P. 1
matematika

matematika

|Views: 693|Likes:
Published by Mery Djuzelic

More info:

Published by: Mery Djuzelic on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE

MATEMATIKA

1

CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA PREDMETA CILJ stjecanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu. upornost. ZADACI stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih i prostornih odnosa. smisao za samostalan rad. razvijanje sposobnosti učenika za samostalno korištenje stručnom literaturom i drugim izvorima znanja. odgovornost. preciznost. razvijanje kulturnih. logički zaključuju. kritičnost. razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju. izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti kao što su: radne navike. razvijanje opće matematičke kulture neophodne za uključivanje u svijet rada i za praćenje savremenog društveno-ekonomskog i naučno-tehnološkog razvoja. tačnost. da razvijaju maštu. sistematičnost. stvaralačko matematičko mišljenje i pozitivne osobine ličnosti. za primjenu u praksi i u procesu proizvodnje. urednost. 2 . etničkih i estetskih navika kod učenika. osposobljavanje učenika za uspješno i kvalitetno nastavljanje obrazovanja i uključivanje u druge naučne oblasti u kojima se matematika primjenjuje u toku školovanja i kasnije u procesu proizvodnje.

4. da sistematiziraju i prošire dosadašnja saznanja o algebarskim izrazima i da ovladaju operacijama među njima i njihovim transformiranjem. da upozna učenike o aksiomima i osnovnim teoremama geometrije. 1. 2. 6.72 sati godišnje) Zadaci nastave matematike u prvom razredu su: da učenici sistematiziraju i objedine stečena znanja o brojevima i načinu formiranja skupa realnih brojeva. da učenici prošire i prodube stečena znanja iz domena konstruiranja geometrijskih figura. prošire i potpuno ovladaju linearnim jednačinama sa jednom nepoznatom. kako njihovim rješavanjem tako i primjenom. 9. da osposobe učenike da mogu bez poteškoća primjenjivati stečena znanja prilikom rješavanja praktičnih problema. 3. 7. 8. da sistematiziraju. da učenici shvate pojam i vrste izometrijskih preslikavanja i da ih znaju primijeniti u izradi datih zadataka. 5. PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Uvod Skup realnih brojeva Algebarski izrazi Geometrija u ravni Koordinatni sistem Izometrijska preslikavanja u ravni Linearne jednačine i nejednačine Sistem linearnih nejednačina Osnovi trigonometrije Napomena: U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA I razred (2 sata sedmično . da sistematiziraju i prošire saznanja o funkcijama. UKUPNO SATI 1 3 16 15 7 7 6 6 7 4 72 3 . da sistematiziraju osnovne činjenice o vektorima i operacije sa vektorima uz značajnije primjene vektora.

.određenost prave i ravni. cio pozitivan broj.Centralna i osna simetrija ravni – osobine simetrija. trougaona i mnogougaona linija.Izometrija ravni – osobine izometrije.Stepen izložioca. .Rotacija ravni – osobine rotacije.Osnovni objekti: tačka. simetrale duži i simetrale ugla. Koordinatni sistem .mnogougao .konstrukcija normale. .Transformiranje algebarskih racionalnih izraza. odnosno jednakih izložilaca. prave i ravni . teorema. 7 6. trapez – površina paralelograma.značajne tačke trougla . Tok i grafik tih funkcija.rastavljanje na proste faktore polinoma: razlika kvadrata.pojam vektora – sabiranje i oduzimanje vektora. Broj 1. 2.Funkcija obrnute proporcionalnosti y = k/x (k=0) njen tok i grafik. . normala.zbir unutrašnjih uglova trougla podudarnost trouglova .Mjerenje duži – ugao . poluravan. dokaz. duž. .Translacija ravni – osobine translacij. površina trapeza. Sati 1 3 16 4.Četverougao – paralelogram. .mjerenje uglova – pravi ugao.Funkcija y = kx+n. 15 5. . Skup realnih brojeva  Skupovi: N. 7 4 .Transferzalni uglovi – uglovi sa paralelnim i normalnim kracima. zbir i razlika kubova.Trougao .Paralelne prave – poluprava. . poluprostor. 3.Razlomljeni algebarski izrazi. površina trougla. oduzimanje i množenje polinoma . . . . Naziv programskih sadržaja Uvod  Osnovni pojmovi u matematici – definicija.Red.skup iracionalnih brojeva i skup realnih brojeva R.Vektori u ravni .transformacija cijelih algebarskih izraza.Polinomi u jednoj varijabli .Funkcija direktne proporcionalnosti y = kx.sabiranje i množenje monoma. . . .Pravougli koordinatni sistem u ravni – pravougle koordinate tačke. Geometrija u ravni .sabiranje.Cijeli algebarski izrazi . Izometrijska preslikavanja ravni . aksioma. . . Algebarski izrazi . . Z i Q. Operacije sa stepenima jednakih osnova. prava i ravan – međusobni odnos tačke. nula i cio negativan broj.Monomi .

Federalno ministarstvo obrazovanja & GIK “Oko”.profesor matematike sa fizikom i obrnuto.problemi koji se rješavaju pomoću linearne jednačine sa jednom nepoznatom . Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: . Osnovi trigonometrije Orijentisani ugao. Gaussova metoda.7. .profesor matematike. Vrijednost trigonometrijskih funkcija oštrih uglova od II/6. Definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla na pravouglom trouglu. U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom. Pojam jednačine: .rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom .nejednakost i nejednačine – rješavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom. Radijan. . metoda determinanti i grafička metoda. Definicija trigonometrijskih funkcija na kružnici.diskusija rješenja . II/3 Osnovni trigonometrijski identiteti. prvi razred srednjih škola.profesor matematike sa informatikom. 9. 5 . II/4. Sistem linearnih jednačina (jednadžbi) Linearna jednačina sa dvije nepoznate: sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate – metode rješavanja: metoda supstitucije.ekvivalentne jednačine . Matematika. UKUPNO 6 6 7 4 72 IZVORI I LITERATURE Abdulah Hodžić. 10. Linearne jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) 8. Trigonometrijska kružnica.

ovladati umijećem rješavanja kvadratnih jednačina i nejednačina i problemom drugog stepena. uključujući prikazivanje k. Stepeni Korijeni Kompleksni brojevi Kvadratna funkcija Kvadratne jednačine i nejednačine Trigonometrija Dvije pismene zadaće sa ispravkom UKUPNO SATI 4 10 6 8 12 28 4 72 Zadaci nastave u drugom razredu su: naučiti rad sa stepenima. . operacije sa stepenima sa cjelobrojnim eksponentom.Pojam korijena. 4. trigonometrijska kružnica.br. Naziv programskih sadržaja Stepeni . Broj 1. naučiti osnovne pojmove trigonometrije. osobine trigonometrijskih funkcija. naučiti primjenjivati kvadratnu funkciju na rješavanju nekih zadataka o ekstremima u geometriji i fizici. trigonometrijske funkcije. pravougli trougao. 6. 3.72 sati godišnje) PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. 10 6 . Red. osobine. 5. Korijeni . 2.Stepeni. primjenjivati stečena znanja pri izradi zadataka. savladati računske operacije s kompleksnim brojevima. trigonometrijski identiteti. . 7. znati rješavati trigonometrijske jednačine i nejednačine. naučiti stepenovanje sa racionalnim eksponentom.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA II razred (2 sata sedmično .Stepeni i skup R.Uvod u program . u ravni. naučiti pravila korjenovanja i racionalisanja nazivnika i brojnika. Sati 4 2.

Rješavanje kosouglog trougla. . .Znak kvadratnog trinoma. . Jednačina. modul. 7. y = ax+bx+c.Pravila korjenovanja. . .Diskusija o a i diskriminanti. Dvije pismene zadaće sa ispravkom.Operacije u C.Kompleksni brojevi. Kvadratne funkcije . 5. 4. .Racionalisanje imenioca. .Grafici trigonometrijskih funkcija. .).Kvadratna f-ja y = ax.Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla.Predstavljanje C brojeva u ravni. 6.Znak.3. operacije u C. . .Kvadratna jednačina. uvod. . .Korijeni i operacije sa korijenima.Svođenje na prvi kvadrant.Dvostruki i polovični ugao. Kvadratne jednačine i nejednačine .Primjena kvadratnih jednačina. uvod.Trigonometrijske jednačine. . . .Kosinusna teorema.Tok kvadratne f-je.Nule.Osnovi trigonometrije. .Grafičko predstavljanje sabiranja i oduzimanja C brojeva (1-15.Svojstva trigonometrijskih f-ja.Ekstrem. .Potpuna i nepotpuna kv.Adicione teoreme.Pretvaranje zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod i obrnuto. . Kompleksni brojevi . .Stepeni sa racionalnim eksponentom.Kvadratne nejednačine. . Trigonometrija . . . .Kvadratne funkcije. . .Sinusna teorema. .Formiranje kompleksnih brojeva.Vietove formule. . . . .Normalni oblik. . UKUPNO 6 8 12 28 4 72 7 . .Kvadratni trinom.

“Svjetlost” Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: profesor matematike.IZVORI I LITERATURA Šefik Prgo. profesor matematike sa fizikom i obrnuto. drugi razred srednjih škola. profesor matematike sa informatikom. Matematika. 8 .

IZBORNA NASTAVA 9 .

da ovladaju znanjima iz eksponencijalnih funkcija. da ovladaju prostornim odnosima i da što lakše uočavaju osobine geometrijskih figura. Logaritmi . Naziv programskih sadržaja Broj 1.Primjena logaritama. 2. .Eksponencijalna nejednačina.Eksponencijalna funkcija. .Logaritamske nejednačine.72 sati godišnje) PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Logaritmi Eksponencijalne funkcije i jednačine Iracionalne jednačine i nejednačine Analitička geometrija u ravni Geometrijske figure u prostoru NAPOMENA: u svakom polugodištu obavezno je uraditi po jednu jednočasovnu pismenu zadaću sa jednočasovnim analizama i ispravkama. . Red. UKUPNO SATI 16 8 8 18 18 4 1 2 3 4 5 6 72 Zadaci nastave matematike u trećem razredu su: da učenici znaju elemente kombinatorike i ovladaju izradom zadataka iz te oblasti da usvoje osnovna znanja o logaritmima.Pojam inverzne funkcije.Prelaz s jedne na drugu logaritamsku vezu. . Sati 16 8 8 10 . Iracionalne jednačine i nejednečine . . da steknu osnovna znanja iz analitičke geometrije u ravni.Dekadski logaritmi. . .Logaritamska pravila.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA III razred (2 sata sedmično . Eksponencijalne funkcije i jednačine .Logaritamska pravila i primjena. 3. posebno o pravoj liniji i krivim drugog reda. jednačina i nejednačina.Osnovni pojmovi kombinatorike. . Primjena dekadskih logaritama. tok i grafik.Logaritamske jednačine. Definicija logaritma. Svojstva.

.Prizma. implicintni. koordinate tačke djelišta. . rogalj. Geometrijske figure u prostoru .Površina i zapremina uspravnog valjka i uspravne kupe. UKUPNO: 18 18 4 72 SATI 4 1 10 10 31 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: .Kvaierijev princip. Ugao između dvije prave.Jednačina kružnice. Analitička geometrija u ravni . . .4. piramida i njihovi ravni presjeci. 11 .Površina i zapremina kvadra. 5.Podjela duži u datom smjeru. . .Površina trougla. hiperbole i parabole. .Uvjet paralelnosti i normalnih pravih.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. lopta. Odnos strana diedra i triedra. Dvije pismene zadaće UKUPNO PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Matematička indukcija O skupu R Nizovi iredovi Relne funkcuje jedne promjenjive Integrali (neodređeni) NAPOMENA : u svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. .Jednačina prave kroz dvije tačke. uvjet da tri tačke leže u istom pravcu.Obrtna tijela: valjak. kombinacije i varijacije bez ponavljanja i sa ponavljanjem.Jednačina prave: eksplicitni. .profesor matematike sa informatikom. . segmentni oblik. kupa. .profesor matematike. 6.Površina i zapremina lopte i njenih dijelova. Udaljenost dviju tačaka.Dijedar. . Jednačina prave kroz jednu tačku. Uvjet dodira.Centralni oblik jednačine elipse. .Međusobni položaj prave i krive drugog reda. . . . Zapremina prizme i piramide.Sličnost poliedara.Koordinatni sistem. . poliedar.Permutacije. .

Superemum i infimum. O SKUPU R . tačka nagomilavanja. 2. stav o umetnutim razmacima. asimptote krivih. Princip potpune matematičke indukcije. monotoni nizovi. Primjene matamatičke indukcije. . da znaju primjenjivati stečeno znanje u izradi raznovrsnih zadataka.Granična vrijednost niza. . Aksiom potpunosti skupa R. Red. računanje graničnim vrijednostima. kinematičko značenje izvoda. tangenta i normala. geometrijska progresija. ograničenost. pamost. pregled elementarnih funkcija. izvod složene funkcije. kompozicija funkcija. osobine funkcije. da sistematiziraju dosadašnja znanja o funkcijama i usvoje elemente graničnih vrijednosti i neprekidnosti funkcija.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA IV razred (2 sata sedmično .Podskupovi skupa R.Izvod funkcije u tački. grafik funkcije. izvod Sati 4 1 10 4. 31 12 . interpolacija članova aritmetičke i geometrijske progresije. neprobojivost skupa R. 10 5.Pojam realne funkcije jedne promjenjive.Osobine neprekidnih funkcija.Pojam reda. monotonost periodičnost. . područje definisanosti i područije vrijednosti funkcije. REALNE FUNKCIJE JEDNE PROMJENJIVE .Broj e. složeni kamatni račun. Naziv programskih sadržaja MATAMATIČKA INDUKCIJA . 3.60 godišnje) Zadaci nastave u IV razredu su: da učenici shvate i ovladaju potpunom matematičkom indukcijom. beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi. NIZOVI I REDOVI . Broj 1. geometrijski red.Brojni niz. Gornja i donja granica. da usvoje elemente integralnog računa i ovladaju njima. da usvoje elemente diferencijalnog računa i ovladaju njima.Pojam indukcije. da upoznaju i ovladaju osnovnim pojmovima i elementima o nizovima i redovima. . DIFERENCIJALNI RAČUN . pravila diferenciranja. aritmetička progresija.

inverzne funkcije. Tablica osnovnih neodređenih integrala. ispitivanje toka. . pojam diferencijale. 13 . primjena izvoda na zadatke o ekstremima funkcija. crtanje grafika funkcija. izvodi i diferencijale višeg reda. U svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. .profesor matematike sa informatikom. izvodi osnovnih elementarnih funkcija.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. Primitivna funkcija i neodređeni integral. numeričko rješavanje jednačina. . Metoda zamjene.Pojam integrala. Osnovna pravila integracije. UKUPNO 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: .6.profesor matematike.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->