P. 1
METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA - skripta

METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA - skripta

|Views: 1,934|Likes:

More info:

Published by: Barbara Fijačko Matojina on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

1. VRSTE VRTI A!

dr avni, privatni, vjerski, vrti i u kojima se primjenjuju razli ite pedago ke ideje i koncepcije (Montessori, Waldorf, Reggio) 2. KONCEPCIJE VRTI A U POVIJESTI I POSLJEDICA TOGA! u povijesti, vrti je vi e imao socijalno-za titnu ulogu dok je odgojno-obrazovna bila pod utjecajem gospodarskih mjera. Posljedice su: - prevelik broj djece u skupini - prevladavanje jednog programskog sadr aja - lo a opremljenost igra kama i drugim potrebnim materijalom - slabo snala enje odgojitelja kod namirivanja dje jih potreba - danas je vrti u ve oj mjeri ustanova za zadovoljavanje potreba zaposlenih roditelja, a manje z za uva avanje potreba djece = vrti i su obvezni uklju iti djecu u pred kolski program naobrazbe (150 200 sati godi nje) = trebao bi omogu iti prijam djece ve od 6 mjeseci. 3. ZAHTJEVI ZA IGRA KE! Igra ka treba zadovoljiti sljede e zahtjeve: a) zdravstveno higijenski (ne smije biti otrovnih boja) b) pedago ki zahtjev (prilago ena razvojnim potrebama) obrazovna vrijednost: dijete uz pomo igra ke upoznaje: oblik, boju, vrstu materijala, likove, brijeve, tuma enje znakova, prirodu; ekologiju: u i o vremenskim pojmovima, svojstvima zraka, vode, bilja, ivotinja, zemlje, vatre; isto tako mo e u iti i strani jezik. odgojna vrijednost: razvija kreativnost, strpljenje, disciplinu, dru tvenost, samostalnost, urednost, snala enje, toleranciju, suradnju, samopo tovanje, kompetentnost. funkcionalna vrijednost: razvija motori ke sposobnosti, intelektualne sposobnosti, preciznost, upoznavanje oblika, snala enje u prostoru, razvijanje percepcije, govorne sposobnosti, u enje. c) estetski zahtjev (privla na i zahtjevna, interesantna)

1

4. PRVI PROGRAM ! 1971. godine Program odgojno obrazovnog rada u dje jem vrti u = prvi slu beni dokument u kojem se na dr avnoj razini reguliralo ono to e se raditi u pred kolskim ustanovama. U njemu su, regulirani ciljevi, zadaci pred kolskog odgoja i program, obuhva ali sva odgojno obrazovna podru ja (hrvatski, tjelesni, glazbeni, upoznavanje okoline). Program je bio strogo definiran: za svaku dob djece znala se gra a koju djeca moraju prije i i svladati u odre enoj dobi. Nedostaci: - u prvom planu je program, a ne dijete - s obzirom na to no propisanu gra u, bio je usmjeren kognitivnom (spoznajnom) razvoju 5. VEZA IZME U HEAD START PROGRAMA I PRVOG PROGRAMA ! 1964. 1970. godine, ameri ki predsjednik Johnson, u elji da podigne razinu obrazovanja i da omogu i jednak start na po etku osnovne kole (svoj djeci), izdaje novac za programe koji su se znanstveno pratili. Nije postigao eljeni uspjeh jer su se programi pokazali da ima efekta u 1., 2., i 3. razredu osnovne kole, ali dalje programi imaju iste rezultate kao i kod djece koja nisu prolazila kroz Head start program. Ovaj program ozna io je prekretnicu u pred kolskom odgoju jer se, zahvaljuju i materijalnoj osnovi, moglo organizirati mno tvo pred kolskih programa. Ve a dostignu a imala su ona djeca kod kojih je program zahvatio roditelje tj. obitelj, za razliku od onih programa koji su bili usmjereni samo na kognitivni razvoj jer obitelj je: - prvi primarni i najja i faktor - ona vr i najsna niji pritisak na dijete - uklju ene su emocionalne spone (majka ima ve i utjecaj nego odgojitelj) - obitelj se po ela mijenjati zahvaljuju i programima > uspje niji je program onaj u koji je uklju ena cijela obitelj zato to ulazak programa u obitelj djeluje tako da dijete postaje centar obitelji.

6. DRUGI PROGRAM ! 1982. godine Osnove programa rada s djecom pred kolskog uzrasta = on daje osnove, a ne stroge propise. Program je imao 3 odgojno obrazovna odru ja: dijete i okolina (jedinstveno tretira dijete od prve godine do polaska u kolu) govor, izra avanje i stvaranje (struktura, cilj i zadaci pred kolskog odgoja) tjelesni i zdravstveni odgoj (mislilo se da e ubla iti strogu podjelu)
2

Prednosti: - moglo se na i niz uputa za organizirane kra e programe pred kolskog odgoja koji su se organizirali i izvan pred kolskoh institucija, eljeli su se ukloniti nedostaci prvog programa, bio je puno fleksibilniji program, regulirao je rad u jaslicama koje postaju dio pred kolskog odgoja (do tada su bile u sastavu socijalne skrbi) - davao je smjernice za rad u Maloj koli Nedostaci: - bio je pretjerano kognitivno usmjeren, nedovoljno konzistentan u pitanje vertikale jaslice kola .

7. TRE I (HRVATSKI) PROGRAM! 1991. godine Prijedlog koncepcije razvoja pred kolskog djeteta = daje se programsko usmjerenje: a) daju se osnovne smjernice za rad sa pred kolskom djecom u izvanobiteljskim aktivnostima (igraonice, itaonice, vrti i..) b) daje neke principe kojih se svi moraju pridr avati u postavljanju i provo enju pred kolskog programa c) polazi od pluralizma (vi e demokracije) i slobode u primjeni pedago kih mjera i koncepcija d) polazi od razli itosti u vrstama i oblicima programa, kao to polazi i od demokratizacije dru tva (stvorena mogu nost otvaranja privatnih vrti a) prema subjektima koji se pravno i zakonski definiraju kao nositelji programa) = ako elimo otvoriti privatni vrti , moramo udovoljiti kriterijima koji stoje u dr avnim standardima = Ministarstvo prosvjete i porta definira pravovaljanost programa = zakon definira uvjete: stru ne, kadrovske, materijalne, programske osnove = privatni vrti se ne mo e otvoriti bez dozvole od strane dr ave = zasniva se na humanitarnoj razvojnoj koncepciji i obuhva a: - ideju humanizma - spoznaje o specifi nim osobinama i zakonitostima razvoja pred kolskog djeteta - spoznaje o zna ajkama izvanobiteljskog odgoja

3

sam postavlja sva pravila koja vrijede za svu djecu u sobi dnevnog boravka 11. prerano ho e apstraktno kod djece 7. koristi opipljiv. brine za razvoj pozitivne slike o sebi 5. modele za preslikavanje. vidi da je osnovni cilj odgojau pred kolskim godinama polaganje temelja budu em samomotiviranom u eniku koji e mo i komunicirati s drugima i mo i sudjelovati u timskom radu 6. zanemaruje socijalne i emocionalne potrebe. poti e kreativnost. vjeruje da je IQ taj koji odre uje uspjeh djeteta 12. vjeruje u efekt slatki a. o ekuje samo jedan i to to an odgovor. jednom na godinu pogleda kurikulum i vrlo malo ili uop e ne skre e pa nju na dje je interese 3.8. razumije i stvara radost i na to gleda kao na nagradu 12. bitan mu je kognitivni razvoj i koristi verbalne metode klasi nog pou avanja 4. shva a da njegov pristup radu treba biti potkrepljen razli itim iskustvima (kre e prema novom i nepoznatom) 8. materijalne nagrade natjecanja 4. u svom radu koristi ono to je potrebno za tu ili sljede u godinu to esto dovodi do provo enja neprikladnih aktivnosti SUVREMENI 1. konkretan materijal s ciljem razvoja kriti kog mi ljenja. daje djetetu ograni ene pojmove kao i izbor materijala 8. provodi frontalne aktivnosti i smatra da samo one odgojno-obrazovno djeluju 2. to kod mnoge djece stvara negativnu sliku o sebi 5. pridaje pa nju svim aspektima razvoja i zainteresiran je za odgoj ovdje i sada 6. rje avanja problema i dubokog obuhva anja pojma 7. a ne program za dijete). RAZLIKA IZME U TRADICIONALNOG I SUVREMENOG ODGOJITELJA! TRADICIONALNI 1. razvoja sposobnosti. iskustvima i stupnju razvoja 3. ma tu i originalnost 10. zaokupljen je procesom. koristi apstraktan material. zanemaruje trenuta ni razvojni stupanj svakog djeteta. tra i da svi rade u isto vrijeme i time gu i kreativnost 10. nema povjerenja u djecu. individualan pristup djetetu i pomo nik je djetetu u procesu u enja 2. vjeruje u prirodne vrijednosti djeteta i zna da se svako dijete razli ito razvija u razli ito vrijeme 4 . vjeruje da je individualni program (samo dijete. vjeruje u irenje programa prema dje jim Interesima. zanemaruje individualizaciju. vi e koristi u enje napamet. stereotipno mi ljenje. vjeruje u model. vjeruje da djeca trebaju biti uklju ena u stvaranje i po tivanje pravila 11. rezultat 9. a ne proizvodnjom ili pravim odgovorom 9.

kulture. Odrasli bi trebali biti orijentirani na pozitivan djetetov identitet (prihvatiti djetetove osobine). npr. PROGRAMSKI PRINCIPI/NA ELA KOJIH SE TREBA PRIDR AVATI U IZVANOBITELJSKIM PRED KOLSKIM PROGRAMIMA! na dijete djeluje socijalna i fizi ka sredina dijete u i i razvija se u interakciji i komunikaciji sa sredinom svi aspekti su me usobno ovisni (npr. saop avanje. izlaganje -> svjesna razmjena izme u dva ili vi e sudionika 11. ne vrije ati. PROGRAMSKO USMJERENJE KAO DOKUMENT: IDEJA HUMANIZMA! Programsko usmjerenje polazi od: a) ideje humanizma b) spoznaje o specifi nostima i zakonitostima razvoja pred kolskog djeteta Ideja humanizma se utemeljuje na spoznaji da je dijete ovjek i ne smije ga se ugroziti ve ga se mora prihvatiti sa svim individualnim razlikama. jako si dobar jer si pospremio igra ke (NE!) 10. orijentirati se na ono to radi dobro. RAZLIKA IZME U KOMUNIKACIJE I INTERAKCIJE! Dijete u i i razvija se u odnosu (interakciji) ili komunikaciji sa sredinom. dostojanstvo. nacionalne pripadnosti. omalova avati. me udjelovanje KOMUNIKACIJA priop avanje.njihovo zadovoljenje je preduvjet tjelesnog i spoznajnog razvoja . jako si dobro pospremio igra ke 2. a ne dijete. ne samo prema djetetu nego prema njegovoj obitelji.prioritet je stvarati socio-emocionalnu vezu s djetetom i ne forsirati dijete ni ta dok ne stekne povjerenje u nas 5 . promjena sredine djeluje na dijete i ono postupno spoznaje da se u novoj sredini nema ega bojati) odgojem se pridonosi i cjelovitom razvoju djeteta svi aspekti moraju biti uklju eni I PRINCIP UVA AVANJE SOCIO EMOCIONALNIH POTREBA DJETETA .9. ne uspore ivati ga s drugim jer to je vrednovanje (netko je bolji. jednako se odnositi s djecom druge vjere. onda se vrednuje in. INTERAKCIJA djelovanje nekoga na ne to. = ako se vrednuje. stvarati kod djeteta pozitivnu sliku o sebi. netko lo iji). 1.

ALI UZ PRIMJERENO PO TIVANJE INDIVIDUALNOG DJETETOVOG RITMA . bi trebali poticati djecu da je u vrti u lijepo.II PRINCIP STALNI ZAJEDNI KI RITAM AKTIVNOSTI I ODMORA DJECE TREBA ZADOVOLJITI. obitelj ima primarni odgojni faktor i prvi je u itelj djeteta i to iz dva razloga: 1. A POSEBNO NA NOVU IZVANOBITELJSKU SREDINU .raspored dnevnih aktivnosti trebao bi se provoditi u isto vrijeme (dolazak. igra.da stekne povjerenje u odgojitelja .da to roditelj prihvati .mijenja se odnos izme u institucije i obitelji. obroci. igrati se s njima kao da idu u vrti te na taj na in pripremiti dijete na novu okolinu IV PRINCIP PARTNERSKI ODNOS S RODITELJIMA .strah je negativna emocija i ko i razvoj .ako se dijete posramljuje ili boji. roditelji. emocionalna veza u obitelji je najja a 2. prije primanja djeteta va no je obaviti inicijalni razgovor kako bi lak e prihvatili i razumijeli dijete = bitno je: .dijete treba poruku za postojanje.) III PRINCIP IMATI U VIDU DA DIJETE IMA OGRANI ENE SPOSOBNOSTI I MOGU NOSTI PRILAGO AVANJA NA PROMJENE U OKOLINI. DUGA MIROVANJA ILI PRETJERANI OSJE AJ ODGOVORNOSTI ZA USPJEH AKTIVNOSTI U KOJOJ DIJETE SUDJELUJE . TJESKOBU. dijete bi trebalo upoznati tetu i prostor u kojem e boraviti. a ne za vrednovanje . DOSADU.da mo e do i u grupu V PRINCIP SVAKA OSOBA KOJA PROVODI IZVANOBITELJSKI PROGRAM TREBA ZA TITITI DIJETE OD SITUACIJA KOJE BI MOGLE IZAZVATI STRAH. POSRAMLJENOST. spavanje.prije nego to krene u vrti .. a sada je partner i partnerski odnos podrazumijeva ravnopravnost (demokratski odnosi) .dosada je negativna pojava koja utje e na dijete jer je ono aktivno bi e (va no je imati zanimljive sadr aje) 6 . posebno u adaptacijskom periodu.prije je roditelj bio suradnik. a to ko i njegov razvoj .ovaj zahtjev se odnosi da djetetovu osobnost . obitelj je uvijek trajna = jako je va na suradnja s roditeljima. ono stje e nepovjerenje u ljude i sebe.

dijete samo bira aktivnost.individualni pristup treba prevladati u odnosu na frontalni rad jer to utje e na razvojnu dob djeteta .pretjerani osje aj odgovornosti izaziva kod djeteta veliku napetost . vrijeme i du inu trajanja te aktivnosti .komunikacija i pribli avanje svakom djetetu jer ono u i dru enju . stav. stoga je potrebno imati ve i uvid u sebe -> potreban nam je drugi par o iju da nas procijeni u radu = naknadna reflekcija = teorija u akciji -> ono to mislimo da radimo.individualni rad poti e emocionalni razvoj 7 .na djecu utje emo svim svojim bi em i u nama postoji puno toga ega mi nismo svjesni. dati mu mogu nost izbora aktivnosti.pru iti to vi e motivacije. a ne stroge programe . to izaziva osje aj manje vrijednosti VI PRINCIP OSIGURATI I POTICATI DJETETOVA SPONTANA STVARALA KA PONA ANJA .uti ono to dijete tra i.kreativnost se pojavljuje gdje postoji ozra je slobode VII PRINCIP ONI KOJI SE BAVE DJECOM TREBAJU IMATI U VIDU DA JE ODGOJ ME ULJUDSKI STVARALA KI ODNOS ILI ODNOS IZME U ODRASLOG I DJETETA . pove ati poticajne sadr aje. ali je uvijek netko gubitnik. sredstava.pru iti djetetu to vi e ivotnih i prirodnih situacija. materijalno putem igre i komunikacije s odraslim . podr ka onome to radi .tako er nam poma e da pove emo ono u djetetu i ono u nama = IMPLICITNA PEDAGOGIJA = . ova teorija nije vjerna samoj sebi i naknadna refleksija poma e da ova teorija u akciji postane teorija o akciji . neosvje teno uvjerenje o vlastitoj ulozi u odgoju VIII PRINCIP KADA GOD JE MOGU E TREBA OSIGURATI INDIVIDUALNI PRISTUP DJETETU ..osigurati ih kroz prostor.dijete se treba kretati vrti em .na a uvjerenja proizlaze iz na ih iskustava i interakcija sa zna ajnim osobama koje su bile presudne u na em odgoju . stavovi o vlastitoj ulozi u odgoju i naobrazbi pred kolske djece .imamo orijentir. odnos.na e neosvje teno uvjerenje.dijete eli zadovoljiti o ekivanja okoline.

IX PRINCIP CIJELOKUPNO OBLIKOVANJE PROSTORA U KOJEM DIJETE IVI IMA NA NJEGA VELIKO DJELOVANJE .fleksibilnost odgojitelja vidi se na organizaciji prostora.treba procjenjivati i primjerenost postupaka koje primjenjujemo u odgoju. ali i sposobnosti da odustane od svog plana XI PRINCIP VODITI RA UNA O TOME DA SU POTICAJI USKLA ENI SA SPECIFI NIM ZAKONITOSTIMA RAZVOJA .na in aran iranja sredine u kojoj dijete boravi treba biti takvo da dijete dobiva va ne poruke o sebi i drugima X PRINCIP POTREBNA JE FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA . korigiranja pozitivne slike o sebi . izboru novih materijala. stvarnost 8 . sadr aje.odre eni sklop razvojnih mogu nosti mo e poticati kod djece samo ako su ti poticaji primjereni razvoju (npr. nastale neplanirane odgojne situacije i sveukupne uvjete odgoja i razvoja djece u ustanovi.odgojitelji bi trebali utvr ivati. ne zanemaruju i utjecaj obitelji i u e zajednice = SAMOPROCJENJIVANJE -> va no je biti moralno orijentiran na istinu. ostvarivati i samoprocjenjivati zada e odgoja te odnose izme u odraslih i djece me usobno .oblikovanje sredine u skladu sa zahtjevima sigurnosti djece. mo e li dijete voziti bicikl. sredstva. vremenskom rasporedu.oblikovanje u skladu sa razvojem motorike i spoznaje te za poticanje djetetove inicijative i samostalnosti. u skladu s potrebama za razli itim oblicima izra avanja i stvaranja . ako nije vozilo tricikl i mo emo li to uop e o ekivati od djeteta od 3 godine) XII PRINCIP ODGOJ SE OSTVARUJE INTERAKCIJOM . na situacijama koje svjesno planira i poti e.

dijete treba osje ati da je prihva eno i voljeno od roditelja. dodirne i upoznaje svijet sa svojim osjetilima = RAZVOJNE POTREBE . razumijeti i stvarati poruke . Godine .uz verbalnu komunikaciju mo e do i i do u enja drugog jezika e) INTELEKTUALNE POTREBE .hrana. stvara. izra ava se likovno . glazbenim sredstvima. radoznalo u samostalno u i povjerenjem . igrom. odgojitelja i druge djece 9 .otkriva uzro no posljedi ne veze . igra.12. ideje.to su potrebe za hranom. boravkom u prirodi . zanimaju ga rezultati d) POTREBA ZA KOMUNICIRANJEM . uo ava pitanja i problem i tra i odgovor i rje enje .odnose se na kontinuitet emocionalnog. za prostorne i vremenske odnose.dijete te i da do ivljava.prvo ima neverbalne poruke (prvo gleda. a onda dodirom ispituje). kretanje. OSNOVNE POTREBE DJETETA! a) BIOLO KE TJELESNE POTREBE .stvarati situacije u kojima e dijete mo i primati. spoznajnog i govornog razvoja od 1. inicijativu c) POTREBA RADOZNALOSTI .stvarala ke osobine koje dijete spontano pokazuje u smislu osobnosti stje e sliku o sebi. do 7. tra i novo.dijete komunicira tijelom. nakon toga tra i to . izra ava osje aje. zrakom.potreba djeteta da spozna. radoznalost. osjeti. spavanje b) SOCIO EMOCIONALNE POTREBE .potrebno je zadovoljiti dje je potrebe za sigurno u i samopouzdanjem. zrak.zainteresirano je za prirodu i proizvedenu okolinu.

imaju ih djeca kod kojih je zbog vanjskih ili unutarnjih potreba do lo do neravnote e a) POTENCIJALNE . socijalno pona anje. ZADA E ODGOJITELJA! a) unapre enje cjelokupnog umnog. socijalnog i emocionalnog razvoja djece b) poticanje razvijanja fizi kog i socijalnog okru enja djece. darovita djeca kojima je potreban druga iji pristup (izgra ivanje slo enijih potreba da bi dijete i dalje ostalo darovito) = TE KO E .mo e imati dijete koje je u svom razvoju imalo neke rizi ne faktore (te ak porod. POSEBNE POTREBE DJETETA! .zbog mogu ih razvojno prirodnih raskoraka (negativizam. toleranciju. razvijanje njihovih interesa. polazak u vrti . pra enje i unapre ivanje procesa dje jeg razvoja i postignu a 10 .posebne potrebe imaju i darovita djeca 14. stimuliranje.imaju ih djeca s te ko ama u razvoju. dijete mo e izrasti u prkosnu. dobivanje brata/ sestre.tu spadaju djeca kojima je uskra ena maj inska njega i ljubav .utvr ena ili ste ena stanja organizma koja zahtjevaju poseban stru ni pristup. oboljelo u intrauterinom periodu. arogantnu osobu i te potrebe poslije prelaze u trajne c) TRAJNE . smrt u obitelji) ako se odrasli ne mo e suo iti s tim. ako se mucanje zbog neznanja ili nemara ne lije i. strpljenje d) unapre ivanje razvoja i navikavanje djece na isto u e) razmatranje zajedno s roditeljima.13.dijete nije razvilo govorni aparat pa po inje zamuckivati. socijalizirano pona anje c) razvijanje pozornosti kod djece. kako bi se omogu ilo izra avanje i razvoj sa uvanih sposobnosti djeteta . te ke bolesti u obitelji. samoistra ivanje.kod djece gdje nisu na vrijeme uo ene potencijalne i privremene potrebe . stres) b) PRIVREMENE . samopouzdanje. ono ostaje .

metodika je osnova za tuma enje humanitarnih uspje nih putova odgajanja i otvaranja novih horizonata .odvijaju se kod dolaska. s kim. metode. sadr aj odgojno obrazovne situacije i aktivnosti u pojedinom u em didakti kom podru ju . zada e.najbolja je praksa pro eta teorijskim tuma enjem 16. kada e se igrati) .cilj metodike je dijete Prou avamo je da: osiguramo povezivanje metodi kih znanja iz pojedinih podru ja i da bi se student osposobili da ste ena znanja o razvoju i odgoju koriste u praksi da se upoznamo s razli itim aktivnostima odgojno obrazovnog rada da razvijamo svoje sposobnosti za kriti ko sagledavanje i vrednovanje na eg vlastitog odgojno obrazovnog utjecaja na dijete i da se osposobimo za istra ivanje i usavr avanje odgojne prakse . VRSTE AKTIVNOSTI U DJE JIM VRTI IMA! Aktivnosti definiramo kao samostalne ili usmjerene voljne radnje za postizanje odre enih ciljeva koji za njih imaju smisla. Dijete u svakoj aktivnosti realizira samoga sebe Aktivnosti dijelimo na: a) SLOBODNE aktivnosti .ima zada u pru iti studentima uvid u postupke kojima se ostvaruju ciljevi odgoja i naobrazbe . za stolom.odvijaju se po volji i elji djeteta (ho e li. TO JE METODIKA I ZA TO JE PROU AVAMO? Metodika specijalizirana didaktika koja prou ava ciljeve.metodika je otvoreni sustav spoznaje o radu s djecom se ne mogu prihvatiti kao kona ne i nepromjenive istine . iza igrali ta 11 .postupke iz metodike treba shvatiti kao mogu nosti koje se u nekoj situaciji mogu birati i mijenjati po potrebi .f) odgojitelj stimulira i poti e elju za rje avanjem odre enog problema g) pripremanje raznih vrsta problema i pra enje djece u tijeku njihova rada 15.

skretanje djece na novu aktivnost ili mjesto izvo enja samo ako je to iz nekog razloga nu no.. gra enje) perceptivne aktivnosti b) USMJERENE aktivnosti . izlet. pjevanje.. zimovanje .) USMJERIVA (fokusira dje ju pa nju na bitne elemente pri promatranju. dodaje nove) PROMATRA (mentalno je uklju en u dje ju aktivnost. socijalne interakcije. izra avanja. poma u djeci da upoznaju u u i iru okolinu . uvijek u zajedni tvu s djetetom) 12 . eksploraciji. organizirani boravak ljetovanje. sadr aje i ideje relevantne za dje ja zanimanja. ali i izvan vrti a . zaklju ivanju.) POTICATELJ MOTIVATOR (nudi izbor razli itih aktivnosti. tema dovoljno iroka da se dijete sna e u toj aktivnosti . istra ivanja.1 odgojitelj na 10 djece = NORMATIV 17.mora biti takva da je dijete maksimalno anga irano. na ina rje avanja problema. dodatno poti e nesigurnu djecu.) POMAGA (samo na tra enje djece i u mjeri u kojoj je neophodno.Tu se mogu ubrojiti: slobodna stvarala ka igra istra iva ka igra izra avala ke igre (crtanje.mogu se odvijati u sobi dnevnog boravka.u aktivnostima se mo e organizirati posjet. provodi i analizira u cilju sistematskog djelovanja na odgoj i razvoj djeteta i na naobrazbu .one koje odgojitelj svjesno i namjerno planira. prilago ava aktivnost ako je prete ka ili prelagana. ULOGE ODGOJITELJA U ODGOJNO OBRAZOVNIM AKTIVNOSTIMA DJECE! OPSKRBLJIVA (priprema materijale.uvijek predstavljaju izvor novih do ivljaja i spoznaja.. zainteresiran za kvalitetu dje jeg djelovanja.

nastojati da djeca imaju individualne aktivnosti i u malim neformalnim grupama . socijalni i motorni razvojni stupanj djeteta.osigurati konkretne aktivnosti za u enje djece konkretnim materijalima i ljudima relevantnima za njihovo iskustvo .. vrijeme..prihva anje vi e od jednog ispravnog odgovora 13 .PROCJENJIVA EVALUATOR (na temelju dje je aktivnosti i pona anja procjenjuje trenutni intelektualni. CILJEVI KURIKULUMA! razvijati samopo tovanje i pozitivne emocije prema u enju kod djece poticati u enje u svim razvojnim podru jima biti osjetljiv na individualne razlike u sposobnostima i interesima djece 19.) SUIGRA (partner u igri. 18. dje je interese i potrebe. materijale i sadr aje aktivnosti za djecu) = u slo enoj dinamici odgojno obrazovnog procesa ove se uloge kombiniraju.na initi stimulativno okru je koje e djecu poticati na istra ivanje i interakciju .omogu iti izbor me u raznovrsnim aktivnostima bez obzira poti u li od djeteta ili odgojitelja . vremenske. kao refleksija na postoje e stanje i postavljanje hipoteza to i kako dalje da bude jo bolje.poticati i uklju ivati djecu u aktivnosti . kongruentnost aktivnosti s obzirom na dje je razvojne mogu nosti. ovisno o konkretnom kontekstu zajedni kog ivljenja djece i odgojitelja u pred kolskoj ustanovi. trajanje. ODGOJNO OBRAZOVNI POSTUPCI! .) VODITELJ (sam organizira mjesto. a ponekad i preklapaju na raznovrsne na ine. naj e e u ulozi koju mu dodjeljuju djeca) PLANER (prirodno izrasta iz uloge promatra a prostorne. materijalne organizacije i sadr aja aktivnosti radi daljnjeg unapre ivanja.

godini po inje koristiti ja . samopoimanje. godina spoznaja o postojanju ja i drugi . 14 . mapa dragocjenosti = LENTA na koju se mo e objesiti ne to karakteristi no in a taj na in dijete usvaja pojam vremena (pro lost. usta ). dodirivati i imenovati dijelove tijela (uho. to je za dijete jako zanimljivo . ku anjem pomalo u i gdje zavr avam ja . nos. stajanje je veliki doprinos za stvaranje slike o sebi. spoznaja to mogu raditi samo. ruku . to je na in da vidi sebe = OBITELJSKI ALBUM albumi koji bi se zvao moj ivot . dobro je da dijete bude uz nekoga i da se ponekad vr e paralelne radnje.prepoznavanje djeteta ispod plahte = IGRA POZDRAVA nosom. lice 3. a po inje ti slika o sebi se formira do kraja 2. o i. govor dijete otkriva da govorom mo e djelovati dijete prvo koristi 3. godine dijete postaje svjesno sebe u 3. TO JE NAJVA NIJE ZA STVARANJE SLIKE O SEBI? Mnogi smatraju da razvoj slike o sebi zavr ava prije kole ili u pubertetu. budu nost) i tijek zbivanja . a to s drugima.od dje jih slika radimo grozd ili pu a = ADVENTSKI VIJENAC svaka ku ica je ne to djetetovo = ZAJEDNI KI POSTERI otisci stopala. = IZRADA DJETETOVA PORTRETA dijete legne na pod i nacrta se kontura. Vrlo je va no s djecom provoditi igre pomo u kojih se razvija slika o sebi: = IGRE PRED OGLEDALOM staviti dijete pred ogledalo. Dijete postepeno uo ava sebe: dijete dodirivanjem. poznavanje spola 21. i 4.20. sada njost. SLIKA O SEBI (KROZ GODINE)! Slika o sebi se rano stvara i nije svejedno kakvu sliku o sebi imamo. a to zapravo nije do kraja to no jer stvaranje slike o sebi traje cijeli ivot. crte i. laktom. javlja se svijest..mo e se raditi svake godine da se vidi koliko je dijete naraslo = AROBNA KUTIJA u kojoj je ogledalo.

esto pokazuje frustracije.Advent izrada vijenca. siroma tvo.imaju zadatak da dijete osjeti radost.daje neprimjerene odgovore u nekoj situaciji . pri e o sv.govore tihim glasom . BLAGDANI.22. te ko kontrolira neke unutarnje impulse (udara. to uzrokuje negativnu sliku o sebi: .ne mo e dugo zadr ati i uspostaviti kontakt o ima .lako daje igra ke jer se boji da ne e biti prihva eno . kroz aktivnosti poti u dje je potencijale i pridonose razvoju sposobnosti . rat. nesigurno konstantno tra i pohvalu i potvrdu onom to je radilo . bliskost. katastrofe. ekolo ki. bude osje aj radosti.sv. polomi) . zagrljaj. razvod. ubrzanog lupanja srca. mijenjaju raspolo enje . rijetko se smije. Nikoli. teror. tap.sumnja u na u pohvalu . lako se upla i . te ko prihva a nove situacije . Lucija sijanje p enice. UZROCI STRESA! = STRES posebno psihi ko i tjelesno stanje djeteta u kojima dolazi do poja anog lu enja adrenalina.neka djeca puno zami ljaju jer ele biti netko drugi. zanemarivanje roditeljske uloge.gleda u pod. PROSLAVE. dom i susjedstvo.kod male djece odlazak roditelja uzrokuje stress uzroci: ekonomski. slike o njemu . uko enost . nesigurno u sebe. imendan za Lucije .jaslice uspavljivanje lutke. zgrabi. kontakti s drugima su kratki . SVE ANOSTI U PRED KOLSKOJ USTANOVI! blagdani ru e stereotipnost svakodnevnog ivota i u zajedni ki ivot djece i odraslih unose nove vrijedne sadr aje. prekriva rukom o i. izrada jaslica od ka iranog papira 15 . krevet. pri e o toplini.nema prijatelja. nasilje 24.eli da mu netko odre uje to da radi. smrt. kapa.sv. bolest.voli se osamljivati i samo igrati 23. Nikola izrada izmica. sami pale svije e . upoznavanje sa itom.esto ka e da ne mo e napraviti ono to se od njega tra i . oslu kivanje to nam zrno ka e. osobnu uklju enost .samodestruktivnost. KARAKTERISTIKE DJETETA KOJE IMA NEGATIVNU SLIKU O SEBI! ako dijete podlije e razli itim zlostavljanjima.

zbornici. MLA A DOBNA SKUPINA (2-3 godine): . aplikacije. kako bi djeca mogla svakodnevno promatrati i njegovati biljke i ivotinje.filmovi i tv vrti . dijete gradi plemenit.kalendari prirode u dje jem vrti u SOCIJALNA: . SREDSTVA ZA UPOZNAVANJE OKOLINE! PRIRODNA : .knji evna djela za djecu pred kolske dobi .didakti ke igra ke i igre . KUTI PRIRODE! Kuti prirode potreban nam je zbog njegovanja i izgradnje adekvatnog stave prema prirodi.kuti prirode izvan ustanove .kuti prirode u sobi dnevnog boravka . zvukovi.slikovnice . Opremiti ga sadr ajima karakteriti nim za djetetovu okolinu (biljke i ivotinje koje se lako prilago avaju ivotu u zatvorenom prostoru). Treba ga sjestiti u najsvjetliji dio dnevne sobe. tre e pere tanjuri ) => zajedni ko djelovanje djece ima u sebi klicu ekolo kog odgoja. drugo zalijeva. samo radi utje e na socijalni razvoj (jedno dijete bri e listove.zadovoljava svoju prirodnu radoznalost . za titni ki odnos prema svemu to je priroda Mnogi ga nazivaju mali laboratorij jer dijete promatra promjene na biljkama i ivotinjama u duljem vremenskom periodu. glasovi) 26.dijapozitivi i dijafilmovi . umovi. Dijete mo e spoznati ono to u kratkom vremenskom period ne mo e primjetiti. dijaslike.stje e znanja o rastu.25.biljke koje cvjetaju da dijete uo i razliku list cvijet .vi eizvorni sklop (priru nici. Brinu i se o biljkama. zbog svijetla. okrenuto prema zapadu ili istoku.lisnato bilje irokih listova da s njega mo e brisati pra inu 16 . dijete: . razvoju i na inima zadovoljavanja potreba biljaka i ivotinja odgaja radne navike djeteta ii ma svrhu samo ako dijete aktivno sudjeluje tj.

dijete. samo da se djeca upoznaju s na inom prehrane.nakon iskustva sa insektima.SREDNJA DOBNA SKUPINA (4 godine): . mala djeca ptice jakih boja i krupne. djeca bi mogla i i na iskustvo sa slikama POVRTNJAK.5 3 m du ina). dijete upoznaje vrstu. biljke iz drugog podneblja. a krov od vrste mre e AKVATERARIJ za kornja e i gu tere. vodeno bilje TERARIJ kupljena ili improvizirana naprava za dr anje ivotinja u sobi. gredice druga ije nego za odrasle (70 80 cm irina. pauci . kamenje. paprat. staviti tapi i sliku onoga to smo posadili. uz pomo terarija. za detaljno upoznavanje sitnih ivotinja (boca ili staklenka i na vrhu gaza) mravi. razvija interes za druge ptice . saditi kulture koje se mogu sirove jesti KAVEZ za ptice esti izvor bolesti. 2. u njemu treba biti pijesak. u i u kakvim uvjetima ive ivotinje INSEKTARIJ nastamba za kukce.upoznavanje razli itih vrsta biljaka koja djeca mogu presa ivati i imati vizualna iskustva Trebao bi imati: AKVARIJ za ribice.dijete u i istiti. razmak me u gredicama 50 60 cm. na in hranjenja.ivotinje se stavljaju unutra samo za promatranje . ve a djeca parovi ptica i njihovi mladi. na mjestu koje nije na udaru dje jih motornih aktivnosti. koji ne smije biti izlo en jakom osvijetljenju. najbolji je etvrtasti jer ne mijenja oblik i veli inu kad dijete gleda. naziv. ptica mo e kratko biti u vrti u.unutra se mo e staviti li a ili cvije a . edna stavlja se u interakciju 17 . CVJETNJAK odvojeni niskom gredicom od ostalog prostora za igru. u zemlji se mo e zasaditi masla ak. po pona anju prepoznaje kad je gladna. ista biljka razli itog roda STARIJA DOBNA SKUPINA (6 godina): . leptiri.razlike izme u biljaka mogu biti manje. br ljan. za gu tere treba jedan do dva kamena . sanduk sa staklom. vrt ograditi kulturama koje brzo rastu.

da bi djeca mogla promatrati njihov ivot. vjetar. kalendar vremenskih pojava sunce. oboga uje ih novim znanjima. Rad isklju ivo u pedago ke svrhe. dijete se spontano igra kuhinjskim posu em. 18 . a kasnije ih zamjenjuje igra kama. odgaja ih i navikava na rad. lupa licom. Djeci su konkretni predmeti igra ke (u po etku). U 2. mjese ni 28. ilustracija kojima su ozna ene vremenske pojave u biljnom i ivotinjskom svijetu . a dijete treba okrenuti onu stranicu koja odgovara vremenu taj dan . ide u du an kupiti mlijeko i ka e pa-pa . Za djecu mla u od 2 godine treba paralelno davati igra ke i konkretne predmete. bilje enja i upoznavanja promjena u prirodi te vremenskih prilika . KUTI PRIRODE IZVAN ZGRADE DJE JEG VRTI A! Mo e biti: .povrtnjak.nastamba za ivotinje.26. to je dijete mla e. tjedni. zima bor) SLIKOVNI KALENDAR: . provla enje. navike Kuti prirode pro iruje dje je spoznaje. cvjetnjak . ljuljanje.vanjski prostor s ure enim igrali tem . ki a.konkretno iz prirode.sastoji se od slika. 27. snijeg.slu i za to da djeca obrate pozornost na to to se oko njih doga a PROSTORNI KALENDAR: .ti kalendari mogu biti jednodnevni.ima svrhu samo ako s djecom bilje imo i pratimo npr. DIDAKTI KE IGRA KE I ZAHTJEVI! Igra ke su tradicionalni supstituti stvarnosti koji okru uju djecu i slu e im za igru i u enje. KALENDAR PRIRODE I VREMENA! Kalendar prirode didakti ko sredstvo koje priprema odgojitelj u svrhu pra enja. oblaci. igra ka treba biti sli nija konkretnim predmetima. stavlja jedan u drugi. uvla enje te igra ke koje e poslu iti za simboli ku reprezentaciju djetetovog iskustva ste enog kroz vlastiti ivot (lutke koje e ono hraniti). ukusno raspore eno. godini. Potrebno im je omogu iti igra ke za guranje. ono to je karakteristi no za to doba (npr. razvija u njima osje aj odgovornosti i samostalnosti.

igra ke ne daje djetetu bez u itelja. stolje u. Poslije 1920. djeca se igraju materijalom i tako u e oblik. Individualni razvoj nastaje jedino izra avanjem kroz vanjske objekte i oblike. slo ene. treba shvatiti razli itost (uvodi kocku i cilindri an oblik). naj e e na kognitivni razvoj . pred kolske ustanove otvaraju vrata igra kama i od tada je TEORIJA POBU IVANJA koja govori: Djeca e se radije igrati igra kama ako su nove. Prva Frobelova igra ka LOPTA. kao i Frobel.) DIDAKTI KA IGRA . 19 . produbljivanja znanja djece -> naj e e se provodi kao usmjerena aktivnost 29.. Ona. djevoj ice su dobivale lutke. dijele i na: oblike znanja (ku a. U 17.na igra ki: dijete radnju prenese na igra ku i vr i simboli ku radnju . Kocka namijenjena djetetu da gradi oblike iz ivota. Frobelove igra ke usmjeravaju kolektivnom.provodi se u cilju djelovanja. godini dijete prvo reprezentira te igre na sebi pa tek onda na igra ki.KAO DA igre u 2. Kada dijete shvati jednakost i univerzalnost. MARIA MONTESSORI ne daje bo anske uloge igra kama. . stolje e FRIEDRICH FROBEL prve edukativne igra ke u zabavi tima Vidi se povezanost igra ke i individualnog duha. drvo) i oblike ljepote (nacrt). a danas igra ke usmjeravaju individualnom. ako reagiraju na dje ji dodir i omogu uju rje avanje problema.na sebi: traje vrlo kratko . veli inu.nema osobine prave. a dje aci luk i strijele. ponavljanja. POVIJEST IGRA KE I TO SU IGRA KE! U plemenskim zajednicama. Davali su im maske i kamen i e. boju. tata. i 18. godine. to nije bilo jako edukativno. Intelekt se razvija iz osjetila. ritualnom. spontane dje je igre nego je nastala u metodici sa ciljem uvje bavanja. 18. godine SIMBOLI KA IGRA dijele se uloge (mama.u ulozi: nakon 3. simbol jedinstva. 19. stolje e JOHN LOCK uo ava vrijednost igra ke i shva a da igra ka mo e pridonijeti obrazovanju LOCKOVE KOCKE slu e za opismenjivanje djece. prosvjetni djelatnici priznaju i prou avaju dje ju igru kao ne to to se mo e upotrijebiti u svrhu obrazovanja.

grad. razli ite didakti ke igre (lot. ve e dijete slika je manje vjerna konkretnoj situaciji.didakti ke slike. to je manje dijete slika je ve a sa manje detalja. STRUKTURIRANE IGRA KE one koje imaju velike mogu nosti odgovora na dje ju akciju 2. oslikana kocka spade u 2. zadatak da se dijelovi slo e u cjelinu 7 geometrijskih oblika slo iti u kvadrat = GOROTKI ruska igra vezana za pokret. kao sredstva upoznavanja okoline. a dijete je subjekt koji je potaknut da se igra iz svojih razvojnih potreba. Igra ka = sredstvo za zadovoljavanje potrebe za igrom. uma. POLUSTRUKTURIRANE IGRA KE one koje imaju cilj iv ode k jednom rje enju. osnovna namjena je pravilna prostorna orijentacija 20 . puzzle) slagarice: plo ne. igra ke koje slu e za u enje o stvarnosti i za stvaranje djetetove stvarnosti . dijele se na sve vi e dijelova.bitno da su: dovoljno velike i da prikazuju ono ime elimo da dijete svlada. = TANGRAM stara kineska vje ba. biljni i ivotinjski svijet . NESTRUKTURIRANE IGRA KE one iz kojih dijete samo strukturira igra ku ili reprezentira stvarnost npr.. 31. KATEGORIJE IGRA AKA! 1. slagalice. 30. vrstu. ali koje dijete mo e koristiti i na kreativniji na in 3. drvene. ku a.Igra ka je najdjelotvornija u prvih 5 godina samo je sredstvo igre. POSTOJE E IGRA KE! 1. domino. makete (selo. vrstu. a obi na drvena kocka spada u 3. igre koje je dijete samo napravilo 3. ima vi e detalja i ve a je. parne slike. trodimenzionalne.) po mogu nosti drvene 2. vrti .

prirodnim pojavama. ugodnih boja . Zaklju ak: dijete od 4 godine prepoznaje objekt s kojim s kojim je ve imalo iskustva. rije nik bogatijim te razvija interes za pisanu rije i knjigu.ne smije biti pretrpana detaljima jer dijete ne mo e uo iti bitno 33. ivot se ra a prikazan process ra anja kod ivotinja STERN. Kroz knji evna djela djetetu se oboga uje iskustvo.primjerena djetetovim razvojnim mogu nostima . njegov emocionalni ivot ini sadr ajnijim. biljkama. ZAHTJEVI KOJI SE POSTAVLJAJU NA SLIKU KAO NA DIDAKTI KO SREDSTVO! .mora odgovarati estetskim zahtjevima. Slu anje. Elementni filmovi daju nove podatke: 1. anga iraju intelektualne potencijale. pri e o djeci s odraslima. spoznaje o ivotu. bajke.u toj dobi ima dovoljno iskustva i sposobno je i itati sadr aj slike pa i ono s ime nije imalo nikakvog iskustva. DIJA . 34. odnosima me u ljudima. godine prou ava stati ne slike i dje je prepoznavanje. ULOGA KNJI EVNOG TEKSTA! U dje jem vrti u primjenjuju se: basne. pri e.32.FILMOVI! Dija filmovi nisu u pokretu i zato su dosta te ki za dijete. godine dijete e imenovati radnje. ali ih ne e mo i povezivati (nema uzro no posljedi nih veza). doma im i divljim ivotinjama. Umjetni ki tekstovi utje u na emocije i bogate rije nik. dru tvu. 1939. stvarima. godine dijete e mo i povezati radnje (ima uzro no posljedi nu vezu). Znanstvena djela poma u djetetu za dobivanje novih informacija o prirodi. pribli avaju mnoge ivotne istine. pri anje i ponavljanje pri e bogati dje je iskustvo. dje jim igra kama. 21 . stihovi. tek nakon 5.prikazi objekta moraju biti djetetu prepoznatljivi . ali mu je te ko shvatiti kontinuitet pri e u slikovnici i na stati noj slici. do 5. listanje prikazan proces listanja 2. Dijete na pokretnoj slici vidi pokret i mo e razumijeti.istaknuti detalje nu ne za prepoznavanje .

ima ko aru u koju skuplja sme e.zada a je stvoriti pretpostavke da mladi budu odgovorni. zapaljivo. Osje ajnom usisava u . kreativni. otrov) 4. . razvrstava ga i odnosi u spremi te za preradu . gdje ga odvoze 6. EKOLO KI ODGOJ U VRTI U! . da isprave na e pogre ke. to podrazumijevamo pod pojmom OTPAD (kako i gdje nastaje). simbol istog zraka. to se zbiva sa sme em 5. zelenila i prirode. prepoznavanje razli itih vrsta otpada (organski neorganski) 2. zraka. magnetska plo a na koju se malim magneti ima fiksiraju zidne slike s kojima se djeca trebaju upoznati. .djeca trebaju imati slobodne i vo ene aktivnosti na temu ekologije.recikla a papira 22 . 36. upoznati djecu sa Danom planete Zemlje. biljni i ivotinjski svijet. odba enim predmetima sa kojima ne zna to e = ISTKO plave boje. zdravstveni razvoj 3. npr. . Ozvu eni dija filmovi: pri e o Nezahvalnom mi u . to pod pojmom SME E 3. teme iz prometa. upoznati djecu s opasnim otpadom i znakovima opasnosti (eksploziv.razvijanje emocija za o uvanje prirode aktivnosti koje mo emo napraviti: 1. okoli a. TV EMISIJE! Emisije o ivotinjama. Tri snjegovi a . PODRU JA KOJA SE PROVODE KAO PRINCIP IVLJENJA! 1. prljav. crtani film najvi e 45 minuta dnevno dijete smije gledati TV. Vi eizvorni sklop. radni odgoj 37.moramo znati to trebamo posti i tim temama.ukazati na mogu nost prerade i skupljanja u spremi ta predvi ena za otpad . upoznavanje sa odlagali tem sme a 7. prometni razvoj 4. ekolo ki razvoj 2. putopisne reporta e. simbol one i ene rijeke. vode.35. zanimanja ljudi.mogu a dramatizacija izme u Sme ka i istka . Zelenim telefonom = SME KO sme e boje. okru en nepotrebnim.

. opekotina.AIDS. svakodnevno nastojimo da dijete formira zdrave higijenske i kulturne navike PROGRAMSKE CJELINE: 1.ovisnosti i bolesti (npr. u i buhe. pranje ruku. ne lizati no . vakanja.stanovnici na kosi i tijelu.u svakodnevnim interakcijama utje emo na: 1. alcohol uni tava mo dane stanice . za titu i o uvanje zdravlja 2.gdje se odla e. ista i njihova va nost. to se ne smije dirati. ruke i nokti te odje a i obu a . sme e . tata se napio). vatra. DIJETE I OKOLINA . nos mirisi..sa djecom provodimo aktivnost na temu Moje tijelo (pravilno dr anje.) ..prehrana na in jela. isto a. . vrti u. uginule ivotinje 23 . pranje cesta .. godine su svjesni svog spola. DIJETE . razlika izme u dje aka i djevoj ica . neuredna kosa pribor za ure ivanje kose..upozoriti na nesre e u ku i. o i nao ale. formiranje navika i bu enje interesa za zdravo ivljenje u okru ju u kojem ivi .mla a dobna skupina dijete koristi vilicu . ZDRAVSTVENI ODGOJ! Zdravstveni odgoj proces u kojem pomo u odre enih sadr aja utje emo kod djeteta na zauzimanje stavova.38.spavanje informacije o tome koliko je spavanje va no. govoriti o sidi.va no je namirivanje tjelesnih i emocionalnih potreba jer bez njih dijete ne mo e biti aktivno.spremanje prostorija (pra ina tetna za to?) . 2. . o tri predmeti.oko 3.srednja dobna skupina dijete koristi no za meso . presavijanje ubrusa.zarazne bolesti. padovi. posjekotine.vitamini tvari koje uvaju od bolesti. po ar. kognitivne sposobnosti o svrsi te za tite 3. kako se osje am kad nisam naspavan . zadovoljno i veselo .. oprez od struje. razgovor s djetetom. razgovor kako su do li na svijet.opasnost koja prijeti od lijekova ormari i prve pomo i . upotreba wc-a.starija dobna skupina posu e.

= poma e postupno razvijati razumijevanje pravila prometa i vje bati primjenu tih pravila radi budu eg samostalnog uklju ivanja u promet kao aktivnog sudionika u njemu. zubaru na prijatelj. posjet bolnici. a i u okviru pojedina nih aktivnosti u cilju djelovanja na djecu kad je u pitanju promet. 1.osposobljavati dijete za aktivno sudjelovanje u prometu kao sudionik = ZADACI PROMETNOG ODGOJA = 1. DIJETE I ODRASLI .razvijati oprez u prometnim situacijama i postupno u iti dijete da se pravilni kre e kao pje ak . ali i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. ste i naviku pona anja u prometu 24 . 40. na TV-u je vidjelo sliku sudara) = prometni odgoj poma e u osposobljavanju djece za aktivne sudionike u prometu radi vlastite sigurnosti. uz pomo odraslog. dijete je to vidjelo i samo po elo govoriti o tome (to je najbolji trenutak jer je sve u djetetu aktivno te je po eljno takve trenutke iskoristiti (npr.upoznati se sa lije nikom znak hitne pomo i. uloga medicinske sestre u vrti u. oboga ivanje djetetovog iskustva do ivljajima o onome to se doga a u okolini i postupno snala enje u prometu kao sastavnom dijelu te okoline 4. posjeta. do polaska u kolu. 3. PROMETNI ODGOJ! Prometni odgoj provodi se kao princip odgojno obrazovnog rada u vrti u. CILJ .3. ambulanti. vje banje navika kretanja u prometu i sl. upoznati osnovna pravila koja vladaju u prometu radi djetetovog lak eg snala enja 2. SITUACIJSKO U ENJE njihovi sna no pro ivljeni doga aji. lijekovi u iti djecu da ih to manje koriste bol prirodna pojava. izleta kad god izlazimo iz dje jeg vrti a 2. s djecom uvje bati konkretne prometne situacije kako bi dijete nau ilo pridr avati se pravila i stjecalo navike pona anja u prometu 3.. kao SADR AJ odgojitelj svjesno cilja razvoju prometnih navika. Mo e se provoditi kao projekt. dijete na temelju svih ovladanih zada a treba. kao PRINCIP provodimo ga u situaciji zajedni kih etnji. a mo e se provoditi i kao sadr aj odgojno obrazovnog rada.

upoznati djecu sa funkcijom.osigurati djeci razne materijale za aktivnosti i poticati ih na njihovu to samostalniju upotrebu . kristal. mjestom i spremanjem materijala za dnevnu upotrebu .srednja dobna skupina regulacija prometa. 41. put od vrti a do doma Va ne su stimulirane situacije.semafori na struju ili baterije .auti i .kako uvje bati konkretno pona anje i spontane situacije? .prometni polygon (stalnog karaktera na igrali tu) . dijete najbolje u i o prometu iz konkretne stvarnosti. a ne stvarala kih igara (npr.upoznati djecu s radom odraslih 25 . Vatrogasci) .) .mla a dobna skupina susret s policajcem .poticati djecu na aktivnosti sa raznim materijalima (drvo.kalendar s prometnim znakovima . pove alom. na inom.. samoposlu ivanje.vozila s prvenstvom (Hitna. alat za vrt.upoznati djecu s pomagalima i alatima za svakodnevne aktivnosti (oprezno i spretno rukovanje eki em. polygon .) . Policija.kuti gra enja grade prometnice .dija-filmovi i slikovnice . = OSNOVNA SREDSTVA PROMETNOG ODGOJA = . ljepilom. RADNI ODGOJ! = PRINCIP zajedni ko ivljenje djece i odraslih = SADR AJ intenzivnije. u e podru je radnih aktivnosti s djecom (svjesno razvijanje prometnih navika) = ZADACI I SADR AJI RADNOG ODGOJA = .prometni tepih stolnjak .starija dobna skupina konkretne situacije..dati im volane is l. klije ta.zaklju iti sve radne aktivnosti s djecom koje su primjerene njihovoj dobi (priprema za spavanje.provoditi igre s pjevanjem . susret s policajcem ili djeca vode policajca do ku e i oni njima pokazuju.. hod u paru .) .radni listovi . vagom.

dostupnost zada e (prilagoditi zahtjeve mogu nostima djece) 2. godini dijete razlikuje rad i igru i uklju uje se u radne aktivnosti. dobra prostorna organizacija za smje taj djece (dovoljno prostora za kretanje. stalno prikupljanje materijala za zalihe 6. prikupljanje odjevnih predmeta.u 5. treba imati uvjete. dozvoliti djetetu da usisava) . stav odgojitelja prema radu. sa enje drve a 42. godine).Peteh: Radne aktivnosti -> nudi teme za individualni i kolektivni rad) 26 . = oblici provo enja radnog odgoja: 1. na zadatak je da rad pretvorimo u igru . hranom 3.preuzeti brigu o ivotinjama. sudjelovanje u dru tveno korisnom radu. i 6.zadovoljiti djetetove potrebe za dogovaranjem i projektiranjem radne aktivnosti .upoznati dijete sa prednostima suvremenih sredstava za rad (aparati u obitelji. da dijete ima pregled) 5. pripremanje materijala. bogatstvo materijala (kreativno kori tenje istovrsnog materijala) 3.isklju ivo radne aktivnosti djeci nisu atraktivne . UVJETI ZA OBAVLJANJE RADNIH AKTIVNOSTI! 1. u zajedni kim aktivnostima neophodan je zajedni ki dogovor i organizacija te vanjska motivacija 2.materijal nam sugerira to s njim mo emo raditi (M. na in na koji djecu animira i kako vrednuje proces i rezultate rada = IZBOR SADR AJA RADNIH AKTIVNOSTI = . da drugom djetetu ne smeta i da mi mo emo do i do djeteta) 4. toliko koliko vidi svrhu toga VA NO: kad se dijete eli uklju iti u rad. promatranje rada odraslih 4.malo dijete ne razlikuje rad od igre (do 4.. dobra materijalna organizacija (sortiran materijal. npr. organizirani posjet nekom radnom mjestu 5.nudi materijal koji nudimo (imamo) i svrhu (koju elimo posti i) . odvo enje sme a. vodom. biljkama u vrti u = OBLICI PROVO ENJA RADNOG ODGOJA = . samoposlu ivanje igra kama.

bojanje oprava na igrali tu. PO ECI MATEMATI KIH POJMOVA POVIJEST! . vjetrenja e.) b) sredstva za dje ji osobni ukras (ogrlice.. i enje sobe) 43. za vanjski prostor zmajevi. maketa. navodnjavanje). znanja bez aktivnog djelovanja djeteta na istra ivanje i kreiranje stvarnosti .odrasli treba osigurati puno materijala . KOLEKTIVNI RAD I TEME: a) individualne radove povezati u cjelinu b) izrada na neku temu u malim grupama c) zajedni ki plakat d) izrada lutki od neoblikovanog materijala e) kolektivni rad za ure ivanje okoli a f) radne i ekolo ke akcije (npr. . radi niz. origami. geometrija (gradnja. kalendari.matematika je stara koliko i ovje anstvo .mi prebrzo idemo na aktivno mi ljenje..) e) izrada sredstava za priredbu (zastave. bro evi. trigonometrija (znanost o odnosima me u pravcima i udaljenostima). INDIVIDUALNI RAD I TEME: a) izrada sredstava za igru (sve vrste lutaka. jedna meni. razni ukrasi za sobu) d) izrada poklona (albumi. algebra (znanost o stvaranju pravila i formula u matematici). spremnika za sme e. zapremine.) c) sredstva namjenjena za ukra avanje prostora ( a e za olovke.govorno ozna avati koli ine. robota. 15. diferencijalni integralni ra un (prou ava pokretne i promjenjive veli ine) .u prep kolskom periodu nema razvoja matemati kih pojmova tj. tampanje krumpirom. novac).. mo e negativno djelovati. to nije dobro.) 2. vjenci. dijeli balone. ku ica za igru. primjer: ve sa 2 godine dijete ispituje svojstvo predmeta jedna tebi. zako iti dijete = ULOGA ODRASLOG U MATEMATI KOM ODGOJU = . ukr tava olovke. osobine predmeta . arobnih kutija..1..5.uvoditi ga u simboli ko matemati ke medije 27 . stolje a na europske narode veliki utjecaj imaju Arapi: pojava trgovine (vaga..VA NA JE MANIPULACIJA .dijete ispituje.matematika se treba u iti na konkretnim predmetima . prenosi kocke.

policija. dramatizacija razgovaraju brojke 5. INDUKCIJA od pojedina nog ka op em DEDUKCIJA od op eg ka pojedina nom 3. gradi cjelinu 2.stvaramo sudove 44. veli inama. ono radi sintezu tj. stvarala ke igre trgovina. koli inama. mala kuglana.. sa konkretnim predod bama. pri e Tri pra i a. ANALIZA dijete rastavlja auti SINTEZA nakon rastavljanja. pojavu apstraktnog mi ljenja mo emo o ekivati pred kraj pred kolskog perioda . simboli ka igra 45. VRSTE AKTIVNOSTI KOJE SU USMJERENE NA FORMIRANJE MATEMATI KIH POJMOVA! . MATEMATIKA U INTEGRACIJI SA SVIM OSTALIM AKTIVNOSTIMA! 1. na i svoj broj 6.vrste istra iva kih aktivnosti u kojima se dijete igra s bojama. didakti ke igre domino.procjenjujemo . elementarne igre poka i svoj par. to e biti br e. brojke 4.predvi amo . hitna.kriti i ocjenjujemo . NAJVA NIJE MISAONE OPERACIJE! 1.otkrivamo .mi ljenjem: . 28 . a na temelju procjene vrednovanje 46. ANALOGIJA = USPORE IVANJE na temelju analogije procjenjuje.stje emo uvid .ako dijete sa 6 godina misli konkretno. oblicima. zapreminama = vrste aktivnosti: DIDAKTI KE IGRE igre u kojima dijete ne u i matemati ka pravila samo kroz sliku nego i kroz pokret. Snjeguljica i sedam patuljaka 2 igra prstima 3.

tangram 2. serije igra aka.pokretne elementarne igre: na i svoj lik.igre s pravilima: igre kockom. npr. kutija od boca.dopunjaljke . npr. kol ko kume ima sati . moramo omogu iti djetetu igre s vodom. kako bi se dijete poslije moglo skoncentrirati na dvodimenzionalno. prakti an problem. probu ena plasti na a a) . npr. igra kole.stvarala ke igre (igre koje dijete igra): samoposlu ivanje. pa nju. obojati polja ozna ena to kicama) . trokutima i imamo igra e koji govore to treba skinuti) .skriva ice vje ba za po etno pisanje koje poti e percepciju. igre u kolu . igra dan-no . mo e se vani napraviti labirint po kojem se dijete samo kre e .zagonetne slike (osnovnu sliku prekrijemo sa kvadrati ima. umjesto da igramo duboko-plitko . igre s obru ima. oblicima) . a a u a i. snala enje na dvodimenzionalnoj plohi (npr. crna kraljica. broji dalje.labirint djeca ih vole jer efekt svoje akcije vide odmah ( u srednjoj dobnoj skupini raditi trodimenzionalno.igre po zadatku (ni i dvije crvene. trgovina cvije em . konkretni prakti ni problem . slikovni problem . loto. dvije plave) ovo je arhai an matemati ki postupak i treba ga to vi e izbjegavati! Iz podru ja matemati kih pojmova. dati mu duboku i plitku posudu i da dijete na prirodan na in ovlada matemati kim pojmovima. rje avanje problema: 1.Tu spadaju: . gra evni materijal uz iju pomo dijete u i o volumenu. OSNOVNA ZADA A PRED KOLSKOG ODGOJA! = osnovna zada a pred kolskog odgoja . neke plohe se izre u i dijete treba sti i do auta.radni listovi gotovi predlo ci koje treba to je mogu e vi e izbjegavati jer gu e kreativnost 29 .parne slike (memory. 47. domino.pijesak i voda (konkretan.razviti kod djeteta sposobnost za uo avanjem i rje avanjem problema.slagarice koje se mogu rezati na razli ite na ine .umetaljke .

eksperimentiranje na osnovi matemati kih zadataka izre i kvadrat da dobije dva trokuta 48. plo ice ili drveni pod. eksperimenti . u zemlji dijete promatra to se zbiva . strunja e = dovoljno stolica i stolova da djeca mogu udobno sjediti za konzumiranje obroka = materijali i dje ji radovi izlo eni u visini dje jih o iju = postoji prostor za odlaganje osobnih stvari djece = raspored mora omogu avati pregled cijele sobe. npr.eksperiment s biljkama biljka bez vode. to tone. a to ne upija. bez svijetla.eksperiment s bojama mije anje boja. namjenjeni su za slikanje i za aktivnosti pijeskom i vodom 30 .3.dovesti dijete u situaciju da se verbalno izrazi.eksperiment s magnetom to privla i. svije a pod a om .eksperiment s vodom to upija. to e u initi ili dati mu materijal i neka ka e kako bi napravio od toga ku u .bitno je potaknuti dijete da razvija svoje strategije. SOBA DNEVNOG BORAVKA CHECK LISTA! = organizirana po centrima = namje taj primjeren djeci.eksperiment sa svijetlom sjena na zidu. to ne privla i . police dostupne djeci. slu anje pri e. otvaranje prazne boce u vodi. glazbe mekani jastu i i. ali ne poti u tr anje = vrste podloge. verbalni problem . samopouzdanje. stvaranje nijansi . kao to su linoleum.. kroz to prolazi svijetlo . slikovnice stoje okomito = sadr aj svakog kuti a ukazuje na to o kojem se kuti u radi = udobna mjesta za razgledavanje slikovnica.eksperiment s zvukom boce napunjene vodom . o tome kako bi se rije io neki problem prolio sok. a ne da mi rje avamo 4.procesi koje provodimo s namjerom da se izazove neka pojava radi opa anja i istra ivanja kako bi se djeci omogu ilo zaklju ivanje . . puhanje zraka sa slam icom. svih centara (kuti a) = u raspored spadaju materijali za poticanje matemati kog mi ljenja i istra iva ke aktivnosti = namje taj i raspored su raspore eni tako da pru aju sigurnost i omogu uju djeci nesmetano kretanje. a to pluta. s vodom.eksperiment sa zrakom vre ice sa zrakom.

piti. razvijaju i osobine. ma ka. o nastanku njihovih mladunaca. IGRA TO ZNA I DJETETU! Dijete kroz igru u i ivjeti u demokratskom dru tvu. KUTI I U SOBI DNEVNOG BORAVKA! = glazbeni kuti = likovni kuti = kuti itanja i pisanja = kuti gra enja = obiteljski kuti = kuti lije nika = kuti higijene = kuti frizera = kuti prirode = stolno manipulativni kuti = kuti kazali nih lutaka = kuti kuhanja 50. konj. prepoznavanje i izra avanje osobnih potreba i po tivanja drugih osoba. mjesto spavanja pas. odgovornost za svoja djelovanja.finu motoriku . ptice selice i stanarice => srednja dobna skupina p ele. leptiri. ovce. kriti ko mi ljenje. kao to su neovisnost. KUTI GRA ENJA TO RAZVIJA! razvija: . umske ivotinje => starija dobna skupina djeca u e koristi pojedinih ivotinja.komunikaciju. ose. bubamare. 31 .razvijanje socijalnih odnosa .kreativnost . IVOTINJE KOJE SE KORISTE U RADU SA DJECOM U VRTI U! => mla a dobna skupina djeca su zainteresirana za ono to ivotinje vole jesti. krava.49.ovladavanje prostorom . gusjenice. kornja e. hru t. toleranciju i ma tu 52. o na inu zimovanja 51.

boja 6.otvori su za kocku.razlike u elementima mogu biti u boji. UMETALJKA! . Ide maca oko tebe. Crni Petar. a to ne 3. Crna kraljica. Po to kume lonac. puzzle sli ne slagaricama 4. 54. koli ini i veli ini . TRADICIONALNE IGRE! Igre s pjevanjem Do la majka s kolodvora.u pokrivaljke ubrajamo sve vrste lota. geometrijske likove. a zadatke treba postupno ote avati 57. Pokvareni telefon.poti e vizualnu percepciju 32 . sa odre enim otvorima. stave konkretne predmete koji odgovaraju otvorima na poklopcu kutije . namje taja. Tone ne tone 2. raskri ja. Toplo i hladno. POKRIVALJKA! . Istra ivanje svojstva okus. s jedne strane.mo e biti vezano uz konkretne ivotne problem. ali i one koje izra uju sami odgojitelji za svoje potrebe . Otapanje raznih materijala u vodi 5. valjak ili kuglu . Led u vodi 4.. kvadar. Lanca probijanca. slagarice 56.zanimljiva je mla oj djeci . dvori ta.dijete treba pokriti sredi nju plo u pokrivaljkama.) 2. . miris. to se u vodi mijenja.sredstvo koje se sastoji od sredi nje plo e i pokrivaljke . IGRE S VODOM I PIJESKOM! 1. Dan i no . DIDAKTI KE IGRE! 1.na papiru. lutke 5. loto.zadatak je u tome da djeca u kutiju. Pje ani sat 55. su obrisi predmeta. Lopov i policajac. domino 3.53. a na drugom predmeti crtom treba spojiti istovrsne predmete 58.. memory. makete (npr. ku e. DOPUNJALJKA! .

62. iznijeti temu i podrijetlo (da li je potekla od djece i u kojoj situaciji) 2. Modra lasta..59. Smib.privla enje magneta preko kartona ili stola (pomicanje stvari) 33 . po eti aktivnost pitanjima. pomagati im. voditi djecu. IGRA MAGNETOM! . predlagati. Radost. Ciciban. zapisati sav potreban materijal 4.privla enje metalnih predmeta magneto . PROJEKT! ETAPE: 1.djeca manipuliraju komadima i tako rje avaju zadatke prostorne vje tine . 61.to je vrijedna matemati ka aktivnost jer djeca u nepoznatim situacijama moraju ponuditi rje enja 60.postojanje magnetnih polova odbijanje istih i privla enje razli itih . Zvrk. GEOMETRIJSKA SLAGALICA! . DJE JI ASOPISI! Tintilini . iznijeti aktivnost za istra ivanje teme (razviti odgovaraju e pojmove koje treba istra iti) 3.mogu nost magnetiziranja .

strategije. Na kraju su napravili ribu sa unutarnjim organima i omotali ih stiroporom. i to objedinjeno. psiholo kih i filozofskih) na kojima se temelji plan i program tj. Jedan od oblika integriranog kurikuluma -> RAD NA PROJEKTIMA -> sklop aktivnosti u kojima jedno ili vi e djece dublje prou avaju neku temu ili problem. objedinjavanje razli itih podru ja znanja povezanih zajedni kom temom to vodi k boljem razumijevanju i trajnosti stvorenog znanja te mogu no u njegove prakti ne primjenjivosti. nastavne medije. RIBA. izvo enje i evaluiranje rezultata. metode. BICIKL -> djeca su kod projekta RIBA radili ne to sli no kao izlaganje seminara. Va no je djeci osigurati obilje materijala i pravilno organizirati prostor u kojem borave. Neki su u ili tako pisati. 34 .KURIKULUM op enito = izlaganje teorijskih osnova (pedago kih. situacije. zatim voditi ETNOGRAFSKE ZAPISE -> to su na ini pra enja i dokumentiranja aktivnosti djece kamerom. projekti primjeri u knjizi: DRVO. imali su stalke na kojima su prezentirali svoja pitanja u obliku crte a ili teksta. kako bi odgovarao prirodi razvoja djeteta. raspravljaju i o njemu). a drugi su u ili o ribi. Uloga odgajatelja -> poticati suradni ko (konstruktivno) u enje me u djecom (djeca u e postupno konstruiraju i svoje znanje i to ine i tj. njihovim radovima. kroz vlastito neposredno iskustvo koje dopunjuju i razvijaju. Pojam kurikulum ozna ava cjeloviti tijek odgojno obrazovnog procesa. va nija je njegova uloga kao oblikovatelja okoline. a ostali su bilje ili svoja pitanja na svoje papire i kasnije pitali to ih zanima. sadr aje. a ozna ava sljede e sastavnice: ciljeve. na ine evaluacije. Odgajatelj djeluje samo kada djeca tra e njihovu pomo . a ne op a kategorija koja kod djece iste kronolo ke dobi mo e biti vrlo razli ita. zapisivanjem va nih sekvenci razgovora. standard za planiranje. Novija teorijska razmatranja smatraju da nije primjereno unaprijed precizno odre ivati to bi u enici trebali usvojiti na primjerenoj razini znanja i umije a jer je ona individualna. izbor sadr aja. INTEGRIRANI KURIKULUM = kvalitetno koncipiran kurikulum treba skrbiti za sva podru ja djetetova razvoja. ponuda ud benika i drugih materijala te izno enje potrebnih uvjeta tj. foto-aparatom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->