P. 1
Seminar Ski Rad Opasne Materije

Seminar Ski Rad Opasne Materije

|Views: 3,823|Likes:
Published by Vojkan Mladenovic

More info:

Published by: Vojkan Mladenovic on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Kragujevcu Ma inski fakultet Smer Drumski saobra aj

Seminarski rad
Predmet:

Zakonska regulativa u drumskom saobra aju
Tema:

Prevoz opasnih materija

Predmetni nastavnik: Prof. Dr Dragoljub Radonji

Student: Male evi Nikola 305/2010

Kragujevac Jun 2011.

Prevoz opasnih materija

2011

Sadr aj
1. Uvodna razmatranja............................................................................................................................. 3 2. Vrste i podela opasnih materija ............................................................................................................ 4 2.1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama........................................................... 5 2.1.1 Definicije razreda..................................................................................................................... 6 2.1.2 Definicije grupa kompatibilnosti................................................................................................ 7 2.1.3 Klasifikacija eksplozivnih materija prema na inu dejstva .......................................................... 9 2.2 Gasovi ........................................................................................................................................... 9 2.3 Zapaljive te ne materije................................................................................................................ 11 2.4 Zapaljive vrste materije ............................................................................................................... 12 2.5 Materije sklone samoupaljenju ..................................................................................................... 12 2.6 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove........................................................... 13 2.7 Oksidiraju e materije .................................................................................................................... 14 2.8 Organski peroksidi ....................................................................................................................... 15 2.9 Otrovne materije........................................................................................................................... 16 2.10 Gadne i zarazne (infektivne) materije.......................................................................................... 17 2.11 Radioaktivni materijali ................................................................................................................ 17 2.12 Korozivne (nagrizaju e) materije ................................................................................................ 18 2.13 Ostale opasne materije i predmeti .............................................................................................. 19 3. Vozila za prevoz opasnih materija ...................................................................................................... 20 3.1 Eksploataciono-tehni ke karakteristike vozila ............................................................................... 20 3.2 Ozna avanje vozila za prevoz opasnih materija............................................................................ 22 3.2.1 Listice opasnosti za vozila koja prevoze opasne materije ....................................................... 23 3.2.2 Table za obele avanje vozila koja prevoze opasne materije................................................... 24 3.3 Potrebna dokumentacija pri transportu opasnih materija ............................................................... 26 3.4 Oprema vozila za prevoz opasnih materija ................................................................................... 29 4. Zahtevi koji se postavljaju pred vozilima za prevoz opasnih materija .................................................. 30 4.1 Zahtevi koji se postavljaju pred vozila za prevoz opasnih materija ................................................ 30 4.2 Zahtevi koji se postavljaju pred odre enim delovima vozila za prevoz opasnih materija ................ 31 4.3 Posebni zahtevi koji se odnose na odre enu izvedbu vozila ......................................................... 32 5. Zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija........................................... 35 5.1 Osnove zakonske regulative u oblasti opasnih materija ................................................................ 35 5.2 Propisi i zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija ........................ 38 5.2.1 Odredbe zakona o prevozu opasnih materija koji se odnose na drumski saobra aj ................ 38 5.2.2 Odredbe pravilnika o na inu prevoza opasnih materija u drumskom transportu ...................... 44

1

Prevoz opasnih materija

2011

5.2.3 Odredbe uredbe o prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju ................................... 48 5.2.4 Me unarodni sporazum o prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju (ADR).............. 51 5.3 Naknada tete prema me unarodnim ugovorima.......................................................................... 52 6. Preventivne mere za tite pri transportovanju opasnih materija i predmeta sa opasnim materijama ..... 54 6.1 Obu enost lica koja neposredno u estvuju u transportu opasnih materija ..................................... 54 6.2 Pravila utovara, istovara i rukovanja opasnim materijama ............................................................. 54 6.3 Zahtevi koji se odnose na nadzor vozila za prevoz opasnih materija u slu aju zaustavljanja ......... 56 7. Intervencije u slu aju vanrednih situacija pri prevozu opasnih materija ............................................... 57 7.1 Prepoznavanje opasnosti ............................................................................................................. 57 7.2 Mere i postupci u vanrednim situacijama pri prevozu opasnih materija i predmeta ........................ 58 8. Zaklju na razmatranja ........................................................................................................................ 62 Literatura ............................................................................................................................................... 63

2

zatim usled bilo kakve nezgode tokom proizvodnje. a zatim sa aspekta nemogu nosti spre avanja tetnog dejstva od strane ambala e i vozila u takvim situacijama. Transport opasnih materija i predmeta. Tako e. Transportna sredstva kojima se vr i prevoz opasnih materija moraju biti posebne konstrukcije i moraju odgovarati uslovima koji su propisani odgovaraju im zakonom. prema tome neophodno je striktno po tovanje propisa koji se odnose na ovu problematiku. Do toga dolazi usled neodgovornog i/ili nestru nog rada. Pod pojmom opasnih materija podrazumevaju se sve one materije koje imaju takve karakteristike da mogu izazvati posledice tetne po zdravlje i okolinu. skladi tenja. zatim postupci voznog osoblja u slu aju saobra ajne nezgode ili havarije i sli no. Obele avanje opasnih materija je tako e definisano ADR-om tako da omogu ava brzo i jednostavno sagledavanje osnovnih podataka o opasnoj materiji. rukovanja ili transporta. Kolete. Imaju i u vidu svojstva ovih materija o igledno je da se njihovim prevozom pove ava op ta opasnost. U slu aju pojave incidenta. Za prevoz pojedinih vrsta opasnih materija nije uvek dovoljno ispuniti propisane uslove. Uvodna razmatranja Razvojem nauke. utovar. fiksirane cisterne ili kontejneri u kojima se prevoze opasne materije moraju biti na vidljivom mestu ozna ene odgovaraju im listicama opasnosti i tablama za obele avanje vozila. propisima su regulisane i radnje kao to su pripremanje materije za prevoz.Prevoz opasnih materija 2011 1. dok se prevoz vr i i kroz gusto naseljene urbane sredine ili pored zna ajnih objekata i instalacija gde bi aktiviranje odre ene opasne materije moglo izazvati veoma te ke posledice. istovar. Rizik pojave akcedentnih situacija pri prevozu opasnih materija je veliki. ali i sagledavanje zahteva koje treba da ispune ambala a i prevozno sredstvo. tehnike i tehnologije omogu ena je proizvodnja velikog broja razli itih opasnih materija. pretovar. najpre sa aspekta mogu nosti nastanka saobra ajnih nezgoda. ve je potrebno dobiti i posebno odobrenje kako bi se izvr io prevoz. 3 . Pored samog prevoza. tzv. sa jedne strane zbog mogu nosti nastajanja saobra ajnih nezgoda. akteri su du ni da odmah obaveste odgovaraju e interventne servise iji je zadatak da hitno reaguju u takvim situacijama i da im dostave sve potrebne informacije koje bi bile od koristi prilikom obavljanja intervencije. a sa druge strane zbog ograni enih mogu nosti prilago avanja ambala e i vozila kojima se prevoze opasne materije u cilju spre avanja njihovog tetnog dejstva. Naime. skladi te se mo e locirati na najpovoljnijem mestu (udaljenom od naselja). Mogu nosti bezbednog skladi tenja ovih materija su daleko ve e nego mogu nosti bezbednog prevoza. do pojave akcedentnih situacija mo e do i i prilikom utovara i istovara opasnih materija. Transport opasnih materija zauzima sve zna ajnije mesto u strukturi ukupnog prevoza. usputne manipulacije. Delovanje interventnih ekipa predstavlja veoma bitan faktor u oblasti opasnih materija kome se poklanja posebna pa nja. ´opasnih roba´ je prema Evropskom sporazumu o me unarodnom prevozu opasnih roba u drumskom saobra aju (ADR-u) zabranjen ukoliko se ne obavlja pod precizno definisanim uslovima.

6b Gadne i zarazne materije. KLASA 8 Korozivne (nagrizaju e) materije. KLASA 6: 6a Otrovne materije. U zavisnosti od hemijskih osobina. 1b Predmeti punjeni eksplozivnim materijama. KLASA 3 Zapaljive te nosti. vatrometni predmeti i drugi predmeti. tako da su od strane ADR-a (European agreement concerning the international carriage of dangerousgoods by road) definisane osnovne instrukcije kojih se moraju pridr avati sve dr ave potpisnice ovog sporazuma bez odstupanja. KLASA 9 Ostale opasne materije i predmeti. KLASA 2 Zbijeni gasovi pretvoreni u te nost i gasovi rastvoreni pod pritiskom. 4 . 5b Organski peroksidi. agregatnog stanja i stepena opasnosti.000 opasnih materija razvrstanih u 9 klasa. 4b Materije sklone samoupaljenju. 1c Sredstva za paljenje. a obuhva eno je oko 50.Prevoz opasnih materija 2011 2. 4c Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove. Zauzimaju veoma zna ajno mestu u transportu. Vrste i podela opasnih materija Opasne materije su one materije koje pri proizvodnji. KLASA 5: 5a Oksidiraju e materije. skladi tenju. KLASA 7 Radioaktivni materijali. pakovanju. rukovanju i kori enju mogu biti opasne i tetne po zdravlje ljudi ili mogu dovesti do materijalnih teta ukoliko se njima nestru no rukuje. KLASA 4: 4a Zapaljive vrste materije. prema ADR-u sve opasne materije su svrstane u slede e klase: KLASA 1: 1a Eksplozivne materije. transportu. iroka primena ovih materija uslovila je njihovu op tu klasifikaciju koja je izvr ena u skladu sa me unarodnim propisima i sporazumima.

One su podeljene na gpupe kompatibilnosti i razrede opasnosti. Svaki eksploziv ima odre ene fizi ko-hemijske i balisti ke karakteristike na osnovu kojih se odre uje njegov kvalitet i upotrebna vrednost.predstavlja va no svojstvo eksplozivnih materija. pri emu se nastala voda uzima da je u gasovitom stanju. Razred opasnosti i slovna oznaka grupe kompatibilnosti predstavljaju klasifikacioni kod opasne materije klase 1 koji mora da bude ispisan na svakom pakovanju. Brzo sagorevanje eksplozivnih materija omogu ava kiseonik koji ulazi u hemijski sastav eksploziva.predstavlja potrebnu koli inu kiseonika za potpunu oksidaciju eksplozivne materije. Bilans kiseonika . mora ispuniti uslove poput: hemijski proces niskog razlaganja mora se odigrati u to kra em intervalu. 4. jer ona diraktno uti e na brzinu i pritisak detonacije. Grupe kompatibilnosti su slovne oznake i ima ih 13. predmeti punjeni eksplozivnim materijama. 5. proces razlaganja mora biti pra en osloba anjem velike koli ine toplotne energije. Sadr aj azota . Materije i predmeti klase 1 su osetljivi na: udare i potrese. pa zbog toga mnoge eksplozivne materije mogu sagorevati i u zatvorenom prostoru.veliki broj eksplozivnih materija u svojo hemijskoj strkuturi sard i azot. proizvodi njenog razlaganja moraju biti potpuno ili delimi no gasoviti. Specifi na zapremina gasova . varnice i hemijske reakcije.Prevoz opasnih materija 2011 2. Gustina . Pri hemijskom razlaganju eksplozivnih materija dolazi do stvaranja velikh koli ina gasovitih produkata zagrejanih na vrlo visokim temparaturama. Ekplozivne materije su hemijska jedinjenja ili hemijske sme e sastavljene od goriva i oksidacionog sredstva koje mogu veoma brzo hemijskom reakcijom da razviju gasove takve brzine i takve temperature i pritiska da izazivaju o te enja okoline.to je toplotni ekvivalent ukupne energije sagorevanja eksplozivne materije pri kome svi atomi oksidi u na najvi i nivo. vatrometni predmeti i drugi predmeti jesu vrste i te ne hemijske materije koje imaju osobinuda. U ove karakteristike svrstavaju se: 1. 3. pod spoljnim dejstvom u vidu udara i trenja naj e e. 5 . Da bi jedna materija bila eksplozivna. 2. Na osnovu toga je data mogu nost da se izvr i pravilno raspore ivanje razli itih opasnih materija ove klase u istom vozilu ili kontejneru.predstavlja zapreminu koju zauzimaju gasovi nastali procesom hemijskog razlaganja 1kg eksplozivne materije pod pritiskom od 1013 bara. Brzina hemijskog procesa razlaganja je karakteristi na osobina eksplozivnih materija i kre e se u granicama od nekoliko cm/sec do nekoliko km/sec. a pokazuju karakteristike materija klase 1.1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama Eksplozivne materije. pove anje temperature. sredstva za paljenje. eksplozivnim hemijskim razlaganjem osloba aju energiju u obliku toplote ili gasova. Toplota sagorevanja . ili predstavlja koli inu kiseonika koja preostaje ili nedostaje za potpunu oksidaciju.

prisustvo vlage smanjuje osetljivost eksplozivnih materija. Temperatura sagorevanja . prskave sastojke sa dejstvom eksploziva ili druge sastojke koji slu e za postizanje efekata razaranja. 2.privrednom municijom se smatraju meci. sirovine eksplozivnog karaktera za proizvodnju ve navedenih materija . Polaze i od stepena opasnosti i njihovih karakteristika. protivgradne rakete i druge rakete koje se koriste u nau ne i privredne svrhe.barutom se smatra crni i malodimni barut namenjen za rudarske i sportske potrebe.ovde spadaju sve vrste kapisli. svetlosti. Osetljivost na iniciranje . Osetljivost na plamen i varnicu . eksplozivne materije i predmeti klase 1 razvrstani su u razrede i grupe kompatibilnosti.pirotehni kim proizvodima se smatraju sva sredstva koja se upotrebljavaju za vatromete.1 do 1.da bi nastupio proces hemijskog razlaganja eksplozivne materije potreban je izvestan impuls spolja. 8. Osetljivost na vlagu . eksplozivne materije su podeljene na: privredne eksplozive . pucanja i dima. i materije i predmeti koji ne pripadaju navedenim grupama a izra ene su radi nekog prakti nog dejstva u vidu eksplozije ili pirotehni kih efekata. U materije klase 1. Toplota eksplozije . privrednu municiju .ovde spadaju materije koje po hemijskom sastavu i osetljivosti na paljenje imaju osobine eksploziva i sposobne su za eksplozivno razlaganje. 11. Osetljivost na udar . upalja a i tapina i pirotehni ka sredstva koja se koriste pri miniranju.podrazumeva najmanju visinu izra enu u cm sa koje pada teg odre ene te ine pri emu se izaziva najmanje jedna eksplozija ili detonacija u toku 6 proba. sredstva za paljenje eksploziva .1. a namenjene su za proizvodnju eksplozivnih materijala.je sposobnost hemijskog razlaganja eksplozivne materije pod uticajem odre enog optere enja. 12. eksplozivne materije i predmeti se razvrstavaju u 6 razreda opasnosti i nose oznake od 1.je temperatura do koje se zagreju proizvodi nastali hemijskim razlaganjem eksplozivne materije. barut .pod privrednim eksplozivima se smatraju materije koje se upotrebljavaju za ru enje ili oblikovanje objekata ili materijala energijom oslobo enom hemijskom reakcijom eksplozivnog razlaganja.Prevoz opasnih materija 2011 6.zavisi od vrste eksplozivnih materija i razli ita je. Sa aspekta zakona. 7. kao i predmeti koje sard e eksplozivne sastojke.predstavlja razliku izme u toplote stvaranja finalnih proizvoda eksplozije i toplote sagorevanja same eksplozivne materije. vatre.1 Definicije razreda U zavisnosti od stepena opasnosti. Osetljivost na trenje . odnosno energija aktiviranja. se svrstavaju eksplozivne materije. eksplozivni predmeti. patroni i aure opremljene kapislom i napunjene barutom. prema ADR-u. pirotehni ke proizvode . 10. 9.6 kao to je: 6 .

Prevoz opasnih materija

2011

1.1 Materije i predmeti kojima je imanentna opasnost od akumulirane eksplozije, odnosno eksplozije koja dovodi do toga da prakti no celokupno punjenje trenutno reaguje; 1.2 Materije i predmeti kojima je imanentna opasnost od rasejavanja rapnela ali ne i opasnost od amumulirane eksplozije; 1.3 Materije i predmeti kojima su imanentni opasnost od vatre, manjih detonacija, rasejavanje rapnela ili od obe navedene opasnosti zajedno, ali ne i opasnost od akumulirane eksplozije; 1.4 Materije i predmeti koji predstavljaju samo manji rizik od eksplozije u slu aju upaljenja ili inicijalizacije (aktiviranja) tokom prevoza. Efekti su u velikoj meri ograni eni na pakete tako da se neo ekuje izbacivanje fragmenata znatnije veli ine i opsega. Spolja nji po ar ne sme dovesti do toga da prakti no celokupni sadr aj paketa trenutno eksplodira; 1.5 Materije kojima je imanentna opasnost od akumulirane eksplozije ali koje su u toj meri neosetljive da je verovatno a njihovog aktiviranja ili prelaza sa ormalnog na detonativno sagorevanje u uslovima normalnog prevoza vrlo mala. Minimalni zahtev za ove materije je da ne smeju da eksplodiraju prilikom ispitivanja u uslovima okru enja zahva enog po arom; 1.6 Izrazito neostljivi predmeti kojima nije imanentna opasnost od akumulirane eksplozije. Ovi predmeti sard e isklju ivo izrazito neosetljive detonativne materije kod kojih je mogu nost akcidentnog aktiviranja ili prostiranja svedena na minimum.

2.1.2 Definicije grupa kompatibilnosti
Za pravilno i bezbedno obavljanje transporta eksplozivnih materija i predmeta sa eksplozivnim materijama izuzetno je va no poznavanje njihovih karakteristika i me usobne kompatibilnosti. Prema karakteristikama eksplozivne materije se razvrstavaju u 13 grupa kompatibilnosti (podno ljivosti) i imaju slovne oznake od A do S i to: A) primarne eksplozivne materije; B) predmeti sa primarnim eksplozivnim materijama koji sadr e jednu efikasnu za titnu komponentu (stepen za tite). Ovde spadaju detonatori za miniranje i udarne kapisle; C) progresivne eksplozivne i ostale deflagracione eksplozivne materije ili predmeti koji sadr e takve eksplozivne materije; D) dodatne (sekundarne) detonativne eksplozivne materije, crni barut ili predmeti koji sadr e sekundarne detonativne eksplozivne materije bez elemenata za aktiviranje i bez progresivnog punjenja ili predmeti koji sadr e primarne eksplozivne materije sa dve ili vi e za titnih komponenti; E) predmeti koji sadr e sekundarne detonativne eksplozivne materije bez elemenata za aktiviranje, sa progresivnim punjenjem; F) predmeti koji sadr e sekundarne detonativne eksplozivne materije sa sopstvenim elementima za aktiviranje, sa ili bez progresivnog punjenja; G) pirotehni ke materije, predmeti sa pirotehni kim materijama ili predmeti koji sadr e kako eksplozivne tako i svetle e zapaljive dimne ili materije koje nadra uju o i; H) predmeti koji pored eksplozivnih materija sadr e i beli fosfor; J) predmeti koji pored eksplozivnih materija sadr e i zapaljive te nosti ili gel;
7

Prevoz opasnih materija

2011

K) predmeti koji pored eksplozivnih materija sadr e i toksi ne hemijske agense; L) eksplozivne materije ili predmeti sa eksplozivnim materijama koji predstavljaju posebnu opasnost tako da je neophodna izolacija svakog tipa ponaosob; N) predmeti koji sadr e isklju ivo izrazito neosetljive detonativne materije; S) Materije ili predmeti tako upakovani ili projektovani da, u slu aju nezgode usled akcidentnog aktiviranja, paketi zadr avaju sve opasne efekte. U tom slu aju efekti rasejavanja rapnela, ili detonacije moraju biti ograni eni na onu meru koja znatnije ne ometa. Tabela 1. Grupa A B C D E F G H J L N S kompatibilnosti x A x 5 x B x x x x 3,4 x C x x x x x D x x x x x E x x F x x x x x G x x H x x J 2 L 3,4 3,4 3,4 3 x N x x x x x x x x x x S Oznake kori ene u tabeli 1. imaju slede e zna enja:

X - dozvoljen me oviti tovar; 2 - paketi u kojima se nalaze materije i predmeti iz grupe kompatibilnosti L mogu da se tovare na isto vozilo zajedno sa paketima u kojima se nalaze materije i predmeti istog tipa iz te grupe kompatibilnosti; 3 - razli iti tipovi predmeta iz grupa kompatibilnosti N mogu da se prevoze zajedno kao predmeti grupe kompatibilnosti N samo ukoliko je ispitivanjem utvr eno da ne postoji dodatni rizik od simpateti ke detonacije izme u predmeta; 4 - ukoliko se predmeti iz grupa kompatibilnosti N prevoze zajedno sa materijama i predmetima iz grupa kompatibilnosti C, D ili E tada se predmeti iz grupe kompatibilnosti N kvalifikuju kao da poseduju karakteristike grupe kompatibilnosti D; 5 - paketi sa predmetima iz grupe kompatibilnosti B i materije i predmeti iz grupe kompatibilnosti D mogu da se tovare zajedno na isto vozilo pod uslovom da se prevoze u zasebnim kontejnerima. Poznavanje karakteristika eksplozivnih materija i predmeta, polaze i od njihove pripadnosti odre enoj grupi kompatibilnosti je bitno kod prevoza, njihovog dr anja odnosno skladi tenja pri emu moraju posebnu pa nju posvetiti lica koja rukuju ili vr e utovar ili istovar opasnih materija, a posebno magacioneri kojima je povereno pravilno uskladi tavanje eksplozivnih materija.
8

Prevoz opasnih materija

2011

2.1.3 Klasifikacija eksplozivnih materija prema na inu dejstva
Podela eksplozivnih materija mo e se izvr iti na vi e na ina, ali se naj e e koristi podela prema na inu dejstva. Prema na inu dejstva eksplozivne materije se dele na: a) Baruti i raketna goriva - energija semijskog razlaganja baruta i raketnih goriva koristi se za pokretanje projektila u cevi i oru ja ili u auto-propulziji. Baruti se prema sastavu i odnosu oksidansa i goriva dele na homogene i heterogene, dok raketna goriva mogu biti te na ili vrsta; b) Eksplozivi - to su materije sposobne da se razla u prema re imu stabilne detonacije uz osloba anje velike koli ine energije u veoma kratkom vremenu. Njihova podela uslovljena je osetljivo u na iniciranje pa imamo primarne (inicijalne) i sekundarne (brizatne); c) Pirotehni ke sme e - predstavljaju sme e oksidansa i goriva koje pri sagorevanju daju odre ene specifi ne efekte kao to su svetlosni, toplotni, zvu ni, dimni i sl. Sa obzirom na namenu, mogu se podeliti na osvetljavaju e, signalne i trasiraju e, zapaljive, termitne, uspora ke i dimne.

2.2 Gasovi
Gas je materija, prema ADR-u, koja na temperaturi od 50 °C ima pritisak pare vi i od 3 bara ili je u celosti u gasovitom stanju na temperaturi od 20 °C pri standardnom (atmosferskom) pritisku od 1.013 bara. Sve je ve a primena komprimovanih gasova, kako za laboratorijske, tako i za industrijske potrebe. Naj e e su u upotrebi slede i komprimovani gasovi: azot, vodonik, kiseonik, vazduh, ugljen dioksid, amonijak, hlor, sumpordioksid, hlorovodonik, fluorovodonik, bortrifluorid, metilhlorid, metan, acetilen, etilen, propan butan, etilen oksid, freoni, plemeniti gasovi, itd. Gasovi se komprimuju u eli nim bocama razli itih veli ina, kao i u specijalnim tankovima. eli ne boce skladi te se u uspravnom stanju, u odgovaraju im dr a ima za u vr ivanje, radi spre avanja padanja i o te ivanja ventila koji pak moraju biti za i eni odgovaraju im eli nim poklopcima. Prostorije, u kojima se skladi te komprimovani gasovi, moraju da budu hladne, da ne budu izlo ene direktnom dejstvu sun evih zraka, dobro ventilirana i bez izvora zagrevanja i paljenja. Gasovi, prema ADR-u, pripadaju drugoj klasi opasnih materija, i dele se na: 1. Sabijene gasove - gasove pod pritiskom koji su u celosti u gasovitom stanju na temperaturi od -50°C; 2. Te ni gasovi - gasovi pod pritiskom, koji su delimi no u te nom stanju na temperaturi ve oj od 50°C. Ovoj grupi pripadaju: te ni gasovi pod visokim pritiskom - gasovi ija se kriti na temperatura nalazi u granicama temperatura od - 50 °C do + 65 °C,
9

TO . Zapaljivi gasovi obuhvataju grupu gasova koji su na temperaturi od 20 °C i pritisku od 1. odnosno gasove koji razre uju kiseonik u atmosferi. 6.zapaljive. TC . 3. F . zapaljive. TF . netoksi nih gasova. zapaljive. T . UN broj 2455 metil-nitrit.toksi ne. Oksidiraju i gasovi obuhvataju gasove koji mogu u ve oj meri od vazduha da izazovu ili doprinesu procesu sagorevanja drugih materijala. Zagu ljivci su gasovi koji obuhvataju grupu neoksidiraju ih. 4.013 bara zapaljivi u sme i sa 13 % ili manje vazduha ili imaju opseg zapaljivosti sa vazduhom od najmanje 12 procentnih poena bez obzira na donju granicu zapaljivosti. razvrstavaju po odgovaraju im grupama opasnosti u zavisnosti od stepena rizika. Svi gasovi. TOC . koji pripadaju klasi 2. Gasovi rastvoreni pod pritiskom .gasovi ija je kriti na temperatura iznad 65 °C. ne smeju se prevoziti ukoliko se predhodno ne preduzmu odgovaraju e preventivne mere kojima bi se spre ile opasne reakcije gasa u normalnim uslovima transporta.gasovi koji su prilikom prevoza rastvoreni u te nom rastvara u. 30 ili 3F. Rashla eni te ni gasovi . Hemijski nestabilne materije klase 2. Nekomprimovani gasovi koji se transportuju pod posebnim zahtevima. oksidiraju e. korozivne. mogu biti opasne po ljudsku ko u. U korozivne gasove ubrajaju se i sme e gasova koje se smatraju toksi nim zahvaljuju i kombinovanim efektima korozivnosti i toksi nosti i koje.toksi ne. UN broj 2421 azot-trioksid. Raspr iva i i sudovi. Zapaljivost se utvr uje testom ili prora unom ije su metode i postupci propisane ISO standardom. Naro ito treba obratiti pa nju da ambala a i cisterne u kojima se obavlja transport ne sadr e bilo kakve supstance koje bi mogle da izazovu ili pospe e opasne reakcije. Rashla eni te ni gasovi kojima ne mogu biti dodeljeni klasifikacioni kodovi 3A. o i i sluzoko u nosa i grla ili ija korozivna komponenta sme e ima LC50 vrednost manju ili jednaku vrednosti od 5000 ml/m3. TFC . na osnovu ljudskog iskustva. rashla ena te nost. Toksi ni gasovi obuhvataju grupu gasova koji su poznati kao toksi ni ili korozivni u tolikoj meri da predstavljaju rizik po zdravlje ljudi ili se predpostavlja da su toksi ni ili korozivni jer je testom utvrdeno da im je LC50 vrednost koja se odnosi na visoku toksi nost jednaka ili manja od 5000 ml/m3. Oksidiraju a sposobnost ovih gasova utvr uje se testom ili prora unom propisanim ISO standardima.toksi ne.zagu uju e. Korozivni gasovi su gasovi ili sme e gasova koji usled svojih korozivnih karakteristika zadovoljavaju sve kriterijume koji se odnose na toksi ne gasove zbog ega se i klasifikuju kao toksi ni sa postoje im rizikom od korozije. nezapaljivih. na slede i na in: A . opasnih materija se.Prevoz opasnih materija 2011 te ni gasovi pod niskim pritiskom . oksidiraju e. izuzev raspr iva a.toksi ne. O .gasovi koji su delimi no te ni zbog njihove niske temperature. 7.toksi ne. Gasovi i sme e gasova koji nisu prihvatljivi za transport su: - UN broj 2186 hlorovodonik. koji sadr e gas ili gasne patrone (gasni kertrid i). 10 . 5. oksidiraju e. korozivne. mali.toksi ne. Ostali predmeti koji sadr e gas pod pritiskom.oksidiraju e.

spadaju i te ni eksplozivi sa smanjenom osetljivo u. boje itd. sirova nafta. pove anim pritiskom i praskom. Klasa 3. Raspr iva i kod kojih su toksi ni ili zapaljivi gasovi kori eni kao disperzanti. eksplozivna i nagrizaju a. Za odre ivanje ta ke paljenja kod zapaljivih te nosti postoji ta no propisan metod. U klasu 3. acetilen) ili te i od vazduha (propan. sa aspekta toksi nosti ili korozivnosti. Raspr iva i iji sadr aj. a imaju ta ku paljenja ne ve u od 61 °C. To su eksplozivne materije rastvorene u vodi ili drugoj te noj materiji. isparenja mogu biti otrovna. 2073 ili 3318. Gorenje je hemijski proces sjedinjavanja sa kiseonikom. oduzimanjem kiseonika (ugu ivanjem) ili oduzimanjem gorive materije (odstranjivanje). a ne te nosti. zadovoljava kriterijume za grupu pakovanja 1. Kada se proces sagorevanja odvija velikom brzinom nastaje takozvano eksplozivno sagorevanje. njihovih para pra eno je plamenom. Dok zapaljivi gasovi mogu biti lak i od vazduha (vodonik. pra eno toplotom. ispunjavaju slede e uslove: nalaze se u te nom stanju. Ove granice se razlikuju kod razli itih materija. Tu spadaju benzin. Ta ka paljenja jedne zapaljive materije je ona najni a temperatura pri kojoj se stvara dovoljna koli ina gasova. dizel gorivo. to zna i da su isparenja zapaljiva. Da bi se te na zapaljiva materija upalila mora predhodno da pre e u gasovito stanje. prema ADR. aceton.Prevoz opasnih materija - 2011 - - Gasovi rastvoreni pod pritiskom koji ne mogu biti klasifikovani kao UN broj 1001. Isparenja zapaljivih te nosti su te a od vazduha i padaju na dno u zatvorenim prostorima. na temperaturi od 50 °C imaju pritisak pare ni i od 3 bara i nisu u gasnom stanju na temperaturi od 20 °C i pritisku od 1. Eksplozija gasova i isparenja po inje sa donjom granicom eksplozivnosti (najmanja koncentracija gasa ili isparenja u vazduhu pri kojoj mo e nastati eksplozija). Zaustavljanje procesa gorenja mo e da se postigne oduzimanjem toplote (hla enjem). etanol. 11 . U klasi 2 nema podele na ambala ne grupe. odnosno odgovaraju a sme a gasa i vazduha pogodna za paljenje.3 Zapaljive te ne materije Zapaljive te nosti obuhvataju opasne materije i predmeta sa opasnim materijama koje. Broj koji pokazuje pojavni oblik gasova i veliko slovo koje pokazuje opasnost koju pojedini gasovi imaju. dima i pepela. butan). Mo e se re i da je to najni a temperatura na kojoj e neka materija nakon paljenja nastaviti da gori. 2. Sagorevanje zapaljivih te nosti tj. odnosno oksidacija uz pojavu svetlosti. metanol.u. Pored zapaljivosti. Kod zapaljivih gasova gori sam gas. kako bi se formirala homogena te na sme a koja potiskuje njihove eksplozivne karakteristike. ine klasifikacioni kod materija i predmeta klase 2. tako e obuhvata i te ne materije i rastopljene vrste materije sa ta kom paljenja ve om od 61 °C koje se na transport predaju na temperaturi koja je ve a ili jednaka od njihove ta ke paljenja.013 bara. toplote. Gasni kertrid i ija je odlika izuzetno visoka toksi nost (LC50 ni a od 200 ppm).

a pu enje i kori enje izvora paljenja je najstro e zabranjeno. Slede e grupe zapaljivih materija nisu prihvatljive za transport: Zapaljive materije ija je struktura bliska strukturi peroksida (kao to je to slu aj sa etrima ili sa ostalim policikli nim oksidacionim materijama) ukoliko sadr aj peroksida prelazi 0. Te ni eksplozivi smanjene osetljivosti koji nisu navedeni u listi opasnih materija. ali nisu sklone samopaljenju. Ambala na grupa II (za materije sa srednjom opasno u prema kriterijumu za ispitivanje). 2. Materije i predmeti klase 4a. Ambala na gmpa III (za materije sa malom opasno u prema kriterijumu za ispitivanje). crveni fosfor.). kad su u suvom stanju. na osnovu osobina dele se na: F zapaljive vrste materije bez sporedne opasnosti (F1 organske. prema ADR-u. koje deluju oksidiraju e (zapaljivo). Lakozapaljive vrste materije i predmeti koji mogu da se upale pomo u varnica ili usled trenja. celuloid. D vrsti desenzitivisani eksplozivi. FO zapaljive vrste materije. U materije klase 4a. DT otrovni vrsti desenzitivisani eksplozivi. cinkovi alkili. nitroceluloza isl. SR samoreaguju e materije (SR1 nije potrebna kontrola temperature. radi spre avanja nagomilavanja para. Materije povezane sa samoreaguju im materijama.5 Materije sklone samoupaljenju Materije sklone samopaljenju su materije koje se pale u dodiru sa vazduhom ili vodom bez posredstva drugih materija (beli i uti fosfor. Ovakve prostorije moraju da budu udaljene od eventualnih izvora paljenja.3 %. Ovakve prostorije. bez dodatne opasnosti. uz obezbe enje dobre venilacije. Hemiski nestabilne zapaljive te nosti ukoliko predhodno nisu preduzete odgovaraju e preventivne mere kojima bi se spre ile njihove opasne reakcije u smislu opasnog razlaganja ili polimerizacije tokom transporta. mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom. SR2 potrebna kontrola temperature). FT2 otrovne neorganske). U ovu grupu se ubrajaju sumpor. svrstavaju se: Samoreaguju e materije ( vrste materije ili te nosti).Prevoz opasnih materija 2011 Da bi se spre ilo eventualno paljenje sme e zapaljivih para sa vazduhom.4 Zapaljive vrste materije Zapaljive vrste materije su vrste materije koje. nitrocelulozni filmovi. upotrebljene krpe i dr. Prema stepenu opasnosti zapaljive vrste materije se dele na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za materije sa visokom opasno u prema kriterijumima za ispitivanje). F2 rastopljene organske materije i F3 neorganske). 2. prema 12 . FT otrovne zapaljive vrste materije (FT1 otrovne organske. moraju da budu snabdevene efikasnim ru nim ili automatskim ure ajima za ga enje po ara. U materije klase 4b. Isto tako mora se obezbediti da ambala a i cisterne u kojima se vr i transport ne sadr e materije koje izazivaju ili pospe uju opasne reakcije. otpaci. sirov pamuk. vrsti desenzitivisani (umanjene osetljivosti) eksplozivi. ovakve materije se skladi te u prostorijama koji se hlade.

boridi. U ovu grupu materija ubrajaju se: kalcijum. SO oksidiraju e samozapaljive materije. i pri tome se osloba a toplota. arsenidi. kalijum. ST4 vrste otrovne neorganske). na osnovu osobina (klasifikacioni kod) se dele na: S samozapaljive materije bez dodatne opasnosti (S1 te ne organske. Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove jesu materije koje u dodiru sa vodom razvijaju gasove koji se pale u dodiru sa plamenom i varnicom (natrijum. Prema stepenu opasnosti materije koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove dele se na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za materije koje imaju sna nu reakciju sa vodom.). prema kriterijumu za ispitivanje). korozivne. SC2 vrste korozivne organske. Ambala na grupa III (za materije koje imaju laganu reakciju sa vodom. prema kriterijumu za ispitivanje). teluridi. S4 vrste neorganske). kalijum. zapaljivi i eksplozivni gasovi. kalcijum. prema kriterijumu za ispitivanje). ST otrovne samozapaljive materije (ST1 te ne otrovne organske. alkalni silicidi i dr. 2. nitridi. 13 . karbidisilcidi. SC4 vrste korozivne neorganske). kalcijum. alkalni metali.Prevoz opasnih materija 2011 ADR-u. SC3 te ne korozivne neorganske. kalcijum karbid. Ambala na grupa II (za materije koje imaju laku reakciju sa vodom. Ove materije skladi te se na suvim. Ambala na grupa II (za samozagrevaju e materije prema kriterijumu za ispitivanje). Materije i predmeti klase 4b. koje se u dodiru sa vazduhom ve u malim koli inama pale u roku od pet minuta. ST3 te ne otrovne neorganske. Ove materije reaguju sa vodenim rastvorima. vodenom parom i vodom. organske. S3 te ne neorganske. svrstavaju se: Samozagrevaju e materije i predmeti (uklju uju i me avine i rastvore) koji su prilikom kontakta sa vazduhom skloni zagrevanju bez bilo kakvog dovo enja energije (potrebne su ve e koli ine . kalcijum karbid. svrstavaju se: materije koje reaguju sa vodom i emituju zapaljive gasove koji mogu sa vazduhom da formiraju i eksplozivnu sme u. legure i amalgami ovih metala. fosfidi. koje su uzdignute na visokim temeljima. kao i predmeti koji sadr e takve materije. ST2 vrste otrovne organske. hidridi. Prema stepenu opasnosti materije sklone samozapaljenju se dele na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za samozapaljuju e materije prema kriterijumu za ispitivanje). koncentrovana kiselina i alkalije. Ambala na grupa III (za manje samozagrevaju e materije prema kriterijumu za ispitivanje).vi e kilograma i du i period vremena vi e sati ili dana). SC korozivne samozapaljive materije (SC1 te ne. Samozapaljive-piroforne materije (uklju uju i vrste i te ne rastvore i sme e). anhidridi kiselina. hladnim i dobro ventiliranim prostorima.). S2 vrste organske. sulfidi. SW samozapaljive materije koje u kontaktu sa vodom stvaraju zapaljive gasove.6 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove jesu materije koje u dodiru sa vodom razvijaju gasove koji se pale u dodiru sa plamenom i varnicom (natrijum. alkalni silicidi i dr. U materije klase 4c prema ADR-u. a koji su odvojeni od drugih objekata.

permanganati. prema kriterijumu za ispitivanje). OS vrste samozagrevaju e oksidiraju e materije. oksidi. WO materije oksidiraju e (zapaljive) vrste koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. kao i da budu izra ene od materijala otpornog na po ar. Ukoliko do e do me anja kalijum permanganata sa glicerinom na obi noj temperaturi. prema kriterijumu za ispitivanje). OC korozivne oksidiraju e materije (OC1 te ne.Prevoz opasnih materija 2011 Materije i predmeti klase 4c. na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: O oksidiraju e materije bez dodatne opasnosti i predmeti koji sadr e takve materije (O1 te ne. W3 predmeti). WFC materije korozivne zapaljive koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. OF vrste i zapaljive oksidiraju e materije.7 Oksidiraju e materije Oksidiraju e materije su materije koje se u dodiru sa drugim materijama razla u i pri tom mogu prouzrokovati vatru (hloridi. Ambala na grupa III (za materije koje deluju slabo zapaljivo. Ambala na grupa II (za materije koje deluju zapaljivo prema kriterijumu za ispitivanje).). U grupu oksidacionih agenasa. svrstavaju se materije koje same po sebi ne moraju biti zapaljive ili sagorljive. WF1 materije zapaljive te ne koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. neorganski i organski nitriti i nitrati. na osnovu osobina dele se na: W materije koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. OT oksidiraju e otrovne materije ( OT1 te ne. bez dodatnih opasnosti. uz pojavu vrelog plamena. perjodati. perbromati. 2. kao i predmeti koji sadr e takve materije (W1 te ne. ali zbog vi ka kiseonika kojim raspola u mogu da izazovu ili doprinesu paljenju ili sagorevanju drugog materijala koji je zapaljiv. O3 predmeti). ozon. Prostorije za skladi tenje oksidacionih agenasa treba da budu hladne i dobro ventilirane. perflorati. OW vrste oksidiraju e materije koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. W2 vrste. Materije i predmeti klase 5a. Prema stepenu opasnosti oksidiraju e materije dele se na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za materije koje deluju samozapaljivo. u pojedinim slu ajevima. peroksidi alkalnih metala i njihove sme e i dr. WC2 vrste). jodati. hromati. 14 . U materije klase 5a. prema ADR-u. O2 vrste. Njihovim me anjem sa te nim korozivnim materijama mogu se stvarati veoma otrovni gasovi. Usled udara i trenja. WC otrovne materije koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove (WC1 te ne. persulfati. WS materije samozagrevaju e vrste koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. 0T2 vrste). WF2 materije zapaljive vrste koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove. vodeni rastvor vodonik-superoksida. mogu da pored po ara izazovu i eksploziju. svrstavaju se slede e grupe jedinjenja: organski i neorganski peroksidi. hlorati i perforati. Ove opasne materije ne treba skladi titi u blizini te nosti niske temperature zapaljivosti. OTC otrovne korozivne oksidiraju e materije. OC2 vrste). bihromati. dolazi do izrazito sna ne reakcije.

Materije klase 5b. 15 . a manje su osetljive na eksploziju od dinitrobenzola u dodiru sa plamenom ili na udar. U materije klase 5b. Razlaganje mo e biti izazvano kontaktom sa ne isto ama (aminin. svrstavaju se organske materije koje mogu da se smatraju derivatima vodonik peroksida. Materije iz ove klase su termi ki nestabilne i razla u se kod normalnih ili pove anih temperatura uz stvaranje toplote i gasova. na osnovu stepena opasnosti. trenjem. Samoubrzavaju a temperatura razlaganja (najni a temperatura na kojoj mo e do i do samoubrzavaju eg razlaganja materije u ambala i upotrebljenoj prilikom prevoza). kiseline. i to: Tip A nije dozvoljen za prevoz zbog svoje opasnosti u ambala i u kojoj je testiran. P2 organski peroksidi za koje je potrebna kontrola temperature. Organski peroksidi su organske materije sa vi im stepenom oksidacije koje mogu da izazovu tetne posledice po zdravlje ili ivot ljudi ili o te enje materijalnih dobara.Prevoz opasnih materija 2011 2. Svrstavanje u tipove od B do F je direktno povezano sa najve om dozvoljenom koli inom u jednom pakovanju. odnosno trenje. Organski peroksidi su klasifikovani. a manje su osetljive na eksploziju od dinitrobenzola u dodiru sa plamenom ili na udar. Tip G ne potpada pod propise klase 5b. Brzina razlaganja raste sa temperaturom i zavisi od formulacije (tipa) organskih peroksida. gde su jedan ili oba vodonikova atoma zamenjena organskim radikalima. Kontakt vodonik peroksida sa o ima mo e da izazove ozbiljne povrede ko e ili ro nja e. Temperature mogu biti: Kontrolna temperatura (maksimalna temperatura na kojoj organski peroksid mo e da se bezbedno prevozi). posebno kod o te enih pakovanja i prosutog sadr aja.8 Organski peroksidi Organski peroksidi su organske materije sa vi im stepenom oksidacije koje mogu da izazovu tetne posledice po zdravlje ili ivot ljudi ili o te enje materijalnih dobara. Kriti na temperatura (temperatura na kojoj se moraju primeniti procedureza slu aj opasnosti). jedinjenja te kih metala). Postoji velika opasnost od eksplozije i samozapaljenja. Za sugurnost organskih peroksida potrebno je kontrolisati temperaturu u toku prevoza. prema ADR-u. u sedam tipova. pove anom temperaturom . udarom i sli no. na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: P1 organski peroksidi za koje nije potrebna kontrola temperature. odnosno trenje.

T7 vrsti pesticidi. TC3 te ne neorganske. TF otrovne zapaljive materije (TF1 te ne. moraju biti snabdevene za zaklju avanjem. Ambala na grupa III (za malo . da pri delovanju. prema kriterijumu za ispitivanje. moraju da budu dobro zaptivene. kako bi se spre ilo isparavanje toksi nih materijala koji bi mogli da dovedu do zaga ivanja skladi tnih prostorija. T4 te ne neorganske. mo e da uva samo lice koje se stara o uvanju i izdavanju ovih materija.Prevoz opasnih materija 2011 2. Klju eve. T5 vrste neorganske. TC otrovne korozivne materije (TC1 te ne organske. T2 vrste organske. na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za vrlo otrovne materije). u kojima se dr e ove materije. mogu da kode zdravlju. mogu ugroziti ivot ili zdravlje ljudi ili tetno delovati na ivotnu sredinu. neophodno je primeniti slede e mere: Prostorije za skladi tenje treba da budu hladne i obezbe ene dobrom ventilacijom. svrstavaju se materije za koje se iz iskustva ili na osnovu eksperimenata mo e predpostaviti. T9 ostale otrovne materije). od prostorija i ormana. u kojima se nalaze ove materije. moraju da budu izolovani jedni od drugih. T8 uzorci. TFC otrovne korozivne zapaljive materije. udisanjem ili gutanjem. TC4 vrste neorganske). Da bi se izbegle ne eljene posledice. Prema stepenu opasnosti otrovne materije se dele. TW2 vrste).neznatno otrovne materije). TF2 te ni pesticidi. u kojima se dr e ove materije. Prostorije i ormani. pri skladi tenju ovih materija. TF3 vrste). U prostorijama. sa toksi nim materijama. uneseni u organizam ili u dodiru sa organizmom. ili da dovedu do uni tenja ljudi i ivotinja. TC2 vrste organske. TS vrste samozagrevaju e otrovne materije. na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: T otrovne materije bez dodatne opasnosti (T1 te ne organske. u relativno maloj koli ini upijanjem preko ko e. biolo kog ili prirodnog porekla i preparati proizvedeni od tih supstancija koji. TW otrovne materije koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove (TW1 te ne. T6 te ni pesticidi. TO oksidiraju e otrovne materije (T01 te ne. T3 organometalne.9 Otrovne materije Otrovi su supstancije sinteti kog. i obele ene natpisom Äotrov". Sudovi. T02 vrste). 16 . Materije klase 6a. Ambala na grupa II(za otrovne materije). u kojima se uvaju ove materije. Sudovi. ne smeju da se dr e ivotne namirnice i sto na hrana. U materije klase 6a prema ADR-u. udaljene od mogu ih izvora paljenja. za ti ene od direktnog dejstva sun evih zraka. koje mogu me usobno da reaguju.

na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: I1 opasne po ljude zarazne opasne materije. Posledice. prema ADR-u. Radioaktivni materijali u potro nim proizvodima. Materije klase 6b. po zdravlje mogu biti: pojava kancerogenih oboljenja. smatraju se tako e materijama ove klase. svrstavaju se materije za koje je poznato. Prema stepenu opasnosti samo otpaci koji poti u od medicinskih postupaka na ljudima i ivotinjama kod kojih postoji relativno mala verovatno a da imaju zarazne materije svrstavaju se u ambala nu grupu II za materije sa srodnom opasno u. koji su dobili propisano odobrenje. prema zahtevima ADR-a su: Prirodni materijali i robe koji sadr e radionukleide koji se nalaze u prirodi i koji nisu prera eni za upotrebu. U materije klase 6b. ili se mo e predpostaviti da sadr e izaziva e bolesti. otpaci.d. 2. Radioaktivni materijali koji se prevoze u okviru ure aja ili postrojenja u kojima su sme teni prema siguronosnim propisima i gde se prevoz ne obavlja javnim putevima ili elezni kim prugama. Radioaktivni materijali koji su sastavni deo prevoznog sredstva. Predmeti koji su zaga eni virusima ili mikroorganizmima. 17 .). rikecije. kao i ukupna aktivnost za po iljku iznad vrednosti koje su date prema kriterijumu ADR-a. kao to su mikroorganizmi (uklju uju i bakterije. svrstavaju se materije koje sadr e radionukleide kod kojih je koncentracija aktivnosti.Prevoz opasnih materija 2011 2. iznutrice.02 mikrokirija) po gramu.d. I2 opasne po ivotinje zarazne opasne materije. Pored zra enja mo e se pojaviti pove anje temperature kao posledica lan ane reakcije. I4 dijagnosti ki uzorci).10 Gadne i zarazne (infektivne) materije Gadne i zarazne materije su supstance koje ire neprijatan miris ili sadr e mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazna oboljenja kod ljudi i ivotinja (sve a nesoljena ili usoljena ko a. Radioaktivni materijali koji ne pripadaju klasi 7 opasne robe. parazite i gljive) ili se mo e predpostaviti da kod ivotinja ili ljudi mogu da prouzrokuju pojavu zaraznih bolesti. Radioaktivni materijali su posebno opasni jer odaju nevidljiva zra enja. nedostaci kod novoro en adi ili promene u zemlji tu i sli no."). pod uslovima koji su navedeni. gubitak imuniteta. Prevoziti se smeju samo materijali klase 7 koji su poimeni no navedeni u spisku ADR-roba (ozna eni akronimom Än. I3 klini ki otpaci. U materije klase 7 prema ADR-u. posle njihove prodaje krajnjem korisniku.11 Radioaktivni materijali Radioaktivne materije su materije ija specifi na aktivnost prelazi 74 bekerela (0. viruse. pod uslovom da koncentracija aktivnosti ovih materijala ne prema uje desetostruku vrednost koja je navedena u tabelama za vrednosti aktivnosti prema zahtevima ADR-a. tetnost im zavisi od intenziteta i vrste. lezde. fekalije i dr.

korozivne materije. boridi.vrste). mogu da zagade i atmosferu u magacinskim prostorijama.te ne. mravlja kiselina. Korozivne materije se moraju dr ati u obele enim sudovima.te ne. II grupa pakovanja . C4 . fluoridi karbidi. fosfidi. i zapaljive gasovite produkte. CS . C3 . teluridi. Materije klase 8. a mogu da izazovu i druge opasnosti.korozivne materije. Grupisanje korozivnih materija po grupama pakovanja vr i se prvenstveno na osnovu ljudskog iskustva. vrste. cijanidi i druge materije koje pod dejstvom kiselina mogu da razvijaju izrazito otrovne gasovite produkte. dok u drugim slu ajevima.vrste).organske. Ove materije uvaju se u ventiliranim i hladnim prostorijama.vrste). reaguju i sa jedinjenjima kao to su: selenidi. CS2 . zapaljive. CF2 vrste).te ne. a mo e se izvr iti i na osnovu podataka dobijenih eksperimentalnim putem.ostale korozivne materije (C9 te ne.korozivne materije. arsenidi. COT . C7 organske. C10 . C02 . izolovanim od materija. ubrajaju se: Materije i predmeti koji sadr e te materije.). U zavisnosti od stepena opasnosti prilikom transporta. C6 neorganske. C2 . koje hemiskim delovanjem napadaju povr insko tkivo ko e i sluzoko e sa kojim dolazi u dodir ili koje prilikom osloba anja nanose tetu drugoj robi ili transportnim sredstvima ili mogu da ih razore. CT2 .predmeti). CF . na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: C1 C10 korozivne materije bez dodatne opasnosti: C1 C4 kisele materije (C1 neorganske.organske. 2.vrste). CO . mogu da oslobode toksi ne. brom. toksi ne. samozagrevaju e (CS1 . Materije koje sa vodom stvaraju korozivne te nosti ili sa prirodnom vlagom iz vazduha korozivne pare ili maglu. sulfiti. prema ADR-u. te ne. zapaljive (CF1 . 18 .te ne. U korozivne materije.korozivne materije. kao to su: sulfidi. CFT .neznatno korozivne materije. Pare kiselina reaguju sa metalima i hidridima metala osloba aju i vodonik. ta ne. te ne. CW . toksi ne ( CT1 . te ne. sulfidi. ija temperatura nije ni a od temperature mr njenja korozivne materije koja se skladi ti. vrste. azotna kiselina.neorganske.korozivne materije. C5 C8 -bazne materije (C5 neorganske.organske. C9 C10 . U ove materije ubrajaju se kiseline i njihovi anhidridi i alkalije. Opasne materije i predmeti klase 7 nemaju klasifikacioni kod. vrste). te ne. oksidiraju e. One mogu da razore sudove u kojima se nalaze. CW2 .visoko korozivne materije. korozivne materije razvrstavaju se u tri grupe pakovanja: I grupa pakovanja . cijanidi. C11 . C8 . silicidi.korozivne materije koje u dodiru sa vodom osloba aju zapaljive gasove (CW1te ne.vrste). toksi ne.korozivne materije. CT -korozivne materije. a ukoliko su isparljivi. natrijum-hloroksid i dr. vrste). oksidiraju e (C01 .12 Korozivne (nagrizaju e) materije Korozivne (nagrizaju e) materije su materije koje u dodiru sa drugim materijalima i ivim organizmima izazivaju njihovo o te enje ili uni tenje (sumporna kiselina.Prevoz opasnih materija 2011 U klasi 7 nema podela na ambala ne grupe. III grupa pakovanja .

prema ADRu prihvatljive za transport su: UN broj 1798 nitrohlorovodoni na kiselina. u obliku fine pra ine mogu da ugroze zdravlje.Prevoz opasnih materija 2011 Hemijski nestabilne korozivne materije ne treba transportovati ukoliko predhodno nisu preduzete odgovaraju e preventivne mere kojima bi se spre ilo eventualno razlaganje tih materija ili polimerizacija tokom prevoza. M11 ostale materije koje predstavljaju opasnost za vreme prevoza. 19 . M6-M8 materije opasne za okolinu (M6 te ne materije koje zaga uju vodu. M2 materije i uredaji koji u slu aju po ara mogu dovesti do formiranja dioksina. prema ADR-u. 2. U materije klase 9. M9 i M10 materije na povi enoj temperaturi (M9 te ne.ako imaju osobine tih materija.13 Ostale opasne materije i predmeti Ostale opasne materije su supstancije koje za vreme prevoza predstavljaju opasnost. magnetni materijali i sl. M7 vrste materije koje zaga uju vodu. M8 genetski izmenjeni mikroorganizmi i organizmi). M5 aparati za spasavanje ivota. M3 materije koje ispu taju zapaljive pare. dele se na slede e ambala ne grupe: Ambala na grupa I (za materijale koji predstavljaju srednju opasnost). Materije klase 9. svrstavaju se materije i predmeti koji za vreme prevoza predstavljaju neku opasnost koja nije obuhva ena pojmovima drugih klasa. a ne spadaju u neku drugu klasu. suvi led. Ambala na grupa II (za materijale koji predstavljaju malu opasnost). Materije koje nisu. Hemijski nestabilne sme e ostataka sumporne kiseline.). Hemijski nestabilne sme e azotne kiseline ili sme e ostataka sumpornih i azotnih kiselina. na osnovu karakteristika (klasifikacioni kod) dele se na: M1 materije koje pri udisanju. Prema stepenu opasnosti materije se klase 9. a koje se ne mogu svrstati u klasu od 1 do 8 (azbest. M10 vrste). Opasnim materijalima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpaci . M4 litijumske baterije.

vidljivost. Pouzdanost vozila i njegovih delova je verovatno a da vozilo uspe no izvr ava svoju funkciju cilja. Tako e zavisi i od elemenata aktivne bezbednosti kao to su ko iona svojstva. signalizacija i sl. Da bi se pobolj ala ekonomi nost vozila neophodno je obezbediti: ve u korisnu nosivost. Analiza ekonomi nosti svodi se na analizu transportnog rada tj. Osnovne eksploataciono-tehni ke karakteristike vozila su: 1. koeficijenta korisnog dejstva. Ukoliko je poznata dinami ka karakteristika vozila mogu e je odrediti maksimalnu brzinu kretanja. analizu transporta odre ene mase. ve i vozni u inak. upravljivost. a zavisi i od prohodnosti vozila i elemenata njegove komfornosti. Dinami nost vozila se smanjuje sa du inom njegove eksploatacije. u odre enim dozvoljenim granicama. Promenom uslova eksploatacije menjaju se i eksploatacionotehni ke karakteristike vozila. pri odre enim uslovima kori enja tokom itavog veka trajanja. Ekonomi nost vozila . 2. Dinami nost vozila je usko povezana i sa ostalim eksploataciono-tehnolo kim karakteristikama. odnosno da radi bez otkaza tokom odre enog vremenskog perioda pri unapred odre enim uslovima kori enja. Naj e e se izra ava kao sposobnost vozila da zadr i eksploataciona svojstva. pa zato postoje vozila za razli ite uslove eksploatacije. prenosnog odnosa u transmisiji.Pouzdanost predstavlja jedan od osnovnih pokazatelja kvaliteta vozila. Ekonomi nost vozila ili voznog parka se karakteri e pre svega na osnovu utro enog goriva. primenjenih pneumatika i aerodinami nosti vozila. Dinami nost vozila zavisi od njegovih konstruktivnih svojstava poput snage i obrtnog momenta motora. Faktor koji prouzrokuje pogor anje dinami nosti vozila je pogor anje izlaznih karakteristika njegovih podsistema to je posledica istro enja delova odre enih sklopova. Vozila za prevoz opasnih materija 3. maksimalni uspon koje vozilo mo e da savlada kao i ubrzanje koje mo e posti i pri odre enom stepenu prenosa. Pouzdanost vozila . Ekonomi nost je jedan od osnovnih zahteva koja se postavljaju pred vozila budu nosti i zbog toga treba raditi na pobolj anju ekonomi nosti vozila.1 Eksploataciono-tehni ke karakteristike vozila Eksploataciono-tehni ke karakteristike vozila obuhvataju kompleks me usobno povezanih karakteristika od kojih zavisi pogodnost vozila za kori enje pri odre enim eksploatacionim uslovima. maziva. Trenutni stepen razvoja nauke i tehnike ne omogu ava izradu vozila koje zadovoljava funkciju cilja u svim uslovima eksploatacije.Prevoz opasnih materija 2011 3.Ona zavisi od velikog broja faktora. Dinami nost vozila . zapremine ili broja putnika na datoj relaciji. stabilnost. rezervnih delova kao i ljudskog rada na jedinicu transportnog rada. 3.Dinami nost vozila predstavlja sposobnost prevo enja putnika ili tereta najve om srednjom brzinom pri odre enim uslovima. Pouzdanosti vozila je potrebno posvetiti 20 . ukupne mase vozila. manju potro nju goriva i pobolj anje infrastrukture.

Moralnim razlozima (zastarela tehnika i estetika). U zavisnosti od zahteva koji se postavljaju vozilima sa aspekta prohodnosti. barem dve pogonske). starenje). zamor. U fazi projektovanja pouzdanost se utemeljuje. vrsto e njegove konstrukcije i mogu nosti zadovoljenja zakonskih propisa. Kapacitet se kod teretnih vozila izra ava u kg i kg/m3 ili koeficijentom iskori mase. eksploatacija). pasivni parametri bezbednosti. 5. enja 6. 3. Prohodnost vozila . 21 . 4. Prilikom izvr avanja svoje funkcije. puzanje. putnika. od vozila se zahteva da u najmanjoj meri negativno uti e na u esnike u saobra aju i na okolinu. Ekonomskim razlozima (visoki tro kovi odr avanja. Tehni kim razlozima (korozija. dok se od putni kih vozila izra ava se brojem mesta za putnike. a tokom eksploatacije se obezbe uje. udobnost pri upravljanju vozilom. tereta i okoline u naj irem smislu. 8. u fazi proizvodnje se realizuje. Prohodnost vozila zavisi od: vu nih osobina.Vek trajanja motornog vozila je ograni en: 1. to je mogu e samo u okviru relacije voza -vozilo-okru enje. kataliti ki parametri bezbednosti. Kapacitet vozila direktno zavisi od njegovih dimenzija.Prohodnost vozila predstavlja mogu nost njegovog kretanja po lo ijim putevima i besputnim terenima. Udobnost kori enja vozila . udobnost pri ulazu i izlazu iz vozila. a u zavisnosti od toga na koji na in uti u na op tu bezbednost vozila uglavnom se grupi u u tri grupe: aktivni parametri bezbednosti. vozila pove ane prohodnosti (sa dve ili tri osovine. 7. Ukoliko analiziramo bezbednost vozila u saobra aju. Osnovni pokazatelji udobnosti vozila su: adekvatna oscilatorna udobnost. Bezbednost kori enja vozila .Udobnost kori enja vozila predstavlja kompleksan pokazatelj kvaliteta vozila. proizvodnja.Kapacitet vozila predstavlja najve u koli inu tereta ili najve i broj putnika koji mo e odjednom da se preveze. komfor sedi ta za putnike i voza a.Prevoz opasnih materija 2011 posebnu pa nju u svim fazama njegovog ivotnog ciklusa (projektovanje.Bezbednost kori enja vozila obuhvata sve one komponente kvaliteta koje se odnose na stepen sigurnosti kori enja vozila sa stanovi ta rukovaoca. habanje. vozila mo emo grupisati na: vozila normalne prohodnosti. odgovaraju i ambijentalni uslovi poput klimatizacije i buke u prostoru za putnike i voza e i drugo. Kapacitet vozila . 2. udobnost pri utovaru i istovaru tereta. geometrijskih parametara vozila i specifi nog pritiska kojim vozilo deluje na podlogu. suvi e kratki vremenski intervali izme u pojave uzastopnih otkaza i dugotrajan proces odr avanja). Vek trajanja vozila . kao i mogu nost savla ivanja raznih prepreka. Postoje parametri bezbednosti.

koriste se: listice opasnosti i table za obele avanje vozila. 3. U slu aju da su vozila prazna. Svi ostali u esnici u saobra aju moraju da znaju kakve opasnosti prete od takvih vozila. Zahtevi koje table kojima se vr i ozna avanje moraju da ispune su: Izvode se u pravougaonom obliku. Nagib crvenih fluorescentnih pruga je pod uglom od 45° dok je irina pruge 100 mm. Geometrijski parametri vozila koji uti u na prohodnost su: podu ni i popre ni polupre nik prohodnosti vozila. a maksimalna 2300 mm. odnosno tereta.2 Ozna avanje vozila za prevoz opasnih materija Vozila za prevoz opasnih materija se esto javljaju u javnom transportu. ona predstavlja verovatno u da e se potrebni postupci odr avanja obaviti do odre enog vremena pri odre enim uslovima. Na ovaj na in se smanjuje vreme vozila "u otkazu". Pogodnost konstrukcije vozila za odr avanje . Duga i te ka vozila namenjena za prevoz opasnih materija obavezno moraju biti obele ena reflektuju im plo ama postavljenim na zadnjoj strani vozila. a voza mora posebno da vodi ra una o na inu vo nje zbog opasnosti koju takva roba ima kako ne bi ugrozio svoje zdravlje. Pogodnost konstrukcije za odr avanje je unutra nja karakteristika vozila koja predstavlja sposobnost vozila da zadr i ispravno stanje putem preventivnog odr avanja ili da se vrati u ispravno stanje putem korektivnog odr avanja. o i ena i da voza poseduje odgovaraju u potvrdu ustanove koja je to i enje uradila oznake za obele avanje vozila za transport opasnih materija koje su postavljene na vozilo. irina plo e je 140 mm. Postoje razli ite opasnosti koje nisu vidljive kroz ambala u. Za obele avanje vozila koja transportuju opasnu robu na na in koji je predvi en ADR-om. polupre nik zaokretanja i gabaritne mere. 9. Naime.Pogodnost konstrukcije vozila za odr avanje je posebno zna ajna za opisivanje i ocenjivanje sistema odr avanja vozila. klirens (najmanja visina iznad stajne povr ine). Ova obaveza va i i kada se u teretnom vozilu transportuje prazna i neo i ena ambala a u kojoj su bile sme tene opasne materije. vozila sa vazdu nim jastucima).Prevoz opasnih materija 2011 vozila visoke prohodnosti (sa etiri i vi e osovina od kojih su sve pogonske). 22 . Zbog toga moraju da budu obele eni spoljnim oznakama koje daju jasne informacije o opasnostima koje od njih proizilaze. Ukupna minimalna du ina seta koji mo e biti sastavljen od jedne. kontejner ili cisternu. dve ili etiri plo e je 1130 mm. zdravlje drugih lica i okolinu. a samim tim pove ava gotovost vozila. prednji i zadnji ugao prohodnosti. moraju biti skinute ili prekrivene odgovaraju im materijalom. Treba da imaju retroreflektuju u utu pozadinu sa crvenim fluorescentnim prugama. specijalna vozila (amfibije. Vozila moraju da budu obele ena na isti na in i u slu aju kada su prazna i neo i ena.

i opasne materije klase 7. a materijal od kojeg se izra uju mora biti vodootporan i dugotrajan. kao i vozila koja transportuju opasne materije kase 1. a za nadgradnju ima kontejner-cisternu ove listice ne moraju da budu postavljene na vozilo ukoliko su ve postavljene na sudovima sa opasnim materijama.2. moraju da budu odele ene sa bo nih strana i sa zadnje strane vozila odgovaraju im listicama 23 . Na in postavljanja zavisi od nadgradnje vozila. gde se listice opasnosti postavljaju sa sve etiri strane kontejnera. Kada teretno vozilo nije pokriveno . listice opasnosti moraju da budu postavljene sa bo nih strana i zadnje strane vozila kao i na kontejner-cisternama. Ova odredba ne va i za sli aj kada se prevoze opasne materije klase 1.1 Listice opasnosti za vozila koja prevoze opasne materije Za obele avanje vozila. kada je to predvi eno ADR-om koriste se listice opasnosti koje su prikazane na slici 1. Teretna vozila u kojima se transportuju vrste opasne materije u rasutom stanju. Listice opasnosti se po pravilu postavljaju sa bo nih strana vozila i pozadi.Prevoz opasnih materija 2011 3. i 7. Slika 1. vrste opasne materije i na ina pakovanja. U slu aju da se prevozi komadna roba koja je pravilno obele ena. osim u slu aju kada se opasne materije nalaze u kontejneru. na vozilu ne moraju da budu postavljene listice opasnosti bez obzira to se vr i prevoz opasnih materija. Modeli listice opasnosti U slu aju kada se pokriveno teretno vozilo koristi za prevoz opasnih materija u kontejner-cisternnama.

na svojoj komori sa bo ne strane moraju da budu postavljene odgovaraju e listice opasnosti.5. a na donjem oznaka stepena opasnosti. Za obele avanje vozila koja prevoze opasne materije klase 1 i klase 7 vozila koja prevoze kontejnere. 1.1 (najve a opasnost). 1.2 Table za obele avanje vozila koja prevoze opasne materije Table za obele avanje vozila se postavljaju uvek na prednjoj i zadnjoj strani vozila u vertikalnoj ravni. 1. Sve razli ite listice opasnosti moraju da budu postavljene i sa zadnje strane vozila. 1.6. a u pojedinim slu ajevima i na bo nim stranama vozila tako da budu lako uo ljive i jasno vidljive. Slika 2.2. Listica opasnosti eksplozivnih materija razreda opasnosti 1. 1. na listicama opasnosti unosi se slovna oznaka grupe kompatibilnosti koja odgovara razredu eksplozivne materije sa najve im stepenom opasnosti (slika 2). Na gornjem delu listice je simbol vrste opasnosti.1. kao i opasne robe koje se transportuju u odgovaraju oj ambala i kao komadna roba uvek se koriste table reflektuju e narand aste boje dimenzija 400 x 300 mm oivi ene crnom linijom irine 15 mm (slika 3a).Prevoz opasnih materija 2011 opasnosti. 1.4 (smanjena opasnost). kako je defmisano ADR-om. po slede em redosledu: 1.2. U slu aju transporta me ovite robe klase 1.3. odnosno eksplozivnih materija razli itih razreda.2 i 1. 24 . Obele avanje vozila cisterni u kojima se nalazi jedna opasna materija u jednoj ili vi e komora vr i se odgovaraju im listi ima opasnosti sa bo nih strana i sa zadnje strane vozila.3 3. Tabla takvog izgleda mora da bude postavljena sa prednje i zadnje strane vozila cisterni sa vi e komora u kojima se nalaze razli ite opasne materije. U slu aju da se u vozilu cisterni koja ima vi e komora nalaze razli ite opasne materije.

Ove oznake identifikuju opasnost od opasne materije. reflektuju e narand aste boje podeljene horizontalnom linijom na dva polja i sa ispisanim identifikacionim oznakama (slika 3b). Otrovnost ili opasnost od infekcije.X". 9. 6. 7.. Obaveza u pogledu vatrootpornosti ne va i u slu aju prevoza vrstih opasnih materija u rasutom stanju. To je identifikacioni broj materije ili UN broj. Zapaljive te nosti (isparenja) i gasovi ili samozagrevaju e te nosti. 25 . 5. U donjem delu table uvek je ispisan etvorocifren broj koji indentifikuje opasnu materiju. Zapaljive vrste materije ili samozagrevaju e vrste materije. Zna enje cifara opasnosti u gornjem delu table: 2. Korozivnost. Tabele za obele avanje vozila koja prevoze opasne materije Kada se vrste. Radioaktivnost.Prevoz opasnih materija 2011 Slika 3. a najvi e tri cifre i jedno slovo . 3. Prva cifra u gornjem delu table pokazuje glavnu opasnost. Opasnost od spontane burne reakcije. Osloba anje gasa usled pritiska ili hemijske reakcije. 8. te ne ili gasovite opasne materije transportuju bez ambala e u odgovaraju im vozilima kao to su vozila cisterne ili vozila sa odgovaraju om nadgradnjom za obele avanje vozila i nadgradnju koriste se table dimenzija 400 x 300 mm. U gornjem delu table mogu da budu ispisane najmanje dve. osim za pojedine materije pod posebnim uslovima). (po pravilu je zabranjen prevoz vrstih opasnih materija u rasutom stanju. Oksidiraju e delovanje materije (podsti u vatru). a druga i tre a cifra ako postoje pokazuju dodatne opasnosti. Navedene table moraju da budu takvih karakteristika da brojevi budu neizbrsivi i itljivi i posle petnaest minuta provedenih u plamenu. 4.

u rokovima njegovog va enja. Ova dokumentacija mora biti va e a u vremenskom trenutku obavljanja transporta. neophodno je obezbediti potrebnu dokumentaciju koja se za potrebe transporta izdaje od strane nadle nih institucija. a njena ispravnost proverava se kontrolama. 26 . Ozna avanje. francuskom ili nema kom jeziku. Ispitivanje vozila za transport opasnih materija obuhvata utvr ivanje pouzdanosti i bezbednosti sa aspekta eksploatacionih uslova u drumskom saobra aju. Va nost sertifikata o ispravnosti vozila ne mo e trajati du e od jedne godine. u zemlji gde su registrovana da bi se utvrdilo da li zadovoljavaju op te i posebne zahteve koji se postavljaju pred njih. moraju se nalaziti slede a dokumenta: 1. Tako e. Odgovaraju i baterijski prekida strujnih krugova. ra unaju i od dana izdavanja sertifikata odmah po izvr enom pregledu. za vozilo registrovano na teritoriji te ugovorne strane. obavezno je obavljanje ispitivanja motornih i priklju nih vozila za transport opasnih materija. ABS ko ioni sistem i odgovaraju i sistem za trajno ko enje. u osnovi. Ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija. Posebno pa nju treba obratiti na kontrolu zahteva koji se odnose na:    Elektri ne instalacije.Prevoz opasnih materija 2011 3. Certifikat se izdaje na jeziku zemlje koja ga izdaje. a tako e i na engleskom. sa aspekta posebnih zahteva pri transportu odre ene opasne materije.3 Potrebna dokumentacija pri transportu opasnih materija Pre samog po etka procesa transporta opasnih materija i predmeta sa opasnim materijama. Limitator brzine. U kabini vozila. od strane nadle ne institucije druge ugovorne strane. Tahograf. utvr ivanje funkcionalnih karakteristika. Sprovo enje nadzora se vr i radi sticanja uvida u izvr avanje zadataka. ukoliko ugovor izme u zemalja izme u kojih se prevoz obavlja ne predvi a druga ije.certifikat o ispravnosti vozila. u sertifikatu mora biti nazna en datum poslednjeg pregleda. obuhvataju performanse vozila. Vozila kojima se prevoze opasne materije moraju biti podvrgnuta godi njem pregledu. Certifikat o ispravnosti vozila za transport opasne materije Saglasno postoje im propisima. Za svako vozilo koje na tehni koj kontroli poka e zadovoljavaju e rezultate ovla ena laboratorija iz zemlje u kojoj je vozilo i registrovano izdaje ADR . kojim se transportuju opasne materije. Kontrolu mogu uspe no obavljati lica koja su pro la odgovaraju u obuku. u cilju izdavanja Uverenja i Certifikata ime se potvr uje ispravnost i opremljenost vozila za transport opasne materije. mora se uva avati. Certifikat izdat od nadle ne institucije jedne od ugovornih strana.

voza mora da ima takozvani ADR cerifikat. Obuka posade vozila koje prevozi opasne materije sastoji se iz op teg i specijalizovanog dela. 3. Osnovni cilj op te obuke jeste upoznavanje voza a sa rizicima koji se javljaju pri transportu opasnih materija i merama koje se preduzimaju da bi se ti rizici sveli na minimum.Prevoz opasnih materija 2. e da bude i u obliku otpremnice ili nekog drugog dokumenta. voza i se upoznaju sa posebnim zahtevima koje je potrebno ispuniti prilikom transporta me ovite robe iz klase 1. a koji se odnose na kompatibilnost eksplozivnih materija i predmeta sa eksplozivnim materijama. Isto tako. ali mora da ima e informacije u vezi opasne materije: Naziv materije i identifikacioni broj (UN-broj). na in i vrsta pakovanja. Ukupna koli ina (zapremina. nisu dovoljne da bi se upravljalo vozilom koje prevozi opasne materije. Ime i adresa primaoca. ambala na grupa. Nije u potpunosti definisana forma pisanja. koja se dobija nakon kursa i polo enog ispita. Klasu. Tovarni list (isprava o prevozu) a mo slede    Popunjava se na mestu utovara. to jest potvrdu da je osposobljen za prevoz opasnih materija. Potvrda po iljaoca da su ispunjeni uslovi za prevoz po propisima ADR-a (materija dozvoljena za prevoz. kao i postupcima koji se preduzimaju u cilju sopstvene za tite i za tite okoline u slu aju akcedentne situacije.bruto ili neto masa). Op ta obuka sprovodi se u formi kursa odobrenog od strane nadle nog organa. nakon ega se mo e produ iti polaganjem ispita. Ime i adresa po iljaoca. Inicijale ADR. voza u predato upustvo za slu aj nezgode). Izdavanje certifikata vr i ovla ena ustanova. Jo jedan uslov za dobijanje ADR certifikata je da je voza star najmanje 21 godinu. obele avanje. Za tu vrstu prevoza. Certifikat o obuci voza a 2011 Uobi ajene voza ke dozvole. Specijalizovana obuka voza a koji upravljaju vozilima za transport eksplozivnih materija podrazumeva upoznavanje voza a sa specifi nim vrstama rizika koji su karakteristi ni isklju ivo za transport eksplozivnih materija i predmeta sa eksplozivnim materijama. francuskom ili nema kom i jeziku zemlje koja ga je izdala. Certifikat va i pet godina. 27 .  Potrebno je tako e da se popunjava isprava o prevozu i za prazno i neo i eno vozilo sa odgovaraju im napomenama. bez obzira na kategoriju. Broj i opis paketa. Ispisuje se na engleskom.

 Mere koje se preduzimaju u slu aju o te enja i razbijanja pakovanja opasnih materija. registarski broj vozila.3) nije potrebno posebno odobrenje. ADR . kao i na jezicima zemalja kroz koje se prolazi. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti ili uputstvo u slu aju nezgode Obaveza po iljaoca opasnih materija je da voza u predaju pisana uputstva o postupku sa materijom u slu aju nezgode najkasnije pre zapo injanja prevoza. Uputstvo treba da sadr i: Naziv materije. jeziku zemlje gde se vr i utovar i istovar. Brojeve telefona policije i vatrogasaca. Adresa i broj telefona po iljaoca.opasnosti. Za prevoz ostalih klasa opasnih materija (klase 2. je u nadle nosti vojske. br. 5. Dozvole za prevoz predhodno navedenih klasa opasnih materija izdaje Ministarstvo unutra njih poslova Republike Srbije.Prevoz opasnih materija 4. ambala na grupa. i to za svaki pojedina ni prevoz. Dozvole sadr e sve bitne podatke o prevozu. UN-broj. a naro ito kada one ugroze put ili objekte pored kojih vozilo prolazi. kao i o metodama i sredstvima koja se ne smeju primenjivati. Uputstva za pru anje prve pomo i koju treba pru iti ljudima ako do u u dodir sa opasnim materijama koje se prevoze ili koje iz njih mogu da se razviju. osim ako se prevoz obavlja pod re imom Ämalih koli ina" definisanih ADR-om. 28 . Za prevoz nekih klasa opasnih materija (1. Dozvole (odobrenja) za prevoz 2011 Prevozom opasnih materija mogu da se bave samo preduze a i preduzetnici kojima je to delatnost. ta nije Uprava protivpo arne policije. Upustvo se izdaje na jeziku koji voza razume. kao to su vrsta i koli ina tereta. Karakteristike materije.7 i opasnog otpada) obavezno je imati dozvolu. trasa i vreme kada e se prevoz obaviti. a molbe se podnose op tinskim sekretarijatima unutra njih poslova. Opasnosti koju predstavljaju opasne materije koje se prevoze i potrebne mere sigurnosti koje se preduzimaju da bi se opasnost izbegla. Li na za titna oprema.klasa. ime voza a i pratioca. Za potrebe vojske izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i predmeta sa eksplozivnim materijama. Mere predostro nosti u slu aju po ara.6. jer u protivnom ona gubi va nost. a naro ito o metodama i sredstvima koja se primenjuju prilikom ga enja. ve se njihov prevoz vr i u skladu sa uslovima propisanim ADR-om. Svaku promenu bilo kojeg od ovih podataka treba blagovremeno prijaviti organu koji je izdao dozvolu.

Metla. Ukoliko se koriste svetiljke. Odgovaraju i kontejner za sakupljanje (samo za male koli ine). Odgovaraju e sredstvo za absorbciju. metla). 29 . odgovaraju e izme. sva vozila koja prevoze opasne materije moraju biti snabdevena sa: Torbom sa potrebnim alatom za nu ne terenske popravke na vozilu. . one su ute boje. odgovaraju a lopata. u koliko je vozilo opremljeno sa stacionarnim ure ajem za ga enje po ara koji se na jednostavan na in automatski uklju uje prilikom pojave po ara na motoru.Prevoz opasnih materija 2011 3. odnosno datum kada treba da se izvr i naredna inspekcija. b) Pored opreme propisane pod (a) sa najmanje jednim portabl ure ajem za ga enje po ara kapaciteta od najmanje 6 kg suvog pra ka (ili ekvivalentnog kapaciteta zavisno od materije za ga enje) koji je prilago en uslovima za ga enje po ara na gumama. odgovaraju e rukavice. Kad je u pitanju ostala oprema. Osim toga. a moraju imati nezavisno napajanje. ko nicama ili po ara na tovaru i koji u koliko se koristi za ga enje po ara na motoru ili u kabini transportne jedinice ne sme da pogor a po ar. na ovim ure ajima mora da se nalazi oznaka usagla enosti sa standardom koju priznaje nadle na institucija kao i natpis. odgovaraju i upija . koji mogu biti izvedeni kao reflektuju i unjevi. ure aj za obezbe ivanje normalnog disanja. trougao) y Za za titu okoline: Prekriva za odvodne kanale i kanalizaciju otporan na materiju koja se prevozi. Motorna vozila sa maksimalnom masom iznad 12 tona. Dva samostoje a upozoravaju a ure aja. posuda sa vodom za pranje o iju. Adekvatna lopata. osnovna za tita tela. Sa najmanje jednim klinastim podmeta em za svako vozilo ponaosob veli ine prilago ene te ini vozila i pre niku to ka. ru na lampa za svakog lana posade vozila. Me utim. Sa neophodnom opremom za preduzimanje preventivnih mera za pove anje bezbednosti i to posebno: y Za zastitu u esnika u javnom prevozu: Cetri refleksiona samostoje a znaka za upozorenje (npr. sigurnosni trouglovi ili svetla sa kontinualnim osvetljenjem i bljeskanjem. odgovaraju a za tita o iju. kupe.4 Oprema vozila za prevoz opasnih materija Sva vozila koja prevoze opasne materije moraju biti snabdevena sa: a) Sa najmanje jednim portabl ure ajem za ga enje po ara kapaciteta od najmanje 2 kg suvog pra ka koji je prilago en uslovima za ga enje po ara na motoru ili u kabini transportne jedinice i koji u koliko se koristi za ga enje po ara na tovaru ne sme da pogor a po ar ve da ga pomogu stvu stavi pod kontrolu. Na portabl ure aje za ga enje po ara stavlja se ig kojim se potvr uje da ure aji nisu kori eni. Neophodnom opremom za ostvarenje mera bezbednosti (upozoravaju i prsluk za svakog lana posade vozila. tada portabl ure aj za ga enja po ara ne mora da bude prilago en uslovima za ga enje po ara na motoru. moraju biti opremljena ure ajem za ograni enje brzine. Najmanje jednom dizalicom po vozilu koja je svojim kapacitetom prilago ena te ini vozila i pre niku to kova.

Komfor sa aspekta buke. zahtev za visokom specifi nom snagom suprotan je zahtevu iskori enja athezione mogu nosti podloge i maksimalno dozvoljene mase vu nog sprega i osovinskog optere enja). Zahtevi koji se postavljaju pred vozilima za prevoz opasnih materija 4. Predhodno navedeni zahtevi esto su suprotni jedan drugom. eksploatacioni i zahtevi vezani za bezbednost. Udobnost i pode ljivost voza kog sedi ta.1 Zahtevi koji se postavljaju pred vozila za prevoz opasnih materija Zahtevi koji su uslovljeni klasom i kategorijom vozila a koji se postavljaju pred vozilima naj es e se svrstavaju u tri grupe : op ti. Mogu nost modifikacija bez velikih ulaganja. Unifikacija sklopova i delova. koroziju i habanje. ventilacije.Prevoz opasnih materija 2011 4. Lako a i brzina utovara i istovara. Dobra upravljivost i dr anje puta. Op ti zahtevi koji se postavljaju pred vozilima su: Vu no dinami ka svojstva. Konstrukcija mehanizama i elemenata koja elimini e mogu nost pojave neispravnosti pri rukovanju. 30 . Zadovoljenje standarda i drugih zakonskih regulativa. to bolje iskoris enje nosivosti. otpornost na zamor. Iz tog razloga se pri projektovanju ine kompromisi u stepenu zadovoljenja pojedinih zahteva (npr. Minimalna potro nja goriva i maziva. Aerodinami nost. Preglednost i vidljivost sa voza kog sedi ta. grejanja. Eksploatacioni zahtevi koji se postavljaju pred vozilima su: to ni i tro kovi kori enja. to manji uticaj vozila na okolinu ali i njegovu to ve u uo ljivost u svim vremenskim uslovima. Minimalan broj mesta i vremena podmazivanja i pode avanja. Lako sklapanje i rastavljanje sklopova pri opravkama. ekonomi nost i kompaktnost gradnje i niski tro kovi proizvodnje. to manji tro kovi odr avanja. Primena siguronosnih stakala. Zahtevi vezani za bezbednost koji se postavljaju pred vozilima su : Funkcionalnost. to ve i odnos ukupne i sopstvene mase. Pouzdanost. Funkcionalnost. Funkcionalnost signalnih uredaja. vibracija. efikasnost i pouzdanost sistema za ko enje i upravljanje. Funkcionalnost sistema za osvetljavanje puta i za i enje vetrobranskog stakla. Dobra upravljivost. to ve e srednje brzine kretanja. esteti nost i funkcionalnost karoserije. upravljanja. Visoka stabilnost kretanja u svim uslovima. Lak pristup svim mestima za opslu ivanje. Mali specifi ni pritisak to kova na podlogu.

ograni ava se za transport 50kg opasnih materija. Aneks 5. uklju uju i nivo koji odgovara neoptere enom stanju. ali u slu aju otkaza elektrike na ABS-u. ija dozvoljena ukupna masa prelazi 16 tona i motorna vozila namenjena za vu u priklju nog vozila. ne mo e do i do blokiranja to kova na brzinama ve im od 15km/h. kada se trajni usporiva izvodi kao motorna ko nica. sa aspekta sistema ko enja. u potpunosti treba da zadovolje tehni ke zahteve ECE 13 ili Direktive 71/320/EEC. moraju biti opremljena efikasnim sistemom ko enja u slu aju kada se ista odvajaju od motornog (vu nog) vozila. pri emu ukupna dozvoljena masa vu nog vozila ne prelazi 44 tone. Efikasnost trajnog usporiva a se treba kontrolisati pomo u ABS-a.Prevoz opasnih materija 2011 4. za optere eno vozilo. 31 . za vu no vozilo i omogu iti ugradnju trajnog usporiva a na priklju nom vozilu. Provodnika od akumulatora do alternatora. koje je opremljeno samo inercijalnom ko nicom. ali i dobro izolovani. na taj na in da na ko enoj osovini. Ova vozila moraju da budu snabdevena efikasnim uredajem za ko enje. Motorna vozila . Sva tri trajna usporiva a. Provodnika od alternatora do osigura a prekida a strujnog kola. Ako motorno vozilo u potpunosti ne zadovoljava predhodno opisane zahtevane performance trajnog usporiva a. treba da budu opremljena trajnim uspora em koji treba da zadovolji slede e zahteve: Trajni usporiva mo e biti jedan ure aj ili kombinacija nekoliko ure aja. Performanse trajnog usporiva a treba da budu takve da u potpunosti zadovoljavaju zahteve ECE 13. koja se ko i trajnim usporiva em. integrisani ili kombinovani retarder treba da se isklju uju automatski. namenjena za prevoz opasnih materija. da ne bi do lo do pojave kratkog spoja i eventualnog varni enja. treba zadovoljiti zahteve ECE 13.2 Zahtevi koji se postavljaju pred odre enim delovima vozila za prevoz opasnih materija Motorna i priklju na vozila namenjena za transport opasnih materija. Aneks 5. Svi strujni krugovi moraju biti snabdeveni osigura ima ili automatskim prekida ima strujnog kola. Na takvim motornim vozilima je potrebno ugraditi kontrolni uredaj koji e signalizirati rad trajnog usporiva a na priklju nom vozilu. koji e delovati na sve to kove i automatski izvrsiti njegovo zaustavljanje. Upotreba priklju nog vozila. pri emu svaki mora imati svoju vlastitu komandu. Priklju na vozila. Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da ne dolazi do pregrevanja. ija ukupna dozvoljena masa prelazi 10 tona. Razli iti stepeni prenosa u menja u se koriste za dobijanje razli itih nivoa efikasnosti. prema ECE 13. u slu aju prekida veze izme u vu nog i priklju nog vozila. osim: Provodnika od akumulatora do ure aja za paljenje i ga enje motora. Trajni usporiva i treba da uklju uju nekoliko nivoa efikasnosti. namenjena za prevoz opasnih materija. mogu biti dozvoljena.

Predhodno navedeni provodnici moraju biti to kra i. Moraju biti pravilno pri vrs eni i postavljeni. Ure aji za grejanje. sa izolovanim unutra njim zidovima.Prevoz opasnih materija 2011 Provodnika od akumulatora do ku ista kontrolne jedinice retardera. gorivo treba da curi direktno na zemlju bez mogu nosti ostvarivanja kontakta sa toplim delovima vozila ili sa tovarom. Pogonski agregat. Slobodan prostor. postavljeni u tovarnom prostoru. Senzori kablova za ABS ne treba da imaju dodatnu za titu. Kabina vozila mora da bude izra ena od nezapaljivog materijala.3 Posebni zahtevi koji se odnose na odre enu izvedbu vozila Materijali. i rezervoara goriva ne sme biti manji od 15 cm. treba da zadovolji slede e zahteve: U slu aju curenja. 4. tako da su bezbedni od eventualnih mehani kih udara i grejanja koje emituje izduvni sistem i motor. ure aji za startovanje posebnog grejanja. Provodnika od akumulatora do mehanizma za elektri no podizanje prate e osovine. siguronosni pojasevi. mora da bude tako opremljen i postavljen. razne obloge i ostali zapaljivi delovi ne smeju imati karakteristiku gorenja ve u od 100 mm/min. koji se koriste pri izradi konstrukcije vozila treba da zadovoljavaju odre ene uslove koji se odnose na opasnost od zapaljenja i eksplozije. zavese. u slu aju da se radi o elektri nom ili elektromagnetnom retarderu. koja se nalazi iza kabine voza a. Celokupna elektroinstalacija. Ku iste akumulatora treba da bude izolovano ili prekriveno izolovanim poklopcem. Delovi sedi ta voza a. izme u kabine. Rezervoar goriva. treba da budu tako konstruisani da spre e zapaljenje u 32 . rezervoari goriva. Sijalice za svetla na vozilima koja prevoze opasne materije ne smeju biti izvedene sa navojem. treba da budu sa efikasnom za titom od po ara na otvoru za to enje goriva i osiguranjem hermeti kog naleganja poklopca rezervoara. Rezervoari goriva. mora biti tako re eno da ne izaziva zagrevanje tovarnog prostora. kao i izduvni sistem. oni moraju biti osigurani u metalnoj ventilisanoj kutiji ili u kutiji od nekog drugog materijala odgovaraju e vrsto e. Ukoliko su akumulatori postavljeni na neko drugo mesto. krov kabine. Posebno grejanje kabine vozila za prevoz opasnih materija. odnosno postavljene pregrade. u kojima se nalazi benzin. U blizini tovarnog prostora ne smeju biti postavljeni ure aji za posebno grejanje. mora biti tako konstruisana. tapacirung. tada je neophodno postojanje pregrade od metala ili nekog sli nog materijala. instalirana i za ti ena. Ako kabina vozila za prevoz opasnih materijala nije izra ena od zapaljivog materijala. izduvni sistem. da ne do e do pojave varnice i kratkog spoja tokom normalnog kori enja. motornog vozila za prevoz opasnih materija. Ako se na zadnjoj strani kabine nalazi prozor. da ne bude potencijalni izvor zagrevanja i zapaljenja materije koja se prevozi. za rad pogonskog agregata. onda on mora biti hermeti ki zatvoren i napravljen od vatrootpornog stakla sa vatrootpornim okvirom. a da u slu aju akscedentnih situacija umanji rizik mogu ih pojava neispavnosti. a ne ispod poklopca motora. sto je bli e definisanano u IS03795/1989.

Elektri na otpornost. Pred vozilom za prevoz opasnih materija (slika 4) demonta nim posudama sa zapreminom ve om od 1m3 i fiksnim posudama sa zapreminom ve om od 3m3. obavezno je odr avanje temperature u predvi enim granicama. itd. Rad ure aja. mora biti nezavisan od rada motora vozila u kojem se transportuju opasne materije. na osnovu kojih se izdaje odre eni certifikat. Na ina spajanja elemenata posude. namenjenog za odr avanje temperature u tovarnom prostoru. ne sme biti ve a od 10 . koje se koristi za rad ure aja za odr avanje temperature. kao i drugih povr ina u neposrednoj blizini posude. Motor mora biti sme ten ispred prednjeg zida tovarnog prostora. svih me usobno spojenih delova. 33 . kao i prodiranje rashladnog sredstva u kabinu voza a. U slu aju da do e do isticanja opasne materije koja se prevozi. Postojanje opreme koja spre ava isparavanje opasne materije koja se prevozi. Ove posude moraju biti podvrgnute detaljnim ispitivanjima. Tovarni prostor treba da bude snabdeven ventilatorima ili otvorima za ventilaciju. postavljaju se zahtevi u pogledu: Vrste materijala od koga je posuda napravljena. Postojanje ure aja koji omogu avaju prilago avanje temperature u tovarnom prostoru direktno iz kabine voza a. Vozila namenjena za transport materija kod kojih se temperaturom kontroli e samoreakcija (klasa 4a) i organskog peroksida (klasa 5b) treba da zadovolje slede e zahteve: Postojanje opreme koja omogu ava izolaciju i odr avanje temperature u skladu sa materijom koja se prevozi. bez prepreka. koji mogu uzrokovati pojavu korozije treba izbegavati. Metalne kontakte. Napon u elektri noj instalaciji ne treba da prelazi vrednost od 24V.Prevoz opasnih materija 2011 eksplozivnoj atmosveri pri odre enim radnim uslovima i da izlaz toplog vazduha bude uvek otvoren. Srednja vrednost koeficijenta prenosa toplote materijala koji se koristi u konstrukciji vozila ne smeju biti ve e od 0. Debljine zidova posude. Rashladno sredstvo. Posuda za prevoz opasne materije moraju biti povezane sa asijom barem jednim elektri nim provodnikom. koja se nalazi u unutra njosti tovarnog prostora treba da bude izvedena sa za titom u prahu za slu aj otpornosti na plamen.4 W/m2K. Elektri na instalacija. Tako e je neophodno izvr iti prikupljanje i odvo enje stati kog elektriciteta sa povr ina posude. ne sme biti zapaljivo.

po zdravlje ivih bi a i o uvanje prirodnih resursa i materijalnih dobara. treba da bude minimalno 90% visine te ista optere enog vozila. kada se one ne bi proizvodile. radi za tite od udara sa zadnje strane. mora da zadovolji zahteve ECE Pravilnika 111.Prevoz opasnih materija 2011 Slika 4. 34 . Na zadnjem kraju vozila. koristile i transportovale. iza prostora za prevoz opasne materije. Potpuna za tita od opasnih materija ne postoji. To nas upu uje na zaklju ak da rizik od tetnog dejstva opasnih materija. zahteva se ugradnja za tite sa bo nih strana. sa podlogom. To bi bilo mogu e. odgovaraju im merama. na rastojanju ne manjem od 100mm. jedino u situaciji. za prevoz opasnih materija. Vozilacisterne. Osovinsko optere enje svih osovina optere ene poluprikolice ne sme da prelazi 60% od nominalne ukupne mase optere enog vu nog voza. potrebno je postaviti za titnik. Pored rizika prilikom transporta. po pitanju stabilnosti u odnosu na prevrtanje. Primena opasnih materija danas je neophodna. Kod nekih izvedbi posuda za prevoz pra kaste ili granulaste opasne materije. Vozilo za prevoz opasnih materija Srednja vrednost rastojanja izme u spoljnih ta aka kontakta desnog i levog to ka iste osovine. ne mogu se izbe i rizici prilikom utovara i istovara opasne materije. treba smanjiti na najmanju mogu u meru.

IMDG-CODE . kada va e a zakonska regulativa nije me usobno uskla ena i celovita. propisi moraju biti uskla eni sa me unarodnim smernicama.za vazdu ni saobra aj. Nadzor. U takvoj situaciji. ADN . Pravilnika o na inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra aju .glasnik 53/2002. zahteve koje mora da ispuni na in utovara. skra eno nazvane IAEO-preporuke.list 82/1990. obele avanje transportovanog materijala. zahteve koje mora da ispuni transportno sredstvo.za elezni ki saobra aj. skladi tenje i uni tavanje. Da bi broj nezgoda sa opasnim materijama bio to manji. Ministarstvo unutra njih poslova. odnosno nadle na ministarstva: Ministarstvo saobra aja.Prevoz opasnih materija 2011 5. uklju uju i i njihovo uvanje.za pomorski saobra aj.Sl. Na me unarodnom nivou postoje i regulative za bezbedan transport radioaktivnog materijala Me unarodne organizacije za atomsku energiju (IAEO). Zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija 5. y y Svaki od ovih zakona na svoj na in defini e problematiku opasnih materija. neminovno ima za posledicu i pove an stepen rizika od izbijanja eksplozija i po ara. injenica je da je od dana stupanja na snagu ovih zakona.1 Osnove zakonske regulative u oblasti opasnih materija Svrha postojanja zakonske regulative koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija je za tita ljudi i ivotne sredine od o te enja koja mogu biti izazvana pri rukovanju opasnim materijama. specifi ni za dato transportno sredstvo. potrebno je utvrditi odre ena pravila pona anja svih lica koja sa njima dolaze u kontakt. Navedeni propisi o opasnoj robi reguli u posebno: dozvole za transport.za re ni saobra aj).list 68/2002). do lo do pove anja obima prometa eksplozivnih materija i broja subjekata koji u njemu u estvuju. To je ostvareno kroz dono enje i definisanje: y y Nacionalnih propisa (Zakon o prevozu opasnih materija . obele avanje transportnog sredstva. zahteve koje mora da ispuni ambala a. 35 . Po to su ovo i me unarodni transporti. ICAO-TI .Sl. kao i obuku osoblja zadu enog za transport. do danas. Uredba Vlade Republike Srbije o prevozu opasnih materija u drumskom i elezni kom saobra aju -Sl. neophodno je izdvojiti ona klju na mesta koja predstavljaju osnov za zakonito postupanje u toj oblasti. odnosno kontrolu sprovo enja transporta opasnih materija u skladu sa zakonskim odredbama sprovode odgovaraju i nadle ni organi. Me unarodnih sporazuma (ADR .za drumski saobra aj. Za za titu od mogu ih rizika u transportu opasnih materija postoje brojni propisi. RID .

prvenstveno. Pravilnik o stru nom osposobljavanju voza a motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i druga lica koja u estvuju u prevozu tih materija. Pravilnik o tehni kim uslovima koje moraju da ispunjavaju preduze a koja vr e stru no osposobljavanje voza a motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja u estvuju u prevozu tih materija. potpisnice ADR-a. Pravilnik o na inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra aju i Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i elezni kom saobra aju.godine je ovaj sporazum ratifikovala tada nja SFRJ. treba da imaju odgovaraju u pravnu regulativu. od dana stupanja na snagu ovog Zakona. kao i radnje koje su u vezi sa tim prevozom (pripremanje materije za prevoz. na inu sprovo enja i programu obuke za rukovanje vatrenim oru jem.Prevoz opasnih materija 2011 Ministarstvo za za titu ovekove okoline. Pravilnik o tehni kom pregledu vozila. Sve dr ave. Razlike. Dr ave potpisnice ovog sporazuma imaju obavezu da svoje nacionalne propise prilagode sporazumu. Pravilnikom o bli im uslovima i na inu sme taja i uvanja oru ja i municije. Prevoz opasnih materija. Zakon o prometu eksplozivnih materija. do danas do lo je do bitnih promena u Evropskom sporazumu o me unarodnom prevozu opasnih roba u drumskom saobra aju (ADR). S obzirom da je na a zemlja potpisnica svih konvencija o prevozu opasnih materija. Njime su definisani uslovi pod kojima se vr i prevoz opasnih materija. Treba imati u vidu da za prevoz opasnih materija va e. koju kod nas ini: Zakon o prevozu opasnih materija. Pravilnik o na inu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija. sve odredbe ADR-a. na nivou evropskog komiteta regulisan je odgovaraju im Zakonom o prevozu opasnih materija koji je baziran na me unarodnim konvencijama. a 1972. Zakon o za titi ivotne sredine. uputstava. Preciznije obja njenje postupanja sa pojedinim opasnim materijama data su u okviru slede ih na ih propisa: Zakon o eksplozivnim materijama. Zakon o eksplozivnim materijama. odluka. Me utim. Zakon o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. Zakon o eksplozivnim materijama.Evropski sporazum o me unarodnom drumskom prevozu opasne robe) sa injen u enevi 1957. Pravilnik o registraciji motornih i priklju nih vozila. me u kojima je i na a). Zakon o oru ju i municiji. godine. postoje i treba ih sagledati da bi izbegli mogu e gre ke i nesporazume pri prevozu opasnih materija. Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija. Pravilnik o bli im uslovima obavljanja. zapaljivim te nostima i gasovima. Pravilnik o dokumentaciji koja se prila e uz zahtev za izdavanje dozvole za me unarodni prevoz u 36 . Ovom sporazumu pristupilo je 38 dr ava. Na osnovu preporuka Ujedinjenih nacija postoji sporazum za drumski transport opasnih materija ADR (European agreement concerning the international carriage of dangerous good by road . Zakon o osnovama bezbednosti saobra aja na putevima. Zakon o bezbednosti saobra aja na putevima. u pojedinim zahtevima. ona je du na da neposredno primenjuje odredbe ovog sporazuma. provere zakonitosti rada i preduzimanja odgovaraju ih mera. Pravilnik o dimenzijama.godine. Osnovni cilj nadzora je sticanja uvida u izvr avanje zadataka. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za sudove pod pritiskom. izme u ADR-a i na e zakonske regulative. ukupnim masama i osovinskom optere enju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da zadovolje ure aji i oprema na vozilu u saobra aju na putevima. Zakon o prevozu u drumskom saobra aju. utovar i istovar i usputne manipulacije). Ovaj sporazum je sa injen u enevi 1957.

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehni kim normativima za pokretne sudove za komprimirane. koli inu i na in pakovanja oru ja. Odobrenje za prevoz ne izdaje se u onim slu ajevima kada to zahtevaju razlozi bezbednosti i odbrane Republike. trasu i krajnje mesto prevoza. delova za oru je i municije vr i za potrebe Vojske Srbije. Jedna od odredbi ADR sporazuma je da nacionalni propisi ne smeju biti bla i. vrstu.Technical Instructions). Ovim zakonom ure eni su: uslovi pod kojima se vr i prevoz opasnih materija. delova za oru je i municije. Transport na unutra njim plovnim putevima -AND (Europen Ageement Concerning the International Carriage of Dagerous Goods by Inland Waterwaus). nazna enje vrste i oznake prevoznog sredstva. Vazdu ni transport . Radi zaokru ivanja celokupne problematike prevoza opasnih materija. Prevoz opasnih materija. Lista otrova razvrstanih u grupe. naziv i adresu primaoca. Osnovni zakon o prometu i sme taju zapaljivih te nosti i gasova. naziv i adresu prevoznika. niti sa njim u suprotnosti. na osnovu preporuka Ujedinjenih nacija. posebne mere bezbednosti za prevoz opasnih materija po granama saobra aja. te ne i pod pritiskom rastvorene gasove. Za prevoz oru ja. Odobrenje nije potrebno ako se prevoz oru ja. primenjuju se odredbe Zakona o oru ju i municiji. prate e radnje u vezi prevoza. delove za oru je i municije. Uredba o ratifikaciji evropskog sporazuma o me unarodnom drumskom prevozu opasne robe i protokola o potpisivanju evropskog sporazuma o me unarodnom drumskom prevozu opasne robe. prevoz na unutra njim plovnim putevima i prevoz u vazdu nom saobra aju. treba imati u vidu slede e: U drugim vidovima transporta.ICAO-TI (International Civil Aviation Organization . Nadle ni organ mo e po potrebi narediti prevozniku i preduzimanje posebnih mera obezbe enja pri prevozu oru ja. Pomorski saobra aj IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods . Kada se radi o prometu i prevozu oru ja i municije. delova oru ja i municije koja sadr i eksplozivnu ili zapaljivu materiju potrebno je odobrenje nadle nog organa. za dono enje ovog zakona je Ustav SFRJ ( lan 315) iz 1990.godine. Odluka o obele avanju otrova u prometu.RID (Regulations Corcerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail). zajedni ke mere bezbednosti za sve opasne materije i posebne mere bezbednosti za prevoz odre enih vrsta opasnih materija. kao i inspekcijski nadzor nad izvr enjem ovog zakona. Tro kove posebnih mera obezbe enja snosi prevoznik.Code). datum i sat zapo injanja prevoza. u Republici Srbiji. regulisan je saveznim Zakonom o prevozu opasnih materija. prevoz u drumskom i elezni kom saobra aju. Pravilnik koji se prila e uz zahtev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz u me unarodnom drumskom saobra aju. Uredba o ratifikaciji aneksa A i B Evropske konvencije o me unarodnom prevozu opasne robe u saobra aju.Prevoz opasnih materija 2011 drumskom saobra aju. postupak sa opasnim materijama reguli e se za: elezni ki transport . a pravni osnov. Zahtev za izdavanje odobrenja prevoznik podnosi najkasnije 24 asa pre zapo etog prevoza i sadr i: naziv i adresu po iljaoca. posebne mere bezbednosti za prevoz opasnih materija. naziv i adresu proizvo a a. 37 .

a slu e za li nu upotrebu (upalja i. naprave i drugi sli ni predmeti koji sadr e minimalne koli ine opasnih materija koje ne predstavljaju opasnost po okolinu. odnosno autonomnoj pokrajni. Prakti no. a po potrebi i javnost. Isprava o prevozu opasnih materija mora da sadr i: 38 .). a izduvna cev motora mora biti opremljena hvata em varnica. kao i vozila u kojima se prevoze opasne materije klase 1a. lakovi i sl. 5. Ispale ili na bilo koji na in pri prevozu prosute opasne materije. 1b. pored prevoza regulisane su i radnje koje su u vezi sa prevozom poput prevoza. Prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije moraju biti tehni ki ispravna.ako se iz tehnolo kih razloga prilikom manipulacije ta materija mora zagrevati na temperaturu vi u od etiri petine njene ta ke paljenja. a po potrebi i najbli i organ sanitarne inspekcije.2 Propisi i zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija Propisi i zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobra aju. nadle ni organ uprave pozva e preduze e koje raspola e tehni kim sredstvima za izvr enje takvog zadatka da to uradi na ra un prevoznika. izra ena. Po iljalac koji daje opasnu materiju na prevoz du an je da za svaku po iljku opasne materije ispostavi ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju da preduzmu i da ih preda prevozniku. svi propisi u oblasti opasnih materija reguli u njihov prevoz u celom preocesu koji je iri od prevoza u u em smislu. u prtljagu se mogu prevoziti aparati. 4a.Prevoz opasnih materija 2011 5. sibice. smesti na odgovaraju e mesto ili na drugi na in neutralizuje. prikupi i odstrani. prevoznik je du an da obezbedi. odstrani. opremljena i obele ena u skladu sa propisanim standardima. a koja va e u na oj zemlji. zapaljivi gas u sudovima koji se pune na vozilima ili kojima se prevozi druga zapaljiva materija ija je ta ka paljenja vi a od 55°C . Ako prevoznik nije u mogu nosti da ispale ili prosute opasne materije prikupi. 5a i 5b moraju za vreme utovara ili istovara tih materija da budu uzemljeni. istovara i sli no. 4b.2. odnosno smesti na za to odre enim mestima ili da ih na drugi na in u ini bezopasnim i da o tome obavesti najbli u stanicu milicije. utovara. tj. 1c.1 Odredbe zakona o prevozu opasnih materija koja se odnose na drumski saobra aj Cisterne i druga prevozna sredstva kojima se prevozi zapaljiva te nost ija je ta ka topljenja ni a od 55°C. Opasne materije ne smeju da se predaju niti primaju na prevoz kao prtljag. Mesta odre uje nadle ni organi u republici. Preduze a i druga pravna lica koji prevoze opasne materije du ni su da u slu aju nestanka opasne materije pri prevozu preduzmu potrebne mere da se one prona u i da o opasnosti koju predstavlja opasna materija obaveste najbli i organ sanitarne inspekcije ili najbli u stanicu milicije. Izuzetno. temelje se na odredbama me unarodnog sporazuma o prevozu opasnih materija u drumskom transportu (ADR).

 Nazna enje posebnih mera koje treba da se preduzmu pri prevozu opasne materije i mera za spre avanje. klasu u koju spada i redni broj u toj klasi. odnosno ubla avanje tetnih posledica koje mogu da nastanu usled nezgode ili udesa na prevoznom sredstvu (po ar. certifikat o ispravnosti vozila. uverenje o stru noj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i uputstvo o posebnim merama bezbednosti. ivotne sredine i dobara. nema kom ili francuskom. kao i identifikacioni broj iz odgovaraju eg me unarodnog sporazuma kada je on utvr en). Nazna enje da je uz ispravu o prevozu opasne materije prevoznik predao i pismeno uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju da preduzimaju. isprava o prevozu opasne materije mo e biti napisana na jeziku Republike Srbije i na jeziku te zemlje. Prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija du ni su da na ispravi o prevozu opasne materije svojim potpisom potvrde prijem deklarisane opasne materije za prevoz. Naziv. broj komada i dr. Ako se opasna materija upu uje u zemlju koja se grani i sa Republikom Srbijom. od kojih jedan ostaje kod posiljaoca. Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija du no je da poseduje isprave o prevozu opasne materije. odnosno li no ime. Naziv. a sadr i sve podatke o opasnoj materiji. Ako u toku prevoza prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija utvrdi ili na drugi na in sazna da prevozi opasnu materiju iji je prevoz zabranjen. Nazna enje po iljaoca da su ispunjeni uslovi propisani za prevoz odnosne opasne materije. Isprava o prevozu opasne materije koja se upu uje u inostranstvo mora da bude napisana na jeziku Republike Srbije i na engleskom. adresu i broj telefona preduze a ili naziv i broj telefona organa koji mora da se obavesti o nezgodi ili udesu koji se desio prilikom prevoza opasne materije.). lom ambala e. jedan se uru uje prevozniku. duzan je da odmah obustavi dalje prevo enje opasne materije i o tome obavesti nadle nu stanicu milicije i po iljaoca. Isprava o prevozu opasne materije ne ispostavlja se ako tovarni list ili druga odgovaraju a isprava o prevozu. 39 . Potpis i pe at po iljaoca. adresu i broj telefona po iljaoca i primaoca. Podatke o koli ini opasne materije (bruto i neto masa. Po iljalac opasne materije du an je da odmah po prijemnom obave tenju o obustavljanju prevoza preuzme opasnu materiju i preduzme odgovaraju e mere da na do e do ugro avanja zdravlja ljudi.). Isprava o prevozu opasne materije ispostavlja se u tri istovetna primerka.Prevoz opasnih materija 2011 Podatke o vrsti opasne materije (hemijski. Postupak sa licem koje do e u dodir sa opasnom materijom. naro ito: Nazna enje vrste opasnosti koju predstavlja i posledice koje mo e da izazove opasna materija. tehni ki i trgova ki naziv opasne materije. a jedan se dostavlja primaocu opasne materije. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje moraju da se preduzmu pri prevozu opasne materije treba da sadr i. prosipanje ili isticanje opasne materije i sl.

prevoznik je du an da na vidljiv na in ozna i mesto na kojem je nastalo rasipanje otrova. protivgradne rakete. da naredi preduzimanje posebnih mera bezbednosti pri prevozu odre enog otrova (pravac kretanja. one moraju da budu izra ene prema srpskom standardu. pratnja i sl. privredna municija i sl. Otrovi ne smeju da se prevoze u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama. Sudovi koji su namenjeni za prevoz ode enog gasa mogu se puniti i drugom vrstom gasa pod uslovom da najmanji probni pritisak za taj gas ne bude ve i od probnog pritiska za koji je posuda ispunjena i da naziv gasa i najve a dozvoljena te ina punjenja bude upisana na posudi. lekovima i predmetima op te upotrebe koji podle e zdravstvenom nadzoru. Za prevoz otrova u unutra njem saobra aju potrebno je odobrenje od strane nadle nog organa.). osim sudova koji su izra eni od materijala otpornog na atmosferske uticaje. Sudovi u kojima se prevoze zapaljive te nosti moraju da odgovaraju tehni kim uslovima propisanim za odre enu vrstu zapaljivih te nosti. Ekspozivne materije nije dozvoljeno prevoziti u kabini voza a i u prostoru prevoznog sredstva u kojem se prevoze lica. Ako se zapaljive te nosti prevoze u metalnim ba vama ili metalnim bocama. Ako u toku prevoza otrova nastane rasipanje ili oticanje usled havarije prevoznog sredstva ili iz drugih razloga zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine. Prevoz sudova sa gasovima vr i se. Sudovi u kojima se prevoze gasovi moraju da budu snabdeveni ispravnim ventilima. koje se izdaje na zahtev po iljaoca. Ventili na tim sudovima moraju da budu zasti eni zastitnom kapom ili zastitnim prstenom i hermeti ki zatvoreni za vreme prevoza. po pravilu. 40 . otvorenim prevoznim sredstvom na kome tovar mora da bude za ti en od tetnih atmosferskih uticaja. Ovo se ne primenjuje na prevoz predmeta napunjenih eksplozivnim materijama kod kojih su sredstva za paljenje ugra ena u toku proizvodnje (municija. sto nom hranom. kao ni na zajedni ki prevoz eksploziva do 50 kg.). Po iljalac opasne materije du an je da odmah po prijemnom obave tenju o obustavljanju prevoza otkloni utvr ene nedostatke ili preuzme opasnu materiju. Osoblje prevoznog sredstva kojim se prevoze otrovni gasovi i druge opasne materije koje stvaraju pare i gasove opasne po zdravlje mora za vreme prevoza imati odgovaraju u opremu za li nu zastitu.Prevoz opasnih materija 2011 Prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija koji u toku prevoza utvrdi da prevozi opasnu materiju koja ne ispunjava uslove propisane za prevoz ili koja nije deklarisana kao opasna materija ili je neta no deklarisana. odnosno prema stranom ili me unarodnom standardu koji nije u suprotnosti sa srpskim standardima. uzimaju i u obzir odgovaraju e mere bezbednosti koje zahtevaju svojstva pojedinog gasa. Organ uprave nadle an za poslove zdravstva propisuje koja se koli ina smatra manjom koli inom namenjena za laboratorijske i nau ne svrhe. Eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smeju da se prevoze zajedno u istom prostoru prevoznog sredstva. po potrebi. da o tome odmah obavesti najbli i nadle ni organ sanitarne inspekcije ili najbli u stanicu milicije i da do dolaska sanitarnog inspektora spre i pristup ljudi i ivotinja na tom mestu. du an je da obustavi dalje prevo enje opasne materije i o tome obavesti po iljaoca. Organ nadle an za izdavanje odobrenja za prevoz otrova mo e. Prevoz sudova sa gasovima mo e da se vr i i zatvorenim prevoznim sredstvom ako je ono snabdeveno ventilacionim ure ajem ili je omogu eno stalno provetravanje.

 Li ne podatke o licima koja e izvr iti prevoz radioaktivne materije. eksplozivna ili zapaljiva. predmetima op te upotrebe koji podle u zdravstvenom nadzoru. prevoze se uz pratnju lica osposobljenog za rukovanje tim materijama. odnosno odredene saobra ajnim znakom postavljenim na putu. Ako je radioaktivna materija istovremeno i toksi na. lekovima i sto nom hranom. 2. U kabini vozila kojim se prevoze opasne materije klasa 1a. U odobrenju se mora nazna iti koli ina radioaktivne materije koje se mogu zajedno prevoziti ode enim prevoznim sredstvom. U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije. Brzina kretanja motornog vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da prelazi 80% od najve e dozvoljene brzine odre ene prema vrsti puta. odnosno naziv i mesto korisnika. agregatnog stanja i drugih svojstava radioaktivne materije. 4a. nadle nom organu dostavi obave tenje koje sadr i: Vrstu i registarski broj prevoznog sredstva kojim e se izvrsiti prevoz radioaktivne materije. dok za prevoz otrova ne sme biti ve a od 60 km/h. 1b. 3. Vrstu i koli inu radioaktivne materije. pored voza a mora da se nalazi i suvoza u slu ajevima predvi enim evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju.Prevoz opasnih materija 2011 Radioaktivne materije mogu da se pakuju i prevoze samo u ambala i namenjenoj za odre enu vrstu radioaktivne materije. Radioaktivne materije ne smeju da se prevoze u unutra njem saobra aju u istom tovarno prostoru sa ivotnim namirnicama. a ni u kom slu aju ne sme da bude ve e od 70 km/h. Itinerer kretanja prevoznog sredstva. usled varni enja ili udara da izazovu po ar ili eksploziju ili da o tete ambala u. odnosno broju izvora jonizuju eg zra enja i njihovoj ukupnoj aktivnosti. Vreme dolaska prevoznog sredstva sa radioaktivnom materijom u mesto kori enja i ime. Za prevoz radioaktivnih materija potrebno je odobrenje od strane nadle nog organa. 1c. Preduze e ili drugo pravno lice je du no da najkasnije 24 asa pre po etka prevoza radioaktivne materije. voza motornog vozila ne sme da se udalji od vozila kojim se prevoze opasne materija. Od trenutka prijema do trenutka predaje opasne materije. Preduze u ili drugom pravnom licu ija je delatnost vezana za koris enje radioaktivne materije mo e se izdati odobrenje za vi ekratni prevoz te materije sa rokom va nosti do est meseci. U vozilu kojim se prevoze opasne materije ne smeju da se dr e materije koje mogu da izazovu po ar. 4b. prilikom pripremanja takve radioaktivne materije za prevoz i za vreme prevoza moraju se preduzeti mere bezbednosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti. Na vozilu natovarenom opasnim materijama ne smeju da se vr e popravke koje mogu. Broj i datum izdatog odobrenja za prevoz. 5a i 5b pu enje nije dozvoljeno. Voza motornog vozila 41 . 4c. Vreme i mesto po etka prevoza radioaktivne materije. zavisno od veli ine i ja ine izvora. Radioaktivne materije koje u slu aju nezgode ili udesa mogu da dovedu do kontaminacije ili ugro avanja ivotne sredine zra enjem. koje se izdaje na zahtev po iljaoca.

odnosno ako vozilo parkira na kontrolisanom i odgovaraju e pripremljenom prostoru za parkiranje. Ovo se ne odnosi na vozilo kojim se prevoze opasne materija koje po Evropskom sporazumu o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju nema posebnih zahteva u pogledu parkiranja. odnosno zapaljivih te nosti sa temperaturom paljenja iznad 55°C treba da imaju ure aj za razelektrisanje . Vozilom kojim se prevozi opasna materija mora da ima dva znaka za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije. jedan od lanova posade du an je da obavesti najbli u stanicu milicije.odvod stati kog elektriciteta koji pre utovara ili istovara opasnih materija treba da bude priklju en na uzemljenje. umesto znaka za obele avanje vozila kojim se prevoze opasne materije. a za sva ostala vozila sa jednog ili dva mesta. O svakoj nezgodi ili udesu koji se dogodi prilikom prevoza opasnih materija. ije posledice posada motornog vozila ne mo e sama da otkloni ili zbog kojih ne moze da nastavi dalju vo nju. Motorno i priklju no vozilo kojim se prevozi radioaktivna materija moraju da imaju. Simboli upozorenja za obele avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije stavljaju se na bo ne strane i na zadnju stranu motornog i priklju nog vozila. Ako se u motornom vozila sa opasnim materijama koje je pretrpelo nezgodu ili udes nalazi samo voza . tri simbola upozorenja za ozna avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije. Vozila za prevoz opasnih materija klase od 1 do 5b treba da budu galvanski povezana u jednopotencijalnu celinu. kao i mesta za postavljanje znakova na vozilu moraju biti izvedeni u skladu sa odredbama evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju. vrsto fiksiranom pregradom. U unutra njem drumskom saobra aju opasne materije mogu da se prevoze i kombi vozilima iji je prostor za utovar robe odvojen od prostora za sme taj putnika. Motorno 42 . Galvanske veze i ure aje za razelektrisanje treba proveriti pre utovara. Kori enje prekida a za vozila za koja to zahteva evropski sporazum o me unarodnom prevozu za opasne robe u drumskom saobra aju treba da bude sa dva mesta. odnosno istovara. identifikacioni brojevi pojedinih opasnih materija. Vozila za prevoz opasnih materija. Opasne materije mogu da se prevoze motornim i priklju nim vozilima posebno konstruisanim za prevoz pojedine opasne materije ili vozila koja odgovaraju uslovima propisanim ovim zakonom i evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju. zapaljivih gasova. Ako je opasna materija koja se prevozi sa spiska evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju. na znacima za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije moraju da budu ispisani identifikacioni brojevi opasne materije koja se prevozi. lice koje se zateklo na mestu nezgode ili udesa ili lice koje prvo nai e na to mesto du no je da na zahtev voza a o tome obavesti najbli u stanicu milicije.Prevoz opasnih materija 2011 sme da se udalji od vozila kojim se prevoze opasne materija samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvoza a ili pratioca. Znakovi za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije. Vozila za prevoz opasnih materija treba opremiti odgovaraju im prekida em za isklju ivanje svih elektri nih kru nih tokova. Odredbe se primenjuju i kada se motornim vozilom prevoze prazni neo is eni sudovi u kojima su se nalazile opasne materije.

 Upu ivanjem suvoza a ili pratioca po iljke da na udaljenosti od 100 m do 150 m iza zaustavljenog vozila. Prenosnu lampu koja se mo e uklju iti na akumulator vozila i koja je izra ena tako da ne mo e izazvati eksploziju ili po ar. Najmanje dva aparata za ga enje po ara. No u i u vreme smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih.zastavicom za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije. utovara ili istovara ili iz drugog opravdanog razloga prinu en da vozilo sa opasnom materijom zaustavi na kolovozu ili parkirali tu u naselju. upzorava voza e koji nailaze onom stranom kolovoza na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo. ako nije snabdeveno ko nicama koje automatski ko e prilikom otka injanja od vu nog vozila. a drugi za gasenje po ara na tovaru vozila i to takvog punjenja koje s obzirom na koli inu i druga svojstva opasne materije. iza zaustavljenog vozila. Ukoliko se opasne materije prevoze priklju nim vozilom na kojem bilo koja osovina ima jednostruke to kove. mora da bude vezano za vu no vozilo i snabdeveno lancima. Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mo e se kretati samo putevima koji su odre eni za kretanje takvih vozila. danju . Priklju no vozilo kojim se prevoze opasne materije. od kojih jedan za ga enje po ara na motoru.postavljanjem svetiljke. dva znaka kojima se ozna ava motomo vozilo zaustavljeno na kolovozu. priklju no vozilo mora da ima poseban ure aj koji. pomo u zvu nog ili svetlosnog signala. omogu ava efikasno ga enje po ara. prilika . Dve lopate i jedan pijuk. koja se vidi sa udaljenosti od najmanje 150 m. upozorava voza a ako do e do pada pritiska u pneumaticima vise od 20% na bilo kom to ku priklju nog vozila. du an je da preduzme sve mere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost sa drugim vozilima. Dve zastavice za ozna avanje vozila kojima se prevoze opasne materije. saobra ajne nezgode. Dve zastavice za ozna avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije. da blagovremeno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za bezbedno zaobila enje zaustavljenog vozila. a naro ito u esnike u saobra aju upozori: Danju i no u . Motorna vozila kojima se prevoze opasne materije mogu se zaustavljati i parkirati samo na mestima koja su za tu vrstu vozila odre ena i obele ena.Prevoz opasnih materija 2011 vozilo kojim se prevoze opasne materije mora.postavljanjem. pored opreme predvi ene op tim propisima i evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju.svetiljkom. a no u i u uslovima smanjene vidljivosti . Ure aj za kontrolu zra enja i sredstva za zastitu i ozna avanje terena. Dva znaka kojima se ozna ava motorno vozilo zaustavljeno na kolovozu. 43 . da ima i slede u opremu: Voza ki alat i dizalicu za vozilo. Voza koji je zbog pojave otkaza na vozilu. Dve ru ne elektri ne baterijske lampe (svetiljke) sa blinkuju om ili stalnom svetlos u narand aste boje.

Ako se u vi edelnoj cisterni prevoze razli ite vrste opasnih materija. Listice opasnosti kojima se ozna avaju pojedina na i zbirna pakovanja opasnih materija moraju biti nalepljene na vidnom mestu obe bo ne i na zadnjoj strani strani motornog vozila. auto-cisterne i druge vrste vozila kojima se prevoze opasne materije. izdaje se certifikat na obrascu koji je predvi en ADR-om. Preduze e koje je izvr ilo dekontaminaciju cisterni ili kontejnera izdaje o tome potvrdu koju je voza du an da nosi sa sobom za vreme upravljanja takvim vozilom.2 Odredbe pravilnika o na inu prevoza opasnih materija u drumskom transportu Motorno i priklju no vozilo namenjeno za prevoz opasnih materija mora biti podvrgnuto posebnom pregledu u pogledu ispunjavanja uslova predvi enih zakonskom ili ADR-om za prevoz opasne materije za koju je namenjeno. promene neke od bitnih tehni kih osobina na vozilu zna ajnih za bezbedan prevoz opasne robe. prikolice. Ako su cisterne ili kontejneri na motornom ili priklju nom vozilu u kojima se vr i prevoz opasnih materija o is eni i ako je izvr ena dekontaminacija. Slika 6. na obe bo ne strane svakog od delova mora biti nalepljena listica opasnosti sa brojevima osnovne opasnosti i identifikacionim brojem opasne materije. U slu aju povla enja iz upotrebe motomog ili priklju nog vozila namenjenog za prevoz opasnih materija. kao to je prikazano na slici 5. mora se predhodno o istiti i dekontaminirati.2. Za motorno i priklju no vozilo za koje je na posebnom pregledu utvrdeno da isunjava uslove za prevoz odre ene opasne materije izdaje se potvrda sa rokom va nosti od jedne godine. promene vlasnika vozila. kao i isteka va nosti certifikata. sa njih se moraju ukloniti sve oznake koje su propisane za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije ili se te oznake moraju prekriti.Prevoz opasnih materija 2011 5. Ako se motorno ili priklju no vozilo namenjeno za prevoz opasnih materija koristi za drugu vrstu prevoza. Na osnovu predvi enih ispitivanja za motomo i priklju no vozilo za koje to zahteva ADR. Postavljanje listice opasnosti na vozilo za prevoz opasnih materija 44 . certifikat se mora vratiti organu koji ga je izdao. poluprikolice.

odnosno jedno prevozno sredstvo. uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju preduzeti i ispravu o osiguranju opasne materije i da ih preda prevozniku. tehni ki i za i eni naziv opasne materije. u uputstvu o posebnim merama bezbednosti koje se preduzimaju pri prevozu opasne materije. Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije u unutra njem saobra aju podnosi po ljalac opasne materije. ako se prevoze eksplozivne. preturati se ili me usobno sudarati. ono se mo e prevu i samo do najbli eg mesta gde je pogodno vrsiti popravku ili pretovar. Sva prevozna dokumenta koja se ispostavljaju za jednu po iljku opasne materije. izvoz. palete. palete. tranzit) mo e podneti uvoznik. izvoznik i prevoznik. u tovarni list se upisuje samo hemijski. Kada se tovarni list ispostavlja za po iljku opasne materije koja nema identifikacioni broj u ADR-u. klasu opasne materije i identifikacioni broj predvi en ADR-om. Po iljalac je du an da prilikom predaje opasne materije na prevoz. Tovarni list za opasnu materiju koja se prevozi mora da sadr i: hemijski. na ina pakovanja i ozna avanja. U slu aju neispravnosti na vozilu koje je natovareno opasnom materijom. odnosno za svako motorno vozilo kome mo e biti pridodato i priklju no vozilo. Pored mera bezbednosti predvi enih zakonom. moraju se za vreme prevoza nalaziti u kabini voza a. Nije dozvoljeno vu enje motornog vozila koje je natovareno opasnom materijom. mase svakog pojedina nog pakovanja. a brzina ne sme biti ve a od 40 km/h. a u slu aju prekida ili ispadanja spoljne veze sa vu nim vozilom. sudovi i druga vrsta ambala e za prevoz opasnih materija ravnomerno se sla u po celoj povr ini tovarnog prostora motornog ili priklju nog vozila i mogu se utovariti vi e od visine stranica tovarnog sanduka.Prevoz opasnih materija 2011 Sanduci. a zahtev za prevoz opasne materije preko dr avne granice (uvoz. vrste. sudovi i druga vrsta ambala e za prevoz opasnih materija mogu se utovariti i preko visine stranica tovarnog sanduka ako stranice tovarnog sanduka nedozvoljavaju ispadanje upakovane opasne materije u toku prevoza. Sanduci. u tovarnom listu pismeno potvrdi da opasna materija koji se predaje na prevoz odgovara odredbama Zakona i ADR-a u pogledu prirode opasne materije. Po iljalac koji daje opasnu materiju na prevoz du an je da svaku po iljku opasne materije. Za vreme prevoza radioaktivne materije voza i pratilac moraju posedovati li ni dozimetar. ispostavi ispravu o prevozu opasne materije. automatski zaustavljaju priklju no vozilo. otrovi kao i odobrenje za prevoz koje je izdao nadle ni organ. tehni ki i za i eni naziv te materije. Priklju no vozilo kojim se prevoze opasne materije mora biti opremljeno ko nim ure ajima koji stupaju u dejstvo pritiskom na papu u glavne ko nice vu nog vozila. Za pojedine opasne materije moraju se upisati i drugi podaci predvi eni ADRom. radioaktivne materije. Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mo e imati samo jednu prikolicu ili poluprikolicu. Takvo vozilo se vu e krutom vezom (rudom). Zbirna ili pojedina na pakovanja u kojima se nalaze opasne materije moraju se tako utovarati i u vrstiti da ne mogu ispadati iz tovarnog sanduka. tovarni list. moraju da se navedu 45 .

Vreme polaska vozila sa polazi ta. organ unutra njih poslova. Ugase po ar. U slu aju saobra ajne nezgode. Spre e prosipanje ili razlivanje opasne materije. Obele e (ograde i zabrane pristup licima) prostor na kojem je prosuta opasna materije. odnosno metode i sredstva koje se ne smeju primenjivati za ga enje po ara na toj materiji. a po potrebi i druge organe i organizacije. Kada ovla eno slu beno lice organa nadle nog za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona utvrdi da neka od nalo enih mera bezbednosti nije preduzeta. ovlas eno slu beno lice koje vrsi uvi aj o tome obave tava Upravu za civilnu za titu. naredi e da se obustavi dalji prevoz opasne materije dok se ta mera ne ispo tuje. Ako nastupi ili se o ekuje da e nastupiti neka od predhodno navedenih posledica. odnosno pratilac du ni su da zaustavljeno vozilo obele e na na in predvi en Zakonom i da do dolaska slu benog lica ovla enog za vr enje uvi aja preduzmu slede e mere: Isklju e rad motora.Prevoz opasnih materija 2011 metode i sredstva koja se primenjuju za ga enje po ara na opasnoj materiji koja se prevozi. Organ nadle an za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materijemo e narediti preduzimanje posebnih mera bezbednosti i to: Obavezan pravac kretanja. Voza koji upravlja motornim vozilom kojim se prevoze opasne materije du an je da se vozilom kre e samo putevima koji su nadle ni organi odredili za kretanje takvih vozila i da izbegava kretanje vozilom kroz naseljena mesta i mesta na kojima postoji mogu nost da do e do ugro avanja bezbednosti saobra aja. po ara. Pratnju stru nog lica za rukovanje opasnom materijom koja se prevozi. opasnostima koje predstavlja opasna materija za ivot i zdravlje ljudi i ivotnu sredinu i predlo e mere za spre avanje posledica. Po dolasku slu benog lica ovla enog za vr enje uvi aja. ovla eno slu beno lice koje vr i uvi aj mora narediti da se obustavi saobra aj na tom 46 . Kretanje u koloni (kada se kre e vi e vozila natovarenih opasnim materijama). Pratnju radnika organa unutra njih poslova. detaljno ga obavestiti o vrsti i karakteristikama opasne materije. Neprekidno trajanje prevoza bez zaustavljanja. voza i suvoza . preduze e se mere radi identifikacije opasne materije uz pomo prevoznih dokumenata i oznaka na vozilu. Iznesu iz vozila dokumenta za prevoz opasne materije. Obaveste nadle nu stanicu milicije o nesre i. Vremenske termine za kretanje vozila na odre enim deonicama puta. Ako zbog smrti ili povreda voza a. Ako se u koloni na putu kre u dva ili vi e vozila kojima se prevoze opasne materije. Ograni enje prevoza zbog vremenskih uslova. sa ta nim podacima o vrsti opasne materije koju prevoze i predlo e mere koje bi trebalo preduzeti radi spre avanja irenja opasne materije u ivotnu sredinu. Spre e pristup prolaznika i upozoravaju ih na opasnost koja preti od opasne materije. Tehni ku pratnju po iljaoca ili prevoznika. Ako je za prevoz opasnih materija odre en obavezan pravac (koridor). trovanja ili zaga ivanja ivotne sredine u ve em obimu. voza motornog vozila kojim se prevoze opasne materije du an je da se kre e tim pravcem (koridorom). me usobno rastojanje izme u tih vozila ne sme da bude manje od 200 metara. suvoza a ili pratioca ovla eno slu beno lice koje vr i uvi aj nije moglo biti obave teno o vrsti i osobinama opasne materije. Ako postoji opasnost da do e do ugro avanja ivota i zdravlja ljudi ili materijalnih dobara zbog eksplozije.

Opremljenosti i ozna enosti motornog vozila za prevoz opasnih materija. Ako prilikom uvida na licu mesta slu beno lice organa nadle nog za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije utvrdi nedostatke u pogledu uslova za prevoz. O izvr enoj kontroli motornog vozila koje prevozi opasnu materiju. vrstu i koli inu opasne materije u prevozu i mesto utovara i istovara. odnosno potvrde o ispravnosti motornog vozila za prevoz opasnih materija. Opasna materija pakovana i ozna ena u skladu sa Zakonom i ADR-om. ime i prezime voza a i suvoza a. naro ito: Certifikat. zatra i e od po iljaoca. konstatacije i podaci o na enom stanju. odnosno prevoznika da predhodno otkloni utvr ene nedostatke. odbi e zahtev za izdavanje odobrenja. da dovede vozilo. as polaska i vreme kretanja vozila sa opasnom materijom uskla en sa najpovoljnijim uslovima bezbednosti saobra aja. ovla eno slu beno lice. obele avanju i prevoznim dokumentima i drugi nedostaci. Motornog vozila. zatra i e pomo od najbli eg proizvo a a opasnih materija. Dozvoljen prevoz istim vozilom opasnih materija navedenih u zahtevu. odstrani i smesti na za to predvi eno mesto. Pre izdavanja odobrenja organ nadle an za izdavanje odobrenja mo e izvr iti uvid na licu mesta radi utvr ivanja na ina pakovanja i na ina opremanja i obele avanja vozila kojim e se izvr iti prevoz opasne materije. opremu i sredstva za obele avanje u 47 . a dok traje pretovar mo e se po potrebi obustaviti saobra aj. sa injava zapisnik koji sadr i: tip i registarski broj vozila. odnosno stru ne institucije koja mu mo e pru iti pomo u identifikaciji opasne materije. odnosno potvrde o ispravnosti motornog vozila za prevoz opasnih materija. U zapisnik se unose sve na ene neispravnosti na vozilu. zaga ivanja vode ili irenja otrovnih gasova. Ako se zbog neispravnosti na vozilu ili saobra ajne nezgode mora izvr iti pretovar opasne materije. Posle saobra ajne nezgode. a postoji mogu nost da do e do ekspolozije. prosuta opasna materija mora da se prikupi. Uputstva o preduzimanju mera bezbednosti. Dozvoljen prevoz nazna ene koli ine i vrste opasne materije motornim vozilom. opremi. to e se u initi van kolovoza i uz prisustvo ovla enog slu benog lica nadle nog organa unutra njih poslova. U toku prevoza opasnih materija organ nadle an za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona vr i kontrolu. Ako ovla eno slu beno lice koje vr i uvi aj nije u stanju da identifikuje opasnu materiju koja je prosuta ili isparila.Prevoz opasnih materija 2011 delu puta. Pravac kretanja i vreme zadr avanja motornog vozila u toku prevoza odre enih u odobrenju. broj certifikata. Prevoznih dokumenata. Ako organ nadle an za izdavanje odobrenja utvrdi da se koli ina opasne materije navedena u zahtevu ne sme prevoziti ozna enim vozilom ili da opasna materija nije upakovana u skladu sa propisima ili se opasne materije navedene u zahtevu ne mogu prevoziti u istom prevoznom sredstvu. vla nistvo. kao i na in obezbe enja i obele avanja mesta na kojem e se izvr iti utovar te materije. Posle izvr ene kontrole ovlas eno slu beno lice mo e nalo iti voza u da se kre e odre enim putem. Prilikom razmatranja zahteva za izdavanje odobrenja za prevoz opasne materije nadle ni organ procenjuje da li je prema podacima u zahtevu: Opasna materija pravilno klasifikovana.

izvoz. odnosno da obustavi dalji prevoz opasne materije dok ne otkloni na ene nedostatke. identifikacioni broj i koli inu opasne materije. tranzit) dostavlja se organu nadle nom za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona preko odgovaraju eg organa za unutra nje poslove na ijem se podru ju nalazi grani ni prelaz. ne e dozvoliti uvoz (izvoz) te opasne materije iz Republike Srbije kao ni tranzit kroz istu. tranzit) opasne materije na koju glasi odobrenje.3 Odredbe uredbe o prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju Prevoz opasnih materija vr i se na na in da se: ne dovede u opasnost ivot i zdravlje ljudi.Prevoz opasnih materija 2011 ispravno stanje ili da se odre eno vreme zadr i na tom mestu. 48 . Preduze e. za kontrolu vozila natovarenih opasnim materijama odre uje se posebno mesto za zadr avanje takvih vozila. drugo pravno lice i preduzetnik mo e da obavlja prevoz opasnih materija u drumskom saobra aju ako: Jeste registrovano za obavljanje delatnosti prevoza opasnih materija. Nadle ni organ. izra ena. 5. Ima odobrenje za prevoz opasnih materija. Ima stru no osposobljena lica za obavljanje prevoza. Ovla eno slu beno lice organa nadle nog za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona prilikom kontrole prevoza opasne materije preko dr avne granice upore uje podatke iz prevoznih dokumenata radi utvr ivanja da li ta vrsta i koli ina opasne materije koja se prevozi odgovara vrsti i koli ini opasne materije navedene u prevoznim dokumentima. obezbede i preduzmu sve mere za tite od udesa i druge mere utvr ene zakonom. O napu tanju grani nog prelaza vozila natovarenog opasnim materijama za iji je prevoz potrebno odobrenje (kod uvoza i tranzita) ovlas eno slu beno lice organa nadle nog za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona obave tava nadle ni organ republike da e se izvr iti prevoz. konstruisana. broj i datim izdatog odobrenja. Na drumskom grani nom prelazu sa ve om frekvencijom saobra aja. Ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om. Prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije moraju biti tehni ki ispravna. Promena pravca kretanja ili zadr avanje na odre enom mestu mo e se narediti i kada to nala u drugi razlozi bezbednosti. Ako prilikom kontrole motornog vozila i dokumenata ovla eno slu beno lice organa nadle nog za vr enje nadzora nad sprovo enjem Zakona utvrdi da nema odobrenja za prevoz opasne materije za koju je to potrebno ili je koli ina opasne materije u vozilu ve a od koli ine koja je navedena u odobrenju. Obave tenje mora sadr ati: tip i registarski broj vozila. Raspola e odgovaraju im prevoznim sredstvom za prevoz opasnih materija. primljenu kopiju odobrenja za prevoz opasne materije preko dr avne granice hitno dostavlja grani nom prelazu preko kojeg e se izvr iti prevoz (uvoz. opremljena i obele ena u skladu sa propisanim standardom. naziv po iljaoca i primaoca i ime i prezime voza a i suvoza a. ne zagadi ivotna sredina. Kopija odobrenja za prevoz opasne materije preko dr avne granice (uvoz.2. izvoz. itinerer kretanja. Ovla eno slu beno lice koje je naredilo promenu pravca kretanja izdaje o tome potvrdu.

Uz zahtev po iljalac opasne materije du an je da prilo i: Certifikat o ispravnosti prevoznog sredstva izdat od strane akreditovane i ovla ene organizacije. tip i registarski broj vozila opremljenog za prevoz radioaktivne materije. Ministar saobra aja i telekomunikacija bli e e propisati sadr inu zahteva. Certifikat o stru noj osposobljenosti lica koja rukuju opasnim materijama i koja u estvuju u prevozu. Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija klase 1. Posebne mere bezbednosti za vreme prevoza opasne materije. Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija klase 1. Vrstu radioaktivne materije i njenu ukupnu radioaktivnost. Koli inu i na in pakovanja opasne materije. podnosi po iljalac opasne materije i sadr i: Naziv. Posebne mere bezbednosti za vreme prevoza opasne materije. ve se njihov prevoz vr i u skladu sa uslovima propisanim ADR-om. Vrstu. odnosno li no ime i adresu po iljaoca. osim ako se prevoz obavlja pod Äre imom malih koli ina" koje su defmisane ADR-om. Dokaz o osiguranju. Naziv. Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija klase 7. 7 i opasnog otpada izdaje se posebno odobrenje. izdato od strane organa unutrasnjih poslova nadle nog prema mestu upotrebe tih materija. tehni ki naziv. Naziv i adresu prevoznika radioaktivne materije. Naziv. Vrstu. Stru no osposobljavanje obavlja ovla ena organizacija. Relaciju kretanja prevoznog sredstva od mesta predaje radioaktivne materije do mesta koris enja. Relaciju (prevozni put) kretanja. Uz zahtev po iljalac opasne materije du an je da prilo i: Uputstvo o posebnim merama bezbednosti. Odobrenje za nabavku opasnih materija iz klase 1. Naziv i adresu proizvo a a opasne materije. Certifikat o stru noj osposobljenosti lica koja rukuju opasnim materijama. 6. Za prevoz opasnih materija klase 1. Datum i vreme po etka prevoza. Dokaz o osiguranju. Nazna enje vrste i oznaku prevoznog sredstva. podnosi po iljalac opasne materije i sadr i: Naziv i adresu korisnika radioaktivne materije. odnosno li no ime i adresu po iljaoca. odnosno li no ime i adresu prevoznika. Certifikat o ispravnosti prevoznog sredstva izdat od strane akreditovane i ovla ene organizacije. odnosno za tite pri prevozu i o na inu postupanja prilikom udesa koje izdaje ovla ena organizacija.Prevoz opasnih materija 2011 Opasne materije mogu da prevoze samo lica koja su za rukovanje i prevoz opasnih materija stru no osposobljena. Za prevoz ostalih klasa opasnih materija ne izdaje se posebno odobrenje. odnosno li no ime i adresu primaoca. 7 podnosi po iljalac opasne materije i sadr i: Naziv. 49 . Nazna enje vrste i oznaku prevoznog sredstva. relaciju kretanja i krajnje mesto prevoza. 6.

Prevoz opasnih materija 2011 Naziv i adresu primaoca i namenu koris enja radioaktivne materije. Certifikat o stru noj osposobljenosti lica koja rukuju radioaktivnim materijama i koja u estvuju u prevozu. U prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju. Datum i vreme po etka prevoza. odnosno li no ime i adresu po iljaoca opasnog otpada. Re enje o kategoriji opasnog otpada. Uz zahtev po iljalac opasnog otpada du an je da prilo i: Mi ljenje ovla ene organizacije o ispunjenosti propisanih uslova za prevoz opasnog otpada. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti. da naredi preduzimanje posebnih mere bezbednosti za vreme prevoza (pravac i trasa kretanja. pratnja policije i sl. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti. Ministar za za titu prirodnih bogatstava i ivotne sredine bli e e propisati sadr inu zahteva. Uz zahtev. du no je da obezbedi vozila za specijalne namene i odgovaraju u opremu u slu aju potrebe za pratnjom i u e a u sanaciji udesa. po potrebi. Ministarstvo nadle no za izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija mo e. vrste i karakteristika opasnih materija u prevozu i u slu aju udesa da organizuje i sprovede propisane mere reagovanja na udes. o te enja ili uni tavanja stvari i imovine ili zaga enja ivotne sredine u toku prevoza. Zahtev za izdavanje odobrenja za prevoz opasnog otpada podnosi po iljalac opasnog otpada i sadr i: Naziv. Certifikat o ispravnosti prevoznog sredstva izdat od strane akreditovane i ovla ene organizacije. Dokaz o osiguranju. Relaciju kretanja. specijalizovana pratnja po iljaoca ili prevoznika. Dokaz o osiguranju. odnosno za tite pri prevozu i o na inu postupanja prilikom udesa koje izdaje ovla ena organizacija. odnosno za tite pri prevozu i o na inu postupanja prilikom udesa koje izdaje ovla ena organizacija. Certifikat o ispravnosti prevoznog sredstva izdat od strane akreditovane i ovla ene organizacije. Vlasnik robe je du an da posebno osigura opasnu materiju za slu aj tete pri injene tre im licima usled smrti. Ministarstvo unutra njih poslova ili pravno lice koje ovo ministarstvo odredi. 50 . Osiguranje mora da obuhvati i tro kove intervencije u slu aju udesa i sanacije posledica nastalih udesom. sprovodi preventivne i druge mere upravljanja rizikom od udesa u zavisnosti od koli ine. po iljalac opasne materije du an je da prilo i: Mi ljenje ovla ene organizacije o ispunjenosti propisanih uslova za prevoz radioaktivne materije.). Nazna enje vrste i oznaku prevoznog sredstva. Certifikat o stru noj osposobljenosti lica koja rukuju opasnim otpadom i koja u estvuju u prevozu. povrede tela ili zdravlja. Posebne mere bezbednosti za vreme prevoza opasnog otpada. Preduze e ili drugo pravno lice i preduzetnik koji se bavi prevozom opasnih materija du an je da izradi plan za tite od udesa.

Njime su definisani uslovi pod kojima se vr i prevoz opasnih materija kao i radnje koje su u vezi sa tim prevozom (pripremanje materije za prevoz. Ministarstvo unutra njih poslova. provere zakonitosti rada i preduzimanja odgovaraju ih mera. Ako se u vr enju inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti koje mogu ugroziti ivot i zdravlje ljudi ili izazvati zaga enje ivotne sredine. Ministarstvo za za titu prirodnih bogatstava i ivotne sredine za klasu 7 i opasni otpad. odluka. Zabrani dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nisu stru no osposobljena za prevoz i rukovanje opasnim materijama. 2. 5. injenica je da je od dana stupanja na snagu ovih zakona. uputstava. do danas. Pored ovla enja utvr enih posebnim propisima.Prevoz opasnih materija 2011 Kretanje vozila sa opasnim materijama kroz za ti ene zone (zone sanitame za tite izvori ta vode za pi e. ministarstvo mo e preduzeti i mere iz nadle nosti drugog ministarstva o emu e odmah obavestiti to ministarstvo.) vr i se na na in propisan posebnim aktom. kada va e a zakonska regulativa nije me usobno uskla ena i celovita. u vr enju inspekcijskog nadzora. drugom pravnom licu. U takvoj situaciji. 4 i 5. nadle no ministarstvo ovla eno je da: Naredi da se utvr ene nepravilnosti otklone u odre enom roku.godine. utovar i istovar i usputne manipulacije). neminovno ima za posledicu i pove an stepen rizika od izbijanja eksplozija i po ara. Zabrani preduze u. odnosno kontrolu sprovo enja transporta opasnih materija u skladu sa zakonskim odredbama sprovode odgovaraju i nadle ni organi. definise problematiku eksplozivnih materija. Osnovni cilj nadzora je sticanje uvida u izvr avanje zadataka. Privremeno zabrani vr enje pojedinih radnji u vezi sa prevozom opasnih materija ako nisu ispunjeni propisni uslovi. 3. Nalo i ispitivanje uzoraka opasnih materija. preduzetniku ili fizi kom licu prevoz opasne materije ili privremeno oduzmu prevozno sredstvo do okon anja prekr ajnog postupka ako utvrde da se u toku prevoza u injeni propusti u pogledu preduzimanja mera bezbednosti. a 1972. Struktura ADR-a obuhvata: 51 . na svoj na in. Nadzor nad sprovo enjem ove uredbe vr e Ministarstvo unutrasnjih poslova za klase 1. odnosno nadle na ministarstva: Ministarstvo saobra aja. neophodno je izdvojiti ona klju na mesta koja predstavljaju osnov za zakonito postupanje u toj oblasti. 8 i 9. Ministarstvo za za titu ovekove okoline.godine je ovaj sporazum ratifikovala tada nja SFRJ.4 Me unarodni sporazum o prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju (ADR) Ovaj sporazum je sa injen u enevi 1957.2. Nadzor. za ti ena prirodna dobra i dr. Svaki od ovih zakona. do lo do pove anja obima prometa eksplozivnih materija i broja subjekata koji u njemu u estvuju. Ministarstvo saobra aja i telekomunikacija za klase 6.

mo e re avati u nacionalnim granicama dr ava. velikih sredstava za pakovanje (IBC). od dana stupanja na snagu ovih zakona do danas do lo je do bitnih promena u Evropskom sporazumu o me unarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobra aju (ADR). masovnim tetama visokih iznosa i velikih razmera kao to su velike ekolo ke tete. 5. Poglavlje 3 Spisak opasnih roba (prema UN-brojevima i slovnom rasporedu). tete u civilnom vazduhoplovstvu i pomorske tete. Poglavlje 2 Klasifikacija. po iva na principima objektivne odgovornosti. istovar i manipulacije. S obzirom da je na a zemlja potpisnica svih konvencija o prevozu opasnih materija. opremu. vozila. a s druge strane da teret te naknade u ini mogu im i finansijski podno ljivim za du nika. To se posti e obrazovanjem posebnih od tetnih fondova koji mogu da garantuju obe te enje i onda kada je tetnik insolventan. zahtevi pravi nosti i me unarodna solidarnost uslovili su u toj oblasti dono enje brojnih me unarodnih multilateralnih konvencija koje su u celini ili delom posve ene uslovima i postupku naknade tete. posebno kad je re o tzv. kada teta nadma uje limit do kog on odgovara za tetu i 52 . da u vrsti i u ini povoljnijim polo aj o te enog omogu avaju i mu isplatu adekvatne. Poglavlje 9 Propisi za izradu i odobrenje tipa vozila.tetnika. Poglavlje 6 Propisi za izradu i ispitivanje ambala e. zbog nepredvidljivosti rizika i nemogu nosti njihove kontrole. grani ne koli ine. po pravilu. Prevoz opasnih materija na nivou evropskog kontinenta regulisan je ogovaraju im zakonima o prevozu opasnih materija koji su bazirani na me unarodnim konvencijama. velikih pakovanja i cisterni. y Prilog B . utovar. i procedura obe te enja je pojednostavljena. Interes o te enog. identifikaciji o te enog i tetnika i odredjenju njihovih prava i obaveza. ona je du na da neposredno primenjuje odredbe ovog sporazuma.Op ti zahtevi i zahtevi u pogledu opasnih materija i predmeta: 2011 Poglavlje 1 Op ti propisi. Odgovornost za tetu pri tome.Prevoz opasnih materija y Prilog A . Me utim. Razlike u pojedinim zahtevima izme u ADR-a i na e zakonske regulative postoje i treba ih sagledati da bi izbegli mogu e gre ke i nesporazume pri prevozu opasnih materija. Poglavlje 7 Propisi za prevoz.3 Naknada tete prema me unarodnim ugovorima Odgovornost za tetu. U novije vreme me unarodna regulativa poku ava da pomiri dve naizgled suprotne intencije: s jedne strane. postupanje i dokumentacija. Poglavlje 5 Propisi za isporuku. te ko se. posebni propisi i slobodne koli ine opasnih roba. tete pri mirnodopskom kori enju atomske energije. Poglavlje 4 Pakovanja i odredbe za cisterne. potpune i blagovremene naknade tete.Propisi u pogledu transportne opreme i transportnih operacija - Poglavlje 8 Propisi za posadu.

Me unarodni multilateralni ugovori koji se u celini ili delom odnose na pitanje naknade tete prepoznatljivi su. a tako e ni ugovorne odgovornosti nije ome eno nacionalnim granicama. me unarodna regulativa je utvrdila novu obra unsku jedinicu . Mogu a je kategorizacija ovih konvencija po raznim osnovama: prema subjektu. naro ito one koja proisti e iz posedovanja i upotrebe opasnih roba i obavljanja opasnih delatnosti. Osim multilateralnih konvencija koje su do sada doneli ovi medjunarodni organi i tela. kao i oblika i mehanizama njene naknade. prema objektu tete. Uz to."specijalno pravo vu enja" za naknadu tete. u cilju sa uvanja supstance obe te enja od nacionalnih i svetskih inflatornih tendencija i valutnih razlika.od Ujedinjenih nacija i njihovih specijalizovanih agencija. prema vrsti tete. Brojnost i raznolikost ovih me unarodnih konvencija je velika. kako na polju deliktne odgovornosti. prema delatnosti. 53 . Evropske unije i Saveta Evrope. koja je uneta u sve novije ugovore i na putu je da postane univerzalna obra unska jedinica kod gra anskopravne odgovornosti za tetu. brojni su i bilateralni sporazumi kojima dr ave katkad me usobno ure uju pojedina pitanja obe te enja. U savremenim uslovima polje deliktne. a postoje neke novije tendencije koje su u njima zastupljene. uslovili su potrebu da se ovim pitanjem bave najzna ajnije me unarodne organizacije . odnosno oblasti u kojoj je teta nastala i dr. do Ha ke konferencije za me unarodno privatno pravo. posebno kad je re o teti nastaloj u prevozu. Raznolikost i brojnost uzroka tete. tako i na polju ugovorne odgovornosti.Prevoz opasnih materija 2011 kada je ak nepoznat.

2 Pravila utovara.1 Obu enost lica koja neposredno u estvuju u transportu opasnih materija Pored posade vozila i voza a koji moraju da pro u odgovaraju u obuku. odnosno istovara. kao i sa postupcima svo enja istih na minimum. uklju uju i utovar i istovar. zaposlena lica koja u estvuju u transportu opasnih materija moraju pro i adekvatnu obuku koja se odnosi na bezbednost. Op ti deo obuke podrazumeva da zaposlena lica moraju biti upoznata sa op tim zahtevima i pravilima koja se odnose na transport opasnih materija. i ostala zaposlena lica u preduze u koje se bavi transportom opasnih materija. istovara i rukovanja opasnim materijama Vozilo i voza . isto u i zadovoljavaju u funkcionalnost opreme vozila koja se koristi prilikom utovara. Specijalizovani deo obuke zaposlenih odnosi se na obu enost za obavljanje konkretnih du nosti i obaveza tih lica u procesu transporta opasnih materija. odnosno vozilo se ne sme pretovariti. moraju da poseduju adekvatnu obu enost koja se odnosi na njihove neposredne du nosti i obaveze u toku transporta opasnih materija. Dokumenta kojima se potvr uje da je zaposleno lice obu eno u skladu sa predhodno navedenim zahtevima. ukupna neto masa eksplozivnih materija sadr anih u svim predmetima ukupno) koja se mo e prevoziti po jednoj transportnoj jedinici je ograni ena zakonskim propisima i zavisi od vrste eksplozivne materije. Preventivne mere za tite pri transportovanju opasnih materija i predmeta sa opasnim materijama 6. Obu enost koja se ti e mera za tite na radnom mestu odnosi se na upoznavanje zaposlenih lica sa postoje im opasnostima i rizicima prilikom manipulacije sa opasnim materijama. Obuka lica. nakon dolaska na mesto utovara ili istovara. Prilikom transporta eksplozivnih materija. mora se voditi ra una da se ne prekora i dozvoljena koli ina tereta po jednom vozilu. U slu aju da se u transportnoj jedinici utovaraju eksplozivne materije ili predmeti sa eksplozivnim 54 . tako i preduze e zaposlenog. Utovar ne sme zapo eti ukoliko kontrola dokumentacije ili vizuelni pregled vozila i njegove opreme poka u da vozilo ili voza ne zadovoljavaju kontrolne propise. koja neposredno u estvuju u transportu opasnih materija. Pakovanja koja imaju razli ite oznake ne smeju biti utovarana u isto vozilo ili kontejner ukoliko to nije posebno nagla eno propisima koji se odnose na me anu robu. odnosno za titu na radu. a koja na neposredan na in u estvuju u istom. a naro ito one koji se odnose na bezbednost. 6. Isto tako. sastoji se iz op teg i specijalizovanog dela. Sama obuka zaposlenih lica u preduze ima koja se bave transportom opasnih materija mora biti redovno uskla ivana sa promenama zakonskih propisa. treba da poseduje kako samo zaposleno lice.Prevoz opasnih materija 2011 6. moraju da ispunjavaju sve zakonske propise. Ukupna neto masa u kg eksplozivnih materija (ili u slu aju predmeta sa eksplozivnim materijama.

palete i druga vrsta ambala e za prevoz opasnih materija ravnomerno se sla u po celoj povr ini tovarnog prostora ili priklju nog vozila i mogu se utovariti najvi e do visine stranica tovarnog sanduka. bez obzira na na in pakovanja opasne materije. ako stranice tovarnog sanduka onemogu avaju ispadanje upakovane opasne materije u toku prevoza. odnosno istovara. podesivih podmeta a. kao to je prikazano na slici 5. Pravilan i nepravilan na in popunjavanja tovarnog prostora Sanduci. mora se voditi ra una da se ne prekora i dozvoljena koli ina tereta po jednom vozilu. nakon dolaska na mesto utovara ili istovara. prilikom transporta opasnih materija. odnosno vozilo se ne sme pretovariti.Prevoz opasnih materija 2011 materijama razli itih razreda u skladu sa propisima o transportu me ane robe. moraju da ispunjavaju sve zakonske propise. Tovar mo e biti za ti en od preturanja i me usobnog sudaranja. kad su u pitanju zbirna ili pojedina na pakovanja. odnosno pakovanjima koja imaju razli ite oznake. isto u i zadovoljavaju u funkcionalnost opreme vozila koja se koristi prilikom utovara. sanduci. Smatra se da je tovar na odgovaraju i na in za ti en ukoliko je svaki sloj celokupnog tovarnog prostora u potpunosti ispunjen paketima. Smatra se da je tovar na odgovaraju i na in za ti en ukoliko je svaki sloj celokupnog tovarnog prostora u potpunosti ispunjen paketima. Tako e. vre a sa vazduhom. a naro ito one koji se odnose na bezbednost. kori enjem kai eva za pri vr ivanje postavljenih na zidovima vozila. U slu aju da se u transportnoj jedinici utovaraju eksplozivne materije ili predmeti sa eksplozivnim 55 . ne sme se dozvoliti prevrtanje. itav teret se rangira po razredu sa najve im stepenom rizika. Posebna pa nja posve uje se teretu sa me anom robom. kosih letvica. palete i druga vrsta ambala e za prevoz opasnih materija mogu se utovariti i preko visina stranica tovarnog sanduka. Ukupna koli ina tereta koja se mo e prevoziti po jednoj transportnoj jedinici je ograni ena zakonskim propisima i zavisi od vrste opasne materije. Slika 5. kotrljanje ili bilo kakvo pomeranje prilikom transporta. Vozilo i voza . Utovar ne sme zapo eti ukoliko kontrola dokumentacije ili vizuelni pregled vozila i njegove opreme poka u da vozilo ili voza ne zadovoljavaju kontrolne propise. Izuzetno. U svim slu ajevima. protivklizaju ih blok ure aja i sli nih sprava. koja ne smeju biti utovarana u isto vozilo ili kontejner ukoliko to nije posebno nagla eno propisima koji se odnose na me anu robu. Razli ite komponente tovara sa opasnim materijama moraju se pravilno tovariti u vozilo ili kontejner i obezbediti odgovaraju im sredstvima kako bi se spre ilo njihovo pomeranje u toku transporta.

U slu aju da i enje vozila ili kontejnera nije mogu e izvesti na trenutnoj lokaciji vozila. Ci enje nakon istovara .Ukoliko se ustanovi da.3 Zahtevi koji se odnose na nadzor vozila za prevoz opasnih materija u slu aju zaustavljanja Vozila koja prevoze opasne materije podle u op tim propisima koji su za njih predvi eni u pogledu mesta parkiranja i zaustavljanja. itav teret rangira se stepenom opasnosti 1. Odgovaraju i otvoren prostor daleko od autoputeva i prometnih mesta. Po pravilu vozila moraju da se parkiraju na posebno odre enim mestima. Adekvatne mere bezbednosti odnose se na spre avanje nekontrolisanog osloba anja ostataka tereta. vozila koja prevoze eksplozivne materije mogu se parkirati. potrebno je odvesti vozilo. nakon to je izvr en istovar vozila ili kontejnera. 6. Zaustavljena ili parkirana vozila sa opasnim materijama moraju da budu obezbe ena povla enjem parkirne ko nice. na najbli u lokaciju na kojoj se mo e bezbedno izvr iti i enje. Vozila koja prevoze eksplozivne materije moraju biti pod stalnim nadzorom nakon zaustavljanja ili mogu biti parkirana u odgovaraju im ustanovama ili magacinima koje poseduju sopstveni nadzor. Prostor za parkiranje koji je dozvoljen pod (b) koristi se samo u slu aju kada ne postoje uslovi za parkiranje koji su propisani pod (a). dok se prostor za parkiranje koji je predvi en pod (c) mo e koristiti samo u slu aju kada na raspolaganju ne postoje prostori opisani pod (a) ili (b). b) parkingu za vozila na kome je malo verovatno da mo e do i do o te enja vozila od strane ostalih vozila. podle u i posebnim propisima u pogledu nadzora. c) prikladnom mestu na otvorenom prostoru pored koga se u normalnim uslovima ne prolazi. vozilo mo e da se parkira uz potrebno obezbe enje na: a) parkingu pod nadzorom uvara koji je obave ten o prirodi tereta i o tome gde se voza nalazi.2.Prevoz opasnih materija 2011 materijama razli itih razreda u skladu sa propisima o transportu me ane robe. udaljeno od javnih puteva i naselja.5D koje se prevoze zajedno sa eksplozivnim materijama sa oznakom 1. Ukoliko takve ustanove nisu na raspolaganju. uz primenu adekvatnih mera bezbednosti. niti skupljaju ljudi. vozilo ili kontejner moraju se to pre o istiti. Ako takvo mesto nije na raspolaganju. itav teret se rangira po razredu sa najve im stepenom rizika. 56 . U slu aju da se prevoze pojedine opasne materije. kao i pojedine opasne materije iznad utvr ene koli ine. nakon to su predhodno propisno obezbe ena. u teretnom prostoru vozila ili kontejneru ima zaostataka tereta. i to obavezno pre narednog utovara. na izolovanim mestima koja ispunjavaju slede e uslove: Parking na kome postoji nadzorno lice koje se predhodno obave tava o prirodi tereta i mestu stanovanja voza a.1. U pojedinim slu ajevima takva vozila mogu da budu parkirana i bez nadzora kada su na bezbednom prostoru unutar fabri kog kruga. Javni ili privatni parking na kome vozilo sa eksplozivnim materijama nije u opasnosti od strane ostalih vozila. Kada se radi o eksplozivnim materijama sa oznakom 1.

mo e razviti u prete e ili druge kontroli izmakle efekte po ljude. 9.1 Prepoznavanje opasnosti Radi postizanja cilja intervencije. zna i okolnost koja se. odnosno akcedentnim dogadajima. Sonda a/kontrola. u situacijama kada ne postoji nikakva opasnost. 3.Prevoz opasnih materija 2011 7. 7. 6. nije svrsishodno. mo e se zaklju iti da svaka vatrogasna slu ba. 5. Odluka. 4. Redosled koraka pri intervenciji vatrogasne jedinice u vanrednim situacijama su : 1. ivotinje. pri transportu opasih materija. Utvrditi koje opasnosti postoje. mogu se preduzeti odgovaraju e za titne mere. Vatrogasna slu ba je aktivni u esnik. Ako se anga ovanje vatrogasne slu be pravilno shvati kao odbrana od opasnosti. Proc ena polo aja. od odlu uju eg zna aja je sistematsko postupanje vo e intervencije. mogu se samo sre enim razmi ljanjem i delovanjem uspe no savladati u vanrednim situacijama. Anga ovanje vatrogasne slu be. Odrediti te i nu ta ku opasnosti. u ovom slu aju. Uspe no anga ovanje vatrogasne slu be sastoji se od delovanja na osnovu predvi anja. a samim tim opasnost je izgubila mnogo od svog prete eg karaktera. ini osnovu koja omogu avava delovanje na osnovu predvi anja. Planiranje intervencije. ako se ne interveni e. Poznavanje opasnosti na mestu intervencije i prepoznavanje tih opasnosti u svakom slu aju. Procena. Izdavanje komande. stvari ili ivotnu sredinu. Odlu iti koja opasnost se prvo mora savladati. to zna i konkretno svaki rukovodilac i svaki vatrogasac. Utvr ivanje polo aja. 7. Na osnovu toga. Takti ki problemi anga ovanja vatrogasne jedinice. stalno ponavljani i zatvoreni tok mi ljenja i delovanja. Na osnovu toga slede slede i koraci: Utvr ivanje polo aja. zadaci vatrogasnih slu bi su i pru anje pomo i u slu ajevima akcidentnih situacija pri prevozu opasnih materija. 10. Kad se postoje e opasnosti prepoznaju. Intervencije u slu aju vanrednih situacija pri prevozu opasnih materija Pored suzbijanja po ara. onda iz toga proizilazi postojanje najmanje jedne opasnosti na mestu intervencije. Ne postoji bezopasno mesto vatrogasne intervencije. Vo a intervencije defini e postupak vo enja intervencije kao ciljani. Izdavanje komande. Odluka. uvek kad postoji opasnost za javnu bezbednost i red i kad uklanjanje tih opasnosti spada u polje zadataka vatrogasne slu be. i obezbe enja uspe ne intervencije. 57 . moraju biti pripravni da o ekuju opasnost. Procena. 2. Terminom Äopasnost". 8.

vo a intervencije postavlja sebi slede a pitanja: Koje opasnosti postoje za ljude. ivotnu sredinu i materijalna dobra? Koja opasnost se prvo mora savladati? Gdje je te i na ta ka opasnosti? Upore ivanjem ovih saznanja sa sopstvenim za titnim i odbrambenim mogu nostima.2 Mere i postupci u vanrednim situacijama pri prevozu opasnih materija i predmeta Iako je prvenstveni cilj sprovo enja preventivnih mera upravo spre avanje mogu nosti pojave akcedentnih i incidentnih situacija. Slika 6. kao to je prikazano na slici 6. Saglasnost na plan za tite od udesa izdaje ministarstvo nadle no za izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija. Intervencije u akcedentnim situacijama pri prevozu opasnih materija Postupak u slu aju saobra ajne nezgode Preduze e ili drugo pravno lice i preduzetnik koji se bavi prevozom opasnih materija du no je da izradi plan za tite od udesa. za rukovode i kadar to je vrlo va an sastavni deo sistematskog na ina pona anja pri vo enju intervencije. sprovodi preventivne i druge mere upravljanja rizikom od udesa u zavisnosti od koli ine.Prevoz opasnih materija 2011 Faza ocene polo aja je od velikog zna aja. potrebno je postojanje propisa kojim se defini u mere i postupci u akcedentnim situacijama kada do njih ipak do e. ivotinje. S obzirom na to. Na osnovu predhodno re enog. sa aspekta bezbednosti ostalih u esnika u saobra aju i okoline. 7. mo e se zaklju iti da prepoznavanje i procena opasnosti je od najve eg zna aja za sve interventne ekipe. 58 . Za interventnu ekipu to je osnova ispravnog pona anja i sopstvene bezbednosti. dolazi se do optimalnog re enja za uklanjanje opasnosti. S obzirom na zadatak intervencije. Klju ni propisi odnose se na na in pona anja neposrednih u esnika akcedentne situacije sa aspekta sopstvene bezbednosti. potrebno je uskladiti saznanja ste ena na osnovu utvr ivanja polo aja sa sopstvenim mogu nostima i sredstvima. vrste i karakteristika opasnih materija u prevozu i u slu aju udesa da organizuje i sprovede propisane mere reagovanja na udes. odnosno na na in izve tavanja nadle nih organa.

Obaveste najbli u stanicu milicije o nesre i. Ugase po ar. detaljno ga obaveste o vrsti i karakteristikama opasne materije. Spre e prosipanje ili razlivanje opasne materije. sa ta nim podacima o vrsti opasne materije koju prevoze i predlo e mere koje bi trebalo preduzeti radi spre avanja irenja opasne materije u ivotnoj sredini. Izve tavanje o vanrednim doga ajima i mogu nost informisanja u slu aju intervencija vezanih za transport opasnih materija Ukoliko do e do ozbiljne akcedentne. Po dolasku slu benog lica ovla enog za vr enje uvi aja. Ako se zbog neispravnosti na vozilu ili saobra ajne nezgode mora izvr iti pretovar opasne materije. u slu ajevima personalnih povreda. mo e se obustaviti saobra aj. odnosno pratilac du ni su da zaustavljeno vozilo obele e na na in predvi en zakonom i da do dolaska slu benog lica ovla enog za vr enje uvi aja preduzmu mere: Isklju e rad motora. prevoznik je du an da dostavi izve taj u propisanoj formi kompetentnom telu te ugovorne strane. a koje zahtevaju: Intenzivnu medicinsku negu povre enih lica. Ta ugovorna strana mo e da. ovla eno slu beno lice koje vr i uvi aj naredi e da se obustavi saobra aj na tom delu puta. nije u stanju da identifikuje opasnu materiju koja je prosuta ili isparila. Materijalna o te enja ili o te enja okoline odnose se na tete nastale kao posledica incidenta prilikom 59 . Spre e pristup prolaznika i upozoravaju ih na opasnost koja preti od opasne materije. to e se u initi van kolovoza i uz prisustvo ovla enog slu benog lica nadle nog organa unutra njih poslova. organ unutra njih poslova. Obele e (ograde i zabrane pristup licima) prostor na kome je prosuta opasna materija. Ako ovla eno slu beno lice. opasnostima koje predstavlja opasna materija za ivot i zdravlje ljudi i ivotnu sredinu i predlo e mere za spre avanje posledica. koje vr i uvi aj. Iznesu iz vozila dokumenta za prevoz opasne materije. a dok traje pretovar. a po potrebi. prosuta opasna materija mora da se prikupi. odnosno stru ne institucije koja mu mo e pru iti pomo u identifikaciji opasne materije.Prevoz opasnih materija 2011 U slu aju saobra ajne nezgode. ukoliko je to potrebno. i druge organe i organizacije. obavesti putem izve taja Sekretarijat ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. ovla eno slu beno lice koje vr i uvidaj o tome obave tava mesni tab civilne za tite. po potrebi. trovanja ili zaga ivanja ivotne sredine u ve em obimu. Obaveza podno enja izve taja odnosi se na slu ajeve kada opasne materije do u u kontakt sa spolja njom sredinom. voza i suvoza . po ara. Nakon saobra ajne nesre e. ili kada postoji ozbiljan rizik od gubitka tereta. zaga ivanja vode ili irenja otrovnih gasova. odstrani i smesti na za to odre eno mesto ili da se na drugi na in u ini bezopasnom. Ako nastupi ili se o ekuje da e nastupiti neka od prethodno navedenih posledica. zatra i e pomo od najbli eg proizvo a a opasnih materija. materijalnih o te enja ili o te enja okoline. odnosno incidentne situacije za vreme transporta opasnih materija na teritoriji dr ave jedne od ugovornih strana. Personalne povrede odnose se na smrtne slu ajeve i slu ajeve povreda koje su nastale kao neposredna posledica incidenta prilikom transporta opasnih materija. ili u slu aju da nadle ni organi zahtevaju izve taj. ime bi se omogu ilo informisanje o incidentu i ostalih strana iz ugovora. Ako postoji opasnost da do e do ugro avanja ivota i zdravlja ljudi ili materijalnih dobara zbog eksplozije. a postoji mogu nost da do e do eksplozije.

kada se radi o prisustvu opasnih materija. Propisno izvr enom obele avanju opasnih roba i vozila. U najmanju ruku treba nositi respiratornu za titu sa kombinovanom za titnom kapom i vodootpornom jaknom. Ako postoji opasnost od eksplozije. prvo treba preduzeti op te mere. na mesto intervencije treba do i sa strane okrenute prema vetru. Ovde mo e biti celishodno i kori enje kompjuterske banke podataka. Zavr ne mere. koja stigne na mesto nesre e. zbog nedostatka opreme ili premalo ljudstva. nadle ni organi mogu pored izve taja zahtevati i dodatne informacije koje se odnose na datu situaciju. Podsetnici za slu aj udesa i transportni papiri pru aju dalje informacije. oznaka vozila predstavlja prvu informaciju. Posebne mere. U transportu. Simbola opasnosti kao i napomena o opasnostima i bezbednosnih saveta o opasnim materijama. Ako je mogu e. Po pravilu. nezavisno od opasne materije. Ukoliko je to potrebno. U mnogim slu ajevima. itanje ovih informacija. Ljude udaljiti iz opasne zone. Va no je prepoznati da se radi o vanrednoj situaciji usled prisustva opasnih materija. Ugro enim licima treba pru iti pomo i dati odgovaraju a uputstva za pona anje. u svim intervencijama. U ove mere. Delovanje interventne ekipe u slu ajevima vanrednih situacija pri transportu opasnih materija Interventna ekipa mora biti osposoljena da prepoznaje posebne opasnosti opasnih materija i robe i da se suo i sa njima. Vo a intervencije treba da konsultativno uklju i stru na lica. Ovo je mogu e putem: Pripremljenih planova intervencije. Informacija od stru nog osoblja. u ovakvim situacijama nije odgovaraju i na in. Pri tom ljudstvo interventne ekipe za titi to je mogu e bolje. Treba obratiti pa nju na ambijent i karakteristike terena. uz primenu adekvatnih mera.Prevoz opasnih materija 2011 transporta opasnih materija ija je materijalna vrednost procenjena na vrednost defmisanu medunarodnom zakonskom regulativom. Do precizne sonda e situacije dr ati se na bezbednom rastojanju od najmanje 50 m. prva interventna jedinica. rastojanje treba da bude ve e. Veliki zna aj pri tome ima pravilno obele avanje robe i vozila. Na osnovu broja opasnosti i listice opasnosti ve se mo e izvr iti prvo svrstavanje robe u odre enu klasu opasnosti. preko telefona. spadaju: Mesto intervencije osigurati na irokom prostoru i blokirati. ali va ne indicije mogu dati i planovi delovanja u takvim situacijama. specifi ne za datu materiju. nije u stanju da preduzme sve mere za potpuno otklanjanje tete. Zato se preduzimaju slede e mere: Op te mere. kao i savetovanje sa stru nim osobljem. ako je obezbe eno da se na mesto intervencije mogu brzo i ta no preneti esto vrlo obimne informacije. Preko broja materije ili naziva materije u priru nicima se mogu dobiti detaljne informacije. 60 . Od velikog zna aja je da se ve kod prvih mera sonda e vanredne situacije zaklju i da li je intervencija vezana za prisustvo opasne materije i robu.

posebno u slu aju kontakta sa toksi nim. podvrgava se grubom i enju ili se odmah spakuju u prikladne kontejnere. posebno se ubrajaju: Radovi na ra i avanju i i enju. ima korektna predaja mesta intervencije nadle nom organu. ukoliko situacija to zahteva. to je ponekad ak neophodno. Kontaminirana lica u na elu treba da skinu ode u i. infektivnim. Bri ljivo i temeljito dokazivanje kontaminacije je neophodno. za uredno uklanjanje i uni tavanje opasnih materija i robe mora da se postara vlasnik pod nadzorom nadle nog organa. odnosno dekontaminacija moraju se preduzeti sa istom pa njom kao i op te ili posebne mere za uklanjanje akutne opasnosti. da bi se spre ilo irenje kontaminacije.Prevoz opasnih materija 2011 Treba tra iti poja anje interventnoj ekipi. Interventna ekipa ne treba da opasne materije transportuje svojim vozilima ili da ih obezbe uje na svom terenu. Treba pozvati stru na lica i informisati nadle ne organe. rad interventne ekipe jo nije zavr en. dok se ne doka e suprotno. dokazivanje kontaminacije na licu mesta. Kontaminirana ode a i oprema. Naime. Zbog nedostatka mogu nosti merenja. koje treba jo preduzeti. Isto va i i ako postoji sumnja da je do lo do inkorporacije. koja je prisutna u toj vanrednoj situaciji. Pod nekim okolnostima dekontaminacija se mo e izvr iti samo u institucijama. radioaktivnim i nagrizaju im materijama. da se podvrgnu lekarskom pregledu. treba prikupiti to vi e informacija. opasnoj materiji. treba smatrati kontaminiranom. obele i ili odnese na propisno uni tavanje. Totalna dekontaminacija na licu mesta mogu a je u krajnje retkim slu ajevima. Mere za dokazivanje kontaminacije. u vanrednim situacijama. Veliku va nost. a time i dalje ugro avanje ljudi i ivotne sredine. 61 . sa adekvatnom opremom. odnosno nemogu e. Situaciju stalno iznova sondirati. Radove na ra i avanju i i enju interventna ekipa obavlja u na elu samo u okviru neodlo nih hitnih mera. Pri dokazivanju kontaminacije i mera dekontaminacije preporu uje se uklju ivanje stru njaka. posebno opremljenim za to. vrlo je te ko. Dokazivanje kontaminacije i dekontaminacija. kada je prisutna opasna materija. U zavr ne mere. zavisno od stepena zaprljanosti i opasnosti date materije. Ni posle uklanjanja akutnih opasnosti. Predaja mesta intervencije nadle nom organu. posebno za materije iz klasa 6a i 6b. jer time odgovornost prelazi na taj organ. Pri tom i vodu upotrebljenu za i enje. Vreme predaje treba dokumentovati.

potrebno je preduzeti sve mere kako bi se posledice ubla ile. skladi tenje i uni tavanje. uklju uju i i njihovo uvanje. po zdravlje ivih bi a i o uvanje prirodnih resursa i materijalnih dobara. Pri intervencijama vezanim za opasne materije i robu. U takvim slu ajevima mo e do i do kobnih doga aja pri otklanjanju opasnosti. Prakti no. dosta esto se de ava da vozila koja transporutju opasnu robu. To bi bilo mogu e. ili da su uzeti pogre ni tovarni papiri i podsetnici za slu aj udesa. utovar. koristile i transportovale. u prvom trenutku. utovara. a koja va e u na oj zemlji. istovara i sli no. Najva niji prvi izvor informacija. treba smanjiti na najmanju mogu u meru. Transport svih opasnih materija i predmeta je definisan me unarodnim sporazumom o prevozu opasnih materija. istovar ili sli no. budu ili pogre no oble ena ili uop te nisu obele ena. osim nu nih izuzetaka koje zahtevaju interesi doma e privrede. je na osnovu propisno izvr enog obele avanja robe i vozila. To nas upu uje na zaklju ak da rizik od tetnog dejstva opasnih materija. to se u najve em broju slu ajeva moraju uklju iti i drugi izvori informacija. Na alost. Primena opasnih materija danas je neophodna.Prevoz opasnih materija 2011 8. ukoliko ve do e do pojave takvih situacija. Potpuna za tita od opasnih materija ne postoji. niti biti uslovljen ovom izmenom. a od njih se zahteva da dosta brzo i efikasno reaguju u toj situaciji. U tu svrhu postoje interventni (vatrogasni) timovi. Svrha postojanja zakonske regulative koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija je za tita ljudi i ivotne sredine od o te enja koja mogu biti izazvana pri rukovanju opasnim materijama. pa ni propisima nisu mogli biti predvi eni uslovi za njihov prevoz. jedino u situaciji. kada se one ne bi proizvodile. a jako je te ko oceniti sve opasnosti. ne treba ispustiti iz vida da je neophodno otklanjanju opasnosti pristupiti samo uz odgovaraju i li nu za titu. Zaklju na razmatranja Savremena tehnologija omogu ava proizvodnju novih opasnih materija koje do ju e nisu bile poznate. Zato informacije o navodno transportovanoj materiji stalno treba upore ivati sa izgledom i stvarnim pona anjem date materije. je veoma bitan faktor za spre avanje akcedentnih situacija. Po to delovanje ovih materija mo e biti katastrofalno. temelje se na odredbama ADR-a. Me utim. iz bilo kog razloga. Ove materije mogu se prevoziti ako se ispune uslovi koji su ispitivanjem utvr eni kao dovoljni za punu bezbednost pri njihovom prevozu. svi propisi u oblasti opasnih materija reguli u njihov prevoz u celom procesu koji je iri od prevoza u u em smislu. Obu enost lica koja u estvuju na bilo koji na in u radu sa opasnim materijama. a sve dr ave potpisnice ovog sporazuma moraju ga po tovati. Vatrogasne slu be e u budu nosti sve e e biti anga ovane na intervencijama vezanim za opasne materije i robu. Prevoz novootkrivenih opasnih materija ne mo e ekati izmenu propisa. odgovaraju im merama. Propisi i zakonska regulativa koja se odnosi na vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobra aju. na mestu intervencije. bilo da vr e prevoz. tj. pored prevoza regulisane su i radnje koje su u vezi sa prevozom poput prevoza. 62 . Na i unutra nji (nacionalni) propisi uskla eni su sa ADR-om i po njima uslovi za prevoz opasnih materija u unutra njem transportu saobra aju uglavnom su izjedna eni sa uslovima prevoza ovih materija predvi enim u odgovaraju im me unarodnim ugovorima.

[2] Pravilnik o na inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra aju.org/ [4] http://en. 2007 godine.Prevoz opasnih materija 2011 Literatura [1] B.dt-asia. [3] http://www.gov. Krsti .net/media/Dangerous%20Goods%20Chart%20UN. SL.rs/portals/9/uredba-o-prevozu-opasnih-materija-u-drumskom-i-zel-saobracaju-5302. SRJ 82/90.uk/pgr/freight/dgt1/ [6] http://www.pdf [7] http://www. D.org/wiki/Dangerous_goods [5] http://www.pks.wikipedia.dft. Ma inski fakultet u Kragujevcu.pdf 63 . Bezbednost kori enja vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobra aju.unece. Mla an.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->