GRAMATIKA 5

SRPSKOG JEZIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Dobro do{ao u peti razred! .U ovoj gramatici dru`i}e{ se s Anom i Zoranom.

Tvoj vic Anin vic Dva balona idu pustiwom. 3 . – Pazi kaktusssss! – re~e prvi. – Sad mi to ka`e{{{{{! – re~e drugi. U~imo: – pisawe pisama – pravilan izgovor – dr`awe govora – upravni i neupravni govor – pisawe dijaloga Tvoj zadatak }e biti da: – ispri~a{ i napi{e{ omiqeni vic – napi{e{ pismo – re{i{ gramati~ku ukr{tenicu – pripremi{ i odr`i{ govor Ovde zapi{i vic koji rado pri~a{ u dru{tvu.1.

(Npr. Na tom jeziku izgovaramo svoje prve re~i. Opi{i kako to rade. 4 . Svakom je ~oveku materwi jezik najdra`i.: Klimam glavom gore-dole. ose}awa i do`ivqaje. Gramatika treba da nam pomogne da pomo}u pravila nau~imo lep{e da govorimo i pi{emo i da se boqe sporazumevamo sa drugima. Na tom jeziku slu{amo i ~itamo prve pesme i pri~e i u~imo da kazujemo svoje misli.[ta je gramatika Narodi sveta govore i pi{u na mnogo razli~itih jezika. sla`em se. Gramatika je nauka o jeziku i wegovim zakonima i pravilima. Wim govore na{i roditeqi i drugovi. Ponekad se qudi sporazumevaju bez re~i. Materwi jezik srpskog naroda je srpski. Na materwem jeziku po~iwemo da otkrivamo svet. samo pokretima. Da.) Ne}u to! Do|i ovamo! To nije va`no.

U narodu su se takve osobe nazivale zlatoustim. Kako }e{ ga ute{iti? Drug kog ne voli{ poziva te na ro|endan. kõ da biser broji ili re~i su mu sla|e od meda. Re~ima se mogu ste}i i izgubiti prijateqi. a ne brojati. ali i netrpeqivost i mr`wa. Sigurno zapa`a{ kako je prijatno biti u dru{tvu onih koji znaju zanimqivo da govore. Razmisli i odgovori na slede}a pitawa: Pozajmio si ne{to od druga i to si slu~ajno slomio. sloboda i pravda. [ta }e{ mu re}i? Tvoj drug je tu`an jer je wegovom krivicom va{ tim izgubio va`nu utakmicu. ohrabriti i razveseliti. Kako }e{ mu to re}i? 5 . U pesmama se govor takvih osoba opisuje: govori kõ da golub gu~e. Re~ima se qudi mogu ute{iti. Ti ne `eli{ da mu je pozajmi{. [ta }e{ re}i i uraditi? Drug je od tebe ne{to pozajmio i to ti jo{ nije vratio.Lepota i snaga re~i Re~i su najlep{i i najmo}niji ~ovekov dar. Kako }e{ mu tra`iti da ti to vrati? Drug od tebe `eli da pozajmi tvoju omiqenu stvar. Lepa re~ i gvozdena vrata otvara. Ko govori {ta ho}e. Re~i treba meriti. Objasni zna~ewe ovih narodnih poslovica: Re~i gore poseku nego sabqa. mora da slu{a i {ta ne}e. Re~ima se {ire qubav. ali i rastu`iti.

upitnik i dr. ne! Kako si to mogao da uradi{? Za{to ranije nisi rekao? Moramo odmah to da sredimo! Brzo. qudi. va`no je da po{tujemo pravopisne znake: ta~ku. Mislili smo ko zna {ta. ne. ve} melodi~no. To sada nije obavezno. ne mogu da verujem! Pa ona to nikada ne bi uradila. Kazivawe ne treba da bude jednoli~no i dosadno. Aha. tri ta~ke. evo je! Zar vam nisam rekao? Ona je pravi drug.Lepota izgovora Mo} na{eg govora zavisi od pravilnog izgovora glasova u re~ima i re~i u re~enicama. E ba{ je dobro {to si stigla! Sad si nas sve obradovala! • [ta to {u{ka? [ta? O. zapetu. . za{to kasni{? Mi smo se zabrinuli. brzo! • Ma. Kada ~itamo i recitujemo. da li je to mogu}e?! Ne. Ve`be za pravilan izgovor glasova i melodiju re~enice • Evo Lenke! Lenka. •Næ bi bílo dòbro da je ÿvek dòbro. Bravo. devoj~ice! Ve`be za dugo i kratko nagla{avawe slogova u re~i • Nagla{ene duge slogove ozna~avamo:* rúka rýke • Nagla{ene kratke slogove ozna~avamo: nøge nòga kratki nòga vòda `èna vòleti kratki nòga mèdved jèlen lòpta hò}emo dugi rúka lúka gláva obe}áwe kratki nøge krÿ{ke røgovi kø{ jø{ kratki nøge næbo vætar Såwa dugi rúka nárav múdar ráditi gráditi •Glãd ò~iju nçma. uzvi~nik. dugi rýke tãjna mrãk sãwa dugi rýke }ýd lýd rãdim grãdim Ve`baj izgovor ovih re~enica: 6 * O nagla{avawu glasova (akcentima) i o ovim znacima u~i}e{ u starijim razredima.

Prilo{ka odredba za (zasvetluca u oku) 9. Zato ti pi{em ne{to o onome {to volim. Imenuje 4. Drag @elela bih da se boqe upoznamo. nego ga jedemo dok je jo{ kiseo. poruku. Kod {qive se okupqa moje dru{tvo. Kad cvet opadne. Ima krivudavo i granato stablo. 3. . imenica (bra{no. kao prijateq. 6. 5. ali mi ne sa~ekamo da sazri. U prole}e se {qiva prekrije belim cvetovima koji ne`no miri{u. pozdrav i potpis. 7. ime osobe kojoj se obra}amo. Moje omiqeno drvo je jedna {qiva u parku u kojem se igram. ostane mali zeleni plod. Dopuna glagola koja pokazuje na kome i na ~emu se radwa vr{i 7. Vrsta 5. On raste. Mnogo te pozdravqa tvoja Ana Pomozi Ani da sastavi i re{i gramati~ku ukr{tenicu. G lagolsko vreme (~uvam) 3.U pismu treba navesti: mesto. Veoma mi je draga. 9. sadr`aj. Tu pri~amo i igramo se. Kad je leti su{a. oktobar . Po wemu smo se rado peli dok smo bili mali. Anino pismo tebi Tvoje pismo Ani Pismo Beograd. Pi{i mi ne{to o sebi. datum. uvod. 8. so) l i ~ n e radwu koju vr{i subjekat 7 6. G lagolsko vreme (~uvao sam) 2. Re~enica koja ima jedan predikat 2. s u b j e k a t 8. 1. 4. li{}e joj se uvije i kao da moli: „Daj vode!“ Tada je zalijemo. 5. 1.

Govori}e{ o sportu koji voli{. 1. Poznati sportisti 9. Sportska sredstva (rekviziti) 6. Igra~i 4.Moj prvi govor: Sport koji vam preporu~ujem Ovde napravi skicu za svoj prvi govor pred odeqewem. Naziv sporta 3. Prostor za igru 5. Poruka – za{to ga preporu~ujem 10. Va`no je da bude{ iskren i ubedqiv. Uvod 2. Pogledaj uputstvo na strani 78. Napi{i zakqu~ak o svom nastupu pred publikom (vidi stranu 78. Na~in takmi~ewa 8. Pravila igre 7. Samoocewivawe govora): 8 .

rekla je Ana. „treba da se neguje. 9 . Ana i Zoran razmewuju sli~ice. Ana je rekla: „Drugarstvo treba da se neguje”. 2. rekla je Ana. „Drugarstvo treba da se neguje”.” Posmatraj sliku i opi{i je koriste}i neupravni govor. „Drugarstvo”. 3.Upravni i neupravni govor Podsetimo se kako se pi{e upravni govor: 1. Napi{i wihov dijalog u upravnom govoru.

S..Qudi nemaju vi{e vremena da bilo {ta upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca. svakog dana se{}e{ malo bli`e. eto tako.. A. G leda}u te kraji~kom oka.Razgovor Umesto uvredqivih re~i napi{i one koje }e druge u~initi sre}nim. na travu.Treba da si veoma strpqiv . A kako nema trgovaca koji prodaju prijateqe.upita Mali princ.^ovek poznaje samo one stvari koje pripitomi .[ta treba da radim? . . a ti ne}e{ ni{ta govoriti. Ovde prepi{i neki dijalog (razgovor izme|u dva lica) o prijateqstvu iz tvoje omiqene kwige ili sam izmisli neki dijalog. . Govor je izvor nesporazuma. . Anin primer Tvoj primer .odgovori lisica. Ako ho}e{ prijateqa. Egziperi. qudi vi{e nemaju prijateqa.Najpre }e{ sesti malo daqe od mene. pripitomi me! . „Mali princ“ 10 .re~e lisica. Ali.

2. 4. 1. hrabrost poštewe qubaznost smisao za šalu skromnost Zašto je za tebe osobina koju si ozna~io brojem 1 najva`nija? Navedi tri argumenta. 1.Koje osobine su ti va`ne kod prijateqa? Navedene osobine pore|aj po vrednosti od broja 1 do broja 10. Prvo napravi plan. [ta bi ti voleo da radi{? [ta je za tebe boqe – ~itawe ili gledawe televizije? Navedi pet argumenata za svoju tvrdwu. 5. istinoqubivost dare`qivost odanost tolerancija mudrost Seti se trenutka kada si upoznao nekog svog druga (drugaricu). 2. Zadovoqno Pomo}i }u ti. Moja ose}awa i razmi{qawa prilikom susreta. [ta se tada dogodilo (razgovor i dr. Ti si na redu. 3. Kako izgleda saradwa? Šta se govori kad se sara|uje? Kako se ose}aju saradnici? Ne{to se radi zajedno. 11 . Kada se to dogodilo? 2. Na primer: 1.)? 4. 3.)? 5. Koga sam sreo (izgled i dr. Napiši u svesci sastav. G se dogodilo? de 3. Popuni tabelu u kojoj je objašweno šta je saradwa i kako treba sara|ivati.

„Do}i }u sutra”. ZAKQU^AK: kratak predlog re{ewa. koga to vidim! Pa gde si ti. {ala. UVOD: zanimqiv primer.SETI SE [TA SMO NAU^ILI Gramatika je nauka o jeziku i wegovim zakonima i pravilima. Ana je rekla kako }e do}i sutra.” Neupravni govor Ana je rekla da }e do}i sutra. do`ivqaj. rekla je Ana. ~ove~e?! Putovao?! Ma {ta ka`e{? A mi ~ekali. poruka 12 Sledi prva kontrolna ve`ba . pri~aj! [ta si sve video? Nagla{avawe slogova u re~i Kratki naglasci nøge nòga Dugi naglasci rúka rýke Kako pripremiti govor 1. problem 2. „sutra. Izgovor re~enice O. brinuli… E. hajde. Navo|ewe tu|ih re~i Upravni govor Ana je rekla: „Do}i }u sutra”. rekla je Ana. IZLAGAWE: glavna misao i dokazivawe 3. „Do}i }u”.

U drugom skupu glasovi su povezani u re~ koja ozna~ava ime. l. a. b. v. Sastavi nekoliko re~i koriste}i navedene glasove: d. on Eto. o. Re~ je skup glasova koji ima odre|eno zna~ewe. upitnikom ili uzvi~nikom na kraju. m. 2. dobio. g. Glas je najmawa jedinica govora. Prvi skup re~i nije smisaono povezan i kao celina nema posebno zna~ewe. ja dobio. a on izgubio.2. r. Re~enica je misao ili poruka iskazana re~ima. i 2. ja. 1. a. o. n. Drugi skup re~i povezan je u re~enicu koja ima svoje zna~ewe. izgubio. Ona se u pisawu obele`ava velikim slovom na po~etku i ta~kom. Milovan U prvom skupu glasovi nisu smisleno povezani i takav skup nema zna~ewe. e Pro~itaj slede}e skupove re~i: 1. a. U~imo: – proste i slo`ene re~enice – subjekat – predikat – atribut – portret Tvoj zadatak }e biti da: – pi{e{ sme{ne pri~e – napi{e{ portret – odr`i{ govor Od glasa i slova do pri~e Pro~itaj slede}a dva skupa glasova. 13 . eto.

kao i po obliku (potvrdne i odri~ne) i po sastavu (proste. ja dobio. Ja ne govorim ni{ta. Pri~a se sastoji od re~enica koje su smisleno povezane u celinu. ska~u}i i drkte}i od ijeda. a on izgubio! Navedi re~i iz ove pri~e koje se razlikuju od kwi`evnih: rekã – rekao. Eto. striko Milovane? – Lasno. tako mi du{e. svakoga ~oeka mogã na mejdan dobit! Pitali su ga: – Kako. stidi se i kaje od svojije rije~i.Pro~itaj kratku pri~u Marka Miqanova. 14 . upitne. pa me psuje. Oko juna{tva Milovan Vujo{evi} iz Brskuta rekã je: – Ja sam. ~oeka – Objasni koje osobine krase Milovana. slo`ene i nepotpune). on kã kvasan. Kad sjutradan. Re~enice u ovoj pri~i razli~ite su po svom zna~ewu (obave{tajne. du{e mi. On se naijedi. uzvi~ne).

Ova re~enica ima dva glagola u li~nom glagolskom obliku. Proste re~enice su one koje imaju jedan predikat. izgubio. 15 . Broj prostih re~enica u slo`enoj odre|uje se prema broju predikata.Proste i slo`ene re~enice Re~enica: Ja ne govorim ni{ta. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca. to jest nema predikat. to jest dva predikata: dobio. striko Milovane? Nepotpune re~enice su one u kojima su neki delovi izostavqeni (pre svega predikat). po zna~ewu je obave{tajna. Posmatrajmo re~enicu: Kako. po obliku odri~na. To sada nije obavezno. Predikat se ovde podrazumeva: Kako [to misli{]. a on izgubio. Slo`ena re~enica je ona koja ima dva ili vi{e predikata. poruka. pripitomi me.* Qudi nemaju vi{e vremena da bilo {ta upoznaju. ja dobio. Posmatrajmo slede}u re~enicu: Eto. Za{to je po sastavu prosta? Zato {to ima samo jedan predikat: ne govorim. Ako ho}e{ prijateqa. To je nepotpuna re~enica. striko Milovane? Ova re~enica nema nijedan glagol u li~nom glagolskom obliku. Wima se iskazuje jedna misao. Podvuci predikate i odredi vrste re~enica povezivawem. a po sastavu prosta. prosta slo`ena nepotpuna Re{i rebuse. Kako to? Svakog dana se{}e{ malo bli`e. Oni se podrazumevaju iz prethodnog kazivawa. * O nepotpunim re~enicama u~i}e{ u starijim razredima.

Nepotpune re~enice jesu one u kojima su neki delovi izostavqeni. . Odri~ne su re~enice kojima se ne{to odri~e. Koji sport? [voli{] Najvi{e ko{arku. Uzvi~ne su re~enice kojima se izra`avaju jaka ose}awa.Vrste re~enica Smisli i upi{i svoj primer re~enice odre|ene vrste. Da li se sla`e{? Hajde zaplivaj! [to dobro pliva{! Podela re~enica po obliku Potvrdne su re~enice kojima se iznosi neka tvrdwa. Zapovedne su re~enice kojima se kazuje zapovest. Podela re~enica po zna~ewu Obave{tajne su re~enice kojima se obave{tava o ne~emu ili nekome. Podela re~enica po sastavu Prosta re~enica je ona koja ima jedan predikat. pijte sok. Anin primer Tvoj primer 16 Kad si tu`an. Upitne su re~enice kojima se ne{to pita. igrajte se loptom i smejte se. Ja ne volim boks. pozovi prijateqa. to jest dva ili vi{e predikata. [volim] Poku{aj da iska`e{ slo`enu re~enicu pomo}u slika. Plivawe je lep sport. Ja volim gimnastiku. Slo`ena re~enica je ona koja ima dve ili vi{e prostih re~enica.[volim] Onda plivawe.

. . Zamisli kako su deca odgovarala na pitawa o sportu i to napi{u u obliku PROSTIH i SLO@ENIH re~enica. PROSTA: Kako se ose}a{ posle neke utakmice? PROSTA: SLO@ENA: [ta misli{ o dru`ewu u sportu? Voli{ li da gleda{ sportske utakmice? PROSTA: SLO@ENA: PROSTA: SLO@ENA: Pomozi Zoranu da otkrije koje se slo`ene re~enice i narodne izreke kriju u ovim rebusima. ali mi je plivawe najdra`i sport. . i. 17 . a. . Koji ti je sport zanimqiv? Ko{arka je zanimqiva. Ispeci. . . . . SLO@ENA: Ja volim odbojku.Nastavi ovu Aninu anketu o sportu. . . Ko . . . . .

Iz navedenih re~enica mo`e se zakqu~iti: Slu`bu subjekta u re~enici naj~eš}e vr{i imenica. Ispi{i na linijama re~i koje imaju slu`bu subjekta u re~enici. Igra}emo se do mile voqe. . 18 Radujem se sun~anom danu. ali se ovde ponaša i kao naziv za qude odre|enog uzrasta. Kada re~ vr{i slu`bu subjekta u re~enici. Subjekat u re~enici mo`e biti izostavqen. Do}i }e moje dru{tvo. u tre}oj re~enici – U snu se smeje – podrazumeva se da je subjekat Lena ili ona. napi{i i to. ali se tada podrazumeva. Vrlo te`ak san mo`e da upla{i. zamenica. na primer: vrlo te`ak san. Na primer. ali je ovde i ime odre|ene radwe. U snu se smeje. Dobija se na pitawa: Ko vr{i radwu? O kome se govori? Na osnovu ovog pravila i navedenih pitawa odredi subjekte slede}ih re~enica: Lena spava. pridev.Subjekat Da se podsetimo: Subjekat je nezavisni re~eni~ni ~lan koji iskazuje vr{ioca radwe ili nosioca stawa ozna~enog predikatom. Subjekat mo`e biti i skup re~i. Sawati je uzbudqivo. ponaša se kao imenica. Pozdravqa me novi dan. re~ mladi je pridev. Na primer: re~ sawati je glagol. Ako je subjekat izostavqen. Mladi lepše sawaju. I}i }u u park. broj ili neka druga vrsta re~i. Budim se. Ono je rumeno. Ona sawa. Na istoku se javqa sunce.

a predikat dvema crtama. Drugi su sastavqeni od glagola i imenica (je predškolac) ili od glagola i prideva (je zanimqiv). Ona je lepa. Ja ki{u volim. Milena ne voli ki{u.Predikat Da se podsetimo: Predikat je centralni ~lan re~enice koji imenuje radwu ili stawe i pripisuje ih subjektu. Jedni su sastavqeni samo od glagola: odlazi. igra se. nau~i. Na osnovu ovog pravila odredi predikate u slede}im re~enicama: Rano ujutru Marko odlazi u vrti}. Wemu je vrti} zanimqiv. prideva. Ponekad spava. To su imenski predikati. Sigurno zapa`aš da se predikati u ovim re~enicama razlikuju. Svakog dana ponešto nau~i. Glagolski predikat Imenski predikat Pas posmatra. Imenski predikat sastoji se od pomo}nog glagola jesam ili biti i neke imenske re~i (imenice. On je umiqat. zamenice ili broja). Pala je ki{a od slatki{a. U slede}im re~enicama podvuci subjekat jednom crtom. U vrti}u se igra. To su glagolski predikati. On je predškolac. spava. 19 . Glagolski predikat sastoji se samo od glagola u li~nom glagolskom obliku. Smisli i napiši nove primere predikata u opisu malog psa na crte`u.

Nastavi pri~e koje su oni zapo~eli. Izme{ana bajka Idu}i {umom. Ma~ak Marko motri. Pri~a na slovo M Mali mi{ Mi{ko miri{e mleko. Prona|i re~i u vezi sa {kolom koje se ovde kriju. 20 LABTA LOK[A KIVNASTAN E\UNSR NECOE ROKERTID CIU^AINO KINDEVN PUTSASR GIWAK VUBAQ AKTIREL . Crvenkapa je srela tri praseta. Budio sam i majku. Izokrenuta pri~a Zvonim ja jutros da probudim sat.Sme{na strana Ana i Zoran zasmejavaju jedno drugo. ali me ni ona nije mogla probuditi.

olujni. ali i imenica (miris mora). trbu{ast l i { } e o b l a k t r a v a 21 . {iroko. dok ti ne dosadi. U slu`bi atributa obi~no je pridev (plave o~i). vinograde blagorodne. `edno. (elsug) Anin primer: \. U crvenoj {umi. Bala{evi}. o{tra. ispod crvenog `buna. „Vasa Lada~ki” U pesmama Tvoj i Zoranov primer: Voleo je kowe vrane. voleo je wive plodne. sat sa zlatnim lancem i sala{e. haqina od svile). retka. broj (peti razred) ili skup re~i (vrlo lep xemper. pa re{i ukr{tenice. Atribut Anin primer: U zagonetkama Pomozi Zoranu da se seti atributa u zagonetkama. niska. Prona|i koji bi se atributi mogli uklopiti u re~enicu: „Li{}e i trava ~ekaju oblak”. u karuce pregnute ~ila{e. dobar. omla}eno. suva. zamenica (wegova torba).Atribut je re~ ili skup re~i koji stoji uz imenicu i bli`e je odre|uje. u crvenoj ku}ici `iveo je crveni patuqak. zeleno. taman. U pri~ama Nastavi Aninu zapo~etu Pri~u o crvenom patuqku. dlakama govori. Drven trbuh. u kojoj }e{ stalno upotrebqavati atribut crven. ko`na le|a. po livadi razigrane. ki{ni. {u{kavo. zelena.

Ja je gledah tri godine dana. prekrile joj rumen' jagodice. pokrete. Portret u kwi`evnom delu voqe i Tvoj i Zoranov primer (podvuci atribute) Anin primer iz narodne pesme Srpska devojka U Milice duge trepavice. crne o~i i bijelo lice.. ki{nog Jednog letweg sun~anog Na le|ima jutra. Sa wegovog sijale osmeh i hodu je pravio utisak karaktera. na ulici.. nogama lica treperio je o~i. te je odavao ~oveka. Pomozi Ani da nastavi zapo~eti portret: smisli po tri atributa za svaku imenicu. sretoh kapu. 22 .Portret Portret je opis izgleda i osobina neke li~nosti. ne mogoh joj o~i sagledati. u glavi je nosio kaput. a pri na ~oveka. jagodice i bijelo lice. pantalone i cipele...

Poruka ili zakqu~ak (ozbiqan ili {aqiv) o zna~aju razmi{qawa. gumeni balon i dr. 78) za svoj govor pred odeqewem na temu Imam ideju. Objasni {ta zna~i ova poruka. Opis tri situacije u kojima bi se na neobi~an na~in mogla koristiti stvar koju si izabrao. 4. a to je a) b) v) 3. 78): 23 . Uvod ({ala ili do`ivqaj u kome je na|eno neobi~no re{ewe pred preprekom): 2. 1. Ovde napravi skicu – podsetnik (vidi str. {kolska torba. prevazila`ewa panike u nevoqi i sl. a za glupaka samo jedan.).Moj drugi govor: Imam ideju Seti se poruke iz pri~e o svetom Savi iz ^itanke za III razred: Za pametna ~oveka postoji uvek mnogo na~ina da ide napred. Zakqu~ak – moja ocena mog javnog nastupa je (vidi str. Izaberi neki predmet i predlo`i najmawe tri neobi~na na~ina na koje taj predmet mo`e da se koristi (par~e kanapa.

je wegova.) slo`ena (Ja dolazim i donosim loptu.) po sastavu prosta (Ja dolazim. prideva. Ona 24 Sledi druga kontrolna ve`ba .) upitna (Da li je lepo?) zapovedna (Neka bude lepo!) uzvi~na (Ba{ je lepo!) po obliku potvrdna (Ja sti`em.) Glavni (nezavisni) re~eni~ni ~lanovi subjekat iskazuje vr{ioca radwe ili nosioca stawa ozna~enog predikatom predikat imenuje radwu ili stawe i pripisuje ih subjektu Slu`bu subjekta vr{i: Predikat mo`e biti: Talas zamenica On broj Prvi dolazi.SETI SE [TA SMO NAU^ILI Vrste re~enica po zna~ewu obave{tajna (To je lepo. je brza. imenski predikat (sastoji se od pomo}nog glagola i imenice.) odri~na (Ne}u sti}i. pridev Visoki skup re~i Neki vrlo sna`an talas imenica glagolski predikat (sastoji se samo od glagola) Ona tr~i. je prva. zamenice ili broja) je u~enica.

odre|uju imenice Milan i Kopaonik. moja je omiqena kwiga. Podvu~eni skupovi re~i na drugi na~in. Zbog toga se u govoru odvaja pauzama. roman Branislava Nu{i}a. napi{e{ dnevnik. Apozicija je imeni~ka odredba koja na drugi na~in (pomo}u novih podataka) odre|uje imenicu kojoj se dodaje. vest i jednu pesmu – obavi{ istra`ivawe i napi{e{ o tome izve{taj Apozicija Pro~itaj slede}i tekst: Sretoh Milana.3. Ana je zapo~ela. 25 . sportiste i dr. „Hajduci“. U~imo: – apozicija – pejza` – prilo{ke odredbe – objekat – personifikacija – vest – kako se pi{e pesma Tvoj zadatak }e biti da: – predstavi{ gosta – opi{e{ pejza`. pomo}u novih podataka. glumce. mog {kolskog druga. opravdawe. a u pisawu zapetama. najve}oj planini u Srbiji. a ti daqe navedi svoje omiqene kwige. Te re~i u re~enici imaju slu`bu apozicije. filmove. Bio je na Kopaoniku. Upotrebi apoziciju i podvuci je.

igra odbojku. imenski deo predikata Beograd. Kwi`evnik Jovan Jovanovi} Zmaj ro|en je u Novom Sadu. 26 Drago mi je {to mogu da vam predstavim . Tada se odvajaju zapetama. ro|en je u Novom Sadu. samo ako stoje iza vlastitih imena. i zanimawa imaju slu`bu apozicije Mila Krasi}. Predstavqawe Zamisli i napi{i kako svog miqenika predstavqa{ publici. u~enica. wegova dostignu}a Po{tovani Danas }emo razgovarati o Tema je va`na zbog Na{ gost je Posebno je zanimqivo Neka zanimqivost ili {ala o gostu ili temi Zvawe. dobi}e{ re~enicu sa apozicijom. kwi`evnik. ime i prezime gosta Ako re{i{ rebus. nalazi se na u{}u Save u Dunav.Kako razlikujemo apoziciju od drugih ~lanova re~enice Glavni grad Srbije nalazi se na u{}u Save u Dunav. glavni grad Srbije. Jovan Jovanovi} Zmaj. subjekat Beograd je glavni grad Srbije. apozicija Imenice koje ozna~avaju zvawa U~enica Mila Krasi} igra odbojku. Obra}awe Tema i wen zna~aj Gost.

Puna tepsija zlatnih kola~i}a. m g n b a 7. 2. Datum: Datum: Re{i ovu zagonetnu ukr{tenicu. Poku{aj prvo da napravi{ re~nik koji }e ti pomo}i da ga opi{e{. Izi|e vila iza cerovika i prosu sto grana iz zlatnog ru~nika. 5. Rez slanine preko sve planine. Ne{u{ pro|e kroz goru.Posmatraj svoje omiqeno mesto u prirodi ili ga zamisli. a onda sa~ini opis. s n z e 27 a . a ne {u{nu. mom~e ga gleda od ~udnih ~udesa. Opi{i u svom dnevniku predele koje posmatra{. Pejza` – opis predela Biqke: Boje: Zvuci: Mirisi: Pokreti: Moja ose}awa: Zamisli da putuje{ balonom oko sveta. ~ak se ~u u In|iju zemqu. 5. 4. 6. 3. 4. 1. 7. 3. 1. Zakokota kota sa visoka plota. zapeva petao. 2. Leti orao preko nebesa. 6. Da kupi{ sto godina. ne bi lon~i} nakupio.

Personifikacija je stilska figura kojom se stvarima daju qudske osobine. Terao . srce. isterao . ^uvaj Vodi Otvori Razbij brigu. le|a. Personifikacija* . Ko rano rani. U poslovicama i izrekama upi{i objekte koji nedostaju. nikada. . 28 * Re~ personifikacija poti~e od re~i persona – osoba. Ne kidaj G god na|e{ zgodno de ti posadi. gradi. sawari. grabi.Objekat Objekat je dopuna glagola koja ozna~ava trpioca radwe ozna~ene glagolom u predikatu. tajnu. dve brine. Jezi~ke igrarije Ana je po~ela. a ti nastavi: smi{qaj objekte u svojoj glavi. Obrao si zelen Svoj Vuk jede. Dogovor Pomozi Ani da smisli poruke o prirodi i upotrebi objekte. se smeje. tu|u mewa. uzdi{e. dosadu. a .

Mislim na pala~inku. Ne razmišqamo o porazu. Nepravi ili daqi objekat je re~ koja dopuwava neprelazni glagol. Nadamo se pobedi. Poslu`i se pala~inkom. Maštam o pala~inki. imeni~ki skupovi ili zamenice. Idemo na utakmicu. Dobija se na pitawa: ^IME? KOME? ^EMU? O KOME? O ^EMU? Pravi ili bli`i objekat je re~ koja dopuwava prelazni glagol* i ozna~ava bi}e ili predmet koji trpi glagolsku radwu. Nosimo loptu. Nepravi objekat ne mo`e biti u akuzativu bez predloga. ve} u nekom drugom pade`u.Pravi i nepravi objekat Pe~em pala~inku. Dobija se na pitawa: KOGA? (za `ivo) ŠTA? (za ne`ivo) U slu`bi objekta mogu biti imenice.* Podvuci re~i koje vrše slu`bu objekta i pove`i ih s vrstom objekta kojoj pripadaju. Seckam pala~inku. Pravi objekat uvek se nalazi u akuzativu bez predloga. Jedem pala~inku. Ali umemo sportski da primimo i poraz. ^eznem za pala~inkom. Savijam pala~inku. Obukli smo dresove. pravi objekat nepravi objekat 29 . U`eleo sam se pala~inke. * O tome vidi na stranama 41 i 57 ove kwige.

Ovo je Anino opravdawe za {kolske izostanke. Slu`bu prilo{kih odredaba naj~e{}e imaju prilozi (mirno. [ta radi{? (glagol) Kada? (vreme) Gde? (mesto) Kako? (na~in) Koliko? (koli~ina) Za{to? (uzrok) Spavam Budim se Ustajem Umivam se Doru~kujem U~im Igram se no}u u krevetu mirno dugo zbog umora. mesto. ju~e. 2007. . oktobra. Molim Vas da mojoj }erki Ani Rodi} opravdate izostanke od 13. Beograd. do 15. Zimi ja mnogo volim sankawe. na sve strane) u odgovaraju}em pade`u. Ana je zapo~ela. na~in ili uzrok vr{ewa radwe iskazane predikatom. 30 * O prilozima vidi na strani 70 ove kwige. dugo. imala je povi{enu temperaturu i glavoboqu. a ti nastavi da opisuje{ svoj radni dan. S po{tovawem 16. mnogo). Napi{i i ti sli~no opravdawe. 10. Marija Rodi} Re{i rebus i napravi svoj u kome }e biti prilo{kih odredaba. koli~ina. Opravdawe Po{tovani gospodine profesore. mera. zbog umora) i skupovi re~i (svuda po sobi. Bila je prehla|ena.Prilo{ke odredbe Prilo{ke odredbe su re~eni~ni ~lanovi kojima se ozna~avaju vreme. god.* ali i imenice (u krevetu.

Jutros je granulo zubato sunce i planinski visovi su se zabeleli. sanke i drugo. Zamisli svoje putovawe na Severni pol. kada. U narednoj vesti prona|i odgovore na gore postavqena pitawa. pri ne jata n oli nev nepoznat nemar ne voli ne moj ne zna nezna{ ne a `w pa ne }e{ ne maj u ne zgodan ne poslu{ko nebriga neuni{tiv nerad ne}u 31 . Na Kopaoniku je no}as padao sneg. imenicama. Vest Vest je kra}e saop{tewe i odgovor na pitawa: {ta je. i kako je i za{to je. ko je. Jedan ze~i} tra`i da mu kupe kliska. Prvi sneg Prona|i i ispravi tri gre{ke u Aninoj sme{noj poruci. Neobi~na poruka Poruka iz grada Neznangrada stigla nam je. nek neznani ne znaju ne znawe. Napi{i o tome dve vesti. Jedino ozeble ptice protestuju: „Ho}emo prole}e! Ho}emo prole}e!“.Odvojeno i sastavqeno pisawe re~ce NE NE se pi{e sastavqeno s pridevima. Ako oboji{ poqa u kojima su re~i s pravilno napisanom re~com NE. nisam. nek nebri`ni ne brinu nebrigu. Veverice su napravile sne`ni tobogan. izuzetka ~et’ri znam: ne}u.“ Drugih vesti nema od Nemawe. gde je. Deca ve} grabe skije. dobi}e{ sliku. al’ se pi{e odvojeno od glagola. nemam. nemoj. ne }u re}i kada: „Nek ne sre}ni ne sre}u nesre}u.

popravqam. pri~a i bajki.. Posle toga – evo mog primera. re~i pesama. M. Zbog ~ega volim domovinu? Volim je zbog svojih roditeqa. ~itam glasno. te{ke i drage. Domovina je prva qubav. koju zove svojom. domovina me u srcu greje. napravi plan. Od re~i gradim stihove.Kako se pi{e pesma Svako ko se potrudi mo`e da napi{e pesmu. Pre nego {to po~ne{ s pisawem pesme. Mene je. poruke nade. 8. 4. [ta zna~i ta re~? Domovina je zemqa u kojoj je neko ro|en. 32 MOJA DOMOVINA Domovina je moja majka. . Pesma se pi{e na razne na~ine: desnom ili levom rukom. {to me u krilu bri`no svila. Kada se pi{e pesma? Obi~no onda kada nas obuzme neko sna`no ose}awe ili razmi{qawe. jedina ku}a i onaj kutak gde mi je igra kao san bila. prvih uspeha.. O svakom ovom motivu tra`im re~i: Majka – brinula se o meni. drugova i sl. dawu ili no}u. uzbudilo razmi{qawe o domovini. [ta ose}am prema domovini? Ose}am qubav. nasred livade drvo u cvetu iz zavi~aja {to mi se javqa. koje se rimuju. S. To su glasovi iz davnina. Domovina je sunce na pragu i plavo nebo {to me pozdravqa. a nekome ne. Za zavr{ne stihove tra`im neko iznena|ewe ili jaku poruku. biram re~i. otaxbina. ku}e. 5. ali i setu. jer mi se uvek ~ini da se nedovoqno trudimo da nam bude lep{a. Nekome }e se svideti. najdra`e igra~ke.. desetak meseci ili godinama. Pi{emo daqe. Domovina je prva radost kad ne{to mogu i kada umem. one koje lepo zvu~e. za desetak minuta. hrabrost da druge qude razumem. oko {to topli nemir seje. 2. precrtavam. zavi~aja. 1.. zbog prijateqa. Pi{em. uzlet krilima da tajnu na|em. 3. svijala me u krilu. recimo. 7. O ~emu sve mo`e{ da pi{e{? O ne~emu {to te je posebno uzbudilo. Ku}a – moje igre. Gde god da krenem – setna i lepa. 6. Evo jednog na~ina. a ti probaj na svoj. kô hleb mirisne i pune snage.

Pro~itaj tekst s prethodne strane o tome kako je nastala pesma Moja domovina. blago – _____________. Ona mo`e da ima samo jednu strofu. Pazi na broj slogova. to jest navedi {ta je to va`no {to }e{ kazati u svojoj pesmi. ___________________. da bude i du`a. 3. Rasporedi u pesmi izostavqene re~i. sija – _____________. Qubi~ice. digni _____________ iz travice! Lepa ti je _______________ plava i krunica ___________________. deda i sl. Evo da ti odgovorim: Brzo ~itaj prva slova. 6. lepotice. ne ________________. {kola. 2. 7. reka. a mo`e mirisava. Nakon toga odlu~i se za temu i naslov svoje pesme. Upi{i u ku}ice broj slogova za svaki stih pesme Moja domovina. 1. Potrudi se da na nekoliko listova papira napi{e{ prve stihove. (Stanko Rakita) 4. Moj/moja (drug. Akrostih ~ine stihovi ~ija po~etna slova predstavqaju neko ime ili poruku. voda – ____________. na rimu i smisao pesme. pas.Ve`baj pisawe pesama. Popravqaj ih i doteruj. Zapi{i ovde svoju pesmu. Na primer: Ti me pita{ koga volim. 4. Napravi plan za pisawe. boja. 1. 2. glavu. Podvuci re~i koje se rimuju. pevam – _____________. 8. duga – _____________. Napi{i re~i koje se rimuju s re~ima: dan – san. 5. park.) 33 . kwiga. Izostavqene su re~i: stidi se. Podigni se. 3. Eto tebi odgovora! Ovde smisli i napi{i akrostih za svoje ime ili nadimak. tajna.

. Ana.. Ciq Obim Ovoga puta `eleo sam da istra`im {ta je to {to moji prijateqi najvi{e vole da rade u slobodno vreme. {aqiv~ina. fudbal. Neda.. u~enica petog razreda. dugonoga. smi{qa... Ovde zavr{i izve{taj o rezultatima svog istra`ivawa. od toga ______ devoj~ica i ______ de~aka. Igor. televiziju...Re~eni~ni ~lanovi Subjekatski skup ATRIBUT (Kakav?) Predikatski skup PREDIKAT ([ta radi?) PRILO[KA ODREDBA (Kad? Kako? Gde? Koliko?) SUBJEKAT (Ko?) APOZICIJA OBJEKAT (Koga? [ta?) plavokosa. rado. peva.. Rezultati pokazuju da Iznesi podatke Izvedi zakqu~ak Daj preporuku 34 . no}u. Istra`ivawem je obuhva}eno ukupno ________ osoba. muziku. ve`ba. ~esto. |ak iz druge klupe. igra. mnogo.. svira. po podne. prijateqi iz Uba. dobri~ina.. kom{ija iz ulice. pi{e. stripove. Marko...

mesto. prilozi (mnogo. na poqu) skupovi re~i (svuda po {umi) U slu`bi objekta mogu biti: imenica (gledam mesec) imeni~ki skup (gledam onaj sjajni. puni mesec) zamenica (gledam wega) Sledi tre}a kontrolna ve`ba 35 . na~in. a u govoru pauzama pravi – bli`i – dopuwava prelazni glagol Bacam loptu.SETI SE [TA SMO NAU^ILI Zavisni ~lanovi re~enice imeni~ke odredbe atribut stoji uz imenicu i bli`e je odre|uje dopune glagola objekat odredbe glagola prilo{ke odredbe ozna~avaju vreme. koli~inu. ro|en je u Novom Sadu. veliki de~ji pesnik. meru. uzrok vr{ewa radwe slu`bu prilo{kih odredaba mogu imati: apozicija na drugi na~in odre|uje imenicu kojoj se dodaje ozna~ava trpioca radwe slu`bu atributa mogu imati: u pisawu se odvaja zapetama. rano) imenice u odgovaraju}em pade`u (po {umi. nepravi – daqi – dopuwava neprelazni glagol Mislim o lopti. pridev (plava kosa) imenica (boja kose) zamenica (wena kosa) broj (prva kosa) skup re~i (veoma kovrxava kosa) Jovan Jovanovi} Zmaj.

36 . vide}eš da neke mewaju svoj oblik. to jest da su promenqive. U srpskom jeziku postoji deset vrsta re~i. pa u|i odmah u na{u prvu slobodnu u~ionicu. predlozi. pridevi. pa u|ite odmah u na{e prve slobodne u~ionice. veznici. Neke re~i uvek ostaju iste. što zna~i da su nepromenqive. naravno. Pet vrsta je promenqivo: imenice. uzvici i re~ce. O. Ako uporedi{ re~i u ovim re~enicama. U~imo: – promenqive i nepromenqive re~i – imenice – pisawe velikog slova – zna~ewe i funkcija pade`a – imeni~ke zamenice – pore|ewe – pravopisni znaci Tvoj zadatak }e biti da: – re{i{ ukr{tenice – napi{e{ razglednicu – smisli{ razgovor Promenqive i nepromenqive re~i Pro~itaj slede}e re~enice i podvuci jednom bojom re~i koje su se promenile. a drugom one koje su ostale iste. uzvik re~ca veznik glagol prilog predlog zamenica broj pridev imenica O. zamenice.4. brojevi i glagoli. Pet vrsta je nepromenqivo: prilozi. naravno.

^ula se graja dece. vevericu i neke ptice. Da se podsetimo (pro~itaj i dopiši nove primere): Imenice su promenqive re~i koje imenuju bi}a. mno{tvo bi}a ili predmeta iste vrste GRADIVNE imenuju neku materiju ili gra|u APSTRAKTNE imenuju ose}awa. vlastite zajedni~ke zbirne gradivne apstraktne 37 . Ubrzo je sustigla Du{ana i wegovog psa @u}u. oblak liš}e. radwe i stawa Dopi{i nove primere za sve vrste imenica. ~itawe Iz navedenog teksta rasporedi imenice prema vrstama. a onda krenula prema {koli. Kako }eš nekome da ka`eš. Ovog sun~anog jutra Duwa je s rado{}u obukla novu haqinu na cvetove. bra}a še}er. Brzo je pojela hleb s medom. Vrste imenica su: VLASTITE imenuju pojedina~na bi}a i predmete ZAJEDNI^KE imenuju bi}a. Kroz grawe visokog drve}a provirivao je krov {kole. predmete i pojave kao pripadnike grupa ZBIRNE imenuju skup. Dunav škola. Sigurno zapa`a{ da bez imenica ne bismo mogli da se sporazumevamo.Imenice Zamisli da imenica nema. predmete i pojave. zlato radost. Milica. na primer: Iza drveta je protr~ao zec. Upla{io je korwa~u. osobine.

Vi{e~lana imena okeana. sela. jezera.: Ju`na Morava. dr`ava. planina. prva re~ i svaka vlastita imenica u tom nazivu pi{u se velikim slovom. ravnica. i ono se pi{e velikim po~etnim slovom. Evo primera (ti smisli i napi{i svoje primere): kontinent dr`ava grad selo planina reka jezero Evropa Srbija Kru{evac Jasika Jastrebac Rasina ]elije 2. reka. Mali Jastrebac. jezera i mora koje ~ini jedna re~ (jedno~lani) pi{u se velikim po~etnim slovom. pozori{ta i drugih ustanova vi{e~lan. Vi{e~lana imena kontinenata. Npr. okean more jezero reka planina klisura Tihi okean Jadransko more Pali}ko jezero Pore~ka reka Fru{ka gora \erdapska klisura 4. gradova i sela pi{u se tako {to se svaka re~ (osim veznika i predloga)* pi{e velikim po~etnim slovom. mora. klisura i ostrva pi{u se tako {to samo prva re~ po~iwe velikim slovom. Evo primera (ti smisli i napi{i svoje primere): kontinent dr`ava grad selo Severna Amerika Velika Britanija Smederevska Palanka Malo Crni}e 3. 38 * O predlozima i veznicima vidi na stranama 71 i 72. Nazivi gradova. planina. reka. Ako se u sastavu vi{e~lanih geografskih imena nalazi vlastito ime. . kontinenata. dr`ava. Osnovna {kola Vuk Karaxi} De~ji vrti} Kolibri Fudbalski klub Crvena zvezda 5. {kole.Veliko slovo Va`no je znati: 1. Ako je naziv preduze}a.

taj se pi{e – ali pazi na velika i mala slova – li~no ime nadimak ime `ivotiwe drvo cvet godi{we doba automobil grad ulica selo reka planina jezero more kwiga novine film pesma {kola muzi~ka grupa sportski tim Napi{i {aqivu razglednicu iz svog omiqenog mesta i po{aqi je Ani ili nekom drugom.Ko se voli. doviSaN skoredaJmonar kinbaPonikzatilvi ulawaBak 39 . Otkrij imena koja se ovde kriju.

akuzativ 5. M. nominativ 2. instrumental. vokativ. 5. lokativ pitawa KO ili [TA? jednina Mir-a jednina de~ak de~ak-a de~ak-u de~ak-a de~a~-e* de~ak-om de~ak-u mno`ina de~ac-i de~ak-a jednina sel-o sel-a mno`ina sel-a sel-a sel-ima sel-a sel-a sel-ima sel-ima (OD) KOGA ili ^EGA? Mir-e KOME ili ^EMU? KOGA ili [TA? HEJ! S KIM ili ^IME? Mir-i Mir-u Mir-o Mir-om de~ac-ima sel-u de~ak-e de~ac-i sel-o sel-o de~ac-ima sel-om de~ac-ima sel-u O KOME ili O ^EMU? Mir-i 40 * Prilikom promene kroz pade`e. -i. 6. 4. I ja se mewam uz muka trista. U prethodnoj pesmi zapa`amo da je kod imenice Mira nepromenqivi deo imenice mir-. vokativ 6. akuzativ. -u. . Od Mire uzimam olovku ~esto. ponekad dolazi do promena nekih glasova radi lak{eg izgovora. ostala ista. To je gramati~ka osnova imenice. naziv pade`a 1. genitiv.) zovu se pade`ni nastavci. -o i dr. Dozivam: „Miro!” Dru`im se s Mirom. Pesma o Miri Mira je do{la. Mewaju se po pade`ima i u jednini i u mno`ini. 2. dativ 4. 3. Zovu se: 1. o tome }e{ u~iti u {estom razredu. genitiv 3. S. nominativ. pa Miri dajem u srcu presto. Pogledajmo slede}i tekst. instrumental 7. 7 lokativ. -e. Sad sawam Miru. a ona ništa. Oni delovi re~i koji se dodaju na gramati~ku osnovu (-a. dativ. Pri~am o Miri.Promena imenica (deklinacija) Imenice su promenqive re~i. U srpskom jeziku postoji sedam pade`a.

Osnovne funkcije i zna~ewa pade`a
naziv pade`a 1. nominativ pitawa KO (za `ivo)? ŠTA (za ne`ivo)? (OD) KOGA, ^EGA? funkcija/zna~ewe subjekat, deo imenskog predikata deo ne~ega, koli~ina, pripadawe namena, usmerenost objekat dozivawe, obra}awe, skretawe pa`we sredstvo, društvo primer Mira je u~enica. Dve kwige od Mire. Idem ku}i, dajem Miri. Dajem presto. Hej, Miro! Vozim se kolima s Mirom. Na ulici pri~am o Miri.

2. genitiv

3. dativ 4. akuzativ 5. vokativ 6. instrumental

KOME? ^EMU?

KOGA? ŠTA? HEJ! S KIM? ^IME?

7. lokativ

O KOME? O ^EMU? NA KOME, NA ^EMU

mesto

Odredi pade`, wegovo zna~ewe i funkciju, kao {to je zapo~eto.

Ana,
vokativ obra}awe

donesi

mami

malo

soli.

Mama

je

sipala

so.

Ka{ikom

je

prome{ala

supu.

Sada

se

supa

hladi

na stolu.

41

Sedam pade`a i jedno ven~awe

Smisli i napi{i re~enice koje kazuju momak i devojka. Koristi re~i u odgovaraju}im pade`ima.

Ja sam Milica, u~iteqica!
1.
Nominativ ime daje, zato pita: ko je, {ta je?

Od oca Branka, od majke Ru`e.
2.
Genitiv poreklo nosi: od koga si, od ~ega si?

3.
Dativ pita za darove: kome ide{, kome daje{?

4.
Akuzativ – za objekat: koga ili {ta to daje{?

5.
Hej! – vokativ sve poziva, obra}a se i doziva.

6.
Instrumental – sredstvo, dru{tvo: ~ime radi{, s kim se dru`i{?

7.
Lokativ zanima mesto: na kom stoji{, u kom `ivi{?
42

@ive}emo u na{oj ku}i pevaju}i.

Ove re~i, ove slike pokazuju kod pade`a i sli~nosti i razlike. Dodaj svoj primer.

,
tvoj primer tvoj primer

tvoj primer

tvoj primer

tvoj primer

SA

tvoj primer

Pomozi Zoranu da re{i ovu pade`nu ukr{tenicu. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Akuzativ (ak.) jednine (jed.) od re~i nazeb Vok. jed. ada Nom. jed. gramatika Vok. jed. osa Instr. jed. auto 1 3 Nom. jed. som 1 Lok. mn. noga 2 Ak. jed. ruka Gen. jed. zlo 3 Vok. jed. Mara Instr. jed. brada Dat. jed. Aca Vok. jed. Kosa 5 Instr. jed. obala

5 2 4

6

8 7

4 6
43

Imeni~ke zamenice Zamenice su re~i koje upu}uju na bi}a. VI. ONA) LI^NE ZAMENICE UPITNE KO? [TA? NEODRE\ENE NEKO NE[TO ODRI^NE NIKO NI[TA OP[TE SVAKO SVA[TA LI^NE ZAMENICE NELI^NE ZAMENICE Nastavnik je u{ao u bu~no odeqewe i za~udio se. krade{. SE MI. ONO) ZA SVAKO LICE SEBE. TI. ON (ONA. pije{ i sl. Zamisli svoj razgovor s nekim ko te nagovara da ~ini{ ne{to lo{e (da pu{i{. „Mi nismo“. ne `elim) . Kako }e{ to da izbegne{ i da sa~uva{ svoj ponos? Koristi zamenice. Oni/one: Ti: Oni/one: Ti: Oni/one: Ti: Oni/one: Ti: 44 Ti si kukavica ako Ja (ose}am. mislim.). ONI (ONE. predmete. pojave i na wihove osobine. rekao je neko. `elim. LI^NA ZAMENICA JA. Smisli {ta su |aci odgovorili i upotrebi zamenice iz gorwe tabele.

A ~etvrti: KOGA. 2. kao jarko iza gore sunce. 1. . Peti pade`: HEJ. Drugi pade`: KOGA. 6. [esti pade`: S KIM. Prvi pade`: KO. 4. 45 . 7. qe . 5. O ^EMU? – Samo mislim ja O WEMU. Promena li~nih zamenica 1. . d . 7. ti on/ono ona wega. 3. . 3. ja mene. u M . ak u g . r d . Nek Nek Nek Nek je je je je rumen ko bijel ko radin ko hitar kao Sp . [TA? – Sreli smo se ON i JA. ^EGA? – Dobih pismo ja OD WEGA. Tre}i pade`: KOME. OJ! – Nema. ^EMU? – [aqem pismo i ja WEMU. we s . . Kr . . Ovde se kriju dva pore|ewa. me ti tebi. . 2. .Ana je smislila pesmu koja joj poma`e da mewa li~nu zamenicu ON po pade`ima. 6. . . [TA? – Vidim samo WEGA ja. Tvoj primer Anin primer pore|ewa iz kwi`evnog dela Sinu Milo{ u poqu zelenu. i. ali bi}e moj. ko k . (@enidba Du{anova) Dopuni kao u pesmi ova pore|ewa iz narodne pesme Majka Jovu u ru`i rodila. ga s wom Pore|ewe Pore|ewe je stilska figura kojom se na slikovit na~in upore|uju mawe poznate sa poznatim stvarima i pojavama. 5. o d . 4. Sedmi pade`: O KOME. ^IM? – Pro{eta}u jednom S WIM.

3. nepotpunosti. 2. Na primer (zavr{i zapo~ete re~enice): Ni sa kim Ni o kome Ni od ~ega Ni zbog ~ega Ni za {ta Pravopisni znaci – ta~ka i zapeta. .* onda se pi{u kao tri odvojene re~i. Ta~ka i zapeta (. – u poluslo`enicama (srpsko-engleski re~nik. tri ta~ke. 2. Kad nekome `elimo da iska`emo posebno po{tovawe.Pisawe zamenica 1. koja se tada pi{e velikim po~etnim slovom. v) ako `elimo posebno da ih istaknemo. Vi ste nam govorili o zamenicama. Kao znak nedore~enosti. ^ekam i ~ekam… 4. 46 * O predlozima vidi na strani 71. Jutro je. radio-aparat).) pi{u se kod nabrajawa niza podataka (kao {to se to ovde navodi): a) ako su nizovi podataka op{irniji. ~eka me jo{ jedan lep dan. G ospo|o profesore. umesto zamenice ti upotrebqavamo li~nu zamenicu Vi. Tri ta~ke se pi{u tamo gde se re~enica prekida. – izme|u brojeva i re~i (10-godi{wica). Kada se odri~ne zamenice niko i ni{ta upotrebqavaju sa predlozima. kao znak da je izostavqen deo teksta. sunce ulazi kroz moj prozor. ustajem radostan. Ja nisam dobro razumeo podelu zamenica. pa Vas molim da mi to objasnite. crtica 1.) pi{u se u slo`enim re~enicama u kojima su proste re~enice mawe smisaono povezane. b) ako po~iwu brojevima ili slovima. Crtica se pi{e: – kod rastavqawa re~i na kraju reda ({ko-la). Ta~ka i zapeta (.

te ti tobom o tebi subjekat. obra}awe. ona) neodre|ene odri~ne op{te ko. deo ne~ega. koli~ina. ^IME? O KOME. sva{ta za svako lice: sebe. genitiv 3. {ta neko. mno{tvo bi}a ili predmeta iste vrste gradivne imenuju neku materiju ili gra|u misaone imenuju ose}awa. ti. ne{to niko. sredstvo mesto Sledi ~etvrta kontrolna ve`ba 47 . akuzativ 5. nominativ 2. predmete i pojave kao pripadnike grupa zbirne imenuju skup. on (ona. mi. ŠTA? HEJ! S KIM. vi. se Promena imenica i zamenica po pade`ima naziv pade`a 1. ^EMU? usmerenost KOGA. osobine. lokativ pitawa KO. vokativ 6. radwe i stawa Vladislav kwiga cve}e pesak drugarstvo Imeni~ke zamenice NELI^NE ZAMENICE li~ne upitne ja. O ^EMU? objekat dozivawe. pripadawe ^EGA? namena. skretawe pa`we dru{tvo. imenski deo predikata (OD) KOGA. oni (one. ni{ta svako. instrumental 7.SETI SE [TA SMO NAU^ILI Imenice vlastite imenuju pojedina~na bi}a i predmete zajedni~ke imenuju bi}a. ono). dativ 4. ti tebe. te tebi. KOME. ŠTA? funkcija/zna~ewe imenica {kola {kole {koli {kolu {kolo sa {kolom o {koli zamenica ti tebe.

Mo`da drven ili kamen. . i dunavski. • prisvojni – kazuju ~ije je {to. Kad ve} spaja rastavqene. Smisli i dodaj prideve koji bi mogli da opi{u auto. Gorwi.5. molbu – pripremi{ i odr`i{ govor Pridevi Pridevi su re~i koje ozna~avaju osobinu pojma ozna~enog imenicom uz koju stoje. i moravski. • mesni – kazuju na koje se mesto odnosi imenski pojam. dowi i tamo{wi. carski i seoski. M. Vekovni je i davna{wi. pa betonski ili gvozden. Najva`nije vrste prideva su: • opisni – kazuju kakvo je {to. U~imo: – pridevi – brojevi – glagoli – onomatopeja – infinitiv Tvoj zadatak }e biti da: – sastavqa{ i re{ava{ zagonetke – napi{e{ telegram. za{to ne bi wu i mene? S. • vremenski – kazuju na koje se vreme odnosi imenski pojam. • gradivni – kazuju od ~ega je {to. Re~ni. Most On je vitak il’ glomazan. nov il’ stari. torbu ili sli~no. Sa obale druge sine kô prijateq iz daqine. al’ ponosan. i budu}i. i sada{wi. 48 KAKAV? dodaj opisne ^IJI? prisvojne OD ^EGA? gradivne OD KADA JE? vremenske GDE JE? mesne Preko vode i ponora uvek svetli kao zora. sredwi. krajwi i ovda{wi.

1. Na|i primere. 5. Ja uzmem gvozden kqu~. ^esto se grade od drugih vrsta re~i: Od imenica reka – re~ni car – carski selo – seoski drvo – drven Od glagola govoriti – govorqiv raditi – radan stideti se – stidqiv hvaliti se – hvalisav Od drugih prideva `ut – `u}kast plav – plavkast slab – slabašan lep – lepuškast Od priloga* gore – gorwi tamo – tamošwi davno – davnašwi sada – sadašwi Pridevi se obi~no izvode od imenica ili prideva. pa isteram crna goveda. list lisni listast lisnat brat kwiga plav Pomozi Ani da re{i zagonetke i da sastavi nove zagonetke za ukr{tenicu. 1. pa je savih u orahovu qusku. svak me ~u. 4. pa otvorim zelen grad. jak). 3. 4. 49 . 6. lep. (pekara) * O prilozima vidi na strani 70 ove kwige.Gra|ewe prideva Pridevi mogu biti proste re~i (plav. 3. Ja izi|oh na srebrno guvno i udarih u zlatne svirale. (kwiga) 5. Podvuci prideve. Pru`ih zlatnu `icu preko bela sveta. a niko me ne vide. 2. 6. (diwa) 2.

rod m. nominativ jedn. O ^EMU? 50 lep nizak lepa nisko lepi niski jednina `.Slagawe prideva sa imenicama Vitak most spaja kamenite obale. Šta mo`emo zakqu~iti? Pridevi se sla`u sa imenicama na koje se odnose u rodu. vitak most kamenite obale m. Po rodovima: dobar. ŠTA? vokativ: HEJ instrumental: S KIM. broju i pade`u. ^EMU? akuzativ: KOGA. m. ^IME? lokativ: O KOME. dobro Po broju: dobar – dobri dobra – dobre dobro – dobra Po pade`ima: m. rod dobar dobra dobro dobri dobre dobra . akuzativ mno`. rod. rod. ŠTA? genitiv: OD KOGA. rod nominativ: KO. rod lepe niska mno`ina sred. akuzativ mno`. dobra. nominativ jedn. OD ^EGA? dativ: KOME. rod sred. rod. Promena prideva Dopuni zadate tabele kao {to je zapo~eto. `. rod. rod `. `.

pa }e svako da poleti. mali – mawi – najmawi. pa još boqi i najboqi.). lep. jasan i dr. brz. Ozna~ava da je neka osobina izra`ena u najve}em stepenu: najboqi. Ukoliko pridev po~iwe glasom j (jak. ^etiri prideva se nepravilno porede. neko mo`e biti brz. dolazi do glasovne promene: brz-ji > br`i. najja~i. pa jo{ ja~i i najja~i. * U komparativu prideva brz. Svako mo`e biti lep.* Dobija se po pravilu kada se na osnovu prideva dodaju nastavci: -ji. pa još lepši i najlepši. Treba hteti. Pro~itaj slede}i tekst: Pore|ewe prideva Ako ho}e{ Ako ti je to po voqi. ako samo ~vrsto reši. najjasniji i dr. Suglasnici k i j se stapaju u suglasnik ~. A ako ti ne{to zna~i. mo`e{ biti uvek jak. pa još br`i i najbr`i. Superlativ se gradi tako što se ispred komparativa doda prefiks naj-. O tome }e{ u~iti u {estom razredu. oba slova j pišu se u superlativu: najja~i. 51 . -iji ili -{i. S. zao – gori – najgori. jak i dr. M.Pridevi se porede. Ozna~ava da je neka osobina izra`ena u ve}em stepenu nego u pozitivu: boqi. Ako ba{ do toga dr`i. ja~i. jak-ji > ja~i. br`i. i zapeti. i to samo opisni. treba smeti i voleti. Drugi stepen je superlativ. Suglasnici z i j stapaju se u suglasnik ` radi lak{eg izgovora. Prvi stepen pore|ewa je komparativ. mo`eš uvek biti dobar. lepši. najbr`i. Postoje dva stepena pore|ewa prideva: Osnovni oblik prideva zove se pozitiv: dobar. najlep{i. jak. velik – ve}i – najve}i. to su: dobar – boqi – najboqi.

Komparativ Superlativ Pozitiv Sloga je najtvr|i grad. zadwi. zelen.kune me. ju~era{wi. (dan) (kopriva) Najcrwi sam kad je svetlo. . a bistrije od mleka? ko me takne . budu}i. Starije je jutro od Lepa re~ lepu i{te. slab. spoqa{wi opisni prisvojni gradivni mesni vremenski 52 (podrum) Mlada sam i zelena. tetkin. ve~eri. drugari~in. Epitet je naj~e{}e pridev. Epitet je stilska figura. poslovice i izreke sa primerima pore|ewa prideva.Pore|ewe prideva i narodne mudrosti Pomozi Ani da smisli ili prona|e zagonetke. slikovita re~ koja isti~e va`nu osobinu imenice uz koju stoji. najhladniji kad je toplo. [ta je beqe od snega. varqive svetlucave o~i pogled o{tar koraci Rasporedi navedene prideve prema zna~ewu: gvozden. lepa i malena. najtopliji kad je hladno.

Npr. Pridevski vid Prolazi neki visok de~ak. Npr. atribut imenski deo predikata Iz navedenog primera mo`e se zakqu~iti: Pridevi u re~enici naj~eš}e imaju slu`bu atributa ili imenskog dela predikata. 2. Onaj visoki }e do}i da se igramo.Slu`ba (funkcija) prideva u re~enici Zoranov predlog je dobar. beo – beli Du`i (odre|eni vid) prideva je oblik kojim se kazuje osobina poznatog. neumoran nepredvidqiv Odri~na re~ca NE uvek se pi{e sastavqeno s pridevima. Milena – Milenin. Ve}ina opisnih i gradivnih prideva ima kra}e i du`e oblike.: Milan – Milanov. Pridevi izvedeni od imenica u ~ijoj se osnovi nalazi suglasnik j zadr`avaju ovaj suglasnik. -ev i -in pi{u se velikim po~etnim slovom. -~ki i -{ki pi{u se malim po~etnim slovom. crn – crni. milicija – milicijski istorija – istorijski sudija – sudijin Milija – Milijin 4. Pravilno pisawe prideva 1. Prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica koji se zavr{avaju na -ov. prvi put pomenutog bi}a ili predmeta. \or|e – \or|ev. Kra}i oblik (neodre|eni vid) prideva je oblik kojim se kazuje osobina nepoznatog. Prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica koji se zavr{avaju na -ski. 3. crven – crveni. ve} pomenutog bi}a ili predmeta. nepouzdan nepa`qiv neodoqiva neobi~na nemirno neverovatno 53 . Ni{ – ni{ki. Kraqevo – kraqeva~ki.: Sombor – somborski.

koliko ne~ega ima u zbiru (zbirni) i koje je ne{to po redu (redni). osnovni (koliko je ne~ega na broju) zbirni (koliko je ne~ega u zbiru) redni (koje je ne{to po redu) osam dvanaesti osamnaestoro dvadeset {eststoti devedesetoro 2. XII 1996. 12. Ako se redni brojevi pi{u arapskim ciframa. . Smisli re~enice s raznim vrstama brojeva u kojima sve re~i po~iwu istim slovom. Za grupu osoba razli~itog pola – zbirne brojeve (troje).Brojevi – Luko. tre}i! A kol’ko se takmi~ilo. leteo sam kô raketa! – Zna~i tol’ko si sko~io? – Slavan tre}i ja sam bio! – Bravo. Ro|en sam 28. Pravilno pisawe brojeva 1. godine. Za grupu osoba mu{kog pola – brojne imenice (trojica). Osnovni i zbirni spadaju u glavne brojeve. koje mesto osvojio? – Sto dvadeset moja meta. eto. 54 Wih tri Wih trojica Wih troje Devetog dana devetoro dece dobi devet detli}a. Za grupu osoba `enskog pola koristimo osnovne brojeve (tri). 1996. Iza rednih brojeva napisanih rimskim ciframa ne pi{e se ta~ka. 3. Koji si po redu bio. Pomozi Zoranu da popuni tabelu. iza wih se stavqa ta~ka. sto dvadeset jedan. godine. to je! [ta mislite: Da l’ brojeve ne zna Luka. deseticama i osnovnim brojevima pi{u se rastavqeno: pedeset ~etiri. hiqadu devet stotina trideset i dva Ovde smisli tri kra}e vesti o tome {ta su u sportu postigle ove grupe. Ro|en sam 28. Brojevi slo`eni sa stotinama. il’ je neka druga muka? Brojevi su re~i koje ozna~avaju koliko ne~ega ima na broju (osnovni). kol’ko vas na startu bilo? – Na startu nas bilo troje.

{esti. v) U grupi ih je ~etvoro (Janko. prvog.. petoro. dvama. jedanaest.Promena brojeva po pade`ima Po pade`ima se mewaju redni brojevi: prvi. dvaju. b) Wih troje u~e zajedno (Ana. Ve`be U slede}em nizu re~i podvuci redni broj: pet. petoro. Luka i Dragan). peti. Ostali osnovni i svi zbirni brojevi se ne mewaju. Slede}e brojeve razvrstaj na osnovne. zatim dva i tri: jedan. petak. pedeset. zbirne i redne: dva. peti. petica. sedam.. dva. nominativ genitiv dativ akuzativ vokativ instrumental lokativ dva drugi 55 . petina Zaokru`i slovo ispred re~enice u kojoj nije upotrebqen odgovaraju}i broj: a) Danas nisu do{la trojica (Luka. jednom. Petar i Zoran). drugi. Mewaju se i neki osnovni: jedan. Milan. Du{an i Marko). jednog. prvom. dvoje... osmoro osnovni zbirni redni Promeni po pade`ima brojeve dva i drugi. dvadeseti. g) U drugoj klupi sede dvoje (Ana i Du{an).

dote}i. dotr~ati. tr~ati i pevati ozna~avaju radwu koja traje. prote}i. Nesvršeni Nesvršeni su oni glagoli koji ozna~avaju radwu u wenom trajawu (toku). zapisati zapisivati pisati otpisivati napisati upisati upisivati prepisati prepisivati otpisati 56 nesvršeni svršeni . ispevati. potr~ati. otpevati. Svršeni Glagoli pote}i. otpevavati su nesvršeni. prote}i. ozna~avaju neki zavr{ni trenutak radwe. istr~ati. otpevati su svršeni. dopevati. pretr~avati. Pove`i glagole prema trajawu radwe. Obrati pa`wu: Glagoli pretr~ati. Prema trajawu radwe mogu biti nesvr{eni i svr{eni. koja je u toku i zovu se nesvršeni. a proticati. potr~ati. pevati. tr~ati. prepevati. propevati i sl. pretr~ati.Glagoli Podela glagola prema trajawu radwe (glagolski vid) Glagoli su promenqive re~i koje ozna~avaju radwu. zapevati. Glagoli te}i. stawe i zbivawe. iste}i. Posmatrajmo glagole istog korena: te}i. odnosno radwu zavr{enu u celini i nazivaju se svršeni. otpevati i sl. pote}i. nate}i.

Glagoli koji ozna~avaju radwu koja se ne vr{i na trpiocu zovu se neprelazni... re~i: ukqu~ujem ..Podela glagola prema prelaznosti radwe (glagolski rod) Pro~itaj i završi slede}e re~enice. Neki od wih mogu imati dopunu u vidu nepravog objekta (~eznem za lubenicama. 29). svoju raš~upanu kosu itd. U ovom slu~aju to mogu biti npr. obla~im se i ukqu~ujem.. ~ujem... slušam.. ne zahtevaju trpioca.. gledam . uzimam.. Re~ se predstavqa povratnu zamenicu sebe.. Povratni su oni glagoli koji u svom sastavu imaju re~ se. 57 . li~im na dedu).. hodati.. posmatram... Oni naj~e{}e ozna~avaju radwu koju subjekat vr{i sam na sebi. Povratni Tre}a vrsta glagola prema prelaznosti radwe jesu povratni glagoli: ~ešqati se. podi`em. radio. jabuku. Glagoli koji ozna~avaju radwu koju vr{ilac vr{i na nekom trpiocu nazivaju se prelazni glagoli. Ispred ogledala se ~ešqam i gledam. uzimam . odnosno dopunu u vidu pravog objekta. svoje lice. tašnu. leteti i sl. gledam. pripremam. sedeti.. tra`e da wihova radwa pre|e na pravi objekat (vidi str.. pa je istovremeno i vr{ilac i trpilac. KOGA? ŠTA? Ustajem. kasniti.. ~eznuti. stajati.. Neprelazni Glagoli kao što su ustajati. ra~unar i dr. zavisim od roditeqa.. kupati se.. obla~iti se. uzimam. ~ujem i dr. tra`e trpioca radwe. televizor Prelazni Glagoli ukqu~ujem...

klip{e. poskakuje. zucka. }u}ori. prelazni glagoli: neprelazni glagoli: povratni glagoli: Smisli i napi{i kako mo`e da se ide: Kako mo`e da se govori: Kako mo`e da se gleda: pe{a~i. ^ekaj me. podi`e gomilu liš}a. brza. Vetar duva. mraviwa. mrmqa. Sastavi telegram u kome kratko obave{tava{ prijateqa o ne~emu. tr~kara. a zatim ih ispi{i na odgovaraju}im linijama. pa se naglo smiruje. Sa mnom }e biti Branko. trapavi. nagva`da. Nikola.U slede}im re~enicama prona|i glagole. A onda krene da pada kiša. Ose}a se prijatna sve`ina u vazduhu. hramqe. bobowa. npr. vitla prašinu. kleca.: Dolazim u osam sati. da dobuje u prozore i kvasi travu i liš}e. Telegram Adresa primaoca: Sadr`aj: Adresa po{iqaoca: 58 .

U Beogradu. U molbi navedi adresu zlatne ribice.Zavr{i tabele sa glagolima. radwa zavr{ena u celini) piti zvati ispiti prese}i ~e{qati (kosu) leteti ~e{qati sebe (se) obuvati se obuvati spavati rasti slikati se slikati kuvati istresti Glasovi iz prirode i onomatopeja Pomozi Ani da se seti glagola – onomatopeja – koji idu uz imenice: bu~i. tok}e. PAS: arlau~e. Glagoli prema trajawu radwe NESVR[ENI (radwa je u toku. romori. POTOK: VETAR: {u{ka. u~. S po{tovawem Ana Rodi}. grgoqi. Vlasniku ove gramatike Molba (mesto) Molim te da ovde napi{e{ jednu neobi~nu molbu zlatnoj ribici koja ispuwava sve `eqe. AUTO: drnda. skvi~i. pquska. traje) Glagoli prema prelaznosti radwe PRELAZNI (radwa koju vr{ilac vr{i na nekom trpiocu) NEPRELAZNI (radwa koja ne zahteva trpioca) POVRATNI (radwa koju subjekat vr{i sam na sebi) SVR[ENI (zavr{ni trenutak radwe. svoje tri `eqe i o sebi napi{i potrebne podatke. V razreda 59 .

U Re~niku srpskohrvatskoga kwi`evnog jezika Matice srpske prona|i neki glagol i prepi{i wegova zna~ewa. npr. plet-oh. pevati). peva.Infinitiv (neodre|eni glagolski oblik) Infinitiv je neodre|eni glagolski oblik koji samo imenuje glagolsku radwu. Kada se koristi infinitiv Iz navedenih re~enica: Uspeti je jednostavno. rek-oh. Treba voleti i zapeti. plesti). -}i (re}i. sek-oh. U Re~niku srpskohrvatskoga kwi`evnog jezika Matice srpske svi glagoli se prvo navode u infinitivu. dakle: radi. sijati. Dakle: sed-oh. Infinitivna osnova glagola koji se završavaju na -ti dobija se odbijawem tog nastavka -ti. zatim se odre|uje glagolski vid (nesvršen). ni lice. Infinitivna osnova i nastavci Infinitiv se u srpskom jeziku završava nastavcima -ti (raditi. On ne kazuje ni vreme vr{ewa radwe. kao subjekat u re~enici (uspeti). Onda se navode wegova zna~ewa i primeri – re~enice pisaca u kojima je to zna~ewe upotrebqeno. vidimo da se infinitiv koristi: 1. Infinitivna osnova glagola koji se završavaju na -sti i -}i dobija se odbijawem nastavka -oh za prvo lice glagolskog oblika koji se zove aorist (o tome }eš u~iti u starijim razredima). ni broj. se}i) i -sti (sesti. Posle infinitiva navodi se prvo lice jednine sadašweg vremena toga glagola (sijam). za gra|ewe budu}eg vremena (}eš posti}i) 2. 60 . pa }e{ to i posti}i. kao dopuna glagola trebati (treba voleti i zapeti) 3.

ribati bubati pokositi 61 . i. . a . . i. . v . ~ . sti nego sva{ta pr . neg qubiti {to mi srce ne}e. Boqe je sva{ta j . . Pomozi Zoranu da prona|e vi{e infinitiva koji mogu stajati uz ove imenice. Na|i i smisli infinitive u rebusima. ti. Boqe je nego . . i nego sa~ . . Boqe je nego . i nego sa r|om se q . i. Boqe je dobroga slu{ati nego r|avom zap . {utirati dodati lopta ^uveni infinitivi Iz spomenara milovati kosa drvo saditi Jedan tvoj Iz hajdu~ke narodne pesme Volim brati po gorici cve}e. . Boqe je sa ~ovekom se tu . ti.Pomozi Ani da otkrije narodne mudrosti i sam smisli neke nove sa infinitivima. b . i nego sk . . Boqe je pi . Lak{e je nego . . Lak{e je nego . Lak{e je ste . A kadar sam sti}i i ute}i / i na stra{nu mjestu postojati.

78): 62 .): 2. uzbudqiva mesta): a) b) v) 3. koju ocenu daje{ navedenoj i sl. kako si se tada ose}ao i sl. 1.Moj tre}i govor: Preporu~ujem vam da pro~itate Razmisli o kwizi koja ti se svidela ili o ~asopisu koji voli{ da ~ita{. likovi. 78) u kome }e{ nastojati da ubedi{ svoje odeqewe da je to zaista dobro. Uvod (neka zanimqivost: kako si do{ao do kwige ili ~asopisa. Zakqu~ak (kakva je korist od dobrih kwiga. Napravi skicu svog govora (vidi str. Kako ocewuje{ svoj nastup pred publikom (vidi str.): 4. Tri razloga zbog kojih preporu~uje{ neku kwigu ili ~asopis (sadr`aj.

neki osnovni) osmoro osmi drugi. o lepom atribut imenski deo predikata Vi{win sastav je zanimqiv. lepom. o drugom Glagoli prema trajawu radwe nesvr{eni svr{eni prema prelaznosti radwe prelazni neprelazni povratni tr~ati dotr~ati uzimati (ta{nu) leteti kupati se Sledi peta kontrolna ve`ba 63 . drugi.SETI SE [TA SMO NAU^ILI Pridevi opisni KAKAV? prisvojni ^IJI? gradivni OD ^EGA? mesni GDE JE? vremenski OD KADA? lep pore|ewe prideva promena prideva po pade`ima slu`ba prideva u re~enici pridevski vid gradski drven krajwi pro{logodi{wi pozitiv (lep). drugom. lepi. lepog. komparativ (lep{i). s lepim. superlativ (najlep{i) lep. neodre|eni (crn pas). odre|eni (onaj crni) Brojevi osnovni koliko je ne~ega na broju zbirni koliko je u zbiru redni koji je po redu osam promena brojeva (redni. drugog. drugog. s drugim. lepog.

-lo. Zbog toga što su ovi oblici re~i nastali od glagola. -la. Zato je to bezli~an glagolski oblik. -la. kao pridev stoji uz imenicu i u re~enici ima slu`bu atributa (okopneli. okopneti. a naj~eš}e se ponašaju kao pridevi.6. procvetalo cve}e – stiglo je prole}e. Radni glagolski pridev nastaje od glagola dodavawem slede}ih nastavaka na infinitivnu osnovu: -o. nazivamo ih radnim glagolskim pridevom. jednina muški rod `enski rod sredwi rod `ive-o `ive-la `ive-lo mno`ina `ive-li `ive-le `ive-la Radni glagolski pridev je glagolski oblik koji slu`i: 1. ozeleneli bregovi.). -li. 64 . za gra|ewe perfekta (stiglo je) i drugih glagolskih oblika. olistati. U~imo: – radni glagolski pridev – prezent – perfekat – futur – predlozi – veznici – uzvici – re~ce Tvoj zadatak }e biti da: – nastavi{ zapo~etu bajku – re{ava{ ukr{tenicu – napi{e{ kratku detektivsku pri~u – napi{e{ pravila pona{awa za stolom Radni glagolski pridev @ivelo prole}e Okopneli snegovi. procvetati. 2. Radni glagolski pridev ne mewa se po licima. 3. sti}i. ve} samo po rodu. ozeleneli i dr. olistalo drve}e. Sve podvu~ene re~i nastale su od glagola: `iveti. za kazivawe `eqe (`iveo). broju i ponekad po pade`ima. -le.

one. ono jeste je 1. U ovom razgovoru podvu~eni glagoli su u obliku prezenta ili sadašweg vremena. mi jesmo smo 2. -m -mo 2. jesam jednina 1. misli-š 3. Kako se gradi prezent Prezent se gradi od prezentske osnove (cele ili okrwene) i nastavaka. Ti napi{i prezent glagola pisati. . -ju -ø* Evo kako glasi prezent glagola misliti. misli-te 3. tj.Prezent (sadašwe vreme) – Šta radiš? – Razmišqam. -u. Na primer: nosi-mo. misli-mo 2. – O ~emu? – Razmišqam o tome šta da radim. misli pisati misliti mno`ina 1.e. -š . vi jeste ste 3. on. peva-mo. Nastavci za prezent su: lice jednina mno`ina 1. ona jesu su mno`ina ho}emo }emo ho}ete }ete ho}e }e * Ovaj znak koristimo kada nastavka nema. ti jesi si 3. oni. misle Glagoli jesam. . misli-m 2. hteti ho}u ho}eš ho}e }u }eš }e biti budem budeš bude budemo budete budu 65 pisati Prezent pomo}nih glagola Glagoli jesam i hteti imaju dvostruke oblike prezenta: du`i (naglašeni) oblik i kra}i (nenaglašeni) oblik. biti i hteti su pomo}ni glagoli zato što slu`e za gra|ewe slo`enih glagolskih oblika – prošlog vremena.te 3. – A sad? – Sad se odmaram. u sada{wosti. ja jesam sam 2. misliti jednina 1. ona. jer me zamara ovo razmišqawe. Prezent (sadašwe vreme) je glagolski oblik koji ozna~ava radwu koja se doga|a u trenutku govora. Prezentska osnova se dobija kada se od prvog lica mno`ine prezenta odbije nastavak -mo. budu}eg vremena i dr.

Re~i podvu~ene u tekstu su glagoli koji ozna~avaju prošlu radwu. izašao je pred wega ogweni zmaj. otišao). Kada je carevi} jednom lovio u planini. rekao mu da ~uva planinu kao svoju ku}u i otišao.Perfekat (prošlo vreme) Pro~itaj tekst zapo~ete bajke. re}i jednina ja sam rekao ti si rekao on je rekao ona je rekla ono je reklo mno`ina mi smo rekli vi ste rekli oni su rekli one su rekle ona su rekla jednina ~itati mno`ina Kada se u re~enici perfekat upotrebi dva ili više puta. posle toga se u pisawu ponekad izostavqaju pomo}ni glagoli i ostane samo radni glagolski pridev. 66 . pre trenutka govorewa. Nastavi zapo~etu bajku o carevi}u i ogwenom zmaju. Perfekat se gradi od prezenta pomo}nog glagola jesam i radnog glagolskog prideva. Bio je jedan car. To se onda zove krwi perfekat (rekao. Perfekat je glagolski oblik koji ozna~ava radwu koja se vršila ili izvršila u prošlosti. pa je imao sina carevi}a koji je voleo lov. To je perfekat (prošlo vreme).

pa }emo i}i na more. Ne brini. Kod glagola koji se u infinitivu zavr{avaju na -}i skra}eni oblici pomo}nog glagola hteti pi{u se odvojeno (sti}i }u. ti }eš do}i (do}i }e{) 3. Glagoli u ovom tekstu su u obliku futura (budu}eg vremena). mi }emo igrati (igra}emo) 2. ona. ono }e do}i (do}i }e) igrati jednina 1. oni (one. ne}e biti doma}ih. U hladu }eš mo`da ~itati nešto zanimqivo. vi }ete do}i (do}i }ete) 3. ste}i }u). kontrolnih i drugih zadataka. on (ona. Roni}eš. igra}eš se u pesku. Futur I se gradi od kra}eg oblika prezenta pomo}nog glagola hteti i infinitiva. ti }eš igrati (igra}eš) 3. mi }emo do}i (do}i }emo) 2.Futur I (budu}e vreme) Šta }e biti Do}i }e leto. ono) }e igrati (igra}e) mno`ina 1. ona) }e igrati (igra}e) mno`ina 1. Futur I (budu}e vreme) je glagolski oblik koji ozna~ava radwu koja }e se vršiti ili izvršiti u budu}nosti. ona) }e do}i (do}i }e) Kod glagola koji se u infinitivu završavaju na -ti skra}eni oblici pomo}nog glagola hteti pišu se spojeno sa osnovom glagola ako je ona na prvom mestu (radi}u. vi }ete igrati (igra}ete) 3. ja }u do}i (do}i }u) 2. on. posle trenutka govorewa. oni (one. do}i jednina 1. i}i }u do}i }u igra}u pliva}u 67 . peva}u). Tamo }eš se kupati do mile voqe. ja }u igrati (igra}u) 2.

Volim Voleo (volela) sam Vole}u Ne volim Nisam voleo (volela) Ne}u voleti pl am Re{i ove dopuwalke u prvom licu jednine.Sada{wost – pro{lost – budu}nost prezent – perfekat – futur Opi{i avion koriste}i glagole: izgledati. Kakav je sada? (upotrebi prezent) Kakav je bio? (upotrebi perfekat) Kakav }e biti? (upotrebi futur) Opi{i ukratko pribor za pisawe. leteti ili druge. Kakav je sada? (upotrebi prezent) Kakav je bio? (upotrebi perfekat) Kakav }e biti? (upotrebi futur) Pomozi Ani da zavr{i zapo~ete re~enice. r n m tr { e l p l a s m z i e l ri s o e k n m { m r k m n s m fu} k a u f r a o m t r m u ~ u e k o mi o m te g l i u k ~ o u u}i apl u i a u t g l o r e i m 68 m m m .

Duga~ak je do 32 metra (kao soliter od 10 spratova). s } } 2.Razgovor plavih kitova Plavi kit je najve}a `ivotiwa na svetu. 3. Kit je sisar. oca i sin~i}a. Otac kit: Deda kit: Dete kit: Otac kit: Deda kit: Ja mogu Kad sam bio mla|i. ja }u Dete kit: Pomozi Ani da popuni slede}u tabelu sa glagolima. Majka ra|a bebe koje se hrane wenim mlekom i ve} prve godine narastu do 18 metara. a samo glava mu je velika preko 7 metara. j s } } 2. 1. Zamisli i nastavi razgovor plavih kitova dede. . . ja sam Kad porastem. 3. infinitiv sada{we vreme (prezent) pro{lo vreme (perfekat) budu}e vreme (futur) prona}i pronalazim zami{qala je prelistava}e gleduckaju zalazi}e predose}alo je dogovoriti se U ovim dopuwalkama kriju se: Skra}eni oblik prezenta pomo}nog glagola jesam: Skra}eni oblik prezenta pomo}nog glagola hteti: Nastavci za prezent: s } 1. 69 s s } . U wegova usta mo`e da stane ~itava mala la|a.

qudi su . Od wegovog glasa sve se zatalasa. na~inu. ve~eras. ovako. uzroku. qudi su Re{i rebus. gledam strogo. qudi su Kada se rukuju hladno i bezvoqno. 70 . koli~ini. dole. ovoliko. dosta. desno. Prilozi u re~enici imaju slu`bu prilo{ke odredbe. jesenas NA^IN brzo. ovde. Prilozi Glagol ZA MESTO Tra`imo gore. stoga Detektivska pri~a Kako smo tra`ili psa Kako rade i kakvi su qudi? Pomozi Zoranu da poka`e razliku izme|u priloga i prideva. slo`no. svuda VREME odmah. nekako KOLI^INU mnogo. jo{. tuda. qudi su . onde. vremenu radwe. qudi su Kada se rukuju srda~no i Kada govore la`qivo i Kada govore Kada rade nepo{teno i Kada rade . levo. danas. qudi su . gledam besno. – Gledam desno. Kada se smeju zajedqivo i zlurado. malo. Kada se smeju iskreno i dobrodu{no. sada. a drugi put bez podvu~enih re~i. kri{om. sutra. Smisli detektivsku pri~u ili pesmu o tome kako ste ga tra`ili i upotrebi neke priloge iz ove tabele. Nestao je pas kog volite ti i tvoje dru{tvo. ali jasno. Zato se pazi na mojoj stazi! – re~e jedan pu`. gledam mnogo. qudi su . qudi su iskreni i dobrodu{ni. onoliko UZROK zato. Prilozi su nepromenqive re~i koje obi~no stoje uz glagole i bli`e ih odre|uju po mestu radwe. Šta zapa`aš? Dodaj (prilo`i) glagolu gledati jo{ neke priloge. sporo.Prilozi Pro~itaj ovaj tekst jednom u celini. gledam kasno.

Objasni {ta zna~e navedeni izrazi: Gledati nekome kroz prste Prevesti nekoga `ednog preko vode Vu}i nekoga za nos Raditi na svoju ruku Re{i i sastavi rebuse. Napi{i kako se postavqa sto. 3. na stolu. 2. pored stola. 7. 6. pre podne. kako se jede i upotrebi predloge. 4. Oko stola U stolu. 5. Predlozi Predlozi su nepromenqive re~i koje stoje ispred imenica i ozna~avaju odnose me|u predmetima i pojavama. oko stola. uzrok Pravila lepog pona{awa za stolom 1. mesto vreme na~in ciq. iza stola 71 . posle podne. sa rado{}u i sa sla{}u. radi jela i zbog gladi predlozi su na paradi.Objasni Zoranu pravila lepog pona{awa za stolom (pogledaj neku kwigu o bontonu).

Do|i il’ da do|em. iz. do. prema. ovoliko. ali. do|i ~im ja do|em. pa }u do}i. rano. lagano. posle. jer. ve}. ili. O tome treba da napi{e re~i i re~enice uz zadate veznike. a drugi put bez podvu~enih re~i. puno. Pomozi Ani da napi{e {ta misli i ose}a dok ~eka Zorana. Pro~itaj ovaj tekst jednom u celini. izme|u. [ta zapa`a{? Podvu~ene re~i su veznici. do|i jer }u do}i. v e z n i c i p r e d l o z i pe{ice 72 . boqe }emo pro}i kada i ti do|e{. desno.Sve je bez veze ako nema veze Veznici Veznici su nepromenqive re~i koje povezuju re~i i re~enice. pred.. p u n o r i l o z i Re{i rebuse i sam sastavi jedan. za. i pa ali jer dok ako Pomozi Zoranu da re~i po vrstama rasporedi u ukr{tenice: iznad. zimi. pe{ice. Do|i. Mada }u ja do}i ako ti ne do|e{. ^ekam i ~ekam. nego..

eto. nare|uje: hajde. 73 . pretpostavqa: mo`da. pokazuje: evo. Uzvici Dopi{i kao {to je zapo~eto. tako da u opisivawu koristi uzvike: ZVR. naravno. i odri~e: ne. CMOK. To su re~ce..Uzvici su nepromenqive re~i kojima se izra`avaju ose}awa. svakako. nikako. Razmisli o zna~ewu podvu~enih re~i. OH. – Mo`da celu? – Zar celu ~okoladu? Da. TRAS. Zvrr! – odjeknulo je {kolsko zvono. i zakqu~uje: dakle. je li. prema tome. Re~ce Re~cama se potvr|uje: da. Re~ce su nepromenqive re~i kojima se iskazuju li~ni stavovi i ube|ewa. UH. verovatno. ne! – Hajde. kockicu! – Zaista ne mogu. – Ohoj! – – Kvrc. neka. zar. deder. ZVR. URA. HEJ. elem. pita: da li. škrip! – – Joj! – – Pst! – – Uh! – – Ha-ha-ha! – Izme|u dva {kolska zvona Pomozi Ani da opi{e neke trenutke izme|u dva {kolska zvona ({kolski odmor). Re~ce u pri~i – Da li ho}eš? – Nikako! – Samo malo? – Ne. svakako. EH. bar. podra`avaju zvukovi iz prirode i koji slu`e za dozivawe. vaqda. i isti~e: ba{. GU-GU. nipo{to. eno. ~ak.. Uzvi~na pri~a – Kuc-kuc! – za~ulo se na vratima sobe. HA-HA. mo`e! Pro~itaj tekst Re~ce u pri~i.

ej. na~in. -le.e. vreme radwe. -š 3. jer glagolsku radwu samo imenuje ozna~ava radwu koja se doga|a u sada{wosti ozna~ava radwu koja se vršila ili izvršila u prošlosti ozna~ava radwu koja }e se vršiti ili izvršiti u budu}nosti gradi se od infinitivne osnove i nastavaka: -ti (hteti) -}i (pe}i) -sti (presti) gradi se od infinitivne osnove i nastavaka: -o.mo 2. na vreme: posle uzrok: zbog ciq: radi i. . .SETI SE [TA SMO NAU^ILI Glagolski oblici infinitiv radni glagolski pridev slu`i za gra|ewe perfekta (do{lo je). -ju gradi se od prezenta pomo}nog glagola jesam i radnog glagolskog prideva: ja sam pevao gradi se od kra}eg oblika prezenta pomo}nog glagola hteti i infinitiva: ja }u pevati Nepromenqive re~i prilozi obi~no stoje uz glagole da poka`u mesto radwe. -u. -li. nego. ne. koli~inu mesto: gore. dole vreme: danas. malo uzrok: zato. sporo koli~inu: mnogo. -la. stoga 74 predlozi veznici uzvici uzvicima se izra`avaju ose}awa. . uh. sutra na~in: brzo. ili. -m 2. kad. podra`avaju zvuci iz prirode ili slu`e za dozivawe zvr. dok da. mo`da Sledi {esta kontrolna ve`ba .te 3. ali. uzrok. -lo. tras re~ce re~cama se izra`avaju li~ni stavovi i ube|ewa ozna~avaju odnose me|u predmetima i pojavama povezuju re~i i re~enice mesto: u.-la gradi se od prezentske osnove i nastavaka: 1.ø 1. za kazivawe `eqe (`iveo) ili kao pridev stoji uz imenicu (olistalo) prezent perfekat futur neodre|eni glagolski oblik. .

7. U~imo: – pravopisna pravila – kako se pi{u novine Tvoj zadatak }e biti da: – napi{e{ sastav – sprovede{ anketu – napi{e{ svoje novine – napi{e{ pregled gramatike na jednoj strani Da se podsetimo: Bajka je kwi`evno delo u kome se govori o ~udesnim doga|ajima i li~nostima. (naslov) Bio jedan car. Junaci bajke pobe|uju u borbi za pravdu. Zapo~eta bajka Pomozi Ani da smisli nastavak ove bajke. pa imao 75 .

6. -li. Gradi se od prezenta pomo}nog glagola jesam i radnog glagolskog prideva 4. -{. -le. -e (-u. Gradi se od prezentske osnove i nastavaka: -m. Gradi se od prezenta pomo}nog glagola hteti i infinitiva 2. Napi{i ime. 1. 8. 3. -la. 5. -ju) 2. Sastoji se od osnove i nastavaka: -ti. Vrsta brojeva (tridesetoro) 6. -sti ili -}i 8. -mo. 7. Imeni~ka neodre|ena zamenica 7. -te. 76 . -la 3. Superlativ od prideva LEP 5.Re{i ovu gramati~ku ukr{tenicu. adresu i sme{nu ~estitku svom prijatequ ili prijateqici za ro|endan ili za Dan prole}a. -ø. 1. Gradi se od osnove infinitiva i nastavaka: -o. -lo. 4.

17. ~itam 2. 1. Uputstvo: • Neka svako u odeqewu zaokru`i po dva odgovora. 5. 12. Tako }e{ dobiti histogram (grafi~ki pregled) svoje ankete. 2. • Dizawem ruku utvrdite broj glasova. 10. 7. 13. 8. 15. 16. 8. 18. 7. plivam Kako najradije provodi{ vreme u toku {kolskog raspusta? 3. 4.Anketa o {kolskom raspustu PITAWA 1. 6. 9. sun~am se bavim se sportom igram kompjuterske igrice gledam TV slu{am muziku putujem 9. 19. 11. 3. 5. Zakqu~ak o istra`ivawu: 77 . • Oboj onoliko poqa u nizu 1–20 koliko je glasova dobio dati odgovor. 10. BROJ ODGOVORI U^ENIKA poma`em igram se roditeu qima prirodi 20. 4. 6. 14.

ve} samo zapamtiti redosled izlagawa. Da li sam se dr`ao/dr`ala uspravno i odlu~no? DA/NE 4. podi}i glavu i gledati pravo u publiku. glasno i dovoqno sporo. pla{i se da ga publika ne}e ~uti. govori sebi u bradu. Treba re}i zakqu~nu misao. Da li sam zadovoqan/zadovoqna svojim nastupom? DA/NE 6. 8. Samoocewivawe govora: 1. Da li sam govorio/govorila jasno. poruku. Nastoj da se unese{ i da u`iva{ u svom govoru. 2. Izlagawem treba da se istakne glavna misao i da se navedu argumenti kojima }e se dokazati wena ta~nost (podaci. pla~evan je.Kako pripremiti i odr`ati govor 1. 5. predlo`iti re{ewe. jasno. a slu{aoce potcewuje. Govor ne vaqa u~iti napamet.). Da li me je publika pa`qivo slu{ala i razumela? DA/NE 5. preduge su mu re~i i re~enice. 6. 7. izviwava se. treba se uspraviti. pore|ewa. da govorniku pomogne da zadobije poverewe slu{alaca: navedi primer. glasno i dovoqno sporo? DA/NE 3. do`ivqaj. misli da samo on sve zna. citati i dr. Uvod treba da bude kratak. {alu. 4. Najboqe je govoriti prirodno. Treba delovati sigurno i odlu~no. Zakqu~ak se izvodi posle kra}e pauze kratkim i jasnim re~enicama. Lo{ govornik obi~no pokazuje slede}e: razmetqiv je. 3. [ta bi trebalo da u~inim da bi moj govor slede}i put bio boqi? 78 . problem. previ{e mlatara rukama i sl. da privu~e pa`wu. Za govor je dobro pripremiti skicu ili ga napisati u celini. Kada se dr`i govor. pitawe. Da li sam rekao/rekla najva`nije {to sam hteo/htela? DA/NE 2. mlitav.

zvrc. iha. r e ~ c e 79 . gic. zacelo. verovatno. kvrc. fiju.Davawe predloga Ana razmi{qa o nasilnom pona{awu u {koli. ne. Pomozi joj da napi{e predlog za {kolu bez nasiqa. neka. Za {kolu bez nasiqa Po{tovani Zapazila (zapazio) sam Zbog toga se doga|a Zato predla`em Prvo Drugo Tre}e Da zakqu~im u z v i c i Pomozi Zoranu da rasporedi re~i po vrstama i da re{i ukr{tenice: ~ak. uh.

naziv novina cena adresa uredni{tva Glavni doga|aj datum Va`ne vesti iz zemqe i inostranstva Ovde ne{to nacrtaj.Moje novine Zamisli da izdaje{ svoje novine. Pri~a iz `ivota Ovde ne{to nacrtaj. Napi{i tekstove za sve rubrike. 80 .

Intervju Sport Nove kwige Humor Pisma ~italaca Re{i rebuse Ukr{tenica Vremenska prognoza 81 .

lica mno`ine – iz po{tovawa NE prisvojni pridevi na -ski. Iza nekih skra}enica NE kod mernih jedinica NE kad su od velikih slova NE kad su sastavqene od prvog i zadweg slova ili sloga 3. Topli~anka Fru{ka gora. 15. organizacija. l (litar) UN (Ujediwene nacije) dr (doktor). Vlastita imena i nadimci qudi i `ivotiwa 3. „Zabavnik”. ~e{ki. -ev. 6. Novi Sad. Imena dr`ava. Na po~etku re~enice 2. beogradski. i sl. Zamenice 2. Bosanska ulica Brankov. (godina). Ana. Imena planina. Dolazi leto god. be~ki Anin primer Tvoj primer DA 1. ~ita se B. Nazivi preduze}a. U 5. Veri~in Molim Vas da.. Zoki. Radojev. Nu{i} (1864–1938). ustanova. Prisvojni pridevi na -ov. III 2002. razred. kwiga.Kako se pi{e Pravopis na dve strane Velikim slovom se pi{u: Pravilo DA 1. evropski. -~ki On re~e: „Do}i }u”. god. reka. Toplica. i 7. [arowa Srbija. mora 5. Iza obave{tajnih re~enica NE kad je re~enica u naslovu 2. raz. -in izvedeni od vlastitih imenica 6. crnogorski. novina 7. 3. krajeva. (i sli~no) kg (kilogram). 15. ulica. V razred. g|ica (gospo|ica) 5. Jadransko more Osnovna {kola „Sveti Sava”. 82 . Iza rednih brojeva NE iza rimskih brojeva NE ispred drugih znakova interpunkcije Ta~ka se pi{e Ja te volim. 2002. naseqa i wihovih stanovnika 4. Ju`na Morava. jezera. god. -{ki..

Anin primer Tvoj primer Crtica Za-bav-na gra-ma-ti-ka Tri ta~ke DA 1. 83 . Kad delimo re~i na kraju reda DA 1. nemoj. sebe..Zapeta (zarez) se pi{e Pravilo DA 1. Kad je misao prekinuta ^ekao je. Hej. On me je verovatno razumeo. nemam. re~ca NE ponekad. Volim tebe. ~ekao. uzvik. Primeni pravopisna pravila. Odri~na re~ca NE uz glagole NE kod ~etiri glagola 3. apozicija. pogledaj! On me je.. verovatno. kad se ne nagla{avaju re~ce i druge re~i DA 1. Re~ca LI – kad se pita Prepi{i pravilno ovaj vic. wu. Kada se nabraja 2. Ana. Futur glagola koji se u infinitivu zavr{avaju na -}i NE kod glagola na -ti 2. razumeo. nisam Da li? Je li? Do|emi{napla`uika`e slonukojisekupaoizlazinapoqe za{toizlazinapoqekadti ka`emsloniza|emi{ga pogledaire~esadmo`e{da sevrati{pa{tosime ondateraonapoqemislio samdasiobukaomojekupa}ega}ice. Odvojeno pisawe re~i ne bojim se ne}u. Kada se odvaja: vokativ.

3. ve~eras lica. u parku Re~i prijatno preplanula Imenice su re~i zajedni~ke vlastite gradivne zbirne Imenica san po pade`ima: 1. 4. Prosta: 2. 6. Prilozi su: za mesto vreme na~in koli~inu uzrok Predlozi su: za mesto vreme na~in ciq uzrok Veznici su Uzvici su Re~ce su 84 Primer: Primer: Primer: Sledi sedma kontrolna ve`ba . Pridevi su opisni prisvojni pozitiv gradivni komparativ mesni vremenski superlativ Pore|ewe prideva crn: Zamenice su li~ne upitne neodre|ene li~na za svako lice odri~ne op{te Brojevi su: osnovni zbirni redni G lagoli su: infinitiv prez. fut. g. 2. Objasni gramati~ke pojmove i navedi primere. 5. perf.Gramatika na jednoj strani Re~enica je Primeri: 1. 7. r. hladi povetarac. Lak vetri}. Slo`ena: Odredi re~eni~ne ~lanove: Pomozi Ani da napravi pregled gramatike. p.

?? ? ? UPUTSTVO poeni 0–9 10–14 ? ocena 1 2 3 4 5 ?? ? ? ? ? 15–19 20–24 25–30 ? ? ? ? ? .

2 Rade a je sestra pisao wegova lepo lep{e Lena jo{ crtala je 3 Prepi{i pravilno slede}i tekst: 3 usobujeutr~aomojbratmarkoipovikaohejkupiosamnovulop tuzarnijelepadivnajereklasamza`murijerimamine{toza tebe{apnuomijeonza`murilasamipomislilanao~evere~ide temojetakojemalo~ovekupotrebnodabudesre}an 6 86 .PRVA VE@BA Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena: 30 Napi{i nazive stanovnika slede}ih gradova: 1 Novi Sad Bawaluka Kragujevac Cetiwe stanovnik stanovnica 4 Od ovih izme{anih re~i sastavi re~enicu.

6 8 87 . 4. Prilo{ka odredba za (li{}e lagano opada) 9. Glagolsko vreme (do}i }u) 9. 7. 5 16 19. Vrsta prideva (drveno) 3. 1. Imenice koje imenuju bi}a. 4 1. 3. z ame ni c e pr e d i k at 8. 7. Vrsta brojeva (~etiri) 5. 6 Napi{i slovima slede}e brojeve. Vrsta imenica (trwe) 2.Sastavi i re{i gramati~ku ukr{tenicu. 6. o b j e k at 4. VI 3 Napi{i kra}e pismo osobi koja ti je draga. Vrsta predikata (Diwe su slatke. 8. 6.) 11. 10. 2. predmete i pojave kao pripadnike grupa 5. XX 300 60. Re~eni~ni ~lan koji iskazuje vr{ioca radwe 10. 11.

prosta: slo`ena: 4 2 Odredi subjekat i vrste predikata u ovim re~enicama. Ki{a je blago. Leva: Desna: Leva: Desna: Leva: Desna: Leva: Desna: Leva: 88 6 .DRUGA VE@BA Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena: 30 1 O ovoj slici smisli dve re~enice. Prva re~enica: subjekat vrsta predikata predikat Druga re~enica: subjekat vrsta predikata predikat 4 3 Smisli {aqiv ili ozbiqan dijalog izme|u svoje leve i desne cipele. Nema ki{e.

. plavo nebo sunce li{}e 3 5 Napi{i koje bi prilo{ke odredbe za na~in mogle da se dodaju glagolima. Prolazi Vrsta re~i: umoran ~ovek. . pospano. 6 . Osmehnula se . . . . . 4 Zamisli da pi{e{ o sebi. . Pogledao je ne`no. . . o~i lice nos kosa hod voli ne voli karakterne osobine 6 7 U slede}oj re~enici odredi vrstu i slu`bu re~i. . umilno. Slu`ba re~i: 3 89 .4 Smisli koji bi atributi mogli da stoje uz date imenice. . Napi{i koje bi sve re~i mogao da koristi{ u opisivawu. .

a) Molim vas. gde. v) Mi ne volimo ne sporazume. odr. b) Ja ne znam da li }u umeti da napravim senku na zidu. (kako. g) Dali je mo`da neko bio neiskren? 3 3 Pogledaj crte` i ukratko opi{i pejza`. kada. (naslov) 6 90 .TRE]A VE@BA Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena: 30 1 Smisli razli~ite odredbe i dopune kojima bi mogao da pro{iri{ ovu prostu re~enicu. za{to?) objekat ({ta?) ptica cvrku}e 4 2 Zaokru`i slovo ispred re~enice koja je pravilno napisana. ne mojte sutra da zakasnite. atribut (kakva?) apozicija (koja?) pril.

sawa reka sunce li{}e 3 6 Napi{i koju slu`bu imaju re~i u ovoj re~enici. donositi. svakodnevno sa zanosom igra klikere u parki}u. SAMO JE SVAKO PRONA\E TO DA TREBA U DOBAR NE^EMU. 3 91 . de~ak iz kom{iluka.4 Od datih glagola sastavi nove. odnositi. 6 8 Prona|i zanimqivu re~enicu koja se krije u ovim re~ima. 2 7 Zamisli da je tvoju {kolu posetio poznati sportista. Plavokosi Luka. Napi{i o tome kratku vest ([ta? Ko? Gde? Kada? Kako? Za{to?). unositi. graditi vu}i misliti 3 5 Personifikacija je stilska figura kojom se stvarima daju qudske osobine. kao: nositi. Smisli primer za personifikaciju. prenositi.

^ETVRTA VE@BA
Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena:

30
Nastavi da govori{ o ku}i i da mewa{ imenicu ku}a po pade`ima. 1 1. 2. 3. 4.

Nominativ Ovo je moja ku}a. Genitiv

5. 6. 7.

4
Dopuni pore|ewa: 2

svetao kao dan
3

kao vetar

ko planina
3

Navedi jedno lepo pore|ewe iz neke kwige.

2
4 Zamisli da si istra`ivao koju vrstu sporta tvoje dru{tvo najvi{e voli. Poku{aj da napravi{ zami{qeni izve{taj.

Izve{taj o istra`ivawu
Ciq

Istra`ivawem je obuhva}eno ___ osoba, od toga _____ devoj~ica i ____ Iznesi podatke Rezultati pokazuju
Zakqu~ak Preporuke
92

Obim

6

5

Re{i ovu imeni~ku ukr{tenicu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Re~i koje imenuju bi}a, stvari i pojave 2. Naziv za vr{ioca radwe izveden od imenice MISAO 3. Umawenica od imenice [UMA 4. Uve}anica od imenice [UMA 5. Imenica izvedena od prideva ISKREN 6. Imenica koja ozna~ava mesto izvedena od glagola IGRATI 7. Glagolska imenica izvedena od glagola GRICKATI 8. Brojna imenica izvedena od broja DESET

4

6

Odredi vrste zamenica u narodnim izrekama.

^ast svakome, veresija nikome. Koga nema, bez wega se mo`e.
3
7 Napi{i kako se pravilno upotrebqavaju li~ne zamenice.

Ja }u
(meni ili sebi?)

Mi }emo
(nama/sebi)

Ti }e{
(tebi/sebi)

Vi }ete
(vama/sebi)

On }e
(wemu/sebi)

Oni }e
(wima/sebi)

3

8

Zamisli da si na moru ili na nekom putovawu. Smisli tekst za razglednicu ro|aku ili prijatequ.

5
93

PETA VE@BA
Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena:

30
1 Napi{i razne vrste prideva kojima bi se mogao opisivati put (razne vrste puteva). opisni prisvojni gradivni vremenski mesni

krivudav

3
2 Smisli novinske naslove u kojima }e{ upotrebiti prideve.

Prodavnice pune, a yepovi prazni

3
3 Smisli reklamu za neki proizvod (sladoled, vo}ni sok ili ~okoladu) i upotrebi prideve samo u superlativu.

3
4 Objasni {ta je epitet i navedi primere.

Epitet je
3

osmeh
94

oblak

no}

tre}i sin itd.). 3 7 pitaganaprimerprofesor recitimenimitojelimesec udaqenodzemqeikolikojeste odgovorimita{tajesteupita profesorudaqenjeodgovaramita kolikojeudaqennastavqaprofesor dacediodgovoreodwegamnogo odgovorimitatrtaitustane 6 Napi{i molbu predsedniku dr`ave da ti ispuni jednu `equ.5 Po~ni da pri~a{ bajku u kojoj se koriste sve tri vrste brojeva (npr. mu~iti se: zlopatiti se. 8 5 95 . petoro dece. jedan car. 4 6 Navedi glagole koji imaju sli~no zna~ewe. gledati: radovati se: Napi{i pravilno odlomak iz romana Hajduci Branislava Nu{i}a.

pored. Dobro se ose}am u dobrom dru{tvu. sa lagano. iza.[ESTA VE@BA Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena: 30 1 Zavr{i ovu tabelu sa glagolskim oblicima. na. u. onde. ispod. ju~e. jo{. Lepo ma~e 3 4 crtati se}i neprelazni GLAGOLI povratni nesvr{eni pru`iti odvojiti 96 3 . ovde. sutra. dobro lepo brzo tiho Popuni tabelu za igru asocijacije za glagole. gore. sad. letos 4 2 3 Upotrebi zadatu re~ u re~enici kao pridev i kao prilog. jer. infinitiv prezent futur radni glagolski pridev govoriti letimo pri~ala si {u{ka}e{ tekao 2 Zaokru`i re~ koja ne pripada skupu. ispred.

Objasni {ta je onomatopeja i navedi primere. 6 Kora~ao je: G ovorio je: Pogledala je: 3 Opi{i sa`eto svoju omiqenu igru. 5 Onomatopeja je ma~ka vrata 3 Napi{i koje bi prilo{ke odredbe za na~in (kako?) mogle da stoje uz glagole. 7 5 8 Sastavi telegram u kome }e{ nekome javiti neku vest ili ga obavestiti o ne~emu. Telegram Adresa primaoca: Sadr`aj: Adresa po{iqaoca: 4 9 Re{i i sastavi rebuse za tri slo`ene re~i. crnooka 3 97 .

do}i }u mo`da 3 Odredi vrste re~i u re~enici.SEDMA VE@BA Prezime i ime: Odeqewe: Poena: Dobijeno: Ocena: 30 Odredi koje su stilske figure upotrebqene u ovim primerima. 4 Uh. Jedne tihe tople no}i ja }u splavom na put po}i. 3 Odgovori na {aqiv na~in. 4. Deda Sima zabobowa glasom. ^arape su mi progledale. Plavi kit) 3. ˆ 2. Dikli}. uzvici re~ce prilozi 2 Hej. [ta je {kolska tabla? [ta je {kola? [ta je qubav? 4 6 98 . (A. 1 1. Kad govori ko da biser broji. on poru~uje da jo{ jedan dan ne mo`e preko nabujale reke. 2 Smisli razli~ite Anine odgovore na ovo pitawe.

Uporedi {kolsku tablu i prozor i opi{i ih. 7 Po{tovani Ose}am Zahvaqujem ^estitam @elim 5 99 . Pas: Ma~ka: 5 Smisli svoj pozdravni govor za kraj {kolske godine. 5 Zajedni~ke osobine Posebnost Posebnost 5 6 Napi{i zami{qeni razgovor izme|u psa i ma~ke.

13. 35 atribut 21. 74 razglednica 38 razgovor 10 re~enica 13. 24 re~eni~ni ~lanovi 24. 74 prilo{ka odredba 30. 63 pridevski vid 53 prilozi 70. 35 prosta re~enica 15 ^ ~estitka 76 D deklinacija 40 E epitet 52 Z zamenice 44–47 I izgovor 6. 74 P G glagoli 56–59. 35 nepravi 29 pravi 29 odredbe 30. 35 M molba 58 S slo`ena re~enica 15 subjekat 18. 63 O objekat 28. 40. 74 R radni glagolski pridev 64. 62. 34. 24 predlozi 71. 12 V veznici 72. 55. 12. 24 N neupravni govor 9.INDEKS A akcenat 6. 78 gramatika 4. 47 pejza` 27 personifikacija 28 perfekat 66. 15. 36 re~ce 73. 74 K krwi perfekat 66 100 . 16. 23. 84 pade`i 40–43. 74 veliko slovo 38 vest 31 F futur I 67. 26. 35 onomatopeja 59 opravdawe 30 U uzvici 73. 82–83 predikat 19. 63 glagolski oblici 74 glagolski predikat 19 glas 13 govor 8. 74 pesma 32 pismo 7 pore|ewe 45 portret 22 pravopisna pravila 46. 74 prezent 65. 47 imenski predikat 19 infinitiv 60–61. 12 T telegram 58 B bajka 75 brojevi 54. 74 upravni govor 9. 12 anketa 77 apozicija 25. 12 imenice 37. 35 re~i 5. 74 pridevi 48–53.

Da li ti se dopada Gramatika 5 (zaokru`i)? DA NE ONAKO 2. trebalo vi{e da radi{ iz srpskog jezika u narednoj godini.[TA MISLI[ O GRAMATICI 5 ? RAZMISLI I ODGOVORI: 1. Da li si nau~io/nau~ila da govori{ pred odeqewem? a) da ispri~a{ {alu b) da iznese{ predlog v) da najavi{ nastup g) da odr`i{ govor o zadatoj temi d) 5. Da li si nau~io/nau~ila da pi{e{ (zaokru`i)? PISMO MOLBU VEST OPRAVDAWE ^ESTITKU PESMU RAZGLEDNICU BAJKU TELEGRAM 4. Potpis 101 . po tvom mi{qewu. Napi{i {ta bi. [ta si najvi{e voleo/volela da radi{ u ovoj kwizi (zaokru`i)? a) da ~ita{ o jeziku i jezi~kim pravilima b) da pi{e{ razli~ite sastave v) da odgovara{ na pitawa i re{ava{ zadatke g) da re{ava{ ukr{tenice i rebuse d) 3. Da li si zadovoqan/zadovoqna svojim znawem iz srpskog jezika? DA NE ONAKO 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Imenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pravopisni znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Osnovne funkcije i zna~ewa pade`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Vrste re~enica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3. . . . 36 Promenqive i nepromenqive re~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Promena li~nih zamenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Objekat . . . . . . . . . 25 Apozicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lepota i snaga re~i . . . . . . . . . 18 Predikat . . . . . . . 41–43 Imeni~ke zamenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kako se pi{e pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Moj drugi govor . . . . . . . . . . . . 8 Upravni i neupravni govor . . . . . . . . . 32–33 Re~eni~ni ~lanovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pore|ewe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sme{na strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Odvojeno i sastavqeno pisawe re~ce NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Atribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Veliko slovo . . . . . . . . . . . . . 16–17 Subjekat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Prilo{ke odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14 Proste i slo`ene re~enice . . . 21 Portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pravi i nepravi objekat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Moj prvi govor . . . . . . . . . . . . . . 3 [ta je gramatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Od glasa i slova do pri~e . . . . . . . 5 Lepota izgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pisawe zamenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–26 Pejza` – opis predela . . . . . . . . 12 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39 Promena imenica (deklinacija) . . . . 10 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Razgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pridevski vid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Perfekat (pro{lo vreme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–61 Moj tre}i govor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Davawe predloga . . . . 63 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Uzvici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Re~ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pravilno pisawe prideva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pravilno pisawe brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Podela glagola prema prelaznosti radwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Slagawe prideva sa imenicama . . . . . . . . . . . . . 48 Pridevi . . . 73 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Moje novine . . . . . . . . . . . . . . 57 Glasovi iz prirode i onomatopeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Zapo~eta bajka . . . . . . . . 64 Prezent (sada{we vreme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Infinitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . 98–99 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Radni glagolski pridev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–81 Pravopis na dve strane . . 86–87 Druga ve`ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 KONTROLNI ZADACI I ZADACI ZA TAKMI^EWE Prva ve`ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Predlozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sada{wost – pro{lost – budu}nost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88–89 Tre}a ve`ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51–52 Slu`ba (funkcija) prideva u re~enici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–95 [esta ve`ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Kako pripremiti i odr`ati govor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82–83 Gramatika na jednoj strani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Glagoli . . . . . . . . . . . . . 96–97 Sedma ve`ba . . . . . . . . . . . . 90–91 ^etvrta ve`ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–93 Peta ve`ba . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Promena brojeva po pade`ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Podela glagola prema trajawu radwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gra|ewe prideva . . 75 Anketa o {kolskom raspustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Veznici . . . . . . . . . . . . 50 Pore|ewe prideva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Futur I (budu}e vreme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007 (Beograd : Publikum).2) MARINKOVI]. Zmaj“ u Pan~evu An|elka Ru`i}.Registar.Beograd : Kreativni centar. Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7781-570-7 COBISS.SR-ID 145586956 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u petom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00269/2007-06 od 20. profesor srpskog jezika i kwi`evnosti mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Dragica Din~i} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel. . profesor srpskog jezika i kwi`evnosti. godine .41(075. Simeon Gramatika 5 : gramatika srpskog jezika za peti razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} . O[ „J.000 © Kreativni centar 2007 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. Beograd 37.1. 24 40 659 lektor likovni urednik grafi~ko oblikovawe izdava~ urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Slavica Markovi} mr Qiqana Marinkovi} Publikum 10. . dr Stani{a Veli~kovi}. : ilustr.016:811./faks: 011/ 38 20 464.SRPSKOG JEZIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE prvo izdawe autor ilustrovao recenzenti dr Simeon Marinkovi} Miroqub Milutinovi} Brada prof. . 38 20 483.000. 27 cm Tira` 10. . J. izd. . novembra 2007.163. ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada].101 str. Ni{ Jelena @uri}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful