Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. kamenu vunu ili stiropor. sportskim ili industrijskim objektima. fasadni.o. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. frigo i sinus paneli. termoizolacioni paneli Topterm ® . Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. trgova~kim.o.021 W/mK.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. pregradni. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. Proizvode se kao krovni. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0. Alternativa d.

Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. u odnosu na druge proizvo|a~e. Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo. Izuzetno je va`no napomenuti da. kupovinom u firmi Alternativa d. . a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. Tradicionalno.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode.o. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja.o. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika.

kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. je 50 do 120 mm. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. ovisno o svojim potrebama.o. Standardno. Pored standardnog. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. aluminijski lim i sli~no. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m . vrhunska toplotna i zvu~na izolacija.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d.o. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. i namjeni objekta koji se pokriva. velika nosivost. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150.

021 W/mK razred B2 i B1 80 12.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .50 24 l = 0.TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 . Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.70 24 60 12. Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.0 do 12. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.90 24 100 13.10 24 70 12.50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.

90 3.67 5.76 5.38 3.03 3.22 2.05 3.98 3.00 4.78 3.56 2.44 3.31 3.93 3.82 3.17 3.5+0.26 3.43 3.77 13.93 2.34 0.4 148.9 26.51 3.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .34 0.17 3.21 4.19 3.94 3.73 4.18 0.90 4.94 3.65 ddop 12.4 34.58 3.17 ddop 4.11 2.78 11.83 2.16 3.43 2.34 3.06 3.35 4.58 2.66 3.99 2.96 3.58 2.57 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .01 3.40 2.22 5.21 2.90 3.86 3.03 3.16 3.68 3.48 4.44 2.96 4.67 2.76 2.03 4.85 3.02 3.03 3.41 4.57 2.75 2.87 3.21 3.33 3.03 2.77 5.75 3.89 3.3 53.94 3.64 3.35 0.42 3.57 3.48 2.89 3.99 3.21 3.54 3.12 2.28 L/200 3.40 2.59 2.31 2.08 3.68 3.67 2.60 4.34 0.89 4.41 0.09 2.60 3.45 L/200 4.71 2.18 0.36 4.7 36.98 2.61 3.47 2.22 0.21 2.34 3.04 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.94 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.99 2.71 2.52 4.28 3.99 2.15 13.73 3.18 3.79 2.53 3.4+0.08 3.69 3.21 4.2 347.44 3.01 ddop 4.81 2.77 2.87 2.9 210.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.57 2.16 3.98 3.21 3.38 3.08 2.31 2.35 3.08 4.70 2.9 171.83 2.37 3.96 L/200 4.21 50 60 80 100 0.33 5.41 0.43 3.51 2.26 0.67 2.15 14.6 30.84 2.06 3.40 2.46 2.67 10.76 4.80 3.12 ddop 15.08 3.47 ddop 5.04 2.55 3.77 4.48 3.91 2.1 L/200 4.48 3.35 3.19 3.73 2.89 3.98 3.37 3.2 44.88 3.05 ddop 4.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.27 3.5+0.79 3.29 0.19 3.90 2.95 3.08 3.47 3.19 3.76 3.33 3.30 3.57 L/200 4.8 51.64 3.47 3.38 2.21 2.98 2.68 3.30 3.47 2.57 2.63 3.82 3.55 4.31 3.31 3.14 ddop 4.44 2.68 2.53 3.6 62.21 3.82 5.30 2.96 3.80 2.21 ddop 4.88 2.28 2.68 2.00 3.23 3.29 3.56 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.65 2.71 3.15 L/200 5.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.33 3.97 ddop 14.95 4.09 2.5 L/200 4.72 3.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .46 2.87 3.55 2.68 2.93 3.32 2.56 2.44 50 60 80 100 0.39 3.38 4.28 3.88 4.69 4.31 3.80 3.18 2.9 191.18 2.07 11.15 L/200 5.27 4.29 2.12 3.96 3.77 4.18 0.96 3.55 2.17 3.67 2.39 2.66 2.77 2.25 3.41 4.02 3.88 3.83 4.73 3.17 3.34 3.00 3.42 3.8 462.5+0.82 3.56 3.12 2.5+0.77 3.39 2.94 2.44 3.09 4.5+0.28 3.5+0.19 11.41 3.36 4.77 3.54 3.mjerodavni rasponi nosa~a.24 3.9 49.39 3.04 2.33 4.71 3.44 4.50 3.48 2.41 2.04 3.14 3.29 3.63 2.72 3.15 4.37 3.07 3.21 4.42 2.83 3.14 2.57 3.26 0.55 2.3 224.43 3.13 3.49 4.48 3.77 2.12 3.50 L/200 4.39 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.12 5.69 3.79 4.53 3.08 4.59 2.10 3.07 4.43 2.88 ddop 4.26 4.90 L/200 4.27 4.39 3.48 13.79 2.18 3.62 3.26 4.21 ddop 3.21 3.33 ddop 4.59 4.18 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.29 3.61 L/200 4.95 3.03 4.68 3.09 3.50 4.44 3.50 2.24 3.22 0.15 12.11 3.59 3.29 0.8 323.28 L/200 4.83 3.29 0.29 2.86 5.99 3.64 3.09 3.57 4.02 3.77 3.67 4.50 4.21 ddop 3.5+0.41 2.78 ddop 13.4 134.12 3.48 2.22 2.84 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.39 2.31 2.66 2.37 3.15 3.13 2.76 2.84 3.56 2.30 3.70 3.71 4.83 3.71 2.64 4.93 2.2 55.57 2.01 3.59 3.30 4.89 3.50 2.39 9.14 3.51 3.08 2.62 4.85 3.01 3.00 2.26 0.50 2.41 0.87 4.00 4.08 2.16 3.28 3.47 3.1 498.81 3.40 2.71 3.75 3.58 3.35 L/200 5.26 0.19 2.33 3.32 3.21 ddop 3.54 3.18 0.70 4.93 4.22 0.12 3.58 4.49 3.10 3.47 3.97 3.97 4.77 4.53 2.70 3.41 0.67 3.12 3.38 4.5 L/200 4.70 2.28 2.54 2.75 ddop 3.30 3.96 3.45 3.88 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.74 2.61 4.99 3.55 3.16 3.90 3.82 2.75 3.07 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.33 2.4 177.56 2.24 3.27 4.35 4.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.08 3.87 3.9 295.18 4.39 3.68 4.6 33.30 4.87 5.89 4.96 3.38 4.71 L/200 3.22 3.87 3.3 40.90 2.33 3.69 2.86 2.90 3.34 0.28 3.67 3.67 4.7 374.69 4.85 4.94 2.71 3.50 3.62 2.80 174.54 4.58 2.5 42.76 2.37 3.33 3.35 0.70 4.12 3.8 424.26 5.60 2.48 3.25 4.82 3.35 0.09 4.13 4.10 3.21 50 60 80 100 0.07 3.53 2.68 12.35 2.83 2.67 2.52 4.26 2.78 4.78 2.8 263.35 0.22 0.97 3.11 3.9 25.01 2.81 3.29 0.34 50 60 80 100 0.43 3.79 3.44 2.88 2.43 3.94 2.kriterij dozvoljenih napona ddop .49 2.14 2.65 2.65 3.15 4.35 4.40 2.08 3.17 3.0 28.24 2.3 L/200 5.82 4.65 2.52 2.84 4.96 2.84 12.9 31.72 4.

Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Sistem uklapanja .3 333.3 333. Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333.3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .korak 1 Sistem uklapanja .korak 2 10 d 30 .

69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.23 3.43 2.12 2.07 2.13 3.14 2.75 2.41 10.43 0.67 3.59 3.71 2.28 2.82 92.53 2.29 0.69 3.44 3.21 2.13 3.47 2.27 3.69 3.49 2.62 2.31 17.61 4.13 3.09 3.34 2.02 333.55 2.55 L/200 3.18 3.21 15.83 2.57 2.99 2.05 2.73 3.13 2.37 3.57 4.49 2.41 2.23 4.98 2.43 2.48 2.38 3.03 36.93 3.30 3.88 L/200 3.89 3.52 2.55 2.56 4.3 28 Trapezni profil 238.19 2.74 2.53 3.66 2.79 L/200 4.71 2.01 2.03 3.93 1.07 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.67 4.45 3.5+0.32 2.13 3.17 3.77 0.21 3.14 2.21 2.53 3.85 3.50 2.78 3.43 2.98 2.26 13.61 3.10 2.77 3.45 L/200 3.24 3.75 3.51 2.82 2.48 2.37 31.98 3.42 103.01 2.21 3.55 2.43 0.15 3.01 3.17 2.92 84.12 0.23 213.50 2.22 2.55 2.59 3.27 L/200 3.64 2.30 2.66 2.66 ddop 4.27 2.29 3.86 2.21 14.88 1.24 4.01 2.90 1.92 75.04 2.05 2.91 2.62 L/200 4.41 11.79 2.22 0.77 ddop 4.63 2.32 2.79 3.74 2.97 3.35 4.27 2.29 2.72 3.21 2.42 2.93 3.21 2.10 1.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.53 2.99 1.68 3.32 264.28 3.75 2.72 3.28 3.92 2.80 2.18 2.27 2.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .21 13.43 2.51 2.98 3.13 3.84 3.41 2.97 2.73 4.60 2.63 2.85 4.42 2.27 2.03 0.22 0.08 3.50 3.22 3.02 3.22 3.90 3.87 2.08 2.22 2.65 2.27 2.64 2.72 2.96 4.01 3.81 3.36 2.30 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.18 3.02 1.64 3.96 22.20 2.13 ddop 0.29 0.32 4.37 3.61 3.87 2.34 11.60 3.35 2.26 12.17 2.80 2.07 2.09 3.4+0.42 2.18 ddop 3.16 2.91 L/200 3.34 13.23 324.17 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.03 2.64 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.99 2.35 0.03 2.31 2.46 25.64 2.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.02 50 60 80 100 0.08 3.22 3.82 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.66 2.21 2.35 0.55 4.85 2.57 2.26 14.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .08 2.59 2.15 40.44 ddop 3.91 2.34 12.30 41.49 L/200 4.48 2.07 2.07 2.25 3.85 3.37 2.74 3.80 2.60 30.63 3.41 2.04 4.5+0.09 2.40 2.13 3.42 2.18 ddop 3.01 2.62 3.54 3.88 2.23 2.84 3.88 2.31 2.40 3.37 2.22 0.59 2.67 3.42 2.25 3.87 2.46 4.96 3.61 2.41 3.91 3.94 3.42 115.80 L/200 4.69 2.42 ddop 0.80 2.44 2.55 3.07 3.56 2.16 4.30 3.90 3.49 2.40 3.24 L/200 3.64 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.89 3.89 4.51 3.49 2.33 2.60 3.71 3.16 4.71 18.11 3.03 3.10 3.13 2.71 3.15 3.31 2.18 3.48 3.51 0.38 2.41 3.35 3.29 0.60 2.30 ddop 0.54 2.07 2.75 2.74 3.55 2.82 50 60 80 100 0.06 21.56 4.07 2.66 3.96 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.85 2.77 3.40 3.45 2.74 2.12 2.33 2.34 2.52 ddop 4.00 3.45 3.43 0.65 2.68 2.67 2.04 3.33 126.5+0.36 2.33 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .25 2.11 1.28 3.07 3.19 3.69 2.32 297.29 2.39 20.95 2.32 173.31 3.10 3.5+0.68 3.58 2.85 3.82 2.15 3.38 2.79 2.10 1.77 2.46 4.21 0.14 2.20 2.80 1.00 3.12 0.27 2.29 2.42 195.kriterij dozvoljenih napona ddop .94 3.95 3.95 4.93 2.94 2.79 3.56 2.22 ddop 3.13 L/200 4.76 4.75 2.21 2.20 2.84 3.04 4.90 2.39 2.37 2.98 2.48 4.97 3.53 3.71 2.51 3.66 2.18 ddop 3.56 2.41 12.15 48.34 ddop 3.77 3.73 2.86 3.72 2.04 3.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.35 0.99 3.5+0.93 50 60 80 100 0.85 2.93 4.86 2.13 2.83 3.85 2.01 5.13 3.34 3.66 2.78 3.47 2.36 3.17 2.38 L/200 5.59 2.mjerodavni rasponi nosa~a.80 3.

o. du`ina ili vrsta profilacije.o. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. . ovisno o svojim potrebama. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. i namjeni objekta koji se obla`e. industrijskih tipova objekata. je od 80 do 120 mm. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. a prije svega. Standardno.

TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.2 Mikroprofil 25 1.horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .

primarni color premaz .mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .^eli~ni lim standardne debljine 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .40 m 24 100 14.poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .10 razred B2 i B1 24 l = 0.021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .20 80 13.0 do 12.za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .5 mm .5/0.

92 5.06 150 3.94 4.07 2.25 4.3 43.04 50 5.97 6.67 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.22 4.36 6.97 2.61 3.84 5.86 3.29 125 4.96 3.21 3.29 5.71 3.72 150 3.08 2.96 5.65 3.27 4.2 188.01 3.88 4.09 5.29 0.22 0.51 5.22 0.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.70 5.mjerodavni rasponi nosa~a.34 6.49 4.84 5.42 2.86 75 5.87 4.59 3.12 4.34 0.14 4.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .94 5.54 6.60 100 4.44 4.27 4.47 3.12 L/200 ddop 13.19 3.96 5.2 259.28 5.63 6.83 3.83 4.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .67 2.19 4.41 4.67 5.43 4.26 5.83 4.28 2.86 4.29 0.42 2.64 5.67 7.64 5.80 8.6 43.84 4.32 50 5.44 2.59 60 80 100 0.80 5.4 ddop 14.38 60 80 100 0.41 4.46 4.86 5.41 3.32 3.36 3.20 50 5.47 50 6.10 3.25 2.22 150 4.77 3.91 5.37 2.76 175 3.46 3.99 4.25 60 80 100 0.50 100 3.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .11 3.11 4.36 4.58 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.52 6.62 175 3.32 3.36 75 4.00 100 4.67 4.2 205.27 5.34 0.60 6.39 4.24 4.54 3.30 3.21 0.08 3.21 ddop 12.09 75 5.85 4.75 6.85 4.26 0.20 150 3.16 8.83 4.75 2.76 3.89 4.58 7.04 5.54 4.96 4.51 3.74 6.13 4.kriterij dozvoljenih napona sdop .4+0.67 4.50 4.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.74 3.33 3.5 54.85 7.64 200 2.92 4.19 3.39 200 3.5+0.65 4.83 3.82 4.59 3.52 200 3.34 0.43 5.63 3.87 4.60 3.69 3.07 6.85 3.95 3.21 13.60 5.1 318.80 150 3.82 3.77 2.83 4.87 6.98 4.95 175 3.95 150 3.85 2.91 150 3.34 3.34 0.22 0.6 32.21 0.19 3.38 125 3.74 3.19 100 5.17 4.27 L/200 ddop 14.69 100 4.32 3.87 4.40 4.02 5.17 9.81 7.1 350.19 4.66 5.44 3.96 4.7+0.56 4.99 7.26 0.07 3.23 3.30 4.6 54.55 L/200 ddop 15.22 0.07 3.18 2.7+0.7+0.60 4.63 4.09 125 3.93 L/200 ddop 16.57 175 2.21 0.47 3.43 4.5+0.41 4.29 0.90 6.43 3.77 2.07 4.32 3.67 200 3.57 4.3 129.53 200 2.10 4.24 5.82 100 4.3 117.39 4.93 4.09 4.21 3.98 2.83 4.57 4.17 2.07 5.09 125 3.83 3.67 75 5.24 6.82 3.63 6.14 4.22 200 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.76 200 3.44 4.34 4.55 4.7+0.51 6.48 4.98 100 4.24 4.82 4.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.96 8.73 4.40 200 2.15 3.05 3.81 3.93 3.9 12.92 4.63 125 4.70 75 5.37 6.68 4.98 2.65 3.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.82 3.7 65.42 3.26 4.29 0.83 3.83 175 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.96 3.6+0.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.6 32.88 3.39 4.5 L/200 15.40 4.49 3.44 4.4 95.3 167.26 125 3.33 4.82 4.09 3.35 3.82 5.31 4.53 125 4.53 3.21 11.65 3.72 175 3.85 5.66 6.31 3.64 6.39 7.93 4.5 51.19 3.02 6.2 34.91 175 3.22 6.84 3.15 7.02 4.44 175 3.43 3.21 ddop 14.19 3.08 6.58 4.18 3.9 13.97 8.6 38.67 3.95 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.47 2.28 4.40 3.41 5.94 3.60 4.1 291.2 226.49 6.95 3.70 3.57 3.28 5.07 150 3.0 43.03 3.33 3.40 5.40 4.88 3.45 125 4.06 4.34 3.75 2.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.3 107.52 75 4.40 5.14 4.26 0.35 5.55 5.79 3.20 6.76 4.42 4.91 4.11 3.56 3.62 5.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.16 75 4.96 4.27 5.06 4.24 5.21 3.70 4.83 100 4.84 3.48 60 80 100 0.26 0.56 25.54 3.40 5.90 6.82 3.66 4.58 4.21 0.41 75 4.34 7.00 3.29 4.

mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja . Topterm PP . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.horizontalna monta`a 16 d d .vertikalna monta`a Detalj spoja .

TOPTERM PP Standardno.mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu.o.ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . brzu i preciznu monta`u. ovisno o svojim potrebama. je od 60 do 180 mm.linijski profil ® . i namjeni objekta koji se obla`e.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . Maksimalna du`ina panela je 12.

o.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.o.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. Standardno. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. tj. i namjeni objekta koji se obla`e. ovisno o svojim potrebama. je od 80 do 120 mm. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP .TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu.horizontalna monta`a 18 d 40 .o. Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama.o.

29 3.58 2.31 4.66 2.72 3.35 3.56 4.02 5.4 28.39 13.47 4.61 3.17 3.83 3.7 184.27 3.66 2.29 4.kriterij dozvoljenih napona sdop .11 3.10 3.76 L/200 4.38 3.52 4.99 4.26 14.71 3.21 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.41 12.06 5.27 4.35 3.51 3.93 4.08 2.07 4.48 3.27 3.89 4.27 5.87 3.63 3.14 3.51 3.84 4.88 3.83 3.91 3.57 3.56 4.35 0.57 3.40 4.40 ddop 4.39 4.13 4.26 4.47 3.1 478.68 4.06 3.32 4.11 3.36 4.15 3.89 L/200 4.12 3.57 4.53 3.91 3.12 4.65 3.64 3.85 3.76 3.76 3.88 4.84 5.02 3.21 ddop 4.4 34.55 3.73 4.33 3.51 4.16 3.18 0.89 2.20 3.14 4.60 3.48 3.48 2.06 4.64 3.16 2.02 4.69 3.2 46.22 3.28 3.21 3.22 0.43 2.89 4.84 3.72 4.88 2.59 2.43 3.47 2.73 5.57 3.22 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.53 5.5+0.66 3.60 4.6 29.47 3.82 3.05 2.12 3.66 3.08 3.70 2.62 2.35 0.76 3.24 3.31 4.55 4.8 55.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.08 3.78 2.05 4.01 4.15 4.54 2.2 235.12 3.79 3.78 2.43 4.00 3.70 156.99 11.34 0.0 39.78 2.75 3.38 4.54 4.28 3.68 5.59 3.5+0.05 2.04 3.53 ddop 5.0 388.94 3.34 2.81 3.65 4.00 4.19 3.31 3.33 3.74 4.39 0.26 3.93 3.74 14.16 3.72 3.60 2.73 L/200 3.98 5.35 3.85 4.16 3.53 3.77 4.33 3.46 3.69 3.52 4.7 139.60 2.89 3.05 3.64 3.01 3.41 0. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.09 3.83 L/200 5.62 2.86 2.70 3.26 4.7 46.46 L/200 4.88 4.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.26 3.9 40.20 3.92 ddop 4.46 4.10 3.95 L/200 5.26 3.57 3.72 2.87 2.26 4.44 2.37 3.46 3.26 2.70 4.22 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .97 4.48 50 60 80 100 0.52 4.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.69 2.40 3.13 4.30 ddop 5.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.84 3.74 5.72 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .21 3.34 0.93 2.90 3.22 4.20 4.53 5.38 50 60 80 100 0.57 3.66 L/200 4.82 3.76 3.34 L/200 5.25 4.70 3.17 3.23 ddop 4.99 3.52 3.24 3.45 2.09 3.20 3.56 50 60 80 100 0.18 0.09 3.16 3.18 L/200 4.07 3.64 3.10 438.96 3.07 0.2 178.81 3.98 2.31 2.87 2.54 2.33 3.20 ddop 4.26 3.04 15.78 3.81 L/200 6.1 53.50 3.38 3.74 2.09 4.21 15.79 3.41 2.54 3.81 4.84 4.73 4.95 4.47 3.98 4.mjerodavni rasponi nosa~a.47 3.41 3.05 3.81 3.87 3.99 3.12 3.24 4.1 273.29 0.35 0.75 3.30 2.58 2.04 3.55 4.14 4.41 3.78 3.49 3.82 4.31 3.86 3.64 3.86 4.5+0.25 3.28 3.17 L/200 4.49 3.58 2.35 2.22 3.61 4.98 L/200 4.30 ddop 17.01 3.74 5.31 12.29 0.18 0.75 3.44 3.04 4.04 3.91 13.63 2.81 2.14 3.11 2.33 3.99 0.19 4.09 3.39 3.89 3.28 3.18 ddop 16.73 3.15 4.45 3.52 2.18 ddop 4.36 4.29 0.66 3.45 3.65 4.85 3.01 3.17 5.53 3.60 2.00 2.88 5.06 5.41 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.41 0.52 4.26 4.36 3.93 3.96 2.72 3.22 4.36 4.95 2.07 3.16 L/200 5.72 2.93 2.82 3.36 2.15 4.65 2.03 3.91 4.62 3.58 3.80 3.50 2.19 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.81 4.92 termoizolacioni paneli 19 ® .98 3.84 ddop 14.58 3.31 3.91 3.59 2.72 4.88 4.34 4.99 5.1 336.50 4.32 3.05 4.05 5.92 2.45 3.67 3.11 3.41 5.62 4.48 3.18 4.34 0.72 2.06 3.12 3.96 4.2 35.22 0.81 3.64 2.82 2.11 2.60 2.08 4.8 33.51 L/200 5.49 3.16 3.17 3.26 3.01 3.1 359.0 511.47 3.59 3.72 2.53 4.39 3.83 4.7 171.33 4.29 0.3 44.24 3.35 3.26 0.93 2.22 0.27 4.93 4.42 4.13 2.53 4.23 3.91 3.58 2.33 4.48 4.20 308.4+0.30 3.38 4.93 3.8 57.87 3.08 ddop 4.2 219.40 5.96 3.95 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.68 4.53 3.5+0.93 3.72 3.46 2.93 4.09 3.7 63.29 3.68 3.99 5.25 50 60 80 100 0.48 4.83 2.76 16.70 3.51 4.17 3.84 2.53 2.32 3.69 3.05 2.97 3.78 4.39 3.20 201.96 3.71 3.70 2.87 4.03 3.64 ddop 5.29 2.57 4.76 4.95 4.21 3.36 3.30 3.41 3.47 3.12 3.33 2.66 14.26 3.45 4.86 3.81 4.14 4.05 4.95 3.45 5.87 3.32 3.26 4.2 67.21 ddop 3.45 2.49 2.77 3.91 2.00 3.01 2.47 4.65 2.35 3.41 0.63 5.18 3.45 3.26 0.88 3.60 3.02 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.34 3.04 2.21 ddop 4.1 76.84 3.5+0.35 3.68 3.53 2.88 4.56 2.69 3.07 3.5+0.69 3.96 3.62 3.47 5.43 4.73 4.29 3.86 4.62 3.26 0.53 2.76 3.40 L/200 5.5+0.40 15.04 ddop 0.88 L/200 4.18 3.80 3.22 0.80 3.34 13.33 3.19 2.03 3.37 5.35 0.99 3.87 3.98 4.

Elite & Tradicional ® ® .

od malih monta`nih ku}a i vikend objekata. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova.o.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. preko individualnih stambenih ku}a. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® . su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata.o. gdje prakti~no nema druge opcije. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije. ® . Tako|er. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove. za razliku od tradicionalnog crijepa. Tako|er.

Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. ^est je slu~aj. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . te izdr`ljivost boje. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. bakarni lim i sl. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. morska so i sli~no).O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare.

Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca.o.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. Mat Polyester.9 38. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. Pural i Plastisol. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142.o. a i monta`a je puno lak{a i preciznija.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . pored ostalog.

Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. Letvanje . Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja. paropropusne-vodonepropusne folije. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve.vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. Osim toga. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm).postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna .Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. Elite & Tradicional ® ® . Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°.

50 cca. zatim oluk i na kraju oluk lajsna. ovisno o tipu vjetar lajsne. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka . Zidna lajsna se. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . Monta`a se. ovisno o tipu.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 . montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju.postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad.

Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu. Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira.

11. ® 2.1 00 mm 6.400 . {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.200 C F 6. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. 3. 1.200 600 28 5.200 600 8.400 600 10. 5.000 8. min . vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).200 11. 3. 2. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.400 10. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop.. 1. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova. vodosigunorsni `lijeb 4.200 600 600 5.200 600 600 D E G 600 5..

100 1..100 1.100 1.100 1..100 1.100 1..100 1. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Monta`a krovnog lima . Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.100 1.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8.100 1. 2.. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1.100 1.100 1.100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1. redosljed postavljanja tabli 1.. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1. 2.100 1.100 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije. Monta`a krovnog lima .200 1. 2.100 1.100 1.100 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm. 3 . 3 .100 1.000 1. 2..100 1..100 1.100 1.100 1.100 1.000 7 6 5 1 2 3 4 1..100 11.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 500 1. potrebno je iste srezati na strehi.000 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu).100 1.100 1.100 1.100 1.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1.Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.100 1.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® .000 1. Prilikom monta`e.Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e. 3 .Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). redosljed postavljanja tabli 600 1.Monta`a Monta`a krovnog lima . 3 .100 1.

Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje..100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.100 30 .100 1. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1.100 1. 3 .100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1..100 1.100 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e..100 1. 3 .100 1.100 1.100 1. 2. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave.100 1.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1. 2. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.100 1.. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka.

Postavljanje samara bez filera cca. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. 80 cc a.Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera.200 1. nagiba krova i klimatskih uvjeta.200 1. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara).200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1.

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

Sinus je novi proizvod firme Alternativa d. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master .o. Elegant & Sinus ® ® ® . tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d. Sinusoidno profilisan lim .o. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala. Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d.o. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.o..o.o.

ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. nego je odvodi do oluka. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije.Master . fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. Master. oblaganje fasada i spu{tenog stopa. Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. ® ® . Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Zbog svoje izra`ene nosivosti. Kombinacijom boja.

istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Profilisani limovi Master. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. Elegant & Sinus ® ® ® .Proizvodnja Proizvodnja Master.

C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. na koje se pri~vr{}ava krovni lim.Master . B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle. Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. D D 36 .

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. stiropor) 5. PVC folija (Parna brana) 3. Gornji sloj krovnog lima (Elegant.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ . Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Master. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima.o.Master . Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna. 40 krovni pokriva~ . ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2. Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d.o.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Z odstojnik 4.

prvenstveno industrijskih objekata. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. industrijskim objektima. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master .Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada. naj~e{}e za privredne. itd. sportske. industrijske i administrativne objekte. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. radionicama. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. Elegant & Sinus ® ® ® . trgova~ke. koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil.

tako i pri vertikalnoj instalaciji.Master . kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. ® ® 42 . Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama.

PV folija 9. ”Z” odstojnik 6. Zidni op{av 11. Drvena greda 2. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. 5. Trapezni lim Elegant 4. Nosa~ atike 12. Termoizolacija 7. 6. 12 11 8 10 7 9 1. Elegant & Sinus ® ® ® . 2. Drvena gredica 30x50 8. 7. 4.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. Trapezni lim Master 40/200 10. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. Elegant. Betonski zid 3. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . PVC folija 5. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. 8. 3.

000 11 ® 48 .7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.Master . Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 2 0.8 Pokrivna {irina L1 = 1.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 44 2.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.058 Detalj 1 0.

79 9.50 18.96 8.55 0.03 6.95 3.53 1.55 0.40 8.00 7.79 9.45 1.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .50 5.17 16.81 3. Elegant & Sinus ® ® ® .18 3.89 2.88 18.16 1.74 5.09 2.03 24.75 4.50 0.03 24.00 1.37 1.33 0.32 3.03 24.05 4.30 9.00 2.50 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .65 2.07 2.70 0.64 3.32 3.25 1.50 0.85 1.70 0.19 3.03 6.45 3.34 4.88 3.58 2.50 0.71 7.70 1.48 11.03 24.00 7.79 9.03 6.24 1.60 0.63 5.00 7.70 0.50 0.69 2.27 2.24 2.40 3.83 6.58 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.16 1.71 8.07 1.70 0.40 8.24 1.00 2.53 1.81 2.34 2.98 1.50 5.75 1.33 1.90 1.60 20.39 4.15 1.60 0.42 1.08 33.50 1.71 7.13 1.25 2.69 1.03 9.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.29 6.08 17.03 24.00 6.64 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .21 7.00 2.91 2.65 2.56 1.71 7.87 10.41 4.98 2.08 13.42 1.44 5.00 6.60 20.79 6.79 3.65 5.75 2.60 0.79 9.21 1.21 1.95 9.79 9.50 0.69 1.03 6.98 2.19 1.32 1.45 1.47 3.60 0.74 2.28 2.00 5.92 3.07 2.52 2.60 0.18 13.00 6.0147 (St.50 5.75 3.60 20.29 5.17 1.40 4.71 0.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.61 2.40 8.97 8.0147 (St.04 1.00 5.00 24.81 2.52 2.35 26.60 20.57 1.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.60 20.Kriterij dozvoljenih napona A L B .98 9.46 1.19 4.08 2.70 1.00 5.00 6. 37.88 18.50 1. 37.75 2.56 3.05 12.0147 (St.22 14.67 1.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.94 4.83 2.74 2.19 2.88 18.88 6.00 20.26 27.60 8. 37.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .60 0.55 0.55 0.50 5.83 2.25 1.00 17.22 7.30 7.88 5.47 3.75 2.18 3.03 9.04 1.70 0.00 2.75 1.95 3.57 1.55 1.50 2.50 5.00 7.25 2.50 2.05 4.25 0.42 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.79 9.45 1.78 1.06 19.52 3.55 0.70 1.70 2.60 20.08 17.00 1.51 1.44 4.88 1.22 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .68 7.52 3.21 1.70 0.93 0.00 5.15 1.10 2.12 8.75 2.08 17.55 0.38 38.08 4.43 10.52 1.38 15.71 7.40 8.50 0.00 1.40 8.48 2.26 2.03 6.84 2. 37.06 0.00 6.25 2.94 2.69 1.00 5.0147 (St.03 6.50 1.71 7.50 1.88 18.11 1.22 3.50 5.08 17.27 7.08 6.90 1.00 6.32 1.76 4.40 8.00 5.75 2.35 1.77 7.32 8.56 1.88 18.61 4.00 7.90 4.18 4.75 1.50 0.84 1.53 5.79 1.00 2.72 29.85 1.74 2.45 1.03 24.05 4.07 6.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.21 10.17 3.75 4.81 1.44 5.51 2.03 3.70 7.21 1.58 2.71 7.10 4.00 0.75 3.97 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .97 14.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.75 3.03 6.35 1.73 1.03 6.15 2.50 5. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .50 2.50 1.00 7.88 7.07 6.50 0.88 18.16 1.33 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .24 0.46 1.63 1.79 3.25 2.00 2.87 3.76 2.21 0.04 3.61 31.08 17.60 6.00 3.15 15.72 1.08 17.30 1.25 3.55 5.63 5.79 4.23 5.38 1.04 7.79 2.80 0.

57 2.99 0.45 5.09 4.54 0.60 0.17 7.30 1.50 1.50 0.64 1.00 2.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.38 0.00 0.55 1.50 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .02 0.47 1.51 1.91 3.66 1.49 0.09 3.44 5.55 4.45 5.98 3.60 0.00 5.04 0.09 0.75 2.43 1.70 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .51 4.92 0.96 4.26 4.63 1.51 4.78 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .07 1.56 3.88 1.26 4.70 10.03 24.55 4.41 5.25 0.56 3.25 1.55 1.0147 (St.63 9.60 5.79 2.87 7.95 0.20 1.07 0. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .55 5.00 5.09 0.41 4.70 2.23 1.76 10.25 2.05 2.13 0.50 0.18 0.81 2.79 5.00 4.26 4.62 1.50 0.97 2.79 0.25 2.92 4.91 3.60 0.42 1.19 0. 37.27 1.55 0.55 4.56 3.94 1.25 2.73 4.00 5.10 3.52 1.73 0.44 3.66 1.67 0.37 2.50 0.25 1.26 1.51 3.50 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.25 4.30 0.17 0.27 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.51 4.82 2.55 4.12 2.26 4.67 0.00 2.25 2.91 3.00 5.61 0.26 4.70 0.63 1.42 1.00 1.55 5.79 9.90 5.78 0.26 1.25 1.65 1.59 1.94 0.56 3.37 2.00 1.27 1.19 2.12 1.50 0.78 1.56 2.96 4.55 0.94 1.37 4.91 4.77 1.38 0.45 9.44 4.37 2.76 4.96 3.29 0.79 6.64 0.60 0.30 0.47 5.00 1.75 2.86 0.17 0.26 2.77 2.78 0.79 9.05 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .55 4.69 1.65 2.66 1.91 3.45 5.56 3.41 5.55 1.90 5.Master .56 3.49 5.50 4.37 2.98 3.03 24.26 4.66 1.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .93 0.57 46 .03 24.99 0.25 1.24 0.46 3.49 1.03 24.70 0.77 1.79 9.00 1.37 2.50 0.37 2.75 2.19 2.71 0.69 1.95 0.77 3.31 0.55 1.55 0.45 5.79 9.93 3.45 0.81 7.41 5.50 1.64 1.80 1.89 8.35 0.25 2.95 8.60 0.96 1.53 5.45 5.91 0.23 2.56 3.00 0.75 2.58 3.55 0.70 0.98 2.65 0.36 4.81 2.24 0.70 0.18 1.55 4.96 4.03 9.07 2.48 1.98 2.50 2.55 0.37 2.25 1.38 3.91 3.30 0.0147 (St.21 1.39 1.56 3.18 2. 37.48 1. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.00 5.55 0.56 1.25 4.16 0.27 1.91 3.62 1.93 2.18 6.99 2.44 2.36 2.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.23 3.04 1.64 5.00 2.93 1.87 0.32 0.96 4.96 4.36 1.36 0.94 15.50 0.45 5.51 4.86 1.43 0.10 7.06 1.27 1.55 4.41 5.00 5.96 4.80 1.47 3.42 1.98 0.57 2.67 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .26 4.51 4.00 2.81 18.37 2.16 0.41 5.74 0.50 0.03 24.87 0.86 1.09 0.37 24.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.18 4.70 0. 37.50 0.81 1.03 1.77 1.25 2.0147 (St.96 3.19 0.00 0.03 24.12 1.08 0.06 1.77 3.94 0.79 9.45 5.09 3.70 3.81 0.86 0.81 8.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.63 3.26 1.47 2.00 5.28 2.79 9.51 4.74 7.60 0.94 1.41 5.01 14.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 1.81 1.58 4.65 2.36 0.

31 3.o.00 4.0 87.0 300. 37.16 15.0 160.75 74.60 0.57 2.0 140.29 2.0 Master .70 6.79 15.Kriterij dozvoljenih napona A L B .75 74.84 0.68 7.81 1.93 1.0 255.0 mm 300.0 160.89 4.60 0.0 45. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .42 7.16 15.68 18.0 300. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).05 0.60 0. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.58 3.16 15.52 2.65 1.53 3.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.70 74.70 6.00 3.50 4.70 6.50 5. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.0 45.24 2.41 0.65 5.75 74.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .23 1.35 0.62 1.27 0.16 15.0 45.60 0. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.39 1.94 0.20 1.39 1.41 4. pokrivna {irina 900.75 74.84 0.00 0.48 4.0 45.16 4.98 0.89 1. Elegant & Sinus ® ® ® .75 15.17 2.72 1.75 74.70 6.70 6.00 2.75 74.0 255.36 1.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.95 3.60 6.72 1.88 1.84 9.86 2.16 15.70 6.66 0.0147 (St.0 255.0 140.24 2.93 4.0 160.06 0.24 0.35 1.50 3.33 1.0 20 101.o.16 15.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.85 14.06 0.89 1.70 1.46 7.21 5.73 1.9 80.40 2.60 0.60 0.

58 1.61 1.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.77 99.80 0.75 2.24 0.30 1.0147 (St.65 5.20 11.69 1.12 25.32 0.74 2.00 5.34 1.90 8.07 4.30 1.45 4.01 3.69 2.24 0.16 0.54 1.00 3.47 3.32 87.75 0.64 1.15 20.67 124.98 0. 37.20 11.00 3.70 0.20 1.72 0.24 0.48 1.40 4.20 1.41 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.30 1.93 1.50 5.32 87.80 8.00 1.51 1.47 2.76 9.06 30.88 1.80 0.15 2.11 0.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.65 4.57 1.72 2.42 3.39 1.77 99.20 11.34 3.84 1.93 0.51 2.71 1.64 0.06 30.94 1.31 1.76 1.21 2.36 3.94 4.10 0.76 3.40 13.77 0.20 11.65 1.68 2.13 0.15 20.55 149.54 1.12 25.02 1.44 1.35 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .68 1.85 1.26 0.12 25.41 1.61 1.63 7.99 0.88 1.39 1.90 8.08 0.12 25.96 2.22 0. 37.00 1.90 0.41 1.06 30.77 99.68 3.22 5.11 0.20 1.77 20.15 20.93 0.70 0.13 2.40 13.80 0.63 2.65 11.12 25.66 1.97 1.31 5.71 3.39 1.14 5.80 7.00 4.Kriterij dozvoljenih napona A L B .67 25.32 87.41 1.69 3.79 0.67 124.11 0.76 1.50 4.74 1.15 20.50 4.94 11.64 1.45 1.90 8.16 2.21 1.70 0.61 1.50 6.12 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .75 1.20 1.80 0.40 13.50 3.88 0.39 1.20 1.99 0.60 2.10 0.93 3.37 2.57 5.70 7.72 3.24 0.09 9.79 0.87 2.80 0.00 5.98 0.48 0.92 0.06 30.66 17.76 2.00 1.0147 (St.67 124.05 1.80 7.10 1.30 1.30 1.50 5.91 7.36 2.00 4.20 13.20 1.56 0.26 1. 37.76 1.55 149.87 0.80 0.13 0.51 1.67 124.67 124.06 30.21 0.57 1.81 1.90 8.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.11 2.41 1.32 0.08 1.14 0.00 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.03 4.98 1.27 6.61 1.75 0.80 87.20 124.32 87.80 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.50 5.77 99.Kriterij dozvoljenih napona A L B .67 124.00 3.00 1.72 2.14 2.86 3.01 1.08 0.73 6.55 1.50 0.50 6.66 1.41 1.55 30.17 7.81 3.10 1.40 13.70 0.90 8.20 11.15 1.81 1.63 2.89 3.80 7. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .86 2.15 20.80 7.16 2.62 1.15 4.31 2.16 0.80 7.84 2.62 2.06 3.20 1.78 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.82 8.00 1.05 0.0147 (St. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .91 2.70 0.14 48 .50 6.50 4.13 0. 37.40 149.77 99.00 11.15 20.80 0.10 3.Master .32 87.40 13.70 0.48 1.40 3.16 3. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.66 3.66 17.55 149.00 0.78 5.00 4.78 9.55 149.75 2.80 3.17 8.77 99.40 13.11 0.66 17.56 3.74 2.32 87.20 1.88 1.39 1.15 0.50 3.00 1.75 2.0147 (St.35 1.00 3.06 30.00 4.93 0.25 1.66 17.00 5.90 99.65 2.90 8.98 7.02 2.11 1.55 149.Kriterij dozvoljenih napona A L B .55 149. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .44 2.66 17.90 0.32 17.00 5.57 1.20 11.12 25.84 1.93 0.51 1.00 1.13 2.56 1.96 0.92 2.06 3.15 2.93 2.62 4.13 2.50 5.21 2.20 1.66 17.52 4.81 1.12 3.60 0.50 4.

12 1.63 1.78 3.00 3.11 2.0 255.0 45.60 0.19 0.70 6.50 3.70 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.10 4.98 1.95 8.25 0.01 1.76 13.70 6.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .96 0.70 74.78 3.11 0.9 0.70 6.00 2.60 0.75 15.06 2.46 2.00 0. tercijarna konstrukcija.70 6.16 2.94 0.16 15.0 0 20.45 1.67 3.02 6.14 0. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).85 0.88 7.60 6.49 1.61 16.50 5.71 13.0 160. pokrivna {irina 900.75 74.75 74.22 0.12 1.16 15.16 15.56 1.70 6.0 255.02 3.60 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .61 6.0 300.0 140.75 74.60 0. 37.88 0.25 0.0 87.0 160.75 74.0 300.60 0.0147 (St.60 0.08 160.0 45.47 2.82 2.50 4.00 4.75 74. 101.75 0.09 4.0 140.86 2.27 0.82 2.68 5.60 0.83 4.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .0 45.0 mm 300.70 1.75 74.70 6. ovaj profil slu`i kao tzv.16 15.73 1.85 1.96 0.16 15.16 3.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0 255.43 1.43 3. Elegant & Sinus ® ® ® .45 1.59 1.75 0. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.16 15.45 1.0 45.

06 30.32 87.50 5.40 13.32 17.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.90 1.90 8.77 20.63 1.0147 (St.84 0.38 5.55 149.26 2.50 6.39 1.70 0.12 25.12 25.55 149.25 1.17 0.20 11.00 4.78 1.07 1.71 0.80 87.88 2.00 5.26 1.84 2.70 8.15 2.70 4.00 1.18 3.89 0.12 25.32 2.47 2.56 2.18 0.25 0.40 13.50 0.89 1.22 2.05 0.70 0.98 1.55 149.77 99.06 30.91 1.02 2.67 0.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.11 0.90 8.21 1.88 6.02 2.50 4.48 1.21 1.71 0.97 0. 37.Kriterij dozvoljenih napona A L B .19 0.99 1.48 1.05 7.02 0.11 1.20 124.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.15 20.64 2.80 7.89 2.69 1.59 4.32 87.90 8.15 20.30 4.83 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .46 1.00 1.68 1.20 11.24 2.26 1.77 99.20 11.20 11.98 1.84 0.00 0.42 1.45 1.24 2.67 124.98 1.90 8.20 13.84 0.06 3.15 20.80 0.80 0.50 3.32 87.66 17.67 124.66 17.84 0.00 1.00 0.50 6.73 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .21 1.35 2.00 1.32 87.29 1.80 7.63 1.23 5. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.46 2.50 5.00 4.25 1.66 1.49 3.84 4.67 124.44 1.19 0.20 11.67 124.70 0.25 1.00 5.48 0.47 1.37 1.26 4.66 17.20 11.89 0.00 1.00 3.00 1.77 99.12 2.09 0.Master .32 1.81 0.79 4.51 0.20 1.28 3.56 2.78 0.14 5.93 1.15 20.12 25.67 124.11 0.66 17.47 1.81 2.27 0.41 1.86 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .40 13.17 1.52 2.12 25.66 1.25 1.06 30.85 1.90 8.00 3.00 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .77 99.85 1.06 30.50 1.80 0.51 2.03 50 .00 1.72 4.44 0.81 2.90 99.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.07 1.03 0.00 5.80 0.12 25.53 2.17 0.66 17.50 3.20 1.50 5.63 1.70 0.00 4.21 3.15 20.85 1.80 3.30 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.40 13.56 6.84 10.33 4.87 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 3.27 1.00 3.77 99.06 30.01 0.38 2.80 3.20 1.74 7.11 0.05 6.00 0.55 149.70 7.04 0.34 0.35 1.41 1.69 8.67 25.79 0.32 2.20 1.55 149.70 0.58 0.88 0.96 3.50 5.13 0.90 8.27 1.95 3.50 1.98 0.05 3.81 0.34 2.77 99.54 0.0147 (St.67 0.05 2.75 1.66 2.03 1.31 1.70 0.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.53 1.00 5.32 87.59 10.82 1.39 1.55 30.00 0.80 7.65 0.55 149. 37.00 4.80 8.06 2.43 4.83 0.04 0.58 1.33 1.0147 (St.80 7.72 0.67 124.48 1.07 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.99 0.82 2.42 2.53 1.74 1.58 1.71 5.82 6.98 8.40 13.50 4.41 0.20 1.58 1.06 30.80 7.80 7.20 1.80 0.52 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .45 1.28 2.87 3.00 0.95 0.09 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .47 1.36 1.50 4.84 1.80 0.71 1.93 2.66 17.10 0.37 2.15 20.99 0.70 0.17 1.48 1.88 0.98 2.81 1.40 149.70 3.70 1.59 1.15 3.37 2.11 0.40 13.32 87.50 6.86 4.66 5.67 1.45 1.0147 (St.69 1.03 1.50 4. 37.56 1. 37.27 1.89 1.70 2.00 11.01 0.87 1.

40 2.63 1.3 pokrivna {irina 1000.79 1.80 0.68 1.00 5.31 3.50 1.50 0.01 2.75 2.96 1.33 3.89 1.0147 (St.67 7.Kriterij dozvoljenih napona A L B .46 7.45 6.87 6.0 30 ukupna {irina 1050.99 0.97 2.20 2.25 1.66 1.66 6.60 0.26 1.59 14.60 6.04 3.85 0.93 0.21 0.55 0. Elegant & Sinus ® ® ® .83 1.15 1.90 5.0 mm 333.04 7.0147 (St.00 5.92 4.3 298.60 0.6 94.65 6.03 2.o.97 0.66 3.41 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .78 0.60 4.60 0.60 4.00 5. 37.65 1.67 7.55 5.18 1.24 1.93 0.0 40 .60 4.32 1.51 1.7 238.0 21 .09 1.60 4.60 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 1.44 2.04 7.50 0. Sarajevo je TR 30.25 1.60 3.70 4.76 1.93 0.73 0.11 0.91 4.3 298.77 0.16 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.25 2. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.8 238.81 11.65 0.08 0.27 4.32 2.75 2.70 3.65 1.50 5.77 1.99 1.TR 30/1000 333.00 2.60 3.37 1.2 30 Master .52 2.04 7. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .06 0.3 35.31 3.04 7.88 0.45 1.60 0.00 5.03 1.04 3.60 3.45 6.50 5.67 7.71 2.3 35.43 1. 37. 35.01 0.03 2.50 0.67 7.76 4.00 6.84 0.54 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .46 0.55 0.31 3.50 5.85 0.00 1.39 1.23 2.54 0.21 0.55 0.45 6.71 0.45 6.36 0.80 0.18 0.51 1.51 1.31 3. nastre{nica i sli~no.31 3.30 0.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.85 2.36 1.45 6.96 0.6 80.64 3.36 0.67 7.77 1.67 3.58 1.0147 (St.65 1.04 3.00 1.17 1.92 0.60 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .72 1.50 7.04 0.58 1.55 0.58 3.55 0.60 4.97 2.36 3.67 0.50 0.00 1.74 10.06 1.04 3.89 1.21 2.75 2.15 0.17 1.50 5. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.02 0.65 1.68 2.60 5.01 0.00 2.04 3.14 0.75 12.71 2.54 0.68 9.6 94.06 0.04 7.54 13.45 3.50 0.11 0.62 5.48 1. Ugradnja ovog profila je jednostavna.31 3.9 333.64 10.0 298.59 5.25 2.00 5.25 2.00 0.65 15.50 4.45 3.67 7.79 1.48 3.92 1.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.50 5.60 3.22 1.60 4.95 3.55 0.00 2.50 1.93 1.33 0.93 0.31 3.50 0.04 3.25 0.32 1.86 1.04 3. 37.58 2.50 0.85 0.o.98 5.60 3.25 0.18 1.54 1.60 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.0 64.25 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.91 1.19 3.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.26 2.69 11.50 5.11 2.00 5.19 7.64 5.54 1.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.04 3.58 1.50 0.60 3.23 2.73 0.99 5.75 2.7 238.08 3.04 3.37 1.50 0.11 0.50 0.40 4.83 4.40 2.3 35.45 6.67 0.00 7.04 7.63 2.

Exclusive ® .

kao i dvoslojno. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda.dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . na ravnu plohu ili krovne letve.5 156 pokrivna širina 475 mm 159. postaje standard i na{oj zemlji. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. Po svom izgledu.5 L . Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija.

Exclusive . bakarni lim. mo`e imati Polyester. kao povr{insku za{titu. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. Pural i Plastisol. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim.Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. morska so. Mat Polyester. hemijska industrija i sli~no). titanium-cink lim i sl.

istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}.o. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana.o. pored ostalog.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. u principu jedan dan po narud`bi kupca.

ta bl a a bl ta 2. ta bl a 3 00 ³5 3.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. 2. Popre~ne letve 30x50 cm.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. 4. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Podu`ne letve 20x30 cm. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Rog. 6. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima. Tako|er. Termoizolacija 5. 7. 3. Na podaskan krov se postavi folija. ta bl 8. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. Unutra{nji profilisani lim 2. Vanjski profilisani lim (Elegant. 5. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. Paropropusna-vodonepropusna folija. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. 6 5 4 3 2 1 1. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. 6 5 4 2 4 5. Podkonstrukcija 4. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Da{~ana podloga. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. bez prethodnog letvanja. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. PVC folija (Parna brana) 3. 6. preklop treba biti minimalno 500 mm.5 237. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. potrebno je odrediti kolika su odstupanja. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. Master. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237.8 x 8.5 475 1. Prije monta`e provjerava se ugao krova. iako to nije preduslov.

Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. ® .Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Standardno. odnosno sprje~ava vla`enje zidova. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~.

Watersafe ® .

O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. Sistem kvadratnih oluka 3. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . Ovisno o vrsti objekta. Sistem polukru`nih oluka 2. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti.

Tako|er. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. . tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. plastificiranog i bakarnog lima. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. bojenog. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. tipove. po potrebi kupca.

Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. . itd . op{avi svih prodora na krovu i fasadi. uvale. Vjetar lajsne. dio su na{eg proizvodnog programa. .

pural 4. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. kuka za oluk 4. RAL 3009 · bijeloj boji. plastificirani pocin~ani lim. unutra{nje vinklo 6.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. pocin~ani lim 2. koljeno 9. polukru`ni oluk 2. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . spusna cijev 7. zavr{etak za oluk 3. 7 8 6 9 1. RAL 8019 · crvenoj. plastificirani pocin~ani lim. kao i sav prate}i materijal. polyester 3. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. olu~ni kotli} 8. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. bakarni lim Oluci. vanjsko vinklo 5.

Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka.Proizvodnja 2. Sve kuke su oja~ane. 33 3. 600 5. plastificirane bojene i bakarne kuke. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. 415 90 20 r=75 4. Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm.

R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. Ø100 ili Ø120. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi.0 m) 100 . Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. 40 9.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6.2-1. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8.5 mm. 4. pocin~ane. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. Ø80 mm 2. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Ø100 mm 3. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. Ø100 i Ø120. elektostatski bojene i plastificirane.

Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. vanjsko vinklo kvadratno 5. kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. unutra{nje vinklo kvadratno 6. pural (pural-sme|a boja) 4. polyester 3. kvadratna spusna cijev 7. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . kvadratna kuka 4. plastificirani pocin~ani lim. kvadratno koljeno 9. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. zavr{etak za kvadratni oluk 3. plastificirani pocin~ani lim. pocin~ani lim 2. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. kvadratni oluk 2.

100 66 120 100 30 L (max. Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 8. 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo).Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke. tako i cijevi.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo).

unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. Formula za izra~unavanje A = L x 0. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju.) 1. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). Improvizorno postavimo kuku uz rog. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . Po{to je potreban pad 0. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena.5 % po m1. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. kuka. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. na na~in prikazan na skici.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. tj. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Pad oluka od 0. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke).2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm.5 % A . ravna neizvijena letva i sl. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik.

Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. montira se 68 . Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. u oluk. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. spusnih cijevi i tzv. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. odnosno od `elje vlasnika. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. Nakon toga se postavlja drugi oluk. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. [elna se ~eki}em zakuca u zid. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. i stisne klije{tima. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. Montiranje {elni. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). labu|eg vrata 3. 4. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). Zatim se uzme olu~ni kotli}. 5. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. Nitne silikonirati. Kada su postavljene {elne. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. zavisi od objekta do objekta.

o. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. inox i cinkotit limovi . je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .^eli~ni. aluminiski.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi . Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama. boji i sli~no.Aluminijski i aluminijski bojeni limovi . . debljini. toplo i hladno valjani limovi .Bakarni. Alternativa d.~eli~ni pocin~ani plastificirani. za{titi. bakarni.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. cinkotit flat . Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu.Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi .o.

Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. tzv. Alternativa d. Osim same isporuke materijala. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. dobije se dvostruki stoje}i falc. a kod drugog oko 50 mm. kao {to je npr. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja.o. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. te cinkotit limove. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Na ovaj na~in se dobije tzv.o. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm.o. Za lu~ne i kupolaste krovove. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova. u suradnji sa na{im partnerima. 70 falcanje limova . le`e}i falc. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. snijega ili drugih padavina ispod limova. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji.o. Alternativa d. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv.

svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova.o. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom.o.FIX .Asortiman vij~ane robe Alternativa d. u ponudi su i inox vijci. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima. Pored toga. Tako|er. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela.

Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. 72 . Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. 1 detalj podu`nog preklopa poz. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju.o.o. nudi svojim cijenjenim kupcima. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. detalj popre~nog preklopa poz. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. apsorpciju zvuka.

Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Za razliku od silikona. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom. elasti}nost i ~vrsto}a. ptice ne uni{tavaju ovaj kit. 73 .

Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .Aluminijski bojeni lim: 0. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi. Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje. a savijaju se u oblicima prema `elji kupca.Pocin~ani bojeni lim: 0.Aluminijski lim nebojeni: 0. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 . Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: .7 mm . O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama.Bakarni lim: 0.5 . Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).5-1.5 mm Tipovi op{ava: .7 mm standardna debljina za bojeni aluminij .nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj.5-1. `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m. Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.5 mm . S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo. ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.5mm-0. Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode. sje~enje na hladno).Pocin~ani lim: 0.1. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu.5 mm .Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.

Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje .Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima.

7 Dat: 05/2007 Br. 71212 Hrasnica .ba www. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931.Sarajevo. K-001/2007 . 514 932 E-mail: info@alternativa.ba www.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master .alternativa.krov.ba Distributer: Izdanje br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful