P. 1
Valenca i Oksidacioni Broj

Valenca i Oksidacioni Broj

5.0

|Views: 4,568|Likes:
Published by Branka Pljevaljcic

More info:

Published by: Branka Pljevaljcic on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

VALENCA I OKSIDACIONI BROJ VALENCA I OKSIDACIONI BROJ Valenca je broj veza koje neki atom može graditi sa atomima

vodonika (stvaran ili formalan broj kovalentnih veza koje gradi ili može graditi neki atom). Oksidacioni broj je stvarno ili formalno naelektrisanje neke čestice Valenca nije uvek isto što i oksidacioni broj: Na primer: Kiseonik je uvek dvovalentan (može da gradi dve kovalentne veze sa vodonikom jer ima dva nesparena elektrona) Ali, kiseonik može imati oksidacione brojeve 0(u elementarnom stanju), -1 u peroksidima, -2 u ostalim jedinjenjenjima O=O H-O H-O-O-H dvovalentan | oks. br. = 0 H dvovalentan dvovalentan oks.br.= -1 oks.br.= -2 Valenca se označava rimskim brojevima (I-VIII) Oksidacioni broj zapisujemo arapskim br.: +1, -2, -3..... Stvarno naelektrisanje čestica koje su stvarno naelektrisane to jest jona zapisuje se : 2-, -, +. 2+... (prvo broj pa vrsta naelektrisanja) Valenca i oksidacioni broj se koriste pri sredjivanju hemijskih formula. Stvarno naelektrisanje se uvek i obavezno piše u oznakama za JONE Na primer NaI2OII ili Na+12O-2 2+ jon kalcijuma Ca , oksidni jon O2-, sulfatni jon SO42-.... U sulfatnom jonu, na primer, sumpor je šestovalentan (+6), a kiseonik dvovalentan(-2), ali je naelektrisanje 2Uobičajeno ali nije uvek pravilo da elementi iz parnih grupa imaju parne oks. brojeve, a iz neparnih neparne oks.brojeve.

Kada neki element ima dva moguća oksidaciona stanja po staroj nomenklaturi mogu se koristiti i nastavci -o (niže oksidaciono stanje) i -i (više oksidaciono stanje) Na primer: fero-hlorid (gvoždje(II)-hlorid), feri-hlorid (gvoždje(III)-hlorid), merkuro-hlorid (živa(I)-hlorid) i merkuri-hlorid (živa(II)-hlorid)..... Za one elemente koji mogu imati različite oksidacione brojeve, odnosno valence u imenu nekog jedinjenja mora se navesti data valenca!!! Za one elemente koji imaju uvek isti oksidacioni broj VALENCA SE NE NAVODI! STRUKTURA ATOMA STRUKTURA ATOMA Atom se sastoji iz dva dela: jezgra i omotača. Jezgro čine protoni (elementarne čestice jediničnog pozitivnog naelektrisanja) i neutroni (elementarne čestice - nenaelektrisane). Protoni i neutroni su NUKLEONI. Simbol atoma npr. 816O sadrži brojeve koji se odnose na JEZGRO atoma. "Donji" broj je ATOMSKI ILI REDNI broj (Z) i odredjen je brojem /N/ protona : Z=N(p+). "Gornji" broj je ATOMSKA MASA ili MASENI BROJ (A) i odredjen je zbirom broja protona i neutrona to jest predstavlja ukupan broj nukleona u jezgru : A= N(p+) + N(n0)! Elektronski omotač čine elektroni. Elektroni su negativne elementarne čestice koje čine elektronski omotač oko jezgra i ostaju u atomu zbog privlačnih sila sa protonima. Atomi imaju jednak broj protona i elektrona, pozitivni joni(katjoni) sadrže "manjak" elektrona u odnosu na atome, a negativni joni (anjoni) sadrže "višak" elektrona u odnosu na atome! Neki elementi imaju različite atome u prirodi, ti atomi moraju imati isti redni broj, to znači isti broj protona i elektrona, a ono po čemu se razlikuju je broj neutrona - ovi atomi su IZOTOPI. Broj neutrona nije proizvoljan i ne može varirati u nekom atomu. Na primer kiseonik iz vazduha može biti sastavljen od atoma kiseonika sa rednim brojem 8 i masenim 16 i takodje od atoma sa rednim brojem 8 (naravno) i masenim 18. IZOBARI su atomi različitih elemenata koji se razlikuju po rednom, a istog su masenog broja - razlikovanje ovih atoma važno je za nuklearne fizičare i hemičare. Simbol atoma potiče od latinskog imena, a uz simbol obavezno se upisuje vrednost rednog i masenog broja. Redni broj je unikatni za odredjeni element. Na primer ugljenik uvek ima redni broj 6, a to znači da atom ugljenika sadrži 6 protona! Taj broj protona ne može se promeniti hemijskim reakcijama. Dokle god je redni broj 6 radi se o atomu ugljenika. Ukoliko se redni broj promeni dobija se atom nekog drugog elementa, a to je nuklearna reakcija. Maseni broj može imati različite vrednosti za isti element zbog postojanja izotopa. Pa tako vodonik koji ima redni broj 1, to jest 1 proton, ali postoje tri vrste atoma vodonika u odnosu na broj neutrona. Vodonik koji ima maseni broj 1 je protijum, sa rednim brojem dva deuterijum, a sa masenim brojem tri tricijum. Ta tri atoma vodonika imaju isti broj protona, a različiti broj neutrona. U prirodi se uvek nalazi najviše jednog od izotopa, ali su prisutni i

37Cl sa zastupljenošću ω=32%).67*10-24g. Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od jedne dvanaestine atoma ugljenikovog izotopa C-12. Ar*100%= 35*68% + 37*32%. što je zajedno 1+1+8=10 protona. neki nemaju izotope (na primer natrijum. a to je jedan jedini nukleon) i tim poredjenjem dobije se da je atom kiseonika 16 puta veće mase od 1/12 ugljenika C-12. PRIMER: 1) Izračunaj vrednost relativne atomske mase hlora. odavde se izračuna Ar=. 1 H (deutrerijum-sadrži 1 proton.. 919F. 1 elektron i nijedan neutron). fluor... Što se tiče broja elektrona . a neutrona ima 0 + 0 + 8=8) O2 je JEDAN molekul kiseonika i sadrži 16protona. PRIMER: Odredi broj elementarnih čestica za sledeće čestice: 1123 Na. formula H2O može predstavljati i 1 mol molekula. (nema jedinicu!) 2) Izračunaj vrednosti zastpuljenosti izotopa hlora ako je poznato da je Ar=35. protona i neutrona svih atoma zajedno. 11H i 816O. 816O2.) koji se od atoma razlikuju po broju . Rešenje tog sistema daje vrednosti zastupljenosti! STRUKTURA MOLEKULA JEDAN molekul sadrži atome. sa zastupljenošću ω=68%... /poredi se masa jednog atoma npr.67x10-24g. jer je atom elektroneutralan! 1 2 1 H (protijum koji ima 1 proton. isto toliko iznosi i masa neutrona). tako da na ukupnu masu atoma utiče masa jezgra..45. Ugljenik ima ukupno 12 nukleona (6 protona + 6 neutrona) pa je masa jednog atoma jednaka 12*1. a da se u prirodi javljaju dva izotop hlora (35Cl i 37Cl) Ar*100%=35* ω1 + 37*ω2 ..ova zakonitost je poznata! ono što ne piše u zadatku a podrazumeva se je da ω1 + ω2 = 100% Tako se dobija sistem od dve jednačine sa dve nepoznate. koji u sebi sadrži mnogo više od jednog molekula. molekul je elektroneutralan pa sadrži isto toliko elektrona 10. Pb2+. H2O je jedan molekul vode i sadrži ukupno tri atoma. kiseonika (koji ima 16 nukleona) sa dvanaestim delom atoma 12C (kao da ste atom ugljenika "iseckali" na dvanaest delova.ostali izotopi u odredjenoj meri (tako da je ukupna zastupljenost svih atoma nekog elementa jednaka 100%).(negativni jon koji sadrži višak elektrona u odnosu na atom). elektrona i neutrona je suma broja elektrona. to jest tačnije 6*1023 molekula (ili još tačnije 6.67*10-24g! Ovo se može izračunati i na sledeći način: 1atom C xg 23 6*10 atoma C 12g x= (1*12)/(6*1023) g što je isti broj kao 12*1.. ako je poznato da se hlor u prirodi javlja u obliku dva izotopa (35Cl.... i 2-1=1neutron). Na+. i uzeli tu dvanaestinu.. Neki elementi imaju više izotopa....) Masa protona je približno jednaka masi neutrona.023*1023 molekula) i u tom slučaju svi indeksi i koeficijenti se moraju čitati kao mol-molekuli ili mol-atomi! STRUKTURA JONA Katjoni mogu biti katjoni metala (Cu2+..broj elektrona u atomu isti je kao broj protona. (na primer 11H. 1 elektron.. a masa elektrona je zanemarljivo mala u odnosu na mase protona i neutrona (nukleona). 16 elektrona i 16 neutrona (816O) * Kada se radi o raznim izračunavanjima i merljivim masama...1327Al3+ (pozitivan jon koji sadrži manjak elektrona u odnosu na atom)... pa kiseonik ima Ar=16 Ar može da se izračuna i tako što se poznaju zastupljenosti izotopa u prirodi i njihovi maseni brojevi: Ar*100% = A1*ω1 + A2*ω2 + . A=12) trebalo bi da znamo vrednost mase nukleona (protona to jest neutrona) a ona se naziva unificirana jedinica mase (znači 1 proton ima masu u=1.. Broj protona. Ako bismo računali masu atoma ugljenika (Z=6.

p podnivo ... Elektroni svojim kretanjem zauzimaju odredjeni prostor. ako je na "prvom" podnivou ima l=1. d.. ali veću od onih elektrona koji su na primer na 3s podnivou! MAKSIMALAN BROJ elektrona na nekom nivou odredjuje se preko formule 2n2 (gde je n glavni kvantni broj) Tako na trećem nivou može maksimalno biti 2*32=18 elektrona. Medjutim..amonijum jon. f.elektrona (manje e.) STRUKTURA ELEKTRONSKOG OMOTAČA Elektrone u atomu drže privlačne sile sa pozitivnim jezgrom. p.od atoma) ili molekulski katjoni .. Taj prostor naziva se ORBITALA. Tako da elektroni koji su oba sa 3p podnivoa imaju medjusobno istu vrednost energije. Medjutim.) Za svaki elektron koji se nalazi na nekom nivou odredjen (kvantiran) je GLAVNI KVANTNI BROJ (n) i taj broj utiče na vrednost energije elektrona ( elektron koji pripada 4. Vrednost energije elektrona je kvantirana (odredjena) u odnosu na energetski nivo. Na osnovu te vrednosti elektroni su rasporedjeni po energetskim nivoima.3s. f .joni sastavljeni od atoma vezanih kao u molekuli.10 elektrona i f podnivo ..6 elektrona. AZIMUTSKOG/ KVANTNOG broja (l). a l=0. Svaki podnivo može imati odredjen broj elektrona . d podnivo . p. Br-.oznaka je 1s Drugi energetski nivo sadrži dva podnivoa . jer ukoliko je elektron na "nultom" podnivou (što je s podnivo) ima l=0.2 elektrona. nivou ima n=4) Za svaki elektron koji pripada odredjenom podnivou ima odredjenu (kvantiranu) vrednost SPOREDNOG /ORBITALNOG. ali su te vrednosti bliže jedna drugoj nego energija tih elektrona u odnosu na energiju elektrona 2.podnivo). Na primer ukoliko je elektron na 2s podnivou. za elektrone se ne zna tačno mesto gde se u svakom trenutku nalaze.. ili nekog drugog nivoa. Svaki elektron ima odredjenu energiju i u principu važi da što je elektron dalje od jezgra to ima više energije. Tako da energija elektrona zavisi od nivoa i podnivoa kome pripada! Prvi energetski nivo sadrži s podnivo .2s i 2p Treći sadrži tri podnivoa . Razlog tome je što su nivoi podeljeni na podnivoe (s. 3p i 3d Četvrti. ali je celokupna čestica pozitivno naelektrisana (NH4+ . Svaki elektron ima odredjenu vrednost energije.joni sastavljeni kao molekuli ali je čestica negativno naelektrisana (SO42-. HSO4-.. jer ukoliko pokušamo da odredimo mesto gde se nalaze moramo zbog njihove veličine (veoma mali i .. Najveći poznati atom ima 7 energetskih nivoa. d.s. taj elektron ima n=2. podnivoi s p d f vrednost za l= 0 1 2 3 Oba broja (i glavni kvantni i orbitalni kvantni broj) ulaze u izraz za energiju elektrona i odredjuju tu vrednost.. petog.) Anjoni mogu biti anjoni nemetala (Cl-.14 elektrona.. dva elektrona koja oba pripadaju 3 nivou ne moraju imati istu vrednost energije. drugog.) koji se od atoma razlikuju po tome što imaju više elektrona od atoma i molekulski anjoni. šesti i sedmi podnivo za najveći poznati atom sadrže po četiri podnivoa .. Bez obzira na neke druge rasporede važi sledeće: Elektroni koji pripradaju višem nivu (na primer šestom) uvek imaju više energije od elektrona nižeg nivoa (na primer trećeg. CH3-NH3+ metilamonijum jon. peti.s podnivo .

pa sadrži 5 orbitala različitih oznaka. izgleda izdužene osmice (p .podnivo prima 10 elektrona. (na ovom nivou hemije nije vam potreban oblik i oznake ovih orbitala) Sl. d. takodje izdužene osmice ili neki drugi oblik (d i f orbitale) Orbitale imaju iste ili slične oznake kao i podnivoi (1s. nešto kao te strelice kojima ih predstavljamo. s p d f Sl2. Nije svejedno ukoliko se elektron kreće po 2py ili 2px orbitali... 2p. Za razlikovanje tih elektrona koristi se MAGNETNI KVANTNi BROJ (m ili ml) (naziva se tako zato što su magnetna svojstva elektrona odredjena vrstom orbitale nekog podnivoa u kojoj se nalazi elektron) Magnetni broj ne zavisi od nivoa ili podnivoa.. Zbog svega navedenog mi govorimo o verovatnoći nalaženja elektrona u nekom prostoru: ORBITALA JE PROSTOR OKO JEZGRA U KOME JE VEROVATNOĆA NALAŽENJA ELEKTRONA NAJVEĆA! Atomske orbitale mogu biti sfernog oblika (s-orbitale).sve su p orbitale. U oba slučaja elektroni staraju magnetno polje koje usmereno normalno na to kretanje. Zbog toga ukoliko pokušamo da odredimo gde se nalaze menjamo im brzinu i pravac. ali su različito usmerene u prostoru.orbitale) Svaka orbitala može maksimalno da primi dva elektrona! Pa je broj orbitala na nekom nivou dva puta manji od maksimalnog broja elektrona : n2! Kako 2p podnivo maksimalno prima 6 elektrona to znači da je na 2p podnivou "prisutno" tri orbitale . 2px orbitala ima sver x ose u koordinatnom sistemu. pa otuda oznake 2px.. Vrednosti magnetnog kvantnog broj Kretanje eletkrona oko sopstvene ose takodje odredjuje magnetna svojstva elektrona (pa i . 2py i 2pz... sve su istog oblika. I ova veličina je odredjena (kvantirana). 2py smer y ose. veličine i energije. Svaki elektron se kreće oko jezgra (ne obavezno po kružnicima!) ali i oko svoje ose. pa ne znamo gde bi kasnije bio (Hajzengergov princip neodredjenosti: za elektrone se ne može u isto vreme imati podatak i o položaju i o brzini).. Recimo 2p orbitale možemo predstaviti kao: Elektrone u orbitalama predstavljamo kao strelice ( i ). ali ti talasi im predaju energiju i elektroni počnu brže da se kreću.neuhvatljivi) da ih "gadjamo" odredjenim talasima.1 Oblik orbitala Orbitale se predstavljeju kao kvadratići (ili "kućice"). 2s.. oblika i usmerenosti.orbitale).

m =+1.PAULIJEV PRINCIP ISKLJUČENJA. l. a u izraz za magnetni moment ulazi i četvrti kvantni broj koji se naziva SPINSKI KVANTNI BROJ (s) i može imati samo dva vrednosti s = +1/2 () ili s = -1/2 (#). ). ne popunjava se taj podnivo već s podnivo sledećeg nivoa.čitavog atoma).1/2. m = .. l =1. U istom atomu ne postoje dva elektrona koji imaju istu kombinaciju sva četiri kvantna broja (čak i da se nalaze u istoj orbitali oni se kreću u suprotnim smerovima oko svoje ose) . Tako da svaki elektron opisuju četiri kvantna broja (n. l = 1. Shematski prikaz elektronske konfiguracije . ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA . Redosled popunjavanja je: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 Ovo je redosled za najveći do danas poznati atom. m.. Ukoliko se predstavlja elektronska konfiguracija atoma preko orbitala onda se crtaju kućice: Sl3. s =+1/2. 3p podnivo Za prvi elektron važi n = 3. Ovaj redosled poštuje porast energije elektrona u atomu! Redosled popunjavanja je nešto drugačiji (moglo bi se objasniti na sledeći način "svaki put kada dodje na red d podnivo nekog nivoa.1.. Pre toga mora da se napomene da redosled popunjavanja zavisi i od energije i od verovatnoće da se elektron nadje u sferi ili orbitala oblika osmice. pa se nakon toga popunjavaju nepopunjeni i preskočeni d ili f podnivoi"). Za drugi elektron važi n = 3. pa redosled nije 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 6f14 7s2 7p6. s = .izgradnja elektronskog omotača Na osnovu svega opisanog proizilazi REDOSLED ELEKTRONA u elektronskom omotaču i način zapisivanja tog redosleda. s).

6s25d4 nemaju takvu konfiguraciju već jedan elektron "prebacuju iz s u d. 5s1 4d10. 5s14d5.podnivoom: 2 2 6 2 6 2 1 2 1 23V 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d .Podnivoi se popunjavaju elektronima tako da se u svaku orbitalu stavi po jedan elektron istog spina (sve strelice na gore). ELEKTRONSKE KONFIGURACIJE ATOMA I JONA: Al . Elementi čije se elektronske konfiguracije atoma završavaju sa s . 6s2 5d9 prelaze u 4s1 3d10. Elektronska konfiguracija tri puta pozitivnog jona aluminijuma bi bila elektronska konfiguracija sa 10 elektrona. a to je VIIIb grupa). jer se jedna grupa prostire na tri kolone.valentni nivo ovih atoma je 4s 3d IZUZETAK Atomi d elemenata koji bi trebalo da imaju elektronske konfiguracije valentnih nivoa: na primer 4s23d4. jer ovaj jon ima tri elektrona manje od atoma: 13 Al3+ 1s22s22p6 Negativni joni atoma imaju više elektrona od atoma za toliko koliko iznosi naelektrisanje datog jona. Na primer: jon 16S2.ima 18 elektrona: 1s22s22p63s23p6 Elementi čije se elektronske konfiguracije atoma završavaju sa f podnivoom nazivaju se f. Ovo je posledica HUNDOVOG PRAVILA: orbitale istog podnivoa popunjavaju se elektronima tako da spin bude maksimalan (sve strelice na gore).aluminijum ima redni broj 13. da bi d-orbitale bile POLUPOPUNJENE (stabilnije su d5 konfiguracije od d4) Njihove konfiguracije su onda 4s13d5. 5s2 4d9. a to znači da ima 13 protona. U atomu je broj elektrona i protona isti. to jest VALENTNI nivo. Ima 8 glavnih grupa i označavaju se sa Ia VIIIa (elementi iz ovih grupa završavaju se sa ns1 ili ns2 ili ns2np1 do 6) i 8 podgrupa (10 kolona u periodnom sistemu. Primeri: . 6s15d5 Zato 24Cr nema konfiguraciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 već 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d5 Na sličan način i elementi sa 4s2 3d9. a zatim se dodaju sledeći.s-elementi itd..elementi. Elektronska konfiguracija atoma aluminijuma je prema tome: 13 13 Al 1s22s22p63s23p1 "Najvažniji" nivo u atomu je poslednji energetski nivo. 5s24d4. 6s15d10 Tako 29Cu nema konfiguraciju 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 već 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d10 Postoje i druga odstupanja ali to prevazilazi nivo ovog kursa. tako da u atomu aluminijuma ima 13 elektrona. Ukoliko se atomu dovede odredjena količina energije njegova elektronska konfiguracija se može promeniti na različite načine. Za aluminijum je 3s23p1.. Elementi sa d. ali NIKADA ne mogu u tom atomu postojati dva elektrona sa istom kombinacijom sva četiri kvantna broja (u istoj orbitali dva elektrona istog spina)!!! VEZA IZMEDJU ELEKTRONSKE KONFIGURACIJE I POLOŽAJA U PERIDONOM SISTEMU ELEMENATA Periodni sistem elemenata ima 7 perioda (horizontale) koliko ima i nivoa! Grupa u periodnom sistemu (vertikale) ima 2x8.

zbir je 11.). a bakar je u Ib grupi. a svi su u istoj grupi VIIIb grupi! To se naziva trijada elemenata VIIIb grupe. udaljenosti elektrona od jezgra.kao što ima bakar.osim kod: 4s23d6 ili 4s23d7 ili 4s23d8 . ZAKLJUČAK: za d elemente : 8 ako je zbir 8. a cink je u IIb grupi. 4s23d10 . zbir 11 . Be 1s22s2 . Prvo.inače su svi u podgrupama od Ib-VIIIb. a zajedno se nazivaju RETKE ZEMLJE (retko se nalaze u prirodi i uglavnom su radioaktivni) Veza izmedju periodne i elektronske konfiguracije je uvek ista . od stabilnosti konfiguracije (popunjena. većinom. zbir je 12. 2 2 6 2 6 2 10 1 31Ga 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p takodje ima tri elektrona na 4. kao zbir elektrona na valentnom nivou.Ib grupa.trebalo bi da bude u IIa grupi. 4s13d10 . . naelektrisanja čestica (neutralne. valentnom nivou pa je u IIIa grupi. kao valentni nivo uzima se i s i d-podnivo na primer 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 . Zavisi od težnje atoma (metali teže da izgube. pozitivne ili negativne).. 2 2 6 2 1 13Al 1s 2s 2p 3s 3p ima tri valentna elektrona pa je u IIIa grupi.u Ia grupi jer ima jedan valentni elektron. grupa se odredjuje.u IIa grupi jer sadrži 2 valentna elektrona IZUZETAK: 2He 1s2 . polupopunjena.s-elementi mogu biti u Ia i IIa grupi: Na 1s22s22p63s1 . nemetali da prime elektrone). d-elementi: kod ovih elemenata je nešto drugačije . valentni nivo je 4s1 3d10 Drugo.elementi su izdvojeni u posebna dva reda oni elementi koji se završavaju sa 4f su LANTANOIDI oni elementi koji se završavaju sa 5f su AKTINOIDI. 9 i 10.. ali pošto ima popunjen 1-nivo nalazi se u VIIIa grupi zajedno sa ostalima koji imaju 8 valentnih elektrona! p-elementi mogu biti od IIIa do VIIIa grupe: O 1s22s22p4 ima 6 valentnih elektrona pa je u VIa grupi. 9 ili 10 . ali NIKADA ne mogu u tom atomu postojati dva elektrona sa istom kombinacijom sva četiri kvantna broja (u istoj orbitali dva elektrona istog spina)!!! SVOJSTVA ATOMA: Energija jonizacije: Energija koju treba dovesti atomu (u gasovitom stanju) tako da izgubi najslabije vezan elektron.kao što ima cink..gde je zbir redom 8.element je u VIIIb grupi..IIb grupa! f. zbir 12 .NAJVIŠI NIVO PERIODA! Ukoliko se atomu dovede odredjena količina energije njegova elektronska konfiguracija se može promeniti na različite načine..

imaju MALE Ej i MALE Ae Izraziti nemetali . Medjutim.imaju VELIKE Ej i MALE Ae Elementi PSE . Afinitet prema elektronu menja se na isti način kao energija jonizacije iako ima suprotno značenje.U periodni Ae raste. Izraziti metali .Na teži da otpusti elektrone pa treba manju energiju da otpusti elektron sa 3s i ima MANJU energiju jonizacije Na 1s22s22p63s1 2 2 6 2 6 1 19K 1s 2s 2p 3s 3p 4s 11 Oba imaju težnju da otpuste elektron. Uopšteno se može reći da Ei u grupi opada a u periodi raste! 2 2 4 p orbitale kiseonika 8O 1s 2s 2p N 1s22s22p3 p orbitale azota Trebalo bi da kiseonik ima veću energiju jonizacije zbog veće težnje da primi a ne da otpusti elektrone ("bolji nemetal"). ali je kod kalijuma elektron dalje od jezgra (slabije vezan) pa je atomu kalijuma potrebna manja energija da otpusti elektron i ima MANJU energiju jonizacije.imaju VELIKE Ej i VELIKE Ae Plemeniti gasovi . azot ima stabilnije p orbitale jer su polupopunjene.Energija jonizacije . pa je energija jonizacije VEĆA za atom azota (teže je narušiti stabilnu konfiguraciju oduzimanjem elektrona) 7 Al2+ Al+ Veću energiju jonizacije ima Al2+ jer je teže oduzeti elektron (negativna čestica) dva puta pozitivnom jonu nego jedanput pozitivnom jonu! Afinitet prema elektronu (Ae ili Ea) je energija koju atom (u gasovitom stanju) otpušta (retko prima) kada primi elektron. a u grupi opada. a atom hlora njih sedam. U ovom slučaju "odlučuje" težnja atoma . Svi elektroni su na istom nivou.Ej ili Ei (kJ .kilodžul) Na primer: 2 2 6 1 11Na 1s 2s 2p 3s 2 2 6 2 7 17Cl 1s 2s 2p 3s 3p Atom natrijuma ima samo jedan valentni elektron.

At. Sn. Nemetali . Elementi ličnih osobina stqvljani su u iste grupe. Al. Plemeniti gasovi. U ovu grupu spadaju Be. metalna veza) • provodljivost toplote i elektriciteta . As. međutim. koje se često ne rastvaraju u vodi. Sb. Ge manje. kao hemijski inertni ne ulaze u ove podele. Jasno je da neki elementi ne mogu biti svrstani ni u jednu od ove dve grupe i da su takođe uočljive značajne razlike između pojedinih manjih grupa unutar metala i nemetala. Metali i nemetali Osnovna podela elemenata jeste ne metale i nemetale.nemetali grade kisele okside (anhidride kiselina). Sa jačim bazama grade soli i ponašaju se kao kiseline. I između njih se uočavaju neke razlike. nasuprot nemetalima. Zbog toga se elementi prema svojim hemijskim i fizičkim osobinama svrstvaju u šire skupove. Podela je izvršena na osnovu nekoliko karakteristika: • hemijske osobine oksida . Njihovi hidroksidi pokazuju osobine i kiselina i baza. Ge. Se. ovi elementi imaju više sličnosti sa nemetalima.gotovo svi metali su sivi (bakar. ponekad je razlika između dva elementa iste grupe veća nego dva susedna elementa periode (primer).v. Ovi elementi često reaguju i sa kiselinama i sa bazama. jedinjenja kod kojih je valenca manja pokazuju više sličnosti sa jedinjenjima metala.Periodni sistem elemenata čini 118 elemenata koji se međusobno razlikuju po fizičkim i hemijskim osobinama. Imaju metalni sjaj. a Sb. a metalni sjaj im se razlikuje u zavisnosti od alotropske modifikcije. Ga. Bi. Tl. I pored toga što pokazuju amfoteran karakter. Se. Te. Poluprovodnici su. I oni se mogu podeliti u dve grupe. zlato su klasični izuzeci) i imaju metalni sjaj (potiče od slobodnih elektrona u kristalnim rešetkama metakla . Amfoterni elementi Elementi sredine PSE pokazuju i osobine nemetala i osobine metala. Ukoliko imaju više valenci. Zn.metali su dobri provodnici.. In. Grade vrlo slabe kiseline. a metali bazne (anhidride baza) • boja i sjaj . Teško ili nikako se uspostavlja kovalentna veza između dva atoma jednog istog elementa. kao i sa nekim nemetalima. cezijum.. Tako As. U metaloide spadaju elementi B. Druga grupa amfoternih elemenata pokazuje više sličnosti sa metalima. Između svojih atoma mogu da grade kovalentne veze. Pb. Si. a sa jačim kiselinama se ponašaju kao baze. Si pokazuju mnogo srodnosti sa nemetalima. Po. Grade većinom jonska jedinjenja. Hidroksidi su im amfoterni.Elementi istog skupa su obojeni istom bojom.

Lantanoidi se nazivaju i retke zemlje. Prelazni metali su elementi grupa III. Oksidi su im kiseli. 5d. Lantanoidi i aktionidi su podgrupe prelaznih metala jer imaju nepopunjene i d orbitale. prema osobinama se može izdvojiti više grupa. Imaju nepopunjene d orbitale (3d. K. IV. S) i pnitogene (N. Ir. Cr) koji mogu imati izrazito visoke oksidacione brojeve grade i kiseline. I. P. Prema hidroksidima su dobili imena alkalni. V. N.najizrazitije nemetale. F.U nemetale spadaju elementi H. . Rb. osim nekoliko njih koji se nazivaju i plemeniti metali. Njihovi hidroksidi mogu se dobiti reakcijom oksida i vode. halkogene (O. I i II b osim cinka. Cs. Plemeniti metali (Cu. Metali prve grupe (Li. N. O. I. 6d) i više valenci. Br. S. Sr. Au. Ca. I) . Svi imaju slične osobine kao i lantan. Aktinoidi imaju nepopunjene 5f orbitale. P. Neki od njih (Mn. Pt. crni fosfor). esto su sličnosti između elemenata iste periode veće od sličnosti unutar grupa. Metali druge grupe (Mg. Prelazni metali grade i kovalentne veze. Lantanoidi i aktionoidi su elementi koji imaju nepopunjene f orbitale. Ag. Gasoviti elementi su F. O. F. Grade slabe hidrokside koji se ne rastvaraju u vodi i koji se ne mogu dobiti reakcijom oksida metala i vode. Hidroksidi su ima slabije rastvorivi u vodi. Kod lantanoida su to 4f. 4d. tečan je brom. Ba. mada manje od alkalnih. Mogu se deliti na više načina. Ra) ili zemnoalkalni metali su takođe veoma reaktivni. P). mada manje od alkalnih i zemnoalkalnih. kao i neposrednom reakcijom metala i vode. VIII. H. Metali Kako u metale spada većina elemenata PSE. a čvrsti su C. Na. Cl. Pd) su oduvek bili naročito cenjeni zbog svoje male reaktivnosti. Rh. Grade jake kovalentne veze između svojih atoma. Hidroksidi (alkalije) su im dobro rastvorivi u vodi. Cl. Neke alotropske modifikacije nemetala imaju metalni sjaj i joše neke osobine metala (grafit. Cl. Fr) su najizrazitiji. Osobine nekog aktinoida su slične osobinama aktinijuma i lantanoida neposredno iznad njega. većinom su trovalentni i izraziti su metali. S. VII. Na osnovu hemijskih osobina dele se na halogene (H. VI. Većina može da istisne vodonik iz kiselina. Br. C.

pri čemu su valentni elektroni pokretljivi. CH3NH3+Cl-). U jonskim supstancama (osim u gasovitom stanju) nikada nije jedan katjon povezan samo sa jednim anjonom.t. tetraedri) gradeći . a kada ga otpusti i preda hloru. visokih temperatura ključanja i topljenja koje zavise od mase metala i broja uključenih elektrona u gradjenje veze (sa porastom mase rastu t...t. metalnog sjaja. CaCl2..metalne kristalne sisteme.k. atom hlora će u okolinu otpustiti višak energije Ae.koji se .HEMIJSKA VEZA Elementarne supstance . Metalne supstance su čvrstog agregatnog stanja (osim žive). oksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala (Na2O. Tim procesom nastaje jon Na+ i jon Cl. i t.) 2. Ca(OH)2. a t.) Primer nastajanja jedne jonske supstance: 2 2 6 1 11Na 1s 2s 2p 3s teži da otpusti 1e i postane + 2 2 6 Na jon 1s 2s 2p 2 2 6 2 5 17Cl 1s 2s 2p 3s 3p teži da primi 1e i postane 2 2 6 2 6 Cl jon 1s 2s 2p 3s 3p Natrijum treba da dobije Ej da bi otpustio elektron.legure metala U ovim supstancama atomi su vezani metalnim vezama Metalna veza nastaje "preklapanjem" svih orbitala atoma metala. kristalne strukture (osim žive).. već na jedan katjon dolazi više anjona i obrnuto. Na2SO4.. hidroksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala (NaOH. Joni se redjaju pravilno u prostoru gradeći kristalne sisteme (osim kod amorfnih supstanci koji nemaju pravilnu strukuru). osim žive koja ima slabu metalnu vezu i nije kristalna supstanca već tečnog agregatnog stanja. Primeri supstanci koje sadrže jonsku vezu: 1.na primer olovo ima četiri valentna elektrona. i zavisi od broja valentnih elektrona uključenih u njeno gradjenje. npr. Metalna veza je veoma jaka. Svi metali imaju metalnu vezu i kristalne sisteme. ali samo dva angažuje u gradjenje metalne veze pa je mekši nego što se očekuje. i t. NH4Cl. Pozitivni joni /KATJONI/ nastaju tako što atomi METALA otpuštaju elektrone Negativni joni /ANJONI/ nastaju tako što atomi NEMETALA primaju elektrone od atoma metala Kada joni nastanu izmedju njih se javlja privlačenje to jest JONSKA VEZA. jonskih supstanci velike (preko 1000 stepeni C) SVE SOLI IMAJU JONSKU VEZU!!! Neki joni (molekulski) nastaju tako što se H+ (jon vodonika) veže za neutralan molekul Na primer NH3 + H+ daju NH4+ (amonijum jon) Ili tako što molekul HCl (hlorovodonik) otpusti H+ i daje Cl-. soli (sve. 3. Nekada nisu svi valentni elektroni angažovani za gradjenje veze .metali i smeše . Atomi metala rasporedjeni su pravilne sisteme (kocke. CaO.k. kao i sa porastom jačine veze) Jonske supstance Jonske supstance su sastavljene iz raznoimenih jona izmedju kojih postoji jonska veza (elektrostatičko privlačenje). sive boje (osim zlata i bakra). Zato je jonska veza mnogo jaka..

Ovo je pojednostavljeno objašnjenje. a drugi atom je DELIMIČNO (parcijalno) pozitivan Hδ+-Cl δ-. Veze u molekulima bilo da su jednostruke.to se vidi iz elektronske konfiguracije) azot ima 5 valentnih elektrona (od toga jedan par i tri nesparena elektrona).privlače. sledi O (3. Na ovaj način svi atomi kada nagrade vezu imaju 8 elektrona i postižu OKTET (osim vodonika i njemu bliskih atoma koji imaju 2 elektrona i postižu DUBLET) Simboli sa tačkicama kao elektronima nazivaju se LUISOVI simboli...0) i tako dalje do H (2. to jest sistem Na+ + Cl.1) . tim privlačenjem oni otpuštaju u okolinu još energije. pa H-O. jer kao što je gore navedeno jonska veza ne postoji izmedju dva jona.. Ako atomi koji grade kovalentnu vezu imaju iste elektronegativnosti i isti su. To zavisi od elektronegativnosti atoma koji je čine (elektronegativnost je sposobnost atoma da privuče zajednički elektronski par sebi) U pitanju je relativna sposobnost pa tako F ima najveću elektronegativnost (ocenjena koeficijentom 4). Svaka polarna veza ili bilo šta polarno opisuje se i ima DIPOLNI MOMENAT (jedinica je kulon metar Cm) . U ovom primeru ukupan efekat je otpuštanje energije u okolinu.rastojanje izmedju pozitivnog i negativnog kraja polarnog sistema) i naelektrisanja (u slučaju to je naelektrisanje jednog elektrona koji je "pobegao" od jednog atoma ka drugom) .NEPOLARNA JE VEZA! Npr..ima manje energije (stabilniji) od sistema atom Na + atom Cl (manje stabilni). Ako jedan atom iz veze jače privlači elektrone onda su elektroni bliži tom atomu i taj atom je DELIMIČNO negativan. KOVALENTNE SUPSTANCE UVEK SU SASTAVLJENE OD MOLEKULA (kovalentna supstanca je skup molekula) JEDAN molekul sadrži atome NEMETALA povezane kovalentnom vezom! Atomi udružuju NESPARENE elektrone u zajedničke parove: hlor ima 7 valenetnih elektrona (od toga tri para i jedan nesparen .vektorska fizička veličina (μ) koja zavisi od dužine dipola (l . a metali imaju manje elektronegativnosti od nemetala. O=O. C δ+=O δNajpolarnije veze gde su i delimična naelektrisanja su najjače izražena su H-F. onda je zajednički par privučen istom "snagom" od oba atoma i veza nema polova .energija privlačenja).H ima najmanju elektronegativnost od nemetala.. Hδ+-N δ-.Ej (gde je Ep .. Ovakvo objašnjenje kovalentne veze preko nesparenih elektrona je najjednostavnija teorija kovalentne veze OKTETNA teorija. pa HN.. već postoje čitavi kristalni sistemi od velikog broja jona.5). pa azot (3. H-H. dvostruke ili trostruke veze mogu biti POLARNE i NEPOLARNE VEZE. vodonik ima samo jedan nesparen elektron. Tako da je razmenjena energija Ae + Ep .

Molekul koji ima NEPOLARNE veze UVEK JE NEPOLARAN! Molekul sa polarnim vezama .u izgleda kao da je C i pozitivan i negativan (on je prema H negativan jer ima veću elektronegativnost prema H. Polarnost molekula zavisi od GEOMETRIJSKOG RASPOREDA ATOMA U PROSTORU. ili dve p orbitale koje su postavljene po istoj osi.jer ne može biti i pozitivan i negativan u isto vreme. Ukoliko je veza dvostruka dve orbitale (jedna veza) su preklopljene čeono (sigma vezom). medjutim . a preostale dve su se preklopile bočno slabijom vezom (π veza). Pi veze mogu nastati preklapanjem dve p orbitale postavljene paralelno ili dve d orbitale slično postavljene.ugljenik je u ovom molekulu pozitivan . Ukoliko je veza trostruka jedna veza je sigma. ili tri jednostruke veze i jedan slobodan elektronski par na centralnom atomu . Ukoliko je veza jednostruka orbitale su se preklopile čeono (direktno) i tako nastaje JAKA SIGMA σ VEZA. a prema azotu je pozitivan jer ima manju elektronegativnost od azota).Što je dipolni momenat veći. odnosno piramidalnu strukturu ako ima samo jednostruke veze dve jednostruke veze i dva slobodna elektronska para na centralnom atomu. jedne s sa jednom p orbitalom.zavisi od geometrije Geometrija molekula: Molekul ima linearnu strukuru u slučaju da ima samo jednu vezu (jednostruku ili dvostruku ili trostruku) ili da ima 1 jednostruku i 1 trostruku ili da ima dve dvostruke veze: H-H Hδ+-ClδO=O O δ-=C δ+=O δU HCN . Sigma veze mogu nastati preklapanjem: dve s orbitale. sigma sigma sigma pi Sigma veze mogu nastati i preklapanjem HIBRIDIZOVANIH ORBITALA (o tome kasnije) hibridizovane orbitale uvek grade sigma veze! POLARNOST MOLEKULA Molekul u celini bez obzira na polarnost veza može biti POLARAN MOLEKUL ili NEPOLARAN MOLEKUL. Molekul ima "savijenu". a veća je razlika izmedju njega i azota nego izmedju njega i vodonika. To se može tako shvatiti ili se može reći da HCN ima dve polarne veze različitih polarnosti to jest različitih dipolnih momenata. veza je kraća i polarnija!!! Vektor dipolnog momenta usmeren je od pozitivnog ka negativnog atoma! Molekuli nastaju stvaranjem zajedničkih parova izmedju atoma pri čemu se orbitale u "kojima su bili" elektroni PREKLAPAJU i tako nastaju molekulske orbitale. dve su pi veze.

a drugom tetraedarski raspored atoma: Osim ovih molekulskih geometrija postoje i neke druge. . neki molekuli imaju u jednom delu planarnu strukturu.kada atom ima tri veze (dve jednostruke i jednu dvostruku) ili dve veze (jedna dvostruka...Molekul ima tetraedarsku strukturu (četiri jednostruke veze) Molekul ima planarnu strukturu . jedna jednostruka i jedan slobodan par) Naravno..

i molekul je POLARAN molekul . a pozitivan pol kod atoma vodonika. KOVALENTNE SUPSTANCE .k. i t.U odnosu na geometriju polarnost se odredjuje na sledeći način: primer 1. Zbog toga t.mogu biti gasovitog. tečnog i čvrstog stanja. ovde se dipolni momenti ne poništavaju pa molekul ima dipolni momenat.t. a izmedju molekula su MEDJUMOLEKULSKE VEZE! Kada zagrejemo neku kovalentnu supstancu da ispari tada se raskidaju medjumolekulske veze. U molekulima su veze kovalentne polarne ili nepolarne.negativan pol se nalazi na atomu kiseonika. ovaj molekul ima četiri polarne veze ali se svi dipolni momenti poništavaju i molekul je u celini NEPOLARAN. To izgleda kao: zato se polarni molekuli nazivaju DIPOLI (dva pola) primer 4. zavise od medjumolekulskih veza! .

. Van der Valsova. . Ova veza je deset puta slabija od kovalentne veze. Može biti intermolekulska (izmedju dva molekula) ili intramolekulska (unutar jednog molekula) Primeri vodonične veze: Jedan molekul mora sadržavati vezu O-H ili F-H ili N-H..NAJJAČA medjumolekulska veza je vodonična veza..4dm3/mol pri 0°C i 101. jer je preovladala jonska veza i to pozitivno naelektrisanje koje nosi amonijum jon. SiO2. koordinaciono kovalentna. a neke veze imaju udeo i jonske i kovalentne veze (AlCl3. Ostale medjumolekulske veze su Van der Valsova veza : veza izmedju nepolarnih molekula..jon.. dipol-dipol interakcije (dva polarna molekula se povezuju ali ne sadrže O. Supstance koje imaju vodoničnu vezu ključaju na višim temperaturama od onih kovalentnih supstanci koje nemaju vodoničnu vezu. ali se naziva koordinaciono kovalentna veza da bi se naglasilo da je nastala drugačije od "običnih" kovalentnih veza.koji tada postaje isti kao i bilo koja polarna kovalentna veza. vodonična. a drugi delimično negativan O.023x1023atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma) Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023čestica" NA = 6x1023 1/mol. onda azot svojim slobodnim elektronskim parom prihvata H+ i oni formiraju zajednički elektronski par .3 kPa. Vodonična veza je jedina medjumolekulska veza koja se predstavlja crtom (isprekidanom). N ili F vezane za H pa ta veza liči na vodoničnu ali nije vodonična) * Da se vratimo na so NH4Cl . nepolarna). varijante Van der Valsovih veza tipa intereakcija izmedju nepolarnih i polarnih molekula..metalna. AVOGADROV BROJ Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12. pa je osnovna veza u ovoj soli JONSKA VEZA. kovalentna (polarna. MOLARNA ZAPREMINA. jonska. N ili F. Tako da molekulski jon (liči na molekul ali je u celini jon) NH4+ ima tri polarne kovalentne veze i jednu koordinaciono kovalentnu vezu. U jonu NH4+ koji nastaje tako što NH3 (koji ima tri polarne kovalentne veze) prima H+ od kiseline. Neki atomi grade samo jonske veze (izraziti metali sa nemetalima). Tako da su moguće sve kombinacije. Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance") Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. a u tih 12g ugljenika 12C ima 6. Kako H+ uopšte nema elektrona.ova so ima dve vrste čestica NH4+ jon i Cl. Vm=22. Sumiranje : veze izmedju čestica mogu biti . MOLARNA MASA. Iako ovaj jon ima N vezano za H u ovoj soli nema vodonične veze..) MOL.

broj molekula. Vm-molarna zapremina Ukoliko se koriste ove formule mora se voditi računa da ukoliko je n (mol) količina atoma. M-molarna masa. n .) čije kiseline nisu postojane izvan vodenog rastvora mogu se dobiti i reakcijom soli kiseline čiji su anhidrid i jače kiseline. to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja: pV=nRT p-pritisak u kPa. baze (hidrokside) i soli.N. Ukoliko se zna gustina tečne supstnce. Za ostale supstance: ukoliko je zadata masa. "može se iz grama dobiti cm3.količina supstance (mol).3 kPa onda Vm=22. V-zapremina.Avogadrov broj.. T-temperatura u kelvinima (K) °C + 273 = K (razlika izmedju Celzijusove i Kelvinove skale je 273 stepena) Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa! Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu!!! Tečne supstance: Voda ima gustinu 1g/cm3 (na 4°C) ili bluzu 1g/cm3 na temperaturama od 0 do 100 stepeni Celzijusa. Grupe neorganskih jedinjenja Sva neorganska jedinjenja mogu se podelitiu nekoliko grupa prema njihovim hemijksim osobinama . m . V-zapremina u dm3.4dm3/mol. R = 8.2 mol atoma vodonika) Molarna zapremina nije uvek 22. i obrnuto". Zbog toga je 1g vode isto što i 1cm3 (to jest 1ml).masa supstance.na okside. * mol molekula je količina supstance koja se koristi za supstance izgradjene kao molekuli (H2 . CO2.. Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature. ali se posmatra broj atoma indeksi u formuli (H2 . Oksidi Oksidi nastaju reakcijom nemetala ili metala (i njihovih oksida nižih oksidacionih brojeva) sa kiseonikom: 4Na + O2 -> 2Na2O S + O2 -> SO2 2CO + O2 -> 2CO2 Oksidi (SO2.1 mol molekula vodonika) * mol atom je količina supstance koja može uvek da se koristi.314 kPadm3/(molK)gasna konstanta. kiseline. potreban je podatak o gustini.4dm3/mol. Ako je temperatura 0°C i pritisak 101. a traži se zapremina. onda se sve u formuli odnosi na atome! Ukoliko je n(mol) količina molekula. NA . CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2 . onda se sve u formulama odnosi namolekule.

Kiseonične kiseline nastaju reakcijom kiselog oksida i vode.. neorganska jedinjenja kiselog karaktera. premda stvarne osobine (kiselost. Tako se u kiseloj sredini ponašaju kao baze. niti amfoternih jedinjenja (CO..+ H+ + Cl. Mogu nastati reakcijom reaktivnih metala (alkalnih i reaktivnijih zemnoalkalnih. Amfoterna jedinjenja Amfoterna jedinjenja pokazuju u zavisnosti od uslova osobine i kiselina i baza. CaO + H2O -> Ca(OH)2 Amfoterni oksidi obično ne reaguju s vodom.). a bezkiseonične reakcijom nemetala i vodonika. mogu nastati i kisele (NaHCO3.-> Na+ + Cl. Soli nastaju na još mnogo načina. Na+ + OH. lantanoida) i baze koje se ne rastvaraju u vodi (prelazni metali). barijumhidroksid). N2O. Kiseline Kiseline su. • • • • metal + nemetal: 2Na + Cl2 -> 2NaCl metal + kiselina: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 metal + so: Mg + FeSO4 -> MgSO4 + Fe anhidrid baze + anhidrid kiseline: CaO + CO2 -> CaCO3 . Mnogi od pobrojanih važne su reakcije u neorganskoj hemiji. uopšteno.. NH4Cl.. H3AlO3 + 3NaOH -> Na3AlO3 + 3H2O Soli Soli su neorganska jedinjenja koja mogu nastati u reakciji neutralizacije. FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S Baze Baze su neorganska jedinjenja baznog karaktera. Neki oksidi nisu anhidridi niti kiselina. reakcijom anhidrida baza sa vodom (takođe oksidi alklanih i zemnoalklanih metala. Kiseli okisidi su svi većinom oksidi nemetala i reaguju s vodom gradeći kiseline: P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4 Od baznih oksida sa vodom reaguju oksidi alkalnih i zemnoalkalnih metala. Teorije kiselina i baza)..-> H2O Neutralizacija ne mora biti potpuna. lanatanoida) ili reakcijom soli metala i jače baze (nerastvorne baze se samo tako i mogu dobiti).. Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2 FeCl3 + 3NaOH -> 3NaCl + Fe(OH)3 Dele se na alkalije (dobro se rastvaraju u vodi. baznost ili neutralnost) zavise od disocijacije soli (v. bazne (anhidride baza) i amfoterne (anhidridi amfoternih jedinjenja) okside. Cu(OH)Cl. lantanoida i aktinoida) sa vodom. niti baza. baze alkalnih metala. H2 + F2 -> 2HF Kiseline mogu nastati i reakcijom jače kiseline na so slabije (ukoliko je slabija kiselina postojana). Ca(HSO4)2) odnosno bazne soli (Ca(OH)Cl.Oksidi se prema osobinama mogu podeliti na kisele (anhidride kiselina). te osim neutralnih (Na2SO4. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 6H2O A u baznoj sredini se ponašaju kao kiseline i stvaraju svoje soli. NO. baze koje se slabije rastvaraju u vodi (baze ostalih zemnoalkalnih metala. stvaraju soli sa kiselinama.).+ H2O H+ + OH.). Mogu biti kiseonične ili bezkiseonične.

.) e.)  u lužnatom mediju dodamo OH. Moraju biti poznati svi reaktanti i produkti kemijske reakcije 2. odnosno raščlani se reakcija na parcijalne reakcije oksidacije i redukcije c. Ako broj atoma vodika i kisika na lijevoj strani ne odgovara njihovom broju na desnoj strani. OSNOVNA PRAVILA ZA SASTAVLJANJE JEDNADŽBE KEMIJSKE REAKCIJE 1. Izjednačavanje kemijske jednadžbe je određivanje vrijednosti stehiometrijskih koeficijenata reaktanata i produkata u kemijskoj jednadžbi.. Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija na način da:  u kiselom mediju dodamo H+ ione na onu stranu na kojoj su napisani elektroni (Primjer 1. Zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe mora biti jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe . uravnotežimo ih dodatkom molekula vode f. Parcijalne reakcije se svedu na isti prijelaz elektrona i zbroje 3. Ukupna promjena oksidacijskog broja oksidiranih atoma mora biti jednaka ukupnoj promjeni oksidacijskog broja reduciranih atoma a. a na desnoj formule tvari koje nastaju kemijskom reakcijom (produkte).ione na stranu suprotnu od one na kojoj su napisani elektroni (Primjer 2. Napiše se prijelaz elektrona d. sc Kemijsko-tehnološki Slobodan fakultet u Brinić Splitu Generalić Eni Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Kemijsku reakciju možemo ukratko prikazati kemijskom jednadžbom. Napišu se redoks parovi. Na lijevoj strani jednadžbe pišemo formule tvari koje stupaju u kemijsku reakciju (reaktante).• • • • • • anhidrid baze + kiselina: FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O baza + anhidrid kiseline: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O so + nemetal: 2NaBr + Cl2 -> 2NaCl + Br2 so + kiselina: 2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HCl so + so: K2SO4 + CaCl2 -> 2KCl + CaSO4 so + baza: Na2CO3 + Ca(OH)2 -> 2NaOH + CaCO3 . Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata b. IZJEDNAČAVANJE KEMIJSKIH JEDNADŽBI dr.

+ 6e2Cr+33+ d) Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija Suma naboja na lijevoj strani parcijalne reakcije oksidacije je 0.2 = 0). Te+4O-22 + Cr+62O-272H+16Te+6O-26 + Cr+33+ H6TeO6 + Cr3+ b) Napišu se redoks parovi parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Oksidacija: Te+4O-22 Redukcija: Cr+62O-272H+16Te+6O-26 2Cr+33+ c) Napiše se prijelaz elektrona parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Telurij se oksidirao od stanja +4 do stanja +6 i imamo prijelaz od 2 elektrona. Imamo prijelaz od 3 elektrona za svaki atom kroma. a krom reducirao. što ukupno iznosi 6 elektrona (2 * 3 = 6). R: Cr+62O-272.: Oksidacijom telurij(IV)-oksida s dikromatom u nitratnoj kiselini nastaje teluratna kiselina. Kako se u kiselom mediju naboji izjednačavaju dodavanjem H+ iona na stranu na kojoj su napisani elektroni. O: Te+4O-22 H+16Te+6O-26 + 2e- Krom se reducirao i iz stupnja oksidacije +6 prešao u stupanj oksidacije +3. Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe mora biti jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe Primjer 1. U našem primjeru vidimo da se telurij oksidirao. 1. korak.4. a na desnoj strani imamo ukupno 2 negativna naboja (-2). Ukoliko nije došlo do promjene stupnja oksidacije prijeđe se na 3. odnosno 2H+ iona. O: Te+4O-22 H+16Te+6O-26 + 2e. TeO2 + Cr2O722. korak Napišu se svi reaktanti i produkti kemijske reakcije. korak a) Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata. tako ćemo na desnu stranu dodati 2 pozitivna naboja (2 .+ 2H+ .

korak Provjeri se je li zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe.+ 14H+ 2Cr+33+ e) Provjerimo da li je broj atoma vodika ili kisika na lijevoj strani jednak njihovom broju na desnoj strani Kod parcijalne reakcije oksidacije na lijevoj strani imamo 2 atoma kisika. O: Te+4O-22 + 4H2O H+16Te+6O-26 + 2e. pa ćemo na desnu stranu dodati 7 molekula vode. R: Cr+62O-272.8 = 6).Kako na lijevoj strani parcijalne reakcije redukcije imamo višak od 8 negativnih naboja (-8).+ 6H+ 2Cr3+ + 7H2O 3H6TeO6 + 2Cr3+ + .+ 2H+ Kod parcijalne reakcije redukcije imamo na lijevoj strani 7 atoma kisika. O: R: 3TeO2 + 12H2O Cr2O72. a na desnoj strani višak od 6 pozitivnih naboja (+6) to ćemo.+ 14H+ 3TeO2 + Cr2O72. 3TeO2 + Cr2O72.+ 6e. da bi i lijeva strana imala višak od 6 pozitivnih naboja. O: Te+4O-22 + 4H2O H+16Te+6O-26 + 2e. R: Cr+62O-272.+ 6e.+ 5H2O + 8H+ NABOJ + LIJEVO 8*1=8 3H6TeO6 + 2Cr3+ DESNO 2*3=6 3H6TeO6 + 6e. a na desnoj 6 atoma kisika pa ćemo dodati na lijevu stranu 4 molekule vode.+ 5H2O + 8H+ 3.+ 6e.+ 14H+ 2Cr+33+ + 7H2O f) Parcijalne reakcije svedu se na isti prijelaz elektrona i zbroje Kako kod reakcije oksidacije imamo prijelaz od 2 elektrona. odnosno 14H+ iona. a na desnoj niti jedan. a kod redukcije prijelaz od 6 elektrona (3 po svakom atomu kroma) parcijalnu reakciju oksidacije pomnožimo sa 3 kako bi prijelaz elektrona bio isti (6). dodati 14 pozitivnih naboja (14 .+ 2H+ | *3 Zbroje se sve parcijalne reakcije oksidacije i redukcije.

+ 5H2O + 8H+ ELEMENT Te Cr O H LIJEVO 3 2 3 * 2 + 7 + 5 = 18 5 * 2 + 8 = 18 3H6TeO6 + 2Cr3+ DESNO 3 2 3 * 6 = 18 3 * 6 = 18 Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe odgovara sumi tih atoma na desnoj strani jednadžbe. Konačno se dobije uravnotežena jednadžba dobivanja teluratne kiseline: 3TeO2 + Cr2O72.+ IO3CrO42. Cr(OH)4. korak Provjeri se je li broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe. 4. 3TeO2 + Cr2O72.+ 5H2O + 8H+ 3H6TeO6 + 2Cr3+ Primjer 2.+ I2 . 1.UKUPNO 2 6+ 0 6+ Suma naboja na lijevoj strani jednadžbe (8 pozitivnih + 2 negativna naboja) odgovara sumi naboja na desnoj strani jednadžbe (6 pozitivnih naboja).: Laboratorijski se kromat može dobiti oksidacijom kromita s jodatom u lužnatom mediju. korak Napišu se svi reaktanti i produkti kemijske reakcije.

+ 10eI02 + 12OH- e) Provjerimo da li je broj atoma vodika ili kisika na lijevoj strani jednak njihovom broju na desnoj strani Kod parcijalne reakcije oksidacije na lijevoj strani imamo 8 atoma kisika. O: Cr+3(O-2H+1)4. Imamo prijelaz od 5 elektrona za svaki atom joda što ukupno iznosi 10 elektrona (2 * 5 = 10).2. O: Cr+3(O-2H+1)4Cr+6O-242. Vidimo da se krom oksidirao.+ 10eI02 d) Izjednače se naboji na lijevoj i desnoj strani parcijalnih reakcija Na lijevoj strani parcijalne reakcije oksidacije imamo 1 negativni naboj. a na desnoj 4 atoma kisika pa ćemo dodati na desnu stranu 4 molekule vode.+ I02 b) Napišu se redoks parovi parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije O: Cr+3(O-2H+1)4R: 2I+5O-23I02 Cr+6O-242- c) Napiše se prijelaz elektrona parcijalnih reakcija oksidacije i redukcije Krom se oksidirao od stanja +3 do stanja +6 i imamo prijelaz od 3 elektrona.iona.iona na suprotnu stranu od one na kojoj su napisani elektroni. Cr+3(O-2H+1)4. korak a) Odrede se stupnjevi oksidacije pojedinih elemenata.+ I+5O-23Cr+6O-242. odnosno 12OH. a jod reducirao.+ 3e- Jod se reducirao i iz stupnja oksidacije +5 prešao u elementarno stanje (stupanj oksidacije 0). odnosno 4OH. na lijevu stranu ćemo dodati 4 negativna naboja. na desnu stranu ćemo dodati 12 negativnih naboja.iona.+ 4OHCr+6O-242. Kako se u lužnatom mediju naboji izjednačavaju dodavanjem OH. R: 2I+5O-23. a na desnoj strani nemamo ni jednu nabijenu česticu (0). R: 2I+5O-23.+ 3e- Kako na lijevoj strani parcijalne reakcije redukcije imamo 12 negativnih naboja (2 * 1 + 10). a na desnoj strani imamo 5 negativnih naboja (2+3). .

korak Provjeri se je li broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe jednak njihovom broju na desnoj strani jednadžbe.+ 4H2O | *10 I02 + 12OH. O: Cr+3(O-2H+1)4.+ 40OH6IO3.+ 3I2 + 22H2O DESNO 0 10 * 2 = 20 2010CrO42.+ 4OHNABOJ + UKUPNO LIJEVO 0 10 + 6 + 4 = 20 2010CrO42. a kod redukcije prijelaz od ukupno 10 elektrona (5 po svakom atomu joda) parcijalnu reakciju oksidacije pomnožimo sa 10.+ 40H2O 3I2 + 36OH10CrO42. 10Cr(OH)4.+ 4H2O Kod parcijalne reakcije redukcije imamo na lijevoj strani imamo 6 atoma kisika.| *3 Zbroje se sve parcijalne reakcije oksidacije i redukcije.+ 4OHR: 2I+5O-23.+ 3e.+ 10e. a parcijalnu reakciju redukcije pomnožimo sa 3 kako bi prijelaz elektrona bio isti (30).+ 4OH- Cr+6O-242.+ 4OH3.O: Cr+3(O-2H+1)4. korak Provjeri se je li zbroj električnih naboja na lijevoj strani jednadžbe jednak zbroju električnih naboja na desnoj strani jednadžbe.+ 10e. a na desnoj 12 atoma kisika pa ćemo dodati na lijevu stranu 6 molekula vode.+ 30e.+ 6IO3.+ 30e.+ 6H2O Cr+6O-242.+ 3e. R: 2I+5O-23. 4.+ 6IO3.+ 3I2 + 22H2O + Suma naboja na lijevoj strani jednadžbe (20 negativnih naboja) odgovara sumi naboja na desnoj strani jednadžbe (20 negativnih naboja). .+ 6H2O I02 + 12OH- f) Parcijalne reakcije svedu se na isti prijelaz elektrona i zbroje Kako kod reakcije oksidacije imamo prijelaz od 3 elektrona.+ 18H2O 10Cr(OH)4. O: R: 10Cr(OH)4.

10Cr(OH)4.+ 3I2 + 22H2O DESNO 10 3*2=6 10 * 4 + 22 = 62 22 * 2 = 44 10 * 4 + 6 * 3 + 4 = 62 10 * 4 + 4 = 44 Broj pojedinih atoma na lijevoj strani jednadžbe odgovara sumi tih atoma na desnoj strani jednadžbe.+ 4OHELEMENT Cr I O H LIJEVO 10 6 10CrO42.+ 3I2 + 22H2O .+ 6IO3.+ 4OH10CrO42.+ 6IO3. Konačno se dobije uravnotežena reakcija dobivanja kromata: 10Cr(OH)4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->