Gibanje i sila - Priprema za ispit znanja 1. Kojoj skupini fizikalnih veličina SI sustava pripadaju vrijeme i duljina – put? 2.

Kojoj skupini fizikalnih veličina SI sustava pripadaju brzina, akceleracija, sila?
3. Kako izračunati brzinu nekog gibanja? Oznaka za brzinu. Mjerna jedinica.

4. Kad kažemo da jedno gibanje ima veću brzinu od drugoga? 5. Zašto je brzina u fizici vektorska veličina? 6. S obzirom na promjenu smjera i iznosa brzine, kakvo gibanje može biti? 7. Opisati jednoliko pravocrtno gibanje!
8. Ako se tijelu tijekom gibanja ne mijenja iznos brzine, kakvo je to gibanje?

9. Ako tijelo u jednakim vremenskim intervalima prevaljuje jednake putove kako se tijelo giba? 10. Dijagrami – grafovi kojim prikazujemo jednoliko gibanje. 11. Ako je u s-t dijagramu pravac s većim nagibom u odnosu na t-os, kakva je brzina tog gibanja? Nacrtaj. 12. Kako zovemo promjenu brzine u jedinici vremena?
13. Kako odrediti akceleraciju gibanja tijela tijekom nekog vremenskog intervala? Oznaka za

akceleraciju. Mjerna jedinica za akceleraciju.
14. Što vrijedi za iznos, te smjer brzine pri nejednolikom gibanju tijela? 15. S obzirom na brzinu, za koje gibanje kažemo da je ubrzano, a za koje da je usporeno?

16. Razlika ubrzanog i usporenog gibanja s obzirom na akceleraciju!
17. Ako je promjena brzine u vremenu stalna i pozitivna, kakvo je to gibanje?

18. Ako je akceleracija konstantna i negativna kod nekog gibanja, kakvo je to gibanje? 19. Opisati jednoliko ubrzano gibanje. 20. Opisati jednoliko usporeno gibanje. 21. Dijagrami – grafovi jednoliko ubrzanog gibanja! 22. Ako pravac u v-t grafu jednoliko ubrzanog gibanja ima veći nagib u odnosu na t-os, kakva je akceleracija tog gibanja? 23. Kako će se gibati neko tijelo ako je ukupna sila na njega 0? 24. Kako zovemo svojstvo tijela da zadržava stanje u kojem se trenutno nalazi? 25. Kada će tijelo promijeniti stanje gibanja ili mirovanja? 26. Iskaži 1. Newtonov zakon – zakon tromosti ili inercije 27. Kako ovise sila kojom djelujemo na neko tijelo pri gibanju i njegova masa? 28. Je li sila posljedica akceleracije ili akceleracija posljedica djelovanja sile?

a kada ubrzano ili usporeno? 36. Kolikom silom treba djelovati na tijelo mase 24 kg da se ono giba stalnim ubrzanjem 6 m/s2? 47. Kolika mora biti pokretačka sila motora automobila mase 1 tona da se giba ubrzanjem 1. Kada se tijelo mase m ubrzava? 37.8 m/s2? 49. Kolikim ubrzanjem će se gibati lokomotiva mase 20 tona ako na nju djeluje sila 8 kN? 50. a) Kolika je srednja brzina vlaka između stanica A i B izražena km/h? .5 m/s2. Koliko je minuta potrebno biciklistu koji vozi srednjom brzinom 3 m/s da prijeđe put 1.7 m/s za prve 3 s. a sljedeća stanica C. akceleracije? 34. s obzirom na silu. Sila od 42 N djeluje na tijelo mase 64 kg. Kolikim ubrzanjem se tijelo giba? 53. Newtonov zakon – temeljni zakon gibanja.4 m/s2. Kada će se tijelo. NZ odnos sile. stalna sila 25 N? 52. Saonice se gibaju niz brijeg ubrzanjem 0. Ako na dva tijela istih masa djelujemo različitim silama pri gibanju. Na tijelo mase 20 kg djeluje sila od 60 N.29. Kada će postići brzinu 3. 33. Iskaži 2. kolikom silom moramo djelovati? 38. Vlak krene iz polazne stanice i giba se 20 s ubrzanjem 1. kakav je odnos akceleracija tih tijela? 31. gibati jednoliko. krenuvši iz stanja mirovanja. Na startu biciklist postigne. Izvrši zadano pretvaranje: a) 1000 km/h = _______ m/s b) 160 km/h =_________ m/s d) 40 m/s =__________ km/h c) 300 m/s =__________ km/h 39. Koliko je ubrzanje tijela? 46.8 km? 40. kakav je odnos akceleracija tih tijela? Kako će se ta tijela gibati? 32. 43. Kakav je prema 2. Kolika mu je pritom akceleracija? 44. Stanica B udaljena je 40 km od stanice A. Kolika je masa tijela koje pod djelovanjem sile od 24 N ima stalno ubrzanje 3 m/s2? 48. Kada će tijelo imati veću akceleraciju? 35. Kako akceleracija ovisi o sili kojom djelujemo na tijelo pri gibanju? 30. udaljena je od B daljnjih 60 km. Kolika je masa željezne kugle koja se giba ubrzanjem 0. brzinu 2.5 m/s2 ako na kuglu djeluje 51. 41. Koliku će brzinu postići vlak za to vrijeme? 42.2 m/s? 45. Koliku brzinu će postići tijelo za 4 s? 54. Vlak polazi iz stanice A i stiže u stanicu B za 30 min. mase. Ako želimo da tijelo mase 1 kg ima akceleraciju 1 m/s2. Ako na dva tijela različitih masa djeluje ista sila pri gibanju.

00 h te vozi stalnom brzinom 90 km/h.____________. GH - _____________.00 h koliko će i tko imati prednost pred kim? 58.Na slici je s-t graf nekog gibanja. U 8. za koliko će minuta prevaliti taj put? 55. 1800 Dopunite: a) Kako se to tijelo gibalo?___________________ Za koje vrijeme je tijelo prešlo put od M do N?________ c) Put od točke M do N dug je __________________ d) Kolika je brzina gibanja tijela?______________ e) Koliki bi put prešlo tijelo za 40 s da se nastavilo gibati 1600 B 1400 1200 1000 800 600 400 A istom brzinom?_______________________________ f) Nacrtajte pripadajući v-t dijagram. Kad strojovođa počne kočiti.____________. 56. Gibanje nekog tijela prikazano je s-t dijagramom. . FG.15 h s istog mjesta krene motorist koji vozi stalnom brzinom 110 km/h.____________. a) Sa kolikom se akceleracijom zaustavljao vlak? b) koji je predznak akceleracije? 59. Automobil se gibao jednolikom brzinom 12 m/s i za vrijeme od 10 s prešao jednak put kao i 2200 drugi automobil za 15 s. Automobil kreće u vožnju po ravnoj cesti točno u 8. 57.b) Ako vlak ima jednaku srednju brzinu i na putu između stanica B i C. c) Koliko dugo je tijelo mirovalo? ______________ d) Kolika je brzina na dijelu puta: EF . vlak se jednoliko usporava te se zaustavi nakon 10 s. FG . b) Prijeđeni put na dijelovima: EF . Vlak se giba brzinom 18 m/s.__________. GH - _____________. -400 a) Kako se tijelo gibalo na dijelovima: EF .____________._____________. Dopunite i izračunajte zadano analizirajući graf. -10 200 10 20 30 -200 61. FG. Kolikom se brzinom gibao drugi automobil? 2000 60. Točno u 9.

6 s (m) 5 G H 4 3 2 1 F E 1 2 t (s) 3 4 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful