Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

021 W/mK. kamenu vunu ili stiropor. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. Proizvode se kao krovni. fasadni. sportskim ili industrijskim objektima. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. Alternativa d.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada.o. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. frigo i sinus paneli. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela.o. trgova~kim. termoizolacioni paneli Topterm ® . pregradni. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0.

Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. u odnosu na druge proizvo|a~e.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. . Izuzetno je va`no napomenuti da. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja. Tradicionalno. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo.o. kupovinom u firmi Alternativa d. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika.o.

200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m . Standardno. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. je 50 do 120 mm. aluminijski lim i sli~no. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. ovisno o svojim potrebama. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima.40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja.o. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. velika nosivost. i namjeni objekta koji se pokriva. Pored standardnog. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d.

trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .021 W/mK razred B2 i B1 80 12.50 24 l = 0.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 .90 24 100 13.50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°. Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.0 do 12.10 24 70 12. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.70 24 60 12.

4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.5+0.21 2.87 3.11 3.47 2.41 3.93 3.08 4.35 2.34 0.94 3.87 5.62 3.68 2.49 3.68 3.28 3.85 3.83 2.07 3.43 2.29 0.87 4.41 2.15 L/200 5.05 ddop 4.46 2.37 3.79 3.78 2.5 42.33 3.29 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.98 3.78 11.26 3.95 3.89 3.74 2.32 2.41 0.64 3.68 3.59 2.99 3.47 3.96 3.47 3.65 2.09 2.60 2.65 2.30 3.49 2.44 2.12 2.21 4.30 3.95 4.83 3.49 4.mjerodavni rasponi nosa~a.54 3.09 4.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.89 4.90 4.13 3.15 L/200 5.34 0.34 3.66 3.58 2.33 ddop 4.73 2.82 4.70 3.41 4.9 31.28 2.82 3.67 2.44 3.34 3.33 5.75 3.35 4.33 3.39 3.67 2.03 4.18 0.01 2.71 3.55 3.00 3.44 50 60 80 100 0.08 3.38 4.84 3.42 3.93 4.21 2.58 3.02 3.12 3.71 2.48 2.07 3.5+0.33 3.50 L/200 4.28 3.18 3.0 28.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.18 3.30 4.01 3.88 2.71 4.84 2.30 3.71 2.18 0.72 3.22 3.67 4.08 4.9 295.71 L/200 3.16 3.64 3.01 ddop 4.37 3.17 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.83 2.22 0.2 347.01 3.70 3.31 2.84 4.80 2.11 3.33 3.08 3.15 4.21 3.67 2.51 3.59 2.40 2.43 3.28 3.99 2.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .67 3.45 L/200 4.6 33.43 2.40 2.82 3.99 2.04 3.14 3.71 3.83 4.18 2.77 5.54 3.11 2.88 ddop 4.68 3.78 3.00 3.12 3.24 2.80 3.97 4.35 4.10 3.43 3.62 4.61 L/200 4.93 3.39 3.41 0.09 2.76 2.39 3.26 0.9 210.3 53.22 5.94 3.4 177.12 3.38 2.68 2.63 3.18 4.26 4.53 3.27 4.03 3.55 4.7 36.77 2.16 3.78 4.86 2.68 12.96 2.3 L/200 5.36 4.87 3.90 2.50 3.54 3.70 2.46 2.75 3.5+0.83 3.22 0.41 0.15 13.31 3.55 3.97 ddop 14.8 263.68 2.21 ddop 3.69 4.10 3.8 51.56 2.21 3.76 3.23 3.08 2.28 2.1 L/200 4.48 13.83 2.29 2.42 2.19 3.35 3.77 4.12 2.72 3.89 3.84 12.06 3.31 2.98 3.66 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .41 2.79 4.5 L/200 4.29 3.34 0.08 3.22 2.12 3.09 3.26 0.41 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.87 2.29 0.56 2.88 3.9 25.48 3.15 4.37 3.35 0.18 0.57 2.40 2.22 0.21 3.55 2.5+0.18 2.01 3.8 323.44 4.47 ddop 5.79 2.39 3.44 3.16 3.13 2.55 2.33 4.34 3.03 3.86 3.52 4.14 3.62 2.85 4.70 4.21 3.77 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.79 3.70 2.14 ddop 4.22 0.99 3.03 4.02 3.77 4.43 3.35 0.17 3.12 5.50 2.78 ddop 13.99 3.9 49.8 424.56 2.96 3.43 3.21 2.19 3.45 3.06 3.48 2.24 3.96 4.97 3.9 26.90 3.48 2.08 2.96 3.12 ddop 15.53 2.6 30.14 2.88 3.21 50 60 80 100 0.77 2.09 4.50 2.61 4.21 50 60 80 100 0.4 34.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.96 3.39 2.17 3.82 5.38 3.44 2.42 3.29 0.75 2.9 171.26 2.48 3.64 4.24 3.56 3.35 4.77 4.56 2.15 3.96 L/200 4.6 62.60 3.28 3.67 2.29 3.61 3.00 4.53 3.35 3.17 ddop 4.07 4.55 2.58 4.25 4.40 2.03 2.05 3.24 3.47 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.59 3.93 2.31 3.88 4.69 3.90 L/200 4.57 2.69 3.07 4.73 4.47 2.90 3.90 3.94 2.29 0.83 3.33 2.50 4.2 44.15 12.84 3.21 ddop 4.56 4.57 4.82 3.63 2.97 3.18 0.66 2.94 2.39 9.33 3.76 2.65 2.59 4.19 2.00 2.76 5.85 3.3 224.21 4.96 3.31 2.16 3.31 3.96 3.71 2.43 3.26 5.41 4.65 ddop 12.81 2.70 4.33 3.17 3.3 40.4 134.30 2.40 2.04 3.67 10.52 4.90 3.77 3.57 2.39 3.2 55.53 2.98 3.08 3.30 3.21 3.47 3.19 3.69 4.68 4.50 4.99 2.29 3.27 4.57 2.69 2.10 3.54 4.08 3.36 4.26 4.8 462.35 0.91 2.31 3.86 5.27 4.80 3.77 3.19 11.35 L/200 5.81 3.89 3.73 3.79 2.87 3.27 3.72 4.73 3.60 4.94 3.64 3.94 3.26 0.48 3.17 3.57 2.38 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .08 2.12 3.67 4.9 191.44 3.38 4.51 2.80 174.88 2.5+0.67 2.67 5.5 L/200 4.82 2.67 3.71 3.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.28 L/200 3.03 3.57 3.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .4+0.59 3.58 2.04 2.37 3.75 3.51 3.15 14.16 3.93 2.50 3.82 3.44 2.13 4.87 3.57 3.95 3.89 3.22 2.81 3.68 3.1 498.08 3.26 0.34 50 60 80 100 0.94 2.18 2.4 148.12 3.89 4.38 4.53 3.75 ddop 3.32 3.54 2.07 11.50 2.65 3.77 2.88 3.34 0.21 ddop 3.25 3.5+0.37 3.7 374.58 3.58 2.28 L/200 4.48 4.98 2.35 0.77 13.19 3.90 2.00 4.5+0.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.30 4.39 2.02 3.04 2.28 3.71 3.52 2.21 ddop 3.09 3.14 2.21 4.44 3.57 L/200 4.39 2.76 4.48 3.76 2.98 2.

trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 . Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.korak 1 Sistem uklapanja .3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .3 333.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Sistem uklapanja .korak 2 10 d 30 .TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333. Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.3 333.

71 2.02 50 60 80 100 0.59 2.74 2.41 2.98 3.13 3.31 2.16 4.27 2.85 3.04 2.85 4.68 2.53 2.93 2.07 2.29 2.74 2.37 3.22 2.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.36 3.64 3.39 2.13 2.21 2.64 2.67 4.46 25.51 0.77 ddop 4.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .93 1.43 0.30 41.29 0.13 2.21 2.50 2.55 2.16 4.04 4.29 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.77 3.97 2.22 0.53 3.87 2.56 2.85 2.5+0.84 3.82 50 60 80 100 0.68 3.42 2.25 3.29 2.43 2.43 0.80 L/200 4.42 2.21 3.21 13.91 3.60 30.45 L/200 3.94 3.23 3.62 3.96 3.66 2.52 ddop 4.03 36.41 2.18 ddop 3.35 0.45 3.21 2.27 2.75 2.02 1.32 297.33 2.13 3.55 L/200 3.01 2.13 3.43 2.75 2.91 L/200 3.21 2.21 14.82 3.66 2.67 3.66 2.01 2.51 3.74 3.11 3.12 2.23 2.78 3.53 3.64 2.18 3.08 2.14 2.48 4.32 4.18 3.80 2.61 2.99 2.13 2.01 5.81 3.55 4.07 2.42 195.99 2.22 2.03 2.18 3.15 40.07 3.88 2.89 3.34 3.46 4.43 2.56 2.60 3.43 2.27 2.24 4.22 3.26 14.55 2.22 0.17 2.24 3.15 3.31 2.22 3.07 3.33 2.28 2.35 3.35 0.26 13.69 3.82 92.98 2.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .25 3.65 2.09 2.66 3.45 2.48 2.53 2.89 4.06 21.13 3.64 2.95 3.30 3.12 0.18 2.40 2.07 2.97 3.36 2.56 4.35 4.82 2.62 L/200 4.88 L/200 3.23 213.93 3.21 2.91 2.kriterij dozvoljenih napona ddop .69 2.62 2.49 2.02 3.92 75.80 3.33 2.31 17.44 ddop 3.21 15.38 2.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.27 L/200 3.80 2.97 3.37 2.71 2.04 3.30 3.77 2.49 2.27 2.90 1.32 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.84 3.48 3.22 3.41 10.08 3.00 3.90 3.20 2.05 2.80 2.23 324.47 2.79 3.60 2.28 3.61 3.66 2.42 115.65 2.03 3.85 2.5+0.13 3.28 3.01 2.55 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.03 0.51 2.10 1.14 2.30 2.21 0.57 2.34 13.74 2.20 2.37 2.44 3.53 3.10 2.32 264.61 4.02 333.75 2.79 L/200 4.13 3.29 3.73 3.17 2.80 1.90 3.79 2.71 18.86 3.35 0.15 3.27 3.54 3.54 2.18 ddop 3.12 2.03 2.3 28 Trapezni profil 238.84 3.68 3.47 2.41 12.20 2.34 2.57 4.34 2.73 4.09 3.77 3.85 3.05 2.01 2.04 3.10 1.17 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.13 ddop 0.37 3.19 3.69 2.08 2.55 2.85 2.79 2.5+0.48 2.46 4.13 3.72 3.72 2.82 2.83 3.80 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .50 2.17 2.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.42 2.85 3.69 3.29 2.22 0.72 3.27 2.94 2.71 3.86 2.07 2.50 3.55 2.29 0.mjerodavni rasponi nosa~a.59 3.38 3.51 2.56 4.12 0.13 L/200 4.42 2.39 20.22 ddop 3.71 3.60 3.67 3.30 3.67 2.91 2.98 3.27 2.63 3.23 4.42 103.17 2.71 2.89 3.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.58 2.92 2.96 4.16 2.48 2.59 2.61 3.95 4.94 3.03 3.95 2.77 3.79 3.41 3.96 3.5+0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.51 3.21 3.18 ddop 3.92 84.32 2.14 2.49 2.41 2.45 3.74 3.49 2.32 173.07 2.40 3.88 2.34 ddop 3.99 3.42 2.28 3.63 2.96 22.42 ddop 0.60 2.21 2.38 L/200 5.38 2.64 2.63 2.93 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.25 2.59 2.07 2.26 12.04 4.34 12.72 2.15 48.86 2.98 2.41 11.57 2.19 2.93 50 60 80 100 0.85 2.55 2.30 ddop 0.37 31.64 4.66 ddop 4.31 2.75 2.88 1.15 3.49 L/200 4.31 3.40 3.66 2.93 4.44 2.37 2.4+0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.41 3.83 2.36 2.75 3.98 2.09 3.11 1.43 0.87 2.5+0.34 11.52 2.90 2.87 2.99 1.59 3.76 4.56 2.77 0.78 3.00 3.73 2.24 L/200 3.01 3.33 126.07 2.10 3.01 3.35 2.40 3.10 3.08 3.

. Standardno. ovisno o svojim potrebama. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. i namjeni objekta koji se obla`e.o. a prije svega. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. je od 80 do 120 mm. industrijskih tipova objekata. du`ina ili vrsta profilacije. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. Uz mogu}nost odabira vi{e boja.o.

vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1.horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom . s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .2 Mikroprofil 25 1.2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .

mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .0 do 12.5 mm .20 80 13.primarni color premaz .poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .10 razred B2 i B1 24 l = 0.TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .40 m 24 100 14.poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .^eli~ni lim standardne debljine 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .5/0.

44 4.17 4.39 200 3.67 3.57 4.66 5.39 7.15 7.67 3.07 6.kriterij dozvoljenih napona sdop .2 259.67 200 3.07 3.81 3.21 0.33 3.62 175 3.98 2.35 3.98 100 4.52 200 3.59 3.96 4.92 4.32 50 5.26 0.31 4.65 3.32 3.34 0.9 13.96 3.39 4.67 75 5.28 2.46 3.44 4.89 4.40 200 2.27 4.44 3.69 100 4.48 4.49 6.1 350.40 5.36 4.13 4.87 4.40 4.10 4.02 6.95 150 3.84 5.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.90 6.19 100 5.21 11.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .90 6.41 75 4.6 32.87 6.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.11 3.63 3.27 L/200 ddop 14.82 3.67 5.64 200 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.19 3.75 6.96 4.80 150 3.54 3.29 0.42 4.85 4.69 3.21 ddop 14.47 3.88 3.19 3.2 34.37 6.60 3.29 5.2 205.84 4.39 4.21 3.56 4.75 2.25 2.29 4.83 4.29 0.21 3.6 38.80 8.45 125 4.83 4.29 0.04 5.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.60 4.76 175 3.34 4.95 3.94 5.9 12.4+0.82 4.41 4.82 4.34 7.50 4.07 4.60 6.0 43.08 2.34 3.50 100 3.70 75 5.70 5.6 54.11 4.47 50 6.41 4.5 L/200 15.54 4.33 4.38 125 3.35 5.24 4.54 6.36 6.72 150 3.08 6.77 2.24 5.82 5.06 150 3.24 4.93 3.91 150 3.3 117.17 9.44 175 3.38 60 80 100 0.02 4.07 2.80 5.87 4.07 3.62 5.53 3.57 175 2.63 4.55 5.20 6.82 4.22 0.85 3.25 4.08 3.46 4.10 3.51 3.82 3.mjerodavni rasponi nosa~a.42 2.16 8.19 4.96 3.5+0.20 150 3.84 5.09 4.57 3.26 0.63 6.40 4.6+0.51 5.09 125 3.94 4.12 4.95 175 3.32 3.00 3.00 100 4.66 4.23 3.97 8.19 3.26 0.70 4.14 4.86 4.47 2.77 3.48 60 80 100 0.47 3.19 4.43 4.7+0.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.19 3.3 129.60 4.41 4.83 3.59 60 80 100 0.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.5 54.32 3.76 4.4 ddop 14.83 3.40 4.09 75 5.91 5.43 4.65 3.34 3.02 5.36 3.26 0.56 25.67 2.22 200 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .40 5.58 7.30 3.87 4.83 4.51 6.1 318.85 2.83 175 3.85 4.27 5.96 8.43 3.28 4.84 3.25 60 80 100 0.75 2.96 5.34 0.74 3.98 4.97 6.7+0.1 291.83 3.41 5.86 5.32 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.93 L/200 ddop 16.43 3.91 175 3.37 2.26 125 3.7 65.76 3.09 5.3 167.19 3.59 3.85 7.81 7.74 6.85 5.99 4.14 4.22 0.76 200 3.31 3.2 188.65 3.24 5.58 4.7+0.39 4.44 2.6 32.21 13.34 6.27 5.52 75 4.71 3.07 5.83 4.22 0.7+0.53 125 4.60 5.53 200 2.44 4.09 125 3.92 5.74 3.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .22 4.64 5.58 4.52 6.86 75 5.34 0.09 3.49 4.36 75 4.55 L/200 ddop 15.5 51.63 6.96 5.70 3.96 4.83 3.60 100 4.29 125 4.57 4.24 6.82 3.28 5.27 4.95 3.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.64 6.67 4.29 0.68 4.77 2.01 3.83 4.83 100 4.06 4.16 75 4.67 7.34 0.26 4.65 4.93 4.04 50 5.17 2.18 2.40 3.2 226.92 4.15 3.82 100 4.03 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.91 4.99 7.5+0.64 5.82 3.41 3.22 0.4 95.98 2.61 3.79 3.63 125 4.20 50 5.58 4.6 43.95 3.3 107.07 150 3.18 3.06 4.84 3.93 4.21 3.14 4.54 3.49 3.05 3.88 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.12 L/200 ddop 13.43 5.73 4.42 3.22 6.67 4.55 4.26 5.66 6.94 3.21 0.40 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.3 43.86 3.11 3.56 3.88 3.21 ddop 12.72 175 3.42 2.30 4.97 2.21 0.22 150 4.28 5.21 0.33 3.

vertikalna monta`a Detalj spoja .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu. a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP . Topterm PP .linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja .horizontalna monta`a 16 d d .

mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .o. Maksimalna du`ina panela je 12. ovisno o svojim potrebama.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. i namjeni objekta koji se obla`e.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm.linijski profil ® . pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . je od 60 do 180 mm.ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.TOPTERM PP Standardno. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu. brzu i preciznu monta`u.

sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom. je od 80 do 120 mm. Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama.horizontalna monta`a 18 d 40 . tj. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP .o. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . Standardno. i namjeni objekta koji se obla`e.TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu.o. ovisno o svojim potrebama.o.o.

34 3.20 201.98 2.06 5.58 2.31 4.60 2.41 0.51 4.69 3.23 ddop 4.26 14.18 ddop 4.13 2.32 3.91 13.38 3.85 3.48 2.60 2.43 4.53 3.92 ddop 4.58 2.18 0.11 2.16 2.99 11.73 4.83 2.62 3.01 3.99 3.26 4.82 3.80 3.62 4.35 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.21 ddop 4.10 438.46 2.05 3.84 2.1 336.45 4.0 388.62 3.39 3.60 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.88 L/200 4.69 3.51 3.66 14.73 5.71 3.43 3.49 3.35 0.03 3.84 3.35 3.78 3.22 0.68 5.33 4.56 4.53 2.5+0.93 2.70 3.40 4.81 3.34 13.55 4.4 28.02 2.87 3.07 4.72 2.72 2.98 4.kriterij dozvoljenih napona sdop .7 46.26 4.78 2.41 3.66 3.53 5.57 3.02 5.80 3.33 3.70 156.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.80 3.2 67.08 2.38 50 60 80 100 0.64 3.93 4.69 3.48 3.08 4.81 L/200 6.52 4.21 3.65 4.40 L/200 5.92 termoizolacioni paneli 19 ® .12 3.35 3.50 4.14 4.47 2.22 3.86 3.01 4.70 4.53 3.17 3.53 2.48 4.62 2.81 4.30 2.53 3.96 4.33 3.88 4.35 3.2 235.97 4.97 3.34 0.39 13.06 3.20 ddop 4.18 ddop 16.24 3.20 3.5+0.86 2.18 3.32 3.35 3.42 4.27 4.96 2.65 2.75 3.38 4.83 3.48 3.45 3.13 4.7 171.44 2.46 3.22 0.14 4.22 0.12 3.1 76.56 4.77 4.38 4.84 5.41 0.40 5.05 4.47 3.12 3.05 2.17 3.20 3.66 3.19 3.81 3.0 39.25 4.33 3.63 5.64 3.22 3.01 3.16 3.66 L/200 4.72 3.09 3.86 4.26 3.52 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.31 3.41 3.65 4.84 4.10 3.57 3.05 2.34 2.68 3.77 3.88 4.65 2.89 2.81 3.04 3.70 3.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.28 3.03 3.84 3.79 3.01 3.1 53.62 2.22 0.73 4.08 3.15 4.36 3.87 2.88 2.29 3.30 ddop 5.04 4.41 12.18 3.72 2.64 3.8 33.74 14.52 3.78 4.24 3.96 3.38 3.93 3.2 35.00 4.16 3.95 4.29 2.47 3.26 3.58 3.89 3.71 3.7 139.72 3.69 3.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.93 3.17 3.57 4.76 4.04 ddop 0.82 3.29 0.55 3.39 0.57 3.19 3.58 2.58 3.88 5.86 3.09 3.70 2.21 ddop 4.54 4.15 4.09 3.54 2.03 3.72 2.88 4.92 2.94 3.26 0.35 3.79 3.26 3.14 3.11 3.98 L/200 4.83 3.74 4.99 3.22 3.29 0.34 0.53 4.20 3.16 3.07 3.76 3.59 2.75 3.93 3.04 15.47 4.05 2.33 2.84 4.50 3.60 4.0 511.85 4.81 3.95 4.69 2.53 5.47 4.57 3.54 2.64 3.31 3.81 4.60 3.26 3.5+0.39 3.89 4.00 2.53 ddop 5.21 3.16 3.19 4.84 ddop 14.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .05 4.8 57.99 5.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .64 ddop 5.18 0.76 3.33 3.56 50 60 80 100 0.22 4.08 3.66 2.91 4.37 5.76 3.22 3.66 2.04 3.74 5.63 2.35 2.96 3.16 L/200 5.46 4.44 3.5+0.09 3.59 3.87 3.78 2.98 3.49 2.96 3.26 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.12 4.mjerodavni rasponi nosa~a.43 4.86 4.18 4.88 3.36 4.51 3.45 2.00 3.50 2.70 2.51 4.84 3.26 3.36 4.29 0.07 3.56 2.91 3.64 3.82 2.95 2.88 4.68 3.53 2.06 4.18 0.32 4.29 3.2 178.06 3.5+0.04 3.36 4.07 3.23 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.17 3.9 40.21 3.28 3.00 3.30 3.59 3.14 3.81 4.87 3.27 4.76 L/200 4.25 3.34 0.89 3.17 5.16 3.82 4.36 2.15 3.81 2.47 3.91 3.13 4.7 184.40 ddop 4.5+0.39 4.83 4.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.53 3.59 2.34 4.93 2.06 5.1 359.41 3.31 2.83 L/200 5.43 2.48 3.31 4.41 0.52 4.52 4.99 0.65 3.68 4.55 4.33 3.26 0.98 5.87 4.93 3.58 2.91 3.11 2.12 3.26 4.35 0.40 3.29 0. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.05 4.47 5.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.45 3.41 3.99 3.11 3.88 3.45 3.47 3.05 5.93 4.64 2.89 L/200 4.93 4.10 3.32 3.78 2.72 3.93 2.45 5.78 3.12 3.33 3.14 4.47 3.25 50 60 80 100 0.4+0.34 L/200 5.95 4.3 44.26 0.17 L/200 4.46 3.40 15.45 2.60 3.29 3.7 63.52 2.90 3.2 219.45 3.36 3.09 3.46 L/200 4.57 4.98 4.96 3.5+0.99 4.18 L/200 4.19 2.87 3.68 4.63 3.27 3.89 4.4 34.70 3.01 2.76 3.72 3.1 478.72 4.01 3.24 3.53 4.48 50 60 80 100 0.02 3.91 3.04 2.02 4.27 3.87 2.11 3.20 308.30 3.82 3.95 L/200 5.48 4.69 3.72 4.29 4.35 3.07 0.54 3.08 ddop 4.33 4.62 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.76 16.76 3.27 5.15 4.26 4.85 3.49 3.51 L/200 5.66 3.21 15.61 3.31 3.49 3.26 3.87 3.67 3.41 2.73 4.73 L/200 3.47 3.74 5.21 4.28 3.72 3.74 2.12 3.20 4.26 2.30 ddop 17.99 5.60 2.24 4.21 ddop 3.22 4.73 3.75 3.57 3.37 3.28 3.61 4.91 2.35 0.31 12.6 29.1 273.09 4.05 3.2 46.41 5.39 3.8 55.95 3.

Elite & Tradicional ® ® .

gdje prakti~no nema druge opcije.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata. preko individualnih stambenih ku}a. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.o. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® . su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova.o. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala.

a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. Tako|er. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. Tako|er. za razliku od tradicionalnog crijepa. ® .

da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. morska so i sli~no). Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. ^est je slu~aj. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. te izdr`ljivost boje. bakarni lim i sl. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare.

Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. pored ostalog. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester.o. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142. Pural i Plastisol. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional.9 38. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . garantiraju veoma kratke rokove isporuke. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. Mat Polyester.o.

a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. Elite & Tradicional ® ® . Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije.vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. paropropusne-vodonepropusne folije. Letvanje . Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja.postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Osim toga.

10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka . Monta`a se. zatim oluk i na kraju oluk lajsna.50 cca.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 .postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. ovisno o tipu. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . ovisno o tipu vjetar lajsne. Zidna lajsna se. vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima.

prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu. popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Uvala se montira prije monta`e krovnog lima.

Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. 3. vodosigunorsni `lijeb 4.400 . min ..400 10. 1.1 00 mm 6. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).000 8.. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop.200 600 600 5. 1. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.200 11. 3.200 600 28 5.200 600 8. 2. 11.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe.200 C F 6. {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.200 600 600 D E G 600 5. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. 5. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova. ® 2.400 600 10.

000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® .100 1. 3 .100 1.100 1.100 1. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.100 1. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1. redosljed postavljanja tabli 500 1. redosljed postavljanja tabli 1.100 1.000 1.. Monta`a krovnog lima . 3 .. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1.100 1.100 1..100 1.100 1.100 1.100 1. 3 .100 1.100 1.Monta`a Monta`a krovnog lima .200 1.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e..100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .100 1. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.100 1.100 1.100 1.000 1.100 1.000 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama. Prilikom monta`e.100 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1. 2.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 600 1.Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije. 3 ..100 11..100 1. 2. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1. 2..100 1.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e.100 1. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1.. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu).000 7 6 5 1 2 3 4 1. 2. potrebno je iste srezati na strehi.100 1.100 1.Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.

157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.100 1.100 1. 2.100 1..100 30 ..Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e.. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka.100 1.100 1. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1.100 1.100 1.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje.100 1. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.100 1. 3 . 2.100 1.. 3 .157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 1.

200 1.200 1. Postavljanje samara bez filera cca.200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. 80 cc a. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara). nagiba krova i klimatskih uvjeta.Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. Elegant & Sinus ® ® ® .O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d.o. tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d.o. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d.. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.o.o.o.o. Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master . Sinusoidno profilisan lim . predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala.

Master . nego je odvodi do oluka. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. ® ® . Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. Zbog svoje izra`ene nosivosti. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. Kombinacijom boja. Master. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. oblaganje fasada i spu{tenog stopa.

Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Profilisani limovi Master. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. Elegant & Sinus ® ® ® .Proizvodnja Proizvodnja Master.

C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. D D 36 .Master . A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle. na koje se pri~vr{}ava krovni lim. B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim.

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

PVC folija (Parna brana) 3. 40 krovni pokriva~ .o. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Master. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2.Master .MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ . stiropor) 5. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom.o. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. Z odstojnik 4. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna.

itd. sportske. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. naj~e{}e za privredne.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. industrijskim objektima. trgova~ke. Elegant & Sinus ® ® ® . koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. industrijske i administrativne objekte. prvenstveno industrijskih objekata. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. radionicama. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master .

Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama. Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. tako i pri vertikalnoj instalaciji. ® ® 42 . Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje.Master . Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina.

Elegant. 2. Trapezni lim Elegant 4. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. 12 11 8 10 7 9 1. Zidni op{av 11. PVC folija 5. 8. 5. Betonski zid 3. 6. Elegant & Sinus ® ® ® . ”Z” odstojnik 6. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master .Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. Termoizolacija 7. Trapezni lim Master 40/200 10. 7. 3. Drvena gredica 30x50 8. 4. PV folija 9. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. Nosa~ atike 12. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. Drvena greda 2.

144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.8 Pokrivna {irina L1 = 1.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 1 0.100 Detalj preklopa 44 2.000 11 ® 48 .058 Detalj 2 0.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.Master .000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1. Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.

04 1.96 8.60 0.69 1.08 17.52 2.40 3.88 18.64 2.60 20.79 6.35 1.21 1.64 3.21 1.60 20.08 17.71 7.76 2.60 0.65 2.53 1.25 1.70 0.75 3.75 1.03 6.00 2.45 1.93 0.55 0.15 1.72 29.85 1.84 2.38 15.88 18.95 3.60 6.74 2.00 2.63 1.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.78 1.07 2.47 3.12 8.05 4.50 0.52 2.75 2.25 3.40 8.33 0.79 3.75 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .56 1.25 2.22 3.60 0.50 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .51 1.0147 (St.79 9.15 15.00 1.08 4.50 1.26 2.56 1.03 24.88 1.00 2.55 5. 37.55 0.44 4.40 8.35 26.48 2.80 0.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.70 0.00 2.40 4.75 3.03 24.19 1.50 1.79 9.79 9.55 0.00 6.53 5.79 2.32 3.55 0.18 3.50 5.75 2.60 20.00 24.50 2.00 6.03 3.07 1.81 1.45 1.91 2.08 6.71 8.30 1.60 8.77 7.00 7.05 4.00 2.03 9.79 3.39 4.52 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.50 5.03 24.08 33. 37.00 5.69 1.03 6.00 6.69 1.50 0.32 1.87 3.03 6.30 7.65 5.50 0.00 20.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .40 8.08 17.04 1.45 1.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.00 7.60 20.03 24.88 18.37 1.03 6.06 0.90 1.15 2.22 7.25 0.70 0.89 2.71 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .83 2.71 7.60 0.94 4.87 10.70 1.16 1.19 4.61 4.84 1.33 1.50 5.50 1.55 0.00 5.88 3.21 0.38 38.60 0.32 1.25 2.25 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Kriterij dozvoljenih napona A L B .03 6.50 0.0147 (St.98 1.50 5.05 4.00 3. 37.03 9.50 2.40 8.53 1.00 6.75 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .74 5.73 1.98 9.46 1.44 5.52 1.94 2.75 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.98 2.43 10.58 2.79 9.34 4.72 1.00 6.81 2.03 6.70 1.75 2.45 1.46 1.40 8.21 10.29 6.27 7.88 18.75 2.32 8.81 2.42 2.24 2.79 9.44 5.00 1.38 1.04 7.0147 (St.34 2.88 18.29 5.03 24.10 2.50 0.88 5.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.50 0.74 2.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .70 2.79 9.63 5.58 2.50 1.70 0.04 3.08 17.07 6.50 18.03 24.00 17.51 2.28 2.24 0.08 13.40 8.00 2.48 11.70 0.03 6.50 1.75 4.00 1.57 1.19 2.88 7.42 1.50 2.18 13.03 6.05 12.00 7.56 3.83 2.95 3.19 3.23 5.97 1.21 1.76 4.16 1.30 9.00 5.50 0.63 5.11 1.08 17.71 7.90 4.55 0.70 1.71 7.97 8.83 6.90 1.15 1.17 16.55 1.10 4. 37.32 3.06 19.45 3.00 0.98 2.74 2.70 7.25 2.00 5.18 3.79 4.35 1.75 3.00 7.57 1.00 5.25 1. Elegant & Sinus ® ® ® .50 5.60 0.00 7.58 2.50 5.71 7.61 31.17 3.42 1.61 2.50 0.24 1.69 2.95 9.21 7.88 18.50 5.92 3.60 20.52 3.07 6.65 2.60 20.79 1.00 6.85 1.33 1.22 14.09 2.26 27.24 1.00 7.16 1.68 7.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.21 1.88 6.22 3.08 2.0147 (St.81 3.27 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .71 7.07 2.41 4.97 14.13 1.08 17.70 0.17 1.67 1.18 4.00 5.75 2.47 3.

93 1.03 24.47 5.18 1.03 24.Master .51 4.23 3.94 15.60 0.45 5.66 1.44 4.45 5.45 5.87 7.74 7.50 0.56 3.03 24.55 4.0147 (St.94 1.01 14.96 4.00 5.73 4.51 4.91 3.50 0.73 0.75 2.79 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.26 4.56 2.44 3.18 6.24 0.03 9. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .30 1.55 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .17 7.42 1.78 0.47 1.50 0.49 0.65 0.45 5.47 2.45 9.17 0.37 2.63 9.00 2.77 3.92 0.51 4.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.09 0.10 7.59 1.37 2.45 5.27 1.60 0.10 3.86 1.30 0.79 9.55 1.50 1.86 0.26 4.56 3.57 2.62 1.55 4.44 2.0147 (St.09 4.98 2.88 1.66 1.26 4.50 0.37 2.96 4.67 0.70 2.93 2.50 0.79 9.23 1.47 3.51 4.38 0.55 4.70 3.09 0.25 0.51 4.86 1.94 1.03 24.77 1.09 3.93 3.67 3.37 2.70 0.41 5.12 1.42 1.78 0.56 3.90 5.91 3.63 1.55 1.16 0.00 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.16 0.46 3.64 1.81 8.36 4.69 1.70 0.98 0.00 5.03 24.50 0.69 1.38 0.56 3.65 1.35 0.48 1.81 2.25 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 2.50 1.45 5.18 2.30 0.60 5.50 0.26 2.41 5.36 2.64 5.18 0.26 1.20 1.43 0.26 4.00 5.96 3.25 1.36 0.37 2.66 1.65 2.25 2.77 1.53 5.48 1.25 4.00 5.96 4.89 8.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.04 1.75 2.77 3.36 1.79 9.27 1.07 0.63 1.95 8.06 1.08 0.66 1.56 1.99 0.23 2.75 2.82 2. 37.26 4.79 5. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.55 5.60 0.95 0.03 24.00 2.79 6.50 0.50 4.00 0.70 0.0147 (St.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.55 0.49 5.00 2.63 3.61 0.25 1.56 3.18 4.94 0.81 1.70 10.50 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .55 4.26 1.37 4.94 1.26 4.98 2.60 0.80 1.00 5.00 1.07 1.94 0.25 1.00 5.56 3.45 5.37 2.80 1.79 9.19 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .81 0.51 4.00 5.96 4.55 1. 37.28 2. 37.55 0.60 0.55 4.50 0.25 2.62 1.96 4.39 1.55 0.79 2.86 0.37 2.93 0.05 2.27 1.07 2.12 1.91 3.71 0.91 0.79 9.56 3.25 1.99 0.00 1.25 2.70 0.00 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.58 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .09 0.24 0.09 3.45 0.25 1.79 9.38 3.44 5.52 1.41 5.65 2.95 0.81 7.78 0.26 4.97 2.36 0.55 0.70 0.96 4.37 2.13 0.57 46 .41 5.91 3.49 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 2.00 0.50 1.55 4.55 4.25 2.02 0.81 1.43 1.74 0.77 2.05 2.87 0.87 0.99 2.32 0.21 1.77 1.58 4.31 0.76 10.26 1.03 1.51 3.91 3.64 0.55 0.98 3. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .55 0.37 24.91 3.42 1.27 4.60 0.67 0.54 0.64 1.78 1.19 0.91 4.81 2.06 1.51 1.12 2.90 5.70 0.27 1.81 18.75 2.41 4.19 0.96 3.50 1.25 2.30 0.04 0.57 2.29 0.25 2.76 4.56 3.55 5.98 3.92 4.00 1.17 0.00 0.19 2.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .41 5.96 1.41 5.

70 74.79 15.46 7.29 2.50 5.9 80. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.o.16 15.00 4.36 1.75 74. Elegant & Sinus ® ® ® .57 2.60 6.60 0.72 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.70 6.94 0.66 0.73 1.0 45.0 20 101.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.60 0.68 18.23 1.21 5.41 4.00 2.84 0.35 1.75 74.05 0.70 1.60 0.o.0 140.0 45.60 0.0 255.41 0.98 0.53 3. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).24 2.00 3.16 15.39 1.40 2.0 140. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .68 7.75 74.89 1.27 0.88 1.84 0.50 4.85 14.70 6.72 1.75 74.33 1.93 1.89 1.17 2.0 45.86 2.16 4.95 3.52 2.00 0.50 3.75 74.16 15.75 15.Kriterij dozvoljenih napona A L B .62 1. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.0 160.0 45.24 0.65 1.0 160.60 0.60 0.84 9.81 1.0 255.58 3.0147 (St. pokrivna {irina 900.06 0.70 6.48 4.16 15.70 6.06 0.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .0 Master .31 3.35 0.39 1.0 160.93 4.0 87.0 mm 300.0 300.70 6.65 5.42 7.70 6.89 4.75 74.16 15. 37.16 15.0 255.0 300.20 1. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.24 2.

50 3.15 20.40 149.35 1.80 3.66 17.57 5.00 3.15 20.13 0.40 13.0147 (St.00 4.34 3.50 6.06 3.16 2.00 1.20 1.80 7.13 2.63 7.39 1.55 149.67 25.16 0.17 8.41 1.00 4.30 1.80 7.80 7.90 8.82 8.20 1.00 5.80 0.01 1.90 8.20 11.30 1.44 2.34 1.98 0.72 2.73 6.06 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .Kriterij dozvoljenih napona A L B .39 1.68 1.24 0.57 1.20 11.77 99.99 0.00 3.15 0.68 3.55 1.66 17.66 17. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .06 30.80 0.63 2.87 0.93 0.78 9.11 0.00 1.65 5.20 11.50 4.0147 (St.81 1.67 124.50 3.75 0.12 25.50 5.51 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .70 0.13 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 4.22 0.74 2.75 2.35 1.31 5.06 30.24 0.21 2.47 2.32 87.47 3.98 0.37 2.40 13.54 1.45 1.12 25.84 1.41 1.90 8.93 0.57 1.94 11.10 1.13 2.20 1.41 1.51 2.15 20.62 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Master .20 11. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .21 0.69 2.12 25.64 0.54 1.77 0.90 99.66 3.36 3.88 1.51 1.00 3.25 1.20 1.12 25.88 1.55 149.31 2.39 1.77 99.06 30.20 1.17 7.12 25.76 2.50 4.67 124.76 1.12 3.30 1.71 3.71 1.86 2.64 1.02 1.70 7.26 1.81 3.11 0.11 0.74 2.93 2.55 30.15 1.94 4.80 7.24 0.48 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .75 2.00 4.00 5.91 7.00 1.32 87.40 3.50 4.32 87.41 1.93 0.50 5.50 0.55 149.24 0.67 124.15 4.00 11.80 0.62 1.85 1.70 0.11 1.66 17.50 6. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.65 2.90 8.16 2.80 0.05 1.11 2.61 1.12 25.41 1.64 1.67 124.92 0.77 99.16 0.75 0.39 1.70 0.14 0.87 2.21 2.75 1.40 4.96 2.20 13.66 17.15 20.84 2.22 5.96 0.48 1.61 1.00 1.41 1.12 1.65 11.30 1.0147 (St.80 87.07 4.80 0.76 1.74 1.05 0.14 48 .66 1.08 1.44 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.55 149.20 1.93 0.91 2.15 2.08 0.00 1.63 2.84 1. 37.66 17.06 30.21 1.80 8.06 30.20 1.68 2.14 2.61 1.86 3.55 149.80 0.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 1. 37.89 3.94 1.20 1.98 7.00 0.32 87.99 0.76 1.72 3.90 8.26 0.39 1.32 0.69 3.70 0.32 0.62 4.77 20.13 0.06 30.40 13.09 9.51 1.80 7.88 1.92 2.66 1.40 13.77 99.14 5.88 0.00 1.58 1.10 3.80 7.56 3.27 6.00 5.48 1.81 1.00 1.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.61 1. 37.78 3.90 0.52 4.77 99.15 20.72 2.55 149.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.45 4.93 3.01 3.16 3.77 99.20 11.10 0.70 0.31 1.67 124.60 2.02 2.00 5.56 0.10 0.90 0.67 124.42 3.20 11.08 0.32 17.75 2.11 0.32 87.00 3.15 2.00 4.13 0.69 1.40 13.32 87.30 1.20 1.93 1.76 9.72 0.97 1.57 1.79 0.10 1.40 13.50 5.80 0.50 5.36 2.70 0.60 0.0147 (St.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.76 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.81 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.79 0.15 20. 37.56 1.65 4.65 1.20 124.90 8.78 5.03 4.50 6.98 1.

85 0.71 13.27 0.16 15.0 45.0 87.88 0.25 0.96 0.70 6.01 1.75 15.60 6.0 45.75 74.0 255.0 255. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).Kriterij dozvoljenih napona A L B .06 2.60 0.60 0.82 2.16 15.14 0.75 74.00 4.70 6.09 4.75 74.12 1.60 0.60 0.16 15.75 74.0 45.45 1.02 6.59 1.0 160.45 1. 101.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .70 6.60 0.0 140. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 0.60 0.00 3.85 1.43 1.0147 (St.00 2.70 6.70 6.98 1.47 2.68 5.63 1. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom. Elegant & Sinus ® ® ® .5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.95 8.02 3.0 mm 300.0 300. ovaj profil slu`i kao tzv.9 0.0 300.16 3.08 160.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.16 15.67 3.73 1.10 4.70 1.0 0 20.83 4.75 0.61 6.75 74.12 1.16 15.56 1.75 74.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom.16 15.88 7.78 3.50 4.86 2. 37.0 255.50 3.75 0.0 45.16 2.22 0.50 5.43 3.70 74.76 13.46 2.94 0.11 2.78 3.82 2.49 1.0 160.25 0.70 1.96 0.60 0.0 140. tercijarna konstrukcija.61 16.19 0.45 1.70 6. pokrivna {irina 900.11 0.

42 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .69 8.03 0.88 6.20 11.02 2.28 3.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.75 1.30 1.95 3.77 99.58 1.83 1.74 7.34 0.55 149.45 1.17 1.09 0.70 8.48 1.99 1.84 0.12 25.32 17.07 1.90 8.56 6.82 2.25 1.50 1.67 0.40 13.66 17.77 99.00 0.12 25.00 11.05 2.00 3.95 0.50 0.66 5.84 0.48 0.87 0.28 2.07 1.00 5.84 2.20 124.59 1.67 124.82 6.48 1.70 0.32 2.70 0.77 99.00 5.49 3.15 20.48 1.90 8.00 0.51 2.41 1.84 4.58 1.40 13.27 1.45 1.55 149.00 1.10 0.00 1.80 87.54 0.98 1.90 8.67 25.70 0.84 10.69 1.83 0.80 7.82 1.71 5.18 3.15 20.26 1.33 1.84 1.55 149.89 0.34 2.84 0.88 0.05 6.32 87.26 1.06 30.00 0.37 2.70 7.77 20.89 1.00 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .21 3.80 7.87 3.06 30.00 1.88 2.64 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .98 1.89 1.04 0.21 1.11 1.81 1.66 17.40 13.67 0.00 1.35 2.47 2.66 17.55 30.56 2.25 0.12 2.22 2.06 30.99 0.70 1.90 8.40 13.79 4.25 1.47 1.42 2.99 0.89 0.70 0. 37. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.70 0.67 124.24 2.80 0.0147 (St.96 3.11 0.98 0.20 11.58 1.77 99.27 0.20 1.32 87.50 3.98 2.20 1.66 17.50 5.20 13.03 1.47 1.32 87.32 1.05 7.11 0.00 5.09 2.98 8.0147 (St.25 1.00 1.17 0.86 3.87 1.67 124.80 0.80 3.06 30.04 0.19 0.78 1.46 2.80 8.00 3.71 0.80 0.03 50 .81 0.40 13.07 1.50 4.20 11.37 2.01 0.52 1.50 4.44 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .32 2.71 0.12 25.86 4.00 3.26 4.12 25.50 4.56 2.50 3.67 124.40 149.32 87.20 11.70 2.00 4. 37.70 0.20 1.80 0.50 6.50 5.00 1.66 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.0147 (St.38 5.67 124.55 149.00 3.00 4.41 0.00 4.85 1.81 0.25 1.70 3.27 1.67 1.15 20.50 5.84 0.79 0.53 1.89 2.90 8.12 25.90 1.70 0.13 0.80 0.80 7.20 1.66 17.48 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.93 1.00 5.66 1.18 0.35 1.73 3.38 2.50 6.72 0.53 1.19 0.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.05 0.63 1.70 4.20 11.01 0.80 7. 37.85 1.78 0.15 2.17 1.26 2.91 1.47 1.63 1.50 4.66 17.88 0.39 1.20 1.06 30.37 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.50 6. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .81 2.15 20.90 8.85 1.15 3.71 1.20 1.80 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B . Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.30 4.80 3.93 2.50 5.23 5.31 1.43 4.21 1.32 87.00 1.44 0.67 124.77 99.46 1.98 1.00 1.15 20.81 2.11 0.72 4.45 1.11 0.59 10.20 11.29 1.80 7.56 1.55 149.63 1.00 0.06 3.33 4.24 2.69 1.02 2.39 1.66 2.17 0.97 0.Master .53 2.05 3.50 1. 37.14 5.03 1.77 99.80 7.74 1.21 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 4.52 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.51 0.40 13.36 1.41 1.65 0.02 0.58 0.59 4.90 99.55 149.12 25.27 1.06 30.68 1.0147 (St.15 20.06 2.32 87.

55 0.7 238.50 5.50 0.00 5.37 1. 35.60 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.60 0.01 0.17 1.24 1. 37.0 30 ukupna {irina 1050.46 7.3 35.71 2. Elegant & Sinus ® ® ® .74 10.50 0.67 3.50 0.25 0.23 2.06 1.31 3.93 1.45 6.55 0.0 298.7 238.60 0.60 0.54 5.51 1.04 3.60 0.8 238.73 0.50 0.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 3.18 1.71 0.o.50 5.04 3.32 1.31 3.45 6.54 0.75 12.04 3.99 0.77 0.00 2.59 14.60 3.31 3.75 2.68 1.25 1.00 6.52 2.59 5.88 0.04 3. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.25 2.66 3.50 1.68 2.45 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.04 7.60 4.25 1.04 7.04 7.00 5.85 0.60 3.91 1.18 1.43 1.46 0.0147 (St.89 1.50 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 0.00 2.96 1.45 6.55 0.64 5.26 1.11 2.6 94.67 7.93 0.60 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.45 6.9 333.60 3.70 4.17 1.o.3 298.25 2.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 6. nastre{nica i sli~no.04 0.51 1.65 1.40 2.85 2.66 6.25 2.09 1.96 0.0 40 .68 9.63 2.93 0.40 4.80 0.6 94.00 5.80 0.36 1.15 0.2 30 Master .83 1.20 2.70 3.77 1.50 0.50 1.04 7.3 35. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.33 0.04 3.65 1.54 0.86 1.3 35.14 0.40 2. Sarajevo je TR 30.62 5.48 1.15 1.21 0.31 3.87 6.45 1.60 0.92 0.00 5.67 0.50 5.0 mm 333.51 1.60 5.00 7.00 1.00 5.65 6.81 11. 37.98 5.75 2.50 7.92 1.84 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .31 3.08 3.89 1.6 80.21 2.76 1.65 15.26 2.45 3.58 1.60 0.36 3.65 1.02 0.11 0.65 1.45 6.97 2.58 1.03 2.90 5.00 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .76 4.36 0.44 2.0147 (St.77 1.37 1.54 1.92 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .36 0.67 7.0 21 .54 13.73 0.18 0.19 7.55 0.21 0.99 5.00 5.32 2.19 3.06 0.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.93 0.32 1.01 2.04 7.97 0.66 1.50 0.03 1. Ugradnja ovog profila je jednostavna.31 3.91 4.22 1.45 3.50 0.85 0.55 0.71 2.04 3.23 2.33 3.65 0.41 1.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.75 2.67 0.TR 30/1000 333.60 3.0147 (St.79 1.50 5.72 1.69 11.67 7.58 3.60 4.06 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .85 0.00 0.39 1.83 4.60 4.3 298.54 1.27 4.60 4.48 3.11 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 2.95 3.08 0.58 1.67 7.25 1.55 5.04 3.60 4.58 2.50 5.16 0.3 pokrivna {irina 1000.64 3.50 1.31 3.50 0.75 2.64 10.04 3. 37.50 0.99 1.01 0.04 3.30 0.60 3.93 0.03 2.79 1.78 0.55 0.00 1.0 64.67 7.50 4.25 0.63 1.04 7.11 0.67 7.97 2.

Exclusive ® .

5 156 pokrivna širina 475 mm 159. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. kao i dvoslojno. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno.5 L .dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. postaje standard i na{oj zemlji. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. na ravnu plohu ili krovne letve. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. Po svom izgledu.

Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. Mat Polyester. bakarni lim. Exclusive . Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. Pural i Plastisol. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima.Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. titanium-cink lim i sl. morska so. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. kao povr{insku za{titu. hemijska industrija i sli~no). mo`e imati Polyester.

Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d.o. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . a i monta`a je puno lak{a i preciznija. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna. finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. u principu jedan dan po narud`bi kupca. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. pored ostalog. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca.o.

7. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a.8 x 8. Vanjski profilisani lim (Elegant. Paropropusna-vodonepropusna folija. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. 3.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. 6. Prije monta`e provjerava se ugao krova. Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. 6. ta bl a a bl ta 2. ta bl 8. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . 6 5 4 2 4 5. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. Rog. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Da{~ana podloga. 5. potrebno je odrediti kolika su odstupanja. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. 6 5 4 3 2 1 1. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. bez prethodnog letvanja. Master. ta bl a 3 00 ³5 3.5 475 1. PVC folija (Parna brana) 3.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima. Podu`ne letve 20x30 cm. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237. Tako|er. 2. Podkonstrukcija 4. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. 4. Termoizolacija 5. Unutra{nji profilisani lim 2. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. Popre~ne letve 30x50 cm. preklop treba biti minimalno 500 mm. Na podaskan krov se postavi folija. iako to nije preduslov. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju.5 237. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac.

monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. odnosno sprje~ava vla`enje zidova. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. ® . Standardno. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio.

Watersafe ® .

Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Sistem kvadratnih oluka 3. Ovisno o vrsti objekta. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti. Sistem polukru`nih oluka 2. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina.

tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog. . Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. tipove. Tako|er. bojenog. mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija. po potrebi kupca.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. plastificiranog i bakarnog lima.

Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . uvale. . Vjetar lajsne. op{avi svih prodora na krovu i fasadi. dio su na{eg proizvodnog programa. Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. itd . .

Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. zavr{etak za oluk 3. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. bakarni lim Oluci. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. plastificirani pocin~ani lim. spusna cijev 7. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. unutra{nje vinklo 6. kao i sav prate}i materijal. koljeno 9. 7 8 6 9 1. polyester 3. RAL 3009 · bijeloj boji. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. olu~ni kotli} 8. RAL 8019 · crvenoj.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. pural 4. plastificirani pocin~ani lim. pocin~ani lim 2. vanjsko vinklo 5. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . kuka za oluk 4. polukru`ni oluk 2.

plastificiranog bojenog i bakarnog lima . 33 3. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Sve kuke su oja~ane. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku.Proizvodnja 2. Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. 415 90 20 r=75 4. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. 600 5. plastificirane bojene i bakarne kuke.

Ø80 mm 2. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Ø100 mm 3.2-1. elektostatski bojene i plastificirane. Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. 40 9. 4. Ø100 i Ø120. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. pocin~ane. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80.5 mm. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6.0 m) 100 . Ø100 ili Ø120. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1.

polyester 3. plastificirani pocin~ani lim. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® .Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. kvadratna spusna cijev 7. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. kvadratni oluk 2. pural (pural-sme|a boja) 4. kvadratno koljeno 9. zavr{etak za kvadratni oluk 3. unutra{nje vinklo kvadratno 6. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. plastificirani pocin~ani lim. pocin~ani lim 2. vanjsko vinklo kvadratno 5. kvadratna kuka 4.

8. Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. 100 66 120 100 30 L (max. na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo). Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo). tako i cijevi.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 .Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke.

Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Improvizorno postavimo kuku uz rog. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. Po{to je potreban pad 0. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). ravna neizvijena letva i sl. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. na na~in prikazan na skici.5 % po m1.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela.5 % A . tj. Pad oluka od 0. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke). Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju.) 1. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima. kuka.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. Formula za izra~unavanje A = L x 0. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve.

Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. labu|eg vrata 3. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Montiranje {elni. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. u oluk. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. spusnih cijevi i tzv. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. Kada su postavljene {elne. [elna se ~eki}em zakuca u zid. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. Nakon toga se postavlja drugi oluk. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. i stisne klije{tima. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. montira se 68 . a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. odnosno od `elje vlasnika. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. zavisi od objekta do objekta. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. Nitne silikonirati. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. 5. 4.

~eli~ni pocin~ani plastificirani.Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi . boji i sli~no.o.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi .^eli~ni.o.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu. bakarni. inox i cinkotit limovi . za{titi. je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: . debljini.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. toplo i hladno valjani limovi . aluminiski.Bakarni. Alternativa d. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. cinkotit flat . Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama. .Aluminijski i aluminijski bojeni limovi .

o. snijega ili drugih padavina ispod limova.o. 70 falcanje limova . falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji. kao {to je npr. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. u suradnji sa na{im partnerima. Osim same isporuke materijala. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova.o. te cinkotit limove. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. Na ovaj na~in se dobije tzv. Alternativa d. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. tzv. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. Alternativa d. Za lu~ne i kupolaste krovove.o. le`e}i falc. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. dobije se dvostruki stoje}i falc. a kod drugog oko 50 mm.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom.

je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova.FIX .o. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . u ponudi su i inox vijci. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom. Tako|er. U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela. Pored toga.o.Asortiman vij~ane robe Alternativa d.

toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije.o. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. detalj popre~nog preklopa poz. nudi svojim cijenjenim kupcima. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova.o. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. 72 . Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. apsorpciju zvuka. 1 detalj podu`nog preklopa poz. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada.

Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. 73 . elasti}nost i ~vrsto}a.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom. ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. Za razliku od silikona.

Pocin~ani lim: 0.1. ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.7 mm .5-1.5 mm Tipovi op{ava: . a savijaju se u oblicima prema `elji kupca.Pocin~ani bojeni lim: 0. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili . Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.5 mm . Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj.Aluminijski lim nebojeni: 0.5 .5-1.5mm-0.Bakarni lim: 0. Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: . Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.7 mm standardna debljina za bojeni aluminij . Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.5 mm . `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m. sje~enje na hladno). Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje.Aluminijski bojeni lim: 0.

RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje .Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja.Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru.

K-001/2007 .Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master . 71212 Hrasnica . 514 932 E-mail: info@alternativa. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.ba www. 7 Dat: 05/2007 Br.krov.ba Distributer: Izdanje br. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931.ba www.alternativa.Sarajevo.