Prvi broj štampan: 15.02.1956.

godine

NAŠA RIJE^
Zenica, 31.01.2012. l Broj: 3621 l Godina lVI l Cijena: 1 KM

NEZAVISNE NOVINE

www.nasarijec.ba

e-mail: nasarijec�bih.net.ba

dani STudEnTSkOG CEnTra zEniCa

POSJETE: SvETOzar Pudarić, POTPrEdSJEdnik FBiH, POSJETiO zavidOvićE

Vlada FBiH stoji iza projekta "Krivaja"

Ljubav prema nauci je ključ uspjeha
(str. 16 i 17) POTPiSani uGOvOri O izGradnJi GGM-a PrOF. dr. draGan ČOvić, PrEdSJEdnik Hdz BiH

HDZ BiH nije za nacionalne državice

(str. 3)

ziMSka idiLa i(Li) ELEMEnTarna nEPOGOda

Zenica postaje veliko gradilište
FEdEraLni MiniSTar ErdaL TrHuLJ POSJETiO rMu BrEza

(str. 4 i 5)

Rudnik Breza ima perspektivu

(str. 6)

izBOr SPOrTiSTE zE-dO kanTOna 2011. GOdinE

Vareška sela "okovana" snijegom
Jučer (ponedjeljak) u Varešu je bilo i dalje na snazi stanje elementarne nepogode. Snijeg je prestao padati, a i putevi do većine pomenutih sela su prohodni. I dalje je kritično stanje u selima Semizova Ponikva i Pogar, a mještani Borovice i Dragovića nemaju struju. Učenici vareških škola ponovo su u svojim učionicama. Danas (utorak) se očekuje povlačenje odluke Štaba civilne zaštite općine Vareš o stanju elementarne nepogode. (str. 22)
www.arel.ba

Rok za prijave do 4. februara
Ul. Zmaja od Bosne bb, Tel. 032 246 117, www.itc.ba

Svetozar Pudarić, pot­ presjednik Federacije BiH sastao se sa članovima Op­ ćinskog odbora SDP-a Zavi­ dovići a razgovaralo se o političkoj situaciji u općini Zavidovići, te predstojećim izborima. Domaćin Pudariću je bio ministar MUP-a ZDK Rifat Delić i predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovića Radosav Petrović. Nakon toga sastao se sa predstavnicima preduzeća Krivaja sa kojima je razgo­ varao o trenutnom stanju i mjerama koje Federacija poduzima da spasi ovo preduzeće. Pudarić je poručio da Vlada Federacije i on lično, stoje iza projekta Krivaje, i svim sredstvima će se boriti da Krivaja preživi, i nastavi sa proizvodnjom. -Pomoć Federacije za Općinu Zavidovići i Krivaj­ ine radnike zavisi i od samog zalaganja i spremnosti Zavi­ dovićana i radnika ovog preduzeća da se angažuju, jer vlast ne može sve sama uraditi, poručio je Pudarić. Potpredsjednik FBiH je potom posjetio privatno

tekstilno preduzeće koje je osnovala povratnica u Vo­ zuću. Ovom posjetom skre­ nula se pažnja na povratni­ ke, ali i činjenicu kako nije dovoljna samo obnova stambenih objekata, već je potrebno da se stvore pre­ duslovi za normalan život povratnika i egistencijalnu sigurnost.

Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić posjetit će danas (utorak) Žepče i Maglaj, saopćeno je iz njegovog kabineta. Planirano je da se Pudarić sastane sa privrednicima, povratnicima, članovima nevladinih organizacija na području općina Žepče i Maglaj, nakon čega će biti upriličen zajednički ručak sa učenicima, profesorima i članovima kulturnoumjetničkih društava sa područja žepačke općine. U srijedu, 01. februara, Pudarić će posjetiti Zenicu, a kako saznajemo predviđen je odlazak na raskrsnicu u Crkvicama gdje će biti postavljena zvučna signalizacija za slijepa i slabovidna lica, obilazak vrandučke tvrđave, te posjeta SGV-u.

(str. 30)

Oglašavajte se u Našoj riječi. Pozovite marketing službu 032 405 760

PROFITNI CENTRI ITC Metaloprerada ITC Poljoprivreda ITC Građevina ITC Instalacije ITC Trade

Opšti i specijalni građevinski radovi

Ul. Sarajevska br. 133, Cent: 032 445-520; 445-480, Fax: 248-313 areldooze@bih.net.ba

OSIGURAN SIGURAN

Alije Izetbegovića bb, 72240 Kakanj www.trgosped.com.ba; e-mail:trgosped1@bih.net.ba

2

NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

članci/komentari
››› PRIČE IZ AUTOBUSA

"NAŠA RIJE^"
Izdavač: NIPD "Naša riječ" Zenica d.o.o. (prvi broj štampan 15.2.1956. godine) Direktor: Sajto Ćehović Glavni i odgovorni urednik: Sajto Ćehović Redakcija: Sajto Ćehović, Elvira Šaćirbegović, Armin Mujkić, Elmedin Bašić, Selma Sarajlić, Jasmin Imamović, Mirnesa Balta, Asim Šestić Lektorica: Aldina Ali~i}, prof. Tehnička priprema: Mirnes Ibrahimagi} Stalni saradnici: Lejla Sarajlić Mirza Subašić (Zenica) Mirudin Aldobašić (Tešanj) Miralem Begić (Doboj - Jug) Azerin Salihbegović (Kakanj) Mervana Hajrić (Vareš) Nejra Bradarić (Maglaj) Neven Krajišnik (Visoko) Arminka Memišević (Zavidovi}i) Rusmir Agić Dragana Kujadin (Žepče) Samir Milunić (Olovo) Jasmina Pajić (Travnik) Boro Jelić (Usora) Dragana Sivonjić (Vitez) Ragib Delić (Vienna) Pravni zastupnik Vukica Marjanović Suljić

››› PRENOSIMO:

KROZ MEĆAVU

Šta očekuje susjede Hrvatske?
Ulaskom Hrvatske u zajednicu evropskih zemalja, BiH, Srbija i Crna Gora dobiće fizički i simbolično EU „na svojim vratima“. To će im donijeti i mnoge promjene u dosadašnjem načinu funkcionisanja sa Hrvatskom.
Zahtjevniji i strožiji uslovi biće izazov, ali i mogućnost za dalji napre­ dak, poručuju u Briselu. Ulaskom Hrvatske u EU, što bi trebalo da se dogo­ di u julu 2013. godine, nastupiće i promjene koje će se odraziti na njene balkanske susjede, u pr­ vom redu na BiH koja sa Hrvatskom dijeli gotovo dvije trećine svojih spolj­ nih granica. U praktičnom smislu, biće promjena u poslovanju, trgovini, po­ ljoprivredi, zapošljava­ nju, priznavanju diploma. Danom ulaska u EU Hrvatska napušta multila­ teralni dogovor o slobod­ noj regionalnoj trgovini CEFTU, a trgovinski od­ nosi sa susjedima odvija­ će se na osnovu bilateral­ nih dogovora tih zemalja sa EU. I dok ti dogovori (kao i prije toga CEFTA) u potpunosti liberalizuju trgovinu industrijskih proizvoda, kada je riječ o poljoprivredi, proizvodi iz susjednih zemalja neće moći da se izvoze u Hr­ vatsku ukoliko ne budu dostigli utvrđene evrop­ ske standarde. „To nije ništa novo. Evropske institucije govore o tome već mjesecima: uradite sve da budete spremni! Ako želite da izvozite u zemlje EU, vaši produkti moraju da budu u skladu sa evropskim uslovima. Zato je neophodno da vlasti rade na tome i osiguraju interese svojih građana“, poruču­ je Emine Bozkurt, posla­ nica Evropskog parla­ menta. Iz Evropske komisije kažu da ove promjene predstavljaju stimulans za susjede Hrvatske, koji nisu u EU, da brzom pri­ mjenom evropskih stan­ darda u proizvodnji, što će biti potpomognuto i kroz evropsku bespovrat­ nu finansijsku pomoć, prošire izvoz i na druge zemlje EU. Veće promjene u trgovini, neznatne u putovanju Sa druge strane, kada je u pitanju putovanje iz BiH ili Srbije u Hrvatsku tu se ne očekuju značajni­ je promjene, bar ne u prvo vrijeme: „Sadašnji putni režim, a on je bezvizan, i dalje će ostati na snazi. Hrvatska neće postati članica Šengena danom pristupanja EU. Liberalniji sistem granične kontrole biće u primjeni za one ljude koji žive u pograničnom području Hrvatske i susjednih zemalja“, kaže Piter Stano, ispred evropskog komesarijata za prošire­ nje. I dok u Evropskoj ko­ misiji dodaju da su svjesni da postoji velika poveza­ nost između građana ne­ kadašnjih jugoslovenskih republika, Stano upozora­ va da ulaskom Hrvatske u EU građani susjednih zemalja više neće imati ista prava koja su imali ranije kada je u pitanju, naprimjer, rad na teritori­ ji Hrvatske: „I tu treba naglasiti da, kao i u slučaju poljoprivrede, ova promjena može da pogura usklađivanje zakonskih regulativa, koje se odnose na pružanje usluga i priznavanje profesionalnih kvalifikacija, sa evropskim standardima u tim oblastima.“ U prilagođavanje krenuti odmah Iako u Briselu kažu da će ulaskom Hrvatske u EU doći do promjena, poruka je da je većina tih promena „pozitivna i obe­ ćavajuća“ za građane su­ sjednih zemalja, koji će tako postati još čvršće vezani za EU. U Evrop­ skom parlamentu navode i mnogobrojne slučajeve dvojnih državljanstava u regionu, što ulaskom Hr­ vatske u EU, sa jedne strane, može da otvori nove šanse za zapošljava­ nje onima koji imaju i hrvatske pasoše, dok sa druge strane, može da napravi problem gubitka ljudskog kapitala za su­ sjedne zemlje. Zato se sve zemlje u procesu evroin­ tegracija na Balkanu po­ zivaju da napreduju na evropskom putu: „Šanse stvorene dobijanjem susjeda koji je i član EU moraju se iskoristiti, a ne da one predstavljaju negativnu stvar. Da će biti više harmonizacije sa evropskim zakonima mora biti odlučeno već sada, jer godinu i po dana, koliko još ima otprilike do ulaska Hrvatske u EU, nije mnogo“, zaklju­ čuje Emine Bozkurt. (Marina Maksimović, DW-WORLD.DE)

"NAŠA RIJE^"
72000 Zenica, Bul. Kralja Tvrtka I br. 1, poštanski pretinac 10. Telefoni: centrala 408-003 komercijala 405-760 faks 403-055 redakcija 408-003 direktor 405-700
web:

www.nasarijec.ba
e-mail:

redakcija@nasarijec.ba nasarijec@bih.net.ba
Računi: 134-010-0000035040 kod IK Banke d.d. Zenica

306-055-0000-752-905 kod Hypo Alpe-AdriaBank d.d.
Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo. Za štampariju: Mevludin Hamzić

Veliki sat na peronu pokazivao je da autobus kasni više od pola sata. Adnad Sinanović pro­ mrzle ruke zavuče du­ blje u džepove i iznova pomisli na sutrašnji ispit iz povijesti. Znao je da mnogo toga nije pono­ Piše: Senad Duran vio i utvrdio, ali je raču­ nao da neka važna poglavlja može naučiti i tokom putovanja. Autobus napokon stiže u stanicu kao nekakva snježna utvara. Slobodno mjesto mjesto nađe pored neke djevojke i sramežljivo sjede. Trudio se da ne baca previše pogleda ka njenom licu koje je odisalo nekom smirenom unutrašnjom ljepotom. U neki čas blagim pokretom djevojka izvadi iz torbe knjigu čiji naslov privuče Adna­ novu pažnju. Bilo je to banjalučko izdanje nekog udžbenika istorije koje mu je bilo nepoznato. Začudo, djevojka je otvorila knjigu na posljednjoj strani. -Možda to ne bih trebao reći, ali mi se čini da je to prazna stranica, reče Adnan skupivši hra­ brost. -Logično je da posljednja stranica svake isto­ rije treba da bude prazna. Na njoj, teoretski go­ voreći, počinje budućnost. To može biti bilo kakav detalj života. U mom slučaju, na ovom listu je jedno nenapisano pismo za mene veoma važno, reče mirno djevojka. -Ne mogu reći da znam o čemu govoriš, reče Adnan. - Svaka istorija je hladna i beživotna. Ali, budućnost, to je majka svega živog što se može desiti. Posljednje dvije godine vrijedno učim i polažem ispite. Ali sam usamljena i sanjam da postoji jedan pravi momak za mene. U nastavku sna maštam da mi je taj momak napisao ovo pi­ smo. Teoretski,on to piše u budućnosti. Možeš li to razumjeti? - Počinjem da shvatam. To pismo sada nema riječi, ali, teoretski, možda je u njemu već duša tog momka, reče Adnan prateći pokrete sa kojima je djevojka zabacivala kosu kao da prati neku magiju. -Lijepo si to kazao. Ipak, to je samo moj san. Uskoro moram izaći. Stanujem izvan grada i reći ću vozaču gdje da zaustavi autobus. Napolju je prava mećava. Pomalo se i brinem, reče dje­ vojka i za nekoliko časaka Adnan ugleda njen lik koji se gubio u vejavici. Autobus nije prešao ni par stotina metara kada Adnan hitro priđe vozaču i reče mu da želi izaći. Žustrim koracima grabio je ka usamljenoj prilici djevojke koja je posrtala probijajući se kroz nanose snijega. Tek što ju je stigao pod snažnim naletom vjetra zajedno pado­ še u snijeg.“ Moram ti nešto reći. Kada si izašla iz autobusa pogledao sam svoju knjigu povijesti i primjetio da je i na njoj prazan posljednji list. Možeš li zamisliti šta sam pomislio!?“ -Mogu samo zahvaliti Bogu što si došao. Moraš mi pomoći da živa stignem do kuće. Tamo ćemo započeti da pišemo naša nenapisana pisma, reče djevojka. Bijeli vidik pucao je u nedogled. Silan snijeg zasipao je Bosnu praveći od nje bijeli nenapisani list povijesti ili istorije. Šta ispisati na njemu da ga silna mećava ne odnese u bezdan duboki!?

interview
››› INTERVIEW: PROF. DR. DRAGAN ČOVIĆ, PREDSJEDNIK HDZ BiH

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

3

Obilježavanju 22. godiš­ njice Općinskog odbora HDZ Zenica, prošlog utorka nazočio je i prof. dr. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovi­ ne. Nakon što je prisustvo­ vao sjednici Županijskog odbora HDZ BiH ZE-DO kantona, u Hrvatskom domu „Kralj Tomislav“ susreo se i sa novinarima. - Ovaj posjet upriličio sam kako bih doznao kakvo raspoloženje vlada među našim ljudima, sa kojim se problemima susreću, naravno, uz one opće probleme, koji opterećuju svakog građanina BiH. No, htio sam podijeliti i razmišljanja oko uspostave izvršne vlasti na nivou BiH. Treabalo nam je 16 mjeseci da okončamo pregovore oko Vijeća ministara BiH. Nadam se da ćemo u slijedećih mjesec i pol imati sve razine vlasti, kao odraz izbornih rezultata te legitimne volje svakog od konstitutivnih naroda. Prilikom posjeta ovoj županiji, razgovarao sam i o predstojećim lokalnim izborima, za koje će Predsjedništvo HDZ BiH, već na idućoAj sjednici, a nakon uspostavljanja Vijeća ministara, započeti pripreme. Želimo da HDZ BiH još uvjerljivije nego do
NR: Kako vidite ustavnu rekonstrukciju BiH? U ovom trenutku BiH nije pravna država, a postat će onog trenutka kada svi prema zakonu budu isti i kada niko od nas, bez obzira iz koje sfere, neće moći uticati i na policajca i na tužitelja. To je zapravo pitanje ustavne rekonstrukcije u BiH. Sa gospodinom Dodikom sam se prije nekoliko dana u najvećem dijelu složio oko toga. Moramo se izboriti za neovisno pravosuđe, ali i kada je riječ o istražnim institucijama. Svjedoci smo koje se borbe vode jer se treba promijeniti zakon o unutarnjim poslovima u FBiH, jer čini mi se da je glavno pitanje ko će staviti pod svoj nadzor određene institucije...Dakle, ozbiljno se moramo pozabaviti reformom pravosuđa, uostalom, kada dobijemo kandidatski status na to će nas natjerati EU.

HDZ BiH nije za nacionalne državice

››› OO HDZ BiH ZENICA

Obilježena 22. obljetnica od osnutka i djelovanja
Proteklog utorka Općinski odbor HDZ BiH Zenica obilježio je značajnu obljetnicu – 22 godine od osnutka i djelovanja. Tim povo­ dom u Hrvatskom do­ mu „Kralj Tomislav“ u Zenici održana je sjed­ nica Županijskog odbo­ ra HDZ BiH ZE-DO kantona, kojoj je nazo­ čio i predsjednik HDZ BiH prof. dr. Dragan Čović, a priređena je i večera sa HDZ-om Ze­ nica. Utemeljitelji HDZ-a OO Zenica bili su Slavko Miletić, Jozo Jurešić i Mato Dajković, nažalost niti jedan od njih nije među živima. Prvi sastanak, na kome je i donesena odluka o osnutku zeničkog HDZ BiH, održan je 24. si­ ječnja 1990. godine, a na slijedećem – 19. ožujka pomenute godi­ ne, s obzirom na to da se članstvo povećavalo,

preuzeti odgovornost i za Ustav, izborni zakon, kao i za rješavanje svih drugih problema ... Svojim dolascima šaljem jasnu poruku NR: Da li za HDZ BiH treći entitet ostaje trajna politička odrednica? ČOVIĆ: Kao moguće rješenje da, ali HDZ BiH zagovara organizaciju dr­ žave na tri razine vlasti, u kojoj predlažemo ne tri, nego četiri federalne jedi­ nice i to upravo da bi izbje­ gli zamku i priču o nacio­ nalnim podjelama i državi­ cama. Ovo sam do sada mnogo puta kazao, ali uvi­ jek neko okreće na priču o trećem entitetu. Kroz ove federalne jedinice imali bismo racionalno organizi­ ranu državu i zaštitu tri konstitutivna bh. naroda, u smislu njihove ustavne jednakopravnosti. Ako u tome ne uspijemo, opet će ispaštati narodi u BiH. Uvijek govorim da je BiH moja država, u njoj sam se rodio i u njoj ću umrijeti i država u kome mene i mo­ je dijete ne treba biti stid što smo Hrvati te da zbog toga trebamo ispaštati, a jednako mislim i za Srbe i Bošnjake. NR: Kako po Vama žive Hrvati u Zenici i ZEDO kantonu? ČOVIĆ: Trebamo pu­ no uraditi za sve građane BiH, koji žive izuzetno teško. A da smo nastavili kao u minulih 16 mjeseci, mislim da bi nam bilo mno­ go gore. Još uvijek imamo šansu da popravimo nega­ tivne ekonomske tokove. A što se tiče zeničkih Hrvata, znam da žive izuzetno teš­ ko. Međutim, svojim dolas­ cima šaljem vrlo jasnu poruku – ako je ovdje HDZ BiH uvjerljivo dobio naj­ veći broj glasova, mislim da bi kroz rekonstrukcije, u zeničkoj kantonalnoj Vladi trebali imati ministra iz reda hrvatskog naroda, kao i u Tuzli, ali također Bošnjaci trebaju imati mi­ nistra u Posavini, Livnu...
Pripremila: Lejla Sarajlić

sada dobije lokalne izbore i kada su u pitanju općinski načelnici, gradonačelnik Mostara, ali i vijećnici. Obećao sam i da ću do kraja februara obići i većinu općinskih odbora u ovoj županiji. Vjerujem u Bosnu i Hercegovinu NR: Strahuju li pomalo lideri političkih partija, koje su na Općim izborima 2010. godine osvojile vlast, da će ih, zbog neodgovornosti u implementaciji izbornih rezultata, glasači „kazniti“ na lokalnim izborima? ČOVIĆ: Možda i jeste prava riječ kazna, ali svi smo kažnjeni, istina građani mnogo više, nego politički djelatnici, za prokockanih šesnaest mjeseci, u kojima smo živjeli u uvjerenju da možemo jedni druge izigra­ ti, odnosno da preko noći možemo napraviti neku drugačiju Bosnu i Hercego­ vinu. Osobno, nosim ogro­ man teret te odgovornosti, a pošto sam jedan od onih koji nije prihvatio federalnu vlast pod svaku cijenu, moja odgovornost utoliko je ve­ ća... A kada je u pitanju HDZ BiH, vjerujem da se na nju neće odraziti ta kazna, zbog naše principijelnosti i okre­ nutosti BiH za njeno dobro, bez obzira što se neki naši prijedlozi doživljavaju dru­ gačije i da ćemo to na neki način obilato „naplatiti“ na lokalnim izborima od naših birača i svih onih koji vjeru­

ju da je ono što zagovaramo, uistinu vjerodostojno. HDZ BiH nije okrenuta sama sebi, već postoji da zaštiti Hrvate, na svim bh. prostorima. NR: Neki međunarodni zvaničnici, poput nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH Pedy-a Ešdauna, izjavljuju kako se Bosna i Hercegovina raspada. Kako Vi ovo komentirate? ČOVIĆ: Vjerujem u Bosnu i Hercegovinu. Istina, još uvijek postoje ljudi koji misle da se BiH može odr­ žati silom, nametom. Svaka čast bivšem visokom pred­ stavniku, koji je ovdje imao mnogo svojih projekata, pod plaštom zaštite BiH. Jedan od tih projekata zvao se po­ sao i pravda. Evo, nakon njegovog odlaska, možemo vidjeti šta je ostalo od prav­ de, a šta od posla. Mi se definitivno moramo okrenu­ ti sami sebi, a ja sam siguran da BiH ima samo jedan – evropski put, u njenim me­ đunarodno priznatim grani­ cama, koji daje mogućnost jednakopravnosti svih nje­ nih naroda i građana te eko­ nomske i socijalne stabilno­ sti države. Vjerujem da će nam biti vrlo teško, s obzi­ rom na to da se promijenio ambijent u EU, koja se danas suočava sa katastrofalnim ekonomskim stanjem. Ipak, optimističan sam, bez obzira što govore svi Ešdauni, zbog ljudi, poput mandatara Vije­ ća ministara Vjekoslava Bevande, koji mogu potpu­ no izdvojeno od politike ra­ diti ekonomske poslove, ali

Željko Perić, Dragan Čović i Ezher Arnautović

Svečanost 22. obiljetnice zeničkog HDZ-a BiH Zenica, uveličao je i Zeničanin Ezo Arnautović, nekadašnji načelnik Općine Ze n i c a , ko j i s e želio susresti sa prof. dr. Čovićem. Prilikom susreta, prošlog utorka, Arnautović je predsjedniku HDZ-a BiH uručio svoju knjigu „Sjećanje za budućnost“, promoviranu krajem prošle godine, u kojoj opisuje svoju golgotu u vrijeme UDBE i komunističkih vlasti. Kako smo doznali, Arnautović je ovaj dar uručio u znak podrške prvom čovjeku HDZ-a BiH, čija ga sudbina zbog višegodišnjeg sudskog procesuiranja, podsjeća na njegovu.

izabrano je i vodstvo Inicijativnog odbora stranke, na čelu sa predsjednikom Mileti­ ćem. Ove aktivnosti su održavane u ilegali, a prva javna sjednica de­ sila se 22. travnja 1990. Na prvoj izbornoj sjed­ nici skupštine, održanoj 3. listopada te godine, za prvog predsjednika zeničkog HDZ-a iza­ bran je Dominik Šakić, a za dopredsjednike Ivica Bošnjak i Ivo Jonjić. Bilo je to izbor­ no vrijeme, u kome je OO HDZ BiH Zenica osvojila devet zastu­ pničkih mjesta u tadaš­ njoj Skupštini Općine Zenica te vrijeme u kome je ova politička partija našla stalno sje­ dište za rad u Napretko­ vom domu „Kralj To­ mislav“. Predsjednik OO HDZ BiH Zenica sa najdužim stažom je Josip Pojavnik, a od de­ vete izborne sjednice skupštine, do danas, ovu funkciju obnaša Željko Perić. L.S.

4

NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

aktuelno

››› POTPISANI UGOVORI O IZGRADNJI GLAVNE GRADSKE MAGISTRALE

Sredinom marta Zenica postaje veliko

Izgradnja prve faze glavne gradske magistrale od Bulevara Kralja Tvrtka I do Bojinog vira, počet će u martu ove godine. Period za implementaciju projek­ ta koji će u prvoj fazi koštati 22.963.467 KM, iznosi od 24 do 36 mjeseci. Svečanost potpisiva­ nja ugovora o izgradnji GGM-a, što je jedan od najvažnijih proje­ kata Općine Zenica kojim će se riješiti pitanje gradskog i prigrad­ skog saobraćaja, kao i pristupnih puteva na budući Koridor Vc, održana je prošlog četvrtka u ho­ telu “Zenica”. “Sumnja u uspjeh je siguran znak neuspjeha. Mi u Zenici smo prestali sa sumnjičenjem. S druge strane, znajući da ne raspolaže-

Potpisivanje ugovora izazovalo je veliko interesovanje

trasi GGM-a i to sa Amerom Brdarevićem iz preduzeća „To­ plota“ Zenica (177.560 KM i 218.492 KM), Samirom Vladovićem iz preduzeća „CMC EKO­ CON“ „Logatec“ Slovenija (95.353 eura) i Lenartom Skokom iz „Poliester grupa“ d.o.o. Priboj, Srbija (186.929 eura). Gradska dionica GGM-a dugačka 3,25 km Konzorcij građevinara preu­ zeo je na sebe poslove izgradnje gradske dionice GGM-a u dužini od 3.250 metara, gabarita 24,50 m, oborinske kanalizacije uklju­ čujući pumpno postrojenje pod­ vožnjaka Blatuša, saobraćajnu signalizaciju i opremu, semafori­ zaciju i centralno upravljanje se­ maforima, rasvjetu na trasi GGMa, izgradnju dva mosta nad rije­ kom Kočevom raspona 45 i 40 metara, zatim izgradnju vezanih saobraćajnica u sklopu GGM-a, pa rekonstrukciju i modernizaciju servisnih saobraćajnica u sklopu GGM-a, izgradnju kružnih raskr­ snica (rotora) vezanih za GGM, komunalnu infrastrukturu u sklo­ pu GGM-a (građevinske radove) i hortikulturu u sklopu GGM-a. Sredstva za gradnju glavne gradske magistrale osigurana su kreditnim zaduženjem kod Sau­ dijskog fonda za razvoj u visini od 25 miliona dolara. Istorijskom trenutku za Zenicu prisustvovali su predstavnici svih nivoa iz­ vršne i zakonodavne vlasti u BiH, na čelu sa članom Pred­ sjedništva BiH, Bakirom Izetbe­ govićem, kao i brojni privred­ nici i predstavnici javnog živo­ ta Zenice i Zeničko – dobojskog kantona. A.M.

Načelnik Husejin Smajlović

mo instrumentima za sigurno ostvarenje cilja, zapravo vjerujući da o tome odlučuje neko drugi, okrenuli smo se onome čime možemo upravljati i o čemu možemo odlučivati – dizajniranju, projektovanju i upravljanju procedurom. I bili smo u tome odlučni, uporni i tvrdoglavi. Rezultati takvog opredjeljenja realizacija je niza projekata kojima se u Zenici o kojima se u Zenici decenijama govorilo, počev od sanitarne deponije, Gradske arene, atletskog stadiona, fudbalskog centra za reprezentativne selekcije, rekonstrukcije stadiona Bilino polje, Gradskog muzeja, Gradske tržnice, Poslovne zone, Centra savremenih tehnologija, saniranja deponija Siđe i Rača, pa do Termocentrale na prirodni gas, najveće poslijeratne investicije u BiH, regionalnog vodovoda „Plava voda“ i naravno Glavne gradske magistrale“, u svom govoru istakao je Husejin Smajlović, načelnik Općine Zenica. Prva faza vrijedna 22,1 million KM Nakon 3D prezentacije GGM-a koja je gostima trebala dočarati budući izgled Zenice, Smajlović je rekao i kako je pot­

Detalj sa potpisivanja ugovora

Realizovat će decenijama staru ideju od glavnoj gradskoj magistrali u Zenici

pisivanje ugovora o realizaciju ideje stare tri decenije, za Zenicu veliki događaj. «Izgradnja magistrale uticat će na budućnost Zenice, na njen razvoj u svim segmentima i doprinijet će poboljšanju življenja”, dodao je načelnik.

Smajlović u ime Općine i Mirsad Heleg, direktor Izvršne agencije za izgradnju GGM-a potpisali su ugovore o izgradnji Faze I - GGM-a sa Hamedom Ramićem, direktorom «Euroas­ falta» d.o.o. koji je liderom Kon­ zorcija izvođača radova u kojem

su još „Almy-transport“ Zenica, GP „Put“ Sarajevo, „JATA GRO­ UP“ Srebrenik“, „Deling“ Tuzla i „ŽGP“ Sarajevo) vrijedan 22.015.551 KM. Potpisana su još četiri LOT ugovora vezana za rekonstrukciju magistralne vodo­ vodne i kanalizacione linije na

aktuelno

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

5

gradilište
››› BAKIR IZETBEGOVIĆ, ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

››› SAZNAJEMO

Moderni autobusi „Babić Bisstoursa“
U Hotelu „Zenica“ u Zenici je u srijedu, 25. januara ove godine potpisan ugovor o saradnji između Firme „Seja­ ri“ iz Sarajeva, koja je zastupnik za prodaju autobusa turske kompanije „MAN“ i Društva „Babić Bisstours“ iz Zenice. „Babić Bisstours“ će od ovog tur­ skog predstavnika kupiti četiri najmo­ dernija autobusa marke „MAN“ ovo­ godišnje proizvodnje sa ukupno 209 mjesta za putnike sa motorima EURO 6, što znači da će autobusi imati visoke evropske standarde. Za nabavku auto­ busa bit će angažovana finansijska sredstva u visini od dva miliona KM. Isporuka autobusa se očekuje početkom maja ove godine. Ove vozne jedinice bit će angažovane na domaćim i među­ narodnim linijama. Dž. R.

“Karizmatični načelnik je imao viziju, hrabrost i dobar tim”
„Jedan projekt koji u ovom sivilu, ovoj depresiji izazvanoj novim talasom globalne recesije je svjetlo. Čestitam vam na ovom projektu. Želim da se brzo i uspješno implementira, da zaposli ljude, da ubrza komunikacije, da riješi saobraćajne probleme u Zenici, da stvorimo novu perspektivu. BiH ima dobar dio nezaposlenog stanovništva, siromašnog stanovništva, ali ona može puno bolje. U današnjoj Bosni potrebna je vizija, potrebna je hrabrost, potreban je dobar tim, a vaš karizmatični načelnik je imao sve to i zato čestitam i njemu i građanima Zenice i želim im još puno ovakvih uspjeha.

››› USPJEŠNI PROJEKTI OPĆINE ŽEPČE

Za vodosnabdjevanje i industrijske zone dobili 180 hiljada KM
Općini Žepče ovih dana odobrena su zna­ čajna sredstva za pro­ jekte rješavanja vodo­ snabdjevanja u MZ Lug-Brankovići i Do­ nja Ozimica i nastavka započete izgradnje In­ dustrijske zone Polja. Fond za zaštitu okoliša FBiH odobrio je općini Žepče za projekte „Rje­ šavanje problema u vo­ dosnabdjevanju MZ Lug-Brankovići i MZ Donja Ozimica sredstva u visini od 100.000 KM, dok je Federalno mini­ starstvo razvoja, podu­ zetništva i obrta za potrebe izgradnje Indu­ strijske zone Polja odo­ brilo sredstva u visini od 80.000 KM. R.Ag.

Mirsad Heleg, direktor Izvršne direkcije za izgradnju GGM-a

Za mjesec dana Zenica se pretvara u jedno veliko gradilište gdje ćemo istovremeno početi sa izvođenjem radova na više lokacija. GGM predstavlja kompleks ne samo longitudinalne saobraćajnice koja prolazi kroz grad, nego i kompleks drugih saobraćajnica, rondoa, mostova koji su direktno ili indirektno vezani za GGM. Prva faza će biti realizovana u dva dijela. Ne možemo i krenuti sa svim radovima u isto vrijeme jer moramo obezbijediti normalno odvijanje saobraćaja u gradu. U prvoj fazi krećemo sa GGM od mosta na Kočevi prema Bojinom viru, krećemo od sa rondoima Metalurg, Drveni most, Crkvice, sa saobraćajnicom veznom između tih rondoa... Nakon toga dolazi druga faza od Kočeve prema Bojinom viru. Eksproprijacija je u toku, a u projekt ulazimo tamo gdje je to riješeno“.

››› OBILJEŽENA 69. GODIŠNJICA STRIJELJANJA ANTIFAŠISTA U KPZ ZENICA

Spomenik za 12 komunista
Prošlog četvrtka de­ legacije porodica strije­ ljanih, Društva «Josip Broz Tito», Udruženja antifašista i boraca NOR-a općine Zenica, zeničkog SDP-a BiH i KPZ Zenica te građani, tradicionalno su odali počast i položili cvijeće na spomen-obilježje u krugu KPZ Zenica. Ovaj spomenik podignut je u znak sjećanja na dvana­ estoricu hrabrih komu­ nista i ilegalnih saradni­ ka NOP-a iz Tetova, Gradišća i Banloza, koje su njemački okupator i domaće ustaše, strijelja­ li 26. januara 1943. go­ dine u krugu tadašnjeg kazamata, u koji su do­ vođeni, saslušavani i

Hamed Ramić, direktor preduzeća „Euroasfalt“ d.o.o. Sarajevo

“Potpisivanje ugovora predstavlja značajan korak na planu jačanja ekonomskog razvoja jačanja naše zemlje i regiona u cjelini. Bez kvalitetnih, brzih i sigurnih komunikacija nemoguće je ostvariti zadovoljavajuću integracij, bilo koje zemlje i prostora, niti je pak moguće optimalno iskoristiti vrijednosti njenih prirodnih, turističkih, energetskih i drugih potencijala kojim raspolaže. Vjerujem da će domaća operativa koja se dokazala na koridoru Vc i ovdje napraviti dobar posao“.

mučeni simpatizeri NOP-a i zarobljeni borci NOR-a. - Strijeljanje istaknutih ilegalaca bio je jedan od najtežih udaraca, kojeg su okupatori i njegove domaće sluge, zadale Tetovskoj partijskoj organizaciji i aktivistima narodnooslobodilačkog pokreta u Tetovu, Gradišću, Banlozima i Zenici.

.. Ipak, i pored neviđenih tortura, zlostavljanja i strijeljanja, stanovnici ovih prigradskih naselja ostali su privrženi NOBu, u kome je iz pomenutih naselja učestvovalo oko 150 boraca, od kojih su dvadesettrojica izgubili svoje živote, riječi su Ismeta Vrškića, pred­ sjednika općinskog UABNOR-a. L.S.

››› SJEĆANJE NA ŽRTVE HOLOKAUSTA ››› BESIM BEGIĆ, DIREKTOR PREDUZEĆA „ALMy TRANSPORTI“

Za GGM uposliti novih 30 radnika
„Ovo je veliki posao, i ponosni smo što ćemo uzeti učešće u projektu od kojeg očekujemo da Zenici donese veliki infrastrukturni napredak. Almy će izvoditi poslove vrijedne oko pet miliona maraka, a planiramo za te namjene uposliti još najmanje 30 radnika. Naravno, raspolažemo kvalitetnom, savremenom mehanizacijom i vjerujemo da ćemo kao član konzorcija ispoštovati sve rokove i posao uraditi na zadovoljstvo investitora i građana Zenice“, izjavio je Besim Begić, direktor i suvlasnik u kompaniji „Almy“.

Međunarodni dan sje­ ćanja na žrtve holokausta obilježen je proteklog pet­ ka u Zenici. U organizaciji Jevrej­ ske općine Zenica, kojom predsjedava gosp. Jakob Montiljo, na starom Je­ vrejskom groblju u Raspo­ točju održan je komemora­ tivni skup, kojem su pored članova malobrojne Jevrej­ ske zajednice u Zenici,

Najsramnija odlika Drugog svjetskog rata
prisustvovali i članovi Od­ bora za međureligijsku saradnju (OMS) Zenica. - Na ovaj način željeli smo dati svoj skromni doprinos da se ovaj povijesni događaj uvijek pamti i nikada ne ponovi – kaže Kenan Hodžić, predsjed­ nik OMS Zenica. Prema riječima Borisa Kožemjakina, predsjedni­ ka Jevrejske općine u Sara­

jevu tokom holokausta ubijeno je, kako se procje­ njuje, oko šest miliona Je­ vreja. Preživjeli se 27. janua­ ra svake godine prisjećaju holokausta kao najsramni­ jeg perioda ljudske prošlo­ sti, gdje je, jednom riječju, mučena trećina svih Jevre­ ja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u svijetu. E.B.

6

NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

privreda

››› FEDERALNI MINISTAR ERDAL TRHULJ POSJETIO RMU BREZA

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj posjetio je jučer (pone­ djeljak) Zavisno društvo Rud­ nik mrkog uglja Breza, gdje je upriličen sastanak sa Upravom Rudnika. Predstavljen trogodišnji plan

Rudnik Breza ima perspektivu

U Brezi ima još Sirotanovića... RMU Sredinom decembra u

Ovom prilikom organizirana je prezentacija Plana poslovanja RMU Breza za period 20122014. godina, kojim su zacrtane osnovne smjernice djelovanja u naredne tri godine. „Počastvovani smo da imamo priliku ugostiti ministra Trhulja kojem smo predstavili trogodišnji plan poslovanja i ukazali na mogućnosti i teškoće evidentirane tokom proizvodnih procesa. Planom su predstavljene predispozicije i ostvareni finansijski rezultati iz prethodnog perioda. Prema Planu, RMU Breza bi trebala u 2014. uspjeti ostvariti pozitivno poslovanje. Naravno, uz najavljene investicije Koncerna Elektroprivreda BiH u postupku dokapitalizacije rudnika, planirane u visini 32 miliona KM“, kazao nam je Suad Ćosić, generalni di­ rektor RMU Breza, nakon sastanka. Predstavnici RMU Breza su ministru predstavili poteškoće sa kojima se susreću, te ukaza­ li na stvari kojima se može poboljšati poslovanje Koncer­ na, kada su u pitanju nabavke. Posebno je istaknuta potreba investicionog ulaganja čime bi se tokom naredne tri godine proizvodnja sa 420, povećala na 520 hiljada tona komercijalnog uglja. Smanjiti debalans između administracije i komorata Planirano je i smanjenje broja uposlenih, prije svega administrativnih radnika, sa 1.250 na 1.100, što će otvori­ ti mogućnost poboljšanja materijalno-finansijskog sta­ tusa uposlenih i priliku za upošljavanje novih radnika u proizvodnji. Zatim, planirano je i obnavljanje zaštitne opre­ me i nabavka izolacionih aparata za dreger četu, čime će se omogućiti povećanje bezbjednosti radnika i sma­ njenje broja povreda, koje su sada na nivou 300 do 350 povreda godišnje. Ministar je izrazio svoju spremnost da probleme o koji­

Breza pokrenute su aktivnosti prebacivanja opreme sa starog radilišta na novo. Stotine tona opreme trebalo

Detalj sa sastanka u RMU Breza

Ministar Erdal Trhulj

Suad Ćosić, direktor RMU Breza

ma su ga predstavnici RMU Breza izvjestili, istakne na za­ jedničkom sastanku predstavni­ ka Koncerna i svih rudnika u FBiH, čije održavanje je plani­ rano za 15-tak dana. „Današnji sastanak je pokazao ispravnim zahtjev da se pristupi izradi trogodišnjih planova rada rudnika, jer se iz tih planova najbolje može vidjeti situaciju u našem rudniku, aktivnosti uprave na realizaciji zacrtanih planova, ali i perspektivu. Evidentno je da Rudnik Breza ima perspektivu. Pokazalo se da će vrlo brzo početi pozitivno poslovati i već u narednih godinu-dvije stvoriti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta“, kaže ministar Trhulj. Znatno smanjeni gubici Rezultati u prošloj godini dosta su bolji od onih u 2010, jer su gubici znatno smanjeni. „Izostanak investicionih ulaganja, što je bila obaveza Elektroprivrede BiH, sigurno će se reflektovati na rezultate proizvodnje u 2012. godini. Ipak, sada se sve aktivnosti moraju okrenuti ka nabavci nove opreme, jer je to bitan preduvjet za ostvarivanje ciljeva“, kategori­ čan je ministar Trhulj.. „Obzirom na starost opreme, u prosjeku 30-tak godina, zadovoljni smo prošlogodišnjim rezultatima jer smo plan od 420.000 tona prebacili za 42.000 tona. To je maksimum kojeg smo u ovom momentu, bez investicionih ulaganja, mogli postići“, zaključuje Ćosić. Za 2012. godinu brezanski komorati su planirali proizvesti

Alija Sirotanović, simbol radinosti brezanskih komorata

Dobri rezultati su produkt nesebičnog zalaganja svih uposlenika

je preseliti na novo otkopno polje udaljeno oko 850 metara. Bilo je planirano da se preseljenje završi za 45 dana i da 11. februara sa radom počne novo široko čelo. Brezanski komorati su aktivnosti završili dvadeset dana ranije i već 21. januara počeli raditi na novom otkopnom polju. Bez obzira na aktivnosti preseljenja opreme prebačeni su planovi proizvodnje. „Kapacitete smo definirali tako da se ne osjeti puno ovo prebacivanje opreme. U decembru je proizvodnja bila iznad plana, kada smo proizveli oko 38.000 tona. Plan za januar je bio 26.000 tona, a imat ćemo oko 33.000 tona“, kaže Suad Ćosić, generalni direktor RMU Breza. Ovi fantastični rezultati produkt su, prije svega, nesebičnog zalaganja svih uposlenika RMU Breza, a naročito radnika u proizvodnji, koji ovim podacima hoće kazati da u Brezi ima još Sirotanovića, i nakon udarnika Alije...

450.000 tona komercijalnog uglja, što se čini realnim obzi­ rom da je prošlogodišnje izvr­ šenje bilo 462.000 tona uglja, čime su postali najuspješniji rudnik u BiH, a među najbolji­ ma u regionu. Bila je ovo prva u nizu po­ sjeta koje ministar Trhulj na­ mjerava upriličiti industrijskim preduzećima u ZDK. Najavlje­ no je da će danas (utorak) po­ sjetiti Termoelektranu Kakanj, a naredne sedmice rudnike u Kaknju i Zenici.
Pripremio: Elmedin Bašić Photo: Jasmin Imamović

Sa osmjehom u jamu duboku 350 metara

privreda
››› NEĆE BITI OBNOVE PROIZVODNJE U TK „BORAC“ D.D. ZENICA - U STEČAJU

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

7

››› EFEKTI KREDITNO-GARANCIJSKOG FONDA VLADE ZDK

Kreditima sačuvano 550 radnih mjesta
Putem Kreditno-ga­ rancijskog fonda Vlade ZDK tokom protekle četiri godine plasirano je 16 kredita za razvoj ma­ log i srednjeg biznisa, vrijednosti više od mili­ on KM. - Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničkodobojskog kantona predstavlja efikasan instrument usmjerenog ekonomskog razvoja koji privrednim društvima omogućava da pod sredstava Fonda. Povoljniji uslovi kre­ ditiranja prije svega po­ drazumijevaju nisku ka­ matnu stopu, te rok ot­ plate od pet godina u koji može biti uključen dvogodišnji grejs period. Osnovni ciljevi rea­ lizacije projekta Kredit­ no-garancijskog fonda su kreiranje novih rad­ nih mjesta i zadržava­ nje postojećih, jačanje izvoza, supstitucija uvoza, podrška onim

Pogoni Borca u sretnija vremena

Cijena Borca pala na mizernih 1,5 milion KM
Ponovnog pokretanja proizvodnje u Tvornici konfekcije Borac d.d. Zenica – u stečaju, ipak neće biti! Tračak nade kod nekadašnjih radnika koji su u septembru 2008. godine stupili u štrajk nezadovoljni du­ govanjima firme prema njima, rodio se na nedav­ nom sastanku grupe rad­ nica sa stečajnom uprav­ nicom, Azrom Škapur, te Marinkom Bošnjakom, pomoćnikom mini­ stra industrije, energeti­ ke i rudarstva FBiH i Ramizom Omanovićem, predsjednikom Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH. „Nakon što je travnički Borac proteklih dana za mala sredstva kupio sve što je valjalo mašina u našim pogonima, mislim da više nema ni teoretskih šansi da se vratimo na posao“, kaže Slavica Jonjić, nekadašnja sin­ dikalna čelnica u zenič­ kom Borcu. Protekle sedmice, kako saznaje­ mo, propao je još jedan pokušaj prodaje imovine ovog stečajnog dužnika. Ni minimalna cijena od 1,5 miliona KM (na po­ četku stečaja iznosila 4,5 miliona KM) za zemlji­ šte površine 12.445 kva­ dratnih metara u naselju Raspotočje i proizvod­ no-poslovni objekt, ma­ šine i opremu u proi­ zvodnom pogonu, ko­ tlovnici i restoranu..., nije ohrabrila nekog od investirora, pa je propao još jedan pokušaj proda­ je. Navodno, za kupovi­ nu Borca bilo je zainte­ resovano jedno fizičko lice iz Sarajeva, među­ tim, očito je sve ostalo samo na interesovanju.... „Naše sadašnje aktivnosti usmjerene su prema federalnoj Vladi i premijeru Nerminu Nikšiću, kojem smo pisali sa željom da nam se omogući uvezivanje radnog staža do 2005. godine i to iz sredstava tzv. iračkog duga kojim su penzionisani radnici u travničkom i banovićkom Borcu. Mi do 2013. godine nemamo radnika za penzionisanje, zato smo apelovali i kod našeg kantonalnog premijera Fikreta Plevljaka da nam pomogne kod federalnih vlasti i da nam se odobri 1,2 miliona KM za uplatu doprinosa do 2005. godine. Ostala potrebna sredstva pokušali bi namaktnuti iz stečajne mase“, kaže Jonjić. Svoj radno – prvi status još nije riješilo oko 120 nekadašnjih radnika zeničkog Borca koji su već četvrtu godi­ nu „ni na nebu, ni na zemlji“. A.M.

Mr.sc. \enana Čolaković

skog fonda kojim će, pod sličnim uslovima, kredit­ na sredstva biti ponuđe­ na privrednim subjekti­

Kvalitetan instrument za unaprjeđenje malog i srednjeg biznisa

povoljnim uslovima obezbijede neophodna finansijska sredstva potrebna za pokretanje novih ili razvijanje postojećih poslovnih aktivnosti – kazala nam je mr.sc. Đenana Čolaković, sekretar Biznis servis centra (BSC) Vlade ZDK, koji provo­ di procedure dodjele

poslovnim inicijativa­ ma koje doprinose za­ štiti okoline. „Zahvaljujući sredstvima plasiranim iz Fonda, do sada je otvoreno pedesetak novih, te zadržano oko 500 radnih mjesta“, kaže Čolaković. U 2012. godini plani­ ra se pokretanje još jed­ nog kreditno-garancij­

ma iz kategorije obrta. Kako saznajemo, osnivački portfolio iznosio bi oko pola mi­ liona KM, čemu bi se pripojilo oko 250.000 KM preostalih sredstava iz dosadašnjeg fonda, što bi ojačano sredstvi­ ma izabrane banke izno­ silo više od milion ma­ raka. E.B.

››› TOKOM 2011. GODINE U ZE-DO KANTONU OTVOREN STEČAJ U DESET PREDUZEĆA

Kakanjska P ilana brisana iz r egistra
Tokom 2011. godine na Općinskom sudu u Zenici koji je u postup­ cima stečaja i likvidacija nadležan za područje Zeničko – dobojskog kantona, otvoreni su ste­ čajni postupci nad uku­ pno deset privrednih subjekata iz Zenice, Žepča, Zavidovića, Vi­ sokog, Olova i Doboj Juga. Listu preduzeća koje je, kao i njihovih oko 2.500 radnika, zadesila zla kob, predvodi Indu­ strijsko preduzeće Kri­ vaja iz Zavidovića. Ne­ kadašnji gigant, sredi­ nom godine dospio je na „listu za odstrel“, nakon što je propao pokušaj formiranja za­ jedničkog preduzeća između Vlade FBiH i Ferimpexa. Ostalih de­ vet preduzeća nad ko­ jim je lani otvoren ste­ čaj su: UTTD „21. de­ cembar“ Zenica, As Computers d.o.o. Viso­ ko, Ad-Bhcommerc d.o.o. Kakanj, Best Pro­ dukt d.o.o. Zenica, Eko d.o.o. Žepče, Kikers d.o.o. Olovo, Ns Com­ pany d.o.o. Doboj Jug, Poljoprivredna zadruga ”Zenica” i Zenica stan d.o.o. Zenica. Kako sa­ znajemo u zeničkom

Općinskom sudu, u prošloj godini, odnosno 26. oktobra iz registra je izbrisano preduzeće „Pilana“ Kakanj u ko­ jem je stečaj pokrenut početkom 2008. godine. Stečajni postupak, osim za kakanjsku Pilanu, lani je pravomoćno za­ ključen i za preduzeća: As Computers iz Viso­ kog i Peko – Bosna d.o.o. Zenica. A.M.

8

NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

zdravstvo
››› NAJČEŠĆE ZARAZNE BOLESTI U DJEČIJOJ DOBI (II)

››› DR. SENAD HUSEINAGIĆ, DIREKTOR KANTONALNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZENICA

U tržišnoj utakmici pobjeđujemo kvalitetom
NR: Dajte nam kratak osvrt na proteklu godinu kada je o radu Kantonalnog zavoda za javno zdravstzvo Zenica riječ! Koji su najvažniji projekti realizirani u 2011. godini? DR. HUSEINAGIĆ: Proteklu godinu Zavod može ocijeniti vrlo uspješ­ nom. Potpisali smo Ugovor sa Konzumom o pružanju usluga nadzora zdravstve­ ne ispravnosti namirnica i usluživanja za područje cijele BiH. To je aktivnost na kojoj smo dosta dugo radili, a pokrenuo je Kon­ zum sa željom da ima jed­ nog izvođača za područje cijele BiH i, koliko znamo, poslao je ponude svim re­ levantnim firmama, i na­ kon detaljnih procjena oda­ brali su nas. Ovaj posao Zavodu je donio povećanje obima usluga za oko 30 dosta firmi zatvoreno, mi smo poslovali pozitivno i povećali broj zaposlenih. Kako su nam sredstva iz budžeta rebalansom sma­ njena, kao i godinu prije toga, to znači da je „plus“ mogao biti i mnogo veći. Stoga smo dobrim dijelom okrenuti tržištu, i to je dobro jer osposobljava Zavod za rad u uslovima koji će biti u skoroj buduć­ nosti, kada i ovdje budu važili evropski uslovi u kojima niko nema mono­ pol. Mi sada imamo neki monopol u poslovima ko­ ji se finansiraju iz javnih izvora, ali i ti poslovi će uskoro vjerovatno biti na tenderu. Naše iskustvo na tržištu priprema Zavod da funkcioniše i razmišlja na način da posao mora dobi­ ti kvalitetom, da novac mora zaraditi, a ne dobiti od nekoga. S.S.

Zaušnjaci - mumps, epidemijski parotitis
Zaušnjaci su akutna in­ fektivna bolest, uzrokova­ na virusom paro­ Prof.dr.sc.Smajil titisa koji Durmišević, prim. dr.med.spec. pripada porodici paramikso virusa. Virus pokazuje poseban afinitet za žljezdano i ner­ vno tkivo, gdje izaziva akutnu upalu. Bolest se može spriječiti vakcinaci­ jom. Prije uvođenja obave­ zne vakcinacije djece, bo­ lest se javljala naročito u gradovima tokom cijele godine, a najčešće u zimskim mjesecima. Bolest se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, najčešća je kod djece od 5. do 10. go­ dine života. Rijetka je kod predškolske djece, a vrlo rijetka kod dojenčadi i odra­ slih. Preboljenje bolesti ostavlja doživotni imunitet – otpornost na novo oboli­ jevanje. U posljednje vrijeme se javljaju epidemije djece mlađe školske dobi. Vjeruje se da je uzrok tome mali broj vakcinisane djece u određenoj populaciji. Izvor infekcije je infici­ rana osoba. Bolest se pre­ nosi kapljičnim putem, preko pljuvačke u direktnom kontaktu sa bolesni­ kom, ili preko pribora za jelo. Bolesnik je zarazan nekoliko dana prije pojave bolesti i do desetak dana od pojave otoka pljuvačnih žljezda. Infekciju preboli 30 - 40% inficiranih osoba bez klinički ispoljenih zna­ kova bolesti. Ove osobe u svojoj pljuvački izlučuju virus 15 do 25 dana nakon infekcije, pa prema tome mogu biti i prenosioci bo­ lesti. Simptomi, inkubacija, trajanje bolesti Virus ulazi u organizam preko sluznice gornjih di­ sajnih puteva, gdje se razmnožava. Poslije toga prodire u krv i nastaje tzv. viremija. Pošto virus ima najveći afinitet za žljezdano tkivo to se i lokalizira na organima za koje ima najveći afinitet, a to su pljuvačne žlijezde, možda­ ne ovojnice, mozak, štitna žlijezda, spolne žlijezde, gušterača, mliječne žlijez­

odsto. Neke analize kao npr. mikrobiološke analize hrane povećane su za čak 50 odsto, kao i brisevi po­ vršina. Konzum nije bilo kakva firma i činjenica da su izabrali baš nas je po­ sebno priznanje za kvalitet našeg rada. Treba spome­ nuti i da smo za iste usluge poslali ponudu i Mercato­ ru i ta ponuda se trenutno razmatra u Ljubljani. Da­ kle, u prošloj godini koja je bila jako teška, i kada je

de i prosta­ ta. Nema nikakvih pravila i reda u in­ fekciji po­ menutih V.ass. mr.sc. organa. Jasminka Mogu se DurmiševićSerdarević,prim. javiti in­ dr.med.spec. fekcije drugih organa i bez infek­ cije pljuvačnih žlijezda. Inkubacija traje 2 do 3 sedmice. Najčešća klinička manifestacija bolesti je upala zaušnih pljuvačnih žljezda (glandula parotis). Bolest počinje postepeno, povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u mišićima i gubitkom apetita. Ovi simptomi mogu trajati 1 do 2 dana. U nekim slučajevima bolest može početi naglo, visokom tem­

Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Telefon: +387 32 443 540 Fax: +387 32 443 530 e-mail: phi.ze@bih.net.ba

dok upala ne zahvati sve žlijezde. Bolest obično traje oko deset dana. Prevencija zaušnjaka Bolest se prevenira vakcinacijom. Vakcina protiv zaušnjaka u svije­ tu, a i kod nas, kombino­ vana je sa vakcinom protiv krzamaka i rubeole. To je takozvana trojna vakcina. Ova vakcinacija po vakci­ nacionom kalendaru obu­ hvata svu djecu od navr­ šenih 12 mjeseci života i mora se sprovesti do navr­ šenih 18 mjeseci života. Ako se, iz bilo kojeg razlo­ ga, vakcinacija ne sprovede u ovom periodu, djeca se trebaju vakcinisati u dobu

Obzirom na epidemiološku situaciju u našoj sredini, roditelji bi morali obavezno provjeriti da li su njihova djeca redovno vakcinisana i, ukoliko nisu, obavezni su se javiti u svoj vakcinacioni punkt radi vakcinacije. Ovo je u interesu i njihove djece, kao i djece u njihovoj blizini.

peraturom, otokom jedne ili obje pljuvačne žlijezde. Češće se javi otok jedne pa tek za nekoliko dana druge zaušne pljuvačne žlijezde. Otok je ispred, ispod i iza uha i brzo se proširi. Blijed je elastičan i na dodir bo­ lan. Povećava se u periodu 1 do 3 dana. Nakon pojave otoka, temperatura opada. Ukoliko se upala druge žlijezde javi kasnije, ona je praćena pogoršanjem op­ ćeg stanja i porastom tem­ perature. Ponekad mogu biti inficirane i druge plju­ vačne žlijezde, podvilične i podjezične (glandulae submandibularis, sublin­ gvalis), koje obično nema­ ju tako veliki otok. Tempe­ ratura može biti povišena,

od 18 mjesece do navršenih 14 godina života. U situa­ cijama prisutne epidemije mogu se vakcinisati i djeca starosti od 6 - 12 mjeseci. Kod ove djece se obavezno mora izvršiti ponovno re­ vakcinisanje u drugoj go­ dini života. U ostalim slu­ čajevima revakcinacija protiv zaušnjaka se ne pro­ vodi. Vakcina se daje u vidu subkutane (potkožne) injekcije u zadnju stranu nadlaktice. Djeca, koja su alergična na jaja, meso peradi i/ili perje, ne smi­ ju primiti vakcinu.Vakci­ nisana djeca mogu reago­ vati povišenom temperaturom, blagim osipom 6 - 14 dana nakon v a k c i n a ­ c i j e . Te m p e r a t u r a se kreće oko 38°C i traje do dva dana. Kod neke djece se može javiti i blagi otok pljuvačnih žlijezda. Zašti­ ta poslije ove vakcinacije je 94 - 99%. U slučaju obolijevanja kod vakcini­ sanih osoba, klinički tok bolesti je blaži, kraće traje i nema težih komplikacija i trajnih posljedica.

zdravstvo
››› DR. IBRAHIM ŠIŠIĆ, DIREKTOR KANTONALNE BOLNICE ZENICA

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

9

NR: Šta je najjača, a šta najslabija karika Kantonalne bolnice Zenica? DR. ŠIŠIĆ: Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica je vode­ ća i najveća medicin­ ska ustanova u ZE-DO kantonu koja kontinui­ rano pruža usluge lije­ čenja, njege i hospita­ lizacije pacijenata uz primjenu savremenih dijagnostičko-terape­ utskih procedura i me­ toda liječenja , sa kva­ litetnim i educiranim kadrom. Ljudski resursi i ka­ dar čine najveći trenut­ ni potencijal i pred­ stavljaju okosnicu ra­ zvoja ustanove ovog tipa. Doduše, mnoge mlađe kolege su u fazi izrastanja u visoko­ stručne kadrove i tek će za koju godinu moći u potpunosti preuzeti najodgovornije zadat­ ke. Jedan od prioriteta novog manadžmenta jeste zadržati postojeće ali i ojačati ljudske re­ surse. Dosadašnji kon­ tinuitet započetih ak­ tivnosti i pojekata Bol­ nice iz prethodnog pe­ rioda koji se očitovao kroz snažnu podršku prethodne Vlade i

Dobri ljekari su okosnica bolnice
Skupštine će biti na­ stavljen novim aktiv­ nostima i projektima uslovljenim potrebama moderne bolnice kakve postoje u svijetu i okruže­ nju. Na drugoj strani mnogi su izazovi u po­ pravlja­ nju i una­

››› IZ KANTONALNE BOLNICE ZENICA
ravka pacijenata, po­ boljšale i razvile nove prostorne mogućnosti, poboljšavao standard zaposlenika u skladu sa realnim pokazateljima itd. Treba znati da je stanje bolnice u dobroj mjeri odraz stanja u društvu. Tamo gdje su budžeti veći i stanje Bolnice i zdravstvene zaštite je bolje. Ipak, smatram da se mogu napraviti mnogi isko­ raci o kojima ćemo blagovremeno obavije­ štavati javnost. Niko ne smije biti zadovoljan sa postoje­ ćim stanjem, ne zato što je loše već zato što može biti daleko bolje, i zato su nova vizija i promje­ ne koje iz nje proizlaze neophodne. Realizacija ove vizije se može ostvariti samo uz mak­ simalno angažovanje svih zaposlenih počevši od portirske službe do šefova službi i direktora. Programi ušteda i racio­ nalnijeg korištenja svih resursa mogu stvoriti uslove za prevazilaženje određenih negativnih kretanja u državi. S obzirom da je zdravstvo skupo nužna je puna podrška organa i institu­ cija ZE-DO kantona i Federacije. Na kraju, treba znati da strukturne promjene zahtijevaju vrijeme pa se one ne mogu završiti u jednom mandatnom periodu, ali se mora odnekud zapo­ četi, da bi se posao uop­ će završio. E.Š.

vati znanje kroz afirmi­ ranje timskog rada i unapređenje principa humanosti, etičnosti i stručnosti, promje­ ne imidža kroz aktivnu borbu protiv korupcije i veću prisutnost bolnice u jav­ nosti,

Detalj sa septembarskog sastanka

DR. ŠIŠIĆ: Naš je plan staviti pacijenta u središte interesovanja, definirati prioritete odnosno discipline u kojima bi Kantonalna bolnica imala komparativne prednosti u odnosu na druge centre, umrežavati znanje kroz afirmiranje timskog rada i unapređenje principa humanosti, etičnosti i stručnosti, promjene imidža kroz aktivnu borbu protiv korupcije i veću prisutnost bolnice u javnosti, vraćanje integriteta i dostojanstva profesije i stvaranje ambijenta za intelektualni i i lični rast.

Edukacijom i novim naučnim dostignućima do bolje usluge pacijentima
saradnja planirana je između KBZ i drugih zdravstvenih organiza­ cija u BiH sa jedne te Univerziteta u Iowa-i i Nacionalnog instituta za zdravlje USA s druge strane. Saradnja je pla­ nirana kroz kontinuira­ nu edukaciju, treniranje i obuku medicinskog kadra u oblasti preven­ cije i zbrinjavanja svih vrsta traumatizma i po­ vreda u USA, formira­ nje Registra povreda i trauma, uvođenje novih protokola i procedura i unaprjeđenje već posto­ jećih. „U sklopu aktivnosti za 2012. godinu vezanih za saradnju i edukaciju planirano je održavanje Internacionalne konferencije o prevenciji i zbrinjavanju povreda i nasilja u Bosni i Hercegovini koja zakazana za septembar u Sarajevu, sa gostujućim predavačima i edukatorima sa Univerziteta u Iowa-i i WHO, gdje će aktivno učešće i organizaciju imati i KBZ“, kažu u Bolnici. S.S.

pređenju postojećeg stanja. Taj će se rad ogledati u više segme­ nata: naš je plan staviti pacijenta u središte interesovanja, definira­ ti prioritete odnosno discipline u kojima bi Kantonalna bolnica imala komparativne prednosti u odnosu na druge centre, umreža­

vraćanje integriteta i dostojanstva profesije i stvaranje ambijenta za intelektualni i i lični rast. Samo ćemo tako dobiti dobre ljekare koji su okosnica dobre bolnice. Također čemo raditi na razvoju mate­ rijalnih i finasijskih resursa kojima bi se poboljšali uslovi bo­

››› OBAVIJEST IZ KBZ-A

Ultrazvučni pregledi dječijeg kuka
Poštovani korisnici zdravstvene usluge ultra­ zvučnog pregleda dječi­ jeg kuka Obavještavamo vas da termin ultrazvučnog pregleda dječijeg kuka možete zakazati na broj telefona: centrala KBZ-a 032/405-133, lokal broj: 1437 , ili lično u Kabine­ tu za ultrazvučnu dija­ gnostiku koji se nalazi u holu glavne zgrade Bolni­ ce u sklopu prijemne am­ bulante Službe za ortope­ diju i traumatologiju KBZ-a (soba br.7). Ultrazvučni pregled dječijeg kuka možete za­ kazati odmah po izlasku bebe iz porodilišta i nakon kontrole u dane utorak, srijeda i petak, u vremenu od 10-13h.

Komisija za među­ narodnu saradnju, raz­ mjenu i edukaciju zdravstvenih radnika KBZ Međunarodna sarad­ nja, u čijem fokusu je edukacija i praćenje najnovijih dostignuća u medicini, jedan je od ciljeva Kantonalne bol­ nice Zenica. Jedan od koraka na tom putu je formiranje Komisije za međunarodnu saradnju, razmjenu i edukaciju zdravstvenih radnika KBZ. Incijativu za for­ miranje dao je direktor KBZ dr. Ibrahim Šišić, a „posao“ je povjeren grupi mladih ljekara koji su još lani napravi­ li preliminarne dogovo­ re sa stručnjacima Uni­ verziteta Iowa (USA) prilikom njihove posjete zeničkoj Bolnici u sep­ tembru prošle godine. Pomenuta grupa ljekara, a riječ je o dr. Nini Hodžić, spec. mr. Sci. Faruku Hodžiću i dr. Anelu Okiću bili su organizatori i ove posje­ te. Tada dogovorena

10 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

društvo
SCREENING PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA GRLIĆA MATERICE

MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA FBiH

Ekspertni tim razmatra Rezultati u evropskom prosjeku Albin projekt spalionice
Ekspertni tim Odsjeka za okolinske dozvole pri Ministar­ stvu okoliša i turizma Federa­ cije BiH, razmatra zahtjev ze­ ničkog komunalnog preduzeća Alba za uspostavljanjem Cen­ tra za mehaničko-termičku obradu otpada u zeničkom naselju Raspotočje, odnosno spalionice, koja bi podmirivala potrebe općine za termičkim zbrinjavanjem animalnog otpa­ da. – Ovaj tim ima zadaću da ocijeni plan aktivnosti, kada je riječ o ovom projektu te preispita hoće li rad spalionice imati negativan utjecaj na okoliš i zdravlje stanovništva, kaže mr. Edin Terzić, savjet­ nik federalne ministrice za okoliš i turizam, istakavši da postupak oko izdavanja okolin­ ske dozvole za rad spalionice

Karcinom grlića materice zauzima drugo mjesto kako po učestalosti javljanja tako i po smrtnosti kod žena. Godišnje u Evropi oboli oko 500.000 žena, a koliki je taj broj kod nas, nema tačnih podataka jer ne postoji centralni registar, a i nemali broj oboljelih nikada se ne javi liječniku. Za tri godine 3.648 pozitivnih nalaza

početku je bilo otpora i od strane kolega i od pacijenata. Sada nam je jedini problem

KOLIKO SU ZENIČANKE OSVIJEŠTENE KADA JE O PREVENCIJI KARCINOMA GRLIĆA MATERICE RIJEČ?

PAPA test je spasio mnoge živote!
Zahida Šišić: Ja sam osvije­ štena osoba i idem re­ dovno na preglede – dva puta go­ dišnje. Na­ žalost, mnogo je žena koje to ne rade i kad god sam u prilici svim ženama govorim da je to pregled koji je izuzetno važan ako se uradi na vrijeme. Prosvjetni sam radnik i sistematski pregled koji je prije podrazumijevao i za PA­ PA nalaz mogu reći da je spasio živote mnogih žena. Sabira Bajrambašić: Narav­ no, idem redovno na pregled jer znam koliko je to važno. Prije 17 go­ dina otkrivene su mi neke pro­ mjene i urađena konizacija tako da više nisam imala problema. Svim ženama bih poručila da na vrijeme idu na preglede i da se ne plaše rezultata. Operacija koju sam ja imala nije teška, a sprje­ čava dalji razvoj karcinoma. Ivana Kokić: Ne idem na pre­ glede jer do sada nisam imala nika­ kvih proble­ ma. Nisam dobila poziv za screening program, a kada dobijem poziv neću izbjegavati da odem na pregled. Mislim da je najbolje početi sa pregledima sa početkom spolne aktivnosti. D i k a Avdibegović: Išla sam prije na pre­ glede, ali više ne idem jer nemam problema s tim. Nisam dobila poziv za screening program, a kad do­ bijem otići ću na pregled. Ovo je prvi put da čujem da se radi taj program.

neće biti završen u idućih mje­ sec dana. Kako smo doznali iz razgovora sa Terzićem, u prvoj polovini februara, pomenuto Ministarstvo planira organizi­ rati stručni skup, na kome će se razmatrati potreba uspostavlja­ nja odgovarajućeg modela upravljanja animalnim otpa­ dom na području Federacije BiH. L.S.

Edin Terzić

››› UDRUŽENJE GLUHIH I NAGLUHI OSOBA ZDK

Kao i kod mnogih drugih malignih oboljenja, pravovre­ meno otkrivanje bolesti je od presudne važnosti za progno­ zu, pa stoga sve iole uređene zemlje provode obavezne screening programe. „Screening program ranog otkrivanja raka grlića materice za područje ZDK koji je počeo od marta 2009. godine za sada ide dobrim tokom, a svakim danom imamo više uzetih preparata. Obuhvata sve žene od

Dr. Namik Čalkić

Najbolji način prevencije karcinoma grlića materice, uz redovne PAPA nalaze jeste, prije svega, efikasna zaštita pri seksualnom odnosu, smanjenje broja seksualnih partnera i adekvatna edukacija, posebno mladih, o reproduktivnom zdravlju.

glavni citološki laboratorij koji je „usko grlo“ jer nemamo dovoljno citoskrinera. Razgovarali smo o tome sa direktorom Bolnice koji je pokazao razumijevanje i već se radi na angažmanu još dva citoskrinera, pored sadašnjih tri što bi zadovoljilo potrebe očitavanja nalaza u obimu kojem šaljemo pozive“, nagla­ šava dr. Čalkić te dodaje da će to svesti čekanje rezultata nalaza na sedam dana. Edukacijom do prevencije Još jedan u svijetu aktuelan način prevencije raka grlića materice je cijepljenje protiv HPV-a (Humanog papiloma virusa), čijih nekoliko sorti može dovesti do ovog obolje­ nja. Prema riječima dr. Čalki­ ća, u ZDK nije moguće uradi­ ti cijepljenje, ali i nije veliki optimista kada je o ovakvoj prevenciji riječ. „Vakcina je jako skupa, a mnogi HPV nisu opasni. Opasni su ustvari 6, 11 (blagog onkogenog rizika) 31, 33, 35, 51 i 52 (srednje onkogeni) i 16, 18, 45 i 56 koji su visokog onkogenog rizika. Ovi posljednji ustvari najčešće dovode do karcinoma, posebno kod žena sa oslabljenim imunitetom, zatim kod žena koje često mijenjaju seksualnog partnera, koje su lošeg standarda...“, pojašnjava dr. Čalkić te dodaje da se dobna granica obolijevanja pomjera prema gore, a kako se ne vodi računa o preventivnim pregle­ dima uz puno seksualnih slo­ boda, nekorištenje zaštite...si­ tuacija će postajati i gora. S.S.

Uvijek ispod nečijeg tabana
Nakon što je Fond za rehabi­ litaciju i zapošljavanje invalida FBiH objavio program raspodjele sredstava za zapošljavanje invali­ da u iznosu od milion KM, našoj readakciji nedavno se obratio Enver Krehić, sekretar Udruže­ nja gluhih i nagluhih osoba ZDK. „Ovo je čisto zamajavanje javnosti, jer od tih milion KM za zapošljavanja svega 150.000 KM je za nova zapošljavanja 30 invalida, a ostatak se “ulaže“ u očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti. Znajući kako već godinama funkcioniše Fond, čisto sumnjam da će se ijedna gluha osoba, kao najugroženija kategorija invalida, naći među ovih trideset“, kaže Krehić. Za ZDK bi trebalo biti opre­ dijeljna sredstva za sedam-osam invalida, a da li će među njima naći neka gluha osoba ostaje da se vidi. „Gluhe osobe su sposobne za razne vrste poslova i žele raditi. Samo im treba pružiti priliku“,

kaže Krehić, ističući da od oko hiljadu registriranih gluhih osoba na području ZDK svega 0,01 odsto radi, i to samo u Zenici, dok u drugim općinama nema zapo­ slenih gluhih osoba. „Gluhe osobe su uvijek ispod nečijeg tabana. Gazi nas ko stigne. Sa više od 500 molbi obraćao sam se poslodavcima da pruže šansu gluhim osobama. Da pokažu da mogu i hoće raditi. Svi obećaju, a kasnije na ulici bježe da se ne sretnemo“, razočaran je Krehić. E.B.

Enver Krehić

24 do 65 godina kojima se poziv na pregled šalje na kućnu adresu“, kaže prim. dr. Namik Čalkić, koordinator programa. Do 16.11.2011. god. urađeno 30.146 nalaza od kojih je pozitivno 3.648. Od tog broja 1.500 je ASCUS nalaza koji znače atipične promjene na ćelijama koje nisu maligne, ali to mogu po­ stati, CIN I nalaza koji pred­ stavljaju prvi stadij karcinoma je 1800, dok je CIN II i CIN III, odnosno uznapredovalih stadija otkriveno je 267. Ovi rezultati su u okviru evrop­ skog prosjeka iako BiH spada u zemlje sa visokim rizikom zbog slabe zdravstvene zaštite i niskog životnog standarda. „Sedmično pošaljemo dvjestotinjak poziva, od čega se odazove 100 – 120 žena tako da mislimo da je program dobro prihvaćen. Poređenja radi, Italija već 20 godina to radi, a ni danas nema veći odziv od 60 odsto. Mada, u

crna hronika
››› VRHOVNI SUD FBIH UKINUO ŠEST ZENIČKIH PRESUDA

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

11
d.o.o. d.o.o.

Sporazumi »pali u vodu«
Vrhovni sud FBiH ukinuo je šest presuda koje je Kanto­ nalni sud u Zenici u julu proš­ le godine izrekao šestorici članova grupe optužene za organizirani kriminal, teške krađe, iznude i prikrivanja. Nakon djelomičnog pri­ hvatanja žalbe branitelja Semira Silajdžije (32) iz Zeni­ ce, sud je po službenoj dužno­ sti naložio ponavljanje sud­ skog postupka protiv Mustafe Bektaša (29) iz Počulice kod Viteza, Džemala Mehičića (27) i Sifeta Šabića (47) iz Zenice, Zorana Mirjanića (31) sa Sokoca, te Amela Faljića (33) iz Zavidovića, koji su po sporazumima sa Tužilaštvom ZDK bili osuđe­ ni na kazne zatvora u trajanju od osam do šesnaest mjeseci. Optuženi se terete da su kao članovi 22-člane organi­ zirane grupe tokom 2009. i

Zgrada "Jabuka" Zenica Marjanovića put bb
Najpovoljnije cijene i najveći izvor akumulatora u gradu

Auto scout Zenica

Tel.: 061 413 701 Tel/fax: 032 427 035 061 594 199

Uz povrat starog akumulatora 10% popust.

Motorno ulje Maxima disel 10w40 cijena 6,30KM Motorno ulje Maxima 10w40 cijena 5,25KM Motorno ulje Maxima disel 15w40 cijena 4,90KM DOT 3 (1/2 lit.) cijena 3,60KM DOT 4 (1/2 lit.) cijena 4,50KM Motorno ulje HD 40 cijena 4,05KM
Pronađena ukradena vozila deponovana u Zenici

AKCIJA MOTORNA ULJA Izdvajamo:

2010. godine izvršili niz teških teških krađa motornih vozila i iznuda na području ZDK, SBK, TK i Posavskog kanto­ na. Kriminalna grupa razbije­ na je u zajedničkoj akciji po­ licija oba entiteta, kodnog naziva “Volan”, koja je vođe­

na u decembru 2010. i martu prošle godine, po nalogu Tu­ žilaštva BiH. Sporazume su u međuvre­ menu zaključila još četvorica optuženih, a u toku je suđenje preostaloj 12-storici optuženih članova automafije. E.B.

Između ostalog nudimo i usluge reparacije rabljenih, te otkup istrošenih akumulatora.
Rabat za pravna lica i firme

››› ODBIJEN PRITVOR ZA PLJAČKAŠE INA-INE PUMPE U ŽEPČU

A.E. SIGURNOST Početak suđenja će čekati na slobodi AGENCIJA ZA ZAŠTITUD.O.O.IZENICA LJUDI IMOVINE
Sutkinja za prethodni postupak Općinskog suda u Žepču Dragica Dragičević odbila je prijedlog Tužilaš­ tva ZDK za određivanje si­ gurnosne mjere jednomje­ sečnog pritvora za dvojicu Sarajlija Adisa Ahmića (29) i Damira Bilića (26), koji su osumnjičeni da su poči­ nili razbojništvo nad radni­ kom benzinske pumpe “Ina” kod Žepča. Sutkinja Dragičević, inače predsjednica Općinskog suda u Žepču, smatra da ne postoji razlog za određivanje pritvora, jer su se osumnjičeni sami javili u policiju nakon što su razotkriveni u istrazi. Tako će
Tehnička zaštita - isporuka i montaža - Alarmnih protuprovalnih sistema (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Videonadzorni sistemi (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Vatrodojavni sistemi (za poslovne, stambene, industrijske i dr. objekte) - Autoalarmni sistemi za sve vrste motornih vozila i plovila - Kontrola prolaza i radnog vremena - Zaštita artikala od krađe i detektori metala GPRS - pratnja motornih vozila sa statističkim podacima o kretanju, potrošnji goriva, vremenu i mjestu parkiranja Integralna zaštita – Priključite Vaš sistem na naš monitoring centar! - Dojavno-operativni centar (sa ispisom uključenja - isključenja ispravnosti sistema i intervencijom po aktiviranju alarma) Fizička zaštita – Vaša sigurnost! - Fizička zaštita Objekata - Fizička zaštita Lica - Fizička zaštita Manifestacija Pratnja i prevoz novca sa vlastitim blindiranim motornim vozilima opremljenim po zakonu predviđenom zaštitom

Auto scout Zenica

Ahmić i Bilić podizanje op­ tužnice i početak suđenja do­ čekati na slobodi. Tužiteljstvo ih sumnjiči da su 23. decembra prošle godi­ ne maskirani ušli u benzinsku

pumpu “Ina” u Donjoj Golu­ binji kod Žepča i uz prijetnje i upotrebu sile od radnika uzeli oko 300 KM, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. E.B.

››› AKCIJA KONTROLE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Iz saobraćaja isključeno 28 vozila
vozila, upućivana na vanredni tehnički pregled. Kontrolisana su ukupno 452 vozila u saobraćaju. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 165 prekršajnih naloga, od čega 52 naloga zbog tehničke neispravnosti vozila. Na van­ redni tehnički pregled je upu­ ćeno 32 vozila, a 28 je isklju­ čeno iz saobraćaja. E.B.

Službenici Uprave policije MUP-a ZDK realizirali su proš­ le sedmice akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kon­ trolu tehničke ispravnosti vozila. Akcija je realizovana u saradnji sa stanicama za teh­ nički pregled vozila, gdje su vozila, nakon izvršene kontro­ le i uočenih neispravnosti

BUDITE KORAK ISPRED SVOJE SUDBINE, ZAKORAČITE U SVIJET SIGURNOSTI!

12 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

oglas/panorama ZDK
››› VAREŠ

Dioničarsko društvo za ugostiteljske usluge, trgovinu i promet u mješovitoj svojini „Dionis“D.D. – u stečaju Zenica, Trg BiH bb Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiH br. 29/03) i članovima 1,2,3 i 4 Zakona i izmjenama i dopunama Za­ kona o stečajnom postupku (Sl.novine F BiH br 32/04), te Odluke Odbora povjerilaca od 08.12.2011.godine o uvjetima i načinima prodaje objekata u vlasništvu stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava JAVNO NAMETANJE Za prodaju dijela imovine (stečajne mase) u vlasništvu stečajnog dužnika „DIONIS“ DD u stečaju Zenica, Trg BiH bb.Prodaja imovine se vrši za 1/3 od procijenjene vrijednosti,shodno odluci Odbora povjerilaca od 08.12.2011.godine. Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika „DIO­ NIS“ DD - u stečaju Zenica, Trg BiH bb. A)
RB A OPIS PREDMETA PRODAJE Objekat „Balkan“, Školska br 1, objekat i zemljište, površina 972 m2 (Kč 21/5,Zk.ul.br.1129 K.o.kome po n.p. odgovaraju k.č.504 i 505 iz p.l. 592 K.o. Zenica II) POČETNA CIJENA 1/3 KM

Predložen datum za obilježavanje Dana općine
Mišljenja građana su bila različita, ali većina se usaglasila da bi datum o Danu Općine trebao biti vezan za vareško rudar­ stvo, jer je ono obilježilo najveći dio njegove ne­ kada blistave i profitabil­ ne prošlosti, koje uvijek budi posebne emocije i trenutke koji su duboko urezani u sjećanja sta­ novnika ove Općine. Kao konačan prijedlog za obilježavanje Dana Općine odabran je 16. august, datum od kada je označen privredni razvoj ove općine i početak moderne izgradnje grad­ skog i ruralnog područja. O tome da li će Varešani na ovaj datum obilježa­ vati Dan općine, odlučit će vijećnici Općinskog vijeća na sjednici koja je zakazana za kraj ovoga mjeseca. M.Bl.

833.333,33

B) USLOVI PRODAJE Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz predhodnu pismenu prijavu 1. Usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Zenici u utorak na dan 21.02.2012. godine u 11 sati, sudnica stečajnog sudije Rame Ljevakovića. 2. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju , te prodavac ne snosi rizik uknjižbe u zemljišne knjige i prijenosa vlasništva 3. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su predhodno uplatila depozit, koji su dužni položiti na depozitni račun, stečajnog dužnika br: 1323002002238988, otvoren kod NLB Tuzlanska banka Zenica ili blagajni preduzeća i to najkasnije na dan zakaza­ ne prodaje.Depozit iznosi 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka) 4. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje,dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim na­ zivom i adresom i brojem telefona podnosioca prijave, - se dostavlja, putem pošte ili direktno u sjedište stečajnog dužnika, sa naznakom „ne otvaraj“. 5. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od one navedene pod tačkom A. ovog oglasa, najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje, javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Javnog nadmetanja 6. Nekretninu koja je predmet prodaje kupci mogu razgledati svakim rad­ nim danom u vremenu od 10 do 12 sati počev od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj tabli Općinskog suda u Zenici i sredstvima jav­ nog informisanja zaključno sa 21.02.2012. godine što je stečajni dužnik dužan da trpi. 7. O prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču, stečajni upravnik do­ nosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči suda.Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti cijenu umanjenu za položeni de­ pozit u roku od trideset dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploči Suda. 9. Ponuđačima, čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje 10. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata dru­ gom po redu ponuđaču koji treba u roku od pet dana od dana rješenja da deponuje prodajnu cijenu. 11. Kupcima čija ponuda ne bude prihvaćena, depozit će biti vraćen u roku od tri dana. 12. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac. 13. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita. 14. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva obavještenja i informacije mogu se dobiti pozivom na telefon: 062-733-313.

U skladu sa Zaključ­ kom 33. sjednice Općin­ skog vijeća Vareš, koja je održana 31. novembra, prošli utorak načelnik općine Vareš Hamdo Fatić zakazao je održa­ vanje Javne rasprave o Nacrtu Odluke o utvrđi­ vanju datuma za obilje­ žavanje Dana općine. Rasprava nije izazvala posebno interesovanje Varešana, pa joj je prisu­

stvovao tek mali broj predstavnika udruženja, nevladinih organizacija i građana. Na razmatranje su predložena četiri pri­ jedloga- 12. maj- prvi pisani trag o Varešu, 16. august-dan kada je potpa­ ljena prva visoka peć u Varešu, 7. juli-početak najvećeg štrajka livaca ondašnje Kraljevine Ju­ goslavije, te 21. decem­ bar – kao Dan rudara.

››› PREDAVANJE U MAUROVIĆIMA

O voćnjacima i plasmanu voća
U dijelu novoizgrađe­ nog Islamskog centra džemata Maurovići u Visokom organizovano je predavanje o podizanju i obrađivanju voćnjaka te plasmanu voća u nared­ nom periodu, na kojem je gost predavač bio Suljo Selimović. Ovaj istaknu­ ti i veoma uspješni voćar iz Visokog je pred veli­ kim brojem okupljenih građana, kako džematlija džemata Maurovići tako i susjednih džemata Lije­

ševa, Orašac, Kološići, Bradve, Moštre i Mokro­ nozi, govorio o vlastitim iskustvima, kao i nauč­ nim saznanjima iz ove oblasti koje i sam primje­ njuje na vlastitim planta­ žama. N.K.

››› PRIČA IZ LOVA, A NIJE “LOVAČKA”

Faruk Rešidović odstrijelio vepra kapitalca
Na području Gornjeg Ulišnjaka, u rejonu Halu­ ga lovac Faruk Rešidović (31), član sekcije Omero­ ve vode Lovačkog druš­ tva Soko Maglaj, odstri­ jelio vepra kapitalca teš­ kog, kako se procjenjuje, blizu 200 kilograma. Im­ presivne su i kljove od nekih desetak centimeta­ ra. Faruku ovo nije prvi kapitalni odstrel - prije nekoliko godina odstrije­ lo je i vuka, takođe trofej­ ni primjerak. Ovako je na najbolji način završena ova lovna sezona. “Lo­ vac sam već 12 godina, a počeo sam od djetinjstva uz djeda, koji je bio stra­

Faruk sa veprom kapitalcem

stveni lovac. Nakon što smo obišli teren, primje­ tili smo tragove, “digli” smo ga i ja sam imao tu sreću da ga pogodim pr­ vim hicem iz karabina”, priča sretni Faruk i doda­

je da će ga na ovaj dan uvijek podsjećati prepa­ rirana veprova glava. Gosti maglajskih lo­ vaca bili su lovci Društva Borik iz Prnjavora – sek­ cija Soko iz Lišnje. N.B.

panorama ZDK
››› DOBOJ JUG

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

13

Ispunili uslov za kredit Evropske investicijske banke
Na, do sada najveći projekt Evropske komi­ sije pod nazivom “Vodosnabdjevanje i odvodnja oborinskih voda u Federaciji BiH“ vrijedan 121 milion eura aplicirale su 22 općine. Šest općina su potpisale ugovore, dok je 16 općina još na čeka­ nju za potpisivanje fi­ nansijsih ugovora. Među ovim općinama je i Op­ ćina Doboj-Jug koju su nedavno posjetili pred­ stavnici Federalnog mi­ nistarstva poljoprivrede zajedno sa predstavnici­ ma Cowia (Tehnička pomoć koja djeluje pri Delegaciji Evropske ko­ misije). Sanja Terzić, šef Je­ dinice za upravljanje pro­ jektom Evropske investi­ cijske Banke je rekla da je Evropska komisija dala uslov za dalju imple­ mentaciju ovih sredstava koja se daju povoljno na kreditnoj osnovi bio osni­ vanje ove jedinice za upravljanje projektom. „Kada je u pitanju aplikacija Općine Doboj Jug, stvari su privedene kraju. Došlo je do ne-

››› TEŠANJ

Povezivanje općina i bolja saradnja
Tim za koordinaciju komunikacijskog poveziva­ nja općina Tešanj, Doboj Jug i Maglaj održao je ne­ davno sastanak kojem su prisustvovali koordinatori projekata općina: doc.dr. Ismar Alagić (Tešanj), mr.Umihana Krličević Omerović (Doboj Jug) i Ferhat Bradarić (Maglaj). Sastanku u svojstvu gosta prisustvovao je Rifat Halilović iz Udruženja „Tragovi Crni Vrh“. Nakon provede­ ne diskusije i izvršenog usaglašavanja zaključeno je da se težište budućih aktiv­ nosti usmjeri prema privo­ đenju konačnoj namjeni Regulacionog plana Kise­ ljak i osmišljavanju projek­ tnih aktivnosti za lokalitet jezero Bistrica. Uloga tima za koordinaciju je da osmisli projektne ideje i iste razradi prema zahtjevima upravlja­ nja projektnim ciklusom sa naglaskom na saradnju iz­ među tri gore pomenute općine. Domaćin narednog sastanka na kome bi se pri­ stupilo razradi projekata bit će općina Maglaj. O.P.

Sa sastanka predstavnika Federalnog ministarstva i Općine Doboj Jug

znatnih korekcija koje će se na ovom sastanku razriješiti“, kazala je Terzi­

mo za sredstva u visini od m i l i o n e u r a p re m a Evropskoj investicijskoj

Općina Doboj Jug je puno uradila na planu sakupljanja oborinskih voda koje su ugrožavale stotine domaćinstava ravničarskog dijela ove općine. Ovdje jedva čekaju da počnu radovi na izgradnji silaznouzlazne petlje naa koju će se naslanjati Doboj Jug, na autocesti Koridora Vc čime bi se uredilo korito rijeke Usore i na taj način konačno riješilo pitanje plavljenja ovog dijela općine.

ćeva, dodavši da se usko­ ro očekuje potpisivanje financijskog ugovora. „Mi smo 2009. godine Odlukom Općinskog vijeća odlučili da aplicira-

banci (EIB), kako bismo nastavili aktivnosti na nastavku radova izgradnje primarne i sekundarne kanalizacijske mreže u općini“, istakao je načel­

nik Doboj Juga Džavid Aličić, rekavši da se uz milion eura kredita sa povoljnom kamatom i rokom otplate od 25 go­ dina, a pet godina grejs perioda, dobija i 400.000 eura nepovratnih sredsta­ va koje je obejzbjedila Evropska komisija, a koja će biti utrošena is­ ključivo za izgradnju prečistača otpadnih i ka­ nalizacionih voda. Odmah nakon potpi­ sivanja ugovora raspisat će se tender za izvođača radova. M.B.

Sastanak načelnika i menadžera projekata

››› FEDERALNO MINISTARSTVO DONIJELO ODLUKU

Ništa od spalionice u Visokom
Nakon što su u Viso­ kom krajem prošle godine građani odlučno i jasno rekli “ne” na javnim ra­ spravama i okruglim sto­
Udruženja “Eko viking” i “Damar omladine”, koji su bili najveći protivnici izgradnje spalionice, nisu krili zadovoljstvo zbog odluke, jer kako su istakli, ovo mnogo znači kada je zdravlje svih stanovnika Visokog u pitanju. Prema njihovim riječima, odluka je pravedna i zdravlje svih treba da bude na prvom mjestu.

lovima izgradnji spalioni­ ce u krugu firme “Pre­

vent”, čekalo se na mišlje­ nje Federalnog ministar­ stva okoliša i turizma, koje je, po zahtjevu inve­ stitora “Prevent Leather Sarajevo” d.o.o. Visoko bilo zaduženo za izdavanje okolišne dozvole za iz­ gradnju postrojenja za termičku obradu otpada – spalionicu, da odobri ili ne dozvolu ovoj firmi. Odgo­ vor je stigao i u njemu re­ sorno ministarstvo zaklju­ čuje da se prekida postu­ pak ocjene Studije o pro­ cjeni uticaja na okoliš in­ vestitora za postrojenje za termičku obradu otpada u postupku izdavanja oko­ linske dozvole. U obrazloženju koje je

Protekle sedmice je odr­ žan radni sastanak sa me­ nadžerima projekata na rea­ lizaciji ciljeva iz strateških odkumenata Općine Tešanj za 2012. godinu. Općinski načelnik Fuad Šišić je predstavio cijeli pro­ ces, kao i iskustva u posled­ nje tri godine, a kroz diskusi­ ju su otkonjene dileme koje

su imali prisutni nosioci ak­ tivnosti u 2012. godini. Zaključeno da je vrijeme da se pokrene definisanje strategije za period 20122018 godina, u koju bi pored nedovršenih ciljeva iz posto­ jećih dokumenata bili ugra­ đeni i ciljevi iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. O.P.

››› POSJETE

Protiv spalionice i najmlađi

potpisala ministrica Branka Đurić, između ostalog, stoji da obzirom da bi projekt u znatnoj mjeri mogao ugroziti okoliš, a rezultati Studije o uticaju na okoliš pokazuju da projekt nije u skladu sa

fedralnom Strategijom zaštite okoliša, niti Akcio­ nim planom zaštite okoli­ ša, niti su utvrđene mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, te mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš. N.K.

Predstavnici OSCE-a u Tešnju
Delegacija misije OSCE u BiH sa šefom ureda iz Tuzle Peter Bas-Backer boravila je protekle srijedeu radnoj po­ sjeti Općini Tešanj. Razgovarano je o političkoj situaciji u Tešnju, saradnji sa susjednim općinama i drugim aktuelnim temama, a istaknuta je posebno zapažena uloga Općine Tešanj u projektu OSCE “Politička akademija za građane”. OSCE će i u narednom periodu uključivati Općinu Tešanj u svoje projekte. O.P.

14 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

aktuelno
››› UZ ODREĐENE ZASTOJE GRADNJA NOGOMETNOG CENTRA NS BiH IPAK NAPREDUJE

ŽUPANIJSKI ODBOR M HDZ BIH ŽUPANIJE ZENIČKO-DOBOJSKE

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Županijski odbor Mladeži HDZBIH Zeničko-dobojske žu­ panije u najvećoj mjeri izražava nezadovoljstvo odnosom Vlade Zeničko-dobojske županije i nadležnih ministarsta­ va prema mladima. Smatramo nedopustivim da postupak vezan za dodjelu stipendija braniteljskim populacijama traje od listopa­ da prošle godine pa sve do svibnja ove godine, kako je i sam ministar najavio za „Našu riječ“ (izdanje 24.1.2012.). Mišljenja smo da Ministarstvo za braniteljska pitanja treba da makar odrediti bodovnu granicu za dodjelu sti­ pendija, kako bi se na vrijeme raspisao i natječaj za sti­ pendije Ministarstva za obrazovanje. I svih prethodnih godina je bilo slučajeva privremenog financiranja, ali stipendije nikada do sada nisu bile upitne niti su kasnile u ovolikoj mjeri. Iskreno vjerujemo da će se ovakav odnos vlasti prema mladima promijeniti, jer ćemo u protivnom biti primorani pozvati sve studente, bez obzira na stranačku ili nacional­ nu pripadnost, na mirni prosvjed ispred zgrade Vlade u Zenici. Ujedno izražavamo i nezadovoljstvo što ova Vlada nije nastavila sa stambenim zbrinjavanjem mladih, a što je određeno i Strategijom za mlade ZDŽ. Predsjednik Damir Jukić
Tribina Nogometnog centra

Nogometaši ovog ljeta ulaze na terene centra

Trening centar Nogometnog saveza BiH na Kamberovića ravni, čija je gradnja počela 19. marta prošle godine, trebalo je da bude završen sredinom janu­ ara. Do kašnjenja je došlo zbog određenih neblagovremenih isplata investitora, a kako nam je rečeno prilikom posjete gra­ dilištu, jedno vrijeme radovi su bili potpuno obustavljeni. Kraj radova u maju Radnici zeničkog preduzeća „Almy-transporti“ i sarajevske firme „In“ ponovo su na zadat­ ku, izvode radove na ugradnji stolarije u otvore za izlaz u ložu tribine uz teren s prirodnom travom. Najnovije informacije s kojima raspolažemo kažu, kako će izgradnja još jednog savremenog sportskog objekta u Zenici, biti završena najkasni­ je do kraja maja. Tome u prilog govore i činjenice, da su najvažniji poslovi urađeni, odnosno, svi zemljani radovi, tribina i re­ flektori. Prirodna trava je za­ sijana i bit će nadopunjena umjetnom, koja je trenutno u skladištu. U narednih nekoliko dana treba početi ugradnja stubova za krovnu konstruk­ ciju. „Prirodna trava će na proljeće biti dosijana, a što se tiče podloge za teren s umjetnom travom uskladištena je u Sarajevu i čekaju se povoljniji vremenski uslovi za njeno postavljanje“, kaže Sabahudin Patković, vođa gradilišta „Almy-transporta“ na Kambe­ rovića ravni. Za gradnju prve

Akcija

Akcija

Urađeno oko 65 odsto posla

Akcija

faze Nogometnog centra za potrebe reprezentativnih se­ lekcija BiH, zahvaljujući FIFA i UEFA, osigurano je više od osam miliona KM. Međutim, sredstava nedostaje za opre­ manje svlačionica i soba... Za prvu fazu 8,5 miliona KM „Do sada je urađeno oko 65 odsto radova. Gradnja kasni iz opravdanih razloga, a to su bili utvrđivanje nekih stvari na relaciji FIFA i UEFA i država BiH. Podsjećam da nam je za izgradnju prve faze Nogometnog centra na raspolaganju oko 8,5 miliona KM i nedostaje nam novca za opremanje soba, svla-

AKCIJA VRIJEDI DO ISTEKA ZALIHA !!!

čionica i drugih pratećih sadržaja unutar tribine. Taj novac trebamo osigurati iz povrata PDV-a, što je oko milion KM. Njime bi finansirali preostale građevinsko - zanatske radove i izgradnja terena za mali nogomet sa umjetnom travom, za što su izvršene sve pripreme“, izjavio nam je Nihad Hodžić, projekt menadžer NS BiH. U kvalitet gradnje i dosti­ gnuti stepen gradnje uvjerili su se proteklih dana Muhamed Tea, menadžer za razvojne projekte FIFA i UEFA i Simon Patrik, viši savjetnik UEFA u Odjelu za odnose sa nacional­ nim asocijacijama. A.M.

obrazovanje
››› POHVALE ODSJEKU „HEMIJSKO INŽENJERSTVO“

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

15

Zenički Univerzitet krupnim Obrazovanje inženjera koracima hrli Evropi za budućnost
PRVOG SEMESTRA
Tim inostranih i bh eksperata kojeg su predvodili znanstvenici iz Belgije dr. Andre Govaert i dr. Patrick Demeyere obavili su nedavno eksternu evaluaciju studijskog programa „Hemijsko inženjerstvo“ na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univer­ ziteta u Zenici. „Prema preliminarnom usmenom izvještaju dr. Andrea, članovi ekspertnog tima su vrlo zadovoljni viđenim stanjem Fakulteta i vjerovatno će odobriti akreditaciju. Zbog toga, čestitam menadžmentu Fakulteta i njegovom timu koji je pripremao evaluaciju na čelu sa dr. Farzetom Bikićem koji su više od godinu dana predano radili na ovom projektu“, kaže prof.dr. Sabahudin Ekinović, rektor UNZE. Tokom narednih mjesec dana ekspertni tim će dostaviti konačan pisani izvještaj o izvršenoj evalu­ aciji, koja je realizirana u okviru Tempus projekta „EU standards for Accreditation of study progra­ mms on BH Universities“. U okviru ovog tempus projek­ ta tokom marta ekspertni timovi će izvršiti akreditaciju još tri studijska odsjeka na zeničkom univerzitettu: „Menadžment pro­ izvodnih tehnologija“ na Mašin­ skom, „Razrednu nastavu“ na Pedagoškom i studijski program „Ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu UNZE. Uporedo sa aktivnostima na akreditaciji pojedinih studijskih programa Univerzitet provodi aktivnosti na institucionalnoj akreditaciji Univerziteta od stra­

››› POLITEHNIČKI FAKULTET U ZENICI NAKON

Ekspertni tim saopćava preliminarne rezultate evaluacije

Prof.dr. Sabahudin Ekinović

ne Agencije za razvoj visokog obrazovanja. Naime, krajnji rok za prijavu svih državnih univerziteta za akreditaciju bio je 15. august 2011. godine, a u tom roku blago­ vremeno se prijavio jedino zenič­ ki univerzitet, sa kompletnom dokumentacijom. „Agencija je provela sve potrebne aktivnosti i treba donijeti još samo cjenovnik o akreditaciji. Drago nam je da smo prvi i jedini ispunili uvjete za akreditaciju, ali nam je žao što i ostali univerziteti nisu ispunili ovu

obavezu. Uskoro se nadamo pozitivnom odgovoru Agencije“, kaže rektor Ekinović. Na zeničkom Univerzitetu trenutno studira oko 5.000 stu­ denata prvog ciklusa studija, te oko 1.000 postdiplomaca. Za akreditaciju se prate tri uslova: oprema, prostorni kapa­ citeti i kadrovska opremljenost. „Kada je u pitanju oprema zahvaljujući austrijskom kreditu realiziranom prije dvije godine mi smo veoma dobro opremljeni. Ako govorimo o kadrovskoj popunjenosti, moram kazati da okruženje djeluje na nas, te zbog nedostatka budžetskih sredstava već tri godine imamo isti broj zaposlenih, Međutim, trenutno imamo problema sa prostornim kapacitetima. Pojedini fakulteti djeluju u skučenom prostoru, tako da ukupno imamo oko 6 kvadrata po studentu, što bi značajno promijenila izgradnja zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta, za čiji dovršetak je potrebno oko 4,5 miliona KM“, kaže rektor Ekinović. E.B.

Sagledavajući „brojno sta­ nje“ na zavodima za zapošlja­ vanje i svakodnevno istaknute potrebe tržišta, opravdanim se smatralo otvaranje Politehnič­ kog fakulteta UNZE. Da bismo vidjeli koliko su opravdali očekivanja osniva­ ča, ali i studenata koji su se upisali na ovaj fakultet, prošle sedmice smo ih posjetili. Završen je zimski semestar i stotinu studenata Odsjeka za građevinarstvo i 75 studenata Odsjeka za proizvodni biznis prilično su zadovoljni onim što im je zenička Politehnika ponudila.U prilog ovome go­ vore i rezultati anonimne an­ kete nedavno sprovedene među studentima. „Tokom prvog semestra nismo imali većih poteškoća,

Doc.dr. Sabahudin Jašarević

„Kako BiH počinje bivati poprište značajnih razvojnih infrastrukturnih zahvata,od gradnje svih vrsta saobraćajnica preko intenzivne ur-

››› UNIJA STUDENATA UNZE

Studenti mogu doprinijeti boljim uslovima studiranja
Studenti Univerziteta u Ze­ nici su, prema podacima iz Iz­ vještaja Unije studenata, prošle godine bili aktivni i radili su na poboljšanju uslova i kvaliteta studiranja kroz mnogobrojne aktivnosti u kojima su učestvo­ vali. Uključenjem studenata u rad i funkcionisanje Univerzite­ ta poboljšana je saradnja između studenata i rukovodstva na Uni­ verzitetu, a studenti su zastuplje­ ni u svim segmentima organiza­ cije, od Naučno – nastavnog vijeća do Odbora za kvalitet. U ovoj godini USUNZE planira intenzivirati saradnju sa svim unijama Studenata u BiH sa ciljem zajedničkog rada na projektima i poboljšanja stu­ dentskog standarda i položaja studenata. “U toku ove godine ćemo završiti i neke od započetih projekata, te aplicirati na još jedan Tempus projekt. Planiramo raditi na, trećoj po redu, Studentskoj konferenciji i festivalu ZENICA ZOVE, kao i drugim projektima i manifestacijama namjenjenim studenima i mladima u Zenici,” kaže Mario Zović, predsjednik Unije Studenata. I.O.

Studenti Građevine koriste dvije učionice i čitaonicu Mašinskog fakulteta

osim stalno prisutnog problema sa manjkom prostornih kapaciteta. Kad je u pitanju kadrovska popunjenost, obzirom da smo u prvom semestru imali opće predmete, predavači su bili profesori sa zeničkih fakulteta. U narednom semestru ćemo imati više stručnih predmeta za šta ćemo angažirati i iskusne nastavnike iz drugih gradova“, kazao nam je doc.dr. Sabahudin Jašarević, v.d. dekan Politehničkog fakulteta. Pored dva postojeća odsje­ ka, planirano je i otvaranje Odsjeka zaštite na radu i Od­ sjeka za ekologiju, što trenut­ no zavisi od prostornih ali i finansijskih mogućnosti Uni­ verziteta i kantona.

banizacije i izgradnje objekata, do krupnih projekata u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša, realno je očekivati da će se potražnja za stručnjacima ovih struka u narednom periodu stalno povećavati“, kaže dr. Jašare­ vić, o značaju postojećih odsjeka. Misao vodilja Politehnike se može sažeti riječima da „znanost ne smije biti samoj sebi svrha“. Tako je i ideja o osnivanju Politehnike studija u Zenici nastala je na temelju potrebe za stvaranjem privredi potrebnih polivalentnih struč­ njaka, promocije kreativnosti i održavanjem stvaralačke atmosfere radi budućeg razvo­ ja države. E.B.

16 NAŠA RIJE^
Svake godine bira se najbolji student, odnosno studentica Studentskog centra. U znak sjećanja na najboljeg studenta Centra iz 2010. godine Alena Mehmedovića iz Zavidovića, koji je nedugo nakon primanja

Utorak, 31. 01. 2012.

manife
››› DANI STUDENTSKOG CENTRA ZENICA
denta Studentskog centra puno mi znači i nadam se da će mi biti dodatni podstrek da nastavim koračati putem nauke i da budem još bolji. Ključ mog uspjeha je prije svega, ljubav koju gajim prema ekonomiji

Devetka mu „pokvarila“ prosjek

Ljubav prema nauc

Svečano obilježen Dan Studentskog centra Ze

Diplomu Merdiću uručila direktorica Centra i otac Alena Mehmedovića

nagrade iznenada i tragično preminuo, prošle godine je ustanovljena nagrada „Alen Mehmedović“ za najboljeg studenta Centra. Za najboljeg studenta ove godine je proglašen Alem Merdić iz Kaknja, student treće godine Ekonomskog fakulteta, u prošloj studijskoj godini ostvario prosjek ocjena 9,88. Osam desetki „pokvarila“ mu je samo devetka iz Finansija. Nagradu su mu uručili direktorica Bašić-Buzaljko i Alenov otac Safet Mehmedović. - Priznanje za najboljeg stu-

kao nauci, jer kada nešto radite s ljubavlju, kada se u to unesete i tijelom i duhom, rezultati ne mog1u izostati –kazao nam je Merdić, otkrivajući tajnu svog studentskog uspjeha. Pored izvanrednih rezultata na fakultetu, Alem je aktivan i na drugim poljima, te je predsjednik Asocijacije studenata stanara Studentskog centra. - Svima bih poručio da svoje vrijeme, kao važan resurs investiraju u obrazovanje, jer investicije u obrazovanje daju najveće kamate – kazao je Merdić.

Studentski centar Zenica ove godine obilježava 35 godina postojanja i rada. Izgrađen je 1977. godine sa kapacitetom 228 ležajeva smještenim u 87 soba. Tokom rata stavljen je na raspolaganje jedinicama Armije BiH i Regionalnoj bolnici Zenica, a mada je u julu 1997. godine Centar ponovo dat na raspolaganje studentima sve do 26. januara 2005. godine nije imao riješen status i način finasiranja, kada ga Skupština ZDK definiše kao Javnu ustanovu koja je kasnije integrisana u zenički Univerzitet, te je upravo zbog pomenute činjenice ovaj datum proglašen za Dan Studentskog centra Zenica.

Javna ustanova „Student­ ski centar Zenica“ proteklog četvrtka, 26. januara, na sed­ mu godišnjicu od integriranja u Univerzitet u Zenici, upri­ ličila je svečanu akademiju kojom je okrunjena ovogo­ dišnja manifestacija „Dani Studentskog centra Zenica“. Internet u svakom kutku Centra Svečanosti su prethodila sportska takmičenja, preda­ vanja i prezentacije, a to­ kom akademije najboljima su uručene diplome za po­ stignute uspjehe. Prisutne goste i zvanice na početku svečanosti je pozdra­

Nastup učenika Srednje muzičke škole u Zenici

vila Miralema Bašić-Buzaljko, direktorica Centra, koja je istakla da Centar to­ kom dva mjeseca, koliko traje manifestacija, ima niz

aktivnosti, a cilj im je kvali­ tetniji i ugodniji boravak studenata. „Kao kruna svih aktivnosti uz svečanu akademiju, danas svečano u promet puštamo wireless internet u svakoj sobi, a kako to studenti vole kazati, u svaki kutak Centra. Nadamo se da ćemo na ovaj način poboljšati informisanost studenata, a naravno i njihovu uspješnost na fakultetima“, kazala je direktorica Bašić-Buzaljko. O mjestu Univerziteta u Zenici, a u njemu i Student­ skog centra Zenica, u druš­ tveno-političkoj zbilji i histo­ riji Zenice i regije govorio je

Članovi Organizacionog odbora sa Enisom Bešlagićem, jednim od predavača

estacije

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

17

ci je ključ uspjeha

Najbolji budući inženjer Centra
Obzirom da je na tehničkim fakultetima teško ostvariti visok prosjek ocjena, na kolegijalan zahtjev studenata, od ove godine utvrđena je i nagrada za najboljeg studenta koji studira na nekom od tehničkih fakulteta. Po tom osnovu diplomu najboljeg primio je Samir Kozar, student treće godine Mašinskog fakulteta, sa prosjekom ocjena od 8,72.

enica l Najbolji student Alem Merdić iz Kaknja

Samir Kozar

Nagrađeni studenti sa direktoricom

prof.dr. Safet Brdarević, prorektor za nastavu i stu­ dentska pitanja. „Analizirajući utjecaje na ukupnu društvenu reprodukciju Zenice i područja koja njoj gravitiraju pored osnivanja Univerziteta u tu ravan može se staviti samo još dolazak Austro-Ugarske sa industrijskim pristupom proizvodnji i izgradnji infrastrukture, te momenat iza Drugog svjetskog rata, kada je vlast bivše Jugoslavije izabrala da Zenica bude centar metalurgije“, kazao je dr. Brdarević. Brojna sportska takmičenja Nakon obraćanja prorek­ tora, uslijedio je kulturnozabavni program i dodjela diploma. Diplomu za najbržu studenticu Centra dobila je Berina Šabić, druga je bila Admira Rahmanović, a treća Adnana Husić. Najbrži

student Centra bio je Amir Ramić, drugi Malik Hasagić, a treći Nevzad Ramić. Pobjednik šahovskog turnira bio je Amel Mujkanović, dok su drugi i treći bili Adnan Mujkanović i Nevres Hajdić. Za najbolji literarni rad proglašen je umjetnički uradak Arifa Odobašića ep „Čejvan Mujo“, kojeg je po­ svetio svom kolegi iz Centra. Najbolji likovni rad je sačini­ la Admira Ruvić. Za najljep­ šu žensku sobu proglašena je soba 30, Mirnese Pajić i Elme Huskić, a za najuređe­ niju mušku sobu proglašena je soba 34 u kojoj stanuju Mensur Musić, Asmir Karahodžić i Anes Kozlić. Na turniru u malom nogometu učestvovalo je devet ekipa. Prvo mjesto pripalo je ekipi «Legea», druga je bila ekipa «Vrbanjuša», a treća «Svje­ doci». Najbolji u kategoriji

bacanja kamena sa ramena je bio Edin Piljug. Održan je i turnir u basketu, a najbolja je bila ekipa «Triple xXx». Drugi su bili „Kenguri“, a treća ekipa „Prvo mjesto“. Pobjednici odbojkaškog turnira bili su članovi kombi­ novane muško-ženske ekipe «Lale». Druga je bila ekipa «Kakanj», a treće mjesto pripalo je ekipi «Lipše i lo­ še». Zahvalnice prijateljima Centra Svečana akademija bila je i prilika za uručenje zahval­ nica prijateljima Student­ skog centra koji su podržali njegov rad i razvoj u prote­ klom periodu: dr. Semiru Osmanagiću, Nuri BazduljHubijar, Senki dr. Balorda, prof.dr. Nagibu Neimarliji, Mensuru Milaku, Aidi dr. Brčić iz Zavidovića, Sred­ njoj muzičkoj školi u Zenici, federalnom i kantonalnom ministarstvu obrazovanja, rektoru Univerziteta u Zeni­ ci, te preduzećima „Salčino­ vić“, „Telekabel“ i „Veling studio“ iz Zenice. Tokom uručenja nagrada i zahvalnica prisutne su sa nekoliko melodija prigodnim muzičkim predahom počasti­ li učenici Srednje muzičke škole Zenica, a program su vodili studenti Nerma Halilo­ vić i Jasmin Rizvić.
Pripremio E.Bašić, Foto: J.Imamović

Ministrica Balorda najavila skoro otvaranje Studentske ambulante

18 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

kultura
››› IZLOŽBE: VAN KVADRATA

››› PROJEKT IK PLANJAX TEŠANJ I BOSANSKE RIJEČI TUZLA

U oktobru 2009. godine izlož­ ba BH strip 1995-2010. godine, pod nazivom „Van kvadrata“
Autori okupljeni u zeničkoj školi, a zastupljeni na pomenutoj izložbi, su kao posljednji zajednički uradak objavili knjigu „ZE strip“, koja bi se s pravom mogla nazvati i „BH strip“. Neki od pomenutih zeničkih autora danas su afirmirani crtači stripa, ili crtanog filma – poput Jašarevića, koji je bio mentor, Begića i Cvjetkovića, Maglića, koji i dalje žive u BiH, Šafaržikove, sa stalnom adresom življenja u Hrvatskoj, Armina Heće, koji je u SAD...U svakom slučaju, zenički autori su dali veliki doprinos afirmaciji devete umjetnosti u BiH tokom ratnih i poratnih godina.

Bh strip putuje Evropom
nove zgrade Muzeja grada Zeni­ ce i trajat će do kraja februara, a nakon Zenice, vidjet će je i publi­ ka drugih bh. gradova. Ova postavka, koja je u ino­ stranstvu naišla na odličan prijem publike i kritike, utoliko je zna­ čajnija i zanimljivija za ZE-DO kanton jer je na njoj zastupljeno nekoliko već afirmiranih zeničkih crtačkih imena stripa, kao što su – Adnadin Jašarević, Besir Misirlić, Biljana Šafaržik, Faruk Begić, Muhamed Kafedžić, Zdravko Cvjetković, a na izlož­ bi su predstavljeni i strip uratci autora iz drugih bh. gradova, poput Aleksandra Gačanovića, Milorada Mace Vicanovića i Stanka Gojića iz Banja Luke, Admira Delića,Tuzla, Edina Durmiševića, Filipa Andronika, Ines Dedović, Maje Pavlovića, iz Sarajeva, Miroslava Slipčevića iz Bihaća... Zastupljenost nekoliko ze­ ničkih autora na izložbi „Van kvadrata“, svakako je i prilika za podsjećanje da se tokom

Knjige u ponudi za nagrade odlikašima

Knjiga je uvijek bila vjerni pratitelj djetinjstva, a stariji dobro pamte kako su se odlika­ ši na kraju školske godine rado­ vali knjižicama punih petica i jednom čarobnom daru – knjizi, koju su dobijali svi oni, koje su nastavnička vijeća nagrađivala za odlično učenje i primjerno vladanje. Dva eminentna bh. pisca za djecu i mlade, koji su vlasnici i dviju izdavačko-gra­ fičkih kuća – Bajruzin Hajro Planjac iz IK Planjax Bobare Tešanj i Šimo Ešić, Bosanska riječ Tuzla, u želji da vrate u naše škole taj lijepi običaj, po­ krenuli su prošle godine projekt Poklon knjiga za peticu – na­ grada za najbolje učenika. Ovaj projekt, u okviru koga se knji­ gom nagrađuju odlikaši u osno­ vim školama u BiH, se započeo realizirati prošle godine. – Zapravo, privrednici i biznismeni, osvjedočeni prijatelji knjige, doniraju knjige osnovnim školama, koje će biti uručene odlikašima. Na ovaj način je prošle godine 20 hiljada osnovaca-odlikaša širom BiH nagrađeno mojim romanom za djecu i omladinu „Tajne djedovog mlina“. Nagrađeni su

Poklon knjiga za peticu
U ovoj školskoj godini, odlikaši će biti nagrađeni sa jednom od slijedećih knjiga – Bracikina družina, riječ je o šestom izdanju Planjčevog romana za djecu i mlade, Izmislionica u selu Pričevac i Vrelo ljepote, antologije bh. poezije za djecu Ešića. - Svakako, veliku zahvalnost Ešić i ja, dugujemo privrednicima, koji su prepoznali veliku vrijednost ovog projekta , ističe Planjac.

Izložbu „Van kvadrata“ prati i adekvatan katalog

učenici u Tešnju, Usori, Maglaju, Žepču, Visokom, Vogošći, Konjicu, Gračanici, Čeliću, Bužimu, Cazinu, Sarajevu ..., kaže Planjac. Projekt Poklon knjiga za peticu nastavlja se i ove godi­ ne. Prema Planjčevim riječima, projekt je naišao i na potporu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, na čelu sa ministri­ com Bernadetom Galijašević, koje će knjigama ovih književ­ nika za djecu, nagraditi odlika­ še u jednoj od osnovnih škola, koje su postigle najbolje rezul­ tate u odgojno-obrazovnom procesu.. L.S.

bila je postavljena u Huiser Mu­ seumu u Nizozemskoj, a krajem pretprošle godine u Galeriji Fon­ tikus u Grožnjanu, Hrvatska. Konačno, „Van kvadrata“ može vidjeti i bh. publika. Za početak, postavljena je nedavno u galeriji

rata u BiH, u Zenici dogodio i najznačajniji korak u procesu rehabilitacije devete umjetno­ sti u našoj državi. Naime, pod okriljem zeničkog Doma mla­ dih, 1994. godine osnovana je prva škola stripa u historiji Bosne i Hercegovine. L.S.

››› KNJIŽEVNE EDICIJE “POVELJA”

Priprema se drugo izdanje romana “Demijurg” Džemaludina Alića
U posljednjoj deceniji Opća biblioteka Zenica, koja je nedav­ no obilježila 58 godina rada, se bavi i izdavačkom djelatnošću, u okviru koje je objavljeno deset vrijednih izdanja poezije, proze, eseja te jedna stručna knjiga. Svakako, najznačajnije je pokre­ tanje književne edicije “Povelja”, koja afirmira stvaralaštvo knji­ ževnika, koji su na bilo koji način vezani za Zenicu. Tako su do sada u ovoj ediciji objavljene knjige – Izabrane pripovijetke Muhameda Kondžića, “Veslač u tami” Esada Ekinovića, “Bestija­ rijum” Kemala Mahmutefendića i “Placebo” Selima Arnauta, riječ je o stihozbirkama. U ovoj godi­ ni Zenička biblioteka je planirala u “Povelji” i objavljivanje roma­ na “Demijurg” Džemaludina Alića, rođenog Zeničanina i uglednog bh. književnika, koji godinama živi u Njemačkoj. – Alić ove godine navršava 65 godina života, a prošlo je i dvadesetak godina od prvog izdanja romana “Demijurg” i to su razlozi, zbog čega ćemo u “Povelji” objaviti ovo njegovo djelo, riječi su Midhata Kasapa, direktora Bibli­ oteke. L.S.

››› POZORIŠNE PREMIJERE

Dvije premijerne izvedbe predstave „Govorna mana“ Velika retrospektiva Tomislava Perazića u Tuzli
››› IZLOŽBE AKADEMSKIH SLIKARA ZE-DO KANTONA
Na velikoj sceni Zenič­ kog teatra za 2. i 3. februar (četvrtak i petak), sa počet­ kom u 19.30 sati, igrat će se premijerne izvedbe pred­ stave „Govorna mana“ GoIZLOG KNJIGE

rana Markovića, u režiji Marka Misirače. U ovoj predstavi uloge tumače: Haris Burina, Mario Drmać, glumac- gost iz Sarajeva i Uranela Burina. L.S.

Akademski slikar Tomislav Perazić, član ULUBiH-a i Društva likovnih umjetnika ZDK, sa stalnom adresom življenja u Zenici, priprema veliku retrospektivnu izložbu, koja će u drugoj polovici fe­ bruara biti postavljena u Ga­ leriji Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. - Ovo će biti jedna od mojih najvećih retrospektivnih postavki, na kojoj ću prezentirati ono najbolje, urađeno od 1961. godine do danas. Predstavit ću se sa crtežima, grafikama i radovima iz mojih ciklusa, urađenih u različitim

likovnim tehnikama, kaže ovaj likovni umjetnik, kome je naša novinsko-izdavačka kuća, u

povodu 50 godina likovnog stvaralaštva uradila luksuznu Monografiju „Perazić“. L.S.

žuta strana
Bulevar Kralja Tvrtka 1, Zenica Tel/fax: 032 407 075 e-mail: muhadrize@hotmail.com

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

19

PROIZVODNI OBRT PEKARA

Žaluzine po Vašoj mjeri!

"DITTA"
061 146 161

ROLO program, aluminijske i PVC roletne, tende... Trakaste zavjese Harmonika vrata Plise i rolo zavjese

ČELIČNE KONSTRUKCIJE RUDARSKA OPREMA ARMATURE
l Brzi servis putničkih automobila l Servisiranje auspuha l Montaža i balansiranje guma l Punjenje autoklima

Kočevska Čikma bb Tel: 032/406-408

JP ”PARKING SERVIS” d.o.o. ZENICA
032 223 481

Zacarina 23 Tel. 406-527

”B M M” d.o.o. Zenica AUTODIJELOVI I SERVIS Prodavnica br. 1 (Štrosmajerova 11) tel. 032 / 462-499 fax 032 / 462-131 Prodavnica br. 2 i servis (Goraždanska 68) tel. 032 / 200-670 fax 032 / 200-671

JU APOTEKE "ZDRAVLJE" ZENICA
72000 Zenica, Maršala Tita / Novi tržni centar E-mail: info@zedoturizam.ba web: www.zedoturizam.ba

GALENSKI LABORATORIJ ZENICA
"PRIRODA NIŠTA NE ^INI UZALUD"

MASTI KOZMETIKA TABLETE SIRUPI I KAPI SUPROSITORIA ČAJEVI
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA Štrosmajerova br. 4, 72 000 Zenica Tel: 032 / 462 246

PARACETAMOL SUPP. 120 mg i 250 mg

STR "IDES" Zenica
PRODAVNICA OBUĆE Zenica, Maršala Tita 17 Tel: 032 406 733

RADNO VRIJEME: 07:00 - 19:00
PPUD

Proizvodnja jorgana, jastuka i posteljina Sarajevska 255, tel. 032/203-140

”INO”

d.o.o. ZENICA

FANTHENOL JECODERM TIGROVA VALOGENT BETAMETHA­ SON

COPASAL ACESIL C VITAMIN

CONTRA TUSSIM ALTHAEAE SIRUP PARACETAMOL SIRUP

Tel.: +387 (0)32 200 130 +387 (0)32 200 131 GSM: +387 (0)61 786 436 e-mail: europart@telekabel.ba europart@bih.net.ba

PRIVREDNI PROGRAM: MERCEDES, MAN, SETRA, NEOPLAN, ISUZU
Blatuša bb Zenica Tel.: 032 405 806 Mob.: 063 290 992

NOVO - servis auspuha - garancija 2 godine - servis putničkih vozila - limarsko - lakirerski radovi - stol za izvlačenje havarisanih vozila

Mjesto za Vašu reklamu

20 NAŠA RIJE^
››› PREDSTAVLJAMO

Utorak, 31. 01. 2012.

društvo
››› RAZGOVOR U POVODU: MARIO DRMAĆ, POZNATI POZORIŠNI, TV I FILMSKI BH GLUMAC

Željan sam lijepih predstava i filmova, koji će razvedriti publiku
Zlatan Husukić sa ocem Seadom

Zlatan Huskić iz Olova, prvak Balkana u Taekwandou
kategoriji juniora do 68 kg i tako se okitio još jednim zlatom. ­Za ovaj veliki uspjeh mogu biti zahvalan prvo mojim roditeljima, zatim treneru i velikom radu i trudu koji sam uložio tokom proteklih mjeseci. Ovu pobjedu i titulu Balkanskog prvaka posvetio sam mojim prijateljima iz razreda IV -1 gimnazije, koji su me dan prije polaska ohrabrili i potpisali se na moju majicu koja mi je u jednom presudnom trenutku bila najveća motivacija da pobjedim, kaže Husukić. Ovaj uistinu zlatni pri­ mjer dobrog djeteta, odlič­ nog učenika, uzornog sportiste je ponos svima koji ga poznaju a jedan grad koji ima ovakvog sportistu može biti siguran da će ga predstavljati u najboljem svijetlu. S.Mi.

Kao gost glumac u predstavi „Govorna mana“ Gorana Markovića, u re­ žiji Marka Misirače, po­ red Harisa Burine i Urane­ le Burine, igra Mario Drmać, jedan od najpoznati­ jih pozorišnih, televizij­ skih i filmskih bh. glumaca, srednje generacije, koji je inače član glumačkog an­ sambla Pozorišta mladih u Sarajevu. Na početku raz­ govora, pola u šali će nam kazati kako su ga u Zenici primili toplo, iako Zeničani imaju problema sa grija­ njem. Kao da sam na produženom godišnjem odmoru - Drago mi je da radim u Zenici, u kojoj se osjećam kao da sam na nekom produženom godišnjem odmoru. Volim prošetati čaršijom, znam gdje ću na doručak, ručak, večeru. Zaustavljaju me i pitaju otkud ja ovdje, je li to imam neku predstavu večeras, a niko ne zna da ovdje radim već skoro mjesec, pa im onda bude drago, kada to čuju. Uloga Petra u „Govor­ noj mani“ kao da je bila stvorena za Maria. To je otkrio i reditelj Misirača, koji je inače predsjedavao žirijem na prošlogodišnjim Pozorišnim igrama u Jajcu, kada je Mario za ulogu u predstavi Kokoška dobio nagradu. - Zadovoljstvo mi je što sam se našao na sceni zajedno sa Harisom i Uranelom. Harisa sam upoznao 1999. godine u Sarajevu, na snimanju serije Crna hronika, potom i filmova Go West, Nafaka, kao i drugih projekata. Angažman u Zeničkom

Da skromnost i jedno­ stavnost krasi velike lju­ de potvrđeno je već odav­ no, a nakon što smo upo­ znali zlatnog momka iz Olova, Zlatana Huskića još jednom smo se uvje­ rili u to. Zlatan ima 17 godina i približno isto toliko medalja i pobjeda. Od svoje desete godine ak­ tivno se bavi taekwando borilačkom vještinom. Četverostruki je državni prvak BiH, višestruki međunarodni prvak i osvajač je titule najboljeg tehničara na nedavno održanom prvenstvu u Karlovcu. Član je ta­ ekwando akademije „Zejd“ iz Sarajeva. Ova sjajna biografija od nedavno je bogatija za još jedan veliki uspjeh.Na Balkanskom takmičenju održanom u Srbiji, Zlatan je osvojio prvo mjesto u

teatru ovaj tridesetpetogo­ dišnji glumac je prihvatio iako ima brojne obaveze u svojoj matičnoj kući, ali i

ovaj glumac prošao, nakon prikazivanja filma u BiH. - Lično nisam imao proplema, iako se oko tog

može pogoditi flaša ili cigla u glavu... Ovaj glumac i ne voli raditi filmove sa ratnom tematikom, pa je odbijao pozive za neke castinge. – Željan sam lijepih uslova i filmova. Mi smo doista duhovit narod, pa smo prostor ex Jugoslavije i osvojili sa jednim zrelim i originalnim humorom i tradicija takvih glumaca, koju je iznjedrila sarajevska Akademija, se zapravo nastavlja, pa zašto ne raditi projekte u skladu sa našim duhom, a ne stalno biti okrenut ratu. Glumac koga voli odrasla publika, ali i djeca - Volim raditi za djecu, naravno radio sam i sa djecom, što je opet mnogo teže. To je najljepši svijet, koji me povezuje s mojim djetinjstvom, u kome sam kao klinac imao sreću da gledam sve predstave Lutkarskog pozorišta u Mostaru jer je moja mama radila kao kostimografkinja. Tako se zapravo i rodila moja ljubav prema glumačkom poslu, a dolaskom u Sarajevo, nakon završene druge godine Akademije, ukaže mi se i lijepa ponuda Federalne TV, da radim emisiju Idemo dalje, poslije je došao Hugo, neki crtani filmovi, mali šlageri... Moram pomenuti i rad na svom autorskom projektu od 30 epizoda Brbljaonice s Mariom Ariom, zajedno sa rediteljem Alešom Kurtom, kao i prekrasnom ekipom. To je baš veliki projekt za djecu, koji eto nije ugledao svjetlost dana na TV, jer nema novaca.... L.S.

Danas je u BiH mnogo glumaca i nažalost, ne mogu imati svi prostor da zaigraju na velikim scenama i u velikim ulogama. Kada sam ja počinjao, a u Sarajevo sam došao 1997. godine, dakle u neko teško postratno vrijeme, bilo je mnogo topline, smijeha, ljubavi, kulturnih dešavanja. Kada mi je Akademija poslije druge završene godine dozvolila da igram u predstavama, desile su mi se baš velike uloge, poput Hamleta, zahvaljujući kojoj sam u Narodno pozorište Sarajevo ušao na velika vrata. No, ove posljednje tričetiri godine zaista su za našu državu, a za kulturu i pozorišnu umjetnost pogotovo, izuzetno teške. kao viši asistent na odsjeku gluma na Akademiji scen­ skih umjetnosti, gdje pre­ daje studentima četvrte godine, na predmetu „lut­ karstvo“. Nisam hodao po ćorsokacima Mario je do sada ostva­ rio zavidnu filmsku karije­ ru, ulogama u filmovima, poput Go West, Nafaka, Remake, Ritam života, Slunska brda – Život ili smrt. Iako je od snimanja filma Go West proteklo nekoliko godina, ipak smo razgovarali o kontroverza­ ma te o onome kroz šta je filma digla velika prašina, neki su ga pokušali i uništiti. Ovim filmom niko nije vrijeđan, a ja vjerujem da se u ratu dogodila ljubav između dvojice prijatelja. Vrijeme nam je da počnemo rušiti neke tabu teme, što i čini ovaj film, koji ima jednu lijepu priču, istodobno i tešku poruku, i kao takav je u Montrealu, čemu sam bio svjedok, digao veliku prašinu aplauza. Istina, nakon što se film počeo prikazivati, u Sarajevu nisam zalazio u neke ćorsokake jer u svim gradovima postoje neka mjesta, gdje vas poslije ponoći

››› RADIO FESTVAL

Započeo festival na talasima Radio Žepča
Nakon provedene au­ dicije, na talasima Radio Žepča, započeo je četvrti po redu Radio festival. Na festivalu će se kroz četvrt­ finalne i polufinalne radio emisije predstaviti 105 mladih izvođača. Nakon četvrfinalnih i polufinal­ nih emisija, 16 najboljih osigurat će plasman i uče­ šće u finalu koje će se održati pred publikom u Domu kulture. Od samog početka slušaocima Radio Žepča omogućit će se da glasaju za svoje favorite. U finalnoj večeri izvođače će pratiti festivalski orke­ star Doma kulture. Na Festivalu će učešće uzeti izvođači iz devet osnov­ nih škola iz Žepče i su­ sjednih gradova. Projekt i ove godine realizira radij­ ska ekipa na čelu sa mu­ zičkim urednikom Sandi Crljićem. R.Ag.

oglas
››› POZITIVNE VIJESTI ZA ZENIČKE STUDENTE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZAVIDOVIĆI JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI 72220 Zavidovići, ul. Stjepana Radića 43 Tel. (00387) 32–866–017 Fax.(00387)–32–866 –681 Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obra­ zovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj 10-38-607-01/12 od 17.01.2012. go­ dine, na osnovu Zakona o srednjoj školi («Služ­ bene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/04,20/07, 19/09 i 09/11) i na osnovu odluke Škol­ skog odbora broj 01-135 sa sjednice održane dana 27.01.2012. godine raspisuje se

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

21

- Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon stica­ nja odgovarajuće stručne spreme - Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju - Kopiju radničke knjižice - Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje iz op­ ćina Zeničko-dobojskog kantona Za osobe iz člana 15. Stav 1. Zakona o dopun­ skim pravima boraca i članova njihovih porodica sljedeće dokumente: - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umr­ log ili nestalog branioca - Uvjerenje službe za zapošljavanje ZE-DO kan­ tona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme u školi Takođe, osobe iz člana 15 navedenog Zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica, dužne su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije pre­ stao njihovom krivicom. IV Prioritet u zapošljavanju prije bodovanja: 1. Kandidati proglašeni tehnološkim viškom u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa pu­ nom ili nepotpunom normom, a navedeni kan­ didati uz prijavu na konkurs prilažu samo Rje­ šenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije, kopiju radne knjižice uključujući stranice sa podacima o radnom stažu. 2. Prioritet pod jednakim uslovima imaju kandidati prema Zakonu o dopunskim pravima boraca na području ZE-DO kantona i dužni su dostaviti iste dokumente kao i osobe iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima boraca. Osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata sa prebivalištem na području ZE-DO kantona ima­ ju prioritet prilikom zapošljavanja prema naprijed navedenim Kriterijima i usvojenim Pravilnikom o radu. V Sa kandidatima koji ispunjavaju oglasom traže­ ne uslove bit će obavljen intervju dana 10.02.2012. godine u 10,00 sati u prostorijama škole. Intervju je obavezan, kandidati koji se ne odazo­ vu na intervju bit će eliminisani iz konkurencije za radno mjesto jer se smatra da su odustali. VI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objav­ ljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostav­ ljaju se poštom ili lično na adresu: „Srednja struč­ na škola“ Zavidovići , Komisija za bodovanje sa naznakom „prijava na konkurs“ ulica Stjepana Ra­ dića 43 Zavidovići ili lično u sekretarijat škole. Dokumentacija kandidata se ne vraća, a istu kandidati mogu lično preuzeti u školi u roku od 60 dana od dana zatvaranja oglasa.

Ministrica Balorda sa studentima

Uskoro se otvara Studentska ambulanta
Nekoliko hiljada stu­ denata Univerziteta u Zenici, posebno oni koji dolaze iz drugih općina i kantona, uskoro će biti obradovani time što će u Zenici dobiti studentsku ambulantu. Inicijativu za njenim osnivanjem nedavno su tokom predavanja o hi­ gijeni i širenju infekcija u uslovima kolektivnog smještaja u Studentskom centru prema kantonal­ noj ministrici zdravstva ZDK prim.dr. Senki Balorda uputili studen­ ti-stanari Centra. „Tokom predavanja, grupa studenata mi se požalila da se nemaju gdje obratiti za zdravstvenu zaštitu u Zenici. Postojala je od ranije inicijativa premijera Plevljaka da se na području Kantona otvore dvije ambulante, studentska i sportska. Zahtjev tih studenata bio mi je znak da moramo ozbiljnije raditi na to-

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2011/2012. godinu 1. Radnik-ca na održavanju čistoće - 6 sati (ne­ puna norma) određeno vrijeme od dana prijema po Odluci Školskog odbora do povratka radnice sa neplaćenog dopusta, a najduže do 15.08.2012. godine
Senka Balorda

O G LA S

me. Ono što je najvažnije sredstva su obezbjeđena, kao i prostor gdje će biti ambulanta. Pregovori su pri kraju, ali ne mogu kazati tačno kada će početi sa radom“, kazala nam je ministrica Balorda. Kako saznajemo, stu­ dentska ambulanta bi uskoro trebala početi sa radom u Kantonalnom zavodu za medicinu ra­ da (nekadašnji Željezar­ ski stacionar, op.a.), jer je ova ustanova za te vrste usluga najopre­ mljenija, a sredstva su obezbjeđena iz Fonda zdravstvenog osigura­ nja. E.B.

2. Radnik-ca na održavanju čistoće - 4 sata (nepu­ na norma) određeno vrijeme od dana prijema po Odluci Školskog odbora do 15.08.2012. godine I Pored općih uslova kandidati u pogledu stručne spreme treba da ispunjavaju uslove utvr­ đene članovima 110. i 111. Zakona o srednjoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kan­ tona broj 5/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Nastavnim planom i programom i Pravilima škole. II Uz prijavu na oglas (kratka biografija sa brojem telefona i sa spiskom dokumenata koje kandidat prilaže) kandidati su dužni dostaviti sljedeću doku­ mentaciju (orginale ili ovjerenu kopiju): 1. Diplomu o završenoj školi 2. Izvod iz Matične knjige rođenih 3. Uvjerenje o državljanstvu 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivič­ ni postupak 5. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu) Dokumentacija pod rednim brojem 3,4 i 5 ne može biti starija od 6 mjeseci. III Prijem kandidata će se vršiti na osnovu „Krite­ rija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasni­ vanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradni­ ka, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima“ na području Zeničko – dobojskog kantona broj 10-38-12116/11 od 05.07.2011. godine koje je donijela ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona, koji su uvršteni u dopunu Pravilnika o radu škole, odlukom Školskog odbora broj 01-794 od 14.07.2011. godine i dopune istih odlukom Školskog odbora broj 01- 1542 od 08.11.2011. godine Pored dokumentacije iz tačke II kanditati su obavezni uz prijavu na oglas dostaviti i dodatnu do­ kumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodova­ nje kandidata: - Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom (izdato od strane Komisije iz Ministarstva za obrazovanje)

Poštovani oglašivači, Podsjećamo Vas da u skladu sa članom 19 ”Sl. novine FBiH” br.40/2003 u listu “Naša riječ” mo­ žete objavljivati konkurse, oglase, tendere, javne pozive i slična obavještenja za koja imate potrebu. “Naša riječ”, prema klasifikaciji, tretira se kao dnevni informativni list koji ne izlazi svaki dan i informativno pokriva područje Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona. Prema tome nema nikakve smetnje da oglašivačima pružamo gore navedene usluge. Istovremeno napominjemo da su naše cijene oglasnog prostora višestruko niže od cijena u ostalim medijima. Svi oglasi dostavljeni do ponedjeljka do 14 sati biće objavljeni u uto­ rak u listu “Naša riječ”. Marketing

22 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

aktuelno
››› ZIMSKA IDILA I(LI) ELEMENTARNA NEPOGODA

SNIJEG IZAZVAO PROBLEME I U OLOVU

Nekoliko dana naselja odsječena od svijeta
Snijeg koji je neprestano padao protekle sedmice prouzrokovao je brojne probleme i na području općine Olovo. Visina snježnog pokrivača u samom gradu je preko 70 cm. Auto­ busi iz okolnih naselja u grad su stiza­ li sa zakašnjem. Djeca iz okolnih mjesta nisu mogla doći u školu pa je krajem sedmice nastava bila prekunu­ ta. Zbog jakog vjetra povremeno je dolazilo i do prekida u napajanju stru­ jom pojedinih naselja na području općine. Ekipe za održavanje puteva sa području općine Olovo, angažovane su na raščišćavanju putnih komunika­ cija prema ugroženim naseljima. Problem su predstavljali odroni i ve­ liki nanosi snijega u kanjonu Stupča­ nice što je otežavalo napredovanje mehanizacije. Nakon brojnih problema koje su prouzrokovale obilne snježne padavi­ ne, stanje na području općine Olovo polako se normalizuje. Ekipe koje se brinu za održavanje lokalnih puteva uspjele su se probiti do odsječenih sela. Kako smo saznali u nadležnoj općinskoj službi, zbog velikih snijež­ nih nanosa na lokalnim putevima prema naseljima Slivnje, Klis,Ponijerka i Ajdinovići bila je angažovana i do­ datna mehanizacija. Snabdjevanje električnom energijom je normalizo­ vano. S.Mi.

Čarolija zimske idile pretvorila se u stanje elementarne nepogode

Vareška sela "okovana" snijegom
Da bosanske zime još uvijek mo­ gu „pokazati zube“ uvjerili su se protekle sedmice Varešani. Čarolija zimske idile najavljivana snijegom koji nije prestajao padati, ubrzo se pretvorila u stanje elementarne ne­ pogode. Naime, od ponedjeljka snijeg je „k’o iz rukavice“ nepresta­ no padao tri dana, pa je na već uta­ bani sniježni pokrivač napadalo no­ vih 100 cm snijega. Visina sniježnog pokrivača na planinskim prevojima
Da će biti blaga zima, nadali su se Varešani, jer je prvi snijeg pao tek 6. decembra, kasno za Vareš, s obzirom da su ovdje prvi snjegovi znali padati i u oktobru. Ubrzo ih je januar razuvjerio, pa sve propuštene sniježne padavine nadoknađene su u jednoj sedmici.

i u okolnim selima dostigla je i do dva metra. Zimske radosti zamjenila elementarna nepogoda U četvrtak je proglašeno stanje elementarne nepogode. Nemoćno da se izbori sa tamnom stranom zime, JKP Vareš nije stizalo počistiti pute­ ve prema vareškim selima, pa su ona prošlu srijedu bila potpuno paralizo­ vana i odsječena od svijeta. Ono što je uslijedilo jeste nestanak struje zbog kidanja dalekovoda. Najteža situacija je bila u selima-Ligatići, Mižnovići, Vijaka, Borovica, Zubeta, Ravne, Dragovići, Mijakovići, Da­ štansko i Budoželje iz kojih ni jedan autobus tog jutra nije stigao u grad.

Radnici su propustili radni dan, uče­ nici nisu otišli u školu, a oni koji su imali zdravstvenih problema bili su prepušteni sami sebi. Prema odluka­ ma nastavničkih vijeća osnovnih škola „Vareš“ i „Vareš Majdan“, te srednje škole „Nordbat2“, a uz sa­ glasnost resornog ministarstva, na­

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

HDZ traži da Vlada ZDK „deblokira“ Vareš i Olovo
ŽO HDZ BIH ZDŽ uputio je Vladi Zeničko – dobojskog Kantona zahtjev za žurnu intervenciju na po­ dručju općine Vareš kojim poziva Vladu ZDK da poduzme sve potreb­ ne mjere u cilju čišćenja putova od snijega kako bi stanovništvo navede­ ne općine moglo nesmetano funkci­ onirati. U općini Vareš je zbog obilnih snježnih padavina koje su zakrčile sve putove proglašeno izvanredno stanje, te se stanovništvo nalazi u vrlo teškom položaju. Obzirom da se radi o ozbiljnoj situaciji koju Općina Vareš nije u mogućnosti sama otklo­ niti, neophodno je potrebna hitna pomoć i intervencija Vlade ZDK da bi se stanje normaliziralo.
Radnici JKP "Vareš" i po 10 sati se probijali do naselja

stava se nije održavala od četvrtka do ponedjeljka (26-30. januara). Borba sa prirodom... Za održavanje lokalnih puteva zaduženo je JKP Vareš, čiji su se radnici danonoćno borili sa snijegom na obroncima planine Zvijezde. „Stanje na terenu je katastrofalno, ovo više nije samo čišćenje, ovo je borba sa prirodom. Svih pet mašina 24 sata su na terenu, probijamo se po 10 sati kroz visoke sniježne nanose do naselja. Imamo problema i sa dostavom goriva, jer dok počistimo određenu dionicu, kada bude vrijeme za povratak, stanje bude skoro pa isto, kao da nismo ni počistili. Više smo se posvetili čišćenju prioritetnih puteva u naseljima iz kojih dolaze autobusi, dok ćemo na normalizaciji stanja u zaseocima raditi tek iza nedjelje“, o istrajavanju u borbi sa snijegom nam priča Zafer Kamenjaš, direktor JKP Vareš. M.Bl.

priča sa konkursa

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

23

OGLEDALO MOJE GORKE ISTINE
Ne pitaj me, kako se zovem, ni ko sam? Zašto sam sama i što se ogledam po cio dan u ogledalu...? Možda ću ti bit’ i dosadna. Ali ni to nije važno. Riječi su gorke, a da bih ti puno toga rekla, bojim se, strah me užasa da ti ponovo pričam...Ali, „nekome“ moram... Vidiš drago moje ogledalo, nekad su ove oči sjale od ljubavi i pogleda koje mi je davao moj dragi... Imala sam i ja svoj ćošak, svoj svemir, svoje duge kose, koje sam puštala za njega, njego­ vu ljubav, koju mi je davao iz dana u dan, eh kad bih ti mogla sve reci... Ne pitaj me zašto venem i čeznem za njim i zašto su mi oči umorne od bola i pravde koju čekam...... Zašto je otišao, da li će ikad doći, da me zagrli ko nekad, da li će opet biti ko prije...? Nikad više... Otišao je on juna 1995. g. dok sam sama sa narodom krenula prema nepoznatom.... O Bože moj, kako me je pogledao onog dana, kao da je znao da više ni­ kada nećemo biti zajedno, oči su mu bile pune suza, govorio je jecajući, lice naborano i prašnjavo, masnice sa ožilj­ ci po tijelu ostavljali su tragove muče­ nosti i iscrpljenosti. Poderana prljava potkošulja nato­ pljena krvlju i znojem otvarala je veli­ ke rane, koje su se poput crvenih fleka otvarale jedna za drugom. I dan danas osjećam njegov dah, zadnji poljubac, kad me je poljubio i rekao: ,, Čuvaj nam dijete, kad se rodi brini o njemu, pazi ga,i kad poraste reci mu da sam na putu i da ću doći da ga vidim, a kad me se poželi doću mu u snove da ga poljubim...“ Kako je to samo divno rekao, srce mi je zatreperilo, probudilo se na tren, gorki teški pelin, postao je sladak za progutati... Zašto je sve moralo da bude? O, ogledalo moje, ti si mi najbolji prijatelj, jedino ti shvataš moju bol i patnju, tebi mogu reci sve, što me muči i izje­ da iznutra, ponekad ti pustim suzu da

NAŠA RIJE^

NIPD „NAŠA RIJEČ“ ZENICA d.o.o. Raspisuje

J AV N I KONKURS
Za novinsku priču Na konkursu mogu učestvovati svi građani Bosne i Hercegovi­ ne. Uslovi su sljedeći: ­ da priča nije već objavljivana ­ tema priče nije ograničena, niti određena ­ jezik priče: bosanski, hrvat­ ski ili srpski ­ pismo: latinica ili ćirilica ­ dužina priče: do 3 kartice (80 - 90 redaka) ­ priča se dostavlja potpisana punim imenom i prezime­ nom i brojem telefona, uz kraću biografiju i fotografiju autora (portret). Na konkursu ne mogu učestvo­ vati uposlenici „Naše riječi“, članovi njihove uže porodice, niti stalni dopisnici. Nagrade: 1. nagrada – 500 KM 2. nagrada – 300 KM 3. nagrada – 200 KM Sve prispjele priče ulaze u konkurenciju, a one koje budu zadovoljavale osnovne kriteri­ je kvaliteta biće objavljene u „Našoj riječi“ i time ući u kon­ kurenciju za jednu od nagrada. Pored ocjena Žirija relevantno će biti i ocjenjivanje od strane čitalaca „Naše riječi“ na kupo­ nima koji će biti objavljeni uz svaku priču. Istovremeno će i čitaoci glasanjem za najbolju priču učestvovati u nagradnoj igri sa brojnim nagradama. Organizator zadržava pravo na eventualne izmjene.

se olakšam bar na tren....Ti me uvijek saslušaš do kraja... Sad sam trava sasušena, željna ljubavi... Nekad sam bila mlada zelena trava, koju je vjetar milovao, i koju je sunce poslije kiše sušilo, a sad sam bodljikavi trn, koji je prestao da živi, jer ne želim da me grije drugo sunce, pored mog sunca, koje bi mi sjalo u jutro dok bi ptice pjevale našu pjesmu ljubavi, nestalo je i parče one male svjetlosti, koju sam imala pored sebe... Nad mnom su sada teški oblaci tuge i kiše suza koje lijem za njim, nemam snage da ti pričam više, jer već sve znaš. Ali ponovit ću ti, po ko zna koji put, jer ti mi nećeš reći da sam dosadna. A i zašto bi? Ti si moj prija­ telj, tebi mogu sve na tenane reći, samo još tebi potpuno vjerujem. Bili su to divni dani, lijepe slike poput nekog filma koje prolaze u mojoj glavi...O moj Hamide, rano moja, za kojom tvoja ruža vene, pa gdje si sad?

NAGRAĐENI
«JA, TVRĐAVA VRANDUČKA» Seid

Za pročitanu priču

nagrađeni čitatelj je: Bojan Alić, ul. Londža 90, Zenica Nagrada je grafika ak. slikara Tomislava Perazića

IMAMOVIĆ

"Naša riječ" - Konkurs NOVINSKA PRIČA 2011/12
"OGLEDALO MOJE GORKE ISTINE"
(Elvis Kudumović)

I trava je već pokošena i sijena pokupljena i sve je kako bi ti da bude, spremno je čeka te... I maslanicu sam ti napravila premazanu kajmakom i suhim sirom, kojeg sam donijela od naše Fate, i kahvu sam ti spremila kad dođeš iz njive čeka te... A da znaš, kako nam je sin... On ima i curu, već je odrasto, rekla sam mu da si na putu, da ćeš doći. Mi se svaki dan nadamo i željno te iščekuje­ mo, da nam se pojaviš odnekud, sa onim osmjehom koji te je krasio...I dan danas pričam sinu o tebi, kad me pita: ,,Mama, a gdje mi je babo, kakav je bio, imam li ja njegov osmjeh, oči...?“ „Isti k’o otac“, ja mu kažem. Al’ ga slažem, ne mogu mu ni istinu reći. Plašim se, boli me...Da On zna da mu je babo Onaj koji me za kose vukao, koji me tukao po glavi i govorio: ,,Ba­ linko rađat’ ćeš ti nama vojnike!“ Kako da mu kažem a da ga ne povrijedim? A, teško mi je moje ogledalo, molim Allaha da nikad ne sazna istinu, ne želim ga vidjeti da pati, da zna da nije dijete ljubavi, već dijete čizme, koja mi je uzela čast... Ne znam kako ću ovo sve da pod­ nesem, da kažem svom Amaru da je on sin onoga koji je utrnuo moje sunce da sija i ugasio i ono ljubavi što sam ima­ la... Doći će dan, drago moje ogledalo, kada će ove suze biti teške, jer i one će tad da pričaju jednu tešku životnu pri­ ču. Priču jedne majke...One će da ispričaju svijetu svoju bol, da kažu laži istinu, koja je bila zamazana velom tajni od ljudi, ali ne i Allaha dragog... ...a tako bih voljela da možemo pričati i dalje, moje ogledalo... Elvis Kudumović

(adresa i telefon - štampanim slovima) Moja ocjena za priču je _____________ (ocjenjuje se brojčano: od 1 do 5, a svaki kupon učestvuje u igri)

24 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

ze hronika
››› NOVO U TC „DŽANANOVIĆ“

Raj za ljubitelje čokolade
Nedavno je u Tržnom centru Džananović otvorena nova rad­ nja Chocoladia. Ukratko, to je čarobni kutak za sladokusce u kojem možete naći razne vrste pralina i tortica rađenih po bel­ gijskoj recepturi. Odlična čoko­ lada obogaćena je raznim oku­ sima pa tako imamo praline sa smokvom, nugatom, malinom, šljivom i cimetom, kikirikijem, i medom, orahom i biberom...a sve to uobličeno je u raznovrsne figurice – od usana i srca, preko uobičajenih kuglica i štanglica do ljiljana. Za posebne prigode, kao što je skorašnji Dan zaljublje­ nih, Chocoladia nudi maštovito dekorisane tortice te razne čoko­ ladne figure. Treba još spomenu­ ti da je osoblje koje radi kako na proizvodnji tako i na prodaji proizvoda obuku prošlo u Belgi­ ji, a rade i na stalnoj doedukaciji što će rezultirati i širenjem asor­ timana u budućnosti. S.S.

Čarobni kutak za sladokusce

››› PROŠLE GODINE U ZENICI 3.157 NOVOROĐENČADI

Djeci se daju imena likova iz serija: Onur i Džan, Zejneb, Elif...
Prema podacima koje smo dobili iz Matičnog ureda Općine Zenica u prošloj godini u Zenici je rođeno 3.157 beba, od čega 1.608 muških i 1.512 ženskih kojima je određeno lično ime, te 37 još uvijek „bezimenih“. U istom periodu, u Matičnu knjigu umrlih upisano je duplo manje, 1.406 osoba. Ovaj omjer objašnja­ va činjenica da se u Zenici nalazi Kantonalna bolnica Zenica, gdje se dolaze poroditi trudnice rizič­ nijih porođaja iz svih općina ZDK. Od ukupnog broja rođenih beba za njih 37 roditelji nisu odredili lično ime. Uskraćiva­ njem tog prava, djeca ne mogu ostvariti mnoga druga prava – na državljanstvo, zdravstvenu zašti­ tu, obrazovanje… “Pravo djeteta na vlastito ime zagarantirano je međunarodnom Konvencijom o pravima djeteta, čiji je potpisnik i naša država. Ako roditelji u zakonskom roku od 60 dana ne odrede ime bebi, organ starateljstva i policijska uprava će joj po službenoj dužnosti nadjenuti ime“, pojašnjava

Tokom prošle godine na području općine Zenica vjenčano je 848 parova, a evidentirano 411 razvoda brakova. U pet mjesnih matičnih ureda (Puhovac, Janjići, Perin Han, Nemila i Stranjani) u Knjigu rođenih upisane su 34 bebe, u Knjigu umrlih 162 osobe, a vjenčano je 155 parova.

nam Alma Jeftić, šef Odsjeka za opću upravu Općine Zenica. Mnogi ljudi, prilikom nadje­ vanja imena, inspiraciju pronala­ ze u historijskim i religijskim napisima, drugi po dedama i ne­ nama, dok se u posljednje vrije­ me mnogi vode trendovima i djeci daju imena po likovima iz

sapunica i filmova. Tako su neka od najčudnijih muških imena registriranih u Matičnom uredu Zenica Onur, Džan i Ali imena koja roditelji daju inspirisani turskim serijama, a najčešća su Ahmed, Amar, Ajnur, Ivan i Lu­ ka, dok se često susreću i “dupla” imena poput Elvin-Nelvin, Ar­ mel-Alen itd. Na ulici se mogu čuti i nesva­ kidašnja ženska imena neobična za ovo podneblje kao što su Ela­ nur, Rukaja, Hafsa, Elif, Zejneb, Nedžla i Menel. Najčešća ženska imena prema evidenciji Matičnog ureda su Amina, Ajna, Lamija, Iva i Tea. E.B.

Tel/Fax: +387 32 405 348 Mob: +387 63 725 742

Address: ZAVNOBiH-a 49 72000 Zenica Bosna i Hercegovina www.tgroupdoo.com

Prodajemo betonare i rezervne dijelove

ze hronika
››› ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ „LEDA“

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

25

Smanjenje stope siromaštva kroz uzgoj ljekovitog bilja
Nakon uspješno realizo­ vanog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru projek­ ta „Roma integration pro­ vitog bilja“ za kojeg je finan­ sijsku podršku u iznosu od 9.654 eura obezbijedila Švi­ carska agencija za razvoj i saradnju – SDC. „Prema podacima Svjetske banke, oko 48 odsto stanovništva naše zemlje živi na granici siromaštva, dok je 18 odsto ispod linije koja označava kritično stanovništvo. Prema mišljenju EU, izlaz treba tražiti u poljoprivredi, kao jednoj od strateških grana razvoja BiH i uzimajući u obzir ove činjenice Asocijacija za razvoj LEDA kroz ovaj projekt opredijelila se za promociju uzgoja ljekovitog bilja – matičnjaka, kao jedne od mogućnosti sticanja prihoda za potencijalne uzgajivače“, kaže Adela Mehinagić, direktorica ove asocijacije. Kroz realizaciju aktivnosti koje su ovim pro­ jektom predviđene, bit će odabrano petnaest porodica

Adela Mehinagić, direktorica „LEDA“-e

ject“, s ciljem doprinosa smanjenju stope siromaštva u BiH, Asocijacija za razvoj „LEDA“, u partnerstvu sa Općinom Zenica realizovat će novi projekt, ovaj put sa­ mozapošljavanja u poljopri­ vredi. U narednih osam mje­ seci na području zeničke općine implementirat će se projekt „Smanjenje stope siromaštva kroz uzgoj ljeko­

Petnaest porodica dobit će po 4.000 sadnica matičnjaka

sa područja općine Zenice za koje će LEDA obezbijediti po oko 4.000 sadnica ma­ tičnjaka. Uz sadnice matič­ njaka, korisnicima će biti obezbjeđena neophodna edu­ kacija za uzgoj ove biljke, informacije o metodama i mogućnostim otkupa matič­ njaka, te uvezivanje sa otku­ pnim stanicama. A.M.

››› 80 ZENIČKIH MALIŠANA ZIMOVALO NA SMETOVIMA

Još jedna skautska zima
Savez izviđača općine Ze­ nica već desetu godinu organi­ zuje zimovanje djece u svom domu na Smetovima. Ove godine u ljepoti planinskog zimskog pejzaža uživalo je ukupno 80 mališana raspore­ đenih u četiri smjene. Zimova­ la su, uglavnom, djeca od 7 do 15 godina, mada su, kako kaže starješina zimovanja Sakib Halilović - Piksi, imali i jedan vod Medicinske škole, a koji je, također, član Saveza izviđa­ ča Općine Zenica. Cijena zi­ movanja je više nego povoljnih 60 KM, za petodnevni aran­ žman. Posljednjeg dana ovo­ godišnjeg zimovanja posjetili smo razdragane skaute koji nisu krili oduševljenje, kako zbog snijega kojeg ove godine nije nedostajalo i hrane koju s mnogo ljubavi priprema dugo­ gopdišnji kuhar Saveza izviđa­ ča Jasmin Imamović, tako i prilikom da se druže, upoznaju nove prijatelje... „S djecom je divno raditi. Sve su smjene protekle u naj-

Dom, kojeg dijele sa radioamaterima, premalen za sve zainteresovane

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKI INŽINJERING

Mokušnice 10, 72000 Zenica Tel./Fax.: 032 463 815; Mob.: 061 470 323; 062 825 971
Nakon igre na snijegu, ručak se pojede za čas

boljem redu, a kako je ove godine bilo dovoljno snijega, onda je i nama olakšan posao da ih zabavimo“, kaže Halilo­

vić, te dodaje da su uz aktiv­ nosti na snijegu po slobodnom izboru, proveli i obavezni izviđački program. S.S.

26 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

oglasi
DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica -u stečaju Fra Ivana Jukića 1, Zenica Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine FBiH broj 29/03 i 32/04) o uslovima i načinima prodaje u pravnoj stvari unovčenja stečajne mase stečajnog dužnika i odluke Skupštine povjerilaca od 21.12.2011. godine, stečajni upravnik oglašava:

››› PROJEKT TURISTIČKE ZAJEDNICE I VLADE ZDK

Jarbol sa državnom zastavom i na Visočici
Turistička zajednica ZE-DO kantona je kra­ jem 2011. godine, a u saradnji sa Vladom ZDK-a, realizovala pro­ jekt postavljanja jarbola sa državnom zastavom na pet tvrđava u našem kantonu. Na ostatke tvrđave na brdu Visočica postavljen je jarbol sa državnom zastavom pa je Visoko ušlo u projekt zajedno sa Vrandukom, Maglajem, Bobovcem i Tešnjom. “Jarbol je postavljen na vrhu Visočice, na mjestu gdje je nekada bila postavljena velika zvijezda, koje se sjećaju svi Visočani. Oni mlađi će sada imati priliku da upamte i jarbol sa državnom zastavom koja se vijori iznad grada. Za-

Za prodaju imovine (stečajne mase) u vlsaništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica A) PREDMET PRODAJE LOT I - Nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica i to kako slijedi:
R/BR 1. 2. 3. 4. OPIS PREDMETA PRODAJE Garaža 1, Mehmeda Spahe 20, kč 6/232 Garaža 2, Mehmeda Spahe 20, kč 6/232 ˝Arhiva-skladište˝, prizemlje, Dr. Ćire Truhelke 2, Radakovo, kč 195/14 Poslovni prostor, prizemlje, Begagića put 8ab, kč 7/101 POVRŠINA m² 19,36 19,36 64,22 27,78 POČETNA CIJENA 17.424,00 17.424,00 54.587,00 48.615,00

JAVNO NADMETANJE

LOT II - Motorna vozila u vlasništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica i to kako slijedi:
R/BR Mersiha Čabaravdić 1. 2. 3. OPIS PREDMETA PRODAJE Renault Trafic V4JM Škoda – Felicija Combi Hyundai H-1 2, 5 TDI GLS mimi bus GODIŠTE 1998. 1997. 2005. POČETNA CIJENA 4.000,00 1.000,00 10.000,00

stava je vidljiva je iz svih dijelova grada, a to će biti još bolje kada nastupi ljepše vrijeme i nestanu magle koje su sada česte,” kazala nam je Mersiha Čabaravdić, stručni saradnik u Turi­ stičkom uredu u Viso­ kom. N.K.

LOT III - Osnovna sredstva u vlasništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica i to kako slijedi:
R/BR 1. OPIS PREDMETA PRODAJE Računarska oprema i kancelarijski namještaj (npr. Laptop, monitor+c. Jedinica, printeri, fotokopir aparat, stolovi, stolice , ormari, grijalice...) prema popisu izvršenom na dan 07.10.2011. godine POČETNA CIJENA 7.856,00

LOT IV - Krupne mašine u vlasništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenica-stan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica i to kako slijedi:
R/BR 1. OPIS PREDMETA PRODAJE Krupne mašine i dr. oprema (npr. cirkular, bušilice, brusilice, nareznica, pneumatski čekić, kompresor, aparat za varenje, motorna pila, ljestve, skele, korpe za šutu) prema popisu izvršenom na dan 07.10.2011. godine POČETNA CIJENA 21.786,92

››› APEL ZA POMOĆ

Pomozite Dimčetu da zaradi djeci hljeb
Visočanin Nedim Pandžić, kojeg u gradu svi znaju pod nadimkom Dim­ če, nedavno je ostao bez svog konja, koji mu je bio jedini izvor primanja, jer je sa njim radio brojne poslo­ ve i na taj način zarađivao za preživljavanje svoje porodice. Da situacija bude gora, Nedim hrani ukupno 13 ukućana, od kojih je sedmero djece, uz dvije bratove kćerke, koje su roditelji ostavili kao male. “Brinem se i za oca i majku, oboje bolesnih ljudi, očeva penzija je mala i skoro sve se potro­ ši na lijekove jer je babo šećeraš. Osim toga, borim se da svojoj djeci i ostalim ukućanima priuštim jelo, ali iskren da budem više ne jedu nego što jedu. Do sada sam imao konja i sa njim radio, ali konj je uginio i sada više ne mogu da radim i zaradim ništa“, kazuje nam svoje muke Dimče. Dimče bi bio najsretni­ ji da može kupoviti konja, pa da zaradi hljeb za svoju

LOT V - Materijal i rezervni dijelovi na skladištu u vlasništvu stečajnog dužnika DOO ˝Zenicastan˝ Zenica – u stečaju, Fra Ivana Jukića 1, Zenica i to kako slijedi:
R/BR 1. OPIS PREDMETA PRODAJE Materijal i rezervni dijelovi na skladištu (npr vodomaterijal, drvena građa, elektromaterijal...) prema popisu izvršenom na dan 07.10.2011. godine POČETNA CIJENA 58.088,78

Za sve one koji bi željeli pomoći, broj žiro računa u Sparkasse banci je 199-000-0000000023, PARTIJA 718668 PANDŽIĆ NEDIM

porodicu. Pandžići žive u šupi već 13 godina, nema­ ju osnovnih sredstava za život. „Molio bih sve ljude dobre volje da nam, ako su u mogućnosti, pomognu da kupimo konja ili da nam na bilo koji drugi način pomognu. Zahvalju­ jemo se unaprijed,” kazo nam je na kraju Dimče, uz nadu da će mu i visočki privrednici izaći u susret i pomoći. N.K.

B) USLOVI PRODAJE Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz prethodnu pismenu prijavu. Prijave se primaju do 23.02.2012. godine do 10,00 sati. Naknadne prijave kao i prijave ispod predlože­ ne cijene neće biti predmet razmatranja. 1. Usmeno javno nadmetanje održat će se u prosto­ rijama Općinskog suda u Zenici dana 23.02.2012. godine u 11.00 sati. 2. Imovina se prodaje po načelu ˝viđeno-kupljeno˝ u zatečenom stanju te prodavac ne snosi rizik. 3. U javnom nadmetanju kao kupci mogu uče­ stvovati samo lica koja su prethodno uplatila de­ pozit, a koji su dužni položiti na depozitni račun stečajnog dužnika otvoren kod IKB Zenica broj: 1340100000338650 ili na blagajni stečajnog dužnika i to najkasnije na dan zakazane prodaje. De­ pozit iznosi 10% od početne cijene za svaki od LOT-ova. 4. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupo­ vini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom i adresom i brojem telefona podnosioca prijave dostavlja se putem pošte ili direktno u sjedište stečajnog dužni­ ka sa naznakom ˝ne otvaraj˝. 5. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene za odgovarajući predmet prodaje. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nad­ metanje ponuđača za premet prodaje.

Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu uče­ stvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispu­ njava uslove Javnog nadmetanja. 6. O prodaji najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objav­ ljuje na oglasnoj ploči Suda. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti cijenu umanjenu za po­ loženo osiguranje u roku od 8 dana od dana objav­ ljivanja zaključka o prodaji predmeta prodaje naj­ povoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploči Suda. 7. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se položeno osiguranje nakon zaključenja glavne prodaje. 8. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne depo­ nuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču neva­ žećom i novim zaključkom odrediti da je predmet prodaje prodat drugom po redu najpovoljnijem po­ nuđaču koji treba u roku od 5 dana od dana donoše­ nja zaključka da deponuje prodajnu cijenu. 9. Kupcima čija ponuda ne bude prihvaćena polože­ ni depoziti će biti vraćeni u roku od 3 dana. 10. Sve poreze i troškove snosi kupac. 11. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupopro­ dajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita. 12. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom i izvršnom postupku, a sva obavještenja i informacije mogu se dobiti pozivom na telefon: 032/449-301; 062/733-313.

oglasi
Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1-5593/08 i Rješenja o formiranju Komisije broj 13.7.2. – 5.2 – 13499/11 od 08.12.2011. godine, Komisija za licitaciju shodno odredbama Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje:

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

27

Na osnovu članova 2., 19. i 26. Zakona o radu ( „Sl. novine Federacije BiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03), shodno članu 20. Statuta Društva sa ogra­ ničenom odgovornošću Željezare „Zenica“ Zenica, Direktor Društva, r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
I „BH Telecom“ Direkcija Zenica oglašava prodaju rashodovanog i otpisanog materijala putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije i to kako slijedi:
Red. Broj LOT-a 1. 2. NAZIV LOT-a TK kablovi (bakar i olovo), akumulatori i elektroinstalacioni materijal Rezervni dijelovi i potrošni materijal za računarsku opremu Početna prodajna cijena bez PDV-a (u KM) 78.800,00 4.800,00 Depozit bez PDV-a (u KM) 7.880,00 480,00

za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme i pripravnika na odradu pripravničkog staža ZAPOSLENICI NA ODREĐENO VRIJEME: - VŠ ekonomist (finansijsko-računovodstveni smjer) sa radnim iskustvom od 1 godine – 1 iz­ vršioc na period od 12 mjeseci - SS ugostiteljski tehničar sa radnim iskustvom od 6 mjeseci – 1 izvršioc na period od 12 mjeseci - SS građev.-arhitekt. tehničar sa rad. iskustvom od 1 godine – 1 izvršioc na period od 12 mjeseci - SS grafički tehničar štampe sa radnim iskustvom od 1 godine – 1 izvršioc na period od 12 mjeseci - KV kuhar sa radnim iskustvom od 1 godine - 43 izvršioca na period od 9 mjeseci - KV poslastičar sa radnim iskustvom od 6 mjese­ ci – 3 izvršioca na period od 9 mjeseci - KV pekar sa radnim iskustvom od 1 godine – 3 izvršioca na period od 9 mjeseci - KV konobar sa radnim iskustvom od 1 godine – 3 izvršioca na period od 12 mjeseci - KV zidar sa radnim iskustvom od 1 godine – 4 izvršioca na period od 12 mjeseci - KV tesar sa radnim iskustvom od 1 godine – 2 izvršioca na period od 12 mjeseci - KV električar sa radnim iskustvom od 1 godine – 2 izvršioca na period od 12 mjeseci - KV vodoinstalater sa radnim iskustvom od 1 godine – 1 izvršioc na period od 12 mjeseci - KV rukovaoc građ. i pret. maš. sa radnim iskustvom od 1 godine – 1 izvrš. na period od 12 mjeseci - NK radnice na poslovima održavanja higijene – 3 izvršioca na period od 12 mjeseci PRIPRAVNICI NA ODRADU PRIPRAVNIČKOG STAŽA:

O G LA S

II Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fi­ zička lica koja pravo za učešće stiču: - Dostavom dokumentacije: Naziv / ime i prezime, tačnu adresu i kontakt telefon pravnog/fizičkog lica, Kopiju riješenja o registraciji / kopija cipsove lične karte , - Uplatom depozita na račun BH Telecoma broj 1610550012400124 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za učešće na licitacijskoj prodaji, za pred­ met prodaje______ za LOT pod rednim bro­ jem______ Naprijed navedenu dokumentaciju i kopiju uplatnice depozita dostaviti lično ili putem pošte na Protokol BH Telecom d.d. Sarajevo, Direk­ cije Zenica, ul. Masarykova 46. do 13.02.2012. godine do 11,00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Licitacijska prodaja, za predmet prodaje____________ za LOT pod rednim bro­ jem______. Prijave dostavljene nakon naznačenog roka i koje nisu predate putem Protokola neće se raz­ matrati i biti će vraćene na adresu neotvorene. Prije početka licitacije na mjestima gdje će se održati usmeno nadmetanje biti će istaknuta lista učesnika koja su stekla pravo učešća na licitaciji. III Svi zainteresovani mogu pogledati materijal svakim radnim danom, od dana objavljivanja 31.01.2012.godine do 10.02.2012.godine u pe­ riodu od 12,00-14,00 sati. na lokacijama kako slijedi: - za LOT 1. - TK kablovi (bakar i olovo, aku­ mulatori i elektroinstalacioni materijal) u zakupljenim skladištima BH Telecoma – Po­ štanski centar, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2. 72000 Zenica i JP «Grijanje» d.o.o. Ze­ nica, ul. Bilmišće br.107, 72000 Zenica - za LOT 2. – Rezervni dijelovi i potrošni ma­ terijal za računarsku opremu u zakupljenom skladištu BH Telecoma – Poštanski centar, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2., 72000 Zenica Kontakt osobe za pregled su : - za predmet prodaje – LOT 1. - TK kablovi (bakar i olovo, akumulatori i elektroinstalaci­ oni materijal) – Mahmutović Senad, kontakt

telefon 032 405-901; - za predmet prodaje – LOT 2. – Rezervni dije­ lovi i potrošni materijal za računarsku opremu - Bečak Isvet, kontakt telefon 032 246 500. IV Usmeno nadmetanje ponuda obavit će se na sli­ jedećim lokacijama: - za predmet prodaje - LOT 1. - TK kablovi(bakar i olovo, akumulatori i elektro­ instalacioni materijal) u zakupljenom skladi­ štu BH Telecoma – JP «Grijanje» d.o.o. Zeni­ ca, ul. Bilmišće br.107 dana 13.02.2011. sa početkom u 13,00 sati. - za predmet prodaje - LOT 2. – Rezervni dije­ lovi i potrošni materijal za računarsku opre­ mu u zakupljenom skladištu BH Telecoma – Poštanski centar, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2., 72000 Zenica dana 13.02.2011. sa po­ četkom u 14,30 sati. Prodaja se vrši po sistemu viđeno odobreno. Postupak licitacije održat će se samo u slučaju učešća najmanje tri učesnika. Ukoliko nakon nu­ đenja početne cijene niko od učesnika ne ponudi/ prihvati istu, licitacija se smatra neuspjelom, a svi učesnici gube pravo na povrat depozita. Kupljeni materijal se preuzima u viđenom sta­ nju u roku od najduže 7 (sedam) radnih dana po uplati postignute cijene. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda pri­ hvaćena, uplaćeni depozit se ne vraća. Povrat depozita ostalim učesnicima nadmetanja izvršit će se u roku od 5 (pet) radnih dana. Prodaja putem licitacije odvijat će se u skladu sa odredbama Uputstva o postupku za prodaju sred­ stava DD BH Telecom Sarajevo. V Svi troškovi, plaćanje PDV-a kao i ostale dažbi­ ne, vezani za kupovinu, snosi kupac. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu Račun za kupljeni materijal. VI Detaljnije informacije, kao i analitički pregled materijala za koji je ponuđač zainteresovan mogu se dobiti na kontakt telefon broj 032 247 347 Aganović Edina ili preko elektronske pošte (e-mail) edina.aganovic@bhtelecom.ba.

­ KV kuhar -----------5 izvršilaca na odradu pri­ pravničkog staža u trajanju od 6 mjeseci ­ KV konobar -------- 4 izvršioca na odradu pri­ pravničog staža u trajanju od 6 mjeseci
Uz prijavu na oglas dostaviti: - kraću biografiju - kopiju diplome o završenoj školi, tj. potrebnoj stručnoj spremi - kopiju radne knjižice - dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci i kvalifikaciji za koju se kandidat prijavljuje - dokaz o pripadnosti prioritetnim kategorijama lica prema Osnovnom i dopunskom Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštititi porodica sa djecom Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa poštom na adresu: D.O.O. Željezara „Zenica“ Zenica Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17 72000 Zenica ili direktno na protokol Društva, na istoj adresi, prizemlje zgrade uprave Društva, soba broj 34. Sa naznakom Komisiji za prijem u radni odnos Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

28 NAŠA RIJE^

Utorak, 31. 01. 2012.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo JAVNI OGLAS Za izdavanje u zakup poslovnih prostora u Društvenim domovima PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA
R.B. LOKACIJA Društveni dom „Kasapovići“ MZ Donje Babino Željeznička broj 19 MZ Blatuša (staro obdanište) Društveni dom „Janjići“ Društveni dom „Klopče“ POVRŠINA U m2 251,00 na spratu 273,46 u potkrovlju 28,30 736,43 324,50 POČETNA CIJENA POSLOVNOG PROSTORA U KM PO m2 bez PDV-a 1,00 6,00 2,00 3,00

Na osnovu člana 246. stav 1. tačka 1 Zakona o privrednim društvima ( „Sl. Novine FBiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 58/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), a u vezi sa članom 6. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Novine FBiH“, broj 8/05, 81/08 I 22/09) te člana 26. Statuta Javnog preduze­ ća „KAKANJ-SPORT“ d.o.o. Kakanj i Odluke Skupštine preduzeća o raspi­ sivanju konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora na peri­ od do isteka mandata postojećeg Nadzornog odbora ( Odluka broj 11-7-01/12 od 25.01.2012. godine ) Skupština društva objavljuje: KONKURS za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora na period do isteka mandata postojećeg Nadzornog odbora Kandidat koji aplicira na upražnjenu poziciju u Nadzornom odboru mora ispunjavati sljedeće uslove: 1. OPĆI USLOVI: da ima visoku stručnu spremu; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup nespojiv sa dužnošću člana Nadzornog odbora, pet godina od dana pravo­ snažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja člana Nadzornog odbora. 2. POSEBNI USLOVI: 3 godine radnog iskustva u struci; da nije na funkciji u političkoj stranci; da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; - da nema privatni-finansijski interes u preduzeću; - da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora druš­ tva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti: - prijavu na konkurs sa biografijom; - uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci); - rodni list ( ne stariji od šest mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome; - potvrdu o radnom iskustvu u struci; - uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca); - odgovarajuću potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo ili pri­ vredni prijestup nespojiv sa dužnošću člana Nadzornog odbora, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujći vrijeme zatvorske kazne; - ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci; - ovjerenu izjavu da nije na izabrani zvaničnik nosilac izvršne funkci­ je ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; - overenu izjavu da nema privatni – finansijski interes u preduzeću; - ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Uprav­ nog odbora društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom; Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat do isteka mandata postojećeg Nadzornog odbora i to do 26.01.2013.godine. Mandat članova Nadzornog odbora može prestati i prije navedenog roka u skladu sa zakonom, internim aktima i ugovorom. Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave, a isti će biti objavljen u Službenim novinama i jednom dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu: Javno preduzeće „KAKANJ-SPORT“ d.o.o. Kakanj Ulica Šehida broj 5, 72240 Kakanj Uz naznaku: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora“

1. 2. 3. 4.

1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica. Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvu općine Zenica, a dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu, ako prethodno ne plati dug zakupnine. Poslovni prostori izdaju se na određeno vrijeme tj. na period od 2 (dvi­ je) godine uz mogućnost produženja. Korisnici će uz poslovni prostor koristiti i zajedničke prostorije (sani­ tarne prostorije, hol, stubište) sa ostalim korisnicima Društvenog doma. Poslovni prostor pod r.b. 1 i 2 izdaju se u viđenom stanju. Poslovni prostor pod r.b. 3 i 4 je devastiran i uložena sredstva u sanaci­ ju prostora kompenzirat će se kroz mjesečnu zakupninu. Za poslovni prostor pod r.b. 1 ponuđači mogu podnijeti prijavu i za dio prostora koji se oglašava kao slobodan. 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja jav­ nog oglasa. Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti. Na koverti obavezno naznačiti redni broj poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda i podatke o ponuđaču. Neblagovremene ponude neće se razmatrati. Pismene ponude dostaviti u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo – Odsijek za poslovne prostore, nova zgrada Općine, III sprat kancelarija broj 12. Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 10.02.2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Službe za ekonomske odnose i poduzetništvo. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica. Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime i prezime, (za pravna lica naziv), adresu, sjedište i broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru. Kriteriji za vrednovanje po­ nuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni oglas. Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i podu­ zetništvo, tel. 403-999 lokal 183. Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo

Poštovani oglašivači,
Podsjećamo Vas da u skladu sa članom 19 ”Sl. novine FBiH” br.40/2003 u listu “Naša riječ” možete objavljivati konkurse, oglase, tendere, javne pozive i slična obavještenja za koja imate potrebu. “Naša riječ”, prema klasifikaciji, tretira se kao dnevni informativni list koji ne izlazi svaki dan i informativno pokriva područje Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona. Prema tome nema nikakve smetnje da oglašivačima pružamo gore navedene usluge. Istovremeno napominjemo da su naše cijene ogla­ snog prostora višestruko niže od cijena u ostalim medijima. Svi oglasi dostavljeni do ponedjeljka do 14 sati biće objavljeni u utorak u listu “Na­ ša riječ”. Marketing

oglasi
Svi besplatni mali oglasi koji budu objavljeni u “Našoj riječi” naći će se besplatno i na našoj internet stranici.
PRODAJA-KUĆE • Prodajem kuću, sa okućnicom, u Gornjoj Gračanici – Bare i dio zemlje zasebno. Tel. 032/455090 • Prodajem kuću u Drivuši i poslovni prostor. Tel. 032/421084 • Prodajem kuću u Zenici. Može zamjena za stan uz nadoplatu. (u prizemlju poslovni prostor i garaža) sprat, potkrovlje, etažno grijanje, terasa, okućnica. Tel. 061/141-369 • Prodajem kuću (240 m2 – 900 KM/m2) u Zenici, ul. I. Cankara 4. Može zamjena za stan uz nadoplatu. Tel. 061/788-573 • Kuća u Busovači, useljiva, (200 m2) zemlja, cijena – 30.000 eura, uz dogovor. Tel. 061/176-730 • Prodajem kuću, ul. Zmajevačka cesta 84, sa 453 m2 zemljišta, pored puta ili mijenjam za stan. Tel. 061/137-370 • Prodajem novoizgrađenu kuću u Lukovom Polju, prizemlje, 2 sprata, 360 m2 okućnice ili mijenjam za stan. Tel. 062/981204 i 061/137-370 • Prodajem devastiranu kuću u Sviću, pored potoka, sa 6,5 dun. zemljišta. Tel. 061/137-370 • Prodaje se stara kuća, sa 3 dun. okućnice, pored asfalta. Tel. 062/678-628 • Vrlo povoljno – kuća sa 6 dun. okućnice u Perinom Hanu. Tel. 066/758-394 PRODAJA-STANOVI • Prodajem stan u Travniku (58 m2) 1. sprat, renoviran ili mijenjam za Zenicu, po dogovoru. Tel. 061/093-969 • Prodajem stan (27 m2) u Zenici, Z. Dizdarevića 18. Cijena po dogovoru. Tel. 062/952-529 • Prodajem dvosoban stan (54 m2 + balkon) Londža. Cijena – 1.100 eura/m2. Tel. 00393335099744 • Prodajem stan u Zenici (90 m2) Crkvice, 1. kat, sa 2 wc, zatvorena lođa. Tel. 00385-917684354 • Prodajem dvosoban stan (64 m2) u Radakovu. Tel. 065/416-322 i 061/363-751 • Prodajem dvosoban stan, na Jaliji (44 m2) I sprat. Tel. 061/278-558 • Prodajem stan (27 m2) u centru grada, 4. sprat, ul. Londža. Tel. 062/936-181 • Prodajem trosoban stan u Blatuši, zgrada «Interšpeda» (74 m2) na VI sprat. Cijena – 1.000 KM/m2. Tel.061/789-266 • Prodajem stan u Kineskom zidu (62 m2). Tel. 062/731-638 • Prodajem stan (130 m2) ul. A. Goldbergera 7., prizemlje, pogodan za pretvaranje u poslovni prostor. Tel. 061/108-436 • Prodajem stan (70 m2) i garažu (17,5 m2) u Zenici. Sve za – 75.000 KM. Tel. 032/403-592 • Prodajem dvosoban stan u Babinoj Rijeci, kod džamije, žuta zgrada br. 11, 6. sprat, ulaz 11 D. Tel. 032/423-626 i 062/772-811 • Prodajem dvosoban stan (61,5 m2) V sprat, ul. A. Borića ili mijenjam za sličan u B. Rijeci ili užem centru grada. Tel. 061/137-370 • Prodajem dvosoban stan, I sprat, ul. Fra Grge Martića 14, ili mijenjam za manji stan, uz doplatu. Tel. 061/137-370 • Prodajem dvosoban stan u Crkvicama, 1. sprat (47 m2) ili mijenjam za stan (do 35 m2) u Crkvicama. Tel. 061/137-370 • Prodajem višesoban komforan stan, u B. Rijeci. Cijena – 1.000 KM/m2. Tel. 061/478-626 • Prodaje se stan, dvosoban, B. Rijeka i garsonjera na Odmutu. Tel. 062/678-628 • Prodaje se stan, trosoban, u Blatuši, 11. sprat. Tel. 032/423-135 • Prodaje se stan u Crkvicama, Lamela II-B, ispod obdaništa (64 m2). Tel. 062/169-207 • Prodajem stan (60 m2) IV sprat, na ulazu u Blatušu, potpuno renoviran. Tel. 032/403-692 i 063/171-184 • Prodajem jednosoban stan u Blatuši. Tel. 061/822-530 PRODAJA-OSTALO • Hitno – prodajem «Opel corsu» 1.0 (1999.). Cijena povoljna. Auto očuvano, redovno servisirano. Tel. 061/230-136 • Prodajem stan, novogradnja (67 m2) Brist i garaža (oko 20 m2) novogradnja Brist. Tel. 061/781-313 • Prodajem ili izdajem poslovni prostor (90 m2) PC «Roma II» i poslovni prostor (72 m2) Tržni centar «Džananović». Tel. 061/781-313 • Prodajem «Golf 2», 1987. god. B 1,3, reg. do 13.7.2012. Tel. 061/545-149 • Prodajem poslovni prostor (23 m2) Masarykova – Zenica. Tel. 065/333-597 • Prodajem parcelu (1.400 m2) Donja Hamida, ul. Gradac, 1/1, dozvola i ostali papiri uredni. Tel. 032/240-616 i 063/713-568 • Prodajem namještenu vikendicu na Vlašiću u blizini baby-sky lifta (90 m2 – 900 KM/m2) povoljno. Tel. 061/788-573 • Prodajem norvešku peć „Yotul“, u odličnom stanju. Tel. 061/400-190 • Prodajem novu bundu od nutrije, br. 42, smeđa boja, povoljna cijena. Tel. 032/242-991 • Prodajem devastiranu vikendicu u Čajdrašu, sa 850 m2 zemljišta, 1/1, povoljno. Tel. 061/137-370 • Prodajem regal, mini regal i stolić za TV. Tel. 061/447-743 • Prodajem poslovni prostor (32 m2) Stara čaršija ili mijenjam za stan uz dogovor. Tel. Tel. 061/376-762 IZNAJMLJIVANJE • Izdajem jednosoban stan u centru grada. Tel. 032/227-567 i 062/635-724 • Izdajem stan, namješten, u privatnoj kući, studentima, ul. I. Cankara. Tel. 061/321-987 • Izdajem sobu sa grijanjem, studentici, Kralja Tvrtka br. 1. Tel. 403-624 • Izdajem prazan dvosoban stan, ARBiH 39. Tel. 061/240-157 ili 063/965-678 • Centar – 100 m od semafora, centralno grijanje, ležaji, sobe, apartmani, studentima ili terencima. Tel. 032/463-790 i 065/532-451 do 19 h • Izdajem poslovni prostor (18 m2) u centru grada. Tel. 061/146-971 • Izdajem namješten stan u privatnoj kući (110 m2) terencima. Tel. 032/425-249 • Izdajem poslovni prostor, Srpska mahala. Tel. 061/241-905 • Izdajem prazan dvosoban stan u Čaršiji, na duže vrijeme. Tel. 061/266-410 • Povoljan smještaj za studente i radnike, privatna kuća, etažno grijanje, blizu Univerziteta u Zenici. Tel. 062/380-408 • Izdajem poslovni prostor (180 m2) ul. Fra Ljube Hrgića. Moguće izdavanje i manje površine od ukupne. Tel. 061/133-076 i 061/244-656 • Izdajem prazan dvosoban stan, u privatnoj kući, centralno grijanje, Travnička ul. Tel. 403-463 • Izdajem sobu, sa garijanjem, ul. A. Borića, kod stanice, namještena. Tel. 032/408-052 • Izdajem namještenu garsonjeru u Crkvicama, studentima. Tel. 061/448-159 • Izdajem poslovni prostor, ul. Fakultetska 48 A. Tel. 061/230-141 • Namješten stan, sa centralnim grijanjem, u centru, izdajem, poželjno studentice. Tel. 061/780-355 ZAMJENA • Mijenjam jednoiposoban stan za garsonjeru, ul. K. Bana. Tel. 032/248-757 POTRAŽNJA • Hitno – potreban dvosoban namješten stan. Tel. 063/891-005 ili 062/770-275 RAZNO • Za bolji i duži sex – VIAGRA PFIZER, original, 100 mg. i super biljna sa jačim djejstvom. Dostava i diskrecija zagarantovano. Tel. 063/644-918 i 061/647-559 • POPRAVAK – veš mašina, mašina za suđe, štednjaka. Brza i kvalitetna usluga. Garancija na ugrađene dijelove. Tel. 062/589185 i 063/314-954 • VODOINSTALATER – ugradnja, montaža, servis. Tel. 061/707-127 • Udovac, Hrvat, u mirovini, 60 godina, traži slobodnu Hrvaticu do 55 godina, za brak. Tel. 066/095-002 • Pomoć i iscjeljenje duhovnim putem, pomoću učenja Brune Groeninga. Tel. 061/836-747 • Prevodim tekstove sa engleskog jezika na BHS. Tel. 063/115-542

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

29

JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ Ul.Patriotske lige bb. 74260 TEŠANJ Tel./Fax.032/650-103 ID br.:421819970007 Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Srednje tehničke škole Tešanj, broj: 124/2012.od 23.01.2012.godine i Saglasnosti Ministarstva obrazova­ nja, nauke, kulture i sporta ZE – DO kantona Zenica broj: 10-38-607-01/12 od 27.01.2012.godine, JU Srednja tehnička škola Tešanj, r a s p i s u j e

za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Profesor Biologije, 4 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme od završetka konkursne procedure do 15.08.2012.godine 2. Profesor medicinske mikrobiologije, 5 časova nepotpune norme, odre­ đeno radno vrijeme od završetka konkursne procedure do 15.08.2012. godine 3. Profesor Zdrave ishrane i dijetetike, 2 časa nepotpune norme, određeno radno vrijeme od završetka konkursne procedure do 15.08.2012.godine Za sva radna mjesta radni odnos je od okončanja konkursne procedure do 15.08.2012.godine, izuzev uposlenika koji imaju uvjerenje o tehnološ­ kom višku i čiji će radni odnos biti zasnovan do kraja školske 2011/2012. godine. Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove, uslove propisane Zakonom o srednjoj školi i uslove propisane Pedagoškim standardima za srednje tehničke škole. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjerene kopije): I - za ispunjavanje opštih uslova: 1. Dokaz o školskoj spremi, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci, 5. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci i radnu knjižicu po prijemu u radni odnos. II – za ispunjavanje posebnih uslova: 6. Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju. 7. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće škol­ ske spreme, 8. Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom uz dostavu važećeg ugovora o radu. Na osnovu člana 15.Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/06) i Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih uposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkinm domovima na području ZE-DO kantona, pod istim uslovima prednost imaju RVI, demobilizirani branioci i članovi porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog Zakona uz prijavu su dužni dostaviti: - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodi­ ce, šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, - Uvjerenje službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe, - Rješenje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom. Za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa obavezan je intervju koji će se obaviti dana 10.februara 2012.godine sa početkom u 9,00 sati u JU Srednja tehnička škola Tešanj. Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Srednja tehnička škola Te­ šanj, Ulica Patriotske lige bb.74260 Tešanj. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzeti u razmatranje. Priložena dokumentacija se može preuzeti u Školi po okončanju kon­ kursne procedure.

K O N K U R S

KUPON za besplatne male oglase (do 10 riječi) NR

3622

30 NAŠA RIJE^
Organizacioni odbor tradicionalne manifesta­ cije „Izbor sportiste ZEDO kantona 2011“ odr­ žao je svoju prvu sjedni­ cu kojom su predsjeda­ vali Mirko Trifunović, kantonaloni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u ime pred­ sjednika odbora, premi­ jera ZDK, Fikreta Plevljaka koji je bio službe­ no odsutan, te dvojica potpredsjednika, Sajto Ćehović, direktor i glav­ ni i odgovorni urednik NIPD „Naša riječ“ i Bogdan Kolar, pred­ sjednik Sportskog save­ za ZDK. Tokom dvosat­
Fra Grge Martića br. 10 (kod zgrade Socijalnog) Tel. / Fax 032 200 800 Tel. / Fax 032 200 801 Mob 062 350 603

Utorak, 31. 01. 2012.

sport

››› IZBOR SPORTISTE ZE-DO KANTONA 2011. GODINE

Rok za prijave do 4. februara
nog zasjedanja usvojeno je više odluka važnih za održavanje svečanosti posvećene najboljim sportistima iz 12 općina našeg kantona. Defini­ tivno je potvrđeno kako će se manifestacija odr­ žati 23. februara (četvr­ tak) u Bosanskom narod­ nom pozorištu Zenica. Također, usvojen je i Pravilnik o bodovanju prilikom ocjenjivanja pristiglih prijedloga. Članovi Organizacionog odbora pohvalno su se izrazili o ovom doku­ mentu, koji bi trebao maksimalno korektno valorizirati rezulate sportista postignute to­ kom 2011. godine, na međunarodnoj i domaćoj sceni. Također, Pravilnik će znatno olakšati posao žirija kojim će predsje­ davati Dario Božić, no­ silac priznanja „Najbolji sportski novinar ZDK 2010. godine“ a koji će po prvi put, na prijedlog Organizacionog odbora, umjesto devet, imati 11 članova. Od toga, četvo­ rica su sportskih novina­ ra, dok je ostalih sedam članova predloženo od strane Sportskog saveza ZDK. Članovi Organiza­ cionog odbora prihvatili su i finansijski plan za održavanje manifestaci­ je, koji je ocijenjen objektivnim, pa i skro­ mnim, te je i ovom prili­ kom upućen apel institu­ cijama, privrednim su­ bjektima i drugim prija­ teljima sporta, da se po­ put društva „Babić Bis­ stours“ koje i ove godine dobitnika priznanja naj sportski novinar, šalje na sedmodnevni odmor na Jadran, pridruže organi­ zatorima i pomognu ma­ nifestaciju koja je traje više od pola vijeka. Sportske klubove, udru­ ženja i resorne općinske službe i ovom prilikom pozivamo da dostave

svoje prijedloge sa obra­ zloženjima za dobitnike ovogodišnjih priznanja i da je krajnji rok za do­ stavljanje produžen do 4. februara. Odlukom Or­ ganizacionog odbora, kandidati za neko od prestižnih priznanja mo­ gu biti samo pojedinci i

kolektivi koji su predlo­ ženi od strane klubova, organizacija i službi. Prijedlozi sa obrazlože­ njima se mogu dostaviti e-mailom: redakcija@ nasarijec.ba i nasarijec@ bih.net.ba ili na adresu: NIPD „Naša riječ“, Bu­ levar Kralja Tvrtka I.

››› RUKOMETAŠI ČELIKA UVJERLJIVI U TRI KONTROLNE UTAKMICE

Seriju nastaviti i protiv Leotara
Pripreme za nastavak sezone u Premijer ligi BiH rukometaši Čelika okončali su trijumfom nad Derventom – 28:24. Obzirom da su prethodno bili u dva meča bolji od Maglaja, čini se kako „crveno – crni“ spremno dočekuju proljetnu polu­ sezonu u kojoj imaju vi­ soke ambicije. „Plasman među tri ekipe, odnosno u Ligu za prvaka BiH i finale Kupa-a BiH koje bi se igralo u Gradskoj areni, naša su dva takmičarska cilja i vjerujemo da ćemo uspjeti u tome. Imamo kvalitetan igrački kadar, odlično smo radili u pripremnom periodu i očekujemo mnogo radosti ovog proljeća“, kaže Pane Škrbić, predsjed­ nik RK Čelik. Andreas Dominiković i Milan Ivančev koji su zimske prinove Čelika (zamijenili Emira Šahinovića i Edina Bajra-

ORTOPEDSKA POMAGALA l ANTIDEKUBITALNI MADRACI l KOMPRESIVNE ČARAPE l STOMA VREĆICE l KATETERI I PELENE l TLAKOMJERI l SLUŠNI I GOVORNI APARATI l KREVETI ZA KUĆNU NJEGU l MEDICINSKA POMAGALA Mi smo Vaš siguran partner u brizi o zdravlju ! e-mail: cemedic@bih.net.ba l www.cemedic.ba

Dominiković, Škrbić i Ivančev

movića) prikazali su za­ vidnu formu u prijatelj­ skim utakmicama. „Sretan sam što sam član Čelika, čije mi ambicije kao igraču odgovaraju. Vjerujem da ćemo ispuniti ciljeve i da ću dati puni doprinos u boljim rezultatima kluba“, kaže Dominiković. Ivančev koji je u Zenicu stigao iz Crvene Zvezde kaže ka­ ko je u Čeliku odlično primljen, da je atmosfera u timu izvanredna i da ne sumnja u dobre rezultate. „Reprezentativni golman Adnan Šabanović

iako je došao u Čelik prošle godine, zbog povrede i operacije prakično startuje tek u ovom prvenstvu. On je veliko pojačanje, a u nastavku smo jači i za Emira Skopljaka, bivšeg kapitena, pivotmena i beka, koji se ponovo pridružio ekipi“, dodaje predsjednik Škr­ bić. Prvu zvaničnu uta­ kmicu u 2012. godini Čelik će odigrati u petak, 3. februara u 19 sati u Gradskoj areni protiv Leotara. Uprava je odlu­ čila da ulaz za sve posje­ titelje bude slobodan.

››› ZENIČKA TENISKA NADA JUNIORSKI DVORANSKI PRVAK

Uspjeh Amara Kubata

Amar Kubat, član Tenis kluba „Euronec“ iz Zenice osvojio je naslov državnog dvoranskog prvaka BiH u konkurenciji do 16 godina. Novi dragulj zeničkog tenisa, na prvenstvu održanom u Banja Luci, dokazao je veliki talenat, a teniske stručnjake posebno je impresionirao nastupom u finalu, gdje je do titule prvaka BiH stigao sa uvjerljivih 6:0 i 6:1 protiv Mahira Đape iz tuzlanskog Zmaja od Bosne. Pripremio: Armin Mujkić

sport
››› PROJEKT „ALIĆ - LONDON 2012“

Utorak, 31. 01. 2012.

NAŠA RIJE^

31

Hamza Alić: „Neizvjestan odlazak na Balkanijadu i Svjetsko dvoransko prvenstvo“
Proteklog vikenda bh. olimpijac Hamza Alić iz sunčane Makarske vratio se u Zenicu. Alić se u Dalma­ ciji pripremao za Balkansko dvoransko prvenstvo koje je na programu 21. februara u Istanbulu. Međutim kako trenutno stvari stoje, njegov nastup na prvom većem takmičenju u godini kada ga očekuje učešće na Olimpij­ skim igrama u Londonu, pod znakom je pitanja. „Imao sam obećanja da će do mog povratka iz Makarske u Gradskoj areni biti instalirana specijalna spužva kako bih mogao trenirati. Do danas (ponedjeljak op.a.) to nije urađeno, evo spremam se za trening na otvorenom.... U ovakvim uslovima ne mogu raditi sa spravom, ne mogu bacati kuglu, a to je veliki hendikep. Baš kada se pripremim i dođem u jednu fazu da

››› IZBOR SPORTISTA VISOKOG ZA 2011.

Žiri jednoglasno izabrao najbolje
U prostorijama Sportskog saveza općine Visoko upriličen je sastanak na kojem je žiri, sastavljen od predstavnika sportskih novinara visočkih medija, te članova Upravnog odbora SSO Visoko, izabrao najbolje sportiste za proteklu godinu. Nakon što su dostavljeni prijedlozi iz 13 sportskih klubova i organiza­ cija, žiri je uglavnom jednoglasno, izabrao najbolje u kategori­ jama najbolji sportista, najbolja sportiskinja, zatim najbolji junior, trener, ekipa, kao i najuspješniji sportisti po granama sporta. Osim toga, izabrani su i najbolji u sportu za osobe sa invaliditetom, dok će se i ove godine uručiti posebna priznanja, a to su za sportke nade, za životno djelo, za najboljeg sportskog radnika, te najboljeg sportskog novinara, kao i dvije specijalne nagrade. Kako je za Našu riječ izjavio Nijaz Šahinović, predsjednik UO Sportskog saveza opštine Visoko, završna manifestacija, na kojoj će javnosti biti objelodanjena imena dobitnika i uru­ čene nagrade, biće održana najvjerovatnije 9. ili 10. februara ove godine. N.K.

napredujem, dešava mi se da moram stagnirati. Nedavno sam bio prinuđen da ne bacam i odmah je to veliki nazadak“, pomalo deprimirano nam je u pone­ djeljak rekao Hamza. Prema njegovim riječima u nared­ na dva – tri dana, njegovi prijatelji, ljudi iz kluba i on lično, pokušat će smisliti neko rješenje. „Dolaze još hladniji dani, nešto moram uraditi, ako ništa, pokušati

osigurati sredstva za nove pripreme u toplijim krajevima jer ako ostanem ovdje, mislim da ne bi imalo smisla prijaviti se za Balkanijadu, pa čak i za Svjetsko dvoransko prvenstvo koje je od 7. do 9. marta također u Istanbulu. Želim dobar rezultat, želim potvrdu norme, dobre forme... Ako narednih dana ne budem radio sa kuglom, sumnjam da će išta biti od Istanbula. Kada bi se naš

Savez uspio dogovoriti sa turskim, pa da odem na Balkanijadu i ostanem i tamo vježbam do Svjetskog prvenstva to bi bilo idealno, ali...“, pričao nam je Hamza Alić. Ono što našeg najbo­ ljeg bacača kugle i atletiča­ ra, kao i trenera Mehmeda Skendera trenutno raduje, jeste da je Hamzino zdrav­ stveno stanje odlično i da se osjeća spremnim za veća sportska dostignuća. A.M

››› NAJBOLJI SPORTISTI U INVALIDNOM SPORTU

››› SERIJI POBJEDA ZENIČKIH KOŠARKAŠICA DOŠAO KRAJ

Athlete jači od Čelika
Uspješna serija zenič­ kih košarkašica, od šest uzastopnih pobjeda, preki­ nuta je u Celju. Domaći Athlete bio je jači od Čeli­ ka – 77:68. Pobjednik je odlučen u finišu utakmice. Čelik je u posljednju četvr­ tinu ušao sa prednošću od 57:54, međutim Slovenke su bile nezaustavljive u napadu, za 10 minuta uba­ cile su 23 poena. Predvodi­ la ih je Tina Trebec sa 35 poena i čak 15 skokova, dok su kod Čelika u ovom meču najbolji učinak imale Marina Ristić – 16 poena, Ana Tolikova 12, Matea Tavić 11 i Monika Veselovska – 8 poena. Djevojkama trenera Eldara Durmića ovo je bio peti poraz, a do kraja Regi­ onalne lige ostala su još četiri kola u kojim im za plasman na final four (3. i 4. mart) po svim računicama trebaju tri pobjede. Prvi naredni meč na programu je predstojećeg vikenda kada u Gradskoj areni gostuje banjalučki Mladi Krajišnik. upalu pluća. KS BiH nije uvažio zahtjev OKK Čelik za odgodu utakmice na kojoj su pod temperaturom nastu­ pili Adelmo Delić i Nebojša Makimović. Domaćin je bio bolji tokom cijele utakmice i već na početku stekao je posjetnu prednost - 28:17. Kod Čelika koji naredne subote dočekuje Servitium iz Bosanske Gradiške, po 14 poena postzigli su Ashar Dedić, Adem Pezer i Mak­ simović, dok je Delić upisao 11 poena. A.M

Sedini Kubura nagrada dodijeljena posthumno
U Sarajevu je održano proglašenje najboljih sportista inva­ lida BiH za prošlu godinu, a za najbolju seniorku je izabrana Sedina Kubura iz Visokog. Nagrada je posthumno dodijeljena predstavnicima Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Visoko, pošto je Sedina nažalost preminula u junu 2011. godi­ ne, nakon što je učestvovala na Svjetskom prvenstvu u kuglanju za invalidna lica. Na tom takmičenju je zauzela odlično sedmo mjesto, a samo 11 poena joj je nedostajalo da se plasira u fina­ le. Bila je aktivna sportiskinja u Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Visoko u sportskim disciplinama atletika i ku­ glanje. U 2011. godini, na državnom prvenstvu za slijepa i slabovidna lica, Sedina je osvojila 1. mjesto u svojoj kategori­ ji i samim tim je izborila status reprezentativke naše zemlje. Nagrada koju je osvojila je samo dokaz predanog i uspješnog rada Sedine Kubura, na koji su ponosni svi iz SSRI općine Visoko. N.K.

››› KOŠARKAŠI ČELIKA U VIŠEGRADU PORAŽENI OD VARDE HE

Desetkovani – deklasirani
Košarkaši Čelika u 18. kolu Lige 13 KS BiH doži­ vjeli su 12. poraz. Zeničani su u Višegradu deklasirani od Varde HE – 77:110. Po­ raz je bio neminovan obzi­ rom da na ovo gostovanje osim od ranije povrijeđenog Dine Begagića, nije putovao ni Mirza Hrnčić koji ima

››› IZBOR SPORTAŠA I SPOTRAŠICA ŽEPČA ZA 2011.

Nominirano 36 sportaša i sportašica
U organizaciji Sportskog saveza općine Žepče u petak će se održati manifestacija „Izbor sportaša općine Žepče 2011“. U 12 kategorija nominirano je 36 sportaša i sportašica. U seni­ orskoj kategoriji za izbor sportaša i sportašice nominirani su : Aldin Begunić, Pero Zekić i Admir Maličbegović, Mirjana Lončar, Antonija Jakić, Elizabeta Bulajić. U junirskoj katego­ riji nomonirani su: Drago Dropulja, Mario Jakić, Amar Had­ žavdić, Ivana Buljeta, Tea Matijević, Anamarija Jurić. Za sportaša i sportašicu Žepča u kadetskoj kategoriji klubovi su predložili: Mateja Tadića, Ivana Mrkonjića, Belmina Mujkića, Lejlu Cikotić, Mariju Mostarac i Slađanu Vujić. U kategoriji trenera i sportskih radnika za titulu najboljeg predloženi su: Ivan Šupuković, Darko Andrijević, Mato Jakić, Slava Pervan, Zenan Mujkić i Vladan Tešić. Za lentu najboljeg kluba u 2011. predloženi su: RK „ Žepče“, KK Orlovik i KK Viktorija. U izboru sportaša i sportašice Žepča za 2011. učestvovat će žiri u sastavu: Jure Rašić, Goran Brašnić, Kenan Mujkić, Bruno Marić i Zdenko Šašić. R.Ag.

››› DOBAR NASTUP ZENIČKIH ATLETSKIH NADA NA „BELOM KROSU“

Bilić treća, Zec i Avdić solidni u Beogradu
Proteklog vikenda u Beogradu je održan 45. „Beli kros“ na kojem je među oko 700 atletičara iz 11 država bilo i nekoliko mladih takmičara iz Atlet­ skog kluba „Zenica“, pred­ vođenih trenerom Azizom Keveljom. Najbolji rezul­ tat ostvarila je Kanita Bilić, koja je u konkurenciji preko 150 pionirki osvoji­ la 3. mjesto. Edin Zec ta­ kođer u pionirskoj konku­ renciji zauzeo je 7. mjesto, dok je Semir Avdić, u ju­ niorskoj konkurenciji kroz cilj prošao kao desetopla­ sirani. „Po snijegu, jakom vjetru, niskoj temperaturi... naši takmičari na čelu sa Kanitom Bilić su dokazali da će dostojno naslijediti reprezentativne kolege iz kluba“, kaže Aziz Kevelj. Trener zeničkih atletičara pun je hvale za Bilić koju smatra nasljednicom je Sabine Mujkić. „Kanita je do sada trčala samo sprin­ terske disicpline ali dužin­ ski treninzi koje je odradila u zimskim uslivima bit će joj dobra osnova za prele­ zak na duže staze“, dodaje Kevelj. A.M

››› ZENIČKI CRVENI KRIŽ U POSJETI ZAVODU U BAKOVIĆAMA

››› 18. ĆETENIJADA

Raspi nam se, šećer ćetenijo
Članovi Udruženje za očuvanje bošnjačke kulture, tradicije i običaja „Sehara“ prošle subote u Nacional­ nom restoranu „Salčinović“ organizovali su prigodan program, Zeničanima po­ znat kao Ćetenijada. Miris brašna i agde širio se ulica­ ma, a u ugodnom ambijen­ tu oko 200 gošća je pored uživanja u izvedbama sev­ dalinki popraćenih zvucima nastaje tradicionalna bosan­ ska poslastica-ćetenija. Po­ gledi mnogih znatiželjnika su bili usmjereni prema šest članica „Sehare“, obučenih u tradicionalnu nošnju koje su uz izvedbu neizostavnih stihova „Raspi nam se, raspi, šećer ćetenijo“ poka­ zale svoju spretnost u spravljanju ovog gotovo zaboravljenog bosanskog specijaliteta. M.Bl.

Donirano 100 paketa odjeće i obuće
Ale Heljić, dugogo­ dišnji aktivista Mjesne organizacije Crvenog križa Mokušnice, u sa­ radnji sa zeničkom op­ ćinskom organizacijom, posjetio je prošle sedmi­ ce Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih oso­ ba Bakovići kod Fojnice i tom prilikom im uručio donaciju. Riječ je o oko stotinu paketa odjeće i obuće koju su donirali građani Zenice te nešto školskog pribora. Uz pomoć dobrih ljudi iz firme Agroekonomik koji su za ovu priliku obezbijedili kombi i vo­ zača, Ale je krenuo put Fojnice gdje su ga doče­ kali zahvalni Uprava i štićenici Zavoda kojima su ovakve donacije pri­ jeko potrebne. Iako u poodmaklim godinama Ale ne odustaje od svoje humane misije u kojoj mu, kako kaže, mnogo nedostaje nedavno pre­ minula supruga. „Moja Paša i ja smo jo od ‘59. godine u Crvenom križu. Skupljali smo donacije, nosili ih onim kojima su najpotrebnije, uljepšavali im dan, a sada me
Ovom prilikom iz Crvenog križa poručuju da je sve više onih kojima je potrebna pomoć te su sve donacije dobrodošle, a najpotrebnija je hrana. Svoje donacije zainteresirani mogu donijeti svaki dan u prostorije Crvenog križa koje se nalaze u Lameli.

saza Midhata Horića je imalo priliku vidjeti kako

››› OPASNOST PRIJETI I NA TROTOARIMA, PARKINZIMA....

Pokradeni poklopci sa šahtova, opet!
Poklopci sa šahtova u Zenici su sve češća meta lopova koji iste prodaju otkupljivačima sekundar­ nih sirovina. Mnogo puta smo već upozoravali koliko su otvoreni šahtovi opasni za prolaznike, automobi­ le... a dokaz da smo bili upravu je jučerašnji nemili događaj koji se desio u neposrednoj blizini naše redakcije. Naime, Zeničan­ ka Halida Tanović je po­ kušavajući izaći automobi­ lom sa parkinga, krenula u rikverc i ne sluteći opa­ snost, završila zadnjim točkom u šahtu. „Ovo je bruka i sramota. Stalno

sve to podsjeća na nju. Teško je, s jedne strane, ali s druge radim to za nju. Znam da bi ona to voljela i da je na neki način uz mene“, dodaje s tugom ovaj dobročini­ telj. S.S.

Tanović pored zaglavljenog točka

skidaju te poklopce i što je najgore, otvor se ničim ne zaštiti. Samo se nadam da nisam ništa oštetila na autu“, kaže Tanović s ne­ vjericom gledajući u za­ glavljeni točak. Od građana iz susjedne zgrade saznaje­

mo da je ovo treći put u posljednjih nekoliko dana da poklopac nestane i to obično u noćnim satima. Auto je srećom prošao bez većih oštećenja, a na otvor je nakon nekoliko sati stav­ ljen novi poklopac. S.S.

OSJETI NA VLASTITOJ KOŽI
Akcijsko sniženje cijena
Od 15. januara do 15. februara

Jastuci i jorgani po cijenama nižim

20%
Od sada i u Zenici, Džananović shoping centar, prvi sprat