P. 1
RGF_GAS

RGF_GAS

|Views: 2,163|Likes:
Published by danenic

More info:

Published by: danenic on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

I

1. OPŠTI DEO
1.1. OSNOVNA FIZIČKO-HEMIJSKA SVOJSTVA GASOVITIH UGLJOVODONIKA (OSNOVNI GASOVI) Da bi se u potpunosti i pravilno definisali ali i razumeli tehničko-tehnološki principi funkcionisanja transporta gasovitih ugljovodonika, potrebno je poznavati: • • • • • osnovne fizičko-hemijske karakteristike gasovitih ugljovodonika, principe proizvodnje, pripremu za transport, sistem za transport i njegove sastavne delove i karakteristične postupke.

Treba naglasiti da kada su u pitanju cevovodni transportno distributivni sistemi i transport gasovitih ugljovodonika, polietilenskim gasovodima se transportuju grupe gasovitih goriva I, II i IV, a čeličnim gasovovodima sve četiri grupe. 1.1.1. Osnovna fizičko-hemijska svojstva gasovitih ugljovodonika Gasovite ugljovodonike čine: • • • • prirodni gas i tečni derivati prirodnog gasa, tečni naftni gasovi (propan i butan), gasovi iz postrojenja za gasifikaciju (gradski i daljinski) i mešani gasovi.

Pod gasovitim gorivom podrazumevaju se gasovi i njihove smeše, koji su prvenstveno namenjeni za sagorevanje. Pod osnovnim gasovitim gorivima podrazumevaju se ona goriva koja se potrošačima isporučuju putem javnog, transportnog i distributivnog sistema. Stanje gasa normalno stanje gasa: određeno je temperaturom Tn = 273,15 K (0OC) i pritiskom Pn = 1,01325 bar; to je referentno stanje u proračunima i označava se ili indeksom ’’n’’ uz simbol pripadajuće veličine ili naznakom temperature i pritiska; 1

-

standardno stanje gasa: određeno je temperaturom Ts = 288,15 K (15OC) i pritiskom ps = pn = 1,01325 bar; za oznaku standardnog stanja koristi se indeks ’’s’’. radno stanje gasa: određeno je stvarnim veličinama – temperaturom (t) i pritiskom (p); radno stanje se označava simbolima bez ikakvog indeksa. količina gasa: iskazuje se prevashodno u jedinicima zapremine (m3), ređe u jednicima masa (kg) ili u jedinicima količine materije (kmol); ako se količina iskazuje jedinicima zapremine, navodi se odgovarajuća temperatura i odgovarajući pritisak; količina gasa izražena jedinicom mase ne zavisi od temperature i pritiska. Toplotna vrednost [MJ/m3]

-

-

-

gornja toplotna vrednost, Hg: količina toplote koja nastaje potpunim sagorevanjem jednog normalnog m3 suvog gasa na konstantnom pritisku (1,01325 bar), pri čemu su produkti sagorevanja svedeni na temperaturu od 25OC, a vodena para u njima se kondenzuje (temperatura od 25OC je referentna); donja toplotna vrednost, Hd: količina toplote koja nastaje potpunim sagorevanjem jednog normalnog m3 suvog gasa na konstantnom pritisku (1,01325 bar), pri čemu su produkti sagorevanja ohlađeni do temperature iznad tačke rošenja vodene pare, pa se vodena para njima ne kondenzuje (temperatura od 25OC je referentna); radna toplotna vrednost, Hpg, Hpd: može se izraziti kao gornja ili donja; u oba slučaja reč je o sagorevanju one količine gasa koja u radnom stanju ima zapreminu od 1 m3, a pod istim uslovima kao u prethodnim stavovima. Gustina [kg/m3]

-

gustina gasa (zapreminska masa): odnos mase gasa i njegove zapremine pri određenom pritisku i temperaturi; relativna gustina: odnos gustine gasa i gustine suvog vazduha pri istim uslovima (p,t); izražava se u odnosu na normalno stanje; relativna gustina je bezdimenziona veličina. Vobe indeks [kJ/m3]

Vobeov broj (Vobe-indeks) je pokazatelj toplotnog opterećenja gorionika. Toplotno opterećenje nekog gorionika je količina toplote dovedena gasom u taj gorionik u jedinici vremena. Gasovi različitog sastava sa istim Vobe-indeksom pri istom protočnom pritisku daju približno isto toplotno opterećenje. Vobeindeks se izražava u [MJ/m3] ili [kWh/m3]. Toplotno opterećenje se po pravilu izražava u [kW]. gornji Vobe-indeks:

Wg =

Hg

ς
2

gde su, Hg – gornja toplotna vrednost, ζ – relativna gustina gasa. donji Vobe-indeks:

Wd =

Hd

ς

gde su, Hd – gornja toplotna vrednost, ζ – relativna gustina gasa. prošireni Vobe-indeks: Wg ,e = Wg ⋅

pe , odnosno Wd ,e = Wd ⋅ pe

Gornji ili donji prošireni Vobe-indeks: proizvod toplotne vrednosti i kvadratnog korena priključnog pritiska merenog na priključku gasnog trošila pe [mbar]. Klasifikacija gasovitih goriva Podela je izvršena prema toplotnom opterećenju gorionika izraženom prema veličini Vobe-indeksa. Našim standardom, uvedene su četiri grupe gasovitih goriva: I grupa obuhvata gasove bogate vodonikom (gradski gas i daljinski gas) i deli se prema veličini Vobe-indeksa na podgrupe: A (23,0-28,1 MJ/m3) i B (28,1-33,5 MJ/m3). II grupa obuhvata gasove bogate metanom (prirodni gasovi iz prirodnih nalazišta, sintezni prirodni gas, kao i gasovi za njihovu zamenu) i deli se prema veličini Vobe-indeksa na podgrupe: L (37,8-46,8 MJ/m3) i H (46,1-56,5 MJ/m3). III grupa obuhvata tečne naftne gasove (Wg = 77,4-92,5 MJ/m3). IV grupa obuhvata smeše ugljovodonika i vazduha, proizvedene od tečnih naftnih gasova, ili prirodnih gasova: propan-butan-vazduh Wg = 24,5-25,2 MJ/m3 i prirodni gas-vazduh Wg = 25,2 MJ/m3. Svojstva karakterističnih predstavnika grupa gasovitih goriva Daljinski gas je suvi gas iz koksnih peći iz I grupe, podgrupa B.

3

U tabeli 1.1 dat je sastav daljinskog gasa, sa osnovnim karakteristikama ovog gasa.
Tabela 1.1. Sastav i karakteristike daljinskog gasa
Sastav Vodonik H2 55% Ugljen monoksid CO 6% Metan CH4 25% Ostali ugljovodonici CnHm 2% Ugljen dioksid CO2 2% Azot N2 10%

Karakteristike Toplotna moć, Hg = 19,6 MJ/m3n Relativna gustina, d = 0,39 Toksičan, bez boje i mirisa Vobe broj, Wg = 31,4 MJ/m3n Nazivni priključni pritisak 8 mbar Teorijska količina vazduha 4,26 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 600OC Količina vlažnih dimnih gasova 4,97 m3n/m3n Brzina sagorevanja 111 cm/s Granica zapaljivosti 5-33% zapreminski (V)

Gradski gas je iz mešavine koksnog generatorskog gasa ili koksnog vodenog gasa i daljinskog gasa, podešene toplotne vrednosti. U tabeli 1.2 dat je sastav gradskog gasa, sa osnovnim karakteristikama ovog gasa.
Tabela 1.2. Sastav i karakteristike gradskog gasa
Sastav Vodonik H2 44% Ugljen monoksid CO 12% Metan CH4 22% Ostali ugljovodonici CnHm 2% Ugljen dioksid CO2 4% Azot N2 16%

Karakteristike Toplotna moć, Hg = 18 MJ/m3n Relativna gustina, d = 0,47 Toksičan, bez boje i mirisa Vobe broj, Wg = 25,1 MJ/m3n (I gr., pod.A) Nazivni priključni pritisak 8 mbar Teorijska količina vazduha 3,94 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 550OC Količina vlažnih dimnih gasova 4,59 m3n/m3n Brzina sagorevanja 93 cm/s Granica zapaljivosti 5-38% zapreminski (V)

Prirodni gas koji se nalazi na našem tržištu ima sledeće karakteristike, koje su date u tabeli 1.3.

4

Tabela 1.3. Sastav i karakteristike prirodnog gasa
Sastav Metan CH4 84,90097,072% Etan C2H6 1,1369,510% Propan C3H8 0,7003,020% Butan C4H10 0,2102,000% Ugljen dioksid CO2 0,0801,100% Azot N2 0,3202,100% Tečni ugljovodonik CmHn 0,0300,890%

Karakteristike Toplotna moć, Hg = 30,2-47,2 MJ/m3n Relativna gustina, d = 0,55-0,7 Toksičan, bez boje i mirisa Vobe broj, Wg = 46,1-56,5 MJ/m3n (II,H) Vobe broj, Wg = 37,8-46,8 MJ/m3n (II,L) Nazivni priključni pritisak 18-24 mbar Teorijska količina vazduha 8,4-9,8 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 600-670OC Količina vlažnih dimnih gasova 9,4-10,9 m3n/m3n Brzina sagorevanja 30-36 cm/s Granica zapaljivosti 5-15% zapreminski (V)

Propan (PN) i propan butan smeša (PBS), III grupa – propan i butan su tečni naftni gasovi (JUS B.H2.130 i JUS B.H2.134). U tabeli 1.4 dat je sastav i karakteristike ovog gasa.
Tabela 1.4. Sastav i karakteristike gasa propan (PN) i propan butan smeša (PBS)
Sastav Inertni gasovi, max [%V] PN 0,2 PBS 0,2 Propanpropan, min [%V] PN 95 PBS 30,8 Ugljovodonici C2 i C4 [%V] PN 4,8 PBS Butan C4 max [%V] PN PBS 65,0 Ugljovodonici C1 i C2 [%V] PN PBS 3,0 Ugljovodonici C5 max [%V] PN PBS 1,0

Karakteristike Toplotna moć, Hg [MJ/m3n] Relativna gustina, d PN PBS PN PBS 100,8 122,32 1,56 1,9 Teorijska količina vazduha [m3n/m3n] Nazivni priključni pritisak [mbar] Količina vlažnih dimnih gasova [m3n/m3n] 510 490 80,73 88,45 Brzina sagorevanja [cm/s] Granica zapaljivosti [%V] PN PBS PN PBS PN PBS PN PBS PN PBS 23,8 29,4 30 30 25,8 30,74 42 39 2,1-9,5 1,8-9,5

Netoksičan, bez boje i mirisa Temperatura samopaljenja [OC] Vobe broj, [MJ/m3n] PN PBS PN PBS

Propan-butan-vazduh smeša (SPBV – IV grupa)*; sastav i karakteristike ovog gasa su date u tabeli 1.5. 5

Tabela 1.5. Sastav i karakteristike smeše propan-butan-vazduh (SPBV)
Sastav Propan [%V]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Butan [%V]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Vazduh [%V]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

27,5

33

0,0 Karakteristike

22

72,5

45

Toplotna moć, [MJ/m3n]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Relativna gustina, d
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

25,7

62,6

1,154

1,42

Netoksičan, bez boje i mirisa
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Vobe broj, [MJ/m3n]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Da

Da

25,17

52,6

Nazivni priključni pritisak [mbar]
Za dodavanje ’’gradskom gasu’’; bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa

Ne sme se formirati smeša sa manje od 9,5% propan butan gasa.

8

18

*Napomena: smeše nisu određene JUS-om (dato kao primer). Prirodni gas-vazduh smeša (SGV – IV grupa)**; sastav i karakteristike ovog gasa su date u tabeli 1.6.
Tabela 1.6. Sastav i karakteristike smeše prirodni gas-vazduh (SGV)
Sastav Prirodni gas [%V]
Za zamenu ’’gradskog gasa’’

Vazduh [%V]
Za zamenu ’’gradskog gasa’’

58 Karakteristike Toplotna moć, [MJ/m3n]
Za zamenu ’’gradskog gasa’’

42

22,53 Da 8

Relativna gustina, d Vobe broj, [MJ/m3n]

Za zamenu ’’gradskog gasa’’ Za zamenu ’’gradskog gasa’’

0,8 25,2

Netoksičan, bez boje i mirisa Nazivni priključni pritisak [mbar]
Za zamenu ’’gradskog gasa’’

Ne sme se formirati smeša sa manje od 15% prirodnog gasa i vazduha.

**Napomena: JUS-om nije definisana smeša. 6

3 33.7 178.0 4. Shematski prikaz granice eksplozivnosti Tabelarni prikaz i granica eksplozivnosti gasova dat je u tabeli 1.8 GGE [g/m3] 862.1.4 GGE [vol.5 8.2 63.7.3 37.6 17.1 1. Zasićenje vodenom parom pri različitim pritiscima i temperataruma Temperatura [OC] Pritisak [bar] 1 20 20 100 1 60 20 100 1 100 20 100 Sadržaj vodene pare [kg/1000m3] 10 0. Tabela 1. Granice eksplozivnosti identične su granicama paljenja. 3.8 0.8.3 760 40 11 7 . 6.0 2.5 1.3 195.0 214.9 44. 2.3 100. CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 Gasovi mogu da budu vlažni ili suvi. 5.1. DGE – donja granica eksplozivnosti .0 4.8). %] 11.0 75.7 1.4 37.5 249.5 9.8 DGE [g/m3] 145.5 7. Granice eksplozivnosti gasova Redni broj Gas Temperatura paljenja [OC] 610 530 645 530 510 490 285 Granice paljenja (eksplozivnosti) u vazduhu pri 20OC i 1013 mbar DGE [vol.2 3. 4.3 150 8 2.Granice eksplozivnosti Gornja odnosno donja granica paljenja pokazuje u kom odnosu mešavine gasa i vazduha može doći do paljenja.4 15. 7.9 39. %] 77.7. Sadržaj vlage mora da bude u propisanim granicama kako ne bi kvarila energetsku vrednost gasa (tabela 1.6 3. Tabela 1. To je prikazano na slici 1. GGE – gornja granica eksplozivnosti Slika 1.

562 2.60 38.357 2.75 31.000 1.251 1.221 Relativna gustina dv 0. 1 bar 58910 12770 12640 25460 39860 70420 101740 133980 131890 158480 8 .124 58.20 -82.967 0.00 33.13 35. Osnovne karakteristike nekih gasova Gas azot acetilen vodonik vazduh ugljendioksid kiseonik ugljenmonoksid metan etan propan butan izo-butan pentan Hemijska oznaka N2 C2H2 H2 CO2 O2 CO CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C4H10 C5H12 Molekulska masa 28.673 2.011 16.049 1.Radi poređenja.15 32.9.022 26.124 72.00 46.976 1.40 Tabela 1.97 37.10.717 1.554 1.429 1.00 133.93 62.020 2.967 0.090 1.90 50.016 28.82 -140.00 37.905 0.097 58.10 33.011 32. daju se podaci o nekim gasovima u tabelama 1.10 -118.668 3.20 48.70 197.529 1.10.151 Gustina na 0OC.091 2.10 95.105 0.40 12.250 0. Tabela 1.070 44.171 0.37 35.90 -140.60 152.960 44.9 i 1.064 2.293 1.491 Kritično stanje temperatura tk pritisak pk -147.069 1.040 2.74 73.70 -239.000 28.043 30. Energetska vrednost nekih gorivih gasova Energetska vrednost Gas gornja [kJ/kg] acetilen vodonik ugljenmonoksid sumporvodonik metan etan propan butan izo-butan pentan 50240 141900 10090 16540 55560 51920 50370 49570 49450 49200 48570 120080 10090 15240 50080 47520 46390 45760 45680 45430 donja gornja 3 O Donja 56900 10800 12640 23490 35840 63730 93370 123770 121840 146340 [kJ/m ] 0 C. 1 bar [kg/m3] 1.50 43.

kreking gasovi (izdvajanje iz naftnih proizvoda vodenom parom) i gas iz škriljaca (podzemna gasifikacija). Takođe mogu da se dobiju od uljnih proizvoda katalitičkim izdvajanjem.2. dok se daljinski gas cevovodima transportuje u oblast potrošača. U grupu tehnički proizvedenih gasova spadaju: vodeni gasovi (ugljeni i koksni vodeni gas). ali na nižim temperaturama (500700OC).2. produkti gasifikacije (generatorski gas i gas iz visoke peći). pored korisnih sastojaka.2. U spoju sa vodom stvara jaku korozivnu sumporastu kiselinu. uglavnom na bazi kamenog uglja. prirodni gas se klasifikuje kao: suvi. azot i ređe helijum. siromašni i bogati. sve u zavisnosti od mesnih i tehničkih uslova i potreba. Gradski gas se proizvodi u mestu potrošača. itd.1. Prisustvo ugljen-dioksida je takođe nepovoljno jer smanjuje energetsku vrednost. Prirodni gas Prirodni gas dobija se iz gasnih ili gasno-naftnih polja. Prema sadržaju težih ugljovodonika (iznad pentana. izraženi u cm3/m3n). preko veštačkih bušotina u zemljinoj kori. OSNOVNI PRINCIPI PROIZVODNJE. Švelni gas se takođe dobija postupkom degasacije iz čvrstih goriva. a koncentracija preko 1000 ppm može za čoveka biti pogubna. 1. PRIPREME ZA TRANSPORT I TRANSPORT GASOVITIH UGLJOVODONIKA Energetski i sagorljivi gasoviti ugljovodonici prema postanku se dele na: • • tehnički proizvedene i prirodne. 1. sadrži i ugljendioksid. Kod visokih koncentracija on se ne otkriva mirisom. a sa vodom gradi kiselinu sa korozivnim svojstvom. Naročito nepovoljnu komponentu predstavlja sumporvodonik zbog svojih toksičnih svojstava i svojstava vezivanja sa vodom. Transport ovih gasova vrši se cevovodima na bazi razlike potencijala stvorenom u procesu proizvodnje ili se ostvaruje odgovarajućom vrstom kompresora. Ovaj gas. 9 . zagrevanjem na 950-1000OC bez prisustva vazduha (koks je sporedni proizvod). Tehnički proizvedeni gasoviti ugljovodonici Gradski i daljinski gas veštački se proizvode postupkom degasacije u gasarama (postrojenjima za gasifikaciju).1.2. sumporvodonik.

Propan i butan su glavne komponente tečnih naftnih gasova.4. Suvi prirodni gas se preko kompresorskih stanica transportuje cevovodima do distributivnih sistema ili industrijskih potrošača.3. Mešavina gasne faze propan-butan gasa i vazduha sve je češće u primeni iz više razloga: njome se zamenjuje snabdevanje potrošača generatorskim gasom.2. gde se prati proces eksploatacije preko mernog separatora. meri se i dalje sprovodi gasovodom do degazolinaže ili u transportni distributivni sistem. energijom mešajućeg gasa ili ventilatorima i kompresorima. Iz eksploatacionog polja. Dobijaju se na sledeće načine: pri procesu rafinacije u rafinerijama nafte i ekstrakcijom odnosno izdvajanjem iz prirodnog gasa. volumetrijski proporcionatori i agregati za mešanje. ove smeše se pojavljuju kao: mešavina propan-butana i vazduha i mešavina prirodnog gasa i vazduha. vodenim gasom i dr. Tako očišćen gas se sprovodi na sušenje u postrojenje dehidracije. Transport se odvija na principu razlike potencijala. Transport do potrošača vrši se gasovodima na osnovu razlike u potencijalima. Mešanje tečnog naftnog gasa sa vazduhom vrši se preko takozvanih mešača različitih tipova. pritiskom gasne faze iz rezervoara. u zavisnosti od njegove suvoće. koja je u svetskoj ekspanziji. Preko zbirnog separatora vrši se eksploatacija i izdvajanje kondenzata i vode iz gasa ili izdvajanje prirodnog gasa i vode kad je u pitanju naftni sabirni sistem.Uobičajen pratilac sirovog prirodnog gasa je i voda. 10 . Smeše ugljovodonika i vazduha Definisano našim standardom. zbog otežanih uslova primene čistog propan-butana u zimskom periodu. stvaraju se povoljni uslovi korišćenjem istog (čeličnog) distributivnog sistema za primenu prirodnog gasa. 1. prirodni gas se doprema podzemnim bušotinskim gasovodima. u zavisnosti od mesnih tehničko-tehnoloških uslova. koksnim gasom. Tečni naftni gas Tečni naftni gasovi su oni gasovi koji se pod relativno niskim pritiskom i normalnoj temperaturi prevode u tečno stanje. kao što su: injektorski.2. od bušotina do sabirnog sistema. 1..

energana. Ako ga ima. on se podrazumeva kod ložišta. jednostavno i sigurno opsluživanje ložišta. dobro.1. edukacija subjekata u lancu transporta i primene. obučenost rukovaoca. praktično je stehiometrijsko. kvalitet i podešenost trošila. i dr. nema potrebe za skladištenjem gasovitog goriva kod potrošača. gasovito gorivo u sebi ne sadrži pepeo i sumpor. Kvantitativne vrednosti gubitaka gasa zavise od mnogih faktora: način i vrsta transporta. bez obzira na dozvoljena mikro ispuštanja. Na unutrašnjim cevovodnim instalacijama za gas. poljoprivrednih i proizvodnih pogona pa do sirovinske osnove u petrohemijskoj proizvodnji. gubici smanjiti na najmanju moguću meru.2. Razlike u merenju su posledica nekompatibilnosti ili nesavršenosti merača protoka. viši stepen korisnosti sagorevanja. jednostavno podešavanje razvijanja toplote potpuno automatskom regulacijom. iskustveno je utvrđeno da se gubici gasa kreću od 1-2%. održavanje sistema. praktično ne sme biti fizičkih gubitaka gasa. Primene. Na distributivnom sistemu. domaćinstva. U procesu cevovodnog transporta gasovitih ugljovodonika. Značajnu ulogu u tome imaju: rukovanje sistemom (njegova eksploatacija). Prednosti primene gasa kao goriva u odnosu na druge vrste goriva su: održavanje kvaliteta goriva duži vremenski period. i to izražen kroz: nepotpuno sagorevanje. realni gubici se kreću do 6% od ukupno isporučenih količina. 11 . kvalitet transportnih sistema. gubici i štednja gasovitih goriva Primena gasovitih goriva je široko rasprostranjena: od laboratorija. nema dima i drugih nečistoća. sagorevanje sa niskim viškom vazduha. manipulaciji i primeni gasa nužno se pojavljuju gubici gasa. gubitke usled zračenja i provodljivosti. sposobnost podešavanja plamena prema zadatom ložištu. otpadnu toplotu. U transportu. kvalitet gasovitog goriva. Istog su porekla kao i u transportu. ali i veće i realne zloupotrebe krajnjih korisnika. u sektoru široke potrošnje. a uvećani su zbog: veće razuđenosti i većeg specifičnog broja priključaka po dužnoj jedinici gasovoda. ista temperatura sagorevanja i kvalitet plamena.5. niska cena kao i jednostavnost i preglednost instalacije za sagorevanje. U svakom od ovih segmenata može se primerenim merama i aktivnostima. Oni su posledica nekontrolisanih i kontrolisanih ispuštanja i razlike u merenju količina.

Štednja se ostvaruje. nižu cenu jedinice proizvoda i kvalitetniji proizvod. načela i kriterijumi za određivanje tarifnih stavova. način utvrđivanja obračunskih elemenata na koje se primenjuju tarifni stavovi. a pre svega prirodnog gasa. Tarifnim sistemom se naročito utvrđuju: kategorija potrošnje. Radi racionalizacije eksploatacije gasovodnog sistema i potrošnje gasovitih goriva u funkciji štednje energije. valorizovani kroz: zaštitu životne sredine. 12 . To se ostvaruje usmeravanjem potrošnje gasovitih goriva u one segmente privredne i neprivredne delatnosti. gde se ostvaruje najveći stepen iskorišćenja. obaveza je kompanije koja se bavi transportom i distribucijom gasa da donese tarifni sistem. odnosno potrošači za koje se određuje tarifni sistem. pre svega kroz racionalnu primenu gasovitih goriva.

3. radni pritisak). prečnik. a tečni prirodni gas brodovima – tankerima). Njima pripadaju i merno-regulacione stanice (takozvane glavne merno-regulacione stanice). u gasovitom stanju gasovodima. Magistralni transport. i prema pritiscima i lokacijama. Transportne cevovodne sisteme možemo podeliti prema značaju i prostornoj nameni. rafinerijskih i industrijskih kompleksa). visokog pritiska od 4-16 bara. Međunarodni transport. magistralne i lokalne. U većini slučajeva – značajni infrastrukturni objekti. terminala i podzemnih skladišta prirodnog gasa. do priključka na lokalni gasovod ili produktovod koji služi za snabdevanje naseljenih mesta ili industrijskih postrojenja. prevoznim sredstvima i produktovodima (naprimer propan-butan mobilnim cisternama i produktovodima.5 bara. transport gasovitih goriva se može vršiti: u tečnom stanju. Granice se prostiru od predajnih stanica na proizvodnim poljima ili gasovodu za međunarodni transport. Kod nas je razvijen cevovodni transport prirodnog gasa.II 1. dužina. proizvodnih postrojenja gasa. petrohemijskih.5-4 bara. a transport gasovodima i produktovodima ostalih gasovitih ugljovodonika se može smatrati lokalnim pojavama (u okviru proizvodnih polja. Transport velikih količina gasa pod velikim pritiskom. Prema radnim pritiscima gasovodne sisteme delimo na: vrlo visokog pritiska preko 16 bara. bez obzira na tehničke karakteristike (kapacitet. SISTEMI ZA TRANSPORT GASOVITIH UGLJOVODONIKA CEVOVODIMA (GASOVODI I PRODUKTOVODI) U zavisnosti od agregatnog stanja. niskog pritiska do 0. Lokalni transport. srednjeg pritiska od 0. Prema značaju i prostornoj nameni sistemi se dele na: međunarodne. U gasovode i produktovode spadaju: 13 . Ima značaj za najmanje dve države.

SASTAVNI DELOVI GASOVODNOG SISTEMA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU I NJIHOVE OSNOVNE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE Pod gasovodima i produktovodima podrazumevaju se cevovodi sa integrisanim uređajima. građevinski objekti. u naseljenim mestima. gasovodi za distribuciju prirodnog gasa ili gasa iz postrojenja za gasifikaciju. srednjih i niskih pritisaka. Unutrašnji gasovodi grade se za radne pritiske do maksimalno 4 bara (u industriji) i maksimalno 1 bar u domaćinstvima. unutrašnje gasne instalacije. Prema lokacijama gasovodi mogu biti: van naseljenih mesta. sistem nadzora nad procesom (telemetrija). spojni gasovodi za transport prirodnog gasa i gasovitih derivata nafte na kompleksu rafinerijskog. 1. spoljni (podzemni i nadzemni). distributivne merno-regulacione ili regulacione stanice. Sastavni delovi produktovoda gasovitih ugljovodonika su: 14 . unutrašnji (u objektima).- priključni gasovodi za transport prirodnog gasa na naftno-gasnim poljima od sabirno-otpremnih stanica za gas do lokalnih potrošača. specifični objekti. kompresorske stanice. električne instalacije. spojni gasovodi za transport gasa na kompleksu gasifikacionog postrojenja. Sastavni delovi gasovoda su: primopredajna mesta. transportne merno-regulacione stanice. van naseljenih mesta grade se međunarodni i magistralni gasovodi i gasovodi vrlo visokih pritisaka. kućni merno-regulacioni setovi. petrohemijskog ili drugog industrijskog postrojenja. cevovodi sa integrisanom armaturom i fitinzima. U naseljenim mestima grade se lokalni gasovodi visokog pritiska. postrojenjima i objektima koji služe za transport i distribuciju gasovitih ugljovodonika. instalisana antikoroziona zaštita. sabirni i razvodni gasovodi i produktovodi gasovitih ugljovodonika između proizvodnih bušotina i naftno-gasnih polja i njihovih sabirnih stanica i priključni gasovodi ili produktovodi između sabirnih i otpremnih stanica.4. Po pravilu.

Po regasifikaciji tečnog naftnog gasa (TNG). građevinski objekti. cevovodi sa integrisanim fitinzima i armaturom. sistem nadzora nad procesom (telemetrija). rezervoarski prostori i stanice za regulaciju.- primopredajna mesta. GP – gasno polje. itd.).2 data je uprošćena shema gasovodnog sistema za prirodni gas. Uprošćena shema gasovodnog sistema za prirodni gas Legenda: NGP – naftno gasno polje. električne instalacije. MRS – distributivna merno regulaciona stanica.2. instalacija antikorozione zaštite. Na slici 1. unutrašnje gasne instalacije UGI. GMRS – transportna merno regulaciona stanica. sistem je gasovodne konstrukcije. pumpne i rasteretne stanice. ČS – čistačka stanica. regulacione stanice RS. specifični objekti. SG – skladište gasa. GZV – glavni zaporni ventil. PPM – primopredajno mesto. KS – kompresorska stanica. UGI – unutrašnje gasne instalacije. KMRS – kućna merno-regulaciona stanica. LOKALNI GASOVOD Slika 1. 15 NI ROD UNA MEĐ D OVO GAS . sa njemu pripadajućim i primerenim sastavnim delovima (merno-regulaciona stanica MRS.

rade se od čeličnih cevi. Materijal i konstrukcija cevovoda zavise od: njihove namene. Cevovodi Cevovodi predstavljaju integrisane komponente cevi. onda se u sklopu primopredajnih stanica nalaze i uređaji za regulaciju pritiska sa sigurnosnom opremom. Produktovodi i gasovodi za tečni naftni gas svih pritisaka se rade od bešavnih cevi. prostornih i mesnih uslova njegovog lociranja. a klasa lokacije određuje koeficijent sigurnosti: za za za za za pojas I razreda: pojas II razreda: pojas III razreda: pojas IV razreda: zaštitni pojas naseljenih zgrada: 16 1. savremenim komunikacionim sistemom i carinskim nadzorom.5 .2. Gustina stambenih objekata određuje klasu lokacije.4 1. kontinualnim analizatorima gasa.5 2. Konstrukcija gasovoda se određuje prema 4 klase lokacije definisane preko gustine stambenih objekata na pojasu širine 200 m. Na međunarodnim primopredajnim mestima.0 2. zavisi od: prečnika i načina proizvodnje. Ovi gasovodi se polažu podzemno na dubini od 1 m nadsloja.4. dok je treći merač kontrolni – arbitražni. dok se nadzemno po pravilu vode u krugu industrijskih potrošača i kao unutrašnje gasne instalacije. Gas se obično preuzima između dve zemlje ili dva energetska subjekta. Međunarodni. predviđenog radnog pritiska. magistralni i lokalni gasovodi (bez spiralnih u naseljima) radnog pritiska preko 4 bara (nadpritisak). podužno varenih i spiralno varenih. 1.4. bešavnih. Primopredajna mesta u zemlji između energetskih subjekata su obično merno regulacione stanice. telemetrijskim sistemom. Kod nas. Ako pritisci u sistemu variraju.1. Primopredajno mesto na međunarodnom gasovodu obično predstavlja građevinski objekat pod stalnom kontrolom posade.7 2. snabdeven meračima protoka. cevovodi za transport i distribuciju gasa isključivo se rade od čeličnih i polietilenskih cevi. Primopredajna mesta Primopredajno mesto – skup cevovodne armature i uređaja za utvrđivanje količine i kvaliteta gasa.1. svaka strana ima svoj merač. fitinga i armature koji predstavljaju celinu i služe da se njima bezbedno i neometano transportuje gas. sa jedne i druge strane ose gasovoda na dužini od 1 km. Koje će se cevi koristiti.

l .4. Veličina pada pritiska zavisi od: količine protoka. l – dužina gasovoda u odgovarajućim jedinicama. vidne nadzemne oznake i podzemne opomenice. d .a izražava se kao: minimalna granica razvlačenja koeficijent = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− maksimalno dozvoljeno obodno naprezanje Cevi i elementi cevovoda se spajaju. Kompresorske i pumpne stanice U toku transporta gasa. 1. Pre puštanja u rad.3. [bar ] q – količina fluida u odgovarajućim jedinicama. Cevni spojevi se po pravilu izvode zavarivanjem sa kompatibilnim elementima. a na produktovodima gasovitih ugljovodonika u tečnoj fazi koriste se pumpne stanice. g . d – prečnik gasovoda u odgovarajućim jedinicama. zavarivanjem. Svi cevovodi moraju imati geodetski snimak. Uopšteno se pad pritiska može izraziti kao: p = f (q . gasovod se ispituje pritiskom kao celina i po deonicama. Da bi se gas isporučio pod dovoljnim pritiskom na gasovodima se koriste kompresorske stanice. prečnika cevi. k ) gde je.3. g – gustoća ili koeficijent vezan za gustoću fluida i k – koeficijent vezan za kvalitet cevi i ostale uticaje. Dijagram padova pritiska na jednom gasovodu sa kompresorskim stanicama ilustrativno se prikazuje na slici 1. dužine puta. 17 . po pravilu. vrste fluida i kvaliteta cevi. u cevima dolazi do pada pritiska usled trenja i lokalnih otpora.

troškovi održavanja. potisni krug. o podsistem gasa za zagrevanje. - Glavni gasni sistem čine: separatorsko filterska grupa.Slika 1. jednorotorski. merna grupa. b. gasni kompresori. usisni krug.početne investicije. dvorotorski. Kompresori se klasifikuju na sledeći način: 1. rotaciono-klipni: i.3. Ilustracija padova pritiska sa kompresorskim stanicama K1 i K2 • Kompresorske stanice Lociraju se na gasovodu. ispusno-odušni sistemi. Elementi koji određuju učestalost stanica na gasovodu su: . o podsistem gasa kao pogonskog goriva. Usisni i potisni krug ili kolektor čine stanični razvod. . Konfiguracijom tih krugova kompresori se mogu povezivati u paralelan ili serijski rad. klipni: a. Sve kompresorske stanice sadrže sledeću opremu i sisteme: glavni gasni sistem. recirkulacioni sistemi. pomoćni gasni sistemi. kompresor. ii. o podsistem gasa za kontrolu i upravljanje ili instrumentalni gas. klipni sa kretanjem napred nazad. 18 .

2. Sistem usisnog i potisnog kruga pri povezivanju kompresora Slika 1.5. Slika 1. klipnim gasnim motorima pogone se klipni kompresori. Na slikama 1.5 prikazan je način povezivanja dva kompresora. ostalih instalacija i ventilacije. kao što je i kod gasa (u gasovitom stanju). aksijalni. Shema povezivanja dva kompresora u paralelno/serijski rad Pogon kompresora uobičajeno se vrši na sledeći način: • gasnim turbinama pogone se centrifugalni kompresori. Pumpne stanice Pumpne stanice za cevovodni transport tečnih gasovodnih ugljovodonika postavljaju se na produktovode. Građevinski objekti u koje se postavljaju pumpne stanice moraju ispunjavati uslove u pogledu vatrootpornosti.4 i 1. imajući u vidu da je propan-butan teži od vazduha. načina manipulisanja. dinamički: a. b. centrifugalni. električnom energijom pogone se klipni i centrifugalni kompresori. 19 .4.

zapornu grupu i opremu za zagrevanje. prema tehnološkoj funkciji: filtersku i/ili separatorsku grupu. ali one nisu relevantne. mernu grupu. metanol i kondenzat. regulacionu grupu. potrošačke (MRS) i kućne (KMRS). sigurnosnu grupu. telekomunikacioni sistem. Na tom mestu se vrši i kontrola protoka. Integrisani elementi i sklopovi potrebni za proces merenja količina i regulaciju pritiska čine merno-regulacionu stanicu.4. a uređaji kojima se to vrši nazivaju se reduktori pritiska (oni su ujedno i regulatori pritiska). • Glavne merno-regulacione stanice (GMRS) Objekat merno-regulacione stanice obuhvata.4. Građevinski deo stanice čine obično dva objekta ili dve prostorije za smeštaj opreme u eksplozionoj i neeksplozionoj zaštiti i pristupna saobraćajnica. Svođenje pritiska na niže vrednosti tehničkim uređajima naziva se redukcija pritiska. a lokalni transport prisutan je u okviru proizvodnih i skladišnih kompleksa. Podela merno-regulacionih stanica: glavne (GRMS). Merno-regulacione stanice Transportni pritisak iz gasovoda na određenom mestu se svodi na potreban i dozvoljen pritisak u distributivnoj mreži ili kod potrošača. Prema broju linija merno-regulacione stanice se mogu deliti na: jednolinijske i dvolinijske. broju redukcija i mernih linija i sl. 1. ubacivanje metanola i rezervoara za odorans. Sastavni deo stanice su: građevinski objekat.Za transport tečne faze gasa obično se koriste centrifugalne. 20 . elektroinstalacije i sistem protivpožarne zaštite. kolektorsku ulazno-izlaznu grupu. Mogu se vršiti i druge podele: prema vrsti nadzora. Daljinski transport tečnog naftnog gasa kod nas nije razvijen. odorizaciju.. aksijalne i poluaksijalne pumpe.

Slika 1. Glavne tehničke karakteristike ovakvih stanica su: vrlo visoki ulazni pritisci i veliki protoci gasa.Granicu objekta GMRS čine protivpožarna (blokadna) slavina na ulaznom i izlaznom vodu. Šema merno-regulacione stanice (GMRS) 21 .6.

Kod široke potrošnje gas mora biti odorisan. U odnosu na GMRS. opremom za regulaciju (ograničavanje) protoka.• Potrošačke merno-regulacione stanice (MRS) Distributivne ili potrošačke merno-regulacione stanice imaju zadatak da prilagode parametre gasa za transport u distributivnim gasovodima ili priključnim gasovodima industrijskih potrošača. Šema potrošačke merno-regulacione stanice 22 .7. Slika 1. merno-regulacione stanice se u našim uslovima obično ne grade sa: zagrejačkom opremom. Glavne tehničke karakteristike ovih stanica su: visoki ulazni pritisci (6-16 bar) i srednji časovni protoci. telemetrijom i metanolskom instalacijom. Ostali deo je kao kod GMRS.

Glavne tehničke karakteristike ovih stanica su: srednji ulazni pritisci (o.• Kućne merno-regulacione stanice (KMRS) Ove stanice služe za merenje i redukciju pritiska kod potrošača u sektoru široke potrošnje. dok se telekomunikacione stabilne instalacije. U našim uslovima kućni set nema klasičnu elektro instalacionu i protivpožarnu grupu i rezervnu regulacionu liniju. planiraju preko optičkih kablova. 23 . U KMRS se dovodi odorisani gas iz distributivne mreže.5-4 bar) i mali časovni protoci (do 16 m3/h). u nekim sistemima široke potrošnje.8. Šema kućne merno-regulacione stanice Regulacione stanice su skup integrisanih funkcionalnih grupa MRS bez merne grupe. Slika 1.

pumpe za vodu. turbinski merači. separatori su sudovi pod pritiskom. regulaciona grupa se postavlja između dva zaporna organa. kombinacija monitor-regulator i blok ventila. koja mora biti u zatvorenom položaju i onda kada su pritisci za i ispred nje izjednačeni – štiti instalaciju od povratnih udara i omogućava automatsko uključivanje rezervne linije u rad. a primarnu primenu kod prirodnog gasa imaju: blenda. tako da posle redukcije može biti primenljiv – time se izbegava pojava hidrata i zaleđivanje opreme). uglavnom su svi zaporni organi metalne kuglaste slavine punog otvora. za razliku od ovih filtera (odvajača). uređaj za osiguranje od nestanka gasa i ventil sigurnosti kapaciteta najmanje 1% kapaciteta linije. Regulaciona grupa: regulator pritiska sa elementima za spajanje i odgovarajućim impulsnim vodovima. kuglaste slavine ispred i iza regulacionih i mernih grupa i na obilaznim vodovima. u okviru regulatora može biti integrisan sigurnosni blok ventil ili prigušivač buke. podešen na puni kapacitet regulatora pri najvišem mogućem radnom pritisku na ulaznoj strani regulatora pritiska. Ostali karakteristični objekti na gasovodnom sistemu Na gasovodima i produktovodima gasa. ispitni i impulsni vodovi. Funkcionalne grupe – podsklopovi merno regulacionih stanica Kolektorsko-konstrukciona grupa: cevi. toplovodi sa zapornom armaturom i termoizolacijom.4. 1. ekspanzioni sud. merači sa mehom i ultrazvučni merači. sigurnosni odušni ventil (SOV). fazonski komadi. za injektiranje metanola (ugrađuje se radi neutralisanja formiranja hidrata i korozije u cevima i instalacijama). na vodovima ventila sigurnosti ne postavlja se zaporni organ. temperature i pritiska. kao i merni. termoregulaciona oprema za grejni fluid. zaštitna oprema prema propisima o kotlovima. gas se zagreva na programiranu temperaturu neposredno pre redukcije. Filtersko-separatorska grupa: odvajač tečnosti ili odvajač čestica postavlja se ispred reduktorskih i mernih grupa – oni mogu biti integrisani.6. - - o o - - Merna grupa: merači protoka. zaptivači i spojni elementi. nepovratna klapna postavlja se ispred zapornog organa na izlaznom delu svake linije. 24 . pripadajuća gasna instalacija i izmenjivač toplote koji se na GMRS nalazi između filterske i redukcione grupe. Sigurnosna grupa: o sigurnosni zaporni ventil (SZV) – za osiguranje od previsokog pritiska. za zagrevanje (opremu čine: kotlovska jedinica. rotacioni merači.4. u praksi postoji 10 vrsta merača protoka. grade se li se mogu graditi objekti: za odorizaciju (opremu za odorizaciju čini odorizator sa pumpom (injektorski) ili apsorpcioni i spojni vodovi). Zaporna grupa: protivpožarne slavine ispred i iza GMRS i MRS.5.1.

čistačke stanice (postavljaju se uvek na početku i kraju transportnog cevovoda istog prečnika. blok stanica predstavlja cevni zaporni organ sa punim otvorom i bajpasni kolektor za lakšu manipulaciju i odvodom za pražnjenje sekcije). složenije konstrukcije od sifonskih odvajača – sastoje se iz dve ili tri komore namenjene za izdvajanje tečnosti. separatori su posude vertikalne izvedbe. smanjenje štete i zaštitu životne sredine. MRS. dinamički udar mlaza u pregradu.- - blok stanice (za izdvajanje – sekcionisanje deonica gasovoda. kalibrirajući (kalibracione ploče za formiranje profila svetlog otvora cevovoda na mestima koja su deformisana u toku izgradnje ili eksploatacije) i ’’inteligentni’’ (sa sopstvenim pogonom. sa opremom za snimanje stanja unutrašnje površine cevi. iza otpremne i ispred prijemne čistačke kutije postavljaju se pokazivači prolaska čistača – kracera. strugači taloga i nečistoće (pored zaptivnih gumenih manžetni mogu biti i u obliku ploča i četki). PPM). pri havarijskim situacijama na gasovodu. promena smera protoka. tok gasa suprotan dejstvu gravitacije. specifičnu vrstu odvajača čine takozvani hvatači vodenih čepova (količine vode koju obični separatori ne mogu prihvatiti. prašine i gasa. kao posledica kracovanja ili dvofaznog protoka). kao mera usmerena na obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja potrošača. hvatanje tečnosti u cevovodima kod nas se vrši preko niže postavljenih sifonskih sudova (nižih od cevovoda). 25 . po nameni kraceričistači mogu biti: o o o gumene kugle (za uklanjanje vode i rastresite nečistoće). otkrivanje defekata na cevi i sopstveno pozicioniranje). uvećavanje finih kapljica magle i filtriranjem. o - separatori i odvajači tečnosti (vrši se na temelju sledećih principa): o o o o o o smanjenje brzine protoka mešavine. Na našem transportnom gasovodnom sistemu odvajanje tečnosti iz gasa vrši se hvatanjem tečnosti u cevovodima i hvatanjem tečnosti ispred postrojenja na gasovodu (KS.

telo odvajača Slika 1. šaht 2. slavina 4. sonda 6. ispusni ventil 3. Skupljač kondenzata na transportnom gasovodu - mešačke stanice (u cilju dobijanja gasa koji zadovoljava prethodno utvrđene zahteve kvaliteta. temperature i kvaliteta na merenim protocima) 26 .Slika 1. pristupa se mešanju različitih gasova. Odvajač tečnosti na distributivnoj mreži 1. takođe se može vršiti ispravka pritiska.9. gasovod 5.10.

27 .4. 1.11. Mešačka stanica dva prirodna gasa različitih sastava QIT – kontrola Wobea i gustine FrC – kontrola protoka (podešena vrednost) FT – informacija o protoku 1. izveštaj o oštećenosti gasovoda posle izgradnje ili rekonstrukcije i plan zaštite od požara.7. 1. Za puštanje je najmanje potrebno: upotrebna dozvola. antikoroziona zaštita i oprema. Ostale instalacije. izveštaj o podešenosti opreme na gasovodu. Gasne instalacije unutar objekta Podrazumevaju se instalacije nizvodno od takozvanog glavnog zapornog cevnog zatvarača na kućnom odnosno potrošačkom priključku do vrha dimovodnog kanala za odvod produkata sagorevanja. izveštaj stručne komisije operatera. telemetrijski i telekomunikacioni sistem za daljinski nadzor i upravljanje i građevinski objekti. Postupak puštanja novih i rekonstruisanih objekata u rad Novi cevovodi puštaju se u rad po dobijenoj upotrebnoj dozvoli i proceduri propisanoj zakonom i podzakonskim aktima.4. izveštaj komisije za tehnički pregled.Gas A FT FrC FT QIT ka kupcu podešena vrednost Gas B Slika 1.4.9. oprema i objekti na gasovodnom sistemu električne instalacije. uputstvo za rukovanje.8.

Poslove fizičkog nadzora obavljaju lica na neposrednom rukovanju procesom cevovodnog transporta. buke.5. rezultate laboratorijskih ispitivanja kvaliteta gasa u akreditovanoj nezavisnoj laboratoriji i meteorološke uslove. Pod merama zaštite životne sredine.5. trase. Mere lične zaštite odnose se na zaštitu zdravlja i života u procesu eksploatacije. 1. Kontrola se vrši vizuelno i priručnim sredstvima. MERE ZAŠTITE Mere zaštite obuhvataju: tehničke mere. 1. KARAKTERISTIČNI POSTUPCI NA GASOVODNOM SISTEMU 1. Na bazi takvih proračuna. korišćenja ličnih sredstava zaštite i edukacijom o opasnostima od požara. Postupci merenja i obračuna gasa Merenje protočnih količina vrši se za potrebe praćenja procesa transporta i obračun gasa kod krajnjeg potrošača. kako tehnološke tako i fizičke (temperatura. zaštitu životne sredine i ličnu zaštitu. Ove mere se mogu okarakterisati i kao: organizacione.5.1.6. Organizacija fizičkog nadzora je u sklopu dispečerskog centra. eksplozivnosti i tokčisnosti. povećanog stepena sigurnosti i kvalitetno izvođenje. pre svega se podrazumevaju mere usmerene na sprečavanje požara. Tehničke mere se sprovode od početka izgradnje gasovodnog sistema kroz izbor opreme. Očitane količine u m3 se preračunavaju prema ugovorenim parametrima i svode na ’’ugovoreni kubni metar’’ koji uključuje ugovorenu energetsku vrednost. vrši se fakturisanje potrošačima. O fizičkom nadzoru pravi se izveštaj koji se arhivira. građevinskih i drugih objekata). Očitavanje količina vrši se daljinski kod telemetrisanih primopredajnih mesta i fizički. Postupci fizičkog nadzora na gasovodnim objektima Fizički nadzor je uređen pravilnikom preduzeća koje se bavi transportom i distribucijom gasa. isticanje ali i stanje cevovoda.1. uz prilog laboratorijskog nalaza. U cilju sprovođenja mere zaštite od posebnog je interesa upoznati se sa: 28 . pritisak. a odnosi se na sve parametre i statuse. tehničke i zdravstvene. Dodatne tehničke mere sprovode se u eksploataciji kroz kvalitetno održavanje i sprovođenje odorizacije i detekcije gasa.2. havarija i ispuštanja gasa.

6. Odorizacija je obavezna u sektoru široke potrošnje prirodnog i tečnog naftnog gasa i drugih zapaljivih gasova. • Intenzitet mirisa Intenzitet mirisa odoranta je jačina opadanja – primećivanja koju on izaziva i klasifikuje u 7 stepeni: 0-5 (tabela 1.5 1 2 3 4 5 Definicija Ne oseća se miris uopšte Vrlo slab miris Slab miris Srednji miris Jak miris Vrlo jak miris Maksimalan miris Gornja granica povećanja intenziteta Upozoravajući stepen mirisa Napomena Granica primetnosti. zonu opasnosti 1 (prostor u kome se mogu pri normalnom radu pojaviti zapaljive ili eksplozivne smeše vazduha i gasa). Intenzitet mirisa Stepen mirisa 0 0.11. zonu opasnosti 2 (prostor u kome se mogu pojaviti zapaljive ili eksplozivne smeše vazduha i gasa ali samo u nenormalnim uslovima rada). elektromotora i drugih uređaja. zone opasnosti se dele na: zonu opasnosti 0 (prostor u kome je trajno prisutna eksplozivna smeša zapaljivog gasa i vazduha).6. Zavisno od stepena opasnosti izbijanja i širenja požara i eksplozije. Zone ugrožene eksplozivnim smešama Zone ugrožene od eksplozivnih smeša na gasovodnom sistemu su delovi prostora u kojima se mogu pojaviti zapaljive smeše pri transportu i uskladištenju zapaljivih gasova. detekcijom gasa i odorizacijom. Tabela 1. Pod nenormalnim uslovima rada podrazumevaju se: propuštanje na zaptivačima cevovoda. prag mirisa 29 .- zonama ugroženim od eksplozivnih smeša.1. 1. Odorizacija gasa Suvi prirodni gas u mreži za transport i distribuciju je bez mirisa.11). požar koji može ugroziti postrojenja i uređaje i ostali nepredviđeni događaji tokom procesa transporta. posuda. Da bi se putem mirisa moglo otkriti prisustvo gasa u atmosferi ili curenje iz gasovoda.2. 1. prskanje cevi ili elemenata cevi. on se odoriše.

da se može upotrebljavati pri niskim temperaturama. naročito sa suvom zemljom. ne sme da stupa u reakciju sa elementima iz gasa i materijalima gasovoda. koja je potrebna da bi se dostigao upozoravajući stepen mirisa. ne sme stvarati naslage na gorioniku. • Koncentracija sredstava za odorizaciju Koncentracija sredstava za odorizaciju u gasu.• Granica primetnosti (prag mirisa) Najmanji intenzitet mirisa koji čovek može da oseti. ne sme delovati korozivno na gasovodni sistem niti pri sagorevanju na aparate. mora biti isparljivo u uslovima transporta gasa i ne sme stvarati kondenzat. treba da bude neprijatan ali ne odvratan. Tipovi sredstava za odorizaciju Sredstva za odorizaciju su organska jedinjenja koja sadrže sumpor i dele se na: sulfide i merkaptane. a od sulfida najbolje performanse ima ’’tetrahidro-teofen’’. mora biti hemijski postojano. • Vrednost K Pokazuje onu koncentraciju sredstava za odorizaciju u vazduhu. u [mg/m3]. Opšte osobine sredstava za odorizaciju: • miris mora biti takav da se ne sme zameniti mirisom koji se često javljaju. 30 . on više ne može da se utvrdi. data je u [mg/m3]. • Posebna svojstva sredstava za odorizaciju Odoransi imaju svojstvo bubrenja i stupanja u reakciju sa drugim organskim materijalima (zaptivke i PE cevi) i apsorpciju. odnosno vazduhu. oseća miris sa sigurnošću. da se može skladištiti bez promena duže vreme. Merkaptani nisu dovoljno hemijski otporni pa se sulfidi preporučuju. • Upozoravajući stepen mirisa Intenzitet pri kom svaka osoba koja ima prosečnu sposobnost mirisanja i prosečnu fiziološku kondiciju. znači da mora sagorevati i biti odvođen sa ostalim produktima sagorevanja. ne sme da bude u gasu otrovno ili na drugi način štetno. Daljim smanjivanjem intenziteta mirisa. u odnosu na normalno stanje. Vrednost K služi za izračunavanje koncentracije sredstava za odorizaciju u gasu.

manipulacija bez zagađivanja okoline. Donja granica – DGP = 4% za prirodni gas. Od tih uređaja se zahteva: proporcionalnost količini gasa.075 mg/m3n 0. Načini odorizacije: .04-0.025 0 . Skupa i nepouzdana metoda. lako podešavanje.075 mg/m3n Formula: C = K ⋅ 100 0 . Kontrola intenziteta mirisa vrši se pomoću odorimetra. potpuno isparavanje ubacivanog odoransa.025 Uređaji za odorizaciju Postoje apsorpcioni i injektorski uređaji za odorizaciju.• Dodavanje sredstava odorizacije – faktor K Izračunavanje potrebne koncentracije sredstava za odorizaciju vrši se preko faktora K.2 ⋅ DGP 0 . koji iznosi za: • tetrahidrotiofen: markaptan: dimetilsulfid: 0. apsolutna zaptivenost. Sredstva odorizacije: tetrahidrotiofen K = 0. Merenje intenziteta mirisa subjektivnom metodom.28 mg/m3n Primeri izračunavanja najmanje koncentracije Koncentracija odoransa treba da bude takva da se oseti u atmosferi već na 20% od donje granice eksplozivnosti. jednostavnost rukovanja.075 ⋅ 100 3 = 9 . .3 mg / mn = 0 . onda se najmanja koncentracija računa: C min = • K ⋅ CO[%] 0 .075 ⋅ 5 3 = = 15 mg / mn 0 .odorizacija uređajem sa pumpom.odorizacija parcijalnom strujom.09 mg/m3n 0. Kontrola odorizacije se vrši u različitim režimima i lokacijama.2 ⋅ 4 Kada u gasu ima ugljendioksida (naprimer: 5% V). 31 .

socijalnu i zdravstvenu zaštitu i MUP. To se pre svega odnosi na pravilan izbor materijala i postupaka za proizvodnju. Fizičke mere tehničke zaštite objekata od posebnog značaja.6.4. Otpadni materijali.5. Zaštita životne sredine U procesu transporta cevovodima i održavanja gasovoda mora se pridržavati Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o cevovodnom transportu gasovitih ugljovodonika. Protivpožarna zaštita je deo zaštite životne sredine. Mere se preduzimaju za smanjenje buke i kontrolisanog i nekontrolisanog ispuštanja gasa. sredstva koja se koriste ili sredstva koja se dobijaju pri transportu gasa i održavanju gasovoda.6. Fizički se protivpožarna zaštita na gasovodnom sistemu obezbeđuje postavljanjem odgovarajućih aparata sa suvim prahom i hidrantska mreža kada za to postoje lokacijski i ekonomski uslovi.1. 32 . 1. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite Nadzor nad sprovođenjem mere zaštite sprovode inspektori resornih ministarstava za: za zaštitu životne sredine. prenosnim detektorima gasa i stabilnim instalacijama za detekciju. Detekcija gasa Detekcija gasa se vrši: subjektivnim opažanjem odorisanog gasa čulom mirisa. sprovode Unutar preduzeća nadzor nad sprovođenjem mera zaštite pretpostavljeni rukovodioci i služba protivpožarne i tehničke zaštite. glavnih uređaja i postrojenja sprovode se kroz obezbeđenje neovlašćenog pristupa – ogradama i zaključavanjem.7. Mere lične zaštite Mere lične zaštite obuhvataju primenu organizacione mere i mere zaštite zdravlja. te postavljanjem odgovarajućih tabli upozorenja o opasnostima. 1. Objekti međunarodnog i magistralnog karaktera podležu obaveznoj analizi uticaja na životnu sredinu pri njihovoj izgradnji. Opšte mere tehničke zaštite Opšte mere tehničke zaštite gasnih instalacija i njihovih sastavnih delova realizuju se kroz konstrukciju instalacija. eksploataciji i rekonstrukciji. moraju se na uredan način uništiti ili uskladištiti na propisanom mestu u saradnji sa lokalnim ili nadležnim vlastima.6.6. 1.3.6. izgradnju i eksploataciju. 1. tehničkih sredstava zaštite.6.

U organizacionom i tehnološkom smislu ovaj sektor treba biti hijerarhijski nadređen sektoru održavanja. preventivne i procesne. Osnovna funkcija sektora za održavanje je da upravlja i rukuje održavanjem koje je u vezi sa gasovodnim sistemom. UPRAVLJANJE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM PROCESOM CEVOVODNOG TRANSPORTA GASOVITIH UGLJOVODONIKA Da bi kompanija koja se bavi procesom transporta i distribucijom gasa ostvarila ciljeve pravovremenog. način obračuna i plaćanja. pouzdanog i bezbednog snabdevanja krajnjeg korisnika. mere i postupci koji se moraju sprovesti su: organizacione. Kompanija koja se bavi transportom i distribucijom gasa ima sledeće delove: sektor za transport i/ili distribuciju i sektor za održavanje. 33 .III 2. Zbog toga se u ovom sektoru formira i čuva kompletna tehnička dokumentacija za svaki objekat. Isporuka gasa potrošačima se vrši na osnovu ugovora koji se zaključuju u pisanoj formi. Osnov za njegov rad su ugovori i zakonska regulativa. obaveze u pogledu: o kontrole i održavanja gasnih instalacija i o korišćenja gasa. način isporuke. a taj ugovor mora da sadrži sledeće: količinu. Posao sektora za transport i/ili distribuciju gasa je svakodnevno obezbeđenje isporuka i prodaja gasa u skladu sa ugovorenim uslovima na siguran i ekonomičan način. odgovornost za pričinjenu štetu. mesto primopredaje i merenja. kvalitet i cenu gasa. odgovornost za neblagovremeno ispunjavanje ugovorenih obaveza.

kao ugovorni aspekti. o kontrola ili opskrbljavanje uređaja procesno-potrošnim sredstvima. kako sledi: nadzor i kontrola rada objekata putem: o periodičnih obilazaka i dežurstava po smenama. ispuštanje 34 . obrada i dostavljanje potrebnih podataka za upravljanje transportom i distribucijom i za održavanje objekata. pritisci i sl. alkohol i odorans. Plan obuhvata: prognoza potrošnje za sledeća 24 časa – količinski na dan. kontrola kapaciteta transportno-distributivnog sistema. koordinacija iz dispečerskog centra alarmnim i upravljačkim funkcijama u slučaju havarija i zastoja. za svaki sat i brzinu proticanja. primereni našoj praksi. planiranje rada stanica za komprimiranje i stanica za mešanje gasa – kod mogućih peglanja neravnomernosti potrošnje. Kada je transporter i/ili distributer istovremeno i vlasnik gasovodnih objekata onda se u okviru organizacionog dela koji se bavi transportom i/ili distribucijom obavljaju postupci i aktivnosti. a oni su: nadzor i regulacija transporta i/ili distibucije. izveštavanje o procesu transporta i/ili distribucije. Plan transporta i distribucije se pravi svaki dan. potrebe upravnih i državnih organa.2. radni časovi. Radi uspešnijeg obavljanja osnovnih poslova u okviru sektora se sprovode zadaci kao što su: planiranje transporta i/ili distribucije gasa. o obavljanje postupaka manipulacija na objektima za sve vrste radova i namena. o očitavanje potrošnje gasa na mernim mestima i na mernim primopredajnim mestima. o obračun potrošnje gasa i pravljenje dnevnih i periodičnih izveštaja za komercijalne potrebe. količine i brzine protoka za svaki sat od isporučioca i količine koje treba naručiti iz skladišta. o uzorkovanje gasa i doprema uzorka do akreditovanih laboratorija.1. antifriz. tehničkih sistema i postupaka uključenih u transport i/ili distribuciju. ometanja itd. optimizacija opreme. o vizuelna kontrola procesne opreme i instalacija na nadzemnim objektima. zahtevi o kvalitetu. konsalting u vezi funkcije transporta i/ili distribucije u okviru i za potrebe kompanije. defekti.. POSTUPCI UPRAVLJANJA I RUKOVANJA PROCESOM TRANSPORTA Delatnost sektora za transport i/ili distribuciju gasa obuhvata postupke kojima se u normalnim i vanrednim okolnostima vrši dispečerski centar. sve informacije koje se zahtevaju od dispečera. uticaj mogućih popravki i održavanja u sistemu. potrebne mere. kao što su: voda. o prikupljanje.

učešće u intervencijama pri havarnim situacijama. protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine. učešće u pripremi i puštanju rekonstruisanih i novih objekata u eksploataciju. mesto takve kompanije u privredi zemlje ili regiona. formiranje.1. izrada uputstava za rad gasovodnih objekata. izrada izveštaja i protokola o primopredaji gasa.o o o o o o o o kondenzata i zamena filterskih uložaka (ovi poslovi se mogu obavljati u sektoru održavanja). uslužna preduzeća i organi nadležni za sprovođenje nadzora nad delatnošću cevovodnog transporta.1. Organizaciona shema kompanije za upravljanje transportom i održavanjem 35 . kao što su: blok stanice.1. kao što su: potrošači. kontrolno obilaženje trase gasovoda i objekata na trasi gasovoda. U okviru sektora se sprovode i mere opšte i lične zaštite. Slika 2. veličina transportno-distribucionog sistema i mesni uslovi i razvijenost prateće privredne infrastrukture. 2. dobavljači. čvorišta. Uopštena organizacija kompanije za transport i/ili distribuciju mogla bi se koncipirati prema shemi na slici 2. vođenje i čuvanje dokumentacije u vezi sa delatnošću sektora.1. održavanje neposredne komunikacije i kontakta sa subjektima u procesu transporta i/ili distribucije gasa. Organizacija upravljanja i rukovanja Na organizacioni oblik i konfiguraciju kompanije za transport i/ili distribuciju imaju uticaj mnogi faktori od kojih su najznačajniji: oblik kompanije kao pravnog subjekta. prelazi saobraćajnica i vodotokova. kontrola isticanja gasa. odnosno uslužnih delatnosti.

2. trebali bi da se obavljaju oni poslovi koji se mogu na ekonomičan način izvoditi priručnim sredstvima i za čije obavljanje nije potrebno za kratko vreme angažovati veći broj ljudi i sredstava. u zavisnosti od unutrašnje organizacije kompanije za transport i distribuciju. osposobljenih za poslove transporta. u okviru sektora za transport. • Fizički nadzor i kontrola Fizičko upravljanje i rukovanje sprovodi se preko manipulanata – kvalifikovanih radnika mašinske i elektro struke. Zbog toga su poslovi pripreme vezani u tom delu za: izučavanje i primenu metoda predviđanja koje su bazirane na statističkoj vremenskoj prognozi. U okviru fizičkog nadzora nad procesom transporta. U praksi je to često kompromisno rešenje između racionalnog i spremnosti za prihvatanje odgovornosti za posao. Priprema upravljanja i rukovanja procesom transporta U okviru pripreme moraju se planirati radovi i aktivnosti koji imaju uticaja na transport i distribuciju. analize za razvoj sistema detekcije curenja gasa. analize za razvoj simulacionih sistema i provere kapaciteta sistema. Zadaci fizičkog nadzora nad procesom sprovode se obično u prvoj smeni. Operativno-neposredno upravljanje i rukovanje procesom transporta Neposredno upravljanje i rukovanje procesom transporta vrši se preko organizacionog dela operative – fizičkim i daljinskim načinom.2. treba da obuhvataju sledeće postupke kontrole i radova u vremenskim intervalima.1. tj. podele posla između sektora za transport ili distribuciju i sektora za održavanje. odnosno na izvršenje operativne funkcije sektora. uputstva i procedure za svaku operativnu aktivnost procesa transporta i distribucije. Za ostatak dana imenuju se lica koja vrše takozvano kućno dežurstvo. U okviru pripreme planiraju se tehnološki postupci. 36 . razvoj specifikacija za kompjutersku obradu i programa za centralizovanu procesnu kontrolu odnosno režim rada.2. Za fizičko upravljanje i rukovanje procesom transporta preko obučenih lica vrlo je važno propisati proceduru o evidentiranju postupaka pri tim poslovima. U principu.3. obično u paru. poslovi fizičkog nadzora nad procesom.1. analize za razvoj optimizacionih metoda i/ili programa. Dispečerski centar ima odlučujuću odluku u organizaciji pripreme upravljanja i rukovanja.

stabilnosti pokrivenog sloja i tla.kontrola preko stalne fizičke posade svih ske i pumpne parametara i procesa. izmenjivača toplote. odušaka. .kontrola koncentracije antifriza pred grejnu sezonu. limarije i bravarije. propuštanja sapunicom. . stanja oznaka. . ispravnost manometara i termometara. kontrola termostata. . ispuštanja kondenzata. propuštanje na vodenoj strani instalacije.sekcionisanje. oluka i slivnika.kontrola: spoljne korozije. požarnih puteva i nužnih izlaza.kontrola spoljne korozije. provera stanja pristupnih puteva.kontrola pritiska gasa na krajevima mosta. stanja šahtova. stanice .kontrola: funkcionalnosti slavina. održavanje čistoće. zaprljanost filterskih uložaka i odmuljivanje filtera (zamena uložaka filtera po potrebi). . . .kontrola: spoljne korozije.kontrola funkcionalnosti cevnih zatvarača na vodenoj instalaciji. . kontrola rastinja. građevinske aktivnosti. Na 3 meseca . propuštaNa 3 meseca nja sapunicom. funkcionalnosti zapornih cevnih zatvarača i upravljačkog mehanizma. čišćenje kanala. propusta. Građevinski objekti Godišnje Na 3 meseca Mesečno 37 .kontrola: vegetacije pešačenjem. provera funkcije zapornih cevnih zatvarača i funkcionalnosti upravljačkog mehanizma.održavanje čistoće.kontrola visokog rastinja u zoni mosta. . krova. rastinja dubokog korena.pregled zidova i fasada.1. stanja oznaka i građevinskih radova. puštanje i obustavljanje transporta u pojedinim delovima sistema. odušnih cevi i izrada katodne zaštite. zamena dotrajalih tabli upozorenja. nivoa vode ili pritiska u ekspanzionom sudu. . . mehaničkih oštećenja.kontrola: propusnosti penušavim i drugim sredstvima i spoljne korozije.kontrola: stanja oznake. građevinskih aktivnosti i rastinja dubokog korena.odzračivanje izmenjivača toplote. Godišnje Na 6 meseci Mesečno Na 3 meseca Na 6 meseci Mesečno Mesečno Na 6 meseci Na 6 meseci Nedeljno Na 3 meseca Mesečno Na 3 meseca Na 3 meseca Na 3 meseca Mesečno Na 3 meseca Merno regulacione stanice Mesečno Nedeljno Nedeljno Godišnje Stalno Kompresor. Rok Godišnje Rok: van naselja Godišnje Gasovodi Na 6 meseci Po potrebi Mesečno Po potrebi Čistačke i blok stanice Odvajač tečnosti Prelazi gasovoda preko mostova Prelazi vodotokova i saobraćajnica . Postupci kontrole i radova u vremenskim intervalima Objekat Vrsta aktivnosti . .kontrola pritiska i temperature na ulaznim i izlaznim mestima.kontrola: rada sigurnosnog bloka na gasnoj rampi i pilot plamenika. stanja manometara i zamena po potrebi. rada cirkulacionih pumpi i rada kotla. .kontrola upozorenja. . . zaseka i nasipa oko nadzemnih objekata. ograde i platoa.Tabela 2.kontrola propuštanja sapunicom. poda.kontrola vodene površine i obalo-utvrda. .kontrola: rada merača i podmazivanje po potrebi. .

toplotnu vrednost. Uzorkovani gas se u boci doprema do akreditovane laboratorije. Gas se iz gasovoda. Krajnjem korisniku se praktično prodaje toplotna jedinica. preko priključaka. 38 .vizuelna kontrola spoljnog i unutrašnjeg osvetljenja na nadzemnim objektima. Kontinualna kontrola se vrši preko analizatora – hromografa ugrađenih na glavnim primopredajnim mestima. uzima u standardom dimenzionisanu čeličnu bocu. Kontrola kvaliteta gasa obuhvata: sastav gasa. Broj uzorkovanja se određuje ugovorom i kod nas se vrši obično jednom nedeljno. .unošenje identifikacionog broja ako sistem to poseduje.resetovanje po instrukcijama iz dispečerskog centra. • Uzorkovanje gasa i kontrola kvaliteta gasa Iz izmerenih količina na primporedajnom mestu i rezultata kvalitativne analize gasa preračunavaju se kubni metri u kubne metre gasa sa ugovorenom energetskom vrednošću. dioda i instrumenata). koja se vrši sa uzimanjem (uzorkovanjem) gasa. . Rok Rok: van naselja Mesečno Mesečno Po potrebi Po porebi • Daljinsko upravljanje i nadzor Vrši se iz dispečerskog centra transportera odnosno distributera. Kontrola kvaliteta gasa se vrši na dva načina: kontinualno i povremeno. vlažnost. Zadaci praćenja i kontrole isporuke gasa na pouzdan i siguran način se može smatrati jednim od najvažnijih zadataka sektora za transport i distribuciju gasa – obavljaju se 24 sata dnevno. Tamo gde takvi analizatori nisu ugrađeni vrši se povremena kontrola. sadržaj sumpora i ugljendioksida. gustinu.Objekat Elektroenergetske instalacije Telekomunikacione i telemetrijske instalacije Vrsta aktivnosti . Wobe indeks. .vizuelna kontrola statusa indikatora kod nadzemnih objekata (signalnih lampi. u kome se skupljaju i prate sva zbivanja u procesu transporta i stanja na gasovodnom sistemu.

. .kondenz lonci.gasne turbine. 85 . kao što su: . .električne komandne i razvodne table.ispusni ventili sigurnosti. o ograniče količine gasa koje treba kontrolisano ispuštati pri manipulaciji i tehnološkim procesima transporta i održavanja.2.2. o omogući usmeravanje transporta gasa u drugi krak ili isključivanje protoka gasa u deonici. Organizacija neposrednog rukovanja Organizacija neposrednog rukovanja procesom transporta skoncentrisana je u dispečerskom centru sa regionalnim punktovima kojima se pokriva celokupna transportna ili distributivna mreža. Na savremenim gasovodnim instalacijama.termometri.kompresori. . . . U narednom tekstu obradiće se uređaji koji su u nadležnosti mašinske struke.elektromotori.cevnim zatvaračima treba da se: o ograniči gubitak gasa pri havarijskim situacijama. .filteri. itd.merači protoka. . Rukovanje sa objektima i uređajima i održavanje istih na transportno-distributivnom sistemu Podsistemi ili grupe gasovodnih sistema sastavljeni su od funkcionalnih sklopova ili uređaja.1. .kotlovi. Funkcija i funkcionalni nazivi zatvarača: . POSTUPCI NEPOSREDNOG RUKOVANJA PROCESOM TRANSPORTA I ODRŽAVANJA 5.sigurnosni blok ventili.motori sa unutrašnjim sagorevanjem. ventili i ređe zasuni. .zaporni cevni zatvarači se ugrađuju u transportne i distributivne gasovode i unutrašnje gasne instalacije.ograničivači protoka. Zaporni cevni zatvarači U principu.regulatori. .manometri. . 5.5. . . . .zaporni cevni zatvarači. sekcionisanjem gasovoda. . . pretežno se koriste kuglaste slavine. . 5.telemetrijske podstanice.gorionici. naročito na instalacijama za prirodni gas.1. najčešće se primenjuju: slavine.pumpe.

.zatvarač obilaznog voda. zaptivka vretena. Prema obliku elementa za zatvaranje zasuni mogu biti sa diskom ili klinasti. a) Klinasti zasun: 1. 5. Konstrukcija Zasuni. poklopac kućišta. . b) Šematski prikaz položaja diska za vreme otvaranja i zatvaranja zasuna 86 . sedište.blokadni zatvarač (blok stanica). Prema vrsti sedišta zasuni mogu biti sa stabilnim ili pokretnim sedištem. telo. može biti: . Opruga obezbeđuje dodatnu silu zaptivanja. 7. 4. . elemenat za zatvaranje i 9.zatvarač za grananje. 2.glavni zatvarač. 6. . Zatvarači mogu biti za nadzemnu i podzemnu ugradnju. Cevni zaporni zatvarač. Cevni zatvarač kod kojeg se upravnim pokretanjem elementa za zatvaranje na pravac kretanja fluida zatvara protok fluida kroz gasovod. . rade pod različitim Ovakva povezivanja se vrše samo povremeno ili kontrolisano u slučajevima kada se na jednom od gasovoda vrši intervencija. 3. preko ugrađene opruge. . Pokretno sedište ima mogućnost aksijalnog pomeranja. vreteno.prigušni zatvarač. prema mestu ugradnje. Iz ovakvih naziva zatvarača sagledava se njihova namena i ugradbena funkcija.zatvarač za povezivanje. zavrtanj za spajanje poklopca kućišta sa telom kućišta.izolacioni zatvarač (kod paralelnih gasovoda). ručno kolo.1.odušni zatvarač.o omogući povezivanje gasovoda koji režimima ili različitim sastavom gasa. a) b) Slika 5. . zaptivni uložak. 8. Kod podzemne izvedbe zatvarači imaju produžno vreteno preko kojeg se omogućava nadzemno rukovanje. itd.

11. 10. Kuglasta slavina: 1. Specifičan oblik zapornog cevnog zatvarača kod koga je element za zatvaranje u obliku diska.2. Slika 5. zaptivač vratila. 3. kugla. U širokoj je primeni na gasnim instalacijama. Slika 5. ’’O’’ prstenovi. 5. Leptir ventil 87 . 8. kućište.3. 6 podmetač. Iskustvo pokazuje da su nepouzdane. slavine mogu biti sa fiksiranom ili plivajućom kuglom. 7. 12. Čepna slavina Kuglaste slavine. 4. Retko se susreću na gasnim instalacijama.4. Element za zatvaranje im je u obliku kugle. poklopac. Slika 5. prirubnica. ručka Leptiraste slavine. zaptivač kugle.Čepne slavine. priteznica. Element za zatvaranje im je cilindričnog oblika ili oblika zarubljene kupe. reduktor. sa simetričnim odsečcima i cilindričnim otvorima kroz telo kugle upravno na površinu odsečaka. 9. 2. vratilo. U odnosu na slobodu kretanja.

vizuelni pregled stanja. Mogu biti na hidraulični pogon.Ventili. Najrasprostranjeniji cevni zatvarači.kosi. Za ručno pokretanje koriste se: rukohvati. Otvaranje ili zatvaranje protoka kroz cev vrši se upravnim pomeranjem vretena ventila sa pečurkom i zaptivkom na sedište ventila. Kod cevnih zapornih zatvarača na visoko pritisnim gasovodima nazivnog prečnika (otvora) 150 mm i većim. sem kod ’’habajućih’’ zatvarača koji su namenjeni za prigušivanje. pneumatski pogon (najčešći pogon sa tzv. 88 . Drugačiji naziv – aktuatori. samopogonom gde se koristi gas).ugaoni. Održavanje Na cevnim zatvaračima organizuje se preventivno i korektivno održavanje. .ravni. Shema ventila Uređaji za mehanizovano zatvaranje cevnih zatvarača. Preventivno održavanje obuhvata periodične aktivnosti i mere koje se sprovode na montiranom cevnom zatvaraču bez demontaže. a odnosi se na: . Kod mehanizovanog prenosa. Slika 5. Rukovanje Pokretanje izvršnih organa cevnih zatvarača vrši se ručnim ili mehanizovanim putem. kombinovani pogon i električni pogon (ređe u primeni). Element za zatvaranje se mora postaviti potpuno u položaj otvoreno ili zatvoreno.5. zbog velikih otpora za kretanje prouzrokovanih pritiskom. ručno pokretanje se vrši preko zupčastih reduktora. u jednom ili drugom pravcu na sedište ventila. Položaj sedišta ventila u odnosu na tok kretanja fluida definiše vrstu ventila kao: . . poluge i mehanički prenosi sa rukohvatima. pokretanje se vrši aktuatorom – daljinski ili direktno (lokalno).

Korektivno održavanje se obično odvija u radionici. Po demontaži identifikovanog zatvarača za popravku (kao lošeg) vrši se njegovo rastavljanje: 1. čep se može brušenjem upasovati u kućište. samo ispravan zatvarač može se ponovo ugraditi u instalaciju.habanje ili abrazija elementa za zatvaranje. . .kod čepnih zatvarača. neoštećeni delovi se očiste. .kod šiber ventila zaptivne površine se mogu obraditi. uglavnom mašću na bazi molibdena (Mo).pucanje kućišta i . proveru nepropusnosti. pa se nastavi dalje rastavljanje. 89 . . habanja vretena ili velikog zazora između vretena i čaure. 4. 5. prvo se odvoji nosač radnog dela i radni deo od kućišta preko razdvojive veze. 3. Održavanje zatvarača vrši se prema procedurama ili uputstvima u kojima su definisane aktivnosti. podmazivanje i moguću zamenu delova bez demontaže. u servisirane ili remontovane zatvarače po pravilu se stavljaju novi zaptivači.kod kuglastih slavina prstenovi sedišta se mogu zameniti – opravku oštećene kugle je vrlo teško izvesti. a svi podmažu. 6. Najčešći otkazi i deformacije na cevnim zatvaračima zbog kojih se mora vršiti neposredno i korektivno održavanje su: . . . Za procenu izvesnosti korektivnog održavanja zatvarača treba imati u vidu stečena iskustva: .abrazija sedišta.oštećenje zaptivnih elemenata.- razradu pokretačkog mehanizma. o izvršenom ispitivanju pravi se zapisnik koji je sastavni deo izveštaja o ispitivanju. pregledom rastavljenih delova utvrđuje se stepen oštećenosti i donosi odluka o otklanjanju oštećenja ili oštećenih elemenata (uglavnom se oštećeni delovi zamenjuju novim). Korektivno održavanje se sprovodi ako se u toku nadzora i preventivnog održavanja utvrde nepravilnosti i potreba za korektivnim održavanjem ili je to održavanje procedurom predviđeno. ponovo sastavljeni zatvarači se ponovo ispituju i podešavaju na propisani način (ispitivanje obavlja akreditovana laboratorija). .kod ravnih ventila zatvarač i sedište se mogu obraditi. rokovi i periodi održavanja.kvar zakretačkog mehanizma. .propuštanje zaptivne kutije usled neodgovarajućih zaptivki. 7.abrazija vretena. 2.

2. motora sa unutrašnjim sagorevanjem itd. Konstrukcija Filter se sastoji iz tela. otvora za čišćenje i drenažnog priključka. gasnih rampi. 90 .2. filteri mogu biti suvi i mokri. filtracionog uloška. Prema vrsti filtracionog materijala. Oni se ugrađuju u svim gasnim instalacijama i na svim merno-regulacionim stanicama ispred mernih i regulacionih uređaja.periodična kontrola zaprljanosti (preko diferencijalnog manometra ili iskustveno na osnovu razlike u pritiscima na ulaznom i izlaznom manometru).6. Suvi filter sa filcom Slika 5.5. pumpi. Filteri su uređaji koji služe za otklanjanje čvrstih čestica iz gasa.ispuštanje taloga. priključnih otvora. Filteri Otklanjanje čvrstih i tečnih čestica se vrši pri procesu pripreme za transport. Slika 5.7. Uključivanje u rad se obavlja otvaranjem cevnih zatvarača na ulaznom i izlaznom delu filtra. uređaja za regasifikaciju. Otklanjanje se vrši preko separatora i filtera. Mokri filter sa uljnom kupkom Rukovanje Rukovanje se obavlja prilikom njegovog uključivanja u rad i isključivanja iz rada. U toku procesa: . isparivačko-redukcionih stanica. kompresora. samog transporta i distribucije gasa. .

Kao nosilac toplote koriste se topla voda iz kotlarnice ili antifriz. njegovim priključcima i nosaču za podizanje i zakretanje poklopca filtra (kod velikih filtera). Zagrejači gasa Služe za pregrevanje gasa pre redukcije pritiska (zbog sprečavanja hidrata i zamrzavanja instalacija). Filter podleže periodičnom ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost (test na pritisak – hidro test). zamena zaptivnih elemenata. zamenu ili popravku diferencijalnog manometra i otklanjanje naprslina i abrazivnih deformacija na telu filtra. Zagrejač prirodnog gasa 91 .3. odstranjivanje taloga se vrši vađenjem uloška. čišćenje uloška filtra. Preventivno održavanje obuhvata vizuelni pregled. Održavanje Na filtrima se organizuje preventivno i korektivno održavanje.7. Korektivno održavanje obuhvata zamenu uloška filtra ili njegovu popravku. Oštećeni delovi se zamenjuju novim. 5. ispuštanje taloga.Kod manjih filtera. proveru i ispitivanje. Najčešće otkazi na filtrima su degradacija uloška filtra.2. Degradacija nastaje začepljenjem ili probijanjem filterskog sloja. Slika 5.

zatvaranjem ili otvaranjem odgovarajućih priključnih ventila. Konstrukcija Regulatori pritiska po konstrukciji mogu biti direktnog i indirektnog dejstva. kod sabiranja.Konstrukcija Zagrejač pririodnog gasa se sastoji od: tela ili plašta. distribucije i korišćenja gasa.vizuelno pregled spoljnih delova i izolacije. . Regulatori pritiska Uređaji koji služe za snižavanje ulaznog pritiska gasa.2.oštećenje ili perforaciju grejnog tela i . U zagrejan grejač pušta se gas. transporta.periodične preglede nepravilnosti i propuštanja. na željeni izlazni pritisak. Funkcija regulatora je i da održava zadatu vrednost izlaznog pritiska koja sme odstupati samo u dozvoljenim granicama. Preventivno održavanje sprovodi se kroz kontrolu: . 92 . .otkaze u sistemu nosioca toplote. Rukovanje Zagrejačem se rukuje samo pri puštanju u rad i isključivanju iz rada.4. priključka za odmuljivanje.pucanje ili deformaciju zaptivnih elemenata. . priključka za gas. U regulatoru pritiska se odvija proces redukcije (prigušivanja) i proces regulacije pritiska.izlazno ulaznih parametara fluida (vode i gasa). grejača od snopa cevi. 5. Može biti opremljen i sigurnosnim uređajem radi zaštite u slučaju prodora gasnog pritiska u instalaciju nosioca toplote. Zagrejač gasa podleže preventivnom i korektivnom održavanju. Takođe je opremljen ulazno izlaznim cevnim zatvaračima i termometrima. Održavanje Otkazi grejača uglavnom su vezani za: . omotača toplotne izolacije. priključka za nosioca toplote.

odušnog priključka.izvršnog elementa (vretena sa pečurkom). 3. . Slika 5.8. opruga. 11. membrana. 6.Slika 5. . 9. klackalica. ’’O’’ prsten. 10. 4. membranski sklop. 7. 93 . sedište. poluga. pritezač opruge. .9. Shema delovanja direktnog regulatora pritiska Regulatori direktnog dejstva sastoje se iz osnovnih delova: . 2. 5.kućišta sa ventilskim sedištem i cevnim priključcima. 8. kućište ventila. . kućište regulatora.podešavajuće opruge ili tega. pečurka.membrane. Poprečni presek regulatora direktnog dejstva: 1.

2.kućišta regulatora sa ventilskim sedištem i cevnim priključcima.impulsnih vodova. . 4. merni vod. .podesive prigušnice. kućište membrane. 5.opruge. izvršni element. 7.membrane. sprovodnik gasa.izvršnog elementa sa vretenom i pečurkom. 5.dvodelni kavez. kućište ventila. 4. 3. dozirni otvor.10. 2. 6. Slika 5. podesiva prigušnica. . . . impulsni vod Regulatori indirektnog dejstva sastoje se iz osnovnih delova: . kućište.Slika 5. . 8. opruga Aksijalni regulator pritiska predstavlja specifičnu konstrukciju regulatora indirektnog dejstva.pilot regulatora sa podesivom oprugom i izvršnim lokalnm elementima. upravljački regulator. Jednostavne su konstrukcije čije osnovne delove čini: . Poprečni presek regulatora indirektnog dejstva: 1.11. Shema delovanja indirektnog regulatora pritiska: 1.telo regulatora. membrana regulatora. membrana. . 3. 94 .

vibracije i dr. Rukovanje Rukovanje regulatorima u procesu nadzora i kontrole transporta koje sprovode neposredni izvršioci (rukovaoci.vizuelnu kontrolu rada regulatora (oscilacije pritiska. . Aksijalni regulatori se nisu u praksi pokazali dobrim pa se ne smatraju dobrim rešenjem.12. laganim otvaranjem ventila ispred regulatora.fizičko blokiranje zatvaranjem zapornih organa isprede i iza regulatora pritiska u specifičnim uslovima (otkazi rada. . Slika 5. zatim pažljivo pritegnuti istu. Po proveri zadate vrednosti pritiska iza 95 .vođenje evidencije o stanju i . prateći pažljivo promenu izlaznog pritiska na manometru. dok kod aksijalnih prigušivanje vrši elastični (gumeni) rukavac. . . Aksijalni regulator sa elastičnim rukavcem Osnovna razlika između ove vrste regulatora i klasičnih regulatora je u izvršnom organu koji vrši prigušivanje – kod klasičnih prigušivanje vrši pečurka na vretenu izvršnog organa. poremećaj funkcije ili prelaska na rezervnu liniju). Puštanje gasa u regulator vrši se posle provere ispravnosti celokupne gasne instalacije.).kontrolu propuštanja na spojevima. manipulanti). .kontrolu izlaznog pritiska. Kontrolisati neko vreme da li regulator drži konstantno pritisak (izlazni zaporni organ je još zatvoren). svodi se na: . Sa regulatorom pritiska se rukuje pažljivo.- elastična membrana ili rukavac kao izvršni organ i pilot. Prethodno je potrebno otpustiti oprugu regulatora kod direktnog dejstva ili na pilot regulatoru kod indirektnog dejstva.pregled spoljneg stanja regulatora.podnošenje pismenog izveštaja.

Procesni regulatori su zbog toga najčešće u kvaru zbog: delimično ili potpuno začepljenje dizni i filtera na pilotu regulatora. 96 . zamrzavanje usled otkaza sistema za grejanje. Poprečni presek regulatora serije 971 Regulator serije 971 Servisiranje se vrši periodično najmanje jednom u toku godine. Prilikom servisiranja koristi se alat koji ne varniči ili alat koji je namazan mašću. Održavanje Regulatori pritiska podležu preventivnom i korektivnom održavanju. Primeri održavanja: • regulatora indirektnog dejstva serije 971 i • regulatora direktnog dejstva serije VR-75. neprimerna podešenost uređaja.regulatora. Slika 5. Najčešći procesni otkazi i kvarovi na regulatorima pritiska prouzrokovani su prisustvom nečistoće u gasu. t i nagle promene). p. Preventivno održavanje sprovodi se postupcima nadzora i kontrole rada regulatora i redovnim servisiranjem. uputstvom za rad ili odgovarajućom procedurom.13. redosledom i na način predviđen odgovarajućim projektom. neprimerni ulazno-izlazni parametri gasa (Q. može se laganim otvaranjem ventila iza regulatora pustiti dalje gas u instalaciju. itd.

Za servisiranje je potrebno demontirati regulator. Kad su slavine ispred i iza regulatora zatvorene i linija između njih rasterećena ispuštanjem gasa u atmosferu, može se pristupiti demontaži. Otpuštanjem i skidanjem impulsnih vodova i pilota pristupa se servisiranju regulatora. Nakon rastavljanja pristupa se čišćenju delova od nečistoća i starih maziva (usput se vrši defektaža svih delova regulatora). Svi oštećeni i pohabani delovi se popravljaju ili zamenjuju novim. Posebno treba obratiti pažnju na gumene prstenove (’’O’’ ring) jer i najmanje oštećenje nekog od njih dovodi u pitanje funkcionisanje regulautora. Svi zavrtnjevi i navrtke se mažu tankim slojem masti kao i osovine i klizni delovi cilindra i gumeni prstenovi. Regulator se sastavlja obrnutim redosledom od rastavljanja. Uzroci i najčešći kvarovi regulatora sa indirektnim dejstvom i preporuke za otklanjanje: - regulator neće da otvori: o nedostatak ulaznog gasa (proveriti slavinu na ulazu), o nedostatak gasa u pilotu (proveriti impulsne vodove i sam pilot), o oštećenje membrane ili O-ringa na osovini membrane (proveriti ih). - izlazni pritisak opada: o nedovoljni ulazni pritisak (postaviti etalonski manometar), o regulator ne može da propusti dovoljnu količinu gasa (nije dobro dimenzionisan), o upravljački pritisak pilota nedovoljan (proveriti imuplse i pilot), o zagušen ulazni filter (njegova promena ili čišćenje). - izlazni pritisak raste preko zadatog: o pohabana gumena zaptivka ili zaprljana (zameniti istu), o oštećeno metalno sedište, tako da gumena zaptivka ne može da zatvori (skidanje sedišta i ravnanje mašinskom obradom). - zamrzavanje regulatora ili pilota: o nedovoljno ili nikakvo grejanje ispred redukcije. - nenormalno mali protok (ekstremno mala potrošnja): o varira izlazni pritisak, o ekstremno mali traženi kapacitet, o pogrešno postavljen imuplsni vod, o pogrešno podešen pilot (proveriti rad i po potrebi podesiti). Kvarovi upravljačkog organa – pilota: - nedovoljni pritisak prilikom puštanja u rad regulatora: o baždarna opruga je suviše slaba (zameniti jačom), o proveriti da li je ulazna količina gasa i pritiska dovoljna. - ako je pritisak iza regulatora pao ispod prethodno baždarene vrednosti: o filter stabilizatora zaprljan (treba ga očistiti ili zameniti), o zaptivni podmetač stabilizatora je povećao dimenzije i sprečava propisanu izlaznu količinu gasa (zamena podmetača), o baždarna opruga je izgubila svoju elastičnost (treba je zameniti), 97

-

-

-

zaptivka ventila je povećala dimenzije i sprečava propisanu izlaznu količinu gasa (treba je zameniti). pritisak iza regulatora se povećava iznad zadatih vrednosti: o zaptivni podmetač stabilizatora ne zaptiva dobro (zameniti ga), o zaptivka ventila na ulazu pilota ne zaptiva dobro (zameniti je). sporo reagovanje pri promeni protočnih količina gasa: o nedovoljna protočna količina gasa ulaznog ventila (treba povećati protočnu količinu gasa pomoću zavrtnja za podešavanje), o baždarni otvor je suviše veliki (treba ga zameniti mlaznicom sa manjim baždarnim otvorom). suviše brzo reagovanje pri promeni protočnih količina gasa: o suviše velika protočna količina gasa ulaznog ventila (smanjiti je pomoću zavrtnja za podešavanje), o baždarni otvor je suviše mali (treba ga zameniti mlaznicom sa većim baždarnim otvorom), o treba prekontrolisati zazor između poluge i ventila. o

U slučaju bilo kakvog odstupanja pritiska iza regulatora od zadatih vrednosti proveriti da li su membrane u ispravnom stanju – ako nisu, treba ih zameniti. Regulator serije VR-75 Ovaj regulator se koristi za radne pritiske od 1 do 100 bar i izlazne od 0.5 i 16 bar. Regulator mora održavati konstantnu vrednost izlaznog pritiska.

Slika 5.14. Funkcionalna shema regulatora VR-75

98

Najčešći kvarovi kod regulatora direktnog dejstva su: - pucanje ili deformacija membrane, - oštećenje membrane regulatora usled uticaja atmosferskog kondenzata ili padavina preko oduška, - oštećenja sedišta i kućišta regulatora usled abrazivnog desjtva mehaničkih nečistoća. Servisiranje se vrši periodično, a najmanje jednom godišnje. Postupak servisiranja: zatvori se ulazna i izlazna slavina na regulacionoj liniji i izvrši ispuštanje gasa u atmosferu otvaranjem odušne slavine, čime se vrši rasterećenje i odsustvo gasa iz regulatora. Demontira se regulator i rastavi se na delove. Svaki se deo očisti, pregleda, utvrdi se njegova ispravnost i oštećenje – dotrajali i oštećeni delovi zamenjuju se novim. Sve klizne površine i zaptivni prstenovi podmazuju se molibdenskom mašću. Po utvrđenoj defektaži i otklanjanju oštećenja pristupa se sastavljanju regulatora. Po sastavljanju, regulator pritiska se ispituje i podešava na zadate parametre, kontrolišući ga preko montiranog etalonskog manometra. Prilikom servisiranja regulatora koristi se alat koji ne varniči.

99

AG 1 ± 1% od podešenog pritiska. Područja aktiviranja protiv smanjenja pritiska: AG 30 ± 30% od podešenog pritiska. 100 .VII 5.5% od podešenog pritiska.15. AG 5 ± 5% od podešenog pritiska. Ponovo se mogu aktivirati samo ručno. Standardom su propisana područja ’’AG’’. aktiviranja protiv porasta pritiska i aktiviranja protiv smanjenja pritiska.5 ± 2. AG 5 ± 5% od podešenog pritiska. Shema delovanja sigurnosno zapornog ventila direktnog dejstva Sigurnosno zaporni ventili mogu biti direktnog i indirektnog dejstva.5. Sigurnosni zaporni ventili Uređaji koji se ugrađuju u sklopu gasnih instalacija radi zatvaranja protoka gasa kada pritisak odstupi od zadate vrednosti područja regulacije ventila. Shema delovanja i sastavni delovi ventila prikazani su na slici 5. Slika 5. AG 15 ± 15% od podešenog pritiska. Konstrukcija Sigurnosno zaporni ventili su tako konstruisani da u slučaju pucanja membrane aktiviraju pomoćni uređaj i sigurnosno zaporni ventil pouzdano zatvori protok gasa. AG 2.2. Područja aktiviranja pri porastu pritiska: AG 10 ± 10% od podešenog pritiska.16.

.pregled spoljnog stanja sigurnosno zapornog ventila i statusa otvoren/zatvoren.5 + 1. .65 bar.izveštavanjem nadležnog lica o stanju sigurnosno zapornog ventila sa lica mesta.fizičko blokiranje zatvaranjem zapornog organa ispred i iza regulacione linije. . 4. svodi se na: .Slika 5. sigurnosno zaporni ventil podleže popravci. Ako u svim slučajevima ’’odradi’’. telo ventila.5 bar. sedište ventila. što u primeru iznosi 1. Ako u jednom od tri slučaja ne ’’odradi’’. Ako sigurnosno zaporni ventil izvrši (’’odradi’’) svoj zadatak.65 bar Provera se izvodi na taj način što se veštački poveća izlazni pritisak iza regulatora do vrednosti pritiska koji je potreban za aktiviranje sigurnosno zapornog ventila.kontrolu propuštanja na spojevima. . smatra se da je sigurnosno zaporni ventil dobro uregulisan. 101 . opruga Rukovanje Rukovanje sa sigurnosno zapornim organom u procesu nadzora i kontrole transporta gasa koje sprovode neposredni rukovaoci instalacija.16.podnošenje pismenog izveštaja o sprovedenim postupcima na sigurnosnom zapornom ventilu. Ako je pritisak otvaranja sigurnosno odušnog ventila. Shema delovanja lomnog ventila kod tečnog naftnog gasa: 1. na primer 1. izvršni organ. pri tom stanju naregulisanog pritiska se ponovi njegova provera najmanje tri puta. onda se sigurnosno zaporni ventil nareguliše tako da zatvara protok gasa kada iza regulatora poraste pritisak iznad: PSZC = PSOV + PSOV x AG10 = 1. 2. .vođenje evidencije o stanju sigurnosno zapornog ventila. 3. Sigurnosno zaporni ventil treba da zatvori protok gasa kroz instalaciju kod naših merno-regulacionih stanica kada pritisak poraste za 10% od pritiska otvaranja sigurnosno odušnog ventila (ispusni ventil sigurnosti).5 x 0.1 = 1.

4. 5. membrana. 3. Ostali kvarovi se isključivo otklanjaju zamenom.pucanje klackalice usled naglog povećanja pritiska ili druge mehaničke sile. zaptivka. sa tegom) i 2. 6. Sigurnosno-odušni ventil (SOV) To su uređaji kojima se procesni sistemi i instalacije koje rade pod pritiskom obezbeđuju od nekontrolisanog porasta pritiska (preko granice radnog odnosno dozvoljenog pritiska). . . izvršni sklop.oštećenja osovine za blokiranje i deblokiranje usled rukovanja. opruga. zavrtanj za oslanjanje opruge i podešavanje. Konstrukcija Upotrebljavaju se uglavnom dva tipa konstrukcije SOV: 1. poklopac kućišta. sedište ventila 102 . . 2. Slika 5.propuštanje gasa zbog naslaga nečistoće na sedište ventila i na kliznim površinama. indirektnog dejstva. Najčešći otkazi kod ovih ventila i upravljačkog mehanizma prouzrokovani su prisustvom nečistoća u gasu. 7. Membranski SOV: 1. . direktnog dejstva (opružni.slabljenje ili pucanje opruge cilindričnog zatvarača. .2. 5.deformacija ili pucanje membrane upravljačkog organa. 8.Održavanje Sigurnosno zaporni ventili (SZV) podležu preventivnom i korektivnom održavanju.oštećenje zaptivnih prstenova usled dotrajalosti i mehaničke nečistoće. 9. poklopac ventila.abrazija čepa. Preventivno održavanje sprovodi se kroz postupke nadzora i kontrole i redovnim servisiranjem. Sanacija otkaza zbog naslaga nečistoće na sedištu i kliznim površinama se vrši odstranjivanjem naslaga. kućište.17. . Kvarovi zbog kojih se mora vršiti direktno i korektivno održavanje su: . sedišta i prstenaste vođice zatvarača. membranski.6.

telo. sve u zavisnosti od konstrukcije. dijafragma D1. pneumatska). 3. 9. 4. 4. zavrtanj za regulaciju opruge R. membrana odušnog ventila D. SOV indirektnog dejstva: 1. pri 103 . 5. a kod ventila sa indirektnim za pomeranje izvršnog organa koristi se pomoćna energija (npr. opruga M1. opruga M Rukovanje Rukovanje se svodi na njegovo podešavanje. Sa ventilima sigurnosti se rukuje pažljivo. 2. ventil V. 10.Slika 5. 8. 3. ručica. bregasta osovinica. cevni nastavak Kod ventila sa direktnim dejstvom izvršni organ se pomera pod direktnim dejstvom opruge ili tega. opruga. 7. komora A. sisak za pražnjenje (ispuštanje) gasa G. 6. 5. čep. Opružni SOV: 1. otvor za ispuštanje gasa S. Kod ventila sa oprugom podešavanje se vrši pritezanjem ili otpuštanjem zavrtnja za podešavanje. zaptivač klipa. 8. komora odušnog ventila B. Kod ventila indirektnog dejstva podešavanje se vrši tako što se u ulaznom delu odušnog ventila instalira jedinica koja može da proizvodi pritisak.19. Kod ventila direktnog dejstva sa tegom podešavanje pritiska aktiviranja (ispuštanja) vrši se promenom težine tega ili dužine poluge na kojoj je teg.18. 7. 9. 11. 6. 2. Slika 5. regulacioni zavrtanj. izvršni organ O. klip.

zapeklost naležućih površina zbog dugog neaktiviranja ili uticaja padovima. komprimovani vazduh.oštećenja sedišta pečurke zbog abrazije. O ispitivanju i podešenosti pravi se zapisnik od strane akreditovane laboratorije. 5. takozvani gasomeri. Po otklanjanju nedostataka.kome ventil ispušta gas (regulator pritiska. zaptivni prsten ispod opruge (6) i sam rasteretni ventil.7. 104 . Turbinski gasomeri Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0. . izvrši se odmašćivanje i pregled. distributivnih stanica.7. Ventil se rasklopi na sastavne delove. Standardno merilo protoka gasa sa turbinom je merilo pogodno za sve neagresivne gasove. a kod ventila sa indirektnim dejstvom prohodnost impulsnog voda. membrane i zaptivnog prstena ispod opruge (6). Najčešće su u primeni: . Najčešća oštećenja kod ovih ventila su: . Ventil sigurnosti se ispituje najmanje jednom u tri godine i posle svake opravke. propan. .turbinski. . butan. hidrogen i dr.2. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.ventil ne otvara na podešenoj vrednosti: proveriti oprugu i zapeklost sedišta. Merači protoka Na gasovodnom sistemu koriste se za merenje praktičnih ili potrošnih količina gasa. 5. etilen. kao što su prirodni gas.gasomeri sa mehom. Ovo merilo se široko primenjuje kod industrijskih kapaciteta. . Pre demontaže se izvrši blokada i rasterećenje linije ili mesta sa kojeg se vrši demontaža.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h.ventil stalno ispušta: izvršiti defektažu.rasteretni ventil kod ventila sa indirektnim dejstvom stalno propušta: proveriti membranu.gubitak krutosti opruge. oprugu (11).2. vazduh. ventil se ispituje na funkcionalnost i nepropusnost.rotacioni i . cilindar i sl. Servisiranje SOV-a se vrši posle njegove demontaže. odzračivanjem.) i merač pritiska sa adekvatnom skalom. Najčešći otkazi i način njihovog otklanjanja: .1. . glavnih snabdevačkih stanica i drugih primopredajnih mesta.pucanje ili deformacije membrane. . Održavanje SOV podleže preventivnom i korektivnom održavanju.

20.21. brojilo Slika 5. 6. 4. protočni kanal.Konstrukcija Osnovni delovi merača su: kućište merača. sklop prenosnih zupčanika. Turbinski gasomer: 1. turbinsko kolo. protočni prsten. 7. protočni prsten. Na merilima se postavljaju priključci za potrebe prenosa podataka na daljinu. protočni kanal. brojač. Slika 5. Turbinski merač gasa proizvođača ''Daniel'' 105 . usmerivač protoka. 5. magnetna spojnica. 3. sklop zupčanika. magnetna spojnica. 2. lopatice turbinskog kola.

Merilo protoka podleže kontroli svake pete godine u akreditivanoj laboratoriji.oštećenje ležišta osovine turbinskog kola. Pri upuštanju je važno da se to ne radi naglo zbog dinamičkih udara na osetljivo turbinsko kolo. Protok gasa kroz roto merač se meri u segmentima koje zahvataju klipovi odnosno lopatice roto kola. a kako su rotirajući elementi uležišteni sa kugličnim ležajevima veoma visoke klase tačnosti izrade. tečnosti ili stranih tela koji mogu izazvati štetu na turbinskom merilu ili štetu u mehanizmu. . Pošto u gasu ima nečistoća. preporučuje se montiranje gasnog filtera ispred merila.2.Rukovanje Po montaži gasomera. mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom (slika 5. pri specifičnim protocima vazduha.2. Podmazivanje turbinskih merila je od izuzetne važnosti za tačnost rada mernog uređaja kao celine. Merači podležu preventivnom i korektivnom održavanju kroz preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti.oštećenje drugih rotacionih delova. Tog principa se treba pridržavati u toku eksploatacije. baždariti i njihove greške tom prilikom svesti u dozvoljene granice. odnosno gasa. Konstrukcija Rotacioni gasomer sa osmičastim rotorima je zapreminski gasomer koji preko brojila registruje protočnu količinu gasa u zapreminskim jedinicama pri pogonskim uslovima. Tekuće rukovanje odnosi se na periodično očitavanje stanja brojača i praćenja ispravnosti rada.poremećaj i na mernom i prenosnom mehanizmu. Ti otkazi su: . ta nečistoća može da ošteti ležajeve i samim tim umanji tačnost rada merila.7. Pokretanje roto kola sa lopaticama obavlja struja gasa. U slučajevima kada gasni tok nije čist. Kako se od merila protoka gasa sa turbinom zahteva izuzetna tačnost. . Zato je potrebno vršiti povremeno. Rotacioni gasomeri Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima. U struji gasa ne sme biti prašina. plansko podmazivanje ležajeva. Održavanje Najčešći otkazi kod ovakvog merača proizilaze zbog prisustva čvrstih i tečnih čestica u gasu. periodično i kad na to ukažu rezultati praćenja. 5.lom ili deformacija lopatica. odnosno punjenjem instalacije gasom. Cilj ispitivanja gasomera jeste pronalaženje relativnih greški ispitivanog gasomera. isti se uvodi u autonomni rad laganim upuštanjem gasa.22). potrebno ih je. pojave dinamičkih udara i vibracija. Zazor između klipova odnosno lopatica i kućišta je zanemarljiv u odnosu 106 . .

gas ulazi u prostor između klipova i tela merača. sem pri montaži. 5. telo merača. Roto merači sa dva klipa i merači sa roto kolom Svaki put kada se završi jedan obrtaj klipova četiri jednaka segmenta se istisnu.na protok. Oni se karakterišu velikom tačnošću merenja. U isto vreme donji klip se okreće u suprotnom smeru od kazaljke na satu i meri iste količine. lopatica roto kola i kućišta merača.23. Kada gornji klip dođe u horizontalni položaj. Obrtanje roto kola se prenosi mehanički. Slika 5. naročito kada treba da služi kao etalonski na terenu (prenosivi). Roto merači se proizvode sa veoma malim zazorima između klipova. kalibrisani prostor Rukovanje Rad merača je autonomni i u procesnom smislu sa njim se ne rukuje. brojilo. Oni se sabiraju i preko prenosnog mehanizma se iskazuju na registratoru. 4. podeoni krug. Shema osmičastog rotacionog merača: 1. Ovaj tip merača daje veoma malu razliku u tačnosti merenja merača na početku rada i posle upotrebe od nekoliko godina.22 pojedine pozicije imaju sledeća značenja: 1. 3. Gornji klip se okreće u pravcu kazaljke na satu. Slika 5. 2. relativno malim padom pritiska (kod proticanja gasa kroz njih) kao i dosta širokim područjem merenja.22. 4. na registrator koji pokazuje proteklu zapreminu. osmičasti klip. 2. 107 . Pri prvom montiranju merača mora se rezervoar za ulje napuniti dok se ulje ne pojavi na staklu za kontrolu nivoa. ili na neki drugi način. Nastavljanjem kretanja klipa segment gasa se oslobađa i odlazi u pravcu izlaza merača. demontaži i prenosu. 3. Na slici 5. fiksni segment gasa je momentalno zahvaćen i izmeren.

2. kao što su otklanjanje nečistoća. Najčešći otkazi i način otklanjanja: . Ispitivanje i baždarenje se vrši posle svakog korektivnog održavanja.pojava povećanog pada pritiska u meraču ukazuje na oštećenje zaptivnog ’’sloja’’ između rotora i komore gasomera (zamena oštećenih ležajeva ili oštećenog dela). Potpuni ciklus rada ovih merila se odvija kroz četiri faze (slika 5. prednji meh se puni.ometanje rada ležajeva ili oštećenje ležajeva zbog prisustva nečistoća (redovna kontrola i zamena oštećenih ležajeva). Gasomeri sa mehom Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). zadnji meh je pun. .23): 1. prednji meh je prazan i prednja komora je upravo ispunjena 2.3. Merni uložak se sastoji od četiri komore koje se dobijaju pregrađivanjem dva ograničena prostora sa dve sintetičke membrane i polužnog mehanizma iznad komora koji pretvara translatorno kretanje u kružno. mernog uloška sa polužnim mehanizmom i brojača. prednja komora se prazni 108 . Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasa.7.Održavanje Merači podležu preventivnom i korektivnom održavanju. Konstrukcija Merila se sastoje iz: kućišta. Servisiranje gasomera vrši se svake 3-5 godine u zavisnosti od veličine i uslova rada.Zadnja komora se prazni. 5. sprečavanje vibracija i stalno podmazivanje ležajeva rotora. zadnji meh se puni. Preventivno održavanje se sprovodi kroz stvaranje uslova za normalan rad merača. Zadnja komora je sada prazna.

U prednjoj komori zapremina izvan meha (4) se puni. Zadnja komora se puni. prednji meh se prazni i prednja komora se puni Slika 5. 3. zadnji meh se prazni. Meh u zadnjoj komori (2) se prazni. je prazan. Rukovanje Rukovanje sa ovom vrstom gasomera vrši se samo pri montaži i demontaži.3. se prazni. Meh u prednjoj komori (3) se puni a deo zapremine u prednjoj komori izvan meha (4) se prazni. Zapremina izvan meha u zadnjoj komori je prazna (1). 4. Odnos ventila i mehova u toku jednog kompletnog ciklusa rada merača sa mehovima 1. Pri demontaži naročito treba voditi računa da se izvrši premeštanje ulazno-izlaznih priključaka sa bakarnom pletenicom. Zapremina u zadnjoj komori izvan meha je sasvim puna (1). Zadnja komora je sada kompletno puna. zamenjuje drugim.23. Merač se pušta u rad pažljivim otvaranjem cevnih zatvarača ispred i iza merila. Zapremina u zadnjoj komori izvan meha se puni. 2. u prednjoj komori. U prednjoj komori meh je prazan (3) a deo zapremine izvan meha je upravo napunjen (4). Pri utvrđivanju netačnosti merenja. meh u zadnjoj komori je pun (2). Održavanje se svodi na redovno praćenje i kontrolu rada. a meh (3) u prednjoj komori. kao i kod drugih elemenata. zadnji meh je prazan. Dok se meh u zadnjoj komori puni (2) dotle se prazni zapremina zadnje komore izvan meha (1). Meh u prednjoj komori (3) je napunjen a zapremina izvan meha (4). prednji meh je napunjen i prednja komora je ispražnjena 4. obično se merač skida. a meh (2) u zadnjoj komori. zbog onemogućavanja pojave varnice i havarije izazvane statičkim elektrecitetom. Održavanje Najčešći otkazi kod gasomera sa mehovima: deformacija polužnog mehanizma. deformacija mehova i zastoji na mehanizmu brojača. a skinuti šalje 109 . se ispraznila.

Ultrazvučni merila predstavlja noviji tip merača. Ultrazvučni merači iskazuju zapreminu proteklog gasa na osnovu merenja vremena prolaza zvučnog talasa visoke frekvence kroz gas koji protiče. niski troškovi eksploatacije. Šematski prikaz principa merenja ultrazvučnog merača gasa Prednosti ultrazvučnih merača gasa su: ne zahteva se kalibracija protoka. veliki opseg. pretvarača instaliranih unutar tela merača i od elektronskog modula. 5. osetljiv je na buku koja se stvara u regulatorima.4. nema održavanja.7. visoka tačnost. On se sastoji od tri osnovna dela: tela merača.2.vrtložna merila i . 110 .ultrazvučna merila. Merno-regulacione stanice Na slikama 5.24. Obavezno baždarenje gasomera se vrši svakih pet godina i posle svakog preventivnog održavanja. Ostali gasomeri Primenjuju se u svetu: .25 i 5.na demontažu i baždarenje.2. Slika 5.26 prikazane su sheme merno-regulacionih stanica. niski troškovi instaliranja. 5. nema pokretnih delova.8. Nedostaci ovog tipa merača su: nije potpuno našao primenu u našoj industriji. nema pada pritiska pri protoku gasa kroz merač.

25 je dat šematski prikaz jedne glavne merno-regulacione stanice. U njima se redukuje pritisak.25. 111 .Slika 5. a može i za svrhe primopredaje između transportera i distributera odnosno potrošača). Shematski prikaz glavne merno-regulacione stanice za prirodni gas Na slici 5. Preko glavne merno-regulacione stanice snabdevaju se pojedina distributivna područja ili veći potrošači. sa radnog pritiska u magistralnom ili razvodnom gasovodu (30-112 bara) na distributivni pritisak (112 bara) i meri protok (ovo merenje služi za svrhe vođenja procesa transporta i distribucije.

Shematski prikaz glavne merno-regulacione stanice industrijskog potrošača Na slici 5. zvanično mesto merenja. Ova stanica služi za sniženje pritiska sa nivoa koji vlada u distributivnim vodovima (3-12 bara) na pritisak koji propisi nalažu za bezbedno vođenje gasa unutar kruga i hala potrošača.26 je dat šematski prikaz jedne merno-regulacione stanice industrijskog potrošača. Ova stanica je obično i merna tj.26. 112 . za obračun primljenih količina od distributera.Slika 5.

U naseljenim mestima ova kontrola se sprovodi nedeljno.Konstrukcija Ukupnu opremu koju poseduje jedna merno-regulaciona stanica možemo svrstati u sledeće grupe: oprema oprema oprema oprema oprema oprema za za za za za za prečišćavanje gasa.statusa i funkcionalnosti cevi zatvarača. statusa slavina na impulsnim vodovima korektora i plombe. .vizuelna kontrola rada merača. Korektivno mehaničko održavanje GMRS i MRS svodi se na korektovno održavanje njihovih elemenata i oštećenja cevi. redukciju i regulaciju pritiska i protoka. tako da se u našim uslovima (za sada) pribeglo jeftinijoj varijanti koja obuhvata samo daljinsko nadziranje nad radom. Daljinsko upravljanje vrši se preko telemetrijskog centra i taj način upravljanja je jako skup. . Procedura sprovođenja kontrole opšteg stanja obuhvata: . . .kontrolu isticanja gasa ručnim detektorom ili sapunicom.oštećenje zida cevi. . Objekat MRS podleže preventivnom i korektivnom održavanju. Preventivno održavanje obuhvata kontrolu: .status ventilacionih otvora. .kontrolu ulazno-izlaznih parametara gasa i nosioca toplote. merenje protoka i ostalih parametara.vizuelni pregled stanja uređaja i opreme. zagrevanje gasa. Generalni remont stanice vrši se godišnje – kao remont regulacione i sigurnosne opreme. . .kontrolu stanja sredstva protivpožarne zaštite. na način i po postupcima predviđenim kod tih elemenata. . . . korektora.kontrolu položaja zapornih cevnih zatvarača i stanje plombi na obilaznom vodu merila gasa.drenažu filtera i kondenz lonca.vizuelna provera rada kotla i sistema za zagrevanje. Rukovanje Upravljanje radom stanice vrši se daljinski i ručno.kontrolu stanja termometra i manometra. zatvaranje i otvaranje vodova (cevni zatvarači). Unutrašnjost ograde predstavlja zemljišnu zonu i svi radovi u njoj podležu zaštiti od požara i eksplozije.opšteg stanja. a van naselja dvonedeljno. . 113 . dosad uglavnom na glavnim mernoregulacionim stanicama (GMRS). zaštitu od prekomernog pritiska (sigurnosna oprema).antikorozionu zaštitu. Održavanje Merno-regulaciona stanica ima status nadzemnog objekta na gasovodnom sistemu i ograđena je.

• Nadzor nad radom i stanjem cevovoda Pregledi cevovoda u funkciji kontrole rada i preventivnog održavanja. • Rukovanje cevovodima u radu Rukovanje cevovodima u toku rada (transporta) svodi se na manipulaciju sa cevnim zatvaračima.uočavanje promene na delovima: cevovoda. .utvrđivanje ispuštanja gasa.9.posuda za skupljanje kondenzata. oznaka statusa sa blok ventila. Pregledom se nadzire i kontroliše: .stavljanje cevovoda van upotrebe. po statusu uključen-isključen odnosno deonica je ’’uključena’’ ili ’’isključena’’. . čime se želi zaštita zainteresovanih strana.laganim punjenjem gasovoda gasom i kontrolisanjem prisustva gasa na odzrakama. Početna situacija je da su svi zaporni organi i uređaji u zatvorenom položaju. čistačka mesta za unutrašnje čišćenje i sekcijski cevni zatvarači integrisani ili povezani u jednu međuzavisnu funkcionalnu celinu čine cevovod.laganim otvaranjem cevnih otvarača po deonicama i odzračivanjem deonice cevovoda na pripadajućem sekcijskom ili blok ventilu.pregled pešačkim obilaskom.promena vegetacije na trasi zbog ispuštanja gasa i prirodnog rasta. mogu da se vrše na sledeći način: . . Eksploatacija cevovoda i preventivno održavanje • Puštanje u rad Puštanje u rad se vrši po prijemu cevovoda. u užem smislu gasovod za transport i distribuciju gasa.uočavanje građevinskih i poljoprivrednih aktivnosti. cevni zaporni zatvarači.pregled obilaskom sa vozilom. . . . kondenz posude. radi provere i ispuštanja eventualno zaostale nečistoće i kondenzata. Principi rukovanja i održavanja cevovoda obuhvataju: . .nadzor nad radom i stanjem cevovoda. . Isključivanje iz rada. fitinzi. .praćenje napunjenosti preko pritiska i manometara na nadzemnim objektima ili priključcima i dreniranje cevovoda i uređaja na njemu. 114 . Cevovodi Cevi. odnosno obustavljanje transporta može se vršiti samo u okvirima zakonske regulative.isključivanje iz rada.pregled iz vazduha.puštanje u rad.5. . čistačkih mesta i . blok stanice. Puštanje u rad otpočinje: .2.

. . isterivanju vode zaostale pri ispitivanju gasovoda na čvrstoću. Pri pražnjenju kondenzata uzimaju se uzorci radi utvrđivanja porekla uzroka nastanka štetnog kondenzata. Na trasi cevovoda kontroliše se prirodni rast i razvoj vegetacije jer rastinje sa dubokim i jakim korenom i žilama može ošteteti ne samo izolaciju nego i gasovod. pojavi tečne faze u gasovodu zbog nedovoljne pripreme gasa u degazolinažama i 115 .manometarskim slavinama. . Čišćenje gasovoda vrši se periodično i pri: izgradnji novih gasovoda.kontrolom vegetacije. Gas ’’suši’’ prekrivni sloj zemlje i stvara nepodobne uslove za razvoj biljke koja menja boju i suši se. Pražnjenje i čišćenje cevovoda Tokom eksploatacije cevovoda. Promene na cevovodu i delovima cevovoda uočavaju se i kontrolom ispuštanja gasa koji se vrši: . . ulubljenja. ..kontrolom atmosfere gasnim detektorom u bušotinama napravljenim šipkom u zemlji iznad gasovoda. Ispuštanje kondenzata se vrši periodično.funkcionalno stanje cevnih zatvarača i moguća oštećenja.kontrolom atmosfere u zaštićenim cevima kod prolaza. ogrebotone i sl.ispusnim vodovima kod sekcijskih i blok ventila. propuštanja.čistačke kutije i kondenz lonca.sapunicom na nadzemnim delovima cevovoda.funkcionalnost oštećenja na čistačkim i blok stanicama i drugim uređajima. kao što su: . a gasa i kondenzata pri korektivnom održavanju cevovoda i uređaja.oštećenje antikorozione zaštite. gasnog kondenzata i vode može se vršiti samo na mestima izgrađenim za tu svrhu preko cevnih zatvarača. Kontrola statusa i spoljnog stanja uređaja i cevovoda obavlja se vizuelno i manuelno i utvrđuju se nedostaci. . To ispuštanje se može vršiti na: .Promena vegetacije iznad i u zoni gasovoda pojavljuje se na mestima ispuštanja gasa. .oštećenja cevovoda.prenosnim detektorima gasa. isti se prazne. .kontrolom pada pritiska na deonicama koje se mogu privremeno izolovati i blindirati.ispusnom vodu SOV i . . . oštećenje mehanizma i indikatora položaja i . .vodi za dreniranje filtera.vizuelno iznad cevovoda koji prolazi ispod vode. pri čemu se čisti unutrašnja površina od naslaga na zidovima i sadržaja kondenzata i vode. Ispuštanje gasa. Ispust taloga kondenzata nije dozvoljen u otvoreni prostor i on se ispušta u za to predviđene zatvorene prostore ili pokretne cisterne.

Čišćenje gasovoda zahteva solidnu pripremu i koordinaciju svih subjekata u lancu. kao i zatvarač kutije. Slika 5. otvori se odzračni vod kutije preko slavine na tom vodu i rastereti se kutija od pritiska. zatvori se odzračni vod i proveri da li pritisak raste u kutiji. Praktično čišćenje otpočinje i vrši se sa otpremne čistačke stanice na sledeći pojednostavljeni način: na čistačkoj odašiljačkoj stanici pri transportu gasa otvorena je samo kuglasta slavina (pozicija 4 na slici 5. preko malih slavina na kutiji za manipulaciju. odnosno da li slavine pozicija 3 i slavina na priključku 6 i rasteretne male slavine na kutiji dobro drže. otvaranjem dve krajnje slavinice. dok su sve ostale zatvorene. otvori se ponovo odzraka na kutiji i tek po rasterećenju pritiska sme se otvoriti poklopac kracerske kutije sa velikim oprezom. uvodi se gas iza kracera. po rasterećenju kutije. a zatvori slavina 4. na taj način se kracer pomeri do slavine 3 i izjednače pritisci ispred i iza njega. u kutiju se postavi odgovarajući čistač (kracer) i pomoćnim alatom se gurne napred mimo priključka 6 i prve rasteretne slavine. Odašiljačka čistačka stanica 116 . lagano otvori slavina 3 i slavina na priključku pozicija 6.- odstranjivanju drugih sadržaja u cevovodu.27). zatvore se male slavine na bajpasu kutije. operater-korisnik-javne regionalne službe. preko osigurača i mehanizma za otvaranje.27. proveri se stanje prisutnosti gasa u čistačkoj kutiji postavljenjem manometra na slavinu za kontrolu pritiska. zatvori se poklopac kutije i proveri stanje osigurača. Čišćenje gasovoda vrši se na osnovu detaljnog uputstva za svaki konkretan slučaj. lagano se otvori slavina i konstatuje se pritisak.

. O kracovanju se obaveštavaju krajnji korisnici zbog pripravnosti za eventualni nenamerni zastoj u isporuci. na otpremnoj stanici i odašiljanju kracera. stvarnoj i računskoj. blagovremenom dreniranju kondenzata iz skupljača i na prijemno čistačkoj stanici. O čišćenju se pravi izveštaj u kojem se naročito daju podaci o: . a sve prema konkretnom uputstvu za svaku instalaciju. 117 .28.zbog opasnosti ua gasovod ili okolinu ili . a da se komfor krajnjih korisnika ne poremeti. Slika 5. reguliše se proticanje gasa preko slavina na priključku 6. . sve se vraća u prvobitini status. konstatuje se prolaženje kracera. . Postupak stavljanja van upotrebe na određeno vreme i zbog opravdanih razloga vrši se snižavanjem pritiska i potrošnje gasa iz njega na pouzdanu vrednost i pouzdanom blokadom ulazno-izlazno cevnih zatvarača. samo što se odvijaju u obrnutom redosledu u odnosnu na odašiljanje. . manipulacija prijema kracera u prijemnoj stanici je slična. .brzini kretanja čistača.- kracer se potiskuje napred. • Stavljanje cevovoda van upotrebe Može se vršiti na određeno vreme i na trajni period. Kracer grebač i inspekcijski kracer U toku čišćenja vodi se računa o statusima zapornih organa na blok ventilima. Stavljanje gasovoda van upotrebe vrši se zbog: .sadržaju kondenzata i nečistoća.trajne zabrane korišćenja od strane nadležnog organa. tako da brzina kracera bude 2-5 m/s. na pokazivaču prolaska kracera pozicija 5.dotrajalosti.prestanka potrebe za transportom (preseljenje potrošača). Manipulacijom sa gasom.stanju oštećenosti čistača.sastavu uzetog kondenzata (ako je uzorkovan). Osetljivost sistema kracovanja je naročito zbog toga što se izvodi u pogonskim uslovima.

118 . Primer obujmica pri sanaciji cevi • Najčešći otkazi cevovoda Proističu iz spoljne degradacije pri građevinskim aktivnostima u okruženju i korozionog dejstva. Kada se deo cevovoda iz bilo kojih razloga menja ili izmešta. Do stvaranja takvih uslova.29. krajevi gasovoda se bezbedno blindiraju. a u poslednje vreme i plastični materijali u obliku višeslojnih obujmica.Postupak - se sprovodi na sledeći način: predmetni gasovod se blokira pratećim cevnim zatvaračima. Isto važi i kada se mehaničko ili koroziono oštećenje ili propuštanje – perforacija sanira isecanjem oštećenog cilindričnog dela cevi i zamenjuje novim zdravim komadom. kao što su razni čepovi i obujmice. oslobodi od gasa. izvrši se njegovo ispiranje i odstranjivanje mogućnosti da se u njemu stvori eksplozivna smeša. O gasovodu stavljenom van upotrebe vodi se evidencija i u katastru podzemnih instalacija. skrivenih grešaka ili neispravne montaže. a šahtovi zatrpaju. Pucanje gasovoda i integrisanih elemenata se ređe dešava i one su posledica. primenjuju se tehničke mere sanacije. Slika 5. pre svega. Korektivno održavanje cevovoda Obuhvata rekonstrukciju i sanaciju cevi i drugih integrisanih delova cevovoda. novi deo cevovoda treba da bude od cevi ili delova cevi istog ili boljeg kvaliteta i iste ili veće debljine zida. kada se za to stvore uslovi (ili odmah po pravu prečeg). naročito kod perforacija. Najčešće se oštećuje mehanička izolacija te se na tom mestu ubrzava proces korozije i nastaju perforacije. • Otklanjanje oštećenja cevovoda Oštećeni delovi se skoro po pravilu zamenjuju novim. predmetni gasovod se rastereti pritiska.

Ispitivanje prelaza vrši se pre postavljanja i po postavljanju. a pre spajanja na matični cevovod. Ispitivanje se vrši na ispitnim sekcijama nakon postavljanja. Funkcionalne sheme centrifugalnog i klipnog kompresora 119 . Ispitivanje se vrši na pritiscima zahtevanim za novi cevovod postavljen u istoj lokaciji. a koja mora ispuniti sledeće uslove (u našem slučaju ovo važi za stanice koje imaju veću snagu od 735 kW): .2. opreme i instalacije.habanje i oštećenje usled pregrevanja ulja. najčešće se nalaze: .da se uređajima za zaustavljanje rada.5 D ali ne manja od 1 m. kompresorska stanica mora imati sistem za zastavljanje rada stanice.klipni kompresori. Kompresori i kompresorske stanice Kompresorske stanice predstavljaju najsloženije objekte funkcije transporta i održavanja.centrifugalni kompresori i . niskog pritiska ulja.5 D ali ne manje od 1 m. U novije vreme. osim za električna kola koja služe za osvetljenje u slučaju opasnosti i električna kola čije delovanje može smanjiti mogućnost oštećenja postrojenja. Rastojanje obodnog zavara od sledećeg najbližeg obodnog zavara na cevovodu treba da bude najmanje 1.30. Slika 5. od kojih jedno mora biti izvan požarne zone. Kompresorske stanice su objekti sa stalnom ljudskom posadom i sa stalnom telekomunikacionom vezom.da zatvori dovod gasa u stanicu i odvod gasa iz stanice i da ispusti gas iz sistema stanice kroz ispusnu cev. 5.10. U slučaju opasnosti. kompresorske stanice se mogu definisati kao sistemi sa daljinskim nadzorom.prejake vibracije. .prevelika brzina. Na transportnom sistemu za gas. postoje skoro svi tipovi gasnih uređaja.Najmanja dužina novog cilindričnog dela cevi treba da bude 1. kao što su: . . . Zamenjeni deo cevovoda treba da se ispita na čvrstoću i nepropustljivost. odnosno upravljanje i nadzor se može obavljati iz upravljačko-kontrolnog centra. pregrevanja rashladnog sredstva ili pada njegovog pritiska.da zaustavi rad kompresora i gasnih instalacija i da prekine dovod električne struje u kompresorsku stanicu. zatvaranje gasa i isključenje električne energije rukuje sa najmanje dva mesta. u kojima pored kompresora. . Kompresor mora biti zaštićen od određenih preopterećenja.

. ventil motora. 9. . U savremenim kompresorskim stanicama upravljanje i rukovanje je automatizovano u onoj meri koju dopuštaju uslovi rada. 19. 7. a rukovanje kompresorima vrši se prema uputstvima proizvođača. Na primeru klipnog kompresora sa gasnim motorom informativno će se pokazati princip rukovanja. potrebno je prekontrolisati stanje na glavnim i pomoćnim sistemima: . 17. klipni prstenovi. 13. poklopac glave motora. brisač za ulje. dok se rukovanje instalacijom kompresorske stanice vrši prema uputstvu izvođača radova (montaže). 12. 15. 3. .recirkulacioni sistem.pomoćni gasni sistem. 5. sedište ventila sa ostalim uređajima. njegovim prvim ili procesnim puštanjem u rad. zupčasti prenosnik za pokretanje motora.stanje filtera za vazduh. 120 . postolje. Izgled i podsklopovi klipnog kompresora i gasnog motora: 1. ’’O’’ zaptivke. zbirni dovod vazduha. mora se na njemu proveriti: . vođica ukrsne glave.ispusno-odušni sistem. kućište motora. bregasta osovina. Pre početka direktnog rukovanja sa kompresorom. 21. revizioni otvor. 6.31. izduvni gasovi – kolektor Pri prvom puštanju u rad novog motora ili posle generalnog remonta.Rukovanje kompresorima i kompresorskim stanicama Rukovanje kompresorima i kompresorskim stanicama poverava se kvalifikovanim specijalistima.glavni gasni sistem. klip motora. 2. 16. ukrsna glava. 14. 22. ventil za ubrizgavanje goriva. 10. 4. tako da oni budu spremni za rad i sa predviđenim parametrima. 8. cilindar kompresora. cilindar za hlađenje. 11. ventil kompresora. plutajući zaptivač. 20. cevni dovod goriva. 18. Slika 5.

komande motora pripremiti za start. aktivirati diferencijalne manometre na gasnim kolektorima. a ručicu slavine za dovod gasa. i po potrebi pritegnuti. proveriti ili dopuniti sistem vode za hlađenje. sem za gas.otvoriti slavinu za dovod vazduha. a cevni zatvarači moraju biti u radnom položaju. Sada je motor spreman za puštanje u rad i može se startovati na sledeći način: .- stanje filtera za podmazivanje. ručno pokrenuti motor da bi se uverili da on može nesmetano raditi. proveriti i napuniti sistem za podmazivanje. 121 . a na slavini za regulaciju pogonskog gasa podići polugu u poziciju start. postaviti prekidač za paljenje u položaj otvoren (ON) dok se cevni zatvarač za gorivi gas i dalje drži u položaju zatvoreno (OFF). podmazati vođice usmenih i popisnih ventila. vodu i sl. proveriti sve priključke za gorivi gas. ulje. .

Primena električnih uređaja i instalacija mora da bude bezbedna.VIII 6. 122 . za rana merenja i regulacije. Primenu rešenja uzrokuju i ekonomski faktori (ne primenjivati skupa rešenja bez tehničko-tehnološke nužde). prisustvo fizičkih pojava kao što su statički elektricitet ili električna pražnjenja atomosferskog porekla (munja). U svom normalnom radu to je oprema ili njeni delovi koji normalno varniče dovoljnom energijom da se eksplozivna smeša upali (sklopke. Sve ovo ukazuje na posebne propise i tehničke uslove za izvođenje elektroinstalacije – to uslovljava kvalitetnije izvođenje. ELEKTROINSTALACIJA Potreba za električnim instalacijama i uređajima na gasovodnom sistem je višestruka: . potrebnih za praćenje i upravljanje sistemom. eksplozija) određenih gasovitih smeša može dati elektrooprema u svom normalnom radu ili prilikom njihove havarije. Najčešći uzrok paljenja (požar. električne uređaje posebne izrade kao i obraćanje pažnje na fizičke pojave koje kod običnih instalacija nisu od značaja (pojava statičkog elektriciteta naprimer). itd. delovi motora). Kada nema prisustva komercijalne električne energije (električnih napojnih uređaja i opreme). Ove pojave su elektromagnetnog porekla pa se eliminisanje uzročnika paljenja vrši elektrotehničkim principima primenjenim na projektovanje i održavanje gasovodnih objekata. Zato je važno klasifikovati prostore koji su ugroženi eksplozivnim smešama.osvetljenje.elektromotorni pogoni (kompresori i pumpe). .različite vrste davača. Potencijalno opasne havarijske situacije se mogu javiti na opremi (preskok prenapona na armaturi uređaja) ili na instalacijama (struja i napon greške kratkog spoja ili zemljospoja). odnosno da se odrede takozvane zone opasnosti. . može takođe biti uzrok paljenja eksplozivnih smeša. Specifičnost ove oblasti se ogleda u tome što se kod električnih instalacija i opreme kod gasovodnih sistema mogu pojaviti ugljovodonici koji se transportuju i distibuiraju (instalacija i uređaji u posebnoj atmosferi – rad i održavanje istih).

Moguće je prisustvo smeša u normalnom radu jer ga tehnološki proces dozvoljava. 123 . Primer: rezervoarski prostor. Električne instalacije u zonama opasnosti 6. a drugo na uzemljenje potrošača priključenih na mrežu.2. Sistemi mreža Prema JUS/IEC standardima sistemi niskonaponskih mreža se označavaju sa dva slova od kojih se prvo odnosi na uzemljenje nule transformatora sa kojih se napaja mreža. Prostor u kome je učestanost trajanja eksplozivnih smeša veoma mala i nije predviđena normalnim tehnološkim procesom. Po pravilu. prostorno. a zonu 1 prati zona 2. Primer: okolina prirubnica. 6. Osnovna načela se obično daju standardima. primarni. Zona bezbednosti predstavlja prostor u kome nije moguće prisustvo smeša zapaljivih gasova i vazduha.6. To je zapravo deo prostora u kome tehnološki proces dozvoljava prisustvo eksplozivnih smeša tokom normalnog rada u dužem periodu. Zona opasnosti 2.1. To je prostor u kome je primena elektroinstalacija i opreme moguća uz uobičajenu kvalitetnu izradu i uslove koje nalaže pravilo struke i pozitivni propisi.2. Primer: okolina odušnih otvora gasovoda. Prostor u kome je učestanost i trajanje eksplozivnih smeša očekivano. Univerzalni model se retko može napraviti za bilo koju tehnologiju. zonu 0 prate zone 1 i 2. Može se desiti i trajati kratko (nekoliko puta godišnje i trajati par sati).1. Prostor u kome je učestanost i trajanje eksplozivnih smeša veoma veliki. sekundarni i višestruki) i ventilacija (prirodna i prinudna). Zona opasnosti 1. Na određivanje zona najviše utiču izvori opasnosti (trajan. Klasifikuju se prema koncentraciji i vremenskom trajanju eksplozivnih smeša. Zone opasnosti U praksi se prilikom određivanja zona moraju sagledati svi faktori i usvojiti određena metodologija koja podrazumeva redosled analiza pojedinih faktora koji određuju prostornu granicu zona. Zone opasnosti su delovi ugroženog prostora. Zona opasnosti 0.

N – nulovanje. podrazumeva povezivanje svih provodnih delova potrošača za nulti vod vezan neposredno sa uzemljenom nulom transformatora. mora biti izrađen od samogasivog materijala koji ne podržava gorenje. 124 . Svi potencijalni sistemi mreža nisu pogodni za ugrožene prostore. Posebnost primenjenih sistema mreža ogleda se u pojavi opasnog iskrenja ili zagrevanja izazvanog strujama greške.3.Slika 6. 6. Izolovani provodnici se mogu koristiti samo za ožičenje unutar zatvorenih kućišta ili cevnog sistema instalacija. nulovanje. odnosno indirektnim naponima – indirektni naponi mogu izazvati opasno iskrenje provodnih delova različitog potencijala. ako to dopuštaju tehničko-tehnološki uslovi rada. preko velike impedanse kojom se ograničava struja greške.1 Oznake znače: T – neposredno uzemljen sistem i sa njim u vezi primenjeni sistemi: zaštitno uzemljenje. Ako kablovski pribor nije ispitan za odgovarajuću zaštitu i zonu ne sme se upotrebiti izvan zone sigurnosti. zajedničko uzemljenje i sl. što znači posredno uzemljenje nule transformatora. plastičnim ili gumenim plaštom. Ukoliko se kabl ne polaže u zemlju ili peskom ispunjenu cev ili ni na koji način nije zaštićen od požara. Kablovi i izolovani provodnici Za fiksne instalacije upotrebljavaju se kablovi sa metalnim.2. I – izolovani sistem mreža. Kablovi sa spojenim metalnim plaštom ili plaštom od čelične žice bez zaštitnog nepromočivog plašta se ne smeju upotrebljavati.2. 6. Električni uređaji Postavljaju se u zone što je moguće nižeg stepena opasnosti ili u neugrožen prostor.

osim provodnika. . .Exp – nadpritisak. T6 (od 85 do 100oC). Principi izrade ovih uređaja su u osnovi: .Exo – uranjanje u tečnosti. oznaci Ex se indeksno dodaju mala slova koja označavaju tip zaštite: . . ukoliko na samom uređaju nije drugačije navedeno. . označavaju se sa Ex (prema sadašnjem standardu).eliminisanje uzročnika paljenja. Primer: iz navedenog. Uređaji planirani za grupu c mogu da se primene i za grupe B i A – obrnuto ne važi. poluotvoren i otvoren prostor. . a time i najopasniji su gasovi grupe C. metan i zemni gas pripadaju klasi T1. . 6. B i C) u odnosu na maksimalni eksperimentalni bezbedonosni zazor (MEBZ) i minimalnu struju paljenja (MSP). a drugi na prodiranje vlage.Exd – nepropaljivo kućište (neprodorni oklop). Ranija oznaka ovih uređaja na našim prostorima je bila S. T3 (od 200 do 300oC). Zavisno od konstrukcije uređaja i primenjene zaštite.Exs – naročita vrsta zaštite (kombinacija Exe+Exd ili Exd+Exi). 125 . naprimer IP54 znači da je kućište uređaja konstruisano tako da ne dozvoljava prodor prašine i prskajuće vode. određuju se grupe gasova u odnosu na temperaturu paljenja kao: T1 (iznad 450oC). 6.Exi – svojstvena bezbednost (samosigurnost). koji se primenjuju u zonama opasnosti. najzapaljiviji.Exn – uređaji normalne kvalitetne izrade koji ne varniče. oznaka za zemni gas (metan) je data kao IIAT1.Ako se električni uređaji postavljaju u zone opasnosti moraju biti izvedeni u odgovarajućoj Ex izvedbi.eliminisanje prisustva eksplozivne smeše u radnom delu elektrouređaja. Izbor električnih uređaja • prema oblasti primene: u rudarstvu je oznaka I. Označavanje i izrada električnih uređaja za ugrožene prostore Svi električni uređaji i komponente. kao i smeše propan-butana. . • prema uslovima montaže uređaj može biti zatvoren.Exm – punjenje čvrstim materijalima ili inkapsulacija. a smeše propana i butana klasi T2. metan i zemni gas pripadaju grupi A. a u industriji II.Exq – punjenje peskom.3. podrazumeva temperature od -20 do 60oC.Exe – povećana bezbednost. primenjuje se odgovarajući oblik IP NN zaštite. T2 (od 300 do 450oC).2. gde se prvi N broj odnosi na prodiranje čvrstih tela i prašine.1. • prema temperaturi okoline i radnim uslovima. • prema temperaturnoj klasi. • prema grupi gasova (A. .kontrolisanje eksplozije ako do nje dođe i . T4 (od 135 do 200oC). zatim B i na kraju A.3. . T5 (od 100 do 135oC).

Sva električna oprema i uređaji.6. Električno spajanje (stezaljke) mora biti izvedeno tako da se pritisak spoja ne prenosi na izolator. otporni na zakretanje – spoj mora biti trajan i siguran sa provodnikom.oznaku.oznaku tipa uređaja. Provodni elementi u izolacionom delu koji služe za učvršćenje provodnog izolatora moraju biti sigurno učvršćeni.oznaka i broj pojedinačnog ispitivanja.proizvodni broj ako se ne radi o uređaju masovne proizvodnje (naprimer razvodne kutije).Opasnost od napona greške (zavisi od primenjenog sistema mreža). sem kablova. Ex izrade. opremljeni su pločicama sa natpisom koji sadrži: . Zaštita od opasnog iskrenja u zonama opasnosti Ne sme se dozvoliti razlika potencijala na uređajima koja može izazvati iskru dovoljne energije da upali eksplozivnu smešu. koji se primenjuju u zonama opasnosti. Elementi za mehaničko spajanje moraju biti učvršćeni tako da se mogu skinuti samo pomoću alata. Generalno.standard na kome je bazirana primenjena vrsta zaštite. Kućišta koja sadrže osigurače (razvodni ormari) moraju biti mehanički blokirana. Priključne kutije moraju biti izvedene u jednoj od vrsta protiveksplozijske zaštite (najčešće Exe).5.6. 126 . Uređaji za blokiranje se koriste da se obezbedi osiguranje primenjene vrste zaštite (na otvaraj pod naponom). . Potrebni sertifikati za uređaje primenjene u zonama opasnosti Pravna regulativa nameće niz zakona. . materijali moraju biti samogasivi ili nezapaljivi. To su: . sva elektrooprema i instalacije u zonama opasnosti moraju biti kvalitetne izrade. 6.4. . . .oznaku protiveksplozijskog uređaja sa područjem primene (naprimer Exd II B T3). tako da se njihova zamena može vršiti samo u beznaponskom stanju. • • • • • • 6. a osigurač ne može doći pod napon sve dok kućište nije sasvim zatvoreno.dodatne oznake utvrđene standardima za primenjenu vrstu zaštite. propisa i naredbi koje se moraju ispoštovati. . godinu i broj tipskog ispitivanja. lakih metala (sadržaj Al preko 15%) i plastičnih materijala uz uslov da izdržavaju sva relevantna ispitivanja. ne mogu se ukloniti delovi blokade bez posebnog alata.naziv proizvođača. . Konstrukcione karakteristike elemenata za spajanje elektroinstalacija i uređaja • Kućišta se izrađuju od konstrukcionog čelika najnižeg kvaliteta. čak i kada nisu posebne.

Poslovi i postupci održavanja električnih instalacija i uređaja Svaka kompanija ima svoj Pravilnik o održavanju koji sadrži niz radnji koje je potrebno obaviti u toku periodičnih pregleda razvrstanih po obimu poslova i učetanosti obavljanja. odstupanja od uobičajenog rada (treperenja svetiljki) i neispravnost uređaja (električna brojila. Kontrola se obavlja vizuelnim pregledom. naprimer). 6.7. statičnim prekidačima. Sertifikati Ex opreme. Izveštaji sa nultog pregleda sadrže merenja obavljena na elektroinstalacijama koja se odnose na napojnu mrežu i uzemljenje. Oprema ovog tipa: sistemi besprekidnog napajanja sa ispravljačima. Potrebna dokumenatcija: Glavni elektroprojekat izvedenog objekta. Obavlja se periodično i spada u poslove redovnog.- Ekvipotencijalizacija (izjednačavanje potencijala tako što se svi metalni delovi povezuju na zajedničko uzemljenje ili na dodatni sistem za izjednačavanje potencijala). 127 . akumulatorskim baterijama. • Kontrola Podrazumeva pregled i proveru funkcionalnosti. nedostatak galvanskih spojeva. opštevažećim propisima koji su uobičajeni za ovu opremu. Zaštita od atmosferskog pražnjenja (gromobranska zaštita). servisiranje i remonte. Statički elektricitet (provodni delovi moraju biti elektrostatički uzemljeni). 6. popravke i sanacije kvarova. mernom opremom i proverom funkcionalnosti. nezavisnim izvorom napajanja (dizel agregat) itd. zaprljanost funkcionalnih delova opreme (kontakti).1. važi posebna zakonska regulativa. Poslovi redovnog i vanrednog održavanja elektroinstalacija i uređaja Održavanje ove opreme se može podeliti na kontrolu. invertorima. svakodnevnog održavanja. Za elektroinstalacije i uređaje smeštene u potencijalno opasnim eksplozivnim prostorima (Ex uređaji). Pri transportu ugljovodonika postoji niz elektrouređaja i elektroopreme koja nije za eksplozivne sredine i nije smeštena u zone opasnosti. Kroz Pravilnik o održavanju se daju postupci i radnje koje se obavljaju tokom periodičnih pregleda ove opreme. Vizuelni pregled: uočavanje mehaničkih oštećenja.7. Uspešno i efikasno održavanje elektroinstalacija i uređaja podrazumeva da služba koja se bavi ovom delatnošću mora da poseduje svu potrebnu dokumentaciju za objekat prilikom preuzimanja objekta na održavanje. Održavanje ove opreme podleže pozitivnim. odnosno poseban Pravilnik o održavanju ovakve opreme. Fabrički sertifikati opreme i Izveštaji sa nultog pregleda.

6.2. osvetljenje i sl. tako ni lica na održavanju svojim postupcima ne smeju izazvati havariju. Kontrola ukazuje na potrebu vršenja popravki ili sanacija na instalaciji i opremi. U okviru redovnog održavanja na ovakvoj opremi mogu se vršiti popravke manjeg obima. podešenost termičke zaštite i uređaja za brzo prekidanje struje greške. Sve se ovo arhivira u pisanoj formi (putem obrazaca) tako da kasnije može biti dostupno operativi rada i održavanja ali i inspekcijskim kontrolama. izveštaja o izvršenim intervencijama. Remont elektroinstalacije može da vrši i firma ovlašćena za izradu instalacija uz uslov eksterne (spoljne) verifikacije – nulti pregled. otpori galvanskih veza.3. Treba naglasiti da se na terenu (na licu mesta) uglavnom vrši kontrola opreme i demontaža i montaža opreme (vezano za popravke. kao i za nove objekte. Evidencija o postupcima Evidencija se vrši putem takozvanih ličnih kartona opreme. sanacije i remonte elektroopreme). Funkcionalne probe: proveravaju se uređaji koje su predviđene za automatski rad. Ako popravka ne može da se izvrši na licu mesta vrši se sanacija shodno propisima koji definišu rad na održavanju sa ovakvom opremom.7. mernim protokolima itd. pogone pumpi.7. uglavnom zamena potrošnih elemenata sa originalnim novim delovima ili kompletnih elemenata elektroinstalacija. 128 .Merna oprema: proveravaju se parametri na nultom pregledu – prelazni otpori uzemljivača. nakon čega izdaje sertifikat o izvršenom remontu i stavlja oznaku na remontovan uređaj. ovlašćena firma (naprimer Radionica za remont). ukoliko ima ovlašćenje za rad i održavanje na ovakvoj opremi. • Remont Remont opreme u Ex zaštiti vrši kvalifikovana. • Popravke i sanacija Ograničen je broj popravki koji se mogu izvršiti na Ex uređajima. Posebnosti tehnološkog postupka održavanja elektroinstalacije Posebnost se ogleda u mogućem prisustvu eksplozivnih smeša i kako su instalacije i uređaji izvedeni na takav način da eliminišu uzročnike paljenja. Ovaj remont može da vrši i služba održavanja. Podaci se arhiviraju i putem računara odnosno preko baza podataka istih aktivnosti i parametara. 6.

Uobičajeno je da se svi postupci kontrole obavljaju prilikom periodičnog obilaska. • Merenje otpora (prelaznog otpora uzemljivača) Merenje koje se najčešće radi na objektima. Vizuelni pregled uređaja. Funkcionalna provera se vrši na uređajima ili opremi koja nisu u stalnom radu. Zona opasnosti je prostor u kome treba definisati sve moguće postupke i radnje lica na održavanju i rukovaoca. Električne instalacije u zonama opasnosti Pregled instalacija se svodi na kontrolu mera za zaštitu od opasnog iskrenja kao osnovnog kriterijuma za izvođenje instalacija u zonama opasnosti.8. Evidentiranje intervencije na uređajima i opremi se vrši obavezno u kartonu koji je otvoren na početku eksploatacije. koncentracija se meri od izvora opasnosti naniže po prostoriji.8. pristupa se merenju elektroopreme. koncentracija se meri u gornjim delovima prostorije u odnosu na izvor opasnosti.1. Evidentiraju se sve intervencije. Ako je u pitanju laki gas (metan. 6. 6. vrši se popravka. se vrši tako što se proverava da li ima isti izgled kao kod nultog pregleda. a ukoliko su u pitanju teški gasovi (smeše propan-butan). kada se dokaže da nema eksplozivnih smeša.2. ukoliko nisu posebne izrade. odnosno opreme.• Merenje koncentracije eksplozivnog gasa u zonama opasnosti Merenje se vrši posebnim instrumentima koji se nazivaju eksploziometri. Ako se uoče promene. Električni uređaji u zonama opasnosti Znajući da nisu dozvoljene intervencije na električnim uređajima koji se nalaze u zonama opasnosti (Ex). kontrola ovih uređaja se svodi na vizuelne preglede i evidentiranje svih intervencija izvršenih na njima. 129 . Praktično izvođenje radova na elektroinstalacijama i uređajima u zonama opasnosti 6. Uglavnom se koriste digitalni instrumenti. Po izvršenom merenju koncentracije. Oni obično rade u opsegu od donje granice eksplozivnosti do gornje granice eksplozivnosti (za metan od 4 do 12 Vol%) i imaju alarm (zvučni ili svetlosni) za upozorenje o prisustvu eksplozivne koncentracije. zemni gas) koji je lakši po gustini od vazduha.8. osim zamene potrošnih delova originalnim delovima po preporuci proizvođača. koji imaju sopstveno napajanje i kao takvi su potencijalno opasni za eksplozivne sredine.

6.3.• Kontrola uzemljenja kao zaštita od atmosferskog pražnjenja Kontrola se vrši mernim instrumentom i vizuelno. • Kontrola izjednačenja potencijala Predstavlja obaveznu meru zaštite od opasnog iskrenja nastalog zbog greške na mreži.8. Vizuelno se proveravaju spojevi na spoljnom uzemljenju između provodnika. zemljovoda i uzemljivača. 130 . hvataljki. Kontrola se vrši posebnim instrumentima (revitaster) koji su obično višefunkcionalni. • Kontrola podešenosti zaštitnih uređaja za prekidanje stanja greške Ovi uređaji se koriste kako bi što pre prekinuli struju greške u mrežama koje su primenjene u zonama opasnosti. Merenjem se na svakom merno-rastavnom spoju proverava prelazni otpor uzemljivača pri čemu on ne sme biti veći od 10Ω. prenapona atmosferskog porekla i prenapona zbog naboja statičkog elektriciteta. Periodičnost kontrole i evidentiranje Periodičnost kontrole je određena pozitivnim propisima za ovu oblast i pravilnikom kompanije koja radi poslove održavanja. Kontroliše se merenjem instrumentom i vizuelnom kontrolom.

Nadzemni gasovodi sa radnim pritiskom gasa višim od 6 bara ispituju se na čvrstoću vodom. Ako montaža dela prolaza gasovoda mora da se vrši iz više sekcija. Delovi gasovoda na prolazima ispod železničkih ili tramvajskih pruga. puteva ulica i vodenih prepreka moraju da se ispitaju dva puta: 1. puteva i ulica. a pre puštanja u rad. Pre ispitivanja ovih delova gasovoda neophodno je da se izvrši 100% radiografsko snimanje zavarenih spojeva. nije dozvoljen nikakav rad na gasovodu i u neposrednoj blizini gasovoda. Na čvrstoću i propustljivost – vazduhom ili inertnim gasom pri konačnom ispitivanju celog gasovoda. Od momenta povišenja pritiska. osim ukoliko se ne radi o merama koje su neophodne za sprovođenje ispitivanja.6 ili diferencijalni manometri.6 a pri ispitivanju na nepropusnost manometri klase 0. Ispitivanje se izvodi u skladu sa Tehničkim uslovima za ispitivanje pritiskom cevovoda i opreme. 131 . pa sve do njegovog sniženja nakon ispitivanja. Ispitivanje gasovoda i MRS na propustljivost i čvrstoću vrši se vazduhom ili inertnim gasom. 2. Korišćeni manometri moraju da poseduju atest od ovlašćene organizacije za baždarenje da su u potrebnoj klasi tačnosti. u trajanju od 24 časa. ispitivanje na propustljivost vrši se nakon ugradnje. Mašine i uređaji koji se koriste za ispitivanje moraju da budu opremljeni u skladu sa propisima o zaštiti na radu i u skladu sa njima da se koriste. Ispitivanje na propustljivost obavlja izvođač radova u prisustvu nadzornog organa investitora. Preduzeće koje sprovodi ispitivanje mora da raspolaže kvalifikovanom. Na propustljivost – vazduhom ili inertnim gasom pre ugradnje dela gasovo-da na mestu ukrštanja u trajanju od 1 čas.IX 7. ISPITIVANJE ČELIČNIH GASOVODA Posle zatrpavanja rova. bez premazivanja zavarenih spojeva rastvorom sapuna u vodi. Pri ispitivanju na čvrstoću koriste se manometri klase 1. prethodno se ispituju. ili u deonicama. Manometri koji se koriste prilikom ispitivanja moraju da imaju određenu klasu tačnosti. gasovod mora da se ispita na čvrstoću i propustljivost u celini. Deonice koje se polažu ispod železničkih i tramvajskih pruga. pouzdanom i obučenom radnom snagom. uz premazivanje zavarenih spojeva rastvorom sapuna u vodi.

. proverava se propustljivost navojnih. + d n ⋅ l n ⋅ 133.. Eventualno uočeni nedostatci ovim ispitivanjima uklanjaju se tek po sniženju pritiska do atmosferskog. prirubničkih i dostupnih zavarnih spojeva rastvorom sapuna u vodi.3 ⋅ s ⋅ (d 1 ⋅ l 1 + d 2 ⋅ l 2 + . l1.0 12. nakon stabilizacije pritiska.0 Podzemni gasovodi svih radnih pritisaka ispituju se na propustljivost na sledeći način: • • gasovod se pod ispitnim pritiskom drži do početka ispitivanja kako bi se izjednačile temperature ispitnog fluida i okoline.…ln (m) – dužine deonica gasovoda koje odgovaraju prečnicima di . d2.. d (m) – unutrašnji prečnik gasovoda.5 16.Gasovodi i MRS ispituju se na čvrstoću tako što se. drže pod pritiskom najmanje 1 čas.3 ⋅ s ⋅ 133. Stvarni pad pritiska za vreme ispitivanja je: ∆p s = (H 1 + B1 ) ⋅ (H 2 + B 2 ) [Pa] 132 . d1. Smatra se da je gasovod sa uspehom izdržao ispitivanje ako stvarni pad pritiska za vreme ispitivanja nije veći od proračunatog po obrascu koji se odnosi na gasovod istog prečnika: ∆p = 0. posle čega se pritisak snižava do određene vrednosti za ispitivanje na propustljivost i vrši se pregled gasovoda i armature.1.32 d Ukoliko je gasovod sastavljen od deonica različitih prečnika. Ako se gasovod ispituje vazduhom. Za vreme pregleda i provere rastvorom.0 propustljivost 6. + d n ⋅ l n ) 2 2 2 d 1 ⋅ l 1 + d 2 ⋅ l 2 + . s (h) – vreme trajanja ispitivanja. Vrednosti pritisaka pod kojim se ispituju gasovodi na čvrstoću i propustljivost..1: Tabela 7.32 gde su: ∆p (Pa) – proračunski pad pritiska.0 16. u gasovodu se održava pritisak konstantnim.0 24. Ispitni pritisci na čvrstoću i propustljivost Radni pritisak u gasovodu [bar] Do 6 6 – 12 12 – 16 Ispitni pritisak [bar] čvrstoća 8. l2. date su u tabeli 7.…dn (m) – unutrašnji prečnici gasovoda za deonice koje se ispituju. trajanje ispitivanja na propustljivost je najmanje 24 časa. dozvoljeni pad pritiska računa se po sledećem obrascu: ∆p = 0.

prisutnost raznih instalacija i elektromagnetskih postrojenja. prisutnost mikroorganizama. Veličine ispitnih pritisaka Radni pritisak u gasovodu [bar] Do 6 6 – 12 12 – 16 Ispitni pritisak [bar] čvrstoća 8.0 16. Ispitivanja MRS na propustljivost moraju da traju najmanje 24 časa. koji rade na bilo kojim pritiscima. pri ispitivanju na propustljivist moraju da se drže pod ispitnim pritiskom najmanje 30 minuta.2. Kada pritisak postigne tu vrednost.gde su: ∆ps (Pa) – stvarni pad pritiska. vrši se provera zavarnih. Tabela 7. Nadzemni gasovodi. Pod tim pritiskom se gasovod drži 1 sat. Pri postupnom ispitivanju MRS. 8. itd. naponi u gasovodu i oštećenja na gasovodu. KOROZIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE Gasovodi izrađeni od čeličnih cevi su izloženi razlčitim hemijskim. temperaturu.0 propustljivost 6.5 16.2. radijaciju. Intenzitet korozije zavisi od karakteristika gasovoda i od karakteristika spoljnih faktora. vlažnost. pri čemu pad pritiska ne sme da pređe 1% početne vrednosti. Smatra se da je gasovod sa uspehom ispitan ako ne postoji vidan pad pritiska na manometru i ako ne postoje nezaptivenosti kod provere rastvorom sapuna u vodi.0 Pri ispitivanju na čvrstoću gasovoda i armature u MRS povišava se pritisak u cevovodu do ispitnog. bez snižavanja pritiska.0 12. mehanička i fizička svojstva gasovoda. vibracije i gibanja tla i gasovoda. prirubničkih i navojnih spojeva rastvorom sapuna u vodi. H1 i H2 (Pa) – pokazivanje manometra na početku i na kraju ispitivanja. fizičkim i biološkim uticajima koji mogu štetno delovati na površinu gasovoda i uzrokovati koroziju. električni naboj. prirubničkim i navojnim spojevima. kao što su: struktura gasovoda. U karakteristike gasovoda spadaju konstruktivna svojstva. Provera sapunicom vrši se na svim zavarenim. veličine ispitnih pritisaka uzimaju se posebno do i od regulatora pritiska. naprezanja. tla ili materijala sa kojim je gasovod u dodiru i ona obuhvataju: vrstu i koncentraciju agresivnih sastojaka. pH vrednost. posle čega se pritisak snižava do vrednosti za ispitivanje na propustljivost.0 24. vrši pregled i provera rastvorom sapuna u vodi. posle čega se. U spoljne faktore spadaju svojstva atmosfere. U razmatranju korozije gasovoda razmatra se odvojeno problem korozije nadzemnih gasovoda od korozije ukopanih gasovoda. B1 i B2 (Pa) – pokazivanje manometra na početku i na kraju ispitivanja. pritisak. 133 . Veličine ispitnih pritisaka date su u tabeli 7.

Praćenje korozije ukopanog gasovoda u tlo je daleko složenije od praćenja korozije na nadzemnom gasovodu. zbog promene strukture čelika nastale savijanjem cevi 134 . Za odvijanje procesa korozije potrebne su dve elektrode. jer se na cevovodu stvaraju različiti potencijali. Na samom čeličnom cevovodu stvaraju se anodne i katodne površine. 8. Različiti potencijali između dva dela cevi nastaju na različite načine.2. Proces nastajanja anodnih i katodnih procesa na cevi. Korozija metala ukopanog u tlo.1 i 8. ako postoje razlike u strukturi čelika i dr.Korozioni procesi na ukopanim gasovodima zbog elektrohemijskih i elektroenergetskih odnosa tla i metala su višestruko veći od korozionih procesa metalnih površina koje su izložene atmosferi. Na slikama 8. zbog različite strukture čelika Slika 8. elektrolit i veza između elektroda. uticaji elektoenergetskih postrojenja.1. Slika 8. biokorozija i dr. ako su delovi cevi izložene različitim naprezanjima. Na primer. Proces nastajanja anodnih i katodnih procesa na cevi.1. procesa korozije. proces korozije. razlika potencijala nastaje ako su površine cevi različito obrađene. kao i brzina korozije je najčešće rezultat zajedničkog delovanja više procesa kao što su elektrohemijski procesi. Procesi korozije čelika su elektrohemijske reakcije koje se mogu podeliti na anodni i katodni proces. Osnovno o procesu elektrohemijske korozije Elektrohemijska korozija predstavlja najzastupljeniji oblik korozije čeličnih cevi.2 prikazani su primeri kod kojih dolazi do stvaranja anodnih i katodnih procesa na čeličnim cevima. anoda i katoda.

135 . Na slici 8. što predstavlja rđu.Veza između anodnog i katodnog polja se odvija preko samih cevi. Ako je voda elektrolit. disocira pri čemu se katijoni gvožđa koji su prešli u rastvor neutrališu. korozija se odvija kao galvanski proces. Ukoliko u elektrolitu ima kiseonika reakcija će ići dalje: Fe(OH)2+O2→ Fe(OH)3. Prema tome. tako što će se osloboditi dva elektrona po atomu gvožđa: Fe→ Fe+++2ePozitivni vodonikovi atomi iz elektrolita će preći na katodu. a anijoni prelaze na katodu gde se takođe neutrališu. ona može disosovati: H2O→ H++OHGvožđe na anodi prelazi u elektrolit u obliku pozitivnog jona.3 su prikazane tipične anodne i katodne reakcije na čeličnim cevima. cevi. Odlazak jona gvožđa dovodi do smanjenja potencijala anodne površine. a njihovi elektroni prelaze na katodu zbog razlike u potencijalu između anode i katode. Preko provodnika. elektroni će preći takođe na katodu. a anoda je podvrgnuta aktivnom razaranju jer se sa anodne površine izdvajaju joni gvožđa. Elektrolit. Anodna površina korodira time što joni gvožđa napuštaju metal i prelaze u elektrolit kao katijoni. Proces korozije nastaje kada anodna površina čelične cevi stupa u reakciju sa okolnim tlom ili vodenim elektrolitom. što predstavlja crvenu rđu. takođe. usled čega će na katodi doći do neutralizacije vodonika: 2H++ 2e-→ H2+½O2=H2O U elektrolitu će doći do neutralizacije spajanjem pozitivnih jona gvožđa negativnim jonima OH-: Fe+++ 2OH-→ Fe(OH)2.

Shematski prikaz rđanja gvožđa ispod kapi slanog rastvora kao elektrohemijski proces (stvaranje hidroksida gvožđa Fe(OH)2 koji se kao nerastvorljiv taloži. Agresivnost tla će uglavnom biti vezana za koncentraciju kiseonika u tlu. Na agresivna svojstva tla utiču vlažnost tla. a dalje. električni otpor će biti vrlo visok. koncentracija vodonikovih jona i otpor tla. koje predstavlja elektrolit u procesu korozije.3.4. Ako se uzmu ova četiri osnovna faktora u razmatranje onda možemo imati sledeće karakteristične slučajeve: 1. sadržaj vazduha (kiseonika) u tlu.Fe++ OHIzolavana cev H+ H+ tok Gubitak elektrona ANODA (+) 4Fe3O4+2H2O—6Fe2O3+H2O rđa 6Fe(OH)2+O2—2Fe3O4+6H2O crni talog Fe+++2e-+2OH—Fe(OH)2 beli talog Prijem elektrona KATODA (-) Ca+++CO3----CaCO3 beli talog Mg+++2OH---Mg(OH)2 beli talog O2+2H2O+4e---4OH2H+2e-—H2+ 1 O2—H2O 2 Slika 8. vezuje sa vodom u rđu Fe(OH)2· H2O) Brzina korozije ukopanih cevovoda zavisi od fizičko hemijskih svojstava tla. 136 . Kod suvog tla ili tla sa vrlo malo vlage. pri istom sastavu tla. a koncentracija vodonikovih jona neznatna. Tipične reakcije korozije na anodi i katodi izolovane čelične cevi Slika 8.

korozivnost tla je visoka. ali i o blizini izvora lutajućih struja tramvajskih pruga i dr. Pasivna zaštita Zaštita od korozije se obavlja korišćenjem više vrsta postupaka i zaštitnih sredstava.1. To će biti područje gde će agresivnost postići maksimum. Zavisnost brzine korozije od vlažnosti tla Na osnovu otpora tla duž trase može se utvrditi klasifikacija deonica u funkciji agresivnosti tla. Zaštita od korozije 8. za otpor tla od 20 do 100Ω. U ovom slučaju svi faktori će uticati na agresivnost tla. pesak i dr. 3. Uopšteno se može reći da će dejstvo galvanskih elemenata na čeličnim cevima biti intenzivnije ukoliko su slabije električne veze preko elektrolita između katodnih i anodnih mesta na cevovodu. poroznosti tla. Kod tla potpuno zasićenog vlagom koncentracija vodonikovih jona je maksimalna. glina. zagađenosti tla otpadnim vodama.). Intenzitet električnih veza zavisi od prelaznog otpora sa cevi na elektrolit i od karakteristika elektrolita odnosno tla. 8.2..5. U ovom području će sve veličine poprimiti konstantne vrednosti. a moguća je i koncentracija kiseonika. korozivnost tla je srednja. Električni otpori će biti minimalni. ali da nije zasićeno vlagom. za otpore tla od 10 do 20Ω.5 su prikazana laboratorijska ispitivanja delovanja vlažnosti tla na brzinu korozije. Ako je otpor tla veći od 100Ω onda je korozivnost tla niska. Za sagledavanje stepena agresivnosti tla duž trase cevovoda neophodno je prikupiti podatke o litološkom sastavu (humus. Slika 8. 137 .2. Na slici 8. koncentracija vodonikovih jona je povećana.2. šljakom i dr. Električni otpor će biti manji. Kod tla sa povećanim sadržajem vlage. a kiseonika minimalna.

kontrolom homogenosti (poroznosti) na električno neprovodljivim premazima ili prevlakama pomoću električnog defektoskopa (električni detektor s naponom 0. a unutrašnji "lepljivi" sloj rastopljen prijanja za površinu čelične cevi. a time i preduzeti mere popravke i antikorozione zaštite.5-1 kV/µm boje i sl. inhibitori – aktivni sistemi antikorozione zaštite. Korozioni procesi se mogu lako i brzo uočiti. se obavlja nanošenjem antikorozione obloge na površine cevi (pasivna antikoroziona zaštita). nanošene na pripremljenu metalnu površinu. lakovi i dvokomponentne smole. po hlađenju obloga je potpuno kompaktna i ima svojstva PE obloge. Ukopani gasovodi u tlo imaju površinu izloženu kontaktu sa elektrolitom (tlo). Zbog međusobnih elektrohemijskih odnosa metala i elektrolita na površini metala koja je u kontaktu sa tlom (elektrolitom). Osnovna zaštita. celovitost). Nadzemni gasovodi su pogodniji za praćenje stanja gasovoda i za održavanje u odnosu na ukopane gasovode. priprema se može obaviti ručno i mašinski. nerazorne metode. PE i epodsidne obloge. Izolacija cevovoda mora imati isti kvalitet po čitavoj površini cevovoda. a imaju svojstvo da se u postupku nanošenja obloga zagreva otvorenim plamenom ili toplim vazduhom pa se pod uticajem povećane temperature spoljni sloj steže. srebro i slične metalne prevlake-folije. često armirane raznim vlaknima (što se ranije koristilo. na starijim gasovodima). "toplo skupljajuće" obloge i trake namenjene za zaštitu zavarenih spojeva ili popravke na staroj izolaciji. vrtložne struje. Kontrola zaštitnih premaza i obloga se izvodi: • • • pregledom (kompaktnost.Nadzemni gasovodi su izloženi atmosferskoj koroziji.). hrom. Zaštita ovih gasovoda (sa nosačima i obujmicama) se obavlja koristeći: • • • zaštitne premaze – boje. kontrolom debljine pomoću raznih metoda (razorne metode.). PVC trake. Proces korozije biće slabiji ukoliko su električne veze preko elektrolita između katodnih i anodnih mesta na cevovodu slabije. to jest obloge od raznih organskih materijala (poliplast). Što je izolacija kvalitetnija to je proces korozije sporiji. odnosno sprečavanje dodira tla sa površinom čeličnog gasovoda. Slabljenje elektrohemijskih procesa korozije se postiže povećanjem prelaznog otpora sa cevi na elektrolit putem izolacije spoljnih površina cevi. trake i slične organske prevlake (poliplast). elektromagnetske metode i sl. zaštitne obloge – cink. Izolacija mora biti otporna na promene temperature i na hemijsko 138 . nastaju korozioni procesi. Zaštitne antikorozione obloge mogu biti: • • • • obloge na bazi bitumena. Danas se izolacija obavlja izolacionim trakama koje se mašinski namotavaju oko cevi.

2.3 V do -0. da ima visoki električni otpor i da pri starenju ne menja svojstva. obloge na zavarna mesta. oštećenja pri polaganju gasovoda u rov zbog lošeg peščanog sloja i pogrešnog zatrpavanja gasovoda. Na izolacionim oblogama mogu nastati oštećenja kako u procesu izgradnje gasovoda tako i u procesu eksploatacije. Tridesete godina XX veka se uzimaju kao godine kada je. nepropusna na vodu. sa elektrolitom čime se omogućuje odvijanje elektrohemijskog procesa korozije. Procesi korozije slabe mehaničke karakteristike cevovoda. Iskustva pokazuju da će metalna konstrukcija biti u području pasivnosti. traka. katodna zaštita prihvaćena kao način zaštite od korozije. oštećenja tokom rada trećih lica u zoni gasovoda. Kontrola svojstava zaštitnih obloga se sprovodi pre polaganja gasovoda u rov. da se ne odlepljuje prilikom raznih manipulacija cevima (u slučajevima kad se koriste predizolovane cevi u toku gradnje). Dovođenjem cevi na potencijal koji je jednak ili veći od potencijala lokalnih korozionih elemenata. prestaje proces korozije. 139 . kontrole homogenosti i dr. Ova oštećenja izolacione obloge (trake) omogućuju kontakt čeličnih površina sa tlom.54 V u odnosu prema normalnoj vodonikovoj elektrodi. kontrole debljine. Ova oštećenja mogu nastati zbog: • • • • • • • grešaka koje su nastale u toku proizvodnje izolacionih obloga. i u toku eksploatacije kontrolnim iskopavanjem putem pregleda. kontakta sa stranim instalacijama u tlu (nedovoljno odstojanje). za naftovode i gasovode. ako se njen potencijal kreće oko -0. Učestalost kontrole izolacione obloge gasovoda određuje korisnik gasovoda svojim pravilnikom o održavanju gasovoda.8 V u odnosu na bakarsulfatnu elektrodu. zaštićena. dovode do stvaranja rupa kroz koje otiče gas čime nastaju gubici gasa i opasnosti od potencijalne eksplozije i požara. da je nepropusna na gasove. kontrole prionljivosti obloge.2. galvanskih elemenata. tj.delovanje. pojavljuje se patent koji daje tip katodne zaštite koji se koristi za zaštitu ukopanih čeličnih cevi koje se nalaze u pojasu električnih pruga sa jednosmernom strujom. da se dobro drži uz zid cevi. takođe u SAD. Zato se za potpunu zaštitu od korozije primenjuju sistemi katodne zaštite sa opremom za zaštitu od elektro-energetskih uticaja. trenja tla ili podzemnih konstrukcija. Katodna zaštita Početkom XIX veka korišćene su u SAD elektrohemijske metode za zaštitu od korozije metalnih konstrukcija. teško kvašljiva. 8. traka u transportu i utovaru i istovaru. neispravnog nanošenja izolacione trake. Ovaj pravilnik mora biti u skladu sa Projektom izvođenja korozione zaštite gasovoda i važećim državnim propisima za ovu oblast. generalno. Godine 1895. a time i opasnosti po objekat i po okolinu. u toku izgradnje. oštećenja obloga. ili od -0. Zaštita od korozije katodnom zaštitom se zasniva na dovođenju čeličnih cevi na potencijal pri kome ne dolazi do procesa korozije.

6. Shematski prikaz kretanja struje lokalnih elemenata kada je spoljni izvor struje isključen Slika 8. Slika 8. što se vidi na slici 8. Ako zatvorimo strujni krug (zaštitni krug) onda struja iz zaštitnog izvora teče preko zaštitne anode na anodu i katodu lokalnog elementa.8.7 je prikazano kretanje struje lokalnih elemenata. 1-cevovod. Shematski prikaz katodne zaštite: a) sistem sa spoljnim izvorom struje i b) sistem sa galvanskim izvorom struje.6 dat je shematski prikaz katodne zaštite sa spoljnim izvorom struje i sa galvanskim izvorom struje. cevovod. U oba slučaja štićene cevi moraju imati veći potencijal od druge elektrode. Na slici 8. pa zaštita ne deluje na lokalni element jer zaštitna struja ne teče.Katodnu zaštitu možemo postići upotrebom spoljnjeg izvora jednosmerne struje ili pomoću galvanskog elementa u kome je jedna elektroda štićeni metal. Slika 8. a druga elektroda se ugrađuje u sistem.8. Strujni krug je otvoren.7 je prikazan zaštitni galvanski krug pomoću spoljnjeg izvora struje i pomoćne anode. zbog čega je i čitav sistem zaštite nazvan katodna zaštita. 2-prekidač dovoda struje. 4-pomoćna anoda. pa prema tome one predstavljaju katodu sistema. Shematski prikaz toka struje kada je uključen spoljni izvor struje 140 . 3-izvor jednosmerne struje. Struja lokalnih elemenata ima smer anoda-katoda. Na slici 8. tj.7. 5-galvanska anoda Na slici 8.

Ako dođe do promene jačine struje lokalnog delovanja promeniće se i jačina zaštitne struje. a strujni krug lokalnog elementa je označen sa R2. Zaštitna struja će na otporu Rz stvoriti toliki pad napona koji će po svojoj elektromotornoj sili biti jednak elektromotornoj sili lokalnog elementa. Prema Faraday-evom zakonu struja lokalnog delovanja je vezana za količinu gvožđa koja će preći u rastvor (elektrolit).9. Na slikama 8.9.10 i 8. Shema zaštite dugačke deonice cevovoda sa jednim zaštitnim uređajem 141 . Ako zaštitna struja izazove promenu u otporu lokalnog strujnog kola. Kod projektovanja sistema katodne zaštite mora se voditi računa da kod zaštite cevovoda zaštitni potencijal ne sme da padne ispod dozvoljene vrednosti. ali suprotnog predznaka. a kroz zaštitni krug struja I=15A. pa neće biti proticanja struje kroz strujni krug lokalnog elementa.Pretpostavimo da iz lokalnog elementa teče od anode ka katodi struja I=10A. takva će promena uticati na raspored zaštitne struje.11 su prikazane sheme zaštite cevovoda sa jednim i sa četiri zaštitna uređaja. Zaštitnim strujnim krugom prolazi struja jačine I=15A preko otpora Rz. U tačkama 1 i 2 priključen je zaštitni strujni krug izvora Ez i otpora zaštitnog kruga Rz. Slika 8. Slika 8.9 lokalni element je prikazan kao izvor struje E2. Smer struje lokalnog elementa ide od anode na katodu i označen je na slici 8. odnosno na jačinu lokalnog delovanja uz nepromenjene elektromotorne sile. Pojednostavljena električna šema strujnih kola lokalnih elemenata i zaštitne struje U katodnoj zaštiti od bitnog značaja su elektromotorne sile i otpor strujnog kruga lokalnog elementa. Na slici 8.10.

4.285V apsolutnih (u odnosu prema vodonikovoj elektrodi) ili -0. Veći zaštitni potencijal od 1V se obično ne koristi.5V apsolutnih.3. 142 . Slika 8.2.850V u odnosu prema elektrodi bakar – bakarni sulfat. Shema zaštite cevovoda sa četiri zaštitna uređaja 8. Kao srednja vrednost preporučuje se oko 804 mA/m2. Zaštitni potencijal i struja Na osnovu prikupljenih podataka o tlu duž trase i prisutnosti drugih objekata u blizini cevovoda pristupa se projektovanju katodne zaštite. pa ih treba za svaki konkretni slučaj merenjem utvrditi. Obično se uzima da zaštitni potencijal – Uz (potencijal zemlja-cev).20V apsolutnih. 2-merna elektroda (najčešće bakar-bakarsulfat). ali će u tom slučaju i troškovi zaštite biti mnogo veći. Povećanjem zaštitnog potencijala dobija se veća sigurnost u antikorozionoj zaštiti. 1-potenciometar. već treba popraviti izolaciju cevovoda.Slika 8.12.cevovod Zaštitna struja obično treba da je takva da je gustina između 4 mA/m2 i 3004 mA/m2. 3-čelični kontakt. ne bude manji od oko -0. Zaštitni potencijal se najbolje utvrđuje merenjem potencijala cevi. jer će na njih imati veliki uticaj sastav tla i izolacija.11. katodna zaštita neće delovati efikasno. Shema merenja potencijala cevi.12. Ako je potencijal cev-zemlja manji od -0. Ako je cevovod u lošem stanju (slaba izolacija i korozivno tlo) onda će potrebni zaštitni potencijal biti oko -0. pa tek onda pustiti u rad katodnu zaštitu. Merenje potencijala cevi je prikazano na slici 8. Navedeni podaci samo su orijentacioni.35-0.

88V. aluminijum i cink. a u elektrolitu strujni tok se zatvara kretanjem jona.58V. Metal sa negativnijim potencijalom će se trošiti.8. Potencijal rastvaranja će se promeniti. rastvarati. Al 1. Ove se anode obično ukopavaju 30cm ispod površine tla. Katodna zaštita pomoću galvanskog elementa Svaki metal potopljen u elektrolit ima svoj elektrohemijski potencijal. Slika 8.Trakaste anode se takođe postavljaju duž cevovoda tako da dobijamo jednoličnu struju duž cevovoda. tako da je u galvanskom spoju druga elektroda anoda galvanskog elementa. Te anode se proizvode u obliku bloka ili u obliku trake.15 i 8. Magnezijum u odnosu na veličinu prirodnog potencijala je najpovoljniji.4. 8. Deo struje će teći preko elektroprovodnika u obliku elektrona od anode ka katodi.2. u korist pozitivnijeg metala. Ako se u elektrolit potope dva različita metala i međusobno spoje elektroprovodnikom između njih će teći električna struja zbog razlike potencijala između ta dva metala. međutim. anoda: 1-cevovod. Anode u obliku bloka se polažu kao pomoćne anode duž cevovoda. druga elektroda mora imati niži potencijal u odnosu prema vodonikovoj elektrodi od gvožđa. Kao anoda najčešće se upotrebljava magnezijum. odnosno anoda je žrtveni metal. a katoda je štićeni metal.14. Katodna zaštita galvanskim elementom pomoću jedne anode i pomoću para. Aluminijum ima povoljna svojstva u odnosu na prirodni potencijal. Potencijal ukopanih cevi takođe ne odgovara normalnom potencijalu gvožđa.13.16 je dat shematski prikaz načina spajanja pojedinih tipova anoda s cevovodom. Nijedna od galvanskih anoda ukopanih u tlo neće imati svoj normalni potencijal. 143 .13. Da bi se izvršila zaštita čeličnih cevi. Galvanski element ćemo dobiti ako cevovod povežemo sa elektrodom potencijala različitog od potencijala gvožđa. Na slikama 8. pa se zato za anode ne koriste čisti metali već njihove legure. 2-zaštitna anoda U katodnoj zaštiti pomoću galvanske anode najvažniji uređaj je galvanska anoda. Potencijal otapanja Mg je -1. a za Zn je -0. već je manji. Nedostatak anoda od cinka je što je potrebna visoka čistoća cinka što poskupljuje anodu. on se ređe koristi za izradu galvanskih elemenata jer se prevuče zaštitnim slojem zbog čega mu se smanjuje kapacitet. 8.76V.

Kao i kod pomoćnih anoda može se tlo gde se anoda ukopava obraditi elektrolitom tako da se oko galvanske anode poveća provodljivost. Iz tog razloga se anode stavljaju u vreću koja se ispunjava još sa sredstvom koje će smanjiti prelazni otpor anoda-tlo i osigurati trošenje anode (slika 8.16. Katodna zaštita galvanskim elementom pomoću trakaste anode Veličina proizvedene struje koju daje pojedina anoda zavisi od otpora same anode i prelaznog otpora između anode i tla. Na prelazni otpor se može uticati izborom anode. Jačina struje će biti veća ako je prelazni otpor anoda-tlo manji. Veličina proizvedene struje zavisi od zapremine anode. odnos površine prema težini anode utiče na veličinu struje. a otpor od površine anode.14. Katodna zaštita galvanskim elementom pomoću serijski spojenih anoda duž trase cevovoda Slika 8. Ovakva obrada tla ima ograničeno dejstvo zbog dejstva atmosferskih padavina. Na tržištu su raspoložive galvanske anode različitih dimenzija sa različitim odnosom F/G (površina/težina).17).Slika 8. Efikasnost galvanskih anoda će biti veća ako je struja koju proizvodi anoda veća. Kod tla sa visokim otporom treba uzimati anode sa većom površinom za istu težinu. 144 . Katodna zaštita galvanskim elementom tri anode spojene paralelno Slika 8.15.

struje rastvaranja anode su ograničene elektrohemijskim ekvivalentom rastvaranja mase anode. Za anode istog tipa različitih težina dobijaju se različite drenažne dužine (l/2). 145 . a potom se izračunava zaštitna dužina jednog drenažnog mesta. Prelazni otpor je usko vezan za otpor tla. različiti potencijali cevi i različite jačine struje. potrebna je redovna i pravovremena zamena istrošenih anoda. ima jednostavnu montažu. može doći do pasivizacije anode (npr. tj.17. U projektovanju zaštite galvanskim elementom bira se zaštitni potencijal štićene cevi. primena u području dejstva elektro energetskih postrojenja daje male učinke. polje dejstava žrtvovane anode je radijalno i relativno malog dometa.Slika 8. Na bazi konkretnih zahteva i karakteristika raspoloživih anoda bira se tip anode. ako je otpor tla veći i prelazni otpori su veći uz iste ostale uslove. U tom slučaju je i delovanje galvanskih elemenata lošije. aluminijumske). se karakteriše: • • • • • • • malom razlikom potencijala izmedju anode i katode koja treba da osigura prolaz struje kroz elektrolit (tlo). Sistem katodne zaštite sa galvanskim elementom. sa žrtvenim anodama. bez obzira na to da li se zaštita obavlja spoljnim izvorom struje ili galvanskim elementom. a time i određuje zaštitna dužina jedne anode.). Anoda sa punilom Da bi punjenje oko galvanske anode održalo vlagu obično se dodaje uz ostala sredstva i bentonit. Sistem katodne zaštite galvanskim elementom se koristi na malim objektima (kućni čelični gasovodni priključci i dr. broj anoda odnosno galvanskih elemenata za ceo cevovodni sistem. Prelazni otpor anoda-tlo ima veliki uticaj na katodnu zaštitu.

18. Katodna zaštita sa spoljnim izvorom struje U cilju uspostavljanja kontinualnog i dovoljnog nivoa zaštitne struje na svakom delu ukopanog cevovoda primenjuju se sistemi katodne zaštite sa spoljnjim izvorom struje. grafit. Pomoćna anoda treba da je dobar provodnik da bi se postigao što je moguće manji otpor uzemljenja. Trošenje anoda zavisi od jačine struje koja ide kroz nju. Da bi se prelazni otpor između pomoćne anode i tla smanjio. Shematski prikaz zaštite pomoću spoljnjeg izvora struje. kao što je to prikazano na slici 8. Spajanje izvora struje treba obaviti tako da je negativan pol vezan za cevovod. i pored toga treba da bude što dužeg veka. Kao pomoćne anode koriste se gvožđe. Trošenje gvozdenih anoda iznosi oko 9 kg/godini.2. Sistemi katodne zaštite sa spoljnim izvorima struje uz korišćenje automatske regulacije napona i struje uz dopunu sa sistemima za zaštitu od "lutajućih" struja i za zaštitu od interferencija i uticaja elektroenergetskih smetnji. često se tlo oko drenažne tačke meša sa NaCl ili sa CaCl2 radi povećanja provodnosti tla.18.9 kg/godini pri protoku struje od 1A. Kako se katodna zaštita obavlja jednosmernom strujom to se pri korišćenju struje iz električne mreže mora koristiti ispravljač. 1-spoljni izvor struje. Otpor uzemljenja pomoćnih anoda zavisi od njihovog rasporeda oblika anoda i od specifičnog otpora tla. 146 .9 kg/godini do 9 kg/godini i kod grafitnih oko 0. Ako tlo ima visoki specifični otpor. Pomoćne anode u sistemu katodne zaštite sa spoljnim izvorom struje se moraju sa vremenom menjati jer se troše. a pozitivan pol na pomoćnu anodu. pa je potrebno napon i struju katodne zaštite takođe regulisati. Često se uzemljenje izvodi sa više pomoćnih anoda paralelno spojenih. a može da se koristi i napušteni neizolovani cevovod ili druge uzemljene čelične konstrukcije. Napon na cevima se menja. Napon na cevima se reguliše automatski. neće uvek biti dovoljna jedna pomoćna elektroda da bi se postigao mali prelazni otpor između anode i tla. 2-cevi. 3-pomoćna anoda. Spoljni izvori struje obezbeđuju dovoljan nivo napona za savlađivanje otpora tla i obezbeđuju distribuciju struje od anodnih ležišta na mnogo veće dužine cevovoda nego što je to slučaj kod sistema katodne zaštite galvanskim elementom.5.8. Pod spoljnim izvorom struje podrazumeva se struja dobijena iz električne mreže ili iz generatora jednosmerne struje. Slika 8. kod ugljenih od 0. Napajanje strujom se obavlja iz mreže ili iz elektroagregata.

1….35 147 . k – faktor čija vrednost zavisi od od uticaja lutajućih struja na predmetnoj lokaciji: k=1+ Eis 0 . poznavanje elektroinstalacija jake i slabe struje. primenu normi i zakonske regulative izgradnje. naručioca. poznavanje zona opasnosti na gasnim instalacijama. projektanta.1 mA/m2 i 10 -100 mA/m2 za neizolovane čelične površine (zavisi od veličine hrapavosti površine cevi i sl. izvođača. i okoline cevovoda. korisnika i servisera.obezbeđuju visoki nivo zaštite ukopanih cevovoda od korozije. 8.2. korišćenja instalacija i opreme u skladu sa zahtevima "S" propisa (propisa vezani za protiv-eksplozivne mere). gasne mreže.6. Struju katodne zaštite (I) ukupne ukopane čelične površine (P) cevovoda – gasovoda dobijamo iz jednačine: I=k·P·Ik Gde su: Ik – karakteristična struja polarizacije 1m2 predmetne čelične površine zavisno od vrste i kvaliteta antikorozione obloge. Standardne proračunske sheme za projektovanje sistema katodne zaštite su upotrebljive isključivo u idealnim uslovima. poznavanje elektroenegetske instalacije i opreme za katodnu zaštitu.). od karakteristika cevovoda. gromobranske instalacije i uzemljenja. jer svaki od njih ima svoje osobenosti i specifičnosti okruženja koja su najčešće neponovljiva na drugim lokacijama. pa se u praksi provodi niz kombinovanih teoretskih i praktičnih rešenja prilagođenih svakom predmetnom cevovodu. Ik=0. sveobuhvatnu i kvalitetnu primenu navedenih zahteva od svakog subjekta. poznavanje i primenu mernih metoda i postupaka za utvrđivanje ispravnosti i kvaliteta instalacije i opreme katodne zaštite (sistema u celini). Projektovanje sistema katodne zaštite Sistem katodne zaštite predstavlja složen elektroenergetski sistem pa njegovo projektovanje zahteva: • • • • • • • • teoretsko i praktično poznavanje elektrohemijskih procesa u tlu. Uspešnost primene sistema katodne zaštite s spoljnim izvorom struje zavisi od kvaliteta obavljenih merenja svojstava tla duž trase. poznavanje tehničko-tehnoloških karakteristika cevovoda. norme vezane za gasnu i elektroenergetsku struku. od kvaliteta primenjene pasivne antikorozione zaštite i od kvaliteta izrade i održavanja sistema.

Ral – otpor anodnog ležišta (maksimalno dopušteni i stvarni).19. Rk=(Rs·Rl)/2. Prirast struje ∆Io u tački "O" i u tački "A" daće prirast struje: ∆Ia=∆Io·e(-α·A) gde je: Α – je konstanta atenuacije potencijala za predmetni cevovod. Ukupna struja katodne zaštite ne može idealno da se rasporedi na celu površinu cevovoda iz samo jednog anodnog ležišta jer je kretanje struje jona u tlu ograničeno mnogim uslovima. a jednaka je α=Rs/Rk . anodno ležište dovoljno udaljeno pa naponski levak anodnog ležišta nema uticaja. Rk – karakterističan otpor cevovoda Udaljenost O-A vredi na obe strane od lokacije anodnog ležišta (napojne stanice NS1). cevovod izrađen celom dužinom od iste vrste cevi. Posle toga treba izračunati: Rc – prelazni otpor cevovod/tlo. Međutim. 148 . Slika 8. kvalitet i tip izolacije isti na celom cevovodu.Eis – izmerena veličina napona polja delovanja lutajućih struja na trasi gasovoda u V (pod uslovom da su polja ujednačena). pod pretpostavkom da je: • • • • otpor tla jednolik po celoj trasi.19. pa će u nekoj udaljenoj tački "A" na cevovodu biti promena potencijala ∆Ea=∆Eo·e(-αxA) pri tome ne sme katodnu polarizaciju cevovoda ostvariti negativniju od -1. slika 8. Rl=∆Eo/∆Io. odnosno minimalan broj potrebnih anodnih ležišta. Na udaljenostima na kojima nivo potencijala nije dovoljan treba locirati novo anodno ležište (napojnu stanicu NS2). Rs – uzdužni otpor cevovoda jedinične dužine. tada jedno anodno ležište (jedna napojna stanica) pozicionirano u tački "O" postiže promenu potencijala Eo. Krive atenuacije potencijala na cevovodu Iz prethodnih proračuna dobijaju se parametri pomoću kojih se utvrđuju veličina zaštitne struje i atenuacija potencijala.5V (izuzetno -2V) u odnosu na referentnu elektrodu bakar-bakarsulfat.

Prelazni otpor izolovani cevovod – tlo se izračunava pomoću jednačine: RC = gde su: 1 P ⋅δi δ i .specifična provodljivost izolacije izražena u proizvođač izolacione trake u katalozima) Si (podatak daje m2 Prelazni otpor horizontalnog ležišta sa štapastim anodama u koksu u nizu. Vek trajanja anodnog ležišta se izračunava pomoću jednačine: tal= Proizvođači anoda daju podatke: Ga – masa anode u kg. t – dubina ukopavanja anoda. Treba naglasiti da su u praksi stvarni uslovi daleko složeniji i da je bez preciznih prethodnih merenja i korišćenja stečenih iskustava vrlo teško proračunati najtačnije parametre za potrebe sistema katodne zaštite novog cevovoda. dp – debljina posteljice s anodom. Ф – prečnik anode. η – faktor zasenjenja. ξa – elektrohemijski ekvivalent rastvaranja (kg/Agod). n – broj anoda. lp – dužina posteljice s anodom. ρp – specifični otpor koksa. Zato se u proračunima i u projektnim rešenjima uz podatke prethodnih merenja i iz raznih simulacija koriste i razni drugi iskustveni proračuni koji se mogu naći u raznim literaturama i projektima.Rv – otpor kabla u anodnom i katodnom strujnom krugu (maksimalno dopušteni i stvarni). se izračunava pomoću jednačine: R Al ⎛ 2⋅lp ⎜ ln t ⎞ ⎜ dp ⎛ ⎝ = ⎜ρ ⋅ ⎟⋅ ⎝ 2 ⋅π ⋅ l ⎠ ⎞ ⎛ ρp ⎟+⎜ ⎟ ⎜ρ ⎠ ⎝ z η ⋅n ⎞ ⎛ dp ⎞ ⎟ ⋅ ln⎜ ⎟ ⎟ ⎝Φ⎠ ⎠ gde su: ρz – izmereni specifični otpor tla na trasi cevovoda. Otpor kabla (provodnika) u strujnom anodnom i katodnom krugu se izračunava pomoću izraza: 149 Ga lk ⋅ ξ a .

2. Katodna zaštita sa spoljnim izvorom struje koristi različite izvore struje. gasne turbine.28V. Na osnovu podatka o potrebnoj struji za katodnu zaštitu Ik i broja potrebnih anodnih ležišta (napojnih stanica iz proračuna za atenuaciju potencijala) treba odrediti minimalan napon napajanja. baterije. sa potencijalom rastvaranja E=0.76V. 150 . U proračunima se koristi razlika potencijala žrtvene anode i štićene konstrukcije i utrošak materijala u odnosu na vek eksploatacije (vek trajanja anodnog ležišta). (moguća pasivizacija). aluminijumske anode imaju elektrohemijski ekvivalent 2. 8. lv – dužina provodnika.RV = gde su: ρcu – specifični otpor bakra. Osim ovoga.7.94 kg/A·god.58V. odnosno odrediti vrstu katodne zaštite. Av – presek provodnika. (moguće do 50% rastvaranja) cinkove anode imaju elektrohemijski ekvivalent 10. motorni agregati i električna energija iz distributivne mreže). Izbor žrtvenih anoda zavisi od vrste terena i karakteristika cevovoda kao i od karakteristika anoda. sa potencijalom rastvaranja E=-1. sa potencijalom rastvaranja Eo=-1.97 kg/A·god.73 kg/A·god. Treba voditi računa da se na izlazu iz pretvaračaispravljača u normalnom radu ili u slučaju kvara ne pojavi nedopušteni previsoki napon dodira. Iz tog razloga se kod pretvarača ugrađuju posebni zaštitni -sigurnosni sistemi. Standardne karakteristike anoda su: • • • magnezijumske anode imaju elektrohemijski ekvivalent 3. ne dolazi do zagrevanja i pregorevanja provodnika. vetrenjače. mora se voditi računa o racionalnom korišćenju raspoloživog napona izvora katodne zaštite pa u tom smislu ukupan pad napona u provodnicima u strujnom kolu ne sme biti veći od 6% (od priključka na električnu mrežu do poslednjeg trošila). pretvarači energije iz kojih se dobija jednosmerna struja (sunčeva energija. Izbor katodne zaštite Katodna zaštita sa žrtvovanim anodama primenjuje se kod čeličnih cevovoda kod kojih primena katodne zaštite sa spoljnim izvorom struje nije ekonomski opravdana. ρ cu ⋅ I v Ar Kod proračuna preseka provodnika mora presek kabla-provodnika da bude takav da i kod maksimalne struje opterećenja.

Nadzemni gasovodi. Kod ukopanih gasovoda povećani naponi izazivaju jaka anodna otapanja zidova gasovoda. U okviru definisanja karakteristika pretvarača energije određuju se i parametri potrebni za dobijanje saglasnosti za korišćenje raspoložive energije. Čelični gasovodi su dobri elektroprovodnici. otapanje anoda ili nedozvoljeni nivo dodirnog napona koji može biti tragičan po operatera ili korisnika. ugrađuje se izolacioni komad (izolaciona prirubnica) sa prenaponskom zaštitom. odnosno električni napon što može izazvati iskrenje. Zato je uzemljenje jedna od najstarijih mera za zaštitu od električnog udara na gasovodima. Pojava elektriciteta usled protoka gasa kroz polietilenske cevi je nešto ređe pa se ova pojava rešava ugradnjom posebnih uzemljenih filtera za odvođenje elektriciteta. zaštitu od anodnog rastvaranja zbog lutajućih struja i interferencije. mogu primiti električni naboj i provoditi električnu struju. Zato moramo za svaki cevovod prikupiti podatke o svim elementima koji utiču na cevovod u smislu povećanja opasnosti od korozije ali i u smislu povećanih opasnosti od dodirnih napona. gromobransku zaštitu kao što pokazuje slika 9. sistem za izjednačavanje potencijala. kako bi se nadzemni deo instalacije električno odvojio od ukopanog gasovoda. U okviru proračuna spada i proračun uticaja elektroenergetskih postrojenja i instalacija iz okruženja na gasovod. 9. Gromobranska instalacija ima zadatak da u zemlju najsigurnije odvede sav elektricitet koji bi došao iz atmosfere u prostor nadzemne gasne instalacije. Na izlazu ukopanog gasovoda iz zemlje. i zaštitu od elektroenergetskih udara i sl. mernoregulacione stanice i slična gasna postrojenja treba da imaju: • • • uzemljenje. gasovoda koji je katodno štićen. Takođe definiše se i zaštita sklopova u uređaju od prenaponskih smetnji.1. odnosno na njegovim delovima. Provere funkcionalnosti gromobranske instalacije se izvodi najmanje jednom godišnje.Izbor uređaja katodne zaštite podrazumeva pored izbora vrste napajanja i određivanje maksimalne potrebne struje za katodnu zaštitu i potreban napon (Ukmax<50V). 50Hz iz distributivne mreže. na primer 220/230V. GASOVODI I ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA Na gasovodnim sistemima. i proračunava se i izvodi uzemljenje. tj. te predvideti adekvatne mere zaštite odnosno kompletan sistem katodne zaštite na jednom objektu koji ima u sebi integrisanu zaštitu od elektrohemijske korozije tla. 151 . zbog uticaja okoline može se pojaviti elektricitet.

1. Na prirubničkim spojevima izjednačenje potencijala se izvodi nazubljenim pločicama ispod određenog broja glava i navrtki zavrtnjeva. Pojava napona na gasovodima nastaje sve više zbog delovanja visokonaponskih elektroenergetskih i elektromagnetnih objekata i instalacija koje se nalaze u neposrednoj blizini. MM-merno mesto katodne zaštite. Kod udaljenosti elektroenergetskih postrojenja do 400m obavezne su provere uticaja elektroenergetskih i elektromegnetskih postrojenja na trajan i na kratkotrajan uticaj (indukovani napon). MBS-merni betonski stubić katodne zaštite. NS-električna napojna stanica (uređaj). Provere ispravnosti se sprovode najmanje jednom godišnje. ZIN-zaštita od indukovanih napona Izjednačavanje potencijala se sprovodi radi sprečavanja pojave električnog iskrenja. UZ-uzemljenje i gromobranska zaštita. Zaštita gasne instalacije od električnog udara. Legenda: HEP-priključak na NN mrežu. tj. PĆ-polarizacijska ćelija. KP-kablovski priključak. što bi u slučaju prisustva gasa dovelo do paljenja odnosno požara i eksplozije. PNZ-zaštitni sklop. IP-izolirajući umetak (prirubnica). Slika 9. DS-drenažni sklop. MS-merna sonda. U odnosu na ustanovljeno stanje izvode se klasične i specijalne instalacije uzemljivača sa posebnom opremom koja se uskladjuje sa sistemom katodne zaštite. DP-drenažni priključak. odnosno da spreči nastanak nedozvoljenog dodirnog napona na gasovodu zbog greške u priključnoj ili na električnoj instalaciji kombinovanih elektro-gasnih uređaja koji su uključeni na gasni sistem. MŠKT-merno okno (šaht) katodne zaštite. Izjednačavanje potencijala se izvodi međusobnim električnim povezivanjem svih metalnih delova gasne instalacije i ostalih metalnih delova u objektu na sabirni uzemljivač. URE-ukopana referentna elektroda. pojave električnog naboja na gasnim instalacijama i preskoka iskre sa jednog dela instalacije na drugi. Provera funkcionalnosti se obavlja jednom godišnje. KPS-kompenzacijsko-prilagodni sklop. 152 . AL-anodno ležište.Uzemljenja na gasnim instalacijama imaju zadatak da u zemlju odvedu svaki elektricitet koji bi se pojavio na gasnoj instalaciji. KR-kablovski razvod.

računarska oprema u Dispečerskom centru obrađuje preuzete podatke i omogućava prezentaciju istih na monitorima – dispečing službi stoji na raspolaganju veliki broj prikaza (slike. odnosno dalje ih prosleđuje do mikroprocesorske opreme koja je takođe montirana u pomenutim objektima. glavne merno-regulacione stanice. posredstvom komunikacione opreme (modemi. na osnovu kojih mogu da prate sve željene parametre transportnog gasovodnog sistema i da preduzimaju blagovremene aktivnosti. Osnovni principi Sistem daljinskog nadzora i upravljanja gasovodom ima osnovnu funkciju da u realnom vremenu omogući uvid u stanje opreme i vrednost osnovnih transportnih parametara gasovodnog sistema. sledeće: . preuzima procesne podatke i pretvara ih u odgovarajuće strujne ili naponske signale. 3. mikroprocesorska stanica prosleđuje preuzete podatke. komunikaciona oprema je montirana u Dispečerskom centru. Switch-evi i sl. grafikoni i sl. kontrolnog centra i sl.) i prenosi ih u Dispečerski centar.nakon toga. DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE CEVOVODNIM TRANSPORTOM 10. Put informacija ima sledeći karakter: 1. na krajnjim stanicama i u objektima telekomunikacionog centra gde se vrši koncentracija i distribucija korišćenih spojnih puteva. merno-regulaciona oprema montirana na objektima gasovodnog sistema (primopredajna mesta. Zbog neprekidnog praćenja tehnološkog procesa cevovodnog transporta prirodnog gasa. arhivirani podaci.blagovremenost uočavanja neregularnih stanja na gasovodu. nadzirati i upravljati sa više objekata istovremeno.X 10.). Pomoću sistema za nadzor i daljinsko upravljanje moguće je sa jednog mesta (dispečerskog centra. 4. 2. .).1. 153 . donose se optimalne odluke u smislu odražavanja balansa transportnog sistema. PAD-ovi. linijski ventili ili neki drugi mernoregulacioni i / ili upravljački organi). tabele. omogućava se na osnovu podataka koji se prikupljaju i obrađuju ovim sistemom. merno-regulacione stanice.

b. Merno-regulaciona i signalizaciona gasovoda. MRS) je da prikupi informacije sa gasovoda: temperatura. Sistem za prenos podataka i govora na objektima gasovoda. c. U zavisnosti od vrste objekta na gasovodu postoji i različita specifikacija tipa i broja signala koje treba obraditi i preneti u Dispečerski centar: oprema na objektima 154 . protok.3. Sistem za prenos podataka i govora u PTT objektima.1. Perifernog dela računarskog sistema (krajnje stanice) u objektima gasovoda. d. 2. GMRS.1. 3. 10. GRČ.1. b. Podsistema za prenos podataka i komunikacije: a. Podsistem merno-regulacione opreme: a. U Dispečerskom centru. Sistem besprekidnog napajanja: a. Te informacije se obrađuju i šalju u Dispečerski centar na dalju obradu. pritisak. Centralnog dela računarskog sistema. 1. a zatim i sektori svih službi održavanja gasovodnog sistema i na kraju poslovodni menadžment (po potrebi). Na objektima gasovoda. 10. 2. Centralni deo računarskog sistema Računarski sistem u Dispečerskom centru obavlja dve osnovne funkcije: 1. odnosno opreme koja se nalazi u Dispečerskom centru. Opis sistema za nadzor i upravljanje gasovodom Sistem daljinskog nadzora i upravljanja gasovodom uslovno je podeljen na više podsistema. stanje ventila itd. čuvanje i prikaz procesnih podataka. 4.Podatke koji se dobijaju sistemom daljinskog upravljanja koristi osoblje sektora transporta gasa. Sistem za prenos podataka i govora u Dispečerskom centru. komunikaciju sa krajnjim mikroprocesorskim stanicama. c. Sistem za prenos podataka i govora duž gasovoda. Računarski podsistem koji se sastoji: a. Sistemskog i aplikativnog softvera. b.2. Periferni deo računarskog sistema Osnovna funkcija računarskog podsistema na objektima gasovoda (PPM. 10.1.

c. .Signalizacija pojave požara. . . Digitalni ulazi .Kumulativni nekorigovani protok. PPM (Primopredajna mesta) a. .Status PP ventila. b. .Izlazni pritisak.Sastav gasa. .Rad cirkulacione pumpe (u kotlarnici). GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) a. .Trenutni protok. e. 2.Status sigurnosnog ventila.Ulazna temperatura.Izlazna temperatura. .Ulazna temperatura. .Spoljna temperatura vazduha. . 155 . .Zatvaranje PP ventila. b. 3.Status PP ventila. . GRČ (Glavno razvodno čvorište) a. . Digitalni ulazi .Kalorična vrednost gasa. c. . Analogni ulazi . .Zaprljanost filtra.Kumulativni korigovani protok.Zaštitini potencijal.Nizak napon AKU baterije.Radni pritisak.Ulazni pritisak.Nizak napon AKU baterije. .Izlazna temperatura.Radna temperatura. Digitalni ulazi . . .Status PP ventila. Analogni ulazi .Kumulativni nekorigovani protok.Ulazni pritisak.1. d.Položaj ulaznih vrata.Rad gorionika. .Postavna vrednost regulatora protoka. .Ispad mreže 220 VAC.Radni pritisak. Brojački ulazi . . Analogni izlazi .Trenutni protok.Kumulativni korigovani protok. Analogni ulazi . Digitalni izlazi . .Izlazni pritisak. .Ispad mreže 220 VAC. Brojački ulazi . . .Zaprljanost filtra. b. . .

Za potrebe sistema daljinskog nadzora i upravljanja gasovodom predviđa se obim merenja usaglašen sa konceptom nadzora gasovoda. MRS (Merno-regulaciona stanica) a.industrijski PC računar. Postoje različite vrste alarma ili neregularnih stanja koji se mogu javiti bilo sa samog gasovoda. c. . 156 .Položaj ulaznih vrata. . d.Zaštitini potencijal.Trenutni protok. b.Postavna vrednost regulatora protoka. hasvarijski) definišu se parametri upozorenja i alarma. zimski. .modularni mikroprocesorski moduli specijalno razvijeni za tu namenu. Digitalni ulazi .Nizak napon AKU baterije. Analogni izlazi . . Alarmi mogu biti primarni ili izvedeni. bilo celog sistema za daljinski nadzor i upravljanje gasovodom. 10. . . .Ulazni pritisak.Ispad mreže 220 VAC. .4. . Brojački ulazi . 4. Preporuka za dva tehnička rešenja: .Zaprljanost filtra.Spoljna temperatura.Radni pritisak. Uređaj instaliran na objektima gasovoda može biti: .PLC kontroler. .Izlazna temperatura. .1.Kumulativni korigovani protok. Analogni ulazi . Definisanje vrsta i veličina alarmnih parametara u zavisnosti od režima transporta U zavisnosti od režima transporta (letnji.Status sigurnosnog ventila.Ispad mreže 220 VAC. . .mini kontroler..PLC kontroler.Izlazni pritisak.Nizak napon AKU baterije. . .modularni mikroprocesorski moduli specijalno razvijeni za tu namenu.Kumulativni nekorigovani protok. .

. Osnove postupaka i procedura operatera Neregularnosti rada gasovoda moraju se uočiti i otkloniti u unapred definisanim vremenskim intervalima. Sve neregularnosti vezane za režim transporta i rad sistema za daljinski nadzor mogu se razvrstati po određenom kriterijumu: .prekid komunikacionih veza sa pojedinim objektima. Postupci pri neregularnom režimu transporta – neregularni režim transporta se može posmatrati sa dva aspekta: . . dok se izvedeni mogu otkriti tek pošto se izvrše odgovarajuće softverske provere i proračuni u dispečerskom centru. Postupci pri regularnom režimu transporta – neregularnosti koje operater mora sam da uoči su: . 157 . .nestanak napajanja.1. .5.pri havarijskim situacijama.pri smanjenom dotoku gasa.neobnavljanje izgleda ekrana i sl. .Primarni alarmi se uočavaju samim nadgledanjem procesa.prekid komunikacionih veza sa centrom. ograničenim isporukama.po prioritetu razrešavanja neregularnosti. 10.po mestu na kome treba neregularnost prezentirati. . Izvedeni alarmi (neregularnosti) se definišu sa ekipom zaduženom za transport gasa. jer u protivnom mogu se dogoditi nepredvidive posledice.po mestu nastanka neregularnosti. .premašene određene granice alarmnih veličina (gornje i donje).

vodi i trajno čuva svu tehničku dokumentaciju gasovoda u skladu sa Zakonom o cevovodnom transportu i Pravilnikom o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovodnih ugljovodonika. kao i približne vrednosti tih zahvata.XI 11. čelične cevi. odnosno planiraju.prelazi ispod železničkih pruga. uslovno stabilan i nestabilan teren – klizište).podacima o sanaciji objekta i njegovim glavnim delovima i . a na osnovu Pravilnika o održavanju. GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE Pod građevinskim održavanjem gasovoda podrazumevaju se sve građevinske aktivnosti koje se preduzimaju u cilju održavanja tehničke ispravnosti gasovoda i njegovih sastavnih delova. 2.zaštitni elementi gasovoda (AB kanali. . razni nabačaji materijala i dr.1. Osnovu za donošenje godišnjeg plana čine pribavljene i analizirane informacije. sa geodetskim snimkom stanja.). Godišnjim planom održavanja se predviđaju. U sklopu građevinskog održavanja potrebno je tehničku dokumentaciju kompletirati sa: .izdatim uslovima i saglasnostima ’’trećim’’ licima (van kompanije) za izgradnju njihovih objekata u blizini gasovoda ili za ukrštanje sa istim. . 11. Pregled građevinskih objekata na trasi gasovoda Građevinski objekti na trasi gasovoda koji podležu kontroli i održavanju su objekti i infrastruktura koju čine: .prelazi ispod puteva. objekti na kojima će se vršiti građevinske intervencije.rov za gasovod (u svim uslovima terena: stabilan. hitne intervencije. 158 . redovno održavanje. . po potrebi.projektom ili elaboratom o svakoj izvršenoj rekonstrukciji. Građevinsko održavanje čine: 1. investiciona održavanje i 3. iz koga sledi dinamika održavanja u zavisnosti od vrste objekta. Korisnik gasovoda (kompanija) je dužno da ustroji.prelazi ispod vodotokova. . .

takozvana ’’treća lica’’. aktivnosti trećih lica u zoni gasovoda i dr. vrši se uvid na licu mesta od strane stručnog radnika kompanije. Procedura pri građevinskom održavanju (tokovi dokumentacije i tokovi informacija) Planom održavanja za tekuću godinu predviđa se redovno. hitne intervencije) imaju isti tretman. glavne merno-regulacione stanice. železničkih pruga. merno-regulacione stanice i regulacione stanice.- prelazi iznad puteva. platoi. vrsta radova u zoni gasovoda ili vrsta objekta. odeljenje za pravne poslove) i van kompanije (nadležne državne inspekcije i MUP). 5. na osnovu sačinjenog zapisnika vrši se obaveštavanje u okviru kompanije (odeljenje za tehničke poslove. nadležnih inspekcijskih službi i dr. mostovi preko reka. nakon saznanja.). 4.). od strane zaposlenih u kompanijama sa strane koje daju usluge. pristupni putevi. geodetska i građevinska podloga izvedenog stanja i sl. blok stanice.). ne mogu se planirati (osim okvirno. U daljoj aktivnosti sva tri vida održavanja (redovno. ograde. vodotokova i ostalih objekata. a pristupa se njihovoj realizaciji nakon saznanja – informacije (od strane zaposlenih u kompaniji. blok ventili. 2. izvođenje radova. čvorišta.). na osnovu finansija i na osnovu iskustva) jer su rezultati nepredviđenih okolnosti (vanredne okolnosti. oznake gasovoda. hitne intervencije imaju sledeće specifičnosti: 1. Za razliku od redovnog i investicionog održavanja. šahtovi. vršenje nadzora nad izvođenjem i evidentiranjem u bazi podataka). investiciono održavanje. investiciono održavanje. predmer i predračun radova. 11. nalog za izvođenje radova. informacija se klasifikuje i obrađuje uz kompletiranje odgovarajućim podlogama (situacioni plan. kompresorske stanice. o čemu se obavezno sastavlja zapisnik sa svim bitnim podacima (uzrok za hitnu intervenciju. kao i hitne intervencije. To znači da je potrebno obezbediti neophodnu dokumentaciju za izvođenje radova na terenu (projekat odnosno elaborat sanacije – radova. odvajači tečnosti. čistačke stanice.2. podaci o izvođaču i investitoru. 3. 159 . stanje dokumentacije na osnovu koje se izvode predmetni radovi i sl. radovi se izvode po hitnom postupku (bez odlaganja).

uočavanje građevinskih aktivnosti ili obrade zemljišta duž trase i . Pregledi iz vazduha (helikopterska kontrola) imaju za cilj: . .11. Osnovni tipovi pregleda su: . . upozorenja.kontrolu stanja oznaka. Vizuelno i geodetsko praćenje (osmatranje) specifičnih objekata i pojava na trasi gasovoda Pod ovom grupom objekata i pojava mogu se smatrati: 160 .pregled vegetacije. . treba pregledati table zabrana.iskope zemljišta. .uočavanje promena stanja na trasi ili u njenoj blizini. 11. sprovode se periodični programi obilaska gasovoda. stubića katodne zaštite i sl. .kontrola stabilnosti pokrivnog sloja cevovoda. erozivnog i bujičnog delovanja. kao i kontrola stabilnosti tla u kome je položen cevovod.radove na rovovima i kanalima. Kontrola aktivnosti na trasi gasovoda (cevovoda) Radi praćenja stanja građevinskih aktivnosti (pored odobrenih od strane kompanije).građevinske radove. obaveštenja i oznake cevovoda.izgradnju novih zasada. .utvrđivanje promene stanja na trasi ili objektima kraj nje. Obilasci vozilom: . posebna pažnja se obraća na: . koje bi moglo dovesti do spiranja zaštitinog nadsloja nad cevovodom i ogoljavanja istog.pešački obilasci i . pogotovo u zonama evidentiranih aktivnih i potencijalnih klizišta. ..4. .3. Pešački obilasci obuhvataju: .u izvesnim slučajevima može biti potrebno merenje pomeranja gasovoda radi preduzimanja posebnih tehničkih zahvata (ovakva merenja se mogu izvoditi i ako ’’treća lica’’ izvode građevinske radove u neposrednoj blizini gasovoda). .radove na putevima. .na trasi gasovoda i mestima ukrštanja gasovoda sa drugim objektima. .izgradnju kanalizacionih vodova i kablovskih veza cevovoda i/ili drugih objekata na zemlji i pod zemljom.osmatranje promena vegetacije duž trase. . Kod građevinskih aktivnosti na trasi gasovoda. . odušnih cevi.korišćenje zemljišta za skladište itd.evidentiranje građevinskih aktivnosti i obrade zemljišta duž trase i .pregledi iz vazduha.obilasci vozilom.zadaci su isti kao kod pešačkog obilaska uz pregled stanja svih vrsta ukrštanja.

11. 161 . RS. . . instalacija se polaže u zemlju na dubinu od oko 1 m. Ovakav vid održavanja ima određenu propisanu dinamiku vršenja kontrole nad ovim objektima i pojavama. pristupa se preduzimanju potrebnih mera za otklanjanje negativnih pojava. železničkih pruga.5. . Održavanje nadzemnih cevovoda i pretaćih objekata Nadzemni delovi cevovoda su sve cevi. 11.). kao i redovno merenje potencijala u cilju valjane katodne (aktivne) zaštite. BS). a sama instalacija je izvedena od čeličnih bešavnih ili šavnih cevi koja se štiti antikorozionom zaštitom. pristupa se aktivnostima sanacije tog dela gasovoda. po posebno propisanim normativima i merama zaštite). uslovno stabilni i nestabilni delovi terena (klizišta i sl. kako ne bi došlo do ugrožavanja cevovoda. a sami radovi se sastoje iz nekoliko osnovnih operacija: . Nakon uočavanja pojava pomeranja terena potrebno je odabrati najbolji način za sanaciju i obezbediti neophodnu dokumentaciju za izvođenje tih radova.) u kojima je položen gasovod. putne i železničke prelaze.definisanje stepena oštećenja izolacije. Ukoliko je na mestu anomalije veći stepen korozivnog oštećenja. a na projektovanoj deonici premošćava sve rečne. u postupku sanacije potrebno je izvršiti ultrazvučno snimanje debljine zida cevi te ukoliko postoji potreba pristupa se sanaciji (isecanju dela gasovodne cevi i zamena novom. vodotokova i sl.zatrpavanje gasovoda peskom i zemljom iz iskopa.ručni otkop gasovodne cevi u potrebnoj dužini.5.geodetsko obeležavanje mesta anomalije. Po završenom snimanju određene trase gasovoda. .izbor anomalija za sanaciju. Nakon izvršene kontrole.rangiranje anomalija po težini. armatura i oprema koji se nalaze u krugu ograđenog gasovodnog objekta (GMRS.1. Uslovno stabilni i nestabilni tereni takođe zahtevaju pojačanu vizuelnu i po potrebi geodetsku kontrolu. Održavanje podzemnih gasovoda U postupku izvođenja radova na gasovodu. MRS.2.5. . U postupku redovnog održavanja vrši se snimanje postojanosti pasivne zaštite (izolacije) i eventualne pojave korozije. Održavanje gasovoda i gasovodnih objekata 11.- razni prelazi gasovoda ispod i iznad drugih objekata i prepreka (puteva. kao i nadzemni cevovodi na stabilnim čeličnim osloncima. uz obaveznu prethodnu pripremu neophodne dokumentacije za izvođenje radova na terenu. zamena oštećene izolacije i snimanje izolacije na elektroprobojnost.

.popravka odušnih lula. .Kako se gasovod podzemno štiti hidroizolaciono. Ostali radovi na održavanju gasovoda Radovi koji nisu obuhvaćeni prethodnim opisom posla su radovi na trasi gasovoda. tako se nadzemni gasovodi štite od spoljne korozije alkidnim premazima odgovarajućih boja. nadstrešnica. uređenje bankina i odvodnih kanala i popravka rampi). za čije održavanje važe odgovarajući propisi (vezano za materijal i tip konstrukcije). donosi se odluka o potrebi intervencije na njima i pristupa se pripremi neophodne dokumentacije za izvođenje radova na terenu. temenih oznaka i oznaka upozorenja i .popravka poda unutar zidanih objekata i sl. 11. Ostali radovi na redovnom održavanju ograđenih gasovodnih objekata Ova vrsta radova se svodi na sitne građevinsko-zanatske radove. a vezani su za održavanje zidnih objekata. Održavanje mostova Na trasi gasovoda postoje nadzemni prelazi preko puteva. . Obavezan je pravovremeni kontakt sa korisnicima objekata sa kojima se gasovod ukršta (putevi. kao i popravka i zamena dotrajalih elemenata. vodotokovi i sl. Ova vrsta radova se izvodi u redovnom postupku.zamena ograde. . i neophodno je obezbediti njihovu pismenu saglasnost na predložene radove. Nakon utvrđenih nedostataka (vizuelnim osmatranjem) pristupa se izradi preliminarnog izveštaja o stanju konstrukcije mosta i na osnovu njega donosi 162 .5.4. 11.6. . železničkih pruga i vodotokova u vidu manjih i većih mostova od raznih građevinskih materijala (najčešće betonskih i čeličnih).). 11. Održavanje specifičnih objekata na trasi gasovoda Nakon obavljenog vizuelnog i geodetskog (po potrebi) osmatranja specifičnih objekata.6.krečenje zidova i farbanje bravarije.popravka betonskih površina unutar ograde. . u skladu sa određenim normama.5.radovi na održavanju pristupnih puteva (uključujući popravke kolovozne konstrukcije.popravka protiv-požarnih šahtova (hidroizolacija).3.popravka i zamena stacionažnih oznaka.popravka i zamena stubića katodne zaštite.popravka ili zamena krovne konstrukcije. 11. betonskih površina. kao što su: . železničke pruge. šahtova i sl. ograda. pravilnicima i standardima.1. Vrši se redovna kontrola objekata. stubova i kapija ograde. . kao što su: .

7.izradi eventualnog projekta (elaborata) sanacije i . sanaciji se pristupa nakon pripreme odgovarajuće dokumentacije (projekta ili elaborata sa predmerom i predračunom). .odluka o potrebi detaljnijeg pregleda konstrukcije mosta (uključujući i eventualna merenja i ispitivanja na terenu – mostu). Svaki objekat treba da ima svoju ’’ličnu kartu’’ (bazu podataka) gde se unose podaci potrebni za održavanje (lokacija.izradi uputstva za redovno održavanje mosta.). Održavanje saniranih klizišta Ako se vizuelnim pregledom ustanovi potreba za intervencijom na saniranom klizištu. . .). uz obaveznu saradnju sa korisnikom tih objekata. vlasništvo.Nadgledanje sistema iz vazduha. ograde. pristupa se: .6. 11. arhiviranje i ažuriranje baze podataka za sve objekte na trasi gasovoda Osnovu predmetnih aktivnosti čini formirani GIS (geografski informacioni sistem) uz korišćenje određenih kompjuterskih programa.GPS (trenutno pozicioniranje željenih tačaka). platoi. Prikupljanje podataka se vrši: .redovnim obilaskom radnika operatera gasovoda.6. . kapije i sl. intervencija na zasadu i dr. 11. . uz pismenu saglasnost. nakon vizuelnog osmatranja elemenata podzemnih i podvodnih prelaza. najbolje je izvođenje sanacionih radova poveriti specijalizovanoj kompaniji iz vodoprivrede. Evidencija aktivnosti građevinskog održavanja.geodetskim osmatranjem. 11. elementi objekta sa preciziranjem vrste materijala i količinama. Na osnovu detaljnog pregleda kompletne konstrukcije.izradi detaljnijeg izveštaja o stanju konstrukcije mosta. kao i geodetska osmatranja. kao i na osnovu geodetskog osmatranja. da je gasovod ugrožen. . potrebno je pronaći najpovoljnije. .obradi rezultata terenskih radova. popravke potpornih zidova. 163 .3.fotogrametrijom. zelene površine.2. vrsta objekta. Održavanje podzemnih i podvodnih prelaza Ukoliko se pokaže.na osnovu primedbi MUP-a. zavisno od vrste osnovnih sanacionih radova – objekata (čišćenje odvodnih kanala. Na terenu se izvode oni radovi kojima se uklanjaju ili sprečavaju štetne posledice. Kada se radi o vodotokovima i radovima vezanim za njih. optimalno rešenje za sanaciju. staze.

.sklapanje ugovora. . . 164 . .arhiviranje svih aktivnosti i eventualna izmena (ažuriranje) u ’’ličnoj karti’’ objekta. .izvođenje.Nakon toga sledi: .nadzor nad izvođenjem. .izrada tendera.sortiranje (klasifikacija).izbor izvođača.praćenje troškova i plaćanja. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->