Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

{to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. Proizvode se kao krovni. fasadni. frigo i sinus paneli.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada.o. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. Alternativa d. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0.021 W/mK. pregradni. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. sportskim ili industrijskim objektima.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. trgova~kim. termoizolacioni paneli Topterm ® . Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. kamenu vunu ili stiropor.o.

Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo.o.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode.o. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. Izuzetno je va`no napomenuti da. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. Tradicionalno. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika. u odnosu na druge proizvo|a~e. kupovinom u firmi Alternativa d. .

~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. je 50 do 120 mm. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja. kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . Pored standardnog. ovisno o svojim potrebama. velika nosivost. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d. Standardno. aluminijski lim i sli~no. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. i namjeni objekta koji se pokriva.o. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m .40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150.o. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj.

Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 .50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .0 do 12. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.70 24 60 12.10 24 70 12.90 24 100 13.50 24 l = 0.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.

6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.10 3.23 3.12 3.82 3.48 13.55 3.88 3.40 2.51 2.38 3.5+0.15 13.50 4.5 L/200 4.83 3.39 2.99 2.21 3.36 4.55 4.22 5.16 3.19 2.37 3.19 3.63 3.84 2.88 4.75 ddop 3.67 2.78 ddop 13.32 3.83 3.80 3.9 191.94 2.31 3.05 3.53 2.83 2.31 3.70 3.97 ddop 14.76 2.01 3.33 5.89 4.16 3.65 3.35 0.54 2.64 4.41 2.08 2.98 3.48 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.86 3.28 3.35 0.03 4.94 2.71 2.90 2.19 3.44 2.55 2.86 2.33 3.mjerodavni rasponi nosa~a.96 3.90 3.97 3.17 3.71 2.90 4.80 2.45 3.12 2.17 ddop 4.29 3.2 44.02 3.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.96 3.7 374.35 4.34 3.63 2.16 3.71 3.77 4.6 33.03 4.28 L/200 3.43 2.40 2.4+0.07 4.10 3.5+0.84 4.31 2.41 3.39 2.53 2.57 L/200 4.18 3.04 3.09 2.79 3.26 0.77 2.28 3.31 2.06 3.47 3.41 0.90 3.59 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.15 14.65 2.78 3.34 3.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.71 3.47 3.59 2.71 3.44 3.35 4.54 3.44 3.8 424.43 3.15 L/200 5.39 2.64 3.21 4.15 L/200 5.67 3.52 4.00 2.50 3.22 2.37 3.08 3.5+0.18 2.48 2.64 3.46 2.14 ddop 4.33 ddop 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.09 2.31 3.32 2.53 3.56 2.83 2.54 3.08 3.83 3.89 3.43 3.03 3.9 26.08 3.13 2.30 3.21 4.08 2.38 4.9 31.15 12.17 3.14 2.04 3.17 3.76 5.47 2.75 3.79 2.80 174.87 3.87 3.5+0.70 4.21 4.57 2.83 2.81 3.94 3.60 4.12 2.30 3.86 5.18 4.45 L/200 4.41 4.3 40.69 3.96 2.98 3.71 3.67 4.41 2.9 25.29 3.36 4.74 2.56 2.85 4.38 2.68 2.7 36.22 0.62 2.51 3.24 3.53 3.61 4.01 ddop 4.71 4.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.56 3.21 ddop 3.57 3.08 3.96 3.3 224.55 2.89 4.01 3.73 3.22 0.39 3.26 2.67 2.70 2.09 4.50 3.79 2.38 4.50 2.00 3.82 4.77 3.30 3.87 2.08 3.91 2.99 3.58 3.28 3.66 3.94 2.8 51.26 0.21 ddop 4.56 2.1 L/200 4.07 3.75 3.49 2.94 3.84 3.21 2.03 2.48 2.0 28.33 3.90 2.17 3.57 2.68 3.77 3.54 4.21 ddop 3.34 3.98 2.12 ddop 15.33 3.83 4.24 2.58 2.6 30.09 4.51 3.35 3.9 210.65 2.40 2.69 4.07 11.44 2.90 L/200 4.33 3.67 2.50 L/200 4.18 0.18 3.57 2.5 42.26 3.08 4.24 3.38 3.29 0.61 3.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.09 3.12 3.19 3.35 0.3 53.66 2.99 2.26 0.37 3.29 2.27 4.43 3.37 3.93 3.65 ddop 12.21 3.30 4.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .76 3.97 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.82 2.88 2.12 3.61 L/200 4.68 3.15 4.22 0.31 3.93 2.33 4.2 55.93 3.37 3.81 2.30 4.57 3.95 3.19 3.00 4.44 3.14 2.58 3.39 9.13 3.55 3.5 L/200 4.77 2.96 3.2 347.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .82 3.99 2.28 2.01 3.39 3.16 3.72 4.60 3.93 4.57 2.25 3.79 4.58 4.96 3.30 2.33 2.40 2.79 3.48 3.29 0.99 3.87 3.13 4.9 295.47 2.88 2.08 4.12 3.08 3.77 3.96 4.48 3.35 3.76 4.68 3.01 2.24 3.39 3.18 2.47 3.28 3.62 4.42 3.71 L/200 3.12 3.21 3.98 3.77 13.69 4.97 4.94 3.21 3.87 3.44 2.84 3.52 4.70 3.26 0.68 3.21 ddop 3.85 3.29 3.96 3.22 2.35 0.34 50 60 80 100 0.35 4.09 3.29 0.19 11.42 3.90 3.54 3.30 3.56 4.34 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.11 2.69 2.50 2.40 2.26 5.90 3.41 0.28 2.21 2.44 3.27 3.28 3.4 177.93 2.48 4.18 0.11 3.73 3.57 4.5+0.76 2.21 50 60 80 100 0.77 4.75 3.59 3.4 34.8 323.82 3.28 L/200 4.96 L/200 4.67 4.35 L/200 5.25 4.87 5.08 2.77 4.41 0.67 10.87 4.41 4.18 0.44 50 60 80 100 0.11 3.99 3.18 2.48 3.47 3.77 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.22 0.34 0.88 3.85 3.62 3.02 3.4 148.5+0.49 4.95 4.50 4.1 498.43 3.03 3.67 2.67 5.21 50 60 80 100 0.59 2.04 2.4 134.33 3.29 2.34 0.95 3.48 3.15 4.69 3.18 0.35 2.65 2.21 3.71 2.00 4.88 ddop 4.06 3.07 3.59 3.42 2.64 3.15 3.26 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.43 3.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .98 2.78 4.89 3.46 2.27 4.41 0.39 3.27 4.68 12.68 2.04 2.89 3.39 3.78 2.77 5.56 2.75 2.60 2.00 3.14 3.72 3.70 4.84 12.58 2.05 ddop 4.03 3.07 4.52 2.02 3.73 2.8 462.3 L/200 5.89 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .33 3.94 3.10 3.12 5.26 4.22 3.8 263.6 62.14 3.34 0.17 3.68 4.82 5.70 2.81 3.58 2.29 0.72 3.66 2.16 3.9 49.43 2.50 2.53 3.55 2.82 3.88 3.21 2.49 3.68 2.12 3.80 3.73 4.57 2.31 2.76 2.44 4.67 3.9 171.47 ddop 5.5+0.38 4.67 2.78 11.

3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .3 333.korak 1 Sistem uklapanja . Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333.3 333. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.korak 2 10 d 30 . Sistem uklapanja .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.

56 2.74 3.40 3.13 3.82 3.76 4.95 2.73 2.43 2.32 297.95 3.29 3.07 2.22 3.92 75.55 2.51 3.49 2.16 4.41 2.34 2.59 2.64 3.75 3.38 2.58 2.88 L/200 3.18 ddop 3.42 2.66 2.10 1.61 3.53 3.90 3.80 2.10 2.80 2.45 2.87 2.21 0.13 2.27 2.28 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.14 2.04 3.32 264.85 3.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .39 20.83 3.5+0.39 2.45 3.54 2.79 2.38 3.07 3.28 3.16 2.65 2.64 2.71 2.23 324.31 2.86 2.83 2.24 L/200 3.67 3.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.93 2.35 0.94 2.73 4.41 2.72 2.30 41.41 3.87 2.72 2.85 4.26 13.50 2.15 3.07 2.48 3.51 2.15 40.59 2.15 3.34 13.20 2.80 L/200 4.46 4.99 1.44 3.12 0.93 1.60 30.71 18.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .37 2.42 2.32 173.43 0.90 2.86 3.80 3.45 3.00 3.21 3.35 3.10 3.03 3.46 25.32 2.71 3.18 ddop 3.69 2.55 2.15 3.18 3.12 2.47 2.31 17.64 2.37 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .21 3.50 2.75 2.37 2.64 2.42 2.42 2.09 2.21 13.49 2.84 3.21 2.01 2.05 2.85 2.53 2.27 2.98 2.86 2.50 3.51 2.55 L/200 3.22 3.29 2.56 2.90 3.71 2.40 3.38 2.42 2.01 2.21 14.41 2.13 3.40 2.23 3.98 2.46 4.41 10.91 3.77 3.5+0.34 2.57 4.66 2.20 2.28 3.89 3.78 3.85 3.42 ddop 0.08 2.03 2.68 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .25 3.43 0.22 2.66 2.37 3.18 ddop 3.98 3.42 115.04 2.38 L/200 5.02 3.43 2.77 3.74 2.53 3.21 2.08 2.24 4.09 3.29 2.27 L/200 3.41 11.08 3.98 2.18 2.89 3.30 3.21 15.69 3.4+0.66 2.35 2.13 3.17 3.67 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.22 ddop 3.56 4.51 0.85 2.99 2.91 L/200 3.55 4.07 3.40 3.5+0.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.33 2.89 4.68 3.55 2.27 2.61 2.06 21.14 2.93 50 60 80 100 0.80 1.17 2.33 2.78 3.51 3.27 2.34 11.5+0.22 0.63 2.32 4.67 2.93 4.03 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.42 103.90 1.60 2.5+0.12 2.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.13 L/200 4.57 2.11 1.07 2.41 3.55 3.21 2.21 2.75 2.74 3.03 3.31 2.13 3.54 3.30 3.14 2.03 36.26 12.96 4.47 2.59 3.07 2.71 2.64 4.22 0.04 4.35 4.92 84.77 ddop 4.03 2.3 28 Trapezni profil 238.87 2.48 2.08 3.72 3.60 3.36 3.74 2.01 2.79 3.66 ddop 4.69 2.82 2.43 2.20 2.96 3.34 3.07 2.02 1.29 0.32 2.67 3.75 2.88 1.35 0.25 3.18 3.10 1.73 3.22 2.00 3.80 2.22 0.30 2.13 3.27 2.97 2.02 333.85 3.37 2.02 50 60 80 100 0.63 2.82 50 60 80 100 0.98 3.21 2.04 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.29 0.63 3.59 2.60 2.65 2.94 3.26 14.48 4.13 ddop 0.77 3.36 2.48 2.96 3.62 3.43 0.97 3.68 2.17 2.52 2.16 4.49 L/200 4.42 195.49 2.55 2.60 3.61 4.34 ddop 3.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.48 2.44 ddop 3.04 4.82 2.84 3.01 2.28 3.79 L/200 4.62 2.85 2.69 3.13 3.80 2.64 2.15 48.36 2.35 0.52 ddop 4.19 3.12 0.79 2.91 2.72 3.81 3.53 2.95 4.07 2.27 2.17 2.13 2.99 2.mjerodavni rasponi nosa~a.31 2.10 3.66 3.97 3.94 3.07 2.13 3.99 3.66 2.62 L/200 4.09 3.43 2.33 126.23 4.17 2.44 2.30 ddop 0.75 2.74 2.88 2.77 0.49 2.23 2.84 3.25 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.57 2.30 3.56 2.18 3.21 2.91 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.88 2.29 2.96 22.71 3.85 2.13 2.82 92.92 2.19 2.55 2.61 3.31 3.79 3.01 3.45 L/200 3.59 3.27 3.41 12.24 3.11 3.23 213.37 31.56 4.01 3.01 5.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.29 0.22 3.93 3.33 2.93 3.53 3.77 2.05 2.34 12.

TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. . a prije svega. je od 80 do 120 mm. Standardno. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta.o. industrijskih tipova objekata. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. ovisno o svojim potrebama. i namjeni objekta koji se obla`e. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.o. du`ina ili vrsta profilacije.

Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .2 Mikroprofil 25 1. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1.TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .

poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .10 razred B2 i B1 24 l = 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .20 80 13.mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .40 m 24 100 14.00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .0 do 12.021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.5/0.5 mm .primarni color premaz .^eli~ni lim standardne debljine 0.TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .

48 60 80 100 0.36 6.95 150 3.91 5.59 3.37 6.76 200 3.21 ddop 14.50 4.72 175 3.2 226.07 6.75 2.1 350.17 4.71 3.12 L/200 ddop 13.28 5.85 3.7+0.83 175 3.14 4.26 4.67 2.20 50 5.21 0.83 100 4.96 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .29 0.91 175 3.21 11.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .27 5.09 125 3.40 4.77 2.3 107.29 4.55 5.5 L/200 15.15 3.26 0.85 5.22 0.93 4.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.57 175 2.07 3.67 5.64 5.42 3.00 3.82 100 4.54 3.98 2.32 3.41 3.2 259.5 51.96 3.47 50 6.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .64 5.22 0.31 4.19 4.97 6.81 7.25 4.59 60 80 100 0.74 3.39 4.60 3.41 5.34 0.28 5.86 75 5.90 6.21 0.32 3.93 3.92 4.60 100 4.19 3.84 5.27 5.06 150 3.83 4.16 8.46 3.53 125 4.2 34.84 3.01 3.83 4.99 4.75 2.34 0.49 6.43 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.39 4.09 4.60 5.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.82 3.11 3.29 0.2 205.19 3.19 3.37 2.07 4.76 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.21 13.22 6.38 125 3.62 175 3.08 2.73 4.69 100 4.66 6.67 75 5.22 150 4.91 4.21 ddop 12.85 7.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.40 3.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.51 3.93 L/200 ddop 16.11 3.03 3.80 8.67 7.33 3.34 3.38 60 80 100 0.06 4.9 12.7+0.67 200 3.45 125 4.98 2.34 6.5+0.82 3.18 2.58 4.65 4.57 3.92 4.54 3.67 3.09 75 5.08 3.60 6.82 4.86 5.57 4.44 3.63 3.62 5.54 6.63 4.84 5.07 2.88 4.83 3.20 150 3.79 3.57 4.31 3.97 2.74 3.75 6.36 75 4.04 5.34 3.3 43.85 4.40 4.47 3.76 175 3.26 125 3.10 4.60 4.96 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.51 6.87 4.94 5.85 2.64 200 2.95 3.86 3.6 32.mjerodavni rasponi nosa~a.7+0.70 5.24 5.32 3.40 5.43 4.43 4.89 4.17 9.7+0.46 4.24 6.80 150 3.65 3.30 4.40 200 2.09 3.43 5.97 8.6 43.83 4.53 3.17 2.69 3.82 4.1 318.27 L/200 ddop 14.36 4.42 4.76 3.98 4.83 3.82 3.87 4.50 100 3.95 3.39 200 3.87 6.95 175 3.52 75 4.82 3.40 5.67 4.6 38.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.82 5.55 L/200 ddop 15.16 75 4.19 4.65 3.41 75 4.41 4.11 4.42 2.27 4.96 4.65 3.81 3.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.56 4.66 4.34 0.22 0.5+0.88 3.77 3.3 167.70 3.22 0.3 129.23 3.44 4.22 4.kriterij dozvoljenih napona sdop .44 4.24 4.26 0.02 4.59 3.90 6.54 4.13 4.52 200 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.83 4.47 3.36 3.14 4.67 4.56 25.4 95.40 4.61 3.87 4.58 4.12 4.00 100 4.70 4.41 4.29 0.21 0.56 3.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 4.34 4.02 6.63 6.42 2.25 60 80 100 0.35 5.70 75 5.92 5.21 3.07 150 3.44 4.3 117.29 5.19 3.22 200 2.33 4.84 3.28 2.6 32.44 175 3.88 3.14 4.30 3.35 3.21 3.18 3.96 8.34 0.99 7.40 5.33 3.83 4.26 5.07 5.51 5.21 3.52 6.25 2.95 3.21 0.32 3.58 7.2 188.67 3.84 4.05 3.49 4.41 4.0 43.83 3.20 6.27 4.29 0.06 4.02 5.6+0.60 4.47 2.26 0.19 100 5.29 125 4.49 3.85 4.91 150 3.7 65.39 7.74 6.94 4.48 4.4 ddop 14.24 4.98 100 4.1 291.26 0.32 50 5.15 7.09 5.43 3.53 200 2.58 4.08 6.04 50 5.09 125 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.9 13.63 6.5 54.24 5.96 5.6 54.86 4.07 3.82 4.77 2.4+0.39 4.80 5.55 4.66 5.96 4.63 125 4.72 150 3.83 3.34 7.68 4.19 3.10 3.64 6.44 2.94 3.28 4.96 5.

linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .horizontalna monta`a 16 d d . Topterm PP . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.vertikalna monta`a Detalj spoja .

40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm. je od 60 do 180 mm. i namjeni objekta koji se obla`e. Maksimalna du`ina panela je 12. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.linijski profil ® . pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu.o.TOPTERM PP Standardno. brzu i preciznu monta`u. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . ovisno o svojim potrebama.

Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom.horizontalna monta`a 18 d 40 .o.o. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa .TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. tj. termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.o. ovisno o svojim potrebama. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP . donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . i namjeni objekta koji se obla`e. Standardno.o. je od 80 do 120 mm. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.

12 3.91 3.57 4.31 3.88 L/200 4.87 2.34 0.58 2.98 2.09 3.88 3.31 4.55 4.93 3.22 3.83 3.47 2.87 3.98 L/200 4.12 3.1 478.95 4.18 ddop 4.72 3.0 39.91 2.36 3.28 3.54 2.96 3.51 3.05 4.96 3.74 5.65 2.08 2.66 L/200 4.17 L/200 4.55 3.39 0.63 2.92 2.07 0.76 3.69 3.75 3.40 3.53 3.35 0.5+0.68 4.64 3.79 3.63 5.86 4.7 46.5+0.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.64 2.27 4.03 3.81 3.76 3.60 4.10 438.33 4.70 2.34 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.39 3.80 3.21 15.96 4.45 3.69 3.56 4.22 3.00 3.37 5.05 2.52 4.72 3.16 3.34 0.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.93 2.89 L/200 4.93 3.29 4.3 44.48 2.40 ddop 4.34 4.95 L/200 5.82 3.57 3.14 3.99 3.96 3.21 ddop 4.50 2.26 14.22 0.13 4.21 4.43 2.88 4.65 4.41 3.53 3.43 3.91 13.39 3.81 3.99 5.95 4.2 219.26 3.21 ddop 4.23 ddop 4.49 3.01 4.41 3.04 4.53 2.73 3.87 3.89 3.23 3.10 3.78 3.97 3.32 3.76 3.31 4.55 4.41 0.44 3.35 0.72 4.4 28.99 0.00 3.45 3.60 2.00 4.06 4.51 L/200 5.32 3.47 4.81 4.06 5.36 4.06 3.88 4.2 178.98 4.17 3.93 2.47 5.73 4.59 2.84 3.18 0.29 2.5+0.60 3.02 5.20 201.76 16.28 3.76 L/200 4.99 3.32 4.65 2.81 L/200 6.70 3.51 4.20 ddop 4.29 0.9 40.1 76.94 3.74 5.54 3.03 3.53 3.85 3.35 3.47 3.16 3.38 3.81 4.26 3.66 2.39 4.36 3.41 5.26 0.0 511.22 0.24 3.11 3.78 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.28 3.53 2.46 3.18 0.54 2.16 3.45 5.88 3.36 4.12 3.17 3.62 3.68 4.01 3.12 4.34 0.mjerodavni rasponi nosa~a.36 2.45 2.41 3.20 3.57 3.47 3.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.66 3.48 3.86 4.1 53.17 3.72 3.45 4.82 3.95 2.59 2.2 67.31 12.01 3.83 L/200 5.62 3.20 4.58 3.04 2.47 3.84 3.35 0.21 ddop 3.2 46.99 4.25 3.99 3.73 4.86 3.1 273.84 2.64 ddop 5.30 ddop 17.97 4.60 2.56 2.70 2.29 0.22 3.19 4.31 3.13 2.72 2.05 2.80 3.79 3.99 5.02 4.47 4.04 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.38 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .1 336.05 3.86 2.83 2.92 termoizolacioni paneli 19 ® .18 3.92 ddop 4.29 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .82 3.21 3.45 3.58 3.01 2.87 4.15 4.96 2.44 2.59 3.75 3.98 4.6 29.35 3.14 3.83 4.05 5.53 3.09 3.8 33.35 3.47 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.66 14.78 3.76 3.46 2.83 3.53 4.35 3.93 4.98 3.0 388.86 3.66 3.54 4.52 3.4+0.7 63.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.41 3.33 3.01 3.15 3.5+0.12 3.38 4.51 3.45 3.78 4.26 2.58 2.04 3.71 3.46 4.52 4.1 359.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .20 3.06 3.45 2.40 L/200 5.64 3.58 2.60 3.89 4.70 156.87 3.53 ddop 5.69 3.73 L/200 3.30 3.87 2.46 3.66 3.32 3.22 4.78 2.5+0.84 ddop 14.38 50 60 80 100 0.62 3.27 4.72 3.91 3.72 4.7 139.52 4.04 15.49 3.95 4.95 3.5+0.06 5.05 4.88 4.7 184.11 2.69 3.22 0.08 3.65 3.52 2.24 4.74 14.22 3.29 0.17 5.78 2.48 4.60 2.48 50 60 80 100 0.8 57.80 3.41 0.17 3.64 3.59 3.46 L/200 4.89 3.27 3.76 3.70 3.62 2.25 4.26 0.00 2.93 4.29 3.93 4.22 0.16 2.41 2.01 3.77 4.28 3.16 3.88 2.04 3.11 3.57 3.67 3.48 3.16 L/200 5.5+0.33 3.82 4.61 3.69 3.81 2.90 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.74 4.88 5.33 3.89 4.40 5.26 4.27 3.72 3.08 4.29 3.05 2.09 4.40 4.18 ddop 16.05 3.35 2.21 3.47 3.39 13.33 3.53 4.07 3.07 4.93 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.13 4.35 3.91 3.89 2.87 3.04 ddop 0.26 3.77 3.57 4.58 2.27 5.26 4.37 3.33 4.68 3.31 3.18 L/200 4.19 3.91 4.33 2.09 3.91 3.14 4.19 3.56 4.84 5.76 4.72 2.74 2.09 3.05 4.26 0.82 2.62 4.88 4.69 2.72 2.48 4.56 50 60 80 100 0.81 3.02 2.08 3.65 4.36 4.98 5.19 2.63 3.64 3.18 0.53 2.93 3.70 3.75 3.30 ddop 5.35 3.68 3.73 4.48 3.85 4.2 235.33 3.26 3.30 2.57 3.72 2.14 4.34 L/200 5.73 5.53 5.26 3.50 3.20 3.15 4.81 3.4 34.12 3.60 2.18 3.39 3.81 4.87 3.84 4.71 3.26 4.09 3.43 4.41 12.96 3.26 4.25 50 60 80 100 0.93 2.16 3.64 3.31 2.70 4.18 4.51 4.62 2.42 4.26 4.84 3.49 3.08 ddop 4.35 0.12 3.14 4.66 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.15 4.52 4.84 4.26 3.20 308.53 5.8 55.40 15.07 3.24 3.68 5.61 4.41 0.29 0.03 3.21 3.49 2.47 3.43 4.34 13.99 11.34 2.02 3.2 35.50 4.10 3.07 3.11 2.57 3.22 4.85 3.24 3.7 171.11 3.38 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.30 3.33 3.

Elite & Tradicional ® ® .

Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova.o. gdje prakti~no nema druge opcije. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata.o. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. preko individualnih stambenih ku}a.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® . Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala. su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

posebno prilikom padanja ki{e ili grada.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. Tako|er. Tako|er. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. ® . krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. za razliku od tradicionalnog crijepa. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke.

posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. morska so i sli~no). Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. te izdr`ljivost boje. izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. bakarni lim i sl.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. ^est je slu~aj. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima.

0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. Mat Polyester. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester. Pural i Plastisol.o. pored ostalog. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}.o. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda.9 38.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142. garantiraju veoma kratke rokove isporuke.

Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. Osim toga. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve. Letvanje . Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. Elite & Tradicional ® ® . a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja. paropropusne-vodonepropusne folije.vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne.postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna .

Zidna lajsna se. zatim oluk i na kraju oluk lajsna. 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka .nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 .Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. ovisno o tipu vjetar lajsne. ovisno o tipu.50 cca. montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. Monta`a se. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca.postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju.

Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava. Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira.

.200 600 600 D E G 600 5. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).200 600 8. vodosigunorsni `lijeb 4.200 600 28 5.000 8.400 .400 600 10.200 11.400 10. 3. 3.200 C F 6. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. 1. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova.. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. 1. ® 2.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.200 600 600 5. 5. 11. {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop.1 00 mm 6. min . 2.

100 1..Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1.100 1. 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1. Prilikom monta`e.100 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e. Monta`a krovnog lima .000 1.100 1.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 600 1. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu).100 1. 2.100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima.000 1.100 1.100 1.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.100 1..Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.200 1.. 3 .100 1.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 1.Monta`a Monta`a krovnog lima ..100 1.100 1.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® .100 1.100 1. 3 .100 1.100 11. 3 .100 1.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e.100 1. 3 .100 1.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8.100 1.100 1. Monta`a krovnog lima . ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1. redosljed postavljanja tabli 500 1..100 1.000 7 6 5 1 2 3 4 1.. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). 2. Monta`a krovnog lima .. potrebno je iste srezati na strehi. 2.. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1.000 1. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.

3 .100 1. 3 .100 1.100 1. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje.100 1. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1..100 30 . potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka. 2.100 1.100 1. 2.100 1..157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.100 1.100 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 1.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1.100 1..

Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Postavljanje samara bez filera cca.200 1. Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1. 80 cc a. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara). Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).200 1.200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe.Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera.

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

o. Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu. Sinusoidno profilisan lim . Elegant & Sinus ® ® ® .O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d.o.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d..o. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master .o. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.o. tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala.o.

Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. Zbog svoje izra`ene nosivosti. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. oblaganje fasada i spu{tenog stopa. ® ® . Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. nego je odvodi do oluka.Master . Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Kombinacijom boja. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. Master.

Proizvodnja Proizvodnja Master. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Profilisani limovi Master. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. Elegant & Sinus ® ® ® . Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca.

B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. na koje se pri~vr{}ava krovni lim.Master . A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle. D D 36 .

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe.o. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . PVC folija (Parna brana) 3. stiropor) 5. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ .o. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. Master. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2. Z odstojnik 4. 40 krovni pokriva~ .Master . proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. nagiba krova i klimatskih uvjeta.

koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. radionicama. industrijske i administrativne objekte. sportske. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. prvenstveno industrijskih objekata. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. industrijskim objektima. itd. trgova~ke.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . naj~e{}e za privredne. Elegant & Sinus ® ® ® .

Master . Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. tako i pri vertikalnoj instalaciji. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. ® ® 42 . naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta.

Trapezni lim Master 40/200 10. 2.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. 8. 4. 12 11 8 10 7 9 1. Termoizolacija 7. Drvena greda 2. ”Z” odstojnik 6. Trapezni lim Elegant 4. Elegant. PV folija 9. 5. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. 7. 3. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. Zidni op{av 11. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. Drvena gredica 30x50 8. Betonski zid 3. Nosa~ atike 12. Elegant & Sinus ® ® ® . 6. PVC folija 5.

144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.058 Detalj 2 0.000 11 ® 48 . Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 44 2.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.Master .058 Detalj 1 0.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.8 Pokrivna {irina L1 = 1.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.

75 1.22 7.79 9.79 1.75 2.37 1.46 1.40 8.17 3.40 8.96 8.81 1.00 2.46 1.61 2.08 17.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.23 5.21 1.22 14.57 1.58 2.00 6.07 2.75 1.25 2.50 2.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.25 0.45 1.00 7.50 5.95 3.79 9.88 18.60 20.Kriterij dozvoljenih napona A L B .Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.21 1.75 3.71 7.50 1.79 9.08 33.88 7.03 9.48 2.21 1.83 2.79 4.50 1. 37.03 24.42 2.00 2.25 2.79 3.61 31.88 6.55 5.50 5.50 1.50 2.22 3.79 9.69 2.79 2.00 6.93 0.05 12.19 4.35 26.94 4.88 5.48 11.64 2.30 7.18 13.50 0.88 18.00 17.76 2.41 4.64 3.85 1.25 2.44 5.84 2.79 6.55 0.67 1.65 2.56 1.45 1. 37.87 3.98 2.58 2.87 10.00 6.60 6.70 0.70 1.08 17.88 3.98 1.00 2.47 3.00 2.50 0.74 2.88 18.68 7.45 3.90 4.85 1.00 5.03 6.79 9.70 0.52 3.65 2.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .24 0.44 4.71 7.21 0.27 2.50 0.29 6.03 24.15 15.81 2.34 2.32 1.75 2.79 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .52 3.0147 (St.04 1.15 1.00 6.50 1.40 8.78 1.04 3.25 1.30 1.98 2.77 7.60 0.34 4.32 3.0147 (St.32 8.21 1.21 10.27 7. 37.88 1.75 3.03 6.60 0.05 4.00 3.40 8.47 3.24 1.40 8.06 0.60 0.35 1.70 0.00 5.03 6.50 0.88 18.72 29.52 1.16 1.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.50 5.00 2.00 7.63 5. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .10 2.05 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .03 24.29 5.52 2.25 2.24 1.71 0.50 1.70 0.81 3.06 19.50 2.55 0.19 1.11 1.55 0.00 24.30 9.03 6.70 2.08 4.00 7.22 3.03 6.70 0.60 0.60 20.71 7.55 0.50 0.53 5.0147 (St.56 3.25 3.76 4.08 17.03 6.73 1.63 1.69 1.69 1.28 2.53 1.00 2.55 0.94 2.75 4.26 27.95 9.97 8.00 7.07 2.57 1.50 5.00 1.70 0.08 17.60 0.17 1.55 0.00 20.03 3.18 3.00 1.70 1.35 1.04 1.00 6.00 7.74 2.50 0.75 2.84 1.95 3.75 4.74 5.03 6.10 4.00 6.65 5.50 0.00 1.79 9.50 5.75 2.03 24.88 18.32 3.18 4.72 1.18 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .05 4.03 24.08 6.19 3.07 6.Kriterij dozvoljenih napona A L B .Kriterij dozvoljenih napona 1 B .71 7.40 8.56 1.25 1.45 1.75 1.24 2.69 1.12 8.60 0.0147 (St.21 7.50 18.42 1.19 2.61 4.90 1.38 15.89 2.53 1.75 3.33 1.63 5.60 20.51 2.03 9.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.03 24.90 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.08 13.17 16.45 1.00 5.13 1.04 7.00 7.39 4.75 2.08 17.91 2.80 0.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.08 17.44 5.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.40 4.92 3.07 1.38 1.16 1.33 0.83 6.60 20.03 6.51 1.26 2. Elegant & Sinus ® ® ® .58 2.00 5.71 7.81 2.40 3.97 14.50 5.33 1.55 1.43 10.60 20.98 9. 37.32 1.97 1.74 2.15 2.00 5.52 2.16 1.00 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 2.42 1.71 8.83 2.70 1.07 6.50 5.71 7.60 20.60 8.15 1.00 0.70 7.38 38.08 2.50 0.09 2.88 18.

77 2.45 9.37 24.03 24.56 3.50 1.27 1.55 5.26 1.17 0.76 10.55 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .55 1.91 0.79 6.37 2.71 0.92 4.32 0.60 0.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.59 1.77 1.50 1.70 10.80 1. 37.95 0.99 2.45 5.55 5.60 0.26 4.70 0.09 0.30 0.46 3.47 5.67 3.50 0.42 1.98 2.96 4.91 3.45 5.25 4.86 1.91 3.55 4.94 0.49 1.05 2.98 3.95 8. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .49 0.27 1.87 0.96 3.96 3.60 0.91 3.44 2.38 3.50 1.90 5.25 2.09 0.67 0.41 5.60 0.80 1.01 14.93 2.81 8.74 0.86 0.03 1.08 0.17 7.50 0.50 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.04 0.60 0.55 4.0147 (St.86 1.13 0.50 0.56 1.03 24.96 1.55 4.50 0.00 0.39 1.25 1.00 0.51 4.70 2.00 5.99 0.75 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.07 2.70 0.09 3.36 4.42 1. 37.70 0.55 4.0147 (St.51 4.00 2.51 1.81 2.41 5.55 1.81 0.00 5.56 3.25 1.37 2.26 1.30 0.96 4.35 0.45 5.12 1.75 2.23 2.77 1.64 0.27 1.82 2.45 5.78 0.54 0.37 2.05 2.50 0.91 3.94 15.03 24.04 1.Master .55 0.31 0.66 1.55 4.24 0.89 8.77 3.98 3.36 1.09 3.02 0.79 0.52 1.12 1.81 2.50 0.37 2.09 0.87 0.60 0.27 1.06 1.91 3.25 4.Kriterij dozvoljenih napona A L B .41 4.25 1.69 1.66 1.25 1.61 0.63 1.78 0.79 9.43 1.47 1.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.91 3.49 5.44 5.25 2.56 3.36 2.00 5.00 2.86 0.45 0.96 4.62 1.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .26 4.75 2.91 4.10 3.48 1.55 0.26 4.41 5.97 2.00 0.26 1.66 1.65 0.03 24.78 0.96 4.38 0.92 0.63 1.56 3.79 2.37 2.76 4.23 1.16 0.65 2.00 4.51 4.17 0.79 9. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .50 1.26 4.96 4.00 5.77 3.55 0.88 1.62 1.70 0.81 7.19 2.58 3.66 1.03 24.Kriterij dozvoljenih napona A L B .55 4.18 6.79 9.96 4.20 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.26 4.07 0.93 3.00 1.78 1.03 24.94 0. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.19 0.41 5.69 1.70 0.67 0. 37.55 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 1.64 1.58 4.64 1.79 9.00 1.00 1.74 7.45 5.47 3.44 3.41 5.75 2.73 0.19 0.00 2.55 0.00 5.03 9.12 2.50 0.53 5.94 1.41 5.56 2.47 2.51 4.10 7.25 2.18 1.94 1.25 2.44 4.70 0.45 5.50 0.36 0.63 3.50 0.43 0.57 2.38 0.26 4.18 4.37 2.63 9.51 4.95 0.90 5.45 5.79 9.24 0.77 1.29 0.56 3.25 1.81 1.57 46 .19 2.00 2.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.50 2.51 3.30 0.37 2.18 0.18 2.98 0.94 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.21 1.25 2.06 1.81 1.09 4.93 0.65 1.55 0.56 3.0147 (St.79 9.99 0.26 2.37 2.07 1.55 4.98 2.51 4.42 1.30 1.25 2.57 2.16 0.28 2.81 18.26 4.36 0.25 0.93 1.73 4.65 2.56 3.27 4.23 3.64 5.00 5.87 7.00 5.79 5.37 4.70 3.55 1.48 1.60 5.50 0.56 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .

Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.16 4.06 0.94 0.16 15.0 140.35 0.0 140.89 1.62 1.52 2.0 45.0147 (St.20 1.95 3.81 1. 37.70 1.75 74.60 0.65 1. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.72 1.0 45.65 5.9 80.0 255. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.0 87.70 6.75 15. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .05 0.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .33 1.98 0.48 4.73 1.50 4.84 0.21 5.58 3.24 2.35 1. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).50 5.75 74.70 6.o.0 mm 300.0 255. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.57 2.70 74.0 300.86 2.60 6.40 2.0 160.0 45. Elegant & Sinus ® ® ® .Kriterij dozvoljenih napona A L B .27 0.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.24 2.16 15.68 18.16 15.85 14.42 7.16 15.50 3.36 1.00 4.06 0.84 9.0 45.17 2.89 1.70 6.70 6.16 15.o.72 1.70 6.41 4.0 160.00 2.00 3.0 160.60 0.60 0.60 0.60 0.23 1.0 Master .68 7.16 15.70 6.29 2.41 0.66 0.88 1.93 1.0 300.0 255.75 74.24 0.0 20 101.39 1.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.79 15.75 74.75 74.93 4.60 0.84 0. pokrivna {irina 900.46 7.75 74.00 0.53 3.39 1.89 4.31 3.

32 87.20 1.98 1.15 20.96 0.01 3.00 1.76 2.77 99.55 149.10 0.79 0.80 87.60 2.39 1.66 3.15 20.00 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .70 0.08 0.87 0.01 1.74 1.00 5.78 9.42 3.66 17.74 2.17 7.40 4.78 3.32 87.63 2.32 87.79 0.24 0.24 0.77 99.48 1.50 5.80 7.11 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .06 30.98 0.20 11.00 1.61 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.50 5.72 0.20 11.41 1.20 1.12 3.00 11.11 0.63 2.76 9.71 1.21 2.98 7.56 3.55 30.12 25.16 2.32 87.77 20.11 1.20 1.94 1.65 4.88 0.20 1.00 4.56 1.20 11.0147 (St.50 5.21 0.90 8.93 0.32 0.08 0.12 25.55 1.67 124.67 124.75 2.0147 (St.20 11.17 8.15 20.12 25.14 48 .32 0.80 7.20 1.93 2.62 4.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.30 1.50 5.21 1.14 0.15 2.66 17.39 1.55 149.55 149.88 1.81 1.45 1.80 7.35 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.13 2.50 6.11 0.85 1.08 1.13 0.92 2.39 1.70 0.80 0.00 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .80 8.41 1.77 0.22 0.77 99.15 0.64 1. 37.32 87.57 5.77 99.00 1.96 2.41 1.51 1.75 0.14 5.75 2.10 1.40 13.60 0.93 1.06 30.12 1.48 1.67 124.84 2.15 20.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.20 1.90 8.50 4.39 1.34 1.57 1.45 4.69 1.70 0.82 8.40 3.61 1.80 7.11 0.44 2.67 124.88 1.06 30. 37.0147 (St.65 2.00 3.75 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .13 0.84 1.50 3.13 2.06 30.41 1.16 0.70 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .65 5.94 4.36 3.75 2.02 1.16 3.10 0.Master .25 1.50 0.67 124.57 1.40 13.00 5.97 1.57 1.06 3.00 1.55 149.20 1.50 3.16 0.50 4.54 1.71 3.72 2.86 2.55 149.93 0.91 7.03 4.89 3.70 0.02 2.44 1.15 4.34 3.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.12 25.41 1.00 5.20 11.58 1.61 1.50 6.68 1.67 124.90 8.69 2.40 13.15 20.22 5.27 6.74 2.75 0.20 1.10 3.55 149.00 0.81 1.86 3.24 0.40 149.62 1.90 99.80 0.98 0.41 1.36 2.64 0.70 7.05 1.81 3.87 2.00 3.32 17.54 1.90 0.30 1.80 0.32 87.76 3.15 2.72 3.93 3.66 17.12 25.14 2.51 2.66 17. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .93 0.00 1.52 4.76 1.06 3.30 1.15 20.26 0. 37.06 30.24 0.61 1.20 13.77 99.39 1.76 1.65 1.91 2.40 13.63 7.80 3.47 3.50 4.05 0.64 1.56 0.07 4.90 8.77 99.31 1.90 8.00 1.80 7.66 17.70 0.51 1.00 4.76 1.84 1.73 6.80 7.80 0.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .06 30.65 11.13 0.10 1.99 0.40 13.66 1.13 2.40 13.99 0.20 124.21 2.78 5.80 0.66 1.90 8.37 2.31 5.68 2.09 9.00 3.00 4. 37.92 0.80 0.69 3.16 2.50 4.00 3.80 0.88 1.90 0.0147 (St.72 2.11 0.48 0.66 17.50 6.94 11.00 1.35 1.31 2.15 1.20 1.67 25.30 1.12 25.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.26 1.62 2.51 1.93 0.30 1.47 2.81 1.68 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .20 11.

101.16 2.0 140.09 4.96 0. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.00 2.16 3.25 0.0 160. pokrivna {irina 900.0 255.0 45.70 6.0 87.0 140.11 0.70 6.63 1.00 4.75 74.75 74.68 5.0 300.46 2.70 1.60 0.45 1.0 45.70 74.70 6.00 3.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0 255.0147 (St.82 2.08 160.9 0.02 3.47 2.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .43 3.16 15.60 0.10 4.85 1. tercijarna konstrukcija.45 1.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .85 0.60 0.59 1.70 6. ovaj profil slu`i kao tzv.60 6.19 0.78 3.43 1.61 6.12 1.12 1.0 45.71 13.82 2.50 5.16 15.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.83 4.16 15.50 4.88 7.0 45.75 74.86 2.06 2.27 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .01 1.0 300.0 255.76 13.75 0.78 3.60 0.60 0.02 6.75 74.16 15.0 160.88 0.95 8.0 mm 300.56 1.70 6.75 74.94 0.0 0 20.70 6.96 0.67 3. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).60 0.16 15.00 0. 37.11 2.75 15.61 16.60 0.73 1.50 3.14 0.16 15.70 1.25 0.75 0.75 74.49 1.98 1. Elegant & Sinus ® ® ® .22 0.45 1.

81 1.78 0.81 2.55 149.90 8.20 11.00 4.59 1.00 3.20 124.22 2.69 8.0147 (St.00 1.50 1.90 8.20 1.40 13.70 0.78 1.45 1.58 1.68 1.66 5.82 2.90 8.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.33 4.70 3.20 13.48 1.17 1.03 50 .41 0.72 0.88 2.21 1.67 124.15 20.51 0.83 0.19 0.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.69 1.85 1.55 149.05 7.38 2.80 0.06 30. 37.32 87.71 0.87 0.02 2.55 149.66 17.56 2.67 124.70 8.03 1.36 1.01 0.17 0.56 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.20 11.12 25.37 2.12 25.25 1.63 1.84 0.80 7.88 6.00 3.50 5.70 4.00 0.47 1.15 3.59 4.79 0.50 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .66 1.12 2.90 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .38 5.90 8.77 99.77 20.89 1.00 1.58 0.09 0.0147 (St.66 17.32 87.24 2.00 1.74 7.98 2.93 2.40 13.45 1.00 1.00 1.89 0.32 2.26 1.20 11.50 6.66 2.32 87.09 2.83 1.11 1.12 25.06 30.37 2.55 30.56 6.12 25.99 1.80 7.50 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .48 1.52 2.48 1.80 7.81 0.55 149. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.12 25.77 99.21 1.06 30.30 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 5.00 0.81 2.56 2.20 1.40 13.66 1.20 1.71 1.82 6.44 1.46 1.87 3.21 1.98 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.29 1. 37.80 0.50 0.70 0.58 1.00 5.06 30.32 17.67 124.40 13.40 13.03 0.44 0.18 3.11 0.39 1.80 87.05 0.27 1.48 0.27 1.01 0.06 3.27 1.41 1.98 1.32 87.90 99.43 4.50 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .18 0.13 0.85 1.70 2.63 1.70 0.05 2.55 149.39 1.32 87.06 30.55 149.15 20.67 124.66 17.Kriterij dozvoljenih napona A L B .02 0.80 0.84 10.95 0.00 4. 37.15 2.84 1.28 3.20 11.00 4.05 3.50 5.66 17.26 2.50 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.07 1.40 149.32 1.88 0.52 1.70 0.47 1.11 0.11 0.70 0.48 1.64 2.96 3.12 25.90 8.00 5.87 1.73 3.42 1.00 3.54 0.34 2.81 0.17 1.84 0.84 4.80 7.00 3.07 1.17 0.40 13.51 2.41 1.70 7.75 1.25 0.15 20.27 0.20 1.20 11.80 0.49 3.46 2.82 1.67 124.98 1.47 2.21 3.00 1.05 6.00 1.95 3.66 17.80 8.88 0.77 99.00 1.00 4.77 99.47 1.80 3.69 1.67 124.59 10.07 1.04 0.70 0.67 0.71 0.19 0.03 1.0147 (St.50 5.14 5.32 87.79 4.20 1.93 1.91 1.04 0.53 2.26 4.31 1.84 0.28 2.45 1.20 1.50 4.85 1.66 17.23 5.63 1.34 0.98 1.84 2.50 4.11 0.67 0.35 1.67 1.99 0.25 1.70 1.35 2.25 1.58 1.00 0.98 8.37 1.20 11.97 0.53 1.50 4.15 20.65 0.71 5.74 1.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0147 (St.00 5.24 2.10 0.00 0.77 99.50 6.26 1.89 0.50 3.42 2.80 7.00 11. 37.00 0.90 8.30 4.06 30.84 0.67 25.86 4.89 1.50 6.86 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .02 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .89 2.53 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.70 0.80 0.15 20.15 20.25 1.Master .72 4.32 2.80 3.80 0.77 99.99 0.33 1.06 2.80 7.

50 7.50 5.04 3.11 0.58 3.09 1.25 0.60 0.51 1.00 2.60 0.31 3.97 0.65 15.99 5.60 4.3 35.60 6.00 0.04 7.31 3.50 0.TR 30/1000 333.50 0.77 0.04 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A . Ugradnja ovog profila je jednostavna.79 1.11 0.55 0.25 1.04 7.7 238.50 0.65 1.33 3.9 333.25 1.73 0.06 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .19 7.58 1.70 3.45 3.67 7.00 5.30 0.80 0.0 mm 333.58 1.77 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .62 5.0 40 .8 238.20 2.87 6.0 30 ukupna {irina 1050.67 7.11 0.60 3.11 2.04 3.08 3.54 1.59 14.98 5.48 3.0147 (St.6 80.65 0.73 0.65 1.75 12.04 3.45 6.95 3.3 35.45 6.00 5.18 1. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.00 5.68 2.91 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.0 21 .18 0.89 1.01 2.03 2.64 3.52 2.25 2.26 2.85 0.60 0.99 0. 37.46 0.50 0.60 3.67 7.63 2.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.45 6.67 3.50 0. 35.60 4.64 5.15 0.50 0.31 3.36 0.55 0.25 0.50 0.45 6.23 2.60 4.41 1.00 5.40 2.50 5.19 3.25 1.0147 (St.00 1.32 2.48 1.59 5.50 4.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.60 3.88 0.86 1.03 1.36 1.7 238.72 1. 37.76 1.01 0.31 3.60 3.00 1.o.04 3.85 0.04 3.04 7.43 1.00 2.65 6.50 5.46 7.50 0.24 1.31 3.55 0.97 2.03 2.0147 (St.81 11.92 1.50 5.54 0.63 1.69 11.36 3.45 3.99 1.o.21 2.60 4.60 0.08 0. Elegant & Sinus ® ® ® .60 4.71 2.96 1.67 0.67 0.93 0.76 4.51 1.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.31 3.50 5.45 6.04 7.45 6.66 3.65 1.85 2.68 1.04 7.36 0.51 1.18 1.00 5.00 2.50 1. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.50 5.39 1.54 1.23 2.3 298.00 7.60 4.64 10. 37.27 4.75 2.91 4.71 0.0 298.89 1.26 1.16 0.45 1.70 4.00 6.00 5. Sarajevo je TR 30.55 5.96 0.74 10.66 6.93 0.83 1.04 3.02 0.55 0.04 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .93 1.66 1.77 1.65 1.54 0.3 35.80 0.00 1.75 2.17 1.50 1.06 1.58 2.2 30 Master .74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.78 0.3 298.0 64.40 2.6 94.90 5.75 2.55 0.04 3.92 0.04 7.6 94.54 13.54 5.32 1.50 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.68 9.83 4.01 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .58 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.85 0.71 2.37 1.04 0.44 2.67 7.25 2.33 0.67 7.37 1. nastre{nica i sli~no.50 1.31 3.3 pokrivna {irina 1000.84 0.25 2.17 1.60 0.93 0.32 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .21 0.14 0.75 2.92 4.60 0.06 0.50 0.15 1.67 7.22 1.79 1.60 4.93 0.55 0.40 4.97 2.60 5.60 3.21 0.60 3.

Exclusive ® .

dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® .5 L . u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog.5 156 pokrivna širina 475 mm 159. Po svom izgledu. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. na ravnu plohu ili krovne letve. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. postaje standard i na{oj zemlji. kao i dvoslojno. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda.

Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Pural i Plastisol. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. kao povr{insku za{titu. bakarni lim. morska so. Exclusive . hemijska industrija i sli~no). Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. mo`e imati Polyester. Mat Polyester. titanium-cink lim i sl. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji.

Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna. finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila.o. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta.o. pored ostalog. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. u principu jedan dan po narud`bi kupca.

odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. 2. ta bl a a bl ta 2. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. Popre~ne letve 30x50 cm.8 x 8. 4. PVC folija (Parna brana) 3. Master. Vanjski profilisani lim (Elegant. 6 5 4 3 2 1 1. Da{~ana podloga. Na podaskan krov se postavi folija. Rog. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. iako to nije preduslov. Tako|er. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237.5 475 1. Termoizolacija 5. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. Prije monta`e provjerava se ugao krova. ta bl 8. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. 5. 6. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac.5 237. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. 3. ta bl a 3 00 ³5 3. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. Unutra{nji profilisani lim 2. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. Paropropusna-vodonepropusna folija. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. preklop treba biti minimalno 500 mm. 6 5 4 2 4 5. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. potrebno je odrediti kolika su odstupanja. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. Podu`ne letve 20x30 cm. 7. Podkonstrukcija 4.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. 6. bez prethodnog letvanja. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu.

Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. ® . Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. odnosno sprje~ava vla`enje zidova.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. Standardno.

Watersafe ® .

O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. Sistem kvadratnih oluka 3. Sistem polukru`nih oluka 2. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Ovisno o vrsti objekta. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1.

bojenog. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. tipove. po potrebi kupca. Tako|er. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija. . mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. plastificiranog i bakarnog lima.

Vjetar lajsne. uvale. sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . .Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. . Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. itd . op{avi svih prodora na krovu i fasadi. dio su na{eg proizvodnog programa.

RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. vanjsko vinklo 5.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . polukru`ni oluk 2. bakarni lim Oluci. koljeno 9. plastificirani pocin~ani lim. RAL 3009 · bijeloj boji. zavr{etak za oluk 3. pural 4. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. polyester 3. olu~ni kotli} 8. pocin~ani lim 2. 7 8 6 9 1. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. spusna cijev 7. RAL 8019 · crvenoj. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. kao i sav prate}i materijal. unutra{nje vinklo 6. kuka za oluk 4. plastificirani pocin~ani lim.

plastificiranog bojenog i bakarnog lima. plastificirane bojene i bakarne kuke. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. 600 5. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. 33 3.Proizvodnja 2. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. Sve kuke su oja~ane. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. 415 90 20 r=75 4.

80/100/120 75 75/95/115 50 100 8. 4. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. Ø100 i Ø120. pocin~ane.0 m) 100 .5 mm. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80.2-1. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. Ø80 mm 2. Ø100 ili Ø120. elektostatski bojene i plastificirane. Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. Ø100 mm 3. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a. 40 9.

zavr{etak za kvadratni oluk 3. plastificirani pocin~ani lim. kvadratno koljeno 9. kvadratni oluk 2. polyester 3. vanjsko vinklo kvadratno 5. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. pural (pural-sme|a boja) 4. unutra{nje vinklo kvadratno 6. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. kvadratna spusna cijev 7. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. kvadratna kuka 4. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. plastificirani pocin~ani lim. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . pocin~ani lim 2.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca.

315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke. 8.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo).Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. tako i cijevi. 100 66 120 100 30 L (max. 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo).

5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. kuka. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). ravna neizvijena letva i sl. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima.5 % po m1.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. na na~in prikazan na skici. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke). kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. tj. Po{to je potreban pad 0. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. Improvizorno postavimo kuku uz rog. Formula za izra~unavanje A = L x 0.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Pad oluka od 0.5 % A .Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0.) 1.

Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. montira se 68 . 5. [elna se ~eki}em zakuca u zid. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. Nakon toga se postavlja drugi oluk. spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. zavisi od objekta do objekta. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. labu|eg vrata 3. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. 4. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. Kada su postavljene {elne. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. u oluk. Montiranje {elni. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. i stisne klije{tima. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. Nitne silikonirati. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. odnosno od `elje vlasnika. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. spusnih cijevi i tzv. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi).

bakarni.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. cinkotit flat . Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. toplo i hladno valjani limovi . je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. inox i cinkotit limovi .o. Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu.~eli~ni pocin~ani plastificirani. Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama. debljini.^eli~ni. Alternativa d.Aluminijski i aluminijski bojeni limovi .Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi . boji i sli~no. .Bakarni. aluminiski. za{titi.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi .o.

te cinkotit limove. le`e}i falc. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom.o.o. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Za lu~ne i kupolaste krovove.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. 70 falcanje limova . Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. tzv. kao {to je npr. dobije se dvostruki stoje}i falc.o. a kod drugog oko 50 mm. Alternativa d. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. u suradnji sa na{im partnerima. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. Alternativa d. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. Na ovaj na~in se dobije tzv.o. Osim same isporuke materijala. snijega ili drugih padavina ispod limova. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova.

U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela. Tako|er. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . Pored toga.FIX . Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom.o. u ponudi su i inox vijci.Asortiman vij~ane robe Alternativa d. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori.o.

tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. nudi svojim cijenjenim kupcima. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. 72 . 1 detalj podu`nog preklopa poz. detalj popre~nog preklopa poz. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. apsorpciju zvuka.o. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi.o. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima.

ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. elasti}nost i ~vrsto}a. Za razliku od silikona. 73 .Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom.

Aluminijski lim nebojeni: 0. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu.5mm-0.5-1.7 mm .5 . Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.Aluminijski bojeni lim: 0. Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.5 mm .Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.5 mm Tipovi op{ava: . a savijaju se u oblicima prema `elji kupca. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .5-1. ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.Pocin~ani bojeni lim: 0. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.1. Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: .Bakarni lim: 0.5 mm . Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje.nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj. `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m.7 mm standardna debljina za bojeni aluminij . Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).Pocin~ani lim: 0. sje~enje na hladno). S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo.

U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke. Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje.Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje . Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima.

7 Dat: 05/2007 Br.krov.alternativa. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931.ba www. K-001/2007 .ba www. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master .ba Distributer: Izdanje br.Sarajevo. 514 932 E-mail: info@alternativa. 71212 Hrasnica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful