I HERCEGOVINI Nisam dosao kao mentor, liH je imala previse menlma u posllednjih 20 godina, kazao Ie Zoran Milanovic • Odgovornos! Hrvatske prema liH ie velika • Lagumdzija: Susret s HNS-om nosi losu poruku REIS CERIG ZATRAZIO IztlnJEnJE SRBA LOPOUUKRAO nOUAC ZA paMOe MALOd AMlnl17,.trana premiier Hrvatske Zoran Milanovic nakon sastarika s premijerom BiR Viekoslavorn Bevandorn. Milanovicu je ovo prva zvanicna posjeta nasoi zemlji, gdje ga MUSTAFA dE BID nEUlnA~ ZRIUA BRUIALnOG UBleE '#(i/n:loIH!i- KakojeRS proglasena drzavom ! K!JjlI!ite I da~e u -city Cel1truln, jer svakom kupovinom ilnad 25 KM poveeavate svojesanseza dobitak u velikoj nagradnoj igri! ..IL~ 8. )., u 22 saU ,azn*, I'D j•• 'vojlo Gol16 OSI,I,su~r n,grad. i - molda baS";! N. p,tljlu5tit. prigodni zabiMIi program i"liIrajtei , OSVOJITI GOLF 6! lOS STIGNETE __ Ukratko ~- 2 Dnevniavaz.utorak, 2H februar/lleljata 2012, a'ktu elno ..,. . .. SARAJEVO Prva zvanicna posjeta premijera Hrvatske Bosni i Hercegovini Sud BtH SDalna pOdriBa brllaDSite ulade .. Ambasadcr Velike Britaniie u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) jucer je naglasio znaca] nastavka strukturalnog dijaloga, ali bez ikakvih p ali tickih u Iiecai a te istakao da nezavisno pro avosude u demokratskim zemljarna nerna alterna tivu. K ei si je tokorn susreta s predsiednicom Suda BiH Meddiidom Kreso izrazia SII ainu po drsku britanske vlade Sudu BiH, saopceno je iz Suda BiH. Novi hrvatski premijer poruco da nije dosao po glasove bosanskih Hrvata • Problem Hafinerije Bosanski Brad i Luke Place • Bevanda ocekuie saradnju po resorirna Ne dolazim kao mentor, [er to ne volim, a i BiH je irnala i previse mentors u posliedni ih 20 godina, izjavio je jucer u Saraievu prernijer Hrvatske Zoran Milanovic nakon sas tanka s premij erorn BiH Viekoslavom Bevandorn . MilJi.novicu j eovo prva zvani cna. posjeta nasoi zemli i, gdje ga je doeekalo, kako ie reo kao, mnogo orvorenih pitania Cisti odnosi sa susjedima, a. time isa BiH, jedan su 0 d uvje(a koj e EU trazi od Zagreba Slucaj "Silos" .dB nue BriU Hlliese wasio nela razgouora 0 reBonstruBcui Ulade FBiH N a pitanie novinara hoce Ii na danasnjem sastanku s predstavnicirna Hrvatskcg narodnog sabora biti govora o rekonstrukciii Vlade FBiH, Milanovic ie odgovorio: . Necu razgcvarati 0 tof"'t"su dvojica premijera kazar a, dvadeseta k tema. - Infras truk lura, I'rc metni pravci poslovi hrvatskih pod uzeca, § [0 je za nas vazna terns, granicni prijelazi, most u Grad isci re vazno ekolosko pitanje za Hrvatsku • Rafinerija u Bosanskom Brodu, koja dieluje kao zagadivac u Hrva tskoi, a koja je problem za nasu javncst, Ti me. To upravo ulazi u podrueje tutorstva, Razgovarat cerno 0 otvorenim pitanjima, problemima i nacinu na koji ih vide poli ricari, predsjednici stranaka za koje glasa vecina Hrvata u BiH. problemi nece se rijesiti sami - rekao je Milanovic, Osirn roga, orvoreno [e i pi tani e "sengenskog koridora", koji bi spajao juzni dio Du brovacko-neretvanske illpanije sa sievernirn dijelorn, odnosno s hrvatskom teritorijom, Na kraju, kazao je da je potrebno razjasniri pi tan ie Luke Ploee, kak 0 b i se u zaiednicku korist obje zemlje upravljalo ovim resorom. Milanovie ie, govoreei 0 Hrvarima u BiH, kazao da se niegov stav razlikujeod stavova prethodnika u Vladi Hrvatske i njegovih poliri(;kih. suparnik a. - Zelirno poslati [asnu poruku. Ako [e netko sugeOn smarra da takvi Hrvati moga biti spona prerna Evropi te je porucio da, ako BiH ne ude u EU i ne bude ureden a drzava reda i rada, poretka i jasnih pravila, onda ili Hrvatsko] nece biti dobro . Hrvatska, kako je rekao, ne moze profitirati odnestabilnog susjeda, Predugo se, "Nezir Kazie, optuzeni za rami zloCin protiv civilnog srpskog stanovnistva i zlocin protiv ratnih zarobljenika u 10goru "Silos" u Tarcinu, magacinu kasarne "Kru· pa" u Zoviku i Osnovnoj sko1.i ,,9. maj" u Pazaricu, iziasnio se jucer pred Sudom BiH da nije kriv, N a roCistu odr'"lanom 21, februars op mzeni M ustafa Delilovi<\Fadil Covic, Mirsad Sabic, Becir Hu;i';, Halid Cnvi~, Serif MeSanavic i Nermin Kalember takoder su se izi asnili da nisu krivi. R K. Serija problema - Ne dolazim po glasove, nego iskliucivo da bisrno razgovarali, sura iti vali i radili posao. Vrijerne ie da BiH inane na svoie noge, a kako, wee odluciti nieni gradaniporncio je Milanovic, Na sastanku sa bh, premiiercm Bevandom otvorena su mncga pitanja, barem, Posjete AmbaS8dOr mun u ..Edenglrdenu" "Americki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) juCcr je s rukovodstvom firme ,,Eden garden", koja pro oizvodi baStenske suo ncobrane u Istocnorn Sarajevu, ra~govarao 0 mogucnostilIl3 i prepre· kama s Kojima 5e susreeu bh. kompanije u uastojan jima. da. poveeaju svoju konkurentnost na triilito. zaurSne·rijeci 5. marta Sudenje Seselju Mllanovic po dolasku u Vilez: rreba iivjeli u BiH "Fred Haij(im nib una· lorn 5. mana poeei ~e tznoSenj e zamnih rijeCi na sudenju lideru SRS-a Vojislavu Se!lelj , pou tvrdenCl j e iuCer iz ovog PramijarDranOClo U Ullazu Mi.!anavic se jucer II Vi· [el-U, U hotelu "Central~ II sklopu Fransiznog centra BiH, u kojem je prenocio, susreo s pre dstavnicima 10· hlnih vlasti. Nakon sasta· n ka, na novinarski u pit ka· mentirao je iW5tanak ministra vanjskih poslova BiH Zialka LaglJ.md~ije i federalnog p"rerniierll Nermina N iMiea s radnog rucka uSa· rajevu. - }s vam to, usrvari, ne znam. Doliao &am !u na sa· stanak sa svojim sugovorni· dma i to ie sve suorganiziran a i uces Ivovalo j e dos ta ljudi. Primije!iosam da go~ spode nije bilo i [0 jesve. Kada dodu u Za_greb,prirni I eu ih ako budu u Zagrebll ~ rekao je Milanovic. On je pOlOmdodao da se u BiH mora iivjeti, jer je pmSlo 20 godina od rata i od Dejtona, ~e-da Hne bi bilo dobra da sIjedeCih deset go· dina bude izgllblieno~. K.K.! Hrvatski predsjednik Ivo Josipovic ocijenio je jucer da je dolaza.k prernijera Zorana Milanovica u BiH Valan dogad"aj le izrazio.nadu ds re dvije zemlje poceti donositi prakticne odluke da bi se rijeliili problemi. - BiH ie ns" na· j vaini j i sus ied i -~--~ Josipovic: Poprav/jeni odnosi ocekuiem da re to biti novi iskorak na tragu rje!lavania br· ojnih ·nerijeSenih problema koje ima· ino kao dvije drZave - od imovine,. grani· !;a, statusa poiedi· nih Ijlldi • kazao je Josipovic Ie dodao da su dvije zemlje popravile paliticke ocinose. sum. TuZilaStvCl Ce sVClju zav~nu rije/: imositi do 7., dok ce optuieni na ra· spolaganju imad lSerlrida· na, ad 12. do 15. marta. drao i p redlagao da b 11.Hr" vati vide BiH hn svoju malienu ddavll, domovinu, to smo mi. Sada cemo [fa~iti puteve da se Z3bh. Hrval" U okl'iru Bi H nade ne!lto ii to je fer odnosi anmZman. Nesto ho nije sarno formalno zako" nsk;, nego neSlo lito odd3va i duh zakona.· rekao je Mi· lanovic. . kllko je rekao, bjezalo od konkretnih rje!lenja. M ilanovic podsjeea daje BiH, prema makroekonomsk.im paramefrima, nekada bila De!ltOiza Hrva rske. r ako j e H rvars.ka napredovala u pnsljednjih 20 godina ne~to slab'je nego istO se to uljelo, BiH je to cinila kudikamo Slabije..BiH, kaie, naprosto ekonomski aktuelno [)nevni avaz, utorak, 28. lehruar/Veljata 2012_ 3 Kljuc za stabilnost regiona leii u granici BiH i Srbije koju cini vijugava Dnna OVU granicu, nairne, Srbija do danas nije priznala! Proslosedmicni pregovori 0 sta [USu Kosova, U kojima ie postignut dcgovor 0 regionalnom predstavljaoju ove drzave, iucer su krunisani zvanicnom objavom da se Srbiji dodijeli status kaadidata za clans!vo u Evropskoj uniji. Hvalosp j eva ices ti tki u vezi s dogovorenim, upucenih mahom Beogradu, ovih dana bilo [e mnogo. Prisrizali su, izmedu ostalog, i iz ceo tara moci poput Brisela i Vasingtona Iako, medurim, prevladay. lll.ffiljeoje da [e za region presudno 10 SfO Srbi[a postepeno uvazava realnost d. ie Kosovo nezavisna drzava, kljue za srabilnost regiona lezi negdje drugo. Taenije, II granici BiH i Sroiie koiu ~ini viiugava Drina. Ovu granicu, nairne, Srbija do dan as, fakticki, ni]e priznalal U gledni hrvats ki historicar Ivo Banac upozorio ie da, "dok god vellkosrpski program, bez obzira ie li generiran iz Beograda iii Banie Luke, ne dobije svoi povijesni kraj, na Balkanu mira nece biti" i, cini set [edini je srao na lop ru. Banac [e spornenuo kJju~ni faktor (nejstabilnosti Balkana, Dok god, naime, Beograd preko Banie Luke bude blokirao procese u BiR potpirujuci separa tizam, sta b ilnog Balkana neee b iti. .Primjeri za ovu rvrdnju s u broi ni, a sezu od vrernena kada su glavni protagonisti bili Milosevic i Karadzic, pa sve do danas, kada glavnu poliricku ulogu zauzima tandem Tadic Dodik, Kra] ove poviiesti, nazalost, j os n iie na vidiku, pogresna adreSa __ ~~jj •• sa-m Gligora Begooica da me r-":JII umje PORTAL- komentar dana lspooijes; najpremlacivanijeg IQgoraia iii! Batkovica: M olio B8Clroulc: ProtOIiOI stagnira, Premijer BiH Bevanda, nakon sasranka s Milanovicern, iziavio je da su tokom razgovora orvorene i "na bacene" sve tern e ko j e tiste dvije susiedne zemlie, ad kojih se rnnoge ne rjesavaju po 15-20 godina. - Dogovorili smo da uspostavimo jedan novi vid suradnje i komunikacije, da na iskren i transparentan naein riesavamo probleme, da resorn u saradnju dignemo na viili 0 ivo te da kroz resore rjesavamo stvari. Zaiednicki ie zakliucak da pokusamo, barem §IO Sf [Ice onoga tega smo se dotakli, tih dvadesetak terna, riiesiri barem 30-40 posto za nasih mandata . rekao je Bevanda, - Neka nade ~oviek one koji su ga mucili, Prerna rnedunarodnoj zajednici, po BiH hoda jos 2.000 ubica, silovatelja i mucitelja, Takvi ljudi vi§e nikome ne trebaju, (HTC) 00.] NI/IKOvrt! TO J£ TO Ima manlMauostl Formalno i strogo Hrvarski premijer, svjena protokol, jucer je poiasnio da Sf nU ovom, sarajevskorn dijelu posjete" namjernooriienrirao