezu slaranja 0. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju.. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank". Goran Ikoriic. da je bile skim imao problema ranije . a u kuci Selimovie. Jucerasnja akcija. saopceno je £aruje iz SIPA-e'. M. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore. kako smo j ucer saznali u naselju Batva. potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. erna hronika . T. koia nije hila raspolozena za razgovor. portparol UKC·g Tuzla. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena.ske od k()jih dvije automatske. nije pronaden.ve kriminalIle grupe H. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja. Ie §to nije prijavio.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to.iirna i izvrsiocu ubisrv3.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu.javljaSrna. ca.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. inspektor u Granicnoi policiji. On je pucao uzrak na javnom mjestu. bila je i Draganova supruga.62 milimetara. oboiica iz Foce.M. za sada se sarno nagada. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. koji je njime izvrsio ubistvo. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. devet pistolja. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. i D. . H. G. a koji po. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . E.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. te proriv njegovog oca M. prethod io ie verbalni obracun.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. D.kazala ie Amra Odobasic.. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao. r. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu.solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. P.. izmedu ostalog.u bislvo. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. i M. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore.M. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. ali vozac je nestao.28. B.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom.ci podnesen je zahtjev za po. ali je spasen. fBbruar/Velja~a 2012. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina.K. [)nevniav(il. Drago se vee ranije jedno. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . i .iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli.m pokusa() ubi Ii. M. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci.Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. M. l'r. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. gdje mu se ljekari borezazivot. (41). vlasnika picerije "Milenijum".kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja.. Dogada] je sokirao i kom~ije. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. Nakon visemjesecnih aktivnosri. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu.Mu. medu ko. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. ali vozac n ij e stao.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . K. Prema rijeCima komsija. koji se terete da su 18. a potorn ga je dao I. malo. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku.ljetnicima. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io. M.cio alkohol rnalo. metalnih cijevi. Motiv nepoznat . Grupu vecinom cine malolietne osobe. .rodica vlasnika nije predalapoliciji. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini. 26. A. februara. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. veca koliCina pi~toljske i druge municije. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. pronadene tri pu. $vezao je omcu oko.kojim je upravljao D. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. iz mje~la Nadgorje"golfom". oaredbi Tuzilastva BiR. M. februara po'mogli malolietnorn P. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka.

motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1.le~lIJwlveliaea2012. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. prodavac u PC centlu. Ukupna steta.nakon srnrti u Padovi. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie. a potom i fiLicki napao B. procjeniuie se na oko 5. razbiianja stakla posjekao.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti.: M. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom.340 KM.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce".e do mjesta Zaravica. . nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom. poklopcero.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu.iciju vo verbalno. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu. Dn Bvni avaz. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer. koji· rna je nestalo novca . Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari.a ostavio jei brei telefona.000 marakakazao nam je KovaC. (22).Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna.5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna. Borika Primorac. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka..ru. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. koii ie bio neispravall.a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana . U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e. . a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic.pliacku 2.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. Da su prevareni. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave. . zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza".Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme.is!ice Kovac. Ka. vra Ii novae. Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot. M. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. H. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze". .A.340 KM ku. A. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela. n a vod no. V. nakon cega su uilli u nidnju..kazao nam je Aminin otacAmir. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. navodise u opruznici. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga.radi 0 ne· kim narkomanima.zor.erna h ronlik . Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici. zaiedno s staklom izloga. gdie ie cekala operaci j u. iedan lap· top koji je bio na servisu.z. Na jucerasniem sudenju. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice.ko nam je kazao Aldin Kovac. Viile se ne iavlia. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. pod vral. izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar. . docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji . nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36)..osta. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke.DZ.l.a . Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz. rnla di m uskarac. merak. Ciglama razblll ~Iog. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1. supruzi Zijada Turkovi~a(45). 28. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici. Sejla se tereti da [e 23. koie [e odgodeno. Pretpostavljam da se . U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre. ukradeno je sesl nov in Japtopa. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. izdatu na ime Ermina Neimarliie. Ad.

U centru Srebrenika o O. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. neki od razbojnika sa irnali faatomke. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu. koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.aleto. ko ji jevozio bicikl. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je . a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. a razboi nici su odnijeli 01<:.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. Bojeci se za svo] iivot. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu.000 eura niegove ukrali oko 20. vla. s pa. muskarac i djevoj Cica. Na mjestn nesrece os.18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je . Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno. rao ie poiomljen bicikl. M.:r.30 sari . koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. Am.Orasje:.000 KM. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20. ito u nedielju navecer. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu.0 1.k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. . traii 0 j e novae i kljuc od sefa .M. a rijetko koje ie rasvijetljeno. koja se Manela [ahic. Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom. vias· nikseniieizjasnioovrijed.000 KM sen. Radila za kasom . U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli. eletrosoMo i Pistollem. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. (. kako ie saopceno iz MUP-a KS. radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. od kojih su dvije ZeDe. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar. Tu se aalazi sam. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru.a policija.idii:a na svom odjelu. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja . a iedan od niih.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2". K. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod .000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5. Dvojica sustala kod kase.minalisticke policiie PS Srebrenik. nakon cega je on pozvao oraske policaice.Bosanski Novi.snistvo K. M.ali i sef.kazali su narn u policiji.Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. n akon <:ega je ispreturao stvari.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ]. . IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri. red io ie 1.i 5. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. Bili su naoruzani sjekirorn. . koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH. z. izSrebrenika. B. Trogrllt) disnjeg Marka M. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je. Djevojl:ici pOZmO . Marko M. nosti ukraden og "g'olfa" .acemse nalaz. tuiilac.e/iIJ sjekirom Cetvorica '. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS .kazao nam jeDulic. Til.Provalu 1. Tokom pljaCke niko nije povriieden. a drugi maramu preko lica. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica. Prema nienim riiecirna.22) iz Banje Luke.000 hrvatskih kuna.. na magisrraluom puru Prijedor. . naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1. razbojnici sa otkljuc.[o N.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac. iz kojegsu uzeli 900 KM.Branimir Glavas Tahir Dulle. u blizini pruznog prijelaza. elektrosckom i pistoliem.000 eura. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna. .kazala ieJ ahie. (FetD' S s. Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di.oVO Sokolovic-Kolonija. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. prijeteci mi sjek irom. fraga se za provalnikom (FlJr. dala sam im novae i kliuc.T.rkiriga u utici Bosans.

rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974. a u reiiji Selme Spahic.:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". . pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake.A.. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. 28. eiju je dramarizaciju uradila . U I(ZnZmR . Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. koliko znam. Zana HodZa.kazala nam ie Karanovic. Na jucerasnjoj rribini "Kultura.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. Cu.J1 I(RVI . . U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. politickoID ili nekom drugom . drsku otvoreno drustvo BiH. dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia. 'ni SI'PSMi. M. Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. dramamrginia iz Ljubljane. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". ulara~. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago.Kn!so.lJfCRTEL. Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima".. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". predrasude. Maja Izetbegovic. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. Ja igram staru Dubrovcanku.iCi (Homa. ni muslimanski . a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina".o mi ie da seen moze rezonirati i u bh.m2. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo.kazala nam je Elma Hasimbegovic. Spahic: Z/oupo/reba mot.loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti. pozoriSna reditelika s Kosova.Jasna Diklic. a ne propadao . Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. Scenarij je zanirnliiv.A.kat . Mariia SkariCic igrat ce moju snahu.a Tania S ocem. da je zahrjevan i zanimljiv.U prorekle dvije decestereotipi.. drugu u Hrvatskoj.ni hruatsMi. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u. on hi danas cvietao. ni hrvatski. "~ndiplomatic art" .koje tek trebam upoznati. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38. kosrimografkinja Sania Dieba.24 Dnevni avaz. . premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler. zenu koia je starija desetak gcdina od mene.bh. direktor MESS-a i inicijator ove ideje. DEI lS. Vain. ANGELINA . u ovom gradu Z3vriiena je 14.Kn!sniqi).A. odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl".Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. podica" 2006.Istina je. koii je kardiolog u lokalno] bolnici. igraju Tatiana Sojic. dobro smo SQradivale. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia.luccr odri:ana tribina "Kultura.A . snimati samo u Dubrovniku. jer je velika veCina ovih pre<irasuda.Aida Pilav. Ena zivi s maikom i bakom. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. hi10 vjerskom. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku. drUS!VU. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. SubadhPamaik. lebfllir/veljata 2012. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica. parolom "Ni srpski. visa kustosica Muzeja. Cu. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. Pozorisni kornad "Sumnja".JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- . I meDA tr-. .kaie Spahic. govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. ogranieenja i bariiera. M. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju .jednu u Cirihu. U predSTavi. iz pozicije z.dobila sam recenice koie vjeibam.evska.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. powrislli reditelj iz Indije. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic. Sada evo radim na izgovoru. giumica. a za muziku jezaduzen DraSko M.koiesu PriznaD)8 i za Db. S. posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani. Cu. S. Ja CU. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'.

mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja". pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. SIO [e i ucinila preksinoc.kaze Nedzad Tucakovic. osim glumca Zijada Gracica.novog sina Alek· sandra. S.om niihovog izlaska iz porodilista. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. producent Bregovicevog koncerta u Zerri. radi i na novim pjesrnarna.l. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo. R. direktor "New Evenra".30 sati. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". Tada je naiavio Severinin izfazak. U susret ovirn nastupirna prva dams bh. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. dosao u Sarajevo. i <. UlOrak. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. gdje tokorn zimskih m j eseci u. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu.0 sati. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. L. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe. Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. . Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. kako doznaierno. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. Merli. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. I Bregovic i"Haya. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. a izasao oko \8. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila. gdje uz odmor.n se ubrzo vraca u Italiju. ali rek u utorak. koje bi mogJi snimiti prilik. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . S!ijede pripreme za veliki koncert 24. . agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta.R.4. D.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. . . bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali.ba. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. kao ios tatk a Evrope.jet set Dnevni avaz. za februar/Veljaca 2012.Z. S.iubica Ivezic" u Sarajevu. Bilo kako bilo.. kaie Faruk Drina. Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn.

Vi ste me natjerali na to.. Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. $13 cu.Mozda Seiad Salihovic. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. e znam jos sta cu. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen.ka~e Susie. Vidjer cemo koliko rnozerno. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed .Kad a se igra proti v Brazila. utora~. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. .rekao ie Su~ic.56 28. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. . Znarn koliku je imao zelju igrati. ali (0 nama mozda i odgovara. u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. nasrnijao se i odgovorio: . dunjanina. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar.sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca.. . kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan. ali vierovatno ce i on biti u tirnu . Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . .To je bas veliki problem. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie. Selektor hi volio debar rezultat. Safer Susie dobio [e losu viiest. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna.rvrdi Susie. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. Nije to vise onaj stari Brazil. februar/'l€ljaca2012. Sarno me to pirate. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. ispalo bi da sam lagao. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi.~vise volio da odigrarno dobro. Moral cu bez niega. u Sent Galenu ce biti spektakl. Imao' sam dilerne oko Harisa Me- .Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . Kako god da zavrsi. al i bi jo. ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. Da sada izvedem jednog. Moram izvesti dvojicu. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani. godine. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica. Dnsvni avez.Sta cu. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca.

Spahica oeekuju velike rnuke. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. Isposravilo se.T. vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba. Nije mi PUIlO zao.· Nov. neukrotiv.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie. ne obaziruci se na simaciju. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske. Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: .sport Dnevni avaz.AlveS je nevjerovatna osoba. .. Nastavljamo dalje . Sta sada? . Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse.al i je pi I:In je hoec Ii. Sada svako ad nas maze otici.Nece mi biti prvi put. T. pitanje ie kakva ce biti.ali ako ne. takav je i u li VOllI. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f. 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. . 0 nda nemam razloga za nezadovQ. Vjerlljem da 6e na terenu. Sada .iti protiv najjaCih.nasmf ao se S asa i dodao: .smile se Spahic Salu nasrranu. ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. Nekadasnji velikan je u srecaiu. tvrd. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri .Iako je priiateljski susret. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas. uz os talo. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu.kaie IbriCi6. kakvim igracirna raspolazu. Da odem. da Ibricic niie bio prijavljen za uta. nas sto uopste igramo ovu utakmicu. .ilam. Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. Kao kapilena i komandanta odbrane.SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub .mo . j nad. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi. onda bib momo razmotriti opoie. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome .kao je IbriCic.kaze Papac. Izgleda. M. Nastojat cu igrati 8to bolie mogu. jer zelim igmti .Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu. Kakav ie na terenu.Steta: Medutim. 2012.kl ub ie na ivici p ropadanj a. Place za sada ima.. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman.kivao ujegov transfer. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). Znamo kakvi su Brazilci. utorek. . ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji. Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa. N as reprezen rat. Vidjet IOusill ee bi ti . A ko b ude rako. ..fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu. Bail nevierovatno. da lle. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. . navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www.ce. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i.f. Kako god. i ako mene pirate. A i ako dob ije. ali s puno vetom minu- .am se cia cemo im ih predsr8vili u .kare Papac. ima desetine razlicitih odgovora. vae nije b io ni na klupi. a vjerujem da cerno i praliv Brn. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti. medutim. Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko.vas" .ba). Ne znam jos nista. oduzeto rnu ie 10 bodova. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce.eemo rnzoeacari.Ponuda je bila odlic!Ul.eg mativa od susreta s Braz. da mi niie bila sudeno. 2S.. februaI!ve IjaG.zila odigrati kvalitetan mee. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci. . o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku. dogo· vor ie bio gol.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. novea . Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca.Onda cu na odmor. oji ie trener insislirao na taiom. ali i na uibinama biti praY! spektakl. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi. medulim. .kmice Evropske lige. kate Ibrici(.kadjama. ali transler Ie proOlo Nema ve(. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje. jee je klub oce. M. Ovo je za nas neki novi poeetak . Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!. Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca.: . ..naiboliem svjetlu. Toliko naviiaca. Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa.kazoo je Spahic. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti.edindzeko. I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci. .prica Sasa . por. ali nismo ni mi losi.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom.etak . i dalje igramo kao da se nista nije desilo.. velika je stvar za. Pokazali smo da se mozemo IlOS. jer su dobro placeni.ovo poslignut. sa§a ie zatekao med i mlijeko.Mi.Se racun ati na mene.porucio je Dzeko. Ijstvo.pdca Sasa. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~. klub je u opasnosti da krene od nule.Trebao sam seliti. ne znam gdie bih. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta.. fudbaleri. M.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''".. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k. oeekivanjima u utakmici kalao ie. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh.

rninuripostigao goloveu4S. avaz. minuri. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga. nema dreke. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0).lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv.Ibrahim Sehit (laksa povreda). Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein".advijeminute POIOID svojim 18. utorak. . ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm.za 1:1 i75. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak. ali on niie dosao vidieri niih. predsjednik ovog udruzenja. Seada Kaitazai druge . haj'te vise. Hoi hotela "Einstein".kazao je Edin Gcleric.smatra Tuee. gOI JOOn. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa).rekao nam jeT uee. U ponedieljak. ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar).ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. Elvir Rahimic. misi" lijeve noge i izasao u 29. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje. fotOj Svicarce poceo rat. .. sve bi pLanule .'e. Dobiti mOZeIDopuno.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. SenadLulic: Povrijedio 18. minuti utakmice Lacio .rekao nam je'Tuee.M. J er. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B.M. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi.Fioremi_na(l:O). pa oni koji nisu mogli uci.Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. a izgubiti ne mozemo nisla. F. M. EdinDzeko: Usaou igru u 79. Nemamo ita izgubiti.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic. dan u takmice.iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca .SaSaPapac(suspeozija). Odigraocijeli mec.Sernir Tuce. na . u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. a Adem c. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I.Mensur MujdZa(povreda).Stadion ce biti mala Bosna .Da je bilo 100. M. ali ga je prekinuo zbog problema s kukom. Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem. a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita.. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). . Din'IIDo ga je vee registrir. rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'". EroirSpahiC. Veceras ce se medu bh. smrzosmo se! . pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC. Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak. Dnavn. Seniiad Ibricic iDarko Maletic).eTuce.F.Faruka fIadZtbegita. vic. .000 ulazniea. mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. prava invazija oeekuie se tek dallas.. . pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije.58 28 februar/lrelja~a 2012. u kojern]e smlestera reprezentacija. govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. Ne priCa se 0 njemu bez razloga.. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . Kadagod dodem u Mostar. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie.lo 23 svoju kadetsku ekipu. ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. guzve je bilo sve vise. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela..1: . previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu.modrih Adem HOdi. Nakonzutog kanona u 13. Hladno. nema muzike kojadolazi izkafica. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu.>. ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio.Pa.l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. Semir W. Nema buke. Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih .nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju. . nema automobila pored ceste. a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri. S. MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu.Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila.HarisMedunianin (klupa). . . desi jednom u karijeri. Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3).oo) proste jeseni u Maksimiru.F. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova. u kojern je smjestena reprezenraci]a. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa. koie ie napravilo veliku zaslavuBiH.Zviezdan Misimo. On nam moze SlVoriti puno problema . jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. o dore. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti.Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno. rrenutakzapamcenje-W.

Dpdaie da ie. F.o 2)l b rillUti za buduCnost.ao nam j e brazilski kolega. sigu ron sam da cenam do. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi.od no- bitan 13. Milan igroce. nezes. ali ce se. Z I P. svi sm. S10 je naivaznije. malo neozkoii suse okupili u Vogosci.raiili da i ne do" lazi. Ne ide nam dobro. odazva ti ubuduCe .re!<. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH . P riCa! i so. . On zel iigrati za BiH. " U B razil u se ne oeek uie nista. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. bez prevodioca na engleski iezik.: F. Brazilski novinari su Menezesa izccietali.ali trenurno ima samo njernacki pasos .~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie. dozivljeno na lieu mjesta. da s!eknu jos malo is. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo..Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. u'. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. Razlog je jednOSt3van .. ier znamo da irnate dobre igrace.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e.T.i. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. nam brazilske kolege. s poceekom 1. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze. ali opcenilo gledaj. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu.0 n ajvain. Bieak. na teren u. M. Uostalom. pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. utorak.. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice . i ka ~ ko [0. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. govori da se treba okani ti "coravaposla". osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj.. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina.1 14 sad.cku.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. tako su naviiaci Brazila. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. na. Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas. j i dom ae. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice. nije valno.zaisra vrijedi para..OIO' kustva za Olimpijske igre ..pojasnja va] agodie. osieti atmosferu.ba . V. B eiie. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013.. bile su namod velike koristi. i ostali rnaistori. igrali utakmice za BiH ima dobru rep. j edino. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. ali u rnnogo man j em broiu. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . dobro je to zapamtio. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu..SP0 rt . kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW.procr'editbank.. izmedu' os talog Mesigurno. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar. jer ie taj podvigbio ravancudu.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. S ra god da s e desi. pasos. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist. itali janskog K. dok ie bio clan Stu 19atta. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. Pri j e treni nga. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu. sve .BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom. Kada ie rije. ciienimo ie. gdje ce surra. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela. osim D uricu i B i~a kcicll.". rade Ronaldinjo. ali na (F. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca. rekao j e. N ejmar (Neyrnar) ._ _ D~evni avaz.i" b io pod priliskom kluba. 0 BiH. svi 511 igraci zd ra vi . pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. a S ovim ti- portugalskorn. To nesvakidasnie zadovolistvo. do k ce ih Edin Visca.. ruku na srce.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca. 0 no za nas najznacainiie.ali se sada situacija p. Lef je ovo sarno provjera. J a sam.s vi jem. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. sto [e. medurim. sprernni hie [agodic koii je.Duric il.

SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.blogger.ba .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->