Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. Proizvode se kao krovni. kamenu vunu ili stiropor. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. frigo i sinus paneli. fasadni. sportskim ili industrijskim objektima. pregradni. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0.021 W/mK. trgova~kim. termoizolacioni paneli Topterm ® . Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. Alternativa d.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.o. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana.o.

TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode. u odnosu na druge proizvo|a~e. Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. kupovinom u firmi Alternativa d.o. . za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja.o. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. Izuzetno je va`no napomenuti da. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. Tradicionalno.

aluminijski lim i sli~no. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. velika nosivost.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. ovisno o svojim potrebama. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m . i namjeni objekta koji se pokriva.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. Pored standardnog. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. je 50 do 120 mm. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. Standardno.o. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja.40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150.

TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.70 24 60 12.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 . Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.10 24 70 12.50 24 l = 0.90 24 100 13.40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .0 do 12. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.

33 3.54 4.1 L/200 4.58 2.50 2.09 2.81 2.5 L/200 4.39 3.89 4.75 3.03 2.55 3.78 4.83 3.2 44.68 2.9 295.67 4.75 2.44 2.82 4.76 5.13 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.87 3.84 4.53 3.42 3.16 3.77 4.88 ddop 4.09 4.83 4.6 33.83 3.34 0.98 2.18 0.93 3.36 4.19 2.98 3.28 3.44 3.95 3.89 4.30 3.56 3.13 2.21 ddop 3.14 3.90 2.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .15 13.21 50 60 80 100 0.33 3.57 2.87 3.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .26 5.26 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.29 3.15 L/200 5.07 4.3 53.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.5+0.71 4.57 3.28 3.65 ddop 12.98 3.08 3.04 2.31 2.90 L/200 4.40 2.93 2.87 3.64 4.46 2.27 4.97 3.44 3.35 0.7 36.33 2.29 3.29 0.37 3.30 3.37 3.34 50 60 80 100 0.34 3.97 3.39 3.99 2.31 3.28 3.38 4.04 2.42 3.59 3.67 3.58 4.16 3.58 2.4 148.59 2.85 4.9 210.88 2.48 13.99 3.50 3.63 2.57 2.18 0.25 3.59 3.03 4.90 4.62 2.69 3.46 2.21 2.60 4.99 3.38 4.19 3.69 4.22 0.08 3.81 3.15 4.08 2.02 3.97 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.08 2.34 0.19 3.53 3.94 3.18 3.32 2.91 2.50 2.22 5.00 2.99 2.30 3.28 2.8 263.78 2.50 4.28 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.01 3.71 3.29 3.17 3.01 3.66 3.07 11.33 5.78 11.07 3.57 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.39 9.07 3.39 2.00 3.41 4.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.96 3.67 2.43 2.54 3.64 3.10 3.89 3.82 2.39 3.71 L/200 3.12 2.03 3.8 323.47 3.51 3.12 3.41 0.88 3.90 2.96 3.76 4.35 2.41 0.82 3.30 4.5+0.33 3.43 3.57 2.5+0.21 4.83 2.83 2.16 3.47 3.88 2.7 374.38 4.11 2.08 3.53 3.80 174.99 2.29 0.68 3.98 2.21 ddop 4.31 3.4 34.54 3.71 3.56 4.96 3.5+0.77 2.67 2.35 0.79 3.68 2.18 2.10 3.12 3.83 2.8 51.31 3.21 3.35 4.18 0.66 2.93 2.39 2.28 L/200 3.24 2.79 2.08 4.77 2.21 ddop 3.68 3.36 4.82 5.27 4.22 0.71 2.34 3.80 3.30 2.48 2.8 424.75 3.00 3.68 4.96 3.41 0.78 3.14 2.15 12.26 4.33 3.29 0.48 4.01 2.70 4.96 3.35 4.97 ddop 14.29 2.52 4.10 3.75 3.6 62.67 2.53 2.17 3.12 ddop 15.58 3.16 3.30 4.61 L/200 4.9 31.51 3.58 3.12 5.72 3.30 3.5 L/200 4.41 3.12 3.68 12.73 4.76 2.33 ddop 4.73 3.44 3.29 2.21 3.4 134.87 5.56 2.66 2.77 3.86 2.71 3.71 3.39 3.21 2.33 3.8 462.50 4.72 4.19 3.44 3.9 171.09 2.54 3.34 0.88 4.77 2.88 3.39 3.89 3.40 2.43 3.57 L/200 4.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.12 3.57 4.84 2.35 L/200 5.mjerodavni rasponi nosa~a.16 3.95 3.67 4.09 4.88 3.41 2.48 3.93 3.87 4.38 2.35 0.4+0.61 4.26 0.04 3.9 25.67 2.98 3.75 ddop 3.26 0.02 3.22 2.28 3.76 3.86 5.6 30.70 4.2 347.60 3.43 2.69 2.21 ddop 3.41 4.41 0.5+0.53 2.01 ddop 4.42 2.40 2.94 3.18 0.47 2.67 3.08 4.47 3.71 2.79 2.48 3.37 3.26 2.31 2.0 28.63 3.27 3.57 3.90 3.04 3.39 2.22 3.03 3.77 5.18 2.70 2.94 3.44 2.26 0.55 2.51 2.50 L/200 4.31 3.70 2.99 3.77 3.84 3.76 2.67 5.4 177.79 4.68 3.48 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.06 3.08 3.69 3.37 3.82 3.11 3.83 3.62 3.90 3.32 3.87 2.96 L/200 4.48 3.80 2.56 2.59 4.76 2.18 2.29 0.05 3.3 40.43 3.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.21 3.55 3.45 3.64 3.06 3.79 3.22 0.21 2.65 3.24 3.94 2.37 3.49 4.85 3.96 3.95 4.34 0.03 4.13 4.71 2.73 3.21 4.26 0.67 10.12 2.14 ddop 4.96 2.21 3.24 3.65 2.03 3.84 3.25 4.81 3.15 4.61 3.40 2.49 2.84 12.55 2.24 3.31 2.82 3.77 3.77 4.62 4.kriterij dozvoljenih napona ddop .26 3.65 2.00 4.41 2.94 3.17 3.48 3.02 3.35 3.56 2.47 ddop 5.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.09 3.18 3.12 3.2 55.72 3.70 3.85 3.35 4.5 42.44 4.22 0.21 50 60 80 100 0.90 3.93 4.55 2.38 3.48 2.43 3.3 L/200 5.74 2.80 3.15 14.18 4.47 2.3 224.52 2.23 3.68 2.28 3.33 3.77 4.08 2.21 4.89 3.17 3.28 L/200 4.12 3.69 4.50 2.17 ddop 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.22 2.35 3.19 11.68 3.40 2.52 4.38 3.09 3.50 3.78 ddop 13.27 4.44 50 60 80 100 0.47 3.54 2.59 2.94 2.33 4.08 3.89 3.70 3.34 3.07 4.5+0.82 3.05 ddop 4.60 2.43 3.64 3.86 3.15 3.58 2.17 3.1 498.9 191.01 3.49 3.67 2.5+0.35 0.96 4.9 26.77 13.9 49.45 L/200 4.11 3.56 2.55 4.19 3.94 2.73 2.44 2.08 3.65 2.21 3.87 3.57 2.15 L/200 5.14 2.14 3.90 3.00 4.

korak 2 10 d 30 . Sistem uklapanja .3 333.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.korak 1 Sistem uklapanja .3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .3 333. Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333.

22 0.29 0.21 2.71 2.97 3.39 2.44 ddop 3.78 3.38 L/200 5.28 2.03 3.93 3.55 2.45 L/200 3.06 21.97 3.17 2.79 2.50 2.32 264.61 4.53 2.43 2.35 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.56 2.94 3.21 0.80 3.93 4.56 2.18 ddop 3.13 3.47 2.83 3.23 2.74 3.43 0.92 84.69 2.94 3.35 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.37 2.17 3.98 2.18 3.41 12.16 2.18 ddop 3.16 4.22 2.23 324.5+0.74 2.90 3.34 2.83 2.27 2.91 2.71 18.15 3.85 2.96 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.10 1.51 2.5+0.17 2.55 3.15 3.01 2.77 3.75 2.61 3.55 L/200 3.64 2.42 2.21 15.30 ddop 0.88 L/200 3.66 2.60 2.22 2.33 2.75 3.46 4.08 3.08 2.37 31.23 213.67 2.21 13.41 11.27 L/200 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.25 2.38 3.90 2.56 4.77 2.90 1.84 3.20 2.22 3.29 0.11 3.41 2.40 3.mjerodavni rasponi nosa~a.82 50 60 80 100 0.74 2.24 L/200 3.50 3.87 2.72 2.34 ddop 3.79 2.09 2.5+0.62 3.48 4.58 2.40 3.05 2.86 2.22 ddop 3.82 2.77 3.40 2.43 2.62 L/200 4.30 2.07 3.77 3.5+0.65 2.32 173.17 2.03 36.42 115.34 2.56 2.43 2.49 2.37 3.07 2.26 14.97 2.71 2.41 2.28 3.27 3.59 3.00 3.13 3.84 3.34 3.93 3.45 3.52 ddop 4.05 2.99 2.02 333.13 3.80 L/200 4.29 2.37 3.29 0.01 2.80 1.60 3.21 2.10 2.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .02 1.63 2.21 2.48 2.80 2.08 2.64 4.57 2.65 2.74 2.01 3.13 3.27 2.85 4.14 2.75 2.73 3.56 4.04 3.64 2.80 2.31 3.22 0.42 2.38 2.36 3.68 2.66 2.66 2.57 2.80 2.71 3.45 2.85 2.59 2.55 2.59 2.47 2.30 3.35 0.18 ddop 3.21 2.35 4.78 3.63 2.27 2.42 2.19 2.07 2.49 2.21 3.07 2.27 2.85 2.73 2.69 2.13 3.39 20.63 3.77 0.10 1.29 2.15 48.72 2.85 3.43 2.35 3.13 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.53 2.85 3.22 0.55 2.84 3.72 3.21 3.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .85 2.93 1.54 3.51 3.4+0.51 2.04 4.55 2.68 3.51 0.66 2.93 50 60 80 100 0.67 4.69 3.98 2.03 2.14 2.46 4.31 2.82 2.48 3.92 2.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.00 3.85 3.26 12.3 28 Trapezni profil 238.69 3.42 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.79 3.90 3.43 0.81 3.64 2.13 2.30 3.91 3.66 3.21 14.32 4.55 2.12 2.03 0.41 2.42 195.72 3.28 3.73 4.13 3.92 75.98 2.12 2.61 3.42 103.21 2.23 4.12 0.55 4.41 3.37 2.98 3.04 3.20 2.75 2.01 3.09 3.20 2.21 2.18 3.61 2.60 3.04 4.04 2.88 1.25 3.33 2.64 2.79 3.24 3.30 41.28 3.79 L/200 4.68 3.35 0.53 3.48 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.44 3.64 3.62 2.41 10.91 2.13 ddop 0.99 1.50 2.01 2.95 4.19 3.07 2.57 4.43 0.53 3.07 2.36 2.33 2.13 3.75 2.59 3.10 3.01 2.17 2.89 3.23 3.03 3.31 17.71 3.18 3.15 40.94 2.31 2.99 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .49 2.54 2.40 3.98 3.25 3.41 3.18 2.34 12.34 13.52 2.67 3.53 3.49 2.86 3.96 3.95 2.77 ddop 4.15 3.71 2.32 297.27 2.82 3.99 3.96 3.12 0.33 126.46 25.45 3.76 4.95 3.32 2.32 2.10 3.22 3.88 2.24 4.36 2.22 3.87 2.14 2.42 2.38 2.09 3.30 3.07 2.13 2.5+0.49 L/200 4.89 4.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.44 2.29 2.87 2.86 2.80 2.01 5.88 2.89 3.60 30.60 2.26 13.91 L/200 3.31 2.93 2.29 3.59 2.07 3.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.51 3.82 92.02 3.96 22.kriterij dozvoljenih napona ddop .48 2.42 ddop 0.74 3.13 L/200 4.16 4.67 3.07 2.37 2.11 1.27 2.02 50 60 80 100 0.03 2.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.34 11.66 ddop 4.66 2.08 3.

mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. du`ina ili vrsta profilacije.o. industrijskih tipova objekata. i namjeni objekta koji se obla`e. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. a prije svega.o. . Standardno.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. ovisno o svojim potrebama. je od 80 do 120 mm.

TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima.2 Mikroprofil 25 1. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1.2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .

021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .primarni color premaz .5 mm .40 m 24 100 14.mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .^eli~ni lim standardne debljine 0.poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .10 razred B2 i B1 24 l = 0.0 do 12.poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.20 80 13.za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .5/0.mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .

63 4.85 5.60 4.21 ddop 14.67 4.6 54.87 4.74 3.46 4.82 3.4 ddop 14.49 6.41 4.22 4.3 117.15 7.67 200 3.45 125 4.39 4.76 175 3.04 5.34 0.13 4.87 4.21 3.58 7.51 6.93 L/200 ddop 16.00 100 4.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.51 5.18 3.7+0.82 3.06 150 3.06 4.54 3.3 107.40 5.34 6.32 3.1 350.49 4.97 6.38 125 3.34 0.5 54.40 4.91 150 3.99 7.94 3.80 5.22 0.55 5.2 259.59 3.43 4.64 200 2.07 6.6 32.34 4.67 75 5.26 5.32 3.19 3.6 43.08 3.52 6.0 43.21 13.55 4.41 5.83 4.44 2.93 4.29 0.5 51.33 4.68 4.40 5.83 3.93 3.39 7. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.90 6.03 3.24 4.65 4.86 5.56 25.07 5.66 6.29 0.52 200 3.89 4.10 3.22 0.30 3.54 6.63 125 4.4+0.82 4.74 6.14 4.94 5.26 0.85 4.25 60 80 100 0.32 3.33 3.70 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .28 5.2 188.22 200 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.67 7.2 205.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .76 200 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.50 100 3.67 2.98 100 4.36 75 4.42 2.47 50 6.67 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.62 5.96 3.56 4.6 32.3 43.6+0.22 150 4.14 4.83 4.17 9.09 75 5.71 3.37 6.31 3.10 4.41 4.29 0.09 3.04 50 5.48 60 80 100 0.09 125 3.21 11.70 5.22 0.07 150 3.96 5.38 60 80 100 0.3 129.32 50 5.19 4.42 2.82 100 4.85 4.35 3.26 0.15 3.22 0.4 95.19 3.72 175 3.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.80 150 3.77 3.57 4.2 226.81 3.9 12.98 2.83 4.98 2.96 4.70 4.64 5.67 5.5+0.16 8.19 100 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.34 3.47 3.69 100 4.52 75 4.83 3.63 3.94 4.58 4.60 4.21 ddop 12.57 3.60 6.59 3.93 4.28 4.26 4.7 65.54 3.84 3.35 5.02 4.59 60 80 100 0.76 3.83 100 4.36 3.09 125 3.49 3.27 4.44 4.mjerodavni rasponi nosa~a.26 0.91 5.40 4.96 8.54 4.27 L/200 ddop 14.97 8.27 4.44 4.11 4.00 3.96 5.88 4.1 291.39 4.98 4.07 4.61 3.96 4.53 200 2.28 2.42 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.40 4.24 5.43 5.28 5.51 3.53 125 4.21 0.02 5.01 3.63 6.17 4.19 3.96 3.58 4.56 3.53 3.20 6.64 6.57 4.84 3.20 50 5.29 125 4.26 125 3.16 75 4.07 3.86 3.97 2.96 4.12 L/200 ddop 13.25 4.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .29 5.67 3.85 3.75 2.07 3.83 175 3.57 175 2.88 3.29 4.36 6.29 0.76 4.26 0.84 5.75 6.95 175 3.95 150 3.77 2.47 2.95 3.08 6.55 L/200 ddop 15.30 4.81 7.88 3.84 4.34 0.84 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.22 6.87 6.92 4.40 3.44 175 3.11 3.37 2.70 75 5.40 200 2.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.65 3.07 2.86 4.83 4.33 3.11 3.63 6.39 4.75 2.7+0.60 3.34 7.91 4.79 3.66 5.3 167.83 3.65 3.42 4.82 3.91 175 3.86 75 5.74 3.34 0.1 318.17 2.82 4.2 34.90 6.48 4.14 4.6 38.41 75 4.41 3.60 100 4.09 5.40 5.72 150 3.95 3.19 4.43 4.65 3.08 2.64 5.20 150 3.21 0.24 4.06 4.09 4.7+0.69 3.32 3.41 4.67 3.44 3.87 4.23 3.31 4.36 4.39 200 3.21 0.27 5.9 13.7+0.82 5.66 4.24 6.60 5.5 L/200 15.34 3.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.83 3.25 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.05 3.43 3.58 4.5+0.99 4.19 3.73 4.02 6.44 4.83 4.18 2.43 3.92 5.92 4.85 7.77 2.24 5.46 3.80 8.19 3.95 3.85 2.27 5.82 4.12 4.50 4.21 0.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .47 3.62 175 3.21 3.21 3.82 3.

Topterm PP . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.vertikalna monta`a Detalj spoja .horizontalna monta`a 16 d d .mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja .

Maksimalna du`ina panela je 12. ovisno o svojim potrebama.TOPTERM PP Standardno. je od 60 do 180 mm. i namjeni objekta koji se obla`e.o.linijski profil ® . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. brzu i preciznu monta`u. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.o. pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm.

Standardno. i namjeni objekta koji se obla`e.horizontalna monta`a 18 d 40 .o. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. ovisno o svojim potrebama. Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa .sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. tj. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.o. je od 80 do 120 mm.o. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP . Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom.

99 3.26 14.33 3.55 4.01 3.12 3.74 2.74 4.76 16.61 4.58 2.40 5.27 4.14 4.88 4.72 2.35 0.82 3.08 3.16 L/200 5.62 4.81 3.16 3.31 12.55 4.99 11.63 3.68 5.35 3.94 3.67 3.09 3.56 2.53 5.70 3.04 ddop 0.14 4.17 3.21 ddop 4.53 3.20 3.05 4.53 5.89 3.99 5.56 50 60 80 100 0.02 4.93 4.62 3.69 3.34 3.20 4.72 2.3 44.88 4.33 3.72 3.60 3.35 3.87 3.29 0.93 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .18 3.11 3.44 2.21 3.33 4.92 2.66 3.82 3.5+0.72 2.04 3.36 2.60 2.05 5.2 46.1 359.21 4.51 3.53 4.98 L/200 4.2 219.25 50 60 80 100 0.10 3.96 3.84 3.62 3.14 3.58 2.81 3.98 2.42 4.48 50 60 80 100 0.4+0.86 3.52 4.45 5.95 4.28 3.20 308.91 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.34 0.83 3.55 3.76 4.87 4.21 ddop 3.04 3.5+0.92 termoizolacioni paneli 19 ® .79 3.29 0.26 4.41 0.95 3.88 4.32 4.59 3.04 4.65 2.22 3.04 3.51 4.89 L/200 4.26 4.02 3.20 ddop 4.47 3.78 2.86 3.85 3.63 2.47 3.88 5.41 3.99 0.09 3.09 3.31 2.14 4.72 3.72 4.73 3.31 3.7 139.84 ddop 14.26 4.56 4.92 ddop 4.43 4.34 L/200 5.83 2.2 67.36 4.05 2.85 3.72 2.59 3.83 L/200 5.64 3.07 4.08 4.35 3.7 46.17 3.17 3.47 4.29 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.27 4.36 4.72 3.91 3.35 3.0 39.60 2.22 0.76 3.83 4.2 178.34 0.60 4.98 4.22 3.54 2.47 3.53 3.12 3.49 3.53 3.10 438.21 ddop 4.60 2.70 2.26 3.93 3.6 29.17 3.66 2.88 3.70 156.37 3.22 0.01 3.43 4.86 4.84 2.35 0.65 4.38 3.76 3.73 L/200 3.96 3.47 2.84 4.7 184.87 3.46 4.83 3.47 4.48 4.40 ddop 4.38 4.52 2.66 2.31 3.87 3.4 28.27 5.81 4.29 2.40 L/200 5.53 ddop 5.11 3.16 3.69 3.35 3.30 3.70 3.38 50 60 80 100 0.33 3.87 2.25 4.26 3.38 4.05 2.70 2.01 3.99 3.41 0.1 336.15 3.86 4.51 4.52 4.26 3.37 5.46 3.69 3.88 2.85 4.24 3.05 4.06 3.75 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.53 4.13 4.95 4.26 3.17 L/200 4.08 2.79 3.23 3.31 4.64 3.34 13.30 ddop 17.18 0.91 4.33 4.18 L/200 4.20 201.24 3.45 3.1 478.91 3.11 3.82 3.60 2.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.49 3.65 4.01 4.20 3.2 35.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.58 2.96 3.66 3.78 2.78 3.05 2.93 3.69 3.95 L/200 5.66 14.57 3.84 3.07 3.26 0.09 4.14 3.08 3.05 3.51 3.81 3.15 4.26 4.88 4.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.22 4.78 2.81 2.20 3.26 0.71 3.81 L/200 6.48 3.64 3.88 L/200 4.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.78 4.74 14.96 2.53 2.62 2.98 3.54 4.93 2.58 3.32 3.57 3.66 L/200 4.72 3.68 3.99 4.72 4.16 3.28 3.46 2.4 34.59 2.87 3.57 4.86 2.71 3.06 5.12 3.68 3.19 4.34 4.5+0.29 4.22 3.87 3.24 4.40 3.21 3.88 3.51 L/200 5.01 2.8 57.03 3.12 3.53 2.28 3.64 3.93 2.15 4.17 5.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .41 5.76 3.19 3.68 4.80 3.04 15.0 388.52 4.89 3.32 3.64 2.41 3.35 2.00 2.10 3.29 3.38 3.5+0.21 15.02 5.7 63.73 4.48 3.66 3.03 3.73 4.82 2.65 3.34 0.41 3.98 4.36 4.07 3.mjerodavni rasponi nosa~a.05 4.50 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.39 0.8 55.57 3.96 4.35 0.18 ddop 16.13 2.73 4.45 2.36 3.62 2.43 3.45 3.5+0.00 4.81 4.26 0.39 3.26 4.33 3.49 3.93 2.22 3.91 3.95 2.07 3.33 2.16 3.54 3.26 3.53 3.32 3.40 15.09 3.64 ddop 5.27 3.53 2.58 3.26 3.89 4.46 L/200 4.68 4.76 L/200 4.93 4.75 3.73 5.04 2.41 2.01 3.72 3.18 0.91 13.89 4.5+0.1 76.41 3.74 5.30 2.03 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.80 3.33 3.84 3.43 2.77 3.39 3.99 5.62 3.30 3.44 3.69 3.54 2.18 4.30 ddop 5.70 3.25 3.15 4.18 ddop 4.96 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .48 4.99 3.19 2.81 3.39 3.12 4.40 4.39 4.29 0.21 3.63 5.02 2.57 4.47 3.28 3.50 2.31 4.56 4.81 4.00 3.34 2.95 4.76 3.13 4.52 4.12 3.12 3.24 3.45 3.61 3.90 3.31 3.48 2.08 ddop 4.36 3.47 3.80 3.29 0.45 2.97 3.49 2.19 3.91 3.23 ddop 4.93 4.74 5.00 3.48 3.1 273.22 4.1 53. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.52 3.16 2.7 171.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.87 2.18 0.64 3.16 3.84 4.58 2.8 33.9 40.98 5.76 3.47 3.60 3.29 3.41 12.75 3.78 3.59 2.70 4.35 0.26 2.77 4.50 3.09 3.22 0.0 511.45 4.06 4.06 3.84 5.45 3.93 3.07 0.57 3.11 2.06 5.18 3.97 4.82 4.89 2.57 3.2 235.47 5.69 2.05 3.5+0.27 3.46 3.33 3.39 13.35 3.22 0.65 2.41 0.11 2.

Elite & Tradicional ® ® .

su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. preko individualnih stambenih ku}a. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova.o. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata.o. gdje prakti~no nema druge opcije. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® .

Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. ® . posebno prilikom padanja ki{e ili grada. Tako|er. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. Tako|er. za razliku od tradicionalnog crijepa. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca.

limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . ^est je slu~aj. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. te izdr`ljivost boje. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. morska so i sli~no). izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. bakarni lim i sl. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda.

0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca. a i monta`a je puno lak{a i preciznija.o. Pural i Plastisol. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Mat Polyester. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester. pored ostalog.o.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm .9 38. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. garantiraju veoma kratke rokove isporuke.

vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). Letvanje . Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. paropropusne-vodonepropusne folije. Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°.postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Elite & Tradicional ® ® . Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. Osim toga. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve. a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom.

nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 . 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka . ovisno o tipu vjetar lajsne. vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima.postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . Zidna lajsna se. Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . zatim oluk i na kraju oluk lajsna.50 cca.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. Monta`a se. 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. ovisno o tipu. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad.

Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava.

400 .200 C F 6. 3. ® 2. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova.200 600 600 D E G 600 5.000 8. 11. 1. 2.200 600 28 5.400 600 10. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop.1 00 mm 6..200 11. {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). 1.200 600 600 5.400 10. 5. 3. vodosigunorsni `lijeb 4.200 600 8.. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. min .

000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® .100 1...100 1. potrebno je iste srezati na strehi. 2. 3 . redosljed postavljanja tabli 1.100 1..000 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e..100 1.Monta`a Monta`a krovnog lima .Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1.100 1.000 7 6 5 1 2 3 4 1.100 1.100 1..100 1.100 1.100 1. 3 . 3 .100 1. 2..100 1. Monta`a krovnog lima .Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima. redosljed postavljanja tabli 600 1.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1. Prilikom monta`e.. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije.100 1. 2.200 1.100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.100 1.100 11.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1.100 1. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.100 1.100 1.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8. redosljed postavljanja tabli 500 1. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu).100 1.100 1.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e.100 1.100 1.100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1.100 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima.100 1.000 1. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.100 1. 2.. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1. Monta`a krovnog lima . 3 .000 1.

100 1. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.100 1.100 1.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.100 1..100 1. 2. redosljed postavljanja tabli 400 1. 3 .100 1. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka.100 1.100 30 ..100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1.100 1..157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 1. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1. 2. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave.100 1.100 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e. 3 .

50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1.Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana).200 1. Postavljanje samara bez filera cca. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera. 80 cc a. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).200 1. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara).200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe.

Elegant & Sinus ® ® ® .Master .

predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala..o. Sinusoidno profilisan lim . Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master .o. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.o.o.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d. Elegant & Sinus ® ® ® . tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d.o.o.

Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. Kombinacijom boja. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. oblaganje fasada i spu{tenog stopa. Zbog svoje izra`ene nosivosti. Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. nego je odvodi do oluka. Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. ® ® . posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade.Master . Master.

Elegant & Sinus ® ® ® . Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. krovni i fasadni profilisani limovi Master . tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Profilisani limovi Master.Proizvodnja Proizvodnja Master.

na koje se pri~vr{}ava krovni lim. D D 36 . Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim.Master . A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle. B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje.

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).o. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. Z odstojnik 4.Master . Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . stiropor) 5. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Master. Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Paropropusna i vodonepropusna folija 6.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ . PVC folija (Parna brana) 3. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna.o. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. 40 krovni pokriva~ . Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima.

koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. industrijskim objektima. sportske. itd. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. radionicama. prvenstveno industrijskih objekata.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. trgova~ke. Elegant & Sinus ® ® ® . ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. industrijske i administrativne objekte. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . naj~e{}e za privredne.

Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta.Master . tako i pri vertikalnoj instalaciji. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. ® ® 42 .

3. 12 11 8 10 7 9 1. Termoizolacija 7. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. 7. 8. Drvena greda 2. 5. Nosa~ atike 12. PVC folija 5. Elegant. Trapezni lim Elegant 4. 6. Elegant & Sinus ® ® ® . Trapezni lim Master 40/200 10. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. Drvena gredica 30x50 8. Zidni op{av 11. 2. PV folija 9.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. Betonski zid 3. 4. ”Z” odstojnik 6. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master .

Master .100 Detalj preklopa 44 2.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 2 0.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.8 Pokrivna {irina L1 = 1.058 Detalj 1 0. Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.000 11 ® 48 .000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.

50 5.05 12.08 2.56 1.35 1.24 0.55 0.98 2.83 2.52 1.98 2.80 0.03 24.33 1.00 2.15 1.52 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.25 2.05 4.50 0.75 3.26 2.21 7.18 13.08 17.60 0.03 9.75 4.42 2.97 1.03 6.09 2.50 5.60 8.88 3.55 0.55 1.44 5.63 1.07 6.90 1.85 1.50 0.52 3.18 4.75 4.10 2.44 4.60 20.64 3.25 0.33 1.32 1.57 1.00 7.68 7.70 2. 37.27 7.88 18.00 5.00 5.13 1.63 5.03 6.00 1.19 4.16 1.15 2.50 1.47 3.29 5.52 2.95 3.18 3.19 2.40 3.50 5.00 2.76 2.88 18.00 5.35 26.30 7.74 2.71 8.47 3.57 1.55 0.04 3.45 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .21 1.50 2.00 6.71 7.25 3.00 7.61 4.60 20.90 4.40 8.53 1.71 0.93 0.50 5.73 1.42 1.21 1.21 1.60 0. 37.70 0.30 9.53 1.46 1.94 2.85 1.03 24.88 18.50 0.23 5.00 5.79 9.98 1.06 19.00 6.74 2.08 17.97 14.40 8.16 1.08 17.55 5.07 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .03 24.60 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 5.07 2.15 1.00 5.55 0.71 7.58 2.00 2.51 1.79 9.33 0.70 0.50 1.79 2.00 2.24 2.65 2.70 0.08 6.98 9.50 5.75 2.50 1.03 6.03 24.45 1.03 6.05 4.79 9.60 20.70 0.50 0.15 15.45 3.21 10.48 11.00 1.55 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.07 6.18 3.00 3.70 7.0147 (St.74 5.41 4.32 1.71 7.00 2.00 6.52 2.00 1.50 0.75 2.21 0.88 18.84 2.75 3.97 8. Elegant & Sinus ® ® ® .38 38.00 6.61 2.79 1.38 15.22 14.67 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1. 37.03 6.32 8.08 4.50 2.53 5.30 1.50 0.39 4.04 7.0147 (St.60 6.88 1.03 24.00 6.75 2.00 0.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .04 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .50 18.34 4.00 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .78 1.91 2.79 9.65 2.08 33.79 3.00 6.08 17.00 7.79 4.00 2.56 3.60 20.22 3.50 5.29 6.22 7.87 3.03 9.76 4.35 1.58 2.75 2.81 3.00 7.81 2.70 1.24 1.25 2.87 10.50 1. 37.25 2.00 20.81 1.77 7.79 6.94 4.63 5.83 6.12 8.84 1.45 1.88 7.08 13.42 1.03 6.16 1.27 2.17 3.38 1.45 1.06 0.26 27.25 1.95 3.21 1.95 9.75 1.37 1.72 29.0147 (St.60 20.74 2.70 1.17 1.61 31.81 2.03 6.19 1.69 2.75 3.22 3.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.40 4.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.10 4.88 18.58 2.03 6.51 2.71 7.83 2.60 0.43 10.48 2.07 1.79 9.69 1.11 1.50 0.70 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .0147 (St.69 1.25 1.72 1.17 16.60 0.34 2.00 24.75 1.50 2.19 3.05 4.08 17.32 3.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.03 3.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .32 3.40 8.40 8.70 0.64 2.60 0.92 3.00 7.50 0.03 24.79 9.71 7.50 1.40 8.88 18.25 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.70 0.69 1.28 2.60 20.96 8.79 3.89 2.44 5.55 0.24 1.88 5.40 8.71 7.75 1.56 1.46 1.50 2.75 2.00 17.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.90 1.65 5.00 7.88 6.04 1.08 17.

09 0.26 4.18 2.99 2.76 10.96 4.00 0.98 2.79 9.56 1.75 2.70 10.26 4.81 2.50 0.50 0.26 4.03 24.65 2.50 0.99 0.0147 (St.87 7.51 4.70 0.36 0.57 2.55 0.81 1.70 2.30 0.58 4.93 3.79 9.03 24.50 0.19 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .51 4.08 0.50 4.78 0.01 14.66 1.80 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.46 3.27 1.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .03 24.96 4.09 4.41 5.37 4.51 4.60 0.00 0.00 5.81 2.25 2.18 0.55 5. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .81 0.47 3.50 0.13 0.10 7.37 2.98 3.96 4.86 0.65 1.62 1.75 2.79 9.56 3.00 2.51 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .37 2.36 2.91 3.45 5.03 1.74 0.79 2.94 0.09 0.55 1.69 1.19 0.25 2.38 3.27 1.37 24.52 1.42 1.66 1.25 2.47 1.17 0.91 3.63 3.79 6.00 5.95 0.45 0.16 0.23 1.55 1.44 2.79 0.50 0.75 2.37 2.50 0.45 9.00 1.56 3.94 1.17 0.91 3.93 2.70 0.67 0.79 5.30 0.51 4.41 5.88 1.32 0.12 2.36 0.20 1.00 5.03 24.60 0.03 24.Kriterij dozvoljenih napona A L B . 37.03 9.64 1.77 3.37 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .27 1.73 4.55 4.47 5.41 5.07 1.Master .96 3.19 2.70 0.54 0.60 5.07 2.23 2.91 3.56 3.18 4.92 0.37 2.49 5.41 5.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.25 4.99 0.50 1.97 2.05 2.60 0.18 1.16 0.91 3.12 1.35 0.91 3.79 9.30 0.74 7.45 5.60 0.00 1.76 4.00 1.86 0.55 0.00 1.59 1.00 2.55 0.04 1.23 3.55 4.37 2.49 1.45 5.66 1.91 4.09 3.55 4.89 8.00 4.28 2.56 3.60 0.41 4.98 2.50 1.36 1.82 2.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.56 3.93 1.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.25 2.49 0.55 0.50 2.70 0.94 15.41 5.00 2.94 1.55 4.56 2.06 1.51 3.42 1.90 5.39 1.81 1.67 0.45 5.18 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 5.42 1.81 7.55 0.00 2.55 5.78 1.38 0.09 0.96 1.27 4.86 1.24 0.43 0.00 5.25 0.65 0.25 1.55 4.50 0.61 0.41 5.07 0.80 1.56 3.09 3.03 24.50 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.70 0.79 9.64 0.55 1.93 0.64 1.96 4.37 2.26 2.86 1.70 0.56 3.63 1.26 1.26 1. 37.37 2.0147 (St.77 1.96 3.77 1.78 0.44 5.25 2.06 1.56 3.19 0.53 5.25 2.66 1.67 3.25 1.57 2.95 0.21 1.55 4.94 0.95 8.69 1.58 3.04 0.92 4.48 1.26 4.26 4.71 0.81 18.50 1.29 0.94 1. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.10 3.90 5.96 4.51 1.79 9.87 0.62 1.25 4.25 1.57 46 .24 0.98 3.55 1.00 0.63 9.45 5.60 0.25 1.02 0.38 0.48 1.98 0. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .43 1.31 0.44 4.17 7.77 3.65 2.91 0.63 1.64 5.00 5.87 0.51 4.25 1.55 4.12 1.26 1. 37.26 4.55 0.81 8.27 1.30 1.44 3.50 0.77 2.0147 (St.75 2.50 1.77 1.73 0.47 2.05 2.45 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 5.26 4.78 0.36 4.70 3.96 4.45 5.

89 1.31 3.0 300.16 15.0 45.0 300.65 5.70 6.24 0.0147 (St.24 2.39 1.16 15.24 2.41 4.89 4.35 1.46 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.0 255.84 0.o.06 0.85 14.65 1.00 4.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .70 6.0 45.0 255.88 1.70 1.42 7.57 2.84 0.05 0.23 1.39 1.62 1.75 74.75 74.58 3.0 160.93 1.53 3.0 20 101.16 15.94 0.75 74.60 0.35 0.36 1.52 2.0 160.o.0 45.0 Master .5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.75 15.16 4.60 0.16 15.41 0.98 0.50 5.21 5.20 1.0 mm 300.00 0.0 140.0 87.40 2.89 1.60 0.75 74. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Kriterij dozvoljenih napona A L B .84 9.0 45.60 0.16 15. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm). te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.73 1.68 7.79 15.60 6.70 6.27 0.75 74.00 3.00 2.60 0.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.50 3.86 2.70 74.72 1.48 4.70 6. 37.0 160. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.81 1.16 15.70 6.93 4.0 255.68 18.33 1.9 80.60 0.0 140.17 2. pokrivna {irina 900.75 74.06 0. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.66 0.29 2.50 4.70 6.72 1.95 3. Elegant & Sinus ® ® ® .

81 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .16 2.84 1.22 5.76 1.06 30.00 0.81 1.73 6.98 0.57 1.0147 (St.81 1.64 1.66 1.66 1.75 2.39 1.82 8.16 0.66 17.02 2.50 0.90 8.00 3.39 1.48 0.13 0.12 3.08 1.13 2.11 1.00 1.65 4.63 7.65 2.14 5.34 3.50 4.55 149.20 11.41 1.71 3.57 1.87 0.66 17.40 13.61 1.24 0.14 0.71 1.66 17.32 87. 37.85 1.91 7.41 1.32 87.70 0.00 1.47 2.62 2.41 1.26 1.15 20.14 2.88 0.94 11.66 17.65 11.70 0.16 2.80 0.62 1.70 0.20 11.55 149.98 1.00 3.40 13.15 20.63 2.79 0.77 99.20 1.72 2.50 6.50 5.15 1.78 9.0147 (St.34 1.06 30.05 0.06 3.90 8.36 2.07 4.99 0.00 3.12 25.Master .87 2.86 3.41 1.67 124.70 7.11 0.20 1.12 25.37 2.75 2.40 13.80 7.40 149.52 4.10 0.20 11.21 1.00 1.55 149.92 0.93 3.20 1.88 1.72 3.78 5. 37.70 0.00 4.45 1.65 1.42 3.15 2.03 4.80 7.69 3.50 3.24 0.77 99.80 3.61 1.55 149.27 6.50 5.69 2.20 124.06 30.50 5.94 1.15 20.10 3.72 2.94 4.35 1.72 0.68 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.50 3.32 87.0147 (St.20 13.15 2.13 2.39 1.77 99.10 1.67 124.80 8.12 25.78 3.98 0.06 30.13 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .15 0.41 1.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.64 0.70 0.35 1.96 2. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.77 0.77 99.75 1.76 2.00 4.80 0.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.08 0.50 5.00 1.51 2.98 7.76 1.90 8.90 0.30 1.76 3.63 2.15 4.57 5.00 4.84 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B . 37.62 4.93 1.86 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .26 0.12 25.68 1.40 3.76 9.64 1.88 1.11 0.55 30.66 17.93 2.09 9.67 25.51 1.16 3.00 1.32 17.50 6.06 30.32 0.75 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .11 2.21 2.10 1. 37.61 1.75 0.50 4.20 1.67 124.61 1.13 2.70 0.65 5.00 3.90 8.25 1.76 1.93 0.54 1.80 7.80 87.50 4.81 3.92 2.74 2.00 4.16 0.60 0.05 1.31 2.00 1.12 25.14 48 .80 0.67 124.80 0.80 7.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.12 1.77 99.74 2.55 1.39 1.48 1.36 3.93 0.77 99.57 1.20 11.99 0.11 0.74 1.20 1.32 0.06 30.00 1.56 3.00 11.Kriterij dozvoljenih napona A L B .20 11.00 1.32 87.54 1.67 124.51 1.90 8.48 1.93 0.00 5.45 4.93 0.02 1.32 87.69 1.30 1.20 1.15 20.75 2.17 7.91 2.00 5.66 3.58 1.80 0.80 7.90 0.30 1.11 0.01 1.88 1.97 1.15 20.50 6.32 87.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.20 1.68 2.55 149.31 5.55 149.40 13.30 1.30 1.79 0.01 3.08 0.41 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .15 20.21 0.50 4.06 3.84 1.44 1.44 2.77 20.24 0.90 99.80 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.10 0.20 11.80 0.13 0.31 1.39 1.56 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .56 1.22 0.90 8.12 25.20 1.24 0.40 4.40 13.17 8.40 13.0147 (St.80 0.00 5.89 3.60 2.47 3.67 124.51 1.21 2.96 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.66 17.20 1.00 5.

25 0.45 1.08 160.12 1.19 0.85 0.45 1.70 6.61 6.47 2.0 87. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.12 1.50 4.02 6.78 3.75 0.27 0. pokrivna {irina 900.16 3.75 74. tercijarna konstrukcija.78 3.75 74.85 1. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ). Elegant & Sinus ® ® ® .00 2.59 1.0 300.60 0.67 3.10 4.0 45.75 74.50 5.75 74.0 255. 37.0 45.45 1.0147 (St.00 3.82 2.94 0.60 0.96 0.11 2. 101.0 300.16 15.0 255.00 0.70 6.98 1.9 0.16 15.16 15.70 1.60 0.60 0.16 15.0 mm 300.75 74.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .70 6.68 5.60 0.86 2.63 1.0 45.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.0 45.83 4.82 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .0 255.16 15.95 8.09 4.06 2.73 1.71 13.0 160.75 74.25 0.02 3.75 15.60 0.60 0.70 6.88 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A . ovaj profil slu`i kao tzv.56 1.46 2.00 4.88 7.16 2.0 140.0 0 20.75 0.01 1.70 74.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom.76 13.70 6.50 3.43 3.22 0.0 140.14 0.61 16.60 6.11 0.70 6.16 15.43 1.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.70 1.96 0.49 1.0 160.

56 2.93 1.84 2.09 2.63 1.95 0.50 4.90 8.48 1.89 0.32 1.81 2.05 7.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.80 0.85 1.50 5.30 4.11 0.80 87.72 4.20 11.23 5.77 20.68 1.02 2.26 4.56 1.44 1.53 1.15 20.03 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .27 1.37 2.26 2.99 0.00 1.45 1.66 17.98 2.50 0.03 1.59 4.80 8.91 1.87 3.19 0.20 11.52 2.66 17.00 5.88 0.83 1.89 1.21 1.41 0.89 1.56 6.70 0.77 99.93 2.50 1.66 5.15 20.15 3.14 5.84 4.32 17.84 10.07 1.10 0.33 4.37 2. 37.50 5.59 1.25 1.34 0.01 0.59 10.06 3.79 4.89 2.00 0.20 11.90 8.50 5.06 2.11 0.12 2.02 2.50 5.84 1.00 1.12 25.81 2.27 0.12 25.98 1.70 4.79 0.39 1.98 1.32 87.95 3.67 25.06 30.05 6.00 4.Master .80 3.47 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .77 99.40 13.38 5.50 4.67 0.84 0.00 5.15 20.88 2.00 11.15 20.98 8.71 0.32 87.03 50 .77 99.20 1.00 1.84 0.80 7.00 1.29 1.0147 (St.86 4.31 1.70 2.15 2.70 8.00 4.69 8.73 3.55 149.66 17.20 1.11 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .01 0.75 1.30 1.35 2.90 8.67 124.67 1.00 3.66 17.58 1.81 0.20 11.99 0.67 124.51 0.00 1.27 1.40 149.02 0.20 1.00 3.46 1.00 1.52 1.67 124.0147 (St.53 2.00 4.03 0.41 1.00 1.86 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .49 3.66 1.45 1.20 1.00 5.50 4.55 149.17 0.17 1.0147 (St.55 149.48 0. 37.64 2.00 5.47 1.04 0.55 30.20 11.12 25.00 0.50 3.40 13.80 3.56 2.67 0.00 3.04 0.13 0.20 1.48 1.33 1.20 11.28 3.11 0.32 87.35 1.21 1.32 87.45 1.80 7.11 0.78 1.80 0.87 0.84 0.05 3.05 2.90 8.82 6.71 0.24 2.58 0.58 1.55 149.15 20.80 0.74 7.50 3.17 0.85 1.25 1.98 0.06 30.89 0.32 2.85 1.42 2.51 2.26 1.50 1.70 0.66 2.66 1.70 0.81 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .18 3.40 13.40 13.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.22 2.55 149.88 0.58 1.70 3.69 1.37 1.82 1.81 1.78 0.80 7.70 0.80 0.63 1.66 17.36 1.12 25.70 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .70 0.80 7.25 1.06 30.15 20.25 0.67 124.67 124.67 124.88 6.50 6.77 99.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 1.50 4.05 0.07 1.97 0.32 87.48 1.32 2.32 87.12 25.00 3.80 7.06 30.0147 (St.55 149. 37.82 2.47 1.53 1.39 1.41 1.70 1.17 1.70 0.69 1.00 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .90 99.70 7.21 1.80 7.50 6.71 5.90 1.99 1.65 0.44 0.00 0.21 3.12 25.06 30.34 2.43 4.54 0.63 1.20 13.07 1.46 2.42 1.98 1.38 2.26 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.28 2.90 8.66 17.77 99.71 1.84 0.20 1.24 2.47 1.00 4.90 8.80 0.48 1.00 0.87 1.77 99.83 0.09 0. 37.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.96 3.19 0.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.40 13.50 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.40 13.72 0.80 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .27 1.20 124.06 30.74 1.25 1.18 0.

31 3.00 5.54 1.65 1.7 238.50 5.39 1.63 1.95 3.77 1.11 0.04 3.25 1.66 6.16 0.63 2.78 0.45 6. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 0.50 1.87 6.8 238.04 7.o.43 1.00 5.60 3.54 0.24 1.92 1.83 4.79 1.48 3.04 0.81 11.96 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.40 2.04 3.68 2.89 1.73 0.70 3.92 0.19 3.88 0.3 35. Sarajevo je TR 30.31 3.45 3.69 11.04 3.68 1.60 4.41 1.04 3.18 1.01 0.60 4.64 5.0 64.06 1.04 7.60 3.50 0.65 1.37 1.71 2.67 0.86 1.67 7.50 1.21 2.89 1.91 1.77 1.55 0.25 2.45 6.60 3.58 2.85 2.04 3.59 5.00 5.93 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .60 4.20 2.58 1.26 2.71 2.02 0.98 5.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.03 2.55 0.60 0.17 1. Elegant & Sinus ® ® ® .06 0.64 3.45 6.80 0.54 1.97 2.25 2.08 3.15 0.60 3.25 0.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 0.65 1.15 1. 37.70 4.46 0.67 7.58 1.00 5.04 7.71 0.03 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.50 5.32 1.50 4.60 3.04 7.00 1.75 12.60 4.50 0.00 1.32 2.04 3.83 1.50 0.45 6.26 1.11 0.60 3.0 30 ukupna {irina 1050.67 7.6 80.55 5.52 2.55 0.50 0.30 0.00 2.37 1.67 7.59 14.0 298.90 5.54 0.48 1.0 21 .80 0.00 1.18 1.00 2.85 0.60 0.01 2.0147 (St. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.00 5.50 0.31 3.40 2.06 0. 37.97 2.08 0.22 1.75 2.36 3.3 pokrivna {irina 1000.91 4.73 0.33 0.50 7.Kriterij dozvoljenih napona A L B .09 1.60 4.65 15.45 1.62 5.33 3.65 6.67 0.99 1.50 0.0147 (St.0 40 .99 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .31 3.76 1.50 0.93 0.93 0.3 298. 35.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 0.76 4.11 2.50 5.45 6.50 0.50 0.54 13.92 4. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.o.50 5.60 0.23 2.2 30 Master . 37.55 0.00 5.60 0.45 3.65 0.03 1.04 7.21 0.93 1.3 35.66 1.58 3.85 0.36 0.44 2.97 0.84 0.60 5.9 333.58 1.18 0.25 0.72 1.3 298.75 2.23 2.0 mm 333.04 3.50 0.04 7.64 10.66 3.46 7.54 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .67 7.60 6.31 3.3 35.51 1.01 0.77 0.00 6.51 1.36 0.75 2.TR 30/1000 333.32 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.25 1.00 2.04 3.60 4.55 0.75 2.68 9.36 1.99 0.7 238.50 5.04 3.19 7.74 10.55 0.51 1.25 1.67 3.6 94.14 0.40 4.79 1.96 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 5.31 3. Ugradnja ovog profila je jednostavna.0147 (St.25 2.00 7.93 0.50 1.85 0.17 1.6 94.31 3.21 0. nastre{nica i sli~no.67 7.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.27 4.60 4.11 0.45 6.65 1.

Exclusive ® .

Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. postaje standard i na{oj zemlji.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope.5 L . na ravnu plohu ili krovne letve. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159.5 156 pokrivna širina 475 mm 159. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda. kao i dvoslojno. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija.dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog. Po svom izgledu.

Pural i Plastisol. hemijska industrija i sli~no). kao povr{insku za{titu. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. Exclusive .Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. titanium-cink lim i sl. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. morska so. mo`e imati Polyester. bakarni lim. Mat Polyester. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim.

pored ostalog.o. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. u principu jedan dan po narud`bi kupca.o. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna.

3. 6 5 4 2 4 5.5 475 1. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. bez prethodnog letvanja. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. 2. ta bl 8. Da{~ana podloga. Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4.5 237. Prije monta`e provjerava se ugao krova. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237.8 x 8. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. Vanjski profilisani lim (Elegant. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. ta bl a 3 00 ³5 3. potrebno je odrediti kolika su odstupanja. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. 7. Rog. Unutra{nji profilisani lim 2. Termoizolacija 5. Paropropusna-vodonepropusna folija. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. Podu`ne letve 20x30 cm. Paropropusna i vodonepropusna folija 6.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. Na podaskan krov se postavi folija. 4. preklop treba biti minimalno 500 mm. Tako|er. Popre~ne letve 30x50 cm. 5. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. 6 5 4 3 2 1 1. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. 6. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Master. iako to nije preduslov. 6. Podkonstrukcija 4. PVC folija (Parna brana) 3. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. ta bl a a bl ta 2. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima.

® . odnosno sprje~ava vla`enje zidova. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. Standardno. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija.

Watersafe ® .

Ovisno o vrsti objekta. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Sistem polukru`nih oluka 2. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Sistem kvadratnih oluka 3.

tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. . boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. bojenog.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. tipove. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. po potrebi kupca. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. Tako|er. mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. plastificiranog i bakarnog lima. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog.

sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. .Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. . dio su na{eg proizvodnog programa. itd . uvale. op{avi svih prodora na krovu i fasadi. Vjetar lajsne.

pocin~ani lim 2. vanjsko vinklo 5. unutra{nje vinklo 6. RAL 3009 · bijeloj boji.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. koljeno 9. spusna cijev 7. plastificirani pocin~ani lim. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. RAL 8019 · crvenoj. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . kao i sav prate}i materijal. pural 4. plastificirani pocin~ani lim. zavr{etak za oluk 3. olu~ni kotli} 8. bakarni lim Oluci. polukru`ni oluk 2. kuka za oluk 4. 7 8 6 9 1. polyester 3.

Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Sve kuke su oja~ane. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira.Proizvodnja 2. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. 600 5. plastificirane bojene i bakarne kuke. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. 415 90 20 r=75 4. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. 33 3. plastificiranog bojenog i bakarnog lima .

elektostatski bojene i plastificirane.2-1. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. 4. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8.0 m) 100 . Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. 40 9. Ø100 i Ø120. Ø100 ili Ø120. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. Ø80 mm 2. Ø100 mm 3. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80.5 mm. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a. pocin~ane. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6.

Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. kvadratna spusna cijev 7. kvadratna kuka 4. pocin~ani lim 2. kvadratni oluk 2. zavr{etak za kvadratni oluk 3. vanjsko vinklo kvadratno 5. plastificirani pocin~ani lim. unutra{nje vinklo kvadratno 6. pural (pural-sme|a boja) 4.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . polyester 3. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. plastificirani pocin~ani lim. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. kvadratno koljeno 9.

Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo). 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke. tako i cijevi. 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. 100 66 120 100 30 L (max.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo). Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 8.

5 % A . pru`imo neki ravan predmet (laserska libela.5 % po m1.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. Improvizorno postavimo kuku uz rog. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. tj.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. kuka. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . ravna neizvijena letva i sl.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Pad oluka od 0. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke). Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka.) 1. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku).Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. na na~in prikazan na skici. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. Formula za izra~unavanje A = L x 0. Po{to je potreban pad 0. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena.

te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Montiranje {elni. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. zavisi od objekta do objekta. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. odnosno od `elje vlasnika. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. Kada su postavljene {elne.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. 4. Nakon toga se postavlja drugi oluk. u oluk. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. spusnih cijevi i tzv. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. [elna se ~eki}em zakuca u zid. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). labu|eg vrata 3. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. i stisne klije{tima. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. Nitne silikonirati. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. montira se 68 . mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. 5.

toplo i hladno valjani limovi .Aluminijski i aluminijski bojeni limovi .Bakarni.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla.~eli~ni pocin~ani plastificirani. cinkotit flat . debljini. Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi . .Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi .o. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. boji i sli~no. za{titi. bakarni. inox i cinkotit limovi . Alternativa d.^eli~ni. Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu. aluminiski.o. je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .

kao {to je npr. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja. tzv.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. Na ovaj na~in se dobije tzv. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. le`e}i falc.o. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi.o. a kod drugog oko 50 mm. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. Alternativa d. Osim same isporuke materijala.o. Alternativa d. te cinkotit limove. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. snijega ili drugih padavina ispod limova. u suradnji sa na{im partnerima.o. Za lu~ne i kupolaste krovove. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. dobije se dvostruki stoje}i falc. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji. 70 falcanje limova .

Asortiman vij~ane robe Alternativa d. Pored toga. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 .o. Tako|er. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova. u ponudi su i inox vijci. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima.o. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori. U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela.FIX .

o. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz.o. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. 72 . 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. apsorpciju zvuka. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. nudi svojim cijenjenim kupcima. detalj popre~nog preklopa poz. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. 1 detalj podu`nog preklopa poz. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane.

Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. 73 . elasti}nost i ~vrsto}a. ptice ne uni{tavaju ovaj kit.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Za razliku od silikona. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom.

Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.5 .5-1.Pocin~ani bojeni lim: 0.1. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .Aluminijski bojeni lim: 0.Bakarni lim: 0. Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: .Aluminijski lim nebojeni: 0. Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.5 mm Tipovi op{ava: . ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.5mm-0. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu. Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e). `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m.5 mm .7 mm standardna debljina za bojeni aluminij . Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama. sje~enje na hladno). Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .5 mm . a savijaju se u oblicima prema `elji kupca.7 mm .5-1. Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo.Pocin~ani lim: 0.

Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke.Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje . Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje.

ba www. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931. 514 932 E-mail: info@alternativa.alternativa.ba www.krov.ba Distributer: Izdanje br.Sarajevo. 7 Dat: 05/2007 Br.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master . K-001/2007 . 71212 Hrasnica . Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.