na one sto smatra instituciiama demokratske vlasti BiH, a st{) ie, priznaje, formalno i srrogol Zanimliivo je da je nakon Stan da ce biti prigovora RtJza Milanovic iz sela Bila tvrdi da je rod premijeru Hrvatske MiianOUiC8U wed U selu Bila kod Livna svi se ponose rodbinskim vezama s hrvatskim prcmi, ierom Zoranom Milanovicem. Njegova porodiea, nairne, porijeklom ie IZ Sinja, ali ·prezime Milanovic potjeee upravo iz ovog sela_ Osamdesetogodisnja RuZa Milanovic iz Bile tvrdi da je up ra v 0 hrvatski premi j er njen dalji rod. • Svi mi Milanoviti ugla- vnom smo rodbina, pa nam tako i on dode dalji rod - kazala narn [e Ruza, Ona je pozvala premijera Milanovica da posieri se10 odakle i sam vuCe korije. ne. Objasnila nam je da je vetina MHanovica za vrijeme Turaka 01i51a u Sinj, pa rako i djed Zorana MilanoviC-a. - Niegov djed davno se .0~. RuZa Zamienik predsiedavajueeg Predstavnickog doma Parlamenta BiH Denjs Becirovic na sastanku ie iznio brojna piranja, poput tranzira kroz Luku Ploce, pitanje Neuma, putoe infrastrukrure, imovinskopravnih problema, ltd. - Spornenuo sam i pitan ie granicnih priielaza d viie zemlje nakon ulaska Hrvatske u Ell - kazao je Becirovic novinarima. Na zahtiev da prokomentira cinienicu da Milanovic ide u pcsietu same privrednicima u Mosraru, Vitezu i Sirokom Brijegu, Becirovic ie kazao da to pitanie treba postaviti onima koii su kreirali protosol, - Ocigledno je da ima ozbiljnih manjkavosti u tom protokolu i da bi 0 tome trebaa i premiier Milanovic u buducnosti povesti racuna istakao je Becirovic, G. M. sastanka sa clanovima Predsjednisrva BiH organiziran radni rueak u sarajevskom res toran u »Libertas", na ko[em su trebali bin, uz Milanovica i Bevandu, i dvojica entitetskih premijera. Aleksandar Dzombic, premijer RS, 'dosao ie, ali Nermina Niksica, prernijera FBiH, nije bila. Mila.novic je j ueer tokom poslijepodneva napustio Sarajevo i zapurio foe ka Vitezu, gdje se sastao s privredniciroa iz tog dij ela dnave. U Vitezu je i prenoCio, a prema prorokolu, danas bi tr· ebao pos jed Ii He:rcegoVllckoneretvanski kamon . RKARAUC u 1m odselio iz Livna u Sini, gdie je rodno rnjesto Zoranova oca I sam a sam iivjela u S inju, ali smo se davno vratili u Bilu . kazala nam ie I prema crkvenim knjigarna, MilanoviCi su dosli u Sinjsku kJ'1ljiuu 1687. iz Livoa na poziv Venecije, koja je gospodarila tim diielom Dalmacije. M.H. 4 28. februar/veljata Dnevniavaz. iJIoralt, 2012. aktuelno . PODRSKA Komisija za vanjske poslove parlamenta iz Ankare u BiH FUP: Sukobi zbog polilicke konlrole TUrsBa leli UduostruC -Ii UlagaOla u bb. eBOOom-lul Zelimo da obim godisnje trgavinske razmjene lzrnedu BiH i Turske prernasi . pola milijarde dolara, kate Bozkir SOP i SOA JOS bez SaglaSnosti 0 POIiCiJi Komisiia Predsravniekog doma Parlamenta Federacije BiH za sigurnost razrnarrala ie iucer predlozeni Nacrt Z9kona 0 unutrasnjirn poslovima. Na siednici su izneseni potpuno suprotni stavovi strNo, Edham VeladZi~ iz SDA, cia." ove komisije, kaze da [e Nacrt zakona 0 policiji potpuno neprihvatljiv, On smatra da niie ni rrebalo donositi novi zakon, vee izmiieniti i dopuniti postojeci, Komisija Parlamenta FBiH za sigurnost HeDiC: Uuesti eUrOPSBI prlnCiP Aner Begic, poslanik Saveza za bolju buducnost BiH u Predstavnickom domu Parlarnenra Federaci]e i clan Komisije za sigurnoSt, rekao j e da on i nisu b iii ukljuceni u izradu radne verziie zakona 0 policiii, - Db osnovna zamjerka ie neadekvatan nadzor nad radom. policije kroz Parlament, koii nema u sebi osnove evropske demokracije, Mi cemo insisrirati na uvodenju takvih normi koje Ce 0 jseati civilni nadzor Parlamenta Federacije ida parlamentarna tijela vcie kontrolu nad radom policije - precizirao je Begic, Siednici Komisiie za sigumost prisustvo vali su i predstavnici Ambasade SAD, OHR-a i OSeE-a, a Nacrt zakona 0 Minisrarstvu unutrasnjih poslova FBiH bit ee ua dnevnorn redu 12. redome sjednice Predstavnickog doma Parlamenta FlliH saZVaDeza danas i surra, I. Tr. Turska je prijareli svih onih koii podrzavaju integriter i stabilnost Bosne i Hercegovine i cilj nam ie da obim godisnie trgovinske razmjene izrnedu dviie zemlie prernasi pola rnilijarde dolara (oko 600 miliona KM), rekao je Volkan Bozkir, predsjednik Komisije za vanjske poslove Velike narodne skupstine Republike Turske, tckorn susreta s Komisijom za vanjske poslove Predstavnickg doma .PSBiH. On predvodi visoku delegaciju prijateljske u posjeti naso] zemlji. Visi niVD . Kako ie rekao, cili im je da se stvore mehanizmi koii bi omcgucili da se turske investicije u naso] zemlji, ko]e trenutno iznose 81 milion dolara, udvostruce, - Zbog toga mi od srca pof9avamo elansrvo BiB u NATO-u i EU. Sviesni SlUO, medutim, da odnose na ekonomskom planu trebamo .dovesti na mnogo visi nivo. Zato je veoma vazno da u SIO kracem roku, na naivisem nivou, dogovorimo susret privrednih delegacija 'Iurske i BiH - rekao ie Bozkir, Bozkir i Kusljugi{;: Uspjt:iSim Busref Predsiedavajuci Komisije za vanjske poslove Predstavnickcg doma PSBlH MirlH Kuilljugic istakao je da ie ova; susret bio uspiesan i da [e posluzio da se identificira nekoliko problema u BiH ekonornskom sektoru, iarivu. Buduci da vee tri godine nije bilo organiziranog nacina za sus ret poslovnih liudi, mislim da j e, ipak, vazni jed a uces tvu _ [emo u njihovom pocezi vanju nego da im mi, parlamentarci, odredujemo sra da rade - istakao je Kusljugic i dodao da je moguce tursko ucestvovanje IJ razvoju bh. investicionih programa u infrastrukruri, energetici i rurizmu. Tursku delegaciju Komisije za vanjske poslove primio je j ucer i ministar vaniskih poslova BiH Zlarko Lagumdziia, koji je izrazio zahvalncst za pomoe i podrsku Turske clanstvu BiH u NATO-u i EU. u rada FUP-a. anaka, prije svega 0 kon tro- Elvie Karajbic iz SDP-a, clan Kornisije, rekao ie da njegova stranka podrzava zakon ,,kao demokratski iskorak gdie se uvodi civilna kontrola nad radom policije i gd]e se od nje Deprave instrurnenti rnoci". PokrlmUri inicijativu - Za riesavanie tih problerna pokrenuli srno inici- M.GUSIC Diralilor od Sindiliaia IraZi 200.000 HM Povj erenistvo konfekci je "Borac" iz Travnika zbog obustave rada firme u novembru prosle godine kaznjeno je s 200.000 maraka, To nam je rekao Samir Zahirovic, glavni povjerenik kompanije koji nam [e jo~ potvrdio da je tuzbu Opcinskorn sudu u Travniku podnio generalni direktor Mustafa Dagoj. Povodom toga u zgradi Sindikata u Sarajevu jucer ie povjeeenistvo s predsjednikom Sindikata tekstila, koie, obuCe i guma {STKOG} BiH na celu odrzalo sasmnak. - Razgovarali smo 0 IUzbi Up rave drustva za naknadu stete koia je po keen ura proti v nas. Angaziral i sm 0 i advokala, jer niko od nas ne Povlerenlstvo konfekcije .Borac" sramota Ie da pourataM nue oMoncan Utvrditi zone povratka kojima marama dati pasebanfiskalni okvir, kaze Fehim Skaljic Federalni poslanici na tematskoj sjednici 0 povratku prihvatili su kasno since, nakon cjelodnevne rasprave, glasovima pozicije i opoziciie, informaciju 0 staniu povratka, . Tematska sjednica Predstavnickog doma Parlamenta FBiH lallirayie: A"gaiirali adVokata moze Slati iza [3kve cifte koju direktor potrafuje. Takoder, razgovarali smo i 0 mojoj situaciji, jer direktor neee da me vrati na posao lako sam radio J 5 godina - kazao je Zahirovic. A. Nu. soee • Interresorna radna grupa za pripremu izmjene seta izbomih zakona jucer je u Sarajevu razmattala prijedJog novog zakona 0 finansitanj u politiCkih stranaka te prijedlog izmietla i dopuna Zakona 0 sulcobu interesa, a tokom raspr4ve 0 njima izntsen je niz primjedbi, zbog Cega ee biti nastavljeno rr.U:enje rjeSeDja za ova dva zakona, javlja Srna_ Vlada FBiH zaduzena je da planira sredsrva radi informirania gradana 0 terminu popisa stanovnistva, a od Vijee8 ministara BiH zatraZe.Doje da osigura kred;! od 400 miliona KM za potrebe povratka. Federalni ministar raseIjenih osoba i izbjeglica Adil Osnianovic rekao je da ie za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu svoje prijeratne domove n3pustilo 2.200.000 050 ba, sto Cin; v ilie od pola ukupnog beoja stanovnistva. - Od porpisivanja Dejtonskog sporazuroa do kraja septembra 2011. go dine vra.tiIo se 1.033.058 izbjeglih. Na povra!ak u BiH cekaju jo~ 106.604 orobe, od cega 44.523 u Federaciju - rekao je Osmanovif Dodao ie da je obnovlieno oko 350.000 stambenib iedinica u BiH. U Federaci- Visesalna rasprava rezulllraia U5Yajanjem zaldjucaka ji joil treba obnoviti Qko je na cinjenicu da vrl9 malo 80.000 kuCa i stanova, a u Repovratnika· dobiva posao u publici Srpskoj oko 66.000. drZavnoj sluzbi. Predsjednik FederaCije Predsjcdnik Kluba poZivko Budimir izrazjo je sIanika vodece opozicione svoje negodovanje sto ni 16 stranke Saveza za bolju bugodina nakon pOlpisivanja ducnost BiH Fehim Skaljic rnirovnog sporazuma nije konstatirao je da se za povrokonCan proces obnove poarak nije uradilo dovoljno. rusenih domova. Ukazao ie na cinjenicu da niDopredsjednik Federaje stvoren ekonomski ambiciie Svetozar Pudaric ukazao jent da se povratak odrZi. On je zagovornik ekonomskih kategorija i SIlllIrra obavezom utvrditi koje su to zone pov.ratka koiima moramo dati poseban fiskalni okvir. - U 2012. godini mozemo. zakLju Citi da je taj proces joS otvoren, da mu se prismpa s:ter.eotipno i da se zapravo pona&amo po principu "gasimo polar" - rekao ie Skaliic. L"Ji; pogledi Dnevrli avaz. utorak, 28. februar/Velja¢a 2012. 5 REAKCIJE Lagumdzija nakon sjednice Predslecnistva SDP-a DObro j8 sto se ft1ilanOUiC OdbiO petuati u unutraSn)e stuari BiH Rekao sam mu da susret sa HNS~om nosi pogresnu poruku • Predsjednistvo SDP~a donijelo odluku da raspise izbore u Katonalnom odboru SDP~a USK Premijeru Hrvatske Zoranu Milanovicu u telefonskom razgovoru sam rekao da njegOYsusret s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora (RNS) BiH nosi potpuno pogresnu poruku, koja je suprorna poruci koia je nama svima ovdie porrebna, izjavio je na sinoenjoj konferenciji za novinare predsjednik SDP-. Zlatko Lagurndzija. Lagumdziia nakon sjednice Predsiednistva SDP-a. Odgovaraiuci na pitanje zbog cega se iucer kao ministar vanjskih poslova BiH niie susreo s hrvatskim prerniierom, Lagumdzija je obiasnio da je na tom sastanku bila zamienica ministra vanjskih poslova Hrvatske, pa ie zbog toga red bio da mu prisustvuie njegova zamienica Ana Trisic-Babic. Najavio je da ee se on uskoro susresti sa seficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusic. - Veoma je dobro sro [e Milanovic u svojoj prvoj posjeti dosao upravo u BiH j ~ro je konacno s dnevncg reda skinuo piran]e uplitanja Hr- LiPouaca: Radio sam' siloro 20sali suaHi dan Lipovaca je jucer istakao da ce sa svojom porodicom razgovarati hoce Ii se ponovo kandidirati za funkciiu predsjednika KO SDP-a. - Radio sam skoro 20 sati dnevno u kabinem kanronalnog prerniiera, pokusavao sam spriieciti da dode do §trajkova, do smanjenja placa, da kriza ne bude veca, Na to we [e obavezalo 35.000 glasova, koliko smo dobili kao partiia i 300.000 Ijudi koii ovise 0 odlukama Vlade USK U rom poslu zaboravio Saw na Ijude u partiji, Moja je odgovornost sto se nisam vise okrerao ljudima koji su bili na funkciiama u partiji. BiD sam vise okrenut obicnom '::ovieku, gradaninu. Ocigledno je da sam za sve 510 sam radio trebao traziti podrsku i od Ijudi u parriii - istakao ie Lipovaca. kao odgovor na proslosedmicno izglasavanj e nepovjerenja ovom odboru i niegovom cdniku Hamdiji Lipor.;Ci. Kosarac: Provodi poliliku svojih pretbodnika Prosti zbir - BiH nije prosti zbir tri etnicke grupe. BiH se sastoii ne samo od tri konstitutivna naroda nego i od ceriri mil ion. gradan a. Za moi ukus danas (iucer, op. a.J previse je bilQ rerorike 0 naro- BiH na re'ferendumu 1. marta 1992. godine osigurala nezavisnost od tadasne Jugoslavije Predsiedavaiuci Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupsrine BiH Stasa Kosarac nastavlja posao negirania drzavnosu Bosne i Hercegovine, stoje j edan od osnovnih principa velikosrpske politike. Kosarac je, izmedu osralog, kazao da 1. mart, "dan drzavnosri", dozivljava kao "dan kada ie donesena nelegitirnna cdluka boonjackog j hrvatskog naroda protiv inreresa Srba n BiH". Koli ko se Kosarac rammije u ono ilIa komentira pokazuje cinjenica da se L mart obiliezava kao Dan nezavisnosti, a ne drzavnosti. Neosporna je cinjenica da je BiH na referendumu I. marra 1992. godine osigurala neza visnost od tadasn je ] ugoslavije, Negiraiuci ovu cinjenieu, Kosarac negira i sarnu BiH, koja je suverena i medunarodao priznata ddava_ On time provodi politiku svojih prethodnika i velikosrpskih idecloga, koia je vee jednom porazena, ali koja ie dovela do zlocina i genocida, G. M_ negator driaue uennst dana Stasa Kosarac Sedam dana Zaduzena je radna grupa, sa clanom Predsjednistva SOP-a A1ijom Behmenom na celu, da u roku od sedarn dana pripremi odgovaraiucu odluku, dok bi se za dvadesetak dana trebalo znati ko je na celu uovog Kantcnalnog odbora SDP-a USK. Lagumdzija je indirektno pozvao Lipovacu da se ponovo kandidira, Odgovaraiuci na pitanie novinara ,,Avaz:l' 0 tome smaua Ii Lipovaeu odgovornim ill ne, Lagurndzija je kazao: - J a se osjecam odgovornim zbog toga sro ni ja, a ni drugi koji su za to bili zaduzeni, nisu dovoljno bili prisutni u Krajini. Sigurno da postoji i odgovornost Hemdije Lipovace. Posto je ovo prvi pur ovako daleko otiSlo, ia preuzimam odgovomosl zato ~to organi SDP-a nisu dovo!jno uCinili da se ovo sprijeCi na vtijeme. A sljedeCi pu t ja necu biti kriv. A.DUCIC daUnO rzurrueDje Tihica i SllaldZICa traii 5.000 gradana S prikupljenih 5.000 polpisa (ra Se dogodilo jos prosie sedmice) okoneana je akcija pOlpisivanja online peticije Foruma mladih Saveza za bolju buducnost BiH kojom se od predsjednika SDA i Stranke za BiH Sulejmaoa Tihica i Harisa Silajdiica traii javnn izvinjenie gospodj AndeJini f)oli (Angelina J olie) i zrtvama agresije. Ova peticija s porpisima 'gradana !le sarno iz Bosue j Hercegovi n e vee i iz dda va 'iz cijelog svijeta bit ce elektronskim putem urucena Silajrlzicu i Tih;eu. Forum mladih SBB BiH zahvaljuje svima koji su se svojim pOlpisom-glasom pridruzili ovoj akciji, a koja je imala za eilj da pokaze dvolicnosl pojedinib stranaka i, s muge mane, velieinu Doli da, i pored zvanicne zab rane snimanja njenogfilma od Vlade FBiH sa SDA premijerom i potpredsjednikom i2 Sttanke 2a BiR na celu, napravi posten film 0 srradanju Bosnjaka - stoji u saopcenju Saveza za bolju buducnos! BiR. saoneerue SSB SiH Lagumdiija s slranackim vrhom: I ja sam odgovoran za stanje u USK dirna, a covjekse tu bas puno nijc vidio. Nadaru se da ~emosesro prije okrenuti pilanjima Luke Ploce, kocidom kroz Neum, ekonomske razmjene, koridora 5C, gral)jcnim pitanjima - kazoo je varske u unutrasnje stvari BiH. Njegova izjava, da on nije ni rutor ni mentor, bila je vise nego jasna. lmpresionirala me izjava da mu Ile pada na pamer da se pedja u rekonslrukciju Federalne vIa- (FoI" I, $... tn de, jer bi to bio svojevrsran driavni udar - israkao je pcedsjednik SDP-3. Predsjedniiltvo ove stranke sinoe ie donijelo odluku da raspi~e izbore u Kantonalnom odboru SDP-a USK, Ministar trgovine FBiH MiJorad Bahilj usrrajat ce u lome da Federalna vlada utvrdi odgovornost za brojne propuste tokom snje2nih padavina koie su tokom prOle" kle dvije sed mice uzrokovale pravi haos u vecem dijelu zemlju Ie zbog koiih je, prema nepotvn'lenim informacijama, smrmo stradalo oko 30 osoba .. - Priknpljam dokume- Bahill: POdnilet CU luzbU n.laciju i insistira t eu na imenovanju odgovornih za sve ono sto nam se deSavalo. Ako ne bude hrjela Vlada, pokrenul eu privamu pamien za urvrdivanje oclgovo.!nosri - kaze Bahilj za nAvaZu. On istiee da ie, nakon !ito je za situaciju u Mosmru j !Mawnja kad SalakovCll, gdje je dufe od dva dana u snjewim nametima bilo z:arobljeno viSe od 100 Ijudi, opruZio gmdo- Ministar trgovine FBiH za 'Aval' nacelnika Ljubu B~li.Ca, bio mozen napadima od HDZ-a, koji ga, kako kai-e, Ilije ubijedio u svoju nevioos!. - Gradske vlasti kazu da nisu nadleine za ci§cenje rih cesta i sve svaljuju na federalne insrirucije, a onda dovedu vojsku da im oeisti prilaz zgradi u koj.oj je sjedisle HDZ-a u Mostaru. Pa, kako Beslic mozc angazirari vojsku za tu akeiju, ani- SPBC • Sud BiH potvrdio ie optuZnieu protiv Marca Vidovie. za zloeine poCinjene 1992. godine na podrucju OjJ~ine Ora~ie. Potvrdenom opru.znicom Vidovic, nekadasnj; zapovjednik u HVO-n OraSje, eereri se za ucesce u silovanju, nezakoni tom zatvaran;u i pljackanju civila ne p.odrucjn opcioe u maiu 1992. godine. OptliZeni Vidovic, koji se trenum.o nalazi It bijegu, prv.obimo je bio poznat pod imeIiom Pero Viocetic. odgovornosli je mogao naCi [akvo rjesenje za spasavanje !judi - pita se Bahilj, S.D_ ,8fa drugi pisu - 6 28. lebruar/Valjaca 2012. onevniavaz,utorak'mozal·k SKANDALOZNO Poqreska pravosuda manjeg bh. entiteta Ascend ;e 49 puta brii ad asterih naJbr21 SmarlDhOne oa suiJetu ~1;~jii~ii~i~3C;'t""~I\IJ Kako tvrdi Ricard Ju (Richard Yu), jedan od glavnih direktora u "Huaweiju", ova kompanija je napravila naibrzi parnerni relefon Ascend D. J u tvrdi da je As= nd D 49 puta bdi od drugih. Ascend D [e 4,5-in':ni smarrphone s ekranorn osie- .Huawe" predstavio Ascend 0 S z aOle om o umeolu·drZBUB.? Sistem sam formira aplikaciju, nakon gresaka stranaka i advokata, tvrde u Osnovnom sudu u Banjoj Luci OSNOVIII SlJD 1J BA!IlA L1JCI SRj"'_' 14.I2.20I~ DaDJ. Lob. tl iivim na dodir koi i se napaja 1,5 GHz celVeroje'lgrenim procesorom, a operativni mu je sistem Android 4.0. Ima kameru od osarn megapiksela za videozapise kojima se mogu snirnati lOSOp Full HD snimke, a prednja kamera ima 1,3 megapiksela, Ascend D bit ce dostupan na tri;istu od aprila 2012. godine, Osnovni sud u Banjoj Luci 24. februara izdao ie potvrdu 0 prijemu dokumenta u koioi se Republika Srps ka navo di kao dnllva!? PoMda pr' jtmI doIromenta Tuzba i protokol Kako je jasno precizirano u dokumenru, koji je u posiedu HDnevnog avaza", glavne stranke u ruzbi koju je protokolirao ta] sud iesu bh. drzavljanin Ciji je identitet pcznat Redakciii .Dnevnog avaza" i "dttaV3 Republika Srpska". Na sluzbeni e-mail 0.00vnog suda u Banjo] Luci jucer smo upu tili dop is trazeci obiasnjenje eve forrnulacije, koja ima posebnu tezinu S obzirom na to da je navodi jedna zvanicna pravosudna institucija u BiH, koia hi trebala biti i jedan od V o.n.ami"'J~priJaDJI DalWi!ivrij&raepta '1])- 'I~ , LIb Vll!iWb plani- iSi)agroznica moze se po-auili i u a-H Razliciti virusi - Hara grarnzivost. Jos se, globalno, krade, a narod ie sve siromasniii. To je ta sezona lopova, iii vjesrih Ijudi, neki ce, vierova me, i naprav iti neka cu da, Nasa tra di ci..... _ ... ja je takva da se ovdje nikada nije marilo za zivot, nego za smrt, Bilka za prezivljavanje ie vise ill alazen j e nego Sto j e stvarno rad. (Reiiser ZQ "Novmri") v He mari se za iluot " fC7I St a k azu u naro d u ~ 'iiii' 033/281-393 redakcija@av3z.ba Zbcg korupcije i nerada vladaiucih struktura danas sranovnici drzave strahuju za svoiu sigurnost, Ako se uskoro neste ne poduzme, rnozemo se samo pitati ko je sljedeca zrtva [er SIl broini mentalni bolesnici oko nas, Pa i oni pravomocno presudeni na slobodi ttkaju izvrsenje zarvorske kazne za pocin jena Teiika hi vi ena d j ela, (Ciralac J. 1{.) lbogllorUDClie i nerada Vremenska prognoza ni iznad Zagreba, prijeti epidemijom hrvarsko] metropoIi, ler [e ovom bole!icu zaraieno 20 liudi, 28.2.2012. , Postoie razliciti virusi misije groznice, Najcesci virusi kod nas su p umala i dobrava, U Hrvatskoj je ova 'VRIJEME r»; bolest uzrokovana virusom DANAS > pumala ..Pcsljedice ovog viSimplomi bolesti rusa su zarajenje bubrega i 1 l fl!HI!t: l l7 hipertenzija. Svaki virus vePosebno se, smatra Hu8 BAN.lA BRI':KO zan je pes ebno uz svog dokie, ova bolest moze poiavi,LlIKA .,_4 macina. Tako u Americi ri zaro sto je BiH u proleoboliievaju pluca, a u Aziii i I klorn periodu bila okovana !, ruZLA Evropi bubrezi - poiasnila je sniiegorn te sro je u nekim 4 Hukic, diielovirna drzave odvoz Ocekuje se I.WHO Hukic; Simplllmi jaki b%vi, 4 l srneca bio skoro nemoguc, A. DEDA.JIG ; vise suneanogvrglavobolja, drfllavica ... 7_ emena na jU gu zeSARA.n~v~ 3 rnlje, U osralim podrucjirna naoblacenie la sa sievera ee uvietova Ii u IY!OSTllfl o;Irogoj elovini dana kiSll, p a na planinama snijeg. ViSe ._ A padavina Il noti ua srijedll, NEUM kada ce i u nizim podrllcjima 10, Danas biti ukopan na mezarju Vlakovo u Sarajevu ~ Bosne biti suijega. Vjetar slab sje.) Brojni Bijeljinci i!leer su se njegov kolega i prijatelj Emir ~ vernog i sjeverozapadnog iiIIlj ra, e oprostili od Salema 6J rbe, M Ilsli, nakon cega i N edZad e n a j ugu slaba. b ura. ~ dugogodisnj eg predsjednika PaSa!ic govorio stihove pjes.niUdruZenia nPovratak" Bijeljika MehmedaJije Maka Dij SRIJEDA • na i jednog od osnivaca zdata. i al.~1:2'_ 1..1.2.tl. Z1~2.ltll, .ail'AI-IH.i:~TUI~ ~JJT.AR!tJE~FlAY1JfIt Bosnjaeke zajednice kulture Iza podn.e-namaza ispred ..mAAUn:I1.P6UI11R ~ 00-1'1: do·lac OO-4'Coo6'C 00 -B'C do on: ..Preparo d" u ovom gradu, Atik &arniie klanjan je dl.ena- , ~ ~E:fE'WE!Jr,I;.TUFlE 'll.llEVfl:1lUf'EMTUIE. tti_ttiiIIF'EEIATIBJ; Naahiret jepreselio u suI»za-uamaz Corbi, koji je prei 00 ·1'1: do 11'C OOS'Coo6'C 00 2'C do lac til, 25. febmara, od sreanog dvodio glavni bijeljinski udara,a da!Jas Ce liiti ukopan M imam Samir e[ Carnic. On je mezariu Vlakovo u Sarajevu. u prisuSMI brojnih dZemaru- ' BIOMETEOROLO$KA PROGNOZA -...-- ------Komemorativ!!om skupu ja i gradan Pred Sud om za ratne zlocine u Becgradu iucer ie nastavlieno sudenie Iliji Juri§icu, optuzenom za odgovornost u napa- _ du na vojnike bivse JNA, pri izlasku IS. maia 1992. godine u slucaju "Tuzlanska kolona". Iedini saslusani svjedok Benjamin Fisekovic, iedan od opcinskih celnika Tuzle iz tog perioda, sviedocio ie purern videclinka iz Sara j eva. - Predsjednik sudskcg viieca naloaio je tuzilastvu dase iziasni 0 broju svjedoka za nare .. dna sviedocenia, a mi smo vee ranije izjasnili za deset svjedoka- kazao je Do~de Dozer, J urisicev advokar, Sudenje je rrebalo biti nastavljeno i u naredna dva dana, ali ie odgcdeno za J6. man. [ucerasniem rocisru u Beogradu prisustvovao [e i Jurisi':. A. Mu. Tuzilastvo BtH Nekadasnji pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske RS, prvi put stajao oci u oci sa svojim vrhovnim komandantom Osudeni ratui zloi'inac DraZen Erdemovic jucer je U svojstvu sviedoka oplUzbe protiv optllzenog krvoloka Radovana KaradZiea ponovo podsjerio na stravicne likvidacije sre.hrenicki.b civila iz iula 1995. godine. Nekada~nji pripadnik 10. diverzantskog od reda Vojske RS,. Ciji su lik i glas jueer u sudnici bili zas[ieeni od javnosri, pm put stajao je oei u oci sa svojim vrhovnim komandantom, zlacincem Karadiicem. Erdemovic je za uCe tvovanje u ubijanju Bosniaka, prema vlastitOm priznanju, dobio kaznu od PCI godina, koju je davno odsluiio. Tuzilac je Ilajprijc proei lao skra cen u verzij u n jegovih ranijih svjedoc.enja, nakon cega ie Erdemovie pojasnjavaa deraJie vezane uz djelovanje iedinice kojoj je pripadao, posebno u vcijeme slrijeljanja u Branjevu. - Sesnaestog jula 1995. godine dosli smo na Ekonomiju u Branjevu oko II sati. Bili SU IU jedan pOlpukovnik VRS i nas komalldalll PeJemis i fekli su nam da ce doCi aUlObusi sa Srebrenicanima koje treba likvidiratio Nas je bilo osam. Kako su izlazili iz autobusa, BranD Gojkovie i Vlastimir Golijan prarili su ih do mjesta na kojem su srrijeijani. ISIi su u grupama o d po des clak., imali su poveze na o~ima ... Strijelianje je trajalo do surra. Onda je potpukovnik rekao i da u Domu kulture u Pilici ima oko 500 Ijudi koje treba Iikvidirati - obiasnjavao je Erdemovic. On je posvjedoCio i 0 tome kako je u januaru 1996. godine dobio liene dokumente u MUP-u u Bijeliini, kao i da ie prije prebaci vania u Haski uibunal uhap§en u Srbiji. Kazao je da su ga uhapsili pripadnici Drzavne bezbjednosti Srbije i da je mjesec dana bio pritvoren i ispitivan u ie· dnoj kuci kod Beograda, nakon cega je predal Haskom tribuna.lu. lake je Karad2icevo ispitivallje Erdemovica juter Irajalo krarko, pokazalo se da zlocinac odgovornosl za Iikvidaciju srebrenickib civila u Branjevu zeli prebaciri sro dalje od komande na Palama. Za danas je zakazan nastavak svjedocenja. A.HADiIC ErdemOUiC:Salima smo Slriiellali Srebrenicane Suaen'e zlocincu Radovanu Karadzicu u Haskom tribunalu ~~~~--------~ lit> Tuzilastvo BiH podiglo je optuznicu protiv ,\1iodraga Lukiea, dri:avljanina BiB i Srhije, zbog cari.nske prevate, time je ostetio budzer BiH l3 315.277 KJ\1. Lukic je nptuzen da je od 3_ do 14. aprHa 2003 .., kao vlasnik i odgovorno Iice ban ial \lC kog p reduzeea ~M.inekom", podnio lazni dokumem carioskom organu u namieri da izbjegne plaeanje carina, akciz3 i carillskog evidentiranja na uvezeni proizvod. LuMica ODluiniCa oroliu MiOdraga Brcko Karadii{;; /(N%k pokusava odbaciti odgovomost lit> Sedam dese ra.k zap 0slenih i selOnskih radnika Fabrike za preradu voca "Bosnaplod" iz Brckog naslavilo je jucer strajk koji je zapocci 24. februara, jer poslovodstvo preduzeca nije udovoljilo Ilijednom njibovom zahrjevu, javlja Srna. Protestl radnlka 'BOSnaDloda' 12 NASTAVA Sarajevski dacl nakon tri sedmice ponovo u klupama v· ; Casovi skracenl JDS danas i sutra • Oko 170 djece iz hadiicke opcme nije imalo prijevoz, iako su putevicisti i orohodni Nastava u osnovnim i sredniim skolama u Kamenu Sarajevo poncvo je pocela iucer, nakon tri sedmice prinudnog odmcra. Dacisu u klupe u prvoj srnjeni sieli u devet, dok ie druga smjena pocela u 13 sa ti, Casovi su skraceni i jos surra ce trai a ti po pola sa tao Za razli ku od vrsniaka iz grada, hadzicki osnovci su se zbog nemara GRAS· a j ucer snalazili kako znaj u i umiju da bi stigli na nastavu. Buduci da autobusa za Budrnolice niie bilo, osnovci iz ovog naselja, ali i iz Germe i Donie Bi06e, [epalaka 'i Cicaka, njih viseod 170, bili su primorani do skole pjeSaci ri cak p et kil ornetara . • Roditelii stalno zovu, zele cia znaju zasto aurobusi n e vote. V ~e puta sam zvao direkrora GRAS-a, ali ga nisam uspio dobiti. Oovome eu obavijestiti Ministarsrvo obrazovanja KS - kal:e Nermin Subasic, direktor O~ "H ilm ief. Saric" iz Tarci na, Iako ie iz GRAS-a saopceno da je s pocetkom nastave u funkciii maksimaian broj vozila i da se saobracaj cdviia nesrnetano, na naS upi I sui pak kazali cia II jutarnjirn satima zbcgsniiega nije bilo uvieta za pustanje liniie za Budrnolice, Ove navode, rnedutim, pobija izj ava Sab all udina Kazica, sekretara MZ u Tarcinu, koji je za na~ list kazao da ie ios prosle srijede angazirana Zbog nemara ORAS-a CHi snovei salima p·esaeill dO Vise ad 130 radnika panOVQ Iraiilo svaja prava (Foro: 8. Nlnt) PrBmiJsr MuSiC Obeclo Radnici "Vranice", n iih vise od 130, okupili su se j ucer ispred "grade Vlade KS u·azeti uplaru plada i doprinosa koje nisu prirnili od 2008., a posljedn ii pu t kn j iiice s u ovierili 2009. godine. Kako narn je kazao Dza· fer Bogucanin, predsjednik Strajkackcg odbcra "Vranice", na.ovaj korak ponovo su se odlucili jer, i pored obecania, nisu isposrovan i njihovizahrjevi, Radnici "Vranice" pred Vladom KS Prohodn itrotoari Trotoari u gradu u proteklih nekoliko dana koliko- tcliko su oCisceni i ucenici jucer nisu morali hcdati saobracajnicarna. I skole su s e dob ro 0 rganizirale iosiguraleuviete zarad. - Svi kabineri su u funkciji, bilo ie nekih manjih problema, ali smo ih rijesili, N as tava se mog Ia odvi jati i po uobicaienoi satnici i, prerna mom misljenju, nije bilo potrebe za skracivaniem ~aso va . kazala na m je direktorica Gimnaziie Obala Azra Tuzovic, Slicnc stanje je i u Srednioi elektrotehnickci skoli. Prema ri j eei rna direk tala Fahrudina Alihodzica, u skol.i vladaju uvieri kao pred pocetak skole useptembru, jednohratnu DOmOC cern i ministrorn energetike, rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalom Trhuljern da bi nam za tvo rili radn i staz i da bismo krenuli prerna biro u. Ni to ni ie isposto vauo, rni ne rnozemo vise cekati ier su nam poradice gladne kate Bogucanin, Ni nakon jucerasnjih protests, kako narn ie kazao Bogueanin, nema naznaka hoce li j kada bi ti ispu ni eni njihovi zahrjevi, - Premiier Fikret Music obecao nam je da .oe ri jesi t i pitanje penzionog i zdravs tven cg osigurani a same da bi nas smirio, Rekao ie da ce se sas tati i s federal n im premijerom Nerminom NikSi- • Premiier narn je obecao da ee nam dati neke pakete kao iednokramu pomoc. Rekao [e i dacesurrardanas.op. e.) biti siednica Vlade re da ce vidjeti sta rnogu uraditi za Dleca se II Tareinll probijajll prlillam nadolinadluanJe Casoua Kako je poissnio Sretko Zmukic, strucni saradnik u M inistarstvu za obrazovan]e, nauku i mlade KS, nastava ce bili nadoknadivanasubo13ma, i Ie 3. ! 24. marla, zatim 21. maili ns koja je oei stila p u r~ ve i okretaljku za au tobuse .. aprila, 5. maia i 2. [una, - jedna izgubljena sedmica bit 6e nadoknadivana na kraju godine, sve dok se 01: ispnni planirani (ond casova - kazao je Zrnu.ki.o. opCine Iinijegradskogprije· voza su najneredovnjje,ani· je rijetkost da ib uopce ne· rna., Mi smo se vee dva puta obrataU GRAS-u zahtje· vom dapojataju autobuskej lIlinibuske linije, ali od njib nikada nismo dobili nibkav odgovor - kaze Aim Ra.mie, predsjednik 00 SBB BiHHadziCi. V.S.-R.B.. nas- dodaoje Bogucanin, A.Nu. Nakon trosedmicnog prekida nastave PI'OSUj81ari orotiu Umanj80ja toolog obroha Na danasnjoj siednici Vlade KS premijef Fiber Music zajedno ce s kanto· nalnim rninislrima ra~rna~ trati prijedlog sindiku!a os· nOV!l og i s red)) j eg ob razovania da se nastavnicima i profesorima oe urnanjuje topli obrok zbog trosed· micoog prekida oaSlave. - Za resorno ministarsrvo prijedlog siudikata je razumljiv i prihvatliiv. ,Medulim, c"kat cemo da se o lome oCituje Vlada koja .oe definirati kako i.zvrsiti nadoknadu top log obroka za propustene 'dane i za one koji se rrebajll nadoknadivati. Oni zele cia to bude uradeno n3 principu kompenzacije, sarno da im veza za bolju buducnostBiH Had::!iCi jui5er Sll upozorili na neodgovorno ibahatoponaboje GRAS·a prema put· nicima izha.d~ickeopcine. - Na podrutju !laSe 8ahato ponasanje rz 0 pcin.skog 0 db ora Sa· tmlIkic: Prijedlog p.rillvalljlv se ne diraiu primayja . ka· zao je Sretko Zmukic, Slfutui saradnik u Minis· tarstvu za· obrazovanje., naulmimiadeKS. A.Na. OOil~lim~_l!talnic!_ .Og1j~f .-1 Q_t~ 0 I. : DI-lmpiilM! hMtlD QIHIIIIIKII Danaspoklanjamoulaz, D.icu za Olimpijski bazeD. "Oloka", a dobit ce je prvi : titala.c koji u 10 sati poSalje SMS. KJjucna ri,ee je ULAZNICA, ~akon cega! trebate ukucau r:azmak te OB, opel razmak Ie inle i prezilIte. ----------------Cijena SMS·a ie 0,35 K_M + PDV. Radnici koji su tokom obilnih snjefuib padavina prije IS-13k dana cistilisniieg s tramvaiskih sina i drug; h GRAS·ovih linija danas 6e dobiti dnevniceod 50 KM. Kako nam ie kazao direk· tor Haris Kadi6, KaIi.tonalna civilna Z.ilStia dala im j e r 20,000 KM koje Ce uplatiti onima koji su se odazvali atciji. - Potpisat cerno ugovore sasvima, a novae ce bi ti upJaeen iskij UC! vo os bankOVlle racune. Oni koji nemajn OIcun trebaju ga otvuriti i s !imom kartom doei u GRASdapotpisemou.govorkaz.aojeKadic. S.M. Danas iSOlata dneunica od 50 HM Radnicima koji su cistiIi prugu Navac ce.1IItJ uplatwan./la mune 13 NEODGOVORNOS. "Dam zdravlja" KS bez dlrektora, UO i NO bez Drimarne zdrausluene za~ite Problemi nastali jer SDA mjesecima ne zeli imenovati clana UO • Trenutno nema ko potpisati nalog za kupovinu spnca, infuzije ... , kaze Selimic javna ustanova "Dom zdravlja" Kanrona Sarajevo u ovom trenutku nerna generalnog direktora, UpravIIi i Nadzorni odbor, Ustanova je ostala bez ru kovodstva jer je v. d. direktora Milanu Miokovicu isrekao mandat kao i svim clanovirna VO i NO, kazao je [ucer za "Avaz" predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selirnic, InadZiCi SO Ilauili gradane 'za "8iauanJe stambenih Oilawa '155.000 maraMa Odluke 0 noveanirn pozajmicarna za riesavanje stambenih pitanja jucer su urucene Zl pripadniku boracke popu lacii e. Za ove namjene iz budzera KS, putem Ministarstva za boraeka pitanja, izdvojeno je 455.000 KM .. Sredstva BU beskamatna i korisnicice ih vracari u iednakim miesecnim rarama S rokorn otplate do 25 godina. Admir Spaho, bivsi pripadnik 115. motorizovane brigade, dobio ie pozajrnicu od 39.000 KM za izgradnju stambenogobjekta. - Iako su 01'0 nedovoljna sredsrva za rjesavanie stambenih potreba, pozajmica mi mnogo znaci. Ne poeiniem od nule, stO je "am 0, ipotrudi t cu se osi gurati svojoj porodici stan - ka- Novcane pozajmice za 21 borca Istekao mandat . Direktor ie u funkciji v. d. vecpolagodine.aza tovriierne dva miesecasu v. d. bili i clanovi VO i NO. Svirna je istekao tai mandat, Dom zdravlia od 18. feb mara prakticno nema direkrora. VO, koji ga bira, cine tri clana SDA i dva SDP-a. Svi problemi nastali su jer SDA vee ceriri mjeseca ne zeli imenovati svog treceg clana - kazaoje Selirnic. Prema niegovim rio jecima, najvise odgovornosti snosi minis tar za boracka pitania Nedzad Ainadzic, jer [e on, kako je naveo Selirnic, glavni kadrovik u kantonalnom ogranku testranke, - Ajnadzic i SDA 450.000 stanovnika ostavili BU bez prirname zdra vsrvene zastite, ier opstruiraju izbor eelnih ljudi JU "Dorna zdravlia", Naiveci je problem to sto trenutno nema ko potpisati nalog za ku pov inu ,-prica, infuzij e... Gradani su ostali bez ionako sakate zdravsrvenezastire- kazao [e Selimic, SBB BIH: HO SnOSIl1 odgouornOsl Poslanik Saveza za boIju buducncst BiH u Skupstini KS i clan Komisije za zastitu javnog zdravlja, sanitarnu zastiru i zastitu stanovnistva Naser Nab il na su trasnjo] 5j ednici Skupstine, kako nam [e kazao, u ime Kluba SBB BiR pozvat ce na odgovornost SDA, koja blokim izbor C1anova UO i direktora, da ce na danasnioi sjednici Vlade KS biti imenovani clanoviUOiNO. - Kako su kazali u Vladi, Miokovicu ce produfiti mandat v. d. direktora dok UO ne provede konkursnu - Zasto SDA i vladajuCa koalicija do sada nisu izabrali UO i NO i ko ce snositi odgovornest za nastalu opasnu simaciiu? T raiit cemo i odgovor na pitanje ilIa Tuzilastvo KS <:ini u vezi s prijavom Federalne policije protiv bivSeg menadzmen ta, a zbog postOjanja osnovane sumnje da su pocimli kriviena diela kazao je Nabi!. proceduru za izbor novog ceinog covje.ka "Donia zdra. vlja", Ako to Vlada ne uradi, nastat ce totalni kolaps u ovoiiavnoi ustanovi - kazao [e Kudejmati, ce Spaho: lnacajna pomoc Iz Ministarstva za boracka pitanja KS zamolili su borce da, ukoliko budu u mogucnosti, pozajmice vrate i prije, ier ce tako omoguciti onima koii cekaju na njih da ih stO priie dobiiu. B.B. zao je Spahic. Spec Iz GRAS-a obaviestavaiu da cepovodom Dananezavisnosti Bcsne i Hercegovine, 1. marta, javni gradski prijevoz funkcionirati po peaznicno], odnosno nedjeljnoj ~emi fada, Izmiienieni rezim odnosi se na sve lin ij e. Totalni kolaps On je istaknuo da od ishoda danasn]e sjednice Vlade KS umnogome ovise sljedeci koraci Sin dikata, - Imarno opcije tuzbi i straika, a nijedna nije 15kliucena- dodaojeSelimic, Predsjednik Sindikata "Doma zdravlia" Basam M. Kudeimati potvrdio nam je Kudejmati: Novi f:/alluvi S.MUmc Ie OduSla)u OdzahUeua za umanJen)e ratuna Zakljucei sa zajednicke sjednice Vijeca rodirelja i menad~menta JU "Djeea Sarajeva" upuceni Sit na'razmarranje Upravoom odboru i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, potvrdila nam je Alma Dulie, predsjednica Vijeca. Prema diretji nisu bili u mogucnoujenim rijecima, to se prisri dovodi ri djeeu u vrrice. j e svega odnosi 03 posljeTo bi se trebalo urad iti u dice sagledavanja situaciskladu s evidencijom koju je za vrijeme vanrednih su vrtiCi vodi1i 0 prisusLVu prilika u gradu. djece II njihovim objekti- Rijec je 0 zahtjevu za ma. Drugi zakljucak je bio donoSenje odluka 0 refuodacijj troskova za februar, da ubuduce ova javna ustaodoosno :ta vrijeme V311ce- nova ima operativni plan u slueaj u ovakvih i slicnih sidnog srania kada mnog; roruacija da bi Se preventivno djelovalo poja:lnjava Dulie. Medu zakljutcima je pozi vall je n a odgo vornes t Civilne-zalitite zbog zak:tinjele reakcije na pozi ve iz USl.anove koji se odnose os Ciscenie snijega s prilaza i krovova. Stay Vijeca roditelja JU "Djeca Sarajeva" Opcina Centar je, u saradaji s Narodnom kuhinjom "Stari Grad", organizirala akciju za pomoc povramiekim porodicama u mjestima Burati,Kramer, Kozadrei Vragolovi napodrucjuMZ "Stjenice'tu opcini Rogatica. Tako je 27 iZQieglickih porodica od Narodne kuhinje "Stari Grad" dobilopaketesnajpotrebnijim Zivomim namirnicama, raHatl za 11 Dorodlca u ROgallel ----------1 SERVISNE INFORMACIJE ~~~~:2foB-ala. . ~~ H>tI!iol: 428·220, Vog,$ta: 1 KiNA i ·R'liM lVijezdo: ,!OiZOi. Najveci dnevni porast vriiednosti zabiljefile 5U FBiH obveznice rarnih potrazivanja serije E, od 3,46 pOStO, dok [e naiveci dnevni pad regisrrirao ernitent "Energopetrol" Sarajevo, od 10,70 posto, dostigavsi cijenuod 12,JOKM. Promet na kotaciji iznosio je 145.084,76 KM, u POrast Ul'ilednostl dualndeHsa VAlJEDNOST INDEKSA B[FX 0,13% 1"1.495,05 776,73 Trgovina 215.632 KM sklopu 22 transakcije prometovano je 71.157 vrijednosnih papira, Na primarnom slobodnom td:is[u naiveci dnevni prornet cstvaren [e dionicarna ernitenta "BH Telecom"(24.500 KM),pokur' suod19,60KM. SASX- 1D 1,35% .. SASX-30 0,46% ... 918,11 rom u Iokalnimzaiednicama, Poziv do 30. marta Iz Fonda za socijalno poduzetnistvo bit ee podrzana cetiri projekta sa po 20.000 eura, a iz Fonda za socijalnu inkluziju dodiielir ce se po 10.000 eura za pet projekata. Poziv je otvoren do 30. marta, saopceno je na jucera- ZIF-a 'Jahorlna Hoin' Na jucerasnjem trgovanju na Banialuckoi berzi ostvaren je promet ad 514.341,J5 KM, kroz 86 transakcija, Ukupan promet obveznicamaiznosioje4S.637,07KM, Medu zatvorenim investicionim fondovima najveci prornet osrvaren je akciiarna ZIF·a "Euroinvestrnent fond" Banja Luka, od 13.024,50 KM, po prosiecno] cijeniod 9,50 KM. Gubitnik dana medu foridovima su akcije ZIP-a "jahorina Koin" Pale (6,54 posto), po prosiecnoj cijeni odceriri KM. Gubilnill dana alleile Promet 514.341 KM PrlIlUPili 10.000 eura"UniCredir fondaclja" aktivna ie u BiH vee dufi niz godina, kroz Program zaiedniekog doniranja • inicijativu koja porice zaposlenike da budu humani. U ovoi godini zaposlenici "UniCredits" prikupili su i donirali 10.000 eura za sedam humanitarnih organizacija u BiR. snjoj konferenciji za novinare u Saraievu, • Socijalno poduzetnistvo isocijalna inkluzija glavni su pokretaci "V niCredit fondacije", Nasa uloga niie pruaanje kratkorocne pomoci, vee provodenie program a koji omoguCavaju liudirnada dolaze do dugorocnih i odrzivih rjeSe-nja - rekao [e Mauricio Karara (Maurizio Carrara), predsjednik "UniCredit fondaeiie". fitnim organizaciiama u Bosni i Hercegovini (nevladinim organizacijama, udruzeniima, fondacijama) i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta iz oblasti sociialnog poduzetnistvai socijalne inkluzije. M.AI. Dostava prijedloga Poziv 1.3 dosravljanie prijava upucen ie svim nepro- Sve je blize 8. mart, Dan zena. "Hyundai" ie odlucio da tom prilikorn jednoj ad svoiih poklonica ua Facebook fun stranici, kao i onirna koie to postanu od 25. februara do 7. marta, ornoguci nezaboravni vikend s automobilom "i20" od 8. do II. marla. Sve Sto je porrebno jeste da postanete "Hyundai Facebook fun",ako 10 vee niste. "Hyundai'tsvim svojim damama, budutim fanovima i oni koii vee to iesu, porucuie: "Ne propustite da budere uz ovog . naiprostraniieg rnalisana u svojo] klasi!" Detalian opis ipravila kako slid do vikenda sa "i20" mozete vidieti na "Hyundai Face-book fun" stranici, Uilland sa ·120· "Hyundai" za Dan zena priprema poklon SimpDZU 0 eDergetsllol eDllasnosti "Meggle" speldald odriat ce se 5. marta Ila Trgu grada "Xella BH" glavni illicijatof skupa .... Uorganizachikomparuje "Xella BH"TW'Ja sutra Ce u Narodnom pozoristu Sarajevo biti odrfan medunarodni simpozij "Savremeni pristup energetskoj efikasnosti u gradevinarstvu i arbitekturi" . Glavni iniciiator i organizator ovog skupa je "Xella BH" Tuzle i njeni partneri. 10. godiSnliCO svoga rada. Ujedno, kompanija "Meggle" obili ezava iubilej 125 godina tradici je u proizvodnji ipreradi mlijeka. Povodom obiljezavanja 10. godisniice rada "Meggle" Bihac planirano je niz aktivnosti. Tim povodorn vlasnik kompanije "Meggle" Toni Megle (MeggJe) boravio ie u Ualromel za 5. marta navrsava 10 godina Mljekara "Meggle" Bibac Bihacu, a S. marta u vecernjim satima na Trgu grada Bihaca planiran je koncert zabavne i narodnemuzike na koiern ce nasrupiti Bubi,' "Okus meda" i Nihad Alibe· govic ..Ovaj koncertbit ce popraeen varrometom. "Meggle" Bihac na ovaj nacin zeli zahvaliti svoiim porrosaeimaza iskazanu vjernosru proteklih 10godina, JOS S'AMO 9 DANA! RENAULT MEGANE GENERATION BOGATO OPREMLJEN VEe 00 20.999 KM RENAULT 28. fBbruar/Velja~a 2012. [)nevniav(il.utorak. erna hronika .. Akcija policije u Bijeljini UhuaCan015 driaUIJana Aiganistana U toku potraga za vozacsm kombija ko]i ih je prevezao iz Srbije Vozac kombija u kojem je u nedjelju, 26. februara, u vecernjim satirna u Bijeljini pronadeno 15 ilegalnih ernigrana La iz Afganisrana jo; nije pronaden, potvrdio ie za "Dnevni avaz" Dragornir Peric, porrparol Centra [avne bezbiednosti Bijeljina. Goran Ikoriic, inspektor u Granicnoi policiji, zbog roka istrage nije mogao reci ie Ii poznat idenrirer vozaca, Zasadase zna dase kombi sa stranirn drzavlianima krelao iz pravca Srbije prema Brckom, Na (Om kraku obiIaznice oko Bijeljine Saobracajna policiia zaustavila je kombi zbog prekoracenja b rzi ne, ali vozac n ij e stao. Policajci su krenuli za niim i na prvim semaforima zatekIi kombi u koiem su bili emigranti, ali vozac je nestao, Za sada se zna da kombi irna PUlnU oznaku Crne Gore, a registarske oznake za sadasu tajna isrrazitelja. ISle veceri ernigranti su predati u nadleznost Granicne policije u Bijeljini, a pororn upueeni u Imigracioni cenrar u Sarajevu. Emigranti su namieravali preko Hrvatske srici u Njernacku, U kornbiju ie bilo 14 muskaraca i jedna rena. Grupu vecinom cine malolietne osobe. Pokrenut je postupak niihovogvracania u Srbiiu, E.M. Stanica jayne bezbjednosti Foca PriJaUl)ani POmagaCi malOllatnOg ublCa izboden je nozern preksinoc oko sat posliie ponoci na kucnorn pragu porodicne kuce u ulici Ive Andrica u Tuzli, Nakon zadobivenih povreda Selimovic je prevezen u UKC Tuzla, gdje mu se ljekari borezazivot. Ljekari se bore za zivot Dragana Sellmovlca (45) • uhapsen Oliver Velickovic zvani Verzija, poznati narko-diler koji je vise puta privooen su mn jiCi OIj ver Velickov it Dragan Selimovic (45) o motivima teskog ra- solutno mi ie nepoznato zvani Verzija, tuzlanskoi javnosti poznat kao narko-diler s debelim policijskim dosieom. Veliekovic je tri sara nakon pckusaia ubistva u tuzlanskorn naselju Batva uhapsen u cenrru Tuzle te priveden na saslusanje u MUPTK. . Uhapsen je zbog sumnje u pocinjenc djelo pokusa] ubistva, 0 dogadaju je obavijesten i dezumi kantonalni tufilac,a uvidaj su obavili pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a TK - receno je u Odsjeku za odnose s javnoscu tuzlanskog M UP -a. njavanja Dragana Selirnovita, inaee bivseg pripadnika Armije BiR, za sada se sarno nagada. Ispred kuce gdje [e Selimovic tesko ozliieden iucer smo zatekli brojnu rodbinu, koia nije hila raspolozena za razgovor. Dogada] je sokirao i kom~ije, koje Selimovica poznaiu kao porodicnog covjeka. da je bile skim imao problema ranije - kazala nam je jedna od Selimovicevih komsiniPokusaju ubistva, kako smo j ucer saznali u naselju Batva, prethod io ie verbalni obracun. Navodno je Veliekovic dosao na vrata Selimovica i pokucao, da bi nekoliko minuts trajala prepirka izmedu njih dvojice. Potom je Velickovic zadao vise uboda po tijelu Selirnovicu ipobjegao, a u kuci Selimovie. bila je i Draganova supruga. A.Mu. ca. Motiv nepoznat - Pacij en t je dovezen s reskim ozliedama i hospitaliziran je na Odjelu intenzivne niege na Klinici za reanimatoiogiju i anesreziju - kazala ie Amra Odobasic, portparol UKC·g Tuzla, Za pokusai Selirnovicevog ubistva za sada se Verbalni obracun - Zivi u kuci sa suprugorn i kcerkom. Godinama ga mama kao dobrog komsi]u .. Radi u rudniku u Tuzli i uskoro je trebao u penziiu. Ap- Akcija pripadnika SIPA-e u Sarajevu Stanica jayne bezbjednosri (S]B) Foea podnijela je Okruinom ll-l.iilastvu Trebinje izvjestai protiv R. M. i . D. M, oboiica iz Foce, koji se terete da su 18. februara po'mogli malolietnorn P. r. (17) dok je bio u bijegu nakon ubisrva Vladimira Suborica dan ranije u ugostiteliskom objektu "Milenijum" u Foci. Isrragom je ulvrdeno da su R. M. i D. M. iz mje~la Nadgorje"golfom",kojim je upravljao D. M., prevezli maloljetnika do mjesla Bakit i dali rou loplu odjecu, znajuci da je on prethodnog dan a pocin io.u bislvo. Drugi maloljetnik je bez icijeg odobrenja, iz pocodicnekuceuzcopistoljM-57 kalibra 7,62 milimetara, koji je u vlasniSlvu njegovog pokojnog djeda, a koji po.rodica vlasnika nije predalapoliciji, On je pucao uzrak na javnom mjestu, a potorn ga je dao I. P. koji je njime izvrsio ubistvo.Podnesen je zahriev za pokretanje prekriajnog postupka proriv maloljetnika, koii ie neovlasteno upotrijebio varreno oruzje, te proriv njegovog oca M. B., koji ie propustio obavezu slaranja 0. malo.lietniku i koji nakon ocevesmrIi pis wi jn ije p reda() p()lieiji. Osnovnom sudu u Fo.ci podnesen je zahtjev za po.kretanje prekciajnog poslupka pro[iv B. K., vlasnika picerije "Milenijum", jer je neposredn() prije ubistva u svom objekru to.cio alkohol rnalo.ljetnicima, medu ko.iirna i izvrsiocu ubisrv3, Ie §to nije prijavio. narus3vanje javnogredaimira. Pronaden lIIOmOIJil za ilegalnl Tokom pretresa ko] su uslijedili nakon hapsenia tri osobe zaplijenjena i veta kolicina oruzja i municije Pripadnici Agencije za istrage i zastitu (SIP A) BiH pronasE su jueer automobil sa spremnikom za ilegalni prijevoz oruZja i droge, te vise komada naoruzanja i municije tokom prelresa koji su uslijedili naken hapsenja trl osobe u Saraje· vu,javljaSrna. Iz SIPA-e je saopceno sinoe da SU, izmedu ostalog, pronadene tri pu.ske od k()jih dvije automatske, devet pistolja, prigusivac za 3urom!ltsku pusku, veca koliCina pi~toljske i druge municije,kao i rezervni dijelovi za razne vrste naoruzanja. Nakon visemjesecnih aktivnosri, pripadnici SlPA-e uhapsili su jucer na podruciu Kantona Sarajevo Clano.ve kriminalIle grupe H.M, H.K. i M.K, koji su duzi period na podl"Ucju Sarajeva i sire r3stu· rali drogu "skank", keja je u BiR krijumcarena sa podrucja Kosova i Crne Gore, saopceno je £aruje iz SIPA-e'. Jucerasnja akcija, kao i pretresi lokacija koje su koristili uhapseni, provedeni su po. oaredbi Tuzilastva BiR, a uz asistenciju policijskih sluzbe· nika Granicne policije BiH i MUP-a Kamona Sarajel'o. ObiBSlO se Donja Mahala O __ idra u larmi Plilea U selu Donia Mahala u Orasiu u nedjclju navecer objesio se 0 cijevi na niegovoi farmi piliea Drago P. G. (41). $vezao je omcu oko. metalnih cijevi, a po· tom izmakao siolicu ispod nogu. Njcgovo tijelo jueer ujut[O prona.sao ie otac i zamolio komsije da pozovu policiju. Prema rijeCima komsija, Drago se vee ranije jedno.m pokusa() ubi Ii, ali je spasen. T. l'r. erna h ronlik ..a . Dn Bvni avaz, merak, 28.le~lIJwlveliaea2012. 17 SRAMOTNO Oak su roditelji opIakivali smrt malene heroine iz Zeniee nepoznati m adiC iz Rulija uRrao nouae lupoan za Aminu tazno se predstavlialucl kao aktivista udruzenja"Zenicko srce": "Otvorena rnreza", iz kutija u trzmn centrima odnio aka 1.340 KM ku, izdatu na ime Ermina Neimarliie,a ostavio jei brei telefona, Da su prevareni, saznali su tek kad su u nasern listu prote klog vi ken da proci tali da ie Amina umrla, ada su s nj om u I tali] i bora vili i roditelii, U obie organizacije Amininoi porcdici potvrdili su da nemaiu aktivistu nit! saradnika koji se tako zove iii odgovara op isu '5 fotO!:Jafij e. Dok su rodirelii rnalene Amine Tahmiscije u itali[ansko] Padovi oplakivali srnrt svoje trinaestomjesecne liubimice, nepoznati mladic ukrao je novae koji su Z enicani preda val i za malenu heroinu, Dao !jenu kartu Turkovic na u/asku u tgradu Opcinskaq suda (fIJI.: M. Kaurl!:j Na dvije Iokacije u Zenici, u trznom centru "Dzananovic" i superrnarketu "EkOf kornerc" u Crkvicarna, rnla di m uskarac, predstavljajucisena iednom mjestu kao ak tivista U d ruzen j a "Zenick 0 srce", a !1a d rugom kao akrivista "Otvorene mreze", izuzeo je iz humanitarnih kunia oko 1.340 KM, U rrinom centro je nepoznan mladic cak i pre. docio licnu kartu zaposleni- Prijava policiji , U ciieloi mud i desavanjima morali smo se boriti i s lime. Nazvao sam iedan ad brcievai javio mi se rnladic koji mi je lagao nudeci da se nadem 0 na vi se 10 kacija da rni, n a vod no, vra Ii novae, Na kraju ie kazao dace novae uplatiti, mada znam da De HarBin OOrBUdaO nedolazaR Da OI'8II'8S Trebao svjedocili advokat lzet Baidarevic, koiern su upucene priietnle srnrcu Na Opcinskom sudu u Saraievu iueer je PI! teci pur odgodeno sudenje Sejli Turkov1': (36), supruzi Zijada Turkovi~a(45),pmriv kojeg se na Sudu BiH vodi postupak zbog organizirania zlccinacke grupe odgovorne za vise mcnstruoznlh Iikvidacija.pliacku 2,5 rniliona iz Kargo centra Sarajevskog a erodrorna, rnedunarodnu trgovinu drogorn j druga reskakrivicnadiela, Kao razlog odgadanja su den] a navedeno je da Sei lin branilac Fahrija Karkin niiernogaoiz opravdanih fazloga prisustvovati glavnom pretresu.sto ie i u pisrnenoj formi dostavio sudu. . Sejla se tereti da [e 23. seprernbra prosle godine u Sudu BiH prisla advokatu Bazdarevicu koji je stajao ispred sudnice te mu se povisenim tonom ohratila govoreci cia [e zlocinac i optuzujuci ga da je nagovarao sv j edoke da sviedoee p roti v njenog muza, N jene prijetnie da ce mu se osvetiti te ubiti i njega i njegovu porodicu Bazdarevid ie, navodise u opruznici, shvatio ozbilj· no i one su kod njega izazvaIe osjefaj s trah a i licn e ugrozenosti. . Na jucerasniem sudenju, koie [e odgodeno, Bazdarevic se trebao poiaviti kao sviedok. Ad.A. Odgodeno sudenle Sejli Turkovic kradljivclJ moze,jer [e Amininom smrcu racun ugasen, Viile se ne iavlia,a ze!im vierovari da ce mu se vratiti kako se on ophodio prema nama ovih dana - kazao nam je Aminin otacAmir. Sigurnosne karnere snimile su nepoznatog mladica, a Arnir Tahrniscija ie snimak i pcdatke 0 mladicu p red a 0 zen iclt 0 i polici ii. Malena Amina sahranjena je u petak u Zenici.nakon srnrti u Padovi, gdie ie cekala operaci j u..T rinaes t m jeseci svog zivota borila se s vise bolesti, a posljednja cetid Zenicani i dobri ljudi sirom BiH prikupljali su sredstva za nienu operaciiu u Itallji. A.DZ. Ciglama razblll ~Iog,nadenllragou· Hrtf Ukradeno sedam laptopa, fotoaparati i neispravna plazma N epozna ri pocinilac iii vjSe njih u nedjeljtl navecer, izvrSili su provalnu kradu u ngovinu kompju· terskom opremom pecentar, koja se nalazi u uHd Kralia Tvnka u M.osta.ru. Borika Primorac, naCeInica Odjela kriminalisticke poli ci j e, kazal a j e da su provalnici najpriie kak1O' izloga, nakon cega su uilli u nidnju. Ka.ko nam je kazao Aldin Kovac, prodavac u PC centlu, ukradeno je sesl nov in Japtopa, iedan lap· top koji je bio na servisu, nekoliko digitalnih fotoapara ta i p lazma relev i.zor, koii ie bio neispravall. - Ukraden ie i manii dio druge informaticke opreme. Ukupna steta, zaiedno s staklom izloga, procjeniuie se na oko 5.000 marakakazao nam je KovaC. On je ist:akao cia je provaInik bio vrlo nespretan jet se prilikom. razbiianja stakla posjekao, te je policija prouaSla rragove krvi kao i oriske stopala i prstiju ruke. - Nadam se da ce policija ubr'lO na osnovu dokaza koje je pronaSla uhapsiti provalnike. Pretpostavljam da se .radi 0 ne· kim narkomanima. koji· rna je nestalo novca - is!ice Kovac. M.. H. Opljackim PC eentar u Mostaru U Bosanskoj Gradisci preki ucer su uhapseni Adem M.uharemovi~ (38) i Osman UMraii 'mercedes' DB se ZBblU u belonsMi SlUb' natcrnpravcu, Pati razbolnici u Bosanskoj Gradisci Antiea istierao iz autcrnobila, kojim su pobjegli u nepoz- bo j nistva i os tecen ja tude srvari. Oni su u ugostileljskom objak ru "Slobin rane" u mjestu B resmvCina ko d Bosanske Gradiske lamo!ili je· dnoggosla da ih svoiim automobilom "mercedes" pave,z.e do mjesta Zaravica. Tokom vo~nje iedan od njih je yo· ~cu slavio noz, pod vral, a zarim ga je n nliei Miroslavll Dzenanovica (24), zbog raz- Nakoo sto je ost&eni prijavio ovaj s!ueaj pO!iOljci su pronas!i napusten "mercedes" s oilt&enim prednjim vjerrobanskim staklom, poklopcero. motora i prednjim vewim limom od udarca u betonski stub. U (oku je kriminalisticka obrada Muharemovica I D!enanovica, koii Ce bitipre· dati u nadlein05t Okrumog tu!ilastva Bani a Luka. menim ciglama razbili sm- Pripadnjci Policijske smnice Gradilika prakjucer su u mjesttl Topo!a uhapsili braeu Marka i Milana Vnmicla, zbog napada nasluibeno lice u vrEen) u poslova sigumosti. Braea Sll uhapsena kada je Marko u piceriii" Akrros" pr- BraGa silom DriUedena Zbog napada na pot.iciju vo verbalno, a potom i fiLicki napao B. V. (22), a nakon toga ie us1iiedio i uapad na polidil.l.Pripadnid policije bili su pl:isi!jeDl da ih U,z upotrebu fizicke sile lise slobode isp rovedu u prostorije Policijske s ranice Bosanska Gradis k:a. 18 RAZBOJNISTVO Sarajevsko naselje Sokolovlc-Kolonla OiidiG: Nepl)ieljan llil odjelu gdje je .Branimir Glavas Tahir Dulle, vrsilac duznosti KPZ-a Mostar, kazao narn je da ie srnjesta] osuaenika Mllldeuat Dzidica, koji zbog ubistva izdrzava kazn U od 17 godina zatvora, reguliran tako SIO j e smj esren u j ednu 50 bi cu. U radeno ietonakon SIOje Bran irnir Glavas zaiednos jos rroiicom zatvorenika organizirao pobunu kada je Dzidic prem j esten iz Zenice 1I mostarski zatvor, . DZidic ie sada smjesten Mladen DZidiC sam celili u [ednu sobicu, Tu se aalazi sam. Dobio je iedan rnanji prcstor i nikorne nije smetnja - kazao nam jeDulic, Glavas ie pocerkom februara 1I ovorn zatvoru organizirao pobun u j er ni ie zelio Di.idii:a na svom odjelu, optuiiv~i tom prilikom i f)ulica da njernu i jot trojici zatvorenika hrva tske nacionalnosri podmece na nacionaln 0j osnovivsto j e Built ostro demantirao . Mastarski zatvar Prile eei s-eMirom, eletrosoMo i Pistollem, o Jac ali 'Honzm' Cetvonca maskiranih napadaca natjerala kUPC8da legnu na pod. U strahu za svoi zlvot radnica predala 100 KM ikJjueod sefa • OdnIjeli oko 1.000 KM sen. IllIDce Ullradena ueca IIOliCina nouca I Matici kod Orasla ProdavaCici Maileli Jahic f8zbajnik zapri;e/iIJ sjekirom Cetvorica '. maskiranih musteriiama da legnu na razboinika opli ackala su propod - k azala j e p rodavacica davnicu "Konzum", koja se Manela [ahic, dodaiuci da nalazi u saraievskom naselju vise lie zna ni koia je .oVO Sokolovic-Kolonija. Tokom pljaCke niko nije povriieden, a razboi nici su odnijeli 01<:.0 1.000 KM. U trenutku pljacke u prodavnici su bile dvije radnice te cetvero musterija, od kojih su dvije ZeDe, muskarac i djevoj Cica. (FetD' S s.aleto.J¢) redu pljaeka koju je dozivj ela 0 tkad radi u trgo vinarna. Prema nienim riiecirna, neki od razbojnika sa irnali faatomke, a drugi maramu preko lica. N akon st05u uzeIi oko LOOKM iz kase, razbojnici sa otkljuc.ali i sef, iz kojegsu uzeli 900 KM. Djevojl:ici pOZmO . llffikon pljaCke curici koja jJtiila u prodavnici pozlilo je, Ovo s razboj nistvirna u prndavnicama je grozno, a rijetko koje ie rasvijetljeno- kazala ieJ ahie. Od radnika saznajerno da je ovo cetvrta pljacka ove prodavnice, a dvije posliednje dogodile su se u periodu od godinu. Nakon pljacke razbojnici 8U pobiegli,a policija, kako ie saopceno iz MUP-a KS, radi na idenrifikaciii i pronalasku izvrsilaca, Am. K. Radila za kasom - Radila sam za kasom kada su razboinici uletieli. Bili su naoruzani sjekirorn, elektrosckom i pistoliem, Dvojica sustala kod kase, a iedan od niih, prijeteci mi sjek irom, traii 0 j e novae i kljuc od sefa .. Bojeci se za svo] iivot, dala sam im novae i kliuc, Druga dvcjica pijackasa naredila su PS ,Orasje:, fraga se za provalnikom (FlJr.:r. Trogrllt) disnjeg Marka M. u selu Ma- Iz porodicne kuce 77-go- hrvatskih kuna, Provala u kucu starca izvrsena ie 1I nedjelju izrnedu 18i 20.30 sari , - Provalu 1.1 kucu starca prijavio narnje niegov-ts-godisnii bratic ]. M, ito u nedielju navecer, Uvidajem smo utvrdili da je kradl] ivac u kucu usao nasilno, n akon <:ega je ispreturao stvari, Vlasnik nam je tokomistrage izjavio da je provalnik nasao oko 20.000 eura niegove ukrali oko 20.000 eura.i 5.000 tici kod Orasja Iopovi su ustedevine ioko 5.000 hrvatskih kuna- kazali su narn u policiji, , lako u pcliciii nisu izncsili detalje u vezi s pljackom, saznali smo da ie provalnik usao u kucu dok je Marko sa suprugom bio 1I pomocnom objektu, Starac je 0 provali p TVO oba viies tio bratica, koj i je inace sluzbenik Granicne policiie BiH, nakon cega je on pozvao oraske policaice. Marko M. red io ie 1.1 N iemacko] do penzionisanja karla sevratio u BiH. Til. .T. Sef Iz kojeg su od~iieli" 900 KM BiciMIISIa USUdaru pouriiedio alauu Durad Praca (75) iz Sanskog Mosta hospitalizovan u bolnici u Prijedoru f)urad Praea (75) iz Sanskog Mosta teze je pavrijeden 1I saob,atainoi nesreei koja se dogodila prekjucer u na~elju RaSkovac, u blizini pruznog prijelaza, na magisrraluom puru Prijedor- Bosanski Novi. Nesreca se dogodila u tren utku kada je na Pracu, ko ji jevozio bicikl, naletio automobil "mercedes"" za cijim upravlj.acemse nalaz,[o N. B. (.22) iz Banje Luke. Na mjestn nesrece os. rao ie poiomljen bicikl, a starac je s povreda~a na saobracaha nesreca u prijedorskom neselju Raskovac S parilinga URraden 'gOII f Nepoznati lopovi su preksiuo'; s pa.rkiriga u utici Bosans.kih braoilaca· u uzem gradskDm centru Srebrenika ukrali putniCki automobil "golf 2", vla.snistvo K. M. izSrebrenika. Kako isticu u MUP-u Tuzlanskogkantona, vias· nikseniieizjasnioovrijed. nosti ukraden og "g'olfa" . dogadaju je obavijeSten dtiurni kantonalni. tuiilac, a uvidaj na lieu miesta obavili su pripadnid Odiela kri.minalisticke policiie PS Srebrenik, koji rade na rasvjetljllvanju ovog hi vicnog djela. U centru Srebrenika o O.M. glavi hospiraliziran u Opeoj bolni~j u Prijedoru, Uvidaj na lieu mjena obavilisu sluzhellici Poli- c ijske stanice za hezhjednosr saobracajaizPrijedoraM. z. 24 Dnevni avaz. ulara~. 28. lebfllir/veljata 2012. kultu ra U PRIPREMI U aprilu pocinie snimanje filma "Cure" Andree Stake Budenje svijesti nadleinih Zaposlenici Historijskog muzeja porucili .luccr odri:ana tribina "Kultura, aktivizam i mi" U okviru Sed mice otvorenih vrata iFesri vala "Saraievska zima", parolom "Ni srpski, ni hrvatski, ni muslimanski - niCiji muzej?" zaposlenici Historiiskog muzeja BiH iucer su se putern banera sa zgrade ovog rnuzeia obratili javnosti. Njihov cil] je budenje sviiesti nadleznih igradana kako bishvatili znacai ove kulturne ins riruci j e u koio j se cu va nacionalno blago. - Porucili smo da se Muzej nije opredijelio ni za jednu naciju te da je zbog toga on danas niCiji i propada. Da je bilo koji narod prihvatio Muzej kao svoi, on hi danas cvietao, a ne propadao - kazala nam je Elma Hasimbegovic, visa kustosica Muzeja. Na jucerasnjoj rribini "Kultura, aktivizarn i mi" odrzanoi u prostori jama Historijskog muzeia, koja je okupila clanove razlicitih nevladinih organizaci ia, govo ri 10 se 0 tome kako gradani mogu pornoci kul turi i kulturnlrn instirucijama, M. Cu. 'ni SI'PSMi,ni hruatsMi, ni muslimansMi niCUi muzI)?' Igram Duorovcanku, zenu koja je stariia desetak godina ad mene, rekla nam je velika glumica • staxa za film "Gospodica" dobila "Srce Sarajeva" i "Zlatnog leoparda" Snimanje novog filma Andree Stake, rediteljke hrvatsko-bosanskog porijekla koja zivi u Cirihu, pod nazivom "Cure" zapocer ce u aprilu u Dubrovniku, Glavna uloga povierena je velikoi glumici Miriani Karanovic, Staka ie sa svojirn rediteliskim prviencem "Gos- Olauna UIOga za irla U Kara 0 -C koja jes Karanovic glumila i u filrpu "Gospodica". Ocito j e da S taka za svoj novi dugometrazni film niie zeliela mijenjati ekipu koia pob[eduje, seenari) 'Cure' Scenarii "Cure" prati zivo! i rnastanje 0 buducnosti dvije 14-godisnje djevojcice, inace naibolje priiateljice Tanie i Ene koie zive u Dubrovniku. Ena zivi s maikom i bakom,a Tania S ocem, koii je kardiolog u lokalno] bolnici, podica" 2006. osvojila glavnu nagradu Sarajevo Film Festivals "Sree Sarajeva" te "Zlatnog leoparda" na Lokarno Film Festivalu. U filrnu "Cure" igrat ce i hrvatska glumica l\1ariia 5kariCic, "~ndiplomatic art" - novi projekt MESS-a za Um)alDIHe baZ dlalla Fonda Internacionalni teatarski festival MESS, uz po- na )azlHu Slaka IKaranovic: NasfavlJaju uspjesnu saradnju - Istina je, dobro smo SQradivale, osvo j ile nagrade i evo nas opetzai ed no. Scenarij je zanirnliiv, Ja igram staru Dubrovcanku, zenu koia je starija desetak gcdina od mene, Sada evo radim na izgovoru.dobila sam recenice koie vjeibam. Ja CU, koliko znam, snimati samo u Dubrovniku, a cula sam da bi se nesro rrebalo raditi i u Svicarskoj. Znam da [e Andrea za film nasla i dvije dievoike koje nisu profesionalne glurnice.jednu u Cirihu, drugu u Hrvatskoj.koje tek trebam upoznati, Mariia SkariCic igrat ce moju snahu, odnosno rnaj ku iedne od tih djevo[aka - kazala nam ie Karanovic, koia se u moru ostalih obaveza koje je ove godine eekaiu izuzetno raduie snirnanju filma "Cure". S.A.A .. drsku otvoreno drustvo BiH, pokrenuo je projekt "Undiplomatic art" S osnovnim ciljem cia kroz umjetnost istakne znaeaj prelazen ja i prevazilazenia svih narnetnutih granica, ogranieenja i bariiera, Projekt ce se odvijari tokorn cijele godine, a predvideno je organiziranje i odrzavanie multirne- diialnih kulturnih programa urnjetnika iz nase zemlie i regiona, posebno onih koji djeluju vaninstirucionalno i koji su socijalno i drustveno angazirani. - U prorekle dvije decestereotipi, predrasude, niie razvijeni su razliciti eta- De/ali s dodje/e nagrada Dodijeljene nagrade "Grozdanin kikot" blirani tabui i mitovi koii se illorai u demistifieira u, umjetnieke forme i iskazeobjasrrio je Dino Mustafic, direktor MESS-a i inicijator ove ideje. Naglasio je da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja Luka i Sarajevo, jer je velika veCina ovih pre;F.F,oo) proste jeseni u Maksimiru. Din'IIDo ga je vee registrir.lo 23 svoju kadetsku ekipu, a Adem c.'e,nakonsto je23viSio osnovnu skolu u Teiinju, u Zagrebupohadati srednju ekonomskuskolu_ B.M. Nemamo ita izgubiti, ali Semir npozorava na Nejmara (Naymar). - Taj !Dornak me zaiSIa fascinira. Ne priCa se 0 njemu bez razloga, sa 19 CuuaJmo sa nalmara godina sigumo nije nista losiji od Lionela Mesija (Messi) u iSlOi Zivotnoj dobi. On nam moze SlVoriti puno problema - smatra Tuee. desi jednom u karijeri, rrenutakzapamcenje-W.eTuce. U kraju odakle je Tuee doSaoZivi mnogo naSih lindi. Semir W.e da se sprema kolona Bosanaca iHercegovaca ka Sent Galenu. - Da je bilo 100.000 ulazniea, sve bi pLanule - rekao nam jeT uee. M.1: SP0 rt .._ _ D~evni avaz, utorak. 28_ tebruartvelja~a 2D 12_ BRAZlt S treninga naseq protivnJka Brazilei od hoteia napraviJi tvrdavue Ko god je od novinara na Svietskom prvenstvu 2006. go dine u Njernackoj posusao uci u kamp Brazila i doCi do bilo kojeg od igraca, dobro je to zapamtio, jer ie taj podvigbio ravancudu. Isto tako je bilo i sada u Sent Galenu. Brazilcisu od svoi e baze napravili tvrdavu. Dok se nj ihovi novinari nekako snalaze.pa tak iprodu kroz barijeru zvanu zastitar, osrali mogu same stajati pred zgradom iunajboljem slueaju kroz prozor vidieti kako Rcnaldinjo (Ronaldinho) pije eaj. Primier nekih kolega koie su zastitari bukvalno iznosili iz hola hotela, govori da se treba okani ti "coravaposla", P riCa! i so, j edino, na teren u, Brazilske megazvi] ezde su izas!e ria trening iprisu tnima upricile jedinsrveno zadovoli SIVOda vide sta to, i ka ~ ko [0, rade Ronaldinjo, N ejmar (Neyrnar) ... i ostali rnaistori, To nesvakidasnie zadovolistvo, dozivljeno na lieu mjesta.zaisra vrijedi para. Kao sto su poteze Dzeke i 'Ha i liB' carOlila_ a na-auilB tallm~c Mec ce nam donijeti korist, kate selektor Menezes BicakCic dok je igrao Z8 Stutgart Nema pra va "8stupa PrOblaml S P8soiam Ermina BicaHClca Jgrac Braunsvaiqa teli biti dio tima, kate seJektorJ agodi6 kaieJagodici zentacija Mlada reprezentaclia u Srbjji Mlada fudbalska repreotputovala je juiier\! Srbiju, gdje ce surra, s poceekom 1.1 14 sad, II Sporrskom centru FSS U Sraroi Pazovi igrati prijareljsku utakrnicu protivselekcije domacina, Selekror Vlado J ago die jucer j e na put poveo 16 igraca PI'Oulera ZaBlelorusi)U SIO se utakmice tice, Jagodic se nada da ce njegovi izabranici nastaviti u ritmu u kojem su igrali iesenas, - Srbija je pravi protivnik i u pravo vrijeme. S10 je naivaznije, svi 511 igraci zd ra vi ; sprernni hie [agodic koii je, osim D uricu i B i~a kcicll,od no- bitan 13, Ermina Bicakcica ~BiCakcicjoSnema bh. pasos, pa su iz oj egovog kluba Braunsvajga r.raiili da i ne do" lazi, J a sam, medurim, razgovarao s Erminorn ion ie iskazao zeliu da bude dio tima ida vi es IBn dolazak ios jednog istice da ieneizde" S treninga 8ratila: Mals-/ori"if djeiu csralih ovacijarna pozdravljali nasi, tako su naviiaci Brazila, ali u rnnogo man j em broiu, pozdrav Iisli Nejmarove i Ronaldinjove earolije dok su se u dobrorn raspolozeniu igralis loptom, Pri j e treni nga, pred novinare j e izasao brazilsk i selek tor Man 0 Men ezes, os 0" basa vjerovatno najuestabilnijom slOlicorn u fudbalskorn .s vi jem. Razlog je jednOSt3van - Brazilei izgodine u godinu igraju sve lo:lije. Brazilski novinari su Menezesa izccietali,. ali na (F.",: F. F.~") Europuani SO UUuaM nazaudRi mom nema indicija da bi moglo bid bolie. Kada ie rije;; 0 BiH, ciienimo ie, ier znamo da irnate dobre igrace. Uostalom, sve - dcsadasnje provjere sa bilo kojom evropskom re-prezemacijom, bile su namod velike koristi, jer su to gotovo uvijek l~ke utakmice - re!<.ao nam j e brazilski kolega. Iedncg od mnogobrojnih b razilski h n ovi nara koie smo zatekli na treningu "Karioka" upitali srno kako Brazilci gledaiu na utakmicu. " U B razil u se ne oeek uie nista, Lef je ovo sarno provjera. S ra god da s e desi., nije valno, ali opcenilo gledaj. u';i, svi sm.o 2)l b rillUti za buduCnost. Ne ide nam dobro, a S ovim ti- portugalskorn, bez prevodioca na engleski iezik, sto [e, ruku na srce, malo neozkoii suse okupili u Vogosci, bilino za iednu ovako jaku Miroslav S levan ovi~ iz Vo j" rep rezen taci iu. 0 no za nas najznacainiie, prenijele su vodine prikljucit ce irn se u pu [0, do k ce ih Edin Visca, nam brazilske kolege. Muhamed Besic i Saniin Pr" Utakmica neee biti lagacic eekati u Beogradu, na, sigu ron sam da cenam do. B eiie, Visea i P rcic su u n ijeri koris ti ti za buducnos [. igrali utakmice za BiH ima dobru rep.rezentadI nedjelju ju ko ja igm sve boli e. Ovo ee I svo je kl ubove i "ViOM rnee takoder biti pri Ii ka za mlade ' doputovati u Beograd. Milan igroce, da s!eknu jos malo is- Duric il; itali janskog K,OIO' kustva za Olimpijske igre - nea je iz porodicnih razloga oslo boden ove akcii e, ali ce se, rekao j e, izmedu' os talog Mesigurno, odazva ti ubuduCe . nezes. M.T. vih fudbalera pozive upurio i Alminu Abdihodzicu i Arminu Tankovicu, Mlada reprezentacija nece se vise okupliati do j una, kada j e na raspo red u duel protiv Bjelorusiie koiu selek tor vi di k3.0 n ajvain; j i dom ae.; susret u nastavku kvalifikaciia za EP 2013. osieti atmosferu, On zel iigrati za BiH, vidi sebe i kao buduceg A reprezen rativca.ali trenurno ima samo njernacki pasos - pojasnja va] agodie. Dpdaie da ie, dok ie bio clan Stu 19atta, Bieak;;i" b io pod priliskom kluba, koji je od njega zah ti ieno da igra za Ni ema.cku.,.ali se sada situacija p.romijeuila pa ovaj n"go~ diSnji ZVQrnieanin reli nastupati u dr-e5\l zemlje u koj oj jeroden. V.BEGUNIC ProCredit Bank za Vasu stednju! 100% njemackim kapitalom, Z I P. I e Kao jedina banka u Bosni i Hereegovini sa ProCredit Bank je garant sigurnosti za Vas novac! Nudimo vam orocenustednju sa fiksnom kamatnom stopom do 5% (EKS) na sve iznose depo.zita! Imajte·i Vi svoju banku! Za vjse jnforrnacija posjetite Varna najblizu poslovnicu ProCredil Bank wvlW.procr'editbank,ba . ProCredif Bank je clanica Agencije za osiguranje depozita 8iH
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful