Gibanje i sila - Priprema za ispit znanja 1. Kojoj skupini fizikalnih veličina SI sustava pripadaju vrijeme i duljina – put? 2.

Kojoj skupini fizikalnih veličina SI sustava pripadaju brzina, akceleracija, sila?
3. Kako izračunati brzinu nekog gibanja? Oznaka za brzinu. Mjerna jedinica.

4. Kad kažemo da jedno gibanje ima veću brzinu od drugoga? 5. Zašto je brzina u fizici vektorska veličina? 6. S obzirom na promjenu smjera i iznosa brzine, kakvo gibanje može biti? 7. Opisati jednoliko pravocrtno gibanje!
8. Ako se tijelu tijekom gibanja ne mijenja iznos brzine, kakvo je to gibanje?

9. Ako tijelo u jednakim vremenskim intervalima prevaljuje jednake putove kako se tijelo giba? 10. Dijagrami – grafovi kojim prikazujemo jednoliko gibanje. 11. Ako je u s-t dijagramu pravac s većim nagibom u odnosu na t-os, kakva je brzina tog gibanja? Nacrtaj. 12. Kako zovemo promjenu brzine u jedinici vremena?
13. Kako odrediti akceleraciju gibanja tijela tijekom nekog vremenskog intervala? Oznaka za

akceleraciju. Mjerna jedinica za akceleraciju.
14. Što vrijedi za iznos, te smjer brzine pri nejednolikom gibanju tijela? 15. S obzirom na brzinu, za koje gibanje kažemo da je ubrzano, a za koje da je usporeno?

16. Razlika ubrzanog i usporenog gibanja s obzirom na akceleraciju!
17. Ako je promjena brzine u vremenu stalna i pozitivna, kakvo je to gibanje?

18. Ako je akceleracija konstantna i negativna kod nekog gibanja, kakvo je to gibanje? 19. Opisati jednoliko ubrzano gibanje. 20. Opisati jednoliko usporeno gibanje. 21. Dijagrami – grafovi jednoliko ubrzanog gibanja! 22. Ako pravac u v-t grafu jednoliko ubrzanog gibanja ima veći nagib u odnosu na t-os, kakva je akceleracija tog gibanja? 23. Kako će se gibati neko tijelo ako je ukupna sila na njega 0? 24. Kako zovemo svojstvo tijela da zadržava stanje u kojem se trenutno nalazi? 25. Kada će tijelo promijeniti stanje gibanja ili mirovanja? 26. Iskaži 1. Newtonov zakon – zakon tromosti ili inercije 27. Kako ovise sila kojom djelujemo na neko tijelo pri gibanju i njegova masa? 28. Je li sila posljedica akceleracije ili akceleracija posljedica djelovanja sile?

Kada će tijelo imati veću akceleraciju? 35. a) Kolika je srednja brzina vlaka između stanica A i B izražena km/h? . Saonice se gibaju niz brijeg ubrzanjem 0. Kolika mu je pritom akceleracija? 44. Ako na dva tijela različitih masa djeluje ista sila pri gibanju. a kada ubrzano ili usporeno? 36. Koliko je ubrzanje tijela? 46. Koliko je minuta potrebno biciklistu koji vozi srednjom brzinom 3 m/s da prijeđe put 1.4 m/s2. Newtonov zakon – temeljni zakon gibanja. Sila od 42 N djeluje na tijelo mase 64 kg. kakav je odnos akceleracija tih tijela? 31. gibati jednoliko. Ako na dva tijela istih masa djelujemo različitim silama pri gibanju. Ako želimo da tijelo mase 1 kg ima akceleraciju 1 m/s2. Kolika je masa tijela koje pod djelovanjem sile od 24 N ima stalno ubrzanje 3 m/s2? 48. Koliku će brzinu postići vlak za to vrijeme? 42. Kakav je prema 2.5 m/s2 ako na kuglu djeluje 51. Kolika je masa željezne kugle koja se giba ubrzanjem 0. Na tijelo mase 20 kg djeluje sila od 60 N. 43.8 m/s2? 49. akceleracije? 34. Koliku brzinu će postići tijelo za 4 s? 54. Kolikim ubrzanjem se tijelo giba? 53. s obzirom na silu. kakav je odnos akceleracija tih tijela? Kako će se ta tijela gibati? 32. Kolikom silom treba djelovati na tijelo mase 24 kg da se ono giba stalnim ubrzanjem 6 m/s2? 47. krenuvši iz stanja mirovanja. a sljedeća stanica C. Kada će se tijelo.2 m/s? 45. brzinu 2. udaljena je od B daljnjih 60 km. Vlak polazi iz stanice A i stiže u stanicu B za 30 min. Izvrši zadano pretvaranje: a) 1000 km/h = _______ m/s b) 160 km/h =_________ m/s d) 40 m/s =__________ km/h c) 300 m/s =__________ km/h 39. Kada će postići brzinu 3. Iskaži 2.5 m/s2.7 m/s za prve 3 s. Na startu biciklist postigne. Vlak krene iz polazne stanice i giba se 20 s ubrzanjem 1. Kolikim ubrzanjem će se gibati lokomotiva mase 20 tona ako na nju djeluje sila 8 kN? 50. Stanica B udaljena je 40 km od stanice A. Kako akceleracija ovisi o sili kojom djelujemo na tijelo pri gibanju? 30. Kada se tijelo mase m ubrzava? 37. NZ odnos sile. 33.29. Kolika mora biti pokretačka sila motora automobila mase 1 tona da se giba ubrzanjem 1.8 km? 40. 41. kolikom silom moramo djelovati? 38. mase. stalna sila 25 N? 52.

Kolikom se brzinom gibao drugi automobil? 2000 60. Gibanje nekog tijela prikazano je s-t dijagramom. Vlak se giba brzinom 18 m/s. Automobil se gibao jednolikom brzinom 12 m/s i za vrijeme od 10 s prešao jednak put kao i 2200 drugi automobil za 15 s.Na slici je s-t graf nekog gibanja.00 h koliko će i tko imati prednost pred kim? 58.____________.____________.15 h s istog mjesta krene motorist koji vozi stalnom brzinom 110 km/h.____________. Dopunite i izračunajte zadano analizirajući graf. FG . -10 200 10 20 30 -200 61.____________. Kad strojovođa počne kočiti. za koliko će minuta prevaliti taj put? 55. b) Prijeđeni put na dijelovima: EF . c) Koliko dugo je tijelo mirovalo? ______________ d) Kolika je brzina na dijelu puta: EF . Automobil kreće u vožnju po ravnoj cesti točno u 8.b) Ako vlak ima jednaku srednju brzinu i na putu između stanica B i C. 56. a) Sa kolikom se akceleracijom zaustavljao vlak? b) koji je predznak akceleracije? 59. -400 a) Kako se tijelo gibalo na dijelovima: EF . . Točno u 9. vlak se jednoliko usporava te se zaustavi nakon 10 s._____________. FG. FG. GH - _____________. 1800 Dopunite: a) Kako se to tijelo gibalo?___________________ Za koje vrijeme je tijelo prešlo put od M do N?________ c) Put od točke M do N dug je __________________ d) Kolika je brzina gibanja tijela?______________ e) Koliki bi put prešlo tijelo za 40 s da se nastavilo gibati 1600 B 1400 1200 1000 800 600 400 A istom brzinom?_______________________________ f) Nacrtajte pripadajući v-t dijagram. GH - _____________. 57. U 8.00 h te vozi stalnom brzinom 90 km/h.__________.

6 s (m) 5 G H 4 3 2 1 F E 1 2 t (s) 3 4 5 .