I HERCEGOVINI

Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku

REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana

premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga

MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE
'#(i/n:loIH!i-

KakojeRS proglasena drzavom !

K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei

, OSVOJITI GOLF 6!

lOS STIGNETE

__

Ukratko

~-

2

Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012,

a'ktu elno
..,. . ..

SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini

Sud BtH

SDalna pOdriBa brllaDSite ulade
.. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH.

Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna
Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba

Slucaj "Silos"

.dB nue BriU

Hlliese wasio

nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH
N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se,

"Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K.

Serija problema
- Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem,

Posjete

AmbaS8dOr mun u

..Edenglrdenu"

"Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito.

zaurSne·rijeci
5. marta

Sudenje Seselju

Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH

"Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog

PramijarDranOClo U Ullazu
Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.!

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i

-~--~

Josipovic: Poprav/jeni odnosi

ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose.

sum. TuZilaStvCl Ce sVClju
zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta.

drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. .

kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski

iz Livoa na poziv Venecije.kazala narn [e Ruza. priznaje. pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL. ltd. bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke.aktuelno [)nevni avaz. Ovu granicu. uz Milanovica i Bevandu. nije bila. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim. ovih dana bilo [e mnogo. koja je gospodarila tim diielom Dalmacije. Prisrizali su. ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. pa nam tako i on dode dalji rod . sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas". Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo. nazalost. 28. gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. Premijer BiH Bevanda. kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna. cini set [edini je srao na lop ru. U Vitezu je i prenoCio. kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo.kazao je Becirovic novinarima. sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH. II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. .Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell . • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer. iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie. porijeklom ie IZ Sinja. M.000 ubica. Dok god. ierom Zoranom Milanovicem. a st{) ie. pitanje Neuma. MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. tih dvadesetak terna.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu. nairne. Njegova porodiea. iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. po BiH hoda jos 2. nakon sasranka s Milanovicern. premijer RS.Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije. G. Taenije. barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli. "dok god vellkosrpski program. pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru. najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira. silovatelja i mucitelja. danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . poput tranzira kroz Luku Ploce. sta b ilnog Balkana neee b iti. Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova. upucenih mahom Beogradu. i dvojica entitetskih premijera. svjena protokol. lll. RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana. fakticki. prevladay. a prema prorokolu. ne. pa sve do danas. j os n iie na vidiku. Prerna rnedunarodnoj zajednici. nairne. imovinskopravnih problema. .Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni. . formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi. kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik. .Neka nade ~oviek one koji su ga mucili. ali Nermina Niksica. gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju. U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave. Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam. rekao je Bevanda. da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme. izmedu ostalog.Niegov djed davno se . RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja. ie Kosovo nezavisna drzava. Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju. na Balkanu mira nece biti" i. medurim. . ali smo se davno vratili u Bilu . putoe infrastrukrure. . (HTC) 00. ne dobije svoi povijesni kraj. Srbija do dan as. 'dosao ie.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol. Vitezu i Sirokom Brijegu. Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. . lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu. nairne. Kra] ove poviiesti.Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic. prernijera FBiH. Aleksandar Dzombic. ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da.0~. jucer je poiasnio da Sf nU ovom.komentar dana lspooijes. da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. Mila. M. na ko[em su trebali bin. i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako. utorak. naime.H. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj. a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic.

4 28. da mu se prismpa s:ter. Nu. kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since. prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona. tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma . dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH . rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii. aktuelno . a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije . koii nema u sebi osnove evropske demokracije. On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. koie. cia. rusenih domova.GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200. . Bozkir i Kusljugi{. javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia. PokrlmUri inicijativu . Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo..Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M. iarivu.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir. a od Vijee8 ministara BiH zatraZe. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2. u rada FUP-a. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku.000 stambenib iedinica u BiH. obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. zbog Cega ee biti nastavljeno rr. susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru. rekao je Volkan Bozkir.rekao ie Skaliic. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106. rekao ie da njegova stranka podrzava zakon . a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi .Doje da osigura kred.Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir. na naivisem nivou. Edham VeladZi~ iz SDA. L"Ji. nakon cjelodnevne rasprave. informaciju 0 staniu povratka. . kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima.Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. ipak.000. 2012. Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji. drZavnoj sluzbi.U 2012. glasovima pozicije i opoziciie.precizirao je Begic.dovesti na mnogo visi nivo. parlamentarci. go dine vra. policije kroz Parlament. predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske. v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon. ko]e trenutno iznose 81 milion dolara.istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh.PSBiH. . od cega 44. Visi niVD .523 u Federaciju . februar/veljata Dnevniavaz. OHR-a i OSeE-a. koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina .Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011.000 050 ba. Sviesni SlUO. da odnose na ekonomskom planu trebamo . On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov.604 orobe. poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt.Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom.kazao je Zahirovic.kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci".033.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" . razgovarali smo i 0 mojoj situaciji. sto Cin. iJIoralt.rekao ie Bozkir. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80. A. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi.058 izbjeglih. investicionih programa u infrastrukruri.! od 400 miliona KM za potrebe povratka. Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200. anaka.Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. odredujemo sra da rade . Tr.rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350. Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD. Angaziral i sm 0 i advokala. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM). Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje.: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova. clan Kornisije. . soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa. . Takoder. udvostruce. a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66. . To nam je rekao Samir Zahirovic. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. energetici i rurizmu. pola milijarde dolara. medutim. vee izmiieniti i dopuniti postojeci. Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije . redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra. vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi. I.200. . PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb." ove komisije.tiIo se 1. glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. Kako ie rekao. mislim da j e. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren.000 maraka.000 kuCa i stanova. kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv. godini mozemo. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila.

5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku. utorak. kazao da 1.. koji ga.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji. Lagurndzija je kazao: . . Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo. kocidom kroz Neum.kaze Bahilj za nAvaZu. gral)jcnim pitanjima . Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I.pita se Bahilj. On istiee da ie. a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i. nezakoni tom zatvaran. koia je vee jednom porazena. ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme.pogledi Dnevrli avaz. ekonomske razmjene. kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije.000 gradana S prikupljenih 5.Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n. Kosarac je. Pa.istakao ie Lipovaca. nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll. do smanjenja placa. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir . prema nepotvn'lenim informacijama. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK. "dan drzavnosri". godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. marta 1992. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi . . koji se trenum. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii . BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. mart.Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. bila je vise nego jasna. a ni drugi koji su za to bili zaduzeni. Na to we [e obavezalo 35. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku. . Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji. eereri se za ucesce u silovanju. tn de. nekadasnj. Zlatko Lagurndzija.znicom Vidovic. da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku. Odgovaraiuci na pitanie novinara . koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna. za zloeine poCinjene 1992. prv. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo.Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera. ali koja ie dovela do zlocina i genocida. kako kai-e.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5. sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu. A. s muge mane. a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna.D_ . Ako ne bude hrjela Vlada.Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1.000 glasova. 28. opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li. godine. koridora 5C. Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske. bio mozen napadima od HDZ-a. Potvrdenom opru..kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH. pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova. jer bi to bio svojevrsran driavni udar . Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira.o nalazi It bijegu. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa. ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je..u i pljackanju civila ne p.Ci. a. i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu. da on nije ni rutor ni mentor.BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike. Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a.Ca. . A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK.stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije. koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce.eu. februar/Velja¢a 2012. izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-. da kriza ne bude veca.!nosri . G. a ne drzavnosti. Za moi ukus danas (iucer. marra 1992. $. gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi. op. nisu dovoljno bili prisutni u Krajini.odrucjn opcioe u maiu 1992. zapovjednik u HVO-n OraSje. Njegova izjava.. dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih. gradaninu. gradan a. velieinu Doli da. izmedu osralog.. napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka . pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic.israkao je pcedsjednik SDP-3. a covjekse tu bas puno nijc vidio. koliko smo dobili kao partiia i 300. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine. Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. S. Negiraiuci ovu cinjenieu. OptliZeni Vidovic. Ilije ubijedio u svoju nevioos!. Kosarac negira i sarnu BiH.J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja. smrmo stradalo oko 30 osoba .Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije.

onsku bazu podataka.i.I2.? Sistem sam formira aplikaciju. Rijec je 0 akciji u povodu I. tl iivim na dodir koi i se napaja 1. rake da se pogreske vise ne bi ponavljale.900 kilornetara. Plan joj je do 50. govoril cerno o histodii BiR. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru. lzbrlsana apll-kacl-. entiteta Ascend .. Dana nezavisnosti Bill.em se RS navodi kao driava najboljih poznavalaca i tu. As. h afiz Haris Corbo (20) osvojio je drugo mjesto u kategoriji hifza cijelog Kur'ana i time postigao najveci uspjeh u historiji za Bili.20I~ DaDJ. lebruar/Valjaca 2012. kao pocasni gost prisusrvovao [e najstarijern takmieeniu u uoenju Kur'ana "Kraij Abdelaziz" u Meki. Tom prilikorn Golosu ie plakeru urucio Sejh Abdurahrnan ibn Abdulaziz el-Sude- Velika priznanje za istaknute bh.i.relulo je Pirie. Lob. advokati. Nairne. Golas prima plakefu ad sejha jsi.M. jedan od glavnih direktora u "Huaweiju". februara 2013. glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. kurm hafiz Dzevad Golos COrbo drugi DataBmiceDlu U Homu (30). I a osmero dJece. hafize Dfil Hokins 48) nosi blizanee koii ce joj biti deveto i deseto dijete kao surcgat rnajci. svrsenik Karadoz-begove medrese u Mosmru i Islamskog fakulteta . Kwra hafiz GoleSuCesnikie broinih medunarodnih takmirenja iz urenja Kur'ana. I kroz ostaIe emisije pribliZit cemo zU3caj ovog datuma . godine. u programskom dijelu akeije BIR je pripremio mnoihvo zanimljivih sadrhja. Takoder su utvrdili da pripada grupi asreroida Apollo u blizini Zernlje od kojih mnogi predstavljaju opasnost za planeru zbog potencijalnih sudara. Ali vise ne moze prirodno zatrudn jeti pa su za os Illie trudnoce bili potrebni smrlnuti embriji. tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14. Pilie: lnatal datuma . poje- Kako [e naglasio. mana. ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. UeilHi asteroid prolazl pored zemlJe Asteroid 2012 DAI4 prornasit ee Zemlju 15. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii . tickorn odjelu Osncvnog suda u Banjo j L uci da izbrise IU aplikaciju. Akcija ~e [rajati sve do 3. a vecinu Zivota provela ie na porodiliskom bolovaniu. ceMa bllzance j Ovisnica a nudnoci .i tuzbenih zahrieva u elektrmlie u kojoj se nalazi. Iako su joj se kod osme r. portparol Osnovnog suda u Banjoj Luci. kako bi se skrenula paznja slulialaca na vdnost ovog datuma. a operativni mu je sistem Android 4. Gill Hawkins. istaknuti bh.5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom. V.rudnoce poiavile korn plikacije. Azhar" u Kairu. Na sluzbeni e-mail 0. svakoga spec • Rarar Jonah Maturure iz Gutua jedva je spasio zivu glavu od napada krokodila koji mu je otkinuo testise. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih. u konkrernom slucaju pogreska ie nastala prilikom "klika" na aplikaciju. Za sada je utvrdeno da mu je promjer izmedu 40 i 95 metara. a sistern sam forrnirao aplikaciju . Nije ni sJutio da je opasnost u blizini kada ga je napao repill. . Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke. koju je jueer ozvaniCio gostovanjem u jumrnjem programu direktor ovog radija Remzija Pitie.0(1&) 'KId VtljoOnod_ _ •••_ . Jonah je prelazio rijeku na glavi noseCi gajbu paradajza na obliinju trznicu. S. imam harema Meke i jedan od vodecih svjetskih auroriteta na polju ucenja Kur'ana.Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB. Osnovni sud u Banjoj Luci 24. MlLevA c Zemlje..700 kilornetara od Prijetnja planeti _"""".ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ . Ascend D [e 4. a prednja kamera ima 1. ovisnost 0 trudnoci bila je jaca. godjne imati jos dvije trudno·te.U otvorenorn popodnevnom programu."drliava Republika Srpska".""""_ .e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1. je jucer za "Dnevni avaz" Vladimir juri§ic.~J!:I'~~P-~~- U11.. Faits/mil dokumenla Osnavnog SIId811 Banio.EI.DaruJ Kur'an" u Mostaru.utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh.2000 '. Prvih sedam uudnota zaceto je s njenirn jajnim celijama i ocevim sjemenorn. nakon gresaka stranaka i advokata. godine za 26.) prilikOID kvalificirania tuzenoga pisali su . LIb<!> Vll!iWb<Qj B'" "'<01'Rail" dini podnosioci tuzbi (gradani. M.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije..'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu). mlad i b h. S druge strane. koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH. To je blize od vise satelita koii se krecu u orbiti udaljenoj 35.3 megapiksela. koja se bavi prornociiom kur'anske misli ipodueavanjem Kur'anu.istu od aprila 2012. Ascend D bit ce dostupan na tri.Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska". marta. a prema rijecima Remzije Pitiea. onevniavaz. u iro.8fa drugi pisu - 6 28. ima samo dviie macke.Uy~1B4lill~ Britanka Na nedavno odrzanoj Olimpijadi Kur'ana i hadisa u iranskom gradu Komu. M.5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- . koia hi trebala biti i jedan od V o. a nakon naseg reagiranja sudska uprava je izdala naredbu Informa. Luci..~jii~ii~i~3C.'a P2iJ:~:Itccr. I tu ne misli stati.. U pavadu Dana nezavisnasti Bosne i ~ercegovine AMcua Radila 81R'laStaue Da prozore' Po~ela je akcija Radija BIR "Zastave na prozore".n.Pdlikom unosenia ruZbi maca ustavnog uredenja ze. dana od 14 sari. objavila ie NASA.0.. Asteroid je otkrio spanski "Observatorio Astronomico de La Sagra". Ova sekretarica niie udara i nema vlastite djece.ustvrdio. tako da je sluzben ik na pri jem U peste unosio doslovno kako pise u rutbi. priznanja i plaketa od vodecih liCnosti na poliu proucavanja ker'anskih nauka. a mkoder je vlasnikbrojnih diploma. kao i 0 bitnim his!orijsko-politickim cinjenicama vezanim uz nienu neZ3visnost. Direktor je Fondacije . koji je u posiedu HDnevnog avaza".

u prisuSMI brojnih dZemaru... To je ta sezona lopova. -"":. Nasa tra di ci.. smatra Hu8 BAN. ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot. tvrdi Hukic Mi~ija groznica rnoze se pojaviti i u BiH.I.a o. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca... ali i veliki manipulator..2012. rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas.za sue te Brajni Bijeljinci aprostili se ad Salema Corbe . ova bolest moze poiavi. cia.N iemacka niie hrjela da Sf pokaze k3. Klasic: (Ptwjemicar za Tportal) Rat/ieite viziie Dto Ie bio maniPUlator Hrvoje Klasic Dusan Makavejev ~<= EPIDEMIJA Mirsada Hukic.Takcder.n~v~ 3 rnlje. vierova me. 7 Sta kazu poznati rz:. Atik &arniie klanjan je dl. 2. . (Ciralac J. DEDA. Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela. i drustvene. koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til._ A padavina Il noti ua srijedll.e-namaza ispred . neki ce.llEVfl:1lUf'EMTUIE.Sto se vise bavim [ugoslaviiom. vise suneanogvrglavobolja.WHO Hukic. ~ ~E:fE'WE!Jr. 4 l srneca bio skoro nemoguc. i gdje Ce bili bliZi .P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: . 7_ emena na jU gu zeSARA.TUFlE 'll. Imao ie na komemorativnom skupu svojoj rodnoj Foci. a medll njiDieoaza-namaz ka Sarajevu. muedu os!lllog. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes. pa se ponekad des i da se zbog slicnih sirnptorna greskom operira sliiepo crijevo..kram u EP za ~Blic«) DCoualistabilnost regiona . prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi.. velikai e vjerovatnoca da ee se to desiti i kod nas..tl. Pacijenti umiru ako rad bubrega rorelno oslabl i kolicina uri na se smanii . kod vecille Ijudi ce urrQ~ovali :Iosije rau proslorijam.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost. NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10. sniiBD Hisa ri. Ako se uskoro neste ne poduzme. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ... ViSe .istice Hukit. Svaki virus vePosebno se.. utorak.Humanost i plemenitOST je bio Salem COrbo..-'" Mozele [e kritikovati za odluke u rnnogim oblastima.. direktorica Instituta za mikrobiologiju KCUS-a Pacijenti umiru ako rad bubrega totalno oslabi i kaliclna urina se smanji. Posroi ale su razlici te viziie te federacije i ekenomske. A.nervoru I brojni Corbini prijaleiji i Corbe !!akon toga krenuo je dekon cenlraGiju.------Komemorativ!!om skupu ja i gradan<l Bije1jine odmo Biomeleowloske prUike pogorS3val ce i'e s Mmicanjem (lana_ Tmumo vlijeme ipovremene padavine.sjeUjive osube ee u poslijepo~nevnim i ve~emjim sa~: .. Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava.2.Preparo d" u ovom gradu.. r41. 28. sve mi ie rnanie jasno kako ie ona uspjela toliko dugo opsrati.Irogoj elovini dana kiSll. rna optinski nafulnik Mien liudske su osobine knje bismo dovoljno Ijubavi za sve. febmara. i naprav iti neka cu da. Takcder.ail'AI-IH. ruZLA Evropi bubrezi . od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara. 1{. Vjetar slab sje._ '---""''-'-----'''' bitar. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu. rodicom. p a na planinama snijeg.a U dru~rija oprOOrajnigOVOt. e oprostili od Salema 6J rbe. ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi. drfllavica .. Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi. globalno. drhta vies i vrtoglavica.-.· gdje Miat i predsjedoik SO Bij~ zaboravili u ovom okrutnom za one kojima Ijubav i ne trezive njegova sestra i zet s po. bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala .2. d irektorica Instituta za mikrobiologiiu Klinickcg centra Univerzireta u Saraievu (KCUS). Postojaloje mncgc antagonizama. bazicni ie interes Niemacke da se ocuva stabilnost regicna.Povratak" prisustvovali SIl _ Tabul s tijelom Salema rna nnal. kao vrhovni ar.08 liina Dragan flurdevic. iebruariveljoca 2012.reumatske bo love. g lavobQlju. J avIjaiu se iaki bolovi u bubrezima Ie u slabinama. ier eim bude registrirana u nekoj od zemalj a Balkana. .LlIKA .) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra.iiiiiii"ii~ Hanes Svoboda __ . 28. U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r».lI "Dnev!!! avaz" izjavila prof.0Iwl! 626 0Iwl! 9. Mirsada H ukic.012._4 macina.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn.ena.. . Kljuean faktor ie bio Josip Broz Tiro. ali Njernacka sigurno nije zernlja koia sve radi pogresno.1.Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija.ltll. (Sej grupe mcijald.a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. Postoie razliciti virusi misije groznice.emo.m 0Z al·k Dnevn i avaz. Z1~2.~1:2'_ 1. gdje je ukopma Grad Sarajevo 2& 2. _ . I spol. 25.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata.. Jos se.0 jedina koja se suprotstavlja rnislieniu vecine zemalja u EU. krade.. i al. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z. iii vjesrih Ijudi. Osnovni simptomi miSije groznice. koia se pojavila na Medvednici> plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi . it 1'. U susjednoj Hrvatskoj rnisiia groznica. Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega.. Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad. osim njegova majka Meita. nego za smrt.. Imao Ie dOUOl)no I)Ubau.. To je l.a pacijen t m oze vidi eli duple slike.olenje. gradaui Biieljine.. 'poratane legobe . U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o.poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic.Hara grarnzivost. l I U . vremenu.JIG . diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I.obolieli mogu irnati jake belove u sromaku. jesu visoka temperatura. nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba.. a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !.i:~TUI~ ~JJT. Simplllmi jaki b%vi. M Ilsli. glavob olja. a narod ie sve siromasniii. ... Ilije ljudi kakav ba ' rekao je. naglasava Hukic. dr. i politicke. b ura.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba.mAAUn:I1.' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -.

izmedu ostalog. liieCenju re sve druge podatke o boravku mogu dobiti sarno po nalogu policij ske agenctje i socijalne ustanove.r:versku kaw u u KPZ-u Foea zbog ubistva oca. potvrdio je za "A vaz" Romeo Zeienika. F. po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu Ely ir Korae. .1 KPZ Zeniea. As.. KomandantEUFORau BiH generalmaior Robert B riger (Brieger) p 0sietio ie iucer sa svoiim saradnicirn a M inistarsrvo cdbrane BiH s Mubame· dom Ibrahimovicern na c. MOmandanta EUfOR-a .. Sze .Cilj ovog skupa ie afirmacija mirnog riesavan]a problema narelaciii klijeat . kao i razgovoI sa strucn jacima koji SO! brin uIi 0 njegovom oporavku. zbog ubistva najblizih cl an ova po rodi ceo ViSe detalj a 0 borav ku. U Sudu BiH naSIQvljeno je sudenje retvorici optuzenih za genccid u Srebrenici. kaZu. Velika tuga Glavna terna razgovora medu prisurnirna bila [e stravicn i nacin na koji [e Bukvic ubijen. kako je naveo prilikom prijave na konkncs. smjciten 16.sie.Nismo bili u kontaktu neko vriieme. Oni su smjei\leni u posebno ell V(I!tOmkril u zatvora. M. Federalni minis tar prometa i komnuikacija Enver Bijedi': rekao je jucer za "AVll" da je vee uputio pismo Uredu za inspekcijske poslove FB.oktobra 1996. godine. U Ministarsrvu odbrane BiH zahvalili su Kornandi EUFOR-a na dosadasnjo] pomoci OSBiH na polju zajednicke obuke i pruzanju pomcei slanovnistvu ugrozenih podrul:ja zahvacenih nedavnim snjd. direktor "Zeljeznica FBiH".. kao i ubistvu oko I.00 0 m uskaraca u Zernljoradnickoj zadruzi u Kravici. Na osnovu tog na· dvjcltal:euja Sud je donio odlu.DioNU(. Ispred ureda Svjetske banke u Bill govorila ie sefica Anabela Abreu. vidno potreseni. Zasticena svjedokinja S127 dala je iskaz na sudeniu Dusku J evieu. koje ie obav io struCni tim Klinike za psihija· .jer se Up!:llva KPZ. Korac je 1.. jer je. godine nakon nadvlestacenla Klinike za psihijatriju KCUS-a. . optuzenima za nCeSce u prisilnom preseljenju bosnjackog stanovni~ tva s podruc ja Srebrenice. u prvi mah sam pornislio da sam pogrijesio broj. pa sam se odmah sjetic da nazovem Mustafu i preporueirn rnu da se j avi. ~bog ubiStva sestre i majke. a on je KPZ napustio 31. ova vijest ga j e so kirala. nev iencan i suprug Dane Skrbe. Genocid u Srebrenid nastauueno sUdenJe . A. bio jedan od zasigurno oaj m irnijih i najpo" vUlccnijih "s!anovnika". majke i sestre SerijSMi ubica puSlen iz zaluora naMon 9 UOdina Odsluzlo dlo kazne u KPZ~u Zenica. Svi su se zgrazali nad monstruozno~cu zlocina ko]i je soki· rae cijelu Bosnu i Hercego- MOBiH POS!etaBrigera. Ai. Mendeljevu Duricu.no djelo . utorak. Cetvr)i zatvorski blok Ipak. a osurnniiceni su Da na S krb a i tr 0 struki ubica Elvir Korac. Niko De zasluzu] e da na 0yaks v nacin za vrs i iiYO! . U dokumenmciji 0 njegoYOm boravku piSe cia je nmije asueivan. na Odje! fore!l~ike...Rjeilenje 0 njegovom izla- sku.. skore deeen iju proveo j e na Odjelu sndske psihijaui· je Kaznenopopravnog zavada Zenica.. KPZ Zeomea ima i danas 25 osudenih osoba koj e su zlocine poCiniIe u stanju neuracunljivosri.iH da bi provjeriLi ima Ii Nediad Osmanagi':.kret Music vinu i pitali se kako da se iko osjeca sigurno znaiuci da se bh. guvemer Centralne banke BiH. donio je Kantonalui sud Sarajevo. Kad su m i putern teo lefona p renijeli ovu s rrahovi!1I.muH ZbOD zi Gina Medu dvije stotinegradana koji su dosli na dzenazu nasao se i premijer Kantona Sarajevo Fi. sarajevskog {owgfa" fa Mustafu Bukvica mogli su se vidieti jucer na Iicima clariova njegove porodice kao i mnogobroinih prijatelia i kornsija koii 5U dosli na sarajevsko Gradsko groblje u Vlakovu da bi mu klanjaIi dzenazu.nim padavinama. U nezvanicnom raZgQvo· m s nekoliko bivsih zaposlenika ovog raspmtenog odjela. U subotu sam vidio oglas da je nekome potreban fo tograf. pomiiesane s izrazima uZaS" zbogs trasn e su dbine koia je zatekla nevin u zrtvn poremecenog ubice. ku 11 oslobadan jn.~a 2()12.o nJlm je Zelenika. Medu dvije stotine grad ana koii su dosli na dzenazu nasao se i prem ij er Kantoua Saraievo Fikret Mu. ulicarna slobcdno kresn monstrumi poput Dane Skrbe i Elvira Koraca. A. ovo je sok od kcj eg ce se tesko ikada oporaviti. sn omo tome bilo bi direkmo hivii'.kaze on.a Zenica pozvala na Clan 17. pon~anju. odvo· jeno od ostalih osudenika. Elvir Karat bio osuden za ubistvo oca. vijest. Podsiecamo. tern e . 0 kolnosti ubisrva jos nisu do kraja ra~ci~cene. Vidno polreseni Clanovi Bukviceve porodice. cli· rektor ove za Ivorske usronove.zavrlien Mdiuski fakultelu Mostaru. odnosno da je priie rata sluiio w.. Kemal Kozaric. Suze i bol. . koja se dovodi u vezu s brutalnim nb is [vorn fowgrafa u S araj evu. Prije pusrauja izvdeno· je ua· dvj eilGicenje. plana odriana IJ Sarajevu Jacama zaAtlia CBBiH korisnika USluga ~ Centralna banka BiH i Svjetska banka jucer BU u Sara j evu odrzale radio" n ic u za razma rranje Akcionog plana za zastitu korisnika usluga u bankarskom i mikrofinansiiskorn sektoru u BiH. Kako nam ie rekao jedan od Bukvicevih prijatelja koji nije iz Sarajeva. Prerna rijecima niihovih naiblizih prijatelia.. zgrada renovirana iz 19TIelj a. marta 2005. Odje] forem:ike je izmjeilten.Svako postnpanje supr· trijske bolesti KliniCkog centra Univerziteta u Saraievu (KCUS). Goranu Markovicu i Nedi Ikonicu.elu te ih upoznao s akrivnostima Komande EU" ROR-a za naredni period. PrOU)era OSmanagiCa "Zeljezniee FBiH" .. M. Bukvic ie pronaden zaklan u svorn foto-studij u u sarajevskorn naseli u Dobrinja proslog cetvr tka.kaza. On~""i ava. poCinje- nog 1993. Zakona 0 zaslili dusevnih bolesnika FBiH. Nakon vise pritisaka medimarodnih organizacija. N a mezarju je vIadaia velib tuga.G . niSUlO magli dobiti.finansijski posrednik • kazao ie.Ukratko 8 28. koji definira da podatke 0 njiho'lomstanjen. a mi pes ru· pili po nj 0 j • na vodi Zelen ika. . javlja BIRN. niko skorn cia se i ne sje6! Ko· raea. rebruar/ltelj. odnosno pustauju na slOe bodu.. M. Stravicno je da se ovakvo nesto desi ikome. te je !l3prnv] jen novi. nisu htjel i davati nikakve izjave. ali je pusten 2005.

iavnosr u BiH i Sarajevu i dalje je u soku nakou sto ie razotkriyen dio detalja u vezi s ubistvom. Sun Cu . Danas (jucer. godine u kuCi izgorio Smiljko Kreso re da mu je sin ubijen. iziavio ie j ucer za »Dnevni avaz" Muhamed Budimlic. Zavrsila sam skole Hegela. pokazat ce istraga. b ila ie relati v no losa ucenica.e ubio nekegs! I oni ko. receno ie Onasi iz ovog ministarstva. Ad. ali rnislim da je Sluzba MUP·a KS za opruzenom za genocid u Srebrenici. BiH donijelo jeodluku da Tuzilastva za saslusan]e Ricarda Batlera (Richard Butler). Vjerovatno se utvrdiJo da lad a vise ne predslavlja opasnost. kako nam je receno. MVPBiH HUCUBalie:Ie mozele ubieu dOZiuolnodrzalil Karat ubio oca.. utorak.. -Am. drzavliana iz Sirije.. Korae je. javlia BIRN. za kojeg se zna da ie dugogodisnji dusevni bolesnik re koji je ubio sve Clanove svoje najuze porodjce. ministar unutrasniih poslova Kantona Sarajevo.) nije dolazio niko iz policije da ga saslusa . a nakon devet godina zatvora utvrdeno da vise nije opasan.i nisu bolesni. Skrbu smo iucer kontaktirali.000 gradana BiH . godine. a ubiiu osobu dobiju petses! godina i to je to. on odgovara sljedece: .. napustania zemlie ugla- Sef Psihijatrijske klinike 0 slucaiu trostrukog ubice Elvira Koraca Bez euaMUacUe iz Sirne . Kao ucenica 00brinjske girnnaziie. javl. govori nam Kucukalic. navodno konceptualne umietnice. 2012. a policija je rnorala pravovremeno obavij esti ti j avnosr. komemiraiuci brutalno ubistvo fotografa Mustafe Bukvica (67) u njegovoj fotografskoi radnii u sarajevskorn naselju Dobrinia. Nakon trogodisnje bitke s karcinomom maternice prosle sedmice njeno zdravstveno stanie se pogorsalo i prevezena je u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu. saslusalde Batlera maciiama. Tako se on nama javio u petak popodne. da nam se odmah javi. Nisarn nigdje radila ier je cad za budale. iz koje je jucer stigla tuzna vijest. bude pusten 2005. majku isestru. odlucila se braniti surnjom. kada osje[i odredene sirnpmme koji nasrupe u kriticnoj fazi bolesti. iz razumljivih razloga. ali on ov. americkcg voinog viesraka i biv~eg haskog istrazitelia. 8.. Na nase pitanje kako je moguCe cia Elvir Korae.teme Onevni aV~l. godini prerninula legendarna spikerica HTV-a Helga Vlahovic . II na jednom od svojih brojnih pro ofila opisala ie sebe mracnim epitetima .navela je Skrba. a. Istovrerneno. Minisrarsrvo vanjskih poslova (MVP)BiH trenutno ne planira evakuaciiu bh. evidenciju i ra- skoro 3. . Na statusnoi konferenciii odrzanoi na sudeniu Zeljku Ivanovicu. ali nam je.. same se mora javljati psihijatrima .. Neki od Daninih prijareJja iz mladosti upozoravaiu Nien otac Veselin Skrba los a ueenica ntemplator. pomar kao autor nekada populame ernisiie "Selo veselo". godine if. po§tivalac vizucine perverzi]e. S razlogom posroii uznemirenost medu gradanirna . dojaYi i razgovaraIs s njim.Njegovo stanje je lada bilo dobro.. OdbUeD PP118II10g za odnose s j avnoscll trebala b iti dosrupniia da bi se gradani pravovremenc informirali.Mi srno n j ega na u cili.KAVAZOVICCAMDZIC Tuzilastvo BiH Sudenia za ZIOCln u TrUSini . Ne mozete vi doZivotno drzati nekoga ko je duseyni bolesnik sarno zato !iIO . zabludjeli ko- Osurnnjicena koliacica s zaposlen je kao vozac na [avnom RTV servisu BiB. H. N a sudenju sestorici biysih pripadnika Arm.o ubistvo nije potinio. protiv 30-godisnje Dane Skrbe.. za koi eg se u prvi mah sumnjaJo da . subverzivni element.K. febmar/Veliaea 9 Ukratko BRUTALNI ZLotlN Pozadina svirepog ubistva fotografa na Dobrinji ins Bez informacija S ba J Ministar unutrasnjih poslova Budimlit upozorava da je javnost trebala biti bolje informirana od policije • Otac u soku i bez rijeci r s -I Ilia -e a um-e nie preminula Helga Ulahoulc . majku i sestru.K C. Tokom projle gcdine (lDDEEA). S. rirala vrlodobrirn uspjehom.927 gradana BiH su nakon zmjenu podaraka BiH da je oduviiek bila ekstremna te da su cuLi da se bavi prostirucijom. u koioi ne moze sobom vladali.. 28.. viiece Suda odbiie prijedlog . Znaci. Tesle.aFena .[a jos nisam dobio nijednu zvanicnu informaciju Sud BiH. iedan od naiistaknutijih humorista nekadasnieg Radio Sarajeva. jos se nalazi na Klinici za psihijatrjiu K!inickog centra Univerzileta u Sarajevu (KeUS). odjavilo je mjesto prebivalista u nasoi zernlji. L. . vezanu uz sluca]. Otislo [e poznato lice s malih ekrana. ranije osuden za ubistvo svojih rodirelja i sestre.A . radiosktivno dijete."nikako".e u sarajevskom naselju Dobrinja u ~ewr!ak tl bio fomgrafu M lIS tafu Bukviea (67).P Hrvatska Gradani su s razlogom bili uznemireni. a njen djed je NikoIn Skrba. Eto. sarno kratko kazao da se osieca . Ovo nam je jurer potvrdio direktor ove klinike Abdulah Kucukalic. podsjecamo. Marksa.Ja sam niciia. Skrbina odbrana zatrazila je da se obavi ljekarski pregled kako bi bilo utvrdeno irna Ii povrede po tijelu.. Prema zvanicnim infor- OdJaUllO preblUariSte Skoro 3. Nicea.je REiH svjedok Tu~ilaSlva BiH kazao je da je cuo da je u Trusini (opcina Konjic) u aprilu 1993. Prerna pod acima Agencije za identiflkacione dokumente. . a u subotu je dolazila policija po naso..Forenzicko-psihijalrijske usr300ve KPZ-a Zenica. a ja se bavirn mislju. El vir Korac (41). lakva je procedura. Osurnniicena Skrba rodena [e u Saraievu 1982. njega bi trebalo drhti do kraja ~ivora zato ilro je bole· stan!? On je odJdao tu kg· znu od dever godina i puslen je.kama nam ie Budimlic. [ucer je u 68. Makijavelija. Tada je bib procjeoa da ne bi mogao takvo nesto vise napraviti. Prema zakonu.. kao sto ie to bilo u slueaiu Libije. ali ce pratiti situaciju u ovoj zernlji i biti im na usluzi.. pokrenuta je istraga. lako ie istraij reliim a tokom saslusanja u policiji priznala da ie ona zaklala fotografa te u ciielosri opisala okolnosti pod kojirna ie pocinila ubistvo. dok ie svega 347 stranih drzavliana prijavilo prebivaliste u BiH. Kucukalic kaie da je Korne njihov dugo· godisnji pacijent. oca. op. sa slabim ocienarna i velikim broiem izostanaka.. L.. 2. iako ie matu- vnom odlazili u Hrvatsku (943) i Srbiju (785).000 osoba IDDEEA Siloia H8g81a i Marllsa Dobrinje imala je brojne uratke na intemetu.

Ime i prezirne: Sania Anastasia. obrazovana. Dobra i plemenita osoba. recirima vee pos[ojeeeg medurmo.lajdi:ic kaiie da je fenornen novib religijskih pokreta u BiH vee postao zabcin j avajuCi.. jer danas je prvi dan ostatka !vog ki\?Ola~ Dana Skrba. .A vat' sociolog Sedan Vukadinovic. . je Ii jutro pametnije od v""eri. Vukadinovic isrice da su za nastanak sekti pogodni svi oblici kriza.rekao je on. N"glasio je da ce USkOIO. koje nemamo .~~~~~!iril Ulada FlIH Ulima IIr8dlt za odstetu? Ii · prot!v da dobllU. SCila 0 OS CrMua aMliuna -a U iH! Prisutna organizacija cija je doktrina veoma proolernaticna. . poput cionalnom Ilivou daoedavnih u Gvajani Vulaidlnovic: ju orlredena pojasnjeiii Japanu. vrbujuCi upravo takve liude. Omiljeni film: Neke koje pamtim su .elja. . Mjslim da su lakvi zabtjevi opravdani kako bi sve nadoknade stele bile i ispiaccne.I padaju tri kasar-! ne: Zar je tako i teSko da se od : kasarni napravi smjcltaj za pse. liiepih i pozitivnih misli. kao SIO nizacija. Demobilisani sam borae k.Igra". medu kojima je i Federalna uprava. poklonica je bizarnih i sotonistickih simbola koii karakteriziraiu mnoge sekte u sviietu poznate po nemilosrdnosti prema svojim zrlvama. I I" I dok Civilna zaStita trosi stotine miliona KM i i I I KASARNE . . a prauili se glOP 10 REAKCIJE Nakon brutalnog ubistva s morbidnom pozadinom DR. sta biste danas uradili: Organizovala bih zurku za sve. prilagode evro. u smislu novog zaduzenja. Kikinda. a na poseboom meunn namijenjenom za nadoknadu steta sada raspolaie sa svega rei roiliona RM! U slucaju novog za· duzenja. Jedna od zelja je da ostvarim sve svoje zelje. Kad [e bal. Ja kao' zdtitar imam plaeu od 250 ~ra.i olu'psihijacra. Cija je doktrlna vrlo problematicna.ObjektivDo.Razloge zaSlO prihvataju sek(eO'llbatraiitiusisremuu kojem ne postoje vrijednosti ] u kojem se stvara vakuum u koji svasta ulaxi. Dobra pjesma dU5U Iijeci. TraIVDik IBGRACKA SRAMOTA i Sramota je sto ibivsi demobilisani bord koji su dobili po I 10.. ali da o tome niko De vodi racuna. kako bi bilo ulVrdeno kako je rrooen novae poreznib obveznika i u koje svrhe.000 KM sada i "t Sta pomislite kada Vam crna maeka prijede preko puta: Kakva slatka cicamaca. Sta svaka dama mora imati u tasni. koiih svake vrste ne manika u BiH. alii nama OSIalim demobilisanim borcima daire po 10. u sekte pristupa ugla".Cim se desi ovamnogo znaiu 0 sektkay zlo~n koii asociama i posliedicama ra na to da su pocinikoi e nj ibovo ekstreOCt pripadnici mirerono djelovanje 1110· denib sektaSkib orgaie izazvati. treba ga odmah pod stalnu kontr. Sramota!' KONTROLA PSHnjATRA NekasamojoS neko We da nam je sigumosua siruacija dobra. Neostvarena l...edna od solucija je da se Vlada Federacije BiH dodatno zaduii. puna ljubavi i razurniievania. Sta je Vas najveci strah: Ne zelim da se boiim i da imam srrah od necega. u zemlji Sekte nude nja i rumaeenj'l. Iako se bavim klasicnom muzikom. Biste li donirali organe: rSMS In. Da. a muskarac u noveaniku: Dama hi trebala imati papirnate maramice i novae za kafu. a ne jedan pro[iv drugoga. parnetna.Klub poznatlh Sanja Anastasia Treba bili pamelan. nien psiholoski profil. doprivrede i ilumarstva.Ovaj zlocin ima sve elemente monstrouznog i jasno je da je u pitaniu jedna vrsta ilivljavanji Osoba koja takvo nesto more uraditi sigurno ima psihiCke probleme i takva psiha je Iabilna i njorne je Is: ~o manipulisati. M. . Takoder. . U sekte se !ako ulazi.1 milion RM. TraZitcu dase razmotre mogucnosti kako bi se uradio rebalans budZeta te iznlclla s:redstva za ove namjene -rekao jeIvanko".-nom SI[Om. cnda volim da sam u publici i da uzivam u predstavama mojih kolega. Ko to tvrdi.-icLijanovic. g1avni kantonalni inspektor u I obrazovanju. avgust. Iako je tesko utvrditi tacan brei sekti i sumniivih religiiskih grupa koie aktivno dieluju u BiH. cestitog karaktera. J e Ii VaSa slava gorkog ili slatkog okusa: Ne mislirn da sam sla vna. Sportista koji Vas inspiri1'3: Svaki uspjesni sportisra. ASCI('. saznaje "Dnevoi avaz". S. eitat koji pamtite: Ufivaj od ovog trenutka. Cega se najviSe sramite: Kada ne mogu pomoci. ornasovljavaju pokrete koje vode. 1ma ih mnogo.kale Vukadinovic. sudeci prerna fctografijama. koju vee osam godina nim pohodili ni federalni revizori.abi sloj stanovnistva. Sjecate Ii se prvog poljupea: Naravno.lnl -~l lUll NaJvecl neraduik u BiH je Refiia Kulasin. specifieno] za sekte. Iako u ovom trenutku nemao zvanicne potvrde da je Skrba bila claniea neke sekte.nja: 9. poput. a teSko waxi . da stvar bude gora. U Bill je itekako prisuma ScijentoloSka crkva. . ako ude u jednu sekru. gradanima FBiH "0- lvankovic Ujanovli:: Inspekcija Ce Site utvrdili " ovo ce biti jos jedan samar. koja je godinama na raspolagaju imala vi~milionskasredstva. bez kr- Baz lI'aUih inlormaCila mo strucnjake koii . "Zgodna iena" . No. Prema njegovim rijeeima. kako je "Avaz" proteklih dana i objavio. Roji je Vas najveci porok: SlatkiSi. Takva osoba. a 0 tome niko ne vodi racuna. Iakou BiB ima- dieluie u Hrvatskoj. prema ocjeni srrucniaka. a! ne da ih lovei i ubijaju? ! ILIDZIGKE II i L_ __ __j Vlada FBiH moral ce se dodamo zaduziti kako bi nadoknadila svu stetn prouzrokovanu nedavnim sojeinim padavinama. itiCkog promisljanja ce prihvatiri sve SIO io] se servira hie za . nego o¢i drusrveni problem. Ovu informaciju potvrdio nam je jueer i Jerko Ivankovic Lijanovic.! pskim.oji nikada nista ad drZave nije dobio. jer do sada niko nije odgovarao 1:ajavasluk i bahatost u Upravi eivilne za§tite FBiH.U I HadZiCima pro. Ci vilna zasti ta. podudara se S onim koii karakrerizira osobe podlozne rnanipulaciii. nastale !lIeu: prevazilaze mogucnosti ne samo Staba federalne uprave dvilne zaStite nego i Vlade FBiR. koie.000 KM. NiI kada je nema na I poslu i say kriI minal u skolama posljedica je njenog nerada. N edavno sam bila na izloibi fotografija "LiepOie planete Zemlje". DEGIRMENDiIC Omiljena modna marka: Nemam je. nek je maskenbal. Centra 2a informiranje eligijskog diialoga u BiH o sektama i kultovima koji smatra Vukadinovic. cd koje se moze mnogo na uCiti i koj a neseb ieno diieli sve s drugima. Kada sam neodlucna ili lijena. Ona je miljenica i kaI I dar SDA.a u Vrijemenepogodesnijegsu Cistili gnJdani FBiH. Naidraza pjesma: Volim dobru pjesrnu i muziku uopste. federalnimimstar poljoprivrede. Je Ii bolje dallas biti lijep iii pametan: Mislim da je bolje biti parnetan. . Datum i mjesto rode. Kada ste posliednji put bili na izloibi ili u pozorisw: U pozoristu sam takoreci svaki dan. volirn i sve druge muzicke pravce. a praviti se glup i liiepo se "upakovati". Politika je za Vas: Naporna J este Ii ikada izdali prijatelja: Ne. postoji i posu one masovnib satreba da se na iustitnmoubistava. saznajemo da vee prve prociene pokazuju da ce za nadoknadu steta bili Jlotreboo viSe od 20 mi[iona KM.Neeu pretjerati ako kaiiem da rih pokreta ima na desetine. Vee sada one iznose vise deselina miliona maraka. . zlo ne misli": Ne misli se zlo kada se pjeva. Vas hobi: Fitnes. u eije bi se riesavanie kroz jedan multidisciplinarni pristup trebali ukljuciti strucniaci iz svih relevanmih oblasti . a one to·nikako ne nude.. sto niie ustaljeno pravilo za drug" zemlje. Razlog siromasvlvo ebale bavi ti vierske zaiednice u BiH. Kada [e brak dobar brak: Kada supruzllici igraju za isti tim. videoklipovima i stihovima objavljenirna na interneru. O-Soba koja Vas Zivcira: Niko drugi nego ja. profesor us Fakultetu islamskih nauka u Saraievu Adnan Si.istiCe Silajdfic. Ima li istine u izreci "Ko pleva. Zato u BiR. a tu bi ne postoji nijedna latni spas obavezu na selle trebainstirucija koja se bavi ovom Ii preuzeti ucesnici U okviproblematikom. a gospodin dovolino kesa barem za dviie kafe. oeka nam i prilagode i plaCe. Otkrijte nam jednu lajnu: Tajne se cuva]u. i EVROPSKE j PLACE _~ko I· hoee da cijeDe . federalna inspekciia posjetitisveuprave CZ-a. a poslije nema izreke. osim razoib boles!i zahvaljujuci ram. Najljepsa zena/muskarac je. . Medu gradanskim udruZenjima ih ima najmanje 25. Obicno ti Ijudi u sektama vide spas. a 0 tome niko ne vodi racuna. upozorava profesor na Fakultetu islamskih nauka Adnan Silajdiic Sektaski profil Anastasia: Dobra pjesma dusu lijeti slucaj". otvorenog srca. Da je sutra smak svijeta.Neobi&n Silajdii '. Kada ne nastupam. To nije pitanje kojim bi se IT- I~NIK. osumnjiCena za monstrouzno ubistvo sarajevskog fotografa Mustate B ukvi ca. za osam godina imala "ie na raspolaganju 123.Zahtijevat cemo dodatoe obveznice prema Vladi.

. porro~itism vrijeme da bi na kri aju shvatili da je naSc prava za slobodom nn Balkanu i da zivimo u miru. zbog cari. Bol je le bi ti dio zrtve nego dio zloeina na bilo koji nacin . Rasima Coriea i Adem Alomerovic.. jos radi". februara 1993. Nekada~nji pripadnik 10. diverzantskog od reda Vojske RS.JusufRasroder iz Becana. Ratka Mladica.~ta je jos gore. re polaganjem cvijeca na spornen-obiIiezie s imenima ubijenih ddavljana tadasnje SR] iz voza 671. makedonske. A. crncgorske. sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. otmica koordinirana i potpomognura od Vojske jugoslaviie i radasnjeg drzavncg vrha . ali ie odgcdeno za J6. prema vlastitOm priznanju. . kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji.!jaz Licina. Zukorlic izrazio je uvjerenje da ne pastoji narod u $vijetu koji je pro~jvio tako bUIno sloljece.nske prevate. godisnjica ubistva Bosnjaka i Hrvata u Strpcima svjedoka Laboratorij zla Sediia narn prica da ie Safer bio ozenjen. posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. koji je 27. Brine ih i'injenica da "Iaboratorij zla. 28. BAJRAMOVIC 1&. Kako su izlazili iz autobusa. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda. utorak. A. koju je davno odsluiio. a da nije Ilestao iii se opred.. pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama.ijelio la mrznju i o vetu. kao sro rece Alija Isakovic. man. Muftija Muamer ef. MustaIa e£ Ceri~.hrenicki. Mu... Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka. a jos ne zna gdje mu je babin rnezar . bez straha za buducnosl nase djeee. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko.\1iodraga Lukiea. grupi ili narodu koji je izrodio zlocince. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':.b civila iz iula 1995. . hrvarske.inekom". kao Bosnjaci.Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare . godine u slucaju "Tuzlanska kolona".~ Ukratko Sin Safeta Prelievica ni danas ne zna gdje je mezar njegovog babe. Fikrer Memovic. optuzenom za odgovornost u napa. Ija i Tomo Buzav iz BeogeaFehim Bakija. kako tvrde porodice zrtava. na boo sanskoj stanici Strpei zaustavila zlocinacka iedinica pod kornandom zloglasnog Milana Lukica. Fe- ie. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati . Pravo na sloboi:lu Reis Gerie istakao je da su rijelke generncije BoslljaIta koje su svoj dom 113s1ije· dile od svoga oea iii djeda. Bosnjaci su ostali isti zahvaliujuci svojoj vieri i rradiciii.Sesnaestog jula 1995. 11 .kazao je eerie. Rais Carie z raziO izuinlanl d Sr a. sveLa dllZllost svakog Boonjaka ma gdje bio • naglasio je Cerie. imali su poveze na o~ima . prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre. Milana i Sredoja L uki ca. javlja Srna. albanske poruke da pravo i zelju za slobodom jednog IJaroda niko ne moze unistiti. kojeg ie Vi~i sud u Bijelorn Poliu osudio na 15 godina zatvora. .. Rasim Jusum Rastodera. godine. time je ostetio budzer BiH l3 315. a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka. svoju djecu i svoiu buducnoSL Mi ne smijemo ostaviri dugove naso] dieci i nasim unucima Zato ie veoma vamo da se spozna istina 0 Strpcima. lovi'.enja. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc. Sa jos 18 putnika otet ie iz voza "Laveen". Muhidin Hanie.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv . . dri:avljanina BiB i Srhije. S porodicarna stradalih jueer su mgu podijelili reisuI-ulema Islamske zajednice (1Z) u BiH dr. ISIi su u grupama o d po des clak. jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu. m:afer Topusu: HaIil Zupeevic iz ROZaja. dobio kaznu od PCI godina. glavni imam 1Z u Srbiji Muamer ef.. Ra dov ana Karadzica. konaeno rnoei odahnuti. dna sviedocenia. pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. do danas niko vise nije procesuiran. kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M. No. dodaj uci da Boonjaci vise "neee dozvoliri nikome da im otima njihovu slobodu".. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana. S odgovornoscu koju ima pred Bogom i svoiim narodorn. kao na Sudnjern danu. nakon cega je predal Haskom tribuna. vee su u posljednjih stotinu godina protj eri vani i prisilia~ani d a pocin ju ispocetka. Seeo Softie i da. .teme NA lieu MJESTA Dntvnl avaz. pitao reis Ceric • Muftija Zukorlic: Bosniaci vise nece dozvoliti nikome da im otima njihovu slobodu Bel u porodici Preljevic iz Brcdareva ked Prijepolja ne ienjava ni 19 godina nakcn otmice Sediiincg jedinog brara Safeta. pri izlasku IS. iako Ko Ie slradao u SlrpCima Na staniei Strpei oleti . vziju Zekovie. Gdje ie lome kraj? Kada cemo rni. posebno srpskorn narodu. maia 1992.obiasnjavao je Erdemovic. godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. lehruar!veljafa 2012. Do sada su u jezeru I'eRita! Husovic iz Bijelog PorucHe pronadeni i idenrificiIja. A. ali i 0 svakoi nevi no] zrtvi koju morarno trafiti do Sudnjeg dana . Corie. Iza njega je ostalo diiete od dviie godine. Kada cerno mi. Zao narn ie sto Beograd ne moze da shvati pa moraju sada i s Bosnjacima proCi kroz is[o iskustvo.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. konacno rnoci odahnuti j kazati svojoj djeci da ih niko nece goniti iz njihove kuce? Mi srno u ovoj generaciji. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10.. Nijazim Kajevic. nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini. Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri. Osim Neboise Ranisavlievica. iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda. !sme! Babacit iz Podgprice Ie rani posmrtni OSlaci Halila Zupeevica.kazao je muftiia Zukorlie. ali istovremeno zatrazio istinu i izvinienie. reis Ceric je iz PrijepoIja komsijama. koii je proizveo Slobodana Milosevica. . Svi moramo poiedinacno i kolektivno polagari ispit pred Bogom. J ucer j e pocelo potpisi vanje peticije da plato ispred Doma kulture u Pri- ia. Senad Dceevic iz Bara. ali je j~ te'~ pripadati zaiednici.. BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani. podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{. jepolju bude nazvan trg Oletih u Srrpcima. aprHa 2003 . za sebe. J urisicev advokar. marta JurlSiCu SudeDie Beograd lit> Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. Esad Zvjezdan Zulicic iz PrijepoKapetanovic.277 KJ\1. kao Bosnjaci. diverzantskog odreda Vojske RS. uputio poruku mira i sigurnosti. Zukorlic i drugi.kazao je Do~de Dozer. /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra.T elko je pripadati narodu koj i ie sve to prozi vio. akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod.lu. zlacincem Karadiicem.Ne mogu da shvatim da Srbija nije razurnjela nista iz slovenske.Sada njegov sin irna 21 godinu. ne znai u ni sada hoce Ii ponovo njihova djeca da se sele i pocinju ispocerka. februara. Strijelianje je trajalo do surra. Safet Preljevic. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' . I. Bosnjaci Ooiliezena 19._ du na vojnike bivse JNA.prica Sedi- Ios jedna godisnjica otmiee 18 Bosnjaka i jednog Hrvata u Srrpcima obiliezena je iucer u Prijepolju protestnom setniom kroz grad zbog lurnje driavnib institucija 0 zlocinu koji ie podrzan iz Srbiie.

V.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti. pobija izj ava Sab all udina Kazica.d~ickeopcine. . Saric" iz Tarci na. [una. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS . Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije.Svi kabineri su u funkciji. Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko.ki. njih viseod 170. nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma.kazao je Zrnu.Nu.c koji u 10 sati poSalje SMS. ali ga nisam uspio dobiti. a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune.ee je ULAZNICA.Potpisat cerno ugovore sasvima. Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano. "Oloka". Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet. koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. . a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice".B. Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije. sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha. aprila. opel razmak Ie inle i prezilIte.-R.mie. rnedutim. hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu.Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin.12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· . nauku i mlade KS. e.. okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008. Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja . na.35 K_M + PDV. . zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova . ali i iz Germe i Donie Bi06e. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice". Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru.1IItJ uplatwan. godine. kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic. prerna mom misljenju. ! 24.ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna. . a dobit ce je prvi : titala. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6. bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara . Ni nakon jucerasnjih protests.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic. [epalaka 'i Cicaka. predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. kako narn ie kazao Bogueanin. na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice.Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. zatim 21. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica.jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine.ilStia dala im j e r 20. N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i. naulmimiadeKS.kal:e Nermin Subasic. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse . . Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin. ka· zao je Sretko Zmukic. ----------------Cijena SMS·a ie 0.Premiier Fikret Music obecao nam je da . nisu isposrovan i njihovizahrjevi. Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz. direktor O~ "H ilm ief. A. rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a.Medulim.o. iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer. nakon tri sedmice prinudnog odmcra. Ni to ni ie isposto vauo. Rekao [e i dacesurrardanas.tonalna civilna Z.tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. u skol.kaze Aim Ra.ovaj korak ponovo su se odlucili jer. S./la mune .-1 Q_t~ 0 I. Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje. maia i 2. A..S.rillvalljlv se ne diraiu primayja .. ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor .. Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. Ove navode.aojeKadic. OOil~lim~_l!talnic!_ . ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB. marla. KJjucna ri.Og1j~f . Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou.govorkaz.op. ali smo ih rijesili. nas. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje. osnovci iz ovog naselja.Na. • Roditelii stalno zovu. KaIi. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz.oe definirati kako i.icu za Olimpijski bazeD. 5.oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio. nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va .dodaoje Bogucanin. .000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo.. sekretara MZ u Tarcinu. Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada. i Ie 3. n iih vise od 130. . D. bilo ie nekih manjih problema. strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e.M. i pored obecania. rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin. nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi.

a nijedna nije 15kliucena.50 i "S". Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M. Vog.l.aza tovriierne dva miesecasu v. 13 30. cine tri clana SDA i dva SDP-a.~ ~ i ~GdO'~01~~~~ Ri<l<r ~~~~SI POINT.. najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic. mEda' . Kupone 113 kojima ceteupisali bro. Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu . a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!.1'j~ r~"".'U "'mljl 2 Put krvi imO<!o·U 18 1 .. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO.. dobio ie pozajrnicu od 39. .!OiZO<I..jn. _ i la. putem Ministarstva za boraeka pitanja." .20"~' : 16.000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e. vlja".B.. nauku i mlade KS. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je.ms!<. d. ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan .50 120.M1JMii·1 ~ lme i pra. Za ove namjene iz budzera KS. vecpolagodine. UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca.. Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e.MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje. ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da.modleT\l boTniceKO<I o u protelda 24"~ rod. koji ga bira. Svirna je istekao tai mandat... potvrdila nam je Alma Dulie. • 5!i. direktora dok UO ne provede konkursnu . "ZoroH daruje ELIJI\HOVU STOLICU IgO(3 Sliksa (2). . Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama. -'~-"'' '-. djece II njihovim objekti.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova. ·p. Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica.15 sa1i. nagrade koju ieIite. fol~ dj. . zao je Spahic. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine. kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic.:~~. 14. W 121 "'. 11. IK "Connecturn" poklanja knjigu ISCEZAVANJE SJENKE N A SUNCV Barbare Frismut (4). Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina. posaljite na adresu Te~anjska 24b iii donesite u "AvazTwisITower". d..i' Autllb".kazao [e Kudejmati. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar.. u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad".. sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine.-.ka "Donia zdra. u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA.. . . 1~. i 15.: U saradnjj s Izdavackom kucom "Buybook" poklanjamo knjigu KELTOV SAN Marija Vargasa Ljose (l).DOJe sedam bella." ..1~lertOMi : "i'IJ"".SD. kako nam [e kazao. ..m .:. Direktor ie u funkciji v..13 NEODGOVORNOS..uo. javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno]. Admir Spaho.. raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala.. mlj" 1. roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie.i:O!IT~IJriij.$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: . pozajmica mi mnogo znaci.zime I· . Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v. _Iah Na!<aS" RJ(Iena. Dom zdravlia od 18. kako je naveo Selirnic. jer [e on. organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati.GrulS:l!93592-WB..kazao [e Selimic.. •. 1. -C-'.30. ·SJgurno !. Moreu: osvojiti i ulaznice za TERMALNU RIVIJERV (7).000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite. proceduru za izbor novog ceinog covje.. ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia". U Sle<li!t .. feb mara prakticno nema direkrora.000 KM . Ne poeiniem od nule.dodaojeSelimic..Rijec je 0 zahtjevu za ma. GIK OKO garuje knjigu NOVI ZIVOT Orhan'l Pamuka (5).Orurns~ j rarllik 1 ~ u 19 &aIL a:~ ----Adr8sa i tolillon telimbroj -----====:1 tIa portlll. pozajmice vrate i prije.Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta..25. marta.nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog...~.t r • f..1iI diovoitico.· " '3. motorizovane brigade.. 1282.a. r. prl~tnj. bivsi pripadnik 115. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl. ukoliko budu u mogucnosti.Ajnadzic i SDA 450..toka . . Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S.~ MffilNG A.000 KM za izgradnju stambenogobjekta. stO je "am 0. . 15. vazova mini nagra n~aIgra!::!!:~=~::. nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi .ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat . Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana . d. da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO.Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba. B.40.. 1Ilvu· u 14.Kako su kazali u Vladi. d. predsjednica Vijeca. m.-prica..Kramer. ~fflJ~~iiii: "PO'~"I!II1OOx l'. 16.mljl krvl I . Prema niegovim rio jecima. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu.j" .. infuzij e.. 17. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora.Imarno opcije tuzbi i straika. VO.10 I WAO sa1i. ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu. ~~ H>tI!iol: 428·220. glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke.u <1'. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata.. d. ." ~::'~. I Iri dj"""jtlca. <fll'tokai t.. Ako to Vlada ne uradi. odnosno nedjeljnoj ~emi fada. ~ M~lTrpLEX CINEMA CITY: ·u . infuzije .kazaoje Selirnic. izdvojeno je 455. kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora.10 ". s naznakom "Za Ava20vu mini nagradnu igru".'l:t'Jn.B7:i87~..$~. Miokovicu ce produfiti mandat v. to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice. UpravIIi i Nadzorni odbor. IK "Vrijeme" RjECNIK ROBOVA Edina Konjhodiiea (3).. . U Op<iojbolnlel"Print dr. koja blokim izbor C1anova UO i direktora. SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja.J.._. a ~Dncvni aV3z" i "Blitz video" daruju DVD (6).15 sal. InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155. bili i clanovi VO i NO... da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce.

. 28. fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama. • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije".biznis Onevni avaz.. Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5.J5 KM. vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja . Dan zena.. porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog . Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20.ako 10 vee niste. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina.' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic . "Hyundai'tsvim svojim damama. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu.13% 1"1.. marta.76 KM.999 KM RENAULT .11 rom u Iokalnimzaiednicama. JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20. februara do 7.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8.632.1D 1. fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije. udruzeniima.. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici. po prosiecnoj cijeni odceriri KM.J'>i. 918. Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" .35% .500 KM). kao i onirna koie to postanu od 25. po prosiecno] cijeniod 9. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6. do II. Poziv je otvoren do 30. M.pokur' suod19.Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom. ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu. SASX-30 0. naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici. Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S. Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10. od 13.000 eura Poziv za dostavljanje prijava uputen svim neprofitnim organizacijama u BiH "VniCreditfondacija" objavila ie ju&r svoi prvi poziv zaprojekteu Bosni iHercegovini.46 pOStO. marta. Dostava prijedloga Poziv 1.AI.157 vrijednosnih papira. Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri. a S.024. za promoviranje projekata povezanih sa sociialnim poduzetnistvom i djeeijom zasri- PROJEKTI "UniCredit fondacija" objavila konkurs u BiH Na iucerasniem trgovaniu na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan prometod 215.54 posto). Ujedno. SASX.70 posto. 10. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi. od 10. dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo. budutim fanovima i oni koii vee to iesu. saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514.05 776.495. 15 za SOCiJalno pOduzetniStuo i inMIUZi)U 130. mart.. kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka.JOKM.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR.73 Trgovina 215. u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E. Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci.07KM. IIIorak. a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10.46% . Poziv do 30. marla. u iznosu od 130.341 KM PrlIlUPili 10. Promet na kotaciji iznosio je 145.341.rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara). Povodom obiljezavanja 10.000 eura. kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun". februar/Veljata 2012. dostigavsi cijenuod 12.000eura. Gubilnill dana alleile Promet 514.60KM.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71.637.084. predsjednik "UniCredit fondaeiie". godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti.50 KM.50 KM. kroz 86 transakcija..000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina.6 J K. od 3.000 eura za pet projekata. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa . godiSnliCO svoga rada. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5.

Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao. Ie §to nije prijavio. prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku. njavanja Dragana Selirnovita. oboiica iz Foce.. B. narus3vanje javnogredaimira. a potorn ga je dao I. portparol UKC·g Tuzla. Drago se vee ranije jedno. koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank". Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore.62 milimetara. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. ali vozac n ij e stao. M. E. koji ie propustio obavezu slaranja 0.ske od k()jih dvije automatske. inspektor u Granicnoi policiji. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli. veca koliCina pi~toljske i druge municije. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini. a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu.rodica vlasnika nije predalapoliciji. saopceno je £aruje iz SIPA-e'. poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra. te proriv njegovog oca M. koia nije hila raspolozena za razgovor. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao. 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac. Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun . . Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu. ali vozac je nestao. Dogada] je sokirao i kom~ije.M. fBbruar/Velja~a 2012. Osnovnom sudu u Fo.u bislvo. koji je njime izvrsio ubistvo. Motiv nepoznat . Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu. malo. U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca.javljaSrna. u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo.m pokusa() ubi Ii. Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva. ca.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore. erna hronika . .. koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka. koji se terete da su 18. devet pistolja. iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7. pronadene tri pu. K. 26. da je bile skim imao problema ranije .a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK . Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom. r. M.utorak. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU. vlasnika picerije "Milenijum".iirna i izvrsiocu ubisrv3. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu. februara. kako smo j ucer saznali u naselju Batva. Isrragom je ulvrdeno da su R. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja.ve kriminalIle grupe H. M. Goran Ikoriic.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. iz mje~la Nadgorje"golfom".M. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti. pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano.ljetnicima. metalnih cijevi. Jucerasnja akcija. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija. provedeni su po. oaredbi Tuzilastva BiR. medu ko.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda. a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom. a koji po. [)nevniav(il. T.cio alkohol rnalo. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge.K. koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje. za sada se sarno nagada.. H. i . l'r. prigusivac za 3urom!ltsku pusku. inaee bivseg pripadnika Armije BiR. $vezao je omcu oko.K. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l. Grupu vecinom cine malolietne osobe.Mu. P.kazala ie Amra Odobasic. On je pucao uzrak na javnom mjestu.solutno mi ie nepoznato zvani Verzija. i D. Prema rijeCima komsija.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona.kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva.kojim je upravljao D. znajuci da je on prethodnog dan a pocin io.. Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne. prethod io ie verbalni obracun.ci podnesen je zahtjev za po. gdje mu se ljekari borezazivot. potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric. bila je i Draganova supruga. izmedu ostalog.. A. M. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju. jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to.kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice. M.28. nije pronaden. Nakon visemjesecnih aktivnosri.receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u . (41). ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci. a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. ali je spasen. a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. D. i M. G. a u kuci Selimovie. februara po'mogli malolietnorn P.Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju . kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni. te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu.Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina.

razbiianja stakla posjekao. a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze". Ad. n a vod no. Dn Bvni avaz. shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti.erna h ronlik . A. nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu. nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i. u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna. M. naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e. Pretpostavljam da se . .Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U. U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. Sejla se tereti da [e 23. kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz.le~lIJwlveliaea2012.T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti. Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila. Borika Primorac. izdatu na ime Ermina Neimarliie. procjeniuie se na oko 5. zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica.radi 0 ne· kim narkomanima. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave.Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. nakon cega su uilli u nidnju. . zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom.pliacku 2. iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu. fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer. saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici. gdie ie cekala operaci j u. Ka.: M. Na jucerasniem sudenju. koie [e odgodeno. predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce". On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom.Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. poklopcero. ukradeno je sesl nov in Japtopa. pod vral.340 KM ku.. a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil. H. koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24). rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza".000 marakakazao nam je KovaC. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze. merak. kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari. Viile se ne iavlia. . vra Ii novae. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji . U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre..5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna.ko nam je kazao Aldin Kovac. Ciglama razblll ~Iog. izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar.a ostavio jei brei telefona. Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. rnla di m uskarac. . izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1. Ukupna steta. prodavac u PC centlu. Na kraju ie kazao dace novae uplatiti. koii ie bio neispravall. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla. supruzi Zijada Turkovi~a(45).nakon srnrti u Padovi.a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana .sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. .is!ice Kovac.jer [e Amininom smrcu racun ugasen. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot. koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M. a potom i fiLicki napao B. te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke.l.a . Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici. Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI. navodise u opruznici. V. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice.DZ. koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36). koji· rna je nestalo novca .z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. Da su prevareni.pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija.osta.zor. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni. a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica. 28. mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic. (22). iedan lap· top koji je bio na servisu.z.ru. zaiedno s staklom izloga. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza.nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa.iciju vo verbalno..e do mjesta Zaravica. U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e.A. a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu.340 KM. ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub.kazao nam je Aminin otacAmir.

Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom.i 5. tuiilac. koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela.a policija. koja se Manela [ahic. Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno.aleto. ito u nedielju navecer. n akon <:ega je ispreturao stvari. dala sam im novae i kliuc. z. iz kojegsu uzeli 900 KM. muskarac i djevoj Cica.kazali su narn u policiji.atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac. Bili su naoruzani sjekirorn. dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je . Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di. saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu. vla. red io ie 1. prijeteci mi sjek irom. koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora.Branimir Glavas Tahir Dulle. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri.Orasje:.ali i sef. Na mjestn nesrece os. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1. Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica.oVO Sokolovic-Kolonija. fraga se za provalnikom (FlJr. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod .Provalu 1. Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20. (FetD' S s. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja . Bojeci se za svo] iivot.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. a drugi maramu preko lica.rkiriga u utici Bosans. Trogrllt) disnjeg Marka M. .Bosanski Novi.:r. K. kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica. Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20.000 KM sen. reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice. radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca. lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom. Tu se aalazi sam.M. a iedan od niih. vias· nikseniieizjasnioovrijed. Prema nienim riiecirna. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob. nakon cega je on pozvao oraske policaice. a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. B.kazao nam jeDulic.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor. (. vrsilac duznosti KPZ-a Mostar.minalisticke policiie PS Srebrenik. od kojih su dvije ZeDe. llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je. traii 0 j e novae i kljuc od sefa . izSrebrenika. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona.snistvo K.000 KM. Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. Dvojica sustala kod kase. neki od razbojnika sa irnali faatomke. Djevojl:ici pOZmO .1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ].k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum". a razboi nici su odnijeli 01<:. . u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna. optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . elektrosckom i pistoliem. o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod.18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je . Am.000 eura. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru. kako ie saopceno iz MUP-a KS. Marko M. na magisrraluom puru Prijedor. a rijetko koje ie rasvijetljeno. .30 sari . Radila za kasom . U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija.. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase. u blizini pruznog prijelaza. Druga dvcjica pijackasa naredila su PS .000 eura niegove ukrali oko 20.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2". U centru Srebrenika o O. a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri.acemse nalaz. koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH. a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'. M.kazala ieJ ahie.22) iz Banje Luke. Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli. DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu. eletrosoMo i Pistollem. .0 1. .000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5.000 hrvatskih kuna. rao ie poiomljen bicikl. Til.T. dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni.Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. ko ji jevozio bicikl. naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj. s pa. Tokom pljaCke niko nije povriieden.idii:a na svom odjelu.[o N. nosti ukraden og "g'olfa" . razbojnici sa otkljuc. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu. M.e/iIJ sjekirom Cetvorica '.

glumiCu daSDU DililiC Zamna dobili Miri'.m2.U prorekle dvije decestereotipi. Na jucerasnjoj rribini "Kultura. koliko znam. a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. direktor MESS-a i inicijator ove ideje.Istina je. M. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. . a u reiiji Selme Spahic.Jasna Diklic. visa kustosica Muzeja. U I(ZnZmR . Ja CU. aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia.novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS.niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. isticuCi uaceras premilera Pl'8dst8ue 'Summa' Kamerni teatar 55 Adiic. Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine.iCi (Homa.J1 I(RVI . aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima". odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka . Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago. DEI lS. a za muziku jezaduzen DraSko M. ni hrvatski. premijerno ce biri izvedena veceras na seem Kamernog teatra 55. zenu koia je starija desetak gcdina od mene. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo. SubadhPamaik.A . Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi. parolom "Ni srpski. powrislli reditelj iz Indije.JDLIE I SCEnRRXSTXCR ~~- . rodendana Mostacl<og tcarra m1adih 1974.lJfCRTEL. umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic. . Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice. pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku.A. ogranieenja i bariiera.Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. dobro smo SQradivale. rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu. koii je nastao prema visestruko nagradivanom teksiu Ozona Patrika Sanlija (john Patrick Shanley) u produkciji Udruzenja "Kontakt" i Festivala "Seraievska zima". dramamrginia iz Ljubljane. ulara~. U autorskom timu su scenogmfkinja Mirna Ler. Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic. . U predSTavi. pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica..A.A. stereotipa i tabua vezana za blisku ratoll proslost i odvija se na relaciji izmedu ova dva grada. ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku.dobila sam recenice koie vjeibam. ni muslimanski . Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani.:J:Z:CR I-!#Ii" e~1 L _ euraBH ·pl. niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili . I meDA tr-. hi10 vjerskom. medlUlarodna konferencija 0 lemi "lnkluzijamanjina". govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama.kaie Spahic. snimati samo u Dubrovniku.bh. koii je kardiolog u lokalno] bolnici.24 Dnevni avaz. jer je velika veCina ovih pre<irasuda. Ja igram staru Dubrovcanku. "~ndiplomatic art" . 'ni SI'PSMi. kosrimografkinja Sania Dieba. a u saradnji s Cenrrom :za drarnski adgoj. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic. . dok je specijalnu nagrada Z3 pozoriSne metadologije s ciljem razvoia civilnog dru~tva dobilo "CareD Srbiia. zenu koja je stariia desetak godina ad mene. on hi danas cvietao. 01'0 ie savrseno ispisan i cvrstleksl i bilo mi ie izuzetno zadovolisrvo da ga reziram. Cu.koiesu PriznaD)8 i za Db. koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia. Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje. koii je ovaj lekslocijenio glumackom gozbom. drugu u Hrvatskoj.kat .kazala nam ie Karanovic. u ovom gradu Z3vriiena je 14. giumica. S. koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". iz pozicije z. Cu. Maja Izetbegovic.a Tania S ocem. Ena zivi s maikom i bakom.jednu u Cirihu..kazala nam je Elma Hasimbegovic. Zana HodZa. podica" 2006. uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju .Aida Pilav. seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice. inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. Spahic: Z/oupo/reba mot. da je zahrjevan i zanimljiv.koje tek trebam upoznati. Mariia SkariCic igrat ce moju snahu. lebfllir/veljata 2012. predrasude. MIDUS"ICl POl<ftQVITtUh u eemL. put i medunarodne nagrade za doprinos ruzvoju adgoja"GrozdaninkikOl". Vain.luccr odri:ana tribina "Kultura. Jelena Kordic-Kuret i Ermin Bravo. Pozorisni kornad "Sumnja".evska. pozoriSna reditelika s Kosova. Sada evo radim na izgovoru.Kn!sniqi).loupotrebe mod na bilo kojem bijerarhijskomnivou vlasti. razotkrivati kroz razlieire Mustafit: Demislificirali stereotlpe U okviru obiljeiavanja 38.Kn!so. drsku otvoreno drustvo BiH. Cu. drUS!VU. 28. eiju je dramarizaciju uradila .o mi ie da seen moze rezonirati i u bh. M. S. politickoID ili nekom drugom .. a ne propadao .ni hruatsMi. ANGELINA . osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake. a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona. igraju Tatiana Sojic. Scenarij je zanirnliiv. Cen· tarza di:amski odgoj dodijelio je po 16.

om niihovog izlaska iz porodilista.iubica Ivezic" u Sarajevu. koja se vee nekoliko dana s niihovim kcerkamaEmorn. S.Za koncerre nase di ve a sceni i GraCie. S. Na Saraievskorn aero drcrnu Bregu je jucer docekala supruga Dzenana. .l. marl U saraj evsko j d vorani Zetra. kaie Faruk Drina. dosao u Sarajevo. Tada je naiavio Severinin izfazak. ali rek u utorak. koii ce obiaviti CD i DVD s niegovog sarajevskog kencerta. UlOrak. U nom i Lulom odrnara u vikendici najahorini. pjevacica ie cdlucila bez najave rnedijirna napustiti split sku bolnicu. cime ie pokusao odvrariti novinare od zarucnice koia je napusti la porodiliste u nedjelju. Bora vak u Sara j ev U ell' veni muzicar iskoristit ce za priprern e svog velikog ro den danskog koncerra ko] i j e zakaza n za 24. 25 ZVI:JEZDE Uz skijanje I zlmski odmor Merlin u aliJira na nouim DIes ama Dina je nakratko svratio u Sarajevo. a izasao oko \8.R.4. radi i na novim pjesrnarna. BraDU dOCeliala SUDrUgaDZenana Muzicar ponovo u Sarajevu Novae ce na racun ove ustanove bit uplacivan kentinuirano i bez posrednika . Bilo kako bilo. i <. S!ijede pripreme za veliki koncert 24. za februar/Veljaca 2012. L. agenciie koia ie zaduzeua za organizacij u Hankinih koncerata. U ovorn trenutku MerLin nerna nikakvih dogovorenih nastupa. nakon sto ie proteklih dana zbog poslovnib obaveza boravio u Spaniii.Z. kao ios tatk a Evrope. koje bi mogJi snimiti prilik. USIO SIO je pozavrsavao neke obaveze. Se verina: Sa sinom kod kut:e Kako je Severinin menadzmenr imao inforrnacije da n eke re dakci j e n ece pcstovati rnolbu zaneobjavliivanje forografiia njenog i Mila. Ulaznice za koncerte po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u ulicnoj prcdaii u Ferhadiji i na -platou Skenderiia te u "Marcato· ru" u Lozionicko] ulici i putern portala kupikarru.zjva u svom ornilienorn SPOHU skiianiu. SIO [e i ucinila preksinoc. jer nakon veorna intenzivne i uspjesne protekle gndine nail veliki pievac i lim okupljen oko njega ielise dobro odmoriti ina najbolji nacin pripremiri za nove pro] ek teo L. gdje uz odmor. producent Bregovicevog koncerta u Zerri. R. U susret ovirn nastupirna prva dams bh. Bregovic ce narednih dana potpisati i ugovor s "Hayat Productionorn". bit ce mlada pjevacica Emina Tufo i turski pjeva/: Cenk Bosnali. gdje tokorn zimskih m j eseci u. estrade vee [e sa svojim bendorn pocela probe.l Production" se odricu prihoda od prcdaje CD·a i DVD-a II korist Djecijeg doma vl.n se ubrzo vraca u Italiju.0 sati. kada se i sus reo s Mahirom Beathouseam - Brega i Diel1ana jl/cer l1a parkJl1gu ispred aerodroma Dino Merlin nakratko je iz Italije. marta u sarajevskoj Zetri Goran Bregovic jucer je ponovo stigao u Sarajevo.. osim glumca Zijada Gracica. . kako doznaierno. Milan Popovic ie u nedielju poshie podne u bolnicu dosao oko 16. . sada Severina sa svojirn sinom Aleksandrom uziva u porodicnorn okruzeniu. direktor "New Evenra". D. Speciialni gosri na nastupu u Domu rnladih. .jet set Dnevni avaz.kaze Nedzad Tucakovic.30 sati. I Bregovic i"Haya. TUlo i Bosnali Pripreme za koncerte Hanke Paldum u Domu rnladih Dom mladi h ce hiti posebno preureden i bit ce koristena najbclja tehnicka oprerna . mana odrzar ce koncerre pod nazivorn "Sto svaka iena sanja". koji se pojavljuje u spotu "Sta svaka zena sanja".ba.novog sina Alek· sandra. Merli. Za to vrijerne na adresu menadzmenta nase zvijezdes tizu bro j ni pozi vi za koncerte iz ci ielog regiona. Din 0 se u kafeu brace Samira i Admira Ceremida "Havana" na Bascad ij i susreo sa svoiim saradnikom i dobrim prijateljern Mahirom Beathouseorn. Seuerina taino iZaSla iZDOrodlUsta Bijeg od novinara Hanka Pal dum u saraievskorn Dom u mladih 8.

Sport SPEKTAKL Reprezentacija BiH veceras u Sent Galenu u prijateljskoj utakmici protiv fudbalske velesile MOOdigramO MaMOznamo. UISe eUrODSll1 Susie od Brazilaca ocekuie da zaigraju s troiicom napadaca. rekao sam mu da nema potrebe da dolazi. godine. jer cemo i mi imati malo vise prostora za igru naprijed .Bez Lulica li- ieva strana nije prodorna. Oni dolaze s vrlo jakim sastavorn. . dunjanina. . Sarno me to pirate. igraiu vise evropski i oprezniji su u odbrani. Prilika da zaigrarno protiv pererosrrukog svjetskog prvaka i iedne od najvecih fudbalskih sila u hisroriji sama ie po sebi dogadai koii rreba patmiti. Safer Susie dobio [e losu viiest. nije narn mogao ponuditi rezervnu varijantu. ali ovakve stvari Duollca se znaiu desiti. . samo riajveci optimista moze obecavati dobar rezultar.. Bitno rni je da odigrarno dobra i da se pokazemo u lijepom svjerlu. Kada smo ga jueer upitali hoee li biti tako. Moram izvesti dvojicu. Nije to vise onaj stari Brazil. Bolje da se povriiedio sada nego pred neku kvalifikacionu utakmicu kaze Susie. Reprezentacija nase zemlje veceras ce na sradionu AFG Arena u Sent Galenu odrnieriti SIlage S Brazilom. Senad Lulie veceras ne mofe istrcati na rnegdan s Brazilom. u Sent Galenu ce biti spektakl. Ocekujem da igraju s trojicomi napadaca. ier ne mogu zamisliti ekipu bez Senada. Selektor hi volio debar rezultat.56 28. al i bi jo. Da sada izvedem jednog.Sta cu. Neka odigrarno kako znamo i neka Brazilei po novo budu irnali zelju igrati s nama .sit je cijelo vrijeme najavljivao da postoii mogucnost da igrarno s dvoiicom napadaca. kaze selektor Safet Susie • Medunjanin ipak igra • Protiv Brazila samo naivec! optimista moze obecavati dobar rezultat Dosao je i raj dan.rvrdi Susie. a tada bi cak i minimalan poraz bio podnosljiv. Ne mogu zamisliti ekipu bez Lulica. . Vidjer cemo koliko rnozerno. ali nastoiar cu sasraviti ekipu od fudbalera koii su igrali prosli ciklus. ali ne oCekuje da svom silom krenu ka nasem golu. ali od niega se ne maze ocekivati da probiia kao Lulie. februar/'l€ljaca2012. koji su navijaCi Bosne i Hercegovina sedmicarna cekali iplanirali. jer ne bi bilo posreno da ih sada izostavim za jednu ovakvu urakrnicu. Brazil i ce ponouo hUeti igrati s nama . u prvoi -provjeri pred kvalifikacije za Sviersko prvenstvo 2014. ispalo bi da sam lagao. Jak sastav Kada smo razgovarali sa selektororn. ier 11 posljednie vrijerne ne igra. ali (0 nama mozda i odgovara.Kad a se igra proti v Brazila.To je bas veliki problem. Imao' sam dilerne oko Harisa Me- . Dnsvni avez.Gledao sam njihovu nedavnu utakmicu protiv Meksika . nasrnijao se i odgovorio: . utora~. Vi ste me natjerali na to. ali vierovatno ce i on biti u tirnu . $13 cu.Mozda Seiad Salihovic. Muamer TANOVIC Braziligra Losa vijest napadaCa Su. AFG Arena: Sa sinocnjeg jed/nag Ir:eninga reprezenlacije BiH Tek sto je dosao u Sen! Galen.ka~e Susie.~vise volio da odigrarno dobro. Znarn koliku je imao zelju igrati.. e znam jos sta cu. Moral cu bez niega.rekao ie Su~ic. Kako god da zavrsi.

f. 2S.vas" . Sada svako ad nas maze otici. Popricali smo 0 utakrnici 0 koioismo irnali ism rnislienje. napisao naS najbolji fu dbaler Edin DZeko u poruci bh.kmice Evropske lige. Nastavljamo dalje .fQto! Poruka Edina Dzeke navllacirna Sail i Pa pc u do iazak na utakrnicu protiv Brazile posluiio je taman da se malo odmori cd briga u Glazgovu. SIO znaci da bi klub mogao ostati bez m nogo igraca. ali nismo ni rm lasi Emir Spahic neocekivano se nasao u spijunskoj misiji. onda bib momo razmotriti opoie.· Nov.kivao ujegov transfer. Spahica oeekuju velike rnuke.al i je pi I:In je hoec Ii. klub je u opasnosti da krene od nule.kadjama. o Ibriiiicev SIISrel s Pianicem i Begavicem IbriCicevom dolasku.edindzeko. ne obaziruci se na simaciju. jer vjerujemo u sebe i svoje mogucnosti.ce. . Sen ijad b i ~e\io igra ti i danas. Ijstvo. Sada . nas sto uopste igramo ovu utakmicu. ali j e pitanje da Ii ce je biti i ubu- duce... . . Ne znam jos nista. navijacima i iavnosti obi avlinoi na njegovoj imemet stranici (www. Place za sada ima. por. Ovo ce biti odlicna prilika da vidimo gdje se nalazi. Na pitanje na lita bi sve moglo izaci. da Ibricic niie bio prijavljen za uta. Nije mi PUIlO zao.AlveS je nevjerovatna osoba. utorek. medulim. oeekivanjima u utakmici kalao ie. kate Ibrici(. velika je stvar za. jet zbog bankrota ponuda za novi vierovatao nece ni dob iti. Upravnik ce nastojati samo odrzati bilans na nuIi. . neukrotiv. Sta sada? . Bila je riiec 0 pon udi j e· dnog rurskog prvoligasa.a desi se steca] zbog neplacenog poreza. ali rni srno dokaz da se bankrot rnoze desiti svakome .smile se Spahic Salu nasrranu. ali transler Ie proOlo Nema ve(.Se racun ati na mene. Cak i predobro za situacijuu koioi se nalazimo.Mi..porucio je Dzeko. Kao kapilena i komandanta odbrane.kare Papac.l: I on I la smo raMli 'poblledlt camouas' Spahi6. i dalje igramo kao da se nista nije desilo. Kapiten uogometne representacije BiH jucer je uSvicarsku dosao a vionom u koiem je bio i brazilski bek i igrac Barcelone Danijel Alves (Daniel Alves). . jer zelim igmti . Vjerlljem da 6e na terenu. Moramo nas taviti dalje i vidieri ~ra ce uradi ti stecai ni upra VIIi k. Pokazali smo da se mozemo IlOS. . T. ani 6e biti naSi aduri u kvalifi. .SIO bi s fi!lansijskes trane bilo i olaksanje za klub . M. uz os talo.kl ub ie na ivici p ropadanj a.. ne znam gdie bih.kaie IbriCi6. da mi niie bila sudeno. 0 nda nemam razloga za nezadovQ.Ponuda je bila odlic!Ul. ali na kraju jesve propalo kaze Ibrici~. a vjerujem da cerno i praliv Brn. Ovo je za nas neki novi poeetak . ali nakon isteka ugovora ne znam sta cu. Znamo kakvi su Brazilci. vise bib ih volio spremne i zdrave u kvalifikacijama nego sada.Trebao sam seliti. oduzeto rnu ie 10 bodova. kakvim igracirna raspolazu.ali ako ne.eemo rnzoeacari.ba). jee imam obe~anja trenera cia ee u nasravku prvenstva mnogo v i.ilam.pdca Sasa. Svaki od nas navikao ie na borbe s najboljim igraeima sviieta. A ko b ude rako. medutim. da lle.am se cia cemo im ih predsr8vili u . 57 REPREZENTATIVCI sasa Papac pobjegao od problema u Rendzersima liMo n]e ni sa Jaoda cerno banMro iratPlace za sadalma.u lcarsku dosao s Alvesom Dobra rilspoloienje (F'''". tvrd.. Vidjet IOusill ee bi ti .. Kako god.kao je IbriCic. Na povrede Mensura Mujdze i Senada Lulica osvrnuo se sljedeCim rijetirga: . ali nismo ni mi losi. Zbog vas sam ponosan seo sam Bosanac i Hercegovae! Ove je rijeci.. dogo· vor ie bio gol. N as reprezen rat. Pokazali sma da se mozerno protiv najjacih nosm da Trebao sam u TursMu. Da odem. jee je klub oce. pitanje ie kakva ce biti.na razini ovoga !ito imam u Ru~ siji. Kakav ie na terenu. Odoh na odmor Papcu uskoro iSljece ugovor i u dilemi ie sta da radi.Imamo prilicno jaku ekipu i UOpillli ne razmiillja010 0 nekom debaklu.zila odigrati kvalitetan mee. Imamo ogroman motiv da protiv Brazila pokazemo da se s pravom nadamo da cemo u narednorn ciklusu uspjeti ostvariti eilj i plasirari se na Svietsko prvenstvo . jer su dobro placeni.Onda cu na odmor. pa se odmah pojavio crv SUIlLnjeda Ibrificu u Moskvi neilro ne ide kako tr-eba.: . Nastojat cu igrati 8to bolie mogu. ima desetine razlicitih odgovora.prica Sasa .Steta: Medutim.etak . Kada je priie uekoliko godina dosao u Ren dzerse.S nestrpljenjem sam cekao utakmicu jeT se tri mjeseca nisam vidio s kalegama iz reprezentaciie. jet imam dosta godina bib prizeljkivan neki dobar angazman. Senijad Ibricic' rileslo enigme Dicko. 2012. ali u ovoj situaciji je tesko i igrati. M. . Izgleda. A i ako dob ije. februaI!ve IjaG. M.naiboliem svjetlu. Nekadasnji velikan je u srecaiu. ali i na uibinama biti praY! spektakl. Toliko naviiaca. a osim sto se pozdravio s_ borbom za naslov prvaka Skorske.mo . _J lbOg uas sam Donosan ito sam Bosanac I HarCagOuac 1_:f.kaze Papac.ovo poslignut. ali s puno vetom minu- .eg mativa od susreta s Braz.iti protiv najjaCih. sa§a ie zatekao med i mlijeko.Ko ne bi volio igrati ovakve utakmice? Nema veeeg mOlin od susreta s Br· uilom. vae nije b io ni na klupi. oji ie trener insislirao na taiom.Iako je priiateljski susret. i ako mene pirate. novea . ali ie pitanje da Ii ce je biti • sta nakon isteka uqovora Znama kakvi su Brazilci.T.Nece mi biti prvi put. a on j e u svom postupku preuzeo sve ovlasri .. Sigurno ne na nivou pestejeceg ugovorl'!. fudbaleri. . Senijad IbriCic nije igrao posli edn j e dvij e u lakmice za Lokomotiv u Evropskoj Iigi protiv Atletika iz Bilbaoa. takav je i u li VOllI.Niko nije mogao ni sanjati da ce se ovo desiti ie- dnorn ovakvorn klubu. I on i ja SInO rekli "pobiieditcemo. Bail nevierovatno. . Isposravilo se. j nad.kazoo je Spahic.sport Dnevni avaz.nasmf ao se S asa i dodao: . Znam cia 6e na tribinama biti veliki b ro i naiHh na vi j aca.

rekao nam jeT uee. Sablasnu tisinu koja je vladala na jednorn od glavnih gradskih trgova. u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B.za 1:1 i75. Dnavn.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. Dieko s djeGom i navijacima n iirna i tjeda ivide [e Ii to To je bio samo pocetak.ovosezonskimgo10m usvim takmicenjima(13. ovih dana uzeo je zagrebacki Dinamo. njega nema Za nas koji iiivimo ovdie.od Cazinjana koji zi ve u Svicarskoj pa do TuzlakaizAustri[e. u prvenstvu }postavio konacnih 3:0protiv Blekburna zaostanakMancesrersiuiana prvommjestu u Engleskoj. dan u takmice. guzve je bilo sve vise.Sernir Tuce. SenadLulic: Povrijedio 18. u kojern je smjestena reprezenraci]a. minuti utakmice Lacio . . a iza oj ih ie dolazio stampede koji je narusio mir nedielineveceri. . minuri. Sp 0 rt REPORTAZA IZ SENT GALENA Navijaci prlstizu iz svih dijelova Evrope Bosanci DOremeli i mir Hoi hotela "Einstein". Nakonzutog kanona u 13.Da je bilo 100. Hladno. MiralemPjanic: Uklopio se u sivilotima u debakiuRome u Bergamu kod Atalante (1:4). U ponedieljak. prekin u Ii su k oraci ceti ri siluere koje su se probijale kroz mrak. Dobiti mOZeIDopuno. To !reba biti ncito !ito itn se (Fl1I.l: Uihoril Ge sa naJueca zastaua BiH UiBDOi8 srasli slara Driialelie . a Adem c. V edad Ibisevic: Asistirao za treci gol Stu tgarta u po b jedi nad Fraiburgom (4: I). Prvi dojarn pri dclasku u Sent Galen j~ da ova] gradic na sjeveru Svicarske vodi miran zivot u koiem nema guzve i srresa.F. Ne priCa se 0 njemu bez razloga. . . rrcali su rali pospane izadu naprozore Z3 Danas Inuazila (Fo'". koie ie napravilo veliku zaslavuBiH. ali ulakmicu BiR iBraz:ila nije mOgllo propusliti. ali on niie dosao vidieri niih. Kadagod dodem u Mostar.Zviezdan Misimo.HarisMedunianin (klupa). .M.'e.modrih Adem HOdi. sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi.Treba Dam biti Cas! SIO imanto priliku igr-ati protiv Brazila. ozello noge Igrac utakmice u pobjedi Karabukspora • Alispahic se vratio u startnu postavu Asmir Begovic: Ponovo na golu Stouka u prvenstvenommecu. previse ie mali da bi prirnio sve koii su dolazili vidjeti ekipu. uvijek jelijeposrestiSIDreprijarelje. Nema buke. ali lijepo i suneano vrijeme omogucilo ill [e da se lociraju po svirn srrareskim tackama oko hotela. . Seada Kaitazai druge . a ko se obistine prognoze ambasadora Komiteta za normalizaciju NSBiH Faruka Hadzibegica. Semir W. rninuripostigao goloveu4S.lgracirna SlVamoDe!reba nikakav poseban motiv. S. desi jednom u karijeri. na . nema dreke. .58 28 februar/lrelja~a 2012. Bivsi centarfor Velefa tivi u Lucernu. smrzosmo se! . Adem se namemuo u kampu zagrebaCkih . nema automobila pored ceste.Ibrahim Sehit (laksa povreda). ito u gosrimakodVaiensije(2:1) Saneljahid: Dvostrukistrijelaci igracurakmiceu triiumfu Karabuksporanad Ankara-: gudZuom(3:2). sve bi pLanule . misi" lijeve noge i izasao u 29.000 ulazniea. prava invazija oeekuie se tek dallas.rekao nam je'Tuee. Veceras ce se medu bh. ali njegov izlazak nije OSIaO neprirn[ecen od navijaca BiH koji su ciieli dan vrebali pored reprezentativnog horela..advijeminute POIOID svojim 18. kojirna je geografski polozai Sent Galena ornogucio da dopuruju privatnim automobilima i uslikaiu se s Edinom Dzekom iii Vedadom Ibisevicem. Elvir Rahimic. ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar).. pa oni koji nisu mogli uci. Hoi hotela "Einstein".Stadion ce biti mala Bosna .nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju. Odigraocijeli mec. petnaev togodiSnjeg Adema Hodiita. navijacima na tribinama AFG Arene naci i clanovi Udruzenja UArmija zmajevan iz Zivinica s najveeom 7_3SlaVOm. F. EdinDzeko: Usaou igru u 79.lo 23 svoju kadetsku ekipu. a izgubiti ne mozemo nisla. M1adog poletarca iz Ka100000ea kod T eSnja.:i prvensrva nisu pocela u Rusiiii Kazahstan u (Adnan Zahirovic. ali ga je prekinuo zbog problema s kukom. Kornandovao odbranom Sevilie udrugoj uzastopnoi pobiedi. mog1i su igrace ceka ti ispeed zgrade. Din'IIDo ga je vee registrir.. EroirSpahiC.Taj !Dornak me zaiSIa fascinira.eTuce.Fioremi_na(l:O).smatra Tuee. utorak.oo) proste jeseni u Maksimiru.>. vic.Bajevica nisam vidia 20 godina • Dobiti Semir Tuce u Sent Galen dosao iz Lucerna mozerno puno.SaSaPapac(suspeozija). vee svoie pri] atelje s kojima duge nijeprogovorio. Nisuigrali: Seiad Salihovic (klupa). govorili su onima koiesu uspieli uhvatiti. Fotografija te uspomenu srnjestenogstotiniak merara iznad trga. fotOj Svicarce poceo rat.Duska Bajeviea nisam vidiosigumo 20 godina. o dore.Mensur MujdZa(povreda).kazao je Edin Gcleric. Safer Susie sa svojim pomocnicima odlucio ie poci u vecernju sernju.. Boris Pandia: Igra090minuta za Vesterlo u porazu od Mehelena(1 :3)..iCu Dinamu Medu velikim brojem Bosanaca koji su dosli u Sent Galen pozdraviti reprezentativce bio je i jedan od orniljenijih Hercegovaca . pravise je mali da bi primio sve ko] su dolazili vidjeti ekipu duostrulll strlllaC. Sa da vo- Tuce u druillllu prijalelja iz NSBlH di porodiCni iiVO! van fudbala. u kojern]e smlestera reprezentacija. Seniiad Ibricic iDarko Maletic).F. . pored velike katedrale koia strs! u nebo nad prelijeporn SlarOID [ezgrom svicarske carlije. Nemamo ita izgubiti. On nam moze SlVoriti puno problema .Faruka fIadZtbegita. J er. haj'te vise. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. M. MasuCi zastavicarna i obuceni u plavo-zute Iako 5U se grup e nasih Ijudi i jucer s1ij evale ka botelu. gOI JOOn. rrenutakzapamcenje-W. jedno se vrijerne bavio rrenerskirn peslorn. za pobMehmedAlispahic: Odigrao 70minutazaDinamougostimakod Karlovca(3:0).Pa. predsjednik ovog udruzenja. veceras bi na AFG Areni trebalo biti pernaestak hiljada nasih naviiaca.M. nema muzike kojadolazi izkafica. Sacuvao mrezu u pobjedi nad Svonsijern (2:0). a izgubiti ne mazema nista zmajeJla" sa zastavom . M.1: . avaz.

kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju. svi sm. P riCa! i so. kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima. jer ie taj podvigbio ravancudu.. Brazilski novinari su Menezesa izccietali. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd. medurim. dozivljeno na lieu mjesta. ali u rnnogo man j em broiu.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu.i. sprernni hie [agodic koii je. i ostali rnaistori. susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. S ra god da s e desi. F. Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. j i dom ae.cku. odazva ti ubuduCe .".romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden.. u'._ _ D~evni avaz. Uostalom. do k ce ih Edin Visca. malo neozkoii suse okupili u Vogosci. pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom. da s!eknu jos malo is. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela. dok ie bio clan Stu 19atta. itali janskog K. bile su namod velike koristi.. pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes. nije valno. ier znamo da irnate dobre igrace. s poceekom 1. sto [e. Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo. nezes. 0 BiH.0 n ajvain. To nesvakidasnie zadovolistvo. igrali utakmice za BiH ima dobru rep.ao nam j e brazilski kolega.: F. bez prevodioca na engleski iezik.Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice .OIO' kustva za Olimpijske igre . osim D uricu i B i~a kcicll.. vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca.ba .ali se sada situacija p.nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e. ruku na srce.SP0 rt .zaisra vrijedi para. os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn .. razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e. Dpdaie da ie... II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina.Duric il.o 2)l b rillUti za buduCnost. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze. J a sam. gdje ce surra.raiili da i ne do" lazi.ali trenurno ima samo njernacki pasos . a S ovim ti- portugalskorn. j edino. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu. Z I P. pasos. Pri j e treni nga.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist. Bieak. ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH ..~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie.T. Razlog je jednOSt3van .pojasnja va] agodie.1 14 sad. dobro je to zapamtio. . On zel iigrati za BiH. sve .re!<.dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom. na teren u. na. i ka ~ ko [0. pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r. 0 no za nas najznacainiie..s vi jem. V. Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice. M. Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas. " U B razil u se ne oeek uie nista. ali opcenilo gledaj. prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0. Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una.od no- bitan 13. Lef je ovo sarno provjera. ali ce se.i" b io pod priliskom kluba. utorak. rade Ronaldinjo. kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3. nam brazilske kolege. osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to. N ejmar (Neyrnar) . svi 511 igraci zd ra vi . rekao j e. bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu.procr'editbank. sigu ron sam da cenam do.Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. ali na (F.. osieti atmosferu. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. Ne ide nam dobro. S10 je naivaznije. ciienimo ie. govori da se treba okani ti "coravaposla". B eiie. Milan igroce. izmedu' os talog Mesigurno. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom. Kada ie rije. koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema. tako su naviiaci Brazila. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu.

ba .SVAKI DAN BESPLATNE NOVINE NA VAŠU KUĆNU ADRESU: http://dzabaluk.blogger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful