P. 1
Nafta 2010

Nafta 2010

|Views: 978|Likes:
Published by Erna Husanovic

More info:

Published by: Erna Husanovic on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Univerzitet Sarajevo Prirodno-matemati ki fakultet Odsjek za biologiju

kolska 2009/2010.god

SEMINARSKI RAD
iz hemije

TEMA : Nafta

Radile : Hodzi Eldina Husanovi Erna

Sarajevo, juni 2010.
1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NASTANAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SIROVA NAFTA . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . 3 1. . .SADR AJ: UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 LITERATURA . . . . . . . . 2. . . . . . . . 4 SASTAV . . . . . . . . . 8 UPOTREBA I REZERVE NAFTE. . . 4. . 5 PRONALAZAK I DOBIJANJE NAFTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . 13 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ZAKLJU AK . . .

Zanimljivosti o nafti i njen hemijski zna aj bit e detaljnije obja njen u na em radu. te mo emo re i da se dana njica ne mo e zamisliti bez nekog oblika iskori tavanja same nafte.UVOD Nafta se danas u svijetu esto naziva i crnim zlatom. te saznali ne to vi e o njenom hemijskom sastavu. No. bilo je potrebno da uradimo seminarski rad na temu same nafte. ljudi su uvidjeli korist od same nafte. Jo od davnina. da bi se podrobnije upoznali sa samim pojmom nafte i svim to ona predstavlja u dana njem svijetu. 3 .

1. koji su vladali u dalekim geolo kim dobima. me utim kad bi uginule talo ile bi se na morsko dno. biti pokriven za titnim slojem. nagomilavanje nafte u velikim dubinama u mineralima kristalastog porijekla (Venecuela) i nalazi nafte u pukotinama litosfere u dnu Indijskog okeana. Pod pritiskom zemljinih slojeva. ivjele su i razmno avale se u toplim morskim zalivima velike koli ine tih organizama. Otpornije masne i vo tane supstance gomilale su se onda u obliku mulja. mast se pretvarala najprije u prabitumen. koja prati naftu. a onda u naftu. razaranje bjelan evina i drugih lako raspadljivih organskih materija. Prisustvo komplikovanih visokomolekulskih spojeva (holesterola. te opti ka aktivnost nafte dokazuju njeno organsko porijeklo. 4 . odnosno sapropela. I sastav slane vode. Pod povoljnim uslovima. svjedo i o njenom morskom porijeklu. U sredini siroma noj kisikom po elo je. S druge strane postoji mi ljenje da nafta poti e iz neispitanih i nedovoljno poznatih dubina Zemlje. Tome u prilog govore nalazi nafte u vulkanskim podru jima (na Kam atki). Taj osnovni materijal morao je poslije. nanosom rije nog mulja. hormona.planktona. hlorofila i dr.) koji nisu mogli nastati jednostavnom sintezom. i pomalo povi ene temperature. zbog djelovanja anaerobnih bakterija. NASTANAK Danas preovladava mi ljenje da je nafta nastala od masnih i vo tanih supstanci razli itih sitnih ivotinjskih i biljnih morskih organizama .

Cikloalkani 3. Postoje tri osnovne komponente koje ine sastav nafte: 1. SASTAV Po svom hemijskom sastavu nafta predstavlja mje avinu velikog broja razli itih ugljovodika i malih koli ina jedinjenja sumpora. neke sovjetske nafte). Aromatski ugljovodici Alkani su najjednostavnija organska jedinjenja. Redovni pratilac nafte u njenim nalazi tima je zemni.uta ili zelena do crna viskozna te nost gustine manje od vode. zatim vodik. Cikloalkani su takodjer ugljikovodici kod kojih su sp3 hibridizovane orbitale vezane u 5 . kisika i ugljika (oko 7%).te sumpor i azot kojih ima relativno malo. to je mrko. U zavisnosti od sastava i nastanka. i to prete no parafinskog (metanovog) niza (npr. odnosno prirodni gas. Alkani 2.atoma. U hemijskom sastavu po procentu mase dominira ugljik. U njoj su zastupljeni ugljovodici s jednom do 50 i vi e ugljikovih atoma u molekuli. te grupa ugljovodika sa jednostrukim vezama izme u C.2. pensilvanijska nafta) ili naftnog niza (npr. i kisik. Op ta formula alkana je: CnH(2n+2) ± n predstavlja broj ugljikovih atoma.

PRONALAZAK I DOBIJANJE NAFTE Primjetno je da najvi e nafte ima na najosun anijim dijelovima planete (oko ekvatora). Dubina slojeva nafte mo e biti razli ita i kre e se od nekoliko metara do preko 5 km. koje je vrlo te ko ugasiti. Kod nedovoljnih pritisaka nafta se mora crpiti pomo u posuda ili crpki. to je nafta dublje u zemlji. Velike koli ine nafte dobijaju se danas u svijetu iz dubljih slojeva zemlje izlivanjem (eruptiranjem) iz bu otina na principu arte kih bunara. tako da pri bu enju mo e do i do naglog izbijanja nafte i gasa. Po fizi kim osobinama nafta je uljana te nost mrke boje. ako je dovoljno velik. koji. uprkos svim 6 . U njoj se nalaze gasoviti. Ovakve divlje erupcije nekad su esto izazivale katastrofalne po are. Danas se to sprije ava posebnim ure ajima koji zatvaraju sondu i reguli u pritisak pri izlazu nafte. U po etku su bu enja ra ena nasumice.zatvorenom nizu ili prstenu. Kod vrlo visokih pritisaka nastaju sna ne "erupcije". Aromati ni ugljovodonici pripadaju grupi organskih molekula u ijem sastavu je zastupljena karakteristi na struktura est ugljenikovih atoma vezanih u prsten. Gasoviti ugljovodici izbijaju iz zemlje i oni ustvari predstavljaju prirodni gas. Naftonosni sloj se nikada ne mo e potpuno iscrpiti. mo e izbaciti naftu na povr inu zemlje. Kad bu otina dopre do naftonosnog sloja. Geolo ka i geofizi ka istra ivanja pomo u dubinske sonde prvo daju potrebne informacije o geolo koj strukturi podzemnih slojeva. Kad se tenzija nafte naftonosnog sloja u susjednom podru ju izjedna i s pritiskom u bu otini. nafta prestaje priticati. Najdublja do sada postignuta istra na bu otina od 9169 metara nalazi se u Oklahomi (SAD). Najpoznatiji aromati ni ugljovodonik je benzen. 3. Njihova op ta formula je: CnH2n ± n je broj ugljikovih atoma. pri emu se mlaz nafte di e desetak metara iznad povr ine zemlje. Ona je najva niji izvor organskih jedinjenja u prirodi i na njoj se zasnivaju razne grane hemijske industrije. nafta i plin naviru u bu otinu tjerani prirodnim pritiskom. te ni i vrsti ugljikovodici. ali su se kasnije po ela sprovoditi istra ivanja sastava tla to je rezultiralo prili no ta nim otkri ima naftnih le i ta. pa se tek na osnovu dobijenih rezultata odre uju daljnji postupci. ve i je pritisak. Velike koli ine nafte koje.

Benzinska frakcija je te ni destilat sa ta kom klju anja od 150 stepeni Celzijevih. zatim naftenskih ugljovodika . aromatskih ugljovodika i drugih organskih jedinjenja. na lak e molekule ugljovodika sa ni im ta kama klju anja.savremenim metodama va enja. prete no parafinskih. ali su zato prisutni u produktima njene prerade.) 7 . Osim njih zastupljene su i slo enije molekulske strukture sa dva naftalenska prstena i vi e vi e naftalenskih prstena u molekulu. ostaju u zemlji (vi e od 50%). nafte se dijele na : y y parafinske.odnosno vi ih lanova tog niza. Olefinskih ugljovodika prakti no i nema u sirovoj nafti.cikloalkana. Prema ovim grupama koje sadr e. mogle bi se izvaditi samo na rudarski na in. benzin se mo e dobiti i postupkom koji se naziva kreking. Sirova nafta je smjesa razli itih ugljovodika. jedan od najva nijih na ina je frakciona destilacija. NAFTNA PUMPA to se ti e prerade nafte. Pored ovog na ina prerade. naftenske (Najva niji predstavnici : U sirovoj nafti se nalaze i derivati ciklopentana i cikloheksana sa jednom alkil-grupom ili vi e alkil-grupa u bo nom nizu. Iz nje se dobijaju razne vrste benzina koje se koriste kao goriva za motore i kao organski rastvara i. Kreking se zasniva na principu cijepanja te kih molekula ugljovodonika sa visokim ta kama klju anja.

Razne komponente koje ine sirovu naftu mogu se razdvojiti destilacijom pri povi enoj temperaturi. 4.y mije ane nafte (u nju su uklju eni ostaci benzenovih prstenova. peto lanih i esto lanih naftalenskih prstenova i alkil-ostaci. a broj izomera ogroman). Kao gorivo. naftu mo emo smatrati prirodnim te nim gorivom. SIROVA NAFTA Sirova nafta je kompleksna i nehomogena smjesa. Tako se u rafinerijama dobijaju naftni derivati : y y y y y y Benzin Kerozin Ulje Mazivo Parafin Bitumen i mnoge druge komponente. 8 . Sastoji se od vi e blisko vezanih nizova slo enih hidrokarbonatnih jedinjenja ± od benzina do te kih kristalnih jedinjenja. Kombinacija ovih ostataka u molekulu ugljovodika mo e da bude razli ita.

Za mjerenje specifi ne te ine naj e e se koristi skala Ameri kog instituta za petrolej (API). Osnovne karakteristike sirove nafte: Sirova nafta lak a je od vode i ne rastvara se u njoj. drvo. ali oni grade irok spektar kompleksnih i me usobno sasvim razli itih jedinjenja. ali je va an za ukupne osobine sirove nafte.U zavisnosti od izvora iz kojeg dolazi. 9 . kao to su skeletni fragmenti. Generalno. kisik (ispod 2 %). srednja i lagana ulja. spore. Smatra se da u sirovoj nafti ima od 82 do 87 % ugljenika i 12 do 15 % vodika. to zavisi od vrste nafte ± viskoznije komponente.1 %). u kojoj je istoj vodi dodjeljena vrijednost 10 API. Nehidrokarbonatni sadr aj javlja se u izuzetno malim iznosima. sirova nafta mo e se grupisati u tri osnovna hemijska niza: y y y parafini. tehnologiju obrade i cijenu po barelu. u proseku sadr e 80±85 % ugljika i 8±11 % vodika. kao nafta. dok te nosti lak e od vode. ugalj i sli no. razne vrste sirove nafte klasifikuju se na:     vrste katrane. Za razliku od katrana. kao to je bitumen. sirova nafta uglavnom je mje avina ova tri niza. u ovoj skali imaju ve e vrijednosti. y y y Za vrednosti ispod 20 API sirova nafta se smatra te kom od 20 do 25 API sirova nafta se smatra srednjom a preko 25 API sirova afta se smatra laganom. metali vanadijum i nikl (u tragovima). Specifi na te ina i mobilnost klju ne su osobine sirove nafte ± one uslovljavaju na in njenog izvla enja. azot (oko 0. vrstu transporta. ini ga sumpor (0. sirova nafta se razlikuje u svom hemijskom sastavu. Geolozi esto ka u da na svijetu ne postoje dva naftonosna polja sa istovjetnom naftom. ulja su dovoljno pokretna i mogu su nesmetano izvla iti iz svojih le i ta. nafteni i aromatici. Sa injena od nekoliko hiljada hidrokarbonatnih komponenti i primjesa. a povremeno se pojavljuju i male koli ine supstanci organskog porijekla. sa varijacijama i naizgled beskona nim brojem uzajamnih proporcija. te ka ulja. Njen hemijski sadr aj ipak se mo e grubo podijeliti na hidrokarbonate i nehidrokarbonate. Me utim. Svi hidrokarbonati izgra eni su samo od dva elementa.05±2 %). ugljika i vodika. prema specifi noj te ini i relativnoj mobilnosti.

216 su enja kose. po to razli ite komponente o vr avaju na razli itim temperaturama. te ko ih je procijeniti ak i okvirno. Zbog gasova koji se osloba aju sagorijevanjem nafte (ali i drugih fosilnih goriva). nemogu e je odrediti srednju ta ku mr njenja. ovje anstvo je lagano otkrivalo korisne strane nafte. a neke su toliko visoke da se ne mogu izmjeriti. Nafta i su posebno ponosni na svoje projekte kakav je pokret recikla e ulja. kod sirove nafte uvijek se mjeri takozvana ta ka te enja ± ispod ove temperature nafta postaje plasti na i prestaje da te e. Prvi stanovnici Mesopotamije su naftu iskori tavali smatraju i ju ljekovitom. sa 80 milijardi barela i 10 . postalo je preskupo i rijetko se nalazi zbog istrebljenja kitova. Vrednost ta ke te enja kre e se od ±57oC do 32oC. U sakuplja kim centrima ve kori teno ulje koristi se za proizvodnju energije i dobija svoj drugi ivot ± deset litara ovakvog ulja mo e da napravi dovoljno energije za spremanje 48 obroka u mikrotalasnoj pe nici. pa je njeno poznavanje izuzetno va no za izvla enje i transport. interesovanje za naftu je znatno poraslo na svjetskom tr i tu. S druge strane. prije svega njenu zapaljivost i upotrebljivost za pravljenje raznih vatrenih oru ja. Zabrinutost zbog ovakve situacije i razli iti oblici ekolo kog aktivizma za sada su u maloj mjeri uticali na stalan razvoj naftne industrije i potro nju ovog energenta. nafta se danas nalazi u vi e sedimentnih basena. Pojedina ne vrednosti za ta ku klju anja kod njenih brojnih komponenti mnogo variraju. pojedine komponente nafte imaju toliko nisku ta ku klju anja da isparavaju na normalnim temperaturama ± ove lako isparljive komponente stalno oti u u atmosferu. 15 mjeseci rada usisiva a i 24 sata ivota jednog doma instva. UPOTREBA I REZERVE NAFTE Ve pet milenijuma. 5. ozbiljno je ugro ena klima na Zemlji. ako se ne konfiniraju. koji se me u sobom razlikuju po veli ini. zbog slo enosti sastava. kao i ukupna ekolo ka slika svijeta. Neravnomjerno raspore ena.Kasnije. Najve im se smatra Arapsko-iranski basen na kome se nalaze i dva najve a svjetska izvori ta nafte: y El D avar u Saudijskoj Arabiji. do tada kori teno za uljane lampe.Kada su u pitanju druge karakteristike nafte. pa je ubrzo zamjenjeno mnogo jeftinijom naftom. Tako er. Kitovo ulje. Srednju ta ku klju anja sirove nafte prakti no je nemogu e odrediti. tokom historije. u zavisnosti od naftonosnog izvora. Me utim. U me uvremenu. nafta je poznata ljudima.

ali se svijet ve polako priprema za nestanak nafte. Najve i proizvo a i nafte su: 1. 3. 5. koli ina sirove nafte zna ajno opasti ve polovinom ovog vijeka. 11 . nafta ipak nije nezamenjiva ± postoji pregr t alternativa koje bi mogle zameniti ovaj resurs. 4. 2. sa 75 milijardi sirove nafte.y El Burqan u Kuvajtu. Unato svom zna aju. Saudijska Arabija Rusija Sjedinjene Ameri ke Dr ave Iran Meksiko Smatra se da e sa sada njim tempom potro nje. To bi moglo izazvati ukupno smanjenje proizvodnje i debakl svjetske ekonomije.

po ev i od bu enja digitalnim satom do uspavljivanja pilulama za spavanje. zubne paste. pejsmejkeri. ali bi jedan dan takozvanog modernog oveka bio nezamisliv bez nafte. kozmeti ki proizvodi (karmini. CD plejera i ra unarske opreme). ukrasne svije e. ZAKLJU AK NAFTA kao stil ivota! Ve ina industrijskih proizvoda koje koristimo u svakodnevnom ivotu. kreme za brijanje. u cjelini ili djelimi no. vitaminske kapsule. lijepak. odje a. Zato danas na svijetu ne postoji nijedna zemlja koja je ravnodu na kad je re o nafti ± njenom posjedovanju i eksploataciji. razna elektronika (od audiokaseta i plo a do telefona. No. loptice za golf. amponi. pricevi.). ali se od petroleja prave i neke sasvim obi ne stvari ± baloni.. transportu i industrijskoj obradi. papu e. antihistamini i antiseptici). flomasteri. boje. dezodoransi. klavirske dirke.. nao ale za sunce. 12 . kupke. To se ne prime uje. kontaktna so iva. najlonska u ad. brojni lijekovi (aspirini. parfemi. Djeluje nevjerovatno. da e nafte ubrzo nestati svjesni su mnogi. proizvodi se od nafte i njenih derivata. te se ve poku avaju naviknuti na derivate koji mijenjaju naftu.6. pa ak i vje ta ka srca. mastilo. digitalni satovi. hirur ka pomagala. kamera.

Graham Solomons and Craig B.. LITERATURA Knjige:  Knjiga o nafti i plinu. 2008.. 1994. eljko Mati a.H. USA 13 .. T. S.7.  Organska kemija.W. Zagreb  Organic chemistry. Fryhle.Pine. Zagreb. 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->