P. 1
alternativa katalog haso

alternativa katalog haso

|Views: 1,209|Likes:
Published by ermis71

More info:

Published by: ermis71 on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

Topterm

®

Elite & Tradicional
®

®

Master , Elegant & Sinus
® ®

®

Exclusive

®

Watersafe

®

KATALOG PROIZVODA 07

Sistem je uskla|en sa normama standarda ISO 9001:2000

O firmi
Alternativa d.o.o. Sarajevo je osnovana u februaru 1997. godine i posluje kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge. Osnovna djelatnost Dru{tva u pro{losti je bila trgovina metalima obojene i crne metalurgije. Danas je proizvodnja profiliranih krovnih i fasadnih limova, sendvi~ panela, svih vrsta op{ava te kompletnog sistema za odvodnju oborinskih voda najzna~ajniji dio poslovanja firme. Uspostavljeni sistem saradnje sa najboljim evropskim kompanijama iz ove grane garantuje kvalitet na{ih proizvoda, pouzdanost, trajnost i konkurentnost roba iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. U cilju da se podigne ugled na{eg dru{tva na doma}em i me|unarodnom tr`i{tu instalirali smo Sistem upravljanja kvalitetom u svim oblastima poslovnih aktivnosti na{eg Dru{tva. Zahvaljuju}i kvalitetu koji garantuje Alternativa d.o.o. Sarajevo, kupci u zemlji i inostranstvu }e dobijati prvoklasnu robu i uslugu iz na{eg proizvodno-prodajnog programa. Odgovornost za ugled firme Alternativa d.o.o. Sarajevo u pogledu kvaliteta le`i na svakom pojedina~nom ~lanu na{eg Dru{tva. Priznanje za dosada{nji rad kao i za nivo kvaliteta, pored kupaca, 2005. godine odala je i ugledna ku}a "TÜV Bayern" Minhen koja je za kvalitet proizvoda kao i kompletan sistem za upravljanje kvalitetom firmi "Alternativa" dodijelila certifikat ISO 9001:2000.

Sadr`aj:

Topterm

/krovni i fasadni termo-paneli

4 20 32 52 58
3

Elite & Tradicional

/limovi u obliku crijepa

Master, Elegant & Sinus Exclusive Watersafe

/krovni i fasadni profilisani limovi

/limovi u obliku crijepa

/sistemi za odvodnju oborinskih voda

Topterm ® .

fasadni. koji imaju koeficijent toplinske vodljivosti od l=0. Ako uzmemo za primjer mineralnu vunu.o.o. Proizvode se kao krovni. kamenu vunu ili stiropor. sportskim ili industrijskim objektima. {to poliuretan stavlja daleko ispred ostalih izolacijskih materijala. te sa ponosom mo`emo ista}i kako smo prvi u Bosni i Hercegovini zapo~eli sa proizvodnjom ove vrste termoizolacionih panela. je zaokru`ila svoj proizvodni program usvajanjem izuzetno kompliciranih tehnologija za proizvodnju termoizolacionih panela sa izolacijom od poliuretana. trgova~kim.021 W/mK.O proizvodu Kao vode}i proizvo|a~ krovnih i fasadnih limova u Bosni i Hercegovini. frigo i sinus paneli. Svi paneli sastoje se od dva profilisana ~eli~na pocin~ana bojena plastificirana lima sa ispunom od poliuretana koji posjeduju izuzetne karakteristike toplinske i zvu~ne izolacije. Jezgro panela je samougasiva poliuretanska pjena gusto}e 40 do 43 kg/m3. termoizolacioni paneli Topterm ® . pregradni. Alternativa d.042 W/mK postaje jasno za{to su termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana izuzetno dobro rje{enje za pokrivanje krovova i oblaganje fasada. Termoizolacioni paneli Topterm pru`aju {irok spektar mogu}nosti pri koncipiranju arhitektonskih rje{enja bilo da se radi o poslovnim. vatrootpornosti B1 ili B2 sa koeficijentom toplinske vodljivosti od l=0.

tako i za proizvodnju termoizolacionih panela koristimo najsavremeniju opremu za proizvodnju uz primjenu najkvalitetnijih tehnolo{kih rje{enja.TOPTERM MP ® Topterm termoizolacioni paneli 6 Proizvodnja Kao i za sve ostale proizvode.o. kupovinom u firmi Alternativa d. Za{titna folija se nakon zavr{ene monta`e obavezno skida. a u kombinaciji sa proizvodnjom na ta~no potrebnu mjeru rezultira smanjenjem ukupne cijene.o. Izuzetno je va`no napomenuti da. za proizvodnju se koriste isklju~ivo sirovine vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih evropskih proizvo|a~a {to u kona~nici daje proizvode odli~nih karakteristika. Tradicionalno. Uvijek dobro opremljen lager sirovina omogu}ava da se svim zahtjevima kupca odgovori jako brzo. . Isti~emo da su svi paneli dodatno za{ti}eni bo~nim poliuretanskim dihtungom kao i za{titnom folijom na limu sa obje strane. investitori {tede i na tro{kovima transporta i carine. u odnosu na druge proizvo|a~e.

40 sti 150 zavisnorova u ada k od p Krovni nosa~ Obostrano ljepljiva traka ili silikonska masa ® detalj 1 poliesterska za{tita 25-150m primarni premaz neutralizacijski sloj sloj cinka 150. i namjeni objekta koji se pokriva. vrhunska toplotna i zvu~na izolacija. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita neutralizacijski sloj primarni premaz poliesterska za{tita 7-25m brtvena traka poliuretanska ispuna 40-45 kg/m3 Detalj preklopa Jaha~ za trapez m 0m . Raspon debljina krovnih panela koje proizvodi Alternativa d.TOPTERM MP 5 Topterm termoizolacioni paneli 7 O proizvodu Krovni termoizolacioni panel Topterm MP sa izolacijom od poliuretana je odli~no rje{enje za pokrivanje kosih krovova bez obzira da li se radi o betonskoj. velika nosivost.o. detalj 1 ~elik sloj cinka 150. krovni termoizolacioni paneli Topterm MP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Standardno. kao gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su pocin~ani lim. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. ~eli~noj ili drvenoj podkonstrukciji. brza monta`a kao i dug vijek trajanja bez odr`avanja. je 50 do 120 mm. ~eli~nog pocin~anog plastificiranog lima. aluminijski lim i sli~no. Pored standardnog. Odlika ovih panela su odli~ne tehni~ke karakteristike. ovisno o svojim potrebama. 200 i 275 g/m2 ili Galfan za{tita .o.

90 24 100 13.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 40 .40 m pokrivna {irina 1000 mm 200 200 200 200 200 L 1000 mm Topterm MP 40 .70 24 60 12.trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm 8 d 40 .50 24 l = 0.0 do 12.10 24 70 12.TOPTERM MP 5 TOPTERM MP 5 sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Topterm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 5°. Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 50 11. Za nagibe od 3-5° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.50 24 termoizolacioni paneli ® 5° (3° do 5° sa dodatnim brtvljenjem) 1000 mm 2.021 W/mK razred B2 i B1 80 12.

TOPTERM MP 5 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .81 3.14 2.56 2.07 3.43 2.35 4.40 2.93 3.99 2.07 3.25 4.96 3.8 263.29 0.44 3.21 3.61 4.21 ddop 3.28 L/200 4.48 2.35 0.89 3.28 3.08 2.90 2.94 3.18 3.02 3.76 4.22 0.2 55.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.08 3.29 3.21 4.15 L/200 5.81 2.53 3.49 3.5+0.61 3.71 3.71 3.94 2.15 13.84 2.33 3.39 9.21 50 60 80 100 0.15 L/200 5.76 5.73 3.59 2.7 36.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.18 0.40 2.48 2.24 3.67 4.88 3.10 3.44 2.26 2.08 3.96 L/200 4.26 4.22 5.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.35 0.94 2.57 3.85 4.16 3.27 4.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .30 3.72 3.38 4.08 2.75 3.69 4.29 2.16 3.55 4.31 3.65 2.32 3.75 ddop 3.39 3.68 2.47 3.55 2.90 3.97 3.67 5.68 2.29 0.23 3.19 3.6 30.69 4.39 2.96 3.04 2.28 2.93 3.19 3.33 ddop 4.84 4.34 0.9 31.50 4.43 3.21 ddop 3.65 3.64 4.21 3.4+0.41 2.16 3.87 3.03 4.24 3.08 2.6 62.83 2.39 3.07 4.33 3.68 2.44 2.71 2.84 12.96 3.53 3.99 2.35 3.77 5.38 2.43 3.37 3.88 3.7 374.37 3.32 2.72 3.18 4.63 2.43 3.67 2.33 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.80 3.54 4.21 3.52 2.57 2.28 3.47 2.48 4.60 2.28 L/200 3.85 3.13 3.0 28.94 2.54 3.46 2.83 3.68 3.74 2.33 3.48 3.86 2.67 3.28 3.77 4.47 2.98 2.26 0.09 4.68 3.12 3.06 3.31 2.1 L/200 4.6 33.95 4.39 3.9 210.00 2.07 4.82 3.36 4.80 3.58 3.06 3.18 2.56 4.90 3.70 4.76 3.29 3.03 2.88 2.12 3.55 2.52 4.83 2.4 177.22 0.48 3.58 2.15 3.10 3.5 L/200 4.14 3.37 3.89 4.17 3.96 4.56 2.9 171.12 5.16 3.1 498.68 3.48 3.35 L/200 5.55 2.76 2.83 2.30 2.5 L/200 4.36 4.43 2.48 13.57 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .31 3.88 3.57 2.49 4.50 2.01 3.31 3.31 3.90 2.98 3.58 4.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.01 2.22 3.77 2.56 2.41 4.75 3.58 2.35 4.50 2.65 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.69 3.13 2.11 3.70 2.62 2.60 4.49 2.33 3.99 3.28 3.22 0.67 3.67 4.8 51.22 2.27 4.83 3.87 3.42 3.78 ddop 13.71 2.33 3.72 4.41 4.77 3.17 3.2 44.08 3.26 3.41 0.88 2.93 2.97 4.34 50 60 80 100 0.18 0.76 2.40 2.04 3.00 3.50 3.08 3.59 4.34 0.35 0.34 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.62 4.34 3.79 4.57 4.89 4.59 2.34 0.05 3.28 3.29 2.9 191.60 3.26 0.95 3.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.84 3.50 4.04 2.29 3.79 3.90 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.70 2.89 3.3 L/200 5.14 2.29 0.02 3.5+0.4 134.18 2.30 3.38 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.35 4.24 2.18 0.84 3.21 4.5+0.45 3.48 3.11 3.67 2.18 0.39 3.83 3.67 2.31 2.12 3.68 4.5+0.01 3.16 3.99 3.44 4.86 5.77 2.94 3.71 3.mjerodavni rasponi nosa~a.15 14.03 3.68 3.40 2.33 5.27 4.57 L/200 4.53 2.22 0.51 2.21 50 60 80 100 0.26 5.96 2.51 3.12 2.57 2.03 3.8 323.39 2.41 2.15 4.41 0.38 3.00 3.80 2.08 3.21 2.77 13.51 3.70 4.09 2.19 11.87 4.44 3.96 3.9 26.09 3.54 3.4 34.73 4.47 3.33 2.77 3.26 0.64 3.30 3.75 3.12 3.64 3.57 2.79 2.3 224.46 2.18 3.17 3.42 2.95 3.03 3.82 3.30 4.59 3.56 2.15 4.3 40.87 3.21 2.39 2.05 ddop 4.55 3.53 2.21 ddop 4.98 2.4 148.21 3.45 L/200 4.70 3.69 3.19 3.15 12.81 3.52 4.57 2.82 3.35 3.99 3.66 3.77 3.97 3.82 3.21 ddop 3.09 3.44 3.02 3.12 3.77 4.8 424.19 2.54 2.96 3.41 0.12 3.99 2.12 ddop 15.71 L/200 3.57 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.88 4.78 3.34 0.73 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.01 ddop 4.87 3.70 3.5+0.79 3.5+0.26 0.98 3.41 3.44 2.90 3.26 4.54 3.08 3.63 3.30 4.50 L/200 4.38 4.08 4.21 4.71 3.19 3.61 L/200 4.98 3.71 4.82 4.17 3.25 3.53 3.42 3.9 49.87 2.9 25.08 4.83 4.71 2.97 ddop 14.65 ddop 12.62 3.21 2.34 3.79 2.43 3.89 3.43 3.03 4.30 3.90 L/200 4.12 2.90 3.37 3.41 0.67 2.5 42.14 ddop 4.04 3.09 2.94 3.64 3.73 3.93 4.47 3.35 2.77 4.01 3.78 4.85 3.68 12.75 2.28 2.47 3.29 0.47 ddop 5.89 3.96 3.56 3.77 2.88 ddop 4.67 2.65 2.87 5.40 2.37 3.66 2.18 2.10 3.17 ddop 4.35 0.44 3.58 3.76 2.69 2.34 3.22 2.09 4.86 3.8 462.78 2.94 3.13 4.91 2.93 2.82 2.27 3.48 2.2 347.82 5.14 3.00 4.50 3.59 3.58 2.39 3.78 11.73 2.07 11.44 50 60 80 100 0.66 2.55 3.21 3.9 295.33 3.80 174.17 3.3 53.67 10.50 2.00 4.38 4.11 2.5+0.24 3.21 termoizolacioni paneli 9 Topterm ® .31 2.

3 ® termoizolacioni paneli L 1000 mm Topterm MP 30 .trapezni profil / linijska profilacija pokrivna {irina1000 mm Krovni termoizolacioni paneli Topterm MP 3 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.trapezni profil / mikroprofilacija 25 pokrivna {irina1000 mm Topterm MP 30 .3 333.TOPTERM MP 3 Topterm pokrivna {irina 1000 mm 333. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 6°.korak 2 10 d 30 . Za nagibe od 4-6° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdu`nom preklopu.korak 1 Sistem uklapanja .3 333. Sistem uklapanja .

43 0.99 2.42 2.69 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.13 3.18 2.44 2.13 2.77 3.15 40.13 3.23 4.95 4.75 3.93 2.84 3.99 1.5+0.18 3.37 2.96 3.28 3.81 3.64 2.67 2.34 11.88 1.97 3.07 2.99 2.17 3.91 L/200 3.kriterij dozvoljenih napona ddop .38 3.82 92.29 2.13 3.99 3.71 3.62 2.82 3.36 2.22 ddop 3.00 3.90 2.91 3.56 2.79 2.13 3.TOPTERM MP 3 Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .73 4.07 2.72 2.26 14.25 3.69 2.5+0.80 L/200 4.20 2.71 3.mjerodavni rasponi nosa~a.39 20.80 2.26 13.92 2.48 3.21 3.88 2.28 3.42 103.13 3.13 3.17 2.34 3.27 2.62 L/200 4.12 2.95 2.64 4.80 2.68 2.72 2.59 3.18 3.66 2.06 21.4+0.98 2.45 3.01 2.45 L/200 3.41 12.21 2.85 2.5+0.84 3.91 2.07 2.39 2.49 2.22 3.69 2.48 4.64 2.75 2.82 50 60 80 100 0.22 0.32 2.15 3.21 15.50 2.31 2.07 2.40 3.03 2.66 2.04 4.85 2.63 3.23 213.66 ddop 4.92 75.84 3.01 2.48 2.97 2.43 2.68 3.69 3.07 3.28 2.28 3.51 0.64 3.73 2.46 4.27 2.77 ddop 4.41 3.30 2.03 3.38 L/200 5.65 2.73 3.96 3.45 2.48 2.79 3.42 2.26 12.20 2.03 3.56 4.07 3.43 2.72 3.25 2.13 ddop 0.68 3.38 2.55 3.55 2.08 3.98 2.80 1.83 2.21 13.85 2.71 2.30 3.19 2.46 25.51 2.49 2.12 0.25 3.55 2.09 2.74 3.21 2.53 2.94 2.01 2.14 2.27 2.54 3.41 2.47 2.86 3.96 22.32 2.34 2.24 3.56 4.37 3.53 3.93 1.53 3.16 2.43 0.6 54 Vrste profilacije krovnog panela Tip Vani Unutra Linijski profil 8 1.02 1.31 2.10 1.12 0.21 2.01 5.02 3.67 3.52 ddop 4.42 2.34 13.77 2.36 3.21 3.94 3.12 2.53 3.15 48.75 2.86 2.55 2.98 3.77 3.22 0.57 2.42 ddop 0.2 46 8 46 8 Trapezni profil 30 Linijski profil Mikroprofil 25 Mikroprofil profil 25 1.08 3.42 2.76 4.65 2.04 3.80 3.14 2.55 2.21 14.95 3.60 2.07 2.5+0.57 4.35 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.22 3.56 2.60 3.72 3.33 126.63 2.71 2.54 2.27 L/200 3.10 2.53 2.77 3.21 0.04 2.3 28 Trapezni profil 238.94 3.35 0.37 2.32 4.17 2.41 3.18 ddop 3.31 17.88 L/200 3.30 3.23 2.46 4.21 2.86 2.27 2.40 2.02 50 60 80 100 0.88 2.05 2.89 3.98 2.82 2.61 3.74 2.29 0.41 2.41 10.21 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.5+0.90 1.13 2.27 2.30 41.33 2.22 3.43 2.90 3.77 0.87 2.47 2.44 3.85 3.89 4.17 2.20 2.35 0.74 2.32 173.55 L/200 3.60 2.18 ddop 3.34 ddop 3.43 0.42 195.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.08 2.90 3.63 2.66 2.80 2.38 2.13 3.22 2.30 3.74 3.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.29 0.96 4.42 2.23 3.62 3.03 0.75 2.64 2.37 3.98 3.15 3.67 4.29 2.07 2.49 2.52 2.85 2.32 297.64 2.66 3.17 2.66 2.48 2.67 3.31 2.02 333.29 3.05 2.85 3.51 3. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.41 11.59 2.10 1.93 4.29 2.10 3.23 324.60 3.61 2.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 2.85 4.79 L/200 4.97 3.82 2.13 L/200 4.41 2.21 2.93 3.61 3.71 18.83 3.22 0.13 2.60 30.35 2.2 25 25 25 25 25 termoizolacioni paneli 11 Topterm ® .19 3.29 0.24 L/200 3.22 2.24 4.14 2.79 2.44 ddop 3.74 2.85 3.40 3.40 3.27 3.55 2.43 2.50 2.55 4.04 4.50 3.45 3.09 3.59 3.33 2.11 3.34 12.03 36.08 2.34 2.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.36 2.11 1.59 2.07 2.61 4.69 3.01 3.30 ddop 0.03 2.56 2.57 2.88 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.16 4.89 3.16 4.87 2.66 2.01 2.87 2.18 ddop 3.35 3.59 2.78 3.35 4.49 2.80 2.09 3.31 3.51 2.92 84.04 3.37 31.37 2.93 50 60 80 100 0.93 3.33 2.10 3.78 3.75 2.32 264.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fiksnih optere}enja dobijeni su maksimalni .79 3.49 L/200 4.42 115.00 3.18 3.27 2.58 2.71 2.91 2.51 3.01 3.15 3.

Standardno. i namjeni objekta koji se obla`e. du`ina ili vrsta profilacije.o. ovisno o svojim potrebama. Uz mogu}nost odabira vi{e boja. mogu}e je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji }e biti u skladu sa zami{ljenim arhitektonskim rje{enjima i namjenom objekta. . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac. je od 80 do 120 mm. fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana.TOPTERM FP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Fasadni termoizolacioni paneli Topterm FP sa izolacijom od poliuretana se koristi za oblaganje svih. industrijskih tipova objekata. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d.o. a prije svega.

horizontalno montiran Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .2 Mikroprofil 25 1. s tim da monta`u trebaju obaviti opremljene i obu~ene ekipe za ovu vrstu posla.vertikalno montiran Linijski profil 8 54 46 8 46 8 1.2 25 25 25 25 25 Vrste profilacije fasadnog panela Tip Linijski profil Mikroprofil 25 15 15 15 Vani Unutra Mikroprofil 15 Mikroprofil 15 termoizolacioni paneli 13 Topterm ® . Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili ~ak u kombinaciji uz primjenu odgovaraju}ih tehni~kih rje{enja.TOPTERM FP Zahvaljuju}i izuzetnim stati~kim karakteristikama fasadne panele Topterm FP je mogu}e montirati na velikim rasponima. Detalj preklopa fasadnog panela sa skrivenim vijkom .

mikroprofil 15 / linijska profilacija d pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .primarni color premaz .poliesterska za{tita sa unutra{nje strane 7-25m .5/0.00 termoizolacioni paneli ® Topterm FP .40 m 24 100 14.5 mm .za{tita cinka Zn 150-275 g/m2 ili Galfan za{tita .FP sa ispunom od poliuretana (tehni~ke karakteristike) Debljina panela (mm) Te`ina panela (kg) Klasa gorivosti panela Zvu~na izolacija (dB) Koeficijent toplinske vodljivosti Postavljanje panela Modularna {irina panela (mm) Du`ina panela (m) 24 60 12.021 W/mK horizontalno ili vertikalno 1000 mm 2.20 80 13.0 do 12.poliuretanska ispuna 40-50 kg/m3 TOPTERM .mikroprofil 15 / mikroprofil 25 d pokrivna {irina 1000 mm 14 d .10 razred B2 i B1 24 l = 0.TOPTERM FP Topterm Opis standardne strukture materijala .^eli~ni lim standardne debljine 0.poliesterska za{tita sa vanjske strane 25-150 m .mikroprofil 15 / linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Topterm FP .

70 75 5.26 0.96 8.29 5.83 4.08 2.05 3.19 3.11 3.93 3.57 3.41 4.85 7.81 3.97 6.21 13.67 3.22 0.20 50 5.08 6.6+0.40 5.18 2.3 167.37 2.97 8.63 125 4.82 100 4.21 0.07 6.40 5.63 6.96 3.32 3.44 4.93 4.19 4.95 150 3.98 100 4.22 0.7+0.57 4.74 6.6 54.34 0.mjerodavni rasponi nosa~a.55 L/200 ddop 15.57 175 2.34 0.67 7.63 3.82 4.4 ddop 14.51 5.82 4.43 4.04 50 5.46 3.51 6.58 4.85 2.2 226.57 4.21 0.kriterij dozvoljenih napona sdop .85 4.83 3.43 5.3 43. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.14 4.33 3.4 95.72 150 3.27 4.67 4.3 117.99 4.21 ddop 14.24 4.25 2.6 32.49 3.82 3.96 4.99 7.71 3.28 5.83 175 3.16 8.28 2.34 3.26 0.84 5.5 L/200 15.25 4.53 200 2.81 7.1 291.6 43.07 4.14 4.77 2.53 125 4.22 6.60 100 4.80 5.4+0.67 4.98 4.1 318.07 150 3.50 4.07 2.32 3.52 200 3.65 3.30 3.2 205.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .21 3.28 4.39 4.36 4.00 3.31 4.34 6.29 4.50 L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.19 3.42 2.5+0.34 3.7+0.17 9.74 3.39 7.11 3.62 175 3.84 3.88 3.29 0.29 0.33 4.66 5.24 5.40 3.29 0.64 6.41 5.44 175 3.65 3.26 5.63 4.55 5.36 75 4.21 11.82 5.04 5.09 75 5.82 4.48 60 80 100 0.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 7.0 43.23 3.07 3.84 5.97 2.89 4.98 2.50 100 3.6 38.85 3.9 13.21 0.59 60 80 100 0.22 0.62 5.40 4.69 100 4.58 4.30 4.90 6.83 4.10 3.87 4.29 125 4.35 3.68 4.52 6.46 4.82 3.44 3.09 3.27 5.54 4.67 5.29 0.2 259.60 4.21 3.44 4.27 5.38 125 3.19 100 5.56 25.02 5.69 3.84 3.52 75 4.9 12.86 5.80 150 3.93 L/200 ddop 16.83 4.94 3.75 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.72 175 3.21 0.08 3.42 2.67 75 5.09 5.75 2.42 3.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 6.47 50 6.85 5.15 3.82 3.83 100 4.26 0.20 150 3.12 4.91 5.31 3.53 3.54 6.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 50 ddop L/200 6.40 4.54 3.00 100 4.47 3.03 3.64 200 2.86 75 5.09 4.85 4.43 3.43 4.11 4.77 2.3 107.51 3.76 4.17 4.36 3.80 8.7+0.54 3.91 175 3.61 3.39 4.25 60 80 100 0.65 3.92 4.33 3.47 2.24 4.38 60 80 100 0.8 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.92 4.39 200 3.60 4.67 3.48 4.58 4.34 7.06 150 3.66 4.07 5.73 4.44 2.95 3.3 129.87 4.09 125 3.40 200 2.19 3.14 4.39 4.41 3.12 L/200 ddop 13.95 3.75 6.22 150 4.22 200 2.83 4.56 3.95 175 3.86 4.83 4.96 5.59 3.64 5.15 7.27 4.28 5.19 3.22 4.16 75 4.49 6.58 7.86 3.2 34.83 3.40 4.93 4.24 5.88 4.07 3.60 5.32 50 5.87 4.87 6.7 65.41 75 4.95 3.36 6.67 200 3.49 4.24 6.18 3.35 5.67 2.17 2.76 3.06 4.51 L/200 termoizolacioni paneli 15 ® .7+0.21 3.55 4.70 4.41 4.5 mm d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (mm) (kg/m2) 0.6 32.65 4.26 4.32 3.41 4.TOPTERM FP i PP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .21 ddop 12.96 3.83 3.5+0.92 5.32 3.2 188.91 4.59 3.88 3.02 6.1 350.74 3.91 150 3.94 4.96 4.47 3.94 5.19 4.02 4.44 4.26 0.37 6.96 5.76 200 3.19 3.27 L/200 ddop 14.56 4.84 4.10 4.98 2.70 5.7 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 50 ddop L/200 ddop L/200 ddop L/200 5.90 6.09 125 3.8 ddop L/200 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.34 4.60 6.76 175 3.82 3.70 3.01 3.64 5.60 3.22 0.34 0.96 4.20 6.5 54.42 4.45 125 4.63 6.77 3.06 4.83 3.13 4.34 0.43 3.79 3.5 51.40 5.26 125 3.66 6.

mikroprofil 25 1000 mm Topterm PP .vertikalna monta`a Detalj spoja . Topterm PP .linijska profilacija 1000 mm Detalj spoja . a gdje izuzetna izolacijska svojstva poliuretana dolaze do punog izra`aja.horizontalna monta`a 16 d d .TOPTERM PP ® Topterm termoizolacioni paneli O proizvodu Pregradni termoizolacioni paneli Topterm PP se koriste kao vanjska obloga na fasadi ili kao monta`ni pregradni zidovi dok se frigo paneli Topterm FPP standardno koriste kao zidovi ili stropovi na hladnja~ama gdje je potrebno dr`ati konstantnu temperaturu.

o.linijski profil ® . pregradni i frigo termoizolacioni paneli Topterm se sastoje od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Maksimalna du`ina panela je 12. pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP .40 m1 sa modularnom {irinom 100 cm.TOPTERM PP Standardno. i namjeni objekta koji se obla`e. je od 60 do 180 mm.o. ovisno o svojim potrebama.mikroprofil 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm FPP . Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. Uklopni `lijeb je rije{en perfektno a kratki rokovi isporuke i proizvodnja na `eljenu du`inu prilago|enu prevozu i na~inu ugradnje su samo neke od karakteristika koje omogu}avaju jednostavnu.ravni profil pokrivna {irina 1000 mm d 17 d termoizolacioni paneli d Topterm Topterm FPP . brzu i preciznu monta`u. Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.

143 L pokrivna {irina 1000 mm 143 143 143 143 143 143 termoizolacioni paneli 1000 mm Topterm SP .o. Mogu}a je primjena i kombinacija sinusnih i fasadnih panela {to rezultira izuzetnim estetskim efektima na objektu. Sinus paneli se mogu koristiti i kao krovni paneli obzirom na jako dobru nosivost a time i dobru prilagodljivost razli~itim krovnim konstrukcijama.o.sinusoidni profil/ linijska profilacija pokrivna {irina 1000 mm Detalj preklopa . Standardno. je od 80 do 120 mm. tj.horizontalna monta`a 18 d 40 . Debljina poliuretana je varijabilna i istu defini{e kupac.o. Preklapanje panela u pravcu rebara je rije{eno dvostrukim `lijebom.sinusoidni profil/ mikroprofilacija 25 pokrivna {irina 1000 mm Topterm SP . termoizolacioni paneli Topterm SP se sastoji od dva ~eli~na pocin~ana plastificirana lima izme|u kojih se nalazi izolacija od poliuretana. su termoizolacioni paneli Topterm SP sa gornjim sinusno profilisanim limom koji se naj~e{}e koriste kao fasadni paneli za oblaganje svih vrsta industrijskih objekata. Raspon debljina koje proizvodi Alternativa d. i namjeni objekta koji se obla`e.TOPTERM SP ® Topterm O proizvodu Novost u ponudi firme Alternativa d. ovisno o svojim potrebama.o. donjim uklopnim i gornjim prekopnim profilom sa vodosigurnosnim kanalom.

76 3.05 5.11 3.29 0.24 4.29 3.72 2.5+0.98 L/200 4.43 4.29 3.88 L/200 4.12 3.35 3.05 4.88 4.1 53.56 4.95 L/200 5.48 4.69 3.83 L/200 5.41 5.08 4.55 4.2 235.72 4.66 14.27 3.47 2.69 2.37 5.33 3.14 4.68 4.92 termoizolacioni paneli 19 ® .33 4.93 3.48 4.9 40.4 34.92 2.34 L/200 5.21 ddop 4.01 3.88 4.81 3.16 2.14 4.7 63.58 2.08 3.19 3.96 3.09 3.56 50 60 80 100 0.5+0.74 2.5+0.40 L/200 5.26 3.01 2.73 4.31 4.41 3.62 3.35 3.78 2.59 3.11 3.83 4.21 ddop 4.60 2.62 3.76 3.32 4.5+0.7 46.81 4.34 0.68 3.26 3.50 2.53 3.22 0.41 0.61 4.48 3.47 4.22 3.12 3.41 3.09 3.43 2.18 ddop 4.18 0.36 4.27 4.38 4.52 2.89 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.03 3.40 4.58 2.63 3.60 3.16 L/200 5.03 3.39 3.54 2.59 2.57 3.60 2.34 3.09 3.26 4.84 4.87 3.26 3.64 3.34 13.51 L/200 5.15 4.47 3.14 3.76 3.22 4.2 46.21 15.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.31 3.mjerodavni rasponi nosa~a.78 2.20 3.67 3.69 3.41 0.18 3.95 3.92 ddop 4.78 4.74 5.04 ddop 0.84 3.00 2.29 0.69 3.96 3.31 4.14 4.63 5.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.74 14.77 4.73 4.76 16.64 3.79 3.93 2.34 0.05 4.06 5.02 2.04 3.89 4.2 35.64 3.15 4.04 4.41 0.70 2.21 ddop 3.45 3.99 3.68 3.49 3.49 2.96 2.04 15.87 4.82 3.7 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.33 2.35 2.06 5.84 2.53 5.52 4.84 4.7 139.87 3.64 2.58 3.8 55.88 3.01 3.58 3.29 3.21 3.80 3.60 2.30 3.23 3.40 15.7 171.93 4.39 4.54 2.57 3.60 2.12 3.22 4.93 3.85 4.76 4.98 2.63 2.35 0.51 4.74 4.99 5.1 273.59 2.07 4.48 3.1 478.07 3.82 3.19 3.53 5.88 4.27 4.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 4.10 438.85 3.33 3.54 3.16 3.39 3.61 3.05 3.84 3.71 3.35 3.30 ddop 17.2 178.70 3.44 3.16 3.73 L/200 3.56 2.25 4.55 3.62 2.86 2.18 ddop 16.29 0.57 3.16 3.87 3.72 3.21 4.06 3.73 4.09 4.0 39.24 3.08 3.83 2.70 4.04 3.09 3.53 2.93 2.64 ddop 5.31 3.63 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.30 2.81 L/200 6.26 0.05 2.26 3.5+0.30 3.82 4.16 3.96 3.46 4.43 3.95 2.72 3.06 4.95 4.47 5.98 4.72 4.31 2. Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.93 2.kriterij dozvoljenih napona sdop .07 0.69 3.2 219.97 4.71 3.81 4.76 L/200 4.6 29.18 3.75 3.72 2.22 3.83 3.65 2.06 3.40 ddop 4.17 3.49 3.22 0.52 4.27 3.05 2.80 3.75 3.31 3.14 3.78 3.24 3.46 3.70 2.91 3.45 3.19 2.4+0.62 4.53 2.04 3.58 2.53 ddop 5.79 Termoizolacioni panel od gornjeg ~eli~nog lima i donjeg aluminijskog lima d=0.69 3.36 4.31 12.4 28.93 4.33 3.97 3.84 ddop 14.26 4.53 3.47 3.22 0.49 3.26 4.21 3.40 5.79 3.45 5.84 3.47 3.91 3.18 4.7 184.95 4.43 4.81 4.59 3.01 4.53 2.07 3.65 2.72 3.33 3.45 3.66 3.83 3.99 11.81 3.03 3.1 76.73 5.20 4.17 5.32 3.17 3.38 50 60 80 100 0.68 5.62 2.35 0.26 3.18 0.20 ddop 4.17 3.07 3.75 3.53 4.89 3.53 3.40 3.72 3.13 2.65 4.66 L/200 4.82 2.01 3.42 4.09 3.88 4.96 4.22 3.20 201.17 3.54 4.70 156.13 4.00 3.93 3.29 0.58 2.8 33.25 50 60 80 100 0.65 4.04 2.57 4.22 3.80 3.51 3.35 0.12 3.56 4.29 4.1 336.91 3.64 3.86 3.38 4.76 3.68 4.44 2.36 3.kriterij dozvoljenih ugiba L/200 Na osnovu fixnih optere}enja dobijeni su maksimalni .26 14.91 13.11 2.51 3.28 3.32 3.70 3.15 3.12 3.32 3.50 3.18 L/200 4.24 3.02 3.50 4.90 3.30 ddop 5.2 67.76 3.53 3.26 4.45 4.60 3.35 3.37 3.52 4.47 3.28 3.38 3.96 3.34 2.33 4.99 4.91 2.20 3.46 2.01 3.45 2.0 511.34 0.41 Termoizolacioni panel od ~eli~nog pocin~anog bojenog plastificiranog lima d=0.39 13.36 2.88 2.36 4.05 2.87 3.57 3.11 3.39 3.57 4.57 3.51 4.33 3.18 0.45 3.77 3.86 4.08 2.02 4.47 4.47 3.26 2.48 2.27 5.22 0.4 g (cm4/m1) (cm3/m1) I W (m1) L L L L 125 150 175 200 225 250 275 300 125 150 175 200 225 250 275 300 3.93 4.41 3.87 3.87 2.41 3.29 2.86 3.26 0.19 4.73 3.78 2.66 2.23 ddop 4.78 3.35 0.55 4.53 4.05 4.98 4.36 3.72 3.5+0.87 2.41 12.12 3.TOPTERM SP Topterm L Nosivost termoizolacionih panela je odre|ena na osnovu dva kriterija: .72 2.6 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt mK 2 (kg/m2) 0.93 3.88 5.86 4.64 3.02 5.91 3.35 3.65 3.66 3.88 3.25 3.17 L/200 4.48 3.89 2.81 3.15 4.5 mm (mm) d K Kcal m 2h ° C Watt m 2K (kg/m2) 0.0 388.05 3.10 3.66 2.72 2.20 308.60 4.12 4.33 3.34 4.00 4.08 ddop 4.62 3.99 3.98 5.70 3.16 3.74 5.39 0.91 4.13 4.98 3.99 0.46 3.28 3.52 3.48 50 60 80 100 0.26 4.00 3.81 2.3 44.94 3.21 3.66 3.82 3.38 3.99 3.35 3.10 3.45 2.95 4.52 4.26 3.26 0.89 L/200 4.11 2.84 5.28 3.8 57.81 3.89 3.99 5.5+0.20 3.46 L/200 4.47 3.41 2.1 359.85 3.

Elite & Tradicional ® ® .

O proizvodima Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional koje proizvodi firma Alternativa d. preko individualnih stambenih ku}a. Prilagodljivost krovnih limova Elite i Tradicional se o~ituje u mogu}nostima primjene na gotovo svim tipovima krovova te se omogu}ava investitoru da sam vr{i odabir `eljenog izgleda krova i da pri tome ne mora voditi ra~una o ograni~enjima krovnog pokriva~a kao kod klasi~nih krovova. od malih monta`nih ku}a i vikend objekata. su visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat dugotrajnog istra`ivanja u podru~ju profilacije limova. Po svom dizajnu krovni limovi Elite i Tradicional su sli~ni klasi~nom pokrovu a istovremeno otklanjaju sve nedostatke te i ostalih vrsta krovopokriva~kih materijala.o. Ovi proizvodi su u velikoj mjeri zastupljeni na tr`i{tu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata a posebno su pogodni za nadogradnje objekata.o. gdje prakti~no nema druge opcije. limovi u obliku crijepa 21 Elite & Tradicional ® ® .

a to mu daje izuzetnu ~vrsto}u i ~ini ga otpornim na jake vjetrove. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju kao i u{tedu na krovnoj konstrukciji koja ne mora biti robusna kao kada se pokrivanje vr{i glinenim ili betonskim crijepom. Pri~vr{}ivanje se vr{i specijalnim SVP vijcima sa neoprenskom podlo{kom u donju zonu krovnog lima. profil krovnog lima je projektovan na na~in da i sam apsorbira veliku koli~inu buke. posebno prilikom padanja ki{e ili grada. ® . {to je apsolutno nedosti`no za ostale krovopokriva~ke materijale. za razliku od tradicionalnog crijepa. Tako|er. Uz odgovaraju}u pripremu krovne konstrukcije i izolacije posti`e se odli~na zvu~na i termi~ka izolacija.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® O proizvodima Posebno treba naglasiti postojanost i izdr`ljivost valovito profilisanih limova u gotovo svim klimatskim uvjetima. Tako|er. Mala te`ina ovih krovnih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. krovni limovi ne upijaju vodu i time ne pove}avaju optere}enje krovne konstrukcije.

^est je slu~aj. limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. za proizvodnju krovnih limova se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. te izdr`ljivost boje. pa s toga treba uvijek biti pa`ljiv kada se vr{i odabir dobavlja~a krovnog lima. da se u svrhu sni`enja cijena finalnog proizvoda smanjuju ili ~ak potpuno izbacuju neki od za{titnih slojeva lima ~ime se zna~ajno ru{e performanse i kvalitet finalnog proizvoda. bakarni lim i sl. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima.O proizvodima Za kvalitet i trajnost krovnog lima. morska so i sli~no). izuzetno je bitna struktura materijala koji se koristi za proizvodnju krovnog lima. posebno na tr`i{tima sa slabijom kupovnom mo}i.

u principu jedan dan po narud`bi kupca tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda.0 vodosigunosni `lijeb Ukupna {irina L2 = 1082 mm Elite ® Detalj preklopa Pokrivna {irina L1 = 1100 mm Detalj 1 Dvostruki sigurnosni `lijeb 183. Mat Polyester. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem firme Alternativa d. Pural i Plastisol. Tradicional ® ® Detalj preklopa limovi u obliku crijepa Pokrivna {irina L1 = 1000 mm 142.33 Presjek 1-1 45° Ukupna {irina L2 = 1185 mm . garantiraju veoma kratke rokove isporuke. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala. Standardna sirovina za proizvodnju krovnih limova je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji kao povr{insku za{titu mo`e imati Polyester. pored ostalog.9 38. koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. Visokoproduktivne linije za proizvodnju krovnih limova Elite i Tradicional.o. a i monta`a je puno lak{a i preciznija.o.Elite & Tradicional ® Proizvodnja Krovni limovi Elite i Tradicional se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prilago|ena potrebama kupca.

postupak i mjere das~ana podloga d=25 mm paropropusna . Ukoliko to nije slu~aj potrebno je da se prva plo~a poravna sa strehom. Elite & Tradicional ® ® . Veoma je va`no da se u potpunosti ispo{tuje raspored letvanja. potrebno je postaviti uzdu`ne (vertikalne) i popre~ne (horizontalne) letve.Monta`a Priprema i provjera podkonstrukcije Postavljanje da{~ane podloge na rogove 90° Na~in postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici ispod. paropropusne-vodonepropusne folije. koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. Najmanja visina uzdu`ne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za popre~ne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). Osim toga.vodonepropusna folija podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 rog 100x120 150 mm 350 700 700 350 700 25 28 700 350 350 0 35 700 350 350 0 35 350 350 0 35 350 350 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 limovi u obliku crijepa Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju {to podrazumijeva da{~anje kompletnog krova i postavljanje krovne. Postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na da{~anu podlogu Postavljanje letvica (paralelno sa rogovima) na PV foliju provjeriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. a bo~ni dio crijepne plo~e odsje~e i poravna sa krovnom konstrukcijom. Letvanje .

postavlja se na oluk lajsnu kada je u pitanju neventilirani krov Postavljanje vjetar lajsne ispod pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 Postavljanje vjetar lajsne preko pokrova vjetar lajsna podu`ne letve 20x30 30 .Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima i prate}ih elemenata Oluci sa oluk lajsnom Oluci slu`e za odvodnju oborinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor izme|u krovnog lima i oluka. trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm cca. montira prije ili nakon monta`e krovnog lima. 50 mm u zavisnosti od tipa op{ava trajno elasti~ni kit ili silikonska masa popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm da{~ana podloga d=25 Pv folija rog 120x100 mm PV folija podu`ne letve 20x30 da{~ana podloga d=25 rog 120x100 mm das~ana oplata d=25 detalj 1 minimalna {irina preklopa min . Vjetar lajsna Vjetar lajsna ima funkciju za{tite krovnog lima od djelovanja bo~nih vjetrova kao i estetsku funkciju. vr{i prema prije ili nakon monta`e krovnog lima. a 80 ® 14 0 L Oluk lajsna Filer . zatim oluk i na kraju oluk lajsna. Monta`a se. 20 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 PV folija popre~ne letve 30x50 das~ana oplata d=25 rog 100x120 Zidna lajsna Zidna lajsna ima funkciju za{tite zida na mjestima gdje krovni lim dolazi do zida kao i sprje~avanje prodora vode u unutra{njost objekta te odvodnja vode do oluka. ovisno o tipu. 10 0 podu`ne letve 20x30 popre~ne letve 30x50 3 2 7 cca 0 80 elji o` a ili p kupc 50 35 0 oluk lajsna podro`nica 120x140 rog 100x120 polukru`na kuka .50 cca. Zidna lajsna se. Prvo se vr{i monta`a kuka s tim da se kuke prilagode na na~in da oluci imaju odgovaraju}i pad.nosa~ oluka polukru`ni oluk r=750 26 . ovisno o tipu vjetar lajsne.

Spoj masandre U slu~aju da se radi o masardnom krovu. Krovni prozor Krovni prozor dolazi sa ve} pripremljenim op{avima tako da se prozor jednostavno montira. Op{av dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim. 150 PV folija da{~ana podloga d=25mm rog 120x100mm podro`nica limovi u obliku crijepa Elite & Tradicional ® ® . popre~ne letve 30x50 mm podu`ne letve 20x30 mm podlo`na letva min.Monta`a Krovna uvala Krovna uvala mo`e imati funkciju prikupljanja i odvodnje oborinskih voda a tako|er mo`e imati i funkciju oluka. Op{av krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima. Op{av dimnjaka Funkcija op{ava dimnjaka je ista kao i funkcija zidnog op{ava. Uvala se montira prije monta`e krovnog lima. prvo se montira krovni lim na fasadnom dijelu. zatim se montira op{avna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu.

min .200 600 8.1 00 mm 6.400 600 10. Plo~e koje se preklapaju trebaju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). 3. 1.. vodosigunorsni `lijeb 4..200 600 28 5.200 600 600 D E G 600 5. 3.200 C F 6.000 8. ® 2. 5. Taj dio lima se prepu{ta sa strehe u oluk.Elite & Tradicional limovi u obliku crijepa ® Monta`a Monta`a krovnog lima u obliku crijepa Elite i Tradicional Krovni limovi u obliku crijepa Elite i Tradicional se strandardno isporu~uju u plo~ama ~ija je du`ina jednaka du`ini krovne plohe. vi{evodni krov sa brojnim kosinama razli~itog oblika. redosljed postavljanja tabli Ovdje smo nastojali prikazati ne{to komplikovaniju varijantu krova. U slu~aju da je du`ina krovne plohe velika (preko 7m1) preporu~uje se da se plo~e krovnog lima rade iz 2 ili vi{e dijelova s tim da je na du`ine plo~a potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop.400 . 2. {to treba imati na umu prilikom naru~ivanja i monta`e lima.400 10.200 600 600 5.200 11. 11. 1. Krovni limovi u obliku crijepa su du`i za 70 mm od du`ine krovne plohe.

. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Kra}e plo~e moraju imati pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa). 2.100 1..000 7 6 5 1 2 3 4 1. koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.100 1.100 1. 3 .100 1.Monta`a Monta`a krovnog lima .100 1.200 1. Nakon {to se namontiraju i kra}e plo~e.100 1.100 1.000 1. redosljed postavljanja tabli 600 1.000 Krovna ploha B Horizontalna projekcija 8 8.100 1. redosljed postavljanja tabli 500 1.100 1. 3 .100 1.100 1.100 1. 2.100 1. ukoliko prelaze preko strehe vi{e od 70 mm..100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1. Monta`a krovnog lima .000 1. 3 .100 1. redosljed postavljanja tabli Krovna ploha C Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 4 1. 3 .Ploha tip B Kod ovakvih krovnih ploha prvo se montiraju du`e plo~e a zatim kra}e.100 1..100 1.100 1.100 11.Ploha tip C Kod ovog tipa krovne plohe bitno je voditi ra~una da sve plo~e krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan po~etak i zavr{etak (n crijepova x 350 mm + 100 mm za po~etak i zavr{etak crijepa).000 1..000 Krovna ploha E Horizontalna projekcija 8 7 6 5 1 2 3 2 3 10 4 11 1.000 limovi u obliku crijepa 29 Elite & Tradicional ® ® . 2.100 1.100 1...100 1. Krovna ploha D Horizontalna projekcija 4 5 6 1 9 Krovna ploha A Horizontalna projekcija 9 10 11 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Monta`a krovnog lima .100 1.100 1. plo~e koje idu na kosinu se re`u u donjem dijelu i prilago|avaju obliku krovne konstrukcije.Ploha tip D i E Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirate najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama. potrebno je iste srezati na strehi. Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Prilikom monta`e.100 1. mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima.100 1.100 1.100 1. 2.100 1. redosljed postavljanja tabli 1..100 1.Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima.100 1.100 1.

.. Na jednovodnoj bad`i je potrebno obratiti pa`nju na detalj spajanja krovnog lima na krovu sa krovnim limom na bad`i.. potrebno je izvr{iti monta`u op{avnih limova i oluka. Va`no je napomenuti da je prije monta`e krovnog lima potrebno montirati krovne op{ave.100 30 .100 1.100 1. Nakon toga se vr{i urezivanje plo~a prema obliku dimnjaka ili bad`e i njihovo montiranje. redosljed postavljanja tabli 400 1. 3 .100 1. Krovna ploha H Horizontalna projekcija c b a limovi u obliku crijepa ® 10 9 8 3 c b a 4.100 1..100 1. 3 .100 1.157 11 10 9 8 7 4 3 2 1 1.100 1.Elite & Tradicional ® Monta`a Monta`a krovnog lima na krovnu plohu sa bad`om i dimnjakom Kod ovakve plohe monta`a zapo~inje sa desne strane a na mjestima gdje krovne plo~e dolaze do dimnjaka ili bad`e prvo se postavljaju donje krovne plo~e.100 1.100 1.100 Monta`a krovnog lima na bad`u Prije po~etka monta`e krovnog lima na bad`u. Krovna ploha I Horizontalna projekcija e 6 d 5 e d 4.100 1.100 1.100 1. redosljed postavljanja tabli 400 1. 2.100 1.100 1. 2.157 13 12 11 7 6 5 4 2 1 1.

Monta`a Samari Monta`a samara se vr{i nakon {to se zavr{i monta`a krovnog lima. Raspored snjegobrana na krovu je prikazan na donjoj slici.200 1. Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). 50 popre~ne letve 30x50 podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 12 00 45 L= 85 205 95 Postavljanje linijskih snjegobrana u tri reda 350 350 1. rog 120x100 PV folija 35 limovi u obliku crijepa 31 popre~ne letve 30x50 Elite & Tradicional ® ® . Samari se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 samara). Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Prije samara se postavlja profilni filer iako se samar mo`e postaviti i bez filera.200 1. Postavljanje samara bez filera cca. nagiba krova i klimatskih uvjeta. profilni filer 50 36 0 L podu`ne letve 20x30 da{~ana oplata d=25 rog 120x100 PV folija Snjegobrani Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega.200 25 350 cca 1050 mm 350 350 80 150 Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. r = 100 Postavljanje samara sa filerom cc a. 80 cc a.

Master . Elegant & Sinus ® ® ® .

o.o.o. Sinusoidno profilisan lim .o. tako da prije odluke o debljini lima i profila koji }e se upotrijebiti za krovopokrivanje uvijek treba koristiti stati~ku analizu ili se posavjetovati sa stru~nim osobljem firme Alternativa d. Na taj na~in se svaka neizvjesnost i rizik u pogledu sigurnosti krova {to bi trebao biti osnovni parametar kada je u pitanju odabir odgovaraju}eg krovopokriva~kog materijala. gdje nalaze svoju naj{iru primjenu.Sinus je novi proizvod firme Alternativa d. a nastao je kao produkt stalne te`nje u zadovoljenju na{eg i stranog tr`i{ta i pra}enja trendova u svijetu kada su u pitanju funkcionalni zahtjevi i estetski izgled objekta.. krovni i fasadni profilisani limovi 33 Master . Osnovna karakteristika Master i Sinus profila jeste njihova izuzetna izdr`ljivost pri velikim optere}enjima {to je verificirano i od strane Instituta za materijale i konstrukcije pri Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu koji je uradio kompletnu stati~ku i grafi~ku analizu ovih profila. Elegant & Sinus ® ® ® .o.o.O proizvodima Trapezno profilisani limovi Master i Elegant koje proizvodi firma Alternativa d. predstavljaju izvrsnog partnera za pokrivanje objekata s tim da su posebno pogodni za pokrivanje industrijskih hala.

Master . Kod sendvi~ izvedbe naj~e{}e se koristi kao unutra{nji profil za krovopokrivanje ili kao obostrana obloga fasade a sve u zavisnosti od estetskih zahtjeva kupca. Kombinacijom boja. Elegant trapezno profilsan lim sa visinom rebra od 20 mm je ekonomi~no rje{enje za krovopokrivanje. ® ® . nego je odvodi do oluka. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® O proizvodima Sinus profil se zbog svog efektnog izgleda sve ~e{}e koristi za oblaganje fasada. posti`e se izuzetno atraktivan izled objekta. oblaganje fasada i spu{tenog stopa. Zbog svoje izra`ene nosivosti. fazonskih elemenata i smjera instalacije Sinus profila. ne zahtjeva gustu podkonstrukciju krova ili fasade. Elegant i Sinus se proizvode sa dodatnim vodosigurnosnim kanalom koji u slu~aju prodora vode ispod lima osigurava da ta voda ne do|e do krovne konstrukcije. Master.

Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji a finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike {to garantuje da }e njegova monta`a biti izuzetno jednostavna. Elegant & Sinus ® ® ® . Elegant i Sinus profilisanih limova se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme dana{njice koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju. krovni i fasadni profilisani limovi Master . Profilisani limovi Master. Mala te`ina profilisanih limova olak{ava transport do odredi{ta kupca. Elegant i Sinus se proizvode u plo~ama ~ija je du`ina prema potrebama kupca.Proizvodnja Proizvodnja Master. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala a monta`a je puno lak{a i preciznija.

na koje se pri~vr{}ava krovni lim. C C sekundarni nosa~i sekundarni nosa~i primarni nosa~ primarni nosa~ Podkonstrukcija tip D Drvena podkonstrukcija Standardna drvena podkonstrukcija koja se naj~e{}e susre}e kod objekata individualne stambene gradnje.Master . D D 36 . Elegant & Sinus ® Monta`a Tipovi podkonstrukcije Podonstrukcija tip A Betonski nosa~i Na podkonstrukciju od betonskih nosa~a potrebno je dodatno postaviti ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle koje niveliraju nosa~e i za koje se pri~vr{}ava krovni lim. B sekundarni nosa~ drvene gredice primarni nosa~ Podkonstukcija tip C ~eli~na podkonstrukcija Kompletna podkonstrukcija se sastoji od ~eli~nih primarnih ili sekundarnih nosa~a za koje se direktno pri~vr{}ava krovni lim sa odgovaraju}im samobu{e}im i samonarezuju}im vijcima. A ® ® sekundarni nosa~i krovni i fasadni profilisani limovi drvene gredice primarni nosa~ Podkonstrukcija tip B Betonska plo~a Ovo je podkonstukcija kod koje betonska plo~a zatvara kompletan krova na nju se pri~vr{}avaju ~eli~ne cijevi ili drvene {tafle.

Monta`a
Priprema podkonstrukcije
Provjera podkonstrukcije krova Prije naru~ivanja i monta`e krovnog lima potrebno je provjeriti podkonstrukciju i raspon sekundardnih nosa~a. Od raspona sekundardnih nosa~a direktno zavisi i debljina lima koja se treba primjeniti na objektu za {to se mo`e konsultovati stati~ki prora~un krovnih limova ili stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o. Tako|er je potrebno provjeriti i da li je konstrukcija krova postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slu~aj potrebno je prvu plo~u krovnog lima poravnati sa strehom, a korekcije plo~e vr{iti bo~no na na~in da se plo~a krovnog lima re`e i prilagodi obliku krovne podkonstrukcije. Ukoliko se vr{i dvoslojno pokrivanje, osim standardne sekundarne podkonstrukcije je potrebo montirati i Z odstojnike izme|u dva lima. Z odstojnici se montiraju po donjem limu i to na mjestima sekundarnih nosa~a, te se zajedno sa donjim limom fiksiraju za sekundarne nosa~e.

Eventualne korekcije uglova izvesti po visini krova

krovni i fasadni profilisani limovi
37

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Master , Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi

®

Monta`a
Oluci sa oluk lajsnom Nakon {to se pripremi odgovaraju}a podkonstrukcija, prvo se montiraju oluci sa vjetar lajsnom. Ovisno o slivnoj povr{ini krova treba odabrati odgovaraju}i profil oluka a u obzir mogu do}i kvadratni i polukru`ni oluci. Za odabir odgovaraju}eg profila treba konsultirati stru~no osoblje firme Alternativa d.o.o.

®

®

Uvala Uvala se kod industrijskih objekata obi~no javlja u funkciji oluka smje{tenog lzme|u dva spojena objekta ili uz atiku. Mo`e biti jednoslojna ili dvoslojna, ovisno o tome da li se objekat pokriva u jednom ili u dva sloja. Bitno je da uvala ima odgovaraju}i pad koji osigurava odvodnju vode sa krova.

Vjetar lajsna Vjetar lajsna {titi krovni lim od bo~nih vjetrova te ima estetsku funkciju. Osnovni tipovi vjetar lajsne se razlikuju po tome da li se vjetar lajsna montira ispod krovnog lima ili na krovni lim.

38

Monta`a
Zidni op{av Zidni op{av se mo`e montirati ispod krovnog lima ili na krovni lim. Naj~e{}e se javlja kod objekata sa atikom ili kod krovova sa vi{e nivoa. Monta`a jednoslojnog krovnog lima Obzirom da trapezni lim nema popre~no profilisanje, po`eljno je da du`ina trapezne plo~e bude jednaka du`ini krovne plohe i du`a za 70 mm prepusta prema oluku / uvali. Ukoliko se ipak radi pokrivanje iz vi{e plo~a, uzdu`ni preklop dvije plo~e bi trebao biti minimalno 250300 mm, a za manje padove i ve}i. Uzdu`ne preklope je potrebno dodatno osigurati tvrdo elasti~nim kitom. Monta`a profilisanog krovnog lima Ploha tip A Nakon {to se zavr{i monta`a op{ava koji idu ispod lima, mo`e se zapo~eti sa monta`om krovnog lima. Pokrivanje se standardno vr{i sa desne strane na lijevu (gledaju}i od strehe prema sljemenu). Posebnu pa`nju treba obratiti na monta`u prve plo~e koja se mora poravnati sa strehom, a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu plo~u odsje}i na bo~noj strani kako bi se i na tom dijelu krovni lim poravnao sa konstrukcijom. Monta`a krovnog lima - Ploha tip B Kod ovakve plohe potrebno je prvo namontirati najdu`e plo~e a zatim plo~e na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije. Odsje~eni dijelovi se naj~e{}e mogu iskoristiti na drugim kosinama na krovu.
Horizontalna projekcija Horizontalna projekcija

1

1

2 3

Horizontalna projekcija

5

1

2

3

4

4

1

1

5

2

2
6

3

3

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

1, 2, 3 ... redosljed postavljanja tabli

krovni i fasadni profilisani limovi
39

Master , Elegant & Sinus

®

®

®

Snjegobran se pri~vr{}avaju kroz rebro crijepa SVP vijcima du`ine 70 mm (4 kom/m1 snjegobrana). Koli~ina snjegobrana zavisi od du`ine krovne plohe. Struktura krova je u tom slu~aju slijede}a: 1. proizvodi nekoliko tipova samara te se razlikuje i njihova monta`a. nagiba krova i klimatskih uvjeta. Donji sloj krovnog lima (Elegant ili Master) 2. Z odstojnik 4. 40 krovni pokriva~ . stiropor) 5. Sinus ili Exclusive) U ovoj strukturi sendvi~ lima PVC folija nije obavezna ali je po`eljna dok je paropropusna i vodonepropusna folija obavezna. Na du`ine krovne plohe do 6m1 treba montirati minimalno 2 reda snjegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m1 minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu).MASTER 40/200 linijski snjegobran sekundarni nosa~ primarni nosa~ PV folija popre~ne letve podu`ne letve drvena oplata rog 120x100 . Imamo slu~ajeve da samari montiraju na profilni filer ili bez njega a imamo i slu~ajeve da se samar usjeca kako bi pratio profil krovnog lima.o. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. ® ® Podu`ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Popre~ni presjek krovni pokriva~ Master 40/200 PV termoizolacija ”Z” odstojnik PVC folija trapezni lim Elegant 20/140 sekundarni nosa~ primarni nosa~ Snjegobran Funkciju snjegobrana na krovnim limovima u obliku crijepa vr{e linijski snjegobrani du`ine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbija~i snijega. Gornji sloj krovnog lima (Elegant. Samar Za profilisane krovne limove Alternativa d. Termoizolacija (Mineralna ili kamena vuna.o. PVC folija (Parna brana) 3. Master. pokrivanje se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Monta`a Monta`a profilisanog krovnog lima u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja profilisanim krovnim limom. Z odstojnici imaju funkciju nosa~a za gornji sloj trapeznog lima a tako|er stvaraju prostor za smje{taj termoizolacije i zra~ni prostor ukoliko je u pitanju ventilirani krov.MASTER 40/200 linijski snjegobran krovni pokriva~ .Master .

Elegant & Sinus ® ® ® . prvenstveno industrijskih objekata. industrijske i administrativne objekte. Novo u ponudi predstavlja sinusno profilisani lim. krovni i fasadni profilisani limovi 41 Master . Njegova karakteristika je izra`ena nosivosti te ne zahtjeva gust raspored sekundarne konstrukcije. radionicama. naj~e{}e za privredne. pa je s toga ekonomi~no rje{enje pri oblaganju fasada. ^est slu~aj je da se koristi i kao obloga spu{tenog stropa u magacinima. trgova~ke. koji se prvenstveno koristi kao fasadni profil. industrijskim objektima. itd. Elegant se ~esto koristi za oblaganje fasada a naro~it efekat se posti`e kombinacijom horizontalnih i vertikalnih polja manje povr{ine. sportske.Monta`a Jednoslojni fasadni lim Master kao fasadni lim naj~e{}e se koristi za oblaganje ve}ih povr{ina fasada.

Tako|e se mo`e koristiti i kao krovni profil jer ima izra`enu nosivost pa time i prilagodljivost razli~itim krovnim podkonstrukcijama. Elegant & Sinus krovni i fasadni profilisani limovi ® Sinus Sinusoidno profilisan lim Sendvi~ izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rje{enje. Izuzetno dobar izgled fasade mogu}e je posti}i kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta. naro~ito pri oblaganju ve}ih fasadnih povr{ina.Master . Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od ~eli~nih pocin~anih ”Z” odstojnika i izolacije ujedno rje{ava problem termike i estetskog izgleda. tako i pri vertikalnoj instalaciji. ® ® 42 . Preporu~uje se kod mansardnih krovova gdje }e njegov estetski izgled do}i do punog izra`aja. kao i upotrebom razli~itih boja fasadnih profila. sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj.

6. Drvena greda 2. 4. Nosa~ atike 12. ”Z” odstojnik 6. Trapezni lim Elegant 4. Betonski zid 3. Sinus I Exclusive sa horizontalnom ili vertikalnom instalacijom. 7. Trapezni lim Master 40/200 10. Primarni nosa~ Sekundarni nosa~ ”Z” odstojnik Unuta{nja zidna obloga Elegant 20/140 PVC folija Termoizolacija PV folija Fasadni lim Sinus 5 8 2 krovni i fasadni profilisani limovi 43 Master . Termoizolacija 7. 8. PVC folija 5. PV folija 9. 12 11 8 10 7 9 1. a u zavisnosti od tipa podkonstrukcije. Elegant. Elegant & Sinus ® ® ® . Zidni op{av 11. Kapa atike 5 6 4 3 1 2 4 3 6 1 7 1.Monta`a Fasadni lim u sendvi~ izvedbi Sendvi~ izvedbu je mogu}e raditi u kombinaciji trapeznih limova Master. Drvena gredica 30x50 8. 5. 3. 2.

058 Detalj 1 0.Master .7 Master fasadni lim ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 44 2.144 68 20 70 Detalj 1 Detalj 1 15 10 25 44 Pokrivna {irina L1 = 1.058 Detalj 2 0.000 Detalj preklopa Elegant krovni Ukupna {irina L2 = 1.144 137 30 Detalj 1 14 r=3 25 Detalj 1 24 Pokrivna {irina L1 = 1.8 Pokrivna {irina L1 = 1.000 11 ® 48 . Elegant & Sinus ® Master i Elegant Master krovni lim Detalj 1 ® 200 37 30 krovni i fasadni profilisani limovi 40 20 10 20 21 Ukupna {irina L2 = 1.100 Detalj preklopa 20 44 Elegant fasadni Ukupna {irina L2 = 1.7 20 20 21 40 48 26 200 pokrivna {irina 37 61 L1 = 1.

32 3.00 7.74 2.48 11.16 1.50 0.00 1.46 1.09 2.50 5.55 0.00 5.00 5.50 1.88 5.43 10.03 9.21 7.00 0.69 1.32 8.00 5.32 3.0147 (St.55 0.19 3.0147 (St.75 2.50 2.81 3. 37.93 0.07 2.65 2.60 0.88 1.04 7.40 8.29 5.72 29.70 0.71 7.17 16.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.19 1.64 3.60 20.00 6.87 10.69 2.95 3.00 5.87 3.71 7.44 5.00 6.11 1.60 20.64 2.35 1.83 2.33 1.53 1.22 14.18 3.74 2.27 7.03 24.05 4.52 2.00 20.88 3.85 1.71 7.07 2.00 3.71 0.56 1.50 5.79 6.60 0.77 7.81 2.19 2.07 6.52 2.58 2. Elegant & Sinus ® ® ® .08 4.16 1.63 5.45 1.79 2.94 2.00 24.56 1.23 5.73 1.50 5.70 7.88 6.75 3.53 1.19 4.76 2.80 0. 37.60 0.70 1.55 0.79 9.79 3.03 24.71 8.42 1.38 15.00 2.33 1.03 3.24 1.07 1.05 4.75 1.00 5.00 17.60 6.53 5.58 2.75 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .75 2.29 6.04 1.44 5.Kriterij dozvoljenih ugiba L (cm /m ) (cm /m ) 3 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.00 7.71 7.60 8.70 0.65 5.Kriterij dozvoljenih napona A L B .90 1.03 6.52 1.60 20.25 3.84 1.38 1.10 4.48 2.41 4.03 6.17 3.00 6.50 18. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .88 18.61 2.45 1.08 33.75 2.52 3.70 1.50 5.00 7.00 2.88 18.03 24.08 17.40 4.08 17.56 3.00 2.79 1. 37.98 2.98 9.50 2.Kriterij dozvoljenih napona 1 B .75 3.06 19.03 24.00 6.21 1.95 9.08 17.88 18.12 8.44 4.40 8.00 2.42 2.24 0.88 18.05 4.25 2.60 0.50 0.45 1.50 5.60 20.50 1.00 6.40 8.84 2.51 1.00 5.00 7.79 9.78 1.70 0.55 0.18 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.75 2.75 4.18 4.50 1.79 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.17 1.61 4.30 7. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 L1 d m I 1 W 4 (m ) (mm) (kg/m ) 2 A .50 0.89 2.39 4.83 6.00 1.30 1.46 1.26 2.40 8.15 krovni i fasadni profilisani limovi 45 Master .52 3.55 5.35 1.51 2.71 7.81 1.25 0.15 1.03 24.50 5.00 1.21 10.42 1.50 0.25 1.79 9.40 3.37 1.50 0.25 1.22 3.65 2.74 2.88 18.08 17.79 9.08 13.57 1.45 3.16 1.47 3.72 1.03 6.04 3.47 3.0147 (St.85 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .95 3.38 38.99 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.03 6.35 26.50 2.03 6.88 7.0147 (St.60 20.63 1.79 4.24 1.Master 40 Stati~ke karakteristike MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.03 6.27 2.69 1.21 1.91 2.79 9.79 9.25 MASTER 40/200 Vdop = L / 200 ^.32 1.33 0.10 2.94 4.69 1.90 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .81 2.21 1.90 4.70 0.50 5.98 1.15 1.00 7.04 1. 37.76 4.97 14.96 8.06 0.50 0.45 1.88 18.07 6.08 2.21 0.00 6.00 2.71 7.34 4.70 0.55 0.18 13.97 1.67 1.50 0.50 1.08 6.28 2.98 2.03 24.75 1.13 1.22 3.15 2.25 2.08 17.50 2.58 2.75 4.00 2.40 8.25 2.25 2.74 5.79 3.40 8.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.03 6.75 2.15 15.75 1.34 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .03 6.50 0.57 1.00 7.26 27.68 7.92 3.61 31.70 1.70 2.63 5.22 7.60 0.30 9.08 17.03 9.05 12.55 0.24 2.60 0.97 8.21 1.70 0.50 1.60 20.83 2.32 1.55 1.

00 4.60 5.07 2.12 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .60 0.30 0.67 3.45 0.70 0.69 1.09 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.52 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.36 0.38 0.41 5.63 1.55 4.51 3.63 3.50 0.18 2.60 0.47 3.99 0.57 2.09 3.00 0.96 4.81 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .16 0.37 2.61 0.63 1.49 0.03 9.55 1.50 4.79 9.30 0.55 0.95 0.06 1.44 5.27 1.25 1.96 1.81 1. Elegant & Sinus ® Master 40 Stati~ke karakteristike AL.42 1.86 1.67 0.69 1.27 1. MASTER 40/200 Vdop = L / 200 AlMg3 E = 80000 N / mm2 s = 160 N / mm2 (m ) ® ® A .00 2.09 0.70 0.91 3.00 1. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .79 9.26 4.25 1.57 2.37 2.77 1.55 0.96 4.98 3.Kriterij dozvoljenih napona (cm /m ) 4 B .96 4.50 1.25 2.26 1.26 1.04 0.25 2.74 7.75 2.52 1.49 1.43 1.65 2.19 2.77 1.56 3.27 1.29 0.79 9.64 1.67 0.18 6.23 3.77 2.55 0.48 1.37 2.25 0.36 2.36 0.37 4.18 4.66 1.55 0.79 9.86 1.20 1.73 0.26 4.55 0.79 6.45 5.41 5.50 0.49 5.10 3.55 1.54 0.26 1.79 9.94 15.77 1.65 0.42 1.44 3.98 2.03 24.10 7.37 2.94 1.51 4.70 2.55 4.94 0.60 0.36 4.25 1.26 4.55 4.56 3.26 4.91 3.93 0.55 5.00 1.57 46 .35 0.50 1.47 2.41 5.91 4.26 4.37 24.56 3.00 5.03 24.Kriterij dozvoljenih napona A L B .51 4.96 4.47 1.42 1.19 0.16 0.71 0.00 2.55 1.01 14.91 0.00 2.75 2.75 2.25 2.96 4.64 5.39 1.50 0.03 24.25 1.47 5.12 2.95 8.12 1.21 1.50 0.66 1.36 1.55 5.17 7.64 0.56 1.70 0.18 1.25 2.56 3.07 1.60 0. 37.64 1.37 2.63 9.60 0.45 5.88 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L krovni i fasadni profilisani limovi L1 (mm) d m (kg/m ) 2 I 1 (cm /m ) W 3 1 A L B A L L B A L B L L A L L B L 1.78 1.25 2.62 1.94 1.23 1.04 1.87 0.98 2.45 9.75 2.00 5.00 5.89 8.74 0.55 4.0147 (St.79 5.00 0.28 2.81 8.09 3.50 0.03 1.44 2.97 2.96 4.81 2.79 9.19 0.93 1.56 3.58 3.87 7.50 2.94 1.26 2.51 4.23 2.79 0.80 1.37 2.82 2.32 0.70 3.87 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .03 24. 37.05 2.05 2.55 0.37 2.65 1.81 0.00 0.0147 (St.31 0.51 4.96 3.56 3.81 18.55 4.50 0.45 5.19 2.50 0.26 4.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.81 7.25 4.00 5.80 1.07 0.0147 (St.50 0.93 2.91 3.43 0.08 0.91 3.95 0.96 3.55 4.96 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.41 5.26 4.30 0.37 2.00 2.70 10.38 0.24 0.98 3.03 24.50 0.17 0.99 2.51 4.44 4.98 0.13 0.78 0.25 1.24 0.90 5.79 2.94 0.00 1.92 0.62 1.99 0.77 3.55 4.45 5.00 5.56 2.81 2.50 1.45 5.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1. 37.30 1.65 2.56 3.09 0.73 4.00 5.50 1.60 0.47 ELEGANT 20/140 Vdop = L / 200 ^.66 1.03 24.90 5.18 0.78 0.41 5.50 0.70 0.56 3.92 4.86 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .76 10.02 0.70 0.27 4.00 5.70 0.77 3.59 1.91 3.76 4.25 4.06 1.78 0.00 1.93 3.41 4.48 1.41 5.58 4.51 4.46 3.53 5.66 1.17 0.38 3.45 5.Master .45 5.55 1.51 1.25 2.86 0.91 3.27 1.09 0.

60 0.42 7.48 4.95 3.75 74.o.84 0.50 4.29 2.60 0.70 6.Kriterij dozvoljenih napona A L B . Elegant & Sinus ® ® ® .89 4.33 1.72 1.16 15.41 4.05 0.17 2.98 0. 37. te omogu}uje postavljanje istog na nosa~e sa ve}im rasponima.0 160. Sarajevo su velika nosivost i odli~no rje{enje za sve vrste industrijskih objekata.72 1.35 0.79 15.68 7.0 140.75 15.70 74.60 6.66 0.24 2.60 0.70 6.0 300.70 1.0147 (St.06 0.41 0.75 74.9 80.84 0.24 2.00 3.00 0.16 15.39 1.81 1.99 80 krovni i fasadni profilisani limovi 47 .52 2.0 160.0 45.31 3.00 4.85 14.62 1.65 5.21 5.53 3.0 45.16 15. Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra ovog TR profila (80 mm). 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .93 4.58 3.86 2.50 5.40 2.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.75 74.70 6.73 1.0 45.88 1.23 1.75 74.60 0.93 1.24 0.50 3.o.20 1.70 6. pokrivna {irina 900.16 15.39 1.0 160.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.36 1.60 0.89 1.75 74.0 20 101.60 0.16 15.70 6.0 Master .46 7.0 255.27 0.0 mm 300.84 9.57 2.89 1.35 1.75 74.70 6.06 0.TR 80/900 Odlike novog profila u ponudi firme Alternativa d.0 140.16 4.0 255.0 255.16 15.65 1.94 0.0 45. a arhitektima i projektantima ostavlja veliku slobodu pri projektovanju.0 87.68 18.0 300.00 2.

06 30.34 1.66 17.00 0.21 0.93 1.50 6.64 1.14 48 .82 8.63 2.56 1.67 25.69 1.87 2.05 0.20 1.93 0.Master .20 11.39 1.81 1.61 1.51 1.32 87.34 3.39 1.57 1.12 1.57 1.65 4.16 2.90 8.90 8.00 1.87 0.20 124.50 4.80 87.09 9.08 1.11 0.80 0.20 11.31 5.86 3.76 2.11 2.08 0.15 4.50 3.13 0.37 2.00 4.20 11.66 17.14 2.50 6.32 87.50 3.80 3.10 3.84 1.31 1.55 149.41 1.32 87.50 5.32 0.75 2.93 2.02 2.70 0.69 3.90 8.06 30.50 4.75 0.80 0.36 2.39 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B .61 1.48 1.15 2.10 1.32 0.98 0.91 7.92 0.20 1.41 1.41 1.65 11.55 149.77 99.00 4.30 1.89 3.75 2.76 9.70 0.55 149.03 4.00 4.12 25.51 1.17 7.10 0.15 20.10 1.13 2.20 11.36 3.40 4.66 17.88 1.54 1.86 2.41 1.39 1.67 124.50 4.00 1.98 7.77 99.80 0.99 0.44 2.14 0.94 1.64 1.60 0.31 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .26 0.80 7.41 1.40 13.12 25.68 1.55 149.77 0.21 2.01 3.06 30.15 20.90 0.0147 (St.88 1.24 0.67 124.80 0.80 7.66 3.55 30.00 11.20 1.00 5.87 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.90 8.24 0.15 2.80 8. 37.76 1.51 2.93 0.30 1.76 1.11 0.67 124.72 3.30 1.55 1.94 11.13 0.60 2.20 1.84 2.80 7.00 5.20 1.65 1.20 13.32 87.50 5.44 1.11 0. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .74 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.70 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .85 1.51 1.32 17.32 87.40 13.80 7.77 20. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .08 0.95 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.00 1.16 3.50 5.55 149.71 3.90 8.06 3.40 13.90 99.00 3.02 1.81 3.98 0.0147 (St.75 2.90 0.01 1.68 3.40 149.13 0.20 1.57 1.96 2.80 0.61 1.35 1.25 1.12 25.90 8.88 0.58 1.45 4.35 1.20 11.56 3.77 99.24 0.21 1.62 2.50 5.56 0.70 0.75 0.74 1.93 3.81 1.27 6.47 2.0147 (St.12 25.00 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.12 3.30 1.75 1.99 0.76 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.15 0.20 1.97 1.00 1.00 1.78 9.71 1.00 5.42 3.20 1.05 1.77 99.07 4.76 1.67 124.80 0.93 0.68 2.13 2.22 5.06 30.66 17.24 0.40 13.40 13. 37.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.15 20.76 3.94 4.16 0.92 2.64 0.96 0.00 1.79 0.15 20.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.30 1.66 17.00 1.10 0.50 0.20 1.13 2.65 2.26 1.81 1.77 99.20 11.72 0.80 0.06 30.15 1.16 2.0147 (St.15 20.98 1.66 1.50 6.00 4.12 25.16 0.57 5.17 8. 37.70 0.93 0.14 5.00 5.80 7.67 124.72 2.50 4.84 1.41 1.40 3.67 124.63 7.72 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .91 2.65 5.66 1.88 1.70 7.06 3.12 25.80 7.79 0.21 2.32 87.00 3.62 1.00 1.15 20.70 0.66 17.06 30.40 13.39 1.69 2.55 149.22 0.52 4.00 3.78 5.45 1. 37.54 1.48 1.48 0.62 4.47 3.77 99. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .63 2.61 1.73 6.74 2.78 3. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.11 0.11 1.

68 5.00 0.75 74.98 1.11 2.45 1.49 1.19 0.14 0.70 6.61 16.60 0.82 2.27 0.43 1.96 0.89 80 krovni i fasadni profilisani limovi 49 Master .78 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .16 15.50 4.60 0.00 4.70 1. ovaj profil slu`i kao tzv.0 45.0 0 20.75 74.75 74.86 2.0 45.0 87.0 140.01 1.02 6.Kriterij dozvoljenih napona A L B .70 6. 101.0 mm 300.06 2.60 0.73 1.75 0.61 6.76 13.0147 (St.0 140.0 45.10 4.75 0.16 15.22 0.75 15.70 6.16 2.75 74.12 1.TR 80/900 Ovaj profil je pogodan za krovove sa blagim nagibom.0 300.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.0 255.60 0.5 300 mm 300 mm pokrivna {irina 900 mm 300 mm TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.16 15.16 15.09 4.60 6.50 3.0 300.0 255.12 1. 37.45 1.70 1.00 2. Prilikom ovakve monta`e TR 80 se koristi kao donji lim sa izuzetno lijepim izgledom.0 160.75 74. tercijarna konstrukcija.25 0.70 74.25 0.85 0.85 1.11 0.47 2.60 0.70 6.75 74.00 3.0 160.56 1.82 2.50 5.43 3.02 3.16 15.16 15.70 6.96 0.59 1.46 2.60 0.9 0. a u slu~aju kada se preko TR 80 postavlja termoizolacija i zavr{na folija ( hidroizolacija ).60 0.71 13.45 1.16 3.88 7.83 4.94 0.78 3. pokrivna {irina 900. Elegant & Sinus ® ® ® .88 0.67 3.70 6.0 255.95 8.63 1.0 45.08 160.

02 2.Master .77 99.26 4.80 0.90 8.20 1.86 3.45 1.88 6.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.66 17.74 7.82 2.20 11.11 0.50 5.18 0.77 99.15 20.26 2.37 2.91 1.29 1.38 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .67 1.40 13.98 8.51 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m krovni i fasadni profilisani limovi (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 2.27 0.47 1.59 4.00 3.00 1.70 4.19 0.50 4.00 5.85 1.00 0.21 1.33 4.70 7.44 0.50 3.38 5.70 2.25 1.80 0.37 2.20 11.21 1.80 7.49 3.71 5.53 2.00 1.55 149.41 0.27 1.35 1.99 0.80 3.80 7.84 0.78 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .32 87.63 1.80 0.48 1.50 1.40 13.10 0.58 0.80 0.81 0.84 2.09 0.48 1.30 4.59 1.69 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.87 3.50 5.99 0.0147 (St.89 2.90 8.79 4.00 5.21 1.28 3.50 6.06 30.04 0.95 0.06 30.32 1.06 3.89 1.98 1.46 2.77 99.48 0.01 0.53 1.53 1.70 0.40 13.77 99.54 0.48 1.59 10.89 0.95 3.20 1.24 2.67 25.00 1.56 1.90 8.77 99.00 5.11 0.66 17.Kriterij dozvoljenih napona A L B .68 1.32 17.14 5.80 7.70 0.32 87.67 124.27 1.00 1.86 4.20 124.50 1.00 1.32 2.98 1.20 11.66 1.05 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .50 0.69 1.50 3.07 1.83 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.13 0.15 20.71 0.55 149.06 30.23 5.50 4.87 0.63 1.34 0.32 87.66 5.17 0.30 1.32 87.65 0.88 2.84 0.47 1.78 0.05 6.55 149.32 87.40 13.84 1.39 1.74 1.25 1.52 2.80 7.98 0.66 17.19 0.80 3.12 25.20 1.03 0.00 4.80 8.67 124.20 1.64 2.Kriterij dozvoljenih napona A L B .20 11.36 1.18 3.43 4.56 6.37 1.17 1.98 1.06 2.67 124.15 20.77 20.00 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .02 2.70 3.00 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A . 37.25 1.15 20.46 1.78 1.00 0.50 5.50 4.00 1.66 17.93 2.48 1.40 13.90 8.70 0.89 1.04 0.12 25.00 4.75 1.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 3.40 13.69 8.0147 (St.90 8.07 1.0147 (St.27 1.50 6.12 25.20 13.00 11.84 0.81 2.82 6.24 2.52 1.63 1.02 0.03 1.06 30.81 0.90 1.42 1.72 0.41 1.00 4.80 7.55 149.93 1.12 25.80 0.69 1.56 2.55 30.47 2.15 20.80 7.25 1.20 11.17 1.12 2.58 1. 37.79 0.32 87.11 0.67 0.80 0.84 10.00 0.28 2.00 1.01 0.50 5.56 2.50 6.90 99.40 149.00 3.82 1.22 2.85 1.70 0.85 1.03 50 .67 124.32 2.66 2.12 25.89 0.88 0.05 3.17 0.77 99.71 1.26 1.67 124.58 1.20 11.03 1.33 1.96 3. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) ® ® A .12 25.45 1.00 1.97 0.05 7.88 0.00 5.66 17.42 2.00 0.0147 (St.55 149.81 2.70 8.47 1.84 4.41 1. Elegant & Sinus ® TR 80/900 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.84 0.44 1.00 0.55 149.05 2.99 1.70 0.00 4. 37.73 3.20 1.50 4.20 1.71 0.70 1.58 1.34 2.67 0.45 1.15 2.90 8. 37.25 0.06 30.11 1.86 TR 80/900 Vdop = L / 200 ^.83 0.35 2.66 1.06 30.09 2.87 1.51 0.70 0.15 3.31 1.67 124.21 3.11 0.07 1.66 17.15 20.72 4.80 87.39 1.26 1.98 2.81 1.70 0.

00 5.11 2.25 2.17 1.45 3.o.60 0.60 3.25 2.3 35.31 3.65 1. Ugradnja ovog profila je jednostavna.44 2.11 0.79 1.77 1.89 1.03 2.7 238.00 5.32 2. 37.55 0.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.58 3.25 0.67 7.45 6.99 0.0147 (St.45 6.60 4.90 5.60 3.54 1.60 4.77 0.00 5.08 3.04 7.02 0.Kriterij dozvoljenih napona A L B .66 3.00 2.06 0.06 1.01 0.60 4.67 0.08 0.65 1.50 0.00 2.93 0.91 4.65 1.41 1.75 2.96 0.85 0.7 238.93 1.0 64.00 6.60 3.32 1.51 1.54 1.15 0.36 0.68 1.0 298.83 1.59 5.6 94.60 4.50 5.71 2.0147 (St.93 0.36 3.95 3.04 3.50 0. Ovaj profil je veoma ekonomi~no rje{enje i predstavlja prvu opciju za pokrivanje i oblaganje pomo}nih objekata.85 0.39 1.04 7.50 1.Kriterij dozvoljenih napona A L B . Elegant & Sinus ® ® ® .00 5.84 0.16 0.60 0.74 10.96 1.31 3.64 3.71 2.62 5.33 3.67 7.92 1.04 3.51 1.83 4.67 0. 37.04 3.50 7.21 0.78 0.25 1.0 21 .21 2.31 3.Kriterij dozvoljenih napona A L B .85 0.58 1.40 2.58 2.22 1.2 30 Master .50 0.43 1.75 12.60 0.23 2.04 3.06 0.00 1.68 9.50 0.00 1.99 5.73 0.58 1.11 0.79 1.20 2.65 6.37 1.11 0.37 1.92 0.80 0.0 mm 333.0147 (St.04 7.31 3.45 3.67 3.04 3. 37.14 0.40 4.04 7.50 5.75 2.00 2.50 0.98 5.67 7.24 1.04 0.68 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.04 3.85 2.97 0.04 3.59 14.65 15.81 krovni i fasadni profilisani limovi 51 Novi trapezni lim u ponudi firme Alternativa d.93 0.86 1.63 1.80 0.36 0.04 7.60 3.97 2. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A . Sarajevo je TR 30.6 80.60 4.40 2.46 0. nastre{nica i sli~no.3 298.23 2.25 1.45 6.73 0.60 0.25 1.45 6.60 3.50 0.0 40 .50 1.6 94.65 1.51 1.25 0.63 2.55 0.99 1.66 1.91 1. 35.36 1.66 6.50 0.69 11.25 2.45 1.19 7.77 1.88 0.00 5.31 3.30 0.64 10.60 6.18 0.89 1.01 0.93 0.54 5.00 5. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .50 4.19 3.50 5.46 7.76 4.33 0.60 0.54 0.3 298.50 5.17 1.52 2.3 pokrivna {irina 1000.01 2.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) I 4 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.48 3.50 5.65 0.67 7.70 3.60 4.48 1.8 238.92 4.00 0.31 3.60 3.55 0.18 1.81 11.97 2.31 3.o.2 mm 333 mm 333 mm pokrivna {irina 1000 mm 333 mm TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.3 35.58 1.70 4.18 1.00 1.72 1.27 4.68 2.60 4.45 6.09 1.00 7.03 1.50 0.50 1.26 1.50 0.3 35.55 0.21 0.71 0.03 2.15 1.0 30 ukupna {irina 1050.26 2.75 2. a lijep izgled zadovoljava sve ukuse.50 0.54 13.64 5.76 1.60 5.55 0.TR 30/1000 333.50 5.87 6.04 7.32 1.55 0.55 5.67 7.67 7.74 TR 28/1000 Vdop = L / 200 ^.9 333.45 6. 2) E = 210000 N / mm2 s = 140 N / mm2 (m ) A .60 0.04 3.04 3.Kriterij dozvoljenih ugiba L L1 (mm) d m (kg/m ) 2 (cm /m ) 4 I 1 (cm /m ) W 3 1 B A L L B A L B L L A L L B L 1.54 0.75 2.

Exclusive ® .

dužina prema želji kupca 2 3 1 Klik samouklapaju}i krovni i fasadni lim 53 Exclusive ® . Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda.5 156 pokrivna širina 475 mm 159. na ravnu plohu ili krovne letve. {to je vrlo ~est zahtjev od strane investitora. Moderan i inovativan profil omogu}ava instalaciju kompletnog krova i fasade bez ijednog vidljivog vijka. 32 podužno perforirani dio profila namjenjen za vijke L 159. Posebna pogodnost Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima je mogu}nost primjene kod velikog broja raznih krovnih i fasadnih podkonstrukcija. Elegantna oja~anja po du`ini profila daju mu efektan izgled. kao i dvoslojno.O proizvodu Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim je relativno novi proizvod na na{em tr`i{tu a svoju odli~nu reputaciju je ve} odavno stekao {irom Evrope. Exclusive najvi{e podsje}a na klasi~ni falcani lim i zapravo on je jedno dosta unaprije|eno rje{enje istog. u kombinaciji sa trapezno profilisanim limovima Master i Elegant. Po svom izgledu. Monta`a se mo`e izvr{iti jednoslojno. postaje standard i na{oj zemlji.5 L .

titanium-cink lim i sl. za proizvodnju Exclusive profila se mogu koristiti i drugi materijali kao {to su aluminijski bojeni lim. morska so. Mat Polyester. Pural i Plastisol. Standardna sirovina za proizvodnju Exclusive lima je ~eli~ni pocin~ani plastificirani bojeni lim koji.Proizvodnja Exclusive lima ® samouklapaju}i krovni i fasadni lim Veliki izbor i mogu}nost kombinacije boja Exclusive profila i prate}ih elemenata omogu}avaju izuzetan estetski efekat te uz odabir odgovaraju}e boje fasade stvaraju harmoniju i sklad sa prirodnom okolinom objekta. Va`no je naglasiti da je aluminijski lim izuzetno dobro rje{enje za krovove koji su izlo`eni ekstemnim uticajima iz atmosfere (cementare. bakarni lim. Osim ~eli~nog pocin~anog plastificiranog bojenog lima. Arhitekti }e u ovom proizvodu prona}i izvrsnog partnera sa kojim }e mo}i realizirati svoje ideje i dovesti ih do perfekcije. kao povr{insku za{titu. Exclusive . mo`e imati Polyester. hemijska industrija i sli~no).

koje }e uvijek pru`iti svu potrebnu pomo}. dok mala te`ina profila olak{ava transport do odredi{ta kupca. Mogu}nost gre{aka prilikom proizvodnje apsolutno ne postoji. garantiraju veoma kratke rokove isporuke. Visokoproduktivna linija za proizvodnju Exclusive profila. samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive ® . finalni proizvod uvijek ima izuzetne tehni~ke karakteristike. pored ostalog. Proizvodnja Exclusive samouklapaju}eg krovnog i fasadnog lima se u potpunosti obavlja u Sarajevu i to uz pomo} najsavremenije opreme koja je potpuno kompjuterizovana i automatizovana.o. u principu jedan dan po narud`bi kupca. tako da nema nepotrebnog ~ekanja na isporuku proizvoda. Kada je u pitanju odre|ivanje du`ine plo~e najbolje se konsultirati sa stru~nim osobljem za monta`u ili sa osobljem Alternativa d. istovar i podizanje plo~a krovnog lima na krovnu konstrukciju odnosno monta`u fasadnog lima na fasadu objekta.o. a njegova monta`a je izuzetno jednostavna. a i monta`a je puno lak{a i preciznija.O proizvodu Samouklapaju}i krovni i fasadni lim Exclusive se proizvodi u plo~ama ~ija je du`ina u skladu sa potrebama kupca tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala.

6 5 4 2 4 5. Podkonstrukcija 4. PVC folija (Parna brana) 3. Prije monta`e krovnog lima postavlja se paropropusnavodonepropusna folija. Na krovovima sa padom manjim od 8 % (1:7). Sinus ili Exclusive) 56 1 Exclusive samouklapaju}i profil 2 Slijepa nitna Ø 4. Master. Popre~ne letve 30x50 cm. Podu`ne letve 20x30 cm. U slu~aju da geometrija krova nije dobra. ta bl 8. Krovni i fasadni lim u sendvi~ izvedbi Osim jednostrukog pokrivanja ili oblaganja fasade limom. Tako|er. Struktura krova ili fasade je u tom slu~aju slijede}a: 1. od ~ije veli~ine zavisi i na~in na koji }e ova odstupanja biti korigovana. U varijanti krovnog lima Exclusive se mo`e postavljati na ravnupodaskanu ili na poletvanu podkonstrukciju. 6 5 4 3 2 1 1. Termoizolacija 5. iako to nije preduslov. Paropropusna i vodonepropusna folija 6. monta`a se mo`e izvr{iti i u sendvi~ izvedbi sa termoizolacijom. ta bl a a ta 100 100 bl 2 3 a 250 60 2020 2 20 2020 6 1 25 0 3 20 3 1 a ta bl 237. 6. 6.8 x 8. 4. Na podaskan krov se postavi folija. a onda izvr{i letvanje krova na na~in da se postave uzdu`ne letve a po njima popre~ne letve na rasponu od 3050 cm.5 475 1.3 3 Trajno elasti~na dihtung traka jednostrana 4. Unutra{nji profilisani lim 2. Prije monta`e provjerava se ugao krova. Uzdu`no sastavljanje tabli je neophodno ako se kupac. potrebno je odrediti kolika su odstupanja. ta bl a 3 1 1 5 2 3 6 . 3. ta bl a a bl ta 2. monta`a se mo`e izvr{iti i na pripremljenu ~eli~nu podkonstrukciju. odnosno utvr|ivanje da li je krovna konstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Kod krovova sa padom ve}im od 8 % minimalni preklop dvije table iznosi 250 mm. pri~vr{}avanje krovnog profila se vr{i na svaki 30-50 cm. 5. Da{~ana podloga. 2. 7. preklop treba biti minimalno 500 mm. Exclusive samouklapaju}i krovni lim Monta`a jednoslojnog krovnog lima U slu~aju prekrivanja sa samo jednim slojem lima.5 237. Paropropusna-vodonepropusna folija. iz odre|enih razloga odlu~i da se prekrivanje izvr{i sa dvije ili vi{e tabli u jednom vertikalnom nizu. Exclusive se mo`e montirati i direktno na foliju. Rog.Monta`a ® Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim Priprema podkonstrukcije Krovni pokriva~ Exclusive se mo`e primjeniti na krovovima sa padom ne manjim od 3%. preporu~uje se daskanje kompletne krovne plohe. bez prethodnog letvanja. Vanjski profilisani lim (Elegant. da li bo~nim sje~enjem ili malim korekcijama na spojevima plo~a. ta bl a 3 00 ³5 3.

Zidni op{av Zidna lajsna se postavlja na mjestima gdje pokrivni materijal dolazi neposredno do zida. Vjetar lajsna Osnovne funkcije vjetar lajsni su za{tita krovnog lima od djelovanja vjetra sa bo~nih strana. Standardno. ® . te prikuplja padavine i odvodi do oluka. Vjetar lajsna se montira nakon monta`e krovnog lima Exclusive. postoje samari koji se postavljaju ravno na profilisani dio Exclusive profila ili se vr{i isjecanje samara tako da samar nalegne na profilisani dio. Ima ulogu za{tite od prodora vode u unutra{njost objekta. Postavljanje zidnih op{ava se vr{i nakon monta`e krovnog pokriva~. za{tita ro`nja~a op{ivanjem i estetska funkcija. Samar Za krovne limove postoji vi{e modela samara koji se razlikuju prema izgledu i na~inu monta`e. monta`a zapo~inje sa olukom i oluk lajsnom koja zatvara prostor izme|u oluka i krovnog lima.Monta`a Exclusive samouklapaju}i krovni i fasadni lim 57 Oluk sa oluk lajsnom Kao i kod ostalih krovnih pokriva~a. odnosno sprje~ava vla`enje zidova.

Watersafe ® .

nastojali smo da zaokru`imo proizvodni asortiman u ovoj oblasti.O proizvodima Vo|eni `eljom da omogu}imo {to bolje zadovoljenje sve raznovrsnijih potreba i ispunjenje `elja kupaca vezane za oblast krovopokrivanja. razvili smo kompletan sistem za odvodnju padavina sa krovnih povr{ina. Kombinovani sistem @elimo naglasiti da se izrada i plastifikacija svih prate}ih elemenata vr{i u vlastitom aran`manu. Ovaj sistem obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju oborinskih voda. Sistem kvadratnih oluka 3. Sistem polukru`nih oluka 2. Ovisno o vrsti objekta. sistemi za odvodnju oborinskih voda 59 Watersafe ® . kupac mo`e odabrati jedan od slijede}ih sistema: 1. Kao rezultat te `elje i nastojanja da je sprovedemo u stvarnost.

mo`e se izvr{iti proizvodnja na ta~nu mjeru. plastificiranog i bakarnog lima. boju i na taj na~in dobije `eljeni izgled objekta. Uz op{ave i sistem odvodnje nudimo mogu}nost op{ava strehe u svim oblicima i dimenzija. Proizvodnja se vr{i od pocin~anog. U praksi je to maksimalno jedan dan po narud`bi kupca. . Kompletna proizvodnja se vr{i od najkvalitetnijih limova odgovaraju}e debljine {to rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurno{}u finalnih proizvoda. Dobro opskrbljen lager i vlastita proizvodnja ve}ine elemenata nam omogu}ava promptne i isporuke sa veoma kratkim rokovima.Proizvodnja Watersafe sistemi za odvodnju oborinskih voda 60 ® Proizvodnja sistema za odvodnju U kombinaciji sa na{im krovnim i fasadnim profilima sistemi za odvodnju padavina nude kompletno rje{enje u kojem kupac kona~no ima mogu}nost da sam odabere komponente. Tako|er. po potrebi kupca. tipove. bojenog. tako da nema nepotrebnih gubitaka materijala.

Proizvodnja Proizvodnja prate}ih elemenata Pored proizvodnje elemenata za odvodnju oborinskih voda u potpunosti smo razvili i proizvodnju prate}ih elemenata krova. Vjetar lajsne. Novi strojevi sa kompjuterski vo|enim procesom garantuju visoko kvalitetan proizvod po bilo kojem zahtjevu kupca. op{avi svih prodora na krovu i fasadi. uvale. . itd . sistemi za odvodnju oborinskih voda 61 Watersafe ® . . dio su na{eg proizvodnog programa.

kao i sav prate}i materijal. spusna cijev 7. {elna Sve komponente sistema osim koljena proizvodimo u na{em proizvodnom pogonu. Vrste materijala od kojih proizvodimo polukru`ne oluke: 1. RAL 9002 Sistem za odvodnju od plastificiranog lima sa finalnom za{titom od purala se proizvodi u sme|oj i bijeloj boji. pural 4. polyester 3. vanjsko vinklo 5. unutra{nje vinklo 6.od plastificiranog pocin~anog lima sa finalnom polyesterskom za{titom se proizvode u slijede}im bojama: · tamno sme|oj. RAL 3009 · bijeloj boji. plastificirani pocin~ani lim.Proizvodnja Watersafe ® Sistem polukru`nih oluka sistemi za odvodnju oborinskih voda 33 2 1 3 5 4 Komponente sistema: 1. a osim toga imamo skladi{te oluka proizvedenih na standardne mjere od: · 4000 mm · 5000 mm · 6000 mm r=75 10 170 10 r=10 L 62 . RAL 8019 · crvenoj. kuka za oluk 4. zavr{etak za oluk 3. olu~ni kotli} 8. bakarni lim Oluci. pocin~ani lim 2. plastificirani pocin~ani lim. Polukru`ni oluk R[ 333 Polukru`ni oluk proizvodimo na du`ine prema `elji kupca. polukru`ni oluk 2. 7 8 6 9 1. koljeno 9.

Vinklo unutra{nje Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. plastificiranog bojenog i bakarnog lima. 415 90 20 r=75 4. 600 5. Vinklo vanjsko Proizvodi se kao i oluci od pocin~anog. plastificiranog bojenog i bakarnog lima . Bakarna kuka Proizvodi se od bakarnog flaha 25x5 mm. Plastificirana bojena kuka Ma{inski savijena kuka od ~eli~nog flaha se nakon nano{enja prvog sloja boje u specijalnoj komori plastificira. Sve kuke su oja~ane. Kuka za oluk 333 U na{em proizvodnom sektoru odvodnje oborinski voda proizvodimo pocin~ane. proizvedenih od ~eli~nog flaha 25 x 5 mm zavr{ava se proces proizvodnje pocin~anih kuka. 430 600 430 30 Kuka 60 sistemi za odvodnju oborinskih voda 63 33 20 115 Watersafe 170 ® . plastificirane bojene i bakarne kuke. Zavr{etak za oluk R[ 333 Zavr{etak za oluk je dimenzijama prilago|en oluku. 33 3. Pocin~ana kuka Procesom cin~anja (uslugu cin~anja vr{e na{i kooperanti) ma{inski savijenih kuka.Proizvodnja 2.

pocin~ane. Tako|er se rade i u bakarnoj izvedbi. 80/100/120 75 75/95/115 50 100 8. Ø100 i Ø120 su jedina komponenta sistema koju ne proizvodimo u svom vlastitom proizvodnom pogonu. Ø80 mm 2. 40 9. Koljeno 72° Koljena 72° za vezu sa spusnim cijevima Ø80. [elna/dr`a~ spusne cijevi [elne su proizvedene od hladno valjanih limova debljine 1. Ø100 mm 3. Ø100 ili Ø120. R cijev Ø80 R= 80 cijev Ø100 R=100 cijev Ø120 R=120 64 ili 170 za termofasadu 120 238 75 ° 55 165 L (max.5 mm.2-1. Spusne cijevi Okrugle spusne cijevi proizvodimo sa pre~nicima: 1. elektostatski bojene i plastificirane. Uvozimo ih od renomiranih zapadnoevropskih proizvo|a~a.Proizvodnja Watersafe 105 ® 6. Olu~ni kotli} Olu~ni kotli} je prilago|en za spajanje horizontalnog polukru`nog oluka R[ 333 i okruglih spusnih cijevi Ø80.0 m) 100 . Ø120 mm Spusne cijevi proizvodimo na standardne du`ine od: · 1000 mm · 2000 mm · 3000 mm · 4000 mm · ili po `elji kupca sistemi za odvodnju oborinskih voda 95 7. 4. Ø100 i Ø120. Sve su oja~ane i prilago|ene cijevima Ø80.

zavr{etak za kvadratni oluk 3. plastificirani pocin~ani lim. vanjsko vinklo kvadratno 5.Proizvodnja Sistemi kvadratnih oluka Komponente sistema: 1. 8 Vrste materijala od kojih proizvodimo kvadratne oluke: 1. unutra{nje vinklo kvadratno 6. pural (pural-sme|a boja) 4. polyester 3. kvadratna spusna cijev 7. plastificirani pocin~ani lim. kvadratni oluk 2. kvadratno koljeno 9. pocin~ani lim 2. bakarni lim Kvadratne oluke od bojenog plastificiranog lima sa finalnim premazom od polyestera proizvodimo u svim na{im standardnim bojama: · tamno sme|a (RAL 8019) · crvena (RAL 3009) · bijela (RAL 9002) · plava (RAL 5010) · zelena (RAL 6005) · crna (RAL 9005) · kao i od nestandardnih boja koje u datom trenutku imamo na lageru 6 9 sistemi za odvodnju oborinskih voda 65 Watersafe ® . kvadratna {elna 5 3 2 1 4 7 1. spoj za oluk i cijev kvadratni 8. kvadratna kuka 4. Du`ine oluka su prema `elji kupca uz napomenu da je maksimalno mogu}a du`ina 8000 mm. Kvadratni oluk Proizvodimo na{e standardne kvadratne oluke i to: · kvadratni oluk 10x10 cm · kvadratni oluk 12x12 cm · kvadratni oluk 14x14 cm Osim toga proizvodimo i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca.

Maksimalna du`ina kvadratnih cijevi sa ma{inskim falcem iznosi 4000 mm. 8. tako i cijevi. 315 35 125 35 100/120 Kvadratna spusna cijev Kvadratne spusne cijevi proizvodimo prema standardnim dimenzijama: · kvadratna spusna cijev 10x10 · kvadratna spusna cijev 12x12 · kvadratna spusna cijev 14x14 Kao i kvadratne oluke. na zahtjev kupca proizvodimo i prema nestandardnim dimenzijama (ukoliko je to tehni~ki izvodljivo). 100 66 120 100 30 L (max.0 m) 100/120 40 50 35 20 80 Kvadratni oluk 10 Naj~e{}i elementi kvadratnog oluka 20 15 . Lp o lji `e ku pc a 100 Kvadratna kuka za oluk Osim standardnih koje su prilago|ene na{im standardnim olucima proizvodimo i nestandardne kvadratne kuke prema `elji kupca (ako je tehnolo{ki izvodljivo na ma{inama koje posjedujemo). 100/120 98/118 Kvadratna {elna Proizvodimo {elne prilago|ene dimenzijama spusnih cijevi.Proizvodnja Watersafe ® 80 sistemi za odvodnju oborinskih voda Proizvodimo standardne kvadratne oluke i kvadratne oluke na osnovu skica i specifi~nih dimenzija dobijenih od kupca.

Bakarni i pocin~ani oluci se spajaju letovanjem pomo}u 60 %-tnog kalaja ili upotrebom specijalnog silikona i nitni.5 % A . Spajanje oluka Spajanje oluka i ostalih komponenti se vr{i na nekoliko na~ina i to: 1. Improvizorno postavimo kuku uz rog. Na tom mjestu se vr{i savijanje prve kuke.5 % po m1 se posti`e pravilnim postavljanjem kuka. Kombinuju se polukru`ni horizontalni oluci sa kvadratnim spusnim cijevima.) preko minimalno tri letve (horizontalne letve podkonstrukcije) tako da prelazi preko ivice krova cca 30-35 cm. Letva se pru`a u pravcu pru`anja prvog krovnog roga na onoj strani objekta na kojoj se postavlja prva kuka. Postavljanje kuka Prvi korak u monta`i predstavlja montiranje dr`a~a horizontalnog oluka. kuka. Kod postavljanja kuke na ~eli~nu podkonstrukciju.2 x 7 mm i visokokvalitetan silikon specijalno namjenjen upravo za rad sa limom. mehani~kim falcanjem (koristi se kod proizvodnje npr. tj. ravna neizvijena letva i sl. Ta~ke na kojima se savijaju ostale kuke se odre|uju na na~in prikazan na skici ili putem sistema {paga-{paga. Postavljanje kuke na rog najbli`i mjestu spajanja horizontalnog i vetikalnog oluka (kuka na kraju pada) Izmjerimo potrebnu du`inu oluka do pozicije kuke koja }e biti najbli`a spoju oluka i cijevi. Pad oluka od 0.Bilo da se radi o kvadratnim ili polukru`nim kukama koriste se isti principi za njihovo postavljanje. nakon njenog savijanja kuka se zavari za podkonstrukciju. kao i pri~vrstiti po jednu dodatnu kra}u letvu u pravcu pru`anja svake kuke (podloga za kuku). gdje se umjesto standardnih kotli}a koriste specijalni kotli}i za prelaz sa polukru`nog na kvadratni oblik ili obrnuto (kombinacija kvadratnih horizontalnih oluka sa okruglim spusnim cijevima sa kotli}em za prelaz sa kvadratnog na okrugli oblik. letovanjem sa 60 %-tnim kalajem 3. unutra{njeg ili vanjskog vinkla) Za spajanje bojenih oluka obezbjedili smo bojene nitne 3. Da bi uspje{no vr{io svoju funkciju prikupljanja i odvodnje vode horizontalni oluk mora imati pad od 0.5% izra~unamo gdje }e biti savijena ta kuka.5 % po m1. kombinovanom upotrebom silikona i nitni 2. Postavljanje prve kuke Kada je kompletna krovna podkonstrukcija postavljena. urezati prvu horizontalnu letvu (za debljinu kuke).Monta`a Uobi~ajeni primjer monta`e polukru`nog oluka Kombinovani sistem predstavlja kombinaciju kvadratnih i polukru`nih komponenti. na na~in prikazan na skici.ukupan pad mjeren od prve kuke do kuke najbli`e mjestu spajanja horizontalnog i vertikalnog oluka L – ukupna du`ina oluka na jednoj strani krova Napomena: Voditi ra~una o kontrapadu oluka na dijelu iza spoja oluka i cijevi. sistemi za odvodnju oborinskih voda 67 Watersafe ® . Kuku pomjeramo niz rog sve dok vrh kuke na njenoj prednjoj strani ne bude na istom nivou sa donjom ivicom ravnog predmeta Zadr`imo kuku na toj poziciji sve dok na kuki ne obilje`imo mjesto na kojem kuka prelazi preko nivoa prve horizontalne letve. Prije no {to se kuke pri~vrste za letvu potrebno je. Po{to je potreban pad 0.) 1. Formula za izra~unavanje A = L x 0. pru`imo neki ravan predmet (laserska libela.

mo`e se zapo~eti sa monta`om spusnih cijevi. sistemi za odvodnju oborinskih voda prvo onaj oluk na kojem se nalazi spoj oluka i cijevi. Postavljanje zatvara~a za oluk Na onom kraju oluka koji treba zatvoriti. montira se 68 . Zatim se uzme olu~ni kotli}. Trudili smo se da predstavimo uobi~ajene metode monta`e ukomponovane u moderan sistem industrijske proizvodnje komponenti za odvodnju oborinskih voda. te ponovno silikoniranje na spoju dva oluka. odnosno od `elje vlasnika. Pravilno je postaviti jednu {elnu na svakih cca 2 m1 udaljenosti. zatim se uzme zatvara~ oluka te se izvr{i njegovo silikoniranje na `lijebu sa unutra{nje strane. Na oluku (u dnu oluka) se alatom za rezanje limova napravi kru`ni otvor pre~nika cca 100 mm. vode}i ra~una o neophodnih 50-100 mm preklopa. zavisi od objekta do objekta. Nitne silikonirati. Utvrdi se potrebna du`ina cijevi. Zatim se spoj oluka i forkofa stisne klije{tima. Preklopni dio dva oluka iznosi 50-100 mm. te se njegova zaka~ka zaka~i za «vulcnu» od oluka na prednjoj strani. spusnih cijevi i tzv. Montiranje {elni. i stisne klije{tima. Kod spajanja dva kvadratna oluka se vr{i ubacivanje jednog oluka u drugi. Naravno da se prilikom spajanja dva oluka vodi ra~una o pravcu kretanja padavina u njemu i da se unutra ubacuje oluk iz kojeg voda te~e u drugi. zabilje`i se i odsje~e na potrebnu mjeru. labu|eg vrata 3. se sa klije{tima izvije cca 5 mm i to od unutra ka vani. Nakon toga se forkof postavi na kraj oluka te se sa laganim udarcima ~eki}a zavr{etak za oluk pri~vrsti na oluk. Labu|i vrat Na komad cijevi od 700-1000 mm (zavisi od udaljenosti strehe od zida objekta. Nakon toga se izvr{i fiksiranje oluka putem {pentli koje se nalaze na kuki. Praksa je da se na du`ini oluka preko 12-13 m1 postavlja dva spusta. Kod ~eli~ne konstrukcije se {elne zavare za konstrukciju. a na stra`njoj strani se vrh kotli}a previje preko zadnje strane oluka. Ivice otvora se (kao i kod zavr{etka za oluk) izviju cca 5 mm od unutra ka vani. U praksi ima i drugih metoda koje ovom prilikom nismo obra|ivali. Na~in spajanja dva oluka je detaljno prikazan na skicama. u oluk. Kada su postavljene {elne. Finalno silikoniranje na spoju se naj~e{}e vr{i tek kada se oluk montira na krov. Kod bakarnih i pocin~anih oluka se spajanje elemenata vr{i letovanjem. Na dijelu oluka na kojem se vr{i spajanje sa drugim olukom treba sa unutra{nje strane namazati tanak sloj silikona. du`ina mo`e biti i ve}a odnosno manja) se postavi koljeno. Ovo su postupci za monta`u plastificiranih bojenih oluka. Nakon toga se postavlja drugi oluk. Zatim se kotli} nituje za horizontalni oluk i silikonira na spojevima. Prvo se vr{i postavljanje {elni (dr`a~a spusnih cijevi). spoji se nitovanjem a onda se koljeno stavi na najgornju spusnu cijev. Spusne cijevi se pozicioniraju unutar {elne i nakon toga se cijev fiksira tako {to se {elna zatvori i njen vijak se privrne. Nakon toga se sa dodatnim koljenom spoje ve} ranije montirani olu~ni kotli} i spusna cijev. [elna se ~eki}em zakuca u zid. Slijedi nitovanje na spojevima dva oluka.Monta`a Watersafe ® Kombinovani sistem oluka i primjer monta`e polukru`nog oluka 2. 4. Obratiti pa`nju da su sve {elne postavljene vertikalno u jednoj liniji (pomo}u libele ili viska). Montiranje olu~nog kotli}a Na kojoj poziciji na oluku se montira. Jedna {pentla se previje preko vulcne oluka i za nju zaka~i. Montiranje vertikalnih oluka Kada se na jednoj strani ku}e montira oluk iz dva ili vi{e dijelova. a druga se previje preko stra`nje strane oluka i na za tu namjenu predvi|enom mjestu zaka~i za oluk. 5.

inox i cinkotit limovi . Alternativa d. toplo i hladno valjani limovi .Flat-asortiman ravnih limova Ravni limovi . Za sve limove posjedujemo odgovaraju}e certifikate o kvalitetu. Zalihe limova sa kojima raspola`emo daju mogu}nost odabira kupcu prema vrsti i namjeni materijala.o. cinkotit flat . za{titi. aluminiski.Pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi . je u mogu}nosti ponuditi tr`i{tu i najkompletniji asortiman ravnih limova razli~itih vrsta i namjena kao {to su: .o.ravni limovi Pored proizvodnje kao osnovne djelatnosti. .~eli~ni pocin~ani plastificirani.Aluminijski i aluminijski bojeni limovi . bakarni.^eli~ni.Bakarni. Dodatna usluga koju smo u mogu}nosti ponuditi na{im partnerima je uzdu`no i popre~no rasjecanje lima u skladu sa njihovim potrebama. boji i sli~no.Ostali limovi po zahtjevu kupca Standardno pakovanje svih navedenih limova je rolna ili tabla. debljini.

pokrivanje samouklapaju}im limom Exclusive ali je i dalje zastupljeno na specifi~nim krovovima kao {to su lu~ni i kupolasti krovovi. je u mogu}nosti izvr{iti pripremu odgovaraju}ih elemenata za pokrivanje prema potrebnoj dimenziji.o. Priprema za falcanje: Oba lima se saviju pod pravim uglom.o. bakarni i patinirani bakarni limovi posebno pogodni za vjerske i sakralne objekte. 70 falcanje limova . te cinkotit limove. tako da se monta`a mo`e izvr{iti jako brzo i efikasno. Falcanje: Ivica du`eg dijela se previje preko ivice kra}eg dijela. snijega ili drugih padavina ispod limova. Za lu~ne i kupolaste krovove. Na ovaj na~in se dobije tzv. le`e}i falc. Ako se ovakav spoj limova savije jo{ jednom. u mogu}nosti smo ponuditi pokrivanje sistemom dvostrukog ma{inskog falcovanja {to osigurava kvalitet i trajnost izvedenih radova. u suradnji sa na{im partnerima. Cilj je da se dva lima spoje na na~in da se onemogu}i prodor ki{e. a kod drugog oko 50 mm. Ako se stoje}i falc savije tako da nalegne na povr{inu lima dobije se tzv. Alternativa d. jednostavni ili jednostruki stoje}i falc. Dio lima predvi|en za falcanje kod jednog lima treba iznositi oko 40 mm. Alternativa d. dobije se dvostruki stoje}i falc. je u mogu}nosti da isporu~i materijale koji po svojoj strukturi i mehani~kim svojstvima odgovaraju potrebama i namjeni krova pa tako u na{oj ponudi imamo materijale koji su u potpunosti prilago|eni ovoj tehnologiji pokrivanja kao {to su pocin~ani i pocin~ani bojeni limovi sa mekom ~eli~nom jezgrom.o. Falcanje je postupak spajanja dva lima previjanjem ivice jednog lima preko ivice drugog lima.o.Falcanje limova Falcani krovovi Klasi~ni na~in pokrivanja limom. kao {to je npr. tzv. Osim same isporuke materijala. falcovanje lima se do danas umnogome zamijenilo modernijim i br`im na~inima pokrivanja.

o.o. pop nitne vijaci svih vrsta sa neoprenskom podlo{kom magnetni klju~ za vijke 71 . je ekskluzivni zastupnik poznate {vedske firme Gunnebo koja proizvodi veoma kvalitetnu vij~anu roba koja se koristi za spajanje krovnih i fasadnih limova. u ponudi su i inox vijci. Tako|er. U ovaj asortiman spadaju vijci za drvenu i metalnu podkonstrukciju kao i panel vijci za pri~vr{}avanje termoizolacionih panela. Svi vijci iz proizvodnog asortimana navedenog proizvo|a~a su odli~no za{ti}eni sa nanosom cinka od 20 i nanosom boje od 50 {to je jako va`no za vijke koji su izlo`eni vanjskim uticajima. Pored toga.Asortiman vij~ane robe Alternativa d. svi vijci imaju neoprensku podlo{ku sa ~eli~nom glavom koja ne gori.FIX . Magnetni nastavci Za zavrtanje krovnih vijaka optimalan na}in je kori{tenje akumulatorske bu{ilice sa magnetnim nastavkom.

o. Trebala bi biti obavezan dio svakog krova bez obzira na vrstu pokrova. apsorpciju zvuka.Ostali proizvodi i usluge Osim pomenutih brand-proizvoda koje firma Alternativa d. 2 bojena strana podu`ni presjek antikondezni filc L Krovna folija. tu su i ostale robe koje su neophodne da bi se uspje{no i kvalitetno izvr{ilo pokrivanje odnosno oblaganje fasada. Krovni prozori U asortimanu trgova~kih roba nudimo i krovne prozore svih dimenzija sa uklju~enim op{avom u boji po `elji. toplotnu izolaciju kao i otpornost na bakterije. Otvor prozora se mo`e rotirati za 180° ~ime se zna~ajno olak{ava ~i{}enje prozora sa gornje strane. nudi svojim cijenjenim kupcima. 1 detalj podu`nog preklopa poz. paropropusna i vodonepropusna Krovna folija se montira na da{~ani pod a prije letvi. Antikondenz filc Svi profilisani limovi sa donje strane mogu imati antikondenz filc sa donje strane koji ima funkciju za{tite lima i krovne konstrukcije od kondenza u slu~ajevima jednostrukog pokrivanja a na mjestima gdje nije mogu}e postaviti krovnu paropropusnu i vodonepropusnu foliju. detalj popre~nog preklopa poz.o. Antikondenz filc ima jako dobru apsorpciju vode od minimalno 700-900 gr/m2 a tako|er i dobru adheziju do lima. 2 70 pokrivna {irina L1= 1100 mm poz. Ima funkciju da sa donje strane propu{ta paru koja se stvara u izolacijama potkrovlja a da sa gornje strane ne propu{ta vodu. 72 . Uz prozore je mogu}e isporu~iti i odgovaraju}u roletnu a proizvo|a~ka garancija na krovne prozore je 5 godina. 1 bojena strana popre~ni presjek antikondezni filc ukupna {irina L2= 1185 mm poz.

Za razliku od silikona. ptice ne uni{tavaju ovaj kit. Korektivni sprej Eventualna o{te}enja lima kao i mjesta gdje se lim sje~e na licu mjesta potrebno je za{titi korektivnim sprejom.Ostali proizvodi i usluge Poliesterska trapezna plo~a Za krovne trapezne limove kao i za termoizolacione panele u mogu}nosti smo isporu~iti i poliestersku trapeznu plo~u debljine 10 mm koja ima funkciju obezbje|enja dnevnog svjetla unutar objekta. Poliuretanski trajnoelasti~ni kit Za spajanje dva lima preporu~ujemo kori{tenje poliuretanskog kita Sikaflex koji se pokazao kao izuzetno dobro rje{enje. elasti}nost i ~vrsto}a. 73 . Osnovne karakteristike ovog kita su dugotrajnost.

Naravno da za ugradnju pojedinih elemenata postoje i druge ispravne metode.5-1.5mm-0. Veoma je bitno da se sve eventualne ogrebotine jo{ za vrijeme monta`e prekriju novim slojem boje.Aluminijski bojeni lim: 0. Prilikom hodanja po limu stajati u udolinu izme|u dva vala krovnog lima i na mjestima gdje se ispod lima nalazi nosa~.5 mm Tipovi op{ava: .5 .5 mm .Aluminijski lim nebojeni: 0. Napomena: kod opisa ugradnje pojedinih elemenata nastojali smo da to prika`emo na na~in kako se to u praksi zaista i radi. ~ime se zadr`ava predvi|eni rok trajanja.5-1.Pocin~ani bojeni lim: 0.nestandardni (skice i dimenzije prema zahtjevu tj. O kretanju po krovnom limu Hodanje po krovnom limu dozvoljeno isklju~ivo po ve} pri~vr{}enim tablama.Standardni (skice i dimenzije Alternativa doo) ili . `eljama kupca) Du`ine op{ava: Maksimalana du`ina op{ava je 8 m.Korisni savjeti O sje~enju limova Za sje~enje limova treba koristiti alate za sje~enje (od najjednostavnijih makaza za lim pa sve do raznih elektro sjeka~a za lim) koji ne razvijaju visoku temperaturu (tzv.7 mm . Sje~enje limova brusilicom je dozvoljeno isklju~ivo uz upotrebu tankih brusnih plo~a (maksimalno 1 mm-ske brusne plo~e).1. elektri~ne stroj za vijke jake makaze za lim metar kanap libela 74 . a savijaju se u oblicima prema `elji kupca.7 mm standardna debljina za bojeni aluminij . sje~enje na hladno). Op{te informacije o op{avima: Vrste i debljine limova od kojih savijamo op{ave: .Bakarni lim: 0.5 mm .Pocin~ani lim: 0. S obzirom da je lim klizav neophodno je da se nosi primjerena obu}a i da se kre}e veoma pa`ljivo. Alati i oprema klije{ta za pop nitne valjak klije{ta za falcanje elektri~ne makaze makaze za lim O bojenju limova Rad sa limom je dosta specifi~an tako da je mogu}e da u toku ugradnje do|e do nastanka ogrebotina na limu.

RAL 8019 Tamno sme|a RAL 5010 Srednje plava RAL 8017 Sme|a RAL 6028 Tamno zelena RAL 9002 Sivo bijela RAL 9006 Srebrna RAL 3009 Crvena Boje su pribli`ne RAL karti boja RAL 9005 Crna Va{e najbolje rje{enje .Ral karta Boje prikazane na RAL karti su dio na{e standardne ponude koje se nalaze na na{em lageru. dobar estetski izgled i otpornost boje na ultraljubi~asto zra~enje. U na{em programu mo`emo ponuditi i sve ostale boje po RAL karti sa vrlo kratkim rokovima isporuke. a {irok izbor boja nudi projektantima velike mogu}nosti u pogledu arhitektonskih rje{enja.Na{i limovi sa svojim vijekom trajanja najmanje 50 godina obezbje|uju vam besprijekorno funkcionisanje krova bez ikakvog odr`avanja. Lim je pogodan za ugradnju u svim klimatskim uvjetima. Vi{eslojni sistem za{tite ponu|enih limova garantuje vi{egodi{nju otpornost lima.

71212 Hrasnica .ba www. 514 932 E-mail: info@alternativa. Elegant & Sinus ® ® ® Exclusive ® Watersafe ® Put Famosa 38.ba www. BiH Tel/fax: ++ 387 33 514 931. K-001/2007 . 7 Dat: 05/2007 Br.Sarajevo.alternativa.ba Distributer: Izdanje br.Topterm ® Elite & Tradicional ® ® Master .krov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->