P. 1
matematika

matematika

|Views: 688|Likes:
Published by Mery Djuzelic

More info:

Published by: Mery Djuzelic on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE

MATEMATIKA

1

tačnost. ZADACI stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih i prostornih odnosa. izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti kao što su: radne navike. etničkih i estetskih navika kod učenika. urednost. da razvijaju maštu. upornost.CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA PREDMETA CILJ stjecanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu. osposobljavanje učenika za uspješno i kvalitetno nastavljanje obrazovanja i uključivanje u druge naučne oblasti u kojima se matematika primjenjuje u toku školovanja i kasnije u procesu proizvodnje. razvijanje kulturnih. stvaralačko matematičko mišljenje i pozitivne osobine ličnosti. odgovornost. razvijanje sposobnosti učenika za samostalno korištenje stručnom literaturom i drugim izvorima znanja. sistematičnost. za primjenu u praksi i u procesu proizvodnje. preciznost. 2 . kritičnost. logički zaključuju. razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju. smisao za samostalan rad. razvijanje opće matematičke kulture neophodne za uključivanje u svijet rada i za praćenje savremenog društveno-ekonomskog i naučno-tehnološkog razvoja.

7.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA I razred (2 sata sedmično . UKUPNO SATI 1 3 16 15 7 7 6 6 7 4 72 3 . 6. kako njihovim rješavanjem tako i primjenom. da sistematiziraju. 8. da učenici shvate pojam i vrste izometrijskih preslikavanja i da ih znaju primijeniti u izradi datih zadataka. PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Uvod Skup realnih brojeva Algebarski izrazi Geometrija u ravni Koordinatni sistem Izometrijska preslikavanja u ravni Linearne jednačine i nejednačine Sistem linearnih nejednačina Osnovi trigonometrije Napomena: U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom. da osposobe učenike da mogu bez poteškoća primjenjivati stečena znanja prilikom rješavanja praktičnih problema. da sistematiziraju osnovne činjenice o vektorima i operacije sa vektorima uz značajnije primjene vektora. 3. 9. da sistematiziraju i prošire saznanja o funkcijama.72 sati godišnje) Zadaci nastave matematike u prvom razredu su: da učenici sistematiziraju i objedine stečena znanja o brojevima i načinu formiranja skupa realnih brojeva. 2. prošire i potpuno ovladaju linearnim jednačinama sa jednom nepoznatom. da učenici prošire i prodube stečena znanja iz domena konstruiranja geometrijskih figura. 4. 5. da sistematiziraju i prošire dosadašnja saznanja o algebarskim izrazima i da ovladaju operacijama među njima i njihovim transformiranjem. 1. da upozna učenike o aksiomima i osnovnim teoremama geometrije.

prave i ravni . . . Sati 1 3 16 4. 7 6.Funkcija y = kx+n.Red. .rastavljanje na proste faktore polinoma: razlika kvadrata. .Četverougao – paralelogram. Broj 1.zbir unutrašnjih uglova trougla podudarnost trouglova . poluravan. trougaona i mnogougaona linija. . Tok i grafik tih funkcija. 2. trapez – površina paralelograma. .konstrukcija normale. teorema. .Centralna i osna simetrija ravni – osobine simetrija. normala. . površina trapeza.Razlomljeni algebarski izrazi. . Koordinatni sistem . .Rotacija ravni – osobine rotacije. Geometrija u ravni . 15 5.značajne tačke trougla . oduzimanje i množenje polinoma . površina trougla.mnogougao .Funkcija direktne proporcionalnosti y = kx. aksioma.Vektori u ravni .sabiranje. duž. . Algebarski izrazi . cio pozitivan broj. simetrale duži i simetrale ugla.mjerenje uglova – pravi ugao.Monomi .određenost prave i ravni.Osnovni objekti: tačka.Transferzalni uglovi – uglovi sa paralelnim i normalnim kracima.Paralelne prave – poluprava. .Cijeli algebarski izrazi .Polinomi u jednoj varijabli .Stepen izložioca. odnosno jednakih izložilaca. .Mjerenje duži – ugao . . .Translacija ravni – osobine translacij. 3.transformacija cijelih algebarskih izraza. poluprostor.Transformiranje algebarskih racionalnih izraza. Skup realnih brojeva  Skupovi: N. Z i Q.Trougao .Izometrija ravni – osobine izometrije. . .Pravougli koordinatni sistem u ravni – pravougle koordinate tačke.Funkcija obrnute proporcionalnosti y = k/x (k=0) njen tok i grafik.skup iracionalnih brojeva i skup realnih brojeva R. dokaz.sabiranje i množenje monoma. 7 4 .pojam vektora – sabiranje i oduzimanje vektora. Naziv programskih sadržaja Uvod  Osnovni pojmovi u matematici – definicija. nula i cio negativan broj. Operacije sa stepenima jednakih osnova. zbir i razlika kubova. Izometrijska preslikavanja ravni . prava i ravan – međusobni odnos tačke.

II/4. metoda determinanti i grafička metoda. Gaussova metoda. Trigonometrijska kružnica. Linearne jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) 8.profesor matematike sa informatikom. prvi razred srednjih škola. Federalno ministarstvo obrazovanja & GIK “Oko”.diskusija rješenja . Osnovi trigonometrije Orijentisani ugao.nejednakost i nejednačine – rješavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom. UKUPNO 6 6 7 4 72 IZVORI I LITERATURE Abdulah Hodžić. Sistem linearnih jednačina (jednadžbi) Linearna jednačina sa dvije nepoznate: sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate – metode rješavanja: metoda supstitucije. 5 .ekvivalentne jednačine . Matematika. 9.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom. .rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom . Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: . Vrijednost trigonometrijskih funkcija oštrih uglova od II/6. II/3 Osnovni trigonometrijski identiteti. . Radijan.7. Pojam jednačine: .profesor matematike. 10. Definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla na pravouglom trouglu.problemi koji se rješavaju pomoću linearne jednačine sa jednom nepoznatom . Definicija trigonometrijskih funkcija na kružnici.

3. pravougli trougao. trigonometrijska kružnica. 5. Broj 1. operacije sa stepenima sa cjelobrojnim eksponentom.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA II razred (2 sata sedmično . Korijeni . osobine trigonometrijskih funkcija. primjenjivati stečena znanja pri izradi zadataka.Pojam korijena. Sati 4 2. naučiti pravila korjenovanja i racionalisanja nazivnika i brojnika. Red. naučiti stepenovanje sa racionalnim eksponentom. 4. Naziv programskih sadržaja Stepeni .Stepeni i skup R. uključujući prikazivanje k. trigonometrijski identiteti. . u ravni. naučiti primjenjivati kvadratnu funkciju na rješavanju nekih zadataka o ekstremima u geometriji i fizici. Stepeni Korijeni Kompleksni brojevi Kvadratna funkcija Kvadratne jednačine i nejednačine Trigonometrija Dvije pismene zadaće sa ispravkom UKUPNO SATI 4 10 6 8 12 28 4 72 Zadaci nastave u drugom razredu su: naučiti rad sa stepenima.72 sati godišnje) PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. 6.Uvod u program . osobine. 10 6 .Stepeni. naučiti osnovne pojmove trigonometrije. trigonometrijske funkcije. ovladati umijećem rješavanja kvadratnih jednačina i nejednačina i problemom drugog stepena. 7.br. znati rješavati trigonometrijske jednačine i nejednačine. . 2. savladati računske operacije s kompleksnim brojevima.

Primjena kvadratnih jednačina. . Kvadratne funkcije . Kvadratne jednačine i nejednačine . . y = ax+bx+c. uvod. . Dvije pismene zadaće sa ispravkom. . .Osnovi trigonometrije. Trigonometrija .Nule.Predstavljanje C brojeva u ravni. .Svojstva trigonometrijskih f-ja. . 7. 5.Tok kvadratne f-je.Grafičko predstavljanje sabiranja i oduzimanja C brojeva (1-15.Formiranje kompleksnih brojeva.Sinusna teorema. .Racionalisanje imenioca.Kvadratna f-ja y = ax. . .Dvostruki i polovični ugao. .Kvadratni trinom.).Kvadratna jednačina. operacije u C.Adicione teoreme. . . . Jednačina.Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla.Kompleksni brojevi. .Kosinusna teorema. .Potpuna i nepotpuna kv. . .Pretvaranje zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod i obrnuto.3. .Znak kvadratnog trinoma.Diskusija o a i diskriminanti.Vietove formule. . .Trigonometrijske jednačine.Svođenje na prvi kvadrant.Stepeni sa racionalnim eksponentom. uvod. UKUPNO 6 8 12 28 4 72 7 .Grafici trigonometrijskih funkcija. 6. . . . 4.Kvadratne nejednačine. . .Pravila korjenovanja.Rješavanje kosouglog trougla. .Kvadratne funkcije. . . modul. . . Kompleksni brojevi .Operacije u C.Znak.Ekstrem.Korijeni i operacije sa korijenima. .Normalni oblik.

profesor matematike sa informatikom. drugi razred srednjih škola. “Svjetlost” Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: profesor matematike.IZVORI I LITERATURA Šefik Prgo. 8 . Matematika. profesor matematike sa fizikom i obrnuto.

IZBORNA NASTAVA 9 .

jednačina i nejednačina. Primjena dekadskih logaritama. Sati 16 8 8 10 . . da ovladaju prostornim odnosima i da što lakše uočavaju osobine geometrijskih figura. da steknu osnovna znanja iz analitičke geometrije u ravni. Svojstva. Definicija logaritma. Iracionalne jednačine i nejednečine .Osnovni pojmovi kombinatorike. Logaritmi .Logaritamska pravila.Prelaz s jedne na drugu logaritamsku vezu. . Eksponencijalne funkcije i jednačine . .Eksponencijalna funkcija.Pojam inverzne funkcije.Logaritamska pravila i primjena. . 2. posebno o pravoj liniji i krivim drugog reda. 3.Dekadski logaritmi.Logaritamske jednačine.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA III razred (2 sata sedmično .72 sati godišnje) PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Logaritmi Eksponencijalne funkcije i jednačine Iracionalne jednačine i nejednačine Analitička geometrija u ravni Geometrijske figure u prostoru NAPOMENA: u svakom polugodištu obavezno je uraditi po jednu jednočasovnu pismenu zadaću sa jednočasovnim analizama i ispravkama. Naziv programskih sadržaja Broj 1. .Logaritamske nejednačine. Red. .Primjena logaritama.Eksponencijalna nejednačina. da ovladaju znanjima iz eksponencijalnih funkcija. UKUPNO SATI 16 8 8 18 18 4 1 2 3 4 5 6 72 Zadaci nastave matematike u trećem razredu su: da učenici znaju elemente kombinatorike i ovladaju izradom zadataka iz te oblasti da usvoje osnovna znanja o logaritmima. . tok i grafik. .

profesor matematike. Udaljenost dviju tačaka. UKUPNO: 18 18 4 72 SATI 4 1 10 10 31 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: . . . Ugao između dvije prave. koordinate tačke djelišta.Površina i zapremina kvadra.Međusobni položaj prave i krive drugog reda. . segmentni oblik. kombinacije i varijacije bez ponavljanja i sa ponavljanjem.Dijedar. 5.Površina trougla.Centralni oblik jednačine elipse. hiperbole i parabole. .Jednačina kružnice. . piramida i njihovi ravni presjeci. . .Površina i zapremina lopte i njenih dijelova. .4. . . poliedar.Obrtna tijela: valjak. 6.Permutacije.Uvjet paralelnosti i normalnih pravih. 11 .Jednačina prave kroz dvije tačke.Površina i zapremina uspravnog valjka i uspravne kupe. Jednačina prave kroz jednu tačku. . .Kvaierijev princip. implicintni. uvjet da tri tačke leže u istom pravcu. Analitička geometrija u ravni .Sličnost poliedara.Prizma. Zapremina prizme i piramide.Podjela duži u datom smjeru. Dvije pismene zadaće UKUPNO PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Matematička indukcija O skupu R Nizovi iredovi Relne funkcuje jedne promjenjive Integrali (neodređeni) NAPOMENA : u svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. . .Jednačina prave: eksplicitni. . Odnos strana diedra i triedra. lopta.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. Geometrijske figure u prostoru . . rogalj. .profesor matematike sa informatikom.Koordinatni sistem. . kupa. Uvjet dodira.

.Pojam indukcije.60 godišnje) Zadaci nastave u IV razredu su: da učenici shvate i ovladaju potpunom matematičkom indukcijom.Granična vrijednost niza. stav o umetnutim razmacima. pravila diferenciranja. interpolacija članova aritmetičke i geometrijske progresije. da usvoje elemente diferencijalnog računa i ovladaju njima. REALNE FUNKCIJE JEDNE PROMJENJIVE . da znaju primjenjivati stečeno znanje u izradi raznovrsnih zadataka.Pojam realne funkcije jedne promjenjive. O SKUPU R . Naziv programskih sadržaja MATAMATIČKA INDUKCIJA . složeni kamatni račun. Superemum i infimum. ograničenost. pregled elementarnih funkcija. . da usvoje elemente integralnog računa i ovladaju njima. osobine funkcije. Gornja i donja granica. 3. beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi. Red. Princip potpune matematičke indukcije. monotoni nizovi. asimptote krivih. da upoznaju i ovladaju osnovnim pojmovima i elementima o nizovima i redovima. 10 5.Brojni niz. kinematičko značenje izvoda. monotonost periodičnost.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA IV razred (2 sata sedmično . 31 12 .Izvod funkcije u tački. područje definisanosti i područije vrijednosti funkcije. tangenta i normala. DIFERENCIJALNI RAČUN . izvod složene funkcije. tačka nagomilavanja. NIZOVI I REDOVI . neprobojivost skupa R. 2. grafik funkcije. aritmetička progresija.Osobine neprekidnih funkcija. Broj 1. pamost. izvod Sati 4 1 10 4. računanje graničnim vrijednostima. Aksiom potpunosti skupa R.Broj e. kompozicija funkcija. . Primjene matamatičke indukcije. .Podskupovi skupa R. da sistematiziraju dosadašnja znanja o funkcijama i usvoje elemente graničnih vrijednosti i neprekidnosti funkcija.Pojam reda. geometrijski red. geometrijska progresija.

U svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. izvodi osnovnih elementarnih funkcija. .profesor matematike. Primitivna funkcija i neodređeni integral. pojam diferencijale.6.Pojam integrala. UKUPNO 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: .profesor matematike sa informatikom. ispitivanje toka. primjena izvoda na zadatke o ekstremima funkcija. . Metoda zamjene. izvodi i diferencijale višeg reda. . inverzne funkcije. Osnovna pravila integracije. crtanje grafika funkcija.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. numeričko rješavanje jednačina. Tablica osnovnih neodređenih integrala. 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->