I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

silovatelja i mucitelja. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. nairne.0~. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. pa nam tako i on dode dalji rod . lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. jucer je poiasnio da Sf nU ovom. putoe infrastrukrure. (HTC) 00. Ovu granicu. prevladay. Njegova porodiea. prernijera FBiH. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova.Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni.Neka nade ~oviek one koji su ga mucili. svjena protokol. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. i dvojica entitetskih premijera. pa sve do danas. pitanje Neuma. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. rekao je Bevanda.Niegov djed davno se . Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. ne. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. . sta b ilnog Balkana neee b iti. premijer RS. j os n iie na vidiku. "dok god vellkosrpski program. . . ierom Zoranom Milanovicem.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. Prerna rnedunarodnoj zajednici. ovih dana bilo [e mnogo. ali Nermina Niksica.000 ubica. naime. nazalost. Aleksandar Dzombic. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina. ali smo se davno vratili u Bilu . tih dvadesetak terna. . 'dosao ie. izmedu ostalog. upucenih mahom Beogradu. Mila. nakon sasranka s Milanovicern. gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. poput tranzira kroz Luku Ploce. pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. porijeklom ie IZ Sinja. . ne dobije svoi povijesni kraj.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. G. na Balkanu mira nece biti" i. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke. lll.komentar dana lspooijes.aktuelno [)nevni avaz. M. . Vitezu i Sirokom Brijegu. uz Milanovica i Bevandu. po BiH hoda jos 2. Dok god.kazao je Becirovic novinarima. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. Premijer BiH Bevanda. kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo. Taenije. Prisrizali su. MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira. . medurim. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi.kazala narn [e Ruza.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. nairne. Kra] ove poviiesti. riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". priznaje. na ko[em su trebali bin. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. fakticki. utorak. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. Srbija do dan as. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. ltd. 28. iz Livoa na poziv Venecije. cini set [edini je srao na lop ru. a st{) ie. imovinskopravnih problema.H. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. ie Kosovo nezavisna drzava. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. nairne. M. a prema prorokolu.Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana. nije bila. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. U Vitezu je i prenoCio.

Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije . L"Ji.PSBiH.000 kuCa i stanova. kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima. da odnose na ekonomskom planu trebamo .istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh. informaciju 0 staniu povratka. Sviesni SlUO. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila. javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . .kazao je Zahirovic. investicionih programa u infrastrukruri. Bozkir i Kusljugi{. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia.4 28. .. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru.Doje da osigura kred. jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina . tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . nakon cjelodnevne rasprave. udvostruce. na naivisem nivou." ove komisije. godini mozemo. medutim. OHR-a i OSeE-a.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". od cega 44.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350. PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb. aktuelno . Visi niVD .523 u Federaciju . Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2.Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi.dovesti na mnogo visi nivo. odredujemo sra da rade .GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. Takoder. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66. Angaziral i sm 0 i advokala. februar/veljata Dnevniavaz.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. PokrlmUri inicijativu . a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. sto Cin. drZavnoj sluzbi. On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. Edham VeladZi~ iz SDA. parlamentarci. clan Kornisije. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . policije kroz Parlament.U 2012. cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. iarivu.604 orobe. Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona.000 stambenib iedinica u BiH. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" . . kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. da mu se prismpa s:ter. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije . rekao je Volkan Bozkir. ko]e trenutno iznose 81 milion dolara. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt. pola milijarde dolara. rusenih domova. Nu. iJIoralt.000. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106. To nam je rekao Samir Zahirovic. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren. u rada FUP-a.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. koii nema u sebi osnove evropske demokracije. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv.rekao ie Skaliic. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. vee izmiieniti i dopuniti postojeci. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM).precizirao je Begic. koie. A.Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011.200. mislim da j e.tiIo se 1. On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. I. razgovarali smo i 0 mojoj situaciji.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova. . a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir. 2012.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas.rekao ie Bozkir.000 050 ba.Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi.058 izbjeglih. v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH . energetici i rurizmu. ipak. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. . prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a. Kako ie rekao. cia.033. . anaka. . Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. glasovima pozicije i opoziciie. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD.000 maraka. Tr. a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic. go dine vra.

pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. Odgovaraiuci na pitanie novinara . godine. OptliZeni Vidovic. koji se trenum.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. marra 1992. . ekonomske razmjene.znicom Vidovic. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. tn de.eu. Kosarac negira i sarnu BiH. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH".000 gradana S prikupljenih 5. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. Ako ne bude hrjela Vlada. Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li. kako kai-e. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. bila je vise nego jasna. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. Lagurndzija je kazao: . Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je.kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH.pita se Bahilj. .kaze Bahilj za nAvaZu.u i pljackanju civila ne p. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . gradaninu.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru.. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. mart. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. gradan a.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. Kosarac je.. On istiee da ie. izmedu osralog.Ca.BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna. . prema nepotvn'lenim informacijama. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce. a covjekse tu bas puno nijc vidio.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. Za moi ukus danas (iucer. marta 1992. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka . prv. op. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. S. februar/Velja¢a 2012. "dan drzavnosri".istakao ie Lipovaca. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga.Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije. Potvrdenom opru. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira. kocidom kroz Neum. $. gral)jcnim pitanjima . ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. nekadasnj. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine. Njegova izjava.pogledi Dnevrli avaz. .israkao je pcedsjednik SDP-3. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju. kazao da 1. da kriza ne bude veca. eereri se za ucesce u silovanju. A.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja. koliko smo dobili kao partiia i 300.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne.. do smanjenja placa. a. Zlatko Lagurndzija. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu. velieinu Doli da. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. koridora 5C. Na to we [e obavezalo 35. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj.!nosri .odrucjn opcioe u maiu 1992.000 glasova. 28. smrmo stradalo oko 30 osoba .laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo.o nalazi It bijegu. koji ga. s muge mane. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i. G. nezakoni tom zatvaran. Negiraiuci ovu cinjenieu.. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK. zapovjednik u HVO-n OraSje. da on nije ni rutor ni mentor. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor.Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske.. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-. a ni drugi koji su za to bili zaduzeni. koia je vee jednom porazena. za zloeine poCinjene 1992. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo. utorak. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike.D_ . a ne drzavnosti.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. bio mozen napadima od HDZ-a. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. Pa.Ci. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii .

Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn.. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma. Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara. S druge strane. Rijec je 0 akciji u povodu I.'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu).Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska". lebruar/Valjaca 2012.M.. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. I a osmero dJece.ustvrdio.? Sistem sam formira aplikaciju.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . jedan od glavnih direktora u "Huaweiju". Lob. portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci. M.. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih. V. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta .~jii~ii~i~3C. onevniavaz. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35. koji je u posiedu HDnevnog avaza".i. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. S.e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. poje- Kako [e naglasio.. koia hi trebala biti i jedan od V o. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana. nakon gresaka stranaka i advokata. I tu ne misli stati. ima samo dviie macke.utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh. Nairne. Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu.900 kilornetara. Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece. godine za 26. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic.2000 '. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore"."drliava Republika Srpska". Direktor je Fondacije .8fa drugi pisu - 6 28.3 megapiksela. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke. Ascend D [e 4. onsku bazu podataka.I2. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie. marta. Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio. kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki.. Ascend D bit ce dostupan na tri.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka. dana od 14 sari.rudnoce poiavile korn plikacije. Plan joj je do 50.n. ovisnost 0 trudnoci bila je jaca.""""_ .0. Iako su joj se kod osme r. u iro.i. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara.Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. objavila ie NASA. As. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15. mana. a operativni mu je sistem Android 4.20I~ DaDJ. MlLevA c Zemlje.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ .. ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH.istu od aprila 2012. kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30).Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu.700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""".DaruJ Kur'an" u Mostaru. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja.'a P2iJ:~:Itccr. govoril cerno o histodii BiR. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci . Azhar" u Kairu. advokati. a prednja kamera ima 1. lzbrlsana apll-kacl-.relulo je Pirie. Golas prima plakefu ad sejha jsi. M.U otvorenorn popodnevnom programu.~J!:I'~~P-~~- U11. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii . Dana nezavisnosti Bill.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani. Gill Hawkins.i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi.EI. mlad i b h. februara 2013. a prema rijecima Remzije Pitiea. istaknuti bh. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa. Luci. tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. Na sluzbeni e-mail 0.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . godine.Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. a sistern sam forrnirao aplikaciju . svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise. entiteta Ascend . Pilie: lnatal datuma .. godjne imati jos dvije trudno·te. . Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". Akcija ~e [rajati sve do 3. Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale.

velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana.ena.Hara grarnzivost.0Iwl! 626 0Iwl! 9.tl.08 liina Dragan flurdevic. To je l. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot. 28. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica._ A padavina Il noti ua srijedll.obolieli mogu irnati jake belove u sromaku. Svaki virus vePosebno se. b ura. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi. Z1~2. krade. i drustvene. ali i veliki manipulator. a narod ie sve siromasniii.. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal. rodicom. drfllavica . To je ta sezona lopova.. . 'poratane legobe . nego za smrt.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine.i:~TUI~ ~JJT. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi. Vjetar slab sje.mAAUn:I1.. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna. ova bolest moze poiavi.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie. M Ilsli. naglasava Hukic.lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof. od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara. kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam. . p a na planinama snijeg.a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. muedu os!lllog. glavob olja.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba. 2. A..1.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata. 1{. kao vrhovni ar.. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . i naprav iti neka cu da. dr.. koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi . diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I. utorak. (Sej grupe mcijald.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost.012.JIG . gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2.. gradaui Biieljine.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU._ '---""''-'-----'''' bitar. Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci.istice Hukit. i al. r41. I spol. nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: . iebruariveljoca 2012. globalno. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad. osim njegova majka Meita. 4 l srneca bio skoro nemoguc.ltll. e oprostili od Salema 6J rbe.a o.I. g lavobQlju.-. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ.llEVfl:1lUf'EMTUIE.. U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o.~1:2'_ 1.2.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca. _ .ail'AI-IH.poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic. 25.. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !. -"":.2012. Simplllmi jaki b%vi. ViSe .. Takcder.. vise suneanogvrglavobolja.. 7_ emena na jU gu zeSARA. Mirsada H ukic.. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju. i gdje Ce bili bliZi .· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po.Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. cia. sniiBD Hisa ri. NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10.a pacijen t m oze vidi eli duple slike. Osnovni simptomi miSije groznice. direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji.-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS).. Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno. drhta vies i vrtoglavica.. Postoie razliciti virusi misije groznice.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn.. . Ako se uskoro neste ne poduzme... u prisuSMI brojnih dZemaru..reumatske bo love. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava.. DEDA. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala . i politicke.Preparo d" u ovom gradu.e-namaza ispred . 28. Atik &arniie klanjan je dl.kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona .n~v~ 3 rnlje. Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. iii vjesrih Ijudi. Jos se. ~ ~E:fE'WE!Jr._4 macina. jesu visoka temperatura.olenje.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt.LlIKA . tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.Takcder. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z. it 1'. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo..) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra. l I U ..m 0Z al·k Dnevn i avaz. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til.. neki ce. Postojaloje mncgc antagonizama.Irogoj elovini dana kiSll. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r».' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -. prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi.. ruZLA Evropi bubrezi ..emo.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe . smatra Hu8 BAN.Sto se vise bavim [ugoslaviiom. Nasa tra di ci.TUFlE 'll. febmara.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ . vierova me.. . Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela.WHO Hukic. (Ciralac J. vremenu.2. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic.. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama. 7 Sta kazu poznati rz:.P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: .

smjciten 16. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· .kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh.~a 2()12. vidno potreseni. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea. As... U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica.Ukratko 8 28. tern e . po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae. a on je KPZ napustio 31. Korac je 1. odnosno pustauju na slOe bodu. Sze . koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. direktor "Zeljeznica FBiH". A. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia. godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a.Rjeilenje 0 njegovom izla- sku. guvemer Centralne banke BiH.. ali je pusten 2005.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period.1 KPZ Zeniea. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. godine. ~bog ubiStva sestre i majke. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'.Nismo bili u kontaktu neko vriieme. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". Ai. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB. On~""i ava. M. . donio je Kantonalui sud Sarajevo. N a mezarju je vIadaia velib tuga. Suze i bol.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':.G . Cetvr)i zatvorski blok Ipak.. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru. izmedu ostalog. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca.jer se Up!:llva KPZ. odnosno da je priie rata sluiio w. nisu htjel i davati nikakve izjave. kako je naveo prilikom prijave na konkncs. marta 2005. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH. Odje] forem:ike je izmjeilten. Mendeljevu Duricu.no djelo . PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" . zgrada renovirana iz 19TIelj a.. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici.. MOmandanta EUfOR-a . Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I. U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan.Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat . a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac. 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. poCinje- nog 1993. niSUlO magli dobiti.. kao i ubistvu oko I. Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. utorak. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku.kaze on. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu. .DioNU(. na Odje! fore!l~ike. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija. pon~anju. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu. . kaZu. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka.a Zenica pozvala na Clan 17.o nJlm je Zelenika. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora..Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe . Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu.. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj. rebruar/ltelj. odvo· jeno od ostalih osudenika. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. . vijest. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. te je !l3prnv] jen novi.finansijski posrednik • kazao ie. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. Kemal Kozaric. Podsiecamo. M.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi. cli· rektor ove za Ivorske usronove. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. javlja BIRN. M.. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika.kaza. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen.nim padavinama. jer je. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. ku 11 oslobadan jn. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice. A. ova vijest ga j e so kirala. nev iencan i suprug Dane Skrbe..oktobra 1996. F.sie.. skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica. optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice.

oca.e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67). Ad. Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu.. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia. javlia BIRN. utorak.. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. po§tivalac vizucine perverzi]e. Tokom projle gcdine (lDDEEA). Danas (jucer. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale.. majku i sestru. a..i nisu bolesni.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS). da nam se odmah javi.. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali.A ..aFena . same se mora javljati psihijatrima .je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. u koioi ne moze sobom vladali. MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca.Ja sam niciia. pokazat ce istraga. javl. II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima . komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. majku isestru. podsjecamo. iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. a u subotu je dolazila policija po naso. iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785)... govori nam Kucukalic. Otislo [e poznato lice s malih ekrana. -Am. viiece Suda odbiie prijedlog . rirala vrlodobrirn uspjehom..K. pokrenuta je istraga. b ila ie relati v no losa ucenica. H. Tesle. S.[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic....P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . Skrbu smo iucer kontaktirali.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini .000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. Znaci.. Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu.navela je Skrba.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . op. odlucila se braniti surnjom. ali nam je. evidenciju i ra- skoro 3. protiv 30-godisnje Dane Skrbe. Tako se on nama javio u petak popodne..Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. on odgovara sljedece: . drzavliana iz Sirije. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva. 28. odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. . BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler). receno ie Onasi iz ovog ministarstva. El vir Korac (41). a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan. dojaYi i razgovaraIs s njim. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. subverzivni element.Njegovo stanje je lada bilo dobro. [ucer je u 68. Sun Cu . Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo".kama nam ie Budimlic. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. Marksa.. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je. Makijavelija. Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente. Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. godine. L. Nicea. L. Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator.. sarno kratko kazao da se osieca . godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic ."nikako". Zavrsila sam skole Hegela. godine if. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce. a njen djed je NikoIn Skrba. radiosktivno dijete. kao sto ie to bilo u slueaiu Libije. . sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka. Korae je. Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh.o ubistvo nije potinio. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo. 8. a ja se bavirn mislju. 2.Mi srno n j ega na u cili. Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO . Prema zakonu.e ubio nekegs! I oni ko.. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc . iz razumljivih razloga.K C. ali on ov. saslusalde Batlera maciiama. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi. . za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . navodno konceptualne umietnice. kako nam je receno. bude pusten 2005.000 gradana BiH . lakva je procedura. Eto. a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. 2012. ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. vezanu uz sluca].teme Onevni aV~l. Istovrerneno. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm. dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH.

N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". volirn i sve druge muzicke pravce.I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse. u smislu novog zaduzenja. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama. Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. a poslije nema izreke.istiCe Silajdfic. sudeci prerna fctografijama. federalnimimstar poljoprivrede. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar.000 KM. . Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj.edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi. a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu.U I HadZiCima pro. je Ii jutro pametnije od v""eri. zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. u sekte pristupa ugla".Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. avgust. No. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. . Kada sam neodlucna ili lijena. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. . Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. prilagode evro. cestitog karaktera. Prema njegovim rijeeima. a one to·nikako ne nude. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK. treba ga odmah pod stalnu kontr.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. Ima li istine u izreci "Ko pleva. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10.elja. . O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . osim razoib boles!i zahvaljujuci ram. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. liiepih i pozitivnih misli.lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10. Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si. koje nemamo . prema ocjeni srrucniaka. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". poput. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. Da je sutra smak svijeta. . Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH.000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca. itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za .Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine.-icLijanovic. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. .! pskim.i olu'psihijacra.Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. Dobra pjesma dU5U Iijeci.A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. a 0 tome niko ne vodi racuna. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE .-nom SI[Om. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. da stvar bude gora. a teSko waxi . N"glasio je da ce USkOIO. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka.kale Vukadinovic. nego o¢i drusrveni problem. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM. Neostvarena l. postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. oeka nam i prilagode i plaCe. koiih svake vrste ne manika u BiH. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza. kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca..Neobi&n Silajdii '. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju. DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. Zato u BiR. Sta svaka dama mora imati u tasni. Ko to tvrdi. . jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe . za osam godina imala "ie na raspolaganju 123. medu kojima je i Federalna uprava. . . .. koie.~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne. obrazovana.ObjektivDo. ASCI('. Takva osoba. Kikinda. nien psiholoski profil. M. a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori.1 milion RM. Iako se bavim klasicnom muzikom. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. Takoder. ako ude u jednu sekru. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic. Cija je doktrlna vrlo problematicna. ali da o tome niko De vodi racuna. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. ornasovljavaju pokrete koje vode. a 0 tome niko ne vodi racuna. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje. a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. otvorenog srca.. saznaje "Dnevoi avaz". podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii. 1ma ih mnogo. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. recirima vee pos[ojeeeg medurmo.. Ci vilna zasti ta. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . doprivrede i ilumarstva. Ime i prezirne: Sania Anastasia. "Zgodna iena" .lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj".oji nikada nista ad drZave nije dobio. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe. Biste li donirali organe: rSMS In. nek je maskenbal. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. vrbujuCi upravo takve liude. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe. a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama.abi sloj stanovnistva. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko". U sekte se !ako ulazi. Vas hobi: Fitnes. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra. Kada ne nastupam. specifieno] za sekte. Datum i mjesto rode.nja: 9. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. puna ljubavi i razurniievania.rekao je on. Kad [e bal. Dobra i plemenita osoba. S. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. Da. Demobilisani sam borae k.. Ona je miljenica i kaI I dar SDA. federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a. Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno. . parnetna. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. kao SIO nizacija. Omiljeni film: Neke koje pamtim su .Igra". a ne jedan pro[iv drugoga. Najljepsa zena/muskarac je.

Senad Dceevic iz Bara.enja. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. A. Mu. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece. kako tvrde porodice zrtava.!jaz Licina. februara 1993. Kako su izlazili iz autobusa. Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda.teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. Nekada~nji pripadnik 10. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu". [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. do danas niko vise nije procesuiran. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. maia 1992. kao Bosnjaci. Fikrer Memovic. pri izlasku IS. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia. time je ostetio budzer BiH l3 315. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. Zukorlic i drugi.hrenicki.Sesnaestog jula 1995. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". jos radi". A. Muftija Muamer ef. prema vlastitOm priznanju. posebno srpskorn narodu.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. 28.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie. Milana i Sredoja L uki ca.. za sebe. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu._ du na vojnike bivse JNA. dri:avljanina BiB i Srhije. Nijazim Kajevic. m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. ali ie odgcdeno za J6. BAJRAMOVIC 1&. Osim Neboise Ranisavlievica. Muhidin Hanie. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin . Ra dov ana Karadzica. kao na Sudnjern danu. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. ali je j~ te'~ pripadati zaiednici. zlacincem Karadiicem.. I. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. kao sro rece Alija Isakovic. crncgorske. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica. Fe- ie. utorak.. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama... re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. Ratka Mladica. . makedonske. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic. . pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn. diverzantskog od reda Vojske RS. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. javlja Srna. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. nakon cega je predal Haskom tribuna. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. lovi'.ijelio la mrznju i o vetu.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske. man. Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom. zbog cari. . Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii. bez straha za buducnosl nase djeee. .lu. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao.kazao je Do~de Dozer. Seeo Softie i da.kazao je muftiia Zukorlie. MustaIa e£ Ceri~.obiasnjavao je Erdemovic.\1iodraga Lukiea. vziju Zekovie. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. kao Bosnjaci. A. dobio kaznu od PCI godina. a da nije Ilestao iii se opred. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda. .. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. Kada cerno mi. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine. Safet Preljevic. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda. aprHa 2003 . ISIi su u grupama o d po des clak. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. J urisicev advokar.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. .. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. Rasima Coriea i Adem Alomerovic.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare ... Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. februara. Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora. koju je davno odsluiio. uputio poruku mira i sigurnosti. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu. koji je 27. prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka.277 KJ\1.~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. Strijelianje je trajalo do surra. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica. hrvarske. reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama.kazao je eerie.~ta je jos gore. 11 . konaeno rnoei odahnuti. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. diverzantskog odreda Vojske RS. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. lehruar!veljafa 2012.Sada njegov sin irna 21 godinu.. Rasim Jusum Rastodera. godine. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . No. BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani.JusufRasroder iz Becana. Bosnjaci Ooiliezena 19. imali su poveze na o~ima .b civila iz iula 1995.inekom". Corie. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji. dna sviedocenia. koii je proizveo Slobodana Milosevica.nske prevate. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra. optuzenom za odgovornost u napa.

nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.B.kazao je Zrnu. S.aojeKadic.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. a dobit ce je prvi : titala. bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara . na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice.Nu.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. direktor O~ "H ilm ief. ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice". Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano. sekretara MZ u Tarcinu.oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio. ali ga nisam uspio dobiti. [epalaka 'i Cicaka. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet..-1 Q_t~ 0 I. Saric" iz Tarci na.dodaoje Bogucanin.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna. naulmimiadeKS.ilStia dala im j e r 20. aprila. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz. . Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i. opel razmak Ie inle i prezilIte. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. godine.mie.tonalna civilna Z. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a. iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer. D.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine.000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin. ali smo ih rijesili.12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· . zatim 21. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad.1IItJ uplatwan. Ni to ni ie isposto vauo. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va ./la mune . Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje.rillvalljlv se ne diraiu primayja . KaIi. . njih viseod 170. bilo ie nekih manjih problema.. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. . rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. marla.Og1j~f .icu za Olimpijski bazeD. Rekao [e i dacesurrardanas. . . "Oloka". rnedutim. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. osnovci iz ovog naselja.kaze Aim Ra.kal:e Nermin Subasic. n iih vise od 130. Ni nakon jucerasnjih protests. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. .-R. maia i 2. zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. • Roditelii stalno zovu. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz. Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor . Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada.o. Ove navode. pobija izj ava Sab all udina Kazica. u skol. sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. ali i iz Germe i Donie Bi06e. V.Na.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru.. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. i Ie 3. hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu. nas.. Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko.d~ickeopcine.. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. nauku i mlade KS. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave. A. na.ki. KJjucna ri. kako narn ie kazao Bogueanin.oe definirati kako i.Svi kabineri su u funkciji. prerna mom misljenju.Medulim. OOil~lim~_l!talnic!_ . Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6.Potpisat cerno ugovore sasvima. e.c koji u 10 sati poSalje SMS. [una. h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse .Premiier Fikret Music obecao nam je da . Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. .ovaj korak ponovo su se odlucili jer. 5.35 K_M + PDV. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. ka· zao je Sretko Zmukic. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS .S. ----------------Cijena SMS·a ie 0. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. i pored obecania. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou.M. ! 24. A.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv.govorkaz. nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin.op. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice". nisu isposrovan i njihovizahrjevi.ee je ULAZNICA.

zime I· . prl~tnj.. 1282.Rijec je 0 zahtjevu za ma. djece II njihovim objekti.toka .10 I WAO sa1i.nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog.ms!<.t r • f. 13 30. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl.kazao [e Kudejmati. -'~-"'' '-. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine. _ i la. kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine. ·SJgurno !.dodaojeSelimic. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO.~.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba.. i 15. VO. koja blokim izbor C1anova UO i direktora.000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite.Kako su kazali u Vladi.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova..50 120. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina.$~.. feb mara prakticno nema direkrora. cine tri clana SDA i dva SDP-a. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan .25.15 sa1i. Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v..10 ".. fol~ dj. . jer [e on.. d. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155.50 i "S". vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::.1'j~ r~"".'l:t'Jn.. pozajmica mi mnogo znaci. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca.1iI diovoitico.. d. 1. ukoliko budu u mogucnosti.modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod. koji ga bira. pozajmice vrate i prije.15 sal.B.Imarno opcije tuzbi i straika. Vog. Svirna je istekao tai mandat.aza tovriierne dva miesecasu v. 11. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u . ~~ H>tI!iol: 428·220.l. U Sle<li!t ... Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana .ka "Donia zdra. a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!. predsjednica Vijeca. d. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu. mEda' .:~~. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic.40. IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3).!OiZO<I. ..Kramer. Ako to Vlada ne uradi.000 KM za izgradnju stambenogobjekta.. raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala. 14. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. potvrdila nam je Alma Dulie. B.. _Iah Na!<aS" RJ(Iena. . . U Op<iojbolnlel"Print dr.· " '3. Admir Spaho. r. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic.. SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja. •. . posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower".M1JMii·1 ~ lme i pra. Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire.. stO je "am 0. "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2). Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama. Dom zdravlia od 18. bivsi pripadnik 115. . u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA. Ne poeiniem od nule.ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat .Ajnadzic i SDA 450. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora. infuzij e. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S.SD... W 121 "'. 17..uo.30..a. izdvojeno je 455. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4).J. Kupone 113 kojima ceteupisali bro.u <1'. UpravIIi i Nadzorni odbor. vecpolagodine... Miokovicu ce produfiti mandat v. -C-'. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da.Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll. dobio ie pozajrnicu od 39.. 1~.. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'.'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 .i:O!IT~IJriij.-prica. infuzije . mlj" 1..:. • 5!i.20"~' : 16.mljl krvl I .Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta.m .. ·p. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7). motorizovane brigade.. ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu.~ MffilNG A. d. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi . nagrade koju ieIite.. vlja"." .i' Autllb".B7:i87~. 1Ilvu· u 14." ~::'~. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar. 16. Za ove namjene iz budzera KS. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5).000 KM .~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT. odnosno nedjeljnoj ~emi fada. zao je Spahic.. direktora dok UO ne provede konkursnu ..1~lertOMi : "i'IJ"". kako je naveo Selirnic. s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru".kazaoje Selirnic.jn. I Iri dj"""jtlca..13 NEODGOVORNOS._.j" . to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice.. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu . ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia".. organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati.. javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno]. .MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje. 15. a nijedna nije 15kliucena. nauku i mlade KS. bili i clanovi VO i NO. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata. . Prema niegovim rio jecima.. m. putem Ministarstva za boraeka pitanja.. Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M. Direktor ie u funkciji v. u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad". da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6). d..-. marta. roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie. .GrulS:l!93592-WB. ..." .$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: ..: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l). kako nam [e kazao.kazao [e Selimic. <fll'tokai t.000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e.DOJe sedam bella. proceduru za izbor novog ceinog covje.

porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog .' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic . 918. budutim fanovima i oni koii vee to iesu. Gubilnill dana alleile Promet 514. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci. kroz 86 transakcija. a S.000eura.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71. Dostava prijedloga Poziv 1.05 776. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije.70 posto. Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo. u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0.biznis Onevni avaz.13% 1"1.60KM. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije". predsjednik "UniCredit fondaeiie".341.157 vrijednosnih papira.999 KM RENAULT .637. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka.JOKM. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S. marta. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama.000 eura.50 KM. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215.54 posto).pokur' suod19.35% . "Hyundai'tsvim svojim damama. godiSnliCO svoga rada. kao i onirna koie to postanu od 25. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani.. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20. Ujedno. marla.50 KM.11 rom u Iokalnimzaiednicama. M. po prosiecnoj cijeni odceriri KM. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514. februara do 7. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. februar/Veljata 2012.341 KM PrlIlUPili 10. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. od 10. Poziv do 30..46% . Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" .6 J K. udruzeniima. od 3... vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri. dostigavsi cijenuod 12.J5 KM. od 13. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun". Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6.46 pOStO. Povodom obiljezavanja 10. Dan zena. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi.024. po prosiecno] cijeniod 9.73 Trgovina 215. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5. SASX-30 0.ako 10 vee niste.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E.000 eura za pet projekata. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu. 10. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom. do II.AI.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara). SASX.495. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici..07KM.1D 1. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. marta. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa .632. Poziv je otvoren do 30. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu. mart..500 KM).76 KM. u iznosu od 130. Promet na kotaciji iznosio je 145. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130..084. IIIorak.J'>i. 28.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR.

potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. M.m pokusa() ubi Ii. njavanja Dragana Selirnovita.cio alkohol rnalo.utorak. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. G.M. Prema rijeCima komsija. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra. saopceno je £aruje iz SIPA-e'..solutno mi ie nepoznato zvani Verzija.a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK .K. nije pronaden. 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac.rodica vlasnika nije predalapoliciji.iirna i izvrsiocu ubisrv3. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao.Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . .ve kriminalIle grupe H. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge. oboiica iz Foce. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina. Motiv nepoznat . oaredbi Tuzilastva BiR. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. portparol UKC·g Tuzla. Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu.62 milimetara. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo.. gdje mu se ljekari borezazivot. Grupu vecinom cine malolietne osobe. ali je spasen.M. A. (41). prethod io ie verbalni obracun. ca.u bislvo. koia nije hila raspolozena za razgovor. M. vlasnika picerije "Milenijum". metalnih cijevi. koji se terete da su 18. februara. izmedu ostalog.ske od k()jih dvije automatske. zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca.. ali vozac je nestao. M.Mu. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda.K. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. narus3vanje javnogredaimira. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku.. M. malo.kojim je upravljao D. K.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini. E. [)nevniav(il. B. iz mje~la Nadgorje"golfom". keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank". ali vozac n ij e stao. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu. februara po'mogli malolietnorn P. T. M. koji ie propustio obavezu slaranja 0. 26. Osnovnom sudu u Fo. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . Ie §to nije prijavio. a koji po. Isrragom je ulvrdeno da su R. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom.28. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. bila je i Draganova supruga. veca koliCina pi~toljske i druge municije. erna hronika .ci podnesen je zahtjev za po. . prigusivac za 3urom!ltsku pusku.kazala ie Amra Odobasic. kako smo j ucer saznali u naselju Batva. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu.ljetnicima. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore. medu ko. za sada se sarno nagada. i D. D. kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka. te proriv njegovog oca M. inspektor u Granicnoi policiji.kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. fBbruar/Velja~a 2012.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja. $vezao je omcu oko. provedeni su po. a potorn ga je dao I. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. devet pistolja.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva. a u kuci Selimovie. pronadene tri pu. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. i . On je pucao uzrak na javnom mjestu. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci. i M.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice. l'r. Dogada] je sokirao i kom~ije. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. Nakon visemjesecnih aktivnosri. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . da je bile skim imao problema ranije . H.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom.. r. Jucerasnja akcija. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano. koji je njime izvrsio ubistvo.javljaSrna. Goran Ikoriic. P. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. Drago se vee ranije jedno.

Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. Da su prevareni. mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic. rnla di m uskarac. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. prodavac u PC centlu. koii ie bio neispravall.l. Viile se ne iavlia.is!ice Kovac. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari. procjeniuie se na oko 5.000 marakakazao nam je KovaC. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. merak. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze.zor. Pretpostavljam da se .A.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. ukradeno je sesl nov in Japtopa. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica. Borika Primorac.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36).340 KM.. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. n a vod no. . nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1.pliacku 2. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice. Na jucerasniem sudenju.a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana .DZ. supruzi Zijada Turkovi~a(45). Sejla se tereti da [e 23. iedan lap· top koji je bio na servisu.a . Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. koie [e odgodeno.z.340 KM ku.erna h ronlik . izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave. U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre. . menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. H. pod vral. V. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze".. vra Ii novae. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1.z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. poklopcero. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii.e do mjesta Zaravica. M.5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna. Ad.kazao nam je Aminin otacAmir. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub. U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza". Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. nakon cega su uilli u nidnju. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji . kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. 28. . predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce"..Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme.a ostavio jei brei telefona. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. navodise u opruznici. gdie ie cekala operaci j u. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom.nakon srnrti u Padovi. Ciglama razblll ~Iog. Dn Bvni avaz. razbiianja stakla posjekao. zaiedno s staklom izloga. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. koji· rna je nestalo novca .ru. .ko nam je kazao Aldin Kovac. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. izdatu na ime Ermina Neimarliie. Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. A.iciju vo verbalno. rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela.osta. . Ka. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici.: M. a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke. (22).le~lIJwlveliaea2012.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu.Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U.radi 0 ne· kim narkomanima. a potom i fiLicki napao B. Ukupna steta.

:r.acemse nalaz. M. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu.snistvo K.ali i sef.k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". kako ie saopceno iz MUP-a KS.i 5..a policija. M.Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor.Branimir Glavas Tahir Dulle. Til. reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli. U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija.000 hrvatskih kuna.aleto. a rijetko koje ie rasvijetljeno. izSrebrenika. . Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. red io ie 1. traii 0 j e novae i kljuc od sefa . Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je.0 1. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica. Dvojica sustala kod kase. Prema nienim riiecirna. neki od razbojnika sa irnali faatomke.e/iIJ sjekirom Cetvorica '.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ].Bosanski Novi.oVO Sokolovic-Kolonija. . o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. Na mjestn nesrece os. prijeteci mi sjek irom. vias· nikseniieizjasnioovrijed. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. K. Marko M. Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni.Orasje:. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod .18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je . Radila za kasom .J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. Tokom pljaCke niko nije povriieden. (. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je .000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5.22) iz Banje Luke. ko ji jevozio bicikl. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. iz kojegsu uzeli 900 KM.30 sari . tuiilac. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu.rkiriga u utici Bosans.kazao nam jeDulic. u blizini pruznog prijelaza. . Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. a drugi maramu preko lica.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS .T. na magisrraluom puru Prijedor.000 eura niegove ukrali oko 20. a razboi nici su odnijeli 01<:.kazali su narn u policiji. Trogrllt) disnjeg Marka M. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja . koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.M. muskarac i djevoj Cica. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica. radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri. nakon cega je on pozvao oraske policaice.[o N. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno. od kojih su dvije ZeDe. a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. nosti ukraden og "g'olfa" . optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . rao ie poiomljen bicikl.minalisticke policiie PS Srebrenik. . Bojeci se za svo] iivot. dala sam im novae i kliuc. U centru Srebrenika o O.000 KM.Provalu 1. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1. razbojnici sa otkljuc.000 KM sen.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2". . B. eletrosoMo i Pistollem. u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna. a iedan od niih.000 eura.kazala ieJ ahie.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. (FetD' S s. s pa.idii:a na svom odjelu. Am. koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH. vla. fraga se za provalnikom (FlJr. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu. z. koja se Manela [ahic. Bili su naoruzani sjekirorn. Djevojl:ici pOZmO . n akon <:ega je ispreturao stvari. Tu se aalazi sam. ito u nedielju navecer. elektrosckom i pistoliem.

rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. U I(ZnZmR . Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice.24 Dnevni avaz. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram. pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". direktor MESS-a i inicijator ove ideje. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u.koje tek trebam upoznati. Zana HodZa.loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS. ni muslimanski . MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL.A .Istina je. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. lebfllir/veljata 2012. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia.koiesu PriznaD)8 i za Db. Na jucerasnjoj rribini "Kultura. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine. Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia. powrislli reditelj iz Indije. govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama. Ja igram staru Dubrovcanku.ni hruatsMi. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. drsku otvoreno drustvo BiH. dobro smo SQradivale. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38. . seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. drUS!VU.luccr odri:ana tribina "Kultura.J1 I(RVI . da je zahrjevan i zanimljiv. iz pozicije z. Sada evo radim na izgovoru. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo. I meDA tr-. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. koii je kardiolog u lokalno] bolnici. aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima". Mariia SkariCic igrat ce moju snahu.a Tania S ocem. a u reiiji Selme Spahic. Spahic: Z/oupo/reba mot. snimati samo u Dubrovniku.lJfCRTEL. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . ni hrvatski. jer je velika veCina ovih pre<irasuda. koliko znam. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. Maja Izetbegovic. M.:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. politickoID ili nekom drugom . ogranieenja i bariiera. ANGELINA . a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974. M. Cu. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica. Cu. glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'.A. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic.jednu u Cirihu. a ne propadao .Aida Pilav. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". S. . DEI lS. S. Ja CU.Kn!so. drugu u Hrvatskoj. Scenarij je zanirnliiv. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. podica" 2006.kazala nam je Elma Hasimbegovic. Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani.. 28.kaie Spahic.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada.o mi ie da seen moze rezonirati i u bh. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16. kosrimografkinja Sania Dieba. SubadhPamaik. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler.dobila sam recenice koie vjeibam.. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo.A.Kn!sniqi). eiju je dramarizaciju uradila .bh. igraju Tatiana Sojic.Jasna Diklic. osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. u ovom gradu Z3vriiena je 14. . 'ni SI'PSMi. a za muziku jezaduzen DraSko M. hi10 vjerskom.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- . medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina". U predSTavi.iCi (Homa. visa kustosica Muzeja. predrasude. a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago. "~ndiplomatic art" . ulara~. giumica. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. .U prorekle dvije decestereotipi. parolom "Ni srpski. dramamrginia iz Ljubljane. pozoriSna reditelika s Kosova. put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl". rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake. on hi danas cvietao. Ena zivi s maikom i bakom. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju . Pozorisni kornad "Sumnja". kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili .kat .A.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. Cu.evska. Vain.m2..kazala nam ie Karanovic. dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia.

Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. . TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna .kaze Nedzad Tucakovic. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe. D. Tada je naiavio Severinin izfazak. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie.l.novog sina Alek· sandra. bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali.jet set Dnevni avaz. direktor "New Evenra".R. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8. agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. dosao u Sarajevo. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. S. i <. S!ijede pripreme za veliki koncert 24. a izasao oko \8. pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu.0 sati.Z. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. . U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo.30 sati. za februar/Veljaca 2012. kao ios tatk a Evrope. Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn.iubica Ivezic" u Sarajevu. ali rek u utorak.n se ubrzo vraca u Italiju.4.om niihovog izlaska iz porodilista. gdje uz odmor. . gdje tokorn zimskih m j eseci u. kaie Faruk Drina.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu. R.. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo. L. Merli. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii. koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja". sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. koje bi mogJi snimiti prilik.ba.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl. radi i na novim pjesrnarna. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. kako doznaierno. UlOrak. I Bregovic i"Haya. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru. . osim glumca Zijada Gracica. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta. S. mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja". SIO [e i ucinila preksinoc. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. producent Bregovicevog koncerta u Zerri. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". Bilo kako bilo. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. U susret ovirn nastupirna prva dams bh.

Vidjer cemo koliko rnozerno. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie. Moram izvesti dvojicu.rekao ie Su~ic. . . Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca. godine.~vise volio da odigrarno dobro. u Sent Galenu ce biti spektakl. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi.To je bas veliki problem. . koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. e znam jos sta cu.56 28. Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica.. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . ispalo bi da sam lagao. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. Nije to vise onaj stari Brazil. februar/'l€ljaca2012. utora~. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. al i bi jo.Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. Safer Susie dobio [e losu viiest. Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo.sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. . jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed . UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. $13 cu.Kad a se igra proti v Brazila. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama . Imao' sam dilerne oko Harisa Me- . Vi ste me natjerali na to. nasrnijao se i odgovorio: . kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan. Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. Moral cu bez niega. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu.rvrdi Susie. Znarn koliku je imao zelju igrati. ali (0 nama mozda i odgovara. Kako god da zavrsi. samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar. Sarno me to pirate. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. dunjanina. u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. Da sada izvedem jednog. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. ali vierovatno ce i on biti u tirnu .Sta cu. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada.Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna.ka~e Susie. AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen.Mozda Seiad Salihovic. Selektor hi volio debar rezultat. Dnsvni avez..

.kmice Evropske lige. 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma. T. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi. ali nismo ni mi losi. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje.Ponuda je bila odlic!Ul.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i. kakvim igracirna raspolazu. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo. nas sto uopste igramo ovu utakmicu.al i je pi I:In je hoec Ii. oji ie trener insislirao na taiom. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku. fudbaleri.. neukrotiv.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''". Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k. Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: .ilam. Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas. jer zelim igmti .pdca Sasa. Kao kapilena i komandanta odbrane.SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub . a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske. jer su dobro placeni.edindzeko. Kako god. novea .iti protiv najjaCih.Trebao sam seliti. Sta sada? . a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri ... Ijstvo.kazoo je Spahic.sport Dnevni avaz. Nastavljamo dalje . i dalje igramo kao da se nista nije desilo. Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa.. velika je stvar za..kaze Papac. N as reprezen rat. februaI!ve IjaG.. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). . Ne znam jos nista. . Nastojat cu igrati 8to bolie mogu.eemo rnzoeacari. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce. Vjerlljem da 6e na terenu.AlveS je nevjerovatna osoba. Da odem. onda bib momo razmotriti opoie. vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada.Nece mi biti prvi put.Onda cu na odmor. _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f.smile se Spahic Salu nasrranu. medulim.kl ub ie na ivici p ropadanj a.ba). ima desetine razlicitih odgovora. A i ako dob ije. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti.vas" .. kate Ibrici(. Sada . Isposravilo se. Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!. 2012. ali s puno vetom minu- . Bail nevierovatno.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba.am se cia cemo im ih predsr8vili u .Steta: Medutim.nasmf ao se S asa i dodao: . . ali transler Ie proOlo Nema ve(.Mi. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca.fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci. Kakav ie na terenu. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti. Place za sada ima. A ko b ude rako.Se racun ati na mene. ne znam gdie bih.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. .kaie IbriCi6. Spahica oeekuju velike rnuke. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji.ce. jee je klub oce.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. medutim. sa§a ie zatekao med i mlijeko. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~.ovo poslignut. navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. j nad. . ali i na uibinama biti praY! spektakl.: . ne obaziruci se na simaciju. Pokazali smo da se mozemo IlOS.porucio je Dzeko. 2S. Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci. 0 nda nemam razloga za nezadovQ. takav je i u li VOllI. M.zila odigrati kvalitetan mee.ali ako ne. da Ibricic niie bio prijavljen za uta.etak .l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. Toliko naviiaca. uz os talo. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . ali u ovoj situaciji je tesko i igrati.· Nov. dogo· vor ie bio gol.mo . Nije mi PUIlO zao.kao je IbriCic. da lle. Ovo je za nas neki novi poeetak .Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom. .T. vae nije b io ni na klupi. Sada svako ad nas maze otici.naiboliem svjetlu. utorek. . i ako mene pirate.f. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh.Iako je priiateljski susret. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome . por.. a vjerujem da cerno i praliv Brn. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta. Izgleda. I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. . M. ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. pitanje ie kakva ce biti. klub je u opasnosti da krene od nule. da mi niie bila sudeno. M. .kadjama.kare Papac. oduzeto rnu ie 10 bodova. Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca.prica Sasa . Nekadasnji velikan je u srecaiu. Vidjet IOusill ee bi ti .kivao ujegov transfer.eg mativa od susreta s Braz. Znamo kakvi su Brazilci. ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci. Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse. Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. oeekivanjima u utakmici kalao ie. tvrd. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman. Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie.

EroirSpahiC. Nakonzutog kanona u 13. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I. . On nam moze SlVoriti puno problema . smrzosmo se! . SenadLulic: Povrijedio 18.M..SaSaPapac(suspeozija). ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. pa oni koji nisu mogli uci. u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. . a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. Hoi hotela "Einstein". veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. nema muzike kojadolazi izkafica.HarisMedunianin (klupa). mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3).Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0). ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela. u kojern je smjestena reprezenraci]a. prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). Nema buke. Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih .Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno.Sernir Tuce. Nemamo ita izgubiti. jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo. fotOj Svicarce poceo rat. koie ie napravilo veliku zaslavuBiH.modrih Adem HOdi. Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. a izgubiti ne mozemo nisla.Pa. avaz.000 ulazniea.M. minuti utakmice Lacio . EdinDzeko: Usaou igru u 79.Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. Din'IIDo ga je vee registrir.oo) proste jeseni u Maksimiru.nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju.Da je bilo 100. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). minuri. vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio.Stadion ce biti mala Bosna . Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala.lo 23 svoju kadetsku ekipu. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie.F.. pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga.. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. a Adem c. . M. ali on niie dosao vidieri niih. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje. M. ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela.smatra Tuee. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0). ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar). Dobiti mOZeIDopuno. gOI JOOn. guzve je bilo sve vise.iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. sve bi pLanule . MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu. Veceras ce se medu bh. predsjednik ovog udruzenja. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita.'e. prava invazija oeekuie se tek dallas. utorak. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja. vic. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B.lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv.58 28 februar/lrelja~a 2012. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak. nema automobila pored ceste. . rninuripostigao goloveu4S. misi" lijeve noge i izasao u 29.ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'".. pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC. desi jednom u karijeri. Seada Kaitazai druge .Ibrahim Sehit (laksa povreda).advijeminute POIOID svojim 18. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. J er.eTuce.>. Odigraocijeli mec.Faruka fIadZtbegita. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova. Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa. . Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein". a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. .Fioremi_na(l:O). Kadagod dodem u Mostar.F. ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2).:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic. u kojern]e smlestera reprezentacija.Zviezdan Misimo. na . Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). . ali ga je prekinuo zbog problema s kukom. Hladno. haj'te vise. Dnavn. dan u takmice. nema dreke. . Ne priCa se 0 njemu bez razloga.rekao nam je'Tuee. govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. o dore. rrenutakzapamcenje-W. F. Semir W. Elvir Rahimic..l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem. previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. Seniiad Ibricic iDarko Maletic).za 1:1 i75.kazao je Edin Gcleric.Mensur MujdZa(povreda).rekao nam jeT uee. ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti.1: . U ponedieljak. a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . S.

pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes.o 2)l b rillUti za buduCnost. ier znamo da irnate dobre igrace.. 0 BiH. ali na (F. dok ie bio clan Stu 19atta. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006.. Bieak. do k ce ih Edin Visca. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. i ka ~ ko [0.procr'editbank. pasos. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0.re!<.i" b io pod priliskom kluba. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice.SP0 rt .: F. Milan igroce. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. rade Ronaldinjo. osieti atmosferu.ba . V. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice .~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie.cku. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom. Ne ide nam dobro. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. s poceekom 1. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu. na teren u.. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. ali u rnnogo man j em broiu.Duric il. izmedu' os talog Mesigurno. na. Lef je ovo sarno provjera.pojasnja va] agodie.. ali ce se. bez prevodioca na engleski iezik.. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn . svi sm. bile su namod velike koristi. igrali utakmice za BiH ima dobru rep.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. da s!eknu jos malo is. On zel iigrati za BiH.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW. medurim. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH .1 14 sad. sto [e. ciienimo ie. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una. N ejmar (Neyrnar) .raiili da i ne do" lazi. sprernni hie [agodic koii je. M. odazva ti ubuduCe . Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas. nam brazilske kolege. sigu ron sam da cenam do. Razlog je jednOSt3van .s vi jem. malo neozkoii suse okupili u Vogosci.0 n ajvain. nije valno.T. i ostali rnaistori. ruku na srce. Uostalom. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo. nezes. J a sam. Z I P. To nesvakidasnie zadovolistvo. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu..od no- bitan 13.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r. u'.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar.". Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd.ao nam j e brazilski kolega.ali se sada situacija p. S ra god da s e desi.. rekao j e. sve . kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. osim D uricu i B i~a kcicll. Pri j e treni nga. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca. a S ovim ti- portugalskorn. Kada ie rije.OIO' kustva za Olimpijske igre . Brazilski novinari su Menezesa izccietali. dobro je to zapamtio. " U B razil u se ne oeek uie nista.zaisra vrijedi para. itali janskog K. utorak. jer ie taj podvigbio ravancudu. S10 je naivaznije. P riCa! i so. j edino.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze. gdje ce surra..ali trenurno ima samo njernacki pasos . dozivljeno na lieu mjesta. svi 511 igraci zd ra vi . B eiie.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. govori da se treba okani ti "coravaposla". tako su naviiaci Brazila. F. ali opcenilo gledaj. . Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist._ _ D~evni avaz. Dpdaie da ie.i. 0 no za nas najznacainiie. j i dom ae. II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina...

ba .blogger.SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful