Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. Alternativa d. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana.o. kamenu vunu ili stiropor. termoizolacioni paneli Topterm ® . trgova~kim. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.o. Proizvode se kao krovni. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. pregradni. sportskim ili industrijskim objektima. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. frigo i sinus paneli. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. fasadni.021 W/mK.

Tradicionalno. kupovinom u firmi Alternativa d. Izuzetno je va`no napomenuti da. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. u odnosu na druge proizvo|a~e.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode. . a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika.o. Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja.o. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane.

Standardno. kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. aluminijski lim i sli~no. Pored standardnog. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija.o. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . ovisno o svojim potrebama.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d.40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150. velika nosivost. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. je 50 do 120 mm. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m .TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. i namjeni objekta koji se pokriva.

50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.90 24 100 13. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11. Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .70 24 60 12.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 .50 24 l = 0.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.10 24 70 12.0 do 12.

31 2.77 3.12 5.88 3.54 3.99 3.55 2.31 3.70 2.48 4.37 3.16 3.12 ddop 15.77 3.40 2.57 2.50 2.35 2.89 3.15 4.23 3.08 4.42 3.77 2.03 2.48 3.30 3.5+0.68 3.21 50 60 80 100 0.09 3.22 0.68 3.47 3.89 3.9 210.98 2.4 34.49 2.78 3.90 4.50 3.33 5.41 2.96 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.02 3.41 2.99 2.48 13.90 L/200 4.40 2.77 3.18 3.72 3.19 3.3 53.60 3.55 2.17 ddop 4.18 3.93 3.18 0.42 2.71 3.33 3.39 2.17 3.09 2.9 26.88 ddop 4.35 0.16 3.24 2.35 0.68 3.15 13.50 4.5+0.44 50 60 80 100 0.85 3.44 2.40 2.34 0.35 0.54 3.69 2.16 3.41 0.90 2.15 14.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.33 3.96 3.97 3.21 3.75 3.75 3.86 5.80 3.36 4.14 ddop 4.81 3.89 3.15 12.87 3.4 134.22 0.47 3.39 2.31 2.80 2.79 4.30 3.12 2.3 224.21 2.29 0.75 3.22 2.77 4.57 2.9 171.31 3.26 0.9 31.27 4.39 3.09 4.15 4.76 2.98 3.88 3.80 3.64 4.7 36.77 4.19 3.8 462.37 3.67 3.5+0.53 2.11 2.03 3.54 4.17 3.12 3.97 4.57 3.01 3.58 3.08 3.96 L/200 4.98 2.89 4.91 2.68 3.13 2.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .74 2.77 4.48 3.44 2.21 4.96 3.22 3.56 4.56 2.03 4.21 3.59 2.53 3.43 3.08 3.83 2.21 ddop 3.06 3.62 3.79 2.71 2.52 4.93 3.19 3.69 4.30 4.33 2.43 3.0 28.67 4.45 3.29 0.33 3.9 191.61 L/200 4.22 2.21 3.34 0.01 3.34 0.86 2.9 295.48 3.53 3.76 2.26 3.22 0.28 3.47 ddop 5.21 ddop 4.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.05 ddop 4.28 3.57 2.41 4.93 2.5 L/200 4.46 2.83 2.85 3.84 4.07 3.29 3.76 4.02 3.90 3.69 3.46 2.47 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.83 3.48 3.11 3.12 3.13 4.54 3.22 5.38 4.40 2.68 2.59 3.83 3.17 3.08 2.31 2.24 3.5+0.39 3.76 3.35 4.77 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.6 62.5+0.14 3.76 5.82 3.81 3.99 3.11 3.08 3.95 3.03 4.3 L/200 5.00 3.90 3.55 2.39 9.85 4.18 0.72 3.87 5.kriterij dozvoljenih napona ddop .79 3.90 3.37 3.56 2.48 2.98 3.62 2.84 12.38 3.50 L/200 4.27 3.16 3.73 3.51 3.76 2.32 2.10 3.18 2.41 0.38 2.41 3.87 3.72 4.88 2.1 498.56 2.57 2.37 3.07 4.26 0.28 L/200 4.14 2.26 0.33 3.59 3.87 4.08 3.82 2.71 3.4 177.22 0.12 2.08 2.96 2.6 30.40 2.87 3.26 5.78 2.50 2.78 11.51 3.65 3.82 3.70 3.5 42.41 0.24 3.3 40.65 2.44 3.21 4.78 ddop 13.89 3.70 4.00 3.34 3.18 2.39 3.5 L/200 4.21 ddop 3.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.57 L/200 4.90 2.75 2.68 2.64 3.67 10.55 4.79 3.49 4.21 ddop 3.35 L/200 5.01 2.16 3.55 3.95 3.15 L/200 5.77 13.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.28 3.30 4.88 3.82 3.67 5.17 3.47 3.87 2.96 3.63 2.9 25.17 3.43 2.8 263.26 4.95 4.43 3.7 374.35 4.52 2.25 3.10 3.94 2.21 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.26 0.97 3.21 2.30 2.13 3.08 3.07 4.96 3.66 3.82 3.78 4.34 0.02 3.54 2.65 ddop 12.18 4.99 2.38 4.09 3.14 2.47 2.82 4.37 3.89 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.01 3.73 3.08 2.07 3.04 3.44 3.36 4.14 3.35 3.81 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.04 2.34 50 60 80 100 0.71 3.65 2.19 11.90 3.67 2.18 2.94 3.67 3.70 2.10 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.5+0.30 3.94 2.93 4.41 4.50 2.64 3.21 50 60 80 100 0.19 2.00 4.09 2.58 3.mjerodavni rasponi nosa~a.70 3.44 3.62 4.66 2.33 3.61 3.48 2.04 3.07 11.9 49.30 3.31 3.50 3.84 3.45 L/200 4.27 4.83 3.2 347.60 2.39 3.77 5.1 L/200 4.67 2.60 4.15 L/200 5.99 2.77 2.56 3.67 2.5+0.73 2.44 3.26 4.58 2.19 3.29 2.73 4.94 3.41 0.42 3.94 3.05 3.29 3.86 3.58 4.83 4.12 3.84 3.39 3.29 0.75 ddop 3.82 5.04 2.55 3.68 2.88 4.21 2.59 2.03 3.58 2.87 3.88 2.79 2.03 3.44 4.2 55.4+0.98 3.47 2.12 3.00 4.43 3.57 2.80 174.18 0.01 ddop 4.34 3.83 2.48 2.94 3.21 3.65 2.53 2.2 44.57 4.29 2.71 L/200 3.35 3.32 3.70 4.28 3.8 424.71 4.97 ddop 14.24 3.93 2.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .28 2.44 2.29 3.06 3.61 4.66 2.69 3.39 2.15 3.58 2.12 3.26 2.33 4.71 2.28 3.96 3.38 4.69 4.27 4.99 3.49 3.94 2.50 4.53 3.28 2.08 3.31 3.96 3.18 0.35 4.34 3.28 L/200 3.29 0.09 4.35 0.67 2.25 4.8 51.67 2.67 4.64 3.4 148.56 2.71 2.38 3.00 2.68 4.12 3.59 4.43 2.84 2.63 3.8 323.33 3.43 3.21 3.08 4.71 3.68 12.6 33.57 3.33 ddop 4.52 4.51 2.

3 333.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .korak 2 10 d 30 .3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .3 333.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333.korak 1 Sistem uklapanja . Sistem uklapanja . Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.

16 4.65 2.97 3.13 2.80 1.42 2.03 36.17 2.89 4.63 2.64 2.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .82 2.52 2.21 15.00 3.04 4.41 3.26 12.66 2.61 3.24 3.69 2.01 2.77 3.55 2.69 2.22 0.46 25.43 0.75 3.21 2.86 2.21 2.55 L/200 3.50 3.37 2.44 3.33 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.56 2.61 3.58 2.92 84.78 3.97 2.42 2.23 3.90 3.69 3.96 22.75 2.73 3.09 3.24 4.33 2.60 30.13 ddop 0.31 17.01 2.62 2.47 2.07 2.80 2.26 14.22 3.61 4.49 L/200 4.27 2.42 2.49 2.43 2.84 3.80 L/200 4.20 2.41 12.17 2.21 2.85 2.75 2.51 3.41 2.40 3.56 2.53 3.99 1.42 2.57 2.18 2.18 3.31 2.32 4.22 2.40 3.14 2.88 1.27 2.07 2.23 2.38 L/200 5.10 3.28 3.80 2.66 ddop 4.23 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.02 3.55 3.45 2.59 2.28 2.22 3.55 2.15 40.15 48.12 2.01 2.17 3.48 3.76 4.13 3.52 ddop 4.40 3.56 4.21 2.25 3.35 2.08 2.74 3.11 1.13 3.20 2.48 2.30 41.22 2.94 2.13 3.27 2.32 173.55 2.84 3.62 3.07 2.99 2.41 2.66 2.85 2.37 31.06 21.29 2.22 ddop 3.21 3.13 3.48 2.34 13.22 0.55 2.34 2.27 3.93 3.66 2.3 28 Trapezni profil 238.57 4.38 2.85 3.71 18.42 115.91 L/200 3.61 2.04 2.36 3.42 ddop 0.21 2.95 3.68 3.85 2.33 2.82 50 60 80 100 0.5+0.21 3.05 2.02 1.27 2.92 2.64 3.56 4.31 2.74 3.28 3.88 2.53 3.41 3.79 2.34 ddop 3.47 2.34 2.72 3.71 2.57 2.91 2.87 2.13 3.74 2.29 3.54 3.22 0.38 2.98 3.5+0.07 2.27 2.79 2.55 4.03 3.46 4.37 2.5+0.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.19 2.87 2.16 4.80 2.14 2.18 ddop 3.30 2.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.62 L/200 4.66 2.32 297.90 1.72 3.43 2.37 2.65 2.13 2.07 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.68 3.68 2.51 2.42 2.91 3.96 4.4+0.03 0.39 20.92 75.17 2.80 3.94 3.00 3.01 3.03 2.13 3.95 2.10 3.64 4.35 3.11 3.07 2.53 2.51 3.85 3.38 3.60 2.13 2.99 2.36 2.71 2.79 3.10 1.90 2.93 4.5+0.43 2.71 3.80 2.79 L/200 4.77 3.71 3.71 2.08 2.43 0.10 2.09 3.98 2.36 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.59 2.56 2.17 2.04 4.29 2.39 2.5+0.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.21 14.27 L/200 3.40 2.01 2.67 2.16 2.mjerodavni rasponi nosa~a.98 2.86 2.10 1.88 2.63 2.08 3.60 3.30 ddop 0.02 50 60 80 100 0.83 3.49 2.27 2.18 ddop 3.14 2.21 13.43 2.89 3.90 3.35 0.53 2.15 3.18 3.19 3.44 ddop 3.82 92.42 103.98 3.31 3.60 2.74 2.98 2.82 2.02 333.22 3.29 0.77 0.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.93 1.kriterij dozvoljenih napona ddop .67 4.51 0.29 2.64 2.86 3.30 3.63 3.85 4.15 3.04 3.64 2.41 2.21 2.67 3.93 3.12 2.31 2.77 2.32 2.41 11.72 2.45 L/200 3.53 3.04 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.07 2.12 0.50 2.45 3.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .23 213.95 4.44 2.42 195.13 L/200 4.67 3.66 2.51 2.45 3.32 264.54 2.09 2.18 3.81 3.49 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .03 2.96 3.78 3.24 L/200 3.34 3.50 2.94 3.84 3.74 2.48 2.89 3.18 ddop 3.08 3.32 2.77 3.85 3.59 2.30 3.79 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.83 2.35 0.59 3.34 11.20 2.59 3.25 2.43 0.12 0.48 4.13 3.93 50 60 80 100 0.41 10.35 4.33 126.29 0.73 4.21 0.01 5.85 2.72 2.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.46 4.07 3.75 2.73 2.96 3.69 3.55 2.15 3.88 L/200 3.77 ddop 4.49 2.03 3.26 13.34 12.99 3.97 3.23 324.93 2.37 3.37 3.05 2.82 3.25 3.29 0.30 3.75 2.64 2.28 3.66 3.07 2.01 3.91 2.60 3.87 2.35 0.

o. du`ina ili vrsta profilacije. a prije svega. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. . Standardno. ovisno o svojim potrebama. industrijskih tipova objekata. i namjeni objekta koji se obla`e. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. je od 80 do 120 mm.o.

vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima.2 Mikroprofil 25 1.2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® . Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom . Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .

40 m 24 100 14.TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .10 razred B2 i B1 24 l = 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .5/0.0 do 12.5 mm .20 80 13.^eli~ni lim standardne debljine 0.primarni color premaz .

40 5.55 5.99 4.84 3.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.79 3.95 3.71 3.11 3.98 100 4.67 200 3.74 3.09 5.46 3.21 ddop 14.kriterij dozvoljenih napona sdop .44 3.63 4.52 75 4.67 4.65 4.03 3.97 6.6 32.40 4.17 9.70 4.96 4.83 100 4.06 150 3.50 4.64 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.07 6.02 5.44 2.21 13.34 0.92 4.69 100 4.67 75 5.35 3.9 12.42 3.07 4.10 4.28 5.32 50 5.39 4.73 4.76 200 3.75 6.22 6.2 188.70 5.02 6.21 3.77 2.34 7.6+0.19 3.96 3.54 3.42 2.24 4.39 4.53 3.26 0.5+0.54 4.19 3.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .49 6.2 205.24 5.82 4.4 ddop 14.75 2.34 3.27 4.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .96 4.96 8.29 125 4.28 2.43 3.6 43.7+0.55 L/200 ddop 15.24 4.88 3.83 4.82 4.66 4.20 50 5.41 5.09 125 3.88 4.69 3.83 3.48 60 80 100 0.67 5.67 3.32 3.64 200 2.12 L/200 ddop 13.42 4.08 2.39 4.38 60 80 100 0.24 6.76 175 3.34 0.23 3.7+0.63 125 4.63 6.29 0.57 175 2.39 7.63 3.96 3.57 3.83 3.28 5.83 3.56 3.13 4.44 4.85 4.19 3.4+0.47 3.44 4.83 4.15 3.34 4.20 150 3.43 5.86 5.67 3.48 4.5+0.05 3.40 3.99 7.44 4.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.96 5.08 3.09 75 5.66 6.09 4.83 175 3.60 4.72 175 3.40 200 2.22 0.37 6.12 4.21 0.51 5.11 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.84 4.36 3.34 0.94 5.61 3.06 4.10 3.21 11.43 4.32 3.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.67 7.97 2.1 291.01 3.26 5.14 4.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.86 4.98 4.82 100 4.09 3.84 3.21 3.97 8.34 0.58 4.51 3.47 3.36 75 4.62 5.17 4.85 5.27 5.04 5.26 0.65 3.29 0.53 125 4.31 4.21 0.62 175 3.02 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 L/200 ddop 16.53 200 2.32 3.94 3.18 3.83 4.22 4.70 3.1 318.57 4.41 4.91 5.00 3.0 43.22 200 2.91 175 3.81 7.15 7.25 2.29 0.59 3.07 3.85 4.24 5.41 3.63 6.26 4.09 125 3.87 4.9 13.41 4.19 100 5.29 0.30 3.04 50 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.83 4.54 3.96 4.41 4.38 125 3.3 43.43 3.93 4.89 4.87 6.76 3.39 200 3.00 100 4.40 5.35 5.82 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.2 259.81 3.60 5.29 4.27 4.19 3.3 107.19 4.29 5.07 2.26 0.50 100 3.65 3.40 4.86 75 5.82 3.74 3.20 6.33 4.22 150 4.96 5.87 4.90 6.80 8.84 5.64 6.74 6.52 6.42 2.32 3.45 125 4.60 6.07 5.3 129.36 4.80 5.41 75 4.14 4.5 51.98 2.87 4.19 4.59 3.16 75 4.82 5.95 175 3.16 8.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.54 6.06 4.77 2.27 5.46 4.27 L/200 ddop 14.7+0.93 3.22 0.95 150 3.85 2.26 0.08 6.65 3.83 3.95 3.77 3.40 5.4 95.86 3.56 4.5 54.17 2.6 54.60 3.67 2.22 0.07 3.58 4.55 4.3 117.11 3.85 3.88 3.2 34.75 2.25 60 80 100 0.93 4.82 3.25 4.60 100 4.33 3.59 60 80 100 0.21 3.64 5.7 65.84 5.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.22 0.56 25.34 6.21 0.91 150 3.51 6.91 4.2 226.52 200 3.6 32.83 4.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .14 4.58 4.33 3.49 3.30 4.19 3.07 150 3.90 6.36 6.95 3.68 4.31 3.66 5.47 2.82 4.85 7.18 2.92 5.28 4.60 4.92 4.49 4.21 ddop 12.72 150 3.5 L/200 15.3 167.7+0.80 150 3.94 4.70 75 5.43 4.67 4.21 0.47 50 6.6 38.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.mjerodavni rasponi nosa~a.57 4.34 3.1 350.82 3.40 4.26 125 3.76 4.37 2.58 7.98 2.44 175 3.

mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja . Topterm PP .horizontalna monta`a 16 d d .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.vertikalna monta`a Detalj spoja . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.

ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP .o.linijski profil ® . brzu i preciznu monta`u.o.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm.TOPTERM PP Standardno. Maksimalna du`ina panela je 12. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu.mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. i namjeni objekta koji se obla`e. je od 60 do 180 mm. pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . ovisno o svojim potrebama.

tj. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. Standardno. Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP . je od 80 do 120 mm. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom. termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu.o.o. i namjeni objekta koji se obla`e. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.o. ovisno o svojim potrebama.o.TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d.horizontalna monta`a 18 d 40 .

82 2.12 3.95 4.53 5.57 3.48 4.19 3.22 0.43 4.18 0.93 4.53 5.17 3.53 3.91 3.69 2.96 3.58 2.84 3.38 4.49 2.12 3.59 2.13 2.58 2.11 3.16 3.26 4.04 15.70 2.11 3.95 4.42 4.46 L/200 4.69 3.99 3.60 4.26 4.46 3.13 4.83 3.16 L/200 5.05 3.00 3.88 L/200 4.34 2.35 3.05 4.23 ddop 4.07 3.10 3.59 3.35 3.57 4.15 4.68 5.14 4.01 3.31 3.53 3.62 2.26 4.91 3.3 44.57 3.81 3.18 0.24 3.22 0.33 2.57 3.33 3.65 2.22 4.15 4.33 3.72 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.75 3.26 3.76 16.41 0.88 4.31 12.72 2.57 3.83 4.46 4.51 3.93 2.74 2.92 ddop 4.87 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .65 3.26 3.99 3.72 4.08 ddop 4.32 3.11 3.7 184.04 2.54 4.29 3.35 3.25 50 60 80 100 0.45 3.47 3.14 3.05 5.57 4.55 3.8 55.02 3.95 4.78 2.87 3.26 3.26 0.91 4.40 5.24 4.71 3.56 2.7 46.04 4.86 3.66 2.66 14.85 3.20 3.1 53.65 4.30 3.64 3.95 3.40 4.35 0.09 3.63 2.57 3.69 3.04 ddop 0.19 3.05 4.26 3.88 3.93 2.27 3.89 3.60 2.02 2.83 3.76 4.52 4.41 3.17 3.22 3.01 3.78 2.53 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.70 156.77 4.15 4.55 4.87 2.05 2.27 3.41 5.62 3.51 L/200 5.80 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.53 2.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.16 2.95 L/200 5.29 0.70 3.86 2.5+0.20 3.35 3.51 4.26 4.29 3.18 0.44 3.66 3.73 L/200 3.38 3.46 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.88 4.14 4.23 3.45 2.52 4.39 3.22 0.4 28.34 L/200 5.36 3.79 3.99 4.9 40.54 2.05 2.68 4.68 3.64 2.36 4.38 50 60 80 100 0.99 3.28 3.38 4.32 3.96 4.44 2.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.7 139.73 4.21 ddop 4.28 3.62 3.43 2.26 3.27 4.37 3.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 4.21 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .66 2.01 3.16 3.49 3.1 478.50 3.35 0.00 4.61 3.47 2.88 4.52 2.13 4.20 4.49 3.37 5.55 4.72 3.52 4.94 3.63 5.87 3.18 ddop 4.66 3.83 2.74 5.47 3.56 50 60 80 100 0.83 L/200 5.43 4.61 4.93 2.36 3.81 3.21 15.05 3.76 3.41 0.18 4.20 308.90 3.72 4.22 0.74 14.86 3.38 3.21 ddop 4.28 3.26 0.81 4.06 4.5+0.72 3.1 336.87 4.17 L/200 4.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .53 2.72 3.06 5.58 2.81 2.63 3.07 3.10 438.82 3.04 3.36 2.20 201.77 3.76 3.24 3.31 4.41 12.01 4.62 3.09 4.02 4.64 3.65 2.5+0.89 4.41 0.62 2.12 3.11 2.88 2.47 4.35 0.48 4.06 5.mjerodavni rasponi nosa~a.27 4.39 13.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.32 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.8 33.18 ddop 16.12 3.12 3.74 4.82 3.34 4.82 3.81 4.54 3.22 4.27 5.52 4.96 2.24 3.2 35.86 4.45 3.19 2.73 3.39 3.2 235.0 511.69 3.96 3.89 4.73 4.17 3.29 4.66 L/200 4.18 3.17 3.84 ddop 14.34 0.84 5.64 3.81 L/200 6.07 4.67 3.30 2.62 4.08 3.16 3.7 171.98 3.30 3.06 3.02 5.86 4.88 5.97 4.17 5.70 4.98 5.18 L/200 4.1 273.19 4.84 2.93 3.69 3.35 3.52 3.2 219.41 3.98 L/200 4.58 3.81 3.46 3.31 3.15 3.64 3.81 4.91 3.04 3.34 13.4+0.16 3.53 4.72 3.96 3.75 3.72 2.60 2.80 3.92 termoizolacioni paneli 19 ® .4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.32 3.33 4.7 63.96 3.34 0.98 4.36 4.09 3.34 3.59 2.84 3.51 3.05 4.47 3.03 3.95 2.93 4.40 ddop 4.35 3.47 4.08 4.99 11.70 2.91 2.04 3.08 2.29 0.25 4.03 3.25 3.41 3.87 3.70 3.33 3.81 3.72 3.47 3.88 4.56 4.60 3.88 3.65 4.76 3.45 3.01 3.18 3.89 2.50 4.20 ddop 4.26 2.60 2.20 3.0 388.06 3.0 39.47 3.30 ddop 5.40 3.35 0.5+0.45 2.60 3.48 50 60 80 100 0.85 3.99 5.78 3.89 L/200 4.22 3.05 2.85 4.34 0.39 4.5+0.33 3.43 3.41 2.29 0.59 3.76 L/200 4.87 2.6 29.53 4.8 57.91 13.78 4.58 2.73 4.01 2.11 2.70 3.92 2.2 178.03 3.09 3.84 4.78 3.26 3.53 3.69 3.1 76.53 ddop 5.5+0.29 2.14 4.93 3.68 3.79 3.73 5.21 ddop 3.91 3.07 3.14 3.64 ddop 5.10 3.21 3.31 3.80 3.26 4.64 3.2 67.50 2.4 34.76 3.28 3.16 3.98 2.72 2.75 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.1 359.30 ddop 17.21 3.47 5. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.49 3.29 0.40 15.45 3.22 3.31 4.87 3.84 4.00 3.89 3.56 4.21 4.07 0.08 3.51 4.99 5.12 4.12 3.45 4.5+0.00 2.68 4.53 2.39 0.31 2.78 2.97 3.26 14.48 3.09 3.09 3.33 3.41 3.76 3.2 46.98 4.39 3.33 4.71 3.40 L/200 5.66 3.93 3.82 4.54 2.99 0.33 3.48 3.35 2.93 3.22 3.48 2.84 3.48 3.47 3.74 5.29 3.45 5.60 2.36 4.26 0.58 3.

Elite & Tradicional ® ® .

gdje prakti~no nema druge opcije. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.o. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® .O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata.o. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova. su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala. preko individualnih stambenih ku}a.

Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove. za razliku od tradicionalnog crijepa. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. Tako|er. Tako|er. ® . istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima.

Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. te izdr`ljivost boje.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. morska so i sli~no). Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. ^est je slu~aj. bakarni lim i sl.

pored ostalog.o. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. Pural i Plastisol. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d. Mat Polyester. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca.9 38.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm .o. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. garantiraju veoma kratke rokove isporuke.

postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Osim toga. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm).vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. paropropusne-vodonepropusne folije. Elite & Tradicional ® ® .Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Letvanje . koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve. Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja.

Zidna lajsna se. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer .Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka .postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. ovisno o tipu vjetar lajsne. ovisno o tipu. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad. zatim oluk i na kraju oluk lajsna. Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 . 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima.50 cca. Monta`a se. montira prije ili nakon monta`e krovnog lima.

Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka.

400 . vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. 1. vodosigunorsni `lijeb 4.400 600 10. 11. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop. 1. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova.000 8. ® 2. 3.200 C F 6.1 00 mm 6.200 600 600 D E G 600 5. 2. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.200 600 28 5. min ... 3. 5.200 600 8.200 600 600 5.200 11.400 10.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe.

100 1.100 1.100 11.100 1. redosljed postavljanja tabli 500 1. 2. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa)..100 1.100 1. 3 . 2.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® .100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1. potrebno je iste srezati na strehi. 3 . Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu).000 7 6 5 1 2 3 4 1.000 1.100 1. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.. 3 .100 1.100 1.100 1...100 1.100 1. Prilikom monta`e.200 1. redosljed postavljanja tabli 1.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e.000 1.100 1.100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .000 1.100 1.100 1. 2.100 1. 2. Monta`a krovnog lima .Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).Monta`a Monta`a krovnog lima .000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8. Monta`a krovnog lima . 3 .100 1.100 1.100 1..100 1..100 1.. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 600 1.100 1.100 1.100 1.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije.100 1.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1.100 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm..100 1.100 1.

100 1.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 30 .100 1.100 1.100 1... redosljed postavljanja tabli 400 1. 3 .Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e.100 1. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka. 2. 3 . Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje. 2..100 1.100 1.100 1.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 1.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4..100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.100 1.

Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara). 80 cc a. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® .200 1.200 1.200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Postavljanje samara bez filera cca.

Elegant & Sinus ® ® ® .Master .

Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala.o. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d.o. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master .o.o. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.o. tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d. Sinusoidno profilisan lim . gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.o.. Elegant & Sinus ® ® ® .

Master . ® ® . Kombinacijom boja. nego je odvodi do oluka. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. oblaganje fasada i spu{tenog stopa. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. Master. Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. Zbog svoje izra`ene nosivosti.

Profilisani limovi Master. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. Elegant & Sinus ® ® ® .Proizvodnja Proizvodnja Master. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna.

Master . D D 36 . Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle. na koje se pri~vr{}ava krovni lim. C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima.

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

o. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. 40 krovni pokriva~ . PVC folija (Parna brana) 3.o. Z odstojnik 4. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Master. stiropor) 5. Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ . Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Gornji sloj krovnog lima (Elegant. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2.Master . Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna.

industrijske i administrativne objekte. prvenstveno industrijskih objekata. sportske. koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. trgova~ke. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. itd.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. radionicama. industrijskim objektima. naj~e{}e za privredne. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. Elegant & Sinus ® ® ® .

Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. tako i pri vertikalnoj instalaciji. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. ® ® 42 .Master . Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja.

Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. Trapezni lim Master 40/200 10. 5. 12 11 8 10 7 9 1. Elegant & Sinus ® ® ® . Trapezni lim Elegant 4. Zidni op{av 11. Termoizolacija 7. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . 6. PV folija 9.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. ”Z” odstojnik 6. PVC folija 5. Elegant. Drvena greda 2. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. 4. Betonski zid 3. Nosa~ atike 12. 8. Drvena gredica 30x50 8. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. 3. 2. 7.

8 Pokrivna {irina L1 = 1.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 1 0.100 Detalj preklopa 44 2.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.000 11 ® 48 .058 Detalj 2 0.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.Master . Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.

70 0.78 1.46 1.75 4.11 1.26 27.52 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .88 5.33 1.93 0.06 19. 37.40 8.33 0.03 24.00 5.60 0.60 8.75 2.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.70 7.25 3.40 8.08 17.90 4.61 31.04 1.57 1.79 9.18 3.17 1.00 7.00 5. Elegant & Sinus ® ® ® .Kriterij dozvoljenih napona A L B .03 6.45 1.45 1.90 1.00 0.38 38.87 10.27 2.55 0.00 2.71 7.19 1.52 3.19 2.28 2.64 3.60 20.44 5. 37.19 3.50 2.10 4.75 2.44 5.42 2.08 4.42 1.50 2.21 1.32 1.73 1.42 1.47 3.03 24.70 1.79 3.00 7.44 4.79 2.79 9.60 0.03 6.00 6.00 2.50 1.15 1.75 2.69 1.72 29.08 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.95 3.83 2.00 6.30 7.50 5.60 0.37 1.88 18.69 1.71 7.81 2.50 0.22 7.53 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .25 2.64 2.16 1.07 2.88 18.35 26.25 2.19 4.70 1.85 1.55 0.08 33.00 2.48 2.50 0.08 6.50 5.48 11.Kriterij dozvoljenih napona A L B .38 15.34 2.60 0.18 13.76 2.50 5.88 6.16 1.50 5.47 3.10 2.06 0.25 2.00 6.88 3.03 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.98 2.67 1.88 18.57 1.50 1.00 2.35 1.15 2.21 10.00 1.0147 (St.56 1.92 3.05 4.95 9.58 2.21 1.88 18.00 6.50 0. 37.76 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .00 7.03 24.23 5.50 18.50 0.60 20.79 1.58 2.32 8.65 5. 37.00 2.15 15.75 4.00 7.00 3.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .55 0.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.50 2.53 1.88 7.45 1.03 6.84 2.79 9.40 8.95 3.52 2.24 0.07 6.22 3.07 2.30 9.71 7.83 6.97 1.16 1.18 3.58 2.60 20.00 24.75 3.40 3.00 7.41 4.75 2.18 4.21 1.63 5.88 1.72 1.53 5.24 2.88 18.79 9.17 16.97 8.08 17.27 7.00 1.50 5.0147 (St.00 2.79 6.03 6.03 9.63 1.09 2.50 5.71 7.04 7.74 2.69 2.52 3.03 24.87 3.70 2.03 6.94 2.15 1.79 4.29 5.65 2.75 2.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 0.80 0.94 4.84 1.56 1.55 5.50 5.30 1.75 1.96 8.75 3.91 2.03 6.45 1.00 20.0147 (St.63 5.38 1.55 0.51 1.22 14.71 0.07 6.22 3.00 5.00 17.33 1.60 20.03 9.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.32 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .88 18.71 7.75 1.50 0.60 20.60 0.25 2.61 4.50 2.79 9.55 0.71 7.43 10.08 17.98 9.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.24 1.79 9.81 3.39 4.51 2.04 3.70 0.71 8.05 4.97 14.03 24.29 6.21 0.50 1.74 2.21 1.08 13.00 6.50 0.70 1.08 17.00 5.07 1.70 0.21 7.83 2.26 2.04 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.81 2.32 1.17 3.46 1.70 0.00 7.98 1.75 3.34 4.00 6.60 0.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .00 5.60 20.05 12.00 5.03 6.08 17.75 1.74 2.55 0.50 1.05 4.77 7.40 8.70 0.25 0.40 8.50 1.55 1.68 7.13 1.45 3.0147 (St.12 8.81 1.90 1.89 2.24 1.25 1.40 8.61 2.79 3.50 0.40 4.69 1.60 6.03 24.52 2.03 3.98 2.08 17.70 0.00 1.35 1.56 3.65 2.32 3.85 1.74 5.25 1.

24 0.25 2.59 1.78 0.00 2.56 1.55 0.86 1.00 1.10 7.25 2.44 5.03 24.98 3.29 0.80 1.13 0.70 10.00 1.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.47 3.03 24.98 2.91 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.63 1.05 2.86 0.50 4.09 0.0147 (St.74 7.36 0.41 5.00 2.91 3.18 0.39 1.95 0.94 1.09 0.60 0.91 3.69 1.08 0.26 4.50 0.51 4.00 1.91 4.78 1.41 5.36 2.57 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1. 37.96 4.38 3.45 0.25 4.95 8.27 1.63 3.02 0.03 24.37 2.45 5.25 1.55 5.25 1.42 1.09 0.00 5.09 4.65 2.50 0.09 3.07 1.20 1.54 0.48 1.87 7. 37.55 0.74 0.36 1.76 10.58 3.55 4.61 0.60 0.26 1.00 5.53 5.64 1.19 2.37 2.70 0.26 1.19 0.21 1.25 1.49 1.00 5.47 2.00 2.77 3.17 7.64 0.87 0.79 9.00 4.12 2.99 0.57 46 .50 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.25 2.55 0.37 4.70 0.94 0.79 2.66 1.67 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .60 0.64 5.23 1.92 4.50 0.35 0.70 0.04 0.50 0.56 3.47 5.51 4.75 2.01 14.91 3.96 3.00 5.55 0.26 1.50 0. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .86 1.00 0.55 1.79 0.99 2.41 5.46 3.26 4.77 3.50 1.66 1.49 5.0147 (St.05 2.16 0.26 4.81 2.66 1.50 0.82 2.03 24.96 4.99 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.75 2.79 9.04 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .06 1.51 1.42 1.36 4.23 2.37 2.56 3.41 4.60 0.24 0.91 3.95 0.96 4.94 1.55 4.00 1.65 0.65 1.81 2.44 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .88 1.31 0.93 3. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.55 4.67 3.07 2.03 24.56 3.27 4.98 3.55 1.26 2.06 1.98 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .41 5.19 2.96 1.57 2.78 0.26 4.03 1.93 1.18 4.12 1.44 3.30 0.65 2.55 1.37 2.25 2.03 9.60 0.91 3.10 3.81 1.87 0.45 9.25 2.41 5.50 2.77 1.90 5.98 0.26 4.96 3.55 5.62 1.Master .63 9.45 5.16 0. 37.60 0.56 3.55 0.49 0.45 5.56 2.92 0.18 2.41 5.00 5.81 0.47 1.67 0.78 0.71 0.94 15.75 2.28 2.44 4.37 2.66 1.55 4.94 0.77 1.51 4.25 2.64 1.0147 (St.00 2.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .37 24.50 1.76 4.45 5.79 9.77 2.69 1.73 0.45 5.81 18.32 0.96 4.09 3.56 3.17 0.18 1.62 1.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.70 0.00 5.27 1.58 4.91 3.79 9.50 0.79 9.93 0.43 0.70 0.37 2.19 0.43 1.96 4.27 1.50 1.26 4.00 5.27 1.79 6.55 4.25 4.45 5.90 5.38 0.51 4.45 5.93 2.07 0.52 1.86 0.56 3.81 8.17 0.55 0.77 1.37 2.73 4.96 4.60 5.36 0.75 2.26 4.25 0.94 1.25 1.79 5.81 7.23 3.18 6.70 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .56 3.50 1.50 0.55 4.55 1.12 1.30 1.55 4.51 4.Kriterij dozvoljenih napona A L B .51 4.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.81 1.56 3.25 1.03 24.70 3.00 0.38 0.63 1.50 0.79 9.30 0.48 1.70 0.30 0.89 8.00 0.51 3.97 2.37 2.42 1.80 1.

20 1.0 45.75 74.0 255.0 45.85 14.89 1.65 1.68 7.41 4.0 300.75 74.81 1.72 1.0 45.60 0.0 160.66 0.31 3.33 1.0 160. Elegant & Sinus ® ® ® .70 6.16 15. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).16 15.35 1.06 0.86 2.60 0.57 2.17 2.0 255.35 0.0 160.84 0.50 5.00 3.84 9.36 1.00 4.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.50 4.o.0 20 101.0 300.16 15.60 0.24 2.60 6.70 6.58 3.60 0.41 0.46 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.40 2.0 87.89 1.0 140.16 15.70 6.05 0.75 74.65 5.39 1. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.75 74.0 140.70 6.70 1.16 15.21 5.62 1.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 . 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 0.24 2.16 15.93 1.0 255.89 4.73 1. 37.0 mm 300.0147 (St.23 1.68 18.48 4.60 0.75 74.70 6.53 3. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju. pokrivna {irina 900.52 2.95 3.39 1.88 1.29 2.00 2.75 15.50 3.94 0.72 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .24 0.42 7.79 15.84 0.60 0. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.16 4.0 Master .27 0.06 0.70 6.98 0.9 80.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0 45.o.70 74.75 74.93 4.

97 1.66 1.80 7.50 3.78 3.20 13.15 20.70 0.75 0.63 2.11 1.74 2.30 1.32 87.76 3.15 4.55 149.77 99.13 0.55 30.0147 (St.86 3.50 0.72 2.51 1.08 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .41 1.02 1.32 87.50 6.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.94 1.64 0.16 0.00 1.06 30.50 6.90 8.11 0.94 4.40 13.21 0.86 2.69 2.20 11.80 3.74 1.39 1.55 149.50 5.40 149.90 8.93 0.92 2.48 1.40 13.20 124.41 1.99 0.67 124.14 5.94 11.57 1.68 2.00 11.88 1. 37.10 0.08 0.16 2.17 8.80 8.35 1.00 3.00 5.32 87.31 2.77 99.11 0.75 0.24 0.50 3.40 3.51 1.50 4.24 0.75 2.61 1.00 1.45 4.21 2.01 1.65 2.81 1.81 1.56 1.48 0.13 0.70 0.17 7.09 9.39 1.98 7.15 20.25 1.20 1.90 0.80 0.66 17.67 124.72 3.80 87.00 3.13 2.55 149.15 20.78 5.32 0.12 25.42 3.75 1.06 30.30 1.80 0.39 1.56 0.90 99.12 25.00 5.93 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .20 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.90 8.65 5.16 3.39 1.07 4.55 149.81 1.21 2.84 1.20 11.20 1.77 20.68 1.67 124.80 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .11 2.41 1.77 99.40 13.Kriterij dozvoljenih napona A L B .65 11.75 2.76 2.78 9.85 1.06 30.13 2.61 1.65 1.55 1.66 3.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.76 1.47 2.70 0.69 1.02 2.11 0.96 0.93 3.12 25.60 0.30 1.52 4.87 2.90 0.93 1.47 3.66 17.32 87.41 1.88 0.00 4.60 2.63 2.27 6.55 149.08 0.12 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Kriterij dozvoljenih napona A L B .20 1.72 2.51 2. 37.90 8.66 1.24 0.15 1.22 5.58 1.12 25.13 0.20 11.00 1.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.20 11.80 0.Master .88 1.50 6.34 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.31 1.0147 (St.05 0.56 3.50 4.77 99.10 1.13 2.80 7.35 1.24 0.40 4.00 4.20 11.84 1.0147 (St.16 2.06 3.14 2.62 2.30 1.50 4.05 1.98 1.45 1.64 1.51 1.03 4.10 1.80 7.67 124.31 5.40 13.92 0.00 1.15 20.88 1.62 1.41 1.20 1.77 99.16 0.12 25.61 1.20 1.71 1.06 30. 37.39 1.63 7.76 9.44 2.65 4.89 3.77 0.84 2.11 0.90 8.50 5.57 1.00 5.72 0.32 17.00 1.26 1.12 1.66 17.00 1.98 0.21 1.70 0.54 1.57 1.37 2.06 30.80 0.93 0.20 1.44 1.80 0.66 17.61 1.40 13.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 4.30 1.10 3.76 1.14 0.15 2.15 20.67 124. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .79 0.15 2.54 1.70 7.81 3.67 25.55 149.74 2.82 8.80 0.34 3.12 25.71 3.99 0.91 7.66 17.41 1. 37.32 87.40 13.0147 (St.80 7.80 7.32 87.96 2.75 2.06 30.73 6.06 3.50 5.00 0.36 3.26 0.91 2.76 1.15 0.10 0.00 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.67 124.22 0.00 1.50 4.20 1.20 11.69 3.00 1.01 3.64 1.57 5.80 7.66 17.70 0.36 2.70 0.98 0.00 5.00 3.93 0.50 5.87 0.62 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.32 0.20 1.48 1.00 3.68 3.14 48 .93 0.90 8.15 20.77 99.79 0.

56 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .70 6.25 0.50 4.98 1.60 0.19 0.45 1. Elegant & Sinus ® ® ® .67 3.60 0.01 1.0 mm 300.75 74.02 3.78 3.95 8.08 160.14 0.0 87. 101.70 6.0 255.45 1.0 45.0 140.60 0.96 0.43 3.16 15.59 1.60 0.0 0 20.75 0. tercijarna konstrukcija.83 4.75 74. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.25 0.85 1.70 1.70 1.0147 (St.47 2. pokrivna {irina 900.45 1.0 160.11 0.60 0.0 45.71 13.00 0.70 6.00 3.0 160.0 45.85 0.16 15.09 4.60 6.75 15.06 2.11 2.50 3.9 0.02 6.16 15.61 6.0 300.70 6.12 1.16 3.00 2.76 13.22 0.75 0.16 15.60 0.63 1.70 74. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).78 3.0 140.Kriterij dozvoljenih napona A L B .10 4.70 6.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master . 37.46 2.0 255.16 2.0 300.27 0.75 74.16 15.94 0.60 0.0 255. ovaj profil slu`i kao tzv.82 2.49 1.43 1.75 74.0 45.61 16.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.68 5.75 74.96 0.50 5.75 74.16 15.73 1.82 2.88 0.12 1.88 7.70 6.86 2.00 4.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom.

49 3.50 6.05 0.00 0.52 2.67 0.45 1.26 1.67 124.32 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .20 11.56 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.30 1.05 3.11 0.47 2.75 1.63 1.38 5.58 1.27 0.06 2.50 4.70 2. 37.81 2.46 2.89 0.19 0.12 25. 37.0147 (St.80 7.00 1.95 3.07 1.17 0.00 0.71 5.06 30.70 4.81 0.40 13.00 0.83 1.51 2.77 20.00 4.69 1.27 1.42 1.45 1.0147 (St.35 1.59 1.32 87.35 2.84 0.21 1.00 1.80 8.91 1.37 1.15 3.07 1.93 1.90 8.80 0.05 6.00 1.67 124.44 1.90 1.90 99.54 0.04 0.77 99.70 0.80 0.15 20.40 13.41 0.06 30.10 0.50 6.74 1.07 1.12 25.64 2.40 13.66 17.00 3.50 6.44 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .96 3.Master .20 1.80 3.29 1.34 2.63 1.40 13.56 2.09 0.15 2.21 1.97 0.00 5.85 1.70 7.99 0.55 149.33 4.13 0.73 3.03 0.06 30.89 0.80 87.63 1.37 2.70 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.32 1.01 0.20 11.58 1.72 4.15 20.41 1.00 1.87 0.89 1.15 20.00 5.80 7.06 30.80 0.32 87.89 1.00 1.50 5.67 124.90 8.81 0.66 17.66 1.98 0.74 7.84 4.18 3.00 3.67 124.00 3.00 1.99 0.84 1.25 0.80 7.12 25.70 1.50 1.51 0.85 1. 37.12 25.20 1.48 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.50 4.27 1.00 4.48 1.34 0.37 2.77 99.25 1.20 13.11 0.80 0.55 149.80 7.40 149.20 1.12 25.68 1.53 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .71 0.50 5.09 2.95 0.88 0.55 149.25 1.11 0.71 0.52 1.88 6.03 1.22 2.89 2.05 2.20 1.48 1.80 7.20 124.70 8.26 1.47 1.21 1.17 1.80 0.00 0.01 0.79 0.88 0.71 1.20 1.70 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .93 2.31 1.69 8.84 2.48 0.66 17.50 5.65 0.56 6.20 11.59 4.20 11.04 0.11 1.26 4.48 1.50 0.12 25.02 2.84 10.53 1.55 149.69 1.66 17.32 17.00 1.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.78 0.98 1.59 10.00 5.58 0.06 30.56 1.82 2.77 99.50 3.67 124.47 1.55 149.32 87.15 20.67 124.67 0.77 99. 37.43 4.67 25.00 11.17 0.86 4.41 1.50 5.87 1.58 1.15 20.70 3.05 7.50 4.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.33 1.0147 (St.66 17.06 3.03 50 .98 8.40 13.18 0.24 2.80 0.99 1.03 1.00 5.55 149.20 11.79 4.66 2.36 1.24 2.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.66 1.06 30.70 0.20 1.77 99.21 3.80 3.25 1.28 3.55 30.25 1.00 0.70 0.19 0.23 5. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.67 1.17 1.20 11.02 2.14 5.50 3.90 8.30 4. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.86 3.53 2.85 1.26 2.66 5.50 4.32 87.39 1.32 87.39 1.46 1.87 3.45 1.12 2.80 7.82 6.90 8.70 0.90 8.98 1.66 17.72 0.84 0.84 0.42 2.84 0.15 20.98 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 4.11 0.0147 (St.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 1.81 1.77 99.47 1.32 87.78 1.27 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .38 2.70 0.83 0.32 2.82 1.88 2.40 13.00 1.28 2.81 2.02 0.00 4.90 8.98 1.

44 2. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.04 7.25 0.8 238.19 7.9 333.58 3.15 1.63 2.50 5.31 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .0 298.00 2.73 0.04 3.25 1.03 1.04 3. nastre{nica i sli~no.6 80.50 4.45 1.99 1.83 4.31 3.46 0.21 0.58 1.93 0.71 2. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.45 6.3 35.55 5.50 1.32 1.27 4.04 3.67 7.33 0.65 15.67 7.95 3.23 2.25 0.06 0.24 1.48 1.93 1.30 0.17 1.00 2.77 1.77 0.72 1.96 1.51 1.45 3.04 3.59 14.0 64.45 6.26 2.15 0.25 2.66 6.91 1.06 1.93 0.99 5.08 0.50 5.04 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .08 3.00 5.14 0.50 0.60 0.60 0.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.40 4.50 0.81 11.58 2. 35.04 7.21 0.23 2.68 9.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.36 0.60 5. Elegant & Sinus ® ® ® .50 7.50 1.31 3.60 6.60 4.0 mm 333.45 6.75 12.3 pokrivna {irina 1000.25 1.50 5.77 1.65 1.41 1.26 1.55 0.7 238.48 3.11 2.87 6.68 1.32 2.75 2.65 1.65 6.51 1.52 2.80 0.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.00 2.60 3.01 0.60 4.TR 30/1000 333.31 3.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.74 10.79 1.55 0.85 0. Ugradnja ovog profila je jednostavna.o.33 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .04 7.50 0.60 3.54 5.11 0.2 30 Master .50 0.45 3.04 3.00 7.00 5.00 5.50 0.91 4.31 3.64 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 1.39 1.70 3.73 0.36 3.50 1.86 1.50 0.64 5.04 7.0 40 .31 3.19 3.84 0.3 298.43 1.83 1.3 35.58 1.92 0.17 1. 37.00 1.04 7. Sarajevo je TR 30.60 4.40 2.64 10.60 3.78 0.54 0.60 3.0147 (St.88 0.40 2.37 1.70 4.60 0.66 1.67 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .25 1.37 1.16 0.50 0.04 7.04 0.55 0.18 1. 37.51 1.89 1.55 0.25 2.20 2.00 0.85 2.01 0.32 1.67 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.45 6.03 2.50 5.85 0.02 0.65 1.50 5.92 4.00 5.93 0.67 7.60 3.0 21 .67 0.60 0.90 5.97 0.21 2.36 0.54 1.22 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .60 0.76 4.03 2.92 1.01 2.50 0.60 4.60 0.0 30 ukupna {irina 1050.55 0.50 0.0147 (St.54 13.00 1.66 3.75 2. 37.55 0.60 4.25 2.98 5.45 6.00 5.79 1.97 2.50 0.46 7.50 5.18 1.54 1.11 0.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.69 11.54 0.59 5.6 94.11 0.60 3.75 2.65 0.6 94.97 2.62 5.3 298.36 1.09 1.67 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.71 0.18 0.7 238.3 35.76 1.99 0.06 0.00 5.67 7.80 0.o.63 1.75 2.96 0.89 1.65 1.00 6.60 4.71 2.0147 (St.04 3.58 1.60 4.93 0.85 0.45 6.04 3.31 3.67 7.68 2.04 3.

Exclusive ® .

Po svom izgledu. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. kao i dvoslojno. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora.5 L . postaje standard i na{oj zemlji. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled.5 156 pokrivna širina 475 mm 159.dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159. na ravnu plohu ili krovne letve. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka.

bakarni lim. Exclusive . hemijska industrija i sli~no). kao povr{insku za{titu. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. morska so. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare.Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. mo`e imati Polyester. Mat Polyester. Pural i Plastisol. titanium-cink lim i sl.

Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. u principu jedan dan po narud`bi kupca. pored ostalog. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda.o. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® .O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}.o. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila.

Popre~ne letve 30x50 cm. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). potrebno je odrediti kolika su odstupanja. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. Unutra{nji profilisani lim 2. Termoizolacija 5. 7. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. 3. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima. Master.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. Podu`ne letve 20x30 cm. Vanjski profilisani lim (Elegant. ta bl a a bl ta 2. 6. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. bez prethodnog letvanja. PVC folija (Parna brana) 3. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju.8 x 8. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. ta bl a 3 00 ³5 3. preklop treba biti minimalno 500 mm. 4. Prije monta`e provjerava se ugao krova. iako to nije preduslov. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. 5.5 237. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. ta bl 8. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. Da{~ana podloga. 6 5 4 3 2 1 1. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. Podkonstrukcija 4.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. 6 5 4 2 4 5. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. Na podaskan krov se postavi folija.5 475 1. Paropropusna-vodonepropusna folija. Tako|er. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. Rog. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. 6. 2. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom.

Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. odnosno sprje~ava vla`enje zidova. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. Standardno. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. ® . te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~.

Watersafe ® .

sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . Sistem polukru`nih oluka 2. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Sistem kvadratnih oluka 3. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. Ovisno o vrsti objekta. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti.

Tako|er. bojenog. tipove. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. . mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. po potrebi kupca. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. plastificiranog i bakarnog lima. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta.

dio su na{eg proizvodnog programa. uvale. itd . Vjetar lajsne. Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . op{avi svih prodora na krovu i fasadi.Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. . .

vanjsko vinklo 5. 7 8 6 9 1. polyester 3. plastificirani pocin~ani lim. bakarni lim Oluci. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. pural 4. kuka za oluk 4. kao i sav prate}i materijal. spusna cijev 7. RAL 8019 · crvenoj. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. zavr{etak za oluk 3. unutra{nje vinklo 6. plastificirani pocin~ani lim.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. RAL 3009 · bijeloj boji. koljeno 9. pocin~ani lim 2. olu~ni kotli} 8. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. polukru`ni oluk 2. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 .

Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® .Proizvodnja 2. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . 415 90 20 r=75 4. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. 600 5. plastificirane bojene i bakarne kuke. Sve kuke su oja~ane. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. 33 3. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog.

elektostatski bojene i plastificirane.2-1. Ø100 ili Ø120. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. 4. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6. Ø80 mm 2. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. pocin~ane. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8.0 m) 100 . Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. 40 9. Ø100 i Ø120.5 mm. Ø100 mm 3.

unutra{nje vinklo kvadratno 6. pocin~ani lim 2. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. polyester 3. kvadratni oluk 2.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. kvadratna kuka 4. zavr{etak za kvadratni oluk 3. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . plastificirani pocin~ani lim. vanjsko vinklo kvadratno 5. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. pural (pural-sme|a boja) 4. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. kvadratno koljeno 9. plastificirani pocin~ani lim. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. kvadratna spusna cijev 7. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1.

tako i cijevi. 100 66 120 100 30 L (max. Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo). 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi.Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. 8. 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo).

letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. kuka. Po{to je potreban pad 0. na na~in prikazan na skici. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1.) 1. Formula za izra~unavanje A = L x 0. Pad oluka od 0. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Improvizorno postavimo kuku uz rog. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. tj. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka.5 % A .Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka.5 % po m1. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke).) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. ravna neizvijena letva i sl. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga.

zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. odnosno od `elje vlasnika. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. labu|eg vrata 3. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). [elna se ~eki}em zakuca u zid. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. i stisne klije{tima. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. u oluk. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Kada su postavljene {elne. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Montiranje {elni. 5. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. 4. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. montira se 68 . Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. zavisi od objekta do objekta. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. Nitne silikonirati. spusnih cijevi i tzv. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Nakon toga se postavlja drugi oluk. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm.

ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. cinkotit flat . Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu.o. inox i cinkotit limovi .Aluminijski i aluminijski bojeni limovi . Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. toplo i hladno valjani limovi . za{titi.o. je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .Bakarni.Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi . boji i sli~no. . Alternativa d. Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama.^eli~ni. debljini. aluminiski.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla.~eli~ni pocin~ani plastificirani.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi . bakarni.

o. tzv. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. te cinkotit limove. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. Alternativa d. 70 falcanje limova . Osim same isporuke materijala. Za lu~ne i kupolaste krovove.o. Na ovaj na~in se dobije tzv. le`e}i falc. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm.o. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. Alternativa d.o. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. a kod drugog oko 50 mm.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. kao {to je npr. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. u suradnji sa na{im partnerima. dobije se dvostruki stoje}i falc. snijega ili drugih padavina ispod limova. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja.

u ponudi su i inox vijci.o.o. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . Tako|er.FIX . Pored toga. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom. U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori.Asortiman vij~ane robe Alternativa d. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima.

Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. 72 . toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija.o. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. apsorpciju zvuka. detalj popre~nog preklopa poz. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. 1 detalj podu`nog preklopa poz. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. nudi svojim cijenjenim kupcima. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju.o. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu.

Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. 73 . Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom. elasti}nost i ~vrsto}a. Za razliku od silikona.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta.

Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.5-1. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo. `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m.5 . ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj.Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .Aluminijski lim nebojeni: 0.Aluminijski bojeni lim: 0.1.Bakarni lim: 0.5-1. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .5mm-0. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama. Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.7 mm .7 mm standardna debljina za bojeni aluminij .5 mm Tipovi op{ava: .Pocin~ani bojeni lim: 0. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu.5 mm . sje~enje na hladno). Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: . Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).5 mm . Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.Pocin~ani lim: 0. Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje. a savijaju se u oblicima prema `elji kupca. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.

dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje . Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke.Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru.

Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.Sarajevo. 71212 Hrasnica . K-001/2007 .ba www. 514 932 E-mail: info@alternativa.ba Distributer: Izdanje br.krov.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master .ba www. 7 Dat: 05/2007 Br.alternativa. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful