P. 1
1 Ppz Varazdinske Zupanije Osnovni

1 Ppz Varazdinske Zupanije Osnovni

|Views: 500|Likes:
Published by VedranaSabljak

More info:

Published by: VedranaSabljak on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Županijski zavod za prostorno uređenje

PROSTORNI PLAN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, svibanj 2000. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Klasa: 350-02/99-01/8 Urbroj: 2186/1-01-00-16 Varaždin, 18. svibnja 2000. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94., 68/98. i 35/99.), suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Klasa: 350-02/99-04/64 Urbroj: 531-04/1-00-5/VĐ od 19. siječnja 2000. godine i članka 15. točke 9. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 8/99. - pročišćeni tekst i 18/99), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 18. svibnja 2000. donosi

ODLUKU o donošenju Prostornog plana Varaždinske županije Članak 1. Donosi se Prostorni plan Varaždinske županije. Članak 2. Prostorni plan Varaždinske županije sastavni je dio ove Odluke i sadrži: Tekstualni dio: Uvod I Obrazloženje 1. Polazišta 2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 3. Plan prostornog uređenja II Odredbe za provođenje Grafički dio: Kartografski prikazi: 1. Korištenje i namjena prostora 2. Infrastrukturni sustavi 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Grafički prilozi - kartogrami: 1. Teritorijalno-politički ustroj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta 3. Sustav naselja i razvojnih središta 4. Infrastrukturni sustavi 5. Postupanje s otpadom Članak 3. Danom stupanja na snagu Odluke o donošenju Prostornog plana Varaždinske županije, prostorni planovi područja bivših općina Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof, ostaju na snazi do donošenja prostornih planova uređenja općina/gradova, osim u dijelovima koji su protivni Prostornom planu Varaždinske županije. Stupanjem na snagu odluke o donošenju prostornog plana uređenja općine/grada prestaje važiti dio Prostornog plana bivše općine za to područje. Članak 4. Tekstualni dio Prostornog plana Varaždinske županije objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a kartografski prikazi se čuvaju u Županijskom zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK: Dragutin Gložinić, dipl.ing.

PROSTORNI

PLAN

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nositelj izrade: Županijski zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

Stručni tim Zavoda: Ravnatelj i voditelj tima: Davorin Gregurinčić, dipl. inž. prometa Koordinatori, savjetnici i suradnici: Tanja Martinec, dipl. inž. arh. Višnja Jalušić, dipl. inž. arh. Dubravka Komes-Jukić, dipl. inž. arh. Natalija Ježek, dipl. inž. krajob. arh. Marina Kögl, dipl. inž. arh. Grafička obrada: Biserka Bračić, građ. tehničar Višnja Jakovac, građ. tehničar Obrada teksta: Vera Biljan, upr. ref. Snježana Oreški, steno.dak. Tim vanjskih suradnika: dr. sc. Nevenka Krklec, dipl. inž. geol. Ivana Dukši, dipl. inž. biolog. Ksenija Gomaz, dipl. inž. arh. Emil Flajšman, dipl. inž. biolog. Zvonko Kranjc, dipl. inž. šum.

Plan je izrađen na računalima INTERGRAPH i COMPAQ uporabom programskih alata MICROSTATION i MICROSOFT OFFICE, a otisnut je pomoću štampača HP Laserjet 4P, HPDeskJet 1120C i PLOTERA HP 650C.

Obrazac

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (službeno glasilo): "Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 2/1998. Javna rasprava (datum objave): "Varaždinske vijesti" 14.04.1999. "Večernji list" 15.04.1999. Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): "Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 8/2000. Javni uvid održan od: 30.04.1999. do: 30.06.1999. Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Davorin Gregurinčić, dipl. inž. prom. _________________________________ (ime, prezime i potpis) Suglasnost na plan prema članku 19. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94., 68/98. i 35/99.), Klasa: 350-02/99-04/64 Urbroj: 531-04/1-00-5/VĐ datum: 19. siječnja 2000.
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: Davorin Gregurinčić, dipl. inž. prom. ________________________________ (ime, prezime i potpis) Koordinator plana: Davorin Gregurinčić, dipl. inž. prom. Stručni tim u izradi plana: 1. Tanja Martinec, dipl. inž. arh. 2. Višnja Jalušić, dipl. inž. arh. 3. Dubravka Komes-Jukić, dipl. inž. arh. 4. Natalija Ježek, dipl. inž. krajob. arh. 5. Marina Kögl, dipl. inž. arh. Pečat predstavničkog tijela:

6. dr. sc. Nevenka Krklec, dipl. inž. geol. 7. Biserka Bračić, građ. teh. 8. Višnja Jakovac, građ. teh. 9. Vera Biljan, upr. ref. 10. Snježana Oreški, steno.dak. Predsjednik predstavničkog tijela: Dragutin Gložinić, dipl. inž. ________________________________ (ime, prezime i potpis) Pečat nadležnog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Višnja Jalušić, dipl. inž. arh. ______________________________ (ime, prezime i potpis)

Zemljopisna obilježja a) Geološka obilježja b) Obilježja reljefa c) Hidrografska obilježja d) Klimatska obilježja 1. značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustave Države 1.39 1. Površina.1.49 11111- 52 52 54 54 57 .26 1.1.1.1. POLAZIŠTA 11 01 1.2.1.1.24 1. Prostorno razvojne i resursne značajke 1. Položaj.1.1.22 1.3.1.1.1.1.41 1.1.1. stanovništvo i naseljenost a) Površina b) Stanovništvo c) Naseljenost d) Osvrt na projekcije kretanja stanovništva prema dosad važećim prostornim planovima bivših općina na području Županije e) Novije demografske promjene 111111- 2 5 5 5 8 11 1. Osnovne kategorije korištenja zemljišta 1.1.2. Područje uz državnu granicu 1.2. Područja pretežitih djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse a) Gospodarstvo b) Energetika c) Turizam d) Poljoprivreda Županijski zavod za prostorno uređenje I 1.1.4. Naselja 1.43 1111143 43 44 44 46 1.3.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1. O b r a z l o ž e nj e 1.1. Zbirni tablični iskazi osnovnih podataka o stanju u prostoru 1.2.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN SADRŽAJ: TEKSTUALNI DIO UVOD I.2.

Komunalna infrastruktura a) Prometni sustav b) Vodoopskrba i odvodnja c) Elektroopskrba d) Plinoopskrba e) Groblja f) Zbrinjavanje otpada 1.95 1.5 2.3.1. Zaštićena graditeljska i prirodna baština a) Graditeljska baština b) Prirodna baština c) Osobite biljne i životinjske zajednice 1.4.2.1. Infrastrukturni sustavi Županijski zavod za prostorno uređenje II 2- 2 2.1.1.7 .2.1.4.2. Razvoj gradova 2.1.1. mogućnosti i ograničenja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje 1-122 2.92 1. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države i ocjena postojećih prostornih planova 1.92 1.99 1-102 1-104 1-104 1-112 1-114 1.2.98 1.3. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog.1.6.3.1.1.5 2.1.1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN e) Šumarstvo f) Vodni resursi g) Eksploatacija mineralnih sirovina h) Krajolik 11111111111- 58 60 66 69 70 70 76 84 85 87 88 1.1. Razvoj gradova i značajnih infrastrukturnih sustava 2.2.1.1. Ocjena postojećih prostornih planova 1-116 1-116 1-120 1. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države 1. Društvena infrastruktura a) Obrazovanje i odgoj b) Zdravstvo i socijalna skrb c) Uprava i administracija d) Kultura e) Šport i rekreacija 1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA 2- 1 2. Ocjena stanja.5.1. državnog i međunarodnog značaja 2.

63 2. Razvoj društvene infrastrukture 2.3.4.3.50 2.2.17 2.2.37 2.2.3.3.2.1.12 2.17 2.61 2.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti 2.45 2.2. Razvoj naselja 2.51 2. društvene.2.32 2. Demografski razvoj 2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora 2.3. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja 2.2.28 2.3.3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2.34 2.68 . Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Županije 2. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša 2.2.64 2.44 2.1.22 2.54 2.2.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina a) Vodni resursi b) Šume c) Tla d) Mineralne sirovine e) Graditeljska baština f) Prirodna baština g) Bioraznolikost h) Zrak 2.3.39 2.15 2. Racionalno korištenje prirodnih izvora 2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture Županijski zavod za prostorno uređenje III 2.52 2.28 2. Razvoj prometne i ostale infrastrukture a) Prometni sustav b) Vodnogospodarski sustav c) Energetski sustav d) Zbrinjavanje otpada 2.3. Odabir prostorne i gospodarske strukture 2. Razvoj naselja.64 2.49 2.1.30 2.5.2.2. prometne i ostale infrastrukture 2.32 2.40 2.

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 3- 1 3. Gravitacioni odnosi i centralitet naselja 3.2.21 3.3.33 3.25 3.11 3. Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora 3.1.40 3. Vodnogospodarski sustav 3.8.3. Uvjeti korištenja.40 3.4.12 3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš Županijski zavod za prostorno uređenje IV .58 3.5.2. Razvoj infrastrukturnih sustava 3.61 3.1.5.4 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.1.6. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta 3.2.4.1. Prikaz prostornih struktura Županije u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja Županije i Države 3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu 3.6.47 3. uređenja i zaštite prostora a) Uvjeti za racionalno korištenje i zaštitu prostora i okoliša b) Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja 3.25 3.2. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i cjeline 3. Prometni infrastrukturni sustav 3.2. Energetski sustav 3.1.39 3.33 3.6.4. Gospodarstvo u prostoru 3.36 3.12 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina 3- 2 3. Sustav središnjih naselja 3.3.1.32 3. Postupanje s otpadom 3.6.55 3. Društvene djelatnosti 3.

5. 7.3 4. ustanova i subjekata Županijski zavod za prostorno uređenje V 5. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja 11. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru 4-30 Dokumentacija i suradnja a) Pregled korištenih relevantnih dokumenata b) Suradnja tijela. 4.1 4. ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina Postupanje s otpadom Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš Mjere provedbe 4. 2. 9.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN II.3. 10.2 5. 8. 11.2. prostorni.1.23 4. korištenju i namjeni Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja Uvjeti (funkcionalni. 6.1 5. 3.6 .27 4-27 11.5 4-10 4-11 4-13 4-17 4-19 4-22 4. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera 4-29 11. Odredbe za provođenje 1.

Korištenje i namjena prostora Kartografski prikaz 2. Plinoopskrba Kartogram 5. Elektroenergetika i korištenje voda 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN GRAFIČKI DIO Kartografski prikazi u mjerilu 1:100. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta Kartogram 3.4. Postupanje s otpadom Županijski zavod za prostorno uređenje VI . Teritorijalno-politički ustroj Kartogram 2.kartogrami u mjerilu 1:200. Infrastrukturni sustavi 4.3. uređenja i zaštite prostora Grafički prilozi . Vodovod i odvodnja 4.1. Infrastrukturni sustavi Kartografski prikaz 3.2.000 Kartogram 1. Pošta i telekomunikacije 4. Uvjeti korištenja.000 Kartografski prikaz 1. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta Kartogram Kartogram Kartogram Kartogram 4.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Uvod Županijski zavod za prostorno uređenje 0 -1 .

i ti su podaci sistematizirani. Zakon o prostornom uređenju temeljno mjesto daje prostornom planu županije kojim se razrađuju načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvoja te organizacija.).10/95. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Županije varaždinske ("Službeni vjesnik Županije varaždinske" br. postojeća dokumentacija prostora i svi drugi raspoloživi podaci o prostoru i elementima prostora Županije.o komunalnim djelatnostima.Osnovna obilježja prostora i prostornog uređenja". osnove za uređenje i zaštitu prostora. Ludbreg. mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za županiju. te . kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti.o kulturi. godine prikupljanjem. godine. ako zakonom nije drugačije određeno. Pripremne radnje na izradi Prostornog plana Županije započele su tijekom 1994. Segovina i Sudovec. Nakon toga izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Županije varaždinske ("Službeni vjesnik Županije varaždinske" br. obrađeni i prezentirani u posebnom elaboratu "Županija varaždinska . mjerila i smjernice za gospodarski razvoj. zaštita. Županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave ima Ustavom Republike Hrvatske zagarantirano pravo na lokalnu samoupravu. Novi Marof i Varaždin.o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša. obradom i analizom svih relevantnih podataka i elemenata od značaja za prostor i aktivnosti u prostoru Županije. . . Ludbreg. športu i tehničkoj kulturi.2 . koje obuhvaća pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja.određuje uvjete uređenja i zaštite prostora županije. komunalnih i drugih institucija kao i građevina infrastrukture od važnosti za područje županije kao cjeline. Novi Marof i Varaždin.). za očuvanje i unapređenje prirodnih. Županijski zavod za prostorno uređenje 0 . studijska i projektna dokumentacija izrađena za pojedina tematska područja. . sustav razvojne regionalne infrastrukture.14/94. kulturnih. kao i Osnove korištenja i zaštite prostora područja bivših općina Ivanec. .usklađuje razvitak i mrežu odgojnih. U tom globalnom okviru. koje je Županijski zavod izradio tijekom 1994. . Prostorni plan županije treba sadržavati prostornu i gospodarsku strukturu županije. ako zakonom nije drugačije određeno. zdravstvenih.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Uvod Varaždinska županija je jedinica lokalne uprave i samouprave u čiji sastav su ušle novonastale općine i gradovi s područja bivših općina: Ivanec.o uređivanju prostora i urbanističkom planiranju. Prostorni plan Varaždinske županije izradio je Županijski zavod za prostorno uređenje.o uređivanju naselja i stanovanja. a kojima su se naknadno pripojila još 3 naselja s područja Koprivničko-križevačke županije: Ljubelj Kalnički. korištenje i namjena prostora.o socijalnoj skrbi. . .usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline. i 1995.o brizi za djecu. U radu na Prostornom planu Županije korištena su općinska Izvješća i Programi. tjelesnoj kulturi. a osobito: . socijalnih. sustav središnjih naselja regionalnog značenja. Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi utvrđuje da županija u okviru samoupravnog djelokruga između ostalog: . prosvjetnih.

1998. Prostorni plan Varaždinske županije donosi Skupština Županije po prethodno provedenoj javnoj raspravi i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja. 2/98. prosinac 1994. te je između ostalog preporučeno pribavljanje: . 1996.3 . godine).Pogranično područje. . 1994. Osnova korištenja i zaštite prostora (bivše) Općine Ivanec (Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. . godine donio Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora i na Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. br.) i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 1998. i 4/98. . Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske (Državni Hidrometeorološki Zavod. Mali Bukovec i Sveti Đurđ (bivša Općina Ludbreg) (Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. Studija opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske ("Coning" Varaždin. 1996.klimatskih i meteoroloških karakteristika područja. Osnova korištenja i zaštite prostora za općine: Novi Marof. Centar za meteorološka istraživanja. . godine). godine (City Trust. Plan je izrađen u skladu s Pravilnikom o sadržaju. godine).analize demografskih kretanja. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službeni vjesnik Županije varaždinske". siječanj 1997. mjerilima kartografskih prikaza.1999. graditeljstva i stanovanja o usklađenosti Prostornog plana sa Strategijom prostornog uređenja i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Breznica. Izvješće o stanju u prostoru ("Službeni vjesnik Županije varaždinske". 14/94. Županijski zavod za prostorno uređenje 0 . Studija izbora lokacije odlagališta otpada na području Županije varaždinske (Hidroekoing d. Ljubešćica. godine). godine). U tijeku rada na Prostornom planu Županije izrađena je slijedeća dokumentacija: Osnova korištenja i zaštite prostora (bivše) Općine Varaždin (Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. br.sociološke studije. godine). godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije". Zagreb.o. godine).) i Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 1995. Razvojno-istraživački centar. . godine). Varaždin.2005. Donji Martijanec.gospodarske analize i projekcije.o. Osnova korištenja i zaštite prostora za općine: Ludbreg.o. 50/1999. 10/95. Varaždinske Toplice i Visoko (bivša Općina Novi Marof) (Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.) Prostorni plan Varaždinske županije temelji se na Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske koju je u lipnju 1997. godine). Varaždin. br.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Prilikom izrade Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera Županije ukazano je na poželjnost izrade dodatne dokumentacije koja bi omogućila kvalitetnu pripremu i izradu Prostornog plana. Županija varaždinska . 1995. godine). Hum Breznički. prosinac 1995.-1997.). godine). uređenje i zaštita prostora (Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.analize stanja okoliša i utjecaja na okoliš. Studija razvitka Županije varaždinske za razdoblje od 1996. Vodoopskrbni plan Varaždinske županije ( AT Consult d. 1994. prognoza i migracija. 1995. br. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije".).o. 2/98. Zagreb. obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/1998.

). Novi Marof i Varaždin. bez dodatnih obrazloženja uz pojedine tablične prikaze.) izvršena je teritorijalna promjena za naselje Viletinec iz Općine Bednja u Grad Lepoglava. Prema gore navedenom izvršeno je ažuriranje podataka u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana sa stanjem srpanj 1999.Naselje Donje Vratno cijepa se u dva dijela od kojih jedan ostaje u Općini Vinica a drugi dio prelazi u Općinu Petrijanec. 10/99. . gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 10/97. Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija.4 . a u sastav Općine Bednja dodano je naselje Sveti Josip.Iz Općine Mali Bukovec izdvajaju se naselja Veliki Bukovec.Odluka o razdvajanju naselja Petrijanec na naselje Zelendvor i Petrijanec("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br.Odluka o određivanju novog imena naselju "Sveti Petar Ludbreški" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br. Ludbreg. .Naselje Viletinec iz Grada Lepoglava prelazi u sastav Općine Bednja.) . .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Napomena: Na osnovi Zakona o područjima županija. . . .UPU: Urbanistički plan uređenja. gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 90/92. . Svi podaci vezani na broj stanovnika temelje se na Popisu stanovništva iz 1991. Lepoglava.PPŽ: Prostorni plan županije.) .novo ime je " Tkalec". godine. Ludbreg.19/97.novo ime je "Martijanec". . . . .DPU: Detaljni plan uređenja.) .nova imena su "Trnovec" i "Štefanec".4/99.Općine Ivanec.PPUO/G: Prostorni plan uređenja općine ili grada.) regulirane su slijedeće promjene teritorijalnog ustroja odnosno naziva općina/naselja na području Varaždinske županije: .Naselje Vinično iz Općine Breznica prelazi u sastav Općine Visoko. Novim Zakonom o područjima županija.23/98. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 128/99. Glede naziva i razdvajanja naselja Županijska skupština Varaždinske županije donijela je slijedeće odluke: .PPPPO: Prostorni plan područja posebnih obilježja.godine a ažurirani su te prilagođeni novom teritorijalnom ustrojstvu prema Zakonu o područjima županija.Odluka o određivanju novog imena naselja "Donji Martijanec" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br.10/98.Odluka o određivanju novog imena naselju "Tkalec Breznički" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br.) formirana je Varaždinska županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave u čiji sastav su ušle novonastale općine i Grad Varaždin s područja bivših općina: Ivanec. Segovina-Grad Ludbreg). Novi Marof i Varaždinske Toplice dobivaju status Grada. gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 10/97. . .) i kao takvi korišteni u Planu. Županijski zavod za prostorno uređenje 0 .GUP: Generalni urbanistički plan. Dubovica i Kapela Podravska i tvore novu Općinu Veliki Bukovec. .općina/naselje Hum Breznički mijenja naziv u Breznički Hum. te naselje Ljubelj Kalnički s područja Koprivničko-križevačke županije.Naselja Sudovec i Segovina s područja Koprivničko-križevačke županije ulaze u sastav Varaždinske županije (Sudovec-Grad Novi Marof.novo ime je "Sveti Petar".Odluka o određivanju novih imena naselja "Trnovec Bartolovečki" i "Štefanec Bartolovečki" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br. U ovom se Planu upotrebljavaju slijedeće kratice: . .Odluka o izdvajanju dijela naselja Viletinec u novo naselje i određivanju imena novom naselju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.). .) .10/98.

Polazišta Županijski zavod za prostorno uređenje 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.1 .

usklađen prema teritorijalnoj podjeli temeljem Zakona o područjima županija. Sa zapadne strane graniči s Republikom Slovenijom. Sjevernije od tog niza nalazi se prostraniji podravski dio koji je pretežito nizinski s brežuljcima na jugu i zapadu. Zagrebačka i Krapinsko-zagorska. Koprivničkokriževačka. br. Za površinu Županije navode se različiti podaci. Južni dio je manji.29 km2. Jedna je od manjih županija površinom. Položaj.1. te je time Varaždinska županija jedna od najgušće naseljenih županija u Republici Hrvatskoj. značaj i posebnosti županijskog područja u odnosu na prostor i sustave Države Slika 1 Varaždinska županija nalazi se u krajnjem sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Pripada prostoru središnje Hrvatske.2 . a granični karakter daje joj i blizina susjednih zemalja: Austrije i Mađarske. Županijski zavod za prostorno uređenje 1. godine iznosi 187.853.261. U geografskom pogledu sastoji se od dva dijela: većeg. većinom brežuljkast i izdužen od sjevera prema jugu uz rijeku Lonju koja otječe prema rijeci Savi. koji pripada dravskom porječju i manjeg koji pripada savskom porječju.9 st/km2. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". godine. Međusobno su odvojeni gorskim nizom Ivančice i Kalničkog gorja. Susjedne županije su joj: Međimurska. Broj stanovnika na tom prostoru prema Popisu iz 1991. a u ovom Planu koristi se podatak od 1. gustoća naseljenosti je 148.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.). a dobiven je u Zavodu za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. 10/97.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Glavni integracijski pravci za Hrvatsku Slika 2 Glavni cestovni pravci od važnosti za Varaždinsku županiju Slika 3 Županijski zavod za prostorno uređenje 1.3 .

pa iskorištenje te prednosti. Upravo položaj Varaždinske županije u hrvatskom prostoru naglašenu važnost i prednost daje geoprometnom značenju našeg područja.4 . predstavlja temeljna polazišta budućeg razvitka. Vrednovanje geostrateških. ističe Hrvatsku u širem europskom prostoru kroz značenje u prometnom povezivanju Zapadne i Srednje Europe s Jugoistočnom Europom i Bliskim Istokom. koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje Republiku Hrvatsku sa zapadnim i istočnim susjedima. Županijski zavod za prostorno uređenje 1. prirodnih i drugih vrijednosti i prednosti. geopolitičkih. uz aktiviranje prostornih i demografskih potencijala i tradicionalnih gospodarskih veza s užim i širim okruženjem. Mediteranu i izlazu na svjetska mora. koji je najkraća i prometno najpogodnija veza srednjeg Podunavlja i sjevernog Jadrana (preko tzv. te u prirodnoj.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Županija ima veliko prometno značenje jer se u ovom prostoru križaju dva važna prometna koridora: transverzalni primarnog značenja. gospodarskoj i prometnoj usmjerenosti zemalja Srednjeg Podunavlja prema Jadranu. položajnih. "hrvatskog praga") i longitudinalni sekundarnog značenja.

Ljubešćica. Beretinec. Županijski zavod za prostorno uređenje 1.1. Sveti Đurđ. Klenovnik.1. Vinica i Visoko. br. Segovina i Sudovec bila su ranije u bivšoj Općini Koprivnica. Lepoglava. Trnovec Bartolovečki. godine došlo je do promjene površine i broja stanovnika Županije tako da su raniji podaci o površini i broju stanovnika (dobiveni kao zbroj površina bivših općina i naselja Ljubelj Kalnički) uvećani za površinu i broj stanovnika naselja Segovina i Sudovec. Podatak o površini Županije od oko 1. 10/97. odnosno Križevci. Maruševec.261. može se koristiti samo kao orijentacijski. U sastav Varaždinske županije ušle su bivše općine: Varaždin. Novi Marof. Veliki Bukovec.1. Donji Martijanec. Novi Marof i Ludbreg. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". jer nije temeljen na katastarskim površinama. Breznički Hum. Ivanec. a naselja Ljubelj Kalnički. Vidovec.1. stanovništvo i naseljenost Prema Zakonu o područjima županija. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1. Donja Voća. a to su: Ivanec. godine. Varaždin i Varaždinske Toplice i 22 općine. Petrijanec. Slika 4 a) Površina Prema teritorijalnom ustrojstvu od siječnja 1997.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.1. Breznica. Cestica. Površina. a to su: Bednja.5 . Ludbreg. Sveti Ilija.29 km2 koji je dobiven za potrebe izrade ovog Plana od Zavoda za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. Mali Bukovec. Sračinec. Gornji Kneginec. Jalžabet.) Varaždinska županija obuhvaća 6 gradova. Grad Varaždin je sjedište Varaždinske županije.

pretežno grebenom Kalničkog gorja.10 44.20 265.na zapadu . . km 1. .261.na zapadu . .na sjeveru .na jugu .s Međimurskom županijom. .površina Županije iznosi 1260 km2) Županijski zavod za prostorno uređenje 1. . .na istoku .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 5 Varaždinska županija graniči: .na jugozapadu . godine.7 - Izvor: Podaci se temelje na teritorijalnoj podjeli dobivenoj od Zavoda za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997.20 69.rijekom Dravom i umjetnim akumulacijama na njoj.s Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom.visovima Ivančice. Osnovni podaci o teritoriju Županije: Tablica 1 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA površina dužina državne granice opseg granice udaljenost krajnjih točaka zapad .Maceljskim pobrđem i istočnim Halozama.jug (B) *km2.istok (A) udaljenost krajnjih točaka sjever .29* 54.10 % u RH (kopneni dio) 2.s Koprivničko-križevačkom županijom. (U Statističkom ljetopisu 1997.na jugoistoku .na sjeveru . Geografski gledano granice joj teku: . g. .s Republikom Slovenijom.6 .2 2.

Vinica 22.80 1.12 5.97 3. Gornji Kneginec 9. Sveti Đurđ 17.45 96.00 Grad Lepoglava Grad Ludbreg Grad Ivanec Grad Vara`din Visoko Vinica Vidovec Veliki Bukovec Trnovec Bartolove~ki Sveti Ilija Sveti \ur| Sra~inec Petrijanec Maru{evec Bednja Grad Vara`dinske Toplice Donja Vo}a Donji Martijanec Gornji Kneginec Jal`abet Klenovnik Ljube{}ica Mali Bukovec Breznica Brezni~ki Hum Beretinec Cestica Grad Novi Marof Graf 1 Udio površina gradova i općina u ukupnoj površini Županije Županijski zavod za prostorno uređenje 1.11 45.82 2. Petrijanec 15.33 1. Varaždinske Toplice 1.07 3.18 0.85 3. Varaždin 2.53 2.7 .32 6.15 47.06 26. Cestica 6.75 79. Novi Marof 6.99 32.261.58 68. Donji Martijanec 8.10 64. Sveti Ilija 18.64 2.77 3. Vidovec 21.36 3.43 25. Maruševec 14. Ljubešćica 12.65 22.29 % 4.40 34.95 3.98 23.98 2.34 38.60 37.55 2.07 1. Breznica 4. Lepoglava 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 2 Grad 1. Breznički Hum 5.95 31. Donja Voća 7.70 2.14 25.90 54.22 38.19 1.91 35. Mali Bukovec 13.28 50. Bednja 2.71 7. Ivanec 3. Sračinec 16. Beretinec 3.74 22.30 111. Visoko Ukupno Izvor: Podaci o površini se temelje na teritorijalnoj podjeli kao za tablicu 1.61 5.75 78. Ludbreg 5. Trnovec Bartolovečki 19.85 6.24 17.66 35.03 2.42 8.58 1.09 100.04 2.82 2. Jalžabet 10.84 4. Prostorna jedinica Općina Površina (km2) 59. Klenovnik 11. Veliki Bukovec 20.01 12.41 45.

265 stanovnika).740 2.474 1. Ljubešćica 12.740 2.194 4. b) Na temelju podatka o površini kao za tablicu 1.706 broj stanova (c) 56.605 5. Tablica 4 Prostorna jedinica Grad Općina 1.790 3. Sveti Ilija 18. Cestica 6.487 2.990 4. Podatak o gustoći naseljenosti može biti različit s obzirom na različite podatke o površini Županije.751 2.383 45.784.934 1. što je vrlo visoka gustoća u odnosu na republički prosjek koji iznosi 84.".330 5.829 3.587 6. godine).621 5.303 7. Novi Marof 6.765 6.8 .616 3.154 7.801 2.048 3. 39.171 6. Donji Martijanec 8.041 2. Županijski zavod za prostorno uređenje 1. Beretinec 5. Varaždin 2.240 8.282 8.089 4.240 5.557 9.974 2. Sveti Đurđ 17.679 5. 48. Ured za statistiku.495 7.977 3. Visoko Ukupno Broj stanovnika 1971.868 187. Vidovec 21.790 9. što iznosi 3. Trnovec Bartolovečki 19.759 186. Breznica 3.125 2.198 2.653 2.296 2.952 2. Ivanec 3.437 4.395 2.573 1. Petrijanec 15.853 gustoća naseljenosti (stan.834 14.239 5. Mali Bukovec 13.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Stanovništvo Na području Varaždinske županije živi 187.730 8.129 1.9 broj domaćinstava (a) 56.024 182.333 2.475 3.450 4. Ludbreg 5. 1981.992 13.350 7.416 4.330 2. Jalžabet 10.992 7.091 4.564 6. Donja Voća 7.815 1.630 8.257 4.116 2.910 4. Gornji Kneginec 9.052 14.9 % od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske (4.841 4.333 7.410 3.853 stanovnika (prema popisu iz 1991.485 14.048 4.853 Izvor: Statistički ljetopisi .842 2. Varaždinske Toplice 1.880 Izvor: a) "Statistički ljetopis 1997. Vinica 22. a prema izmjeri površine koja se koristi u ovom Planu iznosi 148. Maruševec 14.974 3.uz napomenu da su podaci prilagođeni novoj teritorijalnoj podjeli.9 stanovnika po km2.6 stanovnika po km2. Tablica 3 ukupan broj stanovnika (a) 187.788 4. c) Varaždinska županija.734 5.331 14.236 5. Sračinec 16.787 3. Lepoglava 4.927 1991.848 11.724 7. Veliki Bukovec 20.508 4.408 4.570 4./km2) (b) 148. Bednja 2. Breznički Hum 4.426 3. Klenovnik 11.152 3.619 4.572 3.

a razlika do ukupnog broja odnosi se na nepoznatu starost. 50 i vi{e g 30% 0 -14g 15 . Dokumentacija 882.) 0 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Grad Vara`din Visoko Vinica Vidovec Veliki Bukovec Trnovec Bartolove~ki Sveti Ilija Sveti \ur| Sra~inec Petrijanec Maru{evec Grad Vara`dinske Toplice Grad Novi Marof Bednja Breznica Brezni~ki Hum Beretinec Cestica Donja Vo}a Donji Martijanec Gornji Kneginec Jal`abet Klenovnik Ljube{}ica Mali Bukovec Grad Ivanec Grad Lepoglava Grad Ludbreg Graf 2 Udio stanovništva pojedinog grada i općine u ukupnom stanovništvu Županije Tablica 5 Dob (godine) Dobna struktura stanovništva (prema popisu 1991.083 39.336 Izvor: Popis stanovništva 1991.9 .) Županijski zavod za prostorno uređenje 1.29 30 . od siječnja 1994.000 50 i više 57.959 51.49g 50 i vi{e g 0 -14g 20% 30 .49g 28% 15 .29g 22% Graf 3 Dobna struktura stanovništva (popis 1991.29g 30 .49 37.14 15 .

Očura.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 6 Broj stanovnika u Varaždinu (bez okolnih naselja) 41.653 5. Vulišinec i Lepoglava iz sastava Grada Lepoglave nisu u graničnom području.517 Izvor: Popis stanovništva 1991. Vinica Ukupno Broj stanovnika 4. Donja Voća 5.790 3. Lepoglava (dio) 2. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .910 4. Bednja 3.10 . Sračinec 7.091 4. Napomena: Naselja Muričevec.487 3.570 2.201 5. Klenovnik 8. Cestica 4. uz prilagodbu podataka novoj teritorijalnoj podjeli.846 Broj stanovnika u ostalim naseljima Županije 146.007 Broj stanovnika u graničnom području Grad/Općina 1.815 34. Petrijanec 6.

9 59.5 222.1 73.4 152.3 195.6 75.5 208.5 180.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN c) Naseljenost Tablica 7 R.2 128. Slika 6 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .4 102.2 124.podaci o površini su preuzeti s podloge o teritorijalnoj podjeli kao za tablicu 1.7 74.4 73.1 141.4 90.5 66.3 167. .2 169.11 .1 86..2 148. uz prilagodbu novoj teritorijalnoj podjeli.podaci o broju stanovnika su iz Statističkog ljetopisa.2 97.9 Izvor: .7 72.1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Donji Martijanec Gornji Kneginec Jalžabet Klenovnik Ljubešćica Mali Bukovec Maruševec Petrijanec Sračinec Sveti Đurđ Sveti Ilija Trnovec Bartolovečki Veliki Bukovec Vidovec Vinica Visoko Županija 84.8 97.6 126. br.2 135.6 96. Gustoća naseljenosti st/km2 Grad Varaždin Ivanec Lepoglava Ludbreg Novi Marof Varaždinske Toplice Općina Bednja Beretinec Breznica Breznički Hum Cestica Donja Voća 821.6 118.

1 104.23 4.21 1.48 1.76 4.9 192.56 2.90 2. 28.848 48. 8.9 48.4 Tablica 9 GRAD IVANEC R.24 1.3 251.6 253. 27.846 444 454 45.95 4. 3. 11.57 3. 9.00 Površina km2 % 6.35 2.52 1.32 3.020 779 401 34.29 1.63 3.1 611.39 2. 1991.25 3.47 3.5 63.94 3.9 821.) 5.7 1.38 3. 583 500 481 905 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tabelarni pregled po gradovima/općinama Tablica 8 GRAD VARAŽDIN R. 6.18 0.06 3.6 270.8 180.40 3.95 2. 613 613 592 636 508 580 969 1.13 2.67 1.30 1.51 4.93 100. 25. 5. 15.25 1.383 Broj stanovnika 1981. 4. 10.78 6.49 0.6 250. 1991.0 384. 1. 943 159 440 2.85 7.16 3.87 4.47 5.1 105.5 206. 8. Naziv naselja Bedenec Cerje Tužno Gačice Gečkovec Horvatsko Ivanec Ivanečka Željeznica Ivanečki Vrhovec Ivanečko Naselje Jerovec Kaniža Knapić Lančić Lovrečan Lukavec Margečan Osečka Pece Prigorec Punikve Radovan Ribić Breg Salinovec Seljanec Stažnjevec Škriljevec Vitešinec Vuglovec Željeznica Ukupno: 1971.9 152.81 3.97 3.00 2.90 1.20 5.834 % (1991.6 108.10 100.20 2.78 2.064 1.31 3.1 104.00 Površina km2 % 2.br.06 3. Naziv naselja Črnec Biškupečki Donji Kućan Gojanec Gornji Kućan Hrašćica Jalkovec Kućan Marof Poljana Biškupečka Varaždin Zbelava Ukupno: 1971.br.222.3 49. 19.991 345 396 903 257 88 311 457 134 467 333 96 640 442 347 128 558 168 350 336 138 381 184 11.43 1. 17.09 1. 26. 2. 7.70 0.40 0. 9.56 1.84 3.4 135.45 2.98 4.52 0.5 107.64 4.68 96.00 Gustoća st/ km2 125.34 3.61 1.80 1. 14.90 85.89 2.23 3.35 3.10 2.5 689. 16.29 8.545 41.277 1.68 2.37 2.45 100.8 163.342 305 284 306 317 198 241 956 913 309 319 82 95 347 338 474 515 134 130 386 402 314 261 99 94 660 668 430 438 339 363 142 155 538 500 180 212 367 351 316 292 135 114 369 391 196 165 13.31 2.78 2.12 .37 3.85 1.22 4. 2.2 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .22 57.22 59.16 3.3 97.49 1.19 2. 20.312 402 39.79 1.09 4. 18.0 43.94 2. 6.7 299.83 6.65 2.630 % (1991.718 5. 13.20 5.25 2.4 95.0 84. 24.2 337.86 5.4 60.08 3.13 1.97 1.75 1.8 86. 7.42 0. 933 874 164 175 427 396 148 125 155 4.790 14.227 447 441 39.0 68.00 Gustoća st/ km2 258.06 1.99 2. 29.992 Broj stanovnika 1981.95 2.6 200.06 36.84 4.25 5. 4.4 22. 21.42 1.8 524.58 2.03 2.78 0.08 5.73 9.65 6.00 0.78 3.3 97.51 0.17 1. 1.52 3. 12. 3.47 34.093 498 667 1.07 1.168 1. 22.1 160. 5. 23.61 2.) 1.95 7.8 56.40 2.12 2.13 100. 10.62 6.71 0.8 76.78 0.

128/99.50 6.41 2.72 0.28 5. 23.482 1.00 Gustoća st/ km2 86.58 100.36 5. Naziv naselja Bela Donje Makojišće Filipići Gornje Makojišće Grana Jelenščak Kamena Gorica Ključ Krč Madžarevo Možđenec Novi Marof Orehovec Oštrice Paka Podevčevo Podrute Presečno Remetinec Strmec Remetinečki Sudovec Topličica Završje Podbelsko Ukupno: 1971.16 5.4 180.40 5.1 75.31 2.09 1.7 91.76 100.99 4.44 4.786 3.91 3. 4.51 6.4 76.9 195.69 7.8 46.9 83. 22.639 14.) u sastav Grada Lepoglava ulazi naselje Viletinec Tablica 11 GRAD NOVI MAROF R. 1991.84 3.38 1.35 5.07 0.15 1.55 1.34 2. 10. 14.68 6.047 1.2 113.br.17 100.13 2.32 0.03 4. 11.36 0.06 1.80 6. 12.1 69. 4.12 4.6 170.3 136. 9.333 8.90 7.07 5. 18.730 % (1991. 11. 5.35 2. 21.85 5.74 1.781 230 227 278 248 278 273 228 211 573 503 1.27 6.46 1.8 73.41 8.09 1.89 3.86 3.99 3. 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 10 GRAD LEPOGLAVA R.43 7.5 117. 15.96 0. 2.443 510 562 919 13.71 3.70 5.1 260.32 3.91 7. 6.8 109.1 194. 8. 313 404 627 407 106 227 302 791 3.13 2.42 5.37 1.027 9.7 180.74 3.00 Gustoća st/ km2 32.3 135. 15.017 253 276 555 534 101 899 859 664 598 886 912 1.473 266 310 330 254 624 1.62 3.123 9.015 1.5 264.4 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . 7.1 70. 10.3 172.7 65.13 .47 3.98 10. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br.70 3.78 3. 12.87 4.64 3.64 6.63 2.3 69.73 3.12 7. 299 216 322 272 684 614 391 353 86 55 193 196 303 276 635 478 3. 7.47 3.04 0.16 2.57 1.769 Broj stanovnika 1981.1 135.9 113.25 3.16 8. 20.) 0.94 2.86 4. 3.45 3.76 11.067 314 585 891 725 898 1.35 5.4 543. Naziv naselja Bednjica Crkovec Donja Višnjica Gornja Višnjica Jazbina Višnjička Kamenica Kamenički Vrhovec Kameničko Podgorje Lepoglava Muričevec Očura Vulišinec Zalužje Zlogonje Žarovnica Ukupno: 1971.482 2.46 8.20 5.96 5.57 64. 13.00 Površina km2 % 2.22 7.51 2.87 1. 1991.59 6.84 111.02 0.1 126. 70 764 168 504 540 413 524 1.41 2. 5. 13.18 7. 16.9 45.0 223. 9.92 3.86 14.6 410.36 10. 79 78 821 627 172 166 372 392 575 566 354 305 388 350 1.69 1.2 Napomena: Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija.11 7. 3. 19.1 50.51 7.60 2.6 120.06 23.8 19.75 100.54 4.5 251.054 512 377 940 984 732 698 1. 6.00 Površina km2 % 2.69 0.02 2. 8.03 4.350 % (1991.8 128.557 Broj stanovnika 1981.118 749 1. 14.) 2.48 43. 1.30 15. 2.83 1.05 8. 17.63 6.100 467 1.9 246.23 4.51 3.42 1.26 9.17 6.61 9.23 1.4 142.30 11.41 14.04 4.547 535 498 515 441 32 85 891 885 13.br.3 115.

11.05 4.17 10. 1.2 Tablica 13 GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE R. 6.43 4.91 1.22 8.) 0.50 3.24 0.12 0.36 5.81 10. 17.72 8.7 112. 22.13 4. 348 329 498 467 255 319 501 503 792 805 242 237 3. 2.4 293.7 180.495 Broj stanovnika 1981.642 1.12 0.28 5. 21.32 1. 7. 12. 2. 13.15 0.7 13.91 3. 10. 12. 10.50 6.34 1.84 4.49 2.8 40.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 12 GRAD LUDBREG R. 6.71 3.20 1.6 249.00 Gustoća st/ km2 149.37 2.6 29.13 6.485 % (1991. 8.4 66.7 277.327 73 69 853 900 701 736 310 313 448 480 7. Naziv naselja Boričevec Toplički Črnile Čurilovec Donja Poljana Drenovec Gornja Poljana Grešćevina Hrastovec Toplički Jalševec Svibovečki Jarki Horvatićevi Leskovec Toplički Lovrentovec Lukačevec Toplički Martinkovec Petkovec Toplički Pišćanovec Retkovec Svibovečki Rukljevina Svibovec Škarnik Tuhovec Varaždinske Toplice Vrtlinovec Ukupno: 1971.42 2. 7.61 8.02 10. 19.26 4.42 1.78 13.85 2.282 7.4 31.72 5.236 % (1991.9 119.5 282.90 1. Naziv naselja Apatija Bolfan Čukovec Globočec Ludbreški Hrastovsko Kučan Ludbreški Ludbreg Segovina Selnik Sigetec Ludbreški Slokovec Vinogradi Ludbreški Ukupno: 1971.30 100.8 217.1 68.06 0.66 100.73 4.55 6.38 4.2 133.023 3. 5.64 2.95 1.39 7.4 59.2 165. 8.00 Gustoća st/ km2 16. 3.88 5.20 4.39 2.20 3.971 8.293 332 7. 23.82 1. 9. 16.43 0.133 Broj stanovnika 1981.br.96 0.1 37.03 6.6 123 124.05 5. 9.07 19.63 2. 20.5 53.05 0. 1991.3 37.05 26.35 1.62 1.9 12.79 39.93 9.96 68.7 118.76 5.67 3. 1.16 7. 1991.br.10 5.14 13. 4.) 3.69 2. 15.2 197.70 0.11 6.95 2.1 43.28 5.07 1.64 8.92 7.77 12.1 124.2 62. 3.36 2. 18.10 16.31 100.6 25.82 6.891 340 312 7.78 4.36 2. 14.45 1.07 16.1 281.54 2.00 Površina km2 % 2.50 8.48 3.03 1.96 1.92 79.21 0. 62 249 177 570 576 358 255 240 413 118 593 185 97 98 368 129 70 35 465 135 677 1.7 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .89 1.78 1.22 2.00 Površina km2 % 3. 4.2 102.06 1.5 473. 5.29 7.81 2.12 3. 385 550 250 456 816 225 2. 46 50 222 190 149 166 527 509 551 487 334 316 218 196 210 237 390 376 103 84 572 565 151 148 64 51 71 66 319 262 95 90 54 36 27 26 393 366 97 85 707 727 1.69 5.27 2.84 1.10 27.3 77.69 4. 11.238 107 792 605 340 476 7.50 0.14 .75 100.66 3.65 2.86 7.0 177.1 90.

6 59. 2.85 2.1 111.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 14 OPĆINA BEDNJA R.57 4.87 0.79 2.43 4.58 2.45 2.84 2.63 21.70 3.53 11.00 Površina km2 % 6.52 3.3 180. 3.74 4.4 7.4 52. Naziv naselja Beretinec Črešnjevo Ledinec Ukupno: 1971.01 100.21 15. 6.8 18.23 2.37 12. 9.) 32. 10. 714 287 285 356 753 2. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br.14 5. Naziv naselja Bednja Benkovec Brezova Gora Cvetlin Jamno Jazbina Cvetlinska Ježovec Mali Gorenec Meljan Osonjak Pašnik Pleš Podgorje Bednjansko Prebukovje Purga Bednjanska Rinkovec Šaša Šinkovica Bednjanska Šinkovica Šaška Trakošćan Veliki Gorenec Viletinec* Vranojelje Vrbno Vrhovec Bednjanski Ukupno: 1971.5 111.55 9.6 55.00 Površina km2 % 5.8 72.73 4.9 78.73 100.54 3.68 3.58 4.80 27.82 1.82 3.52 13. 19.36 4.44 20.829 5. 11.90 4.73 2.49 7.) 13.77 17.27 1.94 78.85 5.239 % (1991.2 72.1 103.61 1. 23.64 0.84 2.63 3.br.82 100.00 Gustoća st/ km2 104.40 1.8 52.0 56.br. 5. 1991. 17. 13. 1. 1.072 733 393 2.9 64.64 12.00 Površina km2 % 5.30 1.53 1.65 21.33 1.03 35.00 Gustoća st/ km2 197. 24. 7.7 57.97 2.4 66.037 1. 4. 5.6 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .73 0. 1.74 0.67 8.740 % (1991.9 180.30 2.7 97.8 175.48 5. 25.1 45.4 48.87 1.198 Broj stanovnika 1981.39 26. 1. 20.17 3. 16.20 100.60 2. 18.br. 21.43 35.47 2.8 44.17 1.6 Tablica 16 OPĆINA BREZNIČKI HUM R. 2.7 114. 773 783 351 308 228 141 493 422 223 151 498 461 475 387 188 155 319 241 96 76 145 99 442 374 60 33 341 250 146 116 414 356 209 149 174 146 244 162 24 30 74 66 243 205 225 177 381 324 63 41 6.40 100.43 0. 778 417 348 635 359 613 654 242 420 136 223 535 115 508 180 436 196 195 316 25 82 293 288 473 97 8.) 47.32 42.28 8.13 5.86 4. 3.64 2.4 90.97 2.53 2.564 Broj stanovnika 1981.73 3.8 74.72 2.00 Gustoća st/ km2 129.053 745 801 389 385 2. 22. 1991.68 4. 15.1 145.75 6.171 2. 1.2 181.63 2.5 * Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija.26 1.26 6.82 7.92 8. 12.72 6. 8. Naziv naselja Breznički Hum Butkovec Krščenovec Radešić Šćepanje Ukupno: 1971.041 1. 4.5 55.62 0.05 2.4 37. 2.15 .05 6.8 67. 128/99.03 7.30 2.38 2.653 % (1991.42 2.) iz sastava Općine Bednja briše se naselje Viletinec a dodaje naselje Sveti Josip Tablica 15 OPĆINA BERETINEC R.34 1.03 2.11 100.24 35. 1991.58 4.395 Broj stanovnika 1981.54 5.15 6.73 0.4 95. 14.56 9.24 5.92 3. 645 568 244 218 229 195 309 275 614 484 2.3 24.64 3. 3.47 3.

52 1.125 Broj stanovnika 1981.8 75.4 101.28 159 158 2.8 61.026 32 32 478 453 152 132 228 201 149 131 150 136 161 150 2.01 5.br.77 331 393 6.6 232.790 100.38 287 291 5.7 120.240 44 548 163 256 163 152 203 3. 1. 1.65 1.208 189 254 308 383 75 156 414 441 275 491 508 6.00 Gustoća st/ km2 228.85 1.16 4. 11.22 2.240 Broj stanovnika 1981.35 5.06 100.12 2.99 5.30 2. 9. 2. 196 197 134 115 1. 3.00 Gustoća st/ km2 127.0 109.88 2. 14. 7.14 17.37 2.6 35. 20.86 10.3 93.27 1.01 2. 1991.88 0.15 57 76 1.03 7.3 123.6 193.4 58.84 2.24 2.71 1. 3.19 170 155 2. 12.1 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .63 241 158 2.6 229.70 5.73 303 284 4.53 3.68 270 268 4.1 118. 6. 8.2 59.8 40.66 3. 10.9 48.28 21.85 1.48 0.53 7.7 126. 2. % (1991.51 7.91 100. Naziv naselja Babinec Brezje Dravsko Cestica Dubrava Križovljanska Falinić Breg Gornje Vratno Jarki Kolarovec Križanče Križovljan Radovečki Mali Lovrečan Malo Gradišće Natkrižovljan Otok Virje Radovec Polje Radovec Selci Križovljanski Veliki Lovrečan Virje Križovljansko Vratno Otok Ukupno: 1971.91 252 218 3.0 101.16 .03 10.11 4.18 141 65 1.92 2.7 119.44 4.13 4.55 3.73 304 300 5.80 34.00 2.br.73 233 248 4.801 2. 6. 503 285 340 260 150 1.4 127.129 1. 5.00 Površina km2 % 1.96 4.1 31.3 70.16 38.121 1. 4.81 8.87 6.63 5.85 1.74 279 236 4.) 11.79 309 298 5.12 129 109 1.3 57. 1991.5 152. 19.169 20.37 5.990 5.10 5.31 5. 4.5 126.2 129.44 5.31 2.3 40.15 100.94 0. 17.32 3. 15. 210 146 1.) 458 448 7. 10. 7.33 2.96 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 17 OPĆINA BREZNICA R.573 % (1991.06 453 485 8.25 2.60 7. 9.87 1.55 4.52 1.64 45.88 375 332 5.27 6.73 3. Naziv naselja Bisag Borenec Breznica Čret Bisaški Drašković Jales Breznički Jarek Bisaški Mirkovec Breznički Podvorec Tkalec Ukupno: 1971.35 2.14 3. 13. 8.1 98.38 30.5 Tablica 18 OPĆINA CESTICA R. 5. 18.03 110 99 1.22 6.30 5.66 1.70 2.70 10.35 3. 16.68 10.5 352.5 62.71 3.00 Površina km2 % 1.

416 Broj stanovnika 1981.597 462 436 840 974 1.24 9. 3.04 5.1 Tablica 20 OPĆINA DONJI MARTIJANEC R.41 18.86 12.841 4.99 0.27 9.1 38.19 2.362 465 747 1.62 2.3 88.80 3.191 181 184 644 416 4.0 74. 5. 5.475 Broj stanovnika 1981. 1991.34 100.04 22.br.94 2.br. 6.1 90.94 2.239 1.47 1. 2. 3. 6.59 1.76 1.6 558.85 100.25 3. 8.68 1.66 100.4 222.01 3.1 104. 11. 8.5 Tablica 21 OPĆINA GORNJI KNEGINEC R.45 9.03 15.420 1. 2.48 7.65 100.7 119.32 25.27 4.8 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .7 86.68 1.048 Broj stanovnika 1981.43 6.33 20. 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 19 OPĆINA DONJA VOĆA R. 312 452 154 546 376 301 788 94 870 373 782 5.00 Gustoća st/ km2 89.544 91 1.96 2.69 26.) 14.85 53.48 9.82 8.75 15. Naziv naselja Donji Kneginec Gornji Kneginec Lužan Biškupečki Turčin Varaždin Breg Ukupno: 1971.62 9.95 3.45 33.8 68.40 11.00 Gustoća st/ km2 49.05 5.24 9. 1.90 100.64 2.96 4.br.42 3. 224 1.69 6. 1991.5 80.82 1. 4.31 14. 7.8 45.57 24.4 131.091 % (1991. 10. 4.619 % (1991.0 84.0 91.84 7.89 8. 670 733 1. 2.26 24. 1991.176 4.36 3.74 32.4 127.231 72 70 961 753 151 93 117 94 492 376 341 306 3.237 4.) 5.7 681.17 .03 3.787 4.2 15.2 51. 5. Naziv naselja Budinščak Donja Voća Fotez Breg Gornja Voća Jelovec Voćanski Plitvica Voćanska Rijeka Voćanska Slivarsko Ukupno: 1971.) 5. 278 263 427 447 113 77 476 457 371 336 269 250 874 853 91 81 783 715 395 417 764 723 4.69 9.00 Površina km2 % 2.08 8.61 35.88 5.00 Gustoća st/ km2 253.90 100.18 18.27 5. 180 168 1. 1.67 9.82 54. 4.6 75.16 9.76 5.44 39. 7.89 12.576 1. 9.6 162.89 7.00 Površina km2 % 1.88 5. 1. Naziv naselja Čičkovina Martijanec Gornji Martijanec Hrastovljan Križovljan Madaraševec Poljanec Rivalno Slanje Sudovčina Vrbanovec Ukupno: 1971.76 19.7 257.00 Površina km2 % 5.734 3. 666 1.9 155.4 150.83 2.04 12.977 % (1991.75 2.

25 14.9 56.04 27. 2.13 43.369 137 141 2.br.5 77.70 6. 6.152 2.6 Tablica 23 OPĆINA KLENOVNIK R.66 100. 1991.01 19. 5.72 4.6 143. 6. 6.6 131.724 % (1991.45 1.6 45. Naziv naselja Dubravec Goranec Klenovnik Lipovnik Plemenšćina Vukovoj Ukupno: 1971. 4. 8.17 13.1 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Naziv naselja Imbriovec Jalžabetski Jakopovec Jalžabet Kaštelanec Kelemen Leštakovec Novakovec Pihovec Ukupno: 1971. 5.116 % (1991. 5.45 7.184 205 327 960 346 3. 1991.4 Tablica 25 OPĆINA MALI BUKOVEC R.20 6.8 54.30 64. 3.00 Površina km2 % 3.83 3.992 2.4 128.83 15.00 Površina km2 % 1.23 4.91 8.53 3. 1991.58 6.22 13.10 2.88 44.48 15.) 20.50 100.6 52.95 13.31 5.09 47.br. 3. 7.br.35 33.3 158.27 32.76 4.66 100.07 11.56 3. 311 1.7 73.6 137.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 22 OPĆINA JALŽABET R.9 77.187 391 403 196 171 255 174 2.252 381 257 305 2. 4. 2.6 122.96 25.42 19.12 1.52 9.00 Površina km2 % 1.5 95.91 38.24 4.56 1.11 5. 371 327 134 188 152 91 1.11 2. 3. 616 500 84 52 1.952 Broj stanovnika 1981.69 16. 379 165 172 1.974 Broj stanovnika 1981. Naziv naselja Lunjkovec Mali Bukovec Martinić Novo Selo Podravsko Sveti Petar Županec Ukupno: 1971. 333 548 945 513 652 320 596 67 3.61 1.57 13.2 132.1 59.198 1.5 97.330 Broj stanovnika 1981.00 Gustoća st/ km2 99.751 % (1991.88 7.00 Gustoća st/ km2 190.5 89.93 5. 3.16 7. 1.98 2.9 Tablica 24 OPĆINA LJUBEŠĆICA R.45 1. 269 253 1.27 2. 632 125 1.048 942 186 176 318 278 854 816 317 259 2.013 508 468 607 576 282 272 555 546 61 51 3.1 73.73 16.358 1.12 2. 4.88 4.br.50 17.1 11. 1.21 29.333 Broj stanovnika 1981. 2.1 76.842 3.35 100. Naziv naselja Kapela Kalnička Ljubelj Kalnički Ljubelj Ljubešćica Rakovec Ukupno: 1971.29 34.54 1.18 .66 37.460 154 2.) 9. 2.740 2. 1.28 12.90 20.8 14.32 16.) 15.12 5.28 100.96 9.58 6. 4.60 100.43 100.67 4. 354 336 533 489 942 1.69 14.46 9.00 Gustoća st/ km2 73.1 105.42 35.46 10. 1. 1991.00 Gustoća st/ km2 190.40 40.00 100.487 % (1991.7 96.1 50.00 Površina km2 % 5.01 12.58 5.46 8.) 8. 5.36 7.

4 76.28 6.23 13.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 26 OPĆINA MARUŠEVEC R.089 % (1991.br.452 682 4.34 15.5 141.74 3. 11.8 107.09 8.593 710 4.68 6. 5.98 15.72 9. 15.33 1. 13.47 2.) 79. 5.10 32.0 109.058 1. 4.dio Družbinec Majerje Nova Ves Petrijanečka Petrijanec Zelendvor** Strmec Podravski Ukupno: 551 694 1.73 2.19 . ** Zelendvor .910 % (1991. godine.0 72.17 2. Naziv naselja Bikovec Biljevec Brodarovec Čalinec Cerje Nebojse Donje Ladanje Druškovec Greda Jurketinec Kapelec Korenjak Koretinec Koškovec Maruševec Novaki Selnik Ukupno: 1971.00 1.nema službenih podataka o broju stanovnika.36 7.29 56.2 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .0 90.41 2.03 50. 7. 10. 9.54 1.337 1.21 3.00 Gustoća st/ km2 163.457 3.16 4.3 103. 6.88 6.10 2.6 246.8 102.4 91. 1.9 111.4 Tablica 27 OPĆINA PETRIJANEC R.1 74.81 1.613 951 957 4.28 7.06 20.15 100.12 43.70 20.47 2.04 3. 3. 1.1 106.00 Površina km2 % 10.65 1.94 100.52 3. 14.77 3.31 1.2 259. 2.85 7.08 100.3 283.4 61.249 478 426 604 609 479 483 131 117 142 133 422 428 242 258 523 550 616 598 465 431 7.41 100. 1991.82 3. Naziv naselja 1971.194 Broj stanovnika 1981. 6. 592 757 1.br. 12.64 7.35 4.76 8.00 Površina km2 % 1.348 537 587 468 127 146 402 243 555 660 442 7.4 182. 262 246 256 267 218 219 603 615 479 460 1.19 2. Tablica 28 OPĆINA SRAČINEC R.74 3.40 4.43 6.5 173.37 9.) Površina % km2 1.12 10.47 3.77 23. 4. 306 206 244 552 480 1.00 Gustoća st/ km2 210.77 2. 3. 1991.35 4.49 17.071 1.408 4.00 Gustoća st/ km2 357.437 Broj stanovnika 1981.31 1. 1.440 648 4. 7.39 4.br.58 13.46 100.6 119. Donje Vratno .00 * Podjela broja stanovnika izvršena je prema procjeni novoustrojene podjele naselja iz 1997.43 7.69 5.2 92.98 2.0 109.67 6.44 14. 3.3 153.) 3.97 27.257 7.570 % (1991.62 6.01 8.92 5.273 921 4.65 47.0 195.52 13. 8.303 Broj stanovnika 1981.6 210.3 4.22 14. 2. 16.94 100.508 *234 566 820 987 1.53 16. 2.36 19.59 6. 3. Naziv naselja Sračinec Svibovec Podravski Ukupno: 1971. 1991.68 7.69 15.77 11.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 29 OPĆINA SVETI ĐURĐ R.33 6.2 134.410 % (1991.27 3.74 1. 6. 5.1 152.8 190. 1. 9.55 1.05 29.616 Broj stanovnika 1981. 1. 1.07 59.095 1.68 100.39 49.00 Površina km2 % 8.572 4.587 % (1991.3 115.88 1.93 8.474 % (1991. 3.87 5.51 11. 3. Naziv naselja Beletinec Doljan Križanec Krušljevec Seketin Sveti Ilija Tomaševec Biškupečki Žigrovec Ukupno: 1971.3 89.44 100.56 15. 5.65 12.29 1. 1991. 7. 1.30 14.37 3.95 100.07 6.03 6. 8. 1.85 16.0 167. Naziv naselja Bartolovec Šemovec Štefanec Trnovec Zamlaka Žabnik Ukupno: 1971.92 5.3 73.3 Tablica 31 OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI R.25 11.45 6.22 100.00 Gustoća st/ km2 46. 4.34 1.94 12.00 Gustoća st/ km2 69.96 3.934 Broj stanovnika 1981.7 156.88 1.78 12.34 12.00 Gustoća st/ km2 139.074 697 209 297 138 291 666 700 716 4. Naziv naselja Dubovica Kapela Veliki Bukovec Ukupno: 1971.551 3. 2.) 29.2 317.br.13 5.34 45.65 17.98 32.br.05 0.91 100.1 Tablica 32 OPĆINA VELIKI BUKOVEC R.99 15.21 4.40 0.2 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .5 67.061 371 392 312 313 296 260 420 417 508 542 406 390 213 212 3.69 4. 1991.50 45.16 6. 2.5 79.16 6. 1991.72 13.5 Tablica 30 OPĆINA SVETI ILIJA R.90 12.09 31.129 6.86 3.00 34.00 Površina km2 % 4. 6. 4. 2.788 Broj stanovnika 1981. 201 369 574 543 830 767 1.1 337.2 80.14 2.) 10.83 4.5 80.) 21.02 16.025 1.00 Površina km2 % 14.10 31. 4. 598 667 915 961 415 393 3. Naziv naselja Hrženica Karlovec Ludbreški Komarnica Ludbreška Luka Ludbreška Obrankovec Priles Sesvete Ludbreške Struga Sveti Đurđ Ukupno: 1971.66 15.) 22.74 14. 3.74 100. 1.br.br. 8.44 14.605 1. 7.12 10.74 0.0 191. 1991.2 96. 1. 550 915 424 3.60 9. 3.66 5.77 14. 6.00 Površina km2 % 5.3 208.765 Broj stanovnika 1981.84 6.20 .26 100.8 128.1 168.6 97.2 142.621 3.49 8.21 2.127 345 315 312 429 514 353 221 3.51 32.72 7.28 38.39 7.58 10.62 15.8 167.2 336.24 100.845 486 462 164 146 6.32 1.9 340.200 515 161 5.23 3.45 2. 1.1 71.24 4.004 681 648 196 191 306 307 133 138 278 262 633 561 660 574 660 725 4.30 9.8 345.93 11.90 2.679 % (1991. 420 582 932 1.00 Gustoća st/ km2 210.63 22. 5. 2.

78 24. 3.96 15.33 100.00 Površina km2 % 2. 1.44 8.0 186. 337 276 234 208 148 140 228 225 289 285 625 597 163 137 2.dio Gornje Ladanje Goruševnjak Marčan Pešćenica Vinička Vinica Breg Vinica Ukupno: 1971.92 7.78 11. 8.17 3.13 7.32 19.974 3.26 31.033 824 846 361 377 5.049 1.7 * Podjela broja stanovnika izvršena je prema procjeni novoustrojene podjele naselja iz 1997.14 100.89 15. 6.) 14.74 4.00 Površina km2 % 1. 5. 7.60 2.48 8.19 100.03 100.7 176.31 7.5 90.0 48.99 25.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 33 OPĆINA VIDOVEC R.6 Tablica 34 OPĆINA VINICA R.7 94.95 100.09 0.35 4.9 169.138 4.172 1.05 15.2 144.01 2.59 6.br. 11. Naziv naselja Budislavec Cargovec Domitrovec Krkanec Nedeljanec Papinec Prekno Šijanec Tužno Vidovec Zamlača Ukupno: 1971.00 Površina km2 % 3. 6.48 27.66 6.87 4.77 30.450 5.868 % (1991. 316 1.19 1.49 12. 6.4 55. 1991.94 9. 5.07 32.8 185.56 11.815 % (1991. Naziv naselja Donje Vratno .0 105.59 4.47 1.) 3. 2. Naziv naselja Čanjevo Đurinovec Kračevec Presečno Visočko Vinično Visoko Vrh Visočki Ukupno: 1971. 4.1 290.2 73.296 Broj stanovnika 1981.09 4. 4. 7.22 6.04 15.70 17.153 98 640 219 484 1.3 117.0 92.019 1.66 9.7 135.99 100.96 7.br.00 Gustoća st/ km2 91.) 8.048 Broj stanovnika 1981.42 19.27 1. 1991.0 49.03 4.74 7.19 4.64 5. 3.013 685 332 5.13 31.37 4.95 3.20 7. 3.3 300.82 8.330 Broj stanovnika 1981. 1.7 125.51 2.40 32.426 % (1991. 2. 9. 424 265 169 250 340 680 168 2.3 72.499 126 118 167 203 235 240 1.7 74.82 5.51 10. 4.70 2.00 Gustoća st/ km2 226.29 4. 1991. 7.62 3.51 5. 251 203 445 427 249 237 244 243 1.03 27.053 73 103 613 652 213 171 408 308 1.21 .92 1.3 64.67 2.br.63 14.00 Gustoća st/ km2 69.00 3.486 154 193 249 1.0 208.63 2.47 20.78 15.21 1.2 231.23 32. 10. godine Tablica 35 OPĆINA VISOKO R.2 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .024 1. 1.22 0. 2.67 1.02 12.222 3. 287 457 239 235 1. 5. 446 *306 1.84 11.82 3.529 1.1 118.5 105.13 2.

Bednja 78.9 126.261.4 195.7 96.9 8.g.2 7.3 148. pa su i dosadašnji prostorni planovi bivših općina (iz 1983. . Petrijanec 48.0 2. Vinica 32.3 6.7 Ukupno 331.1 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 7 Tablica 36 Površina i gustoća naseljenosti U Županiji U graničnom području Površina (km2) Gustoća (st/km2) Grad/Općina Površina (km2) Gustoća (st/km2) 1. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .5 3.) analizirali demografsku problematiku na promatranom prostoru i davali odgovarajuće projekcije. Donja Voća 35.9 86. Klenovnik 25. d) Osvrt na projekcije kretanja stanovništva prema dosad važećim prostornim planovima bivših općina na području Županije Demografska kretanja i procesi uvijek su bili među najvažnijim komponentama u planskim promišljanjima.0 100.22 .0 104.3 Izvor: .1 118. Sračinec 23. Lepoglava (dio) 42.0 102.1 5. Cestica 45.0 72.9 1.podatak o broju stanovnika iz Statističkog ljetopisa.podaci o površini su preuzeti s podloge o tetirorijalnoj podjeli kao za tablicu 1.

smanjenje broja poljoprivrednog stanovništva (deagrarizacija).000 208.805 186.900 55.500 30.popisi i projekcije iz planova 1971.000 * Podaci su uzeti iz navedenih planova bez korekcija koje su nastale zbog naknadnih izmjena u teritorijalnom ustrojstvu.860 22. te u prostorima južnog i jugoistočnog područja naše Županije tj. ovakav nastavak demografskih kretanja doveo bi do depopulacije stanovništva.601 46. Ivanec b. pa se razlikuju od izvedenih podataka koji se koriste u ovom Prostornom planu Varaždinske županije.340 31.371 29.846 99.400 196.Područje bivše Općine Varaždin izrazito je imigracijsko i bilježi stalan porast broja stanovnika (koji je većim dijelom upravo rezultat tih imigracija).680 21. Ludbreg i Novi Marof karakteriziraju emigracijski procesi. Demografsku sliku našeg područja karakterizira stagnacija porasta broja stanovnika i sve naglašenija polarizacija u populacijskom razvoju. uslijedio bi prirodni pad broja stanovnika. Breznički Hum. koji bilježi najveće imigracije.Područja bivših općina Ivanec. od II svjetskog rata do danas je apsorbirao oko jedne trećine ukupnog prirodnog prirasta svoje regije. te smanjivanje ukupnog broja stanovnika i bez emigracija. Breznica. Ludbreg b.700 31. Ta područja obuhvaćaju 148 naselja u Županiji. jer bi mortalitet bio veći od nataliteta. U njima je prisutan stalan pad broja stanovnika (veće emigracije od prirodnog priraštaja) i proces starenja stanovništva (odlazak mlađeg stanovništva).917 29. Dugoročno. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . "pomlađivanje" stanovništva (zbog imigracija uglavnom mlađeg stanovništva).O. Uočene negativne trendove pokušalo se u dosadašnjim planovima ublažiti i postupno usmjeriti u pozitivnom pravcu predviđanjem ubrzanog razvitka gospodarstva. kreiran je optimističan stav prema demografskim kretanjima za period do kraja stoljeća.000 45.545 94.245 183. (Sam grad Varaždin. Cestica i Klenovnik. pa se na povoljnije demografske procese. u Gradu Lepoglavi. Ljubešćica. godinu za pojedina područja bivših općina i (posebno) za grad Varaždin: Tablica 37 teritorijalna jedinica b. uz pretpostavke da će se 80-ih godina zaustaviti tendencija pada broja stanovništva. povećanje broja zaposlenih (osobito u industriji).373 41.) . i 2000. u općinama: Visoko.23 .300 70.729 43. zapadnom i jugoistočnom dijelu Grada Novog Marofa. 1991.546* 34.360 22.O. tj.312 90. Relativno je mali broj naselja koja bilježe porast unatrag deset godina i to su naselja koja leže uz dobre komunikacije i u blizini središta različitih funkcija.765* 39.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Temeljne karakteristike su slijedeće: . kao i povoljniji razmještaj nastanjenosti može utjecati odgovarajućom politikom ravnomjernijeg regionalnog razvoja. i općinama: Bednja. Varaždin b. (popis) (popis) (popis) (projekcije) 83.O. Novi Marof Ukupno: grad Varaždin Broj stanovnika .000 2000. (projekcije) 108. 1981. Donja Voća. te značajne dnevne migracije. Na tom osnovu.853 41. Također je uočeno da u većini područja postoji višak poljoprivrednog stanovništva.000 22.600 22. Posebno negativna i zabrinjavajuća kretanja kroz duži niz godina očita su na prostorima uz granicu sa Slovenijom tj.000 46. te istočnom dijelu Grada Varaždinske Toplice. te je projiciran slijedeći broj stanovnika za 1991. 1991. te su dobrog ili bar zadovoljavajućeg komunalnog standarda. Stanovništvo je ovisno o razvoju gospodarstva i promjeni njegove strukture.883 187.O.

vidljivo je da očekivanja nisu ispunjena u cijelosti."Studija razvitka Varaždinske županije za razdoblje od 1996-2005.3% 7.007 14.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Uspoređujući te projekcije za 1991.1% Ukupno: Izvor: . Ovi problemi su prisutni i u Varaždinskoj županiji: Vitalni indeks (broj živorođenih/100 umrlih) u Varaždinskoj županiji: Tablica 39 godina vitalni indeks 90. .969 27. 87.7% 29. Iz navedenog tabelarnog prikaza razvidno je da su već 1991. Ivanec 5. Varaždin 6." i "Statistički ljetopis 1995. no sa znatno manjim povećanjem od planiranog.podaci iz prostornih planova.3% 6.700 21.24 .6% b. Tablica 38 Kretanje udjela poljoprivrednog stanovništva u ukupnom broju stanovnika terit. da nije zaustavljen trend pada broja stanovnika. godinu.0 93.O. dok je porast stanovništva u bivšoj Općini Varaždin nastavljen i to uglavnom kao rezultat migracione komponente. Prema popisu iz 1991.410 28. Ludbreg 5.873 8. godinu iz planova 7.410 14.771 19.4% 8. godine gotovo dostignuta predviđanja za 2000. dok je danas prisutan trend emigriranja visokoobrazovane i stručne mlade populacije.500 7. Zagreb. U svrhu sprečavanja takvih pojava. naročito u nekim područjima bivših općina Ivanec. Nekada je većinu emigriranog stanovništva predstavljala mlada nekvalificirana i niskokvalificirana radna snaga.O. . a posljedice Domovinskog rata su još više pogoršale zatečeno stanje.O.800 18.podaci Državnog zavoda za statistiku RH.3 Izvor: "Statistički ljetopis hrvatskih županija 1993.2% b. tj.620 13. 97. Dosadašnjim planovima predviđen pad broja poljoprivrednog stanovništva ostvaruje se čak i nešto bržom dinamikom od predviđene. potrebno je posebnu pažnju posvetiti mjerama i aktivnostima kojima bi se smanjio interes mlade populacije za iseljavanjem. koje se negativno reflektiraju na cjelokupnu kako demografsku tako i gospodarsku sliku kraja. 86. godinu i podatke iz "Statističkog ljetopisa" prema izvršenom popisu 1991. godine" . godinu biti ostvarene." Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . 89.O. razvidno je da je problem starenja i prirodni pad stanovništva (smanjenje nataliteta. porast mortaliteta) prisutan u Republici Hrvatskoj.2% 6. e) Novije demografske promjene Glavni problem Varaždinske županije je emigracija stanovništva mlađe dobi koja je na ovom području prisutna već duže vremensko razdoblje. godine predviđanja za 2000.0% b.Novi Marof 25.2 91. Ludbreg i Novi Marof. godine.City Trust. jedinica stvarno stanje 1991.9% b. g. Nije realno očekivati da će projekcije postavljene za 2000.2 92.

133 86. 132 88.25 . 114 Izvor: "Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske". Razlika između stope nataliteta je nešto veća od razlike u stopi mortaliteta. Stopa nataliteta i stopa mortaliteta u Varaždinskoj županiji nešto je viša od prosjeka za cijelu Republiku Hrvatsku. 118 90. 125 89.natalitet u Varaždinskoj županiji: Tablica 40 godina stopa nataliteta 81. no iz priložene tabele razvidno je da je stopa nataliteta sve niža: Prirodno kretanje stanovništva . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U periodu od 1971-91. što je uvjetovalo da je i stopa prirodnog priraštaja na području Varaždinske županije veća od republičkog prosjeka. g. 143 85. 145 84. 130 87. 149 82. Županija bilježi blagi porast broja stanovnika. 148 83.

21. Varaždinske Toplice 23. Gornja Višnjica 5. Kamenički Vrhovec 8. Kaniža 12. Radovan 22. Selnik 10. Muričevec 11. Slokovec 12.26 . 9. Naselja Popis gradova i naselja po gradovima i općinama Grad Ivanec Naziv naselja 1. Ivanečko Naselje 10. Vuglovec 29. Margečan 17. Ivanečki Vrhovec 9. 15. Osečka 18. Bednjica 2. Martinkovec 15. 19. Zalužje 14. Grešćevina 8. Filipići 4. Ribić Breg 23. Tuhovec 22. Pašnik 12. Salinovec 24. Vitešinec 28. Gačice 4. Gornji Kućan 5. Donja Poljana 5. Osonjak 11. Črnile 3. Donji Kućan 3. Stažnjevec 26. Poljana Biškupečka 9. 10. Škriljevec 27. Hrašćica 6. Retkovec Svibovečki 18. Donje Makojišće 3. Bela 2. Gornja Poljana 7. Kučan Ludbreški 7. Jerovec 11. Bolfan 3. Ivanec 7. Prigorec 20. Kamenica 7. Črnec Biškupečki 2. Vinogradi Ludbreški Grad Novi Marof Naziv naselja 1. Donja Višnjica 4. Svibovec 20. 20. Leskovec Toplički 12. Jazbina Višnjička 6. Ivanečka Željeznica 8. Crkovec 3. Segovina 9. Seljanec 25. Pišćanovec 17. Benkovec 3. Željeznica Grad Lepoglava Naziv naselja 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. Sigetec Ludbreški 11. Brezova Gora 4. Pleš Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Drenovec 6. 22. 13. Rukljevina 19. Lančić 14. Škarnik 21. Bedenec 2. Globočec Ludbreški 5. 8. 7. 18. Punikve 21. Gečkovec 5. Jalševec Svibovečki 10. Gojanec 4. Petkovec Toplički 16. Jamno 6. Pece 19. Vulišinec 13. Čukovec 4. Apatija 2. Mali Gorenec 9. 16. Kučan Marof 8. Hrastovsko 6. Žarovnica Grad Ludbreg Naziv naselja 1. 11. Jarki Horvatićevi 11. Lovrečan 15. 14. Kameničko Podgorje 9. Očura 12.1. Meljan 10. Zbelava Grad Varaždinske Toplice Naziv naselja 1. Ludbreg 8.1. Bednja 2. Jalkovec 7. 17.2. Grana 6. Hrastovec Toplički 9. Gornje Makojišće 5. Lepoglava 10. Knapić 13. Boričevec Toplički 2. Lovrentovec 13. Lukavec 16. Zlogonje 15. 23. Vrtlinovec Općina Bednja Naziv naselja 1. Jelenščak Kamena Gorica Ključ Krč Madžarevo Možđenec Novi Marof Orehovec Oštrice Paka Podevčevo Podrute Presečno Remetinec Strmec Remetinečki Sudovec Topličica Završje Podbelsko Grad Varaždin Naziv naselja 1. Cvetlin 5. Ježovec 8. Cerje Tužno 3. 12. Horvatsko 6. Varaždin 10. Jazbina Cvetlinska 7. Lukačevec Toplički 14. Čurilovec 4.

Radešić 5. Brodarovec 4. Turčin 5. Donja Voća 3. Goranec 3. Breznica 4. Šćepanje Općina Beretinec Naziv naselja 1. Novaki 16. Radovec 17. Breznički Hum 2. Budinščak 2. Hrastovljan 5. Greda 9. Vranojelje 24. Cerje Nebojse 6. Jales Breznički 7. Korenjak 12. Plemenšćina 6. Plitvica Voćanska 7. Strmec Podravski 6. Donji Kneginec 2. Selci Križovljanski 18. Sudovčina 11. Tkalec Općina Breznički Hum Naziv naselja 1. Jarki 8.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 13. Klenovnik 4. Koškovec 14. Koretinec 13. Donje Vratno . Vratno Otok Općina Donja Voća Naziv naselja 1. Krščenovec 4. Falinić Breg 6. Slivarsko Općina Donji Martijanec Naziv naselja 1. Biljevec 3. Šinkovica Šaška 21. Maruševec 15. Butkovec 3. Novakovec 8. Novo Selo Podravsko 5. Družbinec 2. Dubravec 2. Borenec 3.27 . Imbriovec Jalžabetski 2. Veliki Gorenec 22. Bisag 2. Jelovec Voćanski 6. Fotez Breg 4. Črešnjevo 3. Brezje Dravsko 3. Druškovec 8. Šaša 19. Malo Gradišće 13. Podvorec 10. Viletinec* 23. Drašković 6. Podgorje Bednjansko 14. Veliki Lovrečan 19. Lunjkovec 2. Jakopovec 3. Jalžabet 4.dio Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Križanče 10. Ljubešćica 5. Kolarovec 9. Radovec Polje 16. Sveti Petar 6. Gornja Voća 5. Gornje Vratno 7. Vrhovec Bednjanski Općina Breznica Naziv naselja 1. Madaraševec 7. Ljubelj Kalnički 3. Kaštelanec 5. Nova Ves Petrijanečka 4. Rijeka Voćanska 8. Jarek Bisaški 8. Vrbanovec Općina Gornji Kneginec Naziv naselja 1. Martijanec 3. Cestica 4. Gornji Kneginec 3. Selnik Općina Petrijanec Naziv naselja 1. Zelendvor 7. Vrbno 25. Dubrava Križovljanska 5. Kapela Kalnička 2. Kapelec 11. Slanje 10. Babinec 2. Virje Križovljansko 20. Martinić 4. Natkrižovljan 14. Čalinec 5. Otok Virje 15. Križovljan Radovečki 11. Prebukovje 15. Čičkovina 2. Mali Bukovec 3. Rivalno 9. Purga Bednjanska 16. Bikovec 2. Šinkovica Bednjanska 20. Beretinec 2. Petrijanec 5. Gornji Martijanec 4. Ledinec Općina Cestica Naziv naselja 1. Rinkovec 17. Jurketinec 10. Mirkovec Breznički 9. Ljubelj 4. Čret Bisaški 5. Varaždin Breg Općina Jalžabet Naziv naselja 1. Trakošćan 18. Leštakovec 7. Kelemen 6. Vukovoj Općina Ljubešćica Naziv naselja 1. Križovljan 6. Rakovec Općina Mali Bukovec Naziv naselja 1. Pihovec Općina Klenovnik Naziv naselja 1. Lipovnik 5. Donje Ladanje 7. Županec Općina Maruševec Naziv naselja 1. Majerje 3. Mali Lovrečan 12. Poljanec 8. Lužan Biškupečki 4.

Nedeljanec 6. Hrženica 2. Vrh Visočki Zakon o područjima županija. Sveti Đurđ Općina Sveti Ilija Naziv naselja 1. Marčan 4. Sveti Ilija 7. Donje Vratno . Vinica Breg 6. Đurinovec 3. Goruševnjak 3. Budislavec 2. Gornje Ladanje 2. Presečno Visočko 5. Štefanec 4. Trnovec 5. Pešćenica Vinička 5. Šijanec 9. Seketin 6. Cargovec 3. Doljan 3. (* vidjeti napomenu na strani 0-4) Slika 8 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Bartolovec 2. Papinec 7. Kračevec 4. Kapela 3. Tomaševec Biškupečki 8. Žigrovec Općina Trnovec Bartolovečki Naziv naselja 1. Krkanec 5. Krušljevec 5. Struga 9. "Narodne novine" br. Obrankovec 6. Veliki Bukovec Općina Vidovec Naziv naselja 1. Tužno 10. Vinično 6. Domitrovec 4. Sračinec 2. Beletinec 2. Vidovec 11.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Općina Sračinec Naziv naselja 1. Zamlača Općina Vinica Naziv naselja 1. Luka Ludbreška 5. Svibovec Podravski Općina Sveti Đurđ Naziv naselja 1. Čanjevo 2. Žabnik Općina Veliki Bukovec Naziv naselja 1.28 . Visoko 7. Dubovica 2. 10/1997. Priles 7. Šemovec 3. Sesvete Ludbreške 8. Komarnica Ludbreška 4. Križanec 4. Prekno 8.dio Općina Visoko Naziv naselja 1. gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Karlovec Ludbreški 3. Zamlaka 6. Vinica 7.

jezgra oko koje se razvio suvremeni urbani i industrijski grad sa svim socio-ekonomskim obilježjima geopolitičkog središta sjeverozapadne Hrvatske. izgradnja željezničke pruge Varaždin . godine u povelji Ivana Paližne. godine. Turska opasnost je istaknula važnost grada Varaždina u širim razmjerima. Za grad Varaždin oduvijek je od presudnog značaja bio izuzetno povoljan strateški i prometni položaj u dolini rijeke Drave. preko srednjeg vijeka pa sve do danas."genius loci".Krapina. srednjeg vijeka. duž kojeg se već formirala osovina urbanizacije na kojoj se Ivanec i Lepoglava ističu kao centri urbanizacije. na prometnom pravcu Varaždin . Nakon požara taj primat preuzima Zagreb. vrijednosti koje je grad uspio sačuvati do danas. I u bivšem sistemu Varaždin je imao važnu upravnu funkciju kao sjedište bivše Općine Varaždin i sjedište Zajednice općina Varaždin. kao jedan od najstarijih gradova u sjevernoj Hrvatskoj prvi put se spominje u ispravi hrvatsko-ugarskog kralja Bele III iz 1181. Danas je Varaždin sjedište i najveći grad na području Varaždinske županije. stoljeća dolazi do značajnog prodora industrijske proizvodnje u ovaj kraj (otvaranje ugljenokopa 1888. godine. prava i slobode. Povijesna urbana cjelina renesanse i baroka.). Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . stoljeću počinje razvoj manufakturne proizvodnje (motavaonica svile. Povlastice slobodnog i kraljevskog grada dobiva 1209. IVANEC Ivanec se smjestio na kontaktu podgorja Ivančice i južnog ruba doline Bednje. Arheološka nalazišta u Ivancu i okolnim područjima svjedoče o predpovijesnom prisustvu čovjeka na ovom području (paleolit. Prema Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Varaždin ima status regionalnog središta. pa do velikog požara 1776. Uz upravnu funkciju grad je dobro opremljen društvenom infrastrukturom i danas je centar gravitacije čitave Županije.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Gradovi . a spada u srednje velike gradove na području Republike Hrvatske. Kulturna prošlost Varaždina ostavila je neprocjenjivu graditeljsku baštinu. suknara. Krajem 19. i uz Varaždin jedno od važnijih razvojnih žarišta.povijesni razvoj VARAŽDIN Varaždin. Ivanec je po broju stanovnika drugo naselje u Varaždinskoj županiji. a dolaskom 20. godine. tiskara i dr. Arheološka nalazišta govore o prisustvu čovjeka na ovom lokalitetu i u doba predpovijesti. U 16. godine.29 . Razvojem obrta i trgovine grad ponovno doživljava svoj kulturni i privredni uspon. koji je stanovnicima Ivanca potvrdio njihove povlastice. stoljeća nov i snažan industrijski razvoj. priora belskog. a Varaždin postaje provincijski gradić. na sjecištu važnih prometnih i drugih infrastrukturnih pravaca u transverzalnom i longitudinalnom smjeru. neolit). što govori u prilog kontinuitetu postojanja i povoljnom položaju naselja u prostoru . a i šireg područja. U razdoblju od 1756.Golubovec 1890. pa sve do danas. Ivanec se prvi put spominje 1395. Dobivanje takvog statusa. stoljeću grad se utvrđuje i pretvara u ključnu tvrđavu za obranu Carstva.godine) značilo je da je Varaždin imao i šire značenje za cijelu Kraljevinu. zatim u rimsko doba. danas je nominirana za upis u Listu svjetske baštine. Prema svojoj funkcionalnoj strukturi grad Varaždin je polifunkcionalan. kao i u doba rimske dominacije. U 19. godine Varaždin je bio glavni i brojem žitelja najveći grad u Hrvatskoj. kao prvog grada u sjevernoj Hrvatskoj (Zagreb je tu povlasticu dobio tek 1242.

što je do danas ostalo najvažnija funkcionalna usmjerenost Ivanca i u znatnoj mjeri utjecalo na njegov izgled. godine kada ga je uništio požar. sakralna spomenička baština i izgradnja novog Svetišta pridonose sve značajnijem razvoju vjerskog turizma. a u doba kapitalizma i socijalizma razvoj industrije. stoljeća pa do 1925. bio je centar tog vlastelinstva do 1710. Novonastale općine/gradovi (koje su bile u sastavu bivše Općine Ivanec) još uvijek gravitiraju gradu Ivancu zbog njegovih upravnih i drugih centralnih funkcija. a bivši vlastelinski dvorac kupuje država koja uz postojeću Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Znamenita ludbreška hodočašća (svake prve nedjelje u rujnu).g. sa starim putem Zagreb Varaždin. godine.Koprivnica. na rubu pridravske ravnice. Ističe se svojim izrazito povoljnim položajem na važnom prometnom pravcu Varaždin . koje treba upotpunjavati s ciljem da još ojača svoju žarišnu ulogu nositelja razvitka okolnog prostora. godine. Grebengrad (stari majur). st. preko brončanog i željeznog. godine . godine novomarofski kotar spada u Koprivničkokriževačku županiju. Do 1886. o čemu svjedoče brojne iskopine. godine Novi Marof je sijelo porodice Erdödy. počeli naseljavati Novi Marof. pa do izgradnje zavjetne kapele 1994. nastanka prošteništa priznatog od 1513.Castra Ioviae Botovia je naseobina starih Rimljana (od 1. Za Ludbreg je veoma važna tradicija kršćanskih i katoličkih događaja: od koncila kršćanskih općina između Save i Drave održanog 381. najveće teritorijalne jedinice nastale podjelom bivše Općine Ludbreg. godine. a prema novom teritorijalnom ustrojstvu ima status sjedišta Grada Ivanca. stoljeće i veže se uz vlastelinstvo Greben. kao kraljevski posjed (Bela IV). s parkom i gospodarskim zgradama (danas bolnica). Ranije je bio sjedište bivše Općine Ivanec. a te godine reorganizacijom uprave prelazi u Varaždinsku županiju. grof Rudolf Erdödy prodaje imanje Centralnoj banci za trgovinu. i 14.30 . U tom razdoblju tu se formira feudalna uprava i sud. osnovano u 12.-5.st) sa svim funkcijama i infrastrukturom tadašnjih gradova. st. I danas mu gravitiraju sva naselja iz sastava bivše Općine zbog njegove opremljenosti upravnim i drugim centralnim funkcijama. Od druge polovice 18. pa je sigurno i u ravnici. grofovi Erdödy napuštaju stari majur i osnivaju novi u dolini rijeke Bednje. najveće od šest teritorijalnih jedinica na koje se podijelila nekadašnja Općina.Svetište Presvete Krvi Isusove. 1776. LUDBREG Ludbreg se smjestio u podnožju Kalničkog gorja. NOVI MAROF Postanak naselja Novi Marof seže u 18. S obzirom da je tada već minula opasnost od Turaka. To je privuklo i prve zanatlije. te dobre opremljenosti društvenom infrastrukturom. Razvoju naselja značajno je pridonio izuzetno povoljan prometni položaj na raskršću puteva prema Zagorju na zapadu. Zbog nepovoljnosti ovog položaja (poplave). godine grade novi dvorac na brežuljku. stoljeću.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN godine). koja je do danas ostala najvažnija funkcionalna usmjerenost Ludbrega. a prema novom teritorijalnom ustrojstvu ima status sjedišta Grada Ludbrega. Ludbreg je naselje s veoma dugim kontinuitetom naseljenosti koje se može pratiti od kamenog doba. tadašnji vlasnici posjeda. Ludbreg ima važnu upravnu funkciju: bio je sjedište bivše Općine Ludbreg. obrt i industriju u Zagrebu. Antički Ludbreg . u dolini rijeke Bednje. trgovce i krčmare. 1925. Ivanec ima značajnu upravnu i samoupravnu funkciju. koji su tijekom 19. i prema Podravini na istoku. Srednjovjekovni Ludbreg spominje se u pisanim dokumentima u 13. kao najveći centar na toj osovini urbanizacije. izuzetno povoljnog strateškog položaja. Doba feudalizma donosi gradu razvoj obrta i trgovine. zdanje koje je temelj današnjeg naselja Novi Marof. utemeljenja župe oko 1300.

te ima nešto blažu klimu nego obližnji Varaždin. u samostanu osnovana kaznionica i započela devastacija Pavlinskog kompleksa koja je trajala do kraja drugog svjetskog rata. metalnu i drvnu). kad su ukinuti svi kontemplativni redovi i samostani u Monarhiji. godine. 1656. Smatra se da Lepoglava svojim geoprometnim položajem. g. a prije svega kulturno-povijesnim nasljeđem predstavlja izrazit turistički potencijal i zajedno s obližnjim Trakošćanom prvorazrednu vizitacijsku atrakciju. u Lepoglavi djeluje redovnička i svjetovna gimnazija. pokrenut je u Lepoglavi studij filozofije. prvo hrvatsko sveučilište. na obroncima Ivančice i uz dolinu rijeke Bednje. slikarstva i književnosti (u 16. a već 1400. Izgradnjom nove zatvorske zgrade 1914.g.). slikovitom i zdravom okolicom. građevinska). u Lepoglavi je osnovan Pavlinski samostan koji postoji sve do 1786. Ranije je Novi Marof bio sjedište bivše Općine Novi Marof. Uz slikovitost položaja na terasama južnih padina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN zgradu gradi još neke građevine i otvara bolnicu pod nazivom "Državno lječilište za plućne bolesti".31 . kao i Ivanec. VARAŽDINSKE TOPLICE Naselje Varaždinske Toplice nastalo je na obroncima Topličkog gorja i spušta se u omanju kotlinu rijeke Bednje. godine i predmet je rasprava sve do danas (Lepoglavski zbornik 1992. Problem izmještanja kaznionice iz centra Lepoglave načet je već 1876. naselje ima zaklonjen položaj. Najveća od njih je Grad Novi Marof sa sjedištem u Novom Marofu kojem gravitiraju još uvijek sva naselja iz sastava bivše Općine. prije početka visokoškolske nastave na Isusovačkom kolegiju u Zagrebu).Krapina. međutim u novije vrijeme sve veći primat preuzima industrija (drvna. Prema novom teritorijalnom ustrojstvu Lepoglava ima status sjedišta Grada Lepoglave i time dobiva ponovo upravnu i samoupravnu funkciju. koja se novim teritorijalnim ustrojstvom podijelila na 6 jedinica lokalne samouprave (4 općine i 2 grada). g. Upravna funkcija Novog Marofa kao društveno-političkog i administrativnog centra odigrala je presudnu ulogu u razvoju Novog Marofa i procesu urbanizacije (u posljednjih 20 godina broj stanovnika naselja Novi Marof se udvostručio). godine. duž kojeg se razvio oblik urbanizacije u formi osovine na kojoj su Ivanec i Lepoglava značajne jezgre prostornog razvoja. U velikom je kontrastu. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . prosvjete. komunalnom i društvenom infrastrukturom. Značajna funkcionalna usmjerenost Lepoglave je na državno-upravnu funkciju (velik broj zaposlenih u kazneno-popravnom domu. na prometnom pravcu Varaždin . Primarna funkcionalna usmjerenost Novog Marofa donedavno je bila zdravstvo (bolnica za TBC). tekstilna. godine. tzv. na principima moderne penologije pokušalo se humanizirati kazneni postupak. no rat i događaji poslije njega ubrzo su takove planove gurnuli u zaborav. odnos koji prema Lepoglavi vlada od kad su iz nje silom istjerani redovnici. u bivšem sistemu bila je sjedište bivše Općine Lepoglava do 1963. udruženjima i fondovima) i na industriju (građevinsku. Lepoglava se smjestila. LEPOGLAVA Ime Lepoglava (Lepaglawa) prvi put se spominje u pisanim dokumentima 1399. st. Zvijezde. 13 g. višestoljetno žarište hrvatske kulture. Iz tog perioda potiče značajan gotičko-barokni sakralno-samostanski kompleks. a osobito od kad je 1854. prema svim ostvarenim vrijednostima. g.g. lokalnoj samoupravi.

već je dugo prisutan problem u civiliziranom svijetu. 1960. Ludbreg i Novi Marof imaju važnu upravnu funkciju.Goričan. godine. a nadalje je izrađeno još niz provedbenih urbanističkih planova što dokazuje visoku prisutnost prostorno-planerskog praćenja razvoja Ivanca kao naselja gradskog karaktera i Ivanca kao razvojnog žarišta mikroregije. Ivanec. industrijsku Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . ideal kojem je grad Varaždin veoma blizu. godine donesen je GUP Ivanca i kontaktnih građevinskih zona (za 12 samostalnih naselja). Ludbreg i Novi Marof.Varaždin . Varaždinske Toplice imaju relativno izoliran položaj i prometno su vezane uz čvorište u Varaždinu. godine (uz naknadne izmjene i dopune). godine.. Novi GUP "Ludbreg 2000" donesen je 1977. Ludbregu. Rimskog doba iz kojeg je poznato naselje Aquae Iasae. značaj dobiva i industrija (metalna.32 . Smjernice i postava generalnog urbanističkog plana Ludbrega izrađene su 1966. Iz 1962. proces metropolizacije zbog sve veće složenosti gradova čija najveća boljka je prometni kolaps.g. st. I danas im gravitiraju sva naselja iz sastava bivše općine zbog njihove opremljenosti upravnim i drugim centralnim funkcijama koje treba upotpunjavati s ciljem da još ojačaju svoju žarišnu ulogu nositelja razvitka okolnog prostora. pa do danas kad su Varaždinske Toplice značajno turističko središte lječilišnog tipa. a u međuvremenu je izrađeno još niz provedbenih urbanističkih planova što dokazuje visoku prisutnost prostorno-planerskog praćenja razvoja grada Varaždina. prvi GUP mjesta Ludbreg. tj. a u 20. Detaljni (provedbeni) urbanistički plan centralnog dijela naselja Novi Marof donesen je 1970. kontroverznog srednjeg vijeka.idejna studija s idejnom skicom centra. preko ilirsko-panonskih Jasa. godine.g. prometni položaj Varaždinskih Toplica bit će znatno povoljniji. osnovana je općina Varaždinske Toplice unutar novomarofskog kotara. kada je Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu izradio prvi Generalni urbanistički plan grada Varaždina. Ivancu. Ovaj problem narasta i u gradu Varaždinu. Izgradnjom autoceste Zagreb . do 1963. Nadalje su izrađivani provedbeni urbanistički planovi za pojedine stambene zone. a i ranije 1886. "Kriza grada". datira prva Odluka o Urbanističkom planu naselja Novi Marof. Za dijelove Ludbrega izrađeni su provedbeni urbanistički planovi i urbanistička rješenja. a treba ga ublažavati sustavnim integralnim planerskim pristupom. doba kapitalizma u kojem je kupališno lječilište podijeljeno na oazu za malobrojnu elitu i rezervat za brojni puk. osigurati što kvalitetniji proces decentralizacije i višestrukog oplemenjivanja suburbanog (periferije) i šireg (regije) područja sa sistemom policentričnog razvoja manjih gradova.g. prehrambena). a prema novom teritorijalno-političkom ustrojstvu dobili su status sjedišta grada. Novom Marofu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Zahvaljujući položaju uz termalmi izvor ljekovite vode ovaj lokalitet ima neprekinuti kontinuitet naseljenosti od pretpovijesti. a i u najvećim gradovima Republike Hrvatske. godine izrađen je prvi Urbanistički plan mjesta Ivanca . čija trasa prolazi blizu naselja. g. 1982. kao mjesto u kojem je ugodno živjeti. koji je do danas važeći. Primarna funkcionalna usmjerenost Varaždinskih Toplica je lječilišni turizam. U bivšem sistemu bile su sjedište bivše Općine Varaždinske Toplice. Danas važeći GUP grada Varaždina donesen je 1982. a 1967. Bili su sjedišta bivših općina Ivanec. Varaždinskim Toplicama i Lepoglavi. Grad Varaždin treba planirati kao "grad po mjeri čovjeka" tj. Kontinuirano urbanističko planiranje u razvoju grada Varaždina primjenjuje se od 1958. Prema novom teritorijalnom ustrojstvu Varaždinske Toplice imaju status sjedišta Grada Varaždinske Toplice i time dobivaju ponovo upravnu i samoupravnu funkciju. uz nekoliko izmjena i dopuna. Kontinuitet urbanističkog planiranja prisutan je na području Varaždinske županije u gradu Varaždinu.

nepravedno zapostavljene u bivšem sistemu. Broj stanovnika u gradovima Varaždinske županije 1971. te ga nastojati odgovarajućim aktivnostima: prostorno-planerskim. Trendovi.1991. .642 54.327 2.891 58. vikend naselje. koji postaje okvirna programska osnova za sve akcije u Lepoglavi do kraja 80-ih godina.204 Izvor: Popis stanovništva 1971. što govori u prilog kontinuiranom prostorno-planskom praćenju razvoja naselja Varaždinske Toplice.467 1. socijalnim. godine.godine. u prijašnjem ustrojstvu bivših općina nisu imali odlučujuću administrativno-političku ulogu. funkcije. industrijsku zonu. Kod svih gradova u Varaždinskoj županiji prisutan je kontinuirani porast broja stanovnika. g. Danas važeći Urbanistički plan uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona.991 2.-81.545 4.293 45. pa tako i u Varaždinskoj županiji. godine.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN zonu. Urbanistički plan Lepoglave. Prva prostorno-planska dokumentacija izrađena za naselje Varaždinske Toplice je Urbanistički plan iz 1969. te uskladiti s novim naseljem Lepoglave.846 5. jedinstvenog po svojoj vrijednosti i značenju u Hrvatskoj. te se Programom mjera Grada planira izrada novog plana koji bi reafirmirao autentične vrijednosti Lepoglave. povijesnu jezgru i bolničku zonu. godine). nego u periodu od 1971.33 . ispravno usmjeriti.1981.482 3.-1981.312 2. Nadalje su izrađivani urbanistički planovi i provedbeni urbanistički planovi za pojedine stambene zone. Ovaj proces je nemoguće zaustaviti.781 1.196 1991.godine. zonu šireg centra. i to nešto manji u periodu od 1981-91. u kojima se broj stanovnika skoro udvostručio. godine. godina 39.238 1. tj. političkim i drugim mjerama. danas je jednako prisutan u čitavoj Republici Hrvatskoj. Današnja situacija prostorno-planskog praćenja razvoja gradskog naselja Lepoglava nije zadovoljavajuća.g.067 3. osobito što se tiče pokrivenosti naselja PUP-ovima.342 3. i kaznione u obliku zvijezde. Bit urbanističke koncepcije ovog plana bio je uskladiti suprotnosti.023 1. godine Tablica 41 Gradovi Varaždinske županije Varaždin Ivanec Ludbreg Novi Marof Lepoglava Varaždinske Toplice Ukupno: 1971. ali ga je potrebno prije svega istražiti i spoznati. 1962. funkcionalno su uže usmjereni ka autonomnom razvoju.786 1. izrađena je Idejna studija urbanističkog plana s rješenjem centra Lepoglave. "revalorizirati do maksimalno moguće mjere iskonski i originalni prostor dragocjenog Pavlinskog kompleksa. Ubrzo nakon formiranja novog teritorijalnog ustrojstva izrađen je novi Generalni urbanistički plan naselja Varaždinske Toplice (1995. donesen je 1998. Ostali gradovi Lepoglava i Varaždinske Toplice. gospodarskim.017 3.-1991. bez formiranja vlastitih urbanih zona. izgradnjom koja već postoji ili će tek nastati kao logična posljedica novih funkcija". godina 34. a s njom i razvoj gradova kao opći i ubrzani svjetski proces. Značajan porast stanovnika u posljednjih 20 godina dogodio se u Ivancu i Novom Marofu. godina 41.718 3. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Urbanistički institut SR Hrvatske iz Zagreba izradio je 1979. . žarišta Urbanizacija.368 Broj stanovnika 1981. Odluka o Detaljnom (provedbenom) urbanističkom planu za športsko-rekreacijski centar Varaždinske Toplice donesena je 1970. godine.

porast gradskog stanovništva u RH bio je 12. godine) . godine 29% stanovnika. što je uz broj zaposlenih važan socioekonomski kriterij razvoja gradova. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .3 stanovnika na jednog zaposlenog. a znatno niže od prosjeka Hrvatske (1991. Funkcionalna usmjerenost Novog Marofa na zdravstvo posljednjih godina nije toliko naglašena.2/3 stanovništva u RH živi u 157 gradova . Ivanec. dok Lepoglava i Varaždinske Toplice zadovoljavaju slične kriterije tek s uključenim kružnim područjem (žarišta potencijalnog okupljanja i forsiranog planskog ulaganja).1).7 0. U periodu od 1981.naselja s gradskim obilježjima). 1981.327 5. U Strategiji Republike Hrvatske govori se o 117 do 157 gradova.g. što je nešto manje od 1/3 ukupnog broja stanovnika Županije.6 industrija i zdravstvo Značajnu funkciju rada na području Varaždinske županije ima jedino Varaždin. a 1991.272 Novi Marof 2.000 zaposlenih. Dinamika urbanizacije (indeks porasta gradskog stanovništva) u Varaždinskoj županiji sporija je od prosjeka Hrvatske.790 Ivanec 5. koji spada u 12 gradova u Hrvatskoj s više od 20. lokacija novih industrijskih pogona. uređenje urbanih podsustava.342 4. jer se povećava utjecaj industrije i privatnog poduzetništva.6 industrija 81.846 31.017 3. .7 1. Ludbreg i Novi Marof još uvijek spadaju u male centre rada s 3-5. godine 31% stanovnika.6-7. ali udio aktivnog poljoprivrednog stanovništva je neznatan.3 1.34 . a u Varaždinskoj županiji 7.000 zaposlenih.1 industrija 76. Ovakva situacija nameće pokretanje pojedinih procesa u gradovima i okolici: rješavanje stambenih problema u gradu. Ivanec.4%.3 bez 64.5 (prosjek 2.388 52. razvoj prigradskog prometa. Ludbreg i Novi Marof spadaju u 117 gradova koji zadovoljavaju demografske i socioekonomske kriterije grada (prava žarišta).prema Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Tablica 42 GRAD Broj stanovnika Broj zaposlenih (mještani i dnevni migranti) Udio dnevnih migranata u % Broj stanovnika na 1 zaposlenog Usmjerenost na pojedinu djelatnost Varaždin 41. Odnos funkcije rada i stanovanja u gradovima Varaždinske županije kreće se u rasponu od 0. Funkcija rada i funkcionalna usmjerenost (stanje 1991. U gradovima Varaždinske županije velik je udio dnevnih migranata u ukupnom broju zaposlenih.9 0. U slučaju Ludbrega i Novog Marofa taj odnos u korist funkcije rada je takav da ukupan broj zaposlenih značajnije prelazi ukupan broj stanovnika u naselju. (osim u razvojnom žarištu uz grad Varaždin) više od pola domaćinstava s gospodarstvima.4%. dok Ivanec i Ludbreg pokazuju određenu usmjerenost na industriju. godine cca 25% stanovnika stanovalo u gradskim naseljima.6-1.796 Ludbreg 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Iz navedenog tabelarnog prikaza proizlazi da je od ukupnog broja stanovnika u Varaždinskoj županiji 1971. Varaždin je polifunkcionalan grad. Varaždin. g. dok se taj odnos u Državi kreće od 0. decentralizacija razvoja gradova i sl. U slijedećem tabelarnom prikazu vidljivo je da je u najznačajnijim razvojnim žarištima u našoj Županiji.-91.

Toplice sjedište teritorijalne jedinice 2.853 (3.9% u odnosu na RH) 148.485 2.694 715 91% 1. opremanje infrastrukturom i sl.470 806 97 65 1.784.5 8 7.9 299* (4. prema popisu iz 1991. godine) Tablica 43 Funkcija upravna funkcija r -radijus kružnog područja (km) broj naselja u kružnom području broj stanovnika u kružnom području broj zaposlenih stanovnika rade i stanuju u naselju poljoprivrednici aktivni poljoprivrednici broj domaćinstava broj gospodarstava Varaždin sjedište Županije 4.195 1. I danas se s državnog nivoa Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske potencira takav razvoj. broj stanovnika u naseljima iznad 2.Viletinec i Sveti Josip. Varaždinska županija 187. U slijedećem tabelarnom prikazu date su komparativne vrijednosti Varaždinska županija . godine: Tablica 44 Popis stanovništva 1991. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . a podaci o broju stanovnika iz Statističkog ljetopisa. a ta činjenica zahtijeva kompleksan i osjetljiv pristup u uređivanju prostora (organizacija prostora.888 4. * Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija. S obzirom na veliku koncentraciju stanovništva u ovom dijelu Republike Hrvatske duž državne ceste D3 Varaždin .Republika Hrvatska za naselja.876 Ivanec Novi Ludbreg Marof sjedište teritorijalne jedinice i ispostave županijskih ureda 3.g.000 st. no veličina prosječnog naselja je nešto manja od prosjeka. 128/99.301 2.370 (50. Broj i veličina naselja Hrvatska je zemlja malih naselja i disperzne naseljenosti što je prisutno i u Varaždinskoj županiji.597 17. broja) broj stanovnika u naseljima do 1. . st.361 871 Izvor: .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Gradovi sa svojim kružnim područjima kao najznačajnija razvojna žarišta i područja koncentracije stanovništva Varaždinske županije (stanje 1991.759 8.35 .2%) 7 65.000 st.444 553 350 15.5 11 8.428 1.265 85 6. Iz navedenog tabelarnog prikaza razvidno je da je gustoća naseljenosti u Varaždinskoj županiji znatno (skoro dvostruko) veća od prosjeka u Republici Hrvatskoj. godina.Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske.Čakovec stvorila se značajna osovina urbanizacije u kojoj se kroz bivše planske dokumente nastojalo formirati dvojni grad Varaždin .464.5 12 3.Statistički ljetopis 1995.557 1.Čakovec.Strategija prostornog uređenja RH.6%) 235 2.45% u odnosu na RH) 630 90% 94.000 st. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. Postoje međutim neke značajne razlike u strukturi naselja i naseljenosti naše Županije u odnosu na Republiku Hrvatsku./naselju) naselja od 0-1. broj stanovnika gustoća naseljenosti broj naselja (stanovnika/km2) prosječna veličina naselja (br.000 (30.000 st. broj naselja iznad 2.) Općina Bednja dobiva novo naselje Sveti Josip razdvajanjem naselja Viletinec na naselja .).619 3.856 (59%) Izvor: .841 1.5 11 3. (% od ukup.291 639 477 2.5 5 45.321 Lepoglava Var.5 4 2.819.662 (34%) Republika Hrvatska 4.530 2.841 746 757 662 2. iako takvo funkcioniranje nikada nije saživjelo u praksi.864 15.

964. udio stanovnika koji žive u tim naseljima u odnosu na ukupan broj stanovnika veći je u Varaždinskoj županiji (50. stoga je poticanje razvoja gradova u Varaždinskoj županiji strateško pitanje. 27% naselja do 200 stanovnika. da većina stanovništva u Varaždinskoj županiji živi u provincijskim naseljima.6%).2%) nego li u Republici Hrvatskoj (30.36 .000 stanovnika) u Republici Hrvatskoj živi 2. Iz toga proizlazi da polovica stanovništva naše Županije živi u pretežito seoskim naseljima.000 stanovnika u ukupnom broju naselja u Varaždinskoj županiji i Republici Hrvatskoj gotovo jednak. dolazi se do podataka da je u Republici Hrvatskoj od 6. Slika 9 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . što je upola manje od podataka za cijelu Hrvatsku. unutar grupacije naselja do 1. U 235 gradova i većih naselja (iznad 2.000 stanovnika.082 stanovnika. Iako je udio naselja do 1.771 stanovnik (34%).409 stanovnika.000 stanovnika.819. Iz navedenog proizlazi da je koncentracija stanovništva u gradskim naseljima Varaždinske županije znatno niža od prosjeka u RH. Ovaj podatak znakovito ukazuje na strukturu stanovništva naše Županije. dok je u Varaždinskoj županiji od ukupnog broja naselja. dok u preostalim naseljima živi 124.856 stanovnika (59%).000 stanovnika) živi 63. a slična je struktura i u Varaždinskoj županiji gdje je od ukupnog broja naselja 90% naselja do 1. a koju treba posebno uvažavati u planiranju budućeg razvitka. odnosno strukturu naselja i naseljenosti u našoj Županiji. tj. O različitoj strukturi i razmještaju stanovništva po naseljima u Varaždinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku govore i slijedeći podaci: U Varaždinskoj županiji u sedam najvećih naselja (5 gradova i 2 naselja s više od 2.459 manjih naselja živi 1.000 stanovnika. a u ostalih 6.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Vidljivo je također da je u Republici Hrvatskoj od ukupnog broja naselja 91% naselja do 1. dok je na razini Republike Hrvatske broj stanovnika koji žive u takvom tipu naselja manji od trećine.694 naselja čak 51% naselja do 200 stanovnika. Analizirajući pojedine veličine naselja.

Gornji Kneginec 1. Varaždin 41.000 u Županijskom zavodu za prostorno uređenje.597 1.017 1.0 Izvor: a . 7. Sračinec 3. jedinicu Varaždin 48.3 1. 4.) 1.) Općina Bednja dobiva novo naselje Sveti Josip razdvajanjem naselja Viletinec na dva naselja .5 2.338. Novi Marof 2. naziv naselja Varaždin Ivanec Trnovec Lepoglava Sračinec Ludbreg Novi Marof Varaždinske Toplice Gornji Kneginec Petrijanec** broj stanovnika (a) 41.001-5.846 2. b .013 31.000 1.6 gustoća naseljenosti st/km2 (građ. od travnja 1992. Gornje Vratno 1. Nedeljanec 1.5 5. Lepoglava 3.891 1.613 3.033 28.169 22.093 23.277 15.0 1.708.593 11.846 5. Donja Voća 1.7 1.000 61 24 5 1 GRADOVI naziv i br.061 24. Petrijanec** 1.6 funkcija naselja sjedište Županije (veće regionalno središte) gradsko sjedište (manje regionalno središte) općinsko sjedište i veće lokalno središte gradsko sjedište (veće lokalno središte) općinsko sjedište i veće lokalno središte gradsko sjedište (manje regionalno središte) gradsko sjedište (manje regionalno središte) gradsko sjedište (veće lokalno središte) malo razvojno središte općinsko sjedište i veće lokalno središte Ukupno 68. Dokumentacija 881.593 površina građevinskog područja (b) km2 24.053 27.podr. 2.5 1. Varaždin Breg 1. Klenovnik 1. 8. Beletinec 1. Donje Ladanje 1.327 2.237 17. 6.4 995.369 14.485 14. NASELJA VEĆA OD 1.004 Tablica 47 Izvor: Popis stanovništva 1991.2 687. Dokumentacija 881.236 10. Hrženica 1. Ludbreg 3.834 Ivanec 14.000 STANOVNIKA redni naziv broj stanovnika broj 1.222 20.730 8. 128/99. Remetinec 1. Toplice 8.001-10.547 12. 3.3 1. od travnja 1992.7 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 45 do 500 207* UKUPNO NASELJA 299* Veličine naselja (prema broju stanovnika) 501-1. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br.4 939. Gornji Kučan 1.7 1.053 26. 10. ** Podaci za naselje Petrijanec iskazani bez izuzimanja novog naselja Zelendvor zbog nepostojanja službenih podataka. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .499 13.37 . Tužno 1. 9. Trnovec 3.Viletinec i Sveti Josip. Beretinec 1. stanovnika za cijelu terit. Varaždinske Toplice 1.342 3.187 21.852 52.630 Lepoglava Ludbreg Novi Marof Var. OSNOVNI PODACI ZA 10 NAJVEĆIH NASELJA U ŽUPANIJI redni broj 1.845 3.001-2.popis stanovništva 1991.podaci o površini su dobiveni digitaliziranjem karte M 1:100.0 1.000 5. Breznica 1. 5. Žarovnica 1.781 5. Ključ 1.1 978.231 18.112.845 4.4 3.001-50..054 25.8 5.017 8. Jalžabet 1.027.327 7.027 29.613 6.597 10. Jalkovec 1.350 7.000 2.2 2.000 1 Tablica 46 *Napomena uz tablicu 45 i 46: Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija.249 16.891 9.342 3. Kučan Marof 1.026 30.373. Ljubešćica 1.781 3.227 19.5 672. Gornje Ladanje 1. Vinica 1. Ivanec 5.

38 .000 u Županijskom zavodu za prostorno uređenje.000 u Županijskom zavodu za prostorno uređenje.za površine . Dokumentacija 881. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .250 2. Tablica 49 ukupno 8. .0 Izvor: .1 7.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 48 Površine građevinskih područja naselja (ha) ukupno grad Varaždin (područje naselja) 23.1 Gustoća naseljenosti (st/ha) u građevinskim područjima grad Varaždin (područje naselja) ostala naselja 17.podaci o površini su dobiveni digitaliziranjem karte M 1:100..za broj stanovnika . Napomena: Građevinska područja iz tablice 47. od travnja 1992.Popis stanovništva 1991. 48 i 49 odnose se na izgrađeni dio naselja i planirani prostor za širenje naselja utvrđen dosadašnjom planskom dokumentacijom.450 Izvor: podaci o površini su dobiveni digitaliziranjem karte M 1:100.

Gornja Višnjica.9 3.653 78.1 102. Crkovec. Donja Višnjica.u Općini Sračinec sva naselja. Petrijanec 6.u Općini Bednja sva naselja.u Gradu Lepoglavi slijedeća naselja: Bednjica. .790 45. Cestica 4.091 35.9 4. . Lepoglava (dio) 2.5 126. Jazbina Višnjička. Područje uz državnu granicu Prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji.815 32. Žarovnica.517 331. . Kamenica. Klenovnik 8.9 118.u Općini Klenovnik sva naselja.3 195.1. Sračinec 7.4 2. Zlogonje.2 Gustoća naseljenosti (st/km2) 100. Kamenički Vrhovec. .7 3. Tablica 50 Grad/Općina 1.3. .2 96.0 5. Vinica Ukupno: % u Županiji Osnovni podaci o pograničnom području Broj stanovnika Površina (km2) 4. u pograničnom području Varaždinske županije nalaze se slijedeća naselja: .4 26.3 Slika 10 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .39 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.201 42. .0 72.u Općini Vinica sva naselja.u Općini Cestica sva naselja. .910 48. Zalužje. Donja Voća 5.1 34.570 23.1. Kameničko Podgorje.0 5.487 25. Bednja 3.u Općini Donja Voća sva naselja.1 86.0 18.u Općini Petrijanec sva naselja.0 4.7 104.

Cestica NASELJE uz graničnu crtu Zlogonje Cvetlin Dubrava Križovljanska Otok Virje 4.). Donja Voća Gornja Voća KATEGORIJA GRANIČNOG PRIJELAZA međunarodni međudržavni pogranični I kategorija II kategorija Zlogonje Meje Cvetlin Z.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Granični prijelazi po pojedinim kategorijama navedeni su u slijedećoj tablici: Tablica 51 GRAD OPĆINA 1. Leskovec Dubrava Križovljanska Zavrč Otok Virje Ormož Gornja Voća Drenovec Granični prijelazi utvrđeni su Uredbom o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 97/1996. Lepoglava 2. Bednja 3.40 . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .

1 4.6 4. Beretinec 3. Zbirni tablični iskazi osnovnih podataka o stanju u prostoru Zbirna tablica 1.740 5.5 26.106 4.2 47.55 2.3 38.796 3.052 14.339 1.3 50.2 1.801 47.77 3.7 6. Naziv županije VARAŽDINSKA ŽUPANIJA STANOVNICI POVRŠINA Popis 1981.679 5.33 4.8 759 2.597 2.6 2.7 7.2 4.80 1.5 1.07 6.075* 521 0.3 111.1 86.116 2. a 1991.4 54.2 17.267 3. Vinica 22. 128/99.7 3. koje dijelom pripada Petrijancu.4 22.32 7.474 3.8 2.335 2.4 5.519 953 542 1.1.8 1.523 975 1.2 135.04 2.575 4.1 1.139 879 1.94 % broj % broj % broj % broj % broj broj stan/km2 * Bez dijela naselja Vratno Donje.842 2.518 1. Varaždinske Toplice Općine Ukupno 1.58 1.282 3.4 1.698 2.354 2.468 6.4 2. Cestica 6.2 1.4.9 23.3 3.809 590 778 43.6 126.97 3.6 75.98 2.1 141.2 2. Popis 1991.1 1.4 102.923 1.141 932 724 2.6 28.2 2.4 2.03 2.4 1.4 152.214 56.0 1. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .003 716 671 222.9 35.3 100 186.4 2. Visoko 22.5 72.469 1.498 1.078 509 0.333 8.42 8.5 7.3 1.1 2.992 7.82 2.149 1.1 45.275 3.581 15.152 2.8 2. Breznica 4.3 1.9 28.5 7.9 2. Ivanec 3.9 2.8 1.4 26.) kojom prilikom je izvršena teritorijalna promjena za naselje Viletinec iz Općine Bednja u Grad Lepoglavu.84 2.0 7.024 0.452 100 56.2 124.180* 1.725 2.360 4.049 1.163 90. Breznički Hum 5.1 1.734 1. ** Navedeni podaci ne obuhvaćaju promjene utvrđene Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija. Donji Martijanec 8. Jalžabet 10.085 502 453 1. STANOVI Popis 1981.990 3.5 1.628 1.6 2.787 3.573 45.2 1.257 4.704 1.05 4.829 2.9 559 1.1 1.587 1.236 3.09 1.3 195.8 2.0 1.368 973 711 643 1.9 735 1.808 529 759 44.5 3. Gornji Kneginec 9.428 2. Novi Marof 6.5 96.9 2.1 37.2 169.834 14.741 55.880 100 52.95 3.9 2. Donja Voća 7.065 213.7 479. Trnovec Bartolovečki 19.82 4.875 1.6 118.7 580 1.64 2.8 2.1 781.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.288 84.2 1.408 4.0 4.463 2.2 97. Maruševec 14.2 1.790 9.5 85.3 1. Gustoća naseljenosti (1991.159* 1.346 3.8 561 1.605 5.4 1.6 1.2 2.7 38.8 97.258 16.2 1.4 34.6 27.653 2.41 .4 78.115 1.5 1.5 208.570 4.3 3.1 61. Sveti Ilija 18.572 3.2 1.841 2.9 7.129 3.61 5.060* 486 73.295 3.4 29.480 1.1 25.5 3.089 4.707 4.5 1.12 5.36 2.459 45.9 470 1.706 148.0 1.039 1.4 23.6 1.85 98.2 128.6 68.18 0.671 4.399 1.7 24.222 986 1.261.5 79.487 2.7 749 1. Klenovnik 11.6 4. Lepoglava ** 4.9 59.6 96.910 4.845 56.927 100 187. Sveti Đurđ 17.117 2.7 74.977 3.2 1.6 3.815 1.853 100 51.319 1.295 1.6 102.630 8.171 2.0 12.6 3.6 1.1 64.143 2. Sračinec 16.6 2.6 2.2 1. Veliki Bukovec 20.503 1.450 3.619 2. godine je imalo ukupno 117 stanova i 120 domaćinstava.8 440 1.1 3.4 3.95 6. Popis 1991.154 52.8 2.362 16.1 821.467 993 669 762 2.621 1. Varaždin 2.1 3.426 3.5 180.9 32.2 38.1.9 2.6 1.7 35.3 32.848 13.698 32.0 32.8 4. Mali Bukovec 13.730 8.8 7. Ludbreg 5.85 3.1 1.0 2.07 3. a dijelom Vinici.) broj km2 Županija Ukupno Gradovi Ukupno 1.2 2.7 1.485 14.9 3.3 22.578 14.062 0.377 4.1 1.223 1. DOMAĆINSTVA Popis 1981.71 7.724 7.7 7.508 4.091 0.9 2.868 0.3 4. Ljubešćica 12.740 2.0 1.5 1.084 1.1 1.350 54.573 2.1 2.9 0.998 167.70 88. Popis 1991.5 7.071 1.790 3.6 4.239 2.910 1.410 3.9 59.175 2.9 2.588 5.9 2. gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br.264 1.4 25.210 973 73. Vidovec 21.8 2.1 0.3 7.3 6.974 2.798 564 740 24.0 1.8 4. Petrijanec 15.610 946 66.298 948 702 646 2.0 432 1.1 2.4 45.265 48.751 2.53 2.6 1.6 4.4 1. a u sastav Općine Bednja dodaje se naselje Sveti Josip.6 2.4 24. Bednja ** 2.9 1.041 5.593 3.790 612 728 109.

42 .4 111.6 104.3 164.8 ŽUPANIJA Ukupno 1.3 73.8 149. 853 100. broj % Popis 1981.336 81.2 153. 983 80.0 186. Naziv županije POVRŠINA STANOVNICI GUSTOĆA NASELJENOSTI VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PODRUČJE ŽUPANIJE km2 udio u povr.0 148.2 148.0 187. 927 100.2 Popis 1981. broj OBALNO čl.9 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .6 161.8 34. 45. broj Popis 1991. Zakona o prostornom uređenju 36. 944 19. 45.517 18. broj % Popis 1991.0 OSTALO 930. % 26.261.3 OTOČNO čl.3 100.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Zbirna tablica 2. žup. Zakona o prostornom uređenju KONTINENTALNO GRANIČNO 331.

1. Ispunjene su kvartarnim nevezanim klastičnim sedimentima.Koprivnica. 1.1. Nizine se nalaze u dolinama Bednje. Dominantna su dva sustava rasjeda: prvi čine rasjedi pružanja I . Područje Varaždinske županije nalazi se u graničnom području triju velikih geotektonskih cjelina: Istočnih Alpi. U prilog tektonske aktivnosti ukazuju i termalno-mineralna vrela (Varaždinske Toplice. U prvom se sustavu rasjeda ističu reversni rasjedi Velenje . U litološkom sastavu dominiraju različiti tercijarni ili kvartarni klastiti (lapori. Konačno strukturno oblikovanje omogućili su tektonski pokreti koji su započeli između oligocena i donjeg miocena. Planine su izgrađene od različitih paleozojskih.Z do SI .2.43 . Ivančica . pripadaju alpskom orogenetskom ciklusu i neotektonskim pokretima. koje su maksimalne širine 2-3 km. Nadmorske visine nizinskih područja uglavnom ne prelaze 200 m. TOPLICE JAČINE POTRESA STUPANJ MCS VII VII VII DATUM 11.6.1983. Geološki predstavlja Varaždinsku depresiju zapunjenu šljunkovito-pjeskovitim sedimentima pleistocensko-holocenske starosti. Prigorja obuhvaćaju pobrđa navedenih planina. Topličica).6. Drugom sustavu rasjeda pripadaju transkurentni rasjedi s desnim horizontalnim kretanjem. godine: Tablica 52 NASELJE IVANEC IVANČICA V. Debljina šljunkovito-pjeskovitih sedimenata raste od zapada (Otok Virje 8 m) prema istoku (Ludbreg.). do 1995. Morfološki izraženi dijelovi reljefa pretežno se sastoje od trijaskih. Stijene koje izgrađuju ovo područje zahvaćene su brojnim tektonskim poremećajima koji su se odvijali u završnom dijelu hercinskog orogenetskog ciklusa. Najveći dio predstavljaju brežuljci čija nadmorska visina ne prelazi 400 m. Zbog intenzivne tektonske aktivnosti seizmičnost u ovom prostoru iznosi 7 . Centralno mjesto zauzima Ivančica (1059 m). a drugi rasjedi pružanja SZ .8 stupnjeva MCS skale.različitih tipova vapnenaca i dolomita. 16.3. najviša planina sjeverozapadne Hrvatske. pijesci. rjeđe tercijarnih karbonatnih stijena . les i dr.Kuna gora i Brežice . a) U zagorskom sektoru ističu se planinski masivi Ravne gore. VRIJEME POTRESA SAT MINUTA 03 15 13 52 19 51 SEKUNDA 42 52 09 Izvor: "Statistički ljetopis 1997. Planine se u obliku uskih i izduženih nizova protežu od istočne Slovenije prema Podravini. b) Podravski sektor obuhvaća uzdužni pojas zemljišta južno od rijeke Drave.1. Debljina se smanjuje prema brežuljkastom području gdje se pojavljuju deluvijalno-proluvijalne naslage. Morfološki izraženiji oblici izgrađeni su od gornjobadenskih vapnenačkih stijena. Lonje i Plitvice.2. Prostorno razvojne i resursne značajke 1.1973. prelazi 120 m). Potresi jačeg intenziteta od 1946. Ivančice i Kalnika. pješčenjaci. mezozojskih i u manjoj mjeri tercijarnih stijena.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. razvija u okviru zapadnog dijela Panonskog bazena.JI.Drava. Zemljopisna obilježja a) Geološka obilježja Prostor Varaždinske županije karakterizira složena geološka građa." Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . među kojima je najznačajniji rasjed Maribor Varaždin . Unutrašnjih Dinarida i Panonskog bazena.JZ. Od srednjeg se miocena istraživano područje.1993. pod utjecajem neotektonskih pokreta.Rogatec .Koprivnica.

Mijenjajući svoj položaj Drava je stvorila naplavnu ravan velike debljine. Planine i planinski vrhovi viši od 500 m: Tablica 53 PLANINA IVANČICA RAVNA GORA KALNIČKO GORJE Izvor: "Statistički ljetopis 1997. Gore." VRH Ivančica Ravna gora Kalnik NADMORSKA VISINA (m) 1.44 . Brežuljci. 1.059 686 642 c) Hidrografska obilježja 1. Brežuljci Nastali su na podlozi tercijarnih sedimenata oblikovanih egzogenim procesima tijekom kvartara.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Obilježja reljefa Na prostoru Županije tri su osnovne vrste reljefa: 1. Čine ih Varaždinsko-toplička gora. Gore Čine najmanju površinu. Ti su prostori dobro obrađeni i gusto naseljeni. c) Samostalna pobrđa su najrasprostranjenija. b) podgorja na osojnim (sjevernim) stranama gora i c) pobrđa koja se ne vežu uz gorske masive. Karakteristika ravni je da ima šljunkovitu podlogu velike debljine. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . 3. a) Podgorja na prisojnim padinama gora nisu jače zastupljena u Varaždinskoj županiji. osobito u središnjem dijelu. Najveća naplavna ravan je prostrano varaždinsko polje. To su gorski masivi: Ivančica. 3. Nalazimo ih kod Ravne gore u jugoistočnom dijelu Ivančice i jugozapadnom dijelu Kalničkog gorja. jer se protežu čitavom dužinom Ivančice. 2. nastavak Slovenskih gorica. b) Podgorja na osojnim padinama gora znatno je više. Kalničkog gorja i Ravne gore. b) tercijarni sedimentni kompleks i c) zone kvartarnih naslaga. a ističu se visinom. Naplavne ravni Naplavne ravni i brežuljkasti krajevi najrašireniji su elementi reljefa. Stvorena je radom rijeke Drave koja kao tekućica alpskih obilježja brzo pritječe iz viših krajeva i prije hidroenergetskih zahvata donosila je mnogo naplavnog materijala osobito šljunka. Pretežito su to šumske površine s mjestimičnom eksploatacijom kamena. Podzemne vode S obzirom na hidrogeološke osobine prostora Županije razlikujemo: a) temeljna gorja. Naplavne ravni. Maceljsko pobrđe i najistočniji obronci Haloza. Kalničko gorje i Ravna gora. Nešto su slabije obrađena. a čine ih: a) podgorja na prisojnim (južnim) stranama gora. 2.

S desne strane Dravi pritječu Plitvica i Bednja. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . c) Zone kvartarnih naslaga u dubinskim razmacima akumuliraju najveće količine podzemne vode. Šljunkovito-pjeskovite naslage u ravnici Drave predstavljaju vodonosnik pogodan za vodoopskrbu šireg područja. Pravac otjecanja rijeke Drave zapad istok odredio je longitudinalno usmjerenje čitave riječne mreže.45 . lijeva pritoka Save. Veće akumulacije vode ne postoje. Kalnik i Ravna gora. koja odvodnjava najveći dio prostora. s maksimalnim protocima u proljeće (ožujak-travanj) te nemaju tako povoljne hidrološke karakteristike. Bednja. Na takvim stijenama su izvorišta Bednje i Plitvice. vodonosnik je podložan onečišćenju. Glavni vodotok predstavlja rijeka Drava. već se javlja veći broj izvora manjeg kapaciteta." i "Hrvatske vode". Drava ima nivalni režim (maksimum vode u lipnju.038 651 144 5944 Dunav Dravu Dravu Savu Izvor: "Statistički ljetopis 1997.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN a) Temeljna gorja Ivančica. Ima stijene primarne poroznosti. Plitvica i Lonja imaju pluvijalni (kišni) režim. b) Tercijarni sedimentni kompleks prevladava u brežuljkastim pobrđima. 2. Južni dio prostora odvodnjava rijeka Lonja. a minimum u prosincu). Dolinske ravni oko gornje i srednje Bednje i gornjeg toka Lonje nosioci su manje izdašnih vodonosnih slojeva. Slika 11 Rijeke: Tablica 54 RIJEKA DUŽINA u km UKUPNO U ŽUPANIJI U RH POVRŠINA PORJEČJA u km2 UKUPNO U RH UTJEČE U DRAVA BEDNJA PLITVICA LONJA 707 106 65 133 71 106 65 25 505 106 65 133 40. izgrađena su od pretežno mezozojskih karbonatnih stijena sekundarne poroznosti s podzemnim vodama na različitim dubinama.150 651 144 5944 6. Tekućice Varaždinska županija ima dobro razvijenu riječnu mrežu i značajnije je hidrografsko čvorište u Hrvatskoj. a i zbog plitke temeljnice skloniji su zagađivanju. Zbog visoke urbanizacije. neriješene odvodnje i intenzivne poljoprivrede.

2 km2). st. a općenite karakteristike te klime (tzv.46 . Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom oko 19°C. za vrijeme jedne od rekonstrukcija dvorca. nastalo polovicom 19. Temperaturne prilike su najstabilnije ljeti. Godišnji hod količine oborine je kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Rijeka Lonja izvire u istočnoj Ivančici podno V.klasa Cfwbx klima) su topla ljeta (srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ne prelazi 22°C). Dužina od izvorišta do Bisaga iznosi oko 25 km. Lubenjaka. a korišteni podaci su sa meteoroloških postaja od kojih su glavne: Varaždin. Tablica 55 postaja Varaždin Lepoglava Ludbreg Novi Marof kategorija postaje glavna obična obična obična nadmorska visina h (u m) 167 227 158 272 geografska širina (ϕ) ϕ 46°18′ 46°13′ 46°15′ 46°10′ geografska dužina (λ) λ 16°23′ 16°05′ 16°37′ 16°20′ Izvor: "Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske". Klima čitave Županije je umjerena toplo-kišna klima. a sliv rijeke Lonje zahvaća samo južni dio područja Županije. Ispitivanje vremena na području Županije je rezultat analize relevantnih meteoroloških veličina za klimatsko razdoblje 1961-1990. izrađenoj u Državnom hidrometeorološkom zavodu u prosincu 1995. Lepoglava. godine. Topli dio godine u kojem je srednja temperatura viša od godišnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim razdobljem. Temperatura najhladnijeg mjeseca takve klase klima kreće se općenito između 3°C i 18°C. Sušnih razdoblja nema. 3. grupacija . Jezerske površine Najmanja i najstarija akumulacija je Trakošćansko jezero (0. d) Klimatska obilježja Osnovna klimatska obilježja Varaždinske županije obrađena su u studiji "Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske". dok se u zimskim mjesecima više razlikuju (posebno u veljači). Tablica 56 najtopliji mjeseci srpanj u 70% slučajeva kolovoz u 20% slučajeva lipanj u 13% slučajeva najhladniji mjeseci siječanj u 70% slučajeva prosinac u 20% slučajeva veljača u 17% slučajeva Izvor: "Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske". u izvorišnom dijelu rijeke Bednje. dok su ostale jezerske površine akumulacijska jezera stvorena za potrebe hidroenergetskog iskorištavanja rijeke Drave. Temperatura zraka Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10°C. Ludbreg i Novi Marof. a najhladniji siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od -1°C i jedini je mjesec u godini čija je srednja temperatura niža od 0°C. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . a više od četiri mjeseca u godini imaju srednju temperaturu višu od 10°C.

U godišnjem hodu minimum se javlja u travnju (69-74%). Učestalost oborinskih dana s različitim količinama oborine je 30-40% dana u godini (115-140 dana). godine). prosinac 1995. U toku godine najvjetrovitije je proljeće.47 . Veće dnevne količine oborine su rjeđe. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Ludbreg i Novi Marof. Strujanje zraka Osnovna karakteristika režima vjetra je dominantnost vjetrova južnog i jugozapadnog. Lepoglavu. Od ukupne godišnje količine oborine 55-60% padne u toplom dijelu godine (travanj do rujan). Graf 4 Detaljniji podaci i prikazi vjerojatnosti pojavljivanja različitih smjerova vjetrova po sezonama. u sva tri klimatološka termina i to za Varaždin.162 mm u Klenovniku. Tijekom zime snježni pokrivač se javlja između 45 i 50 dana. U nastavku se daje prikaz vjerojatnosti istovremenog pojavljivanja različitih smjerova vjetrova (u%) određene jačine. za cijelu godinu. Od svih oborinskih dana u samo 8-12% dana dnevne količine oborine su 20 mm ili više (11-12 puta godišnje i to u lipnju i srpnju).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Oborine Ukupne godišnje količine oborine rastu od nizinskih područja u dolini Drave prema gorskim dijelovima Hrvatskog zagorja i kreću se od 880 mm u Varaždinu do 1. Vlaga zraka Područje Varaždinske županije je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. koji se u godišnjem prosjeku javljaju s vjerojatnošću od 20-35%. a maksimum u studenom ili prosincu (85-86%). a ljeto je godišnje doba s velikom učestalošću slabih vjetrova (oko 80%). te sjevernog i sjeveroistočnog kvadranta. U prosjeku se može očekivati 10 ili više dana sa snježnim pokrivačem visine 1cm i više (od prosinca do veljače s maksimumom u prosincu: 16-17 dana). Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%. a 40-45% u hladnom dijelu godine (listopad do ožujak). po klimatološkim terminima i po klasama jačina vjetrova obrađeni su u Meteorološkoj podlozi za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske (izrađivač: Državni hidrometeorološki zavod Zagreb.

a najkraće u prosincu (oko 2 sata dnevno). Godišnje ima oko 55 do 60 vedrih i dvostruko više oblačnih dana. kad ih ima oko 8 do 9 mjesečno. a minimum u srpnju i kolovozu. Područje Varaždina s 1994 sata sijanja sunca godišnje spada u srednje osunčana područja Hrvatske. pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Vedri su najučestaliji ljeti. U prosincu i siječnju je polovica dana u mjesecu oblačna. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . a s najvećom se vjerojatnošću može očekivati da se to dogodi od svibnja do srpnja. dok ih u razdoblju od studenog do veljače gotovo i nema. pri čemu se u siječnju javlja oko 10 dana s maglom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Naoblaka i insolacija Godišnji hod količine naoblake ima maksimum zimi. dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje.48 . Meteorološke pojave Na području Županije godišnje ima oko 40 do 60 dana s maglom. Tuča se javlja prosječno jednom godišnje. Mraz se javlja od rujna do svibnja. Najdulje mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno). Učestalija je u nizinama i dolinama rijeka.

stanje 31. gradova i općina u Republici Hrvatskoj imala manju površinu. Osnovne kategorije korištenja zemljišta Varaždinska županija je do teritorijalnog ustroja po Zakonu o područjima županija."Statistički ljetopis 1997.g.261.2.prije novog teritorijalnog ustrojstva 1997.11 100.raspored po kulturama i klasama zemljišta (Ured za katastarsko-geodetske poslove Varaždinske županije .1997.12.229 km2.36** 2 Izvor: * .49 .75** Šume 322.99** Zgrade i dvorišta 40.39** Vode 40.bez naselja Sudovec i Segovina).00 oranica i vrt vo}njak vinograd livada i pa{njak Izvor: "Statistički ljetopis 1997. Donošenjem navedenog Zakona je prvo 1992. tako da su svi katastarski podaci o osnovnim kategorijama zemljišta prvobitno bili evidentirani sukladno toj manjoj površini koja je iznosila oko 1.235.).18 livada i pašnjak 203. pa se u nastavku navode osnovne kategorije korištenja zemljišta prema raspoloživim statističkim i katastarskim podacima (Katastarski podaci su za površinu Županije od 1.12 Ukupno: 722.katastarski podatak .28 3. godine u sastav Županije ušlo naselje Ljubelj Kalnički.29 km2. godine u sastav Županije još su ušla i naselja Segovina i Sudovec.1.41** Ceste i putevi 33. Poljoprivredno zemlji{te Vode Ceste i putevi Ostalo [ume Zgrade i dvori{ta @eljeznice Graf 5 Osnovne kategorije korištenja zemljišta Tablica 58 Obradive površine km2 oranica i vrt 457.39** Ostalo 14.2.46 5. Nova. Tablica 57 Osnovne kategorije korištenja zemljišta (km ) Poljoprivredno zemljište 714.85* 723.60 % 63. ali katastarski podaci još se usklađuju prema toj novoj površini. **. . a potom.00 vinograd 37.57* 380. povećana površina Županije iznosi oko 1.04** Željeznice 2.".30 voćnjak 25.15 28." Graf 6 Poljoprivredne površine Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. sukladno novom Zakonu od siječnja 1997. g.33 km2 .

717 3.950 sa 100.50 km2). S 31. posjeduje Županijski zavod za prostorno uređenje.485 2.82 Podatke o površini ukupnog područja za razvoj naselja prema dosadašnjim planskim dokumentima (232.41% u RH Tablica 60 Šumske površine (ha) 32.880 novih parcela.700 domaćinstava koja posjeduju zemlju (u prosjeku jedno domaćinstvo posjeduje gotovo 10 parcela). g.62% u RH Ostale 4. broj parcela iznosio je 830.050 posjednika (u prosjeku 8 parcela na jednog posjednika). odnosno 81.12.82 šuma 5. a to su područja prikazana na slici 12.1997. što je povećanje za 17.38% u RH Obradive 66.55% u RH Tablica 61 Stanovnika po hektaru poljoprivrednih površina ukupno 2.830 (podaci Ureda za katastarsko-geodetske poslove).63 Izvor: "Statistički ljetopis 1997.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Prema podacima iz Izvješća o radu Ureda za katastarsko-geodetske poslove Varaždinske županije za 1995.768 0." obradivih površina 2.50 . Slika 12 Napomena: Građevinska područja odnose se na izgrađeni dio naselja i planirani prostor za širenje naselja utvrđen dosadašnjom planskom dokumentacijom. godinu ukupan broj katastarskih parcela u Varaždinskoj županiji iznosio je oko 812.257 1. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Područje Županije podijeljeno je na 108 katastarskih općina. Tablica 59 Poljoprivredne površine (ha) Ukupno 71.

51 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 13 Slika 14 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .

pa je krajem 70-ih godina razvijenost industrije ovog područja bila iznad prosjeka ukupne razvijenosti industrije Hrvatske. U strukturi kapaciteta i proizvodnje prevladava proizvodnja finalnih proizvoda od drveta. padom standarda stanovništva i općim zastojem u razvitku. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . npr.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. Tada se. Tijekom sedamdesetih godina. Ludbreg. U značajnije industrije ovog područja ubraja se prehrambena industrija koju sačinjavaju različite grane (proizvodnja kruha i peciva. prehrambena industrija. prehrambene industrije.1. Izbijanje krize dugova početkom osamdesetih godina iznijelo je na vidjelo nemogućnost razvitka zasnovanog na neefikasnom korištenju inozemnog kapitala. dok je smanjen udio tekstilne industrije. Najzastupljenija industrijska grana na ovom području je tekstilna industrija. U Varaždinu kao glavnom urbanom centru postupno se razvila tekstilna industrija. metaloprerađivačka industrija. industrija građevnog materijala i drvna industrija. Njihov razmještaj u prostoru je povoljan i pruža mogućnost uravnoteženog razvitka cijelog prostora Županije. Učešće industrije ovog područja tako se je stalno povećavalo u ukupnoj industriji Hrvatske. a dalje slijede: proizvodnja predmeta od pruća. Na nalazištima ugljena razvilo se rudarstvo. U razdoblju 60-ih i 70-ih godina najviše se povećavalo učešće metaloprerađivačke industrije. prerada mesa. Nakon II svjetskog rata uspostavljen je privredni sustav i politika razvitka na dominantnoj ulozi društvenog vlasništva. a na nalazištima ostalih sirovina industrija građevnog materijala. kemijska industrija te industrija papira. Takva struktura i razmještaj industrije ostala je gotovo nepromjenjena do neposredno iza II svjetskog rata. klanje stoke. Razvitak ove industrije omogućen je kroz stalno osuvremenjivanje postojećih i izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta. kamen). Takva razvojna orijentacija rezultat je nedovoljnih količina drvne mase na vlastitom području. Ivanec. prerada voća i povrća.52 . industrije kože i obuće. Novi Marof. a glavni kapaciteti koncentrirani su u Varaždinu. niskoakumulativne i pretežito izvozno orijentirane strukture gospodarstva. elektroindustrija. taj je relativno dinamičan razvitak gospodarstva održavan rastućim zaduživanjem u inozemstvu. koja je zastupljena na svim područjima Županije. Najrazvijenija grupacija je proizvodnja namještaja. Na ovom području ovo se razdoblje odrazilo još naglašenije upravo zbog radno intenzivne. te je cijelo desetljeće gospodarskog života u Hrvatskoj obilježeno stagnacijom proizvodnje. zbog čega se sirovina u obliku proizvoda primarne prerade drveta dopremala s drugih područja. Varaždinske Toplice i Lepoglava. Sadašnje stanje obilježava upravo ovaj naslijeđeni sustav i struktura gospodarstva i intenziviranje promjena u društvenom i gospodarskom opredjeljenju na razvitak tržišnog gospodarstva. glina. prerada mlijeka. prerada biljnih ulja. pored tradicionalnih djelatnosti razvijaju i druge djelatnosti. drvne industrije. godine u industriji ovog područja bilo zastupljeno desetak industrijskih grana. pa je oko 1965. a s druge strane na jeftinoj radnoj snazi. rezana građa. visokim stupnjem specijalizacije proizvodnje.2. te ostvarenjem značajnih integracija koje su omogućile proširenje tržišta.3. Područja pretežitih djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse a) Gospodarstvo Nositelji gospodarskog razvitka i najznačajnijih industrijskih kapaciteta u Županiji su gradovi Varaždin. drvna galanterija i građevni elementi. drvo. Počeci industrijskog razvoja ovog područja datiraju s kraja prošlog stoljeća. obilježenih značajnim promjenama u svjetskom gospodarstvu. Nastajanje industrije na ovim prostorima temeljilo se s jedne strane na iskorištenju prirodnih resursa područja (ugljen. Među tradicionalne djelatnosti na ovom području spada i drvna industrija. Kapaciteti prehrambene industrije nalaze se uglavnom u većim mjestima (bivšim općinskim središtima). proizvodnja stočne hrane i dr).

sektor industrije. te je donesen Program poticanja poduzetništva u Varaždinskoj županiji kao temeljni dokument za dugoročno i sustavno poticanje malog gospodarstva. Ključ. Naselja u kojima su planirane (dijelom i aktivirane) zone i lokacije za različite gospodarske djelatnosti su osim gradova i: Cestica. Hrženica. Ladanje. U strukturi društvenog proizvoda gospodarstva Županije. kao metaloprerađivačka. a pregled najznačajnijih lokacija za mogući smještaj i razvoj gospodarskih djelatnosti obrađene su u posebnom elaboratu "Prostorne mogućnosti za razvoj gospodarstva. Industrijska proizvodnja u Županiji bilježi stalan pad od 1990. Zbog toga je strateška pozicija mnogih poduzeća na svjetskom tržištu nedefinirana ili slaba. Za poboljšanje i unapređenje stanja u gospodarstvu poduzima se niz aktivnosti i inicijativa kojima je cilj stvaranje uvjeta za rast materijalne proizvodnje i smanjenja broja nezaposlenih. godine zabilježeno 8. te date polazne osnove. mjerama. D. nema razvojnih funkcija i egzistira preživljavanjem. Za područje Županije izrađena je Studija razvitka Varaždinske županije: "Osnovne smjernice za utvrđivanje strategije i operativnih rješenja gospodarskog razvoja Županije varaždinske do 2005. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . a uzroci takvom stanju bili su nedovoljna i neadekvatna tehnička opremljenost proizvodnih kapaciteta. proizvodnja električnih strojeva i aparata ili strojogradnja. te povezivanja s razvijenim industrijama izvan ovog područja. kožarska i industrija građevnog materijala. godinu. Petrijanec. obrtništva i malog poduzetništva" (Županijski zavod za prostorno uređenje . industrija kože i obuće i druge. te kožne obuće i galanterije. Zaposlenost u gospodarstvu smanjena je od 1990. Danas u Varaždinskoj županiji. Činjenica je da je bez razvoja industrije otežan i razvoj poljoprivrede. zastarjeli proizvodni programi i zbog toga nekonkurentnost na tržištu. Gornji Kneginec. Jalžabet. godini pokazuju rastući trend u odnosu na 1994.795 nezaposlenih. industrija čini više od 45% i u njoj je zaposleno oko 55% radnika od ukupnog broja zaposlenih u privredi. Razvojni centar Zagreb. obrtništva i malog poduzetništva osigurane su u gotovo svim većim naseljima naše Županije. neinventivnost menadžmenta. Klenovnik i Žarovnica. Vinica. do konca 1995. godine. Prostorne pretpostavke za razvoj gospodarstva. a nije realno da turizam kao dio sektora usluga u Županiji može riješiti gospodarske probleme. Proizvodnim programima obuhvaćena je proizvodnja krupne kože. dok je istodobno nezaposlenost porasla za 253%.). međutim. Voća. drvna. metalna.1996. god. Uz problem viška radne snage. u svom najvećem dijelu prilično je jalov. Grane industrije koje bilježe pad proizvodnje osnovni su nositelji izvoza u Županiji: tekstilna industrija. a posebno nepostojanje strateške orijentacije poduzeća. a sada su u tijeku aktivnosti za formiranje takovih zona i u naseljima Trnovec i Maruševec. godine" (izrađivač: City Trust. godina). 1996. te brže prilagođavanje gospodarstva tržišnim uvjetima poslovanja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Industrija kože i obuće razvila se uglavnom iz zanatstva te je dugo vremena stagnirala na niskoj razini razvijenosti. u 1995. godine oko 25%. aktivnostima i prijedlozima za budući razvoj. Sveti Ilija. pravci i okviri razvoja s projekcijom. Pojedine grane. Program se razvija u suradnji s Gospodarskom komorom Županije i Ministarstvom gospodarstva. U posljednje se vrijeme posebni napori ulažu u oživljavanje malog poduzetništva. Ljubešćica. D. u strukturi industrijskih djelatnosti prevladavaju slijedeće grane: tekstilna. te je krajem 1995. Navedeni podaci i konstantacije preuzeti su iz "Analize stanja gospodarstva Županije varaždinske s prijedlogom mjera i aktivnosti za brži gospodarski razvoj" (Upravni odjel za gospodarski razvoj i poljoprivredu Varaždinske županije.53 . problem je i tehnološko zaostajanje ključnih industrija. Sedamdesetih godina ova industrija počinje ubrzaniji razvoj što je rezultat određenih rekonstrukcija i osuvremenjivanja kapaciteta. veljača 1996. godina) u kojoj je analiziran dosadašnji razvoj gospodarstva. drvoprerađivačka industrija.

povijesni spomenici. Postoje ideje o iskorištavanju manjih vodnih potencijala za izgradnju malih hidroelektrana. Varaždinska županija ne bilježi značajnije pokazatelje u toj djelatnosti i u dosadašnjem razvoju nije predstavljala posebno značajno i atraktivno turističko područje. posebice u razvoju seoskog turizma kao i različitim kombinacijama primorskog i kontinentalnog turizma. Prijenosna i distributivna mreža električne energije u Županiji je razgranata. Za distribuciju plina na području Varaždinske županije nadležna su tri distributera KP "Termoplin" Varaždin. Naftaplin. a dolazak i boravak domaćih turista uvjetovan je uglavnom poslovnim razlozima.d. Neki najzapadniji rubni dijelovi Županije i dio potrošača u njima za sada još dobivaju električnu energiju od elektroprivrede Slovenije. Najveći broj noćenja se realizira u Gradu Varaždinske Toplice. Sektor za dobavu.54 . Prirodni preduvjeti razvoja turizma (i ugostiteljstva) na ovom području. Prostor Županije opskrbljuje prirodnim plinom poduzeće "INA . Motiv dolaska stranih turista na područje Županije je lovni turizam. pa hidroenergetika ima značajnu ulogu u energetskoj slici Županije. Na području Varaždinske županije nema nalazišta prirodnog plina i nafte.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Energetika Hidropotencijal rijeke Drave iskorišten je u prostoru Varaždinske županije izgradnjom hidrocentrala: HE "Varaždin" i HE "Čakovec" te akumulacije za HE "Dubrava". a visokonaponska mreža uglavnom omogućuje opsluživanje cijelog prostora i to su bitne pretpostavke za dogradnju i uspostavu kvalitetnog sustava napajanja na cijelom području. Najveći dio područja Županije (81%) električnu energiju dobiva od distributera "Elektra" iz Varaždina. dosadašnji razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti. interesantna lovna područja s raznovrsnom divljači. odnosno zdravstvena ponuda. transport i prodaju plina. kao niti sustava naftovoda. Prirodni uvjeti za razvoj turizma su: termalne ljekovite vode.Industrija nafte" d. Na području Varaždinske županije osnovne pravce i mogućnosti razvoja turizma (i ugostiteljstva) određivali su i određuju: prirodno-geografski i kulturno-povijesni uvjeti. Za područje Županije izrađena je posebna studija opskrbe plinom i postoji veliki interes stanovništva za priključenje na ovaj ekonomski i ekološki vrlo prihvatljiv energent. u cjelini su skromniji od primjerice uvjeta uz jadransku obalu. ali je prilično razvijena opskrba plinom. Prirodni plin se dobavlja i transportira sustavom plinovoda. Polazeći od koncentracije turističke ponude i korištenja pojedinih kapaciteta može se cijeniti da su motivi dolaska i boravka turista za sada dosta usko usmjereni. dok ostali dio opskrbljuju distributeri iz Koprivnice. Detaljniji podaci o distributivnoj mreži i kapacitetima sadržani su u poglavlju o komunalnoj infrastrukturi. a blizina Zagreba kao velikog emitivnog centra trebala bi se maksimalno iskoristiti. Iskorištenje vodnih resursa u energetske svrhe spomenuto je u okviru poglavlja o vodnim resursima. što ne znači da u Varaždinskoj županiji razvoj turizma u budućnosti ne može preuzeti i značajniju ulogu u gospodarskom razvoju i zapošljavanju od dosadašnje. gdje je najznačajniji motiv dolaska turista lječilišno-kupališna. Zagreb. u svrhu daljnje distribucije i potrošnje. dostignuta razina turističkog prometa i stanje turističke ponude. JKGP "Komunalac" Ivanec i poduzeće "Komunalac" Novi Marof. Zeline i Križevaca. prisutnost voda tekućica pa i akumulacijskih Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . c) Turizam U odnosu na razvijenost turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. a predaje se distributerima i direktnim industrijskim potrošačima na mjerno-redukcijskim stanicama. ali one za sada nisu našle uporište u ekonomskoj isplativosti. Unatoč tome turizam ima svoje mjesto i ulogu u gospodarskom razvoju i znatno je razvijeniji u odnosu na neka druga kontinentalna područja.

Vinogradarska područja. ribolovnih lokaliteta (prvenstveno dravski meandri. sve naglašenije se razvija vjerski turizam. pa i šumskih predjela Pake. Područje Varaždinske županije ima vrlo bogato kulturno-povijesno nasljeđe s većim brojem vrlo značajnih kulturno-povijesnih spomenika. osobito od Višnjice do Gornje Voće i ivanečko vinogorje. a kroz valorizaciju lokalne kuhinje i autohtonog ambijenta (klijeti.000 hektara lovnih površina. Mogućnosti značajnijeg razvoja turizma na novomarofskom području i području Varaždinskih Toplica prvenstveno leže u unapređenju zdravstvenog i rekreacijskog turizma zahvaljujući termalnim izvorima (Varaždinske Toplice. ali kao potencijal može predstavljati respektabilni element u planiranju budućeg razvoja. seoskog. Topličica). Okosnicu tih potencijala čini kompleks Trakošćan u kojem su stvorene temeljne pretpostavke za boravišni turizam. rukavci i akumulacije. U dosadašnjem razdoblju ono je imalo uglavnom športskorekreacijski karakter i značaj. te kulturnopovijesnim sadržajima Lepoglave i drugih okolnih prostora čini jednu interesantnu bogatu i raznovrsnu cjelinu na malom području. Bednja . Arboretum Opeka. što je sve još prilično slabo iskorišteno. pa u kombinaciji s planinarsko-izletničkom zonom Ravne gore i Ivančice. Sada je u tijeku reguliranje pitanja lovnog gospodarenja na novim osnovama. a brigu o očuvanju i uzgoju fonda divljači vodila su lovačka društva. brežuljkastim i planinskim područjima. Po svom značenju naročito se ističu izvori ljekovitih voda. te prostori u ludbreškom području (izvor sumporne termalne vode koji se za sada ne koristi). To su u prvom redu Varaždinske Toplice na podnožju Topličke gore. U Varaždinskoj županiji registrirano je samo šest kućanstava koja se povremeno ili stalno bave seoskim turizmom. a time i aktiviranje ovih područja. ali uz obogaćivanje lovišta svim vrstama divljači i stvaranje uvjeta za njihov uzgoj i odgovarajuću zaštitu. vinske ceste. ali ne bi trebalo zanemariti ni iskorištenje Grebengrada. veći broj raznovrsnih i atraktivnih šumskih i brežuljkastih predjela za šport i rekreaciju. groblje u Varaždinu.mogućnost ribolova) i postojeći bajeri koji sanacijom pružaju mogućnosti formiranja ribnjaka. Određene mogućnosti pružaju i lovišta u nizinskim. autohtone seljačke kuće. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . U varaždinskom području pretpostavke za izletnički. To nasljeđe nije u turističkom pogledu dovoljno valorizirano što bi u narednom razdoblju trebalo učiniti. lovačke kuće. daju pretpostavke za razvitak izletničkog turizma. Jedna od mogućnosti za revitalizaciju kritičnih ruralnih područja je seoski turizam kojim bi se populacijski opustjela ili gospodarski nerazvijena i izolirana seoska područja mogla uključiti u suvremeni život. Dobrim gospodarenjem proteklih je godina očuvano bogatstvo niske i visoke plemenite divljači na 75. a čime bi se postupno mogla uravnotežiti i demografska kretanja. za njegovu realizaciju postoje povoljni uvjeti. te kulturno-spomeničkoj i prirodnoj baštini (povijesna jezgra grada Varaždina. koja u Europi ima sve veći udio u cjelokupnoj turističkoj ponudi.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN površina prikladnih za ribolov i rekreaciju. Na području Županije postoje i uvjeti za daljnji razvoj lovstva. lovnog i športskog turizma. a uz dodatna ulaganja još više seoskih kućanstava moglo bi se početi baviti tom vrstom turizma. Topličica kod Novog Marofa. Ivanečko područje obiluje različitim potencijalima turističkih resursa dovoljno interesantnim za razvoj izletničkog. lovnog i ribolovnog turizma. Iako je taj oblik turističke ponude zahtjevan. te prometno-geografski odnosno tranzitni položaj Varaždinske županije. te uključivanje lokaliteta spilje Vindija i nalazišta kamena ahata Gaveznica.55 . Dravski park). ali i ribnjaci). nedavno promoviranog u Lepoglavi). lovni i tranzitni turizam temelje se na postojanju lovišta (Zelendvor i druge površine u okolici Varaždina). polururalna cjelina Vinica. te rijeke (npr. Na ludbreškom području uz spomenute mogućnosti razvoja rekreacijskog.

Varaždinske Toplice Varaždin - Na razini Županije procijenjeno je da turistički potencijal zaslužuje posebnu pažnju.povijesno središte "Aqua city" Termalno kupalište Topličica Arboretum Opeka Spilja Vindija . Varaždinske Toplice OPĆINA G. Lepoglava.) turistička mjesta u Varaždinskoj županiji razvrstana su u slijedeće razrede: Tablica 62 RAZRED A B D GRAD Varaždin...Institut za turizam. Vinica. temeljni resursi Županije razvrstani su kao što je navedeno u slijedećoj tablici: Tablica 63 Valorizacija turističkih resursa Varaždinske županije Turistička opremljenost VAŽNOST A (100%) B (66%) C (33%) D (0%) Dvorac Trakošćan Stari grad Varaždin I Međunarodna Varaždinske barokne večeri Trakošćansko jezero i park šuma Lepoglavska čipka Varaždinske Toplice II Nacionalna Varaždinsko groblje Urbana jezgra Varaždina Lovište Zelendvor Ivančica Značajni krajolik Kalnik Varaždinske Toplice .dvorci Ivanečka Kamenica . Bednja.Ludbreg Lepoglavski Rangerov put Drava s umjetnim jezerima Sajam lova i ribolova Varaždin "Deset dana Sv. Nedjelje" Ludbreg Ravna gora Čevo na Ivančici Grebengrad na Ivančici Vraždinske Toplice . broj 75/94.56 .g.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Prema Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("NN".crkva Blažene Djevice Marije Lepoglavski dani Dvorac Klenovnik Zatvorski kompleks u Lepoglavi Dvorac Krkanec Termalno izvorište Ludbreg Dvorac Šaulovec Bednjanska svadba III Regionalna Povijesni kompleks središta Ivanca Dvorac Vinica Donja Dvorac Vidovec Dvorac Jalkovec Dvorac Martijanec Bela . 1997.arheološko nalazište Pavlinski kompleks u Lepoglavi Dvorac Batthany .Rijeka Voćanska Hodočašće predrage krvi Isusove .). Kneginec. Zagreb. Ludbreg.crkve Dvorac Čalinec Dvorac Jalžabet Dvorac Bisag Lončarstvo Jerovec Planirana park šuma Križančija Dvorac Križovljan Grad Dvorac Bajnski dvori Dvorac Novi Marof Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Ivanec.69/97. Prema valorizaciji u toj Studiji. Maruševec NASELJE Trakošćan.78/99. pa je izrađena zasebna studija iskorištenja turističkih mogućnosti cijelog prostora ("Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije" .Ludbreg Park prirode Hrvatsko zagorje Mačkova špilja Goranec Dvorac Maruševec Dvorac Veliki Bukovec Remetinec .

ali treba daleko više pozornosti posvetiti uporabi gnojiva i pesticida radi zaštite vodonosnika.085% turista i 0.9%.šljuncima i pijescima s primjesama gline (holocen).15%.821 ha ili 4. Ukupna poljoprivredna površina uglavnom se ne mijenja.337% postelja.316 3. poljoprivredna tla u nizinskom dijelu protežu se na riječnim nanosima . Na prijelazu prema pobrđima tla su praporasta s malo pjeskovite gline.994 ha površina.502% noćenja turista. mada je 80-ih godina bilježen relativno visok broj matičnih grla.380 2.319 14.359 21 3.717 63. U strukturi sjetve na području Županije veliko učešće imaju žitarice (68. 71. te riječnim terasama . dok je manje zastupljeno industrijsko i stočno krmno bilje. zaštitom od poplava. tako da ih danas nalazimo Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .485 66. od čega se na individualne proizvođače odnosi 42. Odnos između grupa kultura u duljem vremenskom razdoblju se bitno ne mijenja.usitnjenost posjeda. te općina Vinica. Klimatske prilike i drugi ekološki uvjeti nisu posebno ograničavajući čimbenici za poljoprivrednu proizvodnju. godine.587 66. u Županiji je ukupno zasijano 43. voćnjaci i vinogradi s 9. Kapaciteti za uzgoj vezani su uz tadašnje površine u društvenom vlasništvu. koje je imalo vodeću ulogu u stočarstvu ovog područja. Hidromelioracijom. Varaždinskih Toplica. ali je već bilježio stagnaciju. ali bi svakako trebalo provesti detaljniju analizu isplativosti takvih zahvata.401 45. a od ukupno oko 715 km2 poljoprivrednog zemljišta oko 668 km2 je u privatnom vlasništvu. U porječju rijeke Drave je zbog hidroenergetskih zahvata došlo do određenih promjena. Osnovno obilježje je rascjepkanost .173 ha ili 95. Stočarstvu u dosadašnjoj planskoj dokumentaciji nisu davani značajniji naglasci. Od ukupnih obradivih površina oranice su zastupljene sa 67. d) Poljoprivreda Poljoprivredne površine u Županiji obuhvaćaju 56.58% ukupnih poljoprivrednih površina.89%. Razvoj i ekspanziju doživjelo je peradarstvo.721 3. Za područje Varaždinske županije osnovana je Turistička zajednica Varaždinske županije.1%. a livade s 22.898 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Varaždinska županija u odnosu na Republiku Hrvatsku sudjeluje u turističkoj ponudi s 0.782 2. odnosno broj osnovnog stada u odnosu prema raspoloživim površinama. odvodnjom i navodnjavanjem kao i kompleksnim uređenjem zemljišta bilo bi moguće još nešto povećati kapacitete za intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju.9% obradivih površina je u individualnom vlasništvu.627 94 15. ilovačom i pijescima (pleistocen) ili s naslagama gline.8%). pa bi bilo svrhovito izučiti pedološke karakteristike tala i preporučiti mjere za poboljšanje.515 2. Bednja i Gornji Kneginec. Prema navedenim podacima iz Statističkog ljetopisa za 1997. Prema geološkoj karti šireg područja Varaždina. 1.7%. Tablica 64 Poljoprivredne površine Županije prema kategorijama i vlasništvu (ha) Poljoprivredna Obradiva površina površina Ukupno Oranica i vrt Voćnjak Vinograd Livada Ukupno Individualno Poslovni subjekti i državno vlasništvo Izvor: .96%. Lepoglave i Ivanca.297 42. Uz stočni fond i razvoj stočarstva vezani su i klaonički i prerađivački kapaciteti prehrambene industrije. Ludbrega. čije su članice Turističke zajednice grada Varaždina.g.57 . odnosno glinovitih i pjeskovitih lapora. a obradive površine oko 52.9% ukupnog teritorija Županije.šljuncima s pijeskom te lećama i proslojcima prašine i gline (pleistocen). a na poslovne subjekte 1. odnosno 94.Statistički ljetopis 1997.815 504 Prema iskazanim podacima 93.

koji karakterizira usitnjena i nespecijalizirana poljoprivredna proizvodnja te nerazvijeno tržište. što je oko 26% površine Županije.359 1. U tom cilju bilo bi svrsishodno izraditi posebnu analizu i projekciju razvoja poljodjelstva u Varaždinskoj županiji.58 .068 11. a ne i kvalitetom. U posljednje vrijeme pojavljuju se naznake oživljavanja stočarstva kroz seosko gospodarstvo i poduzetništvo. a nizinske imaju zaštitnu ulogu i ne smiju se više smanjivati. zbog dugogodišnjeg negativnog utjecaja čovjeka: sakuplja se listinac i vrši negativna selekcija među stablima (pogotovo u privatnim šumama). tim više što karakter pojedinih prostora pruža dobre polazne mogućnosti za uspješni razvoj seoskog poljoprivrednog gospodarstva. ali je različit ovisno o vertikalnoj rasprostranjenosti šumskih zajednica. na stranama koje nisu pogodne za podizanje vinograda. Na prostoru Županije šumski se pokrov pojavljuje u svim prostornim cjelinama (nizinski. Tome prehrambena industrija kroz kooperativne odnose daje određene poticaje (kozarstvo. Brdske šume predstavljaju jedno od osnovnih prirodnih bogatstava Županije.257 21. No. Od ukupnog šumskog fonda u vlasništvu države je oko 1/3 šuma (oko 35%). U sadašnjem trenutku. c) zemljište mješovite namjene . ali su oni zapravo tek u začetku. O relativnoj očuvanosti šuma može se govoriti samo u brdskom i brežuljkastom dijelu. godine.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN razmještene po prostoru cijele Županije.mozaik poljoprivrednog i degradiranog šumskog zemljišta isprepletenog s područjima za razvoj naselja. ukupno ha 32. S obzirom na konfiguraciju terena i hidrografske karakteristike najčešće su prisutne kombinacije. b) zemljište ograničeno pogodno za poljoprivredu. Tablica 65 Šumske površine Županije Ukupno Individualni posjed Poslovni subjekti Izvor: . U postupcima izrade dosadašnje prostorno-planske dokumentacije analizirani su globalni podaci o poljoprivrednom zemljištu i njegovoj mogućnosti korištenja za pojedine namjene.844 pošumljavanje ha 71 71 Velika naseljenost ovog područja i relativno laka pristupačnost šumama imala je za posljedicu osjetno smanjenje šumskih površina. pa se to zemljište može razvrstati u tri osnovne skupine: a) zemljište pogodno za poljoprivredu. brežuljkasti i brdski predjeli). pa i ovčarstvo). e) Šumarstvo Ukupno gledajući Županija ne obiluje šumskim pokrovom i on se tijekom vremena smanjuje.189 sječa m3 41. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .515 39. Takve bi mogućnosti valjalo temeljitije procijeniti. presudno je koncipirati strateške proizvodne programe koji će omogućiti razvoj obiteljskih gospodarstava i poduzetništva i konkurentnost poljoprivrednoprehrambenih proizvoda.257 ha. Prema podacima iz statističkog ljetopisa ukupna šumska površina iznosi 32. Neke od tih kapaciteta koji su na vodonosniku (vodocrpilišna područja) valjalo bi podići na višu ekološku razinu proizvodnje i uporabe prostora u cilju zaštite resursa podzemne pitke vode. vodeći računa o zaštiti prirodnih potencijala. ali treba osigurati i prostorne i druge preduvjete za smještaj i razvoj djelatnosti. i tu su većim dijelom šume prisutne samo pokrovnošću.Statistički ljetopis 1997.

degradiranih prirodnih sastojina ili bivšim nešumskim površinama). klenom i trešnjom. što se nepovoljno odrazilo na nizinske šume hrasta lužnjaka. purpurea.brdske bukove šume (Fagetum illyricum boreale montanum). . obavljati obnovu šuma. vlažnijoj s jasenom (nekada brijestom). u ovisnosti od obujma sječe.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . a postoje inicijative za zaštitu prostora Kalnika. U ravničarskom dijelu najvažnija je šuma hrasta lužnjaka. Ravne gore. te Dravski park sjeverno od Varaždina. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Uz tako osmišljenu gospodarsku vrijednost šumskog fonda.šume crne i bijele topole (Populetum nigro-albae). viminalis. Racionalnim gospodarenjem šumski kompleksi gorskih masiva i pobrđa mogu postati relativno značajnim izvorištima drvne mase za zadovoljenje potreba većeg dijela lokalnog stanovništva za drvom. iako postoje evidentirane površine: prostor Križančije. To su kulture crnogoričnih vrsta: smreke. Na području Županije Zakonom o zaštiti prirodezaštićena je park-šuma Trakošćan. te provoditi mjere uzgoja i zaštite. Na području Županije postoje i umjetno podignute šumske sastojine (bez nekog pravila. visinske rasprostranjenosti. nizinskih šuma u području Zbela i dravskog prostora od Šemovca prema Hrženici. . ne postoje drugi posebno zaštićeni rezervati šumske vegetacije. johom. .U nizinskom predjelu zastupljene su: . triandra).šume vrba i topola (Salici-Populetum). kao prirodna. ali uglavnom na terenima iskrčenih. ne pruža mogućnost za ozbiljniju proizvodnju drvne mase. te šume vrbe i topole. . Osim ove park-šume i državnih šuma uz rijeku Dravu (Varaždinske podravske šume) koje su proglašene šumom s posebnom namjenom. najbolje prirodnim putem ili pošumljavanjem (kod onih sječa kod kojih nije osigurana prirodna obnova šuma). došlo je do smanjenja šumskog pojasa i do promjena u razvoju šuma. .bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum illyricum boreale). . Konstantno smanjenje šumskih površina.borova i ariša koje svojom površinom nisu beznačajne (područje Zelendvora i Maruševca).zajednice vrba (Salix alba. odnosno sađena šuma veće pejzažne vrijednosti. topolom i sušoj s grabom.59 . U gospodarenju šumama nužno je. Izgradnja hidroenergetskog sustava utjecala je na promjenu vodnog režima u tlu.šume hrasta kitnjaka i običnog graba (Qerco petrae-Carpinetum illyricum). . te plantaže euroameričkih topola (brzorastućih klonova).U brdskom predjelu zastupljene su: . duglazije.U brežuljkastom predjelu zastupljene su: . Gospodarska namjena ne znači isključivo namjenu u svrhu proizvodnje i eksploatacije drvne mase (iako je po Zakonu o šumama to osnovna namjena takovih šuma). fragilis. Zbog akumulacijskih jezera kao novih namjena u prostoru. šumske površine okolice Varaždinskih Toplica. Varaždinska županija ne predstavlja značajnije šumsko područje u Hrvatskoj. Kalnika te znatnog dijela pobrđa.nizinske šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris). a tek fragmentarno ostaci šuma hrasta kitnjaka i kestena. šume predstavljaju najracionalniji oblik iskorištenja zemljišta i prirodni su resurs o kojem treba voditi računa. Zbog toga ukupnom šumskom fondu treba osigurati uz gospodarski naročito ekološki aspekt razvoja. koja se pojavljuje u dvije asocijacije. U manjim dijelovima su sačuvane kvalitetnije bukove šume. ali na masivima Ivančice. već naznaku da u označenim prostorima postoji mogućnost zadržavanja i daljnjega kontroliranog osmišljavanja ove djelatnosti sa sve većim naglaskom na općekorisne funkcije tih šuma. lovna i turistička vrijednost. a namijenjena odmoru i rekreaciji. kao i veliki udio privatnih šuma koje su znatnim dijelom degradirane. posebno značajna i nedovoljno iskorištena je rekreacijska.šume crne johe s drhtavim šašem (Carici brizoides-Alnetum glutinosae). Danas glavni dio šuma uz Dravu čine mješovite šume crne i bijele johe.

60 . Erozija obala. Slivno područje Plitvice iznosi cca 144 km2. dugim oko 125 km ima relativni pad blizu 0. mjestimično s vrlo malim uzdužnim padom. tako da se njeno korito u dužem razdoblju mjestimično značajnije premješta. športske. ali sa stanovišta općekorisnih funkcija šuma također vrijednih šumskih površina. u prošlosti su uzrokovali mnoge meandre i promjene toka. Zbog postojećih karakteristika vodnog režima Drava je povoljan vodotok za hidroenergetsko korištenje. turističke i slične namjene). Ova podzemna komunikacija s Dravom nije u takvim Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . pa je vododjelnicu prilično teško odrediti. Plitvica u svom nizinskom toku prima većinom južne pritoke sa sjevernih obronaka Topličke gore (Varaždin breg). a najvišim u svibnju i lipnju. a na jugu i jugozapadu područje rijeke Bednje. Južna granica prema Bednji je uska i ide grebenom Varaždinsko Topličkog gorja sve do Ludbrega. f) Vodni resursi Rijeka Drava Srednja Drava svojim tokom kroz široku aluvijalnu dolinu od Maribora do ušća Mure. Njegova tromeđa je zapadno od mjesta Vinice na obroncima Maceljskog gorja. te velike protoke. Desnoobalni pritoci Plitvice su pretežno brdski vodotoci. ali i sa sjeverne strane nekoliko nizinskih potočića kojima hrbat dravske obale sprečava otjecanje u Dravu. Po Zakonu o šumama takove šume po namjeni spadaju u zaštitne šume i šume s posebnom namjenom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Zaštitna funkcija šuma u sebi objedinjava zaštićena šumska područja u smislu Zakona o zaštiti prirode. s gospodarskog stanovišta manje značajnih. Znatni relativni pad srednje Drave s koritom u šljunkovitom terenu. Na sjeveru i sjeverozapadu je neposredno slivno područje Drave. izgrađene 3 (Varaždin. U početku Plitvica teče u smjeru jugoistoka između brežuljaka s kojih prima mnogobrojne pritoke. Vodni režim je fluvio-glacijalni s najnižim protokama u siječnju i veljači. a kod sela Greda mijenja smjer i protječe ravnicom prema istoku gotovo usporedno sa rijekom Dravom. Energetsko korištenje Drave otpočelo je tek u ovom stoljeću.m. Može se reći da je područje Plitvice i neposredni sliv Drave zapravo jedinstveno područje. Nakon cca 65 km vodotoka ona se ulijeva u rukav Drave nedaleko Velikog Bukovca. gdje i Plitvica i Bednja teku u ravnici. Rijeka Plitvica Plitvica izvire u sjeveroistočnim brežuljcima Maceljskog gorja. od planiranih 8. Osim potočića u goricama. a tek manjim dijelom su nizinski potoci. tj. jer dobro dopunjuje hidroenergetske izvore dinarskog krša. otoci i rukavci redovita su pojava na ovom dijelu Drave. pa se i zamočvaruju. a svi lijevoobalni su izrazito nizinski. gdje su primarne općekorisne funkcije tih šuma (unapređenje rekreativne. sprudovi.1%. a srednje godišnje protoke kreću se od 297 m3/sec kod Maribora do 335 m3/sec kod ušća Mure. Čakovec i Dubrava). vrlo krivudavim tokom. površinski manjih šumskih kompleksa. ali i zaštitnu ulogu šuma radi štićenja sadržaja u prostoru. koje samo malo prelaze visinu 300 m n. Mješovita namjena označava mozaik uglavnom degradiranih šuma isprepletenih enklavama poljoprivrednog zemljišta i područja za razvoj naselja. Zbog promjena riječnog korita nekada je dolazilo do poplava koje su uništavale poljoprivredne kulture i ugrožavale obližnja naselja i pučanstvo. podno viničkih gorica. a u Hrvatskoj su. Do danas su na čitavom toku Drave izgrađene ukupno 23 vodne stepenice. No i vododjelnica Plitvice i Drave je dosta nejasna. lovne. Gotovo cijela dolina Plitvice sastavljena je od dravskog nanosa (šljunka i pijeska) koji prekriva razmjerno tanak sloj humusa.

500 ha. a krivudavo korito (ne osobito izražajno). a prema tome i troškovi. Proteže se do vododjelnice na Kalničkom gorju koju sačinjavaju Lonjica i Grojanska šuma. da se velike vode Plitvice uzvodno od km 31 rasteretnim kanalom odvode direktno u Dravu i s time odterećuje nizvodni dio toka.istok i utječe u rijeku Dravu kod sela Mali Bukovec. Dužina toka Plitvice.retencija ukupne zapremnine cca 8. Rijeka Lonja Sliv rijeke Lonje zahvaća samo južni dio područja Županije (novomarofsko područje). Tek visoka voda Drave na jednom dijelu nadvisuje veliku vodu Plitvice.000 m3 prema Idejnom rješenju vodnog sistema Plitvice . što potvrđuje i pretpostavku. da je nivo Plitvice viši od nivoa niske Drave. da je tim područjem nekad tekla matica Drave. radovi. te nakon proticanja kroz Trakošćansko jezero teče općenitim smjerom zapad . Priprema se izrada studije koja bi dala rješenje vodotoka s trasom.67 je već uređen. Obzirom na nagli dolazak palih oborina s gornjeg dijela sliva rijeke Bednje. Zato je potrebno svaki sliv detaljno obraditi. još je više zamuljeno i obraslo. uzdužnim padovima.000. a s time u vezi i prijenos i taloženje krupnog nanosa. te eventualnim rješavanjem s akumulacijama (retencijama) koje bi služile kao ribnjaci. Ovi bujični vodotoci imaju slabije ili jače bujično djelovanje. Vodotok na dijelu od odušnog kanala do ušća u Dravu ne presuši. a već više srednje oborine izazivaju poplave. poprečnim profilima i građevinama. i tek se s vremenom povukla više na sjever u niži i manje otporan teren sadašnje matice.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN prilikama veća.Bednje (Varaždin 1989. U gornjim tokovima nastaju erozije. Izvire u zapadnom dijelu Županije ispod Brezove gore. Površina slivnog područja rijeke Bednje iznosi cca 65. Uzvodni dio tog poteza od km 26.61 . ovisno o konfiguraciji terena i geološkim i pedološkim karakteristikama. godina). Pritoke na ovom području relativno su male. znatno povećavaju. Dakle evidentiranjem i tretiranjem erozivnih procesa mogu se unaprijed otkloniti mnoge štete. Visoka i Sudovec su uglavnom uređeni. ukupno iznosi u svom nizinskom dijelu nizvodno od ceste Varaždin . a nisu još mjerene niti računate.67 km. koja je bila predviđena za uređenje. Rijeka Bednja Bednja je najveći vodotok poslije Drave u Varaždinskoj županiji. Vrlo nepovoljan oblik slivnog područja koje je lepezasto prošireno u gornjem dijelu s nepovoljnom podjelom oborina (najveće su oborine upravo na lepezasto proširenom dijelu sliva) i nepovoljnim uvjetima otjecanja (naglo slijevanje palih oborina u korito s obronaka Ivančice. Na ovom području Lonja ima niz pritoka. Ona je danas kao i njeni pritoci na ovom području bujičnog karaktera.100 ha. a neophodno je da im se uredi i režim namjene i održavanja sliva kako bi se smanjio nagli dotok i stvaranje erozivnih područja. Korito rijeke Lonje na našem području još nije uređivano. Dužina od izvorišta do Bisaga iznosi cca 18 km. te Trstenik. je uređen i nizvodni dio (cca 1 km kod ceste Varaždin . Svi ostali potoci nisu Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . uzrok je u tome. kao i desni pritok Breznica s Manjevcem.Ludbreg i cca 8 km kod ušća Plitvice u Dravu). Ravne gore i Kalničkog gorja) glavne su karakteristike vodnog režima rijeke Bednje. a dijelom. Naglo formiranje velikih vodnih valova prouzrokuje vrlo učestale poplave. Bujični potoci trebat će se urediti pregradama i stepenicama. veliko razaranje korita. za smirenje vodnih valova je predviđeno 37 akumulacija . Na km 31 Plitvica je spojena pomoću rasteretnog kanala sa Dravom tako. U nizvodni dio toka propušta se protoka od cca 2m3. Dužina vodotoka iznosi oko 106 km.Lepoglava 51. od čega na poplavno područje otpada 12. Lijevi pritoci Kračevec.7 do km 51. a u nižim poplave polja i livada. Činjenica jest da se u slučaju zakašnjenja. Mali pad Plitvice dodatno je smanjen mlinskim ustavama. kao bi se ispravnim rješenjem interveniralo na vrijeme da se spriječe veće štete.

1995.1998. br. Ti horizonti predstavljaju najvažniju vodoopskrbnu zonu Županije. godine). te treba pristupiti njihovom uređenju s obzirom na štete koje prouzrokuju.05. .05. .62 . Odlukom o zaštiti izvorišta i određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta "Ravna gora" i "Sutinska" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije".izvorišta "Bistrica".05. od 25. godine). 7/95 od 17. . "Žgano vino" i "Šumi" ("Službeni vjesnik Varaždinske županije". . Slika 15 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . od 26. prirodnu i filtriranu vodu.1995.1995. 9/98. godine).03. godine). "Beli zdenci".07. 4/98. 12/95.izvorišta "Ravna gora" i "Sutinska". od 06. "Žgano vino" i "Šumi". Podzemne vode Vodonosni horizonti u šljunkovitim dravskim naplavinama dobre su izdašnosti i daju kvalitetnu. Pravilnikom o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta "Bartolovec" regionalnog vodovoda "Varaždin" ("Službeni vjesnik Županije varaždinske" br.vodocrpilište "Varaždin".vodocrpilište "Bartolovec". Na području Županije postoji nekoliko vodocrpilišta i izvorišta zaštićenih odgovarajućim pravilnicima i odlukama Skupštine Varaždinske županije: . Pravilnikom o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta "Belski dol" regionalnog vodovoda "Varaždin" ("Službeni vjesnik Županije varaždinske" br. 7/95 od 17. Pravilnikom o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta "Varaždin" regionalnog vodovoda "Varaždin" ("Službeni vjesnik Županije varaždinske" br.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN još uređeni. Odlukom o zaštiti izvorišta "Bistrica". pa ima štete uglavnom samo na poljoprivrednim kulturama.izvorište "Belski dol". br. Oni ne protiču direktno kroz naselja. tim više jer se nalaze u području najjače urbanizacije i najveće potrošnje vode.1998. godine). "Beli zdenci".

prostor između naselja Karlovec Ludbreški i Prelog. . Premda su bunari bili namijenjeni za sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina. jer je podzemna voda relativno niske temperature pa djeluje negativno na navodnjavanje bilja u ljetnim mjesecima. . Debljina tih naslaga procjenjena je na cca 140 metara. Kompletiranje podataka o ovakvim izvorima dovelo bi do saznanja o mogućnostima lokalne vodoopskrbe mjesta do kojih nije ekonomski opravdana izgradnja javne vodoopskrbne mreže (bilo zbog malih potreba ili visinskog položaja mjesta).0 7. gdje je registriran vodonosni Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .6 7.3 7. Podaci za južni dio lubreškog područja dobiveni su kompilacijom s površinskim geološkim podacima i nisu provjereni istražnim radovima. a njihov najdeblji sloj smješten je uz sjevernu granicu Županije.Ludbreško područje obuhvaća dobrim dijelom kvartarne naslage dravske potoline.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 66 Varaždin Bartolovec Belski dol Površine nekih zaštićenih vodocrpilišnih područja u km2 ukupno III zona II zona I zona A B 74. zonu Osim tih štićenih područja treba spomenuti i podatke iz Studije o istraživanju. a već su kaptirani izvori za lokalni vodovod na području mjesta Čukovec. čiji kapaciteti premašuju potrebe samog mjesta. Prema navedenim podacima vidljivo je da je značajniji prostor u smislu vodoopskrbe koji bi valjalo štititi.12 7. danas nisu u upotrebi. Ludbreško-legradskom pragu. godine.0 0.63 .18 0.U sklopu istraživanja poduzeća "Bednja" u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina pronađene su relativno kvalitetne vode (bez većih količina željeza).3* 0. Istražne hidrogeološke bušotine tu su registrirale glinovito-prašinasti međusloj koji ovaj vodonosni kompleks naslaga dijeli u gornji i donji vodonosni horizont. što je značajno u pogledu kvalitete vode (kvalitetna zaštita vode od površinskih zagađenja). eksploataciji. te obroncima Kalničkog gorja.2 74. učinjeno je relativno malo istražnih radova za definiranje kvartarnog kompleksa naslaga. između mjesta Karlovec Ludbreški (Općina Sveti Đurđ) i Prelog (Međimurska županija).59 - instalirani kapaciteti 500 l/s 85-90 l/s 70 l/s Izvor: podatak dobiven digitaliziranjem karte M 1 : 100 000 u Županijskom zavodu za prostorno uređenje *Vodocrpilišno područje Belski dol nema podijeljenu III.2 47. Na prostorima tih naslaga registriran je manji broj izvora koji bi mogli poslužiti za lokalnu vodoopskrbu mjesta smještenih na višim kotama od postojećih vodoopskrbnih građevina. godine pokušala se riješiti vodoopskrba na ludbreškom području iz vlastitog vodocrpilišta lociranog u okolici mjesta Selnik. tako da je najveći broj podataka vezan uz istraživanja provedena u svrhu izgradnje HE "Čakovec" i HE "Dubrava" (istražni radovi bili su ograničeni na uski pojas uz Dravu i to većim dijelom na lijevu obalu). gospodarenju i zaštiti georesursa na području (bivše) Općine Ludbreg iz 1991. Međutim.Tercijarne naslage ne opravdavaju interes za istraživanja u smislu vodoopskrbe jer njihov pretežno glinovito-laporoviti razvoj s ulošcima pješčenjaka spada u slabo propusne naslage (osim prostorno malog dijela miocena).6 1.10 0. te su tu izvedeni bunari.Tijekom 1971. Pleistocenske naslage na ovom području manjeg su značaja u smislu vodoopskrbe zbog česte izmjene glinovito-prašinastih i šljunkovito-pjeskovitih slojeva. a šljunčani slojevi kao potencijalni vodonosnici čine ovo područje perspektivnim u smislu osiguranja pitke vode. . gdje se o vodnim resursima hladne podzemne vode navodi slijedeće: . . no nakon istraživanja i bušenja bunara ustanovljeno je da kemijski sastav vode ne odgovara sanitarnim uvjetima zbog prekomjerne količine željeza u vodi. Podaci o tim izvorima nisu dokumentirani.Značajne mogućnosti u smislu planiranja osiguranja vode za vodoopskrbu nalaze se u kvartarnim holocenskim naslagama. veće izdašnosti i značajnih rezervi na prostorima kod Sesveta Ludbreških i Velikog Bukovca. a nije poznata ni kvaliteta podzemne vode. a oplićivanje ovog kompleksa kreće se prema Varaždinu.70 47.

Vodne resurse na tom području čine prvenstveno izvori. vodovod Ravna gora. Stanje te vodoopskrbne mreže je na granici zadovoljavajućeg. što su izrađeni u Uredu za rad.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN kompleks u dva horizonta. U Varaždinu postoje i samostalni industrijski vodovodi koji koriste podzemnu vodu. izolinije debljine vodonosnog kompleksa i sl. Kvaliteta voda je uglavnom dobra. a samo u manjoj mjeri temeljne vode. a ne treba zanemariti ni posebne vodne resurse kao što su mineralno-termalna vrela i vode geotermalnog porijekla. zdravstvo i socijalnu skrb Varaždinske županije. nije posebno obilježen u grafičkom prikazu uz Studiju. sa crpilišta u Bartolovcu i s izvorišta u Belskom dolu. kompilacijske karte prikazuju pojedina područja određenih karakteristika (propusnosti tla. Osim Regionalnog vodovoda. . Premda se taj prostor spominje u tekstualnom dijelu spomenute Studije. već će biti potrebno oformiti novo crpilište. ribnjačarstvo.i . predvidivo je da u budućnosti neće biti dovoljne sadašnje lokacije crpilišta. ali i širi prostor od presudne je važnosti zaštita i korištenje vodonosnika za razvoj vodoopskrbnog sustava. Varteks. Korištenje vode za vodoopskrbu Za stanovništvo Županije. Izrađeni su bušeni zdenci i crpne stanice. Prednost Drave u relativno velikom padu. . Korištenje vode u energetske svrhe Rijeka Drava i njezin hidropotencijal je na području Županije iskorišten za proizvodnju električne energije. korištenje šljunka. Vodovod Varaždina i regije crpi podzemne vode sa crpilišta lociranog na sjeverozapadnom dijelu grada. vrste nanosa."Zapisnik o snimljenom stanju vodoopskrbne građevine seoskog vodovoda Čukovec Općina Ludbreg". rekreacija i turizam). Prema provedenim ispitivanjima. na Ivanečkom području postoji nekoliko manjih vodovodnih sistema koncipiranih na izvorištima podno Ivančice i Ravne gore: vodovod Sutinska.). uravnoteženosti protoka tijekom Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . no ograničen im je kapacitet. Jedna od mogućih lokacija (prema dosadašnjim ispitivanjima) je prostor između odvodnog kanala HE Varaždin i starog korita Drave."Izvješće o stanju seoskih vodovoda i javnih zdenaca područja bivše Općine Varaždin".64 . Ljevaonicu i Mundus. Prvenstveno je bitna uloga vodoopskrbe (potreba za pitkom i tehnološkom vodom) i hidropotencijala."Prikaz stanja seoskih (lokalnih) vodovoda područja bivše Općine Ivanec". To su vodovodi za Vindiju. te druge oblike gospodarskog korištenja (poljoprivreda. Postoji i čitav niz lokalnih vodovoda o kojima su izrađeni slijedeći posebni nalazi i elaboracije: . Vis. a ispitivanja su u tijeku. pa je služba vodoprivrede već istakla prijedlog i potrebu rezervacije i štićenja tog prostora u prostornom planu. Naime. Sekundarna vodoopskrbna zona vezana je uz prostor gorja i pobrđa. Velik dio Županije pokriven je izgrađenom vodovodnom mrežom koja se realizira u sklopu Regionalnog vodovoda Varaždin. vodovod Ivanec. Korištenje vode i vodnih resursa spada u najznačajnije komponente razvitka i perspektive ovog područja."Prikaz stanja seoskih (lokalnih) vodovoda područja bivše Općine Novi Marof". smjerovi toka podzemne vode. pretpostavljeni rasjedi. te nije moguće točno definirati koje područje bi trebalo štititi.

te na površinama Zbelšćak i Brezje (ukupno 210 ha). no efekti u slivu Bednje su nezadovoljavajući. Za rijeku Bednju je prema Studiji predviđena izgradnja niza brdskih retencija koje bi se koristile za natapanje površina ispod retencija.3 2.) Prosječna protoka (m3/s) Instal. te mogućnost visoke proizvodnje u vrijeme smanjenih uvjeta proizvodnje električne energije na tokovima drugih poriječja. Prema "Studiji uređenja zemljišta i otvorenih vodotoka za gornji dio vodnog područja rijeke Drave" (izrađena od VRO "Drava-Dunav" Osijek.660 7. 450 500 500 86 76 75 480 414 408 300 1. To se očitovalo posebno u drugoj polovici 1998. Kod planiranja raspodjele vodnih količina hidroelektrana na Dravi. ali u zadnjih nekoliko godina nije bilo značajnijih aktivnosti u tom dijelu. Detaljno uređenje zemljišta (u dijelu odvodnje) provedeno je do sada samo uz Plitvicu u sklopu provođenja komasacije na kompleksima Šemovca i Kelemena (ukupno 3. (106m3) (106m3) Varaždin Čakovec Dubrava 1975. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Osnovni preduvjet za izgradnju sistema za navodnjavanje je uređenje potencijalnih recipijenata i osiguranje prostora za izgradnju kanalskog sistema. a na području uzvodno od Svibovca obrambeni nasip je u izgradnji. realizirana je izgradnjom tri hidrocentrale: HE "Varaždin".VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN cijele godine. Glavni recipijenti ovog područja (Plitvica i Bednja) sistematski se uređuju. snaga (MW) Prosječna proizvodnja (GWh/god) Površina (104m2) Akumulacija Volumen Korisni vol.). kad su se izlile rijeke Bednja.811 ha). prvenstveno zbog nerješene zaštite od erozije. a gdje je to moguće i podzemnih voda.0 3.0 Izvor: Hrvatska vodoprivreda. a u skladu sa specifičnim potrebama pojedinih zemljišta. voća i cvijeća. ali ne i HE "Dubrava").050 1. Ispostava Varaždin Navodnjavanje i odvodnja Iako su planirane. a nizvodno smanjuje. Duž toka rijeke Drave postoje izvedeni obrambeni nasipi hidroelektrana i vodoprivredni nasipi. 1982. VAR2 i ČAK1. što zahtjeva natapanje na području sniženih razina. Uz akumulaciju hidroelektrana izvedeni su drenažni kanali. pa čak i u održavanju. Regulacijom rijeke Drave i izgradnjom akumulacijskih jezera razina podzemne vode se uzvodno povisuje. ali i u brežuljkastim i brdskim predjelima. odnosno nizvodno. sada su u zastoju. koje su nužne u postupku osiguranja potrebnog prostora za izvedbu građevina odvodnje (kanali i dr. Aktivnosti usmjerene na provođenje predviđenih komasacija.65 . godine tijekom nekoliko pojačanih kišnih perioda. Plitvica i Lonja i izazvale znatne štete u pojedinim dijelovima Županije. osigurano je vodoprivrednim dozvolama cca 30m3/sec vode za potrebe navodnjavanja. koji kao otvoreni vodotoci prihvaćaju ili mogu prihvatiti sadašnje i buduće melioracijske kanale. te jezera Dubrava putem kanala DUB1. HE "Čakovec" i HE "Dubrava" (na području Varaždinske županije smješteno je samo dubravsko jezero. Zaštita od štetnog djelovanja voda u nizinskim djelovima Županije koji se pretežito koriste za poljoprivredu. godine) natapanje se predviđa iz Ormoškog i Varaždinskog akumulacijskog jezera putem glavnih natapnih kanala VAR1. Navodnjavanje će eventualno doći u obzir u kasnijim etapama uređenja i iskorištenja vodnih resursa. najvjerojatnije za uzgoj povrća. Potrebne količine osigurat će se iz otvorenih vodotoka ili iz akumulacija građenih za više namjena. Tablica 67 Vodna stepenica U pogonu od (god. OOUR "Vodogradnja" Varaždin iz 1989. 1990. unaprijeđena je u posljednjih tridesetpet godina.7 53.0 96. do danas još nema površina koje se navodnjavaju a nema ni planiranja u tom smislu u bližoj budućnosti.8 3.

koji se oplemenjuju i koriste u cestogradnji u proizvodnji habajućeg sloja asfalta za ceste prvog reda i za tamponski materijal.Drenovec.Ivanovo Polje . Trijaski vapnenci eksploatiraju se u Belskom Dolu. S obzirom na petrografska i mehanička obilježja prisutni su razni varijeteti dolomita. Ležišta dolomita vezana su uz trijaske naslage Ivančice i manjim dijelom Ravne gore.Varaždinske Toplice i Podrute .66 . Na njihovo postojanje ukazala su duboka istražna bušenja za naftu i plin (primjer bušotine Lunjkovec kraj Ludbrega). Vrelo Varaždinske Toplice koristi se u zdravstvene svrhe. Ležišta tehničkog građevinskog kamena građena su uglavnom od karbonatnih stijena. odnosno eksploatacijske rezerve. U kamenolomu “Špica” eksploatiraju se trijaski vapnenci i dolomitizirani vapnenci. Najznačajnija je eksploatacija dolomita u kamenolomu Očura (Lepoglava) građenom od trijaskih dolomita. U prošlosti je vapnenac eksploatiran na području Ravne gore kao građevinski materijal. U visokogradnji se koriste za izradu betona i mortova. Također su detaljno istraženi i lapori Kamene gorice i Jelenščaka kod Podruta za potrebe cementare. Trijaski dolomiti Ivančice. Drugi specifični vodni resurs predstavljaju geotermalne vode iz dubljih dijelova podzemlja. Litotamnijski vapnenci brda Kožljak i Mehuni kod Podruta intenzivno su istraživani 80-tih godina kao sirovinska osnova za tada planiranu tvornicu cementa u Podrutama. a vapnenci i dolomitizirani vapnenci u kamenolomu Špica (Ljubešćica). Za sada se koristi u poljoprivredi kao magnifert. Za lokalne potrebe postoji više manjih kamenoloma. koji ima industrijsku primjenu te se prerađuje za stočnu kredu i za kalcitizaciju tla.6oC. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . šljunka i pijeska. Složena geološka građa s naglašenim utjecajem tektonike uzrok su pojave mineralnotermalnih vrela duž rasjednih linija. a zapisi o postojanju i korištenju datiraju još iz rimskog doba (Aqua Iasae). mangana i željeza.Beletinec . U prošlosti se eksploatirao ugljen. a razlikuju se s obzirom na mineralni sastav (sumporna. a prema kemijskim analizama prisutan je i gotovo čisti dolomit. g) Eksploatacija mineralnih sirovina Prema saznanjima osnovnih. a temperatura vode iznosi 57. Kao sirovina za tvornicu cementa istražen je i masiv andezitskog tufa u blizini Podruta. Ležišta vapnenca vezana su uz naslage trijasa i tortona. no to su pojave čije količine ne zadovoljavaju ekonomičnost eksploatacije. no s obzirom na visoki udio od 29. vapnenaca i dolomita. tijekom slijedećih godina i ta će eksploatacija prestati. mlačna. Vapnenac ležišta “Špica” ima industrijsku primjenu kao stočna kreda i za kalcitizaciju teških tala. te opekarske gline. Od metalnih mineralnih sirovina registrirane su pojave ruda cinka. no uslijed iscrpljenja rezervi i neekonomičnosti eksploatacije zatvoreni su ugljenokopi lignita Ivanečko-ladanjskog bazena. mrkog ugljena na potezu Lepoglava . cestogradnji i visokogradnji. U prostoru Varaždinske županije najznačajnija je eksploatacija i prerada tehničkog građevinskog kamena. U proizvodnji kamene vune primjenjuje se kao topitelj. Samo manji dio je istražen i predstavlja istražene. koji se koriste u građevinarstvu. slana) i temperaturu vode (hladna. U Belskom Dolu eksploatira se vapnenac i dolomitizirani vapnenac trijaske starosti pogodan za utvrđivanje obala. U kamenolomu Marčan (Vinica) eksploatira se tortonski vapnenac. regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja na ovom su području dominantne nemetalne mineralne sirovine.8% MgO iz kamenoloma Očure postoji mogućnost šire upotrebe. olova. U prošlosti su se ispirali zlatonosni pijesci rijeke Drave. a vapnenac u Presečnom i Podrutskom Gupcu za proizvodnju vapna. Najpoznatija su Varaždinske Toplice i Topličica.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Posebni vodni resursi U specifične vodne resurse ubrajamo mineralno-termalna vrela i vode geotermalnog porijekla. Ravne gore i Kalnika za sada se slabo koriste kao industrijska sirovina. Zbog izvorišta i utvrđenih vodozaštitnih zona. Prevladavajući element ovog vrela je sumpor. topla). dok se kao industrijska sirovina upotrebljava u staklarskoj industriji.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Magmatskih i metamorfnih stijena nema mnogo. Od eruptivnih su stijena najzastupljeniji dijabazi. Pojave eruptivnih stijena vezane su uz bazični inicijalni magmatizam koji se odvijao početkom krede. Intruzije gabra i tijela dijabaza registrirane su na više mjesta uz sjeverni rub Ivančice i Kalnika. Gabro u blizini Ljubešćice ne eksploatira se zbog tektonski razlomljenog ležišta i malih rezervi. Eksploatacija andezita u kamenolomima Kameni vrh i Vudelja prestala je 80-tih godina uslijed iscrpljenih rezervi. U Možđencu (Novi Marof) nalazi se tijelo dacita izrazito bijele boje koje nije detaljnije istraženo. Najznačajnija je eksploatacija u kamenolomu Hruškovec (Ljubešćica) gdje se kopa dijabaz kao sirovina za proizvodnju kamene vune. Dijabaz se u cestogradnji koristi za habajuće slojeve cesta prvog reda i kao tamponski materijal. U Podevčevu se eksploatira tehnički građevni kamen - dolomit, koji se koristi kao sirovina za zidanje i žbukanje, a zadovoljava potrebe korisnika na području Županije. U Jerovcu kod Ivanca eksploatiraju se kvarcni pijesci plio-kvartarne starosti. Zbog visokog sadržaja SiO2 (preko 90%) i niskog sadržaja svih ostalih mineralnih sastojaka, te povoljnog granulometrijskog sastava, kvarcni pijesci predstavljaju rijetku mineralnu sirovinu. Kemijski sastav odgovara za proizvodnju ambalažnog stakla. Kvarcni pijesci nižeg sadržaja SiO2 upotrebljavaju se u građevinarstvu kao agregat za žbuku. Ležište u Jerovcu je maleno i ograničenih rezervi. Na području Varaždinske županije za sada se eksploatiraju vrlo male količine arhitektonskog građevnog kamena i to samo s lokaliteta “Pećina” kraj Vinice. Sirovina (organogeni vapneni pješčenjak) poznata je pod nazivom “vinicit” i ugrađuje se u sakralne i profane građevine. Pokazuje izrazitu otpornost prema atmosferilijama i klimatskim utjecajima, lako se obrađuje, te se eksploatacijom dobivaju veliki blokovi od kojih se mogu rezati ploče. Opekarska glina eksploatira se za potrebe ciglana u Cerju Tužnom, Čretu, Ludbreškim Vinogradima, i Turčinu. Gornjopleistocenski les, zaglinjeni les i lesna ilovača mineralna su sirovina za opekarske proizvode. Problem ciglana je kvalitetna mineralna sirovina, a isto tako i količine. Danas jedino ciglana u Cerju Tužnom ima dostatne sirovine za dulju eksploataciju. Osim za opekarske proizvode glina je pogodna i za proizvodnju crijepa. Kvalitetan se crijep proizvodi u ciglani Čret (Lepoglava). Jedino je ciglana u Podrutama koristila trošne lapore donjeg ponta. Ležište je bilo premaleno da bi ciglana bila eksploatabilna, zbog čega je i zatvorena. Ciglana Ludbreški Vinogradi eksploatira opekarsku glinu za vlastite potrebe već 40ak godina i posjeduje dokumentaciju o kakvoći i rezervama opekarske gline. Spomenuta dokumentacija nije revidirana od nadležnih državnih organa, te je zbog toga istraživanje u tijeku. Za potrebe ciglane u Turčinu, na eksploatacijskom polju "Cukavec" iscrpljene su rezerve gline pogodne za opekarske proizvode (iz gornjih slojeva ležišta). Glina u donjim slojevima ležišta je, zbog svojih mineraloških karakteristika i visoke plastičnosti, pogodna kao brtveni sloj za odlagališta. Kod Bednje se javljaju montmorilonitne gline, koje su zbog izražene apsorpcije i kationske izmjene klasificirane kao bentonitne gline. Eksploatirale su se u rudniku Šaša. Ležišta šljunka i pijeska vezana su uz aluvij Drave. U dolini rijeke Drave nataložene su velike količine šljunka i pijeska. Debljina šljunkovito-pjeskovitog horizonta povećava se od zapada prema istoku. Kod Otok Virja iznosi 8 m, kod Varaždina 60 m, da bi kod Hrastovljana iznosila preko 100 m. Debljina se smanjuje prema obodu Varaždinsko-topličkog gorja, kao i prema krajnjoj granici Varaždinske županije. Šljunkoviti nanosi nataloženi su u obliku izduženog područja i predstavljaju najveće rezerve nemetalne mineralne sirovine. Šljunci sadrže valutice različitog petrografskog sastava u kojem prevladava kvarc. Postoji veći broj napuštenih šljunčara (Strmec, Sračinec) kao i šljunčara koje je koristilo lokalno stanovništvo. Šljunak se eksploatira u šljunčarama Motičnjak (Varaždin), Hrastovljan i Lešće (Ludbreg). Separacijom se dobivaju različiti granulati šljunka i pijeska, koji se koriste u građevinarstvu. Šljunčara u Motičnjaku danas obuhvaća prostor od 52 ha i koristi se dubinski iskop do 40 m. Kako ova šljunčara ima
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 67

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

ograničene prostorne mogućnosti daljnjeg širenja (djelomično se već sanira uređenjem rekreacijskih prostora), na njoj će se eksploatacija postupno napuštati i zamijeniti korištenjem u športsko-rekreativne svrhe. Na području Varaždinske županije postoje termalni izvori u Varaždinskim Toplicama i Topličici (Madžarevo). Termalna voda eksploatira se u turističko-rekreativne i terapeutske svrhe. U Varaždinskim Toplicama kontinuirano i organizirano se koristi voda u terapeutske svrhe od kraja 18 st., a koristili su je već i Rimljani. Po hidrokemijskim obilježjima voda je CaMg-HCO3SO4 tipa. S ukupnom mineralizacijom može se uvrstiti u termomineralne vode. Visoke temperature utvrđene u dubokim istražnim bušotinama, mjestimično anomalnih vrijednosti, navode na zaključak da je područje potencijalni izvor geotermalne energije.

Slika 16

Područje Varaždinske županije za sada nije detaljnije istraženo na naftu. Bušotinom Varaždin-1 lociranom kod sela Imbriovec utvrđeno je da je područje perspektivno za naftu. Bušotina je obustavljena na 2700 m. Bušotine kod Ludbrega bile su negativne za razliku od Selnice, gdje je utvrđeno postojanje nafte i plina. Tokom slijedeće godine započet će nova istraživanja za naftu i plin snimanjem 2D profila, koja će odgovoriti o perspektivnosti područja. Bilo bi poželjno da se dosadašnja istraživanja sistematiziraju i nastavi sa sistematskim radom na daljnjem istraživanju, što bi dalo realnu sliku mogućnosti razvoja pojedinih grana koje se temelje na tim sirovinama. Za prostor Županije postoje slijedeći studijski materijali koji obrađuju ovu problematiku: - Mineralne sirovine područja (bivše) Zajednice općina Varaždin - Studija izrađena 1985. godine u poduzeću INA Projekt Zagreb - OOUR Kompleksna geološka istraživanja, - Studija o istraživanju, eksploataciji, gospodarenju i zaštiti georesursa na području (bivše) Općine Ludbreg - izrađena 1991. godine u poduzeću INA - Geološki konzalting d.o.o. Zagreb. Na području Varaždinske županije eksploatiraju se mineralne sirovine s isključivom primjenom u graditeljstvu. Korištenje mineralnih sirovina ovisno je o potrebama tržišta,
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 68

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

a proizvodnja ovisi o prirodnom potencijalu. Rudarska se aktivnost odvijala u uskim lokalnim okvirima, bez postojane gospodarske politike. Značajnija napuštena eksploatacijska polja su: Šaša (bentonitna glina), Kameni Vrh (andezit), Lepoglavska Ves (dolomit), Velika Sutinska (dolomitizirani vapnenac), Presečno (litotamnijski vapnenac), Tiglin Horvatsko, Brodarovec, Ivanovo Polje i Ladanje (ugljen). h) Krajolik U prostorno-planskom kontekstu pojam krajolik ili krajobraz označava cjelovitu prostornu, biofizičku i antropogenu strukturu, u rasponu od potpuno prirodne do pretežito ili gotovo potpuno antropogene. Fizionomija područja Županije rezultat je kombinacije biofizičkih i antropogenih značajki koje čine značajnu, jedinstvenu i osebujnu cjelinu ovog dijela Hrvatske. Krajolik se može podijeliti, odnosno razvrstati s obzirom na postanak, značajke, način korištenja i stupanj antropogenih promjena u tri kategorije: prirodni, kultivirani i izgrađeni krajolik. Prirodni krajolik je pretežito biofizička struktura unutar koje se razvijaju relativno stabilni ekosustavi, a među elementima vlada određeni strukturni red i zakonitosti razvitka. Na području Županije se, s obzirom na lokalne posebnosti, mogu prepoznati prirodni predjeli sa skupnim obilježjima od kojih izdvajamo najznačajnije i najprostranije: veće šumske cjeline Ivančice, Kalnika, Pake, Ravne gore i kod Varaždinskih Toplica, manje šumske cjeline kao Zelendvor, Križančija, Zbel i dr., područje uz rijeku Dravu, vodni ekosustavi Plitvice, Bednje, Lonje, Zbela i ostalih manjih vodotoka i sl. Kultivirani krajolik ili pretežito ruralna struktura sadrži gotovo sve značajke prirodnog krajolika, a raščlanjuje se u manje cjeline s obzirom na vrstu i opseg antropogenih promjena. Kultivirani krajolik određen je poljodjelstvom kao osnovnim načinom korištenja zemljišta, a može se opisati s obzirom na smještaj (nizinski dio - ratarstvo, brežni dio - voćarstvo, vinogradarstvo) i veću ili manju zastupljenost prirodnih elemenata. Prevladavaju manja gustoća naseljenosti i opsegom manja naselja koja se stapaju s prirodnim okružjem. Posebnu značajku kultiviranom krajoliku daje njegova unutarnja strukturiranost i kulturni identitet (tipologija gradnje, oblikovanje naselja, raštrkanost zaselaka, ambijentalna uklopljenost, prepoznatljiva obilježja, tradicija i sl.), ali i naglašeni problemi kao što je neprimjerena vikend izgradnja u vinogradarsko-voćarskim predjelima. Na području Županije prevladava kultivirani (ruralni, poljodjelski) krajolik iz kojeg su izuzeti prirodni predjeli i izgrađene strukture. Izgrađeni krajolik je pretežito urbana struktura u kojoj je čovjek svojim zahvatima (tehničko-tehnološkim) u potpunosti promijenio prirodni ili kultivirani krajolik i stvorio posve novi svijet, gotovo neovisan od izvornog ekosustava. Najznačajnijim izgrađenim strukturama u Županiji mogu se smatrati Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof, Lepoglava i Varaždinske Toplice, a na nižim razinama i ostala naselja ili dijelovi naselja s obilježjima izgrađenog krajolika. Kulturno-povijesni krajolici su kultivirani i/ili izgrađeni krajolici koji su stvarani u dugom vremenskom slijedu s nastojanjem da se životni prostor oplemeni i prilagodi čovjekovim potrebama. Najznačajniji takovi krajolici u Županiji su zakonski zaštićene povijesne graditeljske cjeline i to: zaštićene urbane cjeline Varaždina i Varaždinskih Toplica, te zaštićene urbanoruralne cjeline Ludbrega i Vinice.
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 69

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

1.1.2.4. Komunalna infrastruktura
a) Prometni sustav Područje Varaždinske županije svojim prometno-zemljopisnim položajem predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog spoja Hrvatske prema europskim prometnim sustavima. U valorizaciji pogodnosti prostora Županije jedna od najznačajnijih prednosti pridaje se prometnoj ulozi područja, pa u tom značaju prelazi okvire same Županije. a1) Ceste Prostorom Varaždinske županije prolaze strateški cestovni pravci Hrvatske i to europski koridori E 65 i E 71 Mađarska-Varaždin-Zagreb-Rijeka i državni koridori koji su sastavni dijelovi "Podravske magistrale". Oni se križaju u Varaždinu i čine okosnicu cestovne mreže Županije. Položaj u prostoru Županije, strateški najznačajnijeg cestovnog pravca, autoceste Rijeka-Zagreb-Varaždin-Čakovec-Goričan, utvrđen je odgovarajućom projektnom dokumentacijom i Studijom utjecaja na okolinu, cesta je u izgradnji, a dionica od Drave do raskrižja "Varaždin" je realizirana. Drugi po važnosti cestovni pravac je pravac "Podravske magistrale", odnosno cestovne veze od granice s Republikom Slovenijom preko Varaždina prema istoku u pravcu Osijeka. Ovaj je pravac svojevremeno istraživan odgovarajućom prostorno-prometnom studijom, za koju su neki parametri i ulazna polazišta danas izmijenjeni činjenicom da je Republika Hrvatska samostalna država. Radi toga je iskazan interes da se određeni elementi u prostornoj dispoziciji planirane trase preispitaju i usklade s novim ili drugačijim saznanjima. Jedno od takvih saznanja je i kategorizacija graničnih prijelaza, jer u graničnom prostoru Otok Virje - Ormož kroz koji je spomenutom Studijom planirana trasa "Podravske magistrale" smješten je samo međunarodni prijelaz II kategorije, dok je međunarodni prijelaz prve kategorije ustanovljen u Dubravi Križovljanskoj pa je potrebno na temelju prethodnog međudržavnog dogovora utvrditi buduće mjesto prijelaza ove prometnice iz jedne države u drugu, što determinira vođenje trase u širem okolnom prostoru. Također je potrebno naglašenije štititi poljoprivredno zemljište. Na ovaj cestovni pravac nastavlja se izuzetno bitan i značajan koridor državne ceste prema Ivancu, Lepoglavi i Krapinsko-zagorskoj županiji sa spojem na autocestu Zagreb Maribor. U strategiji i politici razvoja cestovne mreže Hrvatske ovaj pravac treba također valorizirati s motrišta svekolikih interesa Republike Hrvatske za uravnoteženim razvojem svojih područja, jer se na ovom pravcu ogledaju i interesi susjedne nam Krapinsko-zagorske županije. Cestovna mreža u Županiji je prilično gusta i iznad je prosjeka Republike Hrvatske. To je rezultat visoke gustoće naseljenosti i velikog broja naselja, ali i geoprometnog značenja ovog prostora. Sada su javne ceste razvrstane na državne, županijske i lokalne:
Tablica 68

Razvrstavanje javnih cesta na području Varaždinske županije Asfaltirano (km) Neasfaltirano (km) Ukupno (km) Državne ceste i AC 217,69 6,72 224,41 Županijske ceste 364,70 36,54 401,24 Lokalne ceste 286,16 167,17 453,33 Ukupno 868,55 210,43 1.078,98

Izvor: "Hrvatska uprava za ceste" i "Županijska uprava za ceste" - 1998. g.

Stanje kvalitete cesta dijelom je jedva zadovoljavajuće, a godinama je prisutan nesrazmjer između potrebnih i osiguranih sredstava kako za redovno, tako i za pojačano održavanje, odnosno sanaciju i rekonstrukciju kolnika, a posebno na cestama nižeg prioriteta (neke županijske i lokalne).
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 70

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Općenito se može konstatirati da je cestovni prometni sustav nizinskog dijela Županije cjelovitiji i u boljem stanju od onog u brežnim područjima. Posebno nezadovoljavajuća situacija je uzduž pograničnog područja s Republikom Slovenijom. Tim prostorom ne prolazi niti jedna prometnica državnog značenja, a pristup do nekih naselja moguć je jedino cestama iz smjera Republike Slovenije. Poboljšanje stanja cestovne prometne infrastrukture Županije, a posebno pograničnog područja spada u glavne prioritete na razini Županije.

Slika 17

Po broju osobnih vozila na 1.000 stanovnika, Varaždinska županija je nešto iznad prosjeka Republike Hrvatske, a on iznosi 180 osobnih vozila na 1.000 stanovnika (republički prosjek je 175 vozila na 1.000 stanovnika, prema Statističkom ljetopisu 1997. g.).
Tablica 69

Ceste i registrirana cestovna motorna vozila u Varaždinskoj županiji Ceste
Ukupno (km) Suvremeni kolnik (km)** Gustoća cest. mreže (m/km2)

Cestovna motorna vozila *
Ukupno Osobni automobili Osobni auto. na 1000 st.***

1990. god. 1991. god. 1992. god. 31.12.1996.g.

1.202 941 945 945

775 694 696 738

981 768 771 763

56.344 57.725 53.297 46.360

26.682 27.450 22.850 33.599

143 147 122 180

Izvor: Statistički ljetopis 1997. g. * Podaci o registriranim cestovnim vozilima preuzeti su od Ministarstva unutarnjih poslova. ** Ceste izgrađene od asfalta, betona i kocke. *** Broj stanovnika prema procjeni za 1994. godinu.

Cestovni granični prijelazi prema Republici Sloveniji na području Varaždinske županije su: Dubrava Križovljanska (međunarodni I kategorije), Otok Virje i Sveti Florijan u Zlogonju (međunarodni II kategorije), Cvetlin i Gornja Voća (pogranični). Granični prijelazi utvrđeni su Uredbom o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 97/96.).
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 71

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

a2) Željeznice Željeznički promet u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima vrlo dugu tradiciju i njegova je uloga u sveukupnom razvoju tog područja bila vrlo značajna. Osnovu tog prometa čini željeznička pruga Zaprešić - Zabok - Varaždin - Čakovec Kotoriba - granica Mađarske. Tom prugom, kao i u nastavku prugom Zaprešić - Zagreb, ovo područje je povezano s glavnim gradom Hrvatske. Na tu prugu se nadovezuju i čine s njom jedinstvenu prometnu cjelinu željezničke pruge Zabok - Gornja Stubica, Zabok - Krapina Đurmanec - granica Slovenije, Varaždin - Golubovec, Koprivnica - Varaždin, Čakovec Mursko Središće - granica Slovenije i pruga Čakovec - Macinec - granica Slovenije. Varaždin je od 1886. godine povezan željezničkom prugom sa Zagrebom. Kako se radilo o izrazito poljoprivrednom i rudarskom području u prošlosti su se prugama sjeverozapadne Hrvatske u najvećoj mjeri prevozili masovni tereti. Uz ugljen to su bili građevni materijali, drvo, poljoprivredni proizvodi i nafta. Prestankom eksploatacije ugljena dolazi do razvoja prerađivačke industrije i manjih potreba za masovnim prijevozima. Navedene željezničke pruge prolaze kroz najgušće naseljeno područje Hrvatske, te istima gravitira preko 450.000 stanovnika ovog područja. Tradicionalna privrženost stanovništva ovog područja željezničkom prometu u prošlosti je bila vrlo velika, a ona je i danas ostala izražena, tako da je prijevoz putnika na ovom području dominantan. Relativno gusta željeznička mreža kao i ostali kapaciteti željeznice zaostali su u modernizaciji, što rezultira gubljenjem konkurentnosti, odnosno preraspodjelom prometa na druge vidove, suprotno zakonitostima tržišta. Željeznička pruga Zaprešić - Zabok - Varaždin - Čakovec bila je svrstana u glavne pruge II reda, tzv. "Zagorska magistrala". Ta pruga ima veliko značenje za ovaj dio Hrvatskog zagorja u pogledu prijevoza putnika. Željeznička pruga Koprivnica - Varaždin predstavlja zadnju dionicu tzv. "Podravske magistrale" i ulazi u red vrlo značajnih prometnica za ovo područje. Ona povezuje gospodarske i kulturne centre Podravine, od Osijeka do Varaždina. Ima važnu ulogu kao sjeverna paralela pruzi Zagreb - Vinkovci. Ta je pruga također bila svrstana u glavne pruge II reda. Željeznička pruga Varaždin - Golubovec bila je svrstana u sporedne pruge III reda. Čitavom svojom dužinom, izuzev krajnjeg dijela, nalazi se na području Varaždinske županije. Izgrađena je za potrebe zagorskih rudnika ugljena, te je zatvaranjem ugljenokopa promet na ovoj pruzi znatno opao. Ove su pruge prema posljednjoj kategorizaciji postale lokalne i s motrišta i interesa Varaždinske županije do sada nisu dovoljno valorizirane, tako da su dominantni željeznički koridori, onako kako su do sada planirani, a većim dijelom i realizirani, položeni izvan ovog prostora. Željezničko raskrižje Varaždin vrlo je važno prometno križanje u ovom dijelu Republike Hrvatske. U okviru ovog raskrižja nalazi se veliki broj građevina i postrojenja, a industrijskim kolosijecima povezan je veći dio industrije na području grada Varaždina. Željeznička pruga Varaždin - Koprivnica je u tehničko-eksploatacijskom smislu u najboljem stanju, jer je izvršen remont pruge, osovinski pritisak iznosi 225 kN po osovini, a prometna brzina 100 km/h. Najlošije stanje je na pruzi Varaždin - Golubovec. Što se tiče brzine putovanja nepovoljna je situacija i na pruzi koja povezuje Varaždin sa Zagrebom, jer je na toj pruzi brzina od Varaždina do Varaždinskih Toplica 80 km/h, od Varaždinskih Toplica do Budinščine svega 45 km/h, te dalje opet 80 km/h. Ovakve, za suvremenu željeznicu (posebice za prijevoz putnika) premale brzine, te velika dužina i slaba kvaliteta ove pruge u velikoj mjeri negativno utječu na kvalitetno i brzo povezivanje željeznicom dva velika grada - centra regija. Tehničko-eksploatacijske karakteristike te pruge (veliki usponi, mali polumjeri zavoja), nestabilnosti donjeg stroja pruge i nedovoljnog osovinskog pritiska od svega 180 kN/os ne omogućuju podizanje razine prometne usluge na ovoj pruzi.
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 72

42243 Maruševec. sa svoje 32 pošte: 42253 Bednja. te je tako mali osovinski pritisak izrazito nepovoljan. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . 42255 Donja Višnjica. Cestovni putni prijelazi u razini (CPR) poseban su problem na prugama i cestama sjeverozapadne Hrvatske.73 .53 m i širine 30. 42205 Vidovec. sa zapada lokalnom cestovnom prometnicom iza koje je područje za razvoj grada Varaždina i prostorni rezervat za slobodnu carinsku i gospodarstvenu zonu. ali se tom prugom prevozi u većoj mjeri i građevinski materijal (posebno kamen). 42208 Cestica. a osovinski pritisak iznosi svega 160 kN/os. 42242 Radovan. godine izrađeno je i "Urbanističko i prometno-tehnološko rješenje aerodroma Varaždin" u tadašnjoj prometnoj organizaciji "Aerodrom Zagreb". Planskim postavkama bila je predviđena izgradnja zrakoplovnog pristaništa Varaždin kao gospodarske građevine (tercijarno zrakoplovno pristanište) . 42244 Klenovnik.spojnica sa stajankom i parkiralištem za avione.34. 42240 Ivanec.hangar. 42230 Ludbreg. 42232 Martijanec. 42250 Lepoglava. a3) Zračni promet Na području Varaždinske županije postoji Aerodrom Varaždin koji danas služi isključivo za športske potrebe. koja je u tehničkom pogledu u izrazito lošem stanju. To je tradicionalna putnička veza ivanečkog područja s Varaždinom. . 42204 Turčin. Bez dodatne gospodarske i funkcionalne analize izgrađeni su određeni aerodromski sadržaji i to: .Koprivnica. a4) Pošta i telekomunikacije Pošta U okviru hrvatske poštanske mreže za odvijanje poštanskog prometa na području Varaždinske županije nadležno je poduzeće "Hrvatske pošte" . Ta je dokumentacija ukazala na prostorna ograničenja postojeće lokacije u odnosu na pojedine moguće kategorije pristaništa. 42206 Petrijanec. 42220 Novi Marof. 42254 Trakošćan. .0 m.Središte pošta Varaždin. 42201 Beretinec. 42103 Varaždin 3. Svaka općina u Županiji na svom području ima barem jedan poštanski ured. Osiguranje pruga i kolodvora signalno-sigurnosnim uređajima je ili tehnološki zastarjelo ili ga uopće nema.kontrolni toranj i upravna zgrada. 42209 Sračinec. kako u tehničko-eksploatacijskom pogledu. Pogotovo se to odnosi na pruge s velikim brzinama (Koprivnica Varaždin).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Što se tiče osovinskog pritiska. 42203 Jalžabet. Ova je pruga u tako lošem stanju da se na njoj iz godine u godinu uvode sve veća ograničenja u brzini putovanja. dužine 1.30 km/h.prilazna cesta i odgovarajuća infrastruktura. posebno je nepovoljno stanje na pruzi Varaždin Golubovec. . 42000 Varaždin 1. 42207 Vinica i 42224 Visoko. .723. sa sjevera magistralnom cestom br. tako i u komercijalnom. 42226 Bisag. 42220 Ljubešćica. 42245 Donja Voća. 42214 Sveti Ilija. 42223 Varaždinske Toplice.asfaltirana poletno-sletna staza pravca 16 .Osijek i s juga željezničkom prugom Varaždin . 42104 Varaždin 4. Prostorne mogućnosti razvoja Aerodroma Varaždin ograničene su: s istoka blizinom uzletno-sletne staze prema naselju Trnovec. 42233 Sveti Đurđ. 3 Varaždin . 42231 Mali Bukovec. tako da je trenutno ograničenje spušteno čak na 20 . 1987. 42225 Breznički Hum.radi gospodarskog razvoja i povoljnih klimatskih uvjeta. 42202 Trnovec.

Donja Višnjica. Koškovec. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . U okviru Središta pošta Varaždin postoji i Poštanski ured .07. Cestica. Mali Bukovec. Sveti Đurđ. Vrtlinovec.). Visoko.100 882 Izvor: HP. Martinkovec.5 telefona/km2.2%. Lepoglava. Bednja. Klenovnik. Hrastovsko. Ludbreg. UPS (udaljeni pretplatnički stupanj) u radu (postojeći) su: Brezova Gora. Beretinec. Sigetec Ludbreški. Martijanec. Do kraja 1998. Vinica. za odvijanje telekomunikacijskog prometa na području Varaždinske županije nadležan je HT . jedanaest RSM-ova.500 priključaka ili 74. Lužan Biškupečki. Vidovec.7 godina (31. Vrbno. Trnovec. Selnik. centralama (31. na čitavom području TK centra Varaždin: dvije tranzitne centrale.1998. Maruševec.866. Remetinec. Sračinec. dvije centrale ARF-102. Gustoća telefona (31. Veliki Bukovec. Stanje s 31. Filipići.7. Slanje.1998.07. Novi Marof. Radovan.887 1. Poštanski centar za preradu poštanskih pošiljaka nalazi se u sklopu Središta pošta Varaždin sa zadatkom prikupljanja i raspodjele poštanskih pošiljaka. Gornja Voća.ukupno 1. a do kraja 1998. Svibovec. Donje Ladanje. što je od izuzetne važnosti za gospodarstvo Županije. Jalžabet. Ljubešćica.Plan razvitka HP za 1999.2%. Prosječna starost telefonskih centrala je 2. Ustrojen je kao jedna mrežna skupina s TC/PC centralom u Varaždinu (AXE-10. g. Kaštelanec. Petkovec Toplički. Breznica. godine trebala je biti izgrađena još jedna TC/PC centrala u Varaždinu. Sesvete Ludbreške. Sveti Petar. Središte pošta Varaždin . Bisag. Iskorišteno je 55. Razvijenost poštanske mreže u Varaždinskoj županiji prikazuju i podaci o njezinoj pristupačnosti korisnicima.g. Cvetlin. Globočec Ludbreški. Donja Voća. priključaka na lokalnim tf. povezuju putem Poštanskog centra za preradu poštanskih pošiljaka u jedinstvenu prometno tehnološku cjelinu.07. godine) iznosio je 74. Petrijanec. Hrženica. Nedeljanec. koja je slijedeća: Tablica 70 Broj poštanskih ureda Broj km2 na jedan poštanski ured Broj stanovnika na jedan poštanski ured Broj stanovnika na jedan šalter Poštanski ormarići Broj stanovnika na jedan poštanski ormarić Središte pošta Varaždin 32 38 5.108 HP .) je 44.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Sve se pošte.42103 Varaždin 3 (pošta carinjenja) putem kojeg se obavlja carinski nadzor nad poštanskim pošiljkama u međunarodnom prometu.5 priključaka na km2. godinu. a gustoća je 60.730 5.TK centar Varaždin.500 priključaka ili 72. Telekomunikacije Komutacijski kapaciteti U okviru hrvatske telekomunikacijske mreže. g.178 169 1.SSS). Šemovec. Turčin.1998. Jalžabet. Varaždinske Toplice. Bolfan.SSS i ARF-102) i TC/PC centralom u Lepoglavi (AXE-10. Tuhovec. godine bilo je predviđeno korištenje 56. Podrute.1998.854 2. Breznički Hum. Vinogradi Ludbreški. Broj instaliranih priključaka na 100 stanovnika iznosi 40. Veliki Lovrečan. te četiri nova RSS-a. šezdesetosam RSS-ova i jedna centrala ETC-960. Ključ.157 49 3.74 . kao mjesta izvršavanja poštanskih usluga. Ukupan broj instaliranih tf.07. Jalševec Svibovečki. Žarovnica. Donji Kućan. kao i transporta poštanskih pošiljaka u pravcu Glavnog poštanskog centra u Zagrebu.

12.819.PS "CENTAR" i TK mreža Varaždinske Toplice rekonstruirale su se. Od spomenute duljine 4.283 km/parica otpada na nadzemne TK mreže.5 km koaksijalnog kabela sa 6 koaksijalnih parica.6 km. a broj parica na kabelskim izvodima iznosi 98. u koje je ugrađeno 4. dok 5.08 km cijevi kabelske kanalizacije. od čega veći dio otpada na tzv.46%. g.359 km/parica. Ukupna duljina kabelske kanalizacije s cijevima promjera 110 mm u pretplatničkoj TK mreži na području TK centra Varaždin iznosi 29. na kojoj je duljini izgrađeno 357 kabelskih zdenaca i položeno 191.853 km kabela na dan 31. od čega je u radu 35 kanala (Od infrastrukture na RR-vezama postoji pasivni reflektor "Sv.43 km. U pretplatničkoj mreži broj izlaznih parica iznosi 153.853 km kabela.076 km/parica pripada podzemnim mrežama.12.6 km. još su bile u izgradnji TK mreže Petkovec. b) Digitalni sustavi po nesimetričnim kabelima . a njihovo brojčano stanje i kapaciteti s obzirom na prijenosne medije na dan 30. Osim navedenoga u uporabi je: .33 km.75 .instalirani kapacitet 480 kanala.09.256 DPG-a. dok manji dio pripada relaciji Varaždin .1997.42.501 km. s 1.360. .254 km. iznosio je 287.625 kabelskih zdenaca i 213.352 km.4 km kabela s optičkim nitima sa 130 iskorištenih optičkih niti. ukupne duljine parica 29 km. a podzemna TK mreža Varaždin .30 DPG-a (digitalnih primarnih grupa) i 5 kanala. Ukupno u mrežnoj skupini Varaždin. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . a u odnosu na broj parica na kabelskim izvodima iskorištenost mreža iznosi 53. Kapacitet pretplatničke mreže na dan 31.Zagreb. pretplatnička mreža iskorištena je 34. ukupna duljina prijenosnih medija za veze unutar mrežne skupine iznosi oko 425 km. U odnosu na broj izlaznih parica. Katalena" na relaciji Varaždin . čemu treba dodati i 34 parice ispune.3 km NF kabela s iskorištenih 48 NF parica.1997.1997.kapacitet 749 DPG-a. na području TKC-a Varaždin. Od toga 282. Ukupna duljina kabelske kanalizacije s cijevima promjera 40/50 mm u pretplatničkoj TK mreži TK centra Varaždin iznosi 98. od čega je u prometu 380 DPG-a i 308 kanala. Tuhovec. kao prijenosni medij koriste se: a) simetrični kabeli b) koaksijalni kabeli c) kabeli sa staklenim (optičkim) nitima. Martinkovec. ukupne duljine 71.Čakovec. . Svi prijenosni sustavi koji se koriste na području TK centra Varaždin digitalni su. godine bili u radu/postojali su: a) Digitalni sustavi po simetričnim kabelima . od kojih najveći broj otpada na prihvat digitalnih pretplatničkih centrala. d) Digitalni sustavi po optičkim kabelima .990. dok je duljina nadzemnih kabela 2.12. ukupne duljine parica 84. ukupne duljine 1. godine u TK centru Varaždin izgrađene su 64 pretplatničke mreže. magistralne kapacitete na relaciji Varaždin . Pretplatnička mreža Do 31.30%. godine. Osim pretplatničkih TK mreža koje su završene.22.Ludbreg i antenski stup "Tonimir" kod Varaždinskih Toplica). Vrtlinovec i Selnik.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Prijenosni kapaciteti U prijenosnoj mreži između ATC-a na području TKC-a Varaždin (a u nekim slučajevima i izvan područja). na podzemne kabele otpadaju 2. tj.24 km kabelske kanalizacije.1998. c) RR (radio-relejni) digitalni sustavi .

9 km s ukupno 1. . koji će sveobuhvatno prikazati stanje vodoopskrbe i koncipirati budući razvoj. Razvitak vodoopskrbnog sustava i proširenje vodovodne mreže jedan je od prioritetnih zadataka jedinica lokalne samouprave.3 km s ukupno 96 niti. .538 niti. Opskrba vodom na prostoru Županije obavlja se putem regionalnog sustava vodovoda "Varaždin" (na najvećem dijelu prostora). Prosječna duljina pretplatničkih parica u mjesnoj mreži ruralnog područja iznosi 2.za višestruko korištenje parica u pretplatničkoj TK mreži na području TKC-a Varaždin u uporabi su uređaji 1+1 FM (201) i četverokanalni PCM uređaji (698). međutim u Varaždinskoj županiji ne obuhvaća Općinu Bednja i dijelom Grad Ivanec. Do 31. sustava "Ivanec".VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Prosječna duljina pretplatničkih parica u mjesnoj TK mreži u urbanom području je 1.12. te većih i manjih lokalnih vodovoda u zapadnom i južnom dijelu Županije. a obuhvaća područje Varaždinske županije i dijelom Općinu Sveti Ivan Zelina. "Ravna gora" i "Sutinska". To područje opskrbljuje se vodom iz dva vodoopskrbna sustava. dok je maksimalna duljina pretplatničkih parica na takvom području 9.525 km magistralnog svjetlovodnog kabela duljine 2.29 km.076.76 .84 km međumjesnog svjetlovodnog kabela ukupne duljine niti 6.86.62 km.666. nalazilo se u uporabi: .1997.48 km. Obuhvat Regionalnog vodovoda "Varaždin" postavljen je Planom i programom razvitka regionalnog sustava. Regionalni vodovod Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .273. a u vrijeme izrade ovog Plana izrađena je Studija vodoopskrbe Varaždinske županije. g. Slika 18 b) Vodoopskrba i odvodnja b1) Vodoopskrba Varaždinska županija ima značajne vodne resurse i prilično razgranatu vodoopskrbnu mrežu. odnosno vodoopskrbni plan.

. 3. Regionalni vodovod "Varaždin" u funkciji vodoopskrbe sadrži slijedeće resurse. Vodosprema "Varaždin" Vodosprema "Budim"* Vodosprema "Lužan" Vodosprema "Tonimir" Vodosprema "Vinica" Vodosprema "Barbara" Vodosprema "Lepoglava" Vodosprema "Ludbreg" Vodosprema "Bolfan" Vodosprema "Briška" Vodosprema "Topličica" V = 800 m3 V= 600 m3 V = 500 m3 V = 500 m3 V = 400 m3 V = 100 m3 V = 400 m3 V = 500 m3 V = 100 m3 V = 500 m3 V = 200 m3 Izvor: Osnovne smjernice za razvoj i organizaciju vodoopskrbe i zaštitu vodocrpilišta na području Varaždinske županije.800 stanovnika još nema riješenu vodoopskrbu kvalitetnom i zdravom pitkom vodom. koji svojim privrednim. Ljubešćica. 2. Upravni odjel za gospodarski razvoj i poljoprivredu Varaždinske županije. Bukovec. Trakošćan. Regionalni vodovod "Varaždin" trenutno ima instalirani kapacitet od 720 l/s. 7. Opskrbljuje vodom oko 91% potencijalnog konzumnog područja. i to naselja na relaciji Lepoglava. Vinica. b) hidrotehničke građevine. Novi Marof.naknadno uvrštena u popis prema podacima JKP "Varkom" Varaždin. 11.77 . 10. Promatrana su slijedeća područja obuhvata: .god. To je posebno izraženo na prostoru sjeverozapadne Hrvatske gdje je praktički za svako bivše općinsko područje. a to znači da u narednom periodu razvoja treba pokriti oko 9% konzumnih potreba. Cestica. * Vodosprema "Budim" . dok se planira da vodovod "Ivanec" pokriva vodom ostatak. obuhvaća teritorij jugoistočno od Varaždina. Donja Voća i Klenovnik. kulturno-povijesnim i turističkim razvojnim potencijalima nalažu kvalitetno rješenje vodoopskrbe. Varaždinske Toplice. 8.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN "Varaždin" pokriva vodom cca 35% stanovnika tog područja. odnosno građevine: a) vodocrpilišta. Visoko. te općina: Jalžabet. kao zasebnu jedinicu. REGIONALNI VODOVOD "VARAŽDIN" Plan i Program razvoja Regionalnog vodovoda Varaždin razmatrao je rješenja za pojedina područja unutar zajedničkog vodoopskrbnog sustava. do sistema Koprivnice. obuhvaća regiju zapadno i sjeverozapadno od grada Varaždina zaključno do granice s Republikom Slovenijom. Općenito se može istaći da je u dosadašnjoj praksi kod rješavanja vodoopskrbne problematike pojedinih područja često bio prisutan slučaj da granice pojedinih društvenopolitičkih zajednica predstavljaju ujedno i granice vodovodnih sustava. Nepokriveni su još dijelovi područja gradova: Ludbreg. 6.sjeverozapadno područje. Breznički Hum. izrađena studija opskrbe vodom. Posebnu težinu ima područje Lepoglave.jugoistočno područje. . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . uz potencijalnu mogućnost za daljnje proširenje. U sustavu Regionalnog vodovoda "Varaždin" izgrađene su slijedeće hidrotehničke građevine putem kojih se obavlja kompletna vodoopskrba: Tablica 71 Vodospreme 1. c) cjevovode. Bednja. 5. 4. a na temelju nje i prateća tehnička dokumentacija prema kojoj se provodi i realizacija vodoopskrbnih građevina.do Zeline. Sveti Đurđ. Nažalost oko 11. 9.južno područje . Vrbno i Višnjica. Bednje i Trakošćana. Breznica. 1995.

Od vodospreme "Vitešinec" izveden je cjevovod do vodospreme "Vrhovec". zapremnine V= 80.00 l/sek.n.. Crpna stanica: Seketin Prepumpne stanice: 1.00 m3.Lepoglava" 5. volumena V= 500. godine. PS "Petrijanec" 3.00 m3. Stažnjevec. što osigurava jedinstvenu funkcionalnost u vodoopskrbnoj mreži. Na tom području postoje dvije starije vodospreme izgrađene 1930.00 m.00 m.v. i to: .n.00 m3.god. PS "Poljanec" 7.n. Punikve. PS "Marčan" 6. 3.v. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . što pruža mogućnost efikasne opskrbe čitavog naselja Ivanec. Upravni odjel za gospodarski razvoj i poljoprivredu Varaždinske županije. Koškovec i dio Druškovca. 10. Voda iz kaptaže se odvodi u vodospremu "Pilana". zapremnine V= 80. PS "Ladanje . Ta vodosprema funkcionira također kao prekidna komora za krajnje nizvodne potrošače ovog vodoopskrbnog sustava. . PS "Ladanje . Vodosprema "Pahinsko" locirana je na koti H=+300. Izvorište "Bistrica" pokriva čitavo istočno područje Ivanca preko lokalne vodospreme "Vitešinec".Vinica" 4.00 m3.00 lit/sek. PS "Filipić" VODOOPSKRBNI SUSTAV "IVANEC" Ivanečki vodovod čine tri odvojena sustava: A) Sustav "Ivančica" B) Sustav "Ravna gora" C) Sustav "Sutinska" A) Sustav "IVANČICA" Sustav "Ivančica" temelji se na izvorima koji su locirani na sjevernim obroncima gore Ivančice. Vodosprema "Pahinsko" volumena je 500. ukupne zapremnine V= 110.00 m. Posredstvom vodospreme "Vitešinec" i "Vrhovec" obavlja se vodoopskrba naselja Vitešinec. Cerje. a koja zapravo funkcionira kao prekidna komora na opskrbnom sistemu niže gravitirajućih naselja.00 l/sek.78 ukupno ukupno ukupno 101. nalazi se na koti H=+450. PS "Melinec" 2. Lukavec. cijeni se s minimalnim kapacitetom Q= 61.v.. Vodosprema "Pilana" izgrađena je na istoj koti kao i "Pahinsko".00 m3. Gačice.Kaptaža i izvorište "Bistrica".Kaptaža "Žgano Vino". 1995. a nalazi se na koti H=+435.00 lit/sek 12. Salinovec.00 lit/sek . iskoristivog kapaciteta Q= 12.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 72 Crpilišta 1. Crpilište "Varaždin" Crpilište "Bartolovec" Izvorište "Belski dol" Q = 500 l/s Q = 80 l/s Q = 100 l/s Q = 70 l/s Izvor: Osnovne smjernice za razvoj i organizaciju vodoopskrbe i zaštitu vodocrpilišta na području Varaždinske županije. 2. PS "Topličica" 9. PS "Bolfan" 8. Ivanečki Vrhovec. Voda se otprema u vodospremu "Pahinsko".

Žarovnica.00 l/s 500. obzirom na vremenske prilike. na koti H=+425.00 l/s 3.Vuglovec B) Sustav "RAVNA GORA" Izvorište "Ravna gora" je kapaciteta Q= 12. Q= 3. a na brdu Sv.Melišće .00 m .0 m3.00 l/sek.Bijeli Zdenci .79 12.00 m3 i time je gravitacijom riješena vodoopskrba naselja Meljan (cca 60 domaćinstava).0 m3 i "Melišće" V=20.Ivanec .00 m3 100. Postoji i problem zamućivanja vode kod jačih kiša.00 m3. zapremnine 40. istočno od izvorišta "Žgano Vino" i "Bistrica".00 l/s 9.00 m3 Na južnim obroncima Ravne gore nalazi se izvorište "Meljan".v.00 m3 500.n. koja su povezana u cjelinu. a onda je hotel spojen na sistem "Sutinska".n. i to "Vuglovec".Šumi Vodospreme: . i "Melišće". Izvorišta: .00 l/s .v.00 l/sek.00 m.Vuglovec . Za vodoopskrbu perifernih naselja Ivanec u uporabi su još tri izvorišta: . Kaptaža je zapremnine V= 20. koje je do 1991. do koje voda dolazi gravitacijom. a to su naselja: Kamenica. Kaniža i Lančić) snabdijevaju dva izvorišta. .00 l/sek.00 l/sek.Zapadni dio Ivanca (Vuglovec.00 l/s 61.Ivanec ."Bijeli zdenci".Pilana .Meljan Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Izvorište "Ravna gora" je površinskog karaktera.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Iz vodovodne mreže Ivanec izveden je cijevni priključak na magistralni cjevovod regionalnog vodovoda kojim se doprema voda prema Lepoglavi. a isto tako i dalje za područje koje pokriva.Ivanečki Vrhovec . postoji izvor "Šumi" s minimalnim iskoristivim kapacitetom Q= 25. s minimalnom izdašnošću Q= 3. Jelena izgrađena je vodosprema V= 200. Za to područje građene su dvije vodospreme: "Vuglovec" V=100.Ravna gora . Tada je izgrađena vodosprema "Meljan".00 m3 100. koji za sada još uvijek funkcionira kao lokalni sustav za snabdijevanje Prigorca i kao javni vodovod za naselje Ivanečka Željeznica.00 m3 80. Izvorište "Meljan" također je površinskog karaktera.Pahinsko . 3 15..00 l/s 2. godine služilo kao lokalni vodovod hotela "Trakošćan".00 m3 20. te značajno varira i po izdašnosti i po kvaliteti vode.00 l/s 3.Žgano Vino . Izvorišta: .00 l/s 25.00 l/sek.00 m.Gula .00 l/sek. podložno varijacijama izdašnosti i zamućivanju. Q= 2. Bedenec i dio Klenovnika.Ivanec .Bistrica .Na sjevernim obroncima Ivančice na koti H=+406. ukupnog kapaciteta 9.Melišće . .Vitešinec .00 l/s 2. Gečkovec.

Slika 19 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . zapremnine V= 100.v.Sveta Jelena . Sustav "Sutinska" ima vrlo veliki pogonski rizik. cijelo sjeverozapadno područje bivše Općine Ivanec. Šinkovice i Trakošćana i ima nepovoljne pogonske uvjete za čije unapređenje postoje rješenja.00 m. te vodosprema "Prečni Breg".00 m3 Izdašnost izvorišta "Sutinska" iznosi Q= 10. a dužina cjevovoda je oko 410. jer je veliko područje s puno potrošača koje je potrebno pokriti u raznim visinskim zonama. Pleš.000 m. Sustav "Sutinska" ima preko 1.660 m3.Sutinska Vodosprema: . a samo je jedna vodosprema od 100. Sustav "Sutinska" za sada u prijelaznoj fazi pokriva vrlo veliko.00 m3 40. Šaše.n.Meljan C) Sustav "SUTINSKA" 20. Izvorište "Sutinska" snabdijeva vodom slijedeća naselja: Vrbno.Ravna gora .00 l/sek. Zlogonje. Višnjica. Zalužje i Budinščak. te pored crpne stanice postoji još 6 hidroboks uređaja za osiguranje pogonske funkcionalnosti.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Vodospreme: . Šaša.00 m3 200.80 .00 m3.00 m3 Sveukupno za vodoopskrpni sustav "Ivanec" izdašnost izvora je oko 142 l/sek. ali su potrebna znatna financijska sredstva. Cvetlin.00 m3 na koti 355. kapaciteti vodosprema iznose oko 1. tj. a još uvijek funkcionira kao privremeno rješenje za područje Vrbna. Jamno. Izgrađena je kaptaža i crpna stanica "Sutinska". Pleša.100 korisnika. Trakošćan. a u topografskom smislu zahtjevno područje.Prečni Breg 10. Izvorište: .Sutinska .00 l/s 100.

559 1.907 2.105 949 10 36. 5. 4.510 4.161 1.736 5. "Kapelski Ljubelj". U zapadnom dijelu postoje slijedeći lokalni vodovodi: za naselje Seljanec.489 100% 65% 7. 11. 3.565 994 1.J. 15. te dio naselja Lepoglava.234 6.247 1.015 4.81 .148 1. 1. Presečno-Sudovec. a konzumenti se postupno priključuju na javne vodovode.169 541 648 790 416 56.692 950 1.923 14. Grad Varaždin Ivanec Lepoglava Ludbreg Novi Marof Vž. Prigorec.1% Izvor: Podaci JVP "Hrvatska vodoprivreda" O. Tablica 73 Vodoopskrba Varaždinske županije.391 4. Hrastovec.686 14. "Ključ . ali širenjem javnih vodovoda prestaju se koristiti lokalni. 2.065 1. Visoko.568 8. 16. "Kapela Kalnička".989 3.036 650 931 350 610 129 600 340 270 319 80 250 4.294 1.9% 2.205 1. za kazneni zavod Lepoglava i Bolnicu za plućne bolesti i TBC Klenovnik.981 2.406 14. br. 19.584 16. U istočnom dijelu Županije postoje lokalni vodovodi u Čukovcu i Segovini. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . 4. Breznički Hum. 14. godine. 20.8% 27. 8.054 966 668 1. 18. 2.176 969 603 1.529 7. 6. 21. 10.675 3.598 1. 9.9% 80 150 80 300 110 410 18 80 30 15 180 432 50 50 250 140 180 370 46 2.187 5. Podrute.745.399 1.Čret.624 2.510 850 120 1.vodovodi na području bivše Općine Novi Marof za naselja: Podevčevo.408 4."Presečno".537 3.687 2. Čanjevo. Sestranec i Purga.284 1. 22.567 5.396 13.021 2.251 4.554 381 348 964 1.148 2. načini snabdjevanja R. 4. starost. 13. osim vodovoda "Bela" postoje slijedeći lokalni vodovodi: . Lokalnih vodovoda u skoroj prošlosti bilo je više. Možđenec. Paka i Makojišće. GRAD/ OPĆINA Broj stanovnika Broj domaćinstava Vodovod Varaždi n Vodovod Ivanec Lokalni vodovod Hidrofor Zdenci udaljeni Broj domaćinstava 1.173 500 150 45 20 4.493 993 1.403 4.908 7.Oštrice".ostala izvorišta . 17. 3. 5. "Ljubešćica". Toplice Općina Cestica Gornji Kneginec Jalžabet Vidovec Petrijanec Sveti Ilija Beretinec Trnovec Bartolovečki Vinica Sračinec Bednja Maruševec Klenovnik Donja Voća Donji Martijanec Sveti Đurđ Mali Bukovec Veliki Bukovec Breznički Hum Ljubešćica Breznica Visoko 48.035 3. način i kvaliteta održavanja te kvaliteta vode zbog neodgovarajućih zaštitnih zona pojedinih crpilišta.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN LOKALNI VODOVODI Na području Županije postoji niz manjih lokalnih vodovoda u njenom zapadnom i južnom dijelu. Lepoglavska Ves. U južnom dijelu Županije (područje bivše Općine Novi Marof).682 2.350 855 1. za dio "KZ" Lepoglava .Ispostava Varaždin iz travnja 1995. 6.323 2. Petkovec.463 1. Madžarevo. za naselje Očura.213 776 789 513 1. . Kod svih lokalnih vodovoda posebni problem predstavljaju ograničeni kapacitet.866 8. Osijek .959 2.2% Ukupno 186.476 2. Bednja. Muričevec.852 1.971 5.737 2. Slivarsko.000 420 250 420 750 230 238 143 120 250 320 150 75 400 320 300 150 300 150 50 320 100 220 131 149 330 120 8. Rinkovec. 7. 12.430 7.604 4.

glavnog odvodnog kolektora jugozapadne.450 m. Odvodnja pročišćenih otpadnih voda danas se vrši drenažnim kanalom akumulacije HE Čakovec u staro korito Drave. a odvodnja otpadnih voda provodi se u septičke jame i većinom se direktno infiltrira u podzemlje.sjevernog obuhvatnog kolektora (nastavak već izgrađenog do naselja Hrašćica) u dužini od 2. sela i zaselaka fekalne otpadne vode riješavaju se septičkim taložnicama. godine. a njime dalje prema uređaju za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda. . . industrijske i oborinske) prihvaćaju jedinstvenom mrežom kanala ukupne dužine oko 42 km i usmjeravaju prema glavnom gradskom odvodnom kolektoru profila 300 cm. Kanalizacija grada Varaždina riješava se na način da se sve otpadne vode (kućanske. nužno je što hitnije pristupiti rješavanju odvodnje.1990.3 m3/s. U većini naselja. pa se otpadna voda direktno infiltrira u podzemlje i u vodonosne slojeve. kao i radi valorizacije postojećeg sustava izrađeno Koncepcijsko rješenje kanalizacije Varaždin ("Coning" . dok se oborinske vode odvode uglavnom otvorenim kanalima ili cestovnim jarcima u najbliže vodotoke. Maksimalni računski protok (na koji je dimenzioniran glavni odvodni kolektor) iznosi Q= 13.južni obuhvatni kolektor. dok je kapacitet uređaja za pročišćavanje Q= 1. godine) koje je riješilo gravitacijsku odvodnju na svim perifernim dijelovima grada uz već izgrađeni sustav i to pomoću: . . Većina septičkih jama je procjedna. kanalizaciju s uređajem za kondicioniranje otpadnih voda ima manji dio Maruševca s dvorcem i novom izgradnjom. a sva rješenja temeljena su uglavnom na idejnom projektu gradske kanalizacije izrađenom od R. a predstavlja i sigurniji pogon. Okolna sela nemaju kanalizaciju.2 m3/s. Postojeću kanalizaciju grada Varaždina moguće je promatrati kao sustav šest internih slivova i pripadajućih im većih kanala spomenutih kolektora: . Intenzivniji razvoj i izgradnja kanalizacije grada Varaždina započinje nakon 1960.O. bez dna. Cijeli je tok odvodnje gravitacijski. Otpadne vode često se ispuštaju i bez ikakvih zahvata i septičkih jama nekontrolirano u najbliži odvodni jarak i dalje u najbliži vodotok.jug. Izgradnja sustava za odvodnju grada Varaždina datira još iz razdoblja prije drugog svjetskog rata kada su izgrađeni otvoreni kolektor od grada do Motičnjaka s ispustom u rijeku Dravu i dijelovi kanalizacijske mreže središnjeg gradskog prostora.950 m. godine pušten u početnu funkciju.centralni gradski kolektor . U zapadnom dijelu Županije. što je značajan gospodarski čimbenik. u slivu Plitvice. S obzirom da je za pretežni dio tog područja opskrba vodom uglavnom već riješena.sjeverni gradski kolektor. južne i jugoistočne zone u dužini od 8. Samo pojedina veća naselja imaju više ili manje izgrađenu kanalizaciju. To je povoljno jer se cjelokupna odvodnja obavlja gravitacijski bez crpljenja. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Inženjerski projektni zavod . . .sjeverni obuhvatni kolektor. Grad Varaždin ima izgrađenu kanalizaciju mješovitog tipa koja obuhvaća odvodnju stambenih i industrijskih zona. uglavnom rubno područje grada danas nije kanalizirano.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b2) Odvodnja Na području Varaždinske županije odvodnja nije zadovoljavajuće riješena. a i ona u nekim od tih naselja ne zadovoljava.centralni gradski kolektor. a prepumpavanje se vrši na izlazu iz glavnog gradskog kolektora u uređaj za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda.južni gradski kolektor. .82 . Radi toga je. Preostalo. odnosno nastavno dalje prema biološkom uređaju za pročišćavanje koji je 1996.Zagreb.

uglavnom u svim ulicama. ali i problemi odvodnje otpadnih voda i zaštite voda od zagađenja za sada nisu kritični iako su prisutni. Ivanec ima specifično izgrađenu kanalizaciju. nema posebno uređenih sustava za odvodnju.83 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Rijeka Bednja koja je glavni recipijent na tom području prihvaća otpadne vode iz većine naselja. a odvodi sve otpadne vode direktno bez kondicioniranja u rijeku Bednju. Slika 20 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . U istočnom dijelu Županije jedino naselja Ludbreg i Selnik imaju odvodnju otpadnih voda uspostavljenu nezadovoljavajućom kanalizacijskom mrežom. a efluent se iz njih ispušta u kanalizaciju. Otpadne vode pojedinih građevina disponiraju se u septičkim taložnicama. Potrebno je izvesti cjelokupan sistem kanalizacije kao i centralni uređaj za kondicioniranje otpadnih voda. Lepoglava ima staru izgrađenu kanalizaciju koja je nedovoljna i ne funkcionira. U slivu rijeke Bednje na tom području smještena su naselja Novi Marof i Varaždinske Toplice. Bolnica u Klenovniku ima kanalizaciju koja se preko septičke jame odvodi u potok. Hotel Trakošćan ima odvodni sistem sa septičkom jamom s odvodom u Bednju. Analiza postojećeg stanja i razvoj kanalizacijskog sustava područja naselja Ivanec razrađen je u projektu "Idejno rješenje kanalizacije Ivanca i prigradskih naselja" iz 1988. za što postoji projektna dokumentacija. a postoje i određeni prijedlozi daljnjeg sustavnog rješavanja. Recipijent je rijeka Bednja. ali bez pročišćavanja (osim za tvornicu "Levi’s"). Postoji i niz rješenja sa septičkim taložnicama. Kanalizacija je mješovitog sistema za veći dio naselja. U južnom dijelu Županije. Danas postoje tri kolektora usklađena s konfiguracijom terena. a rijetka naselja koja i imaju neke elemente kanalizacijske odvodnje nemaju nikakvo pročišćavanje tih otpadnih voda. godine. u slivu rijeke Lonje. dok se oborinske vode odvode cestovnim jarcima. Bistrica i Matačina (pritoci Bednje). Recipijenti su potoci Ivanuševec. Oba naselja imaju djelomično uspostavljenu odvodnju.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Pošto Varaždinska županija ima relativno dobro razvijenu vodoopskrbu, a ima i vrlo vrijedne vodne resurse nužno je što prije prići sustavnom rješavanju odvodnje naseljenih područja, jer zbog gusto raspoređenog i izgrađenog sustava naselja i upotrebe sve većih količina vode dolazi do sve intenzivnijeg ugrožavanja vodnih resursa. c) Elektroopskrba Područje Varaždinske županije električnom energijom opskrbljuju distributeri: DP "Elektra" Varaždin, DP "Elektra" Koprivnica, DP "Elektra" Bjelovar, DP "Elektra" Zagreb Pogon Zelina, a dio se opskrbljuje iz sustava Elektroprivrede Slovenije. Najveći dio područja Županije (81%) električnu energiju dobiva od distributera "Elektre" iz Varaždina, dok preostali dio opskrbljuju distributeri iz Koprivnice i Zeline, a dio potrošača uz granicu električnu energiju dobiva od elektroprivrede Slovenije. Značajan problem je loša kvaliteta u opskrbi električnom energijom posebno u južnom dijelu Županije u općinama Breznica, Breznički Hum i Visoko, te u pograničnom području sa Slovenijom u općinama Bednja, Donja Voća i Cestica. DP "Elektra" Varaždin najveći je distributer električne energije na području Varaždinske županije. Na tom prostoru izgrađene su slijedeće trafostanice: - TS 110/35/10 kV "Varaždin", inst. snaga 63 MVA - TS 110/35 kV "Nedeljanec", inst. snaga 80 MVA - TS 35/10 kV "Varaždin I", inst. snaga 16 MVA - TS 35/10 kV "Varaždin II", inst. snaga 16 MVA - TS 35/10 kV "Varaždin III", inst. snaga 16 MVA - TS 35/10 kV "Kneginec", inst. snaga 12 MVA - TS 35/10 kV "Vinica", inst. snaga 6,5 MVA - TS 35/10 kV "Ivanec", inst. snaga 16 MVA - TS 35/10 kV "Lepoglava", inst. snaga 6,5 MVA - TS 35/10 kV "Novi Marof", inst. snaga 5 MVA - TS 35/10 kV "Novi Marof II", inst. snaga 8 MVA - TS 35/10 kV "Varaždinske Toplice", inst. snaga 8 MVA Na tom području izgrađeno je ukupno 666 trafostanica TS 10/0,4 kV. Dužina 35 kV dalekovoda iznosi 74 km, a dužina 35 kV kabela je 10 km. Dužina 10 (20) kV dalekovoda iznosi 480 km, a dužina 10 kV kabela je 151 km. DP "Elektra" Koprivnica distribuira električnu energiju na istočnom dijelu Županije od Novakovca do Bolfana. Na tom prostoru izgrađene su slijedeće trafostanice: - TS 110/35 kV "Selnik", inst. snaga 20 MVA - TS 35/10 kV "Ludbreg", inst. snaga 2 x 8 MVA Izgrađeno je i 97 TS 10/0,4 kV vezanih na n.n. mrežu, inst. snage 50 - 250 kVA. Ukupna dužina 35 kV dalekovoda iznosi 12,87 km, a 10 kV je 99,5 km zračnih dalekovoda i 16,53 km kabela. Osnovna karakteristika ovog područja jesu padovi napona koji se javljaju na nivou 10 KV i 0,4 KV mreže, a postojeće trafostanice 10/0,4 KV traže postupnu zamjenu i rekonstrukciju. DP "Elektra" Zagreb - Pogon Zelina distribuira električnu energiju na južnom dijelu Županije od Pake do Mirkovca. Na tom prostoru izgrađena je TS 35/10 kV "Vinično", inst. snage 4 x 2,5 MVA i 31 TS 10/0,4 kV - vezane na n.n. mrežu, inst. snage 3425 kVA. Ukupna dužina 35 kV dalekovoda iznosi 6 km, a dužina 10 kV zračnog voda iznosi 25,5 km. Elektroenergetska mreža distribucijskog područja iz Zeline, a koja obuhvaća općine Breznica, Breznički Hum i Visoko, građena je u vremenu od 1941. do 1955. godine s tehničkim karakteristikama iz ondašnjeg vremena i u izrazito je lošem stanju. Za kvalitetnu distribuciju
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 84

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

električne energije na tom području bila bi potrebna rekonstrukcija nekih postojećih 10/0,4 kV trafostanica, dijela niskonaponske mreže te kućnih niskonaponskih priključaka. Također bi bila potrebna izgradnja nekih novih elektroenergetskih postrojenja. Na području naselja Sudovec opskrbu električnom energijom obavlja DP "Elektra" Bjelovar, Pogon Križevci preko niskonaponske mreže instalirane snage do 250 kVA. U sjeverozapadnom dijelu Varaždinske županije jedan manji dio prostora uz granicu do sada je bio priključen na elektroprivredni sustav susjedne države Slovenije, pa je potrebno izgraditi odgovarajuća elektroenergetska postrojenja radi preuzimanja potrošača u sustav naših distributera.

Slika 21

d) Plinoopskrba Područje Varaždinske županije prirodnim plinom opskrbljuje "INA - INDUSTRIJA NAFTE", d.d. Zagreb, NAFTAPLIN, SEKTOR ZA DOBAVU, TRANSPORT I PRODAJU PLINA, a distribuciju plina na području Varaždinske županije obavljaju tri distributera: KP "Termoplin" Varaždin, JKGP "Komunalac" Ivanec i poduzeće "Komunalac" Novi Marof. Postojeći plinski sustav na području Varaždinske županije u vlasništvu "INA INDUSTRIJA NAFTE", d.d. Zagreb sastoji se od slijedećih građevina: 1. Plinovodi Na području Varaždinske županije nalazi se dio plinovodnog sustava Hrvatske slijedećih osnovnih karakteristika (nazivni pritisak ovih plinovoda je 50 bara):

Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 85

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN
Tablica 74

VRSTA I NAZIV PLINOVODA Zabok - Ludbreg Ludbreg - Novigrad Ludbreg - Budrovac Ludbreg - Varaždin Varaždin - Čakovec Varaždin - Lepoglava magistralni magistralni magistralni magistralni regionalni regionalni

PROMJER PLINOVODA mm "(incha) 500 20 500 20 300 12 300 12 200 8 150 6

Izvor: INA-Naftaplin, Sektor za dobavu, transport i prodaju plina.

2. Mjerno redukcijske stanice Prirodni plin se predaje distributerima na mjerno redukcijskim stanicama gdje se vrši redukcija pritiska i mjerenje količine. U Varaždinskoj županiji to se obavlja na slijedećim mjerno redukcijskim stanicama:
Tablica 75

MJERNO REDUKCIJSKA STANICA Varaždin 1 Varaždin 2 Ludbreg Novi Marof Tuhovec Cerje Tužno Ivanec Lepoglava

KAPACITET (m3/h) 20.000 16.000 6.600 2.600 4.000 4.000 1.000 1.600

Izvor: INA-Naftaplin, Sektor za dobavu, transport i prodaju plina. * Postoji i MRS Podrute, ali nije u upotrebi-potrebna potpuna rekonstrukcija

Na temelju ovog plinovodnog sustava u Varaždinskoj županiji se prilično intenzivno razvija distributivna plinska mreža, a njezina izgradnja provodi se u skladu sa "Studijom opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske" (Coning - 1995. g.). U vrijeme izrade ovog Plana pokrivenost teritorija Županije plinskom mrežom vidljiva je na priloženoj slici.

Slika 22

Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 86

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

e) Groblja Na području Varaždinske županije postoje slijedeća groblja:
Grad Varaždin: Gradska groblja: - Varaždin - Biškupec Židovsko groblje Spomen groblje Varaždin Grad Ivanec - Mjesno groblje Ivanec - Mjesno groblje Margečan - Mjesno groblje Prigorec - Mjesno groblje Radovan Grad Lepoglava - Spomen groblje Lepoglava - Mjesno groblje Lepoglava - Mjesno groblje Kamenica - Mjesno groblje Višnjica Grad Ludbreg - Mjesno groblje Ludbreg - Mjesno groblje Bolfan - Mjesno groblje Čukovec - Mjesno groblje Selnik - Mjesno groblje Segovina Grad Novi Marof - Mjesno groblje Madžarevo - Mjesno groblje Oštrice - Mjesno groblje Presečno - Mjesno groblje Remetinec Grad Varaždinske Toplice - Mjesno groblje Rukljevina - Mjesno groblje Svibovec - Mjesno groblje Varaždinske Toplice Općina Jalžabet - Mjesno groblje Jakopovec - Mjesno groblje Jalžabet Općina Klenovnik - Mjesno groblje Klenovnik Općina Ljubešćica - Mjesno groblje Kapela - Mjesno groblje Ljubešćica Općina Maruševec - Mjesno groblje Druškovec - Mjesno groblje Maruševec Općina Mali Bukovec - Mjesno groblje Mali Bukovec - Mjesno groblje Sveti Petar Općina Gornji Kneginec - Mjesno groblje Gornji Kneginec Općina Breznički Hum - Mjesno groblje Breznički Hum

Općina Petrijanec - Mjesno groblje Nova Ves Petrijanečka - Mjesno groblje Petrijanec Općina Sračinec - Mjesno groblje Sračinec - Mjesno groblje Svibovec Podravski Općina Sveti Đurđ - Mjesno groblje Hrženica - Mjesno groblje Sveti Đurđ - Mjesno groblje Sesvete Ludbreške - Mjesno groblje Struga Općina Sveti Ilija - Mjesno groblje Beletinec - Mjesno groblje Žigrovec Općina Trnovec Bartolovečki - Mjesno groblje Bartolovec - Mjesno groblje Šemovec Općina Veliki Bukovec - Mjesno groblje Veliki Bukovec Općina Vidovec - Mjesno groblje Vidovec Općina Vinica - Mjesno groblje Marčan - Vinica Općina Visoko - Mjesno groblje Visoko

Općina Bednja: - Mjesno groblje Bednja - Mjesno groblje Cvetlin - Mjesno groblje Vrbno Općina Beretinec - Mjesno groblje Črešnjevo Općina Breznica - Mjesno groblje Bisag Općina Cestica - Mjesno groblje Cestica - Mjesno groblje Lovrečan - Mjesno groblje Natkrižovljan Općina Donja Voća - Mjesno groblje Donja Voća Općina Donji Martijanec - Mjesno groblje Martijanec - Mjesno groblje Poljanec - Mjesno groblje Slanje

Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 87

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Slika 23

Na području Varaždinske županije postoji niz grobišta žrtava drugog svjetskog rata i poraća. Popis poznatih daje se po gradovima/općinama: - Općina Beretinec - "Sambolov brijeg" (Šinkova savica) , - Općina Cestica - grobište "Križara" i "Pancerica " Otok Virje, - Općina Donji Martijanec - više grobišta, - Općina Gornji Kneginec - "Kolnjak", - Grad Lepoglava - "Belaš" Donja Višnjica, - Grad Ludbreg - "Šoderana", - Općina Maruševec - "Grabušnica" i "Imanje grofa Pongratz", - Grad Novi Marof - "Srednji brijeg", "Kod bajsove vikendice", "Počivale", "Mostišće", "Sokolovac"-Paka, "Tisavec" - Podevčevo, "Vrnešćine" - Paka i "Marof", - Općina Trnovec Bartolovečki - "Plitvički kanal" Zamlaka, - Grad Varaždinske Toplice - "Kruška" Leskovec, - Općina Vidovec - "Drvarićeva šuma" Tužno.
Izvor: Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava - Istraživačko središte Varaždin.

f) Zbrinjavanje otpada Jedan od najvećih problema u Varaždinskoj županiji je zbrinjavanje otpada. Nepostojanje suvremeno organiziranog sustava zbrinjavanja otpada, kao niti uređenih lokacija za odlaganje otpada rezultiralo je pojavom čitavog niza nekontroliranih odlagališta ili privremenih rješenja, bez odgovarajućih dozvola, koja sada opterećuju i ugrožavaju okolni prostor, a za jedinice lokalne samouprave predstavljaju vrlo neugodan problem. Neke općine su započele rješavati prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sukladno novim zakonskim odredbama, a postojeća divlja odlagališta na svojem području nastoje zatvoriti, ukloniti, sanirati ili barem staviti pod kontrolu.
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 88

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Na razini Županije pokušava se iznaći i koordinirati rješenje cjelovitog i ekološki najprihvatljivijeg procesa i tehnološkog postupka zbrinjavanja otpada. U tom cilju izrađena je i Studija izbora lokacija odlagališta otpada na području Varaždinske županije, kao početni korak u razrješavanju ovog problema, kojom su naznačeni potencijalni prostori za moguće lociranje deponija, kao i mogući etapni pristupi u rješavanju. Kako u svim provedenim raspravama o Studiji nije prihvaćena niti jedna od potencijalnih lokacija, pokušava se u kombinaciji s izborom najsuvremenije tehnologije iznaći prihvatljiv model cjelovitog razrješenja zbrinjavanja otpada, koji bi minimizirao, a po mogućnosti i eliminirao potrebu za odlaganjem odnosno deponiranjem kao trajnim rješenjem u Županiji. Za sada je situacija u pogledu zbrinjavanja otpada u Županiji najkritičnija u području Varaždina zbog velikih količina otpada, a neodgovarajuće rješenog pitanja odlaganja (u Turčinu, Općina Gornji Kneginec), te u području Novog Marofa zbog odlaganja otpada direktno uz rijeku Bednju na otvoreni i često plavljeni prostor. Nešto je povoljnija u ludbreškom području zbog bolje organiziranosti i kontrole, iako se niti tu postojeće stanje ne može smatrati prihvatljivim na duži rok, ali je odlaganje pod određenim nadzorom. Na području Ivanca situacija je povoljnija zbog postojanja odlagališta u Jerovcu koje je u području napuštenog dijela eksploatacijskog polja pješčare i pod nadzorom je komunalnog poduzeća, pa su utjecaji u okolni prostor manje izraženi nego drugdje. Na varaždinskom području organizirano prikupljanje komunalnog otpada do sada je provodilo komunalno poduzeće "Varkom" a novom odlukom Grada Varaždina povjerena je ova djelatnost poduzeću Saubermacher, dok su neke općine organizirale prikupljanje i odvoz otpada putem drugih subjekata. Sav prikupljeni otpad od 1983. godine odvozi se na odlagalište u blizini naselja Turčin, prema kojem je to odlagalište i dobilo naziv. Tim prostorom sada upravlja Općina Gornji Kneginec. Kontrolira odlaganja u zadnje vrijeme je unaprijeđena i poboljšane se zaštitne mjere. Za lokaciju je 11.5.1983. godine izdano Uvjerenje o uvjetima uređenja prostora od tadašnje Općine Varaždin. Udaljena je od centra Varaždina oko 5 km i nalazi se neposredno uz istočni rub državne ceste Varaždin - Zagreb. Površina odlagališta iznosi oko 8 ha. Lokacija se nalazi uz južno rubno područje III B zaštitne zone vodocrpilišta Bartolovec. Na jednom dijelu udaljenost od stambenih zgrada ne prelazi 100 metara. Dio odlagališta omeđen je nasipom i ogradom. Na lokaciji postoje priključci za vodu i elektičnu energiju i instalirana je telefonska veza, a postoji i građevina za zaposlene. Otpaci se po istovaru razastiru, djelomice zbijaju i prekrivaju inertnim materijalom. Otpadne vode s površine i iz tijela odlagališta se ne sakupljaju niti pročišćavaju. Na odlagalištu nije rješeno otplinjavanje. Raspoloživi prostor na odlagalištu "Turčin" trebao bi se prema posljednjim dogovorima koristiti još najduže oko sedam godina u kojem vremenu bi se izvršila i postupna sanacija lokacije. Za lokaciju je u izradi odgovarajuća studijska dokumentacija kojom će se obuhvatiti predviđeno razdoblje korištenja, sanacija i zatvaranje deponije po isteku njenog korištenja. Područje Novog Marofa usprkos nastojanjima nema zadovoljavajuće riješeno pitanje zbrinjavanja komunalnog otpada. Naime, prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana (bivše) Općine Novi Marof iz 1989. godine kao centralno odlagalište za područje bivše Općine Novi Marof predložena je lokacija "Žulinec" kod DP "Kaming" u Ljubešćici. Ova lokacija ocijenjena je sa svih aspekata kao najpovoljnija, pa su na njoj provedena i terenska istraživanja koja su rezultirala "Hidrotehničkim elaboratom" Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - (OOUR Institut za geotehniku Varaždin, 1989. godina). Predloženo rješenje nije prihvaćeno od stanovnika Ljubešćice, koji su definitivno odbili prijedlog. Slično je bilo i s kasnijim pokušajima na području Pake, te na području Možđenca. Kao posljedica toga otpad se i dalje odlaže nekontrolirano, pa je uz 45 naselja registrirano više od 100 divljih smetlišta. Posebno je loša situacija u samom Novom Marofu gdje se smeće odlaže na lokaciju u dolini Bednje istočno od grada bez djelotvornih mjera
Županijski zavod za prostorno uređenje 1 - 89

1993. Investicijom u tehnološke procese kamena vuna se reciklira i vraća u proces proizvodnje. Svim tim uvjetima propisano je da se odlagalište uredi i radi na način sanitarnog deponija (postavljanje ograde. Prikupljanje. godinu. Uvidom na terenu utvrđeno je da se otpaci prekrivaju. te Posebni uvjeti glede zaštite od požara 20. zaštitu površinskih i podzemnih voda i slično). Za tu lokaciju izdani su Vodoprivredni uvjeti od Hrvatske vodoprivede 27. godine. za što treba načiniti adekvatnu projektnu dokumentaciju i provoditi propisane mjere.2% za 1990. Posebni uvjeti građenja od Hrvatskih cesta 16. a posebno onih koji bi vrijedili u novim društveno-političkim i gospodarskim uvjetima još nema. Tako se u elaboratu "Sanacija eksploatacionih polja pješčare Jerovec" (Vodogradnja Varaždin. godina) za područje Grada Ivanca daje količina od 0. Uz te pretpostavke došlo se do procjene srednje godišnje količine otpadaka po općinama na području Varaždinske županije za slijedećih 15 do 20 godina. No i postojeći podaci o produkciji otpadaka dosta su različiti.1993. promjenama životnog standarda itd. a ostale mjere zaštite i uređenja odlagališta trebale bi kontrolirati nadležne inspekcijske službe. Zagreb. Novi Marof je riješen.d. Komunalni otpad s ivanečkog područja odlaže se na odlagalište u depresijama nastalim eksploatacijom kvarcnog pijeska na lokaciji Jerovec.67 kg/stanovnik/dan komunalnih otpadaka. 1993. OOUR Vodogradnja Varaždin 1989. Projektom su predviđene sve potrebne mjere zaštite. Procjene za bivšu Općinu Varaždin kreću se od 46. a odvija se u skladu s projektom koji je načinila VRO "Drava-Dunav" Osijek. godinu.12. S druge strane u elaboratu "Studija utjecaja na okolinu odlagališta otpadaka Turčin" (Hidroexpert. moguće je načiniti vrlo grubu procjenu količine komunalnog otpada usvajajući neke uobičajene vrijednosti o njihovoj produkciji i množeći ih s brojem stanovnika. godina) navodi se da se na području bivše Općine Varaždin prikuplja 0. ali problemi u svezi s lokacijama odlagališta i dalje nisu razriješeni. te broj stanovnika prema Popisu iz 1991. Pri tome je odabrana produkcija otpadaka od 1 kg/stanovnik/dan i 50%-tni udio stanovništva koje će koristiti organizirano zbrinjavanje otpadaka. te propisana tehnologija odlaganja. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . godinu.9% za 2000. dok je staro odlagalište otpada u Svetom Đurđu sanirano primjereno. Sada Grad Novi Marof i Grad Varaždinske Toplice. transport i odlaganje otpada provodi JKP "Lukom". Kako takvih podataka.910 m3. godinu do 53.90 . Problem odlaganja industrijskog otpada kamene vune od strane "Termike" d. te Općina Ljubešćica svako na svom području pokušava poboljšati stanje i uvjete zbrinjavanja komunalnog otpada. Neprimjereno odlagalište otpada je i u Varaždinskim Toplicama uz stari rukavac rijeke Bednje. 1989.12.91 kg/stanovnik/dan. svakodnevno prekrivanje razastrtih i sabijenih otpadaka. Osim ove lokacije otpad se u ludbreškom području odlaže stihijski na više mjesta.500 m3 komunalnog otpada. odlaganje isključivo komunalnog otpada. godine. U Ludbregu se komunalni otpad odlaže na lokaciji "Meka" kod Sigeteca južno od obilaznice Ludbrega i zapadno od rijeke Bednje. Odlaganje otpada predstavlja dio sanacije eksploatacijskih polja pješčare Jerovec. migracijskim kretanjima.1% za 2000.1993. Tako za bivšu Općinu Ivanec taj broj varira od 22.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN zaštite.8% za 1993.7 m3/stanovnik/godina što iznosi 1. a prijašnja deponija kod bivše vapnare je sanirana. ali ipak bolje nego u Novom Marofu. a ukupna korisna zapremnina deponija Jerovec II i Jerovec III procijenjena je na 976.12. Tim elaboratom predviđeno je da će se do 2020. odnosno 39.1993. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti od Sanitarne inspekcije 16. godinu do 39. Za realnu procjenu količine otpadaka u budućnosti trebalo bi raspolagati i pouzdanim podacima o trendovima promjene broja stanovnika. U navedenim elaboratima razlikuju se i procjene dijela stanovništva koje koristi organizirano zbrinjavanje otpadaka u odnosu na ukupni broj stanovnika. O količinama komunalnog otpada na području Varaždinske županije postoje samo djelomični podaci koji se odnose na područje bivših općina Ivanec i Varaždin.0% za 2020. godine prikupiti 620.12. Izračunate vrijednosti dane su u priloženoj tablici.

Zbrinjavanje otpadnih voda na području Županije riješeno je na suvremeni način jedino u Gradu Varaždinu u kojem je izgrađen sustav kanalizacije s mehaničkim i biološkim uređajem za pročišćavanje.o.201 870 1.285 2.239 6.676 3.070 Količina otpada kg/dan 24.205 2.056 908 684 990 853 654 408 1.236 5.021 4.208 6.619 4.089 2.859 2.538 1.410 4.790 4.140 Izvor: "Studija izbora lokacije odlagališta otpada na području Županije varaždinske".530 4.448 7.416 13.049 4.875 2.488 1.724 3.116 2.024 2.309 2.544 1.653 1.403 1.834 14. "Hidroekoing" d.909 7.91 .252 4.338 1.474 4.535 2.535 Količina otpada t/god.510 2.417 7.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tablica 76 GRAD/OPĆINA Grad Varaždin Ivanec Lepoglava Ludbreg Novi Marof Varaždinske Toplice Općina Cestica Gornji Kneginec Jalžabet Vidovec Petrijanec Sveti Ilija Beretinec Trnovec Bartolovečki Vinica Sračinec Bednja Maruševec Klenovnik Donja Voća Donji Martijanec Sveti Đurđ Mali i Veliki Bukovec Breznički Hum Ljubešćica Breznica Visoko Ukupno Broj stanovnika 1991.293 466 551 842 804 803 317 386 471 288 34.647 1. Slika 24 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .912 2.557 3.060 8.058 1.181 738 834 738 1.505 9.587 2. ali biološki dio nije u funkciji.320 1.583 187.237 2.713 2.751 5.o.585 1.119 3. 48.278 1.292 791 93.977 3.426 4. 8. prosinac 1994.793 1.740 2.954 3. Varaždin. godine.570 5.618 2.

kulturu.IV razred odjel I . Najjači obrazovni centar je Grad Varaždin gdje se djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja obavlja u sedam osnovnih škola bez područnih odjela i to: šest osnovnih škola u Varaždinu i jedna u Donjem Kućanu.840 učenika u 831 razrednom odjelu od prvog do osmog razreda (podatak za 1997.684 stanovnika. Madžarevo. godina. godinu). Odgojno-obrazovni program provodi se za cca 19. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .2. Na ostalom području Županije djelatnost odgoja i obrazovanja obavljaju 33 osnovne škole s 29 područnih razrednih odjela i to: Tablica 77 Naselja u Županiji u kojima se nalazi Osnovna škola ili područni razredni odjeli Osnovna škola Područni razredni Područni razredni Područni odjel I . te nešto više prilagođen potrebama ovdašnje sredine.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. Društvena infrastruktura a) Obrazovanje i odgoj Dosadašnji razvoj odgoja i obrazovanja na području Varaždinske županije bio je sukladan ukupnom razvoju obrazovanja na području Republike Hrvatske.5.VIII razred razredni odjel I II razred Cestica Veliki Lovrečan Gornji Kneginec Lužan Biškupečki Jalžabet Kelemen Petrijanec Nova Ves Petrijanečka Strmec Sračinec Svibovec Podravski Sveti Ilija Beletinec Trnovec Šemovec Vidovec Nedeljanec Tužno Črešnjevo Vinica Gornje Ladanje i Natkrižovljan Bednja Vrbno Maruševec Jurketinec Druškovec Ivanec Kuljevčica i Prigorec Salinovec Radovan Gačice i Margečan Klenovnik Donja Voća Gornja Voća Lepoglava Kamenica Donja Višnjica Cvetlin Ludbreg Martijanec Sveti Đurđ Veliki Bukovec Ključ. Podevčevo Novi Marof i Remetinec Podrute Završje Varaždinske Toplice Petkovec Toplički Svibovec Gornja Poljana i Drenovec Breznički Hum Šćepanje Ljubešćica Bisag Visoko Izvor: Podaci Ureda za prosvjetu. a1) Osnovno školstvo Djelatnost osnovnog školstva provodi se na području Varaždinske županije u 6 gradova i 22 općine u 40 osnovnih škola s 29 područnih odjela.92 . a osobito u srednjoškolskom obrazovanju.1. U Županiji dolazi jedna osnovna škola na 4. informiranje. šport i tehničku kulturu Varaždinske županije. 1997.

Elektrostrojarska škola Varaždin 8. Glazbena škola Varaždin 3.93 . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Na području Županije djeluju slijedeće srednje škole: 1.VII/I stupanj studija.VI/I stupanj studija . Gimnazija Varaždin 2. dobre prometne veze i razlozi racionalnosti.611 stanovnika Županije. tako da postoji jedna srednja škola na 15. Adventistički teološki fakultet je visokoškolska ustanova akreditirana od Internacionalne odgojne udruge "The Board of Regents" General Conference of Seventh-day Adventists. Tekstilna škola Varaždin 5.VI/I stupanj studija .VII/I stupanj studija 3. postoje u Vinici. 12501 Old Columbia Pike. Osnovno obrazovanje odraslih provodi se u V Osnovnoj školi Varaždin i Osnovnoj školi Bisag. Maryland. Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu . Rudarska i kemijska škola Varaždin 6. Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu . Srednja škola Ivanec u Ivancu 12. dok na ludbreškom i novomarofskom području nema ni jedne srednje škole. Ivancu i Maruševcu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Na području Županije osnovno obrazovanje djece i mladeži s većim teškoćama u razvoju provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" u Varaždinu. Srednja strukovna škola Varaždin 10. Medicinska škola Varaždin 4. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studijska jedinica Varaždin . strukovne i gospodarske škole. Poljoprivredna i veterinarska škola "Arboretum Opeka" Vinica 11. a2) Srednje školstvo U Varaždinskoj županiji djeluje 13 srednjih škola s cca 10. Osnovno glazbeno obrazovanje provodi se u Glazbenoj školi Varaždin i njezinim područnim glazbenim odjelima. Silver Spring. Privatna gimnazija Varaždin. Srednje škole koncentrirane su u Varaždinu.VI/I stupanj studija . Uz srednje škole u Varaždinu postoji i Učenički dom Varaždin.VII/I stupanj studija U Maruševcu. Gospodarska škola Varaždin 9. Na takvo stanje u mreži srednjih škola utjecala je blizina Varaždina s razvijenim srednjim školstvom. a3) Više i visoko školstvo Na području Varaždinske županije djeluju slijedeće visoke i više škole: 1. USA . Strojarska škola Varaždin 7.VI/I stupanj studija 2. Srednja škola Maruševec 13.500 učenika koji su uključeni u programe trogodišnjeg i četverogodišnjeg obrazovanja. u okviru Adventističkog teološkog fakulteta djeluje Adventističko učilište. Srednje škole su organizirane kao gimnazije.

Ukupno Od toga OdgajaOstali telji Grad Varaždin Grad Novi Marof Grad Ivanec Grad Lepoglava Grad Ludbreg Grad Vž. kao i nekoliko privatnih. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Toplice Općina Klenovnik Sračinec i Trnovec 1245 101 134 1111 101 157 13 25 11 17 11 4 96 9 14 6 12 7 2 61 4 11 5 5 4 2 Maruševec i Radovan 206 58 414 83 26 13 7 7 193 51 407 83 3 23 Izvor: Ured za prosvjetu. Zagreb koji djeluje u Ljubešćici. informiranje. od 2. g. g. do 6. g. prehrane i zaštite djece do njihovog polaska u osnovnu školu. g. odgoja. šport i tehničku kulturu Varaždinske županije. 1997. čiji broj se stalno mijenja. te jedan Družbe sestara milosrdnica. kulturu. U Varaždinskoj županiji ima 7 dječjih vrtića jedinica lokalne samouprave sa ukupno 19 građevina. Tablica 78 Predškolske ustanove jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji Djeca Zaposleni Osnivač Dječji vrtić "Varaždin" 9 građevina u gradu "Novi Marof" "Ivančice" "Lepoglava" "Radost" "Tratinčica" "Latica" Podružnica Ukupno Prema uzrastu do 2.94 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 25 a4) Predškolski odgoj Društvena briga o djeci predškolske dobi ostvaruje se u predškolskim ustanovama koje pružaju usluge njege.

Dom zdravlja Varaždin.Ambulanta Sračinec .Opća bolnica Varaždin.Ambulanta Radovan .Ambulanta Sveti Ilija b) U sklopu Doma zdravlja Ivanec . .Zdravstvena stanica Maruševec .Ambulanta . .Ambulanta Petrijanec . .Banfica .Zdravstvena stanica Bednja sa sektorskom ambulantom Vrbno .Ambulanta . .Bolnice .trajno obavljaju zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. sanitetskog prijevoza.Ambulanta Trnovec .Ambulanta Cestica .Ambulanta Beletinec .Specijalna bolnica za plućne bolesti i TBC Klenovnik.Zdravstvena stanica Lepoglava sa sektorskom ambulantom Kamenica .obavljaju sekundarnu razinu zdravstvene zaštite u okviru bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.Ambulanta Beretinec .Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije .Domovi zdravlja .Ambulanta Donja Voća sa sektorskom ambulantom Gornja Voća .Dom zdravlja Novi Marof.Djelatnost za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu Bajnski dvori.Zagrebačka ulica .95 . . Opća bolnica Varaždin kao županijska bolnica pruža stacionarnu zdravstvenu zaštitu organiziranu po odjelima na ukupno 730 bolničkih kreveta.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Zdravstvo i socijalna skrb b1) Zdravstvo Područje Varaždinske županije pokriveno je slijedećim zdravstvenim ustanovama: . .Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof. znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti iz područja medicinskih znanosti. te određenih oblika specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite koje nije moguće organizirati u okviru cjelovite polikliničkokonzilijarne zdravstvene zaštite. hitne medicinske pomoći. .Dom zdravlja Ivanec.Ambulanta .Dom zdravlja Ludbreg.Ambulanta Turčin . Na području Županije djeluju: .Ambulante a) U sklopu Doma zdravlja Varaždin . Na području Županije djeluju: .Ambulanta Novi Marof Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .ustanova od javno-zdravstvenog interesa koja obavlja zdravstveno-preventivnu i sanitarnu zaštitu. .Ambulanta Jalžabet . .Ambulanta Klenovnik .Dom umirovljenika .Ambulanta Vidovec .Ambulanta . .Ambulanta Donja Višnjica sa sektorskom ambulantom Trakošćan c) U sklopu Doma zdravlja Novi Marof .Ulica braće Radić .Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Ambulanta Ljubešćica .Ambulanta Mali Bukovec .Ljekarna dr.Poslovna jedinica Vinica . Varaždin ."Ljekarna Štruc Srebrenka" Varaždin Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .Poslovna jedinica Trnovec ."Privatna ljekarna Ivanka Vručina" Turčin .Poslovna jedinica Vidovec .Ambulanta Završje d) U sklopu Doma zdravlja Ludbreg .Poslovna jedinica Petrijanec .Poslovna jedinica Beletinec .Ambulanta Martijanec .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .Ambulanta Sveti Đurđ Slika 26 . Varaždin .Biljna ljekarna.Poslovna jedinica Sveti Ilija .Ljekarne ."Ljekarna Piskač Miroslav" Sračinec .Poslovna jedinica . 2 .Poslovna jedinica Cestica . Gaj Varaždin s poslovnim jedinicama .Ambulanta Podrute .Braće Radić 6.Trg kralja Tomislava 2.96 .Poslovna jedinica Jalžabet . Varaždin .Centrala Varaždin .Ambulanta Varaždinske Toplice .Poslovna jedinica br.Ambulanta Breznica .Poslovna jedinica br."Ljekarna Ana Skupnjak" Varaždin .Ambulanta Breznički Hum . 1 .Caritas ljekarna Varaždin .

Ljekarna "K Svetom Antunu" Novi Marof s poslovnim jedinicama .Ljekarnička stanica Varaždinske Toplice .Depo lijekova Ljubešćica .Ljekarna Ludbreg s poslovnim jedinicama . prehrane. pomoći i njege.Regionalni ured za prognanike i izbjeglice koji djeluje samostalno i brine se o prognanim osobama iz Republike Hrvatske i izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine te Srbije . zdravstvo i socijalnu skrb Varaždinske županije .Ljekarna Bednja .Depo lijekova Mali Bukovec . .Filijala .Ured za rad. godine. vojnih i civilnih invalida rata i obitelji umrlih invalida i sudionika rata. o njihovom smještaju i prehrani. U Varaždinskoj županiji prognanici i izbjeglice zbrinjavani su u privatnom (1/3) i organiziranom smještaju u bivšim vojarnama u Varaždinu i u dvorcu Rupčić u Vinici.Biljna ljekarna Varaždin .pruža umirovljenicima i drugim starijim osobama usluge organiziranog stanovanja. odmora i rekreacije te drugih aktivnosti.Depo lijekova Završje . br.Vojvodina i Kosovo.o. .Centrala . ambulantama i ljekarnama dobiveni su od Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije 1997.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .provodi postupak za ostvarivanje prava određenih kategorija građana. tj.Centri za socijalnu skrb i ustanove socijalne skrbi provode socijalnu skrb. socijalnog rada. Kapacitet Doma je 362 smještajna mjesta i to stambeni Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . koji je izradio Upravni odjel za društvene djelatnosti Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije".Ljekarna Maruševec . Ivanec . kroz slijedeće ustanove i organizacije: .). To su: Podružnica Varaždin. Ustrojstvo i mreža socijalne skrbi za sada ne prati županijski ustroj.o.Ljekarna Ivanec . Podružnica Novi Marof. te utvrđuje prava o posebnoj zaštiti obitelji poginulih.Depo lijekova Breznica ."Farmakon" d.Depo lijekova Podrute .97 ."Runolist" .Dom umirovljenika Varaždin ."Ljekarna Berkupić Zvonka" Varaždin . . zdravstvene zaštite. b2) Socijalna skrb Osnovni pokazatelji i prikaz stanja socijalne skrbi u Županiji temeljeni su na posebno izrađenom materijalu "Socijalni program Županije varaždinske".Ustanove i zavodi socijalne skrbi: . 10/98.Ljekarna Lepoglava .Ljekarna Novi Marof . a na području Varaždinske županije socijalna skrb provodi se u koordinaciji Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije.Depo lijekova Martijanec Podaci o domovima zdravlja. reguliranje prava vojnih i civilnih invalida rata. teže ranjenih hrvatskih branitelja. Podružnica Ivanec i Podružnica Ludbreg. a na području Županije postoje četiri podružnice Centra za socijalnu skrb koje su u organizacijskom pogledu osnovane kao podružnice Republičkog fonda socijalne zaštite.

koji su propisani Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi. te drugim osobama koje zbog psihofizičkog stanja ne mogu ostati u vlastitoj obitelji ili drugoj organizaciji socijalne zaštite. U Domu postoji odjel za invalide s 11 kreveta. radnog osposobljavanja i odgovarajuće oblike stručne pomoći maloljetnicima društveno neprihvatljivog ponašanja u dobi od 14 do 18 (i više) godina.Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec i .Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Varaždinska županija je jedinica lokalne uprave i samouprave. .Skupština Varaždinske županije. Ova društva obavljaju humanitarne djelatnosti distribucije hrane. . šport i tehničku kulturu. . Ukupni kapacitet Zavoda je 180 smještajnih mjesta i to stambeni dio sa 106 kreveta i jedinice za pojačanu njegu sa 74 kreveta. odgoja. zdravstvo i socijalnu skrb. Kapacitet Odgojnog doma je 70 smještajnih mjesta. higijenskih proizvoda i odjeće socijalno ugroženom pučanstvu. .Upravni odjel za gospodarski razvoj i poljoprivredu.Ured za prosvjetu. Ludbregu i Novom Marofu. ovisnicima o alkoholu i drugim sredstvima. U izgradnji je i Ustanova socijalne skrbi za stare i nemoćne osobe pri Caritasu Ivanec.pruža odgoj i obrazovanje djeci s teškoćama u razvoju (laka i umjerena mentalna retardacija) za 244 učenika. kulturu.Služba za poslove skupštine.pruža usluge zbrinjavanja. a osnovane su ispostave tih ureda (neke funkcije su objedinjene) sa sjedištima u Ivancu.pruža usluge privremenog smještaja i rehabilitacije duševnim bolesnicima.Ured za imovinsko-pravne poslove. stambeno-komunalne poslove. c) Uprava i administracija Prema ustavnom i zakonskom određenju. prognanicima i izbjeglicama.Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaždin . na području Županije djeluju slijedeća tijela: . . županijski uredi i ispostave: .Ured za prostorno uređenje. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN dio sa 274 kreveta i jedinice za pojačanu njegu sa 88 kreveta. Za obavljanje poslova državne uprave na području Županije ustrojeni su. U dijelu lokalne samouprave.Ured za statistiku. u određenim upravnim područjima.Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof.Zavod za socijalno-zdravstvenu skrb Jalžabet . .Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg.Ured župana.Ured za gospodarstvo. Na našem području djeluje i Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući sa sjedištem u Varaždinu.Ured za opću upravu i . . te provode socijalne programe. mentalno-retardiranim osobama. . .98 . . .Poglavarstvo Varaždinske županije. poglavarstva i lokalnu samoupravu Županije. graditeljstvo i zaštitu okoliša. informiranje. . .Ured za rad. Na razini Županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi iz samoupravnog djelokruga. . .Ured za katastarsko-geodetske poslove. Županijski uredi imaju sjedišta u Varaždinu. dobrovoljna davalaštva krvi i aktivnosti prve pomoći. . .Odgojni dom za mušku omladinu "Pahinsko" Ivanec .Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin.

Međutim.Ministarstvo kulture. te ispostave u Varaždinu.Policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova sa sjedištem u Varaždinu. te s policijskim postajama u Ivancu. . Gradovi i općine imaju svoja vijeća. odnosno općinskoj razini. a smještena su u sjedištima tih teritorijalnopolitičkih jedinica.Prekršajni sud u Varaždinu. . .99 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . poglavarstva i upravna tijela (ili više upravnih tijela) koja obavljaju poslove lokalne samouprave na gradskoj. Osim spomenutih tijela državne uprave i samouprave. . . . . .Općinsko državno odvjetništvo u Ludbregu. podružnice i zavodi: .Županijski zavod za prostorno uređenje.Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje s područnim uredima u Varaždinu. Ludbregu i Novom Marofu. .Općinski sud u Ludbregu. Navedena tijela imaju sjedišta u Varaždinu.Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu. Ludbregu i Novom Marofu.Porezna uprava Ministarstva financija .Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske s područnim službama u Varaždinu. d) Kultura Dosadašnji razvoj kulture na području Varaždinske županije bio je dosta značajan. Ludbregu i Novom Marofu. posebice u odnosu na neke druge sredine. . uprave.Zavod za zapošljavanje Ministarstva rada i socijalne skrbi s područnim službama u Varaždinu. . Uprava za zaštitu kulturne baštine .Postaja u Varaždinu. Ivancu. te s uredima obrane u Varaždinu.Općinsko državno odvjetništvo u Ivancu. . .Prekršajni sud u Novom Marofu. Ludbregu i Novom Marofu.Financijska policija Ministarstva financija .Upravni odjel za društvene djelatnosti. Ivancu. . . Ludbregu i Novom Marofu. Ludbregu i Novom Marofu.Općinski sud u Novom Marofu.Trgovački sud u Varaždinu.Centar za socijalni rad Republičkog fonda socijalne zaštite s podružnicama u Varaždinu. .Područni ured u Varaždinu. Ludbregu i Novom Marofu.Uprava za obranu Ministarstva obrane sa sjedištem u Varaždinu.Prekršajni sud u Ivancu. Ivancu. Ivancu. . .Državni ured za reviziju u Varaždinu. Ivancu.Općinski sud u Varaždinu. . osobito na prostorima koji su do sada gravitirali centrima bivših općina. Ivancu.Prekršajni sud u Ludbregu. . . Ivancu. mreža organizacija i ustanova s područja kulture i umjetnosti ipak nije potpuno zadovoljavajuća. a novim teritorijalno-političkim ustrojstvom data im je određena razina samostalnosti. .Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.Općinski sud u Ivancu.Zavod za platni promet s podružnicama u Varaždinu. Ludbregu i Novom Marofu.Državno pravobraniteljstvo Županije u Varaždinu.Županijski sud u Varaždinu. Na području Županije djeluju i slijedeća pravosudna tijela: . Na takvim prostorima nema uopće ustanova kulture (osim Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . na području Županije djeluju i slijedeće područne službe. .Konzervatorski odjel u Varaždinu. . .

kao žarište razvoja cjelokupnog ovog područja. Ivancu i Novom Marofu.Gapa.Stalni postav sakralne umjetnosti u Ludbregu. Grad Varaždin. 3. "Vall 042" d.Limena glazba Lepoglava u Lepoglavi. pa je stanovništvo u zadovoljavanju svojih potreba za kulturom ostalo i dalje orijentirano na mjesta u kojima takve ustanove postoje. . "Eurokids". Tiskara "Varteks".Zavičajni muzej u Varaždinskim Toplicama. Živko Toplak. te u naseljima koja posjeduju značajniju kulturnopovijesnu baštinu i potencijal kao što su: Varaždinske Toplice.d. slijedeće ustanove i organizacije kulture: 1. Arhivska djelatnost .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN eventualno društvenih domova).Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu (u sklopu HNK djeluje lutkarsko kazalište). Novom Marofu. Ivan Duić. Varaždinskim Toplicama i Vidovcu. . 6.o. Književnost i nakladnička djelatnost . . srednjih te osnovnih škola Knjižnica "Metel Ožegović" Varaždin pokreće inicijativu za formiranje knjižnica u Bednji. U postupku je formiranje Etnografskog muzeja u Ludbregu. Vinici.Pjevački zbor "Rudolf Rajter" u Ivancu. Lepoglavi. Kerstner" u Ludbregu. Scenska umjetnost i glazba .Varaždinske barokne večeri.o. . Vidovcu i Jalžabetu. Lepoglava i Vinica.Gradski muzej Varaždin u Varaždinu. Varaždinskim Toplicama. Nenad Opačić. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Petrijancu. Radovanu.Dvor Trakošćan u Trakošćanu.Knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" u Varaždinu (regionalna). .Knjižnice u sklopu visokih i viših.o. Maruševcu.Puhači orkestar Ludbreg. prema djelatnostima. . . Ivancu.100 .Muzička omladina Varaždin u Varaždinu.Knjižnica Narodnog sveučilišta Ivanec u Ivancu. Željko Prstec..Knjižnica i čitaonica "Novi Marof" u Novom Marofu. Trnovcu. .Knjižnica i čitaonica "M. . ujedno je bio i jest centar kulturnih zbivanja i mjesto koncentracije kulturnih ustanova.Zbor zdravstva Varaždin u Varaždinu.. Likovna umjetnost . . Trakošćan. . Visokom. Vladimir Gašparić . Ludbregu. Wanda Tuđa-Strahonja i dr.Povijesni arhiv u Varaždinu. 5.Koncertni ured u Varaždinu. "Tiva" d. . u Varaždinu i "Grafičar" u Ludbregu."Varaždinske vijesti". "GTP-print". 2. Hrženici. . Bibliotečna djelatnost . Heda Rušec.). "Kajda" d.niz kulturno-umjetničkih društava u Varaždinu. Muzejsko-galerijska djelatnost . 4. .Pjevački zbor obrtničko-glazbenog društva u Varaždinu.o. . .niz atelliera pojedinih likovnih umjetnika u Varaždinu (Branko Bobić. Na području Varaždinske županije djeluju. Određena razina kulturnih djelatnosti postoji u naseljima koja su bila središta razvoja u bivšoj teritorijalno-političkoj podjeli: Ludbregu. Bednji.

.Otvoreno sveučilište "D. a u osnivanju je i KUD u Svetom Iliji.Zavod za znanstveni rad u Varaždinu. Garestin. . .kino "D. Pjevački zbor "Petrijanec" Petrijanec. Izvor: Podaci Ureda za prosvjetu. Zaštita kulturne baštine . Postoje i druga područja koja nisu regulirana posebnim zakonima. Novom Marofu i Varaždinu. Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja "Lampuš" Radovan.Otvoreno sveučilište Varaždin u Varaždinu. Varaždinskim Toplicama (u sklopu Minerve). Upravna područja koja spadaju u djelokrug kulture. Osim KUD-ova. klubovi malih tehničara u Ivancu. HDLU u Varaždinu. elektronika i radiotehnika. Aeroklub "Varaždin". Forum mladih. "Hrvatske Željeznice". Ludbregu. Galerija slika.Vis".kino u Varaždinskim Toplicama. 8.kino u Lepoglavi. ekologija i slično. . .kino u Novom Marofu. zrakoplovstvo. videoteka i sl.Uprava za zaštitu kulturne baštine . Ekološko društvo Ludbreg. kulturu. Novak" u Ludbregu. likovna društva u okviru KUD-ova "Sloboda" i "Varteks" u Varaždinu i dr. Presečnom (Klopotan).Narodno sveučilište Ivanec u Ivancu. Kovačić-Macolić. Europa Media. . radio i auto klubovi. Nosioci tih aktivnosti su: Zajednica tehničke kulture Županije. "Anka Ošpuh" i Mješoviti pjevački zbor "Podravina" iz Ludbrega. Tu djeluje niz kulturno-umjetničkih društava i to: "Varteks". Društvo umjetnika amatera u Ludbregu i u Novom Marofu. . Društvo inovatora Varaždinske županije. kajakaštvo.Konzervatorski odjel u Varaždinu. "Braća Radić" Visoko. Likovna kolonija "Vinica" u Vinici.niz galerija uglavnom u Varaždinu (Albatros. Otvoreno sveučilište .) te podvodne i ronilačke aktivnosti. . Lepoglavi.. Ludbregu (u okviru Otvorenog sveučilišta). HDLU). te Društvo prijatelja narodnih običaja "Maska" iz Ivanca. "Vindija". Na području Županije dosta je razvijena i tehnička kultura (u područjima: foto-video tehnika. Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina.kina "Gaj" i "Dom" u Varaždinu. te Obrtničko glazbeno društvo iz Varaždina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Likovno udruženje Varaždin. "Croatia".Narodno sveučilište Novi Marof u Novom Marofu. "Novi Marof" Novi Marof. Lepoglavi (Jamnić) i Ključu (Rabuzin). "Rudolf Rajter". fotosekcije "Vis" Varaždin i "Ivančica" Ivanec.kino "Prosvjeta" u Ivancu. djelatnost pučkih i otvorenih sveučilišta i sl.Restauratorski centar Ludbreg u Ludbregu. inovatorstvo. Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" i niz drugih organizacija. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Heda Rušec. aktivno je i niz likovnih udruženja (nabrojeni u dijelu Scenska umjetnost i glazba).HAZU . najvećim dijelom uređena su posebnim zakonima. 7. . tehničku kulturu. te u Trakošćanu (u sklopu Dvora Trakošćan). . Zajednica tehničke kulture Ludbreg. Doraart. informiranje i šport i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije (1996. "Varaždinske Toplice" Varaždinske Toplice. Novak" u Ludbregu. 9. a odnose se na likovnu i glazbenu amatersku djelatnost. "Franjo Sret" Bednja. Prstec. "Lepoglava" Lepoglava. godina). "Juraj Lončarić" Hrženica. "Sloboda . promet i dr. .. Kinematografija . "Vinica" Vinica. "Jalžabet" Jalžabet.101 . "Pokret znanost mladima". računovodstvo.Ministarstvo kulture . Klub podvodnih aktivnosti "Drava" Varaždin.niz likovnih udruženja (Likovna kolonija "Julijana Drašković" u Varaždinu.). "Vidovec" Vidovec.

ŠRC "Aquacity" sjeveroistočno od Varaždina. šport i rekreacija se odvija u 15 športsko-rekreacijskih centara na cca 200 športskih terena. koja čini dobar potencijal za budući razvoj djelatnosti kulture. Mreža športskih ustanova i građevina najrazvijenija je u Gradu Varaždinu kao županijskom centru. Škole su vrlo često jedini nositelj tjelesnog odgoja djece i mladeži. Postoji niz različitih oblika djelovanja uključujući takmičarski šport i šport i rekreaciju u pojedinim športsko rekreacijskim društvima. .102 . e) Šport i rekreacija Na području športa i rekreacije.ŠRC "Drava" sjeverno od Varaždina. tenis. Značajnije športske građevine na području Varaždinske županije su: . rukomet. godina. pojedinačni spomenici kulture. a u nedostatku osnovnih materijalnih uvjeta (dvorane.Nogometni stadion "Varteks" u Varaždinu.Dvorana i tereni "Srednjoškolac" u Varaždinu. Određeni vid športskih i rekreacijskih aktivnosti obavlja se u pojedinim poduzećima te športskim klubovima i udrugama. "Sveta nedjelja" u Ludbregu.Tenis centar u Ludbregu. U prostoru Varaždinske županije postoji niz vrijedne i zaštićene kulturne i prirodne baštine (dvorci. te u naseljima koja su u dosadašnjem teritorijalno-političkom ustrojstvu bila sjedišta teritorijalnih jedinica (Ivanec. odbojka. Na području Varaždinske županije održava se godišnje niz kulturnih priredbi i manifestacija od kojih su najznačajnije: "Varaždinske barokne večeri".581 radio pretplatnika i 40. Ludbregu. "Draga domača riječ" u Ivancu.742 radio pretplatnika i 13. streličarstvo. zaštićeni prirodni dijelovi). koji se prvenstveno očituje kroz povećanje materijalne osnove športa. te u općinama: Maruševec i Trnovec Bartolovečki. Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama. Od toga je 13. tereni i oprema) i kadrova nisu u mogućnosti svoju funkciju potpuno uspješno obaviti.663 televizijskih pretplatnika. . . .ŠRC "Lepoglava" u Lepoglavi. hrvanje i base-ball). rukometni teren i kuglana "Varteks" u Varaždinu. "Muzička smotra djece i mladeži". Velik broj naselja s područja Županije ima također minimalnu razinu športskih terena i građevina (uglavnom nogometno igralište). . Na području Županije. Prema podacima iz Statističkog ljetopisa 1995. perivoji. . te proširenju i obogaćivanju oblika i sadržaja športskih i rekreacijskih aktivnosti. ritmičko-športska gimnastika. Športska društva i grupe na ovom području obuhvaćaju cca 60. dok je aktivnost predškolske djece i studenata prilično slabo izražena. "Varaždinski sejem" i "Ljeto uz tamburu" u Varaždinu. teniski tereni.Športska dvorana "Graberje" u Varaždinu. HTV .000 članova.553 televizijska pretplatnika bilo u Varaždinu. Varaždinska županija imala je 43. Lepoglavi. Novi Marof i Ludbreg). Značajan broj pretplatnika bilježen je u gradovima: Ivancu.Bazeni. Sadašnja materijalna osnova športa i rekreacije i mogućnosti za razvoj ovih aktivnosti ne mogu potpuno zadovoljiti potrebe stanovništva i još je uvijek relativno mali postotak stanovništva obuhvaćen tim aktivnostima. a postoji i više lokalnih glasila. međutim ona nije dostatna za kvalitetan razvoj športa i rekreacije. Težište u dosadašnjem razvoju športa i rekreacije bilo je na omasovljenju tih aktivnosti.Atletski stadion "Sloboda" u Varaždinu.Nogometni stadion u Ludbregu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Osnovni lokalni nositelji informiranja Varaždinske županije su: "Županijski radio" u Varaždinu. izgradnjom određenih športskih i rekreacijskih građevina i organiziranjem značajnih natjecanja. . a obuhvaćen vannastavnim aktivnostima djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama. . proteklo razdoblje bilježi značajan napredak. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .Studio Varaždin i "Varaždinske vijesti". . atletika. sakralni kompleksi. a unatoč spomenutih problema postignuti su značajni rezultati u nekim športovima (nogomet. te Smotra folklora u Visokom i Vinici i dr.

baseball.893 nogomet mali nogomet. tenis. ***** . kajak kanu.103 .213 50 50 230 290 130 100 170 300 280 150 300 100 240 180 80 30 2. DŠK nogomet. stolni tenis. odbojka nogomet. Izvor: Podaci Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije iz lipnja 1996. kuglanje. športski ribolov. planinarstvo. *** . Tablica 79 Športske udruge u Varaždinskoj županiji i aktivni športaši u 1996. DŠK. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .nogomet.tenis. boks. karate. košarka. ** . biciklizam. streljaštvo. karate.Športske dvorane u Ivancu i Lepoglavi. karate. karate. Na području Županije postoji i niz športskih dvorana i terena u sklopu osnovnih i srednjih škola u pojedinim naseljima. godine. šah. te rukometna i košarkaška igrališta i streljane. streličarstvo. hrvanje. stolni tenis. kuglanje.nogomet. godini Športske grane Broj športskih Broj športaša udruga Grad Varaždin Ivanec Lepoglava Ludbreg Novi Marof Varaždinske Toplice Ukupno gradovi Općina Bednja Beretinec Breznica Breznički Hum Cestica Donji Martijanec Donja Voća Gornji Kneginec Jalžabet Klenovnik Ljubešćica Maruševec Mali Bukovec Veliki Bukovec Petrijanec Sračinec Sveti Đurđ Sveti Ilija Trnovec Bartolovečki Vidovec Vinica Visoko Ukupno općine Sveukupno * * nogomet.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . košarka. košarka nog.ŠRC kod Hrastovljana na ludbreškom području.. rukomet. stolni tenis.nogomet. streljaštvo. atletika. body building. streljaštvo nogomet nogomet.178 220 260 840 475 240 13. na području Županije postoji niz športskih građevina s pratećim sadržajima koje su općine. streljaštvo . rukomet. športski ribolov. odbojka. DŠK mali nogomet. rukomet. streljaštvo. kuglanje.nogomet. streljaštvo nogomet nogomet. podvodne aktivnosti. karate nogomet nogomet. **** . . streljaštvo nogomet. u skladu sa Zakonom o športu. mali nogomet. rukomet. odbojka.680 15. streljaštvo nogomet. tenis. preuzele u vlasništvo.nogomet. Prema podacima Upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždinske županije. planinarstvo. športski ribolov. kuglanje ** *** **** ***** 100 5 6 17 10 6 144 1 2 5 6 3 2 4 6 6 4 6 2 6 5 2 1 61 205 11. košarka. rukomet. gimnastika. DŠK nogomet. šah. DŠK nogomet. To su pretežito nogometna igrališta. kuglanje.

Bl.. često opkoljene vodom: Varaždin .Stari grad Bisag . Nitzky. pr. e. Juraj . burgovi. Marko Evanđelista RENESANSA I BAROK Urbane cjeline. Varaždin Poluurbane cjeline: Vinica Varaždinske Toplice Ludbreg Ruralne cjeline: Donja Voća Ključ Lovrečan Mali Lovrečan Veliki Petrijanec Utvrde. Oršić). n.Sv. Oni pripadaju različitim razdobljima kao i različitim vrstama.Gradska vijećnica i županijska palača. Zagreb 1978.. utvrde.Sv.Sv. Lovre .acheuleen. Marija . pr.Hrvata) Velika pećina . Kneginec Maruševec Vukovoj Lovrečan (Mali) Vinica Mousterien .104 . kašteli. gotika) Samotne gradine.Franjevačka crkva Sv.do neolitika.nastale pretežno od XI .XIII st. zamci (na uzvisinama.Sv.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. e. Petar kod Ludbrega DOBA SREDNJEG VIJEKA Urbane cjeline . kašteli i gradine (od XI do XVIII st. Zakmardy. Keglević. U nastavku se daje pregled prema povijesnom razdoblju (prema: Andrija Mohorovičić. Nikola . Ivana Krstitelja i samostan Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .6. Prašinske-Sermage. Vindija (s nalazima od chellena do kasne antike i doseljenja Slavena . 500 000 do 100 000.): Varaždin Javne i utilitarne građevine: Varaždin . gradine (u okvirima naselja): Varaždin . građanske predbarokne i barokne kuće. "Prilog analizi vrednovanja povijesnih urbanih cjelina i objekata arhitekture u okviru rada na zaštiti spomenika kulture u SR Hrvatskoj". Drašković.Stari grad (romanika. Wolfing . a razvijaju se do XVI ili XVII st.Sv. Zaštićena graditeljska i prirodna baština a) Graditeljska baština Područje Varaždinske županije obiluje spomenicima kulture.): PRETPOVIJESNO RAZDOBLJE Starije kameno doba (paleolitik): Chellen . 150 000 do 6 000 god.2.1. god. Dj. hrptovima.Goranec ANTIČKO DOBA Doba rimske antike: Aquae Iassae (Varaždinske Toplice) STAROHRVATSKO DOBA Prva faza Gradišta i nekropole: Gradište Sv. palače plemstva (Patačić. Marija Magdalena .Sv. Ponikve kod Ivanca Nizinske gradine. Dvorci izgrađeni na posjedima: Klenovnik Bela (dva dvorca) Križovljangrad Novi Marof Vinica (povezano s parkom) Opeka (povezano s parkom) Martijanec Rastaurirani dvorci i kurije: Trakošćan Maruševec Župne kurije: Maruševec Sakralne građevine: Varaždin . Marije .kapela sv.vijećnica . vrhuncima): Trakošćan Grebengrad (djelomično sačuvan) .ruševina Javne i utilitarne građevine: Varaždin Sakralne građevine: Gotički: Lepoglava Remetinec Varaždin G. status gradova dobivaju u XIII i XIV st. n.

gotička samostanska crkva Sv. (prijelaz iz baroka na barokni klasicizam. Marka Evanđeliste Križovljan Radovečki .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Jelene Purga kraj Lepoglave .kazalište. Trojstva sa cinktorom Kraj baroknog razdoblja i početak XIX st. Lovre Donja Voća .Župna crkva Sv. Martin sa cinktorom Cerje Tužno .Sv.Sv.Sv.Sv.gotička crkva Sv. trgovačke i obrtničke zgrade. Križa Ludbreg . Nikole s gotičkim zvonikom . Franjo Asiški DOBA XIX I POČETKA XX STOLJEĆA (DO PRVOG SVJETSKOG RATA) Urbane cjeline: Varaždin Javne i utilitarne građevine: Varaždin . Antun Padovanski Ivanečka Kamenica .Uršulinska crkva Rođenja Isusova i samostan . Marije Vinica Slika 27 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .105 . niz objekata ambijentalne vrijednosti u staroj jezgri grada Dvorci i kurije: Jalkovec . zgrada željezničkog kolodvora.dvorac Leitner Veliki Bukovec .dvorac Drašković . Bartol s kapelom Sv.Sv.Kapela Sv.Kapucinska crkva Sv. Trojstva i samostan i Župna crkva Sv. Juraj Barokizirane gotičke građevine: Lepoglava . Vida .Isusovačka crkva Uznesenja Marijina i samostan Sakralne građevine: Lovrečan .gotička crkva Sv. odnosno čisti klasicizam): Veliki Bukovec .gotička crkva Sv.

kapela Sv.ruralna aglomeracija . GORNJI KUĆAN 4. Jelene* (18.ruralna aglomeracija 10.ruralna aglomeracija . "Kameni vrh" ili "Bedenje" .ruralna aglomeracija . IVANEČKI VRHOVEC 7. Djevice Marije* . RADOVAN 14.župna crkva Pohođenja Bl.javno drveno raspelo Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .zgrada stare osnovne škole .) .kapela Sv. RIBIĆ BREG 15. ZALUŽJE 7. OČURA 6.ruralna aglomeracija .ruralna arhitektura .) .kapela Sv.ruralna arhitektura . Bartola* (17.kapela Sv. BIŠKUPEC 3. Ćirila i Metoda .ruralna aglomeracija .arheološki lokalitet jugoistočno od sela . st./18. barokizirana) .arheološki lokalitet . PECE 11.kapela Sv. LOVREČAN 5.arheološki lokalitet .) .kapelica sa Sv. VARAŽDIN .arheološki lokalitet u naselju (neolit) i "Biškupečki pašnjak" .kapela Bl.ruralna aglomeracija .poklonac (barok) . Antuna Padovanskog* . Marije* (barok) .crkva Sv. PUNIKVE Grad Varaždin: 1. barokizirana) . st.drveno raspelo . st. barokizirana) . "Velika .kapela Srca Isusova (1908) .zgrada pučke škole . st.arheološki lokalitet "Gradišće" (srednji vijek) .) .arheološki lokaliteti brežuljak "Budim".arheološki lokalitet "Gorička".kurija župnog dvora (18.kurija župnog dvora (barok) .ruralna aglomeracija . "Tri žakli".) .kapela Sv. VUGLOVEC Grad Lepoglava: 1.brdo Cukovec ili Gradišće .ruralna aglomeracija .drveno raspelo . barokizirana) .arheološki lokalitet "Kuljevčica" .urbanistička cjelina naselja* . BEDENEC . JEROVEC 8. Trojstvom .samostan* (gotika.kapela Sv.arheološki lokalitet "Gorička" . Marije Magdalene* (početak 19. PRIGOREC Grad Ludbreg: 1. LEPOGLAVA 5.arheološki lokalitet . DONJA VIŠNJICA Sutinska" . Marije* (gotika. ZBELAVA .kapela Sv.arheološki lokalitet "Gradišće".most (rimski)* . Jakova .arheološki lokalitet na području sela .arheološki lokaliteti "Krč" i "Goranci" . Tome* na groblju (19. brdo "Kameni vrh" ili "Gaveznica".župni dvor* (barok) .arheološki lokalitet 5.106 .st) .arheološki lokaliteti "Kukelj".poklonac . Florijana* (18. IVANEC 4.stambena arhitektura . st.) .arheološki lokalitet u naselju (neolit) i korito Plitvice .arheološki lokalitet . Margarete (kasni barok s klasicizmom) .kapela Sv.ruralna aglomeracija .arheološki lokalitet . Donata . st. Ivana na Gorici* (18.kapela Sv. brežuljak "Gorica".arheološki lokalitet . MARGEČAN .) .drveno raspelo Grad Ivanec: 1. st.arheološki lokalitet .burg Kamenica .ruralna arhitektura 2.župna crkva Sv.drveno raspelo . GORNJA VIŠNJICA 3. IVANEČKA ŽELJEZNICA 6. ŽAROVNICA 9.kurija župnog dvora* (19.kapela Sv.) . "Bračkova pećina" . "Pod lipom"*.ruralna aglomeracija .dvorac Leitner* i park (20. APATIJA 2.arheološki lokalitet "Brezje" .ruralna aglomeracija .župna crkva Sv. KAMENICA 2. Marije* . Dj. Franje Ksaverskog .mlin obitelji Vidović* .arheološki lokalitet (neolit i brončano doba) .kurija župnog dvora* (barok) .kip Majke Božje .kapela Majke Božje Snježne ili Sv.crkva Sv. ZLOGONJE 8. GAČICE 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN POPIS SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH LOKALITETA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 12. BOLFAN .crkva Sv.ruralna aglomeracija . st. JALKOVEC 16. Duha* (gotika.povijesna jezgra grada° * .župni dvor . Lovre (gotika. st. "Potok Čunica" i u naselju .ruralna aglomeracija .arheološki lokalitet na području sela 13. CERJE TUŽNO 3. STAŽNJEVEC 2. Jurja u Purgi* (18.) .drvena raspela .

kapela Sv.kapelica Sv. st./18. st.župna crkva Sv. st. Florijana (19. MALI GORENEC . Fabijana i Sebastijana .kapelica obitelji Ožegović (17. KLJUČ 5. Vida i Jurja(19. kurija (18. Tri Kralja* . HRASTOVSKO Grad Varaždinske Toplice: 1.kapela Sv.arheološki lokalitet .arh.povijesna jezgra naselja .) .) . stambena prizemnica.) .arheološki lokalitet "Banjščina" Općina Bednja: . st.crkva Sv. PODRUTE 10.) . NOVI MAROF 8.antički arheološki lokalitet* 11.pil s kipom Madone*(1672) .pilovi i skulpture. st./18.) .crkva Sv.) . Marije (19. st.javno raspelo . st.arheološki lokalitet "Pilišće" i "Krvavina" 3.arheološki lokaliteti "Ciglište". BENKOVEC .arheološki lokaliteti "Lipa Katalena"* i "Gmajna" . VRTLINOVEC ./19.drveno raspelo 4. ZAVRŠJE PODBELSKO 5.) .crkva Bl.poklonac . župna crkva. st.pil s kipom Madone .spilja "Vilenica" . CVETLIN . JALŠEVEC . GRANA 3. javna plastika . KAMENA GORICA 4. RUKLJEVINA .župni dvor 3.dvorac Stara Bela* -"Bela 1" (17.profana arhitektura (kuća Posavec) .kurija župnog dvora*(18. VARAŽDINSKE TOPLICE . Marije* .arheološki lokalitet (brončano i staro željezno doba) . Mihovila .naselje Ludbreg kao cjelina* .pil Sv.pravoslavna crkva Sv. Josipa* (17/18. st.pravoslavna crkva Sv.arheološki lokalitet .dvorac obitelji Erdödy* i park (18. ČURILOVEC .arheološki lokalitet oko kapelice 8.) .kapela Sv.) .arheološki lokalitet . st. Fabijana i Sebastijana .) .arheološki lokalitet 1.gradina "Štuk"* .kapela Sv. ČUKOVEC 4.) .poklonac i javno raspelo .) nad 6. st. MADŽAREVO .arheološki lokalitet 11.) 7. Marije (16.arheološki lokalitet 3.) . VILETINEC .dvorac tj.ostaci srednjovjekovnog burga Kamenom Goricom (Grebengrad) .kapela Sv. župni dvor i drugo)* . ostaci rimske ceste od Bele do Podruta i burg "Pusta Bela" (14. Paraskeve (19. st.arheološki lokalitet 6. SELNIK 8.arheološki lokalitet "Grebengrad" .ruralna aglomeracija (seoske kuće) .stambena arhitektura u naselju (kurija.crkva Sv.kapela Sv. Marije* (gotika. DONJA POLJANA .kapela Krista Kralja (20. SVIBOVEC .kapela Uznesenja Bl. DRENOVEC . Dj. st. Florijana (20.brdo Želimor (brončano i staro željezno doba) HUM iznad Bednje .župna crkva Sv. Josipa .pil Sv. REMETINEC . lok. Margarete .arheološki lokalitet 6. SLOKOVEC Grad Novi Marof: 1.kurija župnog dvora (ostaci samostana) ./20.arheološki lokalitet "Stražarska kula" (sada zvonik) . BELA 2. "Pleta" i samo naselje .) .kurija obitelji Erdödy (barok) .) . PETKOVEC TOPLIČKI . st. st.) .arheološki lokalitet 10.kapela Majke Božje (18. BEDNJA 6. Oca Nikolaja (18. st. "Marof 1" i "Marof 2" .kapela Sv.arheološki lokalitet "Loke Kroglice".) . st. gradina "Vučje grlo"* .pravoslavno raspelo . Trojstva . Duha. Florijana (18.pil sveca .ruralna arhitektura (seljačke klijeti) .kaštel Nova Bela* -"Bela 2" (18. st. st. Utješinoviću (srušen) .mlinovi pod Novom Belom* . SIGETEC LUDBREŠKI 9. Petra i Pavla* (početak 20. TUHOVEC .kapelica Sv. građevina stare škole iz 18. st.urbanistička cjelina* (unutar nje stari grad.107 .st.župni dvor . "Kukma". Trojstva (19.ruralna cjelina (tradicijska arhitektura) 2./19.župna crkva Sv. MOŽĐENEC 7.st.spomenik Đ.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .arheološki lokalitet "Gradište" .kurija župnog dvora 9.arheološki lokaliteti: "Gradišće".) .) . OŠTRICE 9.) .arheološki lokalitet 2.arheološki lokalitet .dvorac Batthany .drveno raspelo 5. barok) . BREZOVA GORA . LUDBREG 7.pil "Krista Premišljevača" 5. GLOBOČEC LUDBREŠKI 12. PIŠĆANOVEC .seljačke klijeti 4.ruralna arhitektura ./17. PRESEČNO Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Antuna (18.) .ruševine burga Cvetlin .kurija Fošnar .kapela Sv. Dj.

javno raspelo 1. ČREŠNJEVO .kapela Presvetog Srca Isusova 2./19.drveno javno raspelo u naselju . Ivana* (18. barokizirana) .kurija župnog dvora 8. st. st. st.) .st.) .zaselak Kralji (ruralna arhitektura) .ruralna stambena arhitektura i još cijela skupina u naselju . st.108 .ostaci kapele Sv. JAZBINA CVETLINSKA 9. st.) 7.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . KRIŽOVLJAN .ruševine grada Bisaga (15. Martina* (18. MALI LOVREČAN .arheološki lokalitet . MARTIJANEC .arheološki lokalitet spilja Vindija* .pil Sv.rudina "Gradišće" 4.pil Sv.kapelica (Pieta) .arheološki lokalitet* (antika) .kapelica Sv.) . ŠINKOVICA ŠAŠKA 13. VELIKI LOVREČAN .arheološki lokalitet na području sela . Duha . barokizirana) . st.) .mlin na Plitvici (18.javno drveno raspelo .crkva Sv. .ruralna arhitektura .pil (1658) . Križa* (gotika. VRBNO .) 3.19.naselje .javno drveno raspelo s kipom Sv.vinograd Ferice .zaselak Korparsko (ruralna aglomeracija) . Valentina (1908) . RADOVEC .dvorac obitelji Drašković* i park (14.kurija župnog dvora . 19. Martina* (gotika. CESTICA . DONJA VOĆA .drvena raspela 5.arheološki lokaliteti "Cufta".majur Babinec .19.Mikinova kapela *(19.poklonac 4.kapela Sv. SLANJE .arheološki lokalitet "Paka" 2. te tragovi antičke ceste (mlađe željezno doba. BREZNIČKI HUM 2.javno drveno raspelo .) .kurija .20. st. JAREK BISAŠKI Općina Breznički Hum: 1.ruševine vlastelinskog dvorca (ostaci .kurija .arheološki lokalitet na području sela . GORNJE VRATNO .dvorac Šaulovec* i park (kraj 18.) . Martina (18. Lovre* . Barbare* (18.arheološki lokalitet na području sela . KRŠČENOVEC 3. antika) (seoske brvnare sa slamom) 9.arheološki lokalitet .župna crkva Sv.) .arheološki lokalitet Kuserbanj-breg i Bahunsko selo . mlađe željezno doba) .kurija župnog dvora (barok) .kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije (1875) . "Gradišće". Marije .) . st.javno raspelo . DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA .arheološki lokalitet (antika) . st. MADARAŠEVEC .arheološki lokalitet oko župnog dvora (antička stella) .kapela Sv. MELJAN 10.ruralna arhitektura . BABINEC . JAMNO 8.zaselak Jagarinci (ruralna aglomeracija) . "Žgališće". POLJANEC 7.kapela Sv.građevina osnovne škole (1928) .naselje . Florijana 5.arheološki lokalitet Šaulovec (neolit.crkva Uzvišenja Sv. Benedikta* (18. Marije Magdalene (18. barokizirana) .st.kapela Sv. Josipa . Tri Kralja (17/18. tragovi antičke ceste i pretpovijesni nalazi 6. Duha na Ravnoj gori .) 3. PLEŠ 11. Trojstva (nova) Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .ruralna arhitektura .arheološki lokalitet oko kapele na gotičkim temeljima (1738) .poklonac Sv. ČIČKOVINA 2.arheološki lokalitet na području sela . Marije na cesti prema Trakošćanu .. .kapela Sv.kapela Sv. "Kozinščak". BISAG .kurija (18.javno raspelo 3.dvorac Križovljangrad* i park (17.st. st. KRIŽANČE 6.) .arheološki lokalitet "Škarje" i oko crkve.župna crkva Sv.st.ruralna aglomeracija . RADEŠIĆ Općina Cestica: 1. HRASTOVLJAN . Barbare (18. GORNJA VOĆA Općina Breznica: 1.ruralna arhitektura* 7. i kasnije) . NATKRIŽOVLJAN . TRAKOŠĆAN 14.dvorac* i park (klasicizam) .kapela Sv. Mihaela 2. "Gamulica". st. "Poredje".) i arheološki lokalitet . RIJEKA VOĆANSKA Općina Donji Martijanec: . PLITVICA VOĆANSKA 4. BERETINEC 2.kapela Sv. Križa* (gotika.ruralna arhitektura* (seoske brvnare) Općina Donja Voća: 1.st) . Tome* .javno raspelo s kipom Sv.župna crkva Sv.ruralna aglomeracija Općina Beretinec: 1.) .kapela Sv. RINKOVEC 12.crkva Sv.

Barbare .kapela Sv. 6. st. st.) .5.arheološki lokalitet "Stari Graci" .javno drveno raspelo na cesti prema Kamenici .župna crkva Sv. Marije Blažene Snježne (18.kurija Oršić .pil Sv.župna crkva Sv./18.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .arheološki lokalitet na području sela .arheološki lokalitet "Medvedov breg" park (bolnica za TBC) .dvorac obitelji Drašković* i 2. MALI BUKOVEC .ruralna aglomeracija .kurija župnog dvora i 2. NOVAKOVEC Općina Klenovnik: 1.st.ruralna aglomeracija .st. s kasnijim prigradnjama) . "Breški" uz Plitvicu i njeno korito (nekropola pod tumulima starije željezno doba.ruralna stambena građevina .) . Jakova* (barok s obnovom u 20.profana ruralna arhitektura 3.kapela Sv. KELEMEN 6./19.antička vila uz Plitvicu (nalazi ville rusticae.mlin na Plitvici .) .kuća Šoštarića (18. ČALINEC 4.tumul .kurija) (17.) .) . RAKOVEC .pil Sv.kurija župnog dvora 8.crkva Sv.) .javno drveno raspelo u naselju 3.kurija (19. GORNJI KNEGINEC .arheološki lokalitet (neolit.pil "Krista Premišljevača" (1674) . LEŠTAKOVEC 6. st. DONJE LADANJE 5.arheološki lokalitet "Štuk" (antika) .arheološki lokalitet "Tičji breg" (tumul) .kapela (1940) .) .drvena vodenica Općina Maruševec: 1.mlin na Plitvici . LIPOVNIK . tragovi antičke ceste) .stari most . LJUBEŠĆICA Općina Jalžabet: 1.kip Sv. KAŠTELANEC .pil na cesti prema Žarovnici .dvorac Helene Somogy* (1744) . Elizabete* (18. JAKOPOVEC 2.drveno raspelo ./19.arheološki lokalitet "Gradišće" .crkva Sv.arheološki lokalitet "Funtekov breg" 4. VRBANOVEC Općina Gornji Kneginec: 1.) .) .kula burga Kene .arheološki lokalitet oko kapele Sv. "Bistričak"*.ruralna aglomeracija . Klementa* (gotika.arheološki lokalitet 5. Rok" .arheološki lokalitet 4.poklonac s kipom Krista Premišljevača . PLEMENŠČINA .kurija župnog dvora* (18.kapela Sv.drveni križ ispred sela . Ivana Nepomuka* (18.kapela Sv.stambena zgrada .pil na putu u naselje .kapela Sv. CERJE NEBOJSE 2.pil Sv.crkva Sv.ruralna arhitektura u zaselcima Oreški Kolareki .pil Sv.arheološki lokalitet "Sv.109 .kurija .arheološki lokalitet . st. Ivana Nepomuka . st.st. Roka* (17/19.) . DRUŠKOVEC 3.arheološki lokalitet "Zgoreti breg"(mlađe željezno doba) . antika) i "Rimska vila"* (1.arheološki lokaliteti "Pri Gomili"*. GORANEC ./19.) .arheološki lokalitet oko crkve . st. st.-4. KLENOVNIK Općina Mali Bukovec: 1. barokizirana) . KOŠKOVEC 8. LJUBELJ PODSVIJEĆNJAK. Jakova .kameno raspelo u selu .) . JALŽABET . Marije Magdalene* (gotika . st. st.arheološki lokalitet "Čardak" . Florijana Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .dvorac* (bivši kaštel .kurija župnog dvora (18.) . Wolfinga* (gotika) .arheološki lokalitet "Draguševec" . SUDOVČINA 9.tumul u selu . . Florijana* . JURKETINEC 7.arheološka zona na području sela .dvorska kapela u dvorcu .15. st.pil Sv.arheološki lokalitet "Mačkova spilja" ili "Velika pećina" . Trojstva . Trojstva* (18.) . Klementa .dvorac obitelji Vragović* i park (17. MARUŠEVEC 5. Jurja Mučenika* (gotika s kasnijim dogradnjama) . CERJE NOVO 3.kameni pilovi Općina Ljubešćica: 1.pil (ostatak) izvan naselja . VUKOVOJ . st.st.

KARLOVEC LUDBREŠKI Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .arheološki lokalitet "Varošćina" . st. barokizirana) .zgrada Poljoprivredne zadruge . PETRIJANEC . KAPELA PODRAVSKA Općina Sračinec: 1.crkva Sv.kurija župnog dvora (19. antika i srednji vijek) .) .) .pil* 3. SRAČINEC 2. BELETINEC . KRIŽANEC .pil s kipom Krista* 3.* (gotika. Florijana .) .crkva Sv.kapela Presvetog Trojstva .javno raspelo .kapela Sv.) .kapela Sv.) .arheološki lokalitet u naselju 1.kurija župnog dvora . HRŽENICA . Vida* (19.javno raspelo na cesti prema Salinščaku* .) . SVETI PETAR .arheološki lokaliteti "Šarnjak" "Zaves" i "Kupinje"* (pretpovijesno doba.19.kapela Svih Svetih*(14.arheološko nalazište "Aqua viva"* (nekropola. st.vlastelinski dvorac obitelji Sladović .pil Krista Premišljevača . SVIBOVEC PODRAVSKI Benedikta . st./20. izlaz sela) 3. st.kapela Svih Svetih (1909) .) . ŽABNIK Općina Veliki Bukovec: 1. st. "Gradišće". na starim temeljima) .župna crkva Sv. st.arheološki lokalitet "Šuma Krč" (neolit) 4. Elizabete (19. DRUŽBINEC . Marije grobna kapela obitelji Drašković Općina Sveti Ilija: Općina Petrijanec: 1.pil Sv. st. SVETI ILIJA . Katarine (18.arheološki lokalitet u naselju i oko kapele . st.st.) . Općina Vidovec: 1.kapela Sv.zgrada Zadružne trgovine .) . st. STRMEC PODRAVSKI 6. Benedikta* Općina Sveti Đurđ: 1. 18.pil .poklonac Sv. st.) . KRUŠLJEVEC .kip Sv. Trojstva 4. Petra i Pavla (18. TUŽNO 4.crkva Sv.kapela Sv.) . st. ŠEMOVEC 3. Jurja (18. Petra (1935. "Kolibe" i "Selišće" .) 2.pil s kipom "Umornog Krista"* (1722. Florijana* (19.kurija župnog dvora* (barok s kasnijim adaptacijama) .mauzolej) .) . Franje Asiškog (1820) .arheološki lokalitet (neolit) .kapela Sv.) .) . st.ruševan (19. Ilije* (20. ZELENDVOR .) . SEKETIN .župna crkva Svetog Jurja (18. "Staro groblje"..110 .kurija župnog dvora (iza 1800. st. SVETI ĐURĐ .dvorska kapelica u parku (19. st.) . NOVA VES PETRIJANEČKA .arheološka zona .vlastelinski dvorac Jordis Lohausen* i park (19. Roka (barok. gotika i 19. barok) . Duha*(18.kapelica Djevice Marije* (barok) 2.dvorac obitelji Drašković* i park (18. VELIKI BUKOVEC Sv.javno raspelo . Nepomuka (18. st.) .) .) 2.arheološki lokalitet u naselju (neolit.) .tvornica alkohola . ZAMLAKA 5. st. . oranice uz ist.crkva Sv. MAJERJE .poklonac* (19.arheološki lokalitet "Cirkvena".kapela Sv. Antuna*(17. NOVO SELO PODRAVSKO 3. st. i Mč.pil Sv.st.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .javno raspelo .kapela Sv. st. Florijana . Dj.arheološki lokalitet (tumul.kapela Sv. Florijana (1857) .arheološki lokalitet 2. CARGOVEC 2. novac. st.ruralna arhitektura (seoske kuće) . STRUGA 5.kurija župnog dvora* (19.dvorac obitelji Patačić* 5. st. Bartola* (gotika.kapela Sv.dvorac obitelji Patačić*(1616) .kip okrunjenog Isusa . st.javno raspelo .kapela Bl.kapela Sv. Mihovila Arkanđela* . BARTOLOVEC .) Općina Trnovec Bartolovečki: 1. trag antičke ceste) 5.crkva Sv. ŠTEFANEC 4.kurija župnog dvora* (18. Nikole* (19. Barbare .zgrada stare vijećnice (18.tragovi antičke arhitekture .pil Sv. st.) .kapela Sv. Katarine Dj.) .) .kurija . st. ŽUPANEC (Križančija) 2. KRKANEC 3.ostaci vlastelinskog posjeda Zelendvor obitelji Bombelles* (2 gospodarske zgrade i grobna kapela .stambena građevina (19. SESVETE LUDBREŠKE 4./19.) 4.arheološki lokalitet "Crkvišće" 2. brončano doba) .arheološki lokalitet "Gradina". VIDOVEC .naselje Petrijanec kao cjelina * .kapela Sv..

Stari grad. i 19. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Benedikta (18. Ivana Krstitelja . te Gradskog muzeja Varaždin od studenog 1994.dvorac Vinica Donja (obitelji Köröskeny i Rupčić 17./20. GORNJE LADANJE .pil Sv.kurija* (18. zgrada Županije na Franjevačkom trgu. Trojstva* (gotika. Patačić-Putar i Zakmardy.javni zdenac s kipom Sv. Nepomuka .st.kurija Dolanski . VINICA .) . MARČAN . groblje. Pavlinski marof).grobna kapela grof. Ivana Nepomuka .pil Sv. Erdödy* . građevine na Trgu kralja Tomislava 5 i 6. st.Pranger .) . Jurja*(1764) . palače Erdödy. građevine u Bakačevoj 4. 6./19.arheološki lokalitet u naselju.groblje s nadgrobnim spomenicima .pil 2.arheološki lokalitet (Stella antička) .111 . st.zgrada Poljoprivr.kurija župnog dvora . godine. ° Pojedinačni registrirani spomenici kulture unutar povijesne jezgre Grada (crkva Sv.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Općina Visoko: 1. barokizirana) .kurija Nitzky .crkva Sv. zadruge . VISOKO .Povjerenstvo Varaždin od lipnja i studenog 1996. Ostali navedeni spomenici kulture vode se kao evidentirani.crkva Sv.) s reljefom Sv. Marije. barokizirana) . Napomena: Zaštićene cjeline naselja uključuju i sve pojedinačne spomenike.poklonac s likom "Umornog Krista" (barok) * Zaštićeni i preventivno zaštićeni spomenici graditeljske baštine (rješenja o preventivnoj zaštiti). 8 i 10. Florijana (1946) Općina Vinica: 1.dvorac Opeka* i arboretum (17. st.pil Sv. VINIČNO 3.) .) . Marka Evanđeliste (gotika.) .stari kamenolom Bela pećina (neolit. godine.dvorac Banjski dvori* i park (historicizam.) .Jakoba Starijeg .pil s kipom Sv. Lisakova kula. st. DONJE VRATNO .stara lipa Izvor: Podaci Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine . godine i rujna 1997. brončano doba) 3.pil Trpećeg Krista* (17.srednjovjekovni burg (Stari grad Vinica) ./18. građevina na Franjevačkom trgu 1 i 3. 19.dvorac Vinica Gornja (obitelj Patačić) . Patačić.kurija Keglević . ČANJEVO 2.stup sramote (srednji vijek) .crkva ./18.urbanistička cjelina naselja* . st.pil sa slikom Umornog Krista* (18. st. na Starom gradu i Vinicabregu 4.poklonac Sv.arheološki lokalitet "Frateršćina" .

U kategoriji zaštićenog krajolika (prirodni ili kultivirani predio veće estetske ili kulturno-povijesne vrijednosti ili krajolik karakterističan za pojedino područje) zaštićeno je područje Kalnika (uži dio koji se nalazi u naselju Ljubelj Kalnički). Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . dok ih je nešto više evidentirano dosadašnjom prostorno-planskom dokumentacijom. Za nju je predviđeno proširenje na reprezentativno područje između Strahinčice. Križančija i dva šumska predjela u Varaždinskim Toplicama (sjeverno od parka i u zapadnom dijelu naselja). Dravski park.park u Vidovcu. Općina Klenovnik).Mačkova spilja ili Velika pećina kod Velike Sutinske. .park u Bajnskim dvorima (naselje Gornje Ladanje).park u Klenovniku. . . Macelja i Ravne gore i proglašenje parkomprirode "Hrvatsko zagorje" (park prirode evidentiran dosadašnjom dokumentacijom).park u Velikom Bukovcu. . vrlo često i s jezercem.geološki: stijena i pećine Kamenac u dolini potoka Ljube. Na park se nastavlja autohtona šuma. .područje između Varaždinskog jezera i Jezera Dubrava. zaštićeno je nekoliko dijelova prirode. Uz spomenutu zaštićenu park-šumu na području Županije postoji i nekoliko evidentiranih: Zelendvor. Zaštićeni spomenici prirode su: .Gaveznica kao geološki spomenik: nalazište ahata i sačuvani fosilni vulkan (u naselju Lepoglava). Nastaju početkom 18.park u Novom Marofu . . . Lasno.područje šljunčare kod Hrastovljana.park uz dvorac Križovljangrad (naselje Cestica).pećina Vindija kao arheološko i paleontološko nalazište (naselje Rijeka Voćanska. Evidentirani zaštićeni krajolici su: . . .engleski stil.dio gornjeg toka rijeke Bednje (od Salinovca do Krušljevca). U kategoriji park-šume zaštićena je park-šuma Trakošćan (prirodna ili sađena šuma veće pejzažne vrijednosti. stoljeća u sjevernom dijelu Hrvatskog zagorja i gornjoj Podravini. Zaštićeni spomenici parkovne arhitekture Varaždinske županije su: . Općina Donja Voća). Prostor Varaždinske županije obiluje spomenicima parkovne arhitekture. .šire područje Kalnika.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Prirodna baština Na području Varaždinske županije. Postoji i jedan evidentirani spomenik prirode .park u Šaulovcu (naselje Črešnjevo). uglavnom hrasta kitnjaka. .park u Jalkovcu. zajedno s izgradnjom reprezentativnih dvoraca. u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. a namijenjena odmoru i rekreaciji).izvorišni dio rijeke Lonje (kod Podruta) i . a u nizinskim dijelovima i lužnjaka te eventualno johe. . Obično je uz dvorac uređen park s elementima po francuskom uzoru. .šumska površina zapadno od Varaždinskih Toplica.područje ušća rijeke Bednje i Plitvice. . kao prethistorijsko i paleontološko nalazište (naselje Gorenec. .park u Maruševcu. .park u Martijancu.112 .

alpski jaglac (Primula auricula).platana u Varaždinu (Banfica). tisa (Taxus baccata). crvena naglavica (C. a od 1910. .platana u Jalžabetu. lovorasti likovac (Daphne laureola). Slika 28 Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Sve su nabrojene vrste ugrožene zbog promjena uvjeta na staništima i zbog pada brojnosti. .park u Varaždinskim Toplicama . . . se oblikuje u francuskom stilu).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . planinčica (Trolius europaeus). kranjski ljiljan (Lilium carniolicum) i kockavica (Fritillaria meleagris). Prema Zakonu o zaštiti prirode na području Županije zaštićene su slijedeće biljne vrste: bijela naglavica (Cephalanthera damasonium). .dva divlja kestena i jablan pred Župnom crkvom u Martijancu. bijeli vimenjak (Platanthera bifolia) i žućkasti vimenjak (P. . ozimnica (Eranthis hyemalis). godine.lipa u Ivancu. clorantha).arboretum Opeka.skupina stabala kod Varaždinskih Toplica. .tisa u Varaždinu (Supilova 22).113 . longifolia) i dugolisna naglavica (C. . božikovina (Ilex aquifolium).Varaždinsko groblje (osnovano 1773.s prirodnom park-šumom u nastavku. kranjski bijeli bun (Scopolia carniolica). . Na području Županije obitavaju i brojne životinjske vrste od kojih je oko 250 zaštićenih."Belina lipa" u Visokom.dvije lipe pred Župnim dvorom u Bednji. . čemu je osnovni razlog branje biljaka. . širokolisna veprina (Ruscus hypoglossum).tisa u Čalincu (Općina Maruševec). rubra). ljiljan zlatan (Lilium martagon).

Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . između Varaždinskog jezera i Jezera Dubrava i ušće Bednje i Plitvice u Dravu: Na gredama i obalama Drave razvijena je autohtona vegetacija vrba i topola. obična šumarica. ptice (vrane. Na jezeru i obalama zastupane su močvarne zajednice (bijeli lopoč i žuti lokvanj. žednjak. Ovdje obitavaju uglavnom predstavnici srednjoeuropske faune od kojih valja spomenuti: leptire (jedarce. te šuma jele s rebračom. jaglac. vodeni orašac i vodeni žabnjak. zebe. te seobe i zimovanja sjeverne populacije ptica. poljski jasen. pjegavi daždevnjak. 1997. a u širem području Kalnika zastupljeni su elementi šume hrasta lužnjaka. suručica. a na nižim. te velik broj uskolisnih vrba. kalnički karanfil i dr. lastavice. hrast lužnjak i bijela joha. ljiljan zlatan. uređenje. jastreb ptičar). kuna zlatica). brdska šume bukve. gušterica). • područje Kalnika: U nižim područjima Kalnika razvijene su šumske zajednice kitnjaka i običnog graba. vuge. rašeljka. paprati i mahovine). vodozemce i gmazove (obični vodenjak. Na livadama i šumarcima uz vodotoke obitava srna. lisica. Šumske zajednice su. procjepak. U botaničkom pogledu najzanimljiviji je vršni stjenoviti greben i to osobito njegova sjeverna strana s posebno značajnim vrstama: alpski jaglac. sremza. tršćak. opisane u poglavlju b) Šumarstvo na stranici 1-39. srna. Floristički je Kalnik veoma zanimljiv zbog nazočnosti nekih mediteranskih biljaka koje u Hrvatskoj dosežu do Kalnika. ilirskih biljaka koje su u sjevernoj Hrvatskoj prilično rijetke. pontskih biljaka kojima je Kalnik jugozapadna granica areala i alpskih biljaka kojima je Kalnik istočna granica rasprostranjenosti. godine izrađena je elaboracija "Dravski park . Znatne površine zauzimaju livadne zajednice (krestaca i trave pahovke). Najveću botaničku vrijednost ove šume predstavlja skupina od 70 stoljetnih stabala bijele topole. šuma bukve i jele. te sisavce (jelen obični. značajni za gniježđenje močvarne ornitofaune. • područje Trakošćana: Najveći dio područja pokrivaju šumske zajednice i to: hrasta kitnjaka i običnog graba. U višem pojasu razvijena je brdska bukova šuma. održavanje i namjena prostora. grozdasta kamenika.114 . a na strmim obroncima šume hrasta medunca i crnog graba. a posebice početni dijelovi akumulacijskih jezera. sit i žilj na rubu jezera). častoslavica. s obzirom na rasprostranjenost i vrste drveća. a posebice šumskih. preljevnica velika). a nešto manje je zastupana vegetacija stijena (čuvarkuća. vodnih i močvarnih. grmolike i uskolisne vrbe. Osim drveća u ovim šumskim zajednicama postoji i niz bujnog prizemnog bilja (šafran. vlažnim položajima šuma crne johe s drhtavim šašem. pasji zub. vrijes). te šume kitnjaka i običnog kestena. vez. 21 vrsta grmolikih biljaka i 129 vrsta zeljastih biljaka. Biološka raznolikost Dravske šume je izuzetna: evidentirano je 35 vrsta drveća. ševe. lastin rep. muharice. Na području Županije to su slijedeći značajniji predjeli: • područje starog toka rijeke Drave između Ormoškog i Varaždinskog jezera.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN c) Osobite biljne i životinjske zajednice Varaždinska regija obiluje raznim životinjskim biotopima i to upravo na izvornim i očuvanim staništima biljnih zajednica. • Dravski park sjeverno od Varaždina: Dravska šuma je najatraktivnije šumsko područje u gornjem dijelu porječja Drave u Hrvatskoj. livadnih. Na tom području je razvijena zajednica vrba i topola koju zastupaju slijedeće vrste: divovska stabla bijele topole. gatalinka. dok prikupljeni podaci o fauni govore o prisutnosti 109 vrsta (izuzeta je ihtiofauna i druge vodene životinje). topola i joha. te zajednice vrba. Ti su predjeli. zec. vjetruša bjelonokta. divlja svinja.šuma" u kojoj je obrađeno postojeće stanje biološko-krajobraznih vrijednosti i predložena zaštita. U dolini rijeke Drave i njezinih pritoka razvijene su šumske i livadne zajednice. šaš.

kockasta vodenjača. Od gmazova tu obitavaju obična zidna gušterica. obični linjak. gmazova. sovina šumska. gdje se voda trajnije zadržava. U svrhu zaštite flore temeljna je smjernica očuvanje preostalih šumskih. Nadležno državno tijelo donijelo je pravilnike o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . Od sisavaca tu se nalaze zajednice rovki. divlja svinja).115 . smuđ i dr. barska kornjača i dr.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U jezeru obitavaju različite vrste riba (šaran. ptica. Na staništima na kojima voda ne stagnira dugo. slijepić. Livadne zajednice zastupljene su u dva oblika. riječnih rakovica. te prorijeđena kuna zlatica. uz potoke i vlažna mjesta smeđa hrženica i zelena žaba. jastreb kokošar i kobac ptičar). a u potocima i lokvama obični vodenjak i žuti mukač.). po svijetlim šumama i krčevinama rumena žaba. te u grmlju i krošnjama gatalinka. te sovina jastrebača i niz drugih ptica. Na cijelom području rasprostranjene su zelena i siva gubavica. zastupljene su oborinske livade sa zajednicama trava pahovka razvijenim na blagim padinama i podno brežuljaka. razvijene su močvarne livade sa zajednicama livadnih šaševa i busike. pijavica i kopnenih puževa od kojih veliki broj vrsta nalazimo na cjelokupnom području Županije (od svih zaštićenih životinjskih vrsta u Hrvatskoj oko 250 ih obitava na području Županije). Na nižim terenima. obični zelembač. te visoke divljači (srna. po vlažnim i sjenovitim mjestima pjegavi daždevnjak. šišmiša. Ovdje obitava i najmanja zvijer . zatim sovulja buljina. rječnih i močvarnih površina. bjelouška.obična lasica. glodavaca. vodozemaca. Od rijetkih ptica ovdje se pojavljuju skupine grabljivica (škanjac mišar.

000 stanovnika koji bi trebali prerasti u gradove s 15. Globalni prioriteti predviđeni Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske odnose se na : . U svemu treba odrediti prioritete na lokalnoj razini i prioritete u okviru sektora .000 .stvaranje kvalitativnih pretpostavki za poboljšanje uvjeta života posebno u depopulacijskim područjima (pokretanje i unapređenje gospodarstva uz osnaživanje prometnih funkcija).1.otklanjanje nedostataka i poboljšavanje postojećih infrastrukturnih sustava.iskorištenje raspoloživih i nedovoljno učinkovitih potencijala prvenstveno na lokacijama i kapacitetima koji mogu bez većih ulaganja dati brze.000 .3. . gradova sa 7. Na razini Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđa se razvoj regionalnih i subregionalnih središta kao što su Ivanec.3. U tu svrhu potrebno je odrediti novi sustav središnjih naselja razvojnih žarišta u koja će ući i naselja iz ruralnih i pograničnih područja uz potrebnu preobrazbu funkcija u skladu sa razvojnim sposobnostima i životnoj ponudi. pa je obveza odabirati takove infrastrukturne koridore kojima će se zadržati prednost sačuvanosti prostora. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske na temelju postavljenih općih i posebnih ciljeva ističu se globalni prioriteti i obveze koje je potrebno ugrađivati u planove i programe prostornog razvoja na nižim razinama.30. Cestovni promet . .116 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. .Ukupni.saniranje kritičnih mjesta ugrožavanja prostora i okoliša.Zagreb . zaštitu i obnovu specifičnih dijelova državnog teritorija (granična i ruralna područja). a osobito gospodarski razvoj Hrvatske oslanja se na ubrzani razvoj cestovnog prometa. Potrebno je poticati razvoj gradova srednjih veličina.U duhu nove strategije i politike demografskog razvitka potrebno je spriječiti prevelike koncentracije stanovništva uz korištenje. tj.resora. Lepoglava. koje treba posebno respektirati na nižim razinama. Temeljne obveze iz Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske.000 stanovnika.1. Obveze iz Programa prostornog uređenja Države i ocjena postojećih prostornih planova 1. Ludbreg. . kvalitetne i višeznačne učinke. Infrastrukturni sustavi Sačuvan prostor je od neprocjenjive važnosti za budućnost.Rijeka. Novi Marof i Varaždinske Toplice čiji će razvoj biti potican uz nužnu potporu Države. obuhvaćaju slijedeća tematska područja: Stanovništvo i naselja .15. .1. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .poboljšanje učinkovitosti korištenja već angažiranog prostora. pa je slijedom toga prioritetna obveza dovršenje izgradnje autoceste Goričan .Uspostava optimalnog stupnja urbanizacije uz poboljšanje postojeće urbane mreže i skladan regionalni razvoj temeljen na pravilnom redu veličine gradova.

Željeznički promet . sustava malih elektrana (MAHE) za lokalne potrebe. obilaznice). tj.Ivanec . .U ostvarivanju sustavnog planiranja cjelovite državne mreže potrebno je stvoriti uvjete za korištenje dopunskih (raspoloživih) izvora na županijskoj ili općinskoj razini pri čemu se potencira izgradnja malih postrojenja. Energetski sustav .potrebno je na lokalnim razinama punu pozornost posvetiti zaštitnim zonama izvorišta provođenjem osnovnih mjera i radova na zaštiti voda od zagađenja. a programsko opredjeljenje je da se u sustav mreže tercijarnih zračnih luka na području Države uvrsti izgradnja zračne luke 2C kategorije u Varaždinu. odnosno sva planirana rješenja potrebno je vezati uz vodoistražne radove radi utvrđivanja optimalnih izvorišta. a tamo gdje nema opravdanja za istima inicirati individualne uređaje.Čakovec . definirati zone sanitarne zaštite.Lepoglava .Područje Varaždinske županije predstavlja značajan vodonosnik sjeverozapadne Hrvatske koji se nalazi u slivu Drave i Dunava za koji postoje nove spoznaje o izvorištima koje traže preispitivanje ranije zacrtanih koncepcija. . spriječiti nastajanje zagađenja na postojećim i potenciranim izvorištima.Sustavno je potrebno uklanjati izvore ili uzroke zagađivanja voda.Poštujući glavni cilj Dugoročnog programa vodoopskrbe . Telekomunikacijski promet .Unapređenje kvalitete cestovne mreže zahtijeva uspostavu još nekih važnih cestovnih pravaca (Podravska brza cesta.U kontekstu aktivnosti na unapređenju povezivanja s europskim sustavom željeznica potrebno je izučiti i verificirati europske pravce.Unutarnja konsolidacija željezničkog prometa višeznačna je obveza kojom će se kroz plan razvoja željezničkog prometa (sa stajališta rentabilnosti i korištenja prostora) izvršiti modernizacija kapaciteta i tehnologije.izgraditi preostalu mrežu odašiljača u svrhu poboljšanja čujnosti na području cijele Države. .Mađarska. Vodnogospodarski sustav . od kojih se kroz područje Županije predviđa brza željeznička pruga: Krapina .Potrebno je spriječiti daljnja proširenja naselja uzduž državnih i županijskih cesta kako ne bi došlo do sniženja kategorija cesta. godine planira se dovršenje 400 kV dalekovoda prema Mađarskoj koji dijelom prolazi i kroz područje naše Županije.117 . te težiti centralnim uređajima za zajedničko pročišćavanje gradskih i industrijskih voda.Obveza je izraditi opći razvojni plan zračnih luka Hrvatske.pojačati koridor koji Hrvatsku povezuje sa susjednom Mađarskom gdje Varaždin predstavlja čvor u sustavu prijenosa na međunarodnoj razini.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . .Varaždin . Zagorska brza cesta. ali i utvrđivanjem učinkovitosti zaštite.U svrhu unapređenja postojeće telekomunikacijske mreže potrebno je raditi na povećanju i modernizaciji postojećih kapaciteta u skladu s novim tehnologijama komuniciranja uz slijedeće smjernice: . . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . . odnosno dopunu i modernizaciju mreže državnih cesta.osiguranje dovoljne količine kvalitetne vode za stanovništvo i gospodarstvo .Do 2005. Zračni promet .

vodotoci. . .Gradnju novih građevina ne izvoditi na atraktivnim lokacijama.U svrhu zaštite i očuvanja poljodjelskog resursa potrebno je u dokumente prostornog uređenja uključiti racionalno korištenje poljoprivrednog zemljišta te smanjenje korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljodjelske svrhe.Šport i rekreaciju vrednovati kao nove aspekte turizma uz uključivanje poljoprivrede i tradicije.U poljodjelskom sektoru potrebno je izvršiti transformacije u pravcu razvoja suvremenog. . Poljodjelstvo .Posebno su osjetljiva područja pod utjecajem vodnih režima i podzemnih tokova voda gdje uslijed eksploatacije može doći do ugrožavanja voda. kapital i tradicija vezana na ukupnu fizionomiju predmetnog područja. a samo iznimno formirati izdvojene komplekse. Turizam .naselja. te poticati razvoj urbanog šumarstva. sposobna . . ne prenamjenjivati šume ekološke i socijalne funkcije. potencirati zaštitnu ulogu šuma.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Gospodarske djelatnosti u prostoru Šumarstvo . lovna područja. graditeljska baština. već tamo gdje je potrebna sanacija terena.U svrhu razvoja poljodjelstva.Potrebno je izvršiti izmještanje pogona iz užih jezgri uz prenamjenu u adekvatne ili primjerenije sadržaje. . djelotvornog. termalni izvori. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . potrebno je zaustaviti degradaciju malih seoskih gospodarstava.Gospodarski značaj ima eksploatacija šljunka u porječjima i drugim lokalitetima zbog velike potrošnje radi izgradnje (trend: cestovna infrastruktura). kao ni zaštićene šume.U skladu s tržišnim uvjetima iskoristiti položaj u smislu uređenja i osposobljavanja radno prometnih zona za funkcije slobodnih zona.118 . a osobito uređenje prostora nakon završetka eksploatacije. . .Dati prednost revitalizaciji zapuštenih građevina i čitavih naselja. Industrija .U svrhu očuvanja šuma potrebno je svaku uništenu šumsku površinu obnoviti pošumljavanjem. konkurentnog i ekološki čistog poljodjelstva. te prilagoditi uvjete i gospodarsku strukturu grad-a/-ova na glavnim međunarodnim pravcima za snažniji udjel međunarodne razmjene dobara.Svaki plan-projekt eksploatacije mora sadržavati komponentu sanacije tijekom radova.Šumarsko planiranje dio je općeg planiranja koje ima za cilj korištenje gospodarske. . . . Rudarstvo . kao gospodarske komponente. .Potrebno je potencirati one industrijske grane koje imaju komparativne prednosti.Turizam integrirati u ukupnu strukturu prostora . ekološke i socijalne funkcije šuma na lokalnoj i globalnoj razini. jezera.školovana radna snaga. tržište. poticati povećanje zemljišnog posjeda te započeti s iskorištenjem do sada neobrađenih ili zapuštenih poljodjelskih površina. odnosno one za koje postoje prirodni resursi.Potrebno je dignuti turizam na razinu koja može konkurirati u okvirima kontinentalnog turizma temeljenog na prirodnim uvjetima: šume.

te temeljne stručne i znanstvene obrade područja značajnih povijesnih cjelina. . . osobito arheoloških zona i lokaliteta. prema vrsti i količini).) izvore u cilju njihova primjerenog korištenja. . Zaštita posebnih vrijednosti prostora i okoliša Potrebno je utvrditi: • stupanj očuvanosti i kvalitete prostora. Krajolik . tj. predvidjeti obveznu izradu generalnih planova uređenja naselja sa značajnim kulturnopovijesnim vrijednostima. .Prepoznati i definirati područja koja zaslužuju poseban odnos. sporazume i konvencije koje vrijede za određeno područje i tip prostora resursa. brigu i zaštitu.Potenciranje izgradnje golf igrališta kao segmenta ponude od važnosti za Državu.Uspostaviti sustav zaštite koji bi bio povezan s procesima planiranja razvitka pri izradi dokumenata prostornog uređenja. krajobrazno planiranje i planiranje uređenja seoskih područja treba dobiti izjednačeni status s urbanističkim planiranjem. Prirodna baština .U okviru prostornog uređenja. . • prirodne i stvorene vrijednosti koje treba zaštititi. .Sprovesti sustavni otkup najosjetljivijih i najugroženijih područja u zaštićenim dijelovima prirode. .Pri nadležnim službama prostornog uređenja na županijskoj razini (državnoj. . spomenik prirode. . zaštićeni krajolik.S realizacijom novih turističkih zona ne započeti prije izrade nove generacije prostornih planova.Zaštititi ljekovite (termalne. općinskoj). spomenik parkovne arhitekture). perivoje i spomenike parkovne arhitekture vrednovati i propisivanjem mjera zaštite zaštititi kao spomenike kulture i prirode. te prihvatljive kapacitete prostora.U općinskim i gradskim planovima. • propise.119 .Zaštiti pojedine predjele/lokalitete (posebni rezervat.Na području Županije potrebno je utvrditi nekoliko lokacija za prikupljanje i najmanje jednu za skladištenje opasnog otpada. Graditeljska baština . potrebno je uspostaviti i održavati krajobraznu osnovu uz multidisciplinarnu suradnju svih potrebitih službi. mineralne i sl. . ustrojiti na lokalnoj razini na načelima teritorijalnog i granskog pristupa (za područje i sustave u kojima nastaje otpad.Potrebno je očuvanje i/ili uspostavljanje uravnoteženog odnosa osnovnih izvornih povijesnih oblika graditeljske baštine i suvremenih graditeljskih pojava na području povijesnih urbanih i ruralnih cjelina. . gradskoj. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . park-šuma.Zbrinjavanje komunalnog otpada riješiti.Poticati istraživanja. . na temelju vrednovanja naselja.Definirati područje obuhvata i proglasiti park prirode Hrvatsko zagorje (Trakošćan) te izraditi prostorni plan za to područje.Parkove. • opremljenost tehničkom infrastrukturom i nedostatke.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .

te da takve ne treba zanemariti već im dati jače naglaske u dinamici realizacije. Raskorak između demografskih kretanja i dinamike gradnje. 11/78. br. 17/86. Definirane granice područja za razvoj naselja temeljene su na demografskim prognozama te na proslijeđenom stanju i iskustvenom osjećaju. 15/83. 10/95. br. U jednom razdoblju postojala je Zajednica općina Varaždin kao asocijacija bivših općina: Čakovec. Ukidanjem Zajednice općina taj Prostorni plan je prestao važiti. Ivanec. 4/93. Navedena prostorno-planska dokumentacija kao podloga za razvoj i gospodarenje prostorom temelji se na razvojnim planovima i shvaćanjima iz 80-ih godina s vremenskim obuhvatom uglavnom do 2000.). br. . 14/86. 22/86. Ludbreg i Novi Marof dobe najveći značaj.1. 12/82. i 13/83. Globalno bi se moglo naglasiti: . br. . br. i 10/88. Ludbreg. odnosno 2010.Prostorni plan Općine Ivanec (Odluka o donošenju te izmjene i dopune objavljene su u "Službenim novinama Varaždin". .Prostorni plan Općine Varaždin (Odluka o donošenju te izmjene i dopune objavljene su u "Službenom vjesniku Općine Varaždin". Ocjena postojećih prostornih planova Prostor Varaždinske županije do sada nije bio pokriven jedinstvenim prostornim planom. i "Službenom vjesniku Županije varaždinske". 7/92. Novi Marof i Varaždin. 10/89.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. Na temelju njega i paralelno s njim izrađeni su i prostorni planovi bivših općina: Ivanec.Uočen je nesrazmjer između planiranog razvoja sustava naselja.2. br.Prostorni plan Općine Novi Marof (Odluka o donošenju te izmjene i dopune objavljene su u "Službenim novinama Varaždin".Prostorni plan Općine Ludbreg (Odluka o donošenju te izmjene i dopune objavljene su u "Službenim novinama Varaždin".).). 18/96. 3/83. jer Varaždinska županija nije postojala kao jedinstvena teritorijalna jedinica u vrijeme važenja ranijih zakonskih propisa o prostornom planiranju.Predviđen način razvoja prostora usmjeravan je na način da grad Varaždin i preostala tri velika naselja Ivanec. a na snazi i u upotrebi ostali su slijedeći prostorni planovi: .3. 23/81. 4/83. i neka druga naselja dobila odgovarajući značaj time što su postala sjedišta novih općina i gradova. 10/83. "Službenom vjesniku Općine Novi Marof". Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . godine. 18/96. što uzrokuje poteškoće u realizaciji željenog standarda življenja (osobito u realizaciji komunalnog standarda). br. očituje se pojavom rahle i razbacane ili izdužene izgradnje na nekim prostorima.. može se reći da su neki od planskih elemenata podcijenjeni ili precijenjeni. pa je rezervirano preveliko područje.120 . a time i potreba za osiguranjem novih površina za izgradnju naselja. Ludbreg.. s obzirom na novo teritorijalno političko ustrojstvo i okruženje. te je u to doba izrađen Prostorni plan Zajednice općina Varaždin kao osnovni i strateški dokument uređenja i razvoja tog prostora. odnosno osiguranog područja za razvoj naselja. i 2/93. Novi Marof i Varaždin. i u "Službenom vjesniku Županije varaždinske" br. br. 3/85. i 10/90. Dio područja južno od Ljubelja Kalničkog obuhvaćen je Prostornim planom Općine Križevci (Odluka o donošenju te izmjene i dopune objavljene su u "Službenom vjesniku Općine Križevci". "Službenom vjesniku Ludbrega". i "Službenom vjesniku Županije varaždinske". Dokumentacijom je uglavnom precijenjena dinamika gradnje. 8/91. br. dok su danas. 4/83. .). ali isto tako da su pojedine koncepcijske postavke i danas aktualne. demografskih kretanja i vezano uz to zaposjednutosti građevnog zemljišta. . Primjenjujući planove u duhu današnjeg vremena i aktualnih trendova.).U svom uvodnom dijelu te u dijelu geografskih osnova postojeća prostorno-planska dokumentacija daje određene konstatacije i karakteristike područja vezane uz prirodne uvjete koji su relativno nepromjenjive vrijednosti pa se dio te elaboracije može i nadalje koristiti kao jedno od polazišta u daljnjem planiranju razvoja u prostoru.

Planiranim usmjeravanjem izgradnje i uređenja prostora. Posebno treba naglasiti da je spomenuta dokumentacija prostora rađena u sustavu društvenog vlasništva. a niti jednom propisno uređenom deponijom.Prostorno-planska dokumentacija nedovoljno. . što je uzrokovalo negativan utjecaj na prostor. tako da je tijekom vremena došlo do napuštanja nekih povijesnih građevina.U predmetnoj dokumentaciji nije zadovoljavajuće osmišljena ni provedba zaštite izvorišta pitke vode.Problem zbrinjavanja otpada i otpadnih voda prostorno-planska dokumentacija slabo je respektirala. . pa kategorija vlasništva kao jedna od osnovnih pravnih kategorija nije odgovarajuće valorizirana i respektirana. stoga su u toj domeni prisutni negativni učinci na prostor u smislu pojave niza ilegalnih. zaštita spomenika kulture i spomeničke cjeline nije osigurana na zadovoljavajući način.121 . pa je tako izostala i realizacija ovakve zaštite. odnosno nije predstavljala kočnicu razvoja ovog prostora. divljih odlagališta. . Provedba tih planova u današnjim uvjetima nije u mogućnosti optimalno odgovoriti na zahtjeve racionalnog gospodarenja prostorom i sve naglašeniju i strožu potrebu zaštite prostora. bez detaljne i učinkovite razrade. daje smjernice za uspostavu zaštite prirodne i kulturne sredine. Može se konstatirati da je dosadašnja prostorno-planska dokumentacija u uvjetima planske privrede i društvenog vlasništva uglavnom odgovarala razvojnim potrebama. budući da tada nisu postojale detaljnije administrativne pretpostavke zaštite vode. stoljetnih gospodarstava i imanja koja su prepuštena propadanju i gubitku svoje izvorne funkcije. kao ni zaštite zraka od zagađivanja i buke. ponegdje samo deklarativno.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .

te prostorima južnog i jugoistočnog područja naše Županije tj. kadrovski potencijal. S obzirom na demografski potencijal. već tome da život u svim. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . odnosno mogućnost zadovoljavanja njihovih potreba (kultura. pod kojima se podrazumijevaju uvjeti života i rada ljudi u najširem smislu. obrazovanje. prometni položaj i drugo. ali je nužno angažirati sve potencijale Županije u njihovo dugoročno razrješavanje. stanovanje. • Prostorni čimbenici do sada nisu bili posebno ograničavajući za razvitak Varaždinske županije. Breznički Hum. te istočni dio Općine Varaždinske Toplice. gospodarskih. Demografsku sliku područja karakterizira stagnacija porasta broja stanovnika i sve naglašenija polarizacija u populacijskom razvoju. Lepoglava. To se može postići optimalnim međuodnosom prirodnih. Relativno je mali broj naselja koja bilježe porast unatrag deset godina i to su naselja koja leže uz dobre komunikacije i u blizini središta različitih funkcija. zapadni i jugoistočni dio Općine Novi Marof. pa i u sada depopulacijskim prostorima bude po mjeri čovjeka. zdravstvo. u općinama Visoko. promatrani u cjelini mogu se na sadašnjem stupnju razvijenosti ocijeniti kao zadovoljavajući. sve vrste usluga. Promjena negativnih trendova dugoročan je proces i uvjetovan mnogim čimbenicima.1. Razvitak je uvjetovan brojnim čimbenicima. struktura gospodarstva. strukturu i razmještaj naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. Osnovna orijentacija u gospodarskom razvoju je tržišno gospodarstvo na temeljima suvremene međunarodne podjele rada. te stupanj razvijenosti komunalne i društvene infrastrukture. Ocjena stanja. izbor zanimanja i zapošljavanja i drugo). Novi Marof i Varaždin. Pri tome treba uvažavati civilizacijske dosege i standarde (komunalne. se za Varaždinsku županiju u polaznom momentu ne bi u cjelini mogli ocijeniti kao izrazito povoljni. Ljubešćica. Ta područja obuhvaćaju 148 naselja u Županiji. gospodarskih i društvenih potencijala. Posebno negativna i zabrinjavajuća kretanja kroz duži niz godina očita su na prostorima uz granicu sa Slovenijom tj. Cestica i Klenovnik. mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje Varaždinska županija je nova jedinica lokalne uprave i samouprave u čiji sastav su ušle bivše općine: Ivanec. iz čije procjene trebaju proizaći realni ciljevi u demografskoj politici koji ne smiju biti sami sebi svrha. ali značajniju pozornost treba posvetiti uravnoteženijem i održivom razvoju koji treba poštivati dostignuća u vrednovanju i zaštiti prostora i okoliša.122 . a najznačajniji su ekonomska. • Socijalni čimbenici. Ludbreg. ekoloških i drugih odnosa u prostoru. te su dobrog ili bar zadovoljavajućeg komunalnog standarda. Breznica. Negativne tendencije prenešene iz ranijeg višegodišnjeg razvitka nije moguće otkloniti u kratkom roku. Prostorne prepreke nisu se posebno očitovale kako u pogledu širenja gradskih aglomeracija tako ni u razvitku adekvatne proizvodnje. Samo takav pristup može dugoročno osigurati optimalan odnos demografskih. infrastrukturnih.4. Donja Voća. Varaždinska županija ima zadovoljavajuće pretpostavke da uz odgovarajuću državnu potporu (pogranična i ruralna područja) i poticajne mjere (mali gradovi) stvori dobru osnovu za budući razvoj. gospodarske i društvene) kojima Hrvatska i naša Županija teže. pod kojima se podrazumijeva prirodno i društveno bogatstvo. u općinama Bednja. Iznalaženje realnih i provodivih aktivnosti za zaustavljanje negativnih trendova i postupno (pa i selektivno) poboljšanje demografske slike zahtjevna je zadaća. fizička kultura i šport. akumulativnost i proizvodnost. socijalna i prostorna skupina čimbenika: • Ekonomski čimbenici.

dopunjujući sadašnju strukturu gospodarstva novim djelatnostima. kadrovi i sl.akumulacije i . te akumulativne i reproduktivne sposobnosti ukazuju da ovo područje ima dobre uvjete za razvitak. snižavanje troškova proizvodnje. turizam i slično. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . uklapanje Županije u sve transformacijske procese što ih donosi sadašnji i budući znanstveno-tehnički napredak. Kod definiranja koncepcije i strategije gospodarskog razvitka Varaždinske županije u prvom redu treba uzeti u obzir njene funkcije u širem prostoru Republike Hrvatske. poboljšanje kvalitete proizvoda. Ove dvije strategije kao opoziti praktično se u čistim oblicima nigdje ne javljaju. podizanje proizvodnosti rada i efikasnosti korištenja sredstava. istraživanje i razvitak. stavljanje u funkciju umrtvljenog kapitala. npr. Kod opredjeljenja za strategiju razvitka treba se odlučiti za: . poljoprivreda. U izboru metoda razvitka vidljivo je da se treba opredjeliti za daljnju industrijalizaciju. c) razvijanje funkcija imanentnih robnim proizvođačima (marketing i plasman proizvoda.). i e) kao rezultanta svega. tako i u očuvanju i razvoju izvornih obilježja ovog kraja. krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti. kontrola kvaliteta.strategiju radno intenzivnog razvitka.izbora odgovarajućih programa. Pri tome se treba uzeti u obzir težinu i složenost takve strategije razvitka i to s dva motrišta: . I to ne samo zato što industrijalizacija omogućava najbrži razvitak i najbržu transformaciju cijele socio-ekonomske strukture na viši stupanj. također se uklapa u strategijska opredjeljenja.strategiju kapitalno intenzivnog razvitka ili . financiranje. ali i prirodnih. b) prilagođavanje unutarnje organizacije rada i poslovanja tržišno-ekonomskim kriterijima i novim propisima. odnosno sadašnje i buduće mjesto u društvenoj podjeli rada. polazeći od prirodnih uvjeta za razvitak i kao drugo. Određena neravnoteža u prostornom razvoju očituje se u urbaniziranju prostora i formiranju područja za razvoj naselja. upravo na temelju snažnog aktiviranja ljudskog potencijala i pravilnog iskorištenja prirodnih obilježja i zemljopisnih prednosti. povezivanje sa stranim partnerima. Iskorištenje geoprometnih prednosti. Sve analize i prognoze upućuju na to da je za Varaždinsku županiju najprihvatljivija strategija razvitka u kojoj će biti i elemenata kapitalno intenzivnog razvitka.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Analiza prirodnih uvjeta razvitka.123 . promjena i osuvremenjavanje tehnologije. kako u razvoju glavnih komunikacijskih i infrastrukturnih pravaca. Veća naseljavanja i urbanizacija događala se uz značajne prometne pravce koji su uglavnom spajali središnja spomenuta naselja i centre okolnih područja. U osnovi to obuhvaća: a) aktiviranje znanja i kreativne sposobnosti postojećeg kadrovskog potencijala. te hidroenergetskih obilježja. inovacije i tehnologija. Uz uravnotežen daljnji razvoj već izgrađenih gospodarskih resursa ovo područje ima sve potrebne pretpostavke za brzi i kvalitetan napredak. već i zbog toga što Varaždinska županija ne raspolaže s nekim prednostima koje bi mogle biti snažni nosioci razvitka na dugoročnoj osnovi. iako i ove djelatnosti imaju značajno mjesto u koncepciji razvitka Varaždinske županije. tj. stupnja ekonomske razvijenosti Varaždinske županije. ali će biti potrebni dodatni impulsi razvitku Županije integrirajući je u tokove Republike Hrvatske i šire. d) promjena strukture proizvodnje u skladu sa zahtjevima domaćeg i stranog tržišta. financijska konsolidacija.

Gojanec . Na ovim prostorima.Prekno . postojeća izgradnja ima oblik izduženih vijugavih područja. pa predstavljaju opasnost po zagađenje tla.Poljanec. Količina i kvaliteta tih voda je značajna za opskrbu pitkom vodom. Tu se radi uglavnom o naseljima u ravničarskom dijelu Županije.Kolarovec Babinec .Martijanec .Donje Vratno .Selnik. U urbanim zonama zagađenje tla. Novi Marof Madžarevo. uzrokuje poteškoće u realizaciji planiranog ili željenog standarda življenja radi zahtjevne uspostave odgovarajućeg komunalnog sustava. Jedan od najvećih problema koji se javlja na prostoru u okviru narušavanja okoliša je zagađenje podzemnih voda kao posljedica neizgrađene kanalizacijske mreže. Ludbregu i Koprivnici.Vinica Marčan . te područje intenzivne poljoprivredne obrade.124 .Hrastovsko.Cargovec . U višim zonama koje karakterizira raštrkanost vrlo malih naselja i zaselaka. koje nisu uvijek dovoljno kontrolirane.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Karakteristika prostornog razvoja ovog područja jest izražena u osovinama prostornog razvoja koje se formiraju na prometnim pravcima što se pružaju od Varaždina prema granici sa Slovenijom. pa u tom smislu u budućnosti valja osigurati maksimalnu zaštitu.Grana. Na novomarofskom i dijelom varaždinskom području.Šijanec Krkanec .5 km).Kapela Podravska. Ravničarski dio Županije građen je od uglavnom kvartarnih šljunkovito-pjeskovitih sedimenata koji akumuliraju veće količine podzemnih pitkih (hladnih) voda.Oštrice . Infiltracija voda s površine terena u gornji vodonosni sloj ima nepovoljan utjecaj na kvalitetu vode.Sudovčina .Majerje (dužine cca 5 km).Sigetec i Ludbreg . Za razliku od spomenutih područja. odnosno nužnost provedbe odgovarajućih mjera zaštite. Primjerice.Križovljan Radovečki . Ludbreg . dok je pravih samostalnih vikend zona zapravo vrlo malo.Papinec . tako da su već danas neka naselja spojena u neprekinuto područje dužine čak preko 10 km. u jednom razdoblju učestala je pojava izgradnji farmi (peradarskih i stočarskih) na područjima uglavnom izvan naselja. takva neprekinuta područja čine naselja Hrašćica . Ovakav način formiranja naselja. bio je bolje naseljavan od brežnih područja Županije. Takvi oblici naselja prevladavaju na ivanečkom i novomarofskom području.Gornje Vratno . Isto tako. Vrbanovec . Takva kombinacija namjena je vrlo česta. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 . tako i šireg kontaktnog područja (prema jugu). kako područja Županije. Na spomenutim osovinama i pravcima su formirane i veće zone za razvoj naselja. Presečno . To je iz razloga što je nizinski prostor ujedno i najnaseljenije i najurbaniziranije područje. čini velik broj malih površina koje su raštrkane u prostoru. Tu se nalazi najplodnije tlo za uzgoj poljoprivrednih kultura.Družbinec (dužine cca 3. i to u brežnim prostorima. koji je posljedica postojećeg sustava naseljavanja prostora. Ograničenja u razvoju vezana su i na vodne resurse. kao i njegovih utjecajnih zona. Dubovica . Brezje Dravsko . na prostoru vinogorskih pobrđa karakteristična su vrlo razvedena područja za razvoj (Viničko vinogorje i Haloze.Križovljan . Ludbreg . a s obzirom na tu činjenicu i lakšu pristupačnost. postoji ograničavajući faktor za razvoj određenih namjena i vrsta djelatnosti. što se odnosi na nepodesno deponiranje otpada. kao naslijeđeno stanje.Domitrovec .Vidovec . rasipanja otpada i sporadičnog odbacivanja po tlu.Sračinec .Donje Ladanje (dužine cca 10.Ključ.5 km).Nedeljanec . Podzemne vode ovog vodonosnika vrlo su slabo zaštićene od prodora zagađivanja s površine. što je uzrok otežanom komunalnom opremanju ovih prostora (različite potrebe i uvjeti komunalne izgradnje). sukladno spomenutoj karakteristici. prisutna je kombinacija stambene izgradnje i izgradnje za odmor (vikendice i klijeti).Zamlača . te Ivancu i Lepoglavi. Varaždinsko-Topličko gorje) koja su rezultat reljefnih mogućnosti i uključivanja vikend izgradnje u područje naselja. područja za razvoj naselja.Cestica . Petrijanec . pa tako i podzemnih voda dolazi od neriješene odvodnje i neriješenog deponiranja raznih vrsta komunalnog i industrijskog otpada.Radovec . što je uvjetovano praćenjem ceste uz koje su se ta područja formirala. pa je velik dio naselja na ovom prostoru mješovitog karaktera.Budislavec (dužine cca 6 km). Može se reći da za područje iznad vodonosnika. Novi Marof .

potok Zbel i dijelovi njegove šire okolice. te vrijednim i zanimljivim primjerima seoske stambene i gospodarske arhitekture. Na gotovo svim područjima Županije prisutna je tendencija nestajanja vrednije ruralne arhitekture i specifičnih tipova naselja. Neodgovarajući zahvati su neprihvatljivi za naselja gdje dovode do postupnog narušavanja ranijeg sklada i vrijedne i tipične sredine u tim mjestima kao primjerice: .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Problemi vezani uz prostorne transformacije odnose se i na neke dijelove prirode i krajobraza. promjene u funkcijama naselja. . ekološke promjene u najširem smislu i sl. U takvim mjestima postoji niz primjera narušavanja ranijeg sklada neadekvatnim zahvatima. Stoga se može smatrati da će svaki dodatni i novi utjecaji na tom prostoru prouzročiti određene posljedice. osobito ptica.125 . promjene u sustavu povezivanja i komuniciranja. nepravilnih geometrijskih formi. posebno na području realizacije novih građevina.naselja na pobrđima i brdskim predjelima koja su rastresitog tipa (sistem zaselaka) s prirodnim krajolikom. vodni ekosustavi i dr. Ubrzane promjene načina života stanovništva dovele su do preobražaja u načinu gradnje seoskih domova. kuća za stanovanje i gospodarskih građevina. koji istovremeno utječe na gospodarske i društvene osobitosti ovog područja. biološke promjene. Županijski zavod za prostorno uređenje 1 .naselja u ravničarskim predjelima i riječnim dolinama koja su zbijenog ili izduženog tipa. To se odnosi i na niz ostalih vrijednijih prirodnih cjelina ekoloških značajki i jedinstvenih vrijednosti za Županiju ili za lokalnu sredinu kao što su: predio Trakošćana. izvorišni dio Plitvice. Izgradnjom hidroenergetskog sustava nastale su bitne prostorne promjene u neposrednom i širem području (promjene u režimu podzemnih voda.). Predjeli starog korita rijeke Drave značajni su radi autohtone močvarne vegetacije i obitavanja močvarnih životinja. Provedba hidroenergetskog projekta na Dravi novi je i vrlo izraženi prostorni element u zemljopisnoj cjelini dravske nizine. Ivančice i Kalnika.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja Županijski zavod za prostorno uređenje 2.1 .

Temeljni dokumenti gospodarenja prostorom. Podunavlja.ljudski potencijal. zaštitu. • racionalno koristiti i zaštititi nacionalna dobra. Alpa i Balkana. stvaranje. državnog i međunarodnog značaja Stjecanjem samostalnosti i suverenosti.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. • uvažavati zajednička obilježja ali i osobitosti područja u planiranju razvoja.2 . Strategija sadrži osnove za usklađivanje i usmjeravanje prostornog razvoja i dugoročne ciljeve tog razvoja u skladu s ukupnim gospodarskim. • osigurati učinkovitost sustava prostornog uređenja. Kao samostalna Država u okruženju europskih prostornih cjelina: Mediterana. • razvojne ciljeve prilagoditi značajkama prostora. povezanih prometnim pravcima na višoj tehničko-tehnološko-sigurnosnoj razini. društvenim i kulturnim razvojem. Opći ciljevi predviđeni Strategijom i Programom: • jačanje prostorno-razvojne strukture Države. • razvijati infrastrukturne sustave. Republika Hrvatska je postala novi međunarodni pravni subjekt. a Programom se utvrđuju mjere i aktivnosti za provođenje Strategije.1. raznolikost i osobitosti dijelova prostora. Županijski zavod za prostorno uređenje 2. prepoznavanje i poticanje okosnica i težišta razvitka s osloncem na mrežu gradova i drugih središta (policentrična mreža). prostornog razvoja i planiranja na razini Države su Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja. • povećanje vrijednosti i kvalitete prostora i okoliša. korištenje i uređenje prostora. prirodna i kulturna dobra. U cilju ostvarenja višeg stupnja razvitka i bolje kvalitete života potrebno je poticati: • uspostavu prostorno-razvojne strukture koja omogućuje uravnotežen razvitak područja. • preobrazbu razvoja u prostoru s osloncem na resurse . mora stvoriti pretpostavke za ustrojstvo. ali i svoj razvitak u prostoru. Posebni ciljevi predviđeni Strategijom i Programom: • povećati kvalitetu življenja i uravnotežiti razvoj svih područja Države. • uključenje u europske integracijske sustave. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog.

Policentrični razvoj je koncept razvitka i uređenja prostora koji i u državnim i u lokalnim okvirima ima zadaću da potakne lokalne razvojne osobitosti područja. • poticati razvoj manjih i srednjih gradova. te perifernog položaja u odnosu na glavne pravce razvoja. Cilj je uspostaviti i osposobiti takvu mrežu naselja koja će predstavljati žarišta razvitka svakog pojedinog područja. provođenje mjera revitalizacije i poboljšanja uvjeta života u ruralnom i pograničnom području uz očuvanje izvornih obilježja i prepoznatljivosti prostora. • svestrano revitalizirati demografski najugroženija i strateški značajna područja (pogranična područja). razvoj i unapređenje sustava naselja. oskudnih resursa. spriječi pretjeranu koncentraciju industrije i stanovanja. kojima se teži višem stupnju razvitka i kvalitete života stanovništva na svim područjima. uključujući stvarno poboljšanje standarda i kvalitetu života. a time i ostanak stanovništva. državnim i regionalnim ciljevima: • • • • ravnomjerniji demografski razvoj i rješavanje demografskih problema. krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti s posebnim naglaskom na zaštitu voda. funkcija i gospodarstva. Jedan od važnih ciljeva prostornog razvoja je uspostava dobro koncipirane i funkcionalno uravnotežene (optimirane) infrastrukturne mreže koja će osigurati policentrični i uravnoteženi razvoj u prostoru i omogućiti efikasnu povezanost. pri čemu administrativna podjela ne mora biti kriterij odabira. osigurava egzistenciju.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN S gledišta korištenja prostora osnovni ciljevi i težište postavljaju se na očuvanje fizičke cjelovitosti područja resursa (racionalno korištenje prostora za gradnju). • poticati povratak hrvatskog stanovništva iz inozemstva i ostalog stanovništva iz dijaspore u njihov zavičaj. • obnoviti ruralna naselja (gdje je to objektivno i moguće). Županijski zavod za prostorno uređenje 2. uz uvažavanje prirodnih značajki (prilagođavanje proizvodnje biološkim ciklusima i bez zagađenja) i strukturnih značajki (očuvanje krajobrazne fizionomije) prostora. nerazvijenosti mreže naselja. Strateški ciljevi demografske politike koji se odnose i na Varaždinsku županiju su slijedeći: • osigurati optimalno opće kretanje stanovništva (prirodne migracijske tokove). visok komunalni standard i minimalno devastiranje prostora (što ima svoju cijenu izgradnje i održavanja). • postići ravnomjerni raspored stanovništva u policentričnom sustavu naselja. postavljaju se osnovni ciljevi prostornog razvoja Županije koji će se međusobno prožimati s međunarodnim. • zaustaviti emigraciju mlađeg i visokoobrazovanog stanovništva u inozemstvo. ukoliko funkcionalni princip (pa i tradicionalne navike) ukazuju na drugačiji model. U okviru općih i strateških ciljeva prostornog razvoja definiranih na razini Države. razvoj i integracija gospodarskih i infrastrukturnih sustava. te racionalnije koristi prirodne i izgrađene resurse.3 . Postoje područja s ograničenjima u razvoju zbog negativnih demografskih procesa. • poboljšavati strukturna i ostala obilježja stanovništva. • zaštita i očuvanje prirodnih.

u čemu Varaždinska županija ima mnogo razloga prednjačiti. Strateški cilj je da obnova i razvoj sela omogući prihode stanovništva za standard življenja sukladan gradskom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Strategijom Prostornog uređenja Republike Hrvatske utvrđene su problemske prostorne cjeline zajedničkih obilježja od kojih i Varaždinska županija ima dio područja uz državnu granicu. tako da se u ruralnom prostoru ostvare optimalni uvjeti za poljodjelsku proizvodnju.4 . procjene dopustivog i prihvatnog kapaciteta okoliša i strogu kontrolu i ograničenje zagađenja. Koncept zaštite prostora temelji se na načelu održivog razvitka. U tom pravcu gospodarske. U tom pogledu treba visoko rangirati ciljeve u očuvanju kulturno-povijesne baštine. ali i druge djelatnosti u skladu s karakterom krajolika. šumarstva. prirodna i kulturna dobra. koja ona sama nisu u mogućnosti riješiti. jer se ona ne može ograničiti na administrativnoteritorijalnu podjelu. Kriteriji zaštite bitno utječu na odabir djelatnosti u pojedinom prostoru. poljoprivrede. tj. rekreacijom i drugim općim i specifičnim potrebama. ali da se očuva karakter sela. kulturne. U tom smislu prioritetan cilj koji je nužno posebno naglasiti odnosi se na zaštitu vodonosnika podzemne pitke vode na koju najdirektnije može utjecati lokalna sredina. Zadatak je svake sredine očuvanje vlastitog identiteta i njegovanje tradicije i baštine. turističko-rekreativnih i drugih djelatnosti i aktivnosti treba koristiti obazrivo i u funkciji očuvanja temeljnih prirodnih vrijednosti i obilježja. Jedan od ciljeva svekolikog razvitka je uspostava mehanizma koji će omogućiti prioritetno rješavanje nagomilanih problema u ovim područjima. zaštitom okoliša. a istovremeno određuju namjenu i način korištenja prostora. te da se unaprijedi stanovanje i kultura uopće. Prepoznatljivost područja obilježje je kojem se mora posvetiti posebna pažnja. kulturnim potrebama. a često niti na funkcionalnu. Prostor izvan naselja u funkciji gospodarstva. kao i ruralni i seoski prostor sa svim onim obilježjima koja zahtijevaju poseban planski pristup i mjere. krajobraznih vrijednosti i ljudskim radom stvorenih dostignuća. Zaštitu prostora potrebno je koncipirati na cjelovito područje vodeći računa o utjecaju susjednih i graničnih područja. Županijski zavod za prostorno uređenje 2. socijalne i fiskalne mjere trebaju biti usklađene s mjerama prostornog uređenja na razini Države i nižim razinama.

Ovakva koncepcija je Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske naglašena kao prioritetna.1.1. Gradovi kao najsloženija. ali i najreprezentativnija tvorevina civilizacije (najbolji oblik organiziranog života ljudi) predstavljaju čvorišne točke prostora koje upravljaju i djeluju na svoja socio-gospodarska gravitacijska područja.1. Razvoj gradova Proces urbanizacije i razvoj gradskih naselja danas je opći i ubrzani svjetski proces. optimalno strukturiranih.1. Važnija središta rada u Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Slika 29 Županijski zavod za prostorno uređenje 2 -5 . Današnja shvaćanja razvitka suvremenog tehnološkog društva ukazuju na nužnost razvitka urbanih zajednica i te se spoznaje očito ne mogu zanemariti.1. Razvoj gradova i značajnih infrastrukturnih sustava 2. Stoga proizlazi da je najsvrhovitija prostorna organizacija stvaranje policentrične mreže naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. gdje treba osobito poticati razvoj manjih gradova i gradova srednje veličine. niti brzo ili bitno (ako je uopće moguće) preusmjeriti.

ranije su bili. . Varaždin i pet ostalih gradova na području Varaždinske županije zadovoljavaju osnovne kriterije gradskih naselja: . . koja je jedan od bitnih preduvjeta dobre organizacije prostora. tj. dok u grupu srednjih gradova ulaze: Ivanec. ali i s državne razine. .predstavljaju važne gospodarske centre sa značajnom funkcijom rada.imaju infrastrukturne elemente karakteristične gradskim obilježjima. . u "sustavu središnjih naselja". Ludbreg i Novi Marof. Proglašavanje novih pet gradova na području Varaždinske županije ide u prilog stvaranju pravilno strukturirane mreže gradova u prostoru. Stoga treba osobito poticati razvoj manjih i srednjih gradova. Lepoglavu i Varaždinske Toplice. a i prema novom teritorijalnom ustrojstvu spadaju u značajnije upravne centre. odnosno "sustavu razvojnih žarišta". Županijski zavod za prostorno uređenje 2 -6 . s lokalne. Ivanec.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U koncipiranoj policentričnoj mreži gradova. što se može primijeniti i na prostoru Varaždinske županije. Ludbreg.kontinuitet postojanja ("genius loci").nalaze se na značajnim prometnim pravcima. U interesu je Države i u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske da se intenzivira proces urbanizacije na prostorima većih koncentracija stanovništva i u pograničnim područjima.bilježe stalni rast broja stanovnika. . razvijati pravilnu mrežu gradova na ovakvim područjima koji će funkcionirati kao razvojna žarišta. PUP-ovi). Grad Varaždin spada u grupu od 18 velikih i većih gradova Hrvatske kao važnije nacionalno središte. GUP-ovi. Novi Marof. .imaju dugogodišnji kontinuitet praćenja razvoja naselja prostorno-planskom dokumentacijom (prostorni planovi. na području Varaždinske županije u najznačajnija razvojna žarišta Strategija ubraja: Varaždin.imaju veoma dugu povijesnu tradiciju . Globalna je ocjena da se sada gradovi nalaze barem na jednom razvojnom stupnju niže nego što to pokazuje i otkriva njihovo formalno mjesto u hijerarhiji centara. a Lepoglava i Varaždinske Toplice spadaju u grupu manjih gradova.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2.2. ali i sa susjednim državama. Cestovni promet u Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Slika 30 Županijski zavod za prostorno uređenje 2 -7 . koji je poveznica srednje Europe i Jadrana.1. Infrastrukturni sustavi Prometni sustavi Unutar hrvatskog državnog teritorija ističe se nekoliko prometnih koridora europskog i državnog značenja.1.podravskom prometnom koridoru koji je sjeverna paralelna poveznica Države i osigurava alternativno povezivanje Središnje i Istočne Hrvatske međusobno. Varaždinska županija leži na dva takva prometna koridora i to: . Unutar takvih geoprometnih pozicija Varaždinska županija temelji svoje prednosti za kreiranje budućeg razvitka. jer je to pretpostavka za iskorištenje komparativnih prednosti. ali je nužno planske postavke i strategijska opredjeljenja oživotvoriti. odnosno Mediterana i .prometnom koridoru sjever-jug.

cesta. U tom smislu je u interesu Županije osigurati i rezervirati prostor za njenu relizaciju. Opredjeljenje o nužnosti postupnog rješavanja dionica i građevina na mreži državnih cesta i prilaznicama i obilaznicama većih gradova. a naročito Novog Marofa i Varaždinskih Toplica koji do sada nisu rješavani.Maribor.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U cestovnom prometu okosnicu tvori mreža E . Na ovu bi cestu valjalo nadovezati pravac preko Ivanca. u čijem sastavu je Podravska brza cesta od Republike Slovenije preko Varaždina prema Osijeku. koja ima i prioritet u gradnji. Lepoglave i Krapinskozagorske županije sa spojem na autocestu Zagreb . u čijem sastavu je autocesta (Mađarska) .Rijeka. pa je jedan od važnijih ciljeva Županije prihvaćanje ovog pravca u plan dugoročnog razvoja cestovne mreže Hrvatske.cesta nadovezuje se mreža brzih cesta od važnosti za povezivanje područja Države i međunarodno povezivanje. Željeznički promet u Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Slika 31 Županijski zavod za prostorno uređenje 2 -8 . pretpostavlja daljnje poboljšanje uvjeta za odvijanje prometa na prilazno-obilaznim pravcima i raskrižjima grada Varaždina i drugih gradova koji leže na pravcima najvažnijih cesta.Zagreb .Goričan . Na mrežu E . što će osigurati značajan poticaj razvitku pograničnih područja prema Republici Sloveniji.

LNG koji prolazi i Varaždinskom županijom od pravca Zaboka preko Ludbrega u smjeru Kotoribe. U pogledu opskrbe plinom jedan od strateških ciljeva je izgradnja međunarodnog plinovoda ADRIA . a manjak energije lakše se može podmiriti uvozom iz susjednih zemalja. Na području Županije uspostavljen je temeljni sustav opskrbe plinom koji je potrebno dalje razvijati. koji u kombinaciji sa slobodnom carinskom i gospodarskom zonom može predstavljati važnu ulogu u razvitku.zagorska županija) sa spojem na pravac Zagreb .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U željezničkom prometu prisutna je višegodišnja stagnacija u odnosu na Europu. što treba dodatno valorizirati u budućoj mreži pruga od državnog interesa. Opća je ocjena da Hrvatska nema ni jednan oblik energije čija je proizvodnja u zemlji dovoljna za zadovoljenje sadašnjih potreba. ali i osnažuje potencijalne mogućnosti da tu ulogu i značenje iskoristi za vlastiti razvitak. premda raspolaže skoro sa svim poznatim energentima. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 -9 . čime se položaj Varaždinske županije višestruko oplemenjuje i dobiva sasvim nove dimenzije u perspektivi razvitka.Čakovec .Varaždin. U tom kontekstu svrhovita je uspostava kvalitetne željezničke veze Mađarska . pa je nužna svekolika reafirmacija željezničkog prometnog sustava i znatno bolje povezivanje na međunarodnu željezničku mrežu. realnom je ocijenjena mogućnost iskorištenja postojećeg zrakoplovnog pristaništa Varaždin i mogućnost prekategorizacije u zračnu luku 2C kategorije.Mađarska u istočnom rubnom području Županije. pri sagledavanju razvoja zračnih luka Hrvatske. onda ova činjenica predstavlja dodatnu prednost u valorizaciji mogućnosti za razvitak nekih novih djelatnosti. Radi toga je potrebno dati odgovarajuću ulogu i funkciju željezničkom raskrižju Varaždin u sustavu željezničke prometne mreže Hrvatske. posebice na pravcu Zagreb . tako i u širem prostoru. koji se najvećim dijelom može opskrbiti iz vlastitih izvora (tu su u okviru proizvodnih sustava i hidroelektrane na rijeci Dravi). kako u samom gradu Varaždinu. Ako se uzme u obzir vrlo povoljan geoprometni položaj Varaždinske županije. Posebno značenje i pozornost potrebno je posvetiti robno-transportnom terminalu. a još manje potreba u budućnosti. a posebice na značenju dobiva varaždinsko prometno i robno-transportno raskrižje.Varaždin . Uporaba samo ekološki prihvatljivih energenata imperativ je današnjice. Ubrzani razvoj telekomunikacijskog sustava (sustava veze) upotpunjuje cjelokupni prometni sustav i ističe važnost i ulogu područja Varaždinske županije u prometnim sustavima od važnosti za Državu. njene pouzdanosti i sigurnosti. Energetski sustav Zadovoljenje energetskih potreba stanovništva i gospodarstva spada u grupu ciljeva koji se u suvremenom društvu poistovjećuju s pitanjem opstanka.Žutnica (Krapinsko . a ostale mjere imaju zadatak osigurati prostorne i druge pretpostavke za povećanje i poboljšanje opskrbe. U zračnom prometu. U narednom razdoblju potrebno je od kapitalnih elektroenergetskih prijenosnih sustava na razini Države izgraditi dalekovod 400 kV na pravcu Žerjavinec . Varaždinska županija pripada sjevernom dijelu elektroenergetskog sustava Hrvatske. Pri tome ne treba zanemariti značenje prijevoza putnika željeznicom na ovom području.Beč.

10 . Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . te povremena i izvanredna zagađenja. aplikativnih sredstava u poljodjelstvu. ali unatoč izvedenim i višenamjenskim hidroenergetskim građevinama zaštita od poplava nije u potpunosti provedena. na temelju procjene sveukupnih količina voda. da Hrvatska ima dovoljne količine potencijalnih izvora pitke vode. te se mora nastaviti provoditi bržim tempom. tako i radi provedbe potrebne zaštite. Ta činjenica daje novu dimenziju zaštiti prostora i okoliša ali i upravljanju vodnim resursima u ovom području.gradovima i sjedištima općina. evidentno je da tom problemu treba dati visoki prioritet. održavaju ih i razvijaju. Smatra se. pa kad se uzme u obzir činjenica da je potrebno osigurati zaštitu potencijala pitke vode u velikom prostoru Županije. Energetsko korištenje voda na području Županije iskorišteno je izgradnjom hidrocentrala na rijeci Dravi i one su značajan čimbenik energetskog sustava Hrvatske. ali se ne smiju zanemariti i drugi načini zagađenja kao ispiranje zagađenih površina. Ne postoji razrađeni i organizirani sustav izvedbe odvodnje. Do sada izvedeni radovi zaštitili su neke površine. Uređenje režima voda Zaštita od štetnog djelovanja voda planira se i provodi po slivnim područjima. Uz to je na ovom području prisutan utjecaj bujica i erozija. a parcijalna rješenja vrlo je teško povezati u suvisli kanalizacijski sustav te optimalno postaviti uređaje za konačno pročišćavanje otpadnih voda prije ispusta otpadnih voda u recipijent. Dosadašnji sustavi kanalizacije u Hrvatskoj su se prvenstveno gradili u naseljima . a usklađeno s principima zaštite okoliša. Područje Varaždinske županije .nizinski dio. dravsko zaobalje Strategijom i Programom je predviđeno kao sastavni dio rezervata potencijala podzemne pitke vode u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Gospodarenje vodama nužno je koncipirati na principima "održivog" razvoja. ili za potrebe industrijskih ili nekih specifičnih pogona. Radi toga je nužno otkloniti visoke gubitke u postojećim sustavima i posvetiti punu pozornost izvorištima i zaštitnim zonama radi očuvanja kvalitete vode. pa su nužni hidrotehnički radovi. Varaždinska županija je najvećim dijelom u slivnom području Drave i Dunava. a manjim dijelom (rijeka Lonja) u slivnom području Save. ali ih je potrebno kompleksno planirati i provoditi u suradnji sa šumarskim i poljodjelskim aktivnostima. S druge strane u brežnim i rubnim (graničnim) područjima Županije vodoopskrba ne zadovoljava. te je nužno prioritetno intervenirati u ta područja. kako radi uključivanja u sustave vodoopskrbe. gnojišta. Zaštita voda od zagađivanja Dominantan izvor zagađenja su otpadne vode i otpadne tvari općenito. Slična je situacija i u Varaždinskoj županiji gdje samo grad Varaždin ima razrađen i zadovoljavajuće razvijen koncept izgradnje kanalizacije. ali su pritoci Drave ugroženi lokalnim zagađivačima. a komunalna poduzeća potrebno je osposobiti da upravljaju sustavima vodoopskrbe. prometnica. a poseban značaj daje potrebi rješavanja odvodnje u naseljima.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Vodnogospodarski sustav Korištenje voda Glavni cilj dugoročnog programa vodoopskrbe je osiguranje dovoljne količine vode za stanovništvo i gospodarstvo. tj. Zaštita otvorenih vodotoka na području Županije dijelom je (Drava) uvjetovana i stanjem u susjednim državama. ali njihovo korištenje iziskuje značajne zahvate. Izgradnja kanalizacijskih sustava ima višestruko značenje u zaštiti voda.

c) Očuvati kvalitetu voda tamo gdje ona zadovoljava propisane kriterije provođenjem mjera zaštite. Kod nove investicijske izgradnje inzistirati na provođenju potrebnih mjera zaštite. d) Zaustaviti trend pogoršavanja kvalitete podzemnih i površinskih voda tamo gdje je ona narušena i poboljšati je izgradnjom potrebnih uređaja za prethodno pročišćavanje zagađenih voda i izgradnjom barem mehaničkog dijela centralnih uređaja. Ciljeve treba realizirati na načelima "održivog" razvoja.11 . Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . razvitka koji zadovoljavanjem potreba sadašnje generacije ne ugrožava pravo i mogućnost slijedećih da to ostvare za sebe. e) Osigurati poboljšavanje ekoloških funkcija vode tamo gdje su narušene i postizavanje propisane kvalitete za određene namjene postupnom realizacijom cjelovitih programa i mjera zaštite. f) Ostvariti sukladan i postojan razvoj u kojem neće neracionalno korištenje resursa prostora dovesti do pogoršanja kvalitete voda. a posebno podzemne vode) kao jedine rezerve za opskrbu vodom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U cilju zaštite voda nužna je realizacija slijedećih ciljeva: a) Sačuvati vode koje su još čiste (gornji tokovi. b) Sanirati ili ukloniti zagađenja uslijed kojih dolazi do ugrožavanja ili zagađivanja vode za piće na postojećim ili planiranim izvorištima vode. te kontrolom rada izgrađenih građevina i uređaja za pročišćavanje zagađenih voda. zdravlja ljudi i uslijed toga do teškoća ili čak zastoja samog razvoja. vodotoci u brdskim predjelima. tj.

te pojačanog vrednovanja zaštite Drave i pritoka. .sprječavanje (ograničavanje) pretvaranja poljoprivrednog tla u građevinsko zemljište i . Zaštita krajobraza Karakteristike krajolika odnosno krajobraza u prostorno-planskom kontekstu podrazumijevaju cjelovitu prostornu. U cilju zaštite krajobraza potrebno je: .spriječiti nepotrebnu.prsten gradova srednje veličine oko Zagreba. na području naše Županije evidentirane su potencijalne rezerve podzemnih voda u cijelom dravskom zaobalju i njihova je zaštita od državnog značenja. Opskrba vodom rješavat će se iz podzemnih i nadzemnih izvorišta. Rezerve pitke vode Jedan od glavnih ciljeva Dugoročnog programa vodoopskrbe je osiguranje dovoljne količine kvalitetne vode za stanovništvo i gospodarstvo.spriječiti neprikladnu poljoprivrednu obradu i usitnjavanje posjeda naročito u brežuljkastom dijelu Županije. te prijelaz iz ravničarskog u brežuljkasto područje Hrvatskog zagorja. Radi toga su krajobraz i resursi pod utjecajem urbanizacije s velikim promjenama prirodnog i kultiviranog krajolika. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .zaustavljanje procesa smanjivanja šumskih površina. . U okviru strateških odrednica Države koje se odnose na zaštitu resursa. Od strateških ciljeva Države koji se odnose na zaštitu resursa.spriječiti nestanak šumaraka i živica u agromeliorativnim zahvatima. . .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. te u tom konceptu treba sagledavati vrednovanje Hrvatskog zagorja kroz kompleksni program zaštite i revitalizacije. očuvanja i zaštite krajobraza. U tom kontekstu na našem području potrebno je naglasiti nužnost veće zaštite rezervi pitke vode.zaštita rezervi pitke vode. ekonomski neopravdanu i neprimjerenu (geometrijsku) regulaciju vodotoka i nestanak tipičnih i doživljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta. biofizičku i antropogenu strukturu u rasponu od potpuno prirodne do pretežito ili gotovo potpuno antropogene (visokourbanizirani ili tehničkotehnološki prostori).2. a to je i ključno raskrižje europskih i regionalnih prometnih pravaca. Racionalno korištenje prirodnih izvora Područje Varaždinske županije ubraja se u sustav županija Središnje Hrvatske za koje se Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske cijeni da je najrazvijenije područje Hrvatske.12 . osobito u rekreativnoj funkciji urbanih područja. te mreža malih gradova kao osnova za unapređenje prostorno-razvojne strukture policentričnog tipa. u kojem je koncentrirano gospodarstvo i kulturne institucije.spriječiti neprikladnu gradnju stambenih građevina i vikend izgradnje (lokacijom i arhitekturom) i gradnju na pejzažno eksponiranim lokacijama.ekološka revitalizacija vodotoka Drave i pritoka. za prostor Varaždinske županije mogu se izdvojiti slijedeći: . Obilježje tog područja je i porječje rijeke Drave. a temeljem procjene sveukupnih količina voda može se zaključiti da područje Države ima dovoljne količine potencijalnih izvora pitke vode. Razvojnu strukturu područja obilježava koncentracija .1. pa se planska usmjerenja i na državnoj razini odnose na revitalizaciju i očuvanje vrijednosti prostora. .

.spriječiti daljnje smanjenje nizinskih šuma. od osobite su prirodne vrijednosti ne samo u našoj regiji već i u širem prostoru. U nekoliko posljednjih desetljeća na području rijeke izvršen je cijeli niz aktivnosti koje su negativno utjecale na kvalitetu prostora i okoliša. U cilju zaštite prostora i planske Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . već usmjeriti djelovanje na rješavanje pitanja kako dobro gospodariti resursom. u koje spada i rijeka Drava. Potencijalne rezerve podzemnih voda u Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Slika 32 Zaštita rijeke Drave Cijeli dravski pojas. a posebice staro korito rijeke. značajnih. Dravski pojas jedan je od rijetkih. a ne samo kako spriječiti negativne posljedice eksploatacije mineralnih sirovina.gospodarenje mineralnim sirovinama definirati gospodarskom politikom. ali i ugroženih europskih riječnih ekosustava čije očuvanje više ne ovisi samo od procesa koje obavljaju prirodni sustavi.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . ali ne u uskim lokalnim okvirima.13 . Takav pristup "održiva razvoja" iziskuje i postojeća zakonska regulativa. U tom je smislu Hrvatska kao potpisnica "Konvencije o suradnji na zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav" obvezna djelovati u okviru programa zaštite okoliša dunavskog slivnog područja.

racionalno i kontrolirano. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .14 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN artikulacije aktivnosti u dravskom pojasu potrebno je izraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja rijeke Drave kako bi se riječni prostor počeo koristiti planski.

15 . nasljeđu i ljudskim potencijalima. *Napomena uz sliku 33: Grad Varaždin je od 1998. Zaštita prirodne i graditeljske baštine u Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske Slika 33 Pojašnjenje oznaka za graditeljsku baštinu: . stremljenje k razvoju bez uništavanja i poticanje onih razvojnih djelatnosti za koje određeni prostor.crveni kvadratić .1.) Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . ali i najosjetljivije prirodne datosti koje je potrebno racionalno koristiti uz stalno i nadzirano održavanje i čuvanje. najvrednije su. Zaštita prostora i okoliša podrazumijeva racionalno iskorištavanje resursa. . a ponekad čak neobnovljive i nepovratne. po prirodnom bogatstvu.plavi kvadratić .upisana dobra. potrebno je naglasiti da jednom nanesene štete u prostoru u velikom broju slučajeva postaju teško obnovljive. daje najpovoljnije uvjete.priprema dokumentacije za prijedlog dobara.zeleni kvadratić . . Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša Prostor i okoliš dva su nerazdruživa dobra od općeg interesa.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Iako prostor sam po sebi sadrži značajke održivosti.dobra predložena za upis.3. "dobro predloženo za upis" (Strategija prostornog uređenja Hrvatske je donesena 1997.

te je nužno postavljati i primjenjivati kriterije zaštite usklađeno sa susjednim državama i međunarodnom zajednicom. što znači da je status planiranja krajolika izjednačen s planiranjem izgrađenih površina (npr. Geografski položaj. svekolikom okružju i kulturnom bogatstvu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Stoga prostorno planiranje. razvojne mogućnosti i prostorne prednosti moći će se potpunije iskoristiti prihvaćanjem razvojnih opredjeljenja većine zemalja Vijeća Europe. postojeća i planirana infrastruktura. Za pojedine kategorije prostora nužno je postupno i kontinuirano ublažavati sukobe različitih interesa. obveza izrade prostornih planova područja posebnih obilježja). . a time i obveza zaštite vrijednosti prostora u cilju njegovog očuvanja za budućnost. Varaždinska županija prostorno pripada širim europskim gospodarskim i ekološkim sustavima. koji uključuju odnos prema drugima. vodeći računa o vrijednosnim prioritetima. Europske unije i drugih razvijenih europskih država.razvijanje svijesti o potrebi racionalnog gospodarenja prostorom kako bi se trajno optimirali učinci njegovog korištenja. Suvremeno planiranje prostora podrazumijeva aktivno uključivanje svih slobodnih površina u postupak planiranja. Glavni ciljevi zaštite okoliša su: .16 .sveobuhvatno i trajno uključivanje troškova zaštite okoliša u troškove proizvodnje. očuvana prirodna i spomenička baština. te . a posebno je značajno regionalno povezivanje i uključivanje u razvojne trendove srednjeg Podunavlja i sjevernog Mediterana. koje sadrži i planiranje zaštite prostora. Stoga prostorni razvoj Županije mora uvažavati međunarodne kodekse ponašanja. te se može iz te razine očekivati postavljanje strožih kriterija.usuglašavanje novih aktivnosti u prostoru s naprednim europskim/svjetskim ekološkim kriterijima uz saniranje postojećeg stanja (tamo gdje je potrebno). odnosno optimalno korištenje njegovih vrijednosti. . danas postaje ključni čimbenik preventivne zaštite okoliša.učinkovito očuvanje prostora i postizanje ujednačenije razine kakvoće života. Procjenjuje se da će daljnjim razvitkom sustava lokalne samouprave sve više jačati svijest o vrijednostima prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . U procesu prostornog planiranja svaku plansku postavku treba preispitati sa stanovišta svih sastavnih dijelova okoliša. kako bi se postigla optimalna namjena prostora.

Stvaranje pozitivnog okruženja za djelovanje i promjenu tih čimbenika omogućuje zaustavljanje negativnih demografskih trendova i postizanje željenih promjena i rezultata. To podrazumijeva postupno ublažavanje migracijskih pritisaka na Varaždin. psihološkim. a koje je izradilo Ministarstvo razvitka i obnove.17 . time bi se stvorile pretpostavke da se imigracijski tokovi preokrenu u korist manjih gradova Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a po potrebi i specifično razrađena po gradovima i općinama. stoga je potrebno kompleksno sagledavanje njegove uloge u korištenju prostora i upravljanju prostorom. Stoga treba što je moguće više smanjivati demografske disproporcije. a uvjetovani su: biološkim. etničkim i drugim čimbenicima. ali i koji se uklapa u koncept ravnomjernijeg razvoja Županije. • Valja težiti ravnomjernijem demografskom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. već u cilju optimiranja razmještaja urbanih naselja na način koji predviđa Strategija i Program prostornog uređenja Države. ali i općedruštvenom razvitku. ne u smislu zaustavljanja njegova razvoja. djelatna i trajna. Kao podrška i smjernica za definiranje poticajnih mjera populacijske politike trebaju poslužiti smjernice.2. To su prvenstveno pogranični prostori i prostori južnog i jugoistočnog dijela Županije. Demografski procesi odvijaju se sporo. aktivnosti i mjere iz postojećih dokumenata kao što su "Nacionalni program demografskog razvitka Republike Hrvatske". Demografska problematika prisutna je i na području Varaždinske županije. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja 2. Demografski razvoj Stanovništvo je jedan od temeljnih čimbenika dugoročnog društveno-gospodarskog razvitka i korištenja prostora. jer ono izravno poništava postignuća pronatalitetne politike. Problematika vezana uz demografsku obnovu koja proizlazi iz demografske slike Republike Hrvatske spada u prioritetne i dugoročne zadaće na razini Države. Zakon o stimuliranju aktivnosti u područjima od posebnog državnog interesa. kulturno-obrazovnim. • Potrebno je stvoriti/stvarati pretpostavke za uravnoteženiji razvoj naselja u cilju dobivanja što pozitivnije okosnice budućeg policentričnog razvitka. zdravstveno-socijalnim. političkim. društvenogospodarskim. Ciljevi i projekcije na županijskoj razini Uvažavajući demografsku sliku područja Županije koja je ukratko analizirana u poglavlju 1. Zakon o obnovi.2. • Iseljavanje je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru. treba je sveobuhvatno sagledati i valorizirati. • Populacijska politika mora biti sustavna. evidentno je da bi trebalo djelovati u dva smjera: • Potrebno je djelovati u cilju zaustavljanja negativnog demografskog procesa u prostorima gdje je demografska slika izrazito nepovoljna i procesi depopulacije kritični.1. Naime. Polazišta. a za njeno rješavanje potrebno je donijeti programe mjera i akcija.

Najveće gradsko naselje u Varaždinskoj županiji je Varaždin. te primjerene planske koncepcije razvoja na županijskom nivou. To su također pretežito depopulacijska područja s prisutnom stalnom emigracijom stanovništva.000 stanovnika. Većina teritorija spada u ruralna područja brežnih dijelova Županije.000 stanovnika. Stoga je strateško pitanje poticati razvoj srednjih i manjih gradova. Ludbreg i Novi Marof (manja subregionalna središta) i Varaždinske Toplice i Lepoglava (važnija općinska središta) s 2-10. a i cjelokupno lokalno stanovništvo. Urbana područja. značajan su faktor u definiranju demografske politike. jer se radi o ljudskim životima. što je inače trend i nastojanje s razine Države. primjenu suvremene tehnologije u poljodjelstvu. no taj proces kao i svaki drugi u tim područjima treba biti postupan i nenasilan. a proces urbanizacije zaostaje za prosjekom u Državi. kad se govori o naseljima osnovni kriterij za njihovu veličinu je broj stanovnika. ali i globalni svjetski trend urbanizacije. a previše usitnjenim posjedima da su troškovi njihovog opremanja u nesrazmjeru s mogućnostima i potrebama našeg društva. uvođenje nepoljodjelskih djelatnosti u seoske obitelji/domaćinstva kao što je seoski turizam. koje prema Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske spada u važnija nacionalna središta i u gradove srednje veličine s 30-100. Za njihovu obnovu i razvoj. godine na tom području nije bilo državne granice. U značajnom dijelu ovog područja definirat će se i Park prirode "Hrvatsko zagorje". Za ova problemska područja. Na području Varaždinske županije nema naselja veličine 10-30 000 stanovnika. kao prostori s najvećom koncentracijom stanovništva. Prijelaz stanovništva iz tih područja u urbana potrebno je poticati i provoditi sa svrhom i ciljem optimalnog rasporeda stanovništva. Pogranična područja u Varaždinskoj županiji su uz granicu prema Sloveniji i nemaju tipična pogranična obilježja jer do 1991. kao i općenito razvijanje naselja gradskog karaktera. trebalo bi omogućiti da pitanje demografije bude prioritetno. Ruralna područja i selo. Intervencije u tom prostoru ne smiju biti agresivne i nasilne kako se ne bi poremetio uravnoteženi sustav čovjek-priroda koji je osnovna kvaliteta života na selu. Postizanje višeg standarda života na selu i očuvanje zdravog okoliša najznačajnije su mjere za zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i osnova za poticanje doseljavanja mlađeg stanovništva na selo. a u funkciji gospodarskog i svekolikog razvitka. jer su toliko raštrkana (dislocirana) i s prevelikim područjima za razvoj naselja. prerada poljoprivrednih proizvoda na tradicionalan način. nego i drugim mjerama) da naselja koja već sadrže naznake urbanih obilježja postupno poprime gradski karakter te da postignu određenu višu kvalitetu življenja. razne kooperacije.18 . Obnovu i revitalizaciju sela treba sprovesti prvenstveno kroz osiguravanje komunalne i društvene infrastrukture. Stoga će se neminovno dogoditi da će neka naselja odumrijeti. Ostala naselja gradskog karaktera su Ivanec.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Županije. oskudnih resursa i perifernog položaja u odnosu na glavne pravce razvoja. navikama i tradiciji gdje svaka promjena i uz najbolje mjere i akcije zahtijeva određenu vremensku prilagodbu. Potrebne su posebne poticajne mjere na nivou nacionalnog programa obnove i razvitka. a ne kvantitetu. u skladu sa strategijskim opredjeljenjem Hrvatske. tradicionalni obrti i sl. nije realno očekivati da se mogu revitalizirati sva seoska naselja. Međutim. uz aktivno sudjelovanje državne uprave može najviše pridonijeti lokalna samouprava. orijentaciju poljoprivredne proizvodnje na kvalitetu. kao depopulacijska područja spadaju prema Nacionalnom programu obnove i razvitka u problemska područja na razini Države. Treba nastojati (ne samo dokumentima prostornog uređenja. Općenito. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . što postavlja i dodatne zahtjeve na promišljanje i planiranje ciljeva demografske politike tog prostora.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Potrebno je valorizirati sve dosadašnje uzroke negativnih kretanja, te predložiti realne i provedive aktivnosti za zaustavljanje negativnih trendova i postupno poboljšanje demografske slike pograničnog područja. Osnovni je cilj stvoriti takve pretpostavke razvitka pograničnog područja koje će postupno smanjivati nesrazmjer i zaostajanje u odnosu na ostala područja i stvarati potrebne pretpostavke za daljnji uravnoteženi i ravnomjerni razvitak sukladan ostalim dijelovima Županije i Republike Hrvatske. Uvažavajući suvremene urbane procese, kao i temeljne planske odrednice iz Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske potrebno je izraditi program populacijske politike, a u okviru toga: - stvoriti sve pretpostavke za demografsko obnavljanje onih naselja gdje za to postoje objektivne potrebe i mogućnosti, uključujući u to stvarno poboljšanje standarda i kvalitete življenja stanovništva, - pomoći izgraditi svu potrebnu suvremenu infrastrukturu, razviti mrežu funkcija za potrebe lokalnog stanovništva unutar sustava središnjih naselja, te integrirati gospodarske aktivnosti u prostoru, uz zaštitu i unapređenje kulturnih vrijednosti, uvažavajući osobine i tradiciju područja, - voditi aktivnu politiku uređenja seoskih naselja s povećanjem stambenih, komunalnih i drugih standarda, - za svaki tip naselja odrediti primjeren pravac preobrazbe: za gradska i općinska središta, za naselja iznad 1000 stanovnika, za manja naselja koja su sastavni dijelovi formiranih urbanih osovina prema općinskim središtima, za naselja s graničnim prijelazima, kao i za naselja koja su značajna zbog svojih posebnih prirodnih i povijesnih vrijednosti (Trakošćan). Za revitalizaciju naselja i sela neposredno uz državnu granicu valjalo bi dodatnim analizama procijeniti optimalnu potrebu i mogućnosti interveniranja. Jedan dio naselja i sela za koji ne postoji širi interes ovisit će isključivo o autonomnoj motivaciji lokalnih i privatnih aktera. Kod određivanja demografske politike za depopulacijska područja (ruralna, pogranična) potrebno je uvažavati civilizacijske dosege i standarde (komunalni, gospodarski i društveni) kojima Republika Hrvatska i Varaždinska županija teže. To se može postići optimalnim međuodnosom prirodnih, gospodarskih i društvenih potencijala, iz čije procjene proizlaze realni ciljevi u demografskoj politici koji ne smiju biti sami sebi svrha, već tome da život u sada depopulacijskim prostorima bude po mjeri čovjeka. Samo takav pristup može osigurati i garantirati ostanak, a i vraćanje ljudi na te prostore. Sigurno je da bi poboljšanje komunikacija i komunalnog standarda na depopulacijskim područjima bio prvi korak koji bi otvorio sve daljnje procese, pa Republika Hrvatska i Županija u svojoj strategiji razvoja moraju učiniti maksimum za oživotvorenje tih pretpostavki. Treba konstatirati da je napuštanje ruralnih i pograničnih područja ipak višegodišnja realnost ove Županije, koja se očito neće moći brzo promijeniti pa ni zaustaviti, ali bi je trebalo iskoristiti na način da se na određenim prostorima i prihvati koncept razvitka s manjim brojem stanovništva na istom prostoru, što bi kroz odgovarajući pristup i mjere omogućilo okrupnjavanje posjeda i stvaranje pretpostavki za različite oblike malog i srednjeg gospodarstva i poduzetništva. Time bi se u realnijim okvirima mogao očekivati prosperitet ovih područja. Uvažavajući temeljna promišljanja o mogućem demografskom razmještaju i projekciji bilo bi svrhovito: - izraditi detaljniju demografsku analizu, a po potrebi i sociološku, za cjelokupno područje Županije kao temeljnu podlogu za koncipiranje regionalnog programa demografske obnove, - na temelju demografskih istraživanja i projekcija koja bi se provela prilikom izrade predloženih analiza i programa demografske obnove, detaljnije razraditi procese i
Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 19

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

postupke koji će dovesti do zaustavljanja prirodnog pada stanovništva u ciljanim područjima i postizanja pozitivnih procesa u prirodnom priraštaju. Demografska predviđanja Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, konstatirano je i istaknuto da je teško dati određenije i detaljnije projekcije demografskih kretanja stanovništva u Hrvatskoj. Međutim, uz neke poznate čimbenike i podatke Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, te uz neke pretpostavke na temelju planiranih akcija, ipak je moguće ponuditi neka predviđanja. Planirana promišljanja poduprta u određenoj mjeri ocjenama i procjenama "Studije razvitka Varaždinske županije za razdoblje 1996.-2005. godine" sugeriraju da bi bilo poželjno da nove projekcije kretanja u Varaždinskoj županiji za razdoblje do 2005. godine budu kao u slijedećoj tablici.
Tablica 80

Broj stanovnika - nove ocjene i projekcije
teritorijalna jedinica

b.O. Varaždin b.O. Ivanec b.O. Ludbreg b.O.Novi Marof Ukupno:

1991. (popis) 94.373 41.680 21.917 29.883 187.853

1995. (ocjena) 95.597 41.843 21.867 29.323 188.630

2000. (procjena) 96.750 41.950 21.950 29.500 190.150

2005. (procjena) 97.650 42.300 22.200 29.650 191.850

Izvor: "Studija razvitka Varaždinske županije za razdoblje od 1996-2005. godine" - City Trust - Razvojno-istraživački centar, Zagreb.

Uzevši u obzir aktualnu situaciju i određenu stagnaciju u demografskim kretanjima u ovom trenutku, kao i to da je situacija u Varaždinskoj županiji nešto povoljnija od one u Republici Hrvatskoj, ove projekcije predviđaju u periodu od 1995-2000. godine veoma blagi porast broja stanovnika u regijama bivših općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof, a nešto značajniji u regiji bivše Općine Varaždin. U slijedećih pet godina (od 2000-2005.g.) predviđa se nešto manji porast broja stanovnika u varaždinskoj regiji, dok bi srazmjerno tome bio nešto veći porast broja stanovnika u ostalim regijama, što bi značilo smanjenje iseljavanja stanovništva iz tih regija u Varaždin i druge veće centre u Državi. Za ostvarivanje spomenutih predviđanja mogu se primijeniti slijedeće mjere, čijom primjenom se željeni procesi mogu usmjeravati: - provoditi poticajnu, selektivnu i prostorno organiziranu populacijsku politiku, a s njom u skladu i poreznu, stambenu, socijalnu, agrarnu, razvojnu, kulturnu, obrazovnu i drugo, - utvrditi posebne mjere za revitalizaciju gradskih i ruralnih naselja, poticati obiteljski način života (obiteljsko poduzetništvo, farmerski i rančerski način života), - osigurati uvjete za širenje procesa urbanizacije u naseljima koja imaju realnu perspektivu razvitka, te usmjeriti stambenu gradnju u naselja opremljena komunalnom infrastrukturom i građevinama društvenog standarda, - otkupiti neobrađeno plodno zemljište i pašnjake od sadašnjih vlasnika i zajedno sa zemljištem koje je u vlasništvu Države dodijeliti, prodati ili dati u zakup zainteresiranom poljoprivrednom stanovništvu koje će ga kultivirati i koristiti, - potaknuti okrupnjavanje, nužnu parcelaciju i opremanje zemljišta u gospodarskim zonama, tj. osigurati ponudbeni materijal za ulaganje domaćih ili stranih ulagača,

Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 20

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

- omogućiti porezne i druge (komunalne) olakšice i povoljnije kredite na duži period i uz državnu pomoć poslodavcima koji će u ovom kraju, a osobito u demografski ugroženim područjima razvijati gospodarske djelatnosti - pretežno manje poduzetništvo koje ima komparativne prednosti, a u posljednje vrijeme je zapostavljeno, uz oslanjanje na lokalne resurse i domaću radnu snagu, - planirati razvoj infrastrukturne mreže na način da se problemska područja (pogranična, ruralna) što bolje povežu s razvojnim središtima, - u skladu sa zakonima iz domene obiteljskog života, materinstva, socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja djece i sl. utvrditi specifične stimulativne mjere i poticati organiziranje institucija u tom djelokrugu, - stvarati pozitivno duhovno, kulturno i civilizacijsko ozračje.

Slika 34

Po izradi demografske analize i projekcije moglo bi se ući u kompetentnija predviđanja, ali tek s novim popisom stanovništva bi se dobili egzaktni podaci za izradu projekcija budućih demografskih promjena. Treba naglasiti da gore iznesena projekcija teško može biti ostvariva bez ranije navedenih strateški postavljenih, koordiniranih i usmjeravanih aktivnosti, kako na razini Države, tako i na razini Županije.

Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 21

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

2.2.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
Osnovna koncepcija i strategija gospodarskog razvitka Županije razrađena je Studijom "Osnovne smjernice za utvrđivanje strategije i operativnih rješenja gospodarskog razvoja Županije varaždinske do 2005. godine" ("City Trust", Razvojni centar Zagreb, veljača 1996. g.). Temelji se na razvoju tržišnog gospodarstva i intenzivnom uključivanju u međunarodne gospodarske trendove i podjelu rada uz ubrzano napuštanje bivšeg gospodarskog sustava i politike razvitka na načelima planske privrede i društvenog vlasništva. U definiranju koncepcije i strategije gospodarskog razvitka Županije u prvom redu treba uzeti u obzir njene funkcije u širem prostoru Republike Hrvatske, odnosno sadašnje i buduće mjesto u društvenoj podjeli rada, polazeći od prirodnih uvjeta za razvitak i kao drugo, uklapanje Županije u sve transformacijske procese što ih donosi sadašnji i budući znanstveno tehnički napredak, tj. dopunjujući sadašnju strukturu gospodarstva novim djelatnostima. U osnovi to obuhvaća: - aktiviranje znanja i kreativne sposobnosti kadrovskog potencijala Županije, - prilagođavanje unutarnje organizacije rada i poslovanja tržišno-ekonomskim kriterijima i novim propisima, - razvijanje funkcija imanentnih robnim proizvođačima (marketing i plasman proizvoda, istraživanje i razvitak, kontrola kvalitete, inovacije i tehnologija, financiranje, kadrovi i sl.), - promjenu strukture proizvodnje u skladu sa zahtjevima domaćeg i stranog tržišta, - promjenu i osuvremenjavanje tehnologije, poboljšanje kvalitete proizvoda, stavljanje u funkciju umrtvljenog kapitala, financijska konsolidacija, povezivanje sa stranim partnerima i - kao rezultanta svega, snižavanje troškova proizvodnje, podizanje proizvodnosti rada i efikasnosti korištenja sredstava. Kod ciljeva i zadaća dugoročnog razvoja gospodarstva Varaždinske županije valja imati na umu i ograničenja daljnjeg razvoja. Među njima se posebno ističu: - nedostatak vlastite akumulacije i sigurnosti u pokretljivosti akumulacije s drugih područja i inozemstva u smislu optimalne regionalne alokacije, - ograničene mogućnosti uvoza strane tehnologije i strane opreme i teškoće oko izgradnje domaće znanstveno-istraživačke i tehnološko-razvojne djelatnosti, posebno kada je u pitanju supstitucija strane tehnologije i opreme, - nedostatak domaćih sirovina, posebno sirovinske osnove s ovog područja s problemom sekundarnih sirovina, - zahtjevne promjene u strukturi industrijske proizvodnje prema tržišno fleksibilnim proizvodnjama s padom jediničnih troškova i visokom konkurentnosti, - sve naglašeniji zahtjevi na zaštiti i očuvanju zdravog okoliša, te s tim u svezi uravnoteženog gospodarenja prostorom. Kod opredjeljenja za strategiju razvitka krajnosti su strategija kapitalno intenzivnog razvitka ili pak strategija radno intenzivnog razvitka. Ove dvije strategije praktično se u čistim oblicima nigdje ne javljaju. Sve analize i prognoze upućuju na to da je za Varaždinsku županiju najprihvatljivija kombinacija. Pri tome se mora imati na umu sva težina i složenost takve strategije razvitka i to sa stajališta akumulacije i izbora odgovarajućih programa. U izboru metoda razvitka još uvijek važno mjesto ima industrijalizacija, i to ne samo zato što industrijalizacija omogućava brži razvitak i transformaciju cijele socio-ekonomske strukture, već i zbog toga što Varaždinska županija ne raspolaže s drugim posebnim prednostima koje bi mogle biti dovoljno snažni nositelji razvitka na dugi rok, npr.
Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 22

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

poljoprivreda, turizam i sl., iako i ove djelatnosti imaju nezaobilazno mjesto u koncepciji razvitka Varaždinske županije. Gospodarsku razvojnu politiku Županije sa strategijskog stajališta valja usmjeriti na: - ostvarivanje relativno visokog gospodarskog rasta sa stopom rasta GNP oko 8% i maksimalizacijom profita po jedinici uloženih sredstava, - povećanje stupnja zaposlenosti (porast 3-4% u godišnjem prosjeku) radno sposobnog stanovništva i racionalnije korištenje radnih resursa s porastom proizvodnosti rada oko 4-5%, - optimalno i stabilno korištenje prirodnih, izvedenih, materijalnih i ljudskih resursa, - optimalni, granski i teritorijalni raspored sredstava proizvodnje, - stabilni rast životnog standarda, - zaštitu i očuvanje okoliša. U razdoblju od 1995. do 2005. godine doći će do značajnih promjena kako u strukturi proizvodnih faktora i proizvodnje, tako i u životu i standardu stanovništva. Za to vrijeme izmijenit će se najmanje dva ciklusa tehničko-tehnoloških inovacija, koji će obilježiti napredak proizvodnje i strukturu gospodarstva. U izboru pak pravaca razvoja postoji principijelna razlika kada se on vrši za uže područje ili za Državu kao cjelinu. Što je područje manje, manje su mogućnosti izbora. Definiranje osnovnih pravaca razvoja u prvom redu znači da se planiraju one djelatnosti koje s obzirom na najvažnije čimbenike imaju realne mogućnosti za uspješan razvoj. Polazeći od dostignutog stupnja razvoja, postojeće privredne strukture, prirodnih uvjeta, općih tendencija razvoja gospodarstva u svijetu i u nas, područja od naglašene važnosti za Varaždinsku županiju su: • Kompleks prerade metala i nemetala, • Industrija kemijskih proizvoda, • Građevinarstvo i industrija građevnog materijala, • Poljoprivredno-prehrambeni kompleks, • Tekstil, koža, obuća i galanterija, • Šumarstvo i industrijska prerada drveta, • Usluge i širi sektor tercijarnih djelatnosti, • Razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti, • Razvoj komunalne infrastrukture, • Razvoj djelatnosti, ne samo u tercijarnom, već i kvartarnom sektoru. U okviru cjeline razvoja Varaždinska županija postala bi prometno komunikativnija cjelina s povećanjem dnevne pokretljivosti ljudi, posebno radnika, povećanjem prijevoza tereta i prijenosa informacija, jačanjem ekonomske snage i ekonomske integriranosti područja. Razvojem prometa valjalo bi težiti maksimalnoj valorizaciji tranzitno-prometnog položaja područja, stvaranjem uvjeta za privlačenje transportnog tranzitnog supstrata i proširenjem i modernizacijom cestovnih i željezničkih prometnica. U perspektivi će još više jačati potražnja za svim vrstama usluga. Zbog toga primjerenim aktivnostima i mjerama ekonomske politike Županije, gradova i općina, treba stvarati pogodnosti za razvoj tih djelatnosti. To će stvarati uvjete za veće angažiranje radno sposobnog stanovništva i povećanje dohotka. Opći cilj prostorno-ekonomskog razvoja je dugoročno optimalno korištenje prostora u ekonomske i druge korisne svrhe. Taj cilj se ne može odrediti kao neko točno
Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 23

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

buduće stanje prostora, već kao razvojni proces u kojem se prostor čuva i unapređuje u skladu s rastom broja i opsega ekonomskih i drugih aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru. U skladu s takvim postavkama osnovna područja dugoročnog razvoja Varaždinske županije u razdoblju do 2005. godine su: - primarni sektor - poljoprivredna proizvodnja, šumarstvo, lovna privreda i slatkovodno ribarstvo, - sekundarni sektor - energetika, metaloprerađivački kompleks, elektroindustrija i elektronika, proizvodnja i prerada tekstila, kemijska industrija, industrija prehrambenih proizvoda, drvoprerađivački kompleks, nemetali, građevinarstvo i industrija građevinskog materijala, - tercijarni sektor - promet i veze, trgovina i ugostiteljstvo, turizam i usluge, - privredna infrastruktura, - obrtništvo i poduzetništvo, - znanstveno-istraživačka i razvojna djelatnost, te - tehničko-konzultantske usluge. Važno područje razvoja u razdoblju do 2005. godine i dalje ostaje industrijalizacija, stvaranje moderne, visokoproduktivne i izvozno orijentirane industrije, koja bi imala i najvišu stopu rasta. Istodobno slijedi i brži i kvalitetniji razvoj onih djelatnosti koje imaju komparativne prednosti, u prvom redu stabilan i intenzivan razvoj poljoprivrede, čijim razvojem valja osigurati racionalno korištenje poljoprivrednog zemljišta i osigurati zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta i izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te razvoj sektora usluga, koji se temelji na povoljnom geografsko-prometnom položaju i klimatskim uvjetima, kao što su promet, termalna liječilišta, zdravstveni i lovni turizam. Opća koncepcija regionalnog razvoja ovog područja može se definirati kao: • modernizacija i proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta s naglaskom na jačanju i proširenju postojećih djelatnosti (ne počinje se uvijek od početka, niti uvijek treba sve mijenjati, zapravo to nije niti moguće), • potpunije i efikasnije korištenje prirodnih uvjeta za proizvodnju (poljoprivreda, šumarstvo, industrija građevinskog materijala, građevinarstvo), • priprema sirovinske, proizvodne i tržišne osnove za novu proizvodnju i nove djelatnosti (kemijska industrija i druge), • povećanje obujma proizvodnje podjelom rada, specijalizacijom i kooperacijom kod postojećih djelatnosti (tekstilna, drvna, metalna, industrija građevnog materijala, prehrambena industrija i građevinarstvo), • dinamičniji i brži razvoj poljoprivredno-prehrambenog kompleksa, jačanjem poljoprivrede, industrijskim načinom proizvodnje, organiziranom proizvodnjom na obiteljskim gospodarstvima, visokim stupnjem finalizacije u proizvodnji hrane i boljim iskorištavanjem poljoprivrednih sirovina, osiguranim plasmanom u zemlji i inozemstvu, posebice proizvodnjom zdrave hrane, • dinamični razvoj građevinarstva kao komplementarne privredne aktivnosti niza drugih djelatnosti, industrije građevinskog materijala za potrebe regije i šire (s visokim multiplikatorom), • razvoj metaloprerađivačkog kompleksa na osnovi viših oblika specijalizacije i kooperacije u skladu s tehničkim napretkom i selektivnim pristupom u definiranju proizvodnih programa prema potrebama regionalne i međunarodne podjele rada i • brži i dinamičniji razvoj tercijarnog sektora u cjelini, a posebno ugostiteljstva i kontinentalnog turizma, vjerskog, zdravstvenog i lovnog, te turizma na seoskim gospodarstvima, prometa i veza s naglaskom na jačanje integralnog transporta, razvoj obrtništva, poduzetništva i kućne radinosti.
Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - 24

kako bi prvenstveno tehnološki intenzivne grane više od polovice proizvodnje realizirale u izvozu. dok bi u razdoblju poslije 2000-te godine stopa rasta iznosila 4-5% porasta godišnje. jer prema najnovijim fundamentalnim spoznajama teorije razvoja kvalitetan živi ljudski rad i isto takva strategija i politika razvoja postaju najvažniji razvojni čimbenici. posebno interesantni za prostor Varaždinske županije: Atraktivnost ulaganja nije jednaka za sva područja i segmente. osiguravanjem prostornih pretpostavki na načelima održivog razvoja. Može se očekivati da će u predstojećem razdoblju doći do određene gospodarske specijalizacije pojedinih područja i slijedom toga promjene u regionalnoj strukturi Hrvatske. Neka područja zahtijevaju primjenu visokih kriterija zaštite prostora i okoliša i omogućavanje javnog korištenja posebnih vrijednosti. Studijom razvitka Županije varaždinske "Osnovne smjernice za utvrđivanje strategije i operativnih rješenja gospodarskog razvoja Županije varaždinske do 2005. Potrebno je iskoristiti tradicionalne gospodarske veze i interese za razvitak vlastitih mogućnosti. a petnaest godina kasnije hrvatski proizvod bi mogao narasti na 40 milijardi US$ (resursi Hrvatske omogućuju ostvarivanje bržeg rasta uz oslanjanje na interes i ulaganja inozemnog kapitala). Procjenjuje se da će domaći proizvod u 2000-toj biti 20 milijardi US $. trgovine. pa radi toga traže krajnje racionalno zauzimanje prostora za izgradnju. iseljavanje. godine "Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije". šumarstva i lovstva.) dati su pravci i okviri razvoja s projekcijama razvoja industrije (po područjima i granama). godine" (City Trust Razvojni centar Zagreb. temelji projekcije gospodarske orijentacije Županije. Za područje turizma izrađen je tijekom 1997. ali pri tome voditi računa da se ne prihvaćaju nečiste tehnologije i rješenja koja bi mijenjala kvalitativna obilježja prostora i okoliša. a poslije 2000-te bi Hrvatska vlastitim sredstvima financirala 4/5 programa razvoja. Demografska situacija u Varaždinskoj županiji i posebno radni potencijali povoljniji su nego prosječno u Republici Hrvatskoj (gdje su dugoročni problemi: niski prirast stanovništva. a procjenjuje se da sve razvojne aspiracije i poduzetničke inicijative neće biti moguće uklopiti u svaki prostor. očuvanu prirodu. U predstojećem razdoblju gospodarski razvitak treba temeljiti na korištenju komparativnih prednosti pojedinih područja i disperziji gospodarskih sadržaja u prostoru uz neophodnu izgradnju infrastrukture. sposobnost za suradnju i partnerstvo i drugo). prometa i druge infrastrukture. Nužno je povećati efikasnost i izvoz. Ovim Planom prate se i podupiru postavke iz tih dokumenata. ljepote. starenje i ratni gubici). a preostalu petinu od inozemnih kredita i investitora. To postaje razvojno sve značajnije. dostignuti stupanj društvenog i ekonomskog razvoja i komparativne prednosti Varaždinske županije. Najvažniji naglasci u Strategiji prostornog uređenja za područje gospodarstva. Ove su spoznaje uz druge čimbenike (nezagađenost tla. turizma i ugostiteljstva te obrtništva i malog poduzetništva. Globalni parametri za postavljanje i operacionalizaciju nove strategije gospodarskog razvitka polaze od pretpostavke gospodarskog rasta u razdoblju obnove u kojem bi se proizvodnja i dohodak povećavali 25% godišnje. razina obrazovanja stanovništva i otvorenost gospodarstva. poljoprivrede.25 . vode. Istodobno izlučuju se tri najvažnija kriterija za rangiranje sposobnosti za rast: politička sigurnost i stabilnost. što bi trebalo utjecati na skladniji i ravnomjerniji regionalni razvitak. te stabilizirati gospodarstvo i tehnološki ga razviti prema mjerilima međunarodne ekonomije. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . turizma. vodeći računa o demografskom potencijalu i o zaštiti i unapređivanju okoliša. Do 2000-te godine bilo je potrebno uložiti u obnovu i razvitak 25-30 milijardi US $ (uz pomoć inozemstva).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Glavni sadržaji na kojima će se temeljiti dugoročne promjene gospodarske strukture ovog područja su: zemljopisno-prometni položaj. Varaždinska županija s tih je stajališta u hrvatskim uvjetima iznadprosječno visoko. Prostorni razvitak u funkciji je gospodarskog razvitka pri čemu je presudno iskoristiti elemente europskih integracija za poticaj i konsolidaciju gospodarstva. veljača 1996. vodoprivrede. građevinarstva.

ribarstvu i ribnjačarstvu. pa je nužno mijenjati stereotipnu predodžbu o turizmu kao usko shvaćenoj gospodarskoj djelatnosti. Temeljni resurs hrvatskog turizma je izdašan i ekološki visoko vrijedan prostor u cjelini (od morske obale do ruralnih područja i termalnih izvora). bitno šire uvažavati u profiliranju gospodarskog razvitka Hrvatske. Glavni razvojni potencijali poljodjelstva na razini Države iskazuju se kroz: . područja koja treba sanirati ili oplemeniti. povrtlarstvu. Bolje iskorištenje potencijala u poljodjelstvu. jer se s malim kvantitativnim. njegovu upotrebu treba visoko valorizirati s pozicije rekreacijskih funkcija i stacionarnog turizma.razvitak turizma i uspostavu višeg stupnja potrošnje. S te pozicije treba promatrati i ulogu šuma i šumarstva u Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija mora iskoristiti blizinu Zagreba kao jakog emitivnog centra i potencijalnog potrošača turističko-rekreativno-izletničkih ponuda. a u geoprometnom smislu pozicija Hrvatske omogućuje valorizaciju njezinog prostora i kroz bitno intenzivniji razvitak tranzitnog i izletničkog turizma.visoku vrijednost poljodjelskih površina na pojedinim područjima. te brži i snažniji gospodarski razvitak područja sa specifičnim razvojnim problemima. a značajnim kvalitativnim pomacima mogu ostvariti daleko značajniji gospodarski učinci.26 . pri čemu treba davati prednost reprezentativnim i selektivnim oblicima s naglaskom na visoki (elitni) turizam. .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U ostvarenju tih ciljeva planira se brži rast određenih gospodarskih djelatnosti u većem broju gradskih i radnih središta ravnomjernije raspoređenih u prostoru Hrvatske. Turizam treba značajnije. te smanjiti ili onemogućiti korištenje kvalitetnog plodnog zemljišta za nepoljodjelske svrhe. a time i ekonomskog oporavka poljodjelstva.druge mjere usklađene s međunarodnom politikom u poljodjelstvu. gdje osim prirodnih vrijednosti veliku ulogu i značaj imaju kulturno-povijesna obilježja prostora. tržišne uvjete i mogući tehnički napredak konstatira se da Hrvatska ima odlične uvjete za razvoj turizma. Potrebno je započeti stvaranje novog identiteta turističkog sektora.prirodne i druge uvjete za restrukturiranje proizvodnje (primjerice za uzgoj zdrave hrane). održavanjem i postupnim povećanjem pošumljenih područja. Turistički sektor raspolaže razmjerno velikom suprastrukturom. gdje zbog malog šumskog fonda više dolazi do izražaja zaštitna uloga šuma i potreba za očuvanjem postojećeg šumskog fonda pravilnim gospodarenjem. Cijeni se da je malo zemalja u "srcu" Europe koje mogu dugoročno ponuditi toliko izdašne i kvalitetne turističke potencijale kao Hrvatska. prvenstveno mediteranskog tipa. ali će je biti nužno temeljito modernizirati. provođenje svekolike zaštite okoliša i krajolika i brižno upravljanje turističkim resursima može osigurati preduvjete za uspješan razvitak turizma. koji uz rješavanje infrastrukturnih problema. a gradnju usmjeriti na rubna područja. . Uvažavajući raspoložive resurse. voćarstvu.uvođenje novog pristupa u utvrđivanju razreda tala i uvažavanjem parametara plodnosti zemljišta provoditi djelotvorniju zaštitu.bolje mogućnosti iskorištenja zemljišta putem privatizacije. . Radi toga je nužno čuvati vrijedne i atraktivne prostore. . te građenje građevina provoditi na principima uklapanja u okoliš. . predlaže se kroz slijedeće: .relativno visok stupanj tehničko-tehnološke stručnosti i osposobljenosti. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . u koja se ubrajaju i pogranična područja. ali i kontinentalnog što omogućuje stvaranje veće i raznovrsnije turističke ponude za koju ne postoje ozbiljnije tržišne zapreke. te prednosti koje postoje u ratarstvu.

) radi tržišne orijentacije. pa strateško pitanje nije kako pojačati poziciju hrvatske industije u strukturi gospodarstva. rukovođenje. S gledišta korištenja prostora potrebno je ukazati na procese transformacije velikih industrijskih kompleksa i disperziju u manje jedinice. zaustavljanje depopulacije i degradacije malih seoskih gospodarstava na vrednijim agrarnim prostorima i područjima od posebnog interesa za Državu (npr.jače afirmiranje stočarske proizvodnje orijentacijom prema vanjskom tržištu. a nema tržišta. kapital i dr. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a mjerama agrarne i porezne politike selektivno stimulirati određene proizvodnje i razvitak poljodjelstva u određenim područjima. te proizvodnju zdrave hrane. U takvim okolnostima Strategijom prostornog uređenja se ukazuje na dosadašnju poziciju industrije koja osjetno zaostaje u proizvodnosti i konkurentnosti na svjetskom tržištu i prestaje biti najvažnija i povlaštena grana gospodarstva u Hrvatskoj.sprječavanje daljnjeg cjepkanja zemljišnih površina i poticanje povećavanja posjeda. Ocjenjuje se da je do sada industrija bila prekomjerno koncentrirana u većim gradovima. koja zagađuje okoliš. osvajanje tržišta. komasacija i sl. već kako je učiniti proizvodnijom i konkurentnijom. ali i agrotehničkih postupaka (hidro i agromelioracija. tržište. Napredak industrije zahtijeva modernu tehnologiju.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Nužno je preorijentirati strukturu industrije iz bazične i teške koja traži puno energije i radne snage. tradiciju i znanje.primjenu suvremenih dostignuća biotehnologije i novih proizvodnih procesa. prirodne resurse. na onu koja koristi komparativne prednosti zemlje: položaj. za što je neophodno industriju privatizirati i privući inozemne investitore. . s ciljem rasterećenja nekih područja aktiviranjem do sada neiskorištenih. učinkovitu organizaciju. ljudski potencijal.27 . primjerenije prostornoj strukturi. pogranična područja). .

Pošto se preobrazba naselja najintenzivnije događa u okolici gradova i duž prometnih linija. Razvoj naselja Proces urbanizacije treba usmjeriti u održivi smjer. Seoska . realno je očekivati da će se i tu dogoditi određene preobrazbe i to u dva različita pravca: neka će se urbanizirati. Razvoj naselja. kao i kraka od Varaždina preko Petrijanca i Cestice do granice s Republikom Slovenijom. odnosno od Varaždina prema Ludbregu i u pravcu Koprivnice. Kriterij za definiranje gradskog naselja su četiri međuzavisne varijable: jedna je broj stanovnika (više od 2. od kojih jedan krak ide u pravcu Novog Marofa i Varaždina prema Čakovcu.28 . a temeljiti ga. Zamjetno je formiranje i poprečne osovine od Varaždina prema Ivancu. Oba procesa prati adekvatna modernizacija rada i života. i nisu doživjela značajne preobrazbe. vodoopskrbnog i energetskog sustava. Policentrični razvitak. Lepoglavi i u pravcu Krapine. Prijelazna naselja su ona koja su doživjela određeni stupanj socoiekonomske i druge preobrazbe. Značajna povoljnost je i dobra povezanost grada i gradske regije Varaždina s gradom i gradskom regijom Čakovca. tj. uočava se zvjezdasto formiranje osovina urbanizacije s centrom u Zagrebu. Varaždin kao gradska regija ima veoma povoljnu socioekonomsku strukturu: polifunkcionalan grad s visoko urbaniziranom okolicom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Bez obzira što se radi o području u susjednoj županiji postupno se stvara prostor većih vezanih koncentracija stanovništva koju treba i u planskim dokumentima respektirati. Kriterij za definiranje prijelaznih naselja je postotak poljodjelskog stanovništva (manje od 20%) i postotak aktivnog stanovništva koji radi izvan vlastitog posjeda (više od 50%). Sa stanovišta prostornog uređenja promatra se njihov socioekonomski karakter (gradovi određenih funkcija rada i okolice povoljnih socioekonomskih obilježja). U takvom sustavu formira se mreža naselja i uspostavlja se struktura gradova i gradskih naselja s funkcijama rada i stanovanja kao temeljnim funkcijama. na izgradnji kvalitetnog prometnog. Međutim. s time da se u analizama naselja težište stavlja na gradska naselja i proces urbanizacije.000 ljudi). pa ih nazivamo i urbaniziranim naseljima. Radi toga se Strategija prostornog uređenja na razini Države zalaže za sustav policentričnog razvoja i stvaranje policentrične mreže gradova i sustava naselja. osobito u gospodarski nedovoljno razvijenim područjima.1. međugradska i samostalna. Gradovi sa svojim okolicama čine gradske regije.3. prometne i ostale infrastrukture 2. Gradovi kao čvorišne točke prostora sa svojom funkcijom rada upravljaju i djeluju na svoje socio-gospodarske gravitacijske okolice.3. koja pak dijelimo u prigradska. društvene.2. a ostale tri su socioekonomskog karaktera (% poljoprivrednog u ukupnom broju stanovnika. te postepeno poprimaju gradska obilježja. Prijelazna ili urbanizirana naselja javljaju se najčešće u urbaniziranim područjima. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .ruralna naselja u RH i u Varaždinskoj županiji su još uvijek zastupljena u najvećem broju. prijelazna i seoska. % radnika u mjestu stanovanja i % domaćinstava bez poljoprivrednog gospodarstva). Tipovi naselja Prostorno-planskom dokumentacijom naselja se razvrstavaju na gradska. u onom opsegu koji će omogućiti planirani razvitak gradova i ostalih važnih naselja. razvitak središnjih naselja potrebno je poticati investicijskom politikom i decentralizacijom gospodarskih struktura. Ovakva kretanja poželjno je planski poticati i usmjeravati.2. što je i najizraženije u Središnjoj Hrvatskoj. a u nekima će jačati agrarni karakter. pored prethodno osiguranih prostornih preduvjeta. jer "nagomilavanje" prevelikog broja ljudi u nekoliko gradova i "pražnjenje" seoskih područja problem je i drugih zemalja.

te njihovom opremljenošću komunalnom infrastrukturom i građevinama društvenog standarda utjecati na povoljnija demografska kretanja i cjelokupni razvitak svojeg područja. vodeći računa o njihovu velikom značenju u strateškim interesima Republike Hrvatske. • Usmjeravati i poticati razvoj grada Varaždina koji sa sadašnjih oko 42. • Poticati rješavanje problematike pograničnih područja i naselja u njima. kvartarnih djelatnosti i stanovanja. osobito u brežnim predjelima s ciljem da se kroz aktivnu politiku uređenja seoskih naselja poveća stambeni i komunalni standard za onaj dio populacije koji će korištenjem prirodnih mogućnosti i svojih radnih potencijala doprinijeti razvitku i prosperitetu tih prostora. tj. primjeren društvenoj i gospodarskoj razvijenosti. kao jedinih mjesta tradicijskog graditeljskog identiteta s funkcijama usluga. radnih. te njihov razvoj kao cjeline regulirati Prostornim planovima i Generalnim planovima uređenja. • Postupno i selektivno revitalizirati problemska ruralna područja. tj. • Obnoviti povijesna središta gradova i ostalih naselja. • Razvijati sustav središnjih naselja sukladan teritorijalnom ustrojstvu Županije i uklopljen u sustav naselja Države.000 stanovnika) kojih u Varaždinskoj županiji nema. Ivanca i Novog Marofa kako bi ojačali obilježja primjerena gradovima srednje veličine (10.000 stanovnika spada u gradove srednje veličine (20. tretirati ih kao više prostorne oblike urbanizacije.000 do 70. • Poticati razvoj Ludbrega.29 . Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . • Poticati razvoj većih naselja i središta jedinica lokalne samouprave da poprime urbana obilježja manjih gradova nadopunjujući i stvarajući skladnu polifunkcionalnu strukturu gradova i žarišta razvitka.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Osnovni ciljevi urbanog razvoja • Razvijati optimalni stupanj urbanizacije Varaždinske županije.000 stanovnika) da unaprijedi i potpuno razvije svoje funkcije za veličinu od oko 60. • Poticati razvoj Lepoglave i Varaždinskih Toplica kako bi postupno prerasli u gradove veličine oko 5. uslužnih i rekreacijskih funkcija u manjim i srednjim gradskim središtima. kulture. a na načelima policentričnog i uravnoteženog razvitka u prostoru. te stvarati uvjete za očuvanje naseljenosti.000 stanovnika zadržavajući sva ključna obilježja povijesnog grada dimenzioniranog "po mjeri čovjeka".000-100. gradovima i njihovim urbaniziranim okolicama koje tvore socioekonomske gradske regije treba posvetiti veću pažnju.000 stanovnika i u mreži gradskih naselja upotpunili dobro prostorno pozicioniranu policentričnu strukturu. • Gradskim regijama. • Povećati udio u broju i veličini stambenih. kako bi se u praksi uspostavio ravnomjerniji razvitak područja Županije.

a predškolski odgoj ne treba shvaćati kao oblik gole potrošnje. kao i unapređivanju obrtničkog školstva uz posvećivanje dužne pažnje praktičnom osposobljavanju Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Treba napomenuti da jedinice lokalne samouprave (općine) mogu utvrditi javne potrebe u osnovnom školstvu više od potreba utvrđenih državnim pedagoškim standardom za koje osiguravaju i financijska sredstva u svom proračunu (izvanškolske aktivnosti. . Procjenjuje se da će posebno važan utjecaj na ukupni razvoj imati znanstveno-istraživački rad. tehničko-gospodarska škola.2. strani jezici). jer materijalni razvoj i životni standard stanovništva sve više ovisi o njihovoj funkcionalnosti i efikasnosti.30 . sposobnosti i razvoja za osnovno tržišno ponašanje i novu etapu razvitka Hrvatske. nazivi mjesta u kojima se izvode programi.3. ali uvažavajući da su tu dometi tržišta ograničeni. Očekuje se da će se daljnji razvoj ovog stupnja obrazovanja temeljiti na planiranju mreže srednjih škola ovisno o razvoju gospodarstva i industrije (moguća profilacija nekih srednjih škola drugačija od sadašnjih. bilo adaptacijom postojećih prostora. U osnovnom obrazovanju razvoj djelatnosti treba nastaviti i permanentno unapređivati uspostavom optimalne mreže osnovnih škola na području Varaždinske županije uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa (utvrđivanje sjedišta osnovnih škola. Razvoj društvene infrastrukture Na području društvenih djelatnosti valja očekivati snažniji razvoj i značajnije strukturne promjene. ekonomsko-turistička. utvrđivanje upisnih područja i školskih područja. npr. statutarna obilježja.društvene djelatnosti trebaju sudjelovati u makroraspodjeli društvenog proizvoda. već djelatnost koja je u direktnoj funkciji osiguranja napora za poboljšanje proizvodnosti rada i drugih uvjeta za poboljšanje standarda. koji će sve više poprimati ulogu aktivnog sudionika u procesu privređivanja. a time i osposobljavanjem novih kapaciteta bilo izgradnjom. obrazovanje i zdravstvo. Moguće je ukazati na neka polazišta i procese koji se mogu očekivati u daljnjem razvitku pojedinih djelatnosti: U predškolskom odgoju treba računati s povećanjem obuhvata djece. ovisno o stupnju razvoja Varaždinske županije. uglavnom su definirani i uklapaju se u planirani sustav naselja razrađen na razini Prostornog plana Županije. Prostori za razvitak sustava društvene infrastrukture vezani su uz naselja. . kemijska i graditeljska škola). što daje solidnu osnovu za daljnji razvoj društvenih djelatnosti i dobro je polazište za socijalni razvoj u cjelini. ovisno o demografskom stanju).društvene djelatnosti treba urediti s više tržišne logike i ponašanja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2.društvene djelatnosti nisu klasična potrošnja već djelatnosti za promicanje znanja. Općenito se može konstatirati da će se polazne osnove za razvoj društvenih djelatnosti temeljiti na vrijednosnom sustavu slijedećih bitnih obilježja: .2. Varaždinska županija ima osnovni sustav društvenih djelatnosti i mrežu društvene infrastrukture uspostavljenu tako da pokriva svoj teritorij i razmještaj stanovništva i naselja unutar svog područja. U djelatnosti srednjeg i visokog obrazovanja na području Varaždinske županije evidentna je razvijenost mreža srednjih škola i fakulteta.

te usklađivati interese i poduzimati aktivnosti radi ravnomjernijeg kulturnog razvitka gradova.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN za zanimanje putem radionica u suradnji s Ministarstvom i udrugom obrtnika (standardi. posebice za mlađu populaciju. U širokom spektru djelatnosti kulture na području Županije potrebno je u okviru brige o prostoru i zaštiti prostora naglašenije poticati skrb o zaštiti spomenika kulture i prirode na području Varaždinske županije u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i državnim institucijama. bit će nužno unaprijediti i nadograditi sustav športskih centara i građevina u Županiji. klizanje) koje u postojećoj ponudi nisu zastupljene. Za razvoj športa kao višestruko značajne društvene aktivnosti.31 . uključujući športske aktivnosti (plivanje. Naročito bi bilo potrebno izgraditi zatvorene građevine (postoji nedostatak prostora za cjelogodišnje korištenje). oprema. općina i Županije kao cjeline. kadar). Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .

Ivan Žabno (D28) Mokrice (D205)-Zabok-Zlatar Bistrica-D.32 .). a1) Ceste • Osnovni strateški cilj Županije koji je istovjetan infrastrukturnim strateškim ciljevima Republike Hrvatske je ubrzano dovršenje izgradnje i stavljanje u prometnu funkciju autoceste Mađarska .Koprivnica .Dubrava-Đelekovec-Drnje (D41) N.) GP Goričan (gr. koji se također poklapa sa strateškim ciljevima prometnog sustava Države je realizacija Podravske brze ceste: Slovenija Varaždin .)-Varaždin-Virovitica-Našice-OsijekVukovar-GP Ilok (gr.Goričan . Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . cesta D22 je neasfaltirana na području Županije. R. • Treći strateški cilj Županije je postupna (etapna) izgradnja cestovnog koridora Varaždin (autocesta: Zagreb .Lepoglava Krapinsko-zagorska županija (autocesta: Zagreb . M. SR.2. a to je: Tablica 81 Mreža državnih cesta koje prolaze Varaždinskom županijom Identifikacijska oznaka 2 3 20 22 24 35 508 510 Vrsta i naziv ceste GP Dubrava Križovljanska (gr.3.Budimpešta) . MarofVaraždinske Toplice-Ludbreg-D2 Varaždin (D2)-Lepoglava-Švaljkovec (D1) Macelj (D1)-Lepoglava (D35) Varaždin (D2)-Gornji Kneginec-Varaždinske Toplice (D24) Izvor: Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste ("Narodne novine". • Do realizacije ovih kapitalnih cestovnih pravaca kroz područje Županije nužno je podizati kvalitetu i unapređivati prometno-tehničke i sigurnosne elemente na uspostavljenoj mreži državnih cesta. 79/1999. J. R. To podrazumijeva što brže oživotvorenje glavnih međunarodnih i državnih prometnih veza i koridora koji prolaze prostorom Županije. br. Slov. Razvoj prometne i ostale infrastrukture a) Prometni sustav Strateški cilj razvoja prometnog sustava Županije temelji se na efikasnom iskorištenju povoljnog geoprometnog položaja područja. Konjšćina-Budinšćina-N.)-Čakovec-Varaždin-Zagreb-Karlovac-Rijeka-PazinSvetvinčenat-Vodnjan (D21) Varaždin (D2)-Nedelišće-Čakovec-Prelog-D. Ovaj podravski koridor ima strateški značaj alternativnog i pomoćnog prometnog koridora onom glavnom posavskom koridoru i s razine županijskih interesa i prioriteta odmah je iza koridora autoceste.Rijeka. • Drugi strateški cilj.Osijek . s ciljem da se koncepcija razvitka u prostoru konkretno podupre podizanjem kvalitete infrastrukturnog opsluživanja.Istočna Europa.Ivanec . ali i podizanje kvalitete prometnog sustava unutar Županije.Varaždin Zagreb . Marof (D3)-Križevci-Sv.3. a u raskrižju Varaždin je čak jednako prioritetan kao i sam priključak gradskog cestovnog prometnog sustava na autocestu u izgradnji.Beč) kao koridora brze ceste.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Napomena: Od gore navedenih cesta.

a druga je konsolidacija preostale željezničke mreže u zemlji. a prema Ormožu u Sloveniji).Varaždin. jer time daje prostoru sjeverozapadne Hrvatske kapitalni željeznički infrastrukturni koridor koji ga je u dosadašnjim koncepcijama razvitka zaobilazio. a u cilju efikasnijeg policentričnog razvoja Županije.Golubovec . te ispravno Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . To su pravci: Otok Virje . Prema Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske ovaj pravac je uvršten u generalnu mrežu brzih pruga.Vratno Donje (spoj s međudržavnim graničnim prijelazom u Virje Otoku.Koprivnica . procjene razvitka željeznice usmjeravaju se u dvije razine: jedna je povezivanje s europskim željezničkim mrežama. 24 do Legrada i državne granice s Republikom Mađarskom). da željeznički prijevoz zasniva svoj razvoj na masovnom prijevozu roba i nešto manje putnika. U predloženom konceptu oživotvorenja značajne međunarodne željezničke veze od Krapine (pruga Zagreb . Prihvaćanjem ovakvog koncepta još više dobiva na vrijednosti značaj i uloga željezničkog koridora Varaždin .Trakošćan . • Posebnu pažnju bit će potrebno posvetiti uređenju graničnih prijelaza i njihovom opremanju svim potrebnim pratećim službama (međunarodni). Radi toga je prioritetan strateški interes Varaždinske županije u pogledu razvitka željezničke mreže. U skladu s općim strateškim ciljevima na razini Države.Osijek.Legrad (nastavak državne ceste br.Voća .Varaždin . što bi se trebalo odraziti i na prostoru Varaždinske županije.Dubrava Križovljanska (cesta koja stvara pretpostavke za revitalizaciju pograničnog područja prema Republici Sloveniji). da se ovaj koncept povezivanja s europskim pravcima podrži i oživotvori. Bednja . godine. U kontekstu detaljnijeg planiranja trase buduće Podravske brze ceste i njene spojne točke s Republikom Slovenijom bit će potrebno definirati i lokaciju graničnog prijelaza na toj trasi.Mađarska. koji je u dosadašnjem željezničkom prometnom sustavu kao lokalna pruga bio praktički u odumiranju.posavskom koridoru) bit će nužno valorizirati ulogu. Ludbreg .Čakovec .Klenovnik . Na području Varaždinske županije to se ogleda kroz davanje sasvim nove uloge željezničkom pravcu Krapina . a2) Željeznice Sukladno svjetskim trendovima da se zbog energetskih razloga i ekoloških problema cestovni promet nedomjesti željezničkim gdje god je to tehnički i ekonomski opravdano proizlazi da će u narednom razdoblju jačati procesi supstitucije cestovnog prijevoza željezničkim i na području Republike Hrvatske.Beč) preko Ivanca. • U cilju poboljšanja sigurnosti i protočnosti prometa potrebno je izgraditi obilaznice gradova.33 . potrebe i mogućnosti pruge Zagreb . • U projekciji razvoja cestovne mreže Županije bit će nužno značajnu brigu posvetiti unapređenju stanja na mreži županijskih i lokalnih cesta. kao i određenom povećanju gustoće te mreže.Osijek u podravskom koridoru (alternativa glavnom . Varaždina i Čakovca za Mađarsku i važne pruge Varaždin .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN • Jedan od ciljeva razvitka i unapređenja sustava cestovne mreže Županije je i odgovarajuće povećanje gustoće mreže državnih cesta i na pravce koji trenutno nisu obuhvaćeni Odlukom o razvrstavanju cesta u državne ceste od svibnja 1997.

već svojim karakteristikama bitno utječe na sve druge elemente korištenja prostora i gospodarenja prostorom. a pogotovo kad se koriste podzemne mreže i bežične komunikacije. Korištenje voda. Razvoj TV i radio difuzije ne postavlja posebne prostorne zahtjeve. uređenje režima voda i zaštita voda od zagađivanja sastavni su elementi vodnogospodarskog sustava i međusobno se isprepliću i uvjetuju. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . b) Vodnogospodarski sustav Vodnogospodarska djelatnost i uspostava kvalitetnog. te procjenu isplativosti budućih zahvata. Od posebnog je značenja dobra uspostava telekomunikacijskih sustava u pograničnom području i ruralnom prostoru zbog sigurnosnih razloga i podizanja kvalitete života stanovništva. kako bi odgovorio novim zahtjevima buduće međunarodne uloge. Uvođenjem odgovarajućih komercijalnih uz postojeća športska obilježja mogao bi se razvijati zračni promet na području Županije. a i u relativno kratkom vremenu okoliš se sanira. koji pokriva područje mrežne skupine Varaždin. ali uz prethodno sveobuhvatno valoriziranje ključnih međuutjecaja ovog sadržaja i okolnog prostora. a4) Telekomunikacije Sustav veza je infrastrukturni sustav koji se vrlo brzo razvija i njegovo značenje znatno raste. funkcionalnog i efikasnog vodnogospodarskog sustava može se smatrati strateški najznačajnijim prioritetom u Varaždinskoj županiji. ali i potrebama suvremenog prometnog opsluživanja gospodarskog i populacijskog okruženja. brze. a3) Zračni promet Postojanje zrakoplovnog pristaništa za športske namjene s kvalitetnom asfaltiranom poletno sletnom stazom dužine oko 1720 m i nužnim pratećim građevinama. pa ne narušava prostor u značajnijoj mjeri. U cilju osiguravanja prostornih uvjeta za razvoj moguće je osigurati postojeći slobodni raspoloživi prostor za potrebe budućeg razvitka.34 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN prometno-tehnološki i prostorno koncipirati i razvijati željeznički prometni čvor Varaždin. Na prostoru Županije TK Centar Varaždin. tako da se dopuna postojeće mreže radi pokrivanja područja zasjenjenja (sa slabim signalom ili bez signala) može provoditi bez posebnih prostornih ograničenja. pa je razumljiv interes Županije za uspostavom kvalitetne. ne samo iz razloga što direktno i indirektno utječe na opstanak i razvoj živog svijeta. Telekomunikacijski promet ima relativno male i prihvatljive potrebe za prostorom. orijentiralo je županijska promišljanja na davanje razvojnih elemenata zračnom prometu. te tu u punom smislu riječi dolazi do izražaja pojam "održivog razvoja". ali i prostore Županije međusobno. a na prostoru Varaždinske županije u velikoj (presudnoj) mjeri diktiraju uvjete pod kojima se prostor koristi ili se namjerava koristiti. predviđa u narednom razdoblju vrlo značajne zahvate na izgradnji i proširenju postojećih kapaciteta (komutacijski kapaciteti i prijenosni sustavi) u cilju proširenja i poboljšanja pretplatničkih telekomunikacijskih mreža. Činjenica je da su prostorni zahtjevi telekomunikacijske mreže prvenstveno vezani uz mrežu cesta i željezničkih pruga i to najvećim dijelom za urbane prostore tako da ih u Prostornom planu Županije nije nužno posebno izdvajati i naglašavati osim najznačajnijih. sigurne i suvremene telekomunikacijske mreže koja će efikasno povezati područje Županije s ostalim dijelovima Hrvatske i drugim državama. a Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđa se mogućnost prerastanja postojećeg zrakoplovnog pristaništa u zračnu luku 2C kategorije. ali i određenim prostornim ograničenjima u okruženju.

a natapanje je predviđeno korištenjem voda iz Ormoškog i Varaždinskog akumulacijskog jezera putem glavnih natapnih kanala VAR 1.Dunav" Osijek. ali na ograničenim i kontroliranim lokacijama za koje je prethodno nužno obaviti odgovarajuće istražne radove i izraditi studije utjecaja na površinske i podzemne vode i okoliš. OOUR "Vodogradnja" Varaždin). a za te potrebe predviđena je mogućnost korištenja 30 m3/s vode iz ukupnih vodnih količina hidroelektrana. valjalo bi objektivno sagledati takve mogućnosti.35 . osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za stanovništvo i gospodarstvo. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . ali i razvoja ljudskog društva. te ukoliko postoje. Korištenje voda za navodnjavanje i odvodnju razmatrano je "Studijom uređenja zemljišta i otvorenih vodotoka za gornji dio vodnog područja rijeke Drave (izrađenom 1989. ali nije nađen ekonomski interes. U tom smislu povoljne su mogućnosti iskorištenja aluvijalnog područja uz rijeku Dravu. Generalno je konstatirano da se zbog regulacije Drave i izgradnje akumulacija razina podzemne vode nizvodno snizuje. Pošto se ne može isključiti interes za ovim korištenjem. U cilju sustavnog rješavanja problematike vodoopskrbe izrađen je Vodoopskrbni plan Varaždinske županije kojeg je potrebno postupno realizirati. te jezera Dubrava putem kanala DUB 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b1) Korištenje voda Osiguranje dovoljnih količina zdrave pitke vode jedan je od osnovnih uvjeta opstanka. ističu u prioritetni plan potrebu za osiguranjem dovoljnih izvora ove mineralne sirovine. Prema provedenim ispitivanjima predvidivo je da u budućnosti neće biti dovoljne sadašnje lokacije crpilišta. VAR 2 i ČAK 1. kako bi se osigurale sve potrebne pretpostavke da se područje Županije (i šire) može dugoročno snabdijevati kvalitetnom vodom iz vlastitih izvora. Za područje Varaždinske županije bilo bi svrhovito izučiti u kojoj mjeri postoje potencijalne mogućnosti za značajniji razvoj ribnjačarstva. dati im šanse da se oživotvore (uz uvažavanje i usklađivanje međuutjecaja u prostoru). što može zahtijevati natapanje. U tom cilju započelo se s provođenjem mjera zaštite novog vodocrpilišnog područja Vinokovšćak na širem prostoru naselja Svibovec Podravski između kanala HE Varaždin i starog korita rijeke Drave. radi toga je glavni cilj dugoročnog programa vodoopskrbe na razini Republike Hrvatske. od tadašnje VRO "Drava . te uskladiti rješenja koja će osiguravati i održavati odgovarajući vodni režim. Na području Županije u sklopu vodnogospodarskog sustava nužno je razmatrati i prostore za eksploataciju šljunka. jer današnje i buduće potrebe u graditeljstvu. Strateški je interes Države zaštita rezervi podzemne vode u dravskoj nizini Varaždinske i Međimurske županije. Danas još nema površina koje se navodnjavaju. Ovim se Planom naglašava potreba zaštite i očuvanja prirodnih dijelova Drave između akumulacijskih jezera i ukazuje na neprihvatljivost eksploatacije šljunka na cijeloj dionici rijeke. Istovjetan je i interes Varaždinske županije pa je radi toga nužno i potrebno zaštititi prostor i njime promišljeno gospodariti. već će biti potrebno oformiti nova crpilišta. a u posljednje vrijeme naročito u cestogradnji. a nema ni konkretnih planova u bližoj budućnosti. Korištenje ostalog hidropotencijala na razini Županije svojevremeno je načelno sagledavano radi izgradnje malih hidroelektrana. Što se tiče korištenja vode u energetske svrhe već je konstatirano da je rijeka Drava i njezin hidropotencijal na području Županije iskorišten za proizvodnju električne energije.

retencija ukupne zapremnine oko 8. a u nižim dijelovima poplave. jer imperativno je tu vodu očuvati i zaštititi od zagađivanja. tako da je potrebno nastaviti s izgradnjom zaštitnih nasipa. Iskorištavanje posebnih vodnih resursa (mineralno-termalne vode geotermalnog porijekla) obrađeno je u poglavljima o turizmu i energetskom sustavu. To vrijedi i za brežuljkaste. ali bi u budućnosti valjalo razmotriti i u određenom obliku razviti ovu djelatnost u funkciji razvitka rekreativno-turističke ponude potencijala rijeke Drave. Na Bednji je predviđeno 37 akumulacija . Bujičnog je karaktera i u gornjem toku izaziva erozije. U Savskom slivu vodotok Lonje prisutan je u području Županije od svog izvorišta do Bisaga u dužini od oko 18 km. U sklopu izgradnje autoceste predviđa se u dolini Bednje u široj okolici Novog Marofa urediti tok rijeke Bednje i riješiti pitanje periodičnog plavljenja ovog prostora. 1984. Radi efikasne zaštite područja predviđa se uređenje korita postojećeg vodotoka.000. ali uređenje treba nastaviti. a to uvjetuje uspostavu sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda. ali u praksi se ovo rijetko postiže. a štete su uglavnom na poljoprivrednim kulturama. Prema Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske. uređenjem retencija i akumulacija u slivu. Smanjenje štetnog djelovanja Bednje i Plitvice razmotreno je "Idejnim rješenjem vodnog sistema slivova Plitvice i Bednje" iz 1989. Rijeka Plitvica je većim dijelom uređena. Za slivno područje rijeke Lonje izrađena je "Studija hidrotehničkog uređenja sliva Lonje uzvodno od ceste Zagreb .g. kao i s uređenjem regulacijskih radova u dijelovima korita. naročito na područjima bogatim podzemnim vodama.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Za sada ta gospodarska djelatnost nije značajnije zastupljena na ovom području. ali bez konkretnih programa budućeg razvitka.000 m3 radi prihvaćanja vodnih valova u gornjem dijelu sliva Bednje. Pošto je Županija izradila plan cjelovite vodoopskrbe svog područja. koja za sada nema karakter organiziranog korištenja. radi smanjenja maksimalnih i povećanja minimalnih protoka. već postoje samo parcijalni pokušaji uzgoja u manjim ribnjacima. Sve je izraženije i korištenje voda u akumulacijskim jezerima i dijelovima toka Drave uz akumulacije za rekreacijsku i turističku plovidbu.). ali je i nadalje u gornjem toku (uzvodno od Varaždina) prisutno periodično plavljenje površina. Vode s područja Županije pretežito gravitiraju u Dravski sliv. te određeni radovi na sprječavanju erozija i uređenju bujica. b3) Zaštita voda Razmatrajući prethodno strateške ciljeve vodnogospodarskog sustava Županije u domeni vodoopskrbe. te blizine gusto naseljenih i razvijenih urbanih prostora opravdana su promišljanja da bi bilo svrhovito istovremeno s izgradnjom vodovodne mreže rješavati i problematiku odvodnje otpadnih voda. godine. Zbog dispozicije vodonosnika i izvorišta pitke vode.Bjelovar" (RO "Projekt" Zagreb. b2) Uređenje režima voda Zaštita od štetnog djelovanja voda spada u važne aktivnosti na području Varaždinske županije i u izgradnju i uređenje građevina zaštitnog sustava nužno je permanentno ulagati. a samo manjim dijelom u južnom području Županije preko Lonje u Savski sliv. nesumnjivo je da rješavanje vodoopskrbe treba biti u uskoj svezi sa zaštitom voda. dok je športski ribolov i djelomice ribolovni turizam tradicionalno zastupljen. I u jednom i u drugom slivu prisutne su pojave poplava i bujično-erozijskih djelovanja. od državnog je značenja izgradnja zajedničkih uređaja za pročišćavanje zagađenih voda s dovodnim kolektorima i Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .36 i vode . potrebno je strateški osmisliti i koncept kanalizacije i odvodnje otpadnih voda. a posebno nizinske dijelove prostora Županije. U Dravskom slivu je štetno djelovanje rijeke Drave znatno smanjeno izgradnjom hidroenergetskog sustava. Studijom je obuhvaćena zaštita od štetnog djelovanja voda sliva Lonje s uređenjem glavnih vodotoka.

ali i hitne zadaće treba uvrstiti i djelotvorno ustrojstvo. Kad se govori o zaštiti voda od zagađenja u Županiji. jer suvremena poljoprivredna proizvodnja upotrebljava različita sredstva koja negativno utječu na kvalitetu vode. od ostalih (manjih) vodotoka za čiju degradaciju isključivu krivnju snosimo sami. Izgradnja kanalizacije u naseljima. uključivo i kontrolu ispiranja zagađenja s prometnica i drugih građevina i prostora na kojima postoje realne i potencijalne opasnosti od ugrožavanja kvalitete voda. odnosno unapređenje sustava stalnog praćenja kvalitete voda i kontrole zagađivanja. podzemne pitke vode. U pogledu zaštite vodotoka od zagađivanja sve aktivnosti i mjere nužno je usmjeriti k osnovnim ciljevima. c) Energetski sustav Prirodni resursi na području Varaždinske županije za kapitalne zahvate u proizvodnji električne energije su iskorišteni. To dodatno komplicira i potencira problematiku zaštite. a to su: očuvanje čistih voda. tada treba naglasiti da je najveći dio kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta upravo iznad potencijalnih ležišta podzemne pitke vode u dravskoj nizini. Bednje i Plitvice kao najvažnijih recipijenata na području Županije zahtijeva neodložnu provedbu odnosno intenziviranje provedbe mjera zaštite. To su i glavni razlozi najnovijih procjena o potrebi iznalaženja novog vodocrpilišnog područja koje bi trebalo riješiti ili smanjiti probleme vodoopskrbe s varaždinskog vodocrpilišta. a nalazišta nafte i plina nisu pronađena. jasno je zašto je nezadovoljavajuća situacija sa stanjem vode na tom vodocrpilištu. Doda li se tome i postojanje farmi i njihov disperzivan položaj u prostoru iznad vodonosnika vodocrpilišta "Varaždin". ali je nužno. Stanje kvalitete voda rijeka Drave. pitanje zaštite vode u zapadnom dijelu varaždinske nizine i dalje ostaje prioritetno. a i oni se na kraju (s izuzetkom Lonje) ulijevaju u Dravu. S obzirom na ciljeve i projekcije razvoja naselja evidentno je da u Županiji sustav kanalizacije prioritetno treba uspostavljati i razvijati u gradovima.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN ispustima u recipijent čija veličina prelazi 50 000 ES.III kategoriju. Procjena sadašnjih mogućnosti ukazuje da nije realno očekivati bitniju promjenu i poboljšanje stanja u zaštiti prostora vodocrpilišta "Varaždin". a posebno zaštiti resursa.37 . gdje se treba izvršiti mineralizacija i tek nakon toga distribucija na poljoprivredne površine. infrastrukturnih građevina i drugih pojedinačnih građevina. obzirom na potrebe zaštite prostora (poglavito vodonosnika) sustav kanalizacije uspostavljati i u naseljima unutar i na obodu vodocrpilišnih područja. promjena metoda i načina poljoprivredne proizvodnje. tako da se u tom smislu ne očekuju novi značajniji zahvati u prostoru. U strateške. već je realnije očekivati aktiviranje novog vodocrpilišnog područja u prostoru između kanala HE "Varaždin" i starog korita rijeke Drave. a od županijskog značenja je izgradnja takvih uređaja i sustava veličine od 10 000 do 50 000 ES. Bez obzira na ove naznake promjena u koncepciji vodoopskrbe. U razmatranju degradacije vodotoka valja razlučiti rijeku Dravu kao veliki vodotok koji na naše područje već stiže zagađen. a raštrkana ruralna područja i individualna seoska i poljoprivredna domaćinstva moraju provesti maksimalno skupljanje otpadnih voda u spremnicima. pogotovo ne u kraćem vremenskom razdoblju. dok je situacija na Lonji bolja. mora biti prioritetan zadatak u narednom razdoblju. zbrinjavanje otpadnih voda s farmi. iako ne treba isključiti mogućnost privatne Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . zaustavljanje trenda pogoršavanja kvalitete voda i stalno poboljšanje kvalitete degradiranih voda. Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u recipijent za urbana područja i gospodarstvo imperativ je današnjice. pošto je kvaliteta degradirana u II . Uredbama o klasifikaciji i kategorizaciji definirano je kakvi bi vodotoci trebali biti obzirom na svoj značaj i uporabu. umjesto propisane II kategorije kvalitete. pošto su ti vodotoci od izvora do ušća na našem području. Na lokalnoj razini treba rješavati izgradnju uređaja do 10 000 ES i individualne zahvate.

eksploataciji. gospodarenju i zaštiti georesursa na području Općine Ludbreg" (INA . odnosno stambenih građevina. što je bitna pretpostavka za dogradnju i uspostavu kvalitetnog sustava napajanja u svim prostorima. za što bi bilo nužno na razini Županije sagledati objektivne mogućnosti izgradnje energetskih postrojenja malih kapaciteta. o čemu je bilo posebno govora u "Studiji o istraživanju. U tu svrhu neophodno je nastaviti niz istraživanja za definiranje vodonosnika geotermalne vode u prostoru dodatnim geofizičkim mjerenjima. tako da je Direkcija za distribuciju DP "Elektra" Varaždin koja pokriva to područje izradila posebnu "Energetsku studiju pograničnog područja Županije varaždinske" od svibnja 1997. mreže. S obzirom na različito stanje potrebni su i različiti zahvati. U tehnološkom procesu proizvodnje električne energije korištenjem termalnih voda. m3 godišnje. Tijekom 1996. ali prirodnim datostima bogato i vrijedno područje. Pošto se na razini Države Studijom "Plinofikacija Hrvatske i preduvjeti za njezino ostvarenje" predviđa povećanje potrošnje prirodnog plina do 2010. Mogući pravci razvoja su osim već planirane izgradnje postrojenja za dobivanje električne na bazi geotermalne energije i razvoj turističko-rekreativnog gospodarstva.o. U tom pogledu opskrba plinom ima prioritetno značenje. Županija je u osnovi povezana koridorima kapitalnih elektroenergetskih veza. godine prema kojoj je predviđeno energetsko rješenje područja s planiranim zahvatima na trafostaničnim postrojenjima. godine u Varaždinskoj županiji na ukupno 127 mil.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN inicijative.Geološki konzalting d. godine na razini Županije prihvaćena je "Studija opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske". ali i ekološki najprihvatljiviji za njezino gusto naseljeno. Strateški interes Županije je primjenjivati takve energente koji će biti ekonomski. detaljnijom namjenskom interpolacijom satelitskih i aviosnimaka. INA-NAFTAPLIN predviđa rekonstrukciju i izgradnju kapitalnih građevina iz sustava za dobavu i transport plina. Na istočnom dijelu prostora Županije (ludbreško područje) evidentirano je postojanje geotermalnih resursa. Rezultati istraživanja ukazuju da u budućnosti treba dio razvoja ovog prostora bazirati na osnovu dobivanja relativno jeftine geotermalne energije. Studijom se ukazuje da je razložno planirati razvoj i iskorištavanje geotermalnih resursa sukladno realizaciji izgradnje geotermalne elektrane. Zagreb.38 . te geokemijskim istraživanjima vode bušotina. izgradnji 10 i 20 kV mreže i rekonstrukciji n.. Studijom. Varaždin) kojom se daje osnova za daljnje i cjelovito rješenje opskrbe plinom cijelog područja Županije. Najlošije stanje je u pograničnom području. ludbreško područje prednjači pred ostalim područjima Republike Hrvatske. javljaju se velike količine otpadnih voda još uvijek visokih temperatura (oko 80°C) koje mogu biti iskorištene bilo direktno. te korištenje u poljoprivredi kao i za zagrijavanje gospodarskih. ("Coning Inženjering" d. koja je obrađivala podatke naftno-geoloških i geofizičkih istraživanja početkom osamdesetih godina. Od strateških građevina na razini Države u narednom razdoblju očekuje se dovršenje dalekovoda 2 x 400 kV Žerjavinec . bilo ugradnjom izmjenjivača topline.d.o. srpanj 1991. Na razini Županije problem je u nepovezanosti sustava tako da distribuciju električne energije obavljaju četri distributera. Potaknuta su i razmišljanja o projektiranju prve elektrane koja bi za pogon koristila geotermalnu energiju. konstatirano je da prema potencijalnim mogućnostima iskorištenja geotermalne energije.).Mađarska koji kroz područje Županije prolazi krajnjim istočnim dijelom i njegov položaj u prostoru već je utvrđen odgovarajućom dokumentacijom. tako da temeljna dalekovodna mreža uglavnom omogućuje opsluživanje cijelog prostora. a jedan dio pograničnog područja bio je u sustavu elektroprivrede Slovenije. U slučaju razvijanja lječilišnog turizma potrebne su relativno Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . koje nisu kompletirane.n.

39 . to stanje i nadalje poboljšavati. odnosno gradskih/općinskih deponija za komunalni otpad. pri čemu treba naglasiti da načela očuvanja i zaštite okoliša. suvremenom i sveobuhvatnom pristupu zbrinjavanja otpada koje podrazumijeva cjelovit predtretman i završnu obradu ostatka otpada. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . d) Zbrinjavanje otpada S obzirom na zakonske obveze koje govore da su se općine i gradovi dužni pobrinuti za komunalni. te uvažavajući svekolike prostorne uvjete u Županiji. da prostori koje uređuju sada ne zadovoljavaju kriterije da budu sanitarne deponije. zajednički utvrdi strategija zbrinjavanja otpada (komunalnog i bezopasnog tehnološkog) koju bi prihvatili svi gradovi i općine i kao zajednički program je podržale i realizirale. U tom cilju predlaže se dopustiti općinama koje su krenule u sređivanje stanja na svom području.Nužno je koristiti (iznaći) prijelazna rješenja. tada se ovo prijelazno rješenje s pojedinim lokalnim odlagalištima može iskoristiti i za svojevrsnu mrežu prikupljališta.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN male količine prirodne termomineralne vode koje bi se mogle osigurati iz bušotina predviđenih za potrebe geotermalne elektrane. . jer pojedine lokalne sredine rješavaju vlastite probleme ne uvažavajući dugoročne principe zaštite okoliša i suvremenog gospodarenja otpadom. uvažavajući načela racionalnog i dobrog gospodarenja i s tim u svezi kvalitetne brige o prostoru i zaštiti neobnovljivih resursa. na temelju kojeg će se detaljno razrađivati koncept i njegova buduća etapna realizacija. Bez obzira na odabrani pristup rješavanju zbrinjavanja otpada. kako bi njihove lokacije mogle dobiti potreban legalitet. pristup rješavanju problema otpada načelno može biti slijedeći: . Ukoliko pak prevlada opredjeljenje o zajedničkom. a županije za neopasni otpad. Ako prevlada opredjeljenje o zbrinjavanju komunalnog otpada u vlastitoj sredini. odnosno povremenih skladišta pojedinih vrsta komunalnog i neopasnog otpada i sekundarnih sirovina. To mogu biti svojevrsna prikupljališta otpada u prijelaznom razdoblju.da se. U cilju rješavanja problematike zbrinjavanja otpada na području Županije bilo bi svrhovito: . ali i financijski i gospodarski aspekt zbrinjavanja otpada ni u kom slučaju ne mogu argumentirati postojanje 28 odlagališta otpada. a Županija provođenje mjera zbrinjavanja tehnološki neopasnog otpada. .da gradovi i općine osiguraju (zajednički ili samostalno) provođenje mjera zbrinjavanja komunalnog otpada. U Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđa se za područje Varaždinske županije osigurati jedno skladište i nekoliko prikupljališta posebnog i opasnog otpada pa se u prostoru Županije mora predvidjeti osiguranje prostora i za te namjene. sortirališta. nužno je shvatiti da otpad mora proći određeni predtretman prije završnog zbrinjavanja. tada će te sredine morati osigurati sve zakonom propisane mjere. pošto će od trenutka donošenja opredjeljenja pa do prvih faza oživotvorenja budućeg koncepta proći izvjesno vrijeme. ali treba naglasiti. strateškom.Što prije usvojiti opredjeljenje o temeljnom principu rješavanja problematike zbrinjavanja komunalnog i bezopasnog tehnološkog otpada.

S obzirom na unutarnju strukturu područja manje prostorne cjeline mogu se raščlaniti i podijeliti na predjele zajedničkih specifičnih obilježja. izgrađeni krajolik). Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Osnovni cilj očuvanja atraktivnih i vrijednih dijelova prirodne i graditeljske baštine. rekreacijskim. U postupku planiranja moraju se osim prirodnih značajki početi uvažavati i strukturne značajke prostora Županije. Županijskim prostornim planom nije moguće detaljno strukturno definirati različite oblike krajolika. Detaljna inventarizacija mora biti jedan od ciljeva prilikom izrade prostornih planova uređenja gradova/općina. Sveukupno gledano. kulturno-povijesnim i drugim vrijednostima i obilježjima prostora. ali da ista. S gledišta očuvanja prostornog identiteta opći cilj se može definirati kao nastojanje da se zadrži i unaprijedi fizička cjelovitost područja Županije. biofizičku i antropogenu strukturu. U cilju što kvalitetnije zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti potrebno je uspostaviti krajobraznu osnovu Županije u kojoj bi se objedinili odgovarajući podaci o prirodnim. raznolikost i komplementarnost županijskog prostora i nastojati očuvati krajobraznu fizionomiju i identitet područja. Pojam krajolik ili krajobraz u prostorno-planskom kontekstu označava cjelovitu prostornu. prirodna obilježja na području Županije očuvana su djelomično.4.2. Opći ciljevi očuvanja prostornog identiteta Povoljne prirodne značajke i relativno niži stupanj industrijalizacije sačuvali su dio nenaseljenog prostora od većih oštećenja. ali su pojedini predjeli još uvijek visokog stupnja prirodnosti. te se isti trajno dopunjavali sukladno novim stručnim spoznajama. Stoga svaki daljnji razvoj u prostoru Županije treba svakako uvažavati osjećaj za zavičajni identitet i raznolikost kao važan element održivog razvoja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Za svaku kategoriju krajolika potrebno je definirati ciljeve i smjernice u svrhu zaštite i pravilnog gospodarenja. a Varaždinska županija to bogatstvo ima. agroekološkim. te ruralne i krajobrazne strukture Županije jest taj da se njezinom zaštitom očuva identitet Županije. Zaštita krajobraznih vrijednosti Prostor Varaždinske županije ističe se raznolikošću i bogatstvom svojih prirodnih. ruralnih i antropogenih (posebice kulturno-povijesnih) krajolika. Stoga je jedan od ciljeva prostornih planova uređenja općina/gradova da definiraju krajolik predmetnog područja prema njegovim značajkama (prirodni. što je zadatak prostornih planova područja posebnih obilježja i prostornih planova uređenja općina/gradova. Krajobrazna raznolikost se danas u svijetu sve više uzima kao bogatstvo i vrijednost neke zemlje ili regije.40 . kako bi se sačuvala krajobrazna fizionomija pojedinog užeg predjela. kultivirani. To znači da je potrebno poštivati i vrednovati unutrašnju raščlanjenost. Jedan od ciljeva očuvanja prostornog identiteta je da se prirodni predjeli u Županiji sačuvaju u najvećoj mogućoj mjeri. kao resurs. koji u praksi napušta ekstremne antropocentrične postupke i načine planiranja. postane osnova za gospodarski razvitak (posebice u turizmu). u rasponu od potpuno prirodne do pretežito ili gotovo potpuno antropogene.

Posebno se naglašava cilj da se kroz prostorne planove uređenja gradova/općina nastoji u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati šumske površine. regulacije vodotoka mogu uzrokovati nestanak tipičnih i doživljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta. a stupanj očuvanosti autohtonih šuma izrazito je nizak. Za Varaždinsku županiju mogu se definirati slijedeći osnovni problemi s obzirom na namjenu i korištenje zemljišta. jer i manji regulacijski zahvati mogu degradirati slikovit ili značajan krajolik. raznolikost i živopisnost nositelj identiteta krajolika. a razvoj planirati po načelu pretežitosti i predodređenosti prostora za određene djelatnosti primjerene temeljnim značajkama prostora. Na području zaštite šuma potrebno je djelovati na očuvanju autohtonih šuma u reprezentativnim ekološkim sustavima (rezervati šumske vegetacije). "Čakovec" i "Dubrava". Nekada široki šumski pojas uz rijeku Dravu danas je zbog širenja poljoprivrednih površina na pojedinim mjestima sveden na uski pojas uz rijeku.rijeka i potoka. ali i skladnost prostora umanjuje se kako prekomjernom parcelacijom zemljišta i usitnjavanjem posjeda. Šume Kvalitetne šume u nizinskom dijelu Županije većim su dijelom iskrčene. Ivančice i Kalnika. Stoga je potrebno nastojati da se pod teretom težnje za ubrzanim razvojem ne izgube temeljne osobitosti prostornih struktura po kojima je Županija prepoznatljiva. Poljoprivredno zemljište Vizualna zanimljivost. tako i suvremenom i intenzivnom Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . gubitak potočnih šumaraka. Uvažavajući jedan od strateških ciljeva Države (ekološka revitalizacija Drave i pritoka). a manje na glavne razvojne sustave. nizinskih riječnih šuma. Takvim zahvatima obvezno bi trebale prethoditi studije ukupne gospodarske opravdanosti. svrhovito je izvršiti sveobuhvatnu i višenamjensku valorizaciju svih prostora uz vodotoke prije značajnih vodoprivrednih zahvata. Cilj je očuvati ne samo vodotok već i širi prostor uz njega što uključuje vegetacijski pojas i prirodnu inundaciju odnosno dolinu ili kanjon kroz koji vodotok protiče. kao sastavna i nezaobilazna slika krajolika. šumarke i živice koji se sporadično prepliću s površinama druge namjene. a ponegdje čak ni to. te primjenjivati posebne (a ne univerzalne) modele razvoja koji će veće težište dati na značajke područja.41 . Šumske površine znatno su smanjene i nakon izgradnje akumulacijskih jezera za potrebe hidroelektrana "Varaždin". Cilj zaštite šuma kao nositelja identiteta područja je da se šume. šume uz rijeku Dravu). osobito ptica) i očuvanje svih vodotoka . Ako se izvode na neprimjeren način. u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju na području cijele Županije (brdske šume Ravne gore. a time i ornitoloških rezervata na mikrolokacijama. fragmentarne šume u nizinskom dijelu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U najvećoj mogućoj mjeri treba očuvati funkcionalnu i ukupnu ekološku cjelovitost i različitost područja Županije. a iz kojih proizlaze i pojedinačni ciljevi na očuvanju prostornog identiteta: Vode Izgradnjom hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi izmijenjena je slika šireg područja Županije i smanjena vizualna i ekološka raznolikost i bogatstvo prostora. kao i procjene utjecaja na okoliš s predviđenim mjerama ublažavanja negativnih posljedica. Upravo je ta različitost. raznolikost. Za područje Varaždinske županije (a i širi prostor) od prioritetnog je značenja zadržavanje prirodnog stanja na prostoru starog korita rijeke Drave (područje s autohtonom močvarnom vegetacijom i staništem močvarnih životinja. te uočenih negativnih posljedica regulacija u zemljama zapadne Europe (vrši se renaturacija vodotoka).

te su ruralna područja izgubila svoje izvorne vrijednosti. a u širem prostoru predstavljaju poseban i prepoznatljiv identitet pitomog krajolika Hrvatskog zagorja. šume). ali i atraktivnog okoliša. a posebice vikend izgradnjom.42 . U ruralnom području Županije gotovo potpuno je nestao tradicijski način života. čine sliku tipičnog ruralnog krajolika naše Županije. a posebice ona koja se protežu uz glavne prometnice. zadržavanjem izmjeničnih kultura (njive. Iz tog je razloga prilikom izrade nove prostorno-planske dokumentacije potrebno voditi računa da se naselja ne šire uz prometnice. Ne gradi se po uzoru na vlastitu tradiciju. Izdužena izgradnja uz postojeće ceste i spajanje naselja ostavlja vrlo male prostorne prekide i slobodne koridore unutar izgrađene strukture. da se postojeći izgrađeni dio primjereno preoblikuje i da se prvenstveno racionalno iskoristi njegov neizgrađeni dio. Visoka doživljajna vrijednost i bogatstvo prostora mora se sačuvati njegovanjem značajki tradicionalne obrade tla (nizinski dio. brežni dio. Zbog reljefnih prepreka u prostoru. već i vizualnu smetnju u smislu neprekinutog slijeda urbanog tkiva. Županijski ruralni prostor je po svojoj vrijednosti od državnog (nacionalnog) značenja. Upravo ta manja naselja. te na kontaktu sa šumom i vodotocima. a naročito voditi brigu o očuvanju povijesnih jezgri gradova. a ponegdje i velikih visinskih razlika. zadržavanjem livada i pašnjaka. travnjaci. Za pretežito istočni dio Županije karakteristična su oblikovno pravilna i kompaktna naselja koja u širem prostoru djeluju kao samostalne i izdvojene cjeline. nekontroliranom (i bespravnom) stambenom.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN poljoprivrednom proizvodnjom koja podrazumijeva velike meliorirane poljoprivredne površine s monokulturama i nestanak šumaraka i živica u agromeliorativnim zahvatima. te je cilj da se spriječi njegova degradacija i da se planovima nižeg reda propišu uvjeti gradnje s obzirom na konkretnu lokaciju i šire okruženje. naselja brežuljkastog dijela Županije razvila su se na obroncima gorja. te primjenu autohtonog tradicionalnog korištenja prostora i arhitektonskog oblikovanja. Specifičan ruralni krajolik izmijenjen je pretjeranim usitnjavanjem posjeda u voćarskovinogradarskim predjelima. Većina ostalih naselja nizinskog dijela. uzvisinama i grebenima ili u dolinama. sela i brojni zaselci koja se isprepliću i stapaju s prirodnom pozadinom i uklapaju u krajolik. a u prostoru su razmještena raštrkano. jer to utječe na vizualnu degradaciju urbanog prostora. već se uzori traže u gradskim ili inozemnim arhitektonskim i oblikovnim primjerima. Fizionomiju ruralnog krajolika narušava neprikladna gradnja građevina koje nisu prilagođene prirodnim osobitostima prostora i grade se na vizualno vrijednim i eksponiranim lokacijama. pa tako i tradicionalno graditeljstvo. voćnjaci. uzorci usklađeni s reljefnim značajkama prostora). zajedno s načinom življenja i korištenja zemljišta. Oblikovanje i izgradnja naselja U nizinskom dijelu Županije naselja su se nesmetano gradila i širila. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . što predstavlja ne samo fizičku prepreku. Potrebno je stimulirati obnavljanje postojećih i etnološki vrijednih građevina graditeljske baštine. ambijentalne vrijednosti životnog prostora). vinogradi. međusobno su se potpuno spojila i razvila u neprekinuti lanac naselja. Potrebno je spriječiti zapuštanje i napuštanje naslijeđenog građevinskog fonda (kulturno-povijesno naslijeđe. Stoga je potrebno poticati razvoj tradicionalne arhitekture i ekološki održivih građevinskih tehnologija. Prepoznatljivost prostornog indentiteta Županije treba njegovati odmjerenim intervencijama u prostoru koje ne odudaraju od prirodnih i ambijentalnih obilježja u kojima nastaju. Oblikovanje naselja i građevina (lokacijom i arhitekturom) nužno je usklađivati s vrijednim tradicijama poznatim u graditeljstvu našeg prostora.

dalekovodi. Urbana gradska naselja trebaju njegovati svoju fizionomiju uz istovremeno poboljšavanje ekoloških i socijalnih aspekata kvalitete življenja. Divlje deponije potrebno je sanirati. a izgled krajolika nastojati vratiti u prvobitno stanje (biološka rekultivacija) ili izvršiti prenamjenu prostora. Lokacije takvih zahvata i njihovo okruženje značajno se devastira. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . željeznica. Problem zbrinjavanja otpada potrebno je sustavno riješiti na županijskoj razini. privlačnim i atraktivnim. S obzirom na iskustva razvijenih zemalja činjenica je da je danas važnije nego ikad zaštititi prostor od mogućeg obezvređivanja neracionalnim i neusuglašenim iskorištavanjem za potrebe različitih infrastrukturnih koridora (ceste. pa je nužno napuštene lokacije sanirati. posebice uz vodotoke. Neželjeno postojeće stanje poistovjećuje se s negativnim i čini prostor manje vrijednim. Infrastruktura Posebno osjetljivo pitanje je vođenje i izgradnja infrastrukturnih koridora u prostoru.43 . a oko kontroliranih odlagališta zasaditi dovoljno širok pojas grmlja i visoke vegetacije. Nužno je uvažavati spoznaje da često puta nije optimalna ona gradnja infrastrukture koja ima najniže direktne troškove građenja. a do tada se nezadovoljavajuće stanje mora poboljšavati kontrolom i mjerama u lokalnoj sredini.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Zaštićena i oplemenjena graditeljska baština sastavni je dio kulturnog naslijeđa i nerazdvojivi dio čovjekovog okoliša. prostor se degradira i vizualno. uz prethodno sveobuhvatno vrednovanje međuodnosa u prostoru. magistralni vodovod i plinovod. razvoju. Površinska eksploatacija Površinski kopovi (kamenolomi. Svi razvojni programi koji značajnije zauzimaju prostor i utječu na okoliš moraju uz sve ostale troškove sadržavati i troškove sanacije i zaštite okoliša. održavanju i upravljanju infrastrukturom i infrastrukturnim građevinama. naftovod. glinokopi. već da indirektni troškovi i možebitne indirektne štete često puta višestruko nadmašuju troškove neracionalne gradnje. Potrebno je stimulirati ozelenjavanje gradskih i rubnih gradskih naselja. Odlagališta otpada Nedozvoljenim odlaganjem otpada. šljunčare) nastali uslijed iskorištavanja mineralnih sirovina predstavljaju vizualne "rane" u prostoru. te nastojati da se koridori objedinjuju. telekomunikacijske veze). S obzirom na zahtjevne potrebe suvremenog razvitka potrebno je poticati i razvijati integralni pristup planiranju. te treba spriječiti njeno propadanje. šume i naselja.

termalni izvori i . Održivi razvoj podrazumijeva selektivan pristup. poštivajući karakteristike datog prostora. autohtone šume. tolerirala bespravnu izgradnju i sl. Također je potrebno postaviti i dosljedno zastupati jasan stav o neprihvaćanju nečistih i zastarjelih tehnologija i rješenja koja bi mijenjala kvalitativna obilježja prostora i okoliša (ugrozila vode i šume. kako bi učinci njegovog korištenja bili trajni. • Nužno je razvijati svijest o potrebi racionalnog gospodarenja prostorom (resursima).5. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina Očuvan prostor i okoliš najsnažniji su opći i strateški resursi koji Hrvatskoj. .zaštićena područja prirode. već i posebnosti prostora (vrijedni resursi). . poštivanje osobitosti i procjene dopustivosti zahvata. odnosno da je očuvanih prirodnih predjela sve manje.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2.44 .spomenici graditeljske baštine. Značenje posebno vrijednih resursa na razini Županije imaju pitka voda.).2. pa tako i Varaždinskoj županiji daju prednost u odnosu na one resurse koji Europi sve više nedostaju. Težište je stavljeno na prijelaz prema kvalitativnom razvoju. ali se razlikuju prema važnosti. . To znači da je cjelokupni prostor Županije potrebno vrednovati i selektivno koristiti sukladno njegovim osnovnim značajkama koje ukazuju na najbolju moguću namjenu. te s obzirom na iste odrediti stupanj i oblike iskorištenja prostora Županije. količini i prostornom obuhvatu. Na području Varaždinske županije zastupljeni su svi nabrojeni resursi. S gledišta zaštite osobito vrijednih resursa Županije i naglaskom na sveobuhvatnom i održivom prostornom razvoju mogu se iznijeti slijedeći opći ciljevi: • Prostorni razvoj Varaždinske županije trebao bi težiti ostvarivanju civilizacijskih pretpostavki kvalitetnog života. s osloncem na prirodna i kulturna dobra. Jedan od glavnih razloga za postizanje tog cilja je činjenica da prostor Varaždinske županije ima djelomično očuvana prirodna obilježja. Prilikom predviđanja budućih razvojnih potreba trebao bi se uvažavati ne samo ljudski potencijal. te ostvariti napredak i viša kvaliteta života stanovništva.nezagađena tla. kvaliteti. . zagadila tla. Posebni cilj prostornog razvoja Županije može se definirati kao novi pristup iskorištavanju resursa napuštanjem pretežito kvantitativnih i kratkoročnih modela razvoja. Njegovim učinkovitim očuvanjem može se postići ujednačena razina kakvoće života. . raznolikost i osobitosti prostora.prirodne šume (biljne i životinjske zajednice šuma). • Razvoj u prostoru trebao bi biti kompatibilan s njegovim prirodnim karakteristikama i unapređivati ih. Prema Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske posebnim vrijednostima hrvatskog prostora smatraju se i strogu zaštitu posebno vrijednih resursa imaju: . a ne kratkoročni.rezerve pitke vode. Povećanjem kvalitete prostora Županije i ravnomjernim korištenjem resursa može se postići viši stupanj razvijenosti. bila ona razvojna ili zaštitna. kvalitetna tla i očuvani prirodni i kultivirani predjeli.očuvan prirodni i kultivirani krajobraz. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .

Podzemne vode Podzemna pitka voda najvažnije je prirodno dobro. Težiti zaštiti županijskog prostora kroz uspostavu i vođenje mehanizama vrednovanja prostora s naglaskom na provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš. Nužno je odrediti potencijalne zone zaštite u smislu odabira najpovoljnijih zona za formiranje budućih vodocrpilišta. te je u svrhu vodoopskrbe rezerviran prostor između starog korita rijeke Drave i derivacijskog kanala hidrocentrale "Varaždin". Voda je najznačajniji element čovjekove okoline. Već degradirana područja potrebno je sustavno sanirati. Na ljestvici zaštite vodni resursi zauzimaju jedno od najviših mjesta upravo zbog toga što je voda strateška sirovina. Najveće količine podzemne pitke vode u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sadržane su u kvartarnim naslagama dravske doline. Ludbreški vodonosnik također sadrži velike zalihe podzemne vode i predstavlja potencijal za smještaj crpilišta većeg značaja. pitanju njihove zaštite od zagađivanja treba posvetiti posebnu pažnju. Mogućnosti za kaptažu pitke vode dobre su i na vodonosnim potencijalima Ivančice i Ravne gore. navodnjavanje. a moguće ih je iskorištavati i kao gospodarske potencijale (energetsko iskorištavanje. te "Sutinska" i "Ravna gora" na Ravnoj gori. Šljunkovito-pjeskoviti sedimenti tvore vodonosni sloj velike debljine. "Žgano vino". Kako su ti prostori istovremeno naročito privlačni i pogodni za urbanizaciju i poljoprivrednu proizvodnju.45 . Osobito vrijedni resursi a) Vodni resursi Vodne resurse potrebno je prije svega promatrati sa stanovišta iskorištavanja za potrebe vodoopskrbe i osiguranja kvalitetne vode za piće. "Beli zdenci" i "Šumi" na Ivančici. Brdske potoke treba sačuvati i ne težiti maksimalnom iskorištavanju izvorišta. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . te područje dravske doline predstavlja naročito važno područje za vodoopskrbu regije. Uspostaviti i unapređivati izgradnju informacijskog sustava kao informacijske infrastrukture za gospodarenje i zaštitu prostora i okoliša. odnosno izvršiti kvalitetnu prenamjenu prostora. uzgoj riba). i osnovni preduvjet gospodarskog i drugog razvitka i kvalitete života. Vodoopskrba tog dijela Županije zasniva se na zahvatima podzemnih voda karbonatnih masiva čija je osnovna hidrogeološka značajka sekundarna pukotinska poroznost. odnosno uvjet opstanka uopće. Postojeći udio antropogenog prostora može se zadržati. U novim programima potrebno je smanjiti devastaciju prostora (kontrola rizičnih aktivnosti). U postupku istraživanja je rezervat šireg prostora kod naselja Svibovec Podravski (Vinokovščak) koji je preliminarno zaštićen odgovarajućom županijskom odlukom. "Bistrica". vrlo dobrih hidrauličkih značajki i mogućnosti napajanja. koji je najviše ugrožen i čije daljnje zagađivanje može uzrokovati ozbiljne i višestruke probleme. ali svako eventualno povećanje uvjetovati saniranjem dijela postojećeg stanja. Dio rezervi podzemnih voda ovog područja koristi se putem izvorišta "Belski dol". Poticati izradu prostornih planova područja posebnih obilježja. a održavanju očuvanog prostora dati prednost pred drugim mogućnostima.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN • • • • • • Kvaliteta okoliša trebala bi biti jedan od osnovnih kriterija prostornog planiranja. te je taj resurs nužno zaštititi kao osobito vrijedan. kao izrazite ekološke vrijednosti (bioraznolikost) i kao turistički potencijal (rekreacijske mogućnosti).

Poseban prioritet trebaju imati djelatnosti i naselja koja se nalaze unutar postojećih i potencijalnih budućih vodocrpilišnih zona. te je stoga potrebno osigurati maksimalnu zaštitu podzemnih voda od zagađivanja. jer su ista izrazito ugrožena urbanizacijom. Zona koju je potrebno zaštititi je cjelokupni prostor omeđen vododjelnicama i to: sa sjevera brežuljcima Gornjeg Međimurja. tako i za buduće potrebe. istražiti mogućnosti za eventualne veze sa susjednim i neposredno gravitirajućim vodoopskrbnim sustavima.U realizaciji bi ovom problemu trebalo dati odgovarajući prioritet zbog činjenice da je vodoopskrbni sustav gotovo u cijelosti uspostavljen i da se nizinsko područje nalazi na vodonosniku. Cilj izgradnje novih vodoopskrbnih građevina u sustavu regionalnog vodovoda je eksploatacija pitke vode neopterećene nitratima i miješanje s vodom vodocrpilišta "Varaždin". njihovim uklanjanjem ili provođenjem zaštitnih mjera. bilo na tlu ili u vodotocima . Posebnu pažnju potrebno je posvetiti ne samo zaštitnim zonama vodocrpilišta i izvorišta. no kvaliteta vode nije svugdje jednaka i zadovoljavajuća. odnosno priljevnim područjima.završava u podzemnoj vodi. već i voda općenito. Zbog kakvoće vode i postojanosti stijena sva izvorišta na sjevernim obroncima Ivančice predstavljaju izuzetno značajne resurse. već i širem prostoru. postepenim smanjenjem eksploatacijskih kapaciteta vodocrpilišta "Varaždin" i otvaranjem novih bunara. na zapadu s Viničkim vinogorjem. način zaštite. identifikacijom zagađivača. a u trenutku donošenja ovog Plana započinje se s izradom studije kanalizacije i odvodnje. a opravdana je i iz financijsko-ekonomskih razloga. Svako zagađenje disponirano na ovom prostoru. ukupne zalihe podzemne vode i kvaliteta. utvrditi raspoloživi vodni potencijal za vodoopskrbu. Problem odvodnje otpadnih voda potrebno je započeti rješavati s ciljem da se uspostavi sustav odvodnje za cijelu Županiju koji nudi cjelovita rješenja s mogućnošću postupne izgradnje. Centralno crpilište još uvijek sadrži dovoljne količine vode. mogućnosti korištenja. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a na jugu sa sjevernim obroncima Varaždinsko-topličkog gorja. te zahtijevaju posebnu zaštitu. Zalihe vode u kvantitativnom smislu mogu zadovoljiti trenutne potrebe. Te je ciljeve moguće postići poštivanjem odredbi pravilnika. praćenje stanja i dr. ali s povećanom koncentracijom nitrata iznad dozvoljene granice. Izrađen je Vodoopskrbni plan Varaždinske županije. U tu je svrhu potrebno provedbeno uspostaviti sustav zaštite voda na nivou gospodarskih subjekata i gospodarstva u cjelini. Podzemne vode u nizinskom dijelu slabo su zaštićene od prodora zagađivanja s površine.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Izrađena je studija kojom su određene vodozaštitne zone izvorišta Ivančice i Ravne gore i donijeti su pravilnici o zonama sanitarne zaštite izvorišta. Kvalitetu pitke vode potrebno je postići uspostavljanjem učinkovitog sustava zaštite voda od zagađivanja i provođenjem mjera zaštite: utvrditi i provoditi mjere za smanjenje unošenja nitrata i pojačati aktivnosti na sprječavanju zagađivanja podzemnih voda rješavanjem problema odvodnje. te pronalaženju nove lokacije crpilišta (Vinokovščak). Zbog prekomjernog sadržaja nitrata na centralnom crpilištu "Varaždin" krenulo se u aktivnosti na proširenju i zahvaćanju dubljih horizonata crpilišta "Bartolovec". te vršiti daljnja detaljna istraživanja: podaci o hidrogeološkim parametrima. Stoga je kvalitetnu vodu i zdravu vodoopskrbu potrebno osigurati smanjenjem zagađenja. te u rubnom području istih. industrijalizacijom i drugim oblicima zagađivanja. Studijska obrada nužna je zbog hidrogeoloških osobina vodonosnika koji implicira sustav odvodnje.46 . Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda jedan je od osnovnih ciljeva u borbi protiv zagađivanja ne samo podzemne pitke vode. Potrebno je nastaviti otkrivati nalazišta i utvrđivati zalihe pitke podzemne i izvorske vode kako za postojeće. područje zaštite.

šikara i šumaraka u kojima obitavaju posebne biljne i životinjske vrste.47 . U proširenjima dolina nagib korita je manji što utječe na smanjeno otjecanje vode. Tu se nalaze vrijedni biotopi vlažnih livada. nasipa i jezera. a prije svega planski osmisliti. remeti prirodni ekosustav i nepovoljno utječe na vodni režim. a ne parcijalnim razradama. To ukazuje na činjenicu da je tok Drave potrebno sagledati sveobuhvatno kao sustav jezera. Za razliku od Drave (kontrolirano inundacijsko područje unutar nasipa). Područja i krajolike uz vodu potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri zadržati u prirodnom stanju. više nije ograničavajući čimbenik razvoja. Postoje područja u kojima je takva intervencija nepotrebna. Postoje područja u kojima je potrebno na uređenju režima voda intervenirati hidrotehničkim zahvatima kako bi se neodgovarajuće stanje poboljšalo (ugroženost ljudi i imovine). određene površine moguće je predvidjeti za posebne režime korištenja. od prioritetnog je značenja zadržavanje prirodnog stanja na području starog korita rijeke Drave. te vodotok meandrira i stvara širok pojas vlažnog i periodički plavljenog zemljišta.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Tekućice Cijeli dravski tok i širi pojas rijeke predstavlja prirodni vodni krajolik. Za područje Županije. nekontrolirano mijenjanje i prisvajanje. Naknadno ozelenjavanje (nakon izvršene regulacije) ne može nadomijestiti autohtonu vegetaciju i ponovo uspostaviti složene i povezane odnose na pojedinim mikrolokacijama. te da se na taj način očuvaju preostala vlažna područja. Konačni cilj hidrotehničkih zahvata mora biti nastojanje da se gospodarski i razvojni interesi usklade s vrijednostima prirodne sredine (zaštita okoliša). ali i sposobnost biološkog samopročišćavanja. Presijecanjem meandara smanjuje se duljina vodnog toka. korita Bednje. U planiranju i provođenju aktivnosti na zaštiti od štetnog djelovanja voda potrebno je interdisciplinarno Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a zbog veće brzine voda erodira dno i obale korita. Stoga je potrebno ispitati potrebu svake regulacije (i u slučaju privatnog posjeda) u smislu da se razmotri mogućnost sezonskih plavljenja u prirodnim retencijama. Izgradnjom regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina kao isključivo tehničkih rješenja (kanal s nasipom) mijenja se izgled krajolika. Različite interese i potrebe moguće je usuglasiti sveobuhvatnom obradom predmetnog prostora kao zasebne cjeline. U tu se svrhu predlaže izrada posebne prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan područja posebnih obilježja). kanala i starog korita rijeke. čija je ukupna površina i materijalna dobit ostvarena na njima. Upravo prirodne i izvorne vrijednosti tog prostora predstavljaju osnovu za zaštitu. ali i za širi prostor. kojoj bi osnova bila detaljna inventarizacija šireg područja rijeke Drave. smanjenje protoka vode starim koritom i smanjenje poplavnog područja uz niz ekoloških promjena i poremećaja prirodnog vodnog režima rijeke. Staro korito rijeke Drave i predio ušća Bednje i Plitvice središta su biološke raznolikosti dravskog ekosustava. te kvalitativno ocijeniti sve novonastale promjene. močvara. To je visokovrijedno i istovremeno izrazito ranjivo područje koje je svakako potrebno zaštititi i spriječiti njegovo uništavanje. Plitvice. Pošto riječni prostor po svojoj prirodnoj opredjeljenosti predstavlja razvojni potencijal za rekreacijske i druge atraktivne sadržaje. Radi se o vlažnim livadama koje su pretvorene u njive i oranice. što je imalo utjecaja i na režim podzemnih voda. Lonje i brojnih potoka regulirana su mjestimično. u većini slučajeva. a gospodarska korist prenaglašena. Problem plavljenja danas. Hidroenergetskim radovima na rijeci Dravi izgrađen je sustav kanala. To znači da zaštita ne isključuje prisutnost čovjeka. a u svim ostalim slučajevima mogu ići samo do granice opterećenja koju podnosi prirodni okoliš. već da je razvoj u prirodnim strukturama moguće ograničiti i nadzirati. premalena da bi opravdala izvođenje hidrotehničkih zahvata. Zahvati u prirodi mogu biti opravdani ukoliko se radi o životnoj ugroženosti.

i na odgovarajući ga način iskorištavati (lov. te je tu činjenicu potrebno maksimalno iskoristiti.). pa je postojeće raznovrsne podatke potrebno integralno analizirati. a njihovo daljnje iskorištavanje uklopiti u postojeće tokove prostornog razvitka regije. športske aktivnosti). Na tom se području neka istraživanja već provode. lovnoribolovna namjena. ali je poboljšanje kvalitete vode moguće postići pridržavanjem i bezuvjetnim provođenjem svih normi i uvjeta propisanih zakonom i pravilnicima. rekreacija. Rijeka Drava. kao i njeni pritoci Plitvica i Bednja su vodotoci čija kvaliteta vode ne odgovara propisanoj. športsko-rekreacijska. Tok Drave na području Županije ima relativno veći pad nego nešto nizvodnije. posebna staništa. odnosno stvorena hidroenergetskim radovima na rijeci Dravi. rijeke Bednja i Plitvica imaju izvor i ušće na području Županije. kemijske i biološke analize ukazuju da je Drava zagađena ("Fizičkokemijske. Jezera su umjetna. Potrebno je sustavno i detaljno proučiti sve posljedice koje su nastale nakon izgradnje hidroenergetskih građevina. biološke i ihtiološke značajke nadzemnih voda hidroenergetskog sustava HE Varaždin. Sustav vodnih akumulacija predstavlja potencijal na kojem se može postaviti plan uređenja prostora u smislu njegovog očuvanja (zaštita vrijednosti prostora i okoliša. 1998.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN rješavati probleme i donositi odluke (suradnja vodnogospodarske. Akumulacije i jezera Tri velike akumulacije . Drava i njeni pritoci u prirodnom stanju trebali bi biti vodotoci I i II kategorije. Ormoško jezero je poželjno tretirati i očuvati kao ornitološki rezervat. ekološke promjene. Potrebno je uvažiti saznanja da naknadne intervencije (renaturacija) mogu zahtijevati znatno veća financijska ulaganja u odnosu na ona koja je potrebno izdvojiti na početku. godini". Također se ukazuje na neprihvatljivost eksploatacije šljunka na cijeloj dionici rijeke. biološke. promjene u režimu podzemnih voda. Zagreb. prirodni režimi i sl. te utjecaj na sukcesije biljnih i životinjskih zajednica i vrsta. Na taj je način moguće očuvati izuzetno vrijedan riječni krajolik (vegetacija. Čakovec i Dubrava u 1997. Varaždinsko i Dubravsko jezero) novi su prostorni elementi u dravskoj nizini.umjetna jezera (Ormoško. tim više što se u susjednoj Sloveniji već primjenjuju mjere zaštite ornitofaune ovog jezera (postojeće Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . kontrolirana eksploatacija šljunka). životinjski svijet. promjene u mikroklimi. Nakon izgradnje hidroenergetskog sustava došlo je do značajnih prostornih promjena u neposrednom i širem području kao što su promjene u sustavu povezivanja i komuniciranja. Za razliku od Drave. a njena autopurifikacijska sposobnost je manja.) Jednim dijelom na to ne možemo utjecati zbog uzvodnih zagađivača. povezati i vrednovati. te promjene režima podzemnih voda. prirodni rezervati) i višestrukog organiziranog korištenja (turistička. te prijedlog istraživanja prilagodbe pojedinih biljnih i životinjskih vrsta na promjene vodnog režima i protoka Drave. natapanje poljoprivrednih površina. PMF. unutar kojih ih je potrebno održavati odnosno njima težiti.48 . elektroenergetske i drugih struka). Za ostvarenje planskih postavki nužno je uspostaviti praćenje stanja i utjecaja na okoliš: prijedlog za vršenje stalnog nadzora nad šumama uz Dravu. Sve otpadne vode koje se upuštaju u te rijeke svakako moraju proći predtretman pročišćavanja. šumarske. ribolov. Iako akumulacijska jezera djeluju kao taložnice i biološki uređaji za pročišćavanje voda. Unatoč tome protok rijeke (biološki minimum) nije zadovoljavajući.

migracijski koridori i zimovališta ptica (otočići s vrbicima i šumarcima. Jezero Dubrava ima prvenstveno inženjersku namjenu. vožnju čamcima i dr. Stoga bi i početak Varaždinskog i Dubravskog jezera bilo potrebno sačuvati kao područja značajna za ornitofaunu. a veliki dio šumskih površina trajno je izgubljen ispod jezera. jedrenje. Početni dijelovi svih triju akumulacijskih jezera izuzetno su značajni kao staništa. Dosada provedeno pošumljavanje (prema Osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu Varaždinske podravske šume) nije dalo značajnije rezultate. Osnovni je cilj očuvanje. već i zbog posebne problematike gospodarenja šumskim površinama uz Dravu. Međutim. Namjena i prateći sadržaji tih vodenih površina vrlo su različiti: športska. b) Šume Šume su specifično prirodno bogatstvo i one danas sve više zahtijevaju posebne uvjete očuvanja. ribnjak Bis jugoistočno od Ivanca. ribnjak Lukavec sjeverozapadno od Brodarevca. te se ne može opravdati daljnje provođenje propisa šumsko-uzgojnih radova. rekreacijska. Rubno postavljen kompleks šuma i livada Zelendvora već se koristi kao uzgojno-lovna zona. Prema navodima šumara na poplavnim lokacijama evidentiran je unos teških metala. kupališna. Ritske šume uz Dravu zahtijevaju poseban osvrt ne samo zbog posebnih prirodnih značajki vodnog krajolika. pa i korištenje prostora općenito. a sukcesija vegetacije teče u smjeru razvoja prema zajednicama s većim udjelom mezofilnih vrsta. Gospodarenje šumama otežano je nakon izgradnje hidroenergetskog sustava. Niža razina podzemne vode i izostanak poplava uzroci su isušivanja tla. Varaždinsko jezero ima najveće mogućnosti za športsko-rekreacijsko iskorištavanje (postojeći kupališni kompleks Drava i kupalište Aquacity na eksploatiranim dijelovima šljunčare za ribolov. bajer sjeverno od Hrastovljana. sušenje i propadanje drveća. Obnova i rekultivacija tako oštećenih šumskih ekosistema izuzetno je složen zahvat. plićaci i sl. a njegov je zapadni dio (ušće stare Drave i kanala u jezero) područje pogodno za rekreacijsku i ribolovnu namjenu. Veliku količinu vode akumulacijskog jezera moguće je iskoristiti za potrebe industrije i posredno (preko kanala) za natapanje poljoprivrednih površina. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a stupanj očuvanosti autohtonih šuma nije zadovoljavajući. jezero Aquacity.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN stanište ptica i lokacija u selidbenom koridoru). ribnjaci kod Ludbrega. potreba za drvom i intenzivna poljoprivredna proizvodnja uzrok su smanjenju i usitnjavanju šumskih površina. zaštite i razvoja. Gusta naseljenost. ribe) i biljnih (vodna i priobalna vegetacija) zajednica i vrsta. kao stanište životinjskih (ptice. Ostale manje jezerske površine na području Županije nikako nisu zanemarive: Trakošćansko jezero. turističko-ugostiteljska. Posljedica tih utjecaja su promijenjeni stanišni uvjeti što se na šumski pokrov odražava kao usporen rast. zaštita i unapređenje šumskog fonda koji se u načinu ostvarivanja razlikuje za nizinske i šume brdsko-brežuljkastog dijela Županije.). pa njihovo gospodarsko iskorištavanje može biti bitan čimbenik razvoja lokalne sredine. jer je došlo do poremećaja u protoku Drave i režimu podzemnih voda. što je posebno naglašeno u nizinskom dijelu Županije (te su šume većim dijelom iskrčene). ribnjak na Varaždinbregu i drugi. tršćaci. najznačajnija je njihova uloga u prirodnom okolišu.). Na području Varaždinske županije još nije u dovoljnoj mjeri izražen značaj općekorisnih funkcija šuma. ribnjak Bitoševlje. Zbog pristupačnosti i blizine grada.49 . bajeri sjeverno od Ivanca. uzgojno-ribolovna. Nekada široki šumski pojas uz rijeku Dravu danas je zbog hidrotehničkih zahvata i širenja poljoprivrednih površina na pojedinim mjestima sveden na uski pojas. što dravske naplavine svrstava u skupinu kontaminiranih muljeva s negativnim posljedicama po obnovu šuma. a uspjeh primanja sadnica je ispod očekivanog.

Na ta dva područja podzemna voda ima značajan utjecaj na genezu i svojstva tla. odnosno lito-geološke. Na dolinskim aluvijalnim i postaluvijalnim zamočvarenim ilovačama i glinama odvodnja vode je otežana. Potrebno je naglasiti da je čitav inundacijski pojas vodno dobro koje je u nadležnosti Hrvatskih voda. Terene na kojima se tek formiraju inicijalne šumske zajednice treba prepustiti prirodnom razvoju. pa se u tom pojasu mogu provoditi samo aktivnosti koje su u skladu sa šumsko-gospodarskom osnovom na koju je data suglasnost Hrvatskih voda. uz minimalne intervencije čovjeka. a na njih se nadovezuje nešto povišena starija aluvijalna terasa. Od promijenjenih fitocenoza treba učiniti stabilnije zajednice. Tla su pretežito 1. Proizvodnost aluvijalnih tala kreće se u širokim granicama. c) Tla Kvalitetno plodno tlo. Šume je potrebno postupno vratiti u njihov izvorni oblik i to u pogledu uzgojnog oblika i sastava po vrstama. Razvoj šumarstva kao gospodarske djelatnosti treba se temeljiti na načelu održivog gospodarenja. štete krajem godine na smrekovim i jelovim kulturama i sl. a ne na proizvodno-sirovinsko iskorištavanje. U skladu sa Strategijom prostornog uređenja i s posebnim značajkama županijskog prostora naglasak se stavlja u funkciju uspostavljanja ekološke ravnoteže i turističkorekreacijskog razvoja. Stoga je pojedine površine potrebno iskorištavati. i 2. Posebno treba održavati šume u reprezentativnim ekološkim sustavima i krajolicima (Kalnik.50 . Ne smije se dozvoliti širenje poljoprivrednih površina na štetu šumskih. Ivančica. a strane vrste unositi vrlo obazrivo i na strogo određenom području. odnosno obradive poljoprivredne površine također predstavljaju značajan prirodni resurs Županije. te je potrebno očuvati sve postojeće šumske površine. razreda i pogodna za uzgoj povrtlarskih kultura. između ostalog. Ravna gora). te postići veću kontrolu iskorištavanja u privatnim šumama (sječa za ogrijev i sitnu građu. a u najužoj je vezi s mehaničkim sastavom i utjecajem čovjeka (hidrotehnički zahvati i gnojidba). Područje Varaždinske županije je relativno malo šumovito.). već i kvalitetom. Također je potrebno nastojati da šuma bude prisutna ne samo pokrovnošću. 2. odnosno održavanjem ekološke ravnoteže u prostoru. te način iskorištavanja zemljišta. Geomorfološke grupe tala. Najniži zaravnjeni položaji uz Dravu pripadaju recentnom aluviju.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Stoga je gospodarska jedinica Varaždinskih podravskih šuma proglašena šumom s posebnom namjenom. uz prisutne klimatske uvjete bitno utječu i na rasprostiranje vegetacije. a pošumljavanje provesti samo na onim terenima koji daju garanciju uspjeha. Svrhovito je da sve dravske šume umjesto gospodarske dobiju općekorisnu funkciju. gospodariti prema stručnim kriterijima i principima šumarske struke i unaprijediti radi postizanja najvećih koristi koje šume pružaju svojim posrednim i neposrednim utjecajima. zatim održavati šumske izvore. osigurati prijelazne i "tampon" zone (manje fragmentarne površine nastojati međusobno povezati). Za pošumljavanje koristiti autohtone vrste i sjeme vlastitih sjemenjača. Šume brežuljkasto-brdskog dijela Županije potrebno je čuvati. i taj da se već u postupku planiranja spriječi neracionalno ili neodgovarajuće korištenje najvrednijeg poljoprivrednog tla u druge svrhe. spriječiti neracionalno korištenje. zbog prekomjernog vlaženja i nepovoljnih fizikalnih svojstva tih Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Cilj pedoekološke obrade prostora je. odnosno na njima uzgajati one kulture koje imaju predispozicije za odgovarajuća tla: 1. reljefne i hidrološke osobine tla. jer se poljoprivredne kulture ne mogu dulje zadržati na ispranim tlima koja zahtijevaju stalnu i intenzivnu obradu i gnojidbu. a cilj je da se sve šume dravskog pojasa (gospodarske jedinice Ludbreških i Međimurskih podravskih šuma) proglase šumom s posebnom namjenom. Za potrebe ovog Plana korištena je pedoekološka studija iz Prostornog plana područja HE sistema "Drava" koja sadrži procjenu kvalitete tala i prijedlog namjene površina s obzirom na poljoprivrednu proizvodnju.

voćnjacima i oranicama koje se otežano obrađuju zbog nepovoljnih reljefnih uvjeta (uglavnom za krmno bilje i kukuruz). a neobrađeno plodno zemljište potrebno je privesti svrsi i namijeniti ga za proizvodnju hrane.tla pod rednim brojevima 3 i 5 okvirno su označena kao ostalo poljoprivredno tlo. Spektar primjene nemetalnih mineralnih sirovina mogao bi biti znatno širi. voćnjaci. a strmije padine pošumljavati. 6. Nemetali pripadaju Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . tla 4. . d) Mineralne sirovine Glavna nalazišta nemetalnih sirovina su gorske jezgre Ivančice i Kalnika koje obiluju kvalitetnim kamenom sedimentnog porijekla (vapnenac). Gore navedena podjela može se u kartografskom dijelu PPŽ-a načelno iščitati na slijedeći način: . razred. su razreda. razreda prelaze u 2. nepoznata im je količina. postojeće mineralne sirovine. šume. nego što je do sada utvrđeno. Na tim se tlima nalaze oranice. te predstavljaju značajnije resurse za intenzivan i svestran način iskorištavanja zemljišta za poljoprivredu.. parcijalno su istražene. Ne smije se dozvoliti pretvaranje kvalitetnog plodnog zemljišta u građevinsko zemljište. a površinski su vrlo malo zastupljena. 5.tla pod rednim brojevima 1 i 2 okvirno su označena kao ostala obradiva poljoprivredna tla. 3. Područje tala na lesu zauzima zaravnjene terase dravske nizine (eutrična smeđa ilimerizirana tla). i 7. dolomitima (koluvijalnim i reliktnim).. flišu i pliocenskim ilovačama. ponegdje pijesci) 3. lapora. istočni obronci Strahinčice) spada u područje tala krša na tvrdim vapnencima. Klasifikacija kartografskih jedinica tala Županije osnova je za iskorištavanje zemljišta na najpovoljniji način i utvrđivanje konkretnih mjera za povećanje plodnosti tla. te ispitivanja mogućnosti njihove primjene.. Tla su 5.. 6. . Eruptivne stijene (dijabaz i andezit) znatno su rijeđe. razreda. Zone tercijarnih pobrđa obiluju naslagama vapnenaca. 3.tla pod rednim brojem 4 okvirno su označena kao vrijedna poljoprivredna obradiva tla isključivo osnovne namjene. kvaliteta i kompletna primjena. 5. Zastupljena tla visokog su razreda. a na povoljnim položajima i vinogradi. Na tim područjima treba druge interese za korištenje zemljišta svesti na najmanju moguću mjeru (šumarstvo. šume i šumsko zemljište.51 . gline i pješčenjaka. Ravna gora. Međutim. Stoga je u svrhu boljeg iskorištavanja zemljišta potrebno provesti intenzivne mjere konzervacije tla.). iako nisu brojne. a nalaze se pod vinogradima. a veći dio su meliorirani travnjaci i šume. i 4. Manje površine nalaze se pod oranicama. Ukoliko se odvodnja izvrši. Tla su zbog strmih padina obrasla šumama. a ponegdje 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN tala. Tla brežuljkasto-brdovitog reljefa (diluvijalne i neoplicenske ilovače. Trebalo bi izvršiti regionalna istraživanja mineralnih sirovina s ciljem izdvajanja perspektivnih područja s najkvalitetnijom sirovinom. glinama i polutvrdim vapnencima površinski je najzastupljenije. Dravska naplavna ravnica obiluje šljunkom i pijeskom. 4. infrastruktura i dr. i 4. S obzirom na sirovinski potencijal i zahtjeve za sve većim količinama mineralnih sirovina Varaždinska županija ima perspektivu razvoja na vlastitim resursima. Područje tala brežuljkasto-brdovitog reljefa na vapnenim laporima. Kvalitetnim plodnim tlom treba gospodariti racionalno. Iz tog je razloga potrebno uvoditi konturnu obradu tla zasijavanjem travnih smjesa i leguminoza. Dio Hrvatskog zagorja (Ivančica. vodopropusna su i dobrih hidropedoloških osobina.

fond spomenika kulture Varaždinske županije zauzima vrlo značajno mjesto u Hrvatskoj. e) Graditeljska baština Spomenici kulture. Prije novih geoloških istraživanja i pronalaženja novih zaliha sirovina. Degradacija spomeničkog fonda takvih je razmjera da se može govoriti o ugroženosti spomeničkih cjelina i pojedinačnih spomenika kulture: Urbane povijesne cjeline zadržale su svoja obilježja.. Varaždinska županija ima od registriranih spomenika dvije cjeline i 30 građevina. Potrebno je nastojati da ruralne cjeline i predjeli zadrže svoj identitet i izvorna obilježja. a posebice neke povijesne građevine. koje su u osobito teškom stanju. a eksploatacija je takvog tipa da narušava ekološki sustav rijeke. Štetne posljedice (izmjenjen krajolik. te arheološki lokaliteti bez obzira na njihovo značenje i smještaj. šljunka. kanali). te protok uglavnom biološkog minimuma vode ne može osigurati obnavljanje rezervi šljunka i pijeska. Po kvaliteti. Zbog iscrpljenih rezervi javlja se potreba za utvrđivanjem novih ležišta opekarskih glina i kvarcnih pijesaka. a od preventivno zaštićenih spomenika pet cjelina i 384 građevine. Izgrađene energetske i prateće građevine (akumulacijska jezera. Na području Varaždinske županije provode se istražni radovi s ciljem utvrđivanja količina i kvalitete građevinskog kamena. karakterističnih za formiranje ležišta pojedine sirovine. sastavni su i nerazdvojivi dio okoliša. a javljaju se i novi. brojnosti. rasprostranjenost i nedostatan stupanj istraženosti svrstava arheološka nalazišta u najugroženiju kategoriju kulturne baštine. već i o taktici očuvanja i zaštite okoliša. Pojavni oblici. Za otvaranje svakog novog eksploatacijskog polja zakonska regulativa iziskuje provedbu procjene utjecaja na okoliš. Projektom treba točno predvidjeti i odrediti način saniranja kopova ili prenamjenu devastiranih prostora. pijeska i dr. Karta mineralnih sirovina biti će osnova ne samo za podatke o sirovinskom potencijalu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN uglavnom sedimentnom tipu ležišta pa bi istraživanja trebalo usmjeriti na dijelove bazena sedimentacije. U inundacijskom području rijeke Drave eksploatiraju se velike količine šljunka i pijeska (staro korito između Varaždinskog jezera i jezera Dubrava). Nužno je voditi brigu o zaštiti prostora i okoliša iz razloga što je uz postojeću eksploataciju prisutan niz problema koji se nisu sustavno rješavali. potrebno je ispitati gospodarsku i ekološku opravdanost postojećih nalazišta. rudarski projekti eksploatacije sadrže obvezu izvođenja odgovarajućih sanacijskih radova nakon eksploatacije. kao najvredniji dio kulturne baštine (s naročitim kulturnopovijesnim značenjem). Graditeljska baština u otvorenom krajoliku i izvan naseljenih prostora zastupana je s pojedinačnim građevinama. Ocjenjuje se potrebnim na razini Države definirati jedinstvene kriterije za valorizaciju i kategorizaciju spomenika kulture. te je za njih obvezno osigurati financijska sredstva. a osobito kada je riječ o određenim aktivnostima u prostoru (infrastrukturne investicije). Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a gdje je to moguće ista bi se trebala provoditi usporedo s rudarskim radovima. raznovrsnosti i povezanosti s europskom tradicijom. te obvezu da se uz primjenu novih tehnoloških zahvata otklone ili smanje svi negativni utjecaji na okoliš.52 . Za povijesnu urbanu cjelinu baroknog Varaždina trenutno je u postupku procedura za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Proces preobrazbi koji je zahvatio ruralne prostore nepovratno briše granice kulturnih regija i otežava definiranje cjelina sličnih tradicijskih oblika. Na taj je način moguće ograničiti vizualnu i ostalu degradaciju prostora na već obezvrijeđena uža područja. ruševine svih grupa i vrsta. a nova polja nastojati otvarati neposredno uz njih. Prema zakonu. sklopovima i grupama. uništen biljni i životinjski svijet) mogu se umanjiti ili otkloniti provođenjem biološke rekultivacije. te provesti reviziju popisa.

. .neprekidno vrednovanje kulturne baštine u kontekstu stalno prisutnih društvenih. te predjela izrazitih krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti radi iznalaženja načina njihova optimalnog uključivanja u programe razvoja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Temeljne odrednice zaštite su: . carine.uspostavljanje vrijednosnih odnosa između kulturne i prirodne baštine i odnosa kulturne baštine u kulturnom krajoliku. kategorizacije i režima zaštite kulturnih dobara. . te definiranje metodologije planiranja u oblasti zaštite kulturne baštine.provođenje revitalizacije zapuštene ili zanemarene graditeljske baštine uz ispitivanje mogućih novih ili izmijenjenih starih namjena pojedinačnih građevina ili povijesnih cjelina. . turizam. kulturnu i odgojno-obrazovnu djelatnost i u cilju očuvanja njihovih izvornih povijesnih vrijednosti koje svjedoče o nacionalnom identitetu naroda kojem pripadaju. bez obzira na njihov broj prikazuju jednim simbolom ako se nalaze na području istog naselja. korištenja i zaštite prostora). porezi.stalnim praćenjem i znanstvenim istraživanjem odgovarajućih pojava i procesa u prostoru pridonijeti uspostavi uravnoteženog odnosa osnovnih funkcija izvornih povijesnih oblika graditeljske baštine i suvremenih pojava. S obzirom na veliki broj spomenika graditeljske baštine prvenstvenu brigu društva treba usmjeriti na zaštićenu i evidentiranu graditeljsku baštinu razvrstanu u graditeljsku i arheološku baštinu. Popis odgovara kartografskom prikazu 3 (Uvjeti uređenja. ponovno vrednovanje i kategorizaciju dobara.53 . kao podloge za inventarizaciju. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . afirmacija male i skromne arhitekture koja gradi ambijente. obrazovanje) utjecao na ispravni odnos društva i pojedinih korisnika prema kulturnoj i prirodnoj baštini (integracija zaštite u strategiju društvenog razvitka i prostornog uređenja). graditeljstvo.uspostavljanje i provođenje takvog sustava zaštite koji bi s raznih gledišta (prostorno planiranje.uspostavljanje jedinstvenih osnova vrednovanja. od evidentirane su navedene samo značajnije građevine veće vrijednosti za koje postoji mogućnost da budu proglašene zaštićenima. U popisu značajnije zaštićene i evidentirane graditeljske baštine. Petrijanec. arheoloških zona.uključivanje lokalnih vlasti i lokalnog stanovništva u procese zaštite. osobito na području povijesnih urbanih i ruralnih cjelina. . sklopove i građevine.poticanje izrade studija područja značajnih povijesnih urbanih i ruralnih cjelina. Poljanec i Ludbreg. kulturnih i gospodarskih promjena. financije. . radi njihovog korištenja za stambenu i turističko-rekreacijsku. . .uz zaštitu vrijednih i izuzetnih arhitektonskih djela.uspostavljanje jedinstvenog informacijsko-dokumentacijskog sustava u djelatnosti zaštite kulturne baštine.povijesna jezgra sa Starim gradom. Ciljevi zaštite graditeljske baštine: . Graditeljska baština Međunarodni značaj Varaždin: kulturno dobro predloženo za upis na listu svjetske baštine . Arheološka baština Arheološka područja Zaštićena: Varaždinske Toplice. uz napomenu da se građevine graditeljske baštine iste kategorije. znanstvenoistraživačku. povijesne graditeljske cjeline.

f) Prirodna baština Prirodna baština predstavlja dio resursne osnove Županije i temelj je očuvanja njenog prostornog i kulturnog identiteta. Svibovec.Višnjica. Novakovec i Sveti Petar. Ludbreg-Iovia. Krkanec. Prirodne predjele izrazite očuvanosti i vrijednosti svakako je potrebno zaštititi. Sakralne građevine: Zaštićene: Lepoglava. Majerje. G. Bela. Kamenica. Kelemen. Klenovnik. Madžarevo. Remetinec. Vidovec. Sveti Ilija. To znači da je određene oblike zaštite potrebno usmjeriti i na prostore izvan granica zaštićenih dijelova prirode. Bela (Bela I i Bela II). Vinica i Čanjevo. Cestica. Novi Marof. Treba naglasiti da zaštita pojedinih iznimnih dijelova prirode predstavlja samo dio zaštite čitavog županijskog prostora. Povijesne graditeljske cjeline Gradska naselja Zaštićena: Varaždin i Varaždinske Toplice. Hrastovsko. Jakopovec. Beletinec. Bednja. Breznički Hum. obnova. Črešnjevo. Donja Višnjica. a posebice na najugroženiju kategoriju . Jalžabet. Hum iznad Bednje (Viletinec). Lepoglava. Civilne građevine Zaštićene: Varaždin. Mali Lovrečan. Lepoglava. Evidentirane: Bisag.ruralne predjele kultiviranog krajolika. Kultivirani krajolici također predstavljaju dio prirodne baštine (to Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Cvetlin. Evidentirani: Punikve. Zlogonje. Križanec.54 . Biškupec. Voća. Varaždinske Toplice. Martijanec. Martijanec. Bela (Bela I i Bela II). gdje se građene strukture stapaju s prirodnom pozadinom. Marčan i Vinica. Zamlaka. Trakošćan. jer imaju veće značenje za očuvanje ekološke ravnoteže na širem području. Martijanec. Evidentirani: Bisag. Jalžabet. Gornje Ladanje. oplemenjivanje. Jalkovec. Petrijanec. Ivanec. Hrastovljan. Svibovec Podravski. Trakošćan. Kneginec. Seoska naselja Zaštićena: Mali Lovrečan. održavanje i promicanje prirodnih vrijednosti prostora. a stupanj očuvanosti prostora još je uvijek relativno visok. Petrijanec. Gornje Ladanje i Vidovec. Ludbreg. Sračinec. Jalžabet i Bartolovec. D. utvrde) Zaštićeni: Varaždin. Veliki Bukovec. Nova Ves Petrijanečka. dvorci. Ludbreg. Poljanec. Jalkovec. Vukovoj.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Pojedinačni lokaliteti Zaštićeni: Varaždinske Toplice. Maruševec. Križovljan Radovečki. Bartolovec. U tom se smislu predlaže pristup sveobuhvatne i međusobno povezane zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti prostora kroz različito stupnjevanu zaštitu ne samo prirodnog već i kultiviranog krajolika. Sigetec Ludbreški. Natkrižovljan. Županec-Križančija i Veliki Bukovec. Rijeka Voćanska. Čalinec. Povijesni sklop i građevine Graditeljski sklop (samostani. Zbelava. Veliki Lovrečan i Petrijanec. uređenje. Gradsko seoska naselja Zaštićena: Ludbreg i Vinica. Seketin. D. Klenovnik. Stoga je jedan od ciljeva razvoja prostornog uređenja Županije i odgovarajuća zaštita. Križovljan. Maruševec. Žarovnica.

Samom institucijom parka prirode takvo bi područje bilo zaštićeno od svake neprimjerene gospodarske eksploatacije ili izgradnje koja su u prostoru već prisutna. pa će zauzeti bitno mjesto ne samo u međunarodnoj promidžbi Republike Hrvatske već i Varaždinske županije. jer su za svrhovito planiranje i gospodarenje prostorom neophodni podaci o prirodnom i kulturnom nasljeđu županijskog prostora. Kvalitetu prirodnih i kulturnih dobara moguće je ostvariti ne samo odgovarajućim oblicima zaštite nego i primjerenim načinom njihovog korištenja. Korisno bi bilo da se objedinjavanjem što većeg broja odgovarajućih podataka o prostoru uspostavi županijska krajobrazna osnova.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN su resursi višeg reda) iako su se tijekom vremena mijenjali zbog međusobnog djelovanja različitih funkcija (proizvodnja. pošto saznanja o njima omogućuju ne samo ostvarivanje kvalitetnije zaštite već i pronalaženje najprimjernijih razvojnih varijanti. Hrvatsko zagorje u cjelini izuzetno je zanimljiv i ambijentalno specifičan dio Hrvatske. detaljnije inventarizacije. što je vrlo mnogo. području obuhvata i načinu zaštite nalazi odmah iza nacionalnog parka. unapređenje i korištenje utvrđuje se prostornim planom (obavezno se donosi Prostorni plan područja posebnih obilježja). analize i vrednovanja prostora. a ovim se Planom naznačuje šire područje s različitim prirodnim vrijednostima. te čini sastavni dio nacionalnog prostornog identiteta. a u prioritetnu skupinu ulazi proglašenje parka-prirode Hrvatsko Zagorje (Trakošćan). u kojem će se prostornim planom područja posebnih obilježja odrediti stroži i blaži režimi zaštite. Na taj se način prisutnost pratećih djelatnosti ne izbacuje iz područja parka. Granice planiranog parka prirode još nisu detaljnije definirane. promet) i prilagođavali prirodnim datostima prostora. Stoga je potrebno voditi računa o tome da korištenje zaštićenih dijelova prirode (turističkougostiteljska djelatnost. Park prirode proglašava Hrvatski državni sabor. uređenje. čime se postiže napredak i razvoj (posebice na području turizma i rekreacije). već se dovodi u takve opće uvjete koji otklanjaju opasnost da se uništi glavno dobro koje omogućuje razvitak (održivost korištenja). • Prema Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske težište zaštite pripalo je parkovima prirode. kojeg također donosi Sabor. Postupak je potrebno provoditi u suradnji s nadležnim tijelom za zaštitu prirode i okoliša (Odjel za zaštićena područja).55 .. Park prirode se prema vrijednosti. a pošto je to područje vrhunske vrijednosti i potencijala. te je taj prijedlog obavezno potrebno podrobnije stručno analizirati. Krajobrazna osnova je isto tako otvoren dokument za unošenje podataka i rezultata novih istraživanja. rekreacija. područje". športski sadržaji) ne bude u suprotnosti sa zakonski određenim kriterijima zaštite. promicanja i gospodarenja. Park prirode je dio prostora kojem Republika Hrvatska osigurava osobitu zaštitu. Iako Zakon o zaštiti prirode definira park prirode kao "prostrano . stanovanje. a samim time podiže i kvaliteta življenja. napominjemo da težište treba staviti prvenstveno na kvalitetu i vrijednosti iz koje će proizaći konačni prijedlog prostornog obuhvata zaštićenog područja. Prilikom određivanja granica parka prirode i provođenja ostalih aktivnosti na zaštiti tog područja potrebno je usuglasiti mišljenja i želje sa susjednom Krapinsko-zagorskom županijom.. Površina predlaganog područja u nekim varijantama iznosi približno 150 km2. a zaštita. Prijedlog obuhvata parka prirode trebao bi biti i rezultat želja lokalne sredine. koji sadrži jednako važne prirodne i kulturno-povijesne elemente za zaštitu. ono može biti i kvalitetan izvor prihoda. • Strategija i Program prostornog uređenja navode potrebu uključivanja svih značajnih šumskih zajednica Hrvatske u mrežu rezervata šumske vegetacije (kategorija posebnih Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .

te posebice Carpino betuli-Quercetum roboris. močvarnih predjela i vegetacije vodenjara značajni za obitavanje. .relativno očuvane autohtone šume bukve i jele (Abieti fagetum panonicum) na višim dijelovima i sjevernim stranama Ivančice i Ravne gore. gniježđenje. a po mogućnosti i stručnom studijom ili elaboratom kojim bi se uz prikaz postojećeg stanja dali Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . moraju se ispuniti sve zakonom propisane obveze i mjere (posebni režimi zaštite. dok za Dravsku parkšumu također postoji inicijativa lokalne sredine da se proglasi zaštićenom. unašanjem alohtonih vrsta. Populetum nigro-albae. • U kategoriji park šume zaštićena je park šuma Trakošćan koja sa spomenikom graditeljske baštine (dvorac) i očuvanom šumom čini jedinstvenu kulturno-povijesnu i prirodnu cjelinu. Zaštićena park šuma zajedno s jezerom obuhvaća površinu od oko 0. plitke vode. Prema tom programu područja poplavnih šuma uz rijeku Dravu planirana su za stavljanje pod zaštitu. ne smiju uništiti ili narušiti njena iskonska svojstva (posebice sječom. uništavanjem. Radi se o tipičnim zajednicama šumskog drveća koje su danas u više ili manje oštećenom sastavu i pod intenzivnim utjecajem ljudskih aktivnosti: Salici-Populetum.7 km2) i šuma oko kapelice Sv.18 km2). U kategoriji posebnog rezervata potrebno je definirati lokacije zoološkog rezervata i to ornitološkog na pojedinim dijelovima dravskog pojasa (Ormoško jezero. . Prijedlog za zaštitu trebao bi biti potkrijepljen stvarnom potrebom. Ukoliko se ocijeni da određeni lokalitet uđe u postupak zaštite.) i koju kao takvu treba neizmijenjenu prepustiti procesima prema klimaksnom stadiju. odnosno mikrolokacije na kojima su posebno izražene ili zastupljene određene šumske zajednice. park šuma u Varaždinskim Toplicama (0. postupak u tijeku).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN rezervata). zbog izuzetne vrijednosti koju ima. gospodarskim korištenjem i sl. a koje su već predložene Generalnim prostornim planom Kalnika. te na osnovi vrednovanih podataka odrediti područja.56 .13 km2). dvije su inicijative lokalne sredine (Grad Ivanec). seobu i zimovanje ptica (posebno močvarnih).86 km2. kitnjaka i kestena.starije reprezentativne sastojine brdske bukove šume (Fagetum croaticum montanum) u višem pojasu Kalnika i šume hrasta medunca i crnog graba (Querco-Ostryietum carpinofoliae) na strmim obroncima stjenovitih grebena Kalnika. Ti predjeli odražavaju reprezentativnu šumsku zajednicu kojoj se. te kitnjaka i bukve na prigorjima i obroncima Ivančice. ušće Plitvice i Bednje u Dravu) koji su zbog šljunkovitih sprudova. uređenja. svrhom i opravdanošću. šuma oko jezera Bis u Ivancu (0. Predlaže se zaštita i točno definiranje brdskih šumskih predjela s autohtonom vegetacijom koji odražavaju reprezentativni ekološki sustav u kategoriji rezervata šumske vegetacije: . Od ostalih predjela značajnih za ornitofaunu treba spomenuti početne dijelove Varaždinskog i Dubravskog jezera.relativno očuvane šumske sastojine hrasta kitnjaka i graba. U duhu prijedloga očuvanja poplavnih šuma unutar inundacijskog pojasa rijeke Drave je zaštita kroz kategoriju šuma s posebnom namjenom. Napominjemo da je gore naveden popis otvoren za nove prijedloge s lokalne sredine (prilikom izrade općinskih i gradskih prostornih planova). Duha u Prigorcu (0. Sve spomenute lokacije preuzete su iz postojeće prostorno-planske dokumentacije kao evidentirana područja.83 km2. održavanja i namjene zaštićenih dijelova prirode). Za stavljanje pod zaštitu u toj kategoriji planirana su slijedeća područja: Dravska park šuma (površine približno 0. Predlaže se izvršiti inventarizaciju i analizu prirodnih vrijednosti dravskog pojasa.

te alpskih koje su na istočnoj granici rasprostranjenja. oko 17 km2). Na tom se području razvijaju ekosistemi bez direktnog utjecaja čovjeka. jer je čovjek s njime usko životno i radno povezan.Fritilaria meleagris) i nekoliko lokaliteta na Ivančici (Stričec). • U kategoriji zaštićenog krajolika Strategija i Program prostornog uređenja (među brdskim masivima) navode Kalnik. Utjecaj čovjeka nije u suprotnosti s prirodnim okolišem. a nastale su erozijom ruba brijega koji se strmo spušta u dolinu (visoke oko 30 m. Za proglešenje botaničkim spomenikom prirode predlaže se već evidentirana lokacija na stjenovitim grebenima Kalnika gdje su nazočne neke od mediteranskih biljaka koje u sjevernoj Hrvatskoj dosežu do Ivančice i Kalnika. jedinstvene vrijednosti. geološko i paleontološko nalazište već i kao svjetski značajan lokalitet (predlaže se način zaštite i prezentacije lokaliteta).06 km2). Belski dol i dolina rijeke Bednje. poljoprivredne površine).). brdski masiv Ivančice (vršni dio. biološka raznolikost.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN prijedlozi za održavanje i uređenje ili program za korištenje (kao što je to učinjeno za Dravsku park šumu). te predio ušća Plitvice i Bednje u staro korito rijeke Drave (oko 12 km2). a za stavljanje pod zaštitu predlaže se širi predio od državne ceste 22 (dionica Sudovec-zaselak Zukci) na zapadu do zaselaka Graci. Osnovna značajka ovog područja su prostrani predjeli sačuvane izvorne (autohtone) šumske biocenoze. Spomenutim projektom špilja Vindija prezentira se ne samo kao arheološko. Ti su predjeli na karti 3 (Uvjeti korištenja. a odnosi se na špilju i područje oko nje. oko 5 km2). Grebengrad (izvorišni dio Lonje. Uži dio Kalnika (oko 13 km2) već je zaštićen. Kao geološko-paleontološki spomenici prirode zaštićeni su: špilja Vindija i Mačkova špilja. a pošto se nalazi uz županijsku granicu biti će potrebno surađivati s Koprivničko-križevačkom županijom. uređenja i zaštite prostora) označeni kao prirodni Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Črnoglavec i Riječki Krči na istoku. Predloženi i na kartografskom prikazu označeni predio u Varaždinskoj županiji površine je oko 78 km2. Čevo. Postoji lokalna inicijativa za zaštitom geološkog stupa Drenovec u istoj kategoriji (sedimenti egenburške starosti) na južnim obroncima Ravne gore. • U kategoriji spomenika prirode na području Županije zaštićena su tri objekta. • Analizom županijskog prostora uočeno je da su brdski predjeli i predjeli uz vodotoke sačuvali najviše prirodnih obilježja. ali izuzetno vrijednih lokaliteta biljnih vrsta koji bi po svojoj iznimnosti i rijetkosti mogli spadati u kategoriju botaničkog spomenika prirode: livade uz potok Zbel i livade kod Vidovca (stanište kockavice .57 . Za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajolika predlažu se: krajolik potoka Zbel (oko 7. To je područje jedino poznato nalazište poludragog kamenja u Republici Hrvatskoj (ahat) i jedini sačuvani fosilni vulkan. U Prostornom planu (bivše) Općine Novi Marof evidentirana lokacija stijena i pećine Kamenac u dolini Ljube (Općina Ljubešćica) predlaže se zaštititi kao geomorfološki spomenik prirode. te je to osnovni razlog da je na njih stavljeno težište zaštite. livade. prisutnost ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i dr. a duge oko 200 m). pontskih koje su na jugozapadnoj granici areala. Na području Županije još je nekoliko manjih. livade.Kameni Vrh (u Lepoglavi) nedavno je zaštićeno kao geološkomineraloški spomenik prirode (površine 0. južno od sela Strupari. u značajnoj populaciji od nekoliko stotina primjeraka. U tijeku je izrada projekta pod nazivom "Zaštita i prezentacija špilje Vindije" kojeg izrađuje Gradski muzej Varaždin. Stijene su izgrađene od vapnenačkog pješčenjaka. salmonidni vodotok. Vuka u Vukovoju kao jednog od rijetkih i vrlo vrijednih nalazišta crnkaste sase (Pulsatilla nigricans) u Hrvatskoj.5 km2. lužnjakovo-grabove šume kao jedne od rijetkih većih očuvanih šumskih površina izvan dravskog pojasa. ilirskih biljaka koje su na tom području prilično rijetke. Područje ušća nadovezuje se na zaštićeni posebni rezervat Veliki Pažut u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na osnovi inicijative lokalne sredine (Općina Klenovnik) u istoj se kategoriji predlaže zaštita područja oko kapele Sv. Područje Gaveznice . a sjeverni obronci Kalnika su samo djelomično naseljeni i kultivirani (zaselci.

Jalkovec. Šaulovec.13 km2). ali vrijednih prostora (osobito vrijedan predio . odrediti kategoriju zaštite.87 km2).3 km2). te nije moguće dopustiti njegovo uništavanje i propadanje. područje Zelendvora (3. Kao osobito vrijedan predio predlaže se analizirati i u najvrednijim dijelovima zaštititi prostor uz rijeku Dravu (oko 100 km2) na području Varaždinske i Međimurske županije. Izraditi analizu. potrebno je usuglasiti mišljenja s Krapinsko-zagorskom županijom. Osnovni ciljevi očuvanja i obnove zaštićenih spomenika parkovne arhitekture su razrješavanje vlasničko-korisničkih odnosa.uži izvorišni dio rijeke Plitvice (oko 3 km2). 3.52 km2.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN krajobraz . Cijeli prirodni pojas dravskog toka prirodno je dobro koje na ljestvici izvornih vrijednosti zauzima visoko mjesto. upravljanje. 2. vlasništvo. Očuvanje dravskog pojasa nije ovisno samo od procesa koje obavljaju prirodni sustavi. Šire područje Ivančice (oko 48 km2) također je definirano kao osobito vrijedan predio . ukoliko se nalaze na području istog naselja. šumski predio šireg područja Pake i dijela Općine Visoko (oko 22 km2).prirodni krajobraz) koje je moguće zaštiti u kategoriji zaštićenog krajolika: Goruševnjak . prirodni tok rijeke Plitvice od Vrbanovca do Komarnice Ludbreške (oko 3. uređenja i zaštite prostora" jednim simbolom bez obzira na njihov broj. površinu.predjeli posebnih vrijednosti. a po potrebi i s Republikom Slovenijom. Na međunarodnom nivou već se provode aktivnosti u skladu s Programom zaštite i očuvanja sliva rijeke Dunav.05 km2.21 km2. Maruševec. način korištenja. tri skupine stabala i šest pojedinačnih stabala. Za sve zaštićene i evidentirane dijelove prirode potrebno je: 1. zaštitu i održavanje. a prostire se od krajnjih zapadnih obronaka do Belskog dola na istoku i uključuje dolinu rijeke Bednje od Stažnjevca do Bele. već i od ljudskih aktivnosti na zaštiti tog područja. posebice za kategoriju pojedinačnih objekata. • U kategoriji spomenika parkovne arhitekture Strategija i Program kao poznatiji navode lječilišni perivoj u Varaždinskim Toplicama. Klenovnik. sastojke. Veliki Bukovec i Martijanec) ukupne površine 1. Prilikom planiranja i promišljanja o zaštiti dravskog koridora biti će potrebno usuglasiti mišljenja i želje sa susjednom Međimurskom i Koprivničko-križevačkom županijom. Ukoliko se pristupi zaštiti u kategoriji zaštićenog krajolika. Vidovec. te osiguranje i osposobljavanje dovoljno stručnih kadrova za njihovo održavanje i obnovu. šuma Lasno kod Ludbrega (0. Na području Županije još je nekoliko manjih. Izvršiti valorizaciju (vrednovanje) i usporedbu postojećeg stanja u odnosu na stanje dijela prirode u vrijeme njegovog proglašenja zaštićenim. a koji obuhvaća i rijeku Dravu. šumski predio šireg područja Segovine (oko 15 km2). Spomenici parkovne arhitekture prikazani su na kartografskom prikazu 3 "Uvjeti korištenja. prirodne vrijednosti. Sve prijedloge potrebno je preispitati na način kao što je navedeno za park šumu. Bajnski dvori. Križovljangrad. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . s mogućnošću zaštite u kategoriji zaštićenog krajolika (u cjelini ili djelomično). groblje Varaždin površine 0. izvornost. šumski predio zapadno od Varaždinskih Toplica (oko 5.prirodni krajobraz. Provesti reviziju popisa.58 . Ovim se Planom propisuje obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja za rijeku Dravu. a od najznačajnijih arboretuma spominje arboretum Opeka u Vinici. odnosno točno utvrditi postojeće stanje. arboretum Opeka površine 0. Varaždinske Toplice.6 km2). Na području Županije u toj je kategoriji zaštićeno 11 parkova (Novi Marof.

U tu skupinu svakako spadaju šumske biljne zajednice i biljne zajednice voda i močvara. Osim toga pojedine biljne zajednice (šume. unapređenja i načina korištenja. Sve zaštićene dijelove prirode potrebno je na osnovi utvrđenih kriterija razvrstati u razrede s obzirom na njihovu međunarodnu. To se posebice odnosi na one dijelove prirode za koje prema Zakonu o zaštiti prirode detaljnije mjere zaštite propisuje Županijsko poglavarstvo.59 . a stvarne vrijednosti i potrebe su značajno veće onda je razvidno da predstoje velike zadaće i obveze na detaljnijoj analizi i valorizaciji. Predlaže se također da se kroz zaštitu dravskog pojasa zaštite jedine i još netaknute lokacije dravskih sprudova obraslih kebračom (Myricaria germanica). livade. Zakonom o zaštiti prirode određen je organizacijski ustroj nad zaštićenim područjem. U nizinskom dijelu gotovo da su u potpunosti izgubljene šume hrasta lužnjaka. a potom i zaštiti prirodne baštine. državnu ili lokalnu vrijednost i značenje. Ukupno je obuhvaćeno oko 320 km2 područja koji se smatraju predjelima od veće vrijednosti ili potencijalnim za zaštitu prema Zakonu o zaštiti prirode (približno 1/4 županijskog prostora). poljodjelstvu. stočarstvu). uređenja. Za područje Županije svakako je potrebno izvršiti inventarizaciju biljnih zajednica i vrsta. Javnu ustanovu za upravljanje parkom prirode osniva Vlada Republike Hrvatske. 6. odnosno smanjenju ili povećanju površine koja je stavljena pod zaštitu. njihove dijelove i područja definirana kao osobito vrijedan krajobraz. Na području Županije evidentiran je lokalitet botaničkog rezervata na Kalniku (šumske vegetacije). Za provedbu zaštite potrebno je osigurati zakonom zajamčena sredstva za isplatu naknada zbog ograničenog korištenja zemljišta. U općinskim i gradskim prostornim planovima potrebno je usvojiti konačnu ocjenu o razini zaštite za objekte prirode. promicanje i nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode. 5. na način da njime upravlja javna ustanova kao neprofitna organizacija. • Biljni svijet Vegetacijski pokrivač definiran pojedinim biljnim zajednicama najbolji je zbirni pokazatelj stanja i promjena ekoloških prilika. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . održavanje. Ta biljka svakako predstavlja značajni primjerak vrijedan zaštite i to u međunarodnim mjerilima. lokalitet botaničkog spomenika prirode na Kalniku. koje su se djelomično zadržale uz Dravu i kod Zbelave (Merišće i Lug). Ukoliko je došlo do promjena zbog kojih su nestale kvalitete i vrijednosti prostora zbog kojih je objekat proglašen zaštićenim moguće je donijeti odluku o prestanku zaštite. Ovim se Planom na županijskoj razini načelno naznačuju potrebe i mogućnosti zaštite vrijednih dijelova prirode. a nakon evidencije različitih tipova staništa najvrednije i najugroženije predložiti za stavljanje pod zaštitu. prekategorizaciji zaštite.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 4. Za zaštićene dijelove prirode koji ne obuhvaćaju veće područje predviđa se donošenje mjera zaštite (donosi ih Županijsko poglavarstvo uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu prirode i okoliša). te nekoliko vrijednih autohtonih šumskih zajednica. Tipološkom analizom vegetacije Županije moguće je definirati ekološko-gospodarske tipove biljnih zajednica koje mogu poslužiti kao pokazatelji za namjenu prostora u gospodarske svrhe. pa je u postojećoj financijskoj situaciji probleme vlasničkih odnosa u zaštićenim dijelovima prirode nužno rješavati postupno.2% ukupne površine. Na temelju prethodnih postupaka moguće je donijeti odluku o poduzimanju mjera zaštite. pašnjaci) imaju izrazitu gospodarsku vrijednost (iskorištavanje u šumarstvu. Za zaštićene dijelove prirode na području Varaždinske županije osnovana je javna ustanova sa zadatkom da obavlja zaštitu. Ako se uzme u obzir da je sada u Varaždinskoj županiji zaštićeno svega oko 15 km2 ili 1.

crnkasta sasa (Pulsatilla nigricans). unutar inundacije starog korita rijeke Drave. L. tamnocrveni kukurijek (Helleborus atrorubens) na padinama nižih brdskih šuma. Od biljnih vrsta koje su rasprostranjene na području Županije zbog promjena uvjeta na staništima i pada brojnosti još su ugrožene slijedeće: kokica pčelica (Ophrys apifera). Ivanca. drijemovac (Leucojum vernum). vonjavi kaćun (Orchis coriophora). zatim kokica paučica (Ophrys sphegodes). vodoljub (Butomus umbellatus) uz stajaće i sporotekuće vode u porječju Drave i kebrač (Myricaria germanica) na šljunčanim sprudovima Drave. ali vjerojatno izumrla zbog pošumljavanja njezinih staništa. insectifera).60 . fuciflora). staništa nestaju ili im prijeti izumiranje. laxiflora). Jedina staništa pasjeg trna (Hippophae fhamnoides) u Hrvatskoj bili su pješčani sprudovi Drave između Varaždina i slovenske granice. biskupska kapica (Epimedium alpinum). kaćun podrimunak (O. mali zimzelen (Vinca minor).inundatum. • Životinjski svijet Varaždinska županija obiluje raznolikim biotopima koji su obitavališta brojnih predstavnika srednjeeuropske faune: zbog vrlo velikog broja sitnih i rascjepkanih parcela poljoprivredni posjedi su omeđeni šumarcima i živicama u kojima obitavaju životinje. obični likovac (Daphne mezereum) i žućkasti naprstak (Digitalis grandiflora) koje su rasprostranjene na različitim staništima brdskih šuma Hrvatskog zagorja (Ivančica). pa su ti predjeli izvorna obitavališta za ptičji i riblji svijet. pallens). Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . mjehurica (Physalis alkekengi) i hrvatska perunika (Iris croatica) koje su rasprostranjene na obroncima Strahinščice i Ivančice. cretna i obična crvotočina (Lycopodium complanatum. vladisavka plućnikovka (Gentiana pneumonanthe) na vlažnim i močvarnim travnjacima. grozdasta kamenika (Saxifraga paniculata) na stijenama Kalnika te plosnata. Za područja proglašena ili predlagana park-šumom treba izraditi cjelovite programe valorizacije i zaštite. jer su zbog hidrotehničkih zahvata i eksploatacije pijeska njena staništa nestala. mascula). mačkovo uho (O. močvarni kaćun (O. Svetog Ilije. Ovim se Planom daje preporuka da se postojeće stanje i problematika glede zakonski zaštićenih i gore navedenih biljnih vrsta na odgovarajući način obradi zasebnom dokumentacijom (npr. L. jer zbog provedenih regulacijskih zahvata na rijeci Dravi nestaju njegova jedina poznata staništa u Hrvatskoj. Lepoglave i Poljane. akumulacijska jezera staništa su za mnogobrojnu ornitofaunu. šumska sirištara (Gentiana asclepiadea). Izumiranje prijeti i sitnom rogozu (Typha minima). Vrste čija staništa nestaju su: sedmogradska gromotulja (Alyssum transilvanicum) na obroncima Ivančice. kaćun (Orchis simia). Za veliki dio privatnih šuma još nema programa gospodarenja. posebice divljač. cretovima i vrištinama. šumarica (Anemone sylvestris) u okolici Varaždinskih Toplica. rosika (Drosera rotundifolia) na cretovima uz Žabnik. Osim zakonski zaštićenih biljnih vrsta nabrojenih u dijelu koji obrađuje stanje u prostoru obuhvata Plana predlaže se proširenje zaštite na biljne vrste koje su rasprostranjene na području Varaždinske županije. kokica mušica (O. Vrsta je vjerojatno izumrla. Čret i Sveti Križ. militaris). a proces privatizacije ovaj problem zaštite nije razriješio. Plitvice i brojnih potoka ostala je sačuvana autohtona močvarna vegetacija. pasji zub (Erythronium dens-canis). kaćun jelenjak (O. šikarama i šumarcima. Na brdskim livadama Ivančice gotovo je istrijebljen obični božur (Paeonia officinalis).clavatum) na kiselim tlima. veliki kaćun (O. a njihova brojnost pada. zmijinac (Calla palustris) na močvarnim staništima kod Varaždinskih Toplica. Programom zaštite okoliša ili zasebnim studijama). Gorocvijet (Adonis vernalis) je vrsta koja je nastanjivala pokretne pijeske (područje Vinice). a to su obale Drave od Varaždina do Legrada.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Pošto znatan dio evidentiranih i zaštićenih dijelova prirode pokrivaju šume potrebno je čim prije uskladiti odgovarajuće propise (Zakon o šumama i Zakon o zaštiti prirode) u smjeru preciznijih formulacija i ovlaštenja. te uz neregulirane dijelove Bednje.

čaplja danguba (Ardea purpurea).Prenamjenom zemljišta uz rijeku u obradive površine onečišćuje se vodotok i tlo. konjska pijavica (Haemopis sanguisuga) i vidra (Lutra lutra) čiji se biotopi nalaze uz rijeku Dravu. pčelarica (Merops apiaster). poželjno je da mreža očuvanih biotopa i prirodnih koridora bude što gušća. prirodne potoke. vrsta i njihovih staništa na području Županije. raštrkana izgradnja unutar lovišta. potrebno je štititi i sve ugrožene biotope od lokalnog značenja (mikrolokaliteti). dok kod reguliranih vodotoka takvo bogatstvo prirodnih staništa i biološke raznolikosti izostaje. širenje naselja i komunikacija. korištenje umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava. Nestankom različitih vrsta i njihovih habitata smanjuje se raspoloživa "banka" gena (produktivnost vrsta i ekološka stabilnost prirodnih sustava). a time i uvjete za razvoj i rasprostranjenost vegetacije. bukavac nebogled (Botaurus stellaris). svakako je potrebno usuglasiti želje i potrebe pojedinih gospodarskih subjekata za korištenjem prostora s ostalim korisnicima prostora: npr. svaka izumrla vrsta ili izgubljen ekosustav predstavlja nepovratni i trajni gubitak za biološku raznolikost na određenom području. U vezi s faunom. površine namijenjene za lovni turizam. Na životinjski svijet djeluje niz negativnih čimbenika: zbog guste naseljenosti dio zemljišta pod znatnim je utjecajem čovjeka. raspored mikrodepresija. medicinska pijavica (Hirudo medicinalis). živih i mrtvih rukavaca. Prilikom gradnje prometnica treba izbjegavati presijecanje ključnih staništa. Kako bi se očuvala bioliška raznolikost vrsta. zaravni. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . a visokovrijedan prostor uz vodotoke vizualno se degradira. vodna staništa. vodomar (Alcedo atthis). vrsta čiji način života zahtijeva veliku pokretljivost (ptice selice).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Neke od najugroženijih i zakonski zaštićenih životinjskih vrsta koje su rasprostranjene na području Županije su: crna roda (Ciconia nigra). a od kojih nabrajamo slijedeće: . bregunica (Riparia riparia). U nekoliko posljednjih desetljeća na području Županije provodi se niz aktivnosti od kojih većina negativno utječe na kvalitetu prostora i okoliša. greda. čime se povećava sveukupna opasnost od poplava. šumarke. U tu je svrhu nužno izvršiti inventarizaciju životinjskih zajednica. Prirodni tok neprestano mijenja položaj i izgled obala. šareni daždevnjak (Salamandra salamandra) u potocima sjenovitih šuma i divlja mačka (Felis silvestris) u brdskim šumama. međusobno povezana staništa. Pošto za osnovne prirodne resurse (vodne i biološke) nema nadomjestka. sprudova. jer izolirani "otoci" nisu dovoljni. obična i mala čigra (Sterna hirundo.61 .Izvođenjem regulacijskih radova uništava se priobalna vegetacija i mijenja izgled i ekološka uloga prirodnog toka rijeke Drave. buka. . kako bi se dobila osnova podataka na temelju koje je moguće štititi pojedine predjele. g) Bioraznolikost Zbog negativnog utjecaja čovjeka mijenja se raznolikost složenih bioloških sustava od složenih u jednostavne (npr. S. pašnjaci za stoku i sl. nastojati u najvećoj mjeri sačuvati postojeće živice. Forsiranjem zaštite novonastalih njiva uz vodotoke smanjuje se mogućnost prihvaćanja visokih voda. osigurati prijelaze i prolaze za životinje. veliki prostor (grabežljive vrste) ili različita. ribnjaci. albifrons). riječni rak (Astacus astacus) u čistim tekućicama i jezerima. stare šume. sječom prirodne šume i sadnjom monokultura). a važni su za preživljavanje mnogih vrsta usko prilagođenih isključivo jednom tipu staništa. presijecanje prirodnih migracijskih puteva. neprimjereni zahvati u okoliš i sl. Osim područja zaštićenih i planiranih u smislu Zakona o zaštiti prirode. .Nedozvoljenim odlaganjem otpada također se onečišćuje tlo i zagađuju ležišta podzemne pitke vode. rascjepkanost i nepovezanost dijelova biološke cjeline Drave nakon izgradnje HE sustava. te zagađuju ležišta podzemne pitke vode (upotreba zaštitnih sredstava u poljoprivredi). uništavanje šumaraka i živica.

nedozvoljen lov). . .nakon evidencije različitih tipova staništa staviti pod zaštitu veći broj. te osigurati prijelaze i prolaze za faunu. . te poticati oporavak ugroženih područja. vožnja motociklima i gliserima.definirati područja i napraviti program za rehabilitaciju i revitalizaciju degradiranih područja. . a posebice životinjskog svijeta (gubitak osjetljivih vrsta.Neprihvatljivo gospodarenje nizinskim šumama dovelo je do cijelog niza štetnih posljedica. . . . . obično nakon što je prijeđena kritična točka kada stanje okoliša počinje naglo propadati i prijeđe granicu reverzibilnosti procesa. . .62 . Zbog održivosti prirodnih sustava negativne posljedice se primjećuju prekasno. uvjetovati dodatnu analizu zahvata. programe i mjere. šumarke.Nekontroliranim zauzimanjem prirodnog prostora od strane čovjeka uznemiruju se životinje i istjeruju iz svog prirodnog obitavališta (izgradnja građevina.uspostaviti mehanizme ocjene utjecaja i posljedica pojedinih mjera i programa. skloništa šumske faune. prirodne potoke i druga vodna staništa. . . prilikom izvođenja komasacija i regulacija u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavati uništavanje prirodnih sustava i nastojati sačuvati postojeće živice. Stoga je potrebno: .Ispuštanjem štetnih tvari u vodotoke dolazi do izumiranja biljnog. mikroklimi područja i regresivnih sukcesija biljnih i životinjskih zajednica i vrsta.u šumarstvu očuvati sve preostale vitalne stare šume i stabla.uspostaviti monitoring prirodnog okoliša. godine.identificirati djelatnosti koje imaju nepovoljne učinke na biološku raznolikost.nekontrolirana upotreba pesticida jedna je od najvećih opasnosti za živi svijet općenito.spriječiti aktivnosti posljedica kojih su degradacija i smanjenje raznovrsnosti (biodiverziteta) biljnog svijeta. a nalaze se u posebno vrijednim područjima. .što prije i na što bolji način integrirati očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti u odgovarajuće planove. te se izgled prostora nikada ne vraća u prvobitno stanje. . a od kojih su najznačajniji slijedeći: .u poljoprivredi i vodoprivredi.Izgradnjom hidroenergetskih građevina došlo je do velikih promjena u režimu protoka podzemnih voda.Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske s Pregledom stanja i zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti koju je donio Hrvatski državni sabor 28. . . do 2005. godine. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . biljnih i životinjskih zajednica i vrsta. odnosno za građevine čija je izgradnja izvan naselja dozvoljena.Konvencija o suradnji na zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav: u okviru Programa zaštite okoliša dunavskog slivnog područja (u koje spada i rijeka Drava) izrađen je Strateški plan djelovanja za razdoblje od 1995. lipnja 1999.prilikom gradnje prometnica izbjegavati presijecanje ključnih staništa. . imajući na umu i potrebu ostavljanja .Konvencija o biološkoj raznolikosti.uspostaviti zaštićena područja radi očuvanja biološke raznolikosti. Republika Hrvatska uključena je u aktivnosti zaštite prostora i okoliša provođenjem i učešćem u međunarodnim programima i dokumentima koje je potrebno uvažavati na regionalnoj i županijskoj razini.ne dozvoliti bespravnu izgradnju.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .uspostavljanja koridora za povezivanje tih staništa.Vađenjem šljunka i pijeska bez naknadne sanacije prostor se nepovratno devastira. osobito riba). osobito za područja koja traže hitne mjere zaštite i za područja koja nude najveće mogućnosti za održivo korištenje. . Napuštene lokacije se ne saniraju.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša inicirala je projekt pod nazivom Katastar emisija u okoliš (KEO) kojeg čine podaci o emisijama u tlo. Na osnovi tih podataka moguće je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite okoliša i kontrolirati njihovu uspješnost i donositi odluke na lokalnoj razini. Zrak se zagađuje iz raznih izvora. Strateški je cilj da se na području zaštite zraka pokuša postići najbolja moguća kakvoća zraka i to na način da se spriječe ili smanje postojeća onečišćenja. prije svega u Varaždinu (promet) i na lokacijama industrijskih zona i postrojenja koje ne primjenjuju suvremenu tehnologiju proizvodnje i mjere za sprječavanje onečišćavanja zraka.program EURONATUR-a i DOPPS-a na zaštiti Drave i Mure kao biosfernog rezervata (uključene Austrija. Jednom uspostavljen katastar bit će informacijski servis koji sadrži podatke o svim onečišćivačima i svim emisijama iz pojedinačnih i kolektivnih izvora u Županiji. pa je akcije zaštite potrebno provoditi na međudržavnom.63 . Također je potrebno napomenuti da kakvoća zraka ovisi i o daljinskom prijenosu onečišćenja na koje na području naše Županije ne možemo utjecati. vodu i zrak. Mađarska. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . već zahtijeva da se štite staništa i ekosustavi koji ne priznaju administrativne granice. h) Zrak Atmosfera je jedan od bitnih resursa s obzirom da ima ograničenu sposobnost samopročišćavanja. dok se na buduće stanje može utjecati zakonski propisanom uspostavom i provođenjem sustava upravljanja kakvoćom zraka. . Slovenija i Hrvatska). a svaki znatniji poremećaj u fizičkokemijskom i biološkom sastavu zraka može imati višestruki utjecaj na čovjeka i okoliš. Na osnovi saznanja o subjektima onečišćavanja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . te veličini i stanju emisija na području Županije bit će moguće pratiti kvalitetu okoliša i trendove osnovnih indikatora o okolišu. odnosno međunarodnom nivou.DUZPO je uključen u Akciju za očuvanje zaštićenih područja u Europi: EECONET (europska ekološka mreža) odobrava planove kojima se štite ne samo pojedinačne biljne i životinjske vrste i njihove lokacije. Iako se na području Županije još nismo suočili sa znatnijim onečišćenjima zraka može se reći da je utjecaj zagađenja izraženiji samo u većim naseljima.

41846 5342 3327 Ivanec Ludbreg Novi Marof 5000 st. . a u slučaju odabira novih potrebno je izbjegavati zauzimanje površina vrijednih resursa. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . g. • planiranje infrastrukturnih koridora uz prethodno ispitivanje kapaciteta i funkcionalnosti postojećih.prema Prostornom planu bivše Općine 2100 st. To se prije svega odnosi na: • zaustavljanje nepotrebnog zauzimanja prostora za izgradnju naselja. .3. • unapređenje postojećih djelatnosti koje po kriterijima zaštite okoliša ne odgovaraju prostoru u kojem su locirane i njihovu uspostavu na razinu prihvatljivosti u prostoru. U takvim slučajevima ne mogu se planirati ni proširenja postojećih lokacija. jer je planska dokumentacija osigurala više nego dovoljno prostora za smještaj i razvoj naselja. . dok su ostali gradovi nešto bliže planskim prognozama. ali i funkcionalan razvitak može se zaključiti da niti jedno naselje u Županiji nije imalo takvih prostornih ograničenja koja bi usporavala ili ograničavala njihov razvoj.prema Generalnom urbanističkom planu 2017 3781 1891 Lepoglava Varaždinske Toplice 6000 st. pa gospodarske djelatnosti prioritetno treba locirati u već formiranim zonama tih djelatnosti (po potrebi uz nužna proširenja) i tamo gdje to infrastruktura omogućava.1.prema Prostornom planu bivše Općine 5000 st.prema Prostornom planu bivše Općine 76853 st.3. Sagledavajući stanje u prostoru Varaždinske županije u segmentu razvoja naselja i osiguranja prostornih (površinskih) uvjeta za njihov nesmetani.prema Generalnom urbanističkom planu Broj stanovnika iz popisa 1991.64 . daju se u slijedećoj tabeli: Tablica 82 Grad Varaždin Projekcija broja stanovnika za 2001. Prognoze kretanja broja stanovnika u dosadašnjoj planskoj dokumentaciji gradova Varaždinske županije u odnosu na broj stanovnika po popisu 1991. • stvaranje uvjeta za razvitak gospodarstva na načelima racionalanog odnosa prema prostoru.prema Prostornom planu bivše Općine Iz gornjih pokazatelja je vidljivo da je prema planskim prognozama kretanja broja stanovnika naglašeno precijenjen očekivani demografski rast grada Varaždina. g. rekonstrukciju i modernizaciju infrastrukturnih mreža. . . . g. te na gradnju. .prema Prostornom planu bivše Općine 3500 st. a u slučaju da to nije moguće treba planirati izmještanje. . s ciljem da se oni maksimalno iskoriste i poboljšaju. Racionalno korištenje i zaštita prostora Racionalnim korištenjem prostora mora se postići učinkovitija funkcionalna organizacija prostora i štednja resursa. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Županije 2. 70000 st.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2.prema Prostornom planu bivše Općine 5750 st.

19 3. uz dodatno pojašnjenje zašto je ta zauzetost veća uzevši u obzir geografski položaj.80 Izvor: Županijski zavod za prostorno uređenje.70 99.08 2.50 Izvor: Prostorne mogućnosti za razvoj gospodarstva. osnovna obilježja domaćinstva i sl.70 22. tip i veličinu naselja. aproksimativna računalska obrada postojeće izgrađenosti i planiranih građevinskih područja u dosadašnjoj dokumentaciji prostora.88 2.50 13.00 Slobodno (u ha) 154. g. Vezano na navedeno.99 Slobodno* (u km2) 12. preporuka iz Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske govori kako treba posebno obrazložiti zauzetost prostora ako ona prelazi 300 m2/stanovniku pri čemu se uzima u obzir izgrađena cjelina i kompaktini dijelovi naselja unutar građevinskog područja (područja za razvoj naselja) bez poljoprivrednih. Smatra se uputnim prilikom izrade prostornih planova uređenja općina/gradova obrazložiti svaku zauzetost veću od one preporučene.41 3.30 61.03 5.00 24. Slični pokazatelji vrijede i za najveći broj ostalih naselja u Županiji. Radi toga je u Varaždinskoj županiji nedvojbeno primjenjiva jedna od prioritetnih smjernica iz Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske koja ukazuje da je potrebno svim instrumentima politike uređenja prostora spriječiti svako daljnje neopravdano širenje građevinskog područja naselja i stimulirati optimalno korištenje postojećeg izgrađenog dijela naselja (kroz prostorne planove uređenja prostora općina i gradova).02 2. gustoću naseljenosti. šumskih i vodnih površina koje nisu u funkciji naselja.14 0.00 77.01 3.32 0.65 . što je naročito izraženo u ruralnim naseljima pograničnog i rubnog brežnog područja.50 3.80 18.31 2. uz naglašeno smanjenje na dimenzije primjerene potrebama.31 1.50 5.33 1.50 43.70 30. * brutto površina Orijentacijski pokazatelji raspoloživog prostora za razvitak gospodarskih djelatnosti unutar područja gradova (za najvažnije planirane industrijske i gospodarske zone) daju slijedeću sliku planiranog i zaposjednutog prostora: Tablica 84 Grad Varaždin Ivanec Ludbreg Novi Marof Lepoglava Varaždinske Toplice Površina najvažnijih zona za razvoj gospodarstva (u ha) 198.50 75. obrtništva i malog poduzetništva.50 11.00 71. rujan 1996.30 121. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . Aproksimativni odnosi površina su slijedeći: Tablica 83 Grad Varaždin Ivanec Ludbreg Novi Marof Lepoglava Varaždinske Toplice Građevinsko područje (u km2) 24.19 2.46 1.50 Zaposjednuto (u ha) 43.79 Izgrađeni prostor (u km2) 12. s time da je u značajnom broju naselja osigurana površina za njihov razvoj 30 do 50% veća od izgrađene. odnosno najvećih naselja Varaždinske županije jesu planirana građevinska područja. odnosno područja za razvoj naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Jedan od pokazatelja mogućnosti razvitka gradova. Županijski zavod za prostorno uređenje.00 152. a broj stanovnika stagnira ili je u padu.

šume. prioritetno treba koristiti dijelove naselja koja su već opremljena komunalnom infrastrukturom. te drugih obilježja ili posebnosti značajnih za dotično naselje. a u praksi bi se trebala (kod definiranja područja za širenje naselja u prostornim planovima gradova i općina) provoditi prvenstveno kroz: . odvodnja i dr. energetska mreža. odnosno da se ne obezvrijede temeljni resursi (vode.troškovi. a njihova iskoristivost (vremenski i funkcionalno) je slaba. procjenom gospodarskih potencijala i potreba. . telekomunikacije. Zbog usitnjavanja posjeda u brežnim je predjelima neplanski izgrađen vrlo veliki broj građevina (vikendice. a poglavito sve već izgrađene građevine. Naselja do 500 stanovnika čine više od polovice (62%) ukupnog broja naselja u Županiji. klijeti. Iz navedenog se može zaključiti da se postavljeni kriterij od 300 m2/stanovniku može zadovoljiti samo na području većih gradova.realnu procjenu financijskih mogućnosti pripreme i uređenja građevinskog zemljišta (lokalni proračun. a samo u 12% Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .precizno inventariziranje infrastrukturnih datosti (prometnice. procjenom budućih demografskih procesa. Radi se o velikim površinama (posebice u brežnim područjima) kojima se nastojalo sva sela i zaselke. poljoprivredni prostor i dr.) i procjenu potrebnih (ili poželjnih) infrastrukturnih zahvata u cilju poboljšanja kvalitete i standarda življenja. . sufinanciranje iz drugih izvora) kako bi se uravnotežili programi želja i potreba sa stvarnim mogućnostima.procjenu vlasničkog stanja i realnih mogućnosti imovinsko-pravnog sređenja. vodovod. iako područje Županije karakterizira gustoća naseljenosti iznad prosjeka Republike Hrvatske.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Napomena: Provedena analiza područja Županije u postupku izrade PPŽ-a ukazuje da prosječna zauzetost prostora (proračun rađen za naselja veća od 25 ha) iznosi oko 580 m2/stanovniku što znatno odstupa od smjernica iz Programa. . već je to bio pokušaj formalnog zadovoljenja zakonskih normi datog vremena.objektivno sagledavanje potreba za prostorom za svako naselje.zaštita prostora . Za naselja do 500 stanovnika područja za razvoj naselja nisu planirana objektivno i realno. Unutar te skupine čak 1/3 naselja ima manje od 200 stanovnika. Analizom podataka ustanovljeno je da broj stanovnika (u naseljima do 500 stanovnika. koje gospodarski nisu isplative. ponegdje su već i vizualno degradirale prostor (neprimjerena gradnja i gradnja na vrijednim lokacijama). Novu gradnju (stambenu i drugu) ponajprije treba provoditi na nedovoljno ili neracionalno izgrađenim dijelovima gradova i naselja (interpolacijom ili dogradnjom i nadogradnjom). dakako treba se primjenjivati selektivno i u funkciji optimizacije odnosa: razvoj . obuhvatiti prostorno-planskom dokumentacijom. Prostorne mogućnosti za širenje naselja prema važećoj prostornoj dokumentaciji (prostorni planovi bivših općina) postoje. jer je prostora za razvoj naselja u usporedbi s brojem stanovnika i više nego dovoljno. dok u manjim naseljima i briježnom ruralnom prostoru taj kriterij iznosi znatno više.66 .) i njihova prostorna kompozicija u širem i užem okruženju. u 28% naselja stagnira. kao i stvaranja pretpostavki za razvitak gospodarskih djelatnosti. .valoriziranje kvalitete prostora i okoliša s ciljem da se zaštite i sačuvaju. Ova planska usmjerenja prvenstveno bi trebalo primijeniti kod dimenzioniranja naselja iznad 500 stanovnika. za razdoblje od 30 godina) u čak 60% naselja pada. uvažavanjem postojećih demografskih kretanja. Za novu stambenu gradnju (koja je u naseljima prostorno najzastupljenija) i drugu gradnju. Ova temeljna smjernica. stambene građevine).

. naselja čiji razvojni procesi stagniraju i naselja koja zaostaju u razvoju. već je potrebno uvažiti slijedeće osnovne preporuke: .analizom demografskih. Uspostaviti sustav informacija (demografska kretanja. a i tamo gdje je legalna planski nije dobro koncipirana.) Prilikom rješavanja problematike područja za razvoj naselja u općinskim/gradskim prostornim planovima treba poštivati slijedeće smjernice i mjere: 1. gospodarsko stanje i infrastrukturnu opremljenost. koja se dobrim dijelom uvukla i u naselja ili tik uz njih. što prvenstveno važi za naselja u nizinskom dijelu Županije. utvrditi stvarne granice zaposjednutosti prostora i što je moguće točnije odrediti udio izgrađenog. a danas predstavlja tipične primjere neracionalnog korištenja prostora koju je gotovo nemoguće riješiti. U tu je svrhu potrebno: . 2. socijalne i kulturne potrebe stanovništva. Nakon kvalitetne procjene i provjere na terenu.u više od 52% tih naselja broj stanovnika raste. Posebno treba napomenuti da je na znatnom dijelu prostora Županije (uglavnom brežna područja) prisutna vikend izgradnja. lokacijske i građevinske dozvole i dr.). te izgradnja malih građevina do 25 m2 (klijeti i spremišta za voće) na usitnjenom posjedu. stagnacija) u naseljima veličine do 500 stanovnika. . Često je bila inicijatorom nekoncepcijskih i stihijskih zahvata na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi. Na osnovi ovakvog pristupa izvršiti reviziju područja za razvoj naselja i donijeti odluke o poduzimanju budućih mjera (npr.). Uvažavajući lokalne interese i potrebe u odnosu na infrastrukturne i financijske mogućnosti jedinica lokalne samouprave valorizirati stanje u odnosu na željeno.što racionalnije iskoristiti sadašnje stanje otvaranjem novih ulica i formiranjem građevinskih parcela u dubinu područja za razvoj. za prvu susjednu gradnju. klizišta i sl.).izuzeti iz zone namijenjene za razvoj naselja površine neprimjerne za izgradnju (šumsko i poljoprivredno zemljište. te postaviti ostvarive i provedive ciljeve. a ako je potrebno za proširenje predložiti zamjensko zemljište. Stoga se može reći da nije opravdano ni svrhovito (posebice u naseljima sa stagnacijom i padom broja stanovnika) širiti do sada planirano područje za razvoj. o ulaganju i poticanju doseljavanja u seoska naselja ili prepuštanje procesu odumiranja i sl. s ciljem kompaktnije i racionalnije gradnje (npr. te financijske mogućnosti. .u obzir uzeti lokalne prirodne osobitosti. 4. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 . . mjesne odbore) uz poštivanje višeg interesa (npr. socio-kulturnih i prostorno-planskih procesa definirati naselja čiji je razvoj uravnotežen. utvrđeni ciljevi razvoja i zaštite općine i sl. Trendovi kretanja broja stanovnika (pad.) u svrhu osiguranja korištenja i planiranja područja za razvoj naselja.67 . Takva gradnja ponegdje nije bila ni dozvoljena.ne proširivati postojeće područje za razvoj.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN naselja raste.u 33% naselja broj stanovnika stagnira.u rad uključiti sve zainteresirane strukture (domicilno i sezonsko stanovništvo. rast. . a koja se nalaze na osovinama i pravcima razvitka su slijedeći: . . . 3.samo 17% tih naselja bilježi pad broja stanovnika. na zemljište slabije poljoprivredne kvalitete i sl.procijeniti demografske mogućnosti za popunjavanje kapaciteta zone za razvoj naselja (postojeći stupanj iskoristivosti je mali u odnosu na mogući kapacitet).

ali dobro kontroliranu preraspodjelu stanovništva u Županiji. Za optimalno koncipiranje policentričnog razvoja bilo bi poželjno da se naselja Ivanec. Za unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture u pograničnom području. . koji uz prethodno programirani forsirani razvoj uz potporu Države može osigurati njihovu stvarnu razvojnu funkciju. To je poželjno iz više razloga: . Varaždin je i gospodarsko središte regije. Procijenjuje se da bi bilo realno težiti takvoj demografskoj projekciji i kompoziciji funkcija u prostoru koja bi dosegla veličinu od oko 60. da se ne dogodi pretjerano pražnjenje pograničnog i ruralnog prostora.000) stanovnika na sada okvirno planiranom području za razvoj grada.000 stanovnika) koji bi mogli samostalno generirati vlastiti razvoj i razvoj gravitacijskog područja. .mala bi naselja svela svoje prostorne granice u realne okvire i tako oslobodila dio zemljišta za druge namjene. Težnja za dobro strukturiranim policentričnim sustavom naselja u sadašnjim demografskim okolnostima nedvojbeno znači postupnu i dugoročnu. ovakav pristup je potrebno prilagoditi posebnostima strateških ciljeva. a s tim u svezi i strukture naselja i djelatnosti u prostoru. a Lepoglava i Varaždinske Toplice prema 5.000 stanovnika prema popisu iz 1991.15. planski i etapno. . te takvu koncepciju direktno poticati mjerama na razini Države.2. U inače dobro strukturiranoj mreži važnijih naselja Županije uočava se nedostatak gradova srednje veličine (7 . teško je očekivati približavanje navedenom cilju bez forsiranog razvoja uz potporu Države.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. Varaždin kao centralno naselje i sjedište Županije spada u grupu velikih i većih gradova kao važnije nacionalno središte.000 stanovnika. odnosno djelatnostima u prostoru. mada se ono realno i dalje treba očekivati. a s tim u svezi i infrastrukturnog opremanja. Ludbreg i Novi Marof dižu na tu razinu. Nalazi se na značajnom prometnom raskrižju i kao razvojno središte šireg područja opterećen je svim problemima koji iz toga proizlaze. Sve navedeno zahtijeva posebno odgovoran pristup u odabiru koncepta budućeg razvoja i uređenja prostora. .68 .u ruralnom i seoskom prostoru je ionako potrebno provesti cijeli niz kompleksnih mjera u funkciji okrupnjavanja posjeda. godine. I u takvim bi uvjetima ovaj kompleksan proces trebalo pratiti i kontrolirati sustavom odgovarajućih mjera. u suglasju s mjestom i ulogom naselja u policentričnoj mreži. a ujedno omogućila lakše i jeftinije infrastrukturno opsluživanje.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture U Varaždinskoj županiji je samo Varaždin naselje s preko 10. a od ostalih naselja jedino Ivanec prelazi 5. Izuzetna ljepota i očuvanost povijesne jezgre koja je istaknuta za upis na Listu svjetske baštine svrstavaju Varaždin u skupinu povijesnih gradova koji s posebnim senzibilitetom moraju voditi brigu o svojem razvoju.gradska naselja bi dobila demografski potencijal. Bez obzira što ova naselja bilježe stalnu ekspanziju.000 stanovnika.000 i više stanovnika) mogu ojačati i ostvariti svoju lokalnu žarišnu funkciju. Varaždin je i kulturno i prosvjetno središte i sjedište upravnih. što bez preraspodjele stanovništva objektivno nije moguće.ostala važnija naselja u policentričnoj strukturi Županije (s 1. odnosno procjenama o optimalnosti demografske slike.000 (70. Županijski zavod za prostorno uređenje 2 .povezivanje i opsluživanje prometnom i komunalnom infrastrukturom takve policentrične strukture moguće je realizirati sustavno. zdravstvenih i drugih sadržaja društvene infrastrukture.

1 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. Plan prostornog uređenja Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .

Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija. Uređenje prostora određeno je porječjima rijeka Save. Planiranje cjelovitih sustava odnosi se na veliku državnu i međudržavnu infrastrukturu (osobito prometni pravci prema zapadnoj i srednjoj Europi) s pratećim djelatnostima. Banovine. s međunarodnim funkcijama i prsten gradova srednje veličine.2 . kulturnu baštinu (dvorci). razvitak kontinentalnog turizma vezanog na termalne vode. rješenje uravnoteženja urbane koncentracije i nerazvijenih (slabo naseljenih) rubnih zona. planska orijentacija je ublažavanje rasta i kvalitativno unapređenje Zagreba. Sisak. Bjelovarsko-bilogorska. koncentracija gospodarstva i kulturnih institucija. te mreža malih gradova kao osnova za unapređenje prostorno razvojne strukture policentričnog tipa. Prostorno razvojnu strukturu obilježava koncentracija gradova srednjeeuropskog kruga. Karlovac. Planska usmjerenja se odnose na očuvanje prirodnog okoliša gradova u rekreacijskoj funkciji. Podravine i Podravskog prigorja na kojima je potrebna revitalizacija naselja i gospodarstva. osnaživanje mreže ostalih gradova s osobitom pažnjom na zaustavljanje izgradnje i sanaciju perifernih zona (izmještanje magistralnih pravaca. razvoj i funkcije Grada Zagreba s rješenjem ključnoga prometnog čvorišta transeuropskih. Zagreb. sustavne mjere unaprijeđenja okoliša s osobitom pažnjom na uređenje voda.nositelja razvitka.nositelja lokalnog razvoja. Prikaz prostornih struktura Županije u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja Županije i Države Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske definira osnovne prostornofunkcionalne cjeline. S obzirom na globalna planska opredjeljenja bit će nužne poticajne mjere za osnaživanje mreže srednjih i malih gradova i važnijih naselja ." Prostorno razvojnu strukturu Županije karakterizira: • Prostorni razmještaj gradova i važnijih naselja . Međimurska. a osobito poljodjelstva. Varaždinska županija pripada prostorno-funkcionalnoj cjelini Središnje Hrvatske. uređenje područja uz državnu granicu (osobito jugoistočnu).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. Resursi i krajobraz su pod utjecajem urbanizacije s velikim promjenama prirodnog i kultiviranog krajobraza. Bilogora) te na prometna čvorišta i gospodarsko . Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . ključno čvorište europskih i regionalnih prometnih pravaca. Osnovne karakteristike i usmjerenja prostornog razvoja na globalnoj razini Strategijom su za područje središnje Hrvatske sažeto definirane na slijedeći način: "Najrazvijenije područje Hrvatske. Varaždin. ali u njihovoj strukturi još nedostaju gradovi srednje veličine koji bi mogli generirati vlastiti razvoj i razvoj okolnog područja. i drugi). Budući da se očekuje još veći pritisak na gradove i pojačavanje ekoloških problema. odvodnju i otpad. Krapinsko-zagorska. glavni grad Države. Koprivničko-križevačka. je povoljan i daje dobru osnovu za policentrični razvoj. velika infrastruktura). Moslavine. magistralnih i regionalnih pravaca. zatim na eksploataciju plina i nafte (Podravina.prometne funkcije gradova (Zagreb. u koje se ubrajaju još i Zagrebačka.1. Korduna. Hrvatskog zagorja. lov. razvitak i ulogu većih gradova u sklopu koncepta urbanizacije područja. Drave (srednji tokovi) i Kupe te prijelazom iz ravničarskog u brdsko područje Žumberka.

a izgradnju brzih cesta treba što prije definirati. obilježavaju višegodišnji depopulacijski procesi. Bez poticajnih mjera i forsiranog razvoja nije realno očekivati značajnije promjene u kraćem vremenskom razdoblju. a osobito poljodjelstva. . • Prirodna i kulturno-povijesna baština Županije je vrlo vrijedna i raznolika. • Kapitalna infrastruktura nije na onom stupnju razvoja koji je potreban Županiji. posebno u pograničnom i rubnim dijelovima Županije. te započeti realizaciju.3 . . neprimjerenu izgradnju i velike promjene krajobraza. a treba ga i nadograditi.Elektroenergetski sustav nije u cjelosti povezan.Sustav odvodnje otpadnih voda nije cjelovito definiran i znatno zaostaje u odnosu na sustav vodoopskrbe. uz već donesene administrativne mjere (odluke o zonama sanitarne zaštite) i donošenje novih. ali i utjecaj urbanizacije koja donosi usitnjavanje posjeda. nisu ograničavajući čimbenik za njegov razvoj. do ograničenja uporabe kemijskih sredstava u poljoprivredi. parka prirode "Hrvatsko zagorje" s Trakošćanom kao središtem.Od strateških cestovnih koridora autocesta je u izgradnji.Županija je izvan glavnih željezničkih koridora i razvoj željeznice je u zastoju pa je nužno usvojiti koncept povezivanja ovog prostora novom brzom željezničkom prugom. . • Gospodarstvo je najvećim dijelom vezano uz gradove i važnija naselja. predjeli Ivančice. te provedbu niza operativnih mjera od izgradnje sustava kanalizacije i zbrinjavanja otpada. . S obzirom na raspoložive vrijednosti i mogućnosti nije dovoljno iskorištena. S obzirom na njegov položaj u prostoru Županije nužno je planirati i provoditi kompleksne mjere zaštite. a prostorni preduvjeti uz uvažavanje ekoloških načela i primjenu suvremene tehnologije. • Zaštita nije samo u funkciji očuvanja zdravog okoliša već i u funkciji razvitka. • Prirodna i kulturna baština Županije u kombinaciji s očuvanim prostorom predstavljaju potencijal koji bi u visokorazvijenom urbanom okruženju trebalo znatno bolje iskoristiti (kontinentalni turizam i rekracija). Ravne gore.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN • Ruralni prostor i selo. . Kalnika i arboretuma Opeka. • Od prirodnih resursa stratešku važnost ima vodonosnik podzemne pitke vode u dravskom zaobalju. a glede potreba zaštite dijelom se ocijenjuje ugroženom. Područje rijeke Drave. Revitalizacija naselja i gospodarstva.Sustav zbrinjavanja otpada nije ustrojen na načelima suvremenih organizacijskih i tehnoloških dostignuća. Zaštita vodonosnika zahtijevat će. posebno u rubnim i pograničnim područjima Županije. u tim će predjelima biti vrlo kompleksan i zahtjevan proces koji bi trebao rezultirati boljom zaštitom i očuvanjem prostora i stvaranjem pretpostavki za standard življenja primjeren vremenu. • Zaštita prostora i okoliša mora se prožimati s razvojnim određenjima. samo su najpoznatiji prirodni predjeli koje je potrebno naglašeno štititi. kako bi prostor Županije i nadalje zadržao osobine relativno očuvanog prirodnog i kultiviranog krajobraza. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .

Ludbreg. Brdski predjeli su najvećim dijelom namijenjeni šumarstvu. Ovi gradovi i naselja relativno su Županijski zavod za prostorno uređenje 3. Nizinski dio Županije pretežito je namijenjen za poljoprivredu. usklađujući razvojne potrebe i zaštitu prirodne i kulturno-povijesne osnove. Suvremene spoznaje na završetku ovog stoljeća ukazuju na potrebu da prirodna osnova u najvećoj mjeri određuje namjenu prostora.rekreacija i sl.000). Plan teži k pomirenju različitih interesa kompromisnim rješenjima. Određeni dijelovi prostora s obzirom na svoje prirodne značajke sadrže u sebi predisponiranost za korištenje. Brežuljci i prijelazne padine tipičan su mozaik ruralnog prostora za vinogradarskovoćarsku namjenu i stočarstvo. korištenja.000 stanovnika (6 gradova i 25 naselja) tvori osnovnu demografsku i razvojnu mrežu Županije. gospodarstvo). odnos čovjeka i njegovih aktivnosti prema toj prirodnoj datosti. Osnovnu namjenu prostora određuje i formiranost postojećih struktura (naselja.). djelatnosti i infrastrukturnih sustava.4 . rekreaciji i izletništvu. To je i područje vikend izgradnje pogodno za izletništvo. infrastruktura. odnosno predodređenost za određenu namjenu (kvalitetno tlopoljoprivreda. Lepoglava. Osnovnom namjenom prostora određuju se i osiguravaju površine za daljnji razvoj naselja. U njemu su razvijena najveća naselja i infrastrukturne građevine. uz nastojanje da se očuvaju prirodna i kulturno-povijesna obilježja i što manje naruši prirodna ravnoteža. vode . rekreaciju i lov. a šest gradova (Varaždin. usuglašavajući potrebe raznih korisnika. postavljaju izuzetno zahtjevan zadatak u pogledu korištenja prostora. Vodonosnik iziskuje zaštitu i poseban. Gradovi i naselja Analizom su obuhvaćeni svi gradovi i naselja na području Županije. Planom se evidentiraju i planiraju štititi i čuvati temeljna obilježja i vrijednosti prostora. vodonosnik . naslijeđa.2. a posebno ga karakterizira obilje vodotoka i podzemni vodonosni sloj pitke vode. Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora Prostornim planom Županije se na temelju spoznaja o prostoru i analize pretežitosti pojava. U većem dijelu područja Varaždinske županije namjena površina raspodijeljena je između mnogo korisnika i na mnogo površina. S obzirom na karakter Plana i veličinu mjerila kartografskog dijela Plana (1:100. Prostorni plan Županije s jedne strane nastoji sačuvati još uvijek relativno dobar sklad prirodnih datosti i ljudskih intervencija. a s druge strane osigurati sve što je potrebno za očekivani i željeni gospodarski i društveni razvoj.šume. zaposjednutosti i djelatnosti u prostoru utvrđuje osnovna namjena prostora. te područje Županije karakterizira mozaičnost i mješovitost kako namjena tako i površina. Ivanec. vrlo zahtjevan i osjetljiv. dostignuti stupanj našeg razvitka i veliki broj različitih potreba da se razvoj podigne na razinu standarda razvijene Europe (koja je naše prirodno i društveno okruženje). osnovna namjena površina ima usmjeravajuće-razvojni karakter globalnog značenja. a prema njihovim demografskim i razvojnim karakteristikama razvrstani su u različite kategorije.vodoopskrba. Grupa gradova i naselja iznad 1. brdski predjeli .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. Novi Marof i Varaždinske Toplice) čine okosnicu te mreže. Međutim. U mozaiku različitih namjena prisutno je nekoliko značajnih naselja različitih obilježja i gospodarskih značajki. a pretpostavke za nesmetan i uravnotežen razvitak u prostoru osiguravaju se namjenom površina za pojedine kategorije korištenja prostora.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

dobro raspoređeni na području Županije i za njih se predlaže rezerviranje prostora za proširenje. Uvažavajući projekcije i planske postavke prema kojima bi u Županiji trebalo težiti uspostavi mreže gradova srednje veličine, Planom se naznačuje mogućnost formiranja gradskih urbanih zona objedinjavanjem svih kontaktnih prostora za razvoj naselja koja su se već međusobno spojila. Ovaj se koncept predlaže prvenstveno primijeniti za grad Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof (slike 40-43 na str. 3-14 do 3-17). Grupa naselja preko 500, a do 1.000 stanovnika (61 naselje) vrlo dobro nadopunjuje mrežu osnovnih naselja Županije. S obzirom na njihovu ulogu u sadašnjim i budućim demografskim i razvojnim procesima u Županiji, te razmještenosti u prostoru, tim je naseljima potrebno omogućiti daljnji razvitak, te se i za njih (uz prethodnu provjeru) predlaže rezerviranje prostora za proširenje. Prilikom osiguravanja prostora za razvoj i širenje ovih gradova i naselja u prostornim planovima gradova i općina treba uvažavati sve iznesene kriterije, smjernice i mjere u pogledu racionalnog gospodarenja prostorom i zaštite prostora. Ostala naselja Županije razvrstana su prema broju stanovnika na osnovi popisa iz 1991. godine u dvije grupe: naselja od 201 do 500 stanovnika i naselja do 200 stanovnika. Naselja s manje od 500 stanovnika, a pogotovo naselja s manje od 200 stanovnika pretežito se nalaze u mozaiku šumskih i poljoprivrednih površina. Već izgrađene i kultivirane površine potrebno je zadržati kao dio opće slike naselja ili predjela, ali u pravilu ne planirati proširenje naselja te ograničiti namjenu (odrediti zone za izgradnju kuća za odmor i sl.). Smatra se da postojeći rezervat više nego zadovoljava buduće potrebe (niski postotak izgrađenosti) pa ga je potrebno kroz općinske i gradske planove objektivno valorizirati i racionalizirati, naročito za mala naselja koja gube stanovništvo. Pojedinačne građevine i manje grupe kuća izvan naselja moguće je samo obnavljati. Unutar površina za razvoj gradova i naselja nalaze se površine, odnosno zone za stanovanje, za društvene, centralne i javne funkcije, zone športa i rekreacije, zone zelenila, industrijske zone, zone malog i srednjeg gospodarstva i poduzetništva, zone groblja i dr., a koje se razrađuju planovima niže razine. Napomena: U kartografskom prikazu 1 ucrtana su sva službena naselja prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH ("Narodne novine", br. 10/97.), ali su u skladu s "Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova" ona prikazana simbolom ili plohom, ovisno o veličini naselja: Naselja u svom izgrađenom dijelu ucrtana su plohom za: - kompaktna područja naselja veća od 25 ha, - nekompaktna naselja koja u zbiru pojedinačnih dijelova izgrađenog područja naselja prelazi 25 ha. Simbolom su prikazana: - naselja koja u izgrađenom dijelu područja ne prelaze 25 ha. Infrastrukturni sustavi Infrastrukturni sustavi, a poglavito prometni, veliki su korisnici prostora. Zbog toga je potrebno posvetiti veliku pozornost vođenju prometnih koridora tako da osiguraju dobro povezivanje, ali istodobno da što manje ugrožavaju vrijednosti prostora. Od novih prometnih koridora od državnog značenja kroz područje Županije prolazi autocesta u dužini od oko 45 km (u izgradnji), a za buduće brze ceste (Podravska i Zagorska), te
Županijski zavod za prostorno uređenje 3- 5

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

brzu željezničku prugu od Krapine preko Lepoglave, Ivanca i Varaždina u pravcu Čakovca u Planu se načelno pozicioniraju prostorni rezervati. Za vođenje ovih koridora razmatrano je nekoliko varijanti vođenja u prostoru, uvažavajući prometne potrebe, ali i vrijednosti prostora i postojećih datosti u prostoru. Predlaže se osigurati takve koridore koji će prije svega osigurati dobru prometnu povezanost područja, ali se njihovim grupiranjem (Zagorska brza cesta i željeznica, Podravska brza cesta i kanal HE) nastoji maksimalno izbjeći zauzimanje poljoprivrednih i drugih vrijednih površina, kao i suvišno dijeljenje prostora uvođenjem novih barijera. Buduća Podravska brza cesta kroz područje Županije protezala bi se u dužini od oko 56,5 km (ne računajući 7,5 km trase po autocesti), a buduća Zagorska brza cesta kroz područje Županije imala bi dužinu od oko 30 km. Ostali važniji prometni pravci uglavnom će se razvijati u postojećim koridorima uz manje ispravke i nadopune, a za obilaznice gradova prostor se osigurava u ili uz rub naselja. Ostali infrastrukturni sustavi (vodoopskrba, plinoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, telekomunikacije) razvijat će se na temelju zasebnih koncepcijskih rješenja, poštivajući plansku razradu organizacije, namjene i zaštite prostora. Vodne površine i resursi Planom namjene određeni su vodni resursi i vodne površine koje čine rezerve podzemne pitke vode, vodotoci, akumulacije i jezera, koji se mogu koristiti na više načina (vodoopskrba, energetika, ribnjačarstvo, rekreacija, navodnjavanje i dr.). Cijela dravska dolina vodonosnik je podzemne pitke vode, koji je posebno vrednovan u Strategiji i Programu prostornog uređenja RH kao potencijalna rezerva podzemne pitke vode druge razine, a u Županiji se smatra najvrednijim i najvažnijim prirodnim resursom.

Slika 35

Radi maksimalne zaštite podzemne vode sve ostale namjene potrebno je koncipirati tako da način korištenja prostora ne ugrožava ovaj vodni resurs. To pretpostavlja koncipiranje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na način primjeren zaštiti vodonosnika i tla (ograničena i kontrolirana upotreba zaštitnih sredstava), osmišljavanje stočarske i peradarske proizvodnje (rješavanje zbrinjavanja otpada i otpadnih voda na farmama), sustavno rješavanje
Županijski zavod za prostorno uređenje 3- 6

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

problema zbrinjavanja komunalnog otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno za naselja koja se nalaze na vodonosniku. Vodonosne potencijale Ivančice, Kalnika i Ravne gore moguće je najučinkovitije zaštititi na način da se zadrži dosadašnja osnovna namjena tog prostora, a to je šumsko zemljište. Za druge načine korištenja, a to je najčešće iskorištavanje nemetalnih mineralnih sirovina, potrebno je u okviru propisanog postupka ocijeniti potrebu provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš. Korištenje i namjena površina unutar postojećih zaštitnih zona vodocrpilišta (Varaždin, Bartolovec) i izvorišta (Belski dol, Ivančica, Ravna gora) ograničena je i propisana posebnim pravilnicima. U području budućeg vodocrpilišta Vinokovšćak između kanala HE Varaždin i starog korita rijeke Drave, zadržava se postojeća namjena te se ne može planirati korištenje zemljišta na način koji bi mogao ugroziti vodonosnik. Unutar granica Županije nalaze se akumulacije Ormoškog, Varaždinskog i Dubravskog jezera čija je prvenstvena namjena iskorištavanje u energetske svrhe. Od ostalih vodnih površina posebno je naznačeno Trakošćansko jezero dok su sve ostale vodne površine (ribnjaci, bajeri) bitno manje, a u kartografskom dijelu Plana uglavnom su naznačene kao rekreacijskoizletnički sadržaji. Područje starih korita rijeke Drave do obrambenog nasipa nalazi se unutar inundacijskog pojasa, te je korištenje istog ograničeno i uređeno Zakonom o vodama. Ovim se Planom predlaže izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja rijeke i tretiranje dijelova područja u kategoriji zaštite - zaštićeni krajolik. Poljoprivredne površine Namjena površina u poljoprivredne svrhe Planom je postavljena tako da se u nizinskom dijelu Županije u osnovi definiraju dva tipa površina: poljoprivredne površine veće vrijednosti (pogodnosti) za poljoprivrednu proizvodnju i ostale poljoprivredne površine.

Slika 36

Poljoprivredne površine u nizinskom dijelu zadržavaju postojeću namjenu, jer je prioritetna njihova funkcija za proizvodnju hrane, pri čemu treba voditi računa o ranije spomenutoj nužnosti zaštite vodonosnika. Prekategorizacija ostalih poljoprivrednih površina u
Županijski zavod za prostorno uređenje 3- 7

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

viši razred moguća je nakon procjene opravdanosti i provedbe gospodarsko-ekološki opravdanih mjera (melioracije, odvodnjavanje, navodnjavanje, zaštita od poplava). U brežnom i brežuljkastom dijelu Županije naznačen je mozaik poljoprivredno-šumskih površina pogodan za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, te za stočarstvo. Upravo ta područja Županije intenzivno su pod utjecajem čovjeka (vikend izgradnja) i karakterizira ih veliki broj vrlo malih parcela. Stoga je za suvislu i gospodarski opravdanu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju potrebno okrupnjavati posjede, a proizvodnju za vlastite potrebe nastojati održavati bez daljnje parcelacije zemljišta. Posebnu brigu i skrb zahtjeva pogranično područje, gdje je zamjetan trend napuštanja posjeda i obrade zemljišta (staračka domaćinstva), pa je osim nastojanja za okrupnjavanjem posjeda svrhovito marginalne poljoprivredne površine namijeniti šumarstvu. Podjela tala od rednog broja 1 do 6 navedena na stranicama 2-50 i 2-51 u okviru poglavlja 2.2.5. (točka c) izrađena je na osnovi pedoekološke studije Prostornog plana područja HE sistema "Drava", a u kartografskom dijelu PPŽ-a prikazana je na slijedeći način: - vrijedna poljoprivredna obradiva tla isključivo osnovne namjene (redni broj 4), - ostala obradiva poljoprivredna tla (redni brojevi 1 i 2), - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (redni brojevi 3 i 5). Šumska područja Predjeli gorskih masiva Ivančice, Kalnika i Ravne gore Planom su definirani kao gospodarske (proizvodne) šumske površine, a to su ujedno naše najvažnije autohtone šume. Temeljno je načelo da se te postojeće šumske površine ne bi smjele smanjivati.

Slika 37

Nizinske šume (Varaždinske podravske šume) definirane su kao šume s posebnom namjenom i one se više ne smiju smanjivati. Pošto je dobar dio nizinskih šuma iskrčen ili je izgubljen zbog izgradnje akumulacijskih jezera, bilo bi potrebno šumske površine nizinskih
Županijski zavod za prostorno uređenje 3- 8

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

šuma povećati i zaštitu (u smislu proglašavanja šuma s posebnom namjenom) proširiti i na Ludbreške i Međimurske podravske šume. Mozaik šumskog i poljoprivrednog zemljišta u brežuljkastim predjelima ne smije se smanjivati na štetu šuma. U tim je predjelima proizvodna vrijednost šuma zanemariva, ali su sve ostale općekorisne vrijednosti šuma od izuzetne važnosti. U slučaju nužnih intervencija u promjeni namjena potrebno je osigurati zamjenske površine. Ostale namjene Unutar prostora Županije definirane su ili rezervirane površine, koridori i lokacije za djelatnosti koje se obavljaju izvan naselja: za infrastrukturu, za energetske građevine, za eksploatacijska polja mineralnih sirovina, za značajnija područja turističke, ugostiteljske, športske, rekreacijske ili zdravstvene namjene, za potrebe obrane, te za zbrinjavanje otpada. Osnovnom organizacijom i namjenom prostora područje Županije raspodjeljuje se na glavne prostorne i namjenske cjeline koje predstavljaju okvir za detaljnije planske i stručne razrade. Na osnovi namjene površina utvrđuju se lokacije za određene djelatnosti i određuju prioriteti. Prilikom lociranja u prostoru obvezno je voditi računa o osnovnoj namjeni prostora i sve djelatnosti i zahvate koncipirati i razvijati tako da se ne dovede u pitanje temeljna namjena, vrijednost i značenje prostora. Lokacija se određuje prema kriterijima zaštite, očuvanju i unapređenju temeljne namjene, utjecaju na razvoj naselja, zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti, te specifičnostima lokalnih uvjeta. Time se poštuje objektivna i prihvatljiva mogućnost prostora za razvoj, kojom se zadržavaju temeljna prostorna ravnoteža i osobitosti prostora Županije.

Slika 38

Županijski zavod za prostorno uređenje 3- 9

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN

Sve ostale djelatnosti koje u skladu s propisima mogu biti locirane na bilo kojem pogodnom prostoru, podliježu odredbama o općim i posebnim kriterijima za vrstu djelatnosti, kako i kriterijima skladnog uklapanja u prostornu strukturu. Na temelju osnovnih obilježja prostora, postojećih namjena i naslijeđene prostorne strukture izvodi se temeljna integralna planska koncepcija korištenja i zaštite prostora Županije. Korištenje i zaštita prostora je u planskom procesu razrađena i prikazana na tri osnovna kartografska prikaza i to: kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora kartografski prikaz 2. Infrastrukturni sustavi kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora.

Županijski zavod za prostorno uređenje 3 - 10

Ukupno građevinsko područje (GP) ne može se iskazati jer će se dio građevinskog područja planiran za izgradnju naselja tek utvrditi u prostornim planovima uređenja općine/grada. poljoprivredne.vrijedno obradivo tlo .5.1.2. U podatku 17.vrijedno obradivo tlo P3 .zaštitne .19 1.14 1.športsko-rekreacijska namjena P . 1.22 45.poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene P2 .218 stanovnika).659 1.375 7. šumske.87 *9.kontinentalno .0. područja 6.732 1. ukupno N IS 1.posebne namjene Ostale poljoprivredne i šumske površine Vodne površine .18 1. 1.vodotoci .ostalo > 25 ha Izgrađene strukture ukupno van građ.81 Županija/općina/grad Oznake (prema kartografskom prikazu): ukupno 100.11 .02 1. ukupno 28.ostala obradiva tla Š .46 *0.150 68 4.659 35. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture.ugostiteljsko-turistička namjena R .ostala obradiva tla Šumske površine .129 Napomena uz točku 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.eksploatacijsko polje T .1.a Red. šume i šumsko zemljište V .6.20 stan/ha u obračun je uzet broj stanovnika iz naselja većih od 25 ha (150.092.932 31.7.749 126.469 1.građevinsko područje E .20 0.jezera i akumulacije Ostale površine ukupno E T+R P P2 P3 Š Š1 Š2 Š3 PŠ V 26. Poljoprivredne površine .51 *0.844 95 1.128 2.šuma posebne namjene PŠ .714 42.17 1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA Oznaka Ukupno ha % od površine Županije stan/ha ha/stan* Građevinska područja > 25ha ukupno GP 8.posebna namjena IS . 1. izgrađeni dio GP .vodne površine N . ukupno ukupno 33.50 5.23 *0.1.32 5.površine infrastrukturnih sustava Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .66 *0.357 172 2 170 33.46 101.00 GP .šuma isključivo osnovne namjene Š1 .116 4. broj Naziv županije/općine/grada VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1.92 17.ostalo poljoprivredno tlo.2.536 25. vodne te površine posebne namjene i ostale površine) Zbirna tablica 3.granično > 25 ha .gospodarske .gospodarska šuma Š2 .zaštitna šuma Š3 .195 7.3.4.27 4.39 3.

Sustav središnjih naselja i razvojnih središta 3.Novi Marof .u pravcu Zagreba • Varaždin . Ludbreg i Novi Marof koji spadaju u grupu gradova za koju se Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske ocjenjuje da zadovoljavaju demografske i socio-ekonomske kriterije grada (prava žarišta). Na poveznicama tih razvojnih središta i nositelja različitih funkcija prepoznaju se karakteristične osovine i pravci naglašenijeg razvitka.nositelji razvitka i različitih funkcija koji su se međusobno povezivali jačim ili slabijim intenzitetom. prometnim.Ivanec . te gradovi: Lepoglava i Varaždinske Toplice koji slične kriterije zadovoljavaju sa svojim okolnim područjem.Lepoglava Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .3. teritorijalno-političkim i drugim uvjetima i mogućnostima.1. Osnovni centri i nositelji razvitka Varaždinske županije su gradovi. tu su i gradovi: Ivanec. ovisno o terenskim. Gravitacijski odnosi i centralitet naselja Tijekom vremena u županijskom prostoru formirani su centri . Ova je pojava najjače izražena upravo u Središnjoj Hrvatskoj.Ludbreg • Varaždin .Varaždin .12 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. a može se uočiti da opada s udaljenošću od centra rada. U osovinama razvoja stupanj urbanizacije nije jednako intenzivan. Uz grad Varaždin koji je centar regije i središte Županije. a karakterizira je postupna preobrazba naselja iz seoskih .3. te kao jedan od 18 velikih i većih gradova Hrvatske svrstan u grupu važnijih nacionalnih središta. Slika 39 Kroz područje Županije protežu se slijedeće osovine urbanizacije i razvitka: • Državna granica . nastali duž prometnih pravaca koji povezuju centre rada (prostorno obilježje urbanizacije).ruralnih oblika u urbanizirana naselja.

• osnivanje lokalnih razvojnih žarišta. društvene i druge razvojne karakteristike (nije nevažan i teritorijalno-administrativni ustroj). • unapređivanje i razvitak oblikovnih obilježja i sadržajne strukture naselja sukladno s njihovom ulogom u planiranom sustavu naselja i vrijednostima prirodne sredine.Ljubešćica . uz puno uvažavanje zaštite prostora.sva sjedišta općina. a prije svega realne mogućnosti i potrebe sveukupnog razvoja Županije.Sveti Đurđ .Beretinec . deagrarizaciju i mnoge druge elemente koji se odražavaju na uporabu prostora i gospodarenje prostorom. poštujući smjernice iz Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. društvenih funkcija. Ludbreg i Novi Marof . Koncipiranje daljnjeg razvitka naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Između ovih osovina. • načine i uvjete gradnje i uređivanja prostora. struktura i oblik razvoja naselja.Lepoglava.Varaždinske Toplice .Ladanje .Novi Marof .) Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . njihova prostorna dispozicija i funkcionalna optimalnost može se smatrati jednom od najvažnijih odrednica prostornog uređenja i razvitka. ali i nekoliko naselja ili nositelja specifičnih funkcija (turizam.mreže naselja kao jednim od osnovnih elemenata organizacije prostora. identificiranih u širem prostoru Središnje Hrvatske i prisutnih na području Županije.Ludbreg . • granice naselja sa svrhom racionalnijeg korištenja prostora. obrazovanje i sl.Varaždinske Toplice.Ludbreg . kao uporišta policentrično razvijenoj mreži naselja.Vinica . Na spomenutim osovinama intenzivnog razvitka i pravcima naglašenog razvitka uočavamo formiranje urbanih poteza. ali i današnje prostorne. smanjivanjem razlika u urbaniziranosti područja. razine centraliteta i njihovog značaja i uloge u prostoru treba usmjeravati prema daljnjem jačanju policentričnog sustava. .Tužno . radnih sadržaja i drugih funkcija. važeće teritorijalno ustrojstvo.Jalžabet. kultura. graditeljske baštine i okoliša u cjelini. urbanizaciju.Turčin .Kneginec . Sustav središnjih naselja. naselja Županije mogu se razvrstati u 4 osnovne skupine centraliteta: važnije nacionalno središte (regionalno gradsko središte) II subregionalno gradsko središte III ostala gradska središta IV lokalna središta razvijenih I . • uravnotežen razvoj središnjih funkcija u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i poboljšavanja svakodnevne kvalitete života. unutar kojih je postupno došlo i do potpunog ili djelomičnog spajanja naselja.Kneginec . usmjerava se i definira: • uravnotežena prostorna raspodjela stanovništva. Varaždinske Toplice . Sagledavajući naslijeđe i uvjete koji su prevladavali u pojedinim razdobljima razvoja naselja. prepoznaju se i lokalni pravci i potezi urbanizacije i razvitka: .Hrženica.Ivanec.Veliki i Mali Bukovec. . .Varaždin .Vratno . Planiranjem sustava . • veličina. gospodarske. • ravnomjerniji razvoj u prostoru. Usmjeravanje i kontroliranje prostorne raspodjele stanovništva postiže se razvitkom optimalne mreže naselja. Time se utječe na razvitak gospodarskih djelatnosti.13 .

Grad/Naselje Varaždin Jalkovec Donji Kućan Gornji Kućan Kućan Marof Ukupno: Površina građ. područja km2 24.000 do 70. 3.50 2.277 636 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Grad Varaždin središnje je naselje i sjedište Županije i spada u grupu od 18 velikih i većih gradova Hrvatske kao važnije nacionalno središte.23 Broj stanovnika (1991. 1. 4.14 . Gornji Kućan i Kućan Marof postupno formiraju gradsku urbanu zonu koja po popisu iz 1991. Procjenjuje se da bi razvoj Varaždina bilo svrhovito optimirati na veličinu 60.079 stanovnika.93 29.) 41. 2. dobra prometna povezanost i vrlo dobra polifunkcionalnost osiguravaju daljnju ulogu i značaj središnjeg nositelja gospodarskog.70 0. Tablica 85 Red. br. a njegov centralni položaj u prostoru Županije. Donji Kućan.079 Varaždin i naselja Jalkovec.55 0.227 46. godine ima 46. društvenog i kulturnog razvitka područja.093 1.55 0. 5.000 stanovnika .846 1. Slika 40 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .

11 0.) 5. Ludbreg i Novi Marof.51 Broj stanovnika (1991.342 319 125 338 391 114 438 317 241 95 7. godine ima 7. 9.000 stanovnika (u daljnjoj perspektivi i prema 15. 7. 3.720 Slika 41 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .19 0.720 stanovnika. područja km2 5. Ivanec sa svojim okolnim naseljima tvori područje urbaniteta koje po popisu iz 1991.33 0. 2.49 0.54 0.18 0. 1. 5. središta su bivših općina s određenim polifunkcionalnim karakteristikama nastalim u doba kada su takve teritorijalne jedinice bile zasebne lokalne administrativno-političke cjeline. Grad/Naselje Ivanec Kaniža Gečkovec Lančić Vuglovec Vitešinec Punikve Ivanečki Vrhovec Ivanečko Naselje Knapić Ukupno: Površina građ. Tablica 86 Red. 6.78 0.41 0.38 0. To su prije svega željene planske veličine i orijentiri čijim bi se postupnim oživotvorenjem u Varaždinskoj županiji stvorila struktura naselja kakva sada nedostaje. a ostvarivost tog planskog modela ovisi s jedne strane o realnom demografskom potencijalu područja. 10.10 8. U planiranoj policentričnoj mreži naselja Županije.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Gradovi: Ivanec. 8. ti bi gradovi trebali doživljavati ubrzaniji (forsirani) razvoj i porast prema 10. 4.000).15 . br. a s druge strane o sustavnoj uspostavi gospodarsko-financijskih i pravno-političkih pretpostavki za postupnu preraspodjelu postojećeg stanovništva.

8. Selnik.41 2. Hrastovsko.16 .16 0. 6.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN S Ludbregom kao centralnim naseljem postupno srastaju susjedna naselja: Sigetec Ludbreški. br.301 Slika 42 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . 7. područja km2 3.85 0. 1.53 1. Slokovec. 3.301 stanovnika i postupno se oblikuje u objedinjeno urbano područje. godine taj prostor broji 7. Vinogradi Ludbreški i Globočec Ludbreški. Grad/Naselje Ludbreg Sigetec Ludbreški Slokovec Kućan Ludbreški Hrastovsko Selnik Vinogradi Ludbreški Globočec Ludbreški Ukupno: Površina građ.36 1. Tablica 87 Red. Po popisu iz 1991.41 0. 4. Kućan Ludbreški.327 736 313 237 805 900 480 503 7.61 Broj stanovnika (1991.) 3. 2.53 10.36 0. 5.

Krč i Grana danas su zapravo jedinstveno građevinsko područje koje ima 4.000 stanovnika. s ciljem da postupno dosegnu veličinu od 5. Grad/Naselje Novi Marof Remetinec Krč Grana Ukupno: Površina građ. 1.507 Slika 43 Ostali gradovi: Lepoglava i Varaždinske Toplice.000 stanovnika.74 0. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . u prijašnjem ustrojstvu bivših općina nisu imali odlučujuću administrativno-političku ulogu. U modelu policentričnog razvoja Županije ove bi gradove također trebalo poticati u bržem razvitku. br. funkcionalno su uže usmjereni ka autonomnom razvoju bez formiranja vlastitih urbanih zona.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Novi Marof i naselja Remetinec.03 1.69 0. 4.) 2.17 . već i o cijelom nizu sustavnih mjera prvenstveno na razini Države. Tablica 88 Red. godine i tvori zajedničku urbanu zonu. pa i prema 10. 3.547 377 566 4. što također ne ovisi samo o demografskom potencijalu. područja km2 3.017 1.507 stanovnika po popisu iz 1991. 2.86 Broj stanovnika (1991.40 5. ali i na lokalnoj razini.

18 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 44 Slika 45 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .

Toplice Naselja iznad 1000 st. a posebice kroz moguću ulogu u prstenu gradova oko Zagreba.000 st. U ovu grupu ulaze i neka druga naselja koja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Razvoj gradova Varaždinske županije treba sagledavati i kroz ulogu u mreži gradskih središta Hrvatske. Marof Klenovnik Ivanec Ludbreg Ivanec Ludbreg N. Tablica 89 NEKE ZNAČAJNIJE FUNKCIJE Stanovanje i rad I Varaždin KATEGORIJE CENTRALITETA II Ivanec Ludbreg Novi Marof Ivanec Naselja s osnovnim školama III Lepoglava V. u funkciji smanjenja populacijskog pritiska na metropolu. Marof Lepoglava V. U grupu lokalnih središta ulaze sjedišta jedinica lokalne samouprave (22 naselja) koja su nakon novog teritorijalnog ustrojstva na određeni način izbila u prvi plan u odnosu na ostala naselja u novoformiranim općinama. rekreacija Varaždin Varaždin Varaždin N.19 .) ili pak ulogom u prostoru (Trakošćan) predstavljaju određenu vrstu specifičnog centraliteta. tako da su svojom novom funkcijom automatski dobila i svojevrsnu ulogu centraliteta. Toplice Trakošćan Ludbreg Ivanec Lepoglava N. Marof Grupa naselja različite veličine s pojedinim atraktivnim sadržajima Sjedišta jedinica lokalne samouprave Naselja s ambulantama i ljekarnama Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . bilo svojom veličinom (iznad 1. šport. Marof V. Toplice V. IV Obrazovanje Varaždin Ivanec Ludbreg Vinica Maruševec Naselja s određenim tradicionalnim (stalnim ili povremenim) i manifestacijskim karakteristikama Kultura Varaždin N. Toplice Zdravstvo i socijalna skrb Uprava i administracija Turizam.

20 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 46 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .

. Z1 (r=4. Tablica 90 Razvojna žarišta u Varaždinskoj županiji tip žarišta broj žarišta napomena: županijsko središte. svako žarište i podžarište formira se unutar granica pojedine teritorijalne jedinice (grada/općine). dnevne migracije radne snage.lokalna promišljanja. Žarišta tipa T4 (u Strategiji RH) od 10 . Sustav središnjih naselja Sustav središnjih naselja ili sustav razvojnih žarišta.000 st. ali bi u cilju ravnomjernijeg i policentričnog razvoja trebalo poticati da žarišta koja u Prostornom planu Županije nose oznaku Z2 (5 do 10.upravna funkcija.5km) 3-5.21 . podprostore i međuprostore i sve infrastrukturne i komunikacijske sustave koji povezuju mrežu gradova i naselja.000 st.T8). linije prigradskog prometa. tj. Ostali kriteriji za određivanje tipa žarišta su: . 1 regionalno središte gradsko središte. . tj. 3 subregionalno središte Z3 (r=2.5km)30-80. . u gravitacijskom području. Novi Marof. U definiranju žarišta polazi se od teritorijalnog principa. . radijusi gravitacije određuju se na osnovama praktičnog iskustva i sektorskih istraživanja (npr.5km)5-10. područja s većom koncentracijom stanovništva. . U žarišta tipa veliki gradovi spadaju: Zagreb (T1) i Split. najvažniji je kriterij za vrednovanje žarišta jer je čovjek (stručnjak. Rijeka i Osijek (T2). 22 općinsko središte Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .5km)1-5.značajna kulturno-povijesna sredina. jer se procjenjuje da ih osim teritorijalno-političkog ustroja na toj osnovi vežu i zajednički gospodarski i drugi interesi.30.). tj. broj stanovnika unutar promatranog radijusa ili gravitacijskog područja. .Z4).koncentracija stanovništva.2. tj.000 stanovnika. 2 manje gradsko središte Z4 (r=2. Ludbreg) dugoročno gledano prerastu u žarišta s preko 10. Kružna područja.000 stanovnika u Varaždinskoj županiji ne postoje. jer on artikulira sve prostore.000 st. U Varaždinskoj županiji definirana su četiri osnovna tipa žarišta (Z1 . radna snaga) osnovni resurs za razvoj društva u cjelini. Z2 (r=3.000 st. a uz njih i ostala potencijalna žarišta u problemskim područjima i podžarišta. Kružni prostori oko važnijih ili većih naselja predstavljaju postojeća ili potencijalna žarišta razvitka.3.kompaktnost naselja. Žarište tipa T3 (u Strategiji RH) je Varaždin i ono u Prostornom planu Varaždinske županije nosi oznaku Z1. najvažniji je dio strateškog prostornog planiranja. Broj stanovnika u razvojnom žarištu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.opremljenost građevinama društvenog standarda (škole i slično).smjernice iz Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske.Ivanec. gravitiranje okolnog stanovništva u središnja naselja zbog korištenja njihovih funkcija i sadržaja i sl. Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske definirano je 8 tipova žarišta (T1 .000 stanovnika .

000 stanovnika centralno naselje broj naselja u kružnom području 5 broj stanovnika broj zaposlenih broj poljoprivrednika (aktivnih) 553 (350) Varaždin 45.759 4. Tablica 91 Podaci o osnovnim tipovima žarišta u Varaždinskoj županiji tip žarišta Z1 (r=4.837 1.391 1.841 1.979 2. Toplice Turčin Sračinec Trnovec Cestica* Maruševec Petrijanec Martijanec Jalžabet Vidovec Vinica* Sveti Đurđ Klenovnik Ljubešćica Donja Voća Veliki Bukovec Bednja Sveti Ilija Mali Bukovec Beretinec Breznica Visoko Breznički Hum 12 11 8 4 11 5 2 1 9 9 4 7 6 8 4 6 5 3 4 3 7 4 3 2 4 5 4 8.864 Ivanec Novi Marof Ludbreg Lepoglava Varažd.563 1. dok su žarišta tipa Z3 i Z4 prostori forsiranog planskog razvoja.375 1. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Gojanec.544 1.557 3.000 stanovnika i više od 2. Vitešinec.22 .271 1. ovisno o potencijalnim mjerama forsiranog ulaganja mogu (trebaju) prerasti u žarište više razine Popis naselja u kružnom području pojedinog centralnog naselja: .639 1.Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske.5km) 1-5. jer se radi o novoproglašenim sjedištima teritorijalnih jedinica (gradovima i općinama) koji tek u državi Hrvatskoj dobivaju ovu funkciju i u fazi su vitalnih procesa organizacije i definiranja svojih sadržaja i funkcija. Punikve.5 km): Varaždin.301 4.488 2. Vuglovec.000 stanovnika Z2 (r=3.000 zaposlenih. Knapić.845 3.470 1.5km) 30-80. Salinovec. Ivanečki Vrhovec.530 7.5km) 5-10.Varaždin (r=4.000 stanovnika Z4 (r=2. napomena: "-" nema sistematiziranih podataka * naselja koja. Prigorec. .509 3.Ivanec (r=3.888 8.479 1.701 1.794 2.893 2.987 1.Statistički ljetopis.841 2. .438 1.5km) 3-5. Jalkovec i Kućan Marof.679 1. Kaniža i Gečkovec.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Osnovni tipovi razvojnih žarišta Žarišta tipa Z1 i Z2 spadaju u prava razvojna žarišta u Županiji s više od 5.597 17.256 2.396 2. Hrašćica.570 3.095 909 500 584 542 308 268 757 (662) 639 (477) 97 (65) 249 (155) 82 (59) 636 (545) 704 (551) 135 (112) 91 (66) 204 (189) 516 (402) 456 (359) Izvori: .977 4.615 1.5 km): Ivanec. Ivanečko Naselje.691 2. Lančić.000 stanovnika Z3 (r=2.

Trnovec. pogranične privrede: Dubrava Križovljanska (značajan međunarodni granični prijelaz). Ostala potencijalna žarišta i podžarišta razvitka Strategijom Republike Hrvatske definirana su problemska područja. Podevčevo.Ludbreg (r=3. Cesticu i Maruševec). U analizi žarišta tipa Z4. Sigetec Ludbreški. kao važnija općinska središta. Ključ. Sračinec.Novi Marof (r=3. ovim Planom definiraju se u njima žarišta razvoja koja predstavljaju smjerove nužnih ulaganja i prostornog uređenja. Uz broj stanovnika u gravitacijskom području koji predstavlja osnovni resurs (radnu snagu) za razvoj gospodarstva. Vulišinec i Kamenički Vrhovec. osobito u brežnim predjelima Županije. ruralni prostori i sela. Pišćanovec. . Madžarevo. tj. Tuhovec i Jarki Horvatićevi. Lukačevec Toplički. trebalo bi izdvojiti 5 najvećih s preko 3.5 km): Lepoglava.23 .Varaždinske Toplice (r=2. godine. . 2. koja bi se na Županijskoj razini mogla predložiti kao potencijalna žarišta razvoja. pogranična područja uz hrvatsko-slovensku granicu. Podžarišta Unutar pojedinih općina/gradova u Varaždinskoj županiji. U ruralnim brežnim područjima teško je eksplicitno definirati žarišta razvitka. tj. Donja i Gornja Višnjica. Presečno i Beletinec (s obzirom na strateški stav o revitalizaciji sela i naselja u brežnim područjima). Krč. Škarnik. U Varaždinskoj županiji to su: 1. koja su primarno općinska središta. u brežnim područjima centralnog dijela Županije. već značajan strateški položaj i interes Države. tj. Međutim.5 km): Varaždinske Toplice. Kućan Ludbreški. ovim Planom se neće definirati podgrupe unutar tipa Z4. Grana.žarišta razvoja uz granične prijelaze koja ne karakterizira velik broj stanovnika.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . . .000 ili više stanovnika. No. Muričevec. Zlogonje i Otok Virje (međudržavni granični prijelaz).značajna kulturno-povijesna i prirodna sredina Trakošćan s gravitacijskim područjem. Remetinec.Lepoglava (r=2. uz žarište razvoja čije centralno naselje je sjedište teritorijalne jedinice. jer bi za finiju podjelu trebali točniji. U pograničnom području se uz žarišta obuhvaćena osnovnim tipovima (Z1-Z4) ovim Planom mogu kao ostala potencijalna žarišta naznačiti: . Županije i lokalne sredine za intenzivnijim razvojem gospodarstva. tj. Gornje Ladanje. Vinogradi Ludbreški.5 km): Ludbreg. Gornje Makojišće. . aktualniji podaci. pojavljuju se naznake formiranja i manjih podžarišta.naselje Cestica odnosno Vinica bi uz određene mjere forsiranog ulaganja moglo prerasti u žarišta više razine. Gornja Voća (pogranični prijelaz) i Jarki s okolnim naseljima. Boričevec Toplički. Uglavnom su to samostalna naselja ili manja gravitacijska područja uz značajnija ili veća naselja s oko 1. područja s ograničenjima u razvoju. S obzirom da su ova područja od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Oštrice i Orehovec. prostore forsiranog planskog razvoja na županijskoj razini. Topličica.000 stanovnika: Završje Podbelsko. s obzirom da se navedeni podaci temelje na popisu stanovništva iz 1991. Selnik. na relativno malom području (potez dužine 5 km). Globočec Ludbreški. ali i za Varaždinsku županiju. . formiralo se nekoliko naselja s oko 1. Vrtlinovec. Čurilovec.5 km): Novi Marof. Martinkovec.žarišta kojima je kriterij određenja broj stanovnika: Žarovnica s gravitacijskim područjem.000 stanovnika (Gornji Kneginec. Hrastovsko i Slokovec. kriteriji za definiranje ovakvih podžarišta su: Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Hrastovec Toplički. Možđenec. jer su tu naselja raštrkana i usitnjena.

gdje će se uz opće kriterije za definiranje žarišta ugraditi promišljanja na lokalnoj razini.naselja s 200-500 stanovnika.24 . Naselja koja nisu obuhvaćena žarištima možemo podijeliti u tri grupe: .naselja s više od 500 stanovnika (cca 15 naselja). Šemovec. Vratno i Babinec. Naselja koja nisu obuhvaćena žarištima Žarištima razvoja tipa Z 1-Z 4 (ukupno 28 žarišta) obuhvaćeno je 155 naselja. . . Nova Ves Petrijanečka. te njihov razvoj uglavnom ovisi o autonomnoj motivaciji i interesu lokalnih i privatnih aktera. broji četrdesetak naselja.značajne gospodarske građevine. tj. U tim naseljima i selima nije moguće identificirati javni interes. Petnaestak naselja iz grupe s više od 500 stanovnika spada u naselja čiji razvoj i revitalizaciju treba poticati s razine grada/općine. .opremljenost građevinama društvenog standarda (škole i slično). Nedeljanec. Sveti Petar.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . a koja nisu ušla u gravitacijsko područje nijednog razvojnog žarišta. težiti tome da postanu manja razvojna žarišta.naselja s manje od 200 stanovnika. Hrženica. Tužno. Jerovec. Kategoriju žarišta unutar problemskih područja i kategoriju žarišta unutar samih općina/gradova potrebno je definirati prostornim planovima uređenja općina/gradova.kompaktnost naselja.značajna kulturno-povijesna sredina. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . . Slika 47 Grupa naselja s manje od 200 stanovnika. Naselja koja dobivaju obilježja karakteristična za manja podžarišta su: Gornji Kućan. Donje Ladanje. .

postojećih pogona u kapacitete s naprednom proizvodnjom. neposrednom izgradnjom odgovarajućih novih kapaciteta za koje postoji ekonomsko opravdanje po općim ekonomskim i financijskim kriterijima. b) U kemijskoj industriji: prerada plastičnih masa. d) Korištenje hidroenergetskih potencijala s višenamjenskom proizvodnjom električne energije.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. c) U prehrambenoj industriji: daljnje razvijanje specifičnog proizvodnog programa ove industrije sve većom valorizacijom poljoprivrednih proizvoda i orijentacijom na kvalitetnije i visokovrijedne proizvode. metalnih konstrukcija i armatura i utenzilija. prehrambenoj industriji. podsklopova i dijelova za poljoprivredne strojeve i opremu. a ostvaruju veliku dodatnu vrijednost i izvoz po zaposlenom. godine) proizlaze osnovna planska usmjerenja za razvitak gospodarstva Varaždinske županije: Industrija Planska određenja temelje se na relativnoj razvijenosti i afirmaciji postojeće industrije. prerastanjem potencijalnih jezgri. kemijskoj industriji. proizvodnja dijelova vozila (auto dijelova. tradicionalno prisutnim proizvodnjama. građevinske strojeve.4. sintetičkih vlakana. elektromotora.1. Osuvremenjenje sustava industrije valja ostvarivati na dva načina. proizvodnju suvremenih građevinskih materijala (opeka. ekonomičnosti i rentabiliteta postojeću industriju bi trebalo usmjeriti na kvalitativni razvoj proizvoda i ostvarivanje više stope rasta u odnosu na istovrsne djelatnosti. komunalnih uređaja i opreme.2005. te uz aktivnu regionalnu politiku i mobilizaciju vlastitih izvora. njihovih sklopova. crijep i dr. . Takvi programi omogućuju zadržavanje i ekspanziju tržišne pozicije na svjetskom tržištu.25 . opruga). Pod visoko kvalitetnim programima podrazumijevaju se oni koji zahtijevaju relativno malo energije. Prvo. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu 3. te s povećanjem proizvodnje električne energije.4. sirovina i drugih materijalnih inputa. te veću industrijsku valorizaciju nemetalnih minerala. Gospodarstvo u prostoru Na temelju razvojnih smjernica naznačenih u "Studiji razvitka Županije varaždinske za razdoblje od 1996. U okviru globalno projiciranog razvoja prioritetnih industrijskih djelatnosti postoje relevantni ekonomski argumenti da se njihov razvoj ovako strukturira: a) U preradi metala: proizvodnja strojeva i rezervnih dijelova. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . uključujući socijalne zahtjeve. neovisno od toga da li su ona sada samostalna ili u okviru drugog poduzeća.). Polazeći od sagledavanja mogućnosti regije i suvremenih tendencija industrijskog razvoja proširenje industrijske proizvodnje posebno bi bilo poželjno u metaloprerađivačkoj i elektroindustriji. proizvodnju odljevaka. te djelomično farmacijskih proizvoda. Za ostvarivanje takvog razvoja potrebna je tekuća modernizacija primjenom suvremenih tehničko-tehnoloških dostignuća i odgovarajuće unapređenje organizacije proizvodnje. građevinskih elemenata i dijelova. U cilju općeg razvoja i povećanja proizvodnosti rada. e) Tome valja dodati proizvodnju reprodukcijskih materijala za tekstilnu industriju. godine" (Razvojno-istraživački centar "City Trust" Zagreb. 1996. Drugo.

U narednom razdoblju u Županiji se može očekivati reaktiviranje ideja o izgradnji malih hidroelektrana i elektroenergetskih postrojenja u okviru industrijskih kapaciteta (energane i druge energetske građevine). To prvenstveno vrijedi za proizvodnju i preradu metala. prehrambenu industriju. dio kemijske industrije). može se konstatirati da će većina industrijskih djelatnosti svoju egzistenciju i razvitak koncipirati na postojećim lokalitetima i unutar područja naselja. širenje tercijarnog sektora. grafičku industriju. metalnog namještaja i tapeciranih proizvoda. a samim time i razvoj drugih gospodarskih grana. kemijsku industriju. preradu drva. Dosadašnja istraživanja nafte i zemnog plina potvrdila su pretpostavke da je na ovom području moguće očekivati i ekonomično iskorištavanje zemnog plina. Sa širokom skupinom takvih proizvodnji ima se na umu poticanje i osiguranje dinamičnog rasta i kvalitativne preobrazbe industrijske proizvodnje. Izvor u Topličici prirodni je resurs koji se već koristio u rekreacijske svrhe (napušteni bazeni i ugostiteljske građevine). Sagledavajući ove osnovne koncepcijske postavke kroz refleksije na uporabu prostora. proizvodnju tekstila i tekstilnih proizvoda. rekonstrukcija ili zamjena dotrajalih kapaciteta. kemijska industrija. ali još nema konkretnih elemenata koji bi zahtijevali planska određenja.26 . Na području Varaždinske županije postoji nekoliko izvora termalne vode. efikasnost kombinacije radno intenzivnih (metaloprerađivačka. elektroindustrija. uklapanje u programe širih industrijskih kompleksa u Hrvatskoj i inozemstvu. ali za sada nije utvrđena njihova ekonomska isplativost. uvođenje određenih stupnjeva specijalizacije i dr. Povoljni rezultati istraživanja geotermalne vode na lokaciji Lunjkovec (a i širem području Ludbrega) ukazuju na mogućnost da se dio razvoja tog kraja može zasnivati na tom resursu: proizvodnja električne i toplinske energije. U pogledu izgradnje malih hidroelektrana. prehrambena industrija i druge) i kapitalno intenzivnih djelatnosti (proizvodnja elektroenergije. te proizvodnju i preradu raznovrsnih industrijskih proizvoda.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN f) Težište u proizvodnji robe za široku potrošnju bit će na industriji trikotaže i konfekcije. Za neke industrijske grane koje su neposrednije vezane na iskorištenje prirodnih resursa može se projicirati slijedeće: Na području energetike Procjenjuje se da postojeće izgrađene hidroelektrane neće imati potreba za dodatnim korištenjem prostora. rezervaciju prostora ili posebne uvjete korištenja. od kojih za ozbiljnije razmatranje dolaze u obzir dvije: Margečan i Željeznica. razvoj lječilišno-rekreativnog turizma. proizvodnji komadnog i garniturnog namještaja. drvna industrija. te izvoz. održanje stabilnosti u rastu. formuliranje novih proizvodnih programa. što treba i dalje njegovati. Za te se grane djelatnosti u pravilu predviđa promjena i unapređenje tehnološkog procesa i osuvremenjavanje proizvodnje. industriju kože i obuće. hidroenergetskih i poljoprivrednih potencijala. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . ali može postati okosnicom razvoja lokalne sredine uz iznalaženje odgovarajućeg programa i sredstava. Izvor u Varaždinskim Toplicama koristi se u terapeutske svrhe i osnova je razvoja grada (lječilišnorekreativni turizam). kao i zahtjev da pozitivno utječu na korištenje domaćih resursa: radne snage. na području Županije postoji 15 potencijalnih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana. prema podacima "Hrvatskih voda".

otkup i drugo). kukuruz.mineralne sirovine koje se (izuzev bentonitne gline) isključivo koriste u građevinarstvu i graditeljstvu. nastavak provođenja komasacije i drugih organizacijskih oblika (zakup. ležišta. okrupnjavanje poljoprivrednih površina. Inventarizacijom bi se na osnovi dostupnih podataka prezentirale mineralne sirovine.27 . osnovna geološka svojstva. njihov prostorni raspored. b) poduzimanje mjera za proširenje oraničnih površina. odvodnjavanja i navodnjavanja. koja je (zasada) dobrim dijelom prepuštena inicijativi poduzetnika. drenaža. arondacija. šećerna repa i uljarice) i to povećanjem i boljim korištenjem zemljišnih površina. a potom provesti valorizaciju resursa. kvaliteti i mogućnosti uporabe. moći će se razmotriti modeli gospodarske politike u oblasti gospodarenja mineralnim sirovinama. nakon čega bi uslijedila valorizacija. Mineralne sirovine treba prvenstveno inventarizirati po količinama. c) definiranje potencijalnih područja i d) formiranje zaključnih ocjena. arhitektonski kamen. podaci i procjene o količinama. daljim razvojem vlastitog Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Poljoprivreda Razvoj poljoprivrede na području Varaždinske županije u cjelini ima povoljne uvjete. komasacija. ali je nužno uvažavati i neka ograničenja koja su uvjetovana usitnjenošću posjeda i zaštitom vodonosnika podzemne pitke vode. S obzirom na rasprostranjenost sirovinskog potencijala i zahtjeva za sve većim količinama mineralnih sirovina. Izrada katastra rudnog blaga trebala bi obuhvatiti slijedeće: a) prikupljanje i interpretacija postojećih podataka i saznanja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Na području proizvodnje i prerade nemetalnih mineralnih sirovina Na području Varaždinske županije eksploatira se tehnički kamen. Apsolutnu prednost pred ostalim prirodnim resursima ima pitka voda. kvaliteti i namjeni. c) osposobljavanje obradivih površina za ostvarivanje visokih prinosa putem hidromelioracijskih zahvata. Potrebno je proučiti odnos između mineralnih sirovina i rudarskih aktivnosti prema ostalim interesima i djelatnostima. Treba se usmjeriti na rješavanje pitanja kako dobro gospodariti resursom. Valorizacija mineralnih resursa moguća je na temelju cjelovite studije društvenoekonomskog značenja eksploatacije. Stavljanjem rudarske djelatnosti u kontekst društvenoekonomskog razvoja i analizom mogućnosti. Suvremeni svjetonazor pod sintagmom "održivi razvoj" podrazumijeva novi pristup gospodarenju mineralnim sirovinama. b) definiranje općih značajki mineralne sirovine. zaustavljanje usitnjavanja posjeda. a sve uz potporu informacijskog sustava. potrebno je izraditi katastar rudnog blaga. a ne samo kako spriječiti negativne posljedice gospodarenja mineralnim sirovinama. šljunak i pijesak. opekarska i bentonitna glina . d) intenzifikacija proizvodnje i ostvarivanje visokih prinosa boljim korištenjem genetskih svojstava biljaka i svojstava pojedinih vrsta tla. Polazeći od sadašnjeg stupnja razvijenosti i organiziranosti poljoprivredne proizvodnje na ovom području može se očekivati: a) daljnje unapređenje proizvodnje osnovnih ratarskih proizvoda (pšenica.

stvaranjem novih vrsta hibrida. Jedini sortiment u kome se u skoroj budućnosti može očekivati povećanje jest ogrjevno drvo. Konstantno smanjenje šumskih površina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN znanstveno-istraživačkog potencijala. dobiva se dojam relativno slabe šumovitosti. organizirati i stimulirati tako da se spriječe negativni utjecaji. Gubici. korištenjem biotehnologije. naročito ne povećanje. koji su nastali na nizinskom dijelu ovog područja uslijed krčenja pridravskih šuma. U narednom periodu ne mogu se očekivati znatnije promjene u ukupnoj površini. prema obujmu i kvaliteti šumskog fonda. izgradnjom stočarskih farmi i povezivanjem gospodarskih subjekata poljoprivrede i obiteljskih gospodarstava. tako i po usporedbi šumske površine s brojem stanovnika. biološka reprodukcija šuma). Promatrajući regiju kao cjelinu. Za područje Varaždinske županije koja u poljoprivrednom zemljištu ima velik broj usitnjenih parcela treba planirati zemljišnu politiku kojom će doći do okrupnjavanja posjeda sa svim pretpostavkama za modernu i tehnološki razvijenu poljoprivrednu proizvodnju. U Varaždinskoj županiji obiteljska gospodarstva gospodare s gotovo 90% poljoprivrednog zemljišta. Važno je napomenuti da su državne šume najbolje kvalitete. nije u stanju zadovoljavati potrebe postojeće drvne industrije na ovom području. S obzirom na strateške potrebe zaštite ležišta podzemne pitke vode poljoprivrednu proizvodnju na vodonosniku potrebno je usmjeriti. koje su znatnim dijelom degradirane. Šumarstvo i lovstvo Šumarstvo na području Varaždinske županije je gospodarska djelatnost koja. a manje sastojina bjelogorice i to jedino u režiji šumarija. stvaranjem uvjeta za razvoj konjogojstva i slatkovodnog ribarstva i g) razvoj reprodukcijskog materijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i razvoj osnovnog stada u stočarstvu i peradarstvu. kako po učešću u ukupnoj površini. jer se u njima gospodari po principima šumarske znanosti (mogućnost ulaganja u njihovu obnovu. ne predstavlja značajniji gospodarski resurs. genetskog inženjeringa i nove tehnike. kao i veliko učešće šuma u privatnom vlasništvu. koliko ona mogu ili bi mogla omogućiti aktivnim poljoprivrednicima određeni životni standard uz istovremeno unapređenje poljoprivredne proizvodnje. e) intenzifikacija proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava organiziranjem robne proizvodnje od strane poljoprivrednih poduzeća i gospodarskih subjekata prehrambene industrije. a 10-tak % je u posjedništvu poljoprivrednih poduzeća i bivših zadruga. f) proizvodnja mesa i mlijeka.28 . Šumski fond ove Županije za razliku od nekih susjednih područja. koje osigurava visoku proizvodnju. predstavlja glavnu zapreku za povećanje proizvodnje drvne mase. Kod takvog stanja postavlja se pitanje kakve mogućnosti za tehnički napredak imaju ova gospodarstva s prosječnom veličinom oko 2 ha i s više od 20 parcela. U razvoju poljoprivredno-prehrambenog kompleksa ovog područja značajne teškoće predstavljaju brojna i sitna obiteljska poljoprivredna gospodarstva. tek djelomično se nadoknađuju otkupljivanjem zemljišta za umjetno podizanje šuma. najčešće kultura crnogorice. Stoga je i za privatne šume potrebno voditi ispravnu šumarsku Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . radi gradnje akumulacija za hidroelektrane.

) omogućuju povoljan razvoj građevinarstva. keramička i dr. Ovo ujedno znači. Također se daje preporuka da se. Započeta i predviđena izgradnja krupnijih investicijskih građevina kao što je prometna i druga infrastruktura. što treba iskoristiti kroz gospodarsko-financijske efekte. izgradnja i rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta. metalna. te nastavak stambene izgradnje. pa je realno očekivati i postavljanje dodatnih potreba za prostorom za razvoj građevinske djelatnosti i to prvenstveno uz ležišta resursa. Razvoj lovstva na području Varaždinske županije ima povoljne uvjete. prioritet je bio na industrijalizaciji kao metodi razvoja. poseban naglasak treba staviti na povećanje jelenske i srneće divljači i zaštiti onih vrsta divljači koje se zbog urbanizacije na ovom području smanjuju. a od niske divljači za šumskog i poljskog zeca. da na području Varaždinske županije ima značajnog prostora za razvoj obrtništva i poduzetništva što će omogućiti brži gospodarski razvoj. ukoliko dođe do zaštite prirodne baštine koja se nalazi pod šumom (u smislu Zakona o zaštiti prirode). posebno lječilišno-rekreacijskog turizma za koji na ovom području postoje povoljni uvjeti. kamene ploče i agregati). vodoprivrednih zahvata. te izgrađeni kapaciteti industrije građevnog materijala (ciglane. izgradnja i rekonstrukcija ugostiteljskih. veće zapošljavanje i viši oblik zadovoljenja potreba u proizvodnoj kooperaciji i potrebama stanovništva. Na ovom području postoji tradicionalan lovni turizam.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN politiku kako bi se osigurali uvjeti da se i privatnim šumama stručno gospodari (izrada programa. srne. Obrtništvo i malo poduzetništvo U dosadašnjem razvoju gospodarstva Varaždinske županije. Građevinarstvo. U promatranju potreba razvoja ovog sustava djelatnosti treba istaći da one u ukupnoj privredi imaju veće učešće u zemljama razvijenog svijeta. pa i druga industrija koja radi za građevinarstvo (drvna. turističkih i rekreacijskih građevina. predstavlja solidnu osnovu za razvoj građevinarstva i građevinske operative. betonska galanterija. To znači da bi se trebala organizirati služba za stručni rad i nadzor nad privatnim šumama. Građevinarstvo i građevinska operativa Raspoloživi resursi građevnog materijala i mineralnih sirovina na području Varaždinske županije. stanogradnje i turizma. a čine dobru osnovu za razvoj ove djelatnosti.29 . Napori s tim ciljem moraju biti logistički podržani sa zakonodavno-pravnog gledišta (što velikim dijelom već i jest). s naglašenim prisustvom lovaca iz inozemstva. energetike. divlje svinje. Razvoj lovstva treba u narednom razdoblju vezati uz razvoj kontinentalnog turizma. skladišta. odnosno njihov utjecaj je također velik i u zemljama koje su manje razvijene nego što je Republika Hrvatska. Kod visoke divljači postoje dobri uvjeti za jelensku divljač. izgradnja većih industrijskih građevina u Županiji i Republici Hrvatskoj. te sa stručnog i nadzornog gledišta. vezano je za investicijsku izgradnju naročito na projekte magistralne infrastrukture. odnosno uz gradilišta krupnijih investicijskih građevina. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . ali u tom procesu došlo je do diferencijacije djelatnosti u obliku manjih kapaciteta i viših faza tehnologije. jer postoje kvalitetna prirodna staništa za uzgoj visoke i niske divljači. te riješiti njezino financiranje. Razvojem obrtništva i poduzetništva konstituirao se sistem djelatnosti koji često nosi naziv "mala privreda". smjernica i osnova gospodarenja za privatne šume). U budućem razvoju lovne privrede. silosa. istom i nadalje gospodari kao državnim šumama kako bi zaštićeni objekat imao stručnog gospodara. raznih javnih građevina. fazane i drugu pernatu divljač. kao poticajna grana ukupnog gospodarskog razvoja.

u prvom redu Zagreba.program razvoja kadrovske osnove. Slijedom toga za očekivati je (već se i iskazuju) pojačane interese za osiguranje prostora za razvoj obrtništva. opća razina društveno-ekonomske razvijenosti. .program razvoja zdravstvenog turizma. . dostignuta razina turističkog prometa. . prirodno-zemljopisni i kulturno-povijesni uvjeti na području ove Županije u osnovi određuju pravce i mogućnosti dugoročnog razvitka turizma i ugostiteljstva.program intenzifikacije postojeće ponude. Turizam i ugostiteljstvo U periodu izrade Prostornog plana izrađen je "Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije" (Institut za turizam. posebno radnika povratnika iz inozemstva. izletničkog. povijesne i sakralne spomenike. radi racionalne dislokacije nekih djelatnosti velikih organizacija razvijenih centara. njenu poziciju u odnosu na neposrednu konkurenciju i trendove te na temelju ograničenja i mogućnosti postavlja ciljeve marketinške strategije Županije. godine) koji na temelju analize relevantnih pokazatelja postojećeg stanja i turističke ponude i potražnje u Županiji integrira turističku tržišnu ponudu Županije. gospodarska struktura. U sklopu izrađenog Strateškog marketinškog plana i valorizacije kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti središnje Hrvatske predlaže se pokretanje nekoliko mega projekata za Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . . foto lov).30 . . kao i radi većeg uključivanja individualnih radnika s vlastitim sredstvima. prisutnost voda tekućica prikladnih za ribolov. lovnog i vjerskog turizma (i drugih oblika turističke potrošnje) na ovom području. tranzitni položaj.program razvoja vjerskog turizma. . međusobno povezanih cjelina: . veći broj atraktivnih šumskih predjela i zemljopisno prometni odnosno tranzitni položaj Županije. seoskog. prostrana lovna područja s raznovrsnom divljači. Prirodni i drugi uvjeti za razvoj turizma u osnovi se svode na slijedeće: termalne ljekovite vode. kao i stečena iskustva upućuju na zaključak da postoje značajne mogućnosti. Poglavito neka razvijenija općinska središta pokazuju interes za formiranjem poduzetničkih zona kakve u dosadašnjoj planskoj dokumentaciji u tim naseljima nisu postojale. izgrađena infrastruktura.program razvoja privredne djelatnosti koje su u funkciji turističke ponude i razvoja ugostiteljstva. a i potreba daljnjeg i dugoročnog intenzivnog razvitka zdravstvenog.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Budući razvoj obrtništva i poduzetništva treba znatno ubrzati radi prijeko potrebnog preobražaja gospodarske strukture i boljeg zadovoljavanja raznovrsnih potreba privrede. Dosadašnji razvoj turizma i ugostiteljstva na području Županije. Zagreb. Ovaj interes potrebno je realno i objektivno procijeniti i programski valorizirati te odgovarajuće prostorno osmisliti u gradskim/općinskim prostornim planovima. malog i srednjeg poduzetništva. Raspoloživi prirodni i drugi uvjeti. stanovništva i izvoza. blizina jakih emitivnih turističkih centara. .program razvoja lovnog turizma.program razvoja turizma na seljačkim gospodarstvima. Razvoj turizma potrebno je usmjeriti na realizaciju posebnih. rujan 1997. stanje turističke ponude. šport i rekreaciju. .program razvoja izletničkog turizma (i eko turizma: promatranje ptica. kulturno-povijesno nasljeđe i druge turističke privlačnosti. kulturno-povijesnog.program razvoja tranzitnog turizma.

Očuvanje i revalorizacija prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Županije jedan je od ciljeva prostornog razvoja u čijem kontekstu treba tražiti mogućnosti za unapređenje turističkog vrednovanja baštine na lokalnoj razini: u prostornim planovima nižeg reda. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Ludbreg (vjerski turizam) i Lepoglava (Pavlinski kompleks). Polazeći od osnovnih pretpostavki Strategije razvoja hrvatskog turizma prema kojoj se trebaju aktivirati svi turistički potencijali u našoj Državi. korištenja i održavanja pojedinih lokaliteta.31 . a prije svega kroz konkretne programe uređenja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN razvitak turizma u Županiji: Trakošćan. Varaždinske Toplice (lječilišni turizam). turizam grada Varaždina. osnovna koncepcija razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti na ovom području ima svoje opravdanje i realnu osnovu za realizaciju u narednom razdoblju.

vodeći računa pri tome o osiguranju kvalitetnih radnih uvjeta kroz uređenje i održavanje. Činjenica je da Varaždinska županija obiluje vrlo vrijednom kulturno-povijesnom baštinom koja je jedan od temelja njene prepoznatljivosti ne samo u Hrvatskoj. U tom smislu potrebno je poticati i razvoj restauratorske djelatnosti (dvorac Batthany). ali bi u prostorno-planskoj razradi posebno značenje pripalo kulturno-povijesnoj baštini. . radi unapređenja kvalitete pružanja zdravstvene usluge. ali i suvremeno opremanje školskih građevina. očuvanja i restauracije te baštine izraditi stručni.32 . ali se pri tome treba voditi računa o činjenici da u domeni društvenih djelatnosti i društvenog standarda elementi tržišta uvažavaju socijalnu komponentu. U narednom razdoblju trebat će osigurati i poticati procese i mehanizme koji mogu omogućiti nesmetano funkcioniranje i razvitak pojedinih djelatnosti: .šport: Nadograđivati sustav športskih centara i građevina u Županiji s ciljem uključivanja što većeg broja korisnika (posebno mlađeg uzrasta) uz istovremeni jači razvitak i stimuliranje vrhunskog športa za što po brojnosti i nadarenosti ovo područje ima sve pretpostavke. Društvene djelatnosti Uvažavajući polazne osnove i načela razvitka društvenih djelatnosti na području Varaždinske županije može se konstatirati da prostorna dispozicija uspostavljene mreže društvenih djelatnosti neće doživljavati bitnije izmjene.2. . a strukturne i funkcionalne promjene koje su u tijeku ne iziskuju potrebu osiguranja novih ili dopunskih prostora. a za to postoje svi prostorni uvjeti bilo kroz adaptaciju i prenamjenu postojećih prostora ili izgradnju novih.kultura: U djelatnosti kulture potrebno je računati s velikim brojem aktivnosti podjednako značajnih za različita interesna područja. te sukladno tome provesti reviziju programa i uređenje i opremanje školskih ustanova. sveobuhvatni i dugoročni program budućih aktivnosti na planu zaštite i etapno ga razraditi. . dok bi u funkcionalnom smislu trebalo očekivati snažniji razvoj i značajnije strukturne promjene. Prvenstveno bi trebalo računati sa značajnijim razvitkom sustava obrazovanja i poticanja znanstveno-istraživačkog rada kao nezaobilaznih čimbenika u razvojnom procesu i sustavu privređivanja. jer je to u direktnoj funkciji poboljšanja standarda i proizvodnosti rada.srednje i visoko obrazovanje: Na temelju potreba gospodarskog i društvenog razvitka planirati mreže srednjih škola i visokoškolskih ustanova na području Županije. .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.zdravstvo: Potrebni prostorni uvjeti za funkcioniranje i razvoj zdravstva na razini Županije postoje.predškolski odgoj: Povećati broj obuhvaćene djece. te oživjeti i stimulirati izvanškolske aktivnosti. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . u ovisnosti o materijalnom razvoju i životnom standardu stanovništva. . U narednom razdoblju bit će nužno osigurati uvjete za kvalitetno uređenje i održavanje građevina u funkciji zdravstva te njihovo suvremeno opremanje. s više uključivanja tržišne logike i ponašanja. pa je nužno u cilju zaštite. Sustav društvenih djelatnosti će se nadograđivati te funkcionalno i strukturno profilirati sukladno potrebama nove etape razvitka Hrvatske. već čak ukazuju i na pojedina predimenzioniranja. jer su za tu namjenu potrebna velika sredstva.4.osnovno obrazovanje: Nastaviti s optimizacijom mreže osnovnih škola na području Županije (uz suglasnost nadležnog Ministarstva). definirati broj razrednih odjela i razinu pedagoškog standarda (u suradnji s jedinicama lokalne samouprave).

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. a još neiskorištenog građevinskog zemljišta. ograničenja i mjere korištenja prostora). zaštićeni krajolik Kalnik. uređenja i zaštite prostora a) Uvjeti za racionalno korištenje i zaštitu prostora i okoliša Racionalno korištenje prostora ostvaruje se uravnoteženjem razvojnih komponenti s jasno definiranim opredjeljenjima zaštite i očuvanja prostora i okoliša.uvažavati strukturne značajke: očuvati krajobraznu fizionomiju Županije.33 .spriječiti izgradnju na određenim dijelovima prostora (posebno vrijedni prostori i nekontrolirano širenje zona vikend naselja). Za učinkovitu provedbu zaštite okoliša potrebno je za područje Županije izraditi odgovarajuće dokumente zaštite okoliša. Uvjeti korištenja. U tom pogledu Planom se prvenstveno ukazuje na potrebu svrhovitog gospodarenja prostorom te sprječavanja nepotrebnog i nekontroliranog zauzimanja zemljišta. Na kartografskom prikazu 3: "Uvjeti korištenja. usitnjavanje posjeda. .racionalno koristiti i upravljati zaštićenim i za zaštitu planiranim dijelovima prirode (utvrditi način. uređenja i zaštite prostora" označena su ne samo zaštićena/planirana područja u kategoriji Zakona o zaštiti prirode. zrak). . odnosno zagađenja.park prirode Hrvatsko zagorje (s brdskim predjelom Ravne gore). tri skupine stabala i šest pojedinačnih stabla). Zbog svojih izvornih značajki ti su predjeli potencijalno izrazitije ugroženi i podložni nepovoljnim utjecajima ljudskih aktivnosti. utvrđuje vrstu i količinu poremećaja.prirodni krajobraz). park šume (Dravska. te analizira do sada provedene aktivnosti. spomenici prirode (spilja Vindija. b) dijelovi prirode predviđeni za zaštitu .spriječiti neopravdano zauzimanje novih površina za širenje naselja.očuvati i postupno obnoviti i revitalizirati kulturno-povijesne cjeline i građevine. groblje u Varaždinu.5. nekontrolirana gradnja. . već i područja od osobite vrijednosti i relativno visokog stupnja očuvanosti (posebno vrijedan predio . .obvezno voditi računa o očuvanju. Najučinkovitija provedba zaštitnih mjera je ona na razini subjekata.omogućavati širenje naselja samo ako to zahtijevaju jasno prepoznatljivi demografski ili gospodarski razlozi. . .uvažavati prirodne značajke: prilagoditi proizvodnju biološkim ciklusima i bez zagađivanja. voda. posebni rezervati (ornitološki na Ormoškom jezeru i ušću Plitvice i Bednje u Dravu. Programom zaštite okoliša potrebno je utvrditi ciljeve zaštite okoliša u svrhu uspostavljanja učinkovitog sustava zaštite. prirodne sredine (biljni i životinjski svijet) i prostora općenito. Mačkova spilja i Gaveznica) i spomenici parkovne arhitekture (arboretum Opeka. neprimjerena eksploatacija resursa i sl. Za nove namjene moraju se prvenstveno osigurati uvjeti za razvoj unutar već definiranog. zaštiti i unapređenju kvalitete voda i vodonosnika. Sukladno postavljenim planskim ciljevima i smjernicama valja poduzimati mjere koje će: .). 11 parkova. a uspješan nadzor proističe iz lokalne sredine (zakon omogućuje izradu programa zaštite okoliša za uža područja gradova ili općina). te posebno vrijedna područja: a) zaštićeni dijelovi prirode: . . te dvije Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . .zaustaviti neracionalno korištenje prostora (zrakasto širenje naselja duž prometnica i spajanje naselja. uvjete. te rezervat šumske vegetacije na Kalniku).park šuma Trakošćan. Varaždinske Toplice. Za Varaždinsku županiju posebno se izdvajaju slijedeća područja značajnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Izvješće o stanju okoliša daje pregled postojećeg stanja okoliša (tlo.

turističko vrednovanje.predjeli u kojima su dopustive/poželjne aktivnosti u funkciji razvoja i stvaranja materijalnih preduvjeta za još kvalitetniju zaštitu. d) predjeli od značajne kulturno-povijesne vrijednosti: . šire područje Ivančice. c) osobito vrijedni predjeli . zaštićeni krajolici (Kalnik. šuma Lasno. unapređenje poljoprivrede (veličina posjeda. Gora. pravilno gospodarenje šumama.arheološka područja Varaždinske Toplice. predio uz potok Zbel. crnkasta sasa na Vukovoju. Plan je s obzirom na veličinu prostora potrebno koncipirati ne samo kao projekt očuvanja već i revitalizacije i razvitka područja i to kroz primjereno prometno povezivanje i infrastrukturno opremanje. okrupnjavanje.značajniji zaštićeni i evidentirani objekti graditeljske baštine. . Zelendvor. prenamjena. posebice u onaj koji je u središtu interesa zbog određenih vrijednosti i mogućih brzih ekonomskih učinaka. šire područje Grebengrada koje uključuje izvorišni dio Lonje.predjeli u kojima su dopustive aktivnosti primarno u funkciji oplemenjivanja i zaštite. tradicionalna izgradnja. . Za područje koje će ući u obuhvat zaštite parka prirode Hrvatsko zagorje izradit će se spomenuti plan na temelju kojega će se u budućnosti gospodariti ovim prostorom. Goruševnjak (izvorišni dio Plitvice). . posebice u nizinskom dijelu Županije. . Lonje. kockavica kod Zbela. ali osjetljiva i rizična područja). Duga greda.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN lokacije kod Ivanca).naselja ili dijelovi naselja zaštićeni kao gradske. te vršni dio Ivančice) i spomenici prirode (geološki stup Drenovec. Poljanec i Ludbreg. rijetki ili stari primjerci ili skupine stabala i sl. . krajnje racionalno zauzimanje prostora za izgradnju. Bednje. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . specifični biotopi. botanički spomenik na Kalniku). Postupak procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu PUO) potrebno je provesti u okviru pripreme namjeravanog zahvata u prostoru za one zahvate koji su određeni posebnim propisima.područje uz rijeku Dravu. Belski dol i dolinu rijeke Bednje. Gaj. gradsko-seoske ili seoske cjeline. ambijentalne cjeline. zahtijevaju primjenu visokih kriterija zaštite prostora i okoliša. Interes Županije je da se funkcionalna i ukupna ekološka cjelovitost i različitost područja (fizionomsko obilježje područja) očuva.ostali manji šumski predjeli. kontrolirano i smišljeno uređenje naselja.predjeli ili objekti koji u sebi sadrže značajke identiteta dotične sredine (ruralni krajolik. Kamenjak).34 . šumski predjeli Pake i Segovine.strogo zaštićeni predjeli. . zatim ušće Plitvice i Bednje u Dravu. . prirodni predjeli ili objekti (ostala šumska područja. obrađivanje. vodama. Intervencije u prostor. te brdski potoci na području Ivančice i Kalnika koji su pritoci Bednje i Lonje (ekološki osobito vrijedna. izvori.posebno osjetljive i ugrožene cjeline. plasiranje proizvoda) i dr. mineralnim sirovinama. ali istovremeno omogućavanje javnog korištenja posebnih vrijednosti. Petrijanec. specifičan način obrade tla i druga obilježja). a također i definiranjem posebnih uvjeta korištenja prostora u općinskim i gradskim prostornim planovima. osim onih navedenih u posebnim propisima. Zaštita. Čevo. dio toka rijeke Plitvice. U PPŽ-u se ne utvrđuju drugi zahvati za koje je potrebno provesti postupak PUO.).prirodni krajobraz: . uređenje i korištenje prostora treba biti koncipirana tako da se jasno i nedvojbeno razluče: . Posebne uvjete korištenja prostora u tim predjelima potrebno je definirati kroz izradu prostornih planova područja posebnih obilježja (park prirode Hrvatsko zagorje i područje Drave).vodni ekosustavi rijeka Plitvice. stijene i pećina Kamenac. Zbela i svih ostalih manjih vodotoka. vodotoci. šumski predio kod Varaždinskih Toplica (Kresovica. .

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 48 Slika 49 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .35 .

šumarstva i vodnog gospodarstva. energetske. te građevina za istraživanje i iskorištavanje energetskih i mineralnih sirovina. građevina infrastrukture.za građevine koje se već nalaze izvan naselja potrebno je utvrditi način postupanja s obzirom na njihovu namjenu. posebno ne na štetu prirodnih resursa od osobitog značenja i vrijednosti.). prirodne i graditeljske baštine. zaštićeno ili posebno vrijedno područje i sl. Budući će kapitalni prometni koridori zauzeti značajnije nove površine i oni su u pravilu Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Kriteriji za građenje izvan naselja određuju se prvenstveno u odnosu na temeljnu namjenu i zaštitu prostora (vodonosnik i vodne površine. krajolik. . zdravstvenih i rekreacijskih građevina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Na taj je način moguće posebno vrijedne. ruralni prostor) preporučljivo je izrađivati posebnu dokumentaciju i elaboraciju kojom se definira ekološka osobitost i posebnost predjela. za izdavanje lokacijske dozvole cijeni se potreba izrade stručne podloge s posebnim osvrtom na način nepovoljnog utjecaja na okoliš. Prostor za rad i stanovanje te druge funkcije za zadovoljenje potreba ljudi . komunalne itd. dok je prostor izvan naselja. načini i mjere korištenja prostora. ali istovremeno i zapuštene prostore ne samo zaštititi. dok se u poplavnim područjima izgradnja ne može planirati. Izvan naselja na poljoprivrednom zemljištu I i II razreda može se planirati izgradnja samo stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Za cjeline zajedničkih obilježja (riječni prostor. poljoprivredno zemljište. a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti. kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine. Detaljni uvjeti za izgradnju pojedinih vrsta građevina izvan naselja utvrdit će se prostornim planovima uređenja općina/gradova na temelju slijedećih smjernica: .za građevine koje se grade izvan naselja. graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju. građevina za istraživanje. ali isto tako i uvjeti. građevina obrane. . brdski prostor. te stambenih i gospodarskih građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma. nego da se poboljšavaju kvalitativne značajke i racionalno koristi već angažirani prostor.građevine koje se mogu graditi izvan naselja trebaju se locirati. Posebna ograničenja gradnje (zadovoljavanje posebnih uvjeta u odnosu na fizičkomehaničke značajke tla) vrijede za inženjersko-geološki nestabilna područja. b) Kriteriji za građenje izvan naselja Izvan naselja se prema Zakonu o prostornom uređenju može planirati izgradnja građevina infrastrukture (prometne. te korištenje drugih građevina i sadržaja.). odnosno regulirana je Zakonom o vodama. Temeljno opredjeljenje planskih postavki Prostornog plana Županije je da se značajnije ne mijenja bilanca osnovnih kategorija korištenja prostora. prioritetno prostor poljodjelstva. osim za manje pojedinačne pomoćne zgrade. a detaljno pozicioniranje i dimenzioniranje treba provoditi na temelju postavljenih odrednica prilikom izrade specijalističke dokumentacije i planova niže razine. šume. a nalaze se unutar dijelova prirode predviđenih za zaštitu i osobito vrijednih predjela. već izradom prostorno-planske dokumentacije unaprijediti i usmjeriti im razvoj (zaštita ruralnog područja Hrvatskog zagorja u kategoriji parka prirode). iskorištavanje i proizvodnju mineralnih sirovina i prerađevina. kao i da ne ugrožavaju vrijednosti okoliša.36 . • Kapitalni prometni koridori u osnovi su definirani ovim Planom i imaju usmjeravajuće-razvojni karakter.prioritetno je prostor unutar naselja. projektirati.

Ukoliko se ti kriteriji primijene i dosljedno provode tada svaka od ponuđenih lokacija u ovom Prostornom planu može biti iskorištena za uspostavu suvremenog načina zbrinjavanja otpada u Županiji. tim će se planom detaljno propisati mogućnosti i kriteriji za građenje izvan naselja. načela i usmjerenja te ponudila rješenja iz kojih bi bilo razvidno kakve sustave primijeniti u pojedinim prostorima Županije. Vinokovščak). • Za rješavanje problematike zbrinjavanja otpada na području Županije treba primijeniti kriterije i dostignuća razvijenih zemalja i izbjeći daljnje odlaganje otpada bez prethodne obrade. Slijedom toga Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . • Što se tiče drugih prostora u Županiji koji već jesu ili se predlaže da budu u određenoj kategoriji zaštićenih dijelova prirode (lokaliteti označeni na Karti 3). Pošto se za to područje sukladno zakonu izrađuje prostorni plan područja posebnih obilježja. Do trenutka izrade toga plana. potencijalno su ugrožena kategorija prostora. a manji na ludbreški (područje sjeverno od Plitvice). kojom bi se definirala osnovna koncepcijska polazišta. Turčina i Vidovca. • Na temelju Strategije i Programa prostornog uređenja RH ovim se Planom u Varaždinskoj županiji definira dio područja koje će činiti cjelinu budućeg parka prirode Hrvatsko zagorje. prema Karti 3).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN grupirani u zajedničke koridore i vođeni tako da se što manje zauzimaju područja veće vrijednosti i da se prostor Županije što manje dijeli novim barijerama.na vodonosniku u brežnom području Županije (Ivančica. ali značajnih izvorišta kao što su Belski dol. • Ostala područja koja su ovim Planom naglašenije vrednovana (šume.unutar zaštitnih zona vodocrpilišta i izvorišta ako zahvat nije zabranjen odgovarajućim propisom. a nalaze se na vodonosniku i mogući su na temelju Zakona o prostornom uređenju. To znači da za povećanje kapaciteta u pravilu ne treba tražiti nove prostore.37 . odnosno na objedinjavanje u koridore prometne infrastrukture. • Prostornim planom Varaždinske županije. vodotoci i kontaktna područja uz vodotoke). područje između Varaždina. a posebno: . . također se predlaže uvođenje mjera strože zaštite. Slijedom toga potrebno je one zahvate koji će se provoditi izvan naselja. To podrazumijeva primjenu odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti okoliša i procjenu potrebe provođenja procjene utjecaja na okoliš za namjeravani zahvat izvan naselja. U tom smislu veći se naglasak stavlja na varaždinski vodonosnik (šire utjecajno područje. Kalnik i dr. planirati s posebnom pažnjom i odgovornošću da se spriječi negativni utjecaj na okoliš. ovim se Planom ukazuje na potrebu strože zaštite i očuvanja temeljnih vrijednosti obuhvaćenog područja i u najvećoj mogućoj mjeri uvažavanje režima zaštite prirode koje Zakon propisuje za već zaštićene predjele. već se oni mogu rješavati u okviru postojećih infrastrukturnih koridora. Slična je situacija s telekomunikacijskim vezama i vodoopskrbnom mrežom čiji se razvoj također usmjerava na korištenje postojećih koridora. • Što se tiče izgradnje građevina ostale kapitalne infrastrukture treba konstatirati da su osnovni energetski koridori (temeljna mreža dalekovoda i mreža magistralnih plinovoda) u osnovi uspostavljeni u prostoru Županije. a na temelju Strategije i Programa prostornog uređenja RH utvrđuje se obveza zaštite i očuvanja rezervata podzemnih pitkih voda u zaobalnom području rijeke Drave i područjima manjih. • U pogledu sustava odvodnje Prostornim se planom ukazuje na potrebu izrade studije odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda naselja i građevina u županijskom prostoru. Ivančica i Ravna gora. Belski dol.

Vinica i dr. namjena. Nadležno tijelo državne uprave s posebnom pažnjom treba razmotriti zahtjeve za izgradnjom lovačkih i ribarskih kuća. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti utvrđivanju uvjeta za izgradnju u vinogradarskovoćarskim predjelima koji su pod pritiskom vikend izgradnje (neodgovarajuća lokacija. ali potencijalno ugroženim ruralnim predjelima (krajnji zapadni i južni dio Županije). ugostiteljskih građevina uz turističko-rekreacijske lokalitete. odnosno prilikom priprema za realizaciju namjeravanog zahvata u prostoru. oblikovno.Varaždinbreg. na način da se propišu posebni uvjeti s obzirom na vrstu zahvata i značajke svake pojedine lokacije. • Zdravstvene građevine mogu se graditi na lokacijama koje pružaju prirodne pogodnosti za njihov razvitak (termalni izvori. Gospodarskim zgradama u funkciji poljoprivredne proizvodnje smatraju se zgrade namijenjene obavljanju intenzivne poljoprivredne djelatnosti i manje pojedinačne pomoćne zgrade.). U tom smislu. u planovima uređenja gradova i općina. građevina u službi rekreacije i sl. vizualno izloženim lokacijama.. • Moguća i zakonom dopuštena izgradnja u funkciji poljoprivrede trebala bi prije odobrenja biti vrednovana kroz objektivne programe koji će dokazati svrhovitost. gospodarsku opravdanost i učinkovitost namjeravanog zahvata i njegovu usklađenost s elementima zaštite i očuvanja prostora i okoliša. potrebno je planirati takve uvjete i standarde kojima će se onemogućiti neprikladna izgradnja na kontaktu šume i nižih brežuljaka. tradicijski.) kao i u relativno očuvanim ili neizgrađenim. na ovoj razini planske dokumentacije nije svrhovito definirati konkretnije uvjete izgradnje i oblikovanja. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . što je detaljnije definirano odredbama za provođenje. Pošto ruralno područje Županije nije detaljnije analizirano i na području cijele Županije nije jednako strukturirano (tipološki.).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN bilo bi svrhovito u postupku utvrđivanja lokacijske dozvole. planinarskih domova. na osnovi globalnih usmjerenja iz ovog Plana će se u gradskim/općinskim prostornim planovima i njihovim odredbama za provođenje planirati detaljnije smjernice i preciznije odrednice za vrste građevina koje se mogu graditi (ovisno o vrsti izgradnje. Neprimjerenu gradnju potrebno je spriječiti i zaustaviti neracionalno korištenje prostora izvan utvrđenih granica naselja. pojačanu pozornost usmjeriti na vrstu zahvata. oblik i veličina . • Brežuljkasto područje Županije u nekim je dijelovima neprimjereno izgrađeno i pod utjecajima ljudskih aktivnosti. problemski i sl. područja kvalitetnog zraka i sl. razredu zemljišta ili namjeni šuma) kao i njihova minimalna udaljenost od naselja i kategoriziranih javnih cesta. Za izgradnju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. ambijentalno. veličini posjeda. te dati osnovne preporuke za primjerenu izgradnju.38 . Na razini gradskog/općinskog prostornog plana trebaju se na temelju osnovnih preporuka definirati ključne odrednice za oblikovanje i ambijentalno uklapanje. uz vodotoke i vodne površine. U tim se predjelima postupno gube prepoznatljiva obilježja pitomog ruralnog krajolika Hrvatskog zagorja.

363.1.0 1.3.000 m3/24h oko 28.0.9 83. krajobraz.ostali zaštićeni dijelovi prirode Zaštićena graditeljska baština .planirano 2015. mjere za sirovinu 1.9 ha. ZAŠTIĆENE CJELINE Oznaka Ukupno ha % od površine Županije stan/ha ha/stan* Zaštićena prirodna baština ukupno PŠ ZK 1. broj Naziv županije/općine/grada VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 2. godine °° . 2.2. oko 100.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. .29 115 *0.park šuma ZK . 3.zaštićeni krajolik ° . prirodne i kulturnopovijesne cjeline i vrijednosti) Zbirna tablica 3. 3.1.4.39 . Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i cjeline (prirodni resursi.zaštićeni krajolik Kalnik . godine Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .1.0.utrošeno 1995.park šuma Trakošćan . 3.29 - - 3.628.povijesne graditeljske cjeline Županija/općina/grad ukupno KORIŠTENJE RESURSA - 1. km ha.000 m3/24h jed.009 2.5.2. More i morska obala Energija Voda Mineralne sirovine Županija/općina/grad obalno područje otočno proizvodnja potrošnja vodozahvat° potrošnja°° ne iskazuje se ukupno Oznake (prema kartografskom prikazu): PŠ .9 1.arheološka područja .b Red. km 162 MW 894 GWh/god.628. 3.0 182.

Razvoj infrastrukturnih sustava 3. 4.6. ali istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša i kvaliteti življenja. Nezamislivo je funkcioniranje integralnog prometnog sustava bez razvitka telekomunikacija i informatizacije. s ciljem da se stanovništvo i gospodarstvo zadrži u područjima bitnim za oživotvorenje planiranog koncepta razvitka u prostoru. koja će biti osposobljena za kvalitetnu razinu usluge u javnom. Radi toga je razvoj prometnog sustava jedan od najvažnijih prioriteta Varaždinske županije. Prometni sustav nužno je razvijati u međusobnoj povezanosti. Vodeći računa o potrebi uravnoteženog i policentričnog razvitka Hrvatske i boljeg unutarnjeg međusobnog povezivanja. Na temelju strateških ciljeva razvitka u cjelokupnom prostoru Države. evidentna je prioritetna potreba za uspostavom kvalitetnog prometnog koridora na pravcu: Zapadna i Srednja Europa . Ovo je posebno važno za smanjenje pritiska na središnje dijelove gradskih aglomeracija. vrednovanje položaja i smještaja Hrvatske unutar šireg europskog prostora.brzih cesta. potrebno je posebnu pažnju posvetiti planiranju i izgradnji sustava: . Postoje pojedina područja koja je zbog svojih posebnih obilježja potrebno dodatno valorizirati i o njima posebno voditi računa. te s tim u svezi uloge prometnog sustava u povezivanju zemlje sa svijetom i povezivanju unutarnjeg prostora definirane su i osnovne smjernice razvitka prometnog sustava. 6. gospodarskog. 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. društvene prilike.županijskih cesta.državnih cesta i .40 . S posebnom pažnjom potrebno je razvijati ključnu prigradsku i gradsku prometnu mrežu. ali se prave vrijednosti tog položaja mogu iskoristiti tek kad se razina izgrađenosti prometnica približi onoj u razvijenim zemljama Europe. . koristeći sve prednosti kombiniranog prometa.6. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . cestovnog i zračnog prometa.Jadran. ali i individualnom prometu na pravcima najintenzivnijeg prometa. Na taj se način integralnim prometom povezuje razvitak luka i pomorskog prometa s razvitkom riječnog. 2. te postaviti prioritete realizacije u funkciji optimalnog doprinosa poticanju gospodarskog razvitka. Prometni sustav nužno je razvijati etapno. ali je za ispravan razvitak presudno sagledati dugoročna rješenja. 1. kao i svekolike prilike u okruženju Hrvatske. 5. Prometni infrastrukturni sustav Prednosti prostora Županije neosporno leže u prometnom i geostrateškom položaju. Uvažavajući političke promjene. željezničkog. odnosno suvremenog sustava veza. turističkog i svakog drugog napretka. Bez kvalitetnih prometnih veza nije realno očekivati oživotvorenje demografskog. Razvitak prometnog sustava treba promatrati cjelovito i u međusobnoj ovisnosti s funkcijama koje povezuje i opslužuje.1.

koja prolazi kroz središnji. unapređivati i nadograđivati mrežu županijskih cesta koja će osigurati kvalitetno povezivanje na državnu mrežu cesta i omogućiti funkcionalan policentrični razvoj Županije.Uključiti u programe realizacije na razini Države projektiranje i postupnu izgradnju Zagorske brze ceste: Varaždin (autocesta: Goričan .41 . način i dinamiku rješavanja prolaznog prometa kroz grad Varaždin na pravcu državne ceste D2. .Donja Voća Križanče . .Proširiti mrežu državnih cesta uključivanjem pravaca: . te za uspostavu funkcionalnih veza u policentričnom sustavu naselja.Ludbreg . razvijati.Rijeka. Državne ceste: . odnosno prostorno definirati i odgovarajuće razvrstati) svojom dokumentacijom prostora. . te postupno realizirati Podravsku brzu cestu: Hrvatsko-slovenska granica .Rijeka) Ivanec.Legrad (Koprivničko-križevačka županija). za uravnoteženiji razvitak pograničnog područja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Planska usmjerenja za razvitak i unapređenje prometnog sustava na županijskoj razini i od interesa za Županiju: Ceste Autocesta: . te postupno smanjivanje razlika u razvijenosti. U tom kontekstu posebno je prioritetno rješavanje jugozapadnog obilaznog pravca grada Varaždina. te povezivanje regionalnih centara Sjeverozapadne Hrvatske na sustav autocesta. .Maribor). prihvatiti. Također je potrebno valorizirati opravdanost.Krapina (autocesta: Zagreb . koju će Grad Varaždin detaljnije razrađivati (odbaciti.Osigurati kvalitetnu razinu prometne usluge izgradnjom obilaznih pravaca grada Varaždina.Varaždin .Veliki Lovrečan. a prvenstveno kroz naselja.Trakošćan .Cvetlin (s odvojkom na granični prijelaz) .Vratno Donje . Ti su pravci važni za kvalitetnije međudržavno i međužupanijsko povezivanje.Mali Bukovec .Projektirati i dinamički razraditi.Lepoglava .Otok Virje (granični prijelaz). gusto izgrađeni gradski prostor. Županijske ceste: . . U tu svrhu ovim Planom se predlaže mogućnost rezervacije prostora (koridora) na sjevernom rubnom području grada.Zagreb .Uspostaviti.Osijek (Istočna Europa). s ciljem da se omogući revitalizacija i uravnoteženiji razvitak pograničnih i slabije razvijenih područja Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije.Modernizirati državnu cestu D22.Nastaviti i maksimalno ubrzati izgradnju autoceste: Goričan (Mađarska) Varaždin . a ovim se Planom predlaže objedinjavanje u zajednički cestovni koridor s Podravskom brzom cestom. te Novog Marofa i Varaždinskih Toplica. Brze ceste: .Koprivnica .Stalno unapređivati sigurnost prometa na najfrekventnijim pravcima i dionicama. s ciljem postizanja uravnoteženog razvitka područja. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . .

prirodne i turističke lokalitete općinskog ili gradskog značenja s lokalnom.Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju područje grada i/ili općine. povijesne. potrebno je izraditi program dugoročnih aktivnosti za unapređenje sustava županijskih cesta. ali i pravodobne informacije).S obzirom na gustu mrežu županijskih cesta i njihovu različitu kvalitetu. . Sukladno zakonskim propisima u lokalne ceste se razvrstavaju ceste koje povezuju sjedište grada odnosno općine s naseljima s više od 50 stanovnika. Lokalne ceste: . te financijske mogućnosti društva. županijskom ili državnom mrežom cesta i određene ceste unutar naselja i stambenih četvrti. osigurati pouzdanost. postupno rekonstruirati kritične dionice.Županijske ceste potrebno je modernizirati suvremenim kolnikom. a za individualni promet osigurati protok i sigurnost na primjerenoj razini.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN . Slika 50 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . odnosno ulogu u povezivanju pojedinih područja. pa i funkcionalnost.42 .U okviru nadležnosti Županijske uprave za ceste potrebno je izraditi cjelovit program upravljanja lokalnim cestama s listom prioritetnih zahvata na njima. .Na temelju ovih kriterija provedeno je razvrstavanje cesta u lokalne ceste na području Županije. udobnost i pravovremenost javnog prometa. ceste koje povezuju prometne. . s listom prioriteta i dinamikom provedbe. te održavati u takvoj kvaliteti i sigurnosti koja će zadovoljiti zahtjeve gospodarskog razvitka. upotpuniti višim standardom prometne signalizacije (prvenstveno u funkciji sigurnosti.

Strateške smjernice razvitka željezničkog prometa kao državnog sustava ukazuju da osim jadranske orijentacije Hrvatske postoji potreba uspostave uzdužnog podravskog koridora kao pomoćnog i alternativnog glavnom posavskom koridoru. Slika 51 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . U nastupajućem vremenu potrebno je ovaj koridor detaljnije istražiti. a sve u funkciji privlačenja roba i putnika i povećanja opsega prijevoza.Na temelju postavljene koncepcije budućih brzih pruga nužno je definirati značaj željezničke pruge Varaždin . kojeg treba prometno-tehnološki i prostorno ispravno valorizirati. uvoditi novu tehnologiju prijevoza i prijevoznih sredstava. poboljšati točnost.Zagreb. te Koprivnici i Osijeku. a druga je konsolidacija preostale željezničke mreže u zemlji. udobnost i brzinu putničkog prijevoza. potrebno je reafirmirati željeznički prometni sustav kao sredstvo masovnog prijevoza. osim u krajnjem zapadnom dijelu Županije. sa zadatkom osiguranja podobnih prometnih veza koje iz Europe vode preko Središnje Hrvatske prema Podunavlju. U tom kontekstu promatra se i uspostava brze željezničke pruge od Krapine (veza Zagreb Beč).Potrebno je nastaviti modernizaciju infrastrukture. . .Polazeći od strateških ciljeva da se željeznički promet u Državi razvija selektivno na dvije razine: jedna je povezivanje sa željezničkom mrežom Europe.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Željeznice . poglavito na križanjima željezničkih pruga i cesta. preko Ivanca i Varaždina prema Čakovcu i Mađarskoj. a za sada se u Planu zadržava uglavnom u postojećem koridoru. kako bi mogao odgovoriti novim zahtjevima.Kao prioritetnu mjeru posebno je važno unaprijediti sigurnost prometa.43 . intenzivnije razvijati i osuvremeniti prijevozne kapacitete. . . te ulogu i mjesto željezničkog raskrižja Varaždin. razraditi i definirati u prostoru Županije.

blizina građevina i prometnica) i zaštitnim (buka) elementima. U tom smislu se naznačuje mogućnost novog pravca državne ceste uz akumulacije hidrocentrale.782 stanovnika jednim poštanskim uredom tj. . Slika 52 Pošta Plan razvitka pošte predviđa: .U okviru utvrđivanja koncepcije razvitka zračnog prometa u Hrvatskoj potrebno je odrediti mjesto i ulogu zrakoplovne luke Varaždin (kategorija 2C).709 stanovnika jednim poštanskim šalterom. .44 . Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . . sigurnosnim (poletnosletne ravnine i zone. ali oni sami nisu dovoljni. jer ih treba upotpuniti prostornim (otkup i ograđivanje zemljišta).Lokacija zračne luke ograničena je okolnom izgradnjom naselja i postojećom infrastrukturom. u Prostornom će planu biti rezerviran lokalitet zrakoplovnog pristaništa i kontaktnih zona za razvoj zračnog prometa. za što ključnu ulogu imaju stvarni interesi. zgrada)."pokrivanje" 3.1. . odnosno gospodarska valorizacija.otvaranje poštanskog ureda u sjeverozapadnom dijelu Varaždina. ali postoji mogućnost njenog proširenja i prema sjeveru ukoliko prometna i gospodarska opravdanost zahtijeva premještanje postojeće državne ceste D2 sjevernije od sadašnje trase. te na temelju njih usvoje opredjeljenja o budućnosti zračnog prometa u Varaždinskoj županiji. sustav veza i navođenja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Zračni promet .Dok se ovi elementi ne istraže i vrednuju.povećanje pristupačnosti poštanske mreže. . potrebe i mogućnosti lokalne sredine.Varaždinsko zrakoplovno pristanište ima osnovne infrastrukturne preduvjete za opstanak i razvitak (pista.

Donjem Kućanu. Radi očuvanja prostora poželjno je instalacije objedinjavati u zajedničke infrastrukturne koridore. njegova izgradnja i osuvremenjavanje ne treba predstavljati značajniji problem u prostoru.Sustav veza i prijenosa informacija bez sumnje je danas na prijelazu u 21. Gornjem Knegincu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 53 Telekomunikacije . . Ludbregu.Planira se (do 2005. .prijenosni sustavi: zamjena sustava na dvije postojeće relacije. Rinkovcu. nastaviti sa zamjenom tehnološki zastarjelih i uvođenjem suvremenih digitalnih kapaciteta. s ciljem osiguranja optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u svim područjima.U prostoru Županije potrebno je sukladno postavljenim temeljnim ciljevima razvitka ovog sustava. Novoj Vesi Petrijanečkoj. a za povezivanje novih komutacijskih kapaciteta izgradnja novih svjetlovodnih prijenosnih sustava na oko 15 relacija. Majerju. Slanju. Velikom i Malom Bukovcu. Svibovcu Podravskom. Remetincu. pa je nužno ubrzano uspostavljati i razvijati suvremenu telekomunikacijsku mrežu u cijelom prostoru Republike Hrvatske i povezivati se sa svijetom. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . a pošto su potrebe tog sustava za korištenjem prostora relativno skromne. stoljeće. Globočecu Ludbreškom i Sigetecu Ludbreškom (oko 100 km). Jalkovcu.Potrebno je omogućiti i poticati svim sredstvima još snažniji razvitak telekomunikacija i informatičkog sustava. . Hrastovskom.000 novih telefonskih priključaka. izgradnja 25 telefonskih centrala (u 24 mjesta) i povećanje broja priključaka za gotovo 20. . .45 . godine): .komutacijski kapaciteti: zamjena centrala.pretplatničke TK mreže: dovršenje mreža u Bolfanu. te izgradnja TK mreža u Možđencu. proširenjem prijenosnih sustava i mreža. imperativ učinkovitog razvitka svake države.

Novom Marofu i Sudovcu (oko 344 km).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN te dijelovima Varaždina. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Salinovcu. TV i radio difuzije ne postavlja posebne prostorne zahtjeve i realizacija je uglavnom moguća bez posebnih prostornih ograničenja. Selniku. . Bartolovcu.Razvitak sustava bežičnih veza.46 . Jelenšćaku. Trakošćanu. Vrbanovcu.

Varaždinska županija dobrim dijelom leži na vodonosniku ali još uvijek nema riješenu opskrbu vodom na cijelom svojem području (a pojavljuju se i problemi s kvalitetom vode). Varijante programa razvoja Potrebe u m3/s varijanta I. • Voditi stalnu brigu o kvaliteti vode i djelovati u smjeru zaštite i poboljšanja njene kvalitete. Tablica 92 Stanje 1991. odnosno Vodoopskrbni plan Županije. osiguravati i štititi ležišta i izvorišta kvalitetne pitke vode za koja se procijeni da su potrebna i eksploatacijski isplativa za vodoopskrbu.70 Izvor: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske.35 38.g.72 Opskrba vodom rješavat će se iz podzemnih i nadzemnih izvorišta. varijanta II. Kroz Strategiju i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske posebno je izdvojen interes Države u zaštiti rezervi podzemne vode u dravskoj nizini Varaždinske i Međimurske županije. Vodnogospodarski sustav Korištenje voda Korištenje i osiguranje potrebnih količina zdrave pitke vode ima strateško značenje. Kako je osiguranje zdrave pitke vode za vodoopskrbu pitanje opstanka.2. Prioritetno je vodom opskrbiti općine i naselja u zapadnom i južnom području Županije koja nemaju riješenu vodoopskrbu. varijanta razvoja ima cilj dostizanje 90% opskrbljenosti stanovništva javnim vodoopskrbnim sustavima i podmirenje potreba gospodarstva. 2. a u dugoročnom programu vodoopskrbe na razini Republike Hrvatske planirane su dvije varijante razvoja vodoopskrbe u Hrvatskoj: 1. a bilo bi svrhovito izraditi i usvojiti program njegove etapne provedbe. Upravo zbog zaštite izvorišta u prvi plan strateških promišljanja dolaze pitanja načina korištenja prostora. optimalna i realna varijanta za razvoj vodoopskrbe kojoj je cilj dostizanje 81% opskrbljenosti vodom. • Istraživati. a temeljem procjene sveukupnih količina voda može se zaključiti da područje Republike Hrvatske ima dovoljne količine potencijalnih izvora pitke vode. kako bi se osigurale sve potrebne pretpostavke da se područje Županije (i šire) može dugoročno snabdijevati kvalitetnom vodom iz vlastitih izvora. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Istovjetan je i interes Varaždinske županije pa je radi toga nužno i potrebno zaštititi prostor i njime promišljeno gospodariti.47 . 90% 81% 48. u narednom je razdoblju potrebno usmjeriti aktivnosti u tri osnovna pravca: • Razvijati sustav vodoopskrbe s ciljem da što prije sva naselja Županije dobiju vodovodnu mrežu i mogućnost priključivanja domaćinstava na suvremeni vodoopskrbni sustav. gospodarenja prostorom i izgradnje u prostoru.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. m3/s 22.6. Radi toga je na razini Županije izrađena koncepcija vodoopskrbe.

pokusnim crpljenjem utvrditi hidrogeološka obilježja drugog vodonosnog sloja u Bartolovcu.Poljanec . . te naznačuje mogućnost uspostave vodocrpilišta istočno od Hrženice.to je središnja zona koja obuhvaća nizinsko područje Dravske doline i predstavlja osnovicu cjelokupnog Regionalnog vodovoda Varaždin jer se na području ove zone nalaze gotovo sva izvorišta koja se koriste u tom vodovodu.48 . . Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . temelji se na slijedećem: Cjelokupno područje Varaždinske županije je za potrebe izrade Vodoopskrbnog plana podijeljeno u četiri vodoopskrbna područja odnosno četiri vodoopskrbne zone: . Granica ove vodoopskrbne zone povezuje se uz područja koja je moguće opskrbiti gravitacijom. . Osnovni koncept daljnjeg rješavanja vodoopskrbe Varaždinske županije.obuhvaća cjelokupno područje južno od Varaždinbrega uključujući i sjeverne pribrežne obronke Ivančice.na lokaciji potencijalnog vodocrpilišta "Vinokovšćak" te na lokaciji potencijalnog vodocrpilišta istočno od naselja Hrženica (lokacija nije razmatrana Vodoopskrbnim planom) potrebno je provesti detaljna ispitivanja hidrogeoloških obilježja vodonosnih slojeva na širem prostoru te donijeti zaključke i odluke o vodocrpilištima.Zapadna vodoopskrbna zona (zona "C") . s ciljem da se zadrži dio skupe infrastrukture.Slanje" te brdovite predjele jugoističnog dijela. jer se o drugom vodonosnom sloju malo zna i pitanje je njegova prihranjivanja.na vodocrpilištu Varaždin utvrditi: vododjelnicu gornjeg vodonosnog sloja.obuhvaća područje istočno od linije "Hrženica . smjer podzemne vode u odnosu na grad i drenažni kanal hidrocentrale. . te zaštitu onih prostora za koje se istraživanjima utvrdi opravdanost zahvata. te izraditi kartu hidroizohipsi. na kojem se još moraju provesti odgovarajuća istraživanja i drugi radovi. U prostoru potencijalnog vodocrpilišta Vinokovšćak treba računati s prioritetnom izgradnjom kanalizacije naselja Svibovec Podravski. Radi pojačane zaštite i poboljšanja kvalitete vode postojećih vodocrpilišta nužno je započeti s rješavanjem odvodnje (kanalizacije) u vodocrpilištima najbližim naseljima (Trnovec i Svibovec Podravski). te na gospodarskim građevinama (farme) koje su u zaštitnim zonama.Luka .obuhvaća veći dio područja Ivanec te zapadne dijelove područja Varaždin. Potrebno je također utvrditi debljinu drugog vodonosnog sloja i mogućnost crpljenja vode iz njega.Istočna vodoopskrbna zona (zona "B") . promatrano s obzirom na položaj glavnog vodospremnika Doljan.Primarna vodoopskrbna zona (zona "A") . gornjeg sloja smanjivati. jer se procjenjuje da dovoljne količine zdrave pitke vode više nije moguće osigurati bez značajnih ulaganja i zahvata na zaštiti vodonosnika i uključivanja novih ležišta i izvorišta u sustav.Južna vodoopskrbna zona (zona "D") . U Prostornom planu se uz postojeća vodocrpilišta i izvorišta štiti i prostor vodocrpilišta Vinokovšćak između kanala HE "Varaždin" i starog korita Drave. a crpljenje iz prvog.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Nužno je provoditi sustavna istraživanja i praćenje količina i kvalitete vode.Ladanje Jurketinec" koja je ujedno granična linija sa zonom "A". pa ako količine i kvaliteta zadovoljavaju izvesti bunare u drugom vodonosnom sloju kao i u Bartolovcu. a za potrebe svih ostalih zona. zapadno od linije "Strmec . zasnovan na Vodoopskrbnom planu Varaždinske županije. . Na temelju dosadašnjih spoznaja o varaždinskom vodonosniku ocjenjuje se potrebnim: .

20 1. odnosno Svibovec . Tehnička rješenja predviđena su Vodoopskrbnim planom po pojedinim zonama: a) Primarna vodoopskrbna zona (zona "A") Na prostoru primarne zone nalaze se najznačajnija vodocrpilišta na kojima se uglavnom i zasniva vodoopskrba područja Varaždinske županije. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Iz Regionalnog vodovoda Varaždin planira se podmirenje vodnih potreba Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica s područja Zagrebačke županije.00 22.ukupno 29. odnosno q = 1. odnosno q=1. Šumi i Beli Zdenci) te izvorišta Ravna gora i Sutinska. 1991.Vodoopskrbni plan Varaždinske županije.10 71. prvo limitirano postojeće vodocrpilište na kapacitet Q = 450 . Žgano Vino.00 9. Daljnji istražni radovi i praćenje kvalitete vode crpilišta Varaždin.961.00 15.70 183. iz vodocrpilišta Bartolovec (donji vodonosnik) u količini od cca Q = 600 l/s.00 l/s 540.00 6.500 l/s i inicirano da se razlika u potrebnoj količini od Q = 600 l/s osigura iz donjeg vodonosnika vodocrpilišta Bartolovec u kojem su otkrivene značajne zalihe kvalitetne vode s učešćem nitrata ispod 5 mg/l ("Studija strujanja podzemnih voda dijela dravske doline između Vinice .50 30.10 265. svih s područja zapadne vodoopskrbne zone "C" (ukupno Q = 130 l/s).000.00 972.126.20 2. Tablica 93 UKUPNA POTREBA VODE ZONA 3 1995.70 3 2015.49 .176. godina m /24 h l/s 338. godina m /24 h 55.300 l/s. Na temelju rezultata provedenih hidrogeoloških istraživanja utvrđeno je da je predmetnu količinu moguće osigurati većim dijelom iz vodocrpilišta Varaždin.g. Posebnu pozornost trebat će posvetiti formiranju zaštitnih zona oko crpilišta. po pojedinim zonama i ukupno. 1987.00 19.000.00 7.245. ocijenjene sa Q ≅ 120 l/s. Logično je da su na području ove zone predviđeni i najznačajniji zahvati te da su ovdje i najznačajnije promjene s obzirom na dosad važeću koncepciju.031. na temelju izrađene studije.659.60 140.86 576. Ovome je posebno doprinijelo sustavno pogoršanje kvalitete vode postojećeg vodocrpilišta Varaždin i to uglavnom zbog permanentnog povećanja koncentracije nitrata u vodi. dok bi se preostalih 200 l/s osiguralo iz lokalnih izvorišta: Bela (Q = 80 l/s).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Potrebe za vodom procijenjene Vodoopskrbnim planom.000 m3/24 h.246.00 221.04 3 2005.830.868.00 10.00 12.00 m3/24 h.675.603.00 l/s 636.20 Izvor: .180 l/s. odnosno Svibovec odredit će učešće istih u osiguranju zacrtanih potrebnih količina.Vinokovšćak u količini od cca Q = 500 l/s. Zbog navedenog je. GI Zagreb.664.60 "A" "B" "C" "D" Županija .00 101. izvorišta smještenih na sjevernim obroncima Ivančice (Bistrica.60 91.769.). Za konačnu fazu realizacije Vodoopskrbnog plana Županije trebat će osigurati količine vode od oko Q=102.00 49.Varaždinbrega s ciljem određivanja zaliha i zaštite vode uključujući klasifikaciju i kategorizaciju podzemnih voda". godina m /24 h 46.55 83. odnosno izvorišta s poduzimanjem potrebnih mjera zaštite kako bi se isključila mogućnost zagađivanja istih.Zamlake . a čije su potrebe za vodom.097. provedenim istražnim radovima i modeliranjem podzemlja.00 84.10 123. navedene su u slijedećoj tablici. te se ukupna potreba vode treba razmatrati uz veličinu od oko Q = 112.144.

uz mogućnost da se i za potrebe Grada Sveti Ivan Zelina osigura količina od cca 20 l/s. Od lokalnih izvorišta za trajno korištenje predviđeni su izvori Bistrica. Vodoopskrbnim planom su posebno i detaljno razrađene pojedine faze izgradnje sustava. Krajnji jugoistočni dio zone ima riješenu vodoopskrbu iz izvorišta Belski Dol koje je smješteno na području južne vodoopskrbne zone (naselja Pece.Poljanec. Isto tako potrebno je izgraditi prvu komoru budućeg centralnog vodospremnika Doljan (V = 3x5.Doljan DN 600 mm. Uzme li se u obzir da se s izvorišta Belski Dol uz potrebitu rekonstrukciju prepumpne stanice Filipići i izgradnju prekidne komore Presečno vrlo brzo može osigurati dodatnih Q = 40 l/s. imaju već danas putem izgrađene vodovodne mreže formirano opskrbno područje. Svi navedeni izvori. Ravna gora i Višnjica.).0 m. iz crpilišta Bartolovec (gornji i donji vodonosnik) i izvorišta Belski Dol.Seketin DN 400 mm sa spojem na postojeći magistralni vod DN 400 mm kod naselja Lužan. Radovan.000 m3. detaljnije su razrađeni Vodoopskrbnim planom. S obzirom na složenost vodoopskrbnog područja. c) Zapadna vodoopskrbna zona (zona "C") Zapadna vodoopskrbna zona rješavanje vodoopskrbe bazira na značajnijim lokalnim izvorima smještenim na ovom području i na bazi vode iz Regionalnog vodovoda Varaždin.Zamlaka . Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Da bi se poboljšala kvaliteta vode centralnog i zapadnog dijela primarne zone.Poljanec. Šumi. Izgradnjom tlačnoopskrbnog cjevovoda Varaždin . b) Istočna vodoopskrbna zona (zona "B") Vodoopskrba istočne zone bazirana je na dobavi vode iz vodocrpilišta Bartolovec. omogućeno je da se u prvoj fazi na promatrano područje južne zone dopremi interventna količina od Q = 80 l/s. Pojedine međufaze planirane realizacije. moguće je konstatirati da bi se na navedeni način zadovoljile potrebe za vodom ove zone za slijedećih nekoliko godina.Novakovec i spoj Luka . potrebno je osim formiranja vodocrpilišta Bartolovec za pretpostavljeni kapacitet Q = 600 l/s izgraditi novi transportni cjevovod od vodocrpilišta Bartolovec do naselja Črnec (dužine cca 10 km) gdje je predviđen spoj s glavnim tlačnoopskrbnim cjevovodom Varaždin Doljan DN 600 mm. ukupnog kapaciteta od cca Q = 135 l/s. Seljanec. Škriljevec. kao i mjesto i uloga novog vodocrpilišta Vinokovšćak. d) Južna vodoopskrbna zona (zona "D") Predmetno područje karakterizira danas najniži stupanj opskrbljenosti vodom u usporedbi s preostale tri vodoopskrbne zone Varaždinske županije.Hrastovljan . Za rješavanje vodoopskrbe ove zone predviđeno je da se koristi voda iz crpilišta Varaždin (alternativno Vinokovšćak). Žgano Vino. Od Poljanca će se navedena dva pravca objediniti u zajednički novopredviđeni transportni cjevovod DN 400 mm kojim će se voda dopremati zapadnim rubom Grada Ludbrega u vodospremnik Ludbreg. Osečka i Margečan). Da bi to bilo moguće potrebno je izgraditi spoj crpilište Bartolovec .Šemovec . privremene precrpne stanice Doljan i tlačnog cjevovoda Doljan .Luka i spojem DN 250 mm crpilište Bartolovec .n.Novakovec . izuzev izvora Šumi. kao i na području zapadne i južne vodoopskrbne zone. H = 225.Sudovčina Martijanec .50 .m. Predviđeno je da se voda na područje zone doprema iz dva osnovna pravca: postojećim cjevovodom DN 300 mm Bartolovec . Beli Zdenci.

Mogućnosti korištenja ostalih vodotoka u energetske svrhe svojevremeno su analizirane u "Hrvatskim vodama" (15 potencijalnih lokacija za male hidroelektrane). Tim se zahvatom mijenja vodni režim i eko-sustav Drave. Također postoje. Planovi na temelju kojih su izvedeni hidroenergetski zahvati na Dravi nisu realizirani u dijelu koji bi u potpunosti omogućio korištenje vodnih resursa Drave i za druge namjene (navodnjavanje.I etapa" u ožujku 1995. za iskorištenje geotermalnih izvora u energetske svrhe na ludbreškom području.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 54 U svrhu hitnog zadovoljenja najnužnijih potreba za vodoopskrbom pograničnog područja izrađen je u Varaždinskoj županiji i "Program vodoopskrbe pograničnog područja Županije varaždinske s Republikom Slovenijom . pa ukoliko u narednom razdoblju bude interesa za njihovo iskorištavanje te je interese potrebno valorizirati i uskladiti s međuutjecajima u prostoru i zahtjevima zaštite okoliša. godine. pa će u narednom razdoblju trebati analizirati te mogućnosti i postupno ih iskorištavati u onoj mjeri koju dozvoljavaju načela i principi održivog razvoja. te financijskim pokazateljima za etapnu realizaciju. koji sadrži plan vodoopskrbe pograničnog područja s centralnim vodoopskrbnim građevinama i razvodnom vodoopskrbnom mrežom. ribnjačarstvo. te je u cilju javnog interesa potrebno odrediti opseg budućih eksploatacija. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . dosadašnjim istraživanjima naznačene mogućnosti. Stoga se daje preporuka za pristup koji podrazumijeva iznalaženje točkastih lokacija što bi u znatno manjoj mjeri negativno utjecalo na prostor i okoliš. Posebno je važno izučiti objektivne mogućnosti eksploatacije šljunka iz korita Drave.51 . od kojih bi eventualno mogle doći u obzir Margečan i Željeznica. jer postojeći i predstojeći značajni graditeljski zahvati zahtijevaju velike količine ovog mineralnog resursa. za razliku od iskopa na cijeloj dionici rijeke. Vode rijeke Drave na području Varaždinske županije iskorištene su u energetske svrhe. rekreacija i turizam).

pa bi u narednom razdoblju bilo svrhovito prići tom izučavanju i uspostaviti svojevrstan katalog mogućnosti. dopustivosti ili poželjnosti korištenja interesantnih voda naše Županije. velikog broja različitih djelatnosti i razvijenog sustava vodoopskrbe. ali bi za sustavni pristup bilo potrebno izraditi studiju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Varaždinske županije. prezentirati i iskoristiti u daleko većoj mjeri nego do sada. Planska usmjerenja su: . turističkorekreativne. danas zapušten. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . jer postojeća istraživanja ukazuju na interesantan potencijal termalnih izvora za koji se pretpostavlja mogućnost korištenja i u zdravstveno-rekreativne. ali i u gospodarske (elektrana i zagrijavanje) svrhe. okolica Ivanca). U nastupajućem vremenu potrebno je detaljnije istražiti i razraditi mogućnosti korištenja geotermalnih voda u ludbreškom području. Problemu odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda pogotovo nizinskog dijela Županije bit će potrebno u narednom razdoblju posvetiti punu pozornost zbog guste naseljenosti. osim Trakošćana. razvidno je da zaštita voda.Sačuvati vode koje su još čiste (gornji tokovi. nisu do sada pobliže vrednovane niti izučavane. te geokemijskim istraživanjima vode bušotina. pa i gospodarske svrhe. mora biti u samom središtu pozornosti i brige svih subjekata Županije. koje nisu kompletirane. U tu svrhu neophodno je nastaviti istraživanja za detaljnije definiranje vodonosnika geotermalne vode dodatnim geofizičkim mjerenjima. vodotoci u brdskim predjelima. Posebnu pozornost zaslužuje korištenje termalnih voda u zdravstvene. kako bi se problematika zagađivanja vodotoka učinkovito rješavala.52 . Nužno je usvojiti opredjeljenje o načinu gospodarenja otpadom te izraditi dokumentaciju na temelju koje će se što prije započeti sa suvremenim rješavanjem zbrinjavanja otpada. U Županiji treba unaprijediti sustavno praćenje stanja voda i evidenciju zagađivača. zaslužuje revitalizaciju. na što je ukazano i "Strateškim marketinškim planom turizma Varaždinske županije". detaljnijom namjenskom interpolacijom satelitskih i aviosnimaka. a posebno podzemne vode) kao jedine rezerve za opskrbu vodom. Poznate vrijednosti Varaždinskih Toplica potrebno je osmisliti. te razraditi program etapnog rješavanja odvodnje. . što bi valjalo poticati i sveobuhvatnije osmisliti i na drugim površinama. a posebice one koje se odnose na korištenje voda za vodoopskrbu stanovništva i različitih djelatnosti. Lokalitet Topličice. posebno vodonosnika pitke vode. Zaštita voda Sagledavajući hidrogeološku strukturu Varaždinske županije i uvažavajući ciljeve i smjernice svekolikog razvitka u ovom prostoru.Sanirati ili ukloniti zagađenja uslijed kojih dolazi do ugrožavanja ili zagađivanja vode za piće na postojećim ili planiranim izvorištima vode. Već je ranije navedeno koja bi naselja hitno trebala riješiti odvodnju kanalizacijom. Prisutne su pojave uređenja manjih jezerskih površina za lokalnu rekreaciju i športski ribolov (Varaždinbreg. Poljoprivrednu proizvodnju na vodonosniku potrebno je usmjeriti na proizvodnju zdrave hrane uz upotrebu takvih agrotehničkih sredstava koja neće ugrožavati ležišta podzemne pitke vode i vodotoke.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Mogućnosti korištenja ostalih voda na području Varaždinske županije u različite rekreativno-turističke ili gospodarske namjene.

Izvore ili uzroke zagađivanja treba uklanjati. b) Izgradnja zajedničkih uređaja za pročišćavanje zagađenih voda s dovodnim kolektorima i ispustima u recipijent čija veličina prelazi 50.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .000 ES. provođenjem i održavanjem mjera zaštite. županijskog i lokalnog značenja utvrđene Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske su: Na razini Države predlaže se: a) Provođenje mjera zaštite na osnovu međudržavnih dogovora i međunarodno ratificiranih konvencija.53 . odnosno zagađivanje smanjivati na mjestu njegova nastajanja. Slika 55 Mjere zaštite državnog. sprečavati.Zaustaviti trend pogoršavanja kvalitete podzemnih i površinskih voda.Očuvati kvalitetu voda u propisanim kriterijima. . . . Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Kod nove investicijske izgradnje inzistirati na provođenju potrebnih mjera zaštite. te kontrolom rada izgrađenih građevina i uređaja za pročišćavanje zagađenih voda.Osigurati poboljšavanje ekoloških funkcija vode i postizavanje propisane kvalitete donošenjem i postupnom realizacijom cjelovitih programa i mjera zaštite.Uspostaviti utvrđene mjere zaštite u definiranim zonama sanitarne zaštite crpilišta. .Težiti izgradnji centralnih uređaja za zajedničko pročišćavanje gradskih (komunalnih i industrijskih) otpadnih voda. . . .Potrebno je osigurati i ostvariti pravilno postupanje s otpadom i konačnu dispoziciju otpada.Inicirati izgradnju individualnih uređaja za zaštitu tamo gdje nema tehničkog ili ekonomskog opravdanja za izgradnju zajedničkog sustava odvodnje s centralnim uređajima za pročišćavanje. poboljšati je izgradnjom uređaja za prethodno pročišćavanje i izgradnjom barem mehaničkog dijela centralnih uređaja.

b) Zbrinjavanje komunalnog i specifičnog otpada na nivou županija. tla. a regulacijske radove u dijelovima korita provoditi u slučaju kad postoji krajnja nužnost zaštite obala od erozije. Na Bednji i Plitvici je potrebno izvesti niz značajnih zahvata predviđenih "Idejnim rješenjem vodnog sistema slivova Plitvice i Bednje". posebno štetnog i posebno opasnog otpada od značaja za Državu. što bi trebalo razriješiti probleme plavljenja novomarofskog područja. d) Mjere sanacije i kontrola ispiranja zagađenja s prometnica i tla od državnog značaja. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .Zagreb . te izvedbom retencija i akumulacija u slivu kako je to planirano Studijom hidrotehničkog uređenja sliva Lonje od ceste Zagreb . Na razini županija ukazuje se na nužnost provođenja slijedećih mjera: a) Izgradnja zajedničkih uređaja za pročišćavanje zagađenih voda s dovodnim kolektorom i ispustima u recipijent čija veličina iznosi 10. U okviru lokalnog djelovanja potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite: a) Izgradnja uređaja za pročišćavanje do 10. erozija i dr. Uređenje režima voda Na području oba sliva Varaždinske županije prisutne su pojave plavljenja i bujičnoerozijskih djelovanja. Sprječavanje štetnog djelovanja Lonje i voda u njenom slivu treba rješavati uređenjem vodotoka. e) Provođenje planova povećanja malih protoka i sanacija izvanrednih zagađenja II stupnja. kako bi se spriječila periodička plavljenja.Varaždin . c) Sanacija izvanrednih zagađenja I stupnja. a u sklopu izgradnje autoceste Goričan . pa je zaštita od štetnog djelovanja voda važna djelatnost koju u narednom razdoblju treba usmjeriti na provedbu uglavnom već planiranih aktivnosti. Uz Dravu je potrebno provoditi izgradnju zaštitnih nasipa u gornjem toku radi sprječavanja periodičkog plavljenja izgrađenih i poljoprivrednih površina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN c) Zbrinjavanje specifičnog.000 ES.Bjelovar.000 do 50. c) Mjere zaštite voda od ispiranja prometnica.54 .000 ES i individualnih mjera zaštite.Rijeka potrebno je urediti tok rijeke u širem kontaktnom području. vodeći računa o što manjem narušavanju bioloških vrijednosti područja. b) Uređenje kontroliranih deponija komunalnog otpada za potrebe općine.

ali i u pojedinim naseljima naročito brežnog dijela Županije. za što su potrebna vrlo velika novčana sredstva. a energija se preuzima iz mreže preko dvije TS 110/35/10 kV i to "Nedeljanec" i "Varaždin". utvrđena "Energetskom studijom pograničnog područja Županije varaždinske" (10 i 20 kV mreža.n. područje Županije pokriva jedan jedinstveni distributer. Prema plansko-programskim aktivnostima i procjenama na razini distributera električne energije u Županiji bi. pa je nužna etapna realizacija prema programu prioriteta. prioritetnim mjerama treba obuhvatiti izgradnju trafostaničnih postrojenja i odgovarajućih dalekovodnih veza. Slika 56 DP "Elektra" Varaždin pokriva oko 80% distribucijskog područja Županije. Nije realno očekivati da će ostvarenje tih programskih postavki biti brzo. za koji je izrađena dokumentacija i poznat položaj koridora u prostoru. U pograničnom području prema Republici Sloveniji predstoji postupna realizacija programa elektroopskrbe. U tehnološko-organizacijskom pogledu ocjenjuje se svrhovitim povezati i objediniti sustav distribucije tako da umjesto tri. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .Mađarska. trebalo izgraditi više od 670 malih trafostaničnih postrojenja (10/0. kao i postupno moderniziranje i razvoj niskonaponske mreže. Energetski sustav U pogledu opskrbe električnom energijom od državnih strateških građevina planira se dovršenje dalekovoda 2x400 kV Žerjavinec .55 .3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. U rubnim područjima prema susjednim županijama.4 kV). Prioritetne aktivnosti u Županiji usmjerene su na pogranično područje i druga rubna područja Županije. u kojima je elektroopskrba nezadovoljavajuća. preko 670 km niskonaponskih vodova i više od 70 km 10 kV vodova.6. mreže). za osiguranje kvalitetnog i funkcionalno pouzdanog sustava opskrbe električnom energijom svih naselja i korisnika u narednom razdoblju. trafostanična postrojenja i rekonstrukcija i izgradnja n.

mrežu. U pogledu opskrbe plinom utvrđeno je Studijom "Plinofikacija Hrvatske i preduvjeti za njeno ostvarenje" povećanje potrošnje prirodnog plina do 2010. Planira se izgradnja i druge TS 35/10 kV u Ludbregu. godine u Varaždinskoj županiji na ukupno 127 mil.Zagreb .od Ludbrega do Kotoribe novom trasom. izgradnja nove mjerno redukcijske stanice kapaciteta 2. . Promjer ovog plinovoda će biti ∅ 700 mm/28". Procjenjuje se da ostali dijelovi primarnog plinskog sustava zadovoljavaju potrebe na području Varaždinske županije.Ludbreg .Ludbreg / rekonstrukcija i povećanje kapaciteta za 4. izgradnjom TS 10 /0. ali je loše stanje niskonaponskih priključaka na cijelom području pa se u narednom razdoblju planira izgradnja novih TS 10/0. m3 godišnje. Prostorna pokrivenost područja elektroenergetskim postrojenjima se ocjenjuje zadovoljavajućom te se u narednom razdoblju planira samo djelomična rekonstrukcija nekih postojećih vodova.MRS .mađarska granica). DP "Elektra" Koprivnica pokriva ludbreško područje preko TS 110/35 kV u Selniku i 35/10 kV u Ludbregu. Pogon Zelina (Breznica.Delnice . . Na razini Županije potrebno je nastaviti poticati provedbu plinofikacije općina i naselja kroz lokalne programe.Bolfan.n. te odgovarajuće mreže 10 kV dalekovoda.MRS . planira se postići revitalizacijom n. Prostorna pokrivenost područja elektroenergetskim postrojenjima se ocjenjuje zadovoljavajućom. čija se izgradnja predviđa dijelom na području Varaždinske županije je dio međunarodnog plinovoda iz projekta ADRIA-LNG (Omišalj .MRS .000 m3/h. te interpolacijom određenog broja građevina 35 i 10 kV odgovarajućim povezivanjem.n. Trasa tog plinovoda Zabok .56 .000 m3/h.4 kV i kvalitetnim povezivanjem 10 kV i n. Slijedom utvrđenih potreba predviđa se izgradnja slijedećih kapitalnih građevina iz sustava za dobavu i transport plina: . Pogon Križevci. mreže. određeni broj TS 10/0.000 m3/h.Jalžabet. Za područje naselja Sudovec distribuciju obavlja DP "Elektra" Bjelovar.Zabok . Na južnom dijelu novomarofskog područja distribuciju obavlja DP "Elektra" Zagreb. TS 110/10 kV "Varaždin . kako je predviđeno "Studijom opskrbe prirodnim plinom Varaždinske županije". .Karlovac .Kotoriba prolazit će Varaždinskom županijom i to: . a nazivni pritisak 100 bara. izgradnja nove mjerno redukcijske stanice kapaciteta 2. ali bi za kvalitetniju elektrifikaciju i zadovoljenje potreba trebalo rekonstruirati 10 kV dalekovodnu mrežu. Nadalje je nužna temeljita rekonstrukcija postojećih vodova i izgradnja nove n. Visoko i Breznički Hum) preko TS 35/10 kV Vinično. mreže.4 kV i poboljšati n. Sva naselja su elektrificirana.Kotoriba .n.Ludbreg .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Porast potrošnje i opterećenja predviđeno je pokriti izgradnjom TS 110/20 kV "Ivanec".do Ludbrega zajedničkom trasom s postojećim plinovodom ∅ 500 mm/20" Zabok Ludbreg. Poboljšanje kvalitete elektrificiranosti domaćinstava. Šafrani i Šćepanje) kao i rekonstrukcija postojećih.Vodovodna" i 110/20 kV "Lepoglava".n. posebice radi zadovoljenja potreba gospodarstava i poduzetništva. mreže.4 kV (Podvorec. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Najznačajnija građevina plinskog sustava Hrvatske.

Nužno je dosljedno primjenjivati integralni pristup planiranju i razvoju svih infrastrukturnih sustava te nastojati objedinjavati koridore s ciljem da se očuvaju vrijednosti prostora. Zadovoljenje tih potreba danas treba sagledavati kroz zaštitu i sprječavanje obezvređivanja prostora neracionalnim i neusuglašenim iskorištavanjem. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Slika 57 Izgradnja infrastrukture za prijenos i distribuciju energije postavlja određene zahtjeve i potrebe za prostorom.57 . Potrebno je uvažiti spoznaje da često puta jeftinija izgradnja infrastrukturnih koridora nanosi dugoročne indirektne štete koje mogu nadmašiti troškove izgradnje.

godine. Smanjenje količina otpada i njegovo organizirano i kontrolirano zbrinjavanje. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 .odrediti lokaciju za odlaganje otpada koji se ne može iskoristiti. glinište ciglane Turčin (Općina Gornji Kneginec). . te postojeća u Turčinu (Općina Gornji Kneginec).osigurati financijska sredstva u svrhu postupanja s otpadom. Planirano stanje pretpostavlja. Temeljni pristup u postupanju s otpadom polazi od slijedećih smjernica i mjera: . S obzirom na postojeće stanje može se reći da je problem zbrinjavanja otpada prema zakonu potrebno riješiti do 01. . . . Druga faza podrazumijeva iznalaženje rješenja.7. "Vražji rid" (Grad Novi Marof). S obzirom na opredjeljenje prema izboru načina zbrinjavanja otpada najpovoljniju lokaciju moguće je odabrati između slijedećih. Postrojenja mogu uključivati i energetsko iskorištavanje. "Pod Žulincem" (Općina Ljubešćica). odnosno jasno definiranje opredjeljenja glede trajnog zbrinjavanja otpada u Županiji. . . a etapno gledano. Sukladno važećim propisima i do sada poznatim opredjeljenjima Županije da uspostavi koncept zajedničkog zbrinjavanja otpada za sve gradove i općine s odgovarajućim višim oblicima obrađivanja otpada. a ako je ikako moguće samo na jednoj lokaciji . Poljana Biškupečka (Grad Varaždin).deponiji.01. .sukladno opredjeljenju odrediti lokaciju za smještaj građevine za obradu otpada (termička. Postupanje s otpadom Sve je veći broj površina u Županiji koje su onečišćene nekontroliranim ili neodgovarajućim odlaganjem različitih vrsta otpada. Ovim Prostornim planom ukazuje se na svrhovitost.uspostaviti svu potrebnu opremu i uređaje za obradu otpada. moguće ga je rješavati u dvije faze.maksimalno iskoristiti sva vrijedna svojstva otpada (oporaba). već obrađenih posebnim studijama: pješčara Jerovec (Grad Ivanec).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.odrediti lokaciju/lokacije za prikupljanje i skladištenje otpada na kojima je moguće skladištenje odvojeno po vrstama i predobrađivanje otpada.58 .opredjeliti se za način zbrinjavanja otpada. ali ne uvjetuje više oblike prerade otpada. "Stari zdenac" (Općina Jalžabet). U tom smislu bilo bi svrhovito odabrati jednu od postojećih lokacija koja ima najmanje negativnih utjecaja na okolni prostor. U prvoj je fazi svakako potrebno djelovati i utjecati na poboljšanje sadašnjeg stanja u smislu organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja otpada na klasičan način.opredijeliti se za način zbrinjavanja. potrebno je: . gospodarsku i ekološku opravdanost opredjeljenja koje teži uspostavi koncepta zajedničkog zbrinjavanja otpada za sve gradove i općine.2002.odvojeno sakupljati otpad zbog iskorištavanja vrijednih osobina otpada.nadzirati i pratiti mjere postupanja s otpadom. . mora postati neodgodiva zadaća cijele Županije i svake jedinice lokalne samouprave. Sukladno zakonskoj regulativi taj koncept morao bi sadržavati odgovarajuće više oblike obrađivanja otpada i tek nakon toga odlaganje obrađenog dijela otpada koji se ne može iskoristiti. .izbjegavati i smanjivati nastajanje otpada.sanirati neprimjerena odlagališta otpada i otpadom onečišćena tla. fizikalno-kemijska ili biološka). "Malo Polce" (Grad Ludbreg). Pošto se kod viših oblika prerade radi o velikim investicijama potrebno je utvrditi opravdanost i isplativost svakog rješenja s obzirom na proizvedene količine otpada i cijenu koštanja. .

zaštite i održavanja od ostalih koje su na manje propusnim podlogama. Slika 58 Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . a lokacija u Turčinu je unutar zaštitnih zona vodocrpilišta "Bartolovec" što zahtijeva poduzimanje strožih i skupljih mjera uređenja. U takvoj je varijanti potrebno prvenstveno koristiti ovim Planom predložene prostore. Uz ove lokacije ponuđena je od Općine Donji Martijanec lokacija na krajnjem južnom dijelu područja te Općine (predio Kalnika).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Lokacije kod Poljane Biškupečke i Turčina nalaze se na rubu vodonosnika podzemne pitke vode. zahtijeva definiranje lokacije. kao i iznalaženje rješenja za dugoročno zbrinjavanje otpada. Na području Županije potrebno je uspostaviti zajednički koncept gospodarenja otpadom s odgovarajućim oblicima obrađivanja otpada. Ukoliko će se zbrinjavanje otpada rješavati na lokalnoj razini lokacije za odlagalište I kategorije (komunalni otpad i tehnološki otpad ovisno o sastavu eluata) utvrđuju se prostornim planovima gradova i općina uz preporuku da više općina zajednički riješi zbrinjavanje komunalnog otpada i uspostavi zajedničko odlagalište I kategorije. skladištenje i predobrađivanje otpada bilo bi moguće iskoristiti i neka postojeća kontrolirana odlagališta otpada pod uvjetom da se ona urede. Ukoliko se prihvate viši oblici obrade (termička obrada) kao način zbrinjavanja otpada. Lokacija za odlagalište otpada II kategorije (tehnološki otpad ovisno o sastavu eluata) utvrdit će se u daljnjim fazama postupka između predloženih u ovom Planu. organiziraju i održavaju sukladno propisima. za prikupljanje.59 . Ukoliko se prihvati sanitarna deponija kao način zbrinjavanja otpada treba imati na umu da postoji zakonska obveza uređenja postojećih kontroliranih deponija i daljnjeg suvremenog i kontroliranog korištenja sukladno zakonskoj regulativi. Rješavanje i poboljšavanje postojećeg stanja. koja nije istraživana pa se ne može ocijeniti njezina podobnost.

kako bi njihove lokacije mogle dobiti potreban legalitet. Ovim se Prostornim planom ne predviđa osiguranje zasebnih lokacija za te namjene. nužno je koristiti (iznaći) prijelazna rješenja. jer sadašnje stanje ne trpi daljnje odlaganje. suvremenom i sveobuhvatnom pristupu zbrinjavanja. a lokacije za trajno odlaganje ne predivđaju se na području Županije. Ukoliko prevlada opredjeljenje o zajedničkom. • Sukladno dosadašnjim aktivnostima i promišljanjima u ovom Prostornom planu označene su potencijalne lokacije istraživane posebnim studijama.60 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Mjere za zbrinjavanje opasnog otpada na razini Države predviđaju da se u Županiji uspostavi jedno skladište i tri prikupljališta opasnog otpada. godine. na temelju kojeg će se detaljno razrađivati koncept i njegova buduća etapna realizacija. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . • Pošto će od trenutka donošenja opredjeljenja pa do prvih faza oživotvorenja budućeg koncepta proći izvjesno vrijeme.01. već se predviđa ustrojiti skladište i prikupljališta opasnog otpada u okviru predloženih lokacija za zbrinjavanje otpada. sortirališta. Do iznalaženja konačnog rješenja to mogu biti prikupljališta isključivo korisnog (oporabivog) otpada. tada se ovo rješenje s lokalnim odlagalištima može iskoristiti za svojevrsnu mrežu prikupljališta. Općine i gradovi moraju riješiti nezadovoljavajuće stanje na svom području. Sadašnje deponije su lokacije koje ne zadovoljavaju kriterije da budu sanitarna odlagališta. odnosno skladišta pojedinih vrsta komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada i sekundarnih sirovina.2002. • Potrebno je što prije usvojiti opredjeljenje o temeljnom principu rješavanja problematike zbrinjavanja komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada. tada će te sredine morati osigurati sve zakonom propisane mjere. Na temelju dosadašnjih saznanja i aktivnosti koje su poduzete može se predložiti slijedeće: • Potrebno je posebno naglasiti da postoji zakonska obveza saniranja postojećih deponija do 01. Lokacije za trajno zbrinjavanje opasnog otpada u Republici Hrvatskoj utvrdit će se na državnoj razini. U tom su smislu općine i gradovi prema zakonu dužni krenuti u sređivanje stanja na svom području u smislu saniranja divljih deponija. Ako prevlada opredjeljenje o zbrinjavanju komunalnog otpada u vlastitoj sredini. jer pojedine lokalne sredine rješavaju vlastite probleme ne uvažavajući dugoročne principe zaštite okoliša i suvremenog gospodarenja otpadom. strateškom.

prsten Sračinec-PetrijanecVinica-Greda-Vidovec-Nedeljanec. zaštita i očuvanje prostora.u području razvoja vodocrpilišta Vinokovšćak koje je u trenutku izrade ovog Plana stavljeno pod zaštitu Odlukom o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta Vinokovšćak vodovoda "Varaždin" ("Sl.) potrebno je usklađivati mjere zaštite prema rezultatima istražnih i drugih radova.hitno riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata. U procesu izrade Prostornog plana Županije procijenjeno je da na području Varaždinske županije posebnu brigu i pozornost zahtijevaju područje vodonosnika. Da bi se moglo kontinuirano i kvalitetno pratiti stanje okoliša i poduzimati pravovremene mjere za unapređivanje stanja na županijskom nivou nužno je: 1. te najpodložniji i najizloženiji negativnim utjecajima. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš Korištenje prostora. organizacija. Sve značajnije ljudske aktivnosti uglavnom se događaju na onim prostorima koji sadrže najpovoljnije pretpostavke za određene djelatnosti.u izradi). zbrinjavanje otpada. a nalazi se u nizinskom dijelu koji je pod najvećim utjecajem ljudskih aktivnosti. razvoj poljoprivrede. nadzor). kvalitetu i kvantitetu poremećaja. odnosno sektorski i detaljno jača svaka pojedina kategorija zaštite: Vode Rezervat podzemne pitke vode od strateškog je interesa za Državu i Županiju. vodotoci.61 . a posebice farmi na području vodonosnika (identifikacija zagađivača. što je ujedno jedan od preduvjeta za orijentaciju na proizvodnju zdrave hrane (prioritetno unutar zaštitnih zona vodocrpilišta.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. 4. vjesnik Varaždinske županije" 10/99.radi smanjenja prevelike količine nitrata u pitkoj vodi poljoprivrednu proizvodnju treba prilagoditi uvjetima zaštite i to na način da se uvede kontrola upotrebe količine i vrsta zaštitnih sredstava. odnosno sprječavanjem budućih nepovoljnih utjecaja na okoliš. a to su često i najranjiviji dijelovi prostora ili su već na takovom stupnju ugroženosti da ih je potrebno sanirati. šume i kvalitetno poljoprivredno tlo. . provedba. Uspostaviti učinkoviti sustav ostvarivanja te zaštite (katastar emisija u okoliš. Izraditi potrebne dokumente u svrhu zaštite i unapređenja okoliša (Program zaštite okoliša). pa je dokument prostornog uređenja u cjelini prožet brigom o okolišu i smanjivanjem (otklanjanjem) postojećih. Planska usmjerenja nastoje da se na nižim razinama. gospodarenje prostorom. a zatim na području cijelog vodonosnika). Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš sadržano je u svim dijelovima Plana. krajobrazu i drugim tematskim cjelinama koje imaju utjecaj na vrijednost okoliša i njegovu zaštitu. . njihovo uklanjanje ili provođenje zaštitnih mjera s naglaskom na dugoročno rješavanje Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . kapitalnu infrastrukturu. Nova Ves Petrijanečka. Sukladno tome postavljene su temeljne odrednice i usmjerenja za planiranje na nižim razinama i to u odnosu na razvoj naselja. gospodarenje šumama. odnos prema kulturno-povijesnoj baštini. . Trnovec. Vodonosniku je nužno osigurati maksimalnu zaštitu pa je u tom cilju potrebito poduzimati slijedeće mjere i aktivnosti: .započeti s rješavanjem odvodnje naselja za što bi bilo svrhovito izraditi cjelovitu studiju odvodnje (prioritetno za naselja na zaštitnim zonama vodocrpilišta: naselja Svibovec Podravski. 2.8. te analizirati do sada poduzete aktivnosti za zaštitu i unapređenje okoliša (Izvješće o stanju okoliša . 3. a posebice za crpilište Varaždin kao i područje vodocrpilišta Vinokovšćak). Inventarizirati i ustanoviti postojeće stanje okoliša i prirodne baštine s obzirom na klasifikaciju. Utvrditi politiku (potpora) i gospodarske elemente zaštite (financiranje). razvoj u prostoru. sastavnice su procesa koji se artikulira dokumentom prostornog uređenja.

osposobiti postojeći uređaj za obradu otpadne vode (biološki dio) i tehnološki usavršiti mehanički dio. Značajni naglasak stavlja se na zaštitu vodnih ekosustava. odnosno da svoje privremene lokacije-prikupljališta urede i kontroliraju. Za zaštitu vodotoka potrebno je uspostaviti odnosno unaprijediti sustav praćenja kvalitete voda kako bi se postigla propisana kvaliteta voda i uvesti nadzor nad onečišćivačima. primjereno tehnološkim procesima proizvodnje. Potrebno je provoditi zajedničku politiku gospodarenja državnim i privatnim šumama po pravilima struke. Plitvica. a zaštitu provoditi na svim rijekama i potocima. jer se smatra da je materijalna dobit ostvarena na njima premalena da bi opravdala izvođenje hidrotehničkih zahvata. Ispust otpadnih voda iz domaćinstava u potoke i kanale za odvodnju oborinskih voda zakonom je zabranjen.62 .šireg vegetacijskog pojasa uz rijeke i potoke. Postojeće stanje na vodotocima I kategorije svakako se mora zadržati (brdski pritoci Bednje na području Ivančice i Kalnika).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN - - problema izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili uvođenjem "čiste" tehnologije u proizvodne procese). a posebice na onima čiji se izvori i ušća nalaze na području Županije (Bednja. vodnog krajolika . uključujući prirodni inundacijski pojas. vršiti predtretmane otpadnih voda. Ne preporučuje se pretvaranje vlažnih livada u njive i oranice. Kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine ne smije se planirati izgradnja u potencijalno poplavnim područjima. Zbog očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosustava na područjima na kojima se planira izgradnja retencija potrebno je preispitati mogućnost izgradnje istih u smislu kišnih preljeva. te da pojačaju službe komunalnih redara. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . što prije na županijskoj razini usvojiti opredjeljenje o sustavu zbrinjavanja komunalnog i tehnološki neopasnog otpada (izbor načina obrade. te se ukazuje na potrebu identifikacije zagađivača na lokalnom nivou kroz službe komunalnih redara. te započeti s realizacijom. odvoza i deponiranja otpada. Sukladno tome poželjno je korištenje postojećih osnova gospodarenja državnim šumama i za okolne privatne šume kako bi se osiguralo očuvanje i unapređenje cjelokupnog šumskog fonda. gospodarski subjekti priključeni na sustav javne odvodnje obavezno moraju. a u brežnim područjima obveznu izgradnju trodjelnih nepropusnih septičkih jama. Ovim se Planom predlaže izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja rijeke Drave kojim bi se dala usmjerenja kako za zaštitu. U tom je smislu potrebno preispitati nužnost izvođenja novih regulacija i razmotriti mogućnost da se dopuste sezonska plavljenja u prirodnim inundacijama. Buduće aktivnosti na tom području potrebno je provoditi u skladu s preuzetim obvezama iz međunarodnih projekata i programa. Lonja). Ukoliko se otpadne vode upuštaju u vodotoke moraju proći predtretman pročišćavanja. Sve se nizinske šume u Županiji smatraju zaštitnim u smislu zabrane njihovog krčenja. a sukladno tome potreban broj lokacija). a općine i gradovi moraju u potpunosti ispuniti zakonsku obvezu uključivanja u sustav organiziranog prikupljanja. Šume Šumski fond na području Varaždinske županije stalno se smanjuje i prioritetna je zadaća njegovo očuvanje i sprječavanje daljnjeg smanjenja. tj. ukloniti postojeća divlja odlagališta otpada i spriječiti nastajanje novih. Zbel. Planovima nižeg reda potrebno je potencirati izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Sa stanovišta zaštite okoliša potrebno je preispitati svaki namjeravani zahvat unutar inundacijskog pojasa. tako i za gospodarenje prostorom uz rijeku Dravu.

ali se gospodarskim razvitkom i razvitkom prometnog sustava to stanje može narušiti (posebno razvojem zračnog prometa u zoni zrakoplovnog pristaništa).područja potencijalnih budućih vodocrpilišta (npr.prioritetno najuže zaštitne vodocrpilišne zone (I i II). a posebice u građevinske svrhe. U tom smislu potrebno je izraditi zakonom propisane dokumente zaštite i poboljšanja kakvoće zraka (Program zaštite zraka. te u tom smislu važe iste mjere zaštite kao i za vodonosnik. ludbreški dio vodonosnika). Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . . jer se poljoprivredne kulture ne mogu dulje zadržati na ispranim tlima koja zahtjevaju stalnu i intenzivnu gnojidbu. prašine. Ovim se Planom ukazuje na poželjnost pošumljavanja za slijedeće površine čija bi prednosna namjena bila šumska: . U tu je svrhu potrebno racionalno koristiti zaštitna sredstva u poljoprivredi. vizualno oplemenjivanje).VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U gospodarskim jedinicama Varaždinskih. Ludbreških i Međimurskih podravskih šuma ne smije se planirati širenje poljoprivrednih površina na štetu šuma u privatnom vlasništvu. . Tlo se onečišćuje i neriješenom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada. Preporuča se zapuštene poljoprivredne površine u nizinskom dijelu Županije privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Vinokovšćak.predjeli uz vodotoke i sl. kao naselje s više od 40. te zaštite zdravlja ljudi. Za grad Varaždin.područja uz koridore brzih cesta i autoceste (zaštita od buke.000 stanovnika.nekvalitetno poljoprivredno zemljište niskog razreda. Od izuzetne je važnosti da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju šumarci i živice koji se sporadično prepliću s površinama druge namjene. Za urbana područja kao i prometne koridore u ili uz područja gdje borave ljudi potrebno je odgovarajućom dokumentacijom utvrditi razine buke koje se ne smiju prekoračiti sukladno posebnim propisima (grafički prikaz predviđenih razina buke u planovima nižeg reda). Zrak Kakvoća zraka na našem području za sada nije značajnije ugrožena onečišćivačima s teritorija Županije i takvo stanje treba zadržati. u smislu zabrane krčenja i obaveze zadržavanja istih. Izvješće o zaštiti zraka i Program mjerenja kakvoće zraka) kako bi se pravodobno i na utemeljen način mogao usmjeravati i kontrolirati razvoj u pojedinim područjima i izgradnja u prostoru (zaštitne udaljenosti od stambenih zona). Organiziranjem savjetodavne stručne pomoći moguće je uvesti nadzor nad vrstom i količinom tih sredstava. Buka Područje Županije za sada nije značajnije ugroženo bukom. dok ih se u brežnom dijelu preporuča pošumiti. Zakon zabranjuje prenamjenu vrijednog obradivog zemljišta u nepoljoprivredne. . . Bilo bi svrhovito pripremati takve programe poljoprivredne proizvodnje koji bi ukazali na moguće i poželjne pravce daljnjeg poljoprivrednog razvoja u funkciji proizvodnje zdrave hrane. Tlo Zaštitu tla od onečišćavanja treba provoditi u funkciji zaštite poljoprivrednog zemljišta i proizvodnje zdrave hrane.63 . a naročito do IIIA zone zaštite vodocrpilišta. Pošto se radi o manjim površinama koje su pretežito u privatnom vlasništvu preporuča se propisivanje konkretnijih mjera u planovima nižeg reda. životinjskog i biljnog svijeta. gdje se preporuča proizvodnja zdrave hrane bez upotrebe zaštitnih sredstava. a kroz to i očuvanje tla od onečišćenja. zakonom je propisana obveza uspostave katastra emisija u okoliš iz kolektivnih izvora.

Graditeljska baština Za buduće oblikovanje naselja trebalo bi unaprijediti svijest o vrijednosti postojećih lokaliteta. Planira se izrada projekta "Utvrđivanje rasprostranjenosti i gustoće populacija ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Županije". Biljni i životinjski svijet U cilju unapređenja zaštite biljnog i životinjskog svijeta bilo bi svrhovito pokrenuti posebne programe i akcije. Ovim se Planom planira uspostavljanje posebnog ornitološkog rezervata na Ormoškom jezeru i predjelu ušća Plitvice i Bednje u Dravu. Tim bi se planom detaljnije propisale uže i šire zone zaštite. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . ne planirati gradnju na vizualno vrijednim i eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa šumom i vodotocima. staništa nestaju ili im prijeti izumiranje.Zagreb. revitalizacija i sl. te po zajedničkoj trasi autoceste: Goričan . a uz financijsku pomoć Države (subvencioniranje. Sukladno rezultatima studije potrebno je odrediti mjere zaštite i očuvanja za biljne i životinjske vrste čija brojnost opada. Ovim Planom vođenje kapitalnih prometnih pravaca objedinjeno je u zajedničke koridore: . Aktivnosti za rezervat na Ormoškom jezeru već su u tijeku.). značajkama i idejama) tako da ista bude uravnotežena s već postojećom kvalitetnom izgradnjom i da čini kontinuitet u razvoju i oblikovanju naselja i šireg područja. te revitalizacijom i zaštitom izvornih ruralnih cjelina. Za ostale predjele potrebno je propisati uvjete gradnje tako da nove građevine lokacijom i arhitekturom ne naruše fizionomiju krajolika. U brežuljkastom dijelu Županije treba nastojati zadržati izvornu sliku ruralnog krajolika na način da se pojedinačno zaštite tipične seoske cjeline i zaselci i to kroz općinske/gradske programe. ali i učinkovitom kontrolom buduće izgradnje.64 . Za park prirode Hrvatsko zagorje potrebno je izraditi prostorni plan područja posebnih obilježja. U tom se smislu za naselja u nizinskom dijelu Županije ne preporuča izgradnja građevina uz prometnice i spajanje naselja. izradom posebnih studija. mjere zaštite. od križanja Varaždin do križanja Ludbreg. Izvorni ruralni krajolik (spoj antropogenih struktura i prirodne okoline) treba tretirati kao nositelja vrijednosti prostora i njegovog identiteta. uvjeti izgradnje i dr. To je moguće učiniti propisivanjem.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Krajobraz Na razini gradova i općina prilikom planiranja korištenja zemljišta prirodni krajobraz treba nastojati očuvati u potpunosti. Prirodna baština Za racionalno korištenje i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uspostavlja se sustav gospodarenja i aktivne zaštite kroz instituciju javne ustanove. a odvijaju se na međudržavnom nivou. Novu izgradnju treba planirati i provoditi na način da se prvenstveno popuni neizgrađeni dio naselja te da se na taj način naselja zaokruže i kompaktiraju. te pažljivo i odmjereno planirati novu izgradnju (s novim i suvremenim materijalima.planirana brza Zagorska cesta i brza željeznička pruga. režimi korištenja prostora. projekata i programa. Prilikom vođenja infrastukturnih koridora u prostoru potrebno ih je nastojati usuglašeno i şektorski racionalizirati i objedinjavati. Sustav obnove i revitalizacije kulturno-povijesne baštine treba razraditi i odgovarajuće ga materijalno poduprijeti da bude učinkovit. .planirana brza Podravska cesta vođena je dijelom uz kanal HE "Varaždin". odnosno standardiziranjem normativa gradnje. To je moguće postići propisivanjem oblikovnih smjernica u planovima nižeg reda.

te samim time izreći konkretnije mjere zaštite prostora i sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Ovaj je Plan samo jedan od koraka u uspostavljanju sustava integralnog planiranja i upravljanja prostorom i okolišem. prirodni predjeli ili objekti (šumska područja. moguće detaljnije analizirati prostor i okoliš. podzakonski akti i planovi kojima jedinice lokalne uprave i samouprave usmjeravaju aktivnosti vezane na zaštitu okoliša. ambijentalne cjeline. Naglasak se stavlja na subjekte koji na bilo koji način koriste prostor kao resurs i svojom djelatnošću vrše utjecaj na okoliš. da se isti dosljedno pridržavaju i provode sve zakonske propise kojima se regulira zaštita prostora i okoliša: Zakon o prostornom uređenju. 2. Županijski prostorni plan je strateško-usmjeravajućeg značenja i njime se normativno ne propisuju mjere za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Svaka općina. Inventarizirati područja planirana za zaštitu. mjerama bolje organiziranosti subjekata unutar svojih područja nadležnosti i unutar lokalnih zajednica.65 . te specifičnost problema i uvjeta za njihovo rješavanje. uočiti probleme i popisati onečišćivače. Svrsishodnije je djelovati kroz dokumente kao što su: Program zaštite okoliša.). Zakon o otpadu. pa se može reći da je cijeli Plan u tom smislu orijentiran na zaštitu okoliša. U svrhu zaštite prirode naglasiti i izdvojiti i druge vrednije dijelove okoliša kao što su: . Smatra se da je općinskim odnosno gradskim prostornim planovima. vodotoci. Uredba o procjeni utjecaja na okoliš i ostali podzakonski akti. a naglašava se načelo lokalnog pristupa koje u obzir uzima posebnost i različitost okoliša dotične sredine. a uz puno uvažavanje ocjene struke. specifičan način obrade tla i druga obilježja). 3. rijetki ili stari primjerci ili skupine stabala i sl. tradicionalna izgradnja. Zakon o zaštiti zraka. Značajna unapređenja mogu se postići malim zahvatima i pomacima.predjeli ili objekti koji u sebi sadrže značajke identiteta dotične sredine (ruralni krajolik. zaštite okoliša i zaštite prirodne i graditeljske baštine postižu svoju operativnu učinkovitost dosljednom provedbom prostornih planova jedinica lokalne samouprave (gradski i općinski prostorni planovi. projekcija. razvojna ili kombinirana namjena) na osnovi jasnih programa (ciljeva.posebno osjetljive i ugrožene cjeline. Zakon o zaštiti spomenika kulture. Takve mjere. Sa županijske razine potrebno je usuglašavanje i dogovor kako da se problemi uočavaju. U cijelom su Planu sadržana nastojanja za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš. prate i rješavaju (sustavno i strateški ili lokalno) da bi se izbjegla preklapanja i osigurala djelotvornost. Utvrditi način. Zakon o zaštiti od buke. Županijski zavod za prostorno uređenje 3 . Stoga je u gradskim i općinskim prostornim planovima potrebno: 1. generalni urbanistički planovi. Također se naglašava činjenica da se zaštita okoliša ne provodi samo kroz dokumente prostornog uređenja. Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o zaštiti prirode. specifični biotopi. grad ili lokalna sredina može odrediti predjele (mikrolokacije) potencijalne za stavljanje pod zakonsku zaštitu i način raspolaganja takvim prostorima. Mjere racionalnog korištenja prostora. Zakon o zaštiti okoliša. uz uvažavanje i poštivanje županijskih planskih načela. Prostorni su planovi dokumenti u kojima se integriraju i usuglašavaju različiti interesi. urbanistički planovi uređenja. želja i mogućnosti) lokalne sredine. Zakon o šumama. . detaljni planovi uređenja). ako se sustavno provode i podupiru imaju strategijsko značenje i dugoročne učinke. uvjete i mjere korištenja prostora (bilo to zaštitna. izvori. Zakon o vodama. Planom se daju osnovne smjernice i mjere za cijelu Županiju s obzirom na značajke njenog područja i najvrednije resurse.

Odredbe za provođenje Županijski zavod za prostorno uređenje .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN II.

vinogradarstvo i stočarstvo. 1. .3. zdravstvo.2. 1.stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma ako su u funkciji poljoprivrednih djelatnosti.ostala obradiva tla. te organizacija.mozaik manjih poljoprivrednih površina isprepletenih šumarcima i dijelovima naselja.9.8. . vodno gospodarstvo. poljodjelski) su ona područja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju bez značajnijih i/ili trajnijih promjena stanja prirodnog okruženja kroz djelatnosti kao što su poljoprivreda. 1.1.10. Aktivnosti kojima se mijenja stanje u prostoru (gradnja. 1. lovstvo. odnosno području planiranom za razvoj naselja koje se određuje prostornim planom uređenja općine/grada (u daljnjem tekstu: PPUO/G) sukladno zakonskim propisima.građevine infrastrukture. trgovina. kultura. Izgrađena (i namijenjena gradnji) područja obuhvaćaju ona područja u Županiji na kojima su izvršeni ili se planiraju izvršiti zahvati u prostoru kojima se trajno mijenja stanje u prirodnom okruženju.u naseljima (izgrađeno područje naselja i područje planirano za razvoj naselja). . eksploatacija. Kultivirani predjeli (ruralni. .zdravstvene i športsko-rekreacijske građevine. Izvan naselja mogu se pod određenim uvjetima graditi: . korištenje i namjena prostora Županije. Razvoj u prostoru potrebno je provoditi na načelima racionalnog gospodarenja prostorom u cilju njegove zaštite i očuvanja.5. Prostornim planom Varaždinske županije (u daljnjem tekstu PPŽ) razrađuju se načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvoja.4.vrijednije poljoprivredno tlo i . . servisi i slično.1 . zadovoljavaju se funkcije stanovanja i svih drugih spojivih funkcija sukladnih važnosti i značenju naselja kao što su radne zone. rekreacija i turizam.građevine za potrebe obrane. voćarstvo. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. Prirodni predjeli su područja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju isključivo u funkciji zaštite i očuvanja relativno stabilnih ekosustava ili u funkciji ograničenog i kontroliranog gospodarskog iskorištavanja prirodnih resursa kao što je šumarstvo.izvan naselja (izdvojene funkcije i infrastruktura). 1.7. kultivirana i prirodna područja. 1. korištenju i namjeni 1. Korištenje i namjena prostora uvjetovani su osnovnim obilježjima prostora i podjelom na izgrađena (i namijenjena gradnji). Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju. prosvjeta. šport.6. sanacija i drugo) izvode se: . 1. 1. 1.građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina. U naselju. uprava. Prema osnovnim namjenama kultivirana područja u Županiji dijele se na: .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1. . zaštita.

b) zaštita kultiviranih predjela u cilju racionalnog korištenja i zauzimanja prostora i očuvanja identiteta ruralnog krajolika. Iznimno. korištenje i zaštita prostora prikazani su u grafičkom dijelu PPŽ-a.predjeli planirani za stavljanje pod zaštitu prema Zakonu o zaštiti prirode i predjeli definirani u PPŽ-u kao osobito vrijedan krajobraz. b3 . c) zaštita okoliša unutar izgrađenih (urbanih) područja u cilju zaštite zdravlja i unapređenja života ljudi (tlo. planiraju se tri razine dopustivosti: a) I razina dopustivosti . 1. a2 .000) očitavaju se i tumače kao načelne planske kategorije usmjeravajućeg značenja.zaštićeni dijelovi prirode: park šuma Trakošćan. Županijski zavod za prostorno uređenje 4.poljoprivredno zemljište u skladu s propisima o poljoprivrednom zemljištu (u PPŽ-u načelno označeno kao "ostalo obradivo tlo"). 1. odnosi se na dijelove prostora u kojima se može planirati gradnja uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja prostora: b1 . korištenja i zaštite na području Županije dijele na tekućice i umjetna jezera (akumulacije i kanali).područje ograničene gradnje i regulative. zaštitne i šume posebne namjene. b2 .šumske površine koje se po svojoj namjeni dijele na gospodarske. krajobraz.. a3 .III A i B zaštitna zona vodocrpilišta odnosno III zona izvorišta.). a4 . biljni i životinjski svijet.prostore prirodnih inundacijskih područja. zrak. voda.poljoprivredno zemljište u skladu s propisima o poljoprivrednom zemljištu ( u PPŽ-u načelno označeno kao "vrijedno poljoprivredno tlo").područje planiranog parka prirode Hrvatsko zagorje do izrade prostornog plana područja posebnih obilježja. u cilju zadržavanja prevladavajuće biofizičke strukture i daljnjeg razvoja relativno stabilnih ekosustava. Prema namjeni prirodna područja mogu biti: . .12. a s obzirom na karakter plana i mjerilo (1:100. Osnovna namjena.11. 1. ukoliko se propisanim mjerama zaštite ne dozvoljavaju izuzeci. ali uz izvođenje posebnih mjera zaštite i to samo u slučaju ako je zamjensko rješenje neopravdano skupo. Način korištenja prostora za određenu namjenu utvrđuje se prema vrsti i opsegu propisane zaštite i očuvanja prostora: a) zaštita prirodnih predjela.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 1.odnosi se na dijelove prostora izvan naselja u kojima se ne može planirati nova gradnja: a1 .ostalo područje.pojas do 50 m od ruba šume. buka. odnosi se na one dijelove prostora u kojima je planirana gradnja bez posebnih ograničenja. odnosno 20 m od nožice nasipa. zaštićeni krajolik Kalnik i spomenici parkovne arhitekture kao postojeća zaštićena područja utvrđena (prikazana) na kartografskom prikazu 3.vodne površine koje se u pogledu namjene. biološka raznolikost i dr. odnosno prirodnih resursa: vode.13. b4 . može se planirati gradnja infrastrukture u područjima navedenim pod a3 i a4. ali uz izvođenje posebnih mjera zaštite). otpad i dr. njegovu podobnost i prihvatnost za određene aktivnosti glede prirodnih obilježja i sustava. Detaljnije razgraničenje pojedinih namjena i kategorija. b5 . b) II razina dopustivosti .14.I i II zaštitna zona vodocrpilišta i izvorišta (osim priključne infrastrukture. šume. U odnosu na osjetljivost prostora. režima korištenja i uređenja određuje se PPUO/G-om. c) III razina dopustivosti .2 .

.državne ceste. ENERGETSKE GRAĐEVINE B. 2.brza željeznička pruga Krapina .3 .Ivanec . .HE "Varaždin" instalirane snage 86MW.2.3. .međunarodni granični cestovni prijelaz I. . B.HE "Čakovec" instalirane snage 75. Građevine za transport plina .Mađarska 2×400 kV.1. Elektroenergetske građevine .Lepoglava . reda Varaždin . do donošenja PPUO/G-a.Zagorska brza cesta: Varaždin . .magistralni plinovod Ludbreg . Uvjeti određivanja prostora za građevine od važnosti za Državu i Županiju se u PPŽ-u.željeznička pruga I.Podravska brza cesta: Slovenija . s obzirom na značenje i ulogu Plana i mjerilo kartografskih prikaza. kategorije na Podravskoj brzoj cesti uz granicu s Republikom Slovenijom.Ormož.Meje. Županijski zavod za prostorno uređenje 4.male HE pod uvjetom da se sukladno točki 6. Željezničke građevine s pripadajućim građevinama . Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju 2.međunarodni granični cestovni prijelaz II. .Novigrad ∅ 500 mm.željeznička pruga II.1. . . B.međunarodni granični cestovni prijelaz II. . kategorije Otok Virje .1.Čakovec Mađarska. .Čakovec .Koprivnica.međunarodni granični cestovni prijelaz I. A.magistralni plinovod Ludbreg .Osijek.2.Zagreb. PROMETNE GRAĐEVINE A. .Varaždin . .9 MW.Mađarska. Zrakoplovne građevine .3.Varaždin ∅ 300 mm.Krapina.2.Varaždin .Ivanec .Zagreb . .dalekovod Žerjavinec .zračna luka kategorije 2C.Ludbreg ∅ 500 mm. Na temelju Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske te posebnih propisa određuju se građevine koje su od posebnog interesa za Državu i Županiju za koje se.međunarodni plinovod ADRIA-LNG: dijelom uz koridor plinovoda Zagreb Ludbreg. očitavaju i tumače kao plansko-usmjeravajući načelni uvjeti globalnog značenja. Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima .Budrovac ∅ 300 mm. . reda Varaždin . ovih Odredbi za provođenje provedu svi propisani postupci i mjere.autocesta: Rijeka . .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 2. A.2.magistralni plinovod Zabok . izdavanje lokacijske dozvole može temeljiti na PPŽ-u uz uvjet da se prethodno izradi stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole: A.Koprivnica .Varaždin . . kategorije Zlogonje . kategorije Dubrava Križovljanska Zavrč.dalekovodi i transformatorska postrojenja napona 110 kV. .magistralni plinovod Ludbreg .

Zaštitne i regulacijske građevine .3. Varaždin.građevine za obranu od poplava na Dravi kao graničnom vodotoku. te građevine unutar povijesne urbanističke cjeline grada Varaždina) planiraju se PPUO/G-om.Lepoglava. Šemovec.magistralni plinovod Varaždin . Lešće). Cerje Tužno.magistralni plinovod Varaždin . . "Čakovec" i "Dubrava" i nasipi dovodnog i odvodnog kanala HE "Varaždin". te drugim dokumentima prostornog uređenja ukoliko se takvi dokumenti izrađuju. eksploatacija šljunka (Motičnjak.Čakovec.igralište za golf (točka 3.2. Građevine za zaštitu voda . crpnih stanica. Građevine za korištenje voda .3.1.skijalište sa žičarom na Ivančici.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .7. Hrastovljan. a prema Državnom planu obrane od poplava i to: nasipi Zamlaka-Hrženica. športske. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. proizvodne građevine.vodoopskrbni sustav Županije planiran Vodoopskrbnim planom Županije s kapacitetom od 1300 l/s (sustav vodocrpilišta.3.3. . nasipi akumulacija i brana HE "Varaždin". ovih Odredbi za provođenje). Turčin) i eksploatacija pijeska (Jerovec).eksploatacija mineralnih sirovina: eksploatacija kamena (Očura. Plitvice. Čanjevo. VODNE GRAĐEVINE C. brane i kanali).kompleks građevina hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi koji se smatraju velikim regulacijskim zahvatom (akumulacije. Virje Otok-Brezje. izvorišta. Svibovec. .građevine na dijelovima slivnih područja Bednje. C.4 . slobodna bescarinska zona i robnotransportno središte. C.g ovih Odredbi za provođenje).druge vrste eksploatacija pod uvjetom da se mogu osnovati kao odobrena eksploatacijska polja (točka 3. eksploatacija opekarske gline (Ludbreški Vinogradi.eksploatacija geotermalne vode u širem ludbreškom području (Lunjkovec). Vinica). Građevine eksploatacije mineralnih sirovina . ovih Provedbenih odredbi). D.3. .3. vodosprema i važnijih vodoopskrbnih cjevovoda). usporni nasipi kanala Plitvica.000 ekvivalentnih stanovnika koji će se graditi nakon što se izradi cjelovit plan odvodnje otpadnih voda Županije (točka 6. Lonje i drugim unutarnjim vodotocima (ovisno o površini sliva i zapremnini vodnog vala). B. ŠPORTSKE GRAĐEVINE . te ostali sustavi i uređaji kapaciteta vaćeg od 25. turističke i ugostiteljske građevine. C. Građevine od važnosti za Državu i Županiju koje se grade ili rekonstruiraju unutar naselja (infrastruktura u naselju. . Ljubešćica. .sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Varaždina. 2.2.

3.poljodjelstvo.turizam. .2. ojačanjem njihovih funkcija u prostoru i stvaranjem pretpostavki za postupno poprimanje obilježja gradova srednje veličine (Ivanec. 3. postrojenja za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih postrojenja i djelatnosti. Potrebno je prvenstveno težiti boljem iskorištenju i popunjavanju postojećih industrijskih i drugih zona namijenjenih ovim djelatnostima. posebice u općinskim središtima i naseljima s više od 1.smještaj industrije. 3. .1. . poduzetništva i obrtništva. Planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme.2. . Postojeća eksploatacijska polja moguće je koristiti (proširivati) uz uvjete propisane zakonom.rudarstvo i eksploataciju mineralnih sirovina. Poželjno je poticati disperziju djelatnosti u lokalne centre s ciljem aktiviranja neiskorištenih potencijala i jačanja policentrične strukture gradova i naselja.3. Industrijski sadržaji. 3. uvažavajući osnovne smjernice i preporuke iz PPŽ-a o zaštiti okoliša i očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora. koja kao istražni prostori ispunjavaju propisane zahtjeve) pod uvjetom da se mogu osnovati kao odobrena eksploatacijska polja u skladu s propisima o rudarstvu. smještavaju se u naselja. revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izrađenom dokumentacijom na načelima zaštite okoliša.2. Potrebno je poticati razvoj malog i srednjeg gospodarstva. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. U tom cilju predlaže se poticati ubrzani razvoj gospodarstva u gradskim naseljima kako bi.šumarstvo.3. a dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati. 3. U okviru prostornog razmještaja gospodarskih sadržaja PPŽ utvrđuje osnovna usmjerenja za: . malog gospodarstva. osim hidroenergetskih postrojenja. s ciljem da ta naselja unapređuju svoja razvojna i urbana obilježja i ostvare svoje planirano mjesto i ulogu u mreži naselja i mreži žarišta i podžarišta razvitka u prostoru. poduzetništva i obrtništva. opremanja i uređenja zemljišta.1.5 . 3.000 stanovnika. Rudarstvo i eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskorištenje prirodnih resursa i te se djelatnosti smještavaju uz ležišta sirovina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3.2.3.2.1. 3. Na području Županije moguće je formirati nova eksploatacijska polja (ČanjevoSudovec. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru 3. Črljena zemlja-Breznički Hum.2. zone malog gospodarstva i poduzetništva te obrtničke djelatnosti. Ludbreg i Novi Marof). zauzeli svoje važno mjesto i ulogu žarišta i nositelja razvitka okolnog prostora u policentričnoj mreži gradova Županije. Podevčevo i druga. 3. s ciljem da se potpunije iskoristi prostor i infrastruktura u njima i spriječi neopravdano zauzimanje novih površina. koja su vezana na iskorištenje prirodnih resursa.

u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. Maksimalni iskop za ribnjak je na dubinu do 2. 3. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. gospodarske.čvrstih građevina.5. 3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Na razini plansko-usmjeravajućih određenja predviđa se u širem području Ludbrega (Lunjkovcu) eksploatacijsko polje geotermalne vode a mogući su razni oblici korištenja resursa (energetske. trstik.5. a .5. Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha. a ista se može koristiti isključivo za uzgoj ribe.4.4. Dopustivu izgradnju građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.5 m. Uvažavajući činjenicu da je značajan dio poljoprivrednog tla u Županiji smješten na vodonosniku podzemne pitke vode. 3.6 .1.2. Gradovi/općine će svojim planovima detaljnije propisati način postupanja s iskopanim materijalom prilikom formiranja ribnjaka. te detaljniju razradu načina korištenja prostora. u pravilu.5. uvažavajući težnju prema okrupnjavanju zemljišta u cilju zaštite prostora i sprječavanja neprimjerene izgradnje izvan naselja. Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka potrebno je. U brdskim predjelima.5. na protočnim vodama ili uz njih.montažnih i montažno-demontažnih građevina. ove točke. za uzgoj konzumne ribe je 5 ha. 3. napuštenim šljunčarama. odnosno iskoristiti za uređenje okolnog prostora. koritima i rukavcima rijeka te na neplodnom tlu. Izvan naselja. . Razvoj poljoprivrede treba temeljiti na tržišnim načelima i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. rekreacijske svrhe). uključujući i farmerski tip gospodarstva. sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. 3.na posjedu primjerene veličine. Izvan naselja može se planirati izgradnja stambenih i gospodarskih građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma. Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta. kako bi se po prestanku njegovog korištenja iskopani materijal iskoristio za sanaciju iskopa.3. 3. na temelju kriterija PPUO/G-a. uz prethodnu procjenu isplativosti zahvata i utjecaj na okoliš. moguća je izgradnja: .polumontažnih građevina i . Izgradnja ribnjaka i pratećih građevina za uzgoj ribe moguća je isključivo na poljoprivrednom zemljištu katastarskih kultura močvara.5. moguća je izgradnja ribnjaka i pratećih građevina i na manjim površinama od navedenih u stavku 2. moguće je planirati: . Prvenstveno je potrebno zaustaviti svako daljnje usitnjavanje i stimulirati povećavanje zemljišnog posjeda. a ovisno o strukturi tla. 3. te smjernica i preporuka ovih Odredbi za provođenje. pod uvjetom da je njihova isplativost dokazana odgovarajućim programom o namjeravanim ulaganjima.5. potrebno je mijenjati strukturu i uvoditi specijalizaciju poljoprivredne proizvodnje s orijentacijom na smanjenje i prestanak uporabe sredstava koja doprinose povećanju koncentracije štetnih tvari u tlu i vodi. deponirati uz lokaciju ribnjaka. a poželjno je pristupiti novom utvrđivanju vrijednosti (razreda) tla i djelotvornijoj zaštiti kvalitetnog plodnog zemljišta.

Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1.vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja će se organizirati na zemljištu.janjad i jarad 0.junad 6-12 mjeseci 0.teški konji 1.00 10 . .25 40 .00 10 . izgradnju izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moguće je dozvoliti na temelju programa o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje. su: .površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenu za korištenje.000 . Programom o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se može planirati izgradnja potrebno je minimalno prikazati: .8.srednje teški konji 1.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veličini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih grla.25 40 .20 8 .ovce.50 20 .pristup na javne ceste.7 .krmača + prasad 0.7.tovna perad 0.0033 3.055 118 .5.6. .junad 1-2 god.rasplodne nesilice 0. 3. .laki konji 0.građevina/građevine za uzgoj voća ili voća i povrća na posjedu minimalne veličine od 5 ha. 3.5. ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti. koze i jarci 0.10 100 .000 .broj i okvirnu veličinu potrebne građevine/građevina s predviđenim razmještajem. .krava.50 7 .građevina/građevine za uzgoj cvijeća na posjedu minimalne veličine od 1 ha.5.002 5. Preporuke za primjerenu veličinu posjeda na kojem se planira izgradnja građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.tovne svinje do 6 mjeseci 0. kunići i sl. Županijski zavod za prostorno uređenje 4.13 77 .8.5. . Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedećih koeficijenata: Vrsta stoke: Koeficijent Broj grla .građevina/građevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veličine od 4 ha.00055 18.građevina/građevine za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veličine od 15 ha.telad 0. ovisno o vrsti i količini namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade.000 .20 8 .za druge životinjske vrste (krznaši.građevina/građevine za uzgoj povrća na posjedu minimalne veličine od 3 ha. ovnovi.70 14 . .75 13 . Preporuke za minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može planirati izgradnja građevina (farme) za uzgoj stoke i peradi iznosi 10 uvjetnih grla. Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.konzumne nesilice 0. 0.80 13 .) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se Programom o namjeravanim ulaganjima iz točke 3.vol 1. steona junica 1.bik 1. .05 200 .ždrebad 0. 3.mlade svinje 2-6 mjeseci 0.

Građevine (farme) za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju mogu se planirati na odgovarajućoj udaljenosti od ruba područja predviđenog za razvoj naselja kako bi se spriječili možebitni negativni utjecaji. vinograde. pa je njihove površine poželjno povećavati. Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti od javnih cesta iznose: 100 m od državnih. Razvoj šumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na načelu održivog gospodarenja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN .10. 3.800 i više Min. ali su izuzetno bitne u svojoj zaštitnoj funkciji i očuvanju ekološke stabilnosti okoliša. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. ako se predviđa.6.mjere zaštite okoliša. Gospodarenje šumama (naročito privatnim) s gledišta korištenja i zaštite prostora treba unaprijediti prema stručnim kriterijima i principima šumarske struke u cilju naglašavanja općekorisnih funkcija šuma i održanja ekološke ravnoteže u prostoru. Gospodarenje šumama unutar zaštićenih i posebno vrijednih područja potrebno je uskladiti s mjerama zaštite i drugim smjernicama koje su načelno propisane u točkama 7.6. Nizinskim šumama potrebno je gospodariti na poseban način uvažavajući osjetljivost prostora i raznolikost zahtjeva koji se tu pojavljuju. 3.3.ekonomsku opravdanost ulaganja. Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domaćinstvu za individualne potrebe te izgradnja na površinama manjim od preporučenih za voćnjake.1.15 16 . Šumarstvo kao gospodarska djelatnost u prostoru Županije ima posebno značenje radi očuvanja i pojačane zaštite šumskog fonda. Minimalne udaljenosti utvrđuju se u PPUO/G-u.moguću turističku ponudu seljačkog domaćinstva (seoski turizam).8 . može se planirati unutar naselja u skladu s odredbama PPUO/G-a.6. 3. ovih Odredbi za provođenje. a mogu biti veće ili manje od navedenih (što zahtjeva obrazloženje u planu).4.6.9. povrtnjake. 50 m od županijskih i 30 m od lokalnih cesta. cvijetnjake i slično.5. i 8.100 101 . .2.potrebu za prometnom i komunalnom infrastrukturom. 3. .5.6. 3. te činjenicu da te šume u gospodarskom smislu nemaju veću važnost.300 301 . udaljenost (m) 100 150 300 500 Gospodarske građevine za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti planiraju se na udaljenosti od najmanje 100 m od naselja. ali se preporučuje da ne budu manje od: Broj uvjetnih grla 10 . . 3. 3.

hotelom/motelom.a4.izletničko-rekreacijsko-ribolovni centar na Varaždinbregu s turističkougostiteljskim sadržajima (hotel. brdskih i brežuljkastih predjela. golf.Ivančica s mogućnošću obnove skijališta i žičare.rekreacijski centar (tenis igralište. Razvoj turizma temeljen je na posebnom dokumentu "Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije". programi i hodočašća uz blagdan Svete Nedjelje i dr.izletničko-rekreacijsko-ribolovni centar kod Ivanca .7. .športsko-rekreacijski centar "Hrastovljan" na lokaciji šljunčare u Općini Donji Martijanec s kupalištem. . rekreacijska šetnja crnogoričnom šumom) s lovnim turizmom oko kompleksa dvorca Maruševec. d) vjerski turizam s naglaskom na razvoj u Ludbregu (zavjetna kapela Hrvatskog državnog sabora. . . a s gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja u prostoru vezan je uz: a) šire područje Trakošćana s turističko-ugostiteljskom ponudom i izletničkorekreacijsko-športskim sadržajima. razine dopustivosti planirane gradnje iz točke 1. ugostiteljstvom na otvorenom i drugim sličnim sadržajima. mogućnošću izgradnje golf igrališta manjeg opsega (ili vježbališta) i drugo. .umjetne jezerske površine za rekreacijski i športski ribolov s mogućnošću piknika u prirodi i pratećim ugostiteljskim sadržajima pretežito na otvorenom. .12. .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 3. f) seoski turizam: ruralna područja prema interesu privatnih poduzetnika. rekreacijom na vodi.izletničko-rekreacijski centar s kupalištem na Dravi kod Varaždina. . c) kulturno-povijesne lokalitete na području cijele Županije s centralnim sadržajima u Varaždinu (graditeljska i kulturno-povijesna baština. kapela Svetog Križa u dvorcu Batthany. Županijski zavod za prostorno uređenje 4. kamp). b) zdravstveno-lječilišni kompleks u Varaždinskim Toplicama.) e) lovna područja sa središtem u Zelendvoru. Uređenje i izgradnju odgovarajućih sadržaja potrebno je planirati i provoditi tako da se maksimalno očuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja poštivajući gradnju datog područja.višenamjenski rekreacijski centar uz geotermalne izvore u blizini Ludbrega (Lunjkovec). .9 .izletničko-rekreacijsko-ribolovni centar kod Brodarevca. klizalištem. tenis igralištima.športsko-rekreacijska cjelina/područje zapadno od Varaždina s mogućnošću organiziranja konjičkog športa i izgradnje golf igrališta. glazba). golfom i minigolfom s vježbalištem.izletničko-rekreacijsko-ribolovni kompleks s mogućnošću kampiranja i pratećom ugostiteljskom ponudom na rijeci Dravi kod Hrženice uz potrebnu ekološku revitalizaciju područja. g) cijeli niz raznovrsnih atraktivnih šumskih. športovima na vodi. . športskim ribolovom (u kombinaciji s lokacijom "Lešće") i rekreaciju na otvorenom uz prateće ugostiteljske sadržaje.športsko-rekreacijski centar "Aquacity" istočno od Varaždina na lokaciji šljunčare s kupalištem. tj. lokalnog ambijenta. voda tekućica i akumulacija pogodnih za šport i rekreaciju: . .športsko-rekreacijski centar Topličica. hotelom. izuzev područja I. tenis igralištima.

3.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru 4.1.1.1.10 . Prostori za športske djelatnosti mogu se planirati i izvan naselja. Postojeći sustav i mreža društvenih djelatnosti koji je uspostavljen na razini Županije u skladu je s postavkama PPŽ-a o strukturi naselja i ne planira se mijenjati. u okviru zdravstvenih i rekreacijskih sadržaja. osim ukoliko nova sistematizacija pojedinih skupina društvenih djelatnosti utvrđena prema posebnim planovima razvitka i odgovarajućim standardima odredi drugačije. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .1. 4. 4. a hijerarhijsko ustrojstvo u uskoj je svezi s daljnjim razvitkom sustava središnjih naselja planiranim u PPŽ-u. Sustav i mreža društvenih djelatnosti vezani su na naselja.2.1. 4. Prostori za razvitak sustava društvene infrastrukture i građevine u kojima su smješteni pojedini sadržaji nalaze se unutar naselja u odgovarajućoj zoni namjene. pa je u PPUO/G-u i drugoj detaljnijoj dokumentaciji prostora potrebno te prostore analizirati i u skladu s potrebama i mogućnostima odgovarajuće dimenzionirati.

kod tih naselja. c) grupa naselja do 500 stanovnika . osigurati višenamjensko i optimalno korištenje njegovog najvrijednijeg dijela i ukloniti neracionalnosti. te izbjeći sukobe s planiranim infrastrukturnim koridorima.11 .kvalitetnom procjenom i provjerom na terenu utvrditi stvarne granice izgrađenog (zaposjednutog) prostora te objektivno sagledati potrebu za prostorom za svako naselje uz uvažavanje postojećih demografskih kretanja.novom stambenom gradnjom prvenstveno popunjavati prostor interpolacijama i nedovoljno ili neracionalno izgrađene dijelove gradova i naselja. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . b) grupa naselja od 500 do 1. Temeljna polazišta za pojedine grupe naselja u PPŽ-u su slijedeća: a) grupa gradova i naselja preko 1. kao i dogradnjama ili nadogradnjama postojećih građevina davati isto značenje kao novim stambenim gradnjama. 5.sprječavati svako daljnje spajanje naselja i formiranje naseljskih kontinuuma na pravcima pružanja kapitalne prometne infrastrukture. Nužna i opravdana proširenja potrebno je posebno obrazložiti.što racionalnije koristiti postojeće izgrađeno (zaposjednuto) područje. Ovim Planom daju se osnovne preporuke za određivanje i oblikovanje naselja (prostor za razvoj naselja). Ludbreg i Novi Marof objedinjavanje susjednih naselja s centralnim naseljima u svrhu planskog oblikovanja jedinstvenog urbanog područja.kada je nužno omogučiti razvoj proširenjem područja naselja.valorizirati kvalitetu prostora i okoliša s ciljem očuvanja temeljnih resursa i njihove prostorne kompozicije u okruženju. . . u pravilu. Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja 5.u procesu planiranja sagledati realne troškove uređivanja građevinskog zemljišta i planski koncept temeljiti na njihovoj racionalizaciji. uz osiguravanje prostornih preduvjeta za gradnju pretežito obiteljskih kuća s racionalnim gustoćama naseljenosti i primjerene tipovima naselja i regionalnim značajkama. .2. .zaštita prostora.000 stanovnika .usmjeravati novu stambenu i drugu gradnju u prostorne cjeline gradova i naselja koje su već opremljene komunalnom infrastrukturom i građevinama društvenog standarda. ..1. procjenu gospodarskih potencijala i potreba. . .usmjeravati stambenu i drugu primjerenu gradnju u povijesne graditeljske cjeline radi njihove obnove i zaštite. te drugih obilježja ili posebnosti značajnih za svako naselje. procjenu budućih demografskih procesa.000 stanovnika te općinska sjedišta . te ih razvijati kao kontinuiranu i programiranu djelatnost. uz uvažavanje slijedećeg: .aktivnostima očuvanja i obnove postojećeg stambenog fonda. te spriječiti svako daljnje neopravdano širenje naselja.tim naseljima moguće je osigurati prostor za razvoj uz prethodnu provjeru kriterija iz točke 5. . potrebno je primijeniti takav planski pristup kojim će se maksimalno čuvati prirodni predjeli u prostoru predviđenom za razvoj naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 5. ali selektivno i u funkciji optimizacije odnosa: razvoj naselja . .za ta naselja procjenjuje se opravdanim planirati prostor za razvoj. nije opravdano planirati prostore za širenje.1. štititi javni interes. . koje treba primijeniti u PPUO/G.predlaže se za gradove Varaždin. Ivanec.

ugostiteljsko-turistička max. d) Ostale osnovne namjene prostora: športsko-rekreacijska namjena. skladišta. postolarske. zanatsku proizvodnju. površine posebne namjene. visina pretežito poslovna** 40% Po + P + 1 + K 40% Po + P + 1 + K * mogućnost prisustva tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke. 3. lakirnice. ** mogućnost prisustva bučne djelatnosti: automehaničarske radionice. postolarske. frizerske. izgrađenost parcele max. visina Po = podrum P = prizemlje 1. b) mješovita namjena pretežito stambena* max. buffet-i i slično. javne zelene površine. za koja PPUO/G-om nije utvrđena obveza izrade detaljnijeg dokumenta prostornog uređenja. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . fotografske radionice.12 . servise.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 5. svrhovito je planirati i prikazati osnovne funkcije. bravarije. c) gospodarska namjena proizvodna. oblikovanju i funkcijama naselja. visina dvojna građevina niz višestambena izgradnja* 40% 40% Po + P + 1 + K 50% 30% Po + P + 4 + K * mogućnost prisustva tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke. koje se pojavljuju unutar naselja svrhovito je planirati u onoj mjeri koja je primjerena i potrebna normalnom razvoju. vikend i hobi zone. caffe-i. groblja i slično. prodavaonice mješovite robe.3. namjene i režime korištenja prostora uz uvažavanje slijedećih preporuka: a) stambena namjena niska stambena izgradnja* slobodnostojeća građevina max. fotografske radionice. limarije. stolarije. caffe-i. kovačnice. izgrađenost parcele max. izgrađenost parcele max. buffe-i i slično. površine infrastrukturnih sustava. poslovna. odnosno građevine čiste industrije i druge proizvodnje te skladišta i servise koji svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ne ugrožavaju život u naselju. ugostiteljske građevine s glazbom i slično. frizerske. Unutar naselja. 2. zaštitne zelene površine. 4 = kat K = potkrovlje 40% Po + P + 1 + K Zona gospodarske namjene sadrži industrijske građevine. prodavaonice mješovite robe.

načelno je planiran poželjan koridor u cilju osiguranja prostora za tu infrastrukturnu namjenu.1. 6.3. .5.planirana Podravska brza cesta: Slovenija . .Osijek.zračnu luku.1. ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru 6.Zagreb) .Slovenija).1. te izraditi potrebnu dokumentaciju uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju koridora (objedinjeno uz kanal HE i vođenje izvan naselja).cestovne granične prijelaze.državne i županijske ceste.glavne cestovne prometne pravce.željezničke prometne pravce.Varaždin .detaljnije razraditi položaj koridora u prostoru. vrijednosti i zaštitu prostora za: .1. 6. Glavni cestovni prometni pravci: Okosnicu cestovne prometne mreže u Županiji čine: .Zagreb .Zagreb Mađarska) . Autocesta: Rijeka . Prometni sustavi 6.6.poštu i telekomunikacije.u narednom razdoblju potrebno je detaljnije razraditi trasu.Čakovec .4. .Koprivnica . Zagorska brza cesta: Varaždin (od autoceste Goričan . razmještaj naselja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 6.planirana Zagorska brza cesta: Varaždin (autocesta: Rijeka .na razini plansko-usmjeravajućeg značenja planiran je poželjan koridor i načelna dispozicija raskrižja.Koprivnica .Osijek .trasa je utvrđena i unesena u PPŽ temeljem izrađene dokumentacije.Zagreb . 6.obilaznice gradova kao zamjenski pravci za postojeće državne ceste.13 . .Maribor) .Goričan. Uvjeti (funkcionalni. U cilju provedbe potrebno je: . U PPŽ-u se na razini plansko-usmjeravajućeg značenja planira osnovni položaj prometnih sustava u prostoru Županije u odnosu na prometnu ulogu.autocesta: Rijeka .2. optimalan broj i položaj križanja. a moguće su određene promjene u funkcionalnom (promjena Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .Lepoglava . Podravska brza cesta: hrvatsko-slovenska granica . Postojeće državne i županijske ceste planirane su PPŽ-om temeljem propisa o razvrstavanju. željezničkog i zračnog prometnog sustava označene su u kartografskom prikazu 1: "Korištenje i namjena prostora".1.1. . 6. .Goričan . . 6.1.Ivanec .Krapina (autocesta: Zagreb .Varaždin .Varaždin . a osnove razmještaja poštanskog i telekomunikacijskog sustava u kartografskom prikazu 2: "Infrastrukturni sustavi ". optimalan broj i položaj križanja te definirati dinamiku realizacije. Osnove cestovnog. prostorni. .Varaždin .Krapina (do autoceste Zagreb .1.Ivanec . .

7.postojeći granični prijelazi mogu se razvijati prema procijenjenim potrebama bez posebnih prostornih ograničenja. ovih Odredbi za provođenje. .moguća je promjena razvrstavanja sukladno funkcionalnim potrebama. županijskih i lokalnih cesta izvan naselja u pravilu se ne povećavaju u odnosu na postojeće a potrebna proširenja kao i prostorni rezervati unutar naselja utvrdit će se u PPUO/G. . 6. Željeznički prometni pravci zadržavaju svoj postojeći položaj u prostoru osim dijela planirane trase brze željezničke pruge od Varaždina prema Krapini na dionici od Lepoglave do zapadne granice Županije. 6.1.8. Cestovni granični prijelazi: .izmicanjem postojeće državne ceste DC2 na novu sjeverniju trasu ukoliko prometno-sigurnosni zahtjevi i ekonomska isplativost opravdavaju takav zahtjev. 6. 6.1.u PPŽ-u se predviđa izgradnja novih obilaznih pravaca u Varaždinu. U okviru postojeće lokacije športskog zračnog pristaništa postoji mogućnost za širenje: . potrebno je u PPUO/G-u planirati prostorne rezervate za prolaz cestovnih prometnih pravaca prema planiranim trasama u PPŽ-u. 6.1.2. .na trasi Podravske brze ceste moguća je izgradnja novog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I kategorije na budućoj spojnoj točki s Republikom Slovenijom u skladu s međudržavnim dogovorom.unutar raspoloživog slobodnog prostora između naselja i postojećih infrastrukturnih koridora. uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima.širina koridora do detaljne razrade određuje se prema propisima o zaštitnom pojasu željezničke pruge.11. .12. Postojeće športsko zračno pristanište.Beč) preko Lepoglave.na razini plansko-usmjeravajućeg značenja rezerviran je koridor koji je potrebno razraditi detaljnijom dokumentacijom uvažavajući opredjeljenje da se što manje zauzima novi prostor.9. te da se na dijelu od Lepoglave do Varaždina zadrži na trasi postojeće pruge. Širine koridora državnih.rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase.1.1. zamjenskih ili novih pravaca: .1. a na razini plansko-usmjeravajućeg određenja u PPŽ-u su planirane poželjne promjene u razvrstavanju. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . smješteno istočno od Varaždina moguće je razvijati u ovisnosti o strateškim interesima u zračnu luku kategorije 2C.10. . Brza željeznička pruga od Krapine (veza Zagreb . Koridori autoceste i brzih cesta vode se izvan područja naselja i obuhvaćaju prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka autoceste odnosno brze ceste i križanja u više razina.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN kategorije) i prostornom (promjena trase) smislu u slučaju izgradnje obilaznica. 6.14 . Ivanca i Varaždina prema Čakovcu i Mađarskoj: . Do izrade stručne podloge iz točke 2. Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama.

2.2. 6. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . Energetski sustav 6. te odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Karlovac . Delnice. 6. te ekonomske isplativosti i ugraditi lokaciju u PPUO/G.3. U PPŽ-u se ne sprječava mogućnost izgradnje malih hidroenergetskih građevina (male hidrocentrale).2.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 6. PPŽ-om se ne predviđa osiguranje novih koridora izgradnje kapitalnih vodova. zadovoljiti kriterije zaštite prostora i okoliša. ali njihove potencijalne lokacije nisu određene u grafičkom dijelu (u tekstualnom dijelu navode se lokacije Margečan i Željeznica). potrebno je provesti odgovarajuće postupke.2.Ludbreg . a razrađivat će se PPUO/G-om.planiran je područjem Županije dijelom istim koridorom uz već postojeći magistralni plinovod Zabok .na trasi se planira izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće mjernoredukcijske stanice za koje će se osigurati potreban prostor. Sustav opskrbe električnom energijom na razini PPŽ-a obuhvaća proizvodna postrojenja te prijenosna i transformatorska postrojenja od 110 kV i više. 6.4.osim propisanih općih i posebnih uvjeta izgradnje ove vrste građevina. Unapređenje i razvoj ostalih prijenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja razine 110 kV i više.1.13. Ukoliko se iskaže interes za takvu izgradnju. 6.1. U dijelu koji se odnosi na izgradnju telekomunikacijskih vodova i mreža.2. . Kapitalna proizvodna postrojenja (HE Varaždin i HE Čakovec) su izgrađena i u PPŽ-u se ne predviđaju nove potrebe za prostorom. Plinofikacija naselja na području općina i gradova razvijat će se temeljem osnovnih postavki PPŽ-a i "Studije opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske". Glede prijenosnih postrojenja ovim Planom osiguran je na krajnjem istočnom dijelu Županije (istočno od Malog Bukovca) koridor za prolaz dalekovoda 2x400 kV Žerjavinec . te se PPUO/G-om i detaljnim planovima uređenja moraju planirati prostorne pretpostavke za nesmetan razvoj.6.7. 6. Unapređenje sustava opskrbe plinom u smislu izgradnje kapitalnih građevina na razini Županije predviđa se ostvariti izgradnjom međunarodnog plinovoda ADRIA .5. 6. a za proširenje kapaciteta prvenstveno je potrebno koristiti postojeće infrastrukturne koridore i težiti njihovom objedinjavanju u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina. 6.2. predviđa se u okviru postojećih koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.15 . PPŽ ne zahtijeva ispunjenje drugih uvjeta lociranja i gradnje.2.2.LNG (Omišalj. Razvoj poštanskog prometa i telekomunikacija u dijelu koji se odnosi na izgradnju poslovnih građevina usmjeren je na područja unutar naselja.Zabok .Kotoriba mađarska granica): .Mađarska.Ludbreg. a dalje u smjeru Kotoribe novom trasom.2. .Zagreb .

Vodnogospodarski sustav 6.na dijelovima slivnih područja Bednje.3. a u funkcionalnom smislu potrebno ga je u potpunosti osposobiti za rad (biološki uređaj) na način da ne ugrožava druge sadržaje u okolnom prostoru. . Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu PPŽ-a usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.16 .mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće infrastrukturne koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora. . Beli Zdenci.2.sustav za odvodnju otpadnih voda Grada Varaždina u osnovi je prostorno definiran i potrebno ga je etapno izgrađivati. planira se u Doljanu.zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja. . kolektorom i ispustom u recipijent. . Šumi. Žgano vino. 6. .3.3. uz postojeća vodocrpilišta i izvorišta: Varaždin. planira se novo vodocrpilišno područje Vinokovšćak (između dovodno-odvodnog kanala HE Varaždin i starog korita rijeke Drave .1.šire područje naselja Svibovec) i vodocrpilišno područje istočno od Hrženice (u pravcu naselja Struga).3.na rijeci Dravi predviđa se izgradnja regulacijskih (vodne stepenice) i zaštitnih (nasipi) građevina. Plitvice i Lonje predviđa se mogućnost izvedbe retencija za obranu od poplava. Građevine za zaštitu voda: .crpna stanica. opravdanost i svrhovitost rješenja za konkretan prostor tako da se preporuči zahvat koji će zadovoljiti zahtjeve zaštite okoliša i zaštite od štetnog djelovanja voda.kapitalne građevine za distribuciju .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 6.potrebno je definirati cjelovit plan odvodnje otpadnih voda u Županiji prema kojem će se utvrditi područja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje zagađenih voda. . . .u cilju osiguranja rezervi pitke vode za vodoopskrbu stanovništva i osiguranje funkcije vodoopskrbnog sustava Županije. Građevine za korištenje voda: . Bistrica. koji je potrebno izvesti u suglasju s principima zaštite okoliša. bilo bi svrhovito izučiti i procijeniti prihvatljivost.3. 6.u sklopu izgradnje autoceste planira se regulacijski zahvat na dijelu rijeke Bednje. Sutinska i Ravna gora. Zaštitne i regulacijske građevine: .izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava u osnovi je utvrđena temeljem Vodoopskrbnog plana Županije.sustav postojećih i planiranih vodosprema načelno je označen u kartografskom prikazu 2: "Infrastrukturni sustavi ". . Bartolovec. Belski Dol.

7. 7.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 7. šljunčara. Rudarski projekti moraju sadržavati i projekat sanacije kojim se definira daljnja namjena napuštenih eksploatacijskih polja (biološka rekultivacija ili prenamjena u svrhu rekreacije.4. a posebice prometne koridore koji za sobom nužno povlače izgradnju građevina odnosno širenje naselja. Šume su kao visoka vegetacija od posebnog značaja i vrijednosti za krajolik.1. Poželjno je pošumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemljište i područja unutar zaštitnih zona vodocrpilišta.2.4. 7.3.2. te ih je u najvećoj mogućoj mjeri potrebno sačuvati kao jedan od najbitnijih i vizualno dominantnih dijelova krajobraza.2. 7.17 . Postojeće nizinske šume treba maksimalno zaštititi i očuvati pa se ne može planirati njihova prenamjena i krčenje. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti 7. 7. Prije izvođenja hidrotehničkih radova i prenamjene zemljišta (isušivanje vlažnih livada. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . Šumarke i živice u nizinskim (posebice uz vodotoke) i brežnim predjelima (voćarsko-vinogradarska područja) potrebno je sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri kao nositelje bogatstva i raznolikosti kulturnog krajolika. pješčara i glinokopa prvenstveno je potrebno planirati neposredno uz postojeće lokacije u cilju zaštite krajobraznih vrijednosti prostora. Brdske šume predstavljaju prirodni krajolik.2.2. 7.2. 7. U prirodnim inundacijama ne preporuča se planirati izgradnju radi zaštite ljudi i imovine. 7. pretvaranje u oranice) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u odnosu na narušavanje ili umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku isplativost.3. te je u takvim prostorima potrebno namjeravane zahvate usklađivati i provoditi uz uvažavanje krajobraznih vrijednosti i obilježja. 7. a opravdane zahvate izvoditi uz maksimalno očuvanje izvornih obilježja prostora. Vodotoci s pripadajućim vegetacijskim pojasom i dolinom/kanjonom u kojoj se nalaze/kroz koji protječu. ribolova i sl.3. Sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski usuglašeno objedinjavati.1. Prirodne vodne krajolike i vodne ekosustave potrebno je sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri kao izuzetno vrijedne i kao nositelje prepoznatljivosti i identiteta Županije.1.2.1.). Nove površinske kopove kamenoloma.1. U slučaju planirane izgradnje potrebno je razraditi mjere zaštite ljudi i imovine i mjere za očuvanje sklada i cjelovitosti prirodnog vodnog krajolika.1. pa se u cilju očuvanja izvorne slike krajobraza ne preporuča krčenje velikih šumskih površina. u krajobraznom vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom. 7.

Potrebno je izbjegavati planiranje izgradnje u ruralnim predjelima na vizualno vrijednim. značajnim ili eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa šumom i vodom. U PPUO/G-u potrebno je uvažavati. vrednovati i sačuvati strukturne značajke prostora (unutrašnja raščlanjenost.5. 7. Identitet ruralnog krajolika potrebno je očuvati na način da se zadrži prepoznatljiva slika sela i zaselaka koji se prepliću i stapaju s prirodnom pozadinom.8. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . U planovima nižeg reda preporuča se planirati područja za vikend izgradnju i utvrditi mjere za zaustavljanje i sprječavanje daljnje takve nekontrolirane izgradnje.7. tradicijski čimbenici) na način da se za svaku konkretnu općinu/grad primjene oni modeli prostornih struktura koji neće narušiti. potrebno je poštivati preporuke sadržane u točki 5. već naglasiti temeljne vrijednosti i osobitosti područja. Potrebno je stimulirati ozelenjavanje gradskih i rubnih dijelova naselja i kapitalnih građevina infrastrukture. 7. raznolikost.18 .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 7. komplementarnost.3. fizionomija. Nove intervencije u prostoru moraju biti odmjerene i ne smiju odudarati od ambijentalnih obilježja u kojima nastaju.6.1. koje se odnose na katnost izgradnje. 7. ambijentalne značajke. 7. U tom je smislu potrebno oblikovati naselja i građevine tako da se lokacijom i arhitekturom usklade s tradicionalnim graditeljstvom.5. U cilju očuvanja slike naseljenih predjela Županije i postojećeg sklada unutar naselja i u širem prostoru. identitet.

. korištenje i uređenje prostora u nekoliko zona sa stupnjevanim zaštitnim režimima: .1. U PPPPO-u za područje rijeke Drave potrebno je. potrebno je djelovati koordinirano s Krapinsko-zagorskom županijom.2. 8.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina 8.1.područje ušća Plitvice i Bednje kao zaštićeni krajolik i kao posebni zoološki (ornitološki) rezervat. Mjere zaštite svrhovito je pobliže uskladiti s programima gospodarenja šumama. 8.4. utvrditi dijelove dravskog ekosustava koje je potrebno zakonski zaštititi.Ormoško jezero kao posebni zoološki (ornitološki) rezervat. .1. na osnovi inventarizacije i vrednovanja. Za zaštićenu park šumu Trakošćan koja se nalazi unutar planiranog parka prirode treba propisati mjere zaštite i njome i nadalje gospodariti prema pravilima šumarske struke i propisanim mjerama zaštite.3. 8. potrebno je djelovati koordinirano na razini međudržavne suradnje i suradnje sa susjednim županijama (zaštita Drave kao biosfernog rezervata). 8. 8. tradicijskim oblicima gospodarstva i zaštiti ruralnog krajolika.1.5. Prostornim planom potrebno je točno definirati prostor obuhvata.1. 8.područja u kojima su dozvoljene i poželjne aktivnosti u funkciji razvoja i stvaranja materijalnih preduvjeta za još kvalitetniju zaštitu najvrednijih područja. jer se planirani park prirode nalazi u pretežito šumskom području.1. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .19 .2.izdvojena uža područja pod strožom zaštitom. 8. Prilikom određivanja granica i provođenja planskih i ostalih aktivnosti na Ormoškom jezeru i starom koritu rijeke Drave. . U PPŽ-u se planira potreba izrade PPPPO-a za područje rijeke Drave. Ovim se Planom. a prema Zakonu o zaštiti prirode. Planirani park prirode Hrvatsko zagorje prirodna je baština od državnog značaja za koju je zakonom utvrđena obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja (u daljnjem tekstu PPPPO). Granice područja parka prirode označene u PPŽ-u očitavaju se i tumače kao planskousmjeravajući podatak koji će se utvrditi u skladu s posebnim zakonom.1. Prilikom određivanja granica i provođenja ostalih aktivnosti na zaštiti tog područja.1.2. planiraju zaštititi pojedini dijelovi rijeke Drave i to: .prijelazna područja u kojima su dopustive aktivnosti u funkciji unapređenja i zaštite. Uz naglašenu pažnju prema prirodnim vrijednostima posebnu pažnju treba pridati graditeljskom naslijeđu. zaštitu.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 8. 8.2.

širi predio Kalnika. Maruševec. Šaulovec.4.1. b) u kategoriji zaštićenog krajolika: vršni dio Ivančice.).2. pa mjere zaštite treba propisati na osnovi ocjene pojedinačnog lokaliteta. tri skupine stabala i šest pojedinačnih stabala i za te dijelove prirode treba propisati mjere zaštite prirode. U PPŽ-u su načelno planirane lokacije za zaštitu prema Zakonu o zaštiti prirode: a) u kategoriji park šume: Dravska park šuma. kanjoni potoka i sl.1. 8. 11 parkova (Novi Marof. 8.3. spomenici prirode. već se smatra uputnim postupak zaštite u kategoriji zaštićenog krajolika predložiti i pokrenuti koordinirano s Koprivničkokriževačkom županijom. Varaždinske Toplice. Planirane predjele posebnog rezervata šumske vegetacije na području Kalnika.3. Najvrednije predjele unutar tog prostranog područja treba posebno izdvojiti i propisati strože mjere zaštite (planirani rezervati šumske vegetacije. Bajnski dvori. Jalkovec. Veliki Bukovec i Martijanec). a također i za područja definirana kao osobito vrijedan krajobraz. Za "Zaštićeni krajolik Kalnik" koji je već utvrđen. Nekontrolirano korištenje tih prostora (rekreacija. ušće Plitvice i Bednje u Dravu.7.1. potrebno je djelovati koordinirano s Koprivničko-križevačkom županijom. 8. U PPUO/G-u je potrebno predložiti razinu zaštite tih dijelova prirode. 8. Rješenjima o zaštiti zaštićeni su: arboretum Opeka. krajolik potoka Zbel i šire područje Grebengrada (izvorišni dio Lonje. 8. Vidovec.4. Belski dol i dolina rijeke Bednje). Ravne gore i Drave potrebno je uz suradnju šumarske i vodnogospodarske struke detaljnije definirati u PPUO/G-u.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 8. kako bi se na polazištima struke planiralo i provodilo korištenje i zaštita šuma (sječa. Za područje Kalnika kao prirodne baštine od državnog značaja ovim se PPŽ-om ne propisuje obveza izrade PPPPO-a. Vuka na Vukovoju te livade uz potok Zbel kao stanište kockavice.6. 8. šuma oko jezera Bis u Ivancu i oko kapelice Sv. 8. Križovljangrad. c) u kategoriji spomenika prirode: stijena i pećine Kamenac. botanički spomenici na stijenama Kalnika i oko kapelice Sv.5. Za zaštićene spomenike prirode: geološko-paleontološke Vindiju i Mačkovu spilju i geološko-mineraloški Gaveznicu. šumsko-uzgojni zahvati). park šuma u Varaždinskim Toplicama. Čevo. Klenovnik. geološki stup Drenovec. Ivančice. 8. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . razgledavanje.20 . Mjere zaštite za dijelove Kalnika planirane za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajolika potrebno je uskladiti s programima gospodarenja šumama. Ukoliko se ocijeni svrhovitim provesti postupak zaštite preporuča se da šumama u tim predjelima upravljaju i gospodare "Hrvatske šume" (na vodnom dobru "Hrvatske šume" uz suglasnost "Hrvatskih voda"). groblje Varaždin. ali se ista ne isključuje. održavanje neizmijenjene šumske zajednice. 8. Prilikom određivanja granica i provođenja ostalih aktivnosti na širem području Kalnika. potrebno je propisati mjere zaštite i njime nadalje gospodariti prema pravilima šumarske struke i propisanim mjerama zaštite. košnja i sl. Duha u Prigorcu. zabrana unošenja alohtonih vrsta i dr.3.6.) može imati negativne učinke na spomenik prirode.3. potrebno je propisati mjere zaštite.3.

inventarizacijom takvih vrsta u PPUO/G-u i planiranjem mjera zaštite na lokalnoj razini sukladno točki 10. . Očuvanje. 8. 8. U svrhu očuvanja i obnove zaštićenih spomenika parkovne arhitekture preporuča se razrješiti vlasničko-korisničke odnose. kao i vrste kojima opada brojnost.21 . .7. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .za dijelove naselja registrirane (zaštićene) kao povijesne urbanističke cjeline (Varaždin i Varaždinske Toplice) obvezna je izrada urbanističkog plana uređenja na temelju prethodno izrađene konzervatorske dokumentacije. ovih Odredbi za provođenje. obnovu i revitalizaciju tih spomenika.1.za zaštićene gradsko seoske cjeline (Ludbreg i Vinica) i zaštićene seoske cjeline (Mali Lovrečan i Veliki Lovrečan) obvezna je izrada konzervatorske dokumentacije uz preporuku da se u PPUO/G-u za te dijelove naselja propiše izrada detaljnih planova uređenja.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 8. revitalizaciju i afirmaciju kulturno-povijesnog naslijeđa treba definirati u PPUO/G-u. te osigurati stručne kadrove za održavanje. a razraditi u slijedećoj dokumentaciji prostora: .8.za ostalu zaštićenu i značajniju evidentiranu graditeljsku baštinu obvezna je izrada konzervatorske dokumentacije i u slučaju kad za šire područje postoji detaljni plan uređenja. nestaju staništa i prijeti odumiranje treba štititi: . . Zaštićene biljne i životinjske vrste.9.unutar zaštićenih predjela.8. obnovu.

9. termičke obrade i odlagališta za neiskorišteni ostatak otpada. kontrolirano prikupljanje i skladištenje opasnog otpada za cijelu Županiju (najvećim dijelom otpadnih ulja) organizira se i provodi na području grada Varaždina. Ludbreg. "Pod Žulincem" (Općina Ljubešćica). uz provedbu zakonom propisanih mjera zaštite.1. Turčin (Općina Gornji Kneginec). 9.2. U PPŽ-u se utvrđuju slijedeće potencijalne lokacije za zbrinjavanje otpada (izgradnju centra za obradu i odlaganje otpada): Jerovec (Grad Ivanec).6. Osnovni uvjet za usvajanje opredjeljenja mora biti količina i sastav proizvedenog otpada koje treba utvrditi na temelju što točnijih podataka. Postojeća kontrolirana odlagališta (Turčin. kompostane. "Stari zdenac" (Općina Jalžabet). 9. kao i sva ostala odlagališta i divlje deponije moraju se sanirati do roka utvrđenog posebnim propisima. Centar za obradu i odlaganje otpada mora nuditi kompletno zbrinjavanje što podrazumijeva postojanje sortirnice. "Malo Polce" (Grad Ludbreg).) ukoliko su one dopustive s obzirom na okolni prostor. a ostali opasni otpad za koji nije organizirano prikupljanje i skladištenje skladišti se privremeno na mjestu nastajanja. 9. Prikupljanje i skladištenje opasnog otpada sukladno odredbama Zakona o otpadu.4. Jerovec). a isplativije ih je organizirati na tim lokacijama nego u centru za obradu i odlaganje otpada.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 9. Poljana Biškupečka (Grad Varaždin). Varaždinske Toplice. 9. Novi Marof. Za područje cijele Županije potrebno je što prije usvojiti opredjeljenje o temeljnom principu gospodarenja komunalnim i tehnološki neopasnim otpadom. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . Strategiji i Programu prostornog uređenja RH i Uredbe o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku. Skladištenje otpada (privremeno odlaganje) moguće je organizirati na više lokacija u Županiji koristeći prostore postojećih odlagališta uz prethodno propisano uređenje. Do uređenja lokacije budućeg centra za obradu i odlaganje otpada u Županiji.22 . U PPŽ-u se ocijenjuje svrhovitim na razini Županije ustrojiti cjeloviti i zajednički sustav gospodarenja komunalnim i tehnološki neopasnim otpadom s krajnjim ciljem izgradnje građevine za obrađivanje i odlaganje ovog otpada na jednoj lokaciji (centar za obradu i odlaganje otpada). Postupanje s otpadom 9. Svaka od lokacija postojećih kontroliranih odlagališta može se pod određenim uvjetima upotrijebiti za skladištenje otpada (privremeno odlaganje).3. 9. U okviru privremenog odlaganja moguće je organizirati sortiranje i druge djelatnosti (smanjivanje količine i volumena i sl.5.7. te "Vražji rid" (Grad Novi Marof). u PPŽ-u se predviđa organizirati u okviru lokacije budućeg centra za obradu i odlaganje otpada.

1.4. šume. 10. zabranom odlaganja otpada i sprječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi. za koje je PPŽ dao osnovna usmjerenja u pogledu zaštite resursa. 10.3. vodotoke. Naselja koja imaju prioritet su Svibovec Podravski. Posebno se sugerira općinama i gradovima da iskoriste zakonsku mogućnost izrade programa zaštite okoliša za pojedina uža područja (s obzirom na resurse. Programom zaštite okoliša potrebno je za područje Županije detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete.2. i prsten naselja Sračinec-Petrijanec-Vinica-Ladanje-Vidovec-Nedeljanec.5. U PPUO/G-u potrebno je koncepcijski riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika.2.2. analizirati i vrednovati postojeće stanje s obzirom na klasifikaciju. smatra područjem potencijalnih rezervi podzemnih voda za širu regiju. Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja). 10. Izvješće o stanju okoliša Varaždinske županije.2. Na razini Županije.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 10.2. pa je nove namjene i sadržaje na tom području potrebno uvoditi s posebnom pozornošću i uz mjere zaštite okoliša.2. s većim naglaskom treba obraditi područje vodonosnika. Potrebno je riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan naselja. tlo i krajolik. potrebno je riješiti zaštitu ležišta podzemne pitke vode izgradnjom sustava za odvodnju.1. na osnovi čega će se propisati mjere zaštite okoliša. značajke i posebnosti dotične sredine).1. Trnovec. jedinica lokalne samouprave i pojedinačnih subjekata koji se nalaze na vodonosniku. Nova Ves Petrijanečka. kvalitetu i kvantitetu poremećaja. kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi. tlo i krajolik kao osobito vrijedne resurse Županije. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja trodjelnih nepropusnih septičkih jama. U PPUO/G-u potrebno je detaljnije inventarizirati osnovne elemente okoliša. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 10. Otpadne vode obvezno treba tretirati preko pročistača otpadnih voda. Cijeli se vodonosnik. Potrebno je što prije uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava u poljoprivredi na području vodonosnika.1.2. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije (brdski pritoci Bednje na području Ivančice i Kalnika. 10. 10. 10.2. uz zakonom propisani sadržaj. šume. Vode 10. 10. Lonja) ili smanjiti kvalitetu voda na Plitvici i Bednji.23 . a posebice farmi na području vodonosnika. 10.6. Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša 10.1.3. dugoročno i strateški gledano.1.2. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .

24 .10.2.2. Do izrade i donošenja PPPPO-a za rijeku Dravu. Šume i šumska zemljišta mogu mijenjati namjenu samo prema odredbama Zakona o šumama. Zbog očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosustava na područjima na kojima se planira izgradnja retencija poželjno je preispitati mogućnost izgradnje istih u smislu kišnih preljeva. 10.11. U PPUO/G-u je potrebno utvrditi sve divlje deponije ili privremene lokacije prikupljališta. unutar granica obuhvata plana predviđenih u PPŽ-u.8.4. odnosno izvršiti prenamjenu zemljišta u šumska na slijedećim površinama: najuže zaštitne vodocrpilišne zone (I i II). Buduće aktivnosti na tom području potrebno je provoditi u skladu s preuzetim obvezama iz međunarodnih dokumenata i programa. u gospodarskim jedinicama Varaždinskih. predjeli uz vodotoke i sl. U cilju zadržavanja površina pod šumom.7.3. Ludbreških i Međimurskih podravskih šuma potrebno je spriječiti širenje poljoprivrednih i drugih površina na štetu nizinskih šuma. U svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih osnova gospodarenja državnim šumama za okolne privatne šume. bilo bi svrhovito osigurati zamjensku površinu i pošumiti je.3.2. sanacije. koji uključuje prirodni inundacijski pojas) potrebno je posebno preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljišta unutar inundacijskog pojasa. Šume 10.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 10. 10. Ne može se planirati prenamjena vrijednog obradivog zemljišta u nepoljoprivredne.) kada je potrebno iskrčiti nizinsku šumu.2.7.4.3. a posebice u građevinske svrhe osim ako nema zemljišta nižih razreda.9.3.2. Ne može se planirati izgradnja u potencijalno poplavnim područjima kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine. 10. Tlo 10.3. područja uz koridore brzih cesta i autoceste. područje budućeg vodocrpilišta Vinokovšćak. 10. 10.1. nekvalitetno poljoprivredno zemljište niske bonitetne klase.3.). 10. u smislu zabrane krčenja i zadržavanja šumaraka i živica koji se sporadično prepliću s površinama druge namjene. U PPUO/G-u preporuča se propisivanje konkretnijih mjera zaštite.2. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .2.širi vegetacijski pojas uz rijeke i potoke. zatvaranja i sl. a vrijedna i ostala obradiva poljoprivredna tla koja nisu obrađena potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih pošumiti. 10. U svrhu zaštite vodnih ekosustava (vodni krajolik .4.1. odnosno u svrhu zaštite vodnih ekosustava zadržati kao vlažne livade (točka 10. 10. od novih namjena može se planirati korištenje prostora isključivo u svrhu rekreacije. Poželjno je pošumljavati. 10. U opravdanom slučaju (gradnja infrastrukture i sl. Ne preporučuje se pretvaranje vlažnih livada u njive i oranice i izvođenje novih regulacija. te dati smjernice njihovog daljnjeg korištenja.

Oblikovanje naselja i kulturne vrijednosti 10. 10.10. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina obrađene su i nabrojene u točki 8.1.9..VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 10.9. Grad Varaždin dužan je. voditi katastar emisija u okoliš s obzirom na utvrđene djelatnosti koje onečišćuju zrak u zonama stanovanja i industrijskim područjima. sukladno zakonskim propisima.1.1.1. 10. 10. staništa nestaju ili im prijeti izumiranje. te vrste čija brojnost opada.1.1. ovih Odredbi za provođenje. Za buduće oblikovanje naselja potrebno je planiranje nove izgradnje uravnotežiti s postojećom izgradnjom zadržavajući i njegujući izvorna obilježja naselja i šireg područja. a u izuzetnim slučajevima i izvan naselja. i 7.3.11. ovih Odredbi za provođenje. ovih Odredbi za provođenje.2. odrediti na grafičkom prikazu u planovima nižeg reda.2.7. ovih Odredbi za provođenje.25 . Građevine i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na odgovarajućoj udaljenosti od stambenih i rekreacijskih zona i drugih tihih djelatnosti.8. Predviđene razine buke u urbanim područjima potrebno je. ovih Odredbi za provođenje. te za iste planirati mjere zaštite u skladu s podacima nadležne službe za zaštitu prirode i okoliša. u skladu sa zakonskim propisima. Mjere postupanja s otpadom obrađene su i nabrojene u točki 9. 10.12. U PPŽ-u se osim zahvata utvrđenih posebnim propisom ne utvrđuju drugi zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš (PUO). 10. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti obrađene su i nabrojene u točki 7. Prilikom izrade PPUO/G-a svrhovito je utvrditi da li na području obuhvata plana rastu ili žive zaštićene biljne i životinjske vrste.11. 10.5.8. Postupanje s otpadom 10.1.5.5.6. 10. Zaštita od buke 10.6. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti obrađene su i nabrojene u točki 8. uvažavajući mjere sadržane u točkama 5. 10.7. Zaštićeni dijelovi prirode 10.6. 7. Krajolik 10.12.9. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .1. Biljne i životinjske vrste 10.6.10. Procjena utjecaja na okoliš 10. 10. Zrak 10.

to su slijedeće općine odnosno gradovi: Bednja. Prema kartografskom prikazu 3. Klenovnik i Lepoglava. Uz zakonom propisane moguće i poželjne ekonomske poticaje u cilju unapređenja zaštite okoliša preporuča se na razini Županije razraditi posebni program poticajnih.26 . Donja Voća.14. Ekonomski poticaji 10.1.13.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 10.13. PPŽ-om se određuje da se pribavi suglasnost od nadležnog državnog tijela na mjere zaštite okoliša utvrđene PPUO/G-ima onih općina i gradova na čijem je području planiran park prirode Hrvatsko zagorje. ali i ograničavajućih mjera koje će doprinjeti unapređenju zaštite okoliša (uvažavajući namjenu i zaštitu prostora utvrđenu u PPŽ-u i drugim prostornim planovima).1.14. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . Suglasnost na mjere zaštite okoliša 10. Ivanec. 10.

Po donošenju PPUO/G-a prestaje važiti dio prostornog plana bivše općine za to područje.22 općine: Bednja. potrebno je primijeniti slijedeće mjere: Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .4. Ljubešćica. Do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja 11. Ludbreg. Vidovec. . Ludbreg. Mjere provedbe 11.2. Prostorni planovi područja bivših općina Varaždin. ne primjenjuju se u dijelu u kojem su protivni PPŽ-u. Trnovec Bartolovečki. Ludbreg i Novi Marof. koji sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ostaju na snazi do donošenja svih PPUO/G-a s područja bivše općine. . Petrijanec. Breznica.1.područje rijeke Drave.1. u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima). Maruševec. 11.3. Ivanec. Sveti Ilija.. 11.. te osobito uvažavati činjenicu da se pretežiti dio prostora Varaždinske županije ubraja u VIIo seizmičnosti (po MCS).1. u slučaju izgradnje skloništa u skladu s prostornim planovima zaštite i spašavanja jedinica lokalne samouprave i uprave. Obveza izrade detaljnog plana uređenja (DPU) ne utvrđuje se u PPŽ-u već će se ona utvrditi prostornim planovima iz točke 11.1.1. Vinica i Visoko. utvrđuje se potreba izrade slijedećih prostornih planova: a) Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) za: .6 gradova: Varaždin.5.1. uređenja i zaštite prostora"). Donji Martijanec. 29/83. Lepoglava.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 11. 36/85. Veliki Bukovec.27 . Lepoglavu. d) Urbanističkog plana uređenja (UPU) za sjedišta gradova: Ivanec.1. Novi Marof i Varaždinske Toplice.1. Do donošenja novih propisa o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je kod izrade planova nižeg reda u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivati Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" br. Cestica. Novi Marof i Varaždinske Toplice. 11. Beretinec.6. Sračinec. Mali Bukovec. b) Prostornog plana uređenja općine/grada (PPUO/G) za: . c) Generalnog urbanističkog plana (GUP) za Varaždin kao sjedište Županije. Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske te planskih usmjerenja i određenja u PPŽ-u.1.park prirode Hrvatsko zagorje.1. Breznički Hum. 11. Jalžabet. Gornji Kneginec. Na temelju Zakona o prostornom uređenju. Ivanec. Donja Voća. a krajnji istočni dio u VIIIo MCS (što se iščitava i iz kartografskog prikaza 3: "Uvjeti korištenja. i 42/86. Klenovnik. 11. i programima mjera za unapređenje stanja u prostoru. Sveti Đurđ.

.osigurati rezervne izlaze iz skloništa.osigurati lokacije za javna skloništa. . .za porodična skloništa za najmanje tri osobe. b) Sva skloništa moraju biti projektirana i izvedena u skladu s propisom o tehničkim normativima za skloništa: .osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa.za kućna skloništa i skloništa za stambeni blok prema veličini zgrade odnosno skupine zgrada.dopunske zaštite otpornosti 50 kPa. računajući da se na 50 m2 razvijene građevinske (bruto) površine zgrade osigura sklonišni prostor najmanje za jednog stanovnika. a pri radu u više smjena za dvije trećine broja djelatnika u najvećoj smjeni u vrijeme rada.28 . Broj sklonišnih mjesta u skloništima treba odrediti prema vrsti: . .VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN a) Za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite: . Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova a u slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. .skloništa planirati ispod građevina kao najniže etaže. .za javna skloništa prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kućno sklonište za stambeni blok u polumjeru gravitacije tog skloništa (250 m).odrediti seizmičnost. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .osigurati potreban opseg zaštite (50 do 300 kPa). .za skloništa pravnih osoba za dvije trećine ukupnog broja djelatnika. .

U ovim prostorima potrebna je: . Donja Voća. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 . predstavljaju okosnicu policentrične razvojne strukture Županije. kao sjedištem Županije i važnijim nacionalnim središtem. Potrebne su poticajne i razvojne mjere s državne razine prvenstveno za jačanje srednjih i manjih gradova kako bi dosegli onu razinu na kojoj postaju stvarna žarišta vlastitog razvitka i razvitka okolnog područja.2. Ludbreg i Novi Marof). Sračinec i Vinica.4. gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama s ciljem postupnog smanjivanja razlika u razvoju u odnosu na druga područja. . Klenovnik.1.sustavno rješavanje problema zbrinjavanja otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno za naselja i infrastrukturu koja se nalazi na vodonosniku.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 11. te stvaranje pretpostavki za standard življenja primjeren vremenu. Novim Marofom. Mreža gradskih naselja s Varaždinom. Ludbregom. Lepoglavom i Varaždinskim Toplicama kao planiranim srednjim i manjim gradovima.provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje.revitalizacija naselja. 11. Zaštita vodonosnika kao najvažnijeg prirodnog resursa na području Županije zahtijeva primjenu slijedećih mjera: .2. te naselja Muričevec. U PPŽ-u se daje mogućnost formiranja gradskih urbanih zona objedinjavanjem svih kontaktnih prostora u zajedničko područje za razvoj naselja koja su se međusobno spojila (koncept se predlaže prvenstveno primijeniti za Varaždin. kojim treba razraditi ne samo uvjete zaštite već i prihvatljive mogućnosti korištenja prostora koje će stvarati pretpostavke za učinkovitiju zaštitu. porezne olakšice i slično) za ostanak stanovništva u područjima u kojima je moguće stvoriti realne perspektive za razvoj i poticanje onih djelatnosti koje će osigurati primjerene uvjete za život. Ivanec.2. a osobito poljodjelstva). Pogranično područje obuhvaća Grad Lepoglavu (osim grada Lepoglave. Breznički Hum i Visoko.2. te Ivancem. uz obavezno unapređenje stočarske i peradarske proizvodnje rješavanjem zbrinjavanja otpada i otpadnih voda na farmama.3. a u cilju postupnog smanjivanja nesrazmjera i zaostajanja u odnosu na druga područja i daljnjeg ravnomjernijeg razvitka (revitalizacija naselja i gospodarstva.2. Za ovo područje predviđaju se poticajne mjere na razini nacionalnog programa obnove i razvoja uz razrađenu osnovnu plansku koncepciju razvitka na županijskoj i lokalnoj razini. Cestica. 11. kreditiranje.osmišljavanje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na način primjeren zaštiti vodonosnika i tla (ograničena i kontrolirana upotreba zaštitnih sredstava). Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera 11.2. Petrijanec.29 . 11. Dio područja ulazi u sustav budućeg parka prirode Hrvatsko zagorje za koji će se izraditi PPPPO. Rubna i manje razvijena područja obuhvaćaju općine Breznica. . Očura i Vulišinec) i općine Bednja.

. potencijalnog ugrožavanja i onečišćenja.treba pratiti promjene s ciljem zaštite prostora u slučaju potencijalnog ugrožavanja ljudi i okoliša.3.šire područje Kalničkog gorja. pojave i procese u cilju praćenja učinaka provedenih mjera. a u cilju racionalnog dimenzioniranja i korištenja tih područja.potrebno je provođenje daljnjih istraživanja i mogućnosti korištenja. rubna i manje razvijena područja . Područja značajne prirodne vrijednosti: .3. 11. 11. Područja planirana za gradnju .treba pratiti stanje.3.treba pratiti korištenje postojećih i sanaciju napuštenih polja s ciljem pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja vrijednosti prostora. 11. Izvješćima o stanju u prostoru obuhvatiti stanje i praćenje pojava.7.potrebno je pratiti trendove radi možebitne neravnoteže i predlaganja mjera za uspostavu ravnoteže. projekata i drugih elaboracija. . .šumski predjeli na području cijele Županije. Vodonosna područja (vodonosnik) . . Područja i lokaliteti prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti .1.2.30 . napuštena) . Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru 11. 11.8. način korištenja te potencijalno ugrožavanje i onečišćenje.treba pratiti korištenje i predlagati eventualne promjene.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 11.11.3. 11.3.3.4.potrebno je praćenje kvalitete.3. 11. Za ova područja potrebno je pratiti stanje.potrebno je pratiti stanje. stanja zaštite.3. pojave i procese radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti. Županijski zavod za prostorno uređenje 4 .3. 11.3. 11. Lonje sa svim pritocima te ekosustavi ostalih manjih vodotoka. 11.šire područje Ivančice koje obuhvaća gornji tok rijeke Bednje od Stažnjevca do Krušljevca. Demografska kretanja .10.3.3. Nalazišta (ležišta) geotermalne vode . 11. a u cilju njihove zaštite i očuvanja. studija.područje uz rijeku Dravu.područje kompleksa Trakošćan i šire okolice s brdskim predjelom Ravne gore. Kapitalna infrastruktura i građevine od važnosti za Državu i Županiju .izvorišni dio Plitvice te vodni ekosustavi rijeka Plitvice. Eksploatacijska polja (planirana. .9.potrebno je pratiti realizaciju njihove izgradnje radi ravnomjernijeg povezivanja i razvoja područja. Pogranična.5. Poplavna područja .3. Bednje. a programima mjera za unapređenje stanja u prostoru treba predlagati izradu stručnih i znanstvenih podloga te programa. postojeća.6.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Dokumentacija i suradnja Županijski zavod za prostorno uređenje 5.1 .

Generalni plan uređenja naselja Varaždinske Toplice. "Plan" APZ . Generalni urbanistički plan Ivanca i kontaktnih građevinskih zona.Zagreb. Zagreb.Zagreb.vršno područje. Zagreb. (uključivo i sve izmjene i dopune planova) Županijski zavod za prostorno uređenje 5. graditeljstva i stanovanja. Generalni urbanistički plan grada Varaždina. Zagreb. 1997. Prostorni plan (bivše) Općine Novi Marof. 13. Zavod za prostorno planiranje. 6. 1983. i 1986. 1982. 14.Zagreb. "Plan" APZ . 7. Ministarstvo prostornog uređenja. Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 5. Ministarstvo prostornog uređenja. Zagreb. Prostorni plan (bivše) Općine Varaždin. 1982. 1978. Zagreb. 1977..Zagreb. Zagreb. Prostorni plan područja HE sistema "Drava".VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN a) Pregled korištenih relevantnih dokumenata: Planovi: 1. 1982. Prostorni plan Zajednice općina Varaždin. Prostorni plan (bivše) Općine Ivanec.Zagreb. Prostorni plan (bivše) Općine Križevci. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske. 1998. 1983. Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1984. "Plan" APZ . Zagreb. 9. 1998. 1983. Prostorni plan područja posebne namjene Ivančica . Generalni urbanistički plan Ludbrega 2000. "Coning" Varaždin. "Plan" APZ . Zavod za prostorno planiranje. 1983. 15. 1972. 11. 1996. 12. Generalni prostorni plan Kalnika. Zagreb. 2.Zagreb. 3. 8. 16. graditeljstva i stanovanja. Urbanistički plan uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona. 4. "Plan" APZ . 1983. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske. Zagreb. "Plan" APZ . Prostorni plan (bivše) Općine Ludbreg. 10. Zagreb.2 .

Mineralne sirovine područja Zajednice općina Varaždin. Idejno rješenje vodnog sistema slivova Bednje i Plitvice. 1989. Zagreb. 13. Varaždin. Osnovne smjernice za utvrđivanje strategije i operativnih rješenja gospodarskog razvoja Županije varaždinske do 2005. 1995.3 . dionica Komin .o.Inženjerski projektni zavod. Strateški markentiški plan turizma Varaždinske županije. Studija hidrotehničkog uređenja sliva Lonje uzvodno od ceste Zagreb .Dunav" Osijek. "City trust".. 4. Zagreb. OOUR "Vodogradnja" Varaždin. OOUR "Vodogradnja" Varaždin. Institut za turizam. 1989.o. 1984.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Studije: 1.o. 14. 1985.. 1991.Goričan. Centar za meteorološka istraživanja. 1972. Vodoprivredna osnova za vodno područje slivova Drave i Dunava. Zagreb. Studija vodoopskrbe (bivše) Općine Ludbreg. Zagreb. 1997. Varaždin. 1985.-2005.o. građevinsko-tehnička studija. Vodoopskrbni plan Varaždinske županije. Zagreb. Varaždin. Studija utjecaja na okoliš dalekovoda 2×400 kV Žerjavinec . Podravska brza cesta.regionalna studija. RO "Projekt" Zagreb. 1. dionica: Dubrava Križovljanska . 1989. VRO "Drava . 11. 1991. Studija opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske. VRO "Drava . Zagreb. Urbanistički institut Hrvatske. Studija izbora lokacije odlagališta otpada na području Županije varaždinske. Zagreb. INA Projekt.Institut Geoekspert. 16. Studija uređenja zemljišta i otvorenih vodotoka za gornji dio vodnog područja rijeke Drave. 6. 10. Prostorno-prometna studija koridora magistralnih cesta br. Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske. 1995. Zagreb. 1994. Županijski zavod za prostorno uređenje 5.regionalni vodovod Varaždin (I faza).Goričan.Bjelovar. Brussels.Varaždi. 1996. Inženjerski projektni zavod. "Hidroprojekt". 20. eksploataciji. Studija o istraživanju. 1995. Zagreb. 1989. Osijek i Varaždin. Coning inženjering d. Republička 15.. gospodarenju i zaštiti georesursa na području (bivše) Općine Ludbreg. 3. 7. Građevinski institut. Varaždin. Environmental Policy Europe asbi. 3.3 i 7 na području Zajednica općina Bjelovar. 1995.Geološki konzalting d.Dunav" Osijek. 12. INA . Studija utjecaja na okoliš autoceste Zagreb .Mađarska. Zagreb. Zagreb. 9. Integralna studija . 8. Seizmička mikrorajonizacija Varaždina . 1996. vodoprivredna interesna zajednica Zagreb. 2. 1994. 1998. 19. Strateški plan djelovanja za dunavsko slivno područje 1995. AT Consult d. "Geotehnika" Zagreb . "Hrvatske ceste" . "Hidroekoing" d.o. Zagreb. 18. godine.d. Dalekovod d.o. Fakultet građevinskih znanosti sveučilišta u Zagrebu.d.Varaždin . Zagreb. 5. Državni hidrometeorološki zavod. 17.

do 1997. br. Varaždin. Državni zavod za statistiku. . Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.prilog za Program zaštite okoliša i Strategije zbrinjavanja otpada u Županiji varaždinskoj. Statistički ljetopis hrvatskih županija. Dokumentacija 881. Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru za gradove i općine na području Varaždinske županije izrađeni u razdoblju od 1995. Varaždin. 1994. 1993. godine. 12. 13. godine. 1995. 1999. Popis stanovništva 1991. Varaždin. Osnove korištenja i zaštite prostora za područje općina: Donji Martijanec. Ljubešćica. Osnove korištenja i zaštite prostora za područje (bivše) Općine Ivanec. Izvješće o stanju u prostoru Županije varaždinske. Prostorne mogućnosti za razvoj gospodarstva. 1995. Osnove korištenja i zaštite prostora za područje općina: Novi Marof. Državni zavod za statistiku. Zagreb. br. 9. 1992. 1994. 5. 14/94. Državni zavod za statistiku. 1993. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. "Službeni vjesnik Županije varaždinske". Varaždinske Toplice i Visoko. Mali Bukovec i Sveti Đurđ. Županijski zavod za prostorno uređenje 5. Varaždin. Osnove korištenja i zaštite prostora za područje (bivše) Općine Varaždin. Popis stanovništva 1991. Zagreb. obrtništva i malog poduzetništva. 19. 1994. Breznica. Hum Breznički. Državni zavod za statistiku. br. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. Državni zavod za statistiku. 16. 6. 10/95. 11. Statistički ljetopis. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 1998. Varaždin. Popis stanovništva 1991. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.4 . Državni zavod za statistiku. Zagreb. Statistički ljetopis. Varaždin. Varaždin. Zagreb. 18. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. Dokumentacija 882. Ludbreg. Dokumentacija 884.. 14. 1996. 2/98. 1994. Popis stanovništva 1991. i 4/98. Dokumentacija 888.1997. 8. Zagreb. 15. 1995. Izvješće o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 1995. 10. 2. 17. 2/98. Osnovna obilježja prostora i prostornog uređenja Županije varaždinske. 4. 1994. br. "Službeni vjesnik Županije varaždinske". "Službeni vjesnik Varaždinske županije". 1995. 3. 1996. "Postupanje s otpadom u Županiji varaždinskoj" . 7.. Državni zavod za statistiku. Zagreb.. "Službeni vjesnik Varaždinske županije".VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Ostali dokumenti: 1.. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Županije varaždinske. Zagreb.

Zagreb. Grad u historiji. E. Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta "Ravna gora". Zagreb. 1995. Varaždin. Fizičko-kemijske. 1993.o. 23. Pogranično područje . "Izvješće o postupanju s otpadom u Varaždinskoj županiji" .. Hrvatsko društvo za sustave. Varaždin.5 . V. Informator. 1995. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije. Varaždin. 1997. Čakovec i Dubrava u 1997. 1997. 29. V. 1998. Zagreb. Grad kao složen sustav. biološke i ihtiološke značajke nadzemnih voda hidroenergetskog sustava HE Varaždin. 21. JKP "Varkom" Varaždin. 30. Nakladni zavod Matice Hrvatske. 22. Varaždin. Pravilnik o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Belski Dol Regionalnog vodovoda Varaždin. PMF. Cetinski. Zagreb. AT Consult d.o.. Razvojna politika za granična područja Republike Hrvatske. Odluka o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta "Vinokovšćak" vodovoda "Varaždin". JKP "Varkom" Varaždin. 34. 26. 1997. Mumford.o.. 24. "Sutinska". 1996. Naprijed Zagreb. "Beli zdenci". godini.uređenje i zaštita prostora.. L. "Šumi" i Žgano vino".prilog za Program zaštite okoliša. 32. Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske. 1997.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN 20. J.. E.o. Pravilnik o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta Varaždin Regionalnog vodovoda Varaždin. 31. Zagreb. 1995. 33.N.L. Lokalna samouprava i uprava u Republici Hrvatskoj. JKP "Varkom" Varaždin. Flajšman.R. 27. 1996.: Strateške osnove razvoja turizma Grada Ivanca. Kušen. Bjelovar. 25. 28.. d. 1988. Dravska park šuma. Županijski zavod za prostorno uređenje 5. 1995. Hrženjak. Pravilnik o zaštitnim mjerama i određivanju zona sanitarne zaštite crpilišta Bartolovec Regionalnog vodovoda Varaždin. 1999. JKP "Varkom" Varaždin. Varaždin. "Bistrica". 1997.

.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.Županijski zavod za prostorno uređenje Međimurske županije.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN b) Suradnja tijela.d.Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.Ministarstvo prostornog uređenja.TK centar Varaždin.Središte pošta Varaždin. Prijevozno područje Varaždin.Ministarstvo kulture.Vodnogospodarska ispostava za slivno područje "Plitvica-Bednja".Županijska uprava za ceste Varaždin. . ustanova i subjekata: . .Vodnogospodarski odsjek Varaždin.Hrvatske šume. .Ministarstvo obrane. Odjel planiranja i pripreme.Ministarstvo pomorstva. . Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i Dunava.Županijski zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.Hrvatske telekomunikacije d.Distribucijsko područje "Elektra" Koprivnica. Konzervatorski odjel u Varaždinu.6 . .Hrvatska pošta d.Distribucijsko područje "Elektra" Zagreb . . Varaždin. graditeljstva i stanovanja.d. . . .Hrvatska gospodarska komora. . . .Županijski zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. . .Pogon Zelina. . .Hrvatska elektroprivreda d. .Hrvatska uprava za ceste. Uprava šuma Koprivnica. .Hrvatska uprava za ceste. . Ispostava Varaždin."Cesta" d.Županijski zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.Policijska uprava Varaždinska.Ministarstvo unutarnjih poslova .Hrvatske vode Zagreb.d. . Županijska komora Varaždin.Distribucijsko područje "Elektra" Varaždin. . .Hrvatske željeznice. projektiranja i građenja. .d. Služba planiranja. Šumarija Varaždin. . prometa i veza. Županijski zavod za prostorno uređenje 5. . . . Ivanec i Ludbreg. Zagreb. Uprava za zaštitu kulturne baštine.

.7 . .Ogranak Varaždin. . graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije.d.Upravni odjel za gospodarski razvoj i poljoprivredu Varaždinske županije.Ured za rad.JKP "Varkom" Varaždin. . stambeno-komunalne poslove. . ."Lukom" Ludbreg."Ivkom" d.Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje grada Varaždina.Ured za statistiku Varaždinske županije.Upravni odjel za društvene djelatnosti Varaždinske županije. . . . . .Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" .INA .Ured za gospodarstvo Varaždinske županije.KP "Termoplin" Varaždin.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN ."Naftaplin" Zagreb."Komunalac" Novi Marof. . Županijski zavod za prostorno uređenje 5. . . . . kulturu.Ured za katastarsko-geodetske poslove Varaždinske županije. zdravstvo i socijalnu skrb Varaždinske županije.Ured za prosvjetu.IGEA Varaždin. . šport i tehničku kulturu Varaždinske županije. Ivanec.Gradski muzej Varaždin.Ured za prostorno uređenje. informiranje.

.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Grafički dio Županijski zavod za prostorno uređenje .

4.3.1. Teritorijalno-politički ustroj Kartogram 2. Vodovod i odvodnja 4.VARAŽDINSKA ŽUPANIJA PROSTORNI PLAN Sadržaj: Kartografski prikazi u mjerilu 1:100. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta Kartogram 3.000 Kartografski prikaz 1. Infrastrukturni sustavi Kartografski prikaz 3. Plinoopskrba Kartogram 5. Uvjeti korištenja. Korištenje i namjena prostora Kartografski prikaz 2. uređenja i zaštite prostora Grafički prilozi .000 Kartogram 1.2.kartogrami u mjerilu 1:200. Pošta i telekomunikacije 4. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta Kartogram Kartogram Kartogram Kartogram 4. Postupanje s otpadom Županijski zavod za prostorno uređenje . Elektroenergetika i korištenje voda 4. Infrastrukturni sustavi 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->