Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

sportskim ili industrijskim objektima.o. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu. frigo i sinus paneli. termoizolacioni paneli Topterm ® . kamenu vunu ili stiropor. Alternativa d.021 W/mK. trgova~kim. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim.o. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. pregradni. fasadni.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. Proizvode se kao krovni. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela.

Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane.o. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika. Izuzetno je va`no napomenuti da. .o. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo. tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene. kupovinom u firmi Alternativa d. Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. u odnosu na druge proizvo|a~e. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. Tradicionalno.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode.

Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. aluminijski lim i sli~no. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m .40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. ovisno o svojim potrebama.o. Standardno. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. je 50 do 120 mm. detalj 1 ~elik sloj cinka 150.o. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita . kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. velika nosivost. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. Pored standardnog. Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. i namjeni objekta koji se pokriva.

0 do 12. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 . Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.70 24 60 12. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°.40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.10 24 70 12.90 24 100 13.50 24 l = 0.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 .50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.

21 3.99 3.4+0.5+0.72 3.27 4.35 4.03 4.79 3.58 2.16 3.83 3.0 28.58 4.50 3.45 L/200 4.31 3.77 2.90 3.97 3.81 3.01 3.90 3.85 3.5+0.62 2.43 3.33 3.6 33.67 2.24 2.44 3.89 3.58 2.44 50 60 80 100 0.39 9.29 3.36 4.33 5.18 3.67 4.54 4.33 4.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.96 2.77 4.80 3.24 3.71 4.90 2.26 0.41 0.5+0.12 3.75 3.97 3.77 5.89 4.85 4.83 3.50 4.5+0.52 2.70 3.31 3.91 2.81 3.85 3.55 4.17 3.01 3.68 2.29 0.77 3.26 2.21 50 60 80 100 0.98 2.9 295.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.41 3.71 2.35 0.35 L/200 5.83 2.68 12.02 3.33 3.42 3.40 2.88 2.43 2.00 2.09 2.70 4.84 3.71 3.55 3.52 4.43 3.71 3.96 3.50 4.23 3.29 3.57 3.00 4.75 ddop 3.28 L/200 4.41 0.75 3.04 3.1 L/200 4.82 4.7 374.53 3.03 4.27 3.32 3.53 2.43 3.12 2.22 0.70 2.07 4.35 4.15 4.67 2.29 0.61 4.8 323.65 2.47 2.69 2.8 424.34 3.82 2.78 2.70 2.2 347.68 3.5+0.66 3.75 3.12 3.08 2.76 4.22 0.26 4.38 3.44 3.29 0.08 2.82 3.50 3.45 3.26 4.00 4.80 3.17 3.44 3.4 148.71 3.41 2.59 3.57 2.90 3.21 ddop 4.01 3.59 2.69 4.78 ddop 13.40 2.69 3.47 2.64 3.79 2.43 2.31 2.64 3.78 11.24 3.54 3.39 3.90 2.38 4.04 3.48 2.35 4.41 4.09 3.57 L/200 4.83 2.28 3.96 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.35 3.02 3.94 3.65 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.76 2.87 3.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.6 30.55 2.44 2.kriterij dozvoljenih napona ddop .30 2.30 4.4 34.56 2.08 3.65 2.77 4.15 L/200 5.48 2.27 4.41 2.15 14.17 3.61 3.21 4.06 3.08 4.82 3.52 4.08 3.95 3.59 2.57 2.87 5.34 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.3 40.4 134.51 2.21 ddop 3.82 5.77 2.5+0.10 3.21 2.77 13.21 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.9 171.28 3.03 3.88 4.08 3.30 4.33 2.34 0.00 3.54 2.16 3.68 2.22 0.47 ddop 5.26 0.3 224.39 3.19 3.71 3.66 2.1 498.94 3.10 3.56 3.05 3.86 5.21 3.04 2.33 3.14 3.09 4.26 0.77 3.87 2.49 4.75 2.02 3.33 3.87 3.48 3.18 2.37 3.94 3.15 12.08 2.13 3.07 4.21 2.30 3.9 31.32 2.41 0.55 2.89 3.99 3.11 3.00 3.18 4.38 4.60 3.96 3.31 3.59 3.96 3.44 3.14 2.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.12 2.89 3.18 0.57 3.65 2.65 ddop 12.43 3.79 2.3 L/200 5.88 3.31 2.37 3.95 4.68 3.48 3.55 2.78 4.49 2.21 3.18 2.93 3.76 3.66 2.87 3.16 3.90 3.69 3.15 13.42 2.67 10.42 3.28 2.82 3.73 4.9 26.28 3.5 L/200 4.50 2.99 2.5 42.39 2.35 3.63 3.21 2.43 3.08 3.04 2.48 13.50 2.54 3.67 4.18 0.07 3.67 3.12 3.58 2.93 2.95 3.44 2.25 4.24 3.03 3.76 2.8 51.19 3.88 ddop 4.13 4.21 ddop 3.39 2.34 50 60 80 100 0.38 2.48 3.79 4.12 3.69 4.71 2.37 3.50 2.83 3.93 3.28 3.31 3.26 3.18 0.44 2.17 3.21 3.87 4.82 3.36 4.4 177.16 3.61 L/200 4.9 49.55 3.17 3.71 L/200 3.34 3.30 3.62 4.14 3.9 25.90 L/200 4.39 3.33 3.47 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .19 3.39 2.98 3.86 3.12 3.35 0.46 2.37 3.99 2.48 3.39 3.27 4.39 3.9 191.08 3.93 2.58 3.22 0.98 3.40 2.56 4.89 4.47 3.mjerodavni rasponi nosa~a.28 L/200 3.28 2.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.22 3.5 L/200 4.77 2.99 2.68 4.63 2.06 3.60 2.47 3.79 3.90 4.57 4.21 ddop 3.93 4.2 55.64 3.58 3.57 2.07 11.98 2.9 210.84 12.84 4.29 0.51 3.11 3.47 3.88 3.38 4.44 4.17 ddop 4.29 2.15 3.86 2.67 5.14 2.97 4.68 2.41 4.31 2.22 2.37 3.34 0.83 4.01 2.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.09 3.34 3.67 2.87 3.08 4.22 2.67 2.TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .3 53.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.10 3.15 L/200 5.76 2.94 3.34 0.01 ddop 4.21 50 60 80 100 0.38 3.81 2.8 263.33 3.59 4.72 4.05 ddop 4.30 3.53 3.64 4.11 2.07 3.68 3.78 3.2 44.73 3.70 3.96 L/200 4.09 4.15 4.29 3.62 3.70 4.83 2.50 L/200 4.57 2.94 2.19 3.08 3.48 2.88 3.09 2.21 4.18 2.60 4.56 2.28 3.73 2.16 3.46 2.14 ddop 4.54 3.98 3.88 2.6 62.56 2.96 3.57 2.97 ddop 14.40 2.18 0.89 3.94 2.18 3.8 462.26 5.48 4.80 174.94 2.13 2.30 3.35 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.12 3.21 3.67 3.51 3.96 4.19 11.29 2.03 3.22 5.74 2.7 36.12 ddop 15.67 2.56 2.35 0.40 2.71 2.96 3.99 3.12 5.35 2.5+0.72 3.80 2.26 0.03 2.49 3.76 5.77 3.19 2.77 4.68 3.41 0.33 ddop 4.53 2.84 3.53 3.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .84 2.73 3.25 3.

korak 2 10 d 30 .TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333. Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .korak 1 Sistem uklapanja .trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.3 333. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.3 333. Sistem uklapanja .

64 3.07 2.55 2.23 3.22 2.49 2.14 2.98 3.32 173.47 2.74 3.32 264.13 3.46 4.01 3.34 12.03 2.82 2.4+0.53 2.11 3.99 1.64 2.42 2.14 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.13 3.15 3.42 2.41 3.48 2.34 3.30 3.93 3.55 2.40 3.75 3.56 2.77 3.10 2.32 2.59 3.80 2.03 3.29 0.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.12 0.72 3.89 3.71 3.18 ddop 3.31 3.13 3.26 14.40 3.96 4.38 2.15 40.66 2.30 3.21 14.42 2.35 2.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.02 1.5+0.41 11.23 2.16 4.99 2.21 2.25 2.80 2.30 2.41 2.20 2.09 3.29 2.97 2.54 3.10 1.67 4.85 3.49 2.46 25.10 1.61 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.22 3.41 2.55 L/200 3.01 2.82 2.45 3.84 3.66 3.79 L/200 4.53 3.77 ddop 4.30 3.60 2.79 3.94 3.47 2.40 3.07 2.22 0.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .60 3.37 2.48 4.48 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.87 2.07 2.73 2.23 324.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.52 ddop 4.43 2.66 2.12 2.22 3.83 3.71 18.80 2.99 2.74 3.75 2.59 2.01 2.19 3.05 2.28 3.19 2.29 3.18 3.35 4.63 3.13 2.56 4.89 3.40 2.56 2.21 2.71 2.08 2.27 3.73 4.96 22.53 3.44 ddop 3.75 2.15 3.04 2.69 2.71 3.32 4.88 2.04 4.78 3.07 3.53 2.37 2.13 3.21 2.61 2.77 3.69 3.58 2.42 195.18 3.31 2.52 2.34 ddop 3.29 2.35 0.42 115.43 2.53 3.34 13.41 3.13 3.92 75.27 L/200 3.81 3.05 2.88 1.18 3.91 L/200 3.01 5.08 3.92 2.41 12.17 2.22 3.13 L/200 4.59 2.21 2.13 3.03 2.01 2.07 2.75 2.85 2.95 2.50 2.21 3.66 2.38 L/200 5.72 2.03 3.93 1.31 2.20 2.17 2.14 2.01 3.45 L/200 3.59 3.06 21.33 2.90 3.94 3.24 4.36 2.00 3.72 3.64 2.13 3.12 0.77 0.22 2.09 3.61 4.95 3.27 2.12 2.93 50 60 80 100 0.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.51 2.59 2.36 2.15 48.77 3.63 2.17 2.41 2.82 3.54 2.34 11.39 2.49 L/200 4.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .33 2.25 3.43 0.24 L/200 3.62 L/200 4.34 2.44 2.20 2.67 3.31 2.51 3.79 3.80 1.80 2.61 3.18 ddop 3.30 ddop 0.66 2.03 0.35 3.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.07 2.21 3.21 13.28 3.21 0.98 2.65 2.66 2.42 2.5+0.51 0.37 3.22 ddop 3.13 2.85 2.64 2.51 3.74 2.23 213.29 2.48 3.21 2.41 10.87 2.82 50 60 80 100 0.88 L/200 3.30 41.27 2.73 3.37 2.42 ddop 0.56 4.17 2.87 2.08 3.55 2.90 1.60 30.13 2.98 2.46 4.60 2.07 2.50 2.44 3.21 15.69 2.96 3.86 2.38 2.5+0.27 2.33 126.77 2.69 3.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.94 2.64 4.18 2.78 3.89 4.66 ddop 4.07 3.74 2.91 2.37 31.80 L/200 4.50 3.17 3.82 92.88 2.26 12.23 4.03 36.31 17.33 2.kriterij dozvoljenih napona ddop .35 0.24 3.28 3.99 3.79 2.27 2.42 103.86 2.98 3.93 3.02 3.32 297.3 28 Trapezni profil 238.28 2.25 3.91 2.51 2.16 4.43 0.97 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.56 2.98 2.42 2.80 3.63 2.86 3.04 4.mjerodavni rasponi nosa~a.55 4.55 2.45 2.10 3.37 3.90 2.39 20.02 50 60 80 100 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.15 3.22 0.76 4.48 2.49 2.68 3.85 3.36 3.22 0.29 0.00 3.64 2.65 2.95 4.75 2.85 3.84 3.85 4.29 0.07 2.68 3.21 2.32 2.72 2.97 3.91 3.11 1.84 3.34 2.93 2.35 0.85 2.62 3.67 2.62 2.57 2.43 0.38 3.5+0.93 4.96 3.27 2.43 2.13 ddop 0.09 2.08 2.45 3.55 2.5+0.49 2.04 3.67 3.57 4.68 2.74 2.01 2.02 333.27 2.16 2.60 3.43 2.79 2.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .92 84.26 13.57 2.83 2.18 ddop 3.90 3.71 2.04 3.71 2.10 3.55 3.85 2.

industrijskih tipova objekata. . a prije svega. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. ovisno o svojim potrebama.o. du`ina ili vrsta profilacije. Standardno.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta.o. je od 80 do 120 mm. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. i namjeni objekta koji se obla`e.

2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® .TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom . Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .2 Mikroprofil 25 1.

00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.primarni color premaz .mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.^eli~ni lim standardne debljine 0.TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .10 razred B2 i B1 24 l = 0.mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .0 do 12.poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .20 80 13.5 mm .40 m 24 100 14.za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .5/0.

36 6.82 3.53 200 2.07 6.19 3.5+0.83 3.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.1 318.16 75 4.35 5.43 3.37 6.85 4.63 6.22 200 2.15 7.92 4.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.66 6.6 32.19 3.48 60 80 100 0.43 4.44 3.10 4.09 4.40 5.67 200 3.41 5.83 4.82 5.65 4.91 150 3.26 125 3.86 3.70 4.00 3.84 5.42 2.46 4.07 2.6+0.9 12.34 3.82 4.31 4.72 150 3.51 6.92 4.84 4.33 3.20 150 3.58 4.96 8.67 4.54 3.65 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.64 5.63 125 4.2 226.86 75 5.14 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.90 6.47 3.7+0.47 50 6.63 3.93 4.19 100 5.90 6.18 3.27 4.39 200 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.16 8.63 6.17 4.01 3.96 3.14 4.59 3.07 150 3.07 3.22 0.2 259.41 4.75 6.91 4.96 5.35 3.67 3.41 4.24 5.48 4.40 4.30 4.88 3.52 75 4.95 3.82 4.55 L/200 ddop 15.6 43.14 4.80 150 3.88 3.94 4.76 4.58 4.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .32 3.52 200 3.53 3.17 9.83 3.47 2.39 4.36 75 4. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.4 95.80 5.95 150 3.94 3.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.95 175 3.21 3.75 2.72 175 3.66 4.95 3.12 L/200 ddop 13.6 38.10 3.26 0.39 4.3 107.27 4.95 3.58 4.88 4.02 4.76 175 3.38 60 80 100 0.25 2.82 3.09 125 3.56 4.29 4.3 129.21 0.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.9 13.29 0.97 2.1 350.34 6.1 291.32 3.mjerodavni rasponi nosa~a.28 5.62 175 3.49 6.40 200 2.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.57 175 2.08 3.21 ddop 12.96 4.51 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.00 100 4.93 4.19 3.67 3.44 4.82 3.21 0.21 13.83 3.44 2.27 5.41 3.34 4.26 0.81 7.54 4.98 100 4.5+0.22 4.81 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.29 0.41 75 4.91 175 3.34 7.82 100 4.86 4.54 6.40 3.77 2.89 4.03 3.60 4.20 50 5.43 3.67 5.39 7.29 5.84 3.19 3.23 3.61 3.71 3.56 25.29 125 4.02 5.96 3.92 5.11 3.73 4.82 4.02 6.2 188.22 0.43 4.22 0.68 4.84 3.44 4.22 6.07 4.49 3.69 3.0 43.60 4.53 125 4.05 3.28 2.86 5.11 4.18 2.96 5.82 3.09 75 5.98 4.60 6.09 125 3.93 3.58 7.20 6.77 2.34 0.85 5.08 6.42 2.64 5.6 32.70 75 5.32 3.50 4.06 4.93 L/200 ddop 16.67 75 5.83 4.99 4.74 3.85 2.77 3.66 5.19 4.64 6.96 4.75 2.60 100 4.04 50 5.31 3.87 4.96 4.45 125 4.59 60 80 100 0.59 3.49 4.08 2.67 2.26 4.36 4.94 5.09 3.4 ddop 14.25 4.12 4.04 5.24 4.87 4.65 3.79 3.83 4.83 4.87 4.85 4.99 7.34 3.19 4.21 11.34 0.98 2.52 6.09 5.7 65.47 3.26 0.39 4.25 60 80 100 0.60 3.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .57 4.51 5.6 54.74 3.84 5.11 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .43 5.44 175 3.21 0.7+0.24 5.26 5.83 100 4.5 54.83 4.87 6.07 3.97 8.06 150 3.27 5.5 L/200 15.17 2.3 167.80 8.07 5.83 3.56 3.40 4.27 L/200 ddop 14.83 175 3.70 3.3 43.67 4.37 2.21 3.55 4.67 7.70 5.65 3.57 3.32 50 5.57 4.2 205.29 0.13 4.4+0.33 3.42 4.28 5.7+0.34 0.46 3.22 150 4.42 3.kriterij dozvoljenih napona sdop .06 4.21 ddop 14.33 4.64 200 2.21 0.34 0.30 3.54 3.19 3.76 200 3.40 4.41 4.76 3.44 4.15 3.28 4.60 5.85 7.29 0.69 100 4.63 4.32 3.7+0.38 125 3.98 2.97 6.85 3.62 5.2 34.22 0.55 5.50 100 3.74 6.5 51.3 117.24 6.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.91 5.36 3.26 0.24 4.40 5.21 3.40 5.

a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.vertikalna monta`a Detalj spoja .horizontalna monta`a 16 d d .mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu. Topterm PP .linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja .

i namjeni objekta koji se obla`e. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm. brzu i preciznu monta`u. je od 60 do 180 mm.ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP .TOPTERM PP Standardno. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . ovisno o svojim potrebama.o. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.o.mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.linijski profil ® . Maksimalna du`ina panela je 12.

TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. i namjeni objekta koji se obla`e. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. 143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP . Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom.horizontalna monta`a 18 d 40 . Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. ovisno o svojim potrebama.o. Standardno.o.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . je od 80 do 120 mm.o.o. tj.

74 14.29 4.15 4.31 3.90 3.06 5.39 4.21 3.84 4.22 0.69 2.65 4.37 5.26 3.49 2.66 2.43 3.18 0.06 4.0 388.64 3.57 3.27 4.89 3.32 3.48 50 60 80 100 0.72 2.82 3.02 5.91 13.93 2.72 3.62 4.50 4.17 3.97 3.68 3.26 2.29 0.13 4.04 3.20 3.19 4.34 2.38 3.60 3.39 13.18 3.73 4.65 3.58 2.85 3.25 3.12 4.56 4.78 2.73 4.93 4.20 ddop 4.27 4.04 15.47 3.96 2.53 2.13 4.26 0.7 63.8 33.35 0.60 2.95 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.78 4.21 4.34 13.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.26 0.59 3.16 L/200 5.12 3.12 3.76 3.2 219.80 3.70 3.98 5.26 4.62 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .12 3.47 5.76 4.18 ddop 16.52 3.50 2.06 5.99 3.70 3.7 171.98 L/200 4.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.43 4.16 3.48 4.33 3.14 4.11 2.72 3.44 3.02 4.53 3.98 2.24 4.33 3.83 3.59 3.29 3.16 3.14 3.33 3.00 2.41 3.69 3.91 4.52 4.07 3.40 ddop 4.26 3.78 3.84 2.23 3.40 5.69 3.46 4.75 3.05 3.05 2.05 2.99 3.18 0.95 3.82 3.72 3.22 3.19 2.15 4.07 4.29 2.24 3.5+0.38 50 60 80 100 0.7 184.60 2.14 4.60 2.04 4.2 46.09 4.46 2.40 L/200 5.66 L/200 4.70 2.19 3.64 3.89 3.75 3.5+0.35 0.76 L/200 4.53 5.87 4.91 3.83 4.87 2.66 3.58 2.26 0.30 2.67 3.1 273.73 5.75 3.84 3.84 3.52 4.71 3.97 4.72 4.5+0.30 ddop 17.22 3.07 0.95 4.08 2.57 3.10 438.45 5.88 2.31 3.15 3.98 4.85 4.25 50 60 80 100 0.99 0.78 2.37 3.11 3.77 4.68 5.32 4.58 2.04 ddop 0.36 3.96 4.93 3.51 4.14 4.53 3.77 3.46 3.36 4.91 3.99 5.41 5.41 0.89 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.47 3.00 3.26 3.64 3.7 139.41 0.88 4.1 359.5+0.45 3.8 55.56 2.99 3.69 3.56 4.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.16 3.84 4.9 40.83 2.93 3.81 L/200 6.81 4.40 3.2 67.88 5.38 4.48 4.20 4.22 3.17 3.93 4.0 39.26 4.69 3.22 0.76 3.96 3.66 2.29 3.93 3.06 3.74 2.00 4.83 3.10 3.10 3.45 3.93 4.72 4.55 4.43 2.74 4.34 0.72 3.73 L/200 3.33 2.22 4.0 511.35 0.41 12.31 2.5+0.72 2.53 ddop 5.73 3.58 2.13 2.16 2.48 3.2 178.23 ddop 4.53 5.86 4.58 3.36 2.6 29.30 3.45 4.78 3.84 3.82 2.4 28.84 5.12 3.82 4.03 3.63 3.76 16.17 3.87 3.83 L/200 5.52 2.96 3.76 3.51 L/200 5.81 3.80 3.05 4.1 336.91 3.8 57.66 3.60 3.93 2.1 478.60 4.35 3.85 3.47 3.96 3.60 2.24 3.11 3.22 0.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.05 3.25 4.20 201.1 76.34 0.63 2.48 2.33 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.04 2.17 3.39 0.99 5.11 3.55 4.58 3.65 2.35 0.21 ddop 4.95 L/200 5.36 4.35 2.09 3.36 3.88 4.47 3.43 4.74 5.35 3.86 2.98 4.22 4.26 4.88 4.21 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.kriterij dozvoljenih napona sdop .18 L/200 4.65 2.52 4.71 3.69 3.62 2.30 3.42 4.57 3.18 ddop 4.08 4.53 2.64 ddop 5.70 156.73 4.49 3.35 3.33 3.87 3.39 3.29 0.89 4.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .27 3.33 4.56 50 60 80 100 0.41 3.22 0.48 3.47 2.04 3.12 3.45 2.87 3.87 2.41 2.05 4.01 4.76 3.54 2.mjerodavni rasponi nosa~a.45 2.88 L/200 4.68 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.79 3.84 ddop 14.34 0.34 3.2 35.70 4.31 3.40 4.26 3.46 L/200 4.54 2.02 3.26 3.61 3.08 3.34 L/200 5.41 3.50 3.87 3.16 3.76 3.19 3.08 ddop 4.59 2.87 3.51 3.27 3.66 14.15 4.4 34.21 3.92 termoizolacioni paneli 19 ® .32 3.52 4.68 4.01 3.09 3.81 3.26 3.14 3.81 2.81 3.64 3.54 3.09 3.82 3.26 4.80 3.04 3.26 4.30 ddop 5.20 3.47 4.01 3.63 5.35 3.05 4.21 ddop 3.05 2.29 3.01 3.02 2.79 3.07 3.47 4.99 4.88 3.95 2.03 3.55 3.74 5.27 5.96 3.70 3.48 3.53 3.44 2.36 4.03 3.53 2.88 3.53 3.99 11.40 15.21 15.91 3.54 4.70 2.46 3.92 2.64 2.31 4.33 4.53 4.62 3.39 3.81 3.49 3.89 2.35 3.41 0.38 4.45 3.29 0.72 3.32 3.09 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.51 3.66 3.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.33 3.72 2.49 3.98 3.20 308.26 14.64 3.18 3.11 2.07 3.51 4.28 3.68 4.94 3.78 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.01 3.57 4.57 4.20 3.38 3.39 3.86 3.41 3.31 4.29 0.95 4.81 4.05 5.47 3.45 3.93 2.72 2.93 3.61 4.89 L/200 4.12 3.35 3.47 3.4+0.57 3.86 3.22 3.59 2.17 5.21 ddop 4.88 4.57 3.2 235.16 3.91 2.17 L/200 4.01 2.06 3.65 4.28 3.86 4.28 3.5+0.7 46.18 0.08 3.62 2.53 4.31 12.24 3.1 53.18 4.34 4.81 4.28 3.00 3.3 44.62 3.09 3.92 ddop 4.5+0.

Elite & Tradicional ® ® .

o. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala.O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova. su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® .o. gdje prakti~no nema druge opcije. preko individualnih stambenih ku}a.

Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. ® . a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. Tako|er. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. Tako|er. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. za razliku od tradicionalnog crijepa. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije.

Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. morska so i sli~no). bakarni lim i sl. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® .O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. ^est je slu~aj. te izdr`ljivost boje. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima.

Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d.o. Pural i Plastisol. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional.o. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . Mat Polyester. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. pored ostalog. u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca.9 38.

Osim toga.postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. paropropusne-vodonepropusne folije. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm).vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. Letvanje . koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Elite & Tradicional ® ® . Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom.

50 cca. ovisno o tipu vjetar lajsne.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 .Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad. montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. Monta`a se. Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. ovisno o tipu. vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima. 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka . 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. Zidna lajsna se. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min .postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 . a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . zatim oluk i na kraju oluk lajsna.

prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu.

200 C F 6.1 00 mm 6.200 600 8.200 11. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). 3.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe.400 10..200 600 28 5.000 8. 11. 1. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova. 3.400 600 10. {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.200 600 600 5. 5.400 . 1. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe. vodosigunorsni `lijeb 4.. ® 2. 2. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika.200 600 600 D E G 600 5. min .

Monta`a Monta`a krovnog lima ..000 1.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8. Prilikom monta`e.200 1.100 1.000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1.100 1. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom.000 7 6 5 1 2 3 4 1.100 1.100 1.100 1.000 1.100 1.100 1...100 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije.000 1.100 1..100 1.100 1.100 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e. Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).100 1.100 1.100 1.Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1..Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e. potrebno je iste srezati na strehi. redosljed postavljanja tabli 1. Monta`a krovnog lima .100 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima.100 1.100 1. 3 .100 1. redosljed postavljanja tabli 600 1. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® ..100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 500 1. 2. 2.100 11. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1.100 1..100 1.100 1.100 1.100 1.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama.. 2. 3 . ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm.100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1. 2. 3 .100 1.100 1.100 1. 3 . Monta`a krovnog lima .100 1.

.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 30 ..100 1. 3 .100 1. 2.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u.100 1.100 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e.100 1. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.. redosljed postavljanja tabli 400 1.100 1. 3 . 2.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.100 1.100 1. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave.100 1.100 1.100 1.100 1.

Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara).Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . 80 cc a.200 1. Postavljanje samara bez filera cca. Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera.200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe.200 1. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1.

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master . a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta. Sinusoidno profilisan lim ..o.o.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d. tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d.o.o. Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala.o. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d.o. Elegant & Sinus ® ® ® . gdje nalaze svoju naj{iru primjenu. Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila.

Master. Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. ® ® . ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. Zbog svoje izra`ene nosivosti. Kombinacijom boja. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada.Master . nego je odvodi do oluka. oblaganje fasada i spu{tenog stopa.

Profilisani limovi Master. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana.Proizvodnja Proizvodnja Master. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Elegant & Sinus ® ® ® .

C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje. A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle.Master . Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. D D 36 . na koje se pri~vr{}ava krovni lim.

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2.MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima. 40 krovni pokriva~ . Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ .o. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe.Master . PVC folija (Parna brana) 3. Z odstojnik 4. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna. Master. nagiba krova i klimatskih uvjeta. stiropor) 5. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a.o.

krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. Elegant & Sinus ® ® ® . trgova~ke. radionicama. prvenstveno industrijskih objekata. naj~e{}e za privredne. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. sportske. koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. industrijskim objektima. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. itd. industrijske i administrativne objekte.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada.

Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge.Master . Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj. tako i pri vertikalnoj instalaciji. ® ® 42 . Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama.

a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. Elegant & Sinus ® ® ® . PVC folija 5. 3. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1. Elegant. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . 7. Zidni op{av 11. 2. Termoizolacija 7. Trapezni lim Elegant 4. 8. Drvena greda 2. Nosa~ atike 12. 5. Trapezni lim Master 40/200 10. 4. 6.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. 12 11 8 10 7 9 1. Betonski zid 3. ”Z” odstojnik 6. PV folija 9. Drvena gredica 30x50 8.

Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.8 Pokrivna {irina L1 = 1.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.Master .144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.058 Detalj 2 0.100 Detalj preklopa 44 2.000 11 ® 48 .058 Detalj 1 0.

08 17.50 1.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.41 4.64 3.00 5.00 7.42 1.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.10 4.17 3.79 9.87 10.00 5.81 2.63 5.61 2.78 1.50 1.65 2.70 0.08 13.07 2.32 8.60 6.58 2.50 1.00 2.40 8.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .25 1.00 5.55 0.00 0.83 6.40 8.75 3.75 1.50 5.21 1.98 2.16 1.32 3.40 3.03 24.08 17.30 9.68 7.55 0.03 6.71 7.50 0.39 4.70 0.70 0.00 6.44 5.60 20.00 5.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.00 6.0147 (St.46 1.11 1.45 3.83 2.90 1.79 9.08 17.69 1.00 2.40 8.56 1.88 5.52 3.50 0.70 0.50 2.35 1.0147 (St.63 5.25 2.50 1.26 27.21 1.88 18.93 0.03 6.60 20.32 3.75 2.00 2.03 6.60 8.28 2.00 6.50 2.50 2.33 1.65 2. 37.53 1.79 2.03 6.74 2.25 2.60 0.23 5.75 2.08 17.50 18.03 24.40 8.18 4.89 2.88 18.21 0.57 1.00 1.00 6.03 24.79 9.98 2.79 9.50 0.04 1.05 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .84 1.03 24.75 2.22 3. 37.05 12.25 3.00 5.50 1.94 2.88 18.32 1.95 3.71 7.22 7.97 1.60 20.27 2.00 7.55 1.75 1.53 5.83 2.00 2.75 4.00 17.00 5.60 20.56 1.71 7.Kriterij dozvoljenih napona A L B .18 13.69 2.70 0.51 2.79 1.97 8.30 1.07 2.52 3.45 1.00 7.08 2.75 4.57 1.10 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .56 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.08 33.84 2.60 20.88 6.74 2.79 4.35 26.29 6.73 1.27 7.70 7.75 3.15 1.08 4.48 11.50 0.70 0.94 4.0147 (St.42 2.22 3.50 5.96 8.79 3.88 18.58 2.17 1.60 0.70 1.77 7.92 3.50 0.35 1.98 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.71 7.19 3.42 1.53 1.29 5.03 9.95 9.76 2.46 1.88 18.52 2.71 0.34 2.67 1.76 4.55 0.75 2.50 5.19 4.04 7.55 0.00 6.79 3.05 4.03 24.45 1.47 3.03 6.21 1.64 2.43 10.69 1.45 1.06 19.00 2.52 2.08 6.00 1.07 6.88 1.72 1.00 7.50 0.24 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .48 2.85 1.40 8.69 1.90 1.03 9.38 38.00 6. 37.87 3.21 1.75 2.40 8.21 7.00 20.61 4.97 14.21 10.17 16.60 0.33 1.00 1.30 7.24 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.34 4.88 7.03 6.71 8.79 9.26 2.74 5.03 24.25 2.61 31.80 0. Elegant & Sinus ® ® ® .71 7.74 2.38 1.22 14.00 2.07 1.15 2.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.16 1.08 17.60 0.75 3.12 8.04 1.60 20.00 24.88 3.70 1.60 0.15 1.70 1.45 1.50 5.03 6.00 7.44 5.55 0.04 3.25 2.55 5.50 5.70 2.72 29.07 6.16 1.00 3.32 1.50 0.50 5.79 9.85 1.09 2.95 3.98 9.19 1.63 1.03 3.05 4.40 4.65 5.81 1.03 6.71 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.51 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .24 2.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .81 2.79 6.58 2.75 1.52 1.81 3.47 3.13 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .38 15. 37.0147 (St.60 0.00 7.06 0.91 2.44 4.25 0.19 2.25 1.08 17.55 0.37 1.90 4.18 3.50 2.50 0.24 0.15 15.50 5.33 0.18 3.88 18.

35 0.36 1.61 0.80 1.37 2.86 1.50 0.55 0.27 1.07 2.59 1.56 3.03 24.25 1.00 5.17 7.19 2.12 1.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B . MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .26 1.99 2.79 5.06 1.41 5.75 2.81 2.51 1.23 2.07 0.49 5.09 4.45 5.00 5.00 5.00 2.55 1.07 1.24 0.67 0.47 2.70 0.58 4.45 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .67 0.64 1.70 0.00 0.0147 (St.31 0.58 3.00 5.98 2.54 0.66 1.56 3.50 1.36 0.18 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.91 3.51 4.09 3.10 3.37 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 1.05 2.55 1.42 1.95 8.70 2.30 0.12 2.00 2.78 0.94 0.87 0.50 0.50 4.00 5.91 3.78 0.05 2.17 0.37 2.89 8.77 1.77 2.66 1.81 18.79 9.44 4.26 1.94 0.52 1.45 9.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.94 1.91 3.93 3.25 1.93 2.81 1.55 0.60 0.63 1.28 2.67 3.98 3.03 24.46 3.60 0.95 0.41 5.36 4.24 0. 37.10 7.56 3.56 3.86 1.56 1.19 0.51 4.50 0.00 5.91 3.43 1.96 3.36 0.99 0.25 0.38 0.37 2.96 4.95 0.60 0.26 4.26 4.04 1.00 1.99 0.00 1.50 0.98 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.91 0.76 4.94 1.88 1.71 0.25 2.25 2.50 0.60 0.91 3.50 0.93 1.56 3.92 0.70 0.80 1.70 0.82 2. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.91 4.30 0.27 1.75 2.93 0.81 7.00 0.70 0.51 4.77 3.48 1.70 0.51 4.55 5.64 5.81 2.00 4.78 1.69 1.76 10.26 4.60 0.55 4.86 0.49 0.44 2.16 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .70 3.03 1.55 4.94 15.47 3.20 1.00 0.03 24.37 4.41 5.23 1.25 2.96 1.55 4.50 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.96 3.26 4.45 5.96 4.65 0.41 5.25 2.96 4.09 0.09 3.79 2.32 0.64 1.86 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.50 0.45 5.47 5.60 5.55 4.90 5.42 1.09 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .41 5.75 2.38 0.60 0.25 2.43 0.49 1.26 4.79 9.90 5.29 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .81 8.73 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .77 1.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.55 0.00 2.27 1.50 0.50 0.03 24.17 0.39 1.50 0.18 1.01 14.0147 (St.21 1.12 1.26 4.37 2.25 1.79 9.45 5.55 0.16 0.30 0. 37.03 24.19 2.79 9.25 4.70 10.47 1.63 9.37 2.56 3.03 24.00 1.74 0.66 1. 37.69 1.18 0.53 5.77 3.30 1.57 2.96 4.74 7.04 0.73 4.44 5.79 9.62 1.63 3.55 4.87 0.13 0.27 4.63 1.26 1.50 1.55 0.42 1.41 5.51 4.66 1.87 7.81 0.79 0.00 5.36 2.98 0.97 2.50 1.96 4.64 0.08 0.55 4.44 3.91 3.79 9.55 0.57 2.65 2.81 1.55 5.03 9.55 4.26 2.02 0.0147 (St.25 4.45 5.55 1.25 2.56 3.56 3.56 2.25 1.18 6.98 2.92 4.75 2.94 1.38 3.Master .55 1.62 1.57 46 .23 3.96 4.77 1.41 4.00 1.51 4.65 1.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.45 5.65 2.09 0.79 6.27 1.06 1.37 2.37 24.18 4.26 4.45 5.51 3.78 0.37 2.25 1.19 0.48 1.00 2.

31 3.0 45.0 140.52 2.98 0.60 0.85 14.68 18.0 255.75 74.35 0.70 6.75 74.70 74.00 2.23 1.75 74.0 300.0 Master .o.16 4.0 255.0 87.75 74.0147 (St.0 255. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm).0 300.50 5.41 0.39 1.16 15.21 5.o.16 15.70 6. pokrivna {irina 900.75 74. 37.95 3.81 1.0 45.60 0.75 15.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.27 0.62 1.24 2.60 0. Elegant & Sinus ® ® ® .58 3.84 0.65 5.93 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .88 1.70 6.66 0.65 1.70 6.0 mm 300.84 9.00 0.53 3.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.70 6.00 3.68 7.20 1.89 1.70 6.16 15.60 0.86 2.36 1.50 3.42 7.0 160.0 45.39 1.79 15.05 0.24 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .9 80.89 4.0 140.40 2.24 2.60 0.50 4.0 45.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .75 74.48 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.33 1.89 1.46 7. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.0 160.06 0.00 4.70 1.41 4.0 160.60 0.06 0.72 1.93 4.84 0. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.17 2.60 6.57 2.16 15.35 1.94 0.16 15.73 1.0 20 101.16 15.29 2.72 1.

40 4.31 1.50 0.90 0. 37.84 2.16 2.79 0.50 4.65 1.00 5.20 1.21 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .67 25. 37.34 1.90 8.70 0.44 2.00 3.81 3.15 4.39 1.24 0.13 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .20 1.06 30.93 0.93 3.72 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .32 87.93 0.12 3.32 0.51 2.89 3.37 2.52 4.14 48 .66 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.51 1.94 11.40 149.84 1.56 1.00 1.36 2.77 20.65 5.30 1.0147 (St.79 0.08 0.50 3.05 0.88 0.67 124.21 0.74 2.98 1.32 87.55 30.61 1.60 0.31 2.68 2.20 1.20 11.80 7.00 4.77 99.12 25.90 99.80 0.32 17.54 1.12 25.57 1.41 1.66 17.80 7.70 7.94 1.96 0.72 0.72 2.20 1.87 2.51 1.32 0.64 1.41 1.68 3.50 6.32 87.80 0.14 2.41 1.94 4.13 2.65 11.00 3.76 2.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0147 (St.66 17.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.00 4.15 2.55 149.91 2.67 124.67 124.81 1.00 1.14 0.75 2.67 124.75 0.64 1.39 1.56 3.74 1.0147 (St.32 87.50 4.00 1.24 0.77 99.76 1.06 30.00 11.81 1.26 0.16 0.11 0.40 3.17 7.22 0.35 1.56 0.11 0.93 1.69 2.80 7.26 1.10 0.50 4.50 4.93 0.63 2.39 1.76 9.40 13.13 2.63 2.90 8.15 20.76 3.20 11.58 1.41 1.51 1.67 124.98 0.00 5.20 11.00 4.06 3.40 13.11 1.70 0.64 0.20 11.00 0.48 1.76 1.57 1.00 5.11 2.0147 (St.80 3.66 17.77 99.67 124.70 0.70 0.02 1.45 1.20 1.90 8.70 0.20 1.66 17.21 2.50 5.16 3.55 149.72 2. 37.11 0.92 0.48 0.50 3.73 6.00 1.10 3.30 1.69 3.90 8.66 1.10 1.96 2.01 3.34 3.06 30.50 6.00 3.66 17.06 3.13 0.80 8.77 99.55 1.36 3.15 0.00 1.30 1.84 1.20 124.00 4.62 2.07 4.20 11.24 0.98 0.20 11.80 7.80 87.55 149.40 13.20 1.20 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .42 3.75 2.45 4.66 3.40 13.47 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 3.86 3.66 17.54 1.80 0.93 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.57 1.71 3.80 7.16 0.27 6.90 8.85 1.90 8.31 5.81 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.78 3.97 1.15 2.55 149.10 0.50 5.15 20.50 5.65 2.16 2.80 0.41 1.15 20.70 0.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.12 25.47 2.75 0.Master .12 25.99 0.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.82 8.87 0.61 1.62 4.65 4.41 1.93 2.00 1.35 1.10 1.30 1.50 5.30 1.03 4.80 0.12 25.39 1.00 1.12 25.78 9.20 13.88 1.74 2.06 30.05 1.14 5.88 1.80 7.40 13.00 5.86 2.11 0.88 1.91 7.06 30.55 149.98 7.71 1.68 1.15 1.77 99.77 99.09 9.61 1.32 87.80 0.76 1.78 5.17 8.15 20.40 13.15 20.02 2.60 2.12 1.77 0.20 1.08 1. 37.39 1.75 2.90 0.92 2.57 5.21 1.24 0.32 87.22 5.75 1.25 1.63 7.08 0.69 1.13 2.44 1.80 0.06 30. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .Kriterij dozvoljenih napona A L B . 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .99 0.00 1.62 1.01 1.61 1.48 1.50 6.13 0.55 149.15 20.

09 4.0 160.75 74.60 0.9 0.70 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.95 8.60 0.85 0.0 0 20.49 1. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.27 0.0 255.50 5.02 3.50 4.60 6.75 15.25 0.70 6.0 45.75 74.85 1.70 74. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .0 300.10 4.98 1.0 160.16 15.45 1.82 2. 101.96 0.0 45.78 3.60 0.22 0.70 6.83 4.0 140.46 2.70 6.0 45.60 0.0 mm 300.88 7.75 0.06 2.70 6.70 1.60 0.14 0. 37.70 1.73 1.88 0.43 1.25 0.12 1.0 255.75 0.16 3.45 1.59 1.75 74.68 5.11 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .16 15.76 13.16 15.0 255.0 87.0 300.63 1.0 45.43 3.56 1.16 15.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.82 2.02 6.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .00 4.0147 (St.78 3. Elegant & Sinus ® ® ® .96 0.86 2.16 2.16 15.60 0.45 1.75 74. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).0 140.01 1.61 16.70 6.50 3.00 0.71 13. tercijarna konstrukcija.00 2.19 0.67 3.60 0.00 3.75 74. pokrivna {irina 900.12 1. ovaj profil slu`i kao tzv.08 160.94 0.75 74.61 6.11 0.47 2.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom.16 15.

78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.67 124.98 2.85 1.30 1.00 0.50 6.88 0.56 6.32 87.82 2.90 8.70 0.70 0.77 99.58 1.70 4.80 0.70 0.34 2.55 149.30 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.72 0.47 1.66 17.15 20.50 5.32 87.15 20.31 1.83 1.00 1.54 0.27 1.26 4.91 1.81 1.55 149.20 13.40 13.27 1.03 1.74 1.66 17.17 1.59 10.63 1.80 7.48 1.20 1.84 1.00 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .90 1.49 3.95 3.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.85 1.21 1.55 149.80 0.90 8.11 0.58 1. 37.34 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .33 1.41 1.09 0.56 1.48 0.56 2.50 4.12 25.79 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.20 1.50 5.98 1.00 1.63 1.88 0.80 7.93 2.06 3.21 1.63 1.02 2.77 99.52 2.90 99.67 124.59 1.37 2.20 11.46 1.86 3.41 1.26 1.00 1.88 6.32 17.67 0.0147 (St.45 1.19 0.99 0.53 2.37 1.24 2.05 2.17 0.40 149.53 1.07 1.11 1.55 149.66 1.17 1.06 30.00 5.88 2.38 2.33 4.96 3.40 13.80 0.89 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .67 124.12 25.47 2.74 7.38 5.20 11.32 87.01 0.15 20.06 30.07 1.80 3.29 1.67 1.18 3.02 2.87 0.80 8.12 2.80 0.70 0.69 1.70 2.50 3.70 8.20 11.15 20.84 0. 37.02 0.48 1.00 5.00 1.67 124.42 1.05 7.14 5.77 99.39 1.00 4. 37.0147 (St.00 4.80 7.78 1.20 1.20 11.15 3.99 0.50 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.90 8.50 5.00 5.87 3.41 0.71 5.84 2.70 7.78 0.98 8.27 1.46 2.50 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.71 0.84 10.71 0.84 4.90 8.64 2.35 2.58 1.00 1.83 0.00 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .52 1.45 1.73 3.98 1.00 1.21 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .66 5.98 0.23 5.05 3.40 13.44 0.95 0.17 0.06 30.45 1.03 50 .55 149.84 0.65 0.12 25.21 1.06 2.Master .24 2.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 5.00 3.70 3.67 124.51 2.12 25.32 87.68 1.13 0.12 25.00 3.20 11.20 11.55 30.10 0.66 17.25 1.39 1.75 1.05 6.58 0.69 1.89 0.0147 (St.42 2.55 149.67 0.77 99.00 11.20 1.04 0.28 3.27 0.44 1.80 0.87 1.81 0.80 3.00 1.15 20.26 2.25 1.72 4.89 1.12 25.11 0.06 30.11 0.89 0.81 2.77 20.01 0.40 13.19 0.81 0.20 124.05 0.66 17.32 2.53 1.32 1. 37.47 1.00 4.07 1.15 2.80 7.84 0.71 1.80 7.67 124.50 4.50 1.09 2.66 17.80 7.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 0.47 1.97 0.03 1.90 8.04 0.00 0.43 4.80 0.26 1.98 1.99 1.28 2.50 5.50 4.32 87.22 2.00 0.48 1.20 1.80 87.90 8.56 2.48 1.00 4.37 2.70 1.82 6. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .66 2.50 3.93 1.67 25.11 0.66 1.70 0.36 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.0147 (St.82 1.50 6.00 0.20 1.86 4.70 0.06 30. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .69 8.51 0.25 1.70 0.79 0.77 99.85 1.84 0.18 0.00 3.50 0.32 2.25 0.15 20.06 30.81 2.50 6.77 99.32 87.89 1.59 4.25 1.35 1.66 17.40 13.03 0.40 13.

0 64.41 1.75 2.6 94.75 12.73 0.0 mm 333.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.51 1.20 2.60 3.50 0.76 4.23 2.16 0.50 5.45 6.60 4.06 1.88 0. Elegant & Sinus ® ® ® .o.51 1.00 5.55 0.85 2.09 1.50 0.24 1.0 30 ukupna {irina 1050.06 0.71 0.65 1.55 0.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.60 3.14 0.44 2. Sarajevo je TR 30.04 3.55 5.00 6.31 3.40 2.25 2.00 5.54 0.0 40 .00 5.0147 (St.45 3.04 7.36 0.60 0.04 7.50 5.95 3.93 0.6 94.63 1.36 1.96 1.31 3. 37. 37.99 5. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.78 0.50 0.58 1.8 238.40 4.Kriterij dozvoljenih napona A L B .00 2.36 3.58 1.04 3.72 1. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.04 7.50 0.64 10.60 0.50 5.60 3.36 0.50 1.37 1.90 5.68 2.80 0.64 3.31 3.71 2.67 7.0 298.67 7.50 5.83 4.52 2.30 0.21 2.3 35.2 30 Master .68 1.81 11.03 2.50 0.27 4.70 4.85 0.86 1.31 3.19 3.40 2.60 3.31 3.23 2.18 1.67 0.60 4.75 2.31 3.45 6.15 1.06 0.67 7.89 1.50 1.32 2.79 1.04 7.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.39 1.50 1.3 35.45 3.93 0.22 1.32 1.60 4.54 13.04 3.3 pokrivna {irina 1000.91 1.26 2.19 7.60 3.00 2.00 1.26 1.83 1.50 0.79 1.75 2.0147 (St.93 0.00 5.58 1.31 3.11 2.03 2.66 6.89 1.7 238.37 1.18 1.45 6.45 6.66 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .17 1.25 1.21 0.08 3.04 3.00 1.01 2.75 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.45 1.67 7.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .04 3.54 1.96 0.7 238.54 1.80 0.9 333.60 0.00 2.48 1.50 5.3 298. nastre{nica i sli~no.92 1.04 7.50 0.55 0.67 7. Ugradnja ovog profila je jednostavna.11 0.58 3.04 3.59 14.00 5.68 9.65 1.91 4.25 2.25 1.18 0.0147 (St.25 1.62 5.60 4.25 0.45 6.97 2.55 0.50 5.60 4.71 2.04 3.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.50 0.01 0.60 4. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .03 1.60 0.73 0. 35.93 1.3 298.76 1.60 5.77 0.77 1. 37.69 11.60 4.65 6.93 0.21 0.00 7.50 4.02 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .63 2.25 0.60 3.0 21 .65 1.00 1.TR 30/1000 333.67 0.92 0.51 1.11 0.77 1.97 0.15 0.65 0.46 0.66 3.04 0.65 1.98 5.55 0.54 5.54 0.25 2.00 0.87 6.50 7.67 3.32 1.33 3.04 7.55 0.00 5.67 7.74 10.97 2.60 0.85 0.17 1.60 6.85 0.50 0.92 4.84 0.99 0.70 3.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.65 15.64 5.58 2.99 1.43 1.04 3.60 0.6 80.3 35.45 6.33 0.48 3.08 0.01 0.59 5.04 3.50 0.46 7.o.11 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .

Exclusive ® .

5 156 pokrivna širina 475 mm 159. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. postaje standard i na{oj zemlji. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora.5 L . Po svom izgledu.dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. kao i dvoslojno. na ravnu plohu ili krovne letve.

hemijska industrija i sli~no). Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. morska so. Exclusive .Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. bakarni lim. titanium-cink lim i sl. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji. mo`e imati Polyester. kao povr{insku za{titu. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. Pural i Plastisol. Mat Polyester.

finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. a i monta`a je puno lak{a i preciznija. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta. u principu jedan dan po narud`bi kupca. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}.o. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana.o. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. pored ostalog.

od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. Podkonstrukcija 4. ta bl a 3 00 ³5 3. Tako|er. 6 5 4 2 4 5. 6 5 4 3 2 1 1. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. U slu~aju da geometrija krova nije dobra.5 475 1. iako to nije preduslov.8 x 8. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. bez prethodnog letvanja. ta bl a a bl ta 2. Vanjski profilisani lim (Elegant. 2. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. preklop treba biti minimalno 500 mm. ta bl 8. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. potrebno je odrediti kolika su odstupanja.5 237. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. Da{~ana podloga. Podu`ne letve 20x30 cm. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. 6. Termoizolacija 5. PVC folija (Parna brana) 3. 3. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm. 6. 5. Rog. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Prije monta`e provjerava se ugao krova.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. 4. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. Master. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237. Na podaskan krov se postavi folija. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. 7. Unutra{nji profilisani lim 2. Paropropusna-vodonepropusna folija. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. Popre~ne letve 30x50 cm.

® . Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. odnosno sprje~ava vla`enje zidova. Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. Standardno. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta.

Watersafe ® .

Ovisno o vrsti objekta. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Sistem kvadratnih oluka 3.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. Sistem polukru`nih oluka 2.

mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. po potrebi kupca. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. bojenog. tipove. . Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima. plastificiranog i bakarnog lima. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Tako|er. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog.

. itd . dio su na{eg proizvodnog programa. .Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. Vjetar lajsne. sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . uvale. op{avi svih prodora na krovu i fasadi.

vanjsko vinklo 5. kao i sav prate}i materijal.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. 7 8 6 9 1. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. zavr{etak za oluk 3. koljeno 9. RAL 8019 · crvenoj. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . spusna cijev 7. pocin~ani lim 2.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. bakarni lim Oluci. kuka za oluk 4. RAL 3009 · bijeloj boji. polukru`ni oluk 2. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. plastificirani pocin~ani lim. plastificirani pocin~ani lim. olu~ni kotli} 8. unutra{nje vinklo 6. pural 4. polyester 3.

Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. 33 3. 415 90 20 r=75 4. plastificirane bojene i bakarne kuke. Sve kuke su oja~ane. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . 600 5. Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka.Proizvodnja 2. plastificiranog bojenog i bakarnog lima.

R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80. Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7.2-1. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80. Ø100 i Ø120. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Ø100 ili Ø120. Ø80 mm 2. elektostatski bojene i plastificirane. Ø100 mm 3.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6.0 m) 100 . [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. 40 9. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a.5 mm. Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8. 4. pocin~ane. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80.

kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca. vanjsko vinklo kvadratno 5. zavr{etak za kvadratni oluk 3. unutra{nje vinklo kvadratno 6. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. plastificirani pocin~ani lim. plastificirani pocin~ani lim. pocin~ani lim 2. polyester 3. kvadratno koljeno 9. pural (pural-sme|a boja) 4.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. kvadratna spusna cijev 7. kvadratni oluk 2. kvadratna kuka 4. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® .

Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 8. na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo). 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi. 100 66 120 100 30 L (max.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . tako i cijevi. Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo). 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke.Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca.

Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke. Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.5 % A . Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje.Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. ravna neizvijena letva i sl. na na~in prikazan na skici. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima. Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0. Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. Formula za izra~unavanje A = L x 0.5 % po m1.) 1. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. tj. Po{to je potreban pad 0.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. Improvizorno postavimo kuku uz rog.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke). Pad oluka od 0. kuka. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku).

Montiranje {elni. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Nitne silikonirati. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. u oluk. mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. Zatim se uzme olu~ni kotli}. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. i stisne klije{tima. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. montira se 68 .Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. spusnih cijevi i tzv. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka. Nakon toga se postavlja drugi oluk. zavisi od objekta do objekta. labu|eg vrata 3. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. [elna se ~eki}em zakuca u zid. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. 5. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. odnosno od `elje vlasnika. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Kada su postavljene {elne. 4. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona.

inox i cinkotit limovi .ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti.~eli~ni pocin~ani plastificirani.Aluminijski i aluminijski bojeni limovi . Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama.Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi . bakarni.^eli~ni. . Alternativa d. aluminiski. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala. Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu.Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi .o. debljini.Bakarni.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. za{titi. boji i sli~no. toplo i hladno valjani limovi . je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .o. cinkotit flat .

bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom.o. tzv. u suradnji sa na{im partnerima. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom.o.o. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima. Alternativa d. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja. 70 falcanje limova . pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom. te cinkotit limove. kao {to je npr. a kod drugog oko 50 mm. dobije se dvostruki stoje}i falc. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom. snijega ili drugih padavina ispod limova. Za lu~ne i kupolaste krovove.o. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. Osim same isporuke materijala. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. Na ovaj na~in se dobije tzv. le`e}i falc. Alternativa d. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv.

U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela.o. Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 .FIX . u ponudi su i inox vijci.o. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima.Asortiman vij~ane robe Alternativa d. Tako|er. Pored toga. je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori.

Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. detalj popre~nog preklopa poz. 1 detalj podu`nog preklopa poz. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. 72 . 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. apsorpciju zvuka.o. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. nudi svojim cijenjenim kupcima. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji.o.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu.

Za razliku od silikona.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. elasti}nost i ~vrsto}a. ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom. 73 . Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost.

Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu. Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje.5 mm Tipovi op{ava: . O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama.1.5 mm .Aluminijski bojeni lim: 0.Aluminijski lim nebojeni: 0. `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m. sje~enje na hladno). Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~. a savijaju se u oblicima prema `elji kupca. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo.5 mm . Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi.Pocin~ani bojeni lim: 0. ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.5-1. Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.5-1.Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.5 .Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili .7 mm standardna debljina za bojeni aluminij .5mm-0.Pocin~ani lim: 0.nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj.Bakarni lim: 0. Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).7 mm . Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: . elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 .

Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru. RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje . a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja. Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja.

BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931. 7 Dat: 05/2007 Br.Sarajevo.ba www. 71212 Hrasnica . K-001/2007 .krov.ba Distributer: Izdanje br. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master . 514 932 E-mail: info@alternativa.alternativa.ba www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful