Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

Proizvode se kao krovni. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. pregradni. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. frigo i sinus paneli. Alternativa d.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada. trgova~kim. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0. kamenu vunu ili stiropor. sportskim ili industrijskim objektima. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala.o.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. termoizolacioni paneli Topterm ® . Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.021 W/mK. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije.o. fasadni. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0.

o. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. . Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo.o.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja. kupovinom u firmi Alternativa d. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. u odnosu na druge proizvo|a~e. Izuzetno je va`no napomenuti da. Tradicionalno. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene.

Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. i namjeni objekta koji se pokriva. ovisno o svojim potrebama. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. aluminijski lim i sli~no. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. Standardno. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d.40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. je 50 do 120 mm. Pored standardnog. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m .o. velika nosivost. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita .o.

50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2. Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.0 do 12.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 . Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.90 24 100 13.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .50 24 l = 0.40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .10 24 70 12.70 24 60 12.TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.

64 3.32 3.33 5.18 0.50 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.48 3.15 L/200 5.90 4.67 4.81 2.11 3.5+0.86 3.55 2.59 4.94 3.01 3.10 3.27 3.48 2.10 3.82 4.12 3.82 3.08 2.12 2.66 3.35 4.39 3.79 3.08 3.8 462.98 3.38 3.03 3.46 2.00 4.28 L/200 4.00 3.28 3.33 3.87 3.33 4.31 2.70 3.88 3.21 3.29 2.47 2.42 3.12 3.08 4.69 4.34 0.88 2.22 2.13 4.75 3.06 3.08 2.33 3.43 3.68 2.55 2.6 33.78 4.10 3.84 4.29 0.43 2.56 2.29 3.41 2.26 2.09 2.0 28.70 4.29 3.37 3.06 3.24 3.26 5.29 0.84 12.53 2.21 4.28 3.21 2.54 3.37 3.77 3.93 4.83 2.01 3.69 2.08 3.72 3.68 3.80 3.93 2.76 2.82 5.88 3.4 134.84 3.37 3.35 3.57 2.15 4.29 2.36 4.72 3.30 2.33 ddop 4.73 3.27 4.03 3.76 4.89 3.63 2.81 3.94 2.59 3.5+0.05 ddop 4.22 0.71 4.15 13.44 2.88 ddop 4.95 4.70 2.00 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.85 4.5+0.09 3.15 L/200 5.60 4.16 3.48 2.09 4.58 3.94 2.81 3.65 2.43 2.14 3.04 2.07 4.75 2.33 2.14 3.73 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .12 3.98 3.56 2.96 3.41 3.2 347.76 3.68 4.29 0.29 3.04 3.04 3.96 4.34 50 60 80 100 0.87 4.29 0.77 3.31 3.40 2.47 ddop 5.66 2.19 3.65 2.55 2.3 L/200 5.80 2.68 2.48 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.18 3.12 3.38 4.47 3.3 40.71 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.90 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.35 0.17 3.34 3.08 3.31 3.16 3.23 3.22 2.33 3.43 3.09 4.14 2.4 177.71 L/200 3.72 4.67 5.7 36.71 3.41 2.50 4.19 3.21 3.65 ddop 12.03 4.68 2.35 4.61 3.98 3.30 3.83 3.65 2.87 3.34 0.67 2.82 3.39 3.93 2.14 2.5 42.67 2.18 2.52 4.17 3.68 12.97 3.12 ddop 15.00 4.77 4.38 2.79 3.90 3.82 3.60 3.14 ddop 4.24 2.35 3.89 3.08 4.87 5.21 3.68 3.48 13.22 0.24 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .57 2.97 3.78 ddop 13.3 53.47 3.85 3.33 3.57 L/200 4.2 55.90 L/200 4.96 3.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.99 2.99 2.56 4.9 191.59 3.50 4.34 3.02 3.67 3.9 31.38 3.9 26.60 2.00 3.08 3.76 2.08 3.90 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.71 2.12 5. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.77 13.48 2.28 3.5+0.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.07 4.02 3.55 4.5 L/200 4.18 2.69 3.80 3.54 3.78 2.12 3.30 3.25 3.24 3.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.93 3.39 9.04 2.57 3.67 10.18 4.21 4.49 3.03 4.28 L/200 3.64 4.26 0.18 3.01 3.91 2.08 3.76 5.17 3.16 3.37 3.5+0.50 2.50 2.4 34.75 3.40 2.25 4.05 3.83 2.67 2.34 0.15 14.89 4.51 3.48 3.22 3.30 4.36 4.78 3.31 3.79 4.28 3.44 3.18 0.76 2.8 424.94 3.95 3.59 2.9 49.39 2.31 2.8 51.84 3.88 2.57 2.74 2.62 2.98 2.61 L/200 4.88 3.73 2.08 2.79 2.21 ddop 4.77 2.53 3.4+0.22 0.87 3.09 2.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .31 2.35 0.86 5.50 2.53 2.03 3.4 148.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .42 3.62 4.77 5.50 3.26 0.22 5.6 62.83 2.63 3.90 3.82 3.47 3.47 3.48 4.50 L/200 4.40 2.16 3.99 3.89 3.27 4.15 12.44 50 60 80 100 0.96 2.88 4.21 3.43 3.22 0.46 2.56 2.18 2.01 ddop 4.30 3.5 L/200 4.66 2.61 4.01 2.17 3.5+0.71 3.7 374.15 4.53 3.21 3.39 3.90 2.54 3.96 3.85 3.70 4.57 2.42 2.98 2.77 3.59 2.45 L/200 4.80 174.41 0.93 3.64 3.49 4.18 0.9 295.67 4.21 ddop 3.95 3.70 2.15 3.97 ddop 14.82 2.38 4.73 4.21 50 60 80 100 0.58 2.9 210.11 3.2 44.41 4.44 3.13 3.21 50 60 80 100 0.9 171.21 4.52 4.83 4.21 ddop 3.21 2.68 3.02 3.3 224.34 0.75 3.21 ddop 3.90 2.56 3.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.11 2.19 11.26 3.43 3.94 3.5+0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.79 2.47 2.19 3.67 2.99 3.77 2.33 3.09 3.28 2.68 3.77 4.35 2.28 2.77 4.37 3.86 2.26 0.27 4.97 4.58 2.16 3.51 2.19 3.28 3.87 2.38 4.13 2.39 3.58 4.89 4.44 4.33 3.30 3.64 3.99 2.1 498.55 3.17 3.53 3.26 4.30 4.78 11.21 2.17 ddop 4.41 4.55 3.9 25.26 0.67 3.89 3.56 2.94 2.12 3.69 4.35 0.18 0.34 3.83 3.45 3.44 3.41 0.6 30.8 323.70 3.96 L/200 4.57 3.32 2.1 L/200 4.40 2.69 3.96 3.41 0.07 3.31 3.8 263.96 3.51 3.75 ddop 3.57 2.65 3.39 2.41 0.77 2.03 2.57 4.62 3.40 2.35 L/200 5.58 3.52 2.94 3.07 11.96 3.49 2.71 2.35 0.07 3.83 3.99 3.58 2.44 2.54 2.71 2.44 2.84 2.19 2.12 2.54 4.mjerodavni rasponi nosa~a.48 3.87 3.39 3.43 3.39 2.44 3.35 4.71 3.26 4.67 2.

trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .korak 1 Sistem uklapanja . Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.3 333. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°. Sistem uklapanja .korak 2 10 d 30 .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.3 333.3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333.

90 1.40 3.08 2.48 2.77 2.14 2.72 2.88 2.61 3.98 3.91 2.38 2.82 2.88 L/200 3.93 4.14 2.13 3.29 2.36 2.99 3.66 2.57 2.96 22.40 3.21 2.10 3.87 2.13 3.60 2.28 3.35 0.85 2.37 31.21 0.92 75.21 3.32 2.55 2.75 2.42 2.42 ddop 0.85 2.36 2.29 0.09 3.12 2.55 2.41 3.32 264.41 10.74 3.00 3.74 3.66 ddop 4.08 3.69 3.22 3.50 2.89 3.29 2.23 4.90 3.43 2.57 4.97 3.84 3.42 2.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.13 3.56 4.61 3.3 28 Trapezni profil 238.51 2.81 3.34 2.54 2.55 2.82 50 60 80 100 0.93 1.98 2.51 3.71 2.16 4.35 3.64 3.59 3.42 2.46 25.27 3.01 5.27 2.42 115.37 2.87 2.26 14.93 2.48 2.96 3.29 2.18 2.34 12.41 12.66 3.30 3.79 2.38 2.18 3.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.62 L/200 4.18 3.03 0.15 3.60 3.85 3.71 3.33 2.67 3.78 3.15 3.38 L/200 5.37 3.87 2.44 ddop 3.03 3.92 2.72 3.13 2.21 14.82 2.24 4.59 2.52 2.40 2.37 2.75 2.18 3.21 2.23 2.94 3.69 2.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.71 2.84 3.21 2.45 3.53 3.26 12.75 2.60 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .43 2.33 2.66 2.74 2.17 2.66 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.5+0.25 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.67 2.42 2.80 2.5+0.88 2.85 2.30 2.21 2.07 3.80 L/200 4.89 3.31 2.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .99 2.64 4.44 2.80 2.99 1.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.90 3.03 2.10 1.15 48.49 L/200 4.28 3.24 3.5+0.35 0.54 3.22 2.28 3.07 2.15 40.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .05 2.07 2.69 3.13 2.63 2.77 0.55 2.30 ddop 0. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.77 ddop 4.65 2.27 2.68 3.00 3.01 3.02 333.35 2.77 3.53 3.26 13.83 2.22 3.04 4.13 3.47 2.19 3.13 L/200 4.mjerodavni rasponi nosa~a.35 4.10 2.33 2.03 36.85 4.11 3.56 2.21 2.49 2.27 2.17 2.79 3.67 3.10 3.13 3.55 4.21 15.58 2.55 2.27 2.30 3.17 2.32 2.5+0.34 13.12 0.95 2.04 2.45 2.25 2.42 2.40 3.23 324.80 1.39 20.72 3.22 ddop 3.91 L/200 3.20 2.22 3.51 0.52 ddop 4.51 2.98 2.49 2.12 2.75 2.83 3.45 L/200 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .18 ddop 3.73 2.34 2.34 11.55 3.23 213.47 2.34 3.66 2.01 2.32 173.41 2.18 ddop 3.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.46 4.53 2.97 3.53 3.45 3.22 2.24 L/200 3.08 2.76 4.63 3.93 50 60 80 100 0.07 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.62 3.94 3.98 3.61 2.77 3.12 0.62 2.59 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.09 2.55 L/200 3.21 13.34 ddop 3.43 2.07 2.49 2.50 3.41 2.27 2.23 3.60 3.64 2.4+0.32 297.92 84.01 3.64 2.96 4.88 1.31 17.02 1.93 3.09 3.22 0.04 3.02 3.36 3.94 2.30 41.65 2.75 3.79 3.61 4.71 2.64 2.27 L/200 3.86 3.37 3.43 0.86 2.86 2.91 3.04 3.80 2.68 3.04 4.56 2.41 2.17 3.05 2.22 0.07 2.97 2.41 3.48 4.29 0.57 2.5+0.01 2.01 2.21 2.29 0.51 3.49 2.59 3.99 2.03 3.46 4.13 3.06 21.67 4.18 ddop 3.03 2.98 2.43 0.80 2.30 3.84 3.56 2.20 2.42 195.73 3.71 3.37 2.31 2.39 2.02 50 60 80 100 0.56 4.48 2.89 4.50 2.31 3.48 3.64 2.78 3.73 4.33 126.53 2.79 2.43 2.43 0.25 3.90 2.13 ddop 0.20 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.15 3.66 2.44 3.07 3.80 3.07 2.22 0.08 3.13 2.29 3.21 3.69 2.10 1.79 L/200 4.85 2.28 2.74 2.07 2.93 3.19 2.82 92.96 3.27 2.95 4.13 3.35 0.17 2.63 2.82 3.14 2.72 2.85 3.77 3.31 2.16 4.85 3.95 3.32 4.11 1.38 3.68 2.60 30.91 2.71 18.59 2.01 2.42 103.41 11.16 2.74 2.

Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.o. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. i namjeni objekta koji se obla`e. je od 80 do 120 mm.o. du`ina ili vrsta profilacije. Standardno.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. industrijskih tipova objekata. ovisno o svojim potrebama. a prije svega. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. . Uz mogu}nost odabira vi{e boja.

2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom . s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.2 Mikroprofil 25 1. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima.vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .

mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .40 m 24 100 14.0 do 12.5 mm .5/0.poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .20 80 13.10 razred B2 i B1 24 l = 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .primarni color premaz .TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .^eli~ni lim standardne debljine 0.021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.

22 0.77 2.85 2.6+0.7+0.50 100 3.46 4.11 4.09 125 3.70 75 5.48 4.13 4.14 4.84 3.4+0.32 3.82 4.93 3.83 4.83 4.54 6.44 4.60 4.40 5.11 3.5+0.57 4.7+0.02 5.22 0.92 4.2 188.40 200 2.19 4.00 100 4.82 3.7 65.95 3.56 4.6 32.63 125 4.43 3.85 3.04 50 5.25 2.1 291.83 3.82 4.08 3.68 4.90 6.42 2.98 2.34 0.64 6.36 6.66 6.64 200 2.67 200 3.31 3.92 5.41 3.75 6.85 7.58 7.97 2.04 5.82 3.5 51.25 60 80 100 0.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 L/200 ddop 16.83 175 3.09 4.42 2.37 6.35 5.40 4.24 5.60 3.27 5.17 4.57 4.6 54.41 4.55 4.25 4.58 4.32 3.24 6.36 75 4.41 4.22 4.34 0.93 4.02 6.76 175 3.54 3.47 3.06 4.22 6.43 3.42 4.67 4.22 0.52 200 3.89 4.17 2.96 4.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.43 4.97 8.19 4.20 150 3.10 3.28 4.38 60 80 100 0.96 3.67 75 5.43 5.96 5.21 ddop 14.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.95 3.91 175 3.57 175 2.96 8.53 200 2.77 2.19 3.15 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .34 6.72 175 3.08 2.14 4.27 4.27 L/200 ddop 14.29 5.83 3.66 4.95 150 3.14 4.60 6.07 150 3.80 5.85 4.93 4.44 2.47 3.97 6.0 43.27 5.82 5.07 3.87 4.86 3.67 2.83 100 4.44 175 3.19 100 5.26 0.81 7.24 5.3 129.7+0.4 95.96 3.50 4.98 100 4.75 2.26 0.07 6.09 75 5.26 0.52 6.36 4.3 117.19 3.80 150 3.87 6.19 3.29 4.85 4.29 0.99 7.07 4.06 150 3.21 3.44 4.21 0.40 5.63 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.67 3.34 3.41 75 4.06 4.65 3.83 3.52 75 4.34 3.51 5.42 3.29 0.21 13.12 4.88 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.54 3.83 3.6 43.59 3.55 L/200 ddop 15.69 100 4.49 3.37 2.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.09 125 3.27 4.76 4.58 4.21 0.2 34.40 4.94 5.92 4.34 4.07 5.21 0.01 3.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.91 5.86 75 5.66 5.34 0.88 4.76 3.26 0.2 205.19 3.09 3.94 4.72 150 3.51 3.99 4.81 3.16 8.5 L/200 15.21 11.39 200 3.67 3.62 175 3.96 4.22 200 2.98 2.49 4.18 2.76 200 3.39 7.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .82 100 4.29 125 4.74 3.69 3.90 6.32 3.30 4.34 7.95 3.3 43.1 350.21 0.22 0.33 3.6 38.53 3.87 4.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .17 9.46 3.98 4.91 4.40 4.67 4.39 4.9 12.21 3.77 3.65 4.24 4.88 3.09 5.10 4.20 50 5.07 3.21 ddop 12.34 0.84 4.51 6.3 167.23 3.05 3.mjerodavni rasponi nosa~a.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.3 107.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.94 3.03 3.38 125 3.55 5.82 3.91 150 3.74 3.61 3.47 2.29 0.07 2.63 6.33 3.4 ddop 14.41 4.44 4.67 5.21 3.64 5.29 0.39 4.71 3.45 125 4.58 4.80 8.11 3.1 318.02 4.44 3.70 3.47 50 6.49 6.32 50 5.62 5.35 3.82 3.26 125 3.40 5.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.59 3.6 32.83 4.54 4.5+0.16 75 4.74 6.08 6.48 60 80 100 0.96 5.60 4.19 3.96 4.60 100 4.15 7.26 5.56 25.32 3.65 3.28 2.22 150 4.95 175 3.86 4.31 4.63 3.63 6.75 2.83 4.84 5.86 5.53 125 4.18 3.56 3.60 5.28 5.73 4.41 5.67 7.82 4.83 4.5 54.65 3.70 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.7+0.85 5.87 4.2 259.43 4.33 4.84 3.39 4.00 3.84 5.79 3.12 L/200 ddop 13.2 226.28 5.30 3.40 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.64 5.36 3.9 13.70 5.24 4.59 60 80 100 0.26 4.57 3.20 6.

mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja .horizontalna monta`a 16 d d . Topterm PP . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.vertikalna monta`a Detalj spoja .

mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.TOPTERM PP Standardno. i namjeni objekta koji se obla`e.o. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .o. je od 60 do 180 mm.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm. ovisno o svojim potrebama. pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Maksimalna du`ina panela je 12.linijski profil ® . brzu i preciznu monta`u. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.

Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama.o. ovisno o svojim potrebama. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP . i namjeni objekta koji se obla`e. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. Standardno. je od 80 do 120 mm.o.o. termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata.TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. tj. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom.horizontalna monta`a 18 d 40 .o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP .

35 3.76 3.60 2.38 4.8 57.29 0.22 0.51 L/200 5.11 3.61 4.69 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.70 3.05 2.0 511.05 4.28 3.39 3.53 4.53 4.87 3.57 4.09 3.26 0.08 4.04 ddop 0.35 0.93 3.22 3.27 3.41 3.73 5.02 4.21 ddop 4.00 4.20 3.07 3.86 4.68 3.2 235.22 3.65 4.48 50 60 80 100 0.4 34.51 4.34 4.35 3.00 2.41 12.73 4.36 4.58 2.72 3.46 3.53 3.50 3.92 termoizolacioni paneli 19 ® .75 3.84 2.62 3.39 13.10 438.85 4.14 4.56 4.52 4.83 3.2 35.41 3.53 3.95 4.77 3.75 3.01 4.97 3.66 3.30 3.99 0.95 4.84 3.53 3.59 2.04 3.47 3.47 4.33 3.04 4.48 3.74 2.05 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.83 L/200 5.14 4.89 4.16 3.40 3.72 4.18 0.29 3.47 3.34 3.91 3.93 4.87 2.88 4.59 3.93 3.36 4.27 5.34 2.88 3.47 4.29 0.24 3.20 4.39 4.68 5.92 ddop 4.26 14.87 3.78 3.10 3.45 5.93 2.00 3.15 4.51 3.58 2.16 3.76 3.88 L/200 4.21 3.70 2.87 2.26 2.45 4.25 50 60 80 100 0.99 3.18 3.43 2.56 50 60 80 100 0.31 4.18 0.22 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.81 3.8 55.87 3.93 4.53 2.47 3.02 2.89 3.66 3.99 3.73 L/200 3.39 3.34 L/200 5.34 0.87 3.8 33.57 3.1 273.19 4.65 2.92 2.4+0.05 3.49 3.21 15.85 3.5+0.46 2.62 2.43 4.99 3.69 3.58 3.40 5.53 ddop 5.08 3.17 5.57 3.05 3.60 3.03 3.05 5.98 2.78 4.53 5.12 3.22 3.16 3.27 4.22 0.94 3.56 4.88 5.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.7 184.15 4.88 3.98 3.29 2.59 3.18 ddop 16.76 L/200 4.23 3.84 ddop 14.89 L/200 4.25 3.76 3.93 3.74 14.59 2.41 3.13 4.82 3.48 3.81 3.2 46.87 4.24 3.57 3.70 3.09 3.86 4.93 4.79 3.33 3.99 11.1 478.95 L/200 5.22 0.06 4.01 3.08 2.64 3.86 3.12 3.28 3.39 3.33 3.26 3.72 3.97 4.17 L/200 4.84 4.47 3.02 5.35 3.33 3.17 3.96 3.21 ddop 3.41 2.22 4.11 3.18 3.55 3.54 4.52 3.45 3.46 4.20 ddop 4.03 3.01 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.69 3.5+0.31 12.05 2.48 4.43 4.60 3.5+0.16 3.91 3.2 67.21 3.69 3.06 3.12 3.07 3.01 2.66 2.81 4.87 3.52 4.38 4.84 4.60 2.36 3.99 5.30 2.16 2.74 5.31 3.01 3.64 3.39 0.60 2.5+0.26 4.29 3.49 2.34 0.73 4.20 3.32 3.88 4.04 15.70 3.81 4.84 5.18 4.82 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .40 L/200 5.65 3.54 2.60 4.30 ddop 17.64 2.64 3.2 219.90 3.74 5.00 3.48 3.57 4.04 3.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.36 3.78 2.1 336.48 4.67 3.05 4.31 3.11 2.09 3.22 4.65 4.98 4.42 4.21 4.96 3.47 2.02 3.06 5.15 4.7 171.91 2.64 3.99 5.93 2.95 2.82 3.12 3.07 4.26 3.26 0.33 3.98 L/200 4.27 4.79 3.62 2.33 2.82 2.72 3.84 3.37 5.91 13.46 L/200 4.13 2.64 3.32 4.14 4.55 4.1 76.20 3.55 4.44 2.09 3.45 2.41 3.64 ddop 5.72 4.57 3.68 3.19 3.96 4.25 4.26 3.68 4.51 4.78 2.98 5.18 0.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .36 4.29 4.17 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.70 156.22 0.57 3.76 3.19 2.78 3.61 3.45 3.41 0.44 3.28 3.9 40.72 3.98 4.09 3.12 3.21 ddop 4.18 ddop 4.50 4.89 4.30 ddop 5.48 2.34 13.1 359.05 4.45 3.95 4.35 3.5+0.53 5.91 4.06 5.69 3.0 388.2 178.76 16.62 3.35 0.41 0.86 2.12 4.96 3.80 3.03 3.54 3.47 3.53 2.88 4.04 3.26 4.29 3.72 2.26 4.20 201.96 2.88 4.40 ddop 4.81 3.88 2.91 3.47 3.53 2.26 0.50 2.41 0.37 3.33 4.32 3.08 3.06 3.66 2.83 4.58 3.35 3.7 139.26 3.58 2.58 2.5+0.89 2.1 53.35 0.83 2.mjerodavni rasponi nosa~a.47 5.15 3.54 2.11 2.74 4.31 4.78 2.kriterij dozvoljenih napona sdop .07 0.07 3.21 3.52 2.73 3.38 3.35 2.29 0.91 3.41 5.34 0.31 3.76 3.80 3.69 2.19 3.62 3.46 3.33 4.30 3.26 4.65 2.18 L/200 4.66 L/200 4.76 4.53 3.99 4.40 15.63 5.26 3.66 14.17 3.49 3.96 3.43 3.6 29.08 ddop 4.80 3.63 2.84 3.81 3.81 2.52 4.66 3.45 2.68 4.33 3.83 3.86 3.16 L/200 5.04 2.77 4.93 2.5+0.35 0.7 63.26 4.70 2.56 2.26 3.45 3.28 3.95 3.4 28.72 3.31 2.38 50 60 80 100 0.11 3.14 3.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.51 3.24 4.14 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.09 4.75 3.13 4.27 3.12 3.23 ddop 4.3 44.81 L/200 6.17 3.7 46.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 3.72 2.49 3.85 3.38 3.72 2.89 3.10 3.60 2.82 4.71 3.35 3.72 2.29 0.36 2.62 4.01 3.32 3.20 308.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.81 4.63 3.71 3.40 4.73 4.16 3.52 4.70 4.0 39.24 3.

Elite & Tradicional ® ® .

Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova. su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. gdje prakti~no nema druge opcije.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d.o. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata.o. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® . Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. preko individualnih stambenih ku}a.

profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. Tako|er. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. ® . {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. za razliku od tradicionalnog crijepa. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. Tako|er. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima.

Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. te izdr`ljivost boje. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. morska so i sli~no). posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. ^est je slu~aj. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. bakarni lim i sl.

Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . garantiraju veoma kratke rokove isporuke.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca. Pural i Plastisol.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183.o. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142.o. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Mat Polyester. pored ostalog. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda.9 38. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional.

vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja. Osim toga. paropropusne-vodonepropusne folije.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod.postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Elite & Tradicional ® ® . Letvanje . Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°.

ovisno o tipu vjetar lajsne. vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima. Monta`a se.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 . ovisno o tipu. zatim oluk i na kraju oluk lajsna. 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka.50 cca. 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka . montira prije ili nakon monta`e krovnog lima.postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . Zidna lajsna se. Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min .

zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu. popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. Uvala se montira prije monta`e krovnog lima.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava.

Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.400 600 10. 1.200 11.200 600 28 5. vodosigunorsni `lijeb 4.200 600 600 5.200 600 600 D E G 600 5.000 8. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop. min .400 . 5..200 C F 6..200 600 8. 2. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.1 00 mm 6. 3. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. 1. 11. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. ® 2.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe.400 10. 3.

Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.100 1.100 1.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® . 2. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.100 1.100 1..100 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm.100 1.200 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Monta`a krovnog lima .100 1... redosljed postavljanja tabli 500 1.Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 11.100 1. 3 .. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. redosljed postavljanja tabli 600 1.000 1. redosljed postavljanja tabli 1.100 1.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.100 1.100 1.100 1.100 1.Monta`a Monta`a krovnog lima .100 1. 2. 2.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8.100 1.100 1..000 7 6 5 1 2 3 4 1.100 1.100 1.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1.100 1.100 1.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e. Monta`a krovnog lima .100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1. 2. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.100 1. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1.100 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1. Monta`a krovnog lima . Prilikom monta`e. potrebno je iste srezati na strehi.100 1...100 1. 3 .100 1.. 3 .100 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije. 3 . Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e.100 1.

100 1.100 1.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka..100 1.100 1. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e. 3 . Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje.100 1.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1.100 1.100 1. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.. 3 . 2. redosljed postavljanja tabli 400 1..100 30 . 2. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave.

Postavljanje samara bez filera cca. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega.Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana).200 1. 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1. Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara). r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera. 80 cc a. nagiba krova i klimatskih uvjeta.200 1.

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d.o.o. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.o. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master .o.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta. Elegant & Sinus ® ® ® .o.o.. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d. Sinusoidno profilisan lim . Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala.

oblaganje fasada i spu{tenog stopa. Kombinacijom boja. ® ® . Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. Master. Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. nego je odvodi do oluka.Master . fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. Zbog svoje izra`ene nosivosti.

Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Elegant & Sinus ® ® ® . Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. Profilisani limovi Master. krovni i fasadni profilisani limovi Master . tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana.Proizvodnja Proizvodnja Master. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca.

B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. na koje se pri~vr{}ava krovni lim. C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. D D 36 . Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle.Master .

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master . stiropor) 5. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. PVC folija (Parna brana) 3. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1.o. Master.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ . Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega.o. 40 krovni pokriva~ . nagiba krova i klimatskih uvjeta.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Z odstojnik 4. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima.

industrijskim objektima. trgova~ke. Elegant & Sinus ® ® ® . krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . itd. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. prvenstveno industrijskih objekata. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. sportske. radionicama.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. naj~e{}e za privredne. industrijske i administrativne objekte. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima.

Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. tako i pri vertikalnoj instalaciji. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama.Master . kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. ® ® 42 .

8. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. 5. Nosa~ atike 12. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. Drvena gredica 30x50 8. 12 11 8 10 7 9 1. Trapezni lim Master 40/200 10. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . ”Z” odstojnik 6. 6. 4. 7. Termoizolacija 7. PVC folija 5. Trapezni lim Elegant 4. Betonski zid 3. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. PV folija 9. 3. 2. Zidni op{av 11. Elegant. Elegant & Sinus ® ® ® . Drvena greda 2.

100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.Master .000 11 ® 48 . Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 1 0.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 44 2.058 Detalj 2 0.8 Pokrivna {irina L1 = 1.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.

21 7.29 5.04 3.16 1.90 1.00 6.79 9.00 7.11 1.03 24.41 4.08 17.38 15.76 2.0147 (St.Kriterij dozvoljenih napona A L B .81 3.15 15.60 0.34 2.87 10.25 2.03 9.79 3.79 9.26 27.75 4. 37.50 1.71 8.53 1.61 4.25 1.16 1.57 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .19 4.79 2.51 2.08 17.90 4.64 2.71 7.75 3.70 7.50 2.32 1.46 1.32 3.42 1.17 3.19 1.07 2.65 2. 37.50 2.63 5.19 3.28 2.26 2.98 1.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.50 0.13 1.79 1.22 3.73 1.08 4.21 1.75 3.70 1.71 0.83 6.03 24.03 24.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.50 0.64 3.74 2.21 1.90 1.17 1.24 1.46 1.88 7.25 2.22 7.88 1.88 18.50 5.00 2.85 1.24 2.50 0.70 0.55 0.69 1.10 2.97 8.00 5.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.03 6. Elegant & Sinus ® ® ® .00 2.58 2.50 5.43 10.19 2.75 1.75 1.50 0.05 4.50 0.07 6.08 2.00 2.88 3.08 33.55 0.40 3.23 5.18 4.81 1.33 1.50 5.52 1.56 3.97 1.00 1.25 1.98 9.00 5.48 11.15 1.56 1.70 0.45 1.32 3.79 4.95 9.42 1.75 2.50 5.40 8.30 7.60 20.61 2.33 0.21 0.38 38. 37.50 18.06 19. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .50 1.21 10.03 24.00 5.00 7.53 5.60 8.50 1.88 18.50 2.24 0.84 2.55 0.63 1.69 1.37 1.88 18.03 6.50 1.03 6.00 5.17 16.75 4.61 31.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.88 6.38 1.63 5.79 6.00 1.60 20.00 2.32 1.98 2.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .60 20.65 5.04 7.78 1.44 5.00 6.33 1.53 1.60 0.08 17.21 1.85 1.51 1.50 0.50 5.94 4.00 24.50 1.83 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .00 5.00 7.65 2.79 9.34 4.35 1.45 1.00 6.98 2.88 18.55 0.72 1.57 1.09 2.24 1.18 3.08 13.52 3.74 5.00 6.32 8.70 0.25 3.76 4.00 0.00 1.69 1.15 2.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.55 0.50 5.21 1.50 5.00 3.71 7.03 6.00 7.30 1.50 0.79 9.15 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 17.08 17.50 2.47 3.18 3.05 4.92 3.60 20.00 6.60 6.60 0.39 4.0147 (St.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .55 0.45 1.84 1.40 8.0147 (St.68 7.40 8.71 7.44 5.00 2.40 8.08 17.70 0.77 7.25 2.60 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B . 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .12 8.71 7.07 2.30 9.52 2.00 6.00 5.05 4.75 2.74 2.03 9.03 6.75 2.75 1.03 24.40 4.40 8.70 0.27 2.27 7.81 2.55 5.03 6.0147 (St.00 2.03 6.70 0.74 2.75 2.52 2.71 7.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.04 1.00 20.25 0.52 3.71 7.00 7.07 6.56 1. 37.79 9.69 2.22 3.45 3.45 1.91 2.35 26.60 0.97 14.60 0.75 2.81 2.70 1.50 0.44 4.88 5.70 2.80 0.55 1.79 3.94 2.08 17.93 0.42 2.40 8. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .83 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 7.48 2.29 6.67 1.35 1.25 2.05 12.03 24.60 20.79 9.96 8.72 29.88 18.89 2.22 14.88 18.47 3.60 20.10 4.18 13.08 6.58 2.58 2.95 3.04 1.03 6.16 1.70 1.07 1.03 3.75 3.06 0.95 3.87 3.

94 0.56 3.77 2.56 3.50 1.35 0.0147 (St.94 1.44 2.93 1.27 1.51 1.64 5.26 2.78 0.39 1.36 1.37 2.96 1.99 0.19 2.37 2.03 24.96 4.25 4.45 5.76 4.94 15. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .09 0.50 2.49 5.03 24.37 24.00 1.09 4.65 2.70 0.00 5.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.10 7.58 3.93 2.60 0.70 10.07 2.96 3. 37.24 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 2.16 0.64 1.00 2.69 1.50 0.75 2.55 4.96 4.26 4.42 1.56 3.95 8.97 2.63 1.41 5.66 1.70 0.25 4.04 0.64 1.86 0.51 4.98 3.55 1.45 9.79 6.51 4.03 24.25 2.12 1.96 4.37 2.50 1.37 4.55 4.26 4.19 0.30 0.36 0.05 2.09 3.63 1.26 4.56 3.66 1.78 0.0147 (St.87 0.69 1.00 4.55 0. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.41 5.91 3.73 0.99 0.66 1.77 3.41 4.42 1.60 0.98 2.36 2.02 0.75 2.25 1.03 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.48 1.98 0.36 0.00 1.96 4.81 1.50 0.92 4.60 0.87 0.30 1.55 4.71 0.50 0.03 24.55 0.44 4.55 1.55 0.56 1.00 5.53 5.00 1.05 2.90 5.64 0.79 2.81 8.09 3.26 4.91 3.88 1.81 1.55 4.94 1.78 1.41 5.80 1.67 0.65 2.77 1.57 46 .47 3.03 9.25 2.81 2.50 4.76 10.48 1.44 5.56 2.00 0.18 1.81 0.06 1.65 0.87 7.91 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .60 0.30 0.81 7.81 2.74 0.27 4.45 5.74 7.79 9.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .54 0.23 1.59 1.07 0.98 2.17 0.00 1.79 9.92 0.50 0.93 0.50 0.63 3.38 0.47 1.00 2.51 3.60 0.43 1.18 4.70 2.12 1.51 4.70 3.00 2.29 0.50 1.99 2.57 2.79 9.0147 (St.94 1. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .12 2.00 5.79 9.55 1.00 5.37 2.50 0.18 6.25 1.19 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .77 3.98 3.62 1.93 3.47 5.77 1.79 9.78 0.18 0.28 2.31 0.91 3.51 4.50 0.16 0.26 4.Master .25 1.07 1.67 0.91 3.58 4.79 9.41 5.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.26 1.42 1.41 5.19 0.10 3.00 0.55 4.96 4.91 0.21 1.20 1.75 2.60 0.95 0.17 7.49 0.70 0.55 0.81 18.44 3.55 5.70 0.65 1.55 1.23 3.90 5.51 4.27 1.45 5.63 9.50 0.01 14.09 0.43 0.17 0.55 5.82 2.37 2.86 1.52 1.77 1.45 0.67 3.26 4.41 5.96 4.66 1.61 0.91 4.30 0.50 1.27 1.00 5.24 0.45 5.73 4.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .36 4.00 5.79 0.55 4.51 4.27 1.45 5.25 2.49 1.26 4.70 0.04 1.06 1.55 4.25 2.25 1.79 5.62 1.25 2.45 5.56 3.09 0.18 2.70 0.50 0.96 3.00 0.47 2.60 5.80 1.89 8.55 0.95 0.25 0.13 0.03 24.50 0.86 0.37 2.26 1.32 0.00 5.25 2.38 3.86 1.26 1.56 3.57 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A . 37.37 2. 37.75 2.46 3.03 24.56 3.94 0.38 0.25 1.55 0.37 2.56 3.23 2.91 3.45 5.08 0.

16 15.0147 (St.50 4.60 0.16 15.0 45.60 0.0 mm 300.93 4.16 15.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.0 45.75 74.94 0.06 0.21 5.36 1.57 2.24 0.16 15.60 0.93 1.o.73 1. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.35 1.9 80.50 5.20 1.68 18.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.0 255. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).86 2.16 15.00 4.0 45. pokrivna {irina 900.41 4.70 1.75 74.00 3.66 0.89 1.16 15.60 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 3.0 20 101. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.75 74.72 1.65 1.75 74.58 3.16 4.70 6.70 74.17 2.42 7.0 Master .0 160.60 0.89 1.88 1.70 6.o. 37.85 14.98 0.84 0.53 3.70 6.81 1.06 0.33 1.84 9.05 0.75 74.84 0.0 87.65 5.0 160.0 255.24 2.52 2.72 1.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .29 2.89 4.70 6.41 0.0 255.79 15.48 4.95 3.40 2.0 300.27 0.39 1.0 160.00 2.46 7. Elegant & Sinus ® ® ® .5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.75 15.62 1.0 140.39 1.0 140.60 0.60 6.0 300.35 0.23 1.24 2.70 6. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.31 3.75 74.70 6.68 7.0 45.

00 1.70 0.70 0.50 4.94 4.15 20.31 1.25 1.00 0.57 5.93 0.32 87.76 3.80 0.44 1.64 0.45 4.20 11.00 1.50 4.20 1.55 149.00 3.21 2.67 124.0147 (St.40 13.50 5.74 1.20 11.24 0.02 1.32 17.52 4.10 1.50 4.39 1.00 1.69 2.74 2.88 1.81 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.77 20.30 1.06 3.87 0.21 2.77 99.24 0.62 4.41 1.79 0.80 8.50 4.20 124.72 2.15 4.00 3.75 0.66 17.11 1.75 2.41 1.65 2.37 2.66 17.39 1.61 1.41 1.81 3.64 1. 37.32 0.66 1.78 3.73 6.21 0.64 1.11 0.90 0.48 1.00 4.10 0.10 1.35 1.13 2.65 4.41 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .32 87.13 2.27 6.68 1.31 5.85 1.39 1.00 3.51 2.58 1.60 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.60 0.90 8.62 1.72 3.71 3.80 7.00 1.16 3.98 1.34 1.48 0.20 1.87 2.20 1.69 1.06 3.55 149.45 1.63 2.66 17.76 1.05 0.36 2.90 8.31 2.11 0.30 1.12 25.32 87.50 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.93 0.12 3.15 20.90 0.34 3.63 7.26 1.80 7.22 0.63 2.00 4.06 30.06 30.20 1.86 2.15 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .32 87.72 0.80 7.00 1.07 4.12 25.16 2.92 2.94 11.0147 (St.17 8.67 124.12 25.84 2.80 0.54 1.66 1.76 1.66 17.40 4.15 20.00 3.75 0.14 2.00 4.13 2.75 2.57 1.50 3.Master .66 3.77 99.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.67 25.20 11.01 3.54 1.40 149.10 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B . 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .40 13.00 1.40 13.22 5.20 1.99 0.70 0.65 1.08 0.15 20.79 0.98 7.55 1.90 8.00 1.08 0.11 2.08 1.80 7.96 2.17 7.24 0.39 1.15 20.56 1.15 0.99 0.77 99.00 5.20 1.14 5.10 3.02 2.76 9.77 99.67 124.32 87.78 9.90 8.61 1.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.90 8.55 149.15 2.50 6.50 5.30 1.48 1.84 1.09 9. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.13 0.70 0.75 2.69 3.13 0.26 0.50 5.06 30.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.80 0.00 5.80 7.65 5.93 0.72 2.71 1.32 0.24 0.75 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .47 3.76 2.50 3.76 1.96 0.68 2.67 124.00 11.15 2.80 0.94 1.68 3.50 6.12 25.80 87.90 8.98 0.41 1. 37. 37.66 17.20 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .57 1.56 3.40 13.39 1.12 25.55 30.55 149.77 99.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0147 (St.80 0.86 3.70 0.77 0.00 4.30 1.61 1.40 13.12 25.20 11.30 1.88 0.11 0.00 5.42 3.93 0.98 0.51 1.80 3.20 11.20 1.93 2.13 0.20 13. 37.90 99.80 0.51 1.16 0.47 2.50 5.88 1.80 7.32 87.20 1.55 149.61 1.16 0.74 2.35 1.57 1.06 30.40 13.66 17.91 7.51 1.15 20.50 0.70 0.36 3.14 48 .01 1.97 1.93 1.55 149.14 0.89 3.93 3.00 5.03 4.56 0.67 124.06 30.40 3.41 1.78 5.84 1.80 0.0147 (St. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .81 1.20 11.11 0.05 1.12 1.00 1.67 124.82 8.65 11.16 2.81 1.62 2.21 1.44 2.92 0.88 1.91 2.06 30. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .70 7.77 99.

70 74.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 3.10 4.60 0.98 1.82 2.70 6.0 300.01 1.70 6.75 0.46 2.25 0.75 74.76 13.16 3.70 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .75 74.63 1.75 74.08 160.0 45.0 160.11 2.43 1.43 3.49 1.16 15.12 1.60 0.0 300.19 0. 37. tercijarna konstrukcija.12 1.14 0.85 0.95 8.60 0.16 15.0 0 20.83 4.75 15.0 140.0 255.82 2.70 6.61 16.88 0.09 4.25 0.02 3.96 0.75 0.16 15.0 140.78 3.60 0.02 6.56 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .0 mm 300.0 255.0 255. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.67 3.73 1.16 15.70 6.16 2.0 45.50 3.61 6.27 0.11 0.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .0 45.75 74.86 2.60 0.94 0.59 1.70 1.60 0.60 6.70 6.88 7.75 74.06 2.00 4.0 160. Elegant & Sinus ® ® ® .78 3.60 0.16 15.0 45.47 2. ovaj profil slu`i kao tzv.45 1.45 1.71 13.75 74.70 6.50 4.68 5.00 2.00 0. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ). 101.96 0.85 1.9 0.22 0.45 1.50 5.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom. pokrivna {irina 900.0 87.0147 (St.16 15.

00 1.33 1.86 3.77 99.70 0.70 4.50 1.32 17.50 3.84 0.46 2.25 1.04 0.12 25.28 3.67 124.59 10.66 17.77 20.00 3.12 25.51 2.90 8.68 1.93 2.80 0.32 1.37 1.0147 (St.56 6.00 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .82 2.25 1.53 1.06 2.14 5.90 8.00 4.88 0.55 149.81 0.11 0.66 17.52 2.27 1.65 0.80 3.53 2.15 20.55 149.02 0.89 0. 37.90 8.98 8.11 0.80 7.50 6.66 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.05 7.66 1.21 1.20 11.70 0.89 1.47 1.30 1.83 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.00 11.20 1.71 0.35 1.00 5.69 1.20 1.00 3.15 20.84 0.20 11.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.77 99.50 4.00 4.25 1.85 1.67 1.80 8.63 1.12 2.66 17.66 2.73 3.34 2.20 11.70 8.24 2.67 0.00 1.19 0.06 30.32 87.20 13.55 30.27 0.59 1.36 1.20 124.15 3.0147 (St.52 1.98 1.32 2.59 4.55 149.03 1.00 0.88 2.39 1.63 1.75 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .70 2.06 3.48 1.29 1.17 0.00 5.45 1.19 0.34 0.18 3.00 0.03 0.58 0.17 0.56 1.49 3.10 0.87 3.54 0.87 0.67 0.98 1.47 1.69 8.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.71 1.26 2.15 20.70 7.21 1.82 1.21 1.15 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 4.88 6.58 1.50 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.63 1.00 3.50 4.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.05 3.31 1.47 2.00 4.98 2.41 0.09 0.67 124.40 13.37 2.06 30.80 0.17 1.15 20.50 5.66 17.0147 (St.27 1.48 0.71 5.90 8.78 0.70 3.00 1.78 1.50 6.23 5.90 1.12 25.13 0.99 0.70 0.33 4.83 0.02 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 3.12 25.74 1.88 0.84 2.89 1.90 99.32 2.32 87.40 13. 37.89 2.12 25.74 7.80 0.77 99.67 124.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.05 2.03 50 .26 1.77 99.12 25.07 1.20 1.15 20.50 5.21 3.26 4.06 30.27 1.90 8.80 7.00 1.20 1.43 4.84 0.46 1.06 30.85 1.51 0.26 1.11 0.50 6.18 0.48 1.47 1.07 1.00 1.00 0.00 1.85 1.77 99.71 0.56 2.96 3.11 1. 37.69 1.02 2.89 0.20 11.81 0.40 13.05 0.32 87.0147 (St.80 7.95 0.00 5.00 1.55 149.55 149.79 4.66 5.80 7.80 0.40 13.45 1.03 1.70 0.64 2.91 1.70 0.79 0.58 1.40 13.00 0.38 2.48 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .98 1.67 124.42 2.41 1.25 1.90 8. 37.93 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .45 1.70 1.39 1.80 7.04 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .99 1.11 0.32 87.32 87.20 11.30 4.72 0.72 4.67 25.22 2.99 0.80 0.Master .81 2.87 1.32 87.98 0.50 0.77 99.66 17.86 4.84 4.01 0.67 124.40 149.00 1.41 1.70 0.97 0.81 2.28 2.50 4.00 5.84 0.37 2.84 10.05 6.80 87.01 0.84 1.25 0.95 3.50 5.06 30.80 0.00 3.20 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.24 2.07 1.81 1.67 124.42 1.38 5.80 3.70 0.56 2.15 20.50 4.48 1.44 1.50 5.09 2.17 1.35 2.58 1.40 13.55 149.06 30.44 0.20 1.20 11.80 7. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .82 6.66 17.53 1.

04 3.18 1.32 2.04 3.48 1. 35.11 0.50 0.60 3.00 1.21 2.04 7.96 0.04 7.70 4.04 3.51 1.83 4.83 1.77 0.25 2.60 5.75 2.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.0147 (St.71 2.68 9.Kriterij dozvoljenih napona A L B .71 2. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.50 0.60 3.84 0.3 35.03 2.7 238.54 5.20 2.9 333.87 6.40 2.6 94.72 1.60 0.80 0.51 1.37 1.48 3.11 0.89 1.06 0.50 0.21 0.60 0.59 14.90 5.36 3.40 2. 37.18 1.63 1.65 15.00 1.45 6.Kriterij dozvoljenih napona A L B .41 1.8 238.58 3.63 2.08 3.54 1.0 64.31 3.31 3.25 1.55 0.3 35.04 3.23 2.67 7.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 3.0 30 ukupna {irina 1050. Ugradnja ovog profila je jednostavna.67 7.44 2.97 0.50 1.11 2.50 1.77 1.26 1.45 6.65 1.26 2.31 3.58 1.64 5.3 298. nastre{nica i sli~no.55 5.54 0.03 1.50 5.19 7.16 0.52 2.50 5.3 298.91 1.25 0.0 mm 333.36 0.00 5.66 6.95 3.65 1.60 4.30 0.14 0.73 0.60 4.25 2.37 1.50 0.68 1.50 5.60 3.55 0. 37.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.99 0.00 2.79 1.00 1.06 0.67 0.36 0.45 6.32 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .67 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .01 0.99 5.03 2.01 2. Elegant & Sinus ® ® ® .04 7.93 0.3 35.04 7.60 4.68 2.00 5.65 6.7 238.0 40 .50 5.96 1.69 11.50 4.77 1.25 1.04 7.43 1.91 4.60 4.3 pokrivna {irina 1000.04 3.45 3.67 7. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .85 0.55 0.17 1.o.00 5.60 0.60 3.17 1.58 1.85 0.50 0.25 1.11 0.6 80.24 1. 37.78 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .64 3.15 0.39 1.66 1.67 0.58 2.60 4.55 0.65 1.50 5.06 1.50 1.04 3.60 0.0 21 .81 11.25 2.92 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.93 1.75 2.75 2.TR 30/1000 333.85 0.0147 (St.50 5.50 0.60 6.45 6. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.23 2.50 0.45 6.00 2.65 1.00 5.55 0.45 6.0147 (St.76 1.60 0.2 30 Master .31 3.71 0.18 0.54 1.64 10.60 4.02 0.31 3.08 0.25 0.0 298.50 0.46 7.76 4.60 4.6 94.67 7.70 3.79 1.31 3.o.00 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 0.50 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.50 0.62 5.04 3.00 6.33 3.75 2.86 1.74 10.01 0.92 1.80 0.89 1.21 0.65 0.93 0.46 0.67 7.04 3.33 0.97 2.00 5.60 0.93 0.55 0.04 7.58 1.54 0.31 3.93 0.22 1.98 5.59 5.04 0.73 0.19 3.09 1.60 3.85 2.50 7.45 1.00 7.04 3.97 2.88 0.66 3.67 7.00 5.36 1.75 12.32 1.54 13. Sarajevo je TR 30.15 1.92 4.45 3.99 1.40 4.27 4.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.51 1.

Exclusive ® .

Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. na ravnu plohu ili krovne letve.5 156 pokrivna širina 475 mm 159. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. kao i dvoslojno. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog.5 L . Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda.dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . postaje standard i na{oj zemlji. Po svom izgledu. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159.

mo`e imati Polyester. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. Pural i Plastisol. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. morska so. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. bakarni lim. titanium-cink lim i sl.Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Exclusive . Mat Polyester. hemijska industrija i sli~no). za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. kao povr{insku za{titu.

u principu jedan dan po narud`bi kupca. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. pored ostalog. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji.o. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike.o. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. a i monta`a je puno lak{a i preciznija.

Paropropusna-vodonepropusna folija. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. ta bl 8. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237. ta bl a 3 00 ³5 3. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom.8 x 8. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. 5.5 475 1. Podu`ne letve 20x30 cm. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). potrebno je odrediti kolika su odstupanja. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. 3. ta bl a a bl ta 2. iako to nije preduslov.5 237. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. Vanjski profilisani lim (Elegant. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. 6. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. Prije monta`e provjerava se ugao krova. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. Tako|er. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. Termoizolacija 5. Na podaskan krov se postavi folija. Popre~ne letve 30x50 cm. Master. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. 4. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . 2. 6 5 4 3 2 1 1. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. Unutra{nji profilisani lim 2. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. Podkonstrukcija 4. 6. 7. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. Rog. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. preklop treba biti minimalno 500 mm.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. PVC folija (Parna brana) 3. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima. Da{~ana podloga. bez prethodnog letvanja. 6 5 4 2 4 5.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%.

za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. ® . Standardno. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. odnosno sprje~ava vla`enje zidova. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana.

Watersafe ® .

Ovisno o vrsti objekta. Sistem kvadratnih oluka 3. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Sistem polukru`nih oluka 2. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® .

po potrebi kupca. Tako|er. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. bojenog. plastificiranog i bakarnog lima.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. tipove. .

op{avi svih prodora na krovu i fasadi. . itd . sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . . dio su na{eg proizvodnog programa. Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. Vjetar lajsne.Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. uvale.

zavr{etak za oluk 3. vanjsko vinklo 5. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. plastificirani pocin~ani lim. pural 4. spusna cijev 7. kuka za oluk 4. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. unutra{nje vinklo 6. polukru`ni oluk 2. koljeno 9. plastificirani pocin~ani lim.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. RAL 3009 · bijeloj boji. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. kao i sav prate}i materijal.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. bakarni lim Oluci. pocin~ani lim 2. olu~ni kotli} 8. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. 7 8 6 9 1. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . RAL 8019 · crvenoj. polyester 3.

33 3.Proizvodnja 2. Sve kuke su oja~ane. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. plastificirane bojene i bakarne kuke. Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. 600 5. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. 415 90 20 r=75 4. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm.

2-1. elektostatski bojene i plastificirane. pocin~ane. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. Ø100 mm 3.5 mm. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max.0 m) 100 . Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. Ø100 ili Ø120. 4.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6. 40 9. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. Ø100 i Ø120. Ø80 mm 2.

pural (pural-sme|a boja) 4. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. zavr{etak za kvadratni oluk 3. pocin~ani lim 2. vanjsko vinklo kvadratno 5. plastificirani pocin~ani lim.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. unutra{nje vinklo kvadratno 6. kvadratna spusna cijev 7. kvadratni oluk 2. polyester 3. kvadratna kuka 4. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. plastificirani pocin~ani lim. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. kvadratno koljeno 9.

100 66 120 100 30 L (max. na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo). 8. 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo).0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke. tako i cijevi.Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca.

Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Pad oluka od 0. kuka.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. Improvizorno postavimo kuku uz rog. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. ravna neizvijena letva i sl. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. Po{to je potreban pad 0.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. tj. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju. Formula za izra~unavanje A = L x 0.) 1. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke).) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3.5 % po m1.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. na na~in prikazan na skici. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik.5 % A . Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga.

Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. u oluk. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. 5. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. montira se 68 . odnosno od `elje vlasnika. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. 4. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Nakon toga se postavlja drugi oluk. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. i stisne klije{tima. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. [elna se ~eki}em zakuca u zid. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Nitne silikonirati. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. zavisi od objekta do objekta. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. labu|eg vrata 3. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. Montiranje {elni. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Kada su postavljene {elne. spusnih cijevi i tzv.

Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi .o. za{titi.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama.o. cinkotit flat . debljini.~eli~ni pocin~ani plastificirani. Alternativa d.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi .Bakarni.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. bakarni. je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .^eli~ni. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. boji i sli~no. toplo i hladno valjani limovi . Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu. .Aluminijski i aluminijski bojeni limovi . aluminiski. inox i cinkotit limovi .

Na ovaj na~in se dobije tzv. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. tzv. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja. Alternativa d. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. snijega ili drugih padavina ispod limova. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. Alternativa d. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji.o. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. kao {to je npr. dobije se dvostruki stoje}i falc. Za lu~ne i kupolaste krovove. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. a kod drugog oko 50 mm. u suradnji sa na{im partnerima. le`e}i falc.o. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. 70 falcanje limova . Osim same isporuke materijala. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e.o. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte.o. te cinkotit limove.

o. u ponudi su i inox vijci. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima. Tako|er.Asortiman vij~ane robe Alternativa d. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova.FIX . Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori. Pored toga.o. U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela.

Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. 72 . Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. nudi svojim cijenjenim kupcima. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. apsorpciju zvuka. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz.o. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. 1 detalj podu`nog preklopa poz. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. detalj popre~nog preklopa poz.o.

73 . ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. elasti}nost i ~vrsto}a.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom. Za razliku od silikona.

5-1. Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode. Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.7 mm standardna debljina za bojeni aluminij .Pocin~ani lim: 0. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama. sje~enje na hladno).nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu.5 mm Tipovi op{ava: .Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv. a savijaju se u oblicima prema `elji kupca.7 mm . ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.1.5 mm . Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .5-1. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.Aluminijski lim nebojeni: 0.Bakarni lim: 0.Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .Pocin~ani bojeni lim: 0.5 .Aluminijski bojeni lim: 0. `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m. Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: .5 mm .5mm-0. Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).

Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke.Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje . dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima.

7 Dat: 05/2007 Br. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931. 514 932 E-mail: info@alternativa. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master .ba www.ba Distributer: Izdanje br. 71212 Hrasnica . K-001/2007 .alternativa.krov.Sarajevo.ba www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